Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0041(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0217/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/10/2010 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0358

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg EUT-udgave

9. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
Protokol
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren og Rådet for deres bestræbelser på at nå frem til en aftale. Jeg mener, at dette er et vigtigt fremskridt i forhold til den anerkendelse, som Lissabontraktaten giver Parlamentet og Fiskeriudvalget mere specifikt. Jeg tror, at det bliver et afgørende skridt i retning af at sikre, at fremtidige aftaler på fiskeriområdet gennemføres vha. den almindelige lovgivningsprocedure.

Det var, hvad jeg gerne vil fremhæve ved denne aftale.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Fru formand! Kontrol af fartøjer, som udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er afgørende. Denne kontrol skal foretages så effektivt og hyppigt som muligt, og der skal rettes særlig opmærksomhed mod områder, hvor der er størst risiko for ulovligt fiskeri. Derfor har vi i høj grad brug for de nye kontrolforanstaltninger, som indføres med den vedtagne forordning. De kontrolordninger, som de regionale fiskeriorganisationer anvender, skal gennemføres i EU-lovgivningen, så vi undgår de forsinkelser og juridiske smuthuller, som opstår pga. indviklede procedurer. Jeg er også enig med ordføreren i, at det ikke er acceptabelt at bortforklare disse forsinkelser med personalemangel.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Fru formand! Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er enig med ordføreren i, at den kontrol- og håndhævelsesordning, som er vedtaget i forbindelse med konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, hurtigt skal gennemføres i EU-lovgivningen. Her tænker jeg navnlig på de nye bestemmelser, hvor man specifikt indfører en ny ordning for havnestatskontrol, som vil lukke europæiske havne for landinger og omladninger af frosne fisk, der ikke er kontrolleret og fundet lovlige af den pågældende stat.

Jeg er dog helt sikker på, at vi må se på nogle kompromisløsninger, når disse ændringer gennemføres, og det vil være afgørende at foretage eventuelle justeringer, så længe disse betragtes som gennemførlige i overensstemmelse med traktaten.

 
  
  

Henstilling: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Fru formand! Denne aftale vil bevirke, at vi gør en indsats for at forsvare fiskerne gennem bekæmpelse af ulovligt fiskeri og gennem kontrolforanstaltninger, som skal bruges til at håndhæve fiskeripolitikken. Det er endnu et skridt i retning af bæredygtigt fiskeri.

Aftalen vil betyde øget kontrol og bedre beskyttelse af fiskerne og fiskerisektoren i Europa. Jeg er derfor meget glad for, at vi er nået frem til denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Fru formand! Det grundlæggende formål med konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav er at optimere udnyttelsen af fiskeressourcerne i de områder, der er omfattet af aftalen. Jeg vil gerne minde om, at hensigten med konventionen også er at skabe et bredt internationalt samarbejde og bruge videnskabelig forskning til at sikre, at havets fiskeressourcer udnyttes så effektivt som muligt.

Ændringerne af konvention handler grundlæggende om at strømline Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, ændre budgetbidragsformlen, indføre nye definitioner af de forskellige parters forpligtelser og revidere tvistbilæggelsesproceduren. Jeg er enig med ordføreren, idet jeg mener, at disse ændringer vil gavne EU's fiskere, som takket være konventionen har tilladelse til at fiske i disse områder.

 
  
  

Betænkning: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Fru formand! Jeg stemte for dette initiativ, for når vi taler om usikre ansættelsesforhold, handler det endnu en gang om den ulige behandling og diskrimination, som kvinder lider under i Europa.

Den økonomiske krise har øget denne ulighed, da den har haft stor indvirkning på de lavt betalte job, der primært udføres af kvinder, herunder husligt arbejde og plejearbejde, og som ifølge undersøgelser udgør 31,5 % af alle job, inklusive deltidsjob. Lønforskellen er også den samme i hele Europa, og usikkerheden påvirker også de job, der udføres af kvinder med en videregående uddannelse.

Manglen på et fælles ansvar hos manden og kvinden i hjemmet er en af årsagerne til denne usikkerhed og forskelsbehandling. Vi må arbejde på at sikre børnepasning og ældrepleje af høj kvalitet og give kvinderne adgang til arbejdsmarkedet på bedre vilkår. Jeg må tilføje, at indvandrerkvinderne nu udfører arbejde, der ellers blev udført af de europæiske kvinder, så vi kan få adgang til arbejdsmarkedet.

Kort sagt må vi fortsat arbejde på at opnå reel ligestilling.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Fru formand! På arbejdsmarkedet har vi set en overgang fra gængse til alternative former for beskæftigelse, og der er derfor behov for at forhindre arbejdsgiverne i at opprioritere de billigste og mest fordelagtige beskæftigelsesformer, som fører til usikre job.

Der findes mennesker i usikre ansættelsesforhold, hvor selv de mest grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed ikke overholdes, og hvor de ikke beskyttes mod diskrimination eller nyder godt af social beskyttelse eller kollektiv repræsentation. Vi må beskytte disse ansatte mod uværdige arbejdsforhold og udnyttelse. Jeg går derfor ind for at beskytte arbejdstagerne ved at indføre mindstenormer på det sociale område for medarbejdere, sikre lige adgang til sundhedspleje og alderspension og garantere en passende løn og en rimelig arbejdstid. Efter min mening skal medlemsstaterne forhindre, at almindelige ansættelsesforhold bliver usikre, ved at indføre strenge bestemmelser på beskæftigelsesområdet.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Fru formand! Den økonomiske og finansielle krise har forværret problemet med kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. Da de ofte er nødt til at skabe balance mellem deres arbejds- og familiemæssige forpligtelser, befinder de sig i en svagere forhandlingsposition, hvilket ofte fører til disse dårligere arbejdsvilkår.

Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er enig i, at der er behov for at bekæmpe dette problem ved at anmode medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter om i vid udstrækning at samordne deres lovgivning og overenskomstregler vedrørende standardmæssig beskæftigelse og atypiske arbejdsforhold, uden at vi undervurderer risikoen for en eventuel forøgelse af sort arbejde. Vi opfordrer derfor Kommissionen og alle medlemsstaterne til at udforme konkrete nye strategier vedrørende usikre ansættelsesforhold, hvor de tager hensyn til princippet om kønsafbalancering.

I betænkningen anmodes Kommissionen desuden om at fremsætte et forslag om anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder. Vi må påminde medlemsstaterne om at gennemføre direktiv 2006/54/EF uden tøven. Vi opfordrer derfor medlemsstaterne til at fremme udviklingen af børnepasningen, skabe muligheder for pasningsnetværk og gennemføre foranstaltninger, der skal gøre det muligt for kvinder, der ønsker det, at arbejde på fuld tid for således at øge deres deltagelse på arbejdsmarkedet og deres økonomiske uafhængighed.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Fru formand! Jeg stemte imod denne betænkning om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, fordi jeg mener, at deltidsarbejde, midlertidigt arbejde og lignende ansættelsesforhold er en fordel for kvinderne på arbejdsmarkedet, navnlig for kvinder, der både ønsker at passe deres børn og have et arbejde. Disse fleksible arbejdsformer er efter min mening meget gavnlige, og vi bør støtte dem yderligere, så det i stedet bliver interessant for arbejdsgiverne at bruge dem, og derved give kvinderne mere handlefrihed.

Jeg går derimod ikke ind for at indføre kvoter i forhold til børnepasning, hvor man f.eks. siger, at 33 % af alle børn på op til tre år skal anbringes i kollektive pasningsordninger i 2013. Vi må give de enkelte familier mere frihed til at beslutte, hvordan deres børn skal passes.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Fru formand! Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at få ordet, for ved gårsdagens forhandling lod formanden ikke alle, der ønskede at bidrage til debatten, komme til orde. Og det til trods for, at dette emne er særdeles vigtigt, da fru Thomsens i sin betænkning retter opmærksomheden mod kvindernes stadig mere usikre vilkår på arbejdsmarkedet og deres sociale situation, som bliver værre og værre.

Usikkerheden på arbejdsmarkedet påvirker kvinder generelt. De såkaldt ikkestandardiserede job rammes først, uanset om de findes i servicesektoren eller landbruget, især i tider med global krise. Da kvinderne primært arbejder i disse sektorer, berører fyringer især dem. Dette er endnu et område, hvor vi må forkaste den logik, der tydeligvis hersker på markedet. For at sikre lige vilkår og understøtte både befolkningens købekraft og efterspørgslen er det nødvendigt at gribe ind med positive foranstaltninger og f.eks. gøre op med den praksis, hvor man indgår aftaler, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Fru formand! Det meget store flertal, der har stemt for denne betænkning, er et vigtigt advarselssignal fra Parlamentet om problemet med kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. I Europa er det stadig kvinderne, der bærer den største byrde mht. usikre jobs, og situationen forværres af, at den internationale krise påvirker vores lande. EU har altid udvist engagement i forhold til kønspolitikker i specifik lovgivning, der er gennemført af medlemsstaterne, og vi må fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at opnå reel lighed i adgangen til arbejdsmarkedet.

Denne initiativbetænkning sender et klart signal til Kommissionen og medlemsstaterne om, at de skal fjerne de usikre jobforhold og øge den sociale beskyttelse af kvinder i usikre ansættelsesforhold. Jeg lykønsker ordføreren.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Fru formand! Jeg støttede betænkningen, men dog med visse forbehold. Den kaster lys over min betænkning fra den foregående samling, som omhandler fattigdommen blandt kvinder i EU. Her har vi et eksempel på, at vi tager situationen med usikre ansættelsesforhold alvorligt.

Mange kvinder og familier sætter spørgsmålstegn ved, om vi EU-politikere har konkrete politikker og praktiske løsninger på deres sociale problemer. Politikerne bør ikke blande sig i økonomien. Økonomisk frihed er et af kendetegnene ved det indre marked. Men når jagten på profit får visse virksomheder til at kræve, at deres ansatte arbejder under usikre og farlige forhold, må lovgiverne forsøge at hindre dette. Endelig må vi erkende, at kvinders arbejde i hjemmet heller ikke er sikret godt nok. Forsikringsselskaberne har allerede sat tal på dette problem, og nu må politikerne gøre noget. Jeg opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til, hvordan kvindernes arbejdsindsats i hjemmet også kan anerkendes som et bidrag til samfundets velstand.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Fru formand! Dette er en vigtig og væsentlig betænkning om beskyttelse af kvinder. De europæiske institutioner har imidlertid en væsentlig fejl, idet de ikke praktiserer hvad de prædiker. I fredags og lørdags deltog kommissionsformand Barroso, Parlamentets formand og rådsformand Van Rompuy i et møde med notabiliteter fra de mest indflydelsesrige europæiske frimurerloger, men det blev ikke nævnt med ét ord, at kvinder er forment adgang til de fleste af disse loger. Hvad værre er, blev mødet afholdt i Europa-Parlamentet bag lukkede døre, og end ikke Parlamentets eget personale havde adgang. Alt dette er i strid med principperne om gennemsigtighed, som alle de europæiske institutioners aktiviteter bør være baseret på.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over dette forslag, idet det har til formål at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk, hvilket sikrer generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne. Dette vil øge støtten til en kombination af sø- og lufttransport i øområderne, hvor disse transportformer er de eneste tilgængelige transportformer. Denne statistiske undersøgelse vil ligeledes give større indsigt i de omkostninger, der er forbundet med regionerne i den yderste periferi, både med hensyn til godstransport og personbefordring, hvilket kan indvirke på afgørelser om andre politikker som f.eks. transeuropæiske net, herunder navnlig "motorveje til søs", der bør omfatte søtransport mellem øer samt mellem øer og det europæiske hovedland. Jeg vil gerne bekræfte min støtte til ordførerens holdning til muligheden for at tilpasse nærværende bestemmelser til de nye regler om delegerede retsakter, der er blevet indført med Lissabontraktaten med henblik på at styrke Parlamentets beføjelser på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemmer for Simpson-betænkningen, da jeg mener, at statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen er meget nyttig. Indsamlingen af data efter fragttype er rent faktisk allerede obligatorisk for europæisk vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje.

Som det understreges klart i betænkningen "vil omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype for alle transportformer kunne skabe generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne, dvs. muligheden for at opnå en optimal kombination af forskellige transportformer inden for samme transportkæde, og moderniseringen af godstransportlogistikken".

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig.(LT) Jeg støtter dette forslag til forordning, der har til formål at ændre det gældende direktiv med henblik på at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Disse data indsamles for nuværende frivilligt af 18 medlemsstater. Indsamlingen af data efter fragttype er desuden allerede obligatorisk for vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje. Indsamlingen af data vil gøre det muligt at sammenligne transportformer og kombinere forskellige transportformer inden for samme transportkæde og modernisere godstransportlogistikken. Det antages, at indsamlingen af de pågældende data ikke vil pålægge respondenterne en yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af allerede eksisterende datakilder (f.eks. tolddokumenter).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), skriftlig. (FR) Det gældende direktiv 2009/42/EF indeholder bestemmelser om frivillig indsamling af data til søtransportstatistik. Ændringen af dette direktiv vil gøre indsamlingen af data efter fragttype obligatorisk. Jeg glæder mig over denne ændring, der ikke indebærer en yderligere byrde, eftersom medlemsstaterne bør være i stand til at indsamle dataene ved brug af eksisterende kilder.

Det er fornuftigt at gøre disse bestemmelser obligatoriske for søtransport, da de allerede er obligatoriske for vej- og jernbanetransport samt transport ad indre vandveje. Jeg glæder mig desuden over ordførerens ændringsforslag vedrørende gennemførelse af forordningen ved hjælp af proceduren med delegerede retsakter. Parlamentet bør udøve denne nye beføjelse i Lissabontraktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg er enig i, at omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype er af afgørende betydning for alle transportformer. Disse data vil skabe generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne, dvs. muligheden for at opnå en optimal kombination af forskellige transportformer inden for samme transportkæde, og moderniseringen af godstransportlogistikken. Jeg opfordrer til, at alle europæiske statistikker over alle transportformer indsamles på grundlag af fælles begreber og standarder med det formål at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem transportformerne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Forslaget vedrører indsamlingen og registreringen af søtransportdata og finder anvendelse på medlemsstater, der har en kystlinje. Forslaget vil ændre indsamlingen af data, idet statistikkerne vil blive opdelt efter fragttype, hvilket allerede gør sig gældende for andre transportformer. Jeg mener, at dette er en positiv udvikling, og jeg har ikke haft nogen betænkeligheder ved at støtte ordføreren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Selv om det indre marked blev erklæret gennemført for lang tid siden, viser de vedvarende forskelle mellem de forskellige adgangspunkter for varer og personer fortsat, at grænserne er nationale. Det er muligt, at medlemsstaterne har besluttet at give efter for EU-institutionerne på dette punkt, men sådanne forskelle, der straffer nogle områder og stiller andre områder gunstigere, kan ikke opretholdes. Dette nye forslag til forordning, der har til formål at harmonisere behandlingen af personer og varer, er et skridt på vejen til fuld integration af det indre marked i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. (RO) EU-medlemsstaterne skal bidrage til oprettelsen af en europæisk database med månedlig registrering af data om godstransport og passagerbefordring ad søvejen og om de pågældende skibe. Dette vil give EU's statistiske tjeneste, Eurostat, mulighed for at udarbejde europæiske statistikker for alle transportformer i overensstemmelse med EU-standarder. Disse data vil danne grundlag for etableringen af et integreret europæisk system med statistikker på dette område med det formål at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem de anvendte transportformer i europæiske lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Formålet med dette forslag er at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk og at standardisere den type af data, der indsamles og behandles i de 27 medlemsstater. Som ordføreren anfører, vil omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype for alle transportformer skabe generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne, der skal sikre en optimal kombination af forskellige transportformer inden for samme transportkæde, og moderniseringen af godstransportlogistikken.

I lyset af betydningen af en sikker og effektiv godstransport for den internationale handel støtter jeg Kommissionens forslag.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Formålet med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at ændre direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen med henblik på at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Disse data indsamles for nuværende frivilligt af 18 medlemsstater. Fem medlemsstater har ingen kystlinje og leverer ingen data i henhold til direktivet. I de fleste tilfælde vil indsamlingen af de pågældende data ikke pålægge respondenterne en yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af eksisterende datakilder som f.eks. tolddokumenter. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg er enig i, at der er behov for omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype for alle transportformer med henblik på at skabe et generelt sammenligningsgrundlag i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Formålet med forslaget til forordning er at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk, og ordføreren mener, at indsamlingen af de pågældende data i de fleste tilfælde ikke vil pålægge respondenterne en yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af eksisterende datakilder som f.eks. tolddokumenter. Indsamlingen af data efter fragttype er desuden allerede obligatorisk for europæisk vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje.

Vi er enige i, at statistikker for alle transportformer inden for godstransport og personbefordring vil skabe en generel ramme for indsamling af oplysninger, som vil være et nyttigt grundlag for fastlæggelsen af en politik for interoperabilitet og samordning, der skal sikre en optimal kombination af forskellige transportformer inden for samme transportkæde og bidrage til moderniseringen og rationaliseringen af godstransportlogistikken og fremme dens bæredygtighed. Dette afhænger naturligvis af de tilgængelige statistikkers sammenlignelighed, hvilket forudsætter en vis harmonisering af standarder og begreber.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), skriftlig. – (EN) Formålet med dette forslag er i al sin enkelthed at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Det er allerede obligatorisk for vej- og jernbanetransport samt transport ad indre vandveje, og det vil medvirke til at øge harmoniseringen på dette område. Indsamlingen af data vil ikke indebære en yderligere byrde for respondenterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Formålet med denne tekst er at ændre direktiv 2009/42/EF med henblik på at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Disse data indsamles for nuværende frivilligt af 18 medlemsstater. Fem medlemsstater har ingen kystlinje og leverer ingen data i henhold til direktivet. I de fleste tilfælde vil indsamlingen af de pågældende data ikke pålægge respondenterne en yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af eksisterende datakilder (som f.eks. tolddokumenter). Indsamlingen af data efter fragttype er allerede obligatorisk for europæisk vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje. Europæiske statistikker over alle transportformer bør indsamles på grundlag af fælles principper og regler for at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem transportformerne, og jeg stemte derfor for teksten. Omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype for alle transportformer kunne skabe generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , skriftlig. (LV) Jeg støttede fuldt ud Simpson-betænkningen. Jeg er enig i, at det er nødvendigt at indsamle data efter fragttype til søtransportstatistik. Disse statistikker vil give eksportører og importører mulighed for at identificere den bedste godstransportform. Varerne til den europæiske befolkning vil således blive billigere, og eksportører vil kunne fastsætte priserne for varer fra tredjelande mere effektivt. Denne type statistiske data vil gøre det nemmere at undgå uforudsete udgifter og vil fremme handelen med såvel indenlandske som importerede varer. Jeg mener, at vi også bør have denne type statistiske data for luftfragt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Statistikker er en vigtig forudsætning for at kunne reagere, fordi de tilvejebringer oplysninger, som kan danne grundlag for beslutninger. I forbindelse med indsamlingen af statistiske data er det imidlertid altid nødvendigt at sikre en balance mellem den nødvendige indsamling af oplysninger og de administrative omkostninger. Dataene om godstransport og passagerbefordring er hidtil blevet indsamlet frivilligt af 18 medlemsstater. Det giver mening, hvis indsamlingen af de pågældende oplysninger reelt ikke indebærer en yderligere byrde, med andre ord hvis medlemsstaterne rent faktisk er i stand til at indsamle disse data på grundlag af allerede eksisterende datakilder. Omkostningerne forbundet med indsamlingen af omfattende statistikker for godstransport og personbefordring for alle transportformer med henblik på at kunne foretage en sammenligning er efter min opfattelse alt for høje. Derfor har jeg stemt, som jeg gjorde.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Betænkningen indeholder en række ændringsforslag, der har til formål at tilpasse bestemmelserne om forskriftsproceduren med kontrol til de nye regler om delegerede retsakter, der er blevet indført med Lissabontraktaten. Ordførerens hensigt var at ændre EU-direktivet om indsamling af data efter fragttype til søtransportstatistik. Disse data indsamles for nuværende frivilligt af 18 medlemsstater. Fem medlemsstater har ingen kystlinje og leverer således ingen data i henhold til dette direktiv.

Det er værd at bemærke, at indsamlingen af de pågældende data ikke vil pålægge respondenterne en yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af allerede eksisterende datakilder (f.eks. tolddokumenter). Indsamlingen af data efter fragttype er obligatorisk for europæisk vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje. Idet det er nødvendigt at etablere effektive, samordnede og miljøvenlige kommunikations- og transportnet (søtransport, landtransport og transport ad indre vandveje), er det ganske rigtigt hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger vedrørende indsamling og analyse af data for alle transportformer.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for Simpson-betænkningen, da den gennem en ændring af direktiv 2009/42/EF fuldender den pågældende lovgivning om indsamling af data om godstransport og personbefordring fra og i EU. Indsamlingen af data er allerede obligatorisk for vej- og jernbanetransport samt transport ad indre vandveje, men med ændringen af direktivet bliver den også obligatorisk for søtransport, således at der tilvejebringes en række data om gods, der transporteres over vores grænser. Disse data er ikke kun af afgørende betydning af statistiske grunde. Gennemførelsen af ændringen af direktivet vil ligeledes sikre tilvejebringelsen af data om søtransport fra næste år, hvilket øger gennemsigtigheden med hensyn til godstyper og gør transporten af særlige godstyper mere effektiv, idet det vil blive muligt at identificere den mest effektive transportform for de enkelte godstyper gennem en sammenligning af data.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Formålet med dette forslag er at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Disse data indsamles for nuværende udelukkende på frivillig basis af 18 medlemsstater for søtransport. Indsamlingen af data efter fragttype er allerede obligatorisk for europæisk vejgodsstatistik, jernbanetransportstatistik og statistik over godstransport ad indre vandveje.

Omfattende og ensartede statistikker opdelt efter fragttype for alle transportformer, herunder søtransport, vil skabe generelle rammer til fremme og overvågning af politikken for samordning af transportformerne, der skal sikre en optimal kombination af forskellige transportformer inden for samme transportkæde, og moderniseringen af godstransportlogistikken.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Formålet med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at ændre direktiv 2009/42/EF med henblik på at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk. Disse data indsamles for nuværende frivilligt af 18 medlemsstater. Fem medlemsstater har ingen kystlinje og leverer ingen data i henhold til dette direktiv. I de fleste tilfælde vil indsamlingen af de pågældende data ikke pålægge respondenterne en yderligere byrde, eftersom de berørte medlemsstater bør være i stand til at indsamle dataene ved at gøre brug af allerede eksisterende datakilder (f.eks. tolddokumenter). Verts/ALE-Gruppen har stemt for forslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Jeg mener, at det er afgørende at gøre indsamlingen af data efter fragttype til søtransportstatistik obligatorisk med henblik på at fremme samordningen af transportformerne og muligheden for at kombinere forskelle transportformer. Da indsamlingen af data allerede er obligatorisk inden for andre transportformer – vej- og jernbanetransport samt transport ad indre vandveje – mener jeg, at der bør etableres fælles rammer, der omfatter indsamling af søtransportstatistik, og det kan også medvirke til at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem de anvendte transportformer.

I denne forbindelse har Kommissionen forelagt et forslag til forordning om ændring af direktiv 2009/42/EF, der finder anvendelse på data for 2011 i overensstemmelse med den frivillige praksis, der allerede anvendes i 18 EU-medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig.(LT) Dette spørgsmål om systematisk indsamling af statistiske data er særlig vigtigt for os. I Litauen udgør godstransport ad søvejen kun en lille del af den samlede godstransport, og det er derfor muligt at gøre langt mere på dette område. Turismen i vores kystområder har også et stort vækstpotentiale. Ved at modernisere godstransportlogistikken og fremme samordningen af transportformerne, dvs. kombinere forskellige transportformer inden for samme transportkæde, har vi mulighed for at øge velstanden i Østersøområdet. Det er navnlig vigtigt for fastholdelsen af de europæiske havnes fremtidige konkurrenceevne, f.eks. den litauiske havn Klaipėda. Et tættere samarbejde mellem de baltiske lande vil medvirke til at bringe dem tættere sammen og vil gøre det baltiske marked mere harmonisk og tilgængeligt for hele EU. De baltiske lande er i dag i vid udstrækning ikke koblet på det europæiske transportnet. Det er forhåbningen, at trafikken mellem de baltiske lande vil blive fordoblet inden 2020, og vi er derfor nødt til at tage fat på den manglende passende infrastruktur og tilgængelighed. Vi skal frem for alt sikre, at dataindsamlingen ikke medfører en yderligere byrde for medlemsstaterne. Vi har intet at miste.

 
  
  

Betænkning: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Danmark har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 951 afskedigelser hos 45 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskineri og udstyr), i NUTS II-regionen Nordjylland, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg er også enig i, at begrundelsen i Kommissionens forslag bør indeholde klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Globaliseringsfonden er en vigtig strukturfond i EU, der giver os mulighed for at hjælpe arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af ændrede globale udviklingstendenser. Det har været tilfældet i en række EU-medlemsstater som f.eks. Spanien, hvor fonden har gjort særlig gavn. I lyset af ovenstående er jeg enig i ordførerens konklusioner og har besluttet at stemme for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), skriftlig. (PT) I lyset af de strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre er det afgørende, at den europæiske økonomi er i stand til effektivt at gennemføre instrumenterne til støtte for berørte arbejdstagere og at give dem mulighed for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Danmark har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 951 afskedigelser hos 45 virksomheder i region Nordjylland, og på baggrund af de forskellige årsager, som jeg redegjorde for i min stemmeforklaring om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til fordel for den spanske region Catalonien, stemte jeg for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Denne beslutning vedrører forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Sektoren for fremstilling af maskiner og udstyr til skibsværftsindustrien i den danske region Nordjylland blev overrumplet over udviklingen på markederne og den globale kreditstramning og har oplevet en dramatisk ordrenedgang, der førte til afskedigelser i over 40 virksomheder.

I regioner som Nordjylland, som er særlig afhængige af én sektor, tager det ofte længere tid, og det er ligeledes ofte vanskeligere at genoprette markedet og omskole arbejdstagerne til anden beskæftigelse. Jeg mener, at det er berettiget at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i dette tilfælde.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) I lyset af de sociale følger af den globale økonomiske krise, der har haft en særlig indvirkning på beskæftigelsen, er det af afgørende betydning at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) korrekt, hvis vi skal forbedre en lang række europæiske borgeres og familiers situation og bidrage til deres sociale reintegration og faglige udvikling og samtidig tilføre nye midler for at imødegå virksomhedernes behov og sætte skub i økonomien. Danmarks handlingsplan til støtte for 951 afskedigede arbejdstagere fra 45 virksomheder i maskin- og udstyrsindustrien i den lille region Nordjylland ligger inden for denne ramme. I dette tilfælde var 40 % af de afskedigede arbejdstagere beskæftiget med manuelt arbejde og metal- og maskinarbejde, og 33 % af arbejdstagerne var klassificeret som ufaglært arbejdskraft. Denne situation viser klart behovet for en effektiv teknisk og faglig evaluering af de mennesker, der bliver ramt af denne internationale krise. Jeg håber derfor, at de europæiske institutioner vil fordoble deres bestræbelser og gennemføre foranstaltninger, der fremskynder og øger udnyttelsen af en så vigtig ressource som EGF, der i øjeblikket anvendes i meget ringe omfang. I år blev der kun ansøgt om 11 % af de 500 mio. EUR, der er stillet til rådighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), skriftlig. (FR) Parlamentet er atter blevet anmodet om at godkende udbetalingen af støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af krisen eller udflytninger. Denne støtte vil atter blive spredt over en række budgetposter, der oprindeligt var tiltænkt andre europæiske programmer, da Globaliseringsfonden ikke har sit eget budget i den nuværende finansielle ramme.

Med henblik på at ændre denne situation arbejdede jeg under udarbejdelsen af 2011-budgettet på oprettelsen af en særlig budgetpost for Globaliseringsfonden. Parlamentet vedtog derfor at stille 50 mio. EUR til rådighed ved Parlamentets behandling af budgettet den 20. oktober 2010.

Dette beløb, som er symbolsk i forhold til de årlige behov, er endnu ikke blevet godkendt, da Det Europæiske Råd i første omgang forkastede forslaget om at oprette en særlig budgetpost for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Jeg vil derfor også fremover følge udviklingen på dette område i håbet om, at denne mekanisme vil blive styrket budget- og lovgivningsmæssigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), skriftlig. (DE) Jeg vil gerne takke fru Matera for de fire betænkninger om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Udvidelsen af Globaliseringsfondens anvendelsesområde til at omfatte arbejdstagere var et vigtigt skridt, der gav os mulighed for at støtte europæiske borgere direkte. Formålet med Globaliseringsfonden er at hjælpe de virksomheder og arbejdstagere, der er blevet overrumplet af globaliseringens virkninger. For at sikre at en effektiv anvendelse af de midler, der stilles til rådighed, skal der ske en hurtig og målrettet udbetaling. Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at vi hjælper de europæiske borgere og øger tilliden i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Danmark, da jeg mener, at dette instrument er et værdifuldt instrument til støtte for arbejdstagere, der er kommet i vanskeligheder som følge af den økonomiske krise.

Globaliseringsfonden blev oprettet i 2006 med henblik på at yde praktisk støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af udflytning af deres virksomheder eller – efter ændringen i 2009 – som følge af den økonomiske krise, for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Afstemningen i dag vedrørte en ansøgning om EGF-støtte til 1 122 arbejdstagere fra 45 virksomheder i maskin- og udstyrsindustrien i region Nordjylland på i alt 7 521 359 EUR.

Jeg vil gerne afslutningsvis bifalde vedtagelsen af betænkningen, der viser, at Globaliseringsfonden er et nyttigt og effektivt redskab til bekæmpelse af arbejdsløshed som følge af globaliseringen og den økonomiske krise.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte for denne betænkning om anvendelse af midler fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med henblik på at opnå støtte som følge af 951 afskedigelser hos 45 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskineri og udstyr), i NUTS II-regionen Nordjylland. Globaliseringsfonden yder supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Danmark har indgivet en ansøgning om EGF-støtte i forbindelse med afskedigelser i maskin- og udstyrsindustrien i overensstemmelse med EGF-forordningen. Det skal nu sikres, at Globaliseringsfonden støtter afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet, men EGF-støtten skal ikke erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , skriftlig. (LV) Det er meget vigtigt, at vi ikke anlægger en laissez faire-tilgang til arbejdsløshed. På dette område er det afgørende, at borgerne føler, at de støttes af såvel de nationale regeringer som af EU som helhed. Selv om jeg stemte for, er jeg stadig ikke helt klar over, hvordan støttebeløbet vil blive fordelt. Hvorfor modtager Nederlandene ca. 3 000 EUR for hver afskedigelse, mens Spanien kun modtager 1 000 EUR og Danmark 7 000 EUR? Er udgifterne til efteruddannelse og omskoling syv gange højere i Danmark end i Spanien? Uanset denne store forvirring bliver jeg nødt til at give ordføreren fru Matera ret i, at tildelingen af denne økonomiske støtte er en nødvendig og relevant foranstaltning. Det er en skam, at den lettiske regering ikke er med og ikke har indgivet en ansøgning. Der er i øjeblikket 180 000 arbejdsløse i Letland.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Danmark har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 951 afskedigelser hos 45 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskineri og udstyr), i NUTS II-regionen Nordjylland, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag.

Jeg vil gerne understrege følgende særlig relevante aspekter: 1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter genindslusningen af afskedigede arbejdstagere, hvilket ikke fritager virksomhederne for deres ansvar; 2) I forbindelse med anvendelsen af Globaliseringsfonden har Kommissionen foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra Den Europæiske Socialfond (ESF) i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger; 3) Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, som led i midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013; 4) Kommissionens forslag indeholder oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket også er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Danmark har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 951 afskedigelser hos 45 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskineri og udstyr), i NUTS II-regionen Nordjylland, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg er også enig i, at begrundelsen i Kommissionens forslag bør indeholde klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Med denne afstemning godkender Europa-Parlamentet Danmarks ansøgning om støtte i forbindelse med 951 afskedigelser hos 45 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 28 (Fremstilling af maskineri og udstyr), i NUTS II-regionen Nordjylland, Ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen. Europa-Parlamentet anmoder i sin beslutning de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden, minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise, og understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), skriftlig. (RO) CESA (sammenslutningen af europæiske skibsværfter) forventer, at den globale efterspørgsel i skibsværftsindustrien vil falde inden 2014 som følge af den internationale finansielle krise, og at skibsværftsindustrien vil flytte til områder med lavere omkostninger, fortrinsvis i Asien. Da der ikke er nogen europæisk politik til støtte for skibsværftsindustrien, er det usandsynligt, at produktionen vil komme op på samme niveau som før den nuværende krise. I min hjemby Galaţi er skibsværftet Damen også ramt af følgerne af den økonomiske og finansielle krise, og alene i 2009 blev der afskediget 600 arbejdstagere. Det forventes, at yderligere 500 arbejdstagere afskediges i 2010. Jeg støttede Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af 7 521 359 EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til samfinansiering af støtteprogrammet for 951 arbejdstagere, der blev afskediget i region Nordjylland mellem den 15. februar og den 14. november 2009, på baggrund af en ansøgning fra Danmark. Afskedigelserne skete i 45 virksomheder, der fremstiller maskineri og udstyr til skibsværftssektoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Forslaget vedrører støtte til virksomheder i maskin- og udstyrsindustrien i region Nordjylland. I denne region i den nordøstlige del af Nordjylland blev 951 arbejdstagere hos 45 virksomheder afskediget mellem den 15. februar og den 14. november 2009. Der vil blive ydet en støtte på 7 521 359 EUR fra fonden med henblik på at hjælpe disse arbejdstagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 
  
  

Betænkning: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. (IT) Som jeg havde lejlighed til at forklare i marts i år i forbindelse med afstemningen om Böge-betænkningen, er anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som et nyttigt redskab til imødegåelse af følgerne af den økonomiske og finansielle krise et meget vigtigt initiativ, der sikrer en praktisk løsning i form af økonomisk støtte. En lang række ansøgninger er efterfølgende blevet godkendt, herunder denne ansøgning. Det er efter min opfattelse det bedste bevis på, hvor nyttigt dette initiativ er.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Nederlandene har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven), og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg støtter ligeledes Kommissionens forslag om at bruge en anden kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra Den Europæiske Socialfond i forbindelse med anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), idet den hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor måtte fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Globaliseringsfonden er en vigtig strukturfond i EU, der giver os mulighed for at hjælpe arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af ændrede globale udviklingstendenser. Det er blevet nødvendigt at give arbejdstagere i Nederlandene, der er blevet afskediget i elektroniksektoren, adgang til denne fond. I lyset af ovenstående er jeg enig i ordførerens konklusioner og har besluttet at stemme for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), skriftlig. (PT) Støtten til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af omstruktureringer og udflytninger, bør være dynamisk og fleksibel, således at den kan stilles til rådighed hurtigt og effektivt. Nederlandene har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, der er en del af elektroniksektoren i regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven), og på baggrund af de forskellige årsager, som jeg redegjorde for i min stemmeforklaring om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til fordel for den spanske region Catalonien, stemte jeg for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Vi står atter over for problemet med lukning af en hovedindustri i en by, i dette tilfælde i Nijmegen, og det er en skærpende omstændighed, at der ikke er planer om at etablere andre industrier med samme beskæftigelsespotentiale.

De beslutninger, som Parlamentet har vedtaget, giver en bedre forståelse for problemets karakter og omfang i en række EU-medlemsstater. Disse medlemsstater har endnu ikke vist, at de er i stand til at imødegå den manglende koordinering og tabet af incitamenter for investeringer og innovation.

Hvis der ikke gribes ind, er jeg bekymret for, at der vil blive indgivet langt flere ansøgninger om anvendelse af fonden, og at fonden ikke har tilstrækkelige midler til at hjælpe arbejdstagere, der er blevet ramt af pludselige og uventede ændringer i deres virksomheder.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) I lyset af konsekvenserne af den nuværende internationale økonomiske og finansielle krise for den industrielle aktivitet og de særlige job i elektroniksektoren er det tvingende nødvendigt at etablere et effektivt støtteprogram som følge af de 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV i de nederlandske regioner Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven). Det er værd at understrege den regionale og sociale indvirkning af den faldende aktivitet hos virksomheden i Nijmegen i provinsen Gelderland, hvor virksomheden var den største lokale arbejdsgiver, som skabte job til et stort antal lavtuddannede arbejdstagere, der har arbejdet for virksomheden i årtier. Denne situation understreger behovet for en plan for støtte til og omskoling af disse afskedigede arbejdstagere med henblik på at fremme deres genindslusning på arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne gentage, at det er nødvendigt at indføre mekanismer, der giver de europæiske lande nemmere adgang til og fremskynder anvendelsen af midlerne fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF).

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Nederlandene, da jeg mener, at dette instrument er et værdifuldt redskab til støtte for arbejdstagere, der er kommet i vanskeligheder som følge af den økonomiske krise.

Globaliseringsfonden blev oprettet i 2006 med henblik på at yde praktisk støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af udflytning af deres virksomheder eller – efter ændringen i 2009 – som følge af den økonomiske krise, for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Afstemningen i dag vedrørte en ansøgning om EGF-støtte til 590 arbejdstagere hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, en elektronikvirksomhed i regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven), på i alt 1 809 434 EUR.

Jeg vil gerne afslutningsvis bifalde vedtagelsen af betænkningen, der viser, at Globaliseringsfonden er et nyttigt og effektivt redskab til bekæmpelse af arbejdsløshed som følge af globaliseringen og den økonomiske krise.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte for denne betænkning om anvendelse af midler fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med henblik på at opnå støtte som følge af 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven). Globaliseringsfonden yder supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Nederlandene har indgivet en ansøgning om EGF-støtte til afskedigelser i bilindustrien i overensstemmelse med EGF-forordningen. Det skal nu sikres, at Globaliseringsfonden støtter afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet, men EGF-støtten skal ikke erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Nederlandene har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven), og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag.

Jeg vil gerne understrege følgende særlig relevante aspekter: 1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter genindslusningen af afskedigede arbejdstagere, hvilket ikke fritager virksomhederne for deres ansvar; 2) I forbindelse med anvendelsen af fonden har Kommissionen foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra Den Europæiske Socialfond (ESF) i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger; 3) Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, som led i midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013; 4) Kommissionens forslag indeholder oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket også er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Nederlandene har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven), og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg er også enig i, at begrundelsen i Kommissionens forslag bør indeholde klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008. Der bør tages behørigt hensyn til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden. Nederlandene har anmodet om hjælp i forbindelse med 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Nether­lands BV, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven). Ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen. Europa-Parlamentet anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden; minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise, og understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), skriftlig. (RO) Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med en ansøgning indgivet af NL/NXP Semiconductors i Nederlandene.

Den 26. marts 2010 indgav Nederlandene en ansøgning med henblik på at opnå økonomisk støtte som følge af afskedigelse af 512 af de 590 ansatte hos NXP Semiconductors, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven). Der er blevet afskediget i alt 425 mænd og 87 kvinder, herunder syv arbejdstagere med alvorlige helbredsproblemer eller handicap (1,3 %). De nederlandske myndigheder understreger de betydelige konsekvenser af disse afskedigelser, da NXP Semiconductors er den største industrielle arbejdsgiver i området, som i årtier har beskæftiget et stort antal lavtuddannede arbejdstagere. Mangelen på jobmuligheder i lignende virksomheder i regionen vil især være problematisk for arbejdstagere med højt specialiseret erfaring med fremstilling af halvledere.

Det er navnlig vigtigt at anvende Globaliseringsfonden med henblik på at genindsluse afskedigede arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Jeg vil imidlertid gerne henlede Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på behovet for at udvikle en bæredygtig europæisk industripolitik, der skaber nye job.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise. I NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant (Eindhoven) i Nederlandene er 512 arbejdstagere blevet afskediget hos NXP Semiconductors Netherlands BV. Der vil blive ydet en støtte på 1 809 434 EUR til disse arbejdstagere.

 
  
  

Betænkning: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for denne betænkning om godkendelse af anvendelsen af 2,4 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Portugal med henblik på at støtte de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra virksomheden Qimonda. Portugal indgav i december 2009 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden. Globaliseringsfonden blev oprettet med det formål at yde støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre. Formålet med EGF-støttepakken er at støtte 839 arbejdstagere, der er blevet afskediget fra virksomheden Qimonda mellem den 8. juni og den 8. oktober 2009. Dette beløb dækker udgifterne til følgende foranstaltninger: anerkendelse af kvalifikationer, erhvervsuddannelse, uddannelse og støtte til jobskabelse, støtte til egenbeskæftigelse og incitamenter til jobskabelse og praktik på arbejdspladsen. Jeg mener derfor, at det er afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan, for at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden i lyset af det tilsagn, som EU-institutionerne har afgivet om at sikre en hurtig og enkel procedure for godkendelse af disse afgørelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for beslutningen om anvendelse af 2 405 671 EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Portugal i forbindelse med 839 afskedigelser hos Qimonda Portugal S.A. mellem den 8. juni og den 8. oktober 2009. Dette beløb skal anvendes til at støtte de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra virksomheden Qimonda, gennem anerkendelse af kvalifikationer, erhvervsuddannelse, efteruddannelse og støtte til virksomhedsetablering, støtte til egenbeskæftigelse og incitamenter til jobskabelse og praktik på arbejdspladsen. Det er anden gang, at Portugal har indgivet en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden til fordel for Norteregionen. I 2009 blev der anvendt 832 800 EUR som følge af afskedigelser i tekstilsektoren. Endelig beklager jeg, at den portugisiske regering ikke har lært at udnytte fondens potentiale. De afskedigede arbejdstagere fra den nederlandske virksomhed NXP Semiconductors vil modtage 3 534 EUR hver, og de danske afskedigede arbejdstagere fra Nordjylland vil modtage 7 908 EUR hver, og de portugisiske afskedigede arbejdstagere fra Qimonda vil kun modtage 2 867 EUR hver i støtte fra fonden.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Portugal har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 839 afskedigelser hos Qimonda S.A., en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg er også enig i, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Globaliseringsfonden er en vigtig strukturfond i EU, der giver os mulighed for at hjælpe arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af ændrede globale udviklingstendenser. Hvis denne fond skal være effektiv, er det afgørende at sikre en hurtig og effektiv adgang til denne fond, når det er nødvendigt. Jeg støtter derfor ordførerens konklusioner og har besluttet at stemme for hendes betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Ved lukningen af Qimonda blev der umiddelbart føjet 1 000 arbejdstagere til de arbejdsløse i Norteregionen i Portugal, som på daværende tidspunkt allerede havde den højeste ledighedsprocent i landet. I perioden mellem januar og oktober 2009 registrerede jobcentrene i Norteregionen i gennemsnit 22 000 ledige. Den 17. december 2009 indgav Portugal en ansøgning om støtte som følge af afskedigelser af 839 arbejdstagere hos virksomheden Qimonda Portugal S.A.

Efter en gennemgang af ansøgningen konkluderede Kommissionen, at alle de nødvendige betingelserne var opfyldt. Den forelagde dette forslag til afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at støtte genindslusningen af disse arbejdstagere, der var blevet afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Jeg støtter derfor denne beslutning om anvendelse af 2 405 671 EUR under EU's almindelige budget for 2010 med henblik på at imødekomme Portugals ansøgning om økonomisk støtte. Jeg vil gerne understrege behovet for at sikre en hurtig vedtagelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), skriftlig. (PT) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), et initiativ, der blev foreslået af kommissionsformand Barroso i 2005 på baggrund af Kommissionens meddelelse "Europæiske værdier i en globaliseret verden", er nu blevet ændret. Der er nu større gennemsigtighed, anvendelsesområdet er blevet udvidet til at omfatte konsekvenserne af den nuværende krise, og det er hensigten, at midlerne skal stilles hurtigere til rådighed, hvilket forhåbentlig vil ske i dette tilfælde.

Selv om jeg stemte for dette forslag, er det efter min mening beklageligt, at den portugisiske regering endnu engang ikke har forstået at udnytte fonden fuldt ud. Det fremgår med al tydelighed af ansøgningerne fra andre lande, at de har anmodet om større beløb pr. arbejdstager fra Globaliseringsfonden.

I dag stemte vi f.eks. om en række andre ansøgninger om EGF-støtte, hvoraf det fremgik, at de afskedigede arbejdstagere fra den nederlandske virksomhed NXP Semiconductors vil modtage 3 534 EUR hver, og at de danske afskedigede arbejdstagere fra Nordjylland vil modtage 7 908 EUR hver. De portugisiske afskedigede arbejdstagere fra Qimonda, der er omfattet af fonden, vil kun modtage 2 867 EUR hver i støtte fra fonden. Dette beløb skal anvendes til finansiering af foranstaltninger som f.eks. anerkendelse af kvalifikationer, erhvervsuddannelse, uddannelse eller støtte til virksomhedsetablering, støtte til egenbeskæftigelse eller incitamenter til jobskabelse og praktik på arbejdspladsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at det er af afgørende betydning at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Portugal med henblik på at støtte de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra virksomheden Qimonda. Beløbet på 2,4 mio. EUR, der skal anvendes, vil helt sikkert ikke være tilstrækkeligt til af afbøde de negative virkninger af afskedigelserne, men det vil være til stor hjælp. Anvendelsen skal være enkel og hurtig, og den bør omfatte uddannelsesprogrammer, der bidrager til en effektiv genindslusning af de berørte arbejdstagere på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) I Portugal blev den portugisiske virksomhed Qimonda, der indgår i en førende tysk global koncern, betragtet som en succeshistorie og en ledende virksomhed i sektoren. Den var den største portugisiske eksportør, og inden de problemer, der førte til selskabets konkurs, kom for dagens lys, stod den over for at skulle investere i ny teknologi og havde sikret offentlige støttemidler til produktionen af solceller. De ansatte hos Qimonda var højt kvalificerede og havde en høj produktivitet, og der var intet, der tydede på, at virksomheden ville gå ned inden for så kort tid. I 2008 overvejede virksomheden endog at etablere tre yderligere fabrikker i Portugal, alle omkring byen Vila do Conde. Norteregionen, hvor Qimonda var baseret, er en traditionel industriregion og er blevet hårdt ramt af lukningen af virksomheder og arbejdsløshed. Qimonda er nu gået glip af muligheden for at tiltrække kvalificerede arbejdstagere til regionen, som der er hårdt brug for.

Jeg håber, at de tidligere ansatte hos Qimonda vil få tilstrækkelig gavn af anvendelsen af fonden og blive fuldt reintegreret på arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne give udtryk for min solidaritet med dem og deres familier.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Lukningen af fabrikken Qimonda i Vila do Conde har forværret den høje ledighedsprocent i det nordlige Portugal. I dette tilfælde blev 900 arbejdstagere afskediget, hvoraf de fleste kun har en lav uddannelse. 36,6 % af arbejdstagerne har således kun grundskoleuddannelse, mens kun 10,7 % har en postgymnasial uddannelse. Det er derfor vigtigt at understrege betydningen af denne plan til støtte for 839 afskedigede arbejdstagere med henblik på at afbøde indvirkningen af den alvorlige økonomiske, finansielle og sociale krise, som denne region er ramt af. Jeg vil også gerne understrege betydningen af foranstaltninger som f.eks. anerkendelse af kvalifikationer, erhvervsuddannelse, incitamenter til jobskabelse og muligheden for praktik på arbejdspladsen. Det er på den anden side beklageligt, at dette kun er den anden ansøgning på to år, som Portugal har indgivet til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at opnå direkte støtte til arbejdstagere i Norteregionen. I lyset af det overvældende antal arbejdsløse, den slunkne statskasse i Portugal og den økonomiske afmatning i 2011 som følge af de seneste stramningsforanstaltninger er regeringen forpligtet til at handle mere kompetent og rejse disse midler med henblik på at yde konkret støtte til afskedigede arbejdstagere.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Parlamentet har godkendt anvendelsen af 2,4 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med henblik på at støtte de arbejdstagere, der er blevet afskediget fra virksomheden Qimonda, på grundlag af en ansøgning indgivet af den portugisiske regering den 17. december 2009. Ansøgningen vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 2 405 671 EUR til Portugal i forbindelse med 839 afskedigelser hos Qimonda Portugal S.A. fra den 8. juni til den 8. oktober 2009. De samlede omkostninger til denne pakke anslås til 3,7 mio. EUR, og der anmodes om et EGF-bidrag på 2,4 mio. EUR, dvs. 65 % af de samlede omkostninger.

Kommissionen og Rådet greb desværre ikke ind, da det havde været muligt at sikre virksomhedens fortsatte drift og forhindre, at denne tyske multinationale virksomhed afskedigede arbejdstagere. Denne begrænsede støtte til de arbejdsløse ydes først nu og for sent.

Dette er den 16. ansøgning, som skal behandles under 2010-budgettet, og den omfatter følgende foranstaltninger: anerkendelse af kvalifikationer, erhvervsuddannelse, uddannelse og støtte til jobskabelse, støtte til egenbeskæftigelse og incitamenter til jobskabelse og praktik på arbejdspladsen.

Norteregionen, hvor disse afskedigelser fandt sted, er allerede blevet tildelt støtte fra Globaliseringsfonden på grundlag af en tidligere ansøgning i 2009 vedrørende afskedigelser i tekstilindustrien. Der blev i denne forbindelse anvendt et beløb på 832 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Portugal, da jeg mener, at dette instrument er et værdifuldt instrument til støtte for arbejdstagere, der er kommet i vanskeligheder som følge af den økonomiske krise.

Globaliseringsfonden blev oprettet i 2006 med henblik på at yde praktisk støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af udflytning af deres virksomheder eller – efter ændringen i 2009 – som følge af den økonomiske krise, for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Afstemningen i dag vedrørte en ansøgning om EGF-støtte til 839 arbejdstagere fra elektronikvirksomheden Qimonda Portugal S.A. på i alt 2 405 671 EUR.

Jeg vil gerne afslutningsvis bifalde vedtagelsen af betænkningen, der viser, at Globaliseringsfonden er et nyttigt og effektivt redskab til bekæmpelse af arbejdsløshed som følge af globaliseringen og den økonomiske krise.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte for denne betænkning om anvendelse af midler fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med henblik på at opnå støtte som følge af 839 afskedigelser hos Qimonda AG, en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte. Globaliseringsfonden yder supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Portugal har indgivet en ansøgning om EGF-støtte i forbindelse med afskedigelser i bilindustrien i overensstemmelse med EGF-forordningen. Det skal nu sikres, at Globaliseringsfonden støtter afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet, men EGF-støtten skal ikke erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Portugal har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 839 afskedigelser hos Qimonda S.A., en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag.

Jeg vil gerne understrege følgende særlig relevante aspekter: 1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter genindslusningen af afskedigede arbejdstagere, hvilket ikke fritager virksomhederne for deres ansvar; 2) I forbindelse med anvendelsen af fonden har Kommissionen foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra Den Europæiske Socialfond (ESF) i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger; 3) Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, som led i midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013; 4) Kommissionens forslag indeholder oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket også er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Jeg stemte naturligvis for den finansielle afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til støtte for de arbejdstagere, der er blevet afskediget hos virksomheden Qimonda i Portugal.

Det er imidlertid vigtigt at påpege, at denne afgørelse kommer for sent, og at midlerne vil blive stillet til rådighed i Portugal endnu senere, nemlig først sidst i november eller først i december. Det behøvede ikke at være på denne måde, og det bør ikke være på denne måde. Globaliseringsfonden kan og bør strømlines, således at de arbejdstagere, der rammes af kollektive afskedigelser, ikke skal vente 17 måneder på en støtte, som siges at være presserende, hvilket de har gjort i dette tilfælde.

Hvis EU fortsat yder omfattende støtte til den finansielle sektor, kan EU ikke blive ved med at tilsidesætte krisens ofre.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Portugal har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 839 afskedigelser hos Qimonda S.A., en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg er også enig i, at begrundelsen i Kommissionens forslag bør indeholde klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Portugal har anmodet om støtte i forbindelse med 839 afskedigelser hos Qimonda AG, en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte. Ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen. Europa-Parlamentet har stemt for henstillingen til de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden. Parlamentet minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise, og understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et europæisk lovgivnings- og budgetinstrument, der blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre. Portugal har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 839 afskedigelser hos Qimonda S.A., en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte, og jeg glæder mig over Parlamentets vedtagelse af betænkningen. Jeg håber, at støtten vil blive stillet til rådighed så dynamisk og effektivt som muligt gennem en enkel og hurtig procedure, således at de arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise, kan genindsluses på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig.(DE) I den multinationale virksomhed Qimonda S.A., der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte, er 839 arbejdstagere blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise. De 2 405 671 EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil blive anvendt til finansiering af en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der vil blive suppleret af nationale foranstaltninger og foranstaltninger på virksomhedsniveau.

 
  
  

Betænkning: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jeg støttede anvendelsen af et støttebeløb på 2 752 935 EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Catalonien i form af supplerende støtte til de 1 429 arbejdstagere, der er blevet afskediget fra 23 virksomheder inden for fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne som følge af strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre. Afskedigelserne fandt sted over ni måneder fra den 23. februar til den 22. november 2009.

Denne støtte skal anvendes til at hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 25 % af arbejdstagerne har ingen grundlæggende uddannelse eller færdiggjorde ikke deres skolegang, og mere end 40 % har kun en grundlæggende uddannelse. 75 % er mænd, og 25 % er over 55 år. Denne støtte bør ikke under nogen omstændigheder erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer. Som det understreges i Budgetudvalgets betænkning, skal vi have mere uddybende oplysninger om, hvorfor 23 % af arbejdstagerne ikke vil blive omfattet af profileringsdelen af forløbet, og om, hvilke foranstaltninger der vil blive stillet til rådighed specielt for disse arbejdstagere.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Spanien har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 1 429 afskedigelser hos 23 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne), i NUTS II-regionen Catalonien, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag. Jeg er enig i, at det bør sikres, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne gentage, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), skriftlig. (PT) Ansøgninger om økonomisk bistand til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen, bør vurderes på et individuelt grundlag, og formålet skal være genindslusning af arbejdstagerne på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at understrege, at denne bistand ikke skal erstatte foranstaltninger, som det normalt påhviler virksomhederne at gennemføre, og den skal heller ikke være rettet mod finansiering og omlægning af virksomheder. Det understreges derfor i fælleserklæringen udarbejdet af den interinstitutionelle trilog, at det er vigtigt at sikre, at proceduren til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er så enkel og hurtig som mulig. Spanien har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 1 429 afskedigelser hos 23 virksomheder i regionen Catalonien, og jeg stemte for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for betænkningen om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til fordel for Cataluña automoción/Spanien, da den vil gøre det muligt at yde supplerende støtte til de catalonske arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdensøkonomien, og at hjælpe disse arbejdstagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Når jeg tænker på den krise, der har ramt denne sektor, kommer jeg til at tænke på den tidligere spanske premierminister José María Aznar, der fortalte, at den tidligere amerikanske præsident George W. Bush blev overrasket over at høre, at det største spanske eksportprodukt ikke var et landbrugsprodukt, men biler. Det var et positivt tegn på, at de gamle stereotyper om de sydvesteuropæiske økonomier i mindre og mindre grad holder stik.

Bestræbelserne på at modernisere den spanske industri, navnlig under Folkepartiets regeringsledelse, er desværre blevet alvorlig svækket som følge af denne globale krise. Den faldende efterspørgsel efter biler i EU er et meget alvorligt problem, og produktionen i andet halvår 2009 faldt med næsten 40 %, hvilket bringer endnu flere job i fare, ikke kun i Spanien, men i hele EU.

Jeg er bekymret over denne svækkelse, og jeg håber, at den spanske økonomi kan finde en passende løsning på krisen, og denne fond er kun en del af denne løsning.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Den forslåede plan om støtte til 1 429 afskedigede arbejdstagere fra 23 fabrikanter af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne i Catalonien, Spanien, er tvingende nødvendig af hensyn til den tekniske og faglige oplæring af en lang række europæere, der er blevet direkte ramt af den nuværende internationale økonomiske og finansielle krise. Omkring 25 % af de arbejdstagere, der er omfattet af denne plan, har ikke gået i skole eller har forladt skolen tidligt, og over 40 % af arbejdstagerne har kun en grundlæggende uddannelse. Det lave uddannelsesniveau blandt arbejdstagerne i centrale produktionssektorer i Europa er et stort problem i lyset af målene i Europa 2020-strategien. Hvis vi skal fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skal der udvikles en strategi, der sikrer, at de midler, der stilles til rådighed for medlemsstaterne og den europæiske offentlighed, f.eks. gennem Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), udnyttes bedre og mere effektivt. For så vidt angår Globaliseringsfonden, blev der i år kun anvendt lidt over 10 % af de 500 mio. EUR, der var afsat i budgettet, hvilket er uacceptabelt i lyset af den høje arbejdsløshed i Europa og de øgede vanskeligheder med at finde anden beskæftigelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til fordel for Spanien, da jeg mener, at dette instrument er et værdifuldt instrument til støtte for arbejdstagere, der er kommet i vanskeligheder som følge af den økonomiske krise.

Globaliseringsfonden blev oprettet i 2006 med henblik på at yde praktisk støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af udflytning af deres virksomheder eller – efter ændringen i 2009 – som følge af den økonomiske krise, for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den betænkning, der blev vedtaget i dag, vedrørte en ansøgning om støtte på i alt 2 752 935 EUR indgivet af Spanien i forbindelse med 1 429 afskedigelser hos 23 virksomheder i bilindustrien.

Endelig vil jeg gerne understrege, at afstemningen i dag om de fire betænkninger om anvendelse af omkring 14 mio. EUR i form af støtte fra Globaliseringsfonden viser, at fonden er et nyttigt og effektivt redskab til bekæmpelse af arbejdsløshed som følge af globaliseringen og den økonomiske krise.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte for denne betænkning om anvendelse af midler fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med henblik på at opnå støtte som følge af 1 429 afskedigelser hos 23 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne), i NUTS II-regionen Catalonien. Globaliseringsfonden yder supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Spanien har indgivet en ansøgning om EGF-støtte i forbindelse med afskedigelser i bilindustrien i overensstemmelse med EGF-forordningen. Det skal nu sikres, at Globaliseringsfonden støtter afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet, men EGF-støtten skal ikke erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Spanien har indgivet en ansøgning med henblik på at opnå støtte som følge af 1 429 afskedigelser hos 23 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne), i NUTS II-regionen Catalonien, og jeg stemte for beslutningen, da jeg er enig i Kommissionens forslag og i Parlamentets ændringsforslag.

Jeg vil gerne understrege følgende særlig relevante aspekter: 1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter genindslusningen af afskedigede arbejdstagere, hvilket ikke fritager virksomhederne for deres ansvar; 2) I forbindelse med anvendelsen af Globaliseringsfonden har Kommissionen foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra Den Europæiske Socialfond (ESF) i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger; 3) Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, som led i midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013; 4) Kommissionens forslag indeholder oplysninger om ansøgningen, en undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og en redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket også er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Spanien har anmodet om støtte i forbindelse med 1 429 afskedigelser hos 23 virksomheder inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne), i NUTS II-regionen Catalonien. Ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen. Som catalonier glæder det mig, at Parlamentet nåede til enighed om at minde om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise. Parlamentet understregede også den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), skriftlig. (RO) I januar 2010 indgav Spanien en ansøgning om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med afskedigelser i 23 virksomheder i Catalonien inden for fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne. Jeg støttede Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af Globaliseringsfonden med henblik på at yde støtte til de afskedigede arbejdstagere. Afskedigelserne skete på baggrund af den finansielle og økonomiske krise, der medførte et usædvanlig skarpt fald i efterspørgslen på biler i Spanien og på verdensplan.

Alene i Catalonien blev 2 330 arbejdstagere afskediget mellem februar og november 2009, heraf 75 % mænd, og næsten 25 % var over 55 år. Jeg er enig i, at de afskedigede arbejdstagere skal have økonomisk støtte og uddannelse, således at de på ny kan komme i beskæftigelse så længe som muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig.(DE) Denne anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil være til fordel for 1 429 arbejdstagere inden for fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne i den spanske region Catalonien. Kommissionen foreslog, at der i dette særlige tilfælde blev ydet en støtte på 2 752 935 EUR fra fonden med henblik på at hjælpe afskedigede arbejdstagere fra i alt 23 virksomheder med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, idet ansøgningen, der blev suppleret med yderligere oplysninger frem til april, opfylder kriterierne for økonomisk støtte under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

 
  
  

Betænkninger: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), skriftlig. (DE) Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet har besluttet at støtte en række arbejdstagere, der er blevet negativt påvirket af globaliseringen. Nu skal EU-midlerne imidlertid stilles til rådighed hurtigt og uden bureaukrati, således at disse borgere kan finde et nyt job så hurtigt som muligt. Dette er et vigtigt og meget synligt bidrag fra EU, som klart vil vise disse mennesker, at EU også ønsker og kan hjælpe den enkelte borger i nødsituationer. Vi skal imidlertid også gøre vores yderste for at sikre en fornuftig globalisering. Det er derfor vigtigt, at EU støtter rimelige konkurrencevilkår på internationalt plan, således at vi som udgangspunkt undgår, at bestemte sektorer stilles ringere.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), skriftlig. (IT) Jeg vil gerne ønske fru Matera tillykke med hendes fremragende arbejde. Jeg stemte i dag for de fire ansøgninger om støtte til arbejdstagere, der har mistet deres arbejde i Spanien, Danmark, Nederlandene og Portugal. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet i 2006 med et loft på 500 mio. EUR med henblik på at hjælpe jobsøgende med at finde nyt arbejde og finansiere målrettede uddannelseskurser samt for at hjælpe arbejdstagerne med at etablere egen virksomhed og for at tilvejebringe et midlertidigt indkomstsupplement i form af mobilitetstillæg, jobsøgningstillæg og tillæg for uddannelse eller genindslusning på arbejdsmarkedet.

Globaliseringsfonden er rimelig fleksibel og yder støtte i særlige tilfælde i mange regioner i EU. Vi skal imidlertid træffe de nødvendige foranstaltninger for at fremskynde anvendelsen af dette instrument, navnlig i lyset af fondens positive bidrag til imødegåelsen af den økonomiske krise.

 
  
  

Betænkning: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig.(PT) Jeg glæder mig over denne betænkning om gennemførelsen af denne konvention og de henstillinger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) om vedtagelse af kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger, som finder anvendelse på alle fiskerfartøjer, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri efter fiskeressourcer. En række af disse bestemmelser blev indarbejdet i EU-lovgivningen gennem den årlige regulering af samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter, og vi bør støtte ordførerens forslag om at gå bort fra denne tidligere metode, da lovgivningen skaber forvirring og skader EU's troværdighed. De regionale fiskeriorganisationers gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri bør prioriteres meget højt, og kontrol- og håndhævelsesordningen for det område, der er omfattet af denne konvention bør således hurtigt gennemføres i EU-retten, og Parlamentet skal informeres fuldstændigt og i god tid om alle faser i forhandlingerne med de regionale fiskeriorganisationer, og det skal sikres, at repræsentanter for Parlamentet deltager som observatører i disse forhandlinger.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. (IT) Jeg vil gerne indledningsvis takke ordføreren. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg er enig i, at kontrol- og håndhævelsesordningen for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, skal gennemføres i EU-retten. Jeg støtter generelt de nye bestemmelser om kontrol af fartøjer, som udøver ulovligt og urapporteret fiskeri, der redegøres for i den betænkning, vi netop har vedtaget.

Jeg bifalder også den nye ordning for havnestatskontrol, som vil lukke europæiske havne for landinger og omladninger af frosne fisk, der ikke er kontrolleret og fundet lovlige af det fremmede fartøjs flagstat. For så vidt angår gennemførelse af disse ændringer, mener jeg imidlertid, at det er nødvendigt at vurdere en række kompromisløsninger og foretage eventuelle justeringer, der anses for mulige i henhold til konventionen. Endelig er jeg sikker på, at gennemførelsen vil ske hurtigere og mere effektivt, hvis Parlamentet holdes løbende informeret om alle faserne i forhandlingerne ved at sikre, at observatører fra Parlamentet sidder med ved forhandlingsbordet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Det er af afgørende betydning, at EU indfører en EU-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. De foreslåede bestemmelser bør omfatte foranstaltninger, der fastsætter fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser i EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger. Det er meget vigtigt, at bestemmelserne er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik, og at de bidrager til en bæredygtig udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Det er en korrekt fremgangsmåde at gennemgå og opdatere indholdet af konventioner, hvilket er sket her. Der bør imidlertid samtidig være fokus på Parlamentets rolle i denne gennemgang. Ud over de rent formelle spørgsmål bør de organer, der er tilknyttet EU-institutionerne, til stadighed overvåges for at sikre, at de er effektive, virkningsfulde, tidssvarende og i stand til at imødegå udfordringer, der kan ændre sig, efter at den pågældende aftale er blevet undertegnet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for betænkningen om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC-konventionen), da der indføres en ny kontrol- og håndhævelsesordning for at sikre bevarelsen og en afbalanceret udnyttelse af fiskeressourcer i regionen. Ordningen omfatter navnlig kontrol af fartøjer, som udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres af det land, i hvis havn fiskevarerne landes.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) I lyset af fiskeriets betydning i Europa (både som en økonomisk aktivitet, der skaber job og velstand, og som levebrød) bør vi altid meget nøje overveje enhver regulering, der pålægger de europæiske fiskere nye og strengere forpligtelser.

Formålet med det foreliggende forslag er at opdatere EU-bestemmelserne til gennemførelse af den kontrol- og håndhævelsesordning, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC). Hovedformålet med disse bestemmelser er at fremme tredjepartsfartøjers overholdelse af konventionens bestemmelser, og de omfatter en ny ordning for havnestatskontrol, som lukker europæiske havne for landinger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige.

Der indføres desuden nye foranstaltninger til kontrol af fartøjer, som udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Jeg mener, at disse foranstaltninger i sidste ende vil beskytte europæiske fiskere mod indførelsen af fisk på det europæiske marked, der ikke er i overensstemmelse med EU's regler, og det bør hilses velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for dette dokument, da jeg er enig i, at kontrol- og håndhævelsesordningen, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), skal gennemføres i EU-retten. Blandt de nye bestemmelser vil jeg gerne fremhæve kontrollen af fartøjer, som udøver ulovligt og urapporteret fiskeri, samt den nye ordning for havnestatskontrol, som effektivt vil lukke europæiske havne for landinger og omladninger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af flagstaten for fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende parts flag. I 2007 og 2008 var Parlamentet ikke repræsenteret på de årlige møder i Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO). Jeg er derfor nødt til at sige, at Parlamentet i overensstemmelse med Lissabontraktaten bør være repræsenteret ved fremtidige drøftelser af internationale konventioner om dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Den foreslåede kontrolordning omfatter bestemmelser til fremme af tredjepartsfartøjers overholdelse af bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningerne og sikrer således, at de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), følges fuldt ud. Formålet er således at lukke hullerne i kontrolordningen, navnlig med hensyn til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og vi støtter derfor ordningen.

Det påpeges i betænkningen, at de medlemsstater, hvis fiskerfartøjer har tilladelse til at fiske i det NEAFC-regulerede område, skal afsætte de fornødne inspektionsmidler og stille disse til rådighed for ordningen. Det er vigtigt at understrege, at kontrollen med fiskeriaktiviteterne stiller øgede krav til medlemsstaterne i dag, både inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik og de regionale fiskeriorganisationer.

Vi mener derfor, at det bør genovervejes, hvor mange økonomiske midler, der skal afsættes til kontrol, navnlig hvad angår maksimumssatserne for samfinansiering i forbindelse med reguleringen af de finansielle foranstaltninger under den fælles fiskeripolitik vedrørende medlemsstaternes erhvervelse, udvikling og/eller modernisering af kontroludstyr. Vi har derfor foreslået at forhøje den nuværende sats fra 50 % til 75 % under hensyntagen til den igangværende revision af denne forordning.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. (GA) Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, som EU nu er kontraherende part i, trådte i kraft i 1982.

Formålet med konventionen er at sikre bevarelse og optimal udnyttelse af fiskeressourcerne i det nordøstatlantiske område med de deraf følgende bæredygtige miljømæssige og sociale fordele. Der kan indføres kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger for at sikre gennemførelsen af denne konvention og de henstillinger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC). Disse finder anvendelse på alle fiskerfartøjer, der anvendes til fiskeri efter fiskeressourcer som fastlagt i konventionen.

Formålet med forslaget er at opdatere EU-lovgivningen. I 2006 godkendte NEAFC en ny ordning, der skulle forbedre kontrollen og gennemførelsen af dens henstillinger. En anden ændring går ud på at indføre en ny ordning for havnestatskontrol, som lukker europæiske havne for landinger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af det fremmede fartøjs flagstat. Der indføres nye foranstaltninger til kontrol af fartøjer, som udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for betænkningen om forslaget til forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, som EU er kontraherende part i, da jeg mener, at ordningen skal indføres i EU-retten. Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav vedtog i 2006 en ny ordning, som skulle forbedre kontrollen og håndhævelsen af dens henstillinger, og EU, herunder Europa-Parlamentet, bekræftede efterfølgende, at de støttede vedtagelsen af disse henstillinger fuldt ud. Der er navnlig stor opbakning bag de nye bestemmelser om indførelse af en ordning for havnestatskontrol, som vil lukke europæiske havne for landinger og omladninger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af myndighederne i den pågældende stat. Med disse henstillinger tilpasses den hidtil gældende ordning til de nuværende krav, og jeg mener derfor, at det er hensigtsmæssigt at indføre denne nye ordning i lovgivningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er af afgørende betydning, hvis vi skal sikre fiskeressourcernes bæredygtighed og en mere retfærdig og lige fordeling af velstand, hvilket er helt afgørende for fiskerisamfundenes overlevelse.

Kontrollen med alle fiskerfartøjer, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri i de i konventionen fastlagte områder, samt gennemførelsesforanstaltningerne er meget vigtige i denne sammenhæng. Det understreges også i denne betænkning. Vi bør alle engagere os i og styrke denne indsats. Det bør være et prioriteret mål i den fælles fiskeripolitik at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder understreget, at de regionale fiskeriorganisationers gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bør prioriteres meget højt. Ordføreren mener derfor, at den kontrol- og håndhævelsesordning, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), omgående bør gennemføres i EU-retten. Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ("IUU-forordningen"), trådte i kraft den 1. januar 2010. Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EU-farvande har EU-fartøjer pligt til at have en fiskeritilladelse for at udøve fiskeri uden for EU-farvandene. Jeg stemte derfor for Frage-betænkningen, da jeg mener, at det er nødvendigt at kontrollere ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , skriftlig. (LV) Samarbejdet vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav skal først og fremmest sikre rimelige kvoter for alle involverede parter. Det retsgrundlag, der indføres, og som finder anvendelse på alle parter, skal være logisk. Ingen må have eneret til at udnytte de atlantiske fiskeressourcer. Jeg stemte for i håbet om, at lovgivningen vil sikre lige muligheder og lige ansvar for alle overtrædelser af fiskekvoterne, og at der ikke er nogen, der favoriseres eller holdes uden for, hvilket ofte sker, når lovgivning udarbejdes med henblik på at fremme de store EU-landes interesser.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Stigende indkomster og forbedret infrastruktur fører også til et større forbrug af fisk i udviklingslandene. De årlige fangstmængder er allerede stigende og vil derfor fortsat stige. Undersøgelser har vist, at stigende fiskebestande i have og indre vandveje primært kan tilskrives akvakultur. Der anvendes stadig større flåder i et forsøg på at fange fisk fra stadig mindre bestande. Det er vigtigt at indføre en kontrol- og håndhævelsesordning med det formål at begrænse det nådesløse overfiskeri. Rapporter fra fiskere, der holdes fanget på åbent hav som tjenestefolk, og som skal slide og slæbe for ekstremt lave lønninger på slavelignende vilkår, er også bekymrende. Hvis vi ønsker, at vores efterkommere skal kende smagen af fisk, er kontrol helt afgørende. Det giver trods alt mening, at der i det mindste sker en delvis renationalisering af fiskeripolitikken, således at der kan anvendes en samlet tilgang til regionale problemer. Jeg stemte med dette for øje.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) I betænkningen henvises til konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, der trådte i kraft den 17. marts 1982. Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) blev oprettet for at sikre gennemførelsen af henstillingerne i konventionen.

Ordføreren understreger betydningen af at vedtage de nødvendige kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger, som finder anvendelse på alle fiskerfartøjer, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri efter fiskeressourcer i de i konventionen fastlagte områder. De regionale fiskeriorganisationers gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bør prioriteres meget højt. Det er derfor helt afgørende at ændre den af NEAFC vedtagne kontrol- og håndhævelsesordning, der bør gennemføres i EU-retten hurtigst muligt.

Ordføreren understreger ligeledes, at det er vigtigt at sikre, at EU-fartøjer har pligt til at have en fiskeritilladelse for at udøve fiskeri uden for EU-farvandene. Denne betænkning vil give os mulighed for at lukke de eksisterende huller i lovgivningen om EU-fiskerflåderne, hvilket vil styrke EU's troværdighed på dette område og bidrage til bekæmpelsen af ulovligt fiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC-konventionen), er af afgørende betydning i lyset af tilpasningen af EU-bestemmelserne om gennemførelse af kontrol- og håndhævelsesordningen vedtaget af NEAFC.

Som andre gange, hvor de regionale fiskeriorganisationers henstillinger er blevet gennemført i EU's fiskerilovgivning, er formålet også her at skærpe kontrollen med henblik på at bekæmpe ulovligt fiskeri, lukke eventuelle huller og forsvare det grundlæggende princip i den fælles fiskeripolitik om bæredygtigt fiskeri både i og uden for EU-farvande.

Efter min opfattelse sikrer den tekst, som vi er nået til enighed om og har stemt om i dag, Parlamentets beføjelser i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure, og den indeholder de nødvendige tilpasninger som følge af artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Af alle disse grunde stemte jeg for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, som EU er kontraherende part i, blev godkendt ved Rådets afgørelse 81/608/EØF og trådte i kraft den 17. marts 1982. Der kan vedtages kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger for at sikre gennemførelsen af denne konvention og de henstillinger, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), som finder anvendelse på alle fiskerfartøjer, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri efter fiskeressourcer i de i konventionen fastlagte områder.

Formålet med det foreliggende forslag er at opdatere EU-bestemmelserne til gennemførelse af den kontrol- og håndhævelsesordning, der er vedtaget af NEAFC. For at kunne tage NEAFC's nye ordning i anvendelse indebærer det foreliggende forslag, at Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999 af 16. december 1999, hvormed NEAFC's første ordning fra 1998 blev gennemført, ophæves.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), skriftlig. (IT) Jeg støtter denne betænkning, da der – selv om EU har begrænset eller rent faktisk forbudt fiskeri af forskellige fiskearter – er et stort antal fiskerfartøjer, der udøver ulovligt fiskeri, og som ikke kun fanger beskyttede fisk, men som ikke engang overholder EU-direktiverne om arbejdstagernes beskyttelse.

Vedtagelsen af denne betænkning betyder, at de nye henstillinger, der trådte i kraft mellem 2007 og 2010, gennemføres i lovgivningen, og denne gennemførelse er et vigtigt instrument både i bekæmpelsen af ulovligt fiskeri og for at undgå et juridisk tomrum for EU-fiskerflåderne. Et andet positivt aspekt er indførelsen af en ny kontrolordning, som vil lukke europæiske havne for landinger af frosne fisk af tvivlsom eller ulovlig oprindelse.

 
  
  

Henstilling: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) I lyset af betydningen af denne konventions bidrag til samrådet, samarbejdet og en optimal udnyttelse og rationel forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne i det nordvestlige Atlanterhav samt fremme af internationalt samarbejde for at forbedre den bæredygtige forvaltning af marine ressourcer på baggrund af videnskabelig forskning, er den foreliggende ændring af afgørende betydning, da der foretages en gennemgribende revision af konventionen med det formål at bringe den i overensstemmelse med andre regionale konventioner og internationale instrumenter og indarbejde moderne fiskeriforvaltningsbegreber. Jeg vil gerne fremhæve følgende positive foranstaltninger: strømlining af konventionens struktur, modernisering af budgetbidragsformlen for at afspejle brugerbetalingsprincippet i relation til de kontraherende parter, en ny definition af forpligtelser og en revision af beslutningstagningsprocessen og bilæggelse af tvister i denne forbindelse. Disse forbedringer er af afgørende betydning for udviklingen af den fremtidige fælles fiskeripolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for henstillingen om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, da ændringen er et positivt bidrag til strømliningen af den interne struktur og den nye fordeling af beføjelser i Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav.

Jeg mener imidlertid, at Europa-Parlamentet i overensstemmelse med Lissabontraktaten bør være repræsenteret ved fremtidige drøftelser af internationale konventioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) I lyset af fiskeriets betydning i Europa (både som en økonomisk aktivitet, der skaber job og velstand, og som levebrød) bør vi altid meget nøje overveje enhver regulering, der pålægger de europæiske fiskere nye og strengere forpligtelser. I dette tilfælde er der imidlertid tale om et forslag til ændring, der øger de fiskerimuligheder, som EU har i medfør af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, der bør hilses velkommen. Jeg stemte derfor for henstillingen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for dette dokument, da jeg er enig i, at kontrol- og håndhævelsesordningen for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, skal gennemføres i EU-retten. Blandt de nye bestemmelser vil jeg gerne fremhæve kontrollen af fartøjer, som udøver ulovligt og urapporteret fiskeri, samt den nye ordning for havnestatskontrol, som effektivt vil lukke europæiske havne for landinger og omladninger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af flagstaten for fiskerfartøjer, der fører en anden kontraherende parts flag. I 2007 og 2008 var Parlamentet ikke repræsenteret på de årlige møder i Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO). Jeg er derfor nødt til at sige, at Parlamentet i overensstemmelse med Lissabontraktaten bør være repræsenteret ved fremtidige drøftelser af internationale konventioner om dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Hovedformålet med Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) er at bidrage til bæredygtig forvaltning og bevarelsen af fiskeressourcerne i NAFO-konventionsområdet gennem mellemstatsligt samarbejde.

Vi støtter og glæder os over princippet om internationalt samarbejde på dette område på baggrund af solide videnskabelige forskningsprincipper. Vi mener således, at vi bør støtte de vedtagne ændringer af konventionen i 2007 og 2008 i overensstemmelse med disse mål med det formål at bringe konventionen i overensstemmelse med andre regionale konventioner og internationale instrumenter og indarbejde moderne fiskeriforvaltningsbegreber.

Vi er imidlertid nødt til at påpege, at det er beklageligt, at Parlamentet først er blevet hørt så sent. Kommissionens forslag til gennemførelse af reglerne i fællesskabsretten er dateret den 8. marts 2010, og der gik således mere end to år, før forslaget blev udarbejdet og forelagt Parlamentet.

En mere rettidig inddragelse og deltagelse kan fremover være afgørende og skal ideelt set ske sideløbende med forhandlingsprocesserne.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. (GA) Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav blev underskrevet den 24. oktober 1978 i Ottawa og trådte i kraft den 1. januar 1979.

Hovedformålet med Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) har efterfølgende været gennem samråd og samarbejde at sikre til optimal udnyttelse af fiskeressourcerne i konventionsområdet, at bevare og forvalte disse ressourcer korrekt og at fremme nye principper for internationalt samarbejde for at forbedre den bæredygtige forvaltning af ressourcerne i det åbne hav.

Konventionens kontraherende parter vedtog ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav på de årlige møder i NAFO i 2007 og 2008. Med ændringen foretages en gennemgribende revision af konventionen med det formål at bringe den i bedre overensstemmelse med andre regionale konventioner og internationale instrumenter og indarbejde moderne fiskeriforvaltningsbegreber. Denne ændring øger således i væsentlig grad organisationsstrukturens effektivitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav blev underskrevet den 24. oktober 1978 i Ottawa og trådte i kraft den 1. januar 1979, efter at syv underskrivere havde deponeret ratifikations-, accept- og godkendelsesinstrumenterne hos den canadiske regering. Hovedformålet med Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) er gennem samråd og samarbejde at bidrage til optimal udnyttelse og rationel forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne i NAFO-konventionsområdet samt at remme principper for internationalt samarbejde for at forbedre den bæredygtige forvaltning af ressourcerne i det åbne hav på baggrund af videnskabelige forskningsprincipper. Konventionens kontraherende parter vedtog ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav på de årlige møder i NAFO i 2007 (den engelske sprogudgave) og i 2008 (den franske sprogudgave). Med ændringen foretages en gennemgribende revision af konventionen med det primære formål at bringe den i bedre overensstemmelse med andre regionale konventioner og internationale instrumenter og indarbejde moderne fiskeriforvaltningsbegreber.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Vi drøftede allerede optimal udnyttelse og rationel forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne for over 30 år siden. Nu skal bestemmelserne for Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) ændres, ikke kun for at bringe konventionen i bedre overensstemmelse med andre regionale konventioner og internationale instrumenter, men også for at bringe den i overensstemmelse med den aktuelle viden, f.eks. fiskeriforvaltningsbegreberne. Fiskekvoter og forvaltning af bestandene er af afgørende betydning, hvis vi skal forhindre et fuldstændigt overfiskeri af de indre vandveje og havene. Vi skal imidlertid i denne forbindelse også sikre, at organisationer som NAFO har en strømlinet struktur og er godt organiseret med henblik på at sikre deres handlekraft. Det er også nødvendigt at sikre, at omkostningerne ikke bliver for store. Det giver trods alt mening, at der i det mindste sker en delvis renationalisering af fiskeripolitikken, således at der kan anvendes en samlet tilgang til regionale problemer. Jeg stemte med dette for øje.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), skriftlig. (IT) Formålet med forslaget er at opdatere EU-lovgivningen til gennemførelse af den kontrol- og håndhævelsesordning, der er vedtaget af Kommissionen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav. NAFO har vedtaget en ny ordning, der skal forbedre kontrollen og håndhævelsen af dens henstillinger vedrørende fiskeri, herunder navnlig tilskynde fartøjer fra en ikkekontraherende part til at overholde reglerne. Der indføres desuden en ny ordning for havnestatskontrol, som effektivt vil lukke europæiske havne for landinger og omladninger af frosne fisk, som ikke er kontrolleret og fundet lovlige af det fremmede fartøjs flagstat.

Der indføres nye foranstaltninger til kontrol af fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Jeg stemte først og fremmest for med henblik på at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Wałęsa-betænkningen vedrører ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, der blev underskrevet den 24. oktober 1978 i Ottawa og trådte i kraft den 1. januar 1979. NAFO (Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav) har til opgave at sikre en rationel forvaltning og optimal udnyttelse og bevarelse af fiskeressourcerne gennem samråd og samarbejde. Hovedformålet med denne organisation er at fremme det internationale samarbejde for at forbedre den bæredygtige forvaltning af ressourcerne i det åbne hav på baggrund af grundlæggende videnskabelige forskningsprincipper. Ordføreren foreslår en række positive ændringer af konventionen, der vil bringe de nuværende bestemmelser bedre i overensstemmelse med internationale og regionale instrumenter.

Ændringsforslagene omfatter modernisering af NAFO's struktur (sammenlægning af det almindelige råd og fiskerikommissionen i et organ), ændring af budgetbidragsformlen, indførelse af klare retningslinjer for de kontraherende NAFO-parters rettigheder og forpligtelser, ændring af beslutningstagningsprocessen og indførelse af en ny tvistbilæggelsesprocedure med henblik på en effektiv bilæggelse af tvister, hvilket er i EU's interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. (IT) I Wałęsa-betænkningen foreslås en række ændringer af konventionen fra 1978 for Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO), der styrker samarbejdet og forvaltningen af fiskeressourcerne i det nordvestlige Atlanterhav. Jeg stemte for ændringen af konventionen, da videnskabelig forskning forbedrer det internationale samarbejde om udnyttelsen af marine ressourcer i dette område. Godkendelsen af ændringen er ligeledes et tegn på Parlamentets nye rolle efter Lissabontraktatens ikrafttræden, fordi det understreges, at det er nødvendigt at fremskynde procedurerne for godkendelse og opdatering af konventioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Hovedformålet med Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) er at sikre en rationel forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne i NAFO-konventionsområdet. EU er en af konventionens kontraherende parter i denne regionale fiskeriorganisation og vedtog sammen med de øvrige kontraherende parter ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav på det årlige møde i NAFO i 2007. Formålet med denne ændring er at forenkle og modernisere denne organisations strukturer og at tilpasse den til fiskeriet i dag gennem indførelse af nye definitioner af de kontraherende parters, dvs. flagstaters og havnestaters, forpligtelser og klare retningslinjer for de kontraherende NAFO-parters rettigheder og forpligtelser.

Under hensyntagen til EU's interesser, navnlig EU's fiskemuligheder i medfør af konventionen, mener jeg, at det er af afgørende betydning at godkende denne ændring. Det eneste kritikpunkt er, at den kommer for sent.

I lighed med ordføreren beklager jeg, at Kommissionen først forelagde forslaget mere end to år efter ændringens vedtagelse på et af NAFO's årlige møder i 2007.

Denne betænkning fortjener min støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), skriftlig. (IT) Jeg vil gerne ønske hr. Wałęsa tillykke med hans fremragende betænkning og minde om og understrege det faktum, at Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009. I betragtning af de nye beføjelser, Fiskeriudvalget har fået, bør Europa-Parlamentet være behørigt repræsenteret ved kommende forhandlinger om fremtidige internationale konventioner.

I 2007 og 2008 var Parlamentet ikke repræsenteret på de årlige møder i Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav. Parlamentet har vedtaget en henstilling inden for sine beføjelser, men vil samtidig minde Rådet og Kommissionen om de nye procedurekrav og nødvendigheden af at respektere Europa-Parlamentets nye beføjelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav blev underskrevet den 24. oktober 1978 i Ottawa og trådte i kraft den 1. januar 1979, efter at syv underskrivere havde deponeret ratifikations-, accept- og godkendelsesinstrumenterne hos den canadiske regering. Hovedformålet med NAFO er gennem samråd og samarbejde at bidrage til optimal udnyttelse og rationel forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne i NAFO-konventionsområdet samt at fremme principper for internationalt samarbejde for at forbedre den bæredygtige forvaltning af ressourcerne i det åbne hav på baggrund af videnskabelige forskningsprincipper.

Konventionens kontraherende parter vedtog "Ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav" (i det følgende benævnt "ændringen") på de årlige møder i NAFO i 2007 (den engelske sprogudgave) og i 2008 (den franske sprogudgave). Med ændringen foretages en gennemgribende revision af konventionen med det primære formål at bringe den i bedre overensstemmelse med andre regionale konventioner og internationale instrumenter og indarbejde moderne fiskeriforvaltningsbegreber.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), skriftlig. (IT) Jeg støtter henstillingen om en gennemgribende revision af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, idet den indarbejder moderne fiskeriforvaltningsbegreber. Ændringen omfatter strømliningsforanstaltninger samt klare definitioner af de kontraherende parters, flagstaters og havnestaters ansvarsområder.

 
  
  

Betænkning: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig.(PT) Virksomhederne bør ikke have mulighed for at ændre faste job til atypisk beskæftigelse, der skaber manglende jobsikkerhed. Denne situation er navnlig alvorlig i betragtning af, at et stigende antal kvinder udfører sort arbejde, og at mange kvinder ikke har andet valg end at acceptere usikre ansættelsesforhold. På trods heraf er kvinder rent statistisk underrepræsenteret inden for usikre ansættelsesforhold, da der f.eks. ikke tages højde for lønnet husligt arbejde og pleje. Lovrammen bør tilpasses de aktuelle forhold, der kan føre til usikre arbejdsvilkår, navnlig ufrivilligt deltidsarbejde, og den kendsgerning, at virksomhederne ikke oplyser om de dårlige grundlæggende arbejdsvilkår, dvs. helt manglende jobsikkerhed, lave lønninger, manglende social beskyttelse og karrieremuligheder eller endog manglende kollektiv arbejdstagerrepræsentation. Der skal sættes ind med grund- og efteruddannelse og bedre information om rettigheder og gennemføres en egentlig undersøgelse af kvinders arbejds- og familieliv med henblik på at rette op på disse forhold, idet det kan være vildledende at betragte kvinders indkomst som en sekundær indkomst, idet det ofte er familiens eneste indkomst.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), skriftlig. (IT) Et af målene i Europa 2020-strategien er at forøge beskæftigelsesfrekvensen for de 20-64-årige til 75 % og at reducere antallet af personer, som risikerer et liv i fattigdom. For at nå dette mål bør der gribes ind over for alle former for usikre ansættelsesforhold, herunder ikkeskriftlige ansættelseskontrakter, kontrakter på mindre end 10 arbejdstimer om ugen og korte tidsbegrænsede kontrakter, for ikke at nævne job, hvor der ses bort fra mindstekravene til sundhed og sikkerhed, og hvor der således er en høj ulykkesfrekvens og større risiko for eksponering for sygdomme og forskellige farer.

Disse former for kontrakter og alle de dermed forbundne risici er ofte rettet mod kvinder, der straffes på grund af deres køn, deres alder, eller fordi de har en familie eller er immigranter. EU bør gribe ind gennem lovgivningsforanstaltninger for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og for at mindske kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne bør øge kontrollen for at mindske misbruget af kvinder, bekæmpe sort arbejde og indføre afskrækkende foranstaltninger over for arbejdsgiverne.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig.(LT) Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet tog initiativ til denne vigtige betænkning om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. Det er hovedsagligt kvinder, der arbejder under usikre ansættelsesforhold, og de er ofte end ikke omfattet af bindende sociale minimumsstandarder for arbejdstagere. Kvinder tager ofte dårligt betalte job, hvor de kan forene arbejds- og familielivet, og de er således tvunget til at give afkald på sociale garantier og acceptere dårlige arbejdsforhold. Social beskyttelse er en væsentlig del af flexicurity. Det er derfor meget vigtigt at anmode medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter om at samordne deres lovgivning og overenskomstregler om arbejdsforhold, hvis disse problemer skal løses. Medlemsstaterne skal reducere kvinders dobbeltbelastning, som er en af årsagerne til, at kvinder er overrepræsenteret i usikre ansættelsesforhold. Det er meget vigtigt at give alle arbejdstagere lige adgang til sociale tjenester og fordele, herunder såvel barselsorlov, sundhedspleje og pensionsordninger som uddannelse og videreuddannelse, uanset deres ansættelsesforhold.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. (IT) Jeg vil gerne lykønske ordføreren, der har gjort opmærksom på et beskæftigelsesaspekt, der stadig skaber meget store kønsforskelle. Den økonomiske og finansielle krise har uden tvivl forværret forholdene for arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, herunder navnlig kvinder, der er hårdest ramt af usikre ansættelsesforhold. Det bekræftes af nye tal, der viser, at deltidsarbejde udelukkende udføres af kvinder i 55 % af virksomhederne. Tallene viser også, at 31,5 % af de kvindelige ansatte udfører deltidsarbejde sammenlignet med kun 8,3 % af de mandlige ansatte, og usikre ansættelsesforhold medfører flere skader og en større risiko for sygdomme og eksponering for farer. EU kan kort sagt ikke fortsat ignorere denne ulighed.

Jeg stemte for betænkningen, da jeg er enig i, at det er nødvendigt at bekæmpe dette problem og at anmode medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter om i vid udstrækning at samordne deres lovgivning og overenskomstregler. Jeg håber også, at Kommissionen og medlemsstaterne vil øge deres overvågning af overholdelsen af mindstekravene til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Der skal stadig gøres meget, før vi kan garantere kvinder lige adgang til arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) I EU dækker et rent beskrivende udtryk som "kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold" stadig over to meget alvorlige former for forskelsbehandling. Den første vedrører spørgsmålet om kvinders arbejde, der er blevet anskuet ud fra en moderne og holdbar synsvinkel i et andet dokument under denne mødeperiode. Den anden vedrører det todelte arbejdsmarked i mange medlemsstater, hvor nogle arbejdstagere er omfattet af rettigheder og beskyttelse, mens andre er underlagt omstændigheder, de ofte ikke har nogen indflydelse på. Hvis vi ser objektivt på tallene, bliver det mere og mere åbenlyst, at ordnede ansættelsesforhold fremover også vil indebære en accept af større risici, end det hidtil har været tilfældet. Denne udvikling skal imidlertid styres for at undgå spekulation i kontraktvilkår til skade for de svageste arbejdstagere, navnlig arbejdstagere i en vanskelig situation. EU-institutionerne har pligt til at forebygge forskelsbehandling og sikre, at alle har mulighed for frit at forfølge deres egne beskæftigelsesmæssige mål i overensstemmelse med deres færdigheder, evner og ønsker. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at yderligere forskning vedrørende kvinder i usikre ansættelsesforhold vil være et nyttigt grundlag for planlægning af tiltag, der skal fjerne hindringer, uden at der gribes for voldsomt ind.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), skriftlig. (RO) Jeg stemte for bekæmpelse af usikre arbejdsforhold, der er blevet et stigende problem under den økonomiske krise. Det vil medvirke til at sikre en mere effektiv bekæmpelse af den manglende jobsikkerhed, de lave lønninger, ofte i form af sort arbejde, manglende social beskyttelse for løstansatte samt et arbejdsmiljø uden mindstekrav til sikkerhed og sundhed, hvor arbejdstagerne ikke beskyttes mod ulykker.

Disse foranstaltninger vil samtidig sikre en mere effektiv bekæmpelse af forskelsbehandling mellem mænd og kvinder, der et udbredt fænomen inden for usikre ansættelsesforhold, hvor navnlig kvinder er ofre for disse umenneskelige arbejdsforhold.

Grov behandling af personer beskæftiget som hushjælp, primært kvinder, løndiskrimination af kvinder og udnyttelse af indvandrerkvinder, der hverken er klar over eller i stand til at forsvare deres rettigheder, er blot nogle af de mange grunde til at stemme for disse foranstaltninger til imødegåelse af en skandaløs socioøkonomisk situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. (RO) Jeg mener, at medlemsstaterne skal føre kampagne, således at de kan tilbyde kvinder job og give dem mulighed for at tilslutte sig en fagforening med henblik på beskyttelse af deres rettigheder som f.eks. anstændig løn, barselsorlov, rimelige og regelmæssige arbejdstider og et arbejdsklima uden forskelsbehandling. Jeg mener, at medlemsstaterne skal gøre det strafbart at lægge hindringer i vejen for medlemskab af fagforeninger og tilbyde lettilgængelig rådgivning til kvinder, som ikke kan få støtte fra noget samarbejdsudvalg, f.eks. ansatte i private husholdninger og i landbruget.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. – (EN) Jeg støtter denne betænkning, hvori det understreges, at usikre ansættelsesforhold i uforholdsmæssig grad berører kvindelige arbejdstagere. Det er et yderligere bevis på, at reglerne for barselsorlov for kvinder og mænd skal ændres, således at kvinder og mænd får mulighed for at skabe balance mellem arbejds- og familiemæssige forpligtelser. Usikre ansættelsesforhold omfatter atypiske ansættelsesforhold, der primært er kendetegnet ved lille eller ingen jobsikkerhed, lav løn, manglende ret til social beskyttelse, ingen beskyttelse mod forskelsbehandling og et arbejdsmiljø uden mindstekrav til sikkerhed og sundhed. Ifølge de seneste foreliggende tal udfører 31,5 % af de kvindelige ansatte deltidsarbejde sammenlignet med kun 8,3 % af de mandlige ansatte Usikre ansættelsesforhold giver ikke kun anledning til store lønforskelle mellem kvinder og mænd, men de er også en hindring for karrieremuligheder, der fører til bedre job og faglig udvikling, og mange arbejdstagere sidder fast i lavtlønnede, usikre job. Kvinder fra mindre udviklede lande rejser ofte til EU og arbejder i lavt kvalificerede job, hvor der endog kan være tale om illegal beskæftigelse. Usikre ansættelsesforhold rammer de svageste grupper i samfundet og fratager mennesker værdighed i arbejdet og muligheden for at skabe en anstændig tilværelse for dem selv og deres familier.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Usikre ansættelsesforhold er ikke et kønsspørgsmål, selv om kvinder navnlig kan være berørt heraf, og det er udtryk for en forenklet tankegang at reducere det til et kønsspørgsmål.

Som jeg har understreget ved flere lejligheder, har ufleksible arbejdsretlige modeller ofte slået fejl. Hvis vi f.eks. ser på USA, står det klart, at fleksibilitet ikke er ensbetydende med usikkerhed, men snarere med et dynamisk jobmarked. Mere fleksibilitet betyder ikke mere usikre ansættelsesforhold, langtfra faktisk.

Når krisen er ovre, kommer vi til at erkende, at de modeller, som vi har brugt tidligere, har slået fejl, og at hvis vi virkelig ønsker at skabe arbejdspladser, er arbejdsmarkedet nødt til at betragte atypiske ansættelseskontrakter, uanset om der er tale om deltidsarbejde, midlertidigt arbejde, skifteholdsarbejde, hjemmearbejde eller telearbejde, som normale arbejdsformer, og sikkerheden vil ikke gå tabt på grund af dynamikken og fleksibiliteten. Jeg mener, at navnlig kvinder således kan drage fordel af mere fleksible systemer, hvor foreningen af deres arbejds- og familieliv eller moderskab ikke er forbundet med så store omkostninger som under mere traditionelle arbejdsformer.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Den nuværende økonomiske og finansielle krise har forværret problemet med fattige kvindelige arbejdstagere, der ofte står i en særlig sårbar situation rent arbejdsmæssigt, idet de skal kæmpe for at forene arbejdet med familiemæssige forpligtelser. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg er enig i, at dette problem skal løses, og at medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter skal opfordres til at udvikle nye og effektive strategier til bekæmpelse af jobusikkerhed under hensyntagen til princippet om ligestilling mellem kønnene. Jeg vil gerne fremhæve ordførerens indtrængende opfordring til Kommissionen om at forelægge et forslag om anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi stemte for denne initiativbetænkning, hvori ordføreren understreger kønsaspektet i usikre ansættelsesforhold, fordømmer forskellige forhold og stiller krav om en række foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling af kvinder. Det er generelt en positiv betænkning, men den indeholder en række selvmodsigelser og udtalelser, som vi ikke er enige i.

De mest positive forslag i betænkningen er følgende:

Kommissionen opfordres til at støtte medlemsstaterne i udarbejdelsen af en kampagne med det formål skridt for skridt at flytte kvindelige arbejdstagere fra usikre ansættelsesforhold til ordnede forhold.

Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at udvikle strategier for usikre ansættelsesforhold med fokus på værdige og grønne job og princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Rådet og Kommissionen opfordres til at fastlægge de karakteristiske kendetegn ved usikre ansættelsesforhold i retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker og i den nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), skriftlig. (FR) Dagen efter den internationale dag for udryddelse af fattigdom og social udstødelse stemte jeg beslutsomt for denne betænkning om arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. Kendsgerningen er, at på trods af den positive udvikling med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder er kvinder stadig mere sårbare end mænd i beskæftigelsesmæssig henseende. Kvinder arbejder hyppigere under usikre ansættelsesforhold end mænd. Der er stadig en lang række forskelle mellem mænd og kvinder med hensyn til jobmuligheder, kvaliteten i arbejdet, indkomst og aflønning.

Det er derfor af afgørende betydning, at Kommissionen gør en aktiv indsats for at fremme lige muligheder mellem mænd og kvinder inden for rammerne af beskæftigelsespolitikken ved at udarbejde en fremtidig strategi for ligebehandling af mænd og kvinder, ved skridt for skridt at flytte arbejdstagere fra usikre ansættelsesforhold til ordnede forhold og ved at støtte nationale initiativer på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig.(PL) Kvinders arbejdsliv og karriereforløb begrænses ofte af en fastlåst opfattelse, hvor kvinder anses for at være svagere, mindre modstandsdygtige over for stress og tilbøjelige til at blive gravide hvornår som helst, og som derfor tager sygeorlov eller andre former for orlov hyppigere end mænd. Det gør det vanskeligere for kvinder at finde arbejde, og kvinder, der arbejder, får en lavere løn end mænd i samme job. Den økonomiske krise har forværret disse problemer og vist, i hvilket omfang kvinder udnyttes på arbejdsmarkedet. Korttids- og deltidskontrakter med ulønnet overarbejde er blot nogle eksempler på en efter min mening uacceptabel praksis.

Det er derfor meget vigtigt at gøre opmærksom på, at arbejdsretten skal finde anvendelse på alle arbejdstagere på lige vilkår. Vi bør forhindre, at den vanskelige situation, som folk står i, udnyttes til at tvinge dem til at arbejde under kummerlige og sundhedsskadelige forhold – navnlig kvinder, der også er nødt til at kæmpe imod fastlåste kønsrollemønstre.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for Thomsen-betænkningen, da jeg mener, at det nu er nødvendigt at ændre lovgivningen om arbejdsforholdene for kvinder i usikre ansættelsesforhold. I de fleste lande har arbejdsvilkårene ændret sig inden for de seneste år, og langt flere kvinder arbejder i dag under usikre ansættelsesforhold. Disse kvinder oplyses ofte ikke om deres rettigheder og udsættes i højere grad for risikoen for at blive udelukket fra retlig beskyttelse og blive uretmæssigt afskediget uden klagemulighed. Der skal ganske rigtigt rettes op på denne situation i overensstemmelse med princippet om lige værdighed for alle arbejdstagere. Mænd og kvinder skal derfor sikres lige adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse. Det gælder især for kvinder, der skal have større beskyttelse i forbindelse med graviditet og amning og på det ofte kritiske tidspunkt, hvor de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), skriftlig. (FR) Det socialdemokratiske medlem Britta Thomsen har haft til hensigt at udarbejde en progressiv betænkning på vegne af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, der sikrer sociale fremskridt. Som alle betænkninger af denne art er den imidlertid fyldt med temmelig vage, generelle og reelt uacceptable forslag med rødder i en stærkt venstreorienteret, økologisk og indvandrervenlig ideologi.

Det er f.eks. ikke muligt at mene, at vi bør understøtte indvandrerkvinders integration, navnlig når det rent faktisk ikke præciseres, om der er tale om lovlige eller ulovlige indvandrere. Hvis det er rigtigt, at disse kvinder, eller disse mænd, er de første ofre for globaliseringen og det ultraliberale neoslaveri, kan vi forhindre dem i at falde i alle mulige former for skrækkelige fælder (dårlig behandling, vold og seksuelle overgreb) ved at give dem mulighed for at forblive i deres oprindelsesland helt fra starten.

Indvandringspolitikken skal derfor ændres helt, således at mennesker, der føler sig fristet til at gå i økonomisk eksil, har mulighed for at blive i hjemlandet, ved at omdefinere den restriktive internationale bistand, således at disse lande bliver politisk og økonomisk stabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Usikre ansættelsesforhold påvirker ikke kun arbejdsvilkårene og arbejdsrelationerne, men også arbejdstagernes livskvalitet og stabilitet. Der er flere kvinder end mænd i usikre ansættelsesforhold i Europa, hvilket øger kønsskævhederne på arbejdspladsen, navnlig med hensyn til sociale rettigheder og lønninger. Situationen er endnu alvorligere med hensyn til husligt arbejde og arbejde udført af kvindelige vandrende arbejdstagere.

Arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold var de første til at blive afskediget under krisen. Som følge af afmatningen og det faldende antal kontraktansættelser er usikre ansættelsesordninger ved at blive et stadig mere udbredt fænomen. Denne udvikles skal vendes. Det er nødvendigt at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og sociale rettigheder på arbejdspladsen. Bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og kvinders dobbeltbelastning bør være EU's mest presserende mål, og jeg støtter derfor denne betænkning, da den er et skridt i denne retning.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte for Thomsen-betænkningen om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, da jeg er bekymret over, at kvinder er særlig hårdt ramt af følgerne af den økonomiske krise. Krisen har haft en større indvirkning på arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, der i vid udstrækning er kvinder. Jeg støtter dette beslutningsforslag, da vi er nødt til at træffe yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Der er i dag en alt for stor andel af kvinder i usikre ansættelsesforhold, og de er ofte nødt til at kombinere disse job med huslige pligter. Jeg støtter beslutningsforslaget, fordi jeg lægger stor vægt på at få ændret den nuværende uretfærdige situation. Kvinder har færre jobmuligheder, de fleste kvinder arbejder under mere usikre ansættelsesforhold, og de tjener fortsat mindre end mænd for samme arbejde. Af alle disse grunde stemte jeg for dette beslutningsforslag, hvori det bl.a. understreges, at det er nødvendigt at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og mindske kønsopdelingen på arbejdsmarkedet, og hvori medlemsstaterne opfordres til at bekæmpe sort arbejde ved at ændre det til lovlig beskæftigelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), skriftlig.(FR) Jeg stemte for betænkningen om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, da jeg ikke kan acceptere, at der i det 21. århundrede stadig er store forskelle i EU med hensyn til beskæftigelsesmuligheder, arbejdskvalitet, indkomst samt lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi. Overrepræsentationen af kvinder i usikre arbejdsforhold er desværre en afgørende faktor, der bidrager til den kønsbestemte lønforskel, og jeg er enig i, at en forbedring af kvinders jobkvalitet vil mindske den kønsbestemte lønforskel.

Jeg mener også, at alle arbejdstagere, herunder kvinder, der arbejder under usikre ansættelsesforhold, bør have ret til uddannelse og faglig uddannelse, og at piger og unge kvinder skal have lettere adgang til uddannelse, erhvervsuddannelse og studier af høj kvalitet. Endelig er det afgørende, at Kommissionen fortsat støtter medlemsstaterne i udarbejdelsen af en kampagne med det formål skridt for skridt at flytte kvindelige arbejdstagere fra usikre ansættelsesforhold til ordnede forhold.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , skriftlig. (LV) Lønforskellene mellem mænd og kvinder kommer desværre navnlig til udtryk i en krisesituation. Vi er nødt til at udvide diskussionen betydeligt og herefter udarbejde konkrete forslag til regulering af arbejdsforholdene for erhvervsaktive kvinder. Vi skal desuden indføre sociale garantier, navnlig for enlige mødre, handicappede kvinder og kvinder i sværindustrien. Samfundet skal således sende et stærkt signal til arbejdsgiverne om, at det er uacceptabelt at drage fordel af mulighederne for at reducere lønnen eller arbejdstiden på grund af køn. Der bør oprettes en særskilt EU-fond, som skal støtte enlige mødre, der mister deres job eller levebrød. Fru Thomsens initiativ er i denne forbindelse meget aktuelt. Jeg støtter fuldt ud denne betænkning som udgangspunkt for en ny tilgang til løsning af kvinders beskæftigelsesproblemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Disse ansættelsesformer er navnlig et problem for kvinder, da uforeneligheden mellem en karriere og familien tvinger mange kvinder ind i usikre ansættelsesforhold og uundgåeligt fører til fattigdom senere i livet. Vi må i denne forbindelse ikke se bort fra, at mænd også er berørt af disse former for arbejde, og at der også, selv med fuldtidsarbejde, kan være en risiko for fattigdom. Formålet med de lokale sociale systemer og sociale foranstaltninger er imidlertid at hjælpe den hårdtarbejdende lokalbefolkning, såfremt der er behov herfor. Der er alt for stor fokus på indvandrerkvinder i betænkningen, der tilsyneladende ofte arbejder på deltid, og det påpeges indirekte, at deres ophold skal understøttes. Kvinder er helt sikkert i særlig grad berørt af menneskehandleres falske løfter, problemerne i forbindelse med globaliseringen og – i tilfælde af ulovlig indrejse – nye former for slavearbejde i virksomheder. Det er ikke en løsning at blive ved med at understøtte importeret fattigdom. Det forværrer kun de sociale problemer og kan bringe den sociale fred permanent i fare. Det er forkert at fremme denne udvikling. Det er i sidste ende kun lokalt, med andre ord i oprindelseslandene, at der kan ske ændringer. Denne understøttelse ad bagdøren bør på det kraftigste forkastes.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), skriftlig. (IT) Virksomhederne har reageret på den nuværende økonomiske og finansielle krise ved at skære ned på midlertidige ansættelser som f.eks. tidsbegrænsede ansættelser og har ansat personale eller arbejdstagere på andre former for tidsbegrænsede kontrakter.

Jeg ville have støttet beslutningen, hvis arbejdsgiverne ikke var blevet opfordret til at træffe særlige foranstaltninger for at integrere kvindelige vandrende arbejdstagere. Det er efter min mening en forskelsbehandling af vores egne kvindelige arbejdstagere. Derfor stemte jeg imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Ordføreren definerer begrebet "usikre ansættelsesforhold" som ansættelsesformer med lav jobsikkerhed, lav løn, manglende social beskyttelse og beskæftigelsesrelaterede fordele, manglende beskyttelse mod forskelsbehandling, begrænsede udsigter til forfremmelse på arbejdsmarkedet og manglende kollektiv repræsentation eller et arbejdsmiljø, som ikke opfylder mindstekravene for sundhed og sikkerhed.

Som følge af den økonomiske og finansielle krise er usikre ansættelsesforhold blevet et endnu mere synligt og presserende problem. Virksomhederne har skåret ned på antallet af midlertidige ansættelser, og det frygtes, at de arbejdspladser, der er gået tabt, ikke vil blive genskabt. Kvinder er desværre hårdest ramt af denne situation, og problemet er mest synligt i servicebranchen (hoteller, catering, uddannelse, sundhed og socialt arbejde) og landbruget. Kvindelige arbejdstagere i disse sektorer er ikke ansat på fuld tid, og deres lønninger og pensioner er således lavere, og de modtager ikke så stor social støtte og har ingen karrieremuligheder. Den nyeste forskning viser, at kvinder har vanskeligere ved at finde beskæftigelse end mænd.

Der er desuden stadig en enorm kønsbestemt lønforskel (den kønsbestemte lønforskel ligger på omkring 18 %, og kvinder tjener en femtedel mindre i timen end mænd). I lyset af ovennævnte problemer stemte jeg for betænkningen, hvori der foreslås en løsning på dette vanskelige beskæftigelsespolitiske problem.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for Thomsen-betænkningen. I en økonomisk nedgangsperiode som den, vi oplever i øjeblikket, betaler visse grupper altid den højeste pris. Arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold har rent faktisk ikke de garantier, som andre arbejdstagere nyder godt af under denne krise. Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold er desuden i en endnu værre situation. Kvinder er hårdt ramt af problemet med usikre ansættelsesforhold, navnlig i servicebranchen og i landbruget, og det er af forskellige årsager tvingende nødvendigt at træffe effektive foranstaltninger for at ændre denne situation. Beskæftigelses- og lønkløften mellem mænd og kvinder er stadig alt for stor til, at vi kan påstå, at vi har opnået ligestilling, og derfor vil en række effektive foranstaltninger som f.eks. barselsorlov, sundhedspleje og pensionsordninger effektivt kunne standse udbredelsen af usikre ansættelsesforhold. Hvis vi skal slå bro over beskæftigelseskløften, må udgangspunktet uden tvivl være uddannelse og efteruddannelse af unge kvinder. Endelig er der behov for dybtgående forskning i årsagerne til lave kvalifikationer og omkostningerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Usikre ansættelsesforhold er en vigtig medvirkende årsag til den sociale ustabilitet, der forværres betydeligt i øjeblikket, med stadig stigende høje arbejdsløshedstal i en række lande, herunder i mit hjemland, Portugal.

Kvindelige manuelle arbejdstagere rammes traditionelt set først og hårdest af alle former for jobusikkerhed i form af lavere lønninger, selv for samme arbejde, højere arbejdsløshed og større jobusikkerhed som følge af velkendte sociale faktorer, men navnlig også på grund af moderskab.

Denne situation forværrer ikke kun den i forvejen voldsomme forskelsbehandling, som kvinder altid har været udsat for, idet kvinders økonomiske uafhængighed og personlige selvstændighed indskrænkes, når de ikke har lige adgang til arbejdsmarkedet.

Bekæmpelse af jobusikkerhed, navnlig for kvinder, er i denne forbindelse et meget konstruktivt bidrag til social stabilitet og ligestilling mellem mænd og kvinder, en af EU's grundlæggende værdier.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), skriftlig. (RO) Den nuværende økonomiske og finansielle krise har øget antallet af usikre job, der især udføres af kvinder. De faste job, der er gået tabt under den økonomiske afmatning, vil helt sikkert ikke blive genskabt, men vil blive afløst af atypiske og meget atypiske ansættelsesordninger. Dette vil resultere i en drastisk forværring af arbejdsforholdene. I EU har 31,5 % af de kvindelige ansatte deltidsarbejde (30 timer eller mindre pr. uge) sammenlignet med kun 8,3 % af de mandlige ansatte.

Jeg mener, at bæredygtige pensionsordninger, lånefaciliteter til selvhjælpsprojekter samt programmer til skabelse af arbejdspladser og alternative indtægtskilder kan forbedre forholdene for kvinder i usikre ansættelsesforhold.

Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle bæredygtige strategier for usikre ansættelsesforhold med fokus på værdige og grønne job og princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg opfordrer indtrængende alle medlemsstaterne til at indføre klare foranstaltninger med henblik på at reducere den kønsbestemte lønforskel med 10 % inden 2020, herunder også forskellen i pensionen, med henblik på at forbedre levestandarden, bekæmpe fattigdom og øge den økonomiske vækst.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), skriftlig. (IT) Jeg vil gerne ønske fru Thomsen tillykke med hendes fremragende arbejde. Kvinder har alt for ofte accepteret helt uanstændige arbejdsforhold. Vi bør derfor holde nøje øje med situationen for kvindelige arbejdstagere, navnlig gravide og ammende kvinder. Kvinder, der vender tilbage til arbejdet efter barselsorloven, skal have garanti for, at de kan arbejde aktivt på at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Medlemsstaterne opfordres også til at have fokus på arbejdsgivere, der udsætter kvindelige arbejdstagere for skadelig behandling. De ansvarlige skal retsforfølges hurtigst muligt. Der skal desuden udarbejdes en ny europæisk beskæftigelsesstrategi, således at kvinder i usikre ansættelsesforhold kan blive omfattet af ordninger for social sikring og social beskyttelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. (FR) Lavtlønnede arbejdstagere med sort eller uformelt arbejde, arbejdstagere uden ret til social beskyttelse eller beskæftigelsesrelaterede fordele, arbejdstagere uden udsigter til forfremmelse på arbejdsmarkedet … Antallet af arbejdstagere i såkaldte usikre ansættelsesforhold er stigende som følge af den nuværende økonomiske krise. Der er store kønsforskelle mellem disse arbejdstagere, idet kvinder er overrepræsenteret. Jeg støttede Europa-Parlamentets beslutning om arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, idet jeg er klar over, at de skal have øget beskyttelse. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsgivere, som udsætter deres ansatte for grov eller skadelig behandling, retsforfølges hurtigst muligt. Der skal også vedtages foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold får mulighed for at tilslutte sig en fagforening med henblik på beskyttelse af deres rettigheder som f.eks. anstændig løn, barselsorlov og rimelige og regelmæssige arbejdstider. Jeg håber også, at Barcelonamålene om børnepasning vil blive gennemført hurtigst muligt, og at hindringer, som afholder kvinder fra at arbejde det antal timer, som de ønsker, hvad enten det drejer sig om deltids- eller fuldtidsarbejde, overvindes.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. – (EN) Det var en meget vigtig betænkning, og jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet har vedtaget den, navnlig fordi Parlamentet påpeger usikre ansættelsesforholds kønsspecifikke natur og minder om skiftet på arbejdsmarkedet fra standardmæssige til ikkestandardmæssige beskæftigelsesformer, der gør det nødvendigt at forhindre, at ikkestandardmæssige beskæftigelsesformer bliver til usikre ansættelsesforhold; påpeger, at medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, hvis disse problemer skal bekæmpes, skal anmodes om i vid udstrækning at samordne deres lovgivning og overenskomstregler vedrørende standardmæssig beskæftigelse og atypiske arbejdsforhold for således at forhindre, at de mest belejlige og omkostningsbesparende arbejdsformer foretrækkes, dog under hensyntagen til risikoen for en eventuel forøgelse af sort arbejde; og indtrængende opfordrer Rådet og Kommissionen til at fastlægge de karakteristiske kendetegn ved usikre ansættelsesforhold i retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker og i den nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), skriftlig. (IT) Kvinder rammes hårdere af den nuværende økonomiske krise, netop fordi de er en mere følsom gruppe, da de normalt ikke kun arbejder på arbejdspladsen, men også i hjemmet og familien. De fleste arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold er kvinder, der således ikke har nogen jobsikkerhed, lav løn og mindre social beskyttelse og lavere kvalifikationer.

Som forholdene er, står kvinder, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter fraværsperioder på grund af sygdom eller fødsel, ofte uden job. Vores delegation er meget opmærksom på disse problemer samt på de meget lignende problemer, som selvstændige kvinder står over for. Vi kunne have støttet denne betænkning som helhed, hvis ordføreren ikke havde slået til lyd for politikker til integrering af kvindelige arbejdstagere fra tredjelande på bekostning af europæiske borgere, hvilket desværre var tilfældet. Derfor stemte vi imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig.(PL) Jeg støttede betænkningen om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. Den økonomiske krise har bidraget til destabiliseringen af arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne har reduceret arbejdsstyrken eller ansat lavtlønnede vikarer. Mange mennesker står nu også uden for arbejdsmarkedet som følge af afskedigelsesbølgerne. Situationen er særlig vanskelig for nyuddannede, ældre og kvinder. Krisen har forværret de allerede eksisterende uligheder mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Kvinder, der udgør den største andel af arbejdstagere i såkaldte usikre ansættelsesforhold, er blevet hårdest ramt. Lønforskellene og ulighederne med hensyn til social beskyttelse er blevet større. Denne situation har også været til hinder for kvinders faglige udvikling og bidraget til at forstærke de kønsstereotype holdninger på arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for at sikre kvindelige arbejdstagere i såkaldte usikre ansættelsesforhold særlig beskyttelse.

De bør bl.a. være omfattet af sociale sikringssystemer og lovgivning om jobsikkerhed. Det er også vigtigt at sikre, at kvinder beskyttes økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed eller graviditet. Kvinder i usikre ansættelsesforhold bør også have mulighed for at tilslutte sig en fagforening med henblik på beskyttelse. Kvinder, der udelukkende er beskæftiget i private husholdninger, bør desuden have fri adgang til rådgivningstjenester vedrørende deres sociale rettigheder. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på nødvendigheden af at regulere sæsonarbejderes retlige status, idet de som følge af arbejdets karakter i højere grad risikerer at blive behandlet uretmæssigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. (DE) Ifølge de seneste foreliggende data udfører 31,5 % af de kvindelige ansatte deltidsarbejde sammenlignet med kun 8,3 % af de mandlige ansatte. Deltidsansatte har en lavere indkomst og modtager således lavere pensioner end fuldtidsansatte. De har vanskeligere ved at indgå i teamwork, og de har også vanskeligere ved at blive forfremmet eller få højere stillinger. 36 % af højt uddannede mænd på universitetsniveau eller derover arbejder som ledere set i forhold til kun 15 % kvinder med samme uddannelse. Med hensyn til den lavere indkomst skal det bemærkes, at den kønsbestemte lønforskel ligger på omkring 18 % i Europa. Dette tal tager imidlertid ikke hensyn til forskellene i antallet af timer, der arbejdes, eller forskellige kontraktformer.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), skriftlig. – (EN) ECR-Gruppen tror fuldt og fast på, at beslutninger på det socialpolitiske og arbejdsretlige område ikke bør træffes på EU-plan, men af de nationale regeringer og lokale myndigheder i medlemsstaterne. Vi anerkender, at det er vigtigt at have en minimumsstandard for behandling af arbejdstagere på arbejdspladsen, og glæder os over, at Europa-Parlamentet sætter fokus på dette spørgsmål, men vi mener, at denne standard bør gælde for både mænd og kvinder, og at konkrete henstillinger vedrørende f.eks. ansættelseskontrakter og børnepasning ikke henhører under EU's ansvarsområde.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik