Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2200(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0238/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 18
CRE 20/09/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.6
CRE 21/09/2010 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0324

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Elektronický obchod sa stal teraz neoddeliteľnou súčasťou internetu, ale, žiaľ, stále sú tu zjavné nedostatky, najmä pokiaľ ide o cezhraničný obchod. Nekoordinované vnútroštátne nariadenia môžu vážne brániť voľnému pohybu tovarov v celej Európe. Podľa prieskumov jeden z troch európskych spotrebiteľov v roku 2009 kúpil elektronicky nejaký tovar, ale len 7 % nakupovalo z iného členského štátu. Ďalší prieskum jasne ukazuje, že 60 % pokusov o cezhraničný nákup je neúspešných buď preto, že dodávateľ môže odmietnuť transakciu, alebo odmietne doručenie. Európa sa môže chváliť 500 miliónmi spotrebiteľov, ale na internete ich prítomnosť necítiť. Musíme urobiť všetko preto, aby sme vytvorili podmienky aj pre jednotný, funkčný elektronický trh. Preto som túto správu podporil.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za príležitosť vysvetliť svoje názory na toto hlasovanie. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že toto je veľmi dôležité: stále existuje príliš veľa prekážok elektronickému obchodu. Je dôležité, aby sme si mohli kúpiť na internete digitálne aj fyzické tovary v celej EÚ. Vítam akékoľvek iniciatívy, ktoré v rámci EÚ odstránia prekážky dosiahnutia takéhoto stavu. Toto je pravdepodobne jedna z pozitívnych vecí o Európskej únii.

Zároveň však tu je oveľa väčší obchod so zvyškom sveta a dúfam, že potom sa nebudeme usilovať o právne predpisy na celosvetovej úrovni, ale o lepšiu koordináciu medzi rôznymi jurisdikciami, aby sme zabezpečili, že odstránime prekážky a že občania krajín v rámci Európskej únie budú môcť využívať nižšie ceny vo zvyšku sveta a kupovať výrobky, tovary a služby zo zvyšku sveta prostredníctvom internetu.

Zároveň, keďže je tu prebytok šírky vlnového pásma, pamäte a údajov, mali by sme si uvedomiť, že ceny budú smerovať k nule a časom ceny niektorých digitálnych výrobkov klesnú na nulu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážená pani predsedajúca, moji voliči pôsobiaci v obchode sa budú na takúto správu pozerať s otrávenou rezignáciou. Sú tu všetky banálne frázy a klišé, ktoré si spájame so smernicami EÚ: „elektronický obchod je životne dôležitou silou internetu“; „dôležitý katalyzátor dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020“; „je dôležité, aby všetky zainteresované strany spolupracovali“. Toto ničím neuľahčuje skutočný obchod a voľnú výmenu. Na to, aby ste umožnili podnikom medzi sebou obchodovať, nepotrebujete smernice a nariadenia. Robia to bez toho, aby to muselo byť výslovne legalizované.

Keď jeden z mojich voličov predáva niečo cez internet spoločnosti na druhom konci sveta, v Austrálii alebo na Novom Zélande, dokážu to urobiť bez regulačnej nadstavby jednotného trhu EÚ. V skutočnosti to často robia s oveľa menšími problémami, ako keď sa snažia prekonať spleť európskych predpisov, čo možno vysvetľuje, prečo počas rokov nášho členstva v Európskej únii je náš obchod s každým svetadielom na svete okrem Európy v prebytku. Možno to teraz vysvetľuje, prečo moji voliči so vzostupom technologickej revolúcie znovu objavujú svoje celosvetové poslanie.

 
  
  

Správa: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako môžeme z tejto správy jasne vidieť, objem leteckej dopravy teraz už roky neustále narastá. Napriek veľkému pokroku v bezpečnosti to nevyhnutne znamená zvýšené riziko nehôd.

Európske nariadenia o vyšetrovaní leteckých nehôd sú stanovené v smernici z roku 1994, ktorá bola vypracovaná, keď EASA, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, ešte nebola zriadená. Preto plne podporujem cieľ spravodajkyne, aby sa vytvoril jasný právny rámec prostredníctvom nového nariadenia, podľa ktorého bude EASA hlavným sprostredkovateľom bezpečnosti letectva v rámci Európy.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Vážená pani predsedajúca, toto nariadenie zlepšuje bezpečnostné vyšetrovanie s cieľom vyhnúť sa nehodám v budúcnosti, koordináciu prostredníctvom zriadenia siete a starostlivosť o obete a ich rodiny, ale som sklamaná, že nezahŕňa dve veci: po prvé, zásadu kultúry spravodlivosti, aby pracovníci neboli postihovaní za rozhodnutia urobené v súlade so svojimi skúsenosťami a odbornou prípravou, pričom vážna nedbalosť, úmyselné porušenia alebo akty ničenia nemôžu byť tolerované za žiadnych okolností; po druhé, požiadavku na samoregulačný kódex, aby sme sa vyhli zverejňovaniu citlivých informácií, ktoré sa môžu dostať do rúk médií, a tak sa vyhli zbytočnému utrpeniu rodín.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Vážená pani predsedajúca, vieme, že existujúci systém Spoločenstva na vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve nie je úplne optimálny. Za posledných niekoľko rokov prišlo k výraznému nárastu dopravy, rozšíreniu Európskej únie a existujú dokonalejšie vyšetrovacie metódy. Cieľom tohto nariadenia je preto reagovať na vzniknutú situáciu a zaistiť efektívnejšiu prevenciu nehôd.

Navrhované nariadenie umožní zapojenie agentúry EASA, ktorá existuje od roku 2002 a je zodpovedná za certifikáciu lietadiel, do procesu vyšetrovania nehôd, vytvorenie Európskej siete orgánov vyšetrovania bezpečnosti civilného letectva, a navrhuje zmeny v charaktere a rozsahu odovzdávania správ z vyšetrovania vrátane zaistenia požiadavky na dostupnosť zoznamu cestujúcich na palube havarovaného lietadla. Prerokovávaný text je výsledkom kompromisu medzi Parlamentom a Radou. Česká republika v Rade s kompromisom súhlasila. Správa má technický charakter a prispeje k väčšej bezpečnosti v letectve. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Výbuch sopky na Islande v apríli ukázal, že celý európsky kontinent je v skutočnosti odkázaný na letectvo. V súčasnosti neexistuje žiadna alternatíva. Ani železničná doprava, ani žiadne iné odvetvie dopravy nebolo schopné nahradiť letectvo, preto tá otázka jeho bezpečnosti a spoľahlivosti. V prípade leteckých incidentov – toto nás zaujíma – alebo leteckých nešťastí je absolútne kľúčové, aby sme boli schopní efektívne určiť príčiny, aby sa v prvom rade mohla určiť zodpovednosť. Čo je však ešte dôležitejšie, musíme byť schopní predchádzať incidentom, najmä situáciám, keď takmer dochádza ku kolízii, a katastrofám v tejto mimoriadne dôležitej oblasti dopravy.

Chcel by som vyjadriť úctu spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za pokrytie viacerých záležitostí. Zdôraznili oblasti zodpovednosti a spôsoby riešenia problémov. Je to dobré nariadenie. Podporil som ho.

 
  
  

Správa: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v priebehu posledných rokov mnohé členské štáty prežili časté prerušenia svojich dodávok plynu. Dokazuje to, že rastúca závislosť Európskej únie od zahraničných dodávok energie môže ublížiť dlhodobým hospodárskym a politickým záujmom členských štátov.

V plnej miere podporujem názor, že energetická bezpečnosť by sa mala považovať za základný faktor globálnej bezpečnosti Európskej únie a že záruka zachovania dodávok plynu do EÚ, najmä počas krízových situácií, sa musí zasa považovať za strategický cieľ.

Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu a súhlasím so spravodajcom a tiež dúfam, že toto nariadenie sa bude rýchlo uplatňovať.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou počas minulej zimy negatívne zasiahla európskych občanov a hospodárstvo a ukázala, do akej miery je Európska únia zraniteľná a závislá na dodávkach zo zahraničia.

Únia by mala vytvárať svoju energetickú politiku v duchu solidarity a zabezpečiť tak v súlade s novými možnosťami danými Lisabonskou zmluvou bezpečnosť dodávok energie v celej EÚ. Čo sa týka riešenia náhlych výpadkov dodávok plynu, súhlasím s názorom spravodajcu, ktorý posilnil ustanovenia v článku o možnosti vyhlásenia núdzového stavu v Spoločenstve pre vymedzenú geografickú oblasť, inými slovami v štáte, ktorý napríklad prežíva krízu s úplným poklesom dodávok plynu, hoci pokles na úrovni EÚ nedosahuje prah 10 %. Považujem za správne, aby bol taktiež vytvorený určitý mechanizmus Spoločenstva, ktorý sa bude realizovať na regionálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Bezpečnosť dodávok plynu bola, je a bude ešte dlho problémom, ktorý je kľúčový pre medzinárodnú politickú situáciu, ale ktorý je predovšetkým kľúčový pre zabezpečenie vhodných životných podmienok pre obyvateľov Európy zaručením náležitých objemov tohto základného prírodného zdroja. Myšlienky navrhované autorom správy, ako zlepšenie systému na vyhlasovanie núdzového stavu vzťahovaním kritérií na konkrétnu geografickú oblasť, definovanie jasných prahových hodnôt, ktoré umožnia členskému štátu zasiahnuť do trhu, a centralizácia a posilnenie ochrany údajov týkajúcich sa dodávok a obchodných informácií bezpochyby zlepšia bezpečnosť dodávok a zaručia ich kontinuitu. Tento problém je zvlášť významný pre hospodárstva, ktoré sú založené na plyne ako zdroji energie, a takých máme v Európe mnoho. Prirodzene, správu som podporil.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Prijali sme dôležitú správu o bezpečnosti dodávok plynu. Opatrenia navrhnuté v správe sú krokom správnym smerom, ale nedávajú spoločnosti alebo hospodárstvu úplný pocit bezpečnosti. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že niektoré členské štáty konajú vo svojom vlastnom záujme a nesnažia sa vybudovať naozajstnú, koordinovanú a vzájomne prospešnú európsku politiku v tejto oblasti.

Mali by sme sa snažiť dosiahnuť oddelenie ťažby od prepravy a mali by sme eliminovať monopoly a odstrániť plyn zo scény medzinárodnej politiky. Diverzifikácia zdrojov a trás dodávok plynu, rozvoj infraštruktúry, spolupráca subjektov zaangažovaných v plynárenstve a spolupráca na nadnárodnej úrovni sú základnými krokmi, ktoré treba urobiť. Podľa môjho názoru je tento dokument začiatkom budovania spoločnej energetickej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Ďakujem, pani predsedajúca. Bezpečnosť dodávok plynu je jedným z najdôležitejších aspektov hospodárskej a strategickej bezpečnosti Európy. Schopnosť vystupovať jednotne v otázkach energetickej politiky voči dodávateľom energie je jedným z našich kľúčových cieľov. Veľmi si cením to, čo dosiahol pán komisár Oettinger, ale ním spomenutých päť alebo sedem rokov na diskusiu s členskými štátmi považujem za príliš dlhé obdobie. Naliehavo potrebujeme spoločnú energetickú politiku. Je nevyhnutné zabezpečiť rozmanitosť zdrojov dodávok, najmä pre pobaltské štáty, pretože jediný poskytovateľ – Rusko – zneužíva svoje monopolné postavenie, aby zasahoval do politických udalostí v štátoch, ktoré sú od neho závislé. Prepojenia pre dodávky plynu v Európe sa musia vytvoriť na základe princípu solidarity, ktorý je základným kameňom politiky Európskej únie. Situácia, keď sme diverzifikovali dodávateľov plynu, ale plyn musel ísť stále potrubím cez Rusko, nemôžeme tolerovať. Európa musí rozvinúť priamu spoluprácu so štátmi Strednej Ázie a so zakaukazskými štátmi, musí skúmať projekty ťažko dostupného a bridlicového plynu a alternatívne zdroje energie. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, aj ja som hlasoval za toto opatrenie. Je načase, aby Európska únia jasne regulovala energetickú bezpečnosť a dodávky energie: minuloročný spor nám ukázal silu našej závislosti od energie z tretích krajín.

Nariadenie schválené v tomto Parlamente sa konečne zaoberá týmto problémom v snahe zabrániť ďalším krízam a robí tak dôležitý krok vpred v energetickej bezpečnosti. Členské štáty sú vyzývané, aby zaručili primerané energetické pokrytie pre rodiny a chránených odberateľov, inými slovami, pre základné štruktúry a služby. Sú tiež vyzývané, aby vypracovali preventívne a núdzové plány.

Postupujeme preto smerom k zásade štátnej subsidiarity, ktorá je Únii a mojej parlamentnej skupine taká drahá. Podporujem najmä pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 62. A napokon, ak mi dovolíte, chcem vás upozorniť na prezieravosť svojej krajiny, ktorá otvorila niekoľko komunikačných kanálov s krajinami, ktoré vlastnia veľké zásoby plynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Európsky parlament dnes prijal nariadenie o zaistení bezpečnosti dodávok plynu. Je to veľmi dôležitý krok smerom k realizácii spoločnej energetickej politiky Európskej únie. Je to krok smerom k energetickej solidarite medzi členskými štátmi Európskej únie a väčšej regionálnej spolupráci.

Hlasovala som za tento dokument, pretože si myslím, že toto nariadenie nám umožní zabezpečiť, aby energetické ostrovy Európskej únie, ako napríklad pobaltské štáty, mali stále plyn, aj keď tí, ktorí monopolizujú dodávky, jednostranne zatvoria kohútiky.

Toto nariadenie tiež pripravuje cestu financovaniu projektov energetickej infraštruktúry, ktoré prispievajú k zrušeniu energetickej izolácie, Európskou úniou. Ustanovenia tohto nariadenia, ktoré plánovali prísnejšie sledovanie aktivít dodávateľov z tretích krajín, ako je Gazprom, predovšetkým v oblasti hospodárskej súťaže, však boli zamietnuté a nariadenie sa obmedzuje na všeobecné ustanovenia.

Druhý rovnako dôležitý aspekt je ochrana životného prostredia. Vzhľadom na to, že nariadenie poskytuje príležitosť, aby sa projekty tretích krajín financovali z finančných prostriedkov Európskej únie, dúfam, že Európska komisia sa poponáhľa so zavedením nástroja nezávislého hodnotenia vplyvu na životné prostredie.

 
  
  

Správa: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, účelom tejto dohody je posilniť spoluprácu medzi vládami zainteresovaných krajín s cieľom urýchliť proces readmisie osôb bez povolenia na pobyt a urobiť to prostredníctvom jasného stanovenia všetkých potrebných praktických ustanovení: žiadostí o readmisiu, dôkazných prostriedkov, lehôt, postupov pri odovzdávaní osôb a spôsobov prepravy.

Hlasoval som za, pretože som presvedčený, že táto dohoda je potrebná ako základný nástroj v boji proti nezákonnému prisťahovalectvu v Európskej únii.

Dohoda obsahuje doložku o nedotknuteľnosti, pokiaľ ide o ďalšie medzinárodné právne predpisy a predpisy na ochranu údajov: štáty musia splniť príslušné záväzky vyplývajúce z medzinárodných právnych predpisov, ako je zásada nenavracania, a ponesú zodpovednosť za vyhostenia pred svojimi vnútroštátnymi súdmi.

Zásada nenavracania má aj procesné dôsledky, pretože sa od štátov vyžaduje, aby vyhodnotili riziko zlého zaobchádzania, a to aj v prípadoch nepriameho vysťahovania do sprostredkujúcej krajiny.

Dohodou sa zriaďuje – a tu skončím – spoločný readmisný výbor a v tomto bode by som chcel zdôrazniť, pani predsedajúca, že Európsky parlament, bohužiaľ, nebude jeho súčasťou. Preto žiadam Európsku komisiu, aby nám riadne, v pravidelných intervaloch podávala správu o jeho činnosti.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – Aké ironické, že Európsky parlament dnes hlasuje o dohode, ktorá vyženie chudobných pakistanských občanov bez peňazí z Európskej únie späť do vlasti, ktorá je zničená katastrofálnymi záplavami. Dlhodobo trpiaci pakistanskí chudobní a roľníci a robotníci trpia viac než kedykoľvek predtým. Dvadsať percent ich krajiny je spustošených záplavami, úroda je zničená, dobytok zabitý, deti hladujú a postihnutých je skoro 20 miliónov ľudí.

Bolo by oveľa vhodnejšie, keby sme diskutovali o tom, ako sa môžeme pustiť do chudoby, zmierniť a ukončiť ju v Pakistane napríklad tým, že prinútime Medzinárodný menový fond zrušiť zničujúce dlhové zaťaženie Pakistanu, odstrániť osobné dlhové zaťaženie robotníkov a chudobných v Pakistane zrušením týchto dlhov a zvýšiť pomoc na zmiernenie utrpenia, pričom takáto pomoc by sa neprideľovala prostredníctvom skorumpovanej vlády, ale pod demokratickou kontrolou roľníkov, robotníkov a chudobných, ktorí sú skutočnými obeťami tejto situácie. To by bola oveľa vhodnejšia odpoveď na utrpenie pakistanského ľudu.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Vážená pani predsedajúca, zdržal som sa hlasovania o dohode medzi Európskou úniou a Pakistanom. Zdá sa, že dohoda posilňuje schopnosť národných štátov, alebo mal by som povedať členských štátov, vrátiť nezákonných prisťahovalcov do Pakistanu. Na prvý pohľad by sa to zdalo byť pre Spojené kráľovstvo vhodné, ale malo by to byť len na Británii ako nezávislom, suverénnom, národnom štáte, aby rozhodla, kto môže a nemôže prekročiť jej hranice.

Hlasovať za túto dohodu by znamenalo prenechať toto právo Európskej únii a to je niečo, čo by som asi nemohol urobiť. Británia musí získať kontrolu nad svojou prisťahovaleckou politikou, zákonnou a nezákonnou, a nie vzdať sa jej v prospech Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). – Chcel by som povedať, že dánskych liberálov veľmi teší dnešné hlasovanie o readmisnej dohode medzi EÚ a Pakistanom. Po niekoľkých rokoch rokovaní medzi Komisiou a Pakistanom sa konečne dosiahla dohoda, ktorá umožní readmisiu migrantov, ktorí prestali spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Táto dohoda je dôležitým nástrojom v boji proti nelegálnej migrácii do Európskej únie, najmä preto, že Pakistan je významnou krajinou pôvodu a tranzitu migrantov. Touto dohodou Pakistan súhlasí so spätným prijatím svojich vlastných štátnych príslušníkov a za určitých podmienok aj štátnych príslušníkov tretích krajín. Táto dohoda zvýši bezpečnosť na európskom území.

 
  
  

Správa: Metin Kazak (A7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasovala som za správu pána Kazaka o vzťahoch medzi Európskou úniou a Tureckom, keď sa za ňu hlasovalo v rámci Výboru pre medzinárodný obchod a v Parlamente. Hoci Turecko vytvorilo colné prekážky s Európou už dávnejšie, mnohé prekážky a bariéry obchodu medzi obidvoma stranami sú stále v platnosti.

Ak chceme prispieť ku konkrétnemu a pozitívnemu nárastu obchodu, Turecko musí zohľadniť pozíciu Parlamentu, a teda zabezpečiť väčšie zosúladenie tureckých právnych predpisov s acquis Spoločenstva, pokiaľ ide o voľný obchod, musí zaviesť špecifické postupy na boj proti falšovaniu – ktoré sa týkajú aj odvetví dôležitých pre verejné zdravie, ako sú farmaceutické výrobky – a musí zaručiť voľný pohyb tovaru v colnom území zrušením komplikovaných dovozných postupov, ktoré poškodzujú európsky výrobný a poľnohospodársky priemysel.

Nesmie tiež uplatňovať diskriminačné postupy voči európskemu priemyslu v súvislosti s verejnými zákazkami a musí sa prispôsobiť dohodám prijatým Svetovou obchodnou organizáciou.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Vážená pani predsedajúca, vzhľadom na argumenty, ktoré som predstavil Parlamentu, som, prirodzene, hlasoval proti správe pána Kazaka. Nemôžem hlasovať za správu vypracovanú spravodajcom, ktorý je prakticky zaviazaný za celé svoje vzdelanie, ktoré stálo obrovské sumy peňazí a ktoré financovala priamo turecká vláda. Podľa môjho názoru to predstavuje konflikt záujmov. Pre mňa to znamená, že správa nemôže byť vypracovaná nestranne, a preto som hlasoval proti nej.

Rád by som uviedol aj ďalší argument. Môžeme vidieť, že táto správa obsahuje body, ktoré nemajú nič spoločné ani s obchodom, ani s hospodárstvom. Správa spomína a chváli poslednú zmenu tureckej ústavy, ktorú ja chápem ako nič viac než víťazstvo islamistov nad ľuďmi, ktorí chcú, aby Turecko bolo sekulárnou krajinou. Žiaľ, bola to armáda, ktorá – spolu so súdnym systémom, mohol by som dodať – zaručila sekulárnu povahu Turecka.

Turecko sa potácalo a stále sa ďalej potáca po islamistickej ceste a ja som hlasoval proti tejto správe, pretože nesúhlasím, aby sme tejto situácii tlieskali.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, úloha Turecka ako hráča svetového obchodu v posledných rokoch rastie, najmä preto, že krajina viac využíva svoju jedinečnú geopolitickú polohu.

Vytvorenie colnej únie s Európskou úniou v roku 1996 umožnilo prehĺbenie hospodárskych vzťahov. Odvtedy sa dosiahol značný stupeň integrácie trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru. Konkrétnym nedávnym pozoruhodným úspechom v integrácii bolo prijatie tureckých colných právnych predpisov a zavedenie všeobecného systému preferencií.

Nemôžeme poprieť, že Turecko sa v posledných rokoch stalo kľúčovým obchodným partnerom Európskej únie. Naozaj je na 7. mieste na dovozových trhoch a 5. mieste na vývozných trhoch EÚ.

Stalo sa investičnou základňou pre európske podniky, pričom jeho integrácia do dodávateľského a výrobného reťazca EÚ sa posilňuje, a to často v súvislosti so sektormi s vysokou pridanou hodnotou.

Hlasoval som za túto správu, pani predsedajúca, pretože súhlasím s myšlienkou, že najprv musíme zvýšiť funkčnosť colnej únie. Preto podporujem tento vzťah medzi Tureckom a Európskou úniou.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Vážená pani predsedajúca, existuje tu komplexný obchodný vzťah medzi Európskou úniou a Tureckom. Od roku 1996 existuje aj colná únia a napriek tomuto všetkému je tu stále niekoľko obchodných prekážok. Preto ma zvlášť teší, že Parlament dnes vyzval Tureckú republiku, aby zrušila svoje príliš komplexné dovozné postupy a zosúladila svoj systém kvót na spracované poľnohospodárske výrobky, keďže tieto nie sú v súlade s podmienkami colnej únie.

Po druhé, musíme tiež spolupracovať na zabezpečení toho, aby poľnohospodárske výrobky dovážané z Tureckej republiky spĺňali rovnaké normy ako výrobky vyrobené v Európskej únii.

Dnes som hlasoval za správu. Je však pravda, že tu zostáva stále veľa práce. Dajme sa do práce!

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, blahoželám spravodajcovi k jeho práci a predovšetkým k jeho prístupu k tejto téme, keďže už veľa rokov rokujeme s Tureckom o jeho vstupe do Únie. Je to preto ťažká chvíľa.

Je samozrejmé, že Turecko je výborným obchodným partnerom pre Európu, čo napomáha jeho výhodná pozícia ako prirodzená vstupná brána do Ázie. Európska únia je najväčším obchodným partnerom Turecka. Štatistiky sú dobré; sú upokojujúce.

Tieto obchodné vzťahy sa musia zlepšiť, a preto súhlasím s odsekmi 16 a 20, ktoré vyzývajú Turecko, aby odstránilo dovozné povolenia a zrušilo zákaz dovozu určitých farmaceutických výrobkov.

Na záver, tiež súhlasím, že colná únia by mala byť silnejšia a ďalekosiahlejšia, aby bol obchod čoraz ziskovejší.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu pána Kazaka, pretože zlepší hospodárske a obchodné vzťahy s Tureckom. Posilní susedské väzby medzi Európskou úniou a Tureckom. Potrebujeme presne to, a nič viac.

Zdržal som sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1, ktorý predložila Skupina Európa slobody a demokracie. Stotožňujem sa s ich názorom, že Turecko by nemalo vstúpiť do Európskej únie, ale správa pána Kazaka nezahŕňala túto otázku. Preto som sa zdržal hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu a za správu som naozaj hlasoval preto, že v konečnom dôsledku potrebujeme podporiť dobré susedské vzťahy s Tureckom.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Napriek zlepšeniu vzťahov medzi Úniou a Tureckom stále existujú problémy vo forme tarifných a netarifných prekážok, ktoré je potrebné zjednodušiť spolu s ďalšími formalitami a postupmi. Problematické otázky sú na oboch stranách. Zahŕňajú nerešpektovanie práv duševného vlastníctva a problém falšovania výrobkov zo strany nášho partnera.

Chceme byť v partnerstve s Tureckom, takže by sme sa mali veľmi pozorne pozrieť na prípady narušenia obchodu skôr, než sa zmenia na vážnejší problém. Keďže Turecko čaká veľa rokov na prijatie spoločnej pozície Únie o jeho členstve, je možné, že teraz začína hľadať alternatívnych spojencov? Vzťahy medzi hospodárstvami Únie a Turecka by sa mali tiež analyzovať na základe demografickej štruktúry obidvoch strán a vyhliadok do budúcna.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hlasoval som, samozrejme, za pozmeňujúci a doplňujúci návrh Skupiny Európa slobody a demokracie a proti správe pána Kazaka, pretože je bez problémov možné udržiavať optimálne obchodné vzťahy s Tureckom bez toho, aby táto krajina vstúpila do Európskej únie.

Zdá sa, že spravodajca chodí so zatvorenými očami, keďže napísal, že výsledok nedávneho referenda v Turecku podporí demokratizáciu v tejto krajine. Práve naopak, niet pochýb o tom, že islamisti zo strany AKP si definitívne priklonili na svoju stranu politickú základňu strany. Po islamizácii každodenného pouličného a spoločenského života teraz vydláždili cestu pre úplnú islamizáciu tureckých verejných inštitúcií. Nech nikto nepochybuje o tom, že zmeny a doplnky tureckej ústavy, ktoré boli schválené, nie sú nič viac a nič menej než otvorený útok na armádu a ústavný súd, ako posledné sekulárne inštitúcie v Turecku.

 
  
  

Správa: Esther de Lange (A7-0241/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dnes schválená správa je pre ochranu biodiverzity a ekosystémov krok správnym smerom. Koncepcia biodiverzity bola konečne spojená s koncepciou zodpovedného riadenia.

Ak chceme zachrániť našu planétu a zachovať si budúce generácie, musíme okamžite prijať vykonávacie politiky ekokompatibility. Po našom zlyhaní pri dosahovaní nášho cieľa zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010 musíme využiť tento desaťročný odklad na vážne zvyšovanie informovanosti na strane štátov a inštitúcií.

Environmentálne dedičstvo Európskej únie, od maquis po ihličnaté lesy, sa môže pochváliť prakticky jedinečným bohatstvom flóry a fauny, pokiaľ ide o biodiverzitu. Zastavenie straty tohto environmentálneho dedičstva – už budem končiť – je povinnosť, ktorú dlhujeme sebe a budúcim generáciám.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Hlasovala som za správu o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity.

Správa navrhuje veľa pozitívnych požiadaviek, ale jej kľúčovým záverom je to, že výsledky sa nedosiahli, pretože chýbala politická vôľa. To je tiež dôvod, prečo právne predpisy nie sú riadne vykonávané, sú tu medzery v údajoch, monitorovanie a financovanie sú nedostatočné a integrácia do odvetvových politík je slabá.

Potrebujeme oveľa jasnejšie podávanie správ o osvedčených postupoch aj o krajinách, ktoré v tejto oblasti nie sú úspešné. Tu by Európska komisia nemala vykonávať politickú úlohu, ale prísne odbornú. Musíme chrániť prírodu a budúcnosť ľudstva, nie vlády jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ochrana biodiverzity a ekosystémov a boj za zabránenie ich ďalšieho zhoršovania sú úlohy neoceniteľnej hodnoty pre našu spoločnosť. Zastavenie straty biodiverzity nie je len našou morálnou povinnosťou, ale aj politickou a hospodárskou povinnosťou: ochrana našej planéty, aby mohla uživiť budúce generácie.

Ako je obvyklé v európskej environmentálnej politike, smernice v tejto oblasti poskytujú potrebnú flexibilitu na prispôsobenie vykonávacích opatrení miestnej situácii. Tento prístup je nepochybne odôvodnený zásadami subsidiarity a proporcionality, ale rozdiely medzi členskými štátmi sú často také veľké, že v ich dôsledku trpí účinnosť smerníc.

Súhlasím so spravodajkyňou, keď uvádza, že v dôsledku toho, čo je často prístup k biodiverzite založený na odvetviach, je aj financovanie biodiverzity a ekosystémových opatrení z rozpočtu EÚ značne rozdrobené.

Zatiaľ čo rozdrobené financovanie môže mať pozitívny vplyv v tom, že sa môže využiť niekoľko zdrojov, povinné spolufinancovanie a prístup „preberania“ napríklad vo vidieckej a štrukturálnej politike znamenajú, že len členské štáty, ktoré urobia toto vedomé rozhodnutie, v skutočnosti využívajú tieto prostriedky na účely biodiverzity.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) V Európskej únii je vyhynutím ohrozených 42 % cicavcov, 43 % vtákov, 30 % obojživelníkov, 45 % plazov a 52 % rýb, pričom miera straty sa do roku 2050 má zdesaťnásobiť.

Žiaľ, zdá sa, že naliehavosť situácie si dostatočne neuvedomujú nielen občania Európskej únie, ale aj Európska Komisia sa k týmto číslam stavia vlažne. Svedčí o tom nedostatok odhodlania dôsledne a náležite vymáhať uplatňovanie environmentálnych smerníc a neochota začať proti členským štátom konanie pre porušovanie predpisov. Ak nám úprimne záleží na tom, aby sme odovzdali svojim deťom a ďalším generáciám životné prostredie aspoň sčasti také, ako ho poznáme my dnes, nemôžeme si dovoliť naďalej otáľať, vyhýbať sa konaniu. Podporujem teda navrhované kroky, ktoré môžu viesť k zabráneniu nenapraviteľných škôd na životnom prostredí.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, rozmanitosť druhov rastlín a zvierat tvorí základ zásobovania rastúcej svetovej populácie potravinami a surovinami. Pre naše úsilie je tiež nevyhnutné prispôsobiť sa zmene klímy. Biodiverzita je ohrozená na celom svete najmä ľudskou rasou. Musíme preto zastaviť stratu biodiverzity a pokúsiť sa napraviť spôsobenú škodu. Najlepší spôsob ochrany biodiverzity je jej udržateľné používanie. To znamená, že v tomto prípade by európski poľnohospodári mali byť našimi spojencami a nie našimi protivníkmi. V budúcnosti by sme ich mali čoraz viac považovať za svojich spojencov.

Dovoľte mi však skočiť v pozitívnom duchu. V regióne, ktorý zastupujem, slobodnom štáte Sasko, sa nám podarilo po dvestoročnej neprítomnosti znovu privítať vlka. Toto je dobrý príklad a po ňom musia nasledovať ďalšie dobré príklady.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - (SK) Pre životné prostredie a jeho biodiverzitu je v súčasnosti problémom najmä spôsob výroby a životný štýl, ktorý v prírode vidí iba tovar a prostriedok uspokojovania ľudských potrieb.

Keď už teda, žiaľ, ignorujeme etický a ekologický význam biodiverzity, mali by sme byť aspoň dôslední v jej oceňovaní. V súčasnom cenovom systéme sa totiž ekonomická hodnota prírody odzrkadľuje iba málo, alebo vôbec. Aby sme zabránili hodnotovým i ekonomickým stratám, treba prijímať patričné zákony a tiež propagovať význam biodiverzity medzi občanmi Európskej únie. Väčšina občanov totiž nepochybne považuje stratu biodiverzity za vážny problém, žiaľ, nemyslí si, že sa ich osobne týka. Preto za jednu z dôležitých príčin svojej pasivity pri boji proti strate biodiverzity občania uvádzajú nedostatok poznatkov o tom, čo možno urobiť.

Hlasovala som za predkladanú správu z tohto dôvodu a súhlasím so spravodajkyňou aj v tom, že v tejto oblasti je naliehavo potrebná kampaň na zvýšenie povedomia.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Bohatstvo prírody je najväčší majetok, ktorý ľudstvo vlastní. Bohužiaľ, ako ľudia robíme veľmi veľa pre to, aby sme tento majetok stratili. Vytvorenie programov ako Natura 2000 je jedným krokom, ktorý robíme na ochranu prírody pred nami samými. Pozornosť by sa mala venovať aj prísnejším právnym predpisom a vysokým pokutám pre ľudí alebo firmy za vedomé prispievanie k ničeniu rozmanitosti prírodného bohatstva Európy.

Podporujem aj tú časť správy pani de Langeovej, ktorá hovorí o odmeňovaní poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky za poskytovanie dodatočných ekosystémových služieb. Poľnohospodári milujú pôdu a milujú a ochraňujú prírodu a ochraňujú ju, aj keď nedostávajú žiadne dodatočné bonusy. Finančná podpora je však nevyhnutná, aby poľnohospodári sami neznášali všetky náklady spojené s ochranou biodiverzity.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Ochrana biodiverzity je spojená s mnohými ďalšími politikami Európskej únie. Rybolov, odvetvia energetiky a poľnohospodárstva majú vplyv na, v tomto prípade, vážny stav Baltského mora. Podľa výskumu je toto more, ktoré je prakticky vnútorným morom Európskej únie, jedným z najviac znečistených.

Európska komisia vyjadruje obavy z poklesu biodiverzity, ale pritom sa vyvíja nedostatočné úsilie na boj proti faktorom spôsobujúcim tento proces. Pokiaľ ide o Európsku úniu, je pravdepodobne potrebné povedať, že každý členský štát EÚ si musí urobiť svoju domácu úlohu. Každý musí vynaložiť úsilie na zabezpečenie udržateľnej politiky rybného hospodárstva a riadne fungovanie programu Natura 2000, aby sa znížilo znečistenie, emisie CO2 aj znečistenie kanalizáciou a aby sa znížilo množstvo pesticídov a fosfátov.

Sú to práve tieto faktory, ktoré v tomto prípade významne prispievajú k eutrofizácii Baltského mora, ktorá spôsobuje pokles biodiverzity. Nezodpovedná realizácia takzvaných komerčných projektov v oblasti energetiky v Baltskom mori a nedostatok kritiky, pokiaľ ide o ich realizáciu, značne prispievajú k tomuto znečisteniu.

 
  
  

Správa: João Ferreira (A7-0227/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, naše hlasovanie o tejto správe bolo veľmi rôznorodé a bohaté na nápady, ako možno vylepšiť naše opatrenia na predchádzanie ekologickým katastrofám.

Vychádza z názoru, že súčasné preventívne opatrenia sa, žiaľ, ukázali ako nepostačujúce alebo neboli uplatnené. To znamená, že musíme urobiť dve veci: uplatniť určité vylepšené vnútroštátne a európske opatrenia spolu s požiadavkou na zmenu podmienok prístupu k Fondu solidarity a rovnako je potrebné, aby regióny a miestne orgány venovali väčšiu pozornosť prevencii katastrof. Táto správa ich vyzýva, aby lepšie začlenili prevenciu katastrof do programovacích nástrojov a operačných programov. Ide o krok vpred, jeden z mnohých, ktoré podnikáme v záujme zlepšenia politík v oblasti ochrany krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vyľudňovanie vidieka, dezertifikácia a zvýšená miera katastrofických udalostí – nadmerné dažde, sucho, krupobitie, požiare a podobne – nútia členské štáty zasahovať s obmedzenými zdrojmi a obmedzenými prostriedkami. Najdôležitejšou otázkou, ktorú by som tu chcel vyzdvihnúť, je prežitie sveta poľnohospodárstva, pretože ten je často vystavený prírodným katastrofám, ktoré drasticky znižujú príjmy poľnohospodárov.

Európska komisia sa preto musí zaviazať k vytvoreniu európskeho systému verejného poľnohospodárskeho poistenia na lepšie zvládanie rizík a nestability príjmov poľnohospodárov v dôsledku prírodných a človekom spôsobených katastrof, ako sa uvádza v odseku 37 návrhu pána Ferreiru, za ktorý som práve hlasoval.

 
  
  

Správa: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Pomoc tým najchudobnejším je jednou z najzákladnejších funkcií Európskej únie. Niet o tom pochýb a autorke správy blahoželám k úsiliu riešiť túto otázku. Ako člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka však považujem za svoju povinnosť upozorniť na odsek 54 správy, v ktorom pani spravodajkyňa odporúča revíziu dotačných politík existujúcich v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Súhlasím, že je potrebná revízia systému podpory, nesmieme však pripustiť opakovanie situácie, ktorá nasledovala po reforme trhu s cukrom. Cieľom tejto reformy bolo podporiť najchudobnejších výrobcov v tretích krajinách, ale úžitok z nej mali veľkí vlastníci pôdy v Južnej Amerike, a nie vlastníci najmenších plantáží. Buďme preto opatrní a pred rozhodnutím o zavedení akejkoľvek reformy uskutočnime dôkladné analýzy. Hlasoval som proti odseku 54, ale správu ako celok som podporil.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Predložená správa je v podstate dosť vyvážená, ale napriek tomu som hlasoval proti nej. Hoci je správa vyvážená, vychádza z predpokladu, že ak budeme aj naďalej Afrike, zvlášť subsaharskej Afrike, dávať viac a viac peňazí a poskytovať stále väčšiu pomoc, potom tento kontinent túto pomoc nakoniec aj dostane. To je možno politicky korektný spôsob, ako to vyjadriť, obávam sa však, že to nevystihuje realitu.

Keď sa pozrieme na to, aké množstvo finančných prostriedkov sme od 40. rokov 20. storočia do subsaharskej Afriky investovali, je jasné, že hovoríme o mnohých stovkách miliárd dolárov alebo eur, pričom dnešným výsledkom je len viac chudoby a viac biedy. Myslím si, že aj naďalej by sme mali poskytovať núdzovú pomoc, ale z iných hľadísk by sme zasa mali takúto dlhodobú pomoc znižovať.

Predovšetkým musíme zabrániť systematickému úniku kapitálu zo severnej Afriky do bohatých krajín. Nezákonný únik kapitálu za uplynulých štyridsať rokov predstavuje okolo 1,8 bilióna USD! Nedokážete si ani predstaviť, čo by sme mohli pre subsaharskú Afriku s takým množstvom finančných prostriedkov urobiť.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, skladám poklonu pani spravodajkyni za jej prácu. Európska únia sa vždy angažovala v podpore rozvojových krajín a správa, o ktorej sme dnes hlasovali, nám pripomína, že ešte stále toho musíme veľa, naozaj veľa urobiť.

Aby sa v týchto krajinách zlepšili podmienky, musíme podporovať rozvoj noriem pracovného práva, noriem bezpečnosti pri práci – pri tejto téme by som chcel dôrazne oceniť odsek 38, ktorý vyzdvihuje dôležitosť rodovej rovnosti pre hospodársky úspech štátov. Musíme skutočne ženám zaručiť spravodlivý prístup k svetu práce.

Ako pani spravodajkyňa správne zdôrazňuje v odseku 37, Európska únia musí použiť všetky dostupné nástroje v záujme odstránenia detskej práce, ktorá je jednou z najväčších prekážok zníženia chudoby. Táto správa sa venuje niektorým závažným a dôležitým bodom. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážená pani predsedajúca, myslím si, že v Parlamente sa v tejto veci dosiahne konsenzus. Nemyslím si, že by niekto mohol byť proti myšlienke znižovania chudoby a tvorby pracovných miest v rozvojových krajinách.

Pred pár rokmi som viedol seminár v Pobreží Slonoviny, kde som hovoril s mladými africkými politikmi. Spýtal som sa, ako im môžeme my z Európskej únie pomôcť. Dali mi niekoľko tipov. Po prvé, že by sme mali zabezpečiť, aby pomoc, ktorú im posielame, neslúžila na udržiavanie skorumpovaných vlád pri moci. Príliš často spočíva problém práve v tom.

Po druhé, že by sme mali podporovať otvorené trhy a liberalizáciu, aby sme im pomohli zbaviť sa štátnych monopolov, ktoré im poskytujú nekvalitné služby. Po tretie, mali by sme zreformovať spoločnú poľnohospodársku politiku – alebo sa jej zbaviť – a zbaviť sa dotácií, ktoré poľnohospodárom v EÚ umožňujú ponúkať nižšie ceny ako poľnohospodári v rozvojových krajinách. Ďalej uviedli, že by sme mali upustiť od úvah o opatreniach pre prispôsobenie na hraniciach, čo je v podstate ekologický imperializmus, ktorého cieľom je zabraňovať dovozu z rozvojových krajín.

A nakoniec, diskutujeme o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov. Poslanecký klub PPE, socialisti a zelení chcú zakázať investovanie do rozvojových krajín. Takýto hospodársky nezmysel si musíme vydiskutovať.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážená pani predsedajúca, s potešením som hlasoval za túto správu, ktorá ukazuje, že ani napriek tomu, že je kríza, nezabúdame na chudobných tohto sveta.

Zároveň musím povedať, že pred niekoľkými rokmi som bol ako dobrovoľný pracovník v Afrike; každý deň som si kupoval noviny a bol som prekvapený množstvom článkov kritizujúcich mimovládne organizácie. Nešlo o to, že by nevykonávali dobrú prácu, ale o to, že sa pokúšali presadiť svoju vlastnú kultúru, postoje a názory a nanútiť ich miestnym ľuďom.

Je najvyšší čas začať diskusiu. V rámci tejto diskusie by sme mali nadviazať kontakt nielen s vládami týchto krajín, ale – čo je ešte dôležitejšie – mali by sme osloviť miestnych predstaviteľov, spoločenské organizácie, pastorov, kňazov a podobne, aby sa peniaze, ktoré do týchto chudobných krajín investujeme, využili tak, ako sa majú.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: László Surján (A7-0249/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, ktorá má zabezpečiť poskytnutie finančných prostriedkov na pokrytie zmeny plánu pracovných miest úradu OLAF a zahrnutie tejto úpravy do rozpočtu na rok 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) už dlho vykonáva chvályhodnú prácu v oblasti boja proti podvodom na európskej úrovni. Posilnenie prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a jeho pracovných síl odôvodňuje zvýšenie jeho rozpočtu, čo ochotne podporujem. Samozrejme, bol by som radšej, keby sa ukázalo, že to nebude potrebné, že úrad OLAF má k dispozícii viac prostriedkov a viac pracovníkov už teraz a môže teda lepšie vykonávať svoje poslanie, ku ktorému sa zaviazal. Silnejší, nezávislejší a aktívnejší úrad OLAF je dôležitý pre EÚ, ktorá chce byť transparentnejšou a zrozumiteľnejšou pre európsku verejnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh opravného rozpočtu č. 5/2010 k všeobecnému rozpočtu na rok 2010 (č. 5/2010) sa týka zmeny plánu pracovných miest Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), revízie predpokladaných tradičných vlastných zdrojov, základov dane z pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND), zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu, ako aj ich financovania a revízie financovania znížení HND v prospech Holandska a Švédska na rok 2010, čo má za následok zmenu v rozdelení príspevkov členských štátov z vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ. Pravidlá výpočtu týchto vlastných zdrojov sú podrobne stanovené v príslušných právnych predpisoch. Pokiaľ ide o úrad OLAF, Komisia navrhuje dodatočných 20 stálych pracovných miest v triede správcov (AD), pretože úradu OLAF sa teraz naskytla príležitosť dokončiť úpravu svojho plánu pracovných miest prijatím príslušného počtu úspešných uchádzačov na miesta stálych úradníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Chcel by som pri tejto príležitosti uviesť, že zásadne nesúhlasím s tým, ako úrad OLAF v súčasnosti funguje. Hoci proti podvodom treba bojovať, treba to robiť tak, aby to nebolo na úkor európskych občanov, čiže nezávisle a účinne, aby boli chránené osobné údaje všetkých občanov.

V súčasnom stave nie je úrad OLAF schopný splniť tieto požiadavky. V tejto správe sa však hovorí konkrétne o premene pracovných zmlúv na dobu určitú na pracovné zmluvy na dobu neurčitú. Žiadnemu pracovníkovi, bez ohľadu na to, kde pracuje, by nemalo byť odopreté právo na dôstojnú pracovnú zmluvu. Preto sa zdržím hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Cieľom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek neregulárnym činnostiam vrátane nezákonných činností, ku ktorým dochádza v Európskych inštitúciách. Preto vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú vykonáva, musí mať k dispozícii materiálne a ľudské zdroje potrebné na to, aby mohol plniť svoje ciele. Napriek kríze, ktorou EÚ prechádza, je prijatie tohto opravného rozpočtu opodstatnené, pretože úrad OLAF musí mať k dispozícii prostriedky na to, aby mohol riadne fungovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Zdržal som sa hlasovania, a hoci podporujem vytvorenie dodatočných 20 pracovných miest pre pracovníkov zamestnaných v Úrade pre boj proti podvodom na základe zmlúv na dobu určitú, nemyslím si, že by sme stále mali korigovať rozpočtovú nerovnováhu Spojeného kráľovstva. Zľava bola Spojenému kráľovstvu udelená v roku 1984, pretože bolo považované za oblasť postihnutú krízou. Okrem toho nepokladám za spravodlivé, že od roku 2002 Nemecko, Holandsko, Švédsko a Rakúsko platia len 25 % toho, čo dlhujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Nariadením Rady (ES) č. 2007/2000 poskytla Únia privilegovaný bezcolný prístup na trh EÚ takmer všetkým výrobkom pochádzajúcim z krajín a území využívajúcich proces stabilizácie a pridruženia s cieľom oživiť hospodárstva západného Balkánu. Toto nariadenie bolo po početných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch kodifikované nariadením Rady (ES) č. 1215/2009.

Obchodné preferencie boli udelené na obdobie končiace sa 31. decembrom 2010 a v súčasnosti sa vzťahujú na Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Kosovo pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie. Ukončením platnosti obchodných preferencií by ich užívatelia prišli o objektívnu hospodársku výhodu vo svojom obchode s EÚ.

V tejto súvislosti je cieľom tohto návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1215/2009 s cieľom predĺžiť jeho platnosť do 31. decembra 2015 a uskutočnenie určitých úprav v nadväznosti na nadobudnutie platnosti stabilizačných a asociačných dohôd s Bosnou a Hercegovinou a Srbskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Ide o dôležité hlasovanie, hlasovanie o rozpočte. Keďže pozícia Rady k predbežnému návrhu opravného rozpočtu č. 5/2010 sa vlastne týka zmeny plánu pracovných miest úradu OLAF bez dodatočných finančných prostriedkov, ako aj revízie predpokladaných tradičných vlastných zdrojov (TVZ, t. j. clá a odvody z produkcie cukru), základov DPH a HND a zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu, ako aj ich financovania, a revízie financovania znížení HND v prospech Holandska a Švédska na rok 2010, čo má za následok zmenu v rozdelení príspevkov členských štátov z vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ, keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2010 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2010, keďže Rada prijala svoju pozíciu 13. septembra 2010, zobrali sme na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2010; a schválili sme pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2010 bez zmien a doplnení a poverili sme svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. x/2010 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Komisia navrhuje 20 dodatočných stálych pracovných miest v triede správcov (AD) pre Úrad pre boj proti podvodom, pretože úradu sa teraz naskytla príležitosť dokončiť proces úpravy svojho plánu pracovných miest prijatím príslušného počtu úspešných uchádzačov na miesta stálych úradníkov.

V uplynulých rokoch Európsky parlament opakovane, naposledy 5. mája 2010, vyjadril názor, že úrad OLAF by sa mal postupne vydať smerom komplexnej a neobmedzenej inštitucionálnej nezávislosti, aby sa zabezpečilo, že jeho činnosti nebudú môcť byť úmyselne alebo neúmyselne obmedzované skutočnosťou, že jeho pracovníci a vedenie sú súčasťou štruktúry Európskej komisie.

 
  
  

Správa: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože som presvedčený, že elektronický obchod nemôže zostať na okraji vnútorného trhu, pretože ide o perspektívny sektor dôležitý pre hospodársky rast v Európe.

Elektronický obchod môže prispieť k rozvoju vedomostného hospodárstva, dať európskym spoločnostiam a spotrebiteľom pridanú hodnotu a zlepšiť konkurencieschopnosť nášho hospodárstva v kontexte stratégie EÚ do roku 2020, a to aj prostredníctvom rozvoja a podpory nových foriem podnikania pre malé a stredné podniky. V uplynulom roku každý tretí spotrebiteľ v Európe kúpil cez internet aspoň jeden produkt, ale iba 7 percent európskych spotrebiteľov sa na tento krok odvážilo v inom členskom štáte.

Tento trend treba zvrátiť, pričom pomôcť by tomu mohla myšlienka vytvorenia európskej značky dôvery, ktorú presadzuje pán spravodajca. Vypracovanie bezpečnej a inovatívnej metódy platieb uskutočňovaných on-line by takisto mohlo prispieť k zvýšeniu dôvery európskych spotrebiteľov v elektronické služby v iných členských štátoch. V rámci EÚ treba, samozrejme, rozšíriť a zdemokratizovať prístup k internetu. Je povinnosťou Komisie snažiť sa zabrániť tomu, aby boli rozdiely v predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa prekážkou rozvoja elektronického obchodu v rámci Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , písomne. (GA) Keďže z hľadiska dosiahnutia cieľov stratégie EÚ do roku 2020 má rozšírenie elektronického obchodu v celej Európe kľúčový význam, podporujem to, čo sa v správe hovorí v súvislosti s uplatňovaním opatrení na podporu a posilnenie elektronického obchodu na vnútornom trhu.

Elektronický obchod má osobitný význam pre podnikateľov a malé a stredné podniky. Elektronický obchod a európsky vnútorný on-line trh pomôžu podnikateľom a malým firmám poskytovať inovatívne, vysoko kvalitné služby zodpovedajúce potrebám spotrebiteľov, čo posilní ich konkurencieschopnosť v globálnom hospodárstve.

Treba splniť ciele v oblasti širokopásmového pripojenia, pričom do roku 2013 musí mať každý v EÚ prístup k širokopásmovým službám. Vítam to, čo sa v správe hovorí v tejto súvislosti.

Takisto podporujem to, čo sa v nej hovorí o reklame na elektronický obchod a o podpore informovanosti spotrebiteľov o svojich právach. Je dôležité, aby európski spotrebitelia dôverovali systému, keď nakupujú na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Potenciál vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu nie je úplne uvoľnený z mnohých dôvodov. Spotrebitelia nedôverujú bezpečnosti elektronického trhu a mnohí z nich nenakupujú na internete preto, lebo predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa a úroveň ochrany sa značne líšia. Som presvedčený, že musíme zvýšiť dôveru spotrebiteľov v on-line trh tým, že ich budeme informovať o ich právach a bezpečných platobných možnostiach a zabezpečíme ochranu spotrebiteľov v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Súhlasím s návrhom na vytvorenie a uplatnenie európskej značky dôvery, ktorá by zvýšila dôveru nakupujúcich v internet. Niektorým firmám bránia využívať hospodársky trh aj určité komplikácie s ním spojené. Preto musíme vypracovať iniciatívy na stimulovanie podnikateľov k obchodovaniu na internete, napríklad vylepšením platobných mechanizmov používaných na internete, zjednodušiť povinnosti v oblasti vykazovania dane z pridanej hodnoty (DPH), dosiahnuť jednotnosť poštových a bankových poplatkov a účinnejšie riešiť konflikty medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Stav elektronického obchodu sa v súčasnosti sústavne mení. Už nie je rozvíjajúcou sa technológiou, ale čoraz rozšírenejšou realitou. Je veľmi dôležitým prostriedkom podpory cezhraničného obchodu, zlepšovania prístupu k širšiemu sortimentu kvalitnejších výrobkov a konkurenčného znižovania cien.

Napriek tomu 10 rokov po prijatí smernice o elektronickom obchode nerastie cezhraničný elektronický obchod tak rýchlo ako vnútroštátny elektronický obchod, pričom 60 % pokusov o cezhraničné internetové objednávky zlyháva z technických a právnych dôvodov.

Hlasovala som za túto správu, pretože identifikuje problémy, ktorým čelí európsky elektronický obchod, a zároveň ukazuje cestu k vytvoreniu skutočného jednotného on-line trhu pre Európu. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje lepšie uplatňovanie európskych právnych predpisov v prospech všetkých európskych spotrebiteľov a predajcov; zvýšené úsilie o dosiahnutie vysokej úrovne ochrany pre používateľov elektronického obchodu; dosiahnutie dôvery u týchto používateľov, aby preskúmali jednotný trh v celom jeho potenciáli; a informovanie používateľov o ich právach v oblasti elektronického obchodu a o ochrane týchto práv.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože z nej vyplývajú výhody pre malé a stredné podniky a pozitívne prvky pre rozvoj digitálnej spoločnosti a zároveň pôsobí proti rozdrobenosti trhu a usiluje sa o štandardizáciu predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Vytvorenie skutočného jednotného on-line trhu pre Európu je jednou z dôležitých úloh, ktoré v súčasnosti pred nami stoja. Zvlášť v súčasnej hospodárskej kríze musí Európa vynakladať ešte väčšie úsilie na odstránenie prekážok, ktoré bránia elektronickému obchodu. V súčasnosti je EÚ trhom s 500 miliónmi spotrebiteľov. Táto situácia sa však neodráža na objeme uskutočňovaných internetových transakcií. Dôvodom nie je to, že by sa európski spotrebitelia do elektronického obchodu veľmi nehrnuli, ale to, že keď sa už rozhodnú kúpiť niečo cez internet, narazia na celý rad problémov a nakoniec vysvitne, že transakciu nemožno uskutočniť. Čísla uvádzané v správe o elektronickom obchode sú z tohto hľadiska dôležité.

V súčasnosti existuje v oblasti elektronického obchodu medzi členskými štátmi príliš veľa rozdielov, čo je situácia, ktorá musí u spotrebiteľov vyvolávať nespokojnosť. Keďže v správe sa uvádza, že táto forma obchodu spolu s inovatívnymi službami a ekologickými podnikmi má najväčší potenciál v oblasti rastu a zamestnanosti do budúcnosti, a preto predstavuje pre jednotný trh nový smer expanzie, treba neodkladne realizovať opatrenia navrhované Komisiou, doplnené o návrhy predložené Parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Elektronický obchod predstavuje dôležitý prínos internetu pre hospodársku činnosť. Je preto dôležité odstrániť akékoľvek prekážky fungovania jednotného trhu v tomto sektore, pretože rozdrobený súbor vnútroštátnych predpisov bráni rozvoju tohto výnosného sektora. Súhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o poukázanie na nedostatky elektronického obchodu z hľadiska spotrebiteľov. Je poľutovaniahodné, že 61 % cezhraničných transakcií nie je možné dokončiť, pretože internetové obchody nedoručujú tovar do štátu zákazníka. Pridajte k tomu obavy používateľov, pokiaľ ide o bezpečnosť platieb. Schopnosť nakupovať cez internet zvyčajne závisí od kvality internetového pripojenia. Prioritu by malo mať zvýšenie počtu používateľov internetu, predovšetkým prostredníctvom zlepšenia kvality výkonu pripojenia a zatraktívnenia cien. Takisto je dôležité zvýšiť dôveru spotrebiteľov pri nakupovaní cez internet. Rovnako ako pán spravodajca, aj ja som za vytvorenie európskej značky dôvery, ako aj za posilnenie dohľadu nad internetom predovšetkým z hľadiska ochrany osobných údajov. Osobitné úsilie treba tiež vynaložiť na ochranu neplnoletých osôb používajúcich internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vnútorný trh v oblasti elektronického obchodu je pre Európu mimoriadne dôležitý, zvlášť ak chce Európa dosiahnuť ciele stanovené v stratégii EÚ do roku 2020. Ešte stále však treba prekonať niekoľko prekážok. Táto správa predkladá opatrenia, ktoré majú presne tento cieľ. Za zvlášť zaujímavé ciele pokladám kontrolu porušení autorských práv na internete a vytvorenie bezpečného a inovatívneho systému platieb uskutočňovaných on-line, ktorý nebude ukladať poplatky, ktoré by mohli ohroziť alebo obmedziť tento výber. Takto bude jednoduchšie bojovať proti pirátstvu, stimulovať podniky k obchodovaniu cez internet a tiež uľahčiť pripojenie používateľov a zvýšiť ich dôveru v internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Elektronický obchod predstavuje pre EÚ veľmi dôležitý trh, v neposlednom rade z hľadiska plnenia cieľov stratégie EÚ do roku 2020. Stojí pred nami veľmi dôležitá úloha, ktorou je vytvorenie skutočne jednotného on-line trhu pre Európu, ktorý umožní EÚ konkurovať na globálnom trhu. Dôvera európskych podnikov a spotrebiteľov v digitálne prostredie je nízka z dôvodu zbytočných prekážok elektronického obchodu, ako sú rozdrobenosť európskeho trhu, nedostatočná bezpečnosť pre spotrebiteľov, nedostatočná bezpečnosť transakcií, nedostatočný mechanizmus nápravy a tak ďalej. Je nevyhnutné zjednodušiť cezhraničné pravidlá a nájsť praktické riešenia problémov, ako sú autorské práva, ochrana spotrebiteľa, označovanie etiketami a osobitné odvetvové pravidlá, poplatky za elektronický odpad a recyklačné poplatky a vykazovanie a účtovanie cez internet.

Nevyhnutná je plná transpozícia a vykonanie existujúcich právnych predpisov, napríklad smernice o službách. Zároveň musí Komisia dokončiť hodnotenie právnych predpisov EÚ, týkajúcich sa jednotného digitálneho trhu, a predložiť všetky iniciatívy, ktoré sa zdajú nevyhnutné na to, aby bolo možné odstrániť hlavné prekážky. Podporujem 13 odporúčaní Komisie, týkajúcich sa vypracovania politík a postupov v oblasti cezhraničného elektronického obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Elektronický obchod je nevyhnutným predpokladom rozvoja vnútorného trhu: odbúrava informačné bariéry, čím sa blíži k ideálu dokonalej súťaže v prospech spotrebiteľov. Dokáže rozšíriť potenciálny trh pre malých vnútorných výrobcov, ktorí by nemali možnosť obchodovať v iných krajinách EÚ, chrániť ich a podporovať vytváranie pracovných miest vo výrobnom sektore.

Okrem toho znižuje vzdialenosť medzi centrálnymi a okrajovými oblasťami, čím sa zvyšuje kvalita života vo vidieckych oblastiach vďaka zvýšeným dodávkam výrobkov, a presadzuje jednotné normy pre predávané tovary vďaka umiestňovaniu tých istých výrobkov na niekoľko trhov. Je preto nevyhnutné riešiť a odstrániť hlavné prekážky používania internetu na predaj tovarov: bezpečnosť a záruky. Táto úloha musí vzhľadom na neexistenciu fyzických hraníc pripadnúť príslušným nadnárodným orgánom, čo na našom území znamená európske inštitúcie.

Táto správa poskytuje obchodníkom rámec pravidiel na fungovanie a plánovanie investícií, poskytuje spotrebiteľom istotu, pokiaľ ide o poskytnuté záruky, a posúva výrobcov o krok vpred, pokiaľ ide o riešenie krízy. Konečne!

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) V dôsledku miery on-line podvodov, ktorá je stále pomerne vysoká, pretrváva vysoký stupeň nedôvery v nakupovanie cez internet. Preto som hlasovala za toto uznesenie, ktoré vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsky systém včasného varovania vrátane databázy, na boj proti nezákonným obchodným postupom a podvodným činnostiam a na zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov počas internetových transakcií, a to aj s ohľadom na ochranu osobných údajov. Osobitnú pozornosť treba podľa mňa venovať zmluvám uzatváraným na diaľku s cieľom chrániť práva spotrebiteľov v čase, keď je na vzostupe nákup tovarov a služieb cez internet, napríklad v oblasti cestovného ruchu a dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za prijatie tejto správy. Na vnútornom trhu s vyše 500 miliónmi spotrebiteľov podpora väčšej flexibility v elektronickom obchode a zvyšovania dôvery spotrebiteľov v internetové transakcie nielen umožní využitie hospodárskeho potenciálu digitálneho jednotného trhu, ale tiež poskytne stimuly pre rozvoj nových trhových ník pre malé a stredné podniky, čím sa vytvorí potenciál na vytváranie pracovných miest. V dôsledku rozdielov existujúcich medzi vnútroštátnym a cezhraničným elektronickým obchodom nemajú spotrebitelia, zvlášť spotrebitelia žijúci v okrajových a najvzdialenejších regiónoch a spotrebitelia so zníženou mobilitou, možnosť využiť výhody tejto formy obchodu, ktorá poskytuje prístup k obrovskému sortimentu tovarov a služieb. Chcel by som však zdôrazniť, že je nevyhnutné náležité uplatnenie smernice o službách – nástroja, prostredníctvom ktorého môže byť dokončený digitálny jednotný trh – vo všetkých členských štátoch; dôraznejšie ju treba presadzovať predovšetkým z hľadiska nediskriminácie zákazníkov na základe ich štátnej príslušnosti. Chcel by som zdôrazniť, že zavedenie digitálneho jednotného trhu v oblasti elektronického obchodu si vyžaduje riadne fungovanie „jednotného kontaktného miesta“. Rovnako dôležité sú však opatrenia ako harmonizácia poštových a bankových poplatkov v Európskej únii, zjednodušenie vykazovania dane z pridanej hodnoty pri predávaní na diaľku alebo zvýšenie počtu registrácií na doméne .eu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), písomne. – Hlasoval som za túto správu, pretože vcelku ju môžem podporiť. Zvlášť ma potešilo to, že väčšina mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bola vo výbore prijatá. To znamená, že malé a stredné podniky budú podporované v tom, aby sa stali aktívnejšími hráčmi na trhu v oblasti elektronického obchodu. Správa zároveň podľa mňa zbytočne nastoľuje otázku liberalizácie poštových služieb, proti čomu som vo výbore namietal. Na tejto námietke trvám a aj naďalej namietam proti výzvam na liberalizáciu a zároveň rozhodne opakujem svoju výzvu Komisii na zavedenie moratória na liberalizáciu poštových služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu. Ako tieňový spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, požiadaného o stanovisko, vyjadrujem podporu rozvoju elektronického obchodu, ktorý je pevnou súčasťou elektronického podnikania v Európe. V budúcnosti pomôže dokončenie jednotného trhu s IKT v EÚ prekonať problémy, ktorým elektronický obchod v súčasnosti čelí. Európa sa musí stať globálnym sprostredkovateľom v tomto odvetví. Aby sa to dosiahlo, treba naliehavo a jednotným spôsobom riešiť súčasné ťažkosti.

V tomto prípade mám na mysli odlišné sadzby DPH, zákony na ochranu spotrebiteľa, a predovšetkým odstránenie diskriminácie zákazníkov v oblasti elektronického obchodu v niektorých členských štátoch, čo názorne predvádzajú niektorí obchodníci a poskytovatelia služieb. Európa musí podporovať svojich občanov, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do sveta internetu, poskytnutím jednoduchého prístupu k vzdelávacím programom a európskym finančným prostriedkom, špecificky určeným na zakúpenie hardvéru, softvéru a prístupu k internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu. Jedným z cieľov stratégie EÚ 2020 je podpora znalostnej ekonomiky. Ak máme v plnej miere dosiahnuť tento cieľ, je potrebné, aby Európska komisia predstavila opatrenia zamerané na zvyšovanie rýchlosti širokopásmových služieb a väčšiu racionalizáciu cien týchto služieb v celej EÚ. Pravidlá a postupy je nevyhnutné zjednotiť tak, aby sme pre obchodníkov predávajúcich na diaľku zaistili prístup aj na iné trhy ako tie vymedzené ich vnútroštátnymi hranicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V oznámení o digitálnej agende pre Európu z 19. mája 2010 preukázala Komisia svoje želanie zabezpečiť, aby internetové transakcie boli jednoduchšie a vzbudzovali väčšiu dôveru v digitálnu technológiu. Podľa údajov zahrnutých v správe tretina Európanov už niekedy urobila nákup cez internet, iba 7 % spotrebiteľov sa však odváži uskutočniť cezhraničnú transakciu a iba 12 % vyjadruje dôveru v takýto druh transakcie. Preto je naliehavé posilniť bezpečnosť spotrebiteľov (alebo to, ako ju vnímajú) vo vzťahu k týmto transakciám tak, aby sme podporili rozvoj trhu, ktorý má obrovský potenciál – vďaka transakciám, ktoré sú pre spotrebiteľa jednoduchšie, pohodlnejšie a v mnohých prípadoch aj lacnejšie. Pre riadny jednotný elektronický trh je nevyhnutné, aby sa spotrebitelia pri nákupoch cez internet cítili bezpečne a aby si firmy uvedomili nesmierny potenciál internetového obchodu. Treba tiež zvýšiť dostupnosť na internete a odstrániť cezhraničné prekážky.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Voľný pohyb tovaru v Európe vážne narúšajú rozdrobené vnútroštátne pravidlá. Údaje o stave elektronického obchodu v Európskej únii ukazujú, že za rok 2009 jeden z troch spotrebiteľov v Európe kúpil aspoň jednu položku na internete, ale len 7 % európskych spotrebiteľov sa odvážilo zakúpiť si tovar z iného členského štátu. Nezverejnené prieskumy EÚ o praktikách v elektronickom obchode ukazujú, že 60 % pokusov spotrebiteľov o cezhraničný nákup tovaru v rámci EÚ sa končí neúspešne, pretože predajca odmietne prijať transakciu alebo doručiť tovar, hoci by nakupujúci mohol v polovici 11 000 skúmaných prípadov elektronickým nákupom v zahraničí ušetriť najmenej 10 % (aj po započítaní poplatkov za doručenie). Musím preto zdôrazniť potrebu komplexného právneho a regulačného rámca, ktorý dokáže prekonať cezhraničné prekážky, zvýšiť pridanú hodnotu a regulovať riziká činnosti, ktorá sa neustále mení a takmer neprestajne napreduje. Preto sa vyžaduje sústavná pozornosť a monitorovanie, pričom prioritu má spoľahlivosť komunikácie a transakcií. Aby sme konsolidovali elektronický obchod, je nevyhnutné pracovať na zvyšovaní bezpečnosti a dôvery podnikov i spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o platby, ako aj dodávky a reklamácie tovaru.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Správa o elektronickom obchode obsahuje niektoré rozpory a príliš trvá na potrebe vytvorenia vnútorného trhu. Uznávame dôležitosť elektronického obchodu, ale ešte treba veľa vykonať, aby sme zaistili, že sa nestane nositeľom závažných nových problémov.

Ako sme zdôraznili počas rozpravy, je dôležité vyjasniť mnohé otázky, konkrétne: obranu autorských práv, ochranu práv detí, práva spotrebiteľov a bezpečnosť.

Je pravda, že správa predkladá celý rad podnetov na zvyšovanie dôvery u všetkých účastníkov trhu v oblasti elektronického obchodu, ale nie všetky sú natoľko primerané, ako by mohli byť. Dokonca primerane nezohľadňujú ani všetky záujmy a práva, o ktoré ide v procese, ktorý by sa mohol ukázať nanajvýš zložitým.

Je pravda, že dodávateľský reťazec elektronického obchodu musí byť transparentnejší, aby spotrebiteľ vždy poznal totožnosť dodávateľa, ako aj jeho obchodné meno, zemepisnú adresu, kontaktné údaje a daňové identifikačné číslo. Práva detí, mládeže a ľudí s rôznymi druhmi závislosti však musia byť stále chránené.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Elektronický obchod vytvára príležitosti na trhu, najmä pre malé a stredné podniky. Elektronický obchod môže zohrávať dôležitú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti írskeho i európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, ktorá je míľnikom, pretože predstavuje významný krok smerom k úplnej realizácii a integrácii jednotného európskeho trhu. V časoch globalizácie a digitalizácie si Európska únia nemôže dovoliť zaostávať pri vytváraní efektívneho vnútorného trhu pre elektronický obchod, ktorý by sa mal stať konkurencieschopným aj na globálnej úrovni. Dúfajme, že na túto správu nadviažu ďalšie kroky stimulujúce vytvorenie celoeurópskeho digitálneho trhu. Takýto vývoj tiež prispeje k prehodnoteniu a opätovnému naštartovaniu aktivít výskumu a vývoja, ktoré majú zásadnú dôležitosť.

Čo potrebujeme v prvom rade, je monitorovanie a sledovanie uplatňovania správy o elektronickom obchode, aby sme občanom EÚ ako podnikateľom aj ako spotrebiteľom zaistili ľahší prístup k realizácii digitálnych obchodov. Opatrenia stanovené v správe by mali značne uľahčiť obchodovanie medzi členskými štátmi za predpokladu, že národné vlády začnú skutočne napredovať pri zjednocovaní pravidiel v oblasti zmlúv a prekonávať odporujúce si zákony.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vítam výzvu na zvyšovanie objemu elektronického obchodu v rámci hraníc EÚ. EÚ však musí vyvíjať podporné úsilie, aby sa tak udialo s rešpektovaním európskych právnych predpisov, pričom je nevyhnutné, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. (FI) Chcela by som poďakovať svojmu kolegovi pánovi Echeverríovi za vynikajúcu správu, za ktorú som s radosťou zahlasovala. Elektronický obchod je novým a medzinárodným odvetvím a Európska únia preto musí prijať dôležitú úlohu pri harmonizácii noriem a postupov. Predovšetkým by som rada spomenula tie body v správe, ktoré nás vyzývajú zaistiť dostupnosť kvalitných a komplexných širokopásmových pripojení v celej Únii. Tento cieľ má zásadnú dôležitosť, ak má elektronický obchod prosperovať.

Priniesť všetkým občanom EÚ širokopásmové pripojenie do roku 2013 a ultrarýchle širokopásmové pripojenie do roku 2020 sú ambiciózne ciele, sú však nevyhnutné na zvyšovanie kvality života občanov. Chcela by som tiež poďakovať spravodajcovi za jeho postrehy v súvislosti s ochranou spotrebiteľov a právom na súkromný život v svete elektronického obchodu. Ide o záležitosť, ktorú v budúcnosti budeme musieť starostlivo skúmať najmä vo vzťahu k službám pre deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. – (CS) Hoci je dnes internet najrýchlejšie sa rozvíjajúcim maloobchodným kanálom a počet nákupov cez internet každoročne narastá, počet cezhraničných transakcií uskutočňovaných medzi členskými štátmi, žiaľ, stagnuje. Takmer sa dá povedať, že v oblasti B2C neexistuje v Únii vnútorný trh. V oblasti zvyšovania objemu cezhraničného predaja tovaru prostredníctvom elektronického obchodu verím, že významným stimulátorom môže byť úplná harmonizácia spotrebiteľského práva, teda odstránenie vnútroštátnych výnimiek, v kombinácii s liberálnym poňatím ochrany spotrebiteľa. Veľký problém však vidím v oblasti obmedzovania prístupu k internetovým službám na základe IP adries niektorých štátov. V tejto oblasti v zásade neexistujú legislatívne prekážky, no napriek tomu je elektronický vnútorný trh v tomto segmente obmedzovaný.

Zastávam názor, že v tomto prípade by Komisia mala využiť všetky svoje exekutívne nástroje a zasiahnuť proti vytváraniu umelých prekážok na vnútornom trhu v podobe blokovania IP adries. Správa tiež hovorí o cieľoch pre rok 2020 v oblasti prístupu k širokopásmovému pripojeniu. Osobne neobľubujem takéto proklamatívne ciele, navyše v sektore, ktorý sa vyvíja dynamicky, a preto sa veľmi ťažko dá predpovedať, ktorým smerom sa bude vyvíjať v horizonte 10 rokov. Napriek tejto výčitke však považujem správu za vyváženú, a preto som ju v hlasovaní podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Ariasa Echeverríu, pretože sa domnievam, že elektronický obchod je kľúčovým trhom pre politiku EÚ, v rámci ktorej je možné a nevyhnutné zabezpečiť určité intervencie smerom k zvyšovaniu konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ v kontexte stratégie EÚ 2020.

Skutočne som presvedčený, že ak máme plne zužitkovať výhody v podobe príležitostí, ktoré nám ponúka jednotný európsky trh, mali by sme ďalej rozvíjať elektronický obchod, ktorý má potenciál pozitívne vplývať na spotrebiteľov i konkurencieschopnosť spoločností. Podobne podporujem zahrnutie európskej značky dôvery do správy, pretože je nevyhnutná na zaručenie spoľahlivosti a kvality tovaru umiestňovaného na cezhraničný elektronický trh.

V ére krízy a finančných ťažkostí, v akej sa nachádzame práve dnes, musíme podporovať nástroje schopné vo výraznej miere pozitívne ovplyvňovať zamestnanosť a rast. Medzi takéto nástroje môžeme zaradiť aj elektronický obchod. Domnievam sa preto, že správa, ktorú sme dnes prijali, je v tejto súvislosti pozitívnym výsledkom, nielen pre spoločnosti, malé a stredné podniky, ale tiež – a predovšetkým – pre spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Jednotný trh vždy bol jedným z veľkolepých cieľov, ktoré sledovala Európska únia. V dnešnej dobe môže cezhraničný elektronický obchod veľmi významne prispieť k ďalšiemu rozvoju jednotného trhu. Internetové nákupy spotrebitelia už vo veľkej miere prijali na domácej úrovni, to isté však neplatí pre elektronický obchod medzi členskými štátmi, v podstate vinou nedostatku vzájomnej dôvery medzi nakupujúcim a predajcom. Ak preto chceme rozvíjať trh v oblasti elektronického obchodu, bude nevyhnutné prehlbovať dôveru u všetkých účastníkov. Európske právne predpisy v tejto oblasti sa musia uplatňovať tak, aby vytvárali atmosféru zvýšenej dôvery. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Hlasoval som za správu, pretože si myslím, že elektronický obchod a prekonávanie prekážok, ktoré ešte bránia jeho rozvoju, má pre hospodárstvo zásadný význam. Voľný pohyb tovaru v Európe značne sťažujú rozdrobené vnútroštátne pravidlá a 60 % pokusov spotrebiteľov kúpiť si tovar za hranicou vlastného štátu sa končí neúspechom.

Cieľom je založenie skutočného európskeho internetového jednotného trhu. Vďaka pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu od Skupiny Európa slobody a demokracie (Ligy severu) je v správe zahrnutá zmienka o ťažkostiach, ktoré majú s prístupom na internet občania žijúci v ostrovných a horských oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Správa sa využíva na presadzovanie širšej harmonizácie daňových zákonov, ako aj kolísavých cien v sektore poštových a finančných služieb na úrovni EÚ. Preto som hlasoval proti tomuto textu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Nedávne oznámenie Komisie určilo budúce stratégie, ktorých cieľom je znižovanie rozdrobenosti a stimulácia rastu v elektronickom obchode.

Kým elektronický obchod na vnútroštátnej úrovni sa v skutočnosti zintenzívňuje, objem cezhraničných nákupov je naďalej nízky a v roku 2009 dosiahol iba 7 %. Hlavné prekážky súvisia s jazykovými a praktickými i právnymi problémami.

Súhlasím s prístupom správy, ktorá vymedzuje päť priorít v snahe o stimulovanie odvetvia: zlepšenie prístupu na internet, odstránenie rozdrobenia internetového trhu, posilňovanie dôvery spotrebiteľov, stimulovanie podnikateľov, aby svoje produkty predávali na internete, a zaručenie bezpečnosti detí pri používaní internetu. To všetko by sa malo odohrávať v jasnom a jednotnom právnom kontexte, ktorého úlohou by predovšetkým mala byť služba verejnosti. Domnievam sa, že zásadný stimul príde vo forme dôvery na strane občanov, ktorú by sme mali podporovať a zvyšovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Internet sa stal najrozšírenejšou formou diaľkového predaja. Podľa informácií poskytnutých Komisiou v odpovedi na moju otázku (E 4964/2010) viac ako tretina spotrebiteľov v EÚ (37 %) použila minulý rok internet na nákup alebo objednávku tovaru a služieb na súkromnú potrebu. To predstavuje nárast 5 percent v porovnaní s rokom 2008 a 10 percent v porovnaní s rokom 2006. Napriek tomu spotrebitelia naďalej nemajú dostatočnú dôveru v cezhraničný nákup a rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch odrádzajú spoločnosti od investícií do cezhraničného obchodu. Preto vidíme v miere rozšírenia diaľkového predaja v jednotlivých členských štátoch značné rozdiely. Zvyšovanie tejto formy obchodu má však v súčasnej recesii kľúčový význam. Cieľom tejto konkrétnej správy je riešiť rozdrobenosť vnútorného trhu elektronického obchodu predkladaním návrhov, napríklad prijatia jednotných pravidiel a postupov, ktoré predajcom na diaľku umožnia obchodovať aj mimo hraníc svojho štátu. V čase, keď tradičné komerčné transakcie stagnujú, sa môžu nové technológie a príležitosti, ktoré prinášajú, ukázať prínosnými pri rozvoji nových a alternatívnych obchodných iniciatív. Z tohto dôvodu som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Zdržal som sa hlasovania o tejto správe napriek tomu, že podporu elektronického obchodu považujem za dôležitú a rozširovanie kvalitných internetových sietí a služieb na celú populáciu za nevyhnutné, a to aj v najizolovanejších regiónoch.

Súhlasím tiež s tým, že je nevyhnutné bojovať proti diskriminácii, ktorej sú vystavení mnohí občania, ktorí by radi nakupovali cez internet – v neposlednom rade na základe toho, v ktorom členskom štáte bývajú alebo akú emailovú adresu použijú pri realizácii transakcie.

Súhlasím s mnohými návrhmi predloženými v správe. Napriek tomu neľutujem skutočnosť, že smernica o službách ešte v niektorých členských štátoch nebola plne transponovaná, nepodporujem politiku Komisie v sektore poštových služieb a nevítam stratégiu EÚ 2020 – tieto základné možnosti voľby vo veľkej miere zodpovedajú za ťažkú sociálnu situáciu, s ktorou v súčasnosti zápolí EÚ.

Budúce modely pre potreby odvetvia komunikácií a dokonca aj elektronického obchodu budú nepochybne zostrojené lepšie v rámci perspektívy, ktorá sa viac zameria na občanov a ich práva, namiesto aby sa jednoducho podriadila obchodným záujmom.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu pána Ariasa Echeverríu o elektronickom obchode. Elektronický obchod je jedným z odvetví s najväčším dosahom na rast a zamestnanosť v budúcich desaťročiach a Európska únia musí z tohto potenciálu maximálne ťažiť.

Nezabúdajme, že elektronický obchod uľahčuje a podporuje rozvoj nových špecializovaných trhov pre niektoré malé a stredné podniky, ktoré by inak ani neexistovali.

Okrem toho podporujem myšlienku, aby sme pri formulovaní našich politík a zákonných rámcov pre elektronický obchod venovali zvýšenú pozornosť potrebám zraniteľných spotrebiteľov, ktorí by inak nemali žiadny prístup k obrovskému výberu spotrebiteľského tovaru. Myslím tu na tých, ktorí sú izolovaní alebo menej mobilní, na občanov s nízkymi príjmami alebo jednotlivcov žijúcich v menej prístupných, vzdialených či periférnych oblastiach.

Na záver spomeniem, že text som vo výbore pozmenil a doplnil tak, aby zdôraznil potrebu vývoja nástrojov vzdelávania zákazníkov nakupujúcich cez internet. Musíme rozvíjať digitálne zručnosti čo najväčšieho počtu občanov, aby si viac uvedomovali svoje práva a povinnosti (kľúčové práva spotrebiteľov na internete, pravidlá v oblasti elektronického obchodu a predovšetkým ochrany údajov).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – V tejto dôležitej správe o elektronickom obchode okrem iného zdôrazňujeme význam posilnenia dôvery v systémy cezhraničných internetových platieb (napr. kreditné a debetné karty a elektronické peňaženky) podporou celej škály platobných možností, posilňovaním interoperability a spoločných noriem, prekonávaním technických prekážok, podporou najbezpečnejších technológií elektronických transakcií, zosúladením a posilňovaním právnych predpisov o otázkach súkromia a bezpečnosti, ako aj bojom proti podvodným aktivitám, informovaním a vzdelávaním verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Dobre si uvedomujeme množstvo a druh nevýhod – predovšetkým v Taliansku – pre tých, ktorí žijú a bývajú v horských alebo ostrovných komunitách. Budovanie interného trhu elektronického obchodu by zjednodušilo prístup na internet a zvýšilo kvalitu v krajinách EÚ a v regiónoch bez dobrých pripojení.

Je dôležité rozvíjať iniciatívy určené na motivovanie podnikateľov smerom k predaju tovaru cez internet so súčasnou ochranou používateľov, predovšetkým detí, s primeranými zárukami zaistenia bezpečnosti. Nesmieme nepoctivým obchodníkom umožniť podvádzať potenciálnych používateľov; preto sú potrebné cielené a časté kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), písomne.(PL) Dúfam, že táto správa je jasným signálom pre Európsku komisiu, aby podnikla ďalšie kroky smerom ku skvalitňovaniu internetového obchodu vo vnútri Európskej únie. Požadujeme harmonizáciu a zjednodušenie administratívnych postupov, ktoré vo svojej súčasnej podobe spôsobujú, že nás odrádzajú od nákupov na zahraničných internetových stránkach, a to aj vtedy, ak na nich nájdeme zaujímavú ponuku. Chceme tiež záruku, že prístup na širokopásmový internet bude dostupný v celej EÚ do roku 2013. Tento návrh už dávno prestal byť čírou fantazmagóriou. Stáva sa nielen čoraz viac realistickým, ale navyše nikoho netreba presviedčať o priaznivom účinku na interný trh, aký by mal univerzálny prístup na internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Nedokázala som sa presvedčiť o potrebe hlasovať za túto správu napriek tomu, že obsahuje viacero pozitívnych prvkov, predovšetkým obranu záujmov spotrebiteľov a uznanie záujmov malých a stredných podnikov na trhu v oblasti elektronického obchodu.

Odsudzujem predovšetkým tých, ktorí Komisii blahoželajú k uplatneniu tretej smernice o poskytovaní poštových služieb, ktorej cieľom je liberalizácia poštových služieb. To však bude mať za následok ďalšie škody pre poštové služby v EÚ, a nie – ako sa uvádza v správe – nižšie ceny a lepšie služby.

Takisto nemôžem ľutovať skutočnosť, že niektoré členské štáty smernicu o službách ešte netransponovali, pretože chcem, aby Komisia promptne pripravila správu o klimatických vplyvoch prijatia tohto textu.

Ľutujem, že text sa v širšom zmysle nesie v duchu otvorenosti voči hospodárskej súťaži, ktorú sme odsúdili, keď sme odmietli Lisabonskú zmluvu.

 
  
  

Správa: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože jej cieľom je zlepšenie prevencie leteckých nehôd a poskytovania pomoci obetiam a ich rodinám. Bezvýhradne podporujem prístup spravodajkyne, ktorá požaduje analýzu incidentov na európskej úrovni, čo sa dosiaľ nikdy nedialo. Správa tiež navrhuje zlepšenia v oblasti poskytovania pomoci obetiam a ich rodinám, napríklad prijatie maximálneho odkladu dvoch hodín, do ktorých treba informovať rodiny o menách pasažierov na palube. Teraz sú na rade ministri dopravy, ktorí – dúfam – tieto právne predpisy čo najskôr prijmú.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Hlasoval som za túto správu. Objem leteckej dopravy stále viac narastá a nebezpečenstvo nehôd sa takisto zvýšilo, napriek zlepšeniam bezpečnostných noriem, a preto európske právne predpisy súvisiace s vyšetrovaním nehôd treba pozmeniť, doplniť a aktualizovať.

Vítam, čo správa hovorí o právach obetí a ich rodín. Rodina obete má právo dostať relevantné informácie čo najskôr. Letecké spoločnosti musia mať pripravený účinný operačný plán pre prípad krízy. Dôležitým praktickým opatrením by bolo prinútiť letecké spoločnosti nominovať jednu osobu ako hlavnú kontaktnú osobu na účely koordinácie, poskytovania dôležitých informácií a podpory rodinám cestujúcich.

Praktické opatrenia požadované správou budú pomáhať v prípadoch nehôd, najmä pokiaľ ide o pasáže o pomoci poskytovanej obetiam a ich rodinám a o skupinách, ktoré konajú v ich mene. V európskom sektore civilného letectva treba zaistiť vysoké bezpečnostné normy a musíme sa maximálne snažiť znižovať počet nehôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem tento návrh. V súčasnosti platná smernica EÚ riadiaca vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve bola prijatá v roku 1994. Trh leteckej dopravy a situácia sa však zmenili. Musíme preto prijať nové právne predpisy EÚ primerané dnešnej situácii. Po prvé, je potrebné založiť sieť orgánov pre vyšetrovanie bezpečnosti. Tieto by zahŕňali národnú vládu a inštitúcie EÚ (Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva – EASA) a zodpovedali by za zvyšovanie kvality vyšetrovania, klasifikáciu a analýzu informácií, podporovali by spoluprácu medzi inštitúciami národnej vlády a prispievali k zvyšovaniu bezpečnosti letectva. Treba tiež jasnejšie definovať práva cestujúcich a ich rodín.

Cieľom nariadenia je rozšíriť požiadavku, aby letecká spoločnosť predložila zoznam pasažierov čo najskôr a do dvoch hodín po výskyte nehody, čo by sa týkalo nielen leteckých spoločností lietajúcich z EÚ, ale aj spoločností prevádzkujúcich lety do Európy. Cieľom je zaviesť pre letecké spoločnosti povinnosť vyžiadať si od cestujúcich v čase rezervácie letenky údaj o osobe, s ktorou sa treba skontaktovať v prípade nehody. Rodinám obetí treba vytvoriť také podmienky, aby získali prednostný prístup k informáciám o pokroku bezpečnostného vyšetrovania.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože navrhuje riešenia problémov spôsobených leteckými nehodami v poslednom čase, a to nielen z technickej perspektívy, ale aj a najmä s ohľadom na poskytnutie záruk rodinám obetí. Objasňuje tiež úlohu agentúry EASA a vnútroštátnych orgánov pri nezaujatom a objektívnom vyšetrovaní príčin nehôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Objem leteckej dopravy neustále narastá a napriek pokroku v oblasti bezpečnosti správy naďalej poukazujú na neúprosný nárast počtu leteckých nehôd. Je načase, aby Európska únia aj tento sektor regulovala precíznejšie a exaktnejšie.

Dôrazne preto podporujem cieľ spravodajkyne predchádzať nešťastným leteckým nehodám a zlepšiť vyšetrovania nehôd. Príslušné právne predpisy sú v skutočnosti z roku 1994, kedy Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) ešte neexistovala.

Hlasoval som preto za toto nariadenie, ktorého zámerom je odovzdať vedúcu úlohu v oblasti leteckej bezpečnosti agentúre EASA, pričom súhlasím predovšetkým s cieľom poskytovania všeobecného prístupu k citlivým údajom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) V posledných rokoch neobyčajne vzrástla letecká doprava. Napriek mnohým technologickým vylepšeniam sa nebezpečenstvo nehôd zvýšilo. Preto je nevyhnutné prijať pre túto oblasť právne predpisy EÚ. Z tohto dôvodu vítam návrhy pani De Veyracovej prispôsobiť smernicu z roka 1994 o prevencii nehôd dnešnej situácii na trhu leteckej dopravy. Vďaka vytvoreniu siete vnútroštátnych orgánov pre vyšetrovanie bude možné zredukovať nesúlady medzi členskými štátmi, predovšetkým pomocou zoskupenia zdrojov a výmeny osvedčených postupov. Ochraňovať treba tiež práva obetí a ich rodín. Podporujem požiadavku pani spravodajkyne, aby sa povinnosť leteckých spoločností predložiť zoznam cestujúcich do hodiny od upozornenia na výskyt nehody týkala nielen leteckých spoločností so sídlom v EÚ, ale tiež všetkých leteckých spoločností lietajúcich v Európe. Napokon vítam návrh pani spravodajkyne, aby sa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva charakterizovala ako „poradca“ pri účasti na bezpečnostnom vyšetrovaní. Je dôležité, aby nariadenie nedalo agentúre priestor byť v priebehu bezpečnostného vyšetrovania zároveň sudcom i porotou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Je životne dôležité, aby sme v sektore európskeho civilného letectva zaistili bezpečnosť a znížili počet nehôd a incidentov uplatňovaním postupov vyšetrovania a prevencie. Hlasovala som za toto nariadenie, pretože si myslím, že pomáha rozvoju prostredia podporujúceho spontánne nahlasovanie incidentov tým, že požaduje, aby vyšetrovanie v oblasti bezpečnosti európskeho letectva bolo efektívne, rýchle a na vysokej kvalitatívnej úrovni. Súhlasím s tým, že vyšetrovanie by mal viesť vnútroštátny orgán, prípadne iné orgány zodpovedné za vyšetrovanie bezpečnosti. Popritom považujem za dôležité založiť európsku sieť orgánov na zvyšovanie kvality vyšetrovacích metód a odbornej prípravy vyšetrovateľov. Ako ďalší dôležitý bod by som uviedla určenie noriem včasného poskytnutia informácií o osobách a nebezpečných veciach na palube v čase nehody. Mala by sa tiež zlepšiť pomoc obetiam a ich rodinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Zintenzívnenie leteckej dopravy malo za následok zvýšené nebezpečenstvo výskytu leteckých nehôd. Napriek zavedeným zlepšeniam bezpečnosti zostávajú v súčasnom systéme vyšetrovania nehôd naďalej medzery. Bezpečnostný systém sa v tejto oblasti zakladá na spätnej väzbe a poučeniach, ktoré čerpáme z nehôd a incidentov. Je dôležité posilniť koordináciu medzi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie bezpečnosti, konkrétne vytvorením európskej siete. Aby sme dokázali rozpoznať možné bezpečnostné zlyhania a nápravné opatrenia, ktoré treba prijať, musí táto sieť zaistiť úplnú nezávislosť vyšetrovania, ako aj vysokú úroveň efektívnosti, usilovnosti a kvality.

Je dôležité zaistiť efektívne preventívne opatrenia a vysokú úroveň bezpečnosti v európskom civilnom letectve a nešetriť úsilím pri znižovaní počtu nehôd a incidentov tak, aby sme zaistili dôveru verejnosti v leteckú dopravu. Rovnako ako vyšetrovaniu bezpečnosti treba venovať zvýšenú pozornosť otázke posilnenia pomoci obetiam leteckých nehôd a ich rodinám; pre takéto prípady musia mať všetky európske letecké spoločnosti pripravený krízový plán pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Pravidelne sa zhrozíme, keď sa dopočujeme správu o ďalšom leteckom nešťastí. Dúfam, že nové nariadenie o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve úspešne splní potrebu zaistiť bezpečnosť cestujúcich v podobe presnejšieho opatrenia ako smernica 94/56/ES, ktorú nahrádza. Domnievam sa, že sa treba zamerať predovšetkým na kontroly, spoluprácu a výmenu informácií na účely prevencie. Okrem toho by sa výsledky z realizovaného vyšetrovania nehôd mali ukladať na centrálnom mieste a analyzovať so zámerom zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy a efektívnejšieho zvládania kritických situácií. V tomto bode si myslím, že by európski cestujúci mali dostať možnosť uviesť svoju kontaktnú osobu pre prípad nešťastia. Táto prax je obvyklá v USA. V neposlednom rade sa domnievam, že potrebujeme užšiu koordináciu a dohľad nad pohotovostnými službami zapojenými do zásahov a poskytujúcimi pomoc obetiam a ich rodinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve, pretože zavádza nové pravidlá, ktoré nám umožnia posilniť prevenciu nehôd, ako aj transparentnosť a rýchlosť vyšetrovania v prípade nehody.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že počet letov a cestujúcich v civilnej doprave už roky významne narastá, a napriek tomu, že bol tento vývin sprevádzaný poklesom počtu leteckých nehôd a incidentov, bezpečnosť musí aj naďalej byť naším základným záujmom – dnes aj vždy v budúcnosti. Takisto s ohľadom na skutočnosť, že smernica riadiaca vyšetrovanie leteckých nehôd bola prijatá už v roku 1994 a že sa v civilnom letectve odvtedy veľa zmenilo, považujem revíziu tohto nariadenia za naliehavú.

Súhlasím so spravodajkyňou, keď hovorí o potrebe väčšej koordinácie a integrácie pri vyšetrovaní leteckých nehôd. Keď uvážime, že integrácia v rámci EÚ sa neustále zvyšuje a letecká nehoda nemá dôsledky len na jeden členský štát, nie je logické, že kontakty medzi vnútroštátnymi leteckými orgánmi sú stále na nízkej úrovni.

V tomto kontexte si myslím, že by Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva mohla byť pridelená nová úloha.

Napokon sa domnievam, že zrejme ide o jednu z oblastí, v ktorých je koordinovaný a integrovaný postup zo strany Európskej únie nevyhnutný, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť všetkých cestujúcich v európskom vzdušnom priestore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Letecká doprava dnes nepochybne zohráva rozhodujúcu úlohu v mobilite občanov a dynamike globálneho hospodárstva. Jej význam a vplyv sa nepochybne bude naďalej zvyšovať v spoločnosti, ktorú čoraz viac definuje globalizácia a priorita efektívneho využívania času a priestoru. V súčasnej atmosfére globálnej krízy a silného tlaku na znižovanie nákladov a výdavkov potrebujeme na ochranu záujmov používateľov účinný rámec nariadení a kontrol. Bezpečnosť je pre používateľov oblasťou najvyššieho záujmu a má veľký vplyv na určenie výšky cestovného. Zdôrazňujem preto príspevok, ktorý táto správa prináša ku kvalite a nezávislosti vyšetrovania nehôd a incidentov v civilnom letectve, pričom harmonizuje vyšetrovacie kapacity členských štátov a zároveň zaisťuje, že európske právne predpisy v tejto oblasti budú s ohľadom na zmeny, ktoré sa v odvetví odohrávajú, ako aj príchod nových aktérov na scénu, ako napríklad Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, dobre prijaté a aktuálne. Zdôraznil by som však, že prioritu by sme mali vidieť v prevencii nehôd, a práve k tomu by malo viesť vyšetrovanie, ako nástroj identifikácie problémov a nachádzania riešení.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za správu, pretože uznávame dôležitosť vyšetrovania nehôd a incidentov a prevencie v civilnom letectve.

Za pozitívnu pokladáme skutočnosť, že členské štáty zohrávajú aktívnu úlohu, konkrétne prostredníctvom príslušných vyšetrovacích orgánov, ktoré vytvoria európsku sieť vnútroštátnych orgánov pre túto oblasť. Táto sieť je predkladaná s týmito konkrétnymi cieľmi: formulovanie návrhov zodpovedným vnútroštátnym orgánom, delenie sa o informácie o vyšetrovacích metódach, koordinácia a organizácia odbornej prípravy vyšetrovateľov v každom členskom štáte, rozvoj spoločných vyšetrovacích metodológií pre EÚ a rozvoj a riadenie rámca pre deľbu zdrojov.

Budeme sledovať budúcnosť tejto siete, pretože sa domnievame, že jej činnosť musí byť prísne obmedzená hranicami vyššie uvedených cieľov a v rámci schémy účasti členských štátov určenej v návrhu, prostredníctvom zodpovedných vnútroštátnych orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Nezávislejšie bezpečnostné vyšetrovanie v prípadoch leteckých nehôd, posilnená pomoc rodinám obetí a optimálna ochrana údajov a súkromia v priebehu vyšetrovania – to sú všetko opatrenia, ktoré zlepšia leteckú bezpečnosť, a faktory, ktoré ma presvedčili, aby som hlasovala za túto správu. S radosťou som zahlasovala za tento text, ktorý leteckým spoločnostiam určuje povinnosť predložiť zoznam cestujúcich do dvoch hodín po nehode tak, aby boli informované rodiny. Okrem toho je zavedenie európskej siete orgánov zodpovedných za vyšetrovanie bezpečnosti veľmi dobrou myšlienkou, pretože umožní predkladanie odporúčaní v oblasti leteckých politík a predpisov. Čo je ešte dôležitejšie, umožní deľbu zdrojov a výmenu osvedčených postupov. Ide o dôležitý text a vítam tento dôležitý krok vpred pri zaisťovaní stále vyšších noriem bezpečnosti cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Objem leteckej dopravy v posledných rokoch neustále narastá. To, samozrejme, prináša aj zvýšené riziko nehôd, a preto je životne dôležité, aby sa zaviedli primerané procesy na minimalizáciu tohto rizika. Táto správa svojím spôsobom prispieva k zlepšeniu právneho rámca a vzhľadom na to som za ňu zahlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Súhlasil som so správou, pretože objem leteckej dopravy sa každoročne zvyšuje. Najdôležitejším cieľom je bezpečnosť letov a leteckej dopravy ako takej. Dnes sa stáva nanajvýš dôležitým zaistiť cestujúcim bezpečnosť letov, ochraňovať cestujúcich, posádku, personál na zemi, verejnosť i majetky pred leteckými nehodami a zaručovať bezpečnosť lietadiel. V prípade leteckých nehôd treba nehody vyšetrovať nezávisle, aby sa odhalili prípadné nedostatky v bezpečnosti a umožnilo sa prijatie opatrení na ich odstránenie. Rozdiely medzi vyšetrovacími kapacitami členských štátov treba zredukovať. Právne predpisy, ktorými sa dnes riadi vyšetrovanie nehôd, sú obsiahnuté v smernici EÚ z roku 1994. Keďže letecký trh sa odvtedy zmenil a stal zložitejším, ukázalo sa nevyhnutným predložiť nový právny predpis o nových orgánoch, akým je napríklad Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). Nové nariadenie musí poskytnúť jasný právny rámec pre zapojenie agentúry do vyšetrovania bezpečnosti. Zároveň by založenie siete vnútroštátnych orgánov pre vyšetrovanie malo umožniť zredukovať súčasné rozdiely vo vyšetrovacích kapacitách v EÚ. Mohlo by tiež pomôcť pri zvyšovaní kvality vyšetrovania a poskytovaní právneho rámca spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnostné vyšetrovanie. Je tiež dôležité a nevyhnutné na európskej úrovni prijať návrhy predložené s cieľom zvyšovania leteckej bezpečnosti alebo vyšetrovacích postupov. Najdôležitejším však je zaistenie bezpečnosti letectva a včasnej a primeranej pomoci obetiam leteckých nehôd a ich rodinám. Malo by poskytnúť dôležitú podporu rodinám obetí, ktoré sa často cítia stratené, ak im je predložené obrovské množstvo kontaktných údajov a postupov, keď sa v danej chvíli musia vyrovnávať so stratou milovanej osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vďaka zavedeniu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) sa vybuduje rozsiahlejšia štruktúra medzi vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnostné vyšetrovanie. Agentúram v celej Európe to pomôže skombinovať svoje zdroje a zistenia, a tak, dúfajme, pomôcť prevencii budúceho výskytu nehôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Podporil som správu pani De Veyracovej, keďže bezpečnosť civilnej dopravy v Európe považujem za jednu z najdôležitejších otázok, ktorá je v súčasnosti v EÚ na programe dňa. Cieľom, ktorý si dávame v novom nariadení, je zníženie počtu leteckých nehôd na minimum, zlepšenie bezpečnostných noriem, plná ochrana občanov a zároveň snaha budovať ich dôveru v leteckú dopravu.

Dôležitá časť opatrenia, na ktorú rád upriamim vašu pozornosť, sa venuje vyšetrovaniu leteckých nehôd, ktoré musí prebiehať bez akejkoľvek formy nátlaku, aby zodpovedné orgány smeli rozhodovať úplne nestranne. Okrem toho súhlasím s rozhodnutím zahrnúť do textu celý rad opatrení súvisiacich s promptným poskytnutím informácií o všetkých osobách (a nebezpečných veciach) na palube lietadla zúčastneného na nehode, jednak z evidentných príčin bezpečnosti, jednak pre posilnenie pomoci poskytnutej obetiam a ich rodinám. A napokon text zahŕňa aj možnosť, aby cestujúci uviedli meno osoby, ktorú treba kontaktovať v prípade potreby.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že jej konečná verzia prináša vynikajúci kompromis. Práva obetí a poskytnutie pomoci obetiam a ich rodinám budú zaručené skutočnosťou, že každý členský štát si bude musieť zostaviť vnútroštátny núdzový plán pre prípad nehody v civilnom letectve a bude musieť zaistiť, aby každá letecká spoločnosť zaregistrovaná na jeho území mala pripravený plán poskytnutia pomoci obetiam nehôd v civilnom letectve. Nové právne predpisy zaručia, že vyšetrovanie leteckých nehôd bude prebiehať bez nátlaku zo strany regulačných alebo certifikačných orgánov, prevádzkovateľov letov či iných orgánov, pri ktorých môže dôjsť ku konfliktom záujmov. Vyjadrenia získané vyšetrujúcim orgánom a nahrávky hlasov alebo fotografie zhotovené vo vnútri kabíny pilota či v pozemných priestoroch riadenia letovej prevádzky sa použijú výhradne na vyšetrovanie, s výnimkou prípadov, kde bude existovať záujem sprostredkovať informácie súdnym orgánom. Zainteresovaným to umožní rozprávať sa s vyšetrovateľmi otvorene. Vážim si prácu pani spravodajkyne na tejto dokumentácii a dúfam, že Európska únia v budúcnosti podpíše dohodu o bezpečnosti v civilnom letectve aj so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , písomne.(PT) Európske právne predpisy, ktorými sa v súčasnosti riadi vyšetrovanie leteckých nehôd, boli prijaté v roku 1994. Vzhľadom na veľké zmeny, ktoré sa v tomto odvetví odohrali v posledných rokoch, spomínané právne predpisy už nevyhovujú dnešným potrebám. Napriek významným zlepšeniam bezpečnosti v letectve, ktoré sme pozorovali v posledných rokoch, možno z neustáleho nárastu leteckej dopravy odvodiť aj zvýšené riziko prípadov leteckých nehôd. Preto je nevyhnutné zvýšiť investície nielen do bezpečnosti, ale aj do prevencie, a požadovať od leteckých spoločností, najmä nízkonákladových, aby ziskovosť nedosahovali na úkor bezpečnosti. Takisto je veľmi dôležité dať prioritu potrebe podpory obetí a pomoci rodinám obetí. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Tento text je veľmi dôležitou iniciatívou, a preto som ho podporil. Dúfam, že v ďalšom napredovaní projektu budú zohľadnené aj incidenty, počas ktorých situácia neviedla k nehode alebo katastrofe. Mám na mysli výnimočnú situáciu, v ktorej sú cestujúci vystavení riziku vinou ľudského faktora. Sám som sa stal očitým svedkom jedného podobného incidentu, keď sa v januári 2010 lietadlo spoločnosti Air Baltic, v ktorom som bol pasažierom, trikrát pokúsilo o odlet z letiska v Rige. Po treťom pokuse bolo lietadlo z prevádzky stiahnuté na „dodatočné kontroly“. Do nariadenia treba zapracovať aj prostriedok, pomocou ktorého by cestujúci mohli podávať sťažnosti na incidenty, v súvislosti s ktorými sa letecké spoločnosti snažia zakryť škody na lietadlách alebo prípady výnimočných situácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hustota premávky na našej oblohe sa neustále zvyšuje. Výsledkom je čoraz častejší výskyt incidentov a nehôd v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy. Incidenty tohto druhu treba podrobne a, predovšetkým, rýchlo riešiť v rámci EÚ.

Musíme tiež myslieť na rodiny obetí, ktoré sme v minulosti v ich žiali často nechali osamotené. Hlasoval som za túto správu, pretože účinná spolupráca medzi všetkými členskými štátmi EÚ v súvislosti s bezpečnosťou v letectve a riešením incidentov má zásadný význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Založenie siete vnútroštátnych vyšetrovacích orgánov má za cieľ umožniť v budúcnosti zníženie rozdielov vo vyšetrovacích kapacitách v rámci EÚ. Zámerom je, aby sa nám spoločne podarilo zvýšiť kvalitu vyšetrovaní a vytvoriť právny rámec spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnostné vyšetrovanie tak, aby sme zvýšili bezpečnosť civilného letectva. Tieto plánované opatrenia by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v letectve. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani De Veyracovej, pretože ju považujem za významný krok vpred v tomto odvetví. Cieľom návrhu regulácie vyšetrovania a prevencie nehôd a incidentov v civilnom letectve je zvýšiť transparentnosť informácií sprístupňovaných vnútroštátnym orgánom civilného letectva. Predstavuje tiež nevyhnutnú aktualizáciu v súčasnosti používaných noriem, ktoré boli prijaté už v roku 1994.

Za zmienku stoja tiež opatrenia umožňujúce vytvorenie účinného komunikačného systému medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom podpory koordinácie a lepšej výmeny získaných údajov. Prístup k citlivým informáciám je regulovaný s cieľom umožniť zodpovedným orgánom požadovať spoluprácu všetkých strán zúčastnených v incidentoch a nehodách.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Letecká doprava sa už roky neustále rozrastá, no napriek značnému pokroku v oblasti bezpečnosti nárast objemu dopravy iba zvýšil riziko nehôd. V takejto situácii je nevyhnutné zaistiť, aby sa nehody stali predmetom nezávislého vyšetrovania, ktoré dokáže s istotou určiť nedostatky v bezpečnosti a umožní prijatie nápravných opatrení.

Európske právne predpisy, ktorými sa dnes riadi vyšetrovanie nehôd, sú obsiahnuté v smernici z roku 1994 – od času, keď bol daný text prijatý, sa však doprava ďalej rozvinula a stala sa zložitejšou. Založenie nových orgánov, napríklad Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), navyše zvýraznilo rozdiely vo vyšetrovacích kapacitách členských štátov a spôsobilo nevyhnutnosť prijatia nových a vyhovujúcejších právnych predpisov.

Založenie siete vnútroštátnych vyšetrovacích úradov by malo umožniť zníženie súčasných rozdielov vo vyšetrovacích kapacitách v rámci EÚ. Mohlo by tiež zvýšiť kvalitu vyšetrovania a vytvoriť právny rámec spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi. Domnievam sa, že opatrenie tohto druhu by mohlo byť účinným príspevkom k zvyšovaniu bezpečnosti v letectve.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Podporil som správu pani De Veyracovej, ktorej cieľom je skvalitnenie bezpečnostných noriem v civilnom letectve. Toto je základné pozadie, pomocou ktorého by sme mali dokázať odhaliť presné príčiny výskytu incidentov a nehôd. Aby sme to dosiahli, je potrebné zaručiť nezávislé vyšetrovanie; inými slovami, vyšetrovanie musí prebiehať bez nátlaku zo strany orgánov, ktorých kompetencie zahŕňajú reguláciu alebo certifikáciu leteckej prevádzky a ktoré môžu niesť časť zodpovednosti za to, čo sa udialo. Vytvorenie siete orgánov zodpovedných za bezpečnostné normy v európskom civilnom letectve tiež umožní podporu osvedčených postupov prostredníctvom výmeny informácií, pričom odporúčania predkladané sieťou orgánov zlepšia európske predpisy v tomto odvetví. Text napokon zahŕňa aj ustanovenia, ktorých cieľom je zlepšiť prístup k rodinám obetí v prípade výskytu nehody; ide napríklad o požiadavku, aby letecké spoločnosti poskytli úplný zoznam cestujúcich najneskôr do dvoch hodín po nehode a zakázali zverejnenie tohto zoznamu dovtedy, kým nebudú informované rodiny obetí, za predpokladu, že proti zverejneniu nebudú namietať. To sú dva dôležité kroky vpred a ja ich vítam.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Skupina Verts/ALE predložila viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch, napríklad lepšiu definíciu „predbežnej správy“, posilnenú nezávislosť vyšetrovania, a to aj od finančných záujmov, lepšiu dostupnosť nahrávok letových údajov, lepšie informovanie príbuzných obetí a revíziu tohto nariadenia v blízkej budúcnosti, ako aj sprístupnenie citlivých bezpečnostných údajov súdnictvu a osvedčené postupy členských štátov a vyšetrovacích orgánov. Väčšina z týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bola prijatá, hoci ich znenie sa zoslabilo v dôsledku dohodnutých kompromisov. Pretože počas hlasovania v pléne nedošlo k žiadnym významným zmenám, naďalej zotrvávame vo svojom pozitívnom postoji k legislatívnemu uzneseniu i k pozmenenému a doplnenému návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Odkedy bola v roku 1994 prijatá európska smernica o vyšetrovaní leteckých nehôd, prišlo k výraznému nárastu leteckej dopravy. Hoci sme boli svedkami značného pokroku v oblasti bezpečnosti, je prirodzené, že tento nárast viedol aj k zvýšenej pravdepodobnosti výskytu nehôd. Sprevádzala ho aj zvýšená technologická zložitosť a príchod nových hráčov na scénu, napríklad Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva.

Zdá sa mi nevyhnutné, aby sa každá letecká nehoda stala predmetom nezávislého a transparentného vyšetrovania s cieľom nápravy bezpečnostných nedostatkov a zvýšenia ochrany cestujúcich. Podpora siete vnútroštátnych orgánov na úrovni EÚ zodpovedných za vyšetrovanie by takisto mohla pomôcť znížiť nerovnováhu medzi vyšetrovacími kapacitami jednotlivých členských štátov.

Pomoc obetiam a ich rodinám musí rovnako byť prioritou pre každú krajinu; preto je nevyhnutné zaistiť, aby všetky letecké spoločnosti pôsobiace v každej krajine mali pripravené plány pomoci. Som spokojný s prácou spravodajkyne Výboru pre dopravu a cestovný ruch, ako aj s dohodou dosiahnutou s Európskou radou koncom júna, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože jej zámerom je zvýšiť nezávislosť a transparentnosť vyšetrovania leteckých incidentov a nehôd.

Som veľmi rada, že text bol prijatý. Mal by urýchliť vyšetrovací proces a skvalitniť informácie poskytované rodinám obetí, pričom tieto vítané opatrenia zaručia osobné súkromie. Text preto umožní odpovedať na požiadavky od rodín obetí konfrontovaných s vyšetrovaním, po ktorom majú často pocit bezmocnosti.

Tieto nové právne predpisy EÚ by mali umožniť poskytovanie lepších informácií rodinám obetí nehôd. Ustanovenia lepšie ochránia osobné súkromie, pretože informácie je potrebné do dvoch hodín sprostredkovať najskôr rodinám a letecké spoločnosti (z členských i nečlenských štátov Spoločenstva) musia zoznam cestujúcich na palube lietadla predložiť orgánom.

Prijatý text tiež pomôže zlepšiť a urýchliť vyšetrovanie bez nátlaku od orgánov zodpovedných za reguláciu a kontrolu odvetvia leteckej dopravy. Stane sa tak vďaka dostupnosti rozličnej leteckej dokumentácie a dnes už povinnému zverejneniu konečnej správy vyšetrovania najneskôr do 12 mesiacov po incidente alebo nehode týkajúcej sa daného lietadla.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne. (PL) Potešilo ma, keď som si vypočul výsledky dnešného hlasovania o správe pani De Veyracovej. Prijatie dokumentu som, samozrejme, podporil. Súčasný systém vyšetrovania nehôd v civilnom letectve bol do praxe uvedený už pred 16 rokmi. Počas tohto obdobia sa letecká doprava na oblohe nad Európou podstatne rozrástla. Riziko nehôd sa takisto zvýšilo. Komisiám na vyšetrovanie nehôd treba zaručiť nezávislosť od zásahov zainteresovaných strán a tlaku termínov, politiky, médií i súdnych orgánov. Prvou prioritou by malo byť hľadanie príčiny nehody a spôsobov, ako v budúcnosti zabrániť výskytu podobných udalostí, a nie hľadanie vinníka.

Neoceniteľnú úlohu pri zaistení bezpečnosti zohráva tiež vyšetrovanie príčin nehôd, ktoré sa potenciálne mohli stať. Preto je dôležité čo najrýchlejšie uviesť programy systémov riadenia bezpečnosti a tzv. kultúry spravodlivosti Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktoré zahŕňajú dobrovoľné a beztrestné podávanie správ pilotmi, posádkami lietadiel, letovými kontrolórmi i pozemným personálom o každej nezrovnalosti, ktorú si všimnú. Strach z disciplinárnych alebo trestných sankcií, žiaľ, spôsobuje, že nikdy nie sú odhalené mnohé závažné problémy a incidenty.

 
  
  

Správa: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Všetci si pamätáme plynové krízy v rokoch 2006, 2008 a 2009. Spôsobili výpadok plynu miliónom Európanov, ktorí boli obeťami súboja Ruska s Ukrajinou. Vítam prácu, ktorú v tejto oblasti urobili poslanci. Toto uznesenie počíta s prepojením sietí a lepším krízovým manažmentom. Toto je podľa mňa vynikajúci príklad toho, čo dokáže európska solidarita. Spolu, bok po boku, sme nepochybne oveľa silnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Spotreba zemného plynu sa v Európe v poslednom desaťročí dramaticky zvýšila. Pri znižovaní objemu domácej ťažby plynu a zvyšovaní dopytu sa závislosť od plynu z dovozu tiež zvyšuje. V septembri 2009 som v prejave vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku v čase, keď bol predložený tento návrh nariadenia, zdôraznil, že bude nemožné vytvoriť bezpečný a spoločný trh s energiami, pokiaľ existujú v Európskej únii energetické ostrovy, ktoré sú úplne závislé od jediného zahraničného dodávateľa zemného plynu a ktoré nemajú prístup k európskej infraštruktúre. Otázka bezpečnosti dodávok plynu bude aj v budúcnosti naďalej dôležitá. Preto som hlasoval za túto správu, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť dodávok plynu pre jednotlivé členské štáty a Európsku úniu ako celok. Je mimoriadne dôležité, že sa v dokumente uvádza, že niektoré členské štáty sa stávajú takzvanými plynovými ostrovmi, pretože je na nich nedostatok prepojení infraštruktúry s ostatnými členskými štátmi a to zabraňuje vytvoreniu efektívne fungujúceho vnútorného trhu s plynom. Myslím si, že týmto dokumentom sme urobili prvý krok k skutočnej energetickej integrácii v Európe, pričom dôraz je na budovaní cezhraničných prepojení, diverzifikovaných zdrojoch dodávok energie a trasách, ako aj na vykonávaní iniciatív v oblasti energetickej účinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Európska únia potrebuje udržateľný trh s plynom, diverzifikáciu sietí, transparentný podporujúci vnútorný trh a spoľahlivú kontrolu dodávok z tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Politika Európskej únie v oblasti energetickej bezpečnosti by jej mala umožniť predchádzať krízovým situáciám podobným plynovej kríze v roku 2009 a nielen na tieto situácie reagovať. Rastúca závislosť EÚ od zdrojov energie zo zahraničia, ktoré pochádzajú prevažne z politicky nestabilných krajín, ktoré sa správajú nepredvídateľne, by mohla ovplyvniť hospodárske záujmy členských štátov. Vzhľadom na zraniteľnosť EÚ v oblasti energií, je nutné prijať globálnu energetickú politiku, ktorá spojí vnútorné a vonkajšie aspekty. Všetky opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vnútorný trh s energiami riadne fungoval, by mala sprevádzať aktívna diplomacia s cieľom posilniť spoluprácu s hlavnými vyrábajúcimi, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami.

Zabezpečenie nepretržitých dodávok plynu štátom EÚ, predovšetkým v krízových situáciách, musí byť spoločným strategickým cieľom. Je absolútne nevyhnutné vytvoriť vnútroštátne plány, ktoré budú obsahovať preventívne a núdzové opatrenia. Koordinácia týchto plánov na úrovni EÚ by zabezpečila, aby boli efektívne. V strednodobom horizonte sa prevádzka rozsiahleho konkurencieschopného vnútorného trhu, ktorý profituje z rozvinutých prepojení a infraštruktúr, považuje za jeden z najefektívnejších spôsobov ochrany pred prerušeniami dodávok.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Bezpečnosť dodávok plynu v EÚ je významným faktorom v nutnom rozvoji európskej stratégie v oblasti energií. V súčasnom kontexte energetickej závislosti je dôležité spojiť výrobcov, distribútorov, spotrebiteľov a verejné orgány, aby postupovali spoločne, a zaistiť, aby Únia nebola slabým článkom v oblasti energetickej geopolitiky.

Čo sa tohto týka, pripájam sa k pánovi spravodajcovi v tom, že vítam návrh nariadenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Toto nariadenie spolu s právnymi predpismi o vnútornom trhu s energiou pomôže znížiť zraniteľnosť Únie voči prerušeniam dodávok plynu zo zahraničia. Takisto posilní vedúcu úlohu európskych plynárenských spoločností vo svete.

Pán spravodajca zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú podniky pri manažmente plynových kríz. Podporujem jeho požiadavku na posilnenie ich úlohy v rámci systému včasného varovania. Čo sa týka vyhlásenia núdzového stavu v Spoločenstve, mám rovnaký názor ako pán spravodajca, že 10 % hranica navrhovaná Komisiou nie je vhodná pre možný scenár 100 % prerušenia dodávok plynu v niektorých oblastiach. Preto by malo byť možné vyhlásiť núdzový stav v Spoločenstve v konkrétnom zemepisnom regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Toto nariadenie prispieva k riešeniu krízy dodávok plynu v Európe. Je nevyhnutné stanoviť pravidlá na zaistenie a zlepšenie manažmentu dodávok plynu v Európe. Aby sme zlepšili manažment núdzových situácií v Únii, zdá sa mi nutné zaistiť zvýšenú kapacitu prepojenia medzi členskými štátmi, ako aj lepšiu koordináciu opatrení. Okrem toho súhlasím s dôležitosťou, ktorú nariadenie prikladá vytvoreniu preventívnych a núdzových plánov členskými štátmi a Komisiou. Reakcia na núdzové situácie by mala počítať aj s väčšou flexibilitou s cieľom môcť riešiť rôzne dlho trvajúce alebo rôzne intenzívne krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Otázka dodávok plynu v EÚ je strategickou prioritou, predovšetkým v čase, keď sa závislosť od dovozu významne zvýšila. Plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou a pokračujúci vysoký stupeň nepredvídateľnosti v správaní týchto partnerov z východnej Európy nútia EÚ, aby prijala opatrenia na diverzifikáciu svojich zdrojov dodávok plynu a prepravných trás. Bohužiaľ, napriek početným diskusiám o tejto téme, kľúčové projekty, ako je Nabucco, stále zostávajú v počiatočnej fáze, čo znamená, že závislosť pretrváva, a teda aj zraniteľnosť Európy v súvislosti s touto otázkou. Dúfam, že toto nariadenie, ktoré je efektívnejšie ako smernica 2004/67/ES, ktorú nahrádza, keďže ho je možné uplatniť priamo, dodá určitý impulz projektu Nabucco a ďalším alternatívnym riešeniam, pričom poskytne aj schopnosť pohotovo reagovať dobre koordinovaným a účinným spôsobom v prípade prerušenia dodávok.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Znižovanie energetickej závislosti EÚ by malo byť hlavnou prioritou našej spoločnej energetickej politiky. Všetci vieme, čo treba urobiť, aby sme to dosiahli, a zhoduje sa to s prijatými záväzkami v oblasti boja proti zmene klímy: musíme znížiť spotrebu energie o 20 %, prevažne zvyšovaním našej energetickej účinnosti, a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 20 % do roku 2020 a súčasne diverzifikovať zdroje energie. Európa tiež potrebuje zaručiť solidaritu s každým svojím členom v odvetví energetiky zlepšením riadenia zásob ropy a zemného plynu v členských štátoch a vytvorením rezervy na budovanie infraštruktúr na prepravu energie do krajín, ktorým hrozí nedostatok. Potrebujeme európsku verejnú politiku financovanú Európskou úniou spolu s členskými štátmi, ak máme čeliť energetickým a environmentálnym problémom a pomôcť vytvoriť rast v nasledujúcich desaťročiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia, ktoré sa týka opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, pretože sa domnievam, že sú nutné koordinovanejšie opatrenia na európskej úrovni, aby prípadné budúce krízy mohli mať lepší krízový manažment.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Plyn v súčasnosti predstavuje viac než štvrtinu dodávok energie pre Európsku úniu a viac ako polovica z neho pochádza od dodávateľov mimo EÚ. V roku 2020 bude 80 % spotrebovaného plynu pochádzať z dovozu a už dnes sú niektoré členské štáty závislé od dovozu plynu na 100 %.

To vyvoláva vážne otázky v oblasti bezpečnosti dodávok, ako preukázala nedávna kríza. Táto situácia, samozrejme, spôsobuje, že európske opatrenia sú nutné, aby sa zaistila existencia dostatočnej infraštruktúry so schopnosťou zabrániť nečakaným problémom s dodávkou plynu a tieto problémy riešiť. Treba tiež urýchlene vziať do úvahy problémy, ktoré sa objavujú v oblasti bezpečnosti dodávok zemného plynu v Európe, a riziká spojené s tranzitom.

Súčasný návrh je z dobrého dôvodu založený na troch základných otázkach, ktoré sú príčinou, prečo som hlasoval za: (i) priama uplatniteľnosť nového nariadenia EÚ; (ii) vypracovanie preventívneho akčného plánu a núdzového plánu v prípade prerušenia dodávok; a (iii) posilnenie úlohy Európskej komisie pri koordinácii núdzových opatrení a vyhlásení núdzového stavu na úrovni EÚ alebo regionálnej úrovni uplatnením zásady solidarity medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Toto nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES, ponúka konkrétne riešenie skutočného problému, ktorému Únia čelí. Táto situácia sa jasne ukázala počas plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou minulú zimu, keď boli vážne postihnuté milióny Európanov a naše hospodárstvo ako také. Zaistenie bezpečnosti dodávok energie, predovšetkým plynu, je nevyhnutné pre hospodársku a sociálnu stabilitu a blahobyt. Vzhľadom na krízy, ktoré sme v Európe zažili a ktoré zvyčajne prichádzajú v čase, keď ľudia najviac potrebujú energiu, aby mohli zvládnuť extrémne chladné počasie, tieto nové európske právne predpisy zabezpečujú schopnosť reakcie koordinovanú na európskej úrovni na riešenie zaistenia služieb odberateľom aj riešenie prerušení dodávok zo zahraničia. Vykonávanie tohto nariadenia preto pomôže významne znížiť zraniteľnosť EÚ voči prerušeniam dodávok energie zo zahraničia a zároveň posilní dominantnú úlohu európskych plynárenských spoločností vo svete a geopolitické postavenie Únie ako strategického globálneho aktéra. Vítam tiež požiadavku na vypracovanie preventívnych akčných plánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Uvedomujeme si vyjadrené obavy o bezpečnosť dodávok plynu, s ohľadom na ktorú členské štáty musia zohrávať aktívnu úlohu, konkrétne prostredníctvom svojich príslušných orgánov, ale považujeme spomínanú záležitosť, ktorá sa týka plynu z Ruska, za prehnanú. Ak sa obávate problémov, riešením je rokovať a diverzifikovať zdroje dodávok a výroby, a nie používať túto zámienku na prehlbovanie európskej integrácie a ďalšiu koncentráciu a centralizáciu rozhodnutí, v neposlednom rade o projektoch v oblasti infraštruktúry, ktoré podporujú integráciu vnútorného trhu s plynom.

Ako som povedala v rozprave, najdôležitejšou otázkou pre budúcnosť je očakávaná ropná kríza, pre ktorú by Európska únia mala aktívne podporovať nahrádzanie výrobkov z rafinovanej ropy vo svojich flotilách a najlepšou náhradou za ne je zemný plyn.

Okrem toho by sa nemalo zabúdať na to, že existuje zemný plyn, ktorý nemá fosílny pôvod: biometán vyrobený z odpadu. V skutočnosti ho už niekoľko európskych krajín vyrába, predovšetkým Švédsko, Švajčiarsko a Španielsko. Je to riešenie, ktoré by malo byť podporované investíciami zo strany EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Kľúčové otázky v tejto správe boli regionálna transparentnosť, solidarita a spolupráca. Bezpečnosť dodávok plynu musí byť zaistená pre hospodársky rozvoj a politickú stabilitu v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), písomne.(PL) Bezpečnosť dodávok plynu závisí od diverzifikácie trás a zdrojov dodávok s cieľom vyhnúť sa monopolu tretích krajín a tiež využiť trhové mechanizmy a odstrániť účinky prerušení na trasách dodávok. Je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi rozličnými odberateľmi plynu: domácnosťami, plynovými elektrárňami a priemyslom. V nariadení sa kládol dôraz na možnosť rýchleho prechodu na iný druh paliva u veľkých odberateľov. Malo by sa však pamätať na to, že plynové turbíny neumožňujú jednoduché používanie iných palív. Ďalším problémom je nedostatočná jednoznačnosť vo vzťahu medzi solidaritou a zásadami fungovania trhu.

Existuje naliehavá potreba špecifikovať zásady pre stanovenie cien plynu v prípade núdzových dodávok. EÚ nemá veľa vlastného plynu, ale napriek tomu prechádza na toto palivo, pričom uhlie, ktoré EÚ má, sa už čoskoro nebude používať, a to dokonca ani v takýchto situáciách, pretože Európska komisia verí nepravdepodobnej hypotéze pôsobenia antropogénnej činnosti týkajúcej sa uhlia na klímu. Rusko to netrápi, a keďže počíta s veľkým dopytom zo zahraničia, prispôsobuje svoj energetický systém na uhlie a jadrovú energiu. Podporil som toto nariadenie, ale musíme pochopiť, že rieši iba malú časť problémov energetickej bezpečnosti.

Škodlivé ustanovenia balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky neodvratne budú viesť k tomu, že naša krajina Poľsko príde o energetickú bezpečnosť, ktorú v súčasnosti má. Čoskoro bude Poľsko čeliť až 10 % deficitu svojej spotreby energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu je dôležitým krokom k zavedeniu zásady solidarity členských štátov do praxe v rámci otázky politiky o bezpečnosti dodávok plynu. Predovšetkým náš región, ktorý je vo veľkej miere závislý od jedného dodávateľa, bude mať prospech z opatrení, ktoré boli dohodnuté ako súčasť tohto nariadenia. Táto otázka má tiež zásadný význam pre správne fungovanie vnútorného trhu. Nariadenie pomôže vyhnúť sa plynovým krízam a riešiť ich a v dôsledku toho zaručí, že vnútorný trh bude môcť fungovať správne a naďalej sa rozvíjať. Poľsko bude mať prospech zo spoločnej politiky v oblasti plynu.

Vďaka ustanoveniam tohto nariadenia bude Poľsko môcť počítať s podporou Únie v núdzových stavoch a čo je ešte dôležitejšie, bude sa zúčastňovať na tvorbe politiky EÚ o tejto otázke vďaka takým opatreniam, ako sú preventívny akčný plán a núdzový plán, ktoré sa budú vypracovávať v každom členskom štáte. Ustanovenia povinnosti vyhlásenia núdzového stavu v Únii (ak dva členské štáty vyhlásia núdzový stav) sú mimoriadne dôležité, rovnako ako zaradenie kritéria geopolitických rizík do celkového posúdenia rizík v otázke bezpečnosti dodávok plynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Súhlasil som s touto správou, pretože v súčasnosti sa zaistenie diverzifikovaných a neprerušených dodávok plynu a ochrany spotrebiteľa stáva mimoriadne dôležitým. Milióny európskych občanov a hospodárstvo EÚ veľmi trpeli počas plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. Energetická bezpečnosť je jednou z najdôležitejších priorít EÚ. Aby sme ju dosiahli, musíme mať spoločný postoj k politike EÚ a koordinovaný postup. Preto musí existovať spolupráca na regionálnej a cezhraničnej úrovni a rozhodnutia sa musia prijímať flexibilne. Nakoniec sa energetická politika, ktorá bola v minulosti založená výlučne na vnútroštátnych záujmoch, presúva na európsku úroveň. Energetické spoločenstvo musí byť založené na konkurencieschopnosti, udržateľnosti a predovšetkým na bezpečnosti dodávok. Toto nariadenie významne zníži zraniteľnosť EÚ voči prerušeniam dodávok energie zo zahraničia a posilní vedúcu úlohu európskych plynárenských spoločností vo svete a geopolitické postavenie Únie ako strategického globálneho aktéra. Litva sa zároveň musí snažiť o diverzifikáciu zdrojov energie: diskusie o postavení novej jadrovej elektrárne musia mať správne základy a nezostať iba na úrovni rozhovorov, keďže toto celkom isto ovplyvňuje energetické prepojenia so Západom a budovanie terminálov skvapalneného zemného plynu. Čím väčšie množstvo alternatív vypracuje, čo sa týka hľadania zdrojov energie, tým bezpečnejšia Litva bude. Musíme sa všemožne usilovať, aby sme zabezpečili, že v budúcnosti nebudeme spotrebiteľmi ruskej energie, ale obchodnými partnermi, ktorí budú poskytovať prepojenia na prepravu energie z Východu na Západ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Keďže vo svete existuje len konečné množstvo zemného plynu, je veľmi dôležité, aby jeho dodávky tým, ktorí ho najviac potrebujú, boli bezpečné. Vďaka tomuto rozhodnutiu je možné vyhlásiť núdzový plán Únie týkajúci sa osobitne postihnutého zemepisného regiónu. Pomôže to tým, ktorých dodávky plynu budú náhle postihnuté, a tým, ktorí sú zraniteľnými spotrebiteľmi energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Vidala-Quadrasa o návrhu nariadenia, pretože považujem úsilie, ktoré sa urobilo v oblasti rozšírenia koordinácie členských štátov s cieľom zaviesť opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, za užitočné.

Spotreba plynu v Európe sa za posledných 10 rokov prudko zvýšila a spolu so znižujúcou sa domácou výrobou a následným nárastom dovozu vznikla potreba riešiť otázky týkajúce sa tohto odvetvia koordinovaným spôsobom. Európska komisia považovala vzhľadom na tieto nové skutočnosti za nevyhnutné ísť ďalej než ustanovenia v súčasnosti platnej smernice 2004/67/ES s cieľom dosiahnuť väčšiu harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov.

Súhlasím s hlavnou myšlienkou tohto nariadenia, ktorého cieľom je poskytnúť podnikom a odberateľom bezpečné dodávky plynu, a to aj v prípade prerušenia dodávok, poskytnutím stimulov na investície v neposlednom rade aj do infraštruktúry.

Myslím si, že je rozhodujúce, aby sme mali dostatočnú a diverzifikovanú plynovú infraštruktúru, predovšetkým v regiónoch, ktoré sú izolované od zdrojov dodávok energie. Na záver by som chcel zdôrazniť požiadavku vypracovať vnútroštátne núdzové plány a identifikovať mechanizmy solidarity, ktoré majú byť aktivované v prípade núdzových stavov na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Vo svete, kde nedávno vládli fluktuácie cien ropy a prerušenia dodávok zemného plynu, rastú obavy v Európskej únii o nedostatok energetickej bezpečnosti. Čoraz viac si uvedomujeme, akí zraniteľní sme voči týmto znepokojeniam. V dôsledku toho sa musia prijať konkrétne kroky na prijatie účinnej energetickej politiky.

Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že energetická bezpečnosť sa musí považovať za kľúčovú súčasť bezpečnosti Európskej únie ako takej a zaistenie nepretržitých dodávok plynu je strategickým cieľom EÚ. Preventívne a núdzové opatrenia sa musia vypracovať ako súčasť vnútroštátnych plánov, pričom sa súčasne musí vziať do úvahy potreba koordinácie týchto plánov na úrovni EÚ.

Okrem toho podporujem návrh nariadenia o dodávkach plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES. Úplné a bezodkladné vykonávanie takéhoto nariadenia spolu s právnymi predpismi o vnútornom trhu pomôže významne celkovo znížiť zraniteľnosť Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne. (PT) Bezpečnosť dodávok plynu v Európskej únii by mala zaistiť všetkým Európanom prístup k energii nutnej pre ich základné potreby, ako sú varenie a kúrenie, a zaistiť prístup k nevyhnutným verejným službám, ako sú nemocnice a školy. Mala by tiež zaistiť zachovanie pracovných miest.

Toto musia byť priority a verejné politiky sú potrebné na ich vykonávanie. Verejná bezpečnosť sa nesmie ponechať na trh alebo na boje o kontrolu zdrojov. V tejto súvislosti je nevyhnutná prevencia rovnako ako solidarita medzi členskými štátmi v čase energetickej krízy alebo katastrofy.

Energetická bezpečnosť je dôkazom dôležitosti decentralizácie, diverzifikácie a blízkosti výrobných procesov, ako aj integrácie vnútroštátnych sietí. Mikrovýroba sa preto považuje za najlepšiu záruku bezpečnosti dodávok energie pre potreby verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE) , písomne. (IT) Správa pána Vidala-Quadrasa, ktorá stanovuje nové nariadenie EÚ o bezpečnosti dodávok plynu, je jednoznačne účinným nástrojom na to, aby sme sa vyhli rastúcemu riziku, že dodávky plynu budú v prípade krízy zastavené.

Je to mechanizmus, ktorý umožní vysoký stupeň ochrany domácností bez toho, aby vytváral narušenie trhu v akejkoľvek podobe, pričom trh naďalej bude riadiť dodávky. Správa si tiež zaslúži pozitívny výsledok hlasovania preto, akým presným spôsobom rieši niektoré dosiaľ nejasné kľúčové otázky. Mám na mysli preventívne opatrenia a opatrenia v prípade núdzového stavu. Dodávatelia, ktorí zneužívajú slabé miesta nášho systému v čase krízy, budú odteraz musieť prekonať oveľa náročnejšiu prekážku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Tento text robí zo zemného plynu bežný tovar. Nie je to bežný tovar. Je to zdroj energie, a teda spoločný majetok ľudí. Líši sa tým, že je to fosílne palivo. Pre tieto dva dôvody sa musí používať v takom obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné na ochranu nášho ekosystému a v súlade s všeobecným záujmom európskych občanov a ľudstva.

Prenechanie zemného plynu konkurenčnej a špekulatívnej logike vnútorného trhu s plynom a snaha zvýšiť množstvo jeho vstupných a výstupných bodov je čistým šialenstvom a prospeje iba akcionárom plynárenských podnikov. Snaha napriek tomu predpísať pokračovanie tejto logiky aj v prípade prerušení dodávok je výsmechom Európanov. Je najvyšší čas, aby sme vytvorili verejné stredisko pre energiu na prospech európskym občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Plyn je v EÚ čoraz dôležitejším zdrojom energie. Minulé udalosti nám ukázali dôležitosť bezpečnosti dodávok plynu, keďže EÚ je veľmi závislá od plynu z východnej Európy, najmä z Ruska. Z toho dôvodu je nutné prijať konkrétne opatrenia na vytvorenie vnútorného trhu s plynom a účinnej hospodárskej súťaže na tomto trhu tak, aby EÚ dokázala zabezpečiť najvyššiu úroveň bezpečnosti dodávok všetkým členským štátom. Na to, aby sa dosiahol tento cieľ, potrebujeme prijať spoločný účinný prístup k bezpečnosti dodávok tohto paliva, ktorý musí byť založený na pravidlách v oblasti transparentnosti, solidarity a politík zlučiteľných s fungovaním vnútorného trhu. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože Európska únia by sa nemala spoliehať na to, v akej nálade sa práve ocitnú lídri tranzitných krajín, Ukrajiny a Bieloruska. Som presvedčený, že týmto hlasovaním vysielame jasný signál tým, ktorí chcú dosiahnuť dodatočný zisk z prepravovaných uhľovodíkov prostredníctvom špekulácie a vydierania. Bol by som tiež rád, keby sa v súvislosti s týmto nariadením preskúmala otázka spoločnej ceny ropy pre všetky členské štáty EÚ. Nemecko v súčasnosti získava plyn v porovnaní s Lotyšskom za tretinovú cenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Je dôležité, aby EÚ dosiahla určitú nezávislosť, čo sa týka dodávok plynu z tretích krajín, a preto je spolupráca v rámci Únie dôležitá vtedy, keď je to rozumné. Na druhej strane základné právomoci v súvislosti s energetickou politikou by mali zostať na vnútroštátnej úrovni a tu v niektorých ohľadoch správa zachádza príliš ďaleko. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s názorom, že sa EÚ musí poučiť z nedávnej minulosti a byť pripravená na možnosť, že sa bude plynová kríza opakovať. Ako vidíme, vnútroštátne opatrenia samy osebe nebudú vždy nápomocné pri riešení prerušení dodávok.

Členské štáty EÚ musia vypracovať a koordinovať plány krízového manažmentu na regionálnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva. Medzičasom budú, bohužiaľ, niektoré členské štáty EÚ závislé od jediného dodávateľa plynu. V prípade krízy bude situácia mimoriadne nebezpečná pre regióny, ktoré nemajú prístup k transeurópskej distribučnej sieti plynu. Predovšetkým tieto „energetické ostrovy“ potrebujú finančnú podporu Spoločenstva na prepojenie distribučných sietí plynu so spoločným systémom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Bezvýhradne podporujem správu pána Vidala-Quadrasa. Dodávky plynu, a teda energie, sú nevyhnutné pre Európsku úniu, jej rozvoj a blahobyt.

Je preto veľmi dôležité prijať európsky prístup a stratégiu. Riziká sú príliš vysoké a nemôžeme nechať riešenie tejto otázky jednotlivým vnútroštátnym systémom. Som zástancom spoločnej energetickej stratégie s cieľom založenia jednoznačného a udržateľného energetického systému schopného posilniť potenciálne dodávky.

Spoločný prístup napriek tomu nesmie znamenať, že bude len jeden hovorca v oblasti dodávok. Videli sme, akú úlohu hrá otázka energie v geopolitickej aréne a ako dokáže ovplyvniť vzťahy medzi štátmi. S cieľom zabrániť krízam a núdzovým stavom preto považujem za vhodné rokovať o všetkých trasách dodávok z Východu, z Kaukazu alebo z opačného brehu Stredozemného mora a rozmiestniť ich. To by zabránilo tomu, aby sa EÚ opäť stala zraniteľnou v oblasti energie, a znovu by sa potvrdila naša geostrategická úloha.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Medzi všetkými dostupnými druhmi fosílnych palív produkuje plyn najmenej emisií CO2, čo mu dáva kľúčovú úlohu v postupe prechodu Európy na nízkouhlíkový energetický systém. V súčasnosti plyn tvorí štvrtinu spotreby primárnej energie v Európe, pričom takmer 60 % objemu spotrebovaného plynu sa dováža. Hoci ciele EÚ 2020 v oblasti obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a znižovania emisií skleníkových plynov by mohli pomôcť stabilizovať nárast dopytu po plyne, pokles domácej produkcie by napriek tomu mohol vyústiť do situácie, v ktorej by závislosť EÚ od dovozu plynu zostala na tej istej úrovni alebo by sa dokonca zvýšila. Plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou v januári 2009, ktorá viedla počas dvoch týždňov k 30 % zníženiu množstva dovezeného plynu do EÚ, jednoznačne zdôraznila skutočnosť, že v súčasnej situácii, keď závislosť od dovozu plynu a riziká spojené s dodávkou a tranzitom rastú, musí sa v súčasnosti platná smernica o bezpečnosti dodávok plynu revidovať a musí sa dokončiť vytvorenie úplne neregulovaného vnútorného trhu s energiou. Malo by byť pritom naliehavou požiadavkou, aby boli prijaté opatrenia, ktoré posilnia bezpečnosť dodávok plynu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Všetci si pamätáme prerušenie dodávok plynu Ruska Ukrajine počas zimy 2008/2009, v dôsledku čoho 17 členských štátov nemalo žiadne dodávky plynu. To spôsobilo, že veľké množstvo občanov zostalo bez kúrenia, pričom vonkajšie teploty boli na minime. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa to už nikdy neopakovalo. Hlasoval som za správu nášho kolegu pána Vidala-Quadrasa o návrhu nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu v Európe. Vítam skutočnosť, že v nových právnych predpisoch bola zavedená záruka bezpečnosti dodávok zo strany plynárenských podnikov v prípade krízy pre „chránených odberateľov“ (pre domácnosti a nevyhnutné služby ako napríklad nemocnice) počas 30 dní. To je skutočný pokrok. Takisto nástroj Európskej komisie na vyhlásenie núdzového stavu v Únii alebo regionálneho núdzového stavu napomôže uplatnenie rýchlych koordinovaných opatrení na čo najrýchlejšie riešenie akejkoľvek krízy v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Právne predpisy, ktoré boli dnes prijaté, sú vítaným, hoci oneskoreným krokom smerujúcim k riešeniu opakujúcich sa prerušení našich dodávok plynu. Konečný text zašiel ďalej, než bolo pôvodne plánované. Čo je rozhodujúce, text stanovuje, že za koordináciu v rámci EÚ v prípade núdzových stavov zodpovedá Komisia. Rieši tiež potreby jednotlivých odberateľov zabezpečením minimálnej zásoby plynu na 30 dní pre všetky európske domácnosti v prípade prerušení dodávok a požaduje technológiu spätného toku na všetkých prepojeniach v distribučnej sieti plynu, čo umožní flexibilitu pri riešení kríz. EÚ však, bohužiaľ, chýba akákoľvek súdržná stratégia o úlohe plynu v európskej energetickej politike.

Plyn bude jednoznačne hrať úlohu v prechode EÚ na hospodárstvo založené na obnoviteľných energiách a EÚ sa tým musí strategickejšie zaoberať. Podmienky pre plyn sa menia či už pre nové zdroje dodávok a nové zdroje (napríklad bridlicový plyn), alebo pre nové opatrenia, ktoré ovplyvňujú dopyt, ako sú napríklad právne predpisy EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Zelení sú presvedčení, že Komisia musí preskúmať tento vývoj a uskutočniť náležitú analýzu dodávok plynu a úlohy plynu pred summitom EÚ o energii vo februári budúceho roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Sme za správu o dodávkach plynu, pretože jej cieľom je znížiť zraniteľnosť Európskej únie, no pritom zaručiť dodávky plynu domácnostiam, malým a stredným podnikom a poskytovateľom nevyhnutných sociálnych služieb, dokonca aj v ťažkých situáciách.

Text zdôrazňuje aj otázku transparentnosti, lebo len prostredníctvom poskytovania primeraných informácií bude možné urobiť účinné rozhodnutia. Na záver text zdôrazňuje zmysel solidarity, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa zaistilo, že všetky členské štáty budú mať prístup k dostatočnému množstvu plynu pre svojich odberateľov v prípade krízy. Toto je tiež prístup, ktorý zastáva pán predseda Buzek, ktorý zorganizoval stretnutie medzi 27 národnými parlamentmi v Únii a Európskym parlamentom o vytvorení Európskeho energetického spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – V posledných rokoch veľakrát prišlo k prerušeniam dodávok plynu v rámci EÚ v dôsledku sporov medzi dodávateľmi a tranzitnými krajinami vrátane sporu o plyne medzi Ruskom a Ukrajinou z januára 2009. Tieto prerušenia dokazujú, že EÚ naliehavo potrebuje diverzifikovať svoje dodávky plynu. Mimoriadne vítam, že správa vyzýva na posúdenie prínosov zariadení LNG. Vo Walese máme moderné zariadenie v termináli South Hook v meste Milford Haven, ktoré by mohlo významne prispieť k zmierneniu závislosti EÚ od dovozu plynu, ktorý často pochádza z nestabilných a nedemokratických častí sveta.

 
  
  

Report: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Všetci vieme o nedávnej environmentálnej katastrofe, ktorá postihla Pakistan, obrovských škodách na pôde, zničenej úrode, viac než 10 miliónoch vysídlených osôb a tisícoch obetí. Naším záväzkom je pomôcť tejto krajine a rozvíjať iniciatívy na základe solidarity a koordinačné iniciatívy s cieľom napomôcť rýchlu obnovu.

Nesmieme však zabúdať na potrebu urobiť z európskeho priestoru bezpečné miesto, pretože bola, bohužiaľ, oslabená rokmi nepretržitých tokov nezákonného prisťahovalectva a nezákonného obchodovania. Dohoda o readmisných konaniach, ktorá bola dosiahnutá po ôsmich rokoch rokovaní medzi Európskou komisiou a Pakistanom, stanovuje jasnejší rámec spolupráce a spoločnej zodpovednosti a považuje sa za spôsob, ako zabrániť nezákonnému obchodovaniu a obchodovaniu s ľuďmi. Táto dohoda by zabránila vzniku situácií, v ktorých repatriácie nie sú pod dohľadom EÚ.

Členské štáty musia najprv splniť príslušné záväzky vyplývajúce z medzinárodných právnych predpisov, ako je zásada nenavracania, ktorá bude mať procesné dôsledky, pretože sa od štátov vyžaduje, aby vyhodnotili riziko zlého zaobchádzania v krajine pôvodu.

Pakistanu tiež zaručíme našu stálu spoluprácu a poskytneme stimuly na programy technickej pomoci a programy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a boja proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Uzavretie dohody s Pakistanom je pozitívnym krokom, ktorý Európa musí spraviť smerom k rozhodnej politike v oblasti boja proti nezákonnému prisťahovalectvu. Európania nás v súčasnosti žiadajú o väčšiu bezpečnosť a prísnu politiku na kontrolu migračných tokov, ktoré trápia naše krajiny. Každý text, ktorý, rovnako ako tento, napomáha konania o návrate ľudí, ktorí nie sú legálne oprávnení na pobyt na území EÚ, by mala byť vrelo privítaná ako kolektívna odpoveď Európy na požiadavky našich občanov.

Vzhľadom na postrehy niektorých kolegov poslancov v súvislosti so životnými podmienkami, v ktorých sa môžu navrátilci v Pakistane ocitnúť, myslím si, že hoci je to dôležitá otázka, nemala by brániť uzavretiu dohody, ktorá v každom prípade zahŕňa záväzok EÚ získať od Pakistanu nevyhnutné minimálne záruky v súvislosti s ľudskými právami a zaobchádzaním s utečencami v budúcnosti. Európa bude musieť nasmerovať diplomatické a politické úsilie, aby to dosiahla, ale to neznamená, že by jej to malo zabrániť zaručiť na svojom vlastnom dvore to, čo od nej ľudia žiadajú: bezpečnosť a dodržiavanie zákonov. Hlasovala som preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Európsky parlament prijal readmisnú dohodu medzi EÚ a Pakistanom, ktorá napomôže vyhostenie veľkého množstva občanov Pakistanu bez povolenia na pobyt v Európe. Hoci potrebujeme dohody s tretími krajinami, ktoré definujú readmisné konania pre ľudí bez povolenia na pobyt v Európe, Pakistan je špecifickým prípadom. Islamabad v skutočnosti stále neratifikoval Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951. Dohoda sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí cez Pakistan iba prechádzali a z ktorých mnohí sú Afganci, ktorých bude teraz jednoduchšie poslať naspäť do krajiny trpiacej vojnou, z ktorej utiekli. To je neprijateľné. Okrem toho povodne toto leto priviedli Pakistan do jednej z najhorších kríz v histórii krajiny. Súčasná situácia je taká, že bezpečný návrat do tejto krajiny, ktorá už má problém s obrovským prílevom vysídlených osôb, nie je možný. Formulácia ľudskej a rozumnej prisťahovaleckej politiky je jedným zo základných spoločenských problémov a musí sa robiť na základe príslušného dodržiavania právnych princípov. Z toho dôvodu dovtedy, kým Pakistan neratifikuje Ženevský dohovor, nemôžem podporiť túto readmisnú dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Je všeobecne známe, že z Pakistanu pochádza veľa nezákonných prisťahovalcov. Preto stojí za to vytvoriť rýchly a účinný spôsob spojenia sa s jeho orgánmi.

Som si vedomý námietok, ktoré majú ľavicoví poslanci v tomto Parlamente proti tejto dohode, ale myslím si, že si zamieňajú nezákonné prisťahovalectvo s právom na azyl a dobré osobné pocity s dobrou verejnou politikou.

Súhlasím so znením uznesenia. Táto dohoda medzi EÚ a Pakistanom nie je len o tom, čo sa označuje za readmisiu: je dobré vidieť, že je to tiež bilaterálna dohoda s cieľom vydať alebo, ak chceme, vyhostiť nezákonných prisťahovalcov z ich príslušných území.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Cieľom tejto dohody je posilniť spoluprácu medzi vládami členských štátov EÚ a Pakistanu, aby sa readmisný proces urýchlil. Na tento účel dohoda stanovuje na plne recipročnom základe povinnosť prijať späť vlastných štátnych príslušníkov a za určitých podmienok štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti. Zahŕňa aj potrebné praktické ustanovenia týkajúce sa readmisného konania. Pakistan je významnou krajinou pôvodu alebo tranzitu pre migrantov, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky pre vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt v členskom štáte EÚ. Hoci rokovania trvali 10 rokov, vítam prijatie tejto dohody, ktorá je lepšia než predchádzajúce dohody ad hoc v tejto oblasti a bude mať pozitívne účinky nielen na vzťahy EÚ s Pakistanom, ale aj na celý región.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Naše hlasovanie proti podpísaniu dohody o readmisii osôb bez povolenia na pobyt je oprávnené v prvom rade preto, že vytvára situáciu právnej neistoty. No ešte dôležitejším dôvodom je naša kritika prisťahovaleckej politiky stanovenej Európskou úniou.

Jej právna zložitosť nezaručuje dodržiavanie práv prisťahovalcov: kriminalizuje ich, čo už kritizovali mnohé organizácie, núti Pakistan prijímať vlastných občanov, ktorí sú v nezákonnej situácii, a snaží sa preniesť zodpovednosť na Pakistan za prijatie všetkých Afgancov, ktorí cez krajinu prešli.

Po druhé, táto dohoda je ďalším flagrantným príkladom pokrytectva vládnuceho v rozhodnutiach EÚ, ktorá sa chce zbaviť zodpovednosti za zhoršujúcu sa situáciu jednak Afgancov od americkej invázie a počas pokračujúcej okupačnej vojny NATO, ako aj Pakistancov vo vojne, ktorá sa teraz rozšírila do Pakistanu.

Pre EÚ sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, hladom a utrpením hľadajúc dôstojné životné podmienky pre seba samých a svoje rodiny, nezákonní prisťahovalci alebo dokonca teroristi. Pre EÚ sú prisťahovalci, ktorí utekajú pred zločinmi NATO, zlákaní zločineckými gangmi a zneužívaní ako lacná pracovná sila za podmienok hraničiacich s otroctvom, nezákonnými prisťahovalcami a musia byť vyhostení. Tento postoj je neprijateľný.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som proti readmisnej dohode medzi EÚ a Pakistanom. Táto dohoda je dvanásta svojho druhu, ale prvá, ktorú musí potvrdiť Európsky parlament. Napriek mnohým požiadavkám adresovaným Európskej komisii dohoda nedokázala poskytnúť žiadne vyhodnotenie správ o predchádzajúcich dohodách, čo by nám umožnilo vytvoriť si jasnú predstavu o podmienkach, za akých sa takéto dohody vykonávajú. Predovšetkým v prípade Pakistanu, kde je politická situácia mimoriadne krehká, táto dohoda vzbudzuje v mnohých prípadoch námietky. Pakistan, ktorý nie je známy svedomitým dodržiavaním ľudských práv, nie je signatárom medzinárodných dohovorov o utečencoch a osobách bez štátnej príslušnosti. To malo byť nevyhnutným predpokladom rokovaní. Okrem toho sú v dohode stále mnohé nejasné oblasti: nie je v nej záruka, že maloletých sa dohoda netýka, a postupy a termíny sú skôr nejasné Prijatím tejto dohody Európsky parlament vytvára nešťastný precedens a nevyužil príležitosť ukázať sa ako inštitúcia, ktorá má záujem o dodržiavanie ľudských práv a vyžaduje väčšiu transparentnosť pri takýchto dohodách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som proti tomuto odporúčaniu. Zatiaľ čo Pakistan prijíma viac utečencov než ktorákoľvek iná krajina na svete, nie je signatárom Ženevského dohovoru o utečencoch. EÚ sa nesmie zapojiť do vyhosťovania osôb bez ohľadu na ich základné práva. Musíme zaistiť, aby boli ľudské práva zaručené.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne. (PT) Hlasovala som proti tejto správe, pretože readmisná dohoda medzi EÚ a Pakistanom umožní posielať ľudí do krajiny, ktorá nepodpísala Ženevský dohovor z roku 1951, nedodržiava ľudské práva a ktorej vnútorná situácia neponúka navrátilcom potrebnú bezpečnosť.

EÚ tiež nedodrží právo na azyl, ak bude posielať do Pakistanu občanov iných krajín, napríklad Afganistanu, ktorí prišli do EÚ cez Pakistan. To by mohlo dotyčného človeka vystaviť sérii vyhostení z jednej krajiny do druhej, ktorú EÚ vôbec nebude mať pod kontrolou. Navyše táto readmisná dohoda neobsahuje záruky monitorovacích mechanizmov, je plná právnych medzier a nejasností a nedodržiava dostatočne ochranu osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Tento Parlament odsúdil Pakistan pri viacerých príležitostiach pre jeho diskriminačné politiky a pre prenasledovanie, ktorého sa tam dopúšťajú, predovšetkým voči afganským utečencom. Pred necelým mesiacom hrozné záplavy zobrali miliónom Pakistancov strechu nad hlavou.

Táto dohoda pohŕda celou ľudskou situáciou. Nestačí, že popiera článok 13 Všeobecnej deklarácie ľudských práv ako všetky takéto dohody, ale táto dohoda dokonca protirečí zásadám ochrany utečencov. Hlasovanie za tento text by popieralo medzinárodné právo a humanizmus, ktorého odkaz si EÚ podľa svojich tvrdení stále ctí. Hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Boj s nezákonným prisťahovalectvom bol pre EÚ vždy prioritou. Rokovanie o dohode s Pakistanom, ktorá bola práve prijatá, trvalo veľa rokov a zdá sa mi, že je to vyvážený dokument, ktorého cieľom je vydať iba ľudí, ktorí sú v EÚ nezákonne. Nezaoberá sa teda žiadateľmi o azyl alebo ľuďmi, ktorých cieľom je usadiť sa v EÚ a ktorí sa s týmto cieľom snažia, aby orgány hostiteľskej krajiny zlegalizovali ich situáciu. Nemôžeme si mýliť nezákonných prisťahovalcov s ľuďmi s cieľom legálne sa usadiť v EÚ. Je preto veľmi dôležité naďalej vyvíjať na Pakistan tlak, aby ratifikoval Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Boj s nezákonným prisťahovalectvom by mal byť bežnou záležitosťou každého štátu skôr než formou nátlaku. Readmisné dohody sú nevyhnutné na zaistenie toho, aby boli jasné postupy pri odovzdávaní osôb v prípadoch zamietnutia žiadosti o azyl. Skúsenosť nám ukázala, že inak z toho vyplývajúce spory môžu trvať roky a nezákonní prisťahovalci môžu zneužiť tento odklad na to, aby sa skryli a zmizli. Musíme bojovať so zneužívaním azylového systému a falošnými žiadateľmi o azyl v celej EÚ a posilniť právomoci agentúry pre bezpečnosť hraníc Frontex. Ekonomickí migranti musia byť vrátení do krajiny svojho pôvodu, čo znamená, že sa musí založiť a zaviesť do praxe dôsledný európsky program repatriácie. Podporujem dohodu s Pakistanom ako ďalší krok smerujúci k zastaveniu čoraz viac nekontrolovateľného toku ekonomických migrantov s klamnými predstavami o raji.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Readmisné dohody s tretími krajinami sú dôležitým nástrojom v boji proti nezákonnému prisťahovalectvu do Európskej únie a pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť Únie. Pakistan je významnou krajinou pôvodu alebo tranzitu pre migrantov, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky pre vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt v EÚ. Cieľom tejto dohody je posilniť spoluprácu medzi správami žiadajúceho a požiadaného štátu, aby sa readmisný proces urýchlil a bol účinnejší. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasoval som proti tejto správe, pretože readmisná dohoda medzi EÚ a Pakistanom umožní posielať ľudí do krajiny, ktorá nepodpísala Ženevský dohovor z roku 1951, nedodržiava ľudské práva a ktorej vnútorná situácia neponúka navrátilcom potrebnú bezpečnosť. EÚ tiež nedodrží právo na azyl, ak bude posielať do Pakistanu občanov iných krajín, napríklad Afganistanu, ktorí prišli do EÚ cez Pakistan. To by mohlo dotyčného človeka vystaviť sérii vyhostení z jednej krajiny do druhej, ktorú EÚ vôbec nebude mať pod kontrolou. Navyše táto readmisná dohoda neobsahuje záruky monitorovacích mechanizmov, je plná právnych medzier a nejasností a nedodržiava dostatočne ochranu osobných údajov.

Nedávne povodne v tejto krajine predstavujú ďalší dôvod pre obavy o osud osôb, ktoré tam budú vrátené. Iba pred dvomi týždňami Európsky parlament vyjadril znepokojenie nad humanitárnou situáciou v Pakistane v dôsledku tejto katastrofy. Pokrytectvo pravice sa jasne ukáže, ak bude táto neprijateľná readmisná dohoda prijatá. Môj hlas k tomu neprispeje.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Rovnako ako moji 385 kolegovia poslanci som hlasovala za readmisnú dohodu medzi EÚ a Pakistanom, ktorá reguluje návrat osôb bez povolenia na pobyt v EÚ.

Po ôsmich rokoch rokovaní medzi Komisiou a Pakistanom tento nástroj dopĺňa 11 iných readmisných dohôd, čo značne posilňuje azylovú a prisťahovaleckú politiku, ktorú má Európa v úmysle vytvoriť. Je to preto právny rámec, ktorý je založený ne medzinárodnom práve a predovšetkým na zásade nenavracania: človek by nemal byť vyhostený do štátu, „kde by bola jeho sloboda ohrozená z dôvodu jeho rasy pohlavia, náboženstva, národnosti, jazyka, sexuálnej orientácie, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo politického názoru“.

Kritikom dohody by som odpovedala, že táto dohoda má aspoň výhodu, že je dôsledná a účinná na úrovni EÚ, pretože nič nebráni členských štátom uzatvárať bilaterálne dohody. Naša politika v oblasti migrácie je komplexná a zahŕňa boj proti nezákonnému prisťahovalectvu, od ktorého musíme ľudí odrádzať pri všetkých príležitostiach, čo sa naskytnú.

To je najlepší spôsob ochrany potenciálnych migrantov, ktorí túžia prísť do „európskej zlatej bane“ a ktorí sú väčšinou obeťami bezohľadných pašerákov, obchodovania každého druhu a hospodárskeho vykorisťovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – (FR) Veľmi ľutujem hlasovanie za túto dohodu. Pakistan je krajinou, ktorá už prijíma najviac utečencov na svete, a to nie je ani signatárom Ženevského dohovoru o utečencoch. Touto dohodou sa členské štáty zameriavajú najmä na Afgancov. Je to vrchol cynizmu a nemravnosti vracať obete vojny, na ktorej sa členské štáty zúčastňujú.

Okrem toho Európska komisia ani pakistanské orgány neboli k dispozícii, aby nám vysvetlili uskutočniteľnosť a dosah tejto dohody. Nikto o tom nič nevie. Od našich kolegov poslancov je nezodpovedné, že sa vzdali nových výsad na základe Lisabonskej zmluvy a slepo prijali treťoradé záruky Európskej komisie v dohode, ktorá potenciálne porušuje ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Sme za správu o uzavretí dohody medzi EÚ a Pakistanom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt. Táto dohoda pomáha posilniť boj proti nezákonnému prisťahovalectvu do EÚ, pričom napomáha proces vyhostenia Pakistancov bez povolenia na pobyt a ich readmisiu do krajiny pôvodu. Naším cieľom by malo byť rozšíriť tento druh dohody na ďalšie krajiny, z ktorých nelegálni migranti väčšinou pochádzajú.

V dočasných azylových centrách sa často márni čas získavaním povolení o repatriácii od krajiny pôvodu v čase, keď bolo zistené občianstvo osoby bez povolenia na pobyt, čo vedie k situácii, že maximálna lehota pobytu sa prekročí. Také dohody, akú sme dnes schválili, znížia čakacie lehoty a riadenie repatriácie nezákonných prisťahovalcov preto bude jednoduchšie a menej finančne náročné.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Toto je prvýkrát od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, čo Európsky parlament hlasoval o readmisnej dohode. Tieto dohody sú symbolom politík v oblasti migrácie, ktoré budujú európsku pevnosť a vyháňajú ľudí, ktorých chudoba a vojna donútili hľadať útočisko na našej pôde.

Parlament má dnes k dispozícii nástroje, ktorými môže donútiť Radu a Komisiu, aby svoje slová premenili na činy.

Dohoda, ktorá nám bola predložená, má mnohé nedostatky a neobsahuje záruku, čo sa týka situácie osôb, ktoré budú poslané späť do Pakistanu. Vieme veľmi dobre, ako sa dodržiavajú ľudské práva v Pakistane, ktorý ani nie je signatárom Ženevského dohovoru z roku 1951.

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica vyzýva na vyhodnotenie existujúcich readmisných dohôd, keďže by to zdôraznilo katastrofálne účinky týchto politík, ktoré pohŕdajú ľudskými bytosťami, ktoré nemali toľko šťastia, aby sa narodili na území EÚ.

Európsky parlament si nezlepšil týmto hlasovaním svoje postavenie: nevyužil príležitosť, aby sa zviditeľnil v otázke, ako by sa rozprava o ľudských právach mala uplatňovať v praxi.

 
  
  

Správa: Metin Kazak (A7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje mnohým ľuďom v EÚ a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí ich zastupujú, prejaviť svoju nespokojnosť a nesúhlas s členstvom Turecka a so súvisiacou politickou úniou. Nechceme však, aby to bolo na úkor podpory voľného obchodu s Tureckom – a bez tarifných prekážok –, takže správa je v prevažnej miere nezmenená. Mnohé rozhodnutia sú nespravodlivé: dohody o voľnom obchode povoľujú tarifné prekážky. Colné únie ich odstraňujú na vnútornej úrovni, ale naďalej ich povoľujú a dokonca vytvárajú na vonkajšej úrovni. Samozrejme, colné únie navyše členom obmedzujú a zakazujú slobodu obchodných rokovaní. Napriek tomu, že sa v súvislosti s pomermi v Turecku obávame o koncepciu colných únií, prijímame tú časť obsahu správy, ktorá sa týka colnej únie, pretože umožňuje tým, ktorí sú proti plnému tureckému členstvu v EÚ, vyjadriť svoj hlas. Treba poznamenať, že v tomto prípade iba 38 zo 736 poslancov Európskeho parlamentu hlasovalo proti vstupu Turecka do politickej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Turecko robí veľké pokroky smerom k otvorenejšiemu a demokratickejšiemu rozvoju krajiny, a to nielen z hospodárskeho a obchodného hľadiska, ale aj pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu.

Turecko predstavuje pre EÚ kľúčového hospodárskeho a obchodného partnera, pričom je na 7. mieste na dovozových trhoch a na 5. mieste na vývozných trhoch EÚ. Napriek svojej jedinečnej geopolitickej polohe a úlohe v rámci svetového obchodu Turecko naďalej zachováva technické prekážky obchodu a stále nadmerne využíva ochranné opatrenia.

Treba urobiť ešte veľa práce s cieľom bojovať proti falšovaniu, zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania a zväčšiť jeho otvorenosť voči zahraničným podnikom a umožniť voľný pohyb tovaru. Podobné úsilie treba vyvinúť aj v oblasti ľudských práv. V skutočnosti stále pretrváva politika diskriminácie voči kurdskej menšine a neustále sa porušujú práva žien a práva odborov. Zásady rešpektovania univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd preto predstavujú hlavné priority a v tejto oblasti treba urobiť ešte veľa práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Odkedy Turecko v roku 1996 vytvorilo colnú úniu s Európskou úniou, hospodárske a obchodné vzťahy medzi týmito dvomi stranami sú vysoko rozvinuté. Turecko je siedmym najväčším obchodným partnerom EÚ, pričom EÚ je najvýznamnejším obchodným partnerom Turecka. Obchod treba posilniť. Musí však byť naďalej výnosný pre obidve strany. Z toho dôvodu som hlasovala za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil náš Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a ktoré žiadajú väčšiu reciprocitu. Turecko musí prestať používať antidampingový nástroj na protekcionistické účely, prehodnotiť svoje technické prekážky obchodu a zlepšiť uplatňovanie práv duševného vlastníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože Turecko sa stalo siedmym najväčším obchodným partnerom Európskej únie, pričom EÚ je najväčším obchodným partnerom Turecka. Turecko vystupuje ako spojujúci článok medzi Stredozemím, Blízkym Východom a regiónmi Ázie, Čierneho mora a Kaukazu a v roku 1963 uzavrelo colnú dohodu o pridružení.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Téma, o ktorej hovoríme, má jasne obchodný a hospodársky charakter, ale v konečnom dôsledku nemôžeme ignorovať skutočnosť, že hovoríme o krajine čakajúcej na vstup do EÚ, v súvislosti s ktorým boli vznesené námietky.

Čo ma však napriek skutočnosti, že oceňujem pozitívne aspekty prehĺbenia obchodných vzťahov s krajinou s vysokým rastom, predsa len presvedčilo o tom, aby som hlasovala proti tejto správe, je politický aspekt. Zlepšenie hospodárskych vzťahov s krajinou sa nesmie zmeniť na trójskeho koňa, ktorý by bol prostriedkom presadzovania vstupu daného štátu do EÚ, čoho sa v tomto prípade obávam.

Mám podozrenie, že schválenie nedávneho ústavného referenda v Turecku zo strany Parlamentu sa rovná politickému povzbudeniu pre tureckú vládu. Myslím si však, že by sme sa mali vážne obmedziť na nadväzovanie obchodných vzťahov s Tureckom, i keď by sme mali venovať náležitú pozornosť vplyvom na náš systém poľnohospodárstva a nebezpečenstvu, že Európu zaplaví prílev falšovaných výrobkov (vo výrobe ktorých je Turecko na druhom mieste hneď za Čínou).

Dnes však Turecko predstavuje pre identitu a politickú solidaritu Európy väčšie nebezpečenstvo než kedykoľvek predtým a my všetci by sme mali byť presvedčení o tom, že pre túto krajinu je oveľa lepšie zostať za hranicami Európy, čo je len prirodzené.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Podľa štatistiky je Európska únia zďaleka najväčším obchodným partnerom Turecka. Objem obchodu však v posledných rokoch klesá v prospech rozvojových krajín. Vzhľadom na tento objem a stabilné väzby medzi Tureckom a Európskou úniou by sa ich obchodným a hospodárskym vzťahom mala venovať náležitá pozornosť.

Na základe toho by sa mali prijať potrebné opatrenia, ktoré by ešte viac rozvinuli tieto vzťahy. Colná únia, ktorá bola vytvorená medzi Tureckom a Európskou úniou pred 14 rokmi a ktorá stále nie je dokončená, sa musí zefektívniť. Vzhľadom na to treba venovať okamžitú pozornosť nevyriešeným otázkam, pričom Turecko a EÚ by mali ešte lepšie zosúladiť svoje obchodné politiky, a to najmä v súvislosti s dohodami o voľnom obchode a regionálnym obchodom. Tieto kroky by mohli vytvoriť priaznivú situáciu, z ktorej budú mať prospech obidve hospodárstva. Je mimoriadne dôležité, aby EÚ venovala Turecku väčšiu pozornosť, pretože úloha tejto krajiny sa v posledných rokoch rozšírila, a to najmä prostredníctvom rastúceho vplyvu jej jedinečnej geopolitickej polohy, vďaka ktorej vystupuje ako spojujúci článok medzi Stredozemím, Blízkym Východom a regiónmi Ázie, Čierneho mora a Kaukazu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Turecko je strategický partner Európskej únie. Okrem toho, že medzi Tureckom a našimi krajinami funguje dôležitý priamy obchod, táto krajina leží tesne za našimi juhovýchodnými hranicami, je členom tej istej obrannej aliancie ako väčšina členských štátov EÚ a umožňuje nám prístup k zdrojom energie a surovinám. Nedávne ústavné referendum navyše predstavuje krok smerom k prijatiu acquis communautaire zo strany Turecka a zaslúži si náležité uznanie.

Veľkou prednosťou tejto správy je, že sa zameriava na aspekt, ktorý je pre Úniu najdôležitejší, a zdôrazňuje jeho nesmierny význam spolu s pozitívnymi prvkami. Predovšetkým ukazuje, ako sa vzťahy s touto krajinou prejavujú na mnohých úrovniach. Je ťažké zhrnúť ich zložitosť do jednoduchého rozhodnutia týchto inštitúcií o tom, či sú alebo nie sú prijateľné.

Všetky tieto úvahy tvoria základ, ktorý Turecku pomáha na ceste smerom k Európe a zároveň nám poskytuje dôvod nazdávať sa, že Turecko je už oveľa bližšie, ako si na základe zmlúv môžeme myslieť. Podľa môjho názoru je vhodné, aby sme pokračovali smerom, ktorý vytýčil pán spravodajca, čo bude v prospech obidvoch strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Správa o obchodných vzťahoch s Tureckom zdôrazňuje najväčšie úspechy a ťažkosti v rámci obchodu medzi EÚ a Tureckom. Od roku 1963 má Turecko s EÚ uzavretú dohodu o pridružení, ktorá viedla k vytvoreniu colnej únie v roku 1996. Založenie colnej únie prispelo k väčšej integrácii trhu a Turecko sa stalo kľúčovým obchodným partnerom EÚ. Napríklad v roku 2009 Turecko vyviezlo do EÚ tovar v hodnote 33,6 miliardy EUR a z EÚ doviezlo tovar v hodnote 40,4 miliardy EUR. Napriek týmto úspechom by rozšírenie colnej únie tak, aby zahŕňala služby a verejné obstarávanie, ako aj odstránenie súčasných problémov, ako je napríklad nedostatočné uplatňovanie práv duševného vlastníctva zo strany Turecka, prispeli k ďalšiemu rozvoju obchodných a finančných vzťahov medzi EÚ a Tureckom.

Podľa tejto správy bráni kandidatúra Turecka na pristúpenie k EÚ komplexnej reforme colnej únie. Je preto nutné zvážiť, ktorá z uvedených možností integrácie a spolupráce by bola pre obe strany najvýhodnejšia a v čase hospodárskej krízy najužitočnejšia. Pán spravodajca podľa môjho názoru uviedol všetky podstatné otázky a správa ako celok nie je jednostranne zameraná. Z týchto dôvodov som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Tureckom. Úplná realizácia colnej únie medzi EÚ a Tureckom, ktorá platí od roku 1996, zahŕňa odstránenie zostávajúcich byrokratických prekážok a tarifných a netarifných prekážok. Myslím si, že rovnako dôležitá je potreba, aby sa zamestnanosť žien stala prioritou hospodárskych a sociálnych politík Turecka, a to vzhľadom na nízku úroveň účasti žien na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), písomne. – Pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje mnohým ľuďom v EÚ a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí ich zastupujú, prejaviť svoju nespokojnosť a nesúhlas s členstvom Turecka a so súvisiacou politickou úniou. Nechceme však, aby to bolo na úkor podpory voľného obchodu s Tureckom – a bez tarifných prekážok –, takže správa je v prevažnej miere nezmenená. Mnohé rozhodnutia sú nespravodlivé: dohody o voľnom obchode povoľujú tarifné prekážky. Colné únie ich odstraňujú na vnútornej úrovni, ale naďalej ich povoľujú a dokonca vytvárajú na vonkajšej úrovni. Samozrejme, colné únie navyše členom obmedzujú a zakazujú slobodu obchodných rokovaní. Napriek týmto problémom colných únií v prípade Turecka podporujeme colnú úniu, pretože umožňuje tým, ktorí sú proti tureckému členstvu v EÚ, vyjadriť svoj hlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európska únia a Turecko sú dôležitými obchodnými partnermi už veľa rokov. Toto partnerstvo, ktoré je obojstranne výhodné, naráža na množstvo prekážok z tureckej strany, ktorá sa snaží obmedziť prístup európskych výrobkov na svoj trh prostredníctvom zavádzania administratívnych a byrokratických podmienok.

Dúfam, že sa tieto prekážky odstránia, že Turecko podnikne rozhodné kroky zamerané na boj proti falšovaniu európskych výrobkov a ochranu legitímnych práv ich tvorcov na zisky z ich výsledkov kreatívnej činnosti a že obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Tureckom budú rásť a posilnia sa.

Ako som už mal príležitosť povedať, bez ohľadu na to, ako budú vzťahy medzi EÚ a Tureckom vyzerať v budúcnosti, dúfam, že sa budú zbližovať a pôjdu cestou dialógu a účinnej spolupráce a že Turecko bude pokračovať po nastúpenej západnej ceste smerom k slobode a demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V roku 1963 Turecko a Európske hospodárske spoločenstvo podpísali dohodu o pridružení, ktorá ustanovila vytvorenie colnej únie (CÚ) v roku 1996. Tento krok umožnil prehĺbenie hospodárskeho vzťahu prostredníctvom CÚ. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje CÚ, zahŕňajú všetky priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky. V roku 2009 sa hodnota vývozu Turecka do EÚ zvýšila na 33,6 miliardy EUR, pričom hodnota dovozu z EÚ dosiahla 40,4 miliardy EUR. Podľa štatistík Svetovej banky sa Turecko zároveň stalo 17. najväčším hospodárstvom na svete a šiestym najväčším hospodárstvom Európy. Krajina bola 20. najväčším príjemcom priamych zahraničných investícií. CÚ vytvorená v roku 1996 nezahŕňa poľnohospodárske výrobky ani oblasti, ako je napríklad verejné obstarávanie. V oblasti verejného obstarávania Turecko stále ponúka 15 % zľavu tureckým uchádzačom. Naliehavo Turecko žiadam, aby zjednodušilo byrokratické postupy, odstránilo zostávajúce tarifné a netarifné prekážky a zbavilo sa nepotrebných prekážok obchodu medzi EÚ a Tureckom.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa sa snaží upevniť hospodársky a obchodný vzťah s Tureckom, ktorého cieľom je v skutočnosti podrobiť túto krajinu záujmom EÚ. Náznaky sú očividné a je ich mnoho: odstránenie zostávajúcich tarifných a netarifných prekážok medzi EÚ a Tureckom, zachovanie otvoreného obchodu a investičných režimov, posilnenie schopnosti Turecka odolať pokušeniu stať sa doma zástancom protekcionizmu a rozšírenie colnej únie tak, aby zahŕňala poľnohospodárske výrobky, služby a verejné obstarávanie.

Rozvoj týchto hospodárskych a obchodných vzťahov je prospešný len pre veľké monopoly v EÚ a Turecku a jasne škodí pracovníkom, ktorí by pre zvýšenie konkurencieschopnosti prišli o svoje práva, a malým a stredným podnikom a poľnohospodárom, ktorí čelia zvýšeným výrobným nákladom, ako aj zníženým príjmom a nižším cenám svojich výrobkov.

Tlak, ktorý sa vyvíja na Turecko, aby dodržiavalo uzavreté dohody, je však pozitívny. Zahŕňa znormalizovanie vzťahov so všetkými krajinami EÚ vrátane Cypru. Hospodárske a obchodné vzťahy nesmú mať prednosť pred záujmami ľudí a akýkoľvek pokrok vo vzťahoch s Tureckom musí byť podmienený ukončením tureckej okupácie severnej časti Cypru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Podľa môjho názoru táto správa obsahuje výraznú nepresnosť, pretože uvádza, že turecké hospodárstvo je šieste najväčšie v Európe. V každom prípade sa toto tvrdenie dá rozhodne vyvrátiť z geografického hľadiska, pretože takmer celé Turecko sa nachádza na ázijskom kontinente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom Parlament vyhlasuje, že ho teší výsledok nedávneho referenda v Turecku, tiež podkopáva nestrannosť tohto vzťahu, pretože mu prisudzuje skôr politický význam a odkláňa sa od výlučne hospodárskeho hodnotenia. Obávam sa, že z týchto dôvodov nemôžem podporiť prijatie správy pána Kazaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Hlasovali sme za návrh uznesenia, ktorý predložila Skupina Európa slobody a demokracie, a to aj napriek tomu, že je neuspokojivý. Jasne však trvá na tom, že prehĺbenie súčasných vzťahov medzi EÚ a Tureckom nahradí a vývojovo prekoná pristúpenie tejto krajiny k Európskej únii.

Akékoľvek budúce prehĺbenie vzťahov medzi Tureckom a EÚ však musí striktne závisieť od toho, či Turecko uzná Cyprus, ktorého existenciu stále popiera a ktorého časť nezákonne a vojensky okupuje. Turecko, hrdá krajina a niekdajší spojenec proti komunistickej hrozbe, tvorí most medzi Európou a Áziou. Je to most, ale z geografického, demografického, historického ani kultúrneho hľadiska to nie je európska krajina.

Nakoniec si priznajme, že sľuby dané v roku 1963 v Ankare v čase vrcholiacej studenej vojny a zo strategických dôvodov už nie sú dôležité a že my Európania, ako aj Turci by sme si ušetrili čas, keby sme uvažovali skôr o privilegovanom partnerstve než o členstve, ktoré naši občania nechcú a proti ktorému je aj mnoho Turkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Turecko je dôležitý obchodný partner Európskej únie. V rámci priameho porovnania je Turecko siedmou najväčšou dovážajúcou krajinou z hľadiska obchodu s 27 štátmi EÚ a piatou najväčšou krajinou z hľadiska vývozu. V roku 2009 dosiahol celkový objem obchodu takmer 80 miliárd EUR. Z pohľadu Turecka je Európska únia jeho najsilnejším obchodným partnerom, pokiaľ ide o dovoz aj vývoz, a má veľký náskok pred krajinami, ako sú Rusko, Čína a Spojené štáty. Tieto pevné hospodárske a obchodné vzťahy musia pokračovať a ďalej sa rozvíjať. V tejto súvislosti bolo dôležitým krokom najmä vytvorenie spoločnej colnej únie v roku 1996. Napriek tomu však musíme odstrániť nezrovnalosti, ako sú napríklad antidampingové opatrenia alebo diskriminácia zahraničných spoločností zo strany Turecka, ktoré sú v rozpore s platnými dohodami. Dokonca aj v oblasti uplatňovania práv duševného vlastníctva treba ešte popracovať na tom, aby bolo v súlade so zmluvami. Celkom určite podporujem správu z vlastnej iniciatívy pána Kazaka, ktorá odhaľuje problematické oblasti v rámci našich obchodných vzťahov s Tureckom a žiada, aby sa odstránili.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. (FR) Správa pána Kazaka by nás chcela presvedčiť, že colná únia, ktorá vznikla vďaka dohode o pridružení uzavretej v roku 1963 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, predstavuje úspech z hľadiska hospodárskej a obchodnej integrácie medzi súčasnou Európskou úniou a Tureckom a že okrem iného podporila európsky rast, a tým aj francúzsky rast. Okrem skutočnosti, že si Turecko plní svoje záväzky v rámci tohto procesu len vo veľmi obmedzenej miere, v priebehu desaťročí pozorujeme jav presídľovania podnikov a obrovských strát pracovných miest. To má ďaleko od toho, aby sa v rámci internacionalistickej aliancie vytvorila hospodárska a sociálna výhoda pre našu krajinu a našich európskych susedov. Namiesto uznania tejto skutočnosti však táto správa zachádza dokonca až tak ďaleko, že kritizuje uplatňovanie vnútroštátnych technických nariadení a noriem, ktoré slúžia na ochranu vnútroštátnych trhov. Spravodajca tieto normy považuje za neprimerané antidampingové opatrenia, ktoré teda obmedzujú obchodovanie Turecka s Európou. Samozrejme, zámerom tohto všetkého je posilniť proces pristúpenia Turecka k EÚ – tentoraz z hľadiska priemyselných a obchodných výhod, ktoré majú získať europeisti, internacionalisti a ultraliberáli bažiaci po zisku. Samozrejme, odmietame všetko, čo by sa mohlo vyvíjať týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), písomne.(DA) Chcel by som zdôrazniť, ako ma teší, že v Európskom parlamente dokážeme súhlasiť so žiadosťou o ešte užšiu hospodársku spoluprácu s Tureckom, a to aj napriek vysokej miere skepticizmu, ktorá vládne u veľkej časti európskeho obyvateľstva a ktorá sa spája s väčšou integráciou EÚ a Turecka. Tento skepticizmus je celkom pochopiteľný. Už mnoho rokov je pre Turecko veľmi ťažké splniť požiadavky, ktoré EÚ úplne oprávnene stanovila pre členstvo. Európa sa však napriek tomu musí stále snažiť o budúce členstvo Turecka.

S počtom obyvateľov okolo 75 miliónov Turecko predstavuje obrovský trh pre európskych vývozcov a je už siedmym najväčším obchodným partnerom Európy. Turecko nakupuje veľkú časť vyvážaného tovaru EÚ, čo vytvára rast a pracovné miesta v Európe. My zase kupujeme lacný tovar z Turecka, čím našim spotrebiteľom poskytujeme lacnejšiu a pestrejšiu škálu tovarov v regáloch supermarketov. Inými slovami, Turecko je dôležité pre európske hospodárstvo.

K prehĺbeniu integrácie medzi Tureckom a EÚ však dochádza len v súvislosti s obchodovaním s tovarom. Sektor služieb zaostáva, a preto by som chcel vyzvať na to, aby sa toto odvetvie zaradilo do obchodnej dohody. Zároveň treba na Turecko vyvíjať tlak, aby odstránilo najmä prekážky voľného pohybu tovaru. Je to nevyhnutné, aby bolo možné pokračovať v prístupových rokovaniach. Ak sa tak nestane, je ťažké predstaviť si, že by sme s Tureckom postupne nadviazali užšiu spoluprácu. Členstvo Turecka v EÚ je stále dlhodobý cieľ. Je preto dôležité, aby sme spolu dokázali vyriešiť naše vzájomné problémy a aby si Turecko plnilo povinnosti v súlade s dohodou o pristúpení.

Dúfam, že aj napriek skepticizmu týkajúcemu sa členstva Turecka v EÚ, ktorý vládne u veľkej časti európskeho obyvateľstva, sme schopní udržať si Turecko ako blízkeho obchodného partnera a spolupracujúceho partnera a že Turecko neodradíme množstvom zamietnutí jeho budúceho pristúpenia zo strany vedúcich predstaviteľov veľkých krajín EÚ.

Turecko potrebujeme, a to nielen z hospodárskeho hľadiska. Turecko je významný regionálny aktér na Blízkom východe a pre NATO je dôležitým spolupracujúcim partnerom. Nezavrhujme teda Turecko, ale namiesto toho rozviňme našu spoluprácu, a to najmä prostredníctvom zvýšenej hospodárskej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne. (PT) Táto správa je skutočnou ódou na colnú úniu a bezvýhradný voľný obchod, na dohody o voľnom obchode medzi Tureckom a tretími krajinami, na dohody Svetovej obchodnej organizácie a na realizáciu projektu Nabucco. Nemôžeme podporiť správu, ktorej štruktúra sa nezlučuje s našou víziou, a to ani napriek niektorým vylepšeniam vyplývajúcim z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila ľavica a ktoré sa týkajú najmä spoločensko-hospodárskej situácie, nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a ženami a práv odborových zväzov, ani napriek pozitívnej zmienke o povinnostiach Turecka týkajúcich sa dodatkového protokolu k dohode o pridružení. Z Turecka chcú urobiť dvadsiaty ôsmy štát voľného trhu bez toho, aby táto krajina nadobudla všetky práva a povinnosti členského štátu Európskej únie. Sme proti tejto novej stratégii odkladu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE) , písomne. (IT) Pre Turecko je Európska únia hlavný obchodný partner. Hoci je teda objem obchodu veľmi veľký, správa neváha načrtnúť problémy našich obchodných vzťahov.

Jedným z týchto problémov, ktoré by sme vôbec nemali prehliadať, je skutočnosť, že Turecko už päť rokov po sebe nerešpektuje povinnosť uplatniť dodatkový protokol k dohode o pridružení a doteraz neodstránilo všetky prekážky vo voľnom obehu tovaru. Stále má napríklad zatvorené dvere pred tovarom z Cypru.

Tieto a ďalšie záležitosti, na ktoré sa do značnej miery upozornilo prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), umožnili dodať viac rovnováhy správe, ktorá po správnosti v žiadnom prípade neobsahuje nijakú zmienku o žiadnych hlbších spojeniach politického charakteru medzi Európskou úniou a Tureckom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Turecko, podobne ako všetky štáty, je zvrchovaný štát a ako taký ho treba rešpektovať. Je neprijateľné, aby si Európska únia dovoľovala vyhrážať sa mu tým, že pozastaví rokovania o pridružení, ktoré je navyše skôr nežiaduce vzhľadom na sociálnu a fiškálnu harmonizáciu zhora nadol, ktorá je potrebná.

Tento Parlament by nebol hoden priateľstva, ktoré mu preukazujú občania Turecka, keby hlasoval za správu, ktorá ich núti zlikvidovať ich miesta v odvetví poľnohospodárstva (ktoré tvoria 50 % pracovných miest v Turecku) prostredníctvom zrušenia všetkých daní z poľnohospodárskej výroby a ktorá povyšuje práva investorov nad práva ľudí. Hlasujem proti tomuto textu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je dobre známe, že Turecko je jedným z najdôležitejších obchodných partnerov EÚ. Tento vzťah je starý a trvá už od roku 1963. Prehĺbilo ho vytvorenie colnej únie v roku 1993, ktorá bola ustanovená v pôvodnej dohode. Napriek všetkému je tu stále veľa byrokratických prekážok, ktoré bránia tomu, aby boli obchod a hospodárske vzťahy ešte výhodnejšie pre obidve strany. Turecko sa preto musí ešte viac snažiť bojovať proti takýmto prekážkam, a to pre všeobecné dobro.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Bol by som rád, keby turecká vláda považovala toto uznesenie za istý druh pokroku, a preto som hlasoval za. Ak v budúcnosti Turecko nebude spolupracovať so štruktúrami EÚ v otázkach Cypru a Arménska, budem na základe toho hlasovať proti akejkoľvek úľave v prospech Turecka. Je nenormálne, že Turecko nedokáže ani len pripustiť skutočnosť, že začiatkom minulého storočia došlo k arménskej genocíde, pri ktorej boli zavraždené milióny nevinných ľudí. Súčasná turecká blokáda Arménska vysiela Európskej únii zlý signál. Zálohu sme zaplatili a teraz si počkajme na pozitívne zmeny z tureckej strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Otázka členstva v EÚ by sa v zásade ani nemala klásť, a to z dôvodu rozdielnych kultúrnych a náboženských postojov, ktoré už ohrozujú sociálny mier v Únii. Pristúpenie k EÚ sa týka nielen hospodárskych vzťahov. Prináša so sebou aj politické a kultúrne otázky a práve tie náboženské a sociálno-politické názory, ktoré sa nezlučujú s Európou, ktorú charakterizuje západná kresťanská tradícia, nachádzajú cestu do EÚ. Vzhľadom na to, že Turecko iba v rokoch 1996 až 2005 prijalo dotácie od EÚ vo výške 1,3 miliardy EUR, musí byť možné zapojiť sa do diskusií o strategickom partnerstve. Je strata času uvažovať o zavedení funkčnejšej colnej únie s cieľom zlepšiť obchodné vzťahy s Tureckom, pokiaľ turecká vláda nedokáže v tejto súvislosti splniť svoje súčasné povinnosti týkajúce sa Cypru. Z tohto dôvodu som dnes hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Hlasoval som proti tejto správe, pretože pán Kazak študoval vo Francúzsku s grantom od tureckého štátu, takže je tu jasný konflikt záujmov.

Považujem preto za vhodnejšie vrátiť uznesenie späť do výboru a nahradiť spravodajcu. Text zároveň opisuje turecké hospodárstvo ako európske hospodárstvo namiesto ázijského hospodárstva. Nemyslím si, že nárast obchodu medzi EÚ a Tureckom by sa mohol brať ako zámienka na pristúpenie Turecka k Európskej únii. Nechceme Eurábiu!

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Nuttall (EFD), písomne. – Pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje mnohým ľuďom v EÚ a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí ich zastupujú, prejaviť svoju nespokojnosť a nesúhlas s členstvom Turecka a so súvisiacou politickou úniou. Nechceme však, aby to bolo na úkor podpory voľného obchodu s Tureckom – a bez tarifných prekážok –, takže správa je v prevažnej miere nezmenená. Mnohé rozhodnutia sú nespravodlivé: dohody o voľnom obchode povoľujú tarifné prekážky. Colné únie ich odstraňujú na vnútornej úrovni, ale naďalej ich povoľujú a dokonca vytvárajú na vonkajšej úrovni. Samozrejme, colné únie navyše členom obmedzujú a zakazujú slobodu obchodných rokovaní. Napriek tomu, že sa v súvislosti s pomermi v Turecku obávame o koncepciu colných únií, prijímame tú časť obsahu správy, ktorá sa týka colnej únie, pretože umožňuje tým, ktorí sú proti plnému tureckému členstvu v EÚ, vyjadriť svoj hlas. Treba poznamenať, že v tomto prípade iba 38 zo 736 poslancov Európskeho parlamentu hlasovalo proti vstupu Turecka do politickej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V posledných mesiacoch bola dôležitou otázkou vízová politika členských štátov EÚ voči tureckým obchodníkom. Po dosiahnutí zmiernenia vízovej povinnosti s Francúzskom Istanbulská obchodná komora (IOK) podpísala vo februári tohto roka dohodu aj s Talianskom. Podľa tejto dohody dostanú obchodníci schengenské víza na viacnásobný vstup, ktoré platia päť rokov, ak predložia odporúčajúci list od IOK. Tieto víza im umožňujú cestovať do všetkých štátov Schengenu. Nemecko bolo následne nespravodlivo kritizované za svoju reštriktívnu vízovú politiku. EÚ by mala namiesto toho brať pochybnosti Nemecka týkajúce sa takejto liberalizácie vízového režimu vážne. V rámci EÚ je Nemecko krajinou, ktorá nesie najväčšie bremeno tureckých migrantov. Je tu vysoké riziko, že takzvané „obchodnícke víza“ budú viesť k nedovolenému trvalému pobytu. Nie turecká obchodná komora, ale krajina, do ktorej sa cestuje, by mala v jednotlivých prípadoch rozhodovať o tom, či by sa mali alebo nemali udeliť víza na obchodné účely. Problém je skrátka v tom, že liberálna vízová politika Francúzska a Talianska otvorila dvere aj do zvyšku schengenského priestoru. Je to závažné porušenie národnej zvrchovanosti. Komisia by mala v súvislosti s rozvíjaním obchodných vzťahov s Tureckom bezodkladne preskúmať tento problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Správa uvádza, že v súvislosti s prístupovými rokovaniami EÚ by malo najskôr dôjsť k prehĺbeniu colnej únie s Tureckom. Colná únia sa teda má rozšíriť napríklad na odvetvie poľnohospodárstva a služieb a verejné obstarávanie. Prebiehajúce rokovania nie sú len o hospodárskych vzťahoch. Sú aj o politických a kultúrnych otázkach a rozdielnych náboženských a sociálno-politických názoroch, ktoré sa nezlučujú s Európou, ktorú charakterizuje západná kresťanská tradícia. Celé roky Turecko prijíma miliardy v rámci predvstupovej pomoci, čo je viac ako postačujúce na podporu strategického a obchodného partnerstva. Je nevyhnutné, aby bolo prehĺbenie colnej únie s Tureckom sprevádzané pokrokom Turecka v otázke Cypru, v oblasti ľudských práv a demokracie, ako aj pokiaľ ide o slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. V súvislosti s týmito otázkami má pred sebou Turecko ešte stále dlhú cestu. Z toho dôvodu som hlasoval proti tejto správe, ktorá predstavuje ďalší kradmý krok k budúcemu plnému členstvu Turecka v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu, pretože obsahuje niektoré body, ktoré sa mi zdajú byť dôležité. Turecko už piaty rok plne neuplatňuje dodatkový protokol k dohode o partnerstve ani neodstránilo prekážky vo voľnom pohybe tovaru.

Ankara tiež musí posilniť ochranu práv duševného vlastníctva a uplatniť európske normy týkajúce sa boja proti falšovaniu. Na záver by som chcel poukázať na potrebu značného obmedzenia obchodných prekážok, a to najmä v prípade poľnohospodárskych výrobkov. Ak chce Turecko naozaj pokračovať v diskusiách a rokovaniach s cieľom pristúpiť k Európskej únii, musí v prvom rade rešpektovať niektoré základné veci. Hlavné sú pritom otázka Cypru a obchodné záruky a nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Úloha Turecka v rámci svetového obchodu je čoraz silnejšia, pretože vystupuje ako spojujúci článok medzi Stredozemím a susediacimi regiónmi.

V tejto súvislosti nám colná únia (CÚ) umožnila dosiahnuť značnú úroveň integrácie medzi trhmi EÚ a Tureckom. CÚ pokrýva všetky priemyselné výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky, pričom jej úspech možno vidieť na štatistike: Turecko je na 7. mieste na dovozových trhoch a na 5. mieste na vývozných trhoch. Colnú úniu však ešte nemožno označiť za dokončenú, pričom sa zdá, že trpí problémami, ktoré sa týkajú zostávajúcich technických prekážok obchodu a nadmerného využívania ochranných opatrení.

V tejto súvislosti a vzhľadom na dôležitosť vzťahov medzi Tureckom a EÚ je cieľom tohto návrhu venovať náležitú pozornosť obchodným a hospodárskym vzťahom medzi obomi stranami, prijať iniciatívy, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie posilnenie kvality týchto vzťahov, a zvýšiť funkčnosť CÚ. Tieto kroky môžu priniesť vzájomné výhody pre obidve hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu vzhľadom na veľký objem obchodu a stabilné väzby medzi Tureckom a Európskou úniou. Turecko sa stalo kľúčovým obchodným partnerom EÚ, pričom je na 7. mieste na dovozových trhoch a na 5. mieste na vývozných trhoch EÚ. S dvomi tretinami celkových priamych zahraničných investícií pochádzajúcich z EÚ sa Turecko stalo investičnou základňou pre európske podniky, pričom jeho integrácia do dodávateľského a výrobného reťazca EÚ sa posilňuje, a to často v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou. V roku 2009 Turecko vyviezlo do EÚ výrobky v hodnote 33,6 miliardy EUR a z EÚ doviezlo výrobky v hodnote 40,4 miliardy EUR. Vítam skutočnosť, že malé a stredné podniky tvoria 99 % tureckých podnikov a poskytujú 70 % pracovných príležitostí v Turecku. Turecko sa musí chopiť iniciatívy a urýchlene uplatniť medzivládnu dohodu o plynovode Nabucco, vymedziť spoločnú vonkajšiu stratégiu v oblasti energetiky a začať rokovať o kapitole o energetike, čo by viedlo k ďalšiemu zvýšeniu spolupráce v oblasti energetiky. Myslím si, že obchodným a hospodárskym vzťahom medzi Tureckom a EÚ treba venovať takú pozornosť, akú si zaslúžia.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je skutočnou ódou na colnú úniu a bezvýhradný voľný obchod, na dohody o voľnom obchode medzi Tureckom a tretími krajinami, na dohody Svetovej obchodnej organizácie a na realizáciu projektu Nabucco. Nemôžeme podporiť správu, ktorej štruktúra sa nezlučuje s našou víziou, a to ani napriek niektorým vylepšeniam vyplývajúcim z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila ľavica a ktoré sa týkajú najmä spoločensko-hospodárskej situácie, nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a ženami a práv odborových zväzov, ani napriek pozitívnej zmienke o povinnostiach Turecka týkajúcich sa dodatkového protokolu k dohode o pridružení. Z Turecka chcú urobiť dvadsiaty ôsmy štát voľného trhu bez toho, aby táto krajina nadobudla všetky práva a povinnosti členského štátu Európskej únie. Sme proti tejto novej stratégii odkladu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dnešné hlasovanie o tejto správe zdôrazňuje, že vzhľadom na významný objem obchodu a hlboko zakorenené vzťahy medzi Tureckom a EÚ by sa mala ich obchodným a hospodárskym vzťahom venovať náležitá pozornosť a v tejto súvislosti by sa mali podniknúť potrebné kroky, aby sa tieto vzťahy ešte viac zlepšili. K dnešnému dňu ostáva vyriešiť niekoľko technických otázok a v súvislosti s nimi by sa mali prijať okamžité kroky. Treba zvýšiť funkčnosť colnej únie. Nevyriešené otázky si vyžadujú okamžitú pozornosť a Turecko a EÚ by mali lepšie zosúladiť svoje obchodné politiky, najmä v súvislosti s dohodami o voľnom obchode a regionálnym obchodom. Tieto opatrenia pravdepodobne povedú k obojstranne výhodnej situácii, z ktorej budú mať prospech obidve hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Podporil som správu o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Tureckom. Táto správa ukazuje, aký dôležitý je obchod medzi EÚ a Tureckom. V roku 2008 dosiahol výšku až 100 miliárd EUR. Správa poukazuje na slabé stránky a oprávnene uvádza skutočnosť, že je tu stále veľmi veľa problémov, ktoré treba vyriešiť. Predložená správa ich vymenúva nezaujato. Správne znovu zdôrazňuje, že politika EÚ sa snaží zlepšiť „demokraciu, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd“. Turecko by sa tiež malo snažiť plne dodržiavať práva odborov v súlade s normami EÚ a dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, najmä pokiaľ ide o právo na združovanie, právo na štrajk a právo na kolektívne vyjednávanie.

Európska únia však musí prevziať svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu, a to nielen pre vodičov nákladných vozidiel, ale aj pre obchodníkov a obchodníčky, turistov, študentov a starších ľudí. Náš vzťah s Tureckom musí byť spravodlivý, čestný a úprimný. Musíme teda naďalej hlasno a jasne opakovať posolstvo, že EÚ splní svoj sľub, že umožní turecké členstvo v Únii, len čo táto krajina vyhovie všetkým kodanským kritériám.

 
  
MPphoto
 
 

  Rui Tavares (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je skutočnou ódou na colnú úniu a bezvýhradný voľný obchod, na dohody o voľnom obchode medzi Tureckom a tretími krajinami, na dohody Svetovej obchodnej organizácie a na realizáciu projektu Nabucco. Nemôžeme podporiť správu, ktorej štruktúra sa nezlučuje s našou víziou, a to ani napriek niektorým vylepšeniam vyplývajúcim z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila ľavica a ktoré sa týkajú najmä spoločensko-hospodárskej situácie, nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a ženami a práv odborových zväzov, ani napriek pozitívnej zmienke o povinnostiach Turecka týkajúcich sa dodatkového protokolu k dohode o pridružení. Z Turecka chcú urobiť dvadsiaty ôsmy štát voľného trhu bez toho, aby táto krajina nadobudla všetky práva a povinnosti členského štátu Európskej únie. Sme proti tejto novej stratégii odkladu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Tureckom, pretože je to nielen krajina, ktorá je v procese vstupu do EÚ, ale zároveň je to strategický partner Európskej únie. Colná únia s Tureckom je jedným z najužších a najpokrokovejších obchodných vzťahov, aké EÚ môže mať s treťou krajinou. Investície z EÚ tvoria 88 % celkových priamych zahraničných investícií v Turecku. Vzhľadom na geostrategickú polohu je Turecko jednou z krajín, ktoré významným spôsobom prispievajú k diverzifikácii zdrojov a trás dodávok energie EÚ. V tejto súvislosti by som chcela zdôrazniť význam projektu Nabucco a vyzývame Turecko, aby uplatnilo medzivládnu dohodu o plynovode Nabucco. Zároveň Turecko podporujeme v tom, aby investovalo do nesmierneho potenciálu svojich obnoviteľných zdrojov energie. Oblasť Čierneho mora má mimoriadny geostrategický význam pre energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok energie EÚ vzhľadom na to, že je v blízkosti Kaspického mora, Blízkeho východu a Strednej Ázie. Európska únia sa po pristúpení Rumunska a Bulharska k EÚ tiež stala dôležitým aktérom v tomto regióne. V tejto súvislosti som presvedčená, že EÚ by mala vypracovať stratégiu pre oblasť Čierneho mora, v ktorej bude hrať veľmi významnú úlohu aj Turecko.

 
  
  

Správa: Esther de Lange (A7-0241/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Ochrana biodiverzity a ekosystémov je v núdzovej situácii, ktorú prehliadame, alebo lepšie povedané, ktorej nevenujeme náležitú pozornosť.

Niektoré štúdie naznačujú, že zníženie úrovne blahobytu v dôsledku straty biodiverzity dosahuje v súčasnosti približne 50 miliárd EUR ročne. Ide však v podstate o ekologickú, nie o hospodársku záležitosť. Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2010 za rok biodiverzity a zdôraznila medzinárodný charakter tejto otázky a jej zásadný význam najmä pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia. EÚ sa tiež zaviazala, že zabezpečí zahrnutie problematiky ochrany biodiverzity do mnohých politík EÚ. Navyše, prijala smernicu o biotopoch, v ktorej sa rovnako ustanovuje vytvorenie ekologickej siete osobitne chránených oblastí, ktorá je známa ako Natura 2000.

Som presvedčená, že všetky členské štáty musia zlepšiť riadenie a ochranu biodiverzity, zachovávať vidiecke a chránené oblasti a zároveň udržiavať a rozvíjať kontinuitu chránených oblastí vo vnútrozemí, na mori alebo poľnohospodárskych oblastí s vysokou prírodnou hodnotou. EÚ musí poskytovať viac finančných prostriedkov aj na štúdie a nové iniciatívy a venovať viac pozornosti zabezpečeniu dodržiavania všetkých európskych nariadení a smerníc, najmä tých, ktoré sú zamerané na ochranu biodiverzity.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani de Langeovej, pretože som presvedčený, že v oblasti ochrany biodiverzity je ešte potrebné vykonať veľký kus práce. Podporujem najmä tú časť správy, v ktorej sa uvádza, že „úspešné riešenie trojnásobnej krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti, straty biodiverzity a zmeny klímy si vyžaduje súdržný prístup a takú budúcu stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity, ktorá bude plnohodnotne začlenená do stratégií boja proti chudobe a hladu a zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy“.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) V tejto parlamentnej správe z vlastnej iniciatívy sa odsudzuje nedostatok pokroku v oblasti ochrany biodiverzity. Vzhľadom na nedostatok politickej vôle, nedostatočné financovanie, transpozíciu európskych právnych predpisov a tak ďalej sa nepodarilo dosiahnuť úplne minimálny cieľ „zastaviť stratu biodiverzity“ do roku 2010 a tento cieľ sa presunul na rok 2020. Správa ďalej obsahuje zoznam navrhovaných opatrení, ktoré je potrebné prijať, aby sa zabezpečilo splnenie tohto naliehavého cieľa. Keďže ma znepokojuje stav nášho životného prostredia a podporujem prístup, ktorý navrhuje spravodajkyňa pani de Langeová, hlasovala som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Podporil som túto správu a hlasoval som za ňu s úplným presvedčením. Musíme konať, aby sme zastavili stratu biodiverzity v dôsledku ľudských činností. Všetkým nám je ľúto, že sa nepodarilo dosiahnuť ciele Göteborského programu ani programu Natura 2000. Som presvedčený, že poľnohospodári zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov v oblasti biodiverzity. Domnievam sa tiež, že na programy na ochranu biodiverzity bude potrebné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Súčasná miera straty biodiverzity je alarmujúca. Spravodajkyňa v skutočnosti odhaduje, že miera úhynu druhov predstavuje päťdesiat- až tisícnásobok prirodzenej miery. Cieľom siete Natura 2000 na európskej úrovni je prispievať k zabezpečeniu biodiverzity prostredníctvom ochrany prirodzených biotopov divokej flóry a fauny. Spravodajkyňa však správne s ľútosťou konštatuje rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o transpozíciu a vykonávanie smerníc o programe Natura 2000. Problematické je aj rozdrobené financovanie v oblasti biodiverzity. Väčšina výdavkov sa v skutočnosti rozdeľuje medzi finančné prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), spoločnej rybárskej politiky, politiky súdržnosti a siedmeho rámcového programu pre výskum. V nasledujúcom viacročnom finančnom rámci bude potrebné nájsť synergie. Na záver, vítam nedávne oznámenie Komisie o dlhodobej stratégii v oblasti biodiverzity. Pomohlo by, keby toto oznámenie a konzultácia, ktorá s ním súvisí, podnietili vypracovanie jasných politických cieľov a zavedenie primeraných opatrení na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Neúspechy, ktoré možno pozorovať v oblasti boja proti strate biodiverzity, si naliehavo vyžadujú reakciu na európskej úrovni. Som presvedčená, že toto uznesenie k tomu prispeje. Preto vítam jasné stanovisko, v ktorom sa tvrdí, že zastavenie straty biodiverzity predstavuje absolútne najnižšiu úroveň ambícií, ktorú je potrebné splniť do roku 2020. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné rôzne opatrenia a v uznesení sa predkladajú niektoré z nich. Z uvedených opatrení by som chcela zdôrazniť lepšiu cezhraničnú spoluprácu a hodnotenie biodiverzity nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj z biologického hľadiska. V tejto oblasti by som zdôraznila predovšetkým význam biodiverzity a odolnosti ekosystémov pri zmierňovaní účinkov zmeny klímy a prispôsobovaní sa tejto zmene. Po druhé, som presvedčená, že je dôležité, aby sa v tomto uznesení uznala potreba neoddeliteľnosti udržateľného hospodárskeho rozvoja a ochrany prírody. Domnievam sa tiež, že pre rozvoj environmentálnej infraštruktúry je dôležité preukázať potenciál tvorby pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Európska únia má úžitok z nesmiernych prírodných zdrojov pokiaľ ide o zalesnené oblasti, druhy drevín, pôdy a morských živočíchov, ktoré žijú v celom rade klimatických podmienok a ktorým prekážajú spôsoby správania, ktoré nie sú vždy vhodné. Našťastie sa pred časom stanovili určité obmedzenia a javy, ktoré bránia ochrane tohto nesmierneho bohatstva, sa zredukovali.

Treba však zvážiť skutočnosť, že biodiverzita predstavuje ideálny mechanizmus vzájomnej kontroly živočíchov, rastlín a nerastných zložiek prírody. Umožňuje zachovanie rovnováhy, ktorá uľahčuje rozmanitosť výživy, zabraňuje určitým prírodným katastrofám a pomáha v boji proti zmene klímy a skleníkovému efektu. Som za schválenie tejto správy, pretože predstavuje prvý krok od všeobecných vyhlásení, ktoré majú, prirodzene, takmer jednomyseľnú podporu, ku konkrétnym opatreniam na ochranu biodiverzity.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Údaje o vývoji biodiverzity sú mimoriadne znepokojujúce. Miera zániku druhov sa môže do roku 2050 desaťnásobne zvýšiť. V Európe je vyhynutím ohrozených 42 % cicavcov, 43 % vtákov, 45 % motýľov, 30 % obojživelníkov, 45 % plazov a 52 % sladkovodných rýb. Táto situácia je neprijateľná nielen z etického, ale aj z environmentálneho a hospodárskeho hľadiska. Z uvedeného dôvodu musí Európska komisia zaručiť, aby sa biodiverzita lepšie začlenila do rôznych oblastí činnosti, najmä do poľnohospodárstva, regionálnej politiky, priemyslu, rozvojovej spolupráce a do výskumu a inovácií. Únia sa musí zamerať aj na posilnenie medzinárodného úsilia o zastavenie straty biodiverzity a pomôcť tak splniť rozvojové ciele tisícročia do roku 2015. Európsky parlament prijal túto správu takmer jednomyseľne a rovnako bude musieť konať, keď budeme viesť rozpravu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej rybárskej politiky alebo o novom finančnom výhľade.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Keďže zmysel pre zodpovednosť vyžaduje, aby sme našu planétu zachovali v takom stave, aby mohla plniť potreby budúcich generácií, zastavenie straty biodiverzity nie je len súčasťou našej etickej povinnosti, ale aj reakciou na zrejmé ekologické a hospodárske skutočnosti. Posledné štúdie ukázali, že finančné náklady na stratu biodiverzity sú v súčasnosti na úrovni približne 50 miliárd EUR ročne (alebo o niečo nižšie ako 1 % HDP EÚ) a do roku 2050 sa môžu zvýšiť na 14 000 miliárd EUR alebo 7 % odhadovaného ročného HDP. Je nevyhnutné, aby EÚ dokázala zohrávať aktívnu úlohu pri prijímaní rozhodnutí na celosvetovej úrovni, ktoré sa týkajú vízie a cieľov v oblasti biodiverzity po roku 2010. Preto bolo potrebné, ako sa uvádza v správe, o ktorej sme dnes hlasovali, vytvoriť víziu a stanoviť ciele týkajúce sa ochrany a udržateľného využívania biodiverzity v rámci EÚ po roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity, pretože na zastavenie straty biodiverzity a na obnovenie ekosystémov sú potrebné ambiciózne opatrenia, konkrétne prístup, ktorý sa týka viacerých odvetvových politík EÚ a biodiverzitu považuje za základný prvok zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Podľa slov spravodajkyne strata biodiverzity ohrozuje naše dodávky potravín, možnosti rekreácie a cestovného ruchu, schopnosť riešiť zmenu klímy a zdroje dreva, liekov a energie. Z uvedeného dôvodu súhlasím s tým, že EÚ ako celok a najmä všetky oblasti, na ktoré sa vzťahujú politiky EÚ, musia nájsť udržateľnú stratégiu na ochranu biodiverzity a zachovania ekosystémov. Som presvedčený, že táto stratégia je dôležitá predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, a práve preto pozorne sledujem najmä reformy v oblasti spoločnej rybárskej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Dôvod spočíva v tom, že primeraná a udržateľná a zároveň základná a žiaduca ochrana biodiverzity nemôže brániť udržateľnosti a rozvoju poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity. Bohužiaľ, EÚ nedosiahne svoj cieľ v oblasti biodiverzity na rok 2010. Strata biodiverzity pokračuje varovným tempom. Podľa výpočtov rastie miera straty takým tempom, že do roku 2050 bude desaťnásobne vyššia ako v súčasnosti. V EÚ je vyhynutím ohrozených 42 % cicavcov, 43 % vtákov, 45 % motýľov, 30 % obojživelníkov, 45 % plazov a 52 % sladkovodných rýb. Komisia vo svojom priebežnom hodnotení implementácie akčného plánu Spoločenstva pre biodiverzitu z roku 2008 konštatovala, že stav 50 % druhov a až 80 % biotopov európskeho ochranárskeho významu je z hľadiska ochrany v zlom stave. Táto strata biodiverzity je neprijateľná nielen z etického hľadiska, ale aj z ekologického a hospodárskeho hľadiska, pretože pripravujeme budúce generácie o príležitosť využívať zdravú biodiverzitu. Európske politiky v oblasti ochrany biodiverzity je potrebné koordinovať a spájať s ďalšími odvetvovými politikami, predovšetkým s tými, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, lesného a rybného hospodárstva, ako aj s politikami zameranými na prevenciu prírodných katastrof s cieľom zabezpečiť maximálnu ochranu biodiverzity.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa zjavne upozorňuje na niekoľko dôležitých otázok: neúplné vykonávanie právnych predpisov, neúplné alebo slabé začlenenie do odvetvových politík, nedostatočné vedecké poznatky a medzery v nich, nedostatočná politická vôľa, nedostatočné financovanie, nedostatok účinných nástrojov, ktoré by boli zamerané na riešenie konkrétnych problémov ako napríklad invazívne cudzie druhy.

Vo všeobecnosti súhlasíme s obavami a požiadavkami, ktoré sú vyjadrené v správe. Začlenenie návrhov, ktoré sme predložili počas rozpravy vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín do niektorých jej kapitol, vnímame ako pozitívne, najmä pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa financovania a začlenenia biodiverzity do príslušných odvetvových politík.

Musíme však zdôrazniť a ostro odmietnuť skutočnosť, že súčasťou správy je zmienka o možných podobách inovačných systémov pre platby za ekosystémové služby aj napriek tomu, že sa v správe uvádza len ako návrh na zváženie. Je to neprijateľná komercializácia prírody. Strata biodiverzity predstavuje jeden z dôsledkov systému, kapitalizmu, ktorý je založený na využívaní a komercializácii prírody a jej zdrojov bez ohľadu na schopnosť obnovy prírody.

V rámci tohto systému nebude možné nájsť spravodlivé a účinné riešenie tohto alebo iných problémov v oblasti životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy, pretože Európska únia musí pre zastavenie straty biodiverzity do roku 2020 a pre obnovu ekosystémov urobiť všetko, čo je v jej silách. Skutočnosť, že cieľ zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010 sa nepodarilo dosiahnuť, vnímam s veľkým poľutovaním. Európska komisia musí zaručiť, aby sa biodiverzita lepšie začleňovala do iných oblastí činností Únie, najmä do poľnohospodárskej politiky, politiky v oblasti lesného a rybného hospodárstva, regionálnej politiky, politiky súdržnosti, priemyslu, rozvojovej spolupráce a do výskumu a inovácií.

Samotné verejné výdavky nám neumožnia dosiahnuť hlavný cieľ Únie, a práve preto sa musí v zodpovednosti podnikov zohľadňovať aj biodiverzita.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písomne. (FR) Osemdesiat percent biodiverzity Francúzskej republiky sa nachádza v jej zámorských oblastiach (v najvzdialenejších regiónoch a v zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)). Štyridsaťdva percent územia ostrova Réunion UNESCO práve klasifikovalo ako lokalitu svetového dedičstva. Všetky uvedené skutočnosti predstavujú objektívne príčiny toho, že je potrebné, aby Európska únia vyvíjala primerané úsilie na ochranu biodiverzity a aby sa tento skutočný potenciál presadzoval v najvzdialenejších regiónoch a v ZKÚ. Najodľahlejšie regióny Francúzska a európske ZKÚ nie sú v súčasnom období oprávnené na účasť v programoch Natura 2000 a Life+. Musíme tento nedostatok odstrániť.

Z uvedeného dôvodu som navrhol, aby bol na tento účel v návrhu rozpočtu na rok 2011 osobitný rozpočtový riadok. Pokrýval by vytvorenie konkrétneho programu, ktorý by sa nazýval BEST, bol by určený pre najvzdialenejšie regióny a pre ZKÚ a jeho cieľom by bola ochrana a podpora biodiverzity. Tento program sa presadzoval na záver konferencie na ostrove Réunion a podporila ho Európska rada počas francúzskeho predsedníctva. Je načase, aby sa táto iniciatíva stala skutočnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Problematika tejto správy je široká a ochrana biodiverzity sa týka veľkého počtu oblastí politiky. Charakter mnohých otázok v oblasti životného prostredia je dôvodom na zásah na úrovni EÚ. Rovnako mnohé problémy sa najlepšie zvládajú na miestnej úrovni a je potrebné v plnej miere dodržiavať zásadu subsidiarity. Správa obsahuje výzvu na jasné opatrenia v mnohých oblastiach a je dôležité, aby si to Komisia a členské štáty uvedomili.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože strata biodiverzity predstavuje vážnu hrozbu. Biodiverzita, ktorá má pre vyvážený rozvoj a znižovanie chudoby mimoriadny význam, je pre našu planétu, blahobyt ľudstva, prežitie a pre kultúrnu integritu nevyhnutnosťou. V súčasnom období sa však biodiverzita v dôsledku ľudských činností vytráca bezprecedentným tempom. Tento trend by bolo možné zmeniť, keby miestni obyvatelia dokázali využívať ochranu biodiverzity a jej vyvážené používanie vo svoj prospech. Treba pripomenúť, že vo väčšine prípadov spôsobujú odvetvia stratu biodiverzity preto, lebo v odvetvových politikách vrátane ochrany prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, regionálnej politiky a územného plánovania, lesného hospodárstva, energetiky a dopravy, cestovného ruchu, hospodárskej a rozvojovej spolupráce sa hľadisku biodiverzity nevenuje dostatočná pozornosť. Zastavenie straty biodiverzity v Európe je mimoriadne dôležité a potrebné. Pomoc pri dosahovaní tohto cieľa predstavujú rôzne druhy národnej politiky, politiky EÚ a európskej politiky. Mnohé z nich sú zamerané na osobitné opatrenia na ochranu hlavných druhov a biotopov, najdôležitejšia úloha pri ochrane biodiverzity však spočíva v zohľadnení jej potrieb prostredníctvom navrhnutia a zavedenia politiky v príslušných odvetviach. Mám veľkú radosť z cieľa zastaviť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb v EÚ do roku 2020, obnoviť ich v čo najväčšej možnej miere a zvýšiť prínos EÚ k zabráneniu strate biodiverzity v globálnom meradle.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Rok 2010 je rokom biodiverzity. Parlament prostredníctvom správy pani de Langeovej vyvodzuje pozitívne závery týkajúce sa ochrany biodiverzity. Podporujem túto správu zameranú na budúcnosť, pretože som si istá, že iniciatívy s cieľom chrániť biodiverzitu sú nevyhnutné pri predchádzaní budúcim konfliktom. Zdravé životné prostredie, biodiverzita, ochrana úrodných pôd a čistých vodných plôch sú základnými predpokladmi aj na zabezpečenie dodávok potravín pre budúce generácie obyvateľstva sveta. Biodiverzita je však nepredstaviteľná bez poľnohospodárov. Poľnohospodárstvo už výrazne prispieva k ochrane životného prostredia a klímy napríklad prostredníctvom ukladania CO2 do pôdy. Na udržanie tejto služby poľnohospodárstva vo verejnom záujme sú v budúcnosti potrebné primerané uznanie a podpora. Vzhľadom na zvyšujúce sa pokrývanie poľnohospodárskej pôdy asfaltom a betónom z dôvodu výstavby ciest, budov a priemyselných zariadení potrebujeme opatrenia na ochranu poľnohospodárstva v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože sa domnievam, že boj proti strate biodiverzity a neustálemu pustošeniu ekosystémov prostredníctvom stratégie udržateľného rozvoja musí byť jedným zo základných kameňov legislatívnych činností Európskej únie. Biodiverzita je základným zdrojom existencie ľudstva na zemi a blaha budúcich generácií. Práve z tohto dôvodu som hlasoval za tento návrh uznesenia.

Podľa všetkých údajov, ktoré máme k dispozícii, ak neprijmeme potrebné opatrenia na zastavenie straty biodiverzity, ktorú spôsobil človek, do roku 2050 dôjde k ochudobneniu prírody až na úroveň nezvratného poškodenia. EÚ si stanovila minimálny cieľ zastaviť stratu biodiverzity do roku 2020 prostredníctvom stratégie, ktorá je v súlade so stratégiami boja proti chudobe a hladu a zmierňovania zmeny klímy a je ich neoddeliteľnou súčasťou. Rovnako sme vyzvali Komisiu, aby zaručila prioritnejšie miesto biodiverzity v rámci ďalších politík EÚ.

Okrem programu LIFE potrebujeme určiť aj nové nástroje, ktoré by fungovali v súčinnosti s ostatnými politikami týkajúcimi sa rozličných oblastí, ako napríklad rybného hospodárstva, poľnohospodárstva a životného prostredia vo všeobecnosti. Na záver, plne súhlasím s uskutočnením rozsiahlej informačnej kampane týkajúcej sa tejto problematiky medzi občanmi Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prudko rastúca miera straty biodiverzity spôsobenej ľudskými činnosťami je alarmujúca. Biodiverzita by sa mala vnímať ako najspoľahlivejší barometer stavu životného prostredia. Keďže EÚ čelí alarmujúcej strate biodiverzity, ktorú predstavuje hrozba vyhynutia 42 % cicavcov, 43 % vtákov, 45 % motýľov, 30 % obojživelníkov, 45 % plazov a 52 % sladkovodných rýb, som presvedčený, že právne predpisy, ktoré sa práve zaviedli, sú nevyhnutné a zásadné pre ochranu biodiverzity a dokonca aj pre jej posilnenie. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Plne súhlasím s autormi správy v tom, že zachovanie biodiverzity nie je len etickou povinnosťou, ale má aj ekologickú a hospodársku hodnotu a zásadný význam pri zmierňovaní zmeny klímy. Myslím si, že návrhy na úpravu programu Natura 2000 sú práve tým, čo potrebujeme.

Netýka sa to len tých návrhov, ktoré sú zamerané na ochranu biotopov a druhov v rámci programu, ale najmä tých, v ktorých sa zdôrazňuje vytváranie odolných ekosystémov, ktoré dokážu reagovať na záťaž a ktoré plnia cenné funkcie ekosystému. Je potrebné porozumieť aj hľadisku členských štátov, ktoré rozbiehajú veľké projekty v oblasti infraštruktúry. Vypracovanie rozumného kompromisu medzi ochranou životného prostredia a rozvojom infraštruktúry v súčasnosti predstavuje naliehavú potrebu. K rozvoju nesmie dochádzať na úkor životného prostredia. Príroda však nesmie brániť rozvoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Podporujem správu pani de Langeovej, pretože sa zaoberá problematikou, ktorá je citlivá, dôležitá a zásadná pre prežitie našej planéty, a teda aj budúcich generácií. Potreba zachovať a chrániť biologickú biodiverzitu pred vyhynutím podporuje aj politiky v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a celosvetového boja proti hladu a podpory potravinovej bezpečnosti.

Parlament sa preto musí skutočne zaoberať touto otázkou, najmä vzhľadom na zlyhanie pri dosahovaní cieľa zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010, ktorý sa v súlade s usmerneniami Rady a Komisie v súčasnosti presúva na rok 2020. Súhlasím s varovaním, ktoré spravodajkyňa adresuje všetkým inštitúciám vrátane členských štátov, ktoré sa vyzývajú na to, aby zohrávali vedúcu úlohu pri zavádzaní dôležitých miestnych politík zameraných na uplatňovanie usmernení EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) S radosťou vítam túto správu o vykonávaní právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity. Všetci z nás uznávajú, že biodiverzita má veľký význam z hľadiska životného prostredia a z hospodárskeho a sociálneho hľadiska pre také odlišné odvetvia ako poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a cestovný ruch. Aj v správe sa zdôrazňuje tento význam.

Dnes by som chcela upozorniť na inú záležitosť, na ktorú sa síce počas rozpravy nezabudlo, nevenovala sa jej však dostatočná pozornosť. Mám na mysli prirodzenú hodnotu biodiverzity a morálnu povinnosť, ktorú máme v súvislosti s jej ochranou a obhajobou. Práve ľudstvo, tým, že má najväčšiu moc nad biodiverzitou, nesie najväčšiu zodpovednosť za jej zachovanie a za odovzdanie tohto dedičstva, ktoré získalo, budúcim generáciám, ktoré ho budú využívať a starať sa oň. EÚ teda tvorbou právnych predpisov na ochranu biodiverzity plní svoje povinnosti. A táto záležitosť si bez pochýb zaslúži moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Strata biodiverzity pokračuje varovným tempom. Na celom svete je súčasná miera globálneho úhynu druhov oveľa vyššia ako prirodzená miera. Komisia konštatovala, že zaniká 50 % druhov a až 80 % biotopov európskeho ochranárskeho významu.

Cieľ zastaviť stratu biodiverzity je veľmi dôležitý z hľadiska zmeny klímy vzhľadom na to, že suchozemské a morské ekosystémy pohlcujú približne polovicu emisií CO2 spôsobených človekom. Medzinárodné a európske iniciatívy a dohody zamerané na zastavenie straty biodiverzity však podľa môjho názoru, bohužiaľ, nedosiahli výrazné výsledky a európska verejnosť zrejme nemá v tejto súvislosti dostatok informácií.

Tento rok sa navrhli nové iniciatívy s cieľom zastaviť úpadok ekosystémov a Komisia predložila štyri politické alternatívy, ktorých súčasťou je aj obnovenie biodiverzity na celosvetovej úrovni. Dúfam, že do konca roku 2010 sa dočkáme zverejnenia návrhu novej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity vrátane určitých legislatívnych návrhov. Európska rada pre životné prostredie 15. marca vo svojich záveroch odsúhlasila nový hlavný cieľ zastavenia úpadku ekosystémov v EÚ do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Rok 2010 bol na celom svete vyhlásený za rok biodiverzity. Biodiverzita je ako svetový prírodný kapitál nevyhnutná pre existenciu ľudského života na Zemi a pre blahobyt spoločností, a to priamo, ako aj nepriamo, prostredníctvom ekosystémových služieb, ktoré poskytuje. Chcela by som zdôrazniť dôležitosť ochrany biodiverzity pri realizácii stratégie Európa 2020, a to nielen so zreteľom na potenciál pracovných miest, ktoré môže vytvoriť, ale aj preto, že prispieva k účinnému a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. Mám obavy v súvislosti s tým, že sa nedosiahol globálny cieľ zníženia straty biodiverzity do roku 2010, tak ako bol stanovený na svetovom samite o udržateľnom rozvoji v roku 2002. Rovnako som znepokojený v súvislosti s dosiahnutím cieľa na rok 2015, ktorý je zameraný na znižovanie chudoby a hladu a zlepšovanie zdravia a blahobytu ľudstva v súlade s rozvojovými cieľmi tisícročia. Som presvedčená, že hlavnou príčinou nečinnosti európskych občanov v oblasti boja proti strate biodiverzity je nedostatok poznatkov. Aj v nedávnom prieskume verejnej mienky Eurobarometra sa zdôrazňuje, že len 38 % Európanov pozná význam pojmu biodiverzita, kým 28 % toto slovo pozná, ale nevie, čo znamená. Iba 17 % respondentov sa nazdáva, že sa ich zníženie biodiverzity už dotýka.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Ľudská činnosť spôsobuje znižovanie biodiverzity nesmiernym tempom. V Európe je ohrozená takmer polovica cicavcov a situácia je podobná v prípade vtákov. Ak bude tento trend pokračovať tempom, ktoré sa zaznamenalo v priebehu niekoľkých posledných desaťročí, zanechá za sebou nezvratne poškodené prírodné prostredie. Vzhľadom na vážne obavy, ktoré vo mne súčasná situácia vyvoláva, a vzhľadom na to, že medzinárodný politický program nerieši boj proti znižovaniu biodiverzity tak naliehavo, ako by mal, podporujem správu svojej kolegyne pani de Langeovej. Správa obsahuje niekoľko návrhov na zintenzívnenie boja proti strate biodiverzity v Európe a vyzýva na zavedenie konkrétnych politík na podporu investícií vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore, ktoré majú pozitívny vplyv na biodiverzitu a zároveň na odradenie od tých investícií, ktoré ju poškodzujú. Je zrejmé, že na to, aby bol tento boj zo strany EÚ účinný, musí sa uplatňovať spoločne s medzinárodnými opatreniami, a je nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty podporovali začleňovanie ochrany biodiverzity v rámci celosvetových procesov, ako sú rozvojové ciele tisícročia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (FR) Únia musí prevziať zodpovednosť za veľký neúspech stratégie v oblasti boja proti strate biodiverzity do roku 2010. Odteraz je na všetkých orgánoch s rozhodovacou právomocou, aby v období do roku 2020 nezopakovali tie isté chyby, aby nezostali len pri vyhláseniach o úmysle a začali konať. Parlament práve z uvedeného dôvodu vyzýva najmä na naliehavé zavedenie troch kľúčových opatrení: prijatia integrovaného prístupu v rámci všetkých odvetvových politík (poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, priemyslu a tak ďalej), ukončenia porušovania európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia zo strany členských štátov a pridelenia 0,3 % HDP na opatrenia na ochranu biodiverzity.

Hlasovanie Parlamentu o tejto správe predstavuje vynikajúci začiatok. Zostáva na Rade a Komisii, aby sa ňou zaoberali a bez ďalších okolkov zaručili prekonanie bezvýchodiskovej situácie týkajúcej sa rámcovej smernice o pôde, primerané financovanie riadenia oblastí siete Natura 2000 a zavedenie biologickej podmienenosti v rámci štátnej pomoci. Neskrývajme skutočnosť, že vzhľadom na to, že súčasťou úspechu stratégie zameranej na zastavenie straty biodiverzity je hĺbková revízia nášho modelu hospodárskeho rozvoja, stále existujú bezvýchodiskové situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Dôrazne som podporil návrh uznesenia o biodiverzite a rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, pretože povzbudí vedúcich predstaviteľov vlád do činnosti. Rok 2010 je rokom biodiverzity. Za ostatných 40 rokov biodiverzita klesla o tretinu. Vyhynutie hrozí takmer polovici všetkých cicavcov a vtákov. Európsky parlament má v úmysle zastaviť pokles biodiverzity do roku 2020.

Z uvedeného dôvodu musíme odteraz testovať vplyv na biodiverzitu v prípade všetkých európskych dotácií a politík, aby sa financovali opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Desiata konferencia Dohovoru o biologickej diverzite sa uskutoční v polovici októbra. S touto udalosťou súvisí otázka, že európski ministri životného prostredia rozhodnú o európskom stanovisku len štyri dni pred začiatkom konferencie o biodiverzite. Už v polovici marca 2010, keď sa uskutočnila konferencia dohovoru o medzinárodnom obchodovaní s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), bolo zrejmé, že je skutočne potrebná rozsiahlejšia predbežná konzultácia. Dohoda o pozícii Spoločenstva EÚ, ktorá sa dosiahne štyri dni pred začiatkom konferencie, je skutočne príliš neskorý termín na vytvorenie spojenectiev s rovnako zmýšľajúcimi krajinami. Otázka biodiverzity musí byť na zozname európskych priorít oveľa vyššie. Ochranu biodiverzity je potrebné začleňovať do našej poľnohospodárskej politiky a do politiky rybného hospodárstva a na ochranu prírody je potrebné vyčleniť primerané množstvo finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Povinnosť chrániť biodiverzitu našich zdrojov je vzhľadom na zvyšujúce sa ohrozenie ekosystémov a riziko nezvratného poškodenia životného prostredia vecou etiky. Obavy súvisiace s ochranou biodiverzity majú aj sociálny a ekonomický základ, pretože udržateľný rozvoj je spojený z hospodárskou stabilitou. Preto je nevyhnutné začleňovať tento cieľ ochrany biodiverzity do rôznych oblastí činnosti na európskej úrovni, a to nielen do boja proti zmene klímy, do cieľov stratégie Európa 2020 a do cieľa vytvárania pracovných miest. Je nutné vyčleniť finančné prostriedky, ktoré sú na to potrebné.

Musím spomenúť aj zásadnú úlohu rybolovu v krajine, akou je Portugalsko. Z uvedeného dôvodu obhajujem skutočnosť, že spoločná rybárska politika musí uľahčovať dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na biodiverzitu a ktoré sú zamerané na udržateľnosť tohto odvetvia. V ďalších oblastiach činnosti, ako je poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, cestovný ruch a výskum a inovácie, ktoré sú kľúčové v najvzdialenejších regiónoch, si jej potenciál vytvárať pracovné miesta vyžaduje rozvoj udržateľného hospodárstva a ekologických záležitostí spoločne s politikami na efektívne využívanie zdrojov a na udržateľnú spotrebu a výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Je poľutovaniahodné, že EÚ nesplnila svoje ciele zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010, pretože ochrana našej biodiverzity má mimoriadny význam z etických, ekologických, ako aj z hospodárskych dôvodov.

Ide o otázku, ktorá nemôže byť odkázaná len na verejné výdavky. Zastavenie akéhokoľvek ďalšieho ničenia ekosystémov a ich obnova všade, kde je to možné, by mala byť aj súčasťou stratégií zodpovednosti podnikov v celej EÚ. Podporil som návrh na zastavenie straty biodiverzity do roku 2020 predovšetkým preto, že môj volebný obvod, Wales, má obrovské množstvo rozličných ekosystémov.

Som tiež presvedčený, že tento cieľ umožní EÚ stať sa vo svojom úsilí o ochranu a zachovanie našej biodiverzity svetovým vodcom a preukázať rozvojovým krajinám náš záväzok týkajúci sa rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Rok 2010 mal byť rokom, v ktorom mala Európska únia naposledy vyjadriť svoje obavy v súvislosti s biodiverzitou. Je potrebné uviesť, že jej stratégia v tejto oblasti je obrovským zlyhaním napriek záväzkom, ktoré opakovane prijímala od roku 2001, najmä pokiaľ ide o záväzok riešiť hrozbu vyhynutia veľkého množstva druhov.

Z uvedeného dôvodu som podporila správu pani de Langeovej, ktorú Európsky parlament prijal 21. septembra. Odsudzujú sa v nej chabé výsledky EÚ a obsahuje výzvu pre Európsku komisiu a členské štáty, aby konečne prešli od zámerov k činnosti.

Prijali sa najmä tri kľúčové opatrenia a správa obsahuje výzvu na ich naliehavé zavedenie. Ide o integrovaný prístup k biodiverzite v rámci všetkých príslušných odvetvových politík (poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy a tak ďalej), uplatňovanie a dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia zo strany členských štátov a o zvýšenie financovania opatrení v tejto oblasti nad rámec finančných prostriedkov poskytovaných v rámci nástroja LIFE. Členské štáty však v súčasnom období neposkytujú projektom financovaným z programu LIFE dostatočnú podporu.

Okrem toho je potrebné, aby naši občania boli informovaní o stave biodiverzity a o závažných rizikách, ktoré ohrozujú naše ekosystémy. Len 17 % občanov Európy si uvedomuje, že biodiverzita sa výrazne znižuje.

 
  
  

Správa: João Ferreira (A7-0227/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Toto leto sme dostali nespočetné množstvo správ, ktoré nás informovali o dvoch ekologických katastrofách, ktoré zasiahli dve rozdielne krajiny, Rusko a Pakistan.

Je pravda, že sú to nepredvídateľné a nekontrolovateľné prírodné katastrofy, ale je tiež pravda, že ľudská činnosť niekedy prispieva k zvýrazneniu problémov životného prostredia. Znečistenie, kyslý dážď, priemyselné znečistenie, zosuvy pôdy v súvislosti s územným a priestorovým plánovaním a dezertifikácia určitých oblastí sú len niektoré z dôsledkov našej činnosti.

Vzhľadom na to, že prírodné katastrofy poškodzujú ekosystémy a biodiverzitu, pričom ovplyvňujú udržateľný rozvoj a vystavujú riziku sociálnu súdržnosť, je nevyhnutné šíriť osvedčené preventívne postupy a zvýšiť povedomie o miestnom geografickom, hospodárskom a sociálnom kontexte.

Dôležité je tiež vykonávať mapovanie nebezpečenstiev a rizík v Európe, podporovať osvedčené, udržateľné poľnohospodárske a priemyselné postupy a posilniť prepojenia medzi rôznymi systémami včasného varovania. Myslím si tiež, že je nevyhnutné zvážiť rýchlejšiu a pružnejšiu mobilizáciu súčasného Fondu solidarity EÚ a ďalšie zjednodušenie administratívnych predpisov, aby sa prírodné katastrofy mohli čo najrýchlejšie zvládnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu pána Ferreiru, ktorá znamená dôležitý krok pri riadení prírodných katastrof, lebo kombinuje prevenciu týchto katastrof, príčin a faktorov, ktoré zvyšujú zraniteľnosť voči nim, a tvorbu spoločného fondu EÚ. Vieme, že prevencia je lepšia než liečba. Z tohto dôvodu si myslím, že zníženie rizika katastrof pomôže zachrániť životy.

Predložila som preto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý získal podporu a na základe ktorého som požadovala navrhovanie metód financovania, ktoré podporí opatrenia týkajúce sa prevencie katastrof, zhodnotenia a zníženia rizík pred vznikom katastrofy a ktorého cieľom bude poskytnutie mikrofinancovania a poistenia na makroúrovni pre skupiny s nízkymi príjmami.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Búrka Xynthia, povodne v Madeire, lesné požiare v Grécku – Európania zažívajú pravidelne na vlastnej koži prírodné katastrofy, ktoré majú nevyčísliteľné dôsledky na ľudí a hospodárstvo. Táto parlamentná správa z vlastnej iniciatívy nám pripomína, „že proaktívny prístup je účinnejší a menej finančne náročný ako reaktívny prístup ku katastrofám“, a poskytuje zoznam opatrení, ktoré treba prijať. Hlasovala som za túto správu, lebo si myslím, že je veľmi užitočná a že by mala byť čo najskôr inšpiráciou pre Európsku komisiu, najmä pokiaľ ide o prevenciu lesných požiarov. Podľa mňa je teraz ďalším krokom vytvorenie európskej zásahovej jednotky civilnej ochrany, ktorá bude schopná pomôcť členským štátom zvládnuť závažné prírodné katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument. V posledných rokoch zasiahol členské štáty EÚ pomerne veľký počet katastrof. Z tohto dôvodu musíme posilniť význam prevencie. Keďže členské štáty majú jednoznačne prvoradú a hlavnú zodpovednosť za ochranu svojich obyvateľov a prevenciu katastrof, sú oprávnené dôvody na zvyšovanie spolupráce v oblasti prevencie, lepšej koordinácie úsilia a posilnenia solidarity a vzájomnej pomoci. Súhlasím s návrhom dokumentu, že je nevyhnutné vytvoriť vhodný finančný rámec na úrovni EÚ na prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof, ktorý by posilnil a zosúladil existujúce nástroje vrátane oblastí politiky súdržnosti, regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka. Zásadný význam nadobúda rozvoj schopnosti členských štátov realizovať výskum a vývoj v oblasti prevencie a riadenia katastrof a zlepšenie koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Táto správa je úzko spätá so správou o biodiverzite a, samozrejme, som za ňu hlasoval. Katastrofy majú cezhraničný rozmer. Potrebujeme preto európsku sieť, v rámci ktorej môžu spolupracovať vnútroštátne, regionálne a miestne orgány. Svojím hlasom som podporil myšlienku potreby revízie Fondu solidarity. Hlasoval som aj za spoločnú metodiku mapovania rizík a nebezpečenstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Keďže čísla ukazujú mimoriadne rýchly nárast počtu prírodných katastrof v posledných rokoch, spolu s ich obrovskými hospodárskymi a sociálnymi nákladmi, je nevyhnutné, aby členské štáty prejavili väčší záujem o výskum a rozvoj, aby sa v budúcnosti zabránilo podobným udalostiam a znížil sa ich počet. Z rovnakého dôvodu musia členské štáty zaviesť špecifické mechanizmy koordinácie a spolupráce. Na jednej strane je preto dôležité posilniť systémy včasného varovania v členských štátoch, vytvoriť a posilniť už existujúce prepojenia medzi rôznymi systémami včasného varovania, a na druhej strane skúmať a navrhnúť opatrenia na prispôsobenie sa narastajúcemu výskytu extrémnych klimatických javov na vidieku, ako aj v mestách. Rozsah a opätovný výskyt katastrof je často umocňovaný politikami vedúcimi k nevhodnému vzťahu medzi človekom a prostredím.

Prevencia takýchto katastrof musí byť začlenená do dôležitých sektorálnych politík s cieľom podporiť vyvážené obsadzovanie územia a hospodársky rozvoj v rovnováhe s prírodou. Na úrovni EÚ treba vytvoriť finančný rámec na prevenciu katastrof, ktorý doplní existujúce nástroje vrátane nástrojov figurujúcich v politikách EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Počas prvých šiestich rokov existencie Fondu solidarity EÚ bolo podaných 62 žiadostí o finančnú pomoc. Takmer jedna tretina týchto žiadostí sa týkala prírodných katastrof opísaných ako „katastrofy veľkých rozmerov“.

Teší ma, napríklad, intervencia Fondu solidarity v našom regióne, v Bretónsku, po búrke Xynthia. Európska solidarita je nevyhnutná na čo najlepšie zvládnutie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôsledkov prírodných katastrof a ich dôsledkov na ľudí.

Spravodajca nám pripomína, že prevencia katastrof musí byť prioritou pre spoluprácu členských štátov v tejto oblasti. Predložil sa preto návrh na vytvorenie siete vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov na výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa preventívnych opatrení. Pripájam sa k pánovi spravodajcovi aj pri výzve na vytvorenie vhodného finančného rámca na úrovni EÚ na prevenciu prírodných katastrof s cieľom posilniť a koordinovať súčasné nástroje.

Politika súdržnosti zohráva v prevencii katastrof kľúčovú úlohu. Prispieva k zníženiu rozdielov medzi regiónmi v tejto oblasti a zlepšuje schopnosti najmä tých regiónov, ktoré sú vo zvýšenej miere vystavené riziku.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Sme svedkami ničivej moci prírodných katastrof, ktoré sa stále častejšie opakujú. Toto uznesenie, za ktoré som hlasovala, zdôrazňuje rôzne dôležité opatrenia. Chcela by som jedno z nich vyzdvihnúť, a to spoluprácu medzi členskými štátmi pri výmene praktických skúseností z riadenia katastrof, s osobitným dôrazom na prevenciu. Na tejto úrovni by mali mať aj vnútroštátne vyšetrovacie a rozvojové agentúry mechanizmy na koordináciu.

Vítam tiež uznanie prírodných charakteristík a obmedzení izolovaných, riedko zaľudnených a vyľudňovaných, horských a pohraničných regiónov, ako aj odľahlých a najvzdialenejších regiónov. Týmto regiónom by sa mala naozaj venovať osobitná pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) V posledných pár desaťročiach nastal prudký nárast počtu a intenzity prírodných a človekom spôsobených katastrof zaznamenaných v EÚ. Podľa údajov Organizácie Spojených národov bude táto zraniteľnosť stále narastať, napríklad z dôvodu zmeny klímy, intenzívneho využívania pôdy a rozvoja priemyslu a miest.

Existujú už rôzne nástroje EÚ, ktoré pokrývajú niekoľko aspektov prevencie. Tieto nástroje sa však ukazujú ako nedostatočné a občas je úroveň ich vykonávania veľmi neuspokojivá, pričom sa spochybňuje uplatnenie naozaj strategického prístupu EÚ k prevencii katastrof.

Hoci sú v prvom rade členské štáty zodpovedné za ochranu obyvateľstva a prevenciu katastrof, sú to javy, ktoré nerešpektujú vnútroštátne hranice a vo väčšine prípadov sú nadnárodné. Je preto nevyhnutné presadenie účinného a solidárneho prístupu na európskej úrovni. Nepochybujem, že proaktívny prístup prinesie účinnejšie a menej nákladné výsledky než stratégia reaktívneho prístupu ku katastrofám.

Osobitnú pozornosť treba venovať problému nárastu nútenej migrácie z regiónov, ktoré sú postihnuté degradáciou životného prostredia, v ktorých treba tomuto typu utečencov poskytnúť ochranu a pomoc pri presídľovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že sa zástupcovia poľnohospodárskeho odvetvia musia podieľať na mechanizme riadenia katastrof s cieľom vyhodnotenia a obnovy zodpovedajúcej skutočnej situácii v tomto odvetví. Je to potrebné pre účinnejšiu koordináciu existujúcich zdrojov, čo pomôže konsolidovať politiku Európskej únie, pokiaľ ide o schopnosť okamžitej reakcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Po cunami v Indickom oceáne v roku 2004, zemetrasení na Haiti v januári 2010 a búrke Xynthia vo februári, koľko ďalších tragédií ešte musí nastať, kým konečne získame prístup Spoločenstva k prevencii prírodných katastrof? Prírodné a človekom spôsobené katastrofy vznikajú čoraz častejšie a z tohto dôvodu musíme zabezpečiť, aby boli vnútroštátne opatrenia účinnejšie a lepšie koordinované a aby boli európske opatrenia pružnejšie. Pokiaľ ide o prevenciu, chcem opäť zdôrazniť, že od roku 2006 máme správu pána Barniera o vytvorení jednotky rýchleho nasadenia na zvládnutie prírodných katastrof. Čo nám bráni, aby sme ju prijali? Čo nám bráni, aby sme ju používali?

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Je zrejmé, že v súčasnosti sa prírodné katastrofy vyskytujú v Európe čoraz častejšie, čo vyžaduje prevenciu, reakciu a koordinované riešenia na európskej úrovni. Myslím si, že vzájomné dopĺňanie úrovní reakcie na tieto pohromy musí byť základným predpokladom tejto koordinácie. Myslím si tiež, že je dôležité posúdiť Fond solidarity a vykonať revíziu jeho mobilizácie, aby bol pružnejší a viac sa prispôsobil charakteristikám a rozdielom medzi regiónmi, pre ktoré je určený.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Členské štáty EÚ postihuje zvýšený počet prírodných katastrof, mnohé z nich v obrovskom rozsahu. Treba poznamenať, že počas prvých šiestich rokov dostal Fond solidarity EÚ 62 žiadostí o finančnú podporu z rozličných 21 krajín. Tieto prírodné katastrofy poškodzujú biodiverzitu, ovplyvňujú udržateľný rozvoj a vystavujú riziku sociálnu súdržnosť. Vyľudňovanie vidieka a dezertifikácia patria medzi príčiny týchto katastrof a súčasne sú tieto procesy zvýraznené týmito katastrofami. Zmena klímy tieto prírodné katastrofy ešte zhorší. Riešenie zahŕňa prevenciu a podporu najzraniteľnejších regiónov. Táto prevencia musí byť súčasťou logiky spolupráce a koordinácie na európskej úrovni a posilnením európskej solidarity. Z tohto dôvodu presadzujem udržateľný finančný rámec na predchádzanie katastrofám. Tento rámec musí posilniť a podporiť prepojenia medzi súčasnými nástrojmi a politikou súdržnosti, politikou rozvoja vidieka, regionálnou politikou, Fondom solidarity, siedmym rámcovým programom a programami Life+. Tento cieľ musí byť nepochybne zahrnutý do nových finančných výhľadov. Chcel by som vyjadriť aj presvedčenie, že potrebujeme revíziu nariadení Fondu solidarity prispôsobením kvalifikačných kritérií charakteristikám každého regiónu a každému typu katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Prijatie tejto správy má osobitný význam v roku, v ktorom niekoľko európskych krajín sužovali katastrofy, ktoré mali vážne následky na ich obyvateľstvo, územie, hospodárstvo a životné prostredie. Táto skutočnosť prispela k tomu, že verejnosť lepšie pochopila význam prevencie katastrof a uvedomila si dôležitosť jej posilnenia. Analyzovali sme nedávne skúsenosti vyplývajúce z týchto katastrof spolu s ich príčinami a dôsledkami, ktoré sú dôležitými prvkami tejto správy.

Usilovali sme sa začleniť do tejto správy široký rad usmernení a odporúčaní, ktoré možno uplatniť na rôzne typy katastrof. Nesporný signál vyslaný vďaka širokému konsenzu v prospech tejto správy, ktorý bol dosiahnutý počas diskusie a hlasovania, znamená, že je teraz nutné, aby Európska komisia a Rada uviedli do praxe opatrenia, ktoré tu boli navrhnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. – Chcela by som poďakovať pánovi poslancovi Ferreirovi za jeho iniciatívu pri predložení návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o záležitosti takej ďalekosiahlej závažnosti a významu. Ako poľská občianka som videla a zažila traumatické účinky prírodných katastrof – najmä účinky povodní – na celkovú pohodu nášho národa. Okrem toho ako európska občianka uznávam dôležitosť mechanizmu prevencie na európskej úrovni založeného na solidarite. Dovoľte mi využiť aj túto príležitosť a zdôrazniť, že máme konkrétne nástroje, ktoré prinútia členské štáty vyvinúť mechanizmy prevencie proti prírodným katastrofám – presnejšie, smernicu o povodniach.

Nedávny príklad Poľska ilustruje následky nedostatku riadneho vykonávania, pokiaľ ide o tento právny akt. Prírodné katastrofy nediskriminujú a nemalo by to robiť ani úsilie o prevenciu, ani úsilie o reakciu. Som presvedčená, že ak je v stávke ľudský život, ako aj životné prostredie, hospodárstvo a bezpečnosť akéhokoľvek národa alebo regiónu, problém sa stáva menej politickým a viac morálnym. Z tohto dôvodu by som chcela pripojiť k mojim kolegom pri hlasovaní „za“ tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Požiare v Portugalsku, povodne v Sasku, lesné požiare v Grécku, Xynthia v západnom Francúzsku – posledných pár rokov nám ukázalo, aké nevyhnutné je mať naozajstnú európsku stratégiu riešenia prírodných katastrof a aká by takáto stratégia bola prospešná: stratégia pre prevenciu, ale aj stratégia týkajúca sa schopnosti Európskej únie reagovať tvárou tvár takýmto katastrofám. Z tohto dôvodu som jednoznačne hlasovala za túto správu, ktorá požaduje európsky prístup k tejto záležitosti, ktorý je založený na Spoločenstve, je globálny, koordinovaný a vyvážený v súlade s hlavnými zásadami európskej solidarity. Úprimne dúfam, že Komisia urýchlene predloží špecifické návrhy na posilnenie spolupráce a výmen postupov medzi členskými štátmi v tejto oblasti, na zlepšenie komunikácie medzi príslušnými orgánmi, na zlepšenie postupov, na urýchlenie mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie a predovšetkým na zabezpečenie, že prevencia katastrof bude začlenená do nového finančného výhľadu Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Správa pána Ferreiru zdôrazňuje množstvo potenciálnych príčin katastrof, z ktorých sú z dlhodobého hľadiska potenciálne najvážnejšie havárie zahrňujúce jadrový materiál. Veľké oblasti EÚ dodnes stále pociťujú následky havárie v Černobyle a som presvedčený, že neexistuje niečo ako bezpečná jadrová energia. Množstvo vlád v EÚ má v úmysle vybudovať nové jadrové elektrárne, čím sa jednoducho zvýšia šance na ďalšie jadrové havárie. Naša strana a škótska vláda zastávajú pevné stanovisko, že naše energetické potreby sa musia zakladať na nejadrovej energii.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Súhlasil som s touto správou, lebo v posledných rokoch sužovalo členské štáty EÚ množstvo katastrof, ktoré mali značný a trvajúci vplyv na životné prostredie a hospodárstvo postihnutého obyvateľstva. Škody sa dajú často len ťažko vyčísliť, pokiaľ ide o straty na ľudských životoch. Správa zvýrazňuje potrebu revízie nariadenia o Fonde solidarity a zdôrazňuje potrebu vytvoriť vhodný finančný rámec na predchádzanie katastrofám s adekvátnymi finančnými zdrojmi na prevenciu a boj proti katastrofám. Toto by posilnilo a zosúladilo existujúce nástroje, ako je politika súdržnosti, politika rozvoja vidieka, regionálna politika, Fond solidarity, siedmy rámcový program a programy Life+. Správa vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možnosť navrhnúť systematickejšie spoločné využívanie dostupných zdrojov s cieľom posilniť účinnosť mechanizmov prevencie v celej EÚ. Som rád, že sa nakoniec vzala do úvahy potreba vytvoriť európsky systém verejného poľnohospodárskeho poistenia. Komisia by mala predložiť návrh európskeho systému verejného poistenia na lepšie zvládanie rizík a nestability príjmov poľnohospodárov v dôsledku prírodných a človekom spôsobených katastrof. Tento systém by mal byť ambicióznejší než jestvujúci model, keďže sa treba vyhnúť veľkému počtu rôznych systémov poistenia v EÚ, čo by zapríčinilo obrovský nepomer medzi príjmami poľnohospodárov. Domnievam sa, že je naliehavo potrebné, aby systém minimálneho odškodnenia v súvislosti s prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami bol dostupný pre poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Európsky rámec na prevenciu katastrof by mal byť veľkou pomocou pri predchádzaní prírodným alebo človekom spôsobeným katastrofám. Posledné roky čelil juh a západ Írska mnohým katastrofám. Táto správa má zásadný význam. Vítam záujem, ktorý by sa mal zamerať na školiace a informačné činnosti a na plány na posilnenie prostriedkov včasného varovania. Táto správa zdôraznila najmä prevenciu a podčiarkla význam úlohy vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov z hľadiska prevencie. Sú to práve tieto orgány, ktoré sú najbližšie k prijatiu opatrení, keď nastane prírodná alebo človekom spôsobená katastrofa, a z tohto dôvodu by sa im mala poskytnúť rozhodujúca úloha v prevencii týchto katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne.(PT) Naše krajiny sužujú katastrofy s ničivými účinkami na spoločenstvá a ekosystémy. Rozsah týchto katastrof sa odráža vo zvýšenom výskyte extrémnych klimatických javov, nespomínajúc ľudský omyl pri vyváženom priestorovom plánovaní. Správa uznáva rozhodujúci význam prevencie v EÚ, takže nabrala správny smer. Toto platí aj pre presadzovanie potreby spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi.

Dôležité je však posilniť aj schopnosť Európskej únie konkrétne reagovať, a to na základe záväzku použiť nástroje, ktoré sú prepojené s nástrojmi členských štátov, ako aj s miestnymi stratégiami a stratégiami spoločenstva, na prevenciu a boj proti katastrofám na európskej úrovni. Ak chceme dosiahnuť tie najlepšie výsledky s najrozumnejším využitím prostriedkov, nesmieme zabudnúť na žiadnu úroveň reakcie a príslušné reakcie sa musia navzájom dopĺňať.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE) , písomne. (IT) Správa o oznámení Komisie „Prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof“ si zaslúži pochvalu bez akýchkoľvek osobitných pripomienok. Plynulá vzájomná výmena informácií a osvedčených postupov by mala určite dosiahnuť zlepšenie vo vedeckých poznatkoch a schopnosti intervencie členských štátov.

Cezhraničná spolupráca na niekoľkých úrovniach, či na makroregionálnej, alebo na regionálnej, by zvýšila účinnosť existujúcich metód prevencie. Je tiež nevyhnutné zdôrazniť dôležitosť dobrovoľníckych činností a z tohto dôvodu sa musí zlepšiť spolupráca medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prevencia prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom by sa mala stať jednou z priorít EÚ, hoci to nie je jednoduchá úloha. Stále viac sa tvrdí, že intenzívne využívanie pôdy, nekontrolovaný rast priemyslu a miest, vyľudňovanie vidieka, dezertifikácia a zvyšujúci sa výskyt extrémnych klimatických javov sú okrem iných zodpovedné za to, že členské štáty sú zraniteľnejšie voči katastrofám prírodným aj spôsobeným človekom. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme všetci spojili sily do boja proti vyššie uvedeným faktorom, aby sa takéto katastrofy, ktoré spôsobujú veľké škody na majetku a sú zodpovedné za stratu životov, ktoré nemožno vrátiť, neopakovali tak často.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za toto uznesenie, lebo považujem otázku prevencie katastrof spôsobených človekom za mimoriadne dôležitú. Je absolútne nevyhnutné zvýšiť financovanie programov snažiacich sa o ochranu prírodných zdrojov v Európe. Lesy, jazerá, rieky – všetky sa stali obchodným majetkom. Okrem tohto uznesenia musíme vypracovať spoločný rámec na úrovni EÚ a prísne držať na uzde tento ľahostajný spotrebiteľský postoj voči prírodným zdrojom.

S takýmto postojom som sa stretol u nás doma v Latgalsku, kde sa barbarsky ničia lesy. Lotyšská vláda „torpéduje“ projekty EÚ snažiace sa o ochranu jazier a riek. Lotyšské právne predpisy povoľujú likvidáciu vzácnych druhov rýb a nikto za to nenesie zodpovednosť. Hlasoval som „za“ a dúfam, že tento signál z EÚ sa dostane až k lotyšskej vláde.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zvýšený výskyt extrémnych klimatických podmienok spôsobuje vážne prírodné katastrofy v EÚ, ktoré ťažko postihujú najmä vidiecke obyvateľstvo. Členské štáty sú zodpovedné za poskytnutie väčšieho množstva prostriedkov na pomoc pri katastrofách a prevenciu katastrof.

Dôležité je najmä zabezpečiť, aby obete týchto katastrof, ak sa dostanú do ťažkostí, dostali rýchlu podporu vrátane finančnej pomoci. Ideálnym riešením by bola spolupráca medzi všetkými členskými štátmi v EÚ pri výmene odborných a praktických opatrení. Zdržal som sa hlasovania, lebo, podľa môjho názoru, je správa príliš všeobecne formulovaná a nešpecifikuje žiadne skutočné opatrenie, ktoré treba prijať.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo povodne, ktoré zasiahli túto jar a leto skoro celú Európu, nespomínajúc povodne, ktoré postihujú určité členské štáty každý rok, dokázali, aká dôležitá je prevencia katastrof. Hlasoval som za túto správu aj preto, lebo dáva do popredia vzťah medzi prírodnými katastrofami a poľnohospodárstvom a navrhuje základné riešenia problémov, ktorým čelíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Členské štáty Európskej únie boli v posledných rokoch zasiahnuté prírodnými katastrofami, ktoré mali tragické následky. Pred niekoľkými mesiacmi sa Poľsko a ďalšie krajiny strednej Európy stali obeťami ničivej povodne. Neprejde ani jeden mesiac, aby médiá nehlásili správy o katastrofe, ktorá zasiahla obyvateľov Európy. Musíme sa však snažiť vymyslieť opatrenia, ktoré by sme mali uskutočniť, aby sme boli schopní zabrániť prírodným katastrofám.

Správa správne ukazuje, že základnou príčinou prírodných katastrof je neprimeraný vzťah ľudí k okolitému prírodnému prostrediu. Podporujem aj návrh obsiahnutý v správe na vytvorenie vhodného finančného rámca na úrovni Európskej únie na ochranu proti katastrofám spôsobených človekom. Myslím si, že je opodstatnený aj návrh na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v oblasti boja proti prírodným katastrofám.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Dnes som na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu hlasoval za správu o prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof v EÚ. Je to mimoriadne dôležitá iniciatíva, ktorú čaká dlhá cesta vedúca k zabráneniu udalostí ako lesné požiare, povodne, extrémne zmeny počasia a technologické a priemyselné havárie. Hlavným cieľom je vytvoriť vhodný finančný rámec na predchádzanie katastrofám, ktorý bude začlenený do finančného výhľadu na obdobie 2014 – 2020 a ktorý kladie osobitný dôraz na poskytovanie podpory najizolovanejším a riedko zaľudneným regiónom. Správa sa v prvom rade snaží vytvoriť vyváženú politiku rozvoja vidieka vytvorením európskeho systému verejného poľnohospodárskeho poistenia určeného na predchádzanie problémom spôsobených veľkým počtom rôznych systémov poistenia v EÚ. Súčasne treba dať poľnohospodárom vo všetkých členských štátoch minimálne odškodnenie, ak sú schopní odstrániť škody spôsobené takýmito katastrofami.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Musíme si uvedomiť, že katastrofy vo väčšej miere ovplyvňujú tých najchudobnejších, ktorí nemajú zdroje potrebné na to, aby mohli brániť seba, svoje rodiny alebo majetky. Hlasovala som za túto správu, lebo je relevantná a potrebná na vytvorenie vhodného finančného rámca na úrovni EÚ na prevenciu prírodných a človekom spôsobených katastrof, ktorý skonsoliduje a prepojí už existujúce nástroje vrátane nástrojov v oblasti politiky súdržnosti, politiky rozvoja vidieka a regionálnej politiky. Finančná pomoc EÚ sa musí zamerať na súbor preventívnych opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty na všeobecnú nápravu situácií vedúcich k budúcim rizikám, ochranu obývaných oblastí, sledovanie bezpečnosti veľkých infraštruktúr a vypracovanie a preskúmanie bezpečnostných predpisov pre stavby a využitie pôdy.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Naše krajiny sužujú katastrofy s ničivými účinkami na spoločenstvá a ekosystémy. Rozsah týchto katastrof sa odráža vo zvýšenom výskyte extrémnych klimatických javov, nespomínajúc ľudský omyl pri vyváženom priestorovom plánovaní. Správa uznáva rozhodujúci význam prevencie v EÚ, takže nabrala správny smer. Toto platí aj pre presadzovanie potreby spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi.

Dôležité je však posilniť aj schopnosť Európskej únie konkrétne reagovať, a to na základe záväzku použiť nástroje, ktoré sú prepojené s nástrojmi členských štátov, ako aj s miestnymi stratégiami a stratégiami spoločenstva, na prevenciu a boj proti katastrofám na európskej úrovni. Ak chceme dosiahnuť tie najlepšie výsledky s najrozumnejším využitím prostriedkov, nesmieme zabudnúť na žiadnu úroveň reakcie a reakcie sa musia navzájom dopĺňať.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Za posledných pár rokov sa členské štáty Európskej únie stali obeťami značného množstva prírodných alebo človekom spôsobených katastrof: požiarov, búrok, povodní, súch a tak ďalej. Ľudské, hospodárske a sociálne náklady týchto katastrof, ktoré najčastejšie presahujú vnútroštátne hranice, sú dramatické. Podporujem správu kolegu poslanca pána Ferreiru, keďže si myslím, že je nevyhnutné zaujať európsky prístup k prevencii takýchto katastrof. Musíme zlepšiť aj spoluprácu medzi členskými štátmi a spoločne využívať ich prostriedky, aby sme posilnili účinnosť mechanizmov prevencie v celej Únii, a musíme tiež zabezpečiť, aby sa komplexným spôsobom vzala viac do úvahy prevencia takýchto katastrof v rôznych politikách EÚ. Okrem toho musíme presadiť lepšiu koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti výskumu a vývoja týkajúcu sa prevencie prírodných alebo človekom spôsobených katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My Zelení sme podporili túto správu, ktorá uvádza, že prírodné a človekom spôsobené katastrofy môžu mať veľmi závažné dôsledky na hospodársky a sociálny rozvoj regiónov a členských štátov, a zdôrazňuje, že hlavným cieľom prevencie katastrof je chrániť ľudské životy, bezpečnosť a fyzickú integritu osôb, základné ľudské práva, životné prostredie, hospodárske a spoločenské infraštruktúry vrátane základných služieb, obydlí, komunikácií, dopravy a kultúrneho dedičstva. Zdôrazňuje, že proaktívny prístup ku katastrofám je účinnejší a menej finančne náročný ako reaktívny, a domnieva sa, že znalosť miestneho zemepisného, hospodárskeho a sociálneho kontextu je mimoriadne dôležitá pri prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Ak ponecháme bokom skutočnosť, že členské štáty majú prvoradú a hlavnú zodpovednosť za civilnú obranu a prevenciu katastrof, súhlasím s prístupom pána spravodajcu, ktorý požaduje lepšiu koordináciu a lepšiu spoluprácu medzi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi v súlade so zásadou subsidiarity.

Prístup Spoločenstva musí zahŕňať ako jeden z ústredných záujmov zmenšenie existujúcej nerovnováhy medzi regiónmi a členskými štátmi v tejto oblasti. Je tiež nevyhnutné vnímať prevenciu z komplexného pohľadu vzhľadom na rôzne politiky Únie a prostredníctvom zavedenia vhodného finančného plánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som uznesenie k oznámeniu Komisie: prístup Komisie k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof. Tento rok sme v Európe zažili tuhý mráz, záplavy, vlny tropických horúčav a tornáda. Milióny Európanov trpeli. Podobné veci sa stanú aj v budúcnosti. Na zvládnutie vyššieho výskytu katastrof už nepostačuje dobrovoľná spolupráca členských štátov a dočasná pomoc EÚ pri prevencii, reaktívnom prístupe a riešení účinkov katastrof. Potrebujeme globálnu stratégiu pre celú Úniu, súčasťou ktorej bude zavedenie protokolu jednotných opatrení pre jednotlivé druhy prírodných katastrof, najmä tých, ktoré sa často opakujú (lesné požiare, povodne a suchá).

Solidarita medzi krajinami je nevyhnutná a osobitná pozornosť by sa mala venovať regiónom, ktoré sú menej zvýhodnené z hľadiska geografického umiestnenia, hustoty obyvateľstva a hospodárskych a sociálnych podmienok. Stratégia musí byť zahrnutá do nového finančného rámca pre obdobie 2014 – 2020. V tejto súvislosti je dôležité prepojiť existujúce nástroje pomoci, ako politiku súdržnosti, politiku rozvoja vidieka, regionálnu politiku, Fond solidarity, siedmy rámcový program a programy Life+. Na základe predošlých uznesení Európskeho parlamentu by sa malo vziať do úvahy vytvorenie európskeho observatória pre sledovanie sucha a rozvoj osobitnej iniciatívy v oblasti ochrany lesa a prevencie požiarov. Opäť nalieham na Parlament a Komisiu, aby ihneď vypracovali nový návrh na ďalšie zjednodušenie administratívnych pravidiel a zvýšenie pružnosti Fondu solidarity Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rui Tavares (GUE/NGL), písomne.(PT) Naše krajiny sužujú katastrofy s ničivými účinkami na spoločenstvá a ekosystémy. Rozsah týchto katastrof sa odráža vo zvýšenom výskyte extrémnych klimatických javov, nespomínajúc ľudský omyl pri vyváženom priestorovom plánovaní.

Správa uznáva rozhodujúci význam prevencie v EÚ, takže nabrala správny smer. Toto platí aj pre presadzovanie potreby spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi.

Dôležité je však posilniť aj schopnosť Európskej únie konkrétne reagovať, a to na základe záväzku použiť nástroje, ktoré sú prepojené s nástrojmi členských štátov, ako aj s miestnymi stratégiami a stratégiami spoločenstva, na prevenciu a boj proti katastrofám na európskej úrovni. Ak chceme dosiahnuť tie najlepšie výsledky s najrozumnejším využitím prostriedkov, nesmieme zabudnúť na žiadnu úroveň reakcie a príslušné reakcie sa musia navzájom dopĺňať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Ak je pravda, že hlavná zodpovednosť za prevenciu a zvládanie prírodných katastrof leží na každom členskom štáte, potom si myslím, že európske inštitúcie by mali podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi systematizáciou a optimalizáciou dostupných prostriedkov a mali by si navzájom lepšie dopĺňať opatrenia na úrovni EÚ, ako aj na regionálnej úrovni.

Táto stratégia by sa mala usilovať o zmiernenie nerovností medzi regiónmi, pokiaľ ide o ich schopnosť chrániť obyvateľstvo a investície do výskumu, prevencie, predvídania a riešenia týchto javov, s osobitným zameraním na najodľahlejšie regióny. V prípade katastrofy by mali prírodné obmedzenia týchto regiónov, ktoré sú často vystavené kumulovaným rizikám, ako v prípade Madeiry, umožniť, aby sa použili rôzne finančné nástroje na základe politiky súdržnosti a aby podmienky na aktiváciu týchto nástrojov boli pružnejšie.

Je mi jasné, že Fond solidarity by mal byť revidovaný, aby bola jeho mobilizácia rýchlejšia a kritériá oprávnenosti pružnejšie. Táto správa, ktorú podporujem, zahŕňa tieto záležitosti. Chcel by som pripomenúť obete krutej prírodnej katastrofy, ktorá nastala v Madeire vo februári 2010, ako aj ich rodinných príslušníkov, a opäť zdôrazniť mimoriadnu naliehavosť aktivovať Fond solidarity pre obnovu Madeiry.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe Komisie k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof, lebo si myslím, že pre EÚ je nevyhnutné, aby prijala opatrenia v tejto oblasti. Investície do preventívnych opatrení sú nevyhnutné, keďže náklady na preventívne opatrenia sú v porovnaní s nákladmi na opravné opatrenia vo všeobecnosti nižšie.

Na základe cezhraničného aspektu katastrof, akým boli povodne v roku 2002, lesné požiare v roku 2007 a tohtoročné letné povodne, potrebujeme súbor účinných nástrojov na prevenciu, intervenciu a prijatie opatrení na zmiernenie účinkov katastrof. Špecifické opatrenia, ktoré zamýšľa Komisia, sú zamerané na identifikáciu rizikových oblastí a obnovu pôvodných korýt riek; obnovu a ochranu povodí riek, močiarov a súvisiacich ekosystémov; vyčistenie lesov a zmenu ich územného plánovania; podporu opätovného zalesňovania; ochranu pobrežia; prevenciu a zmiernenie účinkov zemetrasení a vypracovanie osvedčených postupov so snahou uľahčiť výmenu informácií medzi zúčastnenými stranami.

Dôležitým krokom k zlepšeniu účinnosti nástrojov v súčasnej politike prevencie katastrof musí byť zvýšenie pružnosti zapojených postupov a urýchlenie prístupu do Fondu solidarity EÚ, aby sa požadované prostriedky čo najrýchlejšie dostali k ľuďom postihnutým katastrofou.

 
  
  

Správa: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu. Domnievam sa, že je potrebné klásť väčší dôraz na systémy sociálnej ochrany s cieľom zabrániť chudobe a riešiť sociálne problémy, čo pomôže stabilizovať hospodárstvo a zachovať a rozšíriť možnosti zamestnanosti. Prioritu musia mať akcie zamerané na pomoc pri napĺňaní základných sociálnych potrieb, pri rozvíjaní ochrany detí a zraniteľných žien, ktoré kríza ťažko postihla, ako aj rizikových mladých ľudí, slabo platených, nekvalifikovaných a migrujúcich pracovníkov, pracujúcich na vidieku a hendikepovaných ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , písomne. (GA) Podporujem výzvu v správe, aby sa všetky rozvojové krajiny pridali k programu o dôstojnej práci Medzinárodnej organizácie práce, a na to, aby sa bez výnimky začal uplatňovať zákaz nútenej práce a detskej práce.

Podľa odhadov na celom svete pracuje 218 miliónov detí. Z toho 126 miliónov sa zapája do rizikovej práce. Pre deti, ktoré sú vylúčené zo vzdelávacieho systému a musia pracovať proti svojej vôli, bude spôsobom života chudoba. Na boj proti detskej práci, na vytváranie pracovných miest pre dospelých namiesto toho a na zabezpečenie primeraného vzdelávania detí treba zaviesť výrazné opatrenia.

Medzinárodné spoločenstvo sa musí zaviazať, že sa bude maximálne usilovať o to, aby odstránilo detskú prácu, a na naplnenie tohto záväzku treba zaviesť rozhodné opatrenia.

Podporujem aj to, čo správa hovorí o naplnení základných potrieb ľudí v rozvojových krajinách a o venovaní osobitnej pozornosti otázkam bezpečnosti dodávok potravín a prístupu k čistej pitnej vode.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Súhlasím s touto správou. Na odstránenie chudoby v rozvojových krajinách je potrebné nielen vytvárať pracovné príležitosti, ale tiež vytvárať nové udržateľné pracovné miesta. A na to treba prijať opatrenia na koordináciu makroekonomickej politiky a zameriavať sa na stabilitu skutočného výstupu, príjmov a zamestnanosti. Malé a stredné podniky najmä v odvetví poľnohospodárstva potrebujú účinnú finančnú podporu, ako napríklad poskytovanie mikroúverov, mikropoistenia a verejnú finančnú podporu. Komisia a darcovské krajiny by mali preskúmať existujúce možnosti z pohľadu ďalších a inovačných zdrojov financovania rozvoja a identifikovať nové možnosti, ktoré umožnia rozvojovým krajinám diverzifikovať ich príjmové zdroje a zavádzať účinné, konkrétne a operačné programy výdavkov. Osobitný dôraz treba navyše klásť na vyriešenie jedného z najväčších problémov v rozvojových krajinách, ktorým je boj proti detskej práci a poskytnutie príležitosti na získanie základného vzdelania všetkým deťom. To sa dá dosiahnuť uplatňovaním zákazu nútenej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Aj ja som podporil túto správu a hlasoval som za ňu. Zmluva o EÚ obsahuje povinnosti v oblasti boja proti chudobe. Rozvojové krajiny zažívajú najväčšie sociálne problémy. Súhlasím s myšlienkou, aby sa ochrana detí, zraniteľných žien, pracovníkov na vidieku a hendikepovaných osôb stala prioritou vlád. Zároveň som hlasovaním podporil aj nutnosť, aby rozpočty rozvojových krajín a rozvojová pomoc EÚ venovali aspoň 20 % svojich výdavkov na zdravotníctvo a základné vzdelanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože Európsky parlament v nej vyzýva na zníženie chudoby v rozvojových krajinách, v ktorých hlad, podvýživa a vylúčený prístup k potravinám a základným verejným službám ovplyvňujú milióny obyvateľov týchto krajín.

Ďalším obrovským problémom rozvojových krajín je to, že väčšina ich obyvateľov nemá primeranú sociálnu ochranu napriek tomu, že systémy sociálnej ochrany sa osvedčili ako silné nástroje na odstraňovanie chudoby a na zabezpečenie sociálnej súdržnosti.

Chcela by som zdôrazniť problém detskej práce, pretože patrí medzi hlavné prekážky pri dosahovaní absolvovania všeobecného základného vzdelania a pri obmedzovaní chudoby a bráni zdravej výchove a potrebnému vzdelaniu týchto detí.

Súhlasím preto s výzvou Parlamentu na podporu vzdelávacej pomoci a na uplatňovanie politiky v oblasti detskej práce prostredníctvom posilnenia globálnej pracovnej skupiny pre detskú prácu a vzdelávanie. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa medzinárodné spoločenstvo, všetky zaangažované štáty a EÚ zaviazali, že okamžite urobia maximum pre odstránenie detskej práce. Všetky rozvojové stratégie by mali navyše venovať osobitnú pozornosť najzraniteľnejším a marginalizovaným osobám, najmä ženám, deťom, starším ľuďom a hendikepovaným osobám.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Teraz, keď sa koná medzinárodný samit v New Yorku o dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia a keď Európsky parlament prijal správu o znižovaní chudoby v rozvojových krajinách, považujem za dôležité zdôrazniť úlohu, ktorú by pri dosahovaní týchto cieľov mohli zohrávať mikroúvery. Mikroúvery vo všeobecnosti znamenajú poskytovanie úverov v malých sumách podnikateľom, ktorí nemôžu požiadať o klasické bankové úvery. V rozvojových krajinách sa tým môže do praxe uviesť veľmi veľa hospodárskych mikroprojektov, ktoré podporujú tvorbu bohatstva a tým aj rozvoja. Základné financovanie projektov pomáha vytvárať hospodársku sieť v zaangažovaných krajinách a zapojiť malé miestne subjekty. Mikroúvery tým umožnia, aby tieto subjekty zodpovedali za svoj vlastný rozvoj a aby sa ich závislosť od bežnej rozvojovej pomoci obmedzila. Prostredníctvom vplyvu na také rozmanité odvetvia, ako sú poľnohospodárstvo, drobné remeslá a sociálne hospodárstvo, tak môžu mikroúvery zabezpečiť hmatateľný vplyv na miestny rozvoj. Vyzývam preto Európsku komisiu a členské štáty, aby brali vážne tieto zodpovedné prostriedky rozvojovej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Ak majú rozvojové krajiny reagovať na ničivú chudobu, potrebujú mať primerané hospodárske podmienky. Táto správa posilňuje význam odstránenia byrokracie v procesoch, podnecovania podpory úspor a prístupu k úverom a posilnenia regionálnej integrácie. Spomína tiež naliehavosť podpory zapájania organizácií občianskej spoločnosti do formovania a monitorovania verejnej politiky, posilňovania úlohy príslušných zastupiteľských organizácií a posilňovania právneho a spoločenského štatútu žien. Domnievam sa tiež, ako sa to uvádza aj v správe, že politika zamestnanosti by mala obsahovať aj investície do tzv. ekologických pracovných miest a ekologického priemyslu, napríklad do rozvoja obnoviteľnej energie a do energetickej účinnosti. Pokiaľ ide o úlohy darcovských krajín, správa navyše zdôrazňuje zjednodušenie postupov pomoci a inovačné zdroje financovania. To považujem za rozhodujúce.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Štatistické údaje týkajúce sa chudoby a podvýživy, ktoré dali do obehu príslušné inštitúcie, sú viac než len čísla. Za týmito percentami a absolútnymi hodnotami sú jednotlivci, ktorí bojujú o to, aby vyžili, a ktorí trpia vážnymi ochoreniami v dôsledku slabej alebo zlej kvality svojej stravy.

Záväzok voči zníženiu chudoby by sa mal prevziať s maximálnou zodpovednosťou a nemožno ho obmedziť na skupinu sloganov a bezmyšlienkovitých vyjadrení. Musíme starostlivo študovať problémy a nájsť riešenia, ktoré dávajú do súladu záujmy menej rozvinutých a vyspelých krajín, záujmy spoločností a spotrebiteľov, priemyselníkov a poľnohospodárov a všetkých zainteresovaných kategórií. Určite nedovolíme ostatným, aby konali tak, že obmedzia nás. Záťaž si treba podeliť primerane podľa sily a schopností. Preto je dôležité preukázať osvedčené postupy trhového hospodárstva a pomôcť rozvinúť mechanizmus rastu a rozvoja a zároveň poskytovať správne stimuly a správne inštrukcie, ktoré ľudí vyvedú z pasce chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Po prvýkrát v histórii hlad postihuje miliardu ľudí. Len v tomto roku sa do zástupu ľudí, ktorí sú už vystavení extrémnemu hladu, pridalo ďalších 64 miliónov osôb. Táto realita nás núti zamerať sa na vytváranie pracovných miest v rozvojových krajinách, keďže práve to je najefektívnejší spôsob potlačenia chudoby a sociálneho vylúčenia. V súvislosti s tým je potrebná jednotnejšia pomoc na podporu vzdelávacieho procesu a zastavenia exodu pracujúcich s dobrou kvalifikáciou. Nedávna potravinová kríza zdôraznila napätie spôsobené nedostatočnou potravinovou bezpečnosťou v chudobných krajinách. Preto sa viac pozornosti musí zameriavať na poľnohospodárstvo v čase, keď poskytuje jediný spôsob živobytia pre väčšinu obyvateľstva v rozvojových krajinách, z ktorého 75 % sa koncentruje vo vidieckych oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá poskytuje prehľad o hlavných úlohách pri vytváraní pracovných miest a znižovaní chudoby pred termínom na splnenie rozvojových cieľov tisícročia. Znovu opakuje výzvu, aby členské štáty EÚ dodržali svoje prísľuby pomoci. Okrem toho sa osobitne venuje riadeniu a tvorbe možností pri súčasnej podpore väčšej účasti zaangažovaných strán. Sústreďuje sa aj na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v rozvojových krajinách prostredníctvom vytvorenia infraštruktúry a transferu technológií. Je potrebné nielen vytvárať pracovné príležitosti, ale tiež vytvárať kvalitné pracovné miesta. Všetky rozvojové krajiny by mali prijať program o dôstojnej práci Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a iniciatívu OSN pre základnú úroveň sociálnej ochrany s cieľom zaručiť uspokojivé pracovné normy a vysokú úroveň komplexnej sociálnej ochrany, ktorá bude dostupná aj pre najchudobnejšie a najmarginalizovanejšie skupiny. Osobitný dôraz treba klásť na boj proti detskej práci. Táto správa vyzýva na slobodný a úplný prístup k systémom vzdelávania, teda k základnému a vyššiemu, ako aj odbornému vzdelávaniu pre všetkých, aby sa miestni obyvatelia mohli stať kvalifikovanými zručnými pracovníkmi. Bez vzdelania sú totiž deti odsúdené na život v chudobe a hospodárstvo na stagnáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, poukazuje na význam toho, aby sa v rozvojových krajinách uplatňovali medzinárodné pracovné normy, aby sa prijali opatrenia na primerané financovanie mikropodnikov najmä v odvetví poľnohospodárstva, aby sa bojovalo proti korupcii a aby sociálni partneri mali záujem o hospodársky rozvoj.

Vymedzuje, že vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých, pretože rozvoj ľudských zdrojov musí byť súčasťou všetkých rozvojových stratégií a je rozhodujúcim faktorom pre vytváranie pracovných miest. Pokiaľ ide o darcovské krajiny, správa vyzýva, aby dodržali svoj záväzok poskytnúť 0,7 % HDP na rozvojovú pomoc do roku 2015, ako aj na koordináciu rozvojových politík medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ.

Pripomeniem, že v roku 2005 Svetová banka odhadovala, že v extrémnej chudobe žije 1,4 miliardy ľudí, ktorí majú denne na život menej ako 1,25 USD. Týka sa to hlavne subsaharskej Afriky (51 %). Potom nasleduje obyvateľstvo južnej Ázie (40,3 %). No navyše k tomu 2,5 miliardy ľudí stále žije v chudobe, ktorá sa označuje ako mierna, to znamená, že na život majú denne menej ako 2 USD.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písomne. (FR) Včera sa začal samit Organizácie Spojených národov o plnení rozvojových cieľov tisícročia. Aj keď sa dosiahol pokrok, stále sme ďaleko od cieľov stanovených pre oblasť znižovania chudoby do roku 2015.

Ak ich chceme dosiahnuť, prvoradou úlohou je vytváranie pracovných miest v rozvojových krajinách, keďže podľa poslednej spoločnej správy organizácií MMF a MOP bolo v roku 2010 na svete 210 miliónov nezamestnaných. Kríza pritom spôsobila stratu 30 miliónov pracovných miest od roku 2008. MOP vyzýva, aby sa zamestnanosť prestala považovať len za výsledok iných politík, ale aby sa stala primárnym cieľom a pilierom stratégií rastu.

Udržateľný rozvoj, podpora pracovných miest a podpora slušnej práce si vyžadujú podporu diverzifikácie hospodárstva, súlad s normami MOP, skupinu práv na sociálnu ochranu pre všetkých, investície do verejných služieb a riešenie základných potrieb, ako sú prístup k vode, zdravotníctvu a potravinová bezpečnosť. Nevyhnutným predpokladom stability a posilňovania demokracie je aj viac pracovných príležitostí. To je zmysel správy pani Theocharousovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože obhajuje posilnenie právneho a spoločenského štatútu žien a jej cieľom je zabrániť diskriminácii a podporiť využívanie potenciálu žien na hospodársky a spoločenský rozvoj v rozvojových krajinách. Podpora rodovej rovnosti v týchto krajinách je zároveň investíciou do zaistenia lepšieho hospodárskeho úspechu. Rovnako dôležité je zaistiť, aby základné vzdelanie a verejné zdravotníctvo aj naďalej tvorili základ rozvojovej politiky. Súčasná hospodárska kríza nemôže ospravedlniť obmedzenie medzinárodnej pomoci pre tieto odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nie je možné hovoriť o tejto téme a nespomenúť pritom vodcovstvo Európskej únie pri poskytovaní pomoci rozvojovým krajinám. Napriek zrealizovaným snahám treba priznať, že v tejto oblasti stále zostáva veľa práce a že je celkom očividné, že tieto krajiny aj naďalej ničia chudoba a nezamestnanosť. Po získaní nezávislosti predstavitelia mnohých z týchto krajín začali používať protieurópsku rétoriku. Dnes sú takéto argumenty, samozrejme, vo veľkej miere zastarané. Bohužiaľ, informácie, ktoré dostávame o úrovni korupcie a rešpektovaní ľudských práv, slobôd a ochrane v rozvojových krajinách, však nie sú vôbec uspokojivé.

Únia robí dobre, že zachováva istú úroveň pomoci a bojuje za prijatie osvedčených postupov. Nesmie poľaviť zo svojich požiadaviek a celkom určite nesmie rokovať s tými, ktorí ťažia z mizérie ostatných.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu znamená prijať jasný záväzok voči komplexnému rozvoju človeka a voči určeniu morálneho hľadiska hospodárskych a mocenských vzťahov. Treba podporovať širšiu definíciu chudoby, ktorá zahŕňa núdzu, sociálne vylúčenie a nedostatočnú účasť, ako to uvádza správa Organizácie Spojených národov o sociálnej situácii na svete v roku 2010 s názvom Prehodnotenie chudoby. Vlády rozvojových krajín by mali diverzifikovať svoje hospodárstva, vydať sa po udržateľnej ceste rozvoja, umožniť vznik spoločností, najmä stredných a malých podnikov a bojovať proti byrokracii a korupcii. Darcovské a partnerské krajiny by mali zaistiť, že poľnohospodárstvo, najmä drobní poľnohospodári a malé a stredné ekologické agropriemyselné podniky sa dostanú na horné priečky rozvojového programu. Musia sa zaviazať k vzdelávaniu a odbornému výcviku, k boju proti detskej práci a vytváraniu uspokojivých pracovných noriem a zabezpečeniu vysokej úrovne komplexnej sociálnej ochrany. Detská práca je prekážkou pri zabezpečovaní všeobecného základného vzdelania a obmedzovaní chudoby. Preto treba posilniť koordináciu medzi agentúrami a v rámci agentúr a zjednotiť vzdelávaciu pomoc a politiky v oblasti detskej práce. Zároveň obhajujem aj podporu väčšieho úsilia o zaistenie rodovej rovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Záverečná verzia tejto správy obsahuje pozitívne aj negatívne body, ktoré si navzájom protirečia.

Vykročuje nesprávnou nohou, keď podriaďuje silný, udržateľný hospodársky rast potrebám podnikov. Dôvodom hospodárskeho rastu musia byť ľudia. Práve pracujúci vytvárajú bohatstvo a hospodársky rast a výroba sa musí organizovať v ich prospech a s cieľom naplniť sociálne potreby, a nie na účely zisku. Organizácia hmotnej produkcie na účely zisku a nie na účely plnenia potrieb ľudí spôsobuje chudobu a nezamestnanosť, zatiaľ čo údajný zámer tejto správy je bojovať proti nim.

Správa obsahuje aj pozitívne body, najmä keď hovorí o potrebe prehodnotenia privatizačných politík týkajúcich sa verejných statkov, ako sú voda, základná hygiena a služby všeobecného záujmu, o potrebe verejných služieb a odstránenia daňových rajov.

Pokiaľ ide o nás, domnievame sa, že navrhovaný zámer sa dá dosiahnuť len tak, že dôjde k reštrukturalizácii hospodárskych a obchodných vzťahov, že sa okamžite zastaví neoliberalizmus, ukončia sa dohody o liberalizácii obchodu podpísané v rámci Svetovej obchodnej organizácie a dohody o voľnom obchode, ktoré už platia alebo sa o nich rokuje. Dá sa dosiahnuť len tak, že sa vymažú zahraničné dlhy a dlhová služba rozvojových krajín a že sa zrušia politiky štrukturálneho prispôsobenia, ktoré presadili medzinárodné finančné inštitúcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Medzi rôznymi dobrými bodmi v tejto správe o rozvojových krajinách je aj výzva na prehodnotenie privatizačnej politiky, najmä v oblastiach ako voda a hygiena. Domnievam sa, že takéto prehodnotenie sa vzťahuje i na vyspelý svet, a myslím si, že služby v oblasti vody majú taký rozhodujúci význam, že by mali existovať výlučne pre verejné dobro a nie pre súkromný zisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Podporil som túto správu, pretože znižovanie chudoby a tvorba pracovných miest sú najväčšími problémami, ktorým dnes svet čelí, a sú nevyhnutnou podmienkou vyváženého rozvoja a hospodárskeho rastu, a to najmä v rozvojových krajinách. Teší ma, že počujem výzvy na prehodnotenie privatizačných politík najmä vo vzťahu k verejným statkom, ako sú likvidácia a nakladanie s odpadom, voda a vykurovanie, udržiavanie majetku a iné spoločensky dôležité služby. Poskytovanie verejných služieb musí podliehať prísnej kontrole miestnych zastupiteľstiev alebo vlád. Služby musia byť rovnako dostupné a rovnako kvalitné pre každého bez ohľadu na príjem obyvateľov alebo závislosť od sociálnych skupín. Rozširujúca sa privatizácia inštitúcií poskytujúcich verejné služby, ako napríklad vo Vilniuse, vyvoláva veľké obavy. Je jednoduché zničiť existujúce služby a infraštruktúru ich poskytovateľov. Čo sa však stane, keď podnik prestane poskytovať špeciálnu službu alebo ju bude poskytovať za vysokú inflačnú cenu? Hlavným cieľom zainteresovaných strán je dokázať, že štát alebo miestne zastupiteľstvo nedokáže poskytovať služby tak efektívne, ako by to dokázali súkromné spoločnosti, a potom sa služby sprivatizujú. Kto môže tvrdiť, že to na nás nemá vplyv? Verejné služby sú pre ľudí až príliš citlivé a dôležité na to, aby sme ich mohli ľahkomyseľne zveriť do súkromných rúk. Ochrana a rozvoj takýchto služieb musí byť prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Táto správa vymedzuje hlavné úlohy pri vytváraní pracovných miest a znižovaní chudoby vzhľadom na finančnú krízu. Vyzýva členské štáty EÚ, aby splnili svoje záväzky poskytnúť pomoc dohodnuté v rámci rozvojových cieľov tisícročia. Okrem toho sa usiluje o podporu väčšej účasti zainteresovaných strán na vlastníctve pôdy v malom rozsahu a zameriava sa na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v rozvojových krajinách prostredníctvom vytvorenia infraštruktúry a transferu technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Európska únia je vyzývaná, aby urýchlila postup globálneho boja proti chudobe a hladu, keďže mimoriadnej chudobe sú vystavené približne 1,4 miliardy ľudí. Má to mnoho príčin. Smutným faktom je, že v dôsledku politických podmienok, nedostatočného rešpektovania demokracie a právneho štátu a geografickým znevýhodneniam majú rozvojové krajiny zviazané ruky a nemôžu samy využiť príležitosti. Ak sa má dosiahnuť skutočný úspech vo vzťahu k rozvojovej pomoci, treba podniknúť správne kroky zacielené na jadro problému. Správa zdôrazňuje, aké je dôležité, aby rozvojové krajiny rozšírili svoj výrobný sektor a aby obmedzili nadmernú byrokraciu a korupciu, aby podporovali vzdelávanie, zaviedli medzinárodné sociálne a výrobné normy a aby poskytli možnosti financovania mikropodnikom najmä v odvetví poľnohospodárstva. Pre krajinu a jej obyvateľstvo je dôležitá potravinová bezpečnosť. Miera, v akej krajina dokáže zabezpečiť svoje potraviny, zvyšuje jej nezávislosť a obmedzuje potenciál konfliktu. Základnou podmienkou v tomto smere je zachovanie a podpora poľnohospodárskej výroby a ochrana pôdy a vody.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že na odstránenie chudoby je potrebné nielen vytvárať pracovné príležitosti, ale tiež vytvárať kvalitné pracovné miesta. Malé podniky a mikropodniky najmä v odvetví poľnohospodárstva potrebujú vhodné financovanie a mikroúvery. Len tak budú môcť zachovať existujúce a vytvoriť ďalšie nové pracovné miesta.

V tejto súvislosti podporujem žiadosť adresovanú Komisii a členským štátom, aby zvýšili verejnú finančnú podporu prideľovanú malým podnikom a mikropodnikom, ako aj poľnohospodárom v rozvojových krajinách, ako na to vyzýva aj Globálny pakt k zachovaniu pracovných miest Medzinárodnej organizácie práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE) , písomne. (IT) Podporujem správu o znižovaní chudoby a tvorbe pracovných miest v rozvojových krajinách, najmä pokiaľ ide o podnecovanie uznať prínos sociálneho hospodárstva (napr. družstiev) k vytváraniu pracovných miest a podpore dôstojnej práce v rozvojových krajinách a o zahrnutie sociálneho hospodárstva do rozvojových programov a stratégií spolupráce EÚ.

Pre rozvojové krajiny je dôležité podpísať program MOP o dôstojnej práci, aby mohli mať pracujúci v týchto krajinách konečne primerané pracovné normy.

Musíme okamžite zastaviť hlúpu honbu za využívaním práce detí a namiesto toho podporovať vzdelanie ako základ budúcnosti nových generácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Táto správa je prijateľná. Aj keď nespochybňuje liberalizáciu obchodu a opiera sa o WTO, treba oceniť mnoho navrhovaných opatrení, ktoré môžu zlepšiť životné podmienky občanov v južných krajinách.

Podpora systémov sociálnej ochrany, integrácia sociálneho hospodárstva do dohôd o spolupráci, obrana kvalitných systémov zdravotnej starostlivosti pre všetkých a slobodný prístup k základnému, vyššiemu a odbornému vzdelávaniu, obrana prístupu k pitnej vode a stimuly zo strany EÚ na rešpektovanie výsledkov volieb ľudí patria medzi dobré body tejto správy.

Dokonca obhajuje aj vytvorenie nezávislých parlamentov so skutočnou legislatívnou, rozpočtovou a dozornou právomocou. Uplatnenie takýchto odporúčaní by mohlo viesť k tomu, že sa chvályhodné zámery tejto správy z vlastnej iniciatívy zrealizujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Keďže EÚ je priestorom solidarity, je zrejmé, že tu jestvujú obavy týkajúce sa chudoby a tvorby pracovných miest v rozvojových krajinách. Všetci vieme, že tento cieľ je možné dosiahnuť len pevným a udržateľným rastom v stabilnom prostredí. Je preto potrebné, aby rozvojové krajiny diverzifikovali svoje hospodárstva prostredníctvom rozvoja svojich výrobných sektorov a zároveň sa snažili odstrániť nadmernú byrokraciu tak, aby sa malé a stredné podniky stali hnacou silou zamestnanosti a rastu. Ak sa tieto hodnoty úspešne odovzdajú rozvojovým krajinám, EÚ bude mať rozhodujúcu úlohu pri znižovaní chudoby a tvorbe pracovných miest v týchto krajinách. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Musíme sa podieľať na procese, ktorého zámerom je naučiť rozvojové krajiny, aby si samy tvorili svoj národný HDP a tým podnecovali svoj hospodársky rozvoj. Tým sa nám podarí zastaviť migráciu celých etnických skupín do Európy. Je dôležité, aby obyvatelia rozvojových krajín pochopili, že musia budovať svoju vlasť a nie hľadať raj v Európe. Našich bratov v rozvojových krajinách musíme naučiť, ako byť nezávislí a úspešní. Domnievam sa, že by sme sa mali podeliť o naše znalosti a skúsenosti, a preto som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Správa Výboru pre rozvoj týkajúca sa znižovania chudoby a tvorby pracovných miest v rozvojových krajinách volí správny prístup. Západné priemyselné krajiny musia zaviesť opatrenia, ktoré umožnia menej rozvinutým krajinám uspokojovať svoje vlastné potreby a budovať vlastné silné národné hospodárstva. V tomto smere zohráva významnú úlohu schopnosť produkovať dostatok potravín pre vlastné obyvateľstvo. Tieto krajiny tiež musia byť schopné diverzifikovať svoje hospodárstva, aby neboli závislé od dovozu.

Na to sú potrebné najmä malé a stredné podniky, ktoré budú vytvárať nové pracovné miesta. Musíme sa na situáciu kriticky pozrieť a, ak to bude potrebné, zrušiť niektoré z vývozných dotácií v EÚ, ktoré podporujú poľnohospodársky priemysel v Európe, ale zároveň pomáhajú ničiť poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách. Treba zrušiť aj daňové raje. Napriek mnohým pozitívnym opatreniam v správe som sa zdržal hlasovania, pretože tieto opatrenia zjavne nebudú povinné pri určovaní smerovania rozvojovej pomoci. Vyhlásenia o zámere neposunú situáciu nikam ďalej a veľké sumy peňazí sa budú aj ďalej strácať pre korupciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne.(PL) Pokiaľ ide o otázku znižovania chudoby v rozvojových krajinách, Európsky parlament by mal zdôrazniť sociálne normy, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň ľudí žijúcich v týchto krajinách. Je povinnosťou Európskej únie bojovať proti výskytu detskej práce a nútenej práce. Treba tiež pamätať na to, že pre milióny ľudí žijúcich v rozvojových krajinách je hlavným prostriedkom živobytia poľnohospodárstvo.

V plnej miere podporujem návrh obsiahnutý v správe týkajúci sa podpory drobných poľnohospodárov. Za zmienku stojí aj to, že správa obsahuje aj výzvu na rešpektovanie tradície spoločného využívania pôdy na poľnohospodárstvo, ktoré celé storočia zabezpečovalo ľuďom relatívne dobrú životnú úroveň.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Európska únia má prednostné právo vydávať právne predpisy a sústrediť sa na potreby a požiadavky vlastného územia, nemôže a nesmie však zabúdať na svoju zodpovednosť voči zvyšku sveta, najmä voči rozvojovým krajinám.

Správa pani Theocharousovej si stanovuje práve takýto cieľ: zníženie chudoby a tvorba pracovných miest v rozvojových krajinách sú dôležité pre ľudí v týchto krajinách, ale sú dôležité aj pre našich ľudí. Vo väčšine prípadov dochádza k tomu, že chudoba a hľadanie práce vedú tisíce zúfalých ľudí, aby sa vydali na cestu s nádejou, že nájdu lepšiu budúcnosť.

Preto sa domnievam, že stratégiu zameranú na vytvorenie určitých miestnych podmienok treba podporiť a že je prínosom pre krajiny, ktoré budú jej príjemcami, ako aj pre Európsku úniu, ktorá ju podporí.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Téma tejto správy je veľmi aktuálna a naliehavá a zároveň dôležitá a strategická. Je aktuálna a naliehavá, lebo je všeobecne známe, že miera chudoby sa po celom svete zvyšuje a to isté platí aj pre rozdiely medzi chudobnými a bohatými, ktoré sa stále prehlbujú. Je dôležitá a strategická, pretože európske investície do znižovania chudoby a tvorby pracovných miest v rozvojových krajinách hrajú rozhodujúcu úlohu zo sociálneho hľadiska pri podpore sociálnej spokojnosti, z hospodárskeho hľadiska pri podnecovaní hospodárstva a z morálneho hľadiska vyjadrením hodnôt, v ktoré veríme.

Moja podpora tejto správy v jej aktuálnej podobe však nezmenšuje potrebu zaviesť rovnaké požiadavky aj v Európe. Zastávam tento názor nielen z dôvodov uvedených vyššie týkajúcich sa rozvojových krajín, ale pre podstatu a pocit, že si dlhujeme silnejšie prejavy solidarity, a tiež preto, že som presvedčená, že my Európania nemôžeme pomáhať iným, ak sami nebudeme v dobrej pozícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Silný a udržateľný hospodársky rast v stabilnom prostredí pomáha vytvárať prosperujúce a kvalitné pracovné miesta a je najistejšou a najudržateľnejšou cestou odstránenia chudoby. Hlad, podvýživa a obmedzenie prístupu miliónov ľudí k potravinám a základným verejným službám sú následkami chybných hospodárskych, poľnohospodárskych a obchodných politík, ktoré tieto krajiny presadzovali a vykonávali. V rozvojových stratégiách treba venovať osobitnú pozornosť najzraniteľnejším a marginalizovaným osobám, najmä ženám, deťom, starším ľuďom a hendikepovaným osobám.

Vzhľadom na to som presvedčená, že rozvojové krajiny musia: klásť väčší dôraz na boj proti detskej práci s cieľom vytvárať namiesto toho kvalitné a udržateľné pracovné miesta pre dospelých a umožniť deťom, aby získali vhodné vzdelanie, do popredia dať akcie, ktoré pomôžu plniť základné sociálne potreby a budú podporovať ochranu detí a zraniteľných žien, ktoré kríza ťažko postihla, ako aj mladých rizikových ľudí, slabo platených, nekvalifikovaných a migrujúcich pracovníkov, pracujúcich na vidieku a hendikepovaných ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože okrem iného kladie dôraz na boj proti detskej práci, vyzýva Európsku úniu, aby uznala prínos sociálneho hospodárstva, vyzýva rozvojové krajiny, aby rozšírili vlastníctvo pôdy medzi chudobnými ľuďmi a ľuďmi zbavenými majetku napríklad tak, že neoprávneným nájomníkom v bedárskych štvrtiach udelia právo na pôdu, na ktorej žijú. Ďalej obhajuje slobodu združovania pre odborové zväzy a právo na kolektívne vyjednávanie, bojuje proti rôznym formám diskriminácie a vyzýva na prehodnotenie privatizačných politík, najmä pokiaľ ide o statky ako voda, hygiena a služby všeobecného záujmu, a na to, aby sa prehodnotila sociálna úloha štátov pri riadení rozvoja vrátane úlohy podnikov vo vlastníctve štátu ako zamestnávateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – To, že sme sa napokon zdržali hlasovania, bolo spôsobené tým, že bol prijatý pôvodný text odseku 94, ktorý vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaujali súdržný prístup, ktorý bude rešpektovať základné podmienky slobodného trhu a zabezpečí reciprocitu v oblasti obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Aj keď ide o pozitívnu správu, ktorá identifikuje prístup „pomoc začína doma“ ako najlepší spôsob podpory chudobného obyvateľstva na celom svete, zachádza ešte ďalej a vyzýva na to, aby jednotlivé krajiny podávali daňové výkazy, aby poskytli ďalšie financovanie na riešenie účinkov zmeny klímy, a na revíziu politík poľnohospodárskych dotácií.

Tento Parlament schválil aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý naznačuje, že pomoc pre európskych poľnohospodárov poskytovaná EÚ nesie vinu za zničenie trhov v rozvojových krajinách. Aj keď som za väčšinu z návrhov v uznesení, ktoré zdôrazňuje aj potrebu globálne koordinovať pomoc, hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o znižovaní chudoby a tvorbe pracovných miest v rozvojových krajinách. Boj proti chudobe je hlavnou prioritou stratégie do roku 2020, ktorá určuje smerovanie úsilia EÚ na niekoľko ďalších rokov. Tento cieľ sa týka 120 miliónov Európanov, ktorí momentálne žijú v chudobe. Ak chceme efektívne bojovať proti chudobe v rozvojových krajinách, musíme ju najprv odstrániť v Európe.

V tomto smere je dôležitý vzdelávací aspekt. Vzdelanie a zvyšovanie kvalifikácie sú najlepšími prostriedkami na nájdenie práce, ako aj na prekonanie života v chudobe a núdzi. V rozvojových krajinách je mimoriadne dôležité zaistiť prístup k vzdelaniu pre deti bez ohľadu na pohlavie. Dokonca aj v krajinách, kde je HDP na obyvateľa relatívne vysoký, je prístup k vzdelávaniu pre určité sociálne skupiny – národnostné menšiny a dievčatá – zamedzený. V najchudobnejších krajinách školy navštevuje len približne polovica všetkých detí.

Únia by vo svojich programoch pomoci mohla urobiť viac, aby zaistila bezplatné vzdelávacie materiály, jedlo a školské autobusy. Rovnako podstatné sú právne predpisy súvisiace so vzdelávaním, sociálna starostlivosť a podpora študentov pri možnostiach získania vzdelania v zahraničí pri súčasnom rozvoji zaujímavých programov, ktoré podnietia mladých ľudí, aby sa vracali do svojej vlasti a aby využili svoju kvalifikáciu pri práci pre dobro svojej spoločnosti. Dôležité je aj viesť kampaň na zvýšenie povedomia o probléme nútenej detskej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržala som sa hlasovania o tejto správe. Obsahuje totiž ustanovenia, ktoré možno označiť minimálne za rozporuplné.

Na jednej strane žiada o prehodnotenie privatizačných politík najmä vo vzťahu k verejným službám, podporuje investičné opatrenia v prospech verejných služieb, potvrdzuje pozitívny vplyv neoprávnených nájomníkov a sociálneho hospodárstva na rozvoj a poznamenáva potrebu zaviesť dohovory MOP týkajúce sa medzinárodných pracovných noriem.

Na druhej strane však väčšina v Parlamente prijala článok, ktorý považujem za neprípustný a ktorý vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rešpektovali zásady slobodného trhu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia