Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0054(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0263/2010

Debatter :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Omröstningar :

PV 20/10/2010 - 4.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0368

Debatter
Tisdagen den 19 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

5. Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder - Förslag till ändringsbudget nr 6/2010: Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet, Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder - Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

– betänkandet av Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini, för budgetkontrollutskottet, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

– betänkandet av Bernhard Rapkay, för utskottet för rättsliga frågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)) (A7-0288/2010), och

– betänkandet av Roberto Gualtieri och László Surján, för budgetutskottet, om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2010 för budgetåret 2010, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet, avsnitt III – Kommissionen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

 
  
 

Kära kolleger! Jag vill påpeka att ett antal av våra framstående gäster från kommissionen och rådet för närvarande sitter fast i en trafikstockning, men att de är på väg och bör vara här om några minuter.

Vi ska slutföra den sista fasen av ett fascinerande rättsligt och interinstitutionellt äventyr: ett fyrpartssamtal om upprättande av en ambitiös, effektiv, ansvarig och framsynt europeisk avdelning för yttre åtgärder (EEAS).

I dag ska vi diskutera de lagtexter som rör tjänsteföreskrifterna, budgetförordningen och ändringsbudgeten. Vi kommer att rösta om dessa texter i morgon. De är ett positivt resultat av en månads intensiva förhandlingar mellan EU-institutionerna, som har samarbetat för att nå ett gemensamt mål: se till att Europeiska unionens röst blir hörd och respekteras på världsscenen. Vi i Europaparlamentet tog vårt ansvar på mycket stort allvar. Vi ansåg att unionens intressen och metoder måste dominera vid yttre åtgärder, liksom på andra områden.

Vi ser fram emot slutdebatten i dag. Vi ser ännu mer fram emot lanseringen av EEAS den 1 december 2010, bara ett år efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, föredragande. – (DE) Herr talman, herr Chastel, fru Ashton, herr Šefčovič, kommissionsledamot Lewandowski, mina damer och herrar! Jag för min del kan knappt bärga mig tills denna avdelning inleder sitt arbete, och jag hoppas att den kommer att nå internationell framgång, vilket är syftet med dess upprättande.

Institutionerna har visat att de kan hantera utmaningar. Parlamentet var en del av lösningen. Vi fattade snabba beslut – vissa kanske fattades lite väl snabbt. Denna utrikestjänst är okänt territorium – terra incognita – och bryter med vissa av de tidigare grunderna för budgetlagstiftning och personallagstiftning. Det kommer att medföra stora utmaningar på lång sikt. För mig, som är ledamot i budgetutskottet och i budgetkontrollutskottet, är den hybrida karaktär som kännetecknar denna tjänst fortfarande ett bekymmer, inte bara när det gäller effektiviteten, utan också när det gäller förmågan att kontrollera den. I det gemensamma Rivellini–Gräßlebetänkandet försöker vi ta itu med dessa problem. Vi har försökt finna bästa möjliga lösning för utrikestjänsten, för parlamentet och för skattebetalarna. Vi har förklarat förfaranden och tilldelat ansvar. Vi har stärkt parlamentets inflytande i samband med uppgifter på det utrikespolitiska området, vi har ökat öppenheten med hjälp av tydliga rapporteringskrav och vi har ökat ansvarsskyldigheten. Vi har klargjort för EU:s ambassadörer att de har en nyckelroll i fråga om att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen, och det är väldigt viktigt att deras egen avdelning också klargör detta för dem. Vi har skapat synergier genom en gemensam användning av redovisningssystemet, och vi garanterar kommissionens internrevisor befogenhet att övervaka hur de medel som behövs för att kunna genomföra arbetet effektivt har anslagits. Europeiska utvecklingsfonden och dess integrering i budgeten står fortfarande på dagordningen, liksom ansvarsfrihet för rådet.

Jag vill tacka alla som har gjort detta resultat möjligt: de medföredragande och skuggföredragande som är medundertecknare av kompromissen. Jag vill också uppriktigt tacka förhandlingsparterna från det belgiska ordförandeskapet. De har gjort ett bra jobb.

Det som återstår nu är den viktiga uppgift som utrikestjänsten har. Det finns inga besparingar genom effektivisering i sikte som ett resultat av sammanslagningen. Man räknade med besparingar på 10 procent, vilket inte är mycket, men man är långt ifrån att uppfylla den siffran när det gäller chefsbefattningar. Alla viskar om en ”mexikansk armé”. Hur professionell kan en tjänst vara om den inte ens vet exakt vilka uppgifter den har? Möjligheterna att definiera uppgifterna i närmare detalj har ännu inte tagits tillvara, och det är väldigt viktigt att återkomma till detta mycket snart. Stor vikt bör också fästas vid sammanslutningen av personalen. Den förmånsbehandling som diplomater från medlemsstaterna har fått hittills är oroande. Om vissa ståndpunkter tillkännages flera gånger och den gamla koloniala världskartan plockas fram igen kommer det att krävas mycket allvarliga diskussioner om denna tjänst. Vi borde garantera avdelningen ett kritiskt stöd och budgetkontrollutskottets vaksamma öga. Jag önskar den all den framgång som Europa behöver i världen.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, föredragande. – (IT) Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Enligt min uppfattning har det gjorts ett utmärkt arbete med den budgetförordning som är tillämplig på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) eller, mer precist, med de grundläggande principer och standarder som styr unionens budget för denna nya diplomatiska tjänst. EEAS, som upprättades med Lissabonfördraget, kommer att omfatta medlemmar av rådet, ledamöter av kommissionen och de nationella diplomatiska tjänsterna, som kommer att företräda Europeiska unionen i alla utrikespolitiska frågor.

I sin ursprungliga struktur drogs EEAS fortfarande med en rad missförhållanden som kom av dess komplicerade, decentraliserade struktur, med världsomfattande konsekvenser. Framför allt förblev ansvarsskyldigheten hos de finansiella aktörer som uppmanats att förvalta budgetar på hundratals miljoner euro otydlig, vilket sannolikt skulle bidra till en ökning av bedrägerier och korruption, till nackdel för unionens budget.

Trots att Lissabonfördraget innebär en stor utvidgning av parlamentets befogenheter och att parlamentet är den enda institution som företräder Europas medborgare monopoliserades debatten om ett inrättande av nya EEAS av kommissionen och rådet, som gjorde allt de kunde för att strukturera enheten efter mellanstatliga linjer, i motsats till unionens metod. Efter långa samråd med det belgiska ordförandeskapet och kommissionen nåddes en överenskommelse om att häva de inledande arrangemangen och förbättra parlamentets roll så att det, med rätta, skulle kunna vara delaktigt i centrum av den europeiska debatten.

Följande punkter är grundläggande. Kommissionen ska tillsammans med budgetförslaget översända ett arbetsdokument som uttömmande redogör för bl.a. alla administrativa utgifter och driftsutgifter i förbindelse med unionens yttre åtgärder, inbegripet medlemsstaternas utgifter för uppdrag inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. I artikel 1 anges alla Europeiska unionens institutioner. Ansvarsförteckningarna ska bifogas de årliga verksamhetsrapporter som sammanställts av kommissionens generaldirektorat. Delegationscheferna ska tillsammans med generaldirektörerna närvara vid sammanträdena för de behöriga parlamentutskotten. EEAS ska dela revisor och räkenskapsförare med Europeiska kommissionen. Detta arrangemang ska ses över 2013. Medlemsstaterna måste stödja unionen fullt ut när det gäller att eftersträva ansvarsskyldighet för tillfälligt anställda inom EU:s utrikestjänst.

Därefter måste vi diskutera några viktiga frågor som kommer att tas upp under treårsöversynen av budgetförordningen. De omfattar ansvarsfrihet för institutionerna och inbegripandet av Europeiska socialfonden i den allmänna budgeten. Resultatet av förhandlingarna har varit positivt, framför allt för parlamentet, i och med att dess centrala betydelse har stärkts betydligt. Det faktum att alla institutioner listas i förordningen – vilket innebär att det bara är en tidsfråga innan de andra institutionerna har ansvarsfrihet – är ett utmärkt resultat, liksom bestämmelsen att de två institutionerna ska ha gemensam revisor och räkenskapsförare. Jag är tacksam mot alla för det arbete som har uträttats.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, föredragande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Och i ”damer och herrar” inkluderar jag dig, Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, din enhet och rådets ordförandeskap, eftersom vi när allt kommer omkring upplevt ett kollegialt samarbete utan vilket vi säkerligen inte skulle ha uppnått det resultat som vi gjort.

Jag är nöjd med resultatet, åtminstone den del som jag ansvarade för och där jag hade grepp om helhetsbilden. Jag vill dock säga att det inte är särskilt överraskande, för det är ju inte så att vi inledde detta arbete alldeles nyligen. Det var en väldigt bra idé av parlamentets talman att redan på ett tidigt stadium regelbundet sammankalla alla föredragande för utbyte av idéer – redan vid tiden för Brok-, Verhofstadt- och Gualtieribetänkandena. Detta ledde till att det stod klart för relevanta personer vad som skulle behöva göras senare, och för dem som skulle utföra detta senare arbete stod det klart vad som redan hade uträttats i förberedande arbete. Av den anledningen var det huvudsakligen en fråga om att tillämpa de organisatoriska aspekter i tjänsteföreskrifterna som parlamentet och rådet hade enats om i samband med inrättandet av EU:s utrikestjänst på de särskilda behörighetsområden som dessa tjänsteföreskrifter täcker. När jag säger organisatoriska menar jag att organisering är politik och politik är organisering. Det är naturligtvis något som vi upptäckte vid upprepade tillfällen under de detaljerade förhandlingarna, för det stod redan då klart att en person kanske skulle kunna tolka något på ett sätt medan andra kunde tolka det annorlunda. Enligt min uppfattning ledde dock samarbetsandan till att vi fann mycket förnuftiga lösningar på sådana problem.

Vad behövde vi då i själva verket göra i fråga om politisk anpassning, och vad behövde vi fastställa i tjänsteföreskrifterna? För det första var vi tvungna att införliva lika behandling av de tre personalkomponenterna. Jag vill nämna detta eftersom fördraget anger att personalen inom EEAS ska bestå av tjänstemän från kommissionen, rådet och medlemsstaternas diplomatiska tjänster. I synnerhet den sista av dessa komponenter utgjorde något av ett problem, eftersom den var någonting nytt. Vi var tvungna att finna en lösning på den nästan antagonistiska motsättningen mellan unionens strategi och den mellanstatliga strategin. Det säger sig självt att rådet och medlemsstaterna har en mer mellanstatlig strategi, medan vi föredrar unionens strategi. Jag tror att jag kan säga att vi utarbetade en lösning på detta tillsammans. I detta avseende kan vi alltså vara mycket nöjda.

Vad vi var tvungna att göra, och verkligen måste fortsätta med, är att ta hänsyn till könsfördelning och fördelningen i fråga om geografiskt ursprung. Vi vill ha en tjänst som är modern, däribland i fråga om jämställdhet mellan könen. Det gläder mig att Catherine Ashton har försäkrat oss att hon kommer att göra ett personligt uttalande utöver vad vi har införlivat som obligatoriskt i tjänsteföreskrifterna, som kommer att utgöra en del av hela paketet. Det visar redan på stora framsteg när det gäller både jämställdhetsaspekten och aspekten geografisk balans.

Vi behöver lika rättigheter och skyldigheter, och det innefattar lojalitet – utan tvekan från alla tre komponenter – gentemot den höga representantens, för närvarande Catherine Ashtons, institution. I detta avseende har vi en del att göra när det gäller de diplomatiska tjänsternas vetorätt i samband med en eventuell utvidgning till anställningskontrakt för personal från de diplomatiska tjänsterna. Detta har vi emellertid också löst.

Det finns ett problem som inte bör underskattas. Vi kom överens om att detta problem inte ryms inom tjänsteföreskrifterna. Det handlar om att den nya europeiska diplomattjänsten också behöver en sorts separat identitet. Alla som arbetar där måste arbeta med samma målsättning, och därför är en gemensam utbildnings- och fortbildningsform också oerhört viktig. Det var särskilt viktigt för några av mina medförhandlare, och det kan jag förstå. Jag har precis sagt att vi inte lyckades med detta. Det framgick tydligt att det skulle vara omöjligt att införliva något sådant systematiskt i tjänsteföreskrifterna. I detta sammanhang måste jag dock återigen tacka den höga representanten, eftersom jag har underrättats om att hon också vill säga något om detta och att hon betraktar det som en stor skyldighet och nödvändighet, och också kommer att göra en åtagandeförklaring i detta avseende som, även om det inte ingår i tjänsteföreskrifterna, kommer att vara betryggande för oss och för dem som anser det vara särskilt viktigt om man ser till det framtida arbetet för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Med tanke på allt detta har vi gjort ett väldigt bra jobb, och avdelningen kan nu inleda sitt arbete på ett hållbart sätt den 1 december.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, föredragande. – (IT) Herr talman, fru Ashton, kommissionsledamöter, mina damer och herrar! Parlamentet stöder inrättandet av ett nytt budgetavsnitt för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) och bestämmelsen om tillkommande personalfonder. Detta beror på att parlamentet vill att EEAS ska inrättas, eftersom Europa är i desperat behov av den, men det betyder naturligtvis inte att man ger upp sin roll som budgetmyndighet i debatten om det organs natur som ska behandla krishantering och om prioriteringar inom personalpolitiken, vilket framgår av den reserv som vi upprättade i budgeten för 2011.

De förordningar som vi ska anta stärker resultaten av Madridöverenskommelsen och går i vissa fall längre, vilket jag vill tacka Bernhard Rapkay, Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini för. Jag måste också tacka Catherine Ashton och Paul Christophersen för deras beredvillighet och öppenhet i diskussionerna.

I tjänsteföreskrifterna föreskrivs samma rättigheter och skyldigheter för all personal vid EEAS, oberoende av ursprung, och den höga representanten är skyldig att se till att det råder en geografisk balans och en jämn könsfördelning. Dessa arrangemang kommer att vara bindande, och parlamentet kommer att se till att de efterlevs. Samtidigt kommer inga kvoter att tillämpas, eftersom sådana inte bara skulle vara svåra att genomföra utan också olämpliga. Budgetförordningen garanterar ett stabilt kontrollsystem och håller EEAS nära knuten till kommissionen.

Jag välkomnar de framsteg vi gjort genom att fastställa särskilda budgetposter för de centrala gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska åtgärderna och som innebär ett enormt steg framåt för parlamentets förmåga att utöva kontroll över den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

I och med morgondagens omröstning kommer vi att få en EEAS som är starkare och mer gemensam och som granskas i större utsträckning av parlamentet. Vi kommer att vara stränga och krävande i denna granskning, men vi kommer samtidigt att genomföra den på ett ansvarsfullt sätt och i en konstruktiv anda, eftersom vi är fast beslutna att hjälpa den höga representanten med den kolossala uppgiften att förse Europa med en verklig utrikespolitik för att tjäna dess värden och intressen.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, föredragande. (HU) Herr talman! Det gläder mig att denna debatt äger rum med rådet och kommissionsledamöterna närvarande. När vi utarbetade budgeten för 2010 tog vi upp frågan om resurser för diplomattjänsten för yttre åtgärder. Svaret var att det inte fanns något behov av resurser i det avseendet, eftersom det skulle lösas genom en omfördelning av budgetresurserna. I egenskap av ledamöter av budgetutskottet trodde vi inte riktigt på detta. Sanningen ligger någonstans däremellan. Det gick mycket riktigt att finna en lösning på huvuddelen av kostnaderna genom att omfördela budgetresurserna, men med två ändringar har kostnaderna ökat med omkring 44 miljoner euro. Denna extra kostnad täcker i stora drag en fjärdedel av utgifterna, medan inrättandet av avdelningen fortfarande ligger på 10 procent, som vi har sett. De medel som jag hoppas kommer att avsättas i morgon skulle naturligtvis täcka en något längre period än den som de faktiskt används för. Detta genererar, eller kunde ha genererat, vissa uppgifter, t.ex. en ändring av beloppet. Enligt vår uppfattning är det emellertid ingen idé att genomföra en sådan. Det är mycket viktigare att inrätta denna tjänst så snart som möjligt och att den gör framsteg, för ett av Lissabonfördragets betydelsefulla budskap är att vi borde vara synliga på världsscenen.

Även om vi motsätter oss tidsödande åtgärder formulerar vi förväntningar, vilket redan har gjorts av tidigare föredragande. Vi anser att en geografisk balans är mycket viktig i samband med inrättande av tjänsten, men vi har inte inbegripit någon bindande bestämmelse om reserver, bland annat för att vi ville ge hela systemet stimulans. Vi skulle också vilja ha en garanti för att de medel som avsätts används på ett tidsproportionerligt och ekonomiskt sätt, eftersom det nu råder begränsningar på alla plan.

Slutligen vill vi se ett mycket tydligt samarbete med, och ett ömsesidigt stöd från, medlemsstaternas avdelningar för yttre åtgärder, för om dessa delar finns på plats kommer vissa uppgifter att kunna genomföras i länder där en viss medlemsstat inte är representerad men där vår europeiska tjänst finns. Detta skulle också vara kostnadseffektivt för de berörda medlemsstaterna och skulle naturligtvis förbättra samarbetsatmosfären. Jag hoppas att parlamentet kommer att stödja omfördelningen av budgetresurser i omröstningen.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Herr talman! Jag vill bara avbryta debatten väldigt kort för att informera dig och mina kolleger om att tre terrorister stormade det tjeckiska parlamentet i går kväll och dödade flera säkerhetsvakter och tog gisslan. Terroristerna dödades också. Parlamentet bör tydligt fördöma detta terroristdåd, för terrorism kan aldrig rättfärdigas. Våra sympatier går till de anhöriga.

Jag ville kort nämna detta, i synnerhet med tanke på att vi kommer att diskutera norra Kaukasus igen denna vecka. Jag ber om ursäkt för avbrottet.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag vill tacka vår kollega, Knut Fleckenstein, för denna information. Vi fördömer naturligtvis, precis som du sade, alla terroristdåd. Detta fall är ett särskilt iögonfallande terroristdåd för oss, eftersom det genomfördes mot ett parlament. Vi instämmer helt med det du sade, och vi känner medlidande med offrens familjer och med de drabbade. Jag kommer att göra ett officiellt uttalande i denna sak. Jag hade inte informerats om detta förrän nu, men jag ska göra ett officiellt uttalande snarast. Tack så mycket, Knut Fleckenstein, för att du uppmärksammade oss på detta.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Jag vill tacka Knut Fleckenstein för att han uppmärksammade oss på denna viktiga fråga. Kommissionen fördömer naturligtvis också alla terroristdåd, och jag är övertygad om att den reagerar därefter.

För att återgå till debatten vill jag tacka vår föredragande, Bernhard Rapkay, för det utmärkta arbete han uträttat med att lägga fram detta förslag för Europaparlamentet. Jag vill prisa det utmärkta samarbete som vi har haft under de senaste månaderna och veckorna i fråga om detta komplicerade ärende. Jag vill också gratulera skuggföredragandena och utskottet för rättsliga frågor och utskottet för utrikesfrågor, som har arbetat hårt och konstruktivt under hela processen. Sist men inte minst vill jag uttrycka min tacksamhet mot Cathy, hennes grupp och kommissionens enheter för deras enormt hårda arbete som, hoppas jag, kommer att leda till att EEAS inrättas inom kort.

Med denna veckas arbete kommer det komplicerade arbetet med att lägga en rättslig grund och en budgetgrund för EEAS att slutföras. Dessa bygger på och är helt i linje med hörnstenen i denna process – beslutet om EEAS. Jag hade förmånen att delta i diskussionen om att inrätta EEAS, och det var en ära för mig att få företräda kommissionen i det berömda fyrpartssamtalet i Madrid. Jag är ett direkt vittne till hur viktigt bidraget var från företrädarna för Europaparlamentet, Elmar Brok, Guy Verhofstadt och Roberto Gualtieri, för ett framgångsrikt slutförande av den mycket intensiva debatten om denna fråga. Enligt min uppfattning bidrog deras insats verkligen till att EEAS kommer att bli en mycket effektiv och ändamålsenlig europeisk diplomattjänst.

Samma sak kan sägas om arbetet av er föredragande, Bernhard Rapkay. Ändringarna i tjänsteföreskrifterna kan verka vara av rent administrativt slag, men så är det inte. De är avgörande när det gäller att göra det möjligt att få igång avdelningen och verkligen tjäna europeiska intressen. Kommissionen anser att det kompromisspaket som lagts fram av er föredragande, Bernhard Rapkay, är ett mycket gott resultat som kan stödjas fullt ut. Ändringen har enligt min uppfattning lett till en verklig förbättring av hela texten.

Jag vill belysa ett par av huvudaspekterna i förslaget. EEAS kommer, som ni vet, i inledningsfasen att bestå av de tre källor som nämns i fördraget, nämligen kommissionen, rådets generalsekretariat och nationella diplomater. Rådets och kommissionens relevanta tjänsteavdelningar kommer att flyttas till EEAS, samtidigt som de rättigheter som personalen på dessa avdelningar har kommer att garanteras fullt ut. Nationella diplomater kommer att kunna ansöka till lediga tjänster som publiceras. Det gläder mig att tjänstemän från andra institutioner, inbegripet Europaparlamentet, kommer att kunna ansöka till EEAS på lika villkor fr.o.m. den 1 juli 2013.

Fast anställda tjänstemän och nationella diplomater kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter inom EEAS, och de obligatoriska bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna kommer att gälla för att deras oberoende och lojalitet mot Europeiska unionen ska garanteras. Nationella diplomater kommer att ha kontrakt på upp till högst tio år. Dessutom kommer medlemsstaterna att garantera att nationella diplomater omedelbart återfår sin ursprungliga tjänst efter tjänsteperioden i EU:s utrikestjänst.

Kompromissen omfattar också bestämmelser där ett starkt engagemang uttrycks för att nå en geografisk balans och en jämn könsfördelning inom EU:s utrikestjänst. Läget kommer att ses över 2013 med hjälp av en rapport av den höga representanten som ska läggas fram för Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Jag vet att vissa av er hade önskat strängare bestämmelser i dessa förslag, medan andra motsatte sig dem starkt. Jag är övertygad om att ändringarna, som de lagts fram nu, är en balanserad lösning. Förhandlingarna i detta ärende har inte alltid gått smidigt. Den förberedande processen var ganska komplicerad, eftersom samråd krävdes med vår personalföreträdare, men hårt arbete och intensiva förhandlingar har gett resultat, och parlamentet nådde ett väldigt bra förhandlingsresultat.

Därför hoppas jag att Europaparlamentet kommer att anta dessa ändringsförslag i morgon. Jag vill avsluta med att uttrycka kommissionens starka engagemang för att garantera ett smidigt inrättande av EEAS och villigheten att ge allt nödvändigt stöd och all nödvändig hjälp till denna nya europeiska tjänst. Jag hoppas att omröstningen i Europaparlamentet i morgon kommer att bli historisk och leda till ett inrättande av EU:s utrikestjänst.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Det som vi diskuterar nu är en uppmuntrande inledning på en lång dag, med många budgetdebatter. Lanseringen av EU:s utrikestjänst krävde att tjänsteföreskrifterna ändrades, men för första gången gjordes detta inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det är anledningen till att parlamentet kommer att ändra rådets förordning i morgon.

Det gläder mig verkligen att vi lyckades nå ett avtal vid förra veckans trepartssamtal. Det är ett bevis på att vi kan leverera inom ramen för Lissabonfördraget. Det har också gjort det möjligt för oss att ge EU:s utrikestjänst en fast och läglig grund. Jag vill inte gå in för mycket på detaljer, men det möjliggör skapande av en särskild budgetavdelning, det säkrar en optimal ansvarsskyldighet för delegationscheferna och det möjliggör en översyn av avdelningens budget av en räkenskapsförare från kommissionen och en internrevisor. Det är detta som ska granskas.

Jag vill tacka föredragandena, Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini, för deras konstruktiva arbete och samarbetsvillighet.

Vad gäller ändringsbudget nr 6 hoppas jag att båda grenarna av budgetmyndigheten nu kan godkänna ändringsbudgeten utan ändringar. Det är också ett villkor för att EU:s utrikestjänst ska kunna börja verka inom kort.

Motiveringen för den första delen av nya AD-tjänster är att kunna hantera omedelbara nya uppgifter, men till 2013 siktar vi på att ha upprätthållit vårt åtagande att en tredjedel av AD-personalen ska ha kommit från medlemsstaternas diplomattjänster.

Därför uppmanar jag parlamentet att stödja den ändringsbudget som redan har antagits av rådet. Jag vill återigen uttrycka min tacksamhet mot föredragandena, László Surján och Roberto Gualtieri.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande för kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill först och främst kort tacka föredragandena, Ingeborg Gräßle, Bernherd Rapkay och Roberto Gualtieri, så mycket för den enorma mängd arbete som de och många ledamöter av Europaparlamentet har lagt ned för att ta oss till den punkt där vi befinner oss denna förmiddag.

Jag vet att dessa förhandlingar stundtals har varit tuffa, och ni har varit tuffa förhandlare. Jag anser att vi nådde ett bra resultat, som verkligen speglar Lissabonfördraget i genomförandet, med parlamentet i en självständig och betydelsefull roll för framtiden.

Detta har varit en gemensam och samarbetsinriktad övning, och jag är oerhört tacksam mot er alla för det arbete som har utförts. Vad som enligt min uppfattning är viktigast är att vi har lagt grunden för tjänsten på ett sätt som innebär att parlamentet verkligen kommer att vara delaktigt i framtiden, och jag har gjort en utfästelse om öppenhet och om den strategi som jag vill följa i samarbete med parlamentet.

Jag har också klargjort att detta är en tjänst som måste spegla Europeiska unionens bredd och djup. Det är en tjänst som jag vill att alla parlamentsledamöter, alla medlemsstater och alla ledamöter av kommissionen ska vara väldigt stolta över. Jag vill att Europa ska speglas i den personal som vi har, i de ambassadörer som vi utser, i de människor som står i centrum. Ni kommer att få många tillfällen att se till att denna utfästelse görs gällande, i synnerhet i samband med översynen 2013.

Jag är också medveten om att vissa ledamöter har velat försäkra sig om att det finns ordentliga utbildningsmöjligheter och -kapacitet. Det finns en rättslig grund för detta, och jag vill försäkra parlamentet om att vi kommer att se till att de som har andra traditioner, andra källor, kommer att sammanföras för att utforma en sant europeisk tjänst som återigen kommer att spegla allt som har sagts under denna uppbyggningsprocess.

Jag vill särskilt tacka Eva Lichtenberger och Jacek Emil Saryusz-Wolski för det arbete de utfört i fråga om utbildning. Jag vet att det återstår mycket att diskutera, och jag ser fram emot att göra det med er och med andra under de kommande veckorna och månaderna, men ni har mitt fulla stöd när det gäller att se till att utbildning blir en del av hur vi går tillväga med uppbyggandet av denna tjänst. Jag säger detta i samband med den ekonomiska bakgrund och det klimat som denna tjänst inrättas mot, och jag ska göra allt för att tjänsten ska bli kostnadseffektiv.

Slutligen får vi härigenom möjlighet att uppnå vår målsättning och våra ambitioner i världen. Alla EU-medborgare påverkas av vad vi uträttar inom utrikespolitik, handel och utveckling och i kampen mot terrorism. Denna tjänst har framför allt inrättats för deras skull, och jag står inför företrädarna för Europas medborgare för att göra mitt åtagande, så att denna tjänst kan uppfylla era ambitioner.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, rådets ordförande. – (FR) Herr talman, fru Ashton, kommissionsledamöter, ärade ledamöter! Jag vill på rådets vägnar tacka parlamentets föredragande, som har ansträngt sig så i arbetet med de olika handlingar som krävs för att inrätta den europeiska avdelningen för yttre åtgärder: Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini för budgetförordningen, Bernhard Rapkay för tjänsteföreskrifterna och Roberto Gualtieri och László Surján för förslaget till ändringsbudget 2010.

Efter Madridöverenskommelsen och Europaparlamentets yttrande den 8 juli antog rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 26 juli, som ni vet, ett beslut där organisationen av EU:s utrikestjänst och dess funktion fastställdes. För att denna tjänst ska kunna inrättas ordentligt måste vi emellertid anta de tre instrument som jag precis nämnde.

Arbetet med dessa handlingar har varit intensivt, både för parlamentet och kommissionen, för den höga representanten och rådet, och alla har ansträngt sig för att nå en överenskommelse på kortast möjliga tid, inom ramen för de tidsfrister som angetts.

Nu kan vi alla, efter parlamentets omröstning här under denna session, fira och klappa oss själva på axeln för ett framgångsrikt arbete, tack vare de överenskommelser som nåtts om de olika handlingarna. Måndagen den 25 oktober kan rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) anta dessa instrument på politisk nivå. EU:s utrikestjänst kan därför inleda sin verksamhet den 1 december, som planerat.

Allt har egentligen redan sagts under förmiddagen av Catherine Ashton, kommissionsledamöterna och föredragandena. Jag för min del ska begränsa mig till att nämna den historiska karaktären hos denna händelse som, ett år efter att Lissabonfördraget trädde i kraft, förkroppsligar ett av dess mest betydelsefulla inslag. Både samstämmigheten hos och synligheten av unionens yttre åtgärder kommer att stärkas i betydande grad genom inrättandet av EU:s utrikestjänst.

Arbetet är naturligtvis inte färdigt. Detta är bara början och utmaningen motsvarar våra förväntningar, men jag är säker på att vi kan räkna med att den höga representanten, Catherine Ashton, kommer att möta den med energi och beslutsamhet. Jag önskar henne i alla fall stort lycka till med detta uppdrag.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka Europaparlamentet för dess engagemang och konstruktiva tillvägagångssätt, som var av avgörande betydelse i detta ärende.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: McMILLAN-SCOTT
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, föredragande för yttrandet från utskottet för utrikesfrågor. – (EN) Herr talman! Mitt utskott, utskottet för utrikesfrågor, förklarade sig med överväldigande majoritet vara för en kraftfull EEAS.

”Kraftfull” innebär att vara föremål för demokratisk och parlamentarisk granskning och kontroll. ”Kraftfull” innebär communautaire – dvs. att företräda unionen med samtliga 27 medlemsstater och respektera den geografiska dimension och mångfald som råder i unionen i dag, inte den från i går. För ett halvår sedan var inte den geografiska balansen ett problem. Det är den i dag, och det kommer den att fortsätta vara, vilket framgår av punkt 7 i vår resolution och av artikel 6.6. Tvåhundra Europaparlamentsledamöter från de nya medlemsstaterna kommer också att hålla ögonen på detta. Det lades mycket större betoning på geografisk balans än vad som var fallet i det ursprungliga förslaget, men det är fortfarande inte tillräckligt. Matematiken stämmer inte alltid, och lagar och geografi kan inte röstas ned. Vi anser att kvinnor och män är likvärdiga, och inte att vissa är mer likvärdiga än andra. Detta gäller också för unionens utrikestjänst.

Vi ser fram emot Catherine Ashtons åtgärder för att undanröja den befintliga diskrimineringen av nya medlemsstater i vad som kommer att bli EEAS.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, föredragande av yttrande från utskottet för utrikesfrågor. − Som utrikesutskottets föredragande när det gäller budgetförordningen har min utgångspunkt varit Madridöverenskommelsen, men också att den på några punkter behövde fördjupas. Det handlar om att skapa öppenhet och transparens i budgeten genom att få mer specificerade anslag, fram för allt när det gäller politiskt viktiga och budgetmässigt tunga uppdrag.

Det handlar om att trygga rätten till information om de totala kostnaderna, inklusive medlemsstaternas del. Det handlar om att trygga en tillfredsställande kontroll över hanteringen av delegerade befogenheter, så att vi inte tappar greppet om den här komplexa organisationen.

Detta gäller inte bara parlamentets inflytande, utan fram för allt handlar det om medborgarnas rätt till insyn över denna nya viktiga tjänst som unionen nu går in med.

Vi har lyckats bra med detta. Det har tagit tid. Vi har fått kämpa hårt med det, men därmed tror jag också att vi kan säga att vi har lagt en god grund för den nya utrikestjänstens möjligheter att stärka EU:s roll i världen, under full och god insyn för parlamentet och medborgarna, och det är viktigt.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling. – (PL) Yttrandet från utskottet för utveckling om tjänsteföreskrifterna antogs enhälligt. Utskottet för utveckling stöder de ändringsförslag som lagts fram i förslaget till betänkande av utskottet för rättsliga frågor, och i synnerhet de ändringsförslag som syftar till att garantera att rekryteringen av personal till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder baseras på objektiva och öppna förfaranden som fastställs i tjänsteföreskrifterna och på anställningsvillkor för andra tjänstemän inom unionen. Dessutom förbättras kommissionens förslag av de ändringsförslag som lagts fram av huvudföredraganden, Bernhard Rapkay, som innebär ett införande av bestämmelser beträffande personalen inom den europeiska avdelningen för yttre åtgärder och som har införlivats i den politiska överenskommelsen. De rör framför allt jämställdhet mellan könen och en geografisk balans inom personalen samt en balans mellan personal från EU-institutionerna och sådan med en bakgrund inom nationella diplomatkårer. Jag hoppas att EU:s nya utrikestjänst kommer att uppskatta den självstyrande karaktären hos utvecklingssamarbetet och inte kommer att behandla denna fråga som en ”morot” – ett instrument för att driva utrikespolitik. Detta var det viktigaste målet med arbetet inom utskottet för utveckling.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, föredragande för yttrandet från utskottet för utveckling. – (FR) Herr talman, fru Ashton! Min grupp vill, liksom många andra, se en viss balans inom personalen vid EU:s utrikestjänst när det gäller geografiskt ursprung och kön och mellan små och stora länder.

Då blir det emellertid återigen fråga om de mellanstatliga korstågen och kvoterna, och kandidaterna bör i slutändan ändå bedömas utifrån sina meriter. Vi är medvetna om att varken befintliga anställningskriterier eller val av personal främjar den nödvändiga balansen och att den, som du sade, inte kan uppnås utan ansträngning. Men trots att all obalans oroar vissa människor, till och med i vår ställning, det medger jag, vet vi att den riskerar att utnyttjas av personer som vill försvaga dig, Catherine Ashton, i stället för att stödja dig i de utmaningar som ligger framför dig, och vi vet att utmaningar väntar.

Det är anledningen till att min grupp, vi säger det rakt ut, stöder dig och har allt förtroende för dig. Vi måste ge dig instrumenten för att lyckas. Det är hög tid att EU:s utrikestjänst lanseras, men det stämmer att det lilla problemet med ansvarsfrihet kommer att uppstå om ni om två år kommer tillbaka till oss med ett stort problem med splittring inom personalen, och jag tänker både på er och på oss när jag säger att detta bör undvikas till varje pris. Lycka till!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, föredragande för yttrandet från utskottet för internationell handel.(FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Nu är vi äntligen här, efter många månaders arbete, och ska lägga grunden till Europeiska unionens framtida avdelning för yttre åtgärder. Jag vill, liksom flera av mina kolleger, tacka föredragandena för den höga kvaliteten på deras arbete.

Eftersom vi delar visionen om att få se en verklig europeisk diplomattjänst som inte bara är en förlängning av diplomattjänsten i de 27 medlemsstaterna är budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna, som vi kommer att diskutera i dag och rösta om i morgon, av stor betydelse. De måste ge oss redskap att möta en dubbel utmaning: att uppträda enat på den internationella arenan och att garantera konsekvens inom unionens hela externa politik.

Med detta i åtanke faller inte handelspolitiken inom ramen för den höga representantens befogenheter, men jag tvekar, i egenskap av före detta kommissionsledamot med ansvar för handel, inte ett ögonblick på att hon kan få till stånd den dialog som är nödvändig för att se till att handelspolitiken, enligt specifikationen i fördraget, iakttar målen med den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, i synnerhet en hållbar utveckling, utrotning av fattigdomen och skydd av mänskliga rättigheter.

Avslutningsvis vill jag betona att vår gemensamma politik kommer att mätas genom de budgetresurser som öronmärks för den. Vår förmåga att ge politisk kraft på den internationella arenan är beroende av dessa.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, föredragande för yttrandet från budgetutskottet. – (BG) Jag vill också gratulera Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini och Bernhard Rapkay till den enorma uppgift som de har slutfört.

Låt oss vara tydliga med att ett inrättande av en europeisk diplomattjänst är en invecklad politisk process som måste spegla en balans när det gäller medlemsstaternas intressen och representation, samtidigt som det ger tjänsten möjlighet att fungera effektivt och göra Europa till en central aktör på den internationella arenan.

Samtidigt beklagar jag att förslaget om geografisk balans, som fick majoritetsstöd i utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet och som också, vill jag påpeka, är i linje med Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010, inte får tillräckligt utrymme i Rapkaybetänkandet.

Det är anledningen till att jag vänder mig till dig, Catherine Ashton, som kanske är den som har mest att vinna på hela Europeiska unionens motivation och energi. Jag vågar till och med tro att du kommer att finna ett sätt att se till att denna geografiska balans speglas i tillräcklig grad inom denna tjänst. Lycka till!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, föredragande för yttrandet från budgetkontrollutskottet. (HU) Jag välkomnar, på budgetkontrollutskottets vägnar, inrättandet av det nya organet, som är ett av de viktigaste praktiska införlivandena av Lissabonfördraget. Det nya organet behöver naturligtvis en budget. Till följd av den budgetrelaterade och ekonomiska ansvarsskyldigheten är det likväl minst lika viktigt att definiera och efterleva budgetprinciper och ekonomiska regler. Under de senaste åren har vårt utskott debatterat detta med generaldirektoratet för yttre förbindelser. Därför vill jag betona denna fråga särskilt. Det är mycket viktigt att upprätta lämpliga organisationsbestämmelser och verksamhetsregler. Man får inte glömma att överlappandet av uppgifter, funktioner och resurser måste undvikas och att alla alternativ måste övervägas för att en effektivitet i fråga om utgifter ska garanteras. En öppen och okomplicerad organisatorisk struktur och resursförvaltning är en garanti för att den nya organisationen ska fungera effektivt.

Personalen kommer att komma från tre ställen: EU-institutionerna, medlemsstaterna och mottagarlandets experter. Det är särskilt viktigt att detta organ, som omfattar medlemmar av EU-institutionerna och statligt anställda från medlemsstaterna, är helt jämställt i detta avseende. Därför anser vi att utbildning är viktigt, och det är väldigt viktigt att urvalsprincipen och -praktiken baseras på enhetliga processer och krav. Budgetutskottet kommer att kontrollera detta på årsbasis.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, föredragande för yttrandet från budgetkontrollutskottet. (LT) Jag vill tacka alla mina medföredragande, vars professionalism innebar att vi kunde nå en politisk överenskommelse mellan Europeiska unionens institutioner ganska snabbt och lägga starka grunder för inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Jag är övertygad om att EEAS’ arbete kommer att bli allt effektivare och bidra till att skapa en europeisk utrikes- och säkerhetspolitik på hög nivå och stärka Europeiska unionens roll på världsscenen. EEAS’ funktion måste uppfylla principerna om en effektiv och ändamålsenlig förvaltning. I år avsatte vi ytterligare 9,5 miljoner euro till EEAS, men det kommer att gå att uppskatta de faktiska kostnaderna efter det första driftåret, när en rapport om alla utgifter i samband med EEAS’ arbete kommer att läggas fram för Europaparlamentet. Europaparlamentet har också en ansvarsfull roll i fråga om EEAS’ funktion när det gäller att se till att EEAS’ pengar används effektivt och att den skatt som EU-medborgarna betalar skapar ett mervärde för unionens politik och folk.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, för PPE-gruppen. – (PL) Jag är säker på att ingen i Europaparlamentet tvekar det minsta på betydelsen av den roll som EU:s utrikestjänst kommer att spela i unionens arbete. Vårt arbete under de senaste månaderna har varit inriktat på att se till att denna tjänst har en korrekt rättslig grund och lämpliga instrument för ett framtida effektivt arbete. Vi har arbetat under tidspress, och förhandlingarna har ofta varit svåra. Vi har nått en överenskommelse med rådet och kommissionen i många frågor, och jag hoppas att de kompromisser som har utarbetats kommer att ge ett positivt slutresultat. Utskottet för rättsliga frågor fick uppgiften att lägga fram ändringsförslag för tjänsteföreskrifterna, som är anpassade efter den nya tjänstens behov och som också garanterar oberoende och att dess arbete kommer att ha hög standard. Jag anser att de ändringsförslag som antogs i går kväll vid utskottet för rättsliga frågors sammanträde ger sådana garantier, men personligen tycker jag inte att de är helt tillfredsställande, i synnerhet inte när det gäller en fråga. Enligt min uppfattning kunde frågan om geografisk balans, som betonas så ofta, ha lösts på ett mycket bättre sätt. Jag välkomnar naturligtvis de förklaringar som gjorts av den höga representanten om att hon särskilt ska uppmärksamma garantin för att medborgare från alla medlemsstater är delaktiga i tjänsten, och jag välkomnar också bestämmelsen om att en rapport ska läggas fram 2013, där den höga representanten informerar om tjänstens arbete.

Unionens diplomati ska vara europeisk, och sanningen är att personalens medborgarskap inte borde spela någon särskild roll. Men vårt ursprung och våra rötter formar vår världsåskådning och påverkar vår uppfattning av världen runtomkring på ett betydande sätt. Det är ett faktum att vissa av unionens medlemsstater fortfarande är underrepresenterade i samtliga institutioner. Om Europa ska förenas i mångfalden måste denna mångfald få en chans att upprätthållas och uttryckas ordentligt. Detta är vad diskussionerna om geografisk balans handlade om och inte, som vissa personer felaktigt tror och uppfattar det, att garantera fasta kvoter för medlemsstater. Jag vill tacka föredragandena för ett gott samarbete, och jag hoppas att Catherine Ashton ska kunna utnyttja våra ansträngningar i sitt arbete.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, för S&D-gruppen. – (DE) Herr talman! Jag vill först och främst uppriktigt tacka föredragandena för det utmärkta arbete som de har uträttat och för de kompromisser som har nåtts. Det är naturligtvis inte alla som är nöjda än, och jag förstår också oron, i synnerhet i fråga om geografisk balans. Jag kan emellertid försäkra Jacek Emil Saryusz-Wolski om att vi alla – inte bara de nya ledamöterna i Europaparlamentet – måste se till att vi uppnår en bättre geografisk balans och att vi alla – inte bara kvinnorna – måste se till att vi uppnår en jämnare könsfördelning. Det är nödvändigt, och jag tar dessa löften på allvar. Vi kommer verkligen att utöva påtryckningar för att detta ska genomföras.

Det är framför allt en fråga om att tillhandahålla Europeiska unionen en gemensam tjänst av högsta kvalitet. Jag ser inga motsättningar i detta. Allt måste tvärtom reduceras till en gemensam nämnare, för nu är det dags att agera. Det är också dags att visa vårt engagemang för att Europeiska unionen ska verka på internationell nivå. I Iran har den höga representanten redan tagit över ledarrollen, och det är väldigt viktigt att vi uppnår positiva resultat i detta sammanhang. I Mellanöstern är det viktigt att vi inte enbart tillhandahåller medel, utan också engagerar oss, och detta bör vi göra för den aktuella frågans skull, inte bara för prestigen. Vad gäller Ryssland måste vi se till att vi uppnår en pragmatisk förbindelse, låt vara en förbindelse som baseras på värden, framför allt i våra gemensamma grannars intressen. Med Förenta staterna måste vi förhandla på lika villkor. Om det uppstår problem måste vi också ta upp dessa på ett öppet sätt så att vi kan enas med Förenta staterna i kampen mot terrorism och i omformandet av globaliseringen. Kina är en ny makt under utveckling och vi vill inte hindra dem, men vi motsätter oss en form av nationalism som utvecklar en viss grad av aggressivitet, framför allt i den regionen i Asien. Vi vill involvera Kina mer i det internationella samhället, däribland i de internationella institutionerna.

Detta är säkerligen också en av de viktigaste frågorna för den höga representanten att ta upp, nämligen att se till att vi, inom dessa nya internationella, multilaterala institutioner, också uppnår en lämplig ny reglering och ny distribution av inflytande och makt, där Europeiska unionen inte begränsas utan där det accepteras att det också finns nya globala aktörer. Alla dessa är enorma uppgifter för diplomattjänsten och sådana som den höga representanten behöver allt vårt stöd i. Det belgiska ordförandeskapet – med andra ord du, Olivier Chastel – har precis lovat att också ge den höga representanten det stöd hon behöver. Det är ett bra löfte, och gratulationerna är också bra, men jag hoppas att utrikesministrarna också medger att det inte är någon idé att spela ut en av oss mot den andra, utan att det bara finns ett alternativ, nämligen att utrikesministrarna, den höga representanten och vi i Europaparlamentet tillsammans ska klara av att företräda Europa på ett kraftfullt sätt inför omvärlden.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. Tillåt mig först att tacka för den goda samarbetsanda som har präglat oss alla under arbetet med denna mycket viktiga fråga.

Catherine Ashton står sannerligen inte inför någon enkel uppgift nu när vår gemensamma europeiska utrikestjänst ska inrättas. Men parlamentet har tillsammans med rådet och kommissionen lagt grunden för en effektiv representativ organisation som verkligen kommer att kunna företräda Europa och europeiska värden och intressen runt om i världen.

EU:s styrka är mångfald. Europeiska unionen utgörs av människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter. Genom att skapa en utrikestjänst som tar vara på kvinnor och män, rekryterade från alla våra medlemsstater, så tar vi vara på det som är Europas största styrka och tillgång. Det får samtidigt aldrig råda något som helst tvivel om att det är kunskap och meriter som avgör vid tillsättningen av tjänster i den nya utrikestjänsten.

Europaparlamentet har ett mycket vackert motto – Förenade i mångfalden. Det är ord som förpliktar och har en djup innebörd. Jag hoppas att utrikestjänsten under Catherine Ashton utvecklas till en genuint europeisk tjänst, som företräder medborgarna från alla våra medlemsstater, kvinnor som män. De som ska tjänstgöra i vår gemensamma utrikestjänst måste tydligt fostras in i att företräda hela unionen. Jag önskar Catherine Ashton lycka till med detta viktiga arbete av hela mitt hjärta!

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, för Verts/ALE-gruppen. – (EN) Herr talman! Jag vill gratulera alla inblandade till det sätt som vi utfört detta på och den situation vi befinner oss i i dag. Vi har räddat unionens prioriteringar i fråga om metod och utveckling. Vi har förstärkt den demokratiska kontrollen, i synnerhet vad gäller gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska linjer. Vi har lagt grunden till en fullständig tjänst som baseras på likställdhet och kåranda. Jag vill tacka Catherine Ashton för att hon tog upp utbildningsåtgärderna i fråga om jämställdhet mellan könen och geografisk balans bland sina proaktiva åtgärder. Jag vill tacka alla i Europaparlamentet, Catherine Ashton och ordförandeskapet.

Men har vi skapat en tjänst som är något mer än en 28:e nationell diplomattjänst? Vilket är mervärdet hos EU:s utrikestjänst?

Enligt min uppfattning är spelet fortfarande öppet. För det första kommer det att krävas en effektiv samordning på alla politiska områden. Det saknas fortfarande strukturer för att detta ska kunna genomföras.

För det andra måste vi förbättra krishanteringen och konfliktlösningen. Detta kan vara ett mervärde som Europeiska unionen ger. Det kommer att bero på införlivandet av den ”lämpliga strukturen” och på hur vi använder nya poster och poster som skapats genom synergier i rådet och kommissionen. Behöver vi fler ställföreträdande ambassadörer i linje med detta? Eller kommer det inte att vara din uppgift, Catherine Ashton, att skicka ett sms? Vi lever på 2000-talet. De tidigare diplomaternas roll hör hemma på 1800-talet. Borde vi inte föra en debatt om huruvida vi verkligen behöver dessa personer, och vad vi ska ha dem till?

Jag hoppas att tjänsteförteckningen och tjänstetillsättningarna kommer att spegla de utlovade prioriteringarna och göra att tjänsten verkligen medför ett mervärde – någonting som inte alla nationella diplomattjänster har och kan göra. Vi har två prioriteringar: konfliktförebyggande och civil krishantering. Upprätta exempelvis en medlingsgrupp.

Vad gäller mänskliga rättigheter vill vi att denna tjänst ska vara kraftfull på detta område, med befogenheter på högsta nivå. Jämställdhet mellan könen tar inte slut med tjänstetillsättningar. Det handlar också om integrering av ett jämställdhetsperspektiv och att fästa stor betydelse vid uppdrag och mandat. Jag anser att det skulle vara en bra idé i detta avseende att skaffa en översikt över och att se över de befintliga uppdrag som slutförts inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), att dra lärdom av tidigare erfarenheter för den nya tjänstens framtid. Det skulle enligt min uppfattning vara utvecklande för oss alla.

Jag önskar alla lycka till, och jag är beredd att samarbeta konstruktivt igen i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, för ECR-gruppen. – (PL) Unionen är en sammanslutning av 27 stater, och detta bör återspeglas i strukturen för den institution som ska företräda Europeiska unionen externt. Vi får inte ge intryck av att vissa länder inte får erkännande i samband med upprättande av den nya tjänsten. Tjänsten bör spegla Europas kulturella rikedom och olika nationella traditioner, också på området för diplomati. Därför har en grupp parlamentsledamöter, inbegripet jag själv, utarbetat ett ändringsförslag där en faktor för geografisk balans introduceras. Den innebär att den avgörande faktorn i sådana fall där kandidater väljs ut i konkurrens med varandra och där flera har liknande kompetens bör vara det geografiska kriteriet. Det är följaktligen inte en stelbent lösning där den här sortens geografiska kriterier åläggs vid rekrytering av personal för den framtida tjänsten, utan en flexibel och stödjande åtgärd. Ett antagande av en sådan bestämmelse skulle minska de befintliga bristerna på proportion och göra det möjligt att med tiden garantera ökad representativitet. Jag vill betona att denna lösning skyddar kompetenskriteriets centrala betydelse, som är så viktigt för dem som har utarbetat dessa åtgärder.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, för GUE/NGL-gruppen. – (ES) Herr talman! Eftersom detta är det första anförandet i dag av en ledamot från min grupp vill jag börja med att, för gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, säga att vi stöder de franska arbetare som har gått i generalstrejk mot president Nicolas Sarkozys antisociala åtgärder.

Dessa blockader är orsaken till att rådets företrädare var sena, vilket nämndes av talmannen i hans inledningsanförande. Det förekommer ett flertal blockader, och det är en generalstrejk som vår grupp hoppas kommer att bli en fullständig framgång och leda till att denna antisociala politik korrigeras över hela Europa.

Jag vill tacka våra kolleger för det arbete de har utfört, men informera dem om att vår grupp tyvärr kommer att lägga ned sina röster i morgon. Vi kommer inte att rösta emot, men vi kommer inte heller att kunna rösta för, eftersom vi anser att resultatet olyckligtvis inte blev det vi eftersträvade. Vi eftersträvade en heltäckande kontroll av EU:s utrikestjänst från Europaparlamentets sida. Det har naturligtvis inte gått att ändra strukturen, eftersom det inte var den aktuella sakfrågan, och vi har inte övertygats av denna struktur, som ansvarar för säkerhets- och utrikespolitik.

Vi har fört en mycket betydande demokratisk strid om säkerheten i de nationella parlamenten – åtminstone i mitt – för att få fullständig kontroll, så att till och med placering av trupper i utlandet måste genomgå en fullständig parlamentarisk kontroll.

Vi befinner oss följaktligen väldigt långt från en sådan kontroll och kommer därför inte att rösta för i morgon. Jag vill hur som helst avsluta med att tacka er för ert arbete.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera , för EFD-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! När vi definierar strukturen på den nya diplomattjänsten får vi inte upprepa tidigare misstag, utan bör sträva efter att utforma ett effektivt, och framför allt ändamålsenligt, organ till låg kostnad. Inom ett instrument som står till förfogande för den europeiska politiken – och jag betonar ”europeiska” – får personalen inte utses utifrån geografiskt ursprung eller kön, utan efter kvalitet.

Jag håller med om att medlemsstaterna bör företrädas inom ramen för den nya tjänstens struktur och att en stor proportion kvinnor är på sin plats. Men inget av detta får prioriteras framför kriterierna meriter och yrkesmässig överlägsenhet. Det vi i stället måste göra är att garantera att alla har precis samma tillgång till dessa poster och att ingen diskriminering förekommer.

Vad gäller utbildning finns det ställen, som Europeiska universitetsinstitutet i Florens, som har den sakkunskap som krävs för att tillhandahålla utmärkt utbildning. Därför anser jag att idén att upprätta en europeisk diplomatutbildning från grunden är olämplig och dyr.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! För att på ett mer effektivt sätt kunna företräda de europeiska staternas intressen på den internationella arenan måste utrikespolitiska åtgärder diskuteras på förhand och därefter kommuniceras enat till omvärlden. Nu försöker vi med EU:s utrikestjänst att samla unionens instrument för utrikespolitik inom en sammanhängande ram. De resurser som vi redan har samlas ihop och nya läggs till för att komplettera.

Vi måste, vilket framhålls av våra kolleger i betänkandet, tillämpa ambitiösa bestämmelser i fråga om öppenhet och budgetrelaterad och ekonomisk ansvarsskyldighet, med tanke på den nyskapande naturen hos denna struktur. Det behövs en detaljerad översikt av uppgifterna och av dem som anställs vid EEAS.

För att Europaparlamentets budgetsuveränitet ska utvidgas till EEAS måste denna tjänst införlivas i kommissionens struktur, och Europaparlamentet måste, i egenskap av budgetmyndighet, få all information det behöver för att effektivt granska räkenskaperna. Rådets ansvarsfrihet står fortfarande på vår dagordning.

EEAS kan bara göra skäl för namnet om alla medlemsstater företräds rättvist inom den. Å andra sidan måste naturligtvis kandidaternas kvalifikationer komma i första hand. Detta leder mig till andelen kvinnor. Den är enligt min uppfattning alldeles för låg, och jag uppmanar till att kvinnor som är kvalificerade för dessa tjänster ska sökas. De finns faktiskt.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Herr talman, fru Ashton, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Frank Sinatra kallades för ”the Voice”, rösten. Men vad skulle han ha varit utan ett stort band? Du, Catherine Ashton, är nu Europas röst, och EU:s utrikestjänst kommer att utgöra en fantastisk orkester. Jag hoppas att du kommer att använda denna orkester för att framhäva Europas röst och skydda våra intressen. Eftersom Europas främsta prioritering är att säkra fred i Europa är nästa stora uppgift, med tanke på de internationella utmaningarna – alltifrån energisäkerhet till att bekämpa terrorism, globalisering och mycket mer – att bevaka Europas intressen i världen. Ni och denna tjänst kommer att spela en särskild roll i detta avseende. Därför kommer de framsteg som vi gör i våra medborgares intresse att vara väldigt beroende av ditt och din orkesters arbete.

Under denna process har vi lyckats förbättra parlamentets samarbete, kontroll och rätt till information, däribland på budgetområdet. Vi har lyckats säkra gemenskapskaraktären hos den politik som är unionens politik och också att se till att över 60 procent av personalen måste vara EU-tjänstemän. Jag är övertygad om att vi, i motsats till rådet, har lyckats införliva en bättre geografisk balans och jämställdhet mellan könen. Detta gjorde inte regeringarna, utan vi gjorde arbetet åt dem. Om detta nu dessutom är rättsligt bindande och en översyn måste genomföras 2013 så har Europaparlamentet uträttat ett utmärkt arbete – en bra kompromiss som har nåtts mellan institutionerna.

Detta instrument måste också observeras av oss. Det kommer vi att göra med nödvändig flexibilitet, men vi kommer också att utöva påtryckningar för att se till att du, Catherine Ashton, lyckas med din uppgift. Vi kommer att stödja dig i detta, men du kan också vara övertygad om att vi inte kommer att hålla inne med kritiken om vi inte är överens, för jag anser att vi bara kan stå enade i denna fråga om våra medborgare har en framtid.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Herr talman! Europa kan inte enas på ett framgångsrikt sätt utan en långsiktig vision om hur våra gemensamma intressen ska främjas på global nivå utanför unionens gränser.

En sådan vision kommer inte att hålla utan en ambitiös, pålitlig, effektiv och gemensam utrikestjänst. En sådan tjänst kommer inte att fungera effektivt om inte personalen rekryteras utifrån meriter.

Jag tror att de flesta av oss kan enas om dessa principer. Men det är detaljerna som avgör. Och det är just dessa detaljer, som har omvandlat ett betänkande som skulle vara tekniskt till en källa för passionerad politisk debatt, som riskerar att verkligen splittra oss.

Det råder inget dilemma mellan unionens gemenskap och mellanstatlighet, mellan meriter och kvoter, mellan gamla och nya medlemsstater. Men en framgångsrik gemenskap kräver att alla medborgare i alla medlemsstater känner sig rättvist behandlade utifrån sina meriter.

Hur framgångsrikt det kriterium som bygger på meriter är måste testas genom jämvikten av urvalsresultatet, eftersom jag tror att Gud fördelade förtjänster och synder jämnt mellan kvinnor och män, unga och gamla, små och stora, starka och svaga, västerlänningar och österlänningar osv.

Faktum är att vissa inom unionen – huvudsakligen, men inte enbart, nya medlemmar – känner att de diskrimineras. Även om denna uppfattning skulle vara felaktig borde vi respektera den och hörsamma den, eftersom vår enhet är av yttersta vikt.

Det är inte kriterierna som ifrågasätts, utan bristen på garantier för att de kommer att främjas ordentligt och på korrigeringsåtgärder att tillämpa vid uppenbar obalans.

Jag kan bara hoppas att den höga representanten kommer att korrigera den obalans under processen som uppenbarligen underblåste denna uppfattning, och jag hoppas också att en framtida europeisk diplomatutbildning, eller liknande, kommer att hjälpa oss att upprätta en kår av europeiska diplomater som är kompetenta och lojala mot våra gemensamma intressen och mot de europeiska institutionerna.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Herr talman! I denna debatt, som huvudsakligen inriktas på övervakningen och organiseringen av EU:s utrikestjänst (EEAS), får vi inte glömma bort det allmänna intresse som ligger i denna tjänst – som faktiskt är väldigt stort. Detta skulle kunna visa sig vara ett av de största framstegen mot en verkligt heltäckande europeisk utrikespolitik.

Till och med i mitt eget land, som jag är rädd håller på att bli alltmer introvert, syns en överföring av uppgifter till denna nya EEAS i det nya koalitionsavtalet. Det har visserligen bara rört konsulära uppgifter hittills, men jag är övertygad om att man också snart kommer att inse att även andra diplomatrelaterade uppgifter hanteras bäst på EU-nivå.

I dag fokuserar vi framför allt på den ekonomiska och organisatoriska sidan av EEAS, och det är en betydelsefull aspekt. Denna tjänst kommer inte att ha full förmåga att agera innan det råder tillräcklig öppenhet och ekonomiskt ansvar. Jag gläder mig därför mycket åt den överenskommelse som har nåtts mellan institutionerna om att verkligen sätta igång. Den var annars hotad på grund av att parlamentet lade fram väldigt detaljerade krav. Vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa motsatte oss i själva verket delvis dessa.

Jag vill likväl gratulera föredragandena. Vi har enats om ett bra paket, som kommer att stödjas till fullo av min grupp. Jag hoppas framför allt att paketet, efter morgondagens omröstning, kommer att leda till att tjänsten kan startas mycket snart.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Herr talman! Inrättandet av den hybrida EEAS sui generis har kännetecknats av stor debatt, men den höga representanten Catherine Ashton förtjänar beröm för att ha snickrat ihop ett samförstånd om lösning vid en tidpunkt då de europeiska ledarna var distraherade av krisen i euroområdet. De brittiska konservativa motsatte sig ett inrättande av denna tjänst, av rädsla för att den skulle urholka Storbritanniens rättigheter att driva en oberoende utrikespolitik. Nu när tjänsten är en politisk verklighet kommer vi att engagera oss konstruktivt i den för att se till att Storbritanniens intressen verkligen främjas och skyddas.

Ett sätt är att driva lobbyverksamhet för att brittiska EU-tjänstemän och brittiska diplomater från brittiska utrikesministeriet ska fylla posterna inom tjänsten, för överraskande nog är Storbritannien underrepresenterat inom EU-institutionerna. Samtidigt som den nya tjänsten måste företräda EU:s 27 medlemsstater måste den i första hand byggas på meriter.

Slutligen gör medlemsstaterna stora nedskärningar i de offentliga utgifterna. EU måste vara lyhört för behovet av åtstramning, i synnerhet när det gäller EEAS’ budget. Budgetneutralitet är av avgörande betydelse om EU:s utrikestjänst ska vinna och behålla alla EU-medborgares förtroende och gillande.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). - (CS) EU:s utrikestjänst (EEAS) som nu håller på att inrättas utgör ett helt nytt instrument för institutionalisering av Europeiska unionens utrikespolitik. I nuläget ser jag två grundläggande problem i samband med denna process.

För det första står det klart att utrikes- och säkerhetspolitiska frågor utgör en del av medlemsstaternas suveränitet. När det fattas beslut i principiella frågor gäller fortfarande vetorätten, och därför har det inte existerat någon europeisk utrikespolitik när det gäller stora beslut, som det militära ingripandet i Irak och Kosovos utbrytning. Den utrikestjänst som har inrättats kommer därför till stor del att ha en reducerad agenda och i fråga om stora politiska beslut bara stödja de enskilda ländernas beslut, eller inte ens uttala sig.

Det exakta tvistefröet är sammansättningen av diplomattjänsten, och tillgänglig information tyder på att de nya medlemsstaternas roll i urvalet av denna grupp har förbisetts, för att uttrycka det milt.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD).(EN) Herr talman! Även om idén om en europeisk avdelning för yttre åtgärder aldrig riktigt välkomnades runt om i EU, lyckades EU:s byråkrati sälja den genom att påstå att den skulle vara budgetneutral.

Nu inser vi att den inte är budgetneutral och att den kommer att kosta 34 miljoner euro mer än de 441 miljoner euro som var ursprungsplanen. Och denna mellanskillnad uppstår innan verksamhet ens är i full drift.

I betänkandet om budgetförordning uppmanar man kommissionens chefsrevisor och kommissionens internrevisor att åta sig att agera för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, samtidigt som man i Madrid enades om att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder skulle vara en separat institution med egna ekonomichefer och chefsrevisorer. Det verkar inte som om de överenskommelser som gjordes i Madrid i juni kommer att gälla för evigt. Vi är nu vilsna i en oöverskådlig djungel av strukturen hos den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Genomförandet av Lissabonfördraget verkar för omväxlings skull rätt skandalöst, men jag måste säga att det inte förvånar mig. Som alltid är det dock skattebetalarna som kommer att få stå för denna ”effektivitet”.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Herr talman! Vilken dyster – och till och med tragisk – dag. Vi diskuterar finansieringen av Catherine Ashtons nya europeiska avdelning för yttre åtgärder. Nederländarna har aldrig fått tillfälle att uttrycka sin åsikt om Lissabonfördraget, och nu prackar man på oss denna europeiska avdelning för yttre åtgärder som kommer att sluka miljoner. Detta är en förolämpning av demokratin.

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer bara att kosta oss miljontals extra euro under det som återstår av detta år, och lika mycket nästa år. Eurokraternas politiska hobby får mycket väl kosta pengar, men det kommer att lämna oss tomhänta. Det måste stå helt klart att det nederländska Frihetspartiet (PVV) aldrig, inte under några omständigheter, kommer att stödja detta monster från EU:s valv. Vi säger ”nej” till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, ”nej” till en europeisk superstat, och ”ja” till verklig frihet och demokrati som skapas av de självständiga medlemsstaterna.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Mina damer och herrar! När vi diskuterar strukturen för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder får vi inte undvika eller marginalisera frågan om att bevara rätt geografisk balans mellan de anställda. För närvarande finns det betydligt och oproportionerligt fler anställda från de ”femton gamla” länderna än från de nya medlemsstaterna. Jag ska nämna några uppgifter: före de senaste utnämningarna av 115 ambassadörer kom bara två från länder som har anslutit sig till unionen efter 2004. Bland de 29 ambassadörerna som nyligen utnämndes kom bara fyra personer från de nya medlemsstaterna.

Vi får inte tillåta att denna fördelning blir regel i den verksamhet som den framtida avdelningen för yttre åtgärder ska bedriva. Utan en korrekt geografisk fördelning är vi inte i stånd att upprätta en kraftfull avdelning för yttre åtgärder som ska agera i allas vårt intresse. Inte heller kommer vi att vara stolta över en sådan avdelning, vilket den höga representanten, Catherine Ashton, har sagt. Jag är också övertygad om att en övergångsperiod, under vilken de nya medlemsstaternas oproportionerligt svaga representation gradvis ska öka, kommer att göra det möjligt för oss att effektivt utvecklas mot en situation där vårt mål, som är att främja EU som en nyckelaktör på den internationella arenan, kommer att uppnås.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Dagens session är den sista i parlamentet där vi kan diskutera strukturen hos, finansieringen av och allmänna rambestämmelser för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Från och med i morgon, när vi ska fatta de slutliga besluten, kommer vi att förvänta oss konkreta resultat. Jag är naturligtvis övertygad om att Europaparlamentet kommer att vara en europeisk institution som ska bidra till, uppmuntra och vidarebefordra sina idéer till den nya avdelningen, så att den blir riktigt effektiv och med framgångsrika resultat skapar ett mer aktivt och synligt EU på den internationella arenan.

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är kanske i själva verket det mest märkbara resultatet av Lissabonfördraget. Alla vi som stödde detta fördrag skulle även önska att denna avdelning blev ett framgångsrikt projekt.

Catherine Ashton, jag skulle vilja tala om för dig att du övertog en kraftigt obalanserad förvaltning, och det har tyvärr framkommit att den huvudsakliga kritiken av någon anledning riktades mot dig. I början av året, sedan du fått befattningen som hög representant och vice ordförande, hade de nya medlemsstaterna bara en delegationschef i EU.

Vi vill öppet ifrågasätta föreställningen att det råder en konflikt mellan kvalifikationer och geografisk balans. Jag anser tvärtom att geografisk balans går hand i hand med högre kvalifikationer. Det är av denna anledning som vi hoppas att ert åtagande kommer att genomföras från och med nu.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Herr talman! Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är ett av de viktigaste beslut som fattats inom ramen för Lissabonfördraget. Det är nu bara sex veckor tills Catherine Ashton inte längre företrädesvis kommer att vara minister med ansvar för upprättandet av en europeisk utrikespolitik. I stället kommer hon att vara EU:s utrikesminister, och det är bra. Tjänsten ska tillträdas den 1 december, och vi önskar dig all framgång i detta avseende.

Vi har hållit många debatter, och vi har åstadkommit en hel del. Det var en fruktbar politisk strid. Den demokratibrist som hörde samman med den gamla gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har undanröjts, ansvarsskyldigheten är mer omfattande och kvaliteten på den offentliga debatten har förbättrats. Det kommer att genomföras en strängare budgetkontroll, förutsättningarna för en genuin gruppanda har skapats och nationella diplomater kan, om de vill, stanna kvar inom den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Det kommer inte att finnas geografiska kvoter – ibland kan man få intrycket att detta är den viktigaste frågan i detta sammanhang, men det är det definitivt inte. Särskilt Tyskland skulle gynnas mycket av en kvot, men jag är likväl emot detta. En gemensam utbildningsform kommer att tillhandahållas. Jag anser att förutsättningarna för en framgångsrik europeisk avdelning för yttre åtgärder finns på plats.

Europaparlamentet är med andra ord nästan belåtet. Vi skulle vara riktigt nöjda om man nu tog tillfället i akt och faktiskt upprättade en ordentlig struktur för konfliktförebyggande och krishantering, som har utlovats. Då skulle vi ha ett europeisk mervärde från början.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Vi är bekymrade över att förslagen från en majoritet av ledamöterna i utskottet för utrikesfrågor om en balanserad geografisk representation i fråga om att utforma unionens avdelning för yttre åtgärder stöter på riktig patrull och ett så resolut motstånd. Svårigheterna med att utveckla principer för att rekrytera till unionens diplomatiska tjänster är så uppenbara. Principen om solidaritet och representativitet, som har väglett unionen under en så lång tid, får inte skymmas av vissa stora medlemsstaters själviskhet. Catherine Ashton, som närvarar här i dag, är ansvarig för att fördela de diplomatiska tjänsterna, och hon utnämner personer på enbart skönsmässig basis. Av de mer än hundra diplomatiska tjänsterna runt om i världen har Polen, som är EU:s sjätte största medlemsstat, bara tilldelats två. Man borde därför fråga vilka kriterier kommissionsledamoten har använt när hon fördelade tjänsterna på detta sätt. Jag skulle vilja påminna alla om att det faktiskt är kammaren som beslutar om strukturen på budgeten för att utforma unionens diplomati.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Herr talman! Efter att rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta har antagits, uppmanar vi i dag till att detta beslut ska göras funktionsdugligt genom att budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna för unionens tjänstemän ändras.

I detta avseende skulle jag vilja fokusera på en aspekt i betänkandet som har engagerat oss i svåra förhandlingar: frågan om geografisk balans i sammansättningen av EU:s diplomatiska representation. Vissa ledamöter skulle i själva verket ha föredragit andra kriterier för valet av personal, baserat på ursprungsland och medborgarskap. Dessa förslag har undvikits med hjälp av balanserade kompromissändringsförslag, där man har lyckats ta hänsyn till geografisk balans och könsfördelningen utan att föreskriva landsbaserade urvalskriterier. Ett urval baserat på landsbaserade kvoter skulle i själva verket inte ha varit någon lämplig eller önskvärd lösning.

Efter över 50 år av europeisk integrering skapas nu unionens första verkliga diplomatiska representation. Den måste vara i stånd att utveckla en gemensam utrikespolitik och tjäna unionens intressen på den internationella arenan. För att fullfölja den här uppgiften är det avgörande att dess personal företräder unionen och inte de medlemsstater där de har medborgarskap eller där de tidigare har haft diplomattjänster. Detta är den linje som utskottet för rättsliga frågor antog i går när vi godkände Rapkaybetänkandet, och detta är den linje som jag hoppas att vi kommer att fortsätta följa vid omröstningen i kammaren.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: KOCH-MEHRIN
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). - (SL) Vi behöver en stark Europeisk union. En europeisk union med samtliga 27 medlemstater, inte bara en minoritet. Vi önskar den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) all framgång. Vi – Europas medborgare – behöver den, Europeiska unionen behöver den och hela världen behöver den.

Hur kan vi se till att EEAS blir en avdelning för alla medborgare i Europeiska unionen? Hur kan vi se till att den blir effektiv och framgångsrik och att den får status som en verklig crème de la crème i Europa? Bara om den rekryterar diplomater från alla, och jag upprepar alla, nationaliteter i EU.

Det finns inget större hot mot Europeiska unionens styrka och enhet än en situation där EU huvudsakligen representeras av medborgare från bara sex länder. Två tredjedelar av den nuvarande avdelningen, som tagits över av Catherine Ashton, har rekryterats från bara sex länder. Men de återstående 21 länderna då? Och de nya medlemsstaterna?

Jag beklagar därför att vi inte godkänner de bestämmelser som antagits av utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet, eftersom det skulle hjälpa oss att rätta till det värsta exemplet på obalans på åtminstone tio år, och jag upprepar tio år.

Vi behöver en stark europeisk union med samtliga 27 medlemsstater.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Ett ytterst ovanligt förfarande avslutas i dag – förfarandet om att inrätta en ny europeisk institution. Jag företräder de nya medlemsstaterna, och jag har fascinerat iakttagit hur integrationen verkligen fungerar i praktiken, hur knuffandet mellan olika institutioner fungerar och hur slutligen något har skapats som med en gemensam utrikespolitik ska konsolidera det som i så hög grad saknas i Europeiska unionen. Det har visat sig vara möjligt, och parlamentet har varit en del av det. Vi är mycket stolta över att ha varit aktivt inblandade. Denna nya avdelning är en avdelning för hela EU och inte bara för en institution.

Men integrationen har även handlat om att integrera de nya länderna med de gamla. Uppriktigt sagt är slutresultatet delvis bra. Om det i dag förekommer frågor och tvivel är det för att kommissionsledamoten, kommissionens vice ordförande, måste se till att det råder full insyn i alla rekryteringsbeslut och att man visar att de bästa personerna har fått tjänsterna. Då kommer jag inte att kämpa för geografisk jämlikhet. För mig är jämlikhet när det gäller kunskap och kvalifikationer mycket viktigare än geografisk jämlikhet. Men det är något som du, Catherine Ashton, måste bevisa.

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Vi talar i dag om ett projekt som är unikt. Vi talar om en gemensam europeisk avdelning för yttre åtgärder.

Jag måste påpeka att alla aktörer har sina avgörande frågor. Trots detta har föredragandena lyckats utarbeta en kompromiss som är godtagbar för alla, och jag räknar med att Europaparlamentet stöder den i morgon. Det bekymrar mig att de flesta talare har fokuserat på enbart en fråga, nämligen geografisk och etnisk representation. Bara några få har talat om filosofin och tanken bakom det här projektet. Europeiska unionen håller på att förlora sitt geopolitiska anseende, och den gemensamma avdelningen för yttre åtgärder är den åtgärd som kan låta EU återta sin plats bland de övriga stormakterna.

Jag är säker på att Catherine Ashton kommer att göra ett urval som verkligen inte bara representerar alla 27 medlemsstater i EU, utan först och främst representerar EU som vårt gemensamma projekt.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Fru talman! Den huvudsakliga framtida rollen för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att vara EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. För att göra denna roll rättvisa krävs tydliga regler, så att EEAS kan göra sitt jobb smidigt och effektivt. Jag skulle särskilt vilja betona övervakningsgarantin för EEAS:s finansiella transaktioner som Ingeborg Gräßle och Crescenzio Rivellini redogjorde noga för i sitt betänkande. De viktigaste faktorerna är framför allt de årliga revisionsförklaringar och verksamhetsrapporter som ska läggas fram för parlamentet liksom Europaparlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet. Jag välkomnar även att man gör medlemsstaterna ansvariga för finansiella oriktigheter som har begåtts av relevant personal från enskilda medlemsstater. Detta betänkande har mitt fulla stöd, och det utgör ett viktigt steg i rätt riktning.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Fru talman! Jag vill börja med att gratulera den höga representanten i dag för upprätthållandet av den gamla parlamentariska traditionen om att gå över till motståndarsidan. De flesta politiker som gör så förlorar vänner, men jag är säker på att hon har vunnit vänner i dag.

Det kommer ändå att finnas personer i parlamentet som har räknat det antal minuter som du har varit på den ena eller den andra sidan för att kunna anklaga dig för partiskhet, och jag har förstås mina egna frågor om denna nya avdelning.

Jag vill att krishantering införs fullt ut, jag vill att mänskliga rättigheter integreras och kopplas till handel och jag har förståelse för vad många av våra östeuropeiska kolleger säger, men har jag fullt förtroende för att du skapar den här avdelningen helt i fördragets anda? Litar jag på att du fortsätter att förena och tala för alla olika intressen inom EU? Har jag fullt förtroende för ditt livslånga åtagande för principerna om jämlikhet och representation?

Ja, det har jag, och det kommer även parlamentet att ha i omröstningen i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - (SL) Att nå fram till en kompromiss som tar hänsyn till det finansiella underlaget för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) har varit lika komplicerat som själva Europa.

Att samordna intressen i alla situationer kommer att bli ett tufft jobb, eftersom vi alla är olika och har olika bakgrund. Men faktum kvarstår att intelligens, erfarenhet, vishet och god vilja utan tvekan är jämnt fördelat över Europa och att det är den grund som faktiskt förenar oss och skapar framtiden för oss.

Jag anser att det vore bra om vi i framtiden lade lika stor vikt vid utrikespolitik, dvs. Europas roll i utrikespolitiken på global nivå, som vi har lagt på finanserna så här långt.

Den här avdelningen kommer inte att forma utrikespolitiken. Utrikespolitiken kommer att formas av Catherine Ashton i samarbete med andra aktörer, bland vilka jag kan försäkra er att parlamentet är en stor intressent. Jag önskar dig självklart framgång med ditt arbete.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE).(EN) Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om det mervärde som avdelningen för yttre åtgärder kan tillföra. Jag anser att ett av de mervärden som den kan och faktiskt måste tillföra är en konsekventare politik för utveckling som Catherine Ashton har åtagit sig.

Denna prioritering måste återspeglas i personalpolitiken och framför allt i utbildningen och i utvecklingen av allmänna mänskliga rättigheter och förebyggande av konflikter. Lyhördhet för dessa frågor kan inte åstadkommas genom påbud utan genom åtaganden och genomgripande utbildning. Det är detta vi vill se från den 1 december och framåt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder håller undan för undan på att utveckla sin funktion. I dag diskuterar vi konsolideringen av dess verksamheter.

I det här sammanhanget är det viktigt, Catherine Ashton, att tänka på att konsolideringen av arbetet i alla europeiska institutioner tillhandahålls av de enskilda EU-medlemsstaterna. Även den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer i sista hand endast att överleva på pengar från de 27 EU-medlemsstaterna, och du, Catherine Ashton, måste vara medveten om detta.

Även om vi kräver professionalism, kvalitet och erfarenhet före allt annat när vi väljer ut diplomater för den här avdelningen, kan vi inte helt överge principen om en väl avvägd geografisk representation från de enskilda medlemsstaterna. Brist på representation i EU:s viktiga externa verksamheter kan framkalla känslor av orättvisa eller oförrätt bland de berörda länderna. Jag vill därför be dig som EU:s utrikesrepresentant att inta ett lyhört förhållningssätt i valet av diplomater.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Fru talman! Vi är alla överens om att avdelningen för yttre åtgärder innebär en historisk möjlighet för europeisk integration. Men vi måste också se det i ett brett perspektiv, eftersom detta inte är rätt tid för interna stridigheter kring resurser som överförs eller kvarhålls på kort sikt eller för krig mellan olika europeiska institutioner.

I stället behöver vi nu ha en allmän uppfattning om vad EU ska vara i världen. Med andra ord måste vi göra raka motsatsen av vad som hände för några dagar sedan när Nobels fredspris tillkännagavs, då för många röster hördes från Europa – och det var inte bara djärva röster. Jag vill påpeka att ett av undantagen till detta var parlamentets talman, Jerzy Buzek, som gjorde ett genialiskt och lovvärt uttalande.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.(EN) Fru talman! Mycket kort från andra sidan av kammaren – och jag hoppas att jag satt i rätt antal minuter – skulle jag än en gång vilja tacka ledamöterna för en debatt som jag har lyssnat på med stort intresse.

Jag tar med mig den starka känsla av geografisk balans och könsfördelning inom ramen för en avdelning som är verkligt europeisk och som tillsätts efter meriter.

Jag tar med mig behovet av att människor ser att vår arbetskrishantering har förbättrats och att den återspeglas korrekt i den europeiska avdelningen.

Jag tar med mig det som jag har beskrivit som en ”silvertråd” av mänskliga rättigheter som måste genomsyra allt vi gör i avdelningen. Jag tar även med mig påminnelsen om den ekonomiska bakgrund mot vilken jag skapar den här avdelningen och ledamöternas önskan om att få se en effektiv avdelning som utnyttjar resurserna lämpligt och effektivt.

Efter denna långa resa under många månader tar jag mest av allt med mig parlamentets önskan om att få se avdelningen igångsättas, att återspegla behoven hos de väljare ni företräder och att vara en avdelning som kommer att hjälpa dem på ett bra sätt. Jag lovar att vi ska försöka återspegla detta i allt avdelningen gör.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, ledamot av kommissionen.(EN) Fru talman! Jag ska kort svara Marta Andreasen – som redan har lämnat kammaren – om principen om budgetneutralitet.

Det är vår förhoppning att principen ska etablera sig själv på lång sikt med besparingar i de nationella diplomatiska avdelningarna, i kommissionen och i rådet och med samma internrevisor och räkenskapsförare för kommissionen och avdelningen för yttre åtgärder. Det är en bra tills vidare-lösning som ska revideras senast 2013, och budgetförordningen dömer inte revideringen i förväg. Med en förhoppning om en bra och positiv omröstning i morgon avstår jag från ytterligare kommentarer.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande.(EN) Fru talman! Även jag vill tacka ledamöterna för deras stöd och för en mycket positiv atmosfär under den här debatten. Det är också mycket viktigt att tacka rådet för deras viktiga idéer under hela förloppet. Jag tror att denna positiva atmosfär har fört oss mycket nära det historiska beslutet i morgon.

Låt mig därför än en gång framföra min tacksamhet till parlamentets föredragande och företrädare, eftersom de har möjliggjort denna positiva atmosfär här i dag. Jag vill även ta tillfället i akt att önska Cathy och hennes nya avdelning lycka och framgång och att önska oss alla en stark, konsekvent och samordnad europeisk utrikespolitik, eftersom jag är säker på att EU med Cathy och EEAS kommer att öka sitt inflytande över de globala angelägenheterna ytterligare.

Sammanfattningsvis vill jag än en gång upprepa att kommissionen är inställd på ett nära samarbete från starten och på att skapa de bästa synergier som våra institutioner och medlemsstater kan uppnå tillsammans.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, föredragande.(DE) Fru talman! Efter mitt anförande i början av den här debatten har jag faktiskt bara ytterligare två kommentarer. För det första – och det lämnade jag avsiktligt till slutet av debatten – vill jag tacka skuggföredragandena för deras välvilliga och konstruktiva samarbete. Det är helt enkelt lättare att förhandla när du vet att dina kolleger stöder dig. Därför var dessa förhandlingar inte bland de svåraste.

Min andra kommentar är dock att jag skulle vilja upprepa något som upprepade gånger har varit föremål för den här debatten, nämligen frågan om geografisk balans. Nadezhda Neynsky stal föreställningen genom att hävda att kompromissen inte innehåller något alls om detta. Jag vill helt enkelt föreslå att hon – när vi har godkänt texten – i lugn och ro läser igenom den. Läs texten! När du läser texten klarnar bilden. Då ser du att kompromissen helt tydligt innehåller uttalanden – och faktiskt mycket strikta, juridiskt bindande uttalanden – om den här frågan. Då borde faktiskt alla dina bekymmer skingras.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, föredragande.(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag anser att den verkliga tillfredsställelse som har framkommit i den här debatten visar att ledamöterna var medvetna om precis hur svår, men ändå viktig, den uppgift vi står inför var. Hur man förenar funktioner knutna till olika politiska områden och som omfattas av olika beslutsprocesser för att göra EU:s externa verksamheter mer konsekventa, utan att äventyra regelverkskaraktären hos vissa politiska områden, men i stället ta till sig bidrag från organ som arbetar på området med gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Detta var inte enbart ett problem för den europeiska lagstiftnings- eller förvaltningsvetenskapen eller ett prov på maktrelationerna mellan institutionerna. I stället var det ett nödvändigt villkor att ge den höga representanten ett instrument som kunde förbättra Europas potential på världsscenen, stärka dess roll som civiliserad makt och göra det möjligt för oss att agera effektivare i Mellanöstern, Afrikas horn, Kaukasus och på Balkan.

Jag anser i alla fall att vi har hanterat utmaningen på ett fantastiskt sätt och att vår tillfredsställelse är helt berättigad. Jag tror att den höga representanten kommer att få parlamentets kravfulla stöd när hon fullgör sina skyldigheter.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen den 20 oktober kl. 12.30.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig.(RO) Denna omröstning belyser att det inte finns någon jämlikhet mellan medlemsstaterna och ingen solidaritet inom någon politisk grupp. Godkännandet av det ändringsförslag som lades fram av gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet, som inför ”merit” som ett kriterium för val av EU:s delegationschefer (de diplomater som ska företräda EU i tredjeländer), kommer – när det har genomförts av socialisten Catherine Ashtons europeiska avdelning för yttre åtgärder – att visa oss att Rumänien och andra nya medlemsstater får gå tomhänta. Jag är besviken över att vi inte heller den här gången kunde nå samstämmighet kring rumänska ledamöter som för fram Rumäniens intressen. Jag hade räknat med att Adrian Severin, som tidigare utrikesminister (låt vara bara i några månader), skulle stödja införandet av vissa tydliga kriterier när det gäller tilldelningen av tjänster till delegationschefer (invånarantal, antal platser i Europaparlamentet och viktad omröstning i rådet), i stället för ett ytterst subjektivt och vagt fördelat kriterium baserat på ”merit”. Såvitt jag vet har inte alla smarta människor samlats i väst, så att bara idioterna är kvar i öst. När det handlar om diplomati har Rumänien företrädare som förtjänar att få tjänster som delegationschefer.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig.(RO) Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder måste bidra till att uppfylla det mål som föreskrivs i Lissabonfördraget, nämligen att genomföra EU:s externa verksamheter effektivt och konsekvent.

Det nuvarande förfarandet för att välja personal är utdraget och komplicerat. Tjänsterna tillsätts efter hand tills antalet medarbetare som krävs för att avdelningen ska vara fullt funktionsduglig har uppnåtts. Vissa av de nya EU-medlemsstaterna, framför allt de två senaste som kom med under den senaste utvidgningsvågen, är underrepresenterade i utrikespolitiken inom generaldirektoratet för yttre förbindelser. Catherine Ashton har redan framfört sin önskan om att EEAS ska bestå av de bästa tjänstemännen utvalda efter yrkeskriterier och inte efter vilket land de kommer från. Vi måste påminna Catherine Ashton om att alla EU-medlemsstater har samma rättigheter och därför måste vara tillräckligt företrädda i strukturerna i den nya europeiska diplomatiska avdelningen, både på huvudkontoret i Bryssel och i EU-delegationerna. Vi uppmanar därför Catherine Ashton att ha i åtanke att Europeiska unionen har 27 medlemsstater. De måste få möjlighet att bidra genom sina företrädare i EEAS att uppnå målen i EU:s utrikespolitik och att garantera institutionens trovärdighet i alla europeiska medborgares ögon.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig.(PL) Rapkaybetänkandet om ändring av tjänsteföreskrifterna i samband med etableringen av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) är ett mycket viktigt dokument om vägen till att skapa en gemensam utrikespolitik. Några dagar innan betänkandet godkändes visade sig frågan om geografisk balans vara ett tvisteämne. Ledamöter från det som kallas de gamla länderna argumenterade att EU:s diplomatiska kår som just nu inrättas bör rekrytera de bästa och att denna rekrytering bör baseras på kriterier om kandidaternas kunskaper och erfarenhet (enbart meriter), medan vi som ledamöter från de nya länderna påpekade att det inte heller i våra länder saknas utmärkta experter, men att trots att det nu har gått sex år sedan anslutningen är de tio nya länderna fortfarande starkt underrepresenterade i unionens strukturer. Exempelvis är antalet polacker i EU-kommissionens generaldirektorat för yttre förbindelser, som ska införlivas i EEAS, endast två procent. Begreppet geografisk balans, i den version som föreslås av föredraganden, är enligt min mening inte tillräckligt tydligt och kan inte behandlas som en tydlig rättslig grund för att vidta åtgärder som korrigerar denna obalans. Därför kan jag tyvärr inte rösta för detta betänkande som bortsett från denna fråga innehåller många värdefulla förslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), skriftlig.(EN) Europaparlamentet har använt sina nya befogenheter på ett kreativt och ansvarsfullt sätt genom att introducera nya avvägningar i konstruktionen av avdelningen för yttre åtgärder. Dessa bör inte vara samma avvägningar som i gårdagens Europa, utan de avvägningar som råder i det utvidgade EU som återspeglas i ändringsförslag 7. Jag är glad över att den höga representanten har tagit med de flesta av parlamentets förslag, inklusive principen om parlamentarisk övervakning. Det är helt avgörande att frågan om geografisk balans hanterats begripligt och på ett rättsligt bindande sätt, vilket innebär att det i händelse av allvarliga problem kan verkställas genom lag. Vi är inte kommissionens konkurrenter, utan dess allierade, och kan endast lyckas i ömsesidigt samarbete. När det gäller innehållet vill jag betona det framtida ansvaret för EU-delegationerna att övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna i varje givet land, inklusive regelbundna kontakter med Sacharovprisvinnare och -kandidater där. Det ligger i vårt gemensamma intresse att göra EEAS funktionsdugligt under 2011. Vi ser fram emot den höga representantens rapport till Europaparlamentet om genomförandet om två år och är beredda att göra nödvändiga justeringar.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), skriftlig.(PL) Herr talman, mina damer och herrar! Jag hoppas att de vederbörligt utarbetade bestämmelserna om den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att se till att den fungerar på ett effektivt och produktivt sätt. Att etablera ett sådant komplext organ som hanterar ett mycket viktigt och allt mer betydelsefullt kompetensområde inom EU är ingen enkel uppgift i dagens globala verklighet. Det är i synnerhet avgörande att se till att avdelningens arbete syftar till att stärka Europas position. I detta syfte måste vi se till att extremt välkvalificerade personer med relevanta kunskaper och erfarenhet tillsätts så att företrädare från alla medlemsstater kan delta i genomförandet av EU:s utrikespolitik. Jag välkomnar det faktum att Bernhard Rapkays betänkande behandlar frågor såsom främjande av lika möjligheter för det underrepresenterade könet i vissa funktionsgrupper och en geografisk balans i rekryteringen av anställda till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. En välorganiserad avdelning som anlitar de främsta experterna från alla medlemsstater ger EU en möjlighet att få ökad betydelse och att till fullo utnyttja sin potential på den internationella scenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig.(RO) Vi befinner oss i den sista beslutsfasen som kommer att göra det möjligt att lansera den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Jag stöder en kompromiss om tjänsteföreskrifterna och budgetförordningen som ska göra det möjligt för den höga representanten att få igång avdelningen till december i år.

Men detta stöd är inte liktydigt med att ge oinskränkt fullmakt. Den höga representanten måste fullgöra sitt åtagande som redan har upprepats vid ett flertal tillfällen att se till att medlemsstater såsom Rumänien, som för närvarande är underrepresenterade i kommissionens och rådets avdelningar för yttre angelägenheter som ska överföras till EEAS är rättvist representerade i den europeiska byrån för yttre åtgärder. Detta handlar inte om att utöva nationell kontroll över EEAS, utan om ett intresse av att ha en geografisk balans som ett av kriterierna när man rekryterar personal till avdelningen. Detta kriterium och kompetens utesluter inte varandra.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Massprotester och strejker som reaktion på hårda åtstramningspaket förlamar för närvarande Frankrike. Om den överdrivna förvaltningen samtidigt utökas, som den har gjort i Grekland där regeringen expanderar trots behovet av stödpaket, kommer folket i Europa med rätta att bli irriterade. EU har hittills alltid skrutit med att det har en slimmad förvaltning, något som förstås inte är sant om vi tar med de fristående byråerna i beräkningen. Femtio generaldirektörer med furstliga 17 000 euro i månaden för inledningsvis 30 anställda, 73 befordringar till direktörstjänsten – vi kan lätt få intrycket av att detta är en självbetjäningsaffär. Det är självklart viktigt att EEAS’ anställda har rätt kvalifikationer. I det här sammanhanget tjänar könskvoteringar exempelvis inget lämpligt syfte. Men som ordspråket säger, ”den som betalar bestämmer”, och därför verkar det förnuftigt att inte förolämpa nettobetalarna. Avvisandet av att öka användningen av tyska som arbetsspråk i EEAS har redan gett upphov till viss diplomatisk missämja. Det är ingen bra idé att späda på det. EEAS måste se till att EU inte längre bara är en förlängning av USA, eftersom vi hittills har tillåtit amerikanerna att lägga sig i känsliga EU-frågor såsom den framtvingade utvidgningen med Turkiet med följden att man har försummat viktiga partner som Ryssland. Världsordningen består inte längre enbart av dessa två makter – det finns även framväxande makter som Kina. Detta faktum får vi inte förbise.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), skriftlig. (EN) Jag är glad över att kunna välkomna bildandet av den europeiska byrån för yttre åtgärder efter ingående och invecklade debatter. Det är en åtgärd vi har väntat länge på för att befästa EU:s ställning som en skicklig global aktör. Men jag är ganska besviken över att även om utnämningarna till EEAS kommer att göras genom ett urvalsförfarande som bygger på meriter och med hänsyn till könsfördelning och geografisk balans, garanterar det ändå ingen proportionell representation av medborgare från alla medlemsstater. Det bör noteras att samtidigt som man slår samman personalresurser från kommissionen, rådet och medlemsstaterna – en tredjedel vardera – är vissa medlemsstater fortfarande underrepresenterade i kommissionen och i rådet, vilket kan ge upphov till en implicit obalans i avdelningen. Jag instämmer helt med att avdelningen bör bestå av kompetenta experter, men jag är också mer än säker på att det finns lämpliga kandidater av båda könen från alla medlemsstater. Det faktum att EU är en jämlik organisation bestående av 27 medlemsstater bör tydligt återspeglas i sammansättningen av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder så att vi kan omsätta våra värden i praktiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), skriftlig. (EN) Vi har i dag diskuterat de slutliga stegen i bildandet av EEAS och kommer att rösta om det i morgon. Förhandlingarna har varit tuffa mellan unionens tre pelare: rådet, kommissionen och parlamentet. Även om alla inte blev helt nöjda ville de se sina viktigaste intressen tryggade. Under hela processen lades tonvikten oundvikligen vid medlemsstaternas nationella representation i rekryteringsprocessen. Situationen blev inte bättre av att processen fortsatte i oförminskad skala trots pågående förhandlingar om att fastställa avdelningens bestämmelser och att bara vissa länder som en följd av detta har fått se sina företrädare få de tjänster de sökt.

Men jag tror dock att den största utmaningen för den nya avdelningen inte ligger i sammansättningen utan i innehållet. Om vi vill att medlemmarna i EEAS ska vara verkligt europeiska måste vi ge dem en verkligt europeisk utrikespolitik att genomföra. I det avseendet är både det internationella systemets multipolära struktur och den nuvarande krisen viktiga hinder som man måste ta itu med på ett kraftfullt sätt. I annat fall kommer EEAS endast att gå efter nationella mål för enstaka medlemmar.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D), skriftlig. – (EL) Europaparlamentet har fram till i dag visat att det tydligt stöder både bildandet och det snabba bemyndigandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Jag anser att kompromissen som har nåtts med rådet om parlamentets rättigheter är en tillfredsställande kompromiss för alla inblandade. Den verkar förnuftig, och vi behöver ha verksamhetsrapporter från delegationscheferna under utfrågningarna inför det behöriga parlamentsutskottet under utbytesförfarandet med rådet. EEAS behöver också samma internrevisor och utanordnare som EU-kommissionen för kontrollen av räkenskaperna. Slutligen är det viktigt att medlemsstaterna har åtagit sig att till fullo stödja EU i genomförandet av budgetansvar för tillfälliga anställda och att man har samtyckt till att skapa särskilda rubriker för Gusp, åtminstone för större uppdrag. Vi anser att den kompromiss som har uppnåtts kommer att bidra enormt till att uppnå en mycket öppen, sund och effektiv utgiftsförvaltning för EEAS i gemenskapsbudgeten.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy