Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2917(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0143/2010 (B7-0553/2010)

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 17
CRE 19/10/2010 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Databázy týkajúce sa rasového a etnického pôvodu v EÚ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o:

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu v EÚ, ktorú Komisii predložili Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Gönczová a Sylvie Guillaumová v mene skupiny S&D (O-0143/2010 – B7-0553/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu v EÚ, ktorú Komisii predložili Hélène Flautrová, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentiniová v mene skupiny Verts/ALE (O-0146/2010 – B7-0554/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu v EÚ, ktorú Komisii predložili Renate Weberová, Nathalie Griesbecková, Sophia in ’t Veldová, Sonia Alfanová, Cecilia Wikströmová, Louis Michel, Sarah Ludfordová, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak a Marielle De Sarnezová v mene skupiny ALDE (O-0154/2010 – B7-0556/2010) a

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach o Rómoch a diskriminácii, ktorú Komisii predložili Rui Tavares, Cornelia Ernstová, Marie-Christine Vergiatová, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matiasová a Eva-Britt Svenssonová v mene skupiny GUE/NGL (O-0155/2010 – B7-0557/2010).

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, autorka (SK) Podľa nedávnych mediálnych informácií francúzska polícia využíva databázu MINS zameriavajúcu sa na Rómov a kočovníkov.

Mimovládne organizácie predložili sťažnosť týkajúcu sa vytvorenia nezákonnej a utajovanej databázy na uchovávanie osobných údajov v súvislosti s rasovým a etnickým pôvodom a oznámili, že sa odvolajú na príslušné orgány. Francúzske orgány však existenciu takejto databázy popierajú. Minister pre prisťahovalectvo predtým tiež oznámil, že biometrické údaje vyhostených Rómov sa majú uchovávať v databáze OSCAR a v novej databáze, ktorá sa vytvára. Uvádza sa, že aj Holandsko a iné krajiny Európskej únie registrujú údaje o etnickom a rasovom pôvode. V súvislosti s tým Rada prerokúva návrh záverov týkajúcich sa mobilných kriminálnych skupín veľmi rozporuplným spôsobom a bez toho, aby o tejto iniciatíve informovala Európsky parlament.

Chcem sa Vás teda, vážená pani komisárka, opýtať: čo urobí Komisia so zreteľom na dôkazy o existencii databázy MINS vo Francúzsku na overenie takýchto informácií? Ak Komisia zistí, že databáza porušuje zásadu nediskriminácie, aké opatrenia prijme na nápravu situácie? Či zváži Komisia zahájenie postupu voči členským štátom v súvislosti s porušovaním právnych predpisov a so zreteľom na nedávny vývoj v iných členských štátoch, pokiaľ ide o vytváranie alebo existenciu databáz súvisiacich s rasovým alebo etnickým pôvodom? Začne Komisia vyšetrovanie s cieľom získať informácie o takýchto databázach a preverí, či sú zákonné v súlade so zásadou nediskriminácie? A moja posledná otázka je: čo urobí Komisia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty vo svojich administratívnych a trestno-právnych postupoch nesiahali po etnickom profilovaní?

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, autorka.(FR) Dobrý večer, pani predsedajúca, pani komisárka. Pani Redingová, dnes máte právom radosť z toho, že Francúzsko v najvyšší čas reagovalo na konanie Európskej komisie o porušení práva a poskytlo legislatívny program na zriadenie procesných práv, ako sa to vyžaduje podľa smernice o voľnom pohybe osôb.

Podľa vášho hodnotenia sú tieto sľuby úprimné a následkom toho sa konania o porušení práva odsunuli nabok – na rozdiel od zrušenia. Berieme na vedomie vaše poznámky, ale ako poslanci Európskeho parlamentu by sme tiež chceli mať možnosť monitorovať tieto sľuby. To znamená, že chceme byť informovaní o tom, aké sľuby dali a aký časový rozvrh poskytli francúzske orgány. Nezabudnime však na to, že ste sa tiež pýtali Francúzska na jednotlivcov, ktorí boli odvedení k hraniciam a požiadaní opustiť krajinu, pričom ide o otázku, ktorá má potvrdiť, že tieto administratívne postupy neboli diskriminačné. Čo sa stalo s týmito otázkami? Dostali ste na ne odpoveď?

Práve vtedy, keď tlač odhalila informácie o zlom a diskriminačnom augustovom obežníku, boli nedávno uverejnené informácie o súbore – databáze –, ktorý obsahuje osobné údaje vrátane podrobností o etnickom alebo rasovom pôvode. Nenaštrbil tento nový zvrat vašu dôveru v sľuby francúzskych orgánov a presnosť poskytnutých informácií?

Pani Redingová, nesúhlasili by ste s tým, že ďalším logickým krokom je teraz povedať nám o súčasnom stave prebiehajúceho overovania dokumentov, ktoré si vyžiadala Komisia, či už v súvislosti s údajnými diskriminačnými postupmi vo Francúzsku, alebo aj v súvislosti s možným porušením noriem v oblasti ochrany údajov, ako ich ustanovujú právne predpisy Spoločenstva?

Myslím si, že súčasní európski občania majú právo dožadovať sa zodpovednej Komisie, ktorá môže zverejňovať svoje úspechy, ale bude tiež odhodlane trvať na súdnych konaniach voči francúzskym orgánom. Nakoniec, to isté robíte väčšinou pre všetky členské štáty EÚ, o ktorých je všeobecne známe, že si v súvislosti s Rómami osvojili zlé zvyky.

Tiež by som chcela zdôrazniť, že aj samotná Národná komisia pre ochranu údajov (CNIL) potvrdila existenciu štyroch nezákonných súborov, ktoré obsahujú osobné údaje, v ktorých sú osoby označované ako kočovníci, Cigáni alebo Rómovia.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, autorka. – Vážená pani predsedajúca, vieme, že pani komisárka je veľmi odhodlaná a odvážna osoba. Pani komisárka, vás len tak niekto nezastaví a zvyčajne nepotrebujete, aby vás niekto postrčil. Keď niečo chcete, idete priamo za svojím cieľom. Bodaj by ste boli rovnako odhodlaná aj v tomto špecifickom prípade.

Len tento týždeň ste uverejnili oznámenie Komisie o účinnom uplatňovaní Charty základných práv. Oznámenie uvádza, že Komisia bude v plnej miere využívať svoje právomoci na zabezpečenie toho, aby členské štáty uplatňovali právne predpisy EÚ a zároveň plne dodržiavali základné práva, a že nebudete váhať so začatím konaní o porušení práva.

V prípade Francúzska sa čudujem, prečo sa Komisia spolieha výlučne na vyhlásenia vlády, keď, ako práve zdôraznila pani Flautrová, už bolo niekoľko vyhlásení, ktoré sa s odstupom času ukázali ako nespoľahlivé. Prečo nezačne Komisia s vlastným vyšetrovaním? Žiadali sme o to už skôr. Viete, že za sebou v tomto Parlamente máte väčšinu. Vieme, že členské štáty prejavujú veľký nesúhlas, ale my stojíme za vami, pani Redingová.

Chcela by som spomenúť situáciu vo Francúzsku, situáciu v Taliansku – ktorá je, zdá sa, ešte vážnejšia – a situáciu v mojej krajine. Najprv by som chcela vedieť, či je možné potvrdiť existenciu týchto databáz. Máme dôkaz o tom, či existujú alebo neexistujú? Máme zoznam? Pokiaľ ide o Holandsko, viem o tom, že existuje zoznam, pretože obce, ktoré vytvorili databázy, sú na ne dosť hrdé. Myslia si, že vykonali veľmi dobrú prácu. Pravdepodobne ich vytvorili s dobrými úmyslami. Ak databázy existujú, zastávali by ste názor, že je to zákonné alebo nezákonné? Ak je to zákonné, nepotrebujeme rozpravu. Ak je to nezákonné, musíme začať konania o porušení práva. Je to také jednoduché.

V iných oblastiach Komisia koná bez váhania. Napríklad, priamo ste si poradili s opozíciou, keď ste chceli vyriešiť sadzby za roaming pre mobilné telefóny. Ak existujú kartely, potom Komisia neváha ani sekundu. Myslím si, že Komisia by v tomto prípade mala konať. Pani Redingová, nastal čas, aby EÚ dokázala, že je spoločenstvom hodnôt a že zasiahne, ak dôjde k porušovaniu základných práv. Občania nás sledujú.

Rovnako ako pani Flautrová by som vás chcela poprosiť, aby ste prišli do Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a vysvetlili nám, aká je situácia a aké kroky plánuje Komisia vykonať. Ja ako poslankyňa Parlamentu a európska občianka tiež očakávam, že získam plný prístup k všetkej korešpondencii, ktorá prebehla s Francúzskom a možno aj s ostatnými členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, autorka.(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, jednoducho položím otázku: Aká je situácia, pokiaľ ide o nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie s Rómami v Európe? Keď sa teraz dozvedáme, že francúzska polícia, ale aj iné krajiny, zriaďuje etnicky motivované databázy pre Rómov – a podľa mňa sú takéto databázy zakázané – a robí to do istej miery z preventívnych dôvodov, potom to už skutočne zašlo priďaleko. Vo Francúzsku, ako aj v EÚ, sú zakázané databázy, ktoré sa používajú najmä na zbieranie osobných údajov o rasovom alebo etnickom pôvode ľudí, z dôvodu vysokého rizika zneužitia a pre riziko diskriminácie. Zber údajov tejto povahy sa môže zrealizovať len za veľmi špecifických okolností – na konkrétne účely –, ktoré zohľadňujú nediskrimináciu. Rómovia nesmú byť kriminalizovaní a to je kľúčový bod. Etnicky motivované databázy slúžiace na prevenciu zločinov sú nezákonné. Rómovia nesmú byť predmetom osobitného zberu údajov pre svoj spôsob žitia a očakávame, že Komisia, inými slovami vy, pani Redingová, odmietne akúkoľvek podobu zbierky etnických alebo rasových údajov a že bude tvrdo pracovať s cieľom zabezpečiť ukončenie tejto činnosti v príslušných krajinách.

Úprimne povedané, čoraz viac sa sama seba pýtam, či sa v tomto Parlamente, ako aj v rámci EÚ, deje aj niečo iné než neustále rozprávanie a čo sme vlastne z praktického hľadiska dokázali zlepšiť v súvislosti so situáciou Rómov v Európe okrem neustáleho rozprávania. Ak sa pozrieme na zber údajov, môžeme vidieť, že Rómovia sa stali obetnými baránkami a ľuďmi, ktorých si presúvajú v mnohých členských štátoch EÚ. Deportujú ich do Kosova a práve týmto Francúzsko už mesiace porušuje zmluvy EÚ, porušuje sa zásada nediskriminácie – a Komisia sa správa, ako keby bola spokojná – a ja to vidím inak ako predchádzajúca rečníčka –, pričom francúzska vláda sľubovala, že poskytne právny základ pre transpozíciu smernice o voľnom pohybe osôb do začiatku roka 2011. V záujme slušnosti je však potrebné uviesť, že Francúzsko musí zastaviť deportácie Rómov, a je tiež dôležité, aby tým Rómom, ktorí boli neprávom deportovaní, bolo umožnené vrátiť sa do Francúzska.

V súvislosti s databázami by som sa vás chcela spýtať: Aké konkrétne informácie máte, aké iniciatívy vykonáte, ak tieto databázy skutočne existujú v takejto podobe, a budete v takýchto prípadoch iniciovať konania o porušení zmluvy?

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, podľa mňa je v rozpore s ľudskými právami to, že tu sedíme tak neskoro v noci a rokujeme o dôležitých témach, o ktorých by sme mali rokovať cez deň a nie v strede noci, kedy by mali normálni ľudia odpočívať doma a spať.

No i napriek tomu sa za posledné týždne uskutočnilo veľa rozpráv, odohralo veľa škandálov a udalostí a ja si myslím, že tento Parlament by si mal všimnúť, čo sa stalo vo Francúzsku a ako Európska komisia reagovala na túto skoro až historickú udalosť. V dejinách našej Európskej únie ešte nikdy nebol súdny proces z dôvodu porušovania práv.

Začali sme súdne procesy z obchodných, hospodárskych alebo finančných dôvodov, ale toto je prvý prípad na základe Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy, keď Komisia povedala dosť.

Komisia sa rozhodla – všetkých 27 komisárov rozhodlo – začať 29. septembra konania o porušení práva voči Francúzsku na základe neuplatňovania týchto práv ľudskej bytosti, práv jednotlivého občana.

Nemusím vám rozprávať o všetkých tlakoch, ktoré sa vyskytli od tej chvíle, ale Komisia jednomyseľne povedala, že začne súdne procesy a dá Francúzsku ultimátum. Ak Francúzsko neodpovie pozitívnym, prijateľným spôsobom do 15. októbra, zrealizuje sa tento súdny proces. To je normálny postup, ktorý uplatňujeme pri všetkých členských štátoch.

A teraz, čo sa stalo? Nuž, Francúzsko odpovedalo. Bolo to po prvýkrát, bolo to jedinečné, pokiaľ ide o spôsob, akým sa riešia otázky, a ja si osobne myslím, že to bol prvý moment európskeho aspektu občanov.

Nech sa na to jedného dňa pozrú historici. Sme uprostred konaní, uprostred boja, takže to možno vnímame z iného uhla pohľadu.

A teraz objektívne, čo spravilo Francúzsko? Francúzsko urobilo presne to, o čo ho Komisia požiadala. Podľa smernice z roku 2004 existujú materiálne práva, tiež ich voláme procesné práva, ktoré slúžia na ochranu občanov proti neprijateľnému konaniu orgánov, keď sú uväznení. A tieto procesné práva neboli zavedené do francúzskych právnych predpisov. Preto sme Francúzsku povedali: do 15. októbra potrebujeme vedieť, akými spôsobmi plánujete zmeniť francúzske právne predpisy, vďaka ktorým zavediete procesné práva z roku 2004 a ukážete nám dôveryhodný časový rozvrh, podľa ktorého budete postupovať pri zavádzaní týchto práv do francúzskych právnych predpisov.

Nuž, dostali sme odpoveď. Dostali sme ju jednu hodinu pred konečným termínom, ale dostali sme ju. Od 8.00 v sobotu ráno skúmajú moji odborníci dokumenty a dnes som dospela k záveru, že všetky body vychádzajúce z právnych predpisov, ktoré Komisia žiadala od Francúzska, boli zodpovedané – aj keď ešte neboli zavedené do francúzskych vnútroštátnych právnych predpisov, pretože ich musia najprv predložiť senátu a až potom ich môžu de facto zaviesť do francúzskych právnych predpisov a skutočne ich vykonávať.

Dospeli sme k záveru, že sme spokojní s tým, čo nám dali francúzske orgány, no nemôžeme uzavrieť prípad, pretože tieto sľuby, tieto prvky práva, tieto navrhované právne predpisy ešte nie sú zavedené. Tak sme povedali, že prípad pozastavujeme, ale nechávame ho otvorený. Necháme ho otvorený až do chvíle, keď francúzska vláda skutočne zavedie tieto právne predpisy de facto do každodenných konaní.

To je podľa mňa niečo, čo sa dá považovať za víťazstvo. Pomyslite na všetko, čo sa stalo. Teraz Francúzi tvrdia, že nie je žiadny problém, že nikdy žiadny problém nebol. Ale bol problém a oni nám dajú právne predpisy, ktoré plánujú zmeniť. Uvidíme, či to urobia. Myslím si, že to urobia.

Druhá otázka bola, ako zaobchádzali s jednotlivcami počas leta a či mali procesné záruky ako jednotlivci, ako európski občania alebo či boli diskriminovaní.

Prečo som nezačala konania o porušení práva ako tie, ktoré sme začali na základe právnych predpisov? Jednoducho preto, lebo keď chceme konať, môžeme to urobiť len na základe právnych dôkazov. Nemôžeme konať len na základe pocitu, z presvedčenia, že niečo je nesprávne. Musíme mať právny dôkaz, a preto sme požiadali francúzsku vládu, aby nám dodala dokumenty o jednotlivcoch.

Teraz máme hromadu spisov o jednotlivcoch. Moji odborníci ich analyzujú a povedali mi, že budú mať určite dodatočné otázky pre francúzsku vládu a myslia si, že túto analýzu spolu s odpoveďami vlády ukončia o štyri týždne.

K dnešnému dňu teda máme tieto dva prípady. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá skutočnosť, pretože by som tiež chcela poslancom úprimne povedať, že zavedenie smernice z roku 2004 o voľnom pohybe osôb nie je dokonalé. Keďže Komisia je silná, teraz sme svedkami toho, že všetky krajiny, ktoré tiež nie sú ideálne – nie nedokonalé až v takej miere ako Francúzsko, ale nie dokonalé –, začínajú vyhlasovať, že smernicu zavedú úplne.

Niečo sa teda stalo. Myslím si, že celá Európa pochopila, že už nežartujeme a že práva jednotlivca, našich občanov, a hodnoty našej spoločnosti sa musia brať vážne.

Dosť bolo povedané o prípade Francúzska, pretože Komisia už prijala rozhodnutie k tejto otázke, ale ide o nedokončený problém a prípad je stále otvorený.

Teraz prejdime na otázku databázy, ktorú údajne vlastní francúzska polícia a ktorá možno obsahuje etnické prvky. Po prvé, Komisia pozorne sleduje vývoj týchto záležitostí. Francúzske orgány nás opäť ubezpečili, že všetko je v poriadku, ale tu platí iný systém, pretože existujú francúzske právne predpisy na ochranu údajov a zaobchádzanie s nimi, ktoré kontroluje francúzsky orgán na ochranu údajov CNIL v súlade s našimi pravidlami. Je v súlade s pravidlami, že komisia CNIL vykonala inšpekciu a minulý týždeň vypracovala predbežnú verejnú správu. Videli ste výsledky komisie CNIL. Ja som ich tiež čítala. Spôsob, akým sa o tom píše v tlači, niekedy nie je úplný, pretože komisia CNIL tiež s veľkou vážnosťou povedala, že sa tam možno nevyskytli etnické prvky, ale určite existujú databázy, ktoré neboli povolené orgánmi.

Pokiaľ ide o dodržiavanie právnych predpisov EÚ, poskytnuté informácie musia zaistiť, aby situáciu pokryla smernica o ochrane údajov. Toto sa môže stať len z dôvodu, ktorý súvisí s prisťahovalectvom. V prípade prisťahovalectva existujú mnohé záruky a ochrana, ktoré sa týkajú toho, čomu hovoríme citlivé údaje. Citlivé údaje sa môžu spracovávať len vo výnimočných prípadoch, v prípadoch verejného záujmu. Podliehajú primeranej ochrane a túto primeranú ochranu musí poskytnúť príslušná krajina.

Ak spracovanie údajov nepatrí do smernice o ochrane údajov, potom by sa malo uplatniť rámcové rozhodnutie z roku 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Tam je ale stále problém, pretože táto rámcová smernica bude platiť až od 27. novembra tohto roka. Právomoci Komisie sú teda na základe tejto smernice skôr obmedzené.

Odpoviem na veľmi konkrétne otázky, ktoré tu dodatočne odzneli k prípadu Francúzska. Sú ešte iné členské štáty, v ktorých by sme mohli overiť možnú existenciu databáz obsahujúcich údaje o etnickom alebo rasovom pôvode?

Podľa smernice o ochrane údajov je spracovanie takýchto citlivých údajov povolené ako výnimka a musí sa oznámiť vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov. Orgánom na ochranu údajov vo Francúzsku je komisia CNIL. Takéto výnimky je potrebné z dôvodov značného verejného záujmu oznámiť aj Komisii.

Keď sa podá takéto oznámenie, vnútroštátny orgán na ochranu údajov a Komisia budú môcť zhodnotiť, či sú opatrenia v súlade s pravidlami o ochrane údajov, a tu máme výsledok predbežnej analýzy vykonanej komisiou CNIL, z ktorej jasne vyplýva, že o takéto povolenia nikto nežiadal. Mali by sme teda dovoliť justičným orgánom vo Francúzsku vykonávať svoju prácu, pretože sú nielen kompetentné, ale aj zodpovedné, keďže robia takýto druh práce.

A čo Holandsko? Bolo tam niekoľko databáz, v ktorých bolo zabezpečené spracovanie citlivých údajov a ktoré Holandsko nahlásilo Komisii v rokoch 2005 a 2006. Najkontroverznejšia databáza sa týkala trestnej činnosti mladých ľudí karibského pôvodu. Táto databáza už bola vymazaná.

Jedna obec v Holandsku nedávno plánovala vytvoriť etnický zoznam, no zrušila svoj projekt na odporúčanie holandského orgánu pre ochranu údajov. To svedčí o tom, že systém podľa tejto smernice – pričom sú zodpovedné orgány na ochranu údajov, vnútroštátne orgány na ochranu údajov – funguje.

Okrem toho by som chcela povedať Parlamentu, že pracujem na reforme smernice o ochrane údajov, čiastočne s cieľom posilniť nezávislosť a príležitosti na zasiahnutie pre vnútroštátne orgány na ochranu údajov v európskom rámci.

To bude musieť nateraz stačiť. Musím skrátiť svoj prejav, pretože po polnoci sa netlmočí, tak to dovtedy ukončime.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani Redingová, dámy a páni, potešilo ma, keď som dnes počula, že kolégium komisárov nemá v úmysle pokračovať v konaniach o porušení práva voči Francúzsku v súvislosti so smernicou 2004/38/ES. Dávnejšie som vám však položila otázku v súvislosti s touto záležitosťou, konkrétne na zasadnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, a už som vám povedala, že Francúzsko poskytlo všetky informácie v rokoch 2006 a 2007 spolu s tabuľkami zhody pre transpozíciu smernice 2004/38/ES.

A predsa sa teraz, v roku 2010, tvárite prekvapene pri zistení, že procesné práva nie sú primerané. Nikdy ste neodpovedali na moju otázku, pani Redingová, preto by som dnes chcela dostať odpoveď.

Chcela by som povedať ešte jednu vec k databáze MENS. Myslím si, že opozíciu a ostatných už začína táto rozprava unavovať. Je veľmi jednoduché dokázať, že tieto obvinenia sú neopodstatnené. Máte k dispozícii závery správy komisie CNIL, ktoré boli predložené premiérovi. Predpokladám, že ste tiež dostali, takisto ako ja, správu od generálneho riaditeľa národnej polície, pani Redingová. Spomenuli ste mnoho záležitostí, ktoré zrejme považujete za neuspokojivé.

Bojujete za ľudské práva, ale nemali by sme sa obmedzovať na obhajovanie práv menšín. Je potrebné obhajovať práva všetkých ľudí a my všetci máme právo byť rešpektovaní. My vo Francúzsku sme tiež čestní a ja vám môžem zaručiť, že databáza MENS nikdy neexistovala. Pani Redingová, komisia CNIL vyšetrovala, hľadala rôzne urážlivé kľúčové slová ako kočovníci, Cigáni alebo Rómovia a nenašla akýkoľvek dôkaz, že národná polícia vlastní takéto databázy.

Jediné, za čo možno národnú políciu kritizovať, je neschopnosť vyjadriť sa k tejto databáze, ale súbory neobsahujú genealogické informácie. Ide len o to, že národná polícia má množstvo databáz, ktoré...

(Predsedajúca požiadala rečníčku, aby ukončila svoje vystúpenie.)

Dovoľte mi dokončiť svoje komentáre. Som jediná rečníčka z poslaneckého klubu PPE, preto by som chcela využiť príležitosť hovoriť v mene nášho poslaneckého klubu.

Tieto databázy obsahujú informácie o skupinách jednotlivcov, ktorí nemajú trvalé bydlisko a žiadny domov. Neobsahujú údaje o etnickom pôvode. Preto aj keď komisia CNIL neposkytla žiadne vyhlásenie, chcela by som, aby ste aspoň uznali, že nie je...

(výkrik)

Áno, je to pravda a chcela by som, aby ste túto skutočnosť uznali. Tiež by som bola rada, pani Redingová, keby ste zabudli na svoje podozrenie voči francúzskej vláde. Váš prístup sa pomaly stáva nezdravou zaujatosťou.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, v mene skupiny S&D.(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, vytváranie profilov na základe etnického pôvodu nie je v členských štátoch nový postup, ale zdá sa, že za ostatné roky sa zintenzívnil v mene operácií v oblasti boja proti terorizmu, udržiavania práva a poriadku a dokonca v mene boja proti nezákonnému prisťahovalectvu. Nedávne odhalenia týkajúce sa existencie databázy o Rómoch a kočovníkoch vo Francúzsku poukázali na to, aké je dôležité, aby Komisia pokračovala vo vyšetrovaniach s cieľom získať dodatočné informácie o existencii týchto databáz, ale aj potvrdiť, či sú databázy zákonné a zlučiteľné so zásadou nediskriminácie.

Pani komisárka, nestotožňujem sa úplne s vaším nadšením týkajúcim sa odpovede, ktorú Francúzsko poskytlo pred pár dňami, ale naozaj chápem, prečo ste sa vyjadrili týmto spôsobom.

Vravíte, že Francúzsko tvrdí, že plánuje transponovať smernicu o voľnom pohybe osôb a poskytne časový rozvrh. K otázke tejto toľko diskutovanej smernice a jej transpozície existujú dve možnosti. Buď Francúzsko dalo čisto formálny záväzok, čo by znamenalo, že Komisia nedostala odpoveď a zabudla na dávnu históriu, alebo je tu druhá možnosť, že Francúzsko dalo riadnu odpoveď, a v takom prípade by sme radi poznali podrobnosti. Spomenuli ste časový rozvrh týkajúci sa prebiehajúcej transpozície. Francúzsko momentálne transponuje smernicu o voľnom pohybe osôb ako súčasť piatej revízie svojich zákonov o prisťahovalectve za sedem rokov. Môžem vás ubezpečiť, že revízia ďaleko presiahne európske zásady o voľnom pohybe osôb. Z toho dôvodu si myslím, že tento postup budete musieť sledovať veľmi pozorne.

Dovoľte mi na záver vyjadriť nádej, že Komisia bude neoblomná a bude podporovať zásadu nediskriminácie. Dúfam, že sa nenecháte ukolísať priateľskými dohodami alebo holými sľubmi, aj keď ich dáva francúzska vláda.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, viem, že je neskoro, ale v dnešnej večernej rozprave je dosť vášnivý konflikt názorov. Napriek veľmi jasným vysvetleniam, ktoré ste nám práve poskytli, sa dnes ráno našla ďalšia nová francúzska informačná webová stránka, ktorá obsahuje databázu o Rómoch, samozrejme, nezákonnú, ktorá obsahuje podrobné a rozsiahle informácie vrátane priezvisk, rodných mien, prezývok, rodinného pôvodu, spoločenských kontaktov, poznávacích značiek a modelov áut a mien partnerov. Orgány opäť tvrdili, že nevedeli o existencii takýchto databáz.

Napokon, bez ohľadu na to, či informácie nájdené na tejto stránke sú alebo nie sú pravdivé, stále existuje značné riziko diskriminácie súvisiace s existenciou týchto databáz vo Francúzsku a rôznych iných európskych krajinách.

A preto, pani komisárka, vzhľadom na vaše komentáre a vašu povesť založenú na sile účelu, čo zamýšľate spraviť? Aké ďalšie dôkazy musíme poskytnúť, aby ste konali a reagovali vzhľadom na túto neschopnosť podporovať zásadu nediskriminácie? Inými slovami a bez toho, že by som chcela byť kontroverzná, dovoľte nám podporiť zákon vo Francúzsku, v členských štátoch Európskej únie a medzi tými, ktorí vytvárajú túto polovičatú európsku demokraciu.

Počuli sme o vyhosteniach vo Francúzsku počas tohto leta, o obežníku vydanom 5. augusta – ktorý bol, našťastie, neskôr stiahnutý – o databáze MENS a ďalších. S veľkým záujmom sme si vypočuli argumenty, ktoré ste dnes večer predniesli. Dnes ste nám oznámili, že ste spokojná so sľubom Francúzska z minulého týždňa, že upraví vnútroštátne právne predpisy v súlade s európskou smernicou z roku 2004.

Rovnako ako kolegovia poslanci by som aj ja chcela získať prístup k týmto dokumentom, aby sme sa mohli stotožniť s vaším názorom a vaším odhodlaním obnoviť právny štát. Vaše komentáre z dnešného popoludnia zneli, takmer ako keby ste kapitulovali.

Aby som uzavrela túto dlhú rozpravu, dovoľte mi zdôrazniť, že slúžila na jeden účel. Ukázala nám, že je v prvom rade potrebné riešiť podstatu problému tým, že podporíme úsilie jednotlivých štátov a európske politiky ako súčasť právneho štátu, na ktorého princípoch je založená európska demokracia.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE.(ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, keď ste povedali vaše známe „dosť“, mnoho ľudí v tomto Parlamente, ale najmä na ulici, tlieskalo.

To vyvolalo obrovskú mieru očakávania pre nás všetkých, ktorí stále veríme v európsky projekt. Konečne sa niekto v Komisii odvážil postaviť sa silnému členskému štátu v otázke základných práv, čo bola vždy najdôležitejšia vec v rámci slov, ale nie vždy v rámci činov.

To nás trochu prekvapilo a nebolo, povedzme, správne chápané, že keď začali konania, neboli založené na diskriminácii, ale len na voľnom pohybe osôb. Podľa mňa to bol do istej miery nedostatok, ale v každom prípade sme naďalej tlieskali vášmu odhodlaniu v tom čase.

Po dnešnom rozhodnutí sme preto trochu zmätení a netýka sa to len nás, ale všetkých ľudí, ktorí dúfali, že z vašej strany uvidia odvážnu reakciu v tejto záležitosti. Toto je presne ten prípad, pretože vieme, že dôvera, ktorú ste prejavili francúzskej vláde, sa preukázala prinajmenšom ako diskutabilná.

Po druhé, toto je presne ten prípad, pretože vieme, že v revízii smernice o voľnom pohybe osôb sa niektoré kroky robia v prospech zavádzania pojmov a nového definovania pojmu kočujúcich skupín, čo by do istej miery umožnilo, aby tieto skupiny boli opäť kriminalizované. Táto skutočnosť nás znepokojuje.

Myslím si, že pocit sklamania, ktorý dnes majú niektorí z nás, by sa nemal ešte ďalej umocňovať. Preto vás žiadame, aby ste nám, prosím, dovolili zotrvávať v nádeji, ktorú nám dalo vaše „dosť“, pretože my tu ešte stále veríme, že existuje problém a že je potrebné, aby sme sa spolu s ďalšími vládami postavili francúzskej vláde v tejto otázke.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Pani komisárka, táto rozprava je o základných právach, akými sú nediskriminácia a voľný pohyb osôb. Napriek tomu sa z nej stala rozprava o základných predpisoch, ktoré riadia našu prácu v európskych inštitúciách. To znamená vedieť, či členský štát koná v dobrej viere, či poskytuje európskym inštitúciám spoľahlivé informácie a tak ďalej. Navyše, vzhľadom na túto skutočnosť sa z toho stala aj rozprava o tom, či sme my ako európske inštitúcie schopní zabezpečiť, aby sa rešpektovali tieto zásady a predpisy, či sme schopní rozprávať jasne a či vieme byť neústupní, keď ide o ich obhajovanie.

Myslím si, že pokiaľ ide o otázku dobrej viery, už máme jasné odpovede. Niektoré členské štáty, najmä Francúzsko, nekonali v dobrej viere. Opakovane popreli existenciu dokumentov, ktorých kópie boli neskôr zverejnené. To sa stalo aj počas leta a prebieha to aj teraz v súvislosti s databázami. Ako môžu tvrdiť, že neexistujú databázy, keď sme dnes na internete zverejnili databázu s názvom Roms na francúzskej webovej stránke, ktorá obsahuje mestá pôvodu a množstvo informácií o rómskych obyvateľoch vrátane tých z EÚ: z Bukurešti, Belehradu a Temešváru?

Odpoveď na ďalšiu otázku je tiež veľmi dôležitá. Povedali ste, že ide o historickú chvíľu, pani komisárka, a že historici uznajú, že Komisia prvýkrát zaujala jednoznačné stanovisko. Mám o tom značné pochybnosti, vážená Komisia, a to som historik. Mám mnoho pochybností, pretože dokonca aj novinári majú pochybnosti. Deň po tom, ako navštívili Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, niektoré noviny ako Financial Times napísali, že Komisia nebude žalovať Francúzsko. Iné noviny oznámili, že bude. Dokonca ešte dnes je v správach, že prípad voči Francúzsku bol pozastavený, alebo niekde inde, že sa zrušil.

Ak sa Komisia nevyjadruje jasne – a je zrejmé, že jej slová nie sú chápané jasne –, chcel by som poznamenať, že ak sa naozaj chce vyjadrovať jasne, Parlament bude v tomto úžasný spojenec. Ak Komisia zaváha, Parlament nezabudne pokračovať v tomto prípade. Nebude to prípad, ktorý sa vyskytol v lete a jednoducho pominul. V tomto Parlamente sa o ňom bude naďalej hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Vidíme, že kríza narušila mnohým európskym občanom pocit bezpečia. To vytvára dobrú živnú pôdu nielen pre rozvoj a šírenie extrémizmu, ale aj pre politické prejavy, ktoré označujú konkrétne etnické skupiny ako hrozbu pre bezpečnosť a spájajú menšiny a migrantov s trestnou činnosťou. Francúzska vláda začala vyháňať Rómov z Francúzska z etnických dôvodov, čo je neprijateľné. Máme dobrý dôvod domnievať sa, ako spomenulo niekoľko ľudí, že francúzska polícia, ako aj ostatné európske štáty, ešte nezastavila zber údajov o etnickom pôvode.

Ak sa to dokáže, úprimne dúfame, že Komisia bude skutočne konať ako ochrankyňa zmlúv a Charty základných práv a bude iniciovať postup pre porušenie záväzkov. Pri udržiavaní verejného poriadku zohráva polícia dôležitú úlohu, ale vytváranie profilov na základe etnického pôvodu sa nesmie stať súčasťou jej štandardného postupu. Narúša to dôveru menšín v demokratické inštitúcie a môže vytvárať dôvody na diskrimináciu. Väčšina rómskeho obyvateľstva v Európe žije v hlbokej chudobe a okrem chudoby musí znášať aj diskrimináciu. Zatiaľ čo v stratégii EÚ 2020 máme ambiciózne plány na boj s chudobou, často sme svedkami toho, že bojujeme proti chudobným, čo musíme rozhodne zastaviť.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani Redingová, dnes ste nám s istým nadšením povedali, citujem, že reakcia Francúzska dokazuje, že EÚ je účinné právne spoločenstvo, alebo, opäť citujem, že teraz sa musíme zamerať na praktické konanie a výsledky založené na našich spoločných európskych hodnotách. Mám v rukách kópiu konsolidovaných zmlúv a Charty základných práv a dúfam, že mi prepáčite, ak sa úplne nestotožňujem s vaším nadšením.

Aký dôkaz potrebuje Komisia na to, aby v tejto záležitosti urobila ďalší krok? Aký dôkaz je potrebný na odsúdenie diskriminačného zaobchádzania, vyhostenia, ktoré sa momentálne zameriava na Rómov vo Francúzsku a iných európskych krajinách?

Je pravda, že Komisia zaviedla mnohé opatrenia na podporu integrácie Rómov, najmä s pomocou štrukturálnych fondov. Ale rozmýšľam, či sa Komisia sama účinne neochromila tým, že pokračuje v taktike, v ktorej odmieta čeliť skutočnostiam.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani Redingová, musím priznať, že aj ja som dnes večer sklamaná. Mnohí z nás zobrali na vedomie vaše predchádzajúce vyhlásenia a dokonca sme vás aj podporili. Teraz nám bolo vysvetlené, že konania o porušení práva týkajúce sa voľného pohybu osôb boli len pozastavené. Napriek tomu je diskriminácia témou dnešných diskusií. Chcete dôkazy, pani Redingová, a požiadali ste francúzsku vládu, jedine francúzsku vládu, aby ich poskytla. Toto nám tvrdíte a tvrdili ste to vždy, keď sme sa vás pýtali.

Pani komisárka, musím povedať, pri všetkej úcte, že sa začínam sama seba pýtať, či vám záleží na tom, čo chceme povedať. Tento víkend som bola v Marseille, kde som sa stretla so združeniami, ktoré pracujú s rómskou komunitou. V tejto oblasti aktívne pôsobím mnoho rokov a musím povedať, že som bola zhrozená z toho, pani komisárka, čo mi povedali o situácii Rómov v oblasti Marseille. Pani Redingová, Rómovia vo Francúzsku majú strach, schovávajú sa. Neodvážia sa opustiť svoje provizórne tábory. Ich deti sa už neodvažujú chodiť do školy. Združenia nie sú schopné lokalizovať ich, a preto nie sú schopné ani sledovať ich sociálne blaho a zdravie. To nám vravia združenia, pani komisárka. Taká je súčasná situácia Rómov vo Francúzsku.

Databáza MENS. Nezaoberajme sa databázou MENS. Polícia ohlásila, že bola zmazaná. No ak si pozorne prečítate správu komisie CNIL, pani komisárka, uvidíte, že inšpekcie, ktoré vykonala komisia CNIL, sa týkali etnického pôvodu. Požiadajme teda o správy z inšpekcie. Komisia CNIL je uznávaný orgán. Požiadajte o záznamy všetkých inšpekcií, ktoré vykonala komisia CNIL, a...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, Parlament prijal 9. septembra rozhodnutie, ktoré spustilo aktuálnu a potrebnú rozpravu. Parlament splnil svoju úlohu.

Sú tu takí, ktorí si myslia, že na základe ráznej povahy vašich neskorších vyhlásení – v súlade s požiadavkami Parlamentu – a vysvetlení, ktoré nám dnes večer dávate, môže byť naším jediným záverom sklamanie z toho, že voči Francúzsku sa nevedú žiadne konania. Malo by sa zdôrazniť, že naša rozprava nebola o Francúzsku a určite nie proti Francúzsku. Bola to rozprava v prospech základných zásad európskej integrácie, akou je voľný pohyb osôb, pretože Európa nie je len o voľnom pohybe tovaru a kapitálu, ale predovšetkým o voľnom pohybe Európanov, právom a bez diskriminácie a, samozrejme, bez diskriminácie z etnických dôvodov.

To znamená, že ak ešte stále ostáva niečo vyšetriť v súvislosti s etnickými záznamami, ktoré neboli úplne objasnené, ide o prácu Komisie. Malo by sa však zdôrazniť, že táto práca sa ešte neskončila, pretože zahŕňa tiež bdelosť Parlamentu voči pokušeniu populizmu, ktorý hľadá obetných baránkov pre problémy sociálneho vylúčenia namiesto toho, aby hľadal riešenia alebo odpovede.

Okrem boja s populizmom a jeho pokušeniami táto práca zahŕňa aj integrovanie tých, ktorí sú vyčlenení, ktorí boli dlhý čas prehliadaní a, samozrejme, rómskych obyvateľov.

Parlament musí zorganizovať konferenciu o integrácii rómskej komunity. Parlament musí tiež povedať, že práca sa ešte neskončila. V skutočnosti sotva začala a ešte máme pred sebou dlhú cestu. To znamená, že aj keď sa nakoniec nezačnú konania voči Francúzsku, táto rozprava bude mať zmysel, pretože sa ukázalo, že je aktuálna a potrebná.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Ako všetci viete, rok 2010 mal byť Európskym rokom boja proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a xenofóbii. Myslím si však, že v skutočnosti sme tento boj prehrali, prinajmenšom v tomto roku.

Situácia v oblasti základných práv v rámci Európskej únie je čoraz kritickejšia a nezlepšuje sa. Na pozadí hospodárskej a finančnej krízy vlády v niekoľkých členských štátoch zhoršujú diskriminačné správanie. Deportácie a databázy na základe etnických kritérií Rómov sú činnosti, ktoré už boli zdôraznené. Kým Komisia nebude schopná zabezpečiť uplatňovanie základných práv v EÚ, doplatí na to jej imidž ochrankyne týchto práv. To je riziko, ktoré si táto inštitúcia nemôže dovoliť podniknúť.

Pani podpredsedníčka Redingová, bude sa Komisia zaoberať aj ostatnými prípadmi diskriminácie zaznamenanými v členských štátoch a bude ich vyšetrovať? Môže Komisia dokončiť vyšetrovania s vedomím politického tlaku, ktorému je vystavená?

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Etnickú diskrimináciu jasne zakazujú právne predpisy EÚ, ako aj medzinárodné právo. Napriek tomu sú isté členské štáty často podozrievané zo skrytej diskriminácie voči menšinám žijúcim na ich území. V tejto chvíli nechcem hovoriť o skrytej diskriminácii, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na existujúci zákon, ktorý otvorene znevýhodňuje komunitu etnickej menšiny. Aj keď nová slovenská vláda upravila jazykový zákon o ochrane národného jazyka dobrým smerom, zákon stále stanovuje pokuty. Preto je tento zákon dokonale schopný zastrašovať a udržiavať v neistote občanov, ktorých materský jazyk nie je slovenčina. Benátska komisia vo svojom stanovisku k tomuto zákonu jasne vysvetlila, že zákon je v rozpore s Európskou chartou regionálnych a menšinových jazykov a do neoprávnenej miery obmedzuje používanie menšinového jazyka. Chcel by som požiadať Komisiu, pani komisárku a Európsky parlament, aby dôkladne preskúmali a odsúdili každý postup na území EÚ, ktorý sa dá použiť na diskrimináciu na základe etnického alebo rasového pôvodu.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Pred mesiacom vyjadril Európsky parlament obavy v súvislosti s hromadným vyhostením občanov rómskeho etnického pôvodu a odmietol akékoľvek prepojenie medzi trestnou činnosťou a prisťahovalectvom. Rumunsko od roku 2007 podporuje európsku stratégiu začleňovania Rómov, myšlienku, ktorá bola vyzdvihnutá dokonca na zasadaní Európskej rady v septembri.

Chcela by som zdôrazniť, že sa zatiaľ nedospelo k žiadnemu uspokojivému riešeniu. Práve naopak, mediálne správy o existencii databázy MENS vo Francúzsku obnovujú rozpravu o rešpektovaní zásady nediskriminácie. Myslím si, že Komisia musí spustiť vyšetrovanie v príslušných členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby administratívne postupy nevychádzali z profilov vytvorených na základe etnických kritérií.

Na záver by som rada uvítala oficiálny záväzok dodržiavať európske právne predpisy o voľnom pohybe osôb, ktorý minulý piatok dala francúzska vláda. Francúzsko a Rumunsko musia spolupracovať, aby Rómom uľahčili sociálne začlenenie a získali potrebné finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dnešná rozprava znovu dokazuje, aké dôležité bolo rozhodnutie, ktoré Európsky parlament prijal 9. septembra, inými slovami, že Francúzsko – členský štát – podľa nás v tomto prípade porušovalo základné práva diskrimináciou ľudí na základe ich etnického pôvodu, a žiadali sme vás, aby ste konali. Povedali ste nám veľmi jasne a s nadšením a odhodlaním o všetkom, čo ste doteraz spravili, za čo ste od nás tiež získali silnú podporu. Podľa nás ste však teraz urobili krok späť, pretože žiadosť o začatie konaní o porušení zmluvy z dôvodu diskriminácie na základe etnického pôvodu bola práve opäť podporená dokumentmi, ktoré už zopár rečníkov spomenulo a o ktorých dnes informovali francúzske noviny. Je úplne jasné, že došlo k diskriminácii Rómov na základe ich etnického pôvodu a nebola porušená len ich sloboda pohybu. Preto opäť žiadam, aby sa podnikli kroky a začali sa konania.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - (SK) Bezpečnostné zložky si ako prirodzenú súčasť svojej preventívnej práce vytvárajú databázy o ľuďoch, ktorí sa podieľajú na protizákonnej činnosti.

Databázy sa vytvárajú v súlade s vnútroštátnym právom, prístup k zbieraným dátam majú iba oprávnené osoby a zozbierané informácie je možné použiť len v súvislosti s ochranou spoločnosti pred trestnou činnosťou. Som presvedčený, že tak ako bezpečnostné zložky v iných krajinách, rovnako aj vo Francúzsku či Holandsku zaujímajú bezpečnostných analytikov iba tie informácie, ktoré pre svoju prácu naozaj potrebujú. Informácie o etnickom či rasovom pôvode medzi ne štandardne nepatria. Prípadnú nadprácu bezpečnostných zložiek je iste možné preskúmať a podľa výsledku, myslím si, aj citlivo usporiadať tak, aby to bolo prijateľné pre Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Dámy a páni, strana Hnutie za lepšie Maďarsko (Jobbik) už v roku 2006 navrhla možnosť uviesť etnický pôvod osoby v registri trestov, aby sa vo vhodných prípadoch zamerala pozornosť na cigánskych zločincov. Za týmto stanoviskom si stále stojíme. V tom čase tvrdili ľavicovo-liberálne médiá, že Jobbik je extrémistická strana. O štyri roky neskôr vidíme, ako v súvislosti s vyhosťovaním Cigánov vytvárajú zoznamy vo Francúzsku. Vidíme to aj v Holandsku, kde ich považujú za hrozbu pre národnú bezpečnosť, a tiež sa tam objavujú databázy. Môžeme to vidieť aj vo Fínsku, kde sa vo väzenských zariadeniach zaznamenáva etnický pôvod cigánskych páchateľov.

A teraz mi dovoľte položiť otázku jednej zo spravodajkýň tu, slovenskej dáme, ktorá sa tak nahlas smiala v súvislosti s maďarskými obeťami. Považujem za nanajvýš pokrytecké, že odsudzuje zbieranie údajov o Cigánoch, zatiaľ čo ako slovenská politička podporuje rasistický jazykový zákon, ktorý trestá ľudí z etnických dôvodov za to, že rozprávajú svojím materským jazykom.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, v skratke, prípad voči Francúzsku nebol zrušený. Bol odložený, pretože musíme čakať na zavedenie právnych predpisov do praxe a nemôžeme vynášať rozsudok o právnych návrhoch. Právne návrhy sú prijateľné, ale je potrebné ich zaviesť, aby sme mohli uzavrieť prípad. Preto je prípad stále otvorený.

Pokiaľ ide o databázy založené na etnickom pôvode, ktoré komisia CNIL, nezávislý francúzsky orgán na ochranu údajov, skúma v súlade s francúzskymi právnymi predpismi a v tomto prípade v súlade s európskymi smernicami, musíme sa spoľahnúť na nezávislé vnútroštátne orgány na ochranu údajov, pretože tie sú podľa európskych právnych predpisov zodpovedné za vykonanie analýzy. Myslím si, že francúzsky nezávislý orgán na ochranu údajov dokázal, že je v tomto smere veľmi spôsobilý.

(FR) No i napriek tomu všetkému si naozaj myslím, že je veľmi dôležité pripomínať si, aké skutočné problémy sú tu v stávke.

Okrem tých vo Francúzsku je v Európe 10 miliónov Rómov, ktorí tvoria najväčšiu menšinu v Európe. Ja sama pochádzam z krajiny s 500 000 obyvateľmi. Rómov je 10 miliónov, takže môžete sami posúdiť rozsah problému. Vo väčšine našich členských štátov žijú Rómovia v extrémnej chudobe. Čelia problémom s bývaním, vzdelaním, zdravím a prácou a podľa mňa je skutočne hanebné, že sa tieto problémy stále nevyriešili. Preto dúfam, že súčasné činnosti budú pokračovať – myslím si, že by mali byť vítané, pretože takýto druh diskriminácie by sme nemali tolerovať.

Súčasné činnosti poslúžia aspoň ako budíček pre členské štáty. Nezabudla som na to, že na schôdzi ministrov, ktorá sa konala v apríli tohto roku v Cordobe, boli na úrovni ministrov zastúpené len tri z dvadsiatich siedmich členských štátov. Preto o rok zvoláme ďalšiu schôdzu ministrov po tom, ako spoločne s pracovnou skupinou vykonáme podrobné vyšetrovanie týkajúce sa situácie Rómov a otázky, či sa využívajú alebo nevyužívajú európske fondy, s cieľom zistiť, čo sa v skutočnosti deje. Ako som povedala, zvoláme o rok ďalšiu schôdzu ministrov, aby sme presne zistili, aké záväzky dal každý členský štát z hľadiska národných stratégií pre Rómov v širšom európskom rámci.

Dúfam, že súčasná, trochu nepríjemná situácia poslúži aspoň na zabezpečenie toho, aby Rómovia neboli viac odstrkovaní, keď budeme formulovať politiky zamerané na riešenie extrémnej chudoby.

Ak sa nám to tentoraz nepodarí, teraz, keď máme na to príležitosť, ďalšia generácia poslancov Európskeho parlamentu bude viesť úplne rovnaké diskusie ako my za posledné týždne. Nechceme, aby k tomu došlo, a preto konajme teraz.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Vytváranie profilov na základe etnického pôvodu nie je v členských štátoch nový postup, ale za ostatné roky sa rozširoval, predovšetkým po teroristických útokoch v Madride a Londýne. Napriek tomu je Spojené kráľovstvo jediným členským štátom, ktorý sa touto záležitosťou zaoberal a vytvoril príslušné právne predpisy. Vytváranie profilov v rámci osobitných databáz môže byť zákonné a mať opodstatnené dôvody. Ak sú však kritériá na zber údajov zamerané výlučne na rasu, etnický pôvod alebo vierovyznanie, mali by byť považované za diskriminačné, teda aj nezákonné. Zo strany orgánov je oprávnené vykonávanie kontrol totožnosti a monitorovania svojich príslušných území, pričom ide o spôsob, ako zaistiť verejný poriadok a bezpečnosť, ako aj predchádzať trestnej činnosti a monitorovať nezákonné prisťahovalectvo. Fyzické a etnické charakteristiky jednotlivcov by však nemali naznačovať, že sú zločinci alebo že sú v krajine nezákonne. S každou osobou by sa malo zaobchádzať jednotlivo a na to, aby sa údaje osoby zadávali do databázy alebo aby boli osoby vystavené rozdielnemu zaobchádzaniu zo strany širokej verejnosti, musí existovať iný dôvod ako rasový alebo etnický pôvod osoby.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia