Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

17. Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
Sõnavõttude video
PV
 

Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE).(ES) Austatud juhataja! Presidentide konverents otsustas 14. veebruaril 2008 otsekui sõbrapäeva kingitusena, et laiendatud töörühmad hakkavad koos käima ainult neljapäeviti.

Sellest ajast saadik oleme üritanud seda küsimust lahendada. Me ei ole seda suutnud. Nüüd peavad töörühmad kokku saama ebasobival kuupäeval. Peaaegu kunagi ei leia nad endale ruume ja mitte kunagi ei ole neil suulist tõlget.

Ma ei võta täna sõna mitte ainult kui vaesuse ja inimõiguste laiendatud töörühma esimees, vaid ka täiskogu laiendatud töörühmade enamuse ja seega töörühmadesse kuuluvate täiskogu liikmete mulle antud volituste alusel. Esitan presidentide konverentsile ametliku taotluse vaadata läbi ja tühistada 14. veebruari 2008. aasta otsus ning naasta varasema süsteemi juurde, mis andis laiendatud töörühmadele vabaduse.

Kui seda ei tehta, siis tahaksin täie austusega öelda, et toome selle küsimuse parlamendi täiskogu istungi ette, mis otsustab, kes on kõrgeim võim siin täiskogul, milleks on parlament.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D).(BG) Täna on Bulgaaria ja Türgi vahelise Angora lepingu 85. aastapäev. Leping käsitleb peaaegu 350 000 Traakia provintsi bulgaarlase varalisi õigusi, kes aeti eelmise sajandi alguses jõuga Türgist välja. Mõned neist on veel elus, kusjuures nende järeltulijate arv ulatub peaaegu 800 000ni.

Mõlemad riigid on Traakias konfiskeeritud vara küsimust korduvalt arutanud, sealhulgas teinud seda kõrgeimal tasandil ja töörühmades, kuid tulemusteta. Türgi peab neid inimesi ümberasustatud isikuteks, kuid arvukad ajaloolised faktid ja dokumendid, sealhulgas 1926. aasta Rahvaste Liiga protokoll Bulgaaria pagulaste laenu kohta, tõestavad, et tegemist on pagulastega.

Peaminister Erdoğan on juba esitanud ühe ettepaneku: inimesed, kellel on omandiõigust tõestavad dokumendid, peaksid pöörduma Türgi kohtusse. Sellised dokumendid on olemas, kuid on häbematu nõuda neid inimestelt, kes on surnud ja vaevu eluga pääsenud. Oma 21. mai 2008. aasta otsuses kutsus Euroopa Parlament Türgit üles parandama selles küsimuses dialoogi Bulgaariaga. Ma loodan siiralt, et heanaaberlike suhete huvides jääb peale hea tahe!

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Austatud juhataja! Nagu te ehk teate, eksisteerib piimandussektoris tootjate ja vahendajate läbirääkimispositsioonis selge ebavõrdsus. Nimetatud ebavõrdsus ja piimahindade kõikumine on viimastel aastatel kasvanud, mis vähendab piimatootjate kasumit ja prognoosimisvõimet.

Ma toetan selle probleemi lahendamiseks täielikult Euroopa piimajärelevalveameti loomist, et saavutada paremad kokkulepped piima koguste ja hindade kohta. Nimetatud asutus, mille üle teostab järelevalvet Euroopa Komisjon, teeks kindlaks turu vajadused ja uuriks korrapäraselt piimatootmise kulude kujunemist. Selline süsteem suurendaks piimandussektoris stabiilsust ja võimaldaks vähendada praegu kehtivaid riiklikke toetusi.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Austatud juhataja! Reedel, 15. oktoobril kirjutati Rheinische Posti esilehel transpordivolinik Siim Kallasest, kes väidetavasti on öelnud, et Pariisi ja Bratislava vaheline kiirraudtee on üleeuroopalisel ida-lääne transporditelje jaoks väga tähtis ja et komisjon peab selle ehitamist väga tähtsaks. Lisaks väitis ta, et Stuttgart 21 on selle põhiühenduse tähtsaim element.

Kas see on mingi nali? Projekti koordinaator Péter Balázs on korduvalt öelnud, et ehkki raudteed on TEN-projektide osa, kuuluvad jaamad liikmesriikide pädevusse. Arvestades üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise piiratud rahastamist, peavad jaamade ning seotud infrastruktuuri kulud katma linna-, regionaal- ja riigiasutused.

Ma palun, et volinik Kallas kinnitaks komisjoni seisukohta pressile tehtavas avalduses ning ütleks valjult ja selgelt välja, et Euroopa Liit ei kaasrahasta Stuttgarti allmaaraudteejaama.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Austatud juhataja! Brüsseli praegune moesõna on kokkuhoid, kokkuhoid, kokkuhoid. Õnnetuseks on selle tulemused selgelt näha. Stabiilsuse ja kasvu kavad ei ole midagi muud kui kollektiivne vargus töötajatelt ja pensionäridelt, st Euroopa üldsuselt. Mingil põhjusel oleme olnud enneolematu üldstreikide laine tunnistajaks kogu Euroopas. Alguses Kreekas, Hispaanias ja Prantsusmaal. Itaalias planeeritakse streike novembriks ja 24. novembril toimub streik Portugalis. Pealegi on see alles algus.

Ma tahaksin küsida, kui palju üldstreike, kui palju meeleavaldusi, kui palju hääli on veel vaja kuulda, enne kui antakse järele, loobutakse Brüsseli konsensusest ja hakatakse austama inimesi? Nende meetmetega ei võidelda kriisiga, vaid need on selle pigem hullemaks teinud, ja ma palun, austatud juhataja, et võetaks teistsuguseid, õiglasemaid meetmeid. Ma küsin, mida me tegelikult ootame?

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Austatud juhataja! Vastavalt Kreeka ajalehtede teadetele ja ametlikele Kreeka valitsuse allikatele, millest kumbagi ei ole ümber lükatud, on murettekitavalt kasvanud välismaalaste arv, kes saabuvad Kreekasse ilma dokumentideta põhjapiiri kaudu. Tänu Frontexi meetmetele on oluliselt vähenenud välismaalaste arv, kes saabuvad kirdes asuva merepiiri kaudu. Frontex ei ole siiski suutnud saavutada sama tulemust põhjas asuval maapiiril, mida nüüd ületavad tuhanded välismaalased, mis on tekitanud uue probleemse valdkonna. Väidetavalt on välismaalaste vahistamise arv Orestiada piirilinnas aasta jooksul kasvanud 640% võrreldes 80% langusega saartel.

Kuna asjad on nii, siis teen ettepaneku, et parlament võtaks vastu erakorralise resolutsiooni: esiteks Frontexi piiripunkti loomise kohta Evrose jõe Türgi poolel; teiseks selle kohta, et mõista hukka Türgi, mida Euroopa Liit väga heldelt sisserände valdkonnas rahastab, kuid mis ei täida oma kohustusi vastavalt Ankara protokollile; kolmandaks ja viimaseks ebaseadusliku sisserändamise probleemi läbivaatamise kohta, sest see on Euroopa Liidu probleem.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Head kolleegid! Tahaksin täna rääkida punase mürgimuda katastroofist Ungaris. Esiteks tahaksin tänada kõiki, kes on viimasel ajal aidanud ohvreid ja nende sugulasi. Selle katastroofi puhul on kõige traagilisem see, et kõike, mis on juhtunud ja mis on kahjuks nõudnud mitu inimelu, oleks saanud ennetada. Euroopa Liidu ülesanne on ennetada selliseid katastroofe. Selleks on hädavajalik vaadata läbi Kesk-Euroopa regioonis sõlmitud erastamislepingud, mis ei kujuta endast midagi muud kui paljaksvarastamist ja millega on antud volitused kahtlastele postkommunistlikele finantsringkondadele. Lisaks tuleb natsionaliseerida ettevõtted, mis on ebaseaduslikult rahva käest ära võetud. Need finantsringkonnad ei pööra töötajatele enam üldse tähelepanu ja nad ei ole lakanud raha kokku kühveldamist isegi ökoloogilise katastroofi ajal. Seepärast palun abi Euroopa Liidult.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE).(SV) Keskkonna ja kliimaga seotud küsimused puudutavad meid kõiki. Nagu teame, on need oma ulatuselt globaalsed. On ilmne, et EL peab võitluses meie elutingimuste kaitsmise eest juhtrolli võtma.

Keskkonnaasjatundjad väidavad, et primitiivsed kaminad ja pliidid, mida leidub kõikjal Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas, on tööstuse järel kõige suuremad kliima kahjustajad ja suuruselt teised heitkoguste põhjustajad.

Mõned riigid, mis keskenduvad keskkonna kaitsmisele, on lõpuks sellest aru saanud. Tänapäeval on olemas päikeseenergial töötavad lihtsad pliidid, mille abil on väikese raha eest võimalik likvideerida 95% toksilistest heidetest, mis tekivad musta kivisöe, sõnniku ja muude kütuste põletamisel.

Arvutused näitavad ka seda − ja see on kõige olulisem punkt, millele tähelepanu juhtida −, et peaaegu kaks miljonit inimest sureb enneaegselt, sest nad on sunnitud neid gaase sisse hingama.

Ma loodan, et EL koos Ameerika Ühendriikidega, mis on näidanud üles teadlikkust sellest probleemist, tunnevad aktiivset huvi selle väga reaalse viisi vastu, et päästa inimesed ja keskkond.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Hiljuti on astutud konkreetseid samme, et tõhustada Euroopa Liidu energiakindlust mitmetest allikatest pärit maagaasitarnete teel eesmärgiga vältida Euroopas uut gaasikriisi. Ma räägin Rumeeniat ja Ungarit ühendava Arad-Szegedi gaasijuhtme avamisest, mille rajamist rahastas ka Euroopa Liit.

See ei tee sellest investeeringust mitte ainult edulugu, vaid see on ka ELi riikide koostöö mudel.

Euroopa tasandil ettenähtud ühendused koos gaasi mõlemas suunas transportimise üldise võimalusega alates 2014. aastast – ja ka gaasihoidlad – võimaldavad kõigil selle piirkonna riikidel nautida energia valdkonnas suuremat sõltumatust. Euroopa riigid saavad uute gaasikriiside korral üksteist aidata.

Sama oluline tahk on ka see, et gaasihind kehtestatakse piirkondlikul tasandil, mitte ühe varustajaga peetud läbirääkimistel. Ma loodan, et Arad-Szegedi gaasijuhtme rajamise lõpetamine annab hoogu juurde mitte ainult Nabucco gaasijuhtme projektile, vaid ka AGRI projektile, mida kasutatakse selleks, et Aserbaidžaani, Gruusia ja Rumeenia kaudu gaasi Euroopasse vedada.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Tänan teid, austatud juhataja! Tahaksin juhtida tähelepanu huvitavale seigale meie töös. Neljapäeval kell 13.30 lahkuvad peaaegu kõik Euroopa Parlamendi liikmed Strasbourgist. Nagu teame, on selleks ajaks tellitud erirong. Palun selgitage, kus on selle loogika? Miks hääletame täiskogu istungitel inimõiguste üle alati neljapäeviti kell 16.00? Miks planeerite selleks ajaks hääletuse, kui te teate, et 95% liikmetest ei ole istungist osa võtnud? See on täielik absurd! Ma olen kindel, et minu sõnavõtt on kurtidele kõrvadele. Ka see on väga kurb, austatud juhataja! Tänan teid!

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Euroopa Liidu liikmesriigis Rumeenias rikub demokraatiat tegelikult valitsusse kuuluv partei ja teeb seda tagajärgi kartmata. Saadikute koja, mis on üks Rumeenia parlamendi kahest kojast, president luges üle saalis viibivad 80 parlamendiliiget ja teatas, et sai tulemuseks 170.

Samal ajal pandi hääletusele seadus, mis on paljude Rumeenia kodanike jaoks eluliselt tähtis. Tegemist oli uue pensioniseaduse eelnõuga, milles nähti ette pensioniea liiga suur tõstmine, naistele ja meestele ühesuguse pensioniea kehtestamine ning ümberarvutused, mille tõttu väheneb reaalselt paljude pensionäride pensioni suurus.

Ehkki opositsioon oli otsustavalt nende muudatuste vastu ja ei viibinud hääletuse ajal istungisaalis, paljastati pettus siiski kaamerate abil. Kui opositsioon ja press ei oleks sellise tegevuse vastu iga päev protestinud, oleks Rumeenia president kõnealuse seaduse täna ametlikult välja kuulutanud.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). – Austatud juhataja! Täna sai Rootsi valitsus õigusliku hinnangu Dawit Isaaki juhtumi kohta, kes on Eritreas üheksa aastat vangistuses viibinud. Dawit Isaak on Rootsi ajakirjanik, kes vangistati sõnavabaduse eest.

Euroopa inimõiguste konventsioonil ja Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustel põhineva õigusliku hinnangu kohaselt on Rootsi, ELi liikmesriigid ja EL kohustatud kasutama kõiki olemasolevaid diplomaatilisi ja õiguslikke vahendeid, et tagada Dawit Isaakile tema põhiõigused. Eritrea on üks vaesemaid riike maailmas ning sõltub Euroopa Liidu abist. Peame vastutasuks finantsabi eest nõudma Dawit Isaaki viivitamatut vabastamist!

Homme tuleb Dawit Isaaki vend Euroopa Parlamenti, et kohtuda parlamendi presidendi ja volinik Piebalgsiga ning anda Euroopa institutsioonidele üle õiguslik hinnang. Ma loodan, et see sunnib Euroopa institutsioone avaldama suuremat survet Eritrea presidendile Dawit Isaaki vabastamiseks, millega päästetaks tema elu.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – Austatud juhataja! Ma veetsin septembris ühe nädala Kasahstanis koos Euroopa Parlamendi Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete fraktsiooni delegatsiooniga. Kasahstan on president Nazarbajevi juhitav totalitaarne diktatuur, milles surutakse süstemaatiliselt inimõigusi maha.

Kohtusime mitmete rühmitustega, mis võitlevad inim-, poliitiliste ja tööliste õiguste eest. Me saime kõhedusttekitavaid tunnistusi selle koletisliku režiimi ääretute julmuste kohta, mida pannakse toime paljudes Kasahhi vanglates, kusjuures hiljuti vabanenud vangid kirjeldasid vangide võigast alandamist ja süstemaatilisi metsikuid peksmisi, jõhkraid vägistamisi ja muud piinamist.

Selles valguses on häbiväärt, et Kasahstanile on 2010. aastaks antud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni eesistuja koht, kusjuures OSCE riigipeade tippkohtumine peetakse detsembris pealinnas Astanas. Häbiväärselt saabub president Nazarbajev, kes on nende õuduste eest vastutav, järgmisel nädalal Euroopa Liitu ametlikule visiidile ja tema vastuvõtjateks on parlamendi president Buzek, komisjoni president Barroso ja teised. Ta võetakse vastu loomulikult seepärast, et ELi ettevõtjad sõlmivad Kasahstanis suuri nafta- ja gaasitehinguid, kuid ma nõuan, et nimetatud juhid tõstataksid inimõiguste võika alandamise küsimuse ja nõuaksid Nazarbajevilt tõendatavaid tegusid selle kohta, et see lõpeb!

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(IT) Austatud juhataja! Viimastel nädalatel on rohkem kui 30 Mapuche inimest alustanud näljastreiki, et protesteerida nende maa militariseerimise vastu, tsiviil- ja sõjalisele jurisdiktsioonile kahekordse allutamise vastu ning alates sõjalise diktatuuri algusest kehtivate terrorismivastaste õigusaktide kohaldamise vastu. Sellele vaatamata ei ole meie parlamendi kaks enamusfraktsiooni nõustunud pakiliselt vajamineva humanitaarettepanekuga.

Praeguseks on näljastreik lõppenud, kuid selle olulised põhjused on ikka veel alles, nagu Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni põlisrahvaste deklaratsiooni raportöör eelmise aasta aprillis tunnistas.

Tšiili peab austama põlisrahvaste õiguste rahvusvahelist deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 169, milles käsitletakse põlisrahvaste õigust eelnevale konsulteerimisele ning vabale ja teavitatud nõustumisele seoses õigusaktidega, milles sekkutakse nende õigustesse ja huvidesse. Euroopa Parlament peab kasutama kõiki võimalikke poliitilisi vahendeid, et tagada, et Tšiili valitsus austaks rahvusvahelist õigust ja Euroopa Liidu endaga sõlmitud kokkuleppeid.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Ma kavatsesin väljendada oma seisukohta peatselt Bulgaaria Rahvusassamblees toimuva arutelu kohta, milles käsitletakse Türgi Euroopa Liiduga ühinemise kohta peetavat referendumit. Mind ärritas aga täiskogu teisel poolel oleva kaasparlamendiliikme Kirilovi avaldus, kes kordas peaaegu sõna-sõnalt minu partei presidendi Volen Siderovi sõnavõttu Bulgaaria Rahvusassambleel vaid mõni päev tagasi.

Tahaksin siiski lisada midagi Evgeni Kirilovi öeldule. Lugupeetud kaasparlamendiliikmed! Inimestel, kes aeti Ida-Traakiast välja, ei ole oma vara kohta dokumente. Nad jätsid oma lapsed surema, sest imikute nutt reetis nad türklastele, kes neid jahtisid ja tapsid.

Türgi on riik, mis tunneb uhkust oma genotsiidiajaloo üle, sest 1913. aasta genotsiid, mille käigus tapeti 50 000 bulgaarlast ja 300 000 aeti välja Ida-Traakiast, oli peaproov Armeenia genotsiidile, mida otomanid ei tunnista. Seepärast on Ataka sõnum: jah Türgi Euroopa Liiduga ühinemise referendumile ning ei Türgi ühinemisele Euroopa Liidule.

 
  
MPphoto
 

  Theodoros Skylakakis (PPE).(EL) Austatud juhataja! Jean-Claude Juncker ütles eile, et me oleme avaldanud Kreeka valitsusele alates 2008. aastast survet, et see võtaks asjakohased meetmed, kuid me ei ole probleemidest avalikult rääkinud, sest Eurogrupp ei ole ametlik organ. Komisjon on andnud mõista, et Kreeka 2009. aasta puudujääk on üle 15% võrreldes 2009. aasta mai prognoosiga, mis oli 5%.

Ma küsin endalt, kuidas saab 10 protsendipunkti SKTst kahe silma vahele jääda. Kindlasti teadsid rahandusministrid Ecofinis kohtudes sellest, kusjuures Ecofin on erinevalt Europgrupist institutsiooniliselt pädev. Probleem ei olnud seega niivõrd suutmatuses prognoosida, vaid poliitilistele kriteeriumidele vastamises. Kindlasti oli Kreeka kodanikel kui Euroopa maksumaksjatel õigus seda teada. Lõppkokkuvõttes vajame sõltumatuid asutusi, mis teostaksid järelevalvet finantskriteeriumide ja eelkõige selle üle, et eeskirju kohaldataks õiglaselt ja automaatselt kõigile.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini (PPE).(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! 6. oktoobril Brüsselis toimunud ELi-Hiina tippkohtumine lõppes pingetega, kui logistilistel põhjustel jäeti lakooniliselt ära kavandatud lõplik pressikonverents. Selle taga olid eriarvamused jüaani vahetuskursi üle, mida euroalal peetakse liiga madalaks.

Euroopa Liit palus Hiina peaministril valuuta revalveerida ning teha lõpp ebaausatele kaubandustavadele, mis on aastaid toitnud tariifisõdasid, tõstes selle küsimuse esile kui eeltingimuse Hiina kui turumajanduse tunnustamise küsimuse lahendamiseks.

Alates juunist on Hiina valuuta dollari suhtes 2,15% tugevnenud, kuid euro suhtes 9,4% nõrgenenud. See on euroala ekspordi jaoks kohutav uudis ja väheoluline ei ole ka see, et Euroopa tundub olevat ainus suurvõim, millel puuduvad enda raha devalveerimise mehhanismid.

ELi-Hiina suhetes oleme ebasoodsamas olukorras tööandjatevaheliste lepinguliste erinevuste, toormaterjalide hinna ning Hiina protektsionistliku ja järelemõtlematu kaubanduspoliitika tõttu. Kui ka euro on ülehinnatud, siis on konkurents võimatu. Me üritame kahe nädala pärast nende küsimustega Euroopa delegatsioonis tegeleda.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Ajal mil üha pakilisemalt vajab lahendust küsimus, kuidas vähendada toiduainete transportimisel pikki vahemaid, ja kui kohalikele tootjatele antakse julgustust ning kohandutakse turunõudmistele, on elutähtis suurendada lambaliha tootmist ELis.

Ei saa leppida, et ELi turgu varustatakse tuhandete kilomeetrite tagant pärit pöörast hinda maksva lambalihaga, samal ajal kui meie tootjad on sunnitud oma toodangut naeruväärse hinnaga müüma ja sektorist lahkuma.

Rumeenia on Euroopa Liidu liikmesriikide seas lammaste arvult viiendal kohal, kuid lambakarjade arv on vähenenud üle 40%. Lambaliha eksport on siiski meie majanduse oluline osa.

Arvestades neid tegureid ja pidades silmas pikas perspektiivis võimalikke tõsiseid sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkondlikke tagasilööke, mille tulemusel sajanditevanune traditsioon kaob, toetab Rumeenia Iirimaa algatust ja ootab innukalt komisjoni ja nõukogu meetmeid, mis peataksid lambalihasektori kiireneva allakäigu Euroopa Liidus.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Austatud juhataja! 2008. aastal oli meil kõige hullem toidukriis. Teravilja hind tõusis taevasse ja selle tulemusel jäid suured rahvahulgad nälga, eriti Aafrikas. Samal ajal oli meie teraviljatootmine kõrgeimal tasemel. Selle paradoksi süüdlaseks peeti biokütuseid. Lõpuks selgus, et süüdi olid krediidifirmad, mis – lõpetades Nasdaqiga mängimise ja kinnisvaramulli lõhkemisel – pöörasid oma tähelepanu valitsemissektori võlale ja põhitoiduainete hinnale, et nendega spekuleerida.

Nende mängude tõttu vaesusid miljonid meie kaaskodanikud kogu maailmas. Me ei saa enam lubada sellistel ettevõtjatel karistamatult tegutseda, vaid peame Euroopa ja maailma tasandil määratlema sellistele ettevõtjatele selge tegutsemisraamistiku.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Täna on Euroopa inimkaubitsemise vastane päev. See väärib meie täielikku tähelepanu ja me peaksime nõudma, et tehtaks rohkem, kui vaid räägitaks kulunud väljenditega sellest tragöödiast, mis üksnes Euroopas tabab igal aastal sadu tuhandeid inimesi. Nad on nälja ja erakordse vaesuse tõttu nüüdisaegse orjuse ohvrid ning see tabab rohkem kui miljardit inimest kogu maailmas. Tegemist on kapitalistliku ekspluateerimise tumedama külje ning kolonialismi ja neokolonialismi tagajärgedega, mille eest vastutavad mitmed Euroopa suurriigid.

Seega on olemas sümboolne seos eilse rahvusvahelise vaesuse kaotamise päeva ja täna tähistatava Euroopa inimkaubitsemise vastase päeva vahel. Vaesuse ja inimkaubitsemise vastu võitlemiseks on vaja globaalseid meetmeid, mille seas on neoliberaalse poliitika lõpetamine ning kindel pühendumus makromajanduslike poliitikate sotsiaalsele mõõtmele, et tagada poliitika, mis põhineb arengul ja sotsiaalsel progressil, mida üldsus ja töölised on nõudnud meeleavaldustel, mille tunnistajateks oleme Euroopas olnud.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Täna, 67 aastat pärast diktaator Benito Mussolini kõrvaldamist, säilitatakse, hooldatakse ja renoveeritakse põhjalikult Lõuna-Tiroolis ikka veel fašistlikke mälestusmärke. Lõunatiroollastele tuletab see iga päev meelde kannatatud ebaõiglust. See ei ole 21. sajandi ühinenud Euroopa vääriline. Aastaid tagasi tegi tollane Euroopa volinik Franco Frattini ettepaneku keelustada kogu Euroopas kõik natsistlikud sümbolid. Selle loogiline tagajärg oleks olnud − osana natsistlike sümbolite vastasest võitlusest − keelustada ja kõrvaldada ka fašistlikud mälestusmärgid Lõuna-Tiroolis. Franco Frattini ettepaneku tulemus oli null; on aeg uuesti üritada.

Komisjon peaks tegema absoluutselt selgeks, et vähemuste õiguste rikkumine on eksimine ELi väärtuste vastu. Lissaboni lepingu artikkel 2 vajab selgitamist. Lisaks peame uurima, kui hästi vähemusi kaitstakse, ning on vaja ametlikult kehtestada siduvad sanktsioonid.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Euroopa Liit on kuulutanud 2010. aasta Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. 17. oktoobril 2010 tähistati 23 korral ÜRO väljakuulutatud rahvusvahelist vaesuse kaotamise päeva. Nimetatud päeval korraldati kogu maailmas spetsiaalseid üritusi, et näidata üles solidaarsust ja kaasaelamist sotsiaalselt tõrjutute vajadustele.

Rahvusvahelise vaesuse kaotamise päeva eesmärk on eelkõige tõsta üldsuse teadlikkust vajadusest likvideerida vaesus kogu maailmas, eriti arenguriikides, ja rõhutada asjaolu, et vaesuse vastu võitlemine on meie prioriteet. Tähtis on ka pöörata suuremat tähelepanu vaesuse põhjustele ja tagajärgedele Euroopas. Ma kordan, Euroopas. Seepärast on nii tähtis Euroopa Liidu programm tasuta toidu jagamise kohta kõige vaesematele meie seast, milleks kulub igal aastal 500 miljonit eurot. Rahvusvahelise vaesuse kaotamise päeva tähistamise idee on väga kasulik, sest tänu sellele oleme rohkem teadlikud vaesuse ulatusest kogu maailmas ja püüame leida probleemi põhjuseid ja lahendusi. Tänan teid!

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).(ES) Austatud juhataja! Rahvusvahelisel sotsiaalse ekspluateerimise eesmärgiga inimkaubitsemise vastasel päeval avaldati mõned arvud, mis peaksid panema meid poliitiliste liidritena tegutsema.

Üle 90% Euroopa prostitutsioonist on väljapressimise ja šantaaži tulemus. Vastuseks nendele arvudele peaksime endalt küsima, kas teeme kõik vajaliku, et kaitsta tuhandete naiste väärikust ja ausust, kelle õigused on kaitstud ka põhiõiguste hartas, mille me Lissaboni lepinguga vastu võtsime.

Me ei räägi maailma vanimast ametist, vaid orjanduse vormist, mida me ei ole suutnud vanas Euroopas välja juurida. Hispaania-sugused riigid teevad selles märkimisväärseid jõupingutusi, tuues kaubitsejaid kohtu ette, tõstes üldsuse teadlikkust ja edendades naiste, kes on ohvrid, reintegreerimiskavasid. Sellest ei piisa! Euroopa peab olema üksainus meetmete ja pühendumuse ala.

Järgmine kaubitsemist käsitlev direktiiv on võimalus tegutseda selle tegevusala puhul nõudluse vastu, tehes seda hariduse kaudu, ja teha pakkumise seisukohalt keeruliseks mis tahes meedias reklaami avaldada, samuti suurendades kahepoolset koostööd kolmandate riikidega, et võidelda selle nuhtluse vastu selle algpunktis.

Meil on võimalus. Tahaksin parlamendi tähelepanu sellele juhtida, et see oleks jätkuvalt kodanike õiguste kaitsmisel esirinnas.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Austatud juhataja! Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) on oma põhikirja kohaselt toiduahelaga seotud ohtude teadusliku nõustamise sõltumatu allikas. Austatud juhataja! Head kolleegid! Kas ma tohin öelda, et kahtlen selles, ja et ma ei ole ainus.

Võtame konkreetse näite: mitmed riigid, nagu Taani ja Prantsusmaa, on keelanud bisfenool A kasutamise lutipudelites, lähtudes arvukatest uuringutest, milles on tõestatud selle kahjulikkust. EFSA lubab aga endiselt selle kasutamist tarbimiseks mõeldud toodetes, rikkudes sellega häbematult ettevaatusprintsiipi.

EFSA on ka vastu võtnud iga talle esitatud taotluse GMOde kasutamiseks. Neid taotlusi on kokku olnud 125. Kas teile ei tundu see imelik? Eelmisel nädalal distantseerus selle valdkonna eest vastutav volinik Dalli EFSAst bisfenool A küsimuses ning nõukogu on 2008. aastast saadik nõudnud asutuse tegevuse kohta üksikasju.

Esitan seega taotluse, et korraldataks vähemalt ning nii kiiresti kui võimalik EFSA kuulamine parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis. Me peame hajutama EFSA kohal lasuvad kahtlused, et tagada üldsuse ja inimeste tervise parem kaitse, mis on kaalul.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Minu sõnum on Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzekile.

Kuna ta viibis mõni kuu tagasi Rumeenias ja osales Rumeenia parlamendi istungil, kus ta toetas liberaalide partei (PDL) valitsust ning selle kokkuhoiumeetmeid, siis tahan ma president Buzekile öelda, et rohkem kui kuu aega ei ole Rumeenial enam parlamenti olnud. Rohkem kui kuu ei ole Rumeenia parlament kokku tulnud ega võtnud vastu otsuseid, mille põhjus on pensioniseaduse pettuse teel heakskiitmine, mida mainis minu kolleeg Daciana Sârbu.

Arvestades, et Rumeenia president Traian Băsescu ei ole selles seisukohta võtnud, rääkimata sellise tegevuse ärakeelamisest – sest PDL toetab tavapäraselt presidenti – ja arvestades, et pettusest on saanud Rumeenia parlamendis tava, siis olen väga huvitatud sellest, kas Jerzy Buzek toetab endiselt PDLi ja Rumeenia ametivõime ning kas ta täna läheks Rumeenia parlamenti, et toetada Boci valitsust.

 
  
MPphoto
 

  Slavi Binev (NI).(BG) Ma usun, et Euroopa Liit ja me kõik teeme jõupingutusi, et tuua Euroopa majanduslangusest välja. Mõned riigid on majanduslangusest välja tulemas, kuid kahjuks mõnedes riikides see mingil põhjusel süveneb. Ma usun, et Euroopa turu taastamine ja tugevdamine on kõigi liikmesriikide prioriteetide seas.

Sellel põhjusel tekitab mulle suurt muret Euroopa Liidu kavatsus võimaldada Pakistanile tollivaba kaubandusrežiimi. Ma saan aru, et Pakistan on loodusõnnetuste tagajärjel kahju kannatanud, kuid ma ei pea põhjendatuks, et sellega seatakse ohtu Euroopa kaubandus, eriti tekstiilitööstus.

Ma pöördun teie poole Bulgaaria Rõiva- ja Tekstiilitootjate ja -eksportijate Liidu nimel, mille liikmed pöördusid minu poole palvega aidata päästa see sektor Bulgaarias. Bulgaaria on väike riik ning majanduslangus on seal haripunktis. Pakistanile Euroopa turule juurdepääsu võimaldamine seab ohtu Bulgaaria tekstiili- ja rõivatootmise.

Austatud juhataja ja kaasparlamendiliikmed! Majanduslanguse ajal peab minu arust Euroopa turu kaitsmine olema kahekordne prioriteet, kusjuures tollivaba kaubandus Pakistaniga ei ole tee, mida mööda peaksime minema, et Euroopas majanduslangusest välja tulla.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Tahaksin esile tõsta eriti tõsist majanduslikku ja sotsiaalset olukorda, milles Rumeenia on. Rumeenia valitsuse vastu võetud taastamismeetmed on ebatõhusad ja oma olemuselt selgelt ühiskonnavastased. Need kujutavad endast rünnakuid põhiõiguste vastu, eriti tervishoiu ja hariduse sektorites, ja õiguse vastu elada inimväärset elu. Mis on nende meetmete toime? 8% inflatsioonimäär, suurim SKT langus kogu Euroopa Liidus, rahvamajanduse halvamine ning ennenägematud protestiavaldused, milles osalevad politseinikud, õpetajad, pensionärid, rahandusministeeriumi ametnikud ja kõik ametiühingud. See valitsus tegutseb Rumeenia rahva huvide vastu ja kahjustab Rumeenia elanikkonna kui Euroopa kodanike seisundit. Euroopa Komisjonil on olemas sobivad vahendid ja mehhanismid, et teostada järelevalvet liikmesriikide finantspoliitika üle ja seda korrigeerida. Komisjon peab võtma seisukoha Rumeenia valitsuse põhiõiguste vastaste kokkuhoiumeetmete kohta.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Selle aasta 10. oktoobril puhkes tulekahju praamlaeval Lisco Gloria reisil Kielist Klaipėdasse. Ehkki keegi ei kaotanud elu, tõstis see õnnetus eile tohutud probleemid praamlaevadel reisivate inimeste ohutuse tagamisega. Asjaosaliste antud teabest nähtub, et laeva meeskond ei olnud päästetegevuseks valmis ning reisijad pidid ise üksteise eest hoolt kandma. Pealekauba oli päästetud reisijate arv suurem kui ametlikus reisijate nimekirjas, mis tekitab tõsist muret üldise reisijaohutuse tagamise ja võimaliku terrorismiohu pärast. 11. septembri järel pöörati Euroopa Liidus suurt tähelepanu lennukiga reisivate inimeste ohutusele. Nimetatud õnnetus tõstis esile asjaolu, et lennukite suhtes kohaldatavat sarnast kontrollisüsteemi tuleb kohaldada ka laevade suhtes ning pidevalt tuleb teostada tasemekontrolle nii aluse tehnilise seisundi kui ka reisijate ohutuse eest vastutava personali üle.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D).(SK) Eelmisel nädalal juhtisin Euroopa Parlamendi vaatlejate delegatsiooni Kõrgõzstani parlamendivalimistel. Meil oli palju kohtumisi parteide ja kodanikuühenduste esindajatega ning kohtusime ka ajutise presidendi Roza Otumbajevaga.

Vaatamata sellele, et meile kinnitati meie missiooni käigus, et riik on selgelt parlamentaarseks demokraatiaks saamiseks režiimimuutuse teel ja et julgeoleku olukord on rahunenud, algasid peagi meie Biškekist lahkumise järel uuesti rahutused ning parteid asusid valimistulemusi vaidlustama. Seda hoolimata rahvusvaheliste organisatsioonide avaldustest, et Kõrgõzstani valimised korraldati suhteliselt korrektselt. Riigis, mille sotsiaalsed standardid on tõepoolest laiduväärsed ja milles kümned tuhanded inimesed on olnud sunnitud maha jätma oma kodu, on taas alanud võitlus ainuliidri koha eest ning riik on oma kursilt tagasi pöördumas.

Pean vajalikuks nõuda, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament suurendaksid oma huvi Kesk-Aasia piirkonnas, mis on hetkel väga rahutu. See ei kehti ainult Kõrgõzstani, vaid ka hiljuti Tadžikistanis toimunud rahutuste kohta ning kindlasti ei ole vajadust mainida Afganistani lähedust. Tähtis on suurendada selles piirkonnas meie huvi ja kohalolekut, et meie kõigi tulevik oleks parem.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D).(BG) Tahaksin teie tähelepanu juhtida olulistele küberturvalisuse probleemidele. Interneti kiire laienemisega seotud ohtude ennetamine on märksa tõhusam kui selle kuritarvitamisega tekitatud kahjude heastamine. Selleks on vaja mitmeid meetmeid.

Esiteks vajab küberruum kaitset, mis oleks dünaamiline ja millega ei loodaks staatilisi müüre, vaid mis põhineb paindlikkusel ja ennetaval uuendustegevusel. Teiseks tuleb Internetti reguleerivates õigusaktides kasutada ära infotehnoloogiate pakutavad võimalused ja mitte neid piirata. Kolmandaks on vaja küberturvalisusega tegelevate eri institutsioonide vahel aktiivset horisontaalset koordineerimist. Neljandaks on küberturvalisuse jaoks vaja väga aktiivseid ja tõhusaid rahvusvahelise koostöö ja koordineerimise mehhanisme.

Tahaksin Euroopa Komisjoni julgustada näitama üles meelekindlust ning otsustada ja nõuda tulevastes õigusloomega seotud algatustes Euroopa küberturvalisuse strateegia koostamist ja rakendamist ning kujundada seisukohad või mehhanismid, et võimaldada selles valdkonnas horisontaalselt koordineerida kõiki ühendusi ja riigisiseseid poliitikaid.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Sellega on selle päevakorrapunkti arutelu lõppenud.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika