Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega – Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu – Komisjon; X jagu – Euroopa välisteenistus – Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste muutmine (arutelu)
 6.Vaesuse kaotamise rahvusvahelise päeva arenguaspektid – Miinimumsissetuleku roll vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas (arutelu)
 7.Pidulik istung – ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni kõne
 8.Hääletused
  8.1.Kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded (A7-0217/2010, Brian Simpson) (hääletus)
  8.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Nordjylland/Taani (A7-0270/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: NPX Semiconductors / Madalmaad (A7-0269/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  8.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Qimonda/Portugal (A7-0271/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  8.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Cataluña automoción / Hispaania (A7-0272/2010, Barbara Matera) (hääletus)
  8.6.Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (hääletus)
  8.7.Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (hääletus)
  8.8.Ebakindlates töösuhetes naised (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Parlamendi seisukoht nõukogu poolt muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod – Paranduseelarve nr 3/2010 projekt: III jagu – Komisjon – banaanisektori kaasnevad meetmed (arutelu)
 13.Eelarve läbivaatamine (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (arutelu)
 16.Mudakatastroof Ungaris (arutelu)
 17.Rassilise ja etnilise päritolu andmebaasid ELis (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (973 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (3853 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika