Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 22 септември 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.) (разискване)
 4.Пакет за финансов надзор (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013 г. (A7-0248/2010, Reimer Böge) (гласуване)
  5.2.Проект на коригиращ бюджет № 7/2010: гаранция, предоставена от Европейския съюз в съответствие с член 122 от Договора за функционирането на ЕС - финансова помощ за държавите-членки (A7-0250/2010, László Surján) (гласуване)
  5.3.Изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (гласуване)
  5.4.Фармакологична бдителност за лекарствените продукти (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (гласуване)
  5.5.Фармакологична бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (гласуване)
  5.6.Пускане на пазара и използване на биоциди (A7-0239/2010, Christa Klaß) (гласуване)
  5.7.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (A7-0170/2010, Peter Skinner) (гласуване)
  5.8.Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (гласуване)
  5.9.Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)
  5.10.Европейски банков орган (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (гласуване)
  5.11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (гласуване)
  5.12.Европейски орган за ценни книжа и пазари (A7-0169/2010, Sven Giegold) (гласуване)
  5.13.Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (гласуване)
  5.14.Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените райони (B7-0518/2010) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго (разискване)
 10.Трансатлантически отношения: пътническа такса в САЩ (разискване)
 11.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 12.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 13.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1365 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (3134 kb)
Правна информация - Политика за поверителност