Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0041(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0217/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/10/2010 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0358

Rozpravy
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, chcela by som tiež poďakovať pani spravodajkyni a Rade za prácu, ktorú vykonali s cieľom dosiahnuť dohodu. Myslím si, že to bol významný pokrok a posun v rámci uznania prejaveného Parlamentu a najmä Výboru pre rybné hospodárstvo v Lisabonskej zmluve, a myslím si, že to bude rozhodujúci krok smerom k zabezpečeniu, že pri vykonávaní budúcich dohôd o záležitostiach rybného hospodárstva sa bude uplatňovať riadny legislatívny postup.

To by som rada zdôraznila v tejto dohode.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Kontrola plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných rybárskych činnostiach, je nevyhnutná a mala by sa vykonávať účinne, efektívne a čo najčastejšie, s osobitnou pozornosťou venovanou oblastiam, kde je riziko nezákonného rybolovu najväčšie. Preto veľmi potrebujeme nové kontrolné opatrenia zavedené nariadením, ktoré bolo prijaté. Systémy kontroly, ktoré používajú regionálne organizácie v oblasti rybného hospodárstva, by sa mali transponovať do práva Európskej únie tak, aby sa predišlo zdržaniam a medzerám v právnych predpisoch, ktoré vznikajú následkom komplikovaných postupov. Takisto súhlasím s názorom autorky, že odôvodňovanie týchto zdržaní nedostatkom ľudských zdrojov je neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s pani spravodajkyňou, že systém kontroly a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku sa musí urýchlene transponovať do právnych predpisov EÚ. Mám na mysli predovšetkým tie nové ustanovenia, ktoré konkrétne zavádzajú nový systém kontroly prístavného štátu s cieľom uzatvoriť európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril príslušný štát.

Som si však celkom istý, že po transponovaní týchto zmien bude treba prehodnotiť niektoré kompromisné riešenia a bude nevyhnutné vykonať akékoľvek vyplývajúce úpravy, pokiaľ sa budú považovať za realizovateľné z hľadiska samotného dohovoru.

 
  
  

Odporúčanie: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010).

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, táto dohoda bude znamenať aj boj za ochranu rybárov, boj proti nezákonnému rybolovu, kontrolné opatrenia, ktorými sa musí riadiť politika rybného hospodárstva, a ďalší krok vpred k udržateľnému rybolovu.

Zároveň bude znamenať vyššie úrovne kontroly, ako aj ochranu rybárov a odvetvia rybárstva v Európe. Preto som veľmi rada, že sme dosiahli túto dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Základným cieľom Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku je optimálne využívanie rybolovných zdrojov na územiach, na ktoré sa dohoda vzťahuje. Treba mať na pamäti, že zámerom tohto dohovoru je zabezpečenie rozsiahlej medzinárodnej spolupráce a uplatňovania vedeckého výskumu s cieľom zaistiť čo najefektívnejšie využívanie morských rybolovných zdrojov.

Základné zmeny dohovoru sa týkajú zjednodušenia štruktúry Organizácie pre rybolov v severnom Atlantiku, reformy vzorca na prispievanie do rozpočtu, nového vymedzenia povinností jednotlivých strán a reformy postupu urovnávania sporov. Súhlasím s pánom spravodajcom a myslím si, že tieto zmeny budú mať priaznivý vplyv na záujmy Európskej únie, ktorá má vďaka dohovoru, o ktorom diskutujeme, povolenie loviť na týchto územiach.

 
  
  

Správa: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za túto iniciatívu, pretože keď hovoríme o neistej práci, opäť hovoríme o nerovnosti a diskriminácii, ktorým čelia ženy v Európe.

Hospodárska kríza túto nerovnosť ešte prehĺbila, pretože postihla menej platenú prácu, ktorú vykonávajú najmä ženy, vrátane práce v domácnosti a osobnej starostlivosti, ktoré podľa prieskumu predstavujú 31,5 % pracovných miest v podnikoch, vrátane zamestnaní na čiastočný úväzok. Rovnaké dôsledky pre Európu má tiež rozdiel v platoch a nedostatočná bezpečnosť ovplyvňuje aj prácu, ktorú vykonávajú ženy s vyššou úrovňou odbornej prípravy.

Jedným z dôvodov tejto nedostatočnej bezpečnosti a diskriminácie je nedostatok spoločnej zodpovednosti medzi mužmi a ženami v domácnosti. Musíme sa usilovať o zabezpečenie vysokokvalitných služieb v oblasti starostlivosti o deti a starších ľudí, ako aj lepších podmienok prístupu žien na trh práce. Mala by som dodať, že prisťahovalkyne vykonávajú prácu európskych žien a tým nám umožňujú vstúpiť na trh práce.

Skrátka, musíme naďalej pracovať na dosiahnutí skutočnej rovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - (SK) Na trhu práce došlo k presunu od štandardných k neštandardným formám zamestnania, preto vzniká potreba zabrániť uprednostňovaniu najlacnejších a pre zamestnávateľa najvýhodnejších foriem zamestnania, z ktorých sa stávajú neisté pracovné miesta.

Zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej pozícii na pracovných miestach, kde nie sú často splnené ani základné zdravotné a bezpečnostné normy a kde neexistuje ochrana proti diskriminácii, sociálna ochrana a kolektívne zastúpenie, treba chrániť pred nedôstojnými pracovnými podmienkami a zneužívaním. Podporujem teda ochranu pracovníčok pomocou zavedenia minimálnych sociálnych noriem pre zamestnancov, zaistenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a starobným dôchodkom a zaručenie primeranej mzdy a spravodlivého pracovného času. Domnievam sa, že členské štáty by mali zabrániť pomocou prísnych kontrol práce, aby sa bežné pracovné miesta stávali neistými.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - (IT) Vážená pani predsedajúca, súčasná hospodárska a finančná kríza prehĺbila problém žien na neistých pracovných miestach. Keďže musia často udržiavať rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami, nachádzajú sa v slabšej vyjednávacej pozícii, ktorá často vedie k horším pracovným podmienkam.

Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že treba bojovať proti tomuto problému vyzvaním členských štátov a sociálnych partnerov, aby v značnom rozsahu zosúladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá týkajúce sa štandardnej a atypickej práce bez podceňovania skutočného rizika možného nárastu nelegálnej práce. Preto vyzývame Komisiu a všetky členské štáty, aby vytvorili konkrétne nové stratégie týkajúce sa neistej práce, ktoré by zohľadňovali zásadu vyváženého zastúpenia žien a mužov.

Táto správa tiež nalieha na Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy. Musíme pripomenúť členským štátom, aby bez ďalšieho odkladu transponovali smernicu 2006/54/ES. Preto vyzývame členské štáty, aby pomohli vytvoriť siete starostlivosti o deti a ich opatery a zaviedli všetky opatrenia s cieľom umožniť ženám, ktoré si to želajú, pracovať na plný úväzok a tým posilnili ich účasť na trhu práce a hospodársku nezávislosť.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Hlasovala som proti prijatiu tejto správy o ženách zamestnaných za neistých pracovných podmienok, lebo sa domnievam, že práca na čiastočný úväzok, dočasná práca a iné podobné typy zmluvných foriem sú pre ženy na trhu práce prínosom, a to najmä pre ženy, ktoré sa starajú o deti a chcú zároveň pracovať. Tieto flexibilné formy práce sú podľa môjho názoru veľkým prínosom a mali by sme ich skôr podporovať, aby, naopak, zamestnávatelia mali záujem ich uzatvárať, a tým dať ženám väčší priestor sa rozhodnúť.

Zároveň nemôžem súhlasiť s tým, aby boli stanovené akékoľvek kvóty týkajúce sa starostlivosti o dieťa, napríklad aby do roku 2013 bolo 33 % detí do troch rokov umiestnených v zariadeniach kolektívnej starostlivosti. Musíme presadzovať zásadu slobody rodín a ponechať rozhodnutie o spôsobe starostlivosti o deti na ne.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - (SK) Využívam túto príležitosť najmä z dôvodu, že včera pani predsedajúca nebola ochotná vyvolať všetkých, ktorí sa chceli prihlásiť k diskusii „catch the eye“, a to práve pri tejto téme, ktorá je nesmierne dôležitá, pretože správa pani Thomsen poukazuje na čoraz neistejšie podmienky žien na trhu práce a aj na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu.

Neistota na trhu práce sa týka žien vo všeobecnosti. Najmä v čase globálnej krízy sú prvé na rane takzvané neštandardné pracovné úväzky, či už v sektore služieb či poľnohospodárstve. Keďže v týchto sektoroch pracujú prevažne ženy, prepúšťanie sa týka najmä ich. Toto je opäť priestor, kedy sa treba vzoprieť údajnej logike trhu a v mene rovnoprávnosti, ale aj v mene podpory kúpyschopného obyvateľstva a dopytu treba pozitívne zasiahnuť a napríklad skoncovať s uzatváraním zmlúv bez udania pracovnej doby.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, veľká väčšina, ktorá hlasovala za túto správu, je dôležitý varovný signál zo strany Parlamentu o probléme žien na neistých pracovných miestach. V Európe sú to stále ženy, ktoré najviac ťaží bremeno neistej práce, a situácia sa ešte zhoršuje pre medzinárodnú krízu, ktorá postihuje naše krajiny. Európska únia vždy prejavovala svoj záväzok v oblasti rodovej politiky v osobitných právnych predpisoch transponovaných členskými štátmi a musí naďalej robiť všetko pre to, aby dosiahla skutočnú rovnosť v prístupe k práci.

Táto správa z vlastnej iniciatívy vysiela Komisii a členským štátom jasný signál o tom, že by mali skoncovať s neistou prácou a zvýšiť sociálnu ochranu žien na neistých pracovných miestach. Blahoželám pani spravodajkyni Thomsenovej.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - (SK) Správu som podporila, aj keď s určitými výhradami. Správa prináša dôležité svetlo aj do mojej správy z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorá hovorí o chudobe žien v Európskej únii. Je príkladom toho, že berieme vážne situáciu ohrozených pracovných miest.

Mnohé ženy a rodiny si kladú otázky, či európska politika má praktické riešenie a konkrétne politiky na sociálne problémy. Politika by nemala zasahovať do ekonomiky. Ekonomická sloboda je jednou z charakteristík spoločného trhu. Ale ak motív zisku vedie niektoré spoločnosti k tomu, že vyžadujú od zamestnancov prácu v nebezpečných a neistých podmienkach, je potrebné, aby zákonodarca postavil voči tomu bariéry. Je potrebné konečne uznať, že prácou s neistým zabezpečením je aj práca žien v domácnosti. Poisťovne to už vyčíslili a teraz je rad na politikoch. Vyzývam Komisiu, aby predložila návrhy na uznanie práce žien v domácnosti ako nemonetárnej investície národného bohatstva.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Vážená pani predsedajúca, toto je dôležitá a významná správa pre ochranu žien. Veľkým nedostatkom európskych inštitúcií je však to, že sa neriadia tým, čo kážu. Minulý piatok a sobotu sa konalo stretnutie s vysokými predstaviteľmi najdôležitejších európskych slobodomurárskych lóží, ktorého sa zúčastnil aj predseda Komisie pán Barroso, predseda Parlamentu a pán predseda Van Rompuy, ale ani slovom sa nezmienili o tom, že väčšina z týchto lóží nepovoľuje, aby sa ich členkami stali ženy. Čo je vážnejšie, stretnutie sa konalo v priestoroch Európskeho parlamentu, za zatvorenými dverami, pričom dnu nemohli vstúpiť ani samotní zamestnanci Parlamentu. To všetko je v rozpore so zásadami transparentnosti, ktorými by sa mali európske inštitúcie riadiť pri všetkých činnostiach.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vítam tento návrh, pretože jeho cieľom je, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinný pre štatistiku námornej dopravy, čo umožňuje vytvorenie užitočného všeobecného rámca na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu spoločnej modality. V prípade ostrovov by to malo znamenať väčšiu podporu kombinácie námornej a leteckej dopravy, keďže sú to jediné dostupné druhy dopravy. Tento štatistický prieskum by tiež pomohol lepšie pochopiť náklady spojené s najvzdialenejšími regiónmi z hľadiska nákladnej aj osobnej dopravy, čo môže ovplyvniť rozhodnutia o ďalších politikách, ako napríklad transeurópske siete a predovšetkým námorné diaľnice, ktoré by mali zahŕňať námornú dopravu medzi jednotlivými ostrovmi, ako aj medzi ostrovmi a pevninou Európy. Chcel by som potvrdiť, že podporujem stanovisko pána spravodajcu o možnosti prispôsobenia súčasných ustanovení novým pravidlám o delegovaných aktoch zavedeným Lisabonskou zmluvou s cieľom posilniť právomoci Parlamentu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Hlasujem za správu pána Simpsona, pretože pokladám štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave za veľmi užitočné. V skutočnosti je zber údajov podľa druhu tovaru už povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Ako správa jasne uvádza, „dostupnosť úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru v prípade všetkých druhov dopravy by konkrétnejšie predstavovala všeobecný rámec na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu súčinnosti viacerých druhov dopravy, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy v dopravnom reťazci, a na modernizáciu logistiky nákladnej dopravy”.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Súhlasím s týmto návrhom nariadenia, ktorého účelom je zmeniť a doplniť platnú smernicu tak, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti zberá 18 členských štátov na dobrovoľnom základe. Navyše je zber údajov podľa druhu tovaru už povinný v prípade štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Zber údajov poskytne príležitosť porovnávať jednotlivé druhy dopravy a vytvorí možnosť kombinovať rôzne druhy dopravy v rámci jedného dopravného reťazca, ako aj modernizovať logistiku nákladnej dopravy. Predpokladá sa, že zber relevantných údajov nebude viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by zhromažďovali údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných dokumentov).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) V súčasnosti platná smernica 2009/42/EC obsahuje ustanovenie o zbere údajov pre štatistiku námornej dopravy na dobrovoľnom základe. Účelom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu tejto smernice je dosiahnuť, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným. Som spokojný s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý nevedie k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu, keďže členské štáty by mali byť schopné zhromažďovať údaje z existujúcich zdrojov.

Dáva zmysel, aby boli tieto pravidlá povinné pre námornú dopravu, pretože už sú povinné pre cestnú, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Okrem toho vítam, že pán spravodajca predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa posilnenia nariadenia v súlade s postupom delegovaných aktov. Parlament by mal využiť túto novú výsadu, ktorá je stanovená v Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že existencia úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru je mimoriadne dôležitá pre všetky druhy dopravy. Táto informácia poskytuje všeobecný rámec potrebný na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu spoločnej modality, konkrétne možnosti dosiahnuť optimálne prepojenie rôznych druhov dopravy v jednom dopravnom reťazci, ako aj na modernizáciu logistiky nákladnej dopravy. Chcela by som požiadať, aby bol zber všetkých európskych štatistík týkajúcich sa všetkých druhov dopravy v súlade so spoločnými pojmami a normami s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu porovnateľnosť medzi jednotlivými druhmi dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide o zber a registráciu údajov, pokiaľ ide o námornú dopravu týkajúcu sa členských štátov, ktoré majú pobrežie. Návrh zmení spôsob zberu údajov v tom, že bude organizovaný podľa druhu tovaru, ako je to už v prípade iných druhov dopravy. Myslím si, že je to pozitívny vývoj a bez námietok podporujem pána spravodajcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hoci bol jednotný trh vyhlásený za úplný už dávnejšie, pretrvávajúce rozdiely medzi rôznymi prístupovými miestami pre tovar a osoby stále svedčia o národnom charaktere jeho hraníc. Členské štáty sa mohli rozhodnúť ustúpiť v tejto veci európskym inštitúciám, ale takéto rozdiely, ktoré znevýhodňujú niektoré oblasti v prospech iných, nemôžu ďalej existovať. Toto ďalšie ustanovenie zamerané na zosúladenie prepravy osôb a tovaru je ďalším krokom na ceste k úplnej integrácii jednotného európskeho trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Členské štáty Európskej únie musia pomôcť zriadiť európsku databázu údajov o mesačnej námornej nákladnej a osobnej doprave a databázu prepravujúcich lodí. To umožní špeciálnemu úradu EÚ, Eurostatu, aby zostavilo európsku štatistiku pre každý druh dopravy v súlade s normami EÚ. Využitie týchto údajov potom pomôže zriadiť integrovaný európsky systém obsahujúci štatistiky o tejto oblasti s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň porovnateľnosti medzi jednotlivými druhmi dopravy, ktoré sa využívajú v európskych krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu je to, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal pre štatistiku námornej dopravy povinným a aby sa štandardizoval druh informácií zhromaždených a spracovaných v 27 členských štátoch. Ako hovorí pán spravodajca, existencia úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru pre všetky druhy dopravy by predstavovala všeobecný rámec užitočný na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu spoločnej modality, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy v jednom dopravnom reťazci, ako aj na modernizáciu logistiky nákladnej dopravy.

Vzhľadom na dôležitosť bezpečnej a účinnej prepravy tovaru v medzinárodnom obchode podporujem návrh Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu nariadenia Parlamentu a Rady je zmeniť smernicu 2009/42/ES tak, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti zberá na dobrovoľnom základe 18 členských štátov. Päť členských štátov nemá morské pobrežie a neposkytuje údaje v súlade s touto smernicou. Vo väčšine prípadov nebude zber relevantných údajov viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali byť schopné zhromažďovať údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov, ako napríklad colných dokumentov. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že potrebujeme úplnú a jednotnú štatistiku podľa druhu tovaru pre všetky druhy dopravy, ktorá by poskytovala všeobecný rámec porovnateľnosti v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Cieľom návrhu nariadenia je to, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy, a podľa pána spravodajcu zber relevantných údajov nebude vo väčšine prípadov viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali byť schopné zhromažďovať tieto údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov, ako napríklad colných dokumentov. Okrem toho je zber údajov podľa druhu tovaru už povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Súhlasíme s názorom, že existencia štatistiky o všetkých druhoch dopravy, tovare a cestujúcich poskytne rámec informácií užitočných na vytvorenie politiky interoperability a spoločnej modality, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy v jednom dopravnom reťazci, prispenia k modernizácii a racionalizácii logistiky nákladnej dopravy a podpory jej udržateľnosti. To, samozrejme, závisí od porovnateľnosti dostupných štatistík, čo vyžaduje určité zosúladenie noriem a pojmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Jednoduchým cieľom tohto návrhu je dosiahnuť, aby bol zber údajov podľa druhu tovaru povinný pre námornú dopravu. Je to tak už v prípade európskej cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a pomohlo by to k zlepšeniu súladu v tejto oblasti. Zber údajov nepredstavuje nijaké dodatočné zaťaženie respondentov.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Účelom tohto textu je zmeniť a doplniť smernicu 2009/42/ES, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti dobrovoľne zberá 18 členských štátov. Päť členských štátov nemá pobrežie a neposkytuje údaje stanovené v tejto smernici. Vo väčšine prípadov nebude zber relevantných údajov viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu tých, ktorí ich poskytujú, keďže dotknuté členské štáty by mali byť schopné zhromažďovať údaje s využitím už existujúcich zdrojov informácií (ako napríklad colných dokumentov). Zber údajov podľa druhu tovaru je už povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Európske štatistiky týkajúce sa všetkých druhov dopravy sa musia zbierať podľa spoločných zásad a pravidiel, aby sa zabezpečil čo najvyšší stupeň porovnateľnosti medzi jednotlivými druhmi dopravy, preto som hlasoval za tento text. Dostupnosť úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru pre všetky druhy dopravy by poskytla užitočný všeobecný rámec na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu spoločnej modality.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Plne som podporil správu pána Simpsona. Súhlasím, že rozdelenie údajov podľa druhu tovaru je pre štatistiku námornej dopravy potrebné. Tieto štatistiky poskytnú vývozcom a dovozcom možnosť nájsť najlepší systém nákladnej dopravy. To znamená, že cena tovaru pre európske obyvateľstvo klesne a že vývozcovia budú môcť efektívnejšie určovať ceny tovaru dodávaného z tretích krajín. Tento druh štatistických údajov pomôže vyhnúť sa nepredvídaným nákladom a podnieti obeh domáceho a zahraničného tovaru. Navyše by som tento druh štatistických údajov zaviedol aj v súvislosti s leteckou dopravou.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Štatistické údaje sú dôležité na to, aby sme mohli reagovať, lebo poskytujú informácie, na ktorých sa môžu zakladať rozhodnutia. V prípade zberu štatistických údajov je však vždy potrebné udržať rovnováhu medzi potrebným zhromažďovaním faktov a správnymi nákladmi. Údaje o nákladnej a osobnej doprave doteraz zbieralo 18 členských štátov na základe dobrovoľnosti. Dáva to zmysel, ak zber relevantných údajov nebude predstavovať žiadne dodatočné zaťaženie, inými slovami, ak budú členské štáty skutočne môcť zhromažďovať tieto údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov. Zber úplných štatistických údajov pre nákladnú a osobnú dopravu pre všetky tovary a druhy dopravy s cieľom porovnávať sa mi zdá prehnané z hľadiska súvisiacich správnych nákladov. Preto som podľa toho aj hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Správa predkladá súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o regulačnom postupe s kontrolou novým ustanoveniam o delegovaných aktoch zavedených Lisabonskou zmluvou. Cieľom spravodajcu bolo zaviesť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy do smernice EÚ o zbere údajov podľa druhu tovaru pre štatistiku námornej dopravy. V súčasnosti tieto údaje zberá 18 členských štátov na dobrovoľnom základe. Päť členských štátov nemá žiadne morské pobrežie, a preto neposkytuje údaje, ktoré vyžaduje táto smernica.

Stojí za zmienku, že zber relevantných údajov nevedie k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali mať možnosť zhromažďovať údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných dokumentov). Zber údajov podľa druhu tovaru je povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Keďže je potrebné vytvárať účinné, koordinované a ekologické komunikačné a dopravné siete (námorné, pozemné a vnútrozemské vodné), kroky v súvislosti so zberom a analýzou údajov pre všetky druhy dopravy sú naozaj veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Simpsona, pretože zmenou a doplnením smernice 2009/42/ES sa vykonajú posledné úpravy príslušných právnych predpisov o zbere údajov o nákladnej a osobnej doprave z Európy a v rámci nej. Predtým bol zber údajov povinný iba pre cestnú, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu, ale zmenou a doplnením smernice bude povinný aj pre námornú dopravu, ktorá poskytne súbor údajov o tovare prechádzajúcom cez naše hranice. Tieto údaje sú nevyhnutné nielen na štatistické účely. Zapracovanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu do smernice bude tiež od budúceho roka poskytovať údaje o námornej doprave, čo umožní väčšiu transparentnosť v súvislosti s druhmi prepravovaného tovaru a zefektívni prepravu určitých tovarov, pretože porovnateľnosť umožní nájsť pre každý typ tovaru najúčinnejší druh dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu je ustanoviť povinný zber údajov podľa druhu tovaru pre štatistiku námornej dopravy. Pokiaľ ide o námornú dopravu, v súčasnosti tento zber údajov vykonáva na čisto dobrovoľnom základe 18 členských štátov a zber údajov podľa druhu tovaru je už povinný pre európsku štatistiku o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Existencia úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru pre všetky druhy dopravy vrátane námornej poskytne všeobecný rámec užitočný na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu spoločnej modality, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy v jednom dopravnom reťazci, ako aj na modernizáciu logistiky nákladnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Účelom tohto návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady je zmeniť a doplniť smernicu 2009/42/EC, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti zberá na dobrovoľnom základe 18 členských štátov. Päť členských štátov nemá žiadne morské pobrežie, a preto neposkytuje žiadne údaje, ktoré vyžaduje táto smernica. Vo väčšine prípadov zber relevantných údajov nepovedie k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali mať možnosť zhromažďovať údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných dokumentov). Skupina zelených/Európska slobodná aliancia hlasovala za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Myslím si, že povinný zber údajov podľa druhu tovaru s cieľom zhromažďovať štatistické údaje o námornej doprave je veľmi dôležitý z dôvodu podpory spoločnej modality a možnosti prepojenia rôznych druhov dopravy. Keďže zber údajov je už povinný pre štatistiky týkajúce sa iných druhov dopravy – cestnú, železničnú a vnútrozemskú vodnú –, myslím si, že spoločný rámec, ktorý zahŕňa zhromažďovanie štatistických údajov o námornej doprave, je vhodný a môže tiež pomôcť zabezpečiť čo najväčšiu porovnateľnosť medzi jednotlivými druhmi dopravy.

Na základe návrhu Komisie by mala revízia smernice 2009/42/ES fungovať v tomto duchu a mala by sa uplatňovať od roku 2011 v súlade s dobrovoľným postupom, ktorý už vykonáva 18 členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne.(LT) Dámy a páni, táto otázka systematického zberu štatistických údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Námorná nákladná doprava v Litve predstavuje iba malé percento celej nákladnej dopravy, a preto je v tejto oblasti možné dosiahnuť oveľa viac. Okrem toho má naše odvetvie pobrežného cestovného ruchu aj veľký potenciál rastu. Modernizácia logistiky nákladnej dopravy a podpora spoločnej modality, t. j. prepojenia rôznych druhov dopravy v rámci jedného dopravného reťazca, nám prináša možnosť zvýšiť prosperitu pobaltského regiónu. To je mimoriadne dôležité, ak chceme udržať budúcu konkurencieschopnosť európskych prístavov, ako je napríklad litovský prístav Klaipeda. Užšia spolupráca medzi pobaltskými štátmi ich pomôže navzájom zblížiť a zároveň trh nášho regiónu viac zosúladí a sprístupní celej Európskej únii. Momentálne sú pobaltské krajiny do veľkej miery izolované od európskej dopravnej siete. Dúfame, že sa doprava medzi pobaltskými krajinami do roku 2020 zdvojnásobí, a preto musíme riešiť nedostatok vhodnej infraštruktúry a jej prístupnosti. Čo je najdôležitejšie, musíme zabezpečiť, aby zber údajov nespôsobil dodatočné zaťaženie členských štátov. Nemáme čo stratiť.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Dánsko predložilo požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Takisto súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti a vysvetlením dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – EGF je dôležitý štrukturálny fond v EÚ umožňujúci pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu zmien v globálnych trendoch. Je to tak v prípade mnohých členských štátov EÚ, ako napríklad Španielska, kde sa existencia tohto fondu ukázala ako mimoriadne prospešná. Vzhľadom na uvedené skutočnosti súhlasím s rozhodnutiami pani spravodajkyne a rozhodol som sa hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pokiaľ ide o štrukturálne zmeny v medzinárodnom obchode, je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné účinne uplatňovať nástroje na pomoc postihnutým pracovníkom, ako aj zlepšiť ich postavenie s cieľom pomôcť pri ich rýchlom opätovnom začleňovaní do trhu práce. Keďže Dánsko predložilo požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov v regióne Nordjylland, chcel by som pripomenúť rad dôvodov, ktoré som uviedol na vysvetlenie svojho hlasovania o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v španielskom regióne Katalánsko a ktorými by som chcel odôvodniť aj svoje hlasovanie za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Toto je uznesenie o návrhu rozhodnutia Parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.

Priemysel v oblasti výroby strojov a zariadení pre odvetvie stavby lodí v dánskom regióne Nordjylland nečakane zasiahli zmeny na trhoch a globálna úverová kríza, v dôsledku čoho sa výrazne znížil počet objednávok a to viedlo k prepúšťaniu vo viac ako 40 spoločnostiach.

V regiónoch ako Nordjylland, ktoré sú zvlášť závislé od jedného odvetvia, sú obnova trhu a premiestnenie pracovníkov do iných oblastí činnosti často pomalšie a zložitejšie. Myslím si, že mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je v tomto prípade oprávnená.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na sociálne dôsledky globálnej hospodárskej krízy, ktorá mimoriadne ovplyvnila zamestnanosť, má správne využívanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam v zmierňovaní kritickej situácie mnohých európskych jednotlivcov a rodín tým, že prispieva k ich opätovnej sociálnej integrácii a profesionálnemu rozvoju a zároveň poskytuje nové zdroje na uspokojenie potrieb spoločností a oživenie hospodárstva. Dánsky akčný plán na pomoc 951 ľudí prepustených zo 45 podnikov na výrobu strojov a zariadení v malom regióne Nordjylland patrí do rovnakého rámca. V tomto prípade 40 % prepustených pracovníkov bolo kvalifikovaných v manuálnej práci, hutníctve a mechanickej konštrukcii a 33 % pracovníkov bolo označených ako nekvalifikovaní manuálni pracovníci. Táto situácia jasne poukazuje na potrebu účinného odborného a profesijného hodnotenia ľudí postihnutých touto celosvetovou krízou. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia svoje úsilie vo vykonávaní opatrení, ktoré urýchľujú a zvyšujú miery využitia takého dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízke úrovne mobilizácie. Tento rok sa požiadalo iba o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. (FR) Od Parlamentu sa znovu žiadalo schválenie platby pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii zamestnancom prepusteným v dôsledku krízy alebo presídľovania podnikov. Táto pomoc bude znovu rozdelená do rozpočtových článkov pôvodne vyčlenených na iné európske programy, keďže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii nemá žiadne vlastné fondy v súčasnom finančnom rámci.

S cieľom ukončiť túto situáciu som počas navrhovania rozpočtu na rok 2011 pracovala na vytvorení článku výdavkových rozpočtových prostriedkov konkrétne pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Preto Parlament počas hlasovania o čítaní rozpočtu 20. októbra 2010 schválil sumu 50 miliónov EUR.

Túto sumu, ktorá je symbolická v porovnaní s ročnými požiadavkami, ešte treba potvrdiť, lebo Európska rada pôvodne zamietla návrh umožniť Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii svoje vlastné financovanie. Preto by som mala pozorne sledovať túto otázku v nádeji, že dosiahneme konsolidáciu rozpočtov a právnych predpisov v rámci tohto mechanizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne.(DE) Musím srdečne zablahoželať pani Materovej k celkovo štyrom správam o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Rozšírenie rozsahu Fondu na prispôsobenie sa globalizácii tak, aby zahŕňal pracovníkov, bol dôležitý krok, ktorý nám umožnil priamo podporovať európskych občanov. Nástroj fondu na prispôsobenie sa globalizácii je zameraný na pomoc tým, ktorých nečakane postihli dôsledky globalizácie. Aby sa mohli poskytnuté finančné prostriedky účinne využiť, musia sa dostať na miesto určenia rýchlo a cieleným spôsobom. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť pomoc európskym občanom a zvýšiť dôveru v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Dánska, pretože tento nástroj považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy na pomoc pri ich opätovnom začlenení do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo požiadavky o pomoc pre 1 122 pracovníkov v 45 podnikoch na výrobu strojov v regióne Nordjylland vo výške 7 521 359 EUR financovanú prostredníctvom EGF.

Na záver vítam prijatie tejto správy, ktorá dokazuje, že EGF je užitočným a účinným prostriedkom boja proti nezamestnanosti vyplývajúcej z globalizácie a hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za túto správu o použití finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG), konkrétne pre 951 pracovníkov prepustených zo 45 podnikov zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II. EGF poskytuje dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne sa začleniť do trhu práce. Dánsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre prepustených pracovníkov v automobilovom priemysle, ktoré sú v súlade s nariadením o fonde. Teraz treba zaistiť, aby EGF podporil prepustených pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do trhu práce, napriek skutočnosti, že by pomoc EGF nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Je dôležité neuplatňovať v procese nezamestnanosti prístup typu laissez faire. V tejto oblasti je nevyhnutné, aby ľudia cítili, že ich podporujú tak národné vlády, ako aj EÚ ako celok. Hoci som hlasoval za túto správu, stále mi nie je jasné, ako bude objem finančnej podpory rozdelený. Prečo Holandsko dostane okolo 3 000 EUR pre každého prepusteného pracovníka, kým Španielsko dostane 1 000 EUR a Dánsko 7 000 EUR? Sú náklady na preškolenie a rekvalifikáciu sedemkrát vyššie v Dánsku ako v Španielsku? Bez ohľadu na túto mimoriadne znepokojivú otázku musím súhlasiť so spravodajkyňou pani Materovou, že poskytnutie tejto finančnej podpory je potrebné a dobre načasované opatrenie. Škoda, že lotyšská vláda nevyužila túto príležitosť a nepodala žiadosť. V súčasnosti je v Lotyšsku 180 000 nezamestnaných.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na to, že Dánsko predložilo požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament.

Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2) v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Dánsko predložilo požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II, hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Takisto súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti a vysvetlením dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Týmto hlasovaním Európsky parlament berie na vedomie skutočnosť, že Dánsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prípadmi 951 pracovníkov prepustených zo 45 podnikov zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF. Európsky parlament v tomto uznesení žiada zainteresované inštitúcie, aby podnikli potrebné kroky na urýchlenie mobilizácie EGF, pripomína im ich záväzky zaistiť hladký a rýchly postup na prijatie rozhodnutí o mobilizácii EGF s cieľom poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy, a zdôrazňuje úlohu, ktorú môže EGF zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Združenie európskych lodeníc (CESA) odhaduje, že celosvetový dopyt po stavbe lodí do roku 2014 následkom globálnej finančnej krízy klesne a v budúcnosti sa lodiarsky priemysel presunie do oblastí s nižšími nákladmi, najmä do regiónov v Ázii. Vzhľadom na chýbajúcu európsku politiku podporujúcu odvetvie stavby lodí je nepravdepodobné, že úrovne výroby sa vrátia do takého stavu, v akom boli pred súčasnou krízou. Lodenice Damen v našom meste Galaţi tiež čelia vplyvom hospodárskej a finančnej krízy, v dôsledku ktorej bolo len v roku 2009 prepustených okolo 600 pracovníkov. Očakáva sa, že v roku 2010 bude prepustených ďalších 500 pracovníkov. Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), o ktorú požiadalo Dánsko a ktorá spočíva v použití 7 521 359 EUR na spolufinancovanie programu podpory pre 951 prepustených pracovníkov v regióne Nordjylland v období od 15. februára do 14. novembra 2009. K prepúšťaniu došlo v 45 podnikoch zaoberajúcich sa výrobou strojov a zariadení pre odvetvie stavby lodí.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Toto je otázka poskytnutia podpory podnikom v odvetví výroby strojov a zariadení v regióne strednej úrovne Nordjylland. V tomto regióne na severovýchodnom výbežku Severného Jutska bolo prepustených 951 ľudí zo 45 podnikov v období od 15. februára do 14. novembra 2009. Na podporu týchto pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do zamestnania sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii mobilizuje suma 7 521 359 EUR.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Ako som už mal príležitosť vysvetliť v marci tohto roku v čase hlasovania o správe pána Bögeho, využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii ako užitočného nástroja na riešenie dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy je veľmi cenná iniciatíva, ktorá dáva praktickú odpoveď, pokiaľ ide o finančnú pomoc. Odvtedy bolo schválených niekoľko ďalších žiadostí vrátane tej, o ktorej diskutujeme. To podľa mňa najlepšie ukazuje, aká užitočná je táto iniciatíva.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko predložilo požiadavky o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Tiež súhlasím s návrhom Komisie o alternatívnom zdroji platobných rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu (ESF) v súvislosti s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na základe častých pripomienok Parlamentu, že EGF bol zriadený samostatne ako osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na prevody.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – EGF je dôležitý štrukturálny fond v EÚ umožňujúci pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu zmien v globálnych trendoch. Je nevyhnutné umožniť prístup k tomuto fondu pracovníkom v Holandsku, ktorí boli prepustení v odvetví elektroniky. Vzhľadom na to súhlasím s rozhodnutiami pani spravodajkyne a rozhodol som sa hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a flexibilná, aby sa mohla rýchlo a účinne realizovať. Keďže Holandsko požiadalo o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven a na základe odôvodnení, ktoré som uviedol na vysvetlenie svojho hlasovania o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre španielsky región Katalánsko, hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Opäť čelíme problému zatvorenia hlavného podniku mesta, v tomto prípade Nijmegenu, s priťažujúcou okolnosťou, že zriadenie iných podnikov s rovnakým potenciálom tvorby nových pracovných miest sa nepredpokladá.

Hľadanie riešení, ktoré prijal Parlament, umožňuje jasnejšie pochopiť rozsah a mieru problému vo viacerých európskych štátoch. Tieto štáty ešte stále neukázali, že sú schopné čeliť chýbajúcej koordinácii a strate atraktivity pre investície a inovácie.

Ak sa nič neurobí, obávam sa, že žiadosti o mobilizáciu fondu sa znásobia a samotný fond sa môže ukázať ako nedostatočný na pomoc pracovníkom, ktorí sa stali obeťami náhlych a neočakávaných zmien vo svojich podnikoch.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na dôsledky súčasnej globálnej hospodárskej a finančnej krízy na priemyselnú činnosť a určité práce vykonávané v odvetví elektroniky je potrebný naliehavý a účinný program podpory pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXL Semiconductors Netherlands v holandských regiónoch Gelderland a Eindhoven. Je dôležité poukázať na regionálne a sociálne dôsledky vyplývajúce z poklesu činnosti podniku v meste Nijmegen v provincii Gelderland, kde bol najväčším miestnym zamestnávateľom s veľkým počtom nekvalifikovaných pracovníkov, ktorí pracovali v tejto spoločnosti už desaťročia. Táto situácia zdôrazňuje potrebu plánu na pomoc v súvislosti s náhradou škody a rekvalifikáciou týchto bývalých zamestnancov s cieľom podporiť ich opätovné začlenenie do trhu práce. Chcel by som znovu upozorniť, že je potrebné zabezpečiť mechanizmy na uľahčenie a urýchlenie mobilizácie a na využívanie prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) európskymi krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy na pomoc pri ich opätovnom začlenení do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo požiadavky o pomoc pre 1 590 pracovníkov podniku NXL Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v oblasti elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven vo výške 1 809 434 EUR financovanú prostredníctvom EGF.

Na záver vítam prijatie tejto správy, ktorá dokazuje, že EGF je užitočným a účinným prostriedkom boja proti nezamestnanosti vyplývajúcej z globalizácie a hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za túto správu na použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG), konkrétne na pomoc 512 pracovníkom prepusteným z podniku NXL Semiconductors Netherlands pôsobiacich v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II. EGF poskytuje dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne sa začleniť do trhu práce. Holandsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre prepustených pracovníkov v automobilovom priemysle, ktoré sú v súlade s nariadením o fonde. Teraz treba zaistiť, aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporil prepustených pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do trhu práce, napriek skutočnosti, že by pomoc EGF nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na to, že Holandsko predložilo požiadavky o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.

Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2) v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko predložilo požiadavky o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II, hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Takisto súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti a vysvetlením dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF); keďže Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 512 pracovníkov z podniku NXL Semiconductors Netherlands pôsobiacich v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II; keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF, Európsky parlament žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF, pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy, a zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktoré je reakciou na požiadavku predloženú podnikom NL/NXP Semiconductors v Holandsku.

26. marca 2010 Holandsko požiadalo o finančnú pomoc z EGF pre 512 z 590 pracovníkov prepustených z podniku NXP Semiconductors, ktorý pôsobí v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II. Celkový počet prepustených pracovníkov predstavuje 425 mužov a 87 žien a zahŕňa aj sedem pracovníkov s vážnymi zdravotnými problémami alebo zdravotným postihnutím (1,3 %). Holandsko prízvukuje vážne dôsledky tohto prepúšťania, pretože podnik NXP Semiconductors je najväčší priemyselný zamestnávateľ v oblasti poskytujúci pracovné miesta veľkému počtu pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, ktorí sú v ňom zamestnaní už niekoľko desaťročí. Nedostatok pracovných príležitostí v podobných spoločnostiach v tomto regióne bude predstavovať osobitný problém pre pracovníkov s odbornými skúsenosťami v oblasti výroby polovodičov.

Mobilizácia EGF je mimoriadne dôležitá z hľadiska opätovného začleňovania prepustených pracovníkov do trhu práce. Chcela by som však upozorniť Komisiu a členské štáty na potrebu vypracovania priemyselnej politiky EÚ, ktorá bude udržateľná, a na potrebu vytvorenia nových pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Rozsah Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa od 1. mája 2009 rozšíril. Je zameraný aj na poskytovanie pomoci pracovníkom prepusteným priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy. V holandských regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II bolo prepustených 512 pracovníkov z podniku NXP Semiconductors Netherlands. Na pomoc týmto pracovníkom sa mobilizuje suma 1 809 434 EUR.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorá schválila mobilizáciu 2,4 milióna EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Portugalsko s cieľom podporiť prepustených pracovníkov podniku Qimonda. Je to reakcia na žiadosť Portugalska o mobilizáciu EGF z decembra 2009. EGF sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky významných štrukturálnych zmien v medzinárodnom obchode. Balík pomoci EGF je zameraný na ochranu postavenia 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda Portugal v období od 8. júna do 8. októbra minulého roka. Táto suma bude pokrývať nasledujúce opatrenia: uznanie zručností, odbornú prípravu, školenie a podporu zameranú na vytváranie pracovných miest, podporu pri samostatnom získavaní zamestnania, ako aj stimuly na nábor zamestnancov a získavanie skúseností na pracovisku. Preto si myslím, že je pre nás nevyhnutné robiť všetko pre urýchlenie mobilizácie EGF so zreteľom na záväzok európskych inštitúcií zabezpečiť rýchly a jednoduchý postup prijímania týchto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v celkovej sume 2 405 671 EUR pre Portugalsko v súvislosti s 839 prípadmi pracovníkov prepustených z podniku Qimonda Portugal S.A. v období od 8. júna do 8. októbra minulého roka. Tieto finančné prostriedky sú zamerané na podporu pracovníkov podniku Qimonda, ktorí boli prepustení, prostredníctvom uznania zručností, odbornej prípravy, školenia a podpory na založenie podniku, pomoci pri samostatnom získavaní zamestnania a stimulov na nábor zamestnancov a získavanie odborných skúseností na pracovisku. Toto je druhýkrát, čo Portugalsko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF pre región Norte. V roku 2009 sa mobilizovalo 832 800 EUR na základe prepúšťania v textilnom odvetví. Na záver by som chcela vyjadriť ľútosť, že portugalská vláda sa ešte nenaučila využívať potenciál tohto fondu. Kým bývalí zamestnanci holandskej spoločnosti NXP Semiconductors dostanú 3 534 EUR na osobu a dánski bývalí zamestnanci z regiónu Nordjylland získajú po 7 908 EUR, portugalským bývalým zamestnancom podniku Qimonda sa z pomoci, ktorú poskytuje fond, vyčlení iba 2 867 EUR na osobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko požiadalo o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Súhlasím aj s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – EGF je dôležitý štrukturálny fond v EÚ umožňujúci pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu zmien v globálnych trendoch. Aby bol tento fond efektívny, je veľmi dôležité umožniť k nemu prístup, keď je potrebný, a to včas a účinne. Z týchto dôvodov musím podporiť závery pani spravodajkyne a rozhodol som sa hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Zatvorenie podniku Qimonda v meste Vila do Conde malo okamžite za následok ďalších 1 000 nezamestnaných v tejto krajine, konkrétne v regióne Norte. Už v tom čase mal tento región najvyššiu mieru nezamestnanosti v krajine, keďže od januára do októbra 2009 úrady práce v severnom regióne zaznamenali priemerne 22 000 nezamestnaných ľudí mesačne. Po prepúšťaní v spoločnosti Qimonda Portugal S.A. bola 17. decembra 2009 predložená žiadosť o pomoc pre 839 prepustených pracovníkov.

Na základe vykonaného hodnotenia Komisia dospela k záveru, že všetky potrebné podmienky boli splnené. Predložila tento návrh rozhodnutia s cieľom mobilizovať Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na podporu opätovného začlenenia týchto pracovníkov, ktorí sa stali obeťami prepúšťania ako priameho dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy, do trhu práce.

Preto podporujem toto rozhodnutie, ktoré umožňuje mobilizáciu 2 405 671 EUR v súlade so všeobecným rozpočtom EÚ na rok 2010 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc ako odpoveď na žiadosť Portugalska. Takisto by som rád zdôraznil, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby bol proces prijímania tohto návrhu rýchly.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), iniciatíva predsedu Komisie pána Barrosa z roku 2005 na základe správy Komisie Európske hodnoty v globalizovanom svete, má teraz nový formát, vďaka ktorému je transparentnejší a má širšie ciele zahŕňajúce dôsledky súčasnej krízy a smerujúce ku kratším čakacím dobám na sprístupnenie finančných prostriedkov, ako to, dúfam, bude aj v tomto prípade.

Hoci som hlasoval za tento návrh, považujem za poľutovaniahodné, že ani portugalská vláda ešte stále nevie v plnej miere využiť tento fond, ako to bolo aj v iných krajinách a ako to pri analýze rozličných žiadostí dostatočne ukazuje množstvo finančných prostriedkov žiadaných z EGF na obyvateľa.

Dnes sa napríklad uskutočnili hlasovania o ďalších žiadostiach o podporu z EGF, ktoré ukázali, že kým bývalí pracovníci z holandskej spoločnosti NXP Semiconductors dostanú 3 534 EUR na osobu, dánski bývalí zamestnanci z regiónu Nordjylland získajú po 7 908 EUR. Portugalskí bývalí zamestnanci podniku Qimonda, ktorí môžu čerpať prostriedky z fondu, dostanú podporu vo výške iba 2 867 EUR na osobu. Cieľom sú opatrenia ako uznanie zručností, odborná príprava, školenie alebo podpora na založenie podniku, pomoc pri samostatnom získavaní zamestnania alebo stimuly na nábor zamestnancov a získavanie odborných skúseností na pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím, že mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Portugalsko je rozhodujúca vzhľadom na podporu prepustených pracovníkov podniku Qimonda. Suma 2,4 milióna EUR, ktorá sa má mobilizovať, určite nebude stačiť na vyriešenie negatívnych dôsledkov prepúšťania, ale výrazne pomôže. Mobilizácia musí byť jednoduchá a rýchla a mala by zahŕňať programy odbornej prípravy prispievajúce k účinnému začleňovaniu pracovníkov, ktorých postihlo prepúšťanie, do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Portugalská spoločnosť Qimonda, súčasť nemeckej vedúcej svetovej skupiny, bola v Portugalsku považovaná za príklad úspechu a popredný podnik vo svojom odvetví. Bola najväčším portugalským vývozcom a predtým, ako bola známa problémami, ktoré viedli k jej platobnej neschopnosti, chystala sa investovať do nových technológií a zabezpečila verejné financovanie na podporu výroby solárnych článkov. Zamestnanci podniku Qimonda boli vysoko kvalifikovaní a dosahovali vysokú mieru produktivity a nič nenasvedčovalo tomu, že spoločnosť stratí svoju životaschopnosť v takom krátkom čase. V roku 2008 dokonca uvažovala o možnosti zriadiť v Portugalsku ešte tri závody po celom meste Vila do Conde. Región Norte, kde mala spoločnosť Qimonda sídlo, je tradične priemyselný a zatvorenie podnikov, ako aj nezamestnanosť ho ťažko zasiahli. Schopnosť spoločnosti Qimonda prilákať veľmi potrebné kvalifikované pracovné sily do regiónu je teraz ohrozená.

Dúfam, že zamestnancom podniku Qimonda prinesie mobilizácia fondu dostatočný úžitok a že sa úspešne a v plnej miere opätovne začlenia do trhu práce. Na tomto mieste by som chcel im a ich rodinám vyjadriť svoju solidaritu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Zatvorenie továrne Qimonda v meste Vila do Conde zvýšilo už aj tak vysokú mieru nezamestnanosti na severe Portugalska. V tomto prípade bolo prepustených 900 pracovníkov, z ktorých veľká väčšina má nízku úroveň vzdelania: 36,6 % má iba základné vzdelanie a iba 10,7 % pokračovalo v nadstavbovom štúdiu. Preto je dôležité poukázať na dôležitosť tohto plánu na pomoc pre 839 prepustených pracovníkov, ktorého cieľom je zmierniť dôsledky hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy, ktorou tento región prechádza. Tiež by som rád zdôraznil dôležitosť opatrení, ako napríklad certifikácia zručností, odborná príprava, stimuly na vytváranie pracovných miest a možnosť získavania nových skúseností na pracovisku. Na druhej strane je však poľutovaniahodné, že v priebehu dvoch rokov ide iba o druhú žiadosť, ktorú Portugalsko predložilo Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom získať priamu podporu pre pracovníkov v regióne Norte. Tvárou v tvár obrovskému počtu nezamestnaných a zbedačenému stavu verejných financií v Portugalsku, popri hospodárskej recesii v roku 2011 a v súlade s nedávnymi úspornými opatreniami je povinnosťou a záväzkom vlády konať kompetentnejšie v získavaní týchto finančných prostriedkov s cieľom konkrétne podporiť nezamestnaných pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Parlament schválil mobilizáciu 2,4 milióna EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zameranú na podporu pracovníkov prepustených z podniku Qimonda na základe žiadosti portugalskej vlády predloženej 17. decembra 2009. To znamená mobilizáciu celkovej sumy 2 405 671 EUR z EGF v prospech Portugalska a týka sa 839 prepustených pracovníkov z podniku Qimonda Portugal S.A. v období od 8. júna do 8. októbra minulého roka. Odhadované celkové náklady na tento balík sú 3,7 milióna EUR, z ktorých 2,4 milióna, respektíve 65 % celkových nákladov, bolo požadovaných z EGF.

Žiaľ, Komisia a Rada neboli pripravené zasiahnuť, keď bolo možné udržať podnik v chode a zabrániť tejto nadnárodnej spoločnosti so sídlom v Nemecku, aby prepúšťala pracovníkov. Táto skromná podpora sa nezamestnaným poskytuje až teraz, čiže neskoro.

Toto je šestnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010, a bude zahŕňať nasledujúce opatrenia: uznanie zručností, odbornú prípravu, školenie a podporu zameranú na vytváranie pracovných miest, podporu pri samostatnom získavaní zamestnania a stimuly na nábor zamestnancov a získavanie skúseností na pracovisku.

Pre región Norte, v ktorom došlo k prepúšťaniu, bola už predtým schválená podpora z EGF na základe predchádzajúcej žiadosti z roku 2009 týkajúcej sa prepúšťania v textilnom odvetví. Pri tejto príležitosti sa mobilizovala suma 832 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Portugalska, pretože tento nástroj považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo požiadavky o pomoc pre 839 pracovníkov podniku Qimonda Portugal, S.A., ktorý pôsobí v oblasti elektroniky, vo výške 2 405 671 EUR financovanú prostredníctvom EGF.

Na záver vítam prijatie tejto správy, ktorá dokazuje, že EGF je užitočným a účinným prostriedkom boja proti nezamestnanosti vyplývajúcej z globalizácie a hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za túto správu na použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG), konkrétne na pomoc 839 pracovníkom prepusteným z podniku Qimonda AG, nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II. EGF poskytuje dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne sa začleniť do trhu práce. Portugalsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre prepustených pracovníkov v automobilovom priemysle, ktoré sú v súlade s nariadením o fonde. Teraz treba zaistiť, aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporil prepustených pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do trhu práce, napriek skutočnosti, že by pomoc EGF nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko požiadalo o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.

Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2) v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Samozrejme, hlasujem za finančné rozhodnutie na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre pracovníkov prepustených z podniku Qimonda v Portugalsku.

V tejto súvislosti je dôležité povedať, že toto rozhodnutie prišlo príliš neskoro a že finančné prostriedky sa dostanú do Portugalska ešte neskôr, až koncom novembra alebo začiatkom decembra. Veci nemuseli a ani by nemali takto dopadnúť. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa môže a mal by sa zefektívniť, aby obete hromadného prepúšťania nemuseli čakať 17 mesiacov na podporu, ktorá je vyhlásená za naliehavú, ako to je v tomto prípade.

Ak bude Európa naďalej taká ohľaduplná k finančnému kapitálu, tak už nemôže byť nemilosrdná k obetiam krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko požiadalo o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, hlasoval som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Takisto súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti a vysvetlením dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Portugalsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prípadmi 839 prepustených pracovníkov z podniku Qimonda AG, nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF. Európsky parlament hlasoval za vyzvanie príslušných inštitúcií, aby vynaložili potrebné úsilie a urýchlili mobilizáciu EGF. Pripomenul záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Zdôraznil úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je legislatívny a rozpočtový nástroj EÚ, ktorý sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v celosvetovom obchode. Vzhľadom na to, že Portugalsko podalo žiadosť o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, vítam skutočnosť, že Parlament prijal túto správu. Dúfam, že pomoc sa bude poskytovať čo najdynamickejšie a najúčinnejšie, pomocou jednoduchého a rýchleho postupu, aby sa pracovníci postihnutí prepúšťaním v dôsledku globalizácie a hospodárskej a finančnej krízy mohli opätovne začleniť do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) V nadnárodnej spoločnosti Qimonda S.A. pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne strednej úrovne Norte bolo prepustených 839 pracovníkov v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Suma 2 405 671 EUR mobilizovaná z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii bude financovať koordinovaný balík personalizovaných služieb doplnený o vnútroštátne opatrenia a opatrenia prijaté spoločnosťou.

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písomne. (ES) Podporila som pridelenie 2 752 935 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Katalánsko ako dodatočnú podporu pre 1 429 pracovníkov prepustených z 23 podnikov na výrobu motorových vozidiel, prívesov a návesov v dôsledku štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. K prepúšťaniu došlo počas obdobia deviatich mesiacov od 23. februára 2009 do 22. novembra 2009.

Táto pomoc sa musí použiť na podporu opätovného začleňovania prepustených pracovníkov na trh práce, ktorí v 25 % prípadov nemajú základné vzdelanie alebo predčasne ukončili školskú dochádzku a v 40 % prípadov majú iba základné vzdelanie. Približne 75 % z nich tvoria muži a 25 % z nich má viac než 55 rokov. Táto pomoc by za žiadnych okolností nemala nahrádzať zodpovednosti podnikov vyplývajúce z vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví. Ako sa uvádza v správe Výboru pre rozpočet, musíme si ozrejmiť, prečo 23 % pracovníkov nie je zapojených do postupu tvorby profilu, a zistiť, aké opatrenia sa poskytnú práve týmto pracovníkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 1 429 pracovníkov z 23 podnikov zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament. Súhlasím tiež, že by sa malo zaistiť, aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania, a rada by som znovu zopakovala, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, a nemala by ani financovať reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Finančná pomoc poskytnutá pracovníkom, ktorých postihlo prepúšťanie v dôsledku globalizácie, sa musí vykonávať od prípadu k prípadu a mať za cieľ ich opätovné začlenenie na trh práce. Preto je dôležité zdôrazniť, že táto pomoc nenahrádza zodpovednosti, ktoré bežne prislúchajú spoločnostiam, ani nemá financovať reštrukturalizáciu spoločností. V súvislosti s tým spoločné vyhlásenie inštitucionálneho trialógu zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť, aby postupy prijímania rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) boli čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 1 429 pracovníkov z 23 podnikov pôsobiacich v regióne Katalánsko, hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Cataluña automoción/Španielsko, ktorá umožní poskytnúť doplnkovú pomoc katalánskym pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien svetového hospodárstva, a takisto pomôže pri opätovnom začleňovaní týchto pracovníkov na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Keď uvažujem o kríze, ktorá zasiahla toto odvetvie, spomínam si na to, čo povedal bývalý španielsky premiér José María Aznar, keď spomínal, ako bývalého prezidenta Spojených štátov amerických Georgea W. Busha prekvapilo, že najdôležitejšiu časť vývozu Španielska netvoria poľnohospodárske výrobky, ale autá. Bol to pozitívny znak, že staré stereotypy o hospodárstvach juhozápadnej Európy už prestávajú platiť.

Bohužiaľ, úsilie o modernizáciu španielskeho priemyslu, ktoré vykonala najmä vláda Ľudovej strany, narazilo v dôsledku celosvetovej krízy na veľkú prekážku. Pokles dopytu po osobných automobiloch v EÚ je veľmi veľký a výroba sa v druhom štvrťroku 2009 znížila o takmer 40 %. Táto situácia môže ohroziť dokonca ešte viac pracovných miest nielen v Španielsku, ale v celej EÚ.

Túto prekážku vnímam s obavami a dúfam, že španielske hospodárstvo dokáže na krízu primerane reagovať, pričom tento fond je len časťou tejto reakcie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Navrhovaný plán pre 1 429 bývalých zamestnancov 23 výrobcov motorových vozidiel, prívesov a návesov v španielskom regióne Katalánsko si naliehavo vyžaduje odborný a profesijný rozvoj veľkého počtu Európanov, ktorých priamo zasiahla súčasná celosvetová hospodárska a finančná kríza. Približne 25 % pracovníkov, ktorých sa tento plán týka, nechodilo do školy alebo predčasne ukončilo školskú dochádzku a viac než 40 % týchto pracovníkov má iba základné vzdelanie. V súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 je nízka úroveň vzdelania a odbornej prípravy pracovníkov v kľúčových odvetviach výroby v Európe veľkým problémom. Na podporu udržateľného, inteligentného a začleňujúceho rastu musí existovať stratégia, ktorá členským štátom a európskej verejnosti zaistí lepšiu účinnosť a výnosnosť zdrojov dostupných napríklad prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). V prípade EGF sa tento rok využilo len vyše 10 % z 500 miliónov EUR vyčlenených v rozpočte, čo je vzhľadom na rozsah nezamestnanosti v Európe a narastajúce ťažkosti pri hľadaní si inej práce neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce. Dnes prijatá správa sa týka žiadosti o finančné prostriedky, ktorú predložilo Španielsko v súvislosti s 1 429 pracovníkmi z 23 rôznych firiem z oblasti automobilového priemyslu v celkovej výške 2 752 935 EUR.

Na záver musím zdôrazniť, že dnešné hlasovanie o štyroch správach týkajúcich sa mobilizácie EGF na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške približne 14 miliónov EUR ukazuje, že fond je užitočný a účinný prostriedok boja proti nezamestnanosti, ktorá vyplýva z globalizácie a hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za túto správu o použití finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG) pre autonómne spoločenstvo Katalánsko, konkrétne pre 1 429 prepustených pracovníkov z 23 podnikov zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko. EGF poskytuje dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne sa začleniť na trh práce. Španielsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre prepustených pracovníkov v automobilovom priemysle, čo je v súlade s nariadením o fonde. Teraz treba zaistiť, aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporil prepustených pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní sa do trhu práce napriek skutočnosti, že by pomoc EGF nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s 1 429 prípadmi prepustených pracovníkov z 23 podnikov zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament.

Chcela by som ako mimoriadne dôležité zdôrazniť nasledovné: (1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov prepustených z trhu práce bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2) v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), k čomu Parlament vyzýval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh Komisie zahŕňa informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prípadmi 1 429 prepustených pracovníkov z 23 podnikov zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF. Ako Katalánec som rád, že Parlament súhlasil, že vyzve zainteresované inštitúcie, aby podnikli potrebné kroky na urýchlenie mobilizácie EGF, a pripomenie inštitúciám ich záväzky zaistiť hladký a rýchly postup na prijatie rozhodnutí o mobilizácii EGF, poskytujúc tak jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Parlament tiež zdôraznil úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) V januári 2010 Španielsko predložilo žiadosť o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vzhľadom na prepustenie pracovníkov z 23 podnikov z regiónu Katalánsko pôsobiacich vo výrobe vozidiel, prívesov a návesov. Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii fondu EGF na poskytnutie pomoci prepusteným pracovníkom. K prepusteniu pracovníkov došlo na pozadí finančnej a hospodárskej krízy, ktorá v Španielsku a na celom svete vyústila do prepadu dopytu po vozidlách, ktorý nemá obdobu.

V období medzi februárom a novembrom 2009 prišlo len v regióne Katalánsko o prácu 2 330 pracovníkov, z ktorých 75 % tvorili muži a takmer 25 % bolo starších ako 55 rokov. Podporujem to, aby sa prepusteným pracovníkom poskytla finančná podpora a odborná príprava, aby si na čo najdlhšie obdobie dokázali zaistiť nové pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Táto mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii prinesie prospech 1 429 pracovníkom z odvetvia výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov v španielskom regióne Katalánsko. Komisia v tomto konkrétnom prípade navrhla mobilizáciu prostriedkov z fondu v sume 2 752 935 EUR na podporu opätovného začlenenia bývalých zamestnancov z celkovo 23 podnikov do trhu práce, keďže žiadosť, ktorá sa v apríli doplnila o ďalšie informácie, spĺňa podmienky na finančný príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

 
  
  

Správy: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne.(DE) Som veľmi rád, že Európsky parlament sa dnes rozhodol podporiť mnohých ľudí, ktorých negatívne ovplyvnila globalizácia. Finančné prostriedky EÚ však teraz treba poskytnúť rýchlo a bez byrokracie, aby si títo ľudia mohli čo najrýchlejšie nájsť nové pracovné miesto. Je to dôležitý a veľmi viditeľný príspevok Európskej únie, ktorý týmto ľuďom jasne ukáže, že EÚ chce a je schopná aj pomôcť jednotlivcom v núdzových situáciách. Musíme však tiež vynaložiť čo najväčšie úsilie na zmysluplné ovplyvňovanie globalizácie. Preto je dôležité, že Európska únia v medzinárodných hospodárskych vzťahoch podporuje spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže. To umožní, aby sme sa od začiatku vyhli znevýhodňovaniu konkrétnych odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pani Materovej k vynikajúco vykonanej práci. Dnes som hlasoval za štyri žiadosti o finančné prostriedky pre pracovníkov, ktorí prišli o prácu v Španielsku, Dánsku, Holandsku a Portugalsku. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol v roku 2006 s finančným stropom 500 miliónov EUR na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní nových pracovných miest, na financovanie konkrétnych kurzov odbornej prípravy, na pomoc pracovníkom, aby si zakladali vlastné podniky, a na poskytnutie dočasného doplnkového príjmu vo forme príspevkov na mobilitu, hľadanie pracovného miesta a príspevkov na odbornú prípravu alebo opätovné začlenenie na trh práce.

EGF ukazuje dostatočnú mieru flexibility a poskytuje pomoc v konkrétnych prípadoch v mnohých regiónoch Európy. Musíme však urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme urýchlili mobilizáciu tohto nástroja najmä vzhľadom na jeho pozitívnu úlohu pri riešení hospodárskej krízy.

 
  
  

Správa: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Vítam túto správu, ktorá obsahuje opatrenia na zavedenie tohto dohovoru a odporúčania prijaté Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), ktoré umožňujú prijatie kontrolných a presadzovacích opatrení pre všetky rybárske plavidlá používané alebo určené na používanie pri rybolovných činnostiach v súvislosti s rybolovnými zdrojmi. Niektoré z týchto ustanovení boli začlenené do právnych predpisov EÚ prostredníctvom nariadení o ročnom celkovom povolenom výlove (TAC) a kvót a pozícia pani spravodajkyne by sa mala podporiť vzhľadom na odmietnutie metódy používanej v minulosti, keďže sa právne predpisy stávajú neprehľadnými a majú záporný vplyv na dôveryhodnosť EÚ. Najvyššiu prioritu treba priznať vykonaniu opatrení regionálnymi organizáciami pre rybolov na boj proti nezákonnému rybolovu, aby bol systém monitorovania a presadzovania prijatý týmto dohovorom rýchlo zavedený do práva EÚ a Parlament bol komplexne a včas informovaný o všetkých fázach rokovaní s regionálnymi organizáciami pre rybolov, aby sa zaistilo, že pozorovatelia z tejto inštitúcie sa zúčastnia na rokovaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) V prvom rade by som chcel pani spravodajkyňu pochváliť. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že systém kontroly a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku sa musí transponovať do právnych predpisov EÚ. Vo všeobecnosti vítam nové nariadenia v oblasti kontroly plavidiel, ktoré vykonávajú nezákonný a nenahlásený rybolov, pričom tieto nariadenia sú predmetom správy, ktorú sme práve prijali.

Súhlasím aj s novým systémom kontroly prístavného štátu s cieľom uzatvoriť európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát cudzieho rybárskeho plavidla. Domnievam sa však, že po transponovaní týchto zmien bude treba prehodnotiť niektoré kompromisné riešenia a vykonať akékoľvek úpravy, pokiaľ sa budú považovať za realizovateľné z hľadiska samotného dohovoru. Napokon, som presvedčený, že transponovanie možno dosiahnuť rýchlejšie a účinnejšie, ak bude Parlament nepretržite informovaný vo všetkých fázach rokovaní a zaistí sa, aby za rokovacím stolom sedeli pozorovatelia z tohto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Pre Európsku úniu je nevyhnutné zaviesť systém EÚ na predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie nenahláseného a neregulovaného rybolovu. Navrhované nariadenia by mali spájať opatrenia, ktoré stanovujú rybolovné možnosti a s nimi súvisiace podmienky vo vodách EÚ a pre rybárske plavidlá EÚ vo vodách, kde sú obmedzenia úlovku potrebné. Je mimoriadne dôležité, aby to bolo v súlade s cieľmi spoločnej politiky rybného hospodárstva a aby to prispievalo k trvalo udržateľnému rozvoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Metodologicky je správne revidovať a aktualizovať obsah dohovorov, ako sa to robí aj pri tejto príležitosti. Súčasne je však vhodné opýtať sa na úlohu Parlamentu pri tejto revízii. Okrem formálnych otázok sa musí sústavne monitorovať fungovanie orgánov spojených s európskymi inštitúciami, aby sa zaistilo, že sú účinné, efektívne, aktuálne a schopné reagovať na problémy, ktoré sa môžu zmeniť po podpísaní príslušnej dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o systéme monitorovania a vynucovania uplatniteľnom v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, keďže zavádza nový systém monitorovacích a presadzovacích opatrení na zaistenie ochrany a vyváženého využitia zdrojov rybolovu v regióne. Tento systém konkrétne zahŕňa monitorovanie plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený alebo neregulovaný rybolov a monitorovací systém, ktorý má vykonávať krajina, v ktorej prístave sa produkty rybolovu vyložia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na dôležitosť európskeho rybného hospodárstva (ako hospodárskej aktivity, ktorá vytvára pracovné miesta a bohatstvo, a pre jeho úlohu pri zásobovaní ľudí potravinami) by sme mali vždy pozorne sledovať každé nariadenie, ktoré sa usiluje uvaliť na európskych rybárov nové a prísnejšie povinnosti.

Cieľom súčasného návrhu je aktualizovať nariadenia EÚ, ktoré transponujú systém monitorovania a vynucovania prijatý v rámci dohovoru Komisiou pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku. Takéto opatrenia sú zásadne namierené na podporu dodržiavania pravidiel dohovoru plavidlami nezmluvnej strany a zahŕňajú nový monitorovací systém prístavného členského štátu. V európskych prístavoch sa tak zabráni vykládke mrazených rýb, ktorých zákonnosť nebola potvrdená.

Okrem toho návrh zavádza nové opatrenia, ktoré zahŕňajú monitorovanie plavidiel podieľajúcich sa na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných rybolovných činnostiach. Domnievam sa, že tieto opatrenia napokon poslúžia na ochranu európskych rybárov pred uvedením rýb, ktoré nespĺňajú pravidlá EÚ, na európsky trh, a to je niečo, čo vítame.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za tento dokument, pretože súhlasím s názorom, že systém monitorovania a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku sa musí zapracovať do právnych predpisov EÚ. Spomedzi nových pravidiel by som rád zdôraznil monitorovanie nezákonných a nedeklarovaných rybárskych plavidiel spolu s novým systémom kontroly prístavného štátu, ktorý účinne uzatvorí európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou inej zmluvnej strany. V rokoch 2007 a 2008 nemal Parlament zastúpenie na výročných schôdzach Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku. Nemôžem preto nepovedať, že v zmysle Lisabonskej zmluvy by Parlament mal mať na budúcich rokovaniach o medzinárodných dohovoroch v tejto veci zastúpenie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Navrhovaný monitorovací systém zahŕňa ustanovenia na podporu dodržiavania ochranných a presadzovacích opatrení plavidlami nezmluvných strán a na zaistenie úplného dodržiavania ochranných a riadiacich opatrení prijatých v Dohovore o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku. Preto súvisí s odstraňovaním medzier v monitorovacom systéme, najmä pokiaľ ide o nezákonné, nenahlásené alebo neregulované rybolovné činnosti, a preto si získal náš súhlas.

V správe sa uvádza, že členské štáty, ktorých plavidlá majú povolenie na rybolov v regulačnej oblasti dohovoru NEAFC, by mali využiť primerané prostriedky na účinnú inšpekciu v rámci tohto systému. Je dôležité zdôrazniť, že monitorovanie rybolovných činností dnes kladie čoraz vyššie nároky na členské štáty, či už v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva, alebo v rámci regionálnych organizácií pre rybolov.

Preto sa domnievame, že je vhodné prehodnotiť finančné zdroje vyčlenené na monitorovanie najmä vzhľadom na maximálnu mieru spolufinancovania dostupnú na regulovanie finančných opatrení spoločnej politiky rybného hospodárstva na získanie, rozvoj a modernizáciu kontrolných mechanizmov členskými štátmi. Z tohto dôvodu sme navrhli zvýšenie súčasnej miery z 50 % na 75 %, berúc do úvahy pokračujúci proces revízie tohto nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého zmluvnými stranami sa teraz stali Spoločenstvo a EÚ, nadobudol platnosť v roku 1982.

Cieľom dohovoru je zaistiť dlhodobú ochranu a maximálne využívanie zdrojov rybolovu v oblasti severovýchodného Atlantiku v záujme spoločnosti, trvalej udržateľnosti a životného prostredia. Môžu sa zaviesť kontrolné a vykonávacie opatrenia, aby sa zaistilo, že tento dohovor a odporúčania prijaté Komisiou pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku (NEAFC) sa zrealizujú. Týka sa to všetkých rybárskych plavidiel používaných na rybolovné činnosti vykonávané na zdrojoch rybolovu, ako ich definuje dohovor.

Cieľom tohto návrhu je aktualizovať právne predpisy Únie. V roku 2006 komisia NEAFC prijala nový systém na zlepšenie kontroly a vykonávania svojich odporúčaní. Ďalšou zmenou je skutočnosť, že teraz zahŕňa systém kontroly prístavného štátu, ktorý neumožňuje vykládku mrazených rýb v európskych prístavoch, ktorých zákonnosť nepotvrdil vlajkový štát cudzieho plavidla. Sú tu nové opatrenia, ktoré sa týkajú regulácie plavidiel podieľajúcich sa na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania platný v oblasti Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého signatárom je EÚ, pretože sa domnievam, že tento systém treba začleniť do právnych predpisov EÚ. Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) v roku 2006 prijala systém zameraný na zlepšenie kontroly a vynucovania jej odporúčaní a Európska únia a Európsky parlament sa následne vyjadrili, že plne podporujú prijatie týchto odporúčaní. Existuje tu silná podpora predovšetkým nových ustanovení, ktoré zavádzajú systém kontroly prístavného štátu s cieľom uzatvoriť európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoverili orgány príslušného štátu. Stručne povedané, tento súbor odporúčaní upravuje systém, ktorý bol predtým v platnosti, podľa súčasných požiadaviek, a preto si myslím, že bude užitočné, keď ho rýchlo transponujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL) , písomne. (PT) Boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu je mimoriadne dôležitý vzhľadom na zachovanie trvalej udržateľnosti zdrojov rybného hospodárstva spolu so zaistením väčšej spravodlivosti a rovnosti v rozdelení bohatstva. Od týchto podmienok závisí samotná existencia rybárskej komunity.

Kontrola všetkých rybárskych plavidiel, ktoré sa používajú alebo sú určené na používanie pri rybolove v oblastiach vymedzených v dohovore, ako aj presadzovacie opatrenia sú v tomto kontexte veľmi dôležité. Táto správa sa uberá týmto smerom. Všetci by sme sa mali zapojiť do tohto úsilia a ďalej ho rozvíjať. Predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie nenahláseného a neregulovaného rybolovu by malo byť prioritou spoločnej politiky rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Európsky parlament pri niekoľkých príležitostiach zdôrazňoval, že najvyššiu prioritu treba venovať opatreniam na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré uplatňujú regionálne organizácie pre rybolov. Pani spravodajkyňa preto usudzuje, že systém kontroly a vynucovania prijatý Komisiou pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku (NEAFC) sa musí rýchlo začleniť do právnych predpisov EÚ. Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktoré zavádza systém Spoločenstva na predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu (nariadenie o NNN), nadobudlo platnosť 1. januára 2010. Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 týkajúce sa povolení pre rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva stanovuje, že rybárske plavidlá EÚ majú povinnosť vlastniť rybárske povolenie, aby mohli vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd EÚ. Preto som hlasoval za správu pani Fragovej Estévezovej, pretože si myslím, že nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov treba kontrolovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Spolupráca v rámci rybolovu v severovýchodnom Atlantiku znamená v prvom rade spravodlivé kvóty pre všetkých účastníkov tohto procesu. Právny základ, ktorý sa zavádza, musí byť založený na logike, aby sa uplatňoval na všetkých účastníkov. Nikto nesmie mať výhradné práva využívať rybolovné zdroje Atlantiku. Hlasoval som za v nádeji, že právne predpisy zaistia rovnaké príležitosti a rovnakú zodpovednosť za všetky porušenia v oblasti rybolovných úlovkov, že tu nebudú žiadni favoriti ani outsideri, ako sa to často stáva, keď sa navrhujú právne predpisy v prospech záujmov veľkých krajín EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Rastúce príjmy a zlepšená infraštruktúra vedú k vyššej spotrebe rýb aj v rozvojových krajinách. Množstvá ulovených rýb už teraz každoročne stúpajú, a preto budú aj naďalej rásť. Štúdie ukazujú, že nárast populácie rýb v oceánoch a vnútrozemských vodách je najmä dôsledkom akvakultúry. V snahe uloviť ryby z čoraz menších populácií sa využívajú čoraz väčšie flotily. Je dôležité zaviesť systém kontroly a vynucovania, aby sa obmedzil nemilosrdný nadmerný rybolov. Obavy vzbudzujú aj správy rybárov, ktorí sú rukojemníkmi na otvorenom mori a musia pracovať ako sluhovia za mimoriadne nízke mzdy, až kým si prsty nezoderú na kosť, v podmienkach, ktoré pripomínajú otroctvo. Kontrolné mechanizmy sú nevyhnutné, ak chceme, aby naši potomkovia poznali chuť rýb. Pre toto všetko dáva v prípade politiky rybného hospodárstva zmysel aspoň čiastočný návrat na vnútroštátnu úroveň, aby sa regionálne problémy dali riešiť komplexne. V tomto duchu som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) V správe sa spomína Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), ktorý nadobudol platnosť 17. marca 1982. Komisia pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku bola vytvorená, aby zaistila kontrolu odporúčaní stanovených v tomto dokumente.

Správa zdôrazňuje dôležitosť prijatia potrebných opatrení na zaistenie kontroly a vynucovania ustanovení platných pre všetky rybárske plavidlá, ktoré sa používajú alebo sú určené na používanie pri rybolovných činnostiach v súvislosti s rybolovnými zdrojmi v oblastiach vymedzených v dohovore. Kľúčovou úlohou je zaviesť opatrenia v tejto oblasti na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré presadzujú regionálne organizácie pre rybolov. Preto je prioritnou úlohou zmeniť systém kontroly a vynucovania prijatý komisiou NEAFC, ktorý by mal byť čo najskôr transponovaný do právnych predpisov EÚ.

Spravodajkyňa takisto zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť, aby rybárske plavidlá EÚ boli povinné mať oprávnenie na rybolov mimo vôd Európskej únie. Táto správa nám umožní uzavrieť medzery v právnych predpisoch, ktoré dodnes existujú v súvislosti s legislatívnymi ustanoveniami o flotilách Európskej únie, čo zlepší dôveryhodnosť Európskej únie v tejto oblasti a prispeje k boju proti nezákonnému rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Návrh nariadenia Parlamentu a Rady zavádzajúci systém monitorovania a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), má prvoradý význam vzhľadom na aktualizáciu nariadení EÚ o zavádzaní systému monitorovania a vynucovania prijatého Komisiou pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku.

Tak ako v ďalších prípadoch, v ktorých sa zavádzajú odporúčania regionálnych organizácií pre rybolov do právnych predpisov EÚ v oblasti rybného hospodárstva, aj v tomto prípade ide o snahu zaviesť prísnejšie kontrolné mechanizmy na boj proti nezákonnému rybolovu, odstránenie možných medzier v právnych predpisoch a obranu základnej zásady spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá sa týka udržateľného rybolovu vo vodách EÚ aj mimo nich.

Okrem toho si myslím, že odsúhlasený text, o ktorom sa dnes hlasovalo, obhajuje výsady Parlamentu v rámci riadneho legislatívneho postupu a zahŕňa potrebné zmeny vyplývajúce z článkov 290 (E) a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Vzhľadom na všetky tieto dôvody budem hlasovať za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého je EÚ zmluvnou stranou, bol odsúhlasený rozhodnutím Rady 81/608/EHS a nadobudol účinnosť 17. marca 1982. Kontrolné a presadzovacie opatrenia možno prijať, aby sa zaistilo, že sa tento dohovor a odporúčania prijaté Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) vykonajú. To sa týka všetkých rybárskych plavidiel používaných alebo určených na používanie pri rybolovných činnostiach v súvislosti s rybolovnými zdrojmi v oblastiach vymedzených v dohovore.

Cieľom tohto návrhu je aktualizovať právne predpisy EÚ transponovaním systému kontroly a vynucovania NEAFC. Aby sa mohol nový systém komisie NEAFC vykonať, návrh počíta s následným zrušením nariadenia Rady (ES) č. 2791/1999 zo 16. decembra 1999, ktoré zaviedlo prvý systém prijatý komisiou NEAFC v roku 1998.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Podporujem túto správu, pretože hoci Európa ukončila alebo vlastne zakázala lov rôznych druhov rýb, stále existuje veľké množstvo nezákonných rybárskych plavidiel, ktoré nielenže lovia chránené ryby, ale dokonca nespĺňajú ani smernice EÚ v oblasti ochrany pracovníkov.

Prijatie tejto správy znamená, že nové odporúčania, ktoré nadobudli platnosť medzi rokmi 2007 a 2010, sa stanú súčasťou právnych predpisov a ich transponovanie je dôležitým nástrojom v boji proti nezákonnému rybolovu, rovnako ako pri predchádzaní právnemu vákuu v prípade flotíl EÚ. Ďalším pozitívnym bodom je zavedenie nového kontrolného systému, ktorý uzatvorí európske prístavy pred vykládkami mrazených rýb pochybného alebo nezákonného pôvodu.

 
  
  

Odporúčanie: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vzhľadom na dôležitosť tohto dohovoru, ktorý formou konzultácií a spolupráce prispieva k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti severozápadného Atlantiku a k podpore medzinárodnej spolupráce v záujme zlepšenia udržateľného riadenia morských zdrojov založeného na vedeckom výskume, sú predložené zmeny a doplnenia mimoriadne dôležité, keďže úplne menia dohovor s cieľom zosúladiť ho s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi a začleniť doň moderné koncepcie riadenia rybolovu. Spolu s pozitívnymi opatreniami do popredia vystupuje zjednodušenie štruktúry tohto dohovoru, modernizácia príspevkov do rozpočtu v súlade so zásadou „platí užívateľ“ v súvislosti so službami, ktoré sa poskytujú zmluvným stranám, nové vymedzenie povinností a revízia rozhodovacieho procesu s dôrazom na riešenie sporov. Tieto vylepšenia sú mimoriadne dôležité ako spôsob presadzovania spoločnej politiky rybného hospodárstva v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie, pretože zmeny a doplnenia predstavujú pozitívny príspevok k zjednodušeniu vnútornej štruktúry a prerozdeleniu právomocí v Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku.

Domnievam sa však, že v zmysle Lisabonskej zmluvy by Európsky parlament mal mať zastúpenie pri budúcich rokovaniach o medzinárodných dohovoroch.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na dôležitosť európskeho rybného hospodárstva (ako hospodárskej aktivity, ktorá vytvára pracovné miesta a bohatstvo, a pre jeho úlohu pri zásobovaní ľudí potravinami) by sme mali vždy pozorne sledovať každé nariadenie, ktoré sa usiluje uvaliť na európskych rybárov nové a prísnejšie povinnosti. V tomto prípade však predložené zmeny a doplnenia posilňujú možnosti rybolovu Európskej únie v rámci Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku, čo je vítané. Z tohto dôvodu ich podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za tento dokument, pretože súhlasím s názorom, že systém monitorovania a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku sa musí zapracovať do právnych predpisov EÚ. Spomedzi nových pravidiel by som rád zdôraznil monitorovanie nezákonných a nedeklarovaných rybárskych plavidiel spolu s novým systémom kontroly prístavného štátu, ktorý účinne uzatvorí európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou inej zmluvnej strany. V rokoch 2007 a 2008 nemal Parlament zastúpenie na výročných schôdzach Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku. Preto nemôžem nespomenúť, že v zmysle Lisabonskej zmluvy by Parlament mal mať zastúpenie na budúcich rokovaniach o medzinárodných dohovoroch v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlavným cieľom Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je na základe spolupráce medzi štátmi prispievať k udržateľnému riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO.

Podporujeme a ceníme si zásadu medzinárodnej súčinnosti a spolupráce v tejto oblasti založenú na pevných vedeckých základoch. Preto sa domnievame, že v súlade s týmito cieľmi by sa mali podporiť zmeny a doplnenia k dohovoru prijaté v rokoch 2007 a 2008 s cieľom zosúladiť ho s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi a začleniť doň moderné koncepcie riadenia rybolovu.

Nemôžeme však neupozorniť na poľutovaniahodné oneskorenie žiadosti, aby Parlament v tejto veci rozhodol. Návrh Komisie na zapracovanie do právnych predpisov Únie má dátum 8. marca 2010, uplynuli teda viac než dva roky, kým vznikol návrh dokumentu a kým si ho Parlament mohol vypočuť.

V budúcnosti môže byť nevyhnutné aktuálnejšie zapojenie sa a účasť v ideálnom prípade spojená so samotným rokovacím procesom.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný 24. októbra 1978 v Ottawe a vstúpil do platnosti 1. januára 1979.

Odvtedy sú hlavnými cieľmi Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku konzultácie a spolupráca s cieľom dosiahnuť maximálne využitie rybolovných zdrojov v oblasti ochrany, zachovanie a správne riadenie týchto zdrojov a presadzovanie nových myšlienok pri podpore medzinárodnej spolupráce na zlepšovaní udržateľného riadenia morských zdrojov na otvorenom mori.

Na výročných schôdzach organizácie NAFO v rokoch 2007 a 2008 zmluvné strany dohovoru prijali zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny a doplnenia znamenajú výraznú zmenu dohovoru, čím ho väčšmi zosúlaďujú s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi a berú do úvahy moderné postupy riadenia rybolovu. Preto tieto zmeny a doplnenia výrazne zvyšujú účinnosť štruktúry organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný v Ottawe 24. októbra 1978 a vstúpil do platnosti 1. januára 1979 po tom, ako sedem signatárskych štátov uložilo u kanadskej vlády dokumenty o ratifikácii, prijatí a schválení. Hlavným cieľom Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je prostredníctvom konzultácií a spolupráce prispievať k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti zahrnutej v dohovore NAFO a presadzovať myšlienky medzinárodnej spolupráce na zlepšenie udržateľného riadenia hlbokomorských zdrojov podľa vedeckých zásad. Na výročných schôdzach organizácie NAFO v roku 2007 (v anglickej verzii) a v roku 2008 (vo francúzskej verzii) zmluvné strany dohovoru prijali zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny a doplnenia sú celkovou revíziou dohovoru a ich hlavným cieľom je jeho lepšie zosúladenie s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi a začlenenie moderných koncepcií riadenia rybolovu, preto som ich pri hlasovaní podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) O optimálnom využívaní a racionálnom riadení ochrany zdrojov rybného hospodárstva sme uvažovali už pred dobrými 30 rokmi. Teraz sa pripravuje revízia nariadení Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO), nielen aby sa lepšie zosúladili s regionálnymi dohodami a medzinárodnými nástrojmi, ale aj aby sa zhodovali so súčasnými poznatkami, napríklad s koncepciami riadenia rybného hospodárstva. Kvóty na ryby a riadenie populácií rýb sú nevyhnutné, aby sa zabránilo úplnému nadmernému rybolovu vo vnútrozemských vodách a oceánoch. V tejto súvislosti však musíme takisto zaistiť, aby boli organizácie ako NAFO naďalej schopné konať vďaka zjednodušenej štruktúre a dobrej organizácii. Takisto je dôležité zabrániť nadmernému zvyšovaniu nákladov. Pre toto všetko dáva v prípade politiky rybného hospodárstva zmysel aspoň čiastočný návrat na vnútroštátnu úroveň, aby sa regionálne problémy dali riešiť komplexne. V tomto duchu som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Tento návrh aktualizuje právne predpisy EÚ transponovaním systému kontroly a vynucovania prijatý v rámci dohovoru Komisiou pre rybolov v severozápadnom Atlantiku. Prijíma nový postup s cieľom zlepšiť kontrolu a vynucovanie jej odporúčaní v oblasti rybného hospodárstva a najmä presadzuje, aby plavidlá nezmluvných strán dodržiavali pravidlá. Okrem toho zavádza nový systém kontroly prístavného štátu, ktorý uzatvorí európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát cudzieho rybárskeho plavidla.

Zavádza nové opatrenia na kontrolu plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Hlavným dôvodom môjho hlasovania za je predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) V správe pána Wałęsu sa hovorí o zmenách a doplneniach k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku podpísanom 24. októbra 1978 v Ottawe, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 1979. NAFO, teda Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, má za úlohu zaistiť racionálne riadenie, optimálne využívanie a ochranu rybolovných zdrojov na základe konzultácií a spolupráce. Hlavnou úlohou tejto organizácie je podporovať medzinárodnú spoluprácu na zlepšovaní udržateľného riadenia morských zdrojov na otvorenom mori založeného na základných zásadách vedeckého výskumu. Spravodajca uvádza pozitívne zmeny a doplnenia, ktoré lepšie zosúladia súčasné nariadenia s nástrojmi na medzinárodnej a regionálnej úrovni.

Navrhované zmeny zahŕňajú: modernizáciu štruktúry organizácie NAFO (spájajúc Generálnu radu a Komisiu pre rybolov do jedného orgánu), reformovanie systému príspevkov do rozpočtu, zavedenie jasných usmernení o právach a povinnostiach zmluvných strán NAFO, zmeny rozhodovacieho procesu a zavedenie nového postupu riešenia konfliktov, aby sa spory riešili efektívne, čo prospeje záujmom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Správa pána Wałęsu mení a dopĺňa dohovor Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku z roku 1978 a predstavuje krok vpred smerom k spolupráci a riadeniu rybolovných zdrojov v severozápadnom Atlantiku. Hlasoval som za zmeny a doplnenia k dohovoru, pretože vedecký výskum zlepšuje medzinárodnú spoluprácu na využívaní morských zdrojov v tejto oblasti. Okrem toho, schválenie týchto zmien a doplnení je znakom novej úlohy Parlamentu vyplývajúcej z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, pretože podčiarkuje potrebu urýchliť proces schvaľovania a aktualizácie dohovorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlavným cieľom Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je zaistiť racionálne riadenie a ochranu rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO. EÚ je jednou zo zmluvných strán v tejto regionálnej organizácii pre rybolov a podobne ako ostatné zmluvné strany na výročnej schôdzi NAFO v roku 2007 prijala zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny a doplnenia sa zameriavajú na zjednodušenie a modernizáciu štruktúr tejto organizácie, jej prispôsobenie súčasnej situácii v oblasti rybárstva, zavedenie nového vymedzenia povinností zmluvných strán, konkrétne vlajkových štátov a prístavných štátov, a objasnenie práv a povinností zmluvných strán NAFO.

Berúc do úvahy najlepšie záujmy EÚ, najmä možnosti rybolovu, ktoré EÚ ponúka dohovor, si myslím, že schválenie týchto zmien a doplnení je mimoriadne dôležité a možno ho kritizovať iba za jeho odklad.

Podobne ako spravodajcu, aj mňa mrzí odklad Komisie, ktorej od dátumu prijatia zmien a doplnení na jednej z výročných schôdzí NAFO v roku 2007 trvalo viac než dva roky, kým predložila svoj návrh.

Táto správa si zaslúži moju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Pánovi Wałęsovi musím zablahoželať k jeho výbornej správe a chcel by som pripomenúť a zdôrazniť skutočnosť, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť v decembri 2009. Vzhľadom na novo získané právomoci Výboru pre rybné hospodárstvo by mal byť Európsky parlament náležite zastúpený v ďalších rokovaniach o budúcich medzinárodných dohovoroch.

V rokoch 2007 a 2008 Európsky parlament nemal zastúpenie na výročných schôdzach Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku. Inštitúcia v rámci svojich kompetencií vyslovila súhlas, no Rade a Komisii by som súčasne rád pripomenul nové procedurálne požiadavky a potrebu rešpektovať nové právomoci Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný v Ottawe 24. októbra 1978 a nadobudol platnosť 1. januára 1979 po tom, ako sedem signatárskych štátov uložilo u kanadskej vlády dokumenty o ratifikácii, prijatí a schválení. Prvoradým cieľom Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je prostredníctvom konzultácií a spolupráce prispievať k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO a presadzovať myšlienky medzinárodnej spolupráce na zlepšenie udržateľného riadenia hlbokomorských zdrojov založeného na základných zásadách vedeckého výskumu.

Na výročných schôdzach organizácie NAFO v roku 2007 (v anglickej verzii) a v roku 2008 (vo francúzskej verzii) zmluvné strany dohovoru prijali zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny a doplnenia znamenajú podrobnú revíziu dohovoru a ich prvoradým cieľom je jeho lepšie zosúladenie s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi a začlenenie moderných koncepcií riadenia rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Podporujem odporúčanie podrobnej revízie Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku, keďže obsahuje moderné koncepcie riadenia rybárstva. Zmeny zahŕňajú zefektívnenie opatrení na jednej strane a jasné vymedzenie zodpovedností vlajkových štátov a prístavných štátov na strane druhej.

 
  
  

Správa: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Spoločnostiam treba zabrániť, aby menili trvalé pracovné miesta na atypickú prácu, čo vedie k nedostatočnej istote zamestnania. Táto situácia je ešte vážnejšia, ak berieme do úvahy nárast počtu nelegálnych pracovníčok a skutočnosť, že mnohé ženy nemajú inú možnosť, než neisté pracovné miesto prijať. Napriek tomu sa uvádza, že ženy majú v prípadoch neistej práce nižšie zastúpenie, keďže napríklad platená práca v domácnosti a opatrovníctvo sa neberú do úvahy. Legislatívny rámec by sa mal prispôsobiť súčasnej situácii, ktorá môže viesť k neistým pracovným podmienkam, najmä k nedobrovoľnej práci na čiastočný úväzok a skutočnosti, že spoločnosti neoznamujú nedostatočné základné pracovné podmienky: úplne chýbajúcu istotu zamestnania, nízke mzdy, nedostatočnú sociálnu ochranu a nedostatočné možnosti kariérneho postupu, či dokonca nedostatočné kolektívne zastúpenie pracujúcich. V reakcii na túto situáciu sa musí presadzovať počiatočná a sústavná odborná príprava, lepšia informovanosť o právach a skutočná analýza profesijného a rodinného života žien, pretože vnímanie príjmu žien ako druhého príjmu v rodine môže byť nesprávne, keďže ich príjem je často jediným príjmom rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Stratégia EÚ 2020 navrhuje dosiahnuť až 75 % mieru zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 rokov a znížiť počet ľudí vystavených riziku chudoby. Na dosiahnutie týchto cieľov by bolo takisto vhodné podniknúť kroky proti všetkým formám neistého zamestnania vrátane nepísaných pracovných zmlúv, zmlúv na menej ako 10 pracovných hodín týždenne a krátkodobých zmlúv na dobu určitú. Nehovoriac o pracovných miestach, kde sa ignorujú minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky a kde je následne vyššia úrazovosť a väčšie riziko ochorení a nebezpečných situácií.

Tieto typy zmlúv spolu so všetkými súvisiacimi rizikami sa často zameriavajú na ženy, ktoré trestajú na základe ich rodovej príslušnosti, veku, toho, že majú rodinu alebo sú prisťahovalkyňami. Európska únia by mala zasiahnuť prijatím legislatívnych opatrení na zaistenie rodovej rovnosti a zníženie rodovej segregácie na trhu práce. Členské štáty by následne mali zvýšiť počet kontrol, aby znížili počet prípadov zneužívania žien, bojovali proti nelegálnej práci a podnikli odradzujúce opatrenia voči zamestnávateľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Vítam skutočnosť, že Európsky parlament inicioval túto dôležitú správu o otázke žien na neistých pracovných miestach. Sú to v prvom rade ženy, ktoré pracujú v neistom zamestnaní a ktoré si často nemôžu uplatniť ani minimálne povinné sociálne normy pre pracujúcich. Ženy často prijímajú slabo platené pracovné miesta, ktoré im umožnia zladiť prácu s rodinou, a následne sú nútené vzdať sa sociálnych záruk a súhlasiť s chabými pracovnými podmienkami. Sociálna ochrana je základnou súčasťou flexiistoty. Preto je veľmi dôležité podporiť členské štáty a sociálnych partnerov, aby zladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá v oblasti pracovných podmienok, aby sa tieto problémy vyriešili. Členské štáty musia znížiť dvojité pracovné zaťaženie žien, jeden z dôvodov nadmerného zastúpenia žien na neistých pracovných miestach. Bez ohľadu na ich pracovné podmienky je veľmi dôležité zaručiť všetkým zamestnancom rovnaký prístup k sociálnym službám a výhodám vrátane materskej dovolenky, zdravotnej starostlivosti a starobných dôchodkov, ako aj k vzdelávaniu a odbornej príprave.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni k tomu, že upozornila na hľadisko oblasti zamestnanosti, v ktorom sa stále prejavujú výrazné rodové rozdiely. Hospodárska a finančná kríza nepochybne zhoršila podmienky pracovníkov na neistých pracovných miestach, najmä žien, ktoré znášajú väčšinu záťaže neistej práce. Toto potvrdzujú nedávne údaje, podľa ktorých vykonávajú v 55 % spoločností prácu na čiastočný úväzok výlučne ženy. Takisto sa vypočítalo, že v porovnaní s 8,3 % mužov pracuje na čiastočný úväzok 31,5 % žien a neistú prácu sprevádza vyššia úrazovosť a väčšie riziko ochorení a nebezpečných situácií. Stručne povedané, Európska únia nemôže ostať ľahostajnou k tomuto stavu.

Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že treba bojovať proti tomuto problému a vyzvať členské štáty a sociálnych partnerov, aby v značnom rozsahu zladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá. Takisto dúfam, že Komisia a členské štáty posilnia sledovanie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na pracovisku. Ostáva toho ešte veľa urobiť, kým budeme môcť ženám zaručiť spravodlivý prístup na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) V rámci Európskej únie obyčajný opisný termín, ako napríklad „ženy na neistých pracovných miestach“, stále obsahuje dve formy diskriminácie, v oboch prípadoch veľmi vážne. Prvá sa týka otázky práce žien, ktorej sme sa na tejto schôdzi venovali z moderného, udržateľného hľadiska v inom dokumente. Druhá sa týka dvojúrovňového trhu práce, s ktorým sa stretávame v mnohých členských štátoch, kde sa na niektorých pracovníkov vzťahujú práva a ochrana, zatiaľ čo iní sú vystavení napospas okolnostiam, ktoré nemôžu ovplyvniť. Ak sa na údaje pozrieme objektívne, je čoraz zrejmejšie, že v budúcnosti bude bežné zamestnanie zahŕňať väčšie riziká než doteraz. Takúto zmenu však treba riadiť, aby sa zabránilo špekuláciám na úkor najslabších jednotlivcov z hľadiska zmluvných podmienok, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v znevýhodnenom postavení. Európske inštitúcie majú povinnosť zabrániť diskriminácii a umožniť všetkým slobodne dosiahnuť vlastné ciele v zamestnaní v súlade s ich znalosťami, schopnosťami a sklonmi. Využívam túto príležitosť, aby som zdôraznila, že na plánovanie krokov zameraných na odstránenie prekážok bez prílišných zásahov by bol potrebný ďalší výskum v otázke žien na neistých pracovných miestach.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za boj proti neistej práci, ktorá je v rámci hospodárskej krízy čoraz častejším javom. Toto uznesenie pomôže účinnejšie odstrániť nedostatočnú istotu zamestnania, nízku úroveň miezd, ktorá sa vo väčšine prípadov neuvádza na účely dane, nedostatočnú sociálnu ochranu ľudí zamestnaných príležitostne, ako aj pracovné prostredie bez minimálnych zdravotných a bezpečnostných noriem a ochrany pracovníkov pred úrazmi.

Tieto opatrenia nám súčasne pomôžu účinnejšie bojovať proti diskriminácii súvisiacej s rodovou príslušnosťou, ktorá prevláda v oblasti neistej práce, kde sú najmä ženy obeťami týchto neľudských pracovných podmienok.

Nečestné zaobchádzanie s pracovníkmi v domácnosti, ktorými sú najmä ženy, mzdová diskriminácia žien a zneužívanie migrujúcich žien, ktoré nie sú oboznámené so svojimi právami alebo si ich nedokážu brániť, to sú iba niektoré z mnohých dôvodov na hlasovanie za tieto opatrenia zamerané na riešenie poburujúcej sociálno-hospodárskej situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Domnievam sa, že členské štáty musia viesť kampaň za to, aby ženám ponúkli pracovné miesta a možnosť jednotnej ochrany nárokov, akými sú primeraná mzda, materská dovolenka, spravodlivý a pravidelný pracovný čas a nediskriminujúce pracovné prostredie. Myslím si, že členské štáty musia zaviesť sankcie za obmedzovanie účasti na odborovej činnosti a okrem toho poskytovať nízkoprahové poradenské služby pre ženy, ktoré nemôže podporiť zamestnanecká rada, napríklad v prípade žien pracujúcich v domácnostiach a v poľnohospodárstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá zdôrazňuje, že neistá práca neprimerane postihuje pracovníčky. Skutočne je to ďalší dôkaz potreby zlepšiť ustanovenia o materskej a rodičovskej dovolenke, aby sa ženám a mužom umožnilo nájsť rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými záväzkami. Neistá práca predstavuje typ neštandardného zamestnania, ktoré charakterizuje najmä nízka alebo žiadna istota zamestnania, nízka mzda, nedostatočná ochrana sociálnych práv, chýbajúca ochrana pred diskrimináciou a pracovné prostredie bez minimálnych zdravotných a bezpečnostných noriem. Podľa dostupných údajov na čiastočný úväzok pracuje 31,5 % zamestnaných žien v porovnaní s iba 8,3 % mužov. Neistá práca nie je len hlavnou príčinou rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ale vytvára aj prekážku kariérnemu postupu vedúcemu k lepším pracovným miestam a profesionálnemu rozvoju a mnohé ženy sa tak ocitnú v pasci slabo platenej neistej práce. Ženy z menej rozvinutých krajín skutočne často prichádzajú do EÚ a pracujú na menej kvalifikovaných pracovných miestach, či dokonca nelegálne. Neistá práca útočí na najslabšie zložky našej spoločnosti, upierajúc ľuďom dôstojnosť v práci a možnosť vybudovať pre nich a pre ich rodiny slušný život.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Neistá práca nie je rodovou otázkou, hoci sa možno vyskytuje najmä medzi ženami, a každý názor, ktorý sa ju usiluje zredukovať na rodovú otázku, je zjednodušujúci.

Ako som už tvrdil pri niekoľkých iných príležitostiach, je dokázané, že neflexibilné modely pracovného práva zlyhali. Príklad Spojených štátov ukazuje, že flexibilita nie je synonymom neistoty, ale skôr synonymom dynamického trhu práce. Väčšia flexibilita vlastne ani zďaleka neznamená viac neistoty.

V súvislosti s krízou si uvedomíme, že modely, na ktoré sme boli zvyknutí, zlyhali a že ak chceme skutočne vytvárať pracovné miesta, trh práce sa bude musieť začať dívať na atypické pracovné zmluvy, či už sa týkajú práce na čiastočný úväzok, občasnej, alebo krátkodobej práce na zmeny, práce z domu alebo práce po telefóne, ako na bežné spôsoby práce bez straty istoty, čo nám prinesie viac dynamiky a flexibility. Myslím si, že takýmto spôsobom môžu z nových flexibilných systémov profitovať najmä ženy, keďže kombinácia ich pracovného a rodinného života či materstva ich nezaťaží tak ako v tradičnejších formách práce.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska a finančná kríza zvýraznila problém chudobných pracovníčok, ktoré sa, pokiaľ ide o prácu, často nachádzajú v mimoriadne zraniteľnom postavení, keďže musia zvládnuť pracovné aj rodinné záväzky. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že treba bojovať proti tomuto problému a naliehať na členské štáty a sociálnych partnerov, aby rozvíjali nové a efektívne stratégie v oblasti neistoty zamestnania, zohľadňujúc zásadu rodovej rovnosti. Chcel by som zdôrazniť požiadavku v tomto uznesení, aby Komisia predložila návrh týkajúci sa napĺňania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme za túto správu z vlastnej iniciatívy, ktorá zdôrazňuje rodové hľadisko v oblasti nestáleho zamestnania, odsudzuje rôzne situácie a trvá na vytvorení súboru opatrení na boj proti diskriminácii žien. Vo všeobecnosti je pozitívna, no obsahuje niekoľko protirečení a vyhlásení, s ktorými nesúhlasíme.

Najdôležitejšie pozitívne návrhy v správe sú, že:

vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v kampani za postupnú transformáciu neistých pracovných miest žien na bežné pracovné miesta;

žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali stratégie v oblasti neistej práce s cieľom zdôrazniť dôstojné a ekologické pracovné miesta a začleniť rodovú rovnováhu;

naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby v usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov a v novej stratégii pre rodovú rovnosť určili charakteristické črty neistého zamestnania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Deň po Medzinárodnom dni odstraňovania chudoby a sociálneho vylúčenia som rozhodne hlasovala za túto správu o pracovníkoch na neistých pracovných pozíciách. Je pravda, že napriek pozitívnemu vývoju v súvislosti s rovnocenným postavením žien a mužov a rodovou rovnosťou, pokiaľ ide o zamestnanie, ženy sú stále zraniteľnejšie ako muži. Ženy pracujú na neistých pracovných miestach oveľa častejšie ako muži. Pokiaľ ide o pracovné miesta, kvalitu práce, príjem a odmeňovanie, medzi mužmi a ženami stále existujú mnohé rozdiely.

Preto je prvoradé, aby sa Komisia aktívne podieľala na podpore rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi v rámci politiky zamestnanosti prostredníctvom budúcej stratégie pre rodovú rovnosť, prostredníctvom postupnej transformácie neistých pracovných miest na bežné pracovné miesta a prostredníctvom podpory národných iniciatív v tomto smere.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne.(PL) Pracovný život žien a ich kariérny postup často brzdí stereotyp slabšej ženy, ktorá ťažšie znáša stres, môže kedykoľvek otehotnieť a v dôsledku toho môže byť práceneschopná alebo čerpať iný druh dovolenky častejšie ako muži. To tiež vo väčšej miere sťažuje ženám hľadanie práce a tie, ktoré prácu majú, za ňu dostávajú nižší plat ako muži, ktorí vykonávajú rovnaké zamestnanie. Hospodárska kríza tieto problémy zhoršila a odhalila, v akom rozsahu sú ženy na trhu práce zneužívané. Pracovné zmluvy na krátke obdobie a práca na čiastočný úväzok s neplatenými nadčasmi predstavujú len niektoré príklady postupov, ktoré považujem za neprijateľné.

Preto je mimoriadne dôležité upozorniť na nutnosť súladu s pracovným právom na základe rovnosti pre všetkých pracovníkov. Mali by sme bojovať proti tomu, aby sa zneužívalo ťažké postavenie, v ktorom sa ľudia nachádzajú, aby ich prinútili pracovať v zlých a zdraviu škodlivých podmienkach – najmä ak hovoríme o ženách, ktoré musia zároveň bojovať proti stereotypom.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Thomsenovej, pretože si myslím, že teraz potrebujeme revíziu právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok žien pracujúcich na neistých pracovných miestach. Vo väčšine krajín došlo k zmene podmienok, ktoré ešte pred istým časom panovali, kedy neistú prácu vykonávalo oveľa viac žien. Často platí, že je menej pravdepodobné, že tieto ženy poznajú svoje práva, a tak sú vo väčšej miere vystavené riziku straty všetkej právnej ochrany a hrozí im nespravodlivé prepustenie bez akejkoľvek možnosti odvolania. Vzhľadom na rovnakú dôstojnosť, ktorá by sa mala zaručiť všetkým pracovníkom, sa musí s touto situáciou určite skoncovať. Ženám a mužom preto treba zaistiť rovnaký prístup k odbornej príprave a možnostiam rekvalifikácie. To platí najmä pre ženy, ktoré si vyžadujú väčšiu ochranu počas tehotenstva a dojčenia a v často kritickom období, keď sa vracajú do práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. (FR) V kontexte práce spojenej s parlamentným Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť má byť správa socialistickej poslankyne pani Britty Thomsenovej z hľadiska sociálneho pokroku veľkorysá. Tento typ správ je však ako zvyčajne plný pomerne nejasných, všeobecných návrhov, ktoré sú vlastne neprijateľné, a jeho základ má silno ľavicový význam podporujúci životné prostredie a prisťahovalectvo.

Napríklad, nemožno si myslieť, že by sa malo podporovať usadzovanie migrujúcich žien, najmä ak vlastne nie je konkrétne uvedené, či sú to legálne, alebo nelegálne migrantky. Ak je pravda, že tieto ženy alebo títo muži sú prvými obeťami globalizácie a ultra liberálneho novodobého otroctva, potom spôsob, ako zabrániť, aby sa chytili do strašných pascí všetkých druhov (zlé zaobchádzanie, násilie, sexuálne zneužívanie), je umožniť im v prvom rade zostať v ich krajine pôvodu.

Preto treba prisťahovaleckú politiku zmeniť tak, aby ľudia, ktorých láka hospodársky exil, mohli zostať doma, novým vymedzením reštriktívnej medzinárodnej pomoci, ktorá by umožnila týmto krajinám získať politickú a hospodársku stabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), písomne. (PT) Neistota neovplyvňuje len pracovné podmienky a vzťahy, ale aj samotnú stabilitu a kvalitu života pracovníkov. Neistota v Európe postihuje viac ženy ako mužov, prehlbujúc tak rodové rozdiely v práci najmä v oblasti sociálnych práv a miezd. Táto situácia je dokonca ešte vážnejšia v oblasti práce v domácnosti a práce vykonávanej migrujúcimi pracovníčkami.

V tejto kríze postihuje strata pracovných miest ako prvých pracovníkov na neistých pracovných miestach. Recesia a rušenie pracovných miest s pracovnou zmluvou vnáša do štruktúry zamestnanosti ešte väčšiu neistotu. Tento cyklus treba zvrátiť. Je potrebné zaistiť rodovú rovnosť a sociálne práva na pracovisku. Boj proti neistote a dvojitému pracovnému zaťaženiu žien by mal byť najnaliehavejším cieľom EÚ, a preto podporujem túto správu, keďže predstavuje krok týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za správu pani Thomsenovej, ktorá rieši otázku žien na neistých pracovných miestach, keďže ma znepokojuje, že následky hospodárskej krízy postihujú najmä ženy. Kríza má väčší vplyv na neistú prácu, ktorú vo veľkej miere vykonávajú ženy. Podporujem tento návrh uznesenia, pretože potrebujeme ísť ďalej v boji proti priamej a nepriamej diskriminácii na základe rodovej príslušnosti. V súčasnosti značná časť žien pracuje na neistých pracovných miestach a často musí spájať tieto pracovné miesta s domácimi povinnosťami. Moja podpora sa zakladá na mojom záväzku zmeniť súčasnú nespravodlivú situáciu, v ktorej majú ženy menej možností prístupu k zamestnaniu, väčšina z nich pracuje na neistých pracovných miestach a naďalej zarába menej ako muži vykonávajúci rovnakú prácu. Vzhľadom na všetky tieto dôvody hlasujem za tento návrh uznesenia, ktorý okrem iného zdôrazňuje potrebu zaistenia rodovej rovnosti a zníženia segregácie na trhu práce na základe rodovej príslušnosti a žiada členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej práci, aby sa táto zmenila na riadne pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Podporujem správu o otázke žien na neistých pracovných miestach, pretože si nedokážem predstaviť, že v 21. storočí v Európskej únii pretrvávajú veľké rozdiely vo vzťahu k ženám v súvislosti s možnosťami zamestnania, kvalitou práce, príjmom a rovnakým odmeňovaním za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Bohužiaľ, príliš vysoké zastúpenie žien na neistých pracovných miestach je kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, a rovnako si myslím, že zlepšenie kvality pracovných miest žien tieto rozdiely zmenší.

Takisto si myslím, že všetci pracovníci na neistých pracovných miestach by mali mať právo na vzdelanie a odbornú prípravu a že sa musí zlepšiť prístup ku kvalitnejšiemu vzdelaniu, odbornej príprave a štúdiu dievčat a mladých žien. Napokon je nevyhnutné, aby Komisia naďalej podporovala členské štáty v kampani za postupnú transformáciu neistých pracovných miest na bežné pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Bohužiaľ, nerovnosť medzi mzdami mužov a žien sa prejavuje najmä v čase krízy. Musíme výrazne rozšíriť rozsah tejto diskusie a následne vypracovať konkrétne návrhy na reguláciu pracovných vzťahov pracujúcich žien. Okrem toho musíme dodatočne zaviesť sociálne záruky najmä pre slobodné matky, ženy so zdravotným postihnutím a ženy pracujúce v ťažkom priemysle. Spoločnosť musí v tomto smere vyslať jasný signál zamestnávateľom, že je neprijateľné využívať možnosti na znižovanie miezd alebo pracovného času na základe rodovej príslušnosti. Musí sa vytvoriť osobitný fond EÚ na podporu slobodných matiek pre prípad straty ich pracovného miesta a živobytia. V tejto súvislosti je iniciatíva pani Thomsenovej veľmi aktuálna. Túto správu plne podporujem ako začiatok nového prístupu k riešeniu problémov, ktorým čelia ženy v súvislosti s prácou.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Tieto formy zamestnania sú problémom, s ktorým sa stretávajú predovšetkým ženy, keďže pre nesúlad kariéry a rodiny sa mnohé z nich nedobrovoľne dostávajú do neistých pracovných situácií a v neskoršom období ich života im nevyhnutne hrozí chudoba. V tejto súvislosti nesmieme prehliadať skutočnosť, že tieto formy práce zasahujú aj mužov a že riziko chudoby hrozí aj pri práci na plný úväzok. Miestne systémy sociálneho zabezpečenia a sociálne opatrenia však majú v prípade potreby ochrániť ťažko pracujúce miestne obyvateľstvo. Správa sa v príliš veľkej miere sústreďuje na migrujúce ženy, ktoré, ako sa zdá, často pracujú na čiastočný úväzok, a nepriamo stanovuje, že treba podporiť samotný ich pobyt. Falošné sľuby obchodníkov s ľuďmi, problémy globalizácie a – v prípade nezákonného vstupu – nové formy otrockej práce v spoločnostiach nepochybne postihujú najmä ženy. Pokračujúca podpora importovanej chudoby nie je riešením. Tá len zvyšuje sociálne problémy a môže trvalo ohroziť sociálny zmier. Posilňovanie tohto vývoja je nesprávny prístup. Napokon, niečo možno zmeniť len lokálne, inými slovami, v samotných krajinách pôvodu. Toto posilňovanie zadnými vrátkami treba čo najdôraznejšie odmietnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Na súčasnú hospodársku a finančnú krízu reagujú spoločnosti rušením dočasných pracovných miest, ako napríklad prepúšťaním pracovníkov so zmluvami na dobu určitú a najímaním pracovnej sily alebo zamestnancov v rámci iných druhov netrvalých pracovných úväzkov.

Uznesenie by som podporil, ak by nenabádalo zamestnávateľov podniknúť konkrétne kroky na integráciu migrujúcich žien. Považujem to za diskrimináciu voči našim pracovníčkam. Z tohto dôvodu som hlasoval proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Pani spravodajkyňa definuje pojem neistej práce ako formy zamestnania s malou istotou zamestnania, nízkymi platmi, nedostatkom práva na sociálnu ochranu a zamestnanecké výhody, nulovou ochranou proti diskriminácii, obmedzenými vyhliadkami na lepšie postavenie na trhu práce či kolektívne zastúpenie, alebo pracovným prostredím, ktoré nespĺňa minimálne bezpečnostné a zdravotné normy.

Finančná a hospodárska kríza dokonca ešte zviditeľnila a zvýšila naliehavosť problému neistej práce. Spoločnosti rázne znížili počet pracovných miest na dobu určitú a existujú obavy, že pracovné miesta, ktoré boli zrušené, sa už neobnovia. Situácia má, bohužiaľ, najväčší vplyv na ženy a problém je najviditeľnejší v odvetví služieb (v hotelierstve, gastronómii, školstve, v zdravotníctve a sociálnych službách) a v poľnohospodárstve. Ženy zamestnané v týchto odvetviach nie sú zamestnané na plný úväzok, čo znamená, že ich platy a dôchodky sú nižšie, majú nižšiu úroveň sociálnej podpory a nedostatočné možnosti kariérneho rastu. Najnovší výskum naznačuje, že ženy si ťažšie hľadajú pracovné miesto ako muži.

Okrem toho existuje stále obrovský rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozdiel dosahuje hodnotu okolo 18 %, pričom ženy zarábajú na hodinu o pätinu menej ako muži). Vzhľadom na uvedené problémy som hlasoval za správu, ktorá navrhuje riešenie tejto zložitej situácie v súvislosti s politikou zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Thomsenovej. Počas hospodárskeho poklesu, akým je ten, ktorý práve zažívame, platia určité skupiny pracujúcich vždy tú najvyššiu cenu. Pracovníci na neistých pracovných miestach vlastne čelia tejto kríze bez záruk, ktoré majú iní pracovníci. Okrem toho sú ženy v rámci tejto kategórie dokonca ešte v kritickejšom postavení. Problém neistej práce postihuje ženy najmä v odvetví služieb a v poľnohospodárstve a na zmenu tejto situácie naliehavo potrebujeme účinné opatrenia. Základné dôvody sú rôzne. Rozdiely v odmeňovaní a zamestnanosti žien a mužov sú stále priveľké na to, aby sme tvrdili, že sme dosiahli rovnosť, preto by určité účinné opatrenia, ako napríklad materská dovolenka, zdravotná starostlivosť a starobné dôchodky boli účinným spôsobom, ako zastaviť rozširovanie neistej práce. Východiskovým bodom, ako sa dostať z tejto situácie nerovnosti v oblasti zamestnanosti, je nepochybne vzdelávanie a odborná príprava mladých žien. Napokon, potrebujeme podrobnejší výskum príčin, dôvodov a nákladov nízkej kvalifikovanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Neisté pracovné miesta sú dôležitým faktorom sociálnej nestability, ktorá sa v súčasnosti výrazne zhoršuje s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá sa v niektorých krajinách vrátane tej našej, Portugalska, stále zvyšuje.

Všetky formy neistoty alebo presunov v zamestnaní v prvom rade a najtvrdšie tradične postihujú manuálne pracujúce ženy, a to nízkymi príjmami, dokonca aj za rovnakú prácu, vysokou mierou nezamestnanosti a väčšou pracovnou neistotou vzhľadom na dlhodobé sociálne faktory, ale aj z dôvodu materstva.

Záporný vplyv tejto situácie sa neobmedzuje na už vážnu diskrimináciu, ktorej boli ženy vždy vystavené: ovplyvňuje hospodársku nezávislosť žien a ich samostatnosť ako jednotlivcov skôr tým, že bráni ich rovnakému prístupu do sveta práce.

V tejto súvislosti predstavuje boj proti neistote zamestnania najmä pre ženy veľmi konštruktívny príspevok k sociálnej stabilite a rodovej rovnosti, jednej zo základných hodnôt presadzovaných Európskou úniou.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) V súčasnej hospodárskej a finančnej kríze sme tiež zaznamenali nárast počtu neistých pracovných miest, ktoré zastávajú najmä ženy. Trvalé pracovné miesta zrušené počas hospodárskej recesie, sa určite neobnovia, ale nahradia ich atypické a veľmi atypické pracovné úväzky. To vyústi do výrazného zhoršovania úrovne pracovných podmienok. V EÚ pracuje 31,5 % žien na čiastočný pracovný úväzok (do 30 hodín týždenne) v porovnaní iba s 8,3 % mužov.

Myslím si, že udržateľnosť dôchodkových systémov, úverové nástroje určené pre projekty svojpomoci, ako aj tvorba pracovných miest a tvorba alternatívnych systémov príjmu môžu zlepšiť podmienky žien na neistých pracovných miestach.

Vyzývam Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili životaschopné stratégie v oblasti neistej práce s cieľom zdôrazniť dôstojné a ekologické pracovné miesta a začleniť zásadu rodovej rovnováhy. Nalieham na všetky členské štáty, aby zaviedli jasné opatrenia na zmenšenie rodových rozdielov v odmeňovaní o 10 % do roku 2020 s cieľom znížiť rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vrátane rozdielov v dôchodkoch, aby zlepšili životné podmienky, bojovali proti chudobe a zvýšili hospodársky rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pani Thomsenovej k vynikajúco vykonanej práci. Až príliš často musia ženy prijať pracovné podmienky, ktoré vôbec nie sú dôstojné. Preto treba pozorne sledovať situáciu najmä tehotných a dojčiacich pracovníčok. Ženy, ktoré sa vracajú do práce po materskej dovolenke, musia mať istotu, že sa môžu znova aktívne zapojiť do trhu práce.

Členské štáty sa takisto vyzývajú na to, aby pozorne vnímali každé poškodzujúce zaobchádzanie zamestnávateľov s pracovníčkami. Páchatelia každého zneužívania musia byť čo najrýchlejšie postavení pred súd. Okrem toho treba vypracovať novú európsku stratégiu zamestnanosti, aby sa ženy na neistých pracovných miestach začlenili do systémov sociálneho zabezpečenia a ochrany zamestnania.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Pracovníci s nízkymi – nelegálnymi alebo neoficiálnymi – príjmami, pracovníci bez práva na sociálnu ochranu alebo zamestnanecké výhody, pracovníci bez vyhliadok na postup na trhu práce... Počet takzvaných pracovníkov na neistých pracovných miestach stúpa v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy. Medzi týmito pracovníkmi existujú obrovské rodové rozdiely: s nadpriemerným zastúpením žien. Uvedomujúc si potrebu zvýšenia ich ochrany, som podporil uznesenie Európskeho parlamentu o otázke pracovníkov na neistých pracovných pozíciách. Vyzývam členské štáty, aby zaistili, že zamestnávatelia, ktorí vystavujú svojich zamestnancov poškodzujúcemu zaobchádzaniu alebo zneužívaniu, budú urýchlene postavení pred súd. Takisto treba prijať opatrenia na zaistenie odborovej ochrany práv pracovníkov na neistých pracovných miestach, akými sú napríklad primeraná mzda, materská dovolenka a spravodlivý a pravidelný pracovný čas. Verím tiež, že sa čo najrýchlejšie splnia barcelonské ciele v oblasti starostlivosti o deti a že sa prekonajú prekážky, ktoré bránia ženám pracovať toľko hodín, koľko chcú – či už v práci na čiastočný, alebo plný úväzok.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Toto bola mimoriadne dôležitá správa a som rád, že ju Európsky parlament prijal najmä preto, že upozorňuje na rodovú povahu neistého zamestnania a na trhu práce poukazuje na presun od štandardných k neštandardným formám zamestnania, pretože treba predchádzať tomu, aby sa z neštandardných foriem zamestnania stávali neisté pracovné miesta; domnieva sa, že členské štáty a sociálnych partnerov treba požiadať, aby v značnom rozsahu zladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá týkajúce sa štandardnej práce a atypickej práce, aby bojovali proti týmto problémom, a tak zabránili uprednostňovaniu najvýhodnejších a najlacnejších foriem zamestnania, ale s prihliadnutím na riziko možného nárastu nelegálnej práce; a naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby v usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov a v novej stratégii pre rodovú rovnosť určili charakteristické črty neistého zamestnania.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Súčasná hospodárska kríza zasahuje ženy tvrdšie práve preto, že sú citlivejšou skupinou, keďže sa ich práca bežne neobmedzuje na pracovisko, ale vzťahuje sa aj na domov a rodinu. Väčšinu neistej práce vykonávajú ženy, ktoré sa preto ocitajú v situácii bez istoty zamestnania, s nízkou mzdou a s menšou sociálnou ochranou a nízkou kvalifikáciou.

Za týchto podmienok ženy, ktoré sú pripravené vrátiť sa do práce po obdobiach absencie v dôsledku ochorenia alebo narodenia dieťaťa, často zisťujú, že nemajú žiadne pracovné miesto. Naša delegácia veľmi citlivo vníma tieto problémy a povedal by som veľmi podobnú problematiku žien, ktoré nie sú zamestnané, ale sú samostatne zárobkovo činné. Bohužiaľ, mohli sme podporiť túto správu v celosti, ak by nepresadzovala politiky na integráciu pracovníčok z krajín mimo Európskej únie na úkor európskych občanov. Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o otázke žien na neistých pracovných miestach. Hospodárska kríza prispela k destabilizácii trhu práce. Zamestnávatelia zredukovali pracovné miesta alebo zamestnali pracovníkov na dobu určitú, ponúkajúc im horšie finančné podmienky. Vlny prepúšťaní tiež spôsobili, že sa mnohí ľudia ocitli mimo trhu práce. Situácia je mimoriadne ťažká pre absolventov, starších ľudí a ženy. Kríza prehĺbila rodové nerovnosti, ktoré v oblasti zamestnanosti už existovali. Pocítili to najmä ženy, ktoré tvoria najväčšie percento pracovníkov pracujúcich na takzvaných neistých pracovných miestach. Zväčšil sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany. Táto situácia takisto brzdí profesionálny rozvoj žien a v súvislosti s prácou prispela k upevneniu rodových stereotypov. Preto si ženy na takzvaných neistých pracovných miestach zaslúžia špeciálnu ochranu.

Okrem iného by mali byť zahrnuté do systémov sociálneho poistenia a právnych predpisov v oblasti ochrany pracovných miest. Dôležitá je aj finančná ochrana žien v prípadoch nezamestnanosti či materstva. Ženy pracujúce na neistých pracovných miestach by tiež mali mať možnosť jednotnej ochrany. Okrem toho by sa mal ženám pracujúcim výlučne v domácnosti zaručiť voľný prístup k poradenským službám v oblasti sociálnych práv. Rada by som upozornila aj na potrebu regulovania právnej situácie sezónnych pracovníkov, ktorým v súvislosti s povahou ich práce hrozí vyššie riziko rôznych nerovností.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Najnovšie štúdie naznačujú, že na čiastočný úväzok pracuje 31 % zamestnaných žien v porovnaní s iba 8,3 % mužov. Pracovníci na čiastočný úväzok majú nižší príjem a následne dostávajú nižšie dôchodky než tí, ktorí pracujú na plný úväzok. V rámci tímov sú v nevýhode, pokiaľ ide o tímovú prácu, čo sa prejavuje aj v súvislosti s postupom alebo pri obsadzovaní vyšších pozícií. Zisťujeme, že na manažérskych pozíciách pracuje 36 % mužov so stredoškolským alebo vyšším vzdelaním v porovnaní s iba 15 % žien s rovnako vysokou úrovňou vzdelania. V súvislosti s nižším príjmom treba spomenúť, že v Európe – bez ohľadu na počet odpracovaných hodín alebo rôzne pracovné zmluvy – predstavuje priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 18 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písomne. – Európski konzervatívci a reformisti sa pevne a sústavne domnievajú, že rozhodnutia týkajúce sa sociálnej politiky a pracovného práva by sa nemali robiť na úrovni EÚ, ale na úrovni členských štátov národnými a miestnymi vládami. Uvedomujeme si, že minimálne normy zaobchádzania s pracovníkmi na pracovisku sú dôležité, a teší nás, že Európsky parlament zvyšuje povedomie o tejto otázke, myslíme si však, že by sa tieto normy mali vzťahovať na ženy aj mužov a že napríklad konkrétne odporúčania súvisiace s pracovnými zmluvami a starostlivosťou o deti nepatria do sféry pôsobnosti EÚ.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia