Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0051(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0260/2010

Viták :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Szavazatok :

PV 19/10/2010 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0363

Viták
2010. október 18., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

16. Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény - Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a közös vita a következőkről:

- a Jarosław Leszek Wałęsa által a Halászati Bizottság nevében előterjesztett, az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló ajánlás (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) (A7-0262/2010), valamint

- a Carmen Fraga Estévez által a Halászati Bizottság nevében előterjesztett, az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) (A7-0260/2010).

(Az elnök felhívja a felszólalók figyelmét, hogy szigorúan tartsák be a felszólalási időket)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa , előadó. – (PL) Az egyezményt, amelyet lehetőségem nyílik bemutatnom Önöknek, Ottawában írták alá 1978-ban és 1979. január 1-jén lépett hatályba. Az egyezmény értelmében hamarosan megalakult az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO), amely a halállományok védelmének és optimális kihasználásának elősegítésére, valamint a nemzetközi együttműködés előmozdítására jött létre. Az egyezmény szerződő felei a NAFO éves közgyűlésén módosításokat fogadtak el 2007-ben és 2008-ban. E dokumentum alapvetően megváltoztatja az egyezményt azzal az elsődleges céllal, hogy azt jobban összhangba hozza más regionális egyezményekkel és nemzetközi okmányokkal, valamint hogy az egyezménybe beépítse a halászati gazdálkodás korszerű elveit. Korszerűsítette a szervezet felépítését, meghatározta a szerződő felek, a lobogó szerinti állam és a kikötő szerinti illetékes állam felelősségi köreit, következetesebb döntéshozatali eljárást alakított ki, korszerűsítette a NAFO költségvetéséhez való hozzájárulás módját és létrehozott egy vitarendezési mechanizmust a szerződő felek közötti esetleges viták esetére.

Az Európai Unió számára az egyezmény értelmében biztosított halászati jogokat figyelembe véve a javasolt változtatások ratifikációja az Európai Unió érdekében áll. Ezért hozzá kell járulnunk az egyezmény változtatásainak ratifikációjához. Mindamellett szeretnék nagyon egyértelműen és pontosan kiemelni néhány problémát, amely a mostani ratifikációval kapcsolatban felmerült. A szerződő felek először a 2007-es NAFO közgyűlésen fogadtak el változtatásokat, és megszületett az angol változat. 2008-ban megszületett a francia változat, de a COM-dokumentum, azaz a közösségi jogba való átültetésre irányuló bizottsági javaslat 2010. március 8-i keltezéssel van ellátva. Ez azt jelenti, hogy a dokumentum elkészítése több mint két évbe telt. Ez az elhúzódó határidő elfogadhatatlan és nem ismétlődhet meg a jövőben. Az Unió működésének hatékonyságához a döntéshozatal gyorsasága elengedhetetlen követelmény. A három intézménynek (a Bizottságnak, a Tanácsnak és a Parlamentnek) megfelelő megoldást kell találnia az eljárás lelassulásának elkerülésére annak érdekében, hogy teljesítse a Lisszaboni Szerződés egyik fő célkitűzését, azaz a döntéshozatali folyamat egyszerűsítését és felgyorsítását. A jóváhagyásra benyújtott jelenlegi javaslat a bizonyítéka annak, hogy valami nincs rendjén, és hogy a helyzet javítására sürgős intézkedéseket kell elfogadni. Másodszor pedig szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009 decemberében hatályba lépett. Újonnan szerzett hatáskörükre való tekintettel a Halászati Bizottságnak és az Európai Parlamentnek megfelelően képviseltetnie kellene magát a jövőbeli nemzetközi egyezményekről folytatott tárgyalásokon. 2007-ben és 2008-ban az Európai Parlament nem képviseltette magát, nyilvánvaló okokból. Intézményünk azonban saját hatáskörében kész ratifikálni az egyezményt, ám emlékeztetni kívánja a Tanácsot és a Bizottságot az új eljárási követelményekre és annak szükségességére, hogy az Európai Parlament új hatásköreit tiszteletben tartsák.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez , előadó. – (ES) Elnök úr, hadd fejezzem ki elismerésemet a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy első olvasatban ilyen kitűnő megállapodás született, és különösen szeretnék köszönetet mondani mindhárom intézmény jogi szolgálatainak a Lisszaboni Szerződésből adódó új bizottsági eljárás kapcsán felmerült problémák megoldásában való együttműködésükért és segítségükért.

Azt hiszem, hogy megtaláltuk a helyes kompromisszumot, különösen azért, mert az jelentős előrelépést jelent a jelenlegi helyzethez képest, bár – mint minden kompromisszumnál – mindannyiunknak engedményeket kellett tennünk, és rugalmasnak kellett lennünk, amely különösen összetett feladat volt, mivel a bizottsági javaslat a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt érkezett. Ez azt jelentette, hogy egyszersmind hozzá is kellett igazítani azt az új helyzethez, különösen a Szerződésnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és a végrehajtási aktusokról szóló 290. és 291. cikkéhez.

Mivel egy regionális halászati szervezet – jelen esetben az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) – ajánlásainak – amelyeket sok más követ majd – az európai uniós jogszabályokba való átültetéséről van szó, a Parlament célja alapvetően egy olyan mechanizmus kialakítása volt, amely a lehető leggyorsabban lehetővé teszi az átültetést, és amelynek segítségével elkerülhető a belső bürokrácia miatti késlekedés, amely megakadályozhat minket abban, hogy megfelelő módon eleget tegyünk nemzetközi kötelezettségeinknek, ahogyan ez mostanáig történt.

Ezért a Tanáccsal kialakított, az e rendelet további módosításairól szóló kompromisszumot követően a 48. cikk új szövege lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy megfeleljen a NEAFC által támasztott kötelezettségeknek, és a hatáskörök átruházása révén alkalmazza az esetleges új, jövőbeni ajánlásokat.

Igaz, hogy a Bizottság azt szerette volna, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén legyen lehetősége a javaslat összes cikkének felülvizsgálatára, és a kompromisszum hozzá is járult ahhoz, hogy a cikkek többségében ez történjen, kivéve az olyan területeket, mint a fogások nyilvántartása, átrakások, jogsértések kivizsgálása vagy nyomon követése – vagyis az ellenőrzéssel és a felügyelettel kapcsolatos alapvető kérdések, amelyek a rendes jogalkotási eljárás keretein kívül fognak maradni.

Mindenesetre, biztos asszony, a Parlament vállalja, hogy módosítja ezt az eljárást, ha bebizonyosodik, hogy ezeknek a szempontoknak a rendes jogalkotási eljárásba való befoglalása veszélyeztetheti az európai uniós – és a regionális halászati szervezet szerződő felekként különösen a bizottsági – kötelezettségek betartását.

Ezért véljük úgy, hogy a kompromisszum jelentős előrelépést jelent, nemcsak ennek a konkrét javaslatnak a kapcsán, de a Tanács, a Bizottság és a Parlament közötti, a halászati politikákkal kapcsolatos jövőbeni megbeszélések alapjának rögzítése kapcsán is.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki , a Bizottság tagja. – Elnök úr, a Bizottság sürgeti a Parlamentet, hogy egyezzen bele és járuljon hozzá az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény – közismert nevén a NAFO-egyezmény – módosításaihoz.

Szeretnék köszönetet mondani Wałęsa úrnak az e jelentés kapcsán végzett, értékes munkájáért.

E módosítás átfogóan felülvizsgálja az egyezményt azzal az elsődleges céllal, hogy azt jobban összhangba hozza a halászat területén hatályos más regionális egyezményekkel és nemzetközi jogi okmányokkal. Beépíti a halászati gazdálkodás korszerű elveit; a módosítás korszerűsíti az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) felépítését, egyértelműen meghatározza a szerződő felek, a lobogó szerinti állam és a kikötő szerinti illetékes állam felelősségi köreit és következetesebb döntéshozatali eljárást alakít ki.

Korszerűsíti a NAFO költségvetéséhez való hozzájárulás módját és létrehoz egy vitarendezési mechanizmust a szerződő felek közötti esetleges viták esetére.

Az egyezmény ezen alapos módosítása elősegíti, hogy az Európai Unió teljesítse a fenntartható halászattal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit, továbbá a Szerződés célkitűzéseit. A módosítás gyors ratifikációja az EU érdekében áll, ezért azt javaslom a Háznak.

Most áttérnék a második, az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszerről szóló jelentésre.

Szeretnék köszönetet mondani Fraga Estévez asszonynak az e jelentéssel kapcsolatban végzett munkájáért. Nagyon örülök a Halászati Bizottságtól az e fontos javaslat témájával kapcsolatban kapott jelentős támogatásának.

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) ellenőrzési és végrehajtási rendszerének végrehajtása csakugyan lényeges intézkedés, amely segítséget nyújt számunkra a halászati erőforrásoknak az atlanti-térségben való kezelésében, és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat leküzdésében.

Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a Bizottság nem teljesen elégedett a Parlament és a Tanács között a Bizottsággal fogytatott háromoldalú egyeztetés során létrejött megállapodáscsomaggal.

Valójában csalódott vagyok bizonyos eredmények miatt, különösen a rendelet módosítására vonatkozó eljárásról szóló 48. cikk kapcsán.

A Bizottság nagyobb átruházott hatáskört kívánt elérni a rendszerrel kapcsolatos jövőbeni módosítások átültetésében. Hadd magyarázzam el, miért, és hadd kérjem meg Önöket, hogy figyelmesen hallgassanak végig, mert a jövőben ugyanezekkel a problémákkal kell majd szembesülnünk.

Közismert, hogy az Európai Uniónak teljes körűen végre kell hajtania ezt a rendszert, mert ez a NEAF-egyezmény keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalás. Az egyezmény értelmében a módosítások ránk nézve az elfogadást követő 80 napon belül emelkednek jogerőre. Így 80 napunk van a végrehajtásukra. Nagyon aggódom amiatt, hogy a társjogalkotók által a Bizottságra korlátozottan átruházott hatáskörök hátráltatni fogják a módosítások időben történő átültetését az uniós jogba. Ez az igazság és ez a válasz Wałęsa úr ütemezéssel kapcsolatos aggodalmaira.

Ha nem is az én felelősségem a megállapodás jóváhagyása, szeretném, ha tisztában lennének ezzel a problémával.

Végül pedig el kell kerülnünk, hogy a NEAFC-intézkedések átültetése Sziszüphosz mítoszává alakuljon át. A dolgok jelenlegi állása szerint a NEAFC által tavaly elfogadott intézkedések már át lesznek ültetve akkor, amikor véglegesen elfogadják a megállapodáscsomagot, de a következő hónapban a NEAFC nagy valószínűséggel új módosításokat fog elfogadni, amelyeket 2011 elején hatékonyan át kell ültetni az uniós jogba.

Ezért ehhez több időre lesz szükségünk.

A Bizottság ezért úgy véli, hogy e rendelet nem érinti az intézmény semmilyen jövőbeni állásfoglalását, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkének a regionális halászati gazdálkodási szervezet intézkedéseinek átültetésében való alkalmazását illeti.

A Bizottság továbbá fenntartja a rendelet módosítására irányuló javaslattétel jogát, növelve azon intézkedések számát, amelyeket felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási aktusokkal kell elfogadni.

Ezt fogjuk tenni, ha a rendes jogalkotási eljárás keretén belüli átültetés késésekhez vezet, ami veszélybe sodorhatja azon feladatunkat, hogy eleget tegyünk a nemzetközi kötelezettségeknek.

Végezetül szeretnék még egyszer köszönetet mondani Fraga Estévez asszonynak és Wałęsa úrnak a jelentésekért és a Halászati Bizottságnak az e fontos kérdésekben végzett munkájáért.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec , a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, először Fraga Estévez asszony jelentéséről beszélnék. E jelentés, amelynek kapcsán ma a véleményünket fejezzük ki, döntő fontosságú az északkelet-atlanti térségben való ellenőrzés megszigorítása és az Európai Parlamentnek a közös halászati politikát érintő területeken való társjogalkotói szerepe szempontjából.

Ami azt illeti, a Parlament Halászati Bizottságának egyik fő célja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem, amely közvetlenül érinti halászainkat és az európai uniós halászati iparágakat – ők valójában a tisztességtelen verseny és az illegális halászati ipar áldozatai. Az illegális hajótulajdonosok kizsákmányolják az alulfizetett legénységet és nagyon alacsony áron értékesítenek halászati termékeket. Azzal, hogy nem tartják tiszteletben a tengerjogot, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit és a 2010. január 1-jei IUU-rendeletet, az európai uniós hajótulajdonosok versenyképtelenné váltak a rájuk nehezedő munkaerőköltségek miatt. Erősebb harmonizációt kívánunk elérni az Európai Unióban a harmadik országok által folytatott halászatra és alkalmazott munkakörülményekre vonatkozóan.

Az európai uniós halászoknak is szigorú gazdálkodási és ellenőrzési szabályokat kell betartaniuk, amelyek révén lehetőség nyílik az erőforrások megóvására és az uniós halászatok fenntartható fejlődésére, de e szabályok nem büntethetik a mi halászainkat azokkal szemben, akik nem tartják be azokat. Ezért kérem az ellenőrzések megerősítését és a jogellenes halászatot folytatókkal szemben a büntetések megfelelő alkalmazását.

Ennek kapcsán szeretnék gratulálni az elnök jelentéséhez, amely kiemeli, hogy az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) által elfogadott ellenőrzési rendszert késlekedés nélkül át kell ültetni az európai uniós jogszabályokba; és különösen üdvözlöm a nem szerződő felek hajói által az intézkedések betartását elősegítő program bevezetését. E jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének hatályát is tisztázza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében.

Üdvözlöm a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtásának feltételeit megállapító három nyilatkozat függelékben való szerepeltetését, amelyek lehetővé teszik a Bizottság végrehajtási hatáskörének ellenőrzését és az intézményi egyensúly fenntartását.

Szeretném kiemelni, hogy a Parlamentnek mint jogalkotónak teljesen szabadon kell eljárnia a felhatalmazási jogkörbe tartozó ügyekben.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust , az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Damanaki biztos asszony, hölgyeim és uraim, örülök, hogy képesek vagyunk elfogadni egy rendeletet, amely egy kis előrelépést jelent közös célunk, a fenntartható halászat irányába. A regionális halászati szervezetek rendkívül fontos intézmények a világszinten történő helyes gazdálkodás számára. Sajnos a tárgyalások gyakran nehézkesek és az előrehaladás túlságosan lassú az olyan türelmetlenek számára, mint én. Ezért mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy megerősítsük a regionális halászati szervezeteket.

A következőket szeretném hozzáfűzni a NEAFC-jelentés következtetéseihez. Azt hiszem, hogy a NEAFC-nek a kikötő szerinti állam általi ellenőrzésre vonatkozó új szabálya és a jogellenes halászat megelőzést célzó új intézkedések nagyon is üdvözlendőek. Mindazonáltal intenzív tárgyalásokat kellett folytatnunk a Tanáccsal és a Bizottsággal olyan kérdésekről, amelyek első pillantásra nagyon technikai jellegűeknek tűnnek, de fontosak a jövőbeni munkánk szempontjából. Azt hiszem, olyan kompromisszumra jutottunk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdésében, amely az összes fél számára elfogadható.

A jövőbeni NEAFC-határozatok európai uniós jogba való átültetésének módjáról is sikerült megállapodásra jutnunk. Nem titok azonban, hogy a Bizottság nem igazán elégedett az ebben a tárgyban elért eredménnyel, amit meg tudok érteni. Nem engedhetjük meg, hogy az Európai Uniónak évekbe teljen a NEAFC-határozatok végrehajtása. E tekintetben a Tanácsnak és a Parlamentnek együtt kell bizonyítania, hogy szükség esetén képesek vagyunk az együttdöntési eljárás gyors végrehajtására.

Végül szeretnék mondani valamit egy aktuális problémáról: az Izlanddal folytatott, makrélahalászatról szóló vitáról. Van ugye a NEAFC, amely az északkelet-atlanti nemzetközi vizeket igazgatja. A makrélához hasonló vándorhalfajok esetében azonban felségvizekre vonatkozó megállapodásra is szükség van. Mint tudják, ez a kérdés továbbra is holtponton van. Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy az általában tapasztalható együttműködés ellenére oly sok vita van erről. Mi lenne, ha a regionális halászati szervezeteknek hatáskört biztosítanánk a part menti vizeken – legalább a vándorhalfajok esetében? Persze radikális lépés lenne, de kétségtelenül megfontolandó.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers , az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény létrehozott egy nagyon fontos szervezetet: az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetet, azaz a NAFO-t. Célja az északnyugat-atlanti térség halászati erőforrásainak védelme és optimális kihasználása. Az egyezményt azóta módosították és jobban összhangba hozták más regionális egyezményekkel. Olyan korszerű elvekkel egészült ki, mint pl. a halállomány-gazdálkodás. Fontosnak tartom, hogy modernizálták a szervezeti struktúrát és világosan megfogalmazták a szerződő felek kötelezettségeit. Jónak tartom azt is, hogy az érdekellentétek feloldására vitarendezési eljárás keretében lehetőség nyílt. Az Európai Unió számára az egyezményből eredő halászati lehetőségek jelentős uniós érdeket képviselnek. A Lisszaboni Szerződés által biztosított új hatásköre keretében a Parlamentnek jóváhagyását kell adnia.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport árnyékelőadójaként támogatom Wałesa úr jelentését.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin , a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, Fraga Estévez asszonynak és Wałęsa úrnak a ma tárgyalt jelentésekkel kapcsolatban.

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) nagyon fontos regionális halászati szervezet – vagy röviden RFMO – Európa és az észak-atlanti térség ökoszisztémái számára. Egy, a NEAFC teljesítményéről végzett független vizsgálat általánosságban pozitív eredménnyel zárult, ami nem mindig van így az RFMO-k esetében. Bár a NEAFC jobban teljesít, mint más RFMO-k, a fő halállományok állapota az egyezmény által lefedett térségben kritikus. Gazdasági és társadalmi szempontból nem lehet értékelni a teljesítményt, ami óriási bizonytalansághoz vezet a tekintetben, hogy vajon teljesül-e az egyezmény optimális kihasználásra vonatkozó célkitűzése. Mindazonáltal a megfigyelő, ellenőrző és felügyeletet ellátó létesítményekben tapasztalt javulás, az IUU-tevékenységet folytató halászhajókra vonatkozó feketelisták alkalmazása és a kikötő szerinti állami intézkedések fontos eredmények.

Az értékelés másik eredménye egy vitarendezési mechanizmus létrehozása volt, de túlságosan sok időt vett igénybe, amíg az Európai Unió jogszabályokba ültette át azokat. Ezeket az intézkedéseket a NEAFC 2006 elején fogadta el és csak most léptek hatályba. Az Európai Uniónak felkészültebben kell választ adnia az új fejlesztésekre, és meg kell felelnie a nemzetközi kötelezettségeknek.

A jogellenes halászat elleni küzdelem jelentősége egyre nő. Bizonyos halászatok esetében a fogás több mint 30%-a jogellenes. Világszinten mintegy 11-26 millió tonna – a becslések szerint mintegy 23 milliárd USA-dollárt érő – halat rakodnak ki jogellenesen minden évben. Ez az összesen bejelentett fogások mintegy egyötödének felel meg. A jogellenes halászat aláássa a fenntartható halászati gazdálkodást, különösen – de nem csak – a mélytengereken és a fejlődő országok parti vizein. Környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági következményeik szintén jelentősek.

Az ellenőrzésről szóló rendelet és az IUU-rendeletek hatálybalépése fontos eszköz az EU kezében. A CCAMLR-térségben (az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény térségében) az IUU-tevékenységet folytató piaci szereplők úgy válaszoltak az IUU visszaszorítását célzó kezelési intézkedésekre, hogy halászati területet, kikötőt, kirakodási helyet vagy lobogó szerinti államot váltottak. Ez az alkalmazkodóképesség nemzeti és nemzetközi szinten fegyverkezési versenyhez vezetett az IUU-tevékenységet folytató piaci szereplők és a halászati irányító szervek között. Az adott RFMO-kon belül létező megfelelőségi mechanizmusok oda vezethetnek, hogy az IUU-tevékenységet folytató halászhajók halászati terület váltanak. Az IUU-tevékenységet folytató halászhajókat üzemeltetők már rutinosan cserélgetik a lobogó szerinti államokat (lobogóváltás). Az EU-nak foglalkoznia kell a kérdéssel.

Az EU-nak ennél tovább kell mennie. Az RFMO-k közötti együttműködés alapvető fontosságú lenne, de kezdeményezhetnénk a halászhajók globális jegyzékének elkészítését, a segédhajókat is beleértve, amelyből egyértelműen kiderülne, hogy ki a halászhajó tényleges tulajdonosa. Az EU-nak nagyobb felelősséget kell vállalnia az IUU-halászat elleni globális küzdelemben.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk , az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Bevezetésképpen szeretnék gratulálni az előadók kiemelkedően jelentős és fontos jelentéseihez, és különösen az ellenőrzések szabályozására vonatkozó jelentésekhez. Tekintettel arra a helyzetre, hogy léteznek Európai Unióhoz tartozó, de nem ellenőrzött, vagy az ellenőrzések által teljesen figyelmen kívül hagyott vízi területek, meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket, hogy az Európai Unió összes halászati övezete ellenőrzés alá kerüljön.

Az ellenőrzésekkel összefüggésben mindazonáltal ki kell emelni, hogy nem létezik az egyes tagállamok által a kvóták kiosztására vagy a fogások jelentésére vonatkozó, egységes rendszer. A bemutatott elemzések azt bizonyítják, hogy maga a Bizottság sem rendelkezik ismeretekkel ezen a területen, és a Bizottság képviselői által ismertetett vélemények sokszor ellentmondanak egymásnak. Ugyanakkor a regionális tanácsadó irodák sem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel. Fontos mindenkit emlékeztetni a Balti-tenger nyugati részében élő heringpopuláció tragikus helyzetére. 2004 óta vizsgálják a krízis okait. Mindmáig nem találtak rá ésszerű magyarázatot. Érthetetlen, hogy figyelmen kívül hagyták a halliszt- és a halolaj-túltermelést.

Megfontolandó a vigói Halászati Ellenőrző Hivatal kérdése, amely bizonyos esetekben szubjektív ellenőrzési jelentéseket nyújtott be, például a Balti-tenger keleti részének esetében. Az ipari halászati egységek ellenőrzése szintén vitát váltott ki. Mindazonáltal most alapvető probléma az Északi Áramlat gázvezeték építése, ahol a halászoknak maguknak kell kiállniuk az őket megillető jogokért és követelniük vissza elmaradt hasznukat. Ez mind alaposabb vizsgálatra kényszerít minket, amelyet a jövőbeni közös halászati politika részévé kell tenni, és minden jelentésben eleget kell tenni e politikának.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI) . – Elnök úr, Damanaki biztos asszony, ami azt illeti, eléggé zsúfolt az estéjük, hiszen már találkoztunk a Halászati Bizottságban. Először is hadd mondjak köszönetet az előadóknak e jelentések kapcsán, és hadd ismételjem sok képviselőtársam ma este megfogalmazott észrevételét, mégpedig a dolgok előrehaladásában tapasztalt késedelem miatt kifejezett aggodalmukat.

Én azonban tényleg szeretnék élni annak lehetőségével a Házban, hogy általánosabb értelemben taglaljam a halászati megállapodásokat és hangsúlyozzam az e megállapodásokban részt vevő valamennyi szerződő fél együttműködésének szükségességét. Ezt a biztos asszony is körvonalazta, amikor rámutatott, hogy a megállapodások az összes részt vevő szerződő fél részéről felelősségteljes hozzáállást követelnek meg.

Nos, képzeljék el, hogy Önök éppen most hajtottak végre egy több millió fontos beruházást egy új, korszerű üzembe, amely minden évben nagyon értékes terméket állít elő megújuló és fenntartható erőforrásból, megfelelve a nemzetközileg elismert legmagasabb szabványoknak. Majd a szomszédjuk elhatározza, hogy felrúgja ezt a nemzetközi megállapodást és egyoldalúan kijelenti, hogy nagyban kiterjeszti részesedését arra az erőforrásra, amelytől az Önök üzleti tevékenysége függ. Pontosan ez történt a makréla és különösen egy észak-írországi halászcsalád esetében.

Természetesen hivatkozom az EU, Norvégia, Izland és a Feröer szigetek mint parti államok közötti megállapodásra. Biztos asszony, már hallottuk Önt és nagyra értékeljük, hogy milyen határozott álláspontot képvisel a témában. Halászaink nevében szeretnénk kifejezni elismerésünket az erőfeszítéseiért, ugyanakkor sürgetni szeretném mind a Parlamentet, mind a Bizottságot, hogy álljon ki Ön mellett az egyre nehezebb és egyre kockázatosabb helyzetre vonatkozó állásfoglalás elfogadására irányuló további tárgyalásokban.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) . – Elnök úr, három felszólaló van itt jelen Írországból ma este: Dodds asszony, aki már elmondta beszédét; Pat the Cope, aki röviden fog beszélni és jómagam. Hárman együtt mi képviseljük az Ír-sziget teljes halászati közösségét. A halászat sok éve nagyon fontos az országunk számára. Csodálatos parti közösségeink vannak, amelyek a halászattól függnek, de – mint már elmondtam – még soha nem tapasztaltam olyan mértékű kiábrándultságot semmilyen csoport körében sem, mint amilyet a halászok körében. Ez a kvóták, a jogellenes halászat, a halászattól az asztalig való nyomon követhetőség hiánya, és különösen a túlbuzgó szabályozás, a drákói büntetések miatt van, illetve az árban alájuk kínáló, kétes minőségű és kétes eredetű halbehozatalok miatt.

Köszönöm, hogy az előadók foglalkoztak e problémák közül néhánnyal itt ma este. Különösen üdvözlöm az északkelet-atlanti halászatról szóló egyezmény által javasolt, fagyasztott hal kirakodására vonatkozó tilalmat, egészen addig, amíg annak jogszerűségét a hajó lobogója szerinti állam nem tanúsította. Ez egy nagyon lényeges dolog és remélem, hogy ugyanazzal a buzgalommal fogják végrehajtani, amellyel mi végrehajtjuk a saját halászati közösségeinket érintő, saját rendeleteinket.

Az előadók kiemelték, hogy a Parlament számára fontos azon előjogának fenntartása, hogy tüzetesen megvizsgálja az egyezmény jövőbeni módosításait, de ugyanolyan fontos, hogy a Bizottság és a Parlament szorosan együtt dolgozzon annak érdekében, hogy abból a lehető legnagyobb előnye származzon parti közösségeinknek, amelyek jórészt halászközösségeinknek felelnek meg.

Végül pedig nem kellene elszalasztanunk az alkalmat arra, hogy az akvakultúra fejlesztése terén megvizsgáljuk az összes előttünk nyitva álló lehetőséget. Túl sok halat importálunk az Európai Unióba, amit éppenséggel mi magunk is előállíthatnánk. E gazdasági válság által sújtott időkben biztosan kiváló alkalom nyílna az akvakultúra fejlesztésére.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D) . – (ES) Elnök úr, szeretném megköszönni Damanaki asszonynak, hogy itt van, és gratulálni az előadóknak, Wałesa úrnak és Fraga asszonynak.

Fraga asszony jelentése az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságnak (NEAFC) az ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban 2006-ban elfogadott ajánlásainak eredménye, jóllehet az egyezményt 1982-ben fogalmazták meg, és az másként határozza meg a halászhajókkal kapcsolatosan az egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási szabályokat. Fraga asszony jelentése az intézkedések európai szintű alkalmazásáról szóló rendeletre irányuló javaslatban foglalt jogi keret.

A főbb változások a következők: a nem szerződő felek hajói által az intézkedések betartásának elősegítése, új ellenőrzési rendszer, fagyasztott hal kirakodására vonatkozó tilalom, amennyiben annak jogszerűsége nem igazolható, más egyezményekhez való igazodás, halászati gazdálkodási intézkedések és a jogellenes halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos új intézkedések.

Szeretnék megvilágítani valamit, amire már más képviselőtársaim rámutattak. Fraga asszony jelentése megemlíti, hogy az ellenőrzési rendszerről szóló ajánlást 2006-ban fogadták el, bár az egyezményt 1982-ben, 28 éve írták alá, miközben a Wałesa úr jelentésében szereplő egyezményt 1978-ban fogadták el, és azt hiszem, azt mondta, hogy 1989-ben ültették át. Vagyis szeretném kifejezni egyet nem értésemet a Bizottság a regionális halászati szervezetek ajánlásainak átültetésénél alkalmazott módszerével.

Nem csak a jogellenes halászatot kell nyomon követni a teljes kifogható mennyiségek és kvóták segítségével, mert ha nem sikerül a jogszabályok átültetése, az ebben az esetben kialakuló joghézaggal is meg kell birkóznunk.

Nem elegendő más rendeletekből átültetni az ajánlásokat, mert azzal vége az egyértelműségnek és a hitelességnek. Sőt, ezzel megkérdőjeleződik a rendes jogalkotási eljárás és az intézményi egyensúly. A regionális szervezetekben elfogadott intézkedéseket hatékonyan és gyorsan kell beépíteni. A Parlament gyakran hangsúlyozta, hogy a regionális szervezetek és megállapodásaik elsőbbséget élveznek.

Ha a regionális szervezetek határozatainak átültetésekor sérül az uniós jog, az árt a Parlamentnek és természetesen sérti a Lisszaboni Szerződés lényegét.

A biztos asszony azt mondta, hogy hamarosan sor kerül új megállapodásokra. Ezért röviden arra kérjük a Bizottságot, hogy jogi átültetésük során cselekedjen gyorsan és dinamikusan. Ne engedjük, hogy joghézag rejtse el a jogellenes halászatot.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE) . – Elnök úr, először is hadd gratuláljak mindkét előadó jelentéséhez, és hadd utaljak különösen Carmen Fraga Estévez jelentésére, amely nem is volt vitatott, hisz az összes párt elfogadta a kompromisszumot. A jelentés célja a halászati erőforrások hosszú távú, fenntartható környezetvédelmi és társadalmi előnyöket biztosító megőrzése és optimális kihasználása az Atlanti-óceán északkeleti körzetében.

Szeretnék élni az alkalommal, hogy kitérjek a makréláról jelenleg folyó vitára, mivel az állomány egy részét az Atlanti-óceán északkeleti körzetében halásszák. Fontos, hogy ez a vita a lehető leggyorsabban megoldódjon, mert a makrélaállomány túlhalászása pusztító hatást fog gyakorolni a jövőbeni fogásokra. Létkérdés, hogy a halállományt fenntartható módon halásszák és a szerződő feleknek fel kell sorakozniuk e mögött. Tudom, hogy a legutóbbi londoni egyeztetések nem voltak meggyőzőek, de meg kell jegyeznem, hogy a jövő héten fognak véget érni. Remélem, hogy jól fognak alakulni ezek az egyeztetések és a józan ész fog diadalmaskodni. Biztos asszony, úgy tudom, hogy az egyeztetés végeztével, október 26-án értékeli majd a helyzetet és értékelem a kitartását. Önnek kell biztosítania, hogy e közösen kezelt halállomány a jövőben egészséges maradjon. Végül pedig nem engedhetjük meg magunknak, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessük, mint a múltban a kék puha tőkehal kapcsán. Nem tizedelhetjük meg ezt az egészséges makrélaállományt.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE) . – Elnök úr, a vitára bocsátott jelentéseket támogatva szintén meg kell ragadnom az alkalmat, hogy tegyek néhány általánosabb megjegyzést a nemzetközi és a multinacionális halászati megállapodásokkal kapcsolatban.

Ahhoz, hogy sikeresek legyenek a halásznemzetek közötti megállapodások, egyértelműen ösztönözni kell valamennyi szerződő felet arra, hogy teljesítsék e védelmi intézkedéseket, ahogyan az időről időre szükséges lehet.

Bízni kell a védelmi és irányítási tervek alapjául szolgáló tudományos szaktanácsokban is. Az én halásznemzetem, Skócia esetében a közös halászati politika – az EU saját nemzetközi megállapodása – nem volt túl sikeres.

Az tőkehalra vonatkozó úgynevezett helyreállítási terv a valójában teljesen jó halak visszadobását idézi elő, és egy, a kvótakorlátozásból és a tengeren töltött napok számának korlátozásából álló, szinte működésképtelen kombinációt ír elő. Skócia legértékesebb halászati termékéről, a makréláról szóló jelenlegi vita – amelyről más felszólalóktól is hallottunk – kihat minden nemzetközi megállapodásra.

Ahhoz, hogy bármiféle remény is legyen a halásznemzetek közötti sikeres megállapodásra, nem állhat elő olyan helyzet, hogy a halállományokat az összes hozzáférhető hal egyoldalú kifogására irányuló verseny fenyegesse.

Kérem a biztos asszonyt, hogy folytassa kiváló munkáját és törekedjen e vita megoldására. Tudom, hogy teljesen tisztában van azzal, hogy Skóciában milyen erős érzelmek övezik mindezt – a legutóbbi látogatása során megtapasztalta ezt. Szélesebb viszonylatban fordulok azonban a biztos asszonyhoz, hogy tartsa szem előtt az annak biztosítására irányuló igényt, hogy tudományosan teljesen megalapozott legyen mindaz, amit tenni próbálunk, és hogy legyenek ésszerű, működőképes szabályok a közös halászati politikában újdonságot jelentő irányítási tervekben és legfőképp, hogy a teljesítéshez ösztönzést kapjanak azok – vagyis a halászközösségek – akikre e tervek irányulnak.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D) . – (RO) A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat tönkreteszi a parti régiókban élő közösségeket, pusztító hatást fejt ki a tengeri ökoszisztémákra és fenyegetést jelent az élelmiszerforrásokra. Ezért üdvözlöm ezt a Tanáccsal elért megállapodást és azt hiszem, hogy sikerült előrelépnünk az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság ajánlásainak végrehajtásában.

Az ellenőrzési intézkedések szigorítása és szilárd jogi alapokra helyezése létfontosságú intézkedés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy eleget tegyünk a Szerződésben vállalat kötelezettségeinknek és megvédjük az Atlanti-óceán jelenleg súlyosan túlhalászott erőforrásait. Mindazonáltal ezen előrelépés ellenére a rendelet alkalmazási köre nem teszi lehetővé számunkra, hogy teljes mértékben orvosoljuk a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat problematikáját.

Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy halászhajók ezrei olyan államok lobogóját lobogtatják, amelyek nem akarják vagy nem tudják betartani a nemzetközi jogszabályokat. Úgy néz ki, hogy nemcsak a halállományok, de a tengeri környezet is szenved. Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE) . – (PL) Az északnyugat- és északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezményeket hozzá kell igazítani a jelenlegi kihívásokhoz, ezért van szükség a rendeletek módosítására. A javasolt módosítások egyrészt a halállományok optimális kihasználására vonatkoznak; másrészt a halászati gazdálkodás helyes módszereire és a megfelelő halászati módszerekre, és végül harmadrészt a jogellenes halászat megakadályozására.

E változások elősegítik a halászatok tartós és fenntartható fejlődését, de a halállományok kimerítési folyamatának és az állománypótlás folyamatának folyamatos nyomon követése létfontosságú a jelenlegi helyzet értékelése szempontjából és a területen a megfelelő döntések meghozatala szempontjából.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL) . – (FR) Elnök úr, az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezettel (NAFO-val) folytatott, megállapodásokról szóló tárgyalások során az uniós delegációvezető ígéretet tett arra, hogy újra átengedi a francia tőkehal-halászati kvótát Saint Pierre és Miquelon halászainak. Ez nem szerepel a NAFO-megállapodásban.

Saint Pierre és Miquelon halászai nevében kérem a kvótaátengedés megerősítését és hivatalossá tételét. Úgy hiszem, hogy ez egyszerű levélformában is megtörténhet, amint a NAFO-megállapodásokat véglegesen ratifikálják. Biztos asszony tudna részleteket mondani ezzel kapcsolatban?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL) . – (PT) Elnök úr, biztos asszony, szükség van a halászatok többoldalú együttműködésére a nemzetközi vizeken, hogy közép- és hosszú távon biztosítsuk fenntarthatóságukat és a halállományok védelmét. A regionális halászati szervezetek szintjén hozott védelmi intézkedéseket és erőforrás-gazdálkodást természetesen a tényleges, megfelelést biztosító intézkedésekkel együtt kell meghatározni.

Ezért azon vagyunk, hogy befoltozzuk a felügyeleti rendszer hiányosságait, különösen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati tevékenységek tekintetében. Ma a halászati tevékenységek felügyelete fokozott követelményeket támaszt a tagállamokkal szemben, akár a közös halászati politika, akár többoldalú együttműködés keretében, amint azt a javasolt átültetés bizonyítja.

E tényt a Bizottság nem hagyhatja figyelmen kívül. Az ellenőrzésekkel kapcsolatos beszerzés, fejlesztés és korszerűsítés jelentős pénzügyi forrást igényelhet. Ezért fontossá válik a felügyeleti tevékenység számára pénzügyi források juttatásának mérlegelése, főleg a közös halászati politika pénzügyi intézkedéseiről szóló rendeletben rendelkezésre álló jogi eszközökkel, különösen pedig az e területnek nyújtott, jelenleg 50%-os társfinanszírozás maximumának felülvizsgálatával.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI) . – (DE) Elnök úr, a NAFO éves konferenciáján módosították az 1979. január 1-jei Ottawai Egyezményt. Fontos, hogy ne veszítsük szem elől az alapvető megfontolásokat: a halászati erőforrások optimális kihasználását és az ésszerű erőforrás-gazdálkodást. Ennek fenntartható és ökológiai elveken kell alapulnia, ha biztosítani akarjuk, hogy a halászat a jövő nemzedékeknek is élelmet nyújtson.

A megállapodások célja különösen a kis helyi halászati vállalkozások és családi struktúráik védelme és megóvásuk a jogellenes módszereket alkalmazó versenytől, illetve az olyan hatalmas flottákkal szemben, amelyek elektronikus berendezésekkel és mélyre kivetett halászhálókkal fosztogatják a tengereket. Röviden, akarjuk a halászati ipart, de nem ebben a formában, amely a negatív hatásoknak köszönhetően veszélybe sodorja a kisüzemi struktúrákat és a helyi struktúrákat. Biztosítanunk kell a jövő nemzedékek számára a fenntarthatóságot, azt meg kell védenünk és szerződéses eszközökkel kell biztosítanunk.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki , a Bizottság tagja. – Elnök úr, szeretnék ismételten köszönetet mondani a két előadónak a kitűnő munkájáért, és a képviselők észrevételeit is szeretném megköszönni. Látom, hogy ezek nagyon fontos jelentések. E módosításoknak jelentős mértékben javítaniuk kellene a helyzetet, különösen, ami az ellenőrzést és a jogellenes halászat problémájának kezelését illeti.

Egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy a jogellenes halászat problémáját orvosolni kell, mert ellehetetleníti a halállományok fenntarthatóságát. Parti közösségeinkre nézve is súlyos veszélyt jelent, mert ha a halállományok fenntarthatósága összeomlik, parti közösségeinknek nem lesz jövője. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk ezeket az ellenőrzési rendszereket. A jelentések és az e rendszerekre vonatkozó módosítások sokat segíthetnek ebben nekünk.

Azt is szeretném kiemelni, hogy tudom, hogy több erőforrásra és talán több finanszírozásra van szükségünk az e szabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Nem könnyű feladat e válsággal megküzdeni, de mindent megteszünk, ami tőlünk telhető.

Egy kicsit jobban szeretnék összpontosítani a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti együttdöntési eljárásra ezen RFMO-határozatok módosítása és az uniós jogba való átültetése tekintetében. Osztom azon véleményüket, hogy ezek a regionális halászati szervezetek nagyon fontosak a politikánk szempontjából és fokoznunk kell a tevékenységüket, hogy világszinten küzdjünk a jogellenes halászat ellen. Azzal is egyetértek, hogy ha világszinten biztosítani tudjuk alapelveink végrehajtását, akkor a halászati ágazat fenntarthatósága sokkal biztosabb lesz.

Szintén nagyon örülök az együttműködés megerősítésének módjára vonatkozó javaslatoknak és a halászhajók nemzetközi jegyzékének létrehozásáról szóló javaslatnak, de az ezen állapot eléréséig még nagyon sok a tennivaló.

Ha tényleg meg akarjuk erősíteni a nemzetközi együttműködést, sietnünk kell, és gyorsan végre kell hajtanunk az e szervezetek által hozott határozatokat. Ezért kér a Bizottság több átruházott hatáskört a témával kapcsolatban. Tiszteletben tartjuk az együttdöntési eljárást, tudjuk, hogy átalakult a környezet, és tudjuk, hogy a Tanács és a Parlament fog dönteni arról, hogy Önök mely hatásköröket ruházhatnak ránk a hatáskör-átruházási mandátum értelmében. Mindazonáltal szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem csak a Bizottság problémája: az EU nemzetközi megítélése forog kockán, ha e regionális szervezetek határozatait késve ültetjük át az uniós jogba. Ezért tartunk ki amellett, hogy kiegyensúlyozottabbaknak kell lennünk e tekintetben.

Egyetértek Önökkel abban, hogy ki kell alakítani a három intézmény közötti egyensúlyt, de egy jobb egyensúlyra van szükség, és készen állok arra, hogy részt vegyek az erre vonatkozó, a Parlamenttel folytatott tárgyalásokon arról, hogy hogyan lehetne ezeket az RFMO-intézkedéseket hatékonyabban átültetni az uniós jogba.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa , előadó. – (PL) Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a mai vitáért. Látom, hogy egyetértünk. Az egyezmények felülvizsgálatából következő változtatások létfontosságúak. Szeretnék köszönetet mondani Fraga Estévez asszonynak a bizottságunk elnökléséért, de mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Örömömre szolgált Önnel dolgozni. Köszönöm a szavait és ígéreteit, látom, hogy Ön átlátja az európai uniós intézmények működésének változó dinamikáját. Annak ellenére, hogy – az Európai Parlamenthez hasonlóan – csak egyetérteni tudunk az egyezmény módosításának ratifikálásával, nagyon bízom abban, hogy mostantól kezdve az együttműködés és a tárgyalások megfelelő módon fognak haladni és gyorsak, átláthatóak és hatékonyak lesznek. Köszönöm, biztos asszony, a szavait, és a jövőben is számítok a további jó együttműködésre.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez , előadó. – (ES) Elnök úr, azt szeretném mondani a biztos asszonynak, hogy e legutóbbi, az Északkelet-atlanti Halászati Bizottságról (NEAFC) szóló, általunk holnap elfogadásra kerülő rendelet által képviselt példa nem jó, mert ami történt, az pontosan az, amit el szeretnénk kerülni.

A Bizottság későn terjesztette elő a javaslatot és az eljárás megváltozott, mivel konzultációs eljárásról átváltottunk rendes jogalkotási eljárásra, és a rendes jogalkotási eljárás függvényében a javaslat egésze megváltozott. Ezzel a kompromisszummal éppen ezt küszöböljük ki. A rendelet 48. cikkének új megszövegezése révén, amely cikk gondoskodik a rendelet a különböző NEAFC-ajánlásoknak az uniós jogba való átültetéséhez szükséges, jövőbeni módosításáról, a cikkek többségében hatásköröket ruháztunk át az Európai Unió Bizottságára. A rendes jogalkotási eljárást csak néhány olyan területen tartottuk fenn és őriztük meg, mint a Tanáccsal való kompromisszum kialakítása.

Jelentős előrelépés történt tehát annak érdekében, hogy ez a jövőben működjön, de ennek ellenére, biztos asszony, nyilvánosan ígéretet teszek arra, hogy ha ez nem működik a jövőben és akadályokba ütközünk a kötelezettségeink teljesítésében, a Parlament kész lesz az eljárás felülvizsgálatára. Azt hiszem, elég nagy erőfeszítést tettünk, ami kezdetnek jelentős előrelépés. Biztosak vagyunk abban, hogy a Bizottság képes lesz élni a Tanácstól és a Parlamenttől kapott új hatásköreivel.

Elnök úr, biztos asszony, köszönöm. Biztos vagyok abban, hogy ez sokkal jobban fog működni, mint régen. Biztos asszony, természetesen Ön az, akinek megvannak az eszközei ennek biztosításához.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. október 9-én, kedden 12:30-kor kerül sor.

(Az ülést néhány percre berekesztik.)

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D) , írásban. – (PT) Portugál képviselőként, és mivel Portugália jelentős halászati tradíciókkal rendelkező ország és az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetben (NAFO) különösen érdekelt, üdvözlöm az egyezmény szövegének módosításait, mivel céljuk a jobb működési körülmények biztosítása e regionális halászati szervezet (RFO) számára.

A határozatok egyetlen új testület által való meghozatalára irányuló hatáskör-koncentráció által elősegített átszervezés az új vitarendezési eljárással együtt felgyorsítja a belső döntéshozatalt. Az új meghatározások világosabb iránymutatásokat vezettek be az egyes szerződő felek kötelezettségeiről és jogairól, átláthatóbbá téve a halászati tevékenységet ebben a térségben.

A NAFO-val együtt az EU-nak kezdeményező álláspontot kell képviselnie a többi szerződő fellel szemben, és törekednie kell a jó kapcsolat fenntartására Kanadával, miközben tovább folytatja a párbeszédet a szervezetben részt vevő többi szerződő féllel és az ezen RFO-ban érdekelt egyes tagállamokkal is.

Annak ellenére, hogy a tudományos partnerségek kulcsfontosságú szerepet töltenek be, amelyek a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás lehetővé tételének alapját képezik, és amelyek egyes halfajták esetében sikeresnek bizonyultak, ezeket a határozatokat alaposan meg kell fontolni. Céljuk az egyensúly elérése kell, hogy legyen, ami csak akkor fenntartható, ha a társadalmi és gazdasági hatásokat figyelembe véve alakul ki.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat