Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. septembra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady (16. septembra 2010) (rozprava)
 4.Balík opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (A7-0248/2010, Reimer Böge) (hlasovanie)
  5.2.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytovaná Európskou úniou v súlade s ustanoveniami článku 122 ZFEÚ – finančná pomoc členským štátom (A7-0250/2010, László Surján) (hlasovanie)
  5.3.Vrátenie dane z pridanej hodnoty (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (hlasovanie)
  5.4.Farmakovigilancia liekov (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (hlasovanie)
  5.5.Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (hlasovanie)
  5.6.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie (A7-0239/2010, Christa Klaß) (hlasovanie)
  5.7.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (A7-0170/2010, Peter Skinner) (hlasovanie)
  5.8.Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (hlasovanie)
  5.9.Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (hlasovanie)
  5.10.Európsky orgán pre bankovníctvo (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (hlasovanie)
  5.11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (hlasovanie)
  5.12.Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0169/2010, Sven Giegold) (hlasovanie)
  5.13.Presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (hlasovanie)
  5.14.Európska stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí (B7-0518/2010) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Nedostatky v ochrane ľudských práv a spravodlivosti v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 10.Transatlantické vzťahy: cestovné poplatky do USA (rozprava)
 11.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 12.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 13.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (885 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (3488 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia