Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2178(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0175/2010

Keskustelut :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0340

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Reimer Böge (A7-248/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin tässä kohden onnitella Euroopan parlamenttia ja erityisesti esittelijä Bögeä, joka on yhä enemmän vahvistanut asemaansa Euroopan unionin vakaan budjettipolitiikan vartijana. Minulle ovat tärkeitä seuraavat näkökohdat. Ensinnäkin EU:n talousarvio tulee edelleen toimeen ilman lainanottoa, ja niin asian pitää olla vastedeskin. Toiseksi rahoitusnäkymät – toisin sanoen seitsemän vuotta kattava rahoituskehys – antavat jäsenvaltioille enemmän suunnitteluvarmuutta. Kolmanneksi niin meidän kuin jäsenvaltioidenkin on totuttava siihen tosiasiaan, että taloudellinen liikkumavara on vähäisempi. Neljänneksi tämä mielestäni merkitsee, että kun jäsenvaltiot siirtävät lisää tehtäviä Euroopan unionille, meidän on vastedes noudatettava periaatetta, että jäsenvaltiot tarjoavat myös tarvittavan rahoituksen.

 
  
  

Mietintö: László Surján (A7-0250/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, me kaikki tunnemme tutun polkupyörävertauksen – pyöränhän on oltava koko ajan liikkeessä, sillä muuten se kaatuu. Sama koskee myös Euroopan unionia. Olen aina ollut sitä mieltä, että saaliinhimoinen hai olisi parempi vertaus – hain on uitava, jottei se tukehdu – mutta jätetään tuo sivuun.

Tutkitaanpa kysymystä, miksi niin on. Totuus on, että Euroopan unionista on tullut rahan uudelleenjakamisen mekanismi. Sen on imettävä aina vain enemmän varoja, jotta se voi palkita suojattiryhmänsä. Jos se lakkaa tekemästä niin, polkupyörä todella kaatuu ja hai hukkuu. Tästä syystä meillä on tämä erikoinen spektaakkeli – aikana, jolloin kaikki kansalliset hallitukset pyrkivät hillitsemään kulutusta – että kasvuaan jatkaa vain Euroopan unionin talousarvio.

Kotimaassani jokaisen hallinnonalan talousarviossa haetaan 25–40 prosentin säästöjä, mutta yhden lajin rahankäyttö, nimittäin nettomaksumme Euroopan unionille, kasvaa 60 prosenttia. Sen sijaan, että elvyttäisimme taloutta, viemme rahaa tuotantosektorilta, otamme pois ihmisiä tuotantosektorilta ja pistämme rahat byrokratiaan. Tämä vain vahvistaa todeksi ihmisten näkemyksen, että Euroopan unionista on tullut varsinainen hummaaja.

 
  
  

Mietintö: Linda McAvan (A7-0153/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Se, että kansalaisten pitäisi voida olla tietoisia lääkkeiden haittavaikutuksista, on paljon laajempi kysymys kuin mitä lääkeyritykset haluavat antaa ymmärtää. Se on myös laajempi kysymys kuin se, mitä pakkausselosteissa sanotaan tai internetissä on luettavissa.

Haluaisin korostaa potilaan ja lääkärin välistä henkilökohtaista kontaktia. Arkipäivän kokemus osoittaa, että markkinoilla on ryhmä farmaseuttisia tuotteita, joiden haittavaikutukset jätetään tarkoituksellisesti huomiotta. Lääkkeet ovat usein apteekeissa vapaasti saatavissa, ja naiset ottavat niitä saamatta sitä ennen neuvontaa. Harvat lääkärit korostavat sitä seikkaa, että hormonaaliset ehkäisymenetelmät lisäävät stressihormonitasoa, aiheuttavat verisuonitukoksia aiheuttavia sairauksia, rintasyöpää, kohtu- ja maksasyöpää, aivohalvauksia ja vaikeuksia tulla raskaaksi ehkäisyn lopettamisen jälkeen. Olkaamme rehellisiä ja jakakaamme tietoa kaikista farmaseuttisista tuotteista tasavertaisesti ja rehellisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hyvät kuulijat, lääkärinä haluaisin korostaa merkitystä, joka tänään hyväksytyllä uudella säännöksellä on, sillä se mahdollistaa lääkkeiden haittavaikutuksia koskevien tietojen jakamisen koko Euroopan unionissa. Vaikka terveydenhuolto ei kuulu EU:n toimivaltaan, jäsenvaltiot pystyivät sopimaan siitä, että tarvitaan EU:n alueella käytettävistä lääkkeistä saadut kliiniset kokemukset käsittävä yhteinen tietokanta, ja myös sopimaan sen luomiseen liittyvistä yksityiskohdista. Tiedot kootaan tietokantaan, ja sen jälkeen niitä jaetaan ja arvioidaan. Tämä on suurenmoinen uutinen eurooppalaisille potilaille, ja se myös osoittaa Euroopan valtioiden yhdentymisprosessin etenemisen edut. Arvostan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan esittelijöiden työtä, koska he pääsivät sopimukseen kaikista kiistakysymyksistä. Olen myös erityisen tyytyväinen, että valiokunnan luonnosta parannettiin siinä, että henkilökohtaisten tietojen suojaa tiukennettiin.

 
  
  

Mietintö: Linda McAvan (A7-0159/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen äänestys kahdesta lääkevalvontaa koskevasta asiakirjasta antaa meille turvallisemman ja tehokkaamman lääkevalvonnan järjestelmän. Kyseisissä asiakirjoissa saavutetut kompromissit ovat tasapainoisia. Uusi järjestelmä ottaa asianmukaisesti huomioon sekä lääkkeiden riskit että hyödyt.

Se myös ottaa asianmukaisesti huomioon valvonnan tarpeen luomatta silti liikaa byrokratiaa, ja erityisesti keskeistä lääkkeiden lupamenettelyä yhtenäistetään. Kompromissi auttaa turvaamaan järjestelmän rahoituksen Euroopan lääkeviraston saadessa mahdollisuuden periä maksuja palveluistaan. Tämä on tietenkin kompromissi, mutta verrattuna siihen, miten eriäviä näkemykset olivat alussa, tämä on mielestäni järkevä ratkaisu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Haluaisin onnitella esittelijää teksteistä, jotka hän on laatinut tarkistuksena kahteen lääketurvatoimintaa koskevaan direktiiviin.

On tärkeää hyödyntää täysin se, mitä nämä tarkistukset tarjoavat meille. Voimme torjua joidenkin jäsenvaltioiden järjestelmän toimivuutta koskevia pelkoja, jos haittavaikutuksista raportointi on koordinoitua. Jäsenvaltioiden väliseen tiedonjakoon käytetyn ajan on oltava minimaalinen.

Vielä yksi huomio: tilastot osoittavat, että sairauksia on enemmän vanhemmilla ja iäkkäillä ihmisillä. Nämä ovat ihmisiä, jotka aivan luonnostaan kärsivät näön heikkenemisestä. On turhaa sisällyttää pakkausselosteisiin seikkaperäisiä tietoja, jotka ovat usein myös tarpeettomia, jos potilaat eivät tekstin pienuuden takia pysty lukemaan niitä edes normaaleilla laseillaan.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE).(FR) Arvoisa puhemies, samalla, kun onnittelen Linda McAvania hänen laadukkaasta työstään, haluan kiinnittää huomionne erääseen unohdettuun asiaan, nimittäin lääkeainetutkimusten koehenkilöinä käytettäviin ihmisiin.

Asia on nimittäin laiminlyöty, eikä ensimmäisessä käsittelyssä tehdyn sopimuksen vuoksi ollut mahdollista tehdä sitä koskevaa suullista tarkistusta. Kyse on siis ihmisistä, joita käytetään ennen luvanantoa koehenkilöinä lääkettä tai rokotetta varten tehtävissä kliinisissä kokeissa, joilla tutkitaan lääkkeen tai rokotteen turvallisuutta tai riski-hyöty-suhdetta.

Näihin ihmisiin voi kuulua miehiä, naisia, lapsia tai ikääntyneitä henkilöitä; tässä tekstissä kuitenkin käsittelemme ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mahdollisten sivuvaikutusten seurantaa.

On korostettava, että näille kliinisiin kokeisiin osallistuville ihmisille ei kerrota nieltävän tai suoneen annettavan aineen olemusta eikä sitä, että vaikutukset todennäköisesti ilmenevät vasta kymmenen, kaksikymmentä tai kolmekymmentä vuotta myöhemmin.

Nämä koehenkilöt on nyt lääkevalvonnassa unohdettu, ja asia on tärkeä muistaa ja mainita.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, tuen vilpittömästi tätä mietintöä, jonka aiheena on ihmiskäyttöön tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvajärjestelmän järkeistäminen. Mielestäni tämä on alue, jolla EU voi epäilemättä luoda lisäarvoa ja jolla me yhdessä toimien voimme varmistaa paremman potilasturvallisuuden.

Niilläkin lääkkeillä, joille on myönnetty asianmukaiset luvat, voi silti ilmetä haittavaikutuksia, ja lääkkeiden turvallisuus voidaan tietää täysin vasta sitten, kun ne ovat markkinoilla. Siksi meidän on oltava edelleen valppaina. Tämä ehdotus vahvistaa lääketurvallisuuden valvontaa koskevaa EU:n järjestelmää ja takaa siten paremman potilasturvallisuuden. Se parantaa Eudravigilance-tietokantaa, johon tiedot lääkkeiden haittavaikutuksista kootaan. Euroopan lääketurvallisuutta koskevan verkkoportaalin luominen antaa kansalaisille paremmat mahdollisuudet saada turvallisuuskysymyksistä selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja.

Tämä on ensimmäinen osa kolmiosaisesta paketista, jolla lujitetaan EU:n lääkelainsäädäntöä ja puututaan sen aukkoihin, ja mielestäni se on hyvä ensiaskel.

 
  
  

Mietintö: Christa Klaß (A7-0239/2010)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Vaikka biosidivalmisteet, kuten desinfiointiaineet ja säilöntäaineet, ovat osa jokapäiväistä elämäämme, niiden väärä käyttö voi olla ihmisille, eläimille ja ympäristölle merkittävä riski.

Siksi sekä terveydensuojelun että ympäristönsuojelun kannalta on välttämätöntä, että niin eurooppalaisten kuin Euroopan ulkopuolistenkin valmistajien tuotteissa noudatetaan yhtenäisiä EU:n standardeja. On syytä korostaa, että näiden tuotteiden markkinoillaolon ja niiden käytön edut ylittävät niihin liittyvät riskit, vaikka nämä riskit olisi poistettava mahdollisimman pian.

Henkilökohtaisesti tuen kansallisten menettelyjen voimakkaampaa yhdenmukaistamista, jotta EU:n järjestelmän piiriin kuuluvat tuotteet ovat tunnistettavissa ja jotta ennen kaikkea voidaan suojata kuluttajia ja antaa heille paremmat tiedot. Selvät, tiiviit ja ymmärrettävät tuoteselosteet ovat olennaisen tärkeät ennen kaikkea maallikoille, jotka joutuvat näiden tuotteiden kanssa tekemisiin.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, olen vilpittömän tyytyväinen tähän päätöslauselmaan. Vuoristoalueet ja harvaanasutut alueet ovat maantieteellisten ominaispiirteiden, luonnon ja elämänlaadun rikastuttajia.

Ajattelen erityisesti Slovakian alueita, ja kehotan teitä, hyvät kuulijat, vierailemaan meillä Ylä-Tatrassa ja kokemaan itse tuon alueen kauneus.

Sen ohella, että päätöslauselman sisältö on pantava täytäntöön viipymättä, haluaisin, että julkisviranomaiset sitoutuisivat näiden alueiden auttamiseen. Jokapäiväisessä elämässä kaupungit ja kaupunkimaiset asuinyhteisöt ovat alueita, joita pidetään usein muita tärkeämpinä. Julkisia palveluja tuotetaan kaupungeissa ja kaupunkimaisilla alueilla, mutta pienet kaupungit ja kylät ja harvaanasutut alueet jäävät usein niitä ilman. Kuitenkin myös pienillä kaupungeilla ja kylillä on aivan oma elämänlaatunsa, ja niitä ei pitäisi aliarvioida.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Olen iloinen, että saatoin tukea tätä mietintöä, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Suuren väestötiheyden ja kansainvälisen liikkuvuuden huomioon ottaen meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota taudinaiheuttajien ja tautien leviämisen estämiseen. Toteuttamiemme toimien on oltava tehokkaita, mutta samalla meidän on myös varmistettava, etteivät ne ole haitallisia ympäristölle. Näitä aineita on käsiteltävä erityisen huolellisesti. Biosidit ovat välttämättömiä korkeiden terveys- ja hygieniastandardiemme noudattamiseksi, ja niistä on tullut erottamaton osa jokapäiväistä elämäämme. Mielestäni on kuitenkin tärkeää jatkaa vuoropuhelua tästä asetuksesta myös tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon, että lupien myöntämiseen näille valmisteille ja niiden markkinointiin on sovellettava erityisen tiukkoja kriteereitä.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, biosideja käytetään pääasiassa hygienia- ja puhdistusalalla, mutta niitä on myös huonekaluissa ja kankaissa. Biosidit suojaavat bakteereilta, tuholaisilta, hyönteisiltä, elintarviketuholaisilta, hiiriltä ja rotilta. Tulevaisuudessa biosidien on täytettävä EU:n vähimmäisstandardit. Olen hyvin kiitollinen esittelijälle, kollega Klaßille siitä, että hän toteaa, että asetuksen tulee olla yhtä lailla kuluttajien kuin valmistajienkin kannalta käyttökelpoinen. Toisin sanoen kustannusten pitää olla asianmukaiset, toimintapuitteiden kohtuulliset ja rekisteröintikustannusten siedettävät. Jos me todella onnistumme tässä, olemme ottaneet sekä liike-elämän että etenkin kuluttajien parhaaksi uuden askeleen kohti yhdenmukaisempia eurooppalaisia markkinoita.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pyydän anteeksi, mutta annoin vauvalle tuttia. Tänään hyväksytty mietintö sisältää joitakin myönteisiä asioita, jotka toivoaksemme pannaan pian täytäntöön.

Erityisesti haluan tuoda esiin tyytyväisyyteni toimiin pk-yritysten suojelemiseksi. Tarkoitan erityisesti menettelyjä tietojen saamiseksi siitä, millaisia valmistettavien tuotteiden tulee olla. Tiedonsaanti on pienyrityksen kannalta nyt usein kohtuutonta, eikä pelkästään kustannusten takia.

Nyt on pyritty paljolti yksinkertaistamaan näiden tuotteiden markkinointia koskevaa lupamenettelyä, erityisesti määräaikoja, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset tekevät asiaa koskevat päätökset. Lopuksi toivon, että me voimme jatkaa tällä tiellä, niin että Euroopan sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen johtaa yritysten todellisen laadukkuuden esiinnousuun ja kilpailun tehostumiseen.

 
  
  

Mietintö: Peter Skinner (A7-0170/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Olen tyytyväinen ehdotuspakettiin, jolla EU:hun luodaan tehokkaampi, yhtenäisempi ja kestävämpi finanssivalvontajärjestelmä, jonka tavoitteena on tarttua Euroopan finanssivalvonnan epäonnistumiseen, mikä kävi ilmi äskettäisen rahoituskriisin aikana ja yllätti meidät kaikki.

Tuen täysin esitettyä asetusehdotusta, jossa viitoitetaan rahoitusvalvonnan uutta arkkitehtuuria. Aikaisemmat kielteiset kokemukset ovat nimittäin osoittaneet selvästi, että tällä alalla tarvitaan sääntelyä, enemmän tehokasta valvontaa ja kauaskantoista uudistamista. Mielestäni se, että kilpailu lisääntyy, koska kaikille luodaan yhtäläiset ja avoimet ehdot ja yhtenäiset säännöt, auttaa takaamaan tallettajille, sijoittajille ja kuluttajille Euroopan unionissa asianmukaisen suojan.

 
  
  

Mietintö: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(GA) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää kysymyksessä uuden viranomaisen perustamisesta Euroopan rahoitusjärjestelmää varten, koska uudet järjestelyt eivät millään keskeisellä tavalla muuta tapaa, jolla rahoitusjärjestelmä toimii, eikä rahoitusmarkkinoita voida niillä valvoa. Ennen muuta nämä järjestelyt eivät tee loppua keinottelusta ja suurten pankkien koronkiskonnasta eivätkä hedge-rahastoina tunnetuista spekulatiivisista rahastoista.

Esimerkiksi eilen Irlannissa rahoitusmarkkinat lainasivat Irlannin hallitukselle 1,5 miljardia euroa, mutta neljä prosenttiyksikköä kalliimmalla kuin jos maa olisi ollut Saksa. Tämä merkitsee, että sen tähden maan työvoiman on maksettava ylimääräisiä miljoonia näille instituutioille.

Uusi perusteilla oleva komitea ei muuta mitään. Euroopan finanssiongelmiin ei ole muuta vastausta kuin se, että koko järjestelmä saatetaan julkiseen omistukseen ja demokraattiseen valvontaan.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä tästä paketista, joka merkitsee äärimmäisen tärkeitä uudistuksia Euroopan rahoitusalan valvontaan. Tämä EU:n rahoitusarkkitehtuurin tarkistus on ollut talous- ja raha-asioiden valiokunnalle suunnaton tehtävä.

Kriisi on osoittanut, että meidän sääntelykehyksemme ei ole ollut kyllin järeä, että markkinat eivät aina korjaa itseään, ja mikä tätäkin pahempaa, että ne ovat olleet alttiita valvomattomille järjestelmään kuuluville riskeille. Olen erityisen tyytyväinen aikomukseen perustaa Euroopan järjestelmäriskikomitea, jonka tehtävänä on varoittaa varhaisessa vaiheessa mahdollisista järjestelmäriskeistä ja epätasapainotiloista.

Mitä tulee Euroopan valvontaviranomaisiin, olen tyytyväinen, että on löydetty tasapaino, joka ei heikennä jäsenvaltioiden asemaa. Meidän on nyt varmistettava, että kolme toimielintä saavat tarvitsemansa resurssit ja henkilöstön, jotta ne voivat tehdä työn kunnolla.

Lopuksi haluan todeta, että parlamentti on ponnistellut valtavasti ja osoittanut poliittista tahtoa kompromissiin neuvoston kanssa varmistaakseen, että tästä kipeästi tarvitusta uudistuspaketista voitiin nyt sopia ja saada se käyttöön vuoden 2011 alussa.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen tyytyväinen siihen, että tämä mietintö hyväksyttiin. Yksi Euroopan unionin elinten tulevien vuosien strategisista tavoitteista on sisämarkkinoiden elvyttäminen.

Talouskriisi on osoittanut, kuinka saavuttamaton tämä tavoite onkaan, samaan aikaan kun meillä on pirstaleiset rahoituspalvelumarkkinat. Kaikentyyppiset rahoitusvälittäjät, -infrastruktuurit ja -markkinat ovat toisistaan riippuvaisia ja potentiaalisesti olennaisia koko järjestelmälle, jolloin yhden näiden tekijän häiriöllä voi olla makrotason heijastusvaikutuksia ja tuhoisia seurauksia.

Talouden elpyminen, jota kaikki eurooppalaiset kärsimättömästi odottavat, perustuu rahoitusalaan, joka on terve ja vakaa, ja sellainen juuri siksi, että sitä säännellään ja valvotaan asianmukaisesti.

Näkemykseni on, että rahoitusvalvontapaketin hyväksyminen ja erityisesti Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ovat tärkeitä askelia kohti tavoitetta, yhtenäistä valvontajärjestelmää Euroopassa, ja omiaan luomaan luottamusta sekä yritysten että kansalaisten keskuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Arvoisa puhemies, olen iloinen, että rahoitusmarkkinoiden tehokkaan valvonnan ehtojen luominen voitiin saada päätökseen, mikä epäonnistui rahoituskriisin alussa. Olen tyytyväinen siihen, että unioni on rakentamassa välineitä, joiden avulla saattaa olla mahdollista välttää tulevia kriisejä. Siksi tuin kaikkia rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskevan paketin mietintöjä. Tavoitteena tulisi olla hyvän hallintotavan sääntöjen tiukempi noudattaminen, eivätkä talousarviossa näkyvä tuhlaavaisuus sen enempää kuin kasvava velkaantuminen tulevien sukupolvien kustannuksella kuvasta sitä. Tästä syystä hylkään Euroopan komission puheenjohtajan Barroson ehdotuksen eurooppalaisten obligaatioiden liikkeellelaskusta, josta hän mainitsi äskettäisessä puheessaan Euroopan parlamentissa. Kyse olisi niiden valtioiden palkitsemisesta, joiden taloutta hoidetaan hyvin. Palkitseminen tapahtuisi siis eurooppalaisten obligaatioiden muodossa.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, korviimme kuuluva meteli on EU:n avaushyökkäys Lontoon Cityn vaurautta vastaan, vaurautta, joka ylläpitää myös vaalipiirini taloudellista hyvinvointia.

Uusi valvontarakenne, jonka parlamentti on juuri hyväksynyt suunnattomalla erolla, ei voi olla ratkaisu tähän ongelmaan. Kukaan ei ole vakuuttavasti esittänyt – kukaan ei ole edes vakavasti yrittänyt väittää – että toimet, joita olemme käynnistämässä, olisivat estäneet rahoituskriisin kaksi vuotta sitten. Näemme pikemminkin toimia, jotka kumpuavat kateudesta, kaunasta Lontoon asemaa kohtaan ja vihamielisyydestä kapitalismin mallia kohtaan.

Voidaan syyttää monia ihmisiä tästä luottokriisistä – voidaan syyttää pankkeja, voidaan syyttää sääntelyviranomaisia, voidaan syyttää hallituksia korkotason pitämisestä alhaalla liian kauan – mutta ei voida syyttää pääomarahastojen johtajia, jotka ovat olleet pikemminkin uhreja ja kestäneet menetyksensä urheasti eivätkä ole tulleet ruikuttamaan pelastamista.

Kyseisten toimialojen ihmiset eivät istuskele odottamassa komission jäsentä Barnieria, jotta tämä lähettäisi paikalle tarkastajansa. He ovat jo muuttamassa Sveitsiin, Shanghaihin tai Singaporeen – jättämässä Lontoon ja EU:n ylipäätään.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Lontoota edustavana Euroopan parlamentin jäsenenä voin sanoa, että monet äänestäjistäni ovat odotetusti hyvin huolissaan tämän mietinnön vaikutuksesta Euroopan suurimpaan finanssikeskukseen ja kahteen siellä olevaan suureen finanssikeskukseen, Cityyn ja Canary Wharf Groupiin.

Kun tarkastelemme rahoituskriisiä, on hyvin helppo joutua siihen ansaan – ansaan, johon tämä parlamentti ja kaikki toimielimet ovat joutumassa – että ratkaisuna on sääntelyn lisääminen. Me unohdamme roolin, joka sääntelyllä nimenomaan oli subprime-luottokriisin aiheuttamisessa, kun pankit määrättiin lainaamaan luottokelvottomille asiakkaille. Kun yksi kymmenestä asiakkaasta laiminlöi maksut, meillä oli subprime-luottokriisi. Meidän on myös ymmärrettävä sääntelyn ja valvonnan ero. Voisi myös väittää, että sääntelyviranomaisilla oli välineet käytettävissään, mutta ne eivät käyttäneet niitä oikein.

Yksi kuulemistamme eduista on, että tällä luodaan Eurooppaan yhteinen säännöstö. Tuo on hyvin mielenkiintoista, mutta kuten tiedämme, ongelmana on, että monet EU:n jäsenvaltiot usein viis veisaavat säännöistä eivätkä maksa sakkojaan. Miten on luotavissa toimintaedellytykset, kun monet toimijoista eivät noudata sääntöjä?

 
  
  

Mietintö: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää siitä, että hän pyrki hyväksymään joitakin ehdotuksia, ja tietenkin hänen panoksestaan tekijänoikeuksien puolustamiseksi, josta olen hänen kanssaan samaa mieltä. Kuitenkin ne tosiasiat, että mietinnössä tietyt vaihdot on määritelty rikkomuksiksi, jotka ovat rangaistavia, että operaattorien valta jakaa rangaistuksia tunnustetaan ja että massavaihdot on suljettu pois mahdollisina rikkomuksina, merkitsee, että meidän on mahdotonta äänestää kummankaan vastamietinnön puolesta.

Jäsen Gallon mietintö herätti suurta kiinnostusta ja olisi voinut olla asianmukainen, mutta keskustelun ydin on liian tiukasti Hadopi-nimellä tunnettua Ranskan lakia puolustavien ja vastustavien argumenttien ympärillä. Siinä on kyse internetyhteyksien katkaisemisesta niiltä, jotka rikkovat sääntöjä. Vielä ei ole käyty todellista eurooppalaista keskustelua, jossa otettaisiin huomioon muu edistys kansallisessa lainsäädännössä.

Toivon, että saavutamme Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmässä yhteisen kannan, samoin kuin enemmistön parlamentissa niissä keskusteluissa ja tarkistuksissa, jotka koskevat komission direktiiviehdotusta, joka komission jäsenen Barnierin mukaan tulee pian parlamentin käsittelyyn. Yritämme siinä yhteydessä päästä tasapainoisempaan kantaan kuin mikä meillä on tänään ja ottaa huomioon sekä internetin käyttäjien oikeudet että sen, että immateriaalioikeuksien kunnioittaminen on oleellisen tärkeää.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Arvoisa puhemies, jäsen Gallon mietintö on jakanut parlamentin kolmeen leiriin. Yhdessäkään mietinnössä ei ole ehdotettu niin tarpeellista ja tasapainoista immateriaalioikeuksia koskevaa sääntelyä. Jäsen Gallon mietinnössä käsitellään piratismia digitaalisissa verkoissa yksipuolisella tavalla ja jätetään huomiotta väärentämisen torjumiseen tähtäävät toimet, ja näin todella turmeltaisiin teollisuutemme, vaikka IMCO-valiokunnan ja ITRE-valiokunnan näkemyksissä ehdotettiinkin käytännön toimia. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan immateriaalioikeuksien rikkomisesta johtuvien rikosoikeudellisten seuraamuksien jonkinasteista yhdenmukaistamista sen sijaan, että otettaisiin huomioon se, että ammattimainen yleisö käsittää rikoslainsäädännön jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaksi asiaksi. Arvostan kuitenkin sitä seikkaa, että mietinnössä korostetaan ennaltaehkäisyä ja tiedotus- ja valistuskampanjoita. Arvostan sitä, että ALDE-ryhmän päätöslauselmaesityksessä paneudutaan huolellisemmin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, erityisesti verkko-operaattoreiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mutta se esitettiin viime minuutilla. Se on selvästi PPE-ryhmän ehdotuksen siivittämä, mutta valitettavasti se ei tuonut mitään innovatiivisia aloitteita keskusteluun. Päätöslauselmaesitys, jonka esittäjänä on muun muassa jäsen Castex, on monitahoisempi ja ajankohtaisempi väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan kokouksen suhteen. Arvostan myös kohdennetumpia toimia, joilla pyritään torjumaan lääkkeiden väärentämistä. En kuitenkaan ole samaa mieltä väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen mandaatin rajoittamisesta. Näin ollen en loppujen lopuksi antanut tukeani yhdellekään kolmesta päätöslauselmaesityksestä.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Arvoisa puhemies, kerron näkemykseni Gallon mietinnöstä. Mikään niistä mietinnöistä, joista tänään on toimitettu äänestys, ei ole ollut hyvä, ja siksi äänestin kaikkia kolmea vastaan. Niissä on useita ongelmia. Esimerkiksi tavaramerkkirikkomukset sekoitetaan tekijänoikeuteen, vaaditaan sääntelyä ja valvontaa, ja suositellaan kohtuutonta korvausjärjestelmää; samaan aikaan myönnetään, että nykyisen lainsäädännön vaikutukset on ensin tutkittava.

Minä sen sijaan uskon, että perusoikeudet ja vapaat markkinat ovat yhdistettävissä. Jos "mere conduit" -periaate eli operaattorin vastuu pelkästä siirtotoiminnasta vaarannetaan, vaarannamme tänä päivänä tuntemamme dynaamisen internetin. Jos verkko-operaattorit saatettaisiin vastuuseen sisällön laillisuudesta, se pakottaisi ne minimoimaan riskin, jolloin ne valvoisivat ja suodattaisivat liikennettä. Tämä johtaisi varovaisiin yrityksiin, jotka eivät voi kasvaa ja palkata henkilöstöä, ja siihen, että uusien yritysten on vaikea saada pääsyä verkkoon.

"Mere conduit" -periaatteen poistaminen laajentaisi verkko-operaattoreiden roolia ja tekisi niistä myös valvojia. Missään muualla yhteiskunnassa sanoman välittäjä ei ole vastuussa sisällöstä. Missään muualla ei myöskään neuvota kansalaisia olemaan rikkomatta lakia joka kerran, kun he käyttävät palvelua. Kuvitelkaa esimerkiksi sitä, että meille olisi aina postimerkkien myynnin yhteydessä ilmoitettava, että pernaruttobakteereita sisältävien kirjeiden lähettäminen on kiellettyä.

Vilpittömän tukeni annan komission jäsenelle Kroesille ja hänen digitaalistrategialleen. Hänen lippulaiva-aloitteensa osoittaa ymmärrystä siitä, kuinka markkinoiden näkökulma voidaan yhdistää perusoikeuksien kunnioittamiseen, myös verkkoa koskevissa asioissa.

Kiina on esimerkki siitä, kuinka internet tuhotaan sananvapauteen puuttumalla ja valvonnalla. Älkäämme kulkeko samaa tietä. Pohjois-Euroopan maat ovat näyttäneet tietä vapaaehtoisilla sopimuksilla ja tehokkaalla kilpailulla. Meidän on katsottava pohjoiseen, ei itään.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Marielle Galloa hänen mietinnöstään. On erittäin tärkeää, että nyt luodaan Euroopan laajuisesti yhteisiä pelisääntöjä tekijänoikeuksille, immateriaalioikeuksille, koska on aivan totta, että kun katsotaan Eurooppaa tässä tilanteessa, se mitä me tarvitsemme on innovaatioita, tarvitsemme luovuutta. Ne tuovat todellista lisäarvoa. Jotta voidaan taata innovaatiot, jotta voidaan taata se, että luovuus menee eteenpäin ja syntyy luovia ratkaisuja, niitä on ilman muuta suojeltava ja kehitettävä. On tietysti aivan selvää, että emme voi hyväksyä immateriaalioikeuksien loukkauksia. Tämä on tällä hetkellä ongelma teollisuudessa, monilla luovilla aloilla sekä urheilussa.

Näin ollen olen sitä mieltä, että on erittäin hyvä, että tämä Gallon mietintö on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Emme me lainsäätäjinä voi olla millään muotoa sen puolesta, että piratismi tai varastaminen, tapahtuupa se sitten verkossa tai missä tahansa, olisi oikeutettua. Meidän on huolehdittava siitä, että luovat alat saavat työrauhan. Ne voivat tehdä ja innovoida, ja sitä kautta toimimme immateriaalioikeuksien jatkuvaa loukkaamista vastaan ja sanktioimme sen ja näin ollen voimme saavuttaa eurooppalaista lisäarvoa luovien alojen kautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, kuten monilla parlamentin jäsenillä yli poliittisten rajojen, minullakin oli varaukseni tämän mietinnön suhteen erityisesti siksi, että vaikutti siltä, että siinä sekoitetaan kysymys tiedostojen jakamisesta terveysriskeihin, jotka liittyvät väärennettyihin tuotteisiin, vaikkapa lentokoneisiin liittyviin tuotteisiin tai väärennettyihin lääkkeisiin. Nämä kaksi eivät ole verrattavissa keskenään, ja ne on pidettävä selvästi erillään.

Meidän on myös hyväksyttävä se ero, joka on tuotteissa ja palveluissa atomien maailmassa ja toisaalta tuotteissa ja palveluissa bittien maailmassa – digitaalisessa taloudessa. Meidän on tajuttava, että kasvaneen prosessointitehon maailmassa, datan varastoinnin halpenemisen maailmassa ja laajakaistan lisääntymisen maailmassa tilanne on kaikkiaan sellainen, että monista digitaalisista tuotteista on tulossa ilmaisia.

Vaikka monet artistit kyllä jo reagoivat ja alkavat löytää muita keinoja ansaita rahaa samaan aikaan kun luovuttavat tuottamaansa sisältöä, valitettavasti musiikkiteollisuus kokonaisuutena ei ole pysynyt ajan tasalla ja haluaa ihmisten palaavan vuosia taaksepäin, fyysisen median aikaan. Musiikkiteollisuuden on aika herätä ja sopeuttaa toimintamallinsa digitaaliseen talouteen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0518/2010

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D).(MT) Maltaa ja Gozoa edustavana parlamentin jäsenenä tämä aihe on hyvin lähellä sydäntäni. Aluksi Gozosta. On sääli, että vaikka Maltan hallitus Maltan liittymisneuvottelujen aikaan otti mukaan julistuksen 36, jonka tavoitteena oli turvata Gozon tulevaisuus, varojen saanti siihen ei koskaan toteutunut. Gozolaisten pitäisi kuitenkin voida olla rauhallisin mielin tämän päätöslauselman myötä, jossa vaaditaan vuoristo- ja saarialueille Euroopan laajuista kehystä; kyse ei ole vain yhdestä toimenpiteestä vaan useista unionin toimenpiteistä, joilla on vaikutus saarien kehitykseen. Erityisesti tässä päätöslauselmassa pyydetään komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan, että saaret hyötyvät budjettikautta 2014–2020 koskevan uuden rahoituskehyksen varoista. Ennen kaikkea unionin vuoristo- ja saarialueilla on yhteisiä piirteitä, jotka eroavat muiden alueiden piirteistä, toisinaan jopa saman valtion sisällä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tässä päätöslauselmassa vaaditaan unionin ohjelmia ja politiikkaa, jotka mahdollistavat saarten kilpailukykyisyyden ja sopeutumisen edessä oleviin haasteisiin. Olen tyytyväinen myös siihen, että tässä päätöslauselmassa todetaan, että jäsenvaltiot, myös Euroopan eteläkulmalla sijaitsevat Malta ja Kypros, ansaitsevat alueelliset kehitysohjelmansa. Tämä päätöslauselma sisältää periaatejulistuksen jäsenvaltioiden, erityisesti Gozon kaltaisten saarten, etujen suojelemisesta. Siksi tuen tätä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Tuen täysin vuoristo- ja saarialueita sekä harvaan asututtuja alueita koskevaa parlamentin kantaa. Ne ovat tavallisesti alueita, joiden luonnolla on erityinen merkitys, joten olisi huolehdittava siitä, että niille annettavaan tukeen yhdistetään luonnonvarojen suojelu. Meidän olisi tuettava näitä alueita tavalla, joka mahdollistaa sen, että ne voivat hyödyntää täysin niiden parhaita ominaisuuksia innovatiivisella tavalla, mutta meidän olisi myös huolehdittava siitä, että niiden luonnonvaroja suojellaan asianmukaisesti.

Haluaisin myös kiinnittää huomion viljelijöiden vaikeaan tilanteeseen näillä alueilla, missä maanviljely saattaa olla ainoa tai yksi harvoista keinoista saada jonkinlainen toimeentulo. Viljelijöihin olisi kiinnitettävä erityinen huomio. Tämän solidaarisuuden ei tarvitse perustua vain taloudelliseen tukeen, koska se voi sisältää myös tukea nuorison kouluttamiseen ja tukea innovatiiviseen teknologiaan.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Reimer Böge (A7-0248/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Äänestin tämän tekstin puolesta, koska mielestäni nykyisen kaltaisessa taloudellisessa tilanteessa Euroopan unioni ei voi työskennellä joustamattomin välinein, ja monivuotinen rahoituskehys on osoittautunut joustamattomaksi.

Näin on puhumattakaan siitä, että tiettyjen toimielinten (neuvoston ja komission) osoittama ahdasmielisyys ei varmasti ole vastaus, jota Euroopan kansalaiset odottavat. Tämän parlamentin ulkopuolella miljoonat työläiset ovat menettäneet työpaikkansa. He tarvitsevat tukeamme. EU:n talousarvion on oltava todella eurooppalainen.

Olen todella vakuuttunut siitä, että on tarpeen, ellei ratkaisevan tärkeää, että talousarviossa on enemmän joustavuutta vaikeita taloudellisia tilanteita varten, niin että EU voi tarjota konkreettisen ratkaisun ajankohtaisiin tarpeisiin, mutta myös niihin tarpeisiin, joita ei ole osattu odottaa, kun talousarvio on hyväksytty. Lopuksi haluan sanoa, että on tullut hetki antaa EU:lle omat varat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseisen ehdotuksen mahdollisten kauaskantoisten seurausten vuoksi ja siksi, että Euroopan rahoitusvakausmekanismia on tarpeen edelleen pohtia, yhdyn esittelijän aikaansaamiin johtopäätöksiin. Olen siten päättänyt äänestää tämän väliaikaisen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin Bögen mietinnön puolesta tuomitakseni tämän kestämättömän tilanteen, jossa me parhaillaan olemme. Vaikka Lissabonin sopimus antaa Euroopan unionille uusia valtaoikeuksia ja jäsenvaltiot vaativat ja julistavat laajamittaisia eurooppalaisia hankkeita, komissio ja neuvosto kieltäytyvät harkitsemasta uudelleen menokattoja, mikä on paradoksaalista ja paljastaa niiden kapea-alaisen vision hankkeesta nimeltä Euroopan unioni. Taantuma vaatii vahvempaa Eurooppaa: sen saavuttamiseksi unionin talousarviota olisi lujitettava syrjäyttämällä nykyinen rahoituskehys, joka on ahdasrajainen ja soveltumaton. On aika noudattaa perussopimuksiamme, joissa määrätään, että unionilla tulee olla varat, jotka ovat oikeassa suhteessa sen tavoitteisiin. Parlamentin jäsenten laajan enemmistön kanssa tuemme ajatusta siitä, että tarvitaan euro-obligaatioiden kaltaiset omat varat. Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä, että Euroopan unionin politiikan lisäarvo on keskeinen kansallisia menoja hillitsevä väline.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. (PT) Kuten Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa todetaan, EU:n on hankittava itselleen tarvittavat varat, joiden avulla se voi saavuttaa tavoitteensa ja toteuttaa politiikkaansa. Lisäksi Lissabonin sopimuksen voimaantulo on tuonut mukanaan uusia toiminnan aloja, joista yksi on Euroopan ulkosuhdehallinto. Siksi katson, että pelkkä varojen uudelleenjako tai prioriteettien uudelleenmäärittely monivuotisen rahoituskehyksen soveltamisalan puitteissa ei riitä EU:n uusiin tarpeisiin vastaamiseen. Tämä merkitsee, että monivuotisen rahoituskehyksen ja toimielinten väliseen sopimukseen sisältyvien joustomekanismien tarkistaminen on ratkaisevan tärkeää. EU tarvitsee suurempaa joustavuutta voidakseen luoda varantoja ja liikkumavaraa, jotta se pystyy reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti kiireellisiin tai ennakoimattomiin tilanteisiin. Tästä syystä äänestän tämän mietinnön ja sen suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D), kirjallinen.(SV) Mielestämme on tärkeää, että riittävät varat on käytettävissä esimerkiksi uutta kasvua ja työllisyyttä tukevaa Eurooppa 2020 -strategiaa varten, ja tärkeää on myös se, että EU:n talousarvio pystyy vastaamaan asianmukaisesti vaatimuksiin, kun kyse on esimerkiksi tuentarpeesta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta. Lisäksi Lissabonin sopimuksen myötä EU:lla on nyt uutta toimivaltaa muun muassa ulkopolitiikassa sekä urheilun, avaruustutkimuksen, energian ja matkailun alalla. Mielestämme tämä pitäisi kuitenkin laajalti rahoittaa EU:n talousarviossa jo käytettävissä olevien varojen uudelleenjakamisen kautta, esimerkiksi maatalouden määrärahoista, jolloin EU:n talousarvion kokonaissumma ei nouse.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin toimien tehokas suunnittelu ja seuranta on epäjohdonmukaista pelkän vuotuisen talousarvion keinoin. Tarvitaan sen sijaan monivuotinen rahoituskehys, joka antaa toimielimille riittävästi keinoja hoitaa velvollisuutensa ja tehtävänsä.

Monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanon väliarviointi johti mietintöön, jonka päätöslauselmasta äänestimme. Päätöslauselma sisältää joitakin laajasti tunnettuja huolenaiheita – joihin yhdyn – jotka koskevat monivuotisen rahoituskehyksen heikkouksia ja unionin nykyistä taloudellisesta kykyä saavuttaa tavoitteitaan.

Euroopan unioniin suunnattu arvostelu on usein tulosta sen tilinpidon avoimuuden puutteesta. Unionin talousarvion ja monivuotisen suunnittelun täydellinen avoimuus ja vakaus sekä kaikkien talousarvioprosessin sidosryhmien – näihin lasken tietenkin myös Euroopan parlamentin – kunnioittaminen on se keino, jolla tuo epäluulo voidaan hävittää ja jolla kansalaisia ja poliittisia toimijoita voidaan kannustaa suurempaan aktiivisuuteen näissä asioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Vuosien 2007 ja 2009 välillä monivuotisen rahoituskehyksen katot saavutettiin tai ylitettiin. Tärkeät hankkeet kuten Galileo, elintarvikerahoitusväline ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelma ovat neljänä viime vuonna liikkuneet eteenpäin vain käyttämällä olemassa olevia liikkumavaroja tai toimielinten välisen sopimuksen tarjoamia välineitä. Nykyisen rahoituskehyksen jäljellä olevat varat ovat jäljellä olevan kauden kannalta merkityksettömät. Otsakkeen 1a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) mukainen liikkumavara on jatkossa vähemmän kuin 50 miljoonaa euroa vuodessa, ja kaikkien otsakkeiden mukainen kokonaisliikkumavara vähenee 436 miljoonaan euroon vuonna 2012 ja 435 miljoonaan euroon vuonna 2013. Tämä liikkumavara kuitenkin vähenee olemassa olevien sitoumusten vuoksi, joita ei ole vielä sisällytetty talousarvioon. Lissabonin sopimuksen myötä on tullut uusia toimivaltuuksia ja elimiä, ja EU 2020 -strategian, joka on jo hyväksytty ja jossa puolustetaan järkevää, kestävää ja osallistavaa kasvua, täytäntöönpano pitäisi nyt aloittaa, ja siihen tarvitaan rahoitusta. Pidämme siksi nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista ja sen joustavaa hallinnointia kiireellisenä asiana.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä vaaditaan mahdollisimman pikaista hyväksyntää välineille, jotka ovat tarpeen Lissabonin sopimuksen talousarviomääräysten täytäntöönpanemiseksi. Se merkitsee unionin talousarvion alistamista vastedeskin uusliberalismin, federalismin ja militarismin tarpeille – noille kolmelle meneillään olevan Euroopan yhdentymisprosessin kulmakivelle, jotka on nyt suojattu ja joita on kehitetty tässä sopimuksessa.

Koska meidän kantamme tässä asiassa on hyvin tiedossa, meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin äänestää mietintöä vastaan. Olemme aina kritisoineet nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen niukkuutta, koska siinä on rakennerahastot vähennetty 0,37 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta. Se on johtanut supistuksiin sosiaali- ja ympäristöohjelmissa sekä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alalla.

Siksi kannatamme siinä käyttöön annettavien varojen lisäämistä ja sen tavoitteiden uudelleensuuntaamista. Kannatamme unioniin talousarviota, joka tukee aitoa taloudellista ja sosiaalista koheesiota, täystyöllisyyttä oikeuksineen, investointeja ja julkisia palveluja, ympäristönsuojelua, yhteistyötä ja rauhaa.

Näin ollen emme hyväksy näkemystä unionin talousarviosta välineenä, joka palvelee yhteiskuntaelämän yhä useampien piirteiden kaupallistamista, liberalisointia, työsuhdeturvan heikentämistä, rakenteellista työttömyyttä, ulkoista interventionismia ja sotaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. (GA) EU:n talousarvio on olennaisen tärkeä Irlannin maaseudun tukijana ja viljelijöiden tulojen parantajana. Kaudella 2010–2013 irlantilaiset viljelijät, maaseutuyhteisö ja Irlannin elintarvikeala hyötyvät vuosittain noin 2 miljardin euron tuesta. Parhaillaan käydään ratkaisevan tärkeitä talousarvioneuvotteluja pyrkimyksenä päästä sopimukseen maatalousalalle myönnettävistä varoista vuodesta 2013 eteenpäin.

Koska Irlannin maatalousalan vuosittain saama rahoitus on merkittävä, on selvää, että nämä neuvottelut ovat Irlannille ja erityisesti Irlannin maaseudulle elintärkeät.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen. (DE) Esittelijä Bögen mietinnön selvä suositus on, että suunniteltavuusnäkökulman takia EU:n hankkeiden rahoituksen järjestämistä ei saa tehdä riippuvaiseksi käyttämättömistä budjettivaroista. Varoja, joita ei ole käytetty tai laitettu sivuun hätätilanteita varten yhdellä vastuualueella, ei saisi yksinkertaisesti käyttää muilla aloilla, kuten maatalousalalla usein tapahtuu. EU:n maatalousbudjetin muutokset eivät saa johtaa vuoden 2010 määrärahojen epäsuoraan supistamiseen. Siksi tuen vaatimusta monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä luotavista varauksista. Lisäksi varauksien käyttö olisi määriteltävä selkeästi etukäteen, eikä niitä saisi suunnata muille toimintalohkoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Tässä mietinnössä vaaditaan uusia varoja Euroopan unionin uusien politiikanalojen toteuttamiseksi. Kyseiset politiikanalat johtuvat suoraan Lissabonin sopimuksesta, jonka liberaalista sokeudesta ja antidemokraattisesta luonteesta ei ole enää epäilystäkään. Äänestän tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimus toi EU:lle uusia toimivaltuuksia useilla aloilla, esimerkiksi ulkoiseen toimintaan, urheiluun, avaruuspolitiikkaan ja ilmastonmuutokseen liittyviä valtuuksia. EU:n on hankittava riittävät varat, jotka mahdollistavat sen, että se voi saavuttaa tavoitteensa ja toteuttaa politiikkaansa. Tätä varten luodaan parhaillaan monivuotista rahoituskehystä – josta olen samaa mieltä – joka mahdollistaa EU:n asianmukaisen rahoitussuunnittelun ja siten julkituotujen poliittisten tavoitteiden saavuttamisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Hyväksymällä tämän päätöslauselman Euroopan parlamentti pyytää neuvostoa ja komissiota muun muassa (a) tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan hyväksyä ripeästi uudet välineet, joita tarvitaan Lissabonin sopimuksen budjettimääräysten täytäntöönpanemiseen ja nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamiseen, jotta voidaan järjestää varat, joiden tarve ei ollut tiedossa nykyistä monivuotista rahoituskehystä hyväksyttäessä (b) noudattamaan täysimääräisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan 3 kohtaa, jossa todetaan, että rahoituskehyksessä määrätään kaikista toimenpiteistä, jotka ovat hyödyksi talousarviomenettelyn moitteettomalle toteuttamiselle, ja 312 artiklan 5 kohtaa, jossa todetaan seuraavaa: "Rahoituskehyksen vahvistamiseen johtavan menettelyn aikana Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen vahvistamista."

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. – (DE) Esittelijä Böge tuo tässä mietinnössä selvällä tavalla esiin ne eri ongelmat, joita nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen liittyy, ja viittaa erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 311 ja 312 artiklassa säädettyihin edellytyksiin. Nykyisen taloustilanteen valossa pitää ponnistelut suunnata mahdolliseen uudelleenpriorisointiin talousarvion sisällä ja ottaa samalla huomioon EU:n talousarvion eurooppalainen lisäarvo.

 
  
  

Mietintö: László Surján (A7-0250/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Joissakin jäsenvaltioissa vallitseva markkinoiden epävakaus ja rahoitusmarkkinoiden erityinen haavoittuvuus antavat täyden syyn Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamiselle. Toivon, että sitä käytetään mahdollisimman vähän, mikä tarkoittaisi sitä, että jäsenvaltiot kykenevät puuttumaan kriisiin itse, mutta minun on kuitenkin korostettava, että tällä mekanismilla voi olla suuri merkitys vakavien talousvaikeuksien ratkaisemisessa.

Perustamalla budjettikohta, jonka ansiosta rahoituksenvakautusmekanismin takaukset voidaan ottaa käyttöön tämän varainhoitovuoden aikana, unionilla on mahdollisuus osoittaa yhteenkuuluvuutta ja reagoida entistä nopeammin mihin tahansa tänä aikana esiin tulleeseen ongelmaan. Se välittää myös rahoitusmarkkinoille viestin luottamuksesta ja siitä, että EU sitoutuu yhteisesti huolehtimaan markkinoiden turvallisuudesta ja vakaudesta sekä auttamaan rahoituskriisiin liittyvien tilanteiden ratkaisemisessa.

Näistä eduista huolimatta katson, että on laadittava asianmukainen ja hyvin perusteellinen arviointi mekanismin vaikutuksista unionin taloustilanteeseen. Sen vaikutukset ovat todennäköisesti huomattavat. Tarpeen mukaan asioita on vietävä nopeasti eteenpäin vakauden varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tämä lisätalousarvio perustuu budjettivaliokunnan ja sen puheenjohtajan esitykseen, että lisätalousarvioesityksellä luotaisiin merkinnällä "pro memoria" (p.m.) varustettu budjettikohta Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukaisten takausten rahoittamiseksi. Muistutamme, että Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi perustettiin toukokuussa 2010 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklan 2 kohdan nojalla annetulla neuvoston asetuksella ilman, että parlamentti sai osallistua siihen. Kyseessä on mekanismi, jonka avulla unioni voi lainata varoja pääomamarkkinoilta taloudellisissa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille. Euroopan unionin talousarvioon turvaudutaan ainoastaan siinä tapauksessa, että lainan saanut jäsenvaltio ei pysty maksamaan sitä takaisin. Näin ollen lisätalousarvio varainhoitovuodeksi 2010 kattaa uuden alamomentin 01 04 01 03 luomisen Euroopan unionin takausta varten ja vastaavasti uuden momentin 8 0 2 luomisen tulopuolelle. Maksusitoumus- ja maksumäärärahoille sekä tuloille ehdotetaan toistaiseksi merkinnällä "pro memoria" (p.m.) varustettua budjettikohtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Äänestin heinäkuussa neuvoston toivomaa rahoituksenvakautusmekanismia koskevaa esitystä vastaan. Sen vuoksi EU:n myöntämien uusien lainojen takaaminen perustuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) edellyttämiin talous- ja rahoitusuudistuksiin. Olemme nähneet tämän dramaattiset seuraukset Kreikassa. Nyt meitä pyydetään äänestämään sellaisen rahoitusvälineen perustamisen puolesta, jolla tuetaan tämän tuhoisan mekanismin täytäntöönpanoa ja siten myös taataan se. On selvää, että äänestän tämän välineen täytäntöönpanoa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Koko maailmaa ja myös EU:ta koetellut talous- ja finanssikriisi on tuonut eteemme lukuisia haasteita, joista mainittakoon se, että EU:n on vastattava heikompiin talousjärjestelmiin kohdistuviin keinotteluhyökkäyksiin, jotka voivat vaarantaa yhteisvaluutan. Sen vuoksi katsottiin tarpeelliseksi perustaa rahoituksenvakautusmekanismi, jotta tukea voitaisiin taata niille jäsenvaltioille, joita tällaiset hyökkäykset uhkaavat. Jotta mekanismi voitaisiin sisällyttää talousarvioon, on hyväksyttävä lisätalousarvio, joka on perusteltu väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Kreikalle myönnetty tuki esiteltiin meille poikkeuksena pelastuspakettien kieltopäätöksestä Euroopan unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen 136 artiklan perusteella. Sopimuksen 136 artikla ei kuitenkaan tarjoa perusteluja myöntää Kreikalle luottoa, koska sillä perustellaan vain toimet, jotka ovat perussopimusten määräysten mukaiset. Niitä ei ole perusteltu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, vaan ne on itse asiassa nimenomaisesti kielletty. Sopimuksen määräykset eivät siis salli nykyistä laajempien toimenpiteiden soveltamista. Euroalueen valtiovarainministerit päättivät tukea Kreikkaa myöntämällä sille lainaa, jonka keskimääräinen korkotaso on 5 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että luotto myönnettiin poliittisesti perustellulla korkotasolla, joka on alle markkinoiden korkotason, ja näin ollen tuki on sääntöjenvastainen. Niinpä Kreikalle myönnetty tuki oli oikeudellisesta näkökulmasta hyvin ristiriitainen, ellei jopa laiton. Kun pohdimme näiden toimien todellisia seurauksia, totean pelkääväni, että jos euroalueen maat ovat edelleen vastuussa muiden jäsenvaltioiden veloista, kymmenen vuoden päästä euroa ei ole enää olemassa. Äänestin siksi mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Hyväksymällä tämän päätöslauselman Euroopan parlamentti panee ensinnäkin merkille lisätalousarvioesityksen nro 7/2010, toiseksi se hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 7/2010 sellaisenaan ja kolmanneksi se kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2010 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Äänestin tämän uuden budjettikohdan perustamista vastaan, koska neuvosto ja komissio hyväksyivät tämän "kohdan" sellaisen toimenpidepaketin yhteydessä, jonka tarkoituksena on säilyttää euroalueen rahoitusvakaus perustelemalla toimenpiteitä niin sanotuilla kiireellisillä artikloilla ilman, että Euroopan parlamentti sai mitenkään osallistua keskusteluun. Niin kauan kuin ei ole selvää, mistä nämä rahat pitäisi ottaa, vaikka oletetaan jonkin jäsenvaltion tekevän tällaisen anomuksen, en voi missään oloissa hyväksyä sitä, että Euroopan unioni ottaa vastuun tällaisen budjettikohdan perustamisesta.

 
  
  

Mietintö: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), kirjallinen. (EN) Kun äänestämme tästä ehdotuksesta, emme kuitenkaan samalla anna tukeamme alv-järjestelmälle. On selvää, että sähköisen palautusmenetelmän ja yhden palautuspyynnön käyttöönoton aikataulu oli käytännössä epärealistinen, ja sen seurauksena useat veronmaksajat ja pienyritykset saattavat menettää rahaa. Tässä tärkeässä ehdotuksessa kyseinen ongelma tunnustetaan ja siten tunnustetaan myös jäsenvaltioiden keskeinen rooli. Otaksuttavasti se palauttaa vallan takaisin niiden käsiin, vaikka onkin kysymys vain kuudesta kuukaudesta. Lisäksi se estää sen, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden pk-yritykset joutuvat kärsimään taloudellisesti epärealistisesta aikataulusta EU:n taitamattomuuden vuoksi. Näistä syistä äänestämme ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark ja Nigel Farage (EFD), kirjallinen. (EN) Kun äänestämme tästä ehdotuksesta, emme kuitenkaan samalla anna tukeamme alv-järjestelmälle. On selvää, että sähköisen palautusmenetelmän ja yhden palautuspyynnön käyttöönoton aikataulu oli käytännössä epärealistinen, ja sen seurauksena useat veronmaksajat ja pienyritykset saattavat menettää rahaa. Tässä tärkeässä ehdotuksessa kyseinen ongelma tunnustetaan ja siten tunnustetaan myös jäsenvaltioiden keskeinen rooli. Otaksuttavasti se palauttaa vallan takaisin niiden käsiin, vaikka onkin kysymys vain kuudesta kuukaudesta. Lisäksi se estää sen, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden pk-yritykset joutuvat kärsimään taloudellisesti epärealistisesta aikataulusta EU:n taitamattomuuden vuoksi. Näistä syistä äänestämme ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen tarvittavien muutosten tekemisestä arvonlisäveron palautusten helpottamiseksi tilanteissa, joissa jotkut tällaisissa liiketoimissa mukana olevat verovelvolliset ovat sijoittuneet EU:n ulkopuolelle. Mielestäni tämä oli tarpeellinen ja myönteinen toimenpide, joten äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Vuoden lopussa, kun yritykset laativat tuloslaskelmansa, niiden taseet kertovat mielenkiintoisia asioita niiden työstä, myynnistä, verojen maksamisesta ja paljon muuta.

Ne kuvaavat toiminnan lähtöpisteen vuotta aikaisemmin ja määränpään 12 kuukautta myöhemmin. Siitä huolimatta ne eivät paljasta tietyissä vaiheissa tehtyjä ratkaisuja, jotka ovat merkityksettömiä verotuksen kannalta mutta ehdottoman tärkeitä juuri yrityksen toiminnan jatkuvuutta ajatellen. Yrityksen päivittäisessä johtamisessa ei ole mitenkään vähäpätöinen seikka, että yrityksillä on tilapäisiä kassavirtoja ja tasan meneviä tilejä, jotka kuitenkin poistavat likviditeettiä tilapäisesti.

Jotta yritykset voivat päästä tehokkaasti jaloilleen meitä kaikkia koetelleen kriisin päätyttyä, on ennen kaikkea tärkeää, että ne eivät joudu maksamaan arvonlisäveroa etukäteen samaan aikaan, kun ne eivät kykene maksamaan palkkaa työntekijöilleen eivätkä maksamaan tekemiään tilauksia tavarantoimittajilleen. Kieltämättä tämä on paras keino torjua veronkiertoa, kunhan työntekijät, joiden on käytettävä rahaa ja pidettävä se liikkeellä, eivät joudu kärsimään siitä. Näin ollen suhtaudumme myönteisesti ehdotukseen arvonlisäveron palauttamismenettelyjen nopeuttamisesta ja niiden yksinkertaistamista siten kuin mietinnössä on esitetty.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska pidän hyödyllisenä ehdotusta alv:n palautusprosessin yksinkertaistamisesta ottamalla käyttöön sähköinen menettely. Mielestäni ääneni hyödyttää veronmaksajia, koska sen auttaa osaltaan turvaamaan heidän oikeutensa arvonlisäveron vähentämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Äänestän tämän mietinnön sisältämien suositusten puolesta. Arvonlisäveron palauttamista koskevassa direktiivissä tarkasteltu palauttamisprosessin yksinkertaistaminen edistää osaltaan sisämarkkinoiden yhdentymistä. On käynyt ilmi, että määräaikojen noudattamisessa ilmenneet viipeet johtuvat usein jäsenvaltioista, jotka avasivat verkkoportaalinsa myöhään tai joilla ilmeni joitakin muita teknisiä ongelmia, joten haluan varmistaa, ettei verovelvollisen oikeus vähentää arvonlisävero vaarannu tämän seurauksena. Euroopan unionin nykyisessä talouden ilmapiirissä on muodostunut erityisen tärkeäksi ja asiaankuuluvaksi säilyttää veronmaksajien oikeus vähentää arvonlisävero. Viipeet arvonlisäveron palauttamisessa yrityksille, jotka toimivat sisämarkkinoilla, voivat johtaa näiden yritysten kohdalla suurempiin ongelmiin, jotka liittyvät erityisesti niiden tarvitsemaan rahoitukseen. Tällä on lumipallovaikutus EU:n talouden elpymiseen ja sisämarkkinoiden toimintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän hyvin tärkeinä nykyiseen arvonlisäveron palauttamista koskevaan direktiiviin ehdotettuja tarkistuksia ja tiettyjen käyttöönottotoimien hyväksymisen edistämistä, jotta verkkoportaalien toimintaa voitaisiin parantaa. Voidaksemme tehostaa ja yksinkertaistaa entisestään nykyisiä verotussääntöjä, kustannusten alentamista sekä sisämarkkinoiden eheyttä, on ratkaisevan tärkeää, että tietyt jäsenvaltiot toteuttavat ripeästi toimet arvonlisäveron sähköistä palauttamista varten.

Olin täysin yksimielinen esittelijän kanssa hänen pannessaan merkille, että arvonlisäveron palauttamisessa ilmenevillä viipeillä voi olla vakavia taloudellisia seurauksia sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, etenkin nykytilanteessa, jossa pienenkin taloudellisen taakan kasvaminen saattaisi osoittautua katastrofaaliseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin ehdotuksen puolesta, koska mielestäni tämä mietintö edistää myönteisesti veromenettelyjen tehokkuutta ja avoimuutta Euroopan unionissa. Haluan korostaa sitä tapaa, jolla mietinnössä puolustetaan veronmaksajien oikeuksia, erityisesti arvonlisäveron vähentämisessä ja palauttamisessa. Sellaisten toimien käyttöönotto, joilla helpotetaan ja kevennetään toisissa jäsenvaltioissa toimiville eurooppalaisille yrityksille aiheutuvaa byrokraattista taakkaa, on menettelyjen standardoinnin ohella keskeistä sisämarkkinoiden vahvistamissa ja Euroopan talouden elpymisessä. On valitettavaa, että jotkin jäsenvaltiot ovat olleet myöhässä arvonlisäveron sähköistä palautusta koskevien toimien käyttöönotossa. On selvää, että nykyisessä taloustilanteessa arvonlisäveron palauttamisessa ilmenevillä viipeillä on vakavia taloudellisia seurauksia sisämarkkinoilla toimiville yrityksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Jos tämän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa yritysten mahdollisuutta saada veronpalautuksia, siinä tapauksessa hyväksyn sen. Jos sillä on tarkoitus vahvistaa arvonlisäveron eikä tuloveron laajentaminen, en kannata sitä. Liberaalissa Euroopassa on hyväksyttävää olla varovainen. Äänestän tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Neuvoston direktiivillä 2008/09/EY (arvonlisäveron palauttamista koskeva direktiivi) pyrittiin yksinkertaistamaan arvonlisäveron palautusprosessia ja vähentämään hallinnollista taakkaa ottamalla käyttöön sähköinen menettely, jonka avulla veronmaksajalle riittää yhden palautuspyynnön esittäminen. Direktiivin myöhäinen täytäntöönpano valtaosassa jäsenvaltioita on kuitenkin johtanut siihen, että useat yritykset ovat tehneet valituksia niin, että nyt on tarpeen tehdä joitakin muutoksia veronmaksajien etujen säilyttämiseksi. Tiedämme kaikki, että arvonlisäveron palauttamisessa ilmenevillä viipeillä on vakavia taloudellisia seurauksia sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, ja se voi näin ollen merkitä myös hitaampaa talouden elpymistä EU:n alueella. Tästä syystä äänestin niin kuin äänestin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin ehdotuksen puolesta, koska mielestäni on tärkeää kehittää yhteinen menetelmä arvonlisäveron soveltamiseksi. Toivon, että arvonlisäveron soveltamismenetelmän yhdenmukaistaminen johtaa tilanteeseen, jossa arvonlisäverokanta perustuu maan bruttokansantuotteen tasoon. Latviassa sovellettava korotettu arvonlisäverokanta estää nyt talouskehitystä ja syventää kriisiä entisestään sekä ajaa kansaa köyhyyteen. Arvonlisäveroa on nostettu ja samanaikaisesti kaikkia veroja on korotettu, mikä jarruttaa yritysten ja koko talouden kehitystä. Toivon, että järkevän ja selkeän tavan kehittäminen arvonlisäveron soveltamiselle vaikuttaa myönteisesti koko EU:n veropolitiikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Arvonlisäveron palauttaminen on erittäin tärkeä taloudellinen toimenpide erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tietokonejärjestelmän häiriöiden seurauksena on nyt pelättävissä, että verovelvollisen oikeus vähentää arvonlisävero vaarantuu. Esittelijän vaatima määräajan siirtäminen syyskuusta 2010 maaliskuuhun 2011 olisi näin ollen toivottavaa. Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä esitettiin selkeästi myöhäisen maksun vaikutukset ja sen taloudelliset seuraukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), kirjallinen. (IT) Äänestin mietinnön puolesta, koska direktiivillä yksinkertaistetaan arvonlisäveron palauttamismenettelyä ja ennen kaikkea vähennetään hallinnollista taakkaa niin, että otetaan käyttöön sähköinen menettely, jonka avulla veronmaksajalle riittää yhden palautuspyynnön esittäminen veronmaksajan sijoittautumisjäsenvaltiossa. On pyrittävä välttämään myöhäisiä arvonlisäveron palautuksia, koska niillä voi olla vakavia taloudellisia sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, ja tämä voi heikentää talouden elpymistä EU:ssa samoin kuin sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Mietintö sisältää parannuksia arvonlisäveron sähköiseen palautusjärjestelmään. Lisäksi liikevaihtoveron palautuksiin liittyvät tekniset ongelmat on ratkaistu. Äänestin siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Tällä äänestyksellä Euroopan parlamentti tekee seuraavaa: 1) hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2) pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 3) pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta; 4) pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen sekä 5) kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 
  
  

Mietintö: Linda McAvan (A7-0153/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n lääketurvatoimintaa koskeva järjestelmä on muuttunut viime vuosina siten, että jäsenvaltioiden työ on paremmin koordinoitu. Tästä huolimatta voimassa olevassa lainsäädännössä on edelleen puutteita, joten komissio on ehdottanut muutoksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa lääketurvatoimintaa Euroopan unionissa ja järkeistää menettelyjä.

Tässä mietinnössä tuetaan komission ehdottamia muutoksia, mutta lisäksi siinä parannetaan niitä eräissä asioissa, joista mainittakoon seuraavat: vahvistetaan lääketurvatoiminnan riskiarviointikomitean merkitystä entisestään niin, että sille myönnetään valtuudet antaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevälle komitealle suosituksia toteutettavista toimista; vahvistetaan terveydenhoitoalan ammattilaisten roolia niin, että heitä kannustetaan oma-aloitteisesti ilmoittamaan haittavaikutuksista; vahvistetaan potilaiden roolia siten, että potilaat voivat suoraan antaa ilmoituksia haittavaikutuksista; ehdotetaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja yritykset ilmoittavat kaikista (ei ainoastaan vakavista) haittavaikutuksista Eudravigilance-tietokantaan, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia haittavaikutuksia koskevat tiedot keskitetään ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan EU:ssa; vaaditaan lisäksi, että pakkausselosteissa on annettava potilaille selkeämpää tietoa lääkeaineiden ominaispiirteistä.

Kaikista edellä esittämistäni syistä äänestin tämän mietinnön puolesta. On oltava täysin selvää, että lääketurvatoiminta on Euroopan kansanterveyspolitiikan painopiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Lääketurvatoiminnalla on tärkeä merkitys Euroopan kansanterveydelle, kun ajatellaan, että miltei 200 000 ihmistä menehtyy joka vuosi lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi. Kliinisissä kokeissa ei aina havaita kaikkia markkinoille tuotavien lääkkeiden sivuvaikutuksia. Talidomiditapaukset tai Vioxin kaltaisiin lääkkeisiin liittyvät tapaukset ovat edelleen tuoreessa muistissa.

Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen, että olisi muutettava niitä EU:n määräyksiä, jotka koskevat kiireellisten oikeudellisten menettelyjen aloittamista, kun markkinoille tuotujen lääkkeiden havaitaan aiheuttavan vaaratilanteita. Tällöin tarvitaan nopeita ja koordinoituja toimia. Komissio on tehnyt oikean päätöksen korvata nykyinen lääkevalvontatyöryhmä lääketurvatoiminnan riskinarvioinnin neuvoa-antavalla komitealla (PRAAC). Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että nykyinen työryhmäjärjestelmä toimii varsin tilapäiseltä pohjalta ja että siinä keskitytään ainoastaan sellaisiin lääkeaineisiin, jotka on hyväksytty keskitetyllä menettelyllä. Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen, että nimitetään kaksi potilaita ja terveydenhoitoalan ammattilaisia edustavaa lisäedustajaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Esityksillä, joista äänestämme tänään, turvaamme nykyistä paremmin eurooppalaisten potilaiden suojan samalla, kun takaamme, että he saavat nykyistä tarkempaa tietoa tiettyjen lääkeaineiden haittavaikutuksista.

Olen vakuuttunut siitä, että esittelijän ehdottama kansallisiin tietokantoihin yhdistetty keskitetty tietokanta olisi tehokas väline, jolla voitaisiin varmistaa, että kaikki Euroopan kansalaiset ovat tietoisia kaikista EU:ssa käytettävien lääkeaineiden haittavaikutuksista. Euroopan unionilla on vastuu siitä, että se tiedottaa kansalaisilleen mahdollisimman hyvin terveyteen liittyvistä asioista. Vain tällä tavoin he voivat tehdä parhaat mahdolliset valinnat.

Olen myös vakuuttunut siitä, että varma lääketurvatoiminta on tehokas väline, jolla voidaan epäsuorasti estää myrkytystapaukset tai lääkeaineiden vääränlainen käyttö. Tältä osin musta symboli ja sanat "tämän lääkkeen turvallisuuteen sovelletaan lisävalvontaa" niissä lääkkeissä, joita valvotaan muita perusteellisemmin, voivat todellakin taata entistä turvallisemmat lääkkeet sekä tarkemmat tiedot kansalaisille. Näistä syistä äänestin molempien jäsen McAvanin esittämän tekstin puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minusta ei ole hyväksyttävää, että halutaan tehdä hyödyttömiä pieniä säästöjä potilaiden turvallisuuden ja tuotteiden laadun kustannuksella. Euroopan komission alkuperäiset esitykset johtivat nykyisen järjestelmän heikkenemiseen, kun yrityksille annettiin keskeinen tehtävä lääkkeiden sivuvaikutusten luetteloinnista, varoittamisesta, analysoinnista ja niitä koskevien tietojen tarjoamisesta. Tehokkuuden ja potilaiden turvallisuuden kulmakivi on kuitenkin lääkevalvontaverkostojen ja -komiteoiden riippumattomuus. Neuvoston kanssa saavutettu kompromissi sisältää avoimuuteen liittyviä parannuksia, ja mikä tärkeintä, se ehkäisee riittämättömästi testattujen lääkkeiden tuomista markkinoille, kuten Euroopan komissio alun perin ehdotti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka käsittelee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan osalta. Tein niin, koska neuvoston kanssa saavutetun yksimielisyyden ansiosta on mahdollista perustaa tehokas ja avoin Euroopan lääkevalvontajärjestelmä. Tämä toteutetaan etenkin luomalla eurooppalainen lääketurvallisuuden verkkoportaali sekä keinot, joiden avulla potilaat voivat ilmoittaa haittavaikutuksista toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Lääkevalvontatoiminta on järjestelmä, jonka avulla seurataan lääkkeiden turvallisuutta sen jälkeen, kun niille on myönnetty myyntilupa. Kaikkiaan 197 000 ihmistä menehtyy Euroopan unionissa joka vuosi lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi. Terveydenhoitoalan ammattilaisten, yritysten ja potilaiden toimintaan perustuvan hyvän lääkevalvontajärjestelmän kehittäminen on näin ollen keskeinen asia. Tässä asetuksessa on laadittu säännöt keskitetylle menettelylle, joka liittyy uusiin lääkkeisiin tai syöpää, HIV:tä tai hermoston rappeutumissairauksia torjuviin lääkkeisiin, kun taas keskitettyä menettelyä on säännelty direktiivissä 2001/83/EY. Sen vuoksi kannatan sitä, että lisätään lääkevalvontaa koskevaa yhteistyötä, jonka ansiosta saadaan entistä suurempi haittavaikutusten "pooli" ja vältytään päällekkäisen työn tekemiseltä, kun eri jäsenvaltioissa seurataan samoja haittavaikutuksia. Suhtaudun myönteisesti ehdotettuihin toimiin, joilla kannustetaan terveydenhoidon ammattilaisia oma-aloitteisesti ilmoittamaan lääkkeiden haittavaikutuksista toimivaltaisille viranomaisille. Haluan erityisesti korostaa, että on tärkeää luoda jokaisessa jäsenvaltiossa verkkoportaali (direktiivin 106 artikla), jossa kaikki lääkkeisiin liittyvä tärkeä tieto on kaikkien halukkaiden haettavissa. Nämä kansalliset verkkoportaalit yhdistetään Euroopan laajuiseen verkkoportaalin, jota hoitaa Euroopan lääkevirasto (asetuksen 26 artikla) ja joka on saatavana kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen. (FR) Nykyään liian moni potilas Euroopan unionissa kärsii edelleen lääkkeiden haittavaikutuksista. Tästä syystä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä pyritään ratkaisemaan tämä asia. Tekstissä ehdotetaan, että jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa perustetaan verkkosivustot, joissa raportoidaan haittavaikutuksista, ja näin ollen tarkoituksena on perustaa tietokanta. Avoimuuden vuoksi musta symboli liitetään lisätestauksia edellyttävien lääkkeiden pakkausselosteeseen. Lyhyesti sanottuna asiakirja tarjoaa merkittävän harppauksen eteenpäin, koska sen avulla potilaita voidaan suojella entistä paremmin tarjoamalla käytännön tietoa lääkkeiden käytöstä ja niiden haittavaikutuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Lääketeollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden aloista nyky-yhteiskunnissa niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin tieteellisestä näkökulmasta. EU ei ole tässä mikään poikkeus, ja tämä ala tarjoaa sille talouskasvun ja kestävän työllisyyden perustan sen lisäksi, että se edistää Euroopan kansalaisten yleistä hyvinvointia. Nykyisestä lainsäädännöstä huolimatta on arvioitu, että noin 197 000 ihmistä menehtyy EU:ssa joka vuosi lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi. Kun lähtökohdat ovat nämä, on erityisen tärkeää, että luodaan johdonmukainen, vankka ja eri aloja painottava lainsäädäntö. Tämän ehdotuksen ensisijainen tavoite on parantaa ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevia yhteisön lupa- ja valvontamenettelyjä, jotta voitaisiin ehkäistä sitä, että ihmiset ja eläimet kärsivät lääkkeiden sivuvaikutuksista, kuten on tapahtunut aikaisemmin. Kannatan uusia hyväksyttyjä toimia, jotka viime kädessä tarjoavat sellaista lisäarvoa, joka merkitsee kuluttajalle käytännöllisiä ratkaisuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Kansalaisten terveys on politiikassa keskeinen asia, ja sellaisena sen olisi myös pysyttävä. Lääkeyhtiöt tuovat markkinoille valtavasti uusia elämänlaatua parantavia ja terveyttä edistäviä lääkkeitä joka vuosi. Esittelijän mukaan noin 197 000 ihmistä menehtyy joka vuosi näiden lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi. Meidän olisi kiireellistesti toteutettava uusien lääkkeiden lupamenettelyn perusteellinen tarkastus sekä tarkasteltava haittavaikutuksia koskevia yksityiskohtaisia tietoja mahdollisimman pian. Lisäksi olisi mahdollistettava se, että potilaat voivat itse vaivattomasti tehdä ilmoituksia haittavaikutuksista lääkeyhtiöiden lisäksi myös kansallisille viranomaisille. Äänestin mietinnön puolesta, koska uudet säännökset ovat mielestäni riittävät potilaiden turvallisuuden varmistamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin jäsen McAvanin mietinnön puolesta, koska mielestäni on välttämätöntä yhtenäistää Euroopan laajuisia kansanterveyteen liittyviä toimia. Lääkkeiden valvonta tarkoittaa sitä, että varmistetaan terveyteen tähtäävä turvallisuus ja parannetaan Euroopan terveydenhoitojärjestelmää.

Unionin velvollisuus kansalaisia kohtaan on valvoa lääkkeiden turvallisuutta sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille, sekä parantaa Euroopan lainsäädäntöä tavoitteissa, jotka mainittiin jäsen McAvanin mietinnössä. Kannatan mietinnön rakennetta ja sanomaa, joiden tarkoituksena on tehdä jäsenvaltioiden yhteistyöstä entistä tiiviimpää, perustaa lääketurvatoiminnan riskiarvioinnin neuvoa-antava komitea, lisätä avoimuutta lääkevalvontajärjestelmässä, jolla sitoudutaan kuuntelemaan jokaista kansalaisia. Näin pyritään helpottamaan vaarallisten lääkkeiden poistamista markkinoilta ja takaamaan perusta nykyistä paremmalle terveydenhoitojärjestelmälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä käsiteltävä aihe eli lääketurvatoiminta, on entistä tärkeämpi tieteen ja tekniikan ja erityisesti biolääketieteellisen tutkimuksen alalla kehittyneissä yhteiskunnissa. Sillä vahvistetaan aikaisempia säännöksiä, joista on säädetty asetuksessa (EY) N:o 726/2004 ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä, ja sillä päivitetään asetusta nykypäivän tarpeisiin.

Tässä yhteydessä olisi hyvin tärkeää korostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Tämän avulla voidaan saada aikaan paljon laajempi tietovarasto lääkkeiden haittavaikutuksista, jolloin harvinaisemmat tapaukset voidaan havaita entistä nopeammin. Toisin sanoen mietinnön ansiosta lääketurvatoiminnasta tulee nykyistä tehokkaampaa. Tässä yhteydessä on korostettava sitä, että uudessa järjestelmässä ehdotetaan, että kaikista lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoitetaan Euroopan lääkevirastolle. Perusteiden laajentaminen ja instituutioiden keskittäminen auttaa biolääketieteen tutkimusta ja tuo yhteiskunnalle arvokkaita etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Lääkkeillä on keskeinen merkitys Euroopan kansalaisten terveydelle, mutta siitä huolimatta niillä voi olla haittavaikutuksia, jotka Euroopan komission mukaan aiheuttavat noin 5 prosenttia kaikista sairaalakäynneistä.

Lääketurvatoiminta voidaan nähdä menettelynä ja tieteenalana, joiden tarkoituksena on seurata lääkkeiden turvallisuutta, kuten kerätä ja hallinnoida lääketurvallisuustietoja, arvioida näitä tietoja turvallisuusriskien kartoittamiseksi, ryhtyä tarvittaessa toimiin sekä arvioida noudatettuja menettelyjä ja tuloksia. Komissio haluaa parantaa nykyistä lääketurvajärjestelmää yksinkertaistamalla menettelyjä, lisäämällä avoimuutta ja määrittelemällä entistä paremmin asianosaisten roolin ja osallisuuden.

Mielestäni uusille muutoksille on kuitenkin tilaa, erityisesti kuluttajansuojan ja tietoturvan saralla. Esimerkiksi kuluttajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi voida käyttää keskitettyä Eudravigilance-tietokantaa, jotta helposti saatavilla olevan luotettavan tiedon avulla voidaan estää vältettävissä olevien haittavaikutusten toistuva esiintyminen. Lisäksi heidän olisi voitava tehdä ilmoitukset verkkopalvelun lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi postitse, faksaamalla ja puhelimitse. Lisäksi seurantajärjestelmien rahoituksen olisi mielestäni oltava edelleen julkista, jotta viranomaisten vastuu voitaisiin tunnustaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Lääketurvatoiminta voidaan nähdä prosessina ja tieteenalana, joiden tarkoituksena on seurata lääkkeiden turvallisuutta, kuten kerätä ja hallinnoida lääketurvallisuustietoja, arvioida näitä tietoja turvallisuusriskien kartoittamiseksi, ryhtyä tarvittaessa toimiin turvallisuusriskien osalta esimerkiksi tiedottamalla niistä sekä arvioida menettelyjä ja tuloksia. EU:n voimassa olevan lainsäädännön nojalla lääkeaineille voidaan myöntää myyntilupa kahdella tavalla: a) keskitetyllä menettelyllä, jossa lääkeyhtiö tekee hakemuksen Euroopan lääkevirasto EMEAlle, kuten on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 726/2004, tai b) vastavuoroisella tunnustamismenettelyllä, jossa uutta lääkeainetta arvioidaan jonkin valtion johdolla ja toimintaa koordinoidaan muiden jäsenvaltioiden kanssa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti. Tuen mietintöä, koska kuluttajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi voida käyttää keskitettyä Eudravigilance-tietokantaa, jotta helposti saatavilla olevan luotettavan tiedon avulla voidaan estää vältettävissä olevien haittavaikutusten toistuva esiintyminen. Tämä on tehokas keino puuttua eri jäsenvaltioissa ilmeneviin eriarvoisuuksiin tiedotuksessa, joka koskee lääkkeiden haittavaikutuksia. Eudravigilancen yleinen käyttömahdollisuus on turvattava, jotta voidaan palauttaa kansalaisten luottamus terveydenhoidon viranomaisten kykyyn suojella kansanterveyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Vaikka tänään hyväksytyt ehdotukset tuovat parannuksia kansanterveyteen, Vihreät ovat huolissaan määräyksistä, joiden perusteella tuotteille myönnetään myyntilupa. Ehdotus tuotteiden keskitetystä Euroopan laajuisesta hyväksymisestä on suunniteltu varta vasten teollisuuden eturyhmän vaatimusten mukaan mahdollisten tiukkojen tuotearvioiden kustannuksella. Näistä syistä Vihreät äänestivät lopullisessa äänestyksessä tyhjää. EU:n myöntämien myyntilupien ei pitäisi johtaa vähemmän sitoviin standardeihin. Tänään hyväksytyt ehdotukset johtaisivat siihen, että biosidituotteet hyväksytään Euroopan laajuisesti, kunhan teollisuudelle annetaan mahdollisuus päästä kaikille EU:n markkinoille ilman, että ensi varmistetaan tarvittavien resurssien saatavuus, jotta näitä lupia voitaisiin hallita. Vihreät ovat huolissaan siitä, että Euroopan kemikaalivirastolla on nykyistä vähemmän keinoja ja huomattavasti vähemmän aikaa voidakseen varmistaa tiukat menettelyt myyntilupien myöntämisessä. On kuitenkin lohduttavaa, että Euroopan parlamentin jäsenet tukivat Vihreiden pyyntöä siitä, että jäsenvaltioille annetaan oikeus tehdä ylimääräisiä tarkastuksia biosidien käytöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Huolimatta vaatimuksesta tehdä perusteellisia kliinisiä testejä ja soveltaa myyntilupien myöntämistä, lääkkeillä on vakavia sivuvaikutuksia, jotka edellyttävät hyvin usein sairaalakäyntejä, mutta lisäksi niiden vuoksi useita ihmisiä myös menehtyy Euroopan unionissa.

Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön, jolla vahvistetaan säännöksiä Euroopan unionin lainsäädännössä, joka koskee ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä.

Tästä lähtien potilaat voivat ilmoittaa lääkkeiden haittavaikutuksista suoraan. Samaan aikaan eurooppalaisen verkkoportaalin perustaminen parantaa lääkkeistä saatavaa tietoa. Suhtaudun myönteisesti henkilötietojen suojelua koskeviin säännöksiin. Nämä säännökset parantavat potilaiden käyttämien lääkkeiden turvallisuutta ja laatua.

Tästä huolimatta on parannettava edelleen lääketurvatoiminnan rahoitusta, joka tällä hetkellä riippuu vieläkin laboratorioiden maksamista maksuista (näin ollen niiden hyväntahtoisuudesta). Lisäksi on varmistettava entistä paremmin lääketurvatoiminnan riskiarviointikomitean riippumattomuus Euroopan lääkevirastosta, joka myöntää suuren osan lääkkeiden myyntiluvista Euroopan unionissa.

Pallo on nyt komissiolla, erityisesti kun puhutaan potilaille tarkoitettujen pakkausselosteiden parantamisesta.

 
  
  

Mietintö: Linda McAvan (A7-0159/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Tämän toimenpidepaketin hyväksyminen on hyvin tärkeää potilasturvallisuuden lisäämisessä, koska potilaat saavat entistä paremmin tietoa markkinoilla saatavilla olevista ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä sellaisten perustettavien tietokantojen avulla, jotka sisältävät päivitettyjä ja yksityiskohtaisia tietoja sekä potilasselosteiden käännöksiä kaikilla EU:n kielillä. Tässä paketissa esitetyt toimet parantavat huomattavasti lääketurvatoiminnan tilannetta Euroopassa, minkä vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n lääketurvatoimintaa koskeva järjestelmä on muuttunut viime vuosina siten, että jäsenvaltioiden työ on paremmin koordinoitu. Tästä huolimatta voimassa olevassa lainsäädännössä on edelleen puutteita, joten komissio on ehdottanut muutoksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa lääketurvatoimintaa Euroopan unionissa ja järkeistää menettelyjä.

Tässä mietinnössä tuetaan komission ehdottamia muutoksia, mutta lisäksi siinä parannetaan niitä eräissä asioissa, joista mainittakoon seuraavat: vahvistetaan lääketurvatoiminnan riskiarviointikomitean merkitystä entisestään niin, että sille annetaan valtuudet antaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevälle komitealle suosituksia toteutettavista toimista; vahvistetaan terveydenhoitoalan ammattilaisten roolia niin, että heitä kannustetaan oma-aloitteisesti ilmoittamaan haittavaikutuksista; vahvistetaan potilaiden roolia siten, että potilaat voivat suoraan antaa ilmoituksia haittavaikutuksista; ehdotetaan, että toimivaltaiset viranomaiset ja yritykset ilmoittavat kaikista (ei ainoastaan vakavista) haittavaikutuksista Eudravigilance-tietokantaan, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia haittavaikutuksia koskevat tiedot keskitetään ensimmäistä kertaa yhteen paikkaan EU:ssa; vaaditaan lisäksi, että pakkausselosteissa on annettava potilaille selkeämpää tietoa lääkeaineiden ominaispiirteistä.

Kaikista edellä esittämistäni syistä äänestin tämän mietinnön puolesta. On oltava täysin selvää, että lääketurvatoiminta on Euroopan kansanterveyspolitiikan painopiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa käsitellään ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta. Tein niin, koska neuvoston kanssa saavutetun yksimielisyyden ansiosta on mahdollista perustaa tehokas ja avoin Euroopan lääkevalvontajärjestelmä. Tämä toteutetaan etenkin luomalla eurooppalainen lääketurvallisuuden verkkoportaali sekä keinot, joiden avulla potilaat voivat ilmoittaa haittavaikutuksista toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän kuluttajien turvallisuutta keskeisen tärkeänä erityisesti silloin, kun kuluttajat ovat myös potilaita, jotka etsivät lääkkeitä sairauksiensa hoitoon tai ainakin parantaakseen merkittävästi terveyttään.

Tästä syystä katson, että uusissa lääketurvasäännöissä aikaan saatu kompromissisopimus on hyvin tärkeä, koska sen ansiosta Euroopan lääkevirasto saa tällä alalla keskitetyn toimivallan, etenkin lääketurvatoimintatietokannan perustamisen kautta. Entistä laajempi, parempi ja yhtenäisempi mahdollisuus saada tietoa voi olla keskeinen seikka pyrittäessä vähentämään eräiden haittavaikutusten vakavuutta ja toistuvuutta ja yksinkertaistamaan menettelyjä sellaisten lääkkeiden myynnin keskeyttämiseksi, joilla on ilmoitettu olevan vakavia haittavaikutuksia, tai niiden markkinoilta pois vetämiseksi.

Toinen tärkeänä pitämäni asia on päätös perustaa helposti käytettävissä oleva verkkoportaali, josta kaikki eurooppalaiset voivat löytää pakkausselosteen mistä tahansa lääkkeestä heidän omalla kielellään. Potilaan oikeus turvallisuuteen ja tietoon on mielestäni perusoikeus, minkä vuoksi kiinnitän erityistä huomiota farmaseuttisen paketin muihin ehdotuksiin, joita on vielä tarkoitus tutkia täällä parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Lääkevalvontatoiminta on järjestelmä, jonka avulla seurataan lääkkeiden turvallisuutta sen jälkeen, kun niille on myönnetty myyntilupa. Kaikkiaan 197 000 ihmistä menehtyy Euroopan unionissa joka vuosi lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi. Terveydenhoitoalan ammattilaisten, yritysten ja potilaiden toimintaan perustuvan hyvän lääkevalvontajärjestelmän kehittäminen on näin ollen keskeinen asia. Säännöt, joilla säännellään keskitettyä menettelyä, on laadittu asetuksessa N:o 726/2004, joka liittyy uusiin lääkkeisiin tai syöpää, HIV:tä tai hermoston rappeutumissairauksia torjuviin lääkkeisiin, kun taas keskitettyä menettelyä on säännelty tällä direktiivillä. Sen vuoksi kannatan sitä, että lisätään Euroopan unionin laajuisesti lääkevalvontaa koskevaa yhteistyötä, jonka ansiosta saadaan entistä suurempi haittavaikutusten "pooli" ja vältytään päällekkäisen työn tekemiseltä, kun eri jäsenvaltioissa seurataan samoja haittavaikutuksia. Suhtaudun myönteisesti ehdotettuihin toimiin, joilla kannustetaan terveydenhoidon ammattilaisia oma-aloitteisesti ilmoittamaan lääkkeiden haittavaikutuksista toimivaltaisille viranomaisille. Haluan erityisesti korostaa, että on tärkeää luoda jokaisessa jäsenvaltiossa verkkoportaali (direktiivin 106 artikla), jossa kaikki lääkkeisiin liittyvä tärkeä tieto on kaikkien halukkaiden haettavissa. Nämä kansalliset verkkoportaalit yhdistetään Euroopan laajuiseen verkkoportaalin, jota hoitaa Euroopan lääkevirasto (asetuksen 26 artikla).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Lääketurvatoiminta, joka tarkoittaa lääkkeiden haittavaikutusten arviointia, havaitsemista ja ehkäisyä, on erittäin tärkeä asia, erityisesti kun otetaan huomioon, että tällaiset reaktiot ovat viideksi suurin sairaalakuolemien syy, ja niiden vuoksi Euroopan unionissa arviolta 197 000 ihmistä menehtyy vuosittain.

Koko prosessi on hoidettava mahdollisimman avoimesti, ja toimivaltaisille viranomaisille on annettava asianmukaiset resurssit. Näiden elinten toimintoja on ohjattava yksinomaan potilaiden ja kansanterveyden parhaiden etujen mukaisesti, ja näin ollen julkisten elinten on oltava riippumattomia kaikista kaupallisista eduista.

On erittäin tärkeää luoda järjestelmä, jossa on mukana terveydenhoidon ammattilaisia ja potilaita ja jonka kautta lääkkeiden haittavaikutuksista voidaan raportoida turvallisesti ja luotettavasti.

Kannatamme esittelijän näkemystä siitä, että jäsenvaltioiden on oltava edelleen keskeisiä toimijoita EU:n lääketurvajärjestelmässä. Kussakin jäsenvaltiossa toimivien toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi toimittava tietojenvaihtokeskuksena kaikessa oma-aloitteista lääkkeiden haittavaikutuksia koskevassa raportoinnissa.

Olemme samaa mieltä myös siitä, että jäsenvaltioille on heti ilmoitettava, mikäli yritys tekee ilmoituksen alueellaan sattuneesta lääkkeenhaittavaikutuksesta EU:n tietokantaan (Eudravigilance). Lisäksi kannatamme esittelijän ehdottamaa hälytysjärjestelmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin tyhjää jäsen McAvanin lääketurvatoimintaa koskevasta raportista, koska lääketurvakomiteoiden riippumattomuus olisi oltava tehokkuuden ja turvallisuuden perusta lääkkeitä käyttävien potilaiden hyväksi. Tämä edellyttää väistämättä julkista rahoitusta, jota ei enää turvata tällä tekstillä, koska tästä lähtien toiminnot rahoitetaan pitkälti laboratorioiden maksamilla maksuilla. Tästä järjestelmästä on kiistelty ja se on kiistanalainen. Vaikka neuvoston kanssa aikaan saatu kompromissi toi parannuksia lääkkeiden testaukseen ja menettelyjen avoimuuteen, en voinut tukea tätä tekstiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän esityksen puolesta, koska jo aivan liian pitkään on ollut tarve tarjota potilaille oikeanlaista tietoa. Lääkkeiden haittavaikutusten aiheuttamat kuolemantapaukset ovat viideksi suurin kuolinsyy Euroopan unionissa viime vuosina, ja tämän vuoksi parlamentin ehdottamia toimia ei voida enää lykätä.

Siksi äänestin mietinnön puolesta, jotta voitaisiin turvata sairaiden elämänlaatu, antaa potilaille varmuus mahdollisista kielteisistä reaktioista, tehdä lääkkeistä todella sellaisia, että ne sopivat sairauksista kärsiville, sekä mahdollistaa se, että lääkkeet voidaan ottaa pois markkinoilta välittömästi ongelmien ilmaantuessa. Yhden verkkoportaalin luominen Euroopassa kaikilla kielillä on suuri innovaatio ja tarjoaa paljon tukea kaikille eurooppalaisille potilaille, jotka voivat näin ollen tuntea saavansa yhtenäistä suojelua terveytensä hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Lääketeollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden aloista nyky-yhteiskunnissa niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin tieteellisestä näkökulmasta. EU ei ole tässä mikään poikkeus, ja tämä ala tarjoaa sille talouskasvun ja kestävän työllisyyden perustan sen lisäksi, että se edistää Euroopan kansalaisten yleistä hyvinvointia. Nykyisestä lainsäädännöstä huolimatta on arvioitu, että noin 197 000 ihmistä menehtyy EU:ssa joka vuosi lääkkeiden haittavaikutusten vuoksi. Kun lähtökohdat ovat nämä, on erityisen tärkeää, että luodaan johdonmukainen, vankka ja eri aloja painottava lainsäädäntö. Tämän ehdotuksen ensisijainen tavoite on parantaa tietoja, joita kansalaisille tarjotaan heidän käyttämistään lääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista. Samalla on pidettävä mielessä, että alkuperäiseen ehdotukseen tehdyistä tarkistuksista on päästy yksimielisyyteen, ja kannatan uusia hyväksyttyjä toimia. Viime kädessä nämä toimet tarjoavat lisäarvoa, joka merkitsee käytännöllisiä ratkaisuja kuluttajan hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska katson, että kansalaisten saamat tiedot olisi tarjottava heidän omalla äidinkielellään. Yli 40 prosenttia Latvian väestöstä puhuu venäjää äidinkielenään. Tästä huolimatta Latviassa myynnissä olevista lääkkeistä ei ole saatavilla tietoa venäjän kielellä. Kotimaassani on monia vanhempia ihmisiä, jotka eivät puhu latvian kieltä ollenkaan. Silti Latvian viranomaiset kieltävät tarkoituksellisesti venäjän kielen käytön jopa lääkkeiden käyttöä koskevissa ohjeissa. Tuin tätä päätöslauselmaa siinä toivossa, että tämä asia sisällytetään lainsäädäntöpaketin tekstiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Lääketurvatoiminta on sellaisen järjestelmän nimi, jolla seurataan lääkkeiden turvallisuutta sen jälkeen, kun niille on myönnetty myyntilupa. Jotta potilaille voitaisiin turvata mahdollisimman hyvä suoja, lääkkeiden haittavaikutuksia koskevat tiedot olisi koottava koko Euroopan unionin alueelta nopeasti ja ilman byrokratiaa. Vain tällä tavoin voidaan ryhtyä nopeisiin toimiin ja arvioida toteutettua seurantaa. Lisäksi potilaille olisi suureksi eduksi, jos he voisivat saada tietoa lääkkeiden haittavaikutuksista keskitetystä paikasta. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska sen tavoitteena on, että lääketurvatoiminnan alalla ryhdytään epäbyrokraattisiin ja ripeisiin toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Lääketurvatoimintaa käytetään lääkkeiden seurannassa sen jälkeen, kun niille on myönnetty myyntilupa, ja näin ollen sillä on tärkeä merkitys kansanterveydelle. Kliinisissä tutkimuksissa ei välttämättä havaita lääkeaineiden haittavaikutuksia, jos ne ovat harvinaisia tai ilmenevät vasta pitkäaikaisen käytön jälkeen tai yhteisvaikutuksessa muiden lääkeaineiden kanssa. Niinpä on arvioitu, että EU:ssa menehtyy haittavaikutuksien vuoksi vuosittain noin 197 000 ihmistä. Haittavaikutuksista raportointiin tarkoitettu järjestelmä ja näiden vaikutusten toimintamallin selvittäminen ovat näin ollen tärkeitä tekijöitä tehokkaassa terveyspolitiikassa. Lisäämällä lääketurvatoimintaa koskevaa Euroopan laajuista yhteistyötä haittavaikutuksien "pooli" on suurempi, minkä vuoksi harvinaisemmat toimintamallit voidaan tunnistaa nopeammin, vältytään päällekkäisen työn tekemiseltä samojen haittavaikutuksia parissa eri jäsenvaltioissa ja vaaralliset lääkeaineet voidaan tarvittaessa poistaa nopeasti markkinoilta. Äänestin siksi mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Lääkevalvontatoiminta on järjestelmä, jonka avulla seurataan lääkkeiden turvallisuutta sen jälkeen, kun niille on myönnetty myyntilupa. EU:n voimassa olevan lainsäädännön nojalla lääkeaineille voidaan myöntää myyntilupa kahdella tavalla: a) keskitetyllä menettelyllä, jossa lääkeyhtiö tekee hakemuksen Euroopan lääkevirasto EMEAlle, tai b) vastavuoroisella tunnustamismenettelyllä, jossa uutta lääkeainetta arvioidaan jonkin valtion johdolla ja toimintaa koordinoidaan muiden jäsenvaltioiden kanssa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti. Hajautettua järjestelmää säännellään direktiivissä 2001/83/EY. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska eurooppalaiset potilaat saavat sen ansiosta nykyistä parempaa suojelua ja tietoa lääkkeiden käytöstä ja niiden haittavaikutuksista. Uuden asetuksen myötä luodaan erityiset lääkkeitä koskevat kansalliset ja eurooppalaiset verkkosivustot, jotka voivat tarjota potilaille nykyistä enemmän tietoa. Heillä on siten mahdollisuus ilmoittaa kansallisille viranomaisille lääkkeiden haittavaikutuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Vaikka tänään hyväksytyt ehdotukset tuovat parannuksia kansanterveyteen, Vihreät ovat huolissaan määräyksistä, joiden perusteella tuotteille myönnetään myyntilupa. Ehdotus tuotteiden keskitetystä Euroopan laajuisesta hyväksymisestä on suunniteltu varta vasten teollisuuden eturyhmän vaatimusten mukaan mahdollisten tiukkojen tuotearvioiden kustannuksella. Näistä syistä Vihreät äänestivät lopullisessa äänestyksessä tyhjää. EU:n myöntämien myyntilupien ei pitäisi johtaa vähemmän sitoviin standardeihin. Tänään hyväksytyt ehdotukset johtaisivat siihen, että biosidituotteet hyväksytään Euroopan laajuisesti, kunhan teollisuudelle annetaan mahdollisuus päästä kaikille EU:n markkinoille ilman, että ensi varmistetaan tarvittavien resurssien saatavuus, jotta näitä lupia voitaisiin hallita. Vihreät ovat huolissaan siitä, että Euroopan kemikaalivirastolla on nykyistä vähemmän keinoja ja huomattavasti vähemmän aikaa voidakseen varmistaa tiukat menettelyt lupien myöntämisessä. On kuitenkin lohduttavaa, että Euroopan parlamentin jäsenet tukivat Vihreiden pyyntöä siitä, että jäsenvaltioille annetaan oikeus tehdä ylimääräisiä tarkastuksia biosidien käytöstä.

 
  
  

Mietintö: Christa Klaß (A7-0239/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Tuen tätä ehdotusta, jonka tavoitteena on parantaa nykyistä voimassa olevaa sääntelyä biosidivalmisteiden valmistuksesta ja käytöstä. Biosidivalmisteiden rajattu ja vastuullinen käyttö on osa jokapäiväistä elämäämme, koska ne auttavat torjumaan sairauksien leviämistä ja varmistamaan tiukat terveys- ja hygieniavaatimukset. On kuitenkin hyvin tärkeää, että lainsäädännöllä varmistetaan korkeatasoinen suoja niiden valmistuksessa ja käytössä. Tämä on mahdollista toteuttaa laatimalla biosidivalmisteita koskevat yhtenäiset pakolliset standardit kuluttajia ja valmistajia varten. Kuluttajien suojelemiseksi on tarpeen luoda merkintäaineita ja -tuotteita koskeva luotettava järjestelmä, joka vastaa riskien tasoon olivatpa biosidivalmisteet valmistettu Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella. Lisäksi on tarpeen määritellä entistä selkeämmin tuotemerkintään liitettävät tiedot ja osoittaa täsmällinen paikka, johon merkintä on sijoitettava, jotta annettavat tiedot olisivat käypiä ja asianmukaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska haitallisten eliöiden ja bakteerien torjunnassa käytettävien biosidivalmisteiden on oltava nykyistä turvallisempia, mikä tarkoittaa myös ympäristöystävällisempiä. Uusien biosidivalmisteiden markkinoille saattamisessa käytetään nykyistä yksikertaisempaa lupamenettelyä Euroopan markkinoilla. Äänestin sen puolesta, että kielletään kaikkein myrkyllisimmät kemikaalit, erityisesti syöpää aiheuttavat, hedelmällisyyteen haitallisesti vaikuttavat tai geeneihin ja hormoneihin vaikuttavat kemikaalit.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan unionin alueella väestö liikkuu ehkä kaikkein eniten maailmassa, ja sillä on suuri väestötiheys etenkin taajamissa. Nämä olot tekevät bakteerien ja sairauksien siirtymisestä todennäköistä, jolloin biosidivalmisteet ovat välttämätön osa elämäämme, kun pyrkimyksenä on säilyttää tiukat terveys- ja hygieniastandardit. Biosidien on oltava tehokkaita, minkä vuoksi niiden käsittely voi olla myös vaarallista.

Uutta biosidivalmisteita koskevaa asetusta on kuitenkin sovellettava oikeudenmukaisesti niitä valmistaviin yksityisiin yrityksiin, jotta ne eivät päädy tilanteeseen, jossa niiltä puuttuvat raaka-aineet biosidien valmistamiseen. Tämä tilanne olisi hyvin valitettava aikana, jolloin näitä aineita tarvitaan kipeästi. Parlamentin täysistunnossa esitelty mietintö on osoittanut selvästi, että komission ehdotus asetukseksi edellyttää huomattavasti parannuksia, jotta siinä ehdotetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Uudessa asetuksessa on otettava huomioon kolme olennaista asiaa: ympäristönsuojelu, kuluttajansuoja sekä valmistajien toteuttama asetuksen turvallinen ja käytännöllinen soveltaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Biosidivalmisteisiin liittyvän asenteen pitäisi edistää terveydensuojelua ilman epätoivottuja riskejä. Päätöslauselma sisältää tarkistuksia komission ehdotukseen biosidivalmisteista, ja sen tavoitteena on standardoida nykyiset säännökset Euroopan laajuisesti sekä mukauttaa ne uusiin teknisiin uudistuksiin, mikä osoittaa oikeaksi sen tärkeyden alusta alkaen.

Ensinnäkin katson, että on keskeistä taata ympäristönsuojelu ja eläintensuojelu sekä korostaa ennalta varautumisperiaatteen soveltamista. Päätöslauselmalla lisätään myös hyödyllisten tietojen tarjoamista ammattilaisille ja käyttäjille sekä tutkimuksen ja kehityksen merkitystä, mitä haluan korostaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska haitallisten eliöiden ja bakteerien torjunnassa käytettävien biosidivalmisteiden on oltava nykyistä turvallisempia, mikä tarkoittaa myös ympäristöystävällisempiä. Uusien biosidivalmisteiden markkinoille saattamisessa käytetään nykyistä yksikertaisempaa lupamenettelyä Euroopan markkinoilla. Äänestin sen puolesta, että kielletään kaikkein myrkyllisimmät kemikaalit, erityisesti syöpää aiheuttavat, hedelmällisyyteen haitallisesti vaikuttavat tai geeneihin ja hormoneihin vaikuttavat kemikaalit.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Tämän asetusehdotuksen päätarkoitus on parantaa käytettävien ja Euroopan unionin markkinoille saatettavien biosidivalmisteiden turvallisuutta sekä yksinkertaistaa lupaprosessia koko Euroopan unionissa. Tätä varten komission ehdotuksessa asetukseksi pyritään yhtenäistämään Euroopan lainsäädäntöä sekä saattamaan se ajantasaiseksi sekä kuluttajien että valmistajien edun vuoksi.

Näin ollen sillä pyritään uudistamaan nykyistä järjestelmää laajentamalla sen soveltamisalaa niin, että siihen sisällytetään biosidivalmisteilla käsitellyt materiaalit ja tarvikkeet, ottamalla käyttöön Euroopan laajuinen vähäriskisiksi tiedettyjen tuotteiden myyntilupa, vähentämällä eläinkokeita, saattamalla vaatimukset saatavilla olevan tiedon mukaisiksi, laajentamalla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) roolia sekä varmistamalla asetuksen yhdenmukainen soveltaminen koko Euroopan unionin alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Esitellyllä mietinnöllä pyritään yhdenmukaistamaan voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä ja samanaikaisesti mukauttamaan se tekniikan kehitykseen. Biosidivalmisteet ja -aineet ovat yhteiskunnassamme välttämättömiä, koska ne niiden avulla voidaan täyttää tiukat terveys- ja hygieniavaatimukset. Koko joukko mikro-organismeja on jo tullut vastustuskykyiseksi alkuperäisille tuotteille, joten nykyään käytössä olevista biosidivalmisteista on tullut yhä vaarallisempia niiden kasvaneen tehokkuuden vuoksi. Tuen täysin esittelijän tavoitetta ottaa huomioon valmistajien käytäntöjen ohella myös erityisesti kuluttajansuoja sekä ympäristönsuojelu. Biosidivalmisteita koskevat säännökset olisi laajennettava koskemaan myös EU:n ulkopuolella toimivia valmistajia. Ei ole hyväksyttävää, että vaadimme tuottajiamme noudattamaan entistä tiukempia kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun vaatimuksia nousevien kulujen kustannuksella, jos samaan aikaan emme vaadi mitään EU:n ulkopuolella ja Euroopan ulkopuolella toimivilta tuottajilta, jotka tuovat näitä tuotteita Euroopan unionin alueelle.

Kuluttajien, jotka ostavat biosidivalmisteita Euroopan unionin alueella, on oltava varmoja siitä, että tuotteet täyttävät vähimmäisvaatimukset riippumatta siitä, onko ne ostettu Puolassa tai Saksassa tai ovatko ne peräisin Euroopan unionista tai Kiinasta. Mietintö on muotoiltu selkeästi. Siinä edellytetään konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia lainsäädäntömuutoksia ja otetaan huomioon ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Näistä syistä äänestän sen hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa käsitellään ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Toimin näin, koska se vahvistaa biosidivalmisteiden myyntilupien myöntämistä, niiden markkinointia ja käyttöä koskevia sääntöjä ottamalla huomioon ihmisten ja eläinten terveys sekä ympäristö ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Tiukat hygieniavaatimukset, joihin yhteiskuntamme on nykyään tottunut, edellyttävät yhä jatkuvampaa ja intensiivisempää biosidivalmisteiden käyttöä. Samanaikaisesti vaadimme, että nämä tuotteet ovat yhä tehokkaampia ja vaikuttavampia, mikä merkitsee sitä, että ne ovat myös entistä vaarallisempia käsitellä.

Tästä syystä ehdotuksessa biosidivalmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön sääntelemiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota kuluttajien ja käyttäjien suojeluun. Kuten olen todennut muissakin yhteyksissä, tätä asiaa koskevien sääntöjen on oltava yhtenäiset ja voimassa olevat kaikkialla Euroopan unionissa, tai muuten emme kykene tehokkaasti turvaamaan kaikkien eurooppalaisten kuluttajien suojelua emmekä ympäristönsuojelua, joka ei ole sen vähäpätöisempi asia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tällä asetuksella pyritään standardisoimaan nykyiset säännökset Euroopan laajuisesti sekä sovittamaan ne viimeisimpään tekniikan kehitykseen. Kuluttajien pitäisi voida olettaa, että heidän ostamansa tuotteet vastaavat koko EU:n sisämarkkinoita koskevia yhtenäisiä vähimmäisvaatimuksia riippumatta jäsenvaltiosta, josta tuote on ostettu. Tämä tarkoittaa sitä, että käsiteltyjen materiaalien ja tuotteiden selkeä merkintä on yhtä keskeistä kuin biosidivalmisteiden vastaava myyntilupa riippumatta siitä, ovatko ne peräisin EU:n sisältä vai sen ulkopuolelta. Euroopan biosidivalmisteiden markkinoiden on arvioitu tuottavan arviolta 890 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa noin 27 prosenttia maailman markkinoista. Suurimpien yritysten osuus on noin 25 prosenttia Euroopan markkinoista. Sen vuoksi on välttämätöntä saada aikaan tasapaino kaikkein suurimpien yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten etujen välillä. Pienille ja keskisuurille yrityksille on annettava nykyistä enemmän apua teollisuudessa, jota hallitsevat useat suuret teolliset valmistajat. Tämä voidaan tehdä vapauttamalla pk-yritykset vuosimaksusta, jota ne joutuvat maksamaan biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi luotava kansalliset neuvontapisteet Euroopan kemikaaliviraston toimittamien ohjeasiakirjojen täydentämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Se, että äänestimme tyhjää ensimmäisessä käsittelyssä, osoittaa, että olemme huolestuneita eräistä kriittisistä asioista, jotka valtaosa parlamentin jäsenistä on jättänyt vaille huomiota. Kysymys on jäsenvaltioiden todellisesta tarpeesta suojella kansalaisiaan markkinoilla käytettävien biosidivalmisteiden haitallisilta vaikutuksilta terveyteen ja ympäristöön.

Euroopan kemikaalivirastolla, jonka vastuulla on arvioida tieteellisesti, voidaanko biosidivalmisteelle antaa myyntilupa, on nyt kolme kuukautta aikaa valmistella kantansa arvioinnin johtopäätösten perusteella ja esittää se komissiolle alun perin ehdotettujen yhdeksän kuukauden sijasta. Emme katso, että tämä ajan lyhentäminen edistää kansanterveyden suojelun ja ympäristönsuojelun edellyttämää tiukkaa lähestymistapaa. Toivomme, että tätä asiaa voidaan harkita vielä uudelleen tulevissa neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa.

Olemme tyytyväisiä siihen, että jäsenvaltioiden on tunnustettu kykenevän ottamaan huomioon alueelliset erot ja paikalliset ympäristökysymykset omissa lupapäätöksissään, ja samalla on otettu huomioon myös toissijaisuusperiaatteen noudattaminen. Suhtaudumme myönteisesti myös nanomateriaaleja koskeviin ehdotettuihin menettelyihin ja entistä korkeampaan suojelun tasoon, jota harkitaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten ja raskaana olevien naisten, kohdalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestettävänä oleva teksti sisältää huomattavia parannuksia alkuperäiseen esitykseen, ja kiitän jäsen Klaßia hänen siitä tehokkaasta sovittelutyöstä, jota on saatu aikaan. Suhtaudun todella myönteisesti saavutettuihin tavoitteisiin, jotka koskevat tämän teollisuuden alan entistä tarkempaa tietosuojaa ja keskitetyn Euroopan laajuisen lupamenettelyn asteittaista käyttöönottoa näiden tuotteiden markkinoille saattamista varten.

Entistä tiukempien merkintöjä koskevien vaatimusten määrittely auttaa myös kuluttajia tekemään nykyistä paremmin tietoon perustuvan ja turvallisemman valinnan. Olemme menossa oikeaan suuntaan, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Tutkimusta ja kehitystä koskevat sääntelypuitteet eivät ole yhtenäiset muiden alan sääntelyssä saavutettujen tavoitteiden, kuten REACH-direktiivin, kanssa.

Tämän lisäksi ei ole annettu ilmoitusta rahoituspaketista, jota Euroopan kemikaalivirasto tarvitsee hoitaakseen uudet arviointitehtävänsä. Tässä yhteydessä edellytän selvennystä komissiolta, ja samalla sen on otettava huomioon myös kyseiselle elimelle REACH-direktiivin mukaisesti osoitetut työtehtävät.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän tekstin puolesta. Tämän lainsäädännön ansiosta, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä, loisten ja bakteerien torjuntaan käytettävistä biosidivalmisteista tulee yhä turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä.

Tämän asetusehdotuksen yleinen tavoite on ajantasaistaa yhteisön säännöt, joilla säännellään tuotteita hyönteiskarkotteista aina vedenkäsittelyyn tarkoitettuihin tuotteisiin (maatalouden hyönteismyrkkyjä säännellään erillisessä lainsäädännössä). Ensimmäistä kertaa biosidivalmisteilla käsiteltyjä materiaaleja säännellään.

Olemme myös hyväksyneet kiellon käyttää kaikkein myrkyllisimpiä aineita, etenkin syöpää aiheuttavia, hedelmällisyyttä vahingoittavia tai geenien tai hormonien toimintaa häiritseviä aineita. Samalla vahvistamme vaatimusta siitä, että muut vaaralliset aineet korvataan vähitellen vähemmän vaarallisilla vaihtoehtoisilla aineilla.

Biosidivalmisteiden tuleva Euroopan laajuisesti keskitetty lupajärjestelmä pannaan täytäntöön asteittain, ja lisäksi sillä varmistetaan entistä parempi johdonmukaisuus 27 jäsenvaltion välillä, jolloin myös turvallisuus paranee.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen. (DE) Biosidivalmisteilla on tarkoitus torjua tuholaisia, syöpäläisiä ja bakteereja, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi niin jokapäiväisessä arkielämässä kuin maataloudessakin. Biosidivalmisteiden käyttöön liittyvän turvallisuuden lisäämiseksi ja valvontajärjestelmän perustamiseksi on johdonmukaista, että näille aineille suoritetaan samat testit ja sovelletaan samoja standardeja koko EU:n alueella. Maanviljelijöiden edustajana Euroopan parlamentissa olen sitoutunut siihen, että biosidivalmisteita käytetään vastuullisesti. Ehdotus on hyvä perusta yhtenäiselle sääntelylle EU:ssa. Oikeudenmukaisen kilpailun nimissä kannatan erityisesti kaikkia uusia suunniteltuja biosidisäännöksiä, joita sovelletaan myös kolmansista maista tuotuihin tuotteisiin. Maatalousalan on kuitenkin voitava jatkaa työtään tuottamalla turvallista ruokaa ja rehua kohtuulliseen hintaan. Ehdotuksia, joilla on suora vaikutus tuotantoon ja tuotantokustannuksiin, on arvioitava erityisen huolellisesti. Tuholaisten torjumiseen tarkoitettujen sopivien menetelmien käytöstä ei pidä tehdä nykyistä vaikeampaa tai kalliimpaa tekemällä niistä epätaloudellisia. Joka tapauksessa uuden asetuksen on täytettävä sekä kuluttajien toiveet että tuottajien vaatimukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Biosidivalmisteiden tarkoitus on aina ollut jokseenkin epäselvä todennäköisesti sen seurauksena, että niiden tunnistaminen ja määrittäminen ei ole aina ollut helppoa. On kuitenkin selvää, että biosidivalmisteilla on monia käyttötarkoituksia jokapäiväisessä elämässämme, ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten ne todella vaikuttavat kaikkien meidän turvallisuuteen ja terveyteen.

Näistä syistä äänestin sen puolesta, että eurooppalaista teollisuutta koskevia säännöksiä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan, ja sama koskee myös jäsenvaltioita, joiden oletetaan uudistaneen säännöksensä yleisiä tarpeita vastaaviksi. Lupien myöntämisperusteet yhdenmukaistavan järjestelmän käyttöönotto auttaisi välttämään jo luvan saaneisiin tuotteisiin liittyvien riskien päällekkäistä arviointia. Parlamentti on tällä ottanut tärkeän lisäaskeleen eteenpäin kohti kansalaisten terveyden suojelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Joka vuosi saatetaan markkinoille noin 90 miljoonaa tonnia tuholaisten ja bakteerien torjuntaan tarkoitettuja biosidivalmisteita. Euroopan unioni huoli tästä asiasta on siis täysin luonnollinen, koska se kannattaa sitä, että biosidit olisivat entistä turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä. Niinpä se pyrkii lisäämään ihmisten terveyden suojelua kieltämällä kaikkein myrkyllisimmätkin kemikaalit, kuten karsinogeenit tai hedemällisyyttä vahingoittavat aineet. Lisäksi se pyrkii vahvistamaan eläinten- ja ympäristönsuojelua. Sen ohella, että tämä ehdotus hyväksytään, katson kuitenkin, että olisi vaadittava kokonaisvaltaista sertifiointia tuotteilta, jotka tuodaan EU:n alueelle. Tästä syystä äänestin niin kuin äänestin.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), kirjallinen. (LT) Tänään äänestettävä asetus biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä tarjoaa meille mahdollisuuden ottaa askeleen kohti keskitettyä biosidivalmisteiden rekisteröintijärjestelmää. REACH-asetuksella käyttöönotettu kemikaalien rekisteröintijärjestelmä osoittaa, että erillisten kansallisten rekisteröintijärjestelmien hylkääminen on todella perusteltua. Nykyään olemme usein tilanteessa, jossa jotakin tiettyä tuotetta ei voida saattaa jonkin jäsenvaltion markkinoille, koska valtiolla on käytössä monimutkaiset ja kohtuuttoman kalliit rekisteröintimenettelyt. Toisaalta kun yksinkertaistamme biosidivalmisteiden saattamista markkinoille, meidän on varmistettava, että korkea suojelun taso säilytetään näiden tuotteiden aiheuttamien erityisten terveysriskien vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Biosidit ovat erottamaton osa nyky-yhteiskuntaamme ja välttämättömiä tiukkojen terveys- ja hygieniastandardiemme täyttämisessä. Biosidien on oltava tehokkaita sairauksien ja infektioiden välttämiseksi, mutta samalla ne saattavat olla hyvin vaarallisia. Tämän vuoksi näiden aineiden optimaalinen hallinta on välttämätöntä.

Tämän biosidivalmisteiden käyttöön liittyvällä uudella asetuksella on varmistettava, että valmistajat tai pikemmin keskisuuret yritykset voivat soveltaa säännöksiä tuotannossaan ilman, että niille koituu kilpailuun liittyviä haittoja. Tämän lisäksi sekä kuluttajien että biosideja sisältävien materiaalien valmistajien on voitava luottaa vähimmäisstandardeihin, joita sovelletaan koko Euroopan unionin alueella. Katson, että komission ehdotus asetukseksi tarvitsee huomattavia parannuksia ja tarkistuksia, jotta siinä esitetyt tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Niitä ovat esimerkiksi voimassa olevan direktiivin puutteiden poistaminen, lupamenettelyn parantaminen ja päätöksentekoprosessin rationalisointi sekä korkean tason suojelun kehittäminen entisestään.

Uusissa säännöksissä on otettava huomioon kolme olennaista asiaa: ympäristönsuojelu, kuluttajansuoja sekä valmistajien toteuttama asetuksen turvallinen ja käytännöllinen soveltaminen. Uusi asetus tarjoaa myös yksinkertaistetun menettelyn tuotteiden hyväksymiselle, jotta voitaisiin välttää tarpeettomia kuluja ja liian suuria maksuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Tuleva asetus tarjoaa yksinkertaistetun menettelyn tuotteiden hyväksymiselle tiettyjen ehtojen perusteella, jotta voitaisiin välttää tarpeettomia kuluja ja liian suuria maksuja. Lisäksi sillä tarkistetaan vuonna 1998 annettua voimassa olevaa direktiiviä ja keskitetään lupamenettelyjen hoitaminen Euroopan kemikaalivirastoon. Tuen keskitetyn lupamenettelyn asteittaista käyttöönottoa. Vuonna 2013 se otetaan käyttöön vähäriskisten tuotteiden kohdalla ja vuonna 2017 kaikkien biosidivalmisteiden kohdalla. Vaarallisia aktiivisia aineita (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle myrkylliset, hitaasti hajoavat, biokertyvät) koskevien kriteerien pois jättämistä voidaan harkita, kun niitä koskeva korvaava suunnitelma on jo saatavilla. Näin ollen kun mahdollisesti korvaavaksi aineeksi otettavaa aktiivista ainetta sisältävä biosidi hyväksytään, aikaraja rajoitetaan kolmeen vuoteen ja tarjotaan vaihtoehtoja, jotka eivät vahingoita ympäristöä tai ihmisten terveyttä. Uudessa asetuksessa on otettava huomioon kolme olennaista asiaa: ympäristönsuojelu, kuluttajansuoja sekä valmistajien toteuttama asetuksen turvallinen ja käytännöllinen soveltaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Uusi biosidivalmisteita koskeva Euroopan unionin asetus ei liity ainoastaan sisämarkkinoihin. Se liittyy myös terveyden suojeluun ja ympäristönsuojeluun. Lyhyesti sanottuna tämä on se sanoma, jonka Euroopan parlamentti välittää tänään.

On selvää, että lukuisat valmistajien esittämät vaatimukset on täytettävä näiden syöpäläisten torjuntaan tarkoitettujen tuotteiden kohdalla, kuten pääsy Euroopan markkinoille, lupamenettelyissä tarvittava aika, testien päällekkäisyyden estäminen sekä tuhoeläimiä koskevan lainsäädännön johdonmukaisuus. Tämä ei todellakaan ole mikään avoin valtakirja valmistajille. Periaate kaikkein haitallisimpien aineiden korvaamisesta on selkeästi tunnustettu. Se koskee pääosin hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä aineita (PBT-aineita) sekä hormonitoimintaa häiritseviä aineita.

On tunnustettu, että vastuu kuuluu edelleen asianosaisille, myös valmistajille, jotka saattavat markkinoille biosideilla käsiteltyjä tuotteita. Meidän ei pidä unohtaa myrkyllisten sohvien tapausta. Pahoittelen kuitenkin sitä, että täällä hylättiin tarkistus, jossa vaadittiin, että valmistajien olisi maksettava vuosimaksu ja pienille ja keskisuurille yrityksille alennettu maksu, jotta Tukholmassa sijaitseva kemikaalivirasto voisi hoitaa vastuualueensa. Yksi asia on selvä: rajallisilla resursseilla on vaikeaa toteuttaa luotettavia testejä ja siten alentaa käyttäjiin kohdistuvia terveysriskejä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (FR) Äänestimme tyhjää tämän mietinnön kohdalla, koska ihmisten terveyden suojelun ja ympäristön suojelun alalla aikaansaadut saavutukset on pyyhitty pois teollisuudelle annetuilla lahjoilla, jotka vaarantavat Euroopan kemikaaliviraston toiminnan. Voisi olla hyväksyttävää, että ajan mittaan kaikki biosidivalmisteet käydään läpi keskitetyssä menettelyssä. Sitä ei kuitenkaan voi hyväksyä, että tieteellisille arvioinneille varattua aikaa vähennetään radikaalisti samalla, kun vähennetään määrärahoja.

Ei voida olettaa, että saadaan aikaan enemmän, nopeammin ja pienemmin kustannuksin ilman, että vaarannetaan työn laatua. Tämä äänestys paljastaa oikeiston ja keskustaoikeiston oikeat todelliset aikeet: ne haluavat vähemmän tiukkoja arvioita kaikille biosidivalmisteille ja suoran pääsyn koko sisämarkkinoille ihmisten terveyden kustannuksella. Pieni lohdutus on se, että asetuksella kunnioitetaan jäsenvaltioiden itsenäistä oikeutta rajoittaa tai kieltää biosidivalmisteiden käyttö. Niiden tehtäväksi jää varmistaa korkeatasoinen suojelu.

 
  
  

Mietintö: Peter Skinner (A7-0170/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin seuraavan mietinnön puolesta, koska katson, että Eurooppa tarvitsee todellakin rahoitusvalvontaelintä, monimuotoista mutta silti tehokasta rakennetta, joka kykenee hallitsemaan Euroopan unionin rahoituslaitoksia sekä varmistamaan sen, että ne toimivat kunnolla. Tämän vuoksi suhtaudun hyvin myönteisesti Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamiseen, koska mielestäni tämä on ainoa keino, jolla voimme parantaa nykyistä sääntelytasoa Euroopan sisämarkkinoilla turvaamalla sekä markkinoiden lahjomattomuuden että niiden kunnollisen toiminnan samalla, kun säilytetään rahoitusjärjestelmän vakaus ja varmistetaan Euroopan laajuisen ja kansainvälisen valvonnan koordinointi. Voimme tunnistaa rahoitusjärjestelmien riskit ainoastaan nykyistä paremmalla valvonnalla, joka tarjoaa meille ajoissa varoituksia sen kaltaisista kriiseistä, jollainen koetteli maailmaa vuonna 2008. Voimakkaasti vaikuttanut kriisi on saanut ihmiset ymmärtämään, että tällä alalla tarvitaan uudistusta kilpailun maksimoimiseksi kannustamalla aidosti asiantuntevia valvontaelimiä, jotka kykenevät todella saamaan aikaan jotakin erilaista tällä tärkeällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Tämä ehdotus asetukseksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta on osa rahoitusalan valvontapakettia. Paketissa perustetaan kolme Euroopan viranomaista valvomaan tiettyjä rahoitusalan osia: pankkeja, vakuutuslaitoksia ja rahoitusmarkkinoita. Tuin täysin tätä mietintöä ja rahoitusalan valvontapakettia kokonaisuutena, koska se on mielestäni suuri ja ennen kaikkea tärkeä edistysaskel. Tämän kautta otamme oppia taantumasta ja sen talouteen ja työpaikkoihin aiheuttamista dramaattisista seurauksista, jotka johtuivat nykyisen rahoitusjärjestelmän epäonnistumisesta. Tämän uuden valvontakehyksen tavoitteena on vakauttaa rahoitusjärjestelmä ja turvata sen vakaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen) vastuulla on käsitellä lukuisia käytännön asioita, kuten vahinkovakuutuksia ja henkivakuutuksia, jotka tarjoavat eräänlaisen investoinnin ja lisäeläkkeen muodon. Kun ajatellaan, että uusien jäsenvaltioiden vakuutusmarkkinoita ovat kehittäneet ulkomaiset eurooppalaiset sijoittajat, valvontakomitealla on tällaisissa rajat ylittävissä verkostoissa keskeinen rooli pyrkiessään tarjoamaan turvallisuutta kaikille jäsenvaltioiden kansalaisille. Tuleva Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi lisäksi puuttua kansallisten valvontaviranomaisten toimintaan, kun näillä viranomaisilla on ongelmia pannessaan täytäntöön EU:n teknisiä standardeja johdonmukaisesti.

Mielestäni tämä aloite on merkittävä edistysaskel Euroopan rahoituspalvelujen yhdentymisen hallinnassa, koska siihen yhdistetään vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimivalta ratkaista kansallisten valvontaviranomaisten välisiä erimielisyyksiä, kun lainsäädäntö pakottaa ne tekemään yhteistyötä tai saamaan aikaan sopimuksen. Pähkinänkuoressa voidaan todeta, että tämä on tasapainoinen järjestelmä, joka ansaitsee täyden tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska nyt perustetaan kolme uutta Euroopan valvontaviranomaista, jotka korvaavat nykyiset valvontakomiteat. Niillä on paljon suuremmat toimivaltuudet kuin nykyisen järjestelmän konsultoiva vastuu. Ne voivat myös saada tulevaisuudessa lisää toimivaltaa tarkistuslausekkeen ansiosta. Tarkoitus on perustaa myös Euroopan järjestelmäriskikomitea seuraamaan ja antamaan varoituksia Euroopan taloudessa ilmaantuvien riskien kasaantumisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan rahoitusjärjestelmän toimintakyky riippuu huolellisesta riskinhallinnasta ja koko alan rakenteellisen vakauden tarkasta arvioimisesta. Uuden valvontaviranomaisen perustaminen johtaa siihen, että unionin toimielinten on otettava selkeästi vastuulleen sen varmistaminen, että kriisejä ehkäistään, vapaamatkustamista pyritään estämään ja toimintatapoja ja asenteita seurataan.

Kun otetaan huomioon, että kansalliset markkinamme yhdentyvät entisestään ja suojamuureja alennetaan väistämättä, on tärkeää toimia yhdessä uhkien purkamiseksi, olivatpa ne sisäisiä tai ulkoisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Kannatan komission ehdotusta uusien eurooppalaisten vakuutus- ja lisäeläkevakuutusalan hajautettujen erillisvirastojen perustamisesta. Mielestäni niiden perustaminen on erittäin tervetullut asia nykyisessä talous- ja rahoituskriisissä, joka iski Eurooppaan vuonna 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. (PT) Kuten aikaisempien Euroopan rahoitussääntelyviranomaisten perustamista koskevien mietintöjen yhteydessä, äänestän nyt myös Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisen puolesta. Haluan jälleen kerran painottaa, miten tärkeää on luoda Euroopan unionia ja etenkin sisämarkkinoita varten Euroopan valvontaviranomaiset, jotta voitaisiin minimoida rahoitusmarkkinoitamme kuormittavien tulevien tilanteiden taloudelliset ja rahoitukseen liittyvät vaikutukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Se, mitä opimme kaikki äskettäisestä kriisistä – riippumatta poliittisesta vakaumuksestamme tai maailmankatsomuksestamme – on, että institutionaalista valvontarakennetta on uudistettava luomalla Euroopan laajuisia elimiä ja samassa yhteydessä tarkasteltava uudelleen koko makro- ja mikrotason valvonnan käsitettä.

Saavuttamaamme sopimukseen, josta äänestimme tänään, liittyy lukemattomia myönteisiä seikkoja. Yksi niistä on riippumattomien yhteisön elimien perustaminen, joiden tehtävänä on valvoa pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja rahoitusmarkkinoita. Nämä elimet eivät korvaa kansallisia valvontaelimiä vaan tekevät niiden kanssa yhteistyötä ja pyrkivät hoitamaan vakauden valvontaa ja järjestelmäriskien analysointia koskevat tehtävänsä, jotta estetään se, että yhteisön pankkiala ja rahoitusmarkkinat joutuvat uudelleen vastaavanlaajuiseen kriisiin.

Kuten minulla on ollut useita kertoja aiemmin tilaisuus todeta, en henkilökohtaisesti pelkää sitä, että luomme Euroopan valvontaviranomaiset. Pidän keskeisen tärkeänä sitä, että ne kykenevät hoitamaan tehtävänsä sekä itsenäisesti että asiantuntevasti, jotta markkinoiden ja niiden toimijoiden luottamusta voitaisiin lisätä, tässä tapauksessa erityisesti vakuutus- ja eläkesektoreilla.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Jotta Euroopan markkinoiden ja instituutioiden avoimuutta ja uskottavuutta voitaisiin puolustaa, on keskeisen tärkeää vahvistaa Euroopan valvontaviranomaisen toimivaltaa, resursseja ja riippumattomuutta vakuutus- ja lisäeläkealalla. Tämä turvaa nykyisen uudistuksen tehokkuuden. Sen avulla EU:n toimielimet ovat nyt keskittyneet valvomaan rahoitusmarkkinoita, jotta voitaisiin välttää uuden sen kaltaisen kriisin vaara, joka koettelee parhaillaan maailman taloutta ja jolla on ollut erityinen vaikutus eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Komissio on esittänyt joukon ehdotuksia, joiden tarkoituksena on perustaa entistä tehokkaampi, yhtenäisempi ja kestävämpi rahoitusvalvontajärjestelmä EU:ssa. Tämän menettelyn perustana on Euroopan finanssivalvojien järjestelmä. Tätä varten komissio ehdottaa kolmen uuden hajautetun erillisviraston perustamista. Ne ovat Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. On syytä panna merkille, että näiden kolmen viraston perustaminen tarkoittaa sitä, että Euroopan talousarviosta tarvitaan tätä varten noin 59 699 000 euroa vuosina 2011–2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö on osa rahoitusalan valvontapakettina tunnettuja toimenpiteitä. Äänestäessämme mietinnöstä pidimme mielessä sen tavan, jolla neuvosto, komissio ja myös parlamentti viivyttelivät toimia tällä alalla ja keskittyivät hyväksymään päätöksiä, jotka eivät muuta perusongelmaa eli rahoitusalan keinottelua. Siihen sisältyy myös kysymys valtionvelkoja koskevasta vakuutuksesta, joka toimii erittäin spekulatiivisena johdannaisena. Jos tällaisesta ei tehdä loppua, eurooppalaisten viranomaisten perustaminen näillä aloilla on käytännöllisesti katsoen hyödytöntä.

Äänemme mietintöä vastaan on ennen kaikkea protesti sen johdosta, ettemme ole vielä nähneet yhtään ehdotusta veroparatiisien lopettamisesta, pääoman liikkeiden verottamisesta tai johdannaismarkkinoiden lakkauttamisesta.

Se tarkoittaa sitä, että keskeiset rahoituskeinottelumekanismit säilyvät markkinoilla ja että nyt hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään pikemminkin helpottamaan suurvaltojen ja niiden rahoitusryhmittymien valtaa jäsenvaltioissa, joiden taloudet ovat hauraampia, kuin puuttumaan suoraan rahoituskeinotteluun ja tekemään siitä loppu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Euroopan parlamentti on kehottanut luomaan säännöllisen perustan kaikkien EU:ssa toimivien virastojen yhdenvertaisille mahdollisuuksille. Samanaikaisesti EU:n on nähty kärsivän merkittävistä epäonnistumisista yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden valvonnassa. Äänestän tämän mietinnön puolesta, joka käsittelee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta. Mielestäni on tarpeen perustaa viranomainen, joka turvaa rahoitusjärjestelmän vakauden, rahoituslaitosten vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden, markkinoiden ja rahoitustuotteiden avoimuuden sekä tallettajien ja sijoittajien suojelun. Katson myös, että kyseinen viranomainen ei voi toimia ilman, että sillä on pääsy tapahtumia ja talousalan laitoksia koskeviin tärkeisiin tietoihin, joita se tarvitsee.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) perustaminen on osa komission ehdotuksia, jotka perustuvat helmikuussa 2009 laadittuun de Larosièren raporttiin. De Larosièren raportissa ehdotettiin valvontapuitteiden lujittamista tulevien rahoituskriisien riskin ja ankaruuden vähentämiseksi. Suhtaudun myönteisesti Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamiseen, koska sillä pyritään varmistamaan korkea, tehokas ja johdonmukainen sääntelyn ja valvonnan taso kaikkialla Euroopassa. Euroopan laajuinen viranomainen valvoo vakuutusalan kansallisia valvontaviranomaisia sekä varmistaa tarkoituksenmukaisien ja sopivien suojatoimien saatavuuden vakuutuslaitoksille ja vakuutetuille kuluttajille EU:n alueella. Kyseinen viranomainen tekee rahoituslaitoksiin suoraan sovellettavia päätöksiä ja voi varoittaa komissiota vaarallisista tuotteista ja markkinatoimista.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka käsittelee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta, koska mielestäni on tärkeää korjata nykyiset puutteet, jotka liittyvät koordinointiin, EU:n lainsäädännön yhtenäiseen soveltamiseen sekä kansallisten valvojien väliseen luottamukseen.

Viimeaikainen rahoituskriisi on todella osoittanut eräiden kansallisten valvontamallien tehottomuuden, kun ne eivät ole kyenneet tehokkaasti käsittelemään Euroopan rahoitusmarkkinoilla syntyneitä ongelmatilanteita. Siksi kannatan ja tuen väistämättä päätöstä vahvistaa valvontapuitteita sellaisen toiminnan pohjalta, jolla pyritään tunnistamaan ne välineet, joilla kyetään ehkäisemään rahoitusjärjestelmässä ilmenevät toiminnalliset tulevat riskit.

Uudella rahoitusvalvontajärjestelmällä korjaamme alan puutteet, teemme työtä sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi sekä varmistamme yhtenäisesti sääntelyn ja valvonnan korkean tason sekä otamme samalla huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden tarpeet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Vakuutus- ja lisäeläkejärjestelmien turvaamisen olisi kuuluttava jäsenvaltioiden vastuulle. Eurooppa ei tietenkään toimi nyt tämän suuntaisesti aikana, jolloin valtion tuloja ja menoja vähennetään. Vihreä kirja, jonka komissio esitteli 7. heinäkuuta ja joka koski vanhuuseläkkeitä, muistuttaa meitä tästä. Tässä yhteydessä on mahdotonta ajatella, että Euroopan valvontaviranomainen voisi valvoa tällaista alaa. Äänestän tätä tekstiä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Viimeaikainen rahoituskriisi on nostanut esiin rahoitusvalvonnan suuria puutteita, niin yksittäisissä tapauksissa kuin koko rahoitusjärjestelmässäkin. Valvontamallit ovat perustuneet kansalliseen näkökulmaan eivätkä ne ole mukautuneet rahoitusjärjestelmässä tapahtuneeseen globalisaatioon, minkä yhteydessä eri rahoitusryhmät toteuttavat rajat ylittäviä toimia tähän liittyvine järjestelmäriskeineen. EU:n lainsäädännön soveltamisessa ei siksi ole tehty minkäänlaista yhteistyötä, eikä siihen ole liittynyt koordinointia eikä johdonmukaisuutta. Tästä syystä direktiivin tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla korkeatasoinen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely sekä suojelemalla tallettajia, sijoittajia ja kaikkia edunsaajia. Siksi on erittäin tärkeää turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, ylläpitää julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä sekä lujittaa kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä valvonnan alalla. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustaminen on tarpeellinen toimi, jotta voidaan saavuttaa tehokas valvontamalli monien muiden valvontamekanismien ohella, ja siitä on päätettävä ja se on pantava täytäntöön varsin pikaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Rahoituskriisi paljasti itse asiassa lukuisia heikkouksia rahoitusjärjestelmässä. Erityisen vakuutuksen, jälleenvakuutuksen ja lisäeläkkeen kaltaisilla arkaluonteisilla aloilla on varmistettava, että riskialttiita rahoitustuotteita ja korttitalorakennelmia ei käytetä. Hiljattain esimerkiksi eräs internetissä toimiva vakuutusyhtiö meni konkurssiin ja jätti asiakkaat valituksineen oman onnensa nojaan. Valitusten aalto paljasti myös vakavia puutteita tarjotussa neuvonnassa, kun asiakkaille oli myyty riskialttiita rahoituspaketteja varmoina järjestelyinä heidän lisäeläkkeitään varten. Mikäli haluamme ottaa valvontavelvollisuuden vakavasti, on tarpeen käsitellä tämänkaltaisia ongelmia, jotka ovat tulleet esiin EU:ssa, ja luoda kohtuulliset ehdot. Tarvitsemme nykyistä tiukempaa rahoitusvalvontaa. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustaminen ei vaikuta olevan ihanteellinen ratkaisu, mutta se on parempi kuin ei mitään, minkä vuoksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Aikana, jolloin pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat yli rajojen, pelkkä jäsenvaltioiden laajuinen valvonta ei riitä, kuten tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on osoittanut. On kuitenkin syytä pitää myönteisenä, että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet valtuutensa tehdä lopulliset päätökset vakavien talousarvioon liittyvien ongelmien yhteydessä. Tämä mietintö menee kuitenkin liian pitkälle Euroopan unionin taloushallinnon suuntaan, ja äänestin siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska hyväksyn komission ehdotuksen parlamentin siihen ehdottamine tarkistuksineen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), kirjallinen. (FR) Olen iloinen nähdessäni, että Euroopan parlamentti tukee laajasti poliittisen ryhmäni rahoituskriisin aikana tekemiä sitoumuksia. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän tarkistaminen oli välttämätöntä. Koordinoinnin puute kansallisten valvontaelinten välillä lisäsi rahoituslaitosten tulevaa epäonnistumisen vaaraa. Perustamalla kolme uutta eurooppalaista viranomaista, joiden vastuulla on valvoa sitä, miten pankit, rahoitusmarkkinat sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöt toimivat, olemme luoneet kokonaisvaltaiset puitteet rahoitusvalvonnalle. Tällä tavoin pankkien toimintaa sääntelee Euroopan pankkiviranomainen yleisesti arvostetulla ja koordinoidulla tavalla. Pakkokeinoja soveltamalla viimeksi mainitulla on viimeinen sana kansallisten pankkisääntelijöiden välillä ilmenevien erimielisyyksien sattuessa. Rahoituslaitosten vakavaraisuuden varmistaminen sekä rahoitusmarkkinoiden ja -tuotteiden avoimuuden lisääminen takaa samalla myös paremman suojan sijoittajille, yrityksille, tallettajille ja kuluttajille. Tämä uusi väline ei näin ollen ole muutamien harvojen rahoitusasiantuntijoiden etuoikeus, vaan se on todella kaikkien hyväksi eduksi.

 
  
  

Mietintö: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , kirjallinen. (FR) Euroopan komissio ehdotti eurooppalaisen rahoitusvalvonnan perustamista syyskuussa 2009, ja se perustui työhön, jota tehneen ryhmän puheenjohtajana toimi Jacques de Larosière. Näin ollen unionilla on 1. tammikuuta 2011 lähtien käytössään "valvontatorni" rahoitusriskien tunnistamiseen sekä keinot toimia tarpeen tullen. Tämä rooli osoitetaan kolmelle uudelle valvontaviranomaiselle pankkeja, rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa sekä Euroopan järjestelmäriskikomiteaa varten. Sen vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katson, että Euroopan unioni tarvitsee elimen, joka on vastuussa erityisesti rahoitusjärjestelmänsä makrotason vakausvalvonnasta. Sillä voidaan tunnistaa rahoitusvakauteen liittyvät riskit ja tarvittaessa antaa varoituksia ja laatimaan suosituksia tällaisten riskien kohtaamiseksi. Julkisten palvelujen suojelu, innovoinnin kannustaminen, pk-yritysten rahoituksen parantaminen; nämä ovat ne kolme tavoitetta, joilla viime kädessä voidaan saavuttaa kestävä ja oikeudenmukainen kasvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin seuraavan mietinnön puolesta, koska katson, että EU:n nykyisessä järjestelmässä on useita makrotason valvontaan liittyviä puutteita ja koska tämä asia on mielestäni liian tärkeä unohdettavaksi. Olisi otettava myönteisesti vastaan aloitteet, jotka on pantu täytäntöön tämän ongelman ratkaisemistarkoituksessa. Jos maailmaa viime aikoina ravistelleesta rahoituskriisistä on jotakin hyötyä, se on todettava, että se varmasti auttoi kiinnittämään huomiomme talousjärjestelmiemme haurauteen, jatkuviin talousriskeihin, joiden keskellä elämme, sekä silmiinpistävään tarpeeseen luoda elin, joka on vastuussa makrotason talousvalvonnasta EU:ssa. Tästä syystä pidän myönteisenä sitä, että jäsenet kaikista poliittisista ryhmistä ovat äänestäneet tämän mietinnön puolesta ja että se on hyväksytty selvällä enemmistöllä, mikä on hyvä osoitus siitä, että verotuksellinen itsemääräämisoikeus herättää yleistä huolta. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että tämä uusi rahoitusvalvontajärjestelmä toimii ilman, että se vaikeuttaa taloustoiminnan rahoittamista. Samalla se turvaa sisämarkkinat antamalla EU:lle mahdollisuuden säilyttää asemansa ja varoittamalla riskialttiista tilanteista hyvissä ajoin. Kaikista näistä syistä kannatan Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Tämä ehdotus asetukseksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta on osa rahoitusalan valvontapakettia. Paketissa perustetaan kolme Euroopan viranomaista valvomaan tiettyjä rahoitusalan osia: pankkeja, vakuutuslaitoksia ja rahoitusmarkkinoita. Tuin täysin tätä mietintöä ja rahoitusalan valvontapakettia kokonaisuutena, koska se on mielestäni suuri ja ennen kaikkea tärkeä edistysaskel. Tämän kautta otamme oppia taantumasta ja sen talouteen ja työpaikkoihin aiheuttamista dramaattisista seurauksista, jotka johtuivat nykyisen rahoitusjärjestelmän epäonnistumisesta. Tämän uuden valvontakehyksen tavoitteena on vakauttaa rahoitusjärjestelmä ja turvata sen vakaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Hiljattain alkanut talouskriisi on herättänyt monia kysymyksiä, joihin meidän on pikaisesti vastattava. Se on osoittanut, että vaikka Euroopan unionilla on useita talouspoliittisia koordinointivälineitä, niitä ei ole tähän mennessä hyödynnetty kunnolla, ja nykyisessä hallintajärjestelmässä on suuria puutteita. Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen on tärkeä innovaatio, koska tähän mennessä mikään taho ei ole laatinut makrotason talousanalyysiä Euroopan laajuisesti, vaikka Euroopan ensisijainen tavoite on arvioida järjestelmäriskit. Tiivis yhteistyö Euroopan järjestelmäriskikomitean ja tärkeitä tietoja hallussaan pitävien (kansalliset valvojat ja Euroopan viranomaiset, jotka ovat vastuussa kustakin alasta) välillä on perusta johdonmukaisen makro- ja mikrotason valvonnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Olen vaatinut, että Euroopan järjestelmäriskikomitealla (EJKR) olisi enemmän valtuuksia voidakseen varmistaa nopea ja selkeä viestintä. EJKR luo yleiset indikaattorit, joiden avulla on mahdollista luokitella yhdenmukaiselta pohjalta eri rajat ylittävien rahoituslaitosten riskit ja tunnistaa, minkä tyyppisiä riskejä niihin voi liittyä. Euroopan järjestelmäriskikomitea aikoo myös laatia "liikennevalojärjestelmän" eriasteisten riskien pohdintaan. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäseniin kuuluu myös asiantuntijoita, jotta voitaisiin tehostaa EJRK:n kykyä arvioida riskien kasautumista ja hyödyntää mahdollisimman laajaa asiantuntemusta. Euroopan keskuspankin puheenjohtaja toimii EJRK:n puheenjohtajana ensimmäiset viisi vuotta, jotta komitealla olisi riittävän hyvä näkyvyys ja uskottavuus, joita se tarvitsee.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), kirjallinen. (CS) Äänestin EU:n rahoitusvalvonnan uudistuksen puolesta huolimatta siitä, että suhtaudun melko varauksellisesti tehtyyn päätökseen. Sääntelyn tarvetta edistettiin liikaa asettamalla se pankkien ja rahoitusalan tarvitseman vapaan markkinaympäristön edelle. Kansalliset ja eurooppalaiset sääntelyviranomaiset on määritelty melko epäselvästi, ja niiden väliset rajat ovat hyvin epäselvät. Parhaassa tapauksessa tämä voi johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen kaikkien rahoitusmarkkinoiden toimijoiden keskuudessa, mutta huonoimmassa tapauksessa eurooppalainen sääntelijä käyttää väärin viranomaisasemaansa, jota vastaan alan toimijoilla on käytännöllisesti täysin mahdoton puolustautua tehokkaasti.

Kun yhtenäiset EU:n laajuiset rahoitusmarkkinat puuttuvat, on kyseenalaista antaa oikeutusta sellaisille vahvoille ylikansallisille valvontaelimille, joilla on valtuudet päättää rahoitusmarkkinoita koskevista yksittäisistä asioista jäsenvaltioissa. Jos haluamme niin itsepintaisesti pitää kiinni EU:ssa harjoitettavasta sääntelystä, kuten nyt on nähtävissä rahoitusmarkkinoiden tapauksessa, emme voi myöhemmin tehdä enää mitään muuta kuin seurata, miten Kiina työntää meidät pois maailmanlaajuiselta toimintakentältä. Näin ollen samalla, kun arvostelemme epäoikeudenmukaista kilpailukäyttäytymistä, Kiina on jo jonkin aikaa hyötynyt avokätisistä valtiontuista, halvasta työvoimasta, eikä se ole pitänyt kiinni ympäristönsuojeluvaatimuksista, mutta lisäksi se on vienyt maan kehitystä eteenpäin innovaatioiden ja nykyaikaisten tekniikoiden ansiosta. Tästä meidän pitäisi olla huolissamme ja ottaa se varoituksena.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Valtaosa taloustieteilijöistä on sitä mieltä, että ennusteita luonnehtii harvoin kohtalainen varmuus, näin ollen ainoa jäljelle jäävä ratkaisu on seuranta ja itsesuojelu. Euroopan parlamentti on yhdessä talous- ja rahoitusministerien neuvoston sekä asiasta vastaavien komission jäsenten kanssa tehnyt erinomaista työtä.

Meidän ei kannata teeskennellä, että se riittää, eikä myöskään, että sillä voidaan pyyhkiä pois menneisyys. Voimme kuitenkin palauttaa luottamuksemme pankki- ja rahoitusalaan, kun makrotason vakauden valvonta osoitetaan elimelle, jonka vastuulla on valvoa koko Euroopan markkinoita, koko euroaluetta eikä sen osa-alueita, jotka eivät ole enää voimassa.

Lisäksi tämän elimen harjoittamaa valvontaa laajennetaan EU:n jäsenvaltioista kaikkiin niihin maihin, joiden valuutta liittyy jollakin tavoin euroon, ja näin ollen myös liiketoimintaamme ja kaikkiin niihin, joiden kanssa ne tekevät kauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestämällä tästä mietinnöstä vaadin, että Euroopan järjestelmäriskikomitealla (EJKR) olisi enemmän valtuuksia voidakseen varmistaa nopea ja selkeä viestintä. EJKR luo yleiset indikaattorit, joiden avulla on mahdollista luokitella yhdenmukaiselta pohjalta eri rajat ylittävien rahoituslaitosten riskit ja tunnistaa, minkä tyyppisiä riskejä niihin voi liittyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatan äänestyksessä valtaosaa mietinnön ehdotuksista ja Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustamista. Euroopan parlamentti on tietoinen vastuualueistaan ja sille Lissabonin sopimuksella osoitettujen uusien valtaoikeuksien käytöstä, ja se on kutsuttava toimimaan keskeisessä asemassa Euroopan valvontapuitteiden parantamisessa. On mahdotonta korjata nykyisen valvontarakenteen heikkouksia, joita nykyinen kriisi on vielä korostanut. Näin ollen on yhä pakottavampaa luoda makrotason vakauden valvontamekanismeja, jotka kykenevät turvaamaan Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauden. Lisäksi on tärkeää turvata sisämarkkinoiden yhtenäisyys sekä luoda EU:lle sellaiset toimintavälineet, joiden avulla se kykenee puolustamaan euroa ja muita kansainvälisiä valuuttoja maailmanlaajuisesti. Haluaisin myös korostaa järjestelmäriskikomitean tärkeää panosta, kun tehdään ehdotus siitä, että vastaisi makrotaloudellisesta analysoinnista Euroopan laajuisesti niin, että se voisi analysoida mahdollisia järjestelmällisiä riskejä. Kun mikrotason vakauden valvonnan heikkous on tuotu ilmi, mielestäni läheinen yhteistyö EJRK:n, keskuspankkien, valvojien ja "reaalitalouden toimijoiden" välillä on perustelu Euroopan järjestelmäriskikomitean toimille, mutta lisäksi se myös tehostaa näitä toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Se, mitä opimme kaikki äskettäisestä kriisistä, on, että institutionaalista valvontarakennetta on uudistettava luomalla yhteisön toimielimiä ja tarkasteltava samassa yhteydessä uudelleen koko makro- ja mikrotason valvonnan käsitettä.

Kuten minulla on ollut useita kertoja aiemmin tilaisuus todeta, en henkilökohtaisesti pelkää sitä, että luomme Euroopan valvontaviranomaiset. Pidän keskeisen tärkeänä niiden olemassaoloa ja sitä, että ne kykenevät hoitamaan tehtävänsä sekä itsenäisesti että asiantuntevasti, jotta markkinoiden ja niiden toimijoiden luottamusta voitaisiin vahvistaa.

Tässä erityistapauksessa Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisella on tarkoitus luoda Euroopan unionille tehokas valvontajärjestelmä ilman, että estetään talouskasvua sekä pyritään turvaamaan sisämarkkinat pirstaloitumisen. Lisäksi Euroopan makrotason vakauden valvonnan kehittämisellä pyritään ratkaisemaan ongelma, joka liittyy pirstaloituneisiin erillisiin jäsenvaltion laajuisiin riskianalyyseihin, ja samalla parannetaan ennakkovaroitusmekanismien tehokkuutta ja mahdollistetaan riskiarviointien muuttaminen konkreettisiksi teoiksi.

Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen on siis myönteinen asia, ja toivon, että sen loisteliaasti hoitamat tehtävät toimivat lähtökohtana entistä paremmalle valvonnalle unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Nykyiseen kriisiin puuttumiseksi Euroopan unionin olisi otettava päätöksentekonsa ja poliittisten toimiensa painopisteeksi sellaisten rakenteiden luominen, joilla kyetään ryhtymään ennalta ehkäiseviin toimiin, joita tukevat pysyvä ja tarkoin harkittu arviointi. Kriisin keskellä on tärkeää taata unirahoitusjärjestelmää koskeva unionin makrotason vakauden valvonnan tehokkuus. Euroopan järjestelmäriskikomitealla on kyky valvoa ja arvioida rahoitusjärjestelmän riskejä aikoina, jolloin sen katsotaan toimivan normaalisti, joten sitä voitaisiin pitää rahoitusvakauden takeena. Se on ehdottoman tärkeä reaalitalouden kehitykselle, kasvun, hyvinvoinnin ja työpaikkojen luomiselle. Haluan korostaa esittelijän tavoitetta varmistaa tasapainoinen ja järkevä ehdotus tehokkaan valvonnan avulla, joka turvaa talouden rahoittamisen, sisämarkkinat sekä EU:n edut ja tavoitteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Äänestäessämme tästä ja muista rahoitusvalvontapaketin sisältämistä mietinnöistä pidimme mielessä sen tavan, jolla neuvosto, komissio ja myös parlamentti viivyttelivät toimia tällä alalla ja keskittyivät hyväksymään päätöksiä, jotka eivät muuta perusongelmaa eli rahoitusalan keinottelua, valtionvelkaa koskeva keinottelu mukaan luettuna.

Äänemme mietintöä vastaan on ennen kaikkea protesti sen johdosta, ettemme ole vielä nähneet yhtään ehdotusta veroparatiisien lopettamisesta, pääoman liikkeiden verottamisesta tai johdannaismarkkinoiden lakkauttamisesta.

Se tarkoittaa sitä, että keskeiset rahoituskeinottelumekanismit säilyvät markkinoilla ja että nyt hyväksytyillä toimenpiteillä pyritään pikemmin helpottamaan suurvaltojen ja niiden rahoitusryhmittymien valtaa jäsenvaltioissa, joiden taloudet ovat hauraampia, kuin puuttumaan suoraan rahoituskeinotteluun ja tekemään siitä loppu.

Näiden toimien täytäntöönpanolla voi aluksi olla joitakin myönteisiä vaikutuksia, mutta niiden vaikutusala on liian rajattu, ja jos keskeisiä toimenpiteitä ei oteta käyttöön, aika näyttää, että keinottelu jatkuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Suhtaudun myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen perustaa uusi Euroopan järjestelmäriskikomiteaksi nimetty elin, jolla on tarkoitus vastata finanssi-, talous- ja sosiaalikriisiin, joka on pyyhkäissyt Euroopan unionin yli. Euroopan järjestelmäriskikomitea toimii Euroopan keskuspankin alaisuudessa, ja se valvoo ja arvioi rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvia riskejä kokonaisuutena. Lisäksi EJRK antaa varhaisia varoituksia jäsenvaltioille mahdollisista kehittyvistä järjestelmäriskeistä ja tarpeen tullen se antaa suosituksia toimista, joilla pureutua näihin riskeihin. Euroopan keskuspankin, jäsenvaltioiden keskuspankkien, Euroopan valvontaviranomaisten sekä kansallisten valvontaviranomaisten edustajat osallistuvat EJRK:n toimintaan. Näin ollen EJRK auttaa osaltaan tulevien riskien ehkäisyssä makrotaloudellisilla valvontatoimillaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), kirjallinen. (CS) Olen varma, että Jacques de Larosièren johtama asiantuntijaryhmä teki korkealaatuisen analyysin kriisin syistä ja sen ratkaisusta Euroopan laajuisesti. Tästä huolimatta minulla on hieman epäilyksiä komission ehdottamasta lainsäädäntöpaketista. Ajattelen itse mielessäni järjestelmäriskien Eurooppa-neuvostoa. Sellaisella elimellä voisi mielestäni olla jonkinlainen oikeutus. Unioni tarvitsee tämänkaltaista strategista viranomaista. Lisäksi katson, että juuri sen luonteen vuoksi ei ole minkäänlaista vaaraa siitä, että tämä elin olisi hillitön byrokraattinen rakenne. Minulla on kuitenkin täysin erilainen näkemys Euroopan finanssivalvojien järjestelmästä. Ehdotuksesta näkyy selvästi, että on rakennettu jykevä ja monimutkainen byrokraattinen koneisto, eikä tällä hetkellä ole selvää, pannaanko sen laajat valtuudet täytäntöön jäsenvaltioiden valtuuksien kustannuksella. Jos Euroopan finanssivalvojien järjestelmää ei uloteta sen alkuperäisiä tavoitteita kauemmas, sen valtuudet on muotoiltava niin täsmällisesti, ettei pääse muodostumaan pienintä epäilystä siitä, että rahoitusmarkkinoiden päivittäinen valvonta jää jäsenvaltioiden ja niiden itsenäisten valvontaviranomaisten käsiin. Kaikki tämä toteutetaan niin, että yksittäisten jäsenvaltioiden talouspoliittinen vastuu säilyy. Lainsäädäntöpaketti ei kokonaisuudessaan täytä näitä kriteerejä, joten en voi äänestää sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Hiljattain puhjennut finanssikriisi on korostanut suuria heikkouksia rahoitusvalvonnassa, sekä mikrotason vakauden että makrotason vakauden valvonnassa. Valvontamalleja ei ole mukautettu globalisaatioon, joka on tapahtunut rahoitusjärjestelmässä, jossa eri rahoitusryhmät tekevät rajat ylittäviä toimiaan järjestelmäriskeineen. EU:n lainsäädännön soveltamisessa ei siksi ole ollut mukana minkäänlaista yhteistyötä, koordinointia eikä johdonmukaisuutta. Tästä syystä direktiivin tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla korkeatasoinen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely sekä suojelemalla tallettajia, sijoittajia ja kaikkia edunsaajia. Totta puhuen sen ainoa heikkous on se, että siinä ei mennä riittävän pitkälle. Siksi on erittäin tärkeää turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, ylläpitää julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä sekä lujittaa kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä valvonnan alalla. Katson, että järjestelmäriskikomitea on keskeinen pyrittäessä saavuttamaan tehokas valvontamalli sekä pyrittäessä välttämään suurten rahoitusryhmien rajat ylittävän toiminnan aiheuttamia järjestelmäriskejä. On kuitenkin toteutettava myös monia muita toimia, jotta äskettäisiä täysin moraalittomia tilanteita, jotka vahingoittivat talouksia, osakkeenomistajia, tallettajia, veronmaksajia ja järjestelmän uskottavuutta, voidaan estää toistumasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), kirjallinen. (IT) Tuen täysin mietintöä ja esitettyjä säännöksiä, joiden tavoitteena on saavuttaa entistä parempi markkinoiden vakaus. Mietintöä tarvittiin sisämarkkinoiden yhtenäisyyden suojelemiseksi. Sisämarkkinoiden turvaaminen on välttämätöntä.

Minulla on kuitenkin epäilyjä siitä valvonnasta, jota Euroopan keskuspankin odotetaan suorittavan. Usein keskuspankit, joita aikaisemmin vaadittiin hoitamaan valvontatehtävää, eivät tehneet niin, ja merkittävä osa kriisistä on niiden syytä. Olisin mieluiten toivonut toisenlaista seurantaelintä. Tästä syystä äänestin tekstin puolesta, mutta äänestin tyhjää lainsäädäntöpäätöslauselman osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Aikana, jolloin pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat yli rajojen, pelkkä jäsenvaltioiden laajuinen valvonta ei riitä, kuten tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on osoittanut. On kuitenkin syytä pitää myönteisenä, että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet valtuutensa tehdä lopulliset päätökset vakavien talousarvioon liittyvien ongelmien yhteydessä. Tässä mietinnössä edetään kuitenkin liikaa kohti Euroopan unionin taloushallinnon luomista, ja äänestin siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestin tyhjää. Makro- ja mikrotason vakauden valvonnassa saavutettu kompromissi on edistysaskel verrattuna siihen, että nyt ei ole minkäänlaista EU:n laajuista rahoitusriskien arviointi- tai sääntelymenetelmää. Toisaalta esitetyt ratkaisut eivät kuitenkaan vastaa ongelmia, jotka niillä on tarkoitus selvittää. Ehdotuksessa ei pohdita riittävästi rahoitusjärjestelmän muodostavien lukuisien toimijoiden ja tuotteiden keskinäistä riippuvuutta tai niiden suhdetta reaalitalouteen. Tätä ei voi mitenkään yksinkertaistaa osaratkaisujen summaksi, joka muodostaa valvontajärjestelmän perustan.

Lisäksi emme voi välttää sitä, että Euroopan keskuspankki saattaa itsessään olla järjestelmäriskitekijä hyväksyessään pankkien omaisuuden myöntämiensä lainojensa vakuudeksi. Lopuksi totean, että Euroopan järjestelmäriskikomitea päätyy olemaan heikko linkki järjestelmässä, joka keskittää todellisen vahvuutensa valtioiden välillä tehtyihin niiden oman edun mukaisiin järjestelyihin, jolloin se laajentaa hallitustenvälistä lähestymistapaa, joka nyt leimaa Euroopan sopeutumista rahoitusalaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska hyväksyn komission ehdotuksen parlamentin siihen ehdottamine tarkistuksineen. Kun otetaan huomioon kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden integroituminen, on todettava, että unionin on voimakkaasti sitouduttava globaaliin toimintaan. Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi hyödynnettävä korkean tason tieteellisen komitean asiantuntemusta ja otettava vastaan kaikki vaadittavat maailmanlaajuiset vastuualueet varmistaakseen, että unionin ääni kuullaan rahoitusalan vakauteen liittyvissä asioissa. Erityisesti tämä olisi toteutettava tekemällä tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston, rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen sekä kaikkien G20-maiden kumppanien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), kirjallinen. (DE) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka käsittelee rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvontaa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamista, koska tämä on merkittävä osa uutta rahoitusmarkkinoiden järjestelmää EU:ssa, ja paketti on suuri edistysaskel kohti rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Euroopan järjestelmäriskikomiteaa koskevan oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelijana katson, että vaikka komitealle olisi pitänyt osoittaa enemmän ja vahvempia väliintulo-oikeuksia, pidän järjestelmäriskikomitean perustamista onnistuneena toimena. Tulevaisuudessa Euroopan valvontaviranomaisille olisi osoitettava nykyistä enemmän toimivaltaa. Makrotason vakauden valvonta on järkevää ainoastaan ylikansallisissa yhteyksissä. Maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden riskien arviointi olisi varmasti 27 erillisen valvontaviranomaisen mielestä vaikeaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Finanssikriisi on osoittanut, että kansallisten viranomaisten harjoittama mikrotason valvonta on riittämätöntä, jotta järjestelmäriskit voitaisiin tunnistaa ja torjua pikaisesti. Meidän on perustettava tehokas Euroopan valvontajärjestelmä rahoitusalan vakauteen liittyvien riskien seurantaan, arviointiin ja torjuntaan. Mietinnössä korostetaan selkeästi sitä, että Euroopan sisämarkkinoiden yhtenäisyys on tärkeä säilyttää. On kuitenkin myös hyvin tärkeää suojella sisämarkkinoita sellaisista maista tulevilta tavaroilta, jotka eivät vaali demokratian, ekologian ja sosiaaliturvan kaltaisia arvoja. Sen vuoksi näistä maista tulevat tavarat ja palvelut ovat yhä halvempia, eivätkä eurooppalaiset yritykset kykene kilpailemaan niiden kanssa tällaisissa oloissa. Tuen niitä näkemyksiä, joita komission puheenjohtaja Barroso esitti tässä kuussa. Hän totesi, että meillä on tarvittavat ihmiset, meillä on tarvittavat yritykset. Molemmat tahot tarvitsevat avoimia ja nykyaikaisia yhtenäismarkkinoita. Sisämarkkinat on Euroopan suurin valttikortti, mutta nyt emme käytä kaikkia siihen liittyviä mahdollisuuksia. Ainoastaan 8 prosenttia Euroopan 20 miljoonasta pk-yrityksestä harjoittaa kansainvälistä kauppaa. Vielä harvempi tekee rajat ylittäviä investointeja. Euroopan järjestelmäriskikomitea olisi Euroopan valvontajärjestelmän tärkein tukipilari, ja siten se voisi edistää sisämarkkinoiden entistä tasapainoisempaa toimintaa. Mainittujen arvojen ohella Euroopan sisämarkkinat olivat yksi tärkeimmistä syistä, miksi Liettua ja muiden kollegojen kotimaat liittyivät Euroopan unioniin. Pienikin erimielisyys tai väärinymmärrys saattaisi vaarantaa vuosikymmenen kestäneen työn rajojen ja esteiden poistamiseksi.

 
  
  

Mietintö: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska rahoituskriisi on tuonut esiin rahoitusmarkkinoiden puutteet maailmanlaajuisesti, eivätkä Euroopan markkinat ole poikkeukselliset, sillä ne eivät pysyneet turvassa yhä yhdentyneemmässä maailmantaloudessa. Rinnakkain niiden ehdotusten kanssa, jotka koskevat yhdennetyn valvontatason luomista sekä mikrotasolla että makrotasolla, mietinnössä ehdotetaan alakohtaisten direktiivien tarkistamispakettia, joka koskee pääasiassa pankki- ja arvopaperialaa ja niiden sopeuttamista uuteen rahoitusvalvontarakenteeseen. Koska G20-maat ovat sitoutuneet ryhtymään toimiin luodakseen tulevaisuudessa vahvemman ja kansainvälisesti yhdenmukaisemman rahoitusalan valvonta- ja sääntelykehyksen, Euroopan unionin on vastattava asettamalla tavoitteet korkealle, käsittelemällä erityistapauksia, tarjoamalla vastauksia sekä makro- että mikrotason valvontaan ja maailmanlaajuiseen sääntelyyn sekä keskittymällä harmonisointiin ja järjestelmäriskejä koskevaan yhteistyöhön kansainvälisellä tasolla. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda esiin yhdennettyä valvontaa koskeva poliittinen tavoitteemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti kannattaa tässä asiassa selvästi finanssivalvontaa koskevaa tiiviimpää yhteistyötä Euroopan tasolla. Suhtaudun tähän myönteisesti, koska mielestäni Euroopan unionilla oli velvollisuus ryhtyä toimiin asiassa osoittaakseen Euroopan kansalaisille, että toteutamme vahvoja ja todellisia toimia pankkialan vakauttamiseksi. Siksi tuin mietintöä ja neuvoston kanssa saavutettua kompromissia, koska tavoitteena on, että viranomaiset ovat toiminnassa 1. tammikuuta 2011. Toivon tästä lähtien, että viranomaiset pystyvät toteuttamaan täysin toimivaltuuksiaan käytännössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin rahoitusvalvontapaketin puolesta alla mainituista syistä. Kolmen viranomaisen perustamisen yhteydessä on myös laadittava säännöstö, jolla voidaan varmistaa sääntöjen yhtenäisyys ja yhdenmukainen soveltaminen. Tämä tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa. Viranomaisten tulee varmistaa korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sitä koskeva sääntely, joissa otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden edut ja rahoituslaitosten moninainen luonne. Teknisissä standardeissa olisi käsiteltävä aidosti teknisiä asioita, ja niiden kehittämiseen tarvitaan valvonnan asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. Delegoituina säädöksinä hyväksyttävissä teknisissä standardeissa olisi edelleen kehitettävä, tarkennettava ja määriteltävä niiden sääntöjen johdonmukaista harmonisointia ja yhdenmukaista soveltamista koskevat edellytykset, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiin perussäädöksiin ja joilla täydennetään tai muutetaan säädöksen muita kuin keskeisiä osia. Tässä direktiivissä olisi määriteltävä tilanteet, joissa voi olla tarpeen ratkaista Euroopan unionin oikeuden noudattamiseen liittyvä menettely- tai sisältökysymys ja joissa valvontaviranomaiset eivät ehkä kykene ratkaisemaan asiaa omin päin. Tällöin yhden asianomaisista valvontaviranomaisista olisi voitava ottaa kysymys esille toimivaltaisen Euroopan valvontaviranomaisen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska sen päätavoitteena on kuluttajansuoja. Vastauksena nykyisten rahoituspalvelujen monimutkaiseen luonteeseen olen vaatinut kuluttajansuojan asettamista Euroopan valvontaviranomaisten toiminnan ytimeen. Valvontaviranomaisilla on valtuudet tutkia tietynlaisia rahoituslaitoksia, rahoitustuotteita, kuten haitallisia tuotteita, ja rahoitustoimintoja, kuten kattamatonta lyhyeksi myyntiä, arvioida näiden laitosten rahoitusmarkkinoille luomat riskit ja antaa tarvittaessa varoituksia. Tietyissä rahoituslainsäädännön mukaisissa tapauksissa Euroopan valvontaviranomaiset voivat kieltää tietyt riskialttiit rahoitustuotteet ja -toiminnot tai rajoittaa niitä tai jopa pyytää komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksen, jolla tällaiset tuotteet ja toiminnot kielletään pysyvästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatin äänestyksessä mietintöä, jossa Euroopan parlamentti hyväksyy Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisen. Tämän viranomaisen tulisi pyrkiä parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ennen kaikkea varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sitä koskeva sääntely, joissa otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden edut, suojelemaan vakuutettuja ja muita edunsaajia, varmistamaan finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakaus ja lujittamaan valvonnan kansainvälistä koordinointia koko talouden – rahoituslaitosten ja muiden sidosryhmien, kuluttajien ja työntekijöiden – eduksi. Tässä asiakirjassa Euroopan parlamentti kehottaa komissiota selvittämään, miten voidaan edistyä kohti yhdentyneempää vakuutus- ja työeläkkeen valvontarakennetta ja pyrkiä samalla luomaan rahoituspalvelujen yhdentyneet sisämarkkinat. Ottaen huomioon, että talous- ja rahoituskriisi on aiheuttanut todellisen ja vakavan uhan sisämarkkinoiden vakaudelle, keskipitkällä aikavälillä parlamentti vaatii myös kansainvälisten laitosten valvontaa EU:n tasolla ja eurooppalaisen järjestelmän luomista EU:n kohtaamien kriisien selvittämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kansallisten markkinoiden tiiviimpi yhteenliittyminen, rahoitusmarkkinoiden useiden päätoimijoiden monikansallinen tai ainakin rajat ylittävä luonne sekä erityisesti talous- ja rahoituskriisin vaikutusten tuntuminen koko maailmassa ovat tehneet tarpeelliseksi pohtia, muotoilla ja laatia uudelleen tapa, jolla EU:n tason valvonta toimii.

Kun järjestelmää muokataan nykytilanteeseen sopivaksi, tämän päätöslauselman aiheena olevat kolme Euroopan viranomaista ovat hyvin tärkeitä, sillä niille on annettu erityisvelvoitteita uudessa rakenteessa, jonka on tarkoitus pystyä paremmin vastaamaan nykyaikana syntyviin ja jokaisen EU:n kansalaisen elämään vaikuttaviin haasteisiin.

Toivon, että nyt suunniteltava uusi rakenne onnistuu käytännössä ja että yhteiset pyrkimyksemme minimoida riskit ja turvata avoimuus ja totuus markkinoilla eivät jää nyt löydettyihin ratkaisuihin. Toivon myös, että olemme aina innokkaita oppimaan kokemuksistamme ja huomioimaan parhaat käytännöt auttaaksemme parantamaan sitä, mikä kaipaa parannusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Kolmelle niin kutsutulle Euroopan "valvontaviranomaiselle" annettu toimivalta ei rajoitu siihen, mitä viranomaisten nimi antaa olettaa. Viranomaiset tulisi liittää jäsenvaltioiden neuvostoon. Niiden ei tule saada käynnistää toimenpiteitä ilman neuvoston ennalta antamaa lupaa, ainoastaan muuttaa omaa ohjeistustaan, joka vaatii niitä suojelemaan sijoittajia, säästäjiä ja sisämarkkinoiden toimintaa yhteistyössä kansainvälisten laitosten kanssa. Äänestän tätä tekstiä vastaan. Euroopan valvontaviranomaisten toimivaltaa ja tavoitteita on tarkistettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan parlamentti on ollut rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman alusta asti keskeinen toimija rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden luomisessa, ja se on edistänyt aktiivisesti yhdenmukaistamista, avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua varmistaen samalla sijoittajien ja kuluttajien suojaamisen.

Euroopan parlamentti on jo kauan ennen rahoituskriisiä vaatinut vahvistamaan unionin tasolla kaikille toimijoille aidosti tasapuoliset kilpailuedellytykset ja nostanut samalla esiin vakavia puutteita yhä integroituneempien rahoitusmarkkinoiden EU:n tason valvonnassa. Euroopan parlamentti on kaikissa mietinnöissään kehottanut komissiota analysoimaan, miten voidaan edistyä kohti yhdentyneempää valvontarakennetta. Se on myös todennut, että on valvottava tehokkaasti markkinoiden tärkeimpien toimijoiden järjestelmäriskejä ja vakautta koskevia riskejä.

Edistyksen saavuttamiseksi kohti yhdentyneempää valvontarakennetta komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on perustaa Euroopan valvontaviranomaisten uusi verkko, joka koostuu kolmesta pilarista: ensimmäisenä pankkiala, toisena vakuutus- ja työeläkkeet ja kolmantena arvopaperimarkkinat. Lisäksi tulisi perustaa Euroopan järjestelmäriskikomitea seuraamaan ja arvioimaan rahoitusvakauteen mahdollisesti kohdistuvia uhkia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Yhden tai useamman viranomaisen perustaminen on tarpeellista mutta riittämätöntä poikkeavuuksien merkkien havaitsemiseen ja ongelmien puhkeamisen ennustamiseen rahoitusmarkkinoilla. Toisena vaiheena on sen tarkistaminen, etteivät viranomaisille osoitetut toiminnot ja tehtävät ole tarpeettomia vaan todellisia ja mahdollisia.

Uusien laitosten tarkoituksena ei ole osoittaa syyllisiä ja rangaista heitä, vaan tutkia markkinoita ja nostaa esiin kriittisiä tilanteita sekä tuoda esiin ei-toivotut suuntaukset ja toiminnat ja ehdottaa ratkaisuja. Tavoitteena ei pidä olla rankaiseminen, sillä sakkorangaistus ei voi koskaan palauttaa luottamusta. Rangaistusten sijaan on keskityttävä ongelmien torjumiseen, ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin ja näiden merkkien tunnistamiseen, sillä ne paljastavat muita paremmin mahdollisten ongelmien syntymisen. Mietinnössä analysoidaan näistä seuraavia kriittisiä tilanteita ja pyritään ratkaisemaan ne suunnittelemalla mekanismi, jolla on – ennalta arvioituna ja rahoitusmekanismeja koskevien tietojemme perusteella – erittäin hyvät mahdollisuudet toimia hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Vastauksena nykyisten rahoituspalvelujen monimutkaiseen luonteeseen kannatin äänestyksessä kuluttajansuojan asettamista Euroopan valvontaviranomaisten toiminnan ytimeen. Valvontaviranomaisilla on valtuudet tutkia tietynlaisia rahoituslaitoksia, rahoitustuotteita, kuten haitallisia tuotteita, ja rahoitustoimintoja, kuten kattamatonta lyhyeksi myyntiä, arvioida näiden laitosten rahoitusmarkkinoille luomat riskit ja antaa tarvittaessa varoituksia. Tietyissä rahoituslainsäädännön mukaisissa tapauksissa Euroopan valvontaviranomaiset voivat kieltää tietyt riskialttiit rahoitustuotteet ja -toiminnot tai rajoittaa niitä tai jopa pyytää komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksen, jolla tällaiset tuotteet ja toiminnot kielletään pysyvästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Talous- ja rahoituskriisi on tehnyt Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisesta aivan välttämättömän. Se on tuonut esiin markkinoiden valvontavälineiden puutteet ja Euroopan kansalaisten, erityisesti tallettajien, sijoittajien ja lahjoittajien, suojattomuuden. Heitä on suojeltava paremmin. Yksi tapa tämän toteuttamiseen on valvoa vakuutus- ja työeläkelaitoksia erityisen huolellisesti, mikä on mielestäni välttämätöntä, ja keskittyä rajat ylittäviin virastoihin. Tuen kollegani Peter Skinnerin laatimaa mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisesti, koska Euroopan parlamentti varoitti jo kauan ennen kriisin puhkeamista tiettyjen yhä integroituneempien rahoitusmarkkinoiden valvonnan pintapuolisesta luonteesta. Mielestäni Euroopan parlamentin laatima teksti sopii paremmin muiden mahdollisten kriisien estämisen ja paremman valvonnan tarpeeseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden avoimuutta lisäävien toimien kautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Äänestän kaiken kaikkiaan mietinnössä ehdotettujen Euroopan valvontaviranomaisten valtuuksia koskevien toimien puolesta. Vaikka Euroopan ja maailman talouksien nykytilanne on tuonut esiin rahoitusmarkkinoiden puutteet, se antaa EU:lle hyvän mahdollisuuden kehittää valvonnalle ja sääntelylle vahvemmat puitteet, jotka vastaavat paremmin globalisoituneen talouden tarpeita. Unionin on vastattava kriisiin rohkeasti, niin vakauden valvonnan ja sääntelyn makrotasolla kuin mikrotasollakin. Uuden valvontarakenteen tulisi mielestäni perustua ennalta varautumisen periaatteeseen, koska näen sen mallin perimmäisen monimutkaisuuden. Lisäksi on tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaiset pystyvät tehokkaasti menemään kansallisten rahoituslaitosten järjestelmäriskin seurantaa pidemmälle ja arvioimaan Euroopan tason rajat ylittäviä riskejä ja järjestelmäriskejä sekä kansainvälisiä järjestelmäriskejä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Tarvitsemme sääntelyä ja valvontaa, jotta voimme pysäyttää rahoituskriisin, joka on ravisuttanut maailmaa, horjuttanut talouttamme, pahentanut työttömyyttä ja nopeuttanut velkaantumistamme. Siksi meidän oli tärkeää osoittaa tukemme ja kannattaa äänestyksessä kuutta mietintöä, joissa ehdotetaan taloushallinnon kunnianhimoista ja laajamittaista uudistusta. Tämä sopimus on ensimmäinen askel kohti riippumattomia ja vahvoja viranomaisia, joita tarvitsemme eurooppalaisten etujen suojelemiseksi. Tällä äänestyksellä olemme kantaneet osamme vastuusta, sillä 1. tammikuuta 2011 perustetaan kolme viranomaista valvomaan markkinoita, pankkialaa ja vakuutusalaa sekä Euroopan järjestelmäriskikomitea, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Kuten tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista on käynyt selväksi, Euroopan yhdentymisprosessin menestyksen jatkuminen on täysin riippuvaista EU:n kyvystä löytää ratkaisuja yhdennetyn valvontajärjestelmän valtuuksien vahvistamiseksi Euroopan tasolla. Kansallinen suvereniteetti on yhä riippuvaisempi unionin rakenteiden ylivaltiollisesta interventiosta, sillä näillä rakenteilla on voimavaroja ja valtuuksia, jotka antavat niille mahdollisuuden toimia ja käynnistää strategioita yksittäisten kansallisten halujen ja tarpeiden vaikutuksen ulkopuolella. Siksi toistan kannattavani Euroopan eri rahoitusalojen toimien toteuttamisesta ja valvomisesta vastaavien Euroopan rakenteiden valtuuksien vahvistamista. Tämä koskee Euroopan pankkiviranomaista, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaista ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan komission ehdotusta päivittää joukko pankkialaa ja arvopaperimarkkinoita koskevia direktiivejä siten, että ne mukautuvat Euroopan uuteen rahoitusvalvonnan rakenteeseen, tulisi tukea. Uudessa rahoitusvalvontakehyksessä olisi mentävä pidemmälle kuin yksittäisiä rahoituslaitoksia koskevat riskit, joita kansalliset valvontaviranomaiset sääntelevät, sekä keskityttävä laajempaan järjestelmäriskin alueeseen edistäen samalla Euroopan kansainvälisellä tasolla tekemää järjestelmäriskejä koskevaa yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Viimeaikainen rahoituskriisi on nostanut esiin rahoitusvalvonnan suuria puutteita, niin yksittäisissä tapauksissa kuin koko rahoitusjärjestelmässäkin. Valvontamallit eivät ole mukautuneet rahoitusjärjestelmässä tapahtuneeseen globalisaatioon, joka saa useat rahoitusalan ryhmittymät toimimaan yli rajojen, jolloin mukana on järjestelmäriski. EU:n lainsäädännön soveltamisessa ei siksi ole ollut mukana minkäänlaista yhteistyötä, koordinointia eikä johdonmukaisuutta. Tästä syystä direktiivin tavoitteena on parantaa kaiken kaikkiaan sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla korkeatasoinen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely sekä suojelemalla tallettajia, sijoittajia ja edunsaajia. Siksi on erittäin tärkeää turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, ylläpitää julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä sekä lujittaa kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä valvonnan alalla. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän perustaminen ja sen toimivallan määrittäminen on tärkeää tehokkaan valvontamallin saavuttamiseksi kaikilla aloilla. On kuitenkin toteutettava myös monia muita toimia, jotta äskettäisiä täysin moraalittomia tilanteita, jotka vahingoittivat talouksia, osakkeenomistajia, tallettajia, veronmaksajia ja järjestelmän uskottavuutta, voidaan estää toistumasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Aikana, jolloin pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat yli rajojen, pelkkä kansallisen tason valvonta ei riitä, kuten tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on osoittanut. Meidän tulisi kuitenkin pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet valtuutensa tehdä lopulliset päätökset vakavien budjettiongelmien yhteydessä. Tämä mietintö menee kuitenkin liian pitkälle Euroopan unionin taloushallinnon suuntaan, ja äänestin siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä direktiivissä olisi määriteltävä tilanteet, joissa voi olla tarpeen ratkaista Euroopan unionin oikeuden noudattamiseen liittyvä menettely- tai sisältökysymys ja joissa valvontaviranomaiset eivät ehkä kykene ratkaisemaan asiaa omin päin. Tällöin yhden asianomaisista valvontaviranomaisista olisi voitava ottaa kysymys esille toimivaltaisen Euroopan valvontaviranomaisen kanssa. Valvontaviranomaisen tulisi noudattaa toiminnassaan sen perustamista koskevan asetuksen ja tämän direktiivin mukaista menettelyä.

 
  
  

Mietintö: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. – (PT) Rahoituskriisi on osoittanut, että rahoitusalan sääntely on riittämätöntä ja markkinavalvonnan mekanismit heikkoja. Me kaikki tiedämme, ettei pelkkä kansallisten valvontaviranomaisten välinen yhteistyö riittänyt yhtenäisillä sisämarkkinoilla, joilla toimitaan aidosti ilman rajoja. Siksi olen sitä mieltä, että Euroopan uusi valvontaviranomainen auttaa estämään tulevia kriisejä, sillä tarvitsemme entistä joustavampia laitoksia, jotka toimivat entistä nopeammin. Euroopan järjestelmäriskikomitealla on mielestäni merkittävä rooli rahoitusvakauteen mahdollisesti kohdistuvien riskien seuraamisessa ja arvioimisessa. Tarvitsemme myös säännöt, jotka antavat tasapuoliset toimintaedellytykset sekä paremman ja paremmin soveltuvan suojan tallettajille, kuluttajille, veronmaksajille ja pienille ja keskisuurille yrityksille. On ehdottoman tärkeää turvata niiden asema, jotka kärsivät kriisistä eniten, ja varmistaa luottojärjestelyt tulevissa kriiseissä. Meidän on myös kiinnitettävä erityistä huomiota suuriin rahoitusryhmittymiin, joita pidetään "liian suurina päästettäviksi konkurssiin" ja jotka voivat, kuten olemme nähneet, romahduttaa koko maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Tämä ehdotus asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta on osa rahoitusalan valvontapakettia. Paketti perustaa kolme Euroopan viranomaista valvomaan tiettyjä rahoitusalan osia: pankkeja, vakuutuslaitoksia ja rahoitusmarkkinoita. Samoin kuin kahdesta muusta valvontaviranomaisesta laadittuja jäsen Skinnerin ja jäsen Giegoldin mietintöjä, kannatin täysin myös tätä mietintöä sekä rahoitusalan valvontapakettia kokonaisuudessaan, koska se on mielestäni suuri ja ennen kaikkea välttämätön askel eteenpäin (katso jäsen Skinnerin mietinnön äänestysselitys).

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Kiitän esittelijää hänen jatkuvista ponnisteluistaan ja saavutetusta kompromissista. Nyt myönnetään yleisesti, että ensin rahoituskriisi ja sitten talouskriisi on nostanut esiin sen, miten tärkeää Euroopan on puhua yhdellä äänellä: EU ei voi olla jakautunut maailmanlaajuisen talouskriisin keskellä.

Näimme, että Euroopan unionin rahoituslainsäädäntö oli riittämätön ja että valvontamekanismit osoittautuivat tehottomiksi. Mietinnössä pyritään siksi korjaamaan nämä puutteet. Pyrkimys perustaa todellinen eurooppalainen viranomainen, jolla on selvät vastuualueet, on kiitettävä. Myös pyrkimys perustaa mekanismi tulevien kriisien ratkaisemista varten on ansiokas.

Velvollisuutemme on ennen kaikkea suojella kansalaisten ja sijoittajien etuja, sillä heidän säästönsä ovat joissain tapauksissa haihtuneet savuna ilmaan. Siksi on oikein perustaa finanssilaitosten rahoittama Euroopan rahasto, joka suojaa tallettajia tarkistuksen 137 mukaisesti. Näin ollen katson mietinnön tavoitteiden olevan tasapainossa, myös pienten ja keskisuurten yritysten selvän aseman suhteen (katso tarkistukset 169–170), sillä ne maksavat tänäkin päivänä korkeimman hinnan kriisistä. Siksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Pankkijärjestelmä, jolla on keskeinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tehtävä, pyrkii monenlaisiin tavoitteisiin ja aiheuttaa usein ei-toivottuja vaikutuksia.

Jos osakkeenomistajien päätavoite on luoda vaurautta, joidenkin sidosryhmien tavoitteena voi olla tukea yrittäjäjärjestelmää, jonka likviditeetissä on jatkuvasti puutteita, tai luoda vaurautta säästämistä tukevien rahoitusvälineiden avulla. Minkään näiden tavoitteiden kunnioitettavuutta kiistämättä emme voi jättää huomiotta vaikutusta, joka näiden yritysten johtotason päätöksillä voi olla ympäröivään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen rakenteeseen.

Politiikan velvollisuutena on siksi turvata eri toimijoiden pyynnöt ja pyytää samalla, ettei kukaan riko omia moraalisia ja sosiaalisia velvollisuuksiaan. Siksi Euroopan unionin tehtävänä on tarjota tarvittavaa valvontaa, jotta kaikki voivat saavuttaa tavoitteensa ottamatta yhteen kenenkään muun mukana olevan kanssa. Sellaisen viranomaisen perustamista, joka pystyy viemään tätä tavoitetta eteenpäin, on ylistettävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan äänestyksessä suurinta osaa mietinnön ehdotuksista ja Euroopan pankkiviranomaisen perustamista. Rahoituskriisi nosti esiin monia puutteita rahoitusvalvonnassa ja erityisesti unionin pankkijärjestelmässä. Tämä sai Euroopan kansalaiset ymmärtämään, että parlamentti ja komissio toteuttivat kiireellisiä toimia. Myöhemmin, tässä tilanteessa, jossa nyt olemme, meidän tehtävämme on kehittää torjuntamekanismeja, joiden avulla voimme sopeuttaa Euroopan talouden paremmin mahdollisiin tuleviin sokkeihin. Tämän kannalta Euroopan pankkiviranomaisen perustaminen on tärkeä panostus rahoitusvalvontaan, sillä pankkiviranomainen vastaa kriisienhallinnan toimintatavan ja hallintomallin toteuttamisesta varhaisvaiheen toimenpiteistä mahdollisten maksukyvyttömyysongelmien ratkaisemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä esitetään innovatiivisia ehdotuksia rahoituslaitosten ja erityisesti rajat ylittävää toimintaa harjoittavien rahoituslaitosten valvonnasta. Pidän tärkeänä, että suuriin rahoitusryhmittymiin kiinnitetään asiakirjassa erityishuomiota, sillä niiden vararikko voisi romahduttaa koko rahoitusjärjestelmän. Rahoituslaitosten rahoittaman Euroopan rahaston perustaminen suojaamaan tallettajia ja pelastamaan sellaiset vaikeuksissa olevat laitokset, joiden vararikko voisi romahduttaa koko järjestelmän, on mielestäni sopiva ratkaisu korjaamaan meidät tämänhetkiseen syvään kriisiin johtaneen järjestelmän puutteet ja tehottomuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Olemme kaikki varmasti oppineet viimeaikaisesta kriisistä yhden asian: sen, että laitosten valvontarakennetta on uudistettava perustamalla eurooppalaisia elimiä ja arvioimalla tällä tavoin uudelleen koko makro- ja mikrotaloudellisen valvonnan käsite. Euroopan pankkiviranomainen syntyy tämän seurauksena.

Maailmanlaajuinen rahoituskriisi heikensi huomattavasti luottamusta pankkialaan, ja siksi markkinat – ja eurooppalaiset yleisesti ottaen – on saatava nopeasti luottamaan uudelleen pankkien vakauteen ja sitkeyteen ja, mikä tärkeintä, palauttamaan luottamuksensa valvontaviranomaisiin. Siksi Euroopan pankkiviranomaiselle varattu rooli on hyvin ratkaiseva tulevaisuuden kannalta.

Tässä yhteydessä on täysin selvää, että kun on kyse rahoituslaitoksista, joiden vararikko voisi romahduttaa koko rahoitusjärjestelmän, emme voi olla tekemättä mitään.

Kuten kollegani jäsen García-Margallo y Marfil, jolla on ollut merkittävä rooli koko valvonta-asiassa, oikeutetusti toteaa, "tässä on kaksi vaihtoehtoa: enemmän valtaa kansallisille valvontaviranomaisille tai unionille. Enemmän protektionismia tai enemmän sisämarkkinoita." Tässä asiassa minulla ei ole epäilystäkään siitä, mihin suuntaan meidän tulee kulkea: vastaus on enemmän unionille ja enemmän sisämarkkinoita sekä tiivistä ja toimivaltaista valvontaa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan pankkiviranomainen tehostaa rahoitusmarkkinoiden nykyisen valvontajärjestelmän perusteellista uudistusta, jonka EU:n toimielimet ovat nyt käynnistäneet. Tämä takaa rakenteellisen perustan riittävin valtuuksin toteutettaville toimille, joilla estetään viimeisimmän maailmanlaajuisen rahoituskriisin toistuminen, sillä yhteiskunta ja maailmantalous eivät kestäisi sitä. Kansallisten viranomaisten toimiin perustuvan valvontajärjestelmän hyväksyminen on täysin epäasianmukaista, sillä niiden toimivalta päättyy valtion rajalla, kun taas markkinatoimijat ovat rahoituslaitoksia, jotka toimivat koko rajattomalla EU:n alueella. Siksi haluan kiittää esittelijää pienten ja keskisuurten yritysten tärkeyden korostamisesta ja ehdotuksen eurooppalaisesta näkökulmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä on yksi rahoitusalan valvontapakettiin sisältyvistä mietinnöistä ja perustuu ehdotukseen asetuksesta, jolla perustetaan Euroopan pankkiviranomainen kiinteäksi osaksi Euroopan finanssivalvojien järjestelmää.

Yhdessä asetuksen artiklassa todetaan, että viranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä vaikuttavuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta.

Myös tässä tapauksessa nämä ovat päätöksiä, jotka eivät muuta asian ydintä, joka on rahoitusalan keinottelu. Ellei johdannaismarkkinoista ja veroparatiiseista tehdä loppua, Euroopan viranomaisten perustaminen näillä alueilla on käytännössä hyödytöntä.

Äänemme mietintöä vastaan on ennen kaikkea protesti sen johdosta, ettemme ole vielä nähneet yhtään ehdotusta veroparatiisien lopettamisesta, pääoman liikkeiden verottamisesta tai johdannaismarkkinoiden lakkauttamisesta.

Koko rahoitusalan paketista käy selvästi ilmi, että sillä pyritään luomaan illuusio siitä, että kriisin aiheuttamat ongelmat ollaan ratkaisemassa. Siinä ei kuitenkaan käsitellä perusongelmia, jotka antavat rahoitusryhmittymille mahdollisuuden saada suuria voittoja keinottelemalla, myös sellaisten jäsenvaltioiden valtionvelalla, joiden talous on muita hauraampi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) perustaminen on osa ehdotuksia, jotka komissio antoi de Larosièren helmikuussa 2009 laatiman raportin suositusten seurauksena. Kannatan Euroopan pankkiviranomaisen perustamista EU:n vastauksena finanssi- ja talouskriisiin, joka on luonut todellisia ja vakavia sisämarkkinoiden vakauteen kohdistuvia riskejä. Tämä yleiseurooppalainen valvontajärjestelmä on suunniteltu luomaan tiivistä yhteistyötä ja koordinointia kansallisten viranomaisten ja EU:n viranomaisten välille EU:n rahoitusjärjestelmän vakauden takaamiseksi. Se korjaa eri kansallisten järjestelmien väliset puutteet. Euroopan keskuspankkien johtajista koostuva uusi komitea valvoo ja torjuu makrotaloudellisia riskejä, kun niitä nousee esiin Euroopassa. Euroopan pankkiviranomainen tekee rahoituslaitoksiin suoraan sovellettavia päätöksiä ja varoittaa komissiota vaarallisista tuotteista ja markkinatoimista. Pankkiviranomaisella on myös keskeinen rooli järjestelmäriskien tunnistamisessa, ja se osallistuu kriisin ratkaisemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), kirjallinen. – (DE) Kannatin äänestyksessä jäsen Garcia-Margallon erinomaista mietintöä, joka on merkittävä osa rahoitusalan valvontapakettia. Kristallinkirkkaat vaatimuksemme – kaksi vuotta maailmanlaajuisen rahoituskriisin puhkeamisen jälkeen – kertovat kunnianhimoisesta hankkeesta. Tulevassa Euroopan pankkiviranomaisessa (EPV) yhdistyvät kansallisten rahoituspalveluntarjoajien valvontaviranomaiset. Tämä on välttämätöntä, jotta tiiviisti yhteen kytkeytyneet rahoitusmarkkinat saadaan hallintaan. Pakolliset tekniset standardit on kehitettävä yhtenäisen eurooppalaisen säännöstön luomiseksi. Tavoitteena on estää tehokkaasti kilpailun vääristyminen rahoitusmarkkinoilla ja tehdä loppu liiallisesta keinottelusta. Rahoitusmarkkinoiden liiketoimista on tultava avoimempia. Siksi meidän on seurattava riskialttiita tuotteita, kuten johdannaisia ja lyhyeksi myyntiä. Kuluttajien ja pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ei ole hyväksyttävää, että toimijat salaavat suuren osan toiminnoistaan rahoitusmarkkinoiden valvonnalta. Me Euroopan parlamentin jäsenet olemme hyödyntäneet tehokkaasti poliittista painoarvoamme, jonka olemme saaneet Lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä 1. joulukuuta 2009. Olemme osoittaneet yhtenäisyyttä yli poliittisten ryhmien rajojen ja löytäneet ratkaisuja, jotka korostavat eurooppalaista lisäarvoa. Jäsenvaltiot eivät pysty ratkaisemaan kriisejä toimimalla yksin. On aika käynnistää tehokas pankkialan valvonta, joka estää aina – kuten komission jäsen Barnier totesi – kriisiä muuttumasta katastrofiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Viimeaikainen rahoituskriisi on nostanut esiin rahoitusvalvonnan suuria puutteita, niin yksittäisissä tapauksissa kuin koko rahoitusjärjestelmässäkin. Valvontamallit ovat perustuneet kansalliseen näkökulmaan eivätkä ole mukautuneet rahoitusjärjestelmässä tapahtuneeseen globalisaatioon, joka saa useat rahoitusalan ryhmittymät toimimaan yli rajojen, jolloin mukana on järjestelmäriski. EU:n lainsäädännön soveltamisessa ei siksi ole ollut mukana minkäänlaista yhteistyötä, koordinointia eikä johdonmukaisuutta. Tästä syystä direktiivin tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla korkeatasoinen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely sekä suojelemalla tallettajia, sijoittajia ja edunsaajia. Siksi on erittäin tärkeää turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, ylläpitää julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä sekä lujittaa kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä valvonnan alalla. Euroopan pankkiviranomaisen perustaminen on mielestäni tärkeää tehokkaan valvontamallin saavuttamiseksi. On kuitenkin toteutettava myös monia muita toimia, jotta äskettäisiä täysin moraalittomia tilanteita, jotka vahingoittivat talouksia, osakkeenomistajia, tallettajia, veronmaksajia ja järjestelmän uskottavuutta, voidaan estää toistumasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), kirjallinen.(PL) Puolan näkökulmasta ja samalla myös koko unionin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että meillä on yhtenäinen lainsäädäntö. Tänään on tuotu voimaan joukko asetuksia, jotka kuuluvat rahoitusalan valvontapakettiin. Rahoituskriisi nosti esiin useita maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän puutteita, kuten sen, ettei Euroopan rahoituslaitoksia valvota asianmukaisella tavalla. Näiden puutteiden korjaamiseksi olemme hyväksyneet ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa EU:n rahoitusmarkkinoiden valvontaa.

Puola kannatti alusta asti sellaisten vahvojen ja riippumattomien valvontaviranomaisten nimittämistä, jotka voisivat tehdä sitovia päätöksiä ylikansallisella tasolla. Meille on tärkeää, että valvontaviranomaiset, jotka ovat luonteeltaan eurooppalaisia, ovat vahvoja ja saavat hyvin laajat valtuudet.

Olemme onnistuneet saavuttamaan tämän tavoitteen suurelta osin. On myös syytä huomata, että löydetyt ratkaisut ovat tyydyttäviä. Ne sovittavat yhteen 27 jäsenvaltion kansalliset edut. Tämä on suurelta osin Euroopan parlamentin ansiota. Euroopan parlamentin jäsenet ovat nyt ensimmäistä kertaa rahoituksiin liittyvissä asioissa puhuneet yksimielisesti ja päässeet sopimukseen tehtyjen päätösten legitiimiydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Aikana, jolloin pankit ja vakuutusyhtiöt toimivat yli rajojen, pelkkä kansallisen tason valvonta ei riitä, kuten tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on osoittanut. Meidän tulisi kuitenkin pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet valtuutensa tehdä lopulliset päätökset vakavien budjettiongelmien yhteydessä. Tämä mietintö menee kuitenkin liian pitkälle Euroopan unionin taloushallinnon suuntaan, ja äänestin siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Nykyinen finanssikriisi on tuonut yleiseen tietouteen sellaista, mitä parlamentti on arvostellut jo vuosia sitten: finanssialan asianmukaisen sääntelyn puuttumisen ja markkinavalvontamekanismien heikkouden.

Parlamentti varoitti, että järjestelmän kriisin välttämiseksi on tärkeää viedä eteenpäin kolmea tavoitetta, jotka ovat markkinoiden vapauttaminen, valvontamekanismien tehostaminen ja talletusten verotuksen yhdenmukaistaminen. Sääntelyn aukkojen tukkimiseksi ja valvontajärjestelmän heikkouksien lieventämiseksi ja korjaamiseksi komissio suosittaa luomaan kansallisten valvontaviranomaisten verkoston ja ottamaan käyttöön ohjekirjan tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suojaamiseksi koko unionissa.

Eurooppalainen ratkaisu tarkoittaisi, että valvontakollegioille annetaan oikeus sanella säännöt, joiden noudattaminen on pakollista, jos kansalliset valvontaviranomaiset eivät pääse sopimukseen. Parlamentin mietinnössä ehdotetaan myös, että perustettaisiin finanssilaitosten maksuilla rahoitettava Euroopan rahasto suojaamaan tallettajia ja pelastamaan sellaiset vaikeuksissa olevat laitokset, joiden vararikko voisi romahduttaa koko järjestelmän. Mietinnön perimmäisenä tavoitteena on perustaa sellainen mekanismi tulevien kriisien ratkaisemiseksi, ettei Euroopan veronmaksajien tarvitsisi kärsiä rahoitusjärjestelmän luhistumisen seurauksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska hyväksyn Euroopan komission ehdotuksen ja Euroopan parlamentin siihen ehdottamat tarkistukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen.(IT) Näinä talous- ja rahoituskriisin aikoina Euroopan unionin on hyväksyttävä vaikuttavia Euroopan kattavia toimenpiteitä tiukentamalla pankkilaitosten ja niiden rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Neljän uuden elimen perustaminen voisi osoittautua perustelluksi vaihtoehdoksi, joka takaisi tiiviin yhteistyön kansallisten valvontaelinten kanssa.

Tarkoituksena ei ole perustaa elimiä, jotka vastaavat koko toimikenttänsä valvonnasta, vaan rahoitusalan laitoksia, jotka koostuvat kansallisten valvontaelinten korkean tason edustajista ja jotka edistävät standardien ja sääntelyn yhtenäistämistä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Euroopan pankkiviranomainen arvioi kuluttajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaantimahdollisuuksia ja luoton kustannuksia.

G20-kokouksen jälkeen puheenjohtaja Barroson ja puheenjohtaja Van Rompuyn voimakkaasti tukema ajatus pankkien verottamisesta on jätetty täysin huomiotta. Kriisistä yhä kärsivässä Euroopassa tarvitaan yhteistyötä EU:n tason yhteisten sääntöjen laatimiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), kirjallinen.(PL) Kriisi on nostanut esiin puutteita unionin valvontakehyksissä, jotka jakautuivat kansallisten rajojen mukaan. Se on myös osoittanut, että ylikansallisten rahoituslaitosten valvontaa on parannettava. Euroopan unionin päättäjät katsoivat tarpeelliseksi ottaa käyttöön yhtenäisen rahoitusvalvontajärjestelmän. Vuoden ajan on tehty intensiivistä työtä ja toteutettu toimia eurooppalaisen rakenteen perustamiseksi tätä valvontajärjestelmää varten. Parlamentti vaati alusta asti unionilta vahvaa rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja suostutteli neuvostoa ja komissiota tukemaan kantaansa. Tarkoitus on perustaa kolme uutta valvontaviranomaista, joiden toimivalta ulottuu paljon nykyisten valvontaviranomaisten komiteoiden neuvoa-antavaa luonnetta pidemmälle.

Neljännen elimen, Euroopan järjestelmäriskikomitean, tehtävänä on seurata tarkkaan markkinatilannetta ja antaa varoitus Euroopan talouteen kohdistuvan riskin kasvaessa. Talous- ja rahaliitto tarvitsee hyvin toimivan Euroopan finanssivalvojien järjestelmän, ja tämänpäiväisen äänestyksen tulos on tärkeä askel tähän suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Hyvät kuulijat, Euroopan rahoitusmarkkinoiden sääntelyn riittämättömyys sekä markkinoiden valvonnan heikkous tulivat esiin rahoituskriisin aikana. Minun ei varmaankaan tarvitse muistuttaa teitä siitä, että Liettua on yksi maista, jotka ovat eniten kärsineet maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä. Yhteen aikaan Liettuan kasvu perustui lähes kokonaan lainavaroihin, jotka oli saatu edullisella luotolla nopeisiin tuottoihin tähtääviltä ulkomaisilta lainanantajilta. Liike-elämä oli tuskin päässyt jaloilleen ennen kriisin alkua. On itsestään selvää, ettei ole mitään järkeä jatkaa sellaisten mekanismien käyttöä, jotka osoittautuivat tehottomiksi kriisin aikana. Tarvitsemme nyt vahvaa ja kunnianhimoista politiikkaa luodaksemme entistä tehokkaamman, yhtenäisemmän ja kestävämmän Euroopan valvontajärjestelmän. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen tehtyihin tarkistuksiin, sillä ehdotus oli laadittu pääosin pankkien näkökulmasta, eikä siinä otettu huomioon lainanhakijoiden asemaa.

On tärkeää ottaa mukaan myös pienet ja keskisuuret yritykset, koska niiden liiketoiminta on riippuvaisempaa pankkien rahoituksesta kuin suurten yritysten. Toivon, että onnistumme perustamaan luotettavan Euroopan viranomaisen, jolla on selkeät toimivaltuudet, ja kriisinhallintamekanismin, jolla taataan, etteivät eurooppalaiset veronmaksajat joudu kantamaan suurinta taakkaa rahoitusjärjestelmän lyhytaikaisten muutosten seurauksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), kirjallinen. (EN) Tämä mietintö ja muut äänestyksessä olleet rahoitusalan valvontapakettiin kuuluvat mietinnöt ovat osoitus rahoitusalan sääntelyn uudesta aikakaudesta, jonka aikana pankit eivät voi enää hyödyntää sääntelyjärjestelmien harmaita alueita ja jonka aikana EU pystyy tarjoamaan paremman suojan riskialttiita rahoitustuotteita ja -toimia vastaan. Kuluttajien tulisi olla erityisen tyytyväisiä näihin mietintöihin, sillä Euroopan uusien valvontaviranomaisten perustaminen tarkoittaa, että EU pystyy sääntelemään rahoituslaitosten rajat ylittävää toimintaa ja varmistamaan, että pankit asettavat päätöksissään etusijalle kuluttajien edut.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), kirjallinen. (FR) Olen iloinen nähdessäni, että Euroopan parlamentti tukee laajasti poliittisen ryhmäni rahoituskriisin aikana tekemiä sitoumuksia. Euroopan finanssivalvojien järjestelmän tarkistaminen oli välttämätöntä. Kansallisten valvontaelinten välisen koordinoinnin puute lisäsi rahoituslaitosten kaatumisriskiä. Perustamalla kolme uutta Euroopan viranomaista valvomaan pankkien, rahoitusmarkkinoiden sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöiden toimintaa olemme luoneet kattavan rahoitusalan valvontakehyksen. Näin Euroopan pankkiviranomainen sääntelee pankkialaa yhdenvertaisesti ja koordinoidusti. Pankkiviranomaisella on pakkokeinovaltuudet ja lopullinen päätäntävalta, jos kansallisten pankkialan sääntelyviranomaisten kanssa ilmenee erimielisyyksiä. Rahoituslaitosten vakavaraisuuden varmistaminen sekä rahoitusmarkkinoiden ja -tuotteiden avoimuuden lisääminen takaa samalla myös paremman suojan sijoittajille, yrityksille, tallettajille ja kuluttajille. Tämä uusi työkalu ei siis ole muutamien rahoitusalan asiantuntijoiden etuoikeus, vaan todella eduksi kaikkien kannalta.

 
  
  

Mietintö: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska katson, että unionin rahoitusmarkkinat eivät voi selviytyä tai toimia asianmukaisesti, jos EU:n aluetta koskevien rahoitusvalvontajärjestelmien vaihtelu jatkuu EU:ssa. On mielestäni olennaisen tärkeää, että EU:ssa kehitetään uusi rahoitusjärjestelmä, johon sisältyy asianmukainen ja eri jäsenvaltioissa samalla tavoin toimiva rahoitusvalvonta. Tällä tavoin on mahdollista luoda järjestelmiä, joilla torjutaan nykyisen kaltaisia kriisejä, siten, että reagoidaan oikea-aikaisesti ja osallistutaan suurilla markkinoilla edelleen havaittavien järjestelmäriskien ratkaisemiseen. On elintärkeää, että näitä järjestelmiä vahvistetaan, koska ilman niitä EU joutuu jatkuvasti kärsimään vakavasta rahoitukseen liittyvästä haitasta; se horjuttaa hintojen ja rahoitusmarkkinoiden vakautta, jota pidämme hyvin tärkeänä. Voimme parantaa kilpailukykyämme ja vakauttamme maailmanmarkkinoilla sekä lujittaa vahvempaa ja turvallisempaa taloutta ainoastaan sääntelemällä ja valvomalla pankki- ja rahoitusjärjestelmiä EU:n laajuisesti ja jakamalla tietoa kurinalaisesti ja luottamuksellisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Totean vielä kerran kannattavani neuvostossa saavutettua kompromissia "rahoitusvalvontaa" koskevasta paketista (viittaan äänestysselityksiini jäsenten Skinnerin, Goulardin, Sánchez Presedon, García-Margallo y Marfilin sekä Giegoldin mietinnöistä) ja erityisesti EKP:n asemaa koskevasta kysymyksestä. Euroopan keskuspankki on osoittanut pystyvänsä selviytymään rahoituskriisistä tehokkaasti ja järkevästi. Sen on oltava keskeisessä asemassa Euroopan järjestelmäriskikomiteassa, koska panoksena on komitean uskottavuus ja tehokkuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan keskuspankki (EKP) on tähän mennessä osoittanut osaavansa hoitaa tehtävänsä hyvin. Frankfurtissa suhtauduttiin vakavasti inflaation torjuntaan, eikä hintoja ole nostettu järjestelmällisesti asetettua tavoitetta korkeammalle euron liikkeelle laskun jälkeen.

Tämä johtuu EKP:n virkamiesten ammattitaitoisuudesta sekä rahoitus- ja tutkimusalalla tapahtuneista jatkuvista muutoksista, joilla on pyritty varmistamaan politiikkojen tehokas valvonta ja alan johtavien toimijoiden vauhdissa pysyminen. Lisäksi EKP:n saavuttaman maineen, joka perustuu osittain Bundesbankin vaikuttavaan perintöön, vuoksi oli mahdollista rajoittaa kriisin laajuutta Euroopassa; samoin oli havaittavissa merkkejä, jotka osoittivat, että kellään ei toistaiseksi ollut ollut toimivaltaa toteuttaa toimia.

Euroopan keskuspankki on näin ollen paras ehdokas hoitamaan keskeistä tehtävää unionin uuden valvontajärjestelmän kehyksessä. Asettamatta toiveita liian korkealle on kuitenkin varmasti syytä odottaa hyviä suorituksia elimeltä, joka on tähän mennessä osoittanut, että sillä on taitoa, toimivaltaa ja tietoa.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska katson, että rahoitusvalvonta edellyttää unionin ulottuvuutta. Odotuksiemme ei kuitenkaan pidä olla naiiveja. Uuden rahoitusalan rakenteen ansiosta emme pysty kokonaan välttämään talous- ja rahoituskriisejä. Toisaalta Euroopan unioni saa oikeudellisen kehyksen, jolla tuetaan nopeampien toimien toteuttamista. Euroopan keskuspankki on toimielin, joka osoitti toimivuutensa talouskriisin aikana toteuttamalla nopeita ja tehokkaita toimia. Tästä syystä pidän myönteisenä, että vastaperustettu viranomainen eli Euroopan järjestelmäriskikomitea sijoitetaan EKP:n alaisuuteen. Pahoittelen kuitenkin päätöstä, jonka mukaan EJRK:lle ei anneta toimivaltaa määrätä sanktioita jäsenvaltioille tai rahoituslaitoksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Ehdotettu rahoitusalan valvonta- ja sääntelyrakenne, josta keskustellaan parhaillaan unionissa, ei voi toimia tehokkaasti, jos valvonta on edelleen hajanaista kansallisella tasolla. Tämän periaatteen pohjalta äänestän mietinnön puolesta. On selvästi mahdotonta välttää tulevia kriisejä. Sen sijaan on mahdollista lieventää niiden sosiaalista ja taloudellista vaikutusta unioniin kehittämällä entistä hiotumpia mikro- ja makrotason valvontajärjestelmiä. Euroopan järjestelmäriskikomitea on makrotason vakauden valvojana näin ollen keskeisessä asemassa. Koska se ei voi määrätä toimenpiteitä tai sanktioita jäsenvaltioille tai rahoituslaitoksille, sen toiminnan uskottavuuden takeena on erityisesti Euroopan keskuspankin arvovalta ja hyvä maine.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Se, mitä opimme kaikki äskettäisestä kriisistä, on, että institutionaalista valvontarakennetta on uudistettava luomalla EU:n toimielimiä ja että samassa yhteydessä on tarkasteltava uudelleen koko makro- ja mikrotason valvonnan käsitettä.

Kuten olen saanut tilaisuuden todeta lukemattomia kertoja, EU:n valvontaviranomaisten olemassaolo ei pelota minua, vaan pidän sitä välttämättömänä. Keskeistä on myös, että ne voivat hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja toimivaltaisesti markkinoiden ja niiden toimijoiden luottamusta vahvistaen. Unionissa on kehitettävä kiireellisesti erityisvalmiuksia, jotta makrotason valvonnan avulla voidaan paljastaa järjestelmäriskit – toisin sanoen, jotta havaitaan rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit unionissa – ja tarvittaessa soittaa hälytyskelloja ja varmistaa, että tilannetta valvotaan.

Valvontarakenne, jota olemme parhaillaan hyväksymässä, ja erityisesti Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), joka ei pysty määräämään toimenpiteitä tai sanktioita jäsenvaltioille tai rahoituslaitoksille, on kuitenkin pitkälti riippuvainen siitä, että Euroopan keskuspankki (EKP) pystyy toteuttamaan toimia ja hoitamaan sille annetut tehtävät. EKP:n arvovalta ja maine antavat mielestäni lisäarvoa uudelle EJRK:lle.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tarve varmistaa suotuisat olot rahoitusmarkkinoita koskevien EU:n valvontatoimien vahvistamiseksi ja tehostamiseksi on johtanut parlamentin tekemään lujaan sitoumukseen, josta on tullut entistä selvempi ja arvostetumpi tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin edetessä. Kunkin jäsenvaltion yksilöllisiin näkemyksiin perustuva valvontajärjestelmä on osoittautunut entistä käyttökelvottomammaksi ja epäluotettavammaksi, kun otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuisuus. Kehittyessään ne integroituvat toisiinsa entistä tiiviimmin. Kannatan tästä syystä tätä luonnosta parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asianmukaisen teknisen tuen avulla ja Euroopan keskuspankin valmiuksia ja varoja hyödyntämällä Euroopan järjestelmäriskikomitea nousee epäilemättä keskeiseen asemaan pyrittäessä siihen, että EU voisi toteuttaa toimia aikaisemmin ja nopeammin analysoimalla järjestelmiin liittyviin suuntauksiin koskevaa tietoa ja määrittelemällä mahdolliset riskit. Tämä on olennaisen tärkeää, kun tarkoituksena on estää uudet kriisit tai, jos ne ovat väistämättömiä, lieventää niiden kielteistä vaikutusta ja määrittää nopeasti keinot, joilla tällaista suuntausta voidaan torjua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Vaikka saattaakin olla johdonmukaista perustaa järjestelmäriskejä tarkkaileva valvontaelin, on paljon vähemmän johdonmukaista asettaa se Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnan alaisuuteen. Tällaisen elimen olisi todella oltava valtioiden välinen. Tätä ei ehdotukseen sisälly. Toimielin, jonka puheenjohtaja on yksityisten toimijoiden etua edistävää euroliberaalia suuntausta sokeasti noudattavan EKP:n pääjohtaja, ei milloinkaan tee kyseisten tahojen etujen vastaisia ehdotuksia. Äänestän tätä mietintöä vastaan, jossa kannatetaan EKP:n valvontavaltaa Euroopan järjestelmäriskikomiteaan nähden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tarve vastata tulevaan rahoituskriisiin sekä uudet makro- ja mikrotason valvontamallit ovat johtaneet Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja Euroopan finanssivalvojien järjestelmän perustamiseen. Uuden järjestelmän tehokkuus on kuitenkin sidoksissa Euroopan keskuspankin (EKP) arvovaltaan, koska uusi EJRK ei pysty määräämään toimenpiteitä tai sanktioita jäsenvaltioille tai rahoituslaitoksille eivätkä sen varoitukset ole sitovia. Tämän uuden valvontaelimen, jota EKP koordinoi ja jonka alaisuudessa se toimii, tehtävänä on ennakoida tulevia kriisiskenaarioita, jotta voidaan toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimia uusien kriisien välttämiseksi. On myös syytä varmistaa, että valittaessa henkilöitä johtotehtäviin koko järjestelmän kehyksessä, valinnat perustuvat todellista osaamista ja ansioituneisuutta koskeviin kriteereihin eivätkä poliittisin perustein tapahtuvaan vallanjakoon jäsenvaltioiden välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen.(IT) EU on luomassa puitteita rahoitusvakauden turvaamiseksi. Uusien ja vakavien rahoituskriisien riskin välttämiseksi Eurooppa tarvitsee institutionaalisen kehyksen, jolla pystytään ratkaisemaan systeemisesti merkittävien rahoituslaitosten maksukyvyttömyys.

Tarkoituksena on perustaa uusi makrotason vakauden valvoja, Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) ja uusi mikrotason vakauden valvoja, Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ). Niiden tehokkuus taataan EKP:n arvovallan avulla, koska uusi EJRK ei pysty määräämään toimenpiteitä tai sanktioita jäsenvaltioille tai rahoituslaitoksille eivätkä sen varoitukset ole sitovia. Niinpä niiden tehokkuus riippuu EKP:n hyvästä maineesta ja sen henkilöstön tunnustetusta asiantuntemuksesta.

Valvontarakenteen perimmäinen tavoite on välttää tämänhetkisen kriisin kaltaisia dramaattisia tilanteita tulevaisuudessa sekä varmistaa rahoitusvakaus. Rahoitusmarkkinoiden uuden sääntely- ja valvontapolitiikan menestyksen ytimenä on juuri mikrotason ja makrotason vakauden valvonnan välinen yhteys. Tällä tavoin EJRK:n sihteeristön tärkeänä tehtävänä on varmistaa kyseisten tietojen tehokas ja nopea vaihto.

 
  
  

Mietintö: Sven Giegold (A7-0169/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska Euroopan parlamentti on aina ollut hallitsevassa ja keskeisessä asemassa rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden luomisessa, ja se on edistänyt aktiivisesti yhdenmukaistamista, avoimuutta ja kilpailua varmistaen samalla suojelua eniten tarvitsevien eli piensijoittajien ja kuluttajien laajemman ja paremmin mukautetun suojaamisen. Olemme jo toistuvasti vaatineet tällaisten edellytyksien luomista ja huomauttaneet rahoitusmarkkinoiden valvontaan liittyvistä puutteista. Kehotan näin ollen Euroopan komissiota tarkastelemaan parasta mahdollista keinoa siirtyä kohti integroidumpaa valvontarakennetta samalla, kun pyritään panemaan täytäntöön ongelmallinen prosessi eli luomaan entistä elinvoimaisemmat rahoituspalvelujen yhdentyneet sisämarkkinat. Toivon, että voimme tämän mietinnön myötä osallistua sellaisen EU:n elimen perustamiseen, joka ottaa tosiasiallisen vastuun unionin määrätietoisen yhdenmukaistamisprosessin edistämisestä, ja että siitä tulee maailmanlaajuinen esimerkki.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Tämä ehdotus asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta on osa rahoitusalan valvontapakettia. Paketissa perustetaan kolme Euroopan viranomaista valvomaan tiettyjä rahoitusalan osia: pankkeja, vakuutuslaitoksia ja rahoitusmarkkinoita. Samoin kuin kahdesta muusta valvontaviranomaisesta laadittuja jäsenten Skinnerin ja García-Margallo y Marfilin mietintöjä kannatin täysin myös tätä mietintöä sekä rahoitusalan valvontapakettia kokonaisuudessaan, koska se on mielestäni suuri ja ennen kaikkea välttämätön askel eteenpäin (katso jäsen Skinnerin mietinnön äänestysselitys).

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustaminen on osa EU:n strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n markkinavalvontaviranomaisten asemaa. Tarkoituksena on välttää sellaisiin järjestelmäriskeihin, jotka ovat horjuttaneet rahoitusmarkkinoita syyskuusta 2008 alkaen ja sen jälkeen lähes jokaisen valtion taloutta, johtavien tilanteiden syntyminen. Tähän viranomaiseen liittyvä uusi ominaisuus ei ole se, että sille annetaan keskitetty valvontavalta, koska tältä osin huomioon voidaan ottaa kaikki muut Euroopan finanssivalvojien järjestelmän muodostavat viranomaiset, vaan se, että unionin viranomaisen tehtäväksi annetaan ensimmäistä kertaa markkinoiden toimijoiden välitön valvonta, mikä edellyttää myös osallistumista lupien myöntämiseen, tutkimuksien suorittamiseen ja sanktioiden määräämiseen.

Tämä tapahtuu aikana, jolloin aikaisempi valvontajärjestelmä rajoittui pelkästään sääntelyyn ja ehdotuksien laatimiseen, jotka sitten toimitettiin jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille. Suhtaudun vilpittömän hyväksyvästi ja uteliaasti tähän haasteeseen ja odotan mielenkiinnolla sitä, miten direktiivien määräykset pannaan täytäntöön ja mitkä asiat muuttuvat viraston perustamisen seurauksena (tarkoitan luottoluokituslaitoksista annettua direktiiviä, jossa keskeisimmät toimijat ovat paitsi erittäin tärkeitä myös maailmanlaajuisesti merkittäviä toimijoita).

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tämä uusi Euroopan valvontaviranomainen on nyt osa rahoitusalan valvontaa koskevaa yhteisön valvontarakennetta. Se vastaa erityisesti tiettyjen toimielimien mikrotason vakauden valvonnasta. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella on erityisen tärkeä asema luottoluokituslaitoksien sääntelyn ja valvonnan kannalta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä talous- ja raha-asioiden valiokunta on saavuttanut tältä osin. Äänestin mietinnön puolesta esittelijän laatimassa muodossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin mietinnön puolesta, vaikka saavutettu edistys ei vastaakaan vuonna 2009 G20-huippukokouksissa annettuja lupauksia, joiden mukaan jäsenvaltioiden päämiehet sitoutuivat rahoitustuotteiden ja -laitoksien tehokkaaseen ja kurinalaiseen sääntelyyn. Lainsäädäntöpaketilla ei voida kuitenkaan korvata taloudellisen hallinnon puutetta. Ilman verotuksen yhdenmukaistamista, yhteistä teollisuuspolitiikkaa ja kasvua ja työpaikkoja edistäviä voimakkaita aloitteita emme pysty vastustamaan markkinapainetta emmekä varmistamaan, että yhteisössä tuotettu vauraus jaetaan tasapuolisesti kaikkien kansalaisten kesken.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Äänestän Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisen puolesta samanlaisista syistä ja koska pidän sitä yhtä tärkeänä kuin Euroopan pankkiviranomaisen perustamista. Teen niin, koska markkinoiden alttius rahoituskeskuksissa viime vuosina ilmenneelle intensiiviselle keinottelulle ja EU:n yrityksien romahtamiselle sekä seurauksille, joita tästä on aiheutunut unionin sisämarkkinoiden ja talouden dynamiikalle, on osoittanut, että on vahvistettava EU:n markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden sääntelyä. Tämä on myös käynyt ilmi Lehman Brothersin kaltaisten tapauksien yhteydessä, jotka paljastivat unionin heikkoudet globalisoituneessa maailmassa. Olen sitä mieltä, että Euroopan vakausrahaston perustaminen, mitä mietinnössä ehdotetaan, olisi tarkoituksenmukainen keino osallistua kaikkein riskialttiimpien rahoituslaitoksien valvontaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä suositellaan EU:n rahoitusmarkkinoiden uudistamista takaamalla valvonta ja ottamalla käyttöön tehokkaampia sääntöjä, joilla voidaan paremmin määrittää rahoitusjärjestelmään liittyvät riskit. Kannatan näitä toimia, koska niiden myötä luodaan rajat ylittäviä laitoksia EU:ssa valvova yhteinen Euroopan valvontaviranomainen ja EU:n mekanismi sellaisten kriisien ratkaisemiseksi, jotka saattavat vaikuttaa näihin laitoksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Se, mitä opimme kaikki äskettäisestä kriisistä – riippumatta poliittisesta vakaumuksestamme tai maailmankatsomuksestamme – on, että institutionaalista valvontarakennetta on uudistettava luomalla EU:n toimielimiä ja että samassa yhteydessä on tarkasteltava uudelleen koko makro- ja mikrotason valvonnan käsitettä.

Saavuttamaamme sopimukseen, josta äänestimme tänään, liittyy lukemattomia myönteisiä seikkoja. Yksi niistä on sellaisten riippumattomien EU:n elimien perustaminen, joiden tehtävänä on valvoa pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja rahoitusmarkkinoita. Nämä elimet eivät korvaa kansallisia valvontaelimiä vaan tekevät niiden kanssa yhteistyötä pyrkien hoitamaan vakauden valvontaa ja järjestelmäriskien analysointia koskevat tehtävänsä, jotta estetään se, että yhteisön pankkiala ja rahoitusmarkkinat joutuvat uudelleen vastaavanlaajuiseen kriisiin.

Luottamus on pyrittävä palauttamaan kiireellisesti, koska rahoitusmarkkinat ovat kärsineet vakavia seurauksia kriisin johdosta. Tämä riippuu suuressa määrin valvontaviranomaisten asemasta: niiden on hoidettava tehtävänsä asiantuntevasti ja tehokkaasti tarvittavan luottamuksen palauttamiseksi sijoittajiin ja yrityksiin nähden.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Jos tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden ja spekulatiivisten markkinoiden tehokas sääntely, ja kun otetaan huomioon unioniin ja kehitysmaihin vakavasti vaikuttaneeseen kriisiin johtaneet olot, on keskeisen tärkeää varmistaa tehokkaiden toimien toteuttaminen arvopapereihin kohdistuviin liiketoimiin nähden parlamentin ja muiden yhteisön toimielimien pyrkimyksien mukaisesti. Tavoitteena on luoda rakenteellinen perusta seurantaa, arviointia, valvontaa ja toimien toteuttamista varten, minkä avulla estetään toimivan oikeudellisen kehyksen yhteydessä sellaisten tilanteiden toistuminen, jotka johtivat vallitsevan taloudellisen, rahoituksellisen ja sosiaalisen kriisin puhkeamiseen. Tässä yhteydessä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on taattava asianmukainen oikeushenkilön asema sekä oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus, jotta varmistetaan markkinoiden turvallisuus ja vakaus sekä liiketoimien avoimuus uusien järjestelmäriskien välttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Uusien virastojen avulla lisätään olemassa olevaa yhteistyötä kansallisten valvojien välillä ja edistetään johdonmukaisempaa lähestymistapaa rahoituspalvelualan valvontaan. Uusissa virastoissa voidaan puuttua nykyisen valvontajärjestelmän heikkouksiin ja varmistaa, että joissakin Euroopan valtioissa jonkin aikaa ilmenneet ongelmat eivät toistu. Näillä EU:n tason tarkistuksilla täydennetään toimia, joita Irlannin hallitus on jo toteuttanut vahvistaakseen Irlannin rahoituspalvelualan sääntelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), kirjallinen. – (FR) En voinut äänestää rahoitusalan valvontaa koskevan paketin puolesta, koska olin poissa Strasbourgista: edustin Euroopan parlamenttia Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liiton (ASEAN) parlamenttien välisen edustajakokouksen vuosikokouksessa, joka järjestettiin Hanoissa 20.–25. syyskuuta 2010. Korostan, että annan paketille täyden tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta laaditun Giegoldin mietinnön puolesta, koska Euroopan unioni tarvitsee kiireellisesti välineitä, joilla voidaan valvoa rahoitusmarkkinoita, jotta vältetään uudet rahoitus- ja talouskriisit. Tämän viranomaisen perustamisen ja muun "valvontapaketin" yhteydessä perustettujen viranomaisten myötä saamme tilaisuuden siirtyä pelkästään kansallisten viranomaisten, joiden edut saattavat toisinaan erota suurestikin, toimien koordinoimisesta todellisiin unionin viranomaisiin. Täten luottoluokituslaitokset, jotka ovat suurelta osin vastuussa rahoituskriisin aiheuttamisesta, ovat tästä lähtien EU:n välittömässä valvonnassa. Tämä on kiistatta oikeansuuntainen askel, vaikka vielä on paljon tehtävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) On syytä tukea Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamista osana komission ehdotuksia, joita se teki helmikuussa 2009 annetun de Larosièren raportin suosituksien perusteella. Tämän viranomaisen avulla vahvistetaan merkittävästi rahoitusalan valvontaa yhteisössä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen tekee rahoituslaitoksiin suoraan sovellettavia päätöksiä ja varoittaa komissiota vaarallisista tuotteista ja markkinatoimista. Lisäksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on keskeisessä asemassa määriteltäessä järjestelmäriskejä ja osallistuu kriisien ratkaisemiseen. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös kriisitilanteessa ja toimivaltansa puitteissa tehdä yksinkertaisella enemmistöllä päätöksiä, joilla kansalliset valvontaviranomaiset velvoitetaan toteuttamaan tiettyjä toimia. Tällaisten toimien on edistettävä rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), kirjallinen. – (IT) Äänestin mietinnön puolesta, koska olen tyytyväinen Eurooppa-neuvoston kanssa saavutettuun sopimukseen. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustaminen on hyvin tärkeä tulos Euroopan parlamentin kannalta, joka hyödynsi asiantuntemustaan parantaakseen asetuksen laatua, mutta se on myös tulos, josta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä on erityisen ylpeä.

Olemme nimittäin aina pyrkineet poistamaan alaa koskevan sääntelyn merkittävät aukkokohdat ja poistamaan valvontajärjestelmien epävakaisuuden. On hyvin tärkeää varmistaa Euroopan järjestelmäriskikomitean yhdentyminen Euroopan valvontaviranomaisten kanssa sekä laajempien toimivaltuuksien myöntäminen uusille viranomaisille. Siten osallistutaan ratkaisevalla tavalla asianmukaisen EU:n ulottuvuuden antamiseen näille välineille.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Viimeaikainen rahoituskriisi on nostanut esiin rahoitusvalvontaan liittyviä vakavia puutteita, niin yksittäisissä tapauksissa kuin koko rahoitusjärjestelmässäkin. Valvontamallit perustuivat kansalliseen näkökulmaan eivätkä ne mukautuneet rahoitusjärjestelmässä tapahtuneeseen globalisaatioon, minkä yhteydessä eri rahoitusryhmät toteuttavat rajat ylittäviä toimia tähän liittyvine järjestelmäriskeineen. EU:n lainsäädännön soveltamiseen ei näin ollen ole liittynyt minkäänlaista yhteistyötä, koordinointia eikä johdonmukaisuutta. Tästä syystä direktiivin tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla korkeatasoinen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely sekä suojelemalla tallettajia, sijoittajia ja kaikkia edunsaajia. Siksi on erittäin tärkeää turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, ylläpitää julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä sekä lujittaa kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä valvonnan alalla. Euroopan rahoitusmarkkinoista vastaavan viranomaisen perustaminen on mielestäni olennaisen tärkeää tehokkaan valvontamallin saavuttamiseksi. On kuitenkin toteutettava myös monia muita toimia, jotta hiljattain syntyneitä täysin moraalittomia tilanteita, jotka vahingoittivat talouksia, osakkeenomistajia, tallettajia, veronmaksajia ja järjestelmän uskottavuutta, voidaan estää toistumasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska katson, että Euroopan unioni on joutunut tähän kriisiin laajalti siitä syystä, että arvopapereiden, pankkien varojen ja eläkerahastojen valvonta on ollut riittämätöntä. Sen lisäksi, että valvomme rahoitusmarkkinoita ja määrittelemme riskejä, meidän on myös kehitettävä järjestelmä, jolla estämme rahoituskeinottelun ja vilpillisen tilinpäätösraportoinnin.

Vasta silloin Euroopan unioni voi reagoida oikea-aikaisesti eri jäsenvaltioissa vallitsevaan tilanteeseen; tarkoitan tällä Latviaa, Kreikkaa ja Unkaria, jotka ajautuivat lähes maksukyvyttömyyden partaalle. On yhtä lailla tarpeen ilmoittaa niiden henkilöiden nimet, jotka antoivat väärää tietoa EU:ssa ja salasivat EU:n eri jäsenvaltioissa vallitsevan todellisen sisäisen tilanteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Aikana, jona markkinat toimivat yli rajojen, yrityksien pelkästään kansallinen valvonta ei riitä, kuten tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on osoittanut. On kuitenkin syytä pitää myönteisenä, että jäsenvaltiot ovat säilyttäneet toimivaltansa lopullisten päätöksien tekemisestä vakavien talousarvioon liittyvien ongelmien yhteydessä. Tämä mietintö menee kuitenkin liian pitkälle Euroopan unionin taloushallinnon suuntaan, ja äänestin siksi tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestin tyhjää. Makro- ja mikrotason vakauden valvontajärjestelmä on yhtäältä edistysaskel nykyiseen tilanteeseen nähden, jossa valvontatoimet eroavat valtiosta toiseen. Euroopan valvontaviranomaisista annetussa lainsäädäntöehdotuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, miten suhtautua rahoitusalan yrityksiin, jotka ovat jo valmiiksi niin suuria ja monialaisia, että unioni ei voi sallia niiden ajautumista konkurssiin, kun otetaan huomioon niihin tällä hetkellä liittyvä järjestelmäriski. Asiakirjassa on tehtävä selväksi, että tällaiset yritykset on jaettava osiin ja ne yrityksen osat, jotka käyttävät toiminnassaan epäavoimia rahoitustuotteita, on lakkautettava.

Asiakirjassa ei myöskään tarkastella riittävän määrätietoisesti ongelmaa, joka liittyy luokituslaitoksiin. Parlamentin olisi pitänyt ilmaista selvemmin, että "markkinaksi" itsensä luokittelevan luokitusoligopolin tehtävänä ei ole määrittää valtionvelan hintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska hyväksyn komission ehdotuksen parlamentin siihen esittämine tarkistuksineen. Viranomaisen on pyrittävä kohentamaan sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sitä koskeva sääntely, missä otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden edut ja rahoituslaitosten moninainen luonne.

 
  
  

Mietinnöt: Peter Skinner (A7-0170/2010), Sylvie Goulard (A7-0168/2010), Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010), José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010) ja Sven Giegold (A7-0169/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään lainsäädäntöä, jolla perustetaan uusia EU:n rahoitusalan valvontaviranomaisia (pankki-, vakuutus-, eläke-, arvopaperi- ja markkina-alaa varten) ja Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK). Sen lisäksi, että tänään toimitetulla äänestyksellä vakiinnutetaan EU:n rahoitusalan valvonta, äänestys on myös EU:n uuden rahoitusalaa koskevan rakenteen luomisen ja yhteisön rahoitusmarkkinoiden voimakkaamman sääntelyn merkkipaalu. Unionin laajuinen sääntely on ainoa mahdollinen vastaus meihin kohdistuviin rahoitusalan haasteisiin ja jotta estetään paluu rahoitukselliseen kaaokseen. Näin korostetaan EU:n merkitystä aikana, jolloin uudelleenkansallistaminen nostaa päätään. Valvontaviranomaiset ovat tärkeämmässä asemassa kuin alun perin suunniteltiin, ja niillä on todellista valtaa Euroopan parlamentin hellittämättömien vaatimuksien ansiosta.

Joidenkin Euroopan parlamentin jäsenien muodostama, eri poliittisten ryhmien yli ulottuva liittouma pyrki varmistamaan, että viranomaisille annettiin todellista valtaa huolimatta joidenkin jäsenvaltioiden vastustuksesta, jotka kieltäytyivät ottamasta opiksi rahoituskriisistä. Vaikuttaa valitettavasti siltä, että parlamentin on jatkettava toimiaan sen varmistamiseksi, että uudet viranomaiset pystyvät toteuttamaan merkityksellisiä valvontatoimia. Tämä tarkoittaa sen varmistamista, että uusilla viranomaisilla on riittävästi henkilöstöä ja että niillä on välitön valvontavalta markkinoiden infrastruktuuriin nähden (kuten keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit). Vihreä ryhmä toteuttaa jo tämänsuuntaisia toimia muiden tärkeimpien poliittisten ryhmien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) "Rahoituspaketista" toimitettu lopullinen äänestys merkitsi parlamentin kanssa käytyjen, rahoitusalaa koskevaan vähimmäistason yhteisön sääntelyyn liittyvien neuvottelujen päättymistä. Äänestin rahoituspakettia vastaan, koska esitetyt vastaukset eivät olleet tarkoituksenmukaisia tämänhetkisen kriisin kannalta, ja ne soveltuisivat vielä huonommin tulevien kriisien estämiseen.

Ei riitä, että perustetaan uusia elimiä sääntelemään rahoitusalaa, erityisesti kun elimiin liittyy vakavia puutteita. Mainittakoon havainnollistavana esimerkkinä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) yleisneuvoston kokoonpano: siihen kuuluu ainoastaan Euroopan keskuspankin (EKP), komission ja kansallisten keskuspankkien edustajia.

Euroopan parlamentin hyväksymät toimet ovat parhaimmillaankin vain ensimmäinen vaihe pyrittäessä luomaan rahoituslaitoksien asianmukainen valvontajärjestelmä.

On aika kohdata tosiasiat ja havaita niin sanotun taloudellisen ja rahoituksellisen realismin aiheuttamat hyvin todelliset yhteiskunnalliset vahingot. Esitetyt ratkaisut eivät ole vastaus kriisiin eikä niistä ole minkäänlaista hyötyä.

 
  
  

Mietintö: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , kirjallinen. (FR) Mietinnössä korostetaan väärennösten ja internetissä tapahtuvien immateriaalioikeuksien loukkauksien kielteistä vaikutusta luovaan alaan kokonaisuutena, työpaikkoihin ja koko EU:n talouteen. Olen vakuuttunut siitä, että immateriaalioikeuksien suojelun edistäminen edellyttää internetin laillisen sisällön houkuttelevuuden lisäämistä. Katson lisäksi sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenenä, että on olennaisen tärkeää lisätä kuluttajien tietoisuutta riskeistä, joita väärennetyt tuotteet aiheuttavat sekä terveydelle että turvallisuudelle. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta ja olen edelleen sitä mieltä, että on toteutettava toimia erityisesti nuorille suunnattujen tietoisuutta lisäävien kampanjojen välityksellä väärennöksien torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin Marielle Gallon immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla laatiman mietinnön puolesta. Mietintö on valiokunta-aloitteinen – eli ei lainsäädäntömietintö – ja siinä noudatetaan mielestäni tasapainoista lähestymistapaa. Mielestäni asiaan liittyy seuraavanlainen haaste: yhtäältä on suojeltava immateriaalioikeuksia, koska niillä taataan luovuuden ja innovaation kukoistus, kun taas toisaalta on kehitettävä laillisia palveluja, joiden ansiosta mahdollisimman monet ihmiset pääsevät helposti tutustumaan internetin luovaan sisältöön. Odotan nyt, että Euroopan komissio ehdottaa malleja, joissa nämä kaksi vaatimusta yhdistyvät, eli tekijänoikeuksien suojelua taaten samalla laaja pääsy luovaan sisältöön. Katson esittelijän tavoin, että olisi toteutettava tutkimuksia, jotta voidaan arvioida EU:n digitaalisiin markkinoihin liittyviä suuntauksia ja mahdollisia parannuksia sidosryhmiä kuullen ja Euroopan parlamentin jatkuvalla osallisuudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat todellinen uhka taloudellemme ja yhteiskunnillemme, koska innovointi ja luovuus tuottavat Euroopan taloudelle todellista lisäarvoa. Immateriaalioikeuksien loukkaukset internetissä ovat saavuttaneet huolestuttavat mittasuhteet, etenkin luovan sisällön tuotannossa, eivätkä nykyiset säännökset mahdollista oikeudenhaltijoiden tehokasta suojelua internetissä siten, että taataan samalla eri osapuolien – myös kuluttajien – etujen tasapainottaminen. Pidän myönteisenä ehdotusta seurantakeskuksen perustamisesta; se toimisi välineenä, joka keräisi ja vaihtaisi tietoa kaikentyyppisistä immateriaalioikeuksien loukkauksista, minkä ansiosta olisi mahdollista selvittää internetissä tapahtuvien immateriaalioikeuksien loukkausten laajuus ja toteuttaa tarvittavia toimia EU:ssa väärennöksien ja muiden internetissä tapahtuvien immateriaalioikeuksien loukkausten torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Arvostan oikeudellisten asioiden valiokunnassa toteutettuja toimia ja esittelijän tekemää työtä, mitkä johtivat mietinnön hyväksymiseen.

Vaikka mietintö onkin laadittu muun kuin lainsäädäntöpäätöslauselman muodossa, parlamentti lähettää komissiolle viestin, jonka mukaan taiteilijoita on suojeltava, erityisesti kansallisia taiteilijoita, jotka ovat kaikkein uhanalaisimmassa asemassa internetpiratismin seurauksena.

Seuraavana on luettelo romanialaisista taiteilijoista, jotka haluavat, että mietintö hyväksytään: TAXI, MORANDI, Elena Gheorghe, George Nicolescu, Florin Chilian, Cleopatra Strătan ja Pavel Strătan, NICO, PROCONSUL, CLASS, Claudia Cream, HI-Q, VOLTAJ, Cristina Rus, DIRECŢIA 5, SMILEY, HARA, SIMPLU, SISTEM, Ştefan Hruşcă, Delia Matache, DJ PROJECT, Laurenţiu Duţă, Mihai Mărgineanu, DEEPCENTRAL, Cătălin Josan, XONIA, Z.O.B., PLANET MOLDOVA, KEO, NEXTEK, Andreea Bălan, Deepside Deejays, Aisa & DJ Yaang, Liviu Hodor, Arsenium, Andreea Bănică, BUG MAFIA, Leya, Sasha Lopez, Celia, David Deejay, GeoDaSilva, Giulia Anghelescu, SUNRISE INC, IMPACT, Alina Crişan, DJ LAYLA DYA, DJ Sava, No 7, Lili Sandu, Lavinia, Guess Who, Grasu XXL, Nelu Strătan, PARAZIŢII.

Olen tyytyväinen siihen, että saatoin antaa oman vaatimattoman panokseni tasapainoisen mietinnön menestymiseen sekä oikeudellisten asioiden valiokunnassa että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmässä hyväksyttyjen kantojen välityksellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat todellinen uhka kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle mutta myös kaikille teollisuudenaloille ja erityisesti luoville ja innovoiville aloille.

Tästä syystä on tärkeää, että päätöslauselmassa mainitut toimet pannaan täytäntöön, erityisesti ne toimet, jotka koskevat yrityksille tarjottavaa tukea ja koulutusta liittyen patenttien saamiseen ja tuoteväärennösten torjuntaan, ja toimet, jotka liittyvät EU:n, kansallisiin ja paikallisiin julkisiin tiedotuskampanjoihin väärennöksien ja piratismin kielteisestä vaikutuksesta taloudelle ja yhteiskunnalle. Olen myös samaa mieltä siitä, että on lisättävä nuorille eurooppalaisille kuluttajille suunnattuja julkisia tiedotuskampanjoja.

Korostan myös paremmin mukautettujen maksutapojen kehittämistä, jotta helpotetaan sisällön laillista hankintaa ja lisätään laillisten sähköisten siirtojen määrää EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin mietintöä vastaan, koska Marielle Gallo ja Euroopan oikeisto, jotka vertaavat teoksien jakamista muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa väärentämiseen ja varastamiseen, kannustavat miljoonia internetin käyttäjiä, jotka kuuntelevat musiikkia ja katsovat elokuvia, rikkomaan lakia. Siten he asettavat taiteilijat heidän omaa yleisöään vastaan takaamatta heille yhtään lisää rahaa. Vaikka Euroopan oikeisto on uskotellut meille aivan päinvastaista, se ei puolusta taiteilijoita vaan suuryrityksiä ja niiden vanhentunutta taloudellista mallia. Mietintö on jatkoa Ranskan hallituksen politiikalle: se on huolestuneempi suurien levy-yhtiöiden ja viihdeteollisuuden eduista kuin kansalaisten perusvapauksista. Tällaisella asenteella on mahdoton vastata luovuudelle asetettuihin haasteisiin digitaalisella aikakaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) EU:n tuotantojärjestelmän rakenne ja sen kansainvälinen kilpailuetu ovat tiiviisti sidoksissa innovaatioon ja laajasti katsottuna inhimilliseen pääomaan. Jäsenvaltioiden hyvinvointi ja vauraus perustuvat tulevina vuosikymmeninä uusien ratkaisujen tai uusien ongelmanratkaisuprosessien tutkimiseen ja kehittämiseen.

Ei taatusti ole raaka-aineiden tai alhaisten työvoimakustannuksien ansiota, että EU pystyy tällä hetkellä tuottamaan vaurautta, vaan se johtuu ajatuksien tuottamisesta, palveluntuottajien koulutuksesta ja kyvystä kehittää markkinoita hyödyttäviä uusia ajatuksia. Niinpä on olennaisen tärkeää, mitä tulee pysyvään läsnäoloomme kansainvälisissä yhteyksissä, kannustaa immateriaalioikeuksien alaisten tuotteiden luomista takaamalla oikeudenmukainen tuotto, mikä varmistetaan väliaikaisella yksinoikeudella. Todettakoon erityisesti, että mietinnössä arvostellaan syystäkin väärentämistä ja piratismia ja ehdotetaan näiden kahden vitsauksen torjumista. Samalla kannatan internetiä ja kulttuurialaa koskevien ad hoc -toimien hyväksymistä, jotta vältetään sellaiset massailmiöt, joita on vaikea torjua, ja edistetään kunniallisia toimintatapoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Internetpiratismi on tosiaan saavuttanut hälyttävät mittasuhteet, mikä vaikuttaa immateriaalioikeuksiin. Äänestin kuitenkin päätöslauselmaesitystä vastaan, koska siinä ei taata tasapainoa kaikkien osapuolien etujen välillä ja kuluttajien oikeuksille uhkaa aiheutua haittaa. Vaarana on, että sellaisella alalla, joka on saanut merkittävän aseman kansalaisten elämässä, erityisesti ilmaisunvapauden ansiosta, toteutetaan sensurointitoimia. Katson näin ollen, että asiaa on lähestyttävä tasapuolisemmin eikä pelkästään yksipuoliselta kannalta. Tämän huomioon ottaen olen sitä mieltä, että on kiinnitettävä enemmän huomiota eurooppalaisille kuluttajille tarjoutuviin tilaisuuksiin ostaa aineistoa internetistä laillisesti sen sijaan, että sitä ladattaisiin laittomasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestyksessä, joka toimitettiin immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla laaditusta Gallon mietinnöstä, on sovitettu yhteen kaksi toisiaan täydentävää oikeutta. Toinen on luodun teoksen tekijälle ja/tai julkaisijalle erityisesti kuuluva immateriaalioikeus, ja toinen on teoksen käyttäjille kuuluva yleisempi oikeus saada tietoa.

Sen lisäksi, että Euroopan unioni muodostaa sisämarkkinat, jossa yritykset toimivat ja suojelevat tuottamiaan tuotteita ja palveluja, se on myös yhteinen kansalaisuuden ja vapauden alue, jossa kansalaiset voivat ilmaista itseään sekä hankkia ja jakaa tietoa. Yhteinen alue, jossa mielipiteiden ilmaisu saa julkisen voimavaran merkityksen, vaarannetaan tarpeettomasti siten, että yksityiset edut velvoitetaan huomioimaan kaikissa yhteyksissä ja asetetaan liiallisia, perusteettomia ja epäoikeudenmukaisia rajoituksia henkisen työn luomuksien vapaalle levittämiselle.

Näin ollen on tärkeää suojella henkisen työn tuloksia, mutta on yhtä tärkeää, että suojelumenetelmät eivät ole yliampuvia, jotta tulokset voidaan asettaa täysimääräisesti koko yhteisön – internetyhteisöstä alkaen – saataville mahdollisimman helposti ja nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Useimmille ihmisille sana "omaisuus" tarkoittaa aina aineellista omaisuutta. Aivan liian usein unohdetaan kuitenkin, että myös henkiseen tuotantoon liittyy omistajuutta koskevia oikeuksia eli tekijänoikeuksia. Tällä tavoin kaikentyyppisten taiteilijoiden, kirjoittajien, säveltäjien, kirjailijoiden ja tuottajien olisi laillisesti saatava korvauksia heidän töidensä käyttämisestä, samalla kun kuluttajille olisi taattava pääsy internetin lailliseen ja moninaiseen sisältöön. Gallon mietinnössä, josta äänestettiin tänään, keskiviikkona 22. syyskuuta 2010, tehdään selväksi yksi asia: internetpiratismi, ilmiö, jota vastaan tekijänoikeuksien haltijat tuntuvat olevan voimattomia, on leviämässä laajalle. Tästä syystä tarvitaan järjestelmää, jolla suojellaan kirjallisia ja taiteellisia tekijänoikeuksia, jossa otetaan huomioon käyttäjien oikeudet, velvollisuudet ja perusvapaudet ja jossa kannustetaan innovointia oikeudellisesti selkeässä kehyksessä hyödyttäen yhtä lailla kuluttajia kuin tekijänoikeuksien haltijoita. Tästä syystä kannatan asiakirjaa, josta äänestettiin tänään iltapäivällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Luova ala sekä tutkimus- ja innovaatioala ovat odottavalla kannalla niin Ranskassa kuin Euroopassakin. Kaikille osapuolille on palautettava selkeys ja luottamus. Tästä syystä immateriaalioikeuksia koskeva kysymys on perusteltu. Äänestyksessä ilmaisimme kantamme väärennöksien (erityisesti lääkeväärennöksien) torjuntaan, nuorten tietoisuuden lisäämiseen immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja pienien ja keskisuurien yrityksien (pk-yrityksien) tukemiseen. Toisaalta äänestimme loppujen lopuksi Gallon mietintöä vastaan, jotta voitaisiin vahvistaa uudelleen eroa, joka vallitsee sen välillä, että internetin käyttäjät jakavat teoksia yksityisissä tarkoituksissa ja hyötyä tavoittelevat verkostot syyllistyvät väärennöksiin.

Hyväksyttyyn mietintöön ei valitettavasti sisällytetty kantojamme, joita puolustettiin voimakkaasti parlamentissa ja Ranskassa (televiestintäpaketti ja Hadopi-laki) ja joissa vaadittiin tuomioistuimen päätöstä ennen sanktioiden määräämistä internetin käyttäjille. Tässä viimeisessä hyvin arkaluonteisessa kohdassa osapuolien on kehitettävä puolueettomia ehdotuksia vailla teknologiasta johtuvia ennakkoasenteita pyrkien viime kädessä takaamaan perusoikeudet, selventäen tekijänoikeuksien kunnioittamista ja yksinkertaistaen luomista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska Gallon mietinnössä ei mielestäni taata neutraaliuden ja henkilötietojen suojan periaatetta. Siinä ei tehdä eroa sen välillä, siirretäänkö tiedostoja kaupallisia vai yksityisiä tarkoituksia varten. Komission on otettava huomioon immateriaalioikeuksien loukkauksien vakava luonne ja sosioekonomiset vaikutukset luodessaan oikeudellista rangaistuskehystä kyseisiin oikeuksiin kohdistuvia loukkauksia varten. Tältä osin on mielestäni kohtuutonta rinnastaa vakavat rikkomukset, joilla saattaa olla tuntuvia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja koskemattomuuteen, sellaisista rikkomuksista, joiden taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset, määrättäviin seuraamuksiin, sekä internetin mediatuotteisiin kohdistuvaan piratismiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin mietintöä vastaan, koska siinä ei ole mielestäni saavutettu oikeanlaista tasapainoa taitelijoiden oikeuksien kunnioittamisen, tarpeen torjua väärennöksiä ja piratismia sekä internetin vapaan käytön välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Taiteellisia, tieteellisiä, teollisia ja kulttuurisia luomuksia on suojeltava ja juuri tätä tarkoitusta varten on olemassa kansainvälisesti tunnustettuja immateriaalioikeuksia. Niiden avulla taataan luomuksen tai keksinnön koskemattomuus ja suojellaan sitä väärentämiseltä ja piratismilta. Uusi teknologia ja erityisesti internet ovat kuitenkin helpottaneet ja edistäneet piratismia ja väärentämistä.

Me kaikki tiedämme, miten helppoa on ladata teoksia laittomasti tai ostaa tuoteväärennöksiä internetistä ja miten tällainen toiminta vaikuttaa erityisesti luoviin teollisuudenaloihin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa hänen mainitessaan tarpeen opettaa kuluttajia kunnioittamaan immateriaalioikeuksia ja torjumaan väärentämistä ja piratismia, vaikka se saattaakin heistä vaikuttaa helpolta ja vähäpätöiseltä asialta.

Katson myös, että olisi hyvin tärkeää luoda digitaaliset sisämarkkinat, jotta internetin sisältö voidaan asettaa laillisesti saataville ja torjua internetpiratismia. Nämä ovat aktiivisia ja myönteisiä piratismin ja väärentämisen torjuntaa koskevia toimia, ja ne noudattavat lähestymistapaa, jonka omaksumista suosittelen tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Immateriaalioikeuksien suojelu on asia, jonka olisi kosketettava koko Euroopan unionia, jotta luodaan edistyksellinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta ja kehitetään kilpailukykyistä taloutta. Hyväksymällä tämän mietinnön Euroopan parlamentti edistää merkittävällä tavalla oikeudellisen kehyksen aukkokohtien täyttämistä, jotta oikaistaan vallitseva tilanne, jossa tekijänoikeuksia rikotaan yleisesti internetissä. On tärkeää luoda suotuisat edellytykset tehokkaiden toimien toteuttamiseksi yhteisön alueella siten, että varmistetaan jäsenvaltioiden ja kansallisten viranomaisten välinen laajempi yhteistyö yhteisen toimenpidekehyksen parissa, erityisesti rajat ylittäviin markkinoihin nähden, jollaiset internet muodostaa. Väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen on oltava keskeisessä asemassa pyrittäessä jatkuvasti tehostamaan immateriaalioikeuksien loukkauksien torjuntaa kansainvälisillä markkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tässä mietinnössä on joitakin ristiriitaisuuksia. Vaikka mietintöön yhtäältä sisältyy seikkoja, jotka ansaitsevat täyden tukemme, erityisesti, kun siinä puolustetaan tekijänoikeutta – ja jopa todetaan, että luovuutta kannustettaessa ja kulttuurisia teollisuudenaloja edistettäessä ei toimita luovan työn tekijöiden etujen vastaisesti – siinä toisaalta puututaan patenttialaan ja ACTA-sopimukseen (tuoteväärennösten torjuntaa koskeva kauppasopimus) ottamatta huomioon eri alojen ominaislaatua. Tästä syystä äänestimme loppujen lopuksi sitä vastaan.

Siten haluamme osoittaa, että tunnustamme tekijänoikeuksiin liittyvät ongelmat ja että tekijänoikeuksia on suojeltava eri aloilla, myös internetissä.

Tiedämme, että on tarpeen torjua väärentämistä ja piratismia; on kuitenkin myös otettava huomioon eri alojen väliset erot eikä tekijänoikeutta pidä sekoittaa patentteihin, erityisesti ohjelmistojen tai lääkkeiden alalla.

Kannatamme komissiolle esitettyä kehotusta, jonka mukaan olisi pyrittävä asiaan liittyvien eri etunäkökohtien tasapainottamiseen, vaikka emme olekaan varmoja, että siinä onnistutaan. Seuraamme edelleen tarkkaavaisesti asian kehittymistä ja erityisesti immateriaalioikeuksien ja kulttuuristen teollisuudenalojen suojelua Portugalin kaltaisissa valtioissa, unohtamatta kuitenkaan muita etuja, kuten vähäosaisten ryhmien ja ihmisten etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen. (IT) Jäsen Gallon immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla laatima mietintö sisältää yleisesti asioita, jotka on jo tuotu esille komission tiedonannossa. Näin vahvistetaan kaksiosaisen suojelun tarve: on suojeltava yhtäältä näitä oikeuksia ja toisaalta kuluttajia.

Mietintö on tärkeä ennen kaikkea pienien ja keskisuurien yrityksien kannalta (joita on runsaasti kotiseudullani), koska ne ovat usein aseettomia immateriaalioikeuksien loukkauksia vastaan. Lisäksi kannatan suojelua, jota mietinnössä pyritään antamaan yksityisille käyttäjille. Mietinnössä katsotaan, että "kopiointi omaan käyttöön" ei ole rikkomus ja ilmaistaan kannatusta kuluttajille suunnatuille tiedotuskampanjoille, jotka koskevat joko aineellisesti tai internetin kautta hankittujen tuotteiden laillisuutta (tai laittomuutta). Mietinnön sisältö ja jäsen Gallon tekemä erinomainen työ huomioon ottaen äänestän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Olen esittänyt päätöslauselmaan yhtä tarkistusta, joka koskee sellaisten tärkeiden talouden alojen, joista kyseiset yhteisöt ovat hyvin riippuvaisia, korostamista entisestään. Lissabonin sopimuksen 174 artiklassa viitataan alueelliseen yhteenkuuluvuuteen Euroopan unionin uutena tavoitteena. Tämä tarkoittaa, että Euroopan unionissa on kiinnitettävä enemmän huomiota vuoristoalueilla, pienillä, rannikolla sijaitsevilla saarilla ja syrjäisillä alueilla asuvien ihmisten taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.

Olen vakaasti sitä mieltä, että EU:n on vastattava näihin tarpeisiin välittömästi ja toteutettava määrätietoisia toimia tässä tarkoituksessa. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti kalastajiin, jotka harjoittavat ammattiaan rannikkoalueilla ja saarien ympäristössä pienillä aluksilla. Pienimuotoinen kalastus on olennaisen tärkeää syrjäisille seuduille, joilla ei ole tarjottavana vaihtoehtoista työllistämismuotoa. Irlannissa suurin osa näillä alueilla käytettävistä aluksista on alle 15 metrin pituisia eikä niiden saaliiksi saamien kalojen lajilla ja määrällä ole merkittävää vaikutusta kokonaiskantoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen.(PL) Kannatan ehdottomasti tekijänoikeuksien suojelemista ja katson, että tällä hetkellä tekijöiden oikeuksia suojellaan usein vain näennäisesti – paperilla – samalla kun tekniikka helpottaa tekijänoikeuslainsäädännön välttelyä. Vastustan myös sellaisten internetin käyttäjien kriminalisoimista, jotka vaihtavat tiedostoja omaa käyttöä varten. Olen sitä mieltä, että samoin kuin kuluttajajärjestöjen tapauksessa tämä johtuu sellaisen vaihtoehdon puutteesta, joka on selkeä ja lainmukainen ja jota internetin käyttäjien olisi helppo käyttää. Olisi parempi helpottaa lainmukaista pääsyä internetin suojattuun aineistoon esimerkiksi sellaisen alustan välityksellä, joka toimisi kaikkialla EU:ssa ja joka tarjoaisi aineiston ilmaiseksi tai nimellismaksusta mainostajien kattaessa lisenssimaksuista aiheutuvat kustannukset. Luovasti ajateltuna meidän on mukautettava lakeja 2000-luvun tosiasioihin. Ehdotimme päätöslauselmassamme, joka valitettavasti hylättiin, sellaisten uusien taloudellisten mallien tukemista, joiden avulla olisi mahdollista myöntää realistista rahoitusta ja vahvistaa selvät periaatteet varojen jakamiseksi tekijöiden kesken. Gallon mietinnössä suhtaudutaan rajoittavasti tiedostojen lataamiseen internetistä ja siitä tehdään yhtä lailla rangaistavaa kuin väärennettyjen lääkkeiden tai autonosien tuottamisesta, mikä on täysin suhteetonta.

Ehdotetut toimet, jotka eivät liity lainsäädäntöön ja joiden tarkoituksena on parantaa lain täytäntöönpanoa, ovat mielestäni huolestuttavia perusoikeuksien yhteydessä. Katson, että hyväksymällä jäsen Gallon päätöslauselman parlamentti on antanut hyvin huonon kuvan julkiselle mielipiteelle siitä, mitä mieltä se on immateriaalioikeuksien ja perusoikeuksien välisestä tasapainosta. Toivon, että terve järki otetaan jälleen käyttöön, kun keskustelemme erityisistä lainsäädäntöehdotuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) On selvää, että immateriaalioikeuksia on kunnioitettava. On selvää, että näiden oikeuksien loukkauksista on rangaistava, koska ne vaikuttavat kielteisesti tekijöidemme, taloutemme ja liiketoimintamme etuihin. Emme kuitenkaan voineet hyväksyä Gallon mietintöä, koska muutamien aineellisten hyödykkeiden väärentämistä – mitä komissio vastustaa ponnettomasti – koskevien huomautuksien taustalla piilee todellinen kohde eli internetissä tapahtuva tiedostojen lataaminen, mikä vaikuttaa valitettavasti miljooniin ihmisiin.

Tosiasia on, että jäsen Gallo on sen puolueen vaaleilla valittu edustaja, joka pakotti hyväksymään "Hadopi-lain". Mikään ei anna hänen mietinnössään ymmärtää, että toimissa, joita hän suosittelee voimakkaasti, taattaisiin oikeudellinen menettely ja muutoksenhakukeinot mahdollisissa rikkomistapauksissa. Mietinnössä ei myöskään anneta takeita oikeudesta kopioida omaan käyttöön. Me emme voi kriminalisoida, valvoa tai syyttää miljoonia eurooppalaisia internetin käyttäjiä sillä perusteella, että kulttuuriteollisuus pyrkii kaikin keinoin mukautumaan uuteen tekniikkaan ja tarjoamaan kansalaisille nimensä veroista vähittäistarjontaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), kirjallinen. (FR) Immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla annettu valiokunta-aloitteinen mietintö hyväksyttiin äänin 328 puolesta, 245 vastaan ja 81 tyhjää. On myönnettävä, että jäsen Gallo (Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä) sai enemmistön taakseen, mutta keskustelua käytiin sekavissa tunnelmissa: hän ei onnistunut ylittämään jakolinjoja eikä tasoittamaan tietä lainsäädännölle. Lisäksi äänestin vastaan. Asiakirjassa ei saavuteta oikeaa tasapainoa perusvapauksien kunnioittamisen ja immateriaalioikeuksien suojelemisen välillä. Se on myös jäänyt jälkeen teknisistä tosiasioista. Vaikka pitääkin paikkansa, että Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän jäsenien esittämät vaihtoehtoiset päätöslauselmat eivät myöskään olleet täysin tyydyttäviä, niissä oli se hyvä puoli, että niissä suljettiin pois väärät ja epäsopivat ratkaisut. Rakentavassa hengessä totean kuitenkin tukeneeni joitakin määräyksiä, jotka koskivat väärennöksien (erityisesti lääkeväärennöksien) torjuntaa, nuorten tietoisuuden lisäämistä immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja pienien ja keskisuurien yrityksien (pk-yrityksien) tukemista. On aika toteuttaa perustavia puolueettomia toimia ilman teknologiasta johtuvia ennakkoasenteita, jotta perusvapauksia, luomista sekä tekijöiden ja taiteilijoiden immateriaalioikeuksien kunnioittamista voidaan vihdoin sovittaa yhteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen. (FR) Vaikka tuinkin tarkistuksia, jotka koskivat väärentämisen torjuntaa, nuorten tietoisuuden lisäämistä immateriaalioikeuksiin liittyvistä asioista ja pienien ja keskisuurien yrityksien uutuuden tukemista, äänestin kuitenkin immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla laadittua valiokunta-aloitteista mietintöä vastaan. Mietinnössä nimittäin niputetaan yhteen se, mikä liittyy omaan käyttöön tarkoitettuun tiedostojen jakamiseen internetin käyttäjien välillä, ja se, mikä on syntynyt väärentämisen seurauksena ja on jäsentyneiden voittoa tavoittelevien verkostojen toiminnan tulos. Lisäksi on hyvin valitettavaa, että mietinnössä ei viitata keskeiseen edellytykseen eli siihen, että tuomioistuimen on annettava päätös ennen kuin internetin käyttäjille määrätään rangaistuksia. Äänestämällä mietintöä vastaan halusin osoittaa, etten hyväksy asiakirjaa, jossa ei saavuteta tasapainoa perusvapauksien suojelun ja immateriaalioikeuksien kunnioittamisen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), kirjallinen.(DE) Äänestin Gallon mietintöä vastaan, koska en voi tukea toimia, joiden nojalla on pieninkään mahdollisuus, että ihmisten pääsy internetiin estetään tai internetin neutraalius menetetään. Mietinnössä ei myöskään tehdä eroa tiedostojen kaupallisen ja ei-kaupallisen jakamisen välillä kriminalisoiden siten yksityiset internetin käyttäjät. Lisäksi mietinnössä ei ole määritelty sanaa "piratismi", mikä olisi tällaisen harkitsemattoman kriminalisoimisen vastainen toimi. Siinä viitataan sitä vastoin hyvin kiistanalaisesta ACTA-sopimuksesta esitettyihin pyyntöihin ja neuvottelujen nopeuttamisesta esitettyyn kehotukseen. En voi tukea tällaista mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. – (FR) Äänestin Gallon mietintöä vastaan, jossa kannustetaan mielestäni suoranaiseen "piraattimetsästykseen" ja joka ikävä kyllä muistuttaa pelkästään Ranskassa Hadopi-lain tiimoilta käytyä keskustelua. Yksinomaan pakottamiseen perustuvassa asiakirjassa, joka hyväksyttiin äänestyksessä Strasbourgissa, niputetaan vaarallisella tavalla yhteen aineellisten hyödykkeiden – erityisesti lääkkeiden – väärentäminen ja digitaalisten tiedostojen jakaminen ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Miljoonista internetin käyttäjistä, jotka hyödyntävät mahdollisuutta jakaa tiedostoja "vertaisryhmien" kesken, kuuntelevat musiikkia ja katsovat elokuvia, näyttää nyt tulevan mahdollisia rikollisia. Puolustimme sosialistiryhmän kollegojeni kanssa vaihtoehtoista kantaa sellaisen lähestymistavan tukemiseksi, jota on mukautettu vastaamaan tämänhetkistä tilannetta ja jolla suojataan siten kuluttajien perusvapauksia. Strategiamme ei olisi vaikuttanut tekijänoikeustuloihin, koska ehdotimme sellaisten uudenlaisten kaupan mallien kehittämistä, joissa tekijöille maksetaan korvauksia heidän teoksiensa käyttämisestä internetissä. Ranskalaisina ja eurooppalaisina sosialisteina meidän on jatkossa seurattava tarkkaavaisesti, ettei perusvapauksia heikennetä enempää.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen. – (FI) Arvoisa puhemies, äänestin immateriaalioikeuksien valvontaa koskevan niin sanotun Gallo-mietinnön puolesta. Valiokunnassa hyväksytty kanta tukee innovaatiota, luovan alan työllisyyttä sekä kuluttajien turvallisuutta. Toisaalta se myös tunnistaa eri muodoissa tapahtuvan väärennysrikollisuuden ja piratismin aiheuttaman uhan. Pidin Gallo-mietintöä kokonaisuudessaan tasapainoisena ja tästä syystä äänestinkin vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä vastaan. Toivon, että tänään hyväksytty Gallo-mietintö edesauttaa luomaan nykyistä vahvemman pohjan tietoyhteiskunnan sisältötarjonnan arvoketjujen oikeudenmukaiselle ja tasapainoiselle kehittämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen.(FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollega Galloa perusteellisesti tehdystä raportista. Vaikka raportti sisällöllisesti jakoikin mielipiteitä ryhmien välillä, tarve tuoda luovien alojen merkittävät työllistävät ja taloudelliset vaikutukset sekä niiden riippuvuus riittävistä suojamekanismeista yleiseen tietoisuuteen oli kiistaton. Tämän vuoksi äänestin esityksen puolesta. Vastoin esimerkiksi yksityisyyden suojasta huolestuneiden pelkoja Gallon raportti ei esitä uutta lainsäädäntöä, rangaistuksista puhumattakaan, vaan pyrkii korostamaan henkisen omaisuuden merkitystä Euroopan unionin taloudelle ja kehottaa tätä – nykyisen lainsäädännön puitteissa – kehittämään reilun ja oikeudenmukaisen järjestelmän, joka turvaa niin omaisuuden suojan, sananvapauden kuin yksilön perusoikeudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), kirjallinen. (CS) Immateriaalioikeuksien ylläpitäminen ja täytäntöönpano on päivänpolttava kysymys ja huolenaihe monien eurooppalaisten yrittäjien kannalta. Niinpä on syytä pitää myönteisenä, että komissio kiinnittää asiaan asianmukaista huomiota tiedonannossaan. Haluan kuitenkin esittää joitakin perustavia vastaväitteitä parlamentin mietintöehdotuksen sisällöstä. Toisin kuin mietinnössä, yhdyn komission kantaan, jonka mukaan nykyiset toimet kansalaisoikeuksien edistämiseksi EU:ssa ovat tehokkaita ja riittävän harmonisoituja, jotta sisämarkkinat voivat toimia moitteetta, ja ettei tältä osin ole tarpeen hyväksyä lisää lainsäädäntötoimia. Vastustan lujasti kaikkia kehotuksia sellaisen EU:n oikeudellisen kehyksen luomisesta, jonka avulla on mahdollista ottaa käyttöön toimia immateriaalioikeuksien loukkaajia vastaan. Tässä yhteydessä on mielestäni asianmukaista kunnioittaa jäsenvaltioiden välineitä. Jos Ranskassa on luotu alalle oma väline, jota digitaalinen giljotiini ilmentää, kunnioitan sitä täysin. En kuitenkaan halua, että näin kiistanalaisen välineen käyttöalaa laajennetaan koko yhteisöön. Suhtaudun myös lukuisin varauksin väärentämisen ja piratismin seurantakeskuksen kaltaisten uusien toimielimien luomiseen samoin kuin tuoteväärennösten torjuntaa koskevan monenvälisen kauppasopimuksen (ACTA) panokseen osallistamatta niitä valtioita, jotka ovat eniten syyllistyneet immateriaalioikeuksien loukkauksiin. Näistä ja muista syistä äänestin mietinnön ehdotettua sisältöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), kirjallinen.(SV) Päätin tukea Gallon mietintöä monien muiden Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän jäsenien tavoin, koska olen taiteelliseen perheeseen syntyneenä toimittajana ja kirjailijana sitä mieltä, että on erittäin tärkeää ratkaista ongelmat, jotka johtuvat immateriaalioikeuksien lisääntyneistä loukkauksista. Jollei taiteilijoille, kirjailijoille, säveltäjille, elokuvaohjaajille, valokuvaajille ja muusikoille taata mahdollisuutta kohtuullisiin tuloihin, yhteiskuntamme köyhtyy kulttuurisesti ja henkisesti ja jää kauas ympäristöystävällisestä sekä kulttuurisesta kasvupotentiaalista, mitä pidän ekologisen ideologian perustana. Korostan myös, että eurooppalaiset järjestöt, jotka edustavat yli miljoonaa kulttuurityöntekijää Euroopassa, kuten Euroopan journalistiyhdistys ja Euroopan kirjailijajärjestöjen liitto, kannattivat mietintöä. Olen ollut Ruotsin journalistiliiton jäsen lähes 25 vuoden ajan ja saanut monesti apua suojellakseni tekijänoikeuksiani väärinkäytöltä ja välttyäkseni tulemasta sekä kaupalliselta että taiteelliselta kannalta loukatuksi ja harhautetuksi. Tänä aikana olen myös kuulunut ruotsalaiseen ALIS-tekijänoikeusjärjestöön (Administration of Literary Rights in Sweden). Päätin ensin ennen äänestystä tukea Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän esittämää vaihtoehtoista mietintöä, jossa ei vaadittu yhteisten rikosoikeudellisten toimien toteuttamista ja joka oli kaiken kaikkiaan Gallon mietintöä tasapainoisempi. Kun se hylättiin äänestyksessä, Gallon mietintö jäi ainoaksi vaihtoehdoksi, jotta tekijänoikeuksien haltijoita tuetaan ja jotta he saavat maksun työstään.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), kirjallinen. – (IT) Väärentäminen on edelleen merkittävä ongelma yhteisön markkinoilla. Vaikka aiheesta on keskusteltu nyt jo useiden vuosien ajan, valitettavasti vain harvat ymmärtävät, miten vakavasti tekijänoikeuksien loukkaukset vaikuttavat talouksiimme. Niinpä on syytä aloittaa toimielimien tietoisuuden lisääminen siitä, että niiden on tarkasteltava huolellisesti mahdollisuuksia konkreettisten ja tyydyttävien ratkaisujen saavuttamiseksi.

Mietinnössä myös korostetaan ja todellakin vaaditaan komissiota toteuttamaan todellisia toimia internetpiratismin torjumiseksi. Se ei ole helppoa, mutta on tarpeen tasapainottaa internetin vapaata saatavuutta ja piratismin torjuntaa. Gallon mietintö on täysin tämän tavoitteen mukainen, minkä vuoksi äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Asiakirjassa tunnustetaan immateriaalioikeudet, jotka luotiin Ranskan vallankumouksen myötä vuonna 1789. Siinä kuitenkin myönnetään yksityisoikeudellisia oikeuksia operaattoreille, mikä on vanhan hallintojärjestelmän mukainen käytäntö. Äänestin mietintöä vastaan vastustettuani myös Hadopi-lakia Ranskassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Immateriaalioikeuksia on loukattu kaikkina aikoina kautta historian. Ongelma on kuitenkin pahentunut tietotekniikkaan liittyvän teknisen edistyksen ja erityisesti internetin vuoksi. On myös tärkeää korostaa, että tekijänoikeuksien loukkaukset ovat hyvin haitallisia talouskasvun kannalta ja että ne ovat niin sanotun "rinnakkaistalouden" syntyyn ja kaikkeen siitä aiheutuneeseen haittaan johtanut tärkein syy. Vain panemalla immateriaalioikeudet kurinalaisesti täytäntöön voidaan kehittää teknistä ja tieteellistä innovaatiota, keksiä uusia patentteja ja edistää kulttuuriteollisuutta. Nämä ovat kaikki merkittävässä asemassa EU:n talouksien kasvun kannalta. Olen sitä mieltä, että hyväksymällä mietinnön edistämme huomattavasti näiden tavoitteiden saavuttamista. Tästä syystä äänestin niin kuin äänestin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Äänestin Gallon mietinnön puolesta, jossa kannatetaan selvästi immateriaalioikeuksien suojelua. Näitä oikeuksia uhataan monelta taholta tai niihin suhtaudutaan ylenkatsoen. Tämä ei vaikuta pelkästään teollisuuteen vaan myös luoviin teollisuudenaloihin, urheilualaan ja musiikkiteollisuuteen. Tekijänoikeuden suojaaman aineiston luvaton lataaminen internetiin on myös mainittu tässä yhteydessä. On syytä luoda yhteisön oikeudellinen kehys ongelman ratkaisemiseksi, koska on paljastunut entistä enemmän rajat ylittäviä tapauksia, joissa immateriaalioikeuksia on loukattu.

Tältä osin mietinnössä varmistetaan, että kaikkien immateriaalioikeuksien täytäntöönpanotoimien on oltava välttämättömiä, tarkoitukseensa suhteutettuja ja asianmukaisia demokraattisessa yhteiskunnassa. Tämä oli mielestäni erityisen tärkeää. Näin varmistetaan yhtäältä, että tekijänoikeuksia suojellaan voimakkaammin, ja toisaalta, ettei yksityisten kuluttajien laillista toimintaa rajoiteta tarpeettomasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla laaditun Gallon mietinnön puolesta, koska katson, että siinä on omaksuttu oikeudenmukainen ja tasapainoinen kanta tähän tärkeään asiaan.

Immateriaalioikeuksia on syytä suojella siinä missä muitakin oikeuksia. Tekijöillä ja tutkijoilla sekä heitä markkinoivilla yrityksillä on oikeus tällaiseen suojeluun. EU:n talous perustuu myös luovuuteen, tutkimukseen ja innovointiin.

On mahdoton perustella myöntyväisyyttä, jota jotkut anarkistiset vasemmistolaiset osoittavat immateriaalioikeuksien loukkauksia kohtaan käyttäen verukkeena internetin vapautta. Immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat aivan yhtä laittomia kuin herjaaminen, kunnianloukkaukset tai rotuviha, vaikka ne tapahtuvatkin internetissä.

Immateriaalioikeuksien loukkaamisesta ei pidä myöskään tulla hyväksyttävää. Oikeus kopioida teoksia omaan käyttöön tarjoaa jo riittävät takeet, jotta yksittäiset henkilöt voivat pitää hallussaan suojatusta aineistosta tehtyjä jäljennöksiä. Meidän ei pidä kuitenkaan hyväksyä sitä, että luovan työn tekijöiltä viedään oikeus teoksiinsa, erityisesti siitä syystä, että piratismi ja väärentäminen vaarantavat usein kuluttajien terveyden ja turvallisuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), kirjallinen.(IT) Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Gallon mietinnössä todetaan immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta, ja yhdyn komissiolle esitettyyn kehotukseen toteuttaa kiireellisesti toimia niiden lakien tarkistamiseksi, joilla suojellaan sovellettavia immateriaalioikeuksia sekä sisämarkkinoilla että ulkoisilla markkinoilla.

Yhteiskuntamme digitalisoitumisen aikakaudella on olennaisen tärkeää kehittää sellaisia lainsäädäntöön liittyviä ja muita kuin lainsäädäntöön liittyviä toimia, joilla taataan pysyvä tasapaino internetin vapaan saatavuuden ja väärentämisen ja piratismin torjumisen välillä. Vain tällä tavoin voidaan helpottaa EU:n teollisuudenalojen pääsyä digitaalisille markkinoille, joilla ei ole maantieteellisiä rajoja, tarkastelemalla eri alueiden välisiin lupajärjestelmiin liittyviä kysymyksiä; ne estävät nimittäin tuotteidemme laillisen myynnin ja kuluttajiamme saamasta tarvitsemaansa tietoa voidakseen tehdä turvallisesti ostoksia internetissä.

Olen täysin samaa mieltä Gallon mietinnössä esille tuodusta yhteisön tullilaitoksen merkityksestä: sen on nykyään pystyttävä toteuttamaan konkreettisia toimia sellaisten tuotteiden pysäyttämiseksi, joiden epäillään loukkaavan immateriaalioikeuksia. Tästä syystä kehotan komissiota tarkastelemaan tullipolitiikkaa, joka kattaa immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat, ja edistämään tuoteväärennösten torjuntaa koskevasta kauppasopimuksesta (ACTA) käytäviä keskusteluja ja neuvotteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin Gallon mietinnön puolesta, koska henkistä omaisuutta on suojeltava yhtä voimakkaasti kuin aineellista omaisuuttakin. Henkinen omaisuus on muodostaan riippumatta kehitystä, innovointia ja talouskasvua edistävä tekijä. Tästä syystä sille on annettava erityisasema viranomaisten toimintaohjelmassa. Tämä pätee erityisesti Euroopan unionissa, jolla on tietynlaista innovointia tuottavaa potentiaalia. Pitää epäilemättä paikkansa, että jos henkistä omaisuutta ei suojella tehokkaasti, asiantuntijat siirtävät tutkimustoimintansa muihin maihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), kirjallinen.(DE) Äänestin Gallon mietintöä vastaan seuraavin perustein: mietintö on mielestäni jäänyt puolitiehen ja se on epätasapainoinen. Ryhmäni on tästä syystä laatinut myös vastapäätöslauselman. Siinä esitetään harkitumpi ja tasapainoisempi lähestymistapa keskusteluun. Olen sitä mieltä, että internetin käyttäjien jatkuva kriminalisoiminen – tämä koskee musiikkitiedostojen lataamiseen liittyen pääasiassa lapsia ja nuoria – on todellinen uhkatekijä. Gallon mietinnöstä puuttuu yksi merkittävä näkökulma eli ero sen välillä, onko kyse ei-kaupallisesta tiedostojen jakamisesta vai tekijänoikeuksien rikkomisesta kaupallisissa tarkoituksissa. Luovien ammattien edustajien ideoita on tietysti suojeltava, niistä on maksettava asianmukainen korvaus, ja niitä, jotka hyödyntävät näitä ideoita laittomasti, on rangaistava. Katson, että on tarpeen etääntyä vanhanaikaisista lainmukaisista ajatustavoista ja tasapainottaa tiedon yhtäläistä saatavuutta sekä oikeudenmukaisten korvauksien maksamista musiikin, kirjallisuuden ja elokuvien alaan liittyvistä palveluista. Tätä lähestymistapaa noudatetaan Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän esittämässä päätöslauselmassa – toisin kuin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Tänään hyväksytyssä päätöslauselmassa ehdotetaan vanhanaikaista, "yhden koon" vastausta immateriaalioikeuksien loukkauksiin eikä tunnusteta henkiseen omaisuuteen liittyvän tilanteen muuttuneen. On valitettavaa, että Euroopan parlamentin jäsenet eivät halunneet myöntää, että väärennösrikoksien ja tekijänoikeusrikkomuksien välillä vallitsee selvä ero. On naurettavaa verrata esimerkiksi musiikkitiedostojen lataamista omaan käyttöön ja järjestäytyneiden rikollisten kaupallisia tuoteväärennöksiä. On kehitettävä uusia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon erityyppiset immateriaalioikeudet ja joissa ilmennetään niiden vaikutusta kuluttajien turvallisuuteen tai terveyteen liittyviin oikeuksiin. On myös selvää, että on kehitettävä uusia malleja korvauksien maksamiseksi taiteilijoille muuttuneessa tilanteessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen.(IT) Globaalissa maailmassa, jossa valvomaton ja suojaamaton internet rehottaa vapaana, väärentäminen ja piratismi kukoistavat. Jos henkistä omaisuutta – yrityksien kannalta elintärkeää hyödykettä – ei arvosteta, ei myöskään kannusteta innovointia ja kasvua varmistamalla, että tehdystä työstä maksetaan asianmukainen korvaus.

Tuotemerkkien väärentäminen on erillinen asia, joka vahingoittaa yrityksiä taloudellisesti mutta saattaa myös haitata kuluttajaturvallisuutta. Toinen myönteinen asia on, että tämän ansiosta on mahdollista ladata internetistä laillisesti tiedostoja omaan käyttöön. Tiedostojen lataaminen on rikos, jos se tehdään hyötymistarkoituksissa. Äänestimme tästä syystä mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), kirjallinen.(FR) Kannatin tätä mietintöä sen sisällön ja tasapainoisen lähestymistavan vuoksi huolimatta joidenkin internetiin liittyvien tahojen ja sosialistien aiheuttamasta paineesta, koska yleisön kosiskelun on jonakin päivänä loputtava. Vaikka mietintö ei ole oikeudellisesti sitova, siinä luodaan perusta yhteisössä käytävälle keskustelulle henkisestä omaisuudesta digitaalisella aikakaudella ja korostetaan eri seikkoja, joita haluan vahvistaa. Piratismi ja tallenteiden jakaminen miljoonien käyttäjien kesken vaikuttavat kielteisesti kulttuuriseen teollisuuteen, luoviin teollisuudenaloihin ja työpaikkoihin. Vaikka saamamme luvut ovat kiistanalaisia, itse asia ei muutu miksikään. Tästä syystä mietinnössä kehotetaan Euroopan komissiota antamaan luotettavia tietoja. Joidenkin mielestä oikeudellisessa järjestelmässä kulttuuriteoksille määritellyn hinnan ja niiden "vapaan" saatavuuden internetissä välillä vallitsee markkinoiden toiminnallinen puute. Meidän on kuitenkin osoitettava, että meillä on vastuuntuntoa. Laittomasta tiedostojen lataamisesta ei voi tulla laillista vain "oikeistofundamentalistisen" silmänkääntötempun myötä, jolla pyritään suojaamaan yksilönvapauksia. Kulttuuristen teollisuudenalojen on myös toteutettava toimia noudattamalla aidosti houkuttelevaa hinnoittelua, jota on mukautettu uuteen digitaaliseen kysyntään ja joka kunnioittaa tekijöiden tarvetta saada asianmukaisia korvauksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), kirjallinen.(PL) Jäsen Gallo korostaa immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla laatimassaan mietinnössä immateriaalioikeuksien, patenttioikeuksien, väärentämisen torjunnan terveyden ja turvallisuuden kannalta herkillä aloilla, sellaisten formaattien luomisen ja jakamisen, joiden avulla vammaiset voivat saada teoksia käyttöönsä, verkkoympäristön yhtenäismarkkinoiden luomisen, internetissä tapahtuvan teollisuusvakoilun ja teollisen omaisuuden tietovarkauksien asemaa ja merkitystä. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä asioita, jotka edellyttävät erityistoimien toteuttamista.

Jäsen Gallo painottaa, miten tärkeää on mukauttaa immateriaalioikeuksia koskevia yhteisön säännöksiä nykyisiin yhteiskunnallisiin suuntauksiin ja tekniseen kehitykseen. Hän ehdottaa väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamista. Immateriaalioikeuksien loukkauksia ja tuoteväärennöksien myyntiä internetissä koskevat määräykset ovat herättäneet eniten keskustelua. Jäsen Gallo kehottaa kaikkia osapuolia hyväksymään erityistoimia käyttäjien varoittamiseksi ja valistamiseksi tekijänoikeuksien merkityksestä sekä immateriaalioikeuksien loukkauksien ja väärentämisen vaikutuksista työpaikkoihin ja kasvuun ja korostaa, että on tärkeää kouluttaa nuoria tällä alalla. Edellä mainittu huomioon ottaen päätin tukea mietintöä, koska siinä pyritään osaltaan parantamaan immateriaalioikeuksien suojelua sisämarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin Gallon mietintöä vastaan, koska on hyödynnettävä lainsäädännöllisiä välineitä muun kuin oikeudellisesti sitovan lainsäädännön välineiden sijaan, jotta täydennetään immateriaalioikeuksia koskevaa oikeudellista kehystä. Innovointia ja luovuutta kannustetaan immateriaalioikeuksien kunnioittamisen myötä. Digitaalistrategian täytäntöönpano edellyttää sekä kuluttajien oikeuksien suojelua että tekijänoikeuksien ja niihin liittyvien oikeuksien kunnioittamista. Yhteisön lainsäädännön on mukauduttava nopeasti tekniseen kehitykseen ja tietoyhteiskunnan kehittymiseen. Katson, että direktiiviä 2001/29/EY on tarkistettava sen varmistamiseksi, että tekijänoikeuksien suojelua tietoyhteiskunnassa koskevaa oikeudellista kehystä yhtenäistetään EU:ssa. Tarkistaminen on tarpeen siitä syystä, että jäsenvaltioissa on havaittu tapauksia, joissa direktiivin 2001/29/EY 5, 6 ja 8 artiklaa on pantu eri lailla täytäntöön, mikä on johtanut erilaisiin tulkintoihin ja tuomioistuimien tekemiin päätöksiin jäsenvaltioissa. Komission ja jäsenvaltioiden on tarkasteltava pikaisesti tarvetta luoda sisämarkkinat ottamalla käyttöön yksinkertainen ja helposti saatavilla oleva EU:n lupajärjestelmä. Kehotin osana teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausuntoa edistämään digitaalitelevision tarjoamia mahdollisuuksia, kuten ohjelmien tekstitystä, joiden ansiosta jonkin teoksen lisenssin haltija voi levittää sitä useilla kielillä ja asettaa sen saataville kaikkialla EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Vaikka äänestin mietintöä vastaan, se ei millään muotoa tarkoita, että vastustan henkisen omaisuuden suojelua koskevaa lainsäädäntöaloitetta. Olen vain tyytymätön siihen, miten alaan liittyviä ongelmia käsitellään. Immateriaalioikeuksien loukkauksien vastaiset tehokkaat toimet ovat välttämättömiä ja niitä on syytä toteuttaa. Pelkästään tästä syystä tavan, jolla asiaa käsitellään, on oltava huomattavan paljon hienosyisempi. On epäasianmukaista ja suhteetonta niputtaa yhteen tavallisia kansalaisia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0518/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Vuoristoalueisiin ja harvaanasuttuihin alueisiin kohdistuu erityisiä ongelmia, minkä vuoksi ne tarvitsevat alueellisiin ohjelmiin perustuvaa erityistukea. BKT:tä on edelleen pidettävä mittapuuna arvioitaessa kelpoisuutta saada apua ja rakennerahastoista myönnettävää tukea, jotta vähemmän kehittyneitä valtioita autetaan ja vahvistetaan edelleen. Tarvitsemme taloudellista kasvua, joka ilmenee elämänlaadun kohentumisena. Niinpä vuoristo- ja saaristoalueita sekä harvaanasuttuja alueita koskeva strategia tuottaa lisäarvoa toimille, joita on hyväksytty näihin alueisiin kohdistuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Päätöslauselmassa kehotetaan jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että nämä alueet voivat jatkossakin hyödyntää erityisiä määräyksiä osana uutta monivuotista rahoituskehystä, minkä vuoksi kannatin päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Tässä päätöslauselmassa tunnustetaan Lissabonin sopimuksen voimaantulo, alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate Euroopan unionin keskeisenä tavoitteena ja tarve myöntää lisää apua alueille, jotka ovat maantieteellisen sijaintinsa vuoksi epäsuotuisassa asemassa (vuoristo- ja saaristoalueet ja harvaanasutut alueet). Päätöslauselman keskeisimmässä määräyksessä kehotetaan ottamaan käyttöön erityinen yhtenäinen eurooppalainen toimintakehys, joka on joustava, jotta vuoristo- ja saaristoalueita sekä harvaanasuttuja alueita voidaan käsitellä niiden yhteisten ominaisuuksien pohjalta. EU:n koheesiopolitiikkaa tarkastelevan parlamentin valiokunnan jäsenenä katson, että näiden alueiden hyväksi olisi toteutettava lisätoimia ja että olisi suunniteltava erityistoimia niiden auttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska siinä annetaan hyödyllisiä ehdotuksia, joiden avulla alueita, joilla on maantieteellisiä tai väestöön liittyviä haittoja, voidaan auttaa vastaamaan niiden kohtaamiin haasteisiin. Näiden alueiden suoritustaso jää alle EU:n keskiarvon; niillä on myös alhainen BKT ja korkea työttömyystaso. Koheesiopolitiikka on kaikkein tehokkain malli, jonka avulla vaikeista oloista kärsiviä alueita voidaan kehittää ja niiden sosioekonomista edistystä tukea välittömästi.

Vaikka vuoristo- ja saaristoalueilla on joitakin yhteisiä ongelmia, kuten huonot kulkuyhteydet tai riippuvuus vain muutamista taloudellisista toiminnanaloista, näihin alueisiin ei kohdistu samanlaisia kehitystä rajoittavia tekijöitä. Katson näin ollen, että EU:n tukea on mukautettava kunkin alueen ominaispiirteiden mukaan. Tällaisten kohdistettujen strategioiden avulla on helpompi saavuttaa todellista lähentymistä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa ja parantaa monien EU:n kansalaisten – joista 10 prosenttia asuu vuoristoalueilla ja kolme prosenttia saaristoalueilla – elinoloja. On myös tärkeää, että alueet, jotka kärsivät luontoon liittyvistä haitoista, hyödyntävät parhaalla tavalla EU:n rakennerahastojen ja koheesiorahaston välityksellä myöntämää rahoitustukea. Joidenkin jäsenvaltioiden, kuten Romanian, on parannettava konkreettisesti EU:n varojen haku- ja täytäntöönpanojärjestelmäänsä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Vuoristo- ja saaristoalueisiin sekä harvaanasuttuihin alueisiin kohdistuu erityisiä haasteita, jotka on syytä ottaa erityisesti huomioon. Näitä haasteita ovat huonot kulkuyhteydet, energiahuolto ja alueellinen integraatio sekä ilmastonmuutos ja muuttoliike.

Äänestin mietinnön puolesta, koska katson, että näitä alueita on ohjattava erityisin alueellisin kehittämisohjelmin niiden tärkeiden ominaisuuksien vuoksi, jotka erottavat nämä alueet muista alueista. Ohjelmien on perustuttava alueiden erityisominaisuuksiin ja potentiaaliin.

Korostan myös, että käytettyjä tilastollisia indikaattoreita on mukautettava kuhunkin alueeseen eikä niiden pidä rajoittua taloudellisiin tekijöihin. Siten on mahdollista saada tarkempi käsitys alueiden kehityksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän myönteisenä, että alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate asetetaan Lissabonin sopimuksessa Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden joukkoon taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ohella, koska alueellinen yhteenkuuluvuus ilmentää EU:n solidaarisuutta tavalla, joka on näkyvämpi ja määrällisesti helpommin määriteltävissä. EU:n koheesiopolitiikan on katettava kaikki unionin alueet ja erityisesti maantieteellisten ominaispiirteiden leimaamat alueet, kuten Portugalin saaristoalueisiin kuuluvat Madeira ja Azorit. Olen vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja voidaan kaventaa vain, jos laadimme erityisen, joustavan ja yhdennetyn EU:n poliittisen kehyksen siihen liittyvine oikeudellisine ja rahoituksellisine seurauksineen. Kehystä on voitava mukauttaa kyseisen alueen kannalta sopivimpaan toimien mittakaavaan samalla, kun se tarjoaa ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, kuten globalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja väestötieteellisiin muutoksiin.

Kannatan päätöslauselmaa ja kehotan sekä komissiota että jäsenvaltioita varmistamaan, että nämä alueet hyötyvät jatkossakin erityisistä määräyksistä erityisesti uuden monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, sekä laatimaan kutakin aluetta varten mukautettuja EU:n toimia ja ohjelmia, joiden tarkoituksena on sopeuttaa näitä alueita rakenteellisesti ja parantaa niiden kilpailukykyä sekä auttaa niitä selviämään uusista haasteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Yksi kymmenestä EU:n kansalaisesta asuu vuoristoalueella. Jotkin erityisesti uusissa jäsenvaltioissa sijaitsevat alueet ovat epäsuotuisassa asemassa olevia alueita, joissa köyhyys ja infrastruktuurin puute vaikuttavat vakavasti ihmisten elinoloihin. Näiden alueiden on edelleen oltava painopistealana yhteisön koheesiopolitiikassa, jonka erityisiä välineitä on mukautettava vuoristoalueiden erityinen luonne ja niihin kohdistuvien ongelmien vakavuus huomioon ottaen. Äänestin päätöslauselman puolesta, koska EU:n on mielestäni toteutettava tehokkaita toimia solidaarisuuteen perustuen, jotta paikallisille asukkaille taataan ennen kaikkea pääsy terveys- ja opetuspalveluihin ja jotta hyödynnetään Euroopan vuoristoihin matkailuun ja talouteen liittyvää potentiaalia työpaikkojen luomiseksi ympäristön tasapainoon kajoamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. – (EN) Alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate vahvistettiin rakennerahastoasetuksissa 2007–2013 ja se on eräs Lissabonin sopimuksessa asetetuista Euroopan unionin uusista ensisijaisista tavoitteista, jonka tarkoituksena on turvata unionin sopusointuinen kehitys vähentämällä alueellisia eroja ja poistamalla kehityksen esteitä, luonnonolosuhteista johtuvat ja maantieteelliset haittatekijät mukaan lukien. Päätöslauselmassa katsotaan, että vuoristo- ja saaristoalueet sekä harvaanasutut alueet muodostavat yhtenäisiä alueryhmiä ja että niillä on joitakin tärkeitä yhteisiä ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista alueista. Päätöslauselmassa korostetaan tässä yhteydessä myös unionin reuna-alueilla sijaitsevien pienten saarijäsenvaltioiden erityistilannetta. Mainitsen samalla kalastus- ja maaseutuyhteisöihin, kuten Irlannin länsirannikon ja Donegalin rannikon saarilla sijaitseviin kalastus- ja maaseutuyhteisöihin, kohdistuvat ongelmat. Päätöslauselmassa kehotetaan lisäksi ottamaan käyttöön erityinen yhtenäinen eurooppalainen toimintakehys, joka on joustava, jotta vuoristo- ja saaristoalueita sekä harvaanasuttuja alueita voidaan käsitellä niiden yhteisten ominaisuuksien pohjalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin eurooppalaisesta strategiasta vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kehittämiseksi laaditun päätöslauselmaesityksen puolesta, koska on toteutettava erityistoimia haittojen kompensoimiseksi ja alueiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Lissabonin sopimuksessa asetetun alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kaikista Euroopan unionissa vallitsevista alueellisista epäsuhtaisuuksista ja eroista on erityisesti syytä tarkastella tilannetta, joka liittyy vuoristo- ja saaristoalueisiin ja harvaanasuttuihin alueisiin. Näihin alueisiin kohdistuu erityisiä ongelmia, jotka johtuvat niiden maantieteellisistä ja väestötieteellisistä oloista, minkä vuoksi niitä on kohdeltava eriytyneesti koheesio- ja aluekehityspolitiikan kehyksessä.

Perustamissopimuksissa vahvistetut koheesiopolitiikat eivät voi olla pelkkä poliittinen tavoite, jota ilmennetään EU:n säännöstössä. Niiden on oltava konkreettisia ja objektiivisia politiikkoja, joiden avulla pyritään kaikkien alueiden kestävään kehitykseen – myös niiden alueiden, joihin kohdistuu luontoon liittyvistä syistä suurempia ongelmia ja jotka ovat alueellisesti syrjäisempiä (kuten saaristoalueet) tai joiden kulkuyhteydet ovat huonommat (kuten vuoristoalueet).

Asia on minulle portugalilaisena erityisen tärkeä ja toivon tästä syystä, että komissio hyväksyy päätöslauselman ja edistää siinä tehtyjä ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kyseisessä päätöslauselmassa olisi voitu hahmotella sellaisten alueiden, joihin kohdistuu niiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen estäviä rakenteellisia ja maantieteellisiä haittoja, kannalta merkityksellisiä suuntaviivoja ja suosituksia. Siinä tyydytään kuitenkin vain raapaisemaan pintaa eikä puututa asiaa koskevan analyysin todella tärkeisiin kohtiin.

Päätöslauselmassa viitataan ainoastaan alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja sivuutetaan siten eräs taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen peruspilari eli taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Asiakirjassa pidetään "myönteisenä alueellisen yhteenkuuluvuuden sisällyttämistä unionin uusiin tavoitteisiin" – määräys, joka sisältyy Lissabonin sopimukseen.

Kuten olemme jo huomauttaneet useammin kuin kerran, uusia koheesiotavoitteita varten on myönnettävä riittävästi taloudellisia varoja, jotta niistä ei tule perustamissopimuksien kuolleita kirjaimia tai pelkkää propagandaa. Tällaisia varoja ei ole myönnetty. Lähentymistavoitetta varten myönnetyt varat ovat osoittautuneet riittämättömiksi, ja EU:n noudattama politiikka on pahentanut olemassa olevia epäsuhtaisuuksia niiden oikaisemisen sijaan.

Vaikka vuoristo- ja saaristoalueilla sekä harvaanasutuilla alueilla on yhteisiä rajoitteita ja haittoja, kutakin niistä on kohdeltava erityisellä tavalla niille ominaisten erojen ja erityisominaisuuksien mukaisesti. Voimme vain pahoitella, ettei päätöslauselmassa viitata syrjäisimpiin alueisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin eurooppalaisesta strategiasta vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kehittämiseksi laaditun päätöslauselman puolesta, koska pidän tärkeänä tarkastella uudelleen alueellista yhteenkuuluvuutta ja kaikkien Euroopan unionin muodostavien maantieteellisten olojen sopusointuista kehittämistä.

Olen sitä mieltä, että vain laajentamalla EU:n toimielimien, jäsenvaltioiden ja paikallisten viranomaisten välistä koordinaatiota ja vahvistamalla niiden keskinäistä yhteistyötä voidaan lisätä maantieteellisesti ja väestötieteellisesti epäsuotuisassa asemassa olevien alueiden kilpailukykyä. On myös syytä pitää mielessä kunkin alueen ominaispiirteet pyrittäessä jakamaan oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti aluekehitykseen tarkoitettuja varoja. Euroopan unionin on erityisesti huomioitava saaristoalueet, jotta ne eivät enää kärsisi syrjäytyneisyydestä, joka usein yhdistetään saaristoasemaan.

Tässä tarkoituksessa koheesiopolitiikan olisi myös hyödynnettävä muita politiikkoja, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi näiden alueiden tulevaisuuteen. Mainitsen esimerkkinä välineet, joilla säännellään siirtolaisvirtoja; Sisilian kaltaisilla saarilla ne vaikuttavat merkittävästi alueen sosioekonomiseen kehitykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin 3 kohdan puolesta (Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämä tarkistus 1), koska katson, että BKT:n olisi oltava yksi tärkeimmistä kriteereistä – sen sijaan, että se on ainoa kriteeri – jonka perusteella päätetään aluepoliittisen tuen myöntämisestä.

Äänestin 4 kohdan ensimmäistä osaa vastaan ja toisen osan puolesta, koska olen sitä mieltä, että tarvitaan vuoristo- ja saaristoalueita sekä harvaanasuttuja alueita koskevan aluepolitiikan oikeudellista ja rahoituksellista kehystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), kirjallinen. (IT) Määriteltäessä eurooppalaista strategiaa vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kehittämiseksi toteutetaan samalla koheesiopolitiikan täytäntöönpanotoimien uudelleen mukauttaminen "aluetta" koskevan lisäkriteerin pohjalta. Toimen yhteydessä onnistutaan mielestäni kiinnittämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisesti "erityistä huomiota" alueisiin, joilla on alueellisia ominaispiirteitä, ottaen kuitenkin huomioon asukaskohtaisen BKT:n keskeinen asema varojen jakamista koskevana vertailuindikaattorina.

Komission julkilausuman tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa hallintorakennetta, jotta vältetään muutoin uhkaava unionin toimien tehokkuuden vaarantuminen. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin pitänyt rohkeammin pyrkiä vähentämään tarkastusmenettelyjä, jotka todella haittaavat järjestelmän toimivuutta.

Menojen avoimuus on tavoite, josta ei pidä tinkiä, mutta se edellyttää vähemmän byrokraattista valvontajärjestelmää, joka sopii paremmin toistaiseksi yhteensovittamattoman järjestelmän tarpeisiin vastaamiseen, jotta Euroopan valtioiden välille ei synny eriarvoisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen merkitys kasvoi entisestään Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Samalla on noussut esiin erityinen huolenaihe, joka liittyy eri alueiden välillä vallitseviin eroihin. Vuoristo- ja saaristoalueille ja harvaanasutuille alueille olisi myönnettävä erityisasema, jonka avulla ne pystyvät selviytymään luontaisista rajoitteistaan. Niinpä on olennaisen tärkeää luoda EU:n strategia, jolla edistetään kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa olevien alueiden sosioekonomista kehitystä näiden alueiden mukautumisen helpottamiseksi. Toimea toteutettaessa olisi hyödynnettävä erityisiä ohjelmia, joiden avulla alueet voivat vähentää jälkeenjääneisyyttään. Tästä syystä äänestin niin kuin äänestin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Eri asiakirjoissa painotetaan aina, että maaseutualueet, syrjäisimmät alueet ja tässä tapauksessa vuoristo- ja saaristoalueet sekä harvaanasutut alueet edellyttävät erityistä strategiaa tai jopa tukien myöntämistä. Samalla toteutetaan kuitenkin lukuisia toimia, jotka kiihdyttävät alueiden autioitumista. Tarvitsee vain ajatella sellaisia infrastruktuuriin liittyviä ongelmia, kuten julkista liikennettä tai postipalveluja, joiden vuoksi yksittäiset alueet joutuvat entistä enemmän eristyksiin ulkopuolisesta maailmasta ja asukkaiden on turvauduttava yksityisautoiluun ja muihin vastaaviin ratkaisuihin. Mikäli emme pidä suotavana, että maa-alueita laiminlyödään ja että ne autioituvat, ei riitä, että tuemme niitä toisistaan erillään esimerkiksi kohteiden suojelun yhteydessä. Sen sijaan on pyrittävä kestävään tasapainotilaan maantieteellisten ja taloudellisten haittojen välillä. Tämä huomioon ottaen on syytä tukea päätöslauselmaesityksessä esille tuotuja ajatuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. – (DE) Vuoristoalueita on kaikkialla EU:ssa ja niihin sekä erityisesti Alppien alueeseen liittyvä erityispiirre on maa- ja metsätalouden painottuminen. Ongelmia aiheutuu muun muassa väestön entistä korostuneemmasta ikääntymisestä, infrastruktuurista ja kulkuyhteyksistä sekä palvelujen saatavuudesta. Vuoristoalueiden viljelijöihin kohdistuu erityisen paljon paineita, koska heidän menonsa ovat suuret ja tulonsa suhteellisen alhaiset. He ovat kuitenkin erittäin tärkeässä asemassa maiseman suojelun, kestävän hallinnan, luonnonmukaisen elintarviketuotannon ja Alpeille suuntautuvan matkailun kannalta. Tämä on tunnustettava asianmukaisesti ja on tarkasteltava vuoristoalueiden erityisongelmia. EU:n on toteutettava toimia taatakseen vuoristoalueilla harjoitettavan maanviljelyn ja siten koko Alppien alueen tulevaisuus. Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen. (FR) Vuoristoalueisiin kohdistuu niiden ominaispiirteiden vuoksi tiettyjä haasteita, kuten nopeasti ikääntyvä väestö, liikenteeseen liittyvät ongelmat, energiahuollon esteet ja alueellisen integraation puute. Koska edustan Lounais-Ranskassa sijaitsevaa vaalipiiriä Euroopan parlamentissa ja suhtaudun erityisen herkkätuntoisesti Pyreneiden alueen ongelmiin, äänestin eurooppalaisesta strategiasta vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi kehittämiseksi laaditun päätöslauselman puolesta. Mainittakoon erityisesti, että asiakirjassa kehotetaan ottamaan käyttöön erityinen eurooppalainen toimintakehys näiden alueiden ongelmien käsittelemiseksi, jotta voidaan kompensoida pysyvät haitat ja jotta voidaan muovata niiden kehitysmallia hyödyntämällä niiden omia mahdollisuuksia. Päätöslauselmassa edellytetään myös neljän rakennerahaston, koheesiorahaston sekä muiden EU:n rahoitusvälineiden koordinointia, jotta niiden tehokkuutta voidaan maksimoida ja siten edistää näiden alueiden taloudellista kehitystä. Kannatan näitä tavoitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Euroopan parlamentti on antanut voimakkaan tuen tälle päätöslauselmalle, jossa pidetään myönteisenä alueellisen yhteenkuuluvuuden sisällyttämistä unionin uusiin tavoitteisiin sekä uutta 174 artiklaa. Päätöslauselman hyväksymisen myötä Euroopan parlamentti katsoo, että 174 artiklan määräyksiä on ilmennettävä erityisissä kehittämisstrategioissa ja konkreettisissa toimissa, joiden tarkoituksena on kompensoida haittoja ja hyödyntää näiden alueiden mahdollisuuksia. Parlamentti katsoo, että vuoristo- ja saaristoalueet sekä harvaanasutut alueet muodostavat yhtenäisiä alueryhmiä ja niillä on joitakin tärkeitä yhteisiä ominaisuuksia, jotka erottavat ne muista alueista; se katsoo myös, että ne ansaitsevat erityisiä alueellisia kehittämisohjelmia ja korostaa tässä yhteydessä unionin reuna-alueilla sijaitsevien pienten saarijäsenvaltioiden erityistilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen.(IT) Kannatamme julkilausumaa, koska on tärkeää määritellä yhteinen eurooppalainen strategia vuoristo- ja saaristoalueiden sekä harvaanasuttujen alueiden taloudelliseksi kehittämiseksi. On syytä kannustaa Euregio-mallin mukaisia aloitteita; malli kattaa Italian ja Ranskan alueet, joilla on yhteisiä etuja. Syrjäisillä alueilla asuville ihmisille aiheutuu ongelmia juuri alueiden maantieteellisen sijainnin vuoksi, mutta yhteisön taloudelle on olennaisen tärkeää, että tällaisia alueita ylläpidetään ja suojellaan luonnon kannalta tärkeinä alueina.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), kirjallinen.(IT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska katson, että EU:ssa tarvitaan erityistä yhteisön strategiaa vuoristo- ja saaristoalueiden kehittämiseksi, strategiaa, jossa otetaan huomioon sellaiset näkökulmat kuin talouden ja rakenteiden edistäminen, työllisyyspolitiikka, luonnonvarojen suojelu, siviilipuolustus sekä ympäristö- ja energiapolitiikka.

Alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate on yksi Lissabonin sopimuksessa asetetuista Euroopan unionin ensisijaisista tavoitteista ja sen tarkoituksena on vähentää alueellisia eroja ja poistaa luonnollisia tai maantieteellisiä esteitä. Tämä edellyttää konkreettisia toimia ja erityisiä kehittämisstrategioita. On tarpeen luoda yhtäläisiä mahdollisuuksia näiden alueiden ja muun Euroopan unionin välille. Mainittakoon yhtenä mahdollisuutena kestävän matkailun edistäminen vuoristoalueilla, millä luodaan näiden alueiden asukkaiden kannalta tärkeä toimeentulon perusta. Myös jäsenvaltioiden 15. huhtikuuta 2010 antamassa Madridin julistuksessa painotetaan matkailupolitiikkaan liittyen toteutettujen toimien tehokkaampaa koordinointia ja innovatiivisemman, kestävän ja sosiaalisen matkailun edistämistä unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionissa on paljon kehittymistasoon liittyviä alueellisia eroja. Yhteisön solidaarisuutta ilmentävän alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen tarkoituksena on poistaa nämä erot ja edistää sopusointuista kehitystä rakenteellista sopeuttamista varten myönnettyjen varojen avulla ja mukauttamalla eri alakohtaisia politiikkoja kunkin alueen erityisluonteeseen.

Vuoristo- ja saaristoalueet ja harvaanasutut alueet ovat erityisen epäsuotuisassa asemassa olevia alueita, ja niiden luonnolliset ja maantieteelliset ominaispiirteet vaikuttavat niiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tästä syystä niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ottamalla huomioon bruttokansantuotteen lisäksi monenlaiset kehitysindikaattorit, jotka ilmentävät asianmukaisesti kunkin alueen ominaispiirteitä, poistamalla rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia koskevat ankarat tukikelpoisuuskriteerit, koordinoimalla eri rahoituslähteitä ja kehittämällä kaikki hallinnontasot osallistavaa alakohtaista lähestymistapaa.

Tässä yhteydessä on saman ajatusmallin mukaista katsoa, että kaikkein syrjäisimmät alueet, joilla on joitakin päätöslauselmassa tarkasteltujen alueiden kanssa yhteisiä ominaisuuksia, ansaitsevat sen, että niihin sovelletaan yhtä lailla tämän päätöslauselman sisältämiä ehdotuksia kyseisen alueen erityisluonteen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Zeller (PPE), kirjallinen.(DE) En äänestänyt päätöslauselmaesityksen puolesta, koska katson, että "strategioita" – Tonavaa, Itämerta, Mustaamerta ja Välimerta sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja muita vastaavia asioita varten – on nyt siinä määrin, että tarvitsemme pian strategiaa kaikkien strategioiden hallinnoimista varten. Syrjäisten alueiden tuki on jopa sisällytetty Lissabonin sopimukseen ja sillä on näin ollen oma oikeusperiaatteensa. Se on myös koheesiopolitiikan painopisteala, jota tuetaan lukuisin komission aloittein ja neuvoston ja parlamentin tekemin päätöksin. EU:ssa on tehtävä selviä päätöksiä koheesiopolitiikan ja alueellisen politiikan jatkamisesta vuoden 2013 jälkeen. Tällä tavalla olisi myös mahdollista ottaa huomioon vuoristo- ja saaristoalueiden ja harvaanasuttujen alueiden tuki. Emme kuitenkaan tarvitse yksittäisiä asioita koskevien päätöslauselmaesityksien tulvaa, koska siten vain horjutetaan varsinaista tavoitetta eikä niille ole tällä hetkellä perusteita.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö