Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0041(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0217/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/10/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0358

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 19. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená paní předsedající, ráda bych také poděkovala zpravodajce a Radě za práci, kterou odvedli, aby bylo dosaženo dohody. Jsem přesvědčena, že se jedná o významný krok směrem vpřed z hlediska posunu v postavení, které Lisabonská smlouva přiznává Parlamentu a speciálně Výboru pro rybolov, a myslím si, že to bude rozhodující krok směrem vpřed, který zajistí, aby budoucích dohod ve věcech rybolovu bylo dosaženo prostřednictvím běžného legislativního postupu.

To je aspekt, na kterých bych ráda poukázala v souvislosti s touto dohodou.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Kontrola plavidel, která provozují nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti, je nezbytná a měla by být prováděna účinně, efektivně a tak často, jak je to možné, se zvláštním zřetelem k oblastem, v nichž je riziko nezákonného rybolovu největší. To je také důvod, proč tolik potřebujeme nová kontrolní opatření zavedená nařízením, které bylo přijato. Systémy kontroly, které používají regionální organizace pro řízení rybolovu, by měly být provedeny do práva EU takovým způsobem, který by zabránil prodlevám a mezerám v právních předpisech, jež jsou důsledkem složitých postupů. Souhlasím také s názorem autorky zprávy, že omlouvání těchto prodlev nedostatečnou kapacitou lidských zdrojů je nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážená paní předsedající, hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože souhlasím se zpravodajkou, že systém kontroly a vynucování přijatý Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku musí být rychle proveden do práva EU. Mám na mysli zejména ta nová ustanovení, která konkrétně zavádějí nový systém státní přístavní inspekce, jenž účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena příslušným státem.

Jsem si ovšem naprosto jistý, že jakmile tyto změny budou provedeny do práva EU, budou muset být vyhodnocena některá kompromisní řešení a bude nezbytné provést některé úpravy, které vyplynou z tohoto vyhodnocení, pokud budou považovány za proveditelné z hlediska úmluvy jako takové.

 
  
  

Doporučení: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená paní předsedající, tato dohoda bude také znamenat boj na obranu rybářů, boj s nezákonnými rybolovnými činnostmi, kontrolní opatření – jimiž se musí řídit politika v oblasti rybolovu – a další krok směrem k udržitelnému rybolovu.

Bude také znamenat větší míru kontroly a ochrany rybářů a tohoto odvětví v Evropě. Velice mě proto těší, že jsme této dohody dosáhli.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Základním cílem Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku je optimální využívání rybolovných zdrojů na území vymezeném touto úmluvou. Je třeba připomenout, že účelem úmluvy je zabezpečit rozsáhlou mezinárodní spolupráci a využívání vědeckého výzkumu s cílem zajistit maximální efektivitu využívání mořských rybolovných zdrojů.

Zásadní změny úmluvy se týkají zefektivnění struktury Organizace pro rybolov v severním Atlantiku, reformy vzorce příspěvku do rozpočtu, nových definic povinností různých stran a reformy postupu řešení sporů. Souhlasím se zpravodajkou a myslím si, že tyto změny budou prospěšné zájmům Evropské unie, která díky úmluvě, jež je předmětem této rozpravy, má povolení k rybolovu v těchto teritoriích.

 
  
  

Zpráva: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená paní předsedající, hlasovala jsem pro přijetí této iniciativy, protože když hovoříme o nejisté pracovní činnosti, hovoříme znovu o nerovnosti a diskriminaci, jíž ženy v Evropě trpí.

Hospodářská krize tuto nerovnost ještě prohloubila, protože měla dopad na hůře honorované práce vykonávané především ženami, včetně práce v domácnosti a pečovatelské služby, které podle výzkumů představují 31,5 % pracovních míst v podnicích, včetně prací na částečný úvazek. Rozdíl ve výši mezd má také stejný dopad v Evropě a absence sociálních jistot se projevuje rovněž v souvislosti s pracovními činnostmi vykonávanými ženami, které absolvovaly vyšší úroveň odborného vzdělávání.

Absence společné odpovědnosti, jež by měla být přejímána muži i ženami v domácnosti, je jedním z důvodů nedostatečných jistot a diskriminace. Musíme se zasazovat o zajištění vysoké kvality služeb péče o děti a starší osoby a o to, aby ženy měly přístup na trh práce za lepších podmínek. Chtěla bych ještě dodat, že přistěhovalkyně dělají práci vykonávanou evropskými ženami, takže máme možnost vstupu na trh práce.

Stručně řečeno, musíme i nadále usilovat o prosazení skutečné rovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Na trhu práce došlo k přesunu od standardních k nestandardním formám zaměstnání, proto vzniká potřeba zabránit upřednostňování nejlacinějších a pro zaměstnavatele nejvýhodnějších forem zaměstnání, ze kterých se stávají nejistá pracovní místa.

Zaměstnance, kteří se nacházejí ve zranitelném postavení na pracovních místech, která často nesplňují ani základní zdravotní a bezpečnostní normy a kde neexistuje ochrana proti diskriminaci, sociální ochrana a kolektivní zastoupení, je třeba chránit před nedůstojnými pracovními podmínkami a zneužíváním. Podporuji tedy ochranu pracovnic prostřednictvím zavedení minimálních sociálních norem pro zaměstnance, zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči a starobním důchodům a zaručení přiměřené mzdy a spravedlivé pracovní doby. Domnívám se, že členské státy by měly zabránit pomocí přísných kontrol práce, aby se běžná pracovní místa stávala nejistými.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážená paní předsedající, současná hospodářská a finanční krize ještě umocnila problém žen zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek. Vzhledem k tomu, že často musejí skloubit pracovní závazky a závazky vůči rodině, dostávají se do horší vyjednávací pozice, což často vede k tomu, že mají horší pracovní podmínky.

Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože souhlasím s názorem, že je třeba s tímto problémem bojovat prostřednictvím výzvy členským státům a sociálním partnerům, aby ve velkém rozsahu sladili své právní předpisy a smluvní pravidla pro standardní a atypické formy zaměstnání, avšak současně měli na paměti reálné riziko možného nárůstu nehlášené práce. Vyzýváme proto Komisi a všechny členské státy, aby navrhly konkrétní nové strategie týkající se práce za nejistých podmínek, které by zohlednily vyrovnané zastoupení mužů a žen.

Tato zpráva také vyzývá Komisi, aby předložila návrh na uplatňování zásady stejné odměny pro muže a ženy. Musíme členským státům připomenout, aby neprodleně provedly směrnici 2006/54/ES do vnitrostátního práva. Vyzýváme proto členské státy, aby umožnily rozvoj sítí péče o děti a pečovatelských sítí a aby zavedly veškerá opatření s cílem umožnit ženám práci na plný úvazek, pokud se pro ni rozhodnou, a tím zlepšily podmínky pro jejich zapojení na trhu práce a jejich ekonomickou nezávislost.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Hlasovala jsem proti přijetí této zprávy o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek, neboť se domnívám, že práce na částečný úvazek, práce na dobu určitou a jiné obdobné typy smluvních forem jsou pro ženy na trhu práce přínosem, a to zejména pro ženy, které pečují o děti a chtějí mít zároveň zaměstnání. Tyto flexibilní formy práce jsou dle mého názoru opravdu přínosem a měli bychom je spíš podporovat tak, aby naopak zaměstnavatelé měli zájem je uzavírat, a tím dát ženám větší prostor se rozhodnout.

Zároveň nemohu souhlasit s tím, aby byly stanoveny jakékoli kvóty týkající se péče o dítě, např. aby do roku 2013 33 % dětí do tří let věku pobývalo v zařízeních kolektivní péče. Prosazuji princip svobody rodin, na nich je potřeba ponechat rozhodnutí o způsobu péče o děti.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Využívám tuto příležitost především z důvodu, že včera paní předsedající nebyla ochotna vyvolat všechny, kdo se chtěli přihlásit do diskuze, a to právě při tomto tématu, které je nesmírně důležité, protože zpráva poslankyně Thomsenové poukazuje na stále nejistější podmínky žen na trhu práce a také na zhoršující se sociální situaci.

Nejistota na trhu práce se týká žen všeobecně. Zejména v době globální krize jsou těmi prvními, na které krize dopadne, takzvané nestandardní pracovní úvazky, ať už v odvětví služeb nebo zemědělství. Vzhledem k tomu, že v těchto odvětvích pracují převážně ženy, propouštění se týká zejména jich. Toto je opět prostor, kde je třeba se vzepřít údajné logice trhu a ve jménu rovnoprávnosti, ale také ve jménu podpory koupěschopného obyvatelstva a poptávky je třeba pozitivně zasáhnout a například skoncovat s uzavíráním smluv bez udání pracovní doby.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážená paní předsedající, velká většina, která hlasovala pro přijetí zprávy, je důležitým varovným signálem vyslaným Parlamentem o problému žen zaměstnaných za nejistých podmínek. V Evropě doposud břemeno práce za nejistých podmínek nesou převážně ženy a tato situace se dále zhoršuje, protože mezinárodní krize má dopad na naše země. Evropská unie vždy prokazovala své odhodlání prosazovat politiku zrovnoprávnění v konkrétních právních předpisech provedených členskými státy do vnitrostátního práva a musí i nadále dělat vše, co bude v jejích silách, aby dosáhla skutečné rovnosti v přístupu k práci.

Tato zpráva z vlastního podnětu vysílá jasný signál Komisi a členským státům, že by měly zrušit nejistá pracovní místa a zvýšit sociální ochranu žen zaměstnaných za nejistých podmínek. Blahopřeji zpravodajce, paní Thomsenové.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Zprávu jsem podpořila, i když s určitými výhradami. Zpráva vnáší důležité světlo také do mé zprávy z předchozího volebního období, která hovoří o chudobě žen v Evropské unii. Je příkladem toho, že bereme vážně situaci ohrožených pracovních míst.

Mnohé ženy a rodiny si kladou otázky, zda evropská politika má praktická řešení a konkrétní politiky pro sociální problémy. Politika by neměla zasahovat do ekonomiky. Ekonomická svoboda je jednou z charakteristik společného trhu. Pokud však motiv zisku vede některé společnosti k tomu, že vyžadují od zaměstnanců práci v nebezpečných a nejistých podmínkách, je třeba, aby tomu zákonodárci zabránili. Musíme konečně uznat, že prací s nejistým zabezpečením je i práce žen v domácnosti. Pojišťovny to už vyčíslily a teď je řada na politicích. Vyzývám Komisi, aby předložila návrhy na uznání práce žen v domácnosti jako nepeněžní investice do národní prosperity.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Vážená paní předsedající, toto je důležitá a významná zpráva týkající se ochrany žen. Velkým nedostatkem evropských institucí je ale to, že se v praxi neřídí svými deklarovanými teoretickými principy. Minulý týden v pátek a v sobotu se konala schůzka s hodnostáři nejdůležitějších evropských zednářských lóží, jíž se zúčastnil předseda Komise pan Barroso, předseda Parlamentu a předseda Evropské rady Van Rompuy, ale nezaznělo jediné slovo o tom, že většina z těchto lóží nedovoluje, aby do nich vstupovaly ženy. A co je závažnější, schůzka se konala na půdě Evropského parlamentu, za zavřenými dveřmi, a dokonce ani vlastní zaměstnanci Parlamentu na ni neměli přístup. To vše je v rozporu se zásadami transparentnosti, jimiž by se měly řídit všechny činnosti evropských orgánů.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Vítám tento návrh, protože jeho cílem je zavést povinný sběr údajů podle druhu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy poskytující užitečný obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy. V případě ostrovů by to mělo znamenat větší podporu pro spojení námořní a letecké dopravy, protože to jsou jediné dostupné druhy dopravy. Tento statistický průzkum by také umožnil lépe porozumět nákladům spojeným s nejvzdálenějšími regiony, z hlediska zboží i cestujících, což může ovlivnit rozhodnutí o jiných politikách týkajících se například transevropských sítí a v konkrétnější rovině „mořských dálnic“, jejichž součástí by byla námořní doprava mezi ostrovy a také mezi ostrovy a evropským kontinentem. Rád bych potvrdil svoji podporu pro stanovisko zpravodaje k možnosti přijetí současných ustanovení k novým pravidlům týkajícím se aktů v přenesené pravomoci zavedených Lisabonskou smlouvou s cílem posílit pravomoci Parlamentu v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písemně. (IT) Hlasuji pro přijetí zprávy poslance Simpsona, protože považuji statistické výkazy týkající se přepravy zboží a cestujících po moři za velice užitečné. Ve skutečnosti je sběr údajů podle druhu zboží již povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

Jak se ve zprávě jasně uvádí, „dostupnost úplných a jednotných statistik podle druhu zboží pro všechny druhy dopravy by poskytla obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy, tj. optimální kombinaci různých druhů dopravy v témže dopravním řetězci, a pro modernizaci nákladní dopravní logistiky.“

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. – (LT) Souhlasím s tímto návrhem nařízení, jehož účelem je pozměnit platnou směrnici tak, aby se sběr údajů podle druhu zboží stal pro statistiku námořní dopravy povinným. V současné době probíhá sběr těchto údajů na dobrovolném základě v 18 členských státech. Kromě toho je sběr údajů podle druhu zboží již povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách. Sběr údajů vytvoří možnost porovnávat náklad podle druhu dopravy a kombinovat různé druhy dopravy v témže dopravním řetězci a modernizovat nákladní dopravní logistiku. Předpokládá se, že sběr příslušných údajů nebude představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů (například celních dokladů).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písemně. (FR) Směrnice 2009/42/ES, která je v současné době v platnosti, vychází z principu dobrovolnosti sběru údajů pro statistiku námořní dopravy. Pozměnění této směrnice učiní sběr údajů podle druhu zboží povinným. Jsem spokojený s touto změnou, která nebude představovat žádnou další zátěž, vzhledem k tomu, že členské státy by měly být schopny sestavit údaje z již existujících zdrojů.

Je jistě rozumné, aby tato pravidla byla povinná pro námořní dopravu, neboť jsou již povinná pro silniční dopravu, železniční dopravu a dopravu po vnitrozemských vodních cestách. Kromě toho vítám i skutečnost, že zpravodaj navrhl změny týkající se vymáhání nařízení v souladu s postupem aktů v přenesené pravomoci. Parlament by měl využít tuto novou výsadu zakotvenou v Lisabonské smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, neboť souhlasím s tím, že existence úplných, standardizovaných statistik podle druhu zboží má klíčový význam pro všechny druhy dopravy. Tyto informace poskytují obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy, tj. optimální kombinaci různých druhů dopravy v témže dopravním řetězci a pro modernizaci nákladní dopravní logistiky. Chtěla bych vyzvat k tomu, aby všechny evropské statistiky o všech druzích dopravy byly shromažďovány podle společných koncepcí a norem za účelem dosažení nejvyšší možné srovnatelnosti mezi jednotlivými druhy dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. – Tento návrh se týká sběru a registrace údajů týkajících se dopravy v členských státech, které mají mořské pobřeží. Návrh změní způsob sběru údajů tak, že budou uspořádány podle druhu zboží, jak tomu již je ve vztahu k jiným druhům dopravy. Věřím, že to je pozitivní vývoj a podpořit zpravodaje mi nečinilo žádný problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. – (IT) Přestože dokončení jednotného trhu bylo vyhlášeno již před nějakým časem, přetrvávající rozdíly mezi různými místy přístupu pro zboží i osoby i nadále prozrazují národní povahu hranic tohoto trhu. Členské státy se snad rozhodly v tomto ohledu ustoupit evropským institucím, ale takové rozdíly, které penalizují některé oblasti a upřednostňují jiné, nemohou nadále existovat. Tento další právní předpis, jehož cílem je harmonizovat způsob zacházení s přepravovanými osobami a zbožím, je dalším krokem na cestě k úplné integraci evropského společného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Členské státy Evropské unie musejí pomoci vytvořit evropskou databázi pro údaje v měsíčních intervalech o dopravě zboží a cestujících po moři a pro lodi, které je přepravují. To umožní specializované službě EU, Eurostatu, sestavovat evropské statistiky pro každý druh dopravy v souladu s normami EU. Využití těchto údajů pak pomůže vytvořit integrovaný evropský systém obsahující statistiky o této oblasti, za účelem dosažení maximální míry srovnatelnosti mezi druhy dopravy uplatňovanými v evropských zemích.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Cílem tohoto návrhu je zavést povinný sběr údajů podle druhu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy a standardizovat určitý druh informací shromažďovaných a zpracovávaných v 27 členských státech. Jak uvádí zpravodaj, dostupnost úplných a jednotných statistik podle druhu zboží pro všechny druhy dopravy by poskytla obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy, tj. optimální kombinaci různých druhů dopravy v témže dopravním řetězci a pro modernizaci nákladní dopravní logistiky.

Vzhledem k významu bezpečné a efektivní dopravy zboží v mezinárodním obchodu podporuji návrh Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Cílem tohoto návrhu nařízení Parlamentu a Rady je pozměnit směrnici 2009/42/ES za účelem zavedení povinného sběru údajů podle druhu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy. V současnosti jsou tyto údaje shromažďovány na dobrovolném základě 18 členskými státy. Pět členských států nemá mořské pobřeží a údaje podle směrnice neposkytuje. Ve většině případů sběr příslušných údajů nebude představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů, jako například celních dokladů. Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, neboť souhlasím s potřebou úplných a standardizovaných statistik podle druhu zboží pro všechny druhy dopravy za účelem poskytnutí obecného rámce srovnatelnosti v rámci EU.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Cílem návrhu nařízení je zavést povinný sběr údajů podle druhu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy, neboť zpravodaj je přesvědčen, že ve většině případů sběr příslušných údajů nebude představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů, jako například celních dokladů. Kromě toho sběr údajů podle druhu zboží je již povinný pro evropské statistiky týkající se evropské silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

Sdílíme názor, že existence statistik o všech druzích dopravy zboží a cestujících poskytne rámec informací, které budou vhodné pro definování politiky podporující interoperabilitu a součinnost více druhů dopravy, tj. optimální kombinaci různých druhů dopravy v témže dopravním řetězci přispívající k modernizaci a racionalizaci nákladní dopravní logistiky a podporující její udržitelnost. To samozřejmě závisí na srovnatelnosti dostupných statistik, která vyžaduje určitou harmonizaci norem a idejí.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Prostým cílem tohoto návrhu je zavést povinný sběr údajů podle druhu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy. Sběr údajů podle druhu zboží je již povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách a návrh by pomohl zlepšit harmonizaci v této oblasti. Sběr údajů nebude představovat pro respondenty žádnou další zátěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Účelem tohoto textu je pozměnit směrnici 2009/42/ES s cílem zavést povinný sběr údajů podle typu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy. V současnosti jsou tyto údaje shromažďovány na dobrovolném základě 18 členskými státy. Pět členských států nemá mořské pobřeží a údaje podle směrnice neposkytuje. Ve většině případů sběr příslušných údajů nebude představovat pro ty, kteří je poskytují, žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů (jako například celních dokladů). Sběr údajů podle druhu zboží je již povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách. Evropské statistiky o všech druzích dopravy musí být shromažďovány podle společných zásad a pravidel za účelem dosažení nejvyšší možné srovnatelnosti mezi jednotlivými druhy dopravy, což je také důvod, proč jsem hlasoval pro přijetí tohoto textu. Dostupnost úplných a jednotných statistik podle druhu zboží pro všechny druhy dopravy by poskytla obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , písemně. (LV) Plně jsem podpořil zprávu poslance Simpsona. Souhlasím s tím, že údaje o členění podle druhu zboží jsou nezbytné pro statistiky týkající se námořní dopravy. Tyto statistiky nabídnou vývozcům a dovozcům možnost najít nejlepší způsob dopravy nákladu. Sníží se díky tomu náklady na zboží pro evropské občany a vývozci budou moci účtovat ceny za zboží dodávané ze třetích zemí efektivněji. Tento druh statistických údajů pomůže zamezit nepředvídaným nákladům a podpoří oběh interního i externího zboží. Následně bych jej zavedl také v souvislosti s leteckou nákladní dopravou.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Statistiky jsou důležitým předpokladem schopnosti reagovat, protože poskytují určitá fakta, na kterých mohou být založena rozhodnutí. Ovšem v případě sběru statistických údajů je vždy důležité udržet rovnováhu mezi nezbytným shromažďováním faktů a administrativními náklady. Až doposud 18 členských států shromažďovalo údaje o dopravě zboží a cestujících na dobrovolném základě. Zavést navrhované řešení má smysl, pokud příslušné údaje nepředstavují další zátěž, jinými slovy, pokud jsou členské státy skutečně schopny shromažďovat tyto údaje za použití již existujících zdrojů údajů. Sběr úplných statistických údajů týkajících se dopravy zboží a cestujících pro veškeré zboží a pro všechny druhy dopravy pro účely srovnání mi připadá nadměrný vzhledem k administrativním nákladům s tím spojeným. Proto jsem tedy odpovídajícím způsobem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písemně. (PL) Zpráva navrhuje řadu změn, jejichž cílem je přizpůsobit ustanovení o regulativním postupu s kontrolou novým ustanovením o aktech v přenesené pravomoci zavedených Lisabonskou smlouvou. Cílem zpravodaje bylo pozměnit příslušnou směrnici EU za účelem zavedení povinného sběru údajů podle druhu zboží pro evropské statistiky týkající se námořní dopravy. V současnosti jsou tyto údaje shromažďovány na dobrovolném základě 18 členskými státy. Pět členských států nemá mořské pobřeží a údaje podle směrnice neposkytuje.

Stojí za zmínku, že sběr příslušných údajů nebude představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů (jako například celních dokladů). Sběr údajů podle druhu zboží je již povinný pro evropské statistiky týkající se evropské silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách. Vzhledem k potřebě vytvořit efektivní, koordinované komunikační a dopravní sítě šetrné k životnímu prostředí (pro námořní dopravu, dopravu na pevnině a dopravu po vnitrozemských vodních cestách), přijetí opatření v oblasti sběru a analýzy údajů pro všechny druhy dopravy je skutečně nanejvýš relevantní.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy poslance Simpsona, protože pozměněním směrnice 2009/42/ES jsou dotvořeny příslušné právní předpisy týkající se sběru údajů o dopravě zboží a cestujících z Evropy a v rámci Evropy. Doposud byl sběr údajů povinný pouze pro silniční, železniční dopravu a pro dopravu po vnitrostátních vodních cestách, ale po pozměnění příslušné směrnice bude povinný také pro námořní dopravu a bude poskytovat řadu údajů o zboží vstupujícím do Evropské unie a opouštějícím Evropskou unii. Tyto údaje jsou nezbytné nejenom pro statistické účely. Po pozměnění směrnice budou počínaje od příštího roku k dispozici také údaje o námořní dopravě, což přispěje k větší transparentnosti, pokud jde o druhy dopravovaného zboží, a větší efektivitě dopravy konkrétního zboží, neboť srovnatelnost umožní najít nejefektivnější druhy dopravy pro každý druh zboží.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Záměrem návrhu je zavést povinný sběr údajů podle typu zboží pro statistiku námořní dopravy. V současnosti 18 členských států shromažďuje údaje o námořní dopravě na čistě dobrovolném základě, přičemž sběr údajů podle druhu zboží je již povinný pro evropské statistiky týkající se silniční dopravy, železniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

Dostupnost úplných a jednotných statistik podle druhu zboží pro všechny druhy dopravy, včetně námořní, by poskytla obecný rámec vhodný pro podporu a sledování politiky podporující součinnost více druhů dopravy, tj. optimální kombinaci různých druhů dopravy v témže dopravním řetězci a pro modernizaci nákladní dopravní logistiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Cílem tohoto návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady je pozměnit směrnici 2009/42/ES za účelem zavedení povinného sběru údajů podle druhu zboží pro statistiku námořní dopravy. V současnosti jsou tyto údaje shromažďovány na dobrovolném základě v 18 členských státech. Pět členských států nemá mořské pobřeží a žádné údaje podle dané směrnice neposkytuje. Ve většině případů nebude sběr příslušných údajů představovat pro respondenty žádnou další zátěž, jelikož dotčené členské státy by měly být schopny sestavit údaje s využitím již existujících zdrojů dat, jako například celních dokumentů. Skupina Verts/ALE hlasovala pro přijetí tohoto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že povinný sběr údajů podle druhu zboží za účelem shromažďování statistik námořní dopravy je nesmírně důležitý pro podporu součinnosti více druhů dopravy a možnost kombinace různých druhů dopravy. Vzhledem k tomu, že sběr údajů je již povinný pro statistiku týkající se jiných druhů dopravy – silniční, železniční a po vnitrozemských vodních cestách – myslím si, že společný rámec, jehož součástí je shromažďování statistik námořní dopravy, je vhodný a může také pomoci zajistit maximální srovnatelnost mezi různými druhy dopravy.

V souladu s návrhem Komise, by se revize směrnice 2009/42/ES měla uskutečnit v těchto intencích a měla by být použita na údaje od roku 2011, v souladu s dobrovolnými postupy, které již rozvíjí 18 členských států EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně.(LT) Dámy a pánové, tato otázka systematického sběru statistických údajů má pro nás mimořádný význam. V Litvě představuje doprava zboží po moři jenom malé procento veškerého dopravovaného zboží a lze toho proto v této oblasti dosáhnout mnohem více. Kromě toho naše odvětví cestovního ruchu v pobřežních oblastech má také velký potenciál růstu. Modernizací logistiky dopravy zboží a podporou součinnosti více druhů dopravy, tj. kombinací různých druhů dopravy v témže dopravním řetězci, máme příležitost zvýšit prosperitu pobaltského regionu. To je mimořádně důležité, máme-li do budoucna udržet konkurenceschopnost evropských přístavů, jako je litevský přístav Klajpeda. Užší spolupráce mezi pobaltskými státy přispěje k jejich sblížení, a trh v našem regionu tak bude více harmonický a přístupnější pro celou Evropskou unii. V současné době jsou pobaltské země do značné míry izolované od evropské dopravní sítě. Doufáme, že se objem dopravy mezi pobaltskými státy do roku 2020 zdvojnásobí, a musíme proto řešit nedostatek vhodné infrastruktury a přístupnosti. A co je nejdůležitější, musíme zajistit, aby sběr údajů nepředstavoval pro členské státy další zátěž. Nemáme co ztratit.

 
  
  

Zpráva: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Dánsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 951 osob ve 45 podnicích, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 28 (výroba strojů a zařízení) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Severní Jutsko (Nordjylland), hlasovala jsem pro přijetí usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise a s pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s tím, že návrh Komise by měl v důvodové zprávě obsahovat jasné a podrobné informace o žádosti, analyzovat kritéria způsobilosti a vysvětlovat důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. – EFG je důležitý strukturální fond v EU, který nám umožňuje poskytovat pomoc pracovníkům, kteří byli propuštění v důsledku velkých změn v globálních trendech. Tak tomu bylo v řadě členských států EU, jako například ve Španělsku, kde se ukázalo, že existence fondu je mimořádně prospěšná. Vzhledem k výše uvedenému souhlasím s rozhodnutími, která navrhl zpravodaj, a rozhodl jsem se, že budu hlasovat pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Vzhledem ke změnám ve struktuře mezinárodního obchodu je nesmírně důležité, aby evropská ekonomika byla schopna efektivně zavádět nástroje na podporu pracovníků postižených těmito změnami, včetně pomoci při rychlém začlenění na trh práce. Vzhledem k tomu, že Dánsko předložilo žádost o pomoc v souvislosti s propuštěním 951 osob ve 45 podnicích v regionu Severní Jutsko (Nordjylland), rád bych připomněl řadu důvodů, které jsem uvedl ve vysvětlení svého hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve španělském regionu Katalánsko, abych vysvětlil, proč jsem hlasoval pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Toto je usnesení o návrhu rozhodnutí Parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

Odvětví výroby strojů a zařízení pro loďařské odvětví v dánském regionu Severní Jutsko (Nordjylland) bylo zaskočeno změnami na trzích a světovou úvěrovou krizí, která vedla k dramatickému poklesu objednávek a výslednému propouštění ve více než 40 podnicích.

V regionech, jako je Severní Jutsko, které jsou mimořádně závislé na jednom odvětví, bývá oživení trhu a opětovné umístění pracovníků do jiných oblastí činností pomalejší a obtížnější. Jsem přesvědčen, že uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je v tomto případě oprávněné.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k sociálnímu dopadu světové hospodářské krize, která měla mimořádně silný negativní dopad na zaměstnanost, má náležité využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) rozhodující význam pro zmírnění tíživé situace mnoha evropských jednotlivců a rodin, který přispívá k jejich opětovnému sociálnímu začlenění a profesionálnímu rozvoji a zároveň poskytnutí nových zdrojů za účelem pokrytí potřeb podniků a oživení ekonomiky. Akční plán Dánska s cílem pomoci 951 pracovníkům propuštěným ze 45 podniků vyrábějících stroje a zařízení v malém regionu Severní Jutsko (Nordjylland) spadá do téhož rámce. V tomto případě 40 % propuštěných pracovníků pracovalo manuálně, v oblasti hutního průmyslu a výroby strojů a zařízení a 33 % pracovníků spadalo do kategorie nekvalifikované pracovní síly. Tato situace jasně ukazuje potřebu efektivního vyhodnocení technického a odborného profilu lidí postižených důsledky světové krize. Doufám proto, že evropské orgány zdvojnásobí své úsilí při zavádění opatření, která urychlí a zlepší míru využití tak důležitého zdroje, jakým je EFG, z nějž jsou v současnosti uvolňovány velice nízké částky. V tomto roce byla podána žádost o uvolnění pouze 11 % z celkové částky 500 milionů eur.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písemně. (FR) Parlament byl znovu požádán, aby potvrdil platbu pomoci z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pracovníkům propuštěným v důsledku krize nebo přemístění. Tato pomoc bude znovu rozdělena mezi rozpočtové linie, které byly původně vyčleněny na jiné evropské programy, neboť Fond pro přizpůsobení se globalizaci nemá na základě současného finančního rámce žádné vlastní prostředky.

S cílem zamezit vzniku této situace jednou provždy, jsem pracovala v průběhu přípravy návrhu rozpočtu na rok 2011 na vytvoření rozpočtové linie pro prostředky na platby konkrétně pro Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Parlament během hlasování o jeho čtení rozpočtu dne 20. října 2010 tedy schválil částku 50 milionů eur.

Tato částka, která je ve srovnání se skutečnými ročními potřebami symbolická, musí být ještě potvrzena, neboť Evropská rada původně zamítla návrh poskytnout Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci vlastní financování. Budu proto i nadále tuto otázku sledovat v naději, že se mi podaří dosáhnout rozpočtové a legislativní konsolidace tohoto mechanismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písemně. (DE) Musím paní Materové co nejsrdečněji poblahopřát k celkovému počtu čtyř zpráv o uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Rozšíření oblasti působnosti Fondu pro přizpůsobení se globalizaci tak, aby do ní spadali také pracovníci, byl důležitý krok, který nám umožnil přímo podporovat evropské občany. Účelem nástroje Fondu pro přizpůsobení se globalizaci je pomoci těm, které zastihly dopady globalizace nepřipravené. Pokud mají být uvolněné prostředky používány efektivně, musejí dosáhnout svého místa určení rychle a cíleně. To je jediný způsob, jak zajistit, abychom pomohli evropským občanům a posílili důvěru v Evropskou unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve prospěch Dánska, protože tento nástroj považuji za cenný zdroj podpory pro pracovníky v tíživé situaci v důsledku hospodářské krize.

EFG byl zřízen v roce 2006 jako nástroj praktické podpory pracovníkům, kteří byly propuštěni buď z důvodů souvisejících s přemístěním jejich podniků nebo, po změně z roku 2009, z důvodu hospodářské krize za účelem jejich opětovného začlenění na trh práce. Dnešní hlasování se týkalo žádosti o podporu pro 1 122 pracovníků ve 45 podnicích vyrábějících stroje v regionu Severní Jutsko (Nordjylland), v celkové výši 7 521 359 eur financovaných z EFG.

V závěru bych chtěl uvítat přijetí této zprávy, neboť prokazuje, že EFG je užitečným a efektivním zdrojem pro boj s nezaměstnaností v důsledku globalizace a hospodářské krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), konkrétně pro 951 propuštěných pracovníků ze 45 podniků, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 28 (výroba strojů a zařízení) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Severní Jutsko (Nordjylland). EFG poskytuje dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhá jim při opětovném začlenění na trh práce. Dánsko podalo žádost o uvolnění finančních prostředků EFG pro propuštěné pracovníky v automobilovém odvětví, což je v souladu s nařízením upravujícím činnost fondu. Nyní musí být zajištěno, aby EFG podporoval pracovníky, kteří byli propuštěni, za účelem jejich opětovného začlenění na trh práce, a to bez ohledu na skutečnost, že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , písemně. (LV) Je velice důležité nezaujímat k procesu nezaměstnanosti přístup laissez faire. V této oblasti je nezbytné, aby lidé měli pocit, že je podporují vlády členských států i Evropská unie jako celek. Přestože jsem hlasoval pro přijetí zprávy, není mi stále jasné, jak by měla být částka podpory rozdělena. Proč Nizozemsko obdrží přibližně 3 000 eur na každého propuštěného pracovníka, zatímco Španělsko obdrží 1 000 eur a Dánsko 7 000 eur? Jsou snad náklady na rekvalifikaci v Dánsku sedmkrát vyšší než ve Španělsku? Bez ohledu na tento mimořádně znepokojivý problém, musím souhlasit se zpravodajkou, paní Materovou, že poskytnutí této finanční podpory je nezbytným a včasným opatřením. Je škoda, že vláda Lotyšska se na tomto programu nepodílí a nepodala si žádost o uvolnění prostředků z EFG. V Lotyšsku je v současnosti 180 000 nezaměstnaných.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k tomu, že Dánsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 951 osob ve 45 podnicích, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 28 (výroba strojů a zařízení) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Severní Jutsko (Nordjylland), hlasovala jsem pro přijetí usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise a s pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem.

Chtěla bych zdůraznit jako mimořádně důležité tyto aspekty: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce, aniž zbavuje podniky jejich odpovědnosti; (2) v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu alternativní zdroje prostředků na platby, jak požadoval Parlament; (3) fungování a přidaná hodnota EFG by měly být hodnoceny v rámci obecného hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v průběhu přezkumu víceletého finančního rámce na 2007-2013 v polovině období; (4) návrh Komise obsahuje informace o žádosti, analyzuje kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu schválení, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Dánsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 951 osob ve 45 podnicích, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 28 (výroba strojů a zařízení) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Severní Jutsko (Nordjylland), hlasoval jsem pro přijetí usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise a s pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s tím, že návrh Komise by měl ve své důvodové zprávě předkládat jasné a podrobné informace o žádosti, analyzovat kritéria způsobilosti a vysvětlit důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Tímto hlasováním Evropský parlament bere na vědomí skutečnost, že Dánsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 951 osob ve 45 podnicích, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 28 (výroba strojů a zařízení) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Severní Jutsko (Nordjylland. Žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG. Ve svém usnesení Evropský parlament žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; a zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písemně. (RO) Společenství evropských sdružení loděnic (CESA) počítá s tím, že celosvětová poptávka v loďařském odvětví poklesne do roku 2014 v důsledku světové finanční krize, zatímco v budoucnosti se toto odvětví přemístí do oblastí s nižšími náklady, zejména do asijských regionů. Vzhledem k nedostatečné evropské politice na podporu loďařství je nepravděpodobné, že se objem výroby vrátí na úroveň před současnou krizí. Loděnice Damen v mém rodném městě Galaţi také pociťují dopady hospodářské a finanční krize, kvůli které bude jenom v roce 2009 propuštěno 600 pracovníků. V roce 2010 se očekává, že bude propuštěno dalších 500 pracovníků. Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), o něž požádalo Dánsko, za účelem čerpání částky 7 521 359 eur ke spolufinancování programu podpory pro 951 pracovníků propuštěných v regionu Severní Jutsko (Nordjylland) v období od 15. února 2009 do 14. listopadu 2009. Pracovníci byli propuštěni ve 45 podnicích vyvíjejících činnost v odvětví výroby strojů a zařízení pro loďařské odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) V tomto případě se jedná o otázku poskytnutí podpory podnikům v odvětví výroby strojů a zařízení ve středním regionu Severní Jutsko (Nordjylland). V tomto regionu v severovýchodním výběžku Severního Jutska bylo v období od 15. února do 14. listopadu 2009 propuštěno 951 lidí ve 45 podnicích. Za účelem podpory těchto pracovníků při jejich opětovném začlenění na trh práce, jsou z fondu uvolněny prostředky ve výši 7 521 359 eur.

 
  
  

Zpráva: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písemně. (IT) Jak jsem měl příležitost vysvětlit v březnu letošního roku při hlasování o zprávě poslance Bögeho, využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jako užitečného nástroje pro řešení důsledků hospodářské a finanční krize je velice cennou iniciativou, která představuje praktickou reakci formou finanční pomoci. Od té doby bylo přijato několik dalších žádostí, včetně té, kterou projednáváme. To myslím nejlépe dokládá užitečnost této iniciativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 512 pracovníků ve společnosti NXP Semiconductors Netherlands, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s návrhem Komise, která v souvislosti s uvolňováním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF) alternativní zdroje prostředků na platby, neboť Evropský parlament opakovaně připomínal, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné najít příslušné rozpočtové položky pro převod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. – EFG je důležitý strukturální fond v Evropské unii, který nám umožňuje poskytovat pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých změn v globálních trendech. Bylo nezbytné umožnit přístup k jeho prostředkům pracovníkům v Nizozemsku, byli propuštěni v odvětví elektroniky. Vzhledem k těmto skutečnostem souhlasím s rozhodnutími, která uvedla zpravodajka, a rozhodl jsem se hlasovat pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku restrukturalizace a přemístění musí být dynamická a flexibilní, aby mohla být realizována rychle a účinně. Vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 512 pracovníků ve společnosti NXP Semiconductors Netherlands, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven, a vzhledem k důvodům, jež jsem uvedl při vysvětlení svého hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci pro španělský region Katalánsko, hlasuji pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Znovu jsme konfrontováni s problémem rušení klíčového průmyslového podniku v jednom z měst, v tomto případě Nijmegenu, s přitěžující okolností, že se nepředpokládá vytvoření jakýchkoli jiných podniků se stejným potenciálem z hlediska zaměstnatelnosti.

Jestliže vezmeme v úvahu usnesení přijatá Parlamentem, porozumíme lépe rozsahu a rozměru problému v několika evropských státech. Tyto státy doposud neprokázaly, že jsou schopny čelit problému nedostatečné koordinace a ztráty atraktivnosti pro investice a inovace.

Pokud nebudou přijata žádná opatření v tomto směru, obávám se, že žádosti o uvolnění prostředků z fondu se budou dále rozrůstat a fond jako takový se může ukázat být nedostatečným nástrojem pomoci pracovníkům, kteří budou postiženi náhlými a neočekávanými změnami v jejich příslušných podnicích.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k dopadům současné světové hospodářské a finanční krize na průmyslovou činnost a konkrétní pracovní místa v odvětví elektroniky, musí existovat rychle reagující a účinný program podpory pro 512 pracovníků propuštěných ze společnosti NXL Semiconductors Netherlands v nizozemských regionech Gelderland a Eindhoven. Stojí jistě za to, poukázat v této souvislosti na regionální a sociální dopady vyplývající z propadu hospodářské činnosti v podniku v Nijmegenu v provincii Gelderland, který byl největším místním zaměstnavatelem a v němž po desetiletí působil velký počet nekvalifikovaných pracovníků. Z této situace vyplývá naléhavá potřeba vytvořit plán, který by pomohl při hospodářském oživení a rekvalifikaci těchto bývalých zaměstnanců za účelem jejich opětovného začlenění na trh práce. Chtěl bych zopakovat varovná slova o tom, že je třeba, aby evropské státy zajistily mechanismy, které by umožnily a urychlily uvolnění a čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG).

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve prospěch Nizozemska, protože se domnívám, že tento nástroj je cenným zdrojem podpory pro pracovníky v tíživé situaci v důsledku hospodářské krize.

EFG byl zřízen v roce 2006 jako nástroj praktické podpory pro pracovníky, kteří byli propuštěni buď z důvodů spojených s přemístěním jejich podniků nebo, po jeho pozměnění v roce 2009, z důvodu hospodářské krize, s cílem pomoci při jejich opětovném začlenění na trh práce. Dnešní hlasování se týkalo žádosti o podporu pro 1 590 pracovníků podniku NXL Semiconductors Netherlands, vyvíjejícího činnost v odvětví elektroniky v regionech Gelderland a Eindhoven, v celkové výši 1 809 434 eur financovanou z EFG.

Závěrem vítám přijetí této zprávy, jež prokazuje, že EFG je užitečným a účinným zdrojem pro boj s nezaměstnaností vzniklou v důsledku globalizace a hospodářské krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy o čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), konkrétně v souvislosti s propuštěním 512 pracovníků podniku NXP Semiconductors Netherlands, který vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven. EFG poskytuje dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu a pomáhá jim při opětovném začlenění na trh práce. Nizozemsko podalo žádost o uvolnění finančních prostředků EFG pro propuštěné pracovníky v automobilovém odvětví, což je v souladu s nařízením upravujícím činnost fondu. Nyní musí být zajištěno, aby EFG podporoval pracovníky, kteří byli propuštěni, za účelem jejich opětovného začlenění na trh práce, a to bez ohledu na skutečnost, že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 512 pracovníků ve společnosti NXP Semiconductors Netherlands, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem.

Chtěla bych zdůraznit jako mimořádně důležité tyto aspekty: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce, aniž zbavuje podniky jejich odpovědnosti; (2) v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF) alternativní zdroje prostředků na platby, jak požadoval Parlament; (3) fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v rámci obecného hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v průběhu přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007-2013 v polovině období; (4) návrh Komise obsahuje informace o žádosti, analyzuje kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 512 pracovníků ve společnosti NXP Semiconductors Netherlands, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven, hlasoval jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s tím, že návrh Komise by měl v důvodové zprávě obsahovat jasné a podrobné informace o žádosti, analyzovat kritéria způsobilosti a vysvětlovat důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, měla být dynamická a měla být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, vzhledem k tomu, že Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 512 pracovníků ve společnosti NXL Semiconductors Netherlands, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven; vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG, Evropský parlament žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; a zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí usnesení Evropského parlamentu o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci (EFG) v reakci na žádost podanou společností NL/NXP Semiconductors v Nizozemsku.

Dne 26. března 2010 Nizozemsko požádalo o finanční pomoc z EFG pro 512 z 590 pracovníků propuštěných ze společnosti NXP Semiconductors, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven. Celkový počet propuštěných pracovníků tvoří 425 mužů a 87 žen, z toho sedm pracovníků se závažnými zdravotními problémy nebo postižením (1,3 %). Nizozemsko zdůrazňuje závažný dopad tohoto propouštění, neboť společnost NXP Semiconductors je největším průmyslovým zaměstnavatelem v této oblasti a zaměstnávala již desítky let velký počet pracovníků s nízkou kvalifikací. Nedostatek pracovních příležitostí v obdobných podnicích v daném regionu bude představovat problém zejména pro pracovníky se specializovanou zkušeností v oblasti výroby polovodičů.

Uvolnění prostředků z EFG je důležité zejména s ohledem na začlenění propuštěných pracovníků na trh práce. Chtěla bych však upozornit Komisi a členské státy na potřebu navrhnout průmyslovou politiku, která bude udržitelná a vytvoří nová pracovní místa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) Od 1. května 2009 byla oblast působnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci rozšířena. Je určen také pro poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti se světovou finanční a hospodářskou krizí. V regionech NUTS II Gelderland a Eindhoven v Nizozemí bylo propuštěno 512 pracovníků společnosti NXP Semiconductors Netherlands. Na podporu těchto pracovníků byla uvolněna částka 1 809 434 eur.

 
  
  

Zpráva: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, která schválila uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve výši 2,4 milionu eur pro Portugalsko, za účelem podpory pracovníkům propuštěným ze společnosti Qimonda. Tento krok následoval po podání portugalské žádosti o uvolnění prostředků z EFG v prosinci 2009. EFG byl zřízen jako nástroj pro poskytování dodatečné podpory pracovníkům postiženým důsledky významných změn ve struktuře mezinárodního obchodu. Účelem balíčku pomoci z EFG je zabezpečit postavení 839 pracovníků propuštěných ze společnosti Qimonda Portugal v období od 8. června do 8. října minulého roku. Tato částka pokryje následující opatření: uznání kvalifikace, odborná příprava, odborné vzdělávání a podpora zaměřená na vytvoření pracovních míst, podpora pro vlastní propagaci a pobídky pro náborový proces a zkušenosti získané na pracovišti. Jsem proto přesvědčen, že je nezbytné, abychom udělali vše, co je v našich silách k urychlení procesu uvolnění prostředků z EFG, se zřetelem k závazku, který přijaly evropské orgány ohledně zajištění rychlého a jednoduchého schvalování těchto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí usnesení o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), v celkové výši 2 405 671 eur pro Portugalsko, pro 839 pracovníků společnosti Qimonda Portugal S.A. propuštěných v období od 8. června do 8. října minulého roku. Tyto prostředky jsou určeny na podporu propuštěných pracovníků společnosti Qimonda, prostřednictvím uznání kvalifikace, odborné přípravy, odborného vzdělávání a podpory za účelem založení podniků, pomoci při vlastním hledání práce a pobídek pro náborový proces a odbornou praxi získanou na pracovišti. Toto je druhý případ, kdy Portugalsko podalo žádost o uvolnění prostředků z EFG pro region Norte. V roce 2009 byly uvolněny prostředky ve výši 832 800 eur po propouštění v textilním odvětví. A konečně bych chtěla konstatovat, že mě mrzí, že se portugalská vláda nenaučila využívat potenciálu fondu. Zatímco bývalí zaměstnanci nizozemské společnosti NXP Semiconductors obdrží 3 534 eur na osobu a bývalí dánští zaměstnanci z regionu Severní Jutsko (Nordjylland) získají každý 7 908 eur, bývalí portugalští zaměstnanci společnosti Qimonda obdrží z pomoci poskytnuté z fondu pouze 2 867 eur na osobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Portugalsko požádalo o pomoc v souvislosti s propouštěním 839 pracovníků společnosti Quimonda S.A., nadnárodní firmy, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s tím, že fungování a přínos Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci by měly být hodnoceny v rámci obecného hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, a to v průběhu přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007-2013 v polovině období.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. – EFG je důležitý strukturální fond v Evropské unii, který nám umožňuje poskytovat pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých změn v globálních trendech. Má-li tento fond efektivně fungovat, je maximálně důležité, aby byl k němu umožněn přístup tehdy, kdy je to třeba, a to včasným a účinným způsobem. Z těchto důvodů musím podporovat zpravodajku v jejích závěrech a proto jsem se rozhodl hlasovat pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Uzavření společnosti Qimonda ve Vila do Conde mělo okamžitý dopad na rozšíření nezaměstnaných v portugalském regionu Norte o dalších 1 000 osob. V té době byla již míra nezaměstnanosti v tomto regionu nejvyšší v zemi: v období od ledna do října 2009 úřady práce v severním regionu zaznamenaly průměrný příliv 22 000 nezaměstnaných měsíčně. Po propouštění ve společnosti Qimonda Portugal S.A. byla dne 17. prosince 2009 předložena žádost o pomoc pro 839 propuštěných pracovníků.

Na základě posouzení, které provedla, Komise dospěla k závěru, že byly splněny všechny nezbytné podmínky. Předložila tento návrh rozhodnutí za účelem uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na podporu opětovného začlenění těchto pracovníků, kteří jsou oběťmi propouštění v přímé souvislosti se světovou finanční a hospodářskou krizí, na trh práce.

Podporuji proto toto rozhodnutí, které umožňuje uvolnění prostředků ve výši 2 405 671 eur ze souhrnného rozpočtu EU na rok 2010 za účelem poskytnutí finanční podpory v reakci na portugalskou žádost. Rád bych také zdůraznil potřebu zajistit rychlé zpracování jejího přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), iniciativa předsedy Komise pana Barrosa z roku 2005, následně po zprávě Komise Evropské hodnoty v globalizovaném světě, má nyní novou podobu, která ji činí transparentnější, s širšími cíli zohledňujícími důsledky současné krize a s perspektivou kratší doby čekání na uvolnění prostředků, což, jak doufám, bude platit i pro tento případ.

Přestože jsem hlasoval pro přijetí tohoto návrhu, považuji za politováníhodné, že portugalská vláda opět nevěděla, jak plně využít tento fond, na rozdíl od jiných zemí, které to dokázaly, což je nanejvýš zřejmé z částky prostředků požadovaných z EFG na osobu, jestliže analyzujeme použití fondu v jiných případech.

Dnes například proběhlo hlasování o jiných žádostech o podporu z EFG, které nabízí srovnání. Bývalí pracovníci nizozemské společnosti NXP Semiconductors obdrží 3 534 eur na osobu, bývalí dánští zaměstnanci v regionu Severní Jutsko (Nordjylland) obdrží každý 7 908 eur. Bývalí portugalští zaměstnanci společnosti Qimonda, jichž se týká pomoc z EFG, obdrží podporu z fondu ve výši pouze 2 867 eur na osobu. Tato částka je určena na opatření, jako je uznání kvalifikace, odborná příprava, odborné vzdělávání nebo podpora za účelem založení podniků, pomoci při vlastním hledání práce a pobídky pro náborový proces a odbornou praxi získanou na pracovišti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, neboť jsem přesvědčena, že uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro Portugalsko je nesmírně důležité za účelem podpory pracovníků propuštěných společností Qimonda. Částka 2,4 milionu eur, která má být uvolněna, nepochybně nebude dostačovat na řešení negativních dopadů propouštění, ale jistě významně pomůže. Proces uvolnění prostředků z fondu musí být jednoduchý a rychlý a jeho součástí by měly být programy odborného vzdělávání, které přispějí k efektivnímu opětovnému začlenění pracovníků postižených propouštěním na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Portugalská společnost Qimonda, která je součástí německého koncernu s vedoucím postavením na trhu, byla v Portugalsku považována za příklad úspěšného podniku, který je v čele svého odvětví. Byl to největší portugalský vývozce a předtím, než se dostaly na veřejnost problémy, které vyústily v její platební neschopnost, chystala se investovat do nových technologií a získala prostředky financování z veřejných zdrojů na podporu výroby solárních panelů. Zaměstnanci společnosti Qimonda byli vysoce kvalifikovaní a měli vysokou míru produktivity a nic nenaznačovalo, že společnost přestane být v tak krátké době rentabilní. V roce 2008 společnost dokonce zvažovala možnost vybudování tří dalších závodů v Portugalsku, všechny v blízkosti města Vila do Conde. Region Norte, kde měla společnost Qimonda sídlo, je tradičně průmyslový a zavírání podniků a nezaměstnanost jej tvrdě postihla. Schopnost společnosti Qimonda získat tolik potřebné kvalifikované pracovníky do tohoto regionu nyní byla ohrožena.

Doufám, že prostředky uvolněné z fondu budou pro zaměstnance společnosti Qimonda dostatečným přínosem a že se jim podaří plně se začlenit na trh práce. Chtěl bych při této příležitosti vyjádřit svou solidaritu s nimi a s jejich rodinami.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Uzavření továrny Qimonda ve Vila do Conde ještě znásobilo vysokou nezaměstnanost na severu Portugalska. V tomto případě bylo propuštěno 900 pracovníků, z nichž velká většina měla nízké vzdělání: 36,6 % absolvovalo pouze základní vzdělání a jen 10,7 % postoupilo do terciárního vzdělávání. Je proto důležité poukázat na význam tohoto plánu pomoci pro 839 pracovníků, kteří byli propuštěni, za účelem zmírnění dopadů závažné hospodářské, finanční a sociální krize, která postihla tento region. Rád bych také zdůraznil význam opatření, jako je uznání kvalifikace, odborná příprava, pobídky pro vytváření pracovních míst a příležitosti získat novou praxi na pracovišti. Na druhé straně je politováníhodné, že v uplynulých dvou letech se jedná pouze o druhou žádost, kterou Portugalsko předložilo Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci za účelem získání přímé podpory pro pracovníky v regionu Norte. Tváří v tvář počtům nezaměstnaných a neradostnému stavu veřejných financí v Portugalsku, v kombinaci s hospodářskou recesí v roce 2011 související s nedávnými úspornými opatřeními, má vláda povinnost jednat kompetentněji při získávání těchto prostředků na podporu nezaměstnaných pracovníků určitým konkrétním způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Parlament schválil uvolnění prostředků ve výši 2,4 milionu eur z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na podporu pracovníků propuštěných ze společnosti Qimonda, na základě žádosti portugalské vlády ze dne 17. prosince 2009. Jedná se o uvolnění prostředků v celkové výši 2 405 671 eur z EFG pro Portugalsko za účelem pomoci 839 pracovníkům společnosti Qimonda Portugal S.A. propuštěným v období od 8. června do 8. října minulého roku. Odhadované celkové náklady na tento balíček pomoci činí 3,7 milionu eur; z toho 2,4 milionu eur neboli 65 % celkových nákladů, bylo požadováno z EFG.

Komise a Rada se bohužel neměly k zásahu, ve chvíli, kdy by ještě bývalo možné udržet společnost v chodu a zabránit této nadnárodní společnosti se sídlem v Německu v propouštění pracovníků. Tato ubohá podpora pro nezaměstnané je poskytována teprve nyní, pozdě.

Toto je 16. žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2010 a její součástí budou následující opatření: uznání kvalifikace, odborná příprava, odborné vzdělávání a podpora za účelem vytváření pracovních míst, podpora při vlastním hledání práce a pobídky pro náborový proces a odbornou praxi získanou na pracovišti.

Pro region Norte, kde došlo k propouštění, již byla schválena podpora z EFG na základě předchozí žádosti z roku 2009 v souvislosti s propouštěním v textilním odvětví. Při této příležitosti byla uvolněna částka 832 000 eur.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve prospěch Portugalska, protože se domnívám, že tento nástroj je cenným zdrojem podpory pro pracovníky v tíživé situaci v důsledku hospodářské krize.

EFG byl zřízen v roce 2006 jako nástroj praktické podpory pro pracovníky, kteří byli propuštěni buď z důvodů spojených s přemístěním jejich podniků nebo po jeho pozměnění v roce 2009 z důvodu hospodářské krize, s cílem pomoci při jejich opětovném začlenění na trh práce. Dnešní hlasování se týkalo žádosti o podporu pro 839 pracovníků společnosti Qimonda Portugal S.A., vyvíjející činnost v odvětví elektroniky, v celkové výši 2 405 671 eur financovanou z EFG.

Závěrem vítám přijetí této zprávy, jež prokazuje, že EFG je užitečným a účinným zdrojem pro boj s nezaměstnaností v důsledku globalizace a hospodářské krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), konkrétně pro 839 pracovníků propuštěných ze společnosti Qimonda AG, nadnárodní firmy vyvíjející činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte. EFG poskytuje dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu a pomáhá jim při opětovném začlenění na trh práce. Portugalsko podalo žádost o uvolnění finančních prostředků EFG pro propuštěné pracovníky v automobilovém odvětví, což je v souladu s nařízením upravujícím činnost fondu. Nyní musí být zajištěno, aby EFG podporoval pracovníky, kteří byli propuštěni, za účelem jejich opětovného začlenění na trh práce, a to bez ohledu na skutečnost, že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k tomu, že Portugalsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 839 pracovníků ze společnosti Qimonda S.A., která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem

Chtěla bych zdůraznit jako mimořádně důležité tyto aspekty: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce, aniž zbavuje podniky jejich odpovědnosti; (2) v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF) alternativní zdroje prostředků na platby, jak požadoval Parlament; (3) fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období; (4) návrh Komise obsahuje informace o žádosti, hodnotí kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je také v souladu s požadavky Parlamentu

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písemně. (PT) Samozřejmě, že hlasuji pro přijetí finančního rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro pracovníky propuštěné ze společnosti Qimonda v Portugalsku.

V tomto okamžiku je důležité uvést, že dané rozhodnutí přišlo příliš pozdě a že příslušné prostředky budou Portugalsku poukázány dokonce ještě později: nejdříve na konci listopadu nebo na začátku prosince. Nemuselo to probíhat tímto způsobem a nemělo to probíhat tímto způsobem. EFG může a měl by fungovat efektivněji; aby oběti hromadného propouštění nemusely čekat 17 měsíců na podporu, o níž se prohlašuje, že je naléhavě potřebná, jako tomu bylo v tomto případě.

Jestliže je Evropa i nadále tak vlídná k finančnímu kapitálu, nemůže být i nadále tak nepřívětivá vůči obětem krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Portugalsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 839 pracovníků ze společnosti Qimonda S.A., nadnárodního podniku, který vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte, hlasoval jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise, ve spojení s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s tím, že návrh Komise by měl v důvodové zprávě obsahovat jasné a podrobné informace o žádosti, zhodnotit kritéria způsobilosti a vysvětlovat důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Portugalsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 839 pracovníků ze společnosti Qimonda AG, nadnárodní společnosti vyvíjející činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte. Žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG. Evropský parlament na základě svého hlasování žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG. Připomněl, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize. Zdůraznil úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) je legislativní a rozpočtový nástroj Evropské unie, který byl zřízen za účelem poskytování dodatečné pomoci pracovníkům postiženým důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu. Vzhledem k tomu, že Portugalsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 839 pracovníků ze společnosti Qimonda S.A., nadnárodní společnosti, která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky v regionu NUTS II Norte, vítám přijetí zprávy Parlamentem. Doufám, že pomoc bude poskytnuta co nejdynamičtějším a nejefektivnějším způsobem, prostřednictvím jednoduchého a rychlého procesu s cílem umožnit pracovníkům postiženým propouštěním vyvolaným globalizací a hospodářskou a finanční krizí opětovné začlenění na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) V nadnárodní společnosti Qimonda S.A., která vyvíjí činnost v odvětví elektroniky ve středním regionu Norte, bylo propuštěno 839 pracovníků v důsledku světové finanční a hospodářské krize. Z částky 2 405 671 eur uvolněné z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci bude financován koordinovaný soubor individuálně uzpůsobených služeb, který bude doplněn vnitrostátními opatřeními a opatřeními, která přijme společnost Qimonda.

 
  
  

Zpráva: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Podporuji poskytnutí pomoci ve výši 2 752 935 eur z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pro region Katalánsko jako dodatečnou pomoc pro 1 429 pracovníků, kteří byli propuštěni z 23 podniků vyrábějících motorová vozidla, přívěsy a návěsy, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu. K propouštění došlo v období devíti měsíců, od 23. února 2009 do 22. listopadu 2009.

Tato pomoc musí být použita na podporu opětovného začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni, na trh práce. Tito pracovníci ve 25 % případů nemají základní vzdělání nebo ukončené školní vzdělání a ve 40 % případů absolvovali pouze základní vzdělání. Z toho přibližně 75 % jsou muži a 25 % osob starší 55 let. Tato pomoc by neměla v žádném případě nahrazovat odpovědnost podniků vyplývající z vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv či opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví. Jak se uvádí ve zprávě Rozpočtového výboru, budeme muset získat podrobnější informace o tom, proč nebude 23 % pracovníků zahrnuto do základního výběru a zjistit jaká opatření budou nabídnuta právě těmto pracovníkům.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 1 429 osob ze 23 podniků vyvíjejících činnost spadající do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Katalánsko, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise a s pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem. Souhlasím také s tím, že by mělo být zajištěno, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků na trh práce a ráda bych znovu poukázala na to, že podpora z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písemně. (PT) Finanční podpora poskytovaná pracovníkům postiženým propouštěním v důsledku globalizace musí být realizována případ od případu a mít za cíl jejich opětovné začlenění na trh práce. Je tedy důležité poukázat na skutečnost, že tato podpora nenahrazuje odpovědnost, která běžně přísluší podnikům, a jejím účelem také není financování a restrukturalizace podniků. Vzhledem k těmto skutečnostem společné prohlášení přijaté během třístranných rozhovorů orgánů zdůrazňuje význam zajištění maximální možné jednoduchosti a rychlosti přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). Vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 1 429 osob ze 23 podniků vyvíjejících činnost v regionu Katalánsko, hlasuji pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Cataluña automoción/Španělsko, neboť umožní poskytnout dodatečnou pomoc katalánským pracovníkům postiženým důsledky velkých změn ve struktuře světové ekonomiky a zároveň pomohou při opětovném začlenění těchto pracovníků na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Když uvažuji o krizi, která zasáhla toto odvětví, vybavím si vyprávění bývalého premiéra José Maríi Aznara, jak bývalý prezident Spojených států amerických, George W. Bush, užasle reagoval na informaci, že hlavním španělským vývozním artiklem nejsou zemědělské výrobky, ale automobily. Byl to pozitivní signál, že přežité stereotypy o ekonomikách jihovýchodní Evropy přestávají platit.

Bohužel světová krize zásadním způsobem narušila snahu modernizovat španělský průmysl vyvíjenou zejména vládou Lidové strany. Pokles poptávky po automobilech v Evropské unii je velice výrazný a výroba ve druhém čtvrtletí roku 2009 se snížila téměř o 40 %, což je situace, která ohrožuje trh práce další ztrátou pracovních míst, nejenom ve Španělsku, ale v celé Evropské unii.

Zmíněný negativní zvrat ve vývoji sleduji se znepokojením a doufám, že španělská ekonomika bude schopna na krizi přiměřeně zareagovat, přičemž tento fond bude jen jednou z forem této reakce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Navrhovaný plán pomoci pro 1 429 bývalých zaměstnanců 23 výrobců motorových vozidel, přívěsů a návěsů ve španělském regionu Katalánsko je opatřením, které naléhavě vyžaduje technický a odborný rozvoj velkého počtu Evropanů, kteří byli přímo postiženi současnou světovou hospodářskou a finanční krizí. Přibližně 25 % pracovníků, kterých se tento plán týká, nemá školní vzdělání nebo nemá ukončené školní vzdělání a více než 40 % pracovníků absolvovalo pouze základní vzdělání. Nízká úroveň vzdělání a odborné přípravy pracovní síly v klíčových výrobních odvětvích v Evropě představuje závažný problém z hlediska cílů strategie Evropa 2020. Za účelem prosazování udržitelného, inteligentního růstu podporujícího sociální začlenění musí existovat strategie, která zajistí větší účinnost a rentabilitu zdrojů, jež mají k dispozici členské státy a evropská veřejnost, jako například prostřednictvím Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG). V případě EFG bylo vyčerpáno pouze o málo více než 10 % z částky 500 milionů eur vyčleněné v rozpočtu v letošním roce, což je nepřijatelné vzhledem k rozsahu nezaměstnanosti v Evropě a vzhledem k tomu, že hledání jiné práce je stále obtížnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve prospěch Španělska, protože se domnívám, že tento nástroj je cenným zdrojem podpory pro pracovníky v tíživé situaci v důsledku hospodářské krize.

EFG byl zřízen v roce 2006 jako nástroj praktické podpory pro pracovníky, kteří byli propuštěni buď z důvodů spojených s přemístěním jejich podniků nebo po jeho pozměnění v roce 2009 z důvodu hospodářské krize, s cílem pomoci při jejich opětovném začlenění na trh práce. Zpráva, která byla dnes přijata, se týká žádosti o podporu pro 1 429 pracovníků v 23 různých podnicích v odvětví motorových vozidel, v celkové výši 2 752 935 eur, financovanou z EFG.

A konečně musím konstatovat, že dnešní hlasování o čtyřech zprávách týkajících se uvolnění prostředků z EFG, které zajistí podporu v celkové výši přibližně 14 milionů eur, prokazuje, že EFG je užitečným a účinným zdrojem pro boj s nezaměstnaností v důsledku globalizace a hospodářské krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy o čerpání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), pro autonomní společenství Katalánsko, konkrétně v souvislosti s propuštěním 1 429 osob ze 23 podniků vyvíjejících činnost spadající do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Katalánsko. EFG poskytuje dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu a pomáhá jim při opětovném začlenění na trh práce. Španělsko podalo žádost o uvolnění finančních prostředků EFG pro propuštěné pracovníky v automobilovém odvětví, což je v souladu s nařízením upravujícím činnost fondu. Nyní musí být zajištěno, aby EFG podporoval pracovníky, kteří byli propuštěni, za účelem jejich opětovného začlenění na trh práce, a to bez ohledu na skutečnost, že pomoc z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 1 429 osob ze 23 podniků vyvíjejících činnost spadající do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Katalánsko, hlasovala jsem pro přijetí usnesení, neboť souhlasím s návrhem Komise a s příslušnými pozměňovacími návrhy předloženými Parlamentem.

Chtěla bych zdůraznit jako mimořádně důležité tyto aspekty: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce, aniž zbavuje podniky jejich odpovědnosti; (2) v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu (ESF) alternativní zdroje prostředků na platby, jak požadoval Parlament; (3) fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v souvislosti s obecným hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období; (4) návrh Komise obsahuje informace o žádosti, analyzuje kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s požadavky Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Španělsko požádalo o pomoc pro 1 429 osob propuštěných ze 23 podniků vyvíjejících činnost spadající do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Katalánsko. Žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG. Jako Katalánka jsem ráda, že Evropský parlament na základě hlasování žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG a připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize. Parlament také zdůraznil úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písemně. (RO) V lednu 2010 Španělsko podalo žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s propuštěním pracovníků ze 23 podniků v regionu Katalánsko vyvíjejících činnost v odvětví výroby silničních motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu o uvolnění prostředků z EFG určených k poskytování pomoci propuštěným pracovníkům. Tito pracovníci byli propuštěni v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí, která vyústila v bezprecedentní pokles poptávky po vozidlech ve Španělsku i v celosvětovém měřítku.

V období od února do listopadu bylo jenom v regionu Katalánsko propuštěno 2 330 pracovníků, z nichž 75 % byli muži a téměř 25 % bylo starší 55 let. Podporuji poskytnutí finanční podpory a odborného vzdělávání propuštěným pracovníkům s cílem zajistit jim nová pracovní místa na nejdelší možnou dobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) Toto uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci bude prospěšné pro 1 429 pracovníků v odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů ve španělském regionu Katalánsko. Komise navrhla, aby v tomto konkrétním případě byla uvolněna částka 2 752 935 eur z fondu s cílem podporovat opětovné začlenění bývalých zaměstnanců z celkového počtu 23 podniků na trh práce, neboť žádost, která byla v dubnu doplněna o další informace, splňuje podmínky pro finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

 
  
  

Zprávy: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písemně. (DE) Jsem velice potěšen tím, že se Evropský parlament dnes rozhodl podpořit velký počet lidí, kteří byli postiženi negativními dopady globalizace. Nyní je ovšem třeba, aby prostředky z tohoto evropského fondu byly poskytnuty rychle a bez byrokratických překážek s cílem pomoci těmto lidem najít si nové místo co nejrychleji. Toto je důležitý a velmi viditelný příspěvek Evropské unie, který těmto lidem jasně ukáže, že Evropská unie chce a je schopna pomoci také jednotlivcům v situacích nouze. Musíme ale také vyvinout maximální úsilí, abychom na proces globalizace působili racionálním způsobem. Je proto důležité, aby Evropská unie podporovala spravedlivé podmínky hospodářské soutěže v mezinárodních hospodářských vztazích. To umožní zamezit od samého počátku znevýhodnění určitých odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písemně. (IT) Chtěl bych v úvodu poblahopřát paní Materové k vynikající práci, kterou odvedla. Dnes jsem hlasoval pro přijetí čtyř žádostí o finanční podporu pro pracovníky, kteří přišli o práci ve Španělsku, Dánsku, Nizozemí a Portugalsku. Evropský Fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen v roce 2006 s maximálním stropem 500 milionů eur za účelem pomoci uchazečům o práci při hledání nových míst, financování konkrétních kurzů odborného vzdělávání, pomoci pracovníkům založit si vlastní podniky a poskytování dočasného doplňku příjmů formou příspěvků na mobilitu, příspěvků při hledání zaměstnání a příspěvků na odborné vzdělávání a opětovné začlenění na trh práce.

EFG prokazuje velkou míru flexibility a je využíván k poskytování pomoci v konkrétních případech v mnoha regionech v Evropě. Musíme ale udělat vše, co je třeba, abychom urychlili uvolňování prostředků z tohoto nástroje, zejména vzhledem k pozitivní úloze, kterou hraje v řešení dopadů hospodářské krize.

 
  
  

Zpráva: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně.(PT) Vítám tuto zprávu, která se zaměřuje na provádění této úmluvy a doporučení přijatých Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), umožňujících přijetí opatření pro kontrolu a vynucování pro všechna rybářská pravidla, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti zaměřené na rybolovné zdroje. Některá ustanovení byla do právních předpisů EU provedena každoročními nařízeními o celkových přípustných odlovech a kvótách a stanovisko zpravodajky by mělo být podporováno, pokud jde o odmítnutí této dříve uplatňované metody, neboť vytváří nejasnosti v právních předpisech EU a poškozuje důvěryhodnost EU. Je třeba dát nejvyšší prioritu provádění opatření regionálními organizacemi pro rybolov (OROP) v rámci boje s nezákonnou rybolovnou činností, aby systém kontroly a vynucování přijatý touto úmluvou mohl být rychle proveden do práva EU, aby byl Parlament v úplnosti a včas informován o všech fázích jednání s regionálními organizacemi pro rybolov a zároveň bylo zajištěno, že při jednáních budou přítomni pozorovatelé z této instituce.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Nejprve bych rád poblahopřál zpravodajce. Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože souhlasím s tím, že systém kontroly a vynucování přijatý Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku musí být proveden do práva EU. Obecně vítám nové předpisy o kontrole plavidel, která provozují nezákonný a nehlášený rybolov, a tyto předpisy jsou předmětem zprávy, kterou jsme právě přijali.

Souhlasím také s novým systémem státní přístavní inspekce, který účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena státem vlajky rybářských plavidel, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany. Jsem ovšem přesvědčen, že jakmile budou tyto změny provedeny do práva Společenství, bude třeba vyhodnotit určitá kompromisní řešení a provést určité úpravy, pokud jsou považovány za proveditelné z hlediska úmluvy jako takové. A konečně jsem si jistý, že proces provedení příslušných změn do práva Společenství by bylo možné uskutečnit rychleji a efektivněji, pokud by byl Parlament průběžně informován o všech fázích jednání prostřednictvím účasti pozorovatelů z této sněmovny u jednacího stolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Pro Evropskou unii je nesmírně důležité, aby zavedla systém EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Součástí navrhovaných předpisů by měla být opatření, která stanoví rybolovná práva a související podmínky ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů. Je nesmírně důležité, aby tato opatření byla v souladu s cíli společné rybářské politiky (SRP) a aby přispívala k udržitelnému rozvoji.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Z metodického hlediska je správné přezkoumávat a aktualizovat obsah úmluv tak, jako v tomto případě. Zároveň je ovšem namístě zpochybnit úlohu Parlamentu v tomto přezkumu. Kromě formálních záležitostí je třeba neustále sledovat fungování subjektů souvisejících s evropskými orgány s cílem zajistit, aby byly efektivní, účinné, moderní a schopné reagovat na výzvy, jejichž charakter se může změnit, jakmile bude podepsána příslušná dohoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o systému kontroly a vynucování platném v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), neboť zavádí nový systém opatření ke kontrole a vynucování s cílem zajistit zachování rybolovných zdrojů a vyvážené nakládání s nimi v tomto regionu. Součástí tohoto systému je zejména kontrola plavidel provozujících nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov a systém kontroly, kterou bude vykonávat země přístavu vykládky produktů rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k významu, který rybolov pro Evropu má (jako ekonomická aktivita vytvářející pracovní místa a bohatství a jako zdroj potravy pro obyvatele), měli bychom vždy velice důkladně posoudit jakýkoli předpis, jehož záměrem je zavést nové a přísnější povinnosti pro evropské rybáře.

Cílem tohoto návrhu je aktualizovat předpisy EU, kterými se do práva EU provádí systém kontroly a vynucování přijatý úmluvou Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC). Účelem těchto opatření je především snaha zajistit, aby plavidla nesmluvních stran dodržovala pravidla úmluvy, včetně nového systému kontroly prováděné členským státem přístavu. Tím bude zamezeno vykládce zmrazených ryb v evropských přístavech, jejichž zákonnost nebyla ověřena.

Kromě toho zavádí nová opatření, jejichž součástí je kontrola plavidel provozujících nezákonnou, nehlášenou a neregulovanou rybolovnou činnost. Jsem přesvědčen, že tato opatření budou v konečném důsledku sloužit k ochraně evropských rybářů před prodejem ryb, které nevyhovují předpisům EU, na evropském trhu a to je věc, kterou je třeba uvítat.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro schválení tohoto dokumentu, neboť sdílím názor, že systém kontroly a vynucování přijatý Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) musí být proveden do práva EU. Pokud jde o nová pravidla, chci poukázat na kontrolu nezákonných a nehlášených rybářských plavidel, společně s novým systémem státní přístavní inspekce, který účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena státem vlajky rybářských plavidel, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany. V letech 2007 a 2008 Parlament nebyl zastoupen na výročním zasedání Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). Nezbývá mi tedy než připomenout, že s ohledem na Lisabonskou smlouvu by Parlament měl být zastoupen v budoucích jednáních o mezinárodních úmluvách v této záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Navrhovaný systém kontroly obsahuje ustanovení na podporu dodržování opatření pro zachování rybolovných zdrojů a opatření pro vynucování ze strany plavidel nesmluvních stran s cílem zaručit, aby byla v plném rozsahu dodržována opatření pro zachování rybolovných zdrojů a jejich správu přijatá Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v Severozápadním Atlantiku (NEAFC). Týká se tedy odstranění mezer v systému kontroly, zejména ve vztahu k nezákonným, nehlášeným nebo neregulovaným rybolovným činnostem, a proto s ní souhlasíme.

Ve zprávě je vyjádřen názor, že členské státy, jejichž plavidla jsou oprávněna provozovat rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NEAFC, by měly vyčlenit odpovídající zdroje pro inspekce v rámci tohoto systému. Je důležité poukázat na to, že kontrola rybolovných činností dnes klade na členské státy zvýšené nároky, ať již v rámci společné rybářské politiky (SRP) nebo v rámci regionálních organizací pro rybolov.

Jsme proto přesvědčeni, že by bylo vhodné přehodnotit finanční zdroje vyčleněné na kontrolu, zejména ve vztahu k maximálním podílům spolufinancování, které stanoví úprava finančních opatření společné rybářské politiky pro pořizování, vývoj a/nebo modernizaci kontrolních zařízení členskými státy. Z tohoto důvodu jsme navrhli zvýšení současného podílu z 50 % na 75 %, s přihlédnutím k probíhajícímu procesu revize tohoto nařízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně. (GA) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, jejímiž smluvními stranami se nyní stalo Společenství a EU, vstoupila v platnost v roce 1982.

Účelem úmluvy je zajistit dlouhodobé zachování a maximální využívání rybolovných zdrojů v severovýchodním Atlantiku, v zájmu společnosti, udržitelnosti a životního prostředí. Jsou navrhována kontrolní a prováděcí opatření s cílem provádět tuto úmluvu a doporučení přijatá Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC). Týkají se všech rybářských plavidel používaných pro rybolovné činnosti provozované v souvislosti s rybolovnými zdroji definovanými v této úmluvě.

Cílem tohoto návrhu je aktualizovat právní předpisy Unie. V roce 2006 NEAFC přijala nový systém zlepšování kontroly a provádění jejích doporučení. Jinou změnou je nový systém státní přístavní inspekce, který účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena státem vlajky rybářských plavidel, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany. Byla zavedena také nová opatření ve vztahu k regulaci plavidel provozujících nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o návrhu nařízení, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, jejímž signatářem je Evropská unie, neboť jsem přesvědčen, že tento systém musí být začleněn do práva EU. V roce 2006 Komise pro rybolov v severozápadním Atlantiku přijala nový systém, jehož cílem bylo zlepšení kontroly a vynucování jejích doporučení a následně Evropská unie i Evropský parlament uvedly, že plně podporují přijetí těchto doporučení. Existuje zejména silná podpora pro nová ustanovení zavádějící systém státní přístavní inspekce, který uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena orgány příslušného státu. Stručně řečeno, tato řada doporučení přizpůsobuje původně uplatňovaný systém aktuálním požadavkům, a proto jsem přesvědčen, že by bylo užitečné, aby tato doporučení byla urychleně provedena do práva EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), písemně. (PT) Boj proti nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti je nesmírně důležitý za účelem zachování udržitelnosti rybolovných zdrojů, společně se zajištěním větší míry spravedlnosti a rovnosti v rozdělování bohatství. Na těchto podmínkách závisí samotná existence rybářů.

Kontrola všech rybářských plavidel, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti v oblasti upravené úmluvou a také opatření pro vynucování mají v této souvislosti nesmírný význam. Zpráva míří tímto směrem. Do této iniciativy bychom se měli všichni zapojit a dále ji rozvíjet. Předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu by mělo být prioritou společné rybářské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Evropský parlament zdůraznil při několika příležitostech, že opatření k boji proti nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti uplatňovaná regionálními organizacemi pro rybolov (OROP) by měla mít vysokou prioritu. Zpravodajka proto zastává názor, že systém kontroly a vynucování přijatý Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) musí být urychleně proveden do práva EU. Nařízení Rady (ES), č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (nařízení IUU) vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2010. Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými pravidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství zavádí pro rybářská pravidla EU povinnost držet oprávnění k rybolovu, hodlají-li provozovat rybolovné činnosti mimo vody EU. Hlasoval jsem proto pro přijetí zprávy kolegyně Fragy, protože jsem přesvědčen, že je třeba kontrolovat nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , písemně. (LV) Spolupráce při rybolovu v severozápadním Atlantiku znamená především spravedlivé kvóty pro všechny účastníky procesu. Zaváděný právní základ, který se má vztahovat na všechny účastníky, musí být založený na logice. Nikdo nesmí mít výlučná práva k využívání rybolovných zdrojů v Atlantiku. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy v naději, že tento právní předpis stanoví rovná rybolovná práva a rovnou odpovědnost za veškerá porušení omezení odlovů, kde nebudou žádní favorité, ani outsideři, jak tomu často bývá, jsou-li právní předpisy navrženy tak, aby upřednostňovaly zájmy velkých zemí EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. – (DE) Rostoucí příjmy a lepší infrastruktura vedou k vyšší spotřebě ryb také v rozvojových zemích. Množství ulovených ryb se již každoročně zvyšuje, a poroste proto i nadále. Studie prokázaly, že rozšiřující se populace ryb v oceánech a ve vnitrozemských vodách jsou především důsledkem akvakultury. Jsou používány stále častěji větší loďstva ve snaze chytat ryby ze stále menších populací. Za účelem zabránění nemilosrdnému nadměrnému odlovu je důležité zavést systémy kontroly a vynucování. Zprávy od rybářů, kteří jsou drženi v zajetí na volném moři jako sluhové a jsou nuceni se dřít do úmoru za extrémně nízké mzdy za podmínek, které nemají daleko k otroctví, jsou také důvodem ke znepokojení. Pokud chceme, aby naši potomci věděli, jak ryby chutnají, jsou kontroly nezbytné. Nicméně, alespoň částečné převedení rybářské politiky do kompetence členských států by bylo užitečné, aby bylo možné řešit regionální problémy komplexně. Hlasoval jsem se zřetelem k tomuto cíli.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písemně. (PL) Zpráva poukazuje na Úmluvu o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která vstoupila v platnost dne 17. března 1982. Byla rovněž zřízena Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) s cílem zajistit kontrolu doporučení stanovených v tomto dokumentu.

Zpráva zdůraznila význam přijetí nezbytných opatření k zajištění kontroly a vynucování ustanovení vztahujících se na všechna rybářská plavidla, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti v oblasti upravené úmluvou. Klíčovým požadavkem je provádět v této oblasti opatření za účelem boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu prosazovaná regionálními organizacemi pro rybolov (OROP). Je proto třeba přednostně změnit systém kontroly a vynucování přijatý NEAFC a tento systém musí být následně proveden do práva EU.

Zpravodajka také zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby rybářská plavidla EU byla povinna držet oprávnění k rybolovu mimo vody EU. Tato zpráva nám také umožní odstranit mezery v právních předpisech, které doposud existovaly ve vztahu k ustanovením o plavidlech Evropské unie, což zlepší důvěryhodnost Evropské unie v této oblasti a přispěje k boji proti nezákonnému rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) má prvořadý význam z hlediska aktualizace nařízení EU týkajících se provádění systému kontroly a vynucování přijatého NEAFC.

Stejně jako v jiných případech, kdy byla doporučení regionálních organizací pro rybolov (OROP) prováděna do práva EU upravujícího oblast rybolovu, také tento předpis usiluje o zavedení přísnějších kontrol v rámci boje proti nezákonnému rybolovu, o odstranění případných mezer v právních předpisech a o hájení základní zásady společné rybářské politiky (SRP): udržitelného rybolovu ve vodách EU i mimo ně.

Kromě toho, podle mého názoru text, který byl dnes schválen a odhlasován, obhajuje privilegia Parlamentu na základě běžného legislativního postupu a obsahuje nezbytné změny vyplývající z článků 290 (E) a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Vzhledem ke všem těmto důvodům budu hlasovat pro přijetí tohoto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, jejíž smluvní stranou je i Evropská unie, byla schválena rozhodnutím Rady č. 81/608/EHS a vstoupila v platnost dne 17. března 1982. Mohou být přijata opatření pro kontrolu a vynucování s cílem zajistit provádění doporučení přijatých Komisí pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NEAFC). Ta se týkají všech rybářských plavidel, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti v oblasti upravené úmluvou.

Cílem tohoto návrhu je aktualizovat právní předpisy EU provádějící systém kontroly a vynucování NEAFC do práva Společenství. Aby bylo možné uplatňovat nový systém NEAFC, návrh předpokládá, že následně bude zrušeno nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým byl zaveden první systém přijatý NEAFC v roce 1998.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Hlasuji pro přijetí této zprávy, neboť přestože Evropa omezila či fakticky zakázala odlov určitých druhů ryb, existuje velký počet nezákonných rybářských plavidel, která nejen loví chráněné ryby, ale nedodržují ani směrnice EU týkající se ochrany pracovníků.

Přijetí této zprávy znamená, že nová doporučení, která vstoupila v platnost v období od roku 2007 do roku 2010, budou zakotvena v právních předpisech a jejich provedení do práva EU je důležitým nástrojem jak v boji proti nezákonnému rybolovu, tak v odstranění mezer v právních předpisech týkajících se plavidel EU. Dalším pozitivním aspektem je zavedení nového systému inspekce, který uzavírá evropské přístavy před vykládkami zmrazených ryb pochybného nebo nezákonného původu.

 
  
  

Doporučení: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Vzhledem k významu této úmluvy přispívající konzultacemi a spoluprací k optimálnímu využívání, účelnému řízení a zachování rybolovných zdrojů oblasti úmluvy v severozápadním Atlantiku a podporující návrhy na mezinárodní spolupráci, které by vedly ke zlepšení udržitelné správy mořských zdrojů vycházející ze základních poznatků vědeckého výzkumu, změna, která je zde předkládána je nezbytná, neboť zcela přepracovává úmluvu s cílem uvést ji do většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji a začlenit do ní moderní koncepce řízení rybolovu. Klíčová jsou zejména následující pozitivní opatření: zjednodušení struktury úmluvy, modernizace výpočtu příspěvků do rozpočtu v souladu se zásadou „uživatel platí“ ve vztahu ke smluvním stranám, nově definované povinnosti, přezkum postupu rozhodování a postup pro řešení sporů ve vztahu k postupu rozhodování. Tato zlepšení jsou důležitá jako způsob budoucího prosazování společné rybářské politiky (SRP).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie, neboť tyto změny pozitivním způsobem přispívají k reorganizaci vnitřní struktury a přerozdělení pravomocí v Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku.

Jsem ovšem přesvědčena, že s ohledem na Lisabonskou smlouvu by Evropský parlament měl být zastoupen v dalších jednáních o mezinárodních úmluvách.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vzhledem k významu, který rybolov pro Evropu má (jako ekonomická aktivita vytvářející pracovní místa a bohatství a jako zdroj potravy pro obyvatele), měli bychom vždy velice důkladně posoudit jakýkoli předpis, jehož záměrem je zavést nové a přísnější povinnosti pro evropské rybáře. V tomto případě byla ale navržena změna, která rozšiřuje rybolovná práva pro Evropskou unii na základě Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadním Atlantiku, již lze uvítat. Hlasuji proto pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro přijetí tohoto dokumentu, neboť sdílím názor, že systém kontroly a vynucování přijatý Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci v severozápadním Atlantiku musí být proveden do práva EU. Pokud jde o nová pravidla, chtěl bych poukázat na kontrolu nezákonných a nehlášených rybářských plavidel, společně s novým systémem státní přístavní inspekce, který účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena státem vlajky rybářských plavidel, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany. V letech 2007 a 2008 Parlament nebyl zastoupen na výročním zasedání Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). Nemohu si proto odpustit poznámku, že s ohledem na Lisabonskou smlouvu by Parlament měl být zastoupen v dalších jednáních o budoucích mezinárodních úmluvách v této záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Prvořadým cílem Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) je přispívat k udržitelné správě a zachování rybolovných zdrojů oblasti úmluvy NAFO, na základě spolupráce mezi státy.

Podporujeme a oceňujeme zásadu mezinárodní spolupráce a součinnosti v této oblasti, na pevných vědeckých základech. Jsme přesvědčeni, že změna úmluvy přijatá v letech 2007 a 2008, v souladu s těmito cíli, za účelem dosažení většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji a začlenění moderních koncepcí řízení rybolovu do úmluvy, by měla být podporována.

Musíme ovšem poukázat na politováníhodné zpoždění Komise v souvislosti s výzvou Parlamentu, aby v této záležitosti rozhodl. Návrh Komise na provedení této změny do práva Unie je skutečně datován ze dne 8. března 2010. Trvalo tedy více než dva roky, než byl návrh dokumentu sestaven a předložen Parlamentu.

V budoucnosti může mít včasnější reakce a přijetí opatření zásadní význam a v optimálním případě by měla probíhat současně s vyjednávacími procesy jako takovými.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně. (GA) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku byla podepsána v Ottawě dne 24. října 1978 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1979.

Prvořadým cílem Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) od okamžiku, kdy úmluva vstoupila v platnost, je přispívat konzultacemi a spoluprací k maximálnímu využívání rybolovných zdrojů v oblasti jejich ochrany, zachovat tyto zdroje a zajistit jejich náležitou správu a podporovat nové koncepce navrhující mezinárodní spolupráci, které by vedly ke zlepšení udržitelné správy mořských zdrojů na volném moři.

Smluvní strany úmluvy přijaly na výročním zasedání NAFO v letech 2007 a 2008 „Změnu Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku“. Tato změna úmluvu výrazně pozměňuje, uvádí ji do většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji a začleňuje do ní moderní koncepce řízení rybolovu. Přispívá tak významně k efektivnosti její organizační struktury.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku byla podepsána v Ottawě dne 24. října 1978 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1979 po uložení listin o ratifikaci, přijetí a schválení sedmi signatáři u kanadské vlády. Prvořadým cílem Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) je přispívat konzultacemi a spoluprací k optimálnímu využívání, účelnému řízení a zachování rybolovných zdrojů oblasti úmluvy NAFO a podporovat návrhy na mezinárodní spolupráci, které by vedly ke zlepšení udržitelné správy mořských zdrojů na volném moři vycházející ze základních poznatků vědeckého výzkumu. Smluvní strany úmluvy přijaly na výročním zasedání NAFO v roce 2007 (v anglickém znění) a v roce 2008 (francouzské znění) Změnu Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku. Tato změna obsahuje celkovou revizi úmluvy a jejím prvořadým účelem je dosažení většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji a začlenění moderních koncepcí řízení rybolovu do úmluvy, a z tohoto důvodu jsem hlasoval pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Otázku optimálního využívání a účelného řízení rybolovných zdrojů za účelem jejich zachování jsme posuzovali již před 30 lety. Nyní mají být předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) revidovány, nejen proto, aby bylo dosaženo jejich většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji, ale aby byly ve větším souladu také s nejnovějšími poznatky, například s koncepcemi řízení rybolovu. Rybolovné kvóty a správa populací ryb jsou nezbytným předpokladem, jak zamezit nadměrnému odlovu zcela vyčerpávajícímu rybolovné zdroje ve vnitrozemských vodách a oceánech. Ovšem v tomto ohledu musíme také zajistit, aby organizace jako je NAFO zůstaly akceschopné díky racionalizované struktuře a dobré organizaci. Je také důležité zabránit neúměrným nákladům. Ze všech těchto důvodů je užitečné realizovat alespoň částečné obnovení kompetencí členských států v oblasti rybářské politiky s cílem umožnit komplexní řešení regionálních problémů. Hlasoval jsem se zřetelem k tomuto cíli.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písemně. (IT) Tento návrh aktualizuje právní předpisy EU provedením systému kontroly a vynucování přijatého Komisí pro rybolov v severozápadním Atlantiku do právních předpisů EU. Je přijat nový postup s cílem zlepšit kontrolu a vynucování doporučení týkajících se rybolovu a zejména nabádat plavidla nesmluvních stran, aby tato pravidla dodržovaly. Kromě toho zavádí nový systém státní přístavní inspekce, který účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena státem vlajky rybářských plavidel, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany.

Jsou zaváděna nová opatření ke kontrole plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Hlavním důvodem, proč jsem hlasoval pro přijetí zprávy, je její záměr předcházet a zamezit nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a odrazovat od něj.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písemně. (PL) Zpráva poslance Wałęsy se týká změn Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která byla podepsána 24. října 1978 v Ottawě a vstoupila v platnost 1. ledna 1979. NAFO, tedy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, má za úkol zajistit účelné řízení, optimální využívání a zachování rybolovných zdrojů na základě konzultací a spolupráce. Hlavním úkolem této organizace je podporovat mezinárodní spolupráci s cílem zlepšit udržitelnou správu mořských zdrojů na volném moři vycházející ze základních poznatků vědeckého výzkumu. Zpravodaj zavádí pozitivní změny úmluvy, které přispějí k dosažení většího souladu současných předpisů s nástroji na mezinárodní a regionální úrovni.

Součástí navrhovaných změn je: modernizace struktury NAFO (spojení generální rady a Komise pro rybolov v jeden orgán), úprava systému příspěvků do rozpočtu, zavedení jasných pokynů ohledně práv a povinností smluvních stran NAFO, změny postupu rozhodování a zavedení nového postupu pro řešení sporů, který umožní efektivní řešení sporů, což bude v zájmu Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Zpráva poslance Wałęsy pozměňuje Úmluvu Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) z roku 1978 a představuje krok směrem vpřed v procesu spolupráce a řízení rybolovných zdrojů v severozápadním Atlantiku. Hlasoval jsem pro změnu úmluvy, protože vědecký výzkum zlepšuje mezinárodní spolupráci při využívání mořských zdrojů v této oblasti. Kromě toho schválení změny je signálem nové úlohy Parlamentu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, protože zdůrazňuje potřebu urychlit činnost schvalování a aktualizace úmluv.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Prvořadým cílem Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) je zajistit účelné řízení a zachování rybolovných zdrojů v oblasti úmluvy NAFO. Evropská unie je jednou ze smluvních stran v této regionální organizaci pro rybolov (OROP) a stejně jako jiné smluvní strany, na výročním zasedání NAFO v roce 2007 přijala Změnu Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku. Účelem této změny je zjednodušit a modernizovat struktury této organizace, přizpůsobit ji současné realitě rybolovu, zavést nově definované povinnosti smluvních stran, a to států vlajky a států přístavů, a vyjasnit práva a povinnosti smluvních stran NAFO.

S ohledem na nejlepší zájmy Evropské unie, zejména rybolovná práva přiznaná Evropské unii na základě úmluvy, jsem přesvědčena, že schválení této změny je maximálně důležité, a danou změnu lze kritizovat pouze z titulu opožděnosti celého procesu.

Obdobně jako zpravodaj chci vyjádřit politování nad tím, že Komise předložila svůj návrh s prodlevou dvou let od přijetí této změny, k němuž došlo v průběhu jednoho z výročních zasedání NAFO v roce 2007.

Tato zpráva si zaslouží, abych hlasovala pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písemně. (IT) Musím poblahopřát panu Wałęsovi k jeho vynikající zprávě a rád bych připomněl a zdůraznil fakt, že v prosinci 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. V souvislosti s nově získanými pravomocemi Výboru pro rybolov by měl být Evropský parlament dostatečně zastoupen v dalších jednáních o budoucích mezinárodních úmluvách.

V letech 2007 a 2008 Evropský parlament na výročních zasedáních Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku zastoupen nebyl. Parlament udělil souhlas v rámci svých pravomocí, ale zároveň by chtěl připomenout Radě a Komisi požadavky spojené s novými postupy a potřebu respektovat nové pravomoci Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku byla podepsána v Ottawě dne 24. října 1978 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1979 po uložení listin o ratifikaci, přijetí a schválení sedmi signatáři u kanadské vlády. Prvořadým cílem Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku je přispívat konzultacemi a spoluprací k optimálnímu využívání, účelnému řízení a zachování rybolovných zdrojů oblasti úmluvy NAFO a podporovat návrhy na mezinárodní spolupráci, které by vedly ke zlepšení udržitelné správy mořských zdrojů na volném moři vycházející ze základních poznatků vědeckého výzkumu.

Smluvní strany úmluvy přijaly na výročním zasedání NAFO v roce 2007 (v anglickém znění) a v roce 2008 (francouzské znění) Změnu Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku. Tato změna obsahuje celkovou revizi úmluvy a jejím prvořadým účelem je dosažení většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji a začlenění moderních koncepcí řízení rybolovu do úmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Hlasuji pro přijetí doporučení k celkové revizi Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, jelikož do znění úmluvy začleňuje moderní koncepce řízení rybolovných zdrojů. Změny zavádějí zjednodušující opatření na jedné straně a jasné vymezení odpovědnosti států vlajky a států přístavu na straně druhé.

 
  
  

Zpráva: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně.(PT) Podnikům by se mělo zabránit v tom, aby měnily trvalá pracovní místa na atypickou práci, která vede k absenci jistoty zaměstnání. Tato situace je ještě závažnější, vezmeme-li v úvahu nárůst počtu nehlášených zaměstnankyň a skutečnost, že mnoho žen nemá jinou volbu a musí přijmout práci za nejistých pracovních podmínek. Přesto se současný stav může jevit tak, že nejistá pracovní místa jsou nedostatečně obsazena ženami, vzhledem k tomu, že například placené domácí práce a pečovatelská služba nejsou brány v úvahu. Legislativní rámec by měl být uzpůsoben současnému stavu, který může vést k nejistým pracovním podmínkám, zejména nedobrovolné práci na částečný úvazek a ke skutečnosti, že podniky neinformují o absenci základních pracovních podmínek: úplné absenci jistoty zaměstnání, nízkých platech, absenci sociálního zabezpečení a příležitostí kariérního postupu nebo dokonce absenci kolektivního zastoupení pro pracovníky. Místo tohoto stavu je třeba podporovat úvodní a další odborné vzdělávání, poskytování lepších informací o právech a skutečné posuzování pracovního i rodinného života žen, vzhledem k tomu, že příjem žen je často neoprávněně považován za podružný zdroj rodinných příjmů, přestože je žena často v rodině jedinou výdělečně činnou osobou.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písemně. (IT) Strategie Evropa 2020 navrhuje zvýšit míru zaměstnanosti pro věkovou skupinu 20-64 let na 75 % a snížit počet lidí ohrožených chudobou. Za účelem dosažení těchto cílů by bylo také vhodné přijmout opatření proti všem formám nejistých pracovních podmínek, včetně práce bez písemné pracovní smlouvy, práce na méně než 10 pracovních hodin týdně a krátkodobých smluv na dobu určitou. A to se nezmiňuji o pracovních místech, kde nejsou dodržovány minimální zdravotní a bezpečnostní normy a kde je proto vyšší úrazovost a větší riziko onemocnění a různých nebezpečných situací.

Tyto typy smluv se všemi riziky s nimi spojenými jsou často zaměřeny na ženy, které jsou znevýhodňovány z titulu pohlaví, věku, skutečnosti, že mají rodinu nebo že jsou přistěhovalkyněmi. Evropská unie by měla zasáhnout tím, že přijme legislativní opatření s cílem zajistit rovnost žen a mužů a snížit segregaci mužů a žen na trhu práce. Členské státy by měly zase zvýšit kontrolu za účelem snížení počtu případů zneužívání žen, bojovat proti nehlášené práci a přijmout odrazující opatření vůči zaměstnavatelům.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Vítám skutečnost, že Evropský parlament inicioval tuto důležitou zprávu o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek. Jsou to zejména ženy, které obsazují nejistá pracovní místa, které často pracují za podmínek, jež nevyhovují ani povinným sociálním normám pro pracovníky. Ženy mají tendenci přijímat nedostatečně honorovaná pracovní místa, ve kterých mají možnost skloubit pracovní a rodinný život a jsou proto nuceny vzdát se sociálních záruk a souhlasit se špatnými pracovními podmínkami. Sociální zabezpečení je zásadní součástí konceptu tzv. flexikurity. Za účelem vyřešení těchto problémů je proto velice důležité vybídnout členské státy a sociální partnery, aby sladili své právní předpisy a smluvní pravidla týkající se pracovních podmínek. Členské státy musí snížit dvojí zatížení žen, které je jedním z důvodů nadměrného zastoupení žen s nejistým zaměstnáním. Je velice důležité zajistit rovný přístup všech zaměstnanců k sociálním službám a výhodám, včetně mateřské dovolené, zdravotní péče, starobních důchodů, vzdělávání a odborného vzdělávání, nezávisle na pracovních podmínkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Blahopřeji zpravodajce k tomu, že upozornila na aspekt světa pracovních podmínek, ve kterém doposud přetrvávají neúměrné rozdíly v postavení žen a mužů. Hospodářská a finanční krize bezesporu zhoršila podmínky pro pracovníky působící v nejistých pracovních místech, zejména žen, které nesou největší zátěž nejisté práce. Potvrdily to i údaje z nedávných průzkumů, ze kterých vyplynulo, že v 55 % podniků práci na částečný úvazek vykonávají pouze ženy. Bylo také vypočteno, že 31,5 % žen pracuje přesčas, ve srovnání s 8,3 % mužů, a nejistá práce s sebou nese vyšší úrazovost a větší riziko onemocnění a nebezpečných situací. Stručně řečeno, je to situace nerovnosti, ke které Evropská unie nemůže zůstat lhostejná.

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, neboť souhlasím s potřebou bojovat proti tomuto problému a vyzývám členské státy a sociální partnery, aby ve velkém rozsahu sladili své právní předpisy a smluvní pravidla. Doufám také, že Komise a členské státy zlepší své sledování dodržování požadavků minimálních zdravotních a bezpečnostních norem na pracovišti. Je třeba udělat ještě mnohé proto, abychom mohli zaručit ženám rovný přístup na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) V Evropské unii čistě popisný termín jako „ženy zaměstnané za nejistých podmínek“ v sobě ve skutečnosti skrývá dvě formy diskriminace, z nichž obě jsou velice závažné. První se týká problému práce žen, jímž se zabýval z moderního hlediska, z pohledu udržitelnosti, jiný spis v rámci tohoto dílčího zasedání. Druhá souvisí s dvojím trhem práce, který existuje v mnohých členských státech. Některým pracovníkům na tomto trhu práce jsou přiznána práva a právní a sociální ochrana, zatímco jiní jsou vydáni na milost a nemilost okolnostem, obvykle se vymykajícím jejich kontrole. Jestliže se podíváme na údaje objektivně, je stále zjevnější, že v budoucnosti bude součástí řádného pracovního místa také převzetí větších rizik, než tomu bylo doposud. Takové změny by ovšem měly být usměrňovány tak, aby se zamezilo spekulacím se smluvními podmínkami na úkor nejslabších jednotlivců, zejména těch, kteří se ocitají ve znevýhodněných situacích. Evropské orgány mají povinnost zamezit diskriminaci a dovolit každému, aby svobodně dosáhl vlastních profesních cílů, v souladu se svými schopnostmi, nadáním a sklony. Využívám této příležitosti k tomu, abych poukázala na to, že další výzkum nejistých prací vykonávaných ženami by byl užitečný pro plánování opatření zaměřených na odstranění překážek, aniž by tato opatření představovala příliš radikální zásah.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro boj proti nejisté práci, která se stává stále markantnějším rysem hospodářské krize. To pomůže efektivněji vymýtit situace absence jistoty zaměstnání, nízkých platů, ve většině případů nezdaněných, situace absence sociálního zabezpečení pro lidi zaměstnané na příležitostné bázi, a také vymýtit pracovní prostředí nevyhovující minimálním zdravotním a bezpečnostním normám a nedostatečnou ochranu pracovníků před úrazy.

Zároveň nám tato opatření pomohou účinněji bojovat proti diskriminaci genderového charakteru, která převládá v oblasti nejisté práce, kde jsou oběťmi těchto nelidských pracovních podmínek zejména ženy.

Zneužívání pracovníků při práci v domácnostech, kterou vykonávají zejména ženy, mzdová diskriminace žen a využívání přistěhovalkyň, které neznají svá práva a nejsou schopny je hájit; to je jen několik z mnoha důvodů, proč hlasovat pro přijetí těchto opatření, jejichž účelem je vypořádat se s touto otřesnou společensko-ekonomickou situací.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Jsem přesvědčena, že členské státy se musí zasazovat o to, aby mohly ženám nabídnout pracovní místa a možnost ochrany práv, jako je důstojný plat, mateřská dovolená, spravedlivá a pravidelná pracovní doba a nediskriminační pracovní prostředí prostřednictvím odborů. Domnívám se, že členské státy musejí trestat znemožňování účasti v odborových svazech a nabídnout také dostupné (nízkoprahové) poradenství ženám, které nemohou získat podporu od rady zaměstnanců, jako například ženy zaměstnané v soukromých domácnostech a v zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písemně. – Podporuji tuto zprávu, která zdůrazňuje, že nejistou prací jsou neúměrně postiženy zaměstnankyně. Ve skutečnosti je to další argument ve prospěch nutnosti zlepšit ustanovení o mateřské a otcovské dovolené tak, aby muži a ženy měli možnost docílit vyváženého vztahu mezi pracovními a rodinnými závazky. Nejistou prací se rozumí nestandardní formy zaměstnání, pro něž jsou příznačné zejména tyto rysy: malá nebo žádná jistota zaměstnání, nízké platy, žádná práva na sociální zabezpečení, nulová ochrana proti diskriminaci a nevyhovující pracovní prostředí z hlediska minimálních zdravotních a bezpečnostních norem. Podle nejnovějších údajů, které jsou k dispozici, pracuje na částečný úvazek 31,5 % zaměstnaných žen, ve srovnání s pouze 8,3 % zaměstnaných mužů. Nejistá práce je nejen z velké části příčinou rozdílů v odměňování mezi ženami a muži, ale brání také vyhlídkám kariérního postupu na lepší místa a profesnímu rozvoji, neboť mnozí pracovníci jsou vázáni v podhodnocené nejisté práci. Do Evropské unie skutečně často přicházejí ženy z méně rozvinutých zemí a vykonávají nekvalifikovanou či dokonce nelegální práci. Nejistá práce okrádá nejslabší vrstvy našich společností, zbavuje lidi důstojnosti v práci a příležitosti vybudovat si důstojný život pro sebe a pro své rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Nejistá práce není problém vztahu žen a mužů, přestože je její podíl mezi ženami vysoký, a jakýkoli pohled, který se snaží ji na tento problém redukovat, je zjednodušující.

Jak jsem již uvedl při několika jiných příležitostech, modely práce postrádající flexibilitu se neosvědčily. Příklad Spojených států ukazuje, že flexibilita není souznačná s nejistotou, ale spíše s dynamickým trhem práce. Více flexibility neznamená více nejistoty; ani zdaleka.

Po zkušenostech z krize si uvědomíme, že modely, na které jsme byli zvyklí, se neosvědčily, a že pokud chceme opravdu vytvářet pracovní místa, trh práce se bude muset začít zabývat atypickými smlouvami, ať už se týkají práce na částečný úvazek, příležitostné práce nebo dočasné práce na směny, práce z domova nebo tzv. teleworking, jako běžných způsobů práce, aniž ztratíme na jistotách to, co získáme na dynamice a flexibilitě. Jsem přesvědčen, že tímto způsobem mohou z flexibilnějších systémů, u kterých skloubení pracovního a rodinného života nebo mateřství neznamená tolik obětí jako u tradičních forem práce, těžit hlavně ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Současná hospodářská a finanční krize ještě zhoršila nezáviděníhodnou situaci zaměstnankyň, které se často ocitají v obzvláště zranitelném postavení z hlediska práce, neboť se musejí vypořádat s pracovními i rodinnými závazky. Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože souhlasím s tím, že je třeba s tímto problémem bojovat, a vyzývám členské státy a jejich sociální partnery, aby navrhli nové a účinné strategie řešící nejistotu pracovních míst, s přihlédnutím k zásadě rovnosti žen a mužů. Chci zdůraznit výzvu Komisi uvedenou v tomto usnesení, aby předložila návrh na uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme pro přijetí této zprávy z vlastního podnětu, která zdůrazňuje aspekt vztahu žen a mužů v nejistém zaměstnání, odsuzuje určité situace a trvá na souboru opatření k boji proti diskriminaci žen. Celkově je pozitivní, ale obsahuje určité rozpory a prohlášení, s nimiž nesouhlasíme.

Nejdůležitější pozitivní návrhy v této zprávě jsou tyto:

Vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při vypracování kampaně za postupnou přeměnu nejistého zaměstnání na řádné zaměstnání;

vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly strategie týkající se nejistého zaměstnání za účelem vyzdvižení důstojných a „zelených“ pracovních míst a zohlednění vyrovnaného zastoupení mužů a žen.;

důrazně vyzývá Radu a Komisi, aby v pokynech pro politiky členských států v oblasti zaměstnanosti a v nové strategii pro rovnost žen a mužů určily charakteristické rysy nejistého zaměstnání.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písemně. (FR) Den po Mezinárodním dni za vymýcení chudoby a sociálního vyloučení jsem rezolutně hlasovala pro přijetí této zprávy o pracovnících s nejistým zaměstnáním. Taková je skutečnost: přes pozitivní vývoj v oblasti rovného zastoupení žen a mužů a rovnosti žen a mužů jsou ženy doposud zranitelnější než muži, pokud jde o zaměstnání. Ženy obsazují nejistá pracovní místa mnohem častěji než muži. Existují doposud četné rozdíly mezi muži a ženami, z hlediska potenciálních pracovních míst, kvality práce, příjmu a odměny.

Je proto nesmírně důležité, aby Komise aktivně podporovala rovné příležitosti mužů a žen v rámci politik zaměstnanosti, prostřednictvím budoucí strategie rovnosti žen a mužů, prostřednictvím postupné přeměny nejistého zaměstnání na regulérní zaměstnání a prostřednictvím podpory vnitrostátních iniciativ v tomto směru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně.(PL) Pracovnímu životu žen a jejich profesní dráze často stojí v cestě stereotypní vnímání žen jako slabšího pohlaví, méně odolného stresu a schopného kdykoli přijít do jiného stavu, které si v důsledku toho může zařídit pracovní neschopnost či si vzít jiný druh volna častěji než muži. Kvůli tomu je také těžší pro ženy najít práci a ty, které práci mají, jsou placeny hůře než muži za stejnou práci. Hospodářská krize tyto problémy ještě zhoršila a ukázala míru, v níž jsou ženy na trhu práce vykořisťovány. Krátkodobé pracovní smlouvy a smlouvy na částečný úvazek s neplacenými přesčasy, to jsou jenom některé příklady postupů, které považuji za nepřijatelné.

Je proto nezbytné upozornit na potřebu dodržovat pracovní právo na základě rovnosti pro všechny zaměstnance. Musíme bojovat proti způsobu, jímž je obtížná situace, v níž se lidé ocitají, využívána k tomu, aby byli přinuceni pracovat v bezohledných a nezdravých podmínkách – zejména, pokud jde o ženy, které musí bojovat také proti stereotypům.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy poslankyně Thomsenové, protože jsem přesvědčen, že změna právních předpisů, které upravují pracovní podmínky žen vykonávajících nejistou práci, je nyní potřebná. V mnoha zemích došlo ke změně podmínek, které platily až donedávna, a na jejichž základě ženy vykonávaly nejistou práci. Často se stává, že u těchto žen je méně pravděpodobné, že budou informovány o svých právech a skončí v situaci, kdy budou více ohroženy ztrátou jakékoli právní ochrany a možností, že budou nespravedlivě propuštěny bez jakékoli šance na odvolání. Tomuto stavu věcí musí být dozajista učiněna přítrž, vzhledem k principu rovnocennosti, který by měl být přiznán stejnou měrou pracovníkům všeho druhu. Mužům a ženám proto musí být zaručen rovný přístup k možnostem odborného vzdělávání a rekvalifikace. To platí zejména pro ženy, které potřebují větší míru ochrany v době těhotenství a kojení a v okamžiku, kdy se vracejí do práce, který bývá často kritický.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písemně. (FR) V souvislosti s prací spojenou s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu má být zpráva socialistické poslankyně, paní Britty Thomsenové, z hlediska sociálního pokroku velkorysá. Jako obvykle je ovšem tento typ zprávy plný poněkud mlhavých, všeobecných návrhů, které jsou ve skutečnosti nepřijatelné, a vyvěrá ze silně levicových, ekologických a pro-imigračních konotací.

Není například možné vážně zvažovat možnost, že by usazování přistěhovalkyň mělo být podporováno, zejména v situaci, kdy není fakticky určeno, zda se jedná o legální nebo nelegální přistěhovalkyně. Pokud je pravda, že tyto ženy nebo tito muži jsou prvními oběťmi globalizace a ultraliberálního novodobého otroctví, pak cestou, jak zabránit jejich pádu do hrůzných pastí všemožného druhu (špatné zacházení, násilí nebo sexuální zneužívání), je v prvé řadě umožnit jim zůstat v zemi jejich původu.

Přistěhovaleckou politiku je proto třeba radikálně změnit tak, aby lidé, které láká exil z ekonomických důvodů, mohli zůstat doma, díky tomu, že přehodnotíme restriktivní mezinárodní pomoc, abychom umožnili těmto zemím získat politickou a ekonomickou stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), písemně. – (PT) Nejistota v souvislosti s pracovní činností má dopad nejenom na pracovní podmínky a vztahy, ale také na samotnou stabilitu a kvalitu života pracovníků. Nejisté pracovní podmínky v Evropě postihují více ženy než muže a umocňují tak rozdíly mezi ženami a muži na pracovišti, zejména z hlediska sociálních práv a platů. Tato situace je ještě závažnější u práce v domácnosti a práce vykonávané přistěhovalkyněmi.

V této krizi byli pracovníci s nejistým zaměstnáním prvními, koho postihla ztráta zaměstnání. Po nástupu recese a ztrátě pracovních míst v případě zaměstnanců s pracovní smlouvou se struktura zaměstnanosti stává ještě nejistější. Do tohoto cyklu je třeba radikálně zasáhnout. Je nezbytné zajistit rovnost mezi ženami a muži a sociální práva na pracovišti. Boj s nejistou prací a dvojí zátěží žen by měl být jedním z nejnaléhavějších cílů EU, a proto tuto zprávu podporuji, protože představuje krok správným směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy poslankyně Thomsenové, která řeší problém žen zaměstnaných za nejistých podmínek, protože mě znepokojuje, že zejména ženy jsou zasaženy důsledky hospodářské krize. Krize měla velký dopad na nejistá pracovní místa, která jsou převážně obsazována ženami. Podporuji tento návrh usnesení, protože potřebujeme pokročit v boji proti přímé a nepřímé diskriminaci na základě pohlaví. Nejistou práci v současnosti vykonává neúměrně vysoký podíl žen a často jsou nuceny skloubit tyto práce s povinnostmi v domácnosti. Moje podpora je motivována mým odhodláním změnit současný nespravedlivý stav věcí, v jehož důsledku mají ženy omezenější možnosti přístupu k zaměstnání, většina z nich vykonává práce za méně jistých podmínek a i nadále vydělává méně než muži vykonávající stejnou práci. Ze všech těchto důvodů hlasuji pro přijetí tohoto návrhu usnesení, které, kromě jiného, zdůrazňuje potřebu zajistit rovnost žen a mužů a omezit segregaci na základě pohlaví na trhu práce a vyzývá členské státy, aby bojovaly proti nehlášené práci její přeměnou na řádná pracovní místa.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písemně. (FR) Podporuji zprávu o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek, protože nemohu pochopit, že v 21. století přetrvávají výrazné rozdíly v pracovních podmínkách pro ženy v Evropské unii ve srovnání s muži, pokud jde o pracovní příležitosti, kvalitu práce, příjem a stejnou odměnu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Nadměrné zastoupení žen mezi zaměstnanci na nejistých pracovních místech se bohužel zásadně odráží v setrvale velkých platových rozdílech mezi muži a ženami a já sdílím názor, že zlepšení kvality pracovních míst pro ženy sníží rozdíly v odměňování žen a mužů.

Jsem také přesvědčen, že všichni zaměstnanci na nejistých pracovních místech, včetně žen, by měli mít nárok na odborné vzdělávání a přípravu a že musí být zlepšen přístup ke kvalitnímu odbornému vzdělávání a přípravě pro dívky a mladé ženy. A konečně, je maximálně důležité, aby Komise i nadále podporovala členské státy při vypracování kampaně za postupnou přeměnu nejistého zaměstnání na řádné zaměstnání.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , písemně. (LV) Rozdíly v odměňování mužů a žen se bohužel projevují zejména v době krize. Musíme výrazně rozšířit záběr této diskuze a následně vypracovat konkrétní návrhy úpravy pracovních vztahů pro pracující ženy. Musíme dodatečně zavést sociální záruky zejména pro matky samoživitelky, ženy se zdravotním postižením a ženy pracující v těžkém průmyslu. Společnost je povinna vyslat tímto způsobem zaměstnavatelům jasný signál, že je nepřijatelné využívat příležitostí ke snižování mzdy nebo pracovní doby na základě pohlaví. Musí být vytvořen zvláštní fond Evropské unie na podporu matek samoživitelek, v případě, že přijdou o práci a o zdroj příjmu. V tomto ohledu je iniciativa poslankyně Thomsenové velmi dobře načasovaná. Plně tuto zprávu podporuji jako začátek nového přístupu k řešení problémů, s nimiž jsou ženy konfrontovány ve vztahu k práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. – (DE) Tyto formy zaměstnání jsou problémem, kterému čelí především ženy, neboť neslučitelnost profesní dráhy a rodiny nutí mnoho žen akceptovat situace nejisté práce a následně v jejich životě vede nevyhnutelně k chudobě. V tomto ohledu nesmíme přehlížet skutečnost, že těmito formami práce jsou postiženi i muži a riziko chudoby může vzniknout i v případě práce na plný úvazek. Místní sociální systémy a sociální opatření jsou ovšem navrženy tak, aby zmírnily sociální dopady na tvrdě pracující místní obyvatelstvo, pokud to je třeba. Zpráva se příliš zaměřuje na přistěhovalkyně, které se často ocitají v situaci práce na částečný úvazek a nepřímo vybízí k podpoře jejich trvalého pobytu. Falešnými sliby obchodníků s lidmi, problémy globalizace – a v případě nelegálního vstupu do země – novými formami otrocké práce v podnicích jsou bezesporu postihovány zejména ženy. Pokračovat i nadále v podpoře importované chudoby není řešení. Jenom to zostřuje sociální problémy a může to trvale ohrozit sociální smír. Zaměřit se na podporu tohoto směru vývoje je nesprávná cesta. V konečném důsledku lze něco změnit pouze v místních poměrech, jinými slovy, v zemích původu jako takových. Tento způsob podpory „zadními vrátky“ je cosi, co je třeba co nejdůrazněji odmítnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písemně. (IT) Podniky reagovaly na současnou hospodářskou a finanční krizi omezováním dočasných pracovních míst, jako například u pracovníků se smlouvami na dobu určitou, a přijaly zaměstnance na základě jiných typů smluv, které nejsou na dobu neurčitou.

Toto usnesení bych podpořil, pokud by nevybízelo zaměstnavatele, aby podnikli konkrétní kroky k začlenění přistěhovalkyň. Všechna tato opatření považuji za diskriminující vůči našim zaměstnankyním. Proto jsem hlasoval proti usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písemně. (PL) Zpravodaj definuje termín „nejisté práce“ jako formu zaměstnání s nízkou jistotou zaměstnání, nízkými platy, absencí sociálního zabezpečení a zaměstnaneckých výhod, absencí ochrany před diskriminací, omezenými vyhlídkami na lepší postavení na trhu práce, neexistujícím kolektivním zastoupením nebo nevyhovujícím pracovním prostředím z hlediska minimálních zdravotních a bezpečnostních norem.

Finanční a hospodářská krize učinila z nejisté práce ještě viditelnější a naléhavější problém. Podniky výrazně snížily počet dočasných pracovních míst a existuje obava, že na zrušená pracovní místa nebudou propuštění pracovníci znovu přijati. Tato situace měla bohužel největší dopad na ženy a problém je nejmarkantnější v odvětví služeb (hotely, pohostinství, školství, zdravotnictví, sociální práce) a zemědělství. Ženy zaměstnané v těchto odvětvích nejsou zaměstnány na plný úvazek, což znamená, že jejich platy a důchody jsou nižší, dostávají nižší sociální podporu a mají omezenější možnosti kariérního postupu. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že pro ženy je obtížnější najít si práci než pro muže.

Kromě toho i nadále přetrvává výrazný rozdíl v odměňování žen a mužů (tento rozdíl činí přibližně 18 %, přičemž ženy si vydělají o pětinu méně na hodinu než muži). S přihlédnutím k výše uvedeným problémům jsem hlasoval pro přijetí zprávy, která navrhuje řešení této obtížné situace ve vztahu k politice zaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy poslankyně Thomsenové. V případě hospodářského poklesu, jakým je například ten, který právě zažíváme, jsou určité skupiny pracovníků vždy postiženy nejcitelněji. Pracovníci zaměstnaní za nejistých podmínek ve skutečnosti čelí této krizi bez ochranných opatření, jimiž jsou zabezpečeni jiní pracovníci. Navíc v této kategorii jsou ženy dokonce ještě v kritičtějším postavení. Problém nejisté práce je mezi ženami hojně rozšířený, zejména v odvětví služeb a zemědělství, a existuje naléhavá potřeba přijmout účinná opatření ke změně této situace. Důvody proto jsou různé. Rozdíly v zaměstnání a v odměně za práci mezi muži a ženami jsou pro nás stále příliš velké na to, abychom mohli tvrdit, že bylo dosaženo rovnosti; což je také důvod, proč určitá účinná opatření, jako je mateřská dovolená, zdravotní péče a starobní důchody, by byly účinným způsobem, jak zastavit šíření nejisté práce. Ovšem výchozím bodem pro vymanění se z této situace nerovnosti v zaměstnání je nesporně odborné vzdělávání a příprava pro mladé ženy. A konečně, je třeba provést detailnější výzkum příčin, důvodů a nákladů v souvislosti s nízkou kvalifikací.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Nejistá pracovní místa jsou důležitým faktorem sociální nestability, která se v současnosti výrazně prohlubuje a vysoká míra nezaměstnanosti v několika zemích, včetně mé vlasti, Portugalska, i nadále roste.

Všechny formy nejistoty nebo nestability v zaměstnání tradičně postihují nejdříve a nejcitelněji manuálně pracující ženy s nižšími mzdami, dokonce i za stejnou práci, s vyšší mírou nezaměstnanosti a s větší nejistotou pracovních míst vzhledem k dlouhodobým sociálním faktorům, ale také konkrétně kvůli mateřství.

Negativní dopad této situace se neomezuje na již tak dost závažnou diskriminaci, jíž byly ženy vždy vystaveny: fakt, že ženám není umožněn rovný přístup ke světu práce, má dopad na jejich ekonomickou nezávislost a jejich autonomii jako jednotlivců.

V této souvislosti boj proti nejistotě pracovních míst, zejména v případě žen, představuje velice konstruktivní příspěvek k sociální stabilitě a rovnosti mužů a žen, jedné ze zásadních hodnot, které prosazuje Evropská unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Současná hospodářská a finanční krize také vyvolala nárůst počtu nejistých pracovních míst vykonávaných zejména ženami. Trvalá pracovní místa, která byla v průběhu hospodářské recese zrušena, již nepochybně nebudou obnovena, ale nahrazena atypickými a velmi atypickými pracovními smlouvami. Přispěje to k dramatickému zhoršení úrovně pracovních podmínek. V celé Evropské unii pracuje na částečný úvazek 31,5 % žen (30 hodin a méně týdně), ve srovnání s pouhými 8,3 % mužů.

Jsem přesvědčena, že udržitelnost důchodových systémů, úvěrové nástroje na svépomocné projekty a programy vytváření pracovních míst a objevování alternativních zdrojů příjmů mohou zlepšit nejisté pracovní podmínky žen.

Vyzývám Evropskou komisi a členské státy, aby navrhly proveditelné strategie týkající se nejisté práce za účelem vyzdvižení důstojných a „zelených“ pracovních míst a zohlednění vyrovnaného zastoupení mužů a žen. Naléhavě vyzývám všechny členské státy, aby zavedly jednoznačná opatření s cílem do roku 2020 snížit v každém členském státě rozdíly v odměňování žen a mužů o 10 %, včetně rozdílných důchodů, za účelem zlepšení životní úrovně, boje proti chudobě a zvýšení hospodářského růstu.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písemně. (IT) Chtěl bych paní Thomsenové poblahopřát k vynikající práci, kterou odvedla. Ženy jsou až příliš často nuceny akceptovat pracovní podmínky, které jsou vším, jenom ne přiměřenou odměnou. Je tedy třeba pečlivě sledovat situaci zaměstnankyň, zejména těhotných a kojících. Ženy, které se vrátí do práce po mateřské dovolené, musí mít jistotu, že se budou moci aktivně začlenit na trh práce.

Vyzývám také naléhavě členské státy k ostražitosti v souvislosti s případy jakéhokoli špatného zacházení se zaměstnankyněmi ze strany zaměstnavatelů. Pachatelé jakéhokoli zneužívání zaměstnaných žen musejí být co nejdříve postaveni před soud. Kromě toho bude třeba vypracovat novou evropskou strategii zaměstnanosti, na jejímž základě by ženy s nejistým zaměstnáním mohly být začleněny do systémů sociálního zabezpečení a ochrany zaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písemně. (FR) Pracovníci s nízkými – nehlášenými nebo neoficiálními – mzdami, pracovníci bez nároku na sociální zabezpečení nebo na zaměstnanecké výhody, pracovníci bez vyhlídky na lepší postavení na trhu práce … Počet pracovníků vykonávajících nejistou práci v důsledku současné hospodářské krize narůstá. Mezi těmito pracovníky existují velké rozdíly v zastoupení mužů a žen. Podíl žen je neúměrně vysoký. S ohledem na potřebu zvýšit jejich ochranu jsem podpořil usnesení Evropského parlamentu o ženách zaměstnaných za nejistých podmínek. Vyzývám členské státy k zajištění toho, aby zaměstnavatelé, kteří zneužívají práci zaměstnanců nebo s nimi špatně zacházejí, byli co nejdříve postaveni před soud. Je třeba také přijmout opatření, která by zaručila pracovníkům vykonávajícím nejistou práci možnost ochrany práv, jako je důstojný plat, mateřská dovolená a spravedlivá a pravidelná pracovní doba. Věřím také, že barcelonské cíle týkající se péče o děti budou co nejrychleji uvedeny do praxe a že budou odstraněny překážky, které ženám brání pracovat počet hodin, který si přejí, a to na částečný úvazek nebo na plný úvazek.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. – Tato zpráva má klíčový význam a jsem ráda, že ji Evropský parlament přijal, především proto, že poukazuje na genderové hledisko nejistého zaměstnání a připomíná odklon trhu práce od standardního pracovního poměru směrem k nestandardním formám zaměstnání, což vyžaduje opatření, která zabrání tomu, aby se z nestandardních typů pracovních míst stala místa s nejistými pracovními podmínkami; domnívá se, že v zájmu překonání těchto problémů je třeba členské státy a sociální partnery vyzvat k tomu, aby ve velkém rozsahu sladili své právní předpisy a smluvní pravidla pro standardní a atypické formy zaměstnání s cílem zamezit upřednostňování nejpohodlnější a nejlevnější formy práce, avšak současně musejí mít na paměti riziko možného nárůstu nehlášené práce; a důrazně vyzývá Radu a Komisi, aby v pokynech pro politiky členských států v oblasti zaměstnanosti a v nové strategii pro rovnost pohlaví určily charakteristické rysy nejistého povolání.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písemně. (IT) Ženy jsou současnou hospodářskou krizí postiženy citelněji, především proto, že představují citlivější kategorii v tom smyslu, že jejich práce se obvykle neomezuje jen na pracoviště, ale týká se také domova a rodiny. Nejistou práci vykonávají převážně ženy, které v důsledku toho postrádají jistotu pracovního místa, pobírají nízkou mzdu, mají horší sociální zabezpečení a nižší kvalifikaci.

Za tohoto stavu věcí ženy, které jsou připraveny vrátit se do práce poté, co byly uvolněny z důvodu nemoci nebo porodu, často zjistí, že jsou bez práce. Naše delegace tyto problémy, a chtěl bych doplnit, rovněž velmi obdobné problémy žen, které nejsou zaměstnané, ale samostatně výdělečně činné, považuje za velice závažné. Tuto zprávu bychom bývali mohli podpořit jako celek, kdyby neprosazovala politiky směřující k sociálnímu začleňování zaměstnankyň ze třetích zemí na úkor evropských občanů. Proto jsme hlasovali proti jejímu přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písemně.(PL) Podpořila jsem zprávu o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek. Hospodářská krize přispěla k destabilizaci trhu práce. Zaměstnavatelé snížili počet pracovních míst nebo zaměstnali dočasné pracovníky a nabídli jim horší finanční podmínky. Vlny propouštění také přispěly k tomu, že se mnoho lidí se ocitlo mimo trh práce. Situace je obzvláště složitá pro absolventy vysokých škol, starší lidi a ženy. Krize ještě prohloubila nerovnosti v podmínkách pro ženy a muže, které již existují v oblasti zaměstnávání. Tento vývoj zasáhl nejcitelněji ženy, které představují největší procento pracovníků vykonávajících činnost známou pod pojmem nejistá práce. Rozdíly v odměňování žen a mužů se zvýšily a prohloubila se také nerovnost v oblasti sociálního zabezpečení. Tato situace rovněž bránila profesnímu rozvoji žen a přispěla k posílení genderových stereotypů ve vztahu k práci. Ženy, působící v oblasti, která je známa pod pojmem nejistá práce, si proto zaslouží zvláštní ochranu.

Kromě jiného by měly být chráněny systémy sociálního pojištění a právními předpisy upravujícími ochranu pracovních míst. Důležité je také finanční zabezpečení žen v případě nezaměstnanosti nebo mateřství. Ženy vykonávající práci za nejistých podmínek by měly mít také možnost ochrany prostřednictvím odborů. Kromě toho ženám, které pracují výlučně v soukromých domácnostech, by měl být zaručen volný přístup k poradenství v oblasti sociálních práv. Chtěla bych také upozornit na nutnost úpravy právní situace sezónních pracovníků, kteří vzhledem k povaze své práce jsou více ohroženi různými nezákonnými praktikami.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. (DE) Z nejnovějších studií vyplynulo, že na částečný úvazek pracuje 31 % zaměstnaných žen, ve srovnání s pouze 8,3 % zaměstnaných mužů. Pracovníci na částečný úvazek mají nižší příjem, a v důsledku toho pobírají také nižší důchody než pracovníci na plný úvazek. V pracovních týmech jsou zaměstnanci na částečný úvazek znevýhodněni, pokud jde o týmovou práci, což se také projevuje v okamžiku, kdy je navrhován služební postup nebo dochází k obsazování vyšších pozic. V řídících pozicích, na úrovni absolventů vysokých škol či pracovníků s vyšší kvalifikací, působí 36 % mužů, ve srovnání s pouhými 15 % žen se stejnou kvalifikací. Pokud jde o nižší příjem, je třeba se zmínit o tom, že v Evropě – bez ohledu na počet odpracovaných hodin nebo na různé pracovní smlouvy – rozdíl mezi muži a ženami činí v průměru 18 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písemně. – Skupina ECR je pevně a neochvějně přesvědčena, že rozhodnutí týkající se sociální politiky a pracovního práva by neměla být přijímána na úrovni Evropské unie, ale na úrovni členských států vnitrostátními a místními vládami. Uznáváme, že je důležité, aby byly dodržovány minimální normy zacházení s pracovníky na pracovišti, a těší nás, že Evropský parlament na tuto otázku upozorňuje, ale jsme přesvědčeni, že tyto normy by se měly vztahovat na muže i na ženy a že konkrétní doporučení týkající se například pracovních smluv a péče o děti, nespadají do kompetence Evropské unie.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí