Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (συζήτηση)
 4.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010 (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 05/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (A7-0249/2010, László Surján) (ψηφοφορία)
  5.2.Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (A7-0226/2010, Pablo Arias Echeverría) (ψηφοφορία)
  5.3.Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων (A7-0195/2010, Christine De Veyrac) (ψηφοφορία)
  5.4.Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (ψηφοφορία)
  5.5.Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν (A7-0231/2010, Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
  5.6.Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (A7-0238/2010, Metin Kazak) (ψηφοφορία)
  5.7.Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (A7-0241/2010, Esther de Lange) (ψηφοφορία)
  5.8.Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (A7-0227/2010, João Ferreira) (ψηφοφορία)
  5.9.Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0192/2010, Ελένη Θεοχάρους) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) - Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) (συζήτηση)
 10.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων (συζήτηση)
 11.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 (συζήτηση)
 12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010: εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 122 της ΣΛΕΕ - χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών (συζήτηση)
 15.Ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (συζήτηση)
 16.Χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2015 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (4307 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου