Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 22 września 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): patrz protokół
 3.Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej (16 września 2010 r.) (debata)
 4.Pakiet dotyczący nadzoru finansowego (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (A7-0248/2010, Reimer Böge) (głosowanie)
  5.2.Projekt budżetu korygującego nr 7/2010: gwarancja udzielona przez Unię Europejską zgodnie z postanowieniami art. 122 TFUE - pomoc finansowa dla państw członkowskich (A7-0250/2010, László Surján) (głosowanie)
  5.3.Zwrot podatku od wartości dodanej (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (głosowanie)
  5.4.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (głosowanie)
  5.5.Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (głosowanie)
  5.6.Wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów biobójczych (A7-0239/2010, Christa Klaß) (głosowanie)
  5.7.Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (A7-0170/2010, Peter Skinner) (głosowanie)
  5.8.Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (głosowanie)
  5.9.Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (głosowanie)
  5.10.Europejski Organ Nadzoru Bankowego (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (głosowanie)
  5.11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (głosowanie)
  5.12.Europejski organ ds. rynków finansowych (A7-0169/2010, Sven Giegold) (głosowanie)
  5.13.Egzekwowanie praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (głosowanie)
  5.14.Europejska strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionów górskich, wysp i obszarów słabo zaludnionych (B7-0518/2010) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Brak ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 10.Stosunki transatlantyckie: amerykańska opłata podróżna (debata)
 11.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 12.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 13.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (890 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (3647 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności