Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg Uitgave PB

11. Regeling van de werkzaamheden
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig de artikelen 130 en 131 van het Reglement tijdens haar vergadering van 14 oktober 2010. De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

Met betrekking tot de maandag:

Geen wijzigingen.

Met betrekking tot de dinsdag:

Geen wijzigingen.

Met betrekking tot de woensdag:

Ik heb van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie het verzoek ontvangen om de stemming over het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012 uit te stellen tot een volgende vergadering. De fractie wil wel stemmen, maar op een latere datum. Dit verzoek zal worden toegelicht door een fractievertegenwoordiger. Is er iemand die het woord wil voeren?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, neemt u mij niet kwalijk, iemand legde mij net de situatie in België uit, en ik begreep het niet goed.

Als ik het goed begrijp, gaat dit over de stemming over het vergaderrooster voor 2012. Mijnheer de Voorzitter, in onze fractie, en ook in andere fracties, wordt dit vergaderrooster, zoals gezegd voor 2012, ter discussie gesteld.

Aangezien het geen wetgevende tekst is, vindt er geen debat plaats en worden er geen amendementen ingediend. Wij stemmen simpelweg over het vergaderrooster. Wij verzoeken deze stemming uit te stellen tot de volgende vergadering, dus tot volgende maand in Straatsburg, zodat wij contact met de andere fracties kunnen opnemen om te bekijken of wij niet voorzichtig verandering kunnen gaan aanbrengen in dit rooster.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, voor de eerste keer maakt het Parlement zich op om zo vroeg over een vergaderrooster te stemmen. Er is echter niet zo veel bijzonders aan de hand, daar het vergaderrooster de voortzetting vormt van wat we in het verleden hebben gedaan en geen belangrijke wijzigingen bevat.

In tegenstelling tot wat de heer Cohn-Bendit heeft beweerd, bestaat er wel degelijk de mogelijkheid om amendementen in te dienen, en als ik af moet gaan op de binnengekomen mail zijn een aantal collega’s van plan dat te doen. Voor mij is er geen reden de stemming uit te stellen, daar het vergaderrooster pas in 2012 van kracht zal worden waardoor we altijd de bevoegdheid en de keuze hebben om veranderingen in het rooster aan te brengen, mochten die nodig blijken.

 
  
 

(Het Parlement verwerpt het verzoek)

Met betrekking tot de donderdag:Geen wijzigingen.

(De agenda wordt aldus vastgesteld)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid