Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

10. Transatlanttiset suhteet: USA:n matkustajamaksu (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat transatlanttisista suhteista: USA:n matkustajamaksu.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, neuvoston puheenjohtaja.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minulla on jälleen kunnia puhua tänä iltapäivänä korkean edustajan Ashtonin eikä neuvoston puolesta, kuten näytöllä todetaan.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat kiinnittävät paljon huomiota sen varmistamiseen, että heidän kansalaisensa voivat matkustaa helposti Atlantin valtameren rannikolta toiselle. Transatlanttinen liikkuvuus parantuu huomattavasti, jos matkustaminen ei edellytä viisumia eikä maksun maksamista. Yhdysvaltojen kansalaiset voivat saapua Schengen-alueelle ilman viisumia, mutta Yhdysvaltoihin matkustavilla EU:n kansalaisilla on erilainen tilanne.

Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman etuuksien ulkopuolella on edelleen neljä jäsenvaltiota: Bulgaria, Kypros, Puola ja Romania. Voimme kuitenkin iloita siitä, että Kreikka sisällytettiin kyseiseen ohjelmaan 5. huhtikuuta. Tästä myönteisestä tuloksesta voidaan kiittää komissiota, joka tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki jäsenvaltiot hyötyvät vapautusohjelmasta, ja peräkkäisiä puheenjohtajavaltioita, jotka ovat pyrkineet viemään tätä asiaa eteenpäin.

Komissio on näin ollen laatinut vuodesta 2006 lähtien vuosittain selvityksen kaikista kolmansista maista, jotka edellyttävät edelleen viisumia kansalaisiltamme vastavuoroisuusperiaatteen vastaisesti, koska Euroopan unioni pitää vastavuoroisuuden täysimääräistä toteutumista erittäin tärkeänä. Koska Euroopan unioni on vapauttanut tietyt kolmannet valtiot viisumivaatimuksesta, niiden olisi kohdeltava unionin kansalaisia samalla tavoin.

Lisäksi Yhdysvallat päätti vuoden 2009 alussa täysin ymmärrettävistä turvallisuussyistä ottaa käyttöön sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA), jota voidaan soveltaa ainoastaan viisumivapausohjelman piiriin kuuluvista valtioista Pohjois-Amerikkaan saapuviin matkustajiin. Kaikkien tällaisten matkustajien on täytynyt 8. syyskuuta lähtien maksaa 4 dollarin suuruinen maksu, jolla katetaan ESTA-järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Tämä maksu tulee 10 dollarin maksun lisäksi, joka samojen matkustajien on jo maksettava matkailun edistämistä koskevan lain nojalla. Matkailun kehittämistä varten on perustettu elin, jonka toiminta rahoitetaan rahastosta, johon nämä 10 dollaria maksetaan.

Näiden viimeisimpien tapahtumien jälkeen pyysitte komissiota esittämään viipymättä kantansa asiasta. Komissio laati joulukuussa 2008 kertomuksen siitä, onko ESTA-järjestelmän katsottava vastaavan viisumijärjestelmää, ja totesi tuolloin väliaikaisessa päätelmässään, ettei ole. Kun Yhdysvaltojen viranomaiset ovat julkaisseet ESTA-järjestelmää koskevat lopulliset säännökset, komissio toimittaa meille lopullisen kertomuksensa tästä asiasta. On selvää, että kyseisen maksun maksaminen on tärkeä osatekijä komission arvioinnissa. Neuvosto ottaa komission kertomuksen huomioon, toteuttaa tarvittavat toimet ja antaa asianmukaisiksi katsomansa suositukset.

Kuten olette varmasti ymmärtäneet, lisämaksun käyttöönotto on valitettavaa. Puheenjohtajavaltio yhtyy myös parlamentin tämän asian yhteydessä useaan otteeseen, erityisesti 22. lokakuuta antamansa päätöslauselman 18 kohdassa, ilmaisemiin huoliin. Tämä maksu voi tuntua ensi näkemältä pieneltä, mutta ei saa unohtaa, että jokaisen matkustajan on maksettava se, mikä voi toisinaan osoittautua perheille erittäin hankalaksi.

Tällainen menettely on siksi nähdäkseni ristiriidassa sen kanssa, että Yhdysvallat on ilmoittanut haluavansa helpottaa liikkuvuutta mantereidemme välillä, ja menettely on todellinen este EU:n kansalaisille, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin.

Lopuksi vahvistan, että puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa auttaakseen komissiota toteuttamaan täysimääräisen vastavuoroisen viisumivapauden Yhdysvaltojen kanssa. Kiitos tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää myös Olivier Chastelia huomautuksista ja neuvoston avun tarjoamisesta, koska näin tärkeässä asiassa neuvoston tuella on aivan ratkaiseva merkitys.

Tarkasteltaessa ESTA-maksua koskevaa komission kantaa minun on korostettava, että heti sen jälkeen, kun kyseisestä maksusta tiedotettiin 6. elokuuta, kollegani komission jäsen Malmström antoi lausunnon, jossa hän totesi ymmärtävänsä, että kyseinen päätös tehtiin matkailun edistämistä koskevassa laissa säädettyjen velvoitteiden mukaisesti, mutta piti maksun käyttöönottoa erittäin valitettavana.

Komissio teki erittäin selväksi, että se katsoo maksun olevan ristiriidassa sen kanssa, että Yhdysvallat on usein toistanut olevansa sitoutunut helpottamaan transantlanttista liikkuvuutta, ja muodostavan lisäesteen Yhdysvaltoihin matkustaville EU:n kansalaisille.

EU on ilmaissut vakavat huolensa Yhdysvaltain kongressille ja hallinnolle useaan otteeseen matkailun edistämistä koskevan lain säätämisprosessin aikana. Komissio on ottanut lukuisia kertoja virallisesti yhteyttä sekä neuvoston puheenjohtajavaltioihin että kolmansiin valtioihin. Komissio on yhteydenotoissaan arvostellut myös sitä, että maksu peritään ainoastaan Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman piiriin kuuluvilta matkustajilta, minkä vuoksi se on syrjivä. Lisäksi tuntuu kummalliselta, että ulkomaalaisia vaaditaan maksamaan Yhdysvalloille matkailun edistämisestä, koska tämä voi päinvastoin vähentää matkustamista Yhdysvaltoihin.

Komissio tutkii parhaillaan, mitä muita Yhdysvaltoihin liittyviä toimia EU:n vastavuoroisuusmekanismin yhteydessä voitaisiin toteuttaa. Komissio esittää Yhdysvalloille virallisia huomautuksia Yhdysvaltojen aloittaman kansallista säädöstä koskevan julkisen kuulemisen yhteydessä. Nykyisestä ESTA-järjestelmästä esitetään lopullinen arviointi, kun järjestelmää koskeva lopullinen säädös on julkaistu Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä, ja siinä otetaan huomioon kaikki mahdolliset muutokset.

Komissio on pyytänyt, että tästä huolenaiheesta keskustellaan kaikkien jäsenvaltioiden kanssa 7. ja 8. lokakuuta kokoontuvassa oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa. ESTA-maksu otetaan esiin myös joulukuussa pidettävässä seuraavassa EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä oikeus- ja sisäasioita koskevassa ministeritason kokouksessa. Komissio tietenkin tiedottaa parlamentille edelleen tämän prosessin kaikista vaiheista ja sen yhteydessä toteutetuista virallisista toimenpiteistä.

Ministeri Chastel toisti lisäksi, että Yhdysvaltojen on tärkeää kohdella kaikkia EU:n kansalaisia tasavertaisesti viisumivaatimuksen yhteydessä. Haluan muistuttaa, että viisumeja koskevassa vastavuoroisuusmekanismissa on edistytty huomattavasti kahden viime vuoden aikana.

Sen lisäksi, että komissio pyrkii toteuttamaan täysimääräisen vastavuoroisuuden Yhdysvaltojen kanssa, Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmaan on liittynyt kahdeksan jäsenvaltiota lisää – seitsemän jäsenvaltiota vuoden 2008 lopussa ja Kreikka huhtikuussa 2010. Komissio ottaa Yhdysvaltojen kanssa poliittisella ja teknisellä tasolla esiin, että EU:n mielestä on tärkeää, että neljä vielä viisumivapausohjelman ulkopuolella olevaa EU:n jäsenvaltiota – Bulgaria, Kypros, Puola ja Romania – liittyvät siihen mahdollisimman pian.

Voin vakuuttaa teille, että komissio vaatii yhdessä neuvoston ja korkean edustajan kanssa, että tämä asia sisällytetään kaikkien EU:n ja Yhdysvaltojen välisten tulevien kokousten asialistalle.

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser, PPE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, meidän on parlamenttina ja tietysti erityisesti myös ryhmäni puolesta sanottava erittäin selvästi "ei" 14 dollarin matkustajamaksulle, yhdysvaltalaisten eurooppalaisten kustannuksella toteuttamille perusteettomille toimille sekä tälle Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteille asetetulle yksipuoliselle rasitukselle. Emme voi olla tyytyväisiä kuulemiimme raportteihin. Sanon aivan suoraan, ettei pelkkä pahoittelu riitä tässä asiassa. Ei riitä, että toteamme tämän olevan syrjintää.

Puheenjohtaja Van Rompuy totesi tänä aamuna, että vastavuoroisuus on kumppanien välisen yhteistyön perusperiaatteita. En vaadi, että kohtelemme yhdysvaltalaisia aivan samalla tavoin kuin he kohtelevat meitä. On kuitenkin todettava erittäin yksiselitteisesti, että Euroopan on annettava selkeä vastaus, jota meidän on vaadittava myös komissiolta ja neuvostolta konkreettisten toimien muodossa. Kehotan teitä esittämään konkreettisia ehdotuksia ja keskustelemaan parlamentin kanssa siitä, miten aiotte menetellä tässä asiassa. Yhdysvaltalaisten on ymmärrettävä, että olemme tosissamme tässä asiassa – kuten muissakin asioissa – ja että haluamme meitä kohdeltavan kumppanina eikä vain tahona, joka tottelee heitä kuuliaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, S&D-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, osallistun tähän keskusteluun siinä uskossa, ettei tätä asiaa ole vielä käsitelty loppuun Euroopan näkökulmasta. Parlamentin on kuitenkin pantava merkille, että Yhdysvallat on tehnyt päätöksen. Kyseinen päätös on ristiriidassa sen kanssa, että transatlanttisen vuoropuhelun halutaan edelleen lisäävän paitsi kaupallista vaihtoa myös sosiaalista ja henkilöihin liittyvää vaihtoa, jotka perustuvat keskinäiseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen.

Emme voi sallia syrjivää maksua, joka selvästikin estää tällaisen vaihdon edistämisen, jakaa Euroopan unionin jäsenvaltiot eri kategorioihin ja vaikuttaa suoraan kansalaisiin. Tämä maksu on lisäksi vastoin EU:n Yhdysvaltoihin ja omiin kansalaisiinsa soveltamaa lähestymistapaa, jossa ei ole aina haluttu vahvistaa henkilö- ja kauppayhteyksiä mutta jossa on aina edistetty transatlanttista liikkuvuutta näillä kahdella mantereella asuvien ihmisten välisissä suhteissa.

Tästä syystä parlamentin on mielestäni erittäin tärkeää viestittää selkeästi, että se odottaa komission puolustavan voimakkaasti EU:n kantaa ja tarvittaessa soveltavan vastavuoroisuuslauseketta. Tämä ei tietenkään ole hyvä uutinen transatlanttisen vuoropuhelun kannalta, mutta näin lähetettäisiin selkeä viesti siitä, ettemme ole valmiita hyväksymään vastavuoroisuuden puuttumista edistettäessä eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden tarjoaman yhteyden kautta tapahtuvaa henkilöihin liittyvää ja sosiaalista vaihtoa, puhumattakaan siitä, millainen taloudellinen vaikutus tällä olisi vakavaan kriisiin, josta lentoliikenne jo muutenkin kärsii Atlantin molemmilla puolilla.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Yhdysvaltojen hallinnolla ja kongressilla on erittäin hyviä syitä perääntyä ja peruuttaa niin kutsuttu matkustamisen edistämistä koskeva laki.

Kuten komissiokin totesi, on ensinnäkin hieman outoa, että matkailun edistämiseksi otetaan käyttöön vero. Jos Yhdysvaltoihin matkustaminen kallistuu, sinne matkustavien määrä luultavasti vähentyy. Nelihenkinen perhe joutuu maksamaan noin 40 dollaria. Se on monille jo merkityksellinen rahamäärä. Tuntuu myös hieman järjettömältä, että kaikista valtioista juuri Yhdysvallat verottaa ihmisiä, jotka eivät ole edustettuina keskustelussa. Verotuksella ilman edustusta on käsittääkseni ollut tietty merkitys Yhdysvaltojen historiassa, joten siellä olisi mielestäni tarkasteltava tätä asiaa uudelleen.

Toiseksi: tuleeko Yhdysvalloista entistä houkuttelevampi, kun ihmiset joutuvat maksamaan enemmän? Enpä usko. Yhdysvallat on houkutteleva matkakohde. Siellä sijaitsee kuuluisia kohteita, kuten Yosemite, Grand Canyon, Everglades, Chesapeakenlahti, Boston, New York, Washington ja San Francisco. Sinne matkustetaan joka tapauksessa. Siellä ei tarvita nyt ehdotetun kaltaista matkailun edistämistä.

Näiden asioiden lisäksi on monia muitakin vakavia poliittisia asioita, joita on nähdäksemme käsiteltävä. Mielestäni on täysin mahdotonta hyväksyä, että kyseinen maksu voidaan maksaa ainoastaan Amerikan yhdysvalloissa rekisteröityjen yritysten luotto- tai pankkikorteilla. Se ei ole mielestäni hyväksyttävää. Lisäksi näiden tietojen tallentaminen ja varmentaminen Yhdysvalloissa voisi olla hyväksyttävää, jos tarkoituksena olisi ainoastaan valvoa matkustusta, mutta Yhdysvaltojen turvallisuusministeriöllä on lupa luovuttaa näitä tietoja pyynnöstä Yhdysvaltojen muille viranomaisille, ulkomaiden viranomaisille ja jopa kuljetusalan kanssa tekemisissä oleville yrityksille. Tätä ei voida missään tapauksessa hyväksyä myöskään tietosuojan ja yksityisyyden suojan kannalta.


Komission ja neuvoston on löydettävä nyt asianmukaisia vastauksia. Tätä asiaa on mielestäni käsiteltävä tulevassa EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä huippukokouksessa. Pidän vastavuoroisuutta hyvänä, vaikkakin tässä tapauksessa valitettavana asiana, ja molempien osapuolten olisi nähdäkseni pyrittävä lisäämään eikä vaikeuttamaan ihmisten välisiä yhteyksiä.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään 14 dollarin suuruisesta yleisestä maksusta, joka peritään kaikilta Yhdysvaltoihin saapuvilta. Tuntuu ensinnäkin hieman ristiriitaiselta, että viisumivapausohjelmalla yhtäältä helpotetaan henkilöiden matkustamista Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä ja toisaalta kaikki EU:n kansalaiset velvoitetaan siirtämään henkilötietonsa ESTA-järjestelmän kautta ja maksamaan matkustaessaan lisämaksu.

Meidän on tietenkin kunnioitettava yhdysvaltalaisten kumppaniemme ja erityisesti kongressin päätöksiä, mutta tämä ei tunnu viestittävän luottamuksesta ja yhteistyöstä. EU on rajojen suojelun ja tehokkaiden turvallisuustoimien yhteydessä yhä uudelleen osoittanut, että se haluaa saada asiat toimimaan, vaikka siitä aiheutuu toisinaan omien arvojemme ja kansalaistemme kunnioittamiseen liittyviä suuria vaikeuksia. Miten on vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden laita rajatarkastuksissa? Mitä tapahtuu syyttömyysolettamaa koskevalle oikeudelle turvallisuustoimien yhteydessä? Entä tietosuojalle ja muutoksenhakuoikeuksille henkilötietojen keräämisen yhteydessä?

Ongelma ei olisi suuri, jos kyse olisi ainoastaan 14 dollarin suuruisen maksun maksamisesta, mutta Yhdysvaltojen turvallisuusministeriö ei ainoastaan kerää matkustajien ESTA-tietoja, nimittäin lukuisia yhteys- ja tunnistetietoja, joista osa on arkaluonteisia. Se haluaa käyttöönsä myös matkatoimistojen varausjärjestelmien matkustajarekisteritiedot, joissa on melkeinpä tiedot siitäkin, kuka nukkuu kenenkin kanssa! On lievästi sanoen ala-arvoista, ettei komission jäsen Malmström ole vielä käsittänyt, että matkustajarekisteritietojen käyttö loukkaa vakavasti kansalaisten oikeuksia ja ettei se ole EU:n lainsäädännön mukaan perusteltua.

Asia on entistä ongelmallisempi, kun otetaan huomioon, että tämä 14 dollarin maksu on maksettava jollakin Yhdysvallassa toimivien neljän suurimman luottokorttiyhtiön kortilla. Mietin, miten aiotte varmistaa, ettei näissä valtavissa tietorekistereissä tehdä muihin kuin matkustukseen liittyviä tiedusteluja ainakin Patriot Act -säädöksen voimassaolon ajan. Lisäksi kysyn komissiolta ja neuvostolta, tietävätkö ne, että voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä heikentää jo se, että hyväksymme Yhdysvaltojen EU:n kansalaisille määräämät säännöt.

Komissiolla ja neuvostolla sekä myös teillä, hyvät kollegat, on velvollisuus suojella EU:n kansalaisten oikeuksia ja EU:n lainsäädäntöä. Tämä pätee myös transatlanttisiin suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski, ECR-ryhmän puolesta.(PL) En halua keskittyä siihen, mikä on ollut tämän keskustelun aiheena. Tarkoitan maksukysymystä, itse maksua tai mahdollisuutta käyttää tällä tavoin kerättyjä tietoja. Ajattelen kaikkein tärkeintä asiaa – sitä, että pyrimme Euroopan unionissa ja myös parlamentissa varmistamaan, että kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita kohdellaan tasavertaisesti. Tässä asiassa ja tällä alalla Yhdysvallat ei valitettavasti kohtele meitä tasavertaisesti, sillä joihinkin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sovelletaan edelleen viisumivaatimusta, vaikka useimmat jäsenvaltiot on vapautettu siitä. Parlamentin mutta myös kaikkien muidenkin Euroopan unionin toimielinten tehtävänä on mielestäni varmistaa, että kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, milloin ne ovat liittyneet unioniin. Totean tämän kotimaani mutta myös kaikkien muiden Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden valtioiden kansalaisten puolesta ja etua ajatellen.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä on todellakin erikoinen tilanne. Puhumme epäsymmetrisestä vastavuoroisuudesta. Eihän vastavuoroisuus ole todellista, jos se on epäsymmetristä. Puhumme tarpeettomasta rekisteröinnistä. Eurooppalaisilta kuitenkin pyydetään jo matkustajarekisteritiedot ja SWIFT-tiedot, ja nyt Yhdysvaltoihin matkustavia eurooppalaisia pyydetään ensin rekisteröitymään. Lisäksi kyse on matkailuverosta, joka on täysin ristiriidassa sen kanssa, että tavoitteena on lisätä matkailuyhteyksiä Yhdysvaltojen kanssa, kuten jäsen Lambsdorff äsken totesi.

Meidän ei kuitenkaan kannata arvostella Yhdysvaltoja tästä. Yhdysvallat – joka on muuten minulle hyvin tuttu ja suuresti ihailemani valtio – tekee viime kädessä niin kuin sen vaaleilla valitut edustajat päättävät. Ongelma on mielestäni pikemminkin meidän puolellamme kuin Yhdysvaltojen puolella.

Tämä on nähdäkseni ennen kaikkea ulkosuhdehallintomme ajatustapaongelma. Kun matkustimme taannoin SWIFT-asioita käsittelevän valtuuskunnan kanssa Washingtoniin, näimme, että EU:n valtuuskunta käytti Washingtonissa enemmän aikaa SWIFT-sopimusta koskevan Euroopan parlamentin äänestyksen salailuun ja puolusteluun kuin 500 miljoonaan EU:n kansalaiseen vaikuttavien syiden selvittämiseen.

Kyse on solidaarisuuden puutteeseen liittyvästä ongelmasta, koska jos jollekin jäsenvaltiolle ei ole myönnetty viisumivapautta, muiden jäsenvaltioiden on taisteltava sen rinnalla. Kyse on myös vastavuoroisuuteen liittyvästä ongelmasta, mutta eri merkityksessä kuin täällä on käytetty.

Olemme puhuneet vastavuoroisuudesta ikään kuin se tippuisi taivaasta – ikään kuin meidän pitäisi pyytää sitä. Hyvä on, mutta voimme myös antaa vastavuoroisuutta. Muut valtiot tekevät niin. Kun Yhdysvallat tiukensi Brasilian kansalaisiin soveltamiaan turvallisuusvaatimuksia jouluna vuonna 2007, Brasilia tiukensi heti Brasiliaan saapuvia Yhdysvaltojen kansalaisia koskevia omia turvallisuusvaatimuksiaan, ja Yhdysvallat perääntyi heti vaatimuksissaan.

Euroopan on tehtävä tällaista enemmän, jotta sitä kunnioitetaan transatlanttisessa vuoropuhelussa.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Chastel, arvoisa komission jäsen, haluan esittää muutaman lisähuomautuksen. Kuten tiedätte, olen suhteista Yhdysvaltoihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja, ja olemme keskustelleet paljon viisumivaatimuksesta luopumisesta. Olemme puhuneet myös sen poistamisesta Romanian, Bulgarian ja muiden vastaavien valtioiden kohdalla. Tilalle on kehitetty uudenlainen viisumi, jonka yhteydessä olemme niin kivoja, että luovutamme kansalaistemme tiedot uskomattoman kattavasti yhdysvaltaisten käyttöön ja maksamme kaiken lisäksi maksuja. Näitä maksuja käytetään myös Yhdysvaltojen matkailualan mainostamiseen. Yhdysvaltaiset ovat mielestäni luoneet ainutlaatuisen liiketoimintamallin. He nimittäin laittavat kuluttajat maksamaan suoraan myös mainonnasta. Aion ehdottaa tätä myös kotiseutuni matkailutoimistojen liiketoimintamalliksi. Tämä on minusta uskomaton menettelytapa.

Tämä liittyy tietenkin myös siihen, ettei Euroopan parlamentin ja kongressin välillä ole edelleenkään riittävää yhteyttä, jotta tällaiset asiat voitaisiin välttää järkevän vuoropuhelun avulla. On myös mahdollista, etteivät neuvosto ja komissio käsittele näitä asioita rohkeasti, ja olen kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että joskus pelkästä vastavuoroisuuden maininnasta voi olla apua.

Jos vain surkuttelemme, ettemme pidä tästä ja että olemme toteuttaneet monia virallisia toimenpiteitä, asemamme vain heikentyy, koska kukaan ei suhtaudu meihin vakavasti. Silloin tilanne on todellakin se, että olimme alussa tiikeri, mutta päädyimme sängynvierusmatoksi. Pyydän siksi vielä kerran neuvostoa ja komissiota sekä korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa käsittelemään tätä asiaa siten, että myös Washingtonissa huomataan, että Euroopan unionilla on tosiasiallista valtaa.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olette mielestäni liian varovainen. Ette halua antaa lopullisia lausuntoja, koska lopullista järjestelyä ei ole vielä vahvistettu, mutta kansalaisemme joutuvat tällä välin jo maksamaan tämän maksun. Se ei ole tietenkään hyväksyttävää. Teidän on puututtava tähän asiaan ja vieläpä erittäin aktiivisesti.

Kuten minua ennen puhuneet kollegani ovat jo useaan otteeseen todenneet, on hämmästyttävää, etteivät Yhdysvaltojen viranomaiset ole löytäneet parempaa keinoa houkutella lisää matkailijoita kuin periä heiltä 14 dollarin suuruinen lisämaksu. Tästä maksusta 4 dollaria menee tosiasiassa sähköisestä matkustuslupajärjestelmästä (ESTA) aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Säännöllisiä kuluja ei toisin sanoen haluta sysätä yhdysvaltalaisten veronmaksajien harteille, vaan ne siirretään eurooppalaisten maksettaviksi.

Tämä on ensimmäinen suuri lähtölaukaus kaikille erilaisille lentomaksuille tai lentokenttäveroille, joita on otettu käyttöön myös joissakin EU:n jäsenvaltioissa, kuten aivan äskettäin Saksassa. Pidän näitä joidenkin jäsenvaltioiden yksipuolisia toimia valitettavina. Kannatan sitä, että tässä asiassa sovelletaan EU:n lähestymistapaa, jossa otetaan parhaassa tapauksessa huomioon myös esimerkiksi kyseisten lentojen ulkoiset kustannukset. Tässä on kuitenkin kyse jostain aivan muusta. Euroopassa ei esiinny syrjintää: kaikki maksavat laskun, mutta Yhdysvalloissa ainoastaan me maksamme. Lisäksi 900 000 eurooppalaista rekisteröityy uudelleen joka kuukausi ESTA-järjestelmän kautta.

Meidän on tarkasteltava yksityiskohtaisesti myös sitä, onko kyseinen toimenpide viisumivapausohjelman sanamuodon ja perusajatuksen vastainen. Tämä ohjelma tarkoittaa lähinnä sitä, ettei kummankaan valtion kansalaisten tarvitse hakea viisumia ja maksaa kaikkia siihen liittyviä kuluja. ESTA on saamassa vähitellen saman merkityksen kuin viisumi. Myös jäsen Brok totesi tämän äsken. Pyydän siksi, ettette suhtaudu tähän asiaan kevyesti ettekä viivyttele, vaan lähetätte yhdysvaltaisille kumppaneillemme erittäin voimakkaan viestin siitä, että tämä ei ole hyväksyttävää. Toisten kanssa ei menetellä näin. Kaikkia vaihtoehtoja on näin ollen tarkasteltava, ja elleivät yhdysvaltaiset pian jousta, meidän on tietenkin harkittava vastaavia toimia.

Voin tässä yhteydessä viitata lyhyesti komission jäsenen Tajanin pyrkimyksiin aloittaa Euroopan matkailupolitiikka. Lissabonin sopimuksessa meille annettiin lisää sananvaltaa tässä asiassa Euroopan laajuisesti. Ei ehkä olisi hullumpi ajatus keskustella tästä tulevina kuukausina.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Arvoisa komission jäsen, jäsen Brok taisi unohtaa, että myös Puolan kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumin matkustaessaan Yhdysvaltoihin, mitä on erittäin vaikea ymmärtää. Pyydän toteuttamaan tätä asiaa koskevia toimia, koska tämä on vakava asia. Oikea lähestymistapa ei ole mielestäni kuitenkaan myöskään se, että viisumiongelmaa pidetään vain menettelyä koskevana asiana ja että sen ja muiden outojen, perusteettomien maksujen katsotaan tarjoavan parlamentille mahdollisuuden pieneen lihasjumppaan sen protestoidessa Yhdysvaltoja vastaan.

Jos viisumeja pidetään vain menettelyä koskevana asiana tai syynä poliittiseen kamppailuun, silloin ei ymmärretä, mitä viisumi nykyään tarkoittaa. Millään yhteistyövälineellä ei voisi olla suurempaa poliittista merkitystä. Pyydän siksi sekä komission jäsentä että parlamentin jäseniä parantamaan suhteita kongressiin. Meillä on Euroopan parlamentin jäseninä oikeus kääntyä kongressin puoleen ja painostaa sitä muuttamaan täysin viisumeja koskevaa lähestymistapaansa. Viisumit ovat este kansalaisten välillä ja tosiasiassa transatlanttista yhteistyötä vaikeuttavia suurimpia poliittisia esteitä. Toimemme eivät tuota tulosta, ennen kuin ymmärrämme tämän.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). (CS) Hyvät kollegat, entisaikaan Yhdysvaltoihin liikennöineitä matkustaja-aluksia otettiin vastaan satamassa. Tuolloin – 1800-luvun lopussa – myös isoisäni matkusti sinne laivalla. Kun haluan nyt vierailla Yhdysvalloissa, joudun maksamaan jonkin kummallisen maksun. Sille täytyy olla jokin perustelu, mutta arvelen, että maksan sen, jotta minua voidaan seurata. Tämä epäily on sitä vahvempi, mitä kiivaammin yhdysvaltalaiset neuvottelijat vaativat Euroopan unionista tulevia henkilöitä koskevien usein arkaluonteisten tietojen siirtoa. Todellisuudessa kyse ei ole turvatarkastuksista tai viisumien myöntämisestä. Miljoonia ihmisiä seurataan, eikä siirrettyjä tietoja suojata asianmukaisesti. Mitä näille arkaluonteisille tiedoille tapahtuu? Luoja tietää! Tämä on vain normaali tilanne kahden niin kutsutun tasavertaisen kumppanin välillä.

Yhdysvallat toteuttaa joitakin toimia, ja Euroopan unionin on vaikea arvioida, pitäisikö sen reagoida jotenkin ja miten. Tällaisten neuvottelujen tulokset eivät ole yleensä tyydyttäviä, ja esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehty Avoin taivas -sopimus on kovin yksipuolinen. Käsittääkseni molempien kumppanien taloudelliset edut otetaan usein suoraan huomioon sopimuksissa, joita tehdään tai ei tehdä eri aloilla. En kuitenkaan ymmärrä, miksi toteutetuista toimista ei neuvoteltu asianmukaisesti etukäteen, enkä yleensäkään käsitä, miten tällaiset toimet hyödyttäisivät Euroopan unionin kansalaisia. Uskon, että neuvottelujen jälkeen ei oteta käyttöön viisumeja tai kyselylomakkeita, joissa tiedustellaan yksityiskohtaisesti esivanhempieni siviilisäätyä.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Kun päästiin eroon konkreettisista muureista ja piikkilanka-aidoista, jotka erottivat Länsi-Berliinin Itä-Euroopasta ja jakoivat Euroopan itäiseen ja läntiseen osaan, oletimme naiivisti, että siihen loppui sellaisten vainoharhaisten hallintojen aikakausi, jotka eivät anna ihmisten kommunikoida vapaasti, oppia asioita muusta maailmasta ja matkustaa.

Tiedämme, että matkustusvapaus ja keskinäinen tuntemus auttavat eri puolilta maapalloa tulevia ihmisiä, eri sivilisaatioita ja eri kulttuureja voittamaan ennakkoluuloja ja tuntemattomaan kohdistuvaa pelkoaan, mikä edistää kansakuntien välisen luottamuksen kehittymistä. En tiedä, mitä yhdysvaltalaisille ystävillemme on tapahtunut. He ovat aina puolustaneet vapautta ja demokratiaa, mutta ehkäpä he ovat tulleet hulluiksi. Eteläisellä Meksikon vastaisella rajallaan he ovat alkaneet rakentaa sellaisia aitoja, jotka me eurooppalaiset onnistuimme vasta hiljattain poistamaan. He vain lisäävät maassaan vierailevien matkailijoiden hallinnollisia ja teknisiä esteitä. Hyvät kollegat, mihin tämä oikein johtaa? Presidentti Obama ei ehkä ymmärrä sitä, mutta ulkopuolelta tarkasteltuna Yhdysvaltojen hallinto näyttää pyrkivän muuttamaan Yhdysvallat Pohjois-Korean Kim Jong-ilin hallinnon kaltaiseksi aidatuksi, täysin suljetuksi puutarhaksi, joka on täynnä kuuliaisia ja onnellisia ihmisiä. Haluaisin uskoa, että tämä ei pidä paikkaansa. Meidän pitäisikin ehkä selittää yhdysvaltalaisille ystävillemme, että maksu ja urkintaa varten kerättävät henkilötiedot, jotka he vaativat vastineeksi vierailusta maassaan, ovat valtavan häpeällisiä Amerikan yhdysvaltojen kaltaiselle vapauden ja demokratian supervallalle.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Kotimaani on yksi niistä valtioista, joiden osalta Yhdysvallat poisti viisumivaatimuksen jokin aika sitten. Vain lyhyen ajan kuluttua siitä, kun viisumivaatimus poistettiin useiden valtioiden kohdalla, Yhdysvallat on ottamassa käyttöön toisen viisumin, josta käytetään eri nimeä – ESTA-nimisen viisumin, josta matkustajien on vielä maksettava. Alun perin sen sanottiin maksavan 10 dollaria, mutta nyt se maksaa kuulemma 14 dollaria, eikä ole mitään takeita siitä, ettei hinta vielä kallistu. Tämä ei ole hyväksyttävää, koska kyseessä on vain uudenlainen viisumi. Toivon Euroopan komission ymmärtävän, että tämä on viisumi, ja kohtelevan sitä sellaisena. On kuitenkin toinenkin syy, miksi tämä oli kielteinen päätös ja tapahtuma: se tuli erittäin huonoon aikaan. Olimme parlamentissa juuri äänestäneet SWIFT-sopimuksesta ja tarjoutuneet tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat ei mielestäni reagoinut myönteisesti, vaan sen reaktio osoittautui tämän järjestelyn ja maksun vuoksi pikemminkin kielteiseksi. Haluan huomauttaa, että jotkin asiat, kuten matkustajarekisteritiedot ja tietosuojaa koskeva yleinen sopimus, ovat edelleen parlamentin käsiteltävänä. Mielestäni on tärkeää, että kaikki EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö perustuu luottamukseen. Muuten emme voi saavuttaa molempien osapuolten kansalaisten kannalta tyydyttäviä ja myönteisiä tuloksia.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). – (RO) Minunkin mielestäni on valitettavaa, että Yhdysvaltoihin peritään pääsymaksu. Kyseinen toimenpide on ristiriidassa sen kanssa, että Yhdysvallat on sitoutunut helpottamaan transatlanttista liikkuvuutta. En kuitenkaan usko, että Euroopan unioni reagoi toteuttamalla vastaavia toimia Yhdysvaltojen kansalaisia kohtaan. Kaksi väärää ei muodosta yhdessä yhtä oikeaa. Ongelma on siksi mielestäni ratkaistava tehostamalla kahdenvälistä vuoropuhelua. Tämän mielessä pitäen Euroopan komission velvollisuutena on lisätä toimia, jotta suhteet Yhdysvaltoihin parantuvat.

Tämä epäoikeudenmukainen maksu peritään valitettavasti sen lisäksi, että Yhdysvallat soveltaa yksipuolisesti toista joitakin Euroopan unionin jäsenvaltioita syrjivää toimenpidettä, mikä vaikuttaa transatlanttiseen yhteistyöhön ja luottamukseen. Neljän EU:n jäsenvaltion – Romanian, Bulgarian, Puolan ja Kyproksen – kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumin matkustaessaan Yhdysvaltoihin. Valtioidemme kansalaiset eivät valitettavasti voi matkustaa vapaasti Yhdysvaltoihin. Erityisen valitettavaa on se, että heinäkuusta 2009 lähtien voimassa olleesta Yhdysvaltojen lainsäädännöstä on masentavasti poistettu mahdollisuus sisällyttää jotkin näistä valtioista viisumivapausohjelmaan, kun hylättävien hakemusten määrä on edelleen suurin syy, miksi viisumivaatimusta ei poisteta. Koska hylättävien hakemusten osuus riippuu oikeastaan Yhdysvaltojen edustajien päätöksestä, Yhdysvaltojen on nähdäkseni toteutettava lisätoimia parantaakseen viisumien myöntämismenettelyn avoimuutta. Minäkin kannatan siksi sitä, mitä varapuheenjohtaja totesi, ja kehotan komissiota vaatimaan, että tasavertainen, syrjimätön kohtelu taataan kaikille Euroopan unionin kansalaisille, myös niiden valtioiden kansalaisille, joihin Yhdysvallat soveltaa edelleen viisumivaatimusta. Hyvät kollegat, on väärin ja surullista, että viisumiasian ratkaisseet valtiot ovat unohtaneet, että tästä asiasta keskustellaan ja että Euroopan parlamentilla on virallisia yhteyksiä Yhdysvaltojen viranomaisiin. Mielestäni tarvitaan myös enemmän solidaarisuutta eikä paikallista omahyväisyyttä.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, yhdyn kaikkiin huomautuksiin, jotka koskevat tämän nimenomaisen toimenpiteen kielteistä vaikutusta. Tätä 14 dollarin suuruista maksua, joka on maksettava kerran kahdessa vuodessa, sovelletaan valtioihin, jotka ovat hyvissä väleissä Yhdysvaltojen kanssa. Olemme käyneet esimerkiksi Avoin taivas -sopimusta ja matkustajatietojen vaihtoa koskevia mainioita neuvotteluja, mutta tällä maksulla on erittäin kielteinen vaikutus, koska kyse on lähinnä uuden viisumin käyttöönotosta.

Tämä on viisumiasia, kuten jäsen Busuttil totesi: hyväksyttyä matkustuslupaa edellytetään jopa pikkulapsilta, jotka eivät tarvitse matkalippua. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on valitettavaa ja epäjohdonmukaista, koska Yhdysvallat on sitoutunut helpottamaan Atlantin ylittävää liikennettä.

Se on tosiasiassa kuitenkin ottanut käyttöön uusia esteitä, vaikka olimme juuri poistamassa niitä, ja Yhdysvaltojen senaatti ottaa käyttöön maksun, jotta Yhdysvaltoihin saapuvien matkailijoiden vähentynyt määrä saataisiin taas kasvuun. Valtaosa näistä rahamääristä on tarkoitus käyttää Yhdysvaltojen markkinointiin lomakohteena. Uskon, että tämä kuitenkin käytännössä vähentää matkailijoiden määrää.

Esimerkiksi kotimaallani on pitkät siteet Yhdysvaltoihin: siellä asuu 40 miljoonaa irlantilaista alkuperää olevaa henkilöä, ja valtioidemme välillä käydään valtavasti kauppaa. Valtaosa ihmisistä ei aio maksaa tätä maksua.

Tällä lainsäädännöllä pyritään lähinnä kartuttamaan valtionkassaa ja lisäämään Yhdysvaltojen houkuttelevuutta matkailukohteena. Presidentti Obama toteaa, että meren takaa tulevat vierailijat käyttävät 120 miljardia dollaria ja tukevat miljoonaa työpaikkaa ja että tämä toimenpide tuo 4 miljardia dollaria ja 40 000 uutta työpaikkaa.

Uskon, että lopputulos on juuri päinvastainen, koska Telegraph Travel -lehden tekemän online-kyselyn mukaan 44 prosenttia lukijoista totesi, etteivät he matkustaisi Yhdysvaltoihin, jos heidän pitäisi maksaa kyseinen maksu. Tämän tutkimuksen perusteella katson, että maksu vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista, että sillä on kielteisiä vaikutuksia ja että siitä on tosiasiassa haittaa Yhdysvalloille ja sen matkailualalle.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Transatlanttiset suhteet kuuluvat EU:n ulkopolitiikan painopistealueisiin. Liikkuvuudella on keskeinen merkitys Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteessä, kuten perusoikeuskirjassa ja perussopimuksissa vahvistetaan. Kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen Schengen-alueella ja oikeus liikkuvuuteen myös kolmansien maiden yhteydessä. Tämä koskee siis myös uusien jäsenvaltioiden kansalaisia. Kaiken tämän perusteella toteamme edelleen olevamme tyytymättömiä siihen, että neljässä jäsenvaltiossa, myös Romaniassa, asuvat miljoonat EU:n kansalaiset on jätetty Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen erityisen liikkuvuuskumppanuuden ulkopuolelle.

Kollegat totesivat olevansa huolissaan ESTA-järjestelmän edistämisestä. Siinä otetaan tosiasiassa uudelleen käyttöön eräänlainen viisumi kaikille EU:n kansalaisille. Maksuun sisältyy 14 dollarin maksamisen lisäksi Euroopan unionin kansalaisten henkilötietojen kerääminen. Yhdysvaltojen turvallisuusministeriö arvioi parhaillaan tämän maksun/viisumin soveltamista. Komission on löydettävä Yhdysvaltojen hallinnon kanssa ratkaisu, jolla kyseinen maksu voidaan poistaa. Haluan huomauttaa, että tämän päätöksen voimassa pitämisellä voi olla ennalta aavistamaton vaikutus muihin asioihin, jotka liittyvät kehittymässä oleviin turvallisuutta ja liikkuvuutta koskeviin transatlanttisiin suhteisiin, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen tulevaan sopimukseen matkustajarekisteritiedoista. Jos Yhdysvaltojen hallinto ei peruuta maksua, tuemme komissiota tarvittavien toimien toteuttamisessa, jotta kaikkiin Euroopan unioniin matkustaviin Yhdysvaltojen kansalaisiin sovelletaan vastaavia toimia Euroopan unionin viisumipolitiikan perusperiaatteen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE).(NL) Arvoisa puhemies, haluan kollegani Brokin tavoin todeta, että olemme erittäin sitoutuneita säilyttämään hyvät suhteet Yhdysvaltojen kanssa. Eurooppa tekee Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä useilla aloilla, mistä voimme olla ylpeitä.

Toinen asiani on se, että olen kaikkien kollegojeni kanssa samaa mieltä ja yhdyn kaikkiin jo esitettyihin kysymyksiin. Minulla ei ole todellakaan paljon lisättävää. Komission ja mahdollisesti myös neuvoston on tärkeää vastata näihin kysymyksiin viipymättä. Pidämme kuitenkin valitettavana, että Yhdysvaltojen hallitus on toteuttanut tämän yksipuolisen toimenpiteen, ja voisimme hyvin alkaa keskustella siitä, onko tässä tosiasiassa kyse 14 dollarista. Asian ydin ei liene se, maksavatko matkailijat kyseisen rahamäärän viisumistaan tai coca colasta Washingtonissa, vaan kyse on siitä, että Eurooppaa kohdellaan halveksivasti. Ensin keskustellaan paljon SWIFT-sopimuksen kaltaisista asioista, ja sitten toteutetaan tällaisia yksipuolisia toimia.

Komission on todettava nyt selvästi, mitä se on tehnyt. Ilmoitus poliittisesta tutkimuksesta ei tee Euroopan parlamenttiin enää vaikutusta. Haluamme yksinkertaisesti tietää, mitä totesitte Yhdysvaltojen hallitukselle ja ettekö saaneet sitä luopumaan aikeistaan. Minusta tuntuu varsin loukkaavalta, että tämä määrättiin meille yksipuolisesti, kun otetaan huomioon, miten paljon teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Maksumenetelmää koskeva kysymys on jo esitetty, mutta se ei saisi olla ensisijainen kysymys, jos tätä maksua ei haluta.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Tässä istuntosalissa on jäseniä sellaisista jäsenvaltioista, joiden kansalaiset eivät tarvitse maahantuloviisumia matkustaessaan Yhdysvaltoihin. Salissa on valitettavasti kuitenkin myös jäseniä Puolan kaltaisista jäsenvaltioista, joiden kansalaisten on haettava Yhdysvaltojen viisumia. Puolassa tämän viisumin hankkiminen on pitkä ja toisinaan valitettavasti myös nöyryyttävä menettely. Kotimaani kansalaiset maksavat viisumista yli sata dollaria, mutta heidän on maksettava siinäkin tapauksessa, ettei viisumia myönnetä. Meille kaikkein tärkeintä on siksi eurooppalainen solidaarisuus. Meidän mielestämme Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston on tärkeää todeta erittäin selvästi, että kaikkien unionin jäsenvaltioiden kansalaisia on kohdeltava täysin samalla tavoin. Minusta on ilahduttavaa, että komissio ja neuvosto eivät puhu tästä asiasta vain Euroopassa vaan että tämä näkemys esitetään yhä useammin oltaessa tekemisissä Yhdysvaltojen hallinnon kanssa.

Parlamentissa kannattaa kuitenkin miettiä, mitä voimme Euroopan parlamentin jäseninä tehdä yhdessä näiden jäsenvaltioiden kansalaisten ongelman ratkaisemiseksi. Kaikkein tärkeintä tässä yhteydessä ovat mielestäni yhteytemme Yhdysvaltojen kongressiin, koska sillä on Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän mukaan ratkaiseva rooli viisumi- ja veropolitiikassa. Mielestäni on erittäin myönteistä, että komission ja neuvoston edustajat toteavat nyt ensimmäistä kertaa näkevänsä valoa tunnelin päässä ja pitävänsä mahdollisena, etteivät esimerkiksi Puolan kansalaiset pian enää tarvitse viisumia matkustaessaan Yhdysvaltoihin.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, osallistumme myöhemmin tilaisuuteen, joka järjestetään Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden syventymisen kunniaksi. Sillä, että tämä tapahtuu nimenomaan tänään, on erityinen merkitys. Meillä kaikilla on silloin tilaisuus ilmoittaa suurlähettiläälle, mitä olemme juuri korostaneet täysistunnossa. Meidän olisi hyödynnettävä tilaisuus tehdä tämä henkilökohtaisesti.

Amerikan yhdysvallat ei tee työstämme eikä ystävyydestämmekään tällä hetkellä erityisen helppoa. Joissakin asioissa minusta tuntuu, että katselemme pikemminkin elefanttia posliinikaupassa kuin elegantilla poliittisella näyttämöllä tapahtuvaa esitystä.

Pelkästään 14 eurolla ei ole tietenkään ratkaisevaa merkitystä. Jos kolmelapsinen perhe haluaa vierailla Amerikan yhdysvalloissa, kyseessä on kuitenkin huomattava rahamäärä, joka voi lopulta estää koko matkustamisen. Jos tämän lisäksi internetin kautta on vielä ilmoitettava seikkaperäisesti, mitä lentoyhtiötä käyttää, mihin matkustaa ja missä hotellissa yöpyy, sekä annettava luottokortin numero, herää kysymys, mihin tätä kaikkea tarvitaan. Kun lisäksi vielä kuulee kertomuksia hyviltä tuttavilta, jotka ovat joutuneet odottamaan tuntikausia yhdysvaltalaisilla lentokentillä ja kokeneet tylyjä turvatarkastuksia, tulee toisinaan mieleen, huomaako Amerikan yhdysvallat oikeastaan, että se kohtelee tällä hetkellä omia ystäviään varsin tylysti monilla aloilla ja ehkä ylittää joissakin asioissa huomattavasti sen, mikä olisi tosiasiassa tarpeen.

Tiiviistä transatlanttisista suhteistamme minun on lisäksi todettava, että meillä todellakin on tiiviit suhteet Yhdysvaltoihin. Meitä pitäisikin siksi kohdella sen mukaisesti. Arvoisa komission jäsen Šefčovič, kehotan teitä ja komissiota vaatimaan selkeästi, että viisumivapaus taataan myös niille jäsenvaltioille, joille sitä ei ole vielä myönnetty, ja että toteutamme vastaavia toimia, jos viisumivapautta ei myönnetä. Kyse ei ole silmä silmästä -periaatteesta, vaan meidän on oltava neuvotteluissa tasavertaisia, emmekä saa antaa kohdella itseämme kuten lääninherra vasalliaan. Emme ole vasalleja vaan tasavertaisia kumppaneita.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Viimeksi kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä todettiin, että transatlanttiset suhteet perustuvat yhteisiin arvoihin. Todellisuudessa Yhdysvaltojen kansalaiset voivat kuitenkin matkustaa vapaasti EU:n alueelle. Euroopan unioni on hyväksynyt matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen, SWIFT-sopimuksen sekä EU:n kansalaisten henkilötietoja koskevan sopimuksen. Jotkut EU:n kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumin matkustaessaan Yhdysvaltoihin. Kaikilta EU:n kansalaisilta otetaan lisäksi sormenjäljet heidän saapuessaan Yhdysvaltoihin riippumatta siitä, onko heillä viisumi vai ei. EU:n kansalaisten on ilmoitettava matkasuunnitelmistaan internetin kautta, ja viimeksi otettiin käyttöön 14 dollarin suuruinen maksu, joka heidän on maksettava, jotta he voivat matkustaa Yhdysvaltoihin.

Missä ovat yhteiset arvot? Euroopan unionin on mielestäni pyydettävä marraskuussa pidettävässä seuraavassa huippukokouksessa, että viisumivaatimus poistetaan kaikilta EU:n kansalaisilta ja että Atlantin molemmilla puolilla saadaan samanlaista kohtelua.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston edustaja Chastel, arvoisa komission jäsen, Yhdysvaltoihin matkustettaessa maksettava 14 dollarin maksu vaikuttaa kielteisesti transatlanttisiin suhteisiin, ja se on hylättävä useista syistä. Se tekee matkustamisesta kalliimpaa. Tämä maksu on syrjivä ja yksinkertaisesti epämiellyttävä.

Erityisen valitettavaa on se, että nämä kulut voidaan maksaa ainoastaan luottokortilla Yhdysvaltojen turvallisuusministeriön internetsivustolla. Mitä tekevät ne, joilla ei ole luottokorttia? Voivatko ainoastaan luottokortin haltijat matkustaa Yhdysvaltoihin? Suhtaudun monen aiemman puhujan tavoin sekavin tuntein siihen, että EU:n kansalaisten luottokorttitiedot luovutetaan eteenpäin.

Tämä asia aiheuttaa varmasti levottomuutta EU:n kansalaisissa. He odottavat Euroopan komission ja neuvoston pysyvän tiukkoina tässä asiassa. Pyydän teitä toimimaan itsetietoisina eurooppalaisina ja tarvittaessa soveltamaan vastavuoroisuuden periaatetta.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks (GUE/NGL).(LV) Arvoisa puhemies, en usko, että Yhdysvaltojen hallinto, joka käyttää sotaan päivittäin miljardeja dollareita, tarvitsee rahaa. Se ei tarvitse rahaa vaan uusia lisätietoja, joita voitiin ja voidaan käyttää SWIFT-ohjelman kautta. Se tarvitsee tietoja kansalaisistamme. Havaitsen eri puolilta, että Yhdysvaltojen hallinto ja kongressi haluavat näyttää, kuka on johtaja kahdenvälisissä suhteissamme. Minulla on seuraavanlainen henkilökohtainen kokemus: Euroopan parlamentissa SWIFT-ohjelmasta käytyjen keskustelujen aikana Yhdysvaltojen Latvian-suurlähettilään neuvonantaja rohkeni kutsua minut, Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin jäsenen, tapaamaan häntä, jotta voisimme keskustella ja jotta hän voisi vaikuttaa siihen, miten äänestän. Minulla on pätevä syy katsoa, ettei tässä ole kyse rahasta. Latviassa on paljon ihmisiä, joilla on sukulaisia Yhdysvalloissa. Tällaisia ihmisiä on myös vaalipiirissäni. He eivät ilahdu, jos emme puolusta täällä omia etujamme. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän teitä huomautuksistanne ja kannustavista sanoista, jotka koskevat sitä, että saatamme Yhdysvaltojen kanssa tästä asiasta käymämme erittäin monimutkaiset keskustelut toivottavasti myönteiseen päätökseen.

Ensinnäkin vakuutan parlamentin jäsenille, että tutkimme kaikkia mahdollisia Yhdysvaltoja koskevia toimenpiteitä EU:n vastavuoroisuusmekanismin yhteydessä, myös mahdollisuutta ottaa käyttöön EU:n sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ESTA), josta tehdään parhaillaan toteutettavuustutkimusta, kuten tiedätte. Teille tietenkin tiedotetaan tuloksista ja tulevaisuutta ajatellen tehtävistä mahdollisista ehdotuksista.

Siitä, voidaanko kyseistä maksua pitää naamioituna viisumimaksuna, minun on todettava, että komission joulukuussa 2008 suorittaman ESTA-säädösluonnoksen mukaista nykyistä ESTA-järjestelmää koskevan alustavan arvion perusteella kyseisen järjestelmän ei voida tässä vaiheessa katsoa vastaavan Schengen-viisumihakemusmenettelyä, joka määritellään yhteisessä konsuliohjeistossa – nykyisessä viisumisäännöstössä.

Myös sen osalta, miten komissio reagoi Yhdysvaltojen uusiin ESTA-säännöksiin, haluan ilmoittaa teille, että esitämme virallisia huomautuksia ja arviointeja, kun ESTA-säädös on julkaistu Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä. Tiedämme tietenkin erittäin hyvin, että henkilötietojen kerääminen ja henkilötietojen suoja ovat erittäin arkaluonteisia asioita, ja ne ovat erittäin korkealla sijalla komission painopisteluettelossa.

Tulevasta diplomaattisesta ja poliittisesta toiminnasta totean, että komissio on jo kehottanut puheenjohtajavaltiota käsittelemään tätä asiaa lokakuussa pidettävässä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston seuraavassa kokouksessa, ja olen varma, että maksuasia otetaan esiin joulukuussa pidettävässä seuraavassa EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä oikeus- ja sisäasioita koskevassa ministeritason kokouksessa.

Olen pannut merkille sellaisia valtioita edustavien parlamentin jäsenten mielestäni täysin ymmärrettävät huolenaiheet, joiden kansalaisten on edelleen haettava viisumia matkustaessaan Yhdysvaltoihin. Vakuutan heille, että painostamme sinnikkäästi sisällyttämään nämä jäljellä olevat neljä EU:n jäsenvaltiota Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmaan mahdollisimman pian.

Komission jäsen Malmström otti tämän asian esiin viime huhtikuussa Madridissa pidetyssä edellisessä EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä ministeritason kokouksessa. Se oli aiheena myös hänen Washingtonissa kaksi kuukautta myöhemmin käymässään keskustelussa, ja asia otetaan tietenkin esiin kaikilla poliittisilla tasoilla, ja vaadimme ratkaisemaan kyseisen ongelman nopeasti.

Haluan lopuksi vastata jäsen Brokin huomautuksiin. Haluan todellakin korostaa, että parlamentin kannattaisi ilman muuta tehostaa kommunikointiaan yhdysvaltalaisten kollegojensa kanssa, koska kuten kaikki tiedämme, lähinnä Yhdysvaltojen kongressi vastaa ESTA-maksuhankkeesta ja viisumimenettelyistä, ja teidän tuestanne ja avustanne olisi todellakin erittäin paljon hyötyä tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, sanon lopuksi muutaman sanan todetakseni teille, että nyt keskustelujemme jälkeen tuntuu entistä selkeämmältä, että Euroopan unionin on jatkettava yhteistyötään Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa transatlanttisen liikkuvuuden parantamiseksi. Arvoisa puhemies, tässä yhteydessä minusta on ilahduttavaa, että Euroopan unionissa toimiva Yhdysvaltojen suurlähettiläs on ollut läsnä monissa keskusteluissamme. Se mielestäni osoittaa, että Yhdysvallat on kuunnellut keskusteluamme.

Neljän jäsenvaltiomme kansalaiset tarvitsevat vielä viisumin vieraillessaan Yhdysvalloissa, ja komissio aikoo muistuttaa tästä asiasta viisumeihin sovellettavaa vastavuoroisuutta koskevassa kertomuksessa. Tällaista tilannetta ei voida hyväksyä, kun otetaan huomioon, ettei Yhdysvaltojen kansalaisilta vaadita viisumia heidän vieraillessaan Schengen-alueella. Puheenjohtajavaltio pyrkii siksi kaikin mahdollisin keinoin tukemaan komissiota toimissa, joita se edelleen toteuttaa tämän tilanteen korjaamiseksi.

Meidän on myös tehtävä kaikkemme, jotta Yhdysvaltoihin suuntautuvien matkojen kustannukset pysyisivät mahdollisimman pieninä riippumatta siitä, onko kyseessä lomamatka, liikematka vai tiettyjen tehtävien hoitamiseksi tehtävä matka. Voitte olla varmoja siitä, että puheenjohtajavaltio puolustaa vastedeskin unionin etua ollessaan tekemisissä Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa.

Neuvosto päättää toteutettavista toimista, kun komissio on tänä syksynä toimittanut viisumeihin sovellettavaa vastavuoroisuutta koskevan kertomuksensa ja esittänyt lopullisen arviointinsa sähköisestä matkustuslupajärjestelmästä (ESTA) ja kun Yhdysvaltojen viranomaiset ovat julkaisseet lopulliset säännökset.

 
  
 

(Istunto keskeytettiin klo 17.20 ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen.(RO) Euroopan parlamentin 22. lokakuuta 2009 antamassa päätöslauselmassa Yhdysvaltoja kehotettiin kohtelemaan kaikkia EU:n kansalaisia tasavertaisesti täysimääräistä vastavuoroisuutta koskevan periaatteen mukaisesti. Neljä valtiota – Romania, Bulgaria, Puola ja Kypros – on kuitenkin edelleen Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman ulkopuolella. Lisäksi Yhdysvallat on ottanut 8. syyskuuta 2010 käyttöön maksun, joka EU:n kansalaisten on maksettava matkustusluvasta. Ollessaan tekemisissä Yhdysvaltojen kanssa Euroopan komission on mielestäni kiinnitettävä enemmän huomiota viisumien myöntämisessä sovellettavaan vastavuoroisuuteen ja pyrittävä samalla varmistamaan, että kaikkia EU:n kansalaisia kohdellaan tasavertaisesti.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö