Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0054(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0263/2010

Keskustelut :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 4.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0368

Puheenvuorot
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

5. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta – Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto – Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies.(PL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista asiakirjoista:

– Ingeborg Gräßlen ja Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

– Bernhard Rapkayn oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)) (A7-0288/2010) ja

– Roberto Gualtierin ja László Surjánin budjettivaliokunnan puolesta laatima mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

 
  
 

(EN) Arvoisat kollegat, huomautan, että monet kunnianarvoisista komissiota ja neuvostoa edustavista vieraistamme ovat juuttuneet liikenneruuhkaan, mutta he ovat matkalla ja saapunevat muutaman minuutin kuluttua.

Olemme saattamassa päätökseen viimeisen vaiheen kiehtovasta lainsäädännöllisestä ja toimielinten välisestä seikkailusta: kunnianhimoisen, tehokkaan, vastuuvelvollisen ja eteenpäin suuntautuvan Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevat nelikantaneuvottelut.

Keskustelemme tänään henkilöstösääntöjä, varainhoitoasetusta ja lisätalousarviota koskevista lainsäädäntöteksteistä. Äänestämme niistä huomenna. Ne ovat onnistunut tulos kuukauden kestäneistä tiiviistä neuvotteluista Euroopan unionin toimielinten välillä, jotka ovat työskennelleet yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi: varmistaakseen, että Euroopan unionin ääni kuuluu ja sitä kunnioitetaan maailmanpolitiikan laajalla näyttämöllä. Euroopan parlamentti suhtautui vastuuseensa vakavasti. Me katsoimme, että yhteisön etuja ja menetelmiä on puolustettava ulkoisissa toimissa niin kuin muillakin aloilla.

Odotamme kiinnostuneina tämänpäiväistä loppukeskustelua. Vielä kiinnostuneempina odotamme EUH:n käynnistämistä 1. joulukuuta 2010, vain yksi vuosi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisat neuvoston puheenjohtaja Chastel, korkea edustaja Ashton, komission varapuheenjohtaja Šefčovič ja komission jäsen Lewandowski, hyvät parlamentin jäsenet, omalta osaltani maltan tuskin odottaa, että ulkosuhdehallinto aloittaa työnsä, ja toivon, että se saavuttaa sen kansainvälisen menestyksen, jota varten se perustettiin.

Toimielimet ovat osoittaneet, että ne selviytyvät haasteista. Parlamentti oli osa ratkaisua. Teimme nopeita päätöksiä – jotkin niistä tehtiin ehkä liian nopeasti. Tämä hallinto on kartoittamatonta aluetta – terra incognita – ja poikkeaa eräistä budjetti- ja henkilöstölainsäädännön perustekijöistä. Tämä muodostaa meille suuria haasteita pitkällä aikavälillä. Budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsenenä ulkosuhdehallinnon hybridiluonne aiheuttaa minulle jatkuvaa huolta paitsi hallinnon tehokkuuden myös yksinkertaisesti sen suhteen, kykenemmekö valvomaan sitä. Crescenzio Rivellinin ja Ingeborg Gräßlen yhdessä laatiman mietinnön avulla pyritään korjaamaan näitä ongelmia. Olemme yrittäneet saada aikaan ulkosuhdehallinnon, parlamentin ja veronmaksajien kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun. Olemme selittäneet prosesseja ja osoittaneet vastuuta eri toimijoille. Olemme vahvistaneet parlamentin vaikutusvaltaa ulkopolitiikan alan tehtävissä, lisänneet avoimuutta selvien raportointivelvollisuuksien avulla ja tehostaneet vastuuvelvollisuutta. Olemme tehneet EU:n suurlähettiläille selväksi, että heillä on keskeinen rooli suojeltaessa Euroopan unionin taloudellisia etuja, ja on hyvin tärkeää, että myös heidän oma hallintonsa toteaa tämän heille selvin sanoin. Olemme luoneet yhteisvaikutusta kirjanpitojärjestelmän yhteiskäytön avulla ja myönnämme komission sisäiselle tarkastajalle valtuudet valvoa, miten varoja, joita ulkosuhdehallinto tarvitsee hoitaakseen tehtävänsä tehokkaasti, käytetään. Euroopan kehitysrahasto ja sen sisällyttäminen talousarvioon ovat edelleen asialistalla, kuten myös vastuuvapauden myöntäminen neuvostolle.

Kiitän kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän tuloksen: apulaisesittelijöitä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat myös allekirjoittaneet kompromissin. Haluan lisäksi osoittaa vilpittömät kiitokseni puheenjohtajavaltio Belgiaa edustaneille neuvottelukumppaneille. He tekivät hyvää työtä.

Jäljellä on se merkittävä kotiläksy, joka ulkosuhdehallinnon on tehtävä. Näkyvissä ei ole sulautumasta aiheutuvia tehokkuussäästöjä. Ulkosuhdehallinto kaavaili 10 prosentin säästöjä, mikä ei ole paljon, mutta se on vielä kaukana tästä johtotehtävien osalta. Kaikki kuiskailevat "meksikolaisesta armeijasta". Kuinka ammattimainen hallinto voi olla, jos se ei edes tiedä, mitkä sen tehtävät tarkkaan ottaen ovat? Mahdollisuuksia määrittää tehtäviä tarkemmin ei toistaiseksi ole hyödynnetty, ja tähän on tärkeää palata hyvin pian. Henkilöstön yhteenhitsautumista olisi pidettävä hyvin tärkeänä. Jäsenvaltioista tuleville diplomaateille tähän mennessä myönnetty suosituimmuuskohtelu herättää meissä huolta. Jos eräitä virkoja julistetaan haettavaksi moneen kertaan ja vanha kolonialistinen maailmankartta otetaan taas kerran esiin, meidän on käytävä hyvin vakavia keskusteluja ulkosuhdehallinnosta. Meidän olisi taattava hallinnolle kriittinen tukemme ja talousarvion valvontavaliokunnan suorittama valvonta. Toivotan sille menestystä, jota Eurooppa tarvitsee maailmassa.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, hyvät parlamentin jäsenet, katson, että Euroopan ulkosuhdehallintoon (EUH) sovellettavan varainhoitoasetuksen tai tarkemmin sanoen tälle uudelle ulkoasiainhallinnolle myönnettäviä unionin määrärahoja sääntelevien perusperiaatteiden ja normien suhteen on tehty erinomaista työtä.. Lissabonin sopimuksella perustettu EUH koostuu neuvoston, komission ja kansallisten ulkoasiainhallintojen henkilöstöjen jäsenistä, jotka edustavat Euroopan unionia kaikissa ulkopoliittisissa asioissa.

Alkuperäisessä rakenteessaan EUH kärsi edelleen useista puutteista, jotka johtuivat sen monitahoisesta ja hajautetusta rakenteesta, jossa on haarautumia kaikkialle maailmaan. Erityisesti satojen miljoonien eurojen suuruisten budjettien hallinnoinnista vastaavien taloudellisten toimijoiden vastuuvelvollisuus oli epäselvä, ja tämä oli omiaan lisäämään unionin talousarviota vahingoittavia petoksia ja korruptiota.

Vaikka Lissabonin sopimuksella laajennetaan huomattavasti parlamentin toimivaltaa ja se tunnustetaan ainoaksi Euroopan unionin kansalaisia edustavaksi elimeksi, komissio ja neuvosto omivat aluksi keskustelun uudesta ulkosuhdehallinnosta, ja ne tekivät kaikkensa tehdäkseen sen rakenteesta hallitustenvälisen ja yhteisömenetelmän vastaisen. Puheenjohtajavaltio Belgian ja komission kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen jälkeen päästiin sopimukseen, jolla kumottiin alkuperäiset järjestelyt ja vahvistettiin parlamentin roolia niin, että se pystyi osallistumaan sille kuuluvalla tavalla keskeisistä kysymyksistä käytävään eurooppalaiseen keskusteluun.

Seuraavat seikat ovat olennaisen tärkeitä: Komissio julkaisee talousarvioesitykseen liitettävän työasiakirjan, jossa esitetään kattavasti kaikki unionin ulkoisia toimia koskevat hallinto- ja toimintamenot, mukaan luettuina yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta aiheutuvat menot. Asetuksen 1 artiklassa luetellaan Euroopan unionin toimielimet. Luettelot vastuista on liitettävä komission pääjohtajien kokoamiin vuotuisiin toimintakertomuksiin. Edustustojen päälliköt osallistuvat yhdessä pääjohtajien kanssa kulloinkin asiasta vastaavien parlamentin valiokuntien kokouksiin. EUH:lla ja Euroopan komissiolla on yhteinen tarkastaja ja tilinpitäjä; tätä järjestelyä tarkastellaan uudelleen vuonna 2013. Jäsenvaltioiden on sitouduttava antamaan unionille täysi tukensa perittäessä Euroopan ulkosuhdehallinnossa työskentelevien tilapäisten toimihenkilöiden korvausvastuita.

Näin ollen meidän on keskusteltava eräistä tärkeistä kysymyksistä, jotka otetaan esiin varainhoitoasetuksen kolmen vuoden välein tapahtuvassa uudelleentarkastelussa. Niitä ovat muun muassa vastuuvapauden myöntäminen toimielimille sekä Euroopan sosiaalirahaston sisällyttäminen yleiseen talousarvioon. Neuvottelujen lopputulos on ollut hyvä etenkin parlamentin kannalta, sillä sen keskeistä merkitystä on vahvistettu tuntuvasti. Se, että asetuksessa luetellaan kaikki toimielimet – mikä merkitsee sitä, että vastuuvapauden myöntäminen muille toimielimille on vain ajan kysymys – on erinomainen tulos, kuten myös se, että siinä säädetään molempien toimielinten yhteisistä tarkastajasta ja tilinpitäjästä. Kiitän kaikkia tehdystä työstä.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, ja kun sanon "hyvät naiset ja herrat", tarkoitan tällä myös teitä, korkea edustaja Ashton ja komission varapuheenjohtaja Šefčovič, teidän alaisianne ja neuvoston puheenjohtajavaltiota, sillä loppujen lopuksi kyse oli kollegiaalisesta yhteistyöstä, jota ilman emme varmaankaan olisi saaneet aikaan nyt saavuttamaamme tulosta.

Olen tyytyväinen lopputulokseen ainakin sen osan suhteen, josta itse vastasin ja josta minulla oli kokonaiskuva. En kuitenkaan pidä tätä kovin yllättävänä, sillä aloitimme työn jo hyvän aikaa sitten. Arvoisa puhemies, oli erittäin hyvä ajatus teiltä kutsua kaikki esittelijät säännöllisesti koolle vaihtamaan ajatuksia jo varhaisesta vaiheesta – Brokin, Verhofstadtin ja Gualtierin mietintöjen ajoista – lähtien. Tämän tuloksena asiasta vastaavat henkilöt tiesivät, mitä myöhemmin tarvitsisi tehdä, ja ne, jotka tämän myöhemmän työn tekivät, tiesivät, mitä valmistelutyötä jo oli tehty. Tästä syystä kyse oli ensisijaisesti siitä, että sitä, mistä parlamentti ja neuvosto olivat Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen yhteydessä sopineet, sovellettiin teknisesti ja organisaation osalta henkilöstösääntöihin niillä nimenomaisilla aloilla, jotka kuuluvat henkilöstösääntöjen soveltamisalaan. Sanoessani "teknisesti ja organisaation osalta" tarkoitan, että organisaatio on politiikkaa ja politiikka on organisaatiota. Huomasimme tämän useaan otteeseen yksityiskohtaisten neuvottelujen aikana, sillä tuolloin oli jo selvää, että joku saattaa tulkita jonkin seikan yhdellä tavalla ja muut hieman eri tavalla. Hyvän yhteistyöhengen avulla löysimme kuitenkin uskoakseni varsin järkeviä ratkaisuja tällaisiin kysymyksiin.

Mitä meidän sitten itse asiassa täytyi tehdä poliittisen mukauttamisen suhteen ja mitä määräyksiä meidän tarvitsi sisällyttää henkilöstösääntöihin? Ensinnäkin meidän oli sisällytettävä niihin henkilöstön kolmen osatekijän yhdenvertainen kohtelu. Mainitsen tämän seikan siksi, että kuten tiedätte, perussopimuksessa määrätään, että EUH koostuu komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen virkamiehistä. Varsinkin tämä viimeinen elementti aiheutti jonkin verran ongelmia, koska se oli uusi asia. Meidän oli ratkaistava ristiriita toisiinsa nähden lähes vastakkaisten yhteisön lähestymistavan ja hallitustenvälisen lähestymistavan välillä. On sanomattakin selvää, että neuvosto ja jäsenvaltiot noudattavat pikemmin hallitustenvälistä lähestymistapaa, kun taas me suosimme yhteisön lähestymistapaa. Voin uskoakseni sanoa, että saimme tähän aikaan ratkaisun yhdessä. Tässä mielessä voimme siten olla hyvin tyytyväisiä.

Se, mikä meidän oli ja on edelleen otettava huomioon, on sukupuolijakauman ja maantieteellisen jakauman tasapainoisuus. Me haluamme myös sukupuolten välisen tasa-arvon osalta modernin ulkosuhdehallinnon. Arvoisa korkea edustaja Ashton, olen tyytyväinen siihen, että sen lisäksi, mitä olemme sisällyttäneet henkilöstösääntöihin pakollisina määräyksinä, te olette vakuuttanut meille antavanne vielä henkilökohtaisen lausunnon, joka on osa koko pakettia. Tämä on jo huomattavaa edistystä niin sukupuolten välistä tasa-arvoa kuin myös maantieteellisen jakauman tasapainoisuutta ajatellen.

Tarvitsemme yhtäläisiä oikeuksia ja yhtäläisiä velvollisuuksia, ja tähän sisältyy lojaalius – kaikkien henkilöstön kolmen osatekijän lojaalius – tällä hetkellä Catherine Ashtoniin henkilöityvää korkean edustajan instituutiota kohtaan. Tässä suhteessa jouduimme tekemään hieman ylimääräistä työtä ulkoasiainhallintojen niistä tulevien työntekijöiden sopimusten jatkamista koskevan veto-oikeuden suhteen. Senkin saimme kuitenkin ratkaistua.

On yksi seikka, jota ei pidä aliarvioida. Sovimme yhdessä siitä, että tätä kysymystä ei voida sisällyttää henkilöstösääntöihin. Kyse on siitä, että uusi Euroopan ulkosuhdehallinto tarvitsee myös eräänlaisen oman identiteetin. Jokaisen siinä työskentelevän on työskenneltävä samaa päämäärää kohti, ja sen vuoksi yhteinen koulutus ja jatkokoulutus ovat myös äärimmäisen tärkeitä. Eräät neuvottelukumppanini pitivät tätä erityisen tärkeänä, ja voin ymmärtää heitä. Totesin juuri, että emme onnistuneet tässä. Oli selvää, että tämäntyyppistä asiaa ei ollut mahdollista sisällyttää järjestelmällisesti henkilöstösääntöihin. Tässä asiassa minun on kuitenkin jälleen kiitettävä korkeaa edustajaa, koska olen saanut tietää, että hänkin haluaa sanoa jotain tästä kysymyksestä ja että hän pitää sitä tärkeänä velvollisuutena ja välttämättömyytenä ja aikoo antaa asiasta vielä yhden sitoumusjulistuksen, joka, vaikka se ei sisälly henkilöstösääntöihin, rauhoittaa meitä ja niitä, jotka pitävät tätä erityisen tärkeänä, tarkastellessamme yhteisen ulkosuhdehallinnon tulevaa työtä.

Kaikkea tätä silmälläpitäen olemme tehneet erinomaista työtä, ja ulkosuhdehallinto voi saada hyvän alun 1. joulukuuta.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, arvoisat komission jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet, parlamentti hyväksyy uuden pääluokan perustamisen talousarvioon Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) varten sekä lisävarojen myöntämisen henkilöstöä varten. Tämä kanta johtuu parlamentin halusta saada EUH perustettua, koska Euroopan unioni tarvitsee sitä kipeästi, mutta tämä ei tietenkään tarkoita, että parlamentti luopuu roolistaan budjettivallan käyttäjänä keskustelussa kriisinhallinnasta vastaavan elimen luonteesta tai henkilöstöpolitiikan prioriteeteista, kuten vuoden 2011 talousarvioon luomamme varaus osoittaa.

Säännökset, jotka hyväksymme, vahvistavat Madridin sopimuksen tuloksia ja menevät eräissä tapauksessa jopa niitä pidemmälle, mistä haluan kiittää Bernhard Rapkayta, Ingeborg Gräßleä ja Crescenzio Rivelliniä. Kiitän myös Catherine Ashtonia ja Paul Christophersenia heidän valmiudestaan keskusteluihin ja avoimuudestaan niissä.

Henkilöstösäännöillä varmistetaan, että kaikilla EUH:n työntekijöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet heidän taustastaan riippumatta, ja velvoitetaan korkea edustaja takaamaan maantieteellisen ja sukupuolijakauman tasapainoisuus. Nämä järjestelyt ovat sitovia, ja parlamentti aikoo varmistaa, että niitä noudatetaan. Samalla niissä vältetään kiintiöiden käyttöä, mikä olisi paitsi vaikeaa toteuttaa myös väärin. Varainhoitoasetuksella varmistetaan vankka valvontajärjestelmä ja pidetään EUH tiiviisti sidoksissa komissioon.

Olen tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet luomaan erillisiä budjettikohtia tärkeimpiä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten, mikä on merkittävä edistysaskel parlamentin kyvyssä valvoa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Huomisella äänestyksellä me luomme näin ollen vahvemman, yhteisöllisemmän ja paremmin parlamentin valvonnan alaisen EUH:n. Aiomme olla tätä valvontaa harjoittaessamme tiukkoja ja vaativia, mutta samalla teemme sen vastuullisesti ja rakentavassa hengessä, sillä aiomme päättäväisesti auttaa korkeaa edustajaa hänen valtavassa tehtävässään luoda Euroopan unionille todellinen sen arvoja ja etuja palveleva ulkopolitiikka.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, esittelijä. (HU) Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että neuvosto ja komission jäsenet osallistuvat tähän keskusteluun. Suunnitellessamme vuoden 2010 talousarviota nostimme esiin kysymyksen varoista ulkoasiainhallintoa varten. Vastaus oli, että tällaisia varoja ei tarvittu, koska asia voitaisiin ratkaista jakamalla talousarvion varoja uudelleen. No, budjettivaliokunnan jäseninä me emme oikein uskoneet tätä. Totuus löytyy jostain tältä väliltä. Suurin osa kustannuksista oli tosiaan mahdollista ratkaista jakamalla uudelleen budjettivaroja, mutta kun tähän lisätään kaksi tarkistusta, ylimääräisiä kustannuksia on noin 44 miljoonan euron verran. Nämä ylimääräiset kustannukset vastaavat suurin piirtein yhden vuosineljänneksen menoja, vaikka olemme nähneet, että ulkosuhdehallinnon perustaminen on yhä 10 prosentin tasolla. On selvää, että varat, jotka toivon huomenna hyväksyttävän, kattaisivat jonkin verran pidemmän ajanjakson kuin mihin niitä nyt käytetään. Tästä seuraa tai olisi voinut seurata tiettyjä tehtäviä, kuten määrän tarkistaminen. Meidän mielestämme sitä ei kuitenkaan ole järkevää tehdä nyt. Paljon tärkeämpää on, että ulkosuhdehallinto saadaan perustettua mahdollisimman nopeasti ja että se saavuttaa edistystä, sillä yksi Lissabonin sopimuksen tärkeistä viesteistä on se, että meidän olisi näyttävä maailmassa.

Vaikka torjumme aikaa haaskaavat toimenpiteet, me kuitenkin muotoilemme odotuksia, kuten aiemmat esittelijät jo tekivät. Katsomme, että maantieteellinen tasapaino on hyvin tärkeä seikka ulkosuhdehallintoa perustettaessa, mutta emme sisällyttäneet mietintöön mitään sitovaa säännöstä varauksista. Tämänkin tarkoituksena on antaa puhtia koko järjestelmälle. Haluaisimme myös takuun siitä, että käytettävissä olevia varoja käytetään ajallisesti oikeassa suhteessa ja taloudellisesti, koska rajoitteita on nyt joka puolella.

Haluaisimme myös hyvin selkeää yhteistyötä sekä keskinäistä apua jäsenvaltioiden ulkoasiainhallintojen kanssa, sillä tällä tavoin tiettyjä tehtäviä voidaan hoitaa valtioissa, joissa jäsenvaltiolla ei ole edustusta mutta joissa Euroopan ulkosuhdehallinto on läsnä. Tämä on myös kustannustehokasta asianomaisten jäsenvaltioiden kannalta ja parantaa luonnollisesti yhteistyön ilmapiiriä. Arvoisa puhemies, toivon että parlamentti tukee tätä budjettivarojen uudelleen jakamista äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, keskeytän keskustelun hyvin lyhyesti ilmoittaakseni teille ja kollegoilleni, että viime yönä kolme terroristia hyökkäsi Tšetšenian parlamenttiin ja surmasivat useita turvallisuusvirkailijoita sekä ottivat panttivankeja. Myös terroristit saivat surmansa. Parlamentin olisi tuomittava jyrkästi tämä terroriteko, koska terrorismi ei koskaan ole oikeutettua. Myötätuntomme kuuluu uhrien omaisille.

Halusin mainita tämän lyhyesti, varsinkin koska keskustelemme Pohjois-Kaukasiasta taas tällä viikolla. Pyydän anteeksi keskeytystä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(PL) Kiitän jäsen Fleckensteinia tästä ilmoituksesta. Kuten sanoitte, me tuomitsemme luonnollisesti kaikki terroriteot. Tämä tapaus on meistä erityisen räikeä terroriteko, koska se kohdistui parlamenttiin. Yhdymme täysin sanoihinne ja esitämme surunvalittelumme uhrien omaisille ja kärsimään joutuneille. Aion antaa virallisen julkilausuman tästä asiasta. Minulle ei ollut kerrottu tästä hyökkäyksestä ennen tätä, mutta annan virallisen julkilausuman pian. Kiitos paljon, jäsen Fleckenstein, että kiinnititte huomiomme tähän asiaan.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Knut Fleckensteinia siitä, että hän kertoi meille tästä tärkeästä asiasta. Myös komissio tuomitsee luonnollisesti kaikenlaisen terrorismin, ja olen varma, että se reagoisi samalla tavoin.

Palatakseni keskusteluumme, haluan aluksi kiittää esittelijä Bernhard Rapkayta siitä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt esitelläkseen tämän ehdotuksen kunnianarvoisalle parlamentille. Olen hyvin tyytyväinen siihen erinomaiseen yhteistyöhön, jota olemme viime viikkoina ja kuukausina tehneet tässä monitahoisessa asiassa. Esitän kiitokseni myös varjoesittelijöille sekä oikeudellisten asioiden valiokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle, jotka ovat tehneet kovaa ja rakentavaa työtä koko prosessin ajan. Haluan myös ilmaista kiitollisuuteni Catherine Ashtonille, hänen ryhmälleen ja komission yksiköille heidän äärimmäisen ankarasta työstään, joka toivoakseni johtaa EUH:n perustamiseen hyvin pian.

Tämän viikon työskentely päättää monitahoisen työn, jolla on luotu EUH:n oikeudellinen ja budjettiperusta. Ne perustuvat tämän prosessin kulmakiveen – EUH:sta tehtyyn päätökseen – ja ovat täysin sen mukaisia. Minulla oli etuoikeus osallistua keskusteluun EUH:n perustamisesta ja edustaa komissiota kuuluisissa nelikantaneuvotteluissa Madridissa. Näin omin silmin, kuinka merkittävän panoksen Euroopan parlamentin edustajat Elmar Brok, Guy Verhofstadt ja Roberto Gualtieri antoivat siihen, että hyvin kiihkeä keskustelumme tästä asiasta saatiin onnistuneesti päätökseen. Katson, että heidän tuomansa panos keskusteluumme edisti suuresti sitä, että EUH:sta saatiin todella tehokas Euroopan ulkoasiainhallinto.

Sama voidaan sanoa esittelijä Bernhard Rapkayn työstä. Henkilöstösääntöihin tehtävät tarkistukset näyttävät puhtaasti hallinnollisilta, mutta ne eivät ole sitä. Ne ovat oleellisia, jotta ulkosuhdehallinto voi aloittaa toimintansa ja palvella todella Euroopan etuja. Komissio katsoo, että esittelijänne Bernhard Rapkayn esittämä kompromissipaketti on erittäin hyvä tulos, jota voidaan varauksetta kannattaa. Tarkistukset ovat mielestäni todella parantaneet koko tekstiä.

Haluan korostaa paria ehdotuksen keskeistä elementtiä. Kuten tiedätte, EUH koostuu alkuvaiheessaan kolmesta perussopimuksessa mainitusta lähteestä, nimittäin komissiosta, neuvoston pääsihteeristöstä ja jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista, tulevista työntekijöistä. Neuvoston ja komission asianomaiset osastot siirretään ulkosuhdehallintoon, ja näillä osastoilla työskentelevien työntekijöiden oikeudet taataan kaikilta osin. Jäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia. Olen tyytyväinen voidessani ilmoittaa, että heinäkuun 1. päivästä 2013 lähtien myös muiden toimielinten, Euroopan parlamentti mukaan lukien, virkamiehet voivat hakea EUH:n paikkoja yhtäläisin edellytyksin.

Vakituisilla virkamiehillä ja kansallisilla diplomaateilla on EUH:ssa samat oikeudet ja velvollisuudet, ja henkilöstösääntöjen tarvittavia säännöksiä soveltamalla taataan heidän riippumattomuutensa ja lojaaliutensa Euroopan unionia kohtaan. Kansallisten diplomaattien sopimukset voivat olla voimassa enintään kymmenen vuotta. Lisäksi jäsenvaltiot antavat kansallisille diplomaateille takuun siitä, että he voivat palata välittömästi entisiin tehtäviinsä palveltuaan Euroopan ulkosuhdehallinnossa.

Kompromissiin sisältyy myös säännöksiä, joissa ilmaistaan vahva sitoutuminen maantieteellisen ja sukupuolien välisen tasapainon aikaansaamiseen Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Tilannetta tarkastellaan uudelleen vuonna 2013 korkean edustajan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle esittämällä kertomuksella.

Tiedän, että eräät parlamentin jäsenistä olisivat toivoneet, että nämä ehdotukset olisivat sisältäneet vahvempia säännöksiä, kun taas toisia ehdotuksia vastustettiin kiivaasti. Olen vakuuttunut siitä, että teille nyt esitetyt tarkistukset muodostavat tasapainoisen ratkaisun. Tästä kysymyksestä käydyt neuvottelut eivät ole aina olleet helppoja. Valmisteluprosessi oli varsin mutkikas, sillä se edellytti neuvotteluja henkilöstömme edustajan kanssa, mutta kova työ ja intensiiviset neuvottelut kannattivat, ja teillä on edessänne parlamentin kannalta erittäin hyvä neuvottelutulos.

Tästä syystä toivon, että Euroopan parlamentti hyväksyy nämä tarkistukset huomenna. Saanen puheenvuoroni päätteeksi ilmaista komission vahvan sitoutumisen EUH:n kitkattomaan perustamiseen ja sen valmiuden antaa kaikkea tarvittavaa tukea ja apua tälle uudelle Euroopan unionin hallinnolle. Toivon, että parlamentti toimittaa huomenna historiallisen äänestyksen, joka johtaa Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on rohkaiseva alku pitkälle päivälle, jonka aikana käydään paljon talousarviota koskevia keskusteluja. Ulkosuhdehallinnon käynnistäminen edellytti varainhoitoasetuksen muuttamista, mutta tämä tehtiin ensi kertaa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tästä syystä parlamentti tekee huomenna tarkistuksia neuvoston asetukseen.

Olen todella tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen viime viikon kolmikantaneuvotteluissa. Se on osoitus siitä, että voimme saada aikaan tuloksia Lissabonin sopimuksen pohjalta. Sen avulla olemme myös voineet antaa Euroopan ulkosuhdehallinnolle vankan ja oikea-aikaisen perustan. En halua mennä liiaksi yksityiskohtiin, mutta se mahdollistaa erillisen pääluokan luomisen talousarvioon, sillä varmistetaan edustustojen päälliköiden mahdollisimman hyvä vastuuvelvollisuus, ja sen avulla komission tilinpitäjä ja sisäinen tarkastaja voivat valvoa tätä ulkosuhdehallintoa koskevaa talousarvion pääluokkaa. Tätä tarkastellaan uudelleen tulevaisuudessa.

Kiitän esittelijöitä Ingeborg Gräßleä ja Crescenzio Rivelliniä heidän rakentavasta ja yhteistyöhenkisestä lähestymistavastaan.

Mitä tulee lisätalousarvioon nro 6, molemmat budjettivallan käyttäjän haarat voivat nyt hyväksyä lisätalousarvion ilman tarkistuksia. Tämä on myös edellytys sille, että ulkosuhdehallinto voi aloittaa toimintansa hyvin pian.

Uusien AD-tason virkojen ensimmäisen erän perusteluna on, että niiden avulla selviydytään välittömistä lisätehtävistä, mutta tavoitteenamme on, että vuoteen 2013 mennessä olemme täyttäneet sitoumuksemme, jonka mukaan kolmannes AD-tason henkilöstöstä on peräisin jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista.

Tästä syystä kehotan parlamenttia antamaan tukensa neuvoston jo hyväksymälle lisätalousarviolle. Kiitän vielä kerran esittelijöitä László Surjánia ja Roberto Gualtieria.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja/Euroopan komission varapuheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, nousen lyhyesti kiittääkseni ensinnäkin esittelijöitä, Ingeborg Gräßleä, Bernhard Rapkayta ja Roberto Gualtieria, siitä valtavasta työstä, jonka he ja monet parlamentin jäsenet ovat tehneet saadakseen meidät tilanteeseen, jossa nyt tänä aamuna olemme.

Tiedän, että neuvottelut ovat välillä olleet kovia ja että te olette olleet tiukkoja neuvottelijoita. Edessämme oleva tulos on mielestäni hyvä ja heijastaa aidosti Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa, jossa parlamentilla on tulevaisuuden kannalta suuri ja merkittävä rooli.

Tämä on ollut yhteistä ja yhteistyöhön perustuvaa toimintaa, ja olen erittäin kiitollinen teille kaikille tehdystä työstä. Mikä tärkeintä, olemme uskoakseni luoneet ulkosuhdehallinnon perustan tavalla, jonka avulla parlamentti voi osallistua siihen asianmukaisesti tulevaisuudessa, ja olen jo sitoutunut avoimuuteen ja siihen lähestymistapaan, jota haluan käyttää työskennellessäni parlamentin kanssa.

Olen myös todennut selvästi, että ulkosuhdehallinnon on heijastettava Euroopan unionin laajuutta ja syvyyttä. Se on hallinto, josta toivon kaikkien parlamentin jäsenten, kaikkien jäsenvaltioiden ja kaikkien komission jäsenten voivan olla todella ylpeitä. Haluan, että Eurooppa heijastuu henkilöstössämme, nimittämissämme suurlähettiläissä ja keskushallinnossa työskentelevissä ihmisissä. Teillä on monta tilaisuutta varmistaa, että tämä lupaus pidetään, varsinkin vuoden 2013 uudelleentarkastelun yhteydessä.

Tiedän myös, että jäsenet ovat halunneet varmistaa, että meillä on asianmukaiset koulutusjärjestelyt ja -valmiudet. Meillä on oikeusperusta tätä varten, ja vakuutan parlamentille, että erilaisista perinteistä ja eri lähteistä tulevat henkilöt yhdistetään todelliseksi eurooppalaiseksi hallinnoksi, joka heijastaa jälleen kaikkea, mitä rakentamisprosessissa tähän asti on sanottu.

Halusin osoittaa erityisen kiitoksen Eva Lichtenbergerille ja Jacek Saryusz-Wolskille heidän tekemästään työstä koulutuskysymyksessä. Tiedän, että meillä on paljon muutakin keskusteltavaa, ja odotan pääseväni keskustelemaan teidän ja muiden kanssa lähiviikkoina ja -kuukausina, mutta lupaan teille vilpittömästi varmistaa, että koulutus sisältyy lähestymistapaan, jolla rakennamme ulkosuhdehallintoa. Sanon tämän sitä taloudellista tilannetta ja toimintaympäristöä silmälläpitäen, jossa ulkosuhdehallinto syntyy, ja lupaan teille, että siitä tulee kustannustehokas.

Lopuksi, tämän avulla voimme toteuttaa pyrkimyksemme ja tavoitteemme maailmassa. Se, mitä me teemme ulkopolitiikassa, kaupan ja kehitysyhteistyön alalla sekä terrorismin torjunnassa, vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin. Tämä on ennen kaikkea heitä palveleva hallinto, ja lupaan täällä Euroopan unionin kansalaisten edustajien edessä huolehtia siitä, että ulkosuhdehallinto täyttää teidän tavoitteenne.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, neuvoston puheenjohtaja.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisat korkea edustaja Ashton ja komission jäsenet, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, haluan neuvoston puolesta kiittää parlamentin esittelijöitä, jotka ovat nähneet suurta vaivaa työskennellessään Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttamisen edellyttämien eri asiakokonaisuuksien parissa: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini varainhoitoasetuksen, Bernhard Rapkay henkilöstösääntöjen ja Roberto Gualtieri ja László Surján vuoden 2010 lisätalousarvion parissa.

Madridin poliittisen sopimuksen ja Euroopan parlamentin 8. heinäkuuta antaman lausunnon jälkeen yleisten asioiden neuvosto hyväksyi, kuten tiedätte, 26. heinäkuuta päätöksen, jossa hahmotellaan Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta. Jotta tämä hallinto saadaan asianmukaisesti perustettua, meidän on kuitenkin yhä hyväksyttävä juuri mainitsemani kolme säädöstä.

Niin parlamentti, komissio, korkea edustaja kuin neuvostokin ovat työskennelleet tiukasti näiden eri asiakokonaisuuksien parissa, ja kaikki ovat pyrkineet saamaan aikaan sopimuksen mahdollisimman nopeasti asettamiemme määräaikojen rajoissa.

Parlamentin tässä istunnossa toimittaman äänestyksen jälkeen me kaikki voimme nyt juhlia ja taputtaa itseämme olkapäälle saatuamme eri kysymyksistä saavutettujen sopimusten ansiosta työn onnistuneesti tehtyä. Maanantaina 25. lokakuuta yleisten asioiden neuvosto voi hyväksyä nämä säädökset poliittisella tasolla. Näin ollen Euroopan ulkosuhdehallinto voi aloittaa toimintansa 1. joulukuuta, kuten oli suunniteltu.

Korkea edustaja Ashton, komission jäsenet ja esittelijät ovat tänä aamuna käytännössä jo sanoneet kaiken tarvittavan. Omalta osaltani tyydyn mainitsemaan tämän tapahtuman historiallisen luonteen, joka vuosi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ilmentää yhtä sen merkittävimmistä innovaatioista. Perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto vahvistetaan huomattavasti sekä unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta että sen näkyvyyttä.

Työ ei luonnollisesti ole vielä valmis. Tämä on vasta alku, ja haaste on yhtä suuri kuin odotuksemme, mutta olen varma, että voimme luottaa korkean edustajan Catherine Ashtonin toimivan tarmokkaasti ja päättäväisesti. Joka tapauksessa toivotan hänelle menestystä tässä tehtävässä.

Lopuksi, arvoisa puhemies, kiitän vielä kerran Euroopan parlamenttia sen sitoutuneisuudesta ja sen rakentavasta lähestymistavasta, jolla oli ratkaiseva merkitys tässä asiassa.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija.(EN) Arvoisa puhemies, minun valiokuntani, ulkoasiainvaliokunnan, ylivoimainen enemmistö kannatti vahvaa EUH:ta.

"Vahva" tarkoittaa demokraattisen ja parlamentaarisen valvonnan alaista. "Vahva" tarkoittaa yhteisöllistä – eli kaikkien 27 jäsenvaltion yhteisöä edustavaa ja nykypäivän, ei eilisen, unionin maantieteellistä ulottuvuutta ja monimuotoisuutta kunnioittavaa. Puoli vuotta sitten maantieteellinen tasapaino ei ollut tärkeä kysymys. Nyt se on, ja tulee sellaisena myös pysymään, ja päätöslauselmamme 7 kohdassa sekä 6 artiklan 6 kohdassa korostetaan tätä. Euroopan parlamentin kaksisataa uusia jäsenvaltioita edustavaa jäsentä seuraavat tätä myös tarkasti. Maantieteellistä tasapainoa korostettiin paljon enemmän kuin alkuperäisessä ehdotuksessa, vaikka tämäkään ei ollut tarpeeksi. Laskuoppi ei aina ole oikeassa, eikä lakeja ja maantiedettä voida sivuuttaa äänestämällä. Meidän mielestämme kaikki miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, eikä kukaan ole muita tasa-arvoisempi. Tämä koskee myös unionin ulkosuhdehallintoa.

Korkea edustaja Ashton, odotamme kiinnostuneina toimianne tämänhetkisen uusien jäsenvaltioiden syrjinnän poistamiseksi tulevassa EUH:ssa.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija.(SV) Ulkoasiainvaliokunnan varainhoitoasetusta koskevan lausunnon valmistelijana lähtökohtanani oli Madridin sopimus mutta myös se seikka, että eräitä aloja oli tarkennettava. Kysymys on avoimuuden luomisesta talousarvioon tekemällä määrärahoista tarkemmin määriteltyjä erityisesti poliittisesti tärkeiden ja talousarviolle suuria vaatimuksia asettavien tehtävien osalta.

Meidän on turvattava oikeus saada tietoa kokonaiskustannuksista, jäsenvaltioiden osuus mukaan luettuna. Meidän on taattava delegoidun toimivallan käytön tyydyttävä valvonta, jotta emme menetä otettamme tästä monitahoisesta organisaatiosta.

Tämä ei koske vain parlamentin vaikutusvaltaa; kyse on ennen kaikkea kansalaisten oikeudesta valvoa tätä merkittävää uutta hallintoa, jonka unioni nyt perustaa.

Olemme onnistuneet tässä suhteessa erittäin hyvin. Se on vienyt aikaa, ja taistelimme kovasti sen saavuttamiseksi, mutta voimme uskoakseni myös sanoa, että näin loimme hyvän perustan, jonka avulla uusi Euroopan ulkosuhdehallinto voi vahvistaa EU:n roolia maailmassa parlamentin ja kansalaisten täysimittaisen ja hyvän valvonnan alaisena, ja tämä on tärkeää.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija.(PL) Kehitysyhteistyövaliokunnan lausunto henkilöstösäännöistä hyväksyttiin yksimielisesti. Kehitysyhteistyövaliokunta hyväksyy oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöluonnoksessa ehdotetut tarkistukset ja etenkin ne tarkistukset, joilla on tarkoitus taata, että Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön rekrytointi perustuu henkilöstösäännöissä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehdoissa määriteltyihin objektiivisiin ja avoimiin menettelyihin. Lisäksi komission ehdotusta on parannettu pääesittelijän Bernhard Rapkayn ehdottamilla tarkistuksilla, joilla ehdotukseen lisätään säännöksiä Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöstä ja jotka on sisällytetty poliittiseen sopimukseen. Ne koskevat erityisesti sukupuolien välistä ja maantieteellistä tasapainoa henkilöstössä sekä yhtäältä Euroopan unionin toimielimistä ja toisaalta kansallisista ulkoasiainhallinnoista tulevien työntekijöiden jakauman tasapainoa. Toivon, että ulkosuhdehallinto arvostaa kehitysyhteistyön itsenäistä luonnetta eikä kohtele sitä "porkkanana" – ulkopolitiikan harjoittamisen välineenä. Tämä oli kehitysyhteistyövaliokunnan työn tärkein tavoite.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, monien muiden tavoin ryhmäni haluaa, että ulkosuhdehallinnon henkilöstössä vallitsee maantieteellinen, sukupuolien välinen sekä suurten ja pienten valtioiden välinen tasapaino.

Hallitustenväliset ristiretket ja kiintiöt ovat kuitenkin taas kerran mukana kuvassa, ja viime kädessä ehdokkaat olisi arvioitava heidän ansioidensa perusteella. Olemme tietoisia siitä, että sen paremmin nykyiset työhönottokriteerit kuin henkilöstövalinnatkaan eivät edistä vaadittua tasapainoa, eikä sitä voida saavuttaa, kuten totesitte, noin vain. Vaikka kaikenlainen epätasapaino huolestuttaa joitakuita myös – tunnustan sen – meidän riveissämme, tiedämme myös vaarana olevan, että sitä käyttävät hyväkseen ne, jotka haluavat heikentää teitä, korkea edustaja Ashton, eivätkä tukea teitä edessä olevissa haasteissa, ja tiedämme, että tällaisia tahoja on.

Tästä syystä ryhmäni ilmoittaa teille suoraan, korkea edustaja Ashton, että se tukee teitä ja luottaa teihin täysin. Meidän on annettava teille onnistumisen välineet. On korkea aika, että ulkosuhdehallinto käynnistetään, mutta on totta, että jos kahden vuoden päästä palaatte luoksemme pahan henkilöstönne jakautuneisuutta koskevan ongelman kanssa, se aiheuttaa pienen vastuuvapautta koskevan ongelman, ja ajattelen niin teitä kuin meitä itseämme sanoessani, että tätä tulisi ehdottomasti välttää. Onnea matkaan!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon valmistelija. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä me vihdoin olemme monien kuukausien työn jälkeen, tarkoituksenamme luoda perusta Euroopan unionin tulevalle ulkosuhdehallinnolle, mutta eräiden minua ennen puhuneiden kollegojeni tavoin haluan kiittää esittelijöitä heidän laadukkaasta työstään.

Koska yhteisenä pyrkimyksenämme on saada aikaan todellinen eurooppalainen ulkoasiainhallinto, joka ei ole vain 27 jäsenvaltion ulkoasiainhallintojen jatke, varainhoitoasetus ja henkilöstösäännöt, joista keskustelemme tänään ja äänestämme huomenna, ovat äärimmäisen tärkeät. Niiden on annettava meille keinot voittaa kahtalainen haaste: meidän on voitava puhua yhdellä äänellä kansainvälisellä näyttämöllä, mutta myös taattava johdonmukaisuus kaikessa unionin ulkopolitiikassa.

Kauppapolitiikka ei kuulu korkean edustajan toimivaltaan, mutta entisenä kaupasta vastanneena komission jäsenenä en epäile lainkaan sitä, että hän pystyy luomaan tarvittavan vuoropuhelun, jolla varmistetaan, että kauppapolitiikalla edistetään perussopimuksessa määrätyn mukaisesti unionin ulkosuhdehallinnon tavoitteita, kuten kestävää kehitystä, köyhyyden poistamista ja ihmisoikeuksien suojelua.

Lopuksi korostan, että nimenomaisesti tähän tarkoitukseen varattujen budjettivarojen määrä on yhteisen poliittisen tahtomme mittari; poliittinen painoarvomme kansainvälisellä näyttämöllä riippuu siitä.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, budjettivaliokunnan lausunnon valmistelija.(BG) Minäkin haluan omasta puolestani kiittää Ingeborg Gräßleä, Crescenzo Rivelliniä ja Bernhard Rapkayta heidän suorittamastaan valtavasta tehtävästä.

Meidän on todettava hyvin selvästi, että Euroopan ulkoasiainhallinnon perustaminen on monitahoinen poliittinen prosessi, jonka on heijastettava jäsenvaltioiden etujen ja edustuksen tasapainoa, mutta samalla myös annettava hallinnolle mahdollisuus toimia tehokkaasti ja tehdä Euroopan unionista keskeinen toimija kansainvälisellä näyttämöllä.

Samalla myös pahoittelen sitä, että maantieteellistä tasapainoa koskevaa ehdotusta, joka sai enemmistön tuen ulkoasiainvaliokunnassa ja budjettivaliokunnassa ja joka on myös – haluan huomauttaa – Euroopan parlamentin 8. heinäkuuta 2010 antaman päätöslauselman mukainen, ei mainita riittävästi Rapkayn mietinnössä.

Tästä syystä vetoan teihin, korkea edustaja Ashton, sillä te voitte hyötyä ehkä eniten koko Euroopan unionin motivaatiosta ja tarmosta. Uskallan jopa uskoa, että löydätte keinon varmistaa, että tämä maantieteellinen tasapaino otetaan asianmukaisesti huomioon ulkosuhdehallinnossa. Toivotan teille onnea!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon valmistelija. (HU) Ilmaisen talousarvion valvontavaliokunnan puolesta tyytyväisyytemme tämän uuden elimen perustamiseen, joka on yksi Lissabonin sopimuksen merkittävimmistä käytännön seurauksista. Uusi elin tarvitsee luonnollisesti talousarvion. Talousarviota ja varainkäyttöä koskevan vastuuvelvollisuuden vuoksi on silti vähintään yhtä tärkeää määrittää budjettiperiaatteet ja rahoitussäännöt ja noudattaa niitä. Viime vuosina valiokuntamme on käynyt keskustelua tästä ulkosuhteiden pääosaston kanssa. Siitä syystä haluan erityisesti painottaa tätä kysymystä. On erittäin tärkeää antaa asianmukaiset organisaatiota ja toimintaa koskevat säännökset. On tärkeää pitää mielessä, että tehtävien, toimintojen ja resurssien päällekkäisyyttä on vältettävä, ja kaikkia vaihtoehtoja on harkittava menojen tehokkuuden varmistamiseksi. Avoin ja yksinkertainen organisaatiorakenne ja resurssien hallinta takaavat sen, että uusi organisaatio toimii tehokkaasti.

Sen jäsenet tulevat kolmesta lähteestä: EU:n toimielimistä, jäsenvaltioista ja vastaanottavan valtion asiantuntijoista. Erityisen tärkeää on, että tässä EU:n toimielinten jäsenistä ja jäsenvaltioiden työntekijöistä koostuvassa elimessä vallitsee täysi tasa-arvo tässä suhteessa. Tästä syystä pidämme koulutusta tärkeänä seikkana, ja on hyvin tärkeää, että henkilöstövalintojen periaatteet ja käytäntö perustuvat yhdenmukaisiin menettelyihin ja vaatimuksiin. Budjettivaliokunta valvoo tätä vuosittain.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon valmistelija. (LT) Kiitän kaikkia esittelijä- ja valmistelijakollegoitani, joiden ammattimaisen asenteen ansiosta pystyimme saamaan aikaan poliittisen sopimuksen Euroopan unionin toimielinten välillä varsin nopeasti ja luomaan vahvan perustan Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon perustamiselle. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että EUH:n työ tehostuu ja että se auttaa muotoilemaan korkean tason eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä vahvistamaan Euroopan unionin roolia maailmanpolitiikan näyttämöllä. EUH:n toiminnan on noudatettava tehokkaan ja taloudellisen varainhoidon periaatteita. Tänä vuonna osoitimme EUH:lle ylimääräiset 9,5 miljoonaa euroa, mutta todellisia kustannuksia on mahdollista arvioida ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, kun kertomus kaikista EUH:n työhön liittyvistä menoista esitetään Euroopan parlamentille. Myös Euroopan parlamentilla on EUH:n toiminnassa vastuullinen tehtävä varmistaa, että EUH:n varoja käytetään tehokkaasti ja että Euroopan unionin veronmaksajien rahoilla luodaan todellista lisäarvoa yhteisön politiikalle ja kansalaisille.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, PPE-ryhmän puolesta. – (PL) Olen varma, että kenelläkään Euroopan parlamentissa ei ole pienintäkään epäilystä siitä tärkeästä roolista, joka Euroopan ulkosuhdehallinnolla jatkossa on unionin työskentelyssä. Muutaman viime kuukauden aikana tekemässämme työssä olemme keskittyneet varmistamaan, että ulkosuhdehallinnolla on oikea oikeusperusta ja sopivat välineet, jotta sen tuleva työ voi olla tehokasta. Olemme työskennelleet aikapaineen alaisina, ja neuvottelut ovat usein olleet vaikeita. Pääsimme neuvoston ja komission kanssa sopimukseen monista kysymyksistä, ja toivon että aikaan saadut kompromissit tuottavat myönteisen lopputuloksen. Oikeudellisten asioiden valiokunnan tehtävänä oli ehdottaa henkilöstösääntöihin tarkistuksia, jotka vastaavat uuden hallinnon tarpeita ja joilla myös taataan, että se on riippumaton ja että sen työ on korkeatasoista. Katson, että oikeudellisten asioiden valiokunnan kokouksessa eilen illalla hyväksytyillä tarkistuksilla annetaan tällaiset takeet, vaikka henkilökohtaisesti en pidä niitä täysin tyydyttävinä erityisesti yhden kysymyksen suhteen. Mielestäni kysymys maantieteellisestä tasapainosta, jota niin usein painotetaan, olisi voitu ratkaista paljon paremmin. Suhtaudun luonnollisesti myönteisesti korkean edustajan julkilausumiin, joiden mukaan hän aikoo kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ulkosuhdehallinnon palveluksessa on kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia, ja olen tyytyväinen myös säännökseen siitä, että vuonna 2013 julkaistaan kertomus, jossa korkea edustaja antaa tietoja ulkosuhdehallinnon työstä.

Unionin diplomatian on määrä olla eurooppalaista, ja totuus on, että ulkosuhdehallinnon työntekijöiden kansalaisuudella ei pitäisi olla erityistä merkitystä. Taustamme ja juuremme kuitenkin muokkaavat maailmankuvaamme, ja tämä vaikuttaa huomattavasti siihen, miten näemme ympärillämme olevan maailman. Tosiseikka on, että eräät unionin jäsenvaltiot ovat yhä aliedustettuja kaikissa toimielimissä. Jos Euroopan unionista halutaan moninaisuudessaan yhtenäinen, Euroopalle on annettava mahdollisuus ylläpitää ja ilmaista tätä moninaisuutta asiaan kuuluvalla tavalla. Tästä keskusteluissamme maantieteellisestä tasapainosta oli itse asiassa kysymys, eikä kiinteiden kiintiöiden varmistamisesta jäsenvaltioille, kuten jotkut virheellisesti luulevat. Kiitän esittelijöitä hyvästä yhteistyötä ja toivon, että Catherine Ashton pystyy hyödyntämään ponnistelujamme työssään.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, S&D-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää vilpittömästi esittelijöitä heidän tekemästään erinomaisesta työstä ja saavutetuista kompromisseista. Kaikki eivät tietenkään ole vielä tyytyväisiä, ja ymmärrän myös huolen erityisesti maantieteellisestä tasapainosta. Voin kuitenkin vakuuttaa Jacek Saryusz-Wolskille, että meidän kaikkien – ei vain parlamentin jäsenien – on varmistettava paremman maantieteellisen tasapainon saavuttaminen ja että meidän kaikkien – ei vain naisten – on varmistettava terveen sukupuolien välisen tasapainon aikaansaaminen. Tämä on välttämätöntä, ja minä suhtaudun näihin lupauksiin vakavasti. Me aiomme ehdottomasti vaatia, että nämä asiat toteutetaan.

Tavoitteena on ennen kaikkea luoda Euroopan unionille mahdollisimman laadukas yhteinen ulkosuhdehallinto. En näe asiassa mitään ristiriitaa. Päinvastoin, kaikki on supistettava yhteen yhteiseen nimittäjään, sillä nyt on aika toimia; nyt on myös aika osoittaa sitoutumisemme kansainvälisellä tasolla toimivaan Euroopan unioniin. Iranissa korkea edustaja on jo ottanut johtavan roolin, ja on hyvin tärkeää, että saavutamme siellä hyviä tuloksia. Lähi-idässä meidän on tärkeää paitsi antaa rahoitusta myös osallistua toimiin, ja meidän olisi tehtävä tämä itse asian eikä vain arvovaltamme vuoksi. Venäjän osalta meidän on etenkin yhteisten naapuriemme etujen vuoksi varmistettava, että saamme aikaan käytännössä toimivan mutta silti arvoihin perustuvan suhteen. Yhdysvaltojen kanssa meidän on neuvoteltava yhdenvertaisin ehdoin. Jos ongelmia esiintyy, meidän on myös puututtava niihin avoimesti, jotta voimme yhdessä Yhdysvaltojen kanssa torjua terrorismia ja määritellä uudelleen globalisaation. Kiina on uusi nouseva talousmahti, emmekä halua estää sen kehitystä, mutta vastustamme sellaista nationalismia, joka synnyttää tiettyä aggressiivisuutta etenkin tällä Aasian alueella. Me haluamme saada Kiinan osallistumaan enemmän kansainväliseen yhteisöön ja myös kansainvälisiin instituutioihin.

Tämä on myös korkean edustajan kannalta varmasti yksi tärkeimpiä ratkaistavia kysymyksiä, nimittäin se, että saamme aikaan näissä uusissa kansainvälisissä monenvälisissä instituutioissa asianmukaisen uuden järjestyksen ja uuden vallanjaon, joka ei rajoita Euroopan unionia mutta jossa hyväksytään se tosiseikka, että on olemassa myös uusia maailmanlaajuisia toimijoita. Nämä kaikki ovat ulkosuhdehallinnolle valtavia tehtäviä, ja korkea edustaja tarvitsee niissä täyden tukemme. Puheenjohtajavaltio Belgia – toisin sanoen te, neuvoston puheenjohtaja Chastel – on juuri luvannut, että myös se antaa korkealle edustajalle asianmukaisen tukensa. Tämä on hyvä lupaus, ja onnittelut ovat myös hyvä asia, mutta toivon, että ulkoministerit ymmärtävät, ettei ole järkevää luoda keskuudessamme vastakkainasetteluja, vaan että on vain yksi mahdollisuus: että ulkoministerit, korkea edustaja ja Euroopan parlamentti yhdessä edustavat Euroopan unionia vahvasti muuta maailmaa kohtaan.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, ALDE-ryhmän puolesta.(SV) Ensinnäkin haluan kiittää siitä erinomaisesta yhteistyöhengestä, jota me kaikki olemme osoittaneet tätä hyvin tärkeää kysymystä koskevassa työssä.

Catherine Ashtonilla ei todellakaan ole edessään helppo tehtävä nyt, kun yhteinen Euroopan ulkosuhdehallinto perustetaan. Parlamentti on kuitenkin yhdessä neuvoston ja komission kanssa luonut perustan tehokkaalle edustusorganisaatiolle, joka todella kykenee edustamaan Euroopan unionia ja sen arvoja ja etuja kaikkialla maailmassa.

EU:n vahvuutena on sen moninaisuus. Euroopan unioni koostuu ihmisistä, joilla on erilaiset taustat, taidot ja kokemukset. Perustamalla ulkosuhdehallinto, joka hyödyntää kaikista jäsenvaltioistamme rekrytoituja miehiä ja naisia, hyödynnämme myös Euroopan parasta vahvuutta ja voimavaraa. Samalla on oltava ehdottoman selvää, että osaaminen ja pätevyys ovat ratkaisevassa asemassa, kun uudessa ulkosuhdehallinnossa tehdään virkanimityksiä.

Euroopan parlamentilla on hieno tunnuslause: "moninaisuudessaan yhtenäinen". Nämä sanat velvoittavat, ja niillä on syvällinen merkitys. Toivon, että Catherine Ashtonin johtamana ulkosuhdehallinnosta kehittyy aito eurooppalainen hallinto, joka edustaa kaikkien jäsenvaltioidemme kansalaisia, niin naisia kuin miehiä. Yhteisessä ulkosuhdehallinnossamme työskentelevät on selkeästi koulutettava edustamaan koko unionia. Toivotan Catherine Ashtonille koko sydämestäni menestystä tässä tärkeässä työssä.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, kiitän kaikkia osallisia siitä, miten olemme tämän tehneet ja missä nyt olemme. Olemme pelastaneet yhteisömenetelmän ja kehitysyhteistyön prioriteetit. Olemme vahvistaneet demokraattista valvontaa etenkin YUTP:n budjettikohtien osalta. Olemme luoneet perustan osallistavalle hallinnolle, joka perustuu tasa-arvoon ja ryhmähenkeen. Kiitän teitä, korkea edustaja Ashton, siitä, että mainitsitte sukupuolten väliseen ja maantieteelliseen tasapainoon liittyvät koulutustoimet ennakoivissa toimissanne. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä, Catherine Ashtonia ja puheenjohtajavaltiota.

Mutta olemmeko luoneet modernin hallinnon, joka on enemmän kuin vain 28. kansallinen ulkoasiainhallinto? Mikä on Euroopan ulkosuhdehallinnon tuottama lisäarvo?

Asia on mielestäni vielä avoin. Ensinnäkin se edellyttää tehokasta koordinointia kaikilla politiikanaloilla. Haluan yhä nähdä ne rakenteet, joilla tämä saavutetaan.

Toiseksi, meidän on tehostettava kriisinhallintaa ja konfliktien ehkäisyä. Se voi olla yksi Euroopan unionin tarjoama lisäarvo. Tämä riippuu "asianmukaisen rakenteen" toteuttamisesta sekä siitä, miten me käytämme uusia virkoja sekä neuvoston ja komission yhteisvaikutuksen avulla luotuja virkoja. Tarvitsemmeko me näin ollen lisää varasuurlähettiläitä? Eikö olisi teidän tehtävänne, korkea edustaja Ashton, lähettää tekstiviesti? Me elämme 2000-lukua. Entisten diplomaattien rooli kuuluu 1800-luvulle. Eikö meidän pitäisi keskustella siitä, tarvitsemmeko me todella näitä henkilöitä ja mihin me heitä tarvitsemme?

Toivon, että henkilöstötaulukossanne ja henkilöstöpolitiikan ensisijaisissa tavoitteissanne otetaan prioriteetit huomioon luvatulla tavalla ja että niiden avulla ulkosuhdehallinto todella pystyy tuottamaan lisäarvoa – jotakin, jota kaikki kansalliset ulkoasiainhallinnot eivät pysty tuottamaan. Meidän näkökulmastamme on kaksi todella tärkeää seikkaa: konfliktien ehkäisy ja siviilikriisinhallinta. Luokaa esimerkiksi sovitteluyksikkö.

Me haluamme, että ulkosuhdehallinto toimii vahvasti ihmisoikeuksien alalla ja että sen tätä koskevat valmiudet ovat mahdollisimman hyvät. Sukupuolien välinen tasa-arvo ei rajoitu henkilöstöpolitiikan tavoitteisiin. Kyse on myös tasa-arvon valtavirtaistamisesta ja operaatioiden ja tehtävien merkityksen painottamisesta. Tässä suhteessa katson, että olisi hyvä laatia yleiskatsaus YTPP:n tähän mennessä loppuun saatetuista operaatioista ja tarkastella niitä, jotta menneestä voidaan ottaa oppia ulkosuhdehallinnon tulevaisuutta varten. Tämä veisi meitä kaikkia mielestäni eteenpäin.

Toivotan kaikille onnea, ja olen valmis tekemään tulevaisuudessakin rakentavaa yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, ECR-ryhmän puolesta.(PL) Euroopan unioni on 27 valtion yhteenliittymä, ja tämän tosiasian olisi heijastuttava sen toimielimen rakenteessa, jonka on määrä edustaa Euroopan unionia ulospäin. Emme saa antaa sellaista vaikutelmaa, että eräitä valtioita ei tunnusteta uuden ulkosuhdehallinnon perustamisen yhteydessä. Ulkosuhdehallinnon olisi heijastettava Euroopan kulttuurista rikkautta ja erilaisia kansallisia perinteitä myös diplomatian alalla. Tästä syystä joukko parlamentin jäseniä, minä mukaan luettuna, on laatinut tarkistuksen, jolla on tarkoitus ottaa käyttöön maantieteellistä tasapainoa edistävä tekijä. Se toimii niin, että kun kilpailuissa valituilla hakijoilla todetaan olevan yhdenvertainen pätevyys, nimityksen ratkaisisi maantieteellinen kriteeri. Se ei näin ollen ole jäykkä ratkaisu, joka pakottaa käyttämään tällaista maantieteellistä kriteeriä rekrytoitaessa työntekijöitä tulevaan ulkosuhdehallintoon, vaan joustava ja avustava toimenpide. Tällaisen säännöksen hyväksyminen vähentäisi nykyisiä epäsuhtia ja antaisi meille mahdollisuuden varmistaa ajan mittaan nykyistä parempi edustavuus. Painotan, että tällä ratkaisulla säilytetään pätevyyden keskeinen merkitys, mikä on hyvin tärkeää niille, jotka ovat laatineet nämä toimenpiteet.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, koska tämä on ryhmäni ensimmäinen puheenvuoro tänään, haluan aluksi todeta Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston puolesta, että me tuemme Ranskan työläisiä, jotka ovat yleislakossa presidentti Sarkozyn yhteiskuntaa heikentäviä toimenpiteitä vastaan.

Puhemiehen avauspuheenvuorossaan mainitsemat syyt neuvoston edustajien myöhästymiseen ovat katusulut. Katusulkuja on paljon, ja tämä on yleislakko, ja ryhmäni toivoo sen onnistuvan täydellisesti ja johtavan näiden yhteiskuntaa heikentävien toimien korjaamiseen kaikkialla Euroopassa.

Kiitän kollegoitani heidän tekemästään työstä, mutta ilmoitan heille, että ryhmäni aikoo valitettavasti äänestää huomenna tyhjää. Emme aio äänestää vastaan, mutta emme voi äänestää sellaisen tuloksen puolesta, joka mielestämme ei valitettavasti ollut sellainen, johon pyrimme. Se, mitä tavoittelimme, oli parlamentin kattava ulkosuhdehallinnon valvonta. Rakennetta ei luonnollisesti ollut mahdollista muuttaa, koska tämä ei ollut käsillä ollut kysymys, ja tämä rakenne, joka ottaa vastuun turvallisuus- ja ulkopolitiikasta, ei vakuuta meitä.

Olemme käyneet turvallisuudesta hyvin merkittävän demokraattisen taistelun kansallisissa parlamenteissa – ainakin minun kotimaani parlamentissa – saadaksemme täydellisen valvontaoikeuden, niin että jopa kaikki joukkojen lähettämiset ulkomaille on alistettava kattavalle parlamentaariselle valvonnalle.

Näin ollen olemme hyvin kaukana tällaisesta valvonnasta, ja näistä syistä emme äänestä huomenna mietintöjen puolesta. Kiitän teitä joka tapauksessa tekemästänne työstä.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, EFD-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, määriteltäessä uuden ulkosuhdehallinnon rakennetta emme saa toistaa menneisyyden virheitä, vaan meidän olisi pyrittävä suunnittelemaan yksinkertainen, kustannuksiltaan alhainen ja ennen kaikkea tehokas elin. Eurooppalaista politiikkaa palveleva elin – ja painotan sanaa "eurooppalainen" – ei saa valita työntekijöitään näiden maantieteellisen alkuperän tai sukupuolen vaan pätevyyden perusteella.

Olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina ulkosuhdehallinnon rakenteessa ja että olisi asianmukaista, että suuri osa henkilöstöstä olisi naisia. Kumpikaan näistä seikoista ei kuitenkaan voi kriteereinä mennä ansioiden ja ammattitaidon edelle. Sen sijaan meidän on varmistettava, että kaikki voivat hakea näitä virkoja ehdottoman yhdenvertaisin edellytyksin ja ilman syrjintää.

Mitä koulutukseen tulee, on olemassa Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin kaltaisia paikkoja, joilla on erinomaisen koulutuksen tarjoamiseen vaadittava asiantuntemus. Tästä syystä katson, että Euroopan diplomaattikoulun perustaminen täysin tyhjästä olisi epäasianmukaista ja kallista.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jotta Euroopan valtioiden etuja voidaan ajaa kansainvälisellä näyttämöllä nykyistä tehokkaammin, ulkopoliittisista toimista on keskusteltava etukäteen, minkä jälkeen niistä on ilmoitettava muulle maailmalle yhtenäisellä äänellä. Euroopan ulkosuhdehallinnon avulla yritämme nyt koota unionin ulkopolitiikan välineet yhtenäisiin puitteisiin. Ne resurssit, jotka meillä jo on, niputetaan yhteen ja niihin lisätään uusia, jotta kuvasta tulee täydellinen.

Kuten kollegoidemme mietinnössä todetaan, tämän rakenteen uudenlaisen luonteen vuoksi olisi sovellettava kunnianhimoisia avoimuutta sekä budjettivastuuta ja taloudellista vastuuta koskevia sääntöjä. Tarvitsemme tarkan yleiskatsauksen EUH:n tehtävistä ja sen palveluksessa olevasta henkilöstöstä.

Jotta Euroopan parlamentin budjettia koskeva määräysvalta ulottuu koskemaan myös EUH:ta, ulkosuhdehallinto on liitettävä komission rakenteeseen, ja Euroopan parlamentille on budjettivallan käyttäjänä toimitettava kaikki tiedot, joita se tarvitsee valvoakseen tehokkaasti tilinpäätöstä. Neuvostolle myönnettävä vastuuvapaus on edelleen asialistallemme.

EUH voi olla nimensä veroinen vain, jos kaikki jäsenvaltiot ovat siinä tasapuolisesti edustettuina. Toisaalta hakijoiden pätevyys on luonnollisesti asetettava etusijalle. Tämä vie minut kysymykseen naisten osuudesta ulkosuhdehallinnossa. Se on minusta aivan liian pieni, ja kehotan löytämään päteviä naisia näihin virkoihin. Heitä on kyllä olemassa.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Frank Sinatraa kutsuttiin "Ääneksi". Mutta mitä hän olisi ollut ilman orkesteria? Te, korkea edustaja Ashton, olette nyt Euroopan unionin ääni, ja ulkosuhdehallinnon myötä saatte mainion orkesterin. Toivon, että käytätte tätä orkesteria Euroopan äänen edistämiseen ja etujemme puolustamiseen. Koska Euroopan ensisijaisena tavoitteena on turvata rauha Euroopassa, seuraava tärkeä tehtävä kansainvälisiä haasteita silmälläpitäen – energiavarmuudesta aina terrorismin torjuntaan, globalisaatioon ja paljoon muuhun – on huolehtia Euroopan eduista maailmassa. Teillä ja ulkosuhdehallinnolla on erityinen rooli tässä suhteessa. Näin ollen kansalaistemme hyväksi saavuttamamme edistys riippuu hyvin vahvasti teidän ja orkesterinne työstä.

Tässä prosessissa meidän on onnistunut lisätä parlamentin yhteistyötä, valvontaa ja tiedonsaantioikeutta myös talousarvion alalla. Olemme onnistuneet turvaamaan yhteisön politiikanalojen yhteisöllisen luonteen sekä varmistamaan, että henkilöstöstä yli 60 prosenttia on oltava yhteisön virkamiehiä. Olen varma siitä, että toisin kuin neuvosto, me olemme onnistuneet varmistamaan paremman maantieteellisen ja sukupuolten jakaumaa koskevan tasapainon. Hallitukset eivät tätä tehneet; me teimme niiden työn niiden puolesta. Lisäksi, jos tämä on nyt oikeudellisesti sitovaa ja jos vuonna 2013 on suoritettava uudelleentarkastelu, tämä on parlamentilta erinomainen saavutus – hyvä kompromissi, jonka olemme saaneet toimielinten välillä aikaan.

Meidän on myös seurattava tätä välinettä. Teemme sen tarvittavan joustavasti, mutta harjoitamme myös painostusta varmistaaksemme, että te, korkea edustaja Ashton, voitte onnistua tehtävässänne. Teillä on siinä tukemme, mutta voitte myös olla varma kritiikistämme, jos emme ole samaa mieltä, sillä katson, että voimme selviytyä tästä asiasta yhdessä vain, jos kansalaisillamme on tulevaisuus.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, onnistuneesti yhdentynyttä Eurooppaa ei saada aikaan ilman kaukonäköistä visiota siitä, miten yhteisiä etujamme ajetaan unionin rajojen ulkopuolella maailmanlaajuisella tasolla.

Tällainen visio ei ole kestävä ilman kunnianhimoista, vastuuvelvollista, tehokasta ja "yhteisöllistä" ulkosuhdehallintoa. Ulkosuhdehallinto ei toimi tehokkaasti ilman ansioiden perusteella rekrytoitua henkilöstöä.

Useimmat meistä ovat uskoakseni samaa mieltä näistä periaatteista. Piru piilee kuitenkin yksityiskohdissa. Nimenomaan nämä yksityiskohdat ovat muuttaneet mietinnön, jonka oli tarkoitus olla luonteeltaan tekninen, kiihkeän poliittisen keskustelun lähteeksi, joka uhkaa jakaa meidät syvästi.

"Yhteisöllisyyden" ja hallitustenvälisyyden, ansioiden tai kiintiöiden, vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä ei ole ristiriitaa. Tästä huolimatta "yhteisöllisyyden" voitto edellyttää, että joka ainoan jäsenvaltion joka ainoa kansalainen tuntee tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluksi ansioidensa perusteella.

Ansiokriteerin voittoa on mitattava valintatulosten tasapainoisuudella, sillä uskon, että jumala jakoi ansiot ja synnit tasapuolisesti miehille ja naisille, vanhoille ja nuorille, pienille ja suurille, heikoille ja voimakkaille, läntisten ja itäisten maiden kansalaisille ja niin edelleen.

Totuus on, että eräät unionissa – enimmäkseen, mutta ei ainoastaan uusissa jäsenvaltioissa – tuntevat, että heitä syrjitään. Vaikka tämä näkemys ei pitäisi paikkaansa, meidän olisi silti suhtauduttava siihen kunnioittaen ja huolellisesti, sillä yhtenäisyytemme on äärimmäisen tärkeä asia.

Kyseenalaiseksi ei ole asetettu kriteerejä, vaan riittämättömät takeet siitä, että niitä sovelletaan asianmukaisesti ja että korjaavia toimia toteutetaan, jos havaitaan selvää epätasapainoa.

Voin vain toivoa, että korkea edustaja korjaa ne prosessin epätasapainoisuudet, jotka ilmeisesti ovat ruokkineet näitä käsityksiä, ja toivon myös, että tuleva Euroopan diplomaattikoulu tai vastaava laitos auttaa meitä luomaan pätevän ja yhteisille eduillemme ja Euroopan unionin toimielimille lojaalin eurooppalaisen diplomaattikunnan.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa, jossa lähinnä keskitytään Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) valvontaan ja organisaatioon, emme saa unohtaa ulkosuhdehallinnon tuottamaa yleistä etua – joka viime kädessä on hyvin suuri. Tämä voi osoittautua yhdeksi suurimmista askeleista kohti täysimittaista Euroopan unionin ulkopolitiikkaa.

Jopa kotimaassani, joka valitettavasti on muuttumassa yhä enemmän sisäänpäin kääntyneeksi, on havaittavissa, että uusi kokoomushallitus siirtää tehtäviä uudelle EUH:lle. Tämä on kieltämättä koskenut toistaiseksi vain konsulitehtäviä, mutta olen varma, että pian tajutaan, että muitakin diplomaattisia tehtäviä hoidettaisiin parhaiten Euroopan unionin tasolla.

Arvoisa puhemies, keskitymme tänään erityisesti EUH:n taloudelliseen ja organisatoriseen puoleen, ja se on tärkeä seikka. Ulkosuhdehallinto ei ole täysin toimintakykyinen, ennen kuin on saatu aikaan riittävä avoimuus ja taloudellinen vastuu. Tästä syystä olen iloinen toimielinten välillä saavutetusta sopimuksesta todella ryhtyä toimiin. Se oli vaarassa, koska parlamentti esitti hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia. Me, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, suhtauduimme niihin jokseenkin vastahakoisesti.

Haluan silti kiittää esittelijöitä. On saatu aikaan hyvä paketti, joka saa ryhmäni täyden tuen. Toivon ennen kaikkea, että huomisen äänestyksen jälkeen ulkosuhdehallinto saadaan tämän paketin avulla perustettua ja toimintakykyiseksi hyvin nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, täysin omanlaisensa sekatyyppisen EUH:n perustaminen on herättänyt paljon keskustelua, mutta korkealle edustajalle Ashtonille on annettava tunnustusta siitä, että hän on saanut aikaan yksimielisyyden etenemistavasta, kun Euroopan johtajien huomio on ollut euroalueen kriisissä. Brittiläiset konservatiivit vastustivat ulkosuhdehallinnon perustamista peläten, että se heikentäisi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta harjoittaa riippumatonta ulkopolitiikkaa. Nyt, kun hallinto on poliittinen tosiasia, aiomme toimia sen kanssa rakentavasti varmistaaksemme, että Yhdistyneen kuningaskunnan etuja todella edistetään ja puolustetaan.

Yksi tapa on lobata sen puolesta, että brittiläisiä EU:n virkamiehiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriön diplomaatteja valitaan ulkosuhdehallinnon virkoihin, sillä Yhdistynyt kuningaskunta on, yllättävää kyllä, aliedustettuna EU:n toimielimissä. Vaikka kaikkien EU:n 27 jäsenvaltion on oltava edustettuina uudessa ulkosuhdehallinnossa, sen on perustuttava ensisijaisesti ansioihin.

Lopuksi, jäsenvaltiot leikkaavat rajusti julkisia menoja. EU:n on suhtauduttava ymmärtäväisesti säästötarpeisiin erityisesti EUH:n budjetin osalta. Budjettivaikutusten välttäminen on erittäin tärkeää, jotta Euroopan ulkosuhdehallinto voi saada ja säilyttää kaikkien Euroopan unionin kansalaisten luottamuksen ja hyväksynnän.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Nyt perusteilla oleva Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on täysin uusi väline, jolla institutionalisoidaan Euroopan unionin ulkopolitiikka. Tällä hetkellä näen kaksi tähän prosessiin liittyvää perusongelmaa.

Ensinnäkin on selvää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka muodostavat osan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudesta. Kun tehdään periaatteellisia kysymyksiä koskevia päätöksiä, veto-oikeus on edelleen voimassa, ja siten tärkeitä kysymyksiä, kuten Irakissa toteutettuja toimia tai Kosovon Serbiasta irrottautumista, koskevissa päätöksissä ei ole ollut Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Nyt luodulla ulkosuhdehallinnolla on näin ollen pitkälti rajoitettu asialista, ja tärkeimmissä poliittisissa päätöksissä se vain tukee yksittäisten valtioiden päätöksiä tai jopa vaikenee.

Kiistakapulana on ulkosuhdehallinnon kokoonpano, ja käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että uusien jäsenvaltioiden rooli henkilöstön valinnassa on lievästi sanoen jätetty huomiotta.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, vaikka ajatusta Euroopan ulkosuhdehallinnosta ei koskaan pidetty Euroopassa kovin tervetulleena, EU:n byrokratia onnistui myymään sen sanoen, että sillä ei olisi budjettivaikutuksia.

Nyt huomaamme, että sillä on budjettivaikutuksia ja että se maksaa 34 miljoonaa euroa enemmän kuin alun perin suunnitellut 441 miljoonaa euroa. Lisäksi tämä ero on syntynyt jo ennen kuin hallinto on täysin toimintakykyinen.

Varainhoitoasetusta koskevassa mietinnössä kehotetaan komission tilinpitäjää ja komission sisäistä tarkastajaa hoitamaan näitä tehtäviä myös EUH:n osalta, vaikka Madridissa sovittiin, että EUH olisi erillinen toimielin omine varainhoidosta ja tarkastuksista vastaavine päälliköineen. Ei näytä siltä, että Madridissa kesäkuussa tehdyt sopimukset ovat kiveen kirjoitettuja. Olemme nyt eksyksissä EUH:n rakennetta koskevassa epäselvyydessä.

Tämän Lissabonin sopimukseen sisältyvän uutuuden täytäntöönpano vaikuttaa varsin nololta, mutta minun on sanottava, etten ole siitä yllättynyt. Kuten aina, veronmaksajat joutuvat kuitenkin näiden "tehostamisien" maksumiehiksi.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Arvoisa puhemies, mikä surullinen – etten sanoisi traaginen – päivä tämä on. Keskustelemme Catherine Ashtonin uuden Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) rahoituksesta. Alankomaalaisille ei ole koskaan annettu mahdollisuutta ilmaista kantaansa Lissabonin sopimuksesta, ja nyt kurkustamme alas tungetaan tämä EUH, joka tulee nielemään miljoonia euroja. Tämä on loukkaus demokratiaa kohtaan.

EUH maksaa meille miljoonia ylimääräisiä euroja pelkästään tämän vuoden loppuun mennessä ja uudelleen ensi vuonna. Eurokraattien poliittinen harrastus saattaa hyvinkin maksaa rahaa, mutta me emme siitä hyödy mitään. Haluan tehdä täysin selväksi, että Alankomaiden vapauspuolue (PVV) ei koskaan eikä missään olosuhteissa kannata tätä Euroopan unionin holveista tullutta hirviötä. Me sanomme ei EUH:lle, ei eurooppalaiselle supervaltiolle ja kyllä suvereenien jäsenvaltioiden itsensä muotoilemalle todelliselle vapaudelle ja demokratialle.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Hyvät parlamentin jäsenet, keskustellessamme Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteesta emme saa vältellä tai sivuuttaa kysymystä henkilöstön oikean maantieteellisen tasapainon säilyttämisestä. Tällä hetkellä "vanhoista viidestätoista" jäsenvaltiosta tulevien työntekijöiden määrä on huomattavasti ja suhteettomasti suurempi kuin uusista tulevien työntekijöiden. Mainitsen eräitä lukuja: ennen viimeksi tehtyjä nimityksiä 115 suurlähettiläästä vain kaksi oli valtioista, jotka ovat liittyneet unioniin vuoden 2004 jälkeen. Äskettäin nimitetyistä 29 suurlähettiläästä vain neljä tulee uusista jäsenvaltioista.

Emme saa sallia sitä, että tällaisesta jaosta tulee sääntö tulevan ulkosuhdehallinnon toiminnassa. Ilman oikeaa maantieteellistä edustusta emme pysty perustamaan vahvaa ulkosuhdehallintoa, joka toimii tehokkaasti meidän kaikkien hyväksi. Emme myöskään voi olla ylpeitä sellaisesta ulkosuhdehallinnosta, kuten korkea edustaja Ashton on sanonut. Olen myös vakuuttunut siitä, että siirtymäaika, jona uusien jäsenvaltioiden suhteettoman pientä edustusta asteittain lisätään, antaa meille mahdollisuuden siirtyä taloudellisesti ja tehokkaasti kohti tilannetta, jossa tavoitteemme, joka on edistää Euroopan unionia keskeisenä toimijana kansainvälisellä näyttämöllä, saavutetaan.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Tämän päivän istunto on viimeinen Euroopan parlamentissa pidettävä istunto, jossa voimme keskustella Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteesta, rahoituksesta ja yleisestä toimintakehyksestä. Huomenna meidän on määrä tehdä lopulliset päätökset, ja sen jälkeen odotamme todellisia tuloksia. Suhtaudun luonnollisesti tämän päivän keskustelunkin jälkeen luottavaisesti siihen, että Euroopan parlamentti on Euroopan unionin toimielin, joka auttaa ja kannustaa uutta ulkosuhdehallintoa ja tarjoaa sille ideoitaan, jotta se voi toimia todella tehokkaasti ja luoda Euroopan unionille nykyistä aktiivisemman ja näkyvämmän roolin kansainvälisellä näyttämöllä.

Euroopan ulkosuhdehallinto on itse asiassa Lissabonin sopimuksen ehkä näkyvin tulos. Kaikki meistä, jotka kannatimme Lissabonin sopimusta, haluavat myös ulkosuhdehallinnon olevan menestyksellinen hanke.

Saanen kertoa teille, korkea edustaja Ashton, että te peritte pahasti epätasapainoisen hallinnon, ja valitettavasti on käynyt ilmi, että kovin arvostelu kohdistettiin jotenkin teihin. Tämän vuoden alussa, jolloin teistä tuli korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja, Euroopan unionin edustustojen päälliköistä vain yksi tuli uusista jäsenvaltioista.

Kiistän jyrkästi sen käsityksen, että pätevyyden ja maantieteellisen tasapainon välillä olisi jokin ristiriita. Katson päinvastoin, että maantieteellinen tasapaino kulkee käsi kädessä paremman pätevyyden kanssa. Tästä syystä toivomme, että sitoumuksenne pannaan tästä lähin toimeen.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan ulkosuhdehallinto on yksi Lissabonin sopimuksen tärkeimmistä päätöksistä. Vain kuuden viikon päästä Catherine Ashton ei enää ole ensisijaisesti EU:n ulkoministeriön perustamisesta vastaava ministeri, vaan Euroopan ulkoministeri, ja tämä on hyvä asia. Tämä alkaa 1. joulukuuta, ja toivotamme teille parhainta menestystä sen suhteen.

Olemme käyneet monia keskusteluja ja olemme saaneet paljon aikaan. Se oli hedelmällinen poliittinen keskustelu. Vanhaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittynyt demokratian puute on poistettu, vastuullisuutta on lisätty, ja julkisen keskustelun laatu on parantunut. Talousarvion valvonta on paljon tiukempaa, aidon ryhmähengen edellytykset on luotu, ja kansalliset diplomaatit voivat halutessaan jäädä Euroopan ulkosuhdehallintoon. Mitään maantieteellisiä kiintiöitä ei ole – joskus voi saada sen vaikutelman, että ne ovat tässä yhteydessä tärkein kysymys, mutta näin ei missään nimessä ole. Etenkin Saksa hyötyisi suuresti kiintiöstä, mutta olen silti sitä vastaan. Yhteinen koulutus on tulossa. Uskon, että menestyksellisen EUH:n edellytykset on luotu.

Euroopan parlamentti on toisin sanoen lähes tyytyväinen. Olisimme todella tyytyväisiä, jos te nyt käyttäisitte tilaisuutta hyväksenne ja todella loisitte asianmukaisen rakenteen konfliktien ehkäisyä ja kriisinhallintaa varten, kuten on luvattu. Silloin saisimme eurooppalaista lisäarvoa heti alusta alkaen.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Meitä huolestuttaa, että ulkoasiainvaliokunnan enemmistön ehdotukset tasapainoisesta maantieteellisestä edustuksesta unionin ulkosuhdehallintoa muodostettaessa kohtaavat vakavia ongelmia ja suoranaista päättäväistä vastustusta. Ongelmia on myös havaittavissa laadittaessa periaatteita, joiden mukaan rekrytoidaan henkilöstöä unionin diplomaattivirkoihin. Eräiden suurten jäsenvaltioiden itsekkyyden ei saa antaa hämärtää yhteisvastuun ja edustavuuden periaatteita, jotka ovat kauan ohjanneet unionia. Diplomaattivirkojen jakautuminen on Catherine Ashtonin käsissä, joka on täällä läsnä tänään ja joka tekee nimityksiä yksinomaan harkinnanvaraisesti. Yli sadasta ympäri maailmaa sijoitetusta diplomaattivirasta Euroopan unionin kuudenneksi suurimmalle jäsenvaltiolle Puolalle on annettu vain kaksi. Tästä syystä olisi kysyttävä, millä perustein komission jäsen jakoi nimitykset tällä tavalla. Muistutan kaikkia siitä, että Euroopan parlamentti päättää unionin diplomatian luomiseen käytettävän budjetin rakenteesta.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, nyt, kun neuvoston päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta on hyväksytty, meidän on tänään määrä panna se käytännössä toimeen muuttamalla varainhoitoasetusta ja unionin virkamiesten henkilöstösääntöjä.

Tässä suhteessa keskityn yhteen mietintöön sisältyvään seikkaan, joka on aiheuttanut vaikeita neuvotteluja: kysymykseen maantieteellisestä tasapainosta Euroopan unionin ulkoasiainhallinnon kokoonpanossa. Eräät jäsenet olisivat itse asiassa halunneet henkilöstövalintoihin toisenlaiset kriteerit, jotka perustuvat alkuperämaahan ja kansallisuuteen. Tällaiset ehdotukset on vältetty tasapainoisilla kompromissitarkistuksilla, joilla on kyetty ottamaan maantieteellinen ja sukupuolien välinen tasapaino huomioon asettamatta valtioihin perustuvia valintakriteerejä. Valtioihin perustuvien kiintiöiden valinta ei olisi ollut sopiva eikä toivottava ratkaisu.

Yli 50 vuotta jatkuneen Euroopan yhdentymisen jälkeen nyt perustetaan unionin ensimmäinen todellinen diplomaattikunta. Sille on annettava mahdollisuus kehittää yhteistä ulkopolitiikkaa ja palvella unionin etuja kansainvälisellä näyttämöllä. Jota se voi täyttää tämän tehtävän, on ratkaisevan tärkeää, että sen työntekijät edustavat unionia eivätkä jäsenvaltioita, joiden kansalaisia he ovat tai joiden diplomaatteina he ovat toimineet. Tämä on se linja, jonka oikeudellisten asioiden valiokunta eilen otti hyväksyessään Bernhard Rapkayn mietinnön ja jonka toivon jatkuvat täysistunnon äänestyksessä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). - (SL) Me tarvitsemme vahvan Euroopan unionin, kaikkien 27 jäsenvaltion eikä vain vähemmistön Euroopan unionin. Toivotamme Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) parhainta menestystä. Me, Euroopan unionin kansalaiset, tarvitsemme sitä, Euroopan unioni tarvitsee sitä, ja koko maailma tarvitsee sitä.

Miten voimme varmistaa, että EUH:sta tulee kaikkien Euroopan unionin kansalaisten ulkosuhdehallinto? Miten voimme varmistaa sen tehokkuuden ja menestyksen sekä sen aseman todellisena Euroopan eliittinä? Vain siten, että se rekrytoi diplomaatteja kaikista – toistan: kaikista – Euroopan unionin kansallisuuksista.

Pahin mahdollinen uhka Euroopan unionin voimalle ja yhtenäisyydelle on tilanne, jossa EU:ta edustavat pääosin vain kuuden valtion kansalaiset. Kaksi kolmannesta nykyisestä Catherine Ashtonin perinnökseen saamasta hallinnosta on rekrytoitu vain kuudesta valtiosta. Entä loput 21 valtiota? Entä uudet jäsenvaltiot?

Tästä syystä pahoittelen sitä, että emme hyväksy ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan hyväksymiä säännöksiä, sillä ne auttaisivat meitä oikaisemaan pahimman esimerkin epätasapainosta kymmeneen vuoteen – toistan: kymmeneen vuoteen.

Me tarvitsemme kaikkien 27 jäsenvaltion vahvan Euroopan unionin.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Tänään päättyy täysin poikkeuksellinen menettely – menettely, jolla perustetaan uusi Euroopan unionin toimielin. Edustan uusia jäsenvaltioita, ja olen katsellut lumoutuneena, mikä yhdentymien keskeinen sisältö on käytännössä, millaista kissanhännänvetoa eri toimielinten välillä harjoitetaan ja miten lopulta on syntynyt jotain, jonka tarkoituksena on lisätä vakautta yhteisellä ulkopolitiikalla, jota Euroopan unioni niin kipeästi kaipaa. Se on osoittautunut mahdolliseksi, ja parlamentti on ollut osa tätä prosessia. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme osallistuneet siihen aktiivisesti. Uusi ulkosuhdehallinto palvelee koko Euroopan unionia, ei vain yhtä toimielintä.

Tässä yhdentymisessä on kuitenkin ollut kyse myös uusien jäsenvaltioiden yhdentymisestä vanhojen jäsenvaltioiden kanssa. Sanokaamme suoraan – kokeen tulos on osittain hyvä. Jos tänään on kysymyksiä ja epäilyksiä, se johtuu siitä, että komission varapuheenjohtajan on varmistettava, että kaikki rekrytointipäätökset ovat avoimia ja että ne osoittavat parhaiden hakijoiden tulevan nimitetyiksi. Silloin en taistele maantieteellisen tasapainon puolesta, koska pidän osaamisen ja pätevyyden tasapainoa paljon tärkeämpänä, mutta teidän, korkea edustaja Ashton, on todistettava se.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Keskustelemme tänään ainutlaatuisesta hankkeesta; keskustelemme yhteisestä Euroopan ulkoasiainhallinnosta.

Huomautan, että kaikilla eri toimijoilla on omat tavoitteensa, mutta tästä huolimatta esittelijät ovat onnistuneet laatimaan kaikkien kannalta hyväksyttävän kompromissin, ja luotan siihen, että Euroopan parlamentti antaa sille tukensa huomenna. Olen varsin huolissani siitä, että useimmat puhujat ovat keskittyneet vain yhteen kysymykseen, maantieteelliseen ja etniseen edustukseen, ja vain harvat ovat puhuneet tämän hankkeen taustalla olevasta filosofiasta ja ajatuksesta. Euroopan unioni, hyvät naiset ja herrat, on menettämässä geopoliittista asemaansa, ja yhteinen ulkoasiainhallinto on toimenpide, jolla EU voidaan palauttaa tärkeimpien suurvaltojen joukkoon.

Suhtaudun luottavaisesti siihen, että korkea edustaja Ashton tekee valintoja, jotka todella edustavat paitsi kaikkia 27 jäsenvaltiota myös ja ensisijaisesti EU:ta yhteisenä hankkeenamme.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan ulkosuhdehallinto ottaa tulevaisuudessa johtavan roolin Euroopan unionin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Jotta se voi tehdä oikeutta tälle roolille, tarvitaan selkeitä sääntöjä, joiden avulla EUH voi hoitaa työnsä kitkattomasti ja tehokkaasti. Korostan erityisesti Gräßlen ja Rivellinin mietinnössä selkeästi käsiteltyjen EUH:n rahoitustoimien valvonnan varmistamista. Keskeisiä seikkoja ovat ennen muuta parlamentille esitettävät vuotuiset tarkastuslausumat ja toimintakertomukset sekä Euroopan parlamentin valta myöntää vastuuvapaus. Olen tyytyväinen myös siihen, että jäsenvaltiot saatetaan vastuuseen yksittäisistä jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden taloudellisista väärinkäytöksistä. Annan mietinnölle täyden tukeni, ja se on merkittävä askel oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, kiitän aluksi korkeaa edustajaa siitä, että hän on ylläpitänyt puolenvaihdon pitkäaikaista parlamentaarista perinnettä. Useimmat poliitikot, jotka niin tekevät, menettävät ystäviä, mutta olen varma, että hän on tänään voittanut ystäviä puolelleen.

Parlamentissa lienee yhä henkilöitä, jotka ovat laskeneet, kuinka monta minuuttia te olette ollut yhdellä tai toisella puolella, syyttääkseen teitä puolueellisuudesta, ja minulla on luonnollisesti omat kysymykseni uudesta ulkosuhdehallinnosta.

Haluan, että kriisinhallinta sisällytetään siihen täysimittaisesti, haluan, että ihmisoikeudet valtavirtaistetaan ja yhdistetään kauppaan, ja ymmärrän monien itäeurooppalaisten kollegoidemme huolia, mutta luotanko täysin siihen, että te perustatte ulkosuhdehallinnon täysin perussopimuksen hengen mukaisesti? Luotanko siihen, että edelleen kokoatte yhteen kaikki Euroopan unionin erilaiset intressit ja puhutte niiden puolesta? Luotanko ehdottomasti elinikäiseen sitoutumiseenne tasa-arvon ja edustavuuden periaatteisiin?

Kyllä, luotan, ja niin luottaa Euroopan parlamenttikin huomisessa äänestyksessämme.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - (SL) Kompromissin löytäminen Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) rahoitusperustaan on ollut yhtä mutkikasta kuin Eurooppa itse.

Intressien koordinointi kaikissa tilanteissa on vaikea tehtävä, koska me olemme kaikki erilaisia ja meillä on erilainen historia. Totuus on kuitenkin edelleen se, että äly, kokemus, viisaus ja hyvä tahto ovat ehdottomasti jakautuneet tasaisesti kaikkialle Eurooppaan, ja tämä on se perusta, joka yhdistää meitä ja joka avaa meille tulevaisuuden.

Mielestäni olisi erittäin hyvä, jos tulevaisuudessa kiinnittäisimme yhtä paljon huomiota ulkopolitiikkaan, toisin sanoen Euroopan unionin rooliin maailmanlaajuisen tason ulkopolitiikassa, kuin olemme tähän asti kiinnittäneet rahoituskysymyksiin.

Ulkosuhdehallinto ei muotoile ulkopolitiikkaa; sen tekee korkea edustaja Ashton yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joiden keskuudessa vakuutan parlamentin olevan tärkeä sidosryhmä. Toivotan teille luonnollisesti menestystä työssänne.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan palata kysymykseen siitä lisäarvosta, jota ulkosuhdehallinto voi tuottaa. Mielestäni yksi lisäarvo, jota se voi ja jota sen itse asiassa täytyy tuottaa, koskee johdonmukaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa, johon Catherine Ashton on sitoutunut.

Tämän ensisijaisen tavoitteen on näyttävä henkilöstöpolitiikassa ja erityisesti koulutuksessa sekä yleensä kehitysyhteistyössä, ihmisoikeuspolitiikassa ja konfliktien ehkäisyssä. Herkkyyttä näille asioille ei saada aikaan julistuksilla, vaan se edellyttää syvää sitoutumista ja perusteellista koulutusta. Tämä on se, mitä me haluamme nähdä joulukuun 1. päivästä lähtien.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Euroopan ulkosuhdehallinto kehittää asteittaan omaa rooliaan. Tänään me keskustelemme sen toiminnan rahoituksesta.

Tässä yhteydessä, korkea edustaja Ashton, on tarpeen muistaa, että kaikkien Euroopan unionin toimielinten toiminnan rahoittavat Euroopan unionin yksittäiset jäsenvaltiot. Euroopan ulkosuhdehallintokin selviytyy viime kädessä vain EU:n 27 jäsenvaltiosta tulevin varoin, ja te olette varmasti hyvin tietoinen tästä.

Vaikka vaadimme ennen kaikkea ammattitaitoa, laatua ja kokemusta valittaessa diplomaatteja ulkosuhdehallintoon, emme voi täysin luopua yksittäisten jäsenvaltioiden tasapainoisen maantieteellisen edustuksen periaatteesta. Edustuksen puute merkittävissä EU:n ulkoisissa toimissa saattaisi herättää siitä kärsineissä valtioissa tunteita vääryyden kärsimisestä ja loukatuksi tulemisesta. Tästä syystä pyydän teitä, arvoisa korkea edustaja, suhtautumaan herkkätuntoisesti diplomaattien valintaan.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Arvoisa puhemies, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ulkosuhdehallinto muodostaa Euroopan yhdentymiselle historiallisen tilaisuuden. Meidän on kuitenkin tarkasteltava sitä laajasti, sillä nyt ei ole aika käydä sisäisiä taisteluja lyhyellä aikavälillä siirrettävistä tai säilytettävistä varoista eikä Euroopan unionin eri toimielinten välisiä sotia.

Sen sijaan tarvitsemme nyt yleisnäkemyksen siitä, mitä Euroopan unionin on oltava maailmassa; toisin sanoen meidän on toimittava täysin päinvastoin kuin muutama päivä sitten Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen yhteydessä tapahtui, kun Euroopasta kuului liian monia ääniä, eivätkä ne kaikki olleet rohkeita ääniä. Huomautan, että yksi poikkeus tästä oli parlamentin puhemies Jerzy Buzek, joka antoi loistavan ja tervetulleen lausunnon.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja/Euroopan komission varapuheenjohtaja.(EN) Arvoisa puhemies, kiitän hyvin lyhyesti täältä istuntosalin toiselta puolelta – ja toivon, että olen istunut täällä sopivan monta minuuttia – vielä kerran kunnianarvoisia parlamentin jäseniä tästä keskustelusta, jota olen kuunnellut hyvin kiinnostuneena.

Vien mukanani täältä voimakkaat tunteet maantieteellisestä ja sukupuolien välisestä tasapainosta todella eurooppalaisessa ja ansioiden perusteella rekrytoidussa ulkosuhdehallinnossa.

Vien mukanani sen, että kansalaisten on nähtävä, että toimivaa kriisinhallintaamme parannetaan ja että se heijastuu asianmukaisesti ulkosuhdehallinnossa.

Vien mukanani sen, mitä olen kuvannut ihmisoikeuksien "punaiseksi langaksi", jonka kulkee mukana kaikessa siinä, mitä ulkosuhdehallinnossa teemme; vien mukanani taas kerran muistutuksen siitä taloudellisesta tilanteesta, jossa kokoan tätä hallintoa, sekä parlamentin jäsenten halun nähdä tehokas ja resursseja asianmukaisesti ja tehokkaasti käyttävä ulkosuhdehallinto.

Tämän useita kuukausia kestäneen pitkän matkan jälkeen vien mukanani ennen kaikkea sen, että parlamentin haluaa ulkosuhdehallinnon syntyvän, heijastavan sen edustamien äänestäjien tarpeita ja palvelevan heitä hyvin. Lupaan teille, että yritän saada tämän heijastumaan kaikessa ulkosuhdehallinnon toiminnassa.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, annan lyhyen vastauksen Marta Andreasenille – joka on jo poistunut – budjettivaikutusten välttämisen periaatteesta.

Toivomme, että tämä periaate toteutuu itsestään ajan mittaan, kun kansallisissa ulkoasiainhallinnoissa, komissiossa ja neuvostossa syntyy säästöjä ja kun komissiolla ja ulkoasiainhallinnolla on sama sisäinen tarkastaja ja sama tilinpitäjä. Se on toistaiseksi hyvä ratkaisu, jota tarkistetaan vuonna 2013, eikä varainhoitoasetuksella rajoiteta tarkistusta ennakolta. Toivon hyvää myönteistä tulosta huomisessa äänestyksessä, enkä kommentoi asiaa enempää.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, komission varapuheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, minäkin kiitän kunnianarvoisia parlamentin jäseniä heidän tuestaan ja tämän keskustelun hyvin myönteisestä ilmapiiristä, ja on myös hyvin tärkeää kiittää neuvostoa sen tärkeästä panoksesta koko prosessissa. Tämä myönteinen ilmapiiri on vienyt meidät hyvin lähelle huomenna tehtävää historiallista päätöstä.

Siksi haluan vielä kerran ilmaista kiitollisuuteni parlamentin esittelijöille ja edustajille siitä, että he mahdollistivat täällä tänä aamuna vallinneen myönteisen ilmapiirin. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja toivotan Catherine Ashtonille ja hänen uudelle ulkosuhdehallinnolleen onnea ja menestystä sekä toivon samalla meille kaikille vahvaa, yhtenäistä ja koordinoitua EU:n ulkopolitiikkaa, sillä olen varma, että Catherine Ashtonin ja EUH:n avulla EU lisää vaikutusvaltaansa maailmanlaajuisissa kysymyksissä entisestään.

Lopuksi haluan toistaa, että komissio on valmis tiiviiseen yhteistyöhön alusta lähtien ja halukas luomaan parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen, jonka EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat yhdessä saada aikaan.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, keskustelun alussa pitämäni puheenvuoron jälkeen minulla on itse asiassa vain kaksi lisäkommenttia. Ensimmäinen niistä, jonka aivan tietoisesti säästin keskustelun loppuun, on se, että haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän ystävällisestä ja rakentavasta yhteistyöstään. On yksinkertaisesti helpompaa neuvotella, kun tietää omaavansa kollegoidensa tuen. Siitä syystä nämä eivät olleet vaikeimmat mahdolliset neuvottelut.

Toisena kommenttinani palaan asiaan, joka on toistuvasti ollut tämän keskustelun keskipisteenä, nimittäin kysymykseen maantieteellisestä tasapainosta. Nadezhda Neynsky varasti show'n sanomalla, ettei kompromississa sanota siitä yhtään mitään. Ehdotan, että kun olemme hyväksyneet tekstin, hän lukee sen kaikessa rauhassa. Lukekaa teksti! Lukeminen sivistää. Silloin huomaatte, että kompromissi ehdottomasti sisältää lausumia – ja itse asiassa hyvin tiukkoja oikeudellisesti sitovia lausumia – tästä asiasta. Sen pitäisi hälventää kaikki huolenne.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tässä keskustelussa ilmi tullut aito tyytyväisyys osoittaa mielestäni, että parlamentin jäsenet ymmärsivät, kuinka vaikea mutta tärkeä edessämme ollut tehtävä oli. Eri politiikanaloihin liittyvien ja erilaisten päätöksentekomenettelyjen alaisten toimintojen yhdistäminen Euroopan unionin ulkoisen toiminnan yhtenäistämiseksi vaarantamatta tiettyjen politiikanalojen yhteisöllistä luonnetta siten, että samalla otettiin huomioon yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla toimivien elinten panokset, ei ollut vain yhteisön lainsäädäntöön liittyvä tai hallintotieteellinen ongelma eikä toimielinten välisten valtasuhteiden testi. Se oli välttämätön edellytys, jotta pystyimme antamaan korkealle edustajalle välineen, jolla voidaan lisätä Euroopan unionin potentiaalia maailmannäyttämöllä ja vahvistaa sen roolia sivistyneenä mahtina ja jonka avulla voimme toimia tehokkaammin Lähi-idässä, Afrikan sarvessa, Kaukasuksella tai Balkanin alueella.

Olemme mielestäni vastanneet haasteeseen loistavasti, ja tyytyväisyytemme on täysin oikeutettua. Uskon, että korkealla edustajalla on tehtäviään hoitaessaan parlamentin vaativa tuki.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 20. lokakuuta klo 12.30.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen.(RO) Tämä äänestys korostaa sitä, että jäsenvaltioiden välillä ei vallitse tasa-arvo eikä minkään poliittisen ryhmän sisällä ole solidaarisuutta. Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän esittämä hyväksytty tarkistus, jolla otetaan "ansiot" käyttöön EU:n edustustojen päällikköjen (Euroopan unionia kolmansissa maissa edustavien diplomaattien) valintaperusteena, johtaa siihen, että kun sosialisti Catherine Ashtonin Euroopan ulkosuhdehallinto on pannut sen toimeen, Romania ja muut uudet jäsenvaltiot eivät saa mitään. Olen pettynyt siihen, että tälläkään kertaa Romanian etuja ajavat romanialaiset parlamentin jäsenet eivät päässeet yksimielisyyteen. Olisin odottanut, että Adrian Severin entisenä ulkoministerinä (joskin hänen ministerikautensa kesti vain muutaman kuukauden) olisi kannattanut eräitä selviä edustuston päälliköiden virkojen jakamista koskevia kriteerejä (asukasluku, paikkojen määrä Euroopan parlamentissa ja äänten painottaminen neuvostossa) "ansioihin" perustuvan erittäin subjektiivisen ja epämääräisen perusteen sijasta. Sikäli kun tiedän, älykkyys on jakautunut tasaisesti koko EU:hun eivätkä kaikki fiksut ihmiset ole lännessä ja vain idiootit idässä. Diplomatian alalla Romanialla on edustajia, jotka ansaitsevat tulla nimitetyiksi edustustojen päälliköiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen.(RO) Euroopan ulkosuhdehallinnon on edistettävä sille Lissabonin sopimuksessa määrätyn tavoitteen saavuttamista – EU:n ulkoisten toimien tehokasta ja johdonmukaista toimeenpanoa.

Nykyinen henkilöstövalintamenettely on pitkä ja monimutkainen, ja siinä virkoja täytetään vähitellen, kunnes ulkosuhdehallinnon täyteen toimintakykyyn tarvittava henkilöstömäärä on saavutettu. Monet uusista EU:n jäsenvaltioista, varsinkin ne kaksi, jotka liittyivät viime laajentumisessa, ovat aliedustettuina ulkosuhteiden pääosaston ulkosuhdepuolella. Catherine Ashton on jo ilmaissut haluavansa, että EUH koostuu parhaista virkamiehistä, jotka valitaan ammatillisin perustein eikä alkuperämaan mukaan. Meidän on muistutettava häntä siitä, että kaikilla EU:n jäsenvaltioilla on samat oikeudet, ja siksi niillä on oltava riittävä edustus Euroopan uuden ulkoasiainhallinnon rakenteissa, niin sen päätoimipaikassa Brysselissä kuin EU:n edustustoissa. Tästä syystä kehotamme Catherine Ashtonia pitämään mielessä, että Euroopan unionissa on 27 jäsenvaltiota. Niiden on voitava antaa EUH:ssa toimivien edustajiensa välityksellä panoksensa EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ja tämän toimielimen uskottavuuden varmistamiseen kaikkien Euroopan unionin kansalaisten silmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen.(PL) Bernhard Rapkayn mietintö henkilöstösääntöjen muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon EUH:n perustamisen yhteydessä on hyvin merkittävä asiakirja matkalla kohti unionin ulkopolitiikan luomista. Muutamana mietinnön hyväksymistä edeltävänä päivänä kysymys maantieteellisestä tasapainosta osoittautui kiistakapulaksi. Vanhoiksi jäsenvaltioiksi kutsutuista valtioista kotoisin olevat kollegat katsoivat, että parhaillaan perustettavaan EU:n diplomaattikuntaan olisi rekrytoitava parhaista parhaat ja että rekrytoinnin olisi perustuttava ainoastaan hakijoiden osaamiseen ja kokemukseen (vain ansioihin), kun taas me uusista jäsenvaltioista tulevat jäsenet kiinnitimme huomiota siihen, että vaikka meidän kotimaissammekaan ei ole pulaa huippuammattilaisista, vielä kuusi vuotta liittymisen jälkeen kymmenen uutta jäsenvaltiota ovat yhä pahasti aliedustettuja unionin rakenteissa. Esimerkiksi puolalaisten osuus Euroopan komission ulkosuhteiden pääosastossa, joka liitetään ulkosuhdehallintoon, on vain 2 prosenttia. Maantieteellisen tasapainon käsite, sellaisena kuin esittelijä sen esittää, ei mielestäni ole tarpeeksi selkeä eikä sitä voida pitää tätä epätasapainoa korjaavien toimenpiteiden selkeänä oikeusperustana. Tästä syystä en valitettavasti voi kannattaa mietintöä, vaikka se tätä kysymystä lukuun ottamatta sisältää monia arvokkaita ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , kirjallinen.(EN) Euroopan parlamentti on käyttänyt uusia valtuuksiaan luovalla ja vastuullisella tavalla ja tuonut uutta tasapainoa ulkosuhdehallinnon rakenteeseen. Se ei saisi olla eilispäivän Euroopan tasapainoa, vaan tarkistuksessa 7 heijastuvaa laajentuneen EU:n tasapainoa. Olen tyytyväinen siihen, että korkea edustaja on ottanut huomioon useimmat parlamentin ehdotukset, myös parlamentaarisen valvonnan periaatteen. On erittäin tärkeää, että kysymystä maantieteellisestä tasapainosta on käsitelty kattavasti ja oikeudellisesti sitovasti, mikä merkitsee sitä, että jos ilmenee vakavia ongelmia, sen noudattamista voidaan valvoa lainsäädännön nojalla. Me emme ole komission kilpailijoita vaan sen liittolaisia, ja voimme onnistua vain keskinäisen kumppanuuden avulla. Sisällön osalta korostan EU:n edustustojen tulevaa vastuuta asemamaidensa ihmisoikeustilanteen seuraamisesta, mihin sisältyy säännöllinen yhteydenpito niissä asuviin Saharov-palkinnon saajiin ja ehdokkaisiin. On yhteisen etumme mukaista saada EUH toimintakykyiseksi vuoden 2011 aikana. Odotamme kiinnostuneina korkean edustajan kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentille antamaa kertomusta ulkosuhdehallinnon toimeenpanosta, ja olemme valmiit tekemään tarvittavat mukautukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), kirjallinen.(PL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, toivon, että asianmukaisesti laadituilla Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevilla säännöillä varmistetaan, että se toimii tehokkaasti ja tuottavasti. Näin monitahoisen kokonaisuuden rakentaminen hoitamaan oleellista ja yhä merkittävämpää Euroopan unionin toimivallan alaa ei ole mikään helppo tehtävä tämän päivän globaalissa todellisuudessa. On erityisen tärkeää varmistaa, että ulkosuhdehallinto vahvistaa työllään Euroopan unionin asemaa. Tätä varten meidän on varmistettava, että sen palvelukseen tulee erittäin päteviä ihmisiä, joilla on tarvittavat taidot ja kokemus, jotta kaikkien jäsenvaltioiden edustajat voivat osallistua Euroopan unionin ulkopolitiikan täytäntöönpanoon. Olen tyytyväinen siihen, että Bernhard Rapkayn mietinnössä käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin aliedustetun sukupuolen yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen tietyissä tehtäväryhmissä ja maantieteellinen tasapaino Euroopan ulkosuhdehallinnon työntekijöiden rekrytoinnissa. Hyvin organisoitu ulkosuhdehallinto, jolla on palveluksessaan kyvykkäimmät asiantuntijat kaikista jäsenvaltioista, antaa Euroopan unionille mahdollisuuden lisätä merkitystään ja hyödyntää täysimittaisesti potentiaaliaan kansainvälisellä näyttämöllä.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. – (RO) Olemme loppusuoralla, tekemässä päätöksiä, joiden avulla Euroopan ulkosuhdehallinto voidaan käynnistää. Kannatan henkilöstösääntöjä ja varainhoitoasetusta koskevaa kompromissia, jonka avulla korkea edustaja voi saada ulkosuhdehallinnon toiminnan käyntiin ensi joulukuussa.

Tämä tuki ei kuitenkaan merkitse avointa valtakirjaa. Korkean edustajan on pidettävä moneen kertaan antamansa lupaus ja varmistettava, että Romanian kaltaiset jäsenvaltiot, jotka tällä hetkellä ovat aliedustettuina ulkosuhdehallintoon siirrettävissä komission ja neuvoston ulkoasioita käsittelevissä rakenteissa, saavat oikeudenmukaisen edustuksen Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Tässä ei ole kysymys ulkosuhdehallinnon kansallisesta ohjailusta vaan siitä, että maantieteellinen tasapaino sisällytetään yhdeksi henkilöstövalintojen perusteeksi. Se ja pätevyys eivät ole toisiaan pois sulkevia perusteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tiukkojen säästötoimien aiheuttamat massaprotestit ja lakot lamauttavat tällä hetkellä Ranskaa. Jos samalla lisätään liian suurta hallintoa, kuten Kreikassa tapahtui, ja hallitus laajenee pelastuspakettien tarpeesta huolimatta, Euroopan unionin kansalaiset suuttuvat aivan perustellusti. EU on tähän asti aina kehuskellut kevyellä hallinnollaan – mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, jos otetaan huomioon eri virastot. Viisikymmentä ruhtinaallista 17 000 euron kuukausipalkkaa nauttivaa pääjohtajaa, joilla kullakin on alaisuudessaan alkuvaiheessa vain 30 työntekijää, 73 ylennystä johtajan virkaan – on helppo saada vaikutelma, jonka mukaan tämä on itsepalvelumyymälä. On totta kai tärkeää, että EUH:n työntekijöillä on oikea pätevyys. Tässä suhteessa esimerkiksi sukupuolikiintiöistä ei ole mitään hyötyä. Mutta, kuten sanonta kuuluu, "joka maksaa soittajille, määrää mitä soitetaan", joten on järkevää olla loukkaamatta nettomaksajia. Kieltäytyminen lisäämästä saksan käyttöä EUH:n työkielenä on jo aiheuttanut eräitä diplomaattisia kuiluja. Ei ole järkevää leventää niitä. EUH:n on varmistettava, että EU ei enää ole vain Yhdysvaltojen jatke, sillä tähän asti olemme antaneet yhdysvaltalaisten sekaantua arkaluonteisiin EU:n asioihin, kuten Turkin sisällyttämiseen pakkolaajentumiseen, ja sen seurauksena olemme lyöneet laimin Venäjän kaltaisia tärkeitä kumppaneita. Maailmanjärjestys ei enää muodostu vain näistä kahdesta suurvallasta; on olemassa myös nousevia talousmahteja, kuten Kiina. Emme saa unohtaa tätä tosiseikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen.(EN) Olen iloinen voidessani toivottaa Euroopan ulkosuhdehallinnon tervetulleeksi perusteellisten ja monisyisten keskustelujen jälkeen. Tämä on kauan kaivattu toimenpide, jolla lujitetaan Euroopan unionin asemaa pätevänä globaalina toimijana. Olen kuitenkin hieman pettynyt siihen, että vaikka EUH:n henkilöstön nimitykset tehdään perusteellisella ansioihin perustuvalla valintamenettelyllä ja sukupuolien välinen sekä maantieteellinen tasapaino huomioon ottaen, niissä ei edelleenkään taata kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten oikeasuhtaista edustusta. On syytä huomata, että vaikka henkilöresurssit kerätään komissiosta, neuvostosta ja jäsenvaltioista, kolmannes kustakin, eräät jäsenvaltiot ovat yhä aliedustettuina komissiossa ja neuvostossa, mikä saattaa johtaa välillisesti epätasapainoon ulkosuhdehallinnossa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ulkosuhdehallinnon olisi koostuttava pätevistä ammattilaisista, mutta olen myös enemmän kuin varma siitä, että sopivia hakijoita löytyy molemmista sukupuolista ja kaikista jäsenvaltioista. Sen tosiasian, että Euroopan unioni on 27 jäsenvaltion tasa-arvoinen organisaatio, olisi heijastuttava selvästi Euroopan ulkosuhdehallinnon kokoonpanossa, jotta arvomme saadaan siirretyksi käytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), kirjallinen.(EN) EUH:n perustamisen viimeisistä toimenpiteistä on keskusteltu tänään ja niistä äänestetään huomenna. Unionin kolmen pilarin, neuvoston, komission ja parlamentin, välillä käytiin tiukkoja neuvotteluja, ja vaikka mikään niistä ei ole täysin tyytyväinen, niistä kukin pystyi turvaamaan tärkeimmät etunsa. Koko prosessin ajan on väistämättä painotettu jäsenvaltioiden edustusta henkilöstössä. Asiaa ei auttanut, että prosessi jatkui keskeytymättä huolimatta sen sääntöjä koskevista neuvotteluista, ja tämän seurauksena vain jotkin valtiot ovat nähneet edustajiensa saavan ne virat, joita ne havittelivat.

Katson kuitenkin, että uuden ulkosuhdehallinnon suurin haaste ei piile niinkään sen kokoonpanossa kuin sen sisällössä: jos haluamme, että EUH:n jäsenet ovat todella eurooppalaisia, meidän on annettava heidän toteutettavakseen todellinen Euroopan unionin ulkopolitiikka. Tässä suhteessa sekä kansainvälisen järjestelmän moninapainen rakenne että nykyinen kriisi ovat merkittäviä esteitä, joihin on puututtava tarmokkaasti. Muussa tapauksessa EUH pyrkii vain sen yksittäisten jäsenten kansallisiin tavoitteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), kirjallinen. – (EL) Euroopan parlamentti on tähän mennessä osoittanut, että se kannattaa selvästi Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista ja sen toiminnan ripeää käynnistämistä. Neuvoston kanssa aikaan saatu kompromissi parlamentin oikeuksista on mielestäni kaikkien asianosaisten kannalta tyydyttävä. Se on järkevä, ja meidän on saatava edustustojen päälliköiltä toimintakertomuksia asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan kuulemisissa neuvoston kanssa toteutettavan tiedonvaihtomenettelyn aikana. EUH tarvitsee Euroopan komission kanssa yhteisen sisäisen tarkastajan sekä tulojen ja menojen hyväksyjän varainhoidon valvontaa varten. Lopuksi, on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat täysin sitoutuneet tukemaan EU:ta ja vastaamaan väliaikaisten toimihenkilöiden aiheuttamista korvausmaksuista ja hyväksymään erillisten budjettikohtien luominen YUTP:n menoille ainakin tärkeimpien operaatioiden osalta. Me katsomme, että saavutettu kompromissi auttaa suuresti luomaan EUH:n käyttämien yhteisön talousarvion varojen avoimemman, terveemmän ja tehokkaamman hallinnoinnin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö