Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0041(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0217/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/10/2010 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0358

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää sekä neuvostoa työstä, jota on tehty sopimukseen pääsemiseksi. Uskon tämän olleen merkittävä askel eteenpäin Lissabonin sopimuksen parlamentille ja erityisesti kalatalousvaliokunnalle takaamassa edistyksessä ja tunnustuksessa, ja uskon tämän myös olevan ratkaiseva askel eteenpäin sen varmistamisessa, että tulevissa kalataloutta koskevissa sopimuksissa asiat etenevät tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Tätä halusin korostaa tämän sopimuksen osalta.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen osallistuvien alusten valvonta on hyvin tärkeää, sitä on toteutettava mahdollisimman tehokkaasti ja usein ja erityistä huomiota on kiinnitettävä alueisiin, joilla laittoman kalastuksen riski on suurin. Tämän vuoksi tarvitsemme kipeästi nyt hyväksytyn asetuksen uusia valvontatoimenpiteitä. Alueellisten kalastusjärjestöjen käyttämät valvontajärjestelmät on sisällytettävä unionin lainsäädäntöön siten, että vältetään monimutkaisista menettelyistä mahdollisesti syntyvät viivästykset ja lainsäädännölliset porsaanreiät. Kannatan myös esittelijän kantaa, jonka mukaan viivästysten perusteleminen henkilöresurssien puutteella ei ole hyväksyttävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, koska olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa hyväksytyt valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet on nopeasti sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön. Viittaan erityisesti uusiin määräyksiin, joilla otetaan käyttöön uusi satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi.

Olen kuitenkin varma, että kun nämä muutokset sisällytetään lainsäädäntöön, on arvioitava joitakin kompromissiratkaisuja, ja että on tärkeää toteuttaa tästä seuraavia mukautuksia, kunhan ne katsotaan toteuttamiskelpoisiksi itse yleissopimuksen ehtojen mukaisesti.

 
  
  

Suositus: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, tämä sopimus tulee merkitsemään myös taistelua kalastajien puolustamiseksi, laittoman kalastuksen torjumiseksi, valvontatoimenpiteiden – joilla kalastuspolitiikkaa on ohjattava – toteuttamiseksi. Se on myös askel kohti entistä kestävämpää kalastusta.

Se tulee myös merkitsemään entistä korkeampaa valvontatasoa sekä eurooppalaisten kalastajien ja kalastusalan puolustamista. Olen tämän vuoksi erittäin tyytyväinen siihen, että pääsimme sopimukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen perustavoite on kalavarojen optimaalinen hyödyntäminen sopimuksen kattamilla alueilla. On muistettava, että yleissopimuksella on tarkoitus turvata laaja-alainen kansainvälinen yhteistyö sekä tieteellisen tutkimuksen hyödyntäminen sen varmistamiseen, että merten kalavaroja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Yleissopimuksen perustavaa laatua olevat muutokset koskevat Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön rakenteen tehostamista, talousarvion jakautumismallin uudistusta, eri osapuolten velvoitteiden uudelleen määrittämistä ja riitojenratkaisumenettelyn uudistusta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja katson, että näillä muutoksilla tulee olemaan hyödyllinen vaikutus Euroopan unionin etuihin, ja tämän yleissopimuksen ansiosta unionilla on lupa kalastaa näillä alueilla.

 
  
  

Mietintö: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, äänestin aloitteen puolesta, koska puhuessamme epävarmoista työpaikoista me puhumme jälleen kerran naisten Euroopassa kokemasta eriarvoisuudesta ja syrjinnästä.

Talouskriisi on lisännyt tätä eriarvoisuutta, sillä se on vaikuttanut pääasiassa naisten matalapalkkaisiin työpaikkoihin, jotka liittyvät koti- ja hoivatyöhön, joka tutkimusten mukaan muodostaa 31,5 prosenttia yritysten työstä, myös osa-aikatyöstä. Palkkaeroilla on myös yhtäläinen vaikutus Euroopassa, ja turvallisuuden puute vaikuttaa myös korkeammin koulutettujen naisten tekemään työhön.

Yksi syy tähän turvattomuuteen ja syrjintään on miesten ja naisten jaetun vastuun puute kotona. Meidän on tehtävä työtä varmistaaksemme, että meillä on korkeatasoiset lasten ja vanhusten hoitopalvelut ja että naiset pääsevät entistä helpommin työmarkkinoille paremmin edellytyksin. Lisään vielä, että maahanmuuttajanaiset tekevät eurooppalaisten naisten työtä, jotta me voimme päästä työmarkkinoille.

Lyhyesti sanottuna meidän on jatkettava työtä todellisen tasa-arvon eteen.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Työmarkkinoilla on havaittu siirtymä tyypillisistä epätyypillisiin työllisyyden muotoihin, joten on tarpeen estää työntekijöitä suosimasta halvimpia ja edullisimpia työllisyysmuotoja, joka johtaa epävarmoihin työpaikkoihin.

On suojeltava haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä työpaikoissa, joissa edes perustavaa laatua olevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset eivät täyty ja joissa ei suojata syrjinnältä, ei ole sosiaaliturvaa eikä yhteistä edustusta, halventavilta työoloilta ja hyväksikäytöltä. Kannatan tämän vuoksi työntekijöiden suojelemista työntekijöiden sosiaalisten vähimmäisstandardien käyttöönotolla, yhtäläisen pääsyn terveydenhoitoon ja vanhuuseläkkeelle turvaamisella sekä takaamalla riittävän palkan ja kohtuullisen työajan. Minusta jäsenvaltioiden on estettävä tavanomaisia työpaikkoja muuttumasta epävarmoiksi ottamalla käyttöön tiukkaa työllisyyslainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on pahentanut epävarmassa asemassa olevien naistyöntekijöiden ongelmia. Koska heidän on usein tasapainotettava työtä ja perhettä koskevia sitoumuksiaan, he ajautuvat heikompaan neuvotteluasemaan, mikä usein johtaa huonompiin työoloihin.

Äänestin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä tarpeesta torjua tätä ongelmaa kehottamalla jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia yhdenmukaistamaan laajasti tyypillistä työtä koskevia lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia tyypillistä ja epätyypillistä työtä koskevia sääntöjä. Ei myöskään pidä aliarvioida pimeän työn mahdollisen lisääntymisen todellista vaaraa. Tämän vuoksi kehotamme komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita kehittämään uusia ja konkreettisia epävarmoja työpaikkoja koskevia strategioita, joissa otetaan huomioon sukupuolten välisen tasapainon periaate.

Mietinnössä myös kehotetaan komissiota esittämään ehdotus samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta miehiin ja naisiin. Meidän on muistutettava jäsenvaltioita direktiivin 2006/54/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä viipymättä. Tämän vuoksi kehotamme jäsenvaltioita helpottamaan lastenhoidon ja hoitoverkoston kehittämistä sekä panemaan täytäntöön kaikki toimenpiteet, joilla on määrä tarjota kokopäiväisen työn valinneille naisille mahdollisuus siihen, mikä auttaisi heidän osallistumistaan työmarkkinoille ja tukisi heidän taloudellista itsenäisyyttään.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Äänestin epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä laaditun mietinnön hyväksymistä vastaan, sillä katson, että osa-aikainen työ, tilapäinen työ ja muut vastaavat työmuodot ovat eduksi naisille työmarkkinoilla, erityisesti naisille, jotka hoitavat lapsia ja haluavat myös työskennellä. Minusta nämä ovat joustavia työmuotoja, ja meidän olisi tuettava niitä enemmän, jotta työnantajia pikemminkin kiinnostaisi käyttää niitä ja tarjota naisille enemmän valinnanvaraa.

En myöskään voi hyväksyä lastenhoitoa koskevia kiintiöitä. Emme voi esimerkiksi päättää, että vuoteen 2013 mennessä 33 prosenttia alle kolmevuotiaista lapsista sijoitettaisiin päivähoitoon. Meidän on edistettävä periaatetta, jonka mukaan perheet saavat vapaasti päättää lastensa hoidosta.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Haluan erityisesti käyttää tätä mahdollisuutta, koska puhemies ei eilen ollut halukas antamaan puheenvuoroa kaikille, jotka halusivat osallistua keskusteluun, ja nimenomaan kyseisestä aiheesta, joka on äärimmäisen tärkeä, sillä jäsen Thomsenin mietinnössä kiinnitetään huomiota naisten työmarkkinoilla kohtaamiin yhä epävarmempiin oloihin ja heikkenevään sosiaaliseen tilaan.

Työmarkkinoiden epävarmuus vaikuttaa yleisesti naisiin. Niin kutsutut epätyypilliset työpaikat, olipa kyse palvelualasta tai maataloudesta, kärsivät ensimmäisenä, erityisesti globaalin kriisin aikana. Koska näillä aloilla työskentelee eniten naisia, lomautukset koskevat pääasiassa heitä. Tämä on jälleen ala, jolla meidän on hylättävä markkinoiden ilmeinen logiikka ja tasapuolisuuden sekä väestön ostovoiman tukemisen ja kysynnän tukemisen nimissä toteutettava myönteisiä toimenpiteitä ja esimerkiksi lopetettava käytäntö, jossa työsopimuksissa ei määrätä työajoista.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, mietinnön puolesta äänestänyt valtava enemmistö on parlamentin vakava varoitusmerkki epävarmassa asemassa olevien naistyöntekijöiden ongelmasta. Euroopassa naiset kantavat edelleen suurimman taakan epävarmoista työpaikoista, ja jäsenvaltioihin vaikuttavan kansainvälisen kriisin vuoksi tilanne pahenee edelleen. Euroopan unioni on aina osoittanut sitoutumistaan sukupuolten tasa-arvoa koskevaan politiikkaan erityisellä lainsäädännöllä, jonka jäsenvaltiot sisällyttävät omaan lainsäädäntöönsä, ja sen on edelleen tehtävä kaikki voitavansa saadakseen aikaan todellisen tasa-arvon työn saannissa.

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä lähetetään komissiolle ja jäsenvaltioille selkeä viesti, että niiden on poistettava epävarmat työpaikat ja lisättävä epävarmassa asemassa olevien naistyöntekijöiden sosiaaliturvaa. Onnittelen esittelijä Thomsenia.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Kannatin mietintöä, tosin joillakin varauksin. Mietinnössä viitattiin myös edellisessä istunnossa käsiteltyyn mietintööni, joka koski naisten köyhyyttä Euroopan unionissa. Se on esimerkki siitä, että otamme vakavasti työpaikkoihin kohdistuvat uhat.

Monet naiset ja perheet pohtivat, onko eurooppalaisilla poliitikoilla käytännön ratkaisuja ja konkreettisia toimitapoja sosiaalisiin ongelmiin. Poliitikkojen ei pidä puuttua talouteen. Taloudellinen vapaus on yksi yhteismarkkinoiden ominaispiirteistä. Jos voitontavoittelu kuitenkin johtaa yrityksiä vaatimaan työntekijöiltä, että nämä työskentelevät sattumanvaraisesti ja epävarmoissa oloissa, lainsäätäjien on estettävä tämä. Meidän on lopultakin tunnustettava, ettei myöskään naisten kotona tekemää työtä ole asianmukaisesti turvattu. Vakuutusyhtiöt ovat jo arvioineet tämän määrällisesti, ja nyt on poliitikkojen vuoro. Haluan kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia naisten kotona tekemän työn tunnustamiseksi ei-rahalliseksi investoinniksi kansalliseen vaurauteen.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä ja merkittävä mietintö naisten suojelusta. Yhteisön toimielimet kuitenkin kärsivät siitä viasta, etteivät ne toimi puheidensa mukaan. Viime perjantaina ja lauantaina pidettiin merkittävimpien eurooppalaisten vapaamuurareiden arvohenkilöiden kokous, johon osallistuivat komission puheenjohtaja Barroso, parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, eikä sanaakaan sanottu siitä, että suurin osa vapaamuurareista ei hyväksy naisia jäsenikseen. Vieläkin vakavampaa oli, että kokous pidettiin Euroopan parlamentissa suljetuin ovin, eikä siihen saanut osallistua edes parlamentin oma henkilöstö. Tämä kaikki on vastoin avoimuusperiaatetta, jonka olisi ohjattava kaikkea yhteisön toimielinten toimintaa.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen, koska sillä pyritään tekemään tiedonkeruu tavararyhmittäin pakolliseksi merikuljetusta koskevia tilastoja varten, mikä tekee mahdolliseksi yleisen viitekehyksen, jolla voidaan tukea ja seurata politiikkaa, jolla pyritään edistämään komodaalisuutta. Saarialueiden osalta tämä tarkoittaisi enemmän tukea meri- ja lentokuljetusten yhdistämiselle, koska nämä ovat ainoat käytettävissä olevat kuljetuskeinot. Tilastoselvitys tarjoaisi myös paremman käsityksen syrjäisimpiin alueisiin liittyvistä kustannuksista niin tavaroiden kuin matkustajien osalta, millä saattaa olla vaikutusta muita politiikan aloja, kuten Euroopan laajuisia verkkoja ja erityisesti merten moottoriteitä koskeviin päätöksiin, sillä nämä koskevat sekä saarten välisiä että saarten ja Euroopan mantereen välisiä merikuljetuksia. Haluan vahvistaa tukeni esittelijän kannalle mahdollisuudesta mukauttaa nykyisiä määräyksiä Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuja delegoituja säädöksiä koskeviin uusiin määräyksiin, jotta Euroopan parlamentin toimivaltaa tällä alalla voitaisiin vahvistaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestän jäsen Simpsonin mietinnön puolesta, koska katson tilastotiedot tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksista hyvin hyödyllisiksi. Itse asiassa tavararyhmittäinen tiedonkeruu on jo pakollista maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä.

Kuten mietinnössä nimenomaan todetaan, "kaikista liikennemuodoista tavararyhmittäin laadittuja laaja-alaisia ja yhdenmukaisia tilastoja voitaisiin käyttää yleisenä viitekehyksenä, kun tuetaan ja seurataan politiikkaa, jolla pyritään edistämään tavaraliikenteen logistiikan modernisointia sekä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa optimaalisesti samassa kuljetusketjussa".

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Kannatan tätä asetusehdotusta, jolla on määrä tarkistaa voimassa olevaa direktiiviä niin, että tiedonkeruu tavararyhmittäin olisi pakollista merikuljetusta koskevia tilastoja varten. Kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot nykyään vapaaehtoisesti. Lisäksi tavararyhmittäinen tiedonkeruu on jo pakollista maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä koskevia tilastoja varten. Tiedonkeruu mahdollistaa eri liikennemuotojen kuljetusten vertailtavuuden ja luo mahdollisuuden yhdistää eri liikennemuotoja samassa kuljetusketjussa sekä modernisoida tavaraliikenteen logistiikkaa. Tiedonkeruun ei uskota aiheuttavan lisärasitetta vastaajille, koska kyseiset jäsenvaltiot kykenevät kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä (esim. tulliasiakirjoja).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen. (FR) Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin 2009/42/EY mukaan tiedonkeruu merikuljetusta koskevia tilastoja varten on vapaaehtoista. Direktiivin tarkistuksella tiedonkeruusta tavararyhmittäin tulee pakollista. Olen tyytyväinen tarkistukseen, joka ei aiheuta lisärasitetta, koska jäsenvaltioiden pitäisi kyetä kokoamaan tiedot jo olemassa olevista tietolähteistä.

On järkevää, että säännöt ovat pakollisia myös merikuljetusten osalta, koska ne ovat jo pakollisia maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteen osalta. Lisäksi kannatan esittelijän esittämiä tarkistuksia, jotka koskevat sääntelyn valvontaa delegoitujen säädösten menettelyn mukaisesti. Parlamentin on syytä tarttua tähän Lissabonin sopimuksen tarjoamaan mahdollisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen samaa mieltä siitä, että on ratkaisevan tärkeää saada kattavia ja standardin mukaisia tilastoja tavararyhmittäin kaikista liikennemuodoista. Tiedot tarjoavat yleisen viitekehyksen, jota voidaan käyttää kun tuetaan ja seurataan politiikkaa, jolla pyritään edistämään tavaraliikenteen logistiikan modernisointia sekä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa optimaalisesti samassa kuljetusketjussa. Kehotan kokoamaan kaikki EU:n tilastot kaikista liikennemuodoista yhteisten käsitteiden ja standardien mukaisesti, jotta päästään eri liikennemuotojen mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on tietojen kokoaminen ja rekisteröinti, jota sovelletaan jäsenvaltioihin, joilla on rannikkoa. Ehdotuksella muutetaan tiedon kokoamistapaa siten, että se järjestetään tavararyhmittäin, kuten jo tehdään muiden liikennemuotojen osalta. Minusta tämä on myönteistä kehitystä, enkä epäröinyt tukea esittelijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Vaikka yhtenäismarkkinat julistettiin loppuunsaatetuiksi jokin aika sitten, edelleen olemassa olevat erot tavaroiden ja ihmisten alueelle tulon paikoissa paljastavat markkina-alueen rajojen kansallisen luonteen. Jäsenvaltiot ovat kenties päättäneet antaa yhteisön toimielinten toimia tällä alalla, mutta nämä erot, jotka syrjivät joitakin alueita ja suosivat toisia, eivät saa säilyä. Tämä lisäsääntely, jolla pyritään yhdenmukaistamaan ihmisten ja tavaroiden kohtelua, on askel kohti Euroopan yhtenäismarkkinoiden täydellistä yhdentämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan unionin jäsenvaltioiden on autettava perustamaan eurooppalainen tietokanta tavaroiden ja matkustajien kuukausittaisista kuljetuksista meritse sekä näistä kuljetuksista vastaavista aluksista. Tämä antaa EU:n asiantuntijayksikölle Eurostatille mahdollisuuden koota EU:n tilastoja kaikista liikennemuodoista EU:n standardien mukaisesti. Näiden tietojen käyttö auttaa perustamaan yhdennetyn eurooppalaisen järjestelmän tätä alaa koskevista tilastoista, jotta saadaan aikaan mahdollisimman kattava vertailtavuus Euroopan valtioissa käytettyjen eri liikennemuotojen välille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotuksella pyritään tekemään tiedonkeruu tavararyhmittäin pakolliseksi merikuljetusta koskevia tilastoja varten sekä standardoimaan 27 jäsenvaltiossa kerätyt ja käytetyt tiedot. Kuten esittelijä toteaa, kaikista liikennemuodoista tavararyhmittäin laadittuja laaja-alaisia ja yhdenmukaisia tilastoja voitaisiin käyttää yleisenä viitekehyksenä, kun tuetaan ja seurataan politiikkaa, jolla pyritään edistämään tavaraliikenteen logistiikan modernisointia sekä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa optimaalisesti samassa kuljetusketjussa.

Ottaen huomioon turvallisen ja tehokkaan tavarankuljetuksen merkityksen kansainvälisessä kaupassa tuen komission ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Ehdotuksella parlamentin ja neuvoston asetukseksi on määrä tarkistaa direktiiviä 2009/42/EY niin, että tiedonkeruu tavararyhmittäin olisi pakollista merikuljetusta koskevia tilastoja varten. Kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot nykyään vapaaehtoisesti. Viidellä jäsenvaltiolla ei ole rannikkoa eivätkä ne kerää tietoja kyseisen direktiivin mukaisesti. Tietojen keruu ei suurimmalta osaltaan aiheuta lisärasitetta vastaajille, koska kyseiset jäsenvaltiot kykenevät kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä, kuten tulliasiakirjoja. Äänestin mietinnön puolesta, sillä olen samaa mieltä siitä, että on saatava kattavia ja standardin mukaisia tilastoja tavararyhmittäin kaikista liikennemuodoista, jotta saadaan aikaan yleinen vertailuviitekehys EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Asetusehdotuksella pyritään tekemään tiedonkeruu tavararyhmittäin pakolliseksi merikuljetusta koskevia tilastoja varten, ja esittelijä uskoo, että tietojen keruu ei suurimmalta osaltaan aiheuta lisärasitetta vastaajille, koska kyseiset jäsenvaltiot kykenevät kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä, kuten tulliasiakirjoja. Lisäksi tavararyhmittäinen tiedonkeruu on jo pakollista EU:n maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä koskevia tilastoja varten.

Olemme samaa mieltä siitä, että kaikkia liikennemuotoja, tavaroita ja matkustajia koskevat tilastot olisivat hyödyksi laadittaessa yhteentoimivuutta ja komodaalisuutta koskevaa politiikkaa, jossa olisi mahdollista edistää tavaraliikenteen logistiikan modernisointia ja rationalisointia sekä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa optimaalisesti samassa kuljetusketjussa, sekä edistää näiden kestävyyttä. Tämä riippuu tietenkin saatavilla olevien tilastojen vertailtavuudesta, mikä edellyttää joidenkin standardien ja ajatusten yhdenmukaistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Ehdotuksella pyritään yksinkertaisesti tekemään tiedonkeruu tavararyhmittäin pakolliseksi merikuljetuksissa. Näin toimitaan jo Euroopan maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä, ja se auttaa alan yhdenmukaistamisessa. Tietojen keruu ei aiheuta lisärasitetta vastaajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Tekstillä pyritään muuttamaan direktiiviä 2009/48/EY niin, että tiedonkeruu tavararyhmittäin olisi pakollista merikuljetusta koskevia tilastoja varten. Kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot nykyään vapaaehtoisesti.. Viidellä jäsenvaltiolla ei ole rannikkoa eivätkä ne kerää tietoja direktiivin mukaisesti. Tietojen keruu ei suurimmalta osaltaan aiheuta lisärasitetta vastaajille, koska kyseiset jäsenvaltiot kykenevät kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä (kuten tulliasiakirjoja). Tavararyhmittäinen tiedonkeruu on jo pakollista EU:n maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä koskevia tilastoja varten. Kaikista liikennemuodoista olisi kerättävä EU:n tilastot yhteisten käsitteiden ja standardien mukaisesti, jotta päästään eri liikennemuotojen mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen, ja tämän vuoksi äänestin tekstin puolesta. Kaikista liikennemuodoista tavararyhmittäin laaditut laaja-alaiset ja yhdenmukaiset tilastot muodostaisivat hyödyllisen yleisen viitekehyksen komodaalisuutta koskevan politiikan tukemiseksi ja seuraamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Tuen täysin jäsen Simpsonin mietintöä. Olen samaa mieltä siitä, että tavararyhmittäin kerätyt tiedot ovat tarpeen merikuljetuksia koskevia tilastoja varten. Nämä tilastot tarjoavat viejille ja tuojille mahdollisuuden löytää paras järjestelmä rahdin kuljetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan väestön tavarakustannukset laskevat ja että viejät voivat laskuttaa kolmansista maista peräisin olevista tuotteista entistä tehokkaammin. Tällaiset tilastotiedot auttavat välttämään ennakoimattomia kustannuksia ja piristävät niin tavaroiden sisäistä kuin ulkoistakin kiertoa. Toivoisin tällaista tilastotietoa sovellettavan myös lentorahtiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Tilastotiedot ovat oleellisia reagointikyvyn kannalta, sillä ne tarjoavat tietoja, joihin päätökset voidaan perustaa. Tilastotietojen keruun osalta on kuitenkin aina tärkeää säilyttää tasapaino tarpeellisen tiedonkeruun ja hallinnollisten kustannusten välillä. Tähän mennessä kahdeksantoista jäsenvaltiota on kerännyt vapaaehtoisesti tavaroiden ja matkustajien kuljetuksia koskevat tiedot. Tämä on järkevää, jos tiedonkeruu ei aiheuta lisärasitetta, toisin sanoen jos jäsenvaltiot kykenevät kokoamaan tiedot jo olemassa olevista tietolähteistä. Minusta kattavien tilastotietojen kerääminen tavaroista ja matkustajista kaikkien tavaroiden ja kaikkien liikennemuotojen osalta vertailutarkoituksiin vaikuttaa liialliselta siihen liittyvien hallinnollisten kustannusten vuoksi. Olen siis äänestänyt tämän mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. – (PL) Mietinnössä ehdotetaan useita tarkistuksia, joilla on tarkoitus mukauttaa sääntelymenettelyä koskevia määräyksiä Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuja delegoituja säädöksiä koskevan valvonnan osalta. Esittelijä pyrki muuttamaan tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annettua EU:n direktiiviä. Kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot nykyään vapaaehtoisesti. Viidellä jäsenvaltiolla ei ole rannikkoa eivätkä ne kerää tietoja kyseisen direktiivin mukaisesti.

On syytä mainita, että tiedonkeruu ei aiheuta lisärasitetta vastaajille, koska kyseiset jäsenvaltiot kykenevät kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä (esim. tulliasiakirjoja). Tavararyhmittäinen tiedonkeruu on jo pakollista EU:n maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä koskevia tilastoja varten. Ottaen huomioon tarpeen luoda tehokas, koordinoitu ja ympäristöystävällinen viestintä- ja liikenneverkosto (meri-, maantie- ja sisävesiliikennettä varten), toimet kaikkia liikennetyyppejä koskevan tiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi ovat todellakin oleellisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Simpsonin mietinnön puolesta, koska muuttamalla direktiiviä 2009/42/EY, sillä viimeistellään tavaroiden ja matkustajien kuljetuksia Eurooppaan ja Euroopasta koskevasta tiedonkeruusta annettua lainsäädäntöä. Tiedonkeruu oli aiemmin pakollista vain maantie-, rautatie- ja sisävesiliikenteen osalta, mutta direktiivin tarkistuksen myötä siitä tulee pakollista myös meriliikenteessä, jolloin saadaan paljon tietoja rajojemme ulkopuolelle ja sisäpuolelle suuntautuvasta tavaraliikenteestä. Tällaiset tiedot ovat tärkeitä, eikä pelkästään tilastoja varten. Direktiivimuutoksen täytäntöönpanon myötä ensi vuoden alusta alkaen saadaan tietoja myös merikuljetuksista, mikä lisää avoimuutta kuljetettujen tavararyhmien osalta ja tehostaa erityisten tavararyhmien kuljetuksia, sillä vertailtavuus mahdollistaa kaikkein tehokkaimman kuljetustavan löytämisen kaikille tavararyhmille.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotuksella pyritään tekemään tiedonkeruu tavararyhmittäin pakolliseksi merikuljetusta koskevia tilastoja varten. Tällä hetkellä kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot vapaaehtoisesti merikuljetusten osalta, ja tavararyhmittäinen tiedonkeruu on pakollista maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä koskevia EU:n tilastoja varten.

Kaikista liikennemuodoista, myös merikuljetuksista, tavararyhmittäin laadittuja laaja-alaisia ja yhdenmukaisia tilastoja voitaisiin käyttää yleisenä viitekehyksenä, kun tuetaan ja seurataan politiikkaa, jolla pyritään edistämään tavaraliikenteen logistiikan modernisointia sekä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa optimaalisesti samassa kuljetusketjussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi on määrä tarkistaa direktiiviä 2009/42/EY niin, että tiedonkeruu tavararyhmittäin olisi pakollista merikuljetusta koskevia tilastoja varten. Kahdeksantoista jäsenvaltiota kerää nämä tiedot nykyään vapaaehtoisesti. Viidellä jäsenvaltiolla ei ole rannikkoa eivätkä ne kerää mitään tietoja kyseisen direktiivin mukaisesti. Tietojen keruu ei suurimmalta osaltaan aiheuta lisärasitetta vastaajille, koska kyseisten jäsenvaltioiden pitäisi kyetä kokoamaan tiedot käyttämällä jo olemassa olevia tietolähteitä (esim. tulliasiakirjoja). Verts/ALE-ryhmä äänesti ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Uskon, että pakollinen tiedonkeruu tavararyhmittäin merikuljetusta koskevia tilastoja varten on tärkeää edistettäessä komodaalisuutta eli mahdollisuutta käyttää useaa eri liikennemuotoa. Koska tiedonkeruu on jo pakollista muita liikennemuotoja – maantie-, rautatie- ja sisävesiliikennettä – koskevia tilastoja varten, minusta yhteinen kehys, joka käsittää tiedonkeruun merikuljetusta koskevia tilastoja varten, on asianmukainen, ja se voi myös auttaa varmistamaan eri liikennemuotojen välisen maksimaalisen vertailtavuuden.

Komission ehdotuksen mukaisesti direktiivin 2009/42/EY tarkistaminen on toteutettava tämän suuntaisesti ja sitä on sovellettava tiedonkeruuseen vuodesta 2011 alkaen sen vapaaehtoisen käytännön mallin mukaan, jota kahdeksantoista EU:n jäsenvaltiota jo noudattaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen.(LT) Hyvät kollegat, tämä tilastotietojen järjestelmällistä keruuta koskeva asia on meille hyvin tärkeä. Liettuassa tavaroiden merikuljetus käsittää vain pienen osan kaikesta tavarankuljetuksesta, joten tällä alalla on paljon saavutettavaa. Myös rannikkomme matkailualalla on suuri kasvupotentiaali. Modernisoimalla tavaraliikenteen logistiikkaa ja edistämällä komodaalisuutta, toisin sanoen eri liikennemuotojen yhdistämistä samassa kuljetusketjussa, meillä on mahdollisuus lisätä Itämeren alueen vaurautta. Tämä on erityisen tärkeää, jotta säilytetään Liettuan Klaipedan sataman kaltaisten eurooppalaisten satamien kilpailukyky tulevaisuudessa. Itämeren maiden tiiviimpi yhteistyö saattaa ne lähemmäs toisiaan ja tekee alueemme markkinoista yhdenmukaisemmat ja koko Euroopan unionin kannalta helposti lähestyttävän. Itämeren valtiot ovat tällä hetkellä suurelta osin erillään Euroopan liikenneverkoista. Itämeren valtioiden välisen liikenteen toivotaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä, joten meidän on tarkasteltava sopivan infrastruktuurin puuttumista ja alueelle pääsyä. On tärkeää varmistaa, että tiedon keruusta ei aiheudu jäsenvaltioille lisärasitetta. Meillä ei ole mitään menetettävää.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Tanska on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 951 työntekijän irtisanomisesta 45:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Pohjois-Jyllannin NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Hyväksyn myös sen, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Euroopan globalisaatiorahasto on EU:n merkittävä rakennerahasto, joka antaa meille mahdollisuuden auttaa maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksena työttömiksi jääneitä työntekijöitä. Näin on tapahtunut useissa Espanjan kaltaisissa EU:n jäsenvaltioissa, joissa rahaston olemassaolo on osoittautunut erityisen hyödylliseksi. Ottaen huomioon edellä esitetyn olen samaa mieltä esittelijän päätelmien kanssa ja olen päättänyt äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon maailmankaupan rakennemuutokset on tärkeää, että Euroopan talous kykenee panemaan tehokkaasti täytäntöön välineitä tästä kärsivien työntekijöiden tukemiseksi ja heidän auttamisekseen, jotta he voivat integroitua nopeasti uudelleen työmarkkinoille. Koska Tanska on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 951 työntekijän irtisanomista 45 yrityksessä Pohjois-Jyllannin alueella, haluan toistaa ne lukuisat syyt, jotka esitin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa Espanjan Katalonian alueella koskevassa äänestysselityksessäni, sillä ne selittävät, miksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Päätöslauselma koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti.

Merenkulkualan koneiden ja laitteiden valmistusala Tanskan Pohjois-Jyllannin alueella joutui ennakoimattomasti markkinoiden muutosten ja luottokriisin uhriksi tilausten määrän laskettua dramaattisesti, jolloin yli 40 yritystä joutui irtisanomaan työntekijöitä.

Pohjois-Jyllannin kaltaisilla erityisesti yhdestä alasta riippuvaisilla alueilla markkinoiden elpyminen ja työntekijöiden uudelleentyöllistyminen ovat usein hitaampaa ja vaikeampaa. Uskon Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoton olevan tässä tapauksessa perusteltua.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien Euroopan kansalaisten ja perheiden hädän lieventämisessä, heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa samalla kun tarjotaan uusia resursseja yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tanskan toimintasuunnitelma 45 koneiden ja laitteiden valmistusyrityksen irtisanomien 951 henkilön auttamiseksi pienellä Pohjois-Jyllannin alueella kuuluu tähän kehykseen. Tässä tapauksessa 40 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä työskenteli ruumiillisessa työssä metalli- ja koneistusalalla ja 33 prosenttia työntekijöistä oli kouluttamattomia. Tilanne osoittaa selkeästi tarpeen arvioida tehokkaasti maailmanlaajuisen kriisin uhreiksi joutuneet henkilöt teknisesti ja ammatillisesti. Toivon tämän vuoksi, että yhteisön toimielimet kaksinkertaistavat ponnistelunsa sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin matala. Tänä vuonna haettiin vain 11 prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta eurosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), kirjallinen. (FR) Parlamenttia on jälleen kerran pyydetty hyväksymään tuen maksaminen Euroopan globalisaatiorahastosta kriisin tai uudelleensijoittumisen vuoksi irtisanotuille työntekijöille. Jälleen kerran tuki jakautuu alun perin muihin yhteisön ohjelmiin tarkoitettuihin budjettikohtiin, koska globalisaatiorahastolla ei ole omia varoja nykyisessä rahoituskehyksessä.

Työskentelin vuoden 2011 talousarviota laadittaessa erityisen globalisaatiorahastokohdan perustamiseksi maksumäärärahoineen, jotta tähän tilanteeseen ei enää jouduttaisi. Parlamentti hyväksyi tämän vuoksi 50 miljoonan euron summan talousarviokäsittelyn äänestyksessä 20. lokakuuta 2010.

Summa, joka on symbolinen suhteessa vuosittaisiin tarpeisiin, on vielä vahvistettava, sillä Eurooppa-neuvosto hylkäsi aluksi ehdotuksen oman rahoituksen antamisesta Euroopan globalisaatiorahastolle. Jatkan tämän vuoksi tämän asian tarkastelua toivoen, että mekanismi saa talousarviossa ja lainsäädännössä vahvistuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen.(DE) Minun on onniteltava jäsen Materaa vilpittömästi yhteensä neljästä globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevasta mietinnöstä. Globalisaatiorahaston ulottuvuuden laajentaminen myös työntekijöihin oli merkittävä vaihe, jonka ansiosta voimme tukea Euroopan kansalaisia välittömästi. Globalisaatiorahastoväline on tarkoitettu auttamaan niitä, jotka ovat joutuneet yllättäen globalisaation vaikutusten uhreiksi. Jotta saatavilla olevia rahoja voidaan myös käyttää tehokkaasti, niiden on päästävä määränpäähänsä nopeasti ja kohdennetulla tavalla. Se on ainoa tapa varmistaa, että autamme Euroopan kansalaisia ja lisäämme luottamusta EU:ta kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Tanskan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi.

EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Tämänpäiväinen äänestys koski tukihakemusta 1122 työntekijän hyväksi Pohjois-Jyllannin 45 koneenrakennusyrityksessä, ja kyse oli EGR:n rahoituksesta 7 521 359eurolle.

Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta. Tässä tilanteessa on kyse 951 työntekijän irtisanomisesta 45:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Pohjois-Jyllannin NUTS II -alueella. EGR:sta tarjotaan lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja autetaan heitä palaamaan työmarkkinoille. Tanska on hakenut EGR-varoja autoteollisuuden irtisanomisiin, jotka täyttävät rahastosta annetun asetuksen vaatimukset. Nyt on varmistettava, että EGR:sta tuetaan irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, huolimatta siitä, ettei EGR:n tuen pidä korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) On hyvin tärkeää olla omaksumatta piittaamatonta lähestymistapaa työttömyyteen. Tällä alalla on olennaista, että ihmiset tuntevat saavansa tukea sekä kansallisilta hallituksilta että koko EU:lta. Vaikka äänestinkin ehdotuksen puolesta, minulle on edelleen epäselvää, kuinka tukimäärä jakautuu. Miksi Alankomaat saa noin 3 000 euroa jokaista irtisanottua kohti, kun Espanja saa 1 000 euroa ja Tanska 7 000 euroa? Maksaako uudelleenkouluttaminen ja uusien taitojen opettaminen Tanskassa seitsemän kertaa niin paljon kuin Espanjassa? Tästä äärimmäisen hämmentävästä seikasta huolimatta minun on katsottava esittelijä Materan tavoin, että tämä rahoitustuen myöntäminen on välttämätön ja oikea-aikainen toimenpide. On häpeällistä, että Latvian hallitus ei tarttunut tähän tilaisuuteen ja jättänyt hakemusta. Latviassa on tällä hetkellä 180 000 työtöntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Tanska on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 951 työntekijän irtisanomisesta 45:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Pohjois-Jyllannin NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Haluan tuoda esille seuraavat seikat erityisen merkittävinä: 1) Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille vapauttamatta kuitenkaan yrityksiä niiden vastuusta, 2) komissio on ehdottanut EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä vaihtoehtoista maksusitoumusmäärärahojen rahoituslähdettä käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan, kuten parlamentti on vaatinut, 3) EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi ja 4) komission ehdotukseen sisältyy tietoja hakemuksesta ja siinä selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on myös parlamentin vaatimusten mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Tanska on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 951 työntekijän irtisanomisesta 45:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Pohjois-Jyllannin NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tällä äänestyksellä Euroopan parlamentti panee merkille sen, että Tanska on esittänyt hakemuksen, jossa on kyse 951 työntekijän irtisanomisesta 45:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Pohjois-Jyllannin NUTS II -alueella. Hakemus täyttää EGR-asetuksessa säädetyt kelpoisuusehdot. Päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti kehottaa asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi, palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea, ja korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan laivanrakentajien järjestö (CESA) myöntää, että laivanrakennusteollisuuden globaali kysyntä laskee vuoteen 2014 mennessä globaalin rahoitusalan kriisin seurauksena ja että tulevaisuudessa laivanrakennusala sijoittaa toimintojaan uudelleen alueille, joilla kustannukset ovat matalampia, erityisesti Aasian alueille. Koska yhteisön politiikalla ei tueta laivanrakennusalaa, on epätodennäköistä, että tuotanto palaisi kriisiä edeltäneelle tasolle. Kotikaupungissani Galaţissa myös Damenin telakka kohtaa talous- ja rahoituskriisin seurauksia ja irtisanoo noin 600 työntekijää pelkästään vuonna 2009. Vuonna 2010 sen odotetaan irtisanovan vielä 500 työntekijää. Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, joka koskee yhteensä 7 521 359 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Tanskan hyväksi tukiohjelman yhteisrahoitusta varten. Ohjelmalla on määrä tukea 15. helmikuuta–14. marraskuuta 2009 irtisanottua 951 työntekijää Pohjois-Jyllannin alueella. Irtisanomiset on toteutettu laivanrakennusalan koneiden ja laitteiden valmistusalalla toimivassa 45 yrityksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. (DE) Tässä on kyse koneiden ja laitteiden valmistusalalla Pohjois-Jyllannin alueella toimivien yritysten tukemisesta. Tällä Pohjois-Jyllannin koillisosan alueella 45 yritystä irtisanoi yhteensä 951 henkilöä 15. helmikuuta–14. marraskuuta 2009. Näiden työntekijöiden tukemiseksi heidän integroitumisekseen uudelleen työmarkkinoille rahastosta otetaan käyttöön 7 521 359 euroa.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. (IT) Kuten minulla oli tilaisuus selittää tämän vuoden maaliskuussa Bögen mietinnöstä äänestettäessä, Euroopan globalisaatiorahaston käyttö hyödyllisenä välineenä talous- ja rahoituskriisin seurauksiin vastaamiseksi on hyvin arvokas aloite, joka tarjoaa käytännön vastauksen rahoituksen osalta. Sen jälkeen on hyväksytty useita hakemuksia, myös nyt tarkasteltavana oleva hakemus. Mielestäni tämä on paras osoitus aloitteen hyödyllisyydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Alankomaat on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 512 työntekijän irtisanomisesta Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlands BV:ssä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Olen tyytyväinen myös siihen, että komissio on ehdottanut, että käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta EGR:n varoja käyttöön otettaessa hyödynnettäisiin vaihtoehtoista maksumäärärahojen lähdettä, ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen yksilöitävä asianmukaiset budjettikohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Euroopan globalisaatiorahasto on EU:n merkittävä rakennerahasto, joka antaa meille mahdollisuuden auttaa maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksena työttömiksi jääneitä työntekijöitä. On osoittautunut välttämättömäksi myöntää tästä rahastosta tukea alankomaalaisille elektroniikka-alan irtisanotuille työntekijöille. Ottaen huomioon edellä esitetyn olen samaa mieltä esittelijän päätelmien kanssa ja olen päättänyt äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja uudelleen sijoittumisen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta se voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Ottaen huomioon, että Alankomaat on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 512 työntekijän irtisanomisesta Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlands BV:ssä, ja ottaen huomioon syyt, jotka esitin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa Espanjan Katalonian alueella koskevassa äänestysselityksessäni, äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kohtaamme jälleen kerran ongelman, jossa kaupungin tärkein teollisuudenala lakkaa toimimasta, tässä tapauksessa Nijmegenissä, ja tilannetta vakavoittaa se, ettei suunnitelmissa ole muiden saman työllistävyystason laitosten perustamista.

Kun tarkastelee parlamentin hyväksymiä päätöslauselmia, ymmärtää yhä selvemmin ongelman ulottuvuuden ja laajuuden monissa Euroopan valtioissa. Nämä valtiot eivät ole vieläkään osoittaneet kykenevänsä torjumaan koordinoinnin puutetta sekä investointien ja innovointien houkuttavuuden menetystä.

Koska mitään ei tehdä, pelkään pahoin, että rahaston varojen käyttöönottoa koskevat hakemukset moninkertaistuvat ja että rahasto voi osoittautua riittämättömäksi tukemaan äkillisten ja odottamattomien muutosten uhreiksi omilla aloillaan joutuvia työntekijöitä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon nykyisen globaalin talous- ja rahoituskriisin vaikutukset teolliseen toimintaan ja elektroniikka-alan erityistehtäviin, tarvitaan kiireesti tehokas tukiohjelma Gelderlandin ja Eindhovenin alueella NXP Semiconductors Netherlands -yrityksestä irtisanottuja 512 työntekijää varten. On syytä korostaa Nijmegenin liiketoimintayksikön toiminnan heikentymisestä seuraavia alueellisia ja sosiaalisia vaikutuksia Gelderlandin provinssissa, jossa se on suurin paikallinen työnantaja, jolla on suuri määrä yrityksessä vuosikymmeniä työskennelleitä kouluttamattomia työntekijöitä. Tässä tilanteessa korostuu sellaisen suunnitelman tarve, jolla autetaan näiden entisten työntekijöiden toipumista ja uudelleenkoulutusta heidän työmarkkinoille uudelleen integroitumisensa edistämiseksi. Haluan muistuttaa tarpeesta varmistaa sellaiset mekanismit, joilla helpotetaan ja nopeutetaan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön ottoa ja käyttöä Euroopan valtioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Alankomaiden hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi.

EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Tämänpäiväinen äänestys koski tukihakemusta alankomaalaisen Gelderlandin ja Eindhovenin alueilla toimivan NXL Semiconductors -yrityksen 1 590 työntekijän hyväksi, ja kyse oli EGR:n rahoituksesta 1 809 434 eurolle.

Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta. Kyse on erityisesti 512 työntekijän irtisanomisesta Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlands BV:ssä. EGR:sta tarjotaan lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja autetaan heitä palaamaan työmarkkinoille. Alankomaat on hakenut EGR-varoja autoteollisuuden irtisanomisiin, jotka täyttävät rahastosta annetun asetuksen vaatimukset. Nyt on varmistettava, että EGR:sta tuetaan irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, huolimatta siitä, ettei EGR:n tuen pidä korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Alankomaat on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 512 työntekijän irtisanomisesta Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlands BV:ssä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Haluan tuoda esille seuraavat seikat erityisen merkittävinä: 1) Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille vapauttamatta kuitenkaan yrityksiä niiden vastuusta, 2) komissio on ehdottanut EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä vaihtoehtoista maksusitoumusmäärärahojen rahoituslähdettä käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan, kuten parlamentti on vaatinut, 3) EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi ja 4) komission ehdotukseen sisältyy tietoja hakemuksesta ja siinä selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on myös parlamentin vaatimusten mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Alankomaat on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 512 työntekijän irtisanomisesta Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlands BV:ssä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta. Alankomaat on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 512 työntekijän irtisanomista Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlandsissä. Koska hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, Euroopan parlamentti pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi ja palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea. Parlamentti korostaa, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin Euroopan parlamentin globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöslauselman puolesta. Se on vastaus alankomaalaisen NL/NXP Semiconductors-yrityksen esittämään hakemukseen.

Alankomaat esitti 26. maaliskuuta 2010 EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen. Hakemuksessa on kyse 512 työntekijän irtisanomisesta kaikkiaan 590 työntekijästä Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä NXP Semiconductors Netherlands BV:ssä. Irtisanotuista työntekijöistä 425 on miehiä ja 87 naisia, ja joukossa on seitsemän vakavista terveysongelmista tai vammoista kärsivää (1,3 prosenttia). Alankomaat korostaa näiden irtisanomisten suurta vaikutusta, koska NXP Semiconductors on alueen suurin teollinen työnantaja, joka työllistää paljon vähän koulutettuja työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet yrityksessä vuosikymmenten ajan. Uusien työllistymismahdollisuuksien puuttuminen alueen vastaavanlaisissa yrityksissä tulee olemaan erityinen ongelma työntekijöille, joilla on asiantuntijakokemusta puolijohdetuotannosta.

EGR:n varojen käyttöönotto on erityisen tärkeää irtisanottujen työntekijöiden integroimiseksi uudelleen työmarkkinoille. Haluan kuitenkin kiinnittää komission ja jäsenvaltioiden huomion tarpeeseen kehittää EU:ssa teollisuuspolitiikkaa, joka on kestävää ja jolla luodaan uusia työpaikkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Euroopan globalisaatiorahaston ulottuvuutta on laajennettu 1. toukokuuta 2009 alkaen. Sen on tarkoitus kattaa myös suoraan talous- ja rahoituskriisin seurauksena työttömäksi jääneille työntekijöille annettava tuki. NXP Semiconductors Netherlands on irtisanonut Alankomaiden Gelderlandin ja Eindhovenin NUTS II -alueella 512 työntekijää. Näiden työntekijöiden tukemiseksi rahastosta otetaan käyttöön 1 809 434 euroa.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa hyväksytään 2,4 miljoonan euron käyttöönotto Euroopan globalisaatiorahastosta Portugalin hyväksi, tavoitteena tukea Qimondan irtisanomia työntekijöitä. Tämä on vastaus Portugalin joulukuussa 2009 esittämään hakemukseen EGR:n varojen käyttöönotosta. EGR on perustettu lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka on irtisanottu globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksena. EGR:n tukipaketin on määrä turvata Qimonda Portugalin 8. kesäkuuta–8. lokakuuta viime vuonna irtisanomien 839 työntekijän asema. Määrä kattaa seuraavat toimenpiteet: pätevyyksien tunnustaminen, ammatillinen koulutus, uusien työpaikkojen luomiseen tähtäävä koulutus ja tuki, tuki itsensä mainostamiseen ja työllistämisaloitteet sekä työpaikalla hankittu kokemus. Katson tämän vuoksi, että meidän on tärkeää tehdä kaikkemme nopeuttaaksemme EGR:n varojen käyttöönottoa, muistaen yhteisön toimielinten sitoumukset nopean ja yksinkertaisen menettelyn varmistamiseen näiden päätösten hyväksymisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, joka koskee yhteensä 2 405 671 euron käyttöönottoa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varoista Portugalin hyväksi, tavoitteena tukea Qimonda Portugal S.A:n 8. kesäkuuta–8. lokakuuta viime vuonna irtisanomia 839 henkilöä. Varoilla on määrä tukea irtisanottuja Qimondan työntekijöitä tunnustamalla pätevyyksiä, ammatillisella koulutuksella, yritysten perustamiseen tähtäävällä koulutuksella ja tuella, tukemalla työpaikan hakua ja työpaikalla hankitun ammattitaidon harjoittamista. Tämä on toinen kerta kun Portugali esittää hakemuksen EGR:n varojen käyttöönotosta Norten alueella. Vuonna 2009 otettiin käyttöön 832 800 euroa tekstiilialan irtisanomisten vuoksi. Lopuksi pahoittelen sitä, ettei Portugalin hallitus ole oppinut hyödyntämään rahaston tarjoamia mahdollisuuksia. Kun alankomaalaisen NXP Semiconductors -yrityksen entiset työntekijät saavat tukea 3 534 henkeä kohden ja tanskalaisen Nordjyllandin entisten työntekijät saavat jokainen 7 908euroa, Qimondan portugalilaiset entiset työntekijät saavat vain 2 867 euroa rahastosta myönnettyä tukea henkeä kohden.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Portugali on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä Qimonda Portugal S.A.:ssa, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Olen myös samaa mieltä siitä, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Euroopan globalisaatiorahasto on EU:n merkittävä rakennerahasto, joka antaa meille mahdollisuuden auttaa maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksena työttömiksi jääneitä työntekijöitä. Jotta rahasto olisi tehokas, on tärkeää, että se on käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan oikea-aikaisella ja tehokkaalla tavalla. Näistä syistä olen samaa mieltä esittelijän päätelmien kanssa, ja siksi olen päättänyt äänestää mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Qimondan sulkemisella Vila do Condessa oli välitön vaikutus, koska se lisäsi Norten alueen työttömiin vielä 1 000 työtöntä työntekijää. Alueelle oli kyseisenä aikana jo valmiiksi valtion korkein työttömyysaste: tammikuun ja lokakuun välisenä aikana vuonna 2009 pohjoisen alueen työllisyyskeskukset rekisteröivät kuukausittain keskimäärin 22 000 työtöntä. Qimonda Portugal S.A.:n irtisanomisten jälkeen 17. joulukuuta 2009 esitettiin tukihakemus 839 irtisanotun työntekijän hyväksi.

Toteuttamansa arvioinnin perusteella komissio katsoi, että kaikki tarvittavat edellytykset täyttyivät. Se esitti tämän päätösehdotuksen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta näiden työntekijöiden uudelleen integroitumisen tukemiseksi, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi.

Tuen siis tätä päätöstä, jolla annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön 2 405 671 euroa EU:n yleisestä talousarviosta tuen tarjoamiseksi vastauksena Portugalin hakemukseen. Haluaisin korostaa myös tarvetta varmistaa, että päätös käsitellään nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Euroopan globalisaatiorahasto, komission puheenjohtaja Barroson vuonna 2005 komission tiedonannon "Eurooppalaiset arvot globaalistuvassa maailmassa" jälkeen esittämä aloite, on nyt saanut muodon, joka tekee siitä entistä avoimemman, ja sen laajempiin tavoitteisiin sisältyvät myös nykyisen kriisin seurauksista selviytyminen. Myös rahaston varojen käyttöönottoa koskeva odotusaika lyhenee, ja toivon näin käyvän tässäkin tapauksessa.

Vaikka äänestinkin ehdotuksen puolesta, minusta on valitettavaa, että Portugalin hallitus ei taaskaan ole osannut hyödyntää rahastoa täysimääräisesti, kuten toiset valtiot ovat osanneet, mikä käy selvästi ilmi EGR:lta haettujen varojen jakautumisesta henkeä kohden tarkasteltaessa eri hakemuksia.

Esimerkiksi tänään äänestettiin myös muista EGR:n tukea koskevista hakemuksista, ja niistä kävi ilmi, että kun alankomaalaisen NXP Semiconductors -yrityksen entiset työtekijät saavat tukea 3 534 euroa henkeä kohden, tanskalaisen Norjyllandin entiset työntekijät saavat jokainen 7 908 euroa. Portugalilaiset Qimonda-yrityksen entiset työntekijät saavat rahastosta tukea vain 2 867 euroa henkeä kohden. Varoilla on määrä tukea toimenpiteitä, kuten pätevyyksien tunnustamista, ammatillista koulutusta, yritysten perustamiseen tähtäävää koulutusta ja tukea, työpaikan hakemista ja työpaikalla hankitun ammattitaidon harjoittamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä pidän hyvin tärkeänä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Portugalin hyväksi, tavoitteena tukea Qimondan irtisanomia työntekijöitä. Käyttöön otettavat 2,4 miljoonaa euroa eivät varmasti riitä irtisanomisten kielteisten vaikutusten torjumiseen, mutta niistä on suurta apua. Käyttöönoton on oltava yksinkertainen ja nopea, ja siihen on sisällyttävä koulutusohjelmia, joilla osaltaan edistetään näiden työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Portugalilaista Qimonda-yritystä, joka kuuluu saksalaiseen maailman johtavaan ryhmään, pidettiin Portugalissa esimerkkinä menestyksestä ja edelläkävijäyrityksenä omalla alallaan. Se oli Portugalin suurin viejä, ja ennen kuin sen maksukyvyttömyyteen johtaneet ongelmat paljastuivat, se valmistautui sijoittamaan uuteen teknologiaan ja oli varmistanut julkisen rahoituksen aurinkokennojen tuotannon tukemiseksi. Qimondan työntekijät olivat hyvin koulutettuja ja heidän tuottavuusasteensa oli korkea, eikä mikään viitannut siihen, että yritys lakkaisi olemasta elinkelpoinen niin lyhyessä ajassa. Vuonna 2008 yritys jopa elätteli mahdollisuutta rakentaa Portugaliin kolme uutta tehdasta, kaikki Vila do Conden kaupungin ympäristöön. Norten alue, jossa Qimonda toimi, on perinteisesti teollistunutta aluetta, ja yritysten lakkauttaminen ja työttömyys ovat olleet sille raskas isku. Qimondan valmiudet houkutella kaivattuja korkeasti koulutettuja työntekijöitä alueelle on nyt vaarantunut.

Toivon, että Qimondan työntekijät saavat riittävää tukea rahaston varojen käyttöönotosta ja onnistuvat integroitumaan uudelleen täysimääräisesti työmarkkinoille. Haluan ilmaista solidaarisuuteni heille ja heidän perheilleen siellä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Qimondan tehtaan sulkeminen Vila do Condessa on pahentanut Pohjois-Portugalin ennestään korkeita työttömyysasteita. Tässä tapauksessa on irtisanottu 900 työntekijää, joista suurimmalla osalla on vain vähän koulutusta: 36,6 prosenttia oli saanut ainoastaan peruskoulutuksen ja vain 10,7 prosenttia oli jatkanut toisen asteen koulutukseen. Tämän vuoksi on korostettava sitä, kuinka tärkeä on tukisuunnitelma näiden 839 irtisanotun työntekijän auttamiseksi alueen kokeman vakavan taloudellisen, rahoitusta koskevan ja sosiaalisen kriisin vaikutusten lieventämiseksi. Haluan myös korostaa sellaisten toimenpiteiden merkitystä, kuten pätevyyksien tunnustaminen, ammatillinen koulutus, kannustimet uusien työpaikkojen luomiseksi ja mahdollisuudet hankkia uutta kokemusta työpaikalla. Toisaalta on valitettavaa, että tämä on kahden vuoden sisällä vasta toinen hakemus, jonka Portugali on jättänyt Euroopan globalisaatiorahastoon saadakseen suoraa tukea Norten alueen työntekijöille. Kun kohdataan valtavaa työttömyyttä ja Portugalin julkisen talouden tila heikkenee taloudellisen taantuman myötä hiljattain hyväksytyn vuoden 2011 tiukan talouskuurin vuoksi, hallituksen velvollisuus on toimia pätevämmin nostaessaan näitä varoja tukeakseen irtisanottuja työntekijöitä konkreettisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Parlamentti on hyväksynyt 2,4 miljoonan euron käyttöönoton Euroopan globalisaatiorahastosta. Tällä on määrä tukea Qimondan irtisanomia työntekijöitä Portugalin hallituksen 17.joulukuuta 2009 jättämän hakemuksen mukaisesti. EGR:sta käyttöönotettava kokonaismäärä on 2 405 671 euroa Portugalin hyväksi, ja se koskee Qimonda Portugal S.A:n 8. kesäkuuta–8. lokakuuta viime vuonna irtisanomia 839 työntekijää. Koko paketin kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 3,7 miljoonaa euroa, joista 2,4 miljoonaa euroa eli 65 prosenttia kokonaiskustannuksista haettiin EGR:sta.

Valitettavasti komissio ja neuvosto eivät olleet valmiita puuttumaan asiaan silloin, kun olisi vielä ollut mahdollista pitää yritys toiminnassa ja estää Saksassa toimivaa monikansallista yhtiötä irtisanomasta työntekijöitä. Tämä vähäinen tuki työttömille tarjotaan nyt, myöhässä.

Tämä on 16. hakemus, jota tarkastellaan vuoden 2010 osalta, ja siihen sisältyvät seuraavat toimenpiteet: pätevyyksien tunnustaminen, ammatillinen koulutus, uusien työpaikkojen luomiseen tähtäävä koulutus ja tuki, tuki itsensä mainostamiseen ja työllistämisaloitteet sekä työpaikalla hankittu kokemus.

Norten alue, jossa irtisanomiset tapahtuivat, on jo saanut EGR:n tukea edellisen, vuonna 2009 jätetyn hakemuksen perusteella, joka koski irtisanomisia tekstiilialalla. Tuolloin otettiin käyttöön 832 000 euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Portugalin hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi.

EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Tämänpäiväinen äänestys koski tukihakemusta 839 työntekijän hyväksi elektroniikkayritys Qimonda Portugal S.A.:ssa, ja kyse oli EGR:n rahoituksesta 2 405 671 eurolle.

Totean lopuksi olevani tyytyväinen mietinnön hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että EGR on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta. Kyse on erityisesti 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan monikansallisessa Qimonda AG -yrityksessä. EGR:sta tarjotaan lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja autetaan heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Portugali on hakenut EGR-varoja autoteollisuuden irtisanomisiin, jotka täyttävät rahastosta annetun asetuksen vaatimukset. Nyt on varmistettava, että EGR:sta tuetaan irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, huolimatta siitä, ettei EGR:n tuen pidä korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Portugali on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä Qimonda Portugal S.A.:ssa, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Haluan tuoda esille seuraavat seikat erityisen merkittävinä: 1) Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille vapauttamatta kuitenkaan yrityksiä niiden vastuusta, 2) komissio on ehdottanut EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä vaihtoehtoista maksusitoumusmäärärahojen rahoituslähdettä käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan, kuten parlamentti on vaatinut, 3) EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi ja 4) komission ehdotukseen sisältyy tietoja hakemuksesta ja siinä selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on myös parlamentin vaatimusten mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestän luonnollisesti Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa Qimondasta irtisanottujen työntekijöiden hyväksi Portugalissa koskevan päätöksen puolesta.

Tässä vaiheessa on tärkeää todeta, että tämä päätös tehdään liian myöhään ja että rahat saapuvat Portugaliin vieläkin myöhemmin, joko marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. Asioiden ei olisi tarvinnut mennä näin, eikä niiden pitäisi mennä näin. Euroopan globalisaatiorahastoa on yksinkertaistettava siten, että joukkoirtisanomisten uhrien ei tarvitse odottaa 17 kuukautta tukea, joka todetaan kiireelliseksi, kuten tässä tapauksessa.

Jos Eurooppa aikoo vastaisuudessakin olla niin myötämielinen rahoituspääomalle, se ei voi enää hyljeksiä kriisin uhreja.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Portugali on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä Qimonda Portugal S.A.:ssa, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Katson myös, että komission ehdotuksen perusteluosassa annetaan selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerejä ja selitetään, mitkä syyt ovat johtaneet hyväksymiseen parlamentin määrittämien vaatimusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Portugali on hakenut tukea tapauksessa, jossa on kyse 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan monikansallisessa yrityksessä Qimonda AG:ssa. Hakemus täyttää EGR-asetuksessa säädetyt kelpoisuusehdot. Euroopan parlamentti on äänestänyt sen puolesta, että asianomaisia toimielimiä kehotetaan ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Se on palauttanut mieleen toimielinten sitoumuksen sen varmistamiseksi, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea. Se on korostanut, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on EU:n lainsäädännöllinen ja talousarviota koskeva väline, joka perustettiin antamaan lisätukea työntekijöille, jotka ovat kärsineet maailmankaupassa tapahtuvien suurten muutosten seurauksista. Koska Portugali on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 839 työntekijän irtisanomisesta Norten NUTS II -alueella toimivassa elektroniikka-alan yrityksessä Qimonda Portugal S.A.:ssa, olen tyytyväinen siihen, että parlamentti hyväksyi mietinnön. Toivon, että tuki toimitetaan mahdollisimman dynaamisesti ja tehokkaasti yksinkertaisen ja nopean menettelyn avulla, jotta globalisaation sekä talous- ja rahoituskriisin seurauksena irtisanotut työntekijät voidaan integroida uudelleen työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Norten alueella elektroniikka-alalla toimiva monikansallisen yritys Qimonda S.A. on irtisanonut 839 työntekijää globaalin rahoitus- ja talouskriisin seurauksena. Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöönotetuilla 2 405 671 eurolla rahoitetaan henkilökohtaisten palvelujen koordinoitua pakettia, jota täydennetään kansallisin toimenpitein ja yrityksen omin toimenpitein.

 
  
  

Mietintö: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), kirjallinen. (ES) Kannatan 2 752 935 euron myöntämistä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) lisätukena Katalonialle maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten vuoksi 23:ssa moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistusyrityksessä irtisanotuille 1 429 työntekijälle. Irtisanomiset toteutuivat yhdeksän kuukauden aikana 23. helmikuuta–22. marraskuuta 2009.

Tuki on käytettävä irtisanottujen työntekijöiden tukemiseen, jotta nämä voivat integroitua uudelleen työmarkkinoille. Näistä työntekijöistä 25 prosentilla ei ole peruskoulutusta tai he eivät ole käyneet koulua loppuun ja vain 40 prosentilla on peruskoulutus. Lähes 75 prosenttia heistä on miehiä ja 25 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Tämän tuen ei pidä missään tapauksessa korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä. Kuten budjettivaliokunta toteaa, meidän on vielä saatava selvennys siihen, miksi 23 prosenttia työntekijöistä ei kuulu profiloinnin piiriin, ja tietää, mitä toimenpiteitä tarjotaan erityisesti näille työntekijöille.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 1 429 työntekijän irtisanomisesta 23:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Katalonian NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Olen myös samaa mieltä siitä, että on varmistettava, että EGR:sta tuetaan irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, ja haluan toistaa, ettei EGR:n tuen pidä korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen. – (PT) Globalisaation seurauksista kärsiville työntekijöille annettava rahoitustuki on toteutettava tapauskohtaisesti ja sen tavoitteena on oltava heidän integroitumisensa uudelleen työmarkkinoille. Tämän vuoksi on tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin. Tämän osalta toimielinten kolmikantakokouksen yhteisessä julkilausumassa korostetaan, että on tärkeää varmistaa mahdollisimman yksinkertaiset ja nopeat Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) varojen käyttöönottoa koskeva päätöksentekomenettely. Koska Espanja on hakenut tukea Katalonian alueella toimivien 23 yrityksen 1 429 irtisanotulle työntekijälle, äänestän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta. Päätös koskee espanjalaista Cataluña automoción -yritystä. Se mahdollistaa täydentävän tuen tarjoamisen maailmantalouden rakennemuutosten seurauksista kärsiville katalonialaisille työntekijöille ja sillä autetaan integroimaan nämä työntekijät uudelleen työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Pohtiessani tätä alaa koskevaa kriisiä muistan Espanjan entisen pääministerin José María Aznarin kertoneen, kuinka yllättynyt Yhdysvaltojen entinen presidentti George W Bush oli kuullessaan, ettei Espanjan tärkein vientituote ollut maataloustuote vaan autot. Se oli positiivinen merkki siitä, ettei enää voitu soveltaa vanhoja stereotypioita Lounais-Euroopan talouksista.

Valitettavasti erityisesti kansanpuoleen muodostaman hallituksen pyrkimyksissä nykyaikaistaa Espanjan teollisuutta on koettu globaalin kriisin myötä suuria takaiskuja. Autojen kysyntä on laskenut EU:ssa hyvin vakavasti, ja vuoden 2009 toisen neljänneksen tuotanto laski lähes 40 prosenttia. Tilanne uhkaa vaarantaa yhä enemmän työpaikkoja eikä pelkästään Espanjassa vaan kaikkialla EU:ssa.

Ottaen huomioon tämän huolestuttavan takaiskun minä toivon, että Espanjan talous kykenee vastaamaan asianmukaisesti tähän kriisiin, sillä rahaston tuki on vain osa vastausta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Katalonian alueen 23 moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistusyrityksen 1 429 entisen työntekijän ehdotettua tukiohjelmaa tarvitaan kiireesti nykyisestä globaalista talous- ja rahoituskriisistä kärsivien lukuisten eurooppalaisten tekniseen ja ammatilliseen kehittämiseen. Noin 25 prosenttia suunnitelman kattamista työntekijöistä ei ole käynyt koulua tai on keskeyttänyt sen ja yli 40 prosentilla heistä on vain peruskoulutus. Työvoiman matala koulutustaso Euroopan keskeisillä tuotantoaloilla on suuri ongelma Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kannalta. Kestävän, älykkään ja osallistavan kasvun tukemiseksi tarvitaan strategia, jolla varmistetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten käytettävissä esimerkiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) kautta olevien resurssien entistä suurempi tehokkuus ja tuottavuus. EGR:n tapauksessa vain vähän yli kymmenen prosenttia talousarvion tarjoamista 500 miljoonasta eurosta käytettiin tänä vuonna, mitä ei voida hyväksyä, kun otetaan huomioon työttömyyden määrä Euroopassa ja yhä kasvavat vaikeudet löytää muuta työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Espanjan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta, koska minusta väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden tukemiseksi.

EGR perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan käytännön tukea yritysten uudelleensijoittautumisen tai vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen talouskriisin vuoksi työttömiksi joutuneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen integroitumaan uudelleen työmarkkinoille. Tänään hyväksytty mietintö koski Espanjan esittämää rahoitushakemusta. Hakemuksessa on kyse 1 429 työntekijän irtisanomisesta 23:ssa moottoriajoneuvoja valmistavassa yrityksessä, ja se koski yhteensä 2 752 935 euroa.

Lopuksi korostan, että tämänpäiväinen äänestys neljästä EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta mietinnöstä yhteensä noin 14 miljoonan euron kokonaisrahoituksen osalta osoittaa, että rahasto on hyödyllinen ja tehokas resurssi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta. Siinä on kyse 1 429 työntekijän irtisanomisesta 23:ssa samalle NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Katalonian NUTS II -alueella. EGR:sta tarjotaan lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja autetaan heitä palaamaan työmarkkinoille. Espanja on hakenut EGR-varoja autoteollisuuden irtisanomisiin, jotka täyttävät rahastosta annetun asetuksen vaatimukset. Nyt on varmistettava, että EGR:sta tuetaan irtisanottuja työntekijöitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, huolimatta siitä, ettei EGR:n tuen pidä korvata niitä toimenpiteitä, jotka kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaan kuuluvat yritysten vastuulle, tai yritysten tai alojen rakennemuutostoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 1 429 työntekijän irtisanomisesta 23:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Katalonian NUTS II -alueella, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission esityksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Haluan tuoda esille seuraavat seikat erityisen merkittävinä: 1) Euroopan globalisaatiorahastosta tuetaan irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille vapauttamatta kuitenkaan yrityksiä niiden vastuusta, 2) komissio on ehdottanut EGR:n varojen käyttöönoton yhteydessä vaihtoehtoista maksusitoumusmäärärahojen rahoituslähdettä käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijaan, kuten parlamentti on vaatinut, 3) EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi ja 4) komission ehdotukseen sisältyy tietoja hakemuksesta ja siinä selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt, mikä on myös parlamentin vaatimusten mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Espanja on esittänyt tukihakemuksen, jossa on kyse 1 429 työntekijän irtisanomisesta 23:ssä samalle NACE Rev 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokiteltavassa yrityksessä Katalonian NUTS II -alueella. Hakemus täyttää EGR-asetuksessa säädetyt kelpoisuusehdot. Katalonialaisena olen iloinen siitä, että parlamentti kehottaa asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi, ja palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea. Parlamentti myös korosti, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjallinen. (RO) Espanja jätti tammikuussa 2010 hakemuksen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottamiseksi työntekijöiden irtisanomisten vuoksi Katalonian alueella moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksen alalla toimivissa 23 yrityksessä. Äänestin EGR:n varojen käyttöönottoa irtisanottujen työntekijöiden tukemiseksi koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Irtisanomiset ovat seurausta rahoitus- ja talouskriisistä, joka johti ajoneuvojen kysynnän ennen kokemattomaan romahtamiseen Espanjassa ja kaikkialla maailmassa.

Pelkästään Katalonian alueella irtisanottiin vuoden 2009 helmikuun ja marraskuun välisenä aikana 2 330 työntekijää, joista 75 prosenttia oli miehiä ja joista lähes 25 prosenttia oli yli 55-vuotiaita. Kannatan irtisanottujen työntekijöiden tukemista ja kouluttamista, jotta nämä voivat saada uuden työpaikan mahdollisimman pitkäksi aikaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta on etua 1 429 työntekijälle Espanjan Katalonian alueen moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistusalalla. Komissio ehdotti, että tässä tapauksessa rahastosta otetaan käyttöön 2 752 935 euroa yhteensä 23 yrityksen entisten työntekijöiden integroimiseksi uudelleen työmarkkinoille, koska hakemus, jota täydennettiin huhtikuussa lisätiedoilla, täyttää Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusosuudelle säädetyt edellytykset.

 
  
  

Mietinnöt: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), kirjallinen. (DE) Olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on tänään päättänyt tukea lukuisia ihmisiä, joihin globalisaatiolla on ollut kielteisiä vaikutuksia. Yhteisön varat on nyt kuitenkin tarjottava nopeasti ja ilman byrokratiaa, jotta nämä ihmiset voivat löytää uuden työpaikan mahdollisimman nopeasti. Tämä on Euroopan unionilta merkittävä ja hyvin näkyvä panos, joka osoittaa näille ihmisille selvästi, että EU haluaa auttaa myös yksittäisiä ihmisiä hätätilanteessa ja että se kykenee siihen. Meidän on kuitenkin myös pyrittävä kaikin voimin muovaamaan globalisaatiota järkevällä tavalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että Euroopan unioni tukee tasapuolisia kilpailuedellytyksiä kansainvälisissä taloussuhteissa. Tämä auttaa välttämään jo ennalta tiettyjen alojen ajautumisen epäsuotuisaan asemaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Onnittelen jäsen Materaa erinomaisesta työstä. Olen tänään äänestänyt neljän hakemuksen puolesta, jotka koskivat rahoitusta työpaikkansa menettäneille työntekijöille Espanjassa, Tanskassa, Alankomaissa ja Portugalissa. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) perustettiin vuonna 2006, ja sen 500 miljoonan euron kokonaismäärärahoilla on määrä auttaa työnhakijoita löytämään uusia työpaikkoja, rahoittaa erityistä koulutusta, auttaa työntekijöitä perustamaan omia yrityksiä ja tarjoamaan väliaikaista täydentävää tuloa liikkuvuutta, työnhakua, koulutusta ja uudelleenintegroitumista työmarkkinoille varten myönnettävien avustusten kautta.

EGR on osoittautunut hyvin joustavaksi, ja se tarjoaa tukea erityistapauksissa monilla Euroopan alueilla. Meidän on kuitenkin tehtävä kaikkemme nopeuttaaksemme tämän välineen käyttöönottoa ottaen erityisesti huomioon sen myönteisen roolin talouskriisiin vastaamisessa.

 
  
  

Mietintö: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen.(PT) Olen tyytyväinen tähän mietintöön, jossa järjestetään tämän yleissopimuksen ja Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) antamien suositusten täytäntöönpano. Tämä mahdollistaa valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamisen kaikkiin kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa yleissopimuksessa määriteltyjen alueiden kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa. Jotkut näistä määräyksistä on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä vuosittaisilla TACeja ja kiintiöitä koskevilla asetuksilla, ja on syytä tukea esittelijän kantaa tämän aiemman menettelyn hylkäämisestä, sillä lainsäädännöstä on tulossa sekavaa, ja sillä on kielteinen vaikutus EU:n uskottavuuteen. Suurin painopiste olisi asetettava laittoman, kalastuksen torjuntatoimien täytäntöönpanolle alueellisten kalastusjärjestöjen kautta, joten yleissopimuksella hyväksytty valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmä on sisällytettävä nopeasti EU:n lainsäädäntöön ja parlamentille on tiedotettava täysimääräisesti ja hyvissä ajoin alueellisia kalastusjärjestöjä koskevista päätöksistä käytävien neuvottelujen kaikista vaiheista. On myös tärkeää, että parlamentin edustajat osallistuvat tarkkailijoina näihin neuvotteluihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Esitän aluksi kiitokseni esittelijälle. Äänestin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa hyväksytyt valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet on nopeasti sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön. Olen yleisesti tyytyväinen laitonta ja ilmoittamatonta kalastusta harjoittavien kalastusalusten valvonnasta annettaviin uusiin asetuksiin, joita nyt hyväksymämme mietintö koskee.

Kannatan myös uutta satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi. Uskon kuitenkin, että kun nämä muutokset sisällytetään lainsäädäntöön, on arvioitava joitakin kompromissiratkaisuja ja toteutettava tästä seuraavia mukautuksia, kunhan ne katsotaan toteuttamiskelpoisiksi itse yleissopimuksen ehtojen mukaisesti. Lopuksi uskon, että saattaminen osaksi lainsäädäntöä voidaan toteuttaa nopeammin ja tehokkaammin, jos parlamentille tiedotetaan täysimääräisesti neuvottelujen kaikista vaiheista varmistamalla, että parlamentin edustajat osallistuvat tarkkailijoina näihin neuvotteluihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionille on tärkeää perustaa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskeva EU:n järjestelmä. Ehdotettuihin asetuksiin on sisällyttävä toimenpiteitä, joissa esitetään kalastusmahdollisuudet ja niitä koskevat edellytykset EU:n vesillä ja EU:n kalastusalusten osalta vesillä, joilla rajoitukset ovat tarpeen. On tärkeää, että tämä toteutetaan yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden mukaisesti ja että se osaltaan edistää kestävää kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) On oikea menetelmä tarkistaa ja päivittää yleissopimusten sisältöä, kuten tässä tapauksessa on tehty. Samalla on kuitenkin asianmukaista tarkastella parlamentin asemaa tässä tarkistamisessa. Muotoseikkojen lisäksi yhteisön toimielimiin assosioituneiden elinten toimintaa on seurattava jatkuvasti sen varmistamiseksi, että ne ovat tehokkaita, vaikuttavia, ajantasaisia ja kykeneviä vastaamaan haasteisiin, jotka saattavat muuttua, kun sopimus on allekirjoitettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmää koskevan mietinnön puolesta, koska siinä esitetään uusi valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma alueen kalavarojen säilyttämisen ja tasapainoisen käytön varmistamiseksi. Järjestelmään sisältyy erityisesti laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta harjoittavien alusten valvominen, josta vastaa se satamavaltio, jossa kalastustuotteet puretaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon kalastuksen merkityksen Euroopalle (niin työpaikkoja ja hyvinvointia luovana taloudellisena toimintana kuin sen ihmisiä ruokkivan aseman osalta) meidän on aina tarkasteltava hyvin huolellisesti säädöksiä, joilla pyritään määräämään uusista ja entistä tiukemmista eurooppalaisten kalastajien velvoitteista.

Tällä ehdotuksella on määrä päivittää EU:n asetuksia saattamalla Koillis-Atlantin kalastuskomission NEAFC:n valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma osaksi unionin lainsäädäntöä. Näillä toimenpiteillä pyritään pääasiassa muiden kuin sopimuspuolten aluksiin sovellettavan, suositusten noudattamisen parantamista koskevan ohjelman edistämiseen ja sisällyttämään siihen uusi satamajäsenvaltion seurantajärjestelmä. Tällä estetään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset eurooppalaisissa satamissa, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi.

Lisäksi siinä otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta harjoittavien alusten valvomiseksi. Uskon, että näillä toimenpiteillä suojellaan viime kädessä eurooppalaisia kalastajia EU:n sääntöjen vastaisen kalan tuomiselta Euroopan markkinoille, ja tähän on syytä olla tyytyväinen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Äänestin asiakirjan puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa hyväksytyt valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet on sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön. Uusista säännöistä haluan tuoda esiin uuden satamavaltion tarkastusjärjestelmän, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita toisen sopimuspuolen lipun alla purjehtivan kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi. Parlamentti ei ollut edustettuna Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) vuosikokouksissa vuosina 2007 ja 2008. Tämän vuoksi minun on todettava, että Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin on oltava tulevaisuudessa edustettuna tätä asiaa koskeviin yleissopimuksiin liittyvissä keskusteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Ehdotettuun valvontajärjestelmään sisältyy määräyksiä, jotka koskevat muiden kuin sopimuspuolten alusten säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamisen edistämistä Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa (NEAFC) hyväksyttyjen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi. Se liittyy siis valvontajärjestelmän aukkojen sulkemiseen erityisesti laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen osalta, joten se ansaitsee hyväksyntämme.

Mietinnössä katsotaan, että jäsenvaltioiden, joiden aluksilla on oikeus kalastaa NEAFC:n sääntelyalueella, on toteutettava tämän järjestelmän mukaisia asianmukaisia tarkastuksia. On tärkeää todeta, että kalastustoiminnan seuranta asettaa nykyisin yhä enemmän vaatimuksia jäsenvaltioille niin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kuin alueellisten kalastusjärjestöjen osalta.

Katsomme tämän vuoksi, että on suositeltavaa tarkastella uudelleen seurantaan osoitettuja rahoitusvaroja, erityisesti mitä tulee yhteisrahoituksen enimmäismääriin YKP:n rahoitustoimenpiteiden sääntelemiseksi jäsenvaltioiden valvontavälineiden hankkimiseksi, kehittämiseksi ja/tai nykyaikaistamiseksi. Olemme tämän vuoksi ehdottaneet korotusta nykyisestä 50 prosentista 75 prosenttiin, ottaen huomioon asetuksen meneillään olevan tarkistusprosessin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus, jonka sopimuspuolia yhteisö ja EU nyt ovat, tuli voimaan vuonna 1982.

Yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa Koillis-Atlantin kalavarojen pitkän ajanjakson suojelu ja paras mahdollinen hyödyntäminen, yhteiskunnan, kestävän kehityksen ja ympäristön edun mukaisesti. On otettava käyttöön valvontaa ja täytäntöönpanotoimia sen varmistamiseksi, että yleissopimusta sekä Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) antamia suosituksia noudatetaan. Ne koskevat kaikkia yleissopimuksessa määritettyjen kalatavarojen kalastukseen käytettyjä kalastusaluksia.

Tällä ehdotuksella pyritään saamaan unionin lainsäädäntö ajan tasalle. NEAFC hyväksyi vuonna 2006 uuden järjestelmän suositusten valvonnan ja täytäntöönpanotoimien parantamiseksi. Toinen muutos on uusi satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi. Siinä myös otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta harjoittavien alusten valvomiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Äänestin valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta ehdotuksesta Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen kattamalla alueella annetun mietinnön puolesta, sillä katson, että järjestelmä on sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön. Koillis-Atlantin kalastuskomissio hyväksyi vuonna 2006 uuden suunnitelman suositustensa valvonnan ja täytäntöönpanotoimien parantamiseksi, ja sitten Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti totesivat molemmat kannattavansa näiden suositusten käyttöönottoa. Erityisen vahvasti kannatetaan uusia määräyksiä, joilla otetaan käyttöön uusi satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi. Lyhyesti sanottuna näillä suosituksilla mukautetaan aiemmin voimassa ollutta suunnitelmaa nykyisiin vaatimuksiin, joten uskon, että sen nopea sisällyttäminen lainsäädäntöön olisi hyödyllistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunta on hyvin tärkeää kalavarojen kestävyyden säilyttämiseksi sekä vaurauden jakautumisen oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden lisäämiseksi. Koko kalastusyhteisön olemassaolo on riippuvainen näistä edellytyksistä.

Kaikkien kalastusalusten, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa yleissopimusalueella oleviin kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa, valvonta ja täytäntöönpanotoimet ovat hyvin merkittäviä tässä yhteydessä. Mietinnössä tähdätään tähän suuntaan. Meidän kaikkien on osallistuttava tähän pyrkimykseen ja kehitettävä sitä edelleen. Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemisen, estämisen ja poistamisen on oltava yhteisen kalastuspolitiikan painopisteala.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Euroopan parlamentti on useaan otteeseen korostanut, että on katsottava ensisijaisiksi alueellisten kalastusjärjestöjen toimenpiteet laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että Koillis-Atlantin kalastuskomission NEAFC:n valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma on nopeasti sisällytettävä osaksi EU:n lainsäädäntöä. Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 (LIS-asetus) tuli voimaan 1. tammikuuta2010. Yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1006/2008 säädetään, että EU:n vesien ulkopuolella saavat harjoittaa kalastustoimintaa ainoastaan sellaiset EU:n kalastusalukset, joilla on siihen myönnetty kalastuslupa. Äänestin tämän vuoksi jäsen Fragan mietinnön puolesta, sillä minusta on tarpeen valvoa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Yhteistyö Koillis-Atlantin kalastuksessa merkitsee pääasiassa tasapuolisia kiintiöitä kaikille prosessiin osallistuville. Nyt käyttöönotettavan oikeusperustan, jota sovelletaan kaikkiin osapuoliin, on perustuttava logiikkaan. Kenelläkään ei voi olla yksioikeutta Atlantin kalavarojen hyödyntämiseen. Äänestin mietinnön puolesta toivoen, että lainsäädännöllä taataan yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen vastuu kaikista kalasaalista koskevista rikkomuksista, että lainsäädännössä ei ole edunsaajia ja ulkopuolisia, kuten usein käy, kun laaditaan lainsäädäntöä EU:n suurten jäsenvaltioiden etujen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Kasvavat tulot ja kehittyvä infrastruktuuri johtavat yhä suurempaan kalan kulutukseen myös kehitysmaissa. Pyydetyn kalan määrä kasvaa jo nyt, ja tulee siis jatkossakin kasvamaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että valtamerien ja sisävesien kasvavat kalakannat ovat seurausta pääasiassa vesiviljelystä. Yhä useammin käytetään yhä suurempia kalastuslaivastoja pyrittäessä pyytämään kalaa yhä pienemmistä kalavaroista. On tärkeää ottaa käyttöön valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma armottoman liikakalastuksen torjumiseksi. Huolta aiheuttavat myös kalastajien raportit. He työskentelevät avomeren vankeina kuin palvelijat ja joutuvat raatamaan sormensa verille äärimmäisen huonolla palkalla orjuutta muistuttavissa oloissa. Jos haluamme jälkeläistemme pääsevän maistamaan kalaa, valvonta on hyvin tärkeää. Kaikista näistä syistä kalastuspolitiikan edes osittainen kansallistaminen vaikuttaa järkevältä, jotta alueellisia ongelmia voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Äänestin tämän mielessä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. (PL) Mietinnössä mainitaan Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus, joka tuli voimaan vuonna 1982. Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) perustettiin asiakirjassa esitettyjen suositusten valvonnan varmistamiseksi.

Mietinnössä korostetaan, kuinka tärkeää on hyväksyä tarvittavat toimenpiteet kaikkiin kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa yleissopimusalueella oleviin kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa, sovellettavien valvonnan ja täytäntöönpanotoimien varmistamiseksi. Keskeinen seikka on alueellisten kalastusjärjestöjen toimenpiteiden täytäntöönpano alueella laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi. Tämän vuoksi on ensisijaisesti muutettava NEAFC:n hyväksymää valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevaa suunnitelmaa, joka on sisällytettävä mahdollisimman pian EU:n lainsäädäntöön.

Esittelijä korostaa myös, että on tärkeää varmistaa, että EU:n vesien ulkopuolella saavat harjoittaa kalastustoimintaa ainoastaan sellaiset EU:n kalastusalukset, joilla on siihen myönnetty kalastuslupa. Mietinnöllä annetaan meille mahdollisuus tukkia tähänastiset porsaanreiät lainsäädännössä Euroopan unionin laivastoja koskevissa säännöksissä, mikä parantaa Euroopan unionin uskottavuutta tällä alalla ja edistää osaltaan laittoman kalastuksen torjuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen (NEAFC) soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta on hyvin tärkeä NEAFC:n hyväksymän seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelmän täytäntöönpanoa koskevien EU:n asetusten päivittämisen kannalta.

Kuten muissakin tapauksissa, joissa alueellisten kalastusjärjestöjen suositukset on sisällytetty EU:n kalastuslainsäädäntöön, myös tässä pyritään ottamaan käyttöön tiukempaa valvontaa laittoman kalastuksen torjumiseksi, mahdollisten porsaanreikien tukkimiseksi sekä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kestävää kalastusta EU:n vesillä ja niiden ulkopuolella koskevan perusperiaatteen puolustamiseksi.

Lisäksi katson, että tekstissä, josta tänään äänestettiin ja joka hyväksyttiin, puolustetaan parlamentin tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn liittyviä oikeuksia ja se sisältää EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan e kohdasta ja 291 artiklasta seuraavat välttämättömät muutokset.

Kaikista näistä syistä äänestän ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus, jonka sopimuspuoli EU on, hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 81/608/ETY, ja se tuli voimaan 17. maaliskuuta 1982. On otettava käyttöön valvontaa ja täytäntöönpanotoimia sen varmistamiseksi, että yleissopimusta sekä Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) antamia suosituksia noudatetaan. Niitä sovelletaan kaikkiin kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa yleissopimusalueella oleviin kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa.

Ehdotuksen tavoitteena on päivittää EU:n lainsäädäntöä sisällyttämällä siihen NEAFC:n valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma. NEAFC:n uuden suunnitelman täytäntöönpanemiseksi ehdotuksessa tarkastellaan NEAFC:n vuonna 1998 hyväksymän ensimmäisen suunnitelman täytäntöönpanosta 16. joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatan tätä mietintöä, koska vaikka Euroopassa on rajoitettu tai jopa kielletty eri kalalajien pyytämistä, on olemassa suuri määrä laittomia kalastusaluksia, jotka sekä pyytävät suojeltua kalaa että rikkovat työntekijöiden suojelua koskevia EU:n direktiivejä.

Tämän mietinnön hyväksyminen merkitsee sitä, että vuosina 2007–2010 voimaantulleet suositukset muuttuvat lainsäädännöksi, ja niiden sisällyttäminen lainsäädäntöön on merkittävä väline sekä laittoman kalastuksen ehkäisemiseksi että EU:n kalastuslaivastoja koskevan oikeudellisen tyhjiön torjumiseksi. Toinen myönteinen seikka on sellaisen uuden valvontajärjestelmän käyttöönotto, jolla kielletään epäilyttävän tai laittoman alkuperän omaavan pakastetun kalan purkaminen Euroopan satamissa.

 
  
  

Suositus: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon yleissopimuksen merkityksen neuvottelujen, yhteistyön, Luoteis-Atlantin kalavarojen optimaalisen käytön sekä rationaalisen hoidon ja säilyttämisen kannalta sekä sen, että se edistää kansainvälistä yhteistyötä avomeren kalavarojen kestävän hoidon parantamiseksi tieteelliseen tutkimukseen perustuen, nyt esitetty tarkistus on hyvin tärkeä, koska sillä laaditaan yleissopimus kokonaan uudelleen tavoitteena yhdenmukaistaa se muiden alueellisten yleissopimusten ja kansainvälisten välineiden kanssa sekä sisällyttää siihen kalastuksen hoidon nykyaikaiset käsitteet. Myönteisten toimenpiteiden joukosta erottuvat seuraavat: yleissopimuksen rakenteen yksinkertaistaminen, maksuosuuksien laskemisen uudenaikaistaminen siten, että se heijastaa käyttäjä maksaa -periaatetta, kun on kyse sopimuspuolista, velvollisuuksien uudelleen määritteleminen sekä päätöksentekoprosessin uudistaminen ja uusi kiistojenratkaisumenettely. Nämä ovat ratkaisevia parannuksia yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) edistämiseksi tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta annetun suosituksen puolesta, koska tarkistuksilla edistetään osaltaan myönteisellä tavalla Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sisäisen rakenteen ja toimivallan jakautumisen uudelleenmuotoilua.

Katson kuitenkin, että Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin on oltava tulevaisuudessa edustettuna kansainvälisiä yleissopimuksia koskevissa keskusteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ottaen huomioon kalastuksen merkityksen Euroopalle (niin työpaikkoja ja hyvinvointia luovana taloudellisena toimintana kuin sen ihmisiä ruokkivan aseman osalta) meidän on aina tarkasteltava hyvin huolellisesti säädöksiä, joilla pyritään määräämään uusista ja entistä tiukemmista eurooppalaisten kalastajien velvoitteista. Tässä tapauksessa meillä kuitenkin on ehdotettu tarkistus, jolla vahvistetaan Euroopan unionin kalastusmahdollisuuksia Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa, ja tähän on syytä olla tyytyväinen. Äänestän tämän vuoksi suosituksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Äänestin asiakirjan puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa hyväksytyt valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet on sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön. Haluan tuoda uusista säännöistä esiin laittomien ja ilmoittamattomien kalastusalusten seurannan sekä uuden satamavaltion tarkastusjärjestelmän, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio tai toinen sopimuspuoli ei ole vahvistanut laillisiksi. Parlamentti ei ollut edustettuna Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) vuosikokouksissa vuosina 2007 ja 2008. Tämän vuoksi en voi jättää mainitsematta, että Lissabonin sopimuksen myötä parlamentin on oltava tulevaisuudessa edustettuna tätä asiaa koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin liittyvissä keskusteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) päätavoite on edistää osaltaan NAFOn yleissopimusalueen kalavarojen kestävää hoitoa ja säilyttämistä valtioiden välisen yhteistyön kautta.

Me kannatamme ja arvostamme vankkaan tieteelliseen perustaan pohjaavan kansainvälisen yhteistyön periaatetta tällä alalla. Tämän vuoksi katsomme, että näiden tavoitteiden mukainen tarkistus vuosina 2007 ja 2008 hyväksyttyyn yleissopimukseen, pyrkimyksenä yhdenmukaistaa se muiden alueellisten yleissopimusten ja kansainvälisten välineiden kanssa sekä sisällyttää siihen kalastuksen hoidon nykyaikaiset käsitteet, on kannatettavaa.

Meidän on kuitenkin korostettava, että parlamentin kantaa asiaan pyydettiin valitettavan myöhään. Komission ehdotus unionin lainsäädäntöön sisällyttämisestä esitettiin todellakin vasta 8. maaliskuuta 2010, joten kului kaksi vuotta ennen kuin asiakirja laadittiin ja saatettiin parlamentin tietoon.

Tulevaisuudessa oikea-aikaisempi puuttuminen ja osallistuminen voi olla ratkaisevaa, ja täydentäisi ideaalisesti varsinaisia neuvotteluprosesseja.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen. – (GA) Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus allekirjoitettiin Ottawassa 24. lokakuuta 1978, ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1979.

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) ensisijainen tavoite on siitä asti ollut tukea neuvottelujen ja yhteistyön kautta suojelualueen kalavarojen optimaalista käyttöä, hoitaa ja säilyttää kalavaroja asianmukaisesti sekä edistää uutta ajattelua kansainvälisen yhteistyön rohkaisemisesta avomeren kalavarojen kestävän hoidon parantamiseksi.

Yleissopimuksen sopimuspuolet hyväksyivät NAFOn vuosikokouksissa vuosina 2007 ja 2008 Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen. Muutoksella tarkistetaan yleissopimusta laajasti ja lähennetään sitä muihin alueellisiin yleissopimuksiin ja kansainvälisiin välineisiin sekä sisällytetään siihen uudenaikaisia kalastuksenhoitoa koskevia käsitteitä. Muutoksella lisätään siis merkittävästi organisaatiorakenteen tehokkuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus allekirjoitettiin Ottawassa 24. lokakuuta 1978, ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1979 sen jälkeen, kun Kanadan hallitus oli tallettanut seitsemän sopimuspuolen ratifioimis- ja hyväksymiskirjat. Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) ensisijainen tavoite on tukea neuvottelujen ja yhteistyön kautta NAFOn yleissopimusalueen kalavarojen optimaalista käyttöä sekä rationaalista hoitoa ja säilyttämistä. Päämääränä on myös edistää kansainvälistä yhteistyötä avomeren kalavarojen kestävän hoidon parantamiseksi tieteelliseen tutkimukseen perustuen. Yleissopimuksen osapuolet hyväksyivät Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen NAFOn vuosikokouksissa vuonna 2007 (englanninkielinen toisinto) ja vuonna 2008 (ranskankielinen toisinto). Muutoksella tarkistetaan yleissopimusta laajasti. Tärkeimpänä tavoitteena on lähentää sitä muihin alueellisiin yleissopimuksiin ja kansainvälisiin välineisiin sekä sisällyttää siihen uudenaikaisia kalastuksenhoitoa koskevia käsitteitä. Äänestin tämän vuoksi sen puolesta

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Me tarkastelimme kalavarojen optimaalista käyttöä sekä rationaalista hoitoa ja säilyttämistä jo reilut 30 vuotta sitten. Nyt Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön määräyksiä on tarkistettava, eikä pelkästään niiden lähentämiseksi muihin alueellisiin yleissopimuksiin ja kansainvälisiin välineisiin vaan myös nykytietoon ja esimerkiksi uudenaikaisiin kalastuksenhoitoa koskeviin käsitteisiin. Kalastuskiintiöt ja kalakantojen hoito ovat tärkeitä sisävesien ja valtamerien täydellisen liikakalastuksen ehkäisemiseksi. Meidän on tämän osalta kuitenkin varmistettava, että NAFOn kaltaiset järjestöt pysyvät toimintakykyisinä keventämällä niiden rakennetta ja hyvällä organisoinnilla. On myös tärkeää estää kustannusten liiallinen nousu. Kaikista näistä syistä kalastuspolitiikan edes osittainen kansallistaminen vaikuttaa järkevältä, jotta alueellisia ongelmia voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Äänestin tämän mielessä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), kirjallinen. (IT) Tällä ehdotuksella päivitetään EU:n lainsäädäntöä saattamalla Luoteis-Atlantin kalastuskomission valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma osaksi unionin lainsäädäntöä. Uusi menettely hyväksytään tavoitteena parantaa sen kalastusta koskevien suositusten valvontaa ja täytäntöönpanoa ja erityisesti muiden kuin sopimuspuolten alusten rohkaisemiseksi sääntöjen noudattamiseen. Lisäksi siinä otetaan käyttöön uusi satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi.

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten valvomiseksi otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä. Suurin syy puoltavaan ääneeni on laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. (PL) Jäsen Wałęsan mietintö koskee Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen, joka allekirjoitettiin Ottawassa 24. lokakuuta 1978 ja tuli voimaan 1. tammikuuta 1979, tehtyjä muutoksia. NAFOn, eli Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön ensisijainen tehtävä on tukea neuvottelujen ja yhteistyön kautta NAFOn yleissopimusalueen kalavarojen optimaalista käyttöä sekä rationaalista hoitoa ja säilyttämistä. Järjestön tärkein tehtävä on edistää kansainvälistä yhteistyötä avomeren kalavarojen kestävän hoidon parantamiseksi tieteelliseen tutkimukseen perustuen. Esittelijä esittää yleissopimukseen myönteisiä tarkistuksia, joilla saatetaan nykyiset asetukset yhteneväisemmiksi kansainvälisen ja alueellisen tason välineiden kanssa.

Ehdotettuja muutoksia ovat: NAFOn rakenteen nykyaikaistaminen (sulauttamalla yleisneuvosto ja kalastuskomissio yhdeksi elimeksi), maksuosuuksien laskemisen kaavan uudistaminen, selkeiden ohjeiden esittäminen NAFOn sopimuspuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, muutokset päätöksentekoprosessissa ja uuden kiistojenratkaisumenettelyn käyttöönotto, joka mahdollistaa kiistojen pikaisen ratkaisun, mikä olisi Euroopan unionin edun mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Jäsen Wałęsan mietinnöllä tarkistetaan Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) vuoden 1978 yleissopimusta ja se on merkittävä askel eteenpäin Luoteis-Atlantin kalavarojen hallinnossa ja yhteistyössä. Äänestin yleissopimuksen muutoksen puolesta, koska tieteellinen tutkimus parantaa kansainvälistä yhteistyötä kyseisen alueen kalavarojen hyödyntämisessä. Lisäksi muutoksen hyväksyminen on merkki parlamentin uudesta asemasta Lissabonin sopimuksen voimaantulon ansiosta, koska siinä korostetaan tarvetta nopeuttaa yleissopimusten hyväksymistä ja päivittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) päätavoite on varmistaa NAFOn yleissopimusalueen kalavarojen rationaalinen hoito ja säilyttäminen. EU on yksi tämän alueellisen kalastusjärjestön sopimuspuolista, joka muiden sopimuspuolten tavoin hyväksyi NAFOn vuosikokouksessa vuonna 2007 Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen. Muutoksella pyritään yksinkertaistamaan ja nykyaikaistamaan järjestöä, mukauttamaan sitä kalastusalan tämänhetkiseen todellisuuteen, ottamaan käyttöön sopimuspuolten velvoitteiden uusia määritelmiä, erityisesti lippuvaltiot ja satamavaltiot, sekä antamaan selkeitä ohjeita NAFOn sopimuspuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kun otetaan huomioon EU:n edut, erityisesti yleissopimuksella EU:lle annetut kalastusmahdollisuudet, katson, että muutoksen hyväksyntä on ratkaisevan tärkeää ja että sitä voidaan moittia vain sen viivästymisestä.

Pahoittelen esittelijän tavoin sitä, että komissiolta kului yli kaksi vuotta esittää ehdotus sen jälkeen kun muutos hyväksyttiin NAFOn vuosikokouksessa vuonna 2007.

Mietintö ansaitsee puoltavan ääneni.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Minun on onniteltava jäsen Wałęsaa hänen erinomaisesta mietinnöstään, ja haluan muistuttaa ja korostaa, että Lissabonin sopimus tuli voimaan joulukuussa 2009. Ottaen huomioon kalatalousvaliokunnan hiljattain saaman uuden toimivallan Euroopan parlamentin on oltava hyvin edustettuna tulevia kansainvälisiä yleissopimuksia koskevissa neuvotteluissa.

Euroopan parlamentti ei ollut edustettuna Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön vuosikokouksissa vuosina 2007 ja 2008. Toimielin on antanut suostumuksensa toimivaltansa mukaisesti, mutta haluan samalla muistuttaa neuvostoa ja komissiota uusista menettelyä koskevista vaatimuksista sekä tarpeesta kunnioittaa Euroopan parlamentin uutta toimivaltaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus allekirjoitettiin Ottawassa 24. lokakuuta 1978, ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 1979 sen jälkeen, kun Kanadan hallitus oli tallettanut seitsemän sopimuspuolen ratifioimis- ja hyväksymiskirjat. NAFOn ensisijainen tavoite on tukea neuvottelujen ja yhteistyön kautta NAFOn yleissopimusalueen kalavarojen optimaalista käyttöä sekä rationaalista hoitoa ja säilyttämistä. Päämääränä on myös edistää kansainvälistä yhteistyötä avomeren kalavarojen kestävän hoidon parantamiseksi tieteelliseen tutkimukseen perustuen.

Yleissopimuksen osapuolet hyväksyivät "Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen" (muutos) NAFOn vuosikokouksissa vuonna 2007 (englanninkielinen toisinto) ja vuonna 2008 (ranskankielinen toisinto). Muutoksella tarkistetaan yleissopimusta laajasti. Tärkeimpänä tavoitteena on lähentää sitä muihin alueellisiin yleissopimuksiin ja kansainvälisiin välineisiin sekä sisällyttää siihen uudenaikaisia kalastuksenhoitoa koskevia käsitteitä. Äänestin tämän vuoksi sen puolesta

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Kannatan Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen laaja-alaista tarkistusta koskevaa suositusta, koska siinä sisällytetään siihen uudenaikaisia kalastuksenhoitoa koskevia käsitteitä. Muutoksiin sisältyy toisaalta toimenpiteiden tehostaminen ja toisaalta lippuvaltioiden ja satamavaltioiden vastuiden selkeä määritteleminen.

 
  
  

Mietintö: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen.(PT) Yrityksiä on estettävä muuttamasta pysyviä työpaikkoja epätyypillisiksi työsuhteiksi, mikä johtaa työsuhdeturvan puuttumiseen. Tilanne on vieläkin vakavampi, kun otetaan huomioon naispuolisten pimeiden työntekijöiden lukumäärän kasvu ja se, ettei monilla naisilla ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vastaan epävarma työpaikka. Tästä huolimatta naisten osoitetaan olevan aliedustettuina epävarmoissa työsuhteissa, koska esimerkiksi palkattua kodinhoitotyötä ja hoivatyötä ei oteta huomioon. Lainsäädäntökehystä on mukautettava nykytilanteeseen, joka saattaa johtaa epävarmoihin työoloihin, erityisesti ei-vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön ja siihen, että yritykset eivät ilmoita perustyöolojen puutteita: olematon työsuhdeturva, alhainen palkkataso, sosiaaliturvan puute ja olemattomat etenemismahdollisuudet tai jopa työntekijöiden edustuksen puute. On edistettävä yleissivistävää ja jatkuvaa koulutusta, parempia tietoja oikeuksista ja naisten työn ja perhe-elämän todellista tarkastelua suhteessa näihin tilanteisiin, sillä tapa, jossa naisten tulot katsotaan toisarvoisiksi voi olla harhaanjohtaja, sillä kyse on usein perheen ainoista tuloista.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), kirjallinen. (IT) Eurooppa 2020 -strategiassa esitetään 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin sekä köyhyysvaarassa olevien ihmisten määrän vähentämistä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi olisi myös asianmukaista toteuttaa toimia epävarmojen töiden kaikkien muotojen torjumiseksi, myös suullisten työsopimusten, alle 10 viikkotyötuntia käsittävien sopimusten ja erittäin lyhyiden määräaikaisten työsopimusten. Sanomattakin on selvää, että tämä koskee työsuhteita, joissa ei piitata terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista ja joissa on tämän vuoksi suuri onnettomuusriski ja kohonnut riski altistua sairauksille ja erilaisille onnettomuuksille.

Tämäntyyppiset sopimukset kaikkine niihin liittyvine riskeineen kohdistuvat usein naisiin, jotka kärsivät syrjinnästä sukupuolensa, ikänsä, perheellisyytensä tai siirtolaisuutensa vuoksi. Euroopan unionin on puututtava tähän hyväksymällä lainsäädäntötoimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon turvaamiseksi ja työmarkkinoiden sukupuoleen perustuvan jakautumisen vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden on puolestaan lisättävä valvontaa naisiin kohdistuvien hyväksikäyttötapausten vähentämiseksi, pimeän työn torjumiseksi ja toteutettava työnantajia koskevia varoittavia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen.(LT) Pidän myönteisenä sitä, että Euroopan parlamentti on laatinut tämän merkittävän mietinnön epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä. Epävarmoissa työpaikoissa työskentelevät pääasiassa naiset, joilla ei usein ole edes työntekijöiden pakollista sosiaalista vähimmäisturvaa. Naiset ottavat vastaan huonosti palkattuja töitä, joissa voivat sovittaa yhteen työn ja perhe-elämän, ja joutuvat tämän vuoksi luopumaan sosiaaliturvasta ja hyväksymään heikot työehdot. Sosiaaliturva on olennainen osa joustoturvaa. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi onkin hyvin tärkeää rohkaista jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia yhdenmukaistamaan suurelta osin työehtoja koskevia sopimusehtoja ja lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden on kevennettävä naisten kaksinkertaista työtaakkaa, joka on yksi syy naisten yliedustukseen epävarmoissa työsuhteissa. On hyvin tärkeää tarjota kaikille työntekijöille yhtäläinen pääsy sosiaalisiin palveluihin ja etuihin, kuten äitiyslomaan, terveydenhoitoon ja vanhuuseläkkeisiin sekä koulutukseen riippumatta heidän työehdoistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Kiitän esittelijää siitä, että tämä on kiinnittänyt huomiota työelämän yhteen näkökohtaan, josta seuraa edelleen liiallisia sukupuolten välisiä eroja. Talous- ja rahoituskriisi on epäilemättä heikentänyt epävarmassa asemassa olevien työntekijöiden oloja, varsinkin naisten, jotka kantavat suurimman taakan epävarmoista työsuhteista. Tämän vahvistavat hiljattain saadut tiedot, jotka osoittavat, että 55 prosentissa yrityksistä vain naiset tekevät osa-aikaista työtä. On myös laskettu, että 31,5 prosenttia naisista tekee osa-aikatyötä, kun miehistä osuus on vain 8,3 prosenttia, ja epävarmoihin työsuhteisiin liittyy suurempi loukkaantumisaste, suurempi sairauksien riski ja altistuminen onnettomuuksille. Lyhyesti sanottuna tämä on niin eriarvoinen tilanne, ettei Euroopan unioni voi olla piittaamaton.

Äänestin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä tarpeesta torjua tätä ongelmaa ja kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia yhdenmukaistamaan laajasti lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia sääntöjä. Toivon komission ja jäsenvaltioiden myös vahvistavan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten seurantaa. On vielä paljon tehtävää, ennen kuin voimme taata naisille tasapuolisen pääsyn työmarkkinoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unionissa suhteellisen kuvaava termi "epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät" käsittää edelleen kaksi syrjinnän muotoa, jotka molemmat ovat hyvin vakavia. Toinen koskee naisten työtä, jota tarkasteltiin tässä istunnossa toisessa asiakirjassa nykyaikaisesta ja kestävästä näkökulmasta. Toinen koskee useissa jäsenvaltioissa vielä esiintyviä kaksitasoisia työmarkkinoita, joilla toiset työntekijät nauttivat oikeuksista ja suojelusta ja toiset ovat tavallisesti itsestään riippumattomien olosuhteiden armoilla. Jos tarkastelemme tietoja objektiivisesti, on yhä ilmeisempää, että tulevaisuudessa säännölliseenkin työhön sisältyy suurempien riskien hyväksyminen kuin tähän mennessä. Tällaista muutosta on kuitenkin hallittava kaikkein heikoimpiin yksilöihin kohdistuvan keinottelun välttämiseksi sopimussuhteissa, erityisesti niiden, jotka ovat epäsuotuisassa tilanteessa. Yhteisön toimielimien vastuulla on torjua syrjintää ja antaa jokaiselle mahdollisuus saavuttaa omat ammatilliset tavoitteensa kykyjensä, taitojensa ja mieltymystensä mukaisesti. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja korostan, että naisten epävarmoja työsuhteita koskevat lisätutkimukset voisivat olla hyödyksi suunniteltaessa esteiden poistamiseen tähtääviä toimia syyllistymättä liialliseen päällekäyvyyteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin talouskriisin myötä lisääntyneiden epävarmojen työsuhteiden torjumisen puolesta. Tämä auttaa entistä tehokkaammin poistamaan työsuhdeturvan puuttumista, matalia palkkoja, joita ei monissa tapauksissa ilmoiteta verottajalle, tilapäisesti palkattujen työntekijöiden sosiaaliturvan puutetta sekä sellaisia työympäristöjä, joilta puuttuu työterveyttä ja työturvallisuutta ja työntekijöiden suojelemista onnettomuuksilta koskevat vähimmäisstandardit.

Samalla nämä toimenpiteet auttavat meitä torjumaan entistä tehokkaammin sukupuoleen perustuvaa syrjintää, joka on merkittävää epävarmojen työsuhteiden alalla, jolla erityisesti naiset joutuvat epäinhimillisiin työolosuhteisiin.

Kodinhoitoalan työntekijöiden, jotka ovat pääasiassa naisia, hyväksikäyttävä kohtelu, naisten palkkasyrjintä sekä naispuolisten siirtotyöläisten hyväksikäyttö, koska nämä eivät kykene puolustamaan oikeuksiaan tai edes tiedä niistä, ovat vain joitakin niistä monista syistä, joiden vuoksi äänestän pöyristyttävän sosioekonomisen tilanteen ratkaisemiseen tähtäävien toimenpiteiden puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Katson, että jäsenvaltioiden on taisteltava voidakseen tarjota naisille työpaikkoja ja mahdollisuuden sellaisten oikeuksien kuin kohtuullisen palkan, äitiysloman, oikeudenmukaisten ja säännöllisten työaikojen sekä syrjimättömän työympäristön suojeluun järjestäytyneen toiminnan kautta. Minusta jäsenvaltioiden on rangaistava niitä, jotka yleensä asettavat esteitä ammattiyhdistystoiminnalle ja lisäksi tarjottava matalan osallistumiskynnyksen neuvontaa naisille, jotka eivät voi saada tukea yritysneuvostolta, kuten kotitaloustöitä tai maataloustyötä tekeville naisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. – (EN) Tuen tätä mietintöä, jossa korostetaan sitä, että epävarmoilla työsuhteilla on suhteettoman suuri vaikutus naistyöntekijöihin. Tämä todistaa todellakin, että on tarpeen vahvistaa äitiys- ja isyyslomaa koskevia säännöksiä, jotta naisilla ja miehillä on mahdollisuus tasapainottaa työtä ja perhe-elämää koskevat velvoitteensa. Epävarmoilla työsuhteilla tarkoitetaan epätyypillisiä työmuotoja, joille on ominaista pääasiassa vähäinen tai olematon työsuhdeturva, alhainen palkkataso, sosiaaliturvaoikeuksien puuttuminen, syrjinnän vastaisen suojelun puuttuminen sekä työympäristö, jossa ei ole turvallisuutta ja terveyttä koskevia vähimmäisnormeja. Viimeisimpien tietojen mukaan 31,5 prosenttia työssäkäyvistä naisista oli osa-aikatyössä, kun miesten kohdalla luku oli 8,3 prosenttia. Epävarmat työsuhteet ovat paitsi merkittävä syy sukupuolten palkkaeroihin myös merkittävä parempaan työpaikkaan ja ammatissa kehittymiseen johtavan urakehityksen este, joka saattaa monia huonosti palkatun epävarman työn vangeiksi. Usein kehitysmaista EU:hun tulevat naiset todellakin tekevät vähän taitoa edellyttäviä töitä tai jopa pimeää työtä. Epätyypilliset työmuodot riistävät yhteiskuntiemme heikoimpia osia, vievät ihmisiltä ihmisarvon työssä sekä mahdollisuuden rakentaa itselleen ja perheelleen ihmisarvoista elämää.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Epävarmat työsuhteet eivät ole sukupuolisidonnainen asia, vaikka ne ovatkin erityisen yleisiä naisten parissa, ja näkemys, jossa ne katsotaan sukupuolisidonnaiseksi asiaksi, on liian yksinkertaistettu.

Kuten olen useaan otteeseen todennut, työlainsäädännön joustamattomat mallit ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi. Yhdysvaltojen malli osoittaa, että joustavuus ei ole turvattomuuden vaan dynaamisten työmarkkinoiden synonyymi. Joustavuuden lisääminen ei tarkoita suurempaa epävarmuutta, vaan itse asiassa kaikkea muuta.

Meidän on kriisin jälkeen ymmärrettävä, että mallit, joihin olemme tottuneet, ovat epäonnistuneet ja että jos todella haluamme luoda uusia työpaikkoja, työmarkkinoilla on alettava tarkastella epätyypillisiä sopimuksia, koskevatpa ne sitten osa-aikatyötä, tilapäistä tai väliaikaista vuorotyötä, työskentelyä kotona tai etätyötä tavallisina työtapoina ilman turvallisuuden heikkenemistä, jota saamme lisättyä dynaamisella toiminnalla ja joustavuudella. Uskon, että naiset voisivat näin olla entistä joustavampien järjestelmien suurimpia edunsaajia, kun työ- ja perhe-elämän yhdistäminen ei enää vaadi niin paljon kuin perinteisissä työmuodoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Nykyinen talous- ja rahoituskriisi on kasvattanut köyhien naistyöntekijöiden ongelmia, sillä nämä ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa työn kannalta, koska joutuvat tasapainoilemaan työhön ja perheeseen liittyvien sitoumusten välillä. Äänestin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä tarpeesta torjua tätä ongelmaa ja kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kehittämään uusia ja tehokkaita epävarmaa työtä koskevia strategioita, joissa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvon periaate. Haluan korostaa päätöslauselmassa esitettyä pyyntöä, että komissio esittäisi ehdotuksen samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta miehiin ja naisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta. Siinä korostetaan epävarmojen työsuhteiden sukupuolinäkökohtaa, arvostellaan monenlaisia tilanteita ja vaaditaan toimenpiteitä naisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi. Yleisesti ottaen mietintö on myönteinen, mutta se sisältää joitakin ristiriitoja ja lausuntoja, joita emme hyväksy.

Mietinnön sisältämät tärkeimmät myönteiset ehdotukset ovat seuraavat:

Siinä kehotetaan komissiota tukemaan jäsenvaltioita niiden kehittäessä kampanjaa, joilla vauhditetaan epävarmoissa työpaikoissa työskentelevien naistyöntekijöiden työpaikkojen muuttamista vähitellen vakinaisiksi.

Siinä kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään epävarmoja työsuhteita koskevia strategioita, joissa korostetaan kunnollisia ja ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja sukupuolten tasapainon huomioon ottamista.

Siinä vaaditaan neuvostoa ja komissiota yksilöimään epävarmojen työsuhteiden ominaisuudet jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin ja uuteen sukupuolten tasa-arvoa koskevaan strategiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), kirjallinen. (FR) Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan kansainvälistä vuosipäivää seuraavana päivänä äänestin päättäväisesti tämän epävarmassa asemassa olevia työntekijöitä koskevan mietinnön puolesta. Kyse on tosiasiasta. Huolimatta positiivisesta kehityksestä naisten ja miesten yhdenvertaisuudessa ja sukupuolten tasa-arvossa naiset ovat edelleen työelämässä miehiä haavoittuvampia. Naisten työsuhde on paljon useammin epävarma kuin miehen. Miesten ja naisten välillä on edelleen suuria eroja työmahdollisuuksien, työn laadun, tulojen ja palkkauksen osalta.

Tämän vuoksi on valtavan tärkeää, että komissio toimii edistääkseen aktiivisesti miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia työllisyyspolitiikan puitteissa, sukupuolten tasa-arvoa koskevassa tulevassa strategiassa, muuttamalla epävarmoissa työsuhteissa olevat työntekijät asteittain tavallisiksi työntekijöiksi ja tukemalla tämänsuuntaisia kansallisia aloitteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Naisten työelämää ja heidän urapolkujaan haittaavat usein stereotypiat naisista heikompina, huonommin stressiä kestävinä ja todennäköisesti hetkellä millä hyvänsä raskaaksi tulevina, joten heidän pelätään tämän vuoksi käyttävän sairaslomaa ja muita lomia useammin kuin miesten. Tämä myös vaikeuttaa naisten työpaikan löytämistä, ja työpaikan löytäneille maksetaan vähemmän kuin samaa työtä tekeville miehille. Talouskriisi on voimistanut näitä ongelmia ja osoittanut missä määrin naisia hyväksikäytetään työmarkkinoilla. Lyhytaikaiset työsopimukset ja osa-aikaiset sopimukset, joissa ylitöistä ei makseta, ovat vain joitakin esimerkkejä tuomittaviksi katsomistani käytännöistä.

Onkin tärkeää kiinnittää huomiota tarpeeseen soveltaa työlainsäädäntöä tasapuolisesti kaikkiin työntekijöihin. Meidän on torjuttava tapaa, jossa ihmisten vaikeaa asemaa hyödynnetään pakottamalla heidät häikäilemättömästi työskentelemään epäterveellisissä oloissa – varsinkin puhuttaessa naisista, joiden on myös taisteltava stereotypioita vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. – (IT) Äänestin jäsen Thomsenin mietinnön puolesta, sillä minusta nyt tarvitaan epävarmoissa asemissa työskentelevien naisten työoloja koskevan lainsäädännön tarkistamista. Useimmissa valtioissa vielä jokin aika sitten vallinneet olot ovat muuttuneet, ja yhä enemmän naisia on epävarmoissa työsuhteissa. Hyvin usein näille naisille tiedotetaan epätodennäköisemmin heidän oikeuksistaan, ja he altistuvat vaaralle kaiken oikeudellisen turvan menettämisestä ja irtisanomiselle ilman valitusoikeutta. Tämä tilanne on todellakin saatava loppumaan, ja on palautettava yhtäläisen ihmisarvon kunnioitus, joka kuuluu kaikille työntekijöille. Miehille ja naisille onkin taattava yhtäläinen pääsy koulutukseen ja ammatilliseen uudelleenkoulutukseen. Tämä koskee erityisesti naisia, jotka tarvitsevat suurempaa suojelua raskauden ja imetyksen aikana sekä siinä kriittisessä vaiheessa, kun palaavat työhön.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), kirjallinen. (FR) Parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työn yhteydessä sen sosialistijäsen Britta Thomsenin mietinnön on määrä olla sosiaalisen edistyksen kannalta suurpiirteinen. Kuten tavallista tällainen mietintö on kuitenkin täynnä suhteellisen epämääräisiä peite-ehdotuksia, joita ei itse asiassa voida hyväksyä, ja sen juuret ovat voimakkaan vasemmistolaisissa, ekologisissa ja siirtolaismyönteisissä konnotaatioissa.

Ei ole esimerkiksi mahdollista todeta, että maahanmuuttajanaisten asuttamista on tuettava, varsinkin kun ei ole nimenomaisesti täsmennetty, ovatko he laillisia vai laittomia maahanmuuttajia. Jos on totta, että nämä naiset tai nämä miehet ovat globalisaation ja ääriliberalistisen uusorjuuden ensimmäisiä uhreja, oikea tapa estää heitä ajautumasta kaikenlaisiin kammottaviin ansoihin (pahoinpitelyyn, väkivaltaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön) on tehdä jo aluksi heille mahdolliseksi jäädä alkuperämaahansa.

Maahanmuuttopolitiikkaa on tämän vuoksi muutettava päinvastaiseksi siten, että ihmiset, joita taloudellinen maanpako houkuttaa, voivat jäädä kotiinsa, määrittämällä uudelleen rajoittavaa kansainvälistä tukea, jotta näistä valtioista voi tulla poliittisesti ja taloudellisesti vakaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Epävarmuus ei vaikuta pelkästään työoloihin ja -suhteisiin, vaan myös työntekijöiden koko elämän vakauteen ja laatuun. Epävarmuus vaikuttaa Euroopassa enemmän naisiin kuin miehiin, joten se pahentaa sukupuolieroja työssä, erityisesti sosiaalisten oikeuksien ja palkan osalta. Tilanne on vieläkin vakavampi kodinhoitotöissä ja naismaahanmuuttajien tekemässä työssä.

Tässä kriisissä työpaikkojen menetykset koskivat ensimmäisenä epävarmoissa työsuhteissa olevia. Taantuman ja työsopimuksellisten työpaikkojen tuhoutumisen myötä työllisyyden rakenne on muuttumassa yhä epävarmemmaksi. Tämä kierre on käännettävä. On varmistettava sukupuolten tasa-arvo ja sosiaaliset oikeudet työpaikoilla. Epävarmojen työsuhteiden ja naisten kaksinkertaisen työtaakan torjumisen on oltava yksi EU:n kiireellisimmistä tavoitteista, ja tämän vuoksi kannatan mietintöä, koska se on askel tähän suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. – (IT) Äänestin jäsen Thomsenin epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä laatiman mietinnön puolesta, koska olen huolissani siitä, että talouskriisin seuraukset kohdistuvat erityisesti naisiin. Kriisillä on ollut suurempi vaikutus epävarmoihin työsuhteisiin, jotka koskevat pääasiassa naisia. Kannatin päätöslauselmaesitystä, sillä meidän on edettävä suoran ja välillisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumisessa. Tällä hetkellä suuri osa naisista on epävarmoissa työsuhteissa, ja usein heidän on yhdistettävä nämä työt ja vastuu kodista. Tukeni perustuu siihen, että olen sitoutunut nykyisen eriarvoisen tilanteen muuttamiseen, jossa naisilla on vähemmän työnsaantimahdollisuuksia, suurin osa heistä on epävarmoissa työsuhteissa, ja he ansaitsevat edelleen vähemmän kuin samaa työtä tekevät miehet. Kaikista näistä syistä äänestän päätöslauselmaesityksen puolesta. Siinä muun muassa korostetaan tarvetta taata sukupuolten tasa-arvo sekä vähentää työmarkkinoiden sukupuoleen perustuvaa eriytymistä ja kehotetaan jäsenvaltioita torjumaan pimeää työtä, jotta siitä tulisi virallista työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen.(FR) Kannatan mietintöä epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä, sillä en voi käsittää, että 2000-luvulla naiset ovat edelleen hyvin eriarvoisia Euroopan unionissa työllistymismahdollisuuksien, työn laadun, tulojen sekä samasta tai samanarvoisesta työstä saatavan saman palkan osalta. Valitettavasti edelleen suurina pysyvät sukupuolten palkkaerot johtuvat pitkälti siitä, että naistyöntekijät ovat yliedustettuina epävarmoissa työsuhteissa, ja olen samaa mieltä siitä, että naisten työpaikkojen laadun kohentamisella sukupuolten palkkaeroja voidaan kaventaa.

Katson myös, että kaikilla epävarmassa asemassa olevilla työntekijöillä, myös naistyöntekijöillä, on oltava oikeus koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ja että on parannettava tyttöjen ja nuorten naisten pääsyä korkealaatuiseen koulutukseen ja opintoihin. Lopuksi on tärkeää, että komissio edelleen tukee jäsenvaltioita niiden kehittäessä kampanjaa, jolla muutetaan epävarmoissa työpaikoissa työskentelevien työntekijöiden työpaikat vähitellen vakinaisiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Naisten ja miesten palkkaerot ilmenevät valitettavasti erityisesti kriisiaikoina. Meidän on laajennettava huomattavasti tämän keskustelun ulottuvuutta ja laadittava sitten erityisiä ehdotuksia työssäkäyvien naisten työsuhteiden sääntelemiseksi. Meidän on myös otettava käyttöön sosiaalisia takeita erityisesti yksinhuoltajaäitejä, vammaisia naisia sekä raskaassa teollisuudessa työskenteleviä naisia varten. Yhteiskunnan velvollisuus on lähettää tällä tavalla voimakas signaali työnantajille ja tuomita mahdollisuuksien hyödyntäminen palkan tai työtuntien vähentämiseen sukupuolen perusteella. On muodostettava erillinen EU:n rahasto yksinhuoltajaäitien tukemiseksi, jos nämä menettävät työpaikkansa ja toimeentulonsa. Tässä jäsen Thomsenin aloite on hyvin oikea-aikainen. Kannatan mietintöä alkuna uudelle lähestymistavalle naisten työssä kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Nämä työn muodot ovat erityisesti naisten kokemia ongelmia, koska uran ja perheen yhteensopimattomuus pakottaa monet naiset tällaiseen epävarmaan työtilanteeseen ja johtaa vääjäämättä köyhyyteen myöhemmin elämässä. Tämän osalta emme saa sivuuttaa sitä, että nämä työn muodot koskevat myös miehiä, ja myös kokopäivätyöhön voi liittyä köyhyysriski. Paikalliset sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaaliset toimenpiteet on kuitenkin suunniteltu pehmentämään raskasta työtä tekevän väestön oloja tarvittaessa. Mietinnössä keskitytään aivan liian paljon naismaahanmuuttajiin, jotka usein vaikuttavat ajautuvan osa-aikatöihin, ja siinä todetaan epäsuorasti, että heidän oleskeluaan on tuettava. Naiset kärsivät varmasti osittain ihmisten salakuljettajien vääristä lupauksista, globalisaation ongelmista ja – laittoman maahantulon tapauksessa – yritysten uusista orjatyön muodoista. Maahantuodun köyhyyden jatkuva tukeminen ei ole ratkaisu. Se ainoastaan lisää sosiaalisia ongelmia ja saattaa vaarantaa pysyvästi yhteiskuntarauhan. Tämän kehityksen vahvistaminen on väärä etenemistapa. Viime kädessä muutoksia voidaan tehdä vain paikallisesti, toisin sanoen alkuperävaltioissa. Tämä tukeminen takaovella on tuomittava mahdollisimman selkein sanoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), kirjallinen. (IT) Yritykset ovat reagoineet nykyiseen talous- ja rahoituskriisiin vähentämällä väliaikaisia työsuhteita, kuten määräaikaisia työsopimuksia, ja palkanneet henkilöstöä tai työntekijöitä muiden ei-vakinaisten sopimusten kautta.

Olisin tukenut päätöslauselmaa, jos siinä ei olisi kannustettu työnantajia erityisiin toimiin maahanmuuttajanaisten integroimiseksi. Minusta tämä on omia naistyöntekijöitämme syrjivää. Tästä syystä äänestin päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. – (PL) Esittelijä määrittelee epävarmojen työsuhteiden käsitteen työmuodoiksi, joihin liittyy vähäinen työsuhdeturva, alhainen palkkataso, sosiaaliturvaoikeuksien ja työpaikkaan liittyvien etuisuuksien puuttuminen, syrjinnältä suojelun puuttuminen, rajoitetut etenemismahdollisuudet työmarkkinoilla, edustuksen puuttuminen tai työympäristö, jossa ei sovelleta turvallisuutta ja terveyttä koskevia vähimmäisnormeja.

Rahoitus- ja talouskriisi on tehnyt epävarmoista työsuhteista entistä näkyvämmän ja vakavamman ongelman. Yritykset ovat vähentäneet merkittävästi väliaikaisia työsuhteita ja yleisesti pelätään, ettei menetettyjä työpaikkoja korvata uusilla. Valitettavasti tilanne on vaikuttanut eniten naisiin, ja ongelma näkyy selvimmin palvelualalla (hotelli- ja ravintola-ala, opetusala, terveys- ja sosiaalityönala) sekä maataloudessa. Näillä aloilla työskentelevät naiset eivät tee kokopäivätyötä, joten heidän palkkansa ja eläkkeensä ovat pienempiä, he saavat matalatasoisempaa sosiaalista tukea eikä heillä ole uralla etenemisen mahdollisuuksia. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että naisten on vaikeampi löytää työtä kuin miesten.

Lisäksi sukupuolten välinen palkkakuilu on edelleen valtava (noin 18 prosenttia, joten naiset ansaitsevat tunnissa viidenneksen vähemmän kuin miehet). Äänestin mietinnön puolesta edellä esitettyjen ongelmien vuoksi. Mietinnössä esitetään ratkaisua vaikeaan tilanteeseen työllisyyspolitiikan osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Britta Thomsenin mietinnön puolesta. Nyt koettavan kaltaisten taloudellisten taantumien aikana tietyt työntekijäryhmät joutuvat aina kärsimään eniten. Itse asiassa epävarmassa asemassa olevat työntekijät joutuvat kohtaamaan kriisin ilman niitä takeita, joista muut työntekijät nauttivat. Lisäksi tässä luokassa naiset ovat vieläkin kriittisemmässä asemassa. Epävarmojen työsuhteiden ongelma on yleinen naisten parissa, erityisesti palvelualalla ja maataloudessa, ja tarvitaan kiireesti tehokkaita toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi. Taustalla on monenlaisia syitä. Miesten ja naisten väliset erot työllistymisessä ja palkkauksessa ovat edelleen aivan liian suuria, jotta voisimme väittää tasa-arvon saavutetun, ja tämän vuoksi tietyt tehokkaat toimenpiteet, kuten äitiysloma, terveydenhoito ja vanhuuseläkkeet, voivat olla tehokas tapa välttää epävarmojen työsuhteiden yleistymistä. Lähtökohtana tästä eriarvoisesta työllisyystilanteesta pääsemiselle on kuitenkin ehdottomasti nuorten naisten kouluttaminen. Lopuksi tarvitaan perusteellisempaa tutkimusta vähäisen ammattitaidon syistä, perusteista ja kustannuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Epävarmat työsuhteet ovat merkittävä sosiaaliseen epävakauteen vaikuttava tekijä, ja epävakaus lisääntyy tällä hetkellä voimakkaasti kun valmiiksi korkeat työttömyysasteet nousevat edelleen useissa valtioissa, kuten kotimaassani Portugalissa

Kaikki epävarmat ja nopeasti vaihtuvat työllisyyden muodot ovat perinteisesti vaivanneet ensimmäisenä ja rankimmin naispuolisia ammattitaidottomia työntekijöitä jopa samanarvoisesta työstä maksettavien palkkojen laskiessa entisestään, työttömyysasteen noustessa ja työsuhdeturvan laskiessa pitkäaikaisten sosiaalisten tekijöiden vuoksi, mutta myös erityisesti äitiyden vuoksi.

Tilanteen kielteinen vaikutus ei rajoitu jo ennestään vakavaan syrjintään, jota naisiin on aina kohdistettu: pikemminkin estämällä naisten pääsy työelämään vaikutetaan heidän taloudelliseen riippumattomuuteensa ja heidän itsemääräämisoikeuteensa yksilöinä.

Tässä yhteydessä työsuhdeturvan parantaminen erityisesti naisten osalta on hyvin rakentava panos sosiaalisen vakauden ja sukupuolten tasa-arvon kannalta, onhan kyse yhdestä Euroopan unionin vaalimasta perusarvosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Nykyisen talous- ja rahoituskriisin myötä on havaittu epävarmojen työsuhteiden määrän lisääntyminen, erityisesti naisten osalta. Taloudellisen taantuman aikana menetetyt pysyvät työpaikat eivät varmasti palaudu, vaan ne korvataan epätyypillisillä ja hyvin epätyypillisillä työsopimuksilla. Tästä seuraa työolojen tason nopea heikkeneminen. Kaikkialla EU:ssa 31,5 prosenttia naisista tekee osa-aikatyötä (enintään 30 tuntia viikossa), kun luku on miehillä vain 8,3 prosenttia.

Uskon, että kestävä eläkejärjestelmä, lainapalvelut itsensä auttamiseksi ja vaihtoehtoiset tulonhankkimismenetelmät voivat parantaa epävarmassa asemassa olevien naistyöntekijöiden oloja.

Kehotan komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään epävarmoja työsuhteita koskevia kestäviä strategioita, joissa korostetaan kunnollisten ja ympäristöystävällisten työpaikkojen luomista ja otetaan huomioon sukupuolten tasapainon periaate. Kehotan jokaista jäsenvaltiota ottamaan käyttöön selkeät toimenpiteet sukupuolten palkkakuilun sekä eläkekuilun kaventamiseksi kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä elinolojen parantamiseksi, köyhyyden torjumiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Onnittelen jäsen Thomsenia erinomaisesta työstä. Naiset joutuvat aivan liian usein hyväksymään kaikkea muuta kuin ihmisarvoisia työehtoja. Tämän vuoksi on seurattava tarkkaan naistyöntekijöiden tilannetta, erityisesti raskaan olevien tai imettävien. Äitiyslomalta töihin palaavien naisten on saatava vakuutus siitä, että voivat palata aktiivisesti työmarkkinoille.

Jäsenvaltioita kehotetaan myös olemaan valppaina naistyöntekijöiden haitallisen kohtelun osalta työnantajien toimesta. Väärinkäytöksiin syyllistyvät on saatava oikeuden eteen mahdollisimman nopeasti. Lisäksi on laadittava uusi eurooppalainen työllisyysstrategia, jotta epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät voidaan sisällyttää sosiaaliturvaa ja työsuhdeturvaa koskeviin järjestelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen. (FR) Matalapalkkaisen – pimeän tai epävirallisen – työn tekijät, työntekijät vailla sosiaaliturvaa tai työhön liittyviä etuuksia, työntekijät, joilla ei ole mahdollisuutta edetä työmarkkinoilla … Niin kutsuttujen epävarmassa asemassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa nykyisen talouskriisin seurauksena. Näiden työntekijöiden sukupuolijakauma on selkeä: naiset ovat yliedustettuina. Tietoisena tarpeesta lisätä heidän suojeluaan kannatin Euroopan parlamentin päätöslauselmaa epävarmassa asemassa olevista työntekijöistä. Kehotan jäsenvaltioita saattamaan mahdollisimman pian oikeuden eteen työantajat, jotka kohtelevat naistyöntekijöitä väärin tai vahingollisesti. On toteutettava myös toimenpiteitä sellaisten oikeuksien kuin kohtuullisen palkan, äitiysloman, oikeudenmukaisten ja säännöllisten työaikojen suojeluun järjestäytyneen toiminnan kautta. Uskon myös, että Barcelonassa asetetut lasten päivähoitoa koskevat tavoitteet pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti ja että esteet, jotka estävät naisia tekemästä niin pitkää työpäivää kuin itse haluavat, olipa kyse osa-aikaisesta tai kokopäivätyöstä, poistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on hyvin tärkeä mietintö, ja olen iloinen, että Euroopan parlamentti hyväksyi sen, koska siinä korostetaan pääasiassa epävarmojen työsuhteiden sukupuoleen perustuvaa luonnetta ja todetaan työmarkkinoilla siirtymä tyypillisistä epätyypillisiin työsuhteisiin, joten on tarpeen torjua epätyypillisten työsuhteiden muuttumista epävarmoiksi työsuhteiksi. Mietinnössä katsotaan, että näiden ongelmien torjumiseksi jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia on kehotettava yhdenmukaistamaan suurelta osin niiden normaaleja tai epätyypillisiä työsuhteita koskevia sopimusehtoja ja lainsäädäntöä, jotta estetään tarkoituksenmukaisimpien ja edullisimpien työsuhteiden muuttuminen ensisijaisiksi, mutta otetaan kuitenkin huomioon pimeän työn mahdollinen lisääntymisriski. Siinä kehotetaan neuvostoa ja komissiota yksilöimään epävarmojen työsuhteiden ominaisuudet jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin ja uuteen sukupuolten tasa-arvoa koskevaan strategiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), kirjallinen. (IT) Nykyinen talouskriisi koettelee rankemmin naisia, sillä he ovat herkempi luokka, koska heidän työnsä ei tavallisesti rajoitu työpaikalle vaan jatkuu myös kotona ja perheen parissa. Kaikkein epävarmimmassa asemassa ovat naistyöntekijät, joilla ei näin ollen ole työsuhdeturvaa, joilla on matala palkka, heikompi sosiaaliturva ja vähäinen ammattitaito.

Näissä oloissa naiset, jotka haluavat palata työhön sairauden tai synnytyksen aiheuttaman poissaolon vuoksi, usein havaitsevat olevansa vailla työpaikkaa. Valtuuskuntamme on hyvin tietoinen näistä ongelmista sekä, haluan lisätä, niiden naisten hyvin samankaltaisista ongelmista, jotka eivät ole työsuhteessa vaan työllistävät itse itsensä. Olisimme voineet kannattaa mietintöä kokonaisuudessaan, ellei siinä valitettavasti edistettäisi politiikkaa Euroopan ulkopuolelta saapuvien naistyöntekijöiden integroimiseksi Euroopan kansalaisten kustannuksella. Tästä syystä äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen.(PL) Kannatin epävarmassa asemassa olevia naistyöntekijöitä koskevaa mietintöä. Talouskriisi on osaltaan edistänyt työmarkkinoiden epävakautta. Työnantajat ovat vähentäneet työntekijöitä tai ottaneet väliaikaisia työntekijöitä tarjoten näille heikompia taloudellisia etuja. Myös irtisanomisaallot ovat merkinneet monien ihmisten ajautumista työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tilanne on erityisen vaikea vastavalmistuneille, iäkkäille henkilöille ja naisille. Kriisi on pahentanut entisestään sukupuolten eriarvoisuutta työelämässä. Tämän ovat kokeneet erityisesti naiset, joita on suurin prosentuaalinen osuus niin kutsutuissa epävarmoissa työsuhteissa työskentelevistä. Palkkakuilu on leventynyt, ja sosiaaliturvan eriarvoisuus on kasvanut. Tilanne on myös haitannut naisten ammatillista kehittymistä ja edistänyt osaltaan sukupuolistereotypioiden vahvistumista työn osalta. Tämän vuoksi niin sanotussa epävarmassa työsuhteessa työskentelevät naiset ansaitsevat erityisen suojelun.

Heidät on muun muassa saatava sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja heihin on sovellettava työsuhdeturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Myös naisten taloudellinen suojelu työttömyyden tai äitiysloman tapauksessa on tärkeää. Epävarmoissa työsuhteissa työskentelevillä naisilla on myös oltava mahdollisuus ammattiliittojen suojeluun. Lisäksi yksinomaan yksityisissä kotitalouksissa työskenteleville naisille on taattava vapaa pääsy sosiaalisia oikeuksia koskevaan neuvontaan. Haluan kiinnittää huomiota myös tarpeeseen säännellä kausityöntekijöiden oikeudellista asemaa, koska työnsä luonteen vuoksi heihin kohdistuu monenlaisten sääntöjenvastaisuuksien riki.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Viimeisimpien tutkimusten mukaan 31,5 prosenttia työssäkäyvistä naisista oli osa-aikatyössä, kun miesten kohdalla luku oli 8,3 prosenttia. Osa-aikaisilla työntekijöillä on pienemmät tulot ja tämän vuoksi myös pienemmät eläkkeet kuin kokoaikaisilla. Tiimeissä he ovat tiimityöskentelyn osalta epäsuotuisassa asemassa, mikä käy ilmi myös ylennysten tai parempien työpaikkojen antamisen yhteydessä. On todettu, että 36 prosenttia pitkälle koulutetuista miehistä (vähintään korkeakoulututkinto) on johtavassa asemassa, mutta pitkälle koulutetuista naisista vain 15 prosenttia. Matalampien tulojen osalta on mainittava, että Euroopassa naisten ja miesten välinen ero on keskimäärin 18 prosenttia – eikä tässä huomioida työtuntien määrää tai erilaisia työsopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), kirjallinen. (EN) ECR-ryhmä uskoo vankasti edelleen, että sosiaalipolitiikkaa ja työlainsäädäntöä koskevia päätöksiä ei pidä tehdä EU:n tasolla vaan jäsenvaltioiden kansallisissa ja paikallisissa hallituksissa. Myönnämme, että työntekijöiden työpaikalla kohtelun vähimmäisnormit ovat tärkeitä, ja olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti lisää tietoisuutta asiasta, mutta katsomme, että näitä normeja on sovellettava sekä miehiin että naisiin ja että erityiset esimerkiksi työsopimuksia ja lastenhoitoa koskevat suositukset eivät kuulu EU:n vastuualaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö