Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0054(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0263/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0368

Rozpravy
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť – Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: Oddiel II — Európska rada a Rada; Oddiel III — Komisia; Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť – Zmena a doplnenie Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa pani Gräßleovej a pána Rivelliniho v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

– správa pána Rapkaya v mene Výboru pre právne veci o zmene a doplnení Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)) (A7-0288/2010) a

–správa pánov Gualtieriho a Surjána v mene Výboru pre rozpočet o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, Oddiel II — Európska rada a Rada, Oddiel III — Komisia, Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

 
  
 

Kolegovia, chcel by som poukázať na to, že niekoľkí naši vážení hostia z Komisie a Rady sú momentálne uväznení v dopravnej zápche, ale sú už na ceste a mali by tu byť o niekoľko minút.

Chystáme sa uzavrieť poslednú fázu fascinujúceho legislatívneho a medziinštitucionálneho dobrodružstva: štvorstranného rozhovoru o zriadení ambicióznej, účinnej, zodpovednej a strategickej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Dnes budeme diskutovať o legislatívnych textoch súvisiacich so služobným poriadkom, s nariadením o rozpočtových pravidlách a opravným rozpočtom. Zajtra budeme o týchto textoch hlasovať. Sú úspešným výsledkom mesačných intenzívnych rokovaní medzi európskymi inštitúciami spolupracujúcimi na dosiahnutí spoločného cieľa, ktorým je zaistenie toho, aby sa na širšej svetovej scéne vypočul a rešpektoval hlas Európskej únie. V Európskom parlamente sme sa našich zodpovedností zhostili veľmi seriózne. Prijali sme stanovisko, že podobne ako v iných oblastiach aj vo vonkajšej činnosti musia prevládať záujmy a metódy Spoločenstva.

Tešíme sa na túto dnešnú záverečnú rozpravu. A tešíme sa ešte viac na spustenie ESVČ 1. decembra 2010, len rok po tom, čo do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, spravodajkyňa. (DE) Vážený pán predseda, pán Chastel, pani barónka Ashtonová, pán Šefčovič, pán komisár Lewandowski, dámy a páni, za seba môžem povedať, že sa už neviem dočkať, kedy táto služba začne fungovať, a dúfam, že dosiahne medzinárodný úspech, čo je aj účel, na ktorý bola zriadená.

Inštitúcie dokázali, že dokážu riešiť úlohy. Parlament bol súčasťou riešenia. Prijali sme rýchle rozhodnutia, niektoré možno až prirýchlo. Táto služba je nepreskúmaným územím – terra incognita – a predstavuje koniec niektorých predošlých základov rozpočtových právnych predpisov a služobného poriadku. Z dlhodobého hľadiska nám to prinesie veľké úlohy. Pre mňa ako členku Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu hybridný charakter tejto služby stále zostáva obavou, a to nielen z pohľadu jej účinnosti, ale jednoducho aj z pohľadu našich možností jej monitorovania. Tieto problémy sa pokúša riešiť spoločná správa pána Rivelliniho a pani Gräßleovej. Pokúsili sme sa nájsť najlepšie možné riešenie pre službu, pre Parlament a pre daňových poplatníkov. Vysvetlili sme procesy a určili zodpovednosti. Posilnili sme vplyv Parlamentu vo vzťahu k úlohám v oblasti zahraničnej politiky, zvýšili sme transparentnosť prostredníctvom jasných povinností vykazovania a zvýšili sme zodpovednosť. Veľvyslancom EÚ sme objasnili, že pri ochrane finančných záujmov Európskej únie budú zohrávať kľúčovú úlohu, a je veľmi dôležité, aby to pre nich jasne vyplývalo aj z ich služby. Zabezpečili sme synergiu prostredníctvom spoločného využívania účtovného systému a internému audítorovi Komisie sme udelili právomoci na monitorovanie riadenia financií, ktoré služba potrebuje na účinné vykonávanie svojej práce. Európsky rozvojový fond a jeho začlenenie do rozpočtu, ako aj absolutórium pre Radu sú stále v programe.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí umožnili dosiahnutie tohto výsledku: pomocným a tieňovým spravodajcom, ktorí spoločne podpísali tento kompromis. Takisto by som rada vyjadrila svoje úprimné poďakovanie partnerom z belgického predsedníctva, ktorí sa zúčastnili na rokovaniach. Vykonali dobrú prácu.

Zostáva dôležitá domáca úloha, ktorú musí urobiť služba. Vo výhľade nie sú žiadne prínosy v rámci účinnosti v dôsledku zlúčenia. Služba predpokladá úspory vo výške 10 %, čo nie je veľa, ale pokiaľ ide o riadiace pozície, splnenie tohto cieľa je stále ďaleko. Všetci si šepkajú o tzv. mexickej armáde. Aká môže byť profesionalita služby, ak ani presne nevie, aké sú jej úlohy? Zatiaľ sa ešte nevyužili príležitosti na detailnejšie definovanie úloh a je veľmi dôležité čím skôr sa k tomu vrátiť. Veľký význam by sa mal prikladať zlúčeniu zamestnancov. Preferenčné zaobchádzanie, ktoré až doteraz využívali diplomati z členských štátov, u nás vyvoláva obavy. Ak sa niektoré pozície budú inzerovať niekoľkokrát a znovu sa vytiahne stará koloniálna mapa sveta, budeme sa musieť o tejto službe veľmi vážne porozprávať. Mali by sme zaistiť kritickú podporu služby a pozorný dohľad nad ňou zo strany Výboru pre kontrolu rozpočtu. Želám jej úspech, ktorý pre Európu vo svete potrebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, spravodajca. (IT) Vážený pán predseda, pani barónka Ashtonová, dámy a páni, domnievam sa, že na nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), alebo konkrétnejšie na základných zásadách a normách upravujúcich rozpočet Únie na túto novú diplomatickú službu sa vykonala vynikajúca práca. Súčasťou ESVČ vytvorenej na základe Lisabonskej zmluvy budú zamestnanci Rady, Komisie a národných diplomatických služieb, ktorí budú zastupovať Európsku úniu vo všetkých otázkach zahraničnej politiky.

Služba vo svojej pôvodnej štruktúre však bola stále vystavená určitým nebezpečenstvám, ktoré vyplývali z jej komplexnej, decentralizovanej štruktúry, s následkami po celom svete. Bola tu najmä nejasná zodpovednosť finančných subjektov, ktoré mali riadiť rozpočty vo výške miliónov eur, čo by pravdepodobne viedlo k nárastu podvodov a korupcie na úkor rozpočtu Únie.

Aj keď Lisabonská zmluva vo veľkej miere posilňuje právomoci Parlamentu a identifikuje ho ako jedinú inštitúciu zastupujúcu občanov Európy, rozpravu o novej ESVČ si najprv privlastnili Komisia a Rada, ktoré urobili maximum pre to, aby bola jej štruktúra tvorená podľa medzivládnych zásad a nie podľa metódy Spoločenstva. Po dlhých konzultáciách s belgickým predsedníctvom a Európskou komisiou sa dosiahla dohoda, ktorá zmenila pôvodné dohovory a posilnila úlohu Parlamentu, aby sa mohol úplne oprávnene zapojiť priamo do európskej rozpravy.

Základom sú nasledujúce body. Komisia predloží pracovný dokument, ktorý bude prílohou k návrhu rozpočtu, s komplexným predstavením okrem iného všetkých administratívnych a prevádzkových výdavkov súvisiacich s vonkajšou činnosťou Únie vrátane spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. V článku 1 sa uvádzajú inštitúcie Európskej únie. K výročným správam o činnosti, ktoré vypracúvajú generálni riaditelia Komisie, sa majú pripojiť zoznamy zodpovedností. Vedúci predstavitelia delegácií sa majú zúčastňovať rokovaní príslušných parlamentných výborov spoločne s generálnymi riaditeľmi. ESVČ bude mať spoločného audítora a účtovníka s Európskou komisiou, pričom toto opatrenie sa bude revidovať v roku 2013. Členské štáty sa musia zaviazať v plnej miere podporovať Úniu pri presadzovaní zodpovednosti dočasného personálu pracujúceho pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Dodatočne musíme prediskutovať aj niektoré dôležité témy, ktoré sa budú preberať počas trojročnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. Patria medzi ne napríklad absolutórium pre inštitúcie a začlenenie Európskeho sociálneho fondu do všeobecného rozpočtu. Výsledok rokovaní je dobrý najmä pre Parlament, pretože jeho centrálny význam sa výrazne posilnil. To, že nariadenie uvádza všetky inštitúcie – čo znamená, že absolutórium pre ostatné inštitúcie je len otázkou času –, je vynikajúci výsledok. Rovnako vynikajúce je aj to, že zabezpečuje jedného audítora a účtovníka, ktorí budú spoloční pre obe inštitúcie. Som vďačný všetkým za prácu, ktorá sa vykonala.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, spravodajca. (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, a keď hovorím „dámy a páni“, myslím aj vás, pani barónka Ashtonová, pán Šefčovič, váš tím a predsedníctvo Rady, pretože sa nám napokon podarilo dosiahnuť kolegiálnu spoluprácu, bez ktorej by sme určite nedosiahli takýto výsledok.

Tento výsledok ma teší, aspoň pokiaľ ide o časť, za ktorú som bol zodpovedný a kde som mal možnosť ovplyvniť celkový stav. Chcel by som však povedať, že to nie je až také prekvapujúce, lebo túto otázku riešime už nejaký čas. Pán predseda, bol to váš veľmi rozumný nápad zvolávať pravidelne všetkých spravodajcov v záujme výmeny nápadov ihneď od úvodnej fázy, od čias správ pánov Broka, Verhofstadta a Gualtieriho. Výsledkom toho bolo, že zodpovední ľudia si jasne uvedomili, čo bude treba neskôr urobiť. A tým, ktorí túto prácu mali neskôr urobiť, bolo jasné, čo sa už urobilo v rámci prípravných prác. Preto šlo hlavne o uplatnenie organizačných aspektov, ktoré sa dohodli medzi Parlamentom a Radou v súvislosti so zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, v konkrétnych oblastiach kompetencií, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok, v rámci tohto služobného poriadku. Keď hovorím organizačné, myslím tým, že organizácia je politika a politika je organizácia. To sme, samozrejme, opakovane zisťovali počas podrobných rokovaní, pretože už v tom čase bolo jasné, že jedna osoba môže niečo vykladať istým spôsobom a ďalší to môžu vykladať inak. Domnievam sa však, že duch spolupráce viedol k tomu, že sme našli veľmi rozumné riešenia týchto otázok.

Čo sme teda naozaj museli urobiť v oblasti úpravy politiky a čo sme museli stanoviť v rámci služobného poriadku? V prvom rade sme museli začleniť rovnaké zaobchádzanie s tromi zložkami personálu. Chcem spomenúť tento bod, pretože, ako viete, zmluva uvádza, že zamestnanci ESVČ budú zložení z úradníkov Komisie, Rady a z diplomatických služieb členských štátov. Najmä posledný z týchto prvkov predstavoval určitý problém, pretože to bolo niečo nové. Museli sme vyriešiť takmer antagonistický rozpor medzi prístupom Spoločenstva a medzivládnym prístupom. Netreba ani hovoriť, že Rada a členské štáty viac presadzujú medzivládny prístup, zatiaľ čo my uprednostňujeme prístup Spoločenstva. Myslím si, že môžem povedať, že sme potom spoločne našli riešenie tejto otázky. V tomto zmysle môžeme byť veľmi spokojní.

Museli sme zohľadňovať rodovú rovnosť a rovnováhu v zmysle geografického pôvodu a v tom musíme aj pokračovať. Chceme mať službu, ktorá bude moderná, a to aj s ohľadom na otázku rodovej rovnosti. Teší ma, pani barónka Ashtonová, že okrem toho, čo sme začlenili do služobného poriadku ako povinné body, ste nás ubezpečili, že vydáte ďalšie osobné vyhlásenie, ktoré bude súčasťou celého balíka. Už to predstavuje značný pokrok, pokiaľ ide o hľadisko rodovej rovnosti aj druhé hľadisko geografickej rovnováhy.

Potrebujeme rovnaké práva a rovnaké povinnosti, a to zahŕňa lojalitu všetkých troch zložiek voči inštitúcii vysokého predstaviteľa, ktorú v súčasnosti predstavuje pani barónka Ashtonová. V tomto smere sme museli trochu viac popracovať na práve veta diplomatických služieb v súvislosti s možným predĺžením zmlúv personálu pochádzajúceho z diplomatických služieb. Aj to sme však vyriešili.

Je tu jedna otázka, ktorá by sa nemala podceňovať. Zhodli sme sa na tom, že táto otázka sa nemôže riešiť v služobnom poriadku. Ide o to, že nová európska diplomatická služba potrebuje aj istú samostatnú identitu. Všetci jej zamestnanci musia pracovať smerom k rovnakému cieľu, a preto sú mimoriadne dôležité aj spoločná forma odbornej prípravy a ďalšia odborná príprava. Tento bod bol osobitne dôležitý pre niektorých kolegov počas rokovaní a ja to chápem. A ako som práve povedal, nepodarilo sa nám to dosiahnuť. Bolo zrejmé, že takéto niečo nie je možné systematicky začleniť do služobného poriadku. Ale aj v tejto súvislosti musím znovu poďakovať pani vysokej predstaviteľke, pretože som dostal informácie, že chce k tomu niečo povedať, že to považuje za významnú povinnosť a potrebu a že v tomto smere vydá ďalšie vyhlásenie o prísľube, ktoré, aj keď nebude súčasťou služobného poriadku, nás a tých, ktorí to vzhľadom na budúcu prácu spoločnej služby pre vonkajšiu činnosť považujú za osobitne dôležité, znovu o tom ubezpečí.

Vzhľadom na to všetko sme vykonali veľmi dobrú prácu a služba je teraz pripravená na spoľahlivý štart 1. decembra.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, spravodajca. (IT) Vážený pán predseda, pani barónka Ashtonová, páni komisári, dámy a páni, Parlament schvaľuje vytvorenie nového oddielu rozpočtu pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a poskytnutie dodatočných financií pre jej zamestnancov. Táto pozícia je výsledkom vôle Parlamentu zabezpečiť zriadenie ESVČ, pretože Európa ju naliehavo potrebuje. Neznamená to však, samozrejme, že sa vzdá svojej úlohy rozpočtového orgánu v rozprave o charaktere útvaru, ktorý bude zabezpečovať krízové riadenie alebo riešiť priority personálnej politiky, ako to dokazuje rezerva, ktorú sme vytvorili v rozpočte na rok 2011.

Nariadenia, ktoré prijmeme, posilnia výsledky madridskej dohody a v niektorých prípadoch zachádzajú ešte ďalej, za čo by som chcel poďakovať pánovi Rapkayovi, pani Gräßleovej a pánovi Rivellinimu. Musím poďakovať aj pani barónke Ashtonovej a pánovi Christophersenovi za ich vôľu a otvorenosť v našich diskusiách.

Služobný poriadok zabezpečí, že zamestnanci ESVČ budú mať rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na svoj pôvod, a vyžaduje, aby vysoký predstaviteľ zaručil geografickú a rodovú rovnováhu. Tieto opatrenia budú záväzné a Parlament zaistí, že sa budú dodržiavať. Zároveň sa vyhýbajú používaniu kvót, ktorých zavedenie by bolo nielen nespravodlivé, ale aj nesprávne. Nariadenie o rozpočtových pravidlách zaisťuje spoľahlivý systém kontroly a zabezpečuje úzke prepojenie ESVČ s Komisiou.

Vítam úspech, ktorý sme dosiahli pri vytvorení konkrétnych rozpočtových položiek pre hlavné úlohy v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, čo predstavuje obrovský skok vpred s ohľadom na možnosti Parlamentu vykonávať kontrolu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Po zajtrajšom hlasovaní teda budeme mať ESVČ, ktorá je silnejšia, bude konať viac v duchu Spoločenstva a bude podliehať väčšej parlamentnej kontrole. Pri tejto kontrole budeme prísni a nároční, ale zároveň ju budeme robiť zodpovedne a konštruktívne, pretože sme odhodlaní pomôcť vysokej predstaviteľke v tejto obrovskej úlohe, ktorá spočíva v zabezpečení skutočnej zahraničnej politiky pre Európu slúžiacej jej hodnotám a jej záujmom.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, spravodajca. (HU) Vážený pán predseda, teší ma, že sa táto rozprava koná za prítomnosti zástupcov Rady a komisárov. Keď sme plánovali rozpočet na rok 2010, otvorili sme otázku týkajúcu sa prostriedkov na vonkajšiu diplomatickú službu. Odpoveď bola, že v tomto smere nejestvuje žiadna potreba prostriedkov, pretože sa to dá vyriešiť presunom rozpočtových prostriedkov. Ako členovia Výboru pre rozpočet sme však tomu skutočne neverili. Pravda je niekde medzi. Naozaj bolo možné vyriešiť veľa nákladov presunom rozpočtových prostriedkov, ale po pridaní dvoch zmien a doplnení sú tu náklady navyše vo výške približne 44 miliónov EUR. Tieto náklady navyše predstavujú približne pokrytie výdavkov za jeden štvrťrok, pričom vidíme, že zriadenie služby je stále na úrovni 10 %. Je zrejmé, že financie, ktoré, dúfam, zajtra budú odhlasované, pokryjú obdobie o niečo dlhšie, než na aké sa zvyčajne používajú. To prinesie alebo by mohlo priniesť určité úlohy, napríklad zmenu a doplnenie sumy. Podľa nás to však teraz nemá zmysel robiť. Je oveľa dôležitejšie, aby sa táto služba čím skôr vytvorila a aby začala dosahovať určitý pokrok, pretože medzi významné odkazy Lisabonskej zmluvy patrí to, že by nás vo svete malo byť vidieť.

No počas odkladania opatrení, ktoré mrhajú časom, formulujeme očakávania, ako to už robili predošlí spravodajcovia. Myslíme si, že geografická rovnováha je veľmi dôležitá v rámci zriadenia tejto služby aj v záujme zabezpečenia stimulov pre celý systém, no nezačlenili sme žiadne záväzné poskytnutie rezerv. Okrem toho by sme chceli aj záruku, že sa dostupné financie použijú proporcionálne z časového hľadiska a hospodárne, keďže teraz čelíme vo všetkých oblastiach obmedzeniam.

A napokon by sme si priali veľmi jasnú spoluprácu so službami pre vonkajšiu činnosť členských štátov a vzájomnú pomoc od nich, pretože ak sa tieto prvky zavedú, umožní to vykonávať určité úlohy v krajinách, kde nejaký členský štát nie je zastúpený, ale je tam zastúpená európska služba. Pre dané členské štáty to bude zároveň nákladovo efektívne a je zrejmé, že to zlepší atmosféru spolupráce. Vážený pán predseda, dúfam, že Parlament podporí toto prerozdelenie rozpočtových prostriedkov svojím hlasovaním.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). (DE) Vážený pán predseda, chcel by som len nakrátko prerušiť túto rozpravu a informovať vás a kolegov poslancov o tom, že minulú noc traja teroristi vtrhli do budovy čečenského parlamentu, pričom zabili niekoľko príslušníkov bezpečnostných zložiek a zajali rukojemníkov. Zabití boli aj teroristi. Parlament by mal tento teroristický čin celkom jednoznačne odsúdiť, pretože terorizmus nemožno nikdy ospravedlniť. Vyjadrujeme sústrasť rodinám.

Chcel som to len stručne spomenúť najmä preto, že tento týždeň budeme znovu hovoriť o severnom Kaukaze. Ospravedlňujem sa za prerušenie.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Chcem poďakovať nášmu kolegovi poslancovi pánovi Fleckensteinovi za túto informáciu. Samozrejme, že v duchu toho, čo ste povedali, odsudzujeme všetky teroristické činy. Tento prípad je pre nás mimoriadne otvoreným teroristickým činom, pretože bol vykonaný proti parlamentu. V plnej miere sa zhodujeme s vašimi slovami a súcitíme s rodinami a priateľmi obetí a s tými, ktorí trpia. V tejto veci vydám oficiálne vyhlásenie. Až doteraz som o tom nebol informovaný, ale zakrátko vydám oficiálne vyhlásenie. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Fleckenstein, za to, že ste na túto skutočnosť upozornili.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predseda, chcem poďakovať pánovi Fleckensteinovi za to, že nás na túto dôležitú tému upozornil. Aj Komisia, samozrejme, odsudzuje všetky teroristické činy a som si istý, že bude primerane konať.

Ak mi dovolíte vrátiť sa k našej rozprave, rád by som začal poďakovaním pánovi spravodajcovi Rapkayovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal na predložení tohto návrhu tomuto váženému Parlamentu. Oceňujem vynikajúcu spoluprácu na tomto komplexnom dokumente, ktorú sme dosiahli v posledných mesiacoch a týždňoch. Moje poďakovanie patrí aj tieňovým spravodajcom, Výboru pre právne veci a Výboru pre zahraničné veci, ktorí usilovne a konštruktívne pracovali počas celého procesu. V neposlednom rade chcem vyjadriť svoju vďaku pani Ashtonovej, jej tímu a útvarom Komisie za ich mimoriadne usilovnú prácu, ktorá, ako dúfam, vo veľmi krátkom čase povedie k vytvoreniu ESVČ.

Tohtotýždňová práca uzavrie komplexnú činnosť na vymedzení zákonných a rozpočtových základov ESVČ. Sú postavené na základnom kameni tohto procesu – na rozhodnutí o vytvorení ESVČ – a sú s ním v plnej miere v súlade. Mal som tú výsadu zúčastniť sa na rozhovore o vytvorení ESVČ a mal som tú česť zastupovať Komisiu počas slávneho štvorstranného rozhovoru v Madride. Som priamym svedkom toho, ako významne prispeli zástupcovia Európskeho parlamentu pán Brok, pán Verhofstadt a pán Gualtieri k úspešnému zavŕšeniu našej veľmi intenzívnej rozpravy o tejto téme. Myslím si, že vstup, ktorý priniesli do našej rozpravy, skutočne prispel k tomu, že ESVČ bude naozaj účinnou a efektívnou európskou diplomatickou službou.

To isté sa dá povedať o práci vášho spravodajcu pána Rapkaya. Zmeny a doplnenia služobného poriadku sa síce zdajú čisto administratívne, ale nie je to tak. Sú základom pre to, aby služba bola zriadená a spustená a aby naozaj slúžila európskym záujmom. Komisia zastáva názor, že kompromisný balík predložený vaším spravodajcom pánom Rapkayom je veľmi dobrým výsledkom, ktorý možno v plnej miere podporiť. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podľa môjho názoru viedli k skutočnému zlepšeniu celého textu.

Dovoľte mi zdôrazniť len niekoľko základných prvkov návrhu. Ako viete, v úvodnej fáze bude ESVČ tvorená tromi zložkami spomínanými v zmluve, konkrétne Komisiou, Generálnym sekretariátom Rady a národnými diplomatmi. Príslušné útvary Rady a Komisie sa presunú do ESVČ, pričom sa kompletne zaručia existujúce práva zamestnancov pracujúcich v rámci týchto útvarov. Národní diplomati sa budú môcť uchádzať o zverejnené pracovné miesta. S radosťou môžem povedať, že od 1. júla 2013 sa o pozície v ESVČ budú môcť rovnocenne uchádzať aj úradníci z iných inštitúcií vrátane Európskeho parlamentu.

Stáli úradníci a národní diplomati budú mať rovnaké práva a povinnosti v ESVČ a uplatňovať sa budú potrebné ustanovenia služobného poriadku, ktoré zaistia ich nezávislosť a lojálnosť voči Európskej únii. Národní diplomati budú mať zmluvy, ktoré môžu byť uzatvorené maximálne na desať rokov. Členské štáty navyše zabezpečia pre národných diplomatov záruku okamžitého zaradenia do funkcie po ich službe v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

Kompromis obsahuje aj ustanovenia, ktoré vyjadrujú silný záväzok voči dosiahnutiu geografickej a rodovej rovnováhy v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Situácia bude revidovaná v roku 2013 v rámci správy vysokého predstaviteľa, ktorá bude predložená Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Viem, že niektorí tu v Parlamente by si boli želali dôraznejšie ustanovenia v týchto návrhoch, zatiaľ čo iní silno namietali. Som presvedčený o tom, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v podobe, v akej vám teraz boli predložené, prestavujú vyvážené riešenie. Rokovania o tomto dokumente neboli vždy jednoduché. Prípravný proces bol celkom zložitý, pretože vyžadoval konzultácie so zástupcom našich zamestnancov, ale usilovná práca a intenzívne rokovania sa vyplatili a tento Parlament dosiahol veľmi dobrý výsledok rokovaní.

Preto dúfam, že Európsky parlament zajtra schváli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dovoľte mi na záver vyjadriť pevný záväzok Komisie voči zaisteniu bezproblémového vytvorenia ESVČ a jej pripravenosť poskytnúť všetku potrebnú podporu a pomoc tejto novej európskej službe. Dúfam, že zajtrajšok sa bude vyznačovať historickým hlasovaním tohto Parlamentu, ktoré povedie k zriadeniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, člen Komisie. – Vážený pán predseda, to, o čom teraz diskutujeme, je povzbudivým začiatkom celodenných rozpráv súvisiacich s rozpočtom. Spustenie služby pre vonkajšiu činnosť si vyžadovalo zmeny a doplnenia v nariadení o rozpočtových pravidlách, ale po prvýkrát sa to deje v rámci bežného legislatívneho postupu. Práve preto bude Parlament zajtra meniť a dopĺňať nariadenie Rady.

Som veľmi rád, že sa nám počas minulotýždňového trojstranného rozhovoru podarilo dosiahnuť dohodu. Je to dôkaz, že dokážeme postupovať v zmysle Lisabonskej zmluvy. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť spoľahlivý a včasný základ Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Nechcem veľmi zachádzať do detailov, ale umožňuje nám to vytvoriť samostatný oddiel v rozpočte, zaisťuje sa tak optimálna zodpovednosť vedúcich predstaviteľov delegácií a umožňuje to, aby na oddiel rozpočtu pre službu pre vonkajšiu činnosť mohli dohliadať účtovník a interný audítor Komisie. To je predmetom kontroly.

Rád by som poďakoval spravodajcom pani Gräßleovej a pánovi Rivellinimu za ich konštruktívny a kooperatívny prístup.

Pokiaľ ide o opravný rozpočet č. 6, dúfam, že obe zložky rozpočtového orgánu sú teraz v pozícii, keď môžu schváliť opravný rozpočet bez pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. To je zároveň podmienkou, aby služba pre vonkajšiu činnosť mohla začať čoskoro fungovať.

Dôvodom vytvorenia prvej skupiny nových pracovných pozícií v triede AD je riešiť okamžité dodatočné úlohy, ale do roku 2013 plánujeme dodržať náš záväzok, aby jednu tretinu zamestnancov v triede AD tvorili zamestnanci z diplomatických služieb členských štátov.

Vyzývam preto Parlament, aby podporil opravný rozpočet, ktorý už Rada schválila. Chcem znovu vyjadriť poďakovanie spravodajcom pánovi Surjánovi a pánovi Gualtierimu.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predseda, vyjadrím sa len stručne. V prvom rade chcem naozaj veľmi pekne poďakovať spravodajcom pani Gräßleovej, pánovi Rapkayovi a pánovi Gualtierimu za ohromujúcu prácu, ktorú vykonali priamo oni, ako aj mnohí poslanci tohto Parlamentu, na tom, aby sme sa dostali do situácie, v akej sme dnes ráno.

Viem, že chvíľami boli rokovania veľmi náročné a vy ste rokovali veľmi dôsledne. Domnievam sa, že výsledok, ktorý máme pred sebou, je dobrý a skutočne predstavuje realizáciu Lisabonskej zmluvy, kde Parlament zohráva podstatnú a dôležitú úlohu do budúcnosti.

Bola to spoločná a kooperatívna činnosť a som vám všetkým mimoriadne vďačná za prácu, ktorá sa vykonala. A čo je ešte dôležitejšie, domnievam sa, že sme stanovili základy služby spôsobom, ktorý zabezpečí riadne zapájanie sa Parlamentu do činností v budúcnosti, pričom ja som už vyjadrila svoje záväzky voči transparentnosti a prístupu, ktorý chcem prijať pri práci s Parlamentom.

Okrem toho som sa jasne vyjadrila, že táto služba musí vyjadrovať šírku a hĺbku Európskej únie. Je to služba, na ktorú budú, dúfam, hrdí každý poslanec tohto Parlamentu, každý členský štát a každý člen Komisie. Chcela by som, aby sa Európa prejavila v našich zamestnancoch, vo veľvyslancoch, ktorých vymenujeme, a v ľuďoch, ktorí budú jadrom služby. Budete mať veľa príležitostí, aby ste zaistili plnenie tohto záväzku, najmä v rámci revízie v roku 2013.

Viem tiež o tom, že poslanci sa zaujímali o zaistenie riadnych zariadení a možností odbornej prípravy. Máme na to právny základ a chcem znovu ubezpečiť tento Parlament, že zaistíme, aby sa tí, ktorí prídu z rozdielnych tradícií, z rozdielnych zázemí, spojili a vytvorili skutočne európsku službu, ktorá bude vyjadrovať všetko, čo sa spomínalo v procese zriadenia až do tejto chvíle.

Chcela by som sa poďakovať najmä pani Lichtenbergerovej a pánovi Saryuszovi-Wolskému za prácu, ktorú vykonali v oblasti odbornej prípravy. Viem, že musíme hovoriť ešte o mnohých ďalších veciach, a teším sa na tieto rozhovory s vami a ďalšími v priebehu nadchádzajúcich týždňov a mesiacov, ale máte môj plný prísľub, že odborná príprava bude súčasťou prístupu k budovaniu tejto služby. Hovorím to v súvislosti s hospodárskou situáciou a atmosférou, v akej táto služba vzniká, a dávam vám svoj prísľub, že to bude nákladovo efektívna služba.

Na záver poviem, že táto služba nám umožní napĺňať naše ciele a ambície na svete. To, čo robíme v zahraničnej politike, v obchode a rozvoji a v rámci boja proti terorizmu, ovplyvňuje každého občana Európskej únie. Je to predovšetkým služba pre nich a ja stojím pred zástupcami občanov Európy, aby som vyjadrila svoj záväzok, že táto služba naplní vaše ambície.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážený pán predseda, pani barónka Ashtonová, páni komisári, vážení poslanci, v mene Rady mi dovoľte poďakovať parlamentným spravodajcom, ktorí vynaložili veľké úsilie na prácu na rôznych dokumentoch potrebných na realizáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ide o pani Gräßleovú a pána Rivelliniho za nariadenie o rozpočtových pravidlách, pána Rapkaya za služobný poriadok a pána Gualtieriho a pána Surjána za návrh opravného rozpočtu na rok 2010.

Po politickej dohode v Madride a po tom, čo Európsky parlament 8. júla vydal svoje stanovisko, Rada pre všeobecné záležitosti, ako viete, prijala 26. júla rozhodnutie, ktorým sa stanovila organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ak však má byť táto služba riadne zriadená, musíme prijať tri nástroje, ktoré som práve spomínal.

Práca na týchto rôznych dokumentoch bola intenzívna pre Parlament aj Komisiu, pre vysokú predstaviteľku aj Radu a každý sa usiloval o dosiahnutie dohody v najkratšom možnom čase v rámci lehôt, ktoré boli stanovené.

Teraz, po hlasovaní Parlamentu počas tohto zasadnutia, môžeme všetci oslavovať a potľapkať sa po pleciach za to, že sme prácu úspešne vykonali vďaka dohodám, ktoré sa dosiahli o týchto rôznych dokumentoch. V pondelok 25. októbra Rada pre všeobecné záležitosti môže prijať tieto nástroje na politickej úrovni. Európska služba pre vonkajšiu činnosť môže teda podľa plánu začať fungovať 1. decembra.

Pani barónka Ashtonová, páni komisári a spravodajcovia dnes dopoludnia už v podstate všetko zopakovali. Za seba sa dotknem len historickej povahy tejto udalosti, ktorá rok po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti predstavuje stelesnenie jednej z jej najvýznamnejších inovácií. Zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa výrazne posilní súdržnosť aj viditeľnosť vonkajšej činnosti Únie.

Je zrejmé, že práca sa tým ešte nekončí. Je to len začiatok a úloha je rovnaká ako naše očakávania, ale som si istý, že sa môžeme spoliehať na vysokú predstaviteľku pani barónku Ashtonovú, že sa jej zhostí s energiou a odhodlaním. V každom prípade jej želám veľa úspechov v tomto poslaní.

Pán predseda, na záver by som chcel znovu poďakovať Európskemu parlamentu za jeho odhodlanosť a jeho konštruktívny prístup, ktorý bol v tejto veci rozhodujúci.

 
  
  

PREDSEDÁ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. – Vážený pán predsedajúci, náš výbor, Výbor pre zahraničné veci, sa vyjadril prevažnou väčšinou za silnú ESVČ.

„Silná“ tu znamená to, že bude podliehať demokratickej a parlamentnej kontrole a preskúmaniu. „Silná“ tu znamená communautaire – teda zastupujúca spoločenstvo 27 členských štátov, rešpektujúca geografické hľadisko a rozmanitosť Únie dneška, a nie včerajška. Pred pol rokom sa o geografickej rovnováhe nehovorilo. Dnes sa o nej hovorí a bude sa hovoriť aj ďalej, pričom na to bude poukazovať odsek 7 nášho uznesenia a článok 6 ods. 6. Bude na to dozerať aj dvesto poslancov EP z nových členských štátov tu v rokovacej sále. Oproti úvodnému návrhu sa kládol oveľa väčší dôraz na geografickú rovnováhu, aj keď to nestačilo. Aritmetika nie je vždy správna a zákony a zemepis nemožno prehlasovať. Domnievame sa, že všetci muži a ženy sú si rovní a nie že niektorí sú si rovnejší. To sa týka aj zahraničnej služby Únie.

Pani Ashtonová, očakávame vaše kroky na nápravu existujúcej diskriminácie nových členských štátov v rámci nastávajúcej ESVČ.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. (SV) Ako pre spravodajcu Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko bola vo vzťahu k nariadeniu o rozpočtových pravidlách mojím východiskovým bodom madridská dohoda, ale aj to, že v niektorých oblastiach sú potrebné podrobnejšie informácie. Ide o otázku vytvorenia otvorenosti a transparentnosti v rozpočte tým, že budú rozpočtové prostriedky konkrétnejšie, najmä pokiaľ ide o politicky dôležité otázky, ktoré kladú veľké nároky na rozpočet.

Musíme zachovať právo na informácie o celkových nákladoch vrátane podielu členských štátov. Musíme zachovať uspokojivú kontrolu využívania delegovaných právomocí, aby sme mali prehľad o celej tejto komplexnej organizácii.

To sa netýka len vplyvu Parlamentu, ale ide predovšetkým o právo občanov na kontrolu tejto dôležitej novej služby, ktorú bude teraz Únia zabezpečovať.

A to sa nám skutočne podarilo. Chcelo to nejaký čas a museli sme tvrdo bojovať, aby sme to dosiahli, ale domnievam sa, že môžeme povedať, že sme tým položili dobrý základ, ktorý umožní novej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť posilniť úlohu EÚ vo svete, a to všetko pod kompletnou a spoľahlivou kontrolou zo strany Parlamentu a občanov. A to je dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. (PL) Stanovisko Výboru pre rozvoj k služobnému poriadku bolo prijaté jednohlasne. Výbor pre rozvoj podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v návrhu správy Výboru pre právne veci a najmä tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých zámerom je zaistiť, aby boli nábory zamestnancov v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť založené na objektívnych a transparentných postupoch stanovených v služobnom poriadku a v podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev. Návrh Komisie navyše zlepšujú aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené hlavným spravodajcom pánom Rapkayom, ktoré zavádzajú ustanovenia týkajúce sa zamestnancov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a ktoré boli zahrnuté do politickej dohody. Týkajú sa hlavne rodovej rovnosti a geografickej rovnováhy medzi zamestnancami, ako aj rovnováhy medzi zamestnancami z inštitúcií Európskej únie a tými, ktorí prichádzajú z národných diplomatických zborov. Dúfam, že nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť ocení automatický charakter rozvojovej spolupráce a že s touto otázkou nebude zaobchádzať ako s „cukrom“ – nástrojom na vedenie zahraničnej politiky. To bol najdôležitejší cieľ práce Výboru pre rozvoj.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, spravodajkyňa Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko.(FR) Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, aj naša skupina si podobne ako mnohí ďalší želá určitú rovnováhu v rámci zamestnancov služby pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o geografický pôvod, rod a rovnováhu medzi veľkými a malými krajinami.

Sú to však zase dookola len medzivládne výpravy a kvóty, pričom v konečnom dôsledku by mali rozhodovať len schopnosti samotných uchádzačov. Uvedomujeme si, že súčasné kritériá zamestnávania ani výber personálu nepodporujú žiadanú rovnosť a, ako ste povedali, nedá sa to dosiahnuť len tak. Ale aj keď potenciálna nerovnováha niektorých ľudí znepokojuje – a musím priznať, že dokonca aj medzi nami –, vieme tiež, že vyvoláva riziko, že ju využijú tí, ktorí vás chcú oslabiť, pani barónka Ashtonová, a nie podporiť vás v úlohách, ktoré sú pred nami, a my vieme, že takí sa nájdu.

Práve preto vám naša skupina otvorene hovorí, že vás podporuje a v plnej miere vám dôveruje, pani barónka Ashtonová. Musíme vám poskytnúť prostriedky na to, aby ste uspeli. Je najvyšší čas na spustenie služby pre vonkajšiu činnosť, ale pravda je aj to, že ak sa k nám o dva roky vrátite s veľkým problémom rozporov medzi vašimi zamestnancami, vyvolá to malý problém v absolutóriu. A podľa mňa sa zhodneme, že tomu sa treba vyhnúť za každú cenu. Veľa šťastia!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, konečne sa tu stretávame po mnohých mesiacoch práce a snažíme sa položiť základy budúcej služby pre vonkajšiu činnosť Európskej únie, ale podobne ako kolegovia poslanci predo mnou aj ja chcem poďakovať spravodajcom za kvalitu ich práce.

Keďže naším spoločným cieľom je mať skutočnú európsku diplomatickú službu, ktorá nebude len rozšírením diplomatických služieb 27 členských štátov, kľúčový význam majú nariadenie o rozpočtových pravidlách a služobný poriadok, o ktorých budeme dnes diskutovať a zajtra hlasovať. Musia nám poskytnúť prostriedky, ktoré nám pomôžu riešiť dvojitú úlohu: vystupovať jednotne na medzinárodnej scéne, ale zároveň zaručiť jednotnosť vo všetkých vonkajších politikách Únie.

Obchodná politika ako taká nepatrí do kompetencií vysokej predstaviteľky, ale ako bývalý komisár pre obchod nepochybujem, že dokáže zabezpečiť dialóg, ktorý je potrebný na zaistenie toho, že obchodná politika, ako je definovaná v zmluve, bude dodržiavať ciele Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, najmä ciele udržateľného rozvoja, odstránenia chudoby a ochrany ľudských práv.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že naša spoločná politická vôľa sa bude merať prostredníctvom vyčlenených rozpočtových prostriedkov. A od toho závisí naša schopnosť prejaviť politickú silu na medzinárodnej scéne.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, spravodajkyňa Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko.(BG) Aj ja by som chcela zablahoželať pani Gräßleovej, pánovi Rivellinimu a pánovi Rapkayovi k obrovskej úlohe, ktorú dokončili.

Povedzme si veľmi jasne, že zriadenie európskej diplomatickej služby je zložitý politický proces, ktorý musí odrážať rovnováhu záujmov a zastúpenia členských štátov a zároveň poskytovať príležitosť, aby mohla služba fungovať účinne a premenila Európu na kľúčového hráča na medzinárodnej scéne.

Zároveň chcem vyjadriť ľútosť, že návrh geografickej rovnováhy, ktorý získal väčšinovú podporu vo Výbore pre zahraničné veci a vo Výbore pre rozpočet a ktorý je zároveň, a na to chcem poukázať, v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 8. júla 2010, sa v správe pána Rapkaya nespomína dostatočne.

Preto sa obraciam na vás, pani Ashtonová, ako na osobu, ktorá pravdepodobne najviac získa z motivácie a energie celej Európskej únie. Dokonca sa odvážim veriť, že nájdete spôsob, ako zaistiť, aby sa táto geografická rovnováha primerane prejavila vo vašej službe. Veľa šťastia!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, spravodajkyňa Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko.(HU) V mene Výboru pre kontrolu rozpočtu vítam zriadenie nového orgánu, ktorý patrí medzi najdôležitejšie praktické uplatnenia Lisabonskej zmluvy. Je zrejmé, že tento nový orgán potrebuje rozpočet. Minimálne rovnako dôležité je však definovať a dodržiavať rozpočtové zásady a finančné pravidlá v záujme rozpočtovej a finančnej zodpovednosti. V uplynulých rokoch o tom náš výbor viedol rozpravu s Generálnym riaditeľstvom pre vonkajšie vzťahy. Preto by som na túto vec rada položila osobitný dôraz. Je veľmi dôležité vytvoriť primerané organizačné a prevádzkové nariadenia. Je dôležité pamätať na to, že treba zabrániť zdvojovaniu úloh, funkcií a prostriedkov a že v záujme zaistenia efektívnosti výdavkov treba zvažovať všetky možnosti. Transparentná a jednoduchá organizačná štruktúra a riadenie prostriedkov sú zárukou toho, že nová organizácia bude fungovať účinne.

Predstavitelia služby budú z troch oblastí: z inštitúcií EÚ, členských štátov a z radov odborníkov v prijímajúcej krajine. Je mimoriadne dôležité, aby tento orgán tvorený členmi z inštitúcií EÚ a zamestnancami členských štátov mal v tomto smere úplnú rovnosť. Preto sa domnievame, že dôležitý je odborný výcvik a že je veľmi dôležité, aby sa zásady a postupy výberu zakladali na jednotných procesoch a požiadavkách. Výbor pre rozpočet to bude každoročne kontrolovať.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko. (LT) Chcem poďakovať všetkým kolegom spravodajcom, ktorých profesionalita nám pomerne rýchlo umožnila dosiahnuť politickú dohodu medzi inštitúciami Európskej únie a položiť silné základy na zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vôbec nepochybujem o tom, že efektívnosť práce ESVČ bude stále stúpať a že táto služba prispeje k vytvoreniu európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na vysokej úrovni a k posilneniu úlohy Európskej únie na svetovej scéne. Fungovanie ESVČ musí byť v súlade so zásadami efektívneho a účinného finančného riadenia. Tento rok sme na ESVČ pridelili ďalších 9,5 milióna EUR, no skutočné náklady bude možné vyhodnotiť až po prvom roku fungovania, keď bude Európskemu parlamentu predložená správa o všetkých výdavkoch súvisiacich s činnosťou ESVČ. Aj Európsky parlament má zodpovednú úlohu pri fungovaní ESVČ, a to pri zaisťovaní účinného používania peňazí tejto služby a pri zabezpečovaní toho, že peniaze daňových poplatníkov Európskej únie prinášajú skutočnú pridanú hodnotu pre politiku Spoločenstva a jej ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, v mene poslaneckého klubu PPE.(PL) Som si istý, že nikto tu v Parlamente nemá ani najmenšie pochybnosti o dôležitej úlohe, ktorú bude Európska služba pre vonkajšiu činnosť zohrávať v rámci činnosti Únie. Naša práca sa niekoľko posledných mesiacov sústreďovala na to, aby sme pre službu zaistili správny právny základ a vhodné nástroje, ktoré zabezpečia efektívnosť jej budúcej činnosti. Pracovali sme pod časovým tlakom a rokovania boli často náročné. Dosiahli sme dohodu s Radou a Komisiou o mnohých otázkach a dúfam, že tieto dohodnuté kompromisy prinesú priaznivý konečný výsledok. Výbor pre právne veci mal za úlohu navrhnúť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k služobnému poriadku, ktoré budú zodpovedať potrebám novej služby a ktoré tiež zaručia, že táto služba bude nezávislá a že jej činnosť bude dosahovať vysoké štandardy. Myslím si, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré včera večer prijal Výbor pre právne veci na svojom rokovaní, takého záruky poskytujú, aj keď osobne ich nepovažujem za úplne uspokojivé, najmä v jednej veci. Domnievam sa, že otázka geografickej rovnováhy, ktorá sa tak často zdôrazňuje, sa dala vyriešiť oveľa lepšie. Samozrejme, naozaj vítam vyhlásenia vysokej predstaviteľky, že bude venovať osobitnú pozornosť zaisteniu účasti občanov zo všetkých členských štátov na službe, a vítam aj ustanovenie, že v roku 2013 bude predložená správa, v ktorej vysoká predstaviteľka poskytne informácie o práci tejto služby.

Diplomacia Únie by mala byť európska a pravda je taká, že občianstvo jej personálu by nemalo zohrávať mimoriadnu úlohu. To, odkiaľ pochádzame a aké sú naše korene, však formuje náš pohľad na svet, čo má významný vplyv na to, ako vnímame svet okolo seba. Niektoré členské štáty v Únii sú naozaj ešte stále nedostatočne zastúpené vo všetkých inštitúciách. Ak má byť Európa zjednotená v rozmanitosti, musí dostať šancu, aby sa táto rozmanitosť mohla správne zachovávať a vyjadrovať. A práve o tomto boli v skutočnosti naše rozhovory o geografickej rovnováhe a nie o zaručení pevných kvót pre členské štáty, ako si niektorí mylne myslia a ako to chápu. Ďakujem spravodajcom za dobrú spoluprácu a pani Ashtonovej želám, aby sa jej podarilo v práci dobre využiť naše úsilie.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, v mene skupiny S&D.(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel vyjadriť svoje úprimné poďakovanie spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali, a za kompromisy, ktoré sa dosiahli. Prirodzene, že zatiaľ nie sú všetci spokojní, a chápem tiež obavy, najmä tie, ktoré sa týkajú geografickej rovnováhy. Môžem však pána Saryusza-Wolského uistiť, že my všetci – a nielen noví poslanci tohto Parlamentu – musíme zaistiť dosiahnutie lepšej geografickej rovnováhy a že všetci – nielen ženy – musíme zaistiť dosiahnutie rozumnej rodovej rovnováhy. To je potrebné a prísľuby beriem vážne. Určite budeme naliehať na to, aby sa tieto veci realizovali.

Ide tu predovšetkým o zabezpečenie spoločnej služby najvyššej kvality pre Európsku úniu. V tomto nevidím žiadne rozpory. Práve naopak, všetko sa musí obmedziť na spoločnú činnosť, pretože teraz je čas konať, je tiež čas ukázať náš záväzok voči Európskej únii fungujúcej na medzinárodnej úrovni. Vysoká predstaviteľka už prevzala vedúcu úlohu vo vzťahu k Iránu a je veľmi dôležité, aby sme tu dosiahli dobré výsledky. Pokiaľ ide o Blízky východ, dôležité je nielen poskytovať finančné prostriedky, ale aj zapojiť sa a mali by sme to urobiť v záujme aktuálnej situácie a nielen kvôli prestíži. Vo vzťahu k Rusku musíme zaistiť dosiahnutie pragmatického vzťahu založeného na hodnotách najmä v záujme našich spoločných susedov. So Spojenými štátmi musíme rokovať ako rovnocenní partneri. Keď sú niekde problémy, musíme ich riešiť otvorene, aby sme mohli stáť spoločne so Spojenými štátmi v boji proti terorizmu a pri ďalšom formovaní globalizácie. Čína je novovznikajúcou mocnosťou a tomu nechceme brániť, máme však námietky k istej podobe nacionalizácie, ktorá vedie k formovaniu určitého stupňa agresivity najmä v ázijskej časti regiónu. Chceme, aby sa Čína viac zapájala do medzinárodného spoločenstva vrátane medzinárodných inštitúcií.

Aj pre vysokú predstaviteľku to určite patrí medzi najdôležitejšie otázky, ktorými sa musí zaoberať. Musí najmä zabezpečiť, aby sme aj v týchto nových medzinárodných multilaterálnych inštitúciách dosiahli primeranú novú reguláciu a nové rozdelenie vplyvu a právomocí, kde Európska únia nebude obmedzovaná, ale kde sa prijme skutočnosť, že existujú aj noví globálni aktéri. Všetko toto sú obrovské úlohy pre diplomatickú službu a úlohy, pri ktorých vysoká predstaviteľka potrebuje našu úplnú podporu. Belgické predsedníctvo, konkrétne vy, pán Chastel, ste práve prisľúbili, že vysokú predstaviteľku tiež náležite podporíte. Tento prísľub, ako aj slová gratulácie sú dobré, ale dúfam, že aj ministri zahraničných vecí si uvedomujú, že nemá žiaden zmysel stavať sa jeden proti druhému, ale že je len jediná možnosť, a to aby ministri zahraničných vecí, vysoká predstaviteľka aj my v Parlamente sme boli schopní spoločne a silne zastupovať Európu vo vonkajšom svete.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE.(SV) V prvom rade chcem vyjadriť svoje poďakovanie za vynikajúci charakter spolupráce počas našej práce na tejto veľmi dôležitej téme.

Pani barónka Ashtonová má teraz pred sebou skutočne neľahkú úlohu zriadenia našej spoločnej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. No Parlament spoločne s Radou a Komisiou postavili základy pre účinnú reprezentatívnu organizáciu, ktorá bude skutočne schopná zastupovať Európu a európske hodnoty a záujmy po celom svete.

Sila EÚ spočíva v rozmanitosti. Európska únia je tvorená ľuďmi s rôznym zázemím, vedomosťami a skúsenosťami. Vytvorením služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude využívať služby mužov a žien zo všetkých našich členských štátov, zároveň využívame najväčšiu silu a zdroje Európy. Zároveň však nemožno vôbec pochybovať o tom, že pokiaľ ide o menovania na pozície v novej službe pre vonkajšiu činnosť, rozhodovať budú schopnosti a kvalifikácia.

Európsky parlament má krásne motto: zjednotení v rozmanitosti. Tieto slová so sebou nesú povinnosti a majú hlboký význam. Dúfam, že pod vedením pani barónky Ashtonovej sa služba pre vonkajšiu činnosť rozvinie na skutočnú európsku službu, ktorá bude zastupovať občanov zo všetkých našich členských štátov a ženy rovnako ako mužov. Ľudia, ktorí budú pracovať v našej spoločnej službe pre vonkajšiu činnosť, musia byť jednoznačne vyškolení tak, aby zastupovali Úniu ako celok. Pani barónke Ashtonovej úprimne želám úspech v tejto dôležitej práci.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som zablahoželať všetkým zaangažovaným osobám k tomu, ako sa nám podarilo pracovať na tejto úlohe, a k tomu, kde dnes sme. Zachovali sme metódu Spoločenstva a priority rozvoja. Rozšírili sme demokratickú kontrolu, najmä pre položky SZBP. Položili sme základy pre inkluzívnu službu, ktorá je založená na rovnosti a esprit de corps. Pani Ashtonová, ďakujem, že ste vo svojich aktívnych opatreniach spomenuli opatrenia v oblasti odborného výcviku vo vzťahu k rodovej rovnosti a geografickej rovnováhe. Chcela by som poďakovať všetkým v tomto Parlamente, pani Ashtonovej a predsedníctvu.

Vytvorili sme však modernú službu, ktorá bude viac než len 28. národnou diplomatickou službou? Aká je pridaná hodnota Európskej služby pre vonkajšiu činnosť?

Myslím si, že všetko je ešte otvorené. Táto služba si bude v prvom rade vyžadovať účinnú koordináciu rôznych politických oblastí. A ja stále očakávam vytvorenie štruktúr, pomocou ktorých sa to dosiahne.

Po druhé, musíme rozšíriť krízové riadenie a predchádzanie konfliktom. Takúto pridanú hodnotu by mohla zabezpečiť Európska únia. Bude to závisieť od zavedenia vhodnej štruktúry a od toho, ako využijeme nové pozície a pozície vytvorené v rámci synergie s Radou a Komisiou. Potrebujeme teda viac zastupujúcich veľvyslancov? Alebo to nebude vaša úloha, pani Ashtonová, poslať SMS správu? Žijeme v 21. storočí. Úloha bývalých diplomatov patrí do 19. storočia. Nemali by sme viesť rozpravu o tom, či skutočne potrebujeme týchto ľudí a načo ich potrebujeme?

Dúfam, že váš plán stavu zamestnancov a vaše priority v oblasti zamestnávania budú vyjadrovať prisľúbené priority a zabezpečia, že služba bude naozaj prinášať pridanú hodnotu, niečo, čo nemá a nemôže urobiť každá národná diplomatická služba. My vidíme dve priority: predchádzanie konfliktom a civilné krízové riadenie. Napríklad vytvorenie sprostredkovateľskej jednotky.

Pokiaľ ide o ľudské práva, chceme, aby táto služba bola dôrazná v oblasti ľudských práv s možnosťami na najvyššej úrovni. Rodová rovnosť sa nekončí prioritami v oblasti zamestnávania. Týka sa aj uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a prikladania veľkého významu misiám a mandátom. V tomto smere považujem za dobrý nápad mať prehľad o existujúcich misiách SBOP, ktoré sa skončili, a zabezpečiť ich revíziu, aby sme sa pre budúcnosť vašej služby, pani Ashtonová, poučili z minulosti. Myslím si, že nás to všetkých posunie vpred.

Želám všetkým veľa šťastia a som pripravená opäť konštruktívne spolupracovať aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, v mene skupiny ECR.(PL) Únia je združením 27 štátov a táto skutočnosť by sa mala odrážať v štruktúre inštitúcie, ktorá má navonok zastupovať Európsku úniu. Vo vzťahu k formovaniu novej služby nesmieme vyvolať dojem, že niektoré štáty nie sú dostatočne uznávané. Táto služba by mala odzrkadľovať kultúrne bohatstvo a rôzne národné tradície v Európe, a to aj v oblasti diplomacie. Práve preto skupina poslancov EP, v ktorej som aj ja, pripravila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zabezpečuje zavedenie faktora geografickej rovnováhy. Tento faktor spočíva v tom, že keď sa zistí, že uchádzači vybraní v konkurze majú rovnaké schopnosti, rozhodujúcim faktorom pri vymenovaní by malo byť geografické kritérium. Nejde teda o pevné riešenie, ktoré by vyžadovalo geografické kritériá tohto typu pri nábore zamestnancov pre túto budúcu službu, ale o pružné a doplnkové opatrenie. Prijatie tohto ustanovenia by obmedzilo aktuálne nepomerné zastúpenie a v priebehu času by nám umožnilo zaistiť väčšiu reprezentatívnosť. Chcem zdôrazniť, že toto riešenie zachováva ústredný význam kritéria schopností, čo je veľmi dôležité pre tvorcov týchto opatrení.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, v mene skupiny GUE/NGL.(ES) Vážený pán predsedajúci, keďže dnes ide o prvý prejav v mene našej skupiny, Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, dovoľte mi v prvom rade povedať, že podporujeme francúzskych pracujúcich, ktorí vyhlásili generálny štrajk proti protisociálnym opatreniam prezidenta Sarkozyho.

Ako spomínal pán predseda vo svojom úvodnom prejave, práve blokády boli dôvodom, prečo sem zástupcovia Rady dorazili neskoro. Blokády sú početné a ide o generálny štrajk, od ktorého v našej skupine očakávame celkový úspech a to, že umožní nápravu týchto protisociálnych politík v celej Európe.

Chcem vyjadriť poďakovanie kolegom za vykonanú prácu, ale zároveň s poľutovaním oznámiť, že naša skupina sa zajtra zdrží hlasovania. Nebudeme hlasovať proti, ale nemôžeme hlasovať za, pretože sa, žiaľ, domnievame, že sa nedosiahlo to, čo sme plánovali. Plánovali sme komplexnú kontrolu služby pre vonkajšiu činnosť zo strany tohto Parlamentu. Keďže to nebolo témou, nebolo, samozrejme, možné zmeniť štruktúru, o ktorej nie sme presvedčení, štruktúru, ktorá preberá zodpovednosti za bezpečnostnú a vonkajšiu politiku.

V národných parlamentoch – aspoň v tom našom – sme viedli veľmi dôležitý demokratický boj v oblasti bezpečnosti s cieľom získať úplnú kontrolu, aby každé vyslanie jednotiek do zahraničia podliehalo komplexnej parlamentnej kontrole.

Sme teda veľmi ďaleko od takejto kontroly a z tohto dôvodu zajtra nebudeme hlasovať za. V každom prípade chcem však svoj prejav ukončiť poďakovaním za vykonanú prácu.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, v mene skupiny EFD.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pri definovaní štruktúry novej diplomatickej služby nesmieme opakovať chyby z minulosti, ale mali by sme sa usilovať navrhnúť moderný, nízkonákladový a predovšetkým efektívny orgán. Nástroj, ktorý má slúžiť európskej politike, a zdôrazňujem slovo európskej, nesmie vyberať svojich zamestnancov na základe ich geografického pôvodu alebo pohlavia, ale na základe ich kvality.

Súhlasím s tým, že v štruktúre novej služby by mali byť zastúpené členské štáty a že by bol vhodný veľký podiel žien. Nič z toho však nesmie mať prednosť pred kritériami schopností a profesionálnej výnimočnosti. Namiesto toho musíme zaistiť výhradne rovnocenný prístup k týmto pozíciám pre všetkých bez diskriminácie.

Pokiaľ ide o odborný výcvik, existujú miesta, ako napríklad Európsky univerzitný inštitút vo Florencii, ktoré majú skúsenosti s poskytovaním vynikajúcich školení. Preto si myslím, že vytvorenie úplne novej európskej diplomatickej akadémie by bolo neprimerané a nákladné.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aby bolo možné účinnejšie zastupovať záujmy európskych štátov na medzinárodnej scéne, musia sa zahraničnopolitické kroky najskôr prediskutovať a potom jednotne podať vonkajšiemu svetu. Pomocou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa teraz pokúšame dostať nástroje zahraničnej politiky Únie do jedného súvislejšieho rámca. Spájajú sa prostriedky, ktoré už máme, a k nim sa do kompletného obrazu pridávajú aj nové.

Ako sa uvádza v správe našich kolegov poslancov, vzhľadom na neobvyklý charakter tejto štruktúry treba uplatniť ambiciózne ustanovenia v oblasti transparentnosti a rozpočtovej a finančnej zodpovednosti. Potrebujeme podrobný prehľad úloh a personálu zamestnaného v ESVČ.

Ak sa má rozpočtová zvrchovanosť Európskeho parlamentu vzťahovať aj na ESVČ, služba sa musí začleniť do štruktúry Komisie a Európsky parlament ako rozpočtový orgán musí dostať všetky informácie, ktoré mu umožnia účinne kontrolovať účty. V našom programe aj ďalej zostáva otázka udelenia absolutória Rade.

ESVČ môže niesť svoj názov len vtedy, keď v nej budú spravodlivo zastúpené všetky členské štáty. Na druhej strane však, samozrejme, musí mať prednosť kvalifikácia uchádzačov. To ma vedie k otázke podielu zastúpených žien. Na môj vkus je tento podiel príliš malý a vyzývam, aby sa na tieto pozície našli kvalifikované ženy. Lebo také ženy naozaj existujú.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, pán komisár, dámy a páni. O Frankovi Sinatrovi sa hovorilo ako o „hlase“. Čím by však bol bez veľkej kapely? Vy, pani barónka Ashtonová, ste teraz hlasom Európy a v službe pre vonkajšiu činnosť získavate skvelý orchester. Dúfam, že tento orchester použijete, aby ste hlas Európy dostali do popredia a aby ste chránili naše záujmy. Keďže prvou prioritou Európy je chrániť mier v Európe, ďalšou veľkou úlohou vzhľadom na medzinárodné problémy – počnúc energetickou bezpečnosťou až po boj proti terorizmu, globalizáciu a ďalšie témy – je dozerať na záujmy Európy vo svete. Vy a táto služba budete mať v tomto smere osobitnú úlohu. Pokrok, ktorý dosiahneme v záujme našich občanov, bude teda veľmi silne závisieť od vašej práce a od práce vášho orchestra.

Počas tohto procesu sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu Parlamentu, jeho možnosti kontroly a právo na informácie, a to aj v oblasti rozpočtu. Podarilo sa nám ochrániť charakter Spoločenstva v rámci jeho politík a zároveň zaistiť, že vyše 60 % zamestnancov musia tvoriť úradníci Spoločenstva. Som si istý, že v porovnaní s Radou sa nám podarilo zaviesť lepšiu geografickú rovnováhu a rodovú rovnosť. Vlády to neurobili. My sme urobili ich prácu za nich. Ak je teraz tento fakt právne záväzný a v roku 2013 sa navyše musí vykonať revízia, ide o výborný úspech tohto Parlamentu – dobrý kompromis, ktorý sme dosiahli medzi inštitúciami.

Na tento nástroj musíme dozerať aj my. Budeme to robiť s potrebnou pružnosťou, no zároveň vyvinieme tlak, aby sme zaistili, že vy, pani barónka Ashtonová, úspešne vykonáte svoju úlohu. V tomto vás budeme podporovať, no zároveň si môžete byť istá aj našou kritikou, ak nebudeme súhlasiť. Domnievam sa totiž, že v tejto otázke môžeme vystupovať spoločne len vtedy, ak budú mať naši občania budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). – Vážený pán predsedajúci, bez prezieravej predstavy o tom, ako sa majú presadzovať naše spoločné záujmy mimo hraníc Únie na globálnej úrovni, nebude existovať úspešne zjednotená Európa.

A bez ambicióznej, zodpovednej a účinnej služby pre vonkajšiu činnosť nesúcej sa v duchu Spoločenstva takáto predstava nevydrží. Takáto služba nebude fungovať efektívne bez zamestnancov prijatých na základe ich schopností.

Domnievam sa, že s týmito zásadami súhlasí väčšina z nás. Problém je však v detailoch. A práve tieto detaily premenili správu, ktorá mala byť odborná, na zdroj vášnivej politickej rozpravy, pri ktorej hrozí riziko, že nás zásadne rozdelí.

Nejestvuje žiadna dilema medzi metódou Spoločenstva a medzivládnym postupom, medzi kvalitami a kvótami, medzi starými a novými členskými štátmi. Víťazstvo metódy Spoločenstva však vyžaduje, aby mal každý občan a každý členský štát pocit, že sa s ním zaobchádza spravodlivo na základe jeho schopností.

Víťazstvo kritéria schopností sa musí otestovať pomocou rovnováhy výsledkov výberu, pretože sa domnievam, že Boh rozdelil klady a zápory rovnomerne medzi mužov a ženy, starých a mladých, malých a veľkých, slabých a mocných, tých zo Západu aj tých z Východu a podobne.

Skutočnosť je však taká, že niektorí v Únii – najmä z radov nových členov, aj keď nielen oni – sa cítia diskriminovaní. Aj keby toto vnímanie bolo chybné, mali by sme sa k nemu postaviť s rešpektom a starostlivosťou, pretože naša jednota má prvoradý význam.

Nespochybňujú sa kritériá, ale nedostatočné záruky, že sa budú správne uplatňovať, a nedostatočné nápravné opatrenia, ktoré sa majú použiť pri zrejmej nerovnováhe.

Môžem len dúfať, že vysoká predstaviteľka napraví nerovnováhu v procese, ktorý zjavne spôsobil toto vnímanie. A rovnako dúfam, že budúca európska diplomatická akadémia alebo podobná inštitúcia nám pomôže vytvoriť zbor európskych diplomatov, ktorí budú kompetentní a lojálni voči nášmu spoločnému záujmu a voči európskym inštitúciám.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave, ktorá sa zameriava predovšetkým na organizáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a dohľad nad ňou, nesmieme strácať zo zreteľa všeobecný záujem tejto služby, ktorý je napokon veľmi veľký. Táto služba sa môže ukázať ako jeden z najväčších krokov smerom k skutočne úplne kvalifikovanej európskej zahraničnej politike.

Dokonca aj v našej krajine, ktorá sa, obávam sa, čoraz viac zatvára do seba, sa nedá prehliadnuť presun úloh na túto novú ESVČ v novej koaličnej dohode. Treba síce priznať, že zatiaľ sa to týka len konzulárnych úloh, ale som presvedčený, že čoskoro si zodpovední uvedomia, že aj diplomatické úlohy by sa najlepšie riešili na európskej úrovni.

Pán predsedajúci, dnes sa zameriavame predovšetkým na finančnú a organizačnú stránku ESVČ, čo je dôležitý aspekt. Táto služba totiž bude schopná naplno fungovať až po zavedení dostatočnej transparentnosti a finančnej zodpovednosti. Preto ma teší, že sa medzi inštitúciami dosiahla dohoda, ktorá umožní službu naozaj spustiť. Bolo tu riziko, keď Parlament predložil veľmi podrobné požiadavky. Proti niektorým sme my v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu do istej miery namietali.

Aj tak však chcem zablahoželať spravodajcom. Dosiahol sa dobrý balík, ktorý naša skupina v plnej miere podporí. No predovšetkým dúfam, že po zajtrajšom hlasovaní tento balík umožní veľmi rýchle spustenie služby a začatie jej fungovania.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážený pán predsedajúci, zriadenie hybridnej sui generis ESVČ sa vyznačuje rozsiahlou rozpravou, ale vysoká predstaviteľka pani Ashtonová si zaslúži uznanie za dosiahnutie konsenzu o spôsobe napredovania v čase, keď je pozornosť európskych vedúcich predstaviteľov nasmerovaná na krízu eurozóny. Britskí konzervatívci boli proti vytvoreniu tejto služby v obave, že by sa tým narušila výsada Británie uplatňovať nezávislú zahraničnú politiku. Teraz, keď je táto služba politickou realitou, zapojíme sa konštruktívne do jej fungovania, aby sme zaistili presadzovanie a ochranu britských záujmov.

Jedným zo spôsobov je lobizmus, aby britskí úradníci EÚ a britskí diplomati z ministerstva zahraničia obsadili pozície v rámci služby, pretože Spojené kráľovstvo, prekvapujúco, nemá v inštitúciách EÚ dostatočné zastúpenie. Aj keď nová služba má zastupovať všetkých 27 členských štátov EÚ, musí byť v prvom rade postavená na schopnostiach.

Členské štáty práve robia rozsiahle škrty vo verejných výdavkoch. EÚ teda musí byť citlivá k potrebe úspornosti, najmä vo vzťahu k rozpočtu na ESVČ. Ak má Európska služba pre vonkajšiu činnosť získať a udržať si dôveryhodnosť a súhlas od všetkých občanov Európy, rozhodujúca je rozpočtová neutralita.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Formujúca sa Európska služba pre vonkajšiu činnosť predstavuje úplne nový nástroj inštitucionalizácie zahraničnej politiky Európskej únie. V súčasnosti vidím dva základné problémy, ktoré s týmto procesom súvisia.

Predovšetkým je zrejmé, že zahraničná a bezpečnostná politika zostáva súčasťou suverenity členských štátov. Pri rozhodovaní o principiálnych otázkach stále platí právo veta, čo znamená, že v prípade zásadných rozhodnutí, akým bola napríklad intervencia v Iraku alebo oddelenie Kosova, žiadna zahraničná politika Únie neexistovala. Vytváraná zahraničná služba bude teda do značnej miery zaisťovať neúplnú agendu a v prípade zásadných politických rozhodnutí bude len sekundovať pri rozhodnutiach jednotlivých štátov či dokonca mlčať.

Jablkom sváru zostáva zloženie diplomatickej služby a dostupné informácie naznačujú, že úloha nových členských štátov je v prípade výberu do tohto zboru, mierne povedané, podcenená.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). – Vážený pán predsedajúci, aj keď predstavu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť nikto nikdy v Európe v skutočnosti nevítal, byrokracii EÚ sa ju predsa len podarilo presadiť s tým, že bude rozpočtovo neutrálna.

Teraz si uvedomujeme, že nie je rozpočtovo neutrálna, že bude stáť o 34 miliónov EUR viac, než bolo pôvodne plánovaných 441 miliónov EUR. A tento rozdiel vychádza na povrch ešte pred tým, než vôbec začala v plnej miere fungovať.

Správa o nariadení o rozpočtových pravidlách vyzýva, aby hlavný účtovník Komisie a jej interný audítor vystupovali v týchto pozíciách aj pre ESVČ. Pritom v Madride sa dohodlo, že ESVČ bude samostatná inštitúcia s vlastnými šéfmi financií a auditu. Vyzerá to tak, že dohody uzatvorené v Madride v júni neboli také pevné. Pokiaľ ide o štruktúru ESVČ, strácame sa v mori zmätku.

Realizácia tejto novinky Lisabonskej zmluvy vyzerá dosť nehanebne, ale musím povedať, že ma to neprekvapuje. Bude to však ako vždy daňový poplatník, ktorý zaplatí za túto „efektívnosť“.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, aký smutný či dokonca tragický deň. Hovoríme o financovaní novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pani barónky Ashtonovej. Holanďania nikdy nedostali šancu vyjadriť stanovisko k Lisabonskej zmluve a teraz sa nám vnucuje táto ESVČ, ktorá pohltí milióny eur. Je to urážka demokracie.

Len do konca tohto roka bude ESVČ stáť milióny eur navyše a to isté bude v ďalšom roku. Politické hobby eurokratov bude stáť veľa peňazí, no zároveň nás nechá s prázdnymi rukami. Dovoľte mi úplne jasne povedať, že holandská Strana za slobodu (PVV) nikdy a za žiadnych okolností nepodporí tohto netvora z útrob Európskej únie. Hovoríme „nie“ ESVČ, „nie“ európskemu superštátu a „áno“ skutočnej slobode a demokracii tvorenej samotnými zvrchovanými členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Dámy a páni, pri rozhovoroch o štruktúre Európskej služby pre vonkajšiu činnosť nesmieme vynechávať ani odsúvať na okraj otázku zachovania správnej geografickej rovnováhy medzi zamestnancami. V súčasnosti je počet zamestnancov z krajín pôvodnej pätnástky výrazne a nepomerne väčší ako počet tých, ktorí pochádzajú z nových členských štátov. Uvediem niekoľko čísel: pred poslednými vymenovaniami boli zo 115 veľvyslancov len dvaja z krajín, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004. Medzi 29 veľvyslancami, ktorí boli vymenovaní nedávno, sú len štyria z nových členských štátov.

Nesmieme dovoliť, aby sa takéto rozdeľovanie stalo pravidlom vo fungovaní budúcej služby pre vonkajšiu činnosť. Bez správneho geografického zastúpenia nebudeme schopní vytvoriť silnú službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá by konala efektívne v záujme nás všetkých. A na takúto službu ani nebudeme hrdí, ako povedala vysoká predstaviteľka pani Ashtonová. Okrem toho som presvedčený, že využitie prechodného obdobia, počas ktorého by sa nepomerne nízke zastúpenie nových členských štátov postupne zvyšovalo, by nám umožnilo efektívnejšie a účinnejšie smerovať k situácii, pri ktorej by sa dosiahol náš cieľ, teda presadenie Európskej únie ako kľúčového aktéra na medzinárodnej scéne.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Dnešné zasadnutie je posledným v našom Parlamente, keď môžeme hovoriť o štruktúre, financovaní a bežnom prevádzkovom rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Od zajtrajška, keď máme urobiť konečné rozhodnutie, budeme očakávať skutočné výsledky. Som si, samozrejme, istý, aj vzhľadom na dnešnú rozpravu, že Európsky parlament bude európskou inštitúciou, ktorá pomôže, podporí a odovzdá ďalej svoje nápady novej službe, aby bola skutočne efektívna a aby úspešne vytvorila aktívnejšiu, viditeľnejšiu úlohu pre Európsku úniu na medzinárodnej scéne.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je pravdepodobne najviditeľnejším výsledkom Lisabonskej zmluvy. Všetci z nás, ktorí sme podporili túto zmluvu, si želáme, aby aj táto služba bola úspešným projektom.

Pani Ashtonová, dovoľte mi povedať, že ste zdedili veľmi nevyváženú administratívu a ukázalo sa, že hlavná kritika bola, žiaľ, zameraná na vás. Od začiatku tohto roka, odkedy ste vysokou predstaviteľkou a podpredsedníčkou, mali nové členské štáty len jedného vedúceho delegácie v Európskej únii.

Chcem otvorene spochybniť názor, že medzi kvalifikáciou a geografickou rovnováhou je nejaký rozpor. Naopak, domnievam sa, že geografická rovnováha ide ruka v ruke s vyššou kvalifikáciou. Práve preto dúfame, že váš prísľub sa bude odteraz plniť.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, Európska služba pre vonkajšiu činnosť patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia Lisabonskej zmluvy. Už po šiestich týždňoch pani barónka Ashtonová nebude len ministerkou zodpovednou za zriadenie ministerstva zahraničných vecí EÚ, ale bude ministerkou zahraničia Európy a to je dobré. Začne sa to 1. decembra a v tomto smere vám želáme veľa úspechov.

Viedli sme mnohé rozpravy a dosiahli sme veľa. Bol to prínosný politický boj. Odstránil sa nedostatok demokracie, ktorý súvisel so starou spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, máme väčší stupeň zodpovednosti a zlepšila sa kvalita verejnej diskusie. Bude existovať prísnejšia rozpočtová kontrola, vytvorili sa nevyhnutné podmienky pre skutočne tímového ducha a národní diplomati môžu zostať v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ak si to budú želať. Nebudú jestvovať žiadne geografické kvóty, pričom chvíľami tu človek môže mať dojem, že je to to najdôležitejšie, ale rozhodne to tak nie je. Nemecko by napríklad veľmi profitovalo z využívania kvót, no napriek tomu som proti nim. Zabezpečí sa spoločná forma odborného výcviku. Domnievam sa, že sa zaviedli predpoklady úspešnej ESVČ.

Inými slovami, Európsky parlament je takmer spokojný. A boli by sme naozaj spokojní, ak by ste teraz využili príležitosť a skutočne vytvorili vhodnú štruktúru na predchádzanie konfliktom a na krízové riadenie, ktorá bola prisľúbená. Tak by sme hneď od začiatku zabezpečili európsku pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) So znepokojením zisťujeme, že návrhy väčšiny poslancov Výboru pre zahraničné veci týkajúce sa geografického zastúpenia pri formovaní služby pre vonkajšiu činnosť Únie narážajú na vážne problémy a otvorený rozhodný odpor. Zrejmé sú aj ťažkosti pri vypracúvaní zásad náboru zamestnancov do diplomatických úradov Únie. Zásadu solidarity a reprezentatívnosti, ktorá Úniu viedla dlhý čas, nemôže zatieniť egoizmus niektorých veľkých členských štátov. Rozdelenie pozícií v diplomatických službách je v rukách pani Ashtonovej, ktorá tu dnes je a ktorá vymenúva zamestnancov výlučne na základe svojho rozhodnutia. Z celkového počtu viac než 100 diplomatických úradov po celom svete dostalo Poľsko, šiesty najväčší členský štát Európskej únie, len dva. Treba sa preto opýtať pani komisárky, aké kritériá ju viedli pri takomto prideľovaní pozícií. Chcel by som všetkým pripomenúť, že je to náš Parlament, ktorý v skutočnosti rozhoduje o štruktúre rozpočtu na formovanie diplomacie Únie.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, po tom, čo Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa zriadila organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, dnes máme zabezpečiť, aby sa toto rozhodnutie zrealizovalo, a to prostredníctvom zmeny a doplnenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku úradníkov Únie.

V tomto smere by som sa chcel zamerať na určitý aspekt správy, ktorý nás dostal do náročných rokovaní, na tému geografickej rovnováhy v zložení európskeho diplomatického zboru. Niektorí poslanci by uprednostnili iné kritériá pri výbere zamestnancov – na základe krajiny pôvodu a občianstva. Takýmto návrhom sme sa vyhli prostredníctvom vyvážených kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, v ktorých sa podarilo zohľadniť geografickú a rodovú rovnováhu bez toho, aby sa presadili výberové kritériá na základe krajiny. Výber podľa kvót na základe krajiny by naozaj nebol vhodným ani želaným riešením.

Po viac než 50 rokoch európskej integrácie sa teraz formuje prvý skutočný diplomatický zbor Únie. Musí mať pozíciu, ktorá mu umožní vypracúvať spoločnú zahraničnú politiku a slúžiť záujmom Únie na medzinárodnej scéne. Na splnenie tejto úlohy je rozhodujúce, aby jeho zamestnanci reprezentovali Úniu a nie členské štáty, ktorých sú občanmi alebo ktorých diplomatmi boli predtým. Takéto smerovanie si osvojil Výbor pre právne veci, keď včera prijal správu pána Rapkaya. A dúfam, že takéto smerovanie sa prijme aj počas hlasovania v pléne.

 
  
  

PREDSEDÁ: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Potrebujeme silnú Európsku úniu, Európsku úniu všetkých 27 členských štátov, nielen menšiny. Želáme Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) veľa úspechov. My občania Európy ju potrebujeme, Európska únia ju potrebuje a aj celý svet ju potrebuje.

Ako môžeme zaistiť, aby bola ESVČ službou pre všetkých občanov Európskej únie? Ako môžeme zaistiť, aby bola efektívna a úspešná a aby mala štatút vrcholného orgánu Európy? Len tak, že bude zamestnávať diplomatov všetkých, opakujem, všetkých národností Európskej únie.

Niet väčšej hrozby pre silu a jednotu Európskej únie, ako keď EÚ bude zastúpená občanmi v podstate len šiestich národností. Dve tretiny aktuálnej služby, ktorú prevzala pani Ashtonová, pochádzajú len zo šiestich krajín. A čo zvyšných 21 štátov? A čo nové členské štáty?

Je mi preto ľúto, že neprijmeme ustanovenia, ktoré prijali Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozpočet, pretože by nám to pomohlo napraviť najhorší príklad nerovnováhy za minimálne desať rokov, opakujem, desať rokov.

Potrebujeme silnú Európsku úniu všetkých 27 členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Dnes sa končí úplne výnimočný postup, postup zriadenia novej európskej inštitúcie. Zastupujem nové členské štáty a fascinovane som hľadel na to, ako vyzerá podstata integrácie v praxi, ako vyzerajú snahy o presadenie sa medzi rôznymi inštitúciami a ako sa napokon zrodilo niečo, čo tak veľmi v Európskej únii chýba, a to spoločná zahraničná politika. Potvrdilo sa, že je to možné, a Parlament bol toho súčasťou. Sme veľmi hrdí na to, že sme sa do tohto procesu aktívne zapájali. Nová služba je službou celej Európskej únie a nielen jednej inštitúcie.

Táto integrácia však okrem toho bola aj o integrácii nových krajín so starými. Povedzme si úprimne, skúška dopadla len spolovice dobre. Ak sú dnes otázky a pochybnosti, je to preto, že pani komisárka, pani podpredsedníčka Komisie musí zaistiť, aby boli všetky rozhodnutia v náboroch transparentné a aby preukázali, že sa vymenúvajú najlepší ľudia. Potom nebudem bojovať za geografickú rovnosť, pretože pre mňa je oveľa dôležitejšia rovnosť znalostí a kvalifikácie než geografická rovnosť. Ale vy, pani Ashtonová, to musíte dokázať.

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - (SK) Hovoríme tu dnes o projekte, ktorý je unikátny, hovoríme o našej spoločnej európskej zahraničnej službe.

Musím povedať, že každý z aktérov mal svoje červené línie a napriek tomu sa spravodajcovi podarilo pripraviť kompromis, ktorý je akceptovateľný pre všetkých, a ja verím, že Európsky parlament ho zajtra podporí. Trochu ma mrzí, že väčšina vystupujúcich sa venovala len jednej téme, a tou je geografické a rodové zastúpenie a málokto hovoril o filozofii a myšlienke tohto projektu. Európska únia, kolegyne a kolegovia, stráca svoje geopolitické postavenie a práve spoločná zahraničná služba je tým krokom, ktorý môže Európsku úniu vrátiť medzi významné veľmoci.

Ja verím, a mám bazálnu dôveru k pani Ashtonovej, že si vyberie tím, ktorý bude skutočne dobre reprezentovať nielen všetkých 27 členských štátov Európskej únie, ale bude hlavne reprezentovať Európsku úniu ako náš spoločný projekt.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, Európska služba pre vonkajšiu činnosť prevezme v budúcnosti hlavnú úlohu v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike Európskej únie. Na to, aby túto úlohu plnila spravodlivo, sú potrebné jasné pravidlá, ktoré ESVČ umožnia robiť jej prácu bez problémov a efektívne. Osobitne by som chcela zdôrazniť záruku sledovania finančných transakcií ESVČ, o ktorých sa jasne hovorilo v správe pani Gräßleovej a pána Rivelliniho. Medzi kľúčové prvky patria predovšetkým výročné vyhlásenia o vierohodnosti a správy o činnosti, ktoré majú byť predložené Parlamentu, ako aj právomoc absolutória Európskeho parlamentu. Vítam aj prístup spočívajúci v tom, že členské štáty budú niesť zodpovednosť za finančné nezrovnalosti, ktoré zaznamenajú príslušní zamestnanci daného členského štátu. Táto správa má moju plnú podporu a predstavuje dôležitý krok správnym smerom.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Vážená pani predsedajúca, začnem zablahoželaním pani vysokej predstaviteľke, že dnes zachovala dlhú parlamentnú tradíciu a prešla na druhú stranu. Väčšina politikov, ktorí to urobia, skončí tak, že stratí priateľov, ale som si istý, že ona ich dnes získala.

V tomto Parlamente stále budú ľudia, ktorí počítajú minúty, počas ktorých ste stáli na jednej alebo druhej strane, aby vás obvinili zo zaujatosti, a ja mám, samozrejme, o tejto novej službe svoje vlastné otázky.

Chcem, aby sa v plnej miere zaviedlo krízové riadenie, chcem, aby sa ľudské práva dostali do popredia a prepojili sa s obchodom, a sympatizujem s tým, čo hovorili mnohí naši kolegovia z východu. Verím však úplne, že túto službu vytvárame úplne v duchu zmluvy? Verím, že budete aj ďalej spájať a hovoriť za všetky rôzne záujmy v tejto Európskej únii? Verím úplne vo váš celoživotný záväzok voči zásadám rovnosti a reprezentatívnosti?

Áno, verím a veriť bude aj Parlament počas nášho zajtrajšieho hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). (SL) Nájdenie kompromisu v oblasti finančných základov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bolo náročné ako Európa samotná.

Koordinovanie záujmov v každej situácii bude náročnou úlohou, pretože sme všetci rozdielni a pretože máme odlišnú históriu. Skutočnosť je však taká, že inteligencia, skúsenosti, múdrosť a dobrá vôľa sú celkom určite rovnomerne rozdelené po celej Európe, a to je základ, ktorý nás naozaj spája a ktorý nám otvára budúcnosť.

Myslím si, že by bolo dobré, keby sme toľko pozornosti, koľko sme zatiaľ venovali financiám, v budúcnosti venovali zahraničnej politike, teda úlohe Európy v zahraničnej politike na globálnej úrovni.

Táto služba nebude formovať zahraničnú politiku. Zahraničnú politiku bude formovať pani Ashtonová v spolupráci s ďalšími aktérmi, medzi ktorými je hlavným subjektom Parlament, a o tom vás môžem uistiť. Želám vám, samozrejme, veľa úspechov vo vašich aktivitách.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). – Vážená pani predsedajúca, chcem sa vrátiť k téme pridanej hodnoty, ktorú môže priniesť Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Myslím si, že jedna z pridaných hodnôt, ktoré môže a vlastne musí priniesť, sa týka súdržnosti rozvojových politík, ku ktorej sa pani Ashtonová zaviazala.

Táto priorita sa musí odrážať v politike zamestnávania a najmä v odbornom výcviku, ako aj v rozvoji všeobecne, v oblasti ľudských práv a v predchádzaní konfliktom. Citlivosť v týchto otázkach sa nedá dosiahnuť vyhláseniami, ale vyžaduje si dôkladný záväzok a dôkladný výcvik. A práve to chceme vidieť od 1. decembra.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - (SK) Európska služba pre vonkajšiu činnosť postupne rozvíja svoju prácu. Dnes rokujeme o finančnom zabezpečení jej činnosti.

V tejto súvislosti si treba, vážená pani vysoká predstaviteľka Európskej únie pre spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku, uvedomiť, že finančné zdroje na financovanie práce všetkých inštitúcií Európskej únie poskytujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. Aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude v konečnom dôsledku žiť len z peňazí 27 členských štátov Európskej únie, a túto skutočnosť si musíte, vážená pani vysoká predstaviteľka Európskej únie, dobre uvedomiť.

Aj keď pri výbere diplomatov do tejto služby požadujeme predovšetkým odbornosť, kvalitu a skúsenosti, nemôžeme úplne vynechať aj princíp vyváženého geografického zastúpenia z jednotlivých členských štátov. Nemať zastúpenie vo významných vonkajších aktivitách Európskej únie môže v dotknutých krajinách totiž vyvolať pocit nespravodlivosti či krivdy. Preto, vážená pani vysoká predstaviteľka, poprosím o citlivý prístup pri výbere diplomatov.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Vážená pani predsedajúca, všetci sa zhodneme na tom, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť je historickou príležitosťou na európsku integráciu. Musíme sa však na ňu pozerať zo širšej perspektívy, pretože nie je vhodná chvíľa na vnútorné boje o prostriedky, ktoré sa budú presúvať alebo ponechávať z krátkodobého hľadiska, ani na vojny medzi rôznymi európskymi inštitúciami.

Namiesto toho teraz potrebujeme všeobecný pohľad na to, ako má vystupovať Európska únia vo svete. Inými slovami, potrebujeme robiť presný opak toho, čo sa stalo pred niekoľkými dňami pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier, keď z Európy zaznelo príliš veľa hlasov a nie všetky boli odvážne. Chcel by som poukázať na to, že jednou z výnimiek bol predseda tohto Parlamentu pán Buzek, ktorý poskytol brilantné a chvályhodné vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, veľmi stručne z druhej strany tejto rokovacej sály – a dúfam, že som tu sedela správny počet minút – chcem znovu veľmi pekne poďakovať váženým poslancom za rozpravu, ktorú som si vypočula s veľkým záujmom.

Odnesiem si so sebou silný pocit týkajúci sa geografickej a rodovej rovnováhy v súvislosti so službou, ktorá je skutočne európska, vymenovaná na základe schopností.

Odnesiem si so sebou potrebu vidieť posilnenie nášho pracovného krízového riadenia a aby sa toto posilnenie riadne odrážalo v európskej službe.

Odnesiem si so sebou to, čo som opísala ako striebornú niť ľudských práv, ktorá musí pretkávať všetko, čo v tejto službe robíme. A odnesiem si so sebou pripomenutie hospodárskeho pozadia, na ktorom dávam túto službu dokopy, a túžbu, aby vážení poslanci videli efektívnu službu, ktorá riadne a účinne využíva prostriedky.

A po dlhej niekoľkomesačnej ceste si odnesiem so sebou predovšetkým túžbu tohto Parlamentu, aby služba začala fungovať, aby vyjadrovala potreby voličov, ktorých zastupujete, a aby to bola služba, ktorá im bude dobre slúžiť. Je to môj prísľub vám, že sa budem snažiť, aby sa to odrážalo vo všetkom, čo služba robí.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, budem krátko reagovať na pána Andreasena, ktorý tu už nie je, a na zásadu rozpočtovej neutrality.

Dúfame, že táto zásada sa zavedie z dlhodobejšieho hľadiska s úsporami v národných diplomatických službách, v Komisii a v Rade a vďaka spoločnému internému audítorovi a účtovníkovi pre Komisiu a pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Nateraz je to dobré riešenie, ktoré sa má zrevidovať v roku 2013, a nariadenie o rozpočtových pravidlách nerobí predčasné závery o revízii. V nádeji na dobrý pozitívny výsledok zajtrajšieho hlasovania sa zdržím ďalších komentárov.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcel poďakovať váženým poslancom za ich podporu a za veľmi pozitívnu atmosféru v tejto rozprave. A veľmi dôležité je tiež poďakovať Rade za jej významný vstup do celej činnosti. Myslím si, že táto pozitívna atmosféra nás doviedla veľmi blízko k zajtrajšiemu historickému rozhodnutiu.

Dovoľte mi teda ešte raz vyjadriť vďaku spravodajcom a zástupcom Parlamentu, pretože umožnili, aby tu dnes dopoludnia bola pozitívna atmosféra. Chcel by som využiť túto príležitosť a popriať pani Ashtonovej a jej novej službe veľa šťastia a úspechov a nám všetkým zaželať silnú, ucelenú a koordinovanú zahraničnú politiku EÚ. Pretože som si istý, že s pani Ashtonovou a ESVČ Európska únia ešte viac zvýši svoj vplyv v globálnych otázkach.

Na záver mi dovoľte zopakovať, že Komisia je od začiatku pripravená na úzku spoluprácu a v záujme najlepšej možnej synergie, akú spolu môžu dosiahnuť naše inštitúcie a členské štáty.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, po svojom prejave na začiatku tejto rozpravy by som chcel spomenúť ešte dva body. Prvý som si celkom zámerne nechal na koniec rozpravy a je to moje poďakovanie všetkým tieňovým spravodajcom za ich priateľskú a konštruktívnu spoluprácu. Je naozaj jednoduchšie rokovať, keď viete, že vás kolegovia podporujú. Práve preto to neboli najťažšie rokovania.

V rámci svojej druhej poznámky by som sa chcel znovu dotknúť otázky geografickej rovnováhy, ktorá bola opakovane v centre rozpravy. Pani Neynskyová získala najväčšie ovácie, keď povedala, že tento kompromis o tejto téme vôbec nehovorí. Navrhol by som jej jednoducho, aby si tento text potichu a pokojne prečítala po tom, čo ho prijmeme. Prečítajte si ten text. Z jeho prečítania sa určite poučíte. Potom zistíte, že tento kompromis jednoznačne a naozaj obsahuje vyhlásenia, veľmi prísne a právne záväzné vyhlásenia na túto tému. Všetky vaše obavy by sa tým mali rozptýliť.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, spravodajca.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, myslím si, že skutočné uspokojenie, ktoré vyšlo najavo počas tejto rozpravy, poukazuje na to, že poslanci si uvedomujú, aká náročná a zároveň dôležitá úloha to bola. To, ako zjednotiť funkcie súvisiace s rôznymi politikami a podliehajúce rozdielnym rozhodovacím postupom, aby sa zabezpečila jednotnejšia vonkajšia činnosť Európskej únie a zároveň by sa neohrozil spoločný charakter určitých politík, ale aby sa využili prínosy orgánov fungujúcich v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, nebol len problém európskeho práva alebo administratívy ani test vzťahov v oblasti právomocí medzi inštitúciami. V skutočnosti to bola nevyhnutná podmienka, ak sme chceli vysokej predstaviteľke poskytnúť nástroj, ktorý by rozvinul potenciál Európy na svetovej scéne, posilnil jej úlohu ako civilizovanej mocnosti a umožnil by nám efektívnejšie konať na Blízkom výhode, v Africkom rohu, na Kaukaze alebo na Balkáne.

Nuž, myslím si, že sme sa úlohy zhostili výborne a naša spokojnosť je úplne oprávnená. Verím, že vysoká predstaviteľka sa bude môcť pri vykonávaní svojich povinností oprieť o prísnu podporu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 20. októbra o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Toto hlasovanie poukazuje na to, že medzi členskými štátmi nepanuje žiadna rovnosť a v žiadnej politickej skupine nevládne solidarita. Schválenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu predloženého Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktoré ako kritérium výberu vedúcich delegácií EÚ (diplomati, ktorí budú zastupovať Európsku úniu v tretích krajinách) zavádza „zásluhy“, nám ukáže, že po jeho realizácii v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť socialistky Catherine Ashtonovej zostanú Rumunsko a ostatné nové členské štáty s prázdnymi rukami. Som sklamaný, že dokonca ani teraz sa nám medzi rumunskými poslancami EP podporujúcimi záujmy Rumunska nepodarilo dosiahnuť konsenzus. Očakával som, že pán Adrian Severin ako bývalý minister zahraničných vecí (aj keď len počas niekoľkých mesiacov) podporí zavedenie určitých jasných kritérií týkajúcich sa prideľovania pozícií vedúcich delegácií (počet obyvateľov, počet kresiel v Európskom parlamente a váha hlasov v Rade), a nie také veľmi subjektívne a vágne kritérium, akým sú zásluhy. Najmä preto, že pokiaľ viem, inteligencia je po celej EÚ rozdelená rovnomerne a nie je to tak, že by sa múdri ľudia koncentrovali len na západe a že by na východe zostali len idioti. Pokiaľ ide o diplomaciu, Rumunsko má zástupcov, ktorí si zaslúžia zaujať pozície vedúcich delegácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne.(RO) Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí prispieť k splneniu svojho cieľa vymedzeného v Lisabonskej zmluve, a to k efektívnemu a jednotnému vykonávaniu vonkajšej činnosti EÚ.

Súčasný postup výberu zamestnancov je zdĺhavý a komplikovaný, pričom sa pozície zapĺňajú postupne, až kým sa nedosiahne počet zamestnancov potrebný na úplnú funkčnosť služby. Počet zástupcov nových členských štátov EÚ, najmä dvoch, ktoré sa pripojili v poslednej vlne rozširovania, je v Generálnom riaditeľstve pre vonkajšie vzťahy v oblasti zahraničných vzťahov nedostatočný. Pani Ashtonová už vyjadrila svoju vôľu, aby ESVČ tvorili najlepší úradníci vybraní na základe kritérií odbornosti a nie podľa krajiny pôvodu. Pripomeňme teda pani Ashtonovej, že všetky členské štáty EÚ majú rovnaké práva, a preto musia byť v štruktúrach novej európskej diplomatickej služby dostatočne zastúpené, a to tak v centrále v Bruseli, ako aj v delegáciách EÚ. Naliehavo preto vyzývame pani Ashtonovú, aby pamätala na to, že Európska únia má 27 členských štátov. Tie musia mať možnosť prispievať prostredníctvom svojich zástupcov v ESVČ k dosahovaniu cieľov zahraničnej politiky EÚ a k zaisťovaniu dôveryhodnosti tejto inštitúcie v očiach všetkých európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Správa pána Rapkaya o zmene a doplnení služobného poriadku v súvislosti so zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť je veľmi dôležitým dokumentom o ceste k vytvoreniu zahraničnej politiky Únie. Len niekoľko dní pred prijatím tejto správy sa ako jablko sváru ukázala otázka geografickej rovnováhy. Kolegovia poslanci z krajín, ktoré sú známe ako staré štáty EÚ, argumentovali, že diplomatický zbor EÚ, ktorý sa práve formuje, by mal byť zložený z najlepších z najlepších a že nábor by mal byť založený výlučne na kritériách znalostí a skúseností uchádzačov (len na základe zásluh), zatiaľ čo my ako poslanci z nových krajín sme upozornili na to, že ani v našich krajinách nie je nedostatok vynikajúcich odborníkov, no napriek tomu, že od pristúpenia uplynulo šesť rokov, má 10 nových štátov stále výrazne nedostatočné zastúpenie v štruktúrach Únie. Podiel Poliakov na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy, ktoré sa má začleniť do ESVČ, je napríklad len 2 %. Pojem geografickej rovnováhy vo verzii navrhnutej spravodajcom podľa mňa nie je dostatočne jasný a nemožno ho považovať za jasný právny základ na prijímanie opatrení na nápravu tejto nerovnováhy. Preto, bohužiaľ, nemôžem podporiť túto správu, aj keď okrem tejto otázky obsahuje mnohé cenné návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Európsky parlament využil svoje nové právomoci kreatívne a zodpovedne pri zavádzaní novej rovnováhy do štruktúry služby pre vonkajšiu činnosť. Nemalo by ísť o rovnováhu Európy včerajška, ale o rovnováhu rozšírenej EÚ, ktorá je vyjadrená v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7. Teší ma, že pani vysoká predstaviteľka prijala väčšinu z návrhov Parlamentu vrátane zásady parlamentného dohľadu. Je rozhodujúce, že otázka geografickej rovnováhy sa riešila komplexne a právne záväzným spôsobom, čo znamená, že v prípade závažných problémov je právne vymožiteľná. Nie sme protivníkmi Komisie, ale jej spojencami a úspech dosiahneme len prostredníctvom vzájomného partnerstva. Pokiaľ ide o vecné jadro, rád by som zdôraznil budúcu zodpovednosť delegácií EÚ pri monitorovaní situácie ľudských práv v danej krajine vrátane pravidelných kontaktov s laureátmi Sacharovovej ceny a kandidátmi na ňu. Je naším spoločným záujmom, aby ESVČ v roku 2011 fungovala. Tešíme sa na správu vysokej predstaviteľky o jej realizácii, ktorú predloží Európskemu parlamentu o dva roky, a sme pripravení vykonať potrebné úpravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), písomne.(PL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dúfam, že vhodne vypracované nariadenia vzťahujúce sa na Európsku službu pre vonkajšiu činnosť zaistia, že bude fungovať efektívne a produktívne. Vytvorenie takéhoto komplexného subjektu, ktorý sa bude zaoberať zásadnou a čoraz významnejšou oblasťou kompetencií Európskej únie, nie je v dnešnej globálnej realite vôbec jednoduché. Je zvlášť rozhodujúce zaistiť, aby činnosť služby smerovala k posilneniu pozície Európy. Na tento účel musíme zabezpečiť, že sa do jej radov dostanú ľudia s mimoriadne dobrou kvalifikáciou a relevantnými skúsenosťami a schopnosťami, aby sa zástupcovia zo všetkých členských štátov mohli zúčastniť na realizácii zahraničnej politiky Európskej únie. Teší ma, že správa pána Rapkaya zohľadňuje také témy, ako sú podpora rovnocenných príležitostí pre nedostatočne zastúpené pohlavie v určitých funkčných skupinách a geografická rovnováha pri nábore zamestnancov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Dobre organizovaná služba, ktorá zamestnáva špičkových odborníkov zo všetkých členských štátov, poskytuje Európskej únii príležitosť, aby posilnila svoj význam a aby naplno využila svoj potenciál na medzinárodnej scéne.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne.(RO) Nachádzame sa v poslednej fáze prijatia rozhodnutí, ktoré umožnia spustenie činnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Podporujem kompromis týkajúci sa služobného poriadku a nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý umožní, že pani vysoká predstaviteľka bude mať službu pripravenú a bude ju môcť v decembri spustiť.

Táto podpora však neznamená, že službe dávam bianko šek. Vysoká predstaviteľka musí splniť svoje záväzky, ktoré zopakovala pri mnohých príležitostiach, a zaistiť, že členské štáty, ako napríklad Rumunsko, momentálne nedostatočne zastúpené v štruktúrach pre zahraničné veci Komisie a Rady, ktoré sa prevedú do ESVČ, bude v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť zastúpené spravodlivo. Nejde o uplatňovanie národnej kontroly nad ESVČ, ale o záujem dosiahnutia geografickej rovnováhy, ktorá sa bude využívať ako kritérium pri nábore zamestnancov do tejto služby. Toto kritérium a kompetencia sa predsa vzájomne nevylučujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Francúzsko momentálne sužujú masové protesty a štrajky ako reakcia na tvrdé úsporné opatrenia. Ak sa však zároveň rozšíri aj prehnaná administratíva, ako sa to stalo v Grécku, keď sa vláda rozširovala napriek potrebe záchranných balíkov, ľudia v Európe budú celkom oprávnene nahnevaní. EÚ sa až doteraz stále chválila, že má štíhlu administratívu, čo, samozrejme, nie je pravda, ak vezmeme do úvahy samostatné agentúry. Päťdesiat generálnych riaditeľov s kráľovským platom 17 000 EUR na mesiac pre úvodných 30 zamestnancov, 73 povýšení do pozície riaditeľa. Veľmi ľahko tu nadobudneme dojem, že je to samoobslužný obchod. Je, samozrejme, dôležité, aby mali zamestnanci ESVČ správnu kvalifikáciu. V tomto smere napríklad rodové kvóty neslúžia ničomu užitočnému. Ako však hovorí príslovie, rozkazuje ten, kto platí, a nebolo by teda rozumné urážať čistých prispievateľov. Odmietnutie rozšírenia používania nemčiny ako pracovného jazyka v ESVČ už spôsobilo určité diplomatické roztržky. A nebolo by dobré prehlbovať ich. ESVČ bude musieť zaistiť, že EÚ už nebude len rozšírením Spojených štátov. Až doteraz sme totiž Američanom dovoľovali zasahovať do citlivých otázok EÚ, ako napríklad do núteného rozšírenia Únie s cieľom začleniť Turecko, dôsledkom čoho bolo, že sme zanedbali dôležitých partnerov, ako je Rusko. Svet už netvoria len tieto dve mocnosti, vznikajú aj nové mocnosti ako Čína. A to nesmieme prehliadať.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), písomne. – S radosťou vítam zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť po dôkladných a spletitých rozpravách. Ide o dlho očakávané opatrenie smerujúce k upevneniu pozície Európskej únie ako zdatného globálneho aktéra. Som však trochu sklamaná, že napriek tomu, že vymenovania do ESVČ sa budú uskutočňovať prostredníctvom dôsledného výberového konania na základe zásluh a budú zohľadňovať rodovú a geografickú rovnováhu, ešte stále to nie je zárukou pomerného zastúpenia národných príslušníkov zo všetkých členských štátov. Treba poukázať na to, že ľudské zdroje sa budú zoskupovať z Komisie, Rady a členských štátov, keď z každého z týchto subjektov bude pochádzať tretina zamestnancov. Niektoré členské štáty sú však v Komisii a v Rade stále zastúpené nedostatočne, čo môže viesť k implicitnej nerovnováhe v službe. Absolútne súhlasím s tým, že služba má byť zložená z kompetentných odborníkov, no zároveň som si viac než istá, že existujú vhodní kandidáti rovnomerne z oboch pohlaví a zo všetkých členských štátov. To, že Európska únia je egalitárskou organizáciou 27 členských štátov, by sa malo jasne odrážať v zložení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Len tak zavedieme naše hodnoty do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), písomne. – Dnes sa diskutovalo o posledných krokoch pri vytváraní ESVČ a zajtra sa o nich bude hlasovať. Medzi tromi piliermi Únie – Radou, Komisiou a Parlamentom – sa viedli náročné rokovania, aby bol každý z nich maximálne spokojný a aby sa zachovali jeho záujmy. Počas celého procesu sa dôraz kládol nevyhnutne na národné zastúpenie členských štátov v procese zamestnávania. Veciam nijako nepomohlo, keď napriek pokračujúcim rokovaniam o určení pravidiel ESVČ proces pokračoval rovnako, v dôsledku čoho sa žiadaných pozícií dočkali len zástupcovia niektorých krajín.

Domnievam sa však, že hlavná úloha novej služby spočíva viac v jej vecnej podstate než v zložení. Ak chceme, aby boli noví členovia ESVČ skutočne európski, musíme im poskytnúť skutočne európsku zahraničnú politiku, ktorú budú mať realizovať. V tomto smere treba energicky riešiť dve významné prekážky, ktorými sú viacpolárna štruktúra medzinárodného systému a súčasná kríza. Inak bude ESVČ plniť len národné ciele jednotlivých členov.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), písomne. (EL) Európsky parlament až doteraz dokazoval, že jasne podporuje zriadenie aj pružné spustenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Myslím si, že kompromis o právach Parlamentu dosiahnutý s Radou je uspokojivý pre všetky zúčastnené strany. Je užitočné a potrebné, aby sme mali k dispozícii správy o činnosti od vedúcich delegácií počas vypočutí pred príslušným parlamentným výborom počas postupu výmeny s Radou. ESVČ tiež potrebuje rovnakého interného audítora a účtovníka ako Európska komisia na účely finančnej kontroly. No a napokon je dôležité, aby sa členské štáty zaviazali, že v plnej miere podporia EÚ pri uplatňovaní rozpočtovej zodpovednosti dočasných úradníkov a pri schvaľovaní vytvorenia samostatných položiek na výdavky na SZBP, minimálne na hlavné misie. Domnievame sa, že dosiahnutý kompromis veľmi pomôže pri dosiahnutí transparentnejšej, spoľahlivejšej a efektívnejšej správy výdavkov na ESVČ v rámci rozpočtu Spoločenstva.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia