Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 4307k
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (συζήτηση)
 4. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010 (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 05/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (A7-0249/2010, László Surján) (ψηφοφορία)
  5.2. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (A7-0226/2010, Pablo Arias Echeverría) (ψηφοφορία)
  5.3. Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων (A7-0195/2010, Christine De Veyrac) (ψηφοφορία)
  5.4. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (ψηφοφορία)
  5.5. Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν (A7-0231/2010, Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
  5.6. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (A7-0238/2010, Metin Kazak) (ψηφοφορία)
  5.7. Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (A7-0241/2010, Esther de Lange) (ψηφοφορία)
  5.8. Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (A7-0227/2010, João Ferreira) (ψηφοφορία)
  5.9. Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0192/2010, Ελένη Θεοχάρους) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) - Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ) (συζήτηση)
 10. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων (συζήτηση)
 11. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 (συζήτηση)
 12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010: εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 122 της ΣΛΕΕ - χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 13. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών, νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών (συζήτηση)
 15. Ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Kοινότητας (συζήτηση)
 16. Χρήση κοινοτικών εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09:05)

 

2. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α7-0112/2010) του κ. Vidal-Quadras, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ (COM(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras, εισηγητής (ES) Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια είδαμε επανειλημμένα παραδείγματα της επισφαλούς θέσης των κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εφοδιασμό με αέριο.

Οι διαταράξεις του εφοδιασμού στα βόρεια και ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον χειμώνα του 2005-2006 και του 2008-2009 αποτέλεσαν αληθινό εφιάλτη. Η δριμύτητα των πρόσφατων χειμώνων στην Ευρώπη μάς υποχρεώνει ακόμη περισσότερο, αν είναι δυνατόν, να πράξουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να αποφύγουμε παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών σε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγεται· ως εκ τούτου, σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα η διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Γνωρίζουμε όλοι τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα, τις οποίες εκτιμούμε ιδιαίτερα, αλλά χρειάζεται να εξοπλιστούμε με πιο άμεσα αποτελεσματικούς μηχανισμούς.

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, στις κρίσεις εφοδιασμού τις οποίες αντιμετωπίσαμε, οι κανόνες των εθνικών αγορών και η έλλειψη διασυνδέσεων εμπόδισαν να παρασχεθεί πλήρως ικανοποιητική βοήθεια στα πληγέντα κράτη μέλη.

Ο κανονισμός επί του οποίου θα ψηφίσουμε αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σθεναρό βήμα προς την επίλυση αυτού του προβλήματος Αναλώσαμε πολύ χρόνο προσπαθώντας να σημειώσουμε πρόοδο επί του ζητήματος αυτού, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαφορετικές εθνικές απόψεις. Ήταν μια μακρά και σκληρή διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Η συμφωνία επί της οποίας θα ψηφίσουμε σήμερα καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη έθεσαν κατά μέρος τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους, προκειμένου να αποδεχθούν μια πιο ευρωπαϊκή εστίαση. Μόλις ο κανονισμός εγκριθεί, θα έχουμε ένα ισχυρό μέσο με το οποίο θα αυξήσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας μετά την επιτυχή έκβαση των τριμερών διαλόγων με το Συμβούλιο.

Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το εξαιρετικό έργο τους, το οποίο αντικατοπτρίζεται δεόντως στο κείμενο, καθώς και όλα τα μέλη της επιτροπής που εξέφρασαν τη γνώμη τους, των οποίων μεγάλος αριθμός σημαντικών τροπολογιών ενσωματώθηκαν στο κείμενο.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολύτιμη στήριξη που παρείχε στους συννομοθέτες και να αναγνωρίσω τη γενναιόδωρη συνεργασία της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία μας τηρούσε πλήρως ενήμερους για την πρόοδο του έργου που επιτελούσε.

Αυτός ο κανονισμός διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι, από τώρα και στο εξής, θα είναι καλύτερα προστατευμένοι σε περίπτωση κρίσης. Επιπλέον, παρέχει στα κράτη μέλη ορισμένο βαθμό ευελιξίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν πρόσθετους προστατευμένους πελάτες, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, το δικαιολογημένο ενδιαφέρον εκάστου κράτους μέλους όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στην εθνική αγορά του πρέπει να εξισορροπείται με τη δέσμευση για επίδειξη αλληλεγγύης προς τους πολίτες άλλων κρατών μελών της Ένωσης.

Σε περίπτωση κρίσης, ο κανονισμός υποχρεώνει τις εταιρείες εφοδιασμού με αέριο να εφοδιάζουν τους προστατευμένους πελάτες για ελάχιστη, αδιάλειπτη περίοδο 30 ημερών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει είτε να κατασκευάσουν είτε να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, έτσι ώστε να βελτιώσουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και να μειώσουν την ύπαρξη ενεργειακών νήσων.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτού του κανονισμού είναι το ότι επιβάλλει την ύπαρξη ικανότητας αντίστροφης ροής στις διασυνδέσεις αερίου όλων των κρατών μελών, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με κριτήρια όπως η ανάγκη και η βιωσιμότητα. Η προσθήκη ικανότητας αντίστροφης ροής, μέσω επενδύσεων βραχυπρόθεσμα και με αποδεκτό κόστος, θα καταστήσει δυνατή την άνευ προηγουμένου διαφοροποίηση του εφοδιασμού εντός της Ευρώπης. Εν προκειμένω, ο αγωγός Yamal είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεδομένου ότι εφοδιάζει την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και τη Γερμανία μέσω της Λευκορωσίας.

Ένα άλλο επίτευγμα του Κοινοβουλίου είναι ο σημαντικός ρόλος που δόθηκε στην Επιτροπή, η οποία αποκτά εξουσία άσκησης βέτο αναφορικά με συγκεκριμένα μέτρα αν θεωρεί ότι αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού σε άλλα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών σε οιαδήποτε κατάσταση κρίσης υπό την αιγίδα της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο. Αυτός ο κανονισμός παρέχει μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και υποχρεώνει όλους τους φορείς της αγοράς να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων εφοδιασμού στο μέλλον.

Η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, η κατασκευή διασυνδέσεων και η διαφοροποίηση προμηθευτών και διαδρομών είναι η καλύτερη άμυνα έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο αντιπροσωπεύει μια ριζική ποιοτική αλλαγή στην οποία τα κράτη μέλη αφήνουν κατά μέρος τα αμιγώς εθνικά προγράμματα για να ακολουθήσουν απαρέγκλιτα μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Είναι αλήθεια ότι χρειάστηκαν δύο κρίσεις με επικίνδυνες συνέπειες για να αφυπνιστεί η ενωσιακή συνείδηση ορισμένων κρατών μελών, όμως η μεταμέλεια είναι λίαν ευπρόσδεκτη αν έχει τις ίδιες συνέπειες που έχει και η μετάνοια.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αυτός ο κανονισμός αποτελεί ιστορικό ορόσημο στην πορεία προς τη διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση και αναντίρρητη απόδειξη της αξίας του δικού μας μεγάλου σχεδίου ολοκλήρωσης. Η σωστή και ταχεία εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα στείλει ένα ηχηρότατο μήνυμα στους προμηθευτές μας, οι οποίοι είναι σχεδόν πάντοτε φίλοι μας· ότι, όσον αφορά τον εφοδιασμό με αέριο στην Ένωση, το σύνθημα «έκαστος για τον εαυτό του» δεν ισχύει πλέον. Έχει αντικατασταθεί από το σύνθημα «όλοι για έναν και ένας για όλους».

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, μέλος της Επιτροπής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το φυσικό αέριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική μας, και η στρατηγική γι’ αυτόν τον τομέα είναι σαφής. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Δεύτερον, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές και τις διαδρομές εφοδιασμού μας για το εισαγόμενο αέριο. Χρειάζεται επίσης να αναπτύξουμε περαιτέρω και να συνενώσουμε τις απαραίτητες υποδομές και να ακολουθήσουμε κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, όταν διαπραγματευόμαστε με τους ενεργειακούς εταίρους μας και τις χώρες διαμετακόμισης. Όλα αυτά πρέπει να βασίζονται σε μια εύρυθμη εσωτερική αγορά.

Η κρίση του αερίου τον Ιανουάριο του περασμένου έτους και οι εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα τον Ιούνιο μεταξύ Μόσχας και Μινσκ επιβεβαίωσαν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο όσον αφορά τη στρατηγική μας για το αέριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, είμαι ευγνώμων διότι οι διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο και με τα κράτη μέλη με βάση την πρόταση της Επιτροπής είχαν εποικοδομητική κατάληξη εντός μόνο ενός έτους. Αυτά είναι καλά νέα για την επιχειρηματική κοινότητα και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης τον κ. Vidal-Quadras για την επίδειξη δέσμευσης σε αυτό το ζήτημα. Ήσασταν βέβαιος για τα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να επιτευχθούν και έχουν οδηγήσει τη διαδικασία σε μια πειστική κατάληξη. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τα κράτη μέλη για την προθυμία τους να εκχωρήσουν ορισμένες από τις εξουσίες τους και να αποτελέσουν μέρος ενός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι μόλις το πρώτο νομοθέτημα που βασίζεται στο περιεκτικό άρθρο για την ενέργεια στη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας. Εισέρχεστε σε νέο έδαφος και χρησιμοποιείτε τις πρόσφατα αποκτηθείσες, εκτεταμένες εξουσίες σας. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στον εφοδιασμό με αέριο. Αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την ανάγκη να λάβουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Πιστεύουμε ότι η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο θέμα του αερίου είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Αυτήν τη στιγμή συμβουλεύουμε την Πολωνία να διασφαλίσει, ευθύς εξαρχής, ότι η νέα σύμβασή της με τη Ρωσία για εφοδιασμό με αέριο θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι δεν θα απαιτεί επίσημες διαδικασίες λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων.

Επικροτούμε την έκκληση αυτού του Σώματος για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, ταχύτερη προληπτική δράση, νέες τεχνικές επιλογές, όπως η ικανότητα αντίστροφης ροής, την επέκταση των υποδομών και μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Στηρίζουμε επίσης την πρόταση του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο και τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Τα υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα για κάθε νοικοκυριό είναι ένδειξη αλληλεγγύης και της ευθύνης την οποία αναλαμβάνει η Ευρώπη όσον αφορά τους πολίτες της. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα υπάρχει υποχρεωτική αποθήκευση προμηθειών 30 ημερών σε περίπτωση ακραίων συνθηκών, για παράδειγμα βλάβη υποδομών, διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή απότομες αυξήσεις στη ζήτηση. Η ασφάλεια διάρκειας τριάντα ημερών δεν είναι ένα πραγματικό δίχτυ ασφαλείας, αλλά αποτελεί το θεμέλιο με βάση το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τον χειμώνα και τις πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

Θα πρέπει ολοένα και περισσότερο να ομιλούμε με μία φωνή, να αναπτύξουμε τη θέση μας εσωτερικά, όπως κάνουμε τώρα, και να επιδείξουμε ενιαίο μέτωπο προς τα έξω.

Πολλά από τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στον κανονισμό έχουν ήδη εφαρμοστεί, μεταξύ άλλων και αυτά που αφορούν τις υποδομές αερίου και την ικανότητα αντίστροφης ροής. Αυτήν τη στιγμή παρέχουμε στήριξη σε 31 σχέδια στον τομέα του αερίου χρησιμοποιώντας χρήματα που έχει διαθέσει το Κοινοβούλιο. Ένα συνολικό ποσό 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ βοηθά να αποδεσμευθεί ένα ευρύ φάσμα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τους τελευταίους μήνες, επιτύχαμε πάρα πολλά από αυτά που αποσκοπεί να υλοποιήσει ο κανονισμός. Ωστόσο, πολλά ακόμη απομένουν να γίνουν. Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα είναι η τελευταία λέξη επί του θέματος. Συνεπώς, ενδιαφέρομαι να δω μια ενδιάμεση αναθεώρηση και πιθανόν τη συνέχεια αυτού του κανονισμού και την προσαρμογή και επέκταση των αντίστοιχων σχεδίων σε δύο έως τρία έτη.

Θα θέλαμε ο κανονισμός να εφαρμοστεί γρήγορα μετά την έγκρισή του. Η Επιτροπή θέλει να αναλάβει δράση σε πρώιμο στάδιο για να διασφαλίσει ότι ακολουθούμε κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο των εξωτερικών ενεργειακών μας σχέσεων. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, της οποίας ηγείται η Επιτροπή και η οποία συνεδριάζει κάθε μήνα, θα έχει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο ως αποτέλεσμα του κανονισμού. Επικροτούμε το ότι θα υπάρξει συνεργασία όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι το πιλοτικό έργο που αφορά τα τρία κράτη της Βαλτικής, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διασύνδεσης των Αγορών Ενέργειας της Βαλτικής (BEMIP). Εν ολίγοις, χρειαζόμαστε περιφερειακές λύσεις στο πλαίσιο της συνολικής ευρωπαϊκής διάστασης.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θέλει να διεξαχθεί μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τις υποδομές. Η δέσμη μέτρων για τις υποδομές την οποία σκοπεύουμε να σας παρουσιάσουμε τον Νοέμβριο είναι η κατάλληλη ευκαιρία γι’ αυτό, μαζί με την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.(PL) Οι πολίτες της Ευρώπης αναμένουν μέτρα και αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα εκφράζουν με προβεβλημένο και συγκεκριμένο τρόπο την επιθυμία μας οι υπερεθνικές υποδομές να υπόκεινται σε συλλογική διαχείριση. Αυτός ο κανονισμός ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες. Ειδικότερα, αφορά τη μεταφορά και την ικανότητα να ταξιδεύουμε γρήγορα προς οιονδήποτε προορισμό στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας ταχείες σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές συνδέσεις, και αφορά επίσης την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας.

Επί αρκετά χρόνια, λέμε στις συζητήσεις μας στο Κοινοβούλιο ότι το θέμα του εφοδιασμού με ενέργεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό πολιτικό ζήτημα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να εξαρτάται από έναν μόνο προμηθευτή, όμως αυτή είναι η κατάσταση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η οποία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της από τη Ρωσία. Η Gazprom έχει επανειλημμένα δείξει ότι μεταχειρίζεται το αέριο ως στρατηγικό όπλο για να ενισχύει την πολιτική επιρροή της Μόσχας, δημιουργώντας δυσκολίες στον εφοδιασμό με αέριο. Εμείς, ως Πολωνοί, ως πολωνοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε επιστήσει την προσοχή στην εγωιστική φύση του Βόρειου Αγωγού Αερίου, μια επένδυση η οποία έχει αναληφθεί χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός σχετικά με την αλληλεγγύη στο πλαίσιο του εφοδιασμού με αέριο, για τον οποίο συζητούμε σήμερα, αποτελεί έκφραση της ευρωπαϊκής συνειδητοποίησης ότι μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα αποτελεσματικό και αμοιβαία επωφελές σύστημα για την προμήθεια και τη διανομή αερίου. Ένα σύστημα στο οποίο ουδεμία χώρα, αν στερηθεί αέριο, δεν θα αφεθεί στην τύχη της. Για να τεθούν οι διατάξεις αυτού του κανονισμού σε ισχύ, χρειαζόμαστε, ωστόσο, την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων, καθώς και την οικονομική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. (LV) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η παρούσα έκθεση είναι πολύ σημαντική, και είμαι ευτυχής που βλέπω ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες εκείνων των κρατών μελών τα οποία είναι απομονωμένα στον τομέα της ενέργειας, επειδή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εφοδιασμό από τρίτες χώρες και δεν διαθέτουν υποδομές που να τους συνδέουν με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι η έγκριση αυτού του κανονισμού θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη κοινών έργων ενεργειακής πολιτικής. Εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, χαίρομαι που σημειώνω διάφορα σημεία όπου το Κοινοβούλιο έχει βελτιώσει αυτήν την πρόταση. Πρώτον, η κατηγορία καταναλωτών για τους οποίους ο εφοδιασμός με αέριο είναι εγγυημένος σε ακραίες συνθήκες έγινε ακριβέστερη και προσδιορίζεται με σαφήνεια. Δεύτερον, η λειτουργία της ευρωπαϊκής αρχής της αλληλεγγύης τροποποιήθηκε, ενισχύθηκε και έγινε πιο συγκεκριμένη, με έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία και την επέκταση των εξουσιών και της ευθύνης της Επιτροπής. Τέλος, έχει δοθεί σαφώς προτεραιότητα στα μέσα που βασίζονται στην αγορά, παρά σε μηχανισμούς που δεν βασίζονται στην αγορά, για την επίλυση διαταραχών του εφοδιασμού. Αυτά πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε καταστάσεις όπου η αγορά αδυνατεί να εγγυηθεί τον εφοδιασμό σε προστατευμένους καταναλωτές. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Vidal-Quadras για την εξαιρετική συνεργασία του.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα από τα καίρια στοιχεία για τη διαφύλαξη του μέλλοντος. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο η ΕΕ έχει καθήκον να εξασφαλίζει για τους πολίτες της. Το ζήτημα δεν είναι αν, αλλά πώς, θα πρέπει να ενεργήσει η Κοινότητα προκειμένου να καταστήσει τα κράτη μέλη ασφαλή στον τομέα της ενέργειας. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται δύο στοιχεία: πρώτον, κατάλληλα νομοθετικά μέσα και, δεύτερον, πολιτικό όραμα και βούληση να εφαρμοστούν αυτά τα μέσα.

Όσον αφορά τη δέσμη νομοθετικών μέτρων την οποία ο εισηγητής, κ. Vidal-Quadras, διαπραγματεύτηκε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, εκτιμώ ότι, όταν συγκρίνεται με τις αρχικές φιλοδοξίες, τα δύο τρίτα του στόχου της εξασφάλισης ενεργειακής ασφάλειας για την ΕΕ στο σύνολό της έχουν επιτευχθεί. Η δέσμη μας παρέχει φιλόδοξους κανόνες σχετικά με την υποδομή, εισάγει το σύστημα για την κοινοτική απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και ενσωματώνει την αρχή της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 της Συνθήκης, ως δεσμευτική διάταξη.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές παραλείψεις, ειδικά στην εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Ο κανονισμός παραλείπει τον ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου και μόνο αόριστα αναφέρεται στον νότιο διάδρομο, τον αγωγό Nabucco ή τη συνεργασία με τους εταίρους μας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Ωστόσο, το συνολικό κείμενο αντιπροσωπεύει τεράστια πρόοδο – ή μάλλον μπορεί να αποτελέσει πρόοδο, αν εφαρμοστεί δεόντως.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές αυτού του Σώματος οι οποίοι εργάστηκαν τόσο σκληρά γι’ αυτό το έργο και, ιδιαίτερα, τον κ. Vidal-Quadras. Αυτό αποδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα είναι ικανό να ανταποκρίνεται σε κρίσεις και να παρέχει χρήσιμες λύσεις.

Έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις καταστάσεις ασφάλειας του εφοδιασμού αυτού του είδους. Ως αποτέλεσμα, το πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού έχει καταστεί κατά πολύ σαφέστερο. Έχουμε αναγκαστεί να δράσουμε και έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε βρει λύσεις οι οποίες δεν είναι απλές, οι οποίες συνεπάγονται νέα μέσα και οι οποίες, και αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί την ενδιαφέρουσα πτυχή όλου αυτού, όχι μόνο θέτουν σε εφαρμογή πρότυπα υποδομής στην Ευρώπη, όχι μόνο δημιουργούν κοινούς κανόνες για σχέδια πρόληψης και έκτακτης ανάγκης, όχι μόνο παρέχουν τη βεβαιότητα, στην οποία ο κ. Oettinger ορθώς αναφέρθηκε, ότι μπορούμε στο μέλλον να προσφέρουμε στους πολίτες μας ασφάλεια 30 ημερών, αλλά επίσης αποδεικνύουν ότι έχουμε την ικανότητα να επιτυγχάνουμε συμβιβασμούς οι οποίοι παράγουν βιώσιμα αποτελέσματα. Η διαδικασία ήταν επίπονη, όμως τώρα είναι σαφές ότι η εστίαση είναι στον ρόλο και τις ευθύνες των εταιρειών οι οποίες κατασκευάζουν και διαχειρίζονται τα δίκτυα. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας αφορά τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές είναι ευέλικτες και τη διευκρίνιση ότι δεν επιβάλλουμε απαιτήσεις οι οποίες δεν αποδίδουν και δεν είναι πλέον ευφυείς ή λογικές, για παράδειγμα ενσωματώνοντας την ευελιξία στις ικανότητες αντίστροφης ροής. Δεν λέμε ότι όλα πρέπει να γίνουν με οποιοδήποτε κόστος, αλλά αφήνουμε στον εαυτό μας περιθώριο για την αξιολόγηση μεμονωμένων περιπτώσεων και βελτιώνουμε τη συνεργασία στις περιφέρειες.

Εξίσου σημαντική είναι η αναφορά στο ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη πρέπει να αντιλαμβάνονται τις δικές τους ευθύνες, αν δεν μπορούν να βρουν τις απαραίτητες λύσεις, η Επιτροπή θα έχει πρόσθετο έργο να επιτελέσει. Ο ρόλος της Επιτροπής έχει ισχυροποιηθεί, αλλά δεν είναι η μόνη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων. Είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων όταν άλλες λύσεις δεν είναι πλέον δυνατές και έχει επίσης τον τελευταίο λόγο. Χρειαζόμαστε ευελιξία και συστήματα τα οποία διατηρούν τα βάρη εντός λογικών ορίων. Τέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις εφαρμόζονται. Αυτά είναι τα καλά νέα από τις Βρυξέλλες για τους λαούς της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω, φυσικά, ευχαριστώντας θερμά τον κ. Vidal-Quadras για τη θετική έκθεσή του και, προπαντός, για την παραγωγική συνεργασία του με τους σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον πρόεδρο της επιτροπής ο οποίος διεύθυνε τις συνεδριάσεις με την ισπανική Προεδρία.

Έχουμε επιτύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Φυσικά, πρόκειται για την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία είναι το κεντρικό σημείο, σχετικά με την κοινή ανάπτυξη αγωγών, σχετικά με την ικανότητα αντίστροφης ροής και, το σημαντικότερο, σχετικά με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Όλα αυτά καλύπτονται, όπως ειπώθηκε, με άμεση νομοθεσία. Ορισμένοι άνθρωποι υπήρξαν επικριτικοί ως προς αυτό, όμως είναι πολύ σημαντικό, καθώς μας επιτρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα.

Ο κ. Oettinger έχει ήδη αρχίσει να κοιτάζει προς το μέλλον και είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν τελειώνει εδώ. Θα ήθελα να τον στηρίξω ως προς αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Πρόσφατα, η Ομάδα του κ. Delors εξέδωσε έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας ευρωπαϊκής κοινότητας ενέργειας. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος της επιτροπής μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτής της θέσης. Χαίρομαι που έχει αυτήν την άποψη, επειδή πιστεύω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην πρόοδο και τη συνέχιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης το ενδεχόμενο ίδρυσης μιας κοινής ευρωπαϊκής κοινότητας σε θέματα ενέργειας χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης. Είναι επίσης σημαντικό να μην βαλτώσουμε σε συζητήσεις σχετικά με την τροποποίηση της Συνθήκης. Αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά να έχει προτεραιότητα είναι η αλληλεγγύη.

Η δεύτερη επισήμανσή μου αφορά το ενιαίο μέτωπό μας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Τι εννοώ εδώ με τον όρο «εσωτερικά»; Σκέπτομαι πόση πρόσθετη υποδομή χρειαζόμαστε, και ο κ. Oettinger το ανέφερε επίσης αυτό. Όσο περισσότερο στρεφόμαστε προς την ηλιακή και την αιολική ενέργεια τόσο περισσότερο πρέπει να αναπτύξουμε τις υποδομές μας, επειδή, σε συνδυασμό με αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης, θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι και άλλοι παραγωγοί ενέργειας μπορούν να συμμετάσχουν όταν δεν υπάρχει μια δεδομένη στιγμή αρκετή ηλιακή ή αιολική ενέργεια. Ως εκ τούτου, αυτό το δίκτυο κοινών υποδομών στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό.

Φυσικά, χρειάζεται επίσης να παρουσιάσουμε ενιαίο μέτωπο προς τα έξω. Ολοένα και περισσότερο έχουμε μια κοινή αγορά, όταν άλλες χώρες δεν έχουν. Η Ρωσία δεν έχει κοινή, ανοικτή αγορά. Αντίθετα, έχει κρατικά μονοπώλια. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύστημα, πρέπει να το κάνουμε μαζί με βάση μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική ενεργειακή πολιτική, αλλά ίσως και με βάση μια κοινή προσέγγιση από τις ευρωπαϊκές εταιρείες αερίου, προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερες τιμές και καλύτερους όρους και, φυσικά, την ανάπτυξη των υποδομών, όπως ο αγωγός Nabucco. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε σήμερα σε μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, οφείλω να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Vidal-Quadras, για το εξαιρετικό έργο του σχετικά με αυτήν τη σημαντική έκθεση. Κάθε χειμώνας μάς θυμίζει ότι η Ευρώπη εξαρτάται από τον εφοδιασμό με αέριο από τη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες χώρες. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια έχει καταστεί προτεραιότητα για την ΕΕ, και αυτή η προτεραιότητα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Αυτή η νομοθεσία είναι ένα θετικό βήμα με στόχο τη βελτίωση της επισφαλούς θέσης της Ευρώπης και τη διαβεβαίωση προς τους πολίτες μας ότι θα συνεχίζεται η παράδοση αερίου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής· οι τιμές θα είναι προσιτές και η αλληλεγγύη θα υπερισχύει. Όμως πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να συνεχίσουμε να διαφοροποιούμε τις διαδρομές και τις πηγές εφοδιασμού μας. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια έχει διαφορετική έννοια ανάλογα με το αν είναι κανείς Ρουμάνος, Ολλανδός ή Φινλανδός. Οι διαφορετικές γεωπολιτικές θέσεις των χωρών μας απαιτούν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και η ευρωπαϊκή προσέγγιση απαιτεί την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας.

Δεν είναι είδηση αν πω ότι πολλά προστατευτικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται εντός της ΕΕ. Ο προστατευτισμός ζημιώνει την αγορά και συνεπώς ζημιώνει και τους καταναλωτές, διατηρώντας τις τιμές υψηλές και υπονομεύοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού μας. Αυτό όμως που αποτελεί είδηση είναι όταν ένας πολιτικός λέγει ότι η πολιτική πρέπει να μείνει μακριά από την ενεργειακή πολιτική, και αυτό το λέγω δυνατά και καθαρά. Καθημερινά, ακούμε για ασαφείς συμβάσεις, συμφωνίες που συνάπτονται πίσω από κλειστές πόρτες, μονοπώλια και πολιτικές συμφωνίες.

Στη Ρουμανία, η διαμόρφωση της ενεργειακής στρατηγικής μας βρίσκεται στα χέρια ολίγων ανθρώπων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οποίου ηγείται ο Πρόεδρος. Λογοδοσία; Όχι για τους Ρουμάνους. Δημοκρατία; Όχι για τους Ρουμάνους. Οι συνέπειες όμως αυτής της πολιτικής καταλήγουν στα χέρια των πολιτών της Ρουμανίας, όταν λαμβάνουν τους λογαριασμούς αερίου στο τέλος του έτους.

Είναι καιρός να ζητήσουμε περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μας χειρίζονται την ενεργειακή πολιτική. Διαφορετικά, δεν θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους καταναλωτές. Ας αφήσουμε την αγορά να ρυθμίζει τις τιμές – θα κάνει καλύτερη δουλειά από τους πολιτικούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η Επιτροπή να εξαλείψει τα εμπόδια του προστατευτισμού και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον κ. Vidal-Quadras και σε όσους συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την ισπανική Προεδρία, η οποία πραγματικά μας βοήθησε να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε επιτύχει μια καλή ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής αγοράς και του μελλοντοστραφούς σχεδιασμού και μεταξύ του περιφερειακού επιπέδου και της Ευρώπης συνολικά. Είμαι επίσης ευτυχής διότι ο τομέας στον οποίο έχουμε σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο, την ικανότητα αντίστροφης ροής, έχει εξέχοντα ρόλο στον κανονισμό.

Θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία με στόχο να ατενίσουμε προς το μέλλον. Πρώτον, όσον αφορά τις υποδομές, μπορούμε να διαπιστώσουμε δυνατότητες για την ανάπτυξη συνδέσεων Βορρά-Νότου, ειδικότερα στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνδέσεις Βορρά-Νότου. Στην περίπτωση της αποθήκευσης αερίου, πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα που επισήμανε ο κ. Swoboda. Αν εισέλθει περισσότερο αέριο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως φαίνεται πιθανό, χρειαζόμαστε αποθήκευση ταχέος κύκλου. Πρέπει να αξιολογήσουμε τις υποδομές μας για να διαπιστώσουμε αν έχουμε αποθήκευση αερίου αργού ή ταχέος κύκλου, επειδή πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή στην αποθήκευση ταχέος κύκλου.

Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, δεν διαθέτουμε καθόλου αξιόπιστα δεδομένα ως βάση για την αξιολόγηση της μελλοντικής ζήτησης αερίου. Τι αντίκτυπο έχει η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων; Ποιες οι συνέπειες για μια χώρα όπως η Γερμανία που δηλώνει ότι, από το 2050, όλα τα κτίρια της, τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα, θα είναι κτίρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας; Το μοντέλο PRIMES δεν είναι αρκετά αναλυτικό ή ανεξάρτητο, επειδή δημιουργήθηκε από τον ίδιο άνθρωπο που ανέπτυξε τα σενάρια για το EURELECTRIC. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα για να αποφύγουμε τη σπατάλη επενδύσεων.

Τρίτον, οι αρχηγοί κρατών θα συνεδριάσουν στις 4 Φεβρουαρίου 2011. Πριν από αυτήν τη σημαντική σύνοδο της 4ης Φεβρουαρίου, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μας παράσχει ένα έγγραφο το οποίο θα περιέχει επαναξιολόγηση της παγκόσμιας αγοράς αερίου. Οι ανακαλύψεις σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ έχουν καταστήσει διαθέσιμο περισσότερο υγροποιημένο αέριο. Τι θα σημαίνει για εμάς αν ανακαλύψουμε σχιστολιθικό αέριο στην Ευρώπη; Χρειαζόμαστε ένα έγγραφο από την Επιτροπή το οποίο να παρέχει στους αρχηγούς κρατών μια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της παγκόσμιας αγοράς αερίου. Κατά τη γνώμη μου, είναι κατά πολύ θετικότερη απ’ ό,τι ήταν πριν από δύο ή τρία χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Οφείλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, επειδή ο κ. Vidal-Quadras δεν είναι μόνο ο στυλοβάτης του συμβιβασμού στον οποίο καταλήξαμε με το Συμβούλιο, αλλά είναι επίσης ο στυλοβάτης της εξαιρετικά ευρείας συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων σε αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές στηρίζουν αυτόν τον συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αρχικά πρότεινε μέτρα τα οποία ήταν πολύ πιο φιλόδοξα, ιδίως σχετικά με την κατασκευή υποδομών, αλλά επίσης και στον τομέα της πολιτικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση κρίσεων, περιλαμβανομένων των κρίσεων οι οποίες έχουν διεθνή διάσταση.

Μπορεί να ειπωθεί ότι το αρχικό κείμενο του ψηφίσματος περιέχει πολύ περισσότερες υποχρεώσεις τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα κράτη μέλη. Αυτό που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα περιέχει πολύ περισσότερες επιλογές. Απομένει να ελπίζουμε να μην είναι αυτό πρόσχημα για να συνεχιστεί η πολιτική της αδιαφορίας –εκ μέρους τόσο των κρατών μελών όσο και των εταιρειών– η πολιτική της αδιαφορίας έναντι της κατάχρησης από τη Ρωσία του όπλου του αερίου στην κεντρική Ευρώπη. Απομένει να ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι απολύτως αποφασισμένη να καταπολεμήσει την κατάχρηση εκ μέρους της Gazprom της μονοπωλιακής θέσης της, επειδή η Gazprom έχει και πολιτικούς λόγους για τους οποίους επιθυμεί επίσης να διατηρήσει όχι μόνο τον πλήρη έλεγχο επί των αγωγών, περιλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και τον πλήρη έλεγχο επί της πρώτης ύλης, ακόμα και μετά την πώλησή της στην αγορά της ΕΕ. Αυτή η πολιτική ασκείται εις βάρος της κοινής αγοράς, εις βάρος του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, και εις βάρος της ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα του αερίου.

Φυσικά, ο κανονισμός θα μπορούσε να είναι καλύτερος, αλλά εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη ευκαιρία και η σημαντικότερη εγγύηση της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής απέναντι στην κρίση εφοδιασμού με αέριο, και συνεπώς στην ψηφοφορία, σήμερα, πρέπει να έχει την ευρύτερη δυνατή στήριξη από το Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία; Ναι, χρειάζεται. Ωστόσο, για να διασφαλίσουμε πλήρως την ασφάλεια και την ανεξαρτησία, είναι απαραίτητο να απομακρύνουμε το αέριο και τις άλλες πηγές ενέργειας από τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από τις κερδοσκοπικές αγορές, κηρύσσοντάς τα δημόσιο αγαθό, και να συνάπτουμε τιμολογιακές συμφωνίες που να σέβονται τον λαό των παραγωγών χωρών και να παρέχουν ασφάλεια για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτή η επιδίωξη θα μπορούσε να είναι η αποστολή ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την ενέργεια υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Ένωση δεν πρέπει να ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τις πολυεθνικές αερίου και πετρελαίου, ειδικά μετά την καταστροφή που είδαμε στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Οι πολυεθνικές δεν ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των καταναλωτών. Εξυπηρετούν μόνο τους μετόχους τους, και δεν έχουν παρά μόνο περιφρόνηση για τους λαούς των χωρών που παράγουν αέριο, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με τα προϊόντα του δικού τους υπεδάφους.

Σε αντίθεση με τον εισηγητή μας, δεν είμαι πεπεισμένος ότι η ελεύθερη δράση της αγοράς και των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αερίου θα διασφαλίσει τον εφοδιασμό με αέριο στην Ένωση. Για να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός με αέριο για όλους τους πολίτες της Ένωσης, πρέπει να εθνικοποιήσουμε τους μεγάλους ομίλους και να δημιουργήσουμε, από αυτές τις οντότητες, έναν όμιλο ευρωπαϊκών συμφερόντων υπό πολυεθνικό και, προπαντός, δημόσιο έλεγχο.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Vidal-Quadras θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αναφορά η οποία βάζει σε μια τάξη την εσωτερική μας αγορά. Θα ήθελα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσω το εξής: σε καμία περίπτωση η Ευρώπη δεν έχει διασφαλίσει ούτε έχει λύσει το μεγάλο της πρόβλημα που είναι οι εναλλακτικοί προμηθευτές αερίου.

Αντιθέτως, θα έλεγα ότι εάν παρακολουθήσει κανείς ποιοι είναι οι προμηθευτές για τη βιωσιμότητα των αγωγών αερίου τους οποίους εμείς ως Ευρώπη έχουμε σχεδιάσει, θα δει ότι παραμένει ένας και μόνο προμηθευτής. Η Ρωσία έχει διασφαλίσει συμφωνίες προμήθειας αερίου με κάθε δυνατό προμηθευτή της Ευρώπης –ακόμη και με το Ιράν– για να φανταστείτε πόσο αποτελεσματικά μας έχει περικυκλώσει. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά στην περίπτωση αυτή, κύριε Επίτροπε, θα έπρεπε, σε συνεργασία με τον κύριο Tajani, να βρεθεί μία πρόταση εμπορικών δεσμεύσεων σε αμοιβαία βάση με τη Ρωσία, ώστε να μπορούμε και εμείς να την δεσμεύσουμε από οικονομικής σκοπιάς.

Και σας ερωτώ: έχετε σκεφθεί να επιταχύνετε το σχέδιο δράσης για το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο); Προμηθευτές από Βόρειο Αφρική και από τον Κόλπο υπάρχουν. Προτίθεστε να αυξήσετε τους LNG Terminals (τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου) στη Μεσόγειο; Εναλλακτικοί προμηθευτές υπάρχουν και σας παρακαλώ να δώσετε τη δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Béla Kovács (NI).(HU) Κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια επέκταση και διεθνοποίηση του εμπορίου φυσικού αερίου έχει επιφέρει τον κίνδυνο οι συγκρούσεις, είτε διεθνούς είτε πολιτικής είτε οικονομικής φύσης, να έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στην ενοποιημένη αγορά αερίου, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία της και επομένως την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οιοδήποτε μοντέλο αγοράς αερίου έχει, εξ ορισμού, τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει μόνο βραχυπρόθεσμα προβλήματα που αφορούν την ικανότητα, τη διαχείριση του εφοδιασμού, τη μεταβολή των τιμών, καθώς και τεχνικά/τεχνολογικά προβλήματα, και να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος των υπηρεσιών συνολικά. Συνεπώς, η ασφάλεια του εφοδιασμού πρέπει να οριστεί ως εγγύηση ότι οι καταναλωτές οι οποίοι χρειάζονται αδιάλειπτο εφοδιασμό θα διαθέτουν συνεχώς την απαραίτητη ποσότητα αερίου σε προσιτές τιμές. Κατά τη χάραξη της πολιτικής ασφάλειας του εφοδιασμού, ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στους εξαρτώμενους από τη θερμοκρασία οικιακούς χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε άλλες πηγές ενέργειας. Αυτοί οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν για τη δική τους ασφάλεια του εφοδιασμού. Στη σημερινή πλήρως ελευθερωμένη αγορά αερίου, είναι καθήκον του κράτους, των κυβερνητικών και ρυθμιστικών αρχών του να διασφαλίζουν ότι η σύμβαση γενικών υπηρεσιών περιλαμβάνει όλες τις αποδεκτές απαιτήσεις της υπηρεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι εξαρτώμεθα. Στην Ευρώπη, εξαρτώμεθα από τον εφοδιασμό με ενέργεια από τρίτες χώρες. Εξαρτώμεθα ειδικά στον τομέα του αερίου και, φυσικά, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση άμεσα από μια προμηθεύτρια χώρα – συγκεκριμένα, τη Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι, ως προμηθεύτρια χώρα, η Ρωσία μπορεί να είναι προβληματική. Για παράδειγμα ως αποτέλεσμα της διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αρκετά κράτη μέλη έμειναν χωρίς εφοδιασμό με φυσικό αέριο τον Ιανουάριο του 2009. Ποια είναι η λύση; Η λύση, φυσικά, έχει δύο πτυχές. Πρώτον, όπως είπαν διάφοροι ομιλητές, η διαφοροποίηση του εφοδιασμού. Δεύτερον, ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς με διασυνδέσεις. Έτσι, όταν πραγματικά συζητούμε για κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, εννοούμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας ομαλά λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς η οποία θα μας διαφυλάσσει. Ποιο είναι το πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι, στην Ευρώπη, υπάρχουν αυτήν τη στιγμή αρκετές χώρες και περιοχές οι οποίες είναι εντελώς απομονωμένες από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Βαλτικής ειδικά είναι εντελώς απομονωμένες και πλήρως εξαρτώμενες για εφοδιασμό με αέριο από τη Ρωσία. Αυτό έχει ως συνέπεια, για παράδειγμα, οι καταναλωτές στις χώρες της Βαλτικής αυτήν τη στιγμή να πληρώνουν 30% περισσότερο για φυσικό αέριο από παρόμοιους καταναλωτές στη Γερμανία. Συνεπώς, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο κανονισμός ο οποίος ήταν πρωτοβουλία της Επιτροπής, και τον οποίο έφερε σε πέρας ο κ. Vidal-Quadras, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση, όμως πρέπει να τον φέρουμε σε πέρας. Πρέπει να θέσουμε τέλος στην απομόνωση διαφόρων κρατών μελών με επενδύσεις σε υποδομές, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια κοινή αγορά, και έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τις προϋποθέσεις για μια ελεύθερη εσωτερική αγορά η οποία θα εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εδώ, ενώπιον του Σώματος, σήμερα, υπενθυμίστηκε ότι η κρίση του Ιανουαρίου του 2009 αποκάλυψε κάτι περισσότερο από την ενεργειακή μας εξάρτηση. Μάθαμε ότι σημαντικό μέρος του προβλήματος βρίσκεται εντός των συνόρων, η Ισπανία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να βοηθήσει πληττόμενα νέα κράτη μέλη, παρότι διαθέτει ενεργειακούς πόρους.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, παρότι αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές, ότι η εσωτερική αλληλεγγύη απαιτεί να είναι δυνατόν το αέριο να μεταφέρεται εύκολα σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς τεχνικά ή συμβατικά εμπόδια και, προπαντός, μέσω διασυνοριακών διασυνδέσεων οι οποίες, επί του παρόντος, πόρρω απέχουν από το να είναι οι καλύτερες.

Εκεί έγκειται η αξία αυτού του κανονισμού, ο οποίος σαφώς συνδέει την κατασκευή διασυνδέσεων με την ασφάλεια του εφοδιασμού, επισημαίνοντας την ανάγκη να διαφοροποιήσουμε τις πηγές και να απαλλαγούμε από τις ενεργειακές νήσους.

Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω την ομιλία μου συγχαίροντας την Επιτροπή, τον κ. Vidal-Quadras και την ισπανική Προεδρία που συνέβαλαν, σε χρόνο ρεκόρ, ώστε να δοθεί νόημα στην έννοια της αλληλεγγύης σε ζητήματα ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Oettinger και να συγχαρώ τον κ. Vidal-Quadras για την έκθεσή του. Με τη βοήθεια της ισπανικής Προεδρίας, κατέστη δυνατόν να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό έγγραφο. Το φυσικό αέριο είναι σημαντικό και η σημασία του βαίνει αυξανόμενη. Στην ομιλία του, ο κ. Turmes είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε την προοπτική μας σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση. Στη χώρα που εκπροσωπώ, το ήμισυ του συνόλου των νοικοκυριών εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά το 40% αυτού του φυσικού αερίου προέρχεται από τη Ρωσία.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προστεθεί νομοθεσία στην υφιστάμενη οδηγία. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Μια τέτοια νομοθεσία θα μας παράσχει σχέδια πρόληψης, μέτρα πρόληψης και σχέδια έκτακτης ανάγκης με τρία επίπεδα κρίσεων. Δεν θέλουμε επανάληψη των εικόνων που είδαμε στην κρίση του αερίου τον χειμώνα του 2009. Δεν θέλουμε να δούμε τους ευρωπαίους εταίρους μας και τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης να παγώνουν. Γι’ αυτό, αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της κοινής ευρωπαϊκής ευθύνης μας, η οποία καλύπτει όχι μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και τις γειτονικές χώρες.

Κυρίες και κύριοι, η νομοθεσία είναι καλή, αλλά χρειάζεται να ακολουθήσουμε και άλλες διαδρομές. Γι’ αυτό, επικροτώ την ανακοίνωση του κ. Oettinger ότι όλα τα μέτρα υποδομών, ορισμένα εκ των οποίων έχουν αναφερθεί εδώ, περιλαμβανομένων των αγωγών Nabucco, Nord Stream και South Stream, θα λάβουν στήριξη. Αυτό θα μας επιτρέψει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξαρτιόμαστε από έναν μόνο προμηθευτή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε περισσότερη αποθήκευση. Στη Γερμανία, έχουμε προμήθειες 70 ημερών και αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε χώρα. Ως προς αυτό, πρέπει να αναβαθμίσουμε τα πρότυπα σε κάθε χώρα. Το άλλο θέμα είναι το ενεργειακό μείγμα. Αυτό παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, για την υπέρβαση της οποίας πρέπει να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι η νέα νομοθεσία θα είναι επιτυχής.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). (CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τον Ιανουάριο του 2009, η Ευρώπη συνταράχθηκε από το πρόβλημα των μειωμένων προμηθειών με αέριο από τη Ρωσία, το οποίο γνωρίζουμε ως την κρίση αερίου του Ιανουαρίου του 2009. Ωστόσο, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, καθώς αυτή η κατάσταση με κανέναν τρόπο δεν επηρέασε ολόκληρη την Ευρώπη, και φαίνεται από μελέτες ότι ήταν περισσότερο ένα διαρθρωτικό πρόβλημα. Συνεπώς, δεν θα πρέπει απερίσκεπτα να ξεκινήσουμε υπερβολικές προσπάθειες για να θεσπίσουμε ρυθμίσεις, διότι ο μεγάλος και ακόμη ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή ρυθμίσεων όσον αφορά τον εφοδιασμό θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές αερίου και θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση για τον τελικό χρήστη, φυσικά, καθώς και να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα.

Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση έχει καταλήξει σε ένα πολύ λογικό συμπέρασμα προς όφελος της διατήρησης της ευελιξίας ολόκληρης της λύσης. Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος με την άποψη του Επιτρόπου Oettinger ότι θα είναι απαραίτητο, εν καιρώ, να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της έκθεσης στις τιμές αερίου και να εκτιμήσουμε τις συνολικές συνέπειες των μέτρων που εγκρίθηκαν στην αγορά αερίου.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ευρωπαϊκή παραγωγή αερίου υποχωρεί σταθερά και η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί, προπαντός στο εγγύς μέλλον, για να συμπέσει με την οικονομική ανάκαμψη την οποία όλοι αναμένουμε.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε πολλές και ασφαλείς πολιτικές εφοδιασμού, ιδίως σε καιρούς κρίσης, όταν ο εφοδιασμός με αέριο εξαρτάται από εξωτερικούς γεωπολιτικούς παράγοντες.

Αυτός ο κανονισμός θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τον συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα του αερίου και θα αποτρέψει την επανάληψη καταστάσεων όπως αυτές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ρωσο-ουκρανικής κρίσης χωρίς, ωστόσο, να αμφισβητούμε τα δικαιώματα κάθε επιμέρους κράτους μέλους στον τομέα της ενέργειας.

Συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Vidal-Quadras, και τον ευχαριστώ διότι έλαβε υπόψη ορισμένες από τις τροπολογίες οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για εμάς. Σημειώνω επίσης με ικανοποίηση τα λόγια του Επιτρόπου, ο οποίος ζήτησε μεγαλύτερη και στενότερη περιφερειακή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, και τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι δικηγόροι κυνηγούν τα ασθενοφόρα: όπου συμβαίνει ατύχημα, εκεί σπεύδει ένα παράσιτο για να επωφεληθεί από την ατυχία κάποιου. Οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρώτης τάξης κυνηγοί ασθενοφόρων: από την κατασκευασμένη αυταπάτη της θέρμανσης του πλανήτη έως τους σεισμούς και τις δασικές πυρκαγιές, κάθε κρίση γίνεται πρόσχημα για να αρπάξουν ακόμη περισσότερη εξουσία.

Η ρωσο-ουκρανική κρίση αερίου ήταν ένα τεχνητό πρόβλημα που προκλήθηκε από τη νεοσυντηρητική ανάμειξη στα πολιτικά της ανατολικής Ευρώπης. Η απάντηση είναι σταματήστε «να πειράζετε την αρκούδα» και αφήστε τα έθνη της Ευρώπης ελεύθερα να αγοράζουν το αέριο το οποίο η Ρωσία χρειάζεται να μας πωλεί. Αντίθετα, η κρίση χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, ώστε η ΕΕ να αποκτήσει τον έλεγχο του εφοδιασμού με αέριο και να μας παγιδεύσει όλους σε ένα δίκτυο αλληλεξάρτησης που αποσκοπεί να επιβάλει την Ένωση την οποία οι ψηφοφόροι ουδέποτε θα ενέκριναν.

Δεν πρόκειται για τον εφοδιασμό με αέριο. Πρόκειται για την αθόρυβη τυραννία ενός σοσιαλιστικού υπερκράτους που χρησιμοποιεί την εξαπάτηση για να αρπάξει αυτό που δεν μπορεί να πετύχει δημοκρατικά. Όταν βγάλει τη μάσκα της εύλογης αναγκαιότητας, ο νέος φασισμός του θα επιβληθεί, όχι με καστορέλαιο, αλλά με θανατηφόρο ψύχος. Γι’ αυτό όσοι αγαπούν την ελευθερία θα καταψηφίσουν αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Vidal-Quadras για την εξαιρετική έκθεσή του και την τεράστια και αναγνωρισμένη ικανότητά του για μεσολάβηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ψηφίσουμε επί ενός κανονισμού ευρείας υποστήριξης στην πρώτη και μοναδική ανάγνωσή του.

Και εγώ επίσης, μαζί με την αντιπροσωπεία μου και την πολιτική ομάδα μου, θα υπερψηφίσουμε ευχαρίστως αυτόν τον κανονισμό, επειδή σηματοδοτεί βεβαίως σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν έως τώρα, αν και δεν είναι παρά ένα μόνο σημαντικό βήμα σε μια διαδρομή την οποία θα ακολουθήσουμε όντας σταθερά προσηλωμένοι σε νέες και φιλόδοξες πολιτικές, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Επίτροπος.

Επικροτώ τη δημόσια και επίσημη επιλογή που έγινε στο Κοινοβούλιο για μια πολιτική αλληλεγγύης στην εσωτερική αγορά, η οποία χρησιμεύει επίσης ως προειδοποίηση προς αυτούς οι οποίοι πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια επιδίδονται σε κερδοσκοπία όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις διαδρομές, τις πηγές και την ποιότητα των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι η προσοχή θα μπορούσε να είχε εστιαστεί με περισσότερο θάρρος στο ζήτημα του νότιου διαδρόμου.

Στηρίζω και συμφωνώ απόλυτα με τον ισχυρισμό ότι η αγορά είναι η μόνη πραγματική εγγύηση για την καταπολέμηση των κινδύνων που συνδέονται με τον εφοδιασμό. Η αγορά είναι εδώ για να μείνει και γι’ αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική αγορά και κατά συνέπεια να εισαγάγουμε κανονισμούς, οδηγίες, χρηματοδότηση, πληθώρα δικτύων και πληθώρα πηγών εφοδιασμού για να διασφαλίσουμε ότι σε αυτόν τον τομέα δεν υφίσταται πλέον μονοπώλιο όσον αφορά τόσο τις πηγές όσο και τα δίκτυα.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο είναι ένα εξαιρετικό και στρατηγικό θέμα. Συνολικά, επί αυτού του ζητήματος εργάστηκαν τέσσερις επιτροπές. Μπορείτε να πείτε ότι οι επιτροπές εργάστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα, όμως συνολικά, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα – δόθηκαν γνωμοδοτήσεις και έλαβαν χώρα ανταλλαγές απόψεων. Ήταν ένα εξαιρετικό ζήτημα επειδή αφορούσε τη γεωπολιτική, την τεχνολογία και τη μηχανική, αλλά επίσης, το σημαντικότερο, αφορούσε τη φύση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πόσο μακριά θέλουμε να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μιας κοινής αγοράς σε αυτόν τον τομέα; Πόσο μακριά θέλουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά την κοινή ανάληψη δράσης; Πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν οι μεγάλοι και οι καλοί για να πάρουν τους αδύναμους και τους ανέτοιμους υπό την προστασία τους σε περίπτωση κρίσης;

Υπήρξε συμβιβασμός. Ένας συμβιβασμός ο οποίος είναι ευπρόσδεκτος, όπως κάθε συμβιβασμός. Είναι θετικό που υπήρξε συμβιβασμός. Ωστόσο, όταν ανακαλώ στη μνήμη μου τις φιλόδοξες αρχικές προθέσεις, θυμάμαι ότι θέλαμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Για την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σημαντικότερη λέξη στον τίτλο αυτής της έκθεσης είναι η λέξη «ασφάλεια». Ωστόσο, είναι η ασφάλεια με μικρό «α», η ασφάλεια των απλών ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, διαβάζουν εφημερίδες και διαπιστώνουν ότι κάποιος θα μπορούσε έτσι απλά να τους κόψει την παροχή αερίου. Πιστεύω ότι, από την άποψη των συμφερόντων τους, από την άποψη των ανθρώπων οι οποίοι είναι φοβισμένοι –οι οποίοι, κάθε χειμώνα, φοβούνται ότι κάποιος θα τους κόψει την παροχή αερίου ή ότι θα πρέπει να πληρώσουν παραπάνω– αυτή είναι μια έκθεση που μειώνει λιγάκι τον φόβο τους, και είναι θετικό το ότι προτάθηκε με αυτόν τον τρόπο.

Ωστόσο, ας πούμε ειλικρινά ότι, όταν έγινε συζήτηση για το ποιος μπορεί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τον εφοδιασμό με αέριο, και υπό ποιες προϋποθέσεις, επί του σημείου αυτού δεν υπήρξε συμφωνία. Προτάθηκε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης να την κάνει μια χώρα η οποία διατρέχει κίνδυνο. Όταν η πρώτη πρόταση ανέφερε ότι αυτό μπορούν να το κάνουν δύο χώρες, επίσης απορρίφθηκε. Σήμερα, έχουμε έναν αόριστο ορισμό σύμφωνα με τον οποίο μη προσδιοριζόμενες αρχές θα συζητούν αυτό το θέμα. Επομένως, εν ολίγοις, είναι ένα μικρό βήμα, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) Θα ήθελα να υπογραμμίσω μόνο δύο πράγματα: τη σημασία του προμηθευτή αερίου και των χωρών διαμετακόμισης. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή που μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε.

Ως εισηγήτρια για το Τουρκμενιστάν, πιστεύω ότι αυτή η χώρα είναι μία από τις βασικές προμηθεύτριες χώρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένων των αποθεμάτων αερίου που διαθέτει και των ευκαιριών για άνοιγμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς έχει κάνει και προς άλλες ασιατικές χώρες, και ειδικά την Κίνα. Πιστεύω ότι όλα τα ευρωπαϊκά σχέδια, περιλαμβανομένων των αγωγών Nabucco και White Stream, εξαρτώνται από τις σχέσεις με αυτήν τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι η βελτίωση των σχέσεων με προμηθεύτριες χώρες είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ενώ θα τηρούνται τα πρότυπα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δέσμευση την οποία επιδεικνύουν αυτές οι χώρες σε μια όχι μόνο οικονομική, αλλά και δημοκρατική, στρατηγική εταιρική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σχέση που πρέπει να ενισχύεται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της δικής μου χώρας, της Ρουμανίας, ως χώρας διαμετακόμισης. Πιστεύω ότι τόσο η Ρουμανία όσο και η Βουλγαρία μπορούν να διαδραματίσουν σταθεροποιητικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Η ενεργειακή ασφάλεια είναι, σήμερα, μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για εθνική κυριαρχία. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε μια συνεπή πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Η οδηγία του 2004 σχετικά με τις κρίσεις στον εφοδιασμό αερίου η οποία είναι τώρα σε ισχύ είναι εντελώς ανεπαρκής για τους κινδύνους που υπάρχουν σήμερα, διότι δεν μπορεί να προστατεύσει τις χώρες, ιδίως τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, από τις μειώσεις παροχής αερίου διάρκειας πολλών εβδομάδων. Παρότι ήταν μια επώδυνη εμπειρία, διαπιστώσαμε ακριβώς πόσο σοβαρή απειλή είναι αυτή κατά τη διάρκεια των δύο κρίσεων του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2008 και το 2009.

Θα μπορούσαμε να πούμε «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι, με την έγκριση του νέου κανονισμού, αρχίζουμε, επιτέλους, να οικοδομούμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία μηχανισμών που θα επιτρέπουν τον συντονισμό της δράσης σε περίπτωση μιας άλλης κρίσης αερίου καθώς και στη βελτίωση της υποδομής δικτύων τα οποία θα συνδέουν το σύστημα αερίου των κρατών μελών. Ο συμβιβασμός που υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο δεν είναι βεβαίως ιδανικός. Κατά τη γνώμη μου, τα μέτρα τα οποία αρχικά προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν κατά πολύ καλύτερα. Παρά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα, ατελή κατάσταση της νομοθεσίας, πιστεύω ότι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί θα πρέπει να εγκριθούν.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Ο κανονισμός σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ανταποκρίνεται σε ένα πρόβλημα το οποίο μας προκάλεσε η κρίση εφοδιασμού ενέργειας και αερίου στις αρχές του περασμένου έτους.

Το υπόδειγμα κανονισμού που συνέταξε η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων τα οποία έχουν τον φιλόδοξο στόχο να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές χρειάστηκε να προβούμε σε διευκρινίσεις ή βελτιώσεις όσον αφορά την αρχική διατύπωση πολλών θεμάτων που καλύπτει η πρόταση. Το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να διευκρινίσει τον ρόλο των επιχειρήσεων στον χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, να καθορίσει εκ νέου το πεδίο της χρήσης της αντίστροφης ροής και να διευθετήσει την κατανομή του κόστους αναφορικά με τις επενδύσεις σε νέες, διασυνοριακές υποδομές. Έχει διευκρινίσει τους όρους του κοινοτικού μηχανισμού για αυτόματη κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συνδέοντάς την με τα σχέδια πρόληψης και έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης προτείνει ρύθμιση για τον χειρισμό ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρησή τους. Ωστόσο, παρά τις τεράστιες προσπάθειες τόσο του εισηγητή όσο και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, πολλά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα. Αυτά κυρίως περιλαμβάνουν τον ορισμό των προστατευμένων καταναλωτών και την εφαρμογή των προτύπων υποδομής N-1. Μόλις εγκριθεί η οδηγία, θα πρέπει να ασχοληθούμε εκ νέου με αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE). (SL) Σήμερα συζητούμε αυτό που πιθανόν είναι ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα αυτής της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Πολλοί από τους πολίτες μας έμειναν να παγώνουν από το κρύο στην ψυχρότερη περίοδο του χειμώνα του 2009, επειδή τα θερμαντικά σώματα παρέμεναν ψυχρά. Σε τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν ο εφοδιασμός με αέριο στην Ευρώπη διαταράσσεται σοβαρά, οφείλουμε να είμαστε σε θέση να επιδείξουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Ο κανονισμός τον οποίο συζητούμε αποδεικνύει ότι θέτουμε την ευημερία των μεμονωμένων πολιτών στο επίκεντρο του έργου μας. Ο κανονισμός ορίζει όλα τα νοικοκυριά που συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου ως «προστατευμένους καταναλωτές». Βάσει αυτού του κανονισμού, θα χρειάζεται επίσης η ανάληψη δράσης για να τους εγγυόμαστε επαρκή εφοδιασμό σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές τόσο εντός των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των βρόχων αγωγών αερίου, και αυτό σημαίνει αντίστροφες ροές. Πρέπει επίσης να εκπονήσουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο προληπτικών μέτρων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν έγκαιρα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι ο εισηγητής άκουσε τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν από επιμέρους κράτη μέλη και οι ιδιαίτερες καταστάσεις τους ελήφθησαν υπόψη. Συνεπώς, αυτές οι λύσεις αφορούν επίσης τη Σλοβενία, όπου το υφιστάμενο δίκτυο, το οποίο συνδυάζει παραδόσεις αερίου από τη Ρωσία και την Αλγερία, είναι επαρκές για να ανταποκριθεί στη συνήθη ζήτηση, παρά τις ελλείψεις του προτύπου N-1.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Alejo Vidal-Quadras, ο οποίος διεύθυνε τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο και μεταξύ των οργάνων με επιδέξιο τρόπο. Επιτέλεσε πραγματικά εξαιρετικό έργο και ελπίζω ότι θα λάβει την υποστήριξη της μεγάλης πλειονότητας των ψήφων.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να συγχαρώ τον κύριο Vidal-Quadras για τη σημαντική συμβολή του στην επίτευξη αυτού του περιεκτικού συμβιβασμού με το Συμβούλιο και μάλιστα σε πρώτη ανάγνωση.

Ο νέος κανονισμός έρχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές εγγενείς αδυναμίες στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης σε φυσικό αέριο με την ενίσχυση των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ευρωπαϊκού συντονιστικού οργάνου, με τη θέσπιση κριτηρίων έγκαιρης προειδοποίησης και επαγρύπνησης και, βεβαίως, με τις ρήτρες προστασίας και καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών, και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πρέπει να αποτελούν τη βασική μας προτεραιότητα.

Θέλω ωστόσο να επισημάνω –το τονίζει συνεχώς το Κοινοβούλιο– ότι χρειάζεται να υπερβούμε τις αποσπασματικές προσεγγίσεις στα θέματα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και να προχωρήσουμε σε μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας, με την ενίσχυση, σε πρώτη φάση, της περιφερειακής συνεργασίας και την προώθηση έργων διαφοροποίησης πηγών και οδών εφοδιασμού όπως είναι ο Nabucco και ο ITGI, έργα συμπληρωματικά και όχι αντιπαραθετικά, που μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή κρίση του περασμένου έτους ήταν μεν δυσάρεστη, δεν κατέδειξε όμως διαρθρωτική αδυναμία της αγοράς. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο οποιοδήποτε είδος υπερβολικής ρύθμισης της αγοράς αερίου ή της αγοράς εφοδιασμού με αέριο, καθώς αυτό δεν θα οδηγούσε τελικά παρά μόνο σε αύξηση των τιμών αερίου για τον τελικό χρήστη. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις στο πλαίσιο αυτό: πρώτον, υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί η κατηγορία των λεγόμενων προστατευόμενων πελατών πολύ προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί ένας υπερβολικά ευρύς ορισμός που θα οδηγούσε σίγουρα σε αύξηση των τιμών αερίου για τους τελικούς χρήστες. Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά στον καθορισμό της υποχρεωτικής περιόδου για την οποία οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν αέριο, δεν θα πρέπει δε να είναι 60 ημέρες αλλά ίσως μόνο 30, αφού θα έπρεπε να κατασκευαστούν τεράστιες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, φυσικά, και αυτό θα είχε αντίκτυπο στις τιμές του τελικού χρήστη. Τρίτον, είναι, βεβαίως, αναγκαίο να καθιερωθεί ένας ακριβής ορισμός της λεγόμενης ψυχρότερης περιόδου.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).(PL) Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον εισηγητή, κ. Vidal-Quadras, ο οποίος, πριν από ένα χρόνο, αντιμετώπισε την εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση της εκπόνησης μιας έκθεσης σχετικά με ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας στον τομέα της κατοχύρωσης του εφοδιασμού με αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν πλήρη επίγνωση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί από κοινού. Ο κανονισμός σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο πρόκειται να αποτελέσει μέσο επί τη βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι αρχές τους, αλλά και οι επιχειρήσεις αερίου, θα πρέπει να αναλάβουν δράση αρκετά έγκαιρα ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες μιας διακοπής του εφοδιασμού με αέριο. Όπως ακούσαμε εδώ, ο εισηγητής ανέφερε ότι πρόκειται για νομική πράξη που αποτελεί απάντηση σε ένα πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να αναφερθώ στη σημερινή κατάσταση και να δηλώσω ότι ενδέχεται, αυτήν τη στιγμή, να επίκειται νέα κρίση. Αφορά το τι συμβαίνει βάσει μιας σύμβασης μεταξύ της Πολωνίας και της Ρωσίας. Πρόκειται για μια νέα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί του παρόντος, η Πολωνία έχει καταστεί πεδίο μάχης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ελευθέρωση της αγοράς αερίου. Εάν η Επιτροπή θέλει να δοκιμάσει την κατάσταση, πρέπει να το πράξει χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μιας χώρας με διαφοροποιημένη διάρθρωση εφοδιασμού με αέριο, και όχι την Πολωνία, η οποία είναι πολύ περιορισμένη στον τομέα αυτόν. Η Πολωνία διατρέχει σήμερα κίνδυνο σοβαρής ενεργειακής κρίσης με τη μορφή ελλείμματος εφοδιασμού με αέριο της τάξεως των 1,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Υπάρχει, επομένως, κίνδυνος η πολωνική οικονομία να καταρρεύσει. Αναμένουμε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Πολωνία διαδραματίζει τον ρόλο κράτους διέλευσης και δεν είναι το άκρο του ρωσικού συστήματος. Ελπίζω ότι η εξέλιξη της κατάστασης στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει τα περισσότερα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της κατοχύρωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέπει στον εαυτό της να εξαρτάται από εξωτερικές μονοπωλιακές πηγές εφοδιασμού με αέριο. Η κρίση εφοδιασμού με αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2009 μάς έδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε χωρίς την κατάλληλη κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική.

Οι συνέπειες αυτής της έλλειψης στρατηγικής ήταν εμφανείς από τον αντίκτυπο στην οικονομία και στις ομάδες καταναλωτών που ήταν ήδη ευάλωτοι. Αυτή η εξωτερική κρίση που επηρέασε την ΕΕ ανέδειξε εξίσου το επίπεδο αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών μελών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επινοηθεί κοινή στρατηγική που θα προωθεί τη διαφοροποίηση των διαδρομών και των πηγών εφοδιασμού με αέριο της ΕΕ, έτσι ώστε να καταλήξει να αποκτήσει επαρκή ικανότητα για να αποκρίνεται σε μια κρίση.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, μια πασίγνωστη αρχή στη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εφοδιασμού με αέριο. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, το έργο του αγωγού Nabucco αποκτά μεγάλη στρατηγική σημασία. Πρέπει να υποστηριχθεί ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή προσφέρει τη μόνη βιώσιμη εναλλακτική επιλογή στο ενεργειακό μονοπώλιο της Ρωσίας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Ρόδης ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή διότι πέτυχε έναν συμβιβασμό, κάτι το οποίο, σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Oettinger για τη συμμετοχή του στη συμφωνία για τον εφοδιασμό με αέριο μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο σε αυτό το ζήτημα.

Στην Ευρώπη σήμερα, η ενέργεια είναι ο παράγοντας ο οποίος καθορίζει την ανεξαρτησία σε πολλά κράτη, και συνεπώς εκπλήσσομαι που ακούω φωνές σε αυτήν την Αίθουσα οι οποίες λένε ότι συζητούμε μόνο για ενέργεια, ότι είναι μόνο θέμα οικονομικών, ότι η συζήτησή μας αφορά μόνο αυτά τα θέματα. Όχι – πολλές χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ενέργειας ως παράγοντα ο οποίος καθορίζει την ανεξαρτησία τους, και ορθώς, διότι έτσι, πραγματικά, είναι. Αν κανείς χρειάζεται να πεισθεί σχετικά με αυτό, δεν έχει παρά να διαβάσει οποιοδήποτε ρωσικό έγγραφο.

Στα ζητήματα ενέργειας, οι Ρώσοι έχουν υιοθετήσει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία αφορά ζητήματα οικονομικών και τίποτε περισσότερο και η δεύτερη αφορά άμεσα θέματα πολιτικής και ασφάλειας. Συνεπώς, αν μας λείπει κάτι σήμερα, είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή, και αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή εκείνων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι αρμόδιες για τις εξωτερικές σχέσεις. Έτσι ώστε και εμείς, επίσης, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε δύο προσεγγίσεις σε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). (HU) Συμφωνώ με εκείνους τους βουλευτές του ΕΚ οι οποίοι πιστεύουν ότι θα είμαστε σε θέση να προλαμβάνουμε αποτελεσματικά διαταραχές στον εφοδιασμό με αέριο με έναν κανονισμό σχετικά με τον εφοδιασμό σε αέριο. Γι’ αυτό, ευχαριστώ τον εισηγητή. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικές τις διατάξεις που αφορούν τους προστατευμένους καταναλωτές. Χαίρομαι διότι, αντί του αρχικού περιοριστικού ορισμού, τα δίκτυα θέρμανσης πόλεων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χαίρουν επίσης ειδικής προστασίας. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν αμελητέο αριθμό καταναλωτών: μόνο στην Ουγγαρία, 600.000 νοικοκυριά εξαρτώνται από τα δίκτυα θέρμανσης πόλεων. Η προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι επίσης σημαντική επειδή, όπως είδαμε τις πρώτες ημέρες του 2009, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να βρεθούν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας αν υπάρξουν διαταραχές του εφοδιασμού τους με αέριο.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι, αν και η έγκριση του κανονισμού για τον εφοδιασμό με αέριο είναι ένα σημαντικό βήμα, αυτός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις επενδύσεις στην ενέργεια. Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερα νέα κράτη μέλη απέστειλαν επιστολή στον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα ενέργειας, τον Günther Oettinger, παροτρύνοντας την ΕΕ εξ ονόματος της ομάδας Visegrad να ενισχύσει τους οικονομικούς πόρους για επενδύσεις στην ενέργεια, ειδικά ενόψει του νέου επταετούς δημοσιονομικού σχεδίου. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με όσα περιέχονται σε αυτήν την επιστολή. Πράγματι, για να διασφαλιστεί ικανοποιητικός εφοδιασμός με αέριο, η ΕΕ πρέπει να αρχίσει να κατασκευάζει εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς. Και αυτή η πρόθεση θα πρέπει επιτέλους, κατά τη γνώμη μου, να αντικατοπτρίζεται και στα δημοσιονομικά μεγέθη.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, οι θερμές ευχαριστίες μου απευθύνονται στον συνάδελφό μου, κ. Vidal-Quadras, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η Ευρώπη για να λειτουργήσει εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το αέριο, και είναι η Ρωσία αυτή η οποία μας εφοδιάζει με αυτό το αέριο. Γι’ αυτό δεν αρκεί οι σχέσεις της ΕΕ με τον προμηθευτή αερίου να είναι ομαλές. Χρειαζόμαστε επίσης αλλαγές στις εσωτερικές υποδομές και τη νομοθεσία, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για καταστάσεις κρίσης για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τους ρόλους όλων των φορέων της αγοράς και τους τομείς ευθύνης για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι είναι ανάγκη να γίνει αυτό.

Ο βαθμός εξάρτησης της Ευρώπης είναι ανησυχητικός. Οι εισαγωγές τώρα αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 40% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτή η εξάρτηση μπορεί να ανέλθει στο επίπεδο του 70% έως το έτος 2020. Οι συνέπειες θα είναι τόσο η οικονομική όσο και η πολιτική εξάρτηση, και αυτό δεν είναι καλό. Στο μέλλον, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου έχει πέσει, καθώς και το σχιστολιθικό αέριο που παράγεται τελευταία, το οποίο ανακαλύφθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου, περιλαμβανομένης της Πολωνίας. Ας ελπίσουμε ότι αυτά θα βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα παράσχουν περισσότερες επιλογές στην αγορά αερίου. Η ανάπτυξη αποδοτικών μορφών ανανεώσιμης ενέργειας θα βοηθήσει επίσης.

Οι πρόσφατες διενέξεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών χωρών της απέδειξαν ακριβώς πόσο επισφαλής ήταν η κατάσταση όσον αφορά τη δική μας εσωτερική ασφάλεια του εφοδιασμού. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως το να διασφαλίσουμε ότι το αέριο ρέει επίσης και προς την αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ των κρατών μελών ή, βάσει της αρχής της αλληλεγγύης, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκές αέριο στα δικά μας αποθέματα για τους γείτονές μας σε καταστάσεις κρίσης. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη και να τις λαμβάνουμε υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την προετοιμασία αυτού του πολύ σημαντικού εγγράφου. Η αυξανόμενη εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια, και ειδικά από το αέριο, είναι μία από τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική και η αντιμετώπισή της θα απαιτήσει κοινή προσπάθεια από την ΕΕ και όλους μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο όταν αντιμετωπίζει καταστάσεις κρίσης, αλλά όταν διαμορφώνει την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ γενικά, και ειδικά όταν διαπραγματεύεται συμβάσεις προμήθειας αερίου με προμηθευτές σε τρίτες χώρες.

Κύριε Επίτροπε, πραγματικά δεν θα ήθελα οι όροι που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας για τον αγωγό αερίου Yamal ή ο τρόπος με τον οποίο αυτή υπογράφηκε να αποτελέσουν κακό παράδειγμα για όλες τις νέες και μελλοντικές ενεργειακές στρατηγικές στο πλαίσιο του εγγράφου που συζητούμε σήμερα. Μόνο μιλώντας με μία φωνή, συντονίζοντας τις ενέργειες όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και επιδεικνύοντας αλληλεγγύη μπορούμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί η επιθυμητή εσωτερική αγορά ενέργειας η οποία θα είναι ασφαλής, ενωμένη και δίκαιη για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει αντλήσει διδάγματα από τις πολλαπλές κρίσεις εφοδιασμού με αέριο. Την πρώτη εμπειρία της ως ανεξάρτητη χώρα η Εσθονία την βίωσε τον Δεκέμβριο του 1992, όταν η Ρωσία διέκοψε κάθε εφοδιασμό πετρελαίου και αερίου. Παρά ταύτα, αυτή η εμπειρία μάς έκανε δυνατότερους.

Σήμερα, ενθαρρύνουμε τη συνεργασία, καταρχάς μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Επίτροπε Oettinger, για τη σθεναρή και υπεύθυνη προσέγγισή σας όσον αφορά αυτές τις προκλήσεις. Η ενσωμάτωση της αλληλεγγύης σε πρακτικούς μηχανισμούς της ΕΕ είναι μια υποσχόμενη προσπάθεια. Το σημαντικό είναι ότι θα παρέχουμε ένα κοινό σύνολο προτύπων υποδομής και εφοδιασμού, με αυξανόμενη ευθύνη και συντονισμό από την Επιτροπή. Όμως, προπαντός, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο ενωσιακό δίκτυο εφοδιασμού. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην πρόταση του κ. Turmes για βελτίωση των συνδέσεών μας Βορρά-Νότου και για την εξασφάλιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Είναι σημαντικό η ΕΕ να αντιδρά σε κοινοτικό επίπεδο προς όφελος της ενεργειακής ασφάλειας, όμως τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη εξομαλύνει τις διμερείς πολιτικές σχέσεις τους με τη Ρωσία πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα. Το ογδόντα τοις εκατό των εισαγωγών αερίου της Ουγγαρίας προέρχεται από τη Ρωσία, και έτσι η εξάρτηση των ούγγρων καταναλωτών είναι εξαιρετικά μεγάλη. Οι χρήστες του δικτύου θέρμανσης πόλεων είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Γι’ αυτό, η Ουγγαρία θα ήθελε οπωσδήποτε να διαφοροποιήσει τόσο τις πηγές εφοδιασμού όσο και τις διαδρομές μεταφοράς. Υποστηρίξαμε και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε απερίφραστα την κατασκευή τόσο του αγωγού Nabucco όσο και του αγωγού South Stream, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση ενωσιακών πηγών. Ωστόσο, ο φθηνότερος τρόπος για εμάς θα ήταν μια καθησυχαστική και μόνιμη διευθέτηση της διαμετακόμισης μέσω της Ουκρανίας. Ζητούμε από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα αναλάβει δράση σε κοινοτικό επίπεδο, ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και θα αποσπάσει ένα σύστημα εγγυήσεων σχετικά με την ουκρανική διαδρομή διαμετακόμισης.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω δύο σημεία υπόψη του κ. Oettinger τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτον, ο κ. Turmes επισήμανε το θέμα της προβλεψιμότητας της ζήτησης αερίου. Στο πλαίσιο του εφοδιασμού με αέριο, εξετάζουμε αυτό το ζήτημα μόνο από μία σκοπιά.

Κύριε Oettinger, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σχεδιάζετε να ενσωματώσετε αυτήν τη δεύτερη θεμελιώδη προοπτική στη στρατηγική, όταν κοιτάζετε προς το μέλλον. Δεύτερον, με αφορμή μια παρατήρηση του κ. Swoboda, θα ήθελα να δώσω συνέχεια στην ιδέα μιας ενεργειακής κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεξαμενή σκέψης Notre Europe, την οποία ίδρυσε ο κ. Delors, πρόσφατα επισήμανε αυτό το θέμα, όπως έκανε και η πρώην Επίτροπος, Michaele Schreyer, πριν από αρκετά χρόνια. Την θεωρείτε θετικό στόχο του έργου σας, κύριε Oettinger;

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν τη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, θα ήθελα να τονίσω ότι ο παγκόσμιος εφοδιασμός με φυσικό αέριο είναι ήδη πολύ διαφοροποιημένος· πράγματι, αυτό πρέπει να αναγνωριστεί δεόντως.

Ωστόσο, το σημαντικότερο θέμα όσον αφορά το μέλλον είναι η αναμενόμενη πετρελαϊκή κρίση, εξαιτίας της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθεί ενεργά την υποκατάσταση προϊόντων διυλισμένου πετρελαίου στους στόλους της, και το καλύτερο υποκατάστατο γι’ αυτά είναι το φυσικό αέριο.

Παρά ταύτα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο μη ορυκτής προέλευσης: το βιομεθάνιο, που παράγεται από απόβλητα. Για την ακρίβεια, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το παράγουν, ειδικότερα η Σουηδία και η Ελβετία, και νομίζω ακόμη και η Ισπανία. Είναι μια εναλλακτική λύση για την οποία πρέπει να υπάρξουν κίνητρα όσον αφορά τις ενωσιακές επενδύσεις και θα πρέπει να έχουμε αυτό το θέμα υπόψη μας σε αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η πλειονότητα των προμηθευτών αερίου έχουν ανακοινώσει σημαντικές αυξήσεις τιμών ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης αερίου. Γίνεται λόγος για διπλασιασμό της χονδρικής τιμής του αερίου. Συνεπώς, είναι πιθανόν, κατά τη γνώμη μου, η Μόσχα να προκαλέσει άλλη μία κρίση αερίου αυτόν τον χειμώνα. Στο παρελθόν, η ΕΕ πιθανόν να μην υπήρξε αρκετά δυναμική στον ρόλο της ως μεσολαβητής. Στην περίπτωση των σημερινών διαφορών σχετικά με τις αρμοδιότητες μεταξύ των νέων επικεφαλής εκπροσώπων της Ένωσης, τα πληττόμενα κράτη μέλη θα αισθανθούν για ακόμη μία φορά ότι έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Ωστόσο, η αδύναμη διαχείριση κρίσεων εκ μέρους της ΕΕ έχει και άλλες συνέπειες. Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν κλείσει τίθενται εκ νέου σε λειτουργία και στην Πολωνία, υπάρχουν σχέδια να γίνουν επενδύσεις σε τερματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου ο οποίος θα ανταγωνίζεται άμεσα τον αγωγό της Βαλτικής. Παρότι η αγοράστρια κοινοπραξία η οποία ανακοινώθηκε χθες μπορεί να φαίνεται λογική λύση, αυτό δεν αλλάζει το θεμελιώδες πρόβλημα. Όταν ξεσπάσει η επόμενη κρίση του εφοδιασμού με αέριο, θα δούμε αν το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ενέργεια έχει οιαδήποτε πρακτική αξία και αν η σύγχυση για τις αρμοδιότητες μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να επιλυθεί. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να θέσουμε απλώς τέλος στην εξάρτησή μας από το ρωσικό αέριο, και ακόμη και το έργο του αγωγού Nabucco ελάχιστα θα επηρεάσει την υφιστάμενη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Ο κ. Oettinger είπε ότι αυτό είναι το πρώτο κείμενο για θέματα ενέργειας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πράγματι, η ενεργειακή αλληλεγγύη ήταν ο κύριος στόχος πολλών χωρών, περιλαμβανομένης της δικής μου, της Πολωνίας, σε σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, οι κρίσεις του εφοδιασμού με αέριο –ιδιαίτερα η κρίση του 2009, αλλά και οι προηγούμενες κρίσεις– έδειξαν ότι χωρίς αγορά ενέργειας, χωρίς την υποδομή, περιλαμβανομένων των διασυνδέσεων, των νέων δικτύων και των νέων πηγών εφοδιασμού, χωρίς τον συντονιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, προπαντός –κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα– χωρίς την πολιτική βούληση τόσο της Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου και την πολιτική βούληση των κρατών μελών, δεν θα προλαμβάνουμε κρίσεις αερίου. Αυτήν τη στιγμή, η Πολωνία δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την προμήθεια περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου.

Ο κανονισμός θα μπορούσε να είναι καλύτερος –πλησιέστερα στον ιδανικό– ειδικότερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης με τον ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και τον ρόλο των κρατών μελών. Ο κ. Oettinger έχει επιβεβαιώσει ότι σε διάστημα δύο ή τριών ετών θα είναι απαραίτητο να διεξαχθεί κάποιου είδους αξιολόγηση αυτού του κανονισμού για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του. Αυτό, επίσης, μαρτυρεί ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει τα πάντα σε αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των διαδρομών μεταφοράς ενέργειας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στις υποδομές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά τις υποδομές ενέργειας στον τομέα του αερίου –αναφέρομαι εδώ στη δημιουργία νέων αγωγών αερίου, και θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο πόσο σημαντικό είναι το έργο του αγωγού Nabucco για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης– θα ήταν ένα σημαντικό βήμα να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου, στη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών, στην παροχή σε αυτές αντίστροφων ροών, καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων για την παραγωγή αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης. Θέλω επίσης να κάνω ένα σχόλιο για τον εισηγητή, τον κ. Vidal-Quadras, για τις προσπάθειές του, καθώς αυτός ο κανονισμός ουσιαστικά σηματοδοτεί ένα βήμα προόδου όσον αφορά την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Ο κ. Vidal-Quadras και ο Επίτροπος Oettinger αξίζουν ευχαριστίες, διότι κατέστησαν δυνατή αυτήν τη σημαντική έκθεση. Αυτός ο κανονισμός θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μερικές εκ των οποίων εξαρτώνται κατά 100% από τις εισαγωγές ρωσικού αερίου. Αυτό δεν δημιουργεί μόνο κατάσταση εξάρτησης, αλλά είναι επίσης επικίνδυνο ως πολιτικό εργαλείο. Σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, το αέριο παράγει τις λιγότερες εκπομπές CO2, και γι’ αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εκ μέρους της Ευρώπης. Ωστόσο, η έννοια μιας ενωσιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης πρέπει να επαναξιολογηθεί εφόσον συνδέεται με μια μείωση των εισαγωγών της τάξης του 10%. Αυτή θα μπορούσε για την ακρίβεια να αντιπροσωπεύει τις συνολικές εισαγωγές αερίου ενός κράτους μέλους, όπως η Σλοβακία. Θα ήταν πιο εύλογο μια ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης να κηρύσσεται για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού με αέριο σε αποδεκτή τιμή πρέπει να είναι προτεραιότητα ακόμη και σε κατάσταση κρίσης. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η έκθεση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Καταρχάς, και εγώ, επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Vidal-Quadras για όλες τις προσπάθειές του κατά τη σύνταξη αυτής της σημαντικής έκθεσης. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο εφοδιασμός με αέριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή και ο Επίτροπος Oettinger πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των ζητημάτων τα οποία καθορίζουν την πρόοδο των έργων που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού με αέριο και να παράσχουν τόσο πολιτικές λύσεις όσο και τους ευνοϊκότερους οικονομικούς πόρους.

Το κλειδί για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ευρώπης με ενέργεια βρίσκεται στη βελτίωση των ενεργειακών υποδομών, των διασυνδέσεων και της ικανότητας αντίστροφης ροής, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και, κυρίως, στην παρακολούθηση και τη διαχείριση με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήταν επίσης σημαντικό να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Ο κανονισμός επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί ορόσημο στην οικοδόμηση μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Απόδειξη αυτού αποτελούν οι διατάξεις που αφορούν την ενεργειακή αλληλεγγύη. Εγγυώνται τη λειτουργία νομικών μέσων τα οποία θα καθιστούν δυνατή την κοινή, ενωμένη αντίδραση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι το κείμενο επί του οποίου θα ψηφίσουμε διαφέρει από το φιλόδοξο όραμα που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Παρά ταύτα, μας κάνει να ελπίζουμε για την αποτελεσματική λειτουργία ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης στο μέλλον. Το γεγονός και μόνο ότι καταλήξαμε γρήγορα σε συμφωνία με το Συμβούλιο, όπου τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών συγκρούονταν, θα πρέπει να θεωρηθεί θετικό.

Θα ήθελα, εδώ, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή μας, τον κ. Vidal-Quadras, ο οποίος ευθύς εξαρχής, ήταν ανοικτός στα μέτρα που πρότειναν συνάδελφοι βουλευτές, καθώς και στην επίτευξη συμβιβασμού που θα ήταν αποδεκτός από όλους. Ο κανονισμός δείχνει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι βασικός παράγοντας στη διοργανική σύγκρουση και ότι είναι αρκετά τολμηρό ώστε να αγωνίζεται για την έγκριση μέτρων τα οποία συχνά φαίνονται μη ρεαλιστικά λόγω έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). (HU) Συγχαίρω τον Επίτροπο και το Κοινοβούλιο διότι συνεργάστηκαν για να εκπονήσουν αυτό το μεγάλης κλίμακας έγγραφο. Ενώ αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι επίσης σαφές ότι η νομοθεσία είναι απλώς προϋπόθεση για επενδύσεις. Η δημιουργία κινήτρων για ευρωπαϊκές επενδύσεις μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτός ο κανονισμός μπορεί επίσης να αποδείξει ότι συνεργασία δεν σημαίνει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, αλλά αποτελεί επέκταση της ελευθερίας των ευρωπαίων πολιτών. Στην Ουγγαρία αυτήν τη στιγμή γίνεται μεγάλη συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Εμείς οι ούγγροι σοσιαλιστές είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Προ έτους, ο αρχηγός της ουγγρικής κυβέρνησης υποσχέθηκε ότι θα καταστήσει τη χώρα πλήρως ανεξάρτητη όσον αφορά την ενέργεια. Ως σοσιαλιστές βουλευτές του ΕΚ, είμαστε ευτυχείς διότι άλλαξε γνώμη και διότι και ο ίδιος βλέπει το μέλλον με όρους ενεργειακής ασφάλειας και ενωσιακής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). (EN) Κυρία Πρόεδρε, από το 2006, όταν έλαβε χώρα η πρώτη διακοπή του εφοδιασμού αερίου από τη Ρωσία, η ενεργειακή ασφάλεια έχει καταστεί θέμα προτεραιότητας στο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτικό επίσης, επειδή έχει ισχυρό αντίκτυπο στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και, συνεπώς, στη διεθνή θέσης της. Παρότι αυτό αναγνωρίζεται ευρέως, στην πράξη, η ΕΕ είναι ανίκανη να θέσει τέλος στην αυξανόμενη εξάρτησή της από τον εφοδιασμό με ενέργεια από παράγοντες με ισχυρή πολιτική ατζέντα οι οποίοι δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν την ολοένα και πιο ευάλωτη θέση της ΕΕ. Αυτό οφείλεται στην αντίσταση ορισμένων νέων σημαντικών μελών.

Ωστόσο, για να ολοκληρώσω, θα ήταν λάθος να πω ότι δεν υφίσταται τώρα σύστημα ενεργειακής ασφάλειας – υφίσταται, με μόνη τη διαφορά ότι αυτό είναι ατομικό και όχι συλλογικό, με εκάστη χώρα της ΕΕ να θέλει να προστατευτεί μέσω προνομιακών σχέσεων με μεμονωμένους προμηθευτές για την εύνοια των οποίων ορισμένες φορές είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν με σφοδρότητα.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, επειδή αρκετοί από μας σ’ αυτή την αίθουσα αναφερθήκαμε στο Nabucco ως ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Επίτροπο να μας αναφέρει, αν μπορεί, σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο αυτό και ποια είναι η πρόοδος που σημειώθηκε σε ό,τι αφορά το θέμα του Nabucco.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, μέλος της Επιτροπής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συζήτηση, η οποία άρχισε με το θέμα του αερίου και της αποθήκευσης αερίου, έχει λάβει γενικότερο χαρακτήρα και έχει επεκταθεί για να καλύψει την ενεργειακή πολιτική συνολικά. Φυσικά, είναι αληθές ότι εξαρτώμεθα από το αέριο. Ωστόσο, αυτό ισχύει όχι μόνο για το αέριο, αλλά και για άλλες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένου του πετρελαίου στον ίδιο ακριβώς βαθμό, του άνθρακα από την παγκόσμια αγορά και των πυρηνικών πρώτων υλών. Ακόμη και στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξάρτησή μας από χώρες με εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όπως η Ελβετία και η Νορβηγία, αυξάνεται. Η Ευρώπη εξαρτάται από άλλα κράτη. Γι’ αυτό, το θέμα της ενεργειακής απόδοσης, με άλλα λόγια, η χρησιμοποίηση της ενέργειάς μας με περισσότερο στοχευμένο τρόπο και όχι σπαταλώντας την, θα καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη. Κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών, θα θελήσουμε να συζητήσουμε τα συμπεράσματά μας μαζί σας αναλυτικά.

Το θέμα της ενεργειακής κοινότητας έχει επίσης αναφερθεί και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερη ενεργειακή κοινότητα βασισμένη στην αλληλεγγύη. Η προσέγγιση του κ. Delors μάς δείχνει την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Ωστόσο, η συμβουλή μου είναι ότι, τα αμέσως προσεχή έτη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέα μέσα· με άλλα λόγια, πρέπει να κάνουμε ενεργή χρήση του άρθρου 194 της νομικής βάσης μας, καθώς και να εκμεταλλευτούμε και άλλες ευκαιρίες, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά. Δεν έχουμε ακόμη πραγματική εσωτερική αγορά για την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο. Τα κράτη μέλη, ορισμένα εξ αυτών περισσότερο από άλλα, εκφωνούν ωραίους λόγους για την εσωτερική αγορά, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτε γι’ αυτήν και, αντίθετα, εστιάζουν την προσοχή στη δική τους εθνική βιομηχανική πολιτική. Θα έπρεπε να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Σε τέσσερα ή πέντε έτη, θα είμαστε τότε σε αξιόπιστη θέση να μιλήσουμε στα κράτη μέλη και στην κοινή γνώμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της νομικής μας βάσης.

Όσον αφορά την ενεργειακή κοινότητα, πιστεύω ότι η Ελβετία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Κροατία –και οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας γενικά– μαζί με το Μαρόκο, τις χώρες του Μαγκρέμπ, τη Μέση Ανατολή, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ανήκουν συνολικά σε μια στενά συνδεδεμένη ενεργειακή κοινότητα, με την προσθήκη της Τουρκίας ειδικότερα.

Υπήρξαν αιτήματα για διατύπωση πρόβλεψης σχετικά με την αγορά ενέργειας και αερίου. Θέλουμε να προτείνουμε σειρά διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων στο πλαίσιο του χάρτη πορείας 2050. Όμως, είναι σαφές ότι, ενόσω το ενεργειακό μείγμα είναι πρωτίστως θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών, εξαρτώμεθα από την ενεργειακή πολιτική των κυβερνήσεων των κρατών μελών για να μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις όσον αφορά την ποσότητα αερίου που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις ανάγκες μας σε αέριο. Δεν θα έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα. Παρά ταύτα, θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση σχετικά με τη χρήση αερίου που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια των προσεχών δεκαετιών. Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούμε περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου Το 2030 ή 2040, αυτός ο αριθμός θα ανέλθει άραγε στα 500 ή 600 δισεκατομμύρια ή θα πέσει στα 300 δισεκατομμύρια; Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα όσον αφορά την πρόβλεψη των αναγκών μας σε υποδομές και την εξάρτησή μας από άλλες χώρες.

Όσον αφορά το θέμα της εξάρτησής μας, πρέπει να θυμάστε ότι εξακολουθούμε να έχουμε δικά μας σημαντικά κοιτάσματα αερίου. Ωστόσο, αυτά θα εξαντληθούν τα επόμενα 15 έως 20 έτη. Ως προς αυτό, οι Κάτω Χώρες αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι αληθές ότι πρωτίστως εξαρτώμεθα από τη Ρωσία, η οποία είναι υπεύθυνη για το 25% της ευρωπαϊκής αγοράς αερίου. Το ένα τέταρτο του αερίου μας προέρχεται από ρωσικά κοιτάσματα. Είναι μια σημαντική ποσότητα, αλλά πρόκειται ακόμη για διαχειρίσιμο μέγεθος. Ωστόσο, είναι σαφές ότι τα αντίστοιχα μεγέθη για τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία κυμαίνονται από το 50% και πλέον έως το 100%, ενώ για την Πορτογαλία, το μέγεθος είναι μηδέν. Υπάρχει ένας διαχωρισμός Ανατολής-Δύσης ανάλογα με την εγγύτητα ή την απόσταση εκάστης χώρας από την τοποθεσία των κοιτασμάτων της Σιβηρίας. Λαμβάνουμε σημαντικές ποσότητες αερίου από την Αλγερία και τη Νορβηγία και θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης τον εφοδιασμό με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) το οποίο προέρχεται από το Κατάρ στη Μέση Ανατολή, είτε με πλοίο είτε μέσω τερματικών σταθμών.

Όσον αφορά την εξάρτησή μας από τη Ρωσία, θεωρώ τη Ρωσία, παρ’ όλα τα προβλήματά της, εταίρο. Ο δεκαετής διάλογος ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Είναι δεδομένο ότι εξαρτώμεθα αμοιβαία. Γιατί αυτό; Καθώς οι Ρώσοι είναι υπεύθυνοι για περισσότερο από το 50% της χρηματοδότησης για τον αγωγό Nord Stream, ο οποίος αφορά επένδυση άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προς το συμφέρον τους το αέριο να ρέει μέσω αυτού του αγωγού, διαφορετικά η επένδυση δεν θα είναι κερδοφόρα γι’ αυτούς. Επιπλέον, οι Ρώσοι θέλουν να μας πωλούν αέριο, έτσι ώστε να διαθέτουν ευρωπαϊκό συνάλλαγμα για να αγοράζουν αυτοκίνητα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσία για να αναπτύξουν τη ρωσική οικονομία. Συνεπώς, πιστεύω ότι αν συνεργαζόμαστε, θα είμαστε σε μια κατάσταση αμοιβαίας εξάρτησης, παρά εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενο εκβιασμό.

Ο επόμενος τομέας που χρειάζεται να εξετάσουμε είναι η διαφοροποίηση και η μείωση της εξάρτησής μας από άλλες χώρες. Αφενός, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι οι υφιστάμενοι αγωγοί ανακαινίζονται, έτσι ώστε η τεχνική εξάρτησή μας να μην αυξάνεται. Αφετέρου, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή σε νέες περιοχές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξαρτώμεθα από τους Ρώσους όσον αφορά το ρωσικό αέριο. Οι Ρώσοι θα πρέπει να είναι εταίροι μας όσον αφορά την πώληση και εμπορία του δικού τους αερίου, αλλά όχι στην περίπτωση αερίου από τρίτες χώρες. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου βρίσκονται στην περιοχή της Κασπίας. Ενώ φρονώ ότι το ρωσικό αέριο συνδέεται στενά με τον εταίρο μας τη Ρωσία, δεν πιστεύω ότι ο εφοδιασμός μας με αέριο από την περιοχή της Κασπίας πρέπει να φθάνει σε εμάς μέσω Ρωσίας. Οι Ρώσοι θα πρέπει να μας πωλούν το δικό τους αέριο, αλλά όχι να εμπορεύονται αέριο από τρίτες χώρες. Το αέριο από την Αλγερία και τη Νορβηγία δεν το εφοδιαζόμαστε μέσω Ρωσίας. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτύχει άμεση σύνδεση με την περιοχή της Κασπίας η οποία να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, να μην έχει παρακάμψεις και να μην μας καθιστά χωρίς λόγο εξαρτώμενους από το ρωσικό σύστημα εμπορίας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Θα ήθελα συνεπώς να ρωτήσω όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας: είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να βρούμε λύση όσον αφορά τον νότιο διάδρομο η οποία να είναι προς όφελος των ευρωπαϊκών συμφερόντων; Ή διίστανται οι απόψεις μας; Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Αν είμαστε ενωμένοι και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε προσφορές οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι προς όφελος των ευρωπαϊκών συμφερόντων, μπορούμε να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα στην περιοχή της Κασπίας. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για το έργο του αγωγού Nabucco. Συγκαλούμε συνόδους εργασίας σε εβδομαδιαία βάση και, την 1η Οκτωβρίου, θα υπάρξει συνεδρίαση υψηλού επιπέδου με το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση μόνοι μας. Αυτή θα ληφθεί από τους επενδυτές. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε ως συντονιστές για την απόφαση η οποία αφορά τα κράτη μέλη και τις γειτονικές μας χώρες, περιλαμβανομένων της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το έργο του αγωγού Nabucco είναι στον σωστό δρόμο.

Λέτε ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο. Μπορεί να ισχύει αυτό, όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι χρησιμοποιούμε σωστά κάθε ευρώ που διατίθεται από το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για συγχρηματοδοτούμενες υποδομές, σε τομείς όπου δεν θα ήταν επικερδές να προχωρήσουμε μόνοι μας. Στο εγγύς μέλλον, εσείς θα λαμβάνετε τις αποφάσεις για την περίοδο χρηματοδότησης. Ως προς αυτό πρέπει να συζητήσουμε για θέματα προτεραιότητας. Αν θέλουμε να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα σε υποδομές, πρέπει είτε να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται εντελώς εφικτό, είτε να δαπανήσουμε λιγότερα χρήματα σε άλλους τομείς. Με ενδιαφέρει να δω πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εργασίας, περιλαμβανομένων αυτών του Κοινοβουλίου.

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξή σας. Έχετε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα και από κοινού, έχουμε πείσει τα κράτη μέλη. Είμαι ευτυχής που είμαι σε θέση να πω σε όλους σας ότι θα εφαρμόσουμε γρήγορα τον κανονισμό και, στην έκθεση η οποία προγραμματίζεται για μετά από τέσσερα χρόνια, θα αναλύσουμε τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του και θα παρουσιάσουμε τα τελικά συμπεράσματά μας για το αν θα έχει νόημα να αναπτύξουμε τον κανονισμό περαιτέρω και να επεκτείνουμε το περιεχόμενό του.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 12:00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς.(RO) Η έγκριση αυτής της έκθεσης ενισχύει σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προτεραιότητα, δεδομένης της ενεργειακής κρίσης την οποία έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθούν εναλλακτικά αξιόπιστα έργα στον τομέα του εφοδιασμού με ενέργεια στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας. Δεδομένου ότι η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικότητας του αγωγού αερίου Nabucco δεν θα είναι δυνατή παρά μόνο το 2018, αυτό καθιστά το έργο AGRI περισσότερο από αναγκαίο. Αυτός ο αγωγός θα συνδέει την ευρωπαϊκή αγορά με τις πηγές αερίου στην περιοχή της Κασπίας μέσω της ενεργειακής οδού Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Ρουμανίας. Οι πολιτικοί ηγέτες των τεσσάρων συμμετεχόντων κρατών υπέγραψαν τη Δήλωση του Μπακού την περασμένη εβδομάδα. Οι πρώτες παραδόσεις αερίου από το Αζερμπαϊτζάν αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μόλις τρία έτη, ιδίως καθώς η Ρουμανία έχει ήδη αρχίσει μελέτη σκοπιμότητας για τον τερματικό σταθμό της Κωνστάντζας. Επιπλέον, το κόστος υλοποίησης ανέρχεται στο ήμισυ του κόστους του αγωγού αερίου Nabucco. Έχοντας υπόψη τις εγγυήσεις ενεργειακής ασφάλειας που παρέχονται με αυτήν τη συμφωνία, ελπίζω ότι η ΕΕ θα της δώσει την προσοχή που χρειάζεται.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς.(RO) Το θέμα της σημερινής συζήτησής μας είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Το συζητούμε καθώς ο χειμώνας πλησιάζει. Τον Ιανουάριο του 2009, η κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επισήμανε το γεγονός ότι η εξάρτησή μας από τις εισαγωγές είχε αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτήν τη φορά, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον εφοδιασμό και τη διέλευση έχουν αυξηθεί επίσης. Γι’ αυτό, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε επενδύσεις σε υποδομές στην Ευρώπη. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η υλοποίηση αυτών των υποδομών; Οπωσδήποτε αρκετά χρόνια. Μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ όταν κάθε χειμώνας σημαίνει νέα κρίση αερίου; Πόσες ακόμη παραχωρήσεις πρέπει να κάνουμε έως τότε στην Ουκρανία και τη Ρωσία; Πιστεύω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε μια εναλλακτική λύση όχι μόνο όσον αφορά την πηγή, αλλά και όσον αφορά το δίκτυο το οποίο θα συνδυάζει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πτυχές. Όταν λέω «εναλλακτική», αναφέρομαι σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν αγωγό «White Stream», ο οποίος διέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, όλα τα μέτρα που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας λειτουργεί κανονικά θα πρέπει να συνοδεύονται από μια ενεργή διπλωματία της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE), γραπτώς.(PL) Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον κ. Vidal-Quadras για το έργο του και για την προσήλωσή του στον κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Χαίρομαι που κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί ένας τόσο καλός συμβιβασμός σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο. Τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών στα σημαντικότερα θέματα έχουν συμβιβαστεί, και χάρη σε αυτόν τον συμβιβασμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα και με αλληλεγγύη, όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο. Τα σημαντικότερα θέματα σχετικά με την προστασία των κρατών μελών από πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο και την καλή συνεργασία όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ έχουν καλυφθεί από την έκθεση.

Μια σημαντική αλλαγή είναι η υποχρέωση εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών να συνεργάζονται σε επίπεδο Ένωσης για να προλαμβάνουν δυνητικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι τώρα σε θέση να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατόπιν αιτήματος ενός μόνο κράτους σε περιοχή που πλήττεται από διακοπές του εφοδιασμού με αέριο. Ο συμβιβασμός ο οποίος προτάθηκε ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω νέων μέσων ταχείας αντίδρασης. Υπό τη μορφή αυτή, ο κανονισμός αποτελεί εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο ακόμη και σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές. Ωστόσο, οι επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών είναι απαραίτητες, έτσι ώστε οι διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό να έχουν πρακτικό αντίκρισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), γραπτώς.(PL) Πολλά λέγονται εκ μέρους μας σχετικά με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, αξίζει να επιστήσουμε την προσοχή στα μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Το άρθρο 194 της Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει σαφείς προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα: η καθιέρωση ενιαίας αγοράς ενέργειας, η κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων ενέργειας και των μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας. Η έκθεση Vidal-Quadras σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης. Αυτή αντανακλά το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η οποία σήμερα είναι τόσο σημαντική. Έγγραφα αυτού του είδους συνιστούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα προς τους πολίτες σε μια περίοδο όπου πολλά λέγονται σχετικά με τα εθνικά συμφέροντα και τις τάσεις αποκέντρωσης οι οποίες διχάζουν την Ένωση. Η έκθεση δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεργαζόμενο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει σε εφαρμογή τις ευρωπαϊκές αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Το επόμενο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020». Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική στο πλαίσιο της στρατηγικής της στρατηγικής ΕΕ 2020, αλλά είναι επίσης ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η έκθεση την οποία συνέταξα, και επί της οποίας εργάζομαι επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο, καταδεικνύει επίσης ότι η κοινοτική μέθοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς.(RO) Η ασφάλεια του εφοδιασμού θα εξαρτάται, στο μέλλον, από την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος, την ανάπτυξη της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες οι οποίες προμηθεύουν την ΕΕ, καθώς και από τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τη διαφοροποίηση των διαδρομών και των πηγών εφοδιασμού εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ευτυχής διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να τροποποιήσει την πρόταση κανονισμού για να εισαγάγει ένα άρθρο ειδικά για το έργο του αγωγού αερίου Nabucco. Αυτή η ενέργεια επιβεβαιώνει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον και στο έργο του αγωγού αερίου Nabucco αναφορικά με την πολιτική πτυχή του και τη χρηματοδότησή του. Συγκεκριμένα, αυτός ο κανονισμός εγγυάται ότι οι ευρωπαίοι οικιακοί καταναλωτές θα εφοδιάζονται με αέριο ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις όπως αυτή που επικράτησε τον Ιανουάριο του 2009, όταν αρκετά κράτη μέλη δεν προμηθεύτηκαν καθόλου αέριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συντονίζει αυτά τα πιθανά σενάρια έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίζει ότι κάθε κράτος μέλος προστατεύεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς.(LV) Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις διαθέσεις του προέδρου της Ουκρανίας ή της Λευκορωσίας. Είναι σαφές ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις μηχανορραφίες περιττών μεσαζόντων οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από την κερδοσκοπία και τη χειραγώγηση στον τομέα του εφοδιασμού με αέριο. Είναι σαφές ότι ο εφοδιασμός με αέριο δεν μπορεί να καθίσταται πολιτικό όπλο για την επιδίωξη στενών εθνικών συμφερόντων. Ωστόσο, πώς πρέπει να κρίνουμε το γεγονός ότι το φυσικό αέριο στη Λετονία κοστίζει τρεις φορές περισσότερο απ’ όσο κοστίζει στη Γερμανία; Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Λετονία και η Γερμανία, αμφότερες κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν διαφορετικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των οικονομιών τους. Το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Λετονίας αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα και ΑΕγχΠ είναι το ένα δέκατο του κατά κεφαλήν εισοδήματος και ΑΕγχΠ της Γερμανίας εγείρει το ερώτημα αν όλα τα κράτη μέλη έχουν τις ίδιες συνθήκες ανάπτυξης. Μια κατεπείγουσα διευθέτηση αυτού του ζητήματος είναι απαραίτητη, τουλάχιστον αναφορικά με τις κοινές τιμές αερίου για όλα τα κράτη μέλη. Χωρίς αυτό, το ζεύγος των λέξεων «Ενωμένη Ευρώπη» καθίσταται αμφισβητήσιμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), γραπτώς. (LT) Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου βουλευτές και να επικροτήσω το ότι ένας τόσο σημαντικός κανονισμός θα εγκριθεί σε τόσο σύντομο διάστημα. Αυτό και μόνο αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι, όταν υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, η Ευρώπη είναι ικανή να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ενισχύει την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Όλοι ενδεχομένως ελπίζουμε ότι η κρίση του 2009 δεν θα επαναληφθεί και ότι δεν θα χρειαστεί να προσφύγουμε στους μηχανισμούς που ορίζονται στον κανονισμό, όμως το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο ζήτημα. Πριν από λίγο καιρό, τον Ιούνιο, ο εφοδιασμός με αέριο στη Λιθουανία μειώθηκε κατά το ήμισυ λόγω διαφωνιών μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, και αυτό μας έπεισε ότι η επιλογή του χρόνου γι’ αυτόν τον κανονισμό είναι η κατάλληλη.

Έχω συχνά επισημάνει ότι για απομονωμένες αγορές αερίου που εξαρτώνται από έναν προμηθευτή, όπως εμείς, για παράδειγμα στις χώρες της Βαλτικής, αυτός ο κανονισμός θα είναι αποτελεσματικός όταν αυτές οι αγορές συνδεθούν με ένα κοινό δίκτυο αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι συχνά ανεπαρκείς για την κατασκευή νέων αγωγών αερίου που απαιτούνται και, συνεπώς, χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, οι οποίοι το κατανόησαν αυτό και το έλαβαν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις γι’ αυτόν τον κανονισμό, και την Επιτροπή η οποία έχει επισήμως υποσχεθεί να επιλύσει το πρόβλημα των ενεργειακών νήσων στη δέσμη μέτρων για τις υποδομές στον τομέα της ενέργειας. Το μόνο που απομένει είναι να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σωστά αυτόν τον κανονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), γραπτώς.(PL) Η έγκριση του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία στο μέλλον κοινής αγοράς αερίου σε επίπεδο ΕΕ. Οι σημαντικές διατάξεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο είναι η θέσπιση της υποχρέωσης για την προετοιμασία προληπτικών μέτρων και μέτρων έκτακτης ανάγκης σε κάθε κράτος μέλος, η υποχρέωση κήρυξης έκτακτης ανάγκης στην Ένωση όταν δύο κράτη μέλη κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και η εφαρμογή του κριτηρίου του γεωπολιτικού κινδύνου στη συνολική εκτίμηση του κινδύνου όσον αφορά το ζήτημα της ενωσιακής ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο. Δεδομένης της απόκτησης της ικανότητας μεταφοράς αερίου προς αμφότερες τις κατευθύνσεις, μία χώρα η οποία κινδυνεύει να έχει ελλείψεις στον εφοδιασμό με ενέργεια θα λαμβάνει την απαραίτητη βοήθεια από άλλη χώρα η οποία εκείνη τη στιγμή έχει επαρκή αποθέματα αερίου. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι η αρχή της χρήσης των μέτρων που βασίζονται στην ιδέα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Η αναφορά στο ζήτημα της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας θα επιτρέψει την εντατικοποίηση της δραστηριότητας σε αυτόν τον τομέα από τα κράτη μέλη και θα βοηθήσει τα έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει, όπως το έργο του αγωγού Nabucco, για παράδειγμα. Εν ολίγοις, χάρη στα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση και τις εντατικές επενδύσεις σε υποδομές, είμαστε σε θέση να προστατευόμαστε ή να προφυλασσόμαστε αποτελεσματικότερα από καταστάσεις όπως αυτή που επικρατούσε το 2008 στην Ουκρανία. Το να γίνουμε πλήρως ανεξάρτητοι από το ρωσικό αέριο είναι αυταπάτη, όμως μπορούμε τουλάχιστον να ενισχύσουμε τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη συμβιβασμού σε ένα ζήτημα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για ολόκληρη την Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), γραπτώς.(PL) Ο συμβιβασμός τον οποίο διαπραγματεύτηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δημιουργεί τις αρχικές προϋποθέσεις για την πρακτική εφαρμογή της αλληλεγγύης των κρατών μελών σε περίπτωση διαταραχής στον εφοδιασμό αερίου, και αυτό το θεωρούμε επιτυχία μας. Οι διατάξεις για τις υποδομές μεταφοράς, το σύστημα αντίδρασης στην κρίση σε ενωσιακό επίπεδο, η κοινή εκτίμηση του κινδύνου και, βάσει αυτής, η δημιουργία προληπτικών σχεδίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η συμπερίληψη της γεωπολιτικής πτυχής στην εκτίμηση του κινδύνου, αποδεικνύουν όχι μόνο τη διαπραγματευτική επιτυχία των βουλευτών του ΕΚ, αλλά επίσης θέτουν τα θεμέλια για να καταστεί η ενεργειακή πολιτική περισσότερο προσανατολισμένη στην κοινότητα, πράγμα το οποίο το Κοινοβούλιο ήδη προσπαθούσε να πετύχει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE), γραπτώς.(BG) Έχουν παρέλθει μόνο 18 μήνες από τότε που ο εφοδιασμός με αέριο κατά μήκος της διαδρομής εφοδιασμού Ρωσίας-Ουκρανίας-ΕΕ είχε διαταραχθεί τον Ιανουάριο του 2009. Η Βουλγαρία ήταν η χώρα η οποία είχε τότε πληγεί περισσότερο, όμως ολόκληρη η ΕΕ συνειδητοποίησε πόσο ευάλωτες ήταν κυρίως οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Γι’ αυτό χαιρετώ την έκθεση του κ. Vidal-Quadras, η οποία παρέχει μια πανευρωπαϊκή νομοθετική απάντηση στην επέλευση και τις συνέπειες τέτοιων κρίσεων αερίου. Πέραν της περιεκτικής φύσης του νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, θα ήθελα να επισημάνω τις κατωτέρω πτυχές: τη δημιουργία ολοκληρωμένου ενωσιακού δικτύου αερίου που παρέχει αμφίδρομη ροή αερίου μεταξύ των επιμέρους χωρών· τη διασφάλιση της διασυνοριακής πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τη διατήρηση της διασυνοριακής μεταφοράς αερίου σε περιπτώσεις όπου ενεργοποιείται το υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τη χώρα μου, τη Βουλγαρία, η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων τελικά σημαίνει ότι δημιουργούνται συνδέσεις με γειτονικές χώρες, ότι η Βουλγαρία έχει περισσότερες δυνατότητες να αποθηκεύσει αέριο στο έδαφός της, και ότι τώρα υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με την εξάρτηση από έναν μόνο εξωτερικό προμηθευτή αερίου. Στην πραγματικότητα, αυτή η νέα ενωσιακή νομοθεσία προαναγγέλλει το τέλος του μονοπωλίου του εφοδιασμού της χώρας μας από την GAZPROM, πράγμα που πρέπει να λάβει χώρα την επόμενη τετραετία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς. (PL) Συγχαίρω τον εισηγητή για το καλοδιατυπωμένο έγγραφο. Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις, κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμβιβασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι τα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας είναι η υποχρέωση να καταρτιστούν, εντός δύο ετών, προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης σε κάθε κράτος μέλος και επίσης η υποχρέωση κήρυξης ενωσιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης αν δύο χώρες κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μία άλλη επιτυχία των διαπραγματεύσεων είναι η υποχρέωση της δημιουργίας ικανότητας αμφίδρομης ροής στους αγωγούς αερίου τρία χρόνια από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του κανονισμού. Συγχαίρω και πάλι τον εισηγητή. Το έγγραφο αυτό είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας.

 

4. Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου 2010.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι παρών σήμερα για να συζητήσω τις προετοιμασίες της 13ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας. Η διάσκεψη κορυφής είναι ιδιαίτερα σημαντική φέτος, καθώς εορτάζουμε την 35η επέτειο από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, χρησιμοποιώντας δε για πρώτη φορά τον μηχανισμό που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ΕΕ στο πλαίσιο των επαφών της με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Κίνα. Αυτό προπαρασκευάστηκε στην άτυπη συνάντηση Gymnich των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, όπου ήμουν παρών μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ashton και αρκετούς άλλους Επιτρόπους την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει ανάγκη, αλλά και βούληση να δράσουμε με πιο ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Πρέπει να ξέρουμε καλύτερα τι θέλουμε από στρατηγικούς εταίρους και να εκπέμπουμε το ίδιο μήνυμα 27 φωνές.

Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας αναπτύχθηκαν σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία 35 χρόνια, ιδιαίτερα στο οικονομικό πεδίο. Είμαστε σημαντικοί εμπορικοί εταίροι σε αμοιβαία βάση. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επωφελούνται της συνεχούς ανάπτυξης στην Κίνα, απαιτείται όμως να γίνουν περισσότερα για το περαιτέρω άνοιγμα της κινεζικής αγοράς και για τη βελτίωση στην εφαρμογή κανόνων, για παράδειγμα, στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτή η 13η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας είναι η πρώτη που πραγματοποιείται βάσει της δομής που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλουμε να έχουμε τη ματιά μας στραμμένη στο μέλλον και να δράσουμε ως εταίροι για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η ανάγκη για διατήρηση ανοικτών αγορών και η ισότιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η διεθνής σταθερότητα και το κράτος δικαίου.

Θα εξετάσουμε τον ρόλο των διαφόρων πολιτικών και τομεακών διαλόγων ΕΕ-Κίνας. Θα συζητηθεί η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ειδικότερα η διάστασή της που αφορά την παροχή ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής μας σχέσης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασική συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές, είναι σημαντικό να συζητήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου κατά την επερχόμενη διάσκεψη κορυφής. Μπορούμε επίσης να βασιστούμε σε μερικά συγκεκριμένα θετικά παραδείγματα, όπως είναι η νομική σχολή ΕΕ-Κίνας.

Η 13η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από δύο καίριας σημασίας διεθνή γεγονότα, συγκεκριμένα τη διάσκεψη κορυφής της G20 στη Σεούλ τον Νοέμβριο και τη διάσκεψη κορυφής για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν τον Δεκέμβριο. Η εξεύρεση κοινού παρονομαστή με την Κίνα για να ευθυγραμμιστεί η θέση της με τις προτεραιότητές μας θα αποτελούσε σημαντικό στόχο αυτής της διάσκεψης κορυφής.

Είναι επίσης σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τις παρανοήσεις και να οικοδομήσουμε σχέσεις σε επίπεδο λαών. Συνεπώς, για πρώτη φορά θα διεξαχθεί ένα πολιτιστικό φόρουμ στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής. Αυτός επίσης είναι ο λόγος για τον οποίο το 2011 θα χαρακτηριστεί Έτος Νεολαίας Ευρώπης-Κίνας με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ευρωπαϊκής και της κινεζικής νεολαίας και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Αυτή η εστίαση θα συνεχιστεί το 2012 με το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου Ευρώπης-Κίνας.

Η διάσκεψη κορυφής έρχεται μετά από έναν πολύ μεστό χρόνο από πλευράς πολιτικού διαλόγου, γεμάτο αρκετές σημαντικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν φέτος, περιλαμβανομένης της επίσκεψης του Σώματος των Επιτρόπων με επικεφαλής τον Πρόεδρο Barroso και την επίσκεψη της Cathy Ashton στην Κίνα για τον πρώτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τον Νοέμβριο προγραμματίζεται συνάντηση στο πλαίσιο του οικονομικού και εμπορικού διαλόγου υψηλού επιπέδου. Οι Επίτροποι Almunia, Rehn και εγώ ο ίδιος θα ηγηθούμε της αντιπροσωπείας της ΕΕ, η οποία θα αποτελείται από αρκετούς Επιτρόπους.

Αξιότιμοι βουλευτές, όλοι ασπαζόμαστε τον στόχο να αναπτυχθεί η Κίνα περαιτέρω, να καταστεί πιο ανοικτή και πιο διαφανής, να τηρεί τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να θεωρεί ευπρόσδεκτες τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ισότιμη βάση και να εργαστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας. Αυτό θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε περαιτέρω τη σχέση μας και –στην πορεία– να καταπιαστούμε με ζητήματα που είναι δυσχερή για μας και για την Κίνα.

Η διάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου μάς παρέχει την επόμενη ευκαιρία να αποτιμήσουμε τη σχέση μας και να συζητήσουμε αναφορικά με το πού θέλουμε να την πάμε τα προσεχή χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(EN) Κυρία Πρόεδρε, ένας παγκοσμιοποιημένος πολυμερής κόσμος, μαζί με τις προκλήσεις που συνιστούν η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η μη διασπορά των πυρηνικών, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, τα ζητήματα συλλογικής ασφάλειας όπως η τρομοκρατία και η πειρατεία και οι ειρηνευτικές προσπάθειες σε ασταθείς περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, επιτάσσει μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Κίνας και ΕΕ.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας και η Κίνα ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων. Το εμπορικό έλλειμμα υπέρ της Κίνας εν μέρει οφείλεται στις δυσχέρειες πρόσβασης στις κινεζικές αγορές. Κυρίαρχη θέση στο πρόγραμμα των προσπαθειών για την αναβάθμιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας έχουν τα μη δασμολογικά εμπόδια στις αγορές, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες.

Στη σχέση μας με την Κίνα, υπηρετούμε τα αμοιβαία συμφέροντά μας, αλλά και τις αξίες μας. Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και σε ισότιμη βάση, η ΕΕ ενθαρρύνει τη μετάβαση της Κίνας σε μια ανοικτή αγορά με βάση το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνηγορούμε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον πληθυσμό του Θιβέτ και άλλων κινεζικών επαρχιών, με απόλυτο όμως σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα της Κίνας. Επικροτούμε τις πρόσφατες συμφωνίες με την Ταϊβάν, με σεβασμό όμως στην πολιτική για μια ενιαία Κίνα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση απέδειξε την παγκόσμια αλληλεξάρτηση.

Επικροτούμε την οικονομική πρόοδο και ανάκαμψη της Κίνας ως παράγοντα σταθερότητας και παρωθούμε να γίνει περαιτέρω ανατίμηση του ρενμίνμπι για τη νομισματική τάξη του κόσμου χωρίς στρεβλώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (CS) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κίνα αντιμετωπίζουν πολλές από τις ίδιες παγκόσμιες προκλήσεις και προβλήματα: την υπέρβαση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, την αλλαγή του κλίματος, την τρομοκρατία, τη διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και πολλές άλλες προκλήσεις. Δεν θα επιλύσουμε καμία από αυτές τις προκλήσεις ή κανένα από τα προβλήματα αυτά από μόνοι μας. Πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους για κοινές λύσεις, και σε αυτό το πεδίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι φυσικοί στρατηγικοί εταίροι. Συνεπώς, προσδοκούμε ότι στην επερχόμενη διάσκεψη κορυφής και οι δύο εταίροι θα έχουν επίγνωση των παγκόσμιων ευθυνών τους και θα προτείνουν συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένες λύσεις, τουλάχιστον όσον αφορά μερικές από αυτές τις προκλήσεις και τα προβλήματα.

Σήμερα, καθώς πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη η παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη φτώχεια υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, νομίζω πως αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλοι εταίροι όσον αφορά το πρόβλημα της εξάλειψης της παγκόσμιας φτώχειας. Τα μέλη της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένουν επίσης ότι οι ευρωπαίοι αντιπρόσωποι θα προβούν σε μερικές σαφείς δηλώσεις όσον αφορά ορισμένα διμερή προβλήματα στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 6 Οκτωβρίου: δηλώσεις για την ανάπτυξη και τη στήριξη του αμοιβαίου εμπορίου, για την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στην κινεζική αγορά, περιλαμβανομένων βεβαίως των δημοσίων συμβάσεων, σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, την προστασία των προτύπων του εργατικού δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη του τουρισμού, τις ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών και νέων και ούτω καθεξής.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί υποδειγματική σχέση μεταξύ δύο φίλων, που έχουν αμοιβαίους λόγους να νιώθουν ικανοποίηση. Από ορισμένες απόψεις, αυτοί ανάγονται στο μακρινό παρελθόν, διότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Κίνα συνέβαλαν σε έναν ασφαλέστερο και πιο ευημερούντα κόσμο.

Η εμπορική πολιτική αντιπροσωπεύει έναν κρίσιμο παράγοντα σε αυτήν τη συντονισμένη προσπάθεια, ακόμη και αν κάτι δεν λειτουργεί κανονικά, και ακόμη και αν αληθεύει να πούμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια τριπλασιάστηκε το ευρωπαϊκό εμπορικό έλλειμμα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως όμως να είναι αναπόφευκτο λόγω του συνεχούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ της Κίνας, λόγω της πρώτης θέσης που αυτή καταλαμβάνει όσον αφορά τα παραποιημένα φάρμακα, της αγοράς της που είναι κλειστή στις υπηρεσίες, της απροθυμίας της να συνυπογράψει την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), καθώς και της ενστικτώδους της αντίδρασης να ασκεί μια κλειστή πολιτική ακόμη και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα: από την καταπίεση του Θιβέτ, που από πολιτισμική, πνευματική και εθνοτική άποψη καταπνίγεται, έως αυτήν την πεισματική άρνηση αναγνώρισης της de facto κυριαρχίας της Ταϊβάν, την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο και την επαίσχυντη συστηματική χρήση της θανατικής ποινής.

Όλα αυτά είναι παλαιά πολιτική για μας –και υποχρεούμαστε να το πούμε αυτό στους κινέζους φίλους μας– διότι ποιος ο λόγος να προσβάλουμε την ευφυΐα ενός λαού, ο πολιτισμός του οποίου ανέκαθεν συμβάδιζε με την εποχή; Έχουμε λίγα πράγματα να διδάξουμε την Κίνα. Το αντίθετο μάλιστα: όλο το ανταγωνιστικό δυναμικό που επιδεικνύουν οι Κινέζοι, μεταξύ άλλων στην εμπορική πολιτική, απορρέει από το γεγονός ότι η Κίνα έχει 1,5 δισεκατομμύρια κατοίκους και έναν υπουργό Εξωτερικών, 1,5 δισεκατομμύρια κατοίκους και μια δημοσιονομική πολιτική, 1,5 δισεκατομμύρια κατοίκους και ένα νόμισμα, η δε Ευρώπη των 27 + 1, που συνεχώς αμφιταλαντεύεται στις επαφές της με την Κίνα, έχει ακόμα πολλά να μάθει και πρέπει να ανακτήσει την ενότητα της.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε De Gucht, συμφωνώ με τη βασική σας επιχειρηματολογία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί στην κατεύθυνση μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα. Ωστόσο, αν, αφού πούμε αυτό, το επόμενο βήμα μας σχεδόν πάντοτε είναι να μιλάμε για μία ακόμη φορά για την κινεζική αγορά, πιστεύω ότι περιορίζουμε τους ορίζοντες μας σε ό,τι αφορά την προσέγγισή μας έναντι αυτής της στρατηγικής σχέσης. Υποτιμούμε την Κίνα και τη δική μας ευρωπαϊκή ευθύνη.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα να εξετάσω μερικά ζητήματα που υπερβαίνουν τις ομολογουμένως πολύ σημαντικές οικονομικές σχέσεις μας με τους Κινέζους. Στη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης στο Βιετνάμ, η Hillary Clinton, η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, προέβη σε μια αιφνιδιαστική κίνηση όσον αφορά την ασφάλεια στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και υιοθέτησε μια θέση που θα πρέπει να φανεί ελκυστική στους Ευρωπαίους. Περιλαμβάνει τη θέσπιση μιας πολυμερούς στρατηγικής διαχείρισης των συγκρούσεων σε αυτήν την περίπλοκη περιοχή, που έχει επίσης οικονομική σημασία για μας. Έχει η Ευρώπη θέση επ’ αυτού; Συμμεριζόμαστε αυτήν την προσέγγιση ή δεν έχουμε γνώμη;

Η επόμενη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στο Κανκούν. Την τελευταία φορά, οι Κινέζοι δεν διαδραμάτισαν ιδιαίτερα εποικοδομητικό ρόλο και το λέω αυτό με λεπταίσθητη ειρωνεία. Θα μπορούσαμε να ασκήσουμε επίσης μεγαλύτερη αυτοκριτική σε σχέση με αυτό. Υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική για να συνεργαστούμε με τους Κινέζους, ώστε να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το Κανκούν και την περίοδο μετά το Κανκούν; Είναι σαφές ότι η αμερικανική συμβολή σε αυτό το ζήτημα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανύπαρκτη επί του παρόντος ως αποτέλεσμα εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων.

Βέβαια, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε σε πρώτες ύλες και σπάνιες γαίες, το Κοινοβούλιο θα ενδιαφερόταν να ακούσει για τη στρατηγική σας σε αυτόν τον τομέα. Θέλουμε να απειλήσουμε τους Κινέζους με κυρώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ); Πιστεύετε ότι αυτός είναι ο ορθός τρόπος δράσης; Επιζητούμε μια συνεργατική στρατηγική που θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την παροχή συνδρομής στους Κινέζους, ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα τους σε αυτόν τον τομέα μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας; Θα ήθελα να μιλήσουμε όχι μόνο για τη στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά και για τη στρατηγική και τους στρατηγικούς ευρωπαϊκούς στόχους τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε για να την επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(CS) Κυρίες και κύριοι, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, οι ξένοι παρατηρητές νιώθουν συνεχώς κατάπληξη με τα ποσοστά μεγέθυνσης της κινεζικής εθνικής οικονομίας. Κατά την περίοδο αυτή, μια αναπτυσσόμενη χώρα, στην οποία η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της εξαρτιόταν από τη μη εκμηχανισμένη γεωργία, κάλυψε την υστέρηση αιώνων έναντι των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου πετυχαίνοντας ένα ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης που δεν είχαμε ξαναδεί για πάρα πολλά χρόνια. Μερικοί ηγέτες και πολιτικοί σχολιαστές λησμονούν ότι εξακολουθούμε να μιλάμε για μια αναπτυσσόμενη χώρα, όπου το 70% περίπου του πληθυσμού εξακολουθεί να θρέφει την οικογένεια του μέσω της μη εκμηχανισμένης γεωργίας, πράγμα που σημαίνει πως όταν η σοδειά είναι καλή, η οικογένεια τρώει, όταν όμως δεν είναι, πεινάει. Το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Κίνα μπορεί επομένως να συγκριθεί με εκείνο των εκβιομηχανισμένων χωρών το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Μόνο αν έχουμε κατά νου αυτόν τον θεμελιώδη παράγοντα θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες στη διάσκεψη κορυφής, χωρίς να ισορροπούμε πάνω στο λεπτό σχοινί της πρόσφατης ιστορίας, για να μην αναφερθώ στο να πιέσουμε τους εταίρους μας να κάνουν ένα γιγαντιαίο άλμα σε οποιονδήποτε από τους υπό συζήτηση τομείς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κινεζική πλευρά θα ήταν εξαιρετικά απρόθυμη να υποχωρήσει στην πίεση της ΕΕ. Όποιος θυμάται τις συνέπειες του γιγαντιαίου άλματος της δεκαετίας του 1960, αναμφίβολα θα καταλάβει σε τι πράγμα αναφέρομαι.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (NL) Η κινεζική αγορά είναι ελκυστική για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχουμε μια ζούγκλα ρυθμίσεων που τροποποιούνται συχνά και που έχουν αναδρομική ισχύ και οι οποίες φράζουν τον δρόμο στις ευρωπαϊκές εταιρείες σε αυτήν την ελκυστική αγορά.

Το έγγραφο με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Πεκίνο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου –επομένως, πολύ πρόσφατα– το καθιστά πασίδηλο στις 647 σελίδες του και στις 380 συστάσεις του προς την κινεζική κυβέρνηση. Συνεπώς, αναμένω από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας, να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας. Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο ορθώς ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή μια ενιαία, σαφή, ευρωπαϊκή φωνή, η οποία πράγματι θα εκπροσωπήσει και θα προασπίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών στην εν λόγω χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας στον ρόλο της Κίνας όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα. Στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του δικτάτορα Kim Jong-il στην Κίνα, ο κινέζος πρόεδρος Hu Jintao, δήλωσε ότι ήθελε να αυξήσει τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών με τη Βόρεια Κορέα. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ομάδα μου, το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία.

Μάλιστα, η Κίνα υποστηρίζει τη Βόρεια Κορέα, ενώ εμείς θέλουμε να δούμε την ανατροπή αυτού του απάνθρωπου καθεστώτος το συντομότερο δυνατόν. Επί του παρόντος, υπάρχουν μερικοί πολύ φοβισμένοι Βορειοκορεάτες και ειδικότερα βορειοκορεάτες χριστιανοί που ζουν στην Κίνα ως πρόσφυγες. Ευθύς μόλις εντοπιστούν από την κινεζική αστυνομία, ξαναστέλνονται αμέσως πίσω στη Βόρεια Κορέα και εγκλείονται σε στρατόπεδα εργασίας, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται και πολλά παιδιά. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί πυρηνικές δοκιμές και προκαλεί τη λιμοκτονία του ίδιου της του πληθυσμού, λαμβάνει πολιτική στήριξη από την Κίνα.

Θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει τις εμπορικές της σχέσεις με μια Κίνα που καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τέτοιον τρόπο και που δεν έπαυσε να προβαίνει στον επαναπατρισμό βορειοκορεατών προσφύγων. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα επίσης να παρωθήσω την ΕΕ να θέσει τη Βόρεια Κορέα στην κορυφή της πολιτικής ημερήσιας διάταξης των επικείμενων διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση όντως εγείρει το ζήτημα με ποιον τρόπο μπορεί να οικοδομηθεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Κίνα βάσει του οικονομικού της δυναμικού και του συστήματος αξιών μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να έχουν οικουμενικό χαρακτήρα.

Ο Garton Ash, ένας εξέχων βρετανός αναλυτής, είπε ότι οι σχέσεις με την Κίνα θέτουν τέσσερα προβλήματα, που όλα τους ξεκινούν στην αγγλική γλώσσα με το γράμμα «t»: trade (εμπόριο), Taiwan (Ταϊβάν), Tibet (Θιβέτ) –εν προκειμένω θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα την αναβολή της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2008– και, τέλος, Τιενανμέν, αναφορικά με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτό που είναι προφανές, όπως είπε ο κ. Κασουλίδης, είναι ότι καμία από τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο κόσμος επί του παρόντος, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιακή οικονομία, η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το ζήτημα της ασφαλείας, η καταπολέμηση της διασποράς των πυρηνικών –δείτε μόνο την υπόθεση του Ιράν– η διατήρηση των περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων ή η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς τη συνεργασία της Κίνας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να δημιουργήσουν μια δομημένη σχέση με την Κίνα, αν και με τα προβλήματά της. Ο πρόεδρος Bush βράβευσε τον Δαλάι Λάμα με το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου· παρά ταύτα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εξακολουθούν να είναι λειτουργικές.

Κύριε Επίτροπε, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στην ομάδα G20 και στις χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα), εμείς άραγε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε και να εδραιώσουμε αυτήν τη σχέση; Και το σημαντικότερο, κυρία Πρόεδρε, θα καταφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εξομαλύνουμε την πορεία προς την ελευθερία με δεδομένο αυτό το μάλλον μοναδικό σύστημα που συνιστά ο κινεζικός κρατικός καπιταλισμός;

Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτό είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα και θα ήθελα να σας ζητήσω, κύριε Επίτροπε, να προασπίσετε το σύστημα αξιών μας στην προσεχή διάσκεψη κορυφής, επιδεικνύοντας όμως παράλληλα και πραγματισμό ως έναν βαθμό.

 
  
MPphoto
 

  Henri Weber (S&D). (FR) Κυρία Πρόεδρε, για μια τόσο σημαντική συζήτηση, θα ήθελα να ήταν παρούσα η βαρόνη Ashton ή τουλάχιστον ένα μέλος του Συμβουλίου.

Μπράβο στην Κίνα! Αποφάσισε να τεθεί πρωτοπόρα όσον αφορά την πράσινη τεχνολογία· το 38% του προγράμματός της για μαζική ανάκαμψη αφορά τις νέες αυτές βιομηχανίες. Αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο παραγωγό και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ηλιακών συλλεκτών και ανεμογεννητριών στον κόσμο.

Θα μας χαροποιούσε όλως ιδιαιτέρως αυτή η νέα κατεύθυνση, η οποία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων ρύπανσης στην Κίνα και παγκοσμίως, αν η παραγωγή πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό, όμως, δεν ισχύει.

Οι κινεζικές εξαγωγικές εταιρείες λαμβάνουν μαζική βοήθεια από κρατικές τράπεζες και τοπικές αρχές. Μολονότι μερικές αγορές πράσινης τεχνολογίας είναι ανοικτές στις ξένες εταιρείες και στις ξένες επενδύσεις, πολλές παραμένουν περιορισμένες όσον αφορά τις ποσοστώσεις, μερικές μάλιστα είναι κλειστές. Οι ευρωπαϊκές μας βιομηχανίες επαπειλούνται αν ληφθεί υπόψη ένας τέτοιος αθέμιτος ανταγωνισμός.

Κύριε Επίτροπε, η Κίνα υπέγραψε τις συμφωνίες του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση των κανόνων.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να εξετάσουμε το ζήτημα των σχέσεων της Ευρώπης με την Κίνα και μάλιστα να χαράξουμε μια νέα στρατηγική. Έχω τρεις προτάσεις.

Πρώτον, όπως είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, χρειαζόμαστε αμοιβαιότητα. Για παράδειγμα, οι κινεζικές εταιρείες δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανοίγουν καταστήματα στην Ευρώπη, όταν απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στην αγορά των δημοσίων προμηθειών τους. Πρέπει να προβούμε σε μια επιλογή. Αναμένω να ληφθούν μέτρα σε σχέση με αυτό.

Δεύτερον, η Ένωση δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί το ντάμπινγκ όσον αφορά την ευημερία, την υγεία και το περιβάλλον χωρίς να αντιδράσει σε αυτό, καθώς φέρει άμεση ευθύνη για υπερβολικά μεγάλο αριθμό μετεγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, τα εξευτελιστικά εργατικά κόστη και οι φρικτές εργασιακές συνθήκες δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται από την Επιτροπή «φυσικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». Σε αυτό το σημείο, κύριε Επίτροπε, επιμένω ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα της η Επιτροπή.

Και τρίτον, δεν μπορούμε πλέον να εθελοτυφλούμε όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η ανοικτή στήριξη του Πεκίνου, λόγου χάρη, προς το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα ή τη Μιανμάρ, είναι προφανώς ένα πρόβλημα. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ανέκαθεν να ενθαρρύνει την ανάδυση της δημοκρατίας και των δημοκρατιών. Συνεπώς, σε αυτό το ζήτημα δεν θα πρέπει να κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, έχει γίνει λίαν αισθητό τον τελευταίο καιρό το πόσο σαστισμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας. Αυτό αντανακλάται επίσης στον διάλογό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να πω ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον οποίο συμμετέχουμε με την Κίνα, έχει περιέλθει σε κρίση κατά κάποιον τρόπο, μια κρίση για την οποία πρέπει να βρούμε λύσεις.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός αυτού του ολοένα και ισχυρότερου παράγοντα της παγκόσμιας πολιτικής πολύ πρόσφατα είπε ότι τα οικονομικά επιτεύγματα στην Κίνα ενδέχεται να πάνε χαμένα, αν δεν υπάρξουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωστοποιούν τις απόψεις τους και θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να ελέγχουν την κυβερνητική εξουσία.

Θα ήθελα να συζητηθούν πάλι αυτά τα ζητήματα σοβαρά στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας. Όπως πάντοτε ακούμε από εκπροσώπους της Κίνας ότι η χώρα λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες της πλειοψηφίας, πρέπει να είμαστε ικανοί να δείξουμε ότι μερικά γενναία μεμονωμένα πρόσωπα, αρκετά από τα οποία βρίσκονται τώρα στη φυλακή εξαιτίας των απόψεών τους, είναι στην πράξη τα ίδια ακριβώς άτομα που εκφράζουν την πλειοψηφία των ανθρώπων, καθώς εφιστούν την προσοχή όλων στις καταχρήσεις που συνεχίζονται. Στις εν λόγω καταχρήσεις περιλαμβάνονται το σκάνδαλο του γάλακτος, τα σχολεία με σοβαρές κατασκευαστικές ατέλειες και το σκάνδαλο με τον ιό HIV/AIDS. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε ίσως να καθιερώσουμε έναν νέο διάλογο με την Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι έχουν υπάρξει μερικές θετικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Κίνας και ότι τα βασανιστήρια αποδοκιμάζονται ολοένα και περισσότερο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να καταπιαστούμε με αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι πολύ πρόσφατα στην Κίνα υπήρξε μείωση του αριθμού των εγκλημάτων που επισείουν την ποινή του θανάτου. Όλα αυτά μας δίνουν ακόμη μεγαλύτερο λόγο να συνεχίσουμε έναν δυναμικό διάλογο με την Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας θεωρείται πολύ σημαντική από διεθνικούς εταιρικούς ομίλους που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, οι οποίοι θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντλήσουν περισσότερα κέρδη από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κίνα – περισσότερα κέρδη που θα διασφαλιστούν σε βάρος των κινέζων εργατών, δεκάδες εκατομμύρια των οποίων υφίστανται αποτρόπαια εκμετάλλευση, μετανάστες στην ίδια τους τη χώρα χωρίς ανθρώπινα ή εργασιακά δικαιώματα, οι οποίοι κοστίζουν στις μεγάλες επιχειρήσεις μόλις το 2,7% του κόστους των αμερικανών εργατών.

Η διάσκεψη κορυφής είναι επίσης σημαντική για το κινεζικό καθεστώς, που θέλει να εντατικοποιήσει το εμπόριό του με την ΕΕ. Αγνοήστε τη διπλωματική γλώσσα του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για το εμπόριο: πρόκειται για ένα άκρως καταπιεστικό καθεστώς, το οποίο συστηματικά συνθλίβει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ωστόσο, οι κινέζοι εργαζόμενοι αγωνίζονται τώρα για ελεύθερα και ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, προκειμένου να αγωνιστούν για τα πραγματικά τους συμφέροντα.

Τους τελευταίους μήνες, νεαροί κινέζοι εργάτες ειδικότερα τέθηκαν επικεφαλής απεργιακών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοινώνοντας στο καθεστώς και στις μεγάλες επιχειρήσεις της Δύσης ότι δεν θα υφίστανται πλέον τη μεταχείριση απρόσωπων γραναζιών στον ανελέητο τροχό της καπιταλιστικής παραγωγής και των κερδών που αντλούν μεγάλες επιχειρήσεις της Δύσης. Είθε οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι να τους υποστηρίξουν μέχρι τέλους στον αγώνα τους για δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω όλους τους προηγούμενους ομιλητές, που μίλησαν για αξίες, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της κομμουνιστικής δικτατορίας στην Κίνα. Ωστόσο, σήμερα, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή στα οικονομικά ζητήματα. Η Κίνα δεν είναι πλέον αναπτυσσόμενη χώρα. Αποτελεί τώρα τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Το 2009, το έτος της οικονομικής κρίσης, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας άγγιξε το 9% και στο πρώτο εξάμηνο του 2010, υπερέβη το 11%. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά ζητημάτων, διότι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας συνεχίζουν να επισκιάζονται από υφιστάμενους εμπορικούς φραγμούς, ιδιαίτερα στην κινεζική αγορά. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες λαμβάνω έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό μηνυμάτων από επιχειρηματίες που διαμαρτύρονται για την επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Κίνα. Πολλές αγορές, για παράδειγμα στον κατασκευαστικό κλάδο ή στον χρηματοοικονομικό κλάδο, παραμένουν κλειστές. Υπάρχουν προβλήματα με τις άμεσες επενδύσεις και εξακολουθεί να υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη προστασία σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Τα μη δασμολογικά εμπόδια υφίστανται σε ευρεία κλίμακα και η κινεζική υποχρεωτική πιστοποίηση, λόγου χάρη στο πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής, δυσκολεύει τη ζωή των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η έλλειψη πρόσβασης στο σύστημα δημοσίων προμηθειών, η έλλειψη ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά πρώτων υλών και ένας αυξανόμενος αριθμός υποθέσεων αντιντάμπινγκ, επιδοτήσεων των εξαγωγών, περιορισμών στις εξαγωγές και κρουσμάτων πειρατικών προϊόντων και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης αποτελούν περαιτέρω παραδείγματα της μη ικανοποιητικής φύσης της τρέχουσας συνεργασίας μας με την Κίνα.

Ωστόσο, η Κίνα είναι ισότιμος εταίρος και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Κίνα να κλείσει την κινεζική αγορά σε ξένες εταιρείες. Κύριε De Gucht, στην επιτροπή, μας είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι «ανοικτή, όχι όμως αφελώς ανοικτή». Συμμερίζομαι πάρα πολύ την άποψή σας και θα ήθελα να πω με πολύ κατηγορηματικό τρόπο ότι μου αρέσει ο σαφής τρόπος με τον οποίο συχνά εκφράζεστε. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι θα μιλήσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην Κίνα.

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί πιο στενά τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών και να τις εκπροσωπεί πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να εξαναγκάσει την Κίνα να εκπληρώσει επιτέλους τις υποχρεώσεις της ως μέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επίτευξη μιας καλής εταιρικής σχέσης μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, αμφότερες οι πλευρές πρέπει να συμπεριφέρονται ως εταίροι.

 
  
MPphoto
 

  Emilio Menéndez del Valle (S&D). (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Κίνα έχει επιδοθεί σε μια επίθεση εξαγωγών και επενδύσεων πρακτικά σε όλες τις ηπείρους. Οι εμπορικές συναλλαγές και οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Σύμφωνα με προβλέψεις, το 2014 η Κίνα θα προσπεράσει την Ευρώπη και θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τις λατινοαμερικανικές εξαγωγές, ενώ, έως το 2015, η Λατινική Αμερική θα αγοράζει περισσότερα από την Κίνα παρά από την Ευρώπη.

Παρά ταύτα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εκφραστεί μια ενδιαφέρουσα επιφύλαξη, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο, αν οι συμφωνίες μας εταιρικής σχέσης με την κεντρική Αμερική, η πολυμερής εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ, Περού και Κολομβίας και η μελλοντική συμφωνία με τη Mercosur τονώσουν το διμερές εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής.

Στην τελευταία διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2009, αμφότερα τα μέρη υποστήριξαν έναν τριμερή διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και την Αφρική και συμφώνησαν να διερευνήσουν πιθανά πεδία συνεργασίας. Δεν θεωρεί η Επιτροπή, δεδομένης επιπλέον της απουσίας του Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να προωθηθεί παρόμοιος διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική στην προσεχή διάσκεψη κορυφής;

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, η Κίνα είναι πλέον ένα μυθωδώς πλούσιο κράτος που έχει λάβει ώθηση από μια οικονομική ανάπτυξη η οποία κάθε χρόνο κυμαίνεται μεταξύ 8 και 15%. Η οικονομική της επίδοση τής εξασφάλισε τον τίτλο «εργαστήριο του κόσμου», ενώ εδώ και κάποιες δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει τον ρόλο του απόλυτου καταναλωτή.

Η Κίνα παράγει και πουλά τονώνοντας την αμερικανική κατανάλωση λόγω του ότι, παράλληλα με τα εμπορεύματα που πωλούνται, παρέχει στις ΗΠΑ καταναλωτική πίστη. Επομένως, η Κίνα, που ενθαρρύνει την αμερικανική κατανάλωση περισσότερο από τη δική της, βλέπει τώρα να της υποβάλλονται αιτήματα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η στρατηγική αλληλεξάρτηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας είναι τέτοιου είδους που οποιαδήποτε πραγματική αλλαγή σε αυτήν την παράξενη εταιρική σχέση δεν θα είχε επιπτώσεις μόνο σε αυτές τις δύο χώρες. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας, μολονότι είναι ζωτικής σημασίας, προφανώς έχουν λιγότερα κοινά στους πιο σημαντικούς τομείς.

Εφόσον είναι προς το συμφέρον της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίζονται οι ευρωπαϊκές εξαγωγές από ένα εξαιρετικά ισχυρό ευρώ, θα βρισκόμαστε σε θέση αδυναμίας. Ταυτόχρονα, αφότου η Κίνα έγινε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με δικαίωμα αρνησικυρίας, κατέστη και υπολογίσιμη δύναμη στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.

Αυτή η χώρα που, στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη, απαιτεί με πολλούς τρόπους την προσοχή μας. Η σταθερότητα εξαρτάται πλέον και από την Κίνα. Για όλους αυτούς τους λόγους και για όλα αυτά τα ζητήματα, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι χρειαζόμαστε κατεπειγόντως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις εξωτερικές σχέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλά σημαντικά θέματα θα τεθούν στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας. Πιστεύω ότι ένα από τα κύρια θέματα είναι η προώθηση του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου, εντέλει δε η σταδιακή ενσωμάτωση της Κίνας στην παγκόσμια οικονομική σκηνή ως υπεύθυνου και αξιόπιστου εταίρου.

Σήμερα, παρόλο που η Κίνα εντάχθηκε στον ΠΟΕ πριν από σχεδόν 10 χρόνια, στις 11 Νοεμβρίου 2001 για την ακρίβεια, και επωφελήθηκε ουσιαστικών πλεονεκτημάτων, δεν υπήρξε καμία αμοιβαιότητα στις δεσμεύσεις, ούτε βελτιώσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των διεθνών επενδυτών σε ορισμένους τομείς της αγοράς της.

Ειδικότερα, δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στα προβλήματα που αφορούν το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων προμηθειών, τα πνευματικά δικαιώματα και την παραποίηση/απομίμηση, τις επιδοτήσεις για εξαγωγές και τη νομισματική αγορά, οι δε δυσχέρειες για τις διεθνείς εταιρείες παραμένουν ουσιαστικά ακριβώς οι ίδιες, παρόλο που, το επαναλαμβάνω, η Κίνα εντάχθηκε στον ΠΟΕ πολλά χρόνια πριν.

Η κινεζική αγορά συνεχώς επεκτείνεται. Οι επιθετικές πολιτικές της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγικές επιδοτήσεις, που χρησιμοποιούνται ως μοχλός χάρη στην αξία του νομίσματος της, και τα σαφάρι στην Αφρική για τη λεηλασία πρώτων υλών, είναι στοιχεία που αφορούν εκείνους που φοβούνται μια παγκόσμια οικονομική ανισορροπία, η οποία ενδέχεται να υπονομεύσει την ειρήνη στον κόσμο.

Συνεπώς, τώρα είναι ορθό να αναρωτηθούμε μερικά πράγματα: ήταν καλή ιδέα που επιτρέψαμε στην Κίνα να ενταχθεί στον ΠΟΕ στις 11 Νοεμβρίου 2001 χωρίς να συμφωνήσουμε πρώτα ποιες θα πρέπει να είναι οι υποχρεώσεις της; Αναρωτιέμαι αν ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση: τι συνέβη στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 και έπειτα, εξ όσων μπορώ να διαπιστώσω, δεν αφέθηκε να προχωρήσει όσον αφορά τις οικονομικές της πτυχές;

Θα μπορούσε η συνάντηση της 6ης Οκτωβρίου 2010 να αποτελέσει μια ευκαιρία για να συναφθούν συμφωνίες που να δίνουν στις διεθνείς εταιρείες ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά; Στην προσεχή συνάντηση, θα είναι δυνατό να συζητήσουμε την πιστοποίηση αδειών για πρόσβαση στην κινεζική αγορά, ειδικότερα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς, χωρίς να χρειάζεται οι διεθνείς εταιρείες να παραδίδουν την τεχνογνωσία τους;

Περιμένω να ακούσω συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις από τον αρμόδιο για το εμπόριο Επίτροπο, καθώς και τις απόψεις του για την προσεχή συνάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η διάσκεψη κορυφής θα έχει μεγάλη σημασία για την ΕΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σημαντική και για την Κίνα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Κίνα θέλει μια ισχυρή, ολοκληρωμένη Ευρώπη. Θέλει έναν πολυπολικό –όχι διπολικό– κόσμο και πρέπει να το επικροτήσουμε αυτό.

Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ έχει μια ισχυρή, συντονισμένη προσέγγιση σε πολλά σημαντικά ζητήματα – για παράδειγμα, τους εμπορικούς δεσμούς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να μας βοηθήσει να έχουμε πρόσβαση στην τεράστια και μεγεθυνόμενη κινεζική αγορά, αλλά και σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Ιδιαίτερα η ενέργεια αποτελεί ζωτικό ζήτημα τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κίνα. Συνεπώς, πιστεύω ότι η συνεργασία σε τέτοια πράγματα όπως η καθαρή ενεργειακή τεχνολογία είναι για μας ένα σημαντικό θέμα προς συζήτηση. Θα πρέπει να έχουμε συζητήσεις για την ανταλλαγή τεχνολογίας, όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας και θα είναι καλό για την ενεργειακή μας πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε De Gucht, μια στρατηγική εταιρική σχέση συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο εταίροι μιλούν με μία φωνή. Ένας από τους δύο εταίρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς δεν έφθασε σε αυτό το σημείο σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Γνωρίζουμε ότι η κοινή ευθύνη μεταξύ των δύο εταίρων εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Για τον λόγο αυτόν, το ζήτημα της εταιρικής σχέσης στα εξωτερικά ζητήματα και τα ζητήματα πολιτικής ασφαλείας, στην περιφερειακή ασφάλεια και σε σχέση με θέματα όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα είναι τεράστιας σημασίας. Στους δύο τελευταίους τομείς, ειδικότερα, συνέβησαν γεγονότα που οδήγησαν στο να αναλάβει η Κίνα αυξανόμενη ευθύνη.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να υπάρξει κοινή ευθύνη για το εμπόριο και τα οικονομικά πρότυπα, για τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Πιστεύω ότι η Κίνα δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε αυτά τα ζητήματα, καθώς γίνεται ισχυρότερη τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη. Η τεράστια οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα από το 1980 και μετά χρήζει του θαυμασμού μας. Τον 18ο αιώνα, η Κίνα είχε ακαθάριστο εθνικό προϊόν που ανερχόταν στο ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, είναι σε φάση να επανέλθει σε αυτήν τη θέση. Αυτό ισχύει επί του παρόντος με το 8% του πληθυσμού. Αντιπροσωπεύει μια δραματική αλλαγή στην κατάσταση, η οποία θα καταλήξει σε μια οικονομική μετατόπιση ισχύος από πολιτικής άποψης. Η χρηματοπιστωτική κρίση το κατέστησε αυτό λίαν σαφές.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν μόνο όταν η Κίνα θα είναι έτοιμη να ανοίξει πραγματικά τις αγορές της. Πρέπει να σταματήσει να ακολουθεί μια προσέγγιση αποκλεισμού των άλλων όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και την αδειοδότηση, πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και να την εφαρμόζει σωστά, και πρέπει να σταματήσει την πρακτική να συνάπτει συμβάσεις που περιλαμβάνουν την αναγκαία μεταφορά τεχνογνωσίας από κινεζική σκοπιά.

Πιστεύω ότι καθήκον μας σε αυτήν τη διάσκεψη κορυφής είναι να επιχειρήσουμε να καθορίσουμε το καθεστώς της Κίνας όσον αφορά την οικονομία της αγοράς, διότι το θεωρώ αυτό καίριο ζήτημα για να προωθήσουμε τις εν λόγω εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν τη διάσκεψη κορυφής, προκειμένου να συμφωνήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα σε κοινές θέσεις για τη διάσκεψη της κλιματικής αλλαγής στο Κανκούν. Είναι σημαντικό να αντλήσουμε διδάγματα από τα γεγονότα στην Κοπεγχάγη. Είναι ακατανόητο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύτηκαν μια συμφωνία με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή με την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική, και ότι η φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοήθηκε.

Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί και πάλι στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και να ασκήσει θετική επιρροή στους στρατηγικούς της εταίρους. Η Κίνα έχει ουσιαστικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο επειδή είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και έχει μια ανθούσα οικονομία, αλλά και διότι αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τον μεγαλύτερο καταναλωτή άνθρακα.

Έως το 2020, η Κίνα προτείνει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας παράλληλα τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις δασώδεις εκτάσεις της. Αυτό είναι μια αρχή, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι αν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη μας.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώς καθόρισε ορισμένους στόχους. Υπάρχουν άλλοι που είναι αναχρονιστικοί και θεωρώ τη μη αναγνώριση της Κίνας ως οικονομίας της αγοράς έναν από αυτούς. Αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημασία της πρόσβασης στην αγορά. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου De Gucht στο ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής μπορούν να διοχετευθούν στην κινεζική αγορά μόνο μέσω του Hong Kong. Καλό θα ήταν να πάρει η Επιτροπή μέτρα και σε αυτόν τον τομέα. Αρκετοί ομιλητές έθιξαν το ζήτημα της συνεργασίας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Όντως, η έλλειψη συνεργασίας συνέβαλε επίσης στην αποτυχία της Διάσκεψης Κορυφής της Κοπεγχάγης. Τέλος, όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: είναι σωστό να τασσόμαστε απερίφραστα υπέρ της αυτονομίας του Θιβέτ, υπέρ του αγώνα των μειονοτήτων, ας μην λησμονούμε όμως ότι 700 εκατομμύρια κάτοικοι αγροτικών περιοχών και 200 εκατομμύρια φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν καθόλου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη, το δε ζήτημα της φοίτησης των παιδιών τους στα σχολεία δεν έχει επιλυθεί.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα σήμερα να επαναλάβω και πάλι κάτι που έλεγα ανέκαθεν: οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας είναι εξαιρετικά σημαντικές για αμφότερα τα μέρη και για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα, καθώς η Κίνα συνεχίζει την ταχεία της μεγέθυνση και η ΕΕ ακόμη πασχίζει να αντιμετωπίσει την κρίση.

Η ΕΕ χρειάζεται την Κίνα και η Κίνα χρειάζεται την ΕΕ. Μέχρι τώρα, δεν έχει επιτευχθεί καμία πραγματική στρατηγική συμφωνία από την ΕΕ με το Πεκίνο. Ελπίζω ότι η επικείμενη διάσκεψη κορυφής θα μας δώσει την κατάλληλη ευκαιρία να μιλήσουμε με μία φωνή και να καθιερώσουμε μια στρατηγική προσέγγιση στις σχέσεις μας με την Κίνα.

Κύριε Επίτροπε, καθώς το πρόγραμμα τώρα είναι πολύ κοντά και είναι πολύ σημαντικό, τα ακόλουθα ζητήματα είναι ουσιαστικής σημασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τούτο το φθινόπωρο και την ερχόμενη άνοιξη. Πρώτον, στην G20, η Ευρώπη και η Κίνα πρέπει να οικοδομήσουν μια ισχυρή και αποτελεσματική εταιρική σχέση. Δεύτερον, υπάρχει το Κανκούν, με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αποτυχία της ΕΕ σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος στη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης. Τρίτον, υπάρχει το ζήτημα της διεθνούς βοήθειας και ανάπτυξης –όχι μόνο για την Αφρική– με στόχο να εργαστούμε από κοινού για να υλοποιήσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, αντί να παραμείνουν απλώς ευσεβείς πόθοι.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα επί της διαδικασίας. Ήλπιζα όλη αυτήν την ώρα ότι το Συμβούλιο θα δεήσει ενδεχομένως να εμφανιστεί. Τώρα η συζήτηση σχεδόν ολοκληρώθηκε και το Συμβούλιο δυστυχώς έλαμψε διά της απουσίας του. Αυτό σημαίνει άραγε ότι το Συμβούλιο δεν θεωρεί αναγκαίο να συζητά με το Κοινοβούλιο τις στρατηγικές σχέσεις με την Κίνα ή πώς αλλιώς θα πρέπει να το εκλάβουμε αυτό; Πώς μπορούμε να καταστήσουμε σαφές στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο δικαιούται να διαδραματίσει ρόλο στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών σχέσεων;

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω για μία ακόμη φορά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Αυτή αναφέρει ότι ένας Επίτροπος μπορεί να εκπροσωπεί πλήρως την Αντιπρόεδρο και να ομιλεί εξ ονόματός της, μεταξύ άλλων, σε σχέση με ζητήματα σύνθετης σημασίας και με την ιδιότητά της ως προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Υποθέτω ότι αυτό ακριβώς έπραξε ο κ. De Gucht. Αυτό όντως σημαίνει ότι για μία ακόμη φορά εισάγουμε τη διευθέτηση της διπλής αρμοδιότητας σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Θεωρώ τον κ. De Gucht εκπρόσωπο της βαρόνης Ashton σε ολόκληρο το πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Έχουμε όλοι μας επίγνωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η μόνη που αναγνωρίζει τις ευκαιρίες τις οποίες παρέχει μια έξυπνη, πράσινη οικονομία με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και ευημερίας.

Η Κίνα είναι μία από τις χώρες που έθεσαν παρόμοιες προτεραιότητες και επενδύουν σε αναδυόμενους κλάδους, πράσινες τεχνολογίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και έξυπνα δίκτυα. Πέραν της επιδίωξης στενής συνεργασίας σε αυτούς τους οικονομικούς τομείς, πιστεύω ότι ένας άλλος τομέας προτεραιότητας που πρέπει να μελετηθεί είναι το εμπόριο. Αυτό είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις της μεγέθυνσης, της απασχόλησης και των επενδύσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κίνα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας για να διασφαλίσουμε ότι οι φραγμοί που θέτουν προσκόμματα στη ροή του εμπορίου και των επενδύσεων θα μειωθούν και για να προωθήσουμε το εμπόριο με βάση σαφώς καθορισμένα πρότυπα.

Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς που καθιερώσαμε με την Κίνα, έναν από τους βασικούς στρατηγικούς μας εταίρους.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Η Κίνα είναι ένας σημαντικός επιχειρηματικός και εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι φυσικά υπέρ μιας πιο στενής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, αυτή όμως πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαιότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τις κοινωνικές συνθήκες στην Κίνα, καθώς σπεύδουμε να συνάψουμε καλές εμπορικές σχέσεις, κοινή έρευνα, κοινά μέτρα για την περιβαλλοντική προστασία ή άλλα πράγματα. Ο πληθυσμός της Κίνας αποτελεί σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού και παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές αλλαγές στην Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια οδήγησαν σε βελτιώσεις, πρέπει να μην αμελήσουμε την παρέμβαση που απαιτείται, ώστε η Κίνα να καταστεί πραγματικά ανοικτή και δημοκρατική χώρα.

Μιλάμε για περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι δικαιούνται να τους διασφαλιστούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι το επόμενο έτος είναι το έτος νεότητας στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρώπης-Κίνας, στη δε Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το έτος εθελοντισμού. Συνεπώς, θεωρώ αναγκαίο να θέσουμε ως στόχο να καθιερώσουμε προγράμματα που θα είναι όσο το δυνατόν πιο αλληλένδετα και να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τις ανταλλαγές νέων ανθρώπων, καθώς η νεότερη γενιά αντιπροσωπεύει το μέλλον για όλους εμάς. Αν δημιουργήσουμε συνθήκες για συνεργασία τώρα, τόσο το καλύτερο για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας παραμένει μια ανηλεής κομμουνιστική δικτατορία, κάθε μέρα όμως η καπιταλιστική Κίνα καταρρίπτει ένα ακόμη οικονομικό ρεκόρ. Πρόκειται να προσπεράσει την Ιαπωνία ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και αποτελεί ήδη –γεγονός που προκαλεί έκπληξη– μακράν τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Βραζιλίας, καθώς η Κίνα πραγματικά δραστηριοποιείται σε όλα τα μήκη και πλάτη.

Όλοι γνωρίζουμε τη μαζική της διεκδίκηση για φυσικούς πόρους στην Αφρική και την επαίσχυντη υποστήριξη της στον καταδικασμένο εγκληματία πολέμου πρόεδρο Bashir του Σουδάν και στη δικτατορία του Mugabe στη Ζιμπάμπουε. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός πολέμου δι’ αντιπροσώπου στο Σουδάν, με την Κίνα να υποστηρίζει τον Βορρά και την Αμερική τον Νότο, στο πλαίσιο της επιδίωξης του νότου να ανεξαρτητοποιηθεί.

Σε αυτήν τη διάσκεψη κορυφής, όντως ελπίζω ότι θα τεθεί επίσης η επικύρωση του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και η μεταρρύθμιση των διαβόητων στρατοπέδων εργασίας Laogai. Ένα καλό νέο αποτελεί κατά τη γνώμη μου –και μιλώ ως πρόεδρος της ομάδας φιλίας ΕΚ-Ταϊβάν– το γεγονός ότι η κομμουνιστική Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αντιμετωπίζει πλέον την Ταϊβάν με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποκλιμάκωση της έντασης στα Στενά.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος ορθώς περιέγραψε την Κίνα ως στρατηγικό εταίρο, πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς: αυτή η σχέση είναι μονόδρομος!

Η Ευρώπη έχει στρατηγική σημασία για την Κίνα, πράγμα που σημαίνει ότι η Κίνα τηρεί μια σαφή και επιθετική στάση απέναντι μας· ξέρει τι θέλει από την Ευρώπη και παίρνει αυτό που θέλει: η Κίνα διαμορφώνει τους κανόνες κατά τρόπο που να την βολεύουν.

Είμαστε, μάλιστα, υποχείριο στη βούληση της. Επιλέξαμε να μην προβούμε σε καμία επιλογή, να μην καθορίσουμε πραγματικές και μακρόπνοες συνθήκες όσον αφορά την οικονομία, το εμπόριο και ακόμα λιγότερο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιλέγουμε την ευσπλαχνική αποσιώπηση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μην τυχόν και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα του Θιβέτ, το παγκόσμιο ρεκόρ για θανατικές ποινές και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει. Ακόμη και αν καθορίσουμε δειλά ορισμένες προϋποθέσεις, αφήνουμε έπειτα την Κίνα να τις καταπατά όλες συστηματικά.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω ρωτώντας –ο Επίτροπος το έθεσε πολύ καλύτερα από εμένα διατυπώνοντας ένα θεμελιώδες ερώτημα– τι ζητάμε από την Κίνα; Τι θέλει η Ευρώπη από την Κίνα; Ίσως είναι καιρός να αναρωτηθούμε σοβαρά επ’ αυτού!

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να συγκαλέσει τρεις κρίσιμες διασκέψεις κορυφής: την πρώτη με την Κίνα, τη δεύτερη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την τρίτη με την Αφρική. Ταυτόχρονα, θα έχει παρέλθει ένας χρόνος από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία.

Ήλθε πλέον η ώρα να διαδραματίσει η Ευρώπη τον ρόλο της ως παγκόσμιος παράγοντας στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο συνάπτοντας οικονομικές εταιρικές σχέσεις, αλλά και πολιτικές, σε σχέση με τη διασπορά των πυρηνικών, την αλλαγή του κλίματος, την ασφάλεια και τον ρόλο της Κίνας στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Συνεπώς, ήλθε πλέον η ώρα να συγκαλέσουμε μια διάσκεψη κορυφής που θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Αυτή είναι η δέκατη τρίτη διάσκεψη κορυφής, είναι όμως η πρώτη στην οποία η Ευρώπη πρέπει να δράσει με μία φωνή.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, συμφωνώ με τη θέση που διατύπωσε ο συνάδελφος βουλευτής όσον αφορά την απουσία του Συμβουλίου από αυτήν τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Πρέπει να πω ότι το βρίσκω κάπως άκομψο από πλευράς Συμβουλίου.

Καθώς πλησιάζει η επόμενη διάσκεψη κορυφής στις 6 Οκτωβρίου, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει με απόλυτο και αποφασιστικό τρόπο να επιχειρήσουν να λάβουν μέτρα από κοινού ως προς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Τέτοια εποχή πέρυσι, σε αυτήν εδώ ακριβώς την Αίθουσα, ήμασταν ήδη απασχολημένοι παρωθώντας την Ευρώπη να πράξει ό,τι μπορούσε για να καταλήξει σε μια φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στην Κοπεγχάγη. Είδαμε ότι τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν στις ελπίδες και τις προσδοκίες μας. Έναν χρόνο μετά οι ανησυχίες μας παραμένουν οι ίδιες, αν όχι πιο σοβαρές.

Για να μπορέσουμε τώρα να εξαναγκάσουμε ή να πείσουμε τους εταίρους μας, πρέπει να δείξουμε ότι η αποφασιστικότητά μας έχει μείνει απολύτως ακέραια, να δείξουμε, λόγου χάρη, ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των χωρών του Νότου. Για τον σκοπό αυτόν, η προφανής απάντηση είναι η καθιέρωση καινοτόμου χρηματοδότησης – και όντως άκουσα τον λόγο που έβγαλε ο πρόεδρος Sarkozy στον ΟΗΕ χθες.

Για παράδειγμα, η καθιέρωση ενός φόρου άνθρακα στα σύνορά μας δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Θα επενεργήσει ως κίνητρο για χώρες που δεν σημειώνουν αρκετή πρόοδο σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος· μάλιστα, θα συνιστούσε κάτι πολύ περισσότερο από απειλή, καθώς θα συνέβαλε στην προστασία των θέσεων εργασίας μας και των επιχειρήσεών μας, βοηθώντας μας να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την περίοδο μετά την κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο τρίμηνο της περσινής χρονιάς, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε από την Κίνα εμπορεύματα αξίας που υπερέβαινε το τετραπλάσιο σε σύγκριση με ό,τι εξήγαγε σε αυτήν τη χώρα.

Η ΕΕ συνολικά αντιμετωπίζει ανάλογη απειλή από τη μεγεθυνόμενη κινεζική οικονομία. Το 2009, η ΕΕ εισήγαγε από την Κίνα εμπορεύματα αξίας 215 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξήγαγε όμως εμπορεύματα αξίας μόλις 82 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ίσως να προσδοκούσαμε να αντισταθμίσουμε το έλλειμμα στο εμπόριο με ένα θετικό πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών, αλλά το πλεόνασμα εκεί ήταν ένα ισχνό ποσό ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιτρέπουμε στους Κινέζους να καταστρέψουν τις βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας των εθνικών κρατών της Ευρώπης, ασπαζόμενοι την παγκοσμιοποίηση και ανοίγοντας τις αγορές μας σε εμπορεύματα με χαμηλό κόστος παραγωγής, τα οποία απλώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε εμπορεύματα που καταστρέφουν τις βιομηχανίες μας και καταστρέφουν τις θέσεις εργασίας των λαών μας.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Οι προετοιμασίες για την επικείμενη διάσκεψη κορυφής είναι πολύ σημαντικές, διότι τα θέματα που θα συζητηθούν θα καθορίσουν την κατεύθυνση της πολιτικής, καθώς και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο της συνεργασίας μας. Είναι άκρως σημαντικό να τηρήσουμε τις απαιτήσεις που αφορούν τις προδιαγραφές ποιότητας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει την προστασία του κλίματος, αλλά και με τα κοινωνικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα, τέλος δε με το πρόβλημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι ανάγκη να αναλύσουμε πολύ σοβαρά τις δυσχέρειες που ανακύπτουν σε σχέση με την πρόσβαση στην κινεζική αγορά, καθώς και σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αρχές των δημοσίων προμηθειών που ακολουθεί η κινεζική κυβέρνηση. Πρέπει να επικροτήσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και το Έτος Νεολαίας Ευρώπης-Κίνας. Στην προσέγγισή μας έναντι της Κίνας απαιτείται μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στα κράτη μέλη. Μόνο τότε θα είναι αποτελεσματική η πολιτική μας.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). (ES) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση στο πλαίσιο των σχέσεών της με τις αναδυόμενες χώρες: πρέπει να οργανωθούν οι σχέσεις μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμπορικό, πολιτικό, στρατηγικό και ανθρωπιστικό συμφέρον έναντι του πλέον σημαντικού της εταίρου: της Κίνας.

Η Ισπανία εξάγει στην Κίνα εμπορεύματα αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ και εισάγει από αυτήν εμπορεύματα αξίας 580 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κοινότητα της Βαλένθια εξάγει στην Κίνα εμπορεύματα αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ και εισάγει από αυτήν εμπορεύματα αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε θετικό ισοζύγιο σε ποσοστό 240%.

Η Κοινότητα της Βαλένθια είναι μεγάλος εξαγωγέας προς την Κίνα, αντιπροσωπεύοντας το 12% του συνολικού ποσοστού της Ισπανίας. Εισάγει υποδήματα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές. Η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πελάτης της Βαλένθια. Εισάγει δερμάτινα είδη, υποδήματα και πλαστικά προϊόντα.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε την αγορά, να βελτιώσουμε τις ποιοτικές εγγυήσεις των εισαγωγών, να βελτιώσουμε τις εξαγωγές, να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες μας στα θέματα εμπορίου και στα εργασιακά θέματα, σε συνδυασμό με αυτό που πρέπει να προστεθεί σε μια συμφωνία, τις βελτιώσεις δηλαδή στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε De Gucht, κύριε Επίτροπε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με ό,τι είπε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ο κ. Rivellini. Παρ’ όλη την κριτική σε σχέση με το έργο που επιτέλεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κριτική που αντιλαμβάνομαι ότι έχει πάντοτε εποικοδομητικό χαρακτήρα, πιστεύω ότι οι διασκέψεις κορυφής με την Κίνα έχουν μείζονα σημασία και ότι θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας ό,τι συνέβη στη διαδικασία του Ελσίνκι. Εκεί, διαπιστώσαμε αλλαγή κατόπιν επαναπροσέγγισης. Υπάρχουν ακόμα σημαντικοί τομείς που άπτονται των ζητημάτων εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), όπου πιστεύω ότι έχουμε αποκλίνουσες απόψεις. Παρά ταύτα, θα ήθελα να σας ζητήσω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της Αφρικής. Δυστυχώς, οι Κινέζοι επιχειρούν σκοπίμως να υπονομεύσουν τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σημαντικών προγραμμάτων στην Αφρική. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να αναδείξετε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Η Κίνα αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και σημειώθηκε εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αξιοσημείωτης μεγέθυνσης της κινεζικής οικονομίας.

Όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Κίνας, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια πραγματική εταιρική σχέση με βάση την αποδοχή, αλλά και τις αξίες που ασπαζόμαστε από κοινού. Η ΕΕ είναι σε παγκόσμια κλίμακα προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, συνεπώς, πρέπει να προωθήσει ενεργά τη θεματολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προωθεί σταθερά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών.

Προσωπικά πιστεύω ότι, σε αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε συμβιβασμούς με το αιτιολογικό ότι ενδεχομένως θα διαταράξουμε το εμπόριο. Η ΕΕ έχει την ηθική υποχρέωση να ασκήσει πίεση στην κινεζική κυβέρνηση να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που οδηγούν σε δραματική βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, πρωτίστως δε να αποδεχθεί άμεσα και άνευ όρων την αναστολή της θανατικής ποινής, η οποία συνεχίζεται να επιβάλλεται καταχρηστικά για την εξάλειψη των πολιτικών αντιφρονούντων στην Κίνα.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, η δε Κίνα απολαμβάνει τη στήριξή μας για τις οικονομικές της μεταρρυθμίσεις, ας μην λησμονούμε όμως ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να προωθηθούν χωρίς μεταρρυθμίσεις στο πεδίο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρώπη έδωσε με επιτυχία τέλος στη σχεδόν πεντηκονταετή εμπειρία κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού, που αποστέρησε τους ανθρώπους από την ταυτότητά τους, διαστρεβλώνοντας τη φυσική πορεία της ζωής πάρα πολλών ανθρώπων. Συνεπώς, στους διαλόγους με την Κίνα, καθώς και στην επικείμενη διάσκεψη κορυφής, πρέπει συνεχώς να επικεντρωνόμαστε στις παραλείψεις της κομμουνιστικής Κίνας όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δηλώσεις μας πρέπει να εκφράζουν μια πιο ισχυρή και πιο σαφή κοινή θέση για να αναλάβουμε μια δέσμευση που θα έχει νόημα, σε ζητήματα όπως η ελευθερία του Τύπου και της θρησκείας, οι διακρίσεις σε βάρος εθνοτικών μειονοτήτων, το ζήτημα του Θιβέτ, οι Ουιγούροι και η θανατική ποινή. Συνεπώς, ζητώ από τους εκπροσώπους της ΕΕ να διασφαλίσουν την καλύτερη ενσωμάτωση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Πριν από την επερχόμενη διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, είναι σημαντικό η Επιτροπή και το Συμβούλιο να κατανοήσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων από τη σκοπιά της διεθνούς πολιτικής.

Με βάση μια ευρωπαϊκή θεώρηση, η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας γίνεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό αντιληπτή ως απειλή παρά ως ευκαιρία και τώρα βλέπουμε με απογοήτευση πώς αποτύχαμε να υλοποιήσουμε τον αρχικό μας στόχο, να επηρεάσουμε δηλαδή θετικά την εσωτερική εξέλιξη της Κίνας και τη διεθνή της συμπεριφορά.

Από την κινεζική σκοπιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πρωτίστως αντιληπτή ως οικονομική και τεχνολογική δύναμη, και η Κίνα δεν έχει καμία φιλοδοξία να αναμειχθεί στις δραστηριότητες της Ένωσης, παρόλο που είναι ευαίσθητη στις δηλώσεις των εκπροσώπων της ΕΕ όσον αφορά την κατεύθυνση που αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει. Ολόκληρη η τεταμένη δυναμική των σχέσεων ΕΕ-Κίνας προκύπτει από το γεγονός ότι, πέραν των αμοιβαία πραγματιστικών, στρατηγικών και γεωπολιτικών συμφερόντων, η ΕΕ επιχειρεί να ασκήσει πίεση στην Κίνα από τη θέση μιας κανονιστικής δύναμης. Συνεπώς, η Ένωση δεν χρειάζεται την Κίνα μόνο χάριν των συμφερόντων ασφαλείας της και των οικονομικών της συμφερόντων, αλλά θεωρεί αναγκαίο να υποστηρίξει και να εφαρμόσει η Κίνα τις ιδέες της Ένωσης όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η Κίνα σημειώνει τεράστια ανάπτυξη και είναι γεμάτη αντιφάσεις. Είναι μια χώρα που γίνεται όλο και πιο ισχυρή σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε τη δική μας ευρωπαϊκή στρατηγική για να καθορίσουμε τη δράση που θα πρέπει να αναλάβουμε. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε τα συμφέροντά μας και να εξηγήσουμε ότι θέλουμε πολυπολικές παγκόσμιες σχέσεις. Ενδιαφερόμαστε για την εξεύρεση μιας λύσης στα προβλήματα της κλιματικής πολιτικής. Θέλουμε να υπάρξει συνολική βιωσιμότητα, δεν θέλουμε όμως μια συζήτηση που να παραπέμπει σε αποικιοκρατικό πνεύμα. Αντίθετα, θα θέλαμε μια ισότιμη σχέση με τους Κινέζους. Ωστόσο, θα ήθελα να καταστήσω εξίσου σαφές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά. Η Κίνα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν υπάρχει ελευθερία του Τύπου. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να συνεχίσουμε να εκφράζουμε την κριτική μας έναντι της κινεζικής κυβέρνησης. Έχω την άποψη ότι δεν θα πρέπει να άρουμε το εμπάργκο των όπλων. Πρέπει να καταδικάσουμε τα Laogai ή αλλιώς στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Πρέπει να ζητήσουμε να τεθεί τέρμα στην απαγόρευση των εργατικών συνδικάτων και να παρασχεθεί πολιτιστική αυτονομία στις πολλές μειονότητες και ειδικότερα στους Θιβετιανούς και τους Ουιγούρους.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου που πρόκειται να διεξαχθούν μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω ότι θα στεφθούν από μεγάλη επιτυχία.

(EN) Νομίζω πως αγνοούμε την Κίνα με κίνδυνο για μας και ότι θα βγούμε οι μεγάλοι χαμένοι. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ισότιμη σχέση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αμοιβαίες συμφωνίες για το εμπόριο με την Κίνα, κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις μας και τους πολίτες μας.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τη Βόρεια Κορέα κ.λπ., πλην όμως μόνο αν συνεργαζόμαστε με χώρες μπορούμε να τις επηρεάσουμε. Αν δεν συνεργαστούμε, τότε δεν μας υπολογίζουν. Νομίζω πως αυτή αποτελεί για μας μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να δείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να μιλήσει με μία φωνή – με μια ισχυρή φωνή. Αν αυτό φανεί στην επερχόμενη διάσκεψη κορυφής, θα το λάβει υπόψη ολόκληρος ο κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα θα είναι πολύ πιο υπολογίσιμη και θα ασκεί πολύ μεγαλύτερη επιρροή.

Χάρηκα που ήμουνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου πριν από δύο χρόνια. Η Κίνα είναι ένα ωραίο μέρος, αποτελούμενο από υπέροχους ανθρώπους. Όσο πιο συνεργατική διάθεση επιδείξουμε τόσο το καλύτερο για εκείνους και για μας.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι σωστές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό, πρέπει να είναι ικανές να ενσωματώσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς μας. Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε μια ειλικρινή και όχι επιφανειακή προσπάθεια για αμοιβαία αναγνώριση. Η προσωπική εμπειρία και η ανάπτυξη ανθρώπινων δεξιοτήτων, περιλαμβανομένης της εξάλειψης των γλωσσικών φραγμών, αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση γι’ αυτό. Κατά συνέπεια, επικροτώ την κοινή δήλωση της 12ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας στη Nanjing τον Νοέμβριο του 2009, η οποία αναφέρθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας στα πεδία της εκπαίδευσης, της υποστήριξης των ταλέντων, της κοινής έρευνας και της υποστήριξης της διδασκαλίας των γλωσσών, μεταξύ άλλων, μέσω της δέσμευσης να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για ουσιαστική αύξηση των ανταλλαγών φοιτητών. Δεδομένου ότι δεν γνωρίζω αν και σε ποιον βαθμό σημειώθηκε συγκεκριμένη πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε κινεζικό επίπεδο, θα ήθελα να ζητήσω και πάλι την ουσιαστική ενίσχυση αυτών των τομέων ως απαραίτητη προϋπόθεση για έναν αποτελεσματικό πολυπολιτισμικό διάλογο.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι πλέον πανθομολογούμενο ότι η Κίνα, που ήδη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική και εξαγωγική δύναμη στον κόσμο, πρόκειται να καταστεί υπερδύναμη, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να της δώσουν ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη σύντομα θα πρέπει να ανταγωνιστεί την Κίνα για την εύνοια των ΗΠΑ, ενώ η έλξη που εκπέμπει αυτή η ίδια ξεθωριάζει.

Υπό αυτές τις περιστάσεις, οι σχέσεις της ίδιας της ΕΕ με την Κίνα προσλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, όχι μόνο από εμπορική και οικονομική, αλλά και από πολιτική άποψη, ίσως δε και από στρατιωτική άποψη. Παρά ταύτα, για να συμβεί αυτό, πρέπει να ξεπεράσουμε τον προφανή καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στα οποία συχνά ανατίθεται ο ρόλος του «κακού μπάτσου» στις σχέσεις με την Κίνα, ενώ τα επιμέρους κράτη μέλη διαγκωνίζονται για τον ρόλο του «καλού μπάτσου» στο πλαίσιο των σχέσεών τους με αυτήν την αναδυόμενη υπερδύναμη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σύμφωνα με ένα μήνυμα που έλαβα από το Συμβούλιο, σας διευκρινίζω ότι ο Επίτροπος, κύριος De Gucht, θα μιλήσει εκ μέρους της κυρίας Ashton και, βάσει της συμφωνίας που υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Ashton εκπροσωπεί ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η διευκρίνιση αυτή αποτελεί απάντηση στις παρατηρήσεις των συναδέλφων σχετικά με την απουσία του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που αποσαφηνίζετε ότι σήμερα εκπληρώνω στην πραγματικότητα δύο θεσμικούς ρόλους και φορώ δύο καπέλα (παρεμπιπτόντως, έχω τουλάχιστον δύο καπέλα – ένα για τον χειμώνα, από σκούρο καφέ βελούδο, και ένα για το καλοκαίρι, ένα ψάθινο). Είπατε, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτή ήταν μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Στην πράξη, είναι το αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι σημαντικό, για να αποφεύγονται παρανοήσεις όταν παίρνω τον λόγο σε μια τέτοια συζήτηση, να επισημαίνετε «Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής» αντί «η Επιτροπή». Με αυτό θα γινόταν σαφές σε όλους τους βουλευτές του ΕΚ ποια είναι η συγκεκριμένη μου ιδιότητα –ή οποιουδήποτε άλλου– σε αυτού του είδους τη συζήτηση. Ωστόσο, αυτή ήταν πράγματι μια πολύ πλούσια συζήτηση. Θα προσπαθήσω, στα λεπτά που απέμειναν προτού ξεκινήσετε την ψηφοφορία, να απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την αλλαγή του κλίματος, την οποία ανέφερε ο κ. Bütikofer. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε από κοινού με την Κίνα σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου.

Αυτό με οδηγεί σε μια κάπως γενικότερη παρατήρηση σε σχέση με τη στρατηγική εταιρική σχέση. Πολλοί βουλευτές του ΕΚ ρώτησαν τι πραγματικά σημαίνει αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση. Κατά την άποψή μου, σημαίνει ότι η Κίνα –καθώς είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομίες παγκοσμίως, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, μια υπερδύναμη, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μια οικονομική ατμομηχανή, καθώς και ολοένα και πιο σημαντική στρατιωτική δύναμη– μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους, έχει κοινή ευθύνη για τις παγκόσμιες υποθέσεις. Αυτό είναι που νομίζω ότι θα πρέπει να σημαίνει. Δεν αφορά μόνο την πολιτική, την οικονομία, την αλλαγή του κλίματος ή τις πρώτες ύλες, αλλά μάλλον αφορά την κοινή ευθύνη για τον χειρισμό των παγκόσμιων υποθέσεων. Είμαστε ανοικτοί στο ενδεχόμενο να το πράξουμε αυτό σε συνεργασία μαζί τους.

Έγινε επίσης αναφορά σε αρκετά προβλήματα που υφίστανται στον οικονομικό τομέα. Για παράδειγμα, ο κ. Belder επέστησε την προσοχή στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο που δημοσίευσε –όχι για πρώτη φορά, παρεμπιπτόντως: το κάνουν σε ετήσια βάση– έκθεση για τα προσκόμματα στο εμπόριο. Υπάρχει επίσης και μια πιο ευσύνοπτη έκδοση πέραν της πλήρους, που αριθμεί 627 σελίδες, η οποία κάνει μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε πολλές επαφές μαζί τους. Όταν επισκέφθηκα πρόσφατα την Κίνα, είχαμε μαζί τους μια συζήτηση σε βάθος. Παρευρεθήκαμε επίσης σε μια συνάντηση με την κινεζική ηγεσία, όπου ευρωπαίοι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στην κινεζική ηγεσία. Συνεπώς, ενημερωνόμαστε πολύ καλά για ό,τι συμβαίνει σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα η υποχρεωτική πιστοποίηση, το πρόβλημα της εγχώριας καινοτομίας και το υπερμέγεθες πρόβλημα των πρώτων υλών, το οποίο αφορά όχι μόνο την εξορυκτική βιομηχανία, αλλά και το βαμβάκι, το χαρτί και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στον Οικονομικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου, τον οποίο έχουμε με την Κίνα τον Νοέμβριο.

Μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις τέθηκαν αναφορικά με την αμοιβαιότητα, μεταξύ άλλων από την κ. De Sarnez. Ετοιμάζουμε μια ανακοίνωση για το εμπόριο στα τέλη Οκτωβρίου. Εκεί θα προτείνουμε ένα νέο μέσο, παρόμοιο με τα μέσα εμπορικής άμυνας, όπου θα είναι δυνατόν, βάσει μιας έκθεσης, να παρεμβαίνουμε κατά τέτοιον τρόπο ώστε –και αυτό δεν στοχεύει συγκεκριμένα την Κίνα, αλλά τους πάντες– αν μια χώρα κλείσει τις αγορές της των δημοσίων προμηθειών στα προϊόντα μας και στις επιχειρήσεις μας, να μπορούμε να προβούμε σε αντίποινα πράττοντας ακριβώς το ίδιο για τις αγορές μας και να τις κρατήσουμε κλειστές γι’ αυτούς. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής του ανοίγματος, αλλά το άνοιγμα σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε σχέση με αυτό – επαναλαμβάνω, όχι με στόχο συγκεκριμένα την Κίνα, αλλά η Κίνα σαφώς και εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.

Έγινε επίσης αναφορά στο ντάμπινγκ. Δεν διαπιστώνουμε καμία αλματώδη αύξηση στις δραστηριότητες ντάμπινγκ και στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ, αλλά το παρακολουθούμε αυτό εκ του σύνεγγυς. Αν παραστεί ανάγκη, θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, λάβαμε ένα μέτρο σε σχέση με τις ζάντες αλουμινίου και εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε αυτό πολύ προσεκτικά.

Ο κ. Brok έκανε μια ερώτηση για το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Πρόκειται πράγματι για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι αν θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας όσον αφορά το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς είναι στην πράξη μια τεχνική αξιολόγηση που βασίζεται στην εκπλήρωση πέντε κριτηρίων. Το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα καίρια αιτήματα της Κίνας προς εμάς και υπήρξαν κάποιες ιδέες να χρησιμοποιηθεί το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς ως διαπραγματευτικό χαρτί για να προωθήσουμε τα εξαγωγικά συμφέροντα της ΕΕ. Ωστόσο, η Κίνα ουδέποτε έδειξε ότι προτίθεται να μας παράσχει κάποιο αντιστάθμισμα για τη χορήγηση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς. Είναι σαφές ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον μας να το παράσχουμε αυτό δωρεάν. Ανακύπτουν αυξανόμενα προβλήματα στην Κίνα σε τομείς όπως η πρόσβαση στην αγορά, οι επενδυτικές ευκαιρίες για τις εταιρείες μας, οι κρατικές προμήθειες και η πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε βελτίωση σε αυτούς τους τομείς αν θέλουμε κάποτε να αλλάξουμε την προσέγγισή μας όσον αφορά το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, ως αποτέλεσμα της ένταξής τους στον ΠΟΕ, από το 2016 θα έχουν αυτόματα το καθεστώς οικονομίας της αγοράς.

Υπήρξε επίσης μια ερώτηση αναφορικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, μεταξύ άλλων από τον κ. Rivellini. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Στο μέτωπο του εμπορίου, ήμασταν στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα. Στο πολιτικό μέτωπο, περιορίσαμε τη θεματολογία στα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ταϊβάν και τη μετανάστευση. Αυτή είναι, παρεμπιπτόντως, μια συνεχιζόμενη διαδικασία και, όπως ο αξιότιμος βουλευτής, επιθυμώ την έγκαιρη περάτωσή της.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας κάποια πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα ζήτημα που έθιξαν πολλοί βουλευτές του ΕΚ. Τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγείρονται στη διάρκεια των τακτικών πολιτικών επαφών μας και ειδικότερα στη διάρκεια του διαλόγου μας με τις κινεζικές αρχές σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δε τελευταία σχετική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 29 Ιουνίου. Στη Nanjing κατά τη 12η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, λόγου χάρη, το θέμα τέθηκε τόσο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων όσο και στη συνέντευξη Τύπου. Βέβαια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου θα συζητηθούν επίσης στη διάσκεψη κορυφής των Βρυξελλών.

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η Κίνα σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Εκτιμούμε τα επιτεύγματα της κινεζικής ηγεσίας για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης εκατομμυρίων πολιτών, όπως κατέδειξε ο τρόπος με τον οποίο η Κίνα χειρίστηκε την οικονομική κάμψη. Ωστόσο, αυτό δεν αντισταθμίζεται από παρόμοια πρόοδο όσον αφορά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο ρόλο της Κίνας και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπάρχει ισχυρή διεθνής προσδοκία ότι η Κίνα θα πρέπει να εκπληρώσει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε όλα τα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρωθούμε την Κίνα να επικυρώσει το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, πράγμα που θα συνιστούσε την πλέον απτή απόδειξη της δέσμευσης της Κίνας σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, σε σχέση με το Θιβέτ, η ΕΕ σέβεται την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Κίνας, περιλαμβανομένου του Θιβέτ, τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως είναι οικουμενικά και η κατάσταση στην Κίνα προκαλεί την εύλογη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι πολύ μεγάλος αριθμός θιβετιανών διανοουμένων και συγγραφέων αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις. Παρωθούμε την Κίνα να επιτρέψει στους θιβετιανούς πολίτες να ασκήσουν τα βασικά τους πολιτικά, θρησκευτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κίνας και με τις κινεζικές νομικές διατάξεις που διέπουν την τοπική αυτονομία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

5.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 05/2010: OLAF και αναθεώρηση των ιδίων πόρων (A7-0249/2010, László Surján) (ψηφοφορία)

5.2. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (A7-0226/2010, Pablo Arias Echeverría) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη. Ξέχασα την κάρτα μου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Κάποιος πάει να μου την φέρει. Υπάρχουν πολύ λίγες ψηφοφορίες και είμαι παρών από την πρώτη ψηφοφορία. Ήθελα μόνο να το εξηγήσω αυτό.

 

5.3. Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων (A7-0195/2010, Christine De Veyrac) (ψηφοφορία)

5.4. Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (ψηφοφορία)

5.5. Συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ/Πακιστάν (A7-0231/2010, Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, εισηγητής.(HU) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη δήλωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα προσαρτηθεί στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν, επί της οποίας πρόκειται να γίνει ψηφοφορία τώρα, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια.

 

5.6. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (A7-0238/2010, Metin Kazak) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Κύριε Πρόεδρε, Λαμβάνω τον λόγο δυνάμει του άρθρου 175, παράγραφος 2, του Κανονισμού του ΕΚ και ζητώ την αναπομπή αυτής της έκθεσης στην επιτροπή.

Οι λόγοι που μου το υπαγορεύουν αυτό είναι οι ακόλουθοι. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τον εισηγητή, τον κ. Kazak, καθώς ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές στη Σορβόννη με έξοδα της τουρκικής κυβέρνησης. Με βάση αυτό το δεδομένο, νομίζω ότι η έκθεση που συνέταξε δεν είναι αμερόληπτη και πρέπει να αναπεμφθεί στην επιτροπή και να οριστεί νέος εισηγητής για να εκπονήσει μια έκθεση η οποία θα είναι αμερόληπτη και ακριβής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους βουλευτές να με υποστηρίξουν σε αυτό το αίτημα για αναπομπή της πρότασης στην επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ. Αίτημα αυτού του είδους μπορεί να υποβληθεί μόνο από πολιτική ομάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, το αίτημα είναι αντικανονικό. Δεν μπορούμε να το εξετάσουμε.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2, μέρος 2:

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Κύριε Πρόεδρε, το σημείο 2 αναφέρει: «Η αναπομπή σε επιτροπή μπορεί επίσης να ζητηθεί από μια πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές». Παρακαλώ ρωτήστε για να δείτε αν η πρότασή μου υποστηρίζετε από 40 βουλευτές του ΕΚ και τότε θα διαπιστώσουμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε με την έκθεση.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αναπομπής στην επιτροπή)

 

5.7. Νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (A7-0241/2010, Esther de Lange) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 67:

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, εισηγήτρια.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω μόνο να σας ζητήσω να διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία –η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος συνολικά– με ονομαστική κλήση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Υποβάλλετε αυτό το αίτημα εξ ονόματος μιας πολιτικής Ομάδας;

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, εισηγήτρια.(EN) Ναι, κύριε Πρόεδρε, το συζητήσαμε μάλιστα και με τους σκιώδεις εισηγητές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Είναι κάπως αργά πλέον, αλλά μπορούμε να προβούμε σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, αν κανείς δεν έχει αντίρρηση. Έχει κάποιος αντίρρηση; Κύριε Batten, είσαστε κατά αυτού;

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όντως διαφωνώ με αυτό, όχι διότι διαφωνώ με την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, αλλά διότι –όπως είπα σε αυτό το Σώμα επανειλημμένα στο παρελθόν– θα πρέπει να έχουμε μια δέσμη κανόνων που ισχύουν εξίσου για όλους. Αν ένας από εμάς σηκωνόταν και ρωτούσε αν θα μπορούσαμε να έχουμε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση σε σχέση με κάτι άλλο, θα του το αρνούνταν. Αν έχουμε κανόνες, πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες.

 
  
 

(Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα)

- Μετά από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, εισηγήτρια.(EN) Κύριε Πρόεδρε, με όλον τον δέοντα σεβασμό, ακολουθήσαμε αυτήν τη διαδικασία και στο παρελθόν. Μπορούμε να ζητήσουμε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση στη διάρκεια της ψηφοφορίας και, αν 40 βουλευτές αντιτίθενται, δεν θα πάμε σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, μέχρι τώρα όμως, είδα μόνο έναν.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να το εξηγήσω αυτό χωρίς να δημιουργηθεί ένταση. Η διαδικασία στην οποία αναφέρεστε αφορά προφορικές τροπολογίες, διότι δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή προφορικών τροπολογιών. Αν ζητήσετε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, τότε εφαρμόζεται μια άλλη αρχή – ουδείς στην Αίθουσα μπορεί να αντιταχθεί στο αίτημα. Στην περίπτωση που συζητάμε τώρα, είχε καθοριστεί μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και δεν υποβάλατε αυτό το αίτημα εντός της προθεσμίας. Αυτές είναι οι αρχές στις οποίες ερείδεται ο Κανονισμός μας. Όταν τεθεί προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ουδείς μπορεί να ταχθεί κατά. Το ψήφισμα εγκρίθηκε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. de Lange για το έργο της επί αυτού του ψηφίσματος.

 

5.8. Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (A7-0227/2010, João Ferreira) (ψηφοφορία)

5.9. Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες (A7-0192/2010, Ελένη Θεοχάρους) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 84:

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους, εισηγήτρια. − Έχω να προτείνω μια προφορική τροπολογία με το ακόλουθο κείμενο το οποίο διαβάζω στα αγγλικά. (συνεχίζει στην αγγλική γλώσσα)

(Η ομιλήτρια συνεχίζει στην αγγλική γλώσσα)

εισηγήτρια.(EN) Θα αναγνώσω το αγγλικό κείμενο: «καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη G20 να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για να εξαλειφθούν οι καταχρήσεις των φορολογικών παραδείσων, η φοροδιαφυγή και οι παράνομες χρηματοπιστωτικές μεταφορές από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και να προωθήσουν την επένδυση αυτών των πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες». Θα θέλαμε να προστεθεί μια φράση μετά τις τρεις πρώτες λέξεις «και τη G20» και να αντικατασταθούν οι λέξεις «να επιτρέψουν» με το ρήμα «να προωθήσουν».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Εντός ολίγου, θα σας αποσταλεί ενημέρωση για την Πέμπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Ρόδης ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - (HU) Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον καταστεί αναπόσπαστο μέρος του διαδικτύου, όμως, δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν αισθητές ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο. Οι μη συντονισμένες εθνικές ρυθμίσεις μπορεί να παρακωλύσουν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με έρευνες, το 2009, ένας στους τρεις ευρωπαίους καταναλωτές αγόρασε κάποιο είδος εμπορεύματος ηλεκτρονικά, αλλά μόνο το 7% το έκανε από άλλο κράτος μέλος. Μια άλλη έρευνα δείχνει σαφώς ότι το 60% των διασυνοριακών προσπαθειών αγορών είναι ανεπιτυχείς είτε επειδή ο προμηθευτής μπορεί να απορρίψει τη συναλλαγή είτε επειδή αρνείται την αποστολή. Η Ευρώπη μπορεί να υπερηφανεύεται για 500 εκατομμύρια καταναλωτές, όμως αυτοί δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και για μια ενωμένη, λειτουργική, ηλεκτρονική αγορά. Για τον λόγο αυτόν υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω τις απόψεις μου γι’ αυτήν την ψηφοφορία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντική: εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να αγοράζουμε τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά αγαθά στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ. Επικροτώ τυχόν πρωτοβουλίες που καταργούν φραγμούς στο εσωτερικό της ΕΕ για να επιτευχθεί αυτό. Πρόκειται πιθανόν για ένα από τα θετικά στοιχεία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ταυτόχρονα, όμως, πραγματοποιούνται πολύ περισσότερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο, και θα ήθελα να ελπίζω ότι δεν επιδιώκουμε νομοθεσία σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών δικαιοδοσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καταργούνται οι φραγμοί και ότι οι πολίτες των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να επωφελούνται από φθηνότερες τιμές στον υπόλοιπο κόσμο και να αγοράζουν προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες από τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του διαδικτύου.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, επειδή υπάρχει αφθονία εύρους ζώνης, αποθήκευσης και δεδομένων, οι τιμές θα τείνουν προς το μηδέν, και με την πάροδο του χρόνου οι τιμές ορισμένων ψηφιακών προϊόντων θα μειωθούν στο μηδέν.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, τα μέλη της δικής μου εκλογικής περιφέρειας από τον χώρο των επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσουν μια έκθεση όπως αυτή με αίσθημα ανίας και παραίτησης. Παρουσιάζονται και εδώ όλες οι κοινότοπες, στερεότυπες φράσεις που χαρακτηρίζουν τις οδηγίες της ΕΕ: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ζωτική δύναμη στο διαδίκτυο· ένα σημαντικό καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ 2020· είναι σημαντικό για όλους τους ενεχομένους φορείς να συνεργαστούν». Δεν προσφέρει τίποτε ως προς τη διευκόλυνση του πραγματικού εμπορίου και της ελεύθερης ανταλλαγής. Δεν χρειάζεστε οδηγίες και κανονισμούς προκειμένου να επιτρέψετε στις επιχειρήσεις να αγοράζουν και να πωλούν η μία στην άλλη: αυτό κάνουν, χωρίς να χρειάζεται να επικυρωθεί ρητά.

Όταν κάποιο από τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας πωλεί μέσω του διαδικτύου σε μια εταιρεία στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, καταφέρνουν να το κάνουν χωρίς το κανονιστικό εποικοδόμημα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, το κάνουν συχνά με πολύ λιγότερα προβλήματα απ’ ό,τι προσπαθώντας να ανοίξουν δρόμο μέσα από το κουβάρι των ευρωπαϊκών κανόνων, πράγμα το οποίο εξηγεί ίσως γιατί, στα χρόνια που αποτελούμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπόριό μας παρουσιάζει πλεόνασμα σε κάθε ήπειρο του κόσμου εκτός της Ευρώπης. Εξηγεί ίσως τώρα γιατί, με την εμφάνιση της τεχνολογικής επανάστασης, τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας ανακαλύπτουν εκ νέου τον παγκόσμιο προσανατολισμό τους.

 
  
  

Έκθεση: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως σαφώς προκύπτει από την έκθεση αυτή, η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται πλέον συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, αυτό συνεπάγεται αναπόφευκτα αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων καθορίζονται σε οδηγία του 1994, η οποία εκπονήθηκε όταν ο ΕΟΑΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας, δεν είχε ακόμη συσταθεί. Επομένως, υποστηρίζω απόλυτα τον στόχο της εισηγήτριας για τη θέσπιση ενός σαφούς νομικού πλαισίου μέσω ενός νέου κανονισμού που θα καθιστά τον ΕΟΑΑ τον κυριότερο παράγοντα ασφάλειας της αεροπορίας στο εσωτερικό της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός βελτιώνει τη διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας όσον αφορά το πώς θα αποφεύγονται τα ατυχήματα στο μέλλον, τον συντονισμό μέσω της δημιουργίας του δικτύου και τη φροντίδα για τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά εκφράζω την απογοήτευσή μου διότι δεν έχουν περιληφθεί δύο ζητήματα: πρώτον, η αρχή του πνεύματος δικαιοσύνης, έτσι ώστε να μην επιβάλλονται κυρώσεις στο προσωπικό για αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την κατάρτιση και την εμπειρία του, αλλά χωρίς να είναι ανεκτές σε καμία περίπτωση η βαριά αμέλεια, οι εκ προθέσεως παραβάσεις και οι πράξεις καταστροφής· δεύτερον, το αίτημα για κώδικα αυτορρύθμισης, ώστε να αποφευχθεί η αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών που μπορεί να φθάσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έτσι να αποφευχθεί ο άσκοπος πόνος των οικογενειών.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο κοινοτικό σύστημα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων δεν είναι τόσο καλό όσο θα μπορούσε να είναι. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, σημειώθηκε δραστική αύξηση και επέκταση των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν δε καλύτερες μέθοδοι διερεύνησης. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι, επομένως, να ανταποκριθεί στην κατάσταση που έχει ανακύψει, καθώς και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη πρόληψη των ατυχημάτων.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή του οργανισμού ΕΟΑΑ –ο οποίος υφίσταται από το 2002 και είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση αεροσκαφών– στη διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου φορέων διερεύνησης της πολιτικής αεροπορίας, και την υποβολή προτάσεων για αλλαγές στον χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής των εκθέσεων διερεύνησης που υποβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης πρόσβασης στους καταλόγους των επιβατών σε αεροσκάφη που εμπλέκονται σε καταστροφές. Το υπό συζήτηση κείμενο είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Τσεχική Δημοκρατία συμφώνησε με τον συμβιβασμό στο Συμβούλιο. Η έκθεση είναι τεχνικού χαρακτήρα και θα συνεισφέρει στη μεγαλύτερη ασφάλεια της αεροπορίας. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία τον Απρίλιο κατέδειξε ότι το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτάται, στην πραγματικότητα, σε απόλυτο βαθμό από την αεροπορία. Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ούτε οι σιδηροδρομικές μεταφορές ούτε κανένας άλλος κλάδος μεταφορών δεν ήταν σε θέση να αντικαταστήσει την αεροπορία, εξ ου και το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της. Στην περίπτωση των αεροπορικών ατυχημάτων –αυτό είναι που μας ενδιαφέρει– ή αεροπορικών καταστροφών, είναι απολύτως απαραίτητο να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις αιτίες αποτελεσματικά, έτσι ώστε, πρώτον, να μπορεί να αποδοθεί ευθύνη. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προλαμβάνουμε τα ατυχήματα, ιδιαίτερα τις παρά λίγο συγκρούσεις και καταστροφές σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των μεταφορών.

Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου τόσο προς την εισηγήτρια όσο και προς τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Επεσήμαναν τομείς ευθύνης και τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Πρόκειται για ικανοποιητικό κανονισμό. Τον υποστήριξα.

 
  
  

Έκθεση: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη μέλη αντιμετώπισαν επανειλημμένα διακοπές παροχής αερίου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερική προμήθεια ενέργειας μπορεί να βλάψει τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των κρατών μελών.

Υποστηρίζω πλήρως την ιδέα ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ουσιώδης παράγοντας της γενικότερης ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η εγγύηση της διατήρησης της παροχής φυσικού αερίου στην ΕΕ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης, θα πρέπει, με τη σειρά της, να θεωρηθεί στρατηγικός στόχος.

Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης και συμμερίζομαι την ελπίδα του εισηγητή ότι ο εν λόγω κανονισμός θα εφαρμοστεί γρήγορα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Η κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον περασμένο χειμώνα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε πόσο ευάλωτη και εξαρτώμενη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον εφοδιασμό από το εξωτερικό.

Η Ένωση θα πρέπει να διαμορφώσει τη δική της ενεργειακή πολιτική με πνεύμα αλληλεγγύης, κατοχυρώνοντας έτσι την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με τις νέες εξουσίες που χορηγούνται βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όσον αφορά τις αιφνίδιες διακοπές εφοδιασμού με αέριο, συμφωνώ με τη γνώμη του εισηγητή ο οποίος ενισχύει τις διατάξεις του άρθρου που αφορά τις επιλογές για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Κοινότητα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με άλλα λόγια σε μια χώρα η οποία, για παράδειγμα, διέρχεται κρίση με πλήρη κατάρρευση του εφοδιασμού με αέριο, ακόμη και αν η ύφεση στο επίπεδο της ΕΕ δεν έχει υπερβεί το κατώτατο όριο του 10%. Θεωρώ επίσης σωστό να θεσπιστεί ειδικός κοινοτικός μηχανισμός που θα εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο ήταν, είναι και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέμα ζωτικής σημασίας για τη διεθνή πολιτική κατάσταση, πάνω απ’ όλα, όμως, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους της Ευρώπης, με την εξασφάλιση των ορθών ποσοτήτων αυτού του βασικού φυσικού πόρου. Οι ιδέες που προτείνει ο συντάκτης της έκθεσης, όπως η βελτίωση του συστήματος για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης με τη συσχέτιση των κριτηρίων με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ο καθορισμός σαφών κατώτατων ορίων που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν στην αγορά, και η κεντρική διαχείριση και ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων όσον αφορά την προσφορά και εμπορικές πληροφορίες θα βελτιώσουν, χωρίς αμφιβολία, την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα διαφυλάξουν τη συνέχειά του. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις οικονομίες οι οποίες βασίζονται στο αέριο ως πηγή ενέργειας, και έχουμε πολλές από αυτές στην Ευρώπη. Φυσικά, υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Εγκρίναμε μια σημαντική έκθεση για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν προσφέρουν όμως στην κοινωνία ή την οικονομία απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι ορισμένα κράτη μέλη ενεργούν προς το δικό τους συμφέρον χωρίς να προσπαθούν να οικοδομήσουν μια πραγματική, συντονισμένη και αμοιβαία επωφελή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτόν.

Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον διαχωρισμό της εξόρυξης από τη μεταφορά, αλλά και να εξαλείψουμε τα μονοπώλια και να απομακρύνουμε το φυσικό αέριο από την αρένα της διεθνούς πολιτικής. Η διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού με αέριο, η ανάπτυξη υποδομών, η συνεργασία των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αερίου και η συνεργασία σε υπερεθνικό επίπεδο αποτελούν βασικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Κατά τη γνώμη μου, το έγγραφο αυτό είναι η αρχή της δημιουργίας μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). (LV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της οικονομικής και στρατηγικής ασφάλειας της Ευρώπης. Η ικανότητα να μιλούμε με μία φωνή με τους προμηθευτές ενέργειας σε θέματα ενεργειακής πολιτικής είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Εκτιμώ πολύ ό,τι πέτυχε ο Επίτροπος Oettinger, θεωρώ όμως ότι τα πέντε ή επτά έτη τα οποία ανέφερε για τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη είναι υπερβολικά μεγάλη χρονική περίοδος. Χρειάζεται επειγόντως κοινή ενεργειακή πολιτική. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ποικιλία των πηγών εφοδιασμού, ιδίως για τα κράτη της Βαλτικής, επειδή ένας και μοναδικός πάροχος –η Ρωσία– εκμεταλλεύεται τη μονοπωλιακή της θέση, ώστε να παρεμβαίνει στα πολιτικά γεγονότα των κρατών που εξαρτώνται από αυτήν. Πρέπει να καθιερωθούν διασυνδέσεις για τον εφοδιασμό με αέριο στην Ευρώπη με βάση την αρχή της αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να έχουμε μεν διαφοροποιημένους προμηθευτές φυσικού αερίου, αλλά το φυσικό αέριο να πρέπει και πάλι να διοχετευθεί μέσω της Ρωσίας, είναι απαράδεκτο. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει άμεση συνεργασία με κράτη της κεντρικής Ασίας και της Υπερκαυκασίας και να διεξαγάγει έρευνα σε προγράμματα συμπαγούς αερίου και αερίου από σχιστόλιθο και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα και εγώ υπέρ αυτού του μέτρου. Είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει την ενεργειακή ασφάλεια και την παροχή ενέργειας με σαφήνεια: η διαφωνία του περασμένου έτους μάς κατέδειξε πόσο ισχυρή είναι η εξάρτησή μας από ενέργεια από τρίτες χώρες.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σε αυτό το Σώμα αντιμετωπίζει επιτέλους το εν λόγω πρόβλημα σε μια προσπάθεια να αποτραπούν περαιτέρω κρίσεις, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Τα κράτη μέλη καλούνται να εγγυηθούν την κατάλληλη κάλυψη σε ενέργεια για τις οικογένειες και τους προστατευμένους πελάτες· με άλλα λόγια, για τις βασικές δομές και υπηρεσίες. Καλούνται επίσης να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνουμε πρόοδο, συνεπώς, στην κατεύθυνση της αρχής της επικουρικότητας των κρατών, που τόσο προσφιλής είναι στην Ένωση και την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την τροπολογία 62. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, αν μου επιτρέπετε, στη διορατικότητα της πατρίδας μου, η οποία άνοιξε σειρά διαύλων επικοινωνίας με χώρες που κατέχουν μεγάλα αποθέματα αερίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Πρόκειται για πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής κοινής ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεγαλύτερης περιφερειακής συνεργασίας.

Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού, διότι πιστεύω ότι ο παρών κανονισμός θα μας επιτρέψει να διασφαλιστεί ότι οι ενεργειακές νήσοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα κράτη της Βαλτικής, για παράδειγμα, θα εξακολουθήσουν να έχουν φυσικό αέριο όταν όσοι μονοπωλούν τον εφοδιασμό κλείσουν μονομερώς τις κάνουλες.

Ο παρών κανονισμός ανοίγει επίσης τον δρόμο για την παροχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έργα ενεργειακών υποδομών που συμβάλλουν στην κατάργηση της ενεργειακής απομόνωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού για τον σχεδιασμό αυστηρότερης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων προμηθευτών τρίτων χωρών, όπως η Gazprom, κυρίως στον τομέα του ανταγωνισμού, απορρίφθηκαν, και ο κανονισμός αυτοπεριορίζεται σε γενικές διατάξεις.

Η δεύτερη εξίσου σημαντική πτυχή είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων τρίτων χωρών με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σπεύσει να εφαρμόσει το μέσο της ανεξάρτητης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 
  
  

Έκθεση: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των ενδιαφερόμενων χωρών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια και να συμβεί αυτό καθορίζοντας με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες τεχνικές διατάξεις: αιτήσεις επανεισδοχής, αποδεικτικά μέσα, προθεσμίες, λεπτομέρειες και τρόπους μεταγωγής.

Ψήφισα υπέρ, διότι είμαι πεπεισμένος ότι η συμφωνία αυτή είναι αναγκαία ως θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συμφωνία περιέχει μία ρήτρα σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της προστασίας δεδομένων: τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όπως η αρχή της μη επαναπροώθησης και φέρουν την ευθύνη για απελάσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τους.

Η αρχή της μη επαναπροώθησης έχει επίσης διαδικαστικές επιπτώσεις, εφόσον απαιτείται από τα κράτη να προβούν σε αξιολόγηση του κινδύνου κακομεταχείρισης, ακόμη και στις περιπτώσεις έμμεσης απομάκρυνσης σε ενδιάμεση χώρα.

Η συμφωνία ιδρύει επίσης –και θα τελειώσω εδώ– μεικτή επιτροπή επανεισδοχής, θα ήθελα δε να τονίσω στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα συμμετέχει δυστυχώς σε αυτήν. Καλώ, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει δεόντως για τις δραστηριότητές της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(EN) Πόσο ειρωνικό είναι το να ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για μια συμφωνία εκδίωξης φτωχών και αδέκαρων πακιστανών πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφής στην πατρίδα τους που πλήττεται από καταστροφικές πλημμύρες. Οι επί μακρόν υποφέροντες φτωχοί και αγρότες και εργαζόμενοι από το Πακιστάν υποφέρουν ακόμα περισσότερο από ποτέ, καθώς το 20% της χώρας τους επλήγη από πλημμύρες, καλλιέργειες καταστράφηκαν, βοοειδή θανατώθηκαν, τα παιδιά υποφέρουν από πείνα και έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν.

Θα ήταν πολύ ορθότερο να συζητήσουμε πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε, να ανακουφίσουμε και να εξαλείψουμε τη φτώχεια στο Πακιστάν, για παράδειγμα εξαναγκάζοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να διαγράψει το συντριπτικό βάρος του χρέους του Πακιστάν, να αφαιρέσει το βάρος του προσωπικού χρέους επί των εργαζομένων και των φτωχών του Πακιστάν διαγράφοντας τα εν λόγω χρέη, και να αυξήσουμε τη βοήθεια για την ανακούφιση των δεινών, η δε βοήθεια του είδους αυτού να μην διοχετεύεται μέσω της διεφθαρμένης κυβέρνησης αλλά υπό τον δημοκρατικό έλεγχο των αγροτών, των εργαζομένων και των φτωχών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Αυτή θα ήταν μια πολύ πιο κατάλληλη απάντηση στα δεινά του λαού του Πακιστάν.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πακιστάν. Η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει την ικανότητα των εθνικών κρατών, ή των κρατών μελών ορθότερα, να επιστρέφουν παράνομους μετανάστες στο Πακιστάν. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται επιθυμητό για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει όμως μόνο η Βρετανία, ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο εθνικό κράτος, να αποφασίζει ποιος μπορεί να εισέλθει στα σύνορά της και ποιος όχι.

Εάν ψήφιζα υπέρ της συμφωνίας, αυτό θα ισοδυναμούσε με εκχώρηση του εν λόγω δικαιώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσα βέβαια να πράξω. Η Βρετανία πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο της πολιτικής της για τη μετανάστευση, νόμιμη και παράνομη, και να μην τον εκχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). (EN) Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι δανοί Φιλελεύθεροι είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη σημερινή ψηφοφορία για τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν. Επιτέλους, μετά από αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Πακιστάν, επιτεύχθηκε συμφωνία που θα επιτρέψει την επανεισδοχή μεταναστών οι οποίοι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή διαμονής σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή είναι ένα σημαντικό μέσο στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως επειδή το Πακιστάν αποτελεί σημαντική χώρα προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Με τη συμφωνία αυτή, το Πακιστάν αποδέχεται να δεχθεί πίσω τους υπηκόους του και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

 
  
  

Έκθεση: Metin Kazak (A7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kazak για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας όπως ψηφίστηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και στην παρούσα Αίθουσα. Αν και η Τουρκία οικοδόμησε τελωνειακή ένωση με την Ευρώπη πριν από λίγο καιρό, πολλά εμπόδια και φραγμοί στο εμπόριο εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των δύο μερών.

Αν θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μια συγκεκριμένη και θετική αύξηση του εμπορίου, η Τουρκία πρέπει να λάβει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου και κατά συνέπεια να διασφαλίσει μεγαλύτερη εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές, πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης η οποία εγγίζει επίσης κλάδους σημαντικούς για τη δημόσια υγεία όπως τα φάρμακα και πρέπει να κατοχυρώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ζώνη με την απόσυρση των επαχθών διαδικασιών εισαγωγής που βλάπτουν τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό και κτηνοτροφικό κλάδο.

Πρέπει επίσης να αποφεύγει τις πρακτικές διακρίσεων σε βάρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και να ευθυγραμμιστεί με τις συμφωνίες που εγκρίθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Κυρία Πρόεδρε, φυσικά καταψήφισα την έκθεση Kazak, δεδομένων των επιχειρημάτων που παρουσίασα στην Αίθουσα. Δεν μπορώ να υπερψηφίσω μια έκθεση που συντάχθηκε από εισηγητή ο οποίος ουσιαστικά οφείλει όλη του την εκπαίδευση, που κόστισε τεράστια χρηματικά ποσά, σε απευθείας χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Αυτό αντιπροσωπεύει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη γνώμη μου. Σημαίνει για μένα ότι η έκθεση δεν μπορεί να συνταχθεί με αμεροληψία, και αυτός είναι ο λόγος που την καταψήφισα.

Θα ήθελα επίσης να θίξω ένα ακόμη σημείο. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η εν λόγω έκθεση περιέχει σημεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση είτε με το εμπόριο είτε με την οικονομία. Η έκθεση αναφέρει και επαινεί τις τελευταίες αλλαγές στο τουρκικό σύνταγμα, τις οποίες δεν θεωρώ τίποτε περισσότερο από νίκη για τους ισλαμιστές επί των ανθρώπων που θέλουν η Τουρκία να είναι μια κοσμική χώρα. Δυστυχώς, οι στρατιωτικοί –μαζί με το δικαστικό σύστημα, θα ήθελα να προσθέσω– εγγυώντο τον κοσμικό χαρακτήρα της Τουρκίας.

Η Τουρκία ολίσθαινε και συνεχίζει να ολισθαίνει στο μονοπάτι του ισλαμισμού και ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής, επειδή δεν συμφωνώ να επικροτούμε την κατάσταση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο ρόλος της Τουρκίας ως παγκόσμιου εμπορικού εταίρου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της καλύτερης κεφαλαιοποίησης που κάνει η χώρα όσον αφορά τη μοναδική γεωπολιτική της θέση.

Η δημιουργία τελωνειακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 έδωσε τη δυνατότητα για εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων. Έκτοτε, επιτεύχθηκε σημαντικός βαθμός ολοκλήρωσης της αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο πρόσφατο επίτευγμα για την ολοκλήρωση ήταν η έγκριση του νέου τουρκικού δασμολογικού κώδικα και η έγκριση του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η Τουρκία έχει καταστεί βασικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγικών αγορών της ΕΕ και την πέμπτη θέση μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της.

Αποτελεί πλέον επενδυτική βάση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με αυξημένη συμμετοχή στην αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής της ΕΕ, συχνά με στοιχεία υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, κυρία Πρόεδρε, επειδή συμφωνώ με την ιδέα ότι πρέπει πρώτα να καταστήσουμε την τελωνειακή ένωση πιο λειτουργική. Συνεπώς, υποστηρίζω την εν λόγω σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ολοκληρωμένη εμπορική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Από το 1996 υπάρχει επίσης τελωνειακή ένωση, παρά ταύτα όμως εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένοι εμπορικοί φραγμοί. Ως εκ τούτου, χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο κάλεσε σήμερα τη Δημοκρατία της Τουρκίας να καταργήσει τις υπερβολικά πολύπλοκες διαδικασίες εισαγωγών και να ευθυγραμμίσει το σύστημα ποσοστώσεων για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, καθώς τα σημεία αυτά δεν συμφωνούν με τους όρους της τελωνειακής ένωσης.

Δεύτερον, πρέπει επίσης να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλιστεί ότι τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Δημοκρατία της Τουρκίας πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με όσα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σήμερα. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Ας στρωθούμε στη δουλειά!

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συγχαίρω τον εισηγητή για το έργο του και, πάνω απ’ όλα, για την προσέγγισή του στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι διεξάγουμε συζητήσεις με την Τουρκία για την προσχώρησή της στην Ένωση εδώ και πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου, πρόκειται για δύσκολη στιγμή.

Είναι αυτονόητο ότι η Τουρκία αποτελεί εξαιρετικό εμπορικό εταίρο για την Ευρώπη, βοηθούμενη από την ευνοϊκή της θέση ως φυσική πύλη προς την Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά· είναι καθησυχαστικά.

Αυτές οι εμπορικές σχέσεις πρέπει να βελτιωθούν, συμφωνώ συνεπώς με τις παραγράφους 16 και 20 που καλούν την Τουρκία να καταργήσει τις άδειες εισαγωγής και να εξαλείψει την απαγόρευση εισαγωγών ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων.

Τέλος, συμφωνώ επίσης ότι η τελωνειακή ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί, ώστε οι συναλλαγές να καταστούν ολοένα και πιο κερδοφόρες.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kazak, επειδή θα βελτιώσει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Θα ενισχύσει τους δεσμούς γειτονίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, και τίποτε άλλο.

Απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1 της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Συμμερίζομαι την άποψή τους ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η έκθεση Kazak δεν κάλυπτε το ζήτημα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αυτής και, μάλιστα, ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι, σε τελική ανάλυση, πρέπει να προωθήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Παρά τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες με τη μορφή δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών οι οποίοι, μαζί με άλλες διατυπώσεις και διαδικασίες, πρέπει να απλοποιηθούν. Υπάρχουν προβληματικά ζητήματα και στις δύο πλευρές. Αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το πρόβλημα των παραποιημένων προϊόντων από την πλευρά του εταίρου μας.

Θέλουμε την εταιρική σχέση με την Τουρκία, συνεπώς θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα αίτια των διαταραχών στις συναλλαγές προτού μετατραπούν σε σοβαρότερο πρόβλημα. Είναι δυνατόν, λόγω των πολλών ετών αναμονής έως ότου η Ένωση υιοθετήσει μια κοινή θέση σχετικά με την ένταξη της χώρας, η Τουρκία να αρχίζει πλέον να αναζητά εναλλακτικούς συμμάχους; Οι σχέσεις μεταξύ των οικονομιών της Ένωσης και της Τουρκίας θα πρέπει επίσης να αναλυθούν υπό το πρίσμα της δημογραφικής δομής των δύο πλευρών και των προβλέψεων για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Ψήφισα, βεβαίως, υπέρ της τροπολογίας της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας και κατά της έκθεσης Kazak, διότι είναι απολύτως εφικτό να διατηρηθούν άριστες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία χωρίς να προσχωρήσει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εισηγητής φαίνεται να βαδίζει με τα μάτια κλειστά, καθώς έγραψε ότι το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στην Τουρκία θα προωθήσει τον εκδημοκρατισμό στη χώρα αυτή. Αντίθετα, αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι ισλαμιστές του ΑΚΡ έστρεψαν οριστικά τη βάση της δύναμης του κόμματός τους προς την πλευρά τους. Μετά τον εξισλαμισμό της καθημερινής και της κοινωνικής ζωής, άνοιξαν πλέον τον δρόμο για τον συνολικό εξισλαμισμό των δημόσιων θεσμικών οργάνων της Τουρκίας. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν επί του συντάγματος της Τουρκίας δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια ολοκληρωτική επίθεση κατά του στρατού και του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως των τελευταίων κοσμικών θεσμικών οργάνων στην Τουρκία.

 
  
  

Έκθεση: Esther de Lange (A7-0241/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Η έννοια της βιοποικιλότητας συσχετίσθηκε επιτέλους με την έννοια της υπεύθυνης διαχείρισης.

Πρέπει να εγκρίνουμε αμέσως την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την οικολογική συμβατότητα, εάν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη μας και να διασφαλίσουμε τις μελλοντικές γενιές. Μετά την αποτυχία επίτευξης του στόχου μας για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη δεκαετή αναβολή για να προωθήσουμε σοβαρά την ευαισθητοποίηση εκ μέρους των κρατών και των θεσμικών οργάνων.

Η περιβαλλοντική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυμαίνεται από μακκί έως δάση κωνοφόρων, διαθέτει έναν σχεδόν μοναδικό πλούτο χλωρίδας και πανίδας από την άποψη της βιοποικιλότητας. Η ανάσχεση της απώλειας της περιβαλλοντικής αυτής κληρονομιάς –και εδώ ολοκληρώνω– αποτελεί καθήκον που οφείλουμε στους εαυτούς μας και στις επόμενες γενιές.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE). - (SL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η έκθεση προτείνει πολλές θετικές απαιτήσεις, όμως το βασικό συμπέρασμά της είναι ότι δεν έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία δεν έχει εφαρμοστεί σωστά· υπάρχουν ελλείψεις δεδομένων, η παρακολούθηση και η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκείς και η ενσωμάτωση σε τομεακές πολιτικές κακή.

Χρειαζόμαστε πολύ πιο σαφή υποβολή εκθέσεων, τόσο για τις βέλτιστες πρακτικές όσο και για τις χώρες που δεν είχαν επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να ασκεί πολιτικό ρόλο, αλλά αυστηρά επαγγελματικό. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τη φύση και το μέλλον της ανθρωπότητας, όχι οι κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και η καταπολέμηση μίας περαιτέρω υποβάθμισής τους αποτελούν προκλήσεις ανεκτίμητης αξίας για την κοινωνία μας. Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί μόνο ηθικό μας καθήκον· είναι και πολιτικό και οικονομικό καθήκον: πρέπει να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να φιλοξενήσει και μελλοντικές γενιές.

Όπως συνηθίζεται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, αυτές οι οδηγίες προσφέρουν την αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή εκτελεστικών μέτρων στις τοπικές συνθήκες. Η προσέγγιση αυτή αιτιολογείται αναμφισβήτητα από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όμως οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι συχνά τόσο μεγάλες ώστε υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των οδηγιών.

Συμφωνώ με την εισηγήτρια στο σημείο που αναφέρει ότι, επειδή συχνά η προσέγγιση της βιοποικιλότητας γίνεται κατά τομείς, είναι πολύ κατακερματισμένη και η χρηματοδότηση εκ μέρους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Αν και αυτή η κατακερματισμένη χρηματοδότηση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, λόγω του ότι μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, η υποχρεωτική συγχρηματοδότηση και η επιλεκτική προσέγγιση στο πλαίσιο της αγροτικής και της διαρθρωτικής πολιτικής, για παράδειγμα, συνεπάγεται ότι μόνο τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε συνειδητοποιημένη σχετική επιλογή μπορούν να επωφεληθούν στην πραγματικότητα από τους πόρους αυτούς υπέρ της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικρέμαται απειλή εξαφάνισης για το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 30% των αμφιβίων, το 45% των ερπετών και το 52% των ψαριών, το δε επίπεδο απώλειας αναμένεται να αυξηθεί 10 φορές έως το 2050.

Δυστυχώς, η επείγουσα αυτή κατάσταση δεν είναι κατανοητή από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί χλιαρή προσέγγιση έναντι αυτών των αριθμών. Αυτό γίνεται φανερό από την έλλειψη αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά τη συνεπή και ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών οδηγιών και την απροθυμία κίνησης διαδικασιών κατά των κρατών μελών για παραβάσεις των κανονισμών. Εάν ενδιαφερόμαστε ειλικρινά να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές ένα περιβάλλον που θα είναι, τουλάχιστον εν μέρει, το ίδιο με αυτό που έχουμε σήμερα, δεν μπορούμε να αναβάλουμε ή να αποφεύγουμε την ανάληψη δράσης. Υποστηρίζω, συνεπώς, τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία ενδέχεται να βοηθήσουν στην πρόληψη πρόκλησης ανεπανόρθωτων ζημιών στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η ποικιλότητα φυτικών και ζωικών ειδών αποτελεί τη βάση για την προμήθεια του διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού με τρόφιμα και πρώτες ύλες. Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας στις προσπάθειές μας για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Η βιοποικιλότητα απειλείται σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα από την ανθρώπινη φυλή. Ως εκ τούτου, πρέπει να θέσουμε τέρμα στην απώλεια βιοποικιλότητας και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τη ζημιά που έχει προκληθεί. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας της βιοποικιλότητας είναι η αειφόρος χρήση της. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή οι ευρωπαίοι γεωργοί θα πρέπει να είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοί μας. Θα πρέπει να τους θεωρούμε όλο και περισσότερο ως συμμάχους μας στο μέλλον.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, όμως, με κάτι θετικό. Στην περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ, το ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, καταφέραμε να επαναφέρουμε τον λύκο μετά από απουσία 200 ετών. Πρόκειται για καλό παράδειγμα, και πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλα καλά παραδείγματα.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητά του αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επί του παρόντος, μιας και οι μέθοδοι παραγωγής και ο τρόπος ζωής θεωρούν τη φύση μόνο εμπόρευμα και μέσο για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών.

Εφόσον τώρα, δυστυχώς, αγνοούμε τη δεοντολογική και οικολογική σημασία της βιοποικιλότητας, θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε συνεπείς ως προς την απόδοση αξίας σε αυτήν. Η οικονομική αξία της φύσης αντικατοπτρίζεται ελάχιστα, αν όχι καθόλου, στο σημερινό σύστημα τιμολόγησης. Για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε οικονομικές και άλλες απώλειες, θα πρέπει να θεσπίσουμε την κατάλληλη νομοθεσία, καθώς και να προαγάγουμε τη σημασία της βιοποικιλότητας μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν αναμφίβολα την απώλεια βιοποικιλότητας σοβαρό πρόβλημα, όμως δυστυχώς δεν διαπιστώνουν ότι τους αφορά προσωπικά. Μία από τις σημαντικές αιτίες της παθητικότητας των απλών ανθρώπων για την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας είναι η έλλειψη γνώσης ως προς το τι μπορούν να πράξουν.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που υποβλήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνώ δε επίσης με την εισηγήτρια ότι απαιτείται επειγόντως να διεξαχθεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο πλούτος της φύσης είναι η μεγαλύτερη περιουσία που διαθέτει η ανθρωπότητα. Δυστυχώς, ως άνθρωποι, πράττουμε πάρα πολλά που προκαλούν την απώλεια αυτού του πλούτου. Η δημιουργία προγραμμάτων όπως το Natura 2000 είναι ένα μέτρο που έχουμε λάβει για να προστατεύσουμε τη φύση από εμάς τους ίδιους. Προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην αυστηρότερη νομοθεσία και τα υψηλά πρόστιμα για τους ανθρώπους ή τις επιχειρήσεις που συνειδητά συμβάλλουν στην καταστροφή της ποικιλότητας του φυσικού πλούτου της Ευρώπης.

Υποστηρίζω επίσης το μέρος της έκθεσης de Lange που κάνει λόγο για την κοινή γεωργική πολιτική η οποία αμείβει τους γεωργούς που παρέχουν συμπληρωματικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Οι αγρότες αγαπούν τη γη και αγαπούν και προστατεύουν τη φύση, την προστατεύουν δε ακόμα και όταν δεν τους δίνεται καμία επιπλέον πριμοδότηση. Η χρηματοδοτική στήριξη, ωστόσο, είναι απαραίτητη, ώστε οι αγρότες να μην αναλαμβάνουν οι ίδιοι όλα τα έξοδα που συνδέονται με την προστασία της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδέεται με πολλές άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αλιευτικός, ο ενεργειακός και ο γεωργικός κλάδος επιδρούν όλοι, στην προκειμένη περίπτωση, στη σοβαρή κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με έρευνας, η θάλασσα αυτή, η οποία είναι ουσιαστικά εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία από τις πιο μολυσμένες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη μείωση της βιοποικιλότητας, την ίδια όμως στιγμή γίνεται ανεπαρκής προσπάθεια για την καταπολέμηση των παραγόντων που προκαλούν αυτήν τη διαδικασία. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει μάλλον να πούμε ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να κάνει το καθήκον του. Καθένα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη διασφάλιση βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και την ορθή λειτουργία του δικτύου Natura 2000 προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση, τόσο οι εκπομπές CO2 όσο και η ρύπανση από λύματα, καθώς και να μειωθεί η ποσότητα φυτοφαρμάκων και φωσφορικών αλάτων.

Αυτοί ακριβώς οι παράγοντες, στην προκειμένη περίπτωση, συμβάλλουν σημαντικά στον ευτροφισμό της Βαλτικής Θάλασσας, ο οποίος προκαλεί τη μείωση της βιοποικιλότητας. Η ανεύθυνη εφαρμογή των λεγόμενων εμπορικών ενεργειακών σχεδίων στη Βαλτική Θάλασσα και η έλλειψη κριτικής όσον αφορά την εφαρμογή τους συμβάλλουν σημαντικά στην εν λόγω ρύπανση.

 
  
  

Έκθεση: João Ferreira (A7-0227/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ψηφοφορία μας επί της έκθεσης ήταν πολυσήμαντη και πλούσια σε ιδέες για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δράσεις μας για την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών.

Βασίζεται στο σκεπτικό ότι τα τρέχοντα προληπτικά μέτρα, δυστυχώς, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή ή δεν εφαρμόζονται. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διπλή ανάγκη: την εφαρμογή ορισμένων βελτιωμένων εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων, με την απαίτηση για αλλαγή των όρων πρόσβασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης, και την εξίσου σημαντική ανάγκη οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη των καταστροφών. Η παρούσα έκθεση τις καλεί να βελτιώσουν την ενσωμάτωση της πρόληψης καταστροφών στα μέσα προγραμματισμού και στα επιχειρησιακά προγράμματα. Πρόκειται για ένα βήμα προόδου, ένα από τα πολλά που κάνουμε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των πολιτικών διατήρησης της γης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μείωση του αγροτικού πληθυσμού, η απερήμωση και η αύξηση του ποσοστού καταστροφικών γεγονότων –υπερβολικά έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία, χαλάζι, πυρκαγιές και ούτω καθεξής– αναγκάζουν τα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν με περιορισμένους πόρους και ανεπαρκή μέσα. Το σημαντικότερο ζήτημα που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι η επιβίωση του αγροτικού κόσμου, επειδή υπόκειται συχνά σε φυσικές καταστροφές που εξανεμίζουν τα γεωργικά εισοδήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει συνεπώς την υποχρέωση δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης που να αντιμετωπίζει καλύτερα τον κίνδυνο και τα ασταθή εισοδήματα των γεωργών λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 37 της πρότασης του κ. Ferreira, την οποία μόλις υπερψήφισα.

 
  
  

Έκθεση: Ελένη Θεοχάρους (A7-0192/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Η παροχή βοήθειας στα φτωχότερα στρώματα είναι μία από τις πλέον θεμελιώδεις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό, και συγχαίρω τη συντάκτρια της έκθεσης για την αντιμετώπισή του θέματος. Ωστόσο, ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, νιώθω την υποχρέωση να επιστήσω την προσοχή στην παράγραφο 54 της έκθεσης, στην οποία η εισηγήτρια συνιστά την επανεξέταση των πολιτικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Συμφωνώ ότι η επανεξέταση του συστήματος στήριξης είναι αναγκαία, όμως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε επανάληψη της κατάστασης που προέκυψε από τη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης. Η μεταρρύθμιση εκείνη υποτίθεται ότι στήριζε τους φτωχότερους παραγωγούς τρίτων χωρών, ωφελήθηκαν όμως οι μεγάλοι γαιοκτήμονες της Νότιας Αμερικής και όχι οι ιδιοκτήτες των μικρότερων φυτειών. Επομένως, ας είμαστε προσεκτικοί και ας διενεργήσουμε συγκεκριμένες αναλύσεις προτού λάβουμε απόφαση σχετικά με την εισαγωγή κάθε είδους μεταρρύθμισης. Καταψήφισα την παράγραφο 54, ενέκρινα όμως την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Η παρούσα έκθεση είναι πραγματικά αρκετά ισορροπημένη, εγώ όμως, παρά ταύτα, την καταψήφισα. Αν και η έκθεση είναι ισορροπημένη, βασίζεται στην αρχή ότι, εάν απλώς συνεχίσουμε να προσφέρουμε όλο και περισσότερα χρήματα και βοήθεια στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, τότε η ήπειρος αυτή θα λάβει τελικά την εν λόγω ενίσχυση. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πολιτικά ορθό, φοβάμαι όμως ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Αν κοιτάξουμε το πόσα κεφάλαια έχουμε επενδύσει στην υποσαχάρια Αφρική από τη δεκαετία του 1940, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μιλάμε για πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ, και το αποτέλεσμα σήμερα είναι μόνο περισσότερη φτώχεια και περισσότερη δυστυχία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την ενίσχυση έκτακτης ανάγκης και ότι, κατά τα άλλα, θα πρέπει συστηματικά να μειώσουμε την εν λόγω μακροπρόθεσμη βοήθεια.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αποθαρρύνουμε τη συστηματική μεταφορά κεφαλαίων από τη Βόρεια Αφρική προς τις πλούσιες χώρες. Η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ! Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για την υποσαχάρια Αφρική με τα κεφάλαια αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια για το έργο της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν προσηλωμένη στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, και η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα μάς υπενθυμίζει ότι έχουμε ακόμη πολλά, πολλά περισσότερα να κάνουμε.

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες στις χώρες αυτές, πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των προτύπων του εργατικού δικαίου, της ασφάλειας στον χώρο εργασίας για το θέμα αυτό, θα ήθελα να τονίσω την εκτίμησή μου για την παράγραφο 38 όπου επισημαίνεται η σημασία της ισότητας των φύλων για την οικονομική επιτυχία των κρατών. Θα πρέπει, πράγματι, να εξασφαλίσουμε στις γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.

Όπως τονίζει ορθώς η εισηγήτρια στην παράγραφο 37, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, ώστε να δεσμευτεί για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, η οποία αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια για τη μείωση της φτώχειας. Η παρούσα έκθεση καλύπτει ορισμένα μεγάλα και σημαντικά σημεία. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι θα υπάρξει συναίνεση στο Σώμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αντιτίθεται στην ιδέα της μείωσης της φτώχειας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μερικά χρόνια πριν, διοργάνωσα ημερίδα στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου μίλησα με νεαρούς πολιτικούς της Αφρικής. Ρώτησα πώς θα μπορούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσουμε. Μου έκαναν μια σειρά υποδείξεις. Καταρχάς, είπαν ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια που αποστέλλουμε προς αυτούς δεν συμβάλλει στη διατήρηση διεφθαρμένων κυβερνήσεων στην εξουσία. Πολύ συχνά, αυτό είναι το πρόβλημα.

Δεύτερον, είπαν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το άνοιγμα των αγορών και την ελευθέρωση, εξασφαλίζοντας ότι θα ξεφύγουν από τα κρατικά μονοπώλια που τους παρέχουν κακές υπηρεσίες. Τρίτον, θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική –ή να απαλλαγούμε από αυτήν– και να απαλλαγούμε από τις επιδοτήσεις εκείνες που επιτρέπουν στους αγρότες στην ΕΕ να ανταγωνίζονται με χαμηλότερες τιμές τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανέφεραν επίσης ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από τις ιδέες σχετικά με μέτρα προσαρμογής στα σύνορα, τα οποία αποτελούν βασικά πράσινο ιμπεριαλισμό, ώστε να αποτραπούν οι εισαγωγές από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τέλος, συζητάμε για την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η Ομάδα ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι επιδιώκουν την απαγόρευση των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος οικονομικής ανοησίας.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, είχα την ευχαρίστηση να υπερψηφίσω την παρούσα έκθεση και αυτό δείχνει ότι δεν λησμονούμε τους φτωχούς του κόσμου παρότι υπάρχει ύφεση.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφέρω ότι ήμουν στην Αφρική ως εθελοντής εργαζόμενος πριν από αρκετά χρόνια· αγόραζα εφημερίδα καθημερινά και με εντυπωσίαζε ο αριθμός των άρθρων που επέκριναν τις ΜΚΟ. Δεν ήταν ότι δεν έκαναν καλή δουλειά, αλλά ότι προσπαθούσαν να μεταδώσουν τη δική τους νοοτροπία, προοπτικές και απόψεις για τον κόσμο και να τις επιβάλουν στον τοπικό πληθυσμό.

Είναι καιρός να κάνουμε μια συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, όχι μόνο θα πρέπει να έλθουμε σε επαφή με τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών αλλά, κυρίως, θα πρέπει να μιλήσουμε με τοπικούς ηγέτες, κοινωνικούς φορείς, πάστορες, ιερείς και ούτω καθεξής, και να κάνουμε καλό με τα χρήματα που δαπανούμε σε αυτές τις φτωχές χώρες.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: László Surján (A7-0249/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χορηγηθούν οι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των τροποποιήσεων στον πίνακα προσωπικού της OLAF και να συμπεριληφθεί η εν λόγω προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επιτελεί αξιέπαινο έργο για την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενίσχυση των μέσων που έχει στη διάθεσή της και του εργατικού της δυναμικού αιτιολογεί την αύξηση του προϋπολογισμού της, την οποία υποστήριξα με προθυμία. Προφανώς, θα προτιμούσα να μην αποδεικνυόταν αυτό αναγκαίο και η OLAF να διέθετε περισσότερα κονδύλια και περισσότερο προσωπικό αυτήν τη στιγμή, ώστε να μπορεί να εκτελεί καλύτερα τη σημαντική αποστολή την οποία έχει αναλάβει. Μια ισχυρότερη, πιο ανεξάρτητη και πιο ενεργή OLAF είναι απαραίτητη, εάν η ΕΕ θέλει να είναι πιο διαφανής και κατανοητή για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2010 (αριθ. 5/2010) αφορά τις τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων, τις βάσεις φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τη χρηματοδότησή τους, και την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των μειώσεων του ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας το 2010, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στην κατανομή, μεταξύ των κρατών μελών, των συνεισφορών των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι κανόνες υπολογισμού αυτών των ιδίων πόρων καθορίζονται λεπτομερώς στη συναφή νομοθεσία. Όσον αφορά την OLAF, η Επιτροπή προτείνει 20 επιπλέον θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AD, δεδομένου ότι η υπηρεσία έχει σήμερα την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσαρμογή του πίνακα προσωπικού της προσλαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό επιτυχόντων ως μόνιμους υπαλλήλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να δηλώσω στο σημείο αυτό ότι διαφωνώ εντελώς με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η OLAF. Αν και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η απάτη, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο επωφελή για τους ευρωπαίους πολίτες και, κατά συνέπεια, με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο που να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των πολιτών.

Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η OLAF δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Ωστόσο, το κείμενο αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα στη μετατροπή των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Κανένας εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το πού εργάζεται, δεν θα πρέπει να στερείται το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύμβαση. Κατά συνέπεια θα απόσχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Στόχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης που διαπράττεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά συνέπεια, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που επιτελεί, πρέπει να της παρέχονται οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για να επιτύχει τους στόχους της. Παρά την κρίση που βιώνει η ΕΕ, η έγκριση του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού αιτιολογείται, προκειμένου να παρασχεθούν στην OLAF τα μέσα που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Απείχα από την ψηφοφορία διότι, αν και είμαι υπέρ της δημιουργίας 20 επιπλέον μόνιμων θέσεων προσωπικού που απασχολείται με προσωρινές συμβάσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, δεν πιστεύω ότι η δημοσιονομική ανισορροπία του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εξακολουθεί να διορθώνεται ακόμη και σήμερα. Η έκπτωση αυτή χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1984, διότι θεωρήθηκε ότι διερχόταν περίοδο ύφεσης. Επιπλέον, δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο από το 2002 η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Αυστρία να καταβάλλουν μόνο το 25% όσων οφείλουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου, η Ένωση χορήγησε προνομιακή και με απαλλαγή από δασμούς πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα σχεδόν τα προϊόντα καταγωγής των χωρών και εδαφών που επωφελούνται από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, προκειμένου να αναζωογονηθούν οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κανονισμός αυτός, αφού τροποποιήθηκε πολλές φορές, κωδικοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου.

Οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις χορηγήθηκαν για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και εφαρμόζονται επί του παρόντος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προαναφερθέντος κανονισμού. Η κατάργηση των εμπορικών προτιμήσεων θα αφαιρέσει από τους δικαιούχους ένα αντικειμενικό οικονομικό πλεονέκτημα στο εμπόριό τους με την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για να καταστεί δυνατή η επέκταση της ισχύος του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και να επέλθουν ορισμένες προσαρμογές ώστε να υπάρχει συνέπεια με την έναρξη ισχύος των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σημαντική η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 αφορά τις τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της OLAF, χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές διατάξεις, καθώς και την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, ήτοι τελωνειακοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τη χρηματοδότησή τους, και την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των μειώσεων του ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας το 2010, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στην κατανομή, μεταξύ των κρατών μελών, των συνεισφορών των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 είναι να εγγράψει επισήμως τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2010, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, λάβαμε γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 και εγκρίναμε τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 χωρίς τροποποίηση και αναθέτουμε στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. Χ/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Η Επιτροπή προτείνει 20 επιπλέον θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AD για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεδομένου ότι η υπηρεσία έχει σήμερα την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσαρμογή του πίνακα προσωπικού της προσλαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό επιτυχόντων ως μόνιμους υπαλλήλους.

Τα τελευταία χρόνια και, πιο πρόσφατα, στις 5 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επανειλημμένα την άποψη ότι η OLAF θα πρέπει σταδιακά να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και πλήρους θεσμικής ανεξαρτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητές της δεν μπορούν να περιοριστούν εσκεμμένα ή ακούσια από το γεγονός ότι το προσωπικό και η διαχείρισή της αποτελούν μέρος της δομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
  

Έκθεση: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μπορεί να παραμένει στο περιθώριο της εσωτερικής αγοράς, καθώς αποτελεί σημαντικό τομέα με μελλοντική προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην οικονομία της γνώσης, να προσφέρει προστιθέμενη αξία και δυνατότητες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020», μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας και προωθώντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά το παρελθόν έτος, ένας καταναλωτής στους τρεις αγόρασε τουλάχιστον ένα προϊόν τηλεματικά, αλλά μόνο το 7% των ευρωπαίων καταναλωτών τόλμησαν να το κάνουν σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η τάση αυτή πρέπει να αναστραφεί και η ιδέα που προβάλλει ο εισηγητής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να επιτευχθεί αυτό. Η ανάγκη ανάπτυξης μιας ασφαλούς και καινοτόμου μεθόδου ηλεκτρονικής πληρωμής θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Φυσικά, η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να διευρυνθεί και να εκδημοκρατιστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναπόκειται στην Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες, ώστε η ποικιλομορφία των κανόνων προστασίας των καταναλωτών να μην αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το ηλεκτρονικό εμπόριο να διαδοθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζω ό,τι αναφέρει η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επιχειρηματίες και τις ΜΜΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η τηλεματική ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες και τις μικρές επιχειρήσεις στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και κατάλληλων για τους καταναλωτές, και αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια οικονομία.

Οι στόχοι για ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να επιτευχθούν και όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι το 2013. Επικροτώ όσα αναφέρει η έκθεση σχετικά με αυτό.

Υποστηρίζω επίσης όσα αναφέρει σχετικά με τη διαφήμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενθάρρυνση των πελατών να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους. Είναι σημαντικό οι ευρωπαίοι πελάτες να εμπιστεύονται το σύστημα όταν αγοράζουν τηλεματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει αναπτυχθεί εντελώς για πολλούς λόγους. Οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια της ηλεκτρονικής αγοράς και πολλοί από αυτούς δεν αγοράζουν τηλεματικά, διότι οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το επίπεδο προστασίας διαφέρουν σημαντικά. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τηλεματική αγορά με την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους, ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Συμφωνώ με την πρόταση για τη δημιουργία και εφαρμογή ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης που θα έδινε στους αγοραστές περισσότερη εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο. Μερικές επιχειρήσεις, επίσης, δεν εκμεταλλεύονται την οικονομική αγορά λόγω ορισμένων προβλημάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για τους επιχειρηματίες να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο, βελτιώνοντας τους μηχανισμούς πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για παράδειγμα, να απλουστεύσουμε τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), να καταστήσουμε ενιαία τα ταχυδρομικά και τραπεζικά έξοδα και να επιλύουμε διενέξεις μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών πιο αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η κατάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζει συνεχώς επί του παρόντος. Έχει ήδη πάψει να είναι αναδυόμενη τεχνολογία και αποτελεί μια όλο και πιο διαδεδομένη πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό μέσο για την προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου, τη βελτίωση της πρόσβασης σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων υψηλότερης ποιότητας και τη μείωση των τιμών μέσω του ανταγωνισμού.

Παρ’ όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο, με το 60% των προσπαθειών διασυνοριακών παραγγελιών μέσω του διαδικτύου να αποτυγχάνουν για τεχνικούς και νομικούς λόγους.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι εντοπίζει τα προβλήματα που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα δείχνει τον δρόμο προς τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας τηλεματικής αγοράς για την Ευρώπη. Η επίτευξή της απαιτεί καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα αποβεί προς όφελος όλων των ευρωπαίων καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης, ένταση των προσπαθειών προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου προστασία του ηλεκτρονικού καταναλωτή, εξοπλισμός των καταναλωτών με την απαραίτητη εμπιστοσύνη που θα τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, και ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα μέσα επιβολής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής λόγω των οφελών που αποκομίζουν οι ΜΜΕ και της ανάπτυξης της ψηφιακής κοινωνίας, καθώς και για να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να τυποποιηθούν οι κανονισμοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η θέσπιση εύρυθμης τηλεματικής ενιαίας αγοράς για την Ευρώπη είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ειδικά στη σημερινή οικονομική κρίση, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η Ευρώπη να καταβάλει προσπάθειες για την άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επί του παρόντος, η ΕΕ είναι μια αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν αντικατοπτρίζεται καθόλου στον όγκο των τηλεματικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν διάκεινται θετικά προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά επειδή, από τη στιγμή που θα λάβουν την απόφαση να προβούν σε αγορά τηλεματικά, έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους προβλήματα και, στο τέλος, προκύπτει ότι η συναλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικά από την άποψη αυτή.

Υπάρχουν επί του παρόντος πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει μόνο τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η έκθεση αναφέρει επίσης πως η εν λόγω μορφή εμπορίου σε συνδυασμό με τις καινοτόμες υπηρεσίες και τις οικολογικές βιομηχανίες προσφέρει το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης για το μέλλον και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει ένα νέο σύνορο της ενιαίας αγοράς, τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή, σε συνδυασμό με εκείνα που προτείνονται από το Κοινοβούλιο, πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντική συμβολή του διαδικτύου στην οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αρθούν τυχόν εμπόδια για την ενιαία αγορά στον τομέα αυτόν, εφόσον οι κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις παρεμποδίζουν τη ζωτικότητα του αποδοτικού αυτού τομέα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ο οποίος επισημαίνει τις ελλείψεις του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τους καταναλωτές. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το 61% των διασυνοριακών συναλλαγών δεν ολοκληρώνονται διότι τα τηλεματικά καταστήματα δεν εξυπηρετούν τη χώρα του καταναλωτή. Να προστεθούν σε αυτό και οι φόβοι του χρήστη όσον αφορά την ασφάλεια των πληρωμών. Η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεματικών αγορών εξαρτάται συνήθως από την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ιδίως στην αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου με τη βελτίωση της ποιότητας των επιδόσεων της σύνδεσης και με το να καταστούν οι τιμές περισσότερο ελκυστικές. Είναι επίσης απαραίτητη η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά τις τηλεματικές αγορές. Όπως και ο εισηγητής, είμαι υπέρ της δημιουργίας ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης, καθώς και της βελτίωσης της εποπτείας του διαδικτύου, ιδίως από την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει επίσης να καταβληθεί για την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εσωτερική αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη, ιδίως εάν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στην στρατηγική ΕΕ 2020. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Η παρούσα έκθεση προτείνει μέτρα που αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό. Αυτά που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι ο έλεγχος των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που δεν θα επιβάλλει τέλη τα οποία θα αποτρέπουν ή θα περιορίζουν την επιλογή. Θα καταστεί ευκολότερο έτσι να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο, αλλά και να διευκολύνουμε την πρόσβαση και την εμπιστοσύνη του χρήστη στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια αγορά ζωτικής σημασίας για την ΕΕ κατά τον 21ο αιώνα, αν μη τι άλλο για την επιδίωξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την τεράστια πρόκληση δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας τηλεματικής αγοράς για την Ευρώπη που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά. Η εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα είναι περιορισμένη λόγω των περιττών φραγμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως είναι ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς, η έλλειψη ασφάλειας για τους καταναλωτές, η έλλειψη ασφάλειας για τις συναλλαγές, η έλλειψη μηχανισμών προσφυγής σε ένδικα μέσα κ.λπ. Είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν οι διασυνοριακοί κανόνες και να βρεθούν πρακτικές λύσεις σε θέματα όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προστασία των καταναλωτών, οι κανόνες σήμανσης και οι ειδικοί τομεακοί κανόνες, τα τέλη ηλεκτρονικών αποβλήτων και ανακύκλωσης και η ηλεκτρονική δήλωση και χρέωση.

Είναι ουσιαστικής σημασίας η υφιστάμενη νομοθεσία, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες, να μεταφερθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοσθεί. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην ενιαία ψηφιακή αγορά και να παρουσιάσει τυχόν πρωτοβουλίες που φαίνονται αναγκαίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κύρια εμπόδια. Υποστηρίζω τις 13 συστάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών στον τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς: καταργεί τους περιορισμούς στην ενημέρωση, προσεγγίζοντας έτσι το ιδανικό του τέλειου ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Είναι ικανό να διευρύνει τη δυνητική αγορά των μικρών εσωτερικών παραγωγών που δεν θα ήταν σε θέση να συναλλάσσονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, προστατεύοντάς τους και προωθώντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

Επιπλέον, μειώνεται η απόσταση μεταξύ κεντρικών και απομακρυσμένων περιοχών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές χάρη στην αύξηση της προσφοράς προϊόντων, και προωθούνται ομοιόμορφα πρότυπα για τα εμπορεύματα που πωλούνται χάρη στη διάθεση των ίδιων προϊόντων σε πολλές αγορές. Είναι ζωτικής σημασίας, επομένως, να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν τα κύρια εμπόδια στη χρήση του διαδικτύου για την πώληση εμπορευμάτων: η ασφάλεια και οι εγγυήσεις. Το καθήκον αυτό, δεδομένης της έλλειψης φυσικών συνόρων, πρέπει να εμπίπτει στα σχετικά υπερεθνικά όργανα τα οποία, στην επικράτειά μας, είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η παρούσα έκθεση παρέχει στους εμπόρους ένα πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία και τον σχεδιασμό των επενδύσεών τους, παρέχει στους καταναλωτές βεβαιότητα όσον αφορά τις εγγυήσεις που τους χορηγούνται, και προετοιμάζει καλύτερα τους παραγωγούς για την αντιμετώπιση της κρίσης. Επιτέλους!

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ως αποτέλεσμα του ποσοστού ηλεκτρονικής απάτης, το οποίο εξακολουθεί να είναι υψηλό, υπάρχει πάντοτε μεγάλος βαθμός δυσπιστίας για τις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, περιλαμβανομένης βάσης δεδομένων, με σκοπό τον τερματισμό των παράνομων εμπορικών πρακτικών, την καταπολέμηση των δόλιων δραστηριοτήτων και την αύξηση της ασφάλειας των καταναλωτών κατά τις τηλεματικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά την άποψή μου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εξ αποστάσεως συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε μια εποχή όπου παρατηρείται αύξηση στην τηλεματική αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών, όπως στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης αυτής. Σε μια εσωτερική αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, η προώθηση μεγαλύτερης ευελιξίας του ηλεκτρονικού εμπορίου και μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις τηλεματικές συναλλαγές όχι μόνο θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αλλά και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων διεξόδων αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι δυνητικά θέσεις απασχόλησης. Οι διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ εγχώριου και διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου σημαίνουν ότι οι καταναλωτές, ιδιαίτερα όσοι ζουν σε απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το εμπόριο, με την πρόσβαση που παρέχει σε ένα ευρύ φάσμα εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Θα ήθελα να επισημάνω, ωστόσο, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη η οδηγία για τις υπηρεσίες –το μέσο με το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά– να εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα κράτη μέλη· ειδικότερα, πρέπει να εκτελεστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τη μη διακριτική μεταχείριση των πελατών με βάση την εθνικότητά τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι το «κέντρο πολλαπλής εξυπηρέτησης» πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακό, ώστε να υλοποιηθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξίσου σημαντικά, ωστόσο, είναι και μέτρα όπως η εναρμόνιση των ταχυδρομικών και τραπεζικών χρεώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απλοποίηση επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως ή η αύξηση των καταχωρίσεων ονομάτων τομέα .eu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), γραπτώς.(EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι, σε γενικές γραμμές, μπορώ να την υποστηρίξω. Ειδικότερα, χάρηκα που διαπίστωσα ότι, στην επιτροπή, οι περισσότερες από τις τροπολογίες μου εγκρίθηκαν. Με τον τρόπο αυτόν θα υποστηριχθούν οι ΜΜΕ, ώστε να καταστούν πιο ενεργοί παράγοντες στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα η έκθεση, άσκοπα κατά τη γνώμη μου, επαναφέρει το θέμα της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, για το οποίο έχω εκφράσει την αντίθεσή μου στην επιτροπή. Υποστηρίζω την ένσταση αυτή και συνεχίζω να αντιτίθεμαι στην έκκληση για ελευθέρωση, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζω με σθένος την έκκλησή μου προς την Επιτροπή για μορατόριουμ όσον αφορά την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Ως σκιώδης εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στηρίζω την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στο μέλλον, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ΤΠΕ στην ΕΕ θα βοηθήσει να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί σημαντικός παγκόσμιος διαμεσολαβητής σε αυτόν τον τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι τρέχουσες δυσκολίες πρέπει να επιλυθούν επειγόντως και κατά τρόπο ομοιόμορφο.

Αναφέρομαι, εν προκειμένω, στους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, στο δίκαιο προστασίας των καταναλωτών και, κυρίως, στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των πελατών του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως αποδεικνύεται από ορισμένους εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες της που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στον ψηφιακό κόσμο, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται ειδικά για την αγορά υλικών, λογισμικού και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι η προώθηση της οικονομίας της γνώσης. Για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της ταχύτητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό των τιμών των υπηρεσιών αυτών σε μεγαλύτερο βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες και πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εξ αποστάσεως έμποροι είναι σε θέση να φθάσουν σε αγορές διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται εντός των εθνικών τους συνόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Στην ανακοίνωση της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η Επιτροπή κατέδειξε τη βούλησή της οι τηλεματικές συναλλαγές να καταστούν απλούστερες και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στην ψηφιακή τεχνολογία με αποτελεσματικότερο τρόπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων έχουν κάνει τηλεματικές αγορές, αλλά μόνο το 7% των καταναλωτών τολμά να επιλέξει διασυνοριακές συναλλαγές και μόλις το 12% εκφράζει εμπιστοσύνη σε αυτό το είδος συναλλαγών. Επείγει, συνεπώς, η ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών (ή της αντίληψής τους για την ασφάλεια) σε σχέση με τις εν λόγω συναλλαγές, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας αγοράς η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, με συναλλαγές που είναι ευκολότερες, πιο άνετες και, σε πολλές περιπτώσεις, φθηνότερες για τον καταναλωτή. Για την ανάπτυξη ορθής ενιαίας ηλεκτρονικής αγοράς, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να αισθάνονται ασφαλείς όταν αγοράζουν τηλεματικά, οι δε εταιρείες να κατανοήσουν το τεράστιο δυναμικό των τηλεματικών συναλλαγών, να αυξήσουν την ηλεκτρονική διαθεσιμότητα και να άρουν τα διασυνοριακά εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην Ευρώπη παρακωλύεται έντονα από τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις. Τα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι το 2009, στην Ευρώπη, ένας καταναλωτής στους τρεις αγόρασε τουλάχιστον ένα προϊόν τηλεματικά, αλλά ότι μόνο το 7% των ευρωπαίων καταναλωτών έχουν τολμήσει να το κάνουν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Μη δημοσιευμένες έρευνες της ΕΕ σχετικά με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου καταδεικνύουν ότι το 60% των καταναλωτών που προσπαθούν να αγοράσουν προϊόντα εκτός των συνόρων της ΕΕ αποτυγχάνουν, επειδή ο πωλητής αρνείται τη συναλλαγή ή την αποστολή των εμπορευμάτων, παρότι ο αγοραστής ακόμη και με τα έξοδα αποστολής, θα είχε μια οικονομία τουλάχιστον 10%, σύμφωνα με τις μισές από τις 11.000 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν. Πρέπει να τονίσω, ως εκ τούτου, την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα μπορεί να υπερβεί τους διασυνοριακούς φραγμούς, να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία και να ρυθμίσει τους κινδύνους μιας δραστηριότητας που αλλάζει συνεχώς και σχεδόν πάντα εξελίσσεται. Απαιτούνται συνεπώς συνεχής προσοχή και παρακολούθηση, με προτεραιότητα στην αξιοπιστία των επικοινωνιών και των συναλλαγών. Για να εδραιωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι απαραίτητο να εργασθούμε με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές και τις υπηρεσίες παράδοσης και επιστροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο περιέχει ορισμένες αντιφάσεις και υπερβολική εμμονή στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχουν όμως πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκαλέσει νέα σοβαρά προβλήματα.

Όπως τονίσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν πολλά ζητήματα, και συγκεκριμένα: η υπεράσπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και τα δικαιώματα και η ασφάλεια των καταναλωτών.

Είναι αλήθεια ότι η έκθεση προωθεί μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης όλων των φορέων στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, όμως δεν είναι όλοι τόσο κατάλληλοι όσο θα μπορούσαν να είναι, ούτε και λαμβάνουν καν δεόντως υπόψη όλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα που διακυβεύονται σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά περίπλοκη.

Είναι αλήθεια ότι η αλυσίδα εφοδιασμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να γίνει πιο διαφανής, ούτως ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει πάντα την ταυτότητα του προμηθευτή, καθώς και το όνομα της επιχείρησης του τελευταίου, τη γεωγραφική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ωστόσο, τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων και των ατόμων με διάφορες εξαρτήσεις πρέπει να κατοχυρώνονται ανά πάσα στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί ευκαιρίες στην αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ιρλανδικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης ορόσημο, διότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής και ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να υστερεί όσον αφορά τη δημιουργία αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα πρέπει επίσης να καταστεί ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή. Ας ελπίσουμε ότι την παρούσα έκθεση θα ακολουθήσουν περαιτέρω βήματα για την τόνωση της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές θα συμβάλουν επίσης στην επανεξέταση και επανέναρξη ζωτικής σημασίας δραστηριοτήτων Ε&Α.

Αυτό που χρειαζόμαστε, πρώτα απ’ όλα, είναι η επίβλεψη και η παρακολούθηση της υλοποίησης της έκθεσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, τόσο ως επιχειρηματίες όσο και ως πελάτες. Τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να διευκολύνουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα αρχίσουν να σημειώνουν πραγματική πρόοδο στην ενοποίηση των κανόνων για τις συμβάσεις και θα εξαλείψουν τις συγκρουόμενες νομοθεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ την έκκληση για την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των συνόρων της ΕΕ. Η ΕΕ, ωστόσο, πρέπει να φροντίσει ώστε αυτό να γίνεται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και είναι σημαντικό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς.(FI) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, κ. Echeverría, για την εξαιρετική του έκθεση, που με χαρά υπερψήφισα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας νέος και διεθνής τομέας και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εναρμόνιση των προτύπων και πρακτικών. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφέρω τα σημεία εκείνα στην έκθεση που μας προτρέπουν να διασφαλίσουμε ότι καλή ποιότητα και ολοκληρωμένες ευρυζωνικές συνδέσεις θα είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση. Ο στόχος αυτός είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να ευδοκιμήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η παροχή ευρυζωνικότητας σε όλους τους πολίτες της ΕΕ έως το 2013 και εξαιρετικά ταχείας ευρυζωνικότητας έως το 2020 αποτελούν μεν φιλόδοξους στόχους, είναι όμως ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις του όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι ένα ζήτημα που απαιτεί προσεκτική εξέταση στο μέλλον, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες για παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), γραπτώς. – (CS) Παρότι το διαδίκτυο είναι σήμερα ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος δίαυλος λιανικής πώλησης και ο αριθμός των αγορών μέσω του διαδικτύου αυξάνεται κάθε χρόνο, ο αριθμός των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών παρουσιάζει δυστυχώς στασιμότητα. Θα μπορούσε σχεδόν να πει κανείς ότι δεν υπάρχει εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των συναλλαγών μεταξύ επιχείρησεων και καταναλωτών. Κατά τη γνώμη μου, η πλήρης εναρμόνιση του δικαίου των καταναλωτών και η εξάλειψη των εθνικών εξαιρέσεων, σε συνδυασμό με τη φιλελεύθερη έννοια της προστασίας των καταναλωτών, θα αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για τις διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαπιστώνω, ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε τηλεματικές υπηρεσίες με βάση τη διεύθυνση IP σε ορισμένα κράτη. Καταρχήν, δεν υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια στον τομέα αυτόν, και όμως η ηλεκτρονική εσωτερική αγορά περιορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

Συμμερίζομαι την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κινητοποιήσει το σύνολο των εκτελεστικών της μέσων στην περίπτωση αυτή και να παρέμβει κατά της δημιουργίας τεχνητών φραγμών στην εσωτερική αγορά υπό τη μορφή αποκλεισμού διευθύνσεων IP. Η έκθεση επίσης μιλά για στόχους για το 2020 στον τομέα της πρόσβασης σε ευρυζωνική σύνδεση. Προσωπικά δεν επικροτώ τόσο κατηγορηματικούς στόχους, ιδιαίτερα σε έναν τομέα που αναπτύσσεται δυναμικά και όπου είναι επομένως πολύ δύσκολο να προβλέψουμε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει κατά τα επόμενα δέκα χρόνια. Παρά την κριτική αυτή, θεωρώ ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Arias Echeverría, καθώς πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασική αγορά της πολιτικής της ΕΕ, όπου ορισμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 μπορεί και πρέπει να προβλεφθούν.

Πράγματι, πιστεύω ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει τη δυνατότητα θετικού αντίκτυπου τόσο στους καταναλωτές όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο ίδιο πνεύμα, υποστηρίζω τη συμπερίληψη στην έκθεση του ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης, που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των εμπορευμάτων τα οποία διατίθενται στη διασυνοριακή ηλεκτρονική αγορά.

Σε μια περίοδο κρίσης και οικονομικών δυσκολιών όπως αυτήν την οποία διανύουμε επί του παρόντος, πρέπει να στηρίξουμε τα μέσα που μπορούν να έχουν θετικές, σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη, όπου μπορούμε να συμπεριλάβουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιστεύω συνεπώς ότι, στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί θετική εξέλιξη, όχι μόνο για τις εταιρείες και τις ΜΜΕ, αλλά, και κυρίως, για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς.(PT) Η ενιαία αγορά ήταν πάντα ένας από τους μεγάλους στόχους που έπρεπε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις μέρες μας, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να έχει πολύ σημαντική συμβολή, ώστε η ενιαία αγορά να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Η τηλεματική αγορά έχει γίνει ήδη αποδεκτή από την πλειονότητα των καταναλωτών σε εγχώριο επίπεδο, δεν ισχύει όμως το ίδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως λόγω έλλειψης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη όλων των φορέων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ, επειδή πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η υπέρβαση των φραγμών που εξακολουθούν να παρακωλύουν την ανάπτυξή του είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομία. Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην Ευρώπη παρακωλύεται έντονα από τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις και το 60% των καταναλωτών που προσπαθούν να αγοράσουν προϊόντα εκτός των εθνικών συνόρων αποτυγχάνουν.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί πραγματικά μια τηλεματική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Χάρη σε τροπολογία της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας (Lega Nord), η έκθεση περιέχει αναφορά στη δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση χρησιμοποιείται ώστε να προχωρήσουμε σε πιο εκτεταμένη εναρμόνιση των φορολογικών νόμων, καθώς και των διακυμάνσεων των τιμών στον τομέα των ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ. Ψήφισα, επομένως, κατά του κειμένου αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής προσδιόρισε μελλοντικές στρατηγικές που στοχεύουν στη μείωση του κατακερματισμού και την τόνωση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο απογειώνεται πραγματικά σε εθνικό επίπεδο, οι διασυνοριακές αγορές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, φθάνοντας μόλις το 7% το 2009. Οι κυριότεροι φραγμοί έχουν να κάνουν με τη γλώσσα και με πρακτικά και νομικά προβλήματα.

Συμφωνώ με την προσέγγιση της έκθεσης, η οποία προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες σε μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα στον τομέα: βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, εξάλειψη του κατακερματισμού της τηλεματικής αγοράς, αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να διαθέτουν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο και κατοχύρωση της ασφάλειας των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Όλα αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε σαφές και ενιαίο νομικό πλαίσιο που αποσκοπεί, κυρίως, στην εξυπηρέτηση του κοινού. Το θεμελιώδες κίνητρο, πιστεύω, θα έρθει με τη μορφή της εμπιστοσύνης του κοινού, η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Διαδίκτυο έχει γίνει η συνηθέστερη μορφή εξ αποστάσεως πωλήσεων. Όπως προκύπτει και από στοιχεία που η Επιτροπή παρέθεσε σε ερώτηση μου (Ε 4964/210), πάνω από το ένα τρίτο των καταναλωτών της ΕΕ (37 %) χρησιμοποίησαν πέρσι το Διαδίκτυο για να αγοράσουν ή να παραγγείλουν αγαθά και υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2008, και 10 σε σύγκριση με το 2006. Παρολαυτά, οι καταναλωτές ακόμα δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στη διασυνοριακή αγορά ενώ οι ανομοιογενείς εθνικές διατάξεις αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να επενδύουν στο διασυνοριακό εμπόριο. Για αυτό άλλωστε, οι διαφορές στα ποσοστά χρήσης των εξ αποστάσεως πωλήσεων στα κράτη μέλη είναι σημαντικές. Ωστόσο, η αύξηση αυτής της μορφής εμπορίου είναι κρίσιμη στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Η συγκεκριμένη έκθεση φιλοδοξεί, μέσω προτάσεων όπως η θέσπιση ενιαίων κανονισμών και πρακτικών που θα επιτρέψουν στους πωλητές εξ αποστάσεως να κινηθούν πέραν των εθνικών ορίων τους, να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της διαδικτυακής εσωτερικής αγοράς. Σε καιρούς όπου οι παραδοσιακές εμπορικές συναλλαγές παρουσιάζουν στασιμότητα, οι νέες τεχνολογίες και οι ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες για την ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών εμπορικών πρωτοβουλιών και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα τη σχετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής παρόλο που θεωρώ την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σημαντική και την επέκταση των καλών δικτύων και υπηρεσιών του διαδικτύου στο σύνολο του πληθυσμού απαραίτητη, ακόμη και για τις πιο απομονωμένες περιοχές.

Συμφωνώ επίσης ότι είναι απαραίτητη η καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται πολλά άτομα τα οποία επιθυμούν να κάνουν αγορές τηλεματικά, αν μη τι άλλο βάσει του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της συναλλαγής.

Συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. Παρ’ όλα αυτά, δεν λυπάμαι που η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν έχει μεταφερθεί πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν υποστηρίζω την πολιτική της Επιτροπής για τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν επικροτώ τη στρατηγική ΕΕ 2020: αυτές οι βασικές επιλογές είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τη δύσκολη κοινωνική κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας αγωνίζεται σήμερα η ΕΕ.

Τα μελλοντικά μοντέλα για τον τομέα των επικοινωνιών, ακόμη και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σίγουρα θα είναι καλύτερα σχεδιασμένα, με προοπτική περισσότερο επικεντρωμένη στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, και δεν θα εξαρτώνται απλώς από τα εμπορικά συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Arias Echeverría σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο: το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας από τους τομείς με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση για τις επόμενες δεκαετίες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό αυτό στο έπακρο.

Να θυμάστε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει και προωθεί την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων αγορών για ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διαφορετικά δεν θα υπήρχαν.

Επιπλέον, υποστηρίζω την ιδέα ότι, κατά την ανάπτυξη της πολιτικής μας και των κανονιστικών πλαισίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στην τεράστια επιλογή καταναλωτικών αγαθών. Αναφέρομαι σε εκείνους που είναι απομονωμένοι ή με μειωμένη κινητικότητα, τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα ή τα άτομα που ζουν σε λιγότερο προσβάσιμες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές.

Τέλος, τροποποίησα το κείμενο στην επιτροπή ούτως ώστε να τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών εργαλείων για τους τηλεματικούς καταναλωτές: πρέπει να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και να τους καταστήσουμε περισσότερο ενήμερους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (βασικά δικαιώματα των καταναλωτών στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και, ειδικότερα, κανόνες προστασίας των δεδομένων).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σε αυτήν τη σημαντική έκθεση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταξύ άλλων, τονίζουμε τη σπουδαιότητα της αύξησης της εμπιστοσύνης στα διασυνοριακά συστήματα πληρωμών μέσω διαδικτύου (π.χ. με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και ηλεκτρονικά μετρητά) με την προώθηση φάσματος μεθόδων πληρωμής, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και των κοινών προτύπων, την υπέρβαση των τεχνικών εμποδίων, την υποστήριξη των ασφαλέστερων τεχνολογιών για ηλεκτρονικές συναλλαγές, την εναρμόνιση και την ενίσχυση της νομοθεσίας για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, την καταπολέμηση της απάτης και την ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Γνωρίζουμε πολύ καλά τον αριθμό και το είδος των μειονεκτημάτων, ιδίως στην Ιταλία, όσων ζουν και διαμένουν σε ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η οικοδόμηση μιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου θα απλουστεύσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα βελτιώσει την ποιότητα στις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ χωρίς καλές συνδέσεις.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με σκοπό να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να διαθέτουν προϊόντα μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται οι χρήστες, ιδιαίτερα τα παιδιά, με επαρκείς εγγυήσεις ως προς την κατοχύρωση της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ανέντιμους εμπόρους να εξαπατούν τους δυνητικούς χρήστες· απαιτούνται, ως εκ τούτου, στοχευμένοι και συχνοί έλεγχοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), γραπτώς.(PL) Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση των διαδικτυακών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε την εναρμόνιση και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες, με την παρούσα μορφή τους, το μόνο που κατορθώνουν είναι να μας εμποδίζουν να πραγματοποιούμε αγορές από ξένες ιστοσελίδες, ακόμα και αν αυτό που προσφέρουν είναι ενδιαφέρον. Θέλουμε επίσης μια εγγύηση ότι η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2013. Η πρόταση αυτή έπαψε να είναι καθαρή φαντασιοκοπία εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο ολοένα και πιο πιθανή αλλά, επιπλέον, δεν είναι ούτε καν απαραίτητο να πειστεί κάποιος για τις ωφέλιμες επιπτώσεις που θα έχει στην εσωτερική αγορά η καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Δεν είμαι σε θέση να υπερψηφίσω την έκθεση αυτή παρόλο που περιέχει ορισμένα θετικά στοιχεία, κυρίως την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών και την αναγνώριση των συμφερόντων των ΜΜΕ στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Καταδικάζω κυρίως όσους συγχαίρουν την Επιτροπή για την εφαρμογή της τρίτης οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που αποσκοπεί στην ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ζημία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΕ και όχι, όπως αναφέρεται στην έκθεση, σε μείωση των τιμών και βελτίωση των υπηρεσιών.

Ούτε και μπορώ να εκφράσω λύπη για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία την οδηγία για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι θέλω η Επιτροπή να εκπονήσει ταχέως έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται οι κλιματικές επιπτώσεις της εφαρμογής του εν λόγω κειμένου.

Λυπάμαι που το κείμενο αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με το πνεύμα του ανοίγματος στον ανταγωνισμό, το οποίο καταγγείλαμε όταν απορρίψαμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
  

Έκθεση: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι στοχεύει στη βελτίωση της πρόληψης αεροπορικών ατυχημάτων και στην παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους. Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα την προσέγγιση που ακολούθησε η εισηγήτρια, η οποία απηύθυνε έκκληση για ανάλυση των συμβάντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Η έκθεση προτείνει επίσης βελτιώσεις στην παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους, όπως την καθιέρωση μέγιστης προθεσμίας δύο ωρών εντός της οποίας θα ενημερώνονται οι οικογένειες για τα ονόματα των επιβατών επί του αεροσκάφους. Η ευθύνη εναπόκειται πλέον στους υπουργούς Μεταφορών οι οποίοι, ελπίζω, θα εγκρίνουν τη νομοθεσία αυτήν το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η εναέρια κυκλοφορία ολοένα και αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχήματος έχει επίσης αυξηθεί παρά τις βελτιώσεις σε πρότυπα ασφάλειας και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη διερεύνηση των ατυχημάτων πρέπει να τροποποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί.

Επικροτώ όσα αναφέρει η έκθεση για τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους. Η οικογένεια του θύματος έχει το δικαίωμα να λάβει τις σχετικές πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση κρίσης. Ένα σημαντικό πρακτικό μέτρο θα ήταν να εξαναγκαστούν οι αεροπορικές εταιρείες να ορίσουν ένα άτομο ως το κύριο σημείο αναφοράς για λόγους συντονισμού, με σκοπό την παροχή σημαντικών πληροφοριών και τη στήριξη των οικογενειών των επιβατών.

Τα πρακτικά μέτρα που ζητούνται στην έκθεση θα βοηθήσουν σε περίπτωση ατυχήματος, ιδίως αναφορικά με τη βοήθεια που παρέχεται στα θύματα και τις οικογένειές τους και με τις ομάδες που δρουν για λογαριασμό τους. Πρέπει να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας της Ευρώπης και οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Η οδηγία της ΕΕ που ισχύει σήμερα και διέπει τις έρευνες σχετικά με τα αεροπορικά ατυχήματα και συμβάντα εγκρίθηκε το 1994. Ωστόσο, η αγορά και η κατάσταση της αεροπορίας έχουν αλλάξει και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστεί νέος κοινοτικός κανονισμός, κατάλληλος για τη σημερινή κατάσταση. Πρώτον, πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο αρχών διερεύνησης σε θέματα ασφάλειας. Αυτές θα περιλαμβάνουν θεσμικά όργανα των εθνικών κυβερνήσεων και της ΕΕ (τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ)) και θα είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση της ποιότητας των ερευνών, την ταξινόμηση και την ανάλυση των πληροφοριών, θα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κρατικών θεσμικών οργάνων και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών. Επιπλέον, τα δικαιώματα των επιβατών και των οικογενειών τους πρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Στόχος του κανονισμού είναι να επεκταθεί η υποχρέωση του αερομεταφορέα να προσκομίσει κατάλογο των επιβατών το ταχύτερο δυνατόν, και εντός δύο ωρών μετά από ατύχημα, η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς την ΕΕ αλλά και για αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς την Ευρώπη. Στόχος του είναι να καθιερωθεί η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να ζητούν από τους επιβάτες να τους παρέχουν στοιχεία, κατά τη στιγμή της κράτησης της πτήσης, του προσώπου με το οποίο πρέπει να έλθουν σε επαφή σε περίπτωση ατυχήματος. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι οικογένειες των θυμάτων να έχουν ειδική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των ερευνών.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, διότι προτείνει λύσεις στα προβλήματα που προκλήθηκαν πρόσφατα από αεροπορικά ατυχήματα όχι μόνο από τεχνικής άποψης, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων στις οικογένειες των θυμάτων. Διευκρινίζει επίσης τον ρόλο του ΕΟΑΑ και των εθνικών αρχών όσον αφορά τη δίκαιη, αμερόληπτη διερεύνηση των αιτίων των ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται συνεχώς και, παρά την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας, οι εκθέσεις εξακολουθούν να καταδεικνύουν την αδυσώπητη αύξηση του αριθμού των αεροπορικών ατυχημάτων. Είναι δε καιρός και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει τον τομέα αυτόν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια.

Επομένως, υποστηρίζω σθεναρά τον στόχο της εισηγήτριας για την πρόληψη θλιβερών αεροπορικών ατυχημάτων και τη βελτίωση των ερευνών σχετικά με τα ατυχήματα. Ουσιαστικά, η σχετική νομοθεσία χρονολογείται από το 1994, όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) δεν είχε ακόμη ιδρυθεί.

Επομένως, ψήφισα υπέρ αυτού του κανονισμού ο οποίος επιδιώκει να προσδώσει ηγετικό ρόλο στον ΕΟΑΑ όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων, συμφωνώ δε ιδιαίτερα με τον στόχο της παροχής γενικευμένης πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Σημειώθηκε τεράστια αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Παρά τις πολυάριθμες τεχνολογικές βελτιώσεις, ο κίνδυνος ατυχημάτων έχει αυξηθεί. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό. Επικροτώ, λοιπόν, τις προτάσεις της κ. De Veyrac για την προσαρμογή της οδηγίας του 1994 σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρέχουσα κατάσταση στην αγορά των αερομεταφορών. Με τη δημιουργία δικτύου εθνικών αρχών διερεύνησης θα καταστεί δυνατόν να μειωθούν οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως μέσω της κοινής χρήσης πόρων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους πρέπει επίσης να προστατεύονται. Στηρίζω το αίτημα της εισηγήτριας η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να παρέχουν κατάλογο των επιβατών εντός μίας ώρας από την κοινοποίηση ατυχήματος να ισχύει όχι μόνο για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ, αλλά και για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Τέλος, επικροτώ την πρόταση της εισηγήτριας ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας να χαρακτηρίζεται ως «σύμβουλος», όταν συμμετέχει στις διερευνήσεις. Είναι σημαντικό ο κανονισμός να μην παρέχει στον συγκεκριμένο οργανισμό το πεδίο να είναι ταυτόχρονα και δικαστής και ένορκος κατά τις διερευνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE) , γραπτώς. (PT) Είναι ζωτικής σημασίας να κατοχυρωθεί η ασφάλεια στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη και να μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων και συμβάντων μέσω διαδικασιών διερεύνησης και πρόληψης. Ψήφισα υπέρ του παρόντος κανονισμού, καθώς πιστεύω ότι προάγει τη δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αυθόρμητη αναφορά συμβάντων, ζητώντας η διερεύνηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας να είναι αποτελεσματική, ταχεία και υψηλής ποιότητας. Συμφωνώ ότι οι έρευνες θα πρέπει να διενεργούνται από εθνική αρχή ή άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για έρευνες σε θέματα ασφάλειας. Θεωρώ επιπλέον ότι είναι σημαντική η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αρχών με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των μεθόδων διεξαγωγής των ερευνών και κατάρτισης των πραγματογνωμόνων. Ένα άλλο σημείο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι πρέπει να οριστούν πρότυπα για την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους επιβαίνοντες και τα επικίνδυνα μεταφερόμενα εμπορεύματα κατά τη στιγμή του ατυχήματος, η δε παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους θα πρέπει να βελτιωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εντατικοποίηση της εναέριας κυκλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αεροπορικών ατυχημάτων. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ασφάλειας, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στο σημερινό σύστημα διερεύνησης ατυχημάτων. Το σύστημα ασφάλειας στον τομέα αυτόν βασίζεται στα δεδομένα και τα διδάγματα που εξάγονται από ατυχήματα και συμβάντα. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για έρευνες σε θέματα ασφάλειας, συγκεκριμένα με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου. Για να εντοπισθούν πιθανές ελλείψεις ασφαλείας και να εγκριθούν διορθωτικά μέτρα, το δίκτυο αυτό πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία των εν λόγω ερευνών, καθώς και υψηλό επίπεδο απόδοσης, επιμέλειας και ποιότητας.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προληπτική δράση και υψηλό επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στην Ευρώπη, δεν πρέπει δε να φεισθούμε προσπαθειών για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και συμβάντων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις αεροπορικές μεταφορές. Εκτός από τις έρευνες σε θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο θέμα της ενίσχυσης της βοήθειας προς τα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους, ζήτημα για το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης της κρίσης και σχέδιο βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Συγκλονιζόμαστε συχνά όταν πληροφορούμαστε μια νέα αεροπορική τραγωδία. Ελπίζω ότι ο νέος κανονισμός που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την ανάγκη ασφάλειας των επιβατών, υπό τη μορφή πιο ακριβούς μέτρου σε σύγκριση με την οδηγία 94/56/ΕΚ την οποία αντικαθιστά. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στους ελέγχους, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για προληπτικούς λόγους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από τις έρευνες ατυχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε μια κεντρική τοποθεσία και να αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι οι ευρωπαίοι επιβάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ένα πρόσωπο αναφοράς σε περίπτωση ατυχήματος, πρακτική που επικρατεί στις ΗΠΑ. Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πληρέστερος συντονισμός και εποπτεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συμμετέχουν στην παρέμβαση και την παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων, διότι εισάγει νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της πρόληψης των ατυχημάτων και τη διαφάνεια και ταχύτητα των ερευνών σε περίπτωση ατυχήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι ο αριθμός των πτήσεων και των επιβατών της πολιτικής αεροπορίας αυξάνεται σημαντικά εδώ και χρόνια, και παρόλο που συνοδεύεται από μείωση του αριθμού των αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων, η ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασικό μέλημα, τώρα και για πάντα. Δεδομένου, επίσης, ότι η οδηγία που ρυθμίζει τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων χρονολογείται από το 1994 και ότι έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει στην πολιτική αεροπορία, η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού μού φαίνεται ότι αποκτά επείγουσα σημασία.

Συμφωνώ με την εισηγήτρια στο σημείο όπου αναφέρεται στην ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού και ενοποίησης κατά τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων. Καθώς η ΕΕ καθίσταται όλο και πιο ενοποιημένη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες ενός αεροπορικού ατυχήματος δεν επηρεάζουν μόνο ένα κράτος μέλος, δεν έχει νόημα να εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες επαφές μεταξύ των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας θα μπορούσε να αναλάβει νέο ρόλο.

Τέλος, μου φαίνεται ότι πρόκειται για έναν από τους τομείς στους οποίους είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρα με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια όλων των επιβατών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Οι αεροπορικές μεταφορές σήμερα διαδραματίζουν αναμφισβήτητα καθοριστικό ρόλο στην κινητικότητα των ατόμων και στη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας. Η σημασία και ο αντίκτυπός τους θα συνεχίσουν σίγουρα να αναπτύσσονται σε μια κοινωνία που καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση και την προτεραιότητα που δίδεται στην αποδοτική χρήση του χρόνου και του χώρου. Μέσα στο σημερινό κλίμα της παγκόσμιας κρίσης και της ισχυρής πίεσης για μείωση του κόστους και των δαπανών, απαιτείται αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης και ελέγχου που θα προστατεύει τα συμφέροντα των χρηστών. Η ασφάλεια είναι ο τομέας που ανησυχεί περισσότερο τους χρήστες και έχει σημαντικό αντίκτυπο στον καθορισμό των ναύλων. Τονίζω, επομένως, τη συμβολή της παρούσας έκθεσης στην ποιότητα και την ανεξαρτησία των ερευνών επί των αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων μέσω της εναρμόνισης των ερευνητικών ικανοτήτων των κρατών μελών και, ταυτόχρονα, της διασφάλισης ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν είναι καλά προσαρμοσμένη και ενημερωμένη υπό το πρίσμα των αλλαγών που συντελούνται στον κλάδο και την εμφάνιση νέων φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας. Θα ήθελα να επισημάνω, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων, και αυτό ακριβώς θα πρέπει να καθοδηγεί τη διερεύνηση ως εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων και τη δυνατότητα εφαρμογής λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ, διότι αναγνωρίζουμε τη σημασία της διερεύνησης και της πρόληψης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Θεωρούμε θετικό το ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, ειδικά μέσω των αντίστοιχων αρχών διερεύνησής τους, πράγμα που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών αρχών για τον τομέα αυτόν. Το δίκτυο αυτό προτείνεται να έχει ειδικούς στόχους: τη διατύπωση προτάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους διεξαγωγής των ερευνών, τον συντονισμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τους πραγματογνώμονες του κάθε κράτους μέλους, την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών έρευνας για την ΕΕ και την ανάπτυξη και διαχείριση ενός πλαισίου για την κοινή χρήση πόρων.

Θα παρακολουθούμε το μέλλον του δικτύου αυτού, επειδή πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητές του πρέπει να παραμείνουν αυστηρά εντός των ορίων των προαναφερθέντων στόχων και εντός του πλαισίου του καθεστώτος συμμετοχής εκ μέρους των κρατών μελών που αναφέρεται στην πρόταση, μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Η μεγαλύτερη ανεξαρτησία των ερευνών σε θέματα ασφάλειας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, η βελτίωση της βοήθειας προς τις οικογένειες των θυμάτων και η βέλτιστη προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποτελούν όλα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την αεροπορική ασφάλεια και τους παράγοντες που με έπεισαν να ψηφίσω υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης. Ψήφισα με ικανοποίηση υπέρ αυτού του κειμένου, το οποίο προβλέπει οι εταιρείες αερομεταφορών να προσκομίζουν την ονομαστική κατάσταση επιβατών εντός δύο ωρών από το ατύχημα, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι οικείοι τους. Επιπλέον, η θέσπιση ευρωπαϊκού δικτύου αρχών αρμόδιων για τις έρευνες είναι πολύ καλή ιδέα, δεδομένου ότι θα επιτρέψει την υποβολή συστάσεων σχετικά με την πολιτική και τους κανονισμούς της αεροπορίας και, το σημαντικότερο, θα επιτρέψει την κοινή χρήση των πόρων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για σημαντικό κείμενο, και επικροτώ αυτό το σπουδαίο βήμα προόδου για την κατοχύρωση όλο και υψηλότερων προτύπων ασφαλείας για τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Η αύξηση αυτή εντείνει τον κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων, και είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Η έκθεση αυτή βελτιώνει ως έναν βαθμό το νομοθετικό πλαίσιο και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς.(LT) Συμφώνησα με την έκθεση, διότι η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο. Ο σημαντικότερος στόχος είναι η ασφάλεια των πτήσεων και των αερομεταφορών. Σήμερα, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η κατοχύρωση της ασφάλειας των πτήσεων για τους επιβάτες, η προστασία των επιβατών, του πληρώματος, του πληρώματος εδάφους, του κοινού και της ιδιοκτησίας από αεροπορικά ατυχήματα, και η κατοχύρωση της προστασίας και ασφάλειας των αεροσκαφών. Σε περίπτωση αεροπορικών καταστροφών, τα ατυχήματα πρέπει να διερευνώνται ανεξάρτητα, ώστε να εντοπίζονται τυχόν ελλείψεις ασφαλείας και να καθίσταται δυνατή η λήψη μέτρων για την αποκατάστασή τους. Οι διαπιστωθείσες αποκλίσεις όσον αφορά τις ερευνητικές ικανότητες των κρατών μελών πρέπει να μειωθούν. Η νομοθεσία που διέπει σήμερα τις έρευνες σχετικά με τα ατυχήματα είναι η οδηγία του 1994. Συνεπώς, εφόσον η αγορά των αερομεταφορών άλλαξε και έγινε πιο περίπλοκη, κατέστη αναγκαία η υποβολή νέας νομοθεσίας για νέα όργανα, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ). Ο νέος κανονισμός πρέπει να προβλέπει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή του Οργανισμού στις διερευνήσεις. Ταυτόχρονα, η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών υπηρεσιών διερεύνησης θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των υφισταμένων αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ποιότητα των ερευνών και να προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση. Είναι επίσης σημαντικό και αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προτάσεις που θα υπέβαλε ενδεχομένως το δίκτυο για τη βελτίωση της ασφαλείας των πτήσεων ή των διερευνητικών μηχανισμών. Το σημαντικότερο είναι να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών και η έγκαιρη και κατάλληλη βοήθεια για τα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους. Αυτό θα ήταν μια σημαντική βοήθεια για τους οικείους των θυμάτων που αισθάνονται συχνά χαμένοι απέναντι σε τόσους υπεύθυνους και διαδικασίες, ενώ έχουν ήδη να υπομείνουν την οδύνη από τον θάνατο ενός οικείου προσώπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς.(EN) Με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) θα υπάρξει καλύτερη υποδομή μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση. Θα βοηθήσει τους οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη να κάνουν από κοινού χρήση των πόρων και των ευρημάτων τους και ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στην πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Στήριξα την έκθεση της κ. De Veyrac, διότι θεωρώ την ασφάλεια πτήσεων στην Ευρώπη ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ σήμερα. Ο στόχος που οι ίδιοι καθορίζουμε με τον νέο κανονισμό είναι η μείωση του αριθμού των αεροπορικών ατυχημάτων στο ελάχιστο, η βελτίωση των προτύπων ασφαλείας, η πλήρης προστασία των πολιτών και η προσπάθεια, ταυτόχρονα, να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη προς τις αεροπορικές μεταφορές.

Σημαντικό μέρος του μέτρου, στο οποίο χαίρομαι που εφιστώ την προσοχή σας, αφιερώνεται στη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία μορφή πίεσης, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν με πλήρη αμεροληψία. Συμφωνώ, επίσης, με την απόφαση να συμπεριληφθεί μια σειρά διατάξεων σχετικά με την ταχεία παροχή πληροφοριών για όλα τα μεταφερόμενα πρόσωπα (και επικίνδυνα εμπορεύματα) στο αεροσκάφος που εμπλέκεται σε ατύχημα, τόσο για προφανείς λόγους ασφαλείας όσο και για τη βελτίωση της βοήθειας που προσφέρεται στα θύματα και τις οικογένειές τους. Τέλος, το κείμενο περιλαμβάνει επίσης την ευκαιρία οι επιβάτες να δηλώνουν το όνομα ενός προσώπου στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν οι αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή πιστεύω ότι η τελική της έκδοση προσφέρει έναν εξαιρετικό συμβιβασμό. Τα δικαιώματα και η παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους κατοχυρώνονται με την υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αεροπορικά ατυχήματα και να διασφαλίσει ότι κάθε αεροπορική εταιρεία που είναι καταχωρισμένη στην επικράτειά του διαθέτει σχέδιο για την παροχή βοήθειας προς τα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων. Η νέα νομοθεσία εγγυάται ότι η διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων θα πραγματοποιείται χωρίς να ασκείται πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές ή τις αρχές πιστοποίησης, από τους φορείς εκμετάλλευσης της πτήσης ή από άλλες αρχές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Οι δηλώσεις που λαμβάνονται από τις αρχές ερευνών και οι ηχογραφήσεις συνομιλιών ή οι φωτογραφίες που προέρχονται από το εσωτερικό της καμπίνας του πιλότου ή από τις μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις έρευνες, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει συμφέρον από τη γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στις δικαστικές αρχές. Αυτό θα επιτρέψει σε όσους εμπλέκονται να μιλούν ειλικρινά με εκείνους που διερευνούν το ατύχημα. Εκτιμώ τις προσπάθειες της εισηγήτριας επί του φακέλου αυτού και ελπίζω ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει τη συμφωνία ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και με κράτη εκτός ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς.(PT) Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει σήμερα τις έρευνες σχετικά με τα ατυχήματα χρονολογείται από το 1994. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται πλέον στις τρέχουσες ανάγκες. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, η συνεχής αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να αυξηθούν οι επενδύσεις όχι μόνο για την ασφάλεια αλλά και για την πρόληψη, να ζητηθεί δε από τις αεροπορικές εταιρείες –ιδιαίτερα τις χαμηλού κόστους– τα επίπεδα κέρδους να μην επιτυγχάνονται σε βάρος της ασφάλειας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη υποστήριξης των θυμάτων και παροχής βοήθειας στις οικογένειές τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Πρόκειται για πολύ σημαντική πρωτοβουλία και γι’ αυτό την υποστήριξα. Ελπίζω ότι, καθώς το σχέδιο θα αναπτύσσεται, τα συμβάντα τα οποία δεν οδήγησαν σε ατύχημα ή καταστροφή θα λαμβάνονται υπόψη. Έχω κατά νου μια εξαιρετική περίπτωση όπου οι επιβάτες τίθενται σε κίνδυνο εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα. Ήμουν ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας σε ένα τέτοιο περιστατικό όταν, τον Ιανουάριο του 2010, αεροπλάνο της Air Baltic στο οποίο επέβαινα προσπάθησε να απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ρίγας τρεις φορές. Μετά την τρίτη φορά, το αεροπλάνο εστάλη για «συμπληρωματικούς ελέγχους». Πρέπει να εισαχθεί στον κανονισμό ένα μέσο με το οποίο οι επιβάτες θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με συμβάντα κατά τα οποία οι αεροπορικές εταιρείες επιθυμούν να αποκρύψουν βλάβη στο αεροσκάφος ή εξαιρετικές περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Σήμερα, στους ουρανούς υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη συμφόρηση. Ως αποτέλεσμα, συμβάντα και ατυχήματα ασφάλειας των πτήσεων κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά. Συμβάντα αυτού του είδους πρέπει να διευθετούνται πλήρως και, πάνω απ’ όλα, γρήγορα εντός της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις οικογένειες των θυμάτων που, στο παρελθόν, συχνά αφέθηκαν στη θλίψη τους. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και τη διευθέτηση των συμβάντων είναι ουσιαστικής σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών αρχών διερεύνησης προορίζεται να επιτρέψει τη μείωση στο μέλλον των αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ. Πρόθεση είναι, μαζί, να επιτύχουμε τη βελτίωση της ποιότητας των ερευνών και να παράσχουμε ένα νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών διερεύνησης, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Αυτά τα προβλεπόμενα μέτρα αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. De Veyrac, διότι πιστεύω ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα αυτόν. Στόχος της πρότασης κανονισμού που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων είναι η αύξηση της διαφάνειας των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας. Αποτελεί επίσης απαραίτητη επικαιροποίηση των προτύπων που ισχύουν σήμερα και τα οποία χρονολογούνται από το 1994.

Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα μέτρα που προβλέπουν τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την προώθηση του συντονισμού και τη βελτιωμένη ανταλλαγή των δεδομένων που συλλέγονται. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ρυθμίζεται με σκοπό να παράσχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται σε συμβάντα και ατυχήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια, όμως παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, η αύξηση αυτή απλώς αυξάνει τον κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων. Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ατυχήματα αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητων ερευνών που μπορούν να προσδιορίσουν ελλείψεις από άποψη ασφαλείας με βεβαιότητα και να καταστήσουν δυνατή τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει σήμερα τα ατυχήματα είναι η οδηγία του 1994: έκτοτε, η εναέρια κυκλοφορία έχει εξελιχθεί σημαντικά και καταστεί πιο περίπλοκη. Εξάλλου, η εμφάνιση νέων φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ), έχουν αναδείξει τις αποκλίσεις όσον αφορά τις ερευνητικές ικανότητες των κρατών μελών και κατέστησαν αναγκαία την εκπόνηση νέας και πιο ικανοποιητικής νομοθεσίας.

Η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών υπηρεσιών διερεύνησης αναμένεται να επιτρέψει τη μείωση των υφισταμένων αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ποιότητα των ερευνών και να προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Πιστεύω ότι αυτού του είδους η δράση θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Υποστήριξα την έκθεση της κ. De Veyrac η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας των πτήσεων. Σε αυτό το θεμελιώδες πλαίσιο πρέπει να έρχονται στο φως τα ακριβή αίτια των συμβάντων και ατυχημάτων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κατοχυρωθεί η ανεξάρτητη διερεύνηση· με άλλα λόγια, οι έρευνες πρέπει να διενεργούνται χωρίς καμία πίεση από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση ή την πιστοποίηση εναέριων δραστηριοτήτων και οι οποίες ενδέχεται να φέρουν κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Η δικτύωση των αρχών που είναι αρμόδιες για τα πρότυπα ασφαλείας των αερομεταφορών στην Ευρώπη θα επιτρέψει επίσης την ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, οι δε συστάσεις που θα υποβάλει το δίκτυο θα βελτιώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Τέλος, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει διατάξεις με στόχο να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οικογένειες των θυμάτων σε περίπτωση ατυχήματος, όπως η απαίτηση οι αεροπορικές εταιρείες να προσκομίζουν πλήρη ονομαστική κατάσταση επιβατών εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες από το ατύχημα και την απαγόρευση δημοσιοποίησης της κατάστασης αυτής έως ότου ενημερωθούν οι οικογένειες και μόνο εφόσον δεν έχουν αντιρρήσεις. Πρόκειται για δύο σημαντικά βήματα προόδου και τα επικροτώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία κατέθεσε αρκετές τροπολογίες στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, όπως έναν καλύτερο ορισμό των «προκαταρκτικών αναφορών συμβάντων», η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ερευνών και από τα οικονομικά συμφέροντα, η βελτίωση της διαθεσιμότητας των ηχογραφήσεων της συσκευής καταγραφής στοιχείων, η βελτίωση της ενημέρωσης των συγγενών των θυμάτων, η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας στο δικαστικό σώμα και των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών και των αρχών έρευνας. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές εγκρίθηκαν, αν και η διατύπωση αποδυναμώθηκε λόγω των συμβιβασμών που συμφωνήθηκαν. Δεδομένου ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, διατηρούμε τη θετική μας θέση τόσο έναντι του νομοθετικού ψηφίσματος όσο και έναντι της τροποποιημένης πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Σημειώθηκε απότομη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας από την εποχή της ευρωπαϊκής οδηγίας που διέπει τις έρευνες σχετικά με τα αεροπορικά ατυχήματα, η οποία χρονολογείται από το 1994. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, η αύξηση αυτή είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα αεροπορικών ατυχημάτων. Επίσης, έχει συνοδευτεί από μεγαλύτερη τεχνολογική πολυπλοκότητα και την εμφάνιση νέων παραγόντων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ).

Θεωρώ ότι είναι ουσιαστικής σημασίας τα αεροπορικά ατυχήματα να υπόκεινται σε ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση, με στόχο την αποκατάσταση ελλείψεων από άποψη ασφαλείας και την προστασία των επιβατών. Η προώθηση ενός δικτύου σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις έρευνες θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση των ανισορροπιών στις διερευνητικές ικανότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Η βοήθεια για τα θύματα και τις οικογένειές τους πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα, πράγμα που καθιστά απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλες οι αεροπορικές εταιρίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κάθε χώρα διαθέτουν σχέδια βοήθειας. Είμαι ικανοποιημένος με το έργο της εισηγήτριας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Ιουνίου, και αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς αποσκοπεί να καταστήσει τη διερεύνηση αεροπορικών συμβάντων και ατυχημάτων περισσότερο ανεξάρτητη και διαφανή.

Χαίρομαι που το εν λόγω κείμενο εγκρίθηκε. Αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία διερεύνησης και να βελτιώσει τις πληροφορίες που παρέχονται στις οικογένειες των θυμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής χάρη σε αυτά τα ευπρόσδεκτα μέτρα. Το παρόν κείμενο, επομένως, θα παράσχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στα αιτήματα των οικείων των θυμάτων, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με έρευνες που συχνά τους κάνουν να αισθάνονται ανίσχυροι.

Αυτή η νέα νομοθεσία της ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην παροχή καλύτερης ενημέρωσης προς τις οικογένειες των θυμάτων των ατυχημάτων. Οι διατάξεις θα προστατεύσουν καλύτερα την ιδιωτική ζωή, δεδομένου ότι οι πληροφορίες πρέπει πρώτα να ανακοινώνονται στις οικογένειες εντός δύο ωρών, οι δε αεροπορικές εταιρείες (κοινοτικές και μη) οφείλουν να διαβιβάζουν τον κατάλογο των επιβατών του αεροσκάφους στις αρχές.

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση και την επιτάχυνση των ερευνών χωρίς καμία πίεση από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του τομέα των αερομεταφορών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη διαθεσιμότητα των διαφόρων εγγράφων της πτήσης και την υποχρεωτική πλέον δημοσίευση της τελικής έκθεσης της διερεύνησης το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από το συμβάν ή το ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς. (PL) Χάρηκα όταν άκουσα τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας επί της έκθεσης της κ. De Veyrac. Υποστήριξα, φυσικά, την έγκριση του εγγράφου. Το σημερινό σύστημα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων είναι πλέον ηλικίας 16 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εναέρια κυκλοφορία στους αιθέρες της Ευρώπης έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο κίνδυνος ατυχημάτων έχει επίσης αυξηθεί. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι επιτροπές διερεύνησης ατυχημάτων είναι απαλλαγμένες από παρεμβάσεις ενδιαφερομένων μερών αλλά και από την πίεση του χρόνου, της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και των δικαστικών αρχών. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η αναζήτηση της αιτίας του ατυχήματος και τρόπων πρόληψης παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, και όχι να βρεθεί κάποιος για να κατηγορήσουμε.

Ανεκτίμητο ρόλο στην κατοχύρωση της ασφάλειας διαδραματίζει επίσης η διερεύνηση των αιτίων των ατυχημάτων που θα μπορούσαν δυνητικά να είχαν συμβεί. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθιερωθούν το συντομότερο δυνατόν τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και τα προγράμματα «πνεύματος δικαιοσύνης» του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία περιλαμβάνουν την εθελοντική και άνευ κυρώσεων υποβολή εκθέσεων από τους πιλότους, το πλήρωμα θαλάμου επιβατών, τους ελεγκτές πτήσης και το προσωπικό εδάφους, σχετικά με οιαδήποτε παρατυπία παρατηρηθεί. Δυστυχώς, από φόβο για πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις, πολλά και σοβαρά προβλήματα και περιστατικά δεν αποκαλύπτονται ποτέ.

 
  
  

Έκθεση: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Όλοι θυμόμαστε τις κρίσεις φυσικού αερίου του 2006, 2008 και 2009. Οδήγησαν σε περικοπές αερίου για εκατομμύρια Ευρωπαίους, οι οποίοι βρέθηκαν εν μέσω των διασταυρούμενων πυρών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικροτώ το έργο των βουλευτών ως προς το θέμα αυτό. Το παρόν ψήφισμα προβλέπει τη διασύνδεση των δικτύων και την καλύτερη διαχείριση των κρίσεων. Σε ό,τι αφορά εμένα, πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα τού τι μπορεί να επιτύχει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μαζί, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, είμαστε σαφώς πιο δυνατοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η κατανάλωση αερίου αυξήθηκε δραστικά στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Με τη μείωση του όγκου εσωτερικής άντλησης αερίου και την αύξηση της ζήτησης, η εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου παρουσιάζει επίσης αυξητικές τάσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2009, μιλώντας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας κατά την εποχή υποβολής του παρόντος σχεδίου κανονισμού, υπογράμμισα ότι θα είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια ασφαλής και ενωμένη αγορά ενέργειας, ενώ υπάρχουν ενεργειακές νήσοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από έναν και μόνο εξωτερικό προμηθευτή φυσικού αερίου και οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή υποδομή. Το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο θα συνεχίσει να είναι σημαντικό και στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο για τα επιμέρους κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το έγγραφο επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη μεταβάλλονται σε αυτό που αποκαλούμε «νησίδες αερίου», επειδή υπάρχει έλλειψη υποδομών διασυνδέσεων με άλλα κράτη μέλη, πράγμα που εμποδίζει τη δημιουργία εύρυθμης εσωτερικής αγοράς αερίου. Πιστεύω ότι με το έγγραφο αυτό κάναμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της πραγματικής ευρωπαϊκής ενεργειακής ολοκλήρωσης με επίκεντρο την οικοδόμηση διασυνοριακών διασυνδέσεων, τη διαφοροποίηση των πηγών και διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού και την εφαρμογή πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται βιώσιμη αγορά φυσικού αερίου, διαφοροποίηση των δικτύων, διαφανή και σταθερή εσωτερική αγορά και αξιόπιστη παρακολούθηση του εφοδιασμού από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να της επιτρέπει την πρόληψη καταστάσεων κρίσης, παρόμοιων με την κρίση αερίου του 2009, και όχι μόνο να αντιδρά σε αυτές. Η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους, που προέρχονται κυρίως από πολιτικά ασταθείς χώρες οι οποίες συμπεριφέρονται απρόβλεπτα, θα μπορούσε να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών. Λόγω της επισφαλούς θέσης της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να εγκριθεί μια σφαιρική ενεργειακή πολιτική η οποία θα συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές. Όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται από δραστήρια διπλωματία με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κύρια κράτη παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης.

Η διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού με αέριο στα κράτη της ΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσης, πρέπει να αποτελεί κοινό στρατηγικό στόχο. Είναι απολύτως απαραίτητο να καταρτισθούν εθνικά σχέδια που περιέχουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ο συντονισμός των σχεδίων αυτών σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά τους. Μεσοπρόθεσμα, η λειτουργία μιας εκτεταμένης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς που θα επωφελείται από καλοσχεδιασμένες συνδέσεις και υποδομές θεωρείται η αποτελεσματικότερη μέθοδος προστασίας έναντι των διαταραχών εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Η ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την απαραίτητη ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Στο σημερινό πλαίσιο ενεργειακής εξάρτησης, είναι σημαντικό οι παραγωγοί, οι διανομείς, οι καταναλωτές και οι δημόσιες αρχές να συμφωνήσουν σε μία κοινή θέση και να διασφαλίσουν ότι η Ένωση δεν αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στη γεωπολιτική της ενέργειας.

Από την άποψη αυτή, συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή και επικροτώ την πρόταση κανονισμού για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Ο κανονισμός αυτός, μαζί με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας, θα μειώσει σημαντικά την τρωτότητα της Ένωσης στις εξωτερικές διαταραχές εφοδιασμού με αέριο. Θα ενισχύσει επίσης τον ηγετικό ρόλο των ευρωπαϊκών εταιρειών αερίου στον κόσμο.

Ο εισηγητής επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων αερίου. Στηρίζω το αίτημά του για ενίσχυση του ρόλου τους εντός του πλαισίου ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Όσον αφορά την κήρυξη κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι το όριο του 10% που προτείνει η Επιτροπή δεν καλύπτει το πιθανό σενάριο της διαταραχής αερίου κατά 100% σε ορισμένες περιοχές. Θα πρέπει επομένως να είναι δυνατή η κήρυξη κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE) , γραπτώς. (PT) Ο κανονισμός αυτός συμβάλει στην επίλυση της κρίσης εφοδιασμού με αέριο στην Ευρώπη. Είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν κανόνες για την κατοχύρωση και τη βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Για τη βελτίωση της διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ένωσης, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού των ενεργειών. Επίσης, συμφωνώ με τη σημασία που αποδίδει ο κανονισμός στην ανάπτυξη προληπτικών σχεδίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει επίσης να επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κρίσεις που διαφέρουν ως προς τη διάρκεια ή την ένταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Το ζήτημα του εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η εξάρτηση από τις εισαγωγές έχει αυξηθεί σημαντικά. Η κρίση αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη σε μεγάλο βαθμό έλλειψη προβλεψιμότητας όσον αφορά τη συμπεριφορά αυτών των εταίρων της ανατολικής Ευρώπης αναγκάζουν την ΕΕ να αναλάβει δράση για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της με αέριο και των διαδρομών διέλευσης. Δυστυχώς, παρά τις πολυάριθμες συζητήσεις για το θέμα αυτό, βασικά σχέδια, όπως ο αγωγός Nabucco, εξακολουθούν να παραμένουν σε αρχικό στάδιο, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται η εξάρτηση και, κατ’ επέκταση, η τρωτότητα της Ευρώπης σε σχέση με το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι ο παρών κανονισμός, που είναι πιο αποτελεσματικός από την οδηγία 2004/67/ΕΚ την οποία αντικαθιστά, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, θα δώσει κάποια ώθηση στο σχέδιο Nabucco και στις άλλες εναλλακτικές λύσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης με επαρκώς συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα της κοινής ενεργειακής μας πολιτικής. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και συμπίπτει με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: χρειάζεται να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, κυρίως με την αύξηση της ενεργειακής μας απόδοσης, και να αυξήσουμε το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% μέχρι το 2020, ενώ ταυτόχρονα να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές. Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης να κατοχυρώσει την αλληλεγγύη με κάθε ένα από τα μέλη της στον τομέα της ενέργειας μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στα κράτη μέλη και της πρόβλεψης για την κατασκευή υποδομών για διοχέτευση ενέργειας προς χώρες που αντιμετωπίζουν έλλειψη. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική που θα χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή και περιβαλλοντική πρόκληση και να συμβάλουμε στη δημιουργία ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, επειδή πιστεύω ότι απαιτείται πιο συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις να μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από το ένα τέταρτο της ενέργειας που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο από το ήμισυ αυτού προέρχεται από προμηθευτές εκτός της ΕΕ. Το 2020, πάνω από το 80% του αερίου που θα χρησιμοποιείται θα εισάγεται, και ήδη σήμερα ορισμένα κράτη μέλη εξαρτώνται κατά 100% από εισαγωγές αερίου.

Η εξάρτηση αυτή θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού, όπως κατέδειξε η πρόσφατη κρίση. Φυσικά, η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκούς υποδομής με την ικανότητα πρόληψης και επίλυσης απρόβλεπτων προβλημάτων εφοδιασμού με αέριο. Επίσης, είναι επείγουσα ανάγκη να εξεταστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρώπη και τους κινδύνους που συνδέονται με τη διέλευση.

Η παρούσα πρόταση –ορθώς– βασίζεται σε τρία βασικά ζητήματα, τα οποία δικαιολογούν τη θετική μου ψήφο: α) την άμεση εφαρμογή του νέου κανονισμού της ΕΕ· β) την κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού· και γ) την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων έκτακτης ανάγκης και την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό ή περιφερειακό επίπεδο, επιβάλλοντας την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Ο κανονισμός αυτός για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ προβλέπει συγκεκριμένη απάντηση στο πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση. Αυτό κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της κρίσης του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον προηγούμενο χειμώνα, όταν υπέφεραν σημαντικά τόσο εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών όσο και η ίδια η οικονομία μας. Οι διασφαλίσεις για τον ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως σε αέριο, είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και ευημερία. Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσεις που βιώσαμε στην Ευρώπη, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται σε εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο την ενέργεια ώστε να αντιμετωπίσουν τον εξαιρετικά ψυχρό καιρό, αυτή η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία διασφαλίζει την ικανότητα συντονισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίδρασης, τόσο για την αντιμετώπιση της παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές όσο και για την αντιμετώπιση διακοπών του εξωτερικού εφοδιασμού. Η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού θα συμβάλει συνεπώς στη σημαντική μείωση της τρωτότητας της ΕΕ έναντι διακοπών του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού και θα ενισχύσει, επίσης, τον κυρίαρχο παγκοσμίως ρόλο των ευρωπαϊκών εταιρειών φυσικού αερίου και τη γεωπολιτική θέση της Ένωσης ως παγκόσμιου στρατηγικού παράγοντα. Επικροτώ επίσης την απαίτηση για σχέδια προληπτικής δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, σε σχέση με τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, ειδικά μέσω των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους, θεωρούμε όμως το ζήτημα που εγέρθηκε σχετικά με το αέριο από τη Ρωσία υπερβολικό. Εάν φοβάστε πιθανά προβλήματα, η λύση είναι να διαπραγματευθούμε και να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού και παραγωγής, και όχι να χρησιμοποιούμε το πρόσχημα αυτό για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της συγκέντρωσης και κεντρικής οργάνωσης των αποφάσεων, και μάλιστα σε έργα υποδομών που στηρίζουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

Όπως είπα στη συζήτηση, το πιο σημαντικό ζήτημα από την άποψη του μέλλοντος είναι η αναμενόμενη πετρελαϊκή κρίση, εξαιτίας της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει ενεργά την αντικατάσταση των προϊόντων διύλισης πετρελαίου του στόλου της, η καλύτερη δε αντικατάσταση είναι με φυσικό αέριο.

Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο μη ορυκτής προέλευσης: το βιομεθάνιο, που παράγεται από τα απόβλητα. Αρκετές μάλιστα ευρωπαϊκές χώρες το παράγουν ήδη, ειδικότερα η Σουηδία, η Ελβετία και η Ισπανία. Πρόκειται για λύση η οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με επενδύσεις της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Τα βασικά ζητήματα αυτής της έκθεσης ήταν η περιφερειακή διαφάνεια, η αλληλεγγύη και η συνεργασία. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο πρέπει να κατοχυρωθεί για την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), γραπτώς.(PL) Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εξαρτάται από τη διαφοροποίηση των διαδρομών και των πηγών εφοδιασμού, προκειμένου να αποφευχθεί το μονοπώλιο τρίτων χωρών αλλά και να επωφεληθούμε από τους μηχανισμούς της αγοράς και να εξαλείψουμε τις συνέπειες των προβλημάτων στις διαδρομές εφοδιασμού. Είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηστών αερίου: οικιακούς χρήστες, μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και βιομηχανία. Στον κανονισμό δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα ταχείας εναλλαγής καυσίμων από τους μεγάλους χρήστες. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ωστόσο, ότι οι αεριοστρόβιλοι δεν καθιστούν εύκολη τη χρήση άλλων καυσίμων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της αλληλεγγύης και των αρχών της αγοράς.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποσαφηνισθούν οι αρχές για τον καθορισμό των τιμών αερίου σε περίπτωση εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕ δεν διαθέτει μεγάλες ποσότητες δικού της φυσικού αερίου, χρησιμοποιεί όμως εκτεταμένα το καύσιμο αυτό, ενώ ο άνθρακας, που η ΕΕ διαθέτει, σύντομα δεν θα χρησιμοποιείται –ούτε καν σε τέτοιες περιπτώσεις– λόγω της πίστης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απίθανη υπόθεση της ανθρωπογενούς δράσης του άνθρακα επί του κλίματος. Η Ρωσία δεν ανησυχεί γι’ αυτό και, βασιζόμενη στη μεγάλη εξωτερική ζήτηση, προσαρμόζει το ενεργειακό της σύστημα στην ενέργεια με καύση άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια. Υποστήριξα αυτόν τον κανονισμό, πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι επιλύει μικρό μόνο μέρος του προβλήματος της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι επιβλαβείς διατάξεις της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε απώλεια για την πατρίδα μου, την Πολωνία, της ενεργειακής ασφάλειας την οποία διαθέτει σήμερα. Σύντομα η Πολωνία ενδέχεται να αντιμετωπίζει έλλειμμα της τάξης του 10% όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Ο κανονισμός για την ασφάλεια του αερίου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής στην πράξη της αρχής της αλληλεγγύης των κρατών μελών σε σχέση με το ζήτημα της πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Η περιοχή μας ειδικότερα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν προμηθευτή, θα επωφεληθεί από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού. Το ζήτημα αυτό είναι επίσης καίριας σημασίας για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο κανονισμός θα συμβάλει στην αποφυγή και επίλυση κρίσεων αερίου και, κατά συνέπεια, θα διασφαλίσει ότι η εσωτερική αγορά θα είναι σε θέση να λειτουργεί σωστά και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η Πολωνία θα επωφεληθεί από την κοινή πολιτική αερίου.

Χάρη στις διατάξεις του κανονισμού, η Πολωνία θα είναι σε θέση να υπολογίζει στην υποστήριξη της Ένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, το σημαντικότερο, θα συμμετέχει στην ενωσιακή πολιτική για το ζήτημα αυτό χάρη σε μέτρα όπως τα προληπτικά σχέδια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τα οποία θα αναπτυχθούν σε κάθε κράτος μέλος. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ (εάν δύο κράτη μέλη κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης) και η συμπερίληψη του κριτηρίου του γεωπολιτικού κινδύνου στη συνολική αξιολόγηση του κινδύνου σχετικά με το θέμα της ασφάλειας του αερίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς.(LT) Συμφώνησα με την έκθεση αυτή διότι, σήμερα, η διασφάλιση διαφοροποιημένης και αδιάλειπτης παροχής αερίου και η προστασία των καταναλωτών καθίστανται θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Τόσο εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών όσο και η οικονομία μας υπέφεραν πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ. Για να την εξασφαλίσουμε, πρέπει να υπάρχει ενιαία θέση για την κοινοτική πολιτική και συντονισμένη δράση. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και οι αποφάσεις να εγκρίνονται με ευελιξία. Τέλος, η ενεργειακή πολιτική, η οποία παλαιότερα βασιζόταν αποκλειστικά στα εθνικά συμφέροντα, μετατοπίζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενεργειακή κοινότητα πρέπει να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και, κυρίως, την ασφάλεια του εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός θα μειώσει σημαντικά την τρωτότητα της ΕΕ στις εξωτερικές διαταραχές εφοδιασμού και θα ενισχύσει επίσης τον ηγετικό ρόλο των ευρωπαϊκών εταιρειών αερίου στον κόσμο και την γεωπολιτική θέση της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η Λιθουανία πρέπει να προσπαθήσει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας: οι συζητήσεις σχετικά με την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν σωστές βάσεις και να μην παραμένουν απλά λόγια, εφόσον αυτό αναμφίβολα επηρεάζει και τις ενεργειακές γέφυρες προς τη Δύση και την κατασκευή τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εναλλακτικών λύσεων που θα καθιερώσει αναφορικά με τον εφοδιασμό με ενέργεια, τόσο πιο ασφαλής θα καταστεί η Λιθουανία. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον δεν θα είμαστε καταναλωτές της ρωσικής ενέργειας, αλλά επιχειρηματικοί εταίροι που προσφέρουν διόδους για τη ροή ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Δεδομένου ότι υπάρχει πεπερασμένη μόνο ποσότητα αερίου στον κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας ο εφοδιασμός εκείνων που το χρειάζονται περισσότερο να είναι ασφαλής. Με την απόφαση αυτή, μπορεί να κηρυχθεί «ενωσιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για γεωγραφική περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα. Αυτό θα βοηθήσει εκείνους των οποίων ο εφοδιασμός με αέριο πλήττεται ξαφνικά και οι οποίοι είναι ευάλωτοι καταναλωτές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Vidal-Quadras σχετικά με την πρόταση κανονισμού, καθώς θεωρώ σημαντικές τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επέκταση του συντονισμού των κρατών μελών με σκοπό τη θέσπιση μέτρων κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών και, με τη συνακόλουθη αύξηση των εισαγωγών, ανέκυψε η ανάγκη να εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα αυτόν κατά τρόπο συντονισμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη το νέο αυτό πλαίσιο, να προχωρήσει πέρα από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/67/ΕΚ, που ισχύει σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών.

Συμφωνώ με την κεντρική ιδέα του κανονισμού που αποσκοπεί να παράσχει σε επιχειρήσεις και πελάτες ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, μεταξύ άλλων σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, με την παροχή κινήτρων επενδύσεων, αν μη τι άλλο σε υποδομές.

Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να υπάρχει επαρκής και διαφοροποιημένη υποδομή φυσικού αερίου, ιδίως σε περιοχές που είναι απομονωμένες από τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω την απαίτηση κατάρτισης εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τον προσδιορισμό μηχανισμών αλληλεγγύης που θα ενεργοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται επί του παρόντος από τις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου και τις διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, παρατηρούνται αυξανόμενες ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την έλλειψη ενεργειακής ασφάλειας. Συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε αυτές τις αναταραχές. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την έγκριση μιας αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, επειδή πιστεύω ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται βασικό στοιχείο της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και διότι η διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού με αέριο αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ. Πρέπει να εκπονηθούν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο εθνικών σχεδίων, με αναφορά, ταυτόχρονα, στην ανάγκη συντονισμού των σχεδίων αυτών σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, υποστηρίζω την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον εφοδιασμό με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ. Η εφαρμογή ενός τέτοιου κανονισμού στο σύνολό του, χωρίς καθυστέρηση, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, θα μειώσει σημαντικά την έκταση της τρωτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αέριο θα πρέπει να εγγυάται σε όλους τους Ευρωπαίους πρόσβαση σε ενέργεια για τις βασικές τους ανάγκες, όπως το μαγείρεμα και η θέρμανση, και να διασφαλίζει την πρόσβαση για τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Θα πρέπει επίσης να εγγυάται τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Αυτές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και απαιτούνται δημόσιες πολιτικές για την εφαρμογή τους. Η δημόσια ασφάλεια δεν πρέπει να επαφίεται στην αγορά ή σε αγώνες για τον έλεγχο των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόληψη είναι ουσιαστικής σημασίας, το ίδιο και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε περιόδους ενεργειακής κρίσης ή καταστροφής.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί απόδειξη της σημασίας της αποκέντρωσης, της ποικιλίας και της γειτνίασης των διαδικασιών παραγωγής, καθώς και της ολοκλήρωσης των εθνικών δικτύων. Η παραγωγή σε μικρή κλίμακα θεωρείται συνεπώς η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για τις ανάγκες του κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση του κ. Vidal-Quadras, η οποία εκθέτει τον νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, αποτελεί σίγουρα ένα αποτελεσματικό μέσο για την αποφυγή του αυξανόμενου κινδύνου διακοπής του εφοδιασμού με αέριο σε περίπτωση κρίσης.

Πρόκειται για μηχανισμό που θα διασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας για τις οικογένειες χωρίς να δημιουργεί κανενός είδους στρέβλωση στην αγορά, η οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τον εφοδιασμό. Η έκθεση αξίζει επίσης θετική ψήφο για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένα ασαφή μέχρι σήμερα βασικά σημεία. Αναφέρομαι στα προληπτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι προμηθευτές οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματός μας σε περιόδους κρίσης θα προσκρούουν εφεξής σε ένα εμπόδιο που θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υπερνικήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το κείμενο αυτό καθιστά το φυσικό αέριο καθημερινό βασικό προϊόν. Δεν πρόκειται για καθημερινό βασικό προϊόν. Πρόκειται για ενεργειακό πόρο και, ως εκ τούτου, κοινό ανθρώπινο περιουσιακό στοιχείο. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι πρόκειται για ορυκτό καύσιμο. Για τους δύο αυτούς λόγους, πρέπει να χρησιμοποιείται με την αυτοσυγκράτηση που απαιτείται για την προστασία του οικοσυστήματός μας και σύμφωνα με το γενικό συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών και της ανθρωπότητας.

Η έκθεση του φυσικού αερίου στην ανταγωνιστική και κερδοσκοπική λογική της εσωτερικής αγοράς αερίου και η προσπάθεια πολλαπλασιασμού των σημείων εισόδου και εξόδου του είναι καθαρή τρέλα και θα ωφελήσει μόνο τους φορείς εκμετάλλευσης αερίου. Ωστόσο, η προσπάθεια επιβολής συνέχισης της λογικής αυτής, ακόμη και σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, ισοδυναμεί με κοροϊδία των πολιτών της Ευρώπης. Είναι πλέον καιρός να δημιουργηθεί ένα δημόσιο κέντρο ενέργειας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς.(PT) Το αέριο αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη πηγή ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρελθόντα γεγονότα κατέδειξαν τη σημασία της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, δεδομένου ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αέριο που προέρχεται από την ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα τη Ρωσία. Πρέπει να εγκριθούν συγκεκριμένα μέτρα, ως εκ τούτου, για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά, ούτως ώστε η ΕΕ να μπορέσει να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού σε όλα τα κράτη μέλη. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή, αποτελεσματική προσέγγιση για την ασφάλεια του εφοδιασμού με το καύσιμο αυτό, η οποία οφείλει να βασίζεται σε κανόνες διαφάνειας και αλληλεγγύης και σε πολιτικές συμβατές με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στις διαθέσεις των ηγετών των χωρών διέλευσης, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Είμαι πεπεισμένος ότι με την ψηφοφορία αυτή αποστέλλουμε σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη από τους υπό διέλευση υδρογονάνθρακες με την κερδοσκοπία και τον εκβιασμό. Θα ήθελα επίσης να εξεταστεί το θέμα της κοινής τιμής πετρελαίου για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Επί του παρόντος, η Γερμανία προμηθεύεται αέριο στο ένα τρίτο της τιμής που καταβάλλει η Λετονία.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι σημαντικό η ΕΕ να επιτύχει μια ορισμένη αυτονομία από την άποψη του εφοδιασμού της με αέριο από τρίτες χώρες, και ως εκ τούτου η συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης είναι σημαντική όπου αυτό έχει νόημα. Από την άλλη πλευρά, οι θεμελιώδεις αρμοδιότητες όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο και στο σημείο αυτό, από ορισμένες απόψεις, η έκθεση είναι υπερβολική. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι συμφωνώ με την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να διδαχθεί από την πρόσφατη ιστορία και να είναι έτοιμη σε περίπτωση που υπάρξει επανάληψη της κρίσης εφοδιασμού με αέριο. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, τα εθνικά μέτρα από μόνα τους δεν βοηθούν πάντοτε στην αντιμετώπιση των διαταραχών του εφοδιασμού.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν και να συντονίσουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Δυστυχώς, εν τω μεταξύ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εξαρτώνται από έναν προμηθευτή αερίου. Σε περίπτωση κρίσης, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις περιφέρειες εκείνες που δεν είναι συνδεδεμένες με το διευρωπαϊκό δίκτυο αερίου. Οι συγκεκριμένες «ενεργειακές νήσοι» έχουν ιδιαίτερη ανάγκη κοινοτικής οικονομικής στήριξης για τη σύνδεση των δικτύων αερίου στο ενιαίο σύστημα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω ολόψυχα την έκθεση του κ. Vidal-Quadras. Ο εφοδιασμός με αέριο και, κατά συνέπεια, με ενέργεια, είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη και ευημερία της.

Επομένως, είναι απαραίτητο να εγκριθεί ευρωπαϊκή προσέγγιση και στρατηγική. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και η διαχείριση του θέματος δεν μπορεί να επαφίεται στα επιμέρους εθνικά συστήματα. Είμαι υπέρ της κοινής ενεργειακής στρατηγικής με στόχο τη χάραξη ενός σαφούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ικανού να ενισχύσει το δυναμικό της προσφοράς.

Κοινή προσέγγιση δεν πρέπει να σημαίνει, ωστόσο, έναν ενιαίο φορέα για τον εφοδιασμό. Έχουμε διαπιστώσει τον ρόλο που διαδραματίζει το ζήτημα της ενέργειας στη γεωπολιτική αρένα και πώς μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ κρατών. Για την πρόληψη κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ως εκ τούτου, θεωρώ σκόπιμο να διαπραγματευτούμε και να αναπτύξουμε όλα τα κανάλια εφοδιασμού από την Ανατολή, τον Καύκασο ή την απέναντι όχθη της Μεσογείου. Έτσι θα μπορέσει η ΕΕ να μην αποδειχθεί ευάλωτη και πάλι από την άποψη της ενέργειας και ο διεθνής γεωστρατηγικός μας ρόλος θα επιβεβαιωθεί εκ νέου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Μεταξύ όλων των διαθέσιμων τύπων ορυκτών καυσίμων, το αέριο έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2, πράγμα που του προσδίδει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης σε ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σήμερα, το ένα τέταρτο της κύριας ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη είναι αέριο και σχεδόν το 60% του όγκου αυτού του αερίου που καταναλώνεται προέρχεται από εισαγωγές. Αν και οι στόχοι της ΕΕ 2020, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σταθεροποίηση της αύξησης της ζήτησης αερίου, η πτωτική τάση της εγχώριας παραγωγής θα οδηγήσει, ωστόσο, σε μια κατάσταση όπου η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές αερίου θα είναι είτε η ίδια είτε θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Η κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον Ιανουάριο του 2009, που οδήγησε σε μείωση κατά 30% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αερίου για δύο εβδομάδες, κατέστησε σαφές ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυξανόμενης εξάρτησης των εισαγωγών αερίου και κλιμακούμενου κινδύνου εφοδιασμού και διαμεταφοράς, η ισχύουσα οδηγία για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο χρειάζεται να αναθεωρηθεί και η δημιουργία μιας πλήρως απορρυθμισμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να ολοκληρωθεί, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη να εγκριθούν μέτρα που θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Όλοι θυμόμαστε τη διακοπή στις παραδόσεις αερίου από τη Ρωσία προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2008/2009, ως αποτέλεσμα της οποίας 17 κράτη μέλη δεν εφοδιάζονταν καθόλου με αέριο, αφήνοντας μεγάλο αριθμό πολιτών χωρίς θέρμανση, ενώ οι εξωτερικές θερμοκρασίες ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου μου βουλευτή κ. Vidal-Quadras σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ευρώπη. Επικροτώ τη θέσπιση, στη νέα νομοθεσία, της εγγύησης της ασφάλειας εφοδιασμού από τις εταιρείες αερίου για τους «προστατευμένους» πελάτες (για τα νοικοκυριά και τις βασικές υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία) για 30 ημέρες σε περίπτωση κρίσης. Πρόκειται για πραγματική πρόοδο. Επίσης, ο μηχανισμός κήρυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ενωσιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης» ή «περιφερειακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης» θα διευκολύνει την ανάπτυξη γρήγορων και συντονισμένων μέτρων για την επίλυση κάθε ενδεχόμενης μελλοντικής κρίσης το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ευπρόσδεκτο, αν και καθυστερημένο, βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κυκλικών διαταραχών εφοδιασμού μας με αέριο. Το τελικό κείμενο προχωρεί πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Κυρίως, καθιστά την Επιτροπή υπεύθυνη για τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Πραγματεύεται επίσης τις ανάγκες μεμονωμένων καταναλωτών διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει ελάχιστο απόθεμα αερίου 30 ημερών για όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού και απαιτεί τεχνολογία «αντίστροφων ροών» για όλες τις διασυνδέσεις αερίου, η οποία θα επιτρέπει ευελιξία κατά την αντιμετώπιση των κρίσεων. Δυστυχώς, ωστόσο, η ΕΕ στερείται οιασδήποτε συνεκτικής στρατηγικής σχετικά με τον ρόλο του αερίου στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Το αέριο θα διαδραματίσει σαφώς ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε οικονομία που θα στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ΕΕ πρέπει να το χειριστεί αυτό με περισσότερο στρατηγικό τρόπο. Το τοπίο για το αέριο αλλάζει, είτε λόγω των νέων πηγών και πόρων εφοδιασμού (όπως το αέριο από σχιστόλιθο) είτε λόγω νέων μέτρων που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως η νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι Πράσινοι πιστεύουν ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις αυτές και να προβεί σε ορθή ανάλυση του εφοδιασμού με αέριο και του ρόλου του αερίου πριν από τη «διάσκεψη κορυφής για την ενέργεια» της ΕΕ τον προσεχή Φεβρουάριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαστε υπέρ της έκθεσης σχετικά με τον εφοδιασμό με αέριο, επειδή αποσκοπεί στη μείωση της τρωτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εφοδιασμό με αέριο για τους οικιακούς χρήστες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις.

Το κείμενο τονίζει επίσης το θέμα της διαφάνειας, διότι μόνο με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών θα καταστεί δυνατόν να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις. Τέλος, τονίζει το πνεύμα αλληλεγγύης που είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα αερίου για τους πελάτες τους σε περίπτωση κρίσης. Αυτή είναι και η προσέγγιση που ακολουθείται από τον Πρόεδρο Buzek, ο οποίος οργάνωσε τη συνάντηση των 27 εθνικών κοινοβουλίων στην Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια σειρά διαταραχών του εφοδιασμού με αέριο σε ολόκληρη την ΕΕ λόγω των διενέξεων μεταξύ προμηθευτών και χωρών διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το αέριο τον Ιανουάριο του 2009. Οι διαταραχές αυτές καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να διαφοροποιήσει η ΕΕ τον εφοδιασμό της με αέριο. Επικροτώ ιδιαίτερα την έκκληση της έκθεσης για αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην Ουαλία, διαθέτουμε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση στο South Hook, στο Milford Haven, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικότατα στον μετριασμό εν μέρει της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές αερίου, οι οποίες συχνά προέρχονται από ασταθή και μη δημοκρατικά μέρη του κόσμου.

 
  
  

Έκθεση: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Γνωρίζουμε όλοι την πρόσφατη περιβαλλοντική καταστροφή που έπληξε το Πακιστάν, τη μαζική καταστροφή στη γη, τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, τους περισσότερους από δέκα εκατομμύρια εκτοπισθέντες και τους χιλιάδες νεκρούς. Δέσμευση μας είναι να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή και να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και συντονισμού για τη διευκόλυνση της ταχείας ανάκαμψης.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπουμε την ανάγκη ο ευρωπαϊκός χώρος να καταστεί μέρος ασφαλές, διότι δυστυχώς έχει εκτεθεί επί χρόνια σε κίνδυνο λόγω των συνεχών ροών παράνομης μετανάστευσης και παράνομης διακίνησης. Η συμφωνία για τις διαδικασίες επανεισδοχής, που επιτεύχθηκε μετά από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πακιστάν, περιγράφει ένα σαφέστερο πλαίσιο συνεργασίας και κοινής ευθύνης και θεωρείται μέσο για την καταστολή της παράνομης εμπορίας και διακίνησης ανθρώπινων όντων. Η συμφωνία αυτή θα αποτρέψει την εμφάνιση καταστάσεων επαναπατρισμού που δεν επιβλέπονται από την ΕΕ.

Τα κράτη μέλη οφείλουν πρώτα να συμμορφωθούν προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όπως η αρχή της «μη επαναπροώθησης», η οποία θα έχει διαδικαστικές επιπτώσεις, εφόσον απαιτείται από τα κράτη να προβούν σε αξιολόγηση του κινδύνου κακομεταχείρισης στη χώρα προέλευσης.

Θα εγγυηθούμε επίσης στο Πακιστάν τη διαρκή μας συνεργασία και θα παράσχουμε κίνητρα για προγράμματα τεχνικής βοήθειας και προγράμματα στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η σύναψη συμφωνίας με το Πακιστάν αποτελεί θετικό βήμα το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση μιας αποφασιστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Σήμερα, οι Ευρωπαίοι μάς ζητούν την ενίσχυση της ασφάλειας και αυστηρή πολιτική για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που πλήττουν τις χώρες μας. Κάθε κείμενο το οποίο, όπως εν προκειμένω, διευκολύνει τις διαδικασίες για την επιστροφή ανθρώπων που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να διαμένουν στο έδαφος της ΕΕ, θα πρέπει να τυγχάνει θερμής υποδοχής ως συλλογική απάντηση της Ευρώπης στα αιτήματα των πολιτών μας.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που έγιναν από ορισμένους συναδέλφους βουλευτές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στις οποίες θα μπορούσαν να βρεθούν τα υπό επαναπατρισμό προς το Πακιστάν πρόσωπα, νομίζω ότι, αν και αποτελεί σημαντικό ζήτημα, δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη σύναψη μιας