Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 21 september 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 3.Tryggad gasförsörjning (debatt)
 4.Toppmöte mellan EU och Kina den 6 oktober 2010 (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Förslag till ändringsbudget nr 5/2010: Olaf och översyn av egna medel (A7-0249/2010, László Surján) (omröstning)
  5.2.Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (A7-0226/2010, Pablo Arias Echeverría) (omröstning)
  5.3.Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart (A7-0195/2010, Christine De Veyrac) (omröstning)
  5.4.Tryggad gasförsörjning (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (omröstning)
  5.5.Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan (A7-0231/2010, Csaba Sógor) (omröstning)
  5.6.Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet (A7-0238/2010, Metin Kazak) (omröstning)
  5.7.EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (A7-0241/2010, Esther de Lange) (omröstning)
  5.8.Förebyggande av katastrofer (A7-0227/2010, João Ferreira) (omröstning)
  5.9.Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna (A7-0192/2010, Eleni Theocharous) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av förordning (EG) nr 726/2004) – Säkerhetsövervakning av läkemedel (ändring av direktiv 2001/83/EG) (debatt)
 10.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter (debatt)
 11.Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 (debatt)
 12.Förslag till ändringsbudget nr 7/2010: garanti utfärdad av Europeiska unionen i enlighet med artikel 122 i EUF-fördraget - ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna (debatt)
 13.Frågestund (frågor till kommissionen)
 14.Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (debatt)
 15.Införande av luftfartsverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (debatt)
 16.Användning av gemenskapsvarumärken på den inre marknaden (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1145 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (4770 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy