Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0051(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0260/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 19/10/2010 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0363

Rozpravy
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku – Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– odporúčanie Jarosława Leszeka Wałęsu v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE)) (A7-0262/2010) a

– správa Carmen Fragovej Estévezovej v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)) (A7-0260/2010).

(Predsedajúci zdôraznil, že rečníci sú povinní presne dodržiavať svoj rečnícky čas.)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, spravodajca.(PL) Dohovor, ktorý mám tú česť prezentovať, bol podpísaný v Ottawe v roku 1978 a platnosť nadobudol 1. januára 1979. Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, skrátene NAFO, bola vytvorená v rámci dohovoru s cieľom podporovať ochranu a optimálne využívanie populácií rýb a podporovať medzinárodnú spoluprácu. Zmluvné strany prijali zmeny a doplnenia tohto dohovoru na výročných schôdzach NAFO v roku 2007 a v roku 2008. Tento dokument zavádza do dohovoru zásadné zmeny, ktorých hlavným cieľom je zosúladiť jeho znenie s inými dohovormi na regionálnej úrovni a s medzinárodnými nástrojmi a začleniť doň moderné koncepcie riadenia rybolovu. Aktualizovala sa organizačná štruktúra, jasne sa rozdelili povinnosti medzi zmluvnými stranami, zaviedli sa vlajkové štáty a prístavné štáty, vytvoril sa súdržnejší postup pri rozhodovaní, zreformoval sa systém prispievania do rozpočtu NAFO a ustanovil sa mechanizmus urovnávania sporov, ku ktorým môže dôjsť medzi zmluvnými stranami.

Pokiaľ ide o práva týkajúce sa rybolovu, ktoré boli v rámci dohovoru udelené Európskej únii, ratifikácia navrhovaných zmien je v záujme Európskej únie. Preto by sme mali súhlasiť s ratifikáciou zmien dohovoru. Chcel by som v tejto súvislosti jasne a jednoznačne zdôrazniť niekoľko problémov, ktoré sa dostali na povrch teraz počas ratifikácie. Po prvé, zmluvné strany prijali na výročnej schôdzi NAFO v roku 2007 zmeny a bola vytvorená anglická verzia. V roku 2008 vznikla francúzska verzia, ale dokument KOM, ktorý je návrhom Komisie na transpozíciu do právnych predpisov Spoločenstva, má dátum 8. marec 2010. To znamená, že práca na dokumente trvala viac ako dva roky. Takéto oneskorenie je neprijateľné a v budúcnosti by sa nemalo opakovať. Rýchle rozhodovanie je nevyhnutnou podmienkou účinného fungovania Únie. Tri inštitúcie, Komisia, Rada a Parlament, musia nájsť primerané riešenie s cieľom zabrániť odkladu postupu a zrealizovať jeden z hlavných cieľov Lisabonskej zmluvy, ktorým je zjednodušenie a zrýchlenie rozhodovacieho procesu. Aktuálny prípad, ktorý bol predložený na ratifikáciu, je dôkazom, že niečo stále nie je v poriadku a treba naliehavo konať a napraviť túto situáciu. Po druhé, chcel by som vám pripomenúť, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť v decembri 2009. Vzhľadom na tieto novozískané práva by mali byť Výbor pre rybné hospodárstvo a Európsky parlament riadne zastúpení počas všetkých nasledujúcich rokovaní o budúcich medzinárodných dohovoroch. V roku 2007 ani v roku 2008 Európsky parlament z evidentných dôvodov nebol zastúpený. Naša inštitúcia je však pripravená ratifikovať zmluvu v rámci svojich právomocí, zároveň však treba Rade a Komisii pripomenúť nové procedurálne požiadavky a nutnosť rešpektovať nové právomoci Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi vyjadriť vďaku Rade a Komisii za to, že dospeli k tejto skvelej dohode na prvom čítaní, a zvlášť chcem poďakovať právnym službám všetkých troch inštitúcií za spoluprácu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s novým postupom výboru po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

Domnievam sa, že sme dosiahli dobrý kompromis, najmä preto, že predstavuje výrazný pokrok v porovnaní so súčasnou situáciou, hoci, tak ako pri každom kompromise, všetci sme museli urobiť ústupky a byť pružní. Bola ta mimoriadne komplikovaná úloha, pretože návrh Komisie prišiel ešte pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Znamenalo to, že dohoda sa zároveň musela prispôsobovať novej situácii, najmä článkom 290 a 291 zmluvy, ktoré sa týkajú delegovaných aktov a vykonávacích aktov.

Keďže toto je transpozícia odporúčaní vydaných regionálnou organizáciou pre rybolov do právnych predpisov EÚ, v tomto prípade Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) – ale nasledovať budú aj mnohé ďalšie –, cieľom Parlamentu bolo v zásade vytvoriť mechanizmus, ktorý by umožňoval čo najrýchlejšie vykonávanie transpozícií a ktorým by sa predišlo tomu, aby nám vnútorné byrokratické odklady zabránili správne reagovať na naše medzinárodné povinnosti, ako to bolo doteraz.

Nové znenie článku 48, ktoré vzniklo dosiahnutím kompromisu s Radou v otázke nasledujúcich zmien a doplnení tohto nariadenia, teda umožní Komisii dodržiavať povinnosti uložené organizáciou NEAFC a prostredníctvom prenosu právomocí sa prispôsobiť novým odporúčaniam, ktoré môžu prísť v budúcnosti.

Je pravda, že Komisia chcela umožniť revíziu všetkých článkov v návrhu prostredníctvom delegovaných aktov, pričom kompromis je taký, že to bude možné v prípade väčšiny článkov s výnimkou oblastí, ako sú zaznamenávanie úlovkov, prekládky, inšpekcie alebo monitorovanie porušení predpisov: inými slovami, najmä záležitosti týkajúce sa kontroly a dohľadu, ktoré zostanú mimo rámca riadneho legislatívneho postupu.

Každopádne, pani komisárka, Parlament sa zaväzuje zmeniť a doplniť tento postup, ak sa ukáže, že začlenenie týchto aspektov do rozsahu riadneho legislatívneho postupu by mohlo ohroziť súlad s povinnosťami Európskej únie a najmä Komisie ako zmluvnej strany regionálnej organizácie pre rybolov.

Preto si myslíme, že tento kompromis predstavuje významný krok vpred nielen vo vzťahu k tomuto konkrétnemu návrhu, ale aj z hľadiska vytvorenia základov pre budúce diskusie medzi Radou, Komisiou a Parlamentom o politike rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, Komisia naliehavo vyzýva Parlament, aby dal súhlas na schválenie zmien a doplnení Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku, ktoré sú všeobecne známe ako zmena a doplnenie Dohovoru NAFO.

Rada by som poďakovala pánovi Wałęsovi za jeho užitočnú prácu na tejto správe.

Táto zmena a doplnenie je revíziou dohovoru s cieľom viac ho zosúladiť s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi. Zahrňuje moderné koncepcie riadenia rybolovu, zjednodušuje štruktúru Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) a zavádza jasné vymedzenie povinností zmluvných strán, vlajkových štátov a prístavných štátov a súdržnejší postup pri rozhodovaní.

Modernizuje vzorec na prispievanie do rozpočtu NAFO a vytvára mechanizmus urovnávania sporov medzi zmluvnými stranami.

Tieto dôkladné zmeny a doplnenia pomôžu EÚ splniť svoje medzinárodné povinnosti týkajúce sa udržateľného rybolovu a ďalšie ciele zmluvy. Rýchla ratifikácia zmien a doplnení je v záujme EÚ, preto odporúčam, aby ju tento Parlament vykonal.

Teraz prejdem k druhej správe o systéme kontroly a vynucovania uplatniteľného v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku.

Chcela by som poďakovať pani Fragovej Estévezovej za prácu na tejto správe. Teší ma veľmi silná podpora podstaty tohto dôležitého návrhu zo strany Výboru pre rybné hospodárstvo.

Zavedenie systému kontroly a vynucovania Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) je skutočne kľúčovým opatrením, ktoré nám pomôže riadiť zdroje rybolovu v oblasti Atlantiku a eliminovať nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov.

Musím však povedať, že Komisia nie je úplne spokojná s dohodou medzi Parlamentom a Radou počas trojstranného rokovania s Komisiou.

Niektoré výsledky ma skutočne sklamali, najmä čo sa týka článku 48, ktorý sa zaoberá postupom vykonávania zmien a doplnení nariadenia.

Komisia chcela získať väčšie delegované právomoci v oblasti transpozície budúcich zmien a doplnení tohto systému. Vysvetlím vám, prečo – a bola by som rada, keby ste dávali pozor, pretože v budúcnosti sa stretneme s tými istými problémami.

Ako viete, Európska únia musí zaviesť tento systém v plnej miere, pretože je to naša medzinárodná povinnosť v rámci Dohovoru NEAFC. V rámci tohto dohovoru sa zmeny a doplnenia zvyčajne stávajú pre nás záväznými po 80 dňoch od prijatia. Máme teda 80 dní na ich zavedenie. Naozaj ma znepokojuje, že obmedzené právomoci delegované Komisii spoločnými zákonodarcami môžu pribrzdiť včasnú transpozíciu zmien a doplnení do právnych predpisov EÚ. Taká je realita a toto je odpoveď na obavy pána Wałęsu v súvislosti s časovým harmonogramom.

Hoci nebude mojou úlohou podporiť toto opatrenie, chcela by som, aby ste si boli vedomí tohto problému.

V konečnom dôsledku musíme zabrániť tomu, aby sa transpozícia opatrení NEAFC stala modernou verziou mýtu o Syzifovi. Momentálne je situácia taká, že opatrenia prijaté organizáciou NEAFC v minulom roku budú už v čase, keď sa konečne prijme dohoda, transponované, avšak na budúci mesiac organizácia NEAFC s najväčšou pravdepodobnosťou prijme nové zmeny a doplnenia, ktoré si budú vyžadovať účinnú transpozíciu do právnych predpisov EÚ začiatkom roka 2011.

Preto budeme na to potrebovať viac času.

Komisia preto usudzuje, že týmto nariadením nebudú dotknuté budúce pozície inštitúcie, pokiaľ ide o používanie článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s transpozíciou opatrení regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu.

Komisia si ďalej vyhradzuje právo predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto nariadeniu na zvýšenie počtu opatrení, ktoré by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov.

Urobíme to, ak transpozícia prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu povedie k oneskoreniam, ktoré by ohrozovali našu povinnosť dodržiavať medzinárodné záväzky.

Medzitým by som chcela ešte raz poďakovať pani Fragovej Estévezovej a pánovi Wałęsovi za správy a Výboru pre rybné hospodárstvo za prácu na týchto dôležitých otázkach.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, v mene poslaneckého klubu PPE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, budem hovoriť hlavne o správe pani Fragovej Estévezovej. To je správa, na ktorú dnes vyjadrujeme svoj názor a ktorá má rozhodujúci význam pre posilnenie kontrol v severovýchodnom Atlantiku a pre úlohu Európskeho parlamentu ako spoločného zákonodarcu v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Jednou z priorít Výboru Parlamentu pre rybné hospodárstvo je predsa boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktorý má priamy vplyv na našich rybárov a na naše európske rybné hospodárstva. V podstate sú obeťami nespravodlivej konkurencie zo strany ilegálneho rybného hospodárstva. Nezákonní majitelia lodí využívajú zle platené posádky a predávajú produkty rybolovu za veľmi nízke ceny. To, že nedodržiavajú morské právo, dohovory Medzinárodnej organizácie práce a nariadenie týkajúce sa NNN rybolovu z 1. januára 2010 znamená, že európski majitelia lodí teraz nie sú konkurencieschopní z dôvodu nákladov na pracovnú silu, ktoré musia znášať. Chceme harmonizáciu smerom nahor, ktorá sa bude týkať pravidiel a pracovných podmienok týkajúcich sa rybolovu vykonávaného v Európskej únii tretími krajinami.

Európski rybári takisto dodržiavajú prísne pravidlá riadenia a kontroly, ktoré umožňujú ochranu zdrojov a udržateľný rozvoj európskych rybných hospodárstiev, ale tieto pravidlá nesmú znevýhodňovať našich rybárov v porovnaní s tými, ktorí ich nedodržiavajú. Vyzývam preto na posilnenie kontrol a na riadne uplatňovanie pokút za tento nezákonný rybolov.

V tejto súvislosti blahoželám našej predsedníčke k správe, ktorá poukazuje na to, že systém kontrol prijatý Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) musí byť bezodkladne transponovaný do európskych právnych predpisov. Zvlášť vítam zavedenie programu presadzujúceho súlad plavidiel nezmluvných strán. Táto správa tiež vyjasňuje pôsobnosť článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o delegované akty.

Vítam pridanie troch vyhlásení do prílohy, ktoré ustanovujú podmienky vykonávania delegovaných aktov, čo umožní monitorovanie vykonávacích právomocí Komisie a zachovanie inštitucionálnej rovnováhy.

Chcem zdôrazniť, že Parlament ako zákonodarca musí mať úplnú slobodu konať v záležitostiach týkajúcich sa delegovania.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Damanakiová, dámy a páni, teší ma, že sme schopní prijať nariadenie, ktoré predstavuje ďalší malý krok smerom k nášmu spoločnému cieľu, udržateľnému rybolovu. Regionálne organizácie pre rybolov sú mimoriadne dôležité inštitúcie z hľadiska dobrého riadenia na celom svete. Bohužiaľ, pre netrpezlivých ľudí, ako som ja, sú rokovania často náročné a pokrok príliš pomalý. Musíme preto urobiť všetko, čo je v našich silách, pre posilnenie regionálnych organizácií pre rybolov.

Teraz sa vyjadrím ku konkrétnemu výsledku správy o NEAFC. Domnievam sa, že nové pravidlá NEAFC týkajúce sa kontroly prístavného štátu a nové opatrenia na zabránenie nezákonnému rybolovu sú veľmi vítané. V každom prípade musí dôjsť k intenzívnym rokovaniam s Radou a Komisiou o otázkach, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť mimoriadne technické, ale ktoré sú dôležité pre našu budúcu prácu. Myslím si, že v súvislosti s delegovanými aktmi sme dosiahli kompromis, ktorý je prijateľný pre všetky strany.

Takisto sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o tom, ako sa budú budúce rozhodnutia NEAFC transponovať do právnych predpisov EÚ. Nie je však žiadnym tajomstvom, že Komisia týmto výsledkom nie je príliš nadšená. Je to pochopiteľné. Nemôžeme dopustiť, aby Európskej únii trvalo roky, kým vykoná rozhodnutia NEAFC. V tejto súvislosti musia Rada a Parlament spoločne dokázať, že sme v prípade potreby schopní rýchlo dokončiť spolurozhodovací postup.

Nakoniec by som rada povedala čosi o jednej veľmi aktuálnej záležitosti: o spore s Islandom týkajúcom sa lovu makrel. Máme už organizáciu NEAFC, ktorá spravuje medzinárodné vody v severovýchodnom Atlantiku. V prípade migrujúcich druhov, ako je makrela, však potrebujeme dohodu, ktorá by platila aj v teritoriálnych vodách. Ako viete, toto je stále problémovým bodom. Považujem za nesmierne poľutovaniahodné, že napriek tomu, že spolupráca vo všeobecnosti funguje, je v tejto veci toľko sporov. Čo keby sme regionálnym organizáciám pre rybolov dali právomoci v oblasti pobrežných vôd – aspoň pokiaľ ide o migrujúce druhy? Bol by to, samozrejme, radikálny krok, nepochybne však stojí za to uvažovať o ňom.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers, v mene skupiny ALDE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku zriadil veľmi dôležitú organizáciu: Organizáciu pre rybolov v severozápadnom Atlantiku alebo NAFO. Jej cieľom je ochrana a optimálne využívanie rybolovných zdrojov v severozápadnom Atlantiku. Dohovor bol medzitým zmenený a doplnený a viac zosúladený s inými regionálnymi dohovormi. Začlenené boli moderné koncepcie, ako riadenie populácie rýb. Myslím si, že je dôležité, že sa zjednodušila štruktúra organizácie a jasne sa vymedzili povinnosti zmluvných strán. Takisto je dobré, že sa vytvorila možnosť riešiť konflikty prostredníctvom postupu urovnávania sporov. Možnosti v oblasti rybného hospodárstva, ktoré z tohto dohovoru pre Európsku úniu vyplývajú, sú vo veľkom záujme EÚ. Parlament by v rámci nových právomocí získaných Lisabonskou zmluvou mal vyjadriť svoj súhlas.

Ako tieňová spravodajkyňa za Skupinu Aliancie liberálov a demokratov za Európu odporúčam Parlamentu prijať správu pána Wałęsu.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať spravodajcom pani Fragovej Estévezovej a pánovi Wałęsovi za správy, o ktorých dnes diskutujeme.

Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) je veľmi dôležitou regionálnou organizáciou pre rybolov – skrátene RFMO – pre Európu a pre ekosystémy v severnom Atlantiku. Nezávislá revízia práce organizácie NEAFC bola celkovo pozitívna, čo nie je vždy v prípade RFMO pravidlom. Hoci NEAFC dosahuje lepšie výsledky ako iné RFMO, stav hlavných populácií rýb v oblasti, ktorej sa týka dohovor, je kritický. Pokiaľ ide o hospodárske a sociálne aspekty, výkonnosť sa nedá hodnotiť, čo vedie k obrovskej neistote v súvislosti s plnením či neplnením cieľa dohovoru, ktorým je optimálne využívanie rybolovných zdrojov. Zlepšenie v oblasti monitorovania zariadení na kontrolu a dohľad a vymáhanie uplatňovania čiernych listín pre plavidlá NNN a opatrení prístavných štátov sú však dôležitými úspechmi.

Ďalším výsledkom hodnotenia bolo vytvorenie mechanizmu riešenia sporov, EÚ však trvalo príliš dlho transponovať tieto opatrenia do právnych predpisov. Tieto opatrenia prijala organizácia NEAFC už v roku 2006 a len teraz nadobudli platnosť. EÚ musí byť lepšie pripravená reagovať na nový vývoj a plniť medzinárodné povinnosti.

Rastúci význam má boj proti nezákonnému rybolovu. V niektorých rybných hospodárstvach predstavuje nezákonný úlovok 30 %. V celosvetovom meradle sa každoročne nezákonne vyloží 11 až 26 miliónov ton rýb v hodnote 23 miliárd USD. To zodpovedá približne jednej pätine celosvetového nahláseného úlovku. Nezákonný rybolov narúša udržateľné riadenie rybného hospodárstva najmä na otvorenom mori a v pobrežných vodách rozvojových krajín, ale nielen tam. Má tiež závažné environmentálne, sociálne a hospodárske dôsledky.

Nariadenie o kontrole a nariadenia o NNN rybolove, ktoré nadobudli platnosť, sú dôležitými nástrojmi pre EÚ. V oblasti CCAMLR (Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov) sa ukázalo, že prevádzkovatelia NNN rybolovu reagujú na opatrenia v oblasti riadenia zamerané na obmedzenie NNN rybolovu zmenou lovísk rýb, prístavov, vykládok či vlajkových štátov. Táto schopnosť prispôsobiť sa viedla k pretekom medzi prevádzkovateľmi NNN rybolovu a orgánmi pre riadenie rybolovu na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Zavedenie mechanizmov súladu zo strany určitej organizácie RFMO môže viesť k tomu, že plavidlá NNN zmenia loviská rýb. Prevádzkovatelia plavidiel NNN teraz bežne neustále menia vlajkové štáty – hovoríme o „vymieňaní vlajok“. Tento problém musí EÚ riešiť.

EÚ musí zájsť ešte ďalej. Spolupráca medzi RFMO je rozhodujúca, mali by sme sa však tiež ujať iniciatívy a vytvoriť celosvetový register rybárskych plavidiel vrátane všetkých podporných plavidiel, v ktorom by bol jasne uvedený skutočný majiteľ plavidla. EÚ musí prevziať väčšiu zodpovednosť pri riešení problému NNN rybolovu na celosvetovej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, v mene skupiny ECR. (PL) Na úvod by som chcel zablahoželať spravodajcom k mimoriadne významným a dôležitým správam a najmä k správam regulujúcim inšpekcie. Vzhľadom na situáciu, keď existujú oblasti vo vodách patriacich Európskej únii, v ktorých sa nevykonávajú inšpekcie alebo na ktoré sa úplne zabúda pri kontrolách, je potrebné podniknúť kroky na vykonanie inšpekcií všetkých rybolovných vôd v celej Európskej únii.

V súvislosti s inšpekciami však treba zdôrazniť, že neexistuje jednotný systém distribúcie kvót ani podávania správ o úlovkoch jednotlivými členskými štátmi. Prezentované analýzy potvrdzujú, že ani samotná Komisia nemá know-how v tejto oblasti, a pri viac ako jednej príležitosti boli stanoviská prezentované predstaviteľmi Komisie protikladné. Zároveň však know-how nemajú ani regionálne poradné agentúry. Stojí za to pripomenúť všetkým tragickú situáciu populácie sleďov v západnom Baltiku. Od roku 2004 sa uskutočnilo viacero vyšetrovaní príčin tejto krízy. Doteraz sa nenašlo žiadne rozumné vysvetlenie. Je nepochopiteľné, že sa zabudlo na problém nadprodukcie rybej múčky a rybieho oleja.

Mali by sme sa zamyslieť nad problémom Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva vo Vigu, ktorá v niektorých prípadoch subjektívne prezentovala správy o inšpekciách, ako napríklad v prípade východného Baltiku. Inšpekcia priemyselných rybolovných jednotiek sa takisto topí v škandáloch. Základným problémom je však teraz výstavba severného plynovodu, pričom v tomto prípade musia rybári sami bojovať za svoje náležité práva a žiadať náhradu stratených ziskov. Toto všetko nás núti vykonať dôkladnejšiu analýzu, ktorej výsledky by sa zapracovali do budúcej spoločnej politiky rybného hospodárstva. Touto politikou by sa mali potom riadiť všetky správy.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Damanakiová, máte naozaj rušný večer, pretože sme sa už stretli aj vo Výbore pre rybné hospodárstvo. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcom za tieto správy a zopakovať poznámky mnohých kolegov, ktorí dnes večer vyjadrili obavy v súvislosti s oneskorením pokroku v týchto záležitostiach.

Chcem však naozaj využiť túto príležitosť v Parlamente a hovoriť o dohodách o rybolove vo všeobecnejšom duchu a zdôrazniť potrebu spolupráce všetkých strán týchto dohôd. To načrtla aj pani komisárka, keď povedala, že dohody si vyžadujú prevzatie zodpovednosti zo strany všetkých zainteresovaných strán.

Teraz si predstavte, že ste práve uskutočnili investíciu v hodnote niekoľkých miliónov libier do nového najmodernejšieho závodu, ktorý každý rok vyrába produkt vysokej hodnoty z obnoviteľných a udržateľných zdrojov v súlade s najprísnejšími medzinárodne uznávanými normami. Potom sa váš sused rozhodne porušiť túto medzinárodnú dohodu a jednostranne vyhlási, že masívne rozširuje svoj podiel na prírodných zdrojoch, od ktorých je váš podnik závislý. Presne to sa stalo v prípade makrel a konkrétne jednej rybárskej rodiny zo Severného Írska.

Samozrejme, hovorím o dohode pobrežných štátov medzi EÚ, Nórskom, Islandom a Faerskými ostrovmi. Pani komisárka, už sme si vás vypočuli a oceňujeme vaše pevné stanovisko v tejto konkrétnej otázke. V mene týchto rybárov chceme oceniť vaše úsilie, chceme však tiež naliehavo vyzvať Parlament i Komisiu, aby odhodlane stáli po vašom boku, keď budete pokračovať v rokovaniach o riešení tejto čoraz náročnejšej a problematickejšej situácie.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, dnes večer sú tu traja rečníci z Írska: Pani Doddsová, ktorá už vystúpila, Pat the Cope, ktorý vystúpi čoskoro, a ja. My traja zastupujeme takmer celú rybársku komunitu na ostrove Írsko. Rybolov je pre našu krajinu veľmi dôležitý už mnoho rokov. Máme úžasné pobrežné komunity, ktoré sú závislé od rybolovu, ale, ako som už povedal, nikdy som sa v žiadnej skupine ľudí nestretol s väčším rozčarovaním, ako práve v prípade týchto rybárov. To je výsledkom kvót, nezákonného rybolovu, nemožnosti vystopovať cestu od ryby po tanier a najmä príliš horlivej regulácie, drakonických pokút a znevýhodňovania zo strany dovozcov rýb pochybnej kvality a pochybného pôvodu.

Spravodajcovia sa, našťastie, niektorým z týchto otázok dnes večer venovali. Zvlášť vítam zákaz vykladania mrazených rýb v európskych prístavoch bez ratifikácie vlajkovým štátom zahraničného plavidla, ktorý je navrhovaný v rámci dohovoru o rybolove v severovýchodnom Atlantiku. Toto je veľmi dôležitá záležitosť a dúfam, že sa bude vykonávať s rovnakou horlivosťou, s akou vykonávame naše vlastné nariadenia ovplyvňujúce naše vlastné rybárske komunity.

Spravodajcovia zdôraznili, že pre Parlament je dôležité zachovať si svoju výsadu kontrolovať budúce zmeny a doplnenia dohovoru, ale rovnako dôležité je, aby Komisia a Parlament úzko spolupracovali s cieľom dosiahnuť čo najviac výhod pre naše pobrežné komunity, ktoré sú do veľkej miery práve rybárskymi komunitami.

A nakoniec, nemali by sme premeškať túto príležitosť pozrieť sa na všetky možnosti, ktoré sa nám ponúkajú v súvislosti s rozvojom akvakultúry. Do Európskej únie sa dováža príliš veľa rýb, ktoré by sme v skutočnosti mohli produkovať sami. V týchto časoch hospodárskej krízy je tu rozhodne skvelá príležitosť na rozvoj akvakultúry.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať pani Damanakiovej za to, že sem prišla, a zablahoželať spravodajcom pánovi Wałęsovi a pani Fragovej.

Správa pani Fragovej je výsledkom odporúčaní o systéme kontroly prijatých Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) v roku 2006 – hoci dohovor bol vypracovaný už v roku 1982 – a nanovo definuje pravidlá kontroly a vynucovania pre plavidlá v oblastiach podliehajúcich dohovoru. Správa pani Fragovej je právnym rámcom začleneným do návrhu nariadenia o uplatňovaní opatrení na európskej úrovni.

Hlavnými zmenami sú: podpora dodržiavania pravidiel plavidlami v nezmluvnej oblasti, nový systém kontroly, zákaz vykladania mrazených rýb, ktorých zákonnosť sa nedá dokázať, zosúladenie s inými dohovormi, opatrenia na riadenie rybného hospodárstva a nové opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu.

Chcela by som zdôrazniť niečo, na čo už poukázali aj iní kolegovia poslanci. V správe pani Fragovej sa hovorí, že odporúčanie o systéme kontroly bolo prijaté v roku 2006, hoci dohovor bol podpísaný v roku 1982, teda pred 28 rokmi, kým dohovor, o ktorom sa hovorí v správe pána Wałęsu, bol prijatý v roku 1978, a mám dojem, že spomínal, že transponovaný bol v roku 1989. Inými slovami, chcela by som vyjadriť nesúhlas s metódou, ktorú používa Komisia pri transponovaní odporúčaní regionálnych organizácií pre rybolov.

Nielenže musíme monitorovať nezákonný rybolov prostredníctvom celkového prípustného úlovku a kvót, ale musíme sa zaoberať aj právnym vákuom, ktoré môže vzniknúť neschopnosťou transponovať právne predpisy.

Nestačí len transponovať odporúčania z iných nariadení, pretože tým sa stráca jasnosť a dôveryhodnosť. Navyše sa tým spochybňuje riadny legislatívny postup a inštitucionálna rovnováha. Opatrenia prijaté regionálnymi organizáciami sa musia začleňovať účinne a rýchlo. Parlament často zdôrazňuje, že regionálne organizácie a ich dohody sú prioritou.

Nedodržiavanie právnych predpisov EÚ pri transpozícii rozhodnutí regionálnych organizácií škodí Parlamentu a, samozrejme, znevažuje charakter Lisabonskej zmluvy.

Pani komisárka povedala, že budeme mať nové dohody. Preto v stručnosti žiadame Komisiu, aby bola pri ich zákonnej transpozícii rýchla a dynamická. Nedovoľme, aby právne vákuum podporovalo nezákonnosť v rybných hospodárstvach.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel pochváliť oboch spravodajcov za správy a konkrétne sa vyjadriť k správe pani Carmen Fragovej Estévezovej, ktorá sa ukázala ako nekontroverzná, pretože všetky strany sa dohodli na kompromise. Cieľom správy je zaistiť dlhodobú ochranu a optimálne využívanie rybolovných zdrojov v oblasti severovýchodného Atlantiku, čo prinesie udržateľné environmentálne a sociálne výhody.

Chcel by som využiť túto príležitosť a venovať sa prebiehajúcemu sporu týkajúcemu sa makrel, pretože časť populácie sa loví v oblasti severovýchodného Atlantiku. Je dôležité, aby sa tento spor čo najrýchlejšie vyriešil, pretože nadmerný lov populácií makrel bude mať ničivý dosah na budúce úlovky. Rozhodujúce je to, aby sa populácie lovili udržateľným spôsobom, a s tým by mali súhlasiť všetky strany. Posledné rozhovory v Londýne nepriniesli žiadny výsledok, chcem však poznamenať, že sa obnovia na budúci týždeň. Želám týmto rozhovorom všetko dobré a dúfam, že zvíťazí zdravý rozum. Pani komisárka, pokiaľ viem, situáciu budete hodnotiť po rozhovoroch 26. októbra, a oceňujem pevné stanovisko, ktoré ste sa rozhodli zaujať. Musíte zaistiť, aby táto spoločne spravovaná populácia zostala zdravá aj v budúcnosti. A nakoniec, nemôžeme si dovoliť zopakovať chyby minulosti, ktoré sme urobili v súvislosti s treskou belasou. Nemôžeme zničiť túto zdravú populáciu makrel.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, popri podpore správ, ktoré sú témou rozpravy, musím tiež využiť túto príležitosť a povedať niekoľko všeobecnejších poznámok o medzinárodných a nadnárodných dohodách v oblasti rybného hospodárstva.

Ak majú byť dohody medzi krajinami zaoberajúcimi sa rybolovom úspešné, musia existovať jasné stimuly pre všetky strany, aby dodržiavali opatrenia na ochranu, ktoré môžu byť časom potrebné.

Musí tiež existovať viera vo vedecké poradenstvo, ktoré slúži ako základ plánov ochrany a riadenia. Z pohľadu našej krajiny Škótska, ktoré sa tiež zaoberá rybolovom, nebola spoločná politika rybného hospodárstva, teda vlastná medzinárodná dohoda EÚ, veľkým úspechom.

Takzvaný plán regenerácie tresky má v skutočnosti za následok likvidáciu rýb, ktoré sú úplne v poriadku, a priniesol takmer nezvládnuteľnú kombináciu obmedzení kvót a počtu dní na mori. Súčasný spor o makrelách – najcennejšej oblasti rybolovu v Škótsku –, o ktorom sme počuli od ostatných rečníkov, má dôsledky pre všetky medzinárodné rokovania.

Ak má vôbec existovať nejaká nádej v súvislosti s úspešnou dohodou medzi krajinami, ktoré sa zaoberajú rybolovom, potom nemôže dochádzať k situácii, keď sú populácie ohrozované pretekmi v snahe uloviť všetky dostupné ryby na jednostrannom základe.

Žiadam pani komisárku, aby pokračovala v dobrej práci pri hľadaní riešenia tohto sporu. Viem, že vďaka nedávnej návšteve si je dobre vedomá toho, ako veľmi na tom ľuďom v Škótsku záleží, ale vo všeobecnosti vyzývam pani komisárku, aby nezabudla na potrebu zaistiť, aby sme pri všetkom, čo sa snažíme robiť, mali k dispozícii rozsiahle vedecké poradenstvo, aby sme mali citlivé, fungujúce pravidlá v rámci plánov riadenia – čo by v rámci spoločnej rybárskej politiky bolo novinkou – a aby sme predovšetkým mali stimuly pre tých, ktorých sa tieto plány týkajú, teda pre rybárske komunity, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných pravidiel.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ničí komunity žijúce v pobrežných regiónoch, má zdrvujúci vplyv na morské ekosystémy a predstavuje riziko pre potravinové zdroje. Preto vítam túto dohodu s Radou a som presvedčená, že realizáciou odporúčaní Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku sme urobili krok vpred.

Sprísnenie kontrolných opatrení a skutočnosť, že budú vychádzať z rozumných právnych predpisov, sú dôležité kroky, ktoré nám umožnia plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a chrániť zdroje Atlantiku, ktoré sú v súčasnosti ťažko postihnuté nadmerným rybolovom. Avšak napriek tomuto pokroku nám rozsah platnosti tohto nariadenia neumožňuje úplne vyriešiť problémy týkajúce sa nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu.

Všetci vieme, že tisíce plavidiel používajú vlajky štátov, ktoré nie sú ochotné alebo schopné uplatňovať medzinárodné právne predpisy. Trpia nielen populácie rýb, ale aj morské prostredie. Pracovné podmienky na palubách mnohých týchto plavidiel sa nijako nelíšia od otrockej práce.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku a Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku si vyžadujú úpravy v reakcii na aktuálne problémy, preto je tu potreba zmien a doplnení príslušných nariadení. Navrhované zmeny sa týkajú: po prvé, optimálneho využívania populácií rýb, po druhé, správnej metódy riadenia rybného hospodárstva a vhodných metód rybolovu a nakoniec a po tretie, predchádzania nezákonnému rybolovu.

Tieto zmeny podporia dlhodobý a udržateľný rozvoj rybných hospodárstiev, ale ak chceme byť schopní vyhodnocovať reálnu situáciu a uskutočňovať príslušné rozhodnutia v tejto oblasti, rozhodujúce bude nepretržité monitorovanie procesu vyčerpávania populácií rýb a procesov ich obnovy.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Vážený pán predsedajúci, počas rokovaní o dohodách o Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) sa predseda delegácie EÚ zaviazal postúpiť francúzske rybolovné kvóty pre tresku rybárom z ostrovov Saint Pierre a Miquelon. O takomto postúpení sa v dohode o NAFO nehovorí.

V mene rybárov z ostrovov Saint Pierre a Miquelon žiadam potvrdenie tohto postúpenia a jeho spätné zoficiálnenie. Domnievam sa, že by to mohlo byť formou jednoduchého listu po definitívnej ratifikácii dohody o NAFO. Môže nám pani komisárka poskytnúť nejaké informácie o tejto záležitosti?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, mnohostranná spolupráca v oblasti rybolovu v medzinárodných vodách je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia ich udržateľnosti a ochrany populácií rýb v strednodobom a dlhodobom výhľade. Opatrenia na ochranu a riadenie zdrojov na úrovni regionálnych organizácií pre rybolov by, samozrejme, mali byť definované spolu s opatreniami na zaistenie účinného súladu.

Preto sme za vyplnenie medzier v monitorovacom systéme, najmä pokiaľ ide o nezákonné, nenahlásené a neregulované rybolovné činnosti. Dnes má monitorovanie rybolovných činností čoraz vyššie nároky na členské štáty, či už v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (CFP), alebo v rámci mnohostrannej spolupráce, ako to teraz potvrdzuje aj navrhovaná transpozícia.

Komisia by túto skutočnosť nemala ignorovať. Nevyhnutné získanie, vývoj a modernizácia kontrolných mechanizmov si môžu vyžadovať značné finančné prostriedky. Preto bude dôležité, aby sme uvažovali o finančných zdrojoch vyčlenených na monitorovacie činnosti v rámci dostupných legislatívnych nástrojov, najmä čo sa týka regulácie finančných opatrení CFP a predovšetkým formou revízie maximálnej miery spolufinancovania možnej v tejto oblasti, ktorá je momentálne 50 %.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, výročná konferencia NAFO priniesla zmeny a doplnenia Ottawského dohovoru z 1. januára 1979. Je dôležité, aby sme nestratili zo zreteľa základné ciele: optimálne využívanie a citlivé riadenie rybolovných zdrojov. Ak chceme, aby rybolov aj naďalej poskytoval potravu pre budúce generácie, musí to vychádzať z udržateľnej a ekologickej koncepcie.

Tieto dohody majú za cieľ najmä zachovávať malé miestne rybárske podniky s ich rodinnou štruktúrou a chrániť ich pred konkurenciou, ktorá využíva nezákonné metódy, ako aj pred veľkými flotilami, ktoré drancujú moria za pomoci veľkého množstva elektronického zariadenia a hlbokomorských rybárskych sietí. V krátkosti, chceme rybné hospodárstvo, ale nie v tejto forme, v ktorej svojou negatívnou činnosťou ohrozuje malé štruktúry, miestne štruktúry. Musíme vytvoriť udržateľné rybné hospodárstvo pre budúce generácie a musíme ho chrániť a zabezpečiť zmluvnými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som znova poďakovať obom spravodajcom za vynikajúcu prácu a takisto chcem poďakovať všetkým poslancom za poznámky. Je mi jasné, že toto sú veľmi dôležité správy. Tieto zmeny a doplnenia by zásadne zlepšili situáciu, najmä pokiaľ ide o kontrolu a naše stanovisko k problematike nezákonného rybolovu.

Súhlasím so všetkými, že problém nezákonného rybolovu je niečo, čo musíme riešiť, pretože ničí udržateľnosť populácií rýb. Je takisto vážnym nebezpečenstvom pre naše pobrežné komunity, pretože ak sa udržateľnosť populácií rýb zničí, naše pobrežné komunity nebudú mať žiadnu budúcnosť. Je veľmi dôležité zaistiť tieto systémy kontroly. Tieto správy a zmeny a doplnenia týkajúce sa týchto systémov nám môžu veľmi pomôcť.

Chcem tiež zdôrazniť, že chápem, že potrebujeme viac zdrojov – a možno viac finančných prostriedkov – na zaistenie správneho uplatňovania týchto pravidiel. Nie je ľahkou úlohou riešiť túto krízu, v každom prípade však urobíme všetko, čo bude v našich silách.

Chcela by som sa trocha viac venovať spolurozhodovaciemu procesu medzi Parlamentom, Radou a Komisiou v súvislosti so zmenami a doplneniami týchto rozhodnutí RFMO a ich transpozíciou do našich právnych predpisov. Stotožňujem sa s vaším názorom, že tieto regionálne organizácie pre rybolov sú veľmi dôležité pre našu politiku a musíme posilniť ich činnosť s cieľom celosvetového boja proti nezákonnému rybolovu. Takisto súhlasím s tým, že ak by sa nám podarilo dosiahnuť uplatňovanie našich zásad na celom svete, udržateľnosť rybných hospodárstiev by bola omnoho istejšia.

Tiež veľmi vítam návrhy o tom, ako môžeme posilniť spoluprácu, a návrh na zriadenie medzinárodného registra rybárskych plavidiel. Pred dosiahnutím tejto fázy však musíme urobiť ešte veľa krokov.

Ak naozaj chceme posilniť medzinárodnú spoluprácu, musíme presadiť a rýchlo zaviesť rozhodnutia prijaté týmito organizáciami. Preto Komisia žiada o viac delegovaných právomocí v súvislosti s touto otázkou. Rešpektujeme spolurozhodovací proces, chápeme, že sa teraz nachádzame v novom prostredí, a chápeme, že Rada a Parlament budú rozhodovať o právomociach, ktoré nám môžete dať v rámci delegačného mandátu. Predsa len však chcem zdôrazniť, že to nie je len problém Komisie: ak budeme odďaľovať transpozíciu rozhodnutí týchto regionálnych organizácií do našich právnych predpisov, medzinárodná reputácia EÚ bude ohrozená. Práve preto trváme na tom, že v tejto veci musíme dosiahnuť lepšiu rovnováhu.

Súhlasím s vami, že potrebujeme rovnováhu medzi troma inštitúciami, ale potrebujeme lepšiu rovnováhu a som pripravená zúčastniť sa na konkrétnych diskusiách s Parlamentom, pokiaľ ide o možnosti účinnejšej transpozície týchto opatrení RFMO do právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, spravodajca.(PL) Rád by som všetkým poďakoval za dnešnú rozpravu. Vidím, že sa zhodujeme. Zmeny zavedené prostredníctvom revízií dohovorov sú absolútne rozhodujúce. Chcem poďakovať pani Fragovej Estévezovej za predsedanie nášmu výboru, ale predovšetkým chcem poďakovať pani komisárke. Pracovať s vami bolo skutočným potešením. Ďakujem vám za vaše slová a záruky, pretože vidím, že chápete meniacu sa dynamiku fungovania európskych inštitúcií. Napriek skutočnosti, že ako Európsky parlament môžeme len súhlasiť s ratifikáciou zmien a doplnení dohovorov, mám veľkú nádej, že odteraz budú spolupráca a rokovania prebiehať tak, ako by mali, a budú rýchle, transparentné a efektívne. Ďakujem vám, pani komisárka, za vaše slová a počítam s pokračovaním dobrej spolupráce v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, chcela by som povedať pani komisárke, že sa domnievam, že príklad tohto posledného nariadenia o Komisii pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), ktorý zajtra prijmeme, nie je dobrým príkladom, pretože presne tomu, čo sa stalo, sa chceme vyhnúť.

Komisia predložila návrh neskoro a postup sa zmenil, pretože došlo k zmene z konzultačného postupu na riadny legislatívny postup, a návrh ako celok sa zmenil v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Presne tomu sa vyhýbame prostredníctvom tohto kompromisu. Prostredníctvom nového znenia článku 48 nariadenia, ktorý umožňuje zmenu a doplnenie nariadenia v budúcnosti na účely transpozície rôznych odporúčaní organizácie NEAFC do právnych predpisov EÚ, sme v prípade väčšiny článkov delegovali právomoci Európskej komisii. Riadny legislatívny postup sme zachovali len v niekoľkých oblastiach, čo predstavuje kompromis s Radou.

Uskutočnil sa teda významný krok vpred na zaistenie toho, aby to v budúcnosti fungovalo, ale aj tak som sa, pani komisárka, verejne zaviazala k tomu, že ak to v budúcnosti nebude správne fungovať a nebudeme si môcť plniť svoje povinnosti, Parlament bude pripravený vykonať revíziu tohto postupu. Domnievam sa, že sme vyvinuli pomerne značné úsilie, a myslím si, že tento východiskový bod je významným krokom vpred. Sme si istí, že Komisia dokáže využiť nové právomoci, ktoré jej Rada a Parlament udelili.

Ďakujem vám, pán predsedajúci, pani komisárka. Som si istá, že toto bude fungovať omnoho lepšie ako to, čo sme mali v minulosti. Samozrejme, pani komisárka, vy budete mať nástroje na zaistenie toho, aby to tak naozaj bolo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 19. októbra 2010 o 12.30 hod.

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D) , písomne.(PT) Ako portugalský poslanec EP a vzhľadom na to, že Portugalsko je krajina so silnou tradíciou rybolovu a špecifickými záujmami v Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO), vítam zmeny a doplnenia textu dohovoru, pretože ich cieľom je vytvorenie lepších podmienok fungovania tejto regionálnej organizácie pre rybolov (RFO).

Reštrukturalizácia podporená koncentrovaním právomocí uskutočňovať rozhodnutia do jedného nového orgánu spolu s novým postupom riešenia sporov urýchli vnútorné rozhodovanie. Prostredníctvom nových definícií boli zavedené jasnejšie usmernenia týkajúce sa povinností a práv rôznych strán, čo prinesie väčšiu transparentnosť do rybolovných činností v tejto zóne.

Spolu s NAFO by EÚ mala zaujať aktívny postoj v spojení s ostatnými zmluvnými stranami a mala by sa snažiť o zachovanie dobrých vzťahov s Kanadou. Zároveň by mala pokračovať v dialógu a hľadaní konsenzu s ostatnými zmluvnými stranami organizácie a dokonca aj s jednotlivými členskými štátmi, ktoré majú svoje záujmy v tejto RFO.

Napriek zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú vedecké partnerstvá, ktoré predstavujú základ rozhodnutí umožňujúcich udržateľné riadenie morských zdrojov a ktoré sa ukázali ako úspešné v prípade niektorých druhov rýb, by sa mali tieto rozhodnutia dôkladne zvážiť. Ich cieľom by malo byť dosiahnutie rovnováhy, ktorá môže byť udržateľná len vtedy, ak sa vytvorí so zreteľom na svoj sociálno-hospodársky dosah.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia