Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0054(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0136/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0136/2010

Keskustelut :

PV 19/10/2010 - 15
CRE 19/10/2010 - 15

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0374

Puheenvuorot
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

15. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana Barbara Weilerin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)) (A7-0136/2010).

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, aluksi haluan kiittää oikeudellisten asioiden valiokunnasta ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnasta koottua varjoesittelijöiden ryhmää, kollegojani ja kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tämän loistavan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ilman komission ja puheenjohtajamaana toimineen Belgian rakentavaa ja oikeudenmukaista yhteistyötä emme olisi saavuttaneet tätä tulosta.

Esittelijänä olen – niin kuin voitte kuvitella – erittäin tyytyväinen tulokseen ensinnäkin sen vuoksi, että teimme huomattavia parannuksia vanhaan direktiiviin ja toiseksi sen vuoksi, että otimme käyttöön uusia keinoja rohkaista soveltamaan parempia maksukäytäntöjä. Saavutimme tavoitteen. Tuota, sanoisin mieluummin, että nyt on määritetty suunta sille, miten parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten likviditeettiä ja varmistetaan sijoituksia uusiin tuotteisiin, uusiin työpaikkoihin ja uusiin prosesseihin.

Miksi direktiiviä täytyi parantaa? Vuonna 2000 annettu säädös ei ollut sitova eikä kovin tehokas. Maksukäytännöt ovat huonontuneet viime vuosina lähes kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämä tapahtui jopa ennen rahoitus- ja talouskriisiä. Myös pienet yritykset pyysivät tällaista uudistusta. Ne ilmaisivat toiveensa pk-yrityksiä tukevassa Small Business Act -aloitteessa vaatien, että maksukäytännöt on järjestettävä Euroopan unionissa huomattavasti tehokkaammin.

Tuloksista voin sanoa ensinnäkin, että olemme astuneet uudelle tielle. Meillä on tiukat säännöt. Lähtökohtaisesti laskut täytyy maksaa 30 päivän kuluessa. Jotkin poikkeukset ovat mahdollisia, mutta ne täytyy perustella. Käyttöön on otettu aikaisempaa korkeampi viivästyskorko, nimittäin 8 prosenttia. Asetimme perintäkulujen määräksi yksinkertaisesti kiinteän summan, 40 euroa, ja teimme pienten yritysten oikeuksien käyttämisen aikaisempaa helpommaksi.

Uuden tavan toinen aspekti koskee myönteisiä kannustimia ja uusia välineitä. Esimerkkejä tästä on hyviä maksukäytäntöjä noudattavien asiakkaiden nimeäminen, pienten yritysten oikeuksia koskevan lisätiedon tarjoaminen, maksujen suorittaminen erissä ja vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen edistäminen.

Säädös kuuluu myös sääntelyn parantamista koskevaan menettelytapaan, ja sitä sovelletaan myös Euroopan unionin toimielimiin. Tästä olemme erityisen ylpeitä, koska – voitte varmaan kuvitella – kaikki eivät olleet asiasta innoissaan.

Matkan varrella oli luonnollisesti myös joitakin kiistoja, ja haluaisin mainita niistä muutaman. Ensinnäkin parlamentissa oli aluksi huomattavia eroja, suuria näkemyseroja. Kokonaiset 100 esitettyä tarkistusta osoittavat, että ensin meidän täytyi kiistellä asioista myös parlamentissa. Komissio ei taatusti aina ollut tyytyväinen pyrkimyksiimme, muun muassa direktiivin ulottamiseen myös business to business -tasolle, mutta uskon, että kaiken kaikkiaan saavutimme hyvän tuloksen.

Ongelmia aiheutti neuvosto. On valitettavaa, että neuvosto ei aina ole täyttänyt tavoitettaan auttaa pieniä yrityksiä. Pidän tätä erityisen valitettavana verrattain rikkaissa ja hyvin jäsennellyissä maissa, kuten Saksa ja Itävalta.

Ammattijärjestöistä voin vain todeta, että ne toimivat rakentavasti, vaikka me emme tietenkään aina hyväksyneet niiden mielipiteitä tai voineet olla samaa mieltä niiden näkemysten kanssa.

Yhteenvetona totean, että seuraavat vaiheet ovat sellaiset, että huomisen äänestyksen jälkeen odotamme neuvostolta viimeistä hyväksyvää äänestystä. Tämän jälkeen jäsenvaltiot voivat panna säädöksen täytäntöön. Emme usko, että täytäntöönpanoon kuluu kahta vuotta, vaan että jäsenvaltiot alkavat saattaa sitä osaksi kansallista lainsäädäntöään jo ensi vuoden tammikuussa.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission jäsen.(IT) Arvoisa puhemies, uskon, että tämä keskustelu päättää tärkeän työskentelyjakson. Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet yhdessä antaa vastauksen pienille ja keskisuurille yrityksille panemalla täytäntöön osan pk-yrityksiä tukevasta aloitteesta. Toivon, että huomenna hyväksytään direktiivi, joka antaa monille pk-yrityksille Euroopan unionissa mahdollisuuden huokaista helpotuksesta.

Maksamattomien laskujen määrä on kasvanut aivan liian kauan: viime vuonna kasvua oli 8 prosenttia, ja hoitamattomia velkoja on tällä hetkellä 300 miljardin euron arvosta. Kyse on ongelmasta, joka saattaa pk-yritykset äärimmäisiin vaikeuksiin. Ne ovat usein vaarassa joutua lopettamaan toimintansa, koska ne eivät pysty jatkamaan siitä syystä, että suuret yritykset, ja erityisesti julkiset laitokset, eivät maksa sitoumuksiaan yrityksille. Uskon, että unionin toimielimet ovat valmiita antamaan myönteisen vastauksen Euroopan unionin taloudelle. Sitten, kun säädös, jota olemme hyväksymässä, on kaikilta osin voimassa, noin 180 miljardia euroa palaa kiertoon, mikä elvyttää kasvua ja pk-yrityksiä hyödyttäviä innovatiivisia aloitteita.

Kuten tiedätte, luotonsaanti on avainasia yritystemme kehityksen ja nykyistä paremman kilpailukyvyn kannalta. Tämän vuoksi uskon, että päätös tukea komission ehdottamaa direktiiviä on hyvin tärkeä taloutemme kannalta, koska se tarjoaa vastauksen miljoonille eurooppalaisille yrityksille ja antaa toivoa miljoonille työntekijöille, joilla on työtä taloutemme selkärangan muodostavien yritysten ansiosta.

Haluan kiittää puheenjohtajavaltiota Belgiaa tärkeästä osasta, joka sillä oli sovittelussa, ja haluan kiittää myös kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka tekivät kovasti töitä tässä vaiheessa, kuten esittelijä Weiler, jäsen Baldassarre ja jäsen De Angelis sekä kaikki varjoesittelijät, jotka mahdollistivat myönteisen ratkaisun saavuttamisen.

Sen seurauksena, että julkisten laitosten maksuajat yhdenmukaistetaan, mikä merkitsee, että niiden on maksettava laskunsa 30 päivän kuluessa, uskon, että yritysten kassoihin saadaan huomattava määrä lisää käteistä. Kyseiset säännöt rohkaisevat voimakkaasti myös maksuja viivytteleviä julkisia laitoksia päivittämään hallintomenettelyjään. Itse asiassa kun julkinen laitos hankkii tavaroita tai palveluja, se on jo varannut talousarvioonsa määrärahat kyseisiä kuluja varten. Tästä syystä sillä ei pitäisi olla vaikeuksia maksaa velkojilleen täsmällisesti. On syytä korostaa myös, että lyhyemmät maksuajat merkitsevät säästöjä julkisille laitoksille.

Toinen tärkeä seikka sopimuksessa on, että yritysten on maksettava laskunsa 60 päivän kuluessa, ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu maksuehdoissa, jotka eivät saa olla velkojan kannalta epäoikeudenmukaisia.

Lopuksi minun on syytä korostaa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti säilyttää säännökset tai hyväksyä säännöksiä, jotka ovat edullisempia velkojalle, kuin on välttämätöntä kyseisen direktiivin nojalla. Tämän seurauksena säädös ei estä jäsenvaltioita omaksumasta lyhyempiä maksuaikoja tai ankarampia seuraamuksia.

Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, tämä uusi direktiivi on osoitus unionin päättäväisyydestä antaa Euroopan unionissa toimiville yrityksille, ja erityisesti pk-yrityksille, huomattava sysäys päästä talouskriisin yli, mihin komissio aikoo paneutua monien toimien muodossa. Olemme vastikään esittäneet innovaatioita käsittelevän tiedonannon, ja ensi viikolla aiomme esittää tiedonannon uudesta teollisuuspolitiikasta. Innovaatioita ja teollisuuspolitiikkaa ei voi toteuttaa käytännössä ilman käytettävissä olevaa luottoa.

Parlamentti antaa huomenna yhteistuumin neuvoston ja Euroopan komission kanssa konkreettisen vastauksen näihin odotuksiin.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiittää esittelijä Weileria hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Kyseisen säännöksen myötä Euroopan unioni lopettaa menettelyn, joka on ajanut hyvin monet pienet ja keskisuuret yritykset vaikeuksiin. Parlamentti ryhtyy toimiin suojellakseen pk-yrityksiä – jotka ovat haavoittuvimpia yrityksiä ja kaikkein alttiimpia kriisin vaikutuksille – likviditeetti- ja luotonsaantiongelmilta. Tällä hetkellä vallalla oleva maksujen lykkäyskäytäntö ajaa monet pienyritykset konkurssin partaalle, millä on kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen.

Toimenpide on tärkeä seuraavista syistä: siinä säädetään enimmäismaksuajaksi 60 päivää, korotetaan viivästyskorkoa 8 prosenttiin ja kielletään sellaisten sopimusehtojen käyttö, jotka ovat epäoikeudenmukaisia velkojille. Toisin sanoen siinä säädetään ehdottomista maksuajoista, kannustimista ja, ennen kaikkea, siinä ei sallita poikkeuksia. Toimenpiteet on laadittu pk-yritysten suojelemiseksi, talous- ja tuotantorakenteemme kannustamiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Nyt on jäsenvaltioiden vuoro ryhtyä nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin direktiivin täytäntöönpanemiseksi, mikä vahvistaa sitä, että Euroopan unioni on olemassa, siitä on hyötyä ja se pystyy saamaan vaikutusta aikaan.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Tajani, arvoisa esittelijä Weiler, hyvät jäsenet, olen hyvin tyytyväinen ja ylpeä siitä, että sain antaa panokseni kyseisen direktiivin hyväksymiseen oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta. Kyse on suhdanteita tasoittavasta toimenpiteestä, joka tarjoaa hyvin todellista tukea yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) säädettäessä ehdottomista maksuehdoista ja asianmukaisista seuraamuksista. Tavoitteena on rohkaista sekä julkisia laitoksia että Euroopan unionissa toimivia yksityisyrityksiä suorittamaan maksunsa täsmällisesti. Jos kaikki asianomaiset maksaisivat velkansa ajallaan, Euroopan unionin talouteen saataisiin 300 miljardin euron arvosta käteistä.

Meillä ei ole yhteismarkkinoita, eikä kilpailu ole oikeudenmukaista ennen, kuin laaditaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan kaikkiin. Tämä vaikutin on maksuviivästyksiä torjuvan uuden direktiivin taustalla: siinä pakotetaan julkisia laitoksia olemaan tehokkaampia ja parempia toimissaan ja autetaan sisämarkkinoita ja vapaata kilpailua kehittymään yhtenäisesti pk-yritysten eduksi.

Tämä parlamentti on pystynyt antamaan päättäväisen panoksen onnistuneeseen tulokseen voittamalla kaikenlaisen paineen ja erimielisyydet kansalaisten yhteisen hyvän ja Euroopan tuotantojärjestelmän vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik, PPE-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olen tyytyväinen, että tänään voimme tehdä yhteenvedon keskustelusta, jota olemme käyneet viime kuukausina. Jokainen direktiivin valmistelutyössä mukana ollut tietää, että sopimukseen pääseminen ei ollut helppoa, vaikka kaikki osapuolet olivat tietoisia ongelman merkityksestä.

Luulen, että toimenpiteet, joista äänestämme huomenna, ovat hyviä uutisia yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat saada maksusaatavansa aikaisempaa nopeammin. Maksuviiveongelma ei ole laajuudeltaan sama kaikissa jäsenvaltioissa. Emme kuitenkaan saisi unohtaa, että yritykset toimivat Euroopan unionin sisämarkkinoilla ja usein toteuttavat toimia eri jäsenvaltioissa. Yritysten toimijoilla pitäisi olla varmuus siitä, että niiden laskut maksetaan ajallaan riippumatta siitä, tuleeko maksu Puolasta, Espanjasta, Ranskasta vai Maltalta.

Arvoisat kuulijat, eräs toimittaja kysyi minulta tänään, onko direktiivi tehokas ja mitä keskeisiä välineitä siinä on markkinoiden käyttäytymisen muuttamiseen. Minusta tehokkuus näkyy siinä, että julkisten laitosten pisin mahdollinen maksuaika on 60 päivää ja että sitä ei voi pidentää. On äärimmäisen tärkeää, että direktiivien keskeisiä välineitä koskevat tiedot saavuttavat yritysten toimijat. Heidän on oltava tietoisia siitä, että heillä on oikeus korvauksiin, kun on kyse erääntyneiden maksujen perinnästä aiheutuneista kustannuksista, että maksujen määräaikoja on lyhennetty ja että sellaiset sopimussäännökset, joissa suljetaan pois mahdollisuus periä korkoa myöhästyneistä maksuista, joissa kielletään korvaukset tai joissa on perusteettomasti pidennettyjä maksumääräaikoja, ovat yksinkertaisesti vilpillisiä. Vain tällöin yritykset hyötyvät direktiivin säännöksistä ja vaativat velallisia noudattamaan maksujen eräpäiviä ja kunnioittamaan muita oikeuksia, joihin niillä on oikeus. Maksuviivästysten ei pitäisi sääntö vaan poikkeus. Minun mielestäni direktiivi on vahva merkki Euroopan unionin toimielimiltä siitä, että juuri näin asioiden pitäisi olla. Haluan kiittää kaikkia teitä yhteistyöstänne ja tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud, S&D-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisat kuulijat, haluaisin aluksi kiittää esittelijä Weileria hänen työstään ja merkittävästä kompromissista, jonka hän saavutti neuvoston kanssa, koska komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli joitakin keskeisiä puutteita.

Haluaisin palata neljään tärkeään asiaan, jotka tässä direktiivissä saavutettiin.

Ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen siihen, että direktiivissä taataan julkisen ja yksityisen sektorin tasapuolinen kohtelu. Komissio kaavaili kovempia seuraamuksia julkiselle sektorille, vaikka tämä toimii yleisen edun hyväksi. Tämä ilmensi tietämättömyyttä jäsenvaltioiden julkisen talouden todellisesta tilasta ja olisi voinut johtaa julkisen alan yritysten kannalta epäedulliseen kilpailuasemaan.

Toinen askel eteenpäin on maksuaikataulun pidentäminen 30 päivästä 60 päivään julkisen alan terveyspalvelujen osalta. Näillä on monimutkaiset talousarviomenettelyt, joiden vuoksi niillä on pakko olla tavallista pidempi maksuaika, ja niitä ei voida pitää tästä vastuussa.

Toinen asia maksuehdoista, oli välttämätöntä kieltää yritysten välisten sopimusten epäoikeudenmukaiset ja velkojille haitalliset sopimusehdot, joita usein esiintyy suuren ryhmän ja pienen tai keskisuuren yrityksen välisissä sopimuksissa.

Viimeinen seikka koskee pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat maksuviivästysten uhreja: 8 prosentin viivästyskoron käyttöönotto maksujen viivästyessä ja perintäkulujen korvaaminen saattavat rohkaista kyseisiä yrityksiä vaatimaan vahingonkorvauksia. Tähän asti niillä on ollut taipumusta kieltäytyä tekemästä näin, koska ne eivät ole halunneet vaarantaa mitään.

Olen siis iloinen voidessani äänestää tästä säädöksestä, jonka toivon muodostuvan todelliseksi edistykseksi eurooppalaisten yritysten elinvoimaisuuden ja terveyden kannalta. Edistystä tarvitaan paitsi nykyistä menestyksekkäämpien myös oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Creutzmann, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Tajani, hyvät kuulijat, Euroopan parlamentti hyväksyy huomenna direktiivin maksuviivästysten torjunnasta. Tällä direktiivillä tehdään historiaa. Kyseessä on ensimmäinen direktiivi, joka voidaan selittää kolmessa virkkeessä: Ensinnäkin, julkisten laitosten täytyy tulevaisuudessa maksaa laskut lähtökohtaisesti 30 päivän kuluessa, ellei ole sovittu lyhyemmästä maksuajasta ja elleivät erityisolosuhteet edellytä enintään 60 päivän maksuajan soveltamista. Toiseksi, maksuajoista sovittaessa yrityksillä on sopimusvapaus, kun on kyse enintään 60 päivän maksuajasta, ja yli 60 päivän maksuajat eivät enää ole sallittuja, ellei näin nimenomaisesti sovita ja ellei tämä aseta saavaa osapuolta hyvin epäedulliseen asemaan. Kolmanneksi, jos edellä mainitut maksuajat ylittyvät, voidaan periä ilman aikaisempaa maksukehotusta vähintään 40 euron perintäkulut ja 8 prosentin viivästyskorko Euroopan keskuspankin peruskoron lisäksi.

Direktiivi auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä Euroopan unionissa hyvin paljon parantamaan niiden likviditeettiä, ja niiden ei tarvitse ottaa niin paljon luottoa pankista. Velalliset, joilla on vahva asema markkinoilla, eivät enää pysty pakottamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä myöntämään pitkä maksuaikoja, ja tämä on hyvä asia. Lisäksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät ainoastaan saa mahdollisuutta säilyttää lyhyempiä maksuaikoja tähän asti tavanomaisessa muodossa, vaan oletamme, että niistä tullaan todella pitämään kiinni, koska emme voi kuvitella, että maksuviivästyksiä koskeva direktiivi johtaisi maksukäytäntöjen heikkenemiseen jäsenvaltioissa.

Euroopassa toimivat yritykset tietävät, että tulevaisuudessa saatavat maksetaan viimeistään 60 päivän kuluessa. Tämä on huikea askel eteenpäin ja lisäaskel kohti Euroopan unionin sisämarkkinoiden täydentämistä. Voimme olla hyvin tyytyväisiä säädöksen hyväksyntään. Se tulee auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja se tulee auttamaan Euroopan unionin sisämarkkinoita.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, ECR-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää poliittisen ryhmäni puolesta ja myös sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtajana toimiessani erityisesti esittelijä Barbara Weileria ja myös kaikkia lukuisia valiokunnan kollegoja, jotka ovat täällä tänään, hienosta ryhmätyöskentelyesimerkistä. Lisään tähän myös sekä neuvoston että komission.

Tällä hetkellä on paljon puhetta järkevästä sääntelystä, ja luulen, että tämä on klassinen esimerkki järkevästä sääntelystä. Aluksi säädöksessä paneudutaan ongelmiin, joita monet pienet yritykset kohtaavat talouselämässä, jossa ne törmäävät tällä hetkellä hyvin vaikeisiin ehtoihin. Meidän on vaadittava jäsenvaltioita panemaan ehdotus täytäntöön mahdollisimman nopeasti.

Toiseksi komissio oikeutetusti analysoi aikaisemman direktiivin ongelmat ja onnistumiset, ja haluan huomauttaa tässä yhteydessä, että tämä oli ensimmäinen direktiivi, johon liittyen valiokunnan koordinaattoreiden päätös kutsua komissio esittelemään ehdotuksen kokonainen vaikutustenarviointi toteutettiin kaikilta osin. Saimme hyvin perusteellisen vaikutustenarvioinnin, jossa selvästi tuotiin esille kohdat, joita täytyi muuttaa.

Ennen kaikkea ehdottoman keskeistä on se, että erityisesti julkisia laitoksia vaaditaan toimimaan yksityisellä sektorilla sovellettavien standardien mukaisesti ja että ne eivät voi käyttää asemaansa väärin pieniä toimittajia vastaan noudattamalla näitä vaatimuksia. Tämä on keskeinen saavutus, ja haluan erityisesti kiittää puheenjohtajavaltiota Belgiaa – ja näen, että puheenjohtajavaltio on täällä edustettuna tänä iltana – koska Belgian edustajat kestivät sellaisten jäsenvaltioiden vaatimukset, jotka yrittivät saada poikkeuksia 60 päivän maksuaikaa koskevaan vaatimukseen.

Sanoimme puheenjohtajavaltiolle Belgialle, että tällä direktiivillä ei ole merkitystä, jos poikkeuksiin taivutaan. Direktiivi on merkityksetön, jos viranomaiset pääsevät pälkähästä.

Minusta tämä on hyvä esimerkki järkevästä sääntelystä, mutta päätän puheenvuoroni kahteen huomioon. Ensiksi direktiivi on pantava täytäntöön kunnolla ja johdonmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, ja toiseksi sen on saatava aikaan muutos maksukulttuuriin: enää ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää, että suuret asiakkaat käyttävät pieniä yrityksiä hyväkseen maksamalla niiden saatavat myöhässä. Minusta tässä on se, mitä tämän direktiivin avulla saavutetaan.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, EFD-ryhmän puolesta.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, aluksi minun täytyy kiittää komission jäsentä Tajania hänen lausumastaan, jota kannatan vilpittömästi.

Aivan liian usein todetaan, että julkiset laitokset ovat huonoja maksajia, ja ne usein aiheuttavat epäonnistumisia hyville yrityksille ja vahingoittavat vakavasti yritystemme kilpailukykyä. Ne saavat aikaan kauhean ketjureaktion, jolla on suuria sosiaalisia vaikutuksia, jotka lopulta saattavat kostautua julkisille laitoksille – jotka olivat syypäitä näihin vahinkoihin – hintojen ja kustannusten nousuna ja näin ollen menojen kasvuna.

Kun tarkastelemme kaikkea tätä, tuskin yllätymme, jos pieni yritys pakotetaan konkurssiin käteisvarojen puutteen vuoksi erityisesti sellaisen talouskriisin ja taantuman aikana, joka on parhaillaan vallalla. Tästä syystä on päätetty, että maksuviivästyksistä olisi määrättävä vakavia seuraamuksia. Hyväksyttyyn mietintöön säädettyihin uusiin parametreihin kuuluu sopimusvapauden säilyttäminen yksityisyritysten välisissä neuvotteluissa, mutta aikarajaksi säädetään 30 + 30 päivää; tekstissä säädetään ehdosta, jonka mukaan julkisten laitosten on maksettava yksityisyritysten saatavat 30 päivän kuluessa; lisäksi otetaan käyttöön uusi sääntö suuryrityksiä varten, esimerkkeinä mainittakoon postipalvelut ja energian ja liikenteen alalla toimivat yritykset, jotka kilpailevat yksityisyritysten kanssa – vaikka ne saavat julkista rahoitusta – siinä mielessä, että ne rinnastetaan yksityisyrityksiin ja tästä syystä niihin sovelletaan yksityisen sektorin sääntöjä.

Jäsenvaltioiden on nyt pantava tämä säännös täytäntöön mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin elvyttää yritykset, jotka ovat tällä hetkellä edelleen vaikeuksissa, kuten komission jäsen ja moni jäsenkollega on korostanut.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kun tarkastellaan velkataakkaa, joka vahingoittaa ja kahlitsee myös Unkarin taloutta, meidän pitäisi ehdottomasti suhtautua myönteisesti asetukseen, joka helpottaa nykyistä tiukempien maksukäytäntöjen vahvistamista ja rahoitusprosessien ennustettavuutta ja auttaa näin osaltaan parantamaan rahoitusalan toimijoiden tilannetta. Toisaalta esitetyt tarkistukset selventävät alkuperäistä ehdotusta, ja tämä on parannus, ja toisaalta, alkuperäisiin tavoitteisiin verrattuna ne heikentävät alkuperäisen ehdotuksen varoittavia kohtia erityisesti viranomaisten osalta. Poikkeukset 30 päivän maksuaikaan eivät ole sallittuja etenkään julkisten laitosten tapauksessa. Meidän on sovellettava tausta-asetusta, joka mahdollistaa kyseisen määräajan. Mitä tulee seuraamuksiin, yrityksiä ja viranomaisia on kohdeltava samalla tavoin. Päätavoitteena on talouden elpyminen ja nopeat maksusuoritukset, jotta helpotettaisiin pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusvakautta. Ehdotukseen ei ole sisällytetty säännöksiä tämän helpottamiseksi.

Suuret monikansalliset yhtiöt väärinkäyttävät huomattavaa markkinaosuuttaan ja valta-asemaansa ja pakottavat kotimarkkinoidensa kumppaneita tekemään sopimuksia, joissa säädetään 90 tai 120 päivän maksuehdoista ja mahdollisista teoreettisista seuraamuksista, jos näitä ei noudateta. Haavoittuvat toimittajat eivät kuitenkaan uskalla panna seuraamuksia täytäntöön, vaikka laki tämän selvästi sallisikin, sillä ne pelkäävät menettävänsä tilauksia. Tämän välttämiseksi meillä olisi joka tapauksessa oltava säädöksiä, joissa säädetään pakollisista maksuviivästysmaksuista sekä sakoista, jotka määrättäisiin jopa velkojille, jos kyseisiä viivästysmaksuja ei peritä. Paljon kiitoksia mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, on luonnollisesti aivan tavallista Euroopan parlamentissa aloittaa kiittämällä jäsenkollegoja, mutta tämän direktiivin ollessa kyseessä uskon, että on itse asiassa asianmukaista aloittaa kiitoksilla. Ensinnäkin haluan kiittää komission jäsentä Tajania, joka sisällytti parlamentin pyynnöt ja perustellut huolenaiheet komission työhön tavalla, jota on harvoin nähty, uskomattoman avoimesti. Tämä oli todellakin erittäin myönteistä uutta kehitystä neuvoston, komission ja parlamentin välisessä yhteistyössä. Tässä mielessä voin vain tukea sitä, mitä asiasta on jo sanottu: kyse on järkevästä sääntelystä, ja tarvitsemme sitä enemmän.

Uskon, että me Euroopan parlamentissa annoimme myös panoksemme siihen, että direktiivi lopulta saattoi saavuttaa tämän tuloksen, jota monet jäsenkollegat ovat jo kuvanneet myönteiseksi. Noudatimme oikeudellisten asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kesken yhteistä valiokuntien välistä strategiaa. Työskentelimme tiiviisti yhdessä, myös eri poliittisten ryhmien kesken, ja minun on sanottava Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) edustajana, että haluan esittää paitsi kiitokseni mutta myös kunnioitukseni esittelijä Weilerille siitä, että – vaikka hänen ehdotuksensa oli aluksi sisällöltään erilainen – parlamentin esittelijänä hän lopulta edusti valiokunnan enemmistön kantaa erittäin asiallisesti ja ponnekkaasti. Ilman tätä onnistuminen ei olisi ollut mahdollista varjoesittelijöiden tekemästä merkittävästä työstä huolimatta.

Lopuksi haluan mainita erään seikan. On yksi asia, jonka olemme toistaiseksi maininneet vain ohimennen. Kyse on 40 euron kiinteästä maksusta, joka tulevaisuudessa voidaan periä maksuviivästyksen johdosta. Luulen, että sitten kun kyseinen toimenpide pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, kun kuluttajat ovat siitä tietoisia, meidän on selitettävä asiaa moneen kertaan, koska 40 euroa on tavallisten tavaratoimitusten yhteydessä itse asiassa voimakas keino estää maksuviivästyksiä, joiden haluamme loppuvan Euroopan unionissa. Luulen, että komission ja jäsenvaltioiden on vielä vaikutettava voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen, jotta kuluttajat saadaan ymmärtämään, miksi tämä on välttämätöntä ja Euroopassa toimivien pienten ja keskisuuren yritysten etujen mukaista.

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä hänen aikaisemmin esittämistään erinomaisista kommenteista. Kyse on loistavasta säädöksestä, ja haluaisin erityisesti kiittää kollegaani Barbara Weileria tavasta, jolla hän toteutti työn. Direktiivi on ehdottoman loistavaa työtä ja esimerkki hyvästä lainsäädännöstä, jota voimme saada aikaan. Se tarjoaa taloudellemme nykyistä paremman rahavirran, ja tästä syystä se on hyvä yrityksille, pienyrityksille ja yhteiskunnalle yleisesti ottaen. Mikä tärkeintä, se auttaa meitä tällä hetkellä vallalla olevassa suuressa ongelmassa, nimittäin työpaikkojen hankkimisessa.

Direktiivi tarjoaa selvät ja vahvat periaatteet, joista voidaan tiedottaa markkinoilla ja jäsenvaltioissa sen ilmaisemiseksi, että maksuviivästyksiä ei enää siedetä. Tämän pitäisi luoda lisää likviditeettiä. Yritykset, jotka saavat maksunsa nopeasti, pystyvät muita todennäköisemmin käyttämään luottoa hyväkseen, kasvattamaan liiketoimintaansa ja luomaan työllisyyttä. Lisäksi tiedän tuoreista maksukyvyttömyysoikeustapauksista kotimaassani, Irlannissa, ja erityisesti rakennusalalla, että lukuisista maksuviivästyksistä tulee lopulta pahoja velkoja, ja tämä saattaa yritykset polvilleen. Näin kävi eräälle minulle läheiselle yritykselle, ja asiasta seurasi joukkoirtisanomisia.

Myös minä pidän myönteisenä ajatusta yritysten positiivisesta nimeämisestä. Mielestäni tämä on hyvä ajatus. Siinä palkitaan hyvästä käytännöstä ja luodaan kannustimia.

Ei unohdeta maanviljelijöitä. Maanviljelijät ovat kärsineet siitä, etteivät ole saaneet maksujaan ajoissa jalostajayrityksiltä ja supermarketeilta. Myymäläketjut ovat päässeet voitolle. Toivottavasti kyseiset säädökset tarjoavat maanviljelijöille paremman neuvotteluaseman, jotta tätä elintarvikeketjun haavoittuvaa ryhmää voidaan suojella paremmin.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Aluksi minun on kiitettävä esittelijä Weileria hänen tekemästään hyvästä työstä, koska alun perin se ei ollut lainkaan helppoa. Luulen, että voimme kuitenkin olla tyytyväisiä tekstin lopulliseen muotoon.

Toisin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa, joka tuntui minusta olevan hieman kaukana käytännöstä, uudessa tarkistuksessa onnistuttiin tulemaan lähemmäksi sellaista todellisuutta, joka vallitsee kaupallisissa suhteissa ja sopimussuhteissa. Ehdotusta onnistuttiin erityisesti myös yksinkertaistamaan ja selventämään, mitä minä pidän huomattavana askeleena kohti standardien nykyistä parempaa ymmärrettävyyttä. Jos asiassa on jotakin erityistä korostamisen arvoista, sitä on se, että toisin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa, onnistuimme säilyttämään sopimusvapauden periaatteen kaupallisissa suhteissa ja sopimussuhteissa. Samanaikaisesti erittäin hyvä uutinen on se, että onnistuimme saamaan läpi säännöksen, jossa säädetään, että Euroopan unionin toimielimillä on sama asema kuin jäsenvaltioiden viranomaisilla. Niinpä toimielinten on tästä lähtien maksettava maksut ajoissa, mitä Euroopan unionin rahoituksen edunsaajat erityisesti tulevat arvostamaan. Olen myös hyvin iloinen siitä, että onnistuimme poistamaan naurettavan säännöksen, jonka mukaan julkisten laitosten, joiden maksu myöhästyy päivällä, olisi täytynyt maksaa kiinteä sakko, joka olisi ollut 5 prosenttia maksettavasta kokonaissummasta maksuviivästyksen viivästyskoron lisäksi. Minun ei tarvinne korostaa, mikä vaikutus tällä säännöksellä olisi ollut jo entisestään kireisiin julkisiin talousarvioihin.

Haluan vielä kerran kiittää esittelijää ja kollegojani niistä ponnisteluista, joita heidän oli tehtävä yhteisen kompromissin löytämiseksi mietinnön muodosta. Minusta tämä energia oli hyvin käytetty.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin liittyä kiittäjien kuoroon. Kiitokset ovat tänä iltana muutakin kuin pelkkä muodollisuus. Haluan kiittää komission jäsentä Tajania hänen henkilökohtaisesta sitoumuksestaan, neuvostoa sen joustavuudesta ja luonnollisesti kollegojani kompromissin saavuttamisesta ensimmäisessä käsittelyssä, mikä on niin tärkeää meille, jotka olemme mukana liiketoiminnassa. Kiitän erityisesti ystävääni Małgorzata Handzlikia PPE-ryhmästä.

Olin itsekin yrittäjä ennen parlamentin jäsenyyttäni, ja olen täysin tietoinen siitä, että maksuviivästykset muodostavat vakavan ongelman pienille yrityksille. Joskus tämä voi johtaa konkurssiin. Muulloin, parhaimmillaan, se aiheuttaa epävarmuutta ja saattaa vahingoittaa liiketoimintaa.

Kun julkisten laitosten maksuaika rajataan 60 päivään, tämä on luonnollisesti suuri saavutus, koska julkisten laitosten, kuten komission jäsen Tajani juuri totesi, tarvitsee vain käsitellä maksut, joten kyse on byrokratian vähentämisestä.

Olen myös iloinen siitä, että sisällytimme tekstiin yritysten välisen toiminnan (business to business), sillä pienillä yrityksillä on nyt selvä lainsäädäntökehys, joka antaa niille mahdollisuuden esittää suurille yrityksille korvausvaatimuksia viivästyneistä maksuista, mitä ne eivät toisinaan uskaltaneet tehdä.

Uskon, että olemme löytäneet hyvän tasapainon sopimusvapauden noudattamisen – mikä on tärkeää – ja sen välillä, miten pienille yrityksille tarjotaan tarvittavat välineet, joiden avulla vältetään suurten yritysten tai julkishallinnon vangiksi joutuminen. Sen sijaan, että käyttäisivät aikaansa velkojen metsästykseen, ne voivat nyt omistaa resurssinsa oikeuksiensa tehokkaaseen käyttöön maksujen, korkojen ja korvausten saamiseksi.

Minusta sopimuksen olisi oltava väline, jonka avulla velalliset saadaan välttämään maksuviivästyksiä, eikä niinkään väline, jolla parannetaan myöhästyneiden maksujen keräämistä ja, kuten Malcolm Harbour sanoi, sen avulla olisi todella luotava ajallaan maksamisen kulttuuri, joka parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, mikä luonnollisesti on kaikkien osapuolten etujen mukaista.

Olemme osoittaneet, että parlamentti voi ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka todella voivat saada muutosta aikaan, luoda työpaikkoja ja auttaa pk-yrityksiä. Neuvoston ja jäsenvaltioiden on nyt ensisijaisesti omaksuttava vastuunsa ja varmistettava, että kyseiset säännöt pannaan kunnolla täytäntöön.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, osoitan kiitokseni esittelijä Weilerille, joka uskoakseni on ojentanut auttavan kätensä pienille ja keskisuurille yrityksille eri puolilla Eurooppaa ja näin ollen koko Euroopan unionille. Unionin talouden kriittisellä hetkellä toteutetaan vakavia ja vahvistettuja ponnisteluja pienten ja keskisuurten yritysten lujittamiseksi. Tiedämme kaikki, että maksuviivästykset ovat usein syynä siihen, että tällaiset yritykset ajautuvat konkurssiin ja että työpaikkoja menetetään. Onnistuimme neuvottelemaan vaikeuksien saattelemina, tavalla, johon yhdistyi suurempi halu tehdä kompromisseja, jotta työpaikat voitaisiin säilyttää, sellaisen sopimuksen, joka saattaa olla tyly, mutta joka varmasti on välttämätön ja oikeudenmukainen.

Ymmärrätte varmasti, että kreikkalaisena olen henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut ja erityisen huolestunut asiasta. Se tosiasia, että Kreikka hyväksyi maksuajat, joita saatetaan kutsua tiukoiksi, kuvastaa sitä, että olemme todellakin sitoutuneet muuttamaan maamme tilanteen avain toisenlaiseksi. Yleinen 30 päivän maksuaikaa koskeva sääntö merkitsee hyvin yksinkertaisesti sitä, että maksujen hyväksyntään liittyviä sisäisen hallinnon tarkastusmenettelyjä on muutettava. 60 päivän poikkeus esimerkiksi terveydenhuoltoalalla antaa meille liikkumavaraa neuvotella yhdistetyistä maksuista, joita ei aina ole helppo tarkistaa.

Haluan meidän menestyvän – ja uskon, että näin käy – koska olemme tämän velkaa työntekijöille ja yrittäjille Kreikassa kuten myös Euroopan unionissa. Meidän on annettava pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuus työskennellä nykyistä useampien kannustimien kanssa ja luoda tervettä kasvua.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Kaupallisten toimien nopeisiin maksuihin liittyvät ongelmat vaikuttavat myös maanviljelijöihin ja maataloustuotteiden toimittajiin. Maksujen määräajat on hyvin usein lykätty kauaksi tulevaisuuteen, ja tämä on yksi syy siihen, että monien maatilojen taloudellinen tilanne heikkenee. Maanviljelijät eivät useinkaan saa ajallaan maksuja tuotteistaan.

Hiljattain laaditussa José Bovén mietinnössä Euroopan parlamentti puolusti maanviljelijöitä ja oli sitä mieltä, että tällaisten maksujen enimmäismaksuaika saisi olla korkeintaan 30 päivää. Meidän olisi pyrittävä panemaan tämä maksuaika tehokkaasti käytäntöön kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Maanviljelijöitä olisi suojeltava kaupallisten yritysten epärehellisiltä käytännöiltä ja erityisesti valtavien vähittäismyyntiketjujen käytännöiltä.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Tajani, arvoisa esittelijä Weiler, maksuviivästysten torjuntaa kaupallisissa toimissa koskeva direktiivi on tämän parlamentin voimakas ja tärkeä asiakirja, joka edustaa niiden pienten ja keskisuurten eurooppalaisten yritysten oikeutettuja pyyntöjä, jotka ovat vuosien ajan kärsineet saataviaan koskevista maksuviivästyksistä. Kyse on hyvin vakavasta ongelmasta, joka on estänyt yrityksiä kehittymästä, ja joissakin tapauksissa tämä on ajanut konkurssiin terveitä yrityksiä, jotka jo ennestään olivat paineen alla pankkien veloittamien korkeiden korkojen vuoksi.

Parlamentin ja neuvoston kesken 13. syyskuuta saavutetun sopimuksen mukaan yritykset voivat nyt luottaa selviin määräaikoihin, joihin mennessä ne voivat odottaa saavansa laskunsa maksetuiksi, ja sekä julkisten laitosten että yksityisen sektorin täytyy noudattaa näitä määräaikoja. Ehdotettu direktiivi vauhdittaa varmasti eurooppalaisiin yrityksiin suuntautuvaa kassavirtaa. Yrityksillä on näin ollen tärkeä lainsäädäntöväline, jonka avulla ne voivat käyttää oikeuksiaan kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti. Toivon, että tämä pk-yritysten etu ei vaikuta ostohintoihin.

Toivon, että jäsenvaltiot ymmärtävät, miten niiden pitää reagoida Euroopan unionin lähettämään painokkaaseen viestiin tänä taloudellisen laskusuhdanteen aikana ja että ne nopeuttavat Euroopan unionin direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Maksuviivästysdirektiiviä koskeva välttämätön ehdotus, josta olemme keskustelleet tänään, on selvästi parempi kuin alkuperäinen ehdotus. Pidän kuitenkin valitettavana sitä, että lopullisessa kompromississa emme onnistuneet varmistamaan kaikille osapuolille samanarvoista asemaa emmekä säilyttämään tasapuolisia toimintaedellytyksiä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoille. Yritysten välisissä sopimuksissa maksuajat olisi periaatteessa rajoitettava 60 kalenteripäivään – ja maksuaikaa voitaisiin pidentää poikkeustapauksissa – kun taas julkisten laitosten, kunnat ja kaupungit mukaan lukien, kanssa tehtävissä sopimuksissa maksuaika saisi olla korkeintaan 30 päivää. Tämä tuntuu minusta väärältä, koska kaikkien osapuolten olisi toimittava samoin ehdoin.

Perustelu, jonka mukaan julkisilla elimillä on edullinen asema siinä mielessä, että ne voivat saada rahoitusta houkuttelevimmilla ehdoilla kuin yritykset tai että ne eivät ole yhtä riippuvaisia vakaiden suhteiden luomisesta, saattaa päteä kansallisiin viranomaisiin tai Euroopan unionin toimielimiin, mutta tämä ei taatusti päde useimpiin pikkukaupunkeihin eikä maaseutukuntiin Tšekin tasavallassa eikä muuallakaan Euroopan unionissa. Ehdotuksessa syrjitään tämän vuoksi paljolti kyseisiä pikkukaupunkeja.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisat kuulijat, henkilökohtaisesti olen samaa mieltä siitä, että direktiiviä 2000/35/EY on vahvistettava ja on nimettävä välineet, joita tarvitaan maksuviivästysten lopettamiseen, tai ainakin huomattavaan vähentämiseen kaupallisissa toimissa.

Kansallisilla markkinoilla ja erityisesti Euroopan unionin markkinoilla esiintyvien maksuviivästysten taloudelliset ja poliittiset seuraukset ovat ilmeisiä kaikille. Meneillään oleva taloustaantuma on pahentanut tilannetta, vahingoittanut kilpailukykyä ja kannattavuutta entisestään ja vakavasti uhannut pienten ja keskisuurten yritysten henkiinjäämistä. Nämä pk-yritykset muodostavat Euroopan unionin markkinoista olennaisen osan, luovat vaurautta, ja ne ovat merkittävässä asemassa työpaikkojen luonnissa.

Euroopan komission poliittinen valinta on askel oikeaan suuntaan, sama, johon Mario Monti viittasi mietinnössään, kun hän puhui väliintulon tarpeesta pk-yritysten liiketoimintailmaston parantamiseksi. Kun ajatellaan sitä, aikovatko julkiset laitokset noudattaa sääntöjä nopeasti tai toimiiko 8 prosentin viivästyskorko pelotteena, en voi kieltää sitä tosiasiaa, että olen jokseenkin epäileväinen tulosten suhteen, kun ajattelen tiettyjä alueita kotimaassani ja muissa jäsenvaltioissa, jotka tulevat todella kamppailemaan noudattaakseen uusia sääntöjä.

Toivon, että tämä uusi lähestymistapa voi olla todellinen mahdollisuus muutokseen. Nyt on tärkeää valvoa direktiivin saattamista osaksi eri sisäisiä lainsäädäntöjärjestelmiä ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten sitoutumista sen varmistamiseksi, että direktiivi pannaan täytäntöön yhtenäisesti kaikkialla.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, haluaisin aloittaa kiittämällä jäsenkollegaani, esittelijää, hänen työstään sekä kiittämällä kaikkia niitä, jotka ovat valmistelleet hänen kanssaan tätä mietintöä, jonka ansiosta sopimus saavutetaan ensimmäisessä käsittelyssä.

Jokainen täällä tunnustaa, että tällä direktiivillä, jolla laaditaan uudelleen edellinen, yli 10 vuotta vanha direktiivi, pyritään saattamaan päätökseen laajalle levinnyt ongelma: maksuviivästykset Euroopan unionissa. Viivästykset ovat kohtuuttoman pitkiä joissakin jäsenvaltioissa, kun osapuolena on julkishallinnon elin. Käytännöllä on valtavia kielteisiä vaikutuksia talouselämään, oli sitten kyse pienistä ja keskisuurista yrityksistä tai sisämarkkinoista, eikä maksuviivästyksiä voida sietää enää pidempään, varsinkaan kun vallalla on tällainen talous- ja rahoituskriisi.

Lainsäädäntömuutos tarjoaa johdonmukaisuutta ja järkeä suunnitelmaan elvyttää Euroopan taloutta ja panna täytäntöön pk-yrityksiä tukeva aloite. Tämä direktiivi parantaa varmasti yritysten likviditeettiä. Velkojilla tulee olemaan vaikuttava ja tehokas väline oikeuksiensa soveltamista varten huonoa maksukäyttäytymistä vastaan. Kun tätä direktiiviä sovelletaan, julkisten elinten harjoittama moitittava käytäntö tulee muodostamaan poikkeuksen. Julkisten hallintoelinten olisi näytettävä hyvää esimerkkiä ja maksettava tavara- ja palvelulaskunsa kuukauden kuluessa. Nyt on asiaa hoitavien toimielinten, neuvoston ja jäsenvaltioiden tehtävänä varmistaa, että direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pienet yritykset kärsivät usein maksuviivästysten aiheuttamista talousvaikeuksista ja nykyisessä taloustilanteessa maksujen viivästyminen voi merkitä jopa pienen tavara- tai palvelutoimittajan konkurssia likviditeettikriisin takia.

Neuvoston kanssa on nyt päästy sopimukseen maksuviivästysdirektiivin päivittämisestä, joka asettaisi elinkeinonharjoittajien välisille ja julkisyhteisöjen maksuille yleisen 30 päivän takarajan. Mielestäni on kuitenkin tärkeää tunnistaa myös yleinen sopimusvapaus yritysten välisissä liiketoimissa ja siksi pidän hyvänä sitä, että yritysten välisissä liiketoimissa maksuaikaa voidaan myös pidentää 60 päivään, jos se on molempien osapuolten näkemys.

Julkisille viranomaisille nämä mahdollisuudet maksuajan pidennykseen ovat tiukemmat ja etenkin julkisen hallinnon maksuviivästykset ovat muodostuneet suureksi ongelmaksi osassa EU-maista. Esimerkiksi Kreikassa keskimääräinen maksuaika on saattanut venähtää jopa 165 päivään – mutta siihen on nyt tulossa parannusta, kuten kreikkalainen kollega täällä totesi – ja Espanjassa 138 ja Italiassa 128 päivään.

Näiden maksuviivästysten takia rahoitusyhtiöt ovat päässeet hyötymään, sillä yritykset ovat pakon edessä joutuneet myymään omia maksusaataviaan, jotta ne voivat nopeuttaa saataviensa kiertoa. Nämä rahoituspalvelut maksavat ja voidaan sanoa, että lähtökohtaisesti yrityksillä on oikeus saada omat saatavansa velalliselta ilman minkäänlaisia välikäsiä ja lisäkustannuksia.

Päätetty viivästyskorko, viitekorko + 8 prosenttia, on hyväksyttävä, mutta 40 euron minimiperintäkulu saattaa muodostua kohtuuttomaksi pienien, esimerkiksi toistuvien toimitusten suhteen. On muistettava, että viivästyskulun tulee olla määrältään kohtuullinen eli sidottu velkojalle tosiasiallisesti aiheutuneisiin kohtuullisiin kustannuksiin. Näistä reunahuomautuksista huolimatta maksuviivästysdirektiivistä on varmasti eniten hyötyä juuri pienille ja keskisuurille yrityksille.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Epävakaassa talousympäristössä maksuviivästyksillä on kielteinen vaikutus pk-yrityksiin. Järjestelmän parantaminen tässä suhteessa on kunnianhimoinen tavoite, mutta on myös varmistettava, että työntekijöille ja toimittajille maksetaan ajoissa. Maksuviivästyksiä kaupallisissa toimissa koskevien uusien säännösten pitäisi auttaa ja vauhdittaa prosessia, jossa yritykset perivät niille kuuluvia erääntyneitä maksuja. Minusta kaikkien osapuolten on oltava tasavertaisessa asemassa, ja sääntöjä on sovellettava kaikkiin.

Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana yli 30 000 pk-yritystä on lopettanut toimintansa taloudellisen umpikujan vuoksi. Yksi syistä on se, että valtio ei ole maksanut ajallaan tuotteista ja palveluista.

Haluan lopettaa ilmaisemalla tukeni tälle direktiiviehdotukselle, jossa rohkaistaan liiketoimintajärjestelmien parempaan valvontaan ja arviointiin.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) En yhtään epäile sitä, ettemmekö huomenna saisi tätä tarkistettua direktiiviä läpi ja näin avaisi tietä uudelle yrityskulttuurille, jossa ajallaan suoritetut maksut muodostavat tavanomaisen käytännön ja maksuviivästykset aiheuttavat kovia seuraamuksia. Etenkin pienet yritykset arvostavat sitä, että valtion viranomaiset ja valtion talousarviosta riippuvat laitokset eivät enää tulevaisuudessa ole kuukausien ajan velkaa tavaroista ja palveluista, ja ne ehkä maksavat laskut 30 päivän kuluessa.

Olen tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyi uuden 40 euron taksan maksujen perimiseksi ja että se myös tukee viivästyskorkoa, jota korotettiin maksamattomien velkojen osalta yhdellä prosenttiyksiköllä tähänastiseen korkoon verrattuna. Minusta kyseinen viivästysmaksu ei kuitenkaan ole mahdollinen perittäessä pieniä summia, jotka johtuvat ennemminkin virheistä ja joilla ei ole näkyvää vaikutusta yritysten maksukykyyn. Onneksi tämä ei koske kuluttajien maksuviivästyksiä.

Olen tyytyväinen siihen, että valiokuntani ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen siitä, että ei ole mahdollista ottaa käyttöön kaksitahoista seuraamusjärjestelmää yksityiselle ja julkiselle sektorille, niin kuin komissio ehdotti. Panin merkille paradoksin, jossa esimerkiksi sairaalan täytyisi maksaa yksityisille velkojilleen suurempia viivästysmaksuja kuin ne voisivat vaatia velallisiltaan. Muutoksen myötä syntyy laadukas väline, ja kiitän tästä esittelijä Weileria.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Hyvät kuulijat, panen tyytyväisenä merkille esittelijä Weilerin laatiman mietinnön, jossa pyritään poistamaan porsaanreikiä ja luomaan oikeudenmukaisia kaupallisia käytäntöjä Euroopan unioniin, mutta älkäämme elätelkö harhakuvitelmia. Kyseessä on välttämätön mutta riittämätön toimenpide, sillä olemme kaikki tietoisia tavoista, joilla valta-asemassa olevat yritykset pystyvät luomaan painetta. Toimenpide on hyvin tärkeä ja tarpeellinen, mutta se ei ole riittävä. Nykyistä tehokkaampi valvonta on erittäin tärkeää, koska on hyvin tunnettua, että pienet yritykset, mukaan lukien maatalousalan yritykset, ovat elintarvikeketjussa erityisen epäedullisessa asemassa, kuten myös Bovén mietinnössä mainitaan. Ne altistuvat ostajien ja suurien ketjumyymälöiden valta-asemalle. Esittelijä Weilerin mietintö tarjoaa huomattavan panoksen myös tähän, mutta edelleen tarvitaan tehokasta seurantaa ja valvontaa. Kiitoksia mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D) .(PT) Arvoisa puhemies, monissa jäsenvaltioissa on nykyään suuria eroja yritysten maksuehdoissa, erityisesti kun valtio, pienet ja keskisuuret yritykset ja suuryritykset ovat osapuolina. Ne meistä, jotka ovat mukana yrityselämästä, tietävät, että nykyisessä talouskriisissä, jota ilmentävät kasvavat rahoitusvaikeudet, yritykset kamppailevat yhä enemmän likviditeettiongelmien kanssa ja että monissa jäsenvaltioissa yritykset altistuvat jopa lisääntyneelle konkurssiriskille.

Vaikuttaa selvältä, että olemassa olevalla direktiivillä, jonka avulla yritettiin säännellä asiaa, oli vähäinen vaikutus, ja ehdotus, jota analysoimme nyt, muodostaa tärkeän askeleen maksumääräaikojen noudattamisessa paitsi yritysten ja julkisten elinten välisissä suhteissa myös – ja tämä on hyvin tärkeää – suhteissa, joita yritykset luovat toistensa välille. Meillä on nyt lainsäädäntöä, joka tarjoaa meille suurempaa lisäarvoa ja jossa on selkeä seuraamusjärjestelmä maksuviivästysten varalle ja joka merkitsee myös tehokasta parannusta sellaisen väärinkäytön torjumiseen, jota valtiot ja suuryritykset harjoittavat valta-asemansa perusteella.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Velkojen perinnän alan lainsäädäntöympäristö vaihtelee eri jäsenvaltioiden välillä. Tästä syystä myös kokemukset tavaroiden tai palvelujen maksujen nopeudesta vaihtelevat jäsenvaltioittain.

Yksi asia on kuitenkin kaikille yhteinen – maksuviivästykset aiheuttavat valtavia ongelmia pienille ja keskisuurille yrityksille. Kotimaassani on kaksi sijoittajaryhmää, jotka melko usein eivät noudata laskujen maksumääräaikoja. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu eri tason julkisia elimiä, paikallisviranomaisista kunnallisiin viranomaisiin ja alueellisiin elimiin, kaikissa on kyse valtion vastuusta. Toisen ryhmän muodostavat suuret ulkomaiset urakoitsijat, jotka usein ottavat alihankkijoita mahdottomiin tilanteisiin, erityisesti rakennus- ja maatalousalalla. Pienillä yrityksillä ei tavallisesti ole sellaista rahoitusreserviä, joka antaisi niille mahdollisuuden maksaa työntekijöille palkkaa monen kuukauden ajan, elleivät ne saa maksua suoritetuista töistä. Toivokaamme tämän vuoksi, että uusi direktiivi saa aikaan odotettuja parannuksia ja että tahallinen maksujen viivyttäminen jää menneisyyteen Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Collino (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Tajani, hyvät kuulijat, pienet ja keskisuuret yritykset Italiassa ja eri puolella Eurooppaa kärsivät kovasti kriisin vaikutuksista. Ne ovat niitä, jotka kärsivät eniten joka kerta, kun niillä on suuri velka maksettavana, koska niiden on muita vaikeampaa löytää takuita. Ne tarvitsevat eniten saatavilla olevia käteisvaroja, koska niillä on vain vähän kasvatettavaa pääomaa. Yritykset aina jäävät ensimmäisiksi markkinoiden vaikeuksien jalkoihin, koska ne eivät voi hyödyntää monipuolistamista kovinkaan paljon. On ennen muuta yritysten etujen mukaista, että äänestämme huomenna mietinnöstä, joka koskee maksuviivästysten torjunnasta annettua direktiiviehdotusta.

Julkisten laitosten tehtävänä on palvella kansalaisia ja heidän etujaan, jotka tässä tapauksessa ovat taloudellisia etuja. On näiden etujen mukaista, että hallinnolliset menettelyt suunnitellaan, luodaan ja pannaan täytäntöön siten, että kunnioitetaan ja arvostetaan niiden henkilöiden ponnisteluja, jotka ovat vastuussa niin monien perheiden tulevaisuudesta kuin yrityksessä on palkattuja työntekijöitä.

Euroopan parlamentin ansiosta pk-yrityksiä suojellaan vastaisuudessa paremmin julkisen ja yksityisen sektorin vastaavassa asemassa olevilta toimijoilta, jotka tähän asti ovat liiaksi luottaneet siihen, että ne voivat lykätä laskujensa maksua. Arvoisa puhemies, lopuksi haluan kiittää esittelijää ja komission jäsentä Tajania heidän sitoumuksestaan asiaan.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Kaikki, jotka ovat koskaan olleet mukana yritystoiminnassa tai kaupallisissa toimissa, tietävät, millaisia vaikeuksia saattaa syntyä niinkin vähäpätöisestä asiasta kuin maksuviivästyksistä.

Pidän esittelijän lähestymistapaa erinomaisena ja olen samaa mieltä komission ehdotuksesta hänen tekemänsä arvion kanssa sekä tarkistuksiin ja lisäyksiin liittyvien näkemystensä kanssa. Toisaalta saattaisi olla eduksi, jos olisi laadittu useampia toimenpiteitä, jotka tarjoaisivat myönteisen kannustimen kaupallisissa toimissa mukana oleville osapuolille ja rohkaisisivat niitä olemaan viivyttelemättä maksujen kanssa. Euroopan unionin jäsenvaltioita voitaisiin tukea esimerkiksi maksuviivästysten torjuntaan tähtäävän Prompt Payment Code -periaatteen käytössä tai asianmukaisesti maksavista toimijoista laaditun eräänlaisen valkoisen listan julkaisemisessa. On yksinkertaisesti välttämätöntä harkita seuraamuksia maksuviivästysten yhteydessä, mutta myös yrittää ennalta ehkäisevästi kehittää ajallaan suoritettavien maksujen epävirallista kulttuuria.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, maksuviivästyksiä kaupallisissa toimissa koskevan uuden sääntelyn avulla voimme saavuttaa todellista parannusta Euroopan unionin kaikille yrityksille. Erityisesti pienten yritysten kannalta on mahdotonta hyväksyä sitä, että maksusaatavia täytyy odottaa useiden kuukausien ajan. Tästä syystä olen erittäin tyytyväinen siihen, että tänään olemme asettamassa sitovia määräaikoja ja huomautusmaksuja sekä yksityisille osapuolille että julkisia laitoksia edustaville osapuolille. Tämän unionin laajuisen yhdenmukaistamisen myötä autamme todellakin parantamaan kaupallisia toimia kaikkialla Euroopassa, mikä hyödyttää erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Meidän on vielä taisteltava alan mustien lampaiden nujertamiseksi. Mustia lampaita ovat ne, jotka jo tuotetta tilatessaan hyvin tietävät, etteivät koskaan maksa sitä.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission jäsen.(IT) Arvoisa puhemies, minusta keskustelu on osoittanut parlamentin halukkuutta – vaikkakin eri painotuksin – tukea tätä uutta direktiiviä, jossa tarjotaan konkreettisia vastauksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja miljoonille eurooppalaisille, jotka toivovat unionin toimielinten auttavan heitä pitämään työpaikkansa.

Koska olin Euroopan parlamentin jäsen vuosien ajan, minun on todettava, että olen ilahtunut koko parlamentin valtavista ponnisteluista, ja erityisesti esittelijöiden ponnisteluista, joiden myötä saatettiin edetä nopeasti hyväksymään näin tärkeä säädös. Haluan kiittää puheenjohtajavaltiota ja kaikkia työssä mukana olleita tahoja: komission virkamiehiä, kabinettiani, puheenjohtajavaltio Belgian virkamiehiä ja parlamentin avustajia.

Emme kuitenkaan voi nyt rentoutua, kuten joku ehdotti, vaan meidän on varmistettava, että kyseiset säännöt hyväksytään nopeasti jäsenvaltioissa, joilla on korkeintaan 24 kuukautta aikaa toimia, vaikka toivomme osan suoriutuvan nopeammin. Vakuutan teille myös, että komissio seuraa jatkossa tarkasti tapoja, joilla direktiivi saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön. Lisäksi komissio huolehtii kertomuksen toimittamisesta parlamentille laaditun aikataulun mukaisesti.

Kiitän teitä vielä kerran komission kanssa tekemästänne yhteistyöstä ja erinomaisesta tuloksesta, jonka saavutimme näin lyhyessä ajassa.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kun keskustelemme tästä asiasta kotona vaalipiireissämme, uskon saavamme paljon tukea, mikä ei ole itsestäänselvyys Euroopan unionissa käsiteltyjen asioiden ollessa kyseessä. Maksuviivästyksiä ei pelkästään kritisoida kotimaissa, kaikki pitävät itsestään selvänä, että maksut olisi suoritettava ajallaan. Asia on näin riippumatta henkilön puoluekannasta tai siitä, mitä alaa hän edustaa. Niinpä meillä on laaja yhteisymmärrys. Minäkin haluan kiittää kollegojani, jotka ovat tänä iltana ilmaisseet olevansa yhtä mieltä tuloksesta.

Haluan mainita vielä kolme näkökohtaa. Kuten totesin keskustelun alussa, panemme pyörät pyörimään huomenna. Meidän on kuitenkin tarkasteltava hyvin tarkkaan, riittävätkö ne helpotukset, jotka otimme käyttöön pienyrityksiä varten, esimerkiksi maatalousyrityksiä tai käsiteollisuusyrityksiä varten, auttamaan yrityksiä saamaan saataviaan. Meidän on tutkittava hyvin tarkasti, miten rajoitettu sopimusvapaus toimii. Kyse on uudesta Euroopan unionin sisämarkkinoilla kokeiltavasta asiasta, jota myös kaikki meistä tukevat enemmän tai vähemmän. Meidän on tutkittava, onko 8 prosentin viivästyskorko riittävä, sillä parlamentti olisi halunnut asettaa koron 9 prosenttiin. Tulemme näkemään, miten direktiivi toimii, ja haluan pyytää komissiota kiinnittämään paljon huomiota sen varmistamiseen, että jäsenvaltiot eivät täytäntöönpanoprosessin aikana vesitä direktiiviä.

Näen tulevaisuudessa myös varmaa menestystä. Kuulin, että Espanja on jo laatinut menetelmiemme mukaista uutta kansallista lainsäädäntöä, ja tiedän, että muissa jäsenvaltioissa toimitaan samoin. Valiokuntamme valvoo tilannetta joka tapauksessa tai toteuttaa vaikutustenarvioinnin direktiivin mukaisesti, jotta myös jäsenvaltiot saavat tietää – sillä vaalikauden lopussa asia on tiedossa – ketkä ovat panneet parannetut maksukäytännöt täytäntöön tarkoittamallamme tavalla ja ketkä eivät. Haluan kiittää kaikkia tulokseen myötävaikuttaneita tahoja, myös puheenjohtajavaltiota Belgiaa, jolle ei ehkä ole annettu riittävästi tunnustusta sen panoksesta. Tiedämme, miten tehokkaasti ja rakentavasti johditte neuvotteluja – olette pieni maa, mutta maa, jolla on hyvin älykkäitä ja tehokkaita keinoja saavuttaa tuloksia Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 20. lokakuuta klo 12.30.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjallinen. – (RO) Maksuviivästysten torjuntaan tähtäävä direktiivi tarjoaa olennaisen tärkeän välineen kunnollisten ja oikeudenmukaisten suhteiden luomista varten julkisten laitosten ja pienten ja keskisuurten yritysten välille. Tämän direktiivin tultua voimaan se rankaisee viranomaisia, jotka maksavat huonosti, ja tarjoaa yritysmaailman ihmisille huomattavaa velkavipua velkojen perintää varten.

Säädöksen laatiminen oli välttämätöntä markkinoiden tasapainottamiseksi ja yksityiselle sektorille sellaisten takuiden tarjoamiseksi, joissa todetaan, että viranomaistoimijoilla on yhtäläiset toimivaltuudet ja että ne voidaan saattaa vastuuseen niiden rikottua pelisääntöjä. Direktiivi tarjoaa järkevän 30 päivän määräajan laskujen maksamiseen, ja poikkeuksellisesti, kuten sairaaloiden ollessa kyseessä, maksuaikaa voidaan pidentää enintään 60 päivään. Lisäksi direktiivi mahdollistaa korvaukset ja viivästyskoron.

Vaikka äänestetyn direktiivin muoto onkin armeliaampi huonosti maksavia viranomaisia kohtaan kuin Euroopan komission alkuperäinen ehdotus, siinä tarjotaan riittävää tukea niin pienille ja keskisuurille yrityksille kuin suuryrityksillekin, jotka monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa kohtaavat vaikeuksia periessään maksuja tarjoamistaan palveluista.

Olen pettynyt siihen, että 5 prosentin seuraamusmaksu on poistettu. Näen tämän taka-askelen kuitenkin strategisena keinona saada mahdollisimman monen jäsenvaltion tuki neuvoston kanssa käytävien keskustelujen aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Maksuviivästyksiä vastaan tehtävistä toimista laaditussa mietinnössä pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, parantamaan maksuetiikkaa ja tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten maksukykyä. Nykyinen suuntaus on maksaa lasku heti ennen sen erääntymistä tai kun se on erääntynyt. Ehdotuksen sisältämät toimenpiteet voisivat johtaa uuteen liiketoimintakulttuuriin, jossa ajallaan maksetut laskut muodostavat säännön ja viivästyneitä maksuja pidetään asiakkaan hyväksikäyttönä ja sopimusrikkomuksena, mitä ei voida hyväksyä. Uusi 1 prosentin maksu voitaisiin määrätä viivästyneiden maksujen perinnästä aiheutuneiden kulujen korvaamiseen – yksityishenkilöille, yrityksille ja julkisille laitoksille – kun taas yksittäisten osamaksuerien maksuviivästysten ollessa kyseessä viivästyskorkoa ja sakkoja laskettaisiin vain myöhästyneistä maksuista. Maksuajaksi ehdotettiin kiinteää 30 päivän määräaikaa. Poikkeukset ovat sallittuja vain erityisolosuhteissa. Tässä yhteydessä on määritettävä selvästi, mikä lasketaan erityisolosuhteeksi. Esittelijä ehdottaa 60 päivän säätämistä enimmäismaksuajaksi julkisille laitoksille, mitä kannatan täysin. Myöhässä olevien maksujen viivästyskoron pitäisi olla progressiivinen, jotta velallinen motivoitaisiin maksamaan erääntynyt määrä mahdollisimman nopeasti. Oikeudelliseen lähestymistapaan, seuraamukset mukaan lukien, olisi minusta lisättävä jäsenvaltioiden niin kutsuttuja pehmeitä toimenpiteitä: näitä ovat esimerkiksi sähköisten laskujen edistäminen, maksujärjestelmien mukauttaminen suureen työ- tai palvelumäärään tai myönteinen julkisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen.(PT) Kestävän kehityksen toimikunta (CSD) on pitkään kamppaillut tehdäkseen valtiosta kunnollisen kansalaisen, kun on kyse velvoitteiden täyttämisestä. Tämän vuoden helmikuussa CSD:n laatima lainsäädäntöehdotus hyväksyttiin parlamentissa. Siinä säädetään, että valtio alkaa maksaa viivästyskorkoa, kun maksuviivästykset ylittävät sopimuksessa tai lainsäädännössä määritetyt takarajat (30 tai 60 päivää). CSD on myös vuosien ajan kannattanut mahdollisuutta korvata korvausvaatimuksia koskien valtion velkaa yrityksille ja yritysten velkaa sosiaaliturvajärjestelmille ja veroviranomaisille yrittäen tehdä elämän helpommaksi yrityksille, jotka eivät ole saaneet maksujaan valtiolta, mutta joilla silti on velvollisuus maksaa sosiaalimaksunsa ja veronsa. Tästä syystä kannatamme kaikilta osin nyt hyväksyttyä tekstiä, jossa valtiolle säädetään keskimäärin 30 päivän määräaika maksaa velkansa toimittajille. Määräaikaa voidaan erityistapauksissa pidentää 60 päivään. Siinä säädetään myös velvoitteesta maksaa viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Säännöt perustuvat täyteen oikeudenmukaisuuteen, ja ne voivat auttaa lieventämään monien yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), kirjallinen.(FR) Haluan kiittää esittelijä Weileria tästä korkeatasoisesta mietinnöstä ja neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksesta, koska ensimmäisen käsittelyn sopimukseen sisältyy kaikki avainelementit, joita Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä esitti ja jotka hyväksyttiin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan äänestyksessä.

Olen erityisen tyytyväinen todetessani, että yksityisyritykset ja julkiset laitokset on nyt asetettu samanarvoiseen asemaan. Komission alkuperäinen ehdotus sisälsi julkisille laitoksille tarkoitettuja paljon tiukempia seuraamuksia. Kantaa ei ryhmämme mielestä voinut hyväksyä, koska, toisin kuin yksityisyritykset, julkisen alan elimet eivät keskity voiton tavoitteluun, vaan ne toimivat yhteisen edun hyväksi.

Se, että velaksiantajalla on oikeus perintäkulujen korvaukseen, merkitsee myös todellista edistystä, koska tähän asti monet yritykset, erityisesti pk-yritykset, ovat jättäneet vaatimatta viivästyskorkoa ostajilta siitä yksinkertaisesta syystä, että tähän liittyvien menettelyjen kustannukset ovat suurempia kuin siitä saatava taloudellinen hyöty.

Lisäksi tekstissä säädetty 30 päivän enimmäismaksuaika vaikuttaa järkevältä, ottaen huomioon, että siinä on jonkin verran joustoa, erityisesti terveydenhuoltoalan julkisten elinten varalle. Tämä on asia, jota ryhmämme piti erityisen tärkeänä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), kirjallinen.(LV) Talouskriisin aikana meidän on toteutettava uudistuksia liiketoimintaympäristön parantamiseksi, koska tämä on paras mahdollisuutemme virkistää taloutta välittömin keinoin ja luoden näin uusia työpaikkoja. Maksuviivästysten torjuntaa kaupallisissa toimissa koskeva direktiivi kuuluu myönteisimpiin esimerkkeihin tämäntyyppisistä uudistuksista. Tavaroiden ja palvelujen maksuviivästykset muodostavat käytännön, jolla on tuntuva merkitys jäsenvaltioissa. Lisäksi monissa tapauksissa juuri julkiset laitokset, joilla ei teoriassa pitäisi olla ongelmia laskujen maksamisessa, toimivat näin. Tämä on huomattava este yritysten liiketoiminnalle ja estää niistä kehittymästä. Tällaisen käytännön on loputtava. Tämän direktiivin suurimpia voittajia ovat paitsi kokonaan tietyn jäsenvaltion sisällä toimivat yritykset myös erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, jotka pystyvät viemään tavaroita ja palveluja muihin jäsenvaltioihin tarvitsematta olla huolissaan siitä, että niiden täytyy odottaa maksujaan usean kuukauden ajan. Kaikki eurooppalaiset kuluttajat tulevat osaltaan olemaan voittajia uusien säännösten mukanaan tuoman lisääntyneen kilpailun ja tarjonnan ansiosta. Direktiivi on huomattava askel kohti parantunutta maksukulttuuria Euroopassa. Tekemällä tämäntyyppisiä päätöksiä rakennamme Euroopan unionia, joka on houkutteleva paikka sijoittajille ja omille yrityksillemme. On myös olennaisen tärkeää edetä asioissa ja tehdä rohkeita päätöksiä kehityksen kannustamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), kirjallinen.(CS) Monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa julkisella alalla ja suuryrityksissä on yleinen käytäntö vaatia vähintään 90 päivän maksuaikaa laskujen maksamiseen. Tästä syystä pienet ja keskisuuret yritykset toimivat pankkeina julkisille elimille tai suuryrityksille. Pienten ja keskisuurten yritysten sisäinen velka kasaantuu ja kasvattaa taloudellista myrkkyä sellaisten laskujen muodossa, joilla on pitkä maksuaika ja joista on vaikea saada saataviaan. Tämä lisää taloudellista epätasa-arvoa ja vähentää huomattavasti myös kilpailua. Pienten ja keskisuurten yritysten on pakko kattaa pitkät maksuajat luotolla, jota ne saavat pankeilta aina heikommin ehdoin kuin suuryritykset tai julkiset laitokset. Kaikkia koskevat uudet ehdot ja säännöt auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä huomattavalla tavalla puolustamaan itseään tällaista piiloluottoa vastaan. Maksuviivästysten kiinteä viivästyskorko, joksi ehdotettiin 8:aa prosenttia, on riittävä pelote myös suuryrityksille; kiinteä 30 päivän maksuaika on tasapuolinen toimittajan ja ostajan kannalta, ja 30 päivän toimitusvahvistusaika estää käyttämästä vahvistusmenettelyä väärin maksuajan pidentämiseen. Euroopan unionin säännökset estävät ennen kaikkea julkista sektoria ja suuryrityksiä vääristämästä jäsenvaltioiden kansallisella tasolla hyväksyttyä lainsäädäntöä. Kiitän esittelijää vilpittömästi äärettömän arvokkaasta mietinnöstä ja loistavasta tuloksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), kirjallinen.(IT) Suhtaudun myönteisesti direktiiviehdotukseen, joka merkitsee ratkaisevaa askelta suhteessa tällä hetkellä voimassa olevaan direktiiviin. Sitten kun direktiivi on saatettu osaksi lainsäädäntöä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, se tulee tuntuvasti parantamaan erityisesti julkisten laitosten suorittamia maksuja yrityksille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat jatkossa luottaa saavansa nykyistä varmemman kassavirran.

Monissa Euroopan unionin maissa julkisten laitosten ollessa vaikeassa tilanteessa niiden tiedetään yleisesti ottaen maksavan suorituksensa myöhässä ja hyvin usein ajavan joitakin yrityksiä konkurssiin. Räikeän esimerkin muodostaa Italia, jossa vuoden 2009 loppuun mennessä julkiset laitokset olivat yrityksille velkaa suunnilleen 60 miljardin euron verran, ja maksuviivästysten keskiarvo oli 186 päivää, ja joissakin ääritapauksissa viivästys oli jo 800 päivää. Voi vain ajatella rahamääriä, jotka niillä hotelleilla on saatavanaan, jotka majoittivat vakavasta maanjäristyksestä selvinneitä ihmisiä Abruzzon alueella huhtikuussa 2009.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö