Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 октомври 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87a от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Внесени документи: вж. протокола
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции) вж. протокола
 5.Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност - Проект за коригиращ бюджет № 6/2010: Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III – Комисия - Раздел X - Европейска служба за външна дейност - Изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Общностите (разискване)
 6.Свързани с развитието аспекти на Международния ден за изкореняване на бедността - Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (разискване)
 7.Тържествено заседание - Реч на Бан Ки-мун, генерален секретар на Обединените нации
 8.Време за гласуване
  8.1.Статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (A7-0217/2010, Brian Simpson) (гласуване)
  8.2.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Nordjylland/Дания (A7-0270/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  8.3.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: NXP Semiconductors/Нидерландия (A7-0269/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  8.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Qimonda/Португалия (A7-0271/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  8.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Cataluña automoción/Испания (A7-0272/2010, Barbara Matera) (гласуване)
  8.6.Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (гласуване)
  8.7.Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (гласуване)
  8.8.Жените, работещи при несигурни условия на труд (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели – Проект на коригиращ бюджет 3/2010: Раздел III – Комисия – съпътстващи мерки за търговията с банани (разискване)
 13.Преразглеждане на бюджета (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Борба със забавяне на плащане по търговските сделки (разискване)
 16.Бедствена ситуация в Унгария, предизвикана от изливане на утайки от отпадни води (разискване)
 17.Бази данни, свързани с расовия или етнически произход в ЕС (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1673 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (3718 kb)
Правна информация - Политика за поверителност