Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0271/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko požiadalo o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.

Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2) v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia