Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2164(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0271/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/10/2010 - 8.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0361

Разисквания
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

9. Обяснениe на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-жо председател, аз също бих искала да благодаря на докладчика и Съвета за работата, която са извършили, за да постигнат споразумение. Считам, че това е важна стъпка напред във връзка с напредъка и признаването, която Договорът от Лисабон предоставя на Парламента, и по-специално на комисията по рибно стопанство, и считам, че ще бъде решителна стъпка напред, за да се гарантира, че бъдещи споразумения относно въпроси на рибарството се провеждат чрез използване на обикновената законодателна процедура.

Именно това бих искала да подчертая в това споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Контролът на кораби, които участват в незаконни, недекларирани и нерегулирани риболовни дейности, е от основно значение и следва да бъде провеждан ефективно, ефикасно и възможно най-често, като се обръща специално внимание на зони, в които рискът от незаконен риболов е най-голям. Ето защо ние много се нуждаем от новите мерки за контрол, въведени от регламента, който беше приет. Схемите за контрол, използвани от регионални рибарски организации, следва да бъдат транспонирани в правото на Съюза по такъв начин, че да се избегнат закъсненията и пропуските в законодателството, които възникват в резултат на сложни процедури. Също така споделям становището на автора, че да се оправдават закъсненията с липсата на човешки ресурси не е приемливо.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на доклада, тъй като съм съгласен с докладчика, че схемата за контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, трябва да бъде транспонирана бързо в правото на ЕС. Имам предвид, по-специално, новите разпоредби, с които конкретно се въвежда нова система за държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, законността на която не е била проверена от въпросната държава.

Въпреки това съм напълно уверен, че когато тези промени се транспонират, някои компромисни решения ще трябва да бъдат оценени и ще бъде от основно значение да се извършат всички произтичащи от това корекции, при условие че те се считат за осъществими по отношение на самата конвенция.

 
  
  

Препоръка: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-жо председател, това споразумение ще означава и борба за защита на рибарите, борба срещу незаконния риболов, мерки за контрол, които трябва да уреждат политиката в областта на рибарството, и още една стъпка напред към устойчив риболов.

Споразумението също така ще означава и по-високи равнища на контрол и защита на рибарите и на сектора в Европа. Ето защо съм изключително удовлетворена,че постигнахме това споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Основната цел на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан е оптималното използване на риболовните ресурси в териториите обхванати от споразумението. Следва да се запомни, че конвенцията има за цел да осигури широко международно сътрудничество и използването на научни изследвания, за да се гарантира, че използването на морските риболовни ресурси е възможно най-ефективно.

Основните промени в конвенцията засягат рационализирането на структурата на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан, реформа във формулата за определяне на вноските за бюджета, нови определения на задълженията на различните страни и реформа в процедурата за решаване на спорове. Съгласен съм с докладчика и считам, че тези промени ще имат положителен ефект върху интересите на Европейския съюз, който, благодарение на обсъжданата конвенция, има разрешение за риболов в тези територии.

 
  
  

Доклад: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на инициативата, защото когато говорим за несигурен труд, ние отново говорим за неравенството и дискриминацията, от които страдат жените в Европа.

Икономическата криза засили неравенството, защото се отрази на по-нископлатените работни места, основно заемани от жени, които включват платен домашен труд и полагане на грижи, и съгласно проучванията съставляват 31,5% от работните места в предприятията, включително местата на непълно работно време. Разликата в заплащането има същото отражение в Европа, а несигурността се отразява и на работните места, заемани от жени с по-високо образование.

Липсата на обща отговорност между мъжете и жените в дома е една от причините за липсата на сигурност и дискриминацията. Трябва да работим, за да бъдат осигурени висококачествени услуги по грижи за децата и по-възрастните и за да могат жените да имат достъп до пазара на труда при по-добри условия. Би следвало да добавя, че жените имигранти вършат работата на европейските жени, за да можем да имаме достъп до пазара на труда.

С една дума, трябва да продължим да работим за истинско равенство.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Пазарът на труда претърпя изместване от стандартни към „излизащи от стандартите“ форми на заетост и поради това е необходимо да не се допусне работодателите да отдават приоритет на най-евтините и най-изгодни за тях форми на заетост, което води до несигурни работни места.

Служителите, които са в уязвимо положение, при което не се изпълняват дори минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд и няма защита от дискриминация, няма социална защита и колективно представителство, трябва да бъдат защитени от недостойните условия на труд и експлоатацията. Затова подкрепям защитата на работниците чрез въвеждане на минимални социални стандарти за служителите, осигуряване на еднакъв достъп до здравни грижи и пенсии по възраст и гаранции за еднакво заплащане и разумно работно време. По мое мнение държавите-членки следва да не допуснат обикновените работни места да станат несигурни, като въведат строга регламентация по заетостта.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-жо председател, сегашната икономическа и финансова криза усложни проблема на жените, работещи при несигурни условия на труд. Тъй като често трябва да балансират работа и семейни ангажименти, те се оказват в по-слаба позиция при преговори, поради което често имат по-лоши условия на труд.

Гласувах за доклада, защото съм съгласен с необходимостта от борба с проблема, като призовавам държавите-членки и социалните партньори да уеднаквят до голяма степен своите законодателни и договорни правила относно стандартния труд и нетипичния труд, без да подценяват реалния риск от възможно увеличаване на недекларирания труд. Поради това призоваваме Комисията и всички държави-членки да разработят конкретни нови стратегии относно несигурния труд, които вземат под внимание балансираното представителство на двата пола.

Докладът също настоятелно приканва Комисията да внесе предложение, свързано с прилагането на принципа на равно заплащане за мъжете и жените. Трябва да припомним на държавите-членки да транспонират незабавно Директива 2006/54/ЕО. Затова призоваваме държавите-членки да обезпечат мрежи за полагане на грижи за деца и други грижи, да предоставят възможност за работа при пълно работно време за жените, които избират този вариант, като по този начин повишат участието на пазара на труда и икономическата независимост на жените.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Гласувах против приемането на доклада относно жените, работещи при несигурни условия на труд, защото мисля, че работата при непълно работно време, временната работа и подобните форми на договаряне са предимство за жените на пазара на труда, особено за тези от тях, които се грижат за деца и които желаят и да работят. Тези гъвкави форми на работа са много полезни според мен и ние следва да ги подкрепяме повече, така че, напротив, работодателите да имат интерес да ги прилагат и така на жените да се дадат повече възможности за вземане на решение.

В същото време не мога да се съглася с определянето на квоти във връзка с грижите за деца: например като казваме, че към 2013 г. 33% от децата на възраст до три години ще бъдат настанени в заведения за колективни грижи. Трябва да насърчаваме принципа на свобода за семействата и да оставим на тях решението как ще се грижат за децата.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Бих искала специално да се възползвам от тази възможност, защото председателят не пожела да даде думата на всички, които искаха да се включат в разискването вчера, и именно по тази тема, която е от огромна важност, тъй като докладът на г-жа Thomsen привлича вниманието към все по-несигурните условия, с които се сблъскват жените на пазара на труда, и влошаващото се социално положение.

Несигурността на пазара на труда се отразява на жените изобщо. Така наречените „излизащи от стандартите“ работни места, били те в сектора на услугите или в селското стопанство, са първите засегнати, особено по време на световна криза. Тъй като в тези сектори работят предимно жени, уволненията засягат основно тях. Това отново е област, в която трябва да отхвърлим очевидната логика на пазара и в името на справедливостта и за подпомагане на покупателната способност на населението и подкрепа на търсенето да се намесим позитивно, като например да се сложи край на практиката на сключване на договори с неустановено работно време.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-жо председател, огромното мнозинство, което гласува за доклада, е важен предупредителен сигнал от Парламента във връзка с проблема на жените, работещи при несигурни условия на труд. В Европа все още жените са тези, които носят по-голямата част от бремето на несигурната работа, и положението се влошава поради международната криза, която засяга страните ни. Европейският съюз винаги е демонстрирал ангажимента си към политиката за равенство чрез конкретното законодателство, транспонирано от държавите-членки, и той трябва да продължи да прави всичко във възможностите си за постигане на истинско равенство при достъпа до работа.

Докладът по собствена инициатива изпраща ясен сигнал до Комисията и държавите-членки, че те трябва да премахнат несигурния труд и да подобрят социалната защита на жените, работещи при несигурни условия на труд. Поздравявам докладчика, г-жа Thomsen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Подкрепих доклада, макар и с определени резерви. Докладът също хвърля важна светлина върху моя доклад от предишната сесия, който говори за бедността при жените в Европейския съюз. Той е пример за факта, че ние гледаме сериозно на наличието на заплахи за заетостта.

Много жени и семейства питат дали европейските политици имат практическо решение и конкретни политики за социалните проблеми. Политиците не следва да се месят в икономиката. Икономическата свобода е една от характеристиките на общия пазар. Ако мотивът за печалба подтиква някои предприятия да искат от служителите да работят в опасни или несигурни условия, законодателят трябва да постави бариери пред това. Трябва най-накрая да признаем, че работата на жените у дома също не е надеждно защитена. Застрахователните дружества вече са определили количествените измерения на това и сега е ред на политиците. Бих искала да призова Комисията да представи предложения за признаване работата на жените у дома като непарична инвестиция в процъфтяването на страната.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Г-жо председател, това е един важен и значим доклад за защитата на жените. Европейските институции обаче страдат от големия недостатък да не вършат това, което проповядват. Миналия петък и събота се проведе среща, на която присъстваха председателят на Комисията, г-н Барозу, председателят на Парламента и председателят Ван Ромпьой, с високопоставени представители от най-важните европейски масонски ложи и нямаше нито дума за факта, че повечето от тези ложи не допускат жени да членуват в тях. Говорейки сериозно, срещата се проведе в Европейския парламент, при закрити врати и дори собственият персонал на Парламента не беше допуснат вътре. Всичко това контрастира с принципите на прозрачност, от които трябва да се ръководят всички дейности на европейските институции.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Приветствам това предложение, защото целта му е да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт, като това осигурява обща рамка, което ще е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността. Когато става въпрос за острови, това ще означава повече подкрепа за съчетаване на морски и въздушен транспорт, тъй като това са единствените налични видове транспорт. Това статистическо проучване също така ще даде възможност за по-добро разбиране на разходите, свързани с най-отдалечените региони, както по отношение на товари, така и на пътници, което може да повлияе на решения по други политики, като например трансевропейските мрежи, и по-специално „Морски магистрали“, които следва да включват морски транспорт между островите, както и между островите и европейския континент. Бих искал да потвърдя подкрепата си за становището на докладчика относно възможността за адаптиране на настоящите разпоредби към новите правила относно делегираните актове, въведени с Договора от Лисабон, с цел засилване на правомощията на Европейския парламент в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепям доклада на г-н Simpson, защото считам, че статистическите данни по отношение на превоза на товари и пътници по море са изключително полезни. На практика събирането на данни по тип товар вече е задължително при изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища.

Както ясно се посочва в доклада, „наличието на всеобхватни и хомогенни статистически данни по тип товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка, което ще е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността, т.е. възможността за оптимално съчетаване на различни видове транспорт в рамките на една и съща транспортна верига и модернизация на логистиката на товарния транспорт.“

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с това предложение за регламент, което цели изменението на действащата директива с цел да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират колективно на доброволен принцип от 18 държави-членки. Също така събирането на данни по тип товар е задължително при изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища. Събирането на данни ще осигури възможността за сравнения на превоза за всеки отделен вид транспорт и ще създаде възможност за съчетаване на различни видове транспорт в рамките на една и съща транспортна верига и за модернизация на логистиката на товарния транспорт. Счита се, че събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки биха могли да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни (например митнически документи).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Директива 2009/42/ЕО, която е в сила понастоящем, предвижда доброволното събиране на статистически данни за морския транспорт. Изменението на тази директива ще направи задължително събирането на данни по тип товар. Изразявам удовлетворението си от това изменение, което няма да създаде никаква допълнителна тежест, предвид факта, че държавите-членки следва да могат да съберат данните, като използват вече съществуващи източници.

Логично е тези правила да са задължителни за морския транспорт, както е в случая на автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища. Също така приветствам предложените от докладчика изменения, свързани с прилагането на регламента съгласно процедурата на делегираните актове. Парламентът следва да използва този нов прерогатив, предвиден в Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепих този доклад, защото съм съгласна, че наличието на пълни, стандартизирани статистически данни по тип товари е от основно значение за всички видове транспорт. Тази информация осигурява обща рамка, която е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността, а именно възможността за оптимално съчетаване на различни видове транспорт в рамките на една и съща транспортна верига, както и модернизация на логистиката на товарния транспорт. Искам да призова всички статистически данни на Европейския съюз относно всички видове транспорт да бъдат събирани в съответствие с общите концепции и стандарти с цел постигане на най-цялостната възможна съпоставимост между различните видове транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Документът разглежда събирането и записването на данни, когато се извършва транспортиране, приложимо в държавите-членки, които имат морски бряг. Предложението ще промени начина, по който се събират данни, като го организира по тип товари, както това вече се прави по отношение на други видове транспорт. Считам, че това е положителна стъпка и категорично подкрепих докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. – (IT) Макар преди известно време единният пазар да беше обявен за завършен, съществуващите различия между различните точки за достъп на стоки и хора разкриват националното естество на неговите граници. Държавите-членки може и да са взели решение да отстъпят тази област на европейските институции, но не могат да продължат да съществуват различия, които наказват едни области, а дават предимство на други. Тази допълнителна разпоредба, която цели да хармонизира третирането на хора и товари, е поредната стъпка в посока към цялостното интегриране на европейския единен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Държавите-членки на Европейския съюз трябва да подпомогнат създаването на европейска база данни с информация за месечния превоз на товари и пътници по море и за корабите, които ги превозват. Това ще даде възможност на специализираната служба на Европейския съюз, Евростат, да събере статистически данни за всеки вид транспорт в съответствие със стандартите на Европейския съюз. В резултат на това събирането на такива данни ще спомогне за създаването на интегрирана европейска система, която съдържа статистически данни за тази област с оглед на постигане на максимална степен на съпоставимост между видовете транспорт, използвани в европейските страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Това предложение има за цел да направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт и да стандартизира вида на информацията, събирана и обработвана в 27-те държави-членки. Както посочва докладчикът, наличието на всеобхватни и единни статистически данни по тип товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка, което ще е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността; с други думи, възможността за оптимално съчетаване на различни видове транспорт в една и съща транспортна верига, както и модернизация на логистиката на товарния транспорт.

Предвид това колко е важно да има безопасен и ефективен превоз на товари в международната търговия подкрепям предложението на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) С това предложение за регламент на Парламента и на Съвета се цели изменението на Директива 2009/42/ЕО, за да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират колективно на доброволен принцип от 18 държави-членки. Пет държави-членки нямат морски бряг и не предоставят данни съгласно директивата. В повечето случаи събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни, като например митнически документи. Подкрепих този доклад, защото съм съгласен, че съществува необходимост от всеобхватни и стандартизирани статистически данни по тип товар за всички видове транспорт, за да се осигури обща рамка за съпоставимост в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Предложението за регламент цели да направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт, тъй като докладчикът счита, че в повечето случаи събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници, например митнически документи. Освен това събирането на данни по тип товар вече е задължително при изготвянето на статистически данни за Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища.

Споделяме становището, че наличието на статистически данни за всички видове транспорт, товари и пътници, ще осигури рамка от информация, което ще е от полза за определяне на политика на оперативна съвместимост и интермодалност; с други думи, възможността за оптимално съчетаване на различни видове транспорт в една и съща транспортна верига, което ще допринесе за модернизация и рационализация на логистиката на товарния транспорт и насърчаване на тяхната устойчивост. Разбира се, това зависи от съпоставимостта на наличните статистически данни, което налага хармонизиране на стандарти и идеи.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Ясната цел на това предложение е да направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Такова задължение вече е въведено за статистическите данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища и ще спомогне за подобряване на хармонизацията в тази област. Събирането на данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) С този текст се цели изменението на Директива 2009/42/ЕО, за да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират колективно на доброволен принцип от 18 държави-членки. Пет държави-членки нямат морски бряг и не предоставят данни съгласно директивата. В повечето случаи събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни (например митнически документи). Събирането на данни по тип товар вече е задължително при изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища. Статистическите данни за Европейския съюз за всички видове транспорт трябва да бъдат събирани в съответствие с общи принципи и правила, за да се гарантира най-висока степен на съпоставимост между видовете транспорт и поради тази причина подкрепих този текст. Наличието на всеобхватни и хомогенни статистически данни по тип товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка за подкрепа и контрол на политиката за насърчаване на интермодалността.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Подкрепих изцяло доклада на г-н Simpson. Съгласен съм, че данните относно разбивката по типа товар е необходима за целите на статистиката за морския транспорт. Тези статистически данни ще предоставят на вносителите и износителите възможността да намерят най-добрата схема за превоз на товари. Това означава, че цените на стоките за европейците ще се понижат и че износителите ще могат да определят по-ефективно цени за стоки, доставяни от трети държави. Този вид статистически данни ще спомогне за избягването на непредвидени разходи и ще насърчи движението както на товари от Европейския съюз, така и на вносни товари. Считам, че този вид статистически данни следва да се въведе и за въздушния товарен транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) С оглед на осигуряване на възможности за реакция, статистическите данни са важни, защото предоставят факти, въз основа на които се вземат решения. Въпреки това – в случая на събирането на статистически данни – винаги е важно да се поддържа баланс между необходимото събиране на фактологична информация и административните разходи. Към момента данните относно превоза на товари и пътници се събират от 18 държави-членки на доброволен принцип. Това е логично, при условие че необходимите данни не създават на практика допълнителна тежест, с други думи, ако в действителност държавите-членки могат да събират тези данни, като използват вече съществуващи източници на данни. Събирането на всеобхватни статистически данни за превоза на товари и пътници за всички товари и за всички видове транспорт с цел сравнение ми се струва излишно, що се отнася до свързаните с това административни разходи. Поради тази причина гласувах по съответния начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (PL) Докладът предлага набор от изменения, които целят да адаптират разпоредбите относно процедурата по регулиране с контрол към новите разпоредби относно делегираните актове, въведени от Договора от Лисабон. Основната цел на докладчика е да бъдат направени изменения на директивата на Европейския съюз относно събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Към момента 18 държави-членки събират такива данни на доброволен принцип. Пет държави-членки нямат морски бряг и поради тази причина не предоставят такива данни съгласно директивата.

Струва си да се отбележи, че събирането на необходимите данни не създава никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни (например митнически документи). Събирането на данни по тип товар е задължително при изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища. Предвид необходимостта от създаване на ефективни, координирани и екологосъобразни комуникационни и транспортни мрежи (по море, по суша и по вътрешни водни пътища), действително се налага предприемането на действия по отношение на събирането и анализа на данни за всички видове транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада Simpson, защото чрез измененията на Директива 2009/42/ЕО той добавя последните щрихи към съответното законодателство относно събирането на данни за товари и пътници от и на територията на Европа. Преди това събирането на данни беше задължително само за автомобилния, железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища, но чрез изменението на директивата то става задължително и за морския транспорт, като осигурява набор от данни относно товарите, влизащи през и напускащи нашите граници. Такива данни са от съществена важност не само за целите на статистиката. Прилагането на изменението на директивата ще осигури и данни относно морския транспорт – считано от следващата година – и така ще даде възможност за по-голяма прозрачност, що се отнася до превозваните товари, и ще направи транспортирането на определени товари по-ефективно, тъй като съпоставимостта ще създаде възможност за намиране на най-ефективния вид транспорт за всеки вид товари.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Целта на това предложение е да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Към момента такова събиране на данни се извършва изцяло на доброволен принцип от 18 държави-членки за морските превози, като събирането на данни по тип товар вече е въведено като задължително при изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища.

Наличието на всеобхватни и единни статистически данни по тип товар за всички видове транспорт, включително морския, ще осигури обща рамка, което ще е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността; с други думи, възможността за оптимално съчетание на различни видове транспорт в рамките на една и съща транспортна верига, както и модернизация на логистиката на товарния транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С настоящото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета се цели изменението на Директива 2009/42/ЕО с цел да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират на доброволен принцип от 18 държави-членки. Пет държави-членки нямат морски бряг и не предоставят данни съгласно директивата. В повечето случаи събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни (например митнически документи). Групата на Зелените/Европейски свободен алианс гласува в подкрепа на това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Считам, че задължителното събиране на данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт е от жизненоважно значение, за да се насърчи интермодалността и възможността за съчетаване на различни видове транспорт. Тъй като събирането на данни вече е задължително за статистиката на други видове транспорт – автомобилен, железопътен транспорт и превоз по вътрешни водни пътища – считам, че една обща рамка, която включва събирането на статистически данни за морския транспорт, е правилна стъпка и може също така да спомогне за гарантирането на максимална съпоставимост между различните видове транспорт.

Съгласно предложението на Комисията преразглеждането на Директива 2009/42/ЕО следва да е в тази насока и да бъде прилагано спрямо данни от 2011 г. съгласно доброволния принцип, който вече се прилага от 18 държави-членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма.(LT) Госпожи и господа, въпросът за систематичното събиране на статистически данни е от особена важност за нас. В Литва превозът на стоки по море има съвсем малък дял от всички превозвани товари и следователно в тази област може да бъде постигнато много повече. Освен това нашият сектор на крайбрежен туризъм също има голям потенциал за развитие. Чрез модернизиране на логистиката на товарния транспорт и насърчаването на интермодалност, т.е. съчетаване на различни видове транспорт в една и съща транспортна верига, имаме възможността да увеличим просперитета на Балтийския регион. Това е от особена важност, за да се запази бъдещата конкурентоспособност на европейските пристанища, като например латвийското пристанище Klaipėda. По-тясното сътрудничество между балтийските страни ще спомогне за тяхното сближаване и ще направи регионалния ни пазар по-хармонизиран и достъпен за целия Европейски съюз. Понастоящем балтийските страни, до голяма степен, са изолирани от европейската транспортна мрежа. Очакванията са, че трафикът между балтийските страни ще се удвои до 2020 г. и поради тази причина трябва да предприемем мерки по отношение на липсата на подходяща инфраструктура и достъпност. И по-важното, трябва да гарантираме, че събирането на данни няма да създаде допълнителна тежест за държавите-членки. Нямаме какво да губим.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Дания е поискала помощ във връзка с 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в регион Nordjylland по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения. Съгласна съм също така, че предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да включва ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за допустимост и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е важен структурен фонд в ЕС, който ни дава възможност да помагаме на работници, които са били съкратени в резултат от промяната на глобалните тенденции. Такъв е случаят в редица държави-членки на ЕС, като Испания, където съществуването на фонда се оказа особено полезно. Предвид гореизложеното съм съгласен с решенията, предложени от докладчика, и реших да гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) В светлината на структурните промени в международната търговия е важно европейската икономика да може ефективно да прилага инструментите, с които да подкрепи засегнатите от това работници, както и да им даде възможност за осигуряване на помощ с оглед на бързото им повторно интегриране на пазара на труда. Предвид факта, че Дания е поискала помощ във връзка с 951 случая на съкращения в 45 предприятия в региона Nordjylland, бих искал да припомня причините, които посочих в обяснението на моя вот за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в испанския регион Каталония, за да обясня вота си в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (EN) Това е резолюция относно предложеното от Европейския парламент и Съвета решение за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по отношение на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Парламента, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

Производството на машини и оборудване за сектора на корабостроенето в датския регион Nordjylland беше изненадано от промените в пазарите и от глобалния кредитен срив и пострада от сериозния спад в поръчките, който доведе до съкращения в над 40 предприятия.

В региони като Nordjylland, които в голяма степен зависят от един сектор, възстановяването на пазара и повторното интегриране на работниците в други сфери на дейност се осъществява по-бавно и по-трудно. Считам, че в случая мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е оправдано.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид социалното влияние на глобалната икономическа криза, която засегна в особено голяма степен заетостта, правилното използване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е от основно значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и домакинства, като допринася за повторната им социална интеграция и за професионалното им развитие, като в същото време осигурява нови ресурси за посрещане на нуждите на предприятията и за стимулиране на икономиката. Планът за действие на Дания за подпомагане на 951 съкратени от 45 предприятия за производство на машини и оборудване в малкия регион Nordjylland попада в същата рамка. В този случай 40 % от съкратените работници са специалисти в ръчната изработка, металургията и машиностроенето, а 33 % от работниците се определят като извършващи неквалифициран ръчен труд. Тази ситуация ясно показва необходимостта от ефективна техническа и професионална оценка на хората, засегнати от глобалната криза. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят усилията си при прилагане на мерките за ускоряване и подобряване на степента на усвояване на ресурси, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който в момента има много ниски равнища на мобилизиране. Тази година са поискани едва 11 % от наличните 500 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) От Парламента отново беше поискано да валидира изплащането на помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за работници, съкратени в резултат от кризата и премествания. Отново тази помощ ще бъде разделена между бюджетните редове, първоначално разпределени за други европейски програми, тъй като фондът за приспособяване към глобализацията не разполага с никакви собствени средства в сегашната финансова рамка.

За да се сложи край на това положение, при изготвянето на бюджета за 2011 г. работих по създаването на бюджетен ред за бюджетни кредити за плащания, специфични за фонда за приспособяване към глобализацията. Така сумата от 50 млн. евро беше приета от Парламента при гласуването на неговото четене на бюджета на 20 октомври 2010 г.

Тази сума, която е символична в сравнение с годишните изисквания, предстои да бъде потвърдена, тъй като Европейския съвет първоначално отхвърли предложението да предостави собствено финансиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Следователно ще продължа да следя развитието по въпроса с надеждата, че ще постигнем бюджетно и законодателно консолидиране на този механизъм.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма.(DE) Трябва най-искрено да поздравя г-жа Matera за общо четирите доклада за мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията. Разширяването на неговия обхват, за да се включат работниците, беше важна стъпка за осигуряване на директна подкрепа за европейските граждани. Инструментът „Фонд за приспособяване към глобализацията“ има за цел да помогне на онези, които бяха изненадани от последиците от глобализацията. За да се осигури и ефективното използване на средствата, те трябва да достигнат до желаното предназначение бързо и целенасочено. Това е единственият начин, по който може да се гарантира, че помагаме на европейските граждани и повишаваме доверието в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Дания, защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени работници или поради промяна на местонахождението на техните предприятия, или – след изменението от 2009 г. поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване е посветено на искането за предоставяне на помощ за 1122 работници в 45 предприятия за производство на машини в региона Nordjylland, възлизаща на сумата от 7 521 359 евро, финансирана от ЕФПК.

В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен източник за справяне с безработицата, произтичаща от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад относно използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), и по-конкретно за 951 съкращения, извършени в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в регион Nordjylland по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ на работници, пострадали от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия и помага за повторното им интегриране на пазара на труда. Дания подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния сектор, което е в съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ подпомага повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда, въпреки факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Много е важно да не приемаме подход на ненамеса (laissez faire) по отношение на процеса на безработица. В тази област за хората е важно да чувстват, че имат подкрепата както на националните правителства, така и на ЕС като цяло. Въпреки че гласувах в подкрепа на доклада, все още не съм наясно как ще се разпредели помощта. Защо Нидерландия ще получи близо 3000 евро за всеки съкратен, а Испания 1000 евро и Дания 7000 евро? Да не би разходите за преквалификация и обучение в Дания да са седем пъти по-високи от тези в Испания? Независимо от този изключително смущаващ въпрос, трябва да се съглася с докладчика, г-жа Matera, че предоставянето на тази финансова помощ е необходима и своевременна мярка. Жалко е, че правителството на Латвия този път не участва и не подаде заявление. В момента броят на безработните в Латвия възлиза на 180 000 души.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (EN) Предвид факта, че Дания е поискала помощ за 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в регион Nordjylland по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3) функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините, довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Дания е поискала помощ за 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в региона Nordjylland по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения. Съгласен съм също така, че предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да включва ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за допустимост и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С този вот ЕП отчита факта, че Дания е поискала помощ във връзка с 951 съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“) в региона Nordjylland по NUTS II. Заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ. В своята резолюция ЕП приканва заинтересованите институции да положат необходимите усилия, за да ускорят мобилизирането на средства от ЕФПГ, припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза, и подчертава ролята, която ЕФПГ може да играе при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Комитетът на корабостроителните асоциации в ЕС (CESA) счита, че световното търсене в корабостроителната промишленост ще намалее до 2014 г. в резултат от глобалната финансова криза, като в бъдеще тази промишленост ще се прехвърли в места с по-ниски разходи, най-вече в азиатски региони. Като се има предвид липсата на европейска политика за подпомагане на корабостроителния сектор, не се очаква равнищата на производство да се върнат на нивата, наблюдавани преди началото на настоящата криза. В града, в който живея, Galaţi, предприятието за корабостроителни и кораборемонтни работи Damen също се бори с последиците от икономическата и финансова криза, като само през 2009 г. е съкратило 600 работници. През 2010 г. се очаква да бъдат съкратени още 500 работници. Гласувах за резолюцията на Европейския парламент за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), поискано от Дания за използване на 7 521 359 евро за съфинансиране на програмата за подпомагане на 951 съкратени в региона Nordjylland в периода 15 февруари 2009 г. – 14 ноември 2009 г. Съкращенията са направени в 45 дружества, занимаващи се с производството на машини и оборудване за корабостроителния сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма.(DE) Това е въпрос за осигуряване на подкрепа за предприятия в сектора за производство на машини и оборудване в регион от средно равнище – Nordjylland. В този регион, разположен в североизточния край на North Jutland, в периода 15 февруари – 14 ноември 2009 г. бяха съкратени 951 души от 45 предприятия. За да подкрепим повторното интегриране на тези работници на пазара на труда, от Фонда се мобилизират 7 521 359 евро.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) През март тази година при гласуването по доклада на г-н Böge имах възможност да обясня, че използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията като полезен инструмент за справяне с последиците от икономическата и финансова криза е много ценна инициатива, осигуряваща практично решение с оглед на финансовата криза. Оттогава бяха приети още няколко искания, включително и това, което обсъждаме в момента. Според мен това е най-добрият показател колко полезна е тази инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Нидерландия е поискала помощ за 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors Netherlands, което осъществява дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и със съответните изменения, внесени от Парламента. Съгласна съм също така с предложението на Комисията за източник на финансиране за алтернативни плащания за неусвоени средства по ЕСФ, във връзка с мобилизирането на средства от ЕФПГ, след като Европейският парламент често повтаряше, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни функции за трансферите.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е важен структурен фонд в ЕС, който ни дава възможност да помагаме на работници, които са били съкратени в резултат от промяната на глобалните тенденции. Наложи се да осигурим достъп до този фонд за работниците в Нидерландия, които са засегнати от съкращенията в сектора на електрониката. Предвид всичко това съм съгласен с решенията, предложени от докладчика, и реших да гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Помощта за съкратените вследствие на преструктуриране или преместване на производството работници трябва да бъде динамична и гъвкава, за да се усвои бързо и ефективно. Предвид факта, че Нидерландия е поискала помощ за 512 случая на съкращения в дружеството NXP Semiconductors Netherlands, което осъществява дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II, и в светлината на изложените от мен основателни причини в обяснението на вота за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията за испанския регион Каталония, гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Отново сме изправени пред проблема за закриване на основното производство в един град, в случая в Nijmegen, с утежняващото ситуацията обстоятелство, че не се предвижда създаването на друго производство с подобен потенциал за заетост.

Търсенето на резолюции, приети от Парламента, дава възможност да се разбере по-ясно обхватът и степента на проблема в няколко европейски държави. Тези държави все още не са показали, че са способни да се справят с липсата на координация и на интерес към инвестициите и иновациите.

Тъй като не се прави нищо по въпроса, се безпокоя, че исканията за мобилизиране на фонда ще се умножат и самият той ще се окаже недостатъчен за подпомагането на работниците, които са станали жертва на внезапните и неочаквани промени в техните предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид ефектите от сегашната глобална икономическа и финансова криза върху производствената дейност и специфичната работа, извършвана в сектора на електрониката, трябва да се изготви спешна програма за подпомагане на 512 работници, съкратени от дружеството NXL Semiconductors Netherlands, в датските региони Гелдерланд и Айндховен. Заслужава си да се отбележи регионалното и социалното влияние, което произтича от спада на дейността на структурната единица в Nijmegen, в провинция Гелдерланд, в която то беше най-големият местен работодател с най-голям брой работници без квалификация, които са работили в дружеството десетилетия наред. Тази ситуация подчертава необходимостта от план за подпомагане на възстановяването и преквалификацията на тези бивши служители, за да се насърчи повторното им интегриране на пазара на труда. Бих искал да повторя предупреждението за необходимостта от гарантиране на механизми за улесняване и ускоряване на мобилизирането на ресурсите на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията (ЕФПГ) от европейските държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Нидерландия, защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени работници или по причини, свързани с промяна на местонахождението на техните предприятия, или – след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване е посветено на искането за предоставяне на помощ за 1590 работници от NXL Semiconductors Netherlands, предприятие за електроника в регионите Гелдерланд и Айндховен, на стойност 1 809 434 евро, финансирана от ЕФПГ.

В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен източник за справяне с безработицата, произтичаща от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад относно използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и по-конкретно за 512 съкращения, извършени в предприятието NXL Semiconductors Netherlands, извършващо дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ на работниците, пострадали от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия и помага за повторното им интегриране на пазара на труда. Нидерландия подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния сектор, което е в съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ подпомага повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, въпреки факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Предвид факта, че Нидерландия е поискала помощ за 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors Netherlands, която осъществява дейност в сектора на електрониката по NUTS II в регионите Гелдерланд и Айндховен, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и със съответните изменения, внесени от Парламента.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3) функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините, довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Нидерландия е поискала помощ за 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors Netherlands, която осъществява дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен с предложението на Комисията и със съответните изменения, внесени от Парламента. Съгласен съм също така, че предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да включва ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за допустимост и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на Парламента

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ; като има предвид, че Нидерландия е поискала помощ във връзка със случаи, засягащи 512 съкращения в NXL Semiconductors Netherlands, предприятие, извършващо дейност в сектора на електрониката в регионите по NUTS II Гелдерланд (Gelderland) и Айндховен (Eindhoven); като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени от Регламента за ЕФПГ, Европейският парламент отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която ЕФПГ може да играе при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в отговор на отправеното искане от NL/NXP Semiconductors в Нидерландия.

На 26 март 2010 г. Нидерландия поиска финансова помощ от ЕФПГ за 512 от общо 590 работници, съкратени от дружеството NXP Semiconductors, което осъществява дейността си в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II. Общият брой на съкратените работници включва 425 мъже и 87 жени, сред които седем работници със сериозни здравословни проблеми или с увреждания (1,3 %). Нидерландия подчертава огромното влияние на тези съкращения, тъй като NXP Semiconductors е най-големият промишлен работодател, осигуряващ работа на огромен брой нискоквалифицирани работници, които работят в дружеството от десетилетия. Липсата на възможности за работа в сродни предприятия в региона ще доведе до реални проблеми за работниците с опит на специалисти в производството на полупроводници.

Мобилизирането на ЕФПГ е особено важно за повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда. Аз обаче искам да насоча вниманието на Комисията и държавите-членки към необходимостта от разработване на промишлена политика на ЕС, която да бъде устойчива и да създава нови работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма.(DE) От 1 май 2009 г. обхватът на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията беше разширен. Той е предназначен също така за подпомагане на работници, съкратени като пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза. В регионите по NUTS II Гелдерланд и Айндховен в Нидерландия бяха съкратени 512 работници от дружеството NXP Semiconductors Netherlands. За подпомагането на тези работници се мобилизират 1 809 434 евро.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, който одобрява мобилизирането на 2,4 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за Португалия, чиято цел е да подпомогне съкратените работници от Qimonda. Той идва след подаденото от Португалия през декември 2009 г. заявление за мобилизиране на ЕФПГ. ЕФПГ е създаден, за да осигури допълнителна подкрепа за работниците, засегнати от последиците от важни структурни промени в международната търговия Пакетът за помощ от ЕФПГ има за цел да гарантира позициите на 839 работници, съкратени от Qimonda, Португалия, в периода от 8 юни до 8 октомври миналата година. Тази сума ще покрие следните мерки: признаване на умения, професионално обучение, обучение и помощ за създаване на работни места, помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули за наемане на работа и придобиване на опит на работното място. Следователно считам, че за нас е важно да направим всичко по силите си, за да ускорим мобилизирането на ЕФПГ, като не забравяме поетия от европейските институции ангажимент с цел да се гарантира бърз и опростен процес на одобряване на тези решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) на стойност 2 405 671 евро за Португалия за 839 случая на съкращения, извършени в Qimonda Portugal S.A. в периода 8 юни – 8 октомври миналата година. Тези средства са предназначени за подпомагане на работниците от Qimonda, които са били съкратени, чрез признаване на умения, професионално обучение, обучение и подкрепа за създаване на предприятия, осигуряване на помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули за наемане на работа и професионален опит, придобит на работното място. Това е вторият път, когато Португалия подава заявление за мобилизиране на ЕФПГ за региона Norte. През 2009 г. бяха мобилизирани 832 800 евро след направени съкращения в текстилния сектор. В заключение, съжалявам, че португалското правителство не се е научило как да използва потенциала на фонда. Докато работниците от нидерландското дружество NXP Semiconductors ще получат 3534 евро на човек, а бившите датски работници от Nordjylland – по 7908 евро на човек, бившите португалски работници от Qimonda ще получат едва по 2867 евро на човек от помощта, която се предоставя от фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Португалия е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения. Съгласна съм също така с това, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е важен структурен фонд в ЕС, който ни дава възможност да помагаме на работници, които са били съкратени в резултат от промяната на глобалните тенденции. За да бъде този фонд ефективен, е важно при необходимост достъпът до него да се осигури своевременно и ефективно. Поради тези причини трябва да подкрепя заключенията на докладчика и реших да гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Непосредствената последица от закриването на Qimonda във Vila do Conde беше, че броят на безработните в региона Norte в страната се увеличи с още 1000. В този момент равнището на безработица в региона беше най-високо за страната; в периода януари–октомври 2009 г. центровете за безработни в северния регион отчитаха среден месечен поток от 22 000 безработни. След направените от дружеството Qimonda Portugal S.A. съкращения на 17 декември 2009 г. беше отправено искане за подпомагане за 839 съкратени работници.

Въз основа на извършената оценка Комисията стигна до заключението, че всички необходими условия са изпълнени. Тя представи предложение за решение относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за подкрепа на повторното интегриране на тези работници – жертва на съкращенията, които са пряко следствие от световната финансова и икономическа криза.

Ето защо подкрепям това решение, което разрешава мобилизирането на 2 405 671 евро от общия бюджет на ЕС за 2010 г., за да се осигури финансова помощ в отговор на искането на Португалия. Бих искал също така да подчертая необходимостта да се гарантира, че предложението ще бъде прието бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) – инициатива на председателя на Комисията, г-н Барозу, от 2005 г., след съобщението на Комисията, озаглавено „Европейските ценности в глобализирания свят“, сега има нов формат, който го прави по-прозрачен, с по-широки цели, включващи последиците от сегашната криза, и очертава пътя към съкращаване на времето за достъп до финансиране, което, надявам се, ще се случи сега.

Въпреки че гласувах в подкрепа на предложението, намирам за жалко, че португалското правителство не знае как да се възползва от това финансиране от фонда, както направиха други държави и което ясно личи от средствата за финансиране (на човек), които поискаха от фонда, при анализиране на различните заявления.

Днес например се проведе гласуване по други искания за предоставяне на помощ от ЕФПГ, които показаха, че докато бившите работници от нидерландското дружество NXP Semiconductors ще получат по 3534 евро на човек, бившите датски служители от Nordjylland ще получат по 7908 евро. Бившите португалски работници от Qimonda, които отговарят на изискванията за помощ от фонда, ще получат едва по 2867 евро на човек. Тези средства са предназначени за подпомагане на съкратените работниците от Qimonda чрез признаване на умения, професионално обучение, обучение и подкрепа за създаване на предприятия, осигуряване на помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули за наемане на работа и професионален опит, придобит на работното място.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, който одобрява мобилизирането на 2,4 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за Португалия, чиято цел е да подпомогне съкратените работници от Qimonda. Сумата от 2,4 млн.евро, която ще бъде мобилизирана, със сигурност няма да е достатъчна за справяне с отрицателните ефекти от съкращенията, но ще помогне значително. Мобилизирането трябва да бъде опростено и бързо и трябва да включва програми за обучение, които допринасят за ефективната повторна интеграция на засегнатите работници на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Португалското дружество Qimonda, част от водеща световна германска група, беше сочено в Португалия като пример за успех и като водещо в своя сектор. То беше най-големият португалски износител и преди да станат известни проблемите, довели до изпадането му в несъстоятелност, то се готвеше да инвестира в нови технологии и имаше осигурено публично финансиране, за да се подпомогне производството на слънчеви батерии. Работниците от Qimonda са висококвалифицирани и имаха високо ниво на производителност, като нищо не подсказваше, че компанията ще престане да бъде ефективна за толкова кратко време. През 2008 г. дружеството дори оползотвори възможността да създаде още три завода в Португалия, всички разположени в града Vila do Conde. Регионът Norte, където беше базирано дружеството Qimonda, по принцип е промишлен и беше сериозно засегнат от затварянето на предприятия и от безработицата. Възможността на Qimonda да привлича висококвалифицирани работници в региона сега е компрометирана.

Надявам се, че работниците на Qimonda могат да извлекат достатъчно полза от мобилизирането на фонда, както и че ще успеят отново да се интегрират напълно на пазара на труда. Бих искал да изразя солидарността си с тях и техните семейства.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Закриването на фабриката Qimonda във Vila do Conde влоши равнищата на безработица в северна Португалия. В този случай бяха съкратени 900 работници, голяма част от които са с ниска образователна степен: 36,6% от тях са получили само основно образование и едва 10,7% са с образование над средно. Следователно си заслужава да се подчертае значението на този план за подпомагане на 839 съкратени работници, за да се смекчи неблагоприятният ефект от тежката икономическа, финансова и социална криза, която регионът изпитва. Бих искал също така да подчертая значението на мерки като удостоверяване на умения, професионално обучение, инициативи за създаване на работни места и възможност за придобиване на нов опит на работното място. От друга страна е жалко, че за две години това е второто заявление, което Португалия подава в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да получи пряка помощ за работниците в региона Norte. Изправено пред огромен брой безработни и с разорени публични финанси в Португалия, наред с икономическата рецесия през 2011 г. в резултат от приетите напоследък строги бюджетни ограничения, правителството е длъжно да действа по-компетентно при събирането на тези средства, за да предприеме конкретни мерки за подпомагане на безработните.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Парламентът одобри мобилизирането на 2,4 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, насочени към подпомагане на съкратените работници от Qimonda, в отговор на подаденото на 17 декември 2009 г. заявление от португалското правителство. Това включва мобилизирането на сумата от общо2 405 671 евро от ЕФПГ за Португалия и засяга 839 съкращения, направени в Qimonda, Portugal S.A. в периода 8 юни – 8 октомври миналата година. Общите разходи за този пакет се оценяват на 3,7 млн. евро, от които 2,4 млн. евро, или 65 % от общите разходи, са поискани от ЕФПГ.

За съжаление Комисията и Съветът не можаха да се намесят, когато имаше възможност дружеството да продължи да функционира, и да предотвратят съкращаването на работниците от това многонационално дружество със седалище в Германия. Тази нищожна подкрепа за безработните се отпуска едва сега – със закъснение.

Това е 16-то заявление, което ще се разглежда по бюджета за финансовата 2010 година, и ще включи следните мерки: признаване на умения, професионално обучение, обучение и помощ за създаване на работни места, помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули за наемане на работници и придобиване на опит на работното място.

Регионът Norte, в който са извършени съкращенията, вече получи одобрение за предоставяне на помощ от ЕФПГ въз основа на предишно заявление, подадено през 2009 г. във връзка със съкращенията в текстилния сектор. По този повод беше мобилизирана сумата от 832 000евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Португалия, защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени работници или по причини, свързани с промяна на местонахождението на техните предприятия, или – след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване е посветено на искането за предоставяне на помощ за 839 работници от предприятието за електроника Qimonda Portugal, S.A., възлизаща на сумата от 2 405 671 евро, финансирана от ЕФПГ.

В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и ефективен източник за справяне с безработицата, произтичаща от глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад относно използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), и по-конкретно за 839-те съкращения, извършени от в Qimonda AG, многонационално дружество, развиващо дейност в сектора на електрониката, в регион Norte по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ на работниците, пострадали от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, и помага за повторното им интегриране на пазара на труда. Португалия подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния сектор, което е в съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ подпомага повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда, въпреки факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT) Предвид факта, че Португалия е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3) функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините, довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Очевидно гласувам в подкрепа на финансовото решение за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за съкратените работници от Qimonda в Португалия

На този етап е важно да се отбележи, че това решение дойде твърде късно и че средствата ще стигнат в Португалия дори още по-късно – не преди ноември или началото на декември. Нещата не биваше и не бива да се развиват по този начин. ЕФПГ може и трябва да бъде организиран така, че да не се налага жертвите на колективни съкращения да чакат 17 месеца за подкрепа, обявена за спешна, какъвто е случаят в момента.

Ако Европа продължи да бъде така любезна по отношение на финансовия капитал, тя не може да бъде неучтива към жертвите на кризата.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид факта, че Португалия е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения. Съгласен съм също така, че предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да включва ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за допустимост и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Португалия е поискала помощ във връзка със случаите на 839 съкращения в Qimonda AG, многонационално дружество, развиващо дейност в сектора на електрониката, в регион Norte по NUTS II. Подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ. Европейският парламент гласува в подкрепа на това, да се призоват заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизацията от ЕФПГ. Той припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза. Парламентът също подчертава ролята, която ЕФПГ може да играе при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е законодателен и бюджетен инструмент на ЕС, създаден да осигурява допълнителна помощ на работници, засегнати от последиците от основните промени в структурата на глобалната търговия. Предвид факта, че Португалия е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, одобрявам приемането на доклада от Парламента. Надявам се, че помощта ще бъде предоставена възможно най-динамично и ефективно, чрез опростен и бърз процес, така че да позволи на засегнатите от съкращенията, предизвикани от глобализацията и икономическата и финансова криза, да бъдат интегрирани повторно на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) В многонационалното дружество Qimonda S.A., което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона от средно равнище по NUTS II – Norte, бяха направени 839 съкращения в резултат от глобалната финансова и икономическа криза. Мобилизираните 2 405 671 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ще се използват за финансиране на координиран пакет от персонализирани услуги, който ще бъде допълнен от национални мерки и мерки, предприети от дружеството.

 
  
  

Доклад: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Подкрепям отпускането на помощ в размер на 2 752 935 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за Каталония като допълнителна помощ за 1429 работници, съкратени от 23 предприятия за производство на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, в резултат на структурните промени в моделите на световната търговия. Съкращенията се проведоха в рамките на период от девет месеца – от 23 февруари 2009 г. до 22 ноември 2009 г.

Тази помощ трябва да бъде използвана за подпомагане на повторното интегриране на съкратените служители на пазара на труда, които в 25 % от случаите нямат основно образование или не са завършили училище, а в 40 % от случаите имат само основно образование. От тях около 75 % са мъже и 25 % са над 55-годишна възраст. Помощта от ЕФПГ при никакви обстоятелства не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, както и мерките за преструктуриране на предприятия или сектори. Както е посочено в доклада на комисията по бюджети, ние ще трябва да получим разяснения защо 23 % от работниците не са включени в кампанията за профилиране и да разберем какво конкретно се предлага на тези работници.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT)Предвид факта, че Испания отправи искане за помощ във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с измененията към него, внесени от Парламента. Съгласна съм също така, че трябва да се гарантира, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала отново да заявя, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито да финансира преструктуриращите се дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Финансовата помощ, дадена на работниците, засегнати от съкращенията в резултат от глобализацията, трябва да се извършва за всеки отделен случай и има за цел тяхното повторно интегриране на пазара на труда. Следователно е важно да се подчертае, че тази помощ не е заместител на дейностите, които нормално са отговорност на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на дружествата. Във връзка с това общото изявление от тристранната среща на институциите подчерта колко е важно да се гарантира, че процедурите за приемането на решения за мобилизация на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) са възможно най-опростени и бързи. Като се има предвид, че Испания отправи искане за помощ във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи дейност в регион Каталония, гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада за мобилизация на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Cataluña automoción/Spain, тъй като той ще позволи да се даде допълнителна помощ на каталонските работници, засегнати от последиците от големите структурни промени в световната икономика, както и за повторното им интегриране на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Когато мисля за кризата, засегнала този сектор, си спомням, че чух бившият премиер на Испания, Хосе Мария Аснар, да разказва как бившият президент на САЩ, Джордж Буш, се изненадал, като научил, че основният износ на Испания не са селскостопанските продукти, а автомобилите. Това беше положителен знак, че старите стереотипи на икономиките в югозападна Европа вече не се прилагат.

За съжаление, усилията за модернизиране на испанската промишленост, предприети по-конкретно от управлението на Народната партия, срещнаха сериозни затруднения с тази световна криза. Спадът в търсенето на автомобили в ЕС е много сериозен и продукцията през второто тримесечие на 2009 г. намаля с почти 40 % – ситуация, която застрашава дори повече работни места – не само в Испания, но и в ЕС.

Тези трудности будят у мен безпокойство и се надявам испанската икономика да предприеме адекватни действия в отговор на кризата, като този фонд е само част от тях.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предложеният план за помощ за 1429 бивши работници от 23 производители на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета в региона Каталония, Испания, спешно се нуждае от техническо и професионално развитие за голям брой европейци, пряко засегнати от настоящата световна икономическа и финансова криза. Почти 25 % от работниците, попадащи в обхвата на този план, са необразовани или са напуснали системата на образованието преждевременно, а над 40 % от работниците имат само основно образование. Ниското ниво на образование и подготовка сред работната сила в ключови сектори на производството в Европа са голям проблем в светлината на целите на стратегията „Европа 2020“. За да поддържаме устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, трябва да разполагаме със стратегия, която да осигури по-добра ефективност и рентабилност на ресурсите, с които разполагат държавите-членки и европейското общество, например като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Що се отнася до ЕФПГ, тази година бяха използвани едва малко над 10 % от предвидените в бюджета 500 млн. евро, което е неприемливо предвид степента на безработица в Европа и нарасналите затруднения при намиране на нова работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Испания, защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени работници или по причини, свързани с промяна на местонахождението на техните предприятия, или – след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Приетият днес доклад се отнася до молбата за финансиране, подадена от Испания за 1429 работници от 23 фирми за производство на моторни превозни средства на стойност 2 752 935 евро.

Накрая, трябва да изтъкна, че днешният вот по четирите доклада, свързани с мобилизацията на ЕФПГ за осигуряването на приблизително 14 млн. евро, показва, че фондът е един полезен и ефективен ресурс за борба с безработицата, дължаща се на глобализацията и икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад за използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за независимата общност Каталония, и по-специално за 1429 случая на съкращения, извършени в 23 предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ за работниците, пострадали от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, и помага за повторното им интегриране на пазара на труда. Испания подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния сектор, които са в съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ подпомага повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда, въпреки факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма.(PT)Предвид факта, че Испания отправи искане за помощ във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и измененията към него, които бяха внесени от Парламента.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ, Комисията предложи алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3) функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините, довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Испания отправи искане за помощ по отношение на 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II. Подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ. Като каталонец се радвам, че Парламентът се съгласи да призове заинтересованите институции да положат необходимите усилия, за да ускорят мобилизирането на средства от ЕФПГ, и припомни ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза. Парламентът също подчертава ролята, която ЕФПГ може да играе при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) През януари 2010 г. Испания отправи искане за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) по отношение на съкращения, извършени в 23 предприятия в регион Каталония, ангажирани в производството на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета. Гласувах за резолюцията на Европейския парламент за мобилизацията на ЕФПГ за отпускане на помощ на съкратените работници. Съкращенията бяха направени на фона на финансовата и икономическа криза, предизвикана от безпрецедентния спад на търсенето на автомобили в Испания и в световен мащаб.

В периода от февруари до ноември 2009 г. бяха съкратени 2330 работници само от региона Каталония, като 75 % от тях са мъже, а близо 25 % са на възраст над 55 години. Подкрепям предоставянето на помощ на съкратените работници, както и обучението им, за да може да си осигурят нови работни места за възможно най-дълъг период от време.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Това мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ще бъде от полза за 1429 работници в сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета в испанския регион Каталония. Комисията предложи в този конкретен случай сумата от 2 752 935 евро да бъде мобилизирана от фонда, за да подкрепи повторната интеграция на пазара на труда на бившите работници от общо 23 предприятия, тъй като заявлението, което беше допълнено с още информация през април, отговаря на условията за финансово участие от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

 
  
  

Доклади: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), в писмена форма.(DE) Много съм доволен, че днес Европейският парламент реши да подкрепи доста хора, сериозно засегнати от глобализацията. Европейските средства обаче трябва да бъдат осигурени бързо и без бюрокрация, за да може тези хора да си намерят нова работа час по-скоро. Това е важен и осезателен принос на Европейския съюз, който ясно ще им покаже, че ЕС желае и е в състояние да помогне на хората при извънредни ситуации. Ние обаче трябва да положим всички усилия, за да насочим глобализацията в правилната посока. Ето защо е важно, че Европейският съюз подкрепя условия за справедлива конкуренция в областта на международните икономически отношения. Това ще даде възможност недостатъците в някои сектори да бъдат премахнати още в самото начало.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да поднеса моите поздравления за отлично свършената работа от г-жа Matera. Днес подкрепих четирите искания за финансиране на работници, загубили своята работа в Испания, Дания, Нидерландия и Португалия. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден през 2006 г. с таван от 500 млн. евро, за да помогне на безработни за намиране на нова работа, за финансиране на специфични курсове за обучение, за подпомагане на работниците да създадат собствени предприятия и за осигуряване на временен допълнителен доход под формата на помощи за мобилност, помощи за търсене на работа и обучение и повторна интеграция на пазара на труда.

ЕФПГ демонстрира добра гъвкавост и оказва помощ при конкретни случаи в много региони на Европа. Ние обаче трябва да направим каквото е необходимо, за да ускорим мобилизирането на този инструмент, особено с оглед на положителната му роля при справянето с икономическата криза.

 
  
  

Доклад: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) Приветствам този доклад, в който се организира изпълнението на конвенцията, и препоръките, приети от Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), като позволява приемането на мерки за контрол и правоприлагане за всички риболовни кораби, които се използват, или са предназначени да бъдат използвани за риболовни дейности като риболовни ресурси. Някои от тези разпоредби бяха включени в законодателството на ЕС чрез регламентите и квотите относно годишния общ допустим улов (ОДУ) и позицията на докладчика следва да бъде подкрепена по отношение на отхвърлянето на този метод от миналото, тъй като законодателството става объркано и има отрицателно въздействие върху доверието в ЕС. Най-високият приоритет трябва да бъде отдаден на изпълнението на мерки от страна на регионални риболовни организации (RFO) за борба с незаконния риболов, така че системата за контрол и правоприлагане, приета от тази конвенция, следва да бъде бързо приложена в правото на ЕС, като бъде информиран Парламентът всеобхватно и своевременно за всички етапи на преговорите с регионалните рибарски организации (RFO), като се гарантира, че наблюдатели от тази институция присъстват на преговорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал първо да изкажа моите поздравления към докладчика. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като съм съгласен, че схемата за контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, трябва да бъде транспонирана в правото на ЕС. Като цяло приветствам новите правила относно контрола на кораби, които извършват незаконен и недеклариран риболов, тези правила са предмет на доклада, който току-що приехме.

Също така съм съгласен с новата система за държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, законността на което не е била проверена от държавата на флага на чуждестранния риболовен кораб. Считам обаче, че когато тези промени се транспонират, някои компромисни решения ще трябва да бъдат оценени и всички корекции да бъдат извършени, при условие че се считат за осъществими по отношение на самата конвенция. Накрая, сигурен съм, че транспонирането може да бъде постигнато по-бързо и ефикасно, ако Парламентът бъде постоянно информиран за всички етапи на преговорите, като се гарантира, че наблюдатели от Парламента седят на масата на преговорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) От жизненоважно значение за Европейския съюз е да установи система на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Предложените правила следва да включват мерки, които определят възможностите за риболов и свързаните с тях условия във водите на ЕС, както и за риболовните кораби на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова. От решаващо значение е, че това е в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството (ОПР) и допринася за устойчиво развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) В методологически план е правилно да се преразгледа и актуализира съдържанието на конвенциите, както беше направено в този случай. Същевременно обаче е уместно да се постави под въпрос ролята на Парламента в настоящото преразглеждане. Освен формалните въпроси функционирането на органи, свързани с институциите на ЕС, трябва да бъде постоянно наблюдавано, за да се гарантира, че те са ефикасни, ефективни, актуални и способни да реагират на предизвикателства, които могат да се променят, след като съответното споразумение е било подписано.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно система за контрол и правоприлагане, приложима към зоната на Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), тъй като тя въвежда нова схема от мерки за наблюдение и правоприлагане, за да се гарантира опазването и балансираното използване на риболовните ресурси в региона. По-специално, схемата включва наблюдението на кораби, които извършват незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов и система за наблюдение, което да се извършва от държавата на пристанището, където се разтоварват рибните продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид значението на рибарството за Европа (както като икономическа дейност, която създава работни места и богатство, така и за ролята му в изхранването на хората), следва винаги да разглеждаме много внимателно всеки регламент, с който се цели да бъдат наложени нови и по-строги задължения на европейските рибари.

Настоящото предложение има за цел да се актуализират правилата на ЕС, които транспонират системата за наблюдение и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC). Такива мерки имат за цел основно да насърчат спазването от страна на кораби на държави, които не са договарящи страни, на правилата на конвенцията и да включат нова система за наблюдение от страна на държавата-членка за пристанището. По този начин не се позволява на замразена риба, чиято законност не е потвърдена, да бъде разтоварена в европейски пристанища.

Освен това установява нови мерки, които включват наблюдението на кораби, които извършват незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Считам, че тези мерки в крайна сметка ще служат за защита на европейските рибари срещу въвеждането на риба, която не е в съответствие с правилата на ЕС, на европейския пазар, и това е нещо, което би трябвало да бъде приветствано.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този документ, тъй като считам, че системата за наблюдение и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), трябва да бъде включена в правото на ЕС. Сред новите правила бих искал да посоча наблюдението на незаконни и недекларирани риболовни кораби, наред с новата система за държавен пристанищен контрол, която ефективно затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е била проверена от държавата на флага на риболовните кораби, които са под флага на друга договаряща страна. През 2007 и 2008 г. Парламентът не беше представен на годишната среща на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO). Ето защо не мога да не отбележа, че в светлината на Договора от Лисабон Парламентът следва да бъде представен в бъдещите обсъждания относно международните конвенции по този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Предложената система за наблюдение включва разпоредби за насърчаване на спазването на мерките за опазване и правоприлагане за кораби на държави, които не са договарящи страни, като по този начин се гарантира пълно спазване на мерките за опазване и управление, приети от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан NEAFC). Следователно тя се отнася до попълване на пропуските в системата за наблюдение, по-специално, по отношение на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, и затова получава нашето съгласие.

В доклада се счита, че държавите-членки, чиито кораби имат разрешение за риболов в регулаторната зона на NEAFC, следва да въведат в действие подходящи средства за инспекция в рамките на тази система. Важно е да се подчертае, че наблюдението на риболова днес поставя по-големи изисквания към държавите-членки, било то в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПР) или в обхвата на регионалните риболовни организации.

Ето защо считаме, че е препоръчително да се преразгледат финансовите ресурси, отпуснати за наблюдение, по-специално, по отношение на максималния процент съфинансиране, предвиден в регулирането на финансовите мерки на ОПР за придобиването, развитието и/или модернизирането на оборудването за контрол от държавите-членки. Поради тази причина предложихме да се повиши текущата ставка от 50% на 75%, като се вземе предвид продължаващия процес на преразглеждане на настоящия регламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, по която Общността и ЕС вече са договарящи се страни, е влязла в сила през 1982 г.

Целта на конвенцията е да гарантира дългосрочното опазване и максимално използване на риболовните ресурси в североизточните части на Атлантическия океан, в интерес на обществото, устойчивостта и околната среда. Могат да бъдат въведени мерки за контрол и изпълнение, за да се гарантира, че конвенцията и препоръките, приети от Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), са приведени в действие. Те се отнасят до всички риболовни кораби, използвани за риболовни дейности, свързани с риболовни ресурси, както е посочено в конвенцията.

Целта на предложението е да се актуализира законодателството на Съюза. През 2006 г. Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан прие нова схема за подобряване на наблюдението и изпълнението на нейните препоръки. Друга промяна е включването на нова система за държавен пристанищен контрол, която не позволява разтоварването на замразена риба на европейските пристанища, законността на която не е била проверена от държавата на флага на чуждестранния кораб. Има нови съответни мерки във връзка с контрола на кораби, които участват в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент за определяне на схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, която ЕС е подписал, тъй като считам, че тази схема трябва да бъде включена в правото на ЕС. През 2006 г. Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан прие нова схема, която цели подобряване на контрола и правоприлагането на нейните препоръки, като след това Европейският съюз и Европейският парламент се обявиха в подкрепа на приемането на тези препоръки. По-специално, е налице силна подкрепа за новите разпоредби за въвеждане на система за държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е била проверена от органите на въпросната държава. Накратко, тази поредица от препоръки адаптира предишната схема към настоящите изисквания и следователно считам, че ще бъде полезно да бъде транспонирана незабавно.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов е от решаващо значение, за да се запази устойчивостта на риболовните ресурси, както и да се гарантира по-голяма справедливост и равенство при разпределяне на благата. Самото съществуване на рибарската общност зависи от тези условия.

Контролът на всички риболовни кораби, използвани или предназначени да бъдат използвани за риболовни дейности в областите, определени от конвенцията, както и мерките за правоприлагане, са изключително важни в това отношение. Настоящият доклад се насочва в тази посока. Ние всички трябва да участваме в това усилие и да го развием допълнително. Предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов трябва да бъде приоритет на общата политика в областта на рибарството.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Европейският парламент многократно е подчертавал, че трябва да се даде пълен приоритет на мерките за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, прилагани от регионалните риболовни организации (RFO). Следователно докладчикът счита, че схемата за контрол и правоприлагане, приета от Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), трябва незабавно да бъде включена в правото на ЕС. Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент относно ННН риболов) влезе в сила на 1 януари 2010 г. В Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността се установява, че риболовните кораби на ЕС са задължени да притежават разрешително за риболов, за да извършват риболовни дейности извън водите на ЕС. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Fraga, тъй като считам, че съществува необходимост от контрол на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Сътрудничеството в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан означава преди всичко справедливи квоти за всички участници в процеса. Правното основание, което се въвежда, за да се прилага за всички участници, трябва да се основава на логиката. Никой не трябва да има изключителни права да експлоатира риболовните ресурси на Атлантическия океан. Гласувах „за“ с надеждата, че законодателството ще предостави равни възможности и равни задължения за всички нарушения на улова, като няма да има нито фаворити, нито аутсайдери, както често се случва, когато законодателство се изготвя в полза на интересите на големите държави на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма (DE) Растежът на доходите и подобряването на инфраструктурата водят и до по-висока консумация на риба в развиващите се държави. Количествата уловена риба вече нарастват ежегодно и следователно ще продължават да нарастват. Проучванията показват, че увеличаването на запасите от риба в океаните и вътрешните водоеми е основно в резултат на аквакултурата. Все повече големи флотове се използват за улов на риба от все по-малки запаси. За да се ограничи безмилостният прекомерен риболов, е важно да се въведе схема за контрол и правоприлагане. Докладите от рибари, които са държани в плен в открито море като работници и са извършвали огромна работа за изключително ниско заплащане в условия близки до робството, също са причина за безпокойство. Ако искаме нашите потомци да познават вкуса на рибата, контролът е от съществено значение. Въпреки това разумно е да се направи поне частична ренационализация на политиката в областта на рибарството, за да бъдат подробно разгледани регионалните проблеми. Гласувах с оглед на това.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (PL) В доклада се посочва Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, която влезе в сила на 17 март 1982 г. Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) беше създадена, за да се гарантира контрола върху препоръките, определени в настоящия документ.

В доклада се подчертава значението да се приемат необходимите мерки, за да се гарантира контролът и правоприлагането на разпоредбите, приложими за всички риболовни кораби, използвани за риболовни дейности, свързани с риболовни ресурси в областите, посочени в конвенцията. Основният въпрос е да се въведат мерки в тази област за борба с незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, прилагани от регионалните риболовни организации (RFO). Ето защо е необходимо приоритетно да се промени схемата за контрол и правоприлагане, приета от Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), която следва да бъде транспонирана в правото на ЕС възможно най-скоро.

Докладчикът също така подчертава, че е важно да се гарантира, че риболовните кораби на ЕС са задължени да притежават разрешително за риболов извън водите на Европейския съюз. Настоящият доклад ще ни позволи да запълним празнотите, които съществуват до момента по отношение на законодателните разпоредби относно флотовете на Европейския съюз, което ще повиши доверието в Европейския съюз в тази област и ще допринесе за борбата срещу незаконния риболов.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението за регламент на Парламента и Съвета за създаване на система за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), е от първостепенно значение с оглед на актуализирането на разпоредбите на ЕС относно прилагането на системата за контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC).

Подобно на други случаи, в които препоръките на регионалните риболовни организации (RFO) са включени в закона за рибарството на ЕС, с настоящия документ също така се цели засилване на контрола за борба с незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, премахване на евентуални празноти и защитаване на принципите на общата политика в областта на рибарството (ОПР) за устойчив риболов в и извън водите на ЕС.

Освен това считам, че в текста, който беше договорен и гласуван днес, се защитават прерогативите на Парламента съгласно обикновената законодателна процедура и са включени необходимите промени, произтичащи от член 290 и член 291 от Договора за функционирането на ЕС.

Поради всички тези причини гласувах в подкрепа на предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, по която ЕС е договаряща страна, е одобрена с Решение 81/608/ЕИО на Съвета и влязла в сила на 17 март 1982 г. Могат да бъдат приети мерки за контрол и правоприлагане, за да се гарантира, че конвенцията и препоръките, приети от Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), се изпълняват. Те са приложими за всички риболовни кораби, използвани за риболовни дейности, свързани с риболовни ресурси в областите, посочени в конвенцията.

Целта на предложението е да актуализира законодателството на ЕС чрез транспониране на схемата за контрол и правоприлагане на Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC). За да се позволи прилагането на новата схема на NEAFC, предложението предвижда последващата отмяна на Регламент (ЕО) № 2791/1999 на Съвета от 16 декември 1999 г., който е приложил първата схема, приета от NEAFC през 1998 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Подкрепям този доклад, тъй като, въпреки че Европа е ограничила и дори забранила улова на редица видове риба, има голям брой риболовни кораби, които не само ловят защитени риби, но дори не спазват директивите на ЕС относно защитата на работниците.

Приемането на този доклад означава, че новите препоръки, които са влезли в сила между 2007 г. и 2010 г., стават закон, а тяхното транспониране е важен инструмент както в борбата срещу незаконния риболов, така и за предотвратяване на правен вакуум за флотовете на ЕС. Друг положителен факт е въвеждането на нова система за контрол, която ще затвори европейските пристанища за разтоварване на замразена риба със съмнителен или незаконен произход.

 
  
  

Препоръка: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Предвид значението на конвенцията за подпомагането на консултациите, сътрудничеството, оптималното използване, разумното управление и опазването на риболовни ресурси в северозападната част на Атлантическия океан, както и насърчаване на международното сътрудничество, за да се подобри устойчивото управление на морските ресурси, основаващо се на научноизследователска дейност, изменението, представено тук, е от съществено значение, тъй като то изцяло преразглежда конвенцията с цел съответствие с други регионални конвенции и международни инструменти и включването на съвременни концепции, свързани с управлението на риболова. Сред положителните мерки се открояват следните: опростяване на структурата на конвенцията, модернизация на вноските към бюджета в съответствие с принципа „потребителят плаща“ отнасящ се до договарящите се страни, ново определение на задължения и преглед на процеса на вземане на решения и решаване на спорове по отношение на последното. Тези подобрения са от решаващо значение като начин за насърчаване на общата политика в областта на рибарството (ОПР) в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на препоръката относно предложението за решение на Съвета относно приемането на изменението на Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан, от името на Европейския съюз, тъй като измененията допринасят положително за преформулиране на вътрешната структура и преразпределението на правомощията в Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан.

Считам обаче, че с оглед на Договора от Лисабон Европейският парламент следва да бъде представен в бъдещи разисквания относно международните конвенции.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид значението на рибарството за Европа (както като икономическа дейност, която създава работни места и богатство, така и заради ролята му в изхранването на хората), следва винаги да разглеждаме много внимателно всеки регламент, с който цели да се наложат нови и по-строги задължения на европейските рибари. В този случай обаче имаме предложение за изменение, което засилва възможностите за риболов за Европейския съюз съгласно Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан, което следва да се приветства. Ето защо гласувах в подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на настоящия документ, тъй като считам, че системата за контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан, трябва да бъде включена в правото на ЕС. Сред новите правила бих искал да посоча контрола на незаконните и недекларирани риболовни кораби, както и новата система за държавен пристанищен контрол, която ефективно затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е била проверена от държавата на флага на риболовните кораби, които са под флага на друга договаряща страна. През 2007 г. и 2008 г. Парламентът не беше представен на годишната среща на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO). Ето защо не мога да не отбележа, че с оглед на Договора от Лисабон Парламентът следва да бъде представен в бъдещи обсъждания относно международните конвенции в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Основната цел на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да допринесе за устойчивото управление и опазването на риболовни ресурси в зоната на Конвенцията на NAFO въз основа на сътрудничество между държавите.

Подкрепяме и оценяваме принципа на международно сътрудничество и взаимодействие в тази област, който почива на здрава научна основа. Считаме, че изменението на конвенцията, прието през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с тези цели и с цел удовлетворяване на други регионални конвенции и международни инструменти, както и включването на съвременни концепции за управление на риболова, следва да бъде подкрепено.

Не можем обаче да не подчертаем достойното за съжаление забавяне да бъде призоваван Парламентът да се произнесе по този въпрос. Действително предложението на Комисията за транспониране в правото на ЕС е от 8 март 2010 г., така че са изминали повече от две години, преди документът да бъде изготвен и Парламентът да бъде в състояние да го изслуша.

В бъдеще по-навременното включване и участие могат да се окажат от жизненоважно значение и в идеалния случай биха съпътствали самите преговорните процеси.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан е подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава и влиза в сила на 1 януари 1979 г.

Основната цел на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) оттогава е да участва в консултации и да сътрудничи, за да се постигне максимално използване на риболовните ресурси в защитената територия, да съхранява и управлява правилно тези ресурси, както и да насърчава ново мислене за международно сътрудничество с оглед на подобряване на устойчивото управление на морските ресурси в открито море.

На годишните срещи на NAFO през 2007 и 2008 г. договарящите се страни по Конвенцията приеха „Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан“. Изменението води до значителна промяна в конвенцията, като я привежда в по-голямо степен в съответствие с други регионални конвенции и международни инструменти и взема предвид съвременните концепции, свързани с управлението на риболова. Следователно изменението допринася значително за ефективността на структурата на организацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан е подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава и влиза в сила на 1 януари 1979 г. след депозирането на инструментите за ратификация, приемане и одобрение от страна на седемте договарящи се страни при правителството на Канада. Основната цел на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да допринася, чрез консултации и сътрудничество, за оптималното използване, разумното управление и съхраняване на рибните ресурси в областта, включена в Конвенцията NAFO, както и да насърчава идеи за международното сътрудничество, за да се подобри устойчивото управление на океанските морски ресурси съгласно научните принципи. Договарящите се страни по конвенцията приеха Изменение към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан на годишното събрание на NAFO през 2007 г. (версия на английски език) и през 2008 г. (версия на френски език). Изменението е едно цялостно преразглеждане на конвенцията, с което се цели главно привеждането й в по-голяма степен в съответствие с други регионални конвенции и международни инструменти и включването на съвременни концепции, свързани с управлението на риболова, ето защо гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Вече обмисляхме оптималното използване и рационалното управление за съхраняване на рибните ресурси преди повече от 30 години. Сега разпоредбите на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) трябва да бъдат преразгледани не само за да бъдат хармонизирани по-добре с други регионални споразумения и международни инструменти, но също и да бъдат приведени в съответствие със съвременните познания, например концепциите за управление на риболова. Квотите за риба и управлението на запасите са от съществено значение за предотвратяване на прекомерния риболов във вътрешните водоеми и океаните. В това отношение обаче трябва да гарантираме също, че организации като NAFO ще продължат да са в състояние да работят посредством рационализирана структура и добра организация. Също така е важно да се предотвратят прекалено големите разходи. Въпреки това разумно е да се направи поне частична ренационализация на политиката в областта на рибарството, за да бъдат подробно разгледани регионалните проблеми. Гласувах с оглед на това.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) С настоящото предложение се актуализира законодателството на ЕС, като се транспонира схемата за контрол и правоприлагане, приета от Комисията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан. Приета е нова процедура с цел подобряване на контрола и правоприлагането на нейните препоръки относно риболова, и по-специално насърчаване на плавателни съдове на държави, които не са договарящи страни, да спазват правилата. Също така се въвежда нова система за държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е била проверена от държавата на флага на чуждестранния риболовен кораб.

Въвеждат се нови мерки за контрол на корабите, които извършват незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов. Основната причина да гласувам в подкрепа е предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (PL) Докладът на г-н Wałęsa се отнася до измененията към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан, подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава и влязла в сила на 1 януари 1979 г. NAFO, а именно Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан, има задачата да гарантира разумното управление, оптималното използване и опазването на риболовни ресурси въз основа на консултации и сътрудничество. Основната задача на организацията е насърчаване на международното сътрудничество с оглед на подобряване на устойчивото управление на морските ресурси в открито море, основано на принципи от научни изследвания. Докладчикът представя положителните изменения на конвенцията, които ще приведат настоящите разпоредби в по-голямо съответствие с инструментите на международно и регионално равнище.

Предложените промени включват: модернизиране на структурата на NAFО (като се обединят Генералният съвет и Комисията за риболова в един орган), реформиране на системата на вноски в бюджета, въвеждане на ясни насоки относно правата и задълженията на договарящите се страни от NAFO, промени в процеса на взимане на решения, както и въвеждане на нова процедура за решаване на конфликти, за да се решават спорове по един ефикасен начин, който ще бъде от полза за интересите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Докладът на г-н Wałęsa изменя Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) от 1978 г. и представлява стъпка напред в сътрудничеството и управлението на риболовните ресурси в северозападната част на Атлантическия океан. Гласувах в подкрепа на изменението на конвенцията, тъй като научноизследователската дейност подобрява международното сътрудничество в използването на морските ресурси в тази област. В допълнение, одобрението на изменението е знак за новата роля на Парламента след влизането в сила на Договора от Лисабон, тъй като то подчертава необходимостта от ускоряване на работата по одобряване и актуализиране на конвенциите.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Основната цел на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да гарантира рационалното управление и съхраняване на риболовните ресурси в областта, която Конвенцията NAFO засяга. ЕС е една от договарящите се страни в регионалната риболовна организация (RFO) и, както другите договарящи се страни, на годишната среща на NAFO през 2007 г. той прие изменението към Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан. Целта на изменението е да се опрости и модернизира структурата на тази организация, като тя се адаптира към текущите реалности в риболова, да се въведат нови определения на задълженията на договарящите се страни, а именно държавите на флага и държавите на пристанището, както и да се изяснят правата и задълженията на договарящите се страни на NAFO.

Като се имат предвид интересите на ЕС, особено възможностите за риболов, предоставени на ЕС съгласно конвенцията, считам, че одобрението на изменението е от решаващо значение и може да бъде критикувано единствено за неговото закъснение.

Като докладчика аз също изразявам съжаление относно забавянето на Комисията да представи предложението си с повече от две години от датата, на която изменението беше прието, по време на едно от годишните събрания на NAFO през 2007 г.

Докладът заслужава да гласувам в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Трябва да поздравя г-н Wałęsa за отличния му доклад и бих искал да припомня и подчертая факта за влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. Във връзка с правомощията, придобити неотдавна от комисията по рибно стопанство, Европейският парламент следва да бъде добре представен по време на последващите преговори относно бъдещи международни конвенции.

През 2007 г. и 2008 г. Европейският парламент не беше представен на годишните събрания на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан. Институцията даде съгласие в рамките на правомощията си, но същевременно би искала да припомни на Съвета и на Комисията за новите процедурни изисквания, както и за необходимостта от зачитане на новите правомощия на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан е подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава, влиза в сила на 1 януари 1979 г. след депозирането на инструментите за ратификация, приемане и одобрение от страна на седем участващи страни при правителството на Канада. Приоритетната цел на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да допринася, чрез консултации и сътрудничество, за оптимално използване, рационално управление и съхраняване на риболовните ресурси в областта, която Конвенцията засяга, както и насърчаване на идеи за международно сътрудничество с оглед на подобряване на устойчивото управление на морските ресурси в открито море, основано на принципи от научни изследвания.

Договарящите се страни приеха „Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан“ (наричано по-нататък Изменението) на годишното събрание на NAFO през 2007 г. (вариант на английски език) и през 2008 г. (вариант на френски език). Изменението преразглежда Конвенцията в значителна степен, което цели главно привеждането й в по-голяма степен в съответствие с други регионални конвенции и международни инструменти и включването на съвременни концепции, свързани с управлението на риболова.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Подкрепям препоръката за преразглеждане на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан в значителна степен, доколкото тя включва съвременни концепции, свързани с управлението на риболова. Промените включват мерки за рационализиране, от една страна, и ясно определяне на отговорностите на държавите на флага и държавите на пристанището, от друга страна.

 
  
  

Доклад: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) На предприятията не трябва да се позволява да преобразуват постоянни работни места в нетипичен труд, което води до несигурност на работното място. Положението е дори още по-сериозно, ако вземем предвид увеличаването на броя на жените, които са недекларирани работници, и факта, че много жени нямат друг избор, освен да приемат несигурни работни места. Въпреки това за жените се съобщава, че са по-слабо представени при несигурния труд, тъй като платеният домашен труд и полагането на грижи например не се вземат под внимание. Законодателната рамка трябва да бъде нагодена към сегашното положение, което може да доведе до несигурни условия на труд, особено работа на принудително непълно работно време, и към факта, че предприятията не съобщават за липсата на основни условия на труд: пълна липса на сигурност на работното място, ниско заплащане, липса на социална защита и възможности за развитие в кариерата или дори липсата на колективно представителство на работниците. Трябва да се насърчават първоначалното и продължаващото обучение, по-добрата информираност за правата и реалното проучване на професионалния и семейния живот на жените в противовес на горните ситуации, тъй като начинът, по който доходът на жените се разглежда като втори доход, може да бъде подвеждащ, защото често той е единственият източник на доходи в семейството.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Стратегията „Европа 2020“ предвижда процентът на заетост за възрастовата група 20-64 години да бъде повишен до 75% и да се намали броят на хората, които са изложени на риск от бедност. За постигането на тези цели ще бъде целесъобразно също да се предприемат действия срещу всички форми на несигурна заетост, включително работа без писмен договор, заетост при по-малко от 10 работни часа седмично и кратки срочни договори. Това е, без да говорим за работните места, при които се пренебрегват минималните здравни норми и нормите за безопасност и следователно са свързани с по-високо равнище на злополуки и с по-голям риск от заразяване с болести и излагане на опасност.

Тези видове договори, заедно с всички съпътстващи ги рискове, са често насочени към жените, които се оказват наказани поради своя пол, възраст, поради това, че имат семейства или са имигранти. Европейският съюз следва да се намеси, като предприеме законодателни мерки за осигуряване равенството между половете и намаляване на разделението на половете на пазара на труда. Държавите-членки следва, на свой ред, да затегнат мерките за контрол, за да се намалят случаите на лошо отношение към жените, борба с недекларирания труд и предприемане на възпиращи действия против работодателите.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Приветствам факта, че Европейският парламент инициира важния доклад относно жените, работещи при несигурни условия на труд. Предимно жени работят при несигурна заетост и те често не ползват дори и задължителния минимум от социални стандарти за работниците. Жените имат склонност да приемат зле платени работни места, на които могат да съвместяват работата и семейството, и следователно биват принудени да се откажат от социални гаранции и да се съгласяват с лоши условия на труд. Социалната защита е съществена част от гъвкавата сигурност. Следователно, за да бъдат решени проблемите, много е важно държавите-членки и социалните партньори да бъдат подтикнати да уеднаквят своите законодателни и договорни правила относно условията на труд. Държавите-членки трябва да предприемат мерки, за да намалят двойното натоварване с работа на жените, една от причините за прекомерно големия дял на жените сред работещите при несигурни условия на труд. Много е важно на всички служители да бъде предоставен еднакъв достъп до социални услуги и придобивки, включително отпуск по майчинство, здравеопазване и пенсия, както и образование и обучение, независимо от условията, при които са наети.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Поздравявам докладчика, привлякла вниманието към един аспект от света на заетостта, който все още води до прекомерни различия, свързани с пола. Икономическата и финансова криза несъмнено влоши условията за работещите при несигурна заетост, особено жените, които изнасят основното бреме на несигурния труд. Това се потвърждава от неотдавнашни данни, показващи че в 55% от предприятията на непълно работно време са заети само жени. Пресметнато е, че 31,5% от жените са заети на непълно работно време в сравнение с 8,3% от мъжете и че несигурната заетост е свързана с по-високо равнище на злополуки и с по-голям риск от заразяване с болести и излагане на опасност. Накратко, имаме положение на неравенство, към което Европейският съюз не може да остане безразличен.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласен с необходимостта от борба с този проблем и да се поиска от държавите-членки и социалните партньори да уеднаквят до голяма степен своите законодателни и договорни правила. Надявам се също, че Комисията и държавите-членки ще засилят контрола си върху минималните изисквания по опазване здравето и безопасността на работното място. Има още много работа, преди да можем да гарантираме на жените справедлив достъп до пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) В Европейския съюз дори и един описателен термин като „жени, работещи при несигурни условия на труд“, продължава да съдържа две форми на дискриминация, като и двете са много сериозни. Първата е свързана с въпроса за труда на жените, който е разгледан от съвременна, устойчива гледна точка в друга тема от настоящата месечна сесия. Втората е свързана с двустепенния пазар на труда, какъвто има в много държави-членки, в който някои работници се ползват от права и защита, докато другите са оставени на произвола на обстоятелства, които обикновено са извън контрола им. Ако гледаме обективно на данните, изглежда все по-явно, че в бъдеще редовната заетост ще предполага също приемане на по-големи рискове, отколкото беше случаят досега. Тези промени обаче следва да бъдат управлявани, за да не се допусне спекулация в ущърб на най-слабите лица по отношение договорни условия, особено на тези, които се оказват в неблагоприятно положение. Европейските институции са длъжни да избягват дискриминацията и да позволяват на всеки свободно да постига собствените си професионални цели съобразно възможностите, способностите и склонностите си. Възползвам се от възможността да посоча, че по-нататъшни изследвания на несигурния труд на жените биха били от полза при планирането на действия за премахване на препятствия, без да се изпада в прекомерна натрапчивост.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на борбата с несигурния труд, който е все по-често срещан в икономическата криза. Това ще помогне да се изкорени по-ефективно липсата на сигурност на работното място, ниското заплащане, което в повечето случаи не е декларирано за данъчно облагане, липсата на социална защита за хората, наемани за определени случаи, както и работната среда, която не отговаря на минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд и за защита на работниците при злополука.

В същото време тези мерки ще помогнат да се борим по-ефективно срещу дискриминацията, свързана с пола, която преобладава в областта на несигурния труд и където жените по-конкретно изпадат в такива недостойни за човек условия на труд.

Непочтеното отношение към домашните работници, които са предимно жени, дискриминацията при възнаграждението на жените и експлоатацията на жените мигранти, които нито са наясно с, нито са в състояние да защитят правата си, са само някои от многото причини, за да се гласува в подкрепа на мерките, имащи за цел преодоляване на едно скандално социално-икономическо положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Считам, че държавите-членки трябва да разработват кампании, за да бъдат в състояние да предложат на жените работни места и възможност за профсъюзна защита на правата им, като например правото на достойно заплащане, отпуск по майчинство, справедливо и регулирано работно време и лишена от дискриминация трудова среда. Мисля, че държавите-членки трябва да санкционират създаването на спънки пред участието в професионални съюзи и да предложат леснодостъпни консултации за жени, които не могат да получат помощ от работнически съвет, например работещи в частни домакинства и в селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям доклада, който подчертава, че несигурният труд непропорционално силно се отразява на работничките. Наистина, това е още едно доказателство за необходимостта да бъдат укрепени разпоредбите относно отпуска по майчинство и бащинство, за да се даде възможност на жените и мъжете да намерят баланс между професионални и семейни ангажименти. Несигурен труд означава вид „излизаща от стандартите“ заетост, която се характеризира най-вече с малка или никаква сигурност на работното място, ниско равнище на заплащане, липса на право на социална защита, липса на защита срещу дискриминация и работна среда, която не отговаря на минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд. Според най-новите налични данни 31,5% от работещите жени са заети на непълно работно време в сравнение с 8,3% от работещите мъже. Несигурният труд не само е голяма причина за разликата в заплащането, свързана с пола, между жените и мъжете, но също и създава препятствия пред перспективите в кариерата, водещи до по-добри работни места и професионално развитие, задържайки мнозина в капана на зле платената и несигурна работа. И наистина, често пъти жените от по-слабо развитите страни идват в ЕС и работят на нискоквалифицирани работни места или дори в незаконна заетост. Несигурният труд превръща в жертва най-слабите слоеве на нашите общества, като не позволява на хората да намерят достойна работа и шанс да изградят достоен живот за себе си и за семействата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Несигурния труд не е въпрос, свързан с пола, макар че той може да бъде особено висок сред жените, и всяко мнение, което се опитва да го сведе до въпрос, свързан с пола, е прекалено опростяване на нещата.

Както вече отбелязах по няколко други повода, негъвкавите модели на трудовото право доказано са провалени. Примерът на САЩ показва, че гъвкавостта не е синоним на несигурност, а по-скоро на динамичен пазар на труда. Повече гъвкавост не означава повече несигурност; всъщност е далеч от това.

След кризата ще разберем, че моделите, с които сме били свикнали, са се провалили и ако наистина искаме да създадем работни места, пазарът на труда ще трябва да започне да гледа на нетипичните договори, независимо дали са свързани с работа на непълно работно време, при определени случаи или временна работа на смени, работа от дома или дистанционна работа, като на нормални начини на работа, без да се губи от гледна точка на сигурността това, което ще спечелим като динамика и гъвкавост. Затова считам, че жените могат да бъдат големите печеливши от едни по-гъвкави системи, при които съвместяването на техния професионален и семеен живот или майчинство няма да бъде толкова сложно, както при по-традиционните форми на работа.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Сегашната икономическа и финансова криза задълбочи проблема на бедните работнички, които често се оказват в особено уязвимо положение по отношение на заетост, тъй като им се налага да балансират работа и семейни задължения. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като съм съгласен, че е необходимо да се води борба с този проблем и да се настоява държавите-членки и техните социални партньори да разработят нови и ефективни стратегии относно несигурността на работното място, вземайки предвид принципа на равенство между половете. Бих искал да подчертая искането в резолюцията Комисията да представи предложение за прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме в подкрепа на доклада по собствена инициатива, който подчертава аспекта, свързан с пола, при нестабилната заетост, осъжда различни ситуации и настоява за набор от мерки за борба срещу дискриминацията на жените. Като цяло той е положителен, но съдържа някои противоречия и изявления, с които не сме съгласни.

Най-важните положителни предложения в доклада са следните:

Призовава Комисията да подпомага държавите-членки при разработването на кампания за постепенно прехвърляне на жените, работещите при несигурни условия на труд, към редовни условия на труд;

Призовава Комисията и държавите-членки да разработят стратегии по отношение на несигурните условия на труд, за да поставят акцент върху достойните и „зелените“ работни места и да вземат под внимание балансираното представителство на двата пола;

Настоятелно призовава Съветът и Комисията да определят характеристиките на несигурната заетост в насоките относно политиките на заетост за държавите-членки и в новата стратегия за равенство между половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) В деня след Международния ден за борба срещу бедността и социалното изключване аз решително гласувах в подкрепа на доклада относно работещите при несигурни условия на труд. Факт е: въпреки положителното развитие по отношение паритета мъже/жени и равенството между половете жените продължават да са по-уязвими от мъжете, когато се стигне до заетост. Жените много по-често заемат работни места с несигурни условия на труд, отколкото мъжете. Все още съществуват многобройни неравенства между мъжете и жените по отношение потенциални работни места, качество на работата, доходи и възнаграждение.

Следователно от най-голяма важност е Комисията да действа, за да укрепва активно равните възможности за мъжете и жените в рамките на политиката по заетост чрез една бъдеща стратегия за равенство между половете, чрез постепенно прехвърляне на работещите при несигурни условия на труд към редовни условия на труд и чрез подпомагане на националните инициативи в това направление.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Трудовият живот на жените и пътищата им на развитие в кариерата често биват възпрепятствани от стереотипа за жените като по-слаби, по-малко издръжливи на стрес и можещи да забременеят във всеки един момент и като следствие — които могат да ползват отпуск по болест или други отпуски по-често от мъжете. Това също прави по-трудно за жените да намерят работа, а на тези, които имат работа, се плаща по-малко, отколкото на мъжете, заемащи същите работни места. Икономическата криза изостри тези проблеми и показа степента, до която жените биват експлоатирани на пазара на труда. Краткосрочните трудови договори и договорите на непълно работно време с неплатен извънреден труд са само някои от примерите за практиките, които намирам за неприемливи.

Следователно е съществено да се привлече внимание към необходимостта от спазване на трудовото право на равни начала за всички служители. Следва да се борим срещу начина, по който трудното положение, в което се оказват хората, се използва те да бъдат принудени да работят в безскрупулни и нездравословни условия – особено ако говорим за жени, които трябва също да преодоляват стереотипи.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Thomsen, защото считам, че сега е необходима една преработка на законодателството относно условията на труд за жените, работещи при несигурни условия на труд. В повечето страни беше направена промяна в условията, които преобладаваха допреди известно време, при които много повече жени бяха ангажирани с несигурен труд. Често се случва тези жени да е по-малко вероятно да са информирани за правата си и да се окажат изложени в по-голяма степен на риск да изгубят всякаква законова защита и да бъдат несправедливо уволнени без никакъв шанс за обжалване. Със сигурност на това положение трябва да се сложи край чрез спазване на еднаквото достойнство, с което следва да се ползват различните работници. Следователно за мъжете и жените трябва да бъде гарантиран еднакъв достъп до възможности за обучение и професионална преквалификация. Това е особено вярно за жените, които се нуждаят от по-голяма защита по време на бременност и кърмене, и то често пъти в критичния момент, когато се върнат на работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) В контекста на работата, свързана с парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете, докладът от колегата социалист Britta Thomsen има за цел да бъде значителен от гледна точка на социалния напредък. Както обикновено обаче, този вид доклад е пълен с доста неясни, общи предложения, които са всъщност неприемливи и се коренят в изразени левичарски, екологични и проимигрантски смислови оттенъци.

Не е възможно например да се твърди, че установяването на жените мигранти следва да бъде подкрепено, особено когато не е реално определено дали те са легални или нелегални имигранти. Ако е вярно, че тези жени или тези мъже са първите жертви на глобализацията и ултра-либералното ново робство, то тогава начинът да не се допусне да попаднат във всякакви видове ужасни капани (лошо отношение, насилие или сексуален тормоз), е на първо място да бъде направено възможно за тях да си стоят в страната по произход.

Следователно е необходима коренна промяна в имиграционната политика, така че хората, изкушавани от икономическа емиграция, да могат да останат у дома си, като обвързаната с условия международна помощ бъде наново дефинирана, така че да се позволи на тези страни да станат политически и икономически стабилни.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Несигурността влияе не само на условията и отношенията при труд, а също и на самата стабилност и качеството на живот за работниците. Несигурността засяга повече жените, отколкото мъжете в Европа, изостряйки по този начин неравенствата при работа, свързани с пола, особено по отношение социални права и заплащане. Това положение е дори още по-тежко при домашния труд и работата, извършвана от работничките мигранти.

В сегашната криза работещите при несигурни условия на труд бяха първите, засегнати от загубата на работни места. С рецесията и изчезването на работните места с трудови договори структурата на заетостта става дори още по-несигурна. Този кръг трябва да бъде променен. Необходимо е да се осигурят равенството между половете и социалните права на работното място. Борбата срещу несигурността и двойното натоварване с работа на жените трябва да бъдат най-неотложните цели на ЕС и следователно аз подкрепям доклада, тъй като се явява стъпка в тази посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на доклада Thomsen, който разглежда проблема за жените, работещи при несигурни условия на труд, защото съм загрижен, че жените са особено засегнати от последствията на икономическата криза. Кризата се отрази по-силно на работните места с несигурни условия на труд, които се заемат предимно от жени. Подкрепям предложението за резолюция, защото трябва да отидем по-далеч в борбата срещу пряката и косвената дискриминация по полов признак. Понастоящем има несъразмерно голям брой жени на работни места с несигурни условия на труд и те често трябва да съвместяват тези работни места със семейните си задължения. Подкрепата ми се основава на ангажимента ми за промяна на сегашното несправедливо положение, в което жените имат по-малко възможности за достъп до заетост, мнозинството от тях заемат работни места с несигурни условия на труд и продължават да заработват по-малко от мъжете, извършващи същата работа. Поради всички тези съображения гласувам в подкрепа на предложението за резолюция, което, наред с другите си елементи, подчертава необходимостта от осигуряване равенството между половете и намаляване разделението на половете на пазара на труда и изисква от държавите-членки да се борят с недекларирания труд, така че той да се превърне в официална заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепям доклада относно жените, работещи при несигурни условия на труд, защото не мога да си представя, че през XXI век в ЕС продължават да съществуват големи разлики по отношение на жените при възможностите за заетост, качеството на работата, доходите и равното заплащане за равен труд или за труд с равна стойност. За съжаление, прекомерно високият дял на жените, работещи при несигурни условия на труд, е ключов фактор за разликата в заплащането между половете и споделям мнението, че подобряването на качеството на работните места при жените ще намали разликата в заплащането.

Мисля също, че всички работещи при несигурни условия на труд, включително работничките, следва да имат право на образование и професионално обучение и че достъпът до висококачествено образование, обучение и изследвания за момичетата и младите жени трябва да бъде подобрен. Най-накрая, жизнено важно е Комисията да продължи да подпомага държавите-членки при разработването на кампания за постепенно прехвърляне на работещите при несигурни условия на труд към редовни условия на труд.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) За съжаление, неравенството в заплащането на мъжете и жените се проявява особено ясно по време на криза. Трябва значително да разширим обхвата на обсъждането и след това да изведем конкретни предложения за регламентиране трудовите правоотношения на работещите жени. Трябва допълнително да се въведат социални гаранции, особено за самотните майки, жените с увреждания и жените, работещи в тежката промишленост. Задължение на обществото е да излъчи ясен сигнал в този смисъл към работодателите, че е неприемливо да се възползват от възможностите за намаляване заплащането или работното време въз основа на полов признак. Трябва да бъде създаден отделен фонд на ЕС, който да подпомага самотните майки в случай, че изгубят работата и поминъка си. В това отношение инициативата на г-жа Thomsen е твърде навременна. Напълно подкрепям доклада като начало на един нов подход за решаването на проблемите, с които се сблъскват жените по отношение на заетостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Тези форми на заетост са проблем, с който се сблъскват предимно жените, тъй като несъвместимостта на кариерата и семейството принуждава много жени да попаднат в положение на несигурен труд, което прави неизбежна бедността на по-късен етап в живота. В тази връзка не бива да пропускаме факта, че и мъжете са засегнати от тези форми на труд и че може да има риск от бедност дори и при работа на пълно работно време. Местните социални системи и мерки са предвидени да послужат за буфер на работещото местно население, ако възникне необходимост. Докладът е съсредоточен прекалено много върху жените мигранти, които често изглежда, че се оказват в работа на непълно работно време, и косвено определя, че постоянното им пребиваване трябва да бъде подкрепено. Жените със сигурност са особено засегнати от лъжливите обещания на трафикантите, проблемите на глобализацията и – в случаите на незаконно влизане – от нови форми на робски труд в предприятията. Не е решение да продължим да подкрепяме вносната бедност. Това само засилва социалните проблеми и може трайно да застраши социалния мир. Подпомагането на тази тенденция не е правилният път. В крайна сметка нещо може да бъде променено само на местна почва, с други думи, в техните страни по произход. Подпомагането тихомълком следва да бъде отхвърлено най-категорично.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Предприятията реагираха на сегашната икономическа и финансова криза със съкращаване на временните работни места, като например на работниците по срочни договори, и започнаха да наемат персонал или служители по други видове непостоянни договори.

Резолюцията щеше да получи подкрепата ми, ако не насърчаваше работодателите да предприемат конкретни мерки за интеграция на жените мигранти. Според мен всичко това е дискриминационно спрямо нашите работнички. Ето защо гласувах против резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (PL) Докладчикът определя схващането за „несигурен труд“ като форма на заетост с малка сигурност на работното място, ниско равнище на заплащане, липса на социална защита и на свързани със заетостта обезщетения и надбавки, липса на защита срещу дискриминация, ограничени възможности за напредък на пазара на труда или липса на колективно представителство или работната среда не отговаря на минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Финансовата и икономическа криза превърна несигурния труд в дори още по-ясно видим и неотложен проблем. Предприятията направиха решителни съкращения на временни работни места и има опасения, че изгубените работни места няма да бъдат заменени от нови. За съжаление, това положение има най-голямо влияние върху жените, като проблемът е най-ясно видим в сектора на услугите (хотелиерство, ресторантьорство, образование, здравеопазване, социални дейности) и селското стопанство. Жените, работещи в тези сектори, не са заети на пълно работно време, което означава, че заплатите и пенсиите им са по-ниски, те получават социално подпомагане в по-ниски размери и нямат възможности за развитие в кариерата. Най-новите изследвания показват, че за жените е по-трудно да намерят работа, отколкото за мъжете.

Освен това все още има огромна разлика в заплащането между половете (разликата е около 18%, при което жените заработват на час с около една пета по-малко, отколкото мъжете). Предвид гореспоменатите проблеми, гласувах в подкрепа на доклада, който предлага решение за това трудно положение във връзка с политиката по заетостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Thomsen. Във време на икономически спад като този, през който преминаваме в момента, определена група работници винаги плащат най-високата цена. На практика работещите при несигурни условия на труд се сблъскват с кризата без мерките за защита, от които могат да се ползват другите работници. Освен това, в рамките на тази категория, жените са дори в още по-критично положение. Проблемът на несигурния труд се шири сред жените, особено в сектора на услугите и селското стопанство, като за промяна на това положение са необходими ефикасни мерки. Дълбоките причини за това са различни. Разликата в заетостта и заплащането между мъжете и жените все още е прекалено голяма, за да можем да твърдим, че е постигнато равенство, и ето защо някои ефективни мерки като отпуск по майчинство, здравеопазване и пенсии биха били ефективен начин за спиране разпространението на несигурния труд. Отправната точка за излизане от положението на неравенство при заетостта без съмнение е образованието и обучението на младите жени. Накрая, необходими са по-задълбочени проучвания за причините, основите и разходите за ниската квалификация.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Работните места с несигурни условия на труд са важен фактор за социалната нестабилност, която се влошава понастоящем, с високи проценти на безработица, които продължават да се покачват в няколко страни, включително в моята — Португалия.

По традиция, всички форми на несигурност или обсъждане на заетостта засягат най-напред и най-силно жените, заети с ръчен труд, чрез по-ниско заплащане дори за същата работа, по-високи проценти на безработица и по-голяма несигурност на работното място поради дългогодишни социални фактори, но също и конкретно поради майчинството.

Отрицателното въздействие на тази ситуация не се ограничава до вече изразената дискриминация, на която жените винаги са били подложени: по-скоро като възпрепятства равния достъп на жените до света на заетостта, тя засяга икономическата им независимост и самостоятелността им като индивиди.

В този контекст, борбата срещу несигурността на работното място, особено за жените, представлява един твърде градивен принос към социалната стабилност и равенството между половете, което е една от основните ценности, възприети от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) При сегашната икономическа и финансова криза сме свидетели също на нарастване броя на работните места с несигурни условия на труд, особено при жените. Постоянните работни места, които бяха изгубени по време на икономическата рецесия, със сигурност няма да бъдат възстановени, а ще бъдат заместени от нетипични и твърде нетипични трудови договори. Това ще доведе до рязък спад в равнището на условията на труд. В рамките на ЕС 31,5% от жените работят на непълно работно време (30 часа или по-малко седмично) в сравнение със само 8,3% от мъжете.

Считам, че устойчивостта на системата за пенсионно осигуряване, кредитните услуги за проекти за самоподпомагане, както и създаването на работни места и на схеми за алтернативни доходи могат да подобрят условията за жените, работещи при несигурни условия на труд.

Призовавам Европейската комисия и държавите-членки да разработят приложими стратегии по отношение на несигурните условия на труд, като поставят акцент върху достойните и „зелените“ работни места и да вземат под внимание балансираното представителство на двата пола. Призовавам всяка държава-членка да въведе ясни мерки за намаляване на разликата в заплащането между половете с 10% към 2020 г., включително разликата в пенсиите, за да бъдат подобрени стандартът на живот, борбата с бедността и подкрепата за икономическия растеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да изкажа поздравленията си за отличната работа, свършена от г-жа Thomsen. Прекалено често жените се принуждават да приемат условия на труд, които са всичко друго, но не и достойни. Затова трябва да се наблюдава отблизо положението на работничките, особено на тези, които са бременни или кърмачки. Жените, които се връщат на работа след отпуск по майчинство, трябва да имат увереността, че могат активно да се включат отново в пазара на труда.

Държавите-членки също се призовават да бъдат бдителни относно евентуално лошо отношение към жените работнички от страна на работодателите. Допусналите неправомерно отношение трябва да бъдат привличани под отговорност във възможно най-кратки срокове. Освен това ще трябва да бъде разработена нова европейска стратегия за заетостта, така че жените, работещите при несигурни условия на труд, да бъдат интегрирани в системите за социална сигурност и защита на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Работещите при ниско равнище на заплащане – което може дори да не се обяви или да не е уточнено – работниците без право на социална защита или на свързани със заетостта обезщетения и надбавки, работниците без възможности за напредък на пазара на труда… Броят на така наречените работещи при несигурни условия на труд се увеличава вследствие на настоящата икономическа криза. Има голямо разделение по полов признак между тези работници: жените са непропорционално повече представени. Съзнавайки необходимостта от засилване на тяхната защита, подкрепих резолюцията на Европейския парламент относно работещите при несигурни условия на труд. Призовавам държавите-членки да осигурят работодателите, допуснали неправомерно или лошо отношение, да бъдат привличани под отговорност във възможно най-кратки срокове. Трябва също да бъдат предприети мерки за гарантиране на работещите при несигурни условия на труд на възможност да получават профсъюзна защита на своите права, като например правото на достойно заплащане, отпуск по майчинство, справедливо и регулирано работно време. Убеден съм също, че целите от Барселона относно грижите за децата ще бъдат постигнати възможно най-скоро и че пречките, които възпират жените да работят толкова часове, колкото желаят – независимо дали става дума за работа на непълно или на пълно работно време, ще бъдат отстранени.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Това беше доклад от възлово значение и съм доволен, че Европейският парламент го прие, най-вече защото той показва свързаното с пола естество на работните места при несигурни условия и припомня преориентирането на пазара на труда от стандартни към нестандартни видове заетост, което налага да не се допусне превръщането на нестандартните видове заетост в несигурна заетост; счита, че с цел борба с тези проблеми трябва да се поиска от държавите-членки и социалните партньори да уеднаквят до голяма степен своите законодателни и договорни правила относно стандартния труд и нетипичния труд, за да не се позволи най-удобните и евтини форми на труд да вземат превес, като се отчитат обаче рисковете от възможно увеличаване на недекларирания труд; и настоятелно призовава Съветът и Комисията да определят характеристиките на несигурната заетост в насоките относно политиките по заетостта на държавите-членки и в новата стратегия за равенство между половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Жените са засегнати по-силно от сегашната икономическа криза, именно защото са по-чувствителна категория с това, че работата им обикновено не е ограничена до работното място, а включва също дома и семейството. Най-несигурният труд се извършва от жени, които следователно се оказват без сигурност на работното място, с ниско заплащане, по-слаба социална защита и ниска квалификация.

При тези обстоятелства жените, които са готови да се върнат на работа след периоди на отсъствие поради заболяване или раждане, често установяват, че нямат работа. Делегацията ни е твърде чувствителна към тези проблеми, и бих добавил, към твърде подобните въпроси на жените, които не са наети, а са самостоятелно заети. За съжаление, бихме могли да подкрепим доклада в неговата цялост, ако той не насърчаваше политики за интегриране на работнички от страни извън Европейския съюз за сметка на европейските граждани. Ето защо гласувахме против него.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Подкрепих доклада относно жените, работещи при несигурни условия на труд. Икономическата криза спомогна за дестабилизирането на пазара на труда. Работодателите намалиха заетостта или наеха временни работници, предлагайки им по-лоши финансови условия. Вълните от съкращения също означаваха, че много хора се оказаха извън пазара на труда. Положението е особено сложно за младите висшисти, по-възрастните хора и жените. Кризата изостри свързаните с пола неравенства, които вече съществуват при заетостта. Това беше особено силно почувствано от жените, които са най-големият процент работници, заети с това, което се нарича несигурна заетост. Разликата в заплащането стана по-голяма и неравенствата в социалната защита се увеличиха. Това положение затрудни и професионалното развитие на жените и спомогна за утвърждаване на свързаните с пола стереотипи по отношение на работата. Следователно жените, работещи в това, което се нарича несигурна заетост, заслужават специална защита.

Наред с другите неща, те трябва да бъдат обхванати от системите за социално осигуряване и законодателството за защита на работните места. Важна е също и финансовата защита за жените в случай на безработица или майчинство. Жените, работещи при несигурни условия на труд, следва също да имат възможност да получават профсъюзна защита за своите права. Освен това за жените, работещи изключително в частни домакинства, следва да бъде гарантиран безплатен достъп до консултантски услуги в областта на социалните права. Бих искала също да привлека вниманието към необходимостта от регламентиране на правното положение на сезонните работници, които, предвид естеството на работата си, са изложени на по-висок риск от различни нередности.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Последните проучвания показват, че 31% от заетите жени работят на непълно работно време срещу само 8,3% от заетите мъже. Работещите на непълно работно време имат по-нисък доход и следователно получават по-ниски пенсии от тези, работещи на пълно работно време. В случаите на екипи те са в неизгодно положение, когато се стигне до работа в екип, което се проявява също, когато дойде време до служебно повишение или заемане на по-високи длъжности. На управленски длъжности са 36% от мъжете с висше или по-високо образование в сравнение със само 15% от жените със същото равнище на образование. Колкото до по-ниските доходи, трябва да се отбележи, че в Европа – като не вземаме предвид броя отработени часове или различните видове трудови договори – разликата между мъжете и жените е средно 18%.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), в писмена форма. (EN) Групата на Европейските консерватори и реформисти е твърдо и последователно убедена, че решенията във връзка със законите по социалната политика и заетостта не трябва да се вземат на равнище ЕС, а на равнище държави-членки от националните и местните органи за управление. Признаваме, че е важно да има минимален стандарт за третирането на работниците на работното място, и сме доволни, че Европейският парламент подобрява осведомеността по въпроса, но смятаме, че стандартът трябва да се отнася както за мъжете, така и за жените и че конкретните препоръки относно трудовите договори и грижите за децата например не попадат в сферата на отговорност на ЕС.

 
Правна информация - Политика за поверителност