Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснениe на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0271/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Предвид факта, че Португалия е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3) функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините, довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

 
Правна информация - Политика за поверителност