Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0054(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0263/2010

Arutelud :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Hääletused :

PV 20/10/2010 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0368

Arutelud
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

5. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega – Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu – Komisjon; X jagu – Euroopa välisteenistus – Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  President. − Järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu järgmistel teemadel:

– Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini eelarvekontrollikomisjoni nimel esitatud raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010);

– Bernhard Rapkay õiguskomisjoni nimel esitatud raport Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muudatuste kohta (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) (A7-0288/2010);

– Roberto Gualtieri ja László Surjáni eelarvekomisjoni nimel esitatud raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 6/2010 projekti kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, III jagu – Komisjon, X jagu – Euroopa välisteenistus. (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

 
  
 

Head kolleegid, peaksin juhtima tähelepanu sellele, et mitmed meie väärikad külalised komisjonist ja nõukogust on hetkel liiklusummikus, kuid nad on teel ja peaksid mõne minuti pärast kohale jõudma.

Me oleme jõudnud lõpusirgele vaimustava õigusliku ja institutsioonidevahelise seikluse viimase osaga: neljapoolsed kõnelused põhjaliku, tõhusa, aruandekohustusliku ja ettepoole vaatava Euroopa välisteenistuse (European External Action Service, EEAS) loomise üle.

Täna arutame personalieeskirjade, finantsmääruse ja paranduseelarvega seotud õiguslikke tekste. Me hääletame nende tekstide üle homme. Tegemist on Euroopa institutsioonide kuupikkuste intensiivsete läbirääkimiste eduka tulemusega, kusjuures koostööd tehti ühise eesmärgi nimel: tagamaks, et Euroopa Liidu häält oleks kuulda ja et seda austatakse laiemal maailmaareenil. Meie siin Euroopa Parlamendis suhtusime oma kohustustesse väga tõsiselt. Võtsime seisukoha, et välissuhetes – nagu muudeski valdkondades – peavad esiplaanil olema ühenduse huvid ja meetodid.

Me ootame seda viimast täna toimuvat arutelu. Veelgi enam ootame EEASi käivitumist 1. detsembril 2010. aastal, mis on kõigest üks aasta pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, raportöör.(DE) Austatud president! Lugupeetud Olivier Chastel! Paruness Ashton! Maroš Šefčovič! Volinik Lewandowski! Head kolleegid! Ütlen omalt poolt, et suudan teenistuse töölehakkamist vaevu ära oodata, ja ma loodan, et seda saadab rahvusvaheline edu, mille eesmärgil see ka loodi.

Institutsioonid on näidanud, et nad saavad katsumustega hakkama. Parlament oli osa lahendusest. Võtsime otsused kiirelt vastu − võimalik, et mõned otsused said tehtud liiga kiiresti. Teenistus on kaardistamata territoorium − terra incognita − ning selle puhul on murtud varasemaid eelarve- ja personaliõiguse põhimõtteid. Pikas perspektiivis seab see meie teele suuri proovikivisid. Minule kui eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni liikmele jääb teenistuse hübriidne olemus alati muret tegema ning seda mitte ainult teenistuse tõhususe mõttes, vaid lihtsalt ka seetõttu, et me ei tea, kas suudame selle üle järelevalvet teostada. Rivellini-Gräßle ühisraportis proovitakse neile probleemidele lahendus leida. Me oleme üritanud saavutada parimat lahendust teenistuse, parlamendi ja meie maksumaksjate jaoks. Oleme selgitanud protsesse ja määranud kohustused. Oleme suurendanud parlamendi mõju välispoliitikas, oleme selgete teatamiskohustuste kaudu parandanud läbipaistvust ja oleme suurendanud aruandekohustuslikkust. Oleme ELi saadikutele selgeks teinud, et nad mängivad Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisel põhirolli, ning on väga oluline, et ka nende endi teenistused neile selle selgeks teevad. Me oleme raamatupidamissüsteemi ühise kasutuse abil loonud sünergia ja anname komisjoni siseaudiitorile volitused kontrollida rahaliste vahendite, mida teenistus oma töö tõhusaks tegemiseks vajab, juhtimist. Euroopa Arengufond ja selle lisamine eelarvesse on endiselt meie tegevuskavas, nagu ka nõukogule heakskiidu andmine.

Tahaksin tänada kõiki, kes tegid selle tulemuse võimalikuks: kaas- ja variraportööre, kes on kompromissi kaasallkirjastanud! Samuti tahan väljendada oma siirast tänu läbirääkimispartneritele eesistujariigist Belgiast! Nad on teinud head tööd.

Nüüd jääb veel tähtis kodutöö, mille peab ära tegema teenistus. Silmapiiril ei ole liitumise tulemusel tõhususest saavutatavat kokkuhoidu. Teenistus nägi ette 10% kokkuhoiu, mis ei ole palju, kuid juhtkonna ametite puhul oleme selle saavutamisest kaugel. Kõik räägivad sosinal Mehhiko armeest. Kui professionaalne saab teenistus olla, kui see isegi ei tea täpselt oma ülesandeid? Siiani ei ole kasutatud võimalusi määratleda ülesanded täpsemalt ning on väga tähtis selle juurde ruttu tagasi tulla. Personali liitumist tuleks pidada väga tähtsaks. Eelistatud kohtlemine, mis on siiani saanud osaks liikmesriikide diplomaatidele, annab põhjust muretsemiseks. Kui mõnele kohale avaldatakse kuulutus mitu korda ning taas kord otsitakse välja vana koloniaalmaailma kaart, siis peame teenistuse küsimust väga tõsiselt arutama. Peaksime teenistusele kinnitama, et toetame neid kriitiliseks jäädes ning et neid jälgib eelarvekontrollikomisjoni valvas silm. Soovin teenistusele edu, mida me maailmas Euroopa jaoks vajame!

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, raportöör.(IT) Austatud president! Paruness Ashton! Head kolleegid! Minu arvates on Euroopa välisteenistusele (EEAS) kohaldatava finantsmäärusega ehk – konkreetsemalt öeldes – selle uue diplomaatilise teenistuse liidu eelarve põhiprintsiipide ja -standarditega tehtud ära suurepärane töö. Lissaboni lepinguga loodud EEASis hakkavad tööle nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste personali liikmed, kes esindavad Euroopa Liitu kõigis välispoliitilistes asjades.

Esialgse ülesehituse kohaselt kannatas EEAS siiski mitmete puuduste all, mis tulenesid selle keerulisest detsentraliseeritud struktuurist, ja sellel olid tagajärjed kogu maailmas. Konkreetselt oli ebaselge sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvate eelarvete finantsjuhtimises osalejate aruandekohustus ning see oleks tõenäoliselt kaasa aidanud liidu eelarvega seotud pettuste ja korruptsiooni juhtude suurenemisele.

Kuigi Lissaboni lepingus laiendatakse parlamendi volitusi oluliselt ning nimetatakse seda ainsaks institutsiooniks, mis esindab Euroopa kodanikke, haarasid uue EEASi loomise aruteludes esmalt ohjad enda kätte komisjon ja nõukogu, kes tegid kõikvõimaliku, et järgida teenistuse ülesehituses valitsusevahelist liini, mis on vastuolus ühenduse meetodiga. Pärast pikki konsultatsioone eesistujariigi Belgia ning Euroopa Komisjoniga jõuti kokkuleppele, millega pöörati algne korraldus pea peale ning suurendati parlamendi rolli, et kaasata see Euroopa arutelu keskmesse.

Põhjapaneva tähtsusega on järgmised asjaolud. Komisjon esitab eelarveprojektile lisatava töödokumendi, milles muu seas tuuakse tervikuna välja kõik liidu välistegevuse, sealhulgas ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud haldus- ja tegevuskulud. Artiklis 1 loetletakse Euroopa Liidu institutsioonid. Kohustuste loetelud tuleb lisada komisjoni peadirektoraatide iga-aastastele tegevusaruannetele. Delegatsioonide juhid peavad koos peadirektoritega osalema vastavate parlamendikomisjonide koosolekutel. EEAS jagab Euroopa Komisjoniga audiitorit ja peaarvepidajat; see kord vaadatakse läbi 2013. aastal. Liikmesriigid võtavad kohustuse toetada täielikult liitu vastutuse jõustamisel Euroopa välisteenistuses töötava ajutise personali puhul.

Seejärel peame arutama paari tähtsat küsimust, mis tõstatatakse finantsmääruse läbivaatamisel iga kolme aasta tagant. Nende seas on institutsioonidele heakskiidu andmine ja Euroopa Sotsiaalfondi lisamine üldeelarvesse. Läbirääkimiste tulemus on hea, eriti parlamendi jaoks, sest selle keskset tähtsust on oluliselt suurendatud. Asjaolu, et määruses on loetletud kõik institutsioonid − mis tähendab, et heakskiidu andmine teistele institutsioonile on vaid aja küsimus −, on suurepärane tulemus, nagu ka asjaolu, et määruses nähakse kahele institutsioonile ette üks audiitor ja peaarvepidaja. Ma olen tehtud töö eest kõigile tänulik.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, raportöör.(DE) Austatud president! Head kolleegid! Kui ma ütlen „head kolleegid”, siis mõtlen selle all teid, paruness Ashton, Maroš Šefčovič, teie meeskonda ja nõukogu eesistujariiki, sest lõppude lõpuks oleme teinud kollegiaalset koostööd, ilma milleta ei oleks me kahtlemata jõudnud saavutatud tulemuseni.

Olen tulemusega rahul, vähemalt selles osas, mille eest mina vastutasin ja kus ma sain aru asjade üldisest seisust. Tahaksin siiski öelda, et see ei olegi nii üllatav, sest ega me alles nüüd ei alustanud. Austatud president! Teil oli väga hea idee kutsuda kohe algetapis − Broki, Verhofstadti ja Gualtieri raportite ajal − raportöörid mõttevahetuseks korrapäraselt kokku. Selle tulemusel oli asjaosalistele selge, mida hiljem on vaja teha, ja neile, kes pidid selle hilisema töö ära tegema, oli selge, mis ettevalmistavas etapis juba ära oli tehtud. Seetõttu oli küsimus peamiselt parlamendi ja nõukogu vahel Euroopa välisteenistuse asutamisega seotud kokkulepitud korralduslike tahkude kohaldamises personalieeskirjade suhtes eeskirjades hõlmatud konkreetsetes pädevusvaldkondades. Kui ma ütlen korralduslik, siis mõtlen seda, et korraldus on poliitika ja poliitika on korraldus. See on loomulikult midagi, millega me üksikasjalike läbirääkimiste käigus korduvalt kokku puutusime, sest sel hetkel oli juba selge, et keegi võib midagi tõlgendada ühtemoodi ja teised veidi teistmoodi. Usun aga, et koostöö vaimu tulemuseks oli see, et leidsime neile probleemidele väga mõistlikud lahendused.

Mida me siis tegelikult pidime tegema poliitika kohandamise seisukohalt ja mida pidime personalieeskirjades sätestama? Esiteks pidime lisama kolme personali koostisosa võrdse kohtlemise. Tahtsin seda asjaolu mainida, sest nagu teate, on Lissaboni lepingus sätestatud, et EEASi personal koosneb komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste ametnikest. Just viimatinimetatu oli mõnevõrra problemaatiline, sest see oli midagi uut. Pidime lahendama peaaegu lepitamatu vastuolu ühenduse lähenemisviisi ja valitsustevahelise lähenemisviisi vahel. Ütlematagi on selge, et nõukogu ja liikmesriigid kasutavad pigem valitsustevahelist lähenemisviisi, kuid meie eelistame ühenduse oma. Usun, et ma võin öelda, et me töötasime seejärel koos välja lahenduse. Võime selles suhtes väga rahul olla!

Mida me pidime arvestama ja mida me tõepoolest peame ka edaspidi arvestama, on sooline tasakaal ja tasakaal geograafilise päritolu mõttes. Me tahame moodsat teenistust, sealhulgas ka soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Paruness Ashton, mul on hea meel, et lisaks sellele, mis me personalieeskirjadesse kohustuslikuna lisasime, olete meile kinnitanud, et esinete veel ühe isikliku avaldusega, mis moodustab osa kogu paketist. Juba see kujutab endast märkimisväärset edasiminekut nii soolise võrdõiguslikkuse küsimuses kui ka teises, geograafilise tasakaalu küsimuses.

Meil on vaja võrdseid õiguseid ja võrdseid kohustusi ning siia kuulub lojaalsus − ja tõesti kõigi kolme koostisosa lojaalsus − kõrge esindaja institutsioonile, mida praegu kehastab paruness Ashton. Sellega pidime tegema veidi lisatööd, mis puudutas diplomaatiliste teenistuste vetoõigust seoses diplomaatilistest teenistustest pärineva personali lepingute võimaliku pikendamisega. Lahendasime siiski ka selle probleemi.

On üks küsimus, mida ei tohiks alahinnata. Leppisime ühiselt kokku, et seda ei saa personalieeskirjadesse lisada. See on tõsiasi, et uuel Euroopa diplomaatilisel teenistusel peab olema ka eristuv identiteet. Kõik, kes seal töötavad, peavad töötama sama eesmärgi nimel, mistõttu on väljaõppe ja edasise hariduse ühtne vorm väga tähtis. See oli mõnedele kaasläbirääkijatele väga oluline ja ma saan sellest aru. Ütlesin just, et me ei saanud sellega hakkama. Oli selge, et midagi sellist ei ole võimalik personalieeskirjadesse süstemaatiliselt lisada. Pean siinkohal aga taas tänama kõrget esindajat, sest mind on teavitatud, et ta tahab ka sellel teemal midagi öelda ja et ta peab seda suureks kohustuseks ning ülimalt vajalikuks ning võtab endale selle avaldusega esinedes veel ühe kohustuse, mis küll ei ole personalieeskirjade komponent, kuid annab ühise välisteenistuse tulevase töö puhul kindlust meile ja neile, kes seda eriti oluliseks peavad.

Kõike seda arvestades oleme teinud väga head tööd ning teenistus on valmis 1. detsembril kindlal alusel tööle hakkama.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, raportöör.(IT) Austatud president! Paruness Ashton! Lugupeetud volinikud! Head kolleegid! Parlament kiidab heaks Euroopa välisteenistusele (EEAS) uue eelarveosa loomise ja personali jaoks rahaliste vahendite eraldamise. Selle põhjus on see, et parlament soovib EEASi asutamist, sest Euroopal on seda hädasti vaja, kuid loomulikult ei tähenda see seda, et parlament loobub eelarveasutuse rollist arutelus selle asutuse olemuse üle, mis hakkab tegelema kriisiohjega, või arutelus personalipoliitika prioriteetide üle, mida võib näha reservist, mille jätsime 2011. aasta eelarvesse.

Määrused, mille me vastu võtame, tõhustavad Madridi lepingu tulemusi ning lähevad mõnel juhul isegi sellest kaugemale, mille eest ma tahan tänada Bernhard Rapkayd, Ingeborg Gräßlet ja Crescenzio Rivellinit. Pean tänama ka paruness Ashtonit ja Henning Christopherseni nende valmisoleku ja avatuse eest meie aruteludes.

Personalieeskirjadega tagatakse, et kogu EEASi personalil on päritolust sõltumata ühesugused õigused ja kohustused, ning nõutakse kõrgelt esindajalt geograafilise ja soolise tasakaalu tagamist. See kord on siduv ja parlament tagab selle järgimise. Samal ajal välditakse eeskirjades kvootide kasutamist, mille rakendamine ei oleks mitte üksnes raske, vaid ka vale. Finantsmäärusega tagatakse usaldatav kontrollisüsteem ning EEAS seotakse tihedalt komisjoniga.

Mul on hea meel edu üle, mis meid saatis konkreetsete eelarveridade kehtestamisel peamistele ühistele julgeoleku- ja kaitsepoliitilistele missioonidele, mis kujutab endast suurt hüpet edasi parlamendi õiguses teostada kontrolli ühise välis- ja julgeolekupoliitika üle.

Homse hääletuse tulemusel on meil EEAS, mis on tugevam, rohkem communautaire ja allub suuremale parlamendi kontrollile. Me oleme kontrolli teostamisel karmid ja nõudlikud, kuid teostame seda vastutustundlikult ja asjalikus õhkkonnas, sest me oleme kindlalt otsustanud aidata kõrget esindajat tema kolossaalses ülesandes luua Euroopa jaoks tõeline välispoliitika, mis teenib Euroopa väärtusi ja huvisid.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, raportöör.(HU) Austatud president! Mul on hea meel, et arutelu juures on nõukogu esindajad ja volinikud. 2010. aasta eelarve kavandamisel tõstatasime küsimuse diplomaatilise välisteenistuse ressurssidest. Vastus oli, et ressursside järgi puudub vajadus, kuna selle küsimuse saab lahendada eelarvevahendite ümberjagamisega. Noh, eelarvekomisjoni liikmetena me tegelikult seda ei uskunud. Tõde on kuskil vahepeal. Tõepoolest oli võimalik suurele osale kuludele leida lahendus eelarvevahendite ümberjagamise teel, kuid kahe muudatuse lisamisega tekib umbes 44 miljoni eurone lisakulu. Need lisakulud katavad enam-vähem ühe kvartali kulud, kusjuures teenistuse asutamise kulud on ikkagi 10% tasemel. Ilmselt kaetakse rahaliste vahenditega, millega homme loodetavasti nõustutakse, periood, mis on mõnevõrra pikem kui see, milleks neid tegelikult kasutatakse. See lisab või oleks võinud lisada teatavaid kohustusi, nagu summa suuruse muutmine. Meie arvates ei ole seda aga enam mõtet teha. Palju tähtsam on teenistus võimalikult ruttu tööle saada ja see, et see oleks edukas, sest Lissaboni lepingu üks olulisi sõnumeid on see, et me peame maailmas nähtavad olema.

Kuigi heitsime kõrvale aega raiskavad meetmed, sõnastame siiski oma ootused, sest eelmised raportöörid tegid sama. Ma arvan, et geograafiline tasakaal on väga tähtis teenistuse rajamiseks – kuigi me ei lisanud siduvat klauslit reservide kohta – ning ka selleks, et kogu süsteemile hoogu juurde anda. Tahaksime ka tagatist, et olemasolevaid rahalisi vahendeid kasutatakse ajaliselt proportsionaalselt ja kokkuhoidlikult, sest praegu seisame igal pool silmitsi piirangutega.

Lõpetuseks ütlen, et tahaksin teha väga selget koostööd liikmesriikide välisteenistustega ja saada neilt vastastikust abi, sest kui koostisosad on paigas, on võimalik osa ülesandeid täita riikides, milles liikmesriik ei ole esindatud, kuid Euroopa teenistus on. Sellega hoiavad sellised liikmesriigid kokku kulusid ning kindlasti paraneb koostöö õhkkond. Austatud president! Ma loodan, et parlament toetab oma häältega eelarvevahendite ümberjaotamist.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Austatud president! Tahaksin arutelu hetkeks segada, et teatada teile ja kaasparlamendiliikmetele, et eelmisel ööl ründasid kolm terroristi Tšetšeeni parlamenti, tapsid mitu turvatöötajat ning võtsid pantvange. Ka terroristid tapeti. Parlament peaks selle terrorismiakti selgesõnaliselt hukka mõistma, sest terrorismi ei saa mitte kunagi õigustada. Me avaldame perekondadele kaastunnet.

Tahtsin sellest lühikokkuvõtte teha, eriti kuna arutame sellel nädalal taas Põhja-Kaukaasia küsimust. Vabandust vahelesegamise pärast!

 
  
MPphoto
 

  President. – Tänan meie kaasparlamendiliiget Knut Fleckensteini selle teabe eest! Mõistame iseendastmõistetavalt hukka kõik terroriaktid, nagu te just ütlesite. Praegusel juhul on meie jaoks tegu eriti silmatorkava terrorismiaktiga, sest see oli suunatud parlamendi vastu. Me nõustume täielikult teie öelduga ja tunneme kaasa ohvrite peredele ja neile, kes said kannatada. Teen sellel teemal ametliku avalduse. Mind teavitati sellest alles praegu, kuid teen peagi ametliku avalduse. Tänan teid, Knut Fleckenstein, et juhtisite meie tähelepanu sellele asjaolule!

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komisjoni asepresident. – Austatud president! Tahaksin Knut Fleckenstein tänada selle eest, et ta meie tähelepanu sellele tähtsale asjale juhtis! Loomulikult mõistab ka komisjon hukka igasugused terrorismiaktid ja ma olen kindel, et ta reageerib vastavalt.

Kui te lubate mul tulla tagasi meie arutelu juurde, siis lubage mul alustuseks tänada meie raportööri Bernhard Rapkayd suurepärase töö eest, mida ta tegi, et tuua see ettepanek teie austusväärse täiskogu ette! Kiidan suurepärast koostööd, mis meil on selles keerulises küsimuses viimastel kuudel ja nädalatel olnud. Lubage mul lisada komplimendid ka variraportööridele ning õiguskomisjonile ja välisasjade komisjonile, kes on kogu selles protsessis teinud tõsist põhjalikku tööd. Viimase, kuid mitte vähemtähtsamana lubage mul tänada Cathyt, tema meeskonda ja komisjoni talitusi nende ülitõsise töö eest, mille tulemusena rajatakse EEAS loodetavasti väga lühikese ajaga!

Sel nädalal tehtava tööga saab valmis EEASi õigusliku ja eelarvelise aluse kehtestamise keeruline töö. See lähtub selle protsessi nurgakivist − EEASi otsusest − ja on sellega täielikult kooskõlas. Mul oli õnn osaleda EEASi rajamise arutelus ning mul oli au esindada komisjoni kuulsatel neljapoolsetel kõnelustel Madridis. Ma olen vahetu tunnistaja sellele, kui oluline roll oli Euroopa Parlamendi esindajatel Elmar Brokil, Guy Verhofstadtil ja Roberto Gualtieril meie intensiivse arutelu kordaminekul. Arvan, et nende osalus meie arutelusse aitas tõepoolest kaasa sellele, et meil saab EEASina olema tõeliselt mõjus ja tõhus Euroopa diplomaatiline teenistus.

Sama võib öelda teie raportööri Bernhard Rapkay töö kohta. Personalieeskirjad võivad tunduda puhtalt haldusasjana, kuid seda need ei ole. Need on hädavajalikud teenistuse töölehakkamiseks ja Euroopa huvide tõeliseks teenimiseks. Komisjon arvab, et teie raportööri Bernhard Rapkay esitatud kompromisspakett on väga hea tulemus, mida võib täielikult toetada. Minu arvates on kogu tekst tänu muudatusettepanekutele oluliselt parem.

Lubage mul esile tõsta vaid mõned ettepaneku kesksed koostisosad. Nagu teate, komplekteeritakse EEAS algetapis kolmest Lissaboni lepingus mainitud allikast, nimelt komisjon, nõukogu peasekretariaat ja liikmesriikide diplomaadid. Nõukogu ja komisjoni vastavad osakonnad viiakse üle EEASi, kusjuures neis töötava personali olemasolevad õigused on täielikult tagatud. Liikmesriikide diplomaadid saavad kandideerida väljakuulutatud vabadele ametikohtadele. Mul on hea meel teatada, et alates 1. juulist 2013. aastal saavad EEASi võrdsel alusel kandideerida teiste institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendi ametnikud.

Alalistel ametnikel ja liikmesriikide diplomaatidel on EEASis samad õigused ja kohustused ning nende suhtes kohaldatakse personalieeskirjade vajalikke sätteid, et tagada nende sõltumatus ja lojaalsus Euroopa Liidule. Liikmesriikide diplomaatidega sõlmitakse lepingud maksimaalselt kümneks aastaks. Lisaks tagavad liikmesriigid oma diplomaatidele teenistuse lõppemisel Euroopa välisteenistuses endiste õiguste viivitamatu taastamise.

Kompromiss sisaldab ka sätteid, milles väljendatakse pühendumust Euroopa välisteenistuses geograafilise ja soolise tasakaalu saavutamiseks. Olukorra vaatab 2013. aastal üle kõrge esindaja parlamendile, nõukogule ja komisjonile esitatava raportiga.

Ma tean, et mõned teist siin täiskogul soovisid, et ettepanekutes sisalduksid tõhusamad klauslid, samal ajal kui mõned olid otsustavalt vastu. Ma olen veendunud, et teie nüüd esitatud ettepanekud kujutavad endast tasakaalustatud lahendust. Selleteemalised läbirääkimised ei ole alati olnud lihtsad. Ettevalmistav protsess oli üsna keeruline, sest oli vaja konsulteerida meie personali esindajaga, kuid tõsine töö ja intensiivsed läbirääkimised on ära tasunud ning teil on täiskogu ees väga hea läbirääkimiste tulemus.

Loodan seetõttu, et Euroopa Parlament võtab homme muudatusettepanekud vastu. Lubage mul lõpetuseks kinnitada komisjoni otsustavat pühendumust EEASi takistusteta loomisele ja valmisolekut seda uut Euroopa teenistust igati toetada ja aidata. Loodan, et homme toimub siin täiskogul ajalooline hääletus, mis viib Euroopa välisteenistuse rajamiseni.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, komisjoni liige. – Austatud president! See, mida me praegu arutame, on julgustsüstiv algus pikale päevale, mille jooksul arutame aktiivselt eelarvet. Välisteenistuse käivitamiseks oli vaja muuta finantsmäärust, kuid esimest korda toimus see kooskõlas õigusliku tavamenetlusega. Sel põhjusel muudab parlament homme nõukogu määrust.

Mul on tõsiselt hea meel, et suutsime eelmise nädala kolmepoolsetel kõnelustel kokkuleppele jõuda. See näitab, et suudame Lissaboni lepingut täita. Ühtlasi võimaldas see luua Euroopa välisteenistusele usaldusväärse ja õigeaegse aluse. Ma ei taha liigselt üksikasjadesse süüvida, kuid see võimaldab luua eraldi eelarveosa, sellega tagatakse delegatsioonide juhtide optimaalne aruandekohustuslikkus ning see võimaldab komisjoni arvepidajal ja siseaudiitoril kontrollida välisteenistuse eelarveosa. See kuulub ka läbivaatamisele.

Tahaksin tänada raportööre Ingeborg Gräßlet ja Crescenzio Rivellinit nende asjaliku ja koostööalti käsitusviisi eest!

Mis puutub kuuenda eelarve muutmisesse, siis loodetavasti on eelarveasutuse mõlemal poolel nüüd võimalik eelarve ilma muudatusteta heaks kiita. See on ühtlasi eeltingimus välisteenistuse peatsele tegutsemise algusele.

Uute asesaadikute esimene koosseis on loodud, et tulla toime kohe tähelepanu vajavate lisaülesannetega, kuid 2013. aastaks on meie eesmärk täita kohustus, et 1/3 asesaadikute personalist oleks pärit liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest.

Kutsun seetõttu parlamenti üles toetama eelarvemuudatusi, mille nõukogu juba heaks on kiitnud. Tahaksin veel kord väljendada oma tänu raportööridele László Surjánile ja Roberto Gualtierile!

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident. – Austatud president! Võtan kiiresti sõna peamiselt selleks, et avaldada tõesti väga suurt tänu raportööridele Ingeborg Gräßlele, Bernhard Rapkayle ja Roberto Gualtierile selle tohutu töö eest, mida nemad ja paljud selle täiskogu liikmed on teinud, et meil oleks võimalik jõuda punkti, milles täna hommikul oleme!

Ma tean, et läbirääkimised olid mõnikord rasked ja et te olete olnud visad läbirääkijad. Ma usun, et saavutatud tulemus on hea ja selle rakendamisel peegeldub selles tõesti Lissaboni leping, kuna parlament mängib tuleviku mõttes olulist ja tähtsat rolli.

See on olnud ühine koostööüritus ja ma olen teile kõigile erakordselt tänulik tehtud töö eest! Mis kõige tähtsam, ma usun, et oleme pannud paika teenistuse aluspõhimõtted viisil, mis tagab parlamendi nõuetekohase kaasamise tulevikus, ja ma juba võtsin endale kohustused läbipaistvuse ja lähenemisviisi kohta, mida ma soovin koos parlamendiga töötades kasutada.

Ühtlasi olen selgeks teinud, et tegemist on teenistusega, mis peab peegeldama Euroopa Liidu ulatust ja sügavust. See on teenistus, mille puhul sooviksin, et selle täiskogu iga liige, iga liikmesriik ja iga komisjoni liige oleks selle üle uhke. Soovin, et Euroopa peegelduks meie personalis, ametisse nimetatavates saadikutes, kesksel kohal olevates inimestes. Teil on palju võimalusi tagada, et need kohustused saaksid täidetud, eriti 2013. aastal toimuva läbivaatamise ajal.

Ma tean ka seda, et paljud parlamendiliikmed on olnud mures selle pärast, kas suudame tagada, et meil on nõuetekohased koolitusvahendid ja -võimalused. Meil on olemas selleks õiguslik alus ja ma tahan täiskogule kinnitada, et kanname hoolt selle eest, et need, kes on pärit erinevate traditsioonidega erinevatest allikatest, tuuakse kokku, et luua tõeline Euroopa teenistus, milles jällegi peegeldub kõik see, mida on välja öeldud protsessi käigus, mis on jõudnud praegusesse punkti.

Tahan eriti tänada Eva Lichtenbergerit ja Jacek Saryusz-Wolskit töö eest, mida nad on teinud koolituse nimel. Ma tean, et meil on vaja veel väga palju arutada, ning ootan saabuvatel nädalatel ja kuudel teie ning teistega peetavaid arutelusid, kuid pühendun täielikult sellele, et koolitus oleks osa teenistuse loomisest. Räägin seda majanduslanguse taustal ja selle kliima taustal, milles teenistus luuakse, ning teil on minu täielik pühendumus, et teenistus oleks majanduslikult efektiivne.

Lõpetuseks: see võimaldab täita meie püüdlusi ja saavutada meie eesmärke maailmas. See, mida me välispoliitikas, kaubanduses ja arengus ning terrorismivastases võitluses teeme, mõjutab iga Euroopa Liidu kodanikku. See teenistus on eelkõige nende jaoks ja ma seisan Euroopa kodanike esindajate ees, et täita endale võetud kohustus tagada, et see teenistus viiks teie soovid ellu.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, nõukogu eesistuja.(FR) Austatud president! Paruness Ashton! Lugupeetud volinikud! Austatud parlamendiliikmed! Lubage mul tänada nõukogu nimel parlamendi raportööre, kes tegid väga palju jõupingutusi, töötades Euroopa välisteenistuse ellutoomise nimel erinevate teemadega: Ingeborg Gräßlet ja Crescenzio Rivellinit finantsmääruse eest, Bernhard Rapkayd personalieeskirjade eest ning Roberto Gualtierit ja László Surjánit 2010. aasta paranduseelarve projekti eest!

Madridi poliitilise kokkuleppe ja Euroopa Parlamendi 8. juulil esitatud arvamuse järel võttis üldasjade nõukogu, nagu te teate, 26. juulil vastu otsuse Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise kohta. Selle teenistuse nõuetekohaseks rajamiseks peame siiski vastu võtma kolm dokumenti, mida ma just praegu mainisin.

Erinevatel teemadel tehtud töö oli pingeline nii parlamendile kui ka komisjonile, kõrgele esindajale ja nõukogule ning igaüks on teinud jõupingutusi, et jõuda võimalikult lühikese ajaga kokkuleppele, pidades kinni kehtestatud tähtaegadest.

Saame pärast parlamendi hääletust tänasel istungil rõõmustada ja end hästi tehtud töö eest kiita, kuna jõudsime mitmetel teemadel kokkuleppele. On võimalik, et esmaspäeval, 25. oktoobril võtab üldasjade nõukogu need dokumendid poliitilisel tasandil vastu. Seega saab Euroopa välisteenistus kava kohaselt 1. detsembril tööd alustada.

Paruness Ashton, volinikud ja raportöörid kordasid täna hommikul põhimõtteliselt kõik üle. Omalt poolt piirdun sellega, et mainin selle sündmuse ajaloolist olemust, mis – toimudes üks aasta pärast Lissaboni lepingu jõustumist – kehastab ühte selle lepingu kõige olulisemat uuendust. Euroopa välisteenistuse loomisega paraneb oluliselt liidu välistegevuse järjepidevus ja nähtavus.

Loomulikult ei ole töö tehtud. See on alles algus ja see proovikivi ühtib meie ootustega, kuid ma olen veendunud, et võime olla kindlad, et kõrge esindaja paruness Ashton tegutseb energiliselt ja kindlameelselt. Igal juhul soovin talle selle ülesandega edu!

Lõpetuseks, austatud president, tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti tema pühendumuse ja tõhusa lähenemisviisi eest, mis oli selles küsimuses otsustava tähtsusega.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, välisasjade komisjoni arvamuse koostaja. – Austatud juhataja! Minu komisjon, välisasjade komisjon, teatas ülekaaluka enamusega, et on tugeva EEASi poolt.

Tugev tähendab, et see allub parlamendi demokraatlikule järelevalvele ja kontrollile. Tugeva vaste on communautaire, mis tähendab ühenduse kõigi 27 liikmesriigi esindamist, praeguse ja mitte varasema liidu geograafilise mõõte ja mitmekesisuse austamist. Pool aastat tagasi ei olnud geograafiline tasakaal teemaks. Täna aga on ja nii see jääbki ning sellele osutatakse meie resolutsiooni lõikes 7 ja artikli 6 lõikes 6. Sellel hoiab silma peal ka selle täiskogu uutest liikmesriikidest pärit 200 Euroopa Parlamendi liiget. Võrreldes algse ettepanekuga pandi palju rohkem rõhku geograafilisele tasakaalule, kuid sellest ei piisanud. Aritmeetika ei ole alati õige ning seaduseid ja geograafiat ei saa välja hääletada. Me usume, et kõik mehed ja naised on võrdsed, mitte seda, et mõned on võrdsemad kui teised. See käib ka liidu välisteenistuse kohta.

Leedi Ashton, me ootame teie meetmeid, et lõpetada praeguste uute liikmesriikide tõrjumine sellest, mis on tulevane EEAS.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, välisasjade komisjoni arvamuse koostaja.(SV) Välisasjade komisjoni raportöörina finantsmääruse küsimuses lähtusin Madridi lepingust, kuid ka asjaolust, et mõnda valdkonda oli vaja täpsustada. Küsimus on eelarve muutmises avatumaks ja läbipaistvamaks, tehes eraldised konkreetsemaks, eriti poliitiliselt tähtsate ülesannete puhul, mis seavad eelarvele suured nõudmised.

Me peame kaitsma õigust saada teavet kogukulude kohta, sealhulgas liikmesriikide osakaalu kohta. Peame kaitsma rahuldava kontrolli teostamist delegeeritud volituste käsitlemise üle, et me ei kaotaks kontrolli selle keerulise organisatsiooni üle.

See ei käi mitte ainult parlamendi mõju kohta; peaasjalikult on jutt kodanike õigusest kontrollida seda tähtsat uut teenistust, mida liit on loomas.

Me oleme sellega väga hästi hakkama saanud. See on võtnud aega ja me võitlesime selle saavutamiseks tublisti, kuid ma usun, et võime öelda ka seda, et oleme rajanud hea vundamendi, mis võimaldab Euroopa välisteenistusel tugevdada parlamendi ja kodanike täieliku ning usaldatava kontrolli all ELi rolli maailmas, ning see on tähtis.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, arengukomisjoni arvamuse koostaja.(PL) Arengukomisjoni arvamus personalieeskirjade kohta võeti vastu ühehäälselt. Arengukomisjon toetab õiguskomisjoni raporti projektis esitatud muudatusettepanekuid, eriti neid muudatusettepanekuid, millega tahetakse tagada, et Euroopa välisteenistusse personali värbamise aluseks oleks personalieeskirjades kehtestatud objektiivne ja läbipaistev menetlus ning ühenduste teiste teenistujate töötingimused. Lisaks muudavad komisjoni ettepaneku paremaks põhiraportööri Bernhard Rapkay esitatud muudatusettepanekud, millega lisatakse Euroopa välisteenistuse personali puudutavad klauslid, mis sisalduvad poliitilises kokkuleppes. Need puudutavad konkreetselt personali puhul soolist võrdõiguslikkust ja geograafilist tasakaalu ning samuti tasakaalu Euroopa Liidu institutsioonidest pärit personali ja nende vahel, kes on liikmesriikide diplomaatiliste korpuste taustaga. Loodan, et uus välisteenistus hindab arengukoostöö autonoomsust ning ei suhtu sellesse kui nn präänikusse − välispoliitika teostamise vahendisse. See oli arengukomisjoni töö tähtsaim eesmärk.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, arengukomisjoni arvamuse koostaja. (FR) Austatud juhataja! Paruness Ashton, nagu paljud teisedki, tahab minu fraktsioon, et välisteenistuse personali seas valitseks geograafilise päritolu ja soolise esindatuse puhul mingi tasakaal ning et tasakaal oleks ka suurte ja väikeste riikide vahel.

Jälle on aga platsis valitsustevahelised ristiretked ja kvoodid, kuid lõppude lõpuks tuleks kandidaate hinnata nende omaduste põhjal. Me teame, et kehtivad töölevõtmise kriteeriumid ja personalivalikud ei soodusta tasakaalu, ja nagu te ütlesite, ei ole seda nii lihtne saavutada. Kuigi igasugune tasakaalustamatus teeb mõnedele muret ja ma tunnistan, et seda isegi meie ridades, teame ka seda, et see tekitab ohu, et seda võivad ära kasutada need, kes tahavad nõrgendada teie, paruness Ashton, positsiooni ja kes ei toeta teid eelseisvates katsumustes, mida saab olema mitmeid, nagu me teame.

Seepärast ütleb minu fraktsioon otse välja, et toetab ja usaldab teid täielikult, paruness Ashton. Peame teile andma vahendid edu saavutamiseks. Välisteenistuse käivitamiseks oli viimane aeg, kuid tõsi on ka see, et kui te kahe aasta pärast tulete meie juurde suure murega oma personali jagunemise pärast, siis tekib heakskiidu andmisega väike probleem, ja kui ma ütlen, et seda peaks iga hinna eest vältima, siis mõtlen nii teile kui ka meile. Soovin teile edu!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja.(FR) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Siin me lõpuks oleme pärast mitu kuud kestnud tööd eesmärgiga seada paika Euroopa Liidu tulevase välisteenistuse aluspõhimõtted, kuid nagu mõned kaasparlamendiliikmed enne mind, tahaksin tänada raportööre nende töö kvaliteedi eest!

Kuna meil on ühine arusaam tulevikust, kus meil on tõeline Euroopa diplomaatiline teenistus, mis ei oleks mitte vaid 27 liikmesriigi diplomaatiliste teenistuste pikendus, siis on ülim tähtsus finantsmäärusel ja personalieeskirjadel, mis olid täna arutluse all ja tulevad homme hääletusele. Nendes peavad sisalduma vahendid, mis võimaldavad meil hakkama saada kahekordse katsumusega: rahvusvahelisel areenil ühel häälel rääkimine, kuid ka liidu välispoliitika järjekindluse tagamine.

Sel puhul meenub mulle, et kaubanduspoliitika ei kuulu kõrge esindaja volituste sekka, kuid endise kaubandusvolinikuna ei kahtle ma, et ta suudab alustada dialoogi, mis on vajalik, et tagada, et välispoliitikas järgitakse vastavalt Lissaboni lepingus sätestatule liidu välisteenistuse eesmärke, milleks on eeskätt jätkusuutlik areng, vaesuse kaotamine ja inimõiguste kaitse.

Viimaseks tahan rõhutada, et meie ühist poliitilist tahet mõõdetakse eraldatud eelarvevahenditega, millest sõltub meie poliitiline mõju rahvusvahelisel areenil.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, eelarvekomisjoni arvamuse koostaja.(BG) Ka mina soovin omalt poolt tänada Ingeborg Gräßlet, Crescenzio Rivellinit ja Bernhard Rapkayd selle tohutu ülesande eest, mille nad on täitnud!

Meile peab olema täiesti selge, et Euroopa diplomaatilise teenistuse loomine on keeruline poliitiline protsess, mis peab peegeldama huvide ja liikmesriikide esindatuse tasakaalu, kuid andma ka teenistusele võimaluse tegutseda tõhusalt ning muuta Euroopa rahvusvahelisel areenil juhtivaks tegutsejaks.

Ühtlasi soovin väljendada kahetsust, et Rapkay raportis ei mainita piisavalt ettepanekut geograafilise tasakaalu kohta, mida toetas välisasjade komisjoni ja eelarvekomisjoni enamus ja mis on – juhiksin sellele tähelepanu – kooskõlas Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsiooniga.

Seepärast pöördun teie poole, leedi Ashton, sest teie olete arvatavasti see isik, kellel on kõige rohkem võita kogu Euroopa Liidu motiveeritusest ja energiast. Ma julgen isegi uskuda, et leiate viisi, kuidas tagada, et see geograafiline tasakaal saaks teie teenistuses piisavalt kajastatud. Soovin teile edu!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, eelarvekontrollikomisjoni arvamuse koostaja.(HU) Kiidan eelarvekontrollikomisjoni nimel uue organi asutamise heaks, mis kujutab endast ühte kõige tähtsamat näidet Lissaboni lepingu praktilisest ülevõtmisest. Loomulikult on uuele organile vaja eelarvet. Eelarve- ja finantsvastutuse seisukohalt on vähemalt sama tähtis määratleda eelarvepõhimõtted ja finantseeskirjad ning neid järgida. Oleme minevikus seda välissuhete peadirektoraadiga arutanud, mistõttu tahaksin seda küsimust eriliselt rõhutada. Väga tähtis on kehtestada asjakohased korralduslikud ja tegevuseeskirjad. Tähtis on meeles pidada, et vältida tuleb ülesannete, funktsioonide ja ressursside dubleerimist ning et kulutuste tõhususe tagamiseks tuleb kaaluda kõiki valikuvõimalusi. Läbipaistev ja lihtne organisatsiooni ülesehitus ja ressursside juhtimine tagab, et uus organisatsioon töötab tõhusalt.

Liikmed on ELi institutsioonide, liikmesriikide ja vastuvõtjariigi asjatundjad. Eriti tähtis on, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide töötajatest koosnevas organis valitseks selles suhtes täielik võrdsus. Seetõttu peame tähtsaks väljaõpet ja väga tähtis on, et valiku põhimõtted ja tavad põhineksid ühtsel korral ja ühtsetel nõudmistel. Eelarvekomisjon hakkab seda igal aastal kontrollima.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, eelarvekontrollikomisjoni arvamuse koostaja.(LT) Tahaksin tänada kõiki kaasraportööre, kelle professionaalsus tähendas seda, et me suutsime suhteliselt kiiresti jõuda Euroopa Liidu institutsioonide vahel kokkuleppele ja kehtestada Euroopa välisteenistuse rajamiseks kindlad aluspõhimõtted. Ma ei kahtle, et EEASi tegevus muutub aina tõhusamaks ning aitab kaasa kõrgetasemelise Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika kujundamisele ning Euroopa Liidu rolli tugevdamisele maailmaareenil. EEASi toimimine peab vastama tõhusa ja mõjusa finantsjuhtimise põhimõtetele. Tänavu eraldasime EEASile lisaks 9,5 miljonit eurot, kuid tegelikke kulusid saab hinnata pärast esimest tegutsemisaastat, kui Euroopa Parlamendile esitatakse aruanne kõigi EEASi tööga seotud kulude kohta. Euroopa Parlament mängib EEASi toimimises vastutustundlikku rolli, et tagada EEASi raha tõhus kasutamine ning kanda hoolt, et Euroopa Liidu maksumaksjate raha abil tekib ühenduse poliitika ja selle inimeste jaoks reaalne lisaväärtus.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, fraktsiooni PPE nimel.(PL) Ma olen kindel, et mitte keegi siin täiskogul ei kahtle, et Euroopa välisteenistus hakkab liidu töös tähtsat rolli mängima. Oleme oma viimaste kuude töös keskendunud sellele, et tagada, et teenistusel oleks õige juriidiline alus ja asjakohased vahendid, mis teeksid võimalikuks selle tulevase töö tõhususe. Me oleme töötanud ajasurve all ja läbirääkimised on sageli olnud rasked. Saavutasime nõukogu ja komisjoniga paljudes küsimustes kokkulepped ning ma loodan, et leitud kompromisside lõpptulemus on hea. Õiguskomisjoni ülesanne oli teha personalieeskirjade kohta uue teenistuse vajadustele vastavad muudatusettepanekud, millega ühtlasi tagatakse selle sõltumatus ja heatasemeline töö. Ma usun, et eile õhtul õiguskomisjoni koosolekul vastu võetud muudatusettepanekud tagavad selle, ehkki ma isiklikult ei ole nendega täielikult rahul ja seda konkreetselt ühes küsimuses. Ma arvan, et sageli rõhutatava geograafilise tasakaalu küsimuse oleks saanud palju paremini lahendada. Loomulikult kiidan heaks kõrge esindaja avaldused selle kohta, et ta pöörab erilist tähelepanu sellele, et kindlustada, et teenistuses osaleksid kõigi liikmesriikide kodanikud, ja ma kiidan ühtlasi heaks ka klausli, et 2013. aastal tuleb esitada aruanne, milles kõrge esindaja annab teenistuse töö kohta teavet.

Liidu diplomaatia peab olema Euroopa Liidu diplomaatia ja tõde on selles, et teenistuse personali kodakondsus ei tohiks erilist rolli mängida. See, kust me pärit oleme ja kus meie juured on, vormib aga meie maailmavaadet ja mõjutab oluliselt seda, kuidas me tajume meid ümbritsevat maailma. On tõsiasi, et liidus on ikka veel liikmesriike, mis on kõigis institutsioonides alaesindatud. Kui tahetakse, et Euroopa oleks ühinenud mitmekesisuses, on vaja anda Euroopale võimalus selle mitmekesisuse nagu kord ja kohus säilitamiseks ja väljendamiseks. See oli see, mida me tegelikult oma geograafilise tasakaalu aruteludes käsitlesime, mitte liikmesriikidele fikseeritud kvootide tagamine, nagu mõned ekslikult arvavad ja aru said. Tänan raportööre hea koostöö eest ja minu soov leedi Ashtonile on, et ta suudaks meie jõupingutusi oma töös hästi ära kasutada!

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, fraktsiooni S&D nimel.(DE) Austatud juhataja! Tahaksin kõigepealt väljendada siirast tänu raportööridele suurepärase töö eest, mida nad on teinud, ja kompromisside eest, millele on jõutud! Loomulikult ei ole kõik veel rahul ja ma ka mõistan nende muresid, eriti mis puudutab geograafilist tasakaalu. Ma võin aga Jacek Saryusz-Wolskile kinnitada, et me kõik − mitte ainult selle täiskogu uued liikmed − peame tagama, et saavutame parema geograafilise tasakaalu, ja et me kõik − mitte ainult naised − peame tagama, et me saavutame hea soolise tasakaalu. See on vajalik ja ma suhtun lubadustesse tõsiselt. Avaldame kindlasti survet, et need küsimused ellu viidaks.

Peaasjalikult on küsimus Euroopa Liidule parima kvaliteediga ühise teenuse osutamisest. Ma ei näe siin vastuolu. Vastupidi, kõik tuleb taandada ühisele nimetajale, sest praegu on aeg tegutseda; praegu on ka aeg näidata oma pühendumust Euroopa Liidu rahvusvahelisel tasandil tegutsemisele. Iraanis on kõrge esindaja juba liidrirolli üle võtnud ning on väga tähtis, et saavutaksime seal hea tulemuse. Lähis-Idas ei ole meie jaoks tähtis ainult rahaliste vahenditega toetamine, vaid ka asjadesse sekkumine, ning me peaksime seda tegema lahendamist vajavat probleemi silmas pidades ja mitte lihtsalt prestiiži pärast. Venemaa puhul peame tagama, et meie suhted oleksid pragmaatilised, kuid põhineksid siiski meie väärtustel, ja eriti selle, et me tegutseksime meie ühiste naabrite huvides. Me peame Ameerika Ühendriikidega pidama läbirääkimisi võrdsel alusel. Probleemide korral peame otsima lahendust avatult, et saaksime ühiselt Ameerika Ühendriikidega võidelda terrorismi vastu ja kujundada ümber globaliseerimine. Hiina on uus esilekerkiv suurriik ja me ei taha seda takistada, kuid oleme natsionalismi vastu, mis on eriti just selles piirkonnas Aasias võtmas agressiivsuse kuju. Me tahame Hiinat kaasata paremini rahvusvahelisesse kogukonda, sealhulgas rahvusvahelistesse institutsioonidesse.

Ka kõrge esindaja jaoks on see kindlasti üks tähtsamaid lahendamist vajavaid küsimusi, nimelt tagada, et saavutaksime ka uutes rahvusvahelistes mitmepoolsetes institutsioonides asjakohase regulatsiooni ning mõju ja võimu uue jagunemise, kus Euroopa Liit ei oleks piiratud, vaid kus aktsepteeritakse asjaolu, et maailmaareenil on tekkinud uued osalised. Diplomaatilise teenistuse jaoks on need kõik väga suured ülesanded ja kõrge esindaja vajab meie täielikku toetust. Eesistujariik Belgia − teiste sõnadega teie, Olivier Chastel − lubas äsja, et toetab kõrget esindajat. See lubadus on hea, nagu ka tänusõnad, kuid ma loodan, et välisministrid tunnistavad ka asjaolu, et ei ole mõistlik meid üksteise vastu ässitada, vaid et on olemas ainult üks valik, milleks on see, et välisministritel, kõrgel esindajal ja meil siin parlamendis on võimalik esindada ühiselt Euroopat välismaailma ees.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel.(SV) Lubage mul kõigepealt avaldada tänu suurepärase koostöövaimu eest, mida me kõik tunnetasime selles väga tähtsas küsimuses töötamise ajal!

Nüüd, kus rajatakse meie ühine Euroopa välisteenistus, ei seisa paruness Ashtoni ees kindlasti lihtne ülesanne. Parlament on aga koos nõukogu ja komisjoniga kehtestanud tõhusa esindusorganisatsiooni aluspõhimõtted, nii et sellel on tõepoolest võimalik esindada kogu maailmas Euroopat ja selle väärtusi.

ELi jõud on selle mitmekesisuses. Euroopa Liit koosneb erineva tausta, oskuste ja kogemustega inimestest. Kõigist meie liikmesriikidest värvatud mehi ja naisi kasutava välisteenistuse loomisega kasutame ühtlasi ära Euroopa suurimat jõudu ja ressurssi. Samal ajal ei tohi olla mingit kahtlust, et uue välisteenistuse ametikohtade täitmisel on otsustava kaaluga oskused ja kvalifikatsioon.

Euroopa Liidul on tore juhtlause: ühinenud mitmekesisuses. Nendes sõnades sisalduvad kohustused ja neil on sügav mõte. Ma loodan, et paruness Ashtoni juhtimisel kujuneb välisteenistusest tõeliselt euroopalik teenistus, mis esindab meie kõigi liikmesriikide kodanikke, nii naisi kui ka mehi. Selge on, et need, kes hakkavad meie ühises välisteenistuses tööle, tuleb välja õpetada, et nad esindaksid kogu liitu. Soovin paruness Ashtonile kogu südamest edu selles tähtsas töös!

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Austatud juhataja! Tahaksin tänada kõiki asjaosalisi selle eest, kuidas oleme seda teinud ja kuhu me täna jõudnud oleme! Me oleme päästnud ühenduse meetodi ja arengupõhimõtted. Me oleme tõhustanud demokraatlikku kontrolli, eriti ühise välis- ja julgeolekupoliitika üle. Me oleme kehtestanud kaasava teenistuse aluspõhimõtted, mis lähtuvad võrdsusest ja esprit de corps’ist. Tänan teid, leedi Ashton, et mainisite oma ennetavates meetmetes soolise võrdõiguslikkuse ja geograafilise tasakaalu teemal koolitusmeetmeid! Tahaksin tänada kõiki siin täiskogul, leedi Ashtonit ja eesistujariiki.

Kas oleme loonud moodsa teenistuse, mis on midagi enamat kui lihtsalt 28. rahvuslik diplomaatiline teenistus? Mis on Euroopa välisteenistuse lisaväärtus?

Ma arvan, et mäng alles käib. Peaasjalikult on vaja tõhusat koordineeerimist poliitiliste valdkondade vahel. Ma tahan, et selle saavutamiseks pandaks paika struktuurid.

Teiseks peame tõhustama kriisiohjet ja konfliktide ennetamist. See võib olla Euroopa Liidu antav lisaväärtus. See sõltub nn asjakohase struktuuri elluviimisest ja sellest, kuidas kasutame uusi ametikohti ning ametikohti, mis luuakse nõukogu ja komisjoni sünergia tulemusel. Samal teemal: kas me vajame rohkem asesaadikuid? Või ei ole see teie roll, leedi Ashton, saata SMSe? Me elame 21. sajandil. Endiste diplomaatide roll kuulub 19. sajandisse. Kas me ei peaks arutama selle üle, kas meil tõesti on neid inimesi vaja ja milleks me neid vajame?

Loodan, et teie asutamiskava ja teie personaliprioriteedid peegeldavad prioriteete, nagu lubatud, ja et te panete teenistuse tõepoolest lisaväärtust andma − see on midagi, mida ei ole igas rahvuslikus diplomaatilises teenistuses ja mida nad ei saa teha. Meie jaoks on kaks prioriteeti: konfliktide ennetamine ja tsiviilkriiside ohje. Näiteks võiksite luua vahendusüksuse.

Inimõiguste puhul tahame, et teenistus oleks tugev ja et ta suudaks neid kaitsta kõrgeimal tasemel. Sooline võrdõiguslikkus ei piirdu personalivalikutega. See on ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ning missioonidele ja mandaatidele suure tähtsuse omistamine. Ma arvan, et selles suhtes oleks hea mõte saada ülevaade lõpetatud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidest ning need läbi vaadata, et te saaksite oma teenistuse tuleviku huvides minevikust õppida, leedi Ashton. Ma usun, et see viiks meid kõiki edasi.

Soovin kõigile edu ja olen valmis tulevikus jälle tõhusat koostööd tegema!

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, fraktsiooni ECR nimel.(PL) Liit on 27 riigi ühendus ja see asjaolu peaks kajastuma ka selle institutsiooni struktuuris, mis Euroopa Liitu väliselt esindama hakkab. Me ei tohi jätta muljet, et mõnda riiki uue teenistuse loomisel ei tunnustata. Teenistus peaks peegeldama Euroopa kultuurilist rikkust ja eri rahvuslikke traditsioone, sealhulgas ka diplomaatia valdkonnas. Seetõttu on rühm Euroopa Parlamendi liikmeid, mina nende seas, ette valmistanud muudatusettepaneku, milles sätestatakse geograafilise tasakaalu teguri juurutamine. See tähendab, et kui leitakse, et konkursil väljasõelutud kandidaatidel on sarnased pädevused, siis peaks ametissenimetamisel olema otsustavaks teguriks geograafiline kriteerium. Seega ei ole tegemist jäiga lahendusega, mis kehtestab tulevasele teenistusele personali värbamisel seda tüüpi geograafilised kriteeriumid, vaid paindliku lisavõimalusega. Sellise klausli vastuvõtmisel väheneks praegune ebaproportsionaalsus ja see võimaldaks meil aja jooksul tagada parema esindatuse. Tahaksin rõhutada, et pakutud lahenduses on säilitatud keskne pädevuse kriteerium, mis on väga oluline nende jaoks, kes need meetmed välja töötasid.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (ES) Austatud juhataja! Kuna see on täna meie fraktsiooni liikme esimene sõnavõtt, siis lubage mul Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni nimel alustuseks öelda, et me toetame Prantsuse töölisi, kes on kuulutanud välja üldstreigi president Sarkozy ühiskonnavastaste meetmete vastu.

Parlamendi president mainis oma avakõnes nõukogu esindajate hilinemise põhjust, milleks on takistused. Takistusi on mitmeid, aga see on üldstreik ja ma loodan, et seda saadab täielik edu, mille tulemusel kogu Euroopas ühiskonnavastane poliitika heaks tehakse.

Tahaksin tänada oma kaasparlamendiliikmeid tehtud töö eest, kuid teatada neile, et kahjuks jääb meie fraktsioon homme erapooletuks! Me ei hääleta vastu, kuid me ei saa hääletada poolt, sest meie arvates ei ole tulemus see, mida me saavutada tahtsime. Mida me tahtsime, oli selle täiskogu üldine kontroll välisteenistuse üle. Loomulikult ei osutunud võimalikuks struktuuri muuta, sest see ei olnud arutlusel, aga meid ei veena see struktuur, mis hakkab vastutama julgeoleku- ja välispoliitika eest.

Oleme liikmesriikide parlamentides maha pidanud väga olulise demokraatliku lahingu − vähemalt tegime seda meie parlamendis − julgeoleku küsimuses, et saavutada selle üle täielik kontroll, nii et isegi sõjaväe ümberpaigutamine välismaal alluks täielikult parlamendi kontrollile.

Seega oleme sellisest kontrollist veel väga kaugel ja loetletud põhjustel ei kavatse me homme poolt hääletada. Igal juhul tahaksin lõpetuseks teid tehtud töö eest tänada!

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, fraktsiooni EFD nimel.(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Uue diplomaatilise teenistuse struktuuri määratlemisel ei tohi me korrata minevikus tehtud vigu, vaid peame seadma eesmärgiks kujundada lihtne väikeste kuludega ja eelkõige tõhus asutus. Euroopa poliitika tööriist − ja ma rõhutan sõna „Euroopa” − ei tohi valida personali geograafilise päritolu ega soo alusel, vaid peab seda tegema kvaliteedi alusel.

Ma olen nõus, et liikmesriigid peaksid olema uue teenistuse struktuuris esindatud ning et naiste suur osakaal oleks kohane. Need põhimõtted ei tohiks aga seista kõrgemal pädevuse ja kutsealase võimekuse kriteeriumidest. Selle asemel peame rangelt ja ilma diskrimineerimiseta tagama kõigi jaoks nendele ametikohtadele juurdepääsu.

Mis puutub koolitusse, siis on olemas sellised kohad nagu Firenzes asuv Euroopa Ülikooli Instituut, mis suudavad pakkuda suurepärast väljaõpet. Arvan seetõttu, et idee luua täiesti uus Euroopa diplomaatide akadeemia on sobimatu ja kulukas.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Euroopa riikide huvide tõhusamaks esindamiseks rahvusvahelisel areenil tuleb välispoliitilisi meetmeid eelnevalt arutada ja siis neist ühel häälel välismaailmale teatada. Üritame Euroopa välisteenistusega liidu välispoliitilised vahendid järjepidevasse raamistikku koondada. Juba olemasolevad ressursid liidetakse ühte ning neile lisatakse uusi ressursse, et pilt oleks täielik.

Nagu meie kaasparlamendiliikmete raportis on sedastatud, on selle struktuuri uuenduslikku olemust arvestades vaja kohaldada läbipaistvuse ning eelarve- ja finantsvastutuse teemal kaugeleulatuvaid sätteid. Vajame üksikasjalikku ülevaadet EEASi ülesannetest ja selle personalist.

Euroopa Parlamendi eelarvesõltumatuse EEASile laiendamiseks on vaja teenistus lisada komisjoni struktuuri ning Euroopa Parlamendile kui eelarveasutusele tuleb anda kogu teave, mis võimaldaks tal tõhusalt raamatupidamist kontrollida. Nõukogule heakskiidu andmine jääb meie tegevuskavva.

EEAS saab oma nime kanda ainult juhul, kui kõik liikmesriigid on seal õiglaselt esindatud. Teisest küljest tuleb loomulikult esikohale seada kandidaatide kvalifikatsioon. See viib mind naiste esindatuse proportsiooni juurde. See on minu arust liiga väike ja ma kutsun üles otsima nendele ametikohtadele kvalifitseeritud naisi! Nad on olemas.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Frank Sinatrat kutsuti Hääleks. Mis oleks ta olnud aga ilma orkestrita? Teie, paruness Ashton, olete nüüd Euroopa hääl ja saate endale välisteenistuse kujul suurepärase orkestri. Ma loodan, et kasutate seda orkestrit, et tõsta Euroopa hääl esiplaanile ja kaitsta meie huve. Kuna Euroopa esimene prioriteet on kaitsta rahu Euroopas, on rahvusvaheliste katsumuste seas − alates energiakindlusest kuni terrorismivastase võitluse, globaliseerumise ja palju muuni välja − teine suur ülesanne kaitsta maailmas Euroopa huvisid. Teie ja teenistus mängite sel puhul erilist rolli, mistõttu sõltub meie kodanike huvides toimuv edasiminek suuresti teie ja teie orkestri tööst.

Meil õnnestus selle protsessi käigus suurendada parlamendi koostööd, kontrolli ja õigust teabele, sealhulgas eelarve valdkonnas. Meil õnnestus kaitsta ühenduse poliitika ühenduse olemust ning tagada, et ühenduse ametnikud peavad moodustama üle 60% personalist. Ma olen kindel, et erinevalt nõukogust suutsime kehtestada parema geograafilise tasakaalu ja soolise võrdsuse. Seda ei teinud valitsused, vaid meie tegime nende töö ära. Pealegi, kui see on nüüd õiguslikult siduvaks saanud – ja 2013. aastal peab toimuma läbivaatamine –, on see täiskogu jaoks suurepärane saavutus: hea kompromiss, millele me institutsioonidega jõudsime.

Ka meie peame seda vahendit järgima. Me teeme seda vajaliku paindlikkusega, kuid avaldame ka survet, et tagada, et teil, paruness Ashton, oleks oma ülesande täitmisel võimalik edu saavutada. Teil on selleks meie toetus, kuid võite olla kindel ka meie kriitikas, kui me ei ole teiega nõus, sest ma usun, et saame selles küsimuses koos töötada ainult siis, kui meie kodanikel on tulevikku.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). – Austatud juhataja! Ilma kaugeleulatuva nägemuseta selle kohta, kuidas tuleb meie ühiseid huvisid globaalsel tasandil väljaspool liidu piire edendada, ei saa olla edukalt ühinenud Euroopat.

See nägemus ei püsi, kui ei ole sihiteadlikku, aruandekohustuslikku, tõhusat ja ühenduse õigustikule vastavat välisteenistust. See teenistus ei hakka tõhusalt toimima, kui sellel puudub tugevate külgede alusel värvatud personal.

Ma usun, et enamik meist nõustub nende põhimõtetega. Probleem on siiski detailides. Ja just need detailid on muutnud raporti, mis pidi olema tehniline, kirgliku poliitilise debati allikaks, mis on tekitanud meie seas suure lõhenemise ohu.

Valima ei pea ühenduse õigustikust kinnipidamise ja valitsustevahelise joone pooldamise vahel, tugevate külgede ja kvootide, vanade ja uute liikmesriikide vahel. Õigustikust kinnipidamise triumf nõuab, et viimse kui ühe liikmesriigi viimne kui üks kodanik tunneks, et teda koheldakse tema tugevate külgede alusel õiglaselt.

Tugevate külgede kriteeriumi triumfi tuleb proovile panna personalivaliku tulemuste tasakaaluga, kuna ma usun, et jumal jagas tugevaid ja nõrku külgi võrdselt meestele ja naistele, vanadele ja noortele, väikestele ja suurtele, nõrkadele ja tugevatele, lääneeurooplastele ja idaeurooplastele.

Tõsi on, et mõned meie liidus − enamasti, kuid mitte ainult uued liikmed − tunnevad, et neid diskrimineeritakse. Isegi kui see tunne on vale, peame sellesse austuse ja hoolitsusega suhtuma, sest meie ühtsus on kõige tähtsam.

Kahtluse alla ei seata mitte kriteeriumid, vaid piisavate tagatiste puudumine selle kohta, et neid nõuetekohaselt tõhustatakse, ja ilmse tasakaalu puudumise korrigeerimiseks mõeldud meetmete puudumine.

Võin ainult loota, et kõrge esindaja parandab tasakaalu puudumise selles protsessis, mis ilmselt selliseid tundeid toitis, ning loodan ka seda, et tulevane Euroopa diplomaatide akadeemia – või midagi sarnast – aitab meil luua Euroopas diplomaatide korpuse, kes on pädevad ning lojaalsed meie ühistele huvidele ja Euroopa institutsioonidele.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Austatud juhataja! Me ei tohi selles arutelus, milles keskendume põhiliselt Euroopa välisteenistuse (EEAS) järelevalvele ja korraldusele, unustada selle teenistuse üldist huvi − mis lõppude lõpuks on suurepärane. See võib osutuda üheks kõige suuremaks sammuks tõeliselt euroopaliku välispoliitika suunas.

Isegi minu kodumaal, mis ma kardan, et on hakanud aina enam sissepoole vaatama, on uues koalitsioonilepingus mainitud ülesannete üleandmist uuele EEASile. Väidetavasti on see siiani puudutanud ainult konsulaarülesandeid, kuid ma olen veendunud, et peagi saadakse aru, et ka muid diplomaatilisi ülesandeid on kõige parem täita Euroopa tasandil.

Austatud juhataja! Täna keskendume konkreetselt EEASi finants- ja korralduslikule küljele, mis on oluline tahk. Teenistus ei suuda täielikult tegutsema hakata seni, kuni ei ole tagatud piisav läbipaistvus ja finantsvastutus. Mul on seetõttu väga hea meel, et institutsioonid on saavutanud kokkuleppe asjad tõesti käima lükata. See sattus ohtu, kui parlament oma väga üksikasjalikud nõudmised esitas. Meie, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide liidu fraktsioon, olime tõesti mõneti nende vastu.

Tahaksin sellegipoolest raportööre tänada! Kokku on pandud hea pakett, mida minu fraktsioon täielikult toetab. Ma loodan üle kõige, et pärast homset hääletust võimaldab see pakett teenistusel väga kiiresti tööle hakata.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Austatud juhataja! Hübriidse sui generis EEASi loomist on iseloomustanud pikk arutelu, kuid kõrge esindaja Ashton väärib kiitust konsensuse saavutamise eest edasiminekuks ja seda ajal, mil eurotsooni kriis on Euroopa juhtide tähelepanu kõrvale juhtinud. Briti konservatiivid olid teenistuse loomise vastu, sest kartsid, et sellega õõnestatakse Briti õigust teha iseseisvat välispoliitikat. Nüüd, kui teenistusest on saanud poliitiline reaalsus, tegutseme asjalikult, et tagada, et Briti huvisid tõepoolest edendatakse ja kaitstakse.

Üks viis on teha lobitööd, et täita teenistuse ametikohad Briti euroametnike ja välisministeeriumi diplomaatidega, sest üllataval kombel on Ühendkuningriik ELi institutsioonides alaesindatud. Ehkki uus teenistus peab esindama ELi 27 liikmesriiki, tuleb aluseks siiski võtta esmajoones inimeste tugevad küljed.

Lõpetuseks: liikmesriigid kärbivad väga oluliselt avaliku sektori kulusid. EL peab suhtuma tundlikult kokkuhoidmise vajadusse, eriti EEASi eelarve puhul. Selleks et Euroopa välisteenistus võidaks ja säilitaks kõigi Euroopa kodanike usalduse ja heakskiidu, on eelarve neutraalsus ülitähtis.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Loodav Euroopa välisteenistus (EEAS) kujutab endast täiesti uut vahendit Euroopa Liidu välispoliitika institutsionaliseerimisel. Praegu näen selle protsessi puhul kahte põhilist probleemi.

Esiteks on selge, et välis- ja julgeolekupoliitika on osa liikmesriikide suveräänsusest. Põhimõttelise tähtsusega küsimuste otsustamisel kehtib endiselt vetoõigus ja seega ei ole selliste oluliste otsuste puhul, nagu sekkumine Iraagi sõtta või Kosovo lahkulöömine, Euroopa Liidu välispoliitikat eksisteerinud. Loodud välisteenistuse tegevuskava on seega oluliselt väiksem ja oluliste poliitiliste otsuste puhul saab ta ainult toetada üksikute riikide otsuseid või olla üldse vait.

Tüliallikas on diplomaatilise teenistuse koosseis ning olemasoleva teabe kohaselt on uute liikmesriikide roll selle meeskonna valikus tähelepanuta jäetud, kui pehmelt öelda.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). – Austatud juhataja! Kuigi Euroopa välisteenistuse ideed ei ole Euroopas kunagi eriti toetatud, suutsid ELi bürokraadid selle siiski maha müüa, väites, et see ei mõjuta eelarvet.

Nüüd oleme aru saanud, et see mõjutab eelarvet ja et see läheb algselt kavandatud 441 miljonist eurost 34 miljoni euro võrra kallimaks. Ja see lahknevus ilmneb isegi enne teenistuse täielikku töölehakkamist.

Finantsmääruse raportis nõutakse, et komisjoni peaarvepidaja ja komisjoni siseaudiitor täidaksid EEASis oma vastavaid rolle, kuid Madridis lepiti kokku, et EEAS on eraldiseisev institutsioon, millel on oma finants- ja auditijuhid. Tundub, et juunis Madridis tehtud kokkulepped ei ole kivisse raiutud. EEASi struktuur tekitab meis nüüd segadust.

Lissaboni lepingu uuenduse elluviimine paistab toimuvat üsna häbiväärselt, kuid pean ütlema, et see ei üllata mind. Nagu alati, on see maksumaksja, kes selle nõndanimetatud tõhustamise kinni peab maksma.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Austatud juhataja! Kui kurb, isegi traagiline päev! Me arutame paruness Ashtoni uue Euroopa välisteenistuse (EEAS) rahastamist. Hollandlastele ei antud kunagi võimalust väljendada oma arvamust Lissaboni lepingu kohta ja nüüd pressitakse meile peale see EEAS, mis neelab miljoneid. See on demokraatia solvang.

EEAS läheb meile üksnes sellel aasta täiendavalt maksma miljoneid eurosid ja sama kordub järgmisel aastal. Eurokraatide poliitiline hobi võib raha maksta, kuid jätab meile tühjad pihud. Las olla täiesti selge, et Hollandi Vabaduspartei (PVV) ei toeta iialgi, mitte mingitel tingimustel seda Euroopa Liidu võlvkeldrites sündinud koletist! Ütleme ei EEASile, ei Euroopa üliriigile ning jah tõelisele vabadusele ja demokraatiale, mida kujundavad suveräänsed liikmesriigid ise.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Head kolleegid! Euroopa välisteenistuse struktuuri arutades ei tohi me vältida ega tühiseks pidada küsimust personali õigest geograafilisest tasakaalust. Hetkel on töötajate arv nn vana viieteistkümne sekka kuuluvatest riikidest oluliselt ja ebaproportsionaalselt suurem kui uutest liikidest pärit töötajate arv. Ma esitan mõned arvud: enne viimast saadikute nimetamist oli 115 saadikust vaid kaks riikidest, mis ühinesid liiduga 2004. aastal või hiljem. Hiljuti ametisse nimetatud 29 saadikust oli ainult neli uutest liikmesriikidest.

Me ei tohi lubada sellisel jagunemisel saada tulevase välisteenistuse töös reegliks! Õige geograafilise esindatuseta ei saa me rajada tugevat välisteenistust, mis tegutseb tõhusalt meie kõigi huvides. Samuti ei saa me sellise teenistuse üle olla uhked, nagu ütles kõrge esindaja leedi Ashton. Ma olen veendunud, et üleminekuperiood, mille jooksul suurendatakse järk-järgult uute liikmesriikide ebaproportsionaalselt madalat esindatust, võimaldaks meil mõjusalt ja tõhusalt liikuda olukorra suunas, kus saame saavutada oma eesmärgi, milleks on edendada Euroopa Liitu kui peamist jõudu rahvusvahelisel areenil.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Tänane istungjärk on meie parlamendis viimane, kus saame arutada Euroopa välisteenistuse struktuuri, rahastamist ja üldist tegutsemisraamistikku. Alates homsest, kui peame langetama lõpliku otsuse, ootame reaalseid tulemusi. Isegi tänase arutelu edasi arenedes jään veendumusele, et Euroopa Parlament on Euroopa institutsioon, mis aitab ja julgustab uut teenistust ning edastab sellele oma ideed, nii et see oleks tõesti tõhus ja kujundaks edukalt Euroopa Liidu aktiivsemat ja nähtavamat rolli rahvusvahelisel areenil.

Tegelikult on Euroopa välisteenistus arvatavasti Lissaboni lepingu kõige nähtavam tulemus. Kõik me, kes me seda lepingut toetasime, tahame, et ka teenistustest saaks eduprojekt.

Lubage mul teile öelda, leedi Ashton, et te olete pärinud tasakaalust äärmiselt väljas administratsiooni ning kahjuks on läinud nii, et peamine kriitika oli suunatud mingit moodi teie vastu. Tõepoolest, selle aasta algusest ehk alates ajast, mil olete olnud kõrge esindaja ja asepresident, on ainult üks Euroopa Liidu delegatsiooni juht olnud uuest liikmesriigist.

Tahan lausa vastu vaielda arusaamale, et kvalifikatsiooni ja geograafilise tasakaalu vahel on vastuolu. Vastupidi, usun, et geograafiline tasakaal käib käsikäes kõrgema kvalifikatsiooniga. Seepärast loodame, et edaspidi täidate endale võetud kohustused.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Austatud juhataja! Euroopa välisteenistus on üks kõige tähtsamaid otsuseid Lissaboni lepingus. Jääb vaid kuus nädalat hetkeni, mil paruness Ashton ei ole enam peamiselt minister, kes vastutab ELi välisministeeriumi rajamise eest; selle asemel saab temast Euroopa välisminister – ja see on hea. See juhtub 1. detsembril ja me soovime teile selles igas mõttes edu!

Meil on olnud palju arutelusid ja oleme saavutanud palju. See oli viljakas poliitiline lahing. Vana välis- ja julgeolekupoliitikaga seostatav demokraatia puudumine on kaotatud, aruandekohustuslikkust on suurendatud ja avaliku arutelu kvaliteet on paranenud. Eelarvekontroll muutub rangemaks, on loodud eeltingimused tõelise meeskonnavaimu tekkeks ja liikmesriikide diplomaadid saavad soovi korral jääda Euroopa välisteenistusse. Puuduvad geograafilised kvoodid − mõnikord on jäänud mulje, et see on siin kõige tähtsam küsimus, kuid kindlasti ei ole see nii. Just Saksamaa võidaks kvootidest oluliselt, kuid ma olen sellegipoolest nende vastu. Tagatakse ühtne väljaõppe vorm. Ma usun, et eduka EEASi eeltingimused on paigas.

Teiste sõnadega: Euroopa Parlament on peaaegu õnnelik. Me oleksime tõeliselt õnnelikud, kui kasutaksite nüüd juhust ja kehtestaksite tegelikult sobiva struktuuri konfliktide ennetamiseks ning kriiside ohjeks, mida on lubatud. Siis oleks meil kohe algusest peale olemas Euroopa lisaväärtus.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Tõdeme kurvastusega, et välisasjade komisjoni liikmete enamuse ettepanekuid liidu välisteenistuse kujundamisel tasakaalustatud geograafilise esindatuse kohta on saatnud tõsised probleemid ja lausa vastupanu. Raskusi on ilmnenud ka liidu diplomaatiliste ametite personali värbamise põhimõtete väljatöötamisel. Solidaarsuse ja esindatuse põhimõtet, millest liit on kaua aega juhindunud, ei tohi varjutada mõnede suuremate liikmesriikide isekus. Kohtade jaotus diplomaatilistes ametites on leedi Ashtoni kätes, kes on täna siin ja kes lähtub ametisse nimetamisel üksnes diskretsionaarsuse põhimõttest. Euroopa Liidu suuruselt kuuendale liikmesriigile Poolale on rohkem kui sajast üle kogu maailma asuvast diplomaatilisest ametist antud vaid kaks. Seega tuleks küsida, missugustest kriteeriumidest lähtus volinik ametikohtade sellisel viisil jagamisel. Tahaksin kõigile meelde tuletada, et liidu diplomaatia kujundamise eelarve struktuuri üle otsustab tegelikult meie täiskogu.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Austatud juhataja! Pärast nõukogu otsuse – millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine – vastuvõtmist kutsutakse meid täna üles finantsmääruse ja liidu ametiisikute personalieeskirjade muutmise läbi seda otsust jõustama.

Sel puhul tahaksin keskenduda raporti ühele küljele, mis on tõmmanud meid keerulistesse läbirääkimistesse: küsimus Euroopa diplomaatilise korpuse koosseisu geograafilisest tasakaalust. Osa liikmesriike oleks tegelikult eelistanud teistsuguseid personalivaliku kriteeriumeid, mis tuginevad päritoluriigile ja kodakondsusele. Selliseid ettepanekuid välditi tasakaalustatud kompromissmuudatusettepanekute abil, milles võeti geograafilist ja soolist tasakaalu arvesse ilma riigil põhinevaid valikukriteeriumeid seadmata. Riigipõhiste kvootide eelistamine ei oleks tegelikult olnud ei sobiv ega soovitav lahendus.

Pärast 50 aastat kestnud Euroopa lõimumist on loomisel liidu esimene tõeline diplomaatiline korpus. Sellel peab olema võimalik arendada ühist välispoliitikat ja teenida liidu huvisid rahvusvahelisel areenil. Ülesande täitmiseks on ülitähtis, et selle personal esindaks liitu ja mitte liikmesriike, mille kodanikud nad on või milles nad on diplomaadina teeninud. Sellest lähtus õiguskomisjon eile Rapkay raporti vastuvõtmisel ja ma loodan, et sama liini jätkatakse täiskogu istungjärgul hääletamisel.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Me vajame tugevat Euroopa Liitu − Euroopa Liitu, mis on kõigi 27 liikmesriigi ja mitte ainult vähemuse liit. Soovime Euroopa välisteenistusele (EEAS) igas suhtes edu! Meie, Euroopa kodanikud, vajame seda; Euroopa Liit vajab seda ja kogu maailm vajab seda.

Kuidas tagame, et EEASist saab teenistus Euroopa Liidu kõigi kodanike jaoks? Kuidas tagame selle tõhususe ja edu ning selle, et sellest saaks Euroopas tõeline crème de la crème? Ainult nii, et see värbab diplomaate kõigist − ja ma kordan − kõigist Euroopa Liidu riikidest.

Euroopa Liidu tugevust ja ühtsust ei ähvarda miski rohkem kui olukord, kus ELi esindavad põhiliselt vaid kuue riigi kodanikud. Kaks kolmandikku praegusest teenistusest, mille leedi Ashton päris, on värvatud vaid kuuest riigist. Kuidas on ülejäänud 21ga? Kuidas on uute liikmesriikidega?

Mul on seetõttu kahju, et me ei kiida heaks välisasjade komisjonis ja eelarvekomisjonis vastuvõetud klausleid, sest nende abil oleks võimalik parandada viimase kümne aasta – ma kordan viimase kümne aasta – halvim näide tasakaalu puudumise kohta.

Me vajame tugevat Euroopa Liitu kõigi 27 liikmesriigiga.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Täna on lõppemas täiesti erakordne menetlus − uue Euroopa institutsiooni rajamise menetlus. Ma esindan uusi liikmesriike ja olen lummatult jälginud, kuidas näeb lõimumine sisuliselt praktikas välja, kuidas toimub edasi-tagasi tõuklemine eri institutsioonide vahel, ning lõpuks on sündinud midagi, mille eesmärk on koondada ühise välispoliitikaga midagi, millest on Euroopa Liidus nii suur puudus. See on osutunud võimalikuks ja parlament on olnud osa sellest. Me oleme väga uhked selle üle, et oleme aktiivselt osalenud. Uus teenistus on kogu Euroopa Liidu teenistus, mitte lihtsalt üks institutsioon.

See lõimumine on aga lisaks tähendanud uute riikide lõimumist vanade riikidega. Lubage mul otse välja öelda − eksam õnnestus sooritada poolikult! Kui täna on küsimusi ja kahtlusi, siis on selle põhjuseks see, et volinik, komisjoni asepresident, peab tagama, et kõik värbamisotsused oleksid läbipaistvad ja et neist oleks näha, et ametisse määratakse kõige paremad inimesed. Siis ma ei võitleks geograafilise võrdsuse eest, sest minu jaoks on teadmiste ja kvalifikatsiooni võrdsus geograafilisest võrdsusest palju tähtsam, kuid teie, leedi Ashton, peate seda tõestama.

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtja)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Me räägime täna siin ainulaadsest projektist; me räägime meie ühisest Euroopa välisteenistusest.

Ma pean osutama sellele, et iga osaleja jättis liivale oma jälje, kuid sellegipoolest õnnestus raportööridel koostada kõigile vastuvõetav kompromiss ja ma usun, et Euroopa Parlament toetab seda homme. Mul on kahju, et enamik sõnavõtjaid on keskendunud vaid ühele teemale, milleks on geograafiline ja rahvuslik esindatus, ning vähesed on rääkinud selle projekti taga olevast filosoofiast ja ideest. Euroopa Liit – head kolleegid – on kaotamas oma geopoliitilist positsiooni ja ühine välisteenistus on samm, mis võib ELi viia tagasi suurriikide sekka.

Usun, et paruness Ashton teeb valiku, mis esindab tõeliselt mitte ainult kõiki 27 ELi liikmesriiki, vaid mis esindab eelkõige ELi kui meie ühist projekti.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Austatud juhataja! Tulevikus jääb Euroopa välisteenistuse kanda juhtroll Euroopa Liidu ühises välis- ja julgeolekupoliitikas. Selleks et selle rolliga seotud lootusi täita, on vaja selgeid eeskirju, mis võimaldaksid EEASil teha oma tööd tõhusalt ja takistusteta. Tahaksin eriti esile tõsta EEASi finantstehingute järelevalvetagatist, mida on Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini raportis selgelt käsitletud. Parlamendile igal aastal esitatavad kinnitavad avaldused ja tegevusaruanded ning Euroopa Parlamendi heakskiidu andmise volitused on selle põhikomponendid. Ma toetan ka käsitusviisi, mille kohaselt vastutab liikmesriik sellest pärit personali toimepandud finantsrikkumiste eest. Raportil on minu täielik toetus ja see kujutab endast tähtsat sammu õiges suunas.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Austatud juhataja! Alustan sellest, et avaldan kiitust kõrgele esindajale, kes hoidis täna üleval pikaajalist traditsiooni minna saali ühelt poolelt teisele poole üle. Enamik poliitikuid, kes seda teevad, kaotavad sõpru, kuid ma olen kindel, et kõrge esindaja võitis neid täna juurde.

Siin täiskogul on ikkagi mõned, kes pidasid arvet, mitu minutit veetsite ühel ja mitu teisel poolel, et teid erapoolikuses süüdistada. Ja loomulikult on mul endal küsimusi uue teenistuse kohta.

Ma tahan täielikku kriisiohjet, ma tahan, et inimõigused oleksid tavapoliitika osa ja seotud kaubandusega ning ma elan kaasa sellele, millest räägivad paljud meie Ida-Euroopa kolleegid, kuid kas ma saan olla täiesti kindel, et rajate teenistuse täielikult Lissaboni lepingu vaimus? Kas ma saan olla kindel, et toote edaspidi kokku Euroopa Liidu eri huvid ja räägite nende eest? Kas ma saan olla täiesti kindel teie eluaegses pühendumuses võrdsuse ja esindatuse põhimõtetele?

Jah, ma saan! Ja seda saab olla ka parlament meie homsel hääletusel.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Euroopa välisteenistuse finantspõhimõtetes kompromissi leidmine on olnud sama keeruline nagu Euroopa ise.

Huvide koordineerimine igas olukorras saab olema raske töö, sest me kõik oleme erinevad ja meil kõigil on erinev ajalugu. Siiski jääb tõeks see, et arukus, kogemused, elutarkus ja hea tahe on kindlasti Euroopas proportsionaalselt jagunenud, ning see on see alus, mis meid tegelikult ühendab ja mis avab meile tuleviku.

Ma arvan, et oleks väga hea, kui pööraksime tulevikus välispoliitikale sama palju tähelepanu – täpsemalt Euroopa rollile välispoliitikas globaalsel tasandil –, nagu siiani oleme pööranud finantsidele.

See teenistus ei kujunda välispoliitikat; välispoliitikat kujundab leedi Ashton koos teiste osalejatega, kelle seas on peamine sidusrühm − ma võin kinnitada − parlament. Soovin teile loomulikult teie töös igas mõttes edu!

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Tahaksin tulla tagasi lisaväärtuse juurde, mida välisteenistus saab pakkuda. Ma arvan, et üks lisaväärtustest, mida ta saab pakkuda ja ka tegelikult peab pakkuma, on arengupoliitika järjepidevus, millele leedi Ashton on pühendunud.

See prioriteet peab peegelduma personalipoliitikas ja eriti väljaõppes ning arengus üldiselt, inimõigustes ja konfliktide ennetamises. Tundlikkust neis küsimustes ei saa saavutada pidulike avaldustega, vaid selleks on vaja tõsist pühendumust ja põhjalikku väljaõpet. See on see, mida tahame pärast 1. detsembrit näha.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Euroopa välisteenistus on oma rolli järk-järgult edasi arendanud. Täna arutame selle tegevuse rahastamist.

Selle taustal on vajalik, paruness Ashton, olla teadlik sellest, et kõigi Euroopa Liidu institutsioonide tööd rahastavad Euroopa Liidu üksikud liikmesriigid. Isegi Euroopa välisteenistus jääb lõppude lõpuks ellu ELi 27 liikmesriigilt saadud raha toel ja, paruness Ashton, peate sellest asjaolust väga teadlik olema.

Kuigi me nõuame teenistuse diplomaatide valimisel eelkõige professionaalsust, kvaliteeti ja kogemusi, ei saa me täielikult kõrvale heita üksikute liikmesriikide tasakaalustatud geograafilise esindatuse põhimõtet. ELi tähtsas välistegevuses esindatuse puudumine võib riikides, mida see puudutab, tekitada tundeid, et neid on koheldud ebaõiglaselt või ülekohtuselt. Tahaksin seega paluda teil, austatud kõrge esindaja, suhtuda diplomaatide valikusse tundlikult.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Austatud juhataja! Me kõik nõustume, et välisteenistus on Euroopa lõimumises ajalooline võimalus. Meil on vaja selle kohta aga terviklikku käsitusviisi, sest praegu ei ole aeg sisevõitlusteks lühikeses perspektiivis üleantavate või endale hoitavate ressursside üle ega eri institutsioonide vaheliseks sõjaks.

Praegu vajame üldist seisukohta selle kohta, milline on Euroopa Liidu roll maailmas; teiste sõnadega peame toimima risti vastupidi sellele, mis juhtus mõned päevad tagasi Nobeli rahupreemia üleandmisel, kui Euroopast kostus liiga palju hääli, ja mitte kõik neist ei olnud julged. Tahaksin osutada, et üks eranditest oli täiskogu president Buzek, kes esines võrratu ja kiiduväärt avaldusega.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident. – Austatud juhataja! Võtan väga lühidalt sõna siit istungisaali teiselt poolelt ja ma loodan, et ma istusin siin õige arvu minuteid. Tahaksin veel kord tänada väga austatud parlamendiliikmeid arutelu eest, mida olen suure huviga kuulanud!

Ma võtan endaga kaasa tugevad tunded geograafilise ja soolise tasakaalu kohta teenistuse kontekstis, mis on tõeliselt euroopalik ja mille inimesed võetakse tööle pädevuse alusel.

Ma võtan endaga kaasa selle, et inimesed tahavad meie kriisiohje tõhustamist ja seda, et see kajastuks nagu kord ja kohus Euroopa teenistuses.

Ma võtan endaga kaasa midagi, mida olen kirjeldanud kui inimõiguste hõbeniiti, mis peab jooksma läbi kõige, mida me teenistuses teeme; ja ma võtan endaga taas kaasa meeldetuletuse majanduslanguse kohta, mida trotsides olen selle teenistuse kokku pannud, ja austatud parlamendiliikmete soovi, et teenistus oleks mõjus ja kasutaks ressursse nõuetekohaselt ja tõhusalt.

Pärast seda mitmeid kuid kestnud teekonda võtan kõige enam endaga kaasa täiskogu soovi, et teenistus reaalsuseks saaks, et selles peegelduksid teie esindatavate valijate vajadused ja et see teeniks teid kõiki hästi. Ma luban, et proovin seda peegeldada kõiges, mida teenistus teeb.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Ma vastan lühidalt Marta Andreasenile − kes on juba lahkunud − eelarve neutraalsuse põhimõtte kohta.

Loodame, et põhimõte kehtib pikas perspektiivis tänu kokkuhoiule liikmesriikide diplomaatilistes teenistustes, komisjonis ja nõukogus ning tänu komisjoni ja välisteenistuse ühisele siseaudiitorile ja peaarvepidajale. See on praegu hea lahendus, mis vaadatakse 2013. aastal läbi – finantsmäärus ei piira seda läbivaatamist. Lootes homsele positiivsele hääletusele, hoidun edasistest märkustest.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komisjoni asepresident. – Austatud juhataja! Ka mina sooviksin austatud parlamendiliikmeid tänada nende toetuse eest ja väga positiivse õhkkonna eest arutelu ajal ning ühtlasi on väga tähtis tänada nõukogu tema olulise osaluse eest kogu sellesse üritusse. Ma arvan, et see hea õhkkond on toonud meid väga lähedale homme sündivale ajaloolisele otsusele.

Nii et lubage mul veel kord tänada parlamendi raportööre ja esindajaid, kes tegid täna hommikul siin hea õhkkonna võimalikuks! Tahaksin kasutada juhust, et soovida Cathyle ja tema uuele teenistusele õnne ja edu ning soovida meile kõigile, et meil oleks tugev, järjekindel ja koordineeritud ELi välispoliitika, sest ma olen kindel, et koos Cathy ja EEASiga suurendame veelgi ELi mõju maailma asjades.

Lubage mul lõpetuseks korrata, et komisjon on algusest peale valmis tihedat koostööd tegema ning on valmis selleks sünergiaks, mida meie institutsioonid ja liikmesriigid saavad koos saavutada!

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, raportöör.(DE) Austatud juhataja! Mul on pärast minu sõnavõttu arutelu alguses ainult kaks märkust. Esimene märkus, mille jätsin nimelt arutelu lõppu, on see, et ma tänan kõiki variraportööre nende sõbraliku ja tõhusa koostöö eest. Läbi rääkida on lihtsam, kui sa tead, et su kolleegid sind toetavad. Seetõttu ei olnud need kõige keerulisemad läbirääkimised.

Minu teine märkus on aga see, mida tahan korrata teemal, mis on korduvalt olnud selle arutelu keskmes, nimelt geograafilise tasakaalu küsimus. Nadezhda Neynsky sattus prožektori alla, kui teatas, et kompromissis ei ole selle kohta midagi öeldud. Tahaksin lihtsalt soovitada, et kui oleme teksti vastu võtnud, istuks ta maha ja loeks selle rahulikult läbi. Lugege tekst läbi! Teksti läbilugemine valgustab mõistust. Siis näete, et kompromiss sisaldab kindlasti sellekohaseid avaldusi − ja tõepoolest väga karme, juriidiliselt siduvaid avaldusi. Siis peaksid kõik teie muremõtted tegelikult hajuma.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, raportöör.(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Arvan, et arutelu käigus tekkinud tõeline rahuolu näitab, et parlamendiliikmed teadsid kui raske, kuid samas nii tähtis ülesanne meie ees oli. See, kuidas ühendada erinevate poliitikavaldkondadega seonduvaid ja erinevatele otsustamismenetlustele alluvaid funktsioone, et muuta Euroopa Liidu välispoliitika järjepidevamaks, ilma et seataks ohtu teatavate meetmete ühenduse õigustiku olemust, vaid võetaks omaks ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas tegutsevate asutuste tugi, ei olnud pelgalt Euroopa õiguse või haldusteaduslik probleem ega institutsioonidevaheliste võimusuhete proovilepanek. See oli hoopis eeltingimus, et anda kõrgele esindajale vahend, mille abil suurendada Euroopa potentsiaali maailmaareenil, tõhustada selle kui tsiviliseeritud jõu rolli ning võimaldada meil tegutseda tõhusamalt Lähis-Idas, Somaali poolsaarel või Balkani saartel.

Usun, et me oleme katsumuse edukalt läbinud, ja seega on meie rahulolu täiesti põhjendatud. Ma usun, et kõrge esindaja osaks langeb tema ülesannete täitmise ajal parlamendi nõudlik toetus.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub kolmapäeval, 20. oktoobril kell 12.30.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult. − (RO) Selle hääletusega rõhutatakse, et liikmesriikide vahel ei ole võrdsust ja et fraktsioonides puudub solidaarsus. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni Euroopa Parlamendis esitatud muudatusettepaneku – mille kohaselt võetakse kasutusele pädevus kui ELi delegatsioonide juhtide (diplomaadid, kes esindavad Euroopa Liitu kolmandates riikides) valiku kriteerium – heakskiitmine näitab meile kohe, kui sotsialistist Catherine Ashtoni Euroopa välisteenistus seda rakendama hakkab, et Rumeenia ja teised liikmesriigid on jäetud tühjade pihkudega. Ma olen pettunud, et ka seekord ei suutnud me saavutada konsensust Rumeenia huvisid edendavate rumeenlastest Euroopa Parlamendi liikmete seas. Oleksin eeldanud, et endise välisministrina (ehkki ta oli seda küll vaid mõni kuu) toetab Adrian Severin delegatsioonide juhtide ametikohtade jagunemise puhul mõnede selgete kriteeriumide (elanike arv, kohtade arv Euroopa Parlamendis ja häälte arv nõukogus) juurutamist ja mitte väga subjektiivset ning ähmast pädevusel põhinevat kriteeriumit. Seda eriti seetõttu, et minu teada jaguneb arukus ELis ühtlaselt ja kõik targad inimesed ei ole koondunud läände ja ainult idioodid itta. Rumeenias on diplomaatia alal esindajaid, kes väärivad delegatsiooni juhi ametikohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjalikult. − (RO) Euroopa välisteenistus peab aitama kaasa Lissaboni lepingus sellele seatud eesmärgi − ELi välispoliitika tõhus ja järjepidev elluviimine − täitmisele.

Praegune personalivaliku menetlus on aegavõttev ja keeruline, kusjuures ametikohad täidetakse järk-järgult, kuni saavutatakse töötajate arv, mis on vajalik teenistuse täielikuks töölehakkamiseks. Mitmed ELi uued liikmesriigid, eriti viimase laienemise laine ajal ühinenud kaks liikmesriiki, on peadirektoraadi RELEX välissuhetes alaesindatud. Leedi Ashton on juba väljendanud soovi, et EEAS koosneks parimatest ametnikest, kes on välja valitud kutsesobivuskriteeriumide alusel, mitte päritoluriigi alusel. Lubage mul leedi Ashtonile meenutada, et kõigil ELi liikmesriikidel on samad õigused, mistõttu peavad nad olema piisavalt esindatud uue Euroopa diplomaatilise teenistuse struktuurides, nii Brüsseli peakontoris kui ka ELi delegatsioonides. Palume seega tungivalt leedi Ashtonil silmas pidada, et Euroopa Liidul on 27 liikmesriiki. Neil peab olema võimalik oma esindajate kaudu EEASis anda oma osa ELi välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning selle institutsiooni Euroopa kodanike silmis usaldusväärsuseks muutumise tagamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjalikult.(PL) Rapkay raport, milles käsitletakse personalieeskirjade muutmist Euroopa välisteenistuse EEASi loomise kontekstis, on väga tähtis dokument liidu välispoliitika loomise teel. Viimastel päevadel enne raporti vastuvõtmist kujunes tüliõunaks geograafilise tasakaalu küsimus. Kaasparlamendiliikmed riikidest, mida tuntakse vanade riikidena, väitsid, et just loodav ELi diplomaatiline korpus peaks värbama parimatest parimaid ja et värbamise aluseks peaks olema üksnes kandidaatide teadmised ja kogemused (pädevused), samal ajal kui uutest riikidest pärit parlamendiliikmed juhtisid tähelepanu asjaolule, et ka meie riikides ei ole puudus suurepärastest professionaalidest, kuid kuus aastat pärast ühinemist on kümme uut riiki liidu struktuurides ikka veel oluliselt alaesindatud, näiteks poolakate osakaal Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadis, mis liidetakse EEASiga, on ainult 2%. Minu arvates ei ole raportööri esitatud versiooni geograafilise tasakaalu kontseptsioon piisavalt selge ning seda ei saa pidada selgeks õiguslikuks aluseks, mille põhjal võtta meetmeid tasakaalu puudumise korrigeerimiseks. Sel põhjusel ei saa ma kahjuks raportit toetada, kuigi kui nimetatud küsimus välja jätta, sisaldab see väärtuslikke ettepanekuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), kirjalikult. − Euroopa Parlament on kasutanud oma uusi volitusi loominguliselt ja vastutustundlikult ning viinud välisteenistuse struktuuri uue tasakaalu. See ei tohiks olla eilse Euroopa tasakaal, vaid laienenud ELi tasakaal, mis kajastub muudatusettepanekus nr 7. Mul on hea meel, et kõrge esindaja on arvestanud enamiku parlamendi ettepanekutega, sealhulgas parlamentaarse järelevalve põhimõttega. On tähtis, et geograafilise tasakaalu küsimus lahendataks arusaadaval ja juriidiliselt siduval moel, mis tähendab, et tõsiste probleemide korral saab selle seaduslikult täitmisele pöörata. Me ei ole komisjonis mitte konkurendid, vaid liitlased ja saame edu saavutada üksnes vastastikuses partnerluses. Sisulise külje pealt rõhutaksin ELi delegatsioonide kohustust jälgida edaspidi inimõiguste olukorda selles riigis, sealhulgas suhelda korrapäraselt sealsete Sahharovi auhinna võitjate ja kandidaatidega. Meie ühistes huvides on, et EEAS 2011. aastal tööle hakkaks. Me ootame kahe aasta pärast kõrge esindaja raportit rakendamise kohta ja oleme valmis tegema vajalikud muudatused.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), kirjalikult.(PL) Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma loodan, et Euroopa välisteenistust käsitlevad asjakohaselt koostatud eeskirjad tagavad, et see toimib tõhusalt ja tulemusrikkalt. Nii keerulise üksuse, mis tegeleb Euroopa Liidu olulise ja kasvava tähtsusega pädevusvaldkonnaga, loomine ei ole tänases globaalses reaalsuses kindlasti lihtne ülesanne. Eriti tähtis on tagada, et teenistuse töö aitaks tugevdada Euroopa positsiooni. Selleks peame tagama, et sellega ühineksid väga hea kvalifikatsiooni ning vastavate oskuste ja kogemustega inimesed, et kõigist liikmesriikides pärit esindajad saaksid osaleda Euroopa Liidu välispoliitika elluviimises. Mul on hea meel, et Rapkay raportis on arvestatud selliseid küsimusi nagu teatud ametnikerühmades alaesindatud soo võrdsete võimaluste edendamine ja geograafiline tasakaal Euroopa välisteenistuse töötajate värbamisel. Hästi korraldatud teenistus, mis võtab tööle kõigist liikmesriikidest pärit parimaid asjatundjaid, võimaldab Euroopa Liidul suurendada oma tähtsust ja kasutada täielikult ära oma potentsiaali rahvusvahelisel areenil.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjalikult.(RO) Me oleme jõudnud Euroopa välisteenistuse käivitamiseks vajalike otsuste tegemise lõppfaasi. Toetan personalieeskirjade ja finantsmääruse kompromissi, mis võimaldab kõrgel esindajal teenistuse detsembris tööle panna.

Minu toetus ei tähenda aga carte blanche’i andmist. Kõrge esindaja peab täitma endale võetud kohustuse, mida on korduvalt korratud: tagama, et sellised liikmesriigid nagu Rumeenia, mis on praegu EEASile üleantavates komisjoni ja nõukogu välisasjade struktuurides alaesindatud, on Euroopa välisteenistuses õiglaselt esindatud. Küsimus ei ole EEASi üle rahvusliku kontrolli teostamises, vaid soovis lisada geograafiline tasakaal kui teenistuse personali värbamise kriteerium. Nimetatud kriteerium ja pädevus ei välista üksteist.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult.(DE) Prantsusmaa on vastusena karmidele kokkuhoiumeetmetele sattunud massiprotestide ja -streikide haardesse. Kui samal ajal suurendada liigselt administreerimist, nagu juhtus Kreeka puhul, kus laiendati valitsust vaatamata päästepakettide vajadusele, siis on Euroopa inimestel õigus ärrituda. Siiani on EL alati kiidelnud väikeste halduskuludega, mis ei vasta loomulikult tõele, kui võtame arvesse eraldiseisvaid asutusi. 50 peadirektorit kuningliku kuupalgaga 17 000 eurot (alguses 30 ametnikule), 73 ametikõrgendust direktori ametikohale − võib jääda mulje, et tegemist on iseteenindava poega. Loomulikult on tähtis, et EEASi töötajatel oleks õige kvalifikatsioon. Sel puhul ei ole näiteks soolistel kvootidel mingit praktilist eesmärki. Ent nagu öeldakse: „maksab see, kes tellib muusika”, nii et ei ole mingit mõtet solvata netomaksjaid. Keeldumine suurendada EEASis saksa keele kui töökeele kasutamist on juba põhjustanud mõned diplomaatilised lõhed. Ei ole mõtet neid lõhesid veel laiemaks teha. EEAS peab tagama, et EL ei ole enam pelgalt Ameerika Ühendriikide käepikendus, sest siiani oleme lasknud ameeriklastel sekkuda tundlikesse ELi küsimustesse, nagu pealesunnitud laienemine Türgi kaasamiseks, ning oleme selle tõttu jätnud hooletusse meile tähtsad partnerid, nagu Venemaa. Need kaks juhtivat jõudu ei ole maailmas enam ainukesed: esile on kerkimas uued jõud nagu Hiina. Me ei tohi sellest tõsiasjast mööda vaadata!

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjalikult. − Mul on hea meel toetada pärast põhjalikke ja keerulisi arutelusid Euroopa välisteenistuse rajamist. Tegemist on kauaoodatud meetmega, et tugevdada Euroopa Liidu kui asjatundliku globaalse osaleja positsiooni. Olen siiski natuke pettunud, sest kuigi EEASi ametissenimetamiseks kasutatakse pädevustel põhinevat põhjalikku valikuprotsessi ja arvestatakse soolist ja geograafilist tasakaalu, ei ole ikkagi tagatud kõigi liikmesriikide kodanike proportsionaalne esindatus. Komisjoni, nõukogu ja liikmesriikide inimressursside − 1/3 igast institutsioonist − ühendamisel peab arvestama seda, et mõned liikmesriigid on komisjonis ja nõukogus ikka veel alaesindatud, mille tulemusel võib teenistuses tekkida tasakaalupuudus. Ma olen täiesti nõus sellega, et teenistus peaks koosnema pädevatest professionaalidest, kuid olen ka rohkem kui kindel, et on olemas sobivad kandidaadid võrdselt mõlema soo seast ja kõigist liikmesriikidest. Meie väärtuste praktikas rakendamiseks peab Euroopa välisteenistuse koosseisus selgelt kajastuma tõsiasi, et Euroopa Liit on 27 liikmesriigist koosnev egalitaarne organisatsioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), kirjalikult. − Täna arutasime EEASi rajamise viimaseid üksikasju ja homme toimub hääletus. Liidu kolme samba − nõukogu, komisjon ja parlament − vahel peeti keerulisi läbirääkimisi, nii et nende kõigi huvid olid kaitstud, ehkki nad ei pruugi tulemusega täiesti rahul olla. Kogu selle protsessi käigus rõhutati vältimatult liikmesriikide esindatust personali valimisel. Abiks ei tulnud see, et hoolimata käimasolevatest läbirääkimistest personalieeskirjade kehtestamise üle jätkus värbamisprotsess häirimatult, mille tagajärjel on vaid käputäie riikide esindajad saanud endale soovitud ametikohad.

Ma arvan siiski, et uue teenistuse peamine proovikivi ei ole mitte selle koosseis, vaid sisu: kui tahame, et EEASi liikmed oleksid tõeliselt euroopalikud, siis peame neile tagama elluviimiseks tõeliselt euroopaliku välispoliitika. Sel puhul on olulisteks takistusteks, millele tuleb jõuliselt lahendus leida, nii rahvusvahelise süsteemi multipolaarne ülesehitus kui ka praegune kriis. Vastasel juhul täidab EEAS üksnes oma üksikute liikmete rahvuslikke eesmärke.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), kirjalikult. (EL) Euroopa Parlament on siiani näidanud, et toetab selgelt nii Euroopa välisteenistuse rajamist kui ka selle kiiret tööleasumist. Ma arvan, et nõukoguga saavutatud kompromiss parlamendi õiguste kohta on kõiki asjaosalisi rahuldav. See on mõistlik ja nõukoguga toimuva vahetusmenetluse käigus peavad delegatsioonide juhid pädevates parlamendi komisjonides toimuvatel kuulamistel esitama oma tegevusaruande. EEASil peab olema finantskontrolli teostamiseks Euroopa Komisjoniga sama siseaudiitor ja eelarvevahendite käsutaja. Lõpetuseks on tähtis, et liikmesriigid võtaksid endale kohustuse toetada ELi täielikult ajutiste teenistujate suhtes eelarvevastutuse jõustamisel ning nõustuksid lisama eelarvesse eraldi rea ühise välis- ja julgeolupoliitikaga seotud kulude jaoks, vähemalt oluliste missioonide puhul. Me usume, et saavutatud kompromiss aitab otsustavalt kaasa EEASile ühenduse eelarvest eraldatud vahendite läbipaistvamale, usaldusväärsemale ja tõhusamale kasutamisele.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika