Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 19. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Slavnostní zasedání – Vystoupení generálního tajemníka Organizace spojených národů Bana Ki-Moona
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předseda. – Vážený pane generální tajemníku, vážení hosté, kolegové, přátelé, je pro mě velkou ctí přivítat v Evropském parlamentu na jeho první oficiální návštěvě Jeho Excelenci generálního tajemníka Organizace Spojených národů, dr. Ban Ki-Moona.

Tato návštěva je velice dobře načasována. Minulý měsíc, na summitu Organizace spojených národů k rozvojovým cílům tisíciletí, jsme měli příležitost zhodnotit dosažené úspěchy a zvážit, co je ještě potřeba udělat. Minulou neděli jsme si připomínali Mezinárodní den za vymýcení chudoby. Dva měsíce nás dělí od Cancúnu. Očekáváme závaznou dohodu a některá klíčová rozhodnutí a praktické kroky. Jsme také svědky důležitého vývoje, který má dopad na globální bezpečnost, a rovněž vývoje na středním Východě, v Asii a v Africe.

Návštěva generálního tajemníka Organizace Spojených národů by však byla vždy příhodná, protože my, Spojené národy a Evropská unie máme společnou odpovědnost za globální problémy. Jak jste napsal před několika minutami do zlaté knihy Evropského parlamentu, jsme přirozenými spojenci. To je pravda; jsme naladěni na stejnou vlnu. Vy za několik minut přednesete svůj projev určený Parlamentu a našim občanům.

Evropský parlament byl vždy hybnou silou ambiciózních evropských politik. V tomto smyslu chápeme aspirace našich občanů. Chtějí Evropu solidarity, solidarity uvnitř Evropy, ale také solidarity se všemi lidmi na celém světě, solidarity s národy, které neustále pracují na tom, aby zajistily důstojný život svých občanů. Ale důstojnost neznamená jenom osvobození od hladu, nemoci a násilí. Znamená také svobodu realizovat ambice vzdělání a aktivního zapojení do společenského a politického života. Důstojnost je také svobodou přesvědčení a tolerance k rozdílům.

Vážený pane generální tajemníku, věříme, že tyto aspirace sdílíte s námi. Vaše neúnavné a horlivé prosazování hodnot, které mají Organizace spojených národů a Evropská unie společné, je pro nás velice důležité. Těšíme se na váš projev.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Ban Ki-Moon, generální tajemník Organizace spojených národů. (FR) Vážený pane předsedo, vážený pane Welle, vážení ministři, dámy a pánové, dobré odpoledne.

Je pro mne velkou ctí, že mohu pronést projev zde v Evropském parlamentu.

Dámy a pánové, byli jste vysláni do Štrasburku občany vašich zemí, abyste vybudovali silnější Evropu pro 21. století.

Já sám jsem zde, protože jste demokratickým hlasem evropských občanů, to jest téměř 500 milionů lidí.

Přijímáte rozpočty, schvalujete právní předpisy a vedete rozpravy s mimořádným espritem.

Jste zásadním spojovacím článkem mezi globální, regionální a místní úrovní.

Jste mocným nástrojem míru, stability a prosperity ve vašem vlastním regionu.

Hrajete také klíčovou roli při formulování politik, jejichž oblast působnosti daleko přesahuje vaše hranice.

Vaše odpovědnost bude určitě ještě posílena vzhledem k možnostem, které se otevírají díky Lisabonské smlouvě.

Tento pokrok nás velice těší.

Organizace spojených národů a Evropská unie jsou přirozenými partnery. Jsme opravdu důležití pro lidi v zemích celého světa.

Miliony chudých dívek a chlapců navštěvují školy, miliardy malých dětí jsou imunizovány proti smrtelným chorobám a tisíce vojáků udržují mír od Libanonu přes střední Afriku až po Kypr a dále: to vše díky našemu partnerství a mimořádné štědrosti a vedoucímu postavení Evropy. Tuto činnost je třeba dále prohlubovat a rozšiřovat.

Jsme konfrontováni s mnohými výzvami a četnými krizemi. Ve hře je ale ještě něco jiného – moment náhlého osvícení v celém světě. Jedna země za druhou, jeden vrcholný politický činitel za druhým si začíná uvědomovat, že optimální způsobem, jak řešit naše náročné problémy, je postavit se jim společně – společně s Organizací spojených národů a společně se všemi členy Evropské unie. Žádný národ, žádná skupina, žádný region to nedokáže osamoceně. Jestliže neseme společnou zátěž, budeme sdílet i kladné stránky.

Dnes bych tedy rád hovořil o solidaritě – o tom, jak Evropská unie a Organizace spojených národů mohou společně řešit skutečné obavy skutečných lidí. Všude jsme svědky projevů obav. Pracovních míst je nedostatek, stoupá napětí, lidé jsou ublížení, rozčilení a rozčarovaní. To vedlo k podkopání důvěry v instituce, vedoucí politické činitele a mezi sousedy. Je to doba zkoušek, dokonce i v prosperujícím regionu, jako je Evropa.

Věřím, že dokážeme touto zkouškou projít úspěšně. Společně jsme vytvořili rámec vize naší činnosti – přesně definující nejdůležitější výzvy naší doby. Zmobilizovali jsme globální podporu pro společnou činnost. Rád bych se vyjádřil jasně: jsme tím povinováni lidem, kteří zcela oprávněně požadují výsledky. Teď není čas na to, abychom jenom pronášeli projevy, ale doba si žádá, abychom tyto projevy uváděli do praxe a abychom realizovali konkrétní opatření.

Rád bych se zaměřil na tři globální výzvy: za prvé, vypořádat se s extrémní chudobou v celém světě; za druhé, postavit se změnám klimatu; a za třetí, utvářet svět bez jaderných zbraní.

Dovolte mi uvést konkrétní příklady. Za prvé, výzva chudoby. Minulý měsíc se vedoucí světoví političtí činitelé shromáždili na summitu Organizace spojených národů k rozvojovým cílům tisíciletí v New Yorku. Dobrá zpráva zní takto – podařilo se dosáhnout významného pokroku v boji s extrémní chudobou a hladem, v počtu dětí přijatých do škol a v ochraně zdraví dětí, čistotě vod a v boji proti malárii, tuberkulóze a HIV/AIDS.

Výsledky, jichž jsme dosáhli, jsou ovšem nevyvážené. Čelíme různým překážkám. Globální obchodní rozhovory uvázly na mrtvém bodě, a v důsledku toho došlo k zablokování dotací s negativními dopady a fixaci nespravedlivého režimu, který upírá rozvojovým zemím nové příležitosti. Rostoucí ceny činí nedostupnými základní léky pro mnohé z nejpotřebnějších lidí. Téměř jedna miliarda lidí uléhá každou noc s pocitem hladu. Jenom v letošním roce se dalších 64 milionů lidí ocitne v situaci extrémní chudoby.

Všechny tyto skutečnosti vyžadují obnovený tlak na dosažení cílů do vytyčené lhůty roku 2015. Na nedávném summitu k rozvojovým cílům tisíciletí jsme se dohodli právě na tomto záměru. Posílíme zdroje a odpovědnost. Chtěl bych ocenit ty členské státy Evropské unie, které přijaly náročné závazky, bez ohledu na vyvíjené fiskální tlaky. Můžeme si utáhnout opasky, aniž bychom zavírali oči před společnými výzvami.

Žádám všechny z vás, abyste podporovali Organizaci spojených národů v těch oblastech, kde je třeba bezodkladně a mimořádně naléhavě přijmout příslušná opatření. Musíme se zaměřit na růst, jehož ústředním zřetelem je podpora zaměstnanosti – slušné práce. Investice do čisté a obnovitelné energie mají klíčový význam pro vytvoření pracovních příležitostí a nastartování inovací. Tam, kde mají lidé hlad, musíme lidem pomoci, aby si dokázali pomoci sami.

Děkuji vám za váš příspěvek do nástroje na zajišťování potravin (Food Facility) Evropské unie částkou 1 miliardy EUR. Zdroje musíme vložit tam, kde budou mít největší dopad – zejména do zdraví a emancipace žen. Minulý měsíc jsme dokázali získat přísliby v hodnotě 40 miliard USD na dobu příštích pěti let pro naši Globální strategii pro zdraví žen a dětí. Je to ten nejhouževnatěji prosazovaný rozvojový cíl tisíciletí. Někdo by mohl říci, stanovte si snadné cíle, já ovšem nevěřím, že lze vítězství dosahovat tímto způsobem. Musíme usilovat o dosažení těch nejobtížněji dosažitelných cílů pro ty nejobtížněji dosažitelné lidi na nejobtížněji dosažitelných místech. Můžeme ušetřit životy více než 16 milionů žen a dětí.

Naší druhou velkou výzvou je změna klimatu. I v této oblasti měly vize a hlas Evropy stěžejní význam.

Vědci varují, že extrémní počasí, jehož jsme byli svědky v mnoha zemích, by mohlo být prvním dějstvím předznamenávajícím naši budoucnost. Byli jsme svědky ničivých požárů v Rusku a rozsáhlých záplav v Pákistánu. Musíme ale vždy postupovat uvážlivě, chceme-li spojovat konkrétní výkyvy počasí se změnami klimatu. Neměli bychom ani zavírat oči před tím, co je zjevné. Závěr je jasný: čím později zareagujeme, tím větší cenu za to zaplatíme – z hlediska konkurenceschopnosti, zdrojů a lidských životů. Musíme bezodkladně přijmout příslušná opatření ke snížení klimatických rizik, posílení naší odolnosti a podpoře rozvojových zemí v prosazování rozsáhlejšího uplatnění energie vyráběné ekologicky šetrným způsobem.

Kodaň nebyla dokonalá, ale vytvořila důležitá východiska pro další postup vpřed. Od té doby se podařilo docílit pokroku v řadě důležitých otázek praktické realizace, jako je přizpůsobení, technická spolupráce a kroky směřující ke snížení odlesňování. Pomalejší posun byl zaznamenán v závazcích týkajících se zmírňování dopadů změn klimatu, v oblasti dlouhodobého financování, sledování a ověřování a budoucnosti Kjótského protokolu. Na nadcházející konferenci Organizace spojených národů v Cancúnu musíme dosáhnout pozitivního posunu v těch otázkách, ve kterých existuje konsensus. Pokud jde o problémy, které jsou doposud nedořešené, musejí se vlády dohodnout na tom, jak budou postupovat, aby je vyřešily.

Vyzývám všechny strany, aby prokázaly flexibilitu, solidaritu a odvahu ke kompromisu, je-li to potřeba. Závisí na tom zdraví, bezpečnost a prosperita milionů lidí. Není času nazbyt.

V té nejbezprostřednější rovině mají klíčový význam pro posilování důvěry a podnícení aktivního jednání finanční prostředky. Mezi světem rozvojových a rozvinutých zemí stále zeje široká propast nedůvěry. Nejrychlejším způsobem, jak tuto propast překlenout, je poskytnout finanční podporu těm, kteří nemají žádné zdroje.

Vyzývám všechny rozvinuté země, včetně těch, které jsou zastoupeny v tomto váženém parlamentu, aby přispěly svým rovným dílem ve výši 30 miliard USD na urychlené financování, které bylo přislíbeno v Kodani na období 2010–2012. Mnozí to vidí jako lakmusovou zkoušku příslibu průmyslových zemí dosáhnout pokroku v širších jednáních. Musíme také do roku 2020 vytvořit finanční zdroje ve výši 100 miliard USD ročně v souladu s příslibem rozvinutých zemí učiněným v Kodani. Moje poradní skupina na vysoké úrovni pro financování opatření v oblasti klimatických změn se v letošním roce touto problematikou zabývala a předloží několik možností, jak do roku 2020 vytvořit finanční zdroje ve výši 100 miliard USD ročně pro rozvojové země.

Změny klimatu jsou klíčovou součástí širší agendy udržitelného rozvoje. Proto jsem v nedávné době zřídil nový panel na vysoké úrovni pro otázky globální udržitelnosti, jemuž spolupředsedají finský prezident Halonen a prezident Zuma z Jižní Afriky. Jejich úkolem bude propojovat mnohé různé body, které mají vzájemné vazby, a najít správnou cestu, jak se zhostit vzájemně propojených hospodářských, sociálních a ekologických výzev v nadcházejících desetiletích.

V souvislosti se všemi těmito aspekty bude mít zásadní význam vedoucí postavení Evropy – vaše vedoucí postavení. Evropa byla v minulosti vždy motorem růstu a změn. Nyní, když jednotlivé vlády nevyvíjejí žádný pohyb – když vlak v našich rozhovorech o změnách klimatu nebo o jiných problémech najel na nárazníky –, Evropa může být lokomotivou, která ho znovu uvede do chodu. Můžete tlačit, můžete táhnout a můžete dostat vlak zpátky na trať. Můžete se zasadit o to, abychom se pohybovali správným směrem.

Společně také postupujeme vpřed v procesu utváření nejenom čistšího světa, ale také světa bezpečnějšího. Toto je třetí globální výzva, k níž se chci dnes tady vyjádřit.

Poslanci tohoto parlamentu projevují velký zájem o cíl dosažení světa bez jaderných zbraní. Oceňuji, že se otevřeně vyslovujete k otázkám odzbrojení, kladete dobře načasované otázky a požadujete prosazení nového pokroku v této věci. Děkuji za vaše usnesení z dubna 2009, ve kterém jste podpořili celkové jaderné odzbrojení a citovali návrh Konvence o jaderných zbraních.

Dnes se projevuje nová dynamika v plnění odzbrojovacích závazků. Tento pokrok bude pokračovat tehdy – a pouze tehdy –, pokud budou při řešení vnitrostátních a regionálních otázek plně brány v potaz hlasy lidí a pokud se půl miliardy hlasů v Evropské unii vysloví jednotně k dané otázce, společně s hlasy z jiných oblastí.

Oceňuji a vítám vaši podporu pro můj pětibodový návrh týkající se jaderného odzbrojení a nešíření jaderných zbraní a rovněž podporu mnohých předních politických subjektů, včetně Meziparlamentní unie. Pracujeme na odstranění dalších zbraní hromadného ničení, omezení obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a zamezení riziku, že by jaderné materiály mohly padnout do rukou teroristů. Změňme náš nevyzrálý věk s přemírou zbrojních arzenálů v bezpečnější svět pro všechny.

Jsou to velké výzvy a velké cíle – rozmanité problémy se společným jmenovatelem, jímž je globální solidarita. Jsme nerozlučně spjati a musíme se proto bránit tomu, abychom byli rozděleni – rozděleni v celosvětovém měřítku a rozděleni v rámci jednotlivých společenství.

Téměř před sedmi lety stál před vámi můj předchůdce Kofi Annan. Ve svém projevu úpěnlivě naléhal na Evropu, aby se chopila příležitostí, které jí nabízí přistěhovalectví, a aby se bránila těm, kteří démonizovali tyto nově příchozí jako „ty druhé“. Přál bych si, abych mohl dnes referovat o tom, že se situace v Evropě v uplynulých letech zlepšila, ale jako přítel Evropy musím vyjádřit rovněž hluboké znepokojení.

Je skoro klišé říkat, že vznik Evropské unie ukončil staletí válek a přinesl na kontinent trvalý mír, ale tento výrok je i nadále hlubokou pravdou a světlem naděje. Evropa sloužila jako výjimečný motor integrace spojující národy a kultury do jednoho celku, který znamená neskonale víc než úhrn jeho jednotlivých částí. Pro Evropu je ovšem „vydobytý mír“ příběhem spadajícím do minulého století.

Výzvou pro Evropu 21. století je „tolerance zevnitř“ Proces začleňování a budování společnosti tvořené rozmanitými prvky je úkol podobně složitý jako ten, s nímž se musela Evropa vyrovnat po druhé světové válce. Nic z toho není snadné. Přistěhovalci, ať již z Evropy nebo z třetích zemí, nepřiměřeně trpí nezaměstnaností, diskriminací a absencí rovnosti příležitostí na školách a na pracovišti. Vzniká nebezpečný trend – nová politika polarizace.

(Potlesk)

Někteří lidé zneužívají obavy lidí. Snaží se dovolávat liberálních hodnot z protiliberálních pohnutek. Obviňují přistěhovalce z porušování evropských hodnot.

(Potlesk)

Ale až příliš často je tomu tak, že ti, kdo obviňují druhé, sami podkopávají tyto hodnoty, a tím samotnou myšlenku, co to znamená být občanem Evropské unie.

Nejtemnější kapitoly Evropy byly napsány právě tímto jazykem. Dnes jsou hlavním terčem přistěhovalci muslimské víry. Evropa si nemůže dovolit stereotypy, které uzavírají mysl a plodí nenávist. Svět si nemůže dovolit, aby to Evropa dělala.

Secretary General of the United Nations. – (FR) Moderní Evropa je založená na lidských právech a na základních hodnotách lidskosti. Naší ambicí je proto sjednocený kontinent, který nebude rozdělen etnickými nebo náboženskými rozdíly. Unie, ve které všechny děti, bez ohledu na původ rodičů, mají stejnou šanci na úspěch.

Mám důvěru v evropský model, v Evropu, která představuje nejenom zeměpisný celek, ale také ideál. Procházíme obtížným údobím. Právě proto, že je obtížné, musíme i nadále projevovat solidaritu.

Musíme si poradit s globálními výzvami. Dnes jsem poukázal na tři z nich: boj s chudobou, změny klimatu a utváření světa bez jaderných zbraní.

Vyzývám vás, poslance Evropského parlamentu, abyste prokázali své vedoucí postavení a projevili solidaritu uvnitř i vně Evropy. Albert Schweitzer, slavný rodák z Alsaska, řekl, že prvním krokem při vymezování etických pravidel je pocit solidarity s jinými lidskými bytostmi.

Nepochybuji o tom, že Evropa, symbol solidarity, se s touto výzvou se ctí vypořádá.

(Parlament řečníka odměnil nadšeným potleskem).

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Vážený pane generální tajemníku, děkuji vám za vaše velice povzbudivá slova, jako například ta, že Evropská unie má vedoucí postavení, ctí principy solidarity a je také lokomotivou našeho globálního vlaku. Jsem si naprosto jistý, že vlak udržíme na trati. Pro oba naše subjekty – Organizaci spojených národů i pro Evropskou unii – jsou klíčovými atributy spojení a jednota. Říkáme, že jsme jednotní v rozmanitosti, tak tedy pojďme spolupracovat. Pojďme spolupracovat za lepší svět, pro všechny národy, Spojené národy. Ještě jednou vám moc děkuji.

(Potlesk)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: ROBERTA ANGELILLI
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR).(PL) Dámy a pánové, před několika hodinami byl proveden brutální teroristický útok na jednu z kanceláří mé strany v Polsku. V důsledku tohoto útoku zemřeli dva lidé, včetně jednoho zaměstnance našeho parlamentu, který pracoval pro jednoho z našich kolegů poslanců. Doufám, že tento brutální akt politické agrese, který nemá v dějinách mé země obdoby a v jehož důsledku zemřeli dva lidé, Parlament odsoudí a že budou naprosto jednoznačně odsouzeny metody násilí a zabíjení politických oponentů.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji vám, pane Kamiński. Jak jste viděl, tato sněmovna vyjádřila svou solidaritu s oběťmi tohoto zcela nepřijatelného činu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí