Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0051(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0260/2010

Arutelud :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Hääletused :

PV 19/10/2010 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0363

Arutelud
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

16. Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon - Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu järgmistel teemadel:

– Jarosław Leszek Wałęsa soovitus kalanduskomisjoni nimel ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatused (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE)) (A7-0262/2010);

– Carmen Fraga Estévezi kalanduskomisjoni nimel koostatud raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)) (A7-0260/2010).

(Istungi juhataja rõhutas, et sõnavõtjad peavad rangelt oma sõnavõtuajast kinni pidama)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, raportöör.(PL) Konventsioon, mida mul on au esitleda, allkirjastati 1978. aastal Ottawas ja see jõustus 1. jaanuaril 1979. aastal. Kooskõlas konventsiooniga asutati Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO), et toetada kalavarude kaitset ja optimaalset kasutamist ning toetada rahvusvahelist koostööd. Lepinguosalised võtsid vastu konventsiooni muudatused NAFO 2007. ja 2008. aastal toimunud aastakoosolekutel. Sellega muudeti konventsiooni oluliselt ja põhieesmärk oli viia selle sõnastus vastavusse teiste regionaalse tasandi konventsioonide ja rahvusvaheliste aktidega ning lisada nüüdisaegsed kalanduskontseptsioonid. Organisatsioonilist ülesehitust on ajakohastatud; lepinguosaliste, lipu- ja sadamariikide kohustused on selgelt jaotatud; loodud on järjepidevam otsuste langetamise protsess; NAFO eelarvesse sissemaksete süsteem on ümber kujundatud ning esitatud on mehhanism lepinguosaliste vahel tekkida võivate lahkarvamuste lahendamiseks.

Euroopa Liidule konventsiooniga antud kalandusõiguste valguses on muudatuste vastuvõtmine Euroopa Liidu huvides. Seetõttu peaksime nõustuma ratifitseerima konventsiooni muudatused. Olles seda öelnud, tahaksin selgelt ja täpselt esile tõsta mõned probleemid, mis on kerkinud praegu ratifitseerimise käigus. Esiteks võtsid lepinguosalised muudatused vastu 2007. aastal NAFO aastakoosolekul, kus koostati ingliskeelne versioon. 2008. aastal koostati prantsuskeelne versioon, kuid KOM-dokument, milleks on komisjoni ettepanek ühenduse õigusesse ülevõtmise kohta ning mis pärineb 8. märtsist 2010. See tähendab, et dokumendiga on töötatud rohkem kui kaks aastat. Selline viivitus on vastuvõetamatu ja ei tohiks tulevikus korduda. Liidu tõhusaks toimimiseks on vaja kiiret otsuste langetamist. Kolm institutsiooni − komisjon, nõukogu ja parlament − peavad leidma sobiva lahenduse, et ennetada menetluse venimist ning realiseerida Lissaboni lepingu üks peamisi eesmärke, milleks on otsuste langetamise protsessi lihtsustamine ja kiirendamine. See ratifitseerimiseks esitatud dokument tõestab, et midagi on ikka valesti ning olukorra parandamiseks on vaja kiiresti meetmeid võtta. Teiseks tahaksin teile meenutada, et Lissaboni leping jõustus 2009. aasta detsembris. Uute õiguste taustal peaksid kalanduskomisjon ja Euroopa Parlament olema läbirääkimistel tulevaste rahvusvaheliste konventsioonide üle nõuetekohaselt esindatud. 2007. ja 2008. aastal ei olnud Euroopa Parlament ilmselgetel põhjustel esindatud. Meie institutsioon on siiski valmis lepingut oma pädevuste raames ratifitseerima, kuid samal ajal on vaja nõukogule ja komisjonile meelde tuletada uusi menetlusnõudeid ja vajadust järgida Euroopa Parlamendi uusi volitusi.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, raportöör.(ES) Austatud juhataja! Lubage mul väljendada oma tänu nõukogule ja komisjonile esimesel lugemisel selle suurepärase kokkuleppele jõudmise eest ja tahaksin eriti tänada kõigi kolme institutsiooni õigustalitusi nende koostöö ja abi eest probleemide lahendamisel, mis tulenevad Lissaboni lepingu järgsest uuest komiteemenetlusest!

Ma usun, et me oleme jõudnud heale kompromissile, eriti kuna tegemist on võrreldes praeguse olukorraga olulise edasiminekuga, ehkki nagu iga kompromissi puhul, pidime kõik tegema mööndusi ja olema paindlikud selle eriti keeruka ülesande suhtes, sest komisjoni esitas oma ettepaneku enne Lissaboni lepingu jõustumist. See tähendas, et seda tuli üheaegselt kohandada uue olukorraga, eriti lepingu artiklitega 290 ja 291, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

Kuna tegemist on antud juhul piirkondliku kalandusorganisatsiooni (North-East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) soovituste ülevõtmisega ELi õigusesse, millele järgnevad paljud teised aktid, siis oli parlamendi eesmärk põhimõtteliselt luua mehhanism, mis võimaldaks ülevõtmistel võimalikult kiiresti toimuda, sisemisi bürokraatlikke viivitusi ennetada, mis takistaksid meil meie rahvusvahelisi kohustusi korrektselt täita, nagu see siiani on olnud.

Seega võimaldab nõukoguga määruse muutmise kohta saavutatud kompromiss artikli 48 uue sõnastuse kohta komisjonil täita nii NEAFC kehtestatud kohustused kui ka kohanduda tulevikus esitada võidavate soovitustega ja teha seda volituste delegeerimise kaudu.

On tõsi, et komisjon tahtis vaadata läbi kõik ettepaneku artiklid delegeeritud õigusaktide abil ning kompromissis nõustutakse, et enamiku artiklite puhul see saab nii toimuma, välja arvatud sellistes valdkondades nagu saagi registreerimine, ümberlaadimine, kontroll või järelevalve rikkumiste üle: teiste sõnadega põhimõtteliselt kontrolli ja järelevalvega seotud asjad, mis jäävad õiguslike tavamenetluste raamidesse.

Igal juhul, lugupeetud volinik, võtab parlament kohustuse seda menetlust muuta, kui selgub, et nimetatud tahkude lisamine õiguslike tavamenetluste raamides võib seada ohtu Euroopa Liidu ja eriti komisjoni, mis on piirkondliku kalandusorganisatsiooni lepinguosaline, kohustuste täitmise.

Seepärast arvame, et kompromissina on tegemist olulise edasiminekuga, ja mitte ainult selle konkreetse ettepaneku puhul, vaid ka selleks, et luua alus nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahelistele tulevastele aruteludele kalanduspoliitika üle.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Komisjon palub parlamenti tungivalt anda oma nõusolek Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatusettepanekute – mida koos nimetatakse NAFO konventsiooni muudatusettepanekuks – heakskiitmiseks.

Tahaksin tänada Jarosław Leszek Wałęsat tema abi eest selle raporti koostamisel!

Muudatusettepanekus vaadatakse konventsioon läbi, et viia see suuremasse kooskõlla teiste piirkondlike konventsioonide ja rahvusvaheliste õigusaktidega. See sisaldab nüüdisaegseid kalanduskontseptsioone, sellega lihtsustatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO) struktuuri ja selles võetakse kasutusele lepinguosaliste vastutuse selgem määratlus, lipu- ja sadamariigid ning järjepidevam otsuste langetamise protsess.

Selles ajakohastatakse NAFO eelarvesse tehtavate sissemaksete valemit ning luuakse mehhanism lepinguosaliste vaheliste vaidluste lahendamiseks.

Põhjalikud muudatused aitavad ELil täita oma rahvusvahelisi kohustusi, mis on seotud jätkusuutliku kalandusega, ning edendada Lissaboni lepingu eesmärke. Muudatusettepaneku kiire ratifitseerimine on ELi huvides ja soovitan seega täiskogul seda teha.

Lähen nüüd teise raporti juurde, milles käsitletakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatava kontrolli- ja rakendussüsteemi kehtestamist.

Tahaksin tänada Carmen Fraga Estévezi tema töö eest selle raporti koostamisel! Mul on hea meel, et kalanduskomisjon toetab otsustavalt selle tähtsa ettepaneku sisu.

Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (NEAFC) kontrolli- ja rakendussüsteemi elluviimine on tõepoolest peamine abinõu, mis aitab meil hallata kalavarusid Atlandi piirkonnas ning saada lahti ebaseaduslikust, teatamata ja reguleerimata kalapüügist.

Pean siiski osutama sellele, et komisjon ei ole täiesti rahul parlamendi ja nõukogu vahel komisjoniga peetud kolmepoolsetel läbirääkimistel tehtud tehingupaketiga.

Mõned tulemused on mulle tõesti pettumust valmistanud, eelkõige mis puudutab artiklit 48, milles käsitletakse määruse muutmise menetlust.

Komisjon on proovinud leida paremaid delegeeritud volitusi, et edaspidi muudatused süsteemis üle võtta. Lubage mul selgitada, miks − ja ma tahaksin, et oleksite tähelepanelikud, sest meil on tulevikus samad probleemid.

Nagu teate, peab Euroopa Liit seda süsteemi täies ulatuses rakendama, sest see on NEAFi konventsiooni kohaselt meie rahvusvaheline kohustus. Konventsiooni kohaselt muutuvad muudatused tavaliselt siduvaks 80 päeva jooksul alates nende vastuvõtmisest. Niisiis on meil nende rakendamiseks aega 80 päeva. Mulle teeb tõepoolest muret, et komisjonile kaasseadusandjate poolt antud piiratud volitused võivad saada takistuseks muudatuste õigeaegsele ülevõtmisele ELi õigusele. See on tegelikkus ja vastus Jarosław Leszek Wałęsa ajakavaga seotud murele.

Ehkki kokkuleppe kinnitamine ei ole minu kohustus, tahaksin, et oleksite probleemist teadlikud.

Lõppkokkuvõttes peame vältima NEAFCi meetmete ülevõtmist, nii et neist saaks Sisyphose’ müüdi nüüdisaegne versioon. Nii nagu asjad on, peavad eelmisel aastal NEAFCi vastu võetud meetmed olema üle võetud ajaks, mil tehingupakett lõplikult vastu võetakse, kuid NEAFC võtab järgmisel kuul tõenäoliselt vastu uued muudatused, mis tuleb ELi õigusesse tõhusalt 2011. aasta alguses üle võtta.

Seega on meil selleks rohkem aega vaja.

Komisjon on seetõttu otsustanud, et määrus ei kahjusta meie institutsiooni tulevaste seisukohtade kehtivust Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kasutamise kohta piirkondliku kalavarude majandamisega tegeleva organisatsiooni meetmete ülevõtmiseks.

Lisaks jätab komisjon endale õiguse teha ettepanekuid määruse muutmise kohta, suurendada meetmete arvu, mis tuleks võtta vastu delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide abil.

Teeme seda juhul, kui õiguslike tavamenetluste kohane ülevõtmine tooks kaasa viivitusi, mis võiksid kahjustada meie kohustust täita rahvusvahelised kohustusi.

Vahepeal sooviksin veel kord tänada Carmen Fraga Estévezi ja Jarosław Leszek Wałęsat nende raportite eest ja kalanduskomisjoni töö eest nende tähtsate küsimuste puhul!

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, fraktsiooni PPE nimel.(FR) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Võtan sõna peamiselt Fraga Estévezi raporti kohta. Tegemist on raportiga, mille kohta me täna arvamust avaldame ja mis on ülimalt tähtis Kirde-Atlandi piirkonnas kontrolli tõhustamiseks ja Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja rolli jaoks ühise kalanduspoliitikaga seotud asjades.

Parlamendi kalanduskomisjoni üks prioriteetidest on tõepoolest võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, mis avaldab vahetult mõju meie kaluritele ja meie Euroopa kalatööstusele. Tegelikult on nad põrandaaluse kalatööstuse ebaausa konkurentsi ohvrid. Ebaseaduslikud laevaomanikud ekspluateerivad alatasustatud laevaperesid ja müüvad kalandustooteid väga madala hinnaga. Nende mereseaduse, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ja 1. jaanuari 2010. aasta määruse – mis käsitleb ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki – eiramine tähendab, et Euroopa laevaomanikud ei ole tööjõukulude tõttu enam konkurentsivõimelised. Tahame, et kolmandad riigid ühtlustaksid kalandusele kohaldatavaid eeskirju ja töötingimusi, nii et need muutuksid karmimaks.

Euroopa kalurid järgivad ka rangeid majandamis- ja kontrollieeskirju, mis võimaldavad kalavarude säilitamist ja Euroopa püügipiirkondade jätkusuutlikku arengut, kuid eeskirjadega ei tohi karistada meie kalureid võrreldes nendega, kes eeskirju eiravad. Kutsun seega üles kontrollide tõhustamisele ja ebaseaduslikule kalandusele trahvide nõuetekohasele kohaldamisele.

Sel puhul kiidan meie eesistujat tema raporti eest, milles osutatakse sellele, et Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) vastu võetud kontrollisüsteem tuleb viivitamata Euroopa õigusesse üle võtta; konkreetselt tunnustan programmi, millega edendatakse kolmandate riikide meetmete järgimist, kasutuselevõttu. Raportis selgitatakse ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 reguleerimisala delegeeritud õigusaktide suhtes.

Mul on hea meel, et lisa on täiendatud kolme avaldusega, millega kehtestatakse delegeeritud õigusaktide rakendamise tingimused, mis võimaldab teostada järelevalvet komisjoni rakendusvolituste üle ja säilitada institutsioonidevahelist tasakaalu.

Osutaksin sellele, et parlament kui seadusandja peab delegeerimisega seotud küsimustes olema täiesti vaba tegutsema.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, fraktsiooni S&D nimel.(DE) Austatud juhataja! Volinik Damanaki! Head kolleegid! Mul on hea meel, et meil on võimalik vastu võtta määrus, mis on veel üks väike samm meie ühise jätkusuutliku kalanduse eesmärgi saavutamise suunas. Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on kogu maailmas hea majandamise tagamisel ülitähtsad. Kahjuks on minusuguse kannatamatu inimese jaoks läbirääkimised sageli keerulised ja edasiminek liiga aeglane. Seetõttu peame tegema kõik mis võimalik, et tõhustada piirkondlikke kalandusorganisatsioone.

Kommenteerin nüüd NEAFCi raporti konkreetset tulemust. Ma usun, et NEAFCi uus sadamariigi kontrolli puudutav otsus ja ebaseadusliku kalapüügi vastu suunatud uued meetmed on kiiduväärt. Pidime siiski nõukogu ja komisjoniga pidama intensiivseid läbirääkimisi küsimustes, mis esmapilgul tunduvad olevat väga tehnilised, kuid mis on meie tulevaseks tööks olulised. Ma usun, et me oleme saavutanud delegeeritud õigusaktide küsimuses kompromissi, mis on vastuvõetav kõigile pooltele.

Suutsime saavutada kokkuleppe ka selles, kuidas NEAFCi tulevased otsused ELi õigusesse üle võetakse. Ei ole saladus, et komisjon ei ole sellega saavutatud tulemuse üle eriti rõõmus. Ma saan sellest aru. Me ei saa lubada, et Euroopa Liidul võtab NEAFCi otsuste rakendamine aastaid aega. Nõukogu ja parlament peavad sel puhul koos tõestama, et suudame vajaduse korral kaasotsustamismenetlusega väga ruttu hakkama saada.

Tahaksin lõpetuseks öelda midagi küsimuse kohta, mis on väga päevakajaline: vaidlus Islandiga makrellipüügi üle. Meil on juba olemas NEAFC, mis juhib Kirde-Atlandi rahvusvahelisi vesi. Meil on siiski selliste rändliikide nagu makrell kohta vaja kokkulepet, mis kehtiks territoriaalvetes. Nagu teate, oleme selles küsimuses ikka veel tupikus. Ma arvan, et on väga kahetsusväärne, et vaatamata üldiselt tõhusale koostööle on selles küsimuses nii palju vaidlusi. Kuidas oleks, kui annaksime piirkondlikele kalandusorganisatsioonile volitused rannikuvete suhtes − vähemalt rändliikide puhul? See oleks loomulikult radikaalne samm, kuid kindlasti on see väärt kaalumist.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers, fraktsiooni ALDE nimel.(DE) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonis pandi alus väga tähtsale organisatsioonile: Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon (Northwest Atlantic Fisheries Organisation, NAFO). Selle eesmärk on Loode-Atlandi kalavarude kaitse ja optimaalne kasutamine. Konventsiooni on vahepeal muudetud ja see on viidud rohkem kooskõlla muude piirkondlike konventsioonidega. Lisatud on sellised nüüdisaegsed ideed nagu kalavarude majandamine. Ma arvan, et on tähtis, et organisatsiooni struktuuri on lihtsustatud ja lepinguosaliste kohustused on selgelt määratletud. Samuti on hea, et on esitatud võimalus lahendada konfliktid vaidluste lahendamise menetluse abil. EL on väga huvitatud Euroopa Liidule konventsiooni alusel lisanduvatest kalapüügivõimalustest. Parlament peaks kooskõlas talle Lissaboni lepinguga antud uutele volitustele andma oma heakskiidu.

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni variraportöörina tunnustan täiskogu ees Wałesa raportit.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Austatud juhataja! Soovin tänada raportööre Fraga Estévezi ja Wałęsat raportite eest, mida me täna arutame!

Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (NEAFC) on väga oluline piirkondlik kalandusorganisatsioon – ehk RFMO – Euroopa ja Põhja-Atlandi ökosüsteemide jaoks. NEAFCi toimimise sõltumatu hinnang oli üldiselt positiivne, mis ei pea RFMOde puhul alati paika. Kuigi NEAFC tegutseb tulemuslikumalt kui RFMOd, on konventsiooni piirkonda jäävad põhiliste kalade varud kriitilises seisus. Tegevuse majanduslikke ja sotsiaalseid tahkusid ei saa hinnata, mis tekitab äärmuslikku ebakindlust selles, kas konventsiooni optimaalse kasutamise eesmärk täidetakse. Kontrolli- ja jälgimismehhanismide järelevalve paranemine ning ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade kohta musta nimekirja pidamine ning sadamariigimeetmed on aga olulised saavutused.

Hindamise veel üheks tulemuseks oli vaidluste lahendamise mehhanismi kehtestamine, kuid ELil on kulunud liiga palju aega, et see oma õigusesse üle võtta. NEAFC võttis need meetmed vastu juba 2006. aastal ning need hakkasid kehtima alles nüüd. EL peab olema paremini ettevalmistatud, et vastata uutele arengutele ja täita oma rahvusvahelisi kohustusi.

Aina tähtsamaks muutub võitlus ebaseadusliku kalapüügi vastu. Mõnedes püügipiirkondades püütakse 30% saagist ebaseaduslikult. Kogu maailmas lossitakse igal aastal 11–26 miljonit tonni kala, mille hinnanguline väärtus on 23 miljardit USA dollarit. See on võrdne ühe viiendikuga kogu maailmas teatatud püügist. Ebaseaduslik kalapüük kahjustab säästlikku kalavarude majandamist eriti − kuid mitte ainult − avamerel ja arenguriikide rannikuvetes. Sellel on ka olulised keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed.

Kontrolli regulatsiooni ja ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi meetmed on ELi jaoks olulised vahendid. Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni aladel on teateid sellest, et ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevad ettevõtjad on reageerinud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vähendamisele suunatud meetmetele püügikohtade, sadamate, lossimiskohtade ja lipuriikide muutmisega. Sellise kohanemisvõime tulemuseks on võidujooks ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate ettevõtjate ning kalavarude majandamisega tegelevate asutuste vahel nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil. RFMO vastavuse tagamise meetmete mõjul võivad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevad laevad vahetada püügikohti. Sellise püügiga tegelevad ettevõtjad vahetavad pidevalt lipuriiki − ehk tegelevad lipuvahetusega. EL peab sellele probleemile lahenduse leidma.

EL peab minema kaugemale. RFMOde vaheline koostöö on hädavajalik, kuid peaksime ka koostama kalalaevade, sealhulgas tugilaevade globaalse registri, milles on selgelt näha laeva tulusaav omanik. EL peab võtma suurema vastutuse, et lahendada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi probleem kogu maailmas.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, fraktsiooni ECR nimel. (PL) Tahan alustuseks tänada raportööre nende ülitähtsate ja oluliste raportite eest ning konkreetselt kontrolle reguleerivate raportite eest. Arvestades olukorda, kus Euroopa Liidule kuuluvates vetes on piirkondi, mida ei kontrollita või mis jäävad kontrolli alt täielikult välja, tuleb võtta meetmeid, et kontrollida kogu Euroopa Liidus kõiki kalapüügivesi.

Kontrollide taustal tuleb siiski osutada sellele, et puudub kvootide jagamise ja üksikute liikmesriikide püügist teatamise ühtne süsteem. Esitatud analüüsidest nähtub, et komisjon ise ei oma selle kohta teavet ning komisjoni esindajate esitatud arvamused on sageli olnud vastuolulised. Samal ajal ei ole teavet ka piirkondlikel nõustavatel asutustel. Tasub meelde tuletada heeringa populatsiooni traagilist olukorda Läänemere lääneosas. Kriisi põhjuseid on uuritud alates 2004. aastast, kuid siiani ei ole mõistlikku selgitust leitud. On arusaamatu, miks kalajahu ja -õli ületootmise probleem on välja jäetud.

Kaaluda tuleks Vigos asuva Kalanduse Kontrolliagentuuriga seotud probleemi, sest teatud juhtudel on see asutus esitanud subjektiivseid aruandeid, näiteks Läänemere idaosa kohta. Tööstuslike kalapüügiüksuste kontroll on samuti seotud vastuoludega. Praegu on aga põhjapaneva tähtsusega küsimus põhja gaasijuhtme ehitamine, mille puhul peavad kalurid seisma neile kuuluvate õiguste eest ning kaotatud tulud ise heastama. Kõik see sunnib meid teostama põhjalikumat analüüsi, mis tuleks lisada tulevasse ühisesse kalanduspoliitikasse, ning kõik raportid peavad sellele poliitikale vastama.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Austatud juhataja! Volinik Damanaki, teil on täna tõesti tegus õhtu, sest me juba kohtusime kalanduskomisjonis. Esiteks tahaksin tänada raportööre raportite eest ning korrata mitmete kolleegide täna tehtud kommentaare selle kohta, et neile teeb muret nendes küsimustes edasimineku venimine.

Tahan siiski tõepoolest kasutada oma võimalust siin täiskogul, et rääkida kalanduskokkulepetest üldisemalt ning rõhutada nende kokkulepete kõigi poolte koostöö vajalikkust. Seda mainis volinik, kui ta osutas sellele, et kõik asjaosalised peavad kokkulepete puhul vastutustundlikud olema.

Nüüd siis, kujutage ette, et olete äsja investeerinud mitu miljonit naela uude kõrgtehnoloogilisse tehasesse, mis igal aastal toodab kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega taastuvatest ja jätkusuutlikest ressurssidest väärtuslikku toodangut. Siis aga otsustab teie naaber teie rahvusvahelise lepingu puruks rebida ja ühepoolselt teatada, et kavatseb ulatuslikult laiendada oma osa sellest loodusressursist, millest teie ettevõte sõltub. Täpselt see juhtus makrelliga ja konkreetselt ühe Põhja-Iirimaalt pärit kalurite perega.

Räägin loomulikult ELi, Norra, Islandi ja Fääri saarte vahelisest rannikuriikide lepingust. Lugupeetud volinik! Me juba kuulasime teid ära ja kiidame heaks teie otsustava seisukoha selles küsimuses. Tahame tunnustada teie jõupingutusi nende kalurite nimel, kuid tahame ka tungivalt paluda parlamenti ja komisjoni, et nad teid otsustavalt toetaksid läbirääkimistes resolutsiooni üle, mis toimuvad väga keerulises ja pingelises olukorras.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Austatud juhataja! Täna on siin kolm sõnavõtjat Iirimaalt: Diane Dodds, kes just sõna võttis, Pat the Cope, kes võtab peagi sõna, ja ma ise. Meie kolmekesi esindame peaaegu kogu Iirimaa kalandusringkonda. Meie riigile on kalapüük olnud palju aastaid oluline. Meil on suurepärased rannikuringkonnad, kes sõltuvad kalapüügist, kuid − nagu ma siin varemgi olen öelnud − ei ole ma kunagi ühegi inimrühma puhul kohanud nii palju lootusetust kui nende kalurite seas. See on kvootide, ebaseadusliku kalapüügi, kala püügist toidulauale sattumise jälgitavuse puudumise ja eriti liiginnuka reguleerimise, ülirangete trahvide ning kahtlase kvaliteedi ja päritoluga sisseveetud odava kala tõttu allalöödud hindade tulemus.

Raportöörid on õnneks mõnda neist probleemidest siin täna käsitlenud. Tunnen eriti heameelt Kirde-Atlandi kalanduskonventsioonis tehtud ettepaneku üle keelata külmutatud kala lossimine Euroopa sadamates, kui välisriigi laeva lipuriik ei ole selle kohta ametlikku kinnitust andnud. See on väga tähtis küsimus ja ma loodan, et see viiakse ellu sama innukalt, nagu viime ellu meie enda eeskirju, mis mõjutavad meie enda kalandusringkondi.

Raportöörid osutasid sellele, et on tähtis, et parlament säilitaks oma eesõiguse uurida konventsiooni kohta tulevikus esitatavaid muudatusettepanekuid, kuid sama tähtis on, et komisjon ja parlament teeksid tihedat koostööd, et saavutada meie rannikuringkondadele, milleks on peamiselt meie kalandusringkonnad, kõige soodsamad tulemused.

Lõpetuseks: me ei tohiks jätta kasutamata juhust arutada kõiki meil olevaid võimalusi arendada vesiviljelust. Euroopa Liitu tuuakse sisse liiga palju kala, mida võiksime ise toota. Vesiviljeluse arendamiseks on kindlasti praegusel majanduskriisi ajal olemas suurepärane võimalus.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Austatud juhataja! Tahaksin Maria Damanaki kohaloleku eest tänada ja tunnustada raportööre Wałesat ja Fragat!

Fraga raport on Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) 2006. aastal vastuvõetud kontrollisüsteemi käsitlevate soovituste tulemus, ehkki konventsioon ise koostati 1982. aastal, ning raportis määratletakse uuesti konventsiooni alal olevate laevade kontrolli- ja rakendussüsteem. Fraga raport käsitleb õigusraamistikku, mis sisaldub ettepanekut võtta vastu määrus meetmete Euroopa tasandil rakendamise kohta.

Peamised muudatused on: kolmandate riikide laevade eeskirjadele vastavuse edendamine; uus kontrollisüsteem; keeld lossida külmutatud kala, kui selle seaduslikkust ei ole võimalik tõendada; muude konventsioonidega kooskõlla viimine; kalavarude majandamise meetmed ja uued meetmed ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemiseks.

Tahaksin tõsta esile midagi, millele kaasparlamendiliikmed juba osutasid. Fraga raportis mainitakse, et kontrollisüsteemi soovitus võeti vastu 2006. aastal, ehkki konventsioon allkirjastati 1982. aastal, 28 aastat tagasi, samal ajal kui Wałesa raportis viidatud konventsioon võeti vastu 1978. aastal, ja ma usun, et ta ütles, et see võeti üle 1989. aastal. Teiste sõnadega tahan ma öelda seda, et ma ei nõustu komisjoni piirkondlike kalandusorganisatsioonide soovituste ülevõtmiseks kasutatava meetodiga.

Me ei pea mitte ainult teostama järelevalvet maksimaalselt lubatava püügi ja kvootide abil ebaseadusliku kalapüügi üle, vaid ka otsima lahendust õiguslikule vaakumile, mis õigusaktide ülevõtmata jäämise tagajärjel võib tekkida.

Ei piisa üksnes sellest, et teistest määrustest võetakse üle soovitused, sest sellega kaob selgus ja usaldusväärsus. Pealegi seatakse selle kahtluse alla õiguslik tavamenetlus ja institutsioonidevaheline tasakaal. Piirkondlike organisatsioonide vastu võetud meetmed tuleb tõhusalt ja kiiresti üle võtta . Parlament on sageli rõhutanud, et piirkondlikud organisatsioonid ja nende kokkulepped on prioriteetsed.

Piirkondlike organisatsioonide langetatud otsuste ülevõtmisel ELi õiguse mittejärgimine on kahjulik parlamendile ja loomulikult kahjustab see Lissaboni lepingu mainet.

Volinik ütles, et oodata on uusi kokkuleppeid. Lühidalt, me palume komisjonil need kiiresti ja jõuliselt ELi õigusesse üle võtta. Ärgem lubagem õiguslikul vaakumil soodustada ebaseaduslikkust kalanduses!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Austatud juhataja! Kõigepealt tahaksin kiita mõlemat raportööri nende raportite eest ja osutada konkreetselt Carmen Fraga Estévezi raportile, milles ei ole vastuolusid, sest kõik pooled on kompromissiga nõustunud. Raporti eesmärk on tagada Kirde-Atlandi piirkonna kalavarude kaitse ja optimaalne kasutamine pikas perspektiivis, millest tõuseb tulu keskkonna ja ühiskonna jätkusuutlikkusele.

Tahaksin kasutada võimalust, et arutada käimasolevat vaidlust makrelli üle, sest osa sellest kalast püütakse Kirde-Atlandi piirkonnas. On tähtis, et see vaidlus võimalikult ruttu lahenduse leiaks, sest makrelli ülepüügil on tulevasele püügile laastav mõju. On elutähtis, et kalapüük toimuks jätkusuutlikult, ja kõik pooled peaksid endale selle kohustuse võtma. Saan aru, et hiljutised kõnelused Londonis ei olnud tulemuslikud, kuid täheldan, et järgmisel nädalal läbirääkimised jätkuvad. Soovin neile edu kõnelustel ja loodan, et terve mõistus jääb peale! Lugupeetud volinik! Ma saan aru, et hindate olukorda pärast 26. oktoobrit toimuvaid kõnelusi, ja ma hindan teie kindlat seisukohta. Peate tagama, et need ühiselt majandatavad varud on tulevikus hea tervise juurde. Lõpetuseks: me ei saa endale lubada korrata minevikus põhjaputassuuga tehtud vigu. Me ei tohi hävitada meie hea tervise juures olevaid makrellivarusid!

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Toetades arutlusaluseid raporteid, pean ühtlasi kasutama juhust, et teha mõned üldisemad märkused rahvusvaheliste ja riikidevaheliste kalanduskokkulepete kohta.

Selleks et kalandusriikide kokkulepped oleksid edukad, peavad kõigil pooltel olema selged stiimulid vajaminevatest kaitsemeetmetest kinnipidamiseks.

Samuti peab usaldama teadlaste nõuandeid, millel põhinevad kaitse- ja majandamiskavad. Minu enda kalandusriigi Šotimaa seisukohast ei ole ühine kalanduspoliitika, mis on ELi enda rahvusvaheline kokkulepe, olnud eriti edukas.

Niinimetatud tursavarude taastamise kava tõttu visatakse minema head kala ja selles kehtestatud kvoodipiirangute ja merepäevade kombinatsioon on praktiliselt teostamatu. Käimasolev vaidlus makrelli üle − mis on Šotimaa kõige väärtuslikum kalavaru −, mille kohta kuulsime teistelt sõnavõtjatelt, avaldab mõju kõigile rahvusvahelistele läbirääkimistele.

Selleks et oleks lootust kalandusriikide edukateks kokkulepeteks, ei saa me lubada olukorda, kus kalavarusid ähvardab võidujooks püüda ühepoolselt välja kogu olemasolev kalavaru.

Palun volinikul jätkata head tööd, et leida sellele vaidlusele lahendus. Ma tean, et tänu oma hiljutisele visiidile on ta vägagi teadlik tugevatest tunnetest, mis Šotimaal valitsevad, kuid ma palun volinikul üldiselt meeles pidada vajadust tagada, et kõigi meie ettevõtmiste aluseks oleksid kindlad teaduslikud andmed, et meie majandamiskavad sisaldaksid mõistlikke toimivaid eeskirju − mis oleks ühises kalanduspoliitikas midagi uut −, ja eelkõige, et meil oleksid stiimulid, et need, keda kavad puudutavad, st kalandusringkonnad, eeskirju järgiksid.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük hävitab rannikualade kogukonnad, sellel on laastav mõju mere ökosüsteemidele ning see kujutab endast ohtu toiduvarudele. Seepärast tunnustan nõukoguga sõlmitud lepingut ja ma usun, et oleme astunud Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni soovituste rakendamisel sammu edasi.

Lissaboni lepinguga võetud kohustuste täitmiseks ja Atlandi ookeani, kus toimub praegu tõsine ülepüük, kalavarude kaitsmiseks on elutähtis karmistada kontrollimeetmeid ja võtta selliste meetmete aluseks hea õigusloome. Hoolimata edusammudest ei võimalda määruse rakendamisala meil täielikult lahendada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga seotud probleeme.

Me kõik teame, et tuhanded laevad seilavad selliste riikide lipu all, mis ei taha ega suuda kohaldada rahvusvahelisi õigusakte. Peale kalavarude saab kannatada ka merekeskkond. Paljudel nimetatud laevadel valitsevad töötingimused võrduvad orjatööga.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Loode- ja Kirde-Atlandi tulevased mitmepoolsed kalanduskoostöö konventsioonid teevad vajalikuks kohanduda meie praeguste ülesannetega, milleks on vaja nimetatud dokumente muuta. Tehtud muudatusettepanekud on seotud järgmisega: esiteks kalavarude optimaalne kasutamine, teiseks kalavarude majandamise õige meetod ning viimaseks ja kolmandaks ebaseadusliku kalapüügi ennetamine.

Nimetatud muudatustega edendatakse püügikohtade pikaajalist ja jätkusuutlikku arengut, kuid hädavajalik on teostada pidevalt kontrolli kalavarude ammutamise ja taastamise üle, et oleks võimalik hinnata tegelikku olukorda ja võtta selles valdkonnas vastu asjakohased otsused.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Austatud juhataja! Läbirääkimistel Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni NAFO lepingute üle lubas ELi delegatsiooni juht anda Saint Pierre’i ja Miqueloni kaluritele tagasi Prantsuse tursapüügikvoodid. NAFO lepingus ei ole nende tagasiandmist mainitud.

Palun Saint Pierre’i ja Miqueloni kalurite nimel kinnitust, et kvoodid antakse tagasi ja et see vormistatakse ametlikult. Usun, et see võib olla lihtkirja vormis, kui NAFO lepingud on lõplikult ratifitseeritud. Kas volinik saab anda teavet selle küsimuse kohta?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Mitmepoolne kalandusalane koostöö rahvusvahelistes vetes on vajalik püügipiirkondade jätkusuutlikkuse ning kalavarude säilimise tagamiseks keskmises ja pikas perspektiivis. Paralleelselt tõhusate vastavuse tagamise meetmetega tuleks loomulikult määratleda kaitsemeetmed ja varude majandamine piirkondlike kalandusorganisatsioonide tasandil.

Pooldame seega järelevalvesüsteemis olevate lõhede ületamist, eriti ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi puhul. Kalapüügi järelevalve paneb praegu liikmesriikidele suuremaid kohustusi ja seda kas ühise kalanduspoliitika või mitmepoolse koostöö tõttu, mida näitab ka esitatud ülevõtmise ettepanek.

Komisjon ei tohiks seda tõsiasja eirata. Kontrollimeetmete omandamiseks, väljatöötamiseks või ajakohastamiseks võib vajalik olla märkimisväärne finantspanus. Seepärast on tähtis, et kaaluksime olemasolevates õigusaktides, eriti ühise kalanduspoliitika finantsmeetmeid käsitlevas määruses, järelevalve teostamiseks eraldatud finantsressursse, milleks peaksime kindlasti üle vaatama selles valdkonnas ettenähtud maksimaalse kaasrahastamise määra, mis on praegu 50%.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Austatud juhataja! NAFO aastakoosolekul muudeti Ottawa 1. jaanuari 1979. aasta konventsiooni. On oluline, et me ei laseks silmist selle olulisi kaalutlusi: kalavarude optimaalne kasutamine ja mõistlik majandamine. Selle aluseks peab olema jätkusuutlik ja ökoloogiline kontseptsioon, kui tahame tulevastele põlvkondadele kalapüügi abil tagada toidu olemasolu.

Kokkulepete eesmärk on konkreetselt kaitsta väikeseid kohalikke kalandusettevõtjaid ja nende pereomandi vormi ning hoida neid ebaseaduslikke võtteid kasutava konkurentsi eest, kuid ka suurte laevastike eest, mis rüüstavad meresid elektrooniliste seadmete ja süvapüügivõrkude abil. Lühidalt: me tahame kalatööstust, kuid mitte sellises vormis, mis oma negatiivse tegevusega seab ohtu väikesed ja kohalikud ettevõtted. Peame tulevaste põlvkondade jaoks tagama jätkusuutlikkuse ja me peame seda kaitsma ning kindlustama lepinguliste vahenditega.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tahaksin mõlemat raportööri veel kord nende suurepärase töö eest tänada ning tahaksin tänada ka kõiki parlamendiliikmeid nende märkuste eest! Mõistan, et tegemist on väga tähtsate raportitega. Muudatused parandavad olukorda oluliselt, eriti mis puudutab kontrolli ja meie seisukohta ebaseadusliku kalapüügi kohta.

Ma nõustun teie kõigiga, et ebaseaduslik kalapüük on probleem, millele peame lahenduse leidma, sest seetõttu hävib meie kalavarude jätkusuutlikkus. See on ka tõsine oht meie rannikukogukondadele, sest kui kalavarud ei ole jätkusuutlikud, siis ei ole neil kogukondadel tulevikku. Nende kontrollisüsteemide tagamine on ülioluline. Kõnealuseid süsteeme käsitlevad raportid ja muudatusettepanekud võivad meile suureks abiks olla.

Tahaksin ka rõhutada, et ma saan aru, et meil on vaja suuremaid ressursse − ja võib-olla ka paremat rahastamist −, et tagada eeskirjade hea rakendamine. Praeguses kriisis ei ole see lihtne ülesanne, kuid me anname endast parima.

Tahaksin keskenduda parlamendi, nõukogu ja komisjoni kaasotsustamismenetlusele RFMOde otsuste muutmise ja meie õigusaktidesse ülevõtmise taustal. Ma jagan teie arvamust, et piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on meie poliitika jaoks väga tähtsad ja me peame tõhustama nende tegevust, et leida lahendus ebaseaduslikule kalapüügile kogu maailmas. Nõustun ka sellega, et kui suudame tagada oma põhimõtete rakendamise kogu maailmas, siis oleks kalanduse jätkusuutlikkus palju kindlam.

Mul on ka väga hea meel ettepanekute üle selle kohta, kuidas saaksime koostööd tõhustada, ja ettepaneku üle luua rahvusvaheline kalalaevade register. Enne nii kaugele jõudmist on meil aga vaja veel palju teha.

Kui me tõepoolest tahame rahvusvahelist koostööd tõhustada, siis peame edasi minema ja rakendama kiiresti kõnealuste organisatsioonide otsuseid. Seepärast taotleb komisjon selles valdkonnas suuremaid delegeeritud volitusi. Me austame kaasotsustamismenetlust; saame aru, et oleme nüüd uues keskkonnas; ja mõistame, et nõukogu ja parlament otsustavad, missugused volitused te meile delegeerimise mandaadi alusel annate. Tahaksin siiski rõhutada, et see ei ole ainult komisjoni probleem: kui me venitame piirkondlike organisatsioonide otsuste oma õigusesse ülevõtmisega, siis on kaalul ELi rahvusvaheline maine. Seepärast käime peale, et saavutada parem tasakaal.

Ma nõustun teiega, et kolme institutsiooni vahel peab olema tasakaal, kuid meil on vaja paremat tasakaalu ja ma olen valmis osalema konkreetsetes aruteludes parlamendis selle kohta, kuidas RFMOdega seotud meetmed tõhusamalt ELi õigusesse üle võtta.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, raportöör.(PL) Tahaksin kõiki tänase arutelu eest tänada! Ma näen, et me oleme ühel meelel. Konventsioonide läbivaatamise järel tehtud muudatused on hädavajalikud. Tahaksin tänada Carmen Fraga Estévezi meie komisjoni juhtimise eest, kuid eelkõige tahaksin tänada volinikku! Teiega oli tõeliselt meeldiv koostööd teha. Tänan teid teie sõnade ja kinnituste eest, sest ma näen, et te saate aru Euroopa Liidu asutuste toimimise muutuvast dünaamikast! Hoolimata sellest, et Euroopa Parlamendina saame ainult nõustuda konventsioonide muudatuste ratifitseerimisega, siis loodan ma väga, et edaspidi toimuvad koostöö ja läbirääkimised nagu kord ja kohus ning et need on kiired, läbipaistvad ja tõhusad. Tänan teid, lugupeetud volinik, teie sõnade eest, ja loodan heale koostööle ka tulevikus!

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, raportöör.(ES) Austatud juhataja! Tahaksin volinikule öelda, et kõige värskema Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) käsitleva määrusega, mille me homme vastu võtame, seatud eeskuju ei ole kõige parem, sest see, mis juhtus, oli just see, mida me ära hoida tahtsime.

Komisjon esitas ettepaneku hilja ja menetlus oli muutunud, sest nõuandemenetluse asemel oli õiguslik tavamenetlus, ning ettepanekut tervikuna on muudetud kooskõlas õigusliku tavamenetlusega. Selle kompromissi abil väldime just seda. Tänu määruse artikli 48 – mis käsitleb määruse muutmist tulevikus eri NEAFCi soovituste ELi õigusesse ülevõtmiseks – uuele sõnastusele oleme enamikus artiklites delegeerinud volitused Euroopa Komisjonile. Me säilitasime õigusliku tavamenetluse vaid mõnes valdkonnas, mis oli nõukoguga saavutatud kompromiss.

Seega on tehtud märkimisväärne samm edasi, et see edaspidi toimiks, kuid ma olen, lugupeetud volinik, võtnud endale avalikult kohustuse, et kui see tulevikus piisavalt ei toimi ning me ei saa oma kohustusi täita, siis on parlament valmis menetluse läbi vaatama. Ma usun, et oleme teinud märkimisväärseid jõupingutusi, ning ma arvan, et see on lähtepunktina oluline samm edasi. Me oleme kindlad, et komisjon suudab rakendada oma uusi volitusi, mille nõukogu ja parlament talle andsid.

Tänan teid, austatud juhataja ja lugupeetud volinik! Ma olen kindel, et see hakkab võrreldes varasema menetlusega palju paremini toimima. Loomulikult olete teie, lugupeetud volinik, see, kellel on vahendid, millega tagada, et see nii juhtub.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub teisipäeval, 19. oktoobril 2010 kell 12.30.

(Istung katkestati mõneks minutiks)

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), kirjalikult.(PT) Portugallasest Euroopa Parlamendi liikmena ja võttes arvesse, et Portugal on riik, millel on tugev kalapüügitraditsioon, ning selle riigi konkreetseid huvisid Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonis NAFO, on mul hea meel konventsiooni tekstis tehtud muudatuste üle, sest nende eesmärk on tagada nimetatud piirkondlikule kalandusorganisatsioonile paremad tegutsemistingimused.

Ümberkorraldustega – nimelt otsuste langetamise volituste koondamine ühele uuele organile ja vaidluste lahendamise uus protsess – kiirendatakse sisest otsustamist. Uutes määratlustes on kasutusele võetud selgemad suunised eri poolte kohustuste ja õiguste kohta, mis muudab kalandustegevuse selles piirkonnas läbipaistvamaks.

Lisaks NAFO-le peaks EL tegutsema ennetavalt koos teiste lepinguosalistega, püüdlema heade suhete poole Kanadaga ning üritama jätkuvalt pidada dialoogi ja saavutada konsensus organisatsiooni teiste lepinguosalistega ning isegi üksikute liikmesriikidega, millel on oma huvid kõnealuses piirkondlikus kalandusorganisatsioonis.

Nimetatud otsuseid tuleks hoolikalt kaaluda ja seda hoolimata teaduspartnerluste olulisest rollist, millel põhinevad otsused, milles võimaldatakse mereressursside jätkusuutlikku majandamist ning mis on teatud kalaliikide puhul osutunud edukateks. Nende eesmärk peaks olema saavutada tasakaal ja see saab olla jätkusuutlik üksnes juhul, kui selle loomisel peetakse silmas selle sotsiomajanduslikku mõju.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika