Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0054(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0263/2010

Συζήτηση :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0368

Συζητήσεις
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010: Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- της έκθεσης (Α7-0263/2010) της κ. Gräßle και του κ. Rivellini, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)),

- της έκθεσης (Α7-0288/2010) του κ. Rapkay, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)), και

- της έκθεσης (Α7-0283/2010) του κ. Gualtieri και του κ. Surján, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III - Επιτροπή, Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)).

 
  
 

Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι αρκετοί από τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας από την Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αυτήν τη στιγμή εγκλωβιστεί λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά είναι καθ’ οδόν και σε λίγα λεπτά θα βρίσκονται εδώ

Πρόκειται να ολοκληρώσουμε το τελευταίο στάδιο μιας συναρπαστικής νομοθετικής και διοργανικής περιπέτειας: ενός τετραλόγου σχετικά με τη δημιουργία μιας φιλόδοξης, αποτελεσματικής, υπεύθυνης και στραμμένης στο μέλλον Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Σήμερα, θα συζητήσουμε νομοθετικά κείμενα που αφορούν τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον διορθωτικό κανονισμό. Θα ψηφίσουμε επί αυτών των κειμένων αύριο. Είναι το επιτυχές αποτέλεσμα ενός μηνός εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων που συνεργάζονται για να πετύχουν έναν κοινό στόχο: τη διασφάλιση ότι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούγεται και είναι σεβαστή στην ευρύτερη παγκόσμια σκηνή. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίσαμε τις ευθύνες μας πολύ σοβαρά. Υιοθετήσαμε την άποψη ότι στις εξωτερικές δράσεις, όπως και σε άλλους τομείς, το κοινοτικό συμφέρον και οι κοινοτικές μέθοδοι πρέπει να υπερισχύουν.

Προσβλέπουμε στη διεξαγωγή αυτής της τελικής συζήτησης σήμερα. Προσβλέπουμε ακόμη περισσότερο στην έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης την 1η Δεκεμβρίου 2010, ακριβώς ένα έτος από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, βαρόνη Ashton, κύριε Šefčovič, κύριε Lewandowski, κυρίες και κύριοι, από την πλευρά μου, αναμένω με ανυπομονησία την έναρξη της λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας και ελπίζω να σημειώσει διεθνή επιτυχία, η οποία είναι και ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε.

Τα όργανα έχουν δείξει ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το Κοινοβούλιο ήταν μέρος της λύσης. Λάβαμε γρήγορες αποφάσεις –ορισμένες ελήφθησαν ίσως υπερβολικά γρήγορα. Αυτή η υπηρεσία είναι άγνωστο πεδίο –terra incognita– και διαφοροποιείται από ορισμένες από τις προηγούμενες θεμελιώδεις αρχές της δημοσιονομικής νομοθεσίας και νομοθεσίας στελέχωσης. Αυτό μακροπρόθεσμα θα μας θέσει ενώπιον σημαντικών προκλήσεων. Για εμένα, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η υβριδική φύση αυτής της υπηρεσίας παραμένει μια μόνιμη ανησυχία, όχι μόνο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά και απλά όσον αφορά την ικανότητά μας να την ελέγχουμε. Η κοινή έκθεση Rivellini-Gräßle προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την υπηρεσία, για το Κοινοβούλιο και για τους φορολογούμενους. Εξηγήσαμε τις διαδικασίες και κατανείμαμε τις αρμοδιότητες. Ενισχύσαμε την επιρροή του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αυξήσαμε τη διαφάνεια μέσω σαφών υποχρεώσεων αναφοράς και αυξήσαμε τη λογοδοσία. Καταστήσαμε σαφές στους πρεσβευτές της ΕΕ ότι έχουν να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι πολύ σημαντικό να τους το καταστήσει επίσης σαφές η δική τους υπηρεσία. Δημιουργήσαμε συνέργειες μέσω της κοινής χρήσης του λογιστικού συστήματος και δίδουμε στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής την εξουσία να παρακολουθεί με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων τα οποία χρειάζεται για να εκτελεί αποτελεσματικά το έργο της. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό παραμένει στην ημερήσια διάταξη, όπως και η χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι κατέστησαν δυνατή αυτό το αποτέλεσμα: τους συνεισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι συνυπέγραψαν τον συμβιβασμό. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους εταίρους των διαπραγματεύσεων από τη βελγική Προεδρία. Επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο.

Αυτό που απομένει, είναι η σημαντική προπαρασκευαστική εργασία την οποία πρέπει να κάνει η υπηρεσία. Δεν διαφαίνονται εξοικονομήσεις αποδοτικότητας συνεπεία της συγχώνευσης. Η υπηρεσία υπολόγιζε σε εξοικονομήσεις ύψους 10%, το οποίο δεν είναι μεγάλο, αλλά απέχει πολύ από την επίτευξή του όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις. Όλοι ψιθυρίζουν για «μεξικανικό στρατό». Πόσο επαγγελματική μπορεί να είναι μια υπηρεσία αν δεν γνωρίζει καν με ακρίβεια ποια είναι τα καθήκοντά της; Οι ευκαιρίες για τον λεπτομερέστερο καθορισμό των καθηκόντων δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αξιοποιηθεί, και είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε σε αυτό πολύ σύντομα. Πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στη συνένωση του προσωπικού. Η μέχρι τώρα προτιμησιακή μεταχείριση των διπλωματών από τα κράτη μέλη μας προκαλεί ανησυχία. Αν ορισμένες θέσεις προκηρύσσονται επανειλημμένα και ο παλαιός αποικιοκρατικός χάρτης του κόσμου επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο, τότε θα πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρές συζητήσεις σχετικά με την υπηρεσία. Οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε την υπηρεσία για την κριτική στήριξή μας και για το άγρυπνο μάτι της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Της εύχομαι την επιτυχία την οποία χρειαζόμαστε για την Ευρώπη στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι έγινε εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό που θα ισχύει για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ή για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όσον αφορά τις βασικές αρχές και τα πρότυπα που διέπουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης για αυτήν τη νέα διπλωματική υπηρεσία. Η ΕΥΕΔ, η οποία ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα περιλαμβάνει μέλη από το προσωπικό του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών, τα οποία θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Με τη δομή που είχε αρχικά, η ΕΥΕΔ εξακολουθούσε να παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα τα οποία προέρχονταν από την πολύπλοκη, αποκεντρωμένη δομή της, με διακλαδώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, η λογοδοσία των οικονομικών φορέων που είχαν κληθεί να διαχειριστούν προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ παρέμενε ασαφής, και αυτό ήταν πιθανό να συμβάλει στην αύξηση της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Παρότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και το αναγνωρίζει ως το μόνο όργανο το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης, τη συζήτηση για την ίδρυση της νέας ΕΥΕΔ μονοπώλησε καταρχάς η Επιτροπή και το Συμβούλιο, τα οποία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη δομήσουν σύμφωνα με διακυβερνητικές γραμμές, αντίθετα προς την κοινοτική μέθοδο. Μετά από μακρές διαβουλεύσεις με τη βελγική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτεύχθηκε μια συμφωνία, η οποία ανέτρεπε τις αρχικές συμφωνίες και ενίσχυε τον ρόλο του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετέχει αυτοδίκαια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Tα κατωτέρω σημεία είναι θεμελιώδη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έγγραφο εργασίας το οποίο θα επισυνάπτεται στο σχέδιο προϋπολογισμού με περιεκτική παρουσίαση, μεταξύ άλλων, όλων των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, περιλαμβανομένης της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το άρθρο 1 παραθέτει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατάλογοι αρμοδιοτήτων θα επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας που συντάσσουν ο Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, μαζί με τους Γενικούς Διευθυντές. H ΕΥΕΔ θα έχει κοινό ελεγκτή και διατάκτη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· αυτή η ρύθμιση θα επανεξεταστεί το 2013. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση να στηρίζουν πλήρως την Ένωση στην αναζήτηση οιουδήποτε είδους ευθύνης του προσωρινού προσωπικού που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Εμείς στη συνέχεια πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα έλθουν προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της ανά τριετία αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε αυτά περιλαμβάνεται η χορήγηση απαλλαγής για τα όργανα και η ένταξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον γενικό προϋπολογισμό. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ήταν καλή, ειδικά για το Κοινοβούλιο, ως προς το ότι η κεντρική σημασία του ενισχύθηκε σημαντικά. Το γεγονός ότι ο κανονισμός αναφέρει όλα τα όργανα –πράγμα που σημαίνει ότι η χορήγηση απαλλαγής για τα άλλα όργανα είναι απλά θέμα χρόνου– είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το ίδιο και το γεγονός ότι προβλέπει έναν κοινό ελεγκτή και διατάκτη και για τα δύο όργανα. Είμαι ευγνώμων προς όλους για το έργο το οποίο επιτελέστηκε.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και όταν λέγω «κυρίες και κύριοι», περιλαμβάνω και εσάς, βαρόνη Ashton, κύριε Šefčovič, την ομάδα σας και την Προεδρία του Συμβουλίου, επειδή, τελικά, είχαμε μια συναδελφική συνεργασία, χωρίς την οποία ασφαλώς δεν θα είχαμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα.

Είμαι ευτυχής με το αποτέλεσμα, τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα για το οποίο ήμουν υπεύθυνος και είχα αντίληψη της όλης εικόνας Ωστόσο, θα έλεγα ότι αυτό δεν προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν αρχίσαμε μόλις τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ έξυπνη η ιδέα σας να συγκαλείτε από το αρχικό στάδιο σε σύσκεψη όλους τους εισηγητές σε τακτική βάση για ανταλλαγή ιδεών –από την εποχή των εκθέσεων Brok, Verhofstadt και Gualtieri. Ως εκ τούτου, για τους ενδιαφερομένους ήταν σαφές τι θα χρειαζόταν να γίνει αργότερα, και για αυτούς οι οποίοι επρόκειτο να κάνουν αυτό το μεταγενέστερο έργο ήταν σαφές τι είχε ήδη γίνει όσον αφορά το προπαρασκευαστικό έργο. Για αυτό, το θέμα ήταν κυρίως να εφαρμοστούν στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης οι οργανωτικές πτυχές αυτού που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας που καλύπτονται από αυτόν τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Όταν λέω οργανωτικό, εννοώ ότι η οργάνωση είναι πολιτική και η πολιτική είναι οργάνωση. Αυτό, φυσικά, είναι κάτι το οποίο διαπιστώσαμε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των λεπτομερών διαπραγματεύσεων, επειδή ήταν ήδη σαφές σε εκείνο το σημείο ότι ίσως κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει κάτι με τον ένα τρόπο και άλλοι μπορεί να το ερμηνεύσουν διαφορετικά. Ωστόσο, το πνεύμα συνεργασίας είχε ως αποτέλεσμα, πιστεύω, να βρούμε πολύ λογικές λύσεις σε τέτοια ζητήματα.

Τι πραγματικά χρειάστηκε να κάνουμε λοιπόν όσον αφορά την προσαρμογή της πολιτικής και τι χρειάστηκε να ορίσουμε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης; Πρώτον, έπρεπε να ενσωματώσουμε την ισότιμη μεταχείριση των τριών συνιστωσών στελέχωσης. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό το σημείο επειδή, όπως γνωρίζετε, η Συνθήκη αναφέρει ότι το προσωπικό της ΕΥΕΔ θα περιλαμβάνει υπαλλήλους από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Ιδίως το τελευταίο από αυτά τα στοιχεία έθετε κάποιο πρόβλημα, καθώς ήταν κάτι το νέο. Έπρεπε να επιλύσουμε την σχεδόν ανταγωνιστική αντίθεση μεταξύ της κοινοτικής προσέγγισης και της διακυβερνητικής προσέγγισης. Είναι αυτονόητο ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν περισσότερο διακυβερνητική προσέγγιση, ενώ εμείς προτιμούμε την κοινοτική προσέγγιση. Πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι τότε επεξεργαστήκαμε μαζί μια λύση για αυτό. Από αυτήν την άποψη, μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.

Αυτό που έπρεπε, και πράγματι πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη είναι η ισορροπία μεταξύ των φύλων και μια ισορροπία όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή. Θέλουμε να έχουμε μια υπηρεσία που θα είναι σύγχρονη, και όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Είμαι ευτυχής, βαρόνη Ashton, διότι μας διαβεβαιώσατε ότι, επιπλέον αυτών τα οποία ενσωματώσαμε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης ως υποχρεωτικά, θα προβείτε σε μια ακόμη προσωπική δήλωση, η οποία θα αποτελεί τμήμα ολόκληρου του πακέτου. Αυτό αντιπροσωπεύει ήδη σημαντική πρόοδο όσον αφορά τόσο την πτυχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων όσο και την άλλη πτυχή της γεωγραφικής ισορροπίας.

Χρειαζόμαστε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, και αυτό περιλαμβάνει την αφοσίωση –και για την ακρίβεια και από τις τρεις συνιστώσες– για τον θεσμό του Ύπατου Εκπροσώπου, τον οποίο αυτήν τη στιγμή ενσαρκώνει η βαρόνη Ashton. Ως προς τούτο, είχαμε κάποιο πρόσθετο έργο να επιτελέσουμε όσον αφορά το δικαίωμα βέτο των διπλωματικών υπηρεσιών σε σχέση με πιθανές παρατάσεις στις συμβάσεις του προσωπικού το οποίο προέρχεται από τις διπλωματικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το επιλύσαμε και αυτό.

Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Από κοινού συμφωνήσαμε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να διευθετηθεί στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Είναι το γεγονός ότι η νέα ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία χρειάζεται και μια ξεχωριστή ταυτότητα. Όλοι όσοι εργάζονται εκεί πρέπει να εργάζονται για τον ίδιο σκοπό και συνεπώς, μια κοινή μορφή κατάρτισης και επιμόρφωσης είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική. Αυτό ήταν ειδικά σημαντικό για ορισμένους από τους συναδέλφους μου στις διαπραγματεύσεις, και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Μόλις είπα ότι αυτό δεν κατορθώσαμε να το πετύχουμε. Ήταν σαφές ότι δεν θα ήταν δυνατόν να ενσωματώσουμε αυτό συστηματικά στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Ωστόσο, εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι την Ύπατη Εκπρόσωπο, επειδή πληροφορήθηκα ότι και αυτή θέλει να πει κάτι σχετικά με αυτό και ότι το βλέπει σαν σημαντική υποχρέωση και σημαντική αναγκαιότητα και θα κάνει μια ακόμη δήλωση δέσμευσης αναφορικά με αυτό, η οποία, παρότι δεν είναι συνιστώσα του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, θα καθησυχάσει εμάς και αυτούς οι οποίοι το βλέπουν ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς προσβλέπουμε στο μελλοντικό έργο της κοινής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Έχοντας κατά νου όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, και η υπηρεσία τώρα είναι έτοιμη για μια καλή αρχή την 1η Δεκεμβρίου.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ίδρυση νέου τμήματος του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την παροχή πρόσθετων κονδυλίων για το προσωπικό. Αυτή η θέση οφείλεται στην επιθυμία του Κοινοβουλίου να δει να δημιουργείται η ΕΥΕΔ, επειδή η Ευρώπη την χρειάζεται επειγόντως, αλλά, φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθεί από τον ρόλο του ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στη συζήτηση για τη φύση του οργάνου που θα επιλαμβάνεται της διαχείρισης κρίσεων ή για τις προτεραιότητες της πολιτικής προσωπικού, όπως φαίνεται από το αποθεματικό το οποίο συστήσαμε στον προϋπολογισμό του 2011.

Οι κανονισμοί που θα εγκρίνουμε ενισχύουν τα αποτελέσματα της συμφωνίας της Μαδρίτης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προχωρούν περισσότερο, γεγονός για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Rapkay, την κ. Gräßle και τον κ. Rivellini. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τη βαρόνη Ashton και τον κ. Christophersen για την προθυμία και την ευρύτητα πνεύματος που επέδειξαν στις συζητήσεις μας.

Οι Κανονισμοί Υπηρεσιακής Κατάστασης διασφαλίζουν ότι το σύνολο του προσωπικού της ΕΥΕΔ θα έχει τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα ανεξαρτήτως καταγωγής, και ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ των φύλων. Αυτές οι συμφωνίες θα είναι δεσμευτικές και το Κοινοβούλιο θα διασφαλίζει ότι τηρούνται. Ταυτόχρονα, αποφεύγεται η χρήση ποσοστώσεων, οι οποίες δεν θα ήταν μόνο δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά θα ήταν και λάθος. Ο δημοσιονομικός κανονισμός διασφαλίζει ένα ισχυρό σύστημα ελέγχου και διατηρεί την ΕΥΕΔ στενά συνδεδεμένη με την Επιτροπή.

Επικροτώ την επιτυχία που σημειώσαμε με τη σύσταση ειδικών γραμμών προϋπολογισμού για τις κύριες αποστολές κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, γεγονός το οποίο αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα όσον αφορά την ικανότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

Συνεπώς, με την αυριανή ψηφοφορία, θα έχουμε μια ΕΥΕΔ η οποία θα είναι ισχυρότερη, περισσότερο κοινοτική και υποκείμενη σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα είμαστε αυστηροί και απαιτητικοί στην εκτέλεση αυτού του ελέγχου, όμως, ταυτόχρονα, θα τον εκτελέσουμε με υπευθυνότητα και με εποικοδομητικό πνεύμα, δεδομένου ότι είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε την Ύπατη Εκπρόσωπο στο τεράστιο έργο της εξασφάλισης στην Ευρώπη μιας πραγματικής εξωτερικής πολιτικής που θα υπηρετεί τις αξίες και τα συμφέροντά της.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εισηγητής. (HU) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που βλέπω ότι αυτή η συζήτηση να γίνεται παρουσία του Συμβουλίου και των επιτρόπων. Όταν σχεδιάζαμε τον προϋπολογισμό για το 2010, εγείραμε το θέμα των πόρων για την εξωτερική διπλωματική υπηρεσία. Η απάντηση ήταν ότι ως προς αυτό δεν υπήρχε ανάγκη πόρων, καθώς το ζήτημα μπορούσε να επιλυθεί με την ανακατανομή δημοσιονομικών πόρων. Ωστόσο, ως μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, αυτό δεν το πιστέψαμε πραγματικά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ήταν όντως δυνατόν να επιλυθεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μέσω ανακατανομής δημοσιονομικών πόρων, όμως με την προσθήκη δύο τροπολογιών, υπάρχει πρόσθετο κόστος περίπου 44 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόσθετο κόστος αντιπροσωπεύει χονδρικά την κάλυψη δαπανών για ένα τρίμηνο, ενώ είδαμε ότι η σύσταση της υπηρεσίας βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο του 10%. Προφανώς, τα κονδύλια τα οποία ελπίζω να εγκριθούν αύριο θα κάλυπταν περίοδο κατά τι μεγαλύτερη από αυτήν για την οποία χρησιμοποιούνται τώρα. Αυτό δημιουργεί ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ορισμένα καθήκοντα, όπως η τροποποίηση του ποσού. Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό τώρα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να συσταθεί αυτή η υπηρεσία το συντομότερο δυνατόν και να δούμε κάποια πρόοδο με αυτή, επειδή ένα από τα σημαντικά μηνύματα της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι ότι πρέπει να είμαστε ορατοί στον κόσμο.

Ωστόσο, ενώ απορρίπτουμε μέτρα που συνιστούν σπατάλη χρόνου, διατυπώνουμε προσδοκίες, όπως έκαναν ήδη οι προηγούμενοι εισηγητές. Πιστεύουμε ότι η γεωγραφική ισορροπία είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την ίδρυση της υπηρεσίας, όμως δεν συμπεριλάβαμε οιαδήποτε δεσμευτική εξασφάλιση αποθεματικού, και για να δώσουμε μια ώθηση σε ολόκληρο το σύστημα. Θα θέλαμε επίσης να δούμε τη διατύπωση εγγύησης ότι τα διαθέσιμα κονδύλια χρησιμοποιούνται οικονομικά και αναλογικά προς τον χρόνο, καθώς τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παντού περιορισμούς.

Τέλος, θα θέλαμε να έχουμε μια πολύ σαφή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή από τις Υπηρεσίες Εξωτερικής Δράσης των κρατών μελών, διότι αν υλοποιηθούν αυτά τα στοιχεία, αυτό θα επιτρέψει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σε χώρες στις οποίες κάποιο κράτος μέλος δεν εκπροσωπείται, αλλά είναι παρούσα η δική μας ευρωπαϊκή υπηρεσία. Αυτό θα είναι επίσης συμφέρον από άποψη κόστους για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και θα βελτιώσει προφανώς την ατμόσφαιρα συνεργασίας. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει με τις ψηφοφορίες του αυτήν την ανακατανομή δημοσιονομικών πόρων.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να διακόψω για ελάχιστο χρόνο τη συζήτηση για να ενημερώσω εσάς και τους συναδέλφους μου βουλευτές ότι χθες τη νύχτα τρεις τρομοκράτες εισέβαλαν στο κοινοβούλιο της Τσετσενίας, σκότωσαν αρκετούς φρουρούς ασφαλείας και κρατούν ομήρους. Σκοτώθηκαν και οι τρομοκράτες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα αυτήν την τρομοκρατική πράξη, διότι η τρομοκρατία ουδέποτε είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί. Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

Ήθελα να το αναφέρω αυτό εν συντομία, ειδικά ενόψει του γεγονότος ότι θα συζητήσουμε εκ νέου αυτήν την εβδομάδα για την κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας κ. Fleckenstein για αυτήν την πληροφορία. Φυσικά, συμφωνώντας με όσα είπατε, καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική πράξη. Αυτή η περίπτωση, είναι, για εμάς, μια τρομοκρατική πράξη που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, επειδή διαπράχθηκε κατά ενός κοινοβουλίου. Συμφωνούμε πλήρως με τα λόγια σας, και εκφράζουμε τη συμπάθειά μας στις οικογένειες των θυμάτων και σε αυτούς οι οποίοι υπέφεραν. Επί του θέματος θα προβώ σε επίσημη δήλωση. Δεν είχα ενημερωθεί έως αυτήν τη στιγμή επ’ αυτού, αλλά θα προβώ σύντομα σε επίσημη δήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Fleckenstein, που μας επιστήσατε την προσοχή σε αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπροέδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Fleckenstein για το γεγονός ότι μας έθεσε υπόψη αυτό το σημαντικό ζήτημα. Φυσικά, και η Επιτροπή καταδικάζει επίσης οιεσδήποτε τρομοκρατικές πράξεις και είμαι βέβαιος ότι θα αντιδράσει ανάλογα.

Αν μου επιτρέπετε να επιστρέψω στη συζήτησή μας, επιτρέψτε μου να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή μας, κ. Rapkay, για το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει με το να καταθέσει αυτήν την πρόταση στο σεβαστό Κοινοβούλιο. Επαινώ την εξαίρετη συνεργασία την οποία είχαμε κατά τη διάρκεια των περασμένων μηνών και εβδομάδων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο φάκελο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά και εποικοδομητικά καθ’ όλη τη διαδικασία. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Cathy, τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την ιδιαίτερα σκληρή εργασία τους η οποία θα οδηγήσει, ελπίζω, στην εγκαθίδρυση της ΕΥΕΔ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εργασίες αυτής της εβδομάδας θα ολοκληρώσουν το πολυσύνθετο έργο της θέσης των νομικών και δημοσιονομικών θεμελίων για την ΕΥΕΔ. Βασίζονται και συνάδουν πλήρως με τον θεμέλιο λίθο αυτής της διαδικασίας –την απόφαση για την ίδρυση της ΕΥΕΔ. Είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στη συζήτηση για την ίδρυση της ΕΥΕΔ και είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Επιτροπή στον περίφημο τετραμερή διάλογο στη Μαδρίτη. Μπορώ να πω από πρώτο χέρι πόσο σημαντική ήταν η συμβολή των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κ. Brok, του κ. Verhofstadt και του κ. Gualtieri, για την επιτυχή κατάληξη της πολύ έντονης συζήτησής μας επί του θέματος αυτού. Πιστεύω ότι η συμβολή τους στη συζήτησή μας συνεισέφερε πραγματικά στο να έχουμε μια ΕΥΕΔ η οποία θα είναι μια πραγματικά αποδοτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία.

Το ίδιο μπορούμε να πούμε σχετικά με το έργο του εισηγητή σας, του κ. Rapkay. Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης φαίνονται να είναι καθαρά διοικητικής φύσης, αλλά δεν είναι. Είναι ουσιώδεις για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της υπηρεσίας και να υπηρετεί πραγματικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι το συμβιβαστικό πακέτο που κατέθεσε ο εισηγητής σας, ο κ. Rapkay, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί πλήρως. Κατά τη γνώμη μου, οι τροποποιήσεις έχουν οδηγήσει σε πραγματική βελτίωση ολόκληρου του κειμένου.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω μόνο μερικά από τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Όπως γνωρίζετε, η ΕΥΕΔ θα επανδρωθεί στην αρχική φάση της από τις τρεις πηγές που αναφέρονται στη συνθήκη, ήτοι, την Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και από διπλωμάτες των κρατών μελών. Τα σχετικά τμήματα του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα μεταφερθούν στην ΕΥΕΔ, ενώ τα υφιστάμενα δικαιώματα του προσωπικού το οποίο εργάζεται σε αυτά τα τμήματα θα είναι πλήρως εγγυημένα. Οι διπλωμάτες που προέρχονται από τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να πληρώσουν προκηρυχθείσες κενές θέσεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι, έως την 1η Ιουλίου 2013 οι υπάλληλοι από άλλα όργανα, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη στην ΕΥΕΔ με ισότιμους όρους.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι διπλωμάτες οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη θα έχουν στην ΕΥΕΔ τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και θα ισχύουν οι απαραίτητες διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης για να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και την αφοσίωσή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διπλωμάτες οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη θα έχουν συμβάσεις που μπορούν να διαρκούν κατ’ ανώτατο όριο έως δέκα έτη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα παρέχουν στους εθνικούς διπλωμάτες εγγύηση άμεσης επαναφοράς στην αρχική θέση τους μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εκφράζουν μια ισχυρή δέσμευση για την επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας και ισορροπίας μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί το 2013 με έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Γνωρίζω ότι ορισμένοι από εσάς σε αυτήν την αίθουσα θα εύχονταν αυτές οι προτάσεις να περιείχαν αυστηρότερες διατάξεις, ενώ άλλοι αντιτίθεντο έντονα. Είμαι πεπεισμένος ότι οι τροπολογίες, όπως σας κατατέθηκαν τώρα, αποτελούν μια ισόρροπη λύση. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτόν τον φάκελο δεν ήσαν πάντοτε εύκολες. Η προπαρασκευαστική διαδικασία ήταν αρκετά πολύπλοκη, καθώς απαιτούσε διαβουλεύσεις με τον εκπρόσωπο του δικού μας προσωπικού, όμως η σκληρή εργασία και οι εντατικές διαπραγματεύσεις έφεραν αποτέλεσμα, και στα έδρανά σας έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για το Κοινοβούλιό σας.

Κατά συνέπεια ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει αύριο αυτές τις τροπολογίες. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει την ομαλή δημιουργία της ΕΥΕΔ και την ετοιμότητά της να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη και να βοηθά αυτήν τη νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία. Ελπίζω ότι αύριο θα υπάρξει μια ιστορική ψηφοφορία από αυτό το Κοινοβούλιο η οποία θα οδηγήσει στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο συζητούμε τώρα είναι μια ενθαρρυντική αρχή μιας μακράς πορείας, πλούσιας σε δημοσιονομικές συζητήσεις. Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης απαιτούσε τροποποιήσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό αλλά αυτό έγινε για πρώτη φορά με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Γι' αυτό, αύριο, το Κοινοβούλιο θα τροποποιήσει τον κανονισμό του Συμβουλίου.

Είμαι πράγματι ευτυχής για το γεγονός ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στον τριμερή διάλογο της τελευταίας εβδομάδας. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μια ισχυρή και επίκαιρη βάση. Δεν επιθυμώ να υπεισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά έτσι καθίσταται δυνατή η δημιουργία χωριστού τμήματος του προϋπολογισμού, διασφαλίζεται η βέλτιστη λογοδοσία των επικεφαλής αντιπροσωπειών και καθίσταται δυνατό να επιβλέπεται αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από τον υπόλογο της Επιτροπής και τον εσωτερικό ελεγκτή. Αυτό υπόκειται σε επανεξέταση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, την κ. Gräßle και τον κ. Rivellini, για την εποικοδομητική και συνεργατική προσέγγισή τους.

Όσον αφορά τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6, και τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής είναι τώρα, ελπίζω, σε θέση να εγκρίνουν τον διορθωτικό προϋπολογισμό χωρίς τροποποίηση. Αυτό είναι επίσης μία προϋπόθεση για να αρχίσει πολύ σύντομα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λειτουργεί.

Η αιτιολογία για την πρώτη ομάδα των νέων θέσεων AD είναι η αντιμετώπιση των άμεσων πρόσθετων καθηκόντων, αλλά έως το 2013, στοχεύουμε να έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας να προέρχεται το ένα τρίτο του προσωπικού AD από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Συνεπώς καλώ το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τον διορθωτικό προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίθηκε ήδη από το Συμβούλιο. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους εισηγητές, τον κ. Surján και τον κ. Gualtieri.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο εν συντομία, πρωτίστως για να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές, την κ. Gräßle, τον κ. Rapkay και τον κ. Gualtieri, για τον τεράστιο όγκο εργασίας τον οποίο αυτοί και πολλοί βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου έφεραν εις πέρας για να φθάσουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα το πρωί.

Γνωρίζω ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες οι διαπραγματεύσεις ήσαν δύσκολες και υπήρξατε σκληροί διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας είναι καλό και αντικατοπτρίζει πραγματικά την εφαρμογή τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με το Κοινοβούλιο να διαδραματίζει ουσιαστικό και σημαντικό ρόλο για το μέλλον.

Πρόκειται για ένα κοινό και συνεργατικό εγχείρημα και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων προς όλους σας για το έργο που έγινε. Το σημαντικότερο είναι κατά τη γνώμη μου ότι έχουμε θέσει τα θεμέλια για την εν λόγω υπηρεσία με τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει τη σωστή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο μέλλον, και έχω ήδη αναλάβει τις δεσμεύσεις μου για διαφάνεια και για την προσέγγιση την οποία επιθυμώ να ακολουθήσω στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο.

Έχω επίσης καταστήσει σαφές ότι αυτή είναι μια υπηρεσία η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει το εύρος και το βάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια υπηρεσία για την οποία εύχομαι κάθε βουλευτής αυτού του Κοινοβουλίου, κάθε κράτος μέλος και κάθε μέλος της Επιτροπής να είναι πραγματικά περήφανο. Εύχομαι να δω την Ευρώπη να αντικατοπτρίζεται στο προσωπικό το οποίο έχουμε, στους πρεσβευτές που διορίζουμε, στους ανθρώπους στο κέντρο. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες να διασφαλίσετε ότι αυτή η δέσμευση θα υλοποιηθεί, ειδικά με την αναθεώρηση το 2013.

Γνωρίζω, επίσης, ότι τους βουλευτές τους ενδιέφερε να διασφαλίζεται ότι θα έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και δυνατότητα κατάρτισης. Έχουμε τη νομική βάση για αυτό, και θέλω να διαβεβαιώσω και πάλι το Κοινοβούλιο πως θα εξασφαλίσουμε ότι θα φέρουμε κοντά αυτούς που προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις, από διαφορετικές πηγές, για να δημιουργήσουμε μια αληθινά ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία και πάλι θα αντικατοπτρίζει όλα εκείνα που έχουν ειπωθεί στη διαδικασία ανάπτυξής της έως αυτήν τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κ. Lichtenberger και τον κ. Saryusz-Wolski για το έργο που έχουν επιτελέσει στο ζήτημα της κατάρτισης. Γνωρίζω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία χρειάζεται να συζητήσουμε και προσβλέπω με ανυπομονησία να το κάνω αυτό μαζί σας, καθώς και με άλλους κατά τη διάρκεια των προσεχών εβδομάδων και μηνών, όμως έχετε την πλήρη δέσμευσή μου όσον αφορά την εξασφάλιση ότι αυτή η κατάρτιση θα είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε την ανάπτυξη της υπηρεσίας. Το λέω αυτό στο πλαίσιο του οικονομικού σκηνικού και του κλίματος εντός των οποίων δημιουργείται αυτή η υπηρεσία, και έχετε την πλήρη δέσμευσή μου ότι θα είναι μια αποδοτική από άποψη κόστους υπηρεσία.

Τέλος, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες μας στον κόσμο. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται από τις ενέργειές μας στην εξωτερική πολιτική, το εμπόριο και την ανάπτυξη, και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή είναι, προπαντός, μια υπηρεσία για αυτούς, και βρίσκομαι ενώπιον των εκπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης για να αναλάβω τη δέσμευσή μου να δω αυτήν την υπηρεσία να εκπληρώνει τις φιλοδοξίες σας.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριοι Επίτροποι, αξιότιμοι βουλευτές, εξ ονόματος του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους κοινοβουλευτικούς εισηγητές οι οποίοι κατέβαλαν τόσο μεγάλη προσπάθεια εργαζόμενοι πάνω στους διάφορους φακέλους οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: την κ. Gräßle και τον κ. Rivellini για τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κ. Rapkay για τον Κανονισμό Δημοσιονομικής Κατάστασης και τον κ. Gualtieri και τον κ. Surján για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2010.

Μετά την πολιτική συμφωνία της Μαδρίτης και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου, στις 26 Ιουλίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπως γνωρίζετε, ενέκρινε απόφαση με την οποία ορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, για να συσταθεί κανονικά αυτή η υπηρεσία, χρειάζεται ακόμη να εγκρίνουμε τα τρία μέσα τα οποία μόλις ανέφερα.

Η εργασία πάνω σε αυτούς τους διαφόρους φακέλους υπήρξε εντατική τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για την Επιτροπή, για την Ύπατη Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο, και όλοι κατέβαλαν προσπάθειες για να καταλήξουμε σε συμφωνία στον συντομότερο δυνατό χρόνο, εντός της προθεσμίας που είχαμε θέσει.

Μπορούμε τώρα όλοι να γιορτάσουμε και να συγχαρούμε αλλήλους για το γεγονός ότι φέραμε εις πέρας το έργο με επιτυχία χάρη στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν επί των διαφόρων φακέλων, μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου εδώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου. Τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων μπορεί να εγκρίνει αυτά τα μέσα σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί συνεπώς, όπως έχει προγραμματιστεί, να αναλάβει τις δραστηριότητές της την 1η Δεκεμβρίου.

Βασικά όλα επανελήφθησαν σήμερα το πρωί από τη βαρόνη Ashton, τους επιτρόπους και τους εισηγητές. Από την πλευρά μου, θα περιοριστώ να ασχοληθώ με την ιστορική φύση αυτού του γεγονότος το οποίο, ένα έτος μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενσαρκώνει μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της. Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τόσο η συνοχή όσο και η προβολή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα ενισχυθούν σημαντικά.

Προφανώς, το έργο δεν τελείωσε. Είναι μόνο η αρχή, και η πρόκληση είναι ίση με τις προσδοκίες μας, όμως είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην Ύπατη Εκπρόσωπο, τη βαρόνη Ashton, να το κάνει με ενέργεια και αποφασιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση της εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτήν την αποστολή.

Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευση του και για την εποικοδομητική προσέγγισή του η οποία ήταν αποφασιστικής σημασίας σε αυτό το ζήτημα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η επιτροπή μου, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εκφράστηκε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ μιας ισχυρής ΕΥΕΔ.

«Ισχυρή» σημαίνει υποκείμενη στη δημοκρατική και κοινοβουλευτική εξέταση και έλεγχο. «Ισχυρή» σημαίνει κοινοτική –ήτοι ότι εκπροσωπεί την κοινότητα των 27 κρατών μελών, σεβόμενη τη γεωγραφική διάσταση και ποικιλομορφία της σημερινής Ένωσης, και όχι της χθεσινής. Προ έξι μηνών, η γεωγραφική ισορροπία δεν αποτελούσε θέμα. Σήμερα αποτελεί, και θα εξακολουθήσει να αποτελεί, και η παράγραφος 7 του ψηφίσματός μας και το άρθρο 6, παράγραφος 6 θα το επισημάνουν. Διακόσιοι βουλευτές του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη σε αυτήν την αίθουσα θα παρακολουθούν επίσης αυτό το θέμα. Έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη γεωγραφική ισορροπία σε σχέση με την αρχική πρόταση, παρότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Η αριθμητική δεν έχει πάντοτε δίκιο, και οι νόμοι και η γεωγραφία δεν μπορούν να καταργηθούν με ψηφοφορία. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι και όχι ότι ορισμένοι είναι περισσότερο ίσοι από άλλους. Αυτό ισχύει και για την εξωτερική υπηρεσία της Ένωσης.

Βαρόνη Ashton, προσβλέπουμε στις ενέργειές σας για να διορθώσετε τις παρούσες διακρίσεις εις βάρος των νέων κρατών μελών στη μελλοντική ΕΥΕΔ.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(SV) Το σημείο εκκίνησής μου ως εισηγητή για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η εναρκτήρια επισήμανσή μου ήταν η συμφωνία της Μαδρίτης, αλλά και το γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς χρειαζόταν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Είναι θέμα δημιουργίας πνεύματος ειλικρίνειας και διαφάνειας στην κατάρτιση του προϋπολογισμού με το να καταστούν οι πιστώσεις περισσότερο συγκεκριμένες, ιδιαίτερα όσον πρόκειται για σημαντικά από πολιτική άποψη καθήκοντα τα οποία θέτουν υψηλές απαιτήσεις στον προϋπολογισμό.

Πρέπει να διαφυλάξουμε το δικαίωμα στην πληροφόρηση σχετικά με το συνολικό κόστος, περιλαμβανομένου του μεριδίου των κρατών μελών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ικανοποιητικό έλεγχο στον χειρισμό εκχωρημένων εξουσιών, έτσι ώστε να μην χάνουμε τον έλεγχό μας επί αυτού του πολυσύνθετου οργανισμού.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για την επιρροή του Κοινοβουλίου· πρωτίστως, είναι θέμα του δικαιώματος των πολιτών στον έλεγχο αυτής της σημαντικής νέας υπηρεσίας την οποία παρέχει τώρα η Ένωση.

Ως προς αυτό πετύχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Χρειάστηκε χρόνος και σκληρός αγώνας για να το πετύχουμε, όμως πιστεύω ότι μπορούμε επίσης να πούμε ότι με αυτό έχουμε θέσει ισχυρά θεμέλια τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο, υπό τον πλήρη και ενδεδειγμένο έλεγχο του Κοινοβουλίου και των πολιτών, και αυτό είναι σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.(PL) Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης εγκρίθηκε ομόφωνα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης προσυπογράφει τις τροπολογίες που προτάθηκαν στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και ιδιαίτερα τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούσαν να διασφαλίσουν ότι η πρόσληψη προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα βασίζεται σε αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής βελτιώθηκε με τις τροπολογίες που πρότεινε ο βασικός εισηγητής, ο κ. Rapkay, οι οποίες εισάγουν διατάξεις σχετικά με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και συμπεριλήφθηκαν στην πολιτική συμφωνία. Αφορούν, ιδιαίτερα, την ισότητα των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία εντός του προσωπικού, καθώς και την ισορροπία μεταξύ του προσωπικού το οποίο προέρχεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτού το οποίο προέρχεται από το διπλωματικό σώμα των κρατών μελών. Ελπίζω η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εκτιμήσει τον αυτόνομο χαρακτήρα της αναπτυξιακής συνεργασίας και να μη χρησιμοποιήσει αυτό το θέμα ως «καρότο» –ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος στόχος του έργου της Επιτροπής Ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, όπως και πολλοί άλλοι, η πολιτική Ομάδα μου επιθυμεί να υπάρχει κάποια ισορροπία στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την γεωγραφική καταγωγή, το φύλο, καθώς και ισορροπία μεταξύ των μεγάλων και των μικρών χωρών.

Ωστόσο, έχουμε και πάλι από την αρχή τις διοργανικές σταυροφορίες και τις ποσοστώσεις, και σε τελευταία ανάλυση οι υποψήφιοι πρέπει τελικά να κρίνονται με βάση τα προσόντα τους. Γνωρίζουμε ότι ούτε τα τρέχοντα κριτήρια πρόσληψης ούτε οι επιλογές στελέχωσης προωθούν την απαραίτητη ισορροπία και ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, όπως είπατε, έτσι απλά. Ωστόσο, παρότι οιαδήποτε ανισορροπία απασχολεί ορισμένους, ομολογώ, ακόμη και τις δικές μας τάξεις, γνωρίζουμε επίσης ότι ενέχει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης από εκείνους οι οποίοι θέλουν να σας αποδυναμώσουν, βαρόνη Ashton, και όχι να σας στηρίξουν στις προκλήσεις οι οποίες βρίσκονται μπροστά μας, και γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν μερικές.

Για αυτό, βαρόνη Ashton, η πολιτική Ομάδα μου θα σας πει ξεκάθαρα ότι σας στηρίζει και σας περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Πρέπει να σας δώσουμε τα μέσα για να πετύχετε. Είναι πλέον καιρός να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά είναι αλήθεια ότι, αν, σε δύο χρόνια, επανέλθετε σε εμάς με σημαντικά προβλήματα διχόνοιας ανάμεσα στο προσωπικό σας, αυτό θα εγείρει το μικρό πρόβλημα της χορήγησης απαλλαγής, και σας σκέπτομαι όπως σκέπτομαι και εμάς όταν λέγω ότι αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος. Καλή τύχη!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαστε εδώ επιτέλους μετά από πολλούς μήνες εργασίας, στοχεύοντας στο να θέσουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, όπως ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βουλευτές πριν από μένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την ποιότητα της εργασίας τους.

Δεδομένου ότι το κοινό μας όραμα είναι να δούμε μια πραγματική ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία η οποία να μην είναι απλά προέκταση των διπλωματικών υπηρεσιών των 27 κρατών μελών, ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, τους οποίους θα συζητήσουμε σήμερα και επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο, είναι θεμελιώδους σημασίας. Αυτοί πρέπει να μας δίνουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε μια διπλή πρόκληση: να μιλάμε με μια φωνή στη διεθνή σκηνή, αλλά επίσης και να εγγυώνται συνέπεια σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης.

Σε συνάρτηση με αυτό, η εμπορική πολιτική δεν εμπίπτει στην εντολή της Ύπατης Εκπροσώπου, αλλά ως πρώην Επίτροπος Εμπορίου δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να καθιερώσει τον διάλογο ο οποίος χρειάζεται για να διασφαλίζεται ότι η εμπορική πολιτική, όπως προσδιορίζεται στη συνθήκη, τηρεί τους στόχους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης, ιδιαίτερα δε, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η κοινή πολιτική βούλησή μας θα εκτιμηθεί με βάση τους διατιθέμενους δημοσιονομικούς πόρους· η ικανότητά μας να έχουμε πολιτική πυγμή στη διεθνή σκηνή εξαρτάται από αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών.(BG) Και εγώ από την πλευρά μου, επιθυμώ να συγχαρώ την κ. Gräßle, τον κ. Rivellini και τον κ. Rapkay για το τεράστιο έργο το οποίο έφεραν εις πέρας.

Ας είμαστε πραγματικά ειλικρινείς και ας αναγνωρίσουμε ότι η δημιουργία της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας είναι μια πολύπλοκη πολιτική διαδικασία η οποία πρέπει να αντανακλά την ισορροπία συμφερόντων και εκπροσώπησης των κρατών μελών, ενώ θα παρέχει επίσης την ευκαιρία στην υπηρεσία να λειτουργεί αποτελεσματικά και να καταστήσει την Ευρώπη καίριο παράγοντα στη διεθνή σκηνή.

Ταυτόχρονα, επιθυμώ επίσης να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η πρόταση για τήρηση γεωγραφικής ισορροπίας, η οποία έλαβε την στήριξη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ευθυγραμμίζεται, θα ήθελα να επισημάνω, με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010, δεν έχει αναφερθεί επαρκώς στην έκθεση Rapkay.

Για αυτό, λαίδη Ashton, σας απευθύνω έκκληση, καθώς είστε το πρόσωπο το οποίο έχει ίσως να κερδίσει τα περισσότερα από την κινητοποίηση και την ενέργεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τολμώ ακόμη και να πιστέψω ότι θα βρείτε τρόπο να διασφαλίσετε ότι αυτή η γεωγραφική ισορροπία θα αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην υπηρεσία σας. Καλή τύχη!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. (HU) Εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, επικροτώ την ίδρυση του νέου οργάνου, το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρακτικές εφαρμογές της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το νέο όργανο προφανώς χρειάζεται προϋπολογισμό. Παρά ταύτα, είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό να οριστούν δημοσιονομικές αρχές και δημοσιονομικοί κανόνες και να υπάρχει συμμόρφωση με αυτούς λόγω της δημοσιονομικής και οικονομικής λογοδοσίας. Τα τελευταία χρόνια, η επιτροπή μας είχε διεξαγάγει συζήτηση για αυτό με τη ΓΔ RELEX. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν κατάλληλοι οργανωτικοί και λειτουργικοί κανονισμοί. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η επικάλυψη καθηκόντων, λειτουργιών και πόρων πρέπει να αποφεύγεται, και πρέπει να εξετάζονται όλες οι επιλογές προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα των δαπανών. Η διαφανής και απλή οργανωτική δομή και διαχείριση πόρων είναι η εγγύηση ότι ο νέος οργανισμός θα λειτουργεί αποδοτικά.

Τα μέλη θα προέλθουν από τρεις πηγές: από τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους εμπειρογνώμονες της χώρας υποδοχής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διέπεται αυτό το όργανο, το οποίο θα περιλαμβάνει μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και υπαλλήλους των κρατών μελών, από πλήρη ισότητα ως προς αυτό. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι η κατάρτιση είναι σημαντική, και είναι πολύ σημαντικό οι αρχές και οι πρακτικές επιλογής να βασίζονται σε ενιαίες διαδικασίες και απαιτήσεις. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα το ελέγχει αυτό σε ετήσια βάση.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. (LT) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου εισηγητές, χάρη στον επαγγελματισμό των οποίων καταφέραμε να καταλήξουμε μάλλον γρήγορα σε πολιτική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και να θέσουμε ισχυρά θεμέλια για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δεν αμφιβάλλω ότι το έργο της ΕΥΕΔ θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο αποτελεσματικό και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή. Η λειτουργία της ΕΥΕΔ πρέπει να πληροί τις αρχές της αποτελεσματικής και αποδοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτό το έτος, διαθέσαμε στην ΕΥΕΔ επιπλέον 9,5 εκατομμύρια ευρώ, όμως θα καταστεί δυνατόν να εκτιμήσουμε το ακριβές κόστος μετά το πρώτο έτος λειτουργίας, όταν θα παρουσιαστεί η έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με το έργο της ΕΥΕΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης υπεύθυνο ρόλο στη λειτουργία της ΕΥΕΔ για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των χρημάτων της ΕΥΕΔ και για να βεβαιώνεται ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για την πολιτική της Κοινότητας και τον λαό της.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(PL) Είμαι βέβαιος ότι κανείς σε αυτήν την αίθουσα δεν έχει την ελάχιστη αμφιβολία ως προς τον σημαντικό ρόλο τον οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διαδραματίσει για το έργο της Ένωσης. Το έργο μας τους τελευταίους λίγους μήνες έχει επικεντρωθεί στο να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία έχει την κατάλληλη νομική βάση και τα κατάλληλα μέσα για να είναι το μελλοντικό της έργο αποτελεσματικό. Έχουμε εργαστεί με πίεση χρόνου και οι διαπραγματεύσεις συχνά υπήρξαν δύσκολες. Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για πολλά θέματα και ελπίζω ότι ο συμβιβασμός τον οποίο επεξεργαστήκαμε θα έχει ευνοϊκό τελικό αποτέλεσμα. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχε το έργο της πρότασης τροποποιήσεων στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης οι οποίες θα είναι κατάλληλες για τις ανάγκες της νέας υπηρεσίας και οι οποίες θα εγγυώνται επίσης ότι θα είναι ανεξάρτητη και ότι το έργο της θα είναι υψηλών προδιαγραφών. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν χθες βράδυ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις, παρότι προσωπικά, δεν τις θεωρώ πλήρως ικανοποιητικές, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα. Πιστεύω ότι το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας, το οποίο τονίζεται τόσο συχνά, θα μπορούσε να είχε επιλυθεί με πολύ καλύτερο τρόπο. Επικροτώ φυσικά τις δηλώσεις που έκανε η Ύπατη Εκπρόσωπος ότι θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλίσει τη συμμετοχή στην υπηρεσία υπηκόων από όλα τα κράτη μέλη, και επικροτώ επίσης τη διάταξη σύμφωνα με την οποία το 2013 θα παρουσιαστεί έκθεση στην οποία η Ύπατη Εκπρόσωπος θα παρέχει στοιχεία για το έργο της υπηρεσίας.

Η διπλωματία της Ένωσης υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊκή, και η αλήθεια είναι ότι η υπηκοότητα των μελών του προσωπικού της δεν θα πρέπει να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Ωστόσο, η καταγωγή μας και οι ρίζες μας διαμορφώνουν την άποψή μας για τον κόσμο, και αυτό έχει σημαντική επίδραση στην αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Είναι γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη στην Ένωση τα οποία υποεκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα. Αν η Ευρώπη πρόκειται να είναι ενωμένη στην πολυμορφία, είναι απαραίτητο να δοθεί στην Ευρώπη η ευκαιρία να διατηρεί και να εκφράζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο αυτήν την πολυμορφία. Αυτό αφορούσαν στην πραγματικότητα οι συζητήσεις μας για τη γεωγραφική ισορροπία, και όχι, όπως ορισμένοι εσφαλμένα πιστεύουν και καταλαβαίνουν, την εγγύηση σταθερών ποσοστώσεων για τα κράτη μέλη. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την καλή συνεργασία, και η ευχή μου για την κ. Ashton είναι να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις προσπάθειές μας στο έργο της.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους εισηγητές για το εξαιρετικό έργο το οποίο επιτέλεσαν και για τους συμβιβασμούς οι οποίοι επιτεύχθηκαν. Φυσικά, ορισμένοι εξακολουθούν να μην είναι ευχαριστημένοι, και κατανοώ την ανησυχία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία. Ωστόσο, μπορώ να διαβεβαιώσω τον κ. Saryusz-Wolski ότι όλοι μας –όχι μόνο οι νέοι βουλευτές αυτού του Σώματος– πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, και ότι όλοι μας –όχι μόνο οι γυναίκες– πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ των φύλων. Αυτό είναι απαραίτητο, και παίρνω σοβαρά τις υποσχέσεις. Ασφαλώς θα ασκήσουμε πίεση για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα.

Πρόκειται πρωτίστως για την εξασφάλιση μιας κοινής υπηρεσίας της υψηλότερης ποιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν βλέπω καμιά αντίφαση. Το αντίθετο, όλα πρέπει να αναχθούν στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, διότι τώρα είναι καιρός να δράσουμε· τώρα είναι επίσης καιρός να δείξουμε τη δέσμευσή μας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Στο θέμα του Ιράν, η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει ήδη αναλάβει ηγετικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε στο θέμα αυτό θετικά αποτελέσματα. Στη Μέση Ανατολή, είναι σημαντικό να μην παρέχουμε μόνο κονδύλια, αλλά και να συμμετέχουμε στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος, και αυτό πρέπει να το κάνουμε χάριν του συγκεκριμένου ζητήματος, όχι απλά χάριν γοήτρου. Όσον αφορά τη Ρωσία, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε να έχουμε μια ρεαλιστική σχέση, μολονότι θα είναι μια σχέση βασισμένη σε αξίες, ιδιαίτερα προς όφελος των κοινών γειτόνων μας. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διαπραγματευόμαστε με ίσους όρους. Όπου υπάρχουν προβλήματα, χρειάζεται επίσης να τα αντιμετωπίζουμε ανοικτά, έτσι ώστε να μπορούμε να συμπαραταχθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην αναδιαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης. Η Κίνα είναι μια νέα αναδυόμενη δύναμη, και δεν θέλουμε να την εμποδίσουμε, αλλά αντιτιθέμεθα σε μια μορφή εθνικισμού η οποία αναπτύσσει κάποιο βαθμό επιθετικότητας, ιδιαίτερα σε αυτήν την περιοχή της Ασίας. Θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή της Κίνας στη διεθνή κοινότητα, και στα διεθνή όργανα.

Για την Ύπατη Εκπρόσωπο, βεβαίως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι να διασφαλιστεί ότι σε αυτά τα νέα διεθνή πολυμερή όργανα θα επιτύχουμε επίσης μια κατάλληλη νέα ρύθμιση και νέα κατανομή επιρροής και ισχύος, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περιορίζεται, αλλά θα υπάρχει παραδοχή του γεγονότος ότι υπάρχουν και νέοι παγκόσμιοι παράγοντες. Όλα αυτά αποτελούν τεράστιο έργο για τη διπλωματική υπηρεσία και ένα έργο για το οποίο η Ύπατη Εκπρόσωπος χρειάζεται την πλήρη στήριξή μας. Η βελγική Προεδρία –με άλλα λόγια, ο κ. Chastel– μόλις υποσχέθηκε ότι θα παράσχει επίσης τη δέουσα στήριξη στην Ύπατη Εκπρόσωπο. Αυτή η υπόσχεση είναι καλή, και τα συγχαρητήρια είναι επίσης καλά, όμως ελπίζω οι υπουργοί Εξωτερικών να αναγνωρίσουν επίσης το γεγονός ότι δεν έχει κανένα νόημα να μας βάζουν σε αντιπαράθεση μεταξύ μας, αλλά ότι υπάρχει μόνο μια επιλογή, και αυτή είναι οι υπουργοί Εξωτερικών, η Ύπατη Εκπρόσωπος και εμείς σε αυτό το Κοινοβούλιο να μπορούμε, μαζί, να εκπροσωπούμε την Ευρώπη ισχυρά προς τα έξω.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SV) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας το οποίο όλοι βιώσαμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας πάνω σε αυτό το σημαντικότατο ζήτημα.

Η βαρόνη Ashton αναμφίβολα δεν έχει μπροστά της εύκολο έργο τώρα που πρόκειται να ιδρυθεί η κοινή μας Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο έχει θέσει τα θεμέλια για έναν αποτελεσματικό οργανισμό εκπροσώπησης ο οποίος θα είναι πραγματικά ικανός να εκπροσωπεί την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δύναμη της ΕΕ είναι η ποικιλομορφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετική προέλευση, δεξιότητες και εμπειρία. Με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που θα χρησιμοποιεί άνδρες και γυναίκες οι οποίοι θα προσλαμβάνονται από όλα τα κράτη μέλη μας, χρησιμοποιούμε επίσης τη μεγαλύτερη ισχύ και πόρο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμιά αμφιβολία ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα είναι εκείνα τα οποία θα διαδραματίζουν τον αποφασιστικό ρόλο όταν πρόκειται να γίνουν διορισμοί σε θέσεις στη νέα Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ωραία έκφραση: ενωμένοι στην πολυμορφία. Είναι λέξεις οι οποίες εμπεριέχουν υποχρεώσεις και έχουν βαθύ νόημα. Ελπίζω ότι, υπό τη βαρόνη Ashton, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα εξελιχθεί σε πραγματική ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα εκπροσωπεί τους πολίτες από όλα τα κράτη μέλη μας, γυναίκες και άνδρες. Εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν στην κοινή μας Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να είναι σαφώς καταρτισμένοι ώστε να εκπροσωπούν ολόκληρη την Ένωση. Εύχομαι ολόψυχα στη βαρόνη Ashton καλή επιτυχία σε αυτό το σημαντικό έργο.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν για τον τρόπο με τον οποίο φέραμε εις πέρας αυτό το έργο και για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Διασώσαμε την κοινοτική μέθοδο και τις προτεραιότητες της ανάπτυξης. Βελτιώσαμε τον δημοκρατικό έλεγχο, ειδικά όσον αφορά τις γραμμές ΚΕΠΠΑ. Θέσαμε τα θεμέλια για μια υπηρεσία χωρίς αποκλεισμούς η οποία βασίζεται στην ισότητα και σε ένα ομαδικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ashton, για το γεγονός ότι αναφέρατε τα μέτρα κατάρτισης αναφορικά με την ισότητα των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία στα προληπτικά μέτρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, την κ. Ashton και την Προεδρία.

Όμως, έχουμε άραγε δημιουργήσει μια σύγχρονη υπηρεσία η οποία είναι κάτι περισσότερο από μια 28η εθνική διπλωματική υπηρεσία; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης;

Πιστεύω ότι τίποτε ακόμη δεν έχει κριθεί. Καταρχάς, θα απαιτηθεί αποτελεσματικός συντονισμός σε όλους τους τομείς πολιτικής. Δεν έχω δει ακόμα τις υφιστάμενες δομές να το επιτυγχάνουν.

Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων. Αυτή μπορεί να είναι μια προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή της «κατάλληλης δομής», και θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις νέες θέσεις και τις θέσεις που δημιουργήθηκαν μέσω συνεργειών σε επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε περισσότερους αναπληρωτές πρεσβευτές; ή δεν θα είναι ο δικός σας ρόλος, κυρία Ashton, να στείλετε ένα SMS; Ζούμε στον 21ο αιώνα. Ο ρόλος των πρώην διπλωματών ανήκει στον 19ο αιώνα. Δεν θα έπρεπε άραγε να έχουμε μια συζήτηση για το αν χρειαζόμαστε πράγματι αυτούς τους ανθρώπους, και για ποιον σκοπό τους χρειαζόμαστε;

Ελπίζω το σχέδιο ίδρυσής σας και οι προτεραιότητες στελέχωσης να αντανακλούν τις προτεραιότητες όπως υποσχεθήκατε και να κάνουν την υπηρεσία να πετύχει πραγματικά προστιθέμενη αξία –κάτι το οποίο δεν πέτυχε και δεν μπορεί να πετύχει κάθε διπλωματική υπηρεσία. Για εμάς υπάρχουν δύο προτεραιότητες: η πρόληψη συγκρούσεων και η πολιτική διαχείριση κρίσεων. Να δημιουργηθεί, επί παραδείγματι, μια ομάδα μεσολάβησης.

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλουμε αυτή η υπηρεσία να είναι ισχυρή, με δυνατότητα δράσης στο υψηλότερο επίπεδο. Η ισότητα των φύλων δεν τελειώνει με τις προτεραιότητες στελέχωσης. Είναι επίσης θέμα ένταξης της διάστασης της ισότητας των φύλων και απόδοσης υψηλού βαθμού σπουδαιότητας σε αποστολές και εντολές. Ως προς αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να έχουμε μια συνολική εικόνα και να επανεξετάσουμε τις υφιστάμενες αποστολές ΕΠΑΑ οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, για να διδαχθούμε από το παρελθόν για το μέλλον της υπηρεσίας σας, κυρία Ashton. Πιστεύω ότι αυτό θα σημαίνει πρόοδο για όλους μας.

Εύχομαι σε όλους καλή τύχη και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ εκ νέου εποικοδομητικά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Η Ένωση είναι ένωση 27 κρατών, και αυτό το γεγονός θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στη δομή του οργάνου το οποίο πρόκειται να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι ορισμένες χώρες δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας. Η υπηρεσία πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πολιτισμικό πλούτο και τις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη, και στον τομέα της διπλωματίας. Συνεπώς, μια ομάδα βουλευτών του ΕΚ, στην οποία περιλαμβάνομαι και εγώ, έχει ετοιμάσει τροπολογία η οποία προβλέπει τη θέσπιση παράγοντα γεωγραφικής ισορροπίας. Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς διαπιστώνεται ότι έχουν παρόμοια προσόντα, ο αποφασιστικός παράγοντας για τον διορισμό να είναι το γεωγραφικό κριτήριο. Συνεπώς, δεν πρόκειται για άκαμπτη λύση η οποία να επιβάλλει γεωγραφικά κριτήρια αυτού του τύπου όταν επιλέγεται προσωπικό για τη μελλοντική υπηρεσία, αλλά ένα εύκαμπτο και βοηθητικό μέτρο. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας διάταξης θα μειώσει τις υφιστάμενες δυσαναλογίες και θα μας επιτρέψει, με την πάροδο του χρόνου, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η λύση διατηρεί την κεντρική σημασία του κριτηρίου της ικανότητας, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για αυτούς οι οποίοι έχουν θεσπίσει αυτά τα μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(ES) Κύριε Πρόεδρε, καθώς αυτή είναι η πρώτη ομιλία σήμερα από βουλευτή της πολιτικής Ομάδας μου, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να πω, εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, ότι στηρίζουμε τους γάλλους εργαζομένους οι οποίοι έχουν κατέβει σε γενική απεργία κατά των αντικοινωνικών μέτρων του προέδρου Sarkozy.

Οι λόγοι τους οποίους ανέφερε ο Πρόεδρος στην εναρκτήρια ομιλία του για την αργοπορία των εκπροσώπων του Συμβουλίου είναι τα οδοφράγματα. Υπάρχουν πολλά οδοφράγματα και είναι μια γενική απεργία, που η πολιτική Ομάδα μου ελπίζει ότι θα στεφθεί από πλήρη επιτυχία και θα έχει ως αποτέλεσμα τη διόρθωση αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές για το έργο που έχουν επιτελέσει, αλλά τους πληροφορώ ότι δυστυχώς η πολιτική Ομάδα μας αύριο θα απέχει από την ψηφοφορία. Δεν θα καταψηφίσουμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε υπέρ, καθώς θεωρούμε ότι, δυστυχώς, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο επιδιώκαμε. Αυτό που επιδιώκαμε ήταν ο ευρύς έλεγχος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από αυτό το Κοινοβούλιο. Φυσικά, δεν κατέστη δυνατόν να αλλάξει η δομή, καθώς αυτό δεν ήταν το θέμα της συζήτησης, και δεν μας πείθει αυτή η δομή η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας και την εξωτερική πολική.

Δώσαμε μια πολύ σημαντική δημοκρατική μάχη στα εθνικά κοινοβούλια –τουλάχιστον στο δικό μου Κοινοβούλιο– για την ασφάλεια, για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο έτσι ώστε ακόμη και οιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό να υπόκειται σε διεξοδικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Συνεπώς, απέχουμε πολύ από αυτόν τον έλεγχο, και για αυτούς τους λόγους, αύριο δεν θα ψηφίσουμε υπέρ. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας για το έργο που έχετε επιτελέσει.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ορίζουμε τη δομή της νέας διπλωματικής υπηρεσίας, δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος αλλά να στοχεύουμε στον σχεδιασμό ενός απλουστευμένου, χαμηλού κόστους και, προπαντός, αποδοτικού οργάνου. Ένα μέσο στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής πολιτικής –και υπογραμμίζω, «ευρωπαϊκής»– δεν πρέπει να επιλέγει το προσωπικό του με βάση τη γεωγραφική καταγωγή ή το φύλο, αλλά σύμφωνα με την ποιότητά του.

Συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκπροσωπούνται στη δομή της νέας υπηρεσίας και ότι μια σημαντική αναλογία γυναικών θα ήταν ενδεδειγμένη. Παρ’ όλα αυτά όμως, κανένα από αυτά δεν πρέπει να προηγείται των κριτηρίων της αξίας και της επαγγελματικής αριστείας. Αντίθετα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε αυστηρά ισότιμη πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις για όλους, χωρίς διακρίσεις.

Όσον αφορά την κατάρτιση, υπάρχουν ιδρύματα όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία, που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη να παρέχουν εξαιρετική κατάρτιση. Συνεπώς, πιστεύω ότι η ιδέα της δημιουργίας ευρωπαϊκής διπλωματικής ακαδημίας από το μηδέν θα ήταν μη ενδεδειγμένη και δαπανηρή.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για να είναι σε θέση να εκπροσωπούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών στη διεθνή σκηνή, οι δράσεις εξωτερικής πολιτικής πρέπει να συζητούνται εκ των προτέρων και στη συνέχεια να κοινοποιούνται προς τα έξω με μια φωνή. Με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, επιχειρούμε τώρα να θέσουμε τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Οι πόροι τους οποίους ήδη διαθέτουμε συγκεντρώνονται και νέοι πόροι προστίθενται για να ολοκληρωθεί η εικόνα.

Όπως αναφέρουν στην έκθεση οι συνάδελφοι μας βουλευτές, ενόψει της καινοφανούς φύσης αυτής της δομής, χρειάζεται να εφαρμόζονται φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική και οικονομική διαφάνεια. Χρειαζόμαστε αναλυτική συνολική εικόνα των καθηκόντων και του προσωπικού που απασχολείται στην ΕΥΕΔ.

Προκειμένου η δημοσιονομική κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επεκτείνεται και στην ΕΥΕΔ, η υπηρεσία πρέπει να ενσωματωθεί στη δομή της Επιτροπής, και πρέπει να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή όλα τα στοιχεία τα οποία θα του δίδουν τη δυνατότητα να ελέγχει αποτελεσματικά τους λογαριασμούς. Η χορήγηση απαλλαγής του Συμβουλίου παραμένει στην ημερήσια διάταξή μας.

Η ΕΥΕΔ μπορεί να φέρει αυτό το όνομα μόνο αν όλα τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται δίκαια σε αυτή. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, τα προσόντα των υποψηφίων πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Αυτό με οδηγεί στο θέμα της αναλογίας γυναικών που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι πάρα πολύ μικρή και ζητώ να βρεθούν γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα για αυτές τις θέσεις. Υπάρχουν.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τον Φρανκ Σινάτρα τον αποκαλούσαν «η Φωνή». Ωστόσο, τι θα ήταν χωρίς μια big band; Εσείς, βαρόνη Ashton, είστε τώρα η φωνή της Ευρώπης, και με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, σας δίδεται μια θαυμάσια ορχήστρα. Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την ορχήστρα για να προβάλετε τη φωνή της Ευρώπης και να προστατεύετε τα συμφέροντά μας. Δεδομένου ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης είναι η διαφύλαξη της ειρήνης στην Ευρώπη, το επόμενο σημαντικό καθήκον ενόψει των διεθνών προκλήσεων –από την ενεργειακή ασφάλεια έως και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την παγκοσμιοποίηση και πολλά ακόμη– είναι να φροντίζετε για τα συμφέροντα της Ευρώπης στον κόσμο. Από αυτήν την άποψη, εσείς και αυτή η υπηρεσία θα έχετε να διαδραματίσετε ειδικό ρόλο. Συνεπώς, η πρόοδος που θα σημειώσουμε προς το συμφέρον των πολιτών μας θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το έργο σας και από το έργο της ορχήστρας σας.

Σε αυτήν τη διαδικασία, έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε τη συνεργασία, τον έλεγχο και το δικαίωμα στην πληροφόρηση του Κοινοβουλίου, και στον τομέα του προϋπολογισμού. Έχουμε πετύχει να διαφυλάξουμε τον κοινοτικό χαρακτήρα των πολιτικών οι οποίες είναι κοινοτικές πολιτικές, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι περισσότερο από το 60% του προσωπικού πρέπει να είναι κοινοτικοί υπάλληλοι. Είμαι βέβαιος ότι, σε αντίθεση με το Συμβούλιο, επιτύχαμε να θεσπίσουμε καλύτερη γεωγραφική ισορροπία και ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. Αυτό δεν το έκανα οι κυβερνήσεις· εμείς το κάναμε αντί γι’ αυτές. Επιπλέον, το ότι αυτό είναι τώρα νομικά δεσμευτικό και πρέπει επίσης να διεξαχθεί αναθεώρηση το 2013, αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα αυτού του Σώματος –έναν καλό συμβιβασμό τον οποίο πετύχαμε μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Αυτό το μέσο πρέπει να επίσης να το παρακολουθούμε. Αυτό θα το κάνουμε με την απαραίτητη ευελιξία, αλλά θα ασκούμε επίσης πίεση για να διασφαλίζουμε ότι εσείς, βαρόνη Ashton, είστε σε θέση να πετύχετε στο έργο σας. Θα έχετε την στήριξή μας σε αυτό, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιη και για την κριτική μας αν δεν συμφωνούμε, επειδή πιστεύω ότι μπορούμε να συμπαραταχθούμε σε αυτό το θέμα μόνο αν διασφαλίζεται το μέλλον των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επιτευχθεί ενωμένη Ευρώπη χωρίς μακρόπνοο όραμα για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινά συμφέροντά μας πρέπει να προάγονται εκτός των συνόρων της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα τέτοιο όραμα δεν θα διαρκέσει χωρίς μια φιλόδοξη, λογοδοτούσα, αποτελεσματική και «κοινοτική» Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μια τέτοια υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς προσωπικό το οποίο θα επιλέγεται βάσει προσόντων.

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να συμφωνήσουμε για αυτές τις αρχές. Ωστόσο, οι δυσκολίες βρίσκονται στις λεπτομέρειες. Και είναι ακριβώς αυτές οι λεπτομέρειες, οι οποίες έχουν μετατρέψει μια έκθεση, η οποία θεωρείτο ότι είναι τεχνική, σε πηγή έντονης πολιτικής συζήτησης, η οποία απειλεί να δημιουργήσει βαθειά διχόνοια μεταξύ μας.

Δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ «κοινοτικισμού» και διακυβερνητισμού, μεταξύ προσόντων ή ποσοστώσεων, μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Παρά ταύτα, ο θρίαμβος του «κοινοτικισμού» απαιτεί κάθε πολίτης κάθε κράτους μέλους να αισθάνεται ότι έχει δίκαιη μεταχείριση με βάση τα προσόντα του.

Ο θρίαμβος του κριτηρίου των προσόντων πρέπει να κριθεί από την ισορροπία των αποτελεσμάτων της επιλογής, δεδομένου ότι ο Θεός, πιστεύω, μοίρασε προτερήματα και μειονεκτήματα ισόρροπα σε άνδρες και γυναίκες, σε ηλικιωμένους και νέους, σε μικρούς και μεγάλους, σε αδύνατους και δυνατούς, σε δυτικούς και ανατολικούς, κλπ.

Η ουσία, ωστόσο, είναι ότι ορισμένοι στην Ένωσή μας –κυρίως, αλλά όχι μόνον, μεταξύ των νέων μελών– αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις. Ακόμη και αν αυτή η αντίληψη ήταν εσφαλμένη, θα έπρεπε παρά ταύτα να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και φροντίδα δεδομένου ότι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ενότητά μας.

Δεν είναι τα κριτήρια τα οποία αμφισβητούνται, αλλά η ανεπάρκεια εγγυήσεων ότι αυτά θα ενισχυθούν με τον αρμόζοντα τρόπο, και θα εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα όταν οι ανισορροπίες είναι εμφανείς.

Δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος θα διορθώσει στην πορεία τις ανισορροπίες οι οποίες κατά τα φαινόμενα τροφοδότησαν αυτές τις αντιλήψεις, και ελπίζω επίσης ότι μια μελλοντική ευρωπαϊκή διπλωματική ακαδημία, ή κάτι παρόμοιο, θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα σώμα ευρωπαίων διπλωματών οι οποίοι θα είναι ικανοί και πιστοί στο κοινό μας συμφέρον και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν τη συζήτηση, η οποία εστιάζει κυρίως στην εποπτεία και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γενικό συμφέρον αυτής της υπηρεσίας –το οποίο, τελικά, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί ένα από τα μεγαλύτερα βήματα προς μια αληθινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

Ακόμη και στη δική μου χώρα, η οποία φοβάμαι ότι γίνεται ολοένα και περισσότερο εσωστρεφής, στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού είναι εμφανής μια μεταβίβαση καθηκόντων σε αυτήν τη νέα ΕΥΕΔ. Είναι γεγονός ότι έως τώρα αυτό έχει να κάνει μόνο με τα προξενικά καθήκοντα, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα συνειδητοποιήσουμε σύντομα ότι και άλλα διπλωματικά καθήκοντα θα μπορούσαμε να τα χειριζόμαστε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εστιάζουμε ιδιαίτερα στην οικονομική και οργανωτική πτυχή της ΕΥΕΔ, και αυτή είναι σημαντική πτυχή. Αυτή η υπηρεσία δεν θα είναι πλήρως ικανή να δράσει παρά μόνο όταν θα υπάρχει επαρκής διαφάνεια και δημοσιονομική ευθύνη. Συνεπώς, είμαι ευτυχής με τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ των οργάνων για να τεθεί πραγματικά σε λειτουργία. Αυτό ήταν πράγματι σε κίνδυνο λόγω του γεγονότος ότι το Κοινοβούλιο προέβαλε πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις. Πράγματι, εμείς, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, είχαμε σε κάποιο βαθμό αντιταχθεί σε αυτές.

Παρά ταύτα, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές. Επιτεύχθηκε ένα καλό πακέτο, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη της πολιτικής Ομάδας μου. Ελπίζω, προπαντός, ότι μετά την αυριανή ψηφοφορία, αυτό το πακέτο θα δώσει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να αρχίσει τη λειτουργία της πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ίδρυση της υβριδικής sui generis ΕΥΕΔ χαρακτηρίστηκε από πολλή συζήτηση, όμως στην Ύπατη Εκπρόσωπο βαρόνη Ashton αξίζει να αναγνωριστεί ότι πέτυχε τη συναίνεση στην πορεία σε μια στιγμή κατά την οποία την προσοχή των ευρωπαίων ηγετών έχει αποσπάσει η κρίση στη ζώνη του ευρώ. Οι βρετανοί Συντηρητικοί αντιτάχτηκαν στη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει το προνόμιο της Βρετανίας να ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Τώρα που αυτή η υπηρεσία είναι πολιτική πραγματικότητα, θα ασχοληθούμε με αυτή εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε ότι τα βρετανικά συμφέροντα όντως προάγονται και προστατεύονται.

Ένας τρόπος είναι η άσκηση πίεσης υπέρ της πρόσληψης βρετανών κοινοτικών υπαλλήλων και βρετανών διπλωματών από το Υπουργείο Εξωτερικών για να πληρώσουν θέσεις στην υπό δημιουργία υπηρεσία, επειδή διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι το ΗΒ υποεκπροσωπείται στα όργανα της ΕΕ. Ενώ η νέα υπηρεσία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των 27 κρατών μελών της ΕΕ, πρέπει να οικοδομηθεί πρωτίστως βάσει προσόντων.

Τέλος, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε μεγάλες περικοπές των δημοσίων δαπανών. Η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ευαισθησία στην ανάγκη για λιτότητα, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ. Η δημοσιονομική ουδετερότητα είναι ζωτική αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θέλει να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη και την έγκριση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) η οποία ιδρύεται αντιπροσωπεύει ένα εντελώς νέο μέσο για τη θεσμοθέτηση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν τη στιγμή, διακρίνω δυο βασικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν τη διαδικασία.

Πρώτον, είναι σαφές ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας αποτελεί μέρος της κυριαρχίας των κρατών μελών. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σε θέματα αρχής, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αρνησικυρίας, και έτσι, στην περίπτωση σημαντικών αποφάσεων, όπως η επέμβαση στο Ιράκ ή η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, δεν υπήρξε εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε θα έχει κατά συνέπεια σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη ατζέντα και, στην περίπτωση σημαντικών πολιτικών αποφάσεων, θα υποστηρίζει μόνο τις αποφάσεις μεμονωμένων χωρών ή θα τηρεί ακόμη και σιγή.

Το μήλον της έριδος είναι η σύνθεση της διπλωματικής υπηρεσίας, και οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι ο ρόλος των νέων κρατών μελών στην επιλογή αυτής της ομάδας παραβλέφτηκε, για να το θέσω με ήπιους όρους.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η ιδέα να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ουδέποτε ήταν πραγματικά ευπρόσδεκτη στην Ευρώπη, η γραφειοκρατία της ΕΕ κατόρθωσε να την προωθήσει, λέγοντας ότι θα ήταν δημοσιονομικά ουδέτερη.

Τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, και ότι θα κοστίσει 34 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τα αρχικά προβλεπόμενα 441 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή η διαφορά προκύπτει πριν καν αυτή η υπηρεσία αρχίσει να λειτουργεί πλήρως.

Η έκθεση σχετικά με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης ζητεί από τον κύριο διατάκτη και τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής να ενεργούν σε αυτούς τους ρόλους για την ΕΥΕΔ, ενώ στη Μαδρίτη είχε συμφωνηθεί ότι η ΕΥΕΔ θα ήταν ξεχωριστό όργανο με τον δικό του διατάκτη και ελεγκτή. Δίδεται η εντύπωση ότι οι συμφωνίες που έγιναν στη Μαδρίτη τον Ιούνιο έμειναν κενό γράμμα. Τώρα έχουμε χαθεί σε μια θάλασσα σύγχυσης σχετικά με τη δομή της ΕΥΕΔ.

Η εφαρμογή αυτής της καινοτομίας της Συνθήκης της Λισαβόνας φαίνεται ιδιαίτερα επονείδιστη, αλλά πρέπει να πω ότι δεν εκπλήσσομαι. Ωστόσο, όπως πάντοτε, αυτός ο οποίος θα πληρώσει για αυτές τις «αποδοτικότητες» θα είναι ο φορολογούμενος.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, τι θλιβερή –έως ακόμη και τραγική– ημέρα. Συζητούμε τη χρηματοδότηση της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της βαρόνης Ashton (ΕΥΕΔ). Στους Ολλανδούς ουδέποτε εδόθη η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και τώρα αυτή η ΕΥΕΔ, η οποία θα καταπιεί εκατομμύρια, μας χώνεται με τη βία στο μυαλό μας. Αυτό αποτελεί ύβρη στη δημοκρατία.

Για το διάστημα και μόνο που μεσολαβεί έως το τέλος του έτους, η ΕΥΕΔ θα μας κοστίσει πρόσθετα εκατομμύρια ευρώ, και εκ νέου το επόμενο έτος. Το πολιτικό λόμπι των ευρωκρατών μπορεί κάλλιστα να κοστίζει χρήματα, αλλά θα μας αφήσει με άδεια χέρια. Ας είμαστε απολύτως σαφείς, το Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) ουδέποτε, υπό οιεσδήποτε περιστάσεις, θα στηρίξει αυτό το τέρας από τα υπόγεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε «όχι» στην ΕΥΕΔ, «όχι» σε ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος, και «ναι» στην αληθινή ελευθερία και δημοκρατία η οποία διαμορφώνεται από τα ίδια τα κυρίαρχα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Κυρίες και κύριοι, όταν συζητάμε τη δομή της ΕΥΕΔ, δεν πρέπει να αποφεύγουμε ή να περιθωριοποιούμε το θέμα της διατήρησης της γεωγραφικής ισορροπίας στο προσωπικό. Αυτήν τη στιγμή, ο αριθμός των υπαλλήλων από τις χώρες των «παλαιών 15» είναι σημαντικά και δυσανάλογα μεγαλύτερος από ό,τι ο αριθμός αυτών οι οποίοι προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη. Θα παραθέσω ορισμένα στοιχεία: πριν από τους τελευταίους διορισμούς, από τους 115 πρεσβευτές, μόλις δυο κατάγονταν από χώρες οι οποίες προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και εντεύθεν. Μεταξύ των 29 πρεσβευτών οι οποίοι διορίστηκαν πρόσφατα, μόνο τέσσερις κατάγονται από τα νέα κράτη μέλη.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια τέτοια διαίρεση να γίνει κανόνας στη λειτουργία της μελλοντικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Χωρίς το δικαίωμα γεωγραφικής εκπροσώπησης, δεν είμαστε σε θέση να ιδρύσουμε μια ισχυρή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης η οποία θα ενεργεί αποτελεσματικά προς το συμφέρον όλων μας. Ούτε θα είμαστε υπερήφανοι για μια τέτοια υπηρεσία, όπως είπε και η Ύπατη Εκπρόσωπος, η λαίδη Ashton. Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι η χρήση μιας μεταβατικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας η δυσανάλογα χαμηλή εκπροσώπηση των νέων κρατών μελών θα αυξανόταν βαθμιαία, θα μας επιτρέψει να κινηθούμε αποδοτικά και αποτελεσματικά προς μια κατάσταση στην οποία ο στόχος μας, ο οποίος είναι να προαγάγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καίριο παράγοντα στον διεθνή στίβο, θα επιτευχθεί.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία στο Κοινοβούλιό μας όπου μπορούμε να συζητήσουμε τη δομή, τη χρηματοδότηση και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Από αύριο, όταν θα λάβουμε τις τελικές αποφάσεις μας, θα αναμένουμε πραγματικά αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος, φυσικά, ακόμη και όπως εξελίχθηκε η συζήτηση σήμερα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο θα βοηθήσει, θα ενθαρρύνει και θα διαδίδει τις ιδέες του στη νέα υπηρεσία έτσι ώστε αυτή να είναι πραγματικά αποτελεσματική και να δημιουργήσει επιτυχώς έναν πιο ενεργό και ορατό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή.

Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ίσως το πλέον ορατό αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όλοι εμείς που υποστηρίξαμε αυτήν τη συνθήκη θα θέλαμε να δούμε και αυτήν την υπηρεσία ως ένα σχέδιο που στέφεται από επιτυχία.

Επιτρέψτε μου να σας πω, λαίδη Ashton, ότι κληρονομήσατε μια διοίκηση με εξαιρετική έλλειψη ισορροπίας και δυστυχώς αποκαλύπτεται ότι οι κυριότερες επικρίσεις επικεντρώθηκαν κατά κάποιον τρόπο σε εσάς. Πράγματι, στην αρχή αυτού του έτους, από τότε που οριστήκατε Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος, τα νέα κράτη μέλη είχαν μόλις έναν επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να αμφισβητήσω εξαρχής την ιδέα ότι υπάρχει οιαδήποτε αντίθεση μεταξύ προσόντων και γεωγραφικής ισορροπίας. Απεναντίας, πιστεύω ότι η γεωγραφική ισορροπία συμβαδίζει με τα υψηλότερα προσόντα. Για αυτό ελπίζουμε ότι η δέσμευσή σας θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Απομένουν μόλις έξι εβδομάδες έως τη στιγμή που η βαρόνη Ashton δεν θα είναι πλέον πρωτίστως η αρμόδια υπουργός για την ίδρυση υπουργείου Εξωτερικών της ΕΕ· αντίθετα, θα είναι η υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης, και αυτό είναι θετικό. Η θητεία της θα αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου και σας ευχόμαστε εν προκειμένω καλή επιτυχία.

Είχαμε πολλές συζητήσεις και πετύχαμε πάρα πολλά. Ήταν μια καρποφόρα πολιτική μάχη. Η έλλειψη δημοκρατίας η οποία συνδέεται με την παλαιά κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας έχει εξαλειφθεί, υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός λογοδοσίας και η ποιότητα της δημόσιας συζήτησης έχει βελτιωθεί. Θα υπάρχει περισσότερο αυστηρός δημοσιονομικός έλεγχος, τα προαπαιτούμενα για ένα πραγματικό ομαδικό πνεύμα έχουν δημιουργηθεί και οι εθνικοί διπλωμάτες μπορούν, αν το επιθυμούν, να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν θα υπάρξουν γεωγραφικές ποσοστώσεις –θα μπορούσε κανείς ορισμένες φορές να σχηματίσει την εντύπωση ότι αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα εδώ, αλλά ασφαλώς δεν είναι. Η Γερμανία, ιδιαίτερα, θα επωφελούνταν σημαντικότατα από μια ποσόστωση, αλλά είμαι παρά ταύτα κατά μιας τέτοιας ποσόστωσης. Θα παρέχεται κατάρτιση κοινής μορφής. Πιστεύω ότι τα προαπαιτούμενα για μια επιτυχή ΕΥΕΔ υφίστανται.

Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σχεδόν ευχαριστημένο. Θα ήμασταν πραγματικά ευτυχείς αν επρόκειτο να επωφεληθείτε τώρα από την ευκαιρία και να ιδρύσετε πραγματικά την κατάλληλη δομή για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων για την οποία έχει δοθεί η υπόσχεση. Τότε θα είχαμε ευθύς εξαρχής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Λυπούμαστε που βλέπουμε ότι οι προτάσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση στον σχηματισμό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και σαφή αποφασιστική αντίσταση. Οι δυσκολίες είναι επίσης εμφανείς στην ανάπτυξη αρχών για την πρόσληψη προσωπικού για τα διπλωματικά γραφεία της Ένωσης. Η αρχή της αλληλεγγύης και της αντιπροσωπευτικότητας, η οποία καθοδηγούσε την Ένωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν πρέπει να επισκιάζεται από τον ατομικισμό ορισμένων από τα μεγάλα κράτη μέλη. Η κατανομή θέσεων στα διπλωματικά γραφεία βρίσκεται στα χέρια της κ. Ashton, η οποία είναι παρούσα σήμερα, και η οποία πραγματοποιεί τους διορισμούς αποκλειστικά βάσει της δικής της διακριτικής ευχέρειας. Από τα 100 και πλέον διπλωματικά γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο, στο έκτο σε μέγεθος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πολωνία, έχουν δοθεί μόνο δυο. Συνεπώς, θα έπρεπε, να ερωτηθεί ποια κριτήρια καθοδηγούσαν την Επίτροπο όταν κατένειμε διορισμούς με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτό το οποίο αποφασίζει για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού για τη διαμόρφωση της διπλωματίας της Ένωσης είναι όντως το Κοινοβούλιό μας.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, μετά την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, καλούμαστε σήμερα να καταστήσουμε αυτήν την απόφαση λειτουργική τροποποιώντας τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ένωσης.

Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να εστιάσω σε μια πτυχή της έκθεσης η οποία μας ενέπλεξε σε δύσκολες διαπραγματεύσεις: το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας στη σύνθεση του ευρωπαϊκού διπλωματικού σώματος. Ορισμένοι βουλευτές θα προτιμούσαν, πράγματι, διαφορετικά κριτήρια για την επιλογή του προσωπικού, με βάση τη χώρα καταγωγής και υπηκοότητας. Τέτοιες προτάσεις έχουν αποφευχθεί μέσω ισορροπημένων συμβιβαστικών τροπολογιών, οι οποίες μπόρεσαν να λάβουν υπόψη τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ των φύλων χωρίς να επιβληθούν κριτήρια επιλογής με βάση τη χώρα. Η επιλογή ποσοστώσεων με βάση τη χώρα δεν θα ήταν, πράγματι, ενδεδειγμένη ή επιθυμητή λύση.

Μετά από 50 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δημιουργείται τώρα το πρώτο πραγματικό διπλωματικό σώμα της Ένωσης. Αυτό πρέπει να καταστεί ικανό να αναπτύξει μια κοινή εξωτερική πολιτική και να υπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Για να το πετύχει αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας το προσωπικό του να εκπροσωπεί την Ένωση και όχι τα κράτη μέλη των οποίων τα μέλη του είναι πολίτες ή ήσαν διπλωματικοί υπάλληλοι. Αυτή είναι η γραμμή την οποία υιοθέτησε χθες η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όταν ενέκρινε την έκθεση Rapkay, και αυτή είναι η γραμμή η οποία ελπίζω ότι θα εξακολουθήσει να τηρείται στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SILVANA KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). (SL) Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση και των 27 κρατών μελών, όχι μόνο μιας μειοψηφίας. Ευχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) κάθε επιτυχία. Εμείς, οι πολίτες της Ευρώπης, την χρειαζόμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση την χρειάζεται και ολόκληρος ο κόσμος την χρειάζεται.

Πως θα διασφαλίσουμε ότι η ΕΥΕΔ θα αποτελέσει μια υπηρεσία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πως θα διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της, και το καθεστώς της ως πραγματική αφρόκρεμα της Ευρώπης; Μόνον αν προσλαμβάνει διπλωμάτες όλων, επαναλαμβάνω, όλων, των εθνικοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για την ισχύ και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια κατάσταση στην οποία η ΕΕ εκπροσωπείται, κατά βάση, από πολίτες μόνον έξι εθνικοτήτων. Τα δύο τρίτα του προσωπικού της υφιστάμενης υπηρεσίας, που μας κληρονόμησε η κ. Ashton, έχουν προσληφθεί από έξι χώρες μόνο. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες 21; Τι γίνεται με τα νέα κράτη μέλη;

Συνεπώς, λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν θα εγκρίνουμε τις διατάξεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, καθώς αυτό θα μας βοηθούσε να διορθώσουμε τα χειρότερα παραδείγματα ανισορροπίας σε τουλάχιστον δέκα χρόνια, επαναλαμβάνω, δέκα χρόνια.

Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και των 27 κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Μια απολύτως εξαιρετική διαδικασία ολοκληρώνεται, σήμερα –η διαδικασία ίδρυσης ενός νέου ευρωπαϊκού οργάνου. Εκπροσωπώ τα νέα κράτη μέλη, και παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δω πως φαίνεται στην πράξη η ουσία της ολοκλήρωσης ολοκλήρωση, πώς γίνεται ο διαγκωνισμός μεταξύ των διαφόρων οργάνων και πως, τελικά, δημιουργείται κάτι το οποίο αποσκοπεί στο να ενισχύσει, με μια κοινή εξωτερική πολιτική, αυτό το οποίο λείπει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε δυνατό, και το Κοινοβούλιο συμμετείχε σε αυτό. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι συμμετείχαμε ενεργά. Η νέα υπηρεσία είναι μια υπηρεσία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο ενός οργάνου.

Ωστόσο, αυτή η ολοκλήρωση αφορούσε, επιπλέον, την αφομοίωση των νέων χωρών με τις παλιές. Ας το πούμε ειλικρινά –το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι μερικώς καλό. Αν σήμερα υπάρχουν ερωτήματα και αμφιβολίες, αυτό συμβαίνει διότι η Επίτροπος, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι αποφάσεις πρόσληψης θα είναι διαφανείς και ότι θα δείχνουν ότι διορίζονται οι καλύτεροι. Τότε δεν θα αγωνιστώ για γεωγραφική ισοτιμία, επειδή για εμένα η ισοτιμία γνώσεων και προσόντων είναι πολύ σημαντικότερη από τη γεωγραφική ισοτιμία, όμως, κυρία Ashton, αυτό πρέπει να το αποδείξετε.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Συζητούμε εδώ σήμερα σχετικά με ένα σχέδιο το οποίο είναι μοναδικό· συζητούμε για την κοινή μας ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης.

Πρέπει να επισημάνω ότι όλοι οι παράγοντες έχουν τις κόκκινες γραμμές τους, παρά ταύτα όμως οι εισηγητές κατόρθωσαν να πετύχουν ένα συμβιβασμό ο οποίος είναι αποδεκτός από όλους, και πιστεύω ότι αύριο το Κοινοβούλιο θα τον στηρίξει. Αυτό το οποίο με απασχολεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους ομιλητές έχουν εστιάσει σε μόνο ένα θέμα, το οποίο είναι η γεωγραφική και εθνική εκπροσώπηση, και ελάχιστοι έχουν μιλήσει για τη φιλοσοφία και την ιδέα που βρίσκονται πίσω από αυτό το σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, χάνει τη γεωπολιτική της θέση και η κοινή εξωτερική υπηρεσία είναι το βήμα το οποίο μπορεί να επαναφέρει την ΕΕ στη λέσχη των μεγάλων δυνάμεων.

Είμαι πεπεισμένη ότι η βαρόνη Ashton θα κάνει μια επιλογή η οποία θα εκπροσωπεί πραγματικά όχι μόνο και τα 27 κράτη μέλη, αλλά πρωτίστως την ΕΕ ως κοινό μας σχέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα αναλάβει στο μέλλον τον πρωταρχικό ρόλο στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο, χρειάζονται σαφείς κανόνες για να της επιτρέψουν να εκτελέσει το έργο της ομαλά και αποτελεσματικά. Θα ήθελα, ιδιαίτερα να επισημάνω την εγγύηση του ελέγχου των οικονομικών συναλλαγών της ΕΥΕΔ, οι οποίες αντιμετωπίζονται με σαφήνεια στην έκθεση της κ. Gräßle και του κ. Rivellini. Τα κύρια στοιχεία είναι, πρωτίστως, οι ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας και οι εκθέσεις δραστηριότητας οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο, καθώς και η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή. Επικροτώ επίσης την προσέγγιση να καθίστανται τα κράτη μέλη υπόλογα για δημοσιονομικές παρατυπίες τις οποίες διαπράττει το προσωπικό από τα εκάστοτε επιμέρους κράτη μέλη. Αυτή η έκθεση έχει την πλήρη υποστήριξη μου και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα αρχίσω συγχαίροντας σήμερα την Ύπατη Εκπρόσωπο για το γεγονός ότι τήρησε την μακρά κοινοβουλευτική παράδοση να περάσει στην απέναντι πλευρά. Οι περισσότεροι πολιτικοί οι οποίοι το κάνουν, καταλήγουν να χάσουν φίλους, όμως είμαι βέβαιος ότι εκείνη σήμερα κέρδισε φίλους.

Θα υπάρχουν ακόμη ορισμένα άτομα σε αυτήν την αίθουσα τα οποία έχουν μετρήσει τον αριθμό των λεπτών που ήσασταν στην μια ή την άλλη πλευρά για να σας κατηγορήσουν για εκδήλωση προτίμησης και, φυσικά, έχω και τα δικά μου ερωτήματα σχετικά με αυτήν τη νέα υπηρεσία.

Θέλω η διαχείριση κρίσεων να περιλαμβάνεται πλήρως στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, θέλω τα ανθρώπινα δικαιώματα να εντάσσονται και να συνδέονται με το εμπόριο, και συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπαν πολλοί από τους ανατολικοευρωπαίους συναδέλφους μου. αλλά είμαι άραγε απολύτως βέβαιος ότι δημιουργείτε αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης; Έχω άραγε εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσετε να συνενώνετε και να υπερασπίζεστε όλα τα διαφορετικά συμφέροντα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση; Έχω άραγε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ισόβια δέσμευσή σας στις αρχές της ισότητας και της αντιπροσωπευτικότητας;

Ναι, έχω, και θα έχει και το Κοινοβούλιο στην αυριανή ψηφοφορία μας.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). (SL) Η εξεύρεση συμβιβασμού όσον αφορά την οικονομική βάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) υπήρξε τόσο πολύπλοκη όσο και η ίδια η Ευρώπη.

Ο συντονισμός συμφερόντων σε κάθε κατάσταση θα είναι δύσκολο έργο, επειδή είμαστε όλοι διαφορετικοί και επειδή έχουμε διαφορετική ιστορία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι η ευφυΐα, η εμπειρία, η σύνεση και η καλή θέληση κατανέμονται αναλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, και αυτό είναι το θεμέλιο το οποίο στην πραγματικότητα μας συνδέει και το οποίο μας ανοίγει το μέλλον.

Πιστεύω ότι καλό θα ήταν αν στο μέλλον δίναμε την ίδια προσοχή στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή στον ρόλο της Ευρώπης στην εξωτερική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, που δώσαμε έως τώρα στα οικονομικά.

Αυτή η υπηρεσία δεν θα διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική· η εξωτερική πολιτική θα διαμορφώνεται από την κ. Ashton, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες, μεταξύ αυτών, μπορώ δε να σας διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο είναι ένας σημαντικός τέτοιος παράγοντας. Σας εύχομαι, φυσικά, καλή τύχη στο έργο σας.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στο θέμα της προστιθέμενης αξίας την οποία μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πιστεύω ότι μια από τις προστιθέμενες αξίες την οποία μπορεί, και όντως πρέπει να πετύχει, αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής για την οποία έχει δεσμευτεί η κ. Ashton.

Αυτή η προτεραιότητα είναι ανάγκη να αντικατοπτρίζεται στην πολιτική στελέχωσης, και ειδικά στην κατάρτιση, καθώς και στην ανάπτυξη γενικά, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην πρόληψη κρίσεων. Η ευαισθησία για αυτά τα θέματα δεν μπορεί να επιτευχθεί με διακηρύξεις, αλλά χρειάζεται επιμελή δέσμευση και επιμελή κατάρτιση. Αυτά θέλουμε να δούμε από την 1η Δεκεμβρίου και εντεύθεν.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναπτύσσει βαθμιαία τον ρόλο της. Σήμερα συζητούμε για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο, βαρόνη Ashton, να γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση για το έργο όλων των ευρωπαϊκών οργάνων παρέχεται από τα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα επιβιώσει τελικά μόνο με τα χρήματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ, και οφείλετε, βαρόνη Ashton, να έχετε σαφώς υπόψη αυτό το γεγονός.

Παρότι όταν επιλέγουμε διπλωμάτες για αυτήν την υπηρεσία ζητούμε, προ παντός, επαγγελματισμό, ποιότητα και εμπειρία, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε εντελώς την αρχή της ισόρροπης γεωγραφικής εκπροσώπησης των επιμέρους κρατών μελών. Η απουσία εκπροσώπησης σε σημαντικές εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ θα μπορούσε να προκαλέσει αισθήματα αδικίας ή προσβολής στις πληττόμενες χώρες. Συνεπώς θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε, να υιοθετήσετε μια ευαίσθητη προσέγγιση στην επιλογή διπλωματών.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωστόσο, χρειάζεται να έχουμε ευρεία προοπτική σχετικά με αυτή, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωτερικές μάχες σχετικά με πόρους οι οποίοι μεταφέρονται ή παρακρατούνται βραχυπρόθεσμα, ή για πολέμους μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Αντίθετα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι να έχουμε μια γενική εικόνα για το τι πρέπει να είναι στον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση· με άλλα λόγια, χρειάζεται να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο συνέβη πριν από μερικές ημέρες όταν απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, όταν ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές από την Ευρώπη, οι οποίες δεν ήσαν όλες γενναίες φωνές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μια από τις εξαιρέσεις σε αυτό ήταν ο Πρόεδρος του Σώματος, ο κ. Buzek, ο οποίος προέβη σε μια λαμπρή και αξιέπαινη δήλωση.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα από την άλλη πλευρά της Αίθουσας –και ελπίζω να έχω καθήσει επί όσα λεπτά είναι σωστό– θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω πολύ τους αξιότιμους βουλευτές για μια συζήτηση την οποία παρακολούθησα με τεράστιο ενδιαφέρον.

Κρατώ το ισχυρό συναίσθημα όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ των φύλων, μέσα στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας η οποία είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, στελεχωμένη βάσει προσόντων.

Κρατώ την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να δουν βελτιωμένη τη λειτουργία της διαχείρισης κρίσεων και να τη δουν να αντικατοπτρίζεται δεόντως στην ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Κρατώ αυτό που έχω περιγράψει ως «μίτο» ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος πρέπει να διέπει κάθε δραστηριότητα της υπηρεσίας· και κρατώ, και πάλι, την υπενθύμιση του οικονομικού σκηνικού ενώπιον του οποίου συγκροτώ αυτήν την υπηρεσία, και την επιθυμία των βουλευτών να δουν μια αποτελεσματική υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιεί πόρους σωστά και αποτελεσματικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Προπαντός, μετά από αυτήν τη μακρά, πολύμηνη πορεία, κρατώ την επιθυμία αυτού του Σώματος να δει να δημιουργείται αυτή η υπηρεσία, να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των ψηφοφόρων τους οποίους εκπροσωπείτε, και να είναι μια υπηρεσία η οποία θα τους υπηρετεί ικανοποιητικά. Σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω αυτά να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα απαντήσω εν συντομία στην κ. Andreasen –η οποία ήδη έχει αποχωρήσει– σχετικά με την αρχή της δημοσιονομικής ουδετερότητας.

Ελπίζουμε η αρχή να καθιερωθεί μακροπρόθεσμα, με εξοικονομήσεις στις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, και με τον ίδιο εσωτερικό ελεγκτή και διατάκτη για την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επί του παρόντος είναι μια καλή λύση, η οποία θα επανεξεταστεί έως το 2013, και ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν προδικάζει την αναθεώρηση. Με την ελπίδα μιας καλής θετικής ψήφου αύριο, θα απέχω από τη διατύπωση περαιτέρω σχολίων.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους βουλευτές για την υποστήριξή τους και για την πολύ θετική ατμόσφαιρα σε αυτήν τη συζήτηση, και είναι επίσης σημαντικό να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για τη σημαντική συμβολή του σε όλο αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι αυτή η θετική ατμόσφαιρα μας έφερε πολύ κοντά στην ιστορική αυριανή απόφαση.

Για αυτό, επιτρέψτε μου να εκφράσω ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τους εισηγητές και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου επειδή κατέστησαν δυνατή αυτήν τη θετική ατμόσφυρα εδώ σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να ευχηθώ στην Cathy και τη νέα υπηρεσία της τύχη και επιτυχία και να ευχηθώ σε όλους μας μια ισχυρή, συνεκτική και συντονισμένη ενωσιακή εξωτερική πολιτική, επειδή είμαι βέβαιος ότι, με την Cathy και την ΕΥΕΔ, η ΕΕ θα αυξήσει περαιτέρω την επιρροή της στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη για στενή συνεργασία από την αρχή και για τις καλύτερες των συνεργειών τις οποίες τα όργανά μας και τα κράτη μέλη μπορούν να πετύχουν μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, εισηγητής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, μετά την ομιλία μου στην αρχή αυτής της συζήτησης, έχω να κάνω ουσιαστικά μόνο δύο ακόμη σχόλια. Το πρώτο, το οποίο εντελώς σκόπιμα άφησα για το τέλος της συζήτησης, είναι ότι ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τη φιλική και εποικοδομητική συνεργασία τους. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαπραγματευθεί κανείς όταν γνωρίζει ότι οι συνάδελφοί του τον υποστηρίζουν. Για αυτόν τον λόγο, αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν ήσαν από τις δυσκολότερες.

Το δεύτερο σχόλιό μου, ωστόσο, είναι ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με αυτό το οποίο επανειλημμένα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, ήτοι, το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας. Η κ. Neynsky έκλεψε την παράσταση λέγοντας ότι σχετικά με αυτό, ο συμβιβασμός δεν αναφέρει τίποτε απολύτως. Θα πρότεινα απλά, μόλις εγκρίνουμε αυτήν την έκθεση, να καθήσει ήσυχα και ήρεμα και να διαβάσει το κείμενο. Διαβάστε το κείμενο! Η ανάγνωση του κειμένου θα διαφωτίσει τον νου. Τότε θα δείτε ότι ο συμβιβασμός περιέχει τις πλέον σαφείς δηλώσεις –και μάλιστα πολύ αυστηρές, νομικά δεσμευτικές δηλώσεις– σχετικά με αυτό το ζήτημα. Τότε όλες οι ανησυχίες σας πρέπει, πράγματι, να διαλυθούν.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, εισηγητής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η αληθινή ικανοποίηση η οποία έχει προκύψει από αυτήν τη συζήτηση δείχνει ότι οι βουλευτές γνώριζαν πόσο δύσκολο και συνάμα σημαντικό ήταν το έργο που είχαμε μπροστά μας. Το πως μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργίες οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές πολιτικές και υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ να καταστούν συνεκτικότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κοινοτική φύση ορισμένων πολιτικών, αλλά με αποδοχή της συνεισφοράς οργάνων τα οποία λειτουργούν στον τομέα της κοινής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής, δεν ήταν μόνο πρόβλημα της επιστήμης του ευρωπαϊκού δικαίου ή της διοίκησης ή δοκιμασία των σχέσεων ισχύος μεταξύ των οργάνων. Αντίθετα, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξοπλίσουμε την Ύπατη Εκπρόσωπο με ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει το δυναμικό της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή, να ενισχύσει τον ρόλο της ως πολιτισμένης δύναμης, και να μας επιτρέψει να δρούμε αποτελεσματικότερα στη Μέση Ανατολή, στο Κέρας της Αφρικής, στον Καύκασο ή τα Βαλκάνια.

Τελικά, πιστεύω ότι έχουμε αρθεί θαυμάσια στο ύψος των περιστάσεων, και έτσι η ικανοποίηση μας είναι πλήρως δικαιολογημένη. Πιστεύω επίσης, ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος, θα έχει την απαιτητική στήριξη του Κοινοβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου στις 12.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς.(RO) Αυτή η ψηφοφορία αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των κρατών μελών ούτε και αλληλεγγύη σε οιαδήποτε πολιτική Ομάδα. Η έγκριση της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα εισήγαγε τα «προσόντα» ως κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων αντιπροσωπειών της ΕΕ (των διπλωματών οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις τρίτες χώρες), θα μας δείξει, μόλις εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της σοσιαλίστριας Catherine Ashton, ότι η Ρουμανία και άλλα νέα κράτη μέλη θα μείνουν με άδεια χέρια. Είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι ούτε και αυτήν τη φορά δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε συναίνεση μεταξύ των ρουμάνων βουλευτών του ΕΚ προάγοντας τα συμφέροντα της Ρουμανίας. Θα ανέμενα ο Adrian Severin, ως πρώην υπουργός Εξωτερικών (αν και μόνο για μερικούς μήνες), να στηρίξει τη θέσπιση ορισμένων σαφών κριτηρίων σχετικά με την κατανομή των θέσεων των προϊσταμένων αντιπροσωπειών, (πληθυσμό, αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη βαρύτητα των ψήφων στο Συμβούλιο), αντί για ένα ιδιαίτερα υποκειμενικό και ασαφές κριτήριο βασισμένο στα «προσόντα». Ειδικά επειδή, εξ όσων γνωρίζω, η ευφυΐα είναι διαδεδομένη ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν έχουμε όλους τους ευφυείς ανθρώπους συγκεντρωμένους στη Δύση, ενώ στην Ανατολή έχουν απομείνει μόνο οι ηλίθιοι. Όσον αφορά τη διπλωματία, η Ρουμανία έχει εκπροσώπους οι οποίοι αξίζουν να αναλάβουν θέσεις ως προϊστάμενοι αντιπροσωπείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς.(RO) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας –υλοποίηση των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ αποτελεσματικά και με συνέπεια

Η ισχύουσα διαδικασία για την επιλογή προσωπικού είναι παρατεταμένη και περίπλοκη, με τις θέσεις να καταλαμβάνονται βαθμιαία έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός προσωπικού ο οποίος απαιτείται για να καθίσταται η υπηρεσία πλήρως λειτουργική. Ένας αριθμός νέων κρατών μελών της ΕΕ, ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες χώρες οι οποίες προσχώρησαν με το τελευταίο κύμα διεύρυνσης, υποεκπροσωπούνται στην στελέχωση των εξωτερικών σχέσεων εντός της ΓΔ RELEX. Η λαίδη Ashton έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία της η ΕΥΕΔ να αποτελείται από τους καλύτερους υπάλληλους, επιλεγμένους με βάση επαγγελματικά κριτήρια, και όχι σύμφωνα με τις χώρες καταγωγής. Επιτρέψτε μας να υπενθυμίσουμε στη λαίδη Ashton ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και, συνεπώς, πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στις δομές της νέας ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας, τόσο στην έδρα των Βρυξελλών όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Κατά συνέπεια παροτρύνουμε τη λαίδη Ashton να θυμάται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη μέλη. Αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μέσω των εκπροσώπων τους στην ΕΥΕΔ για να πετύχει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτού του οργάνου στα μάτια όλων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς.(PL) Η έκθεση Rapkay σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης στο πλαίσιο της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τη ΕΥΕΔ είναι ένα σημαντικό έγγραφο στην πορεία της δημιουργίας μιας ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής. Τις τελευταίες ημέρες πριν από την έγκριση της έκθεσης, το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας αποδείχθηκε ότι είναι το μήλον της έριδος. Συνάδελφοι βουλευτές από τις επονομαζόμενες παλιές χώρες υποστήριξαν ότι το διπλωματικό σώμα της ΕΕ το οποίο σχηματίζεται πρέπει να προσλαμβάνει τους καλύτερους των καλυτέρων και ότι η πρόσληψη πρέπει να βασίζεται μόνον στις γνώσεις και την πείρα του υποψηφίου (μόνον βάσει προσόντων), ενώ ως βουλευτές από τα νέα κράτη μέλη επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι και στις χώρες μας δεν υπάρχει έλλειψη εξαίρετων επαγγελματιών, αλλά παρά την παρέλευση έξι ετών από την προσχώρηση, οι 10 νέες χώρες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά στις δομές της ΕΕ. Επί παραδείγματι, η αναλογία Πολωνών στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα ενσωματωθεί στην ΕΥΕΔ, ανέρχεται σε μόλις 2%. Η έννοια της γεωγραφικής ισορροπίας, με τη μορφή που προτείνεται από τον εισηγητή, δεν είναι κατά τη γνώμη μου αρκετά σαφής και δεν μπορεί να θεωρηθεί σαφής νομική βάση για τη λήψη μέτρων για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας. Συνεπώς, δυστυχώς, δεν μπορώ να προσυπογράψω την έκθεση, παρότι πέραν αυτού του ζητήματος περιέχει πολλές πολύτιμες προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε χρήση των νέων εξουσιών του δημιουργικά και υπεύθυνα, εισάγοντας νέες ισορροπίες στην αρχιτεκτονική της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Αυτές δεν πρέπει να είναι οι ισορροπίες της Ευρώπης του χθες, αλλά οι ισορροπίες της διευρυμένης ΕΕ οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην τροπολογία 7. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει λάβει υπόψη τις περισσότερες από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της αρχής της κοινοβουλευτικής εποπτείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας αντιμετωπίστηκε περιεκτικά, και με τρόπο νομικά δεσμευτικό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, μπορεί να επιβληθεί δια νόμου. Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά σύμμαχοι της Επιτροπής, και μπορούμε να πετύχουμε μόνο με αμοιβαία εταιρική συνεργασία. Ως προς την ουσία, θα επεσήμαινα τη μελλοντική ευθύνη των αντιπροσωπειών της ΕΕ να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια δεδομένη χώρα, που περιλαμβάνει τακτικές επαφές με τους βραβευμένους με το Βραβείο Ζαχάρωφ, καθώς και με υποψήφιους βράβευσης με αυτό. Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να καταστήσουμε την ΕΥΕΔ το 2011 λειτουργική. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησή της εντός χρονικού διαστήματος δυο ετών και είμαστε έτοιμοι να προβούμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), γραπτώς.(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι κατάλληλα συντεταγμένοι κανονισμοί σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διασφαλίζουν ότι θα λειτουργεί αποτελεσματικά και παραγωγικά. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας πολύπλοκης οντότητας, η οποία ασχολείται με ένα ουσιώδη και ολοένα και σημαντικότερο τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αμελητέο έργο στην σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερα ζωτικό να διασφαλιστεί ότι το έργο της υπηρεσίας θα εξυπηρετεί την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εξαιρετικά καταρτισμένα άτομα, τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, θα στελεχώσουν τις τάξεις της, έτσι ώστε εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση του κ. Rapkay λαμβάνει υπόψη ζητήματα όπως η προαγωγή ίσων ευκαιριών για το υποεκπροσωπούμενο φύλο σε ορισμένες ομάδες καθηκόντων και η γεωγραφική ισορροπία στην πρόσληψη υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μια καλά οργανωμένη υπηρεσία, η οποία απασχολεί τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, παρέχει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τη σημασία της και να κάνει πλήρη χρήση του δυναμικού της στη διεθνή σκηνή.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς.(RO) Είμαστε στο τελικό στάδιο λήψης αποφάσεων οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υποστηρίζω έναν συμβιβασμό σχετικά με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τον δημοσιονομικό κανονισμό που θα επιτρέψει στην Ύπατη Εκπρόσωπο να έχει μια υπηρεσία έτοιμη για λειτουργία από τον προσεχή Δεκέμβριο.

Ωστόσο, αυτή η υποστήριξη δεν ισούται με την παροχή λευκής επιταγής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, που έχει επαναλάβει με αρκετές ευκαιρίες, να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη όπως η Ρουμανία, που αυτήν τη στιγμή υποεκπροσωπούνται στις δομές των εξωτερικών σχέσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου οι οποίες θα μεταφερθούν στην ΕΥΕΔ, θα εκπροσωπούνται δίκαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης. Δεν πρόκειται για άσκηση εθνικού ελέγχου επί της ΕΥΕΔ, αλλά για το συμφέρον να περιλαμβάνεται η γεωγραφική ισορροπία ως κριτήριο για την πρόσληψη προσωπικού στην εν λόγω υπηρεσία. Αυτό το κριτήριο και οι ικανότητες δεν αποκλείουν αμοιβαία το ένα το άλλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες σε αντίδραση σε σκληρά μέτρα λιτότητας έχουν παραλύσει αυτήν τη στιγμή τη Γαλλία. Αν η ήδη διογκωμένη δημόσια διοίκηση αυξάνεται ταυτόχρονα, όπως συνέβη στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να διευρύνεται παρά την ανάγκη πακέτων διάσωσης, τότε ο λαός στην Ευρώπη θα έχει απόλυτο δίκιο να είναι ενοχλημένος. Η ΕΕ έως τώρα πάντοτε υπερηφανευόταν ότι έχει λιτή διοίκηση –πράγμα το οποίο, φυσικά, δεν είναι αληθές αν λάβουμε υπόψη τους χωριστούς οργανισμούς. Πενήντα δύο γενικοί διευθυντές με πριγκηπικές μηνιαίες απολαβές ύψους 17.000 ευρώ για 30 αρχικά υπαλλήλους, 73 προαγωγές στη θέση του διευθυντή –θα μπορούσαμε εύκολα να σχηματίσουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για κατάστημα αυτοεξυπηρέτησης. Φυσικά, είναι σημαντικό για ένα υπάλληλο της ΕΥΕΔ να έχει τα κατάλληλα προσόντα. Ως προς αυτό, οι ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα, επί παραδείγματι, δεν εξυπηρετούν κανένα χρήσιμο σκοπό. Ωστόσο, όπως λέει και η παροιμία «όποιος πληρώνει τα βιολιά διαλέγει το τραγούδι», και έτσι πρέπει να προσέχουμε να μην προσβάλουμε τους καθαρούς εισφορείς. Η άρνηση να επεκταθεί η χρήση της γερμανικής ως γλώσσας εργασίας στην ΕΥΕΔ έχει ήδη δημιουργήσει κάποια διπλωματικά ρήγματα. Δεν θα ήταν καλή ιδέα να τα διευρύνουμε. Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν είναι πλέον απλά προέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή έως τώρα έχουμε επιτρέψει στους Αμερικανούς να αναμιγνύονται σε ευαίσθητα ζητήματα της ΕΕ, όπως η αναγκαστική διεύρυνση για να συμπεριληφθεί η Τουρκία, και ως εκ τούτου έχουμε παραμελήσει σημαντικούς εταίρους όπως η Ρωσία. Η παγκόσμια τάξη δεν αποτελείται πλέον μόνο από αυτές τις δυο δυνάμεις· υπάρχουν επίσης αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), γραπτώς. (EN) Καλωσορίζω με χαρά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μετά από ενδελεχείς και πολύπλοκες συζητήσεις. Είναι ένα από μακρού αναμενόμενο μέτρο προς την κατεύθυνση της παγίωσης της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ικανού παγκόσμιου παράγοντα. Ωστόσο, είμαι κάπως απογοητευμένη διότι παρότι οι διορισμοί στην ΕΥΕΔ θα γίνουν χρησιμοποιώντας ενδελεχή διαδικασία επιλογής που θα βασίζεται στα προσόντα και θα λαμβάνει υπόψη την ισορροπία μεταξύ των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία, εξακολουθεί να μην είναι εξασφαλισμένη η αναλογική εκπροσώπηση πολιτών από όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ αντλούνται ανθρώπινοι πόροι από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, ένα τρίτο από έκαστο όργανο, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια έμμεση ανισορροπία στην εν λόγω υπηρεσία. Συμφωνώ πλήρως ότι η υπηρεσία πρέπει να αποτελείται από ικανούς επαγγελματίες, αλλά είμαι περισσότερο από βέβαιη ότι υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι από αμφότερα τα φύλα και από όλα τα κράτη μέλη. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός 27 κρατών μελών που βασίζεται στην ισοτιμία πρέπει να αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι αξίες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), γραπτώς. (EN) Σήμερα συζητήθηκαν τα τελικά βήματα για την ίδρυση της ΕΥΕΔ και αύριο θα ψηφίσουμε. Υπήρξαν σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών πυλώνων της Ένωσης: του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, έτσι κάθε όργανο, ακόμη και αν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένο, διαφύλαξε τα σημαντικότερα συμφέροντά του. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η έμφαση αναπόφευκτα δόθηκε στην εθνική εκπροσώπηση των κρατών μελών στη διαδικασία στελέχωσης. Τα πράγματα δεν έγιναν καλύτερα όταν, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για να τεθούν οι κανόνες της, η διαδικασία συνεχίστηκε με αμείωτη ταχύτητα, και, κατά συνέπεια, μόνο μερικές χώρες είδαν τους εκπροσώπους τους να λαμβάνουν τις θέσεις τις οποίες ζητούσαν.

Ωστόσο, πιστεύω ότι η κυριότερη πρόκληση για τη νέα υπηρεσία έγκειται λιγότερο στη σύνθεση παρά στην ουσία: αν θέλουμε τα μέλη της ΕΥΕΔ να είναι πραγματικά Ευρωπαίοι, τότε πρέπει να τους δώσουμε να εφαρμόσουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ως προς αυτό, τόσο η πολυπολική δομή του διεθνούς συστήματος όσο και η τρέχουσα κρίση είναι σοβαρά εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε σθεναρά. Διαφορετικά, η ΕΥΕΔ θα επιδιώκει μόνο τους εθνικούς στόχους των επιμέρους κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). γραπτώς Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδείξει ως τώρα τη σαφή υποστήριξή του τόσο στην ίδρυση όσο και στην ταχύτερη έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω ότι η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε με το Συμβούλιο αναφορικά με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου είναι μία λύση ικανοποιητική για όλες τις πλευρές. Είναι χρήσιμο και αναγκαίο να έχουμε, κατά τη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου, εκθέσεις λογοδοσίας από τους επικεφαλής των Αντιπροσωπειών καθώς και τη διενέργεια ακροάσεων από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Επίσης, είναι αναγκαίο, για τον δημοσιονομικό έλεγχο, να έχει η ΕΥΕΔ τον ίδιο εσωτερικό ελεγκτή και τον ίδιο υπόλογο, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, είναι σημαντική η δέσμευση από τα κράτη μέλη για την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ στην επιβολή κάθε δημοσιονομικής ευθύνης των εκτάκτων υπαλλήλων και η αποδοχή δημιουργίας ξεχωριστών γραμμών για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ, τουλάχιστον για τις σημαντικές αποστολές. Θεωρούμε ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη θα συμβάλει αποτελεσματικά σε μία πιο διαφανή, πιο χρηστή και πιο αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού που θα χρησιμοποιούνται από την ΕΥΕΔ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου