Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 3868k
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010: Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (συζήτηση)
 6. Αναπτυξιακές πτυχές της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας - Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Ban Ki-moon, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (A7-0217/2010, Brian Simpson) (ψηφοφορία)
  8.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Nordjylland/Δανία (A7-0270/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  8.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : NXP Semiconductors/Κάτω Χώρες (A7-0269/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  8.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Qimonda/Πορτογαλία (A7-0271/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  8.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Cataluna automocion/Ισπανία (A7-0272/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  8.6. Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (ψηφοφορία)
  8.7. Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (ψηφοφορία)
  8.8. Eργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010: Τμήμα III - Επιτροπή - ΣΜΜ (Συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας) (συζήτηση)
 13. Επανεξέταση του προϋπολογισμού (συζήτηση)
 14. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15. Kαταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (συζήτηση)
 16. Καταστροφή από διαρροή ερυθράς ιλύος στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 17. Βάσεις δεδομένων σχετικά με τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή στην ΕΕ (συζήτηση)
 18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

 

2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010: Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- της έκθεσης (Α7-0263/2010) της κ. Gräßle και του κ. Rivellini, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)),

- της έκθεσης (Α7-0288/2010) του κ. Rapkay, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)), και

- της έκθεσης (Α7-0283/2010) του κ. Gualtieri και του κ. Surján, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, Τμήμα III - Επιτροπή, Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)).

 
  
 

Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι αρκετοί από τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας από την Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αυτήν τη στιγμή εγκλωβιστεί λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά είναι καθ’ οδόν και σε λίγα λεπτά θα βρίσκονται εδώ

Πρόκειται να ολοκληρώσουμε το τελευταίο στάδιο μιας συναρπαστικής νομοθετικής και διοργανικής περιπέτειας: ενός τετραλόγου σχετικά με τη δημιουργία μιας φιλόδοξης, αποτελεσματικής, υπεύθυνης και στραμμένης στο μέλλον Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Σήμερα, θα συζητήσουμε νομοθετικά κείμενα που αφορούν τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον διορθωτικό κανονισμό. Θα ψηφίσουμε επί αυτών των κειμένων αύριο. Είναι το επιτυχές αποτέλεσμα ενός μηνός εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων που συνεργάζονται για να πετύχουν έναν κοινό στόχο: τη διασφάλιση ότι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούγεται και είναι σεβαστή στην ευρύτερη παγκόσμια σκηνή. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίσαμε τις ευθύνες μας πολύ σοβαρά. Υιοθετήσαμε την άποψη ότι στις εξωτερικές δράσεις, όπως και σε άλλους τομείς, το κοινοτικό συμφέρον και οι κοινοτικές μέθοδοι πρέπει να υπερισχύουν.

Προσβλέπουμε στη διεξαγωγή αυτής της τελικής συζήτησης σήμερα. Προσβλέπουμε ακόμη περισσότερο στην έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης την 1η Δεκεμβρίου 2010, ακριβώς ένα έτος από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, βαρόνη Ashton, κύριε Šefčovič, κύριε Lewandowski, κυρίες και κύριοι, από την πλευρά μου, αναμένω με ανυπομονησία την έναρξη της λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας και ελπίζω να σημειώσει διεθνή επιτυχία, η οποία είναι και ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε.

Τα όργανα έχουν δείξει ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το Κοινοβούλιο ήταν μέρος της λύσης. Λάβαμε γρήγορες αποφάσεις –ορισμένες ελήφθησαν ίσως υπερβολικά γρήγορα. Αυτή η υπηρεσία είναι άγνωστο πεδίο –terra incognita– και διαφοροποιείται από ορισμένες από τις προηγούμενες θεμελιώδεις αρχές της δημοσιονομικής νομοθεσίας και νομοθεσίας στελέχωσης. Αυτό μακροπρόθεσμα θα μας θέσει ενώπιον σημαντικών προκλήσεων. Για εμένα, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η υβριδική φύση αυτής της υπηρεσίας παραμένει μια μόνιμη ανησυχία, όχι μόνο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά και απλά όσον αφορά την ικανότητά μας να την ελέγχουμε. Η κοινή έκθεση Rivellini-Gräßle προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την υπηρεσία, για το Κοινοβούλιο και για τους φορολογούμενους. Εξηγήσαμε τις διαδικασίες και κατανείμαμε τις αρμοδιότητες. Ενισχύσαμε την επιρροή του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αυξήσαμε τη διαφάνεια μέσω σαφών υποχρεώσεων αναφοράς και αυξήσαμε τη λογοδοσία. Καταστήσαμε σαφές στους πρεσβευτές της ΕΕ ότι έχουν να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι πολύ σημαντικό να τους το καταστήσει επίσης σαφές η δική τους υπηρεσία. Δημιουργήσαμε συνέργειες μέσω της κοινής χρήσης του λογιστικού συστήματος και δίδουμε στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής την εξουσία να παρακολουθεί με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων τα οποία χρειάζεται για να εκτελεί αποτελεσματικά το έργο της. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό παραμένει στην ημερήσια διάταξη, όπως και η χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι κατέστησαν δυνατή αυτό το αποτέλεσμα: τους συνεισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι συνυπέγραψαν τον συμβιβασμό. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους εταίρους των διαπραγματεύσεων από τη βελγική Προεδρία. Επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο.

Αυτό που απομένει, είναι η σημαντική προπαρασκευαστική εργασία την οποία πρέπει να κάνει η υπηρεσία. Δεν διαφαίνονται εξοικονομήσεις αποδοτικότητας συνεπεία της συγχώνευσης. Η υπηρεσία υπολόγιζε σε εξοικονομήσεις ύψους 10%, το οποίο δεν είναι μεγάλο, αλλά απέχει πολύ από την επίτευξή του όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις. Όλοι ψιθυρίζουν για «μεξικανικό στρατό». Πόσο επαγγελματική μπορεί να είναι μια υπηρεσία αν δεν γνωρίζει καν με ακρίβεια ποια είναι τα καθήκοντά της; Οι ευκαιρίες για τον λεπτομερέστερο καθορισμό των καθηκόντων δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αξιοποιηθεί, και είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε σε αυτό πολύ σύντομα. Πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στη συνένωση του προσωπικού. Η μέχρι τώρα προτιμησιακή μεταχείριση των διπλωματών από τα κράτη μέλη μας προκαλεί ανησυχία. Αν ορισμένες θέσεις προκηρύσσονται επανειλημμένα και ο παλαιός αποικιοκρατικός χάρτης του κόσμου επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο, τότε θα πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρές συζητήσεις σχετικά με την υπηρεσία. Οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε την υπηρεσία για την κριτική στήριξή μας και για το άγρυπνο μάτι της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Της εύχομαι την επιτυχία την οποία χρειαζόμαστε για την Ευρώπη στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι έγινε εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό που θα ισχύει για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ή για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όσον αφορά τις βασικές αρχές και τα πρότυπα που διέπουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης για αυτήν τη νέα διπλωματική υπηρεσία. Η ΕΥΕΔ, η οποία ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα περιλαμβάνει μέλη από το προσωπικό του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών, τα οποία θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Με τη δομή που είχε αρχικά, η ΕΥΕΔ εξακολουθούσε να παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα τα οποία προέρχονταν από την πολύπλοκη, αποκεντρωμένη δομή της, με διακλαδώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, η λογοδοσία των οικονομικών φορέων που είχαν κληθεί να διαχειριστούν προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ παρέμενε ασαφής, και αυτό ήταν πιθανό να συμβάλει στην αύξηση της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Παρότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και το αναγνωρίζει ως το μόνο όργανο το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης, τη συζήτηση για την ίδρυση της νέας ΕΥΕΔ μονοπώλησε καταρχάς η Επιτροπή και το Συμβούλιο, τα οποία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη δομήσουν σύμφωνα με διακυβερνητικές γραμμές, αντίθετα προς την κοινοτική μέθοδο. Μετά από μακρές διαβουλεύσεις με τη βελγική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτεύχθηκε μια συμφωνία, η οποία ανέτρεπε τις αρχικές συμφωνίες και ενίσχυε τον ρόλο του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετέχει αυτοδίκαια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Tα κατωτέρω σημεία είναι θεμελιώδη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έγγραφο εργασίας το οποίο θα επισυνάπτεται στο σχέδιο προϋπολογισμού με περιεκτική παρουσίαση, μεταξύ άλλων, όλων των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, περιλαμβανομένης της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το άρθρο 1 παραθέτει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατάλογοι αρμοδιοτήτων θα επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας που συντάσσουν ο Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των σχετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, μαζί με τους Γενικούς Διευθυντές. H ΕΥΕΔ θα έχει κοινό ελεγκτή και διατάκτη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· αυτή η ρύθμιση θα επανεξεταστεί το 2013. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση να στηρίζουν πλήρως την Ένωση στην αναζήτηση οιουδήποτε είδους ευθύνης του προσωρινού προσωπικού που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Εμείς στη συνέχεια πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, τα οποία θα έλθουν προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της ανά τριετία αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε αυτά περιλαμβάνεται η χορήγηση απαλλαγής για τα όργανα και η ένταξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον γενικό προϋπολογισμό. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ήταν καλή, ειδικά για το Κοινοβούλιο, ως προς το ότι η κεντρική σημασία του ενισχύθηκε σημαντικά. Το γεγονός ότι ο κανονισμός αναφέρει όλα τα όργανα –πράγμα που σημαίνει ότι η χορήγηση απαλλαγής για τα άλλα όργανα είναι απλά θέμα χρόνου– είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το ίδιο και το γεγονός ότι προβλέπει έναν κοινό ελεγκτή και διατάκτη και για τα δύο όργανα. Είμαι ευγνώμων προς όλους για το έργο το οποίο επιτελέστηκε.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και όταν λέγω «κυρίες και κύριοι», περιλαμβάνω και εσάς, βαρόνη Ashton, κύριε Šefčovič, την ομάδα σας και την Προεδρία του Συμβουλίου, επειδή, τελικά, είχαμε μια συναδελφική συνεργασία, χωρίς την οποία ασφαλώς δεν θα είχαμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα.

Είμαι ευτυχής με το αποτέλεσμα, τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα για το οποίο ήμουν υπεύθυνος και είχα αντίληψη της όλης εικόνας Ωστόσο, θα έλεγα ότι αυτό δεν προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν αρχίσαμε μόλις τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ έξυπνη η ιδέα σας να συγκαλείτε από το αρχικό στάδιο σε σύσκεψη όλους τους εισηγητές σε τακτική βάση για ανταλλαγή ιδεών –από την εποχή των εκθέσεων Brok, Verhofstadt και Gualtieri. Ως εκ τούτου, για τους ενδιαφερομένους ήταν σαφές τι θα χρειαζόταν να γίνει αργότερα, και για αυτούς οι οποίοι επρόκειτο να κάνουν αυτό το μεταγενέστερο έργο ήταν σαφές τι είχε ήδη γίνει όσον αφορά το προπαρασκευαστικό έργο. Για αυτό, το θέμα ήταν κυρίως να εφαρμοστούν στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης οι οργανωτικές πτυχές αυτού που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας που καλύπτονται από αυτόν τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Όταν λέω οργανωτικό, εννοώ ότι η οργάνωση είναι πολιτική και η πολιτική είναι οργάνωση. Αυτό, φυσικά, είναι κάτι το οποίο διαπιστώσαμε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των λεπτομερών διαπραγματεύσεων, επειδή ήταν ήδη σαφές σε εκείνο το σημείο ότι ίσως κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει κάτι με τον ένα τρόπο και άλλοι μπορεί να το ερμηνεύσουν διαφορετικά. Ωστόσο, το πνεύμα συνεργασίας είχε ως αποτέλεσμα, πιστεύω, να βρούμε πολύ λογικές λύσεις σε τέτοια ζητήματα.

Τι πραγματικά χρειάστηκε να κάνουμε λοιπόν όσον αφορά την προσαρμογή της πολιτικής και τι χρειάστηκε να ορίσουμε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης; Πρώτον, έπρεπε να ενσωματώσουμε την ισότιμη μεταχείριση των τριών συνιστωσών στελέχωσης. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό το σημείο επειδή, όπως γνωρίζετε, η Συνθήκη αναφέρει ότι το προσωπικό της ΕΥΕΔ θα περιλαμβάνει υπαλλήλους από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Ιδίως το τελευταίο από αυτά τα στοιχεία έθετε κάποιο πρόβλημα, καθώς ήταν κάτι το νέο. Έπρεπε να επιλύσουμε την σχεδόν ανταγωνιστική αντίθεση μεταξύ της κοινοτικής προσέγγισης και της διακυβερνητικής προσέγγισης. Είναι αυτονόητο ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη έχουν περισσότερο διακυβερνητική προσέγγιση, ενώ εμείς προτιμούμε την κοινοτική προσέγγιση. Πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι τότε επεξεργαστήκαμε μαζί μια λύση για αυτό. Από αυτήν την άποψη, μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.

Αυτό που έπρεπε, και πράγματι πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη είναι η ισορροπία μεταξύ των φύλων και μια ισορροπία όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή. Θέλουμε να έχουμε μια υπηρεσία που θα είναι σύγχρονη, και όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Είμαι ευτυχής, βαρόνη Ashton, διότι μας διαβεβαιώσατε ότι, επιπλέον αυτών τα οποία ενσωματώσαμε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης ως υποχρεωτικά, θα προβείτε σε μια ακόμη προσωπική δήλωση, η οποία θα αποτελεί τμήμα ολόκληρου του πακέτου. Αυτό αντιπροσωπεύει ήδη σημαντική πρόοδο όσον αφορά τόσο την πτυχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων όσο και την άλλη πτυχή της γεωγραφικής ισορροπίας.

Χρειαζόμαστε ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, και αυτό περιλαμβάνει την αφοσίωση –και για την ακρίβεια και από τις τρεις συνιστώσες– για τον θεσμό του Ύπατου Εκπροσώπου, τον οποίο αυτήν τη στιγμή ενσαρκώνει η βαρόνη Ashton. Ως προς τούτο, είχαμε κάποιο πρόσθετο έργο να επιτελέσουμε όσον αφορά το δικαίωμα βέτο των διπλωματικών υπηρεσιών σε σχέση με πιθανές παρατάσεις στις συμβάσεις του προσωπικού το οποίο προέρχεται από τις διπλωματικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το επιλύσαμε και αυτό.

Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Από κοινού συμφωνήσαμε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να διευθετηθεί στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Είναι το γεγονός ότι η νέα ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία χρειάζεται και μια ξεχωριστή ταυτότητα. Όλοι όσοι εργάζονται εκεί πρέπει να εργάζονται για τον ίδιο σκοπό και συνεπώς, μια κοινή μορφή κατάρτισης και επιμόρφωσης είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική. Αυτό ήταν ειδικά σημαντικό για ορισμένους από τους συναδέλφους μου στις διαπραγματεύσεις, και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Μόλις είπα ότι αυτό δεν κατορθώσαμε να το πετύχουμε. Ήταν σαφές ότι δεν θα ήταν δυνατόν να ενσωματώσουμε αυτό συστηματικά στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Ωστόσο, εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι την Ύπατη Εκπρόσωπο, επειδή πληροφορήθηκα ότι και αυτή θέλει να πει κάτι σχετικά με αυτό και ότι το βλέπει σαν σημαντική υποχρέωση και σημαντική αναγκαιότητα και θα κάνει μια ακόμη δήλωση δέσμευσης αναφορικά με αυτό, η οποία, παρότι δεν είναι συνιστώσα του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, θα καθησυχάσει εμάς και αυτούς οι οποίοι το βλέπουν ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς προσβλέπουμε στο μελλοντικό έργο της κοινής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Έχοντας κατά νου όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, και η υπηρεσία τώρα είναι έτοιμη για μια καλή αρχή την 1η Δεκεμβρίου.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ίδρυση νέου τμήματος του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την παροχή πρόσθετων κονδυλίων για το προσωπικό. Αυτή η θέση οφείλεται στην επιθυμία του Κοινοβουλίου να δει να δημιουργείται η ΕΥΕΔ, επειδή η Ευρώπη την χρειάζεται επειγόντως, αλλά, φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθεί από τον ρόλο του ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στη συζήτηση για τη φύση του οργάνου που θα επιλαμβάνεται της διαχείρισης κρίσεων ή για τις προτεραιότητες της πολιτικής προσωπικού, όπως φαίνεται από το αποθεματικό το οποίο συστήσαμε στον προϋπολογισμό του 2011.

Οι κανονισμοί που θα εγκρίνουμε ενισχύουν τα αποτελέσματα της συμφωνίας της Μαδρίτης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προχωρούν περισσότερο, γεγονός για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Rapkay, την κ. Gräßle και τον κ. Rivellini. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τη βαρόνη Ashton και τον κ. Christophersen για την προθυμία και την ευρύτητα πνεύματος που επέδειξαν στις συζητήσεις μας.

Οι Κανονισμοί Υπηρεσιακής Κατάστασης διασφαλίζουν ότι το σύνολο του προσωπικού της ΕΥΕΔ θα έχει τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα ανεξαρτήτως καταγωγής, και ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ των φύλων. Αυτές οι συμφωνίες θα είναι δεσμευτικές και το Κοινοβούλιο θα διασφαλίζει ότι τηρούνται. Ταυτόχρονα, αποφεύγεται η χρήση ποσοστώσεων, οι οποίες δεν θα ήταν μόνο δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά θα ήταν και λάθος. Ο δημοσιονομικός κανονισμός διασφαλίζει ένα ισχυρό σύστημα ελέγχου και διατηρεί την ΕΥΕΔ στενά συνδεδεμένη με την Επιτροπή.

Επικροτώ την επιτυχία που σημειώσαμε με τη σύσταση ειδικών γραμμών προϋπολογισμού για τις κύριες αποστολές κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, γεγονός το οποίο αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα όσον αφορά την ικανότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

Συνεπώς, με την αυριανή ψηφοφορία, θα έχουμε μια ΕΥΕΔ η οποία θα είναι ισχυρότερη, περισσότερο κοινοτική και υποκείμενη σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα είμαστε αυστηροί και απαιτητικοί στην εκτέλεση αυτού του ελέγχου, όμως, ταυτόχρονα, θα τον εκτελέσουμε με υπευθυνότητα και με εποικοδομητικό πνεύμα, δεδομένου ότι είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε την Ύπατη Εκπρόσωπο στο τεράστιο έργο της εξασφάλισης στην Ευρώπη μιας πραγματικής εξωτερικής πολιτικής που θα υπηρετεί τις αξίες και τα συμφέροντά της.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εισηγητής. (HU) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που βλέπω ότι αυτή η συζήτηση να γίνεται παρουσία του Συμβουλίου και των επιτρόπων. Όταν σχεδιάζαμε τον προϋπολογισμό για το 2010, εγείραμε το θέμα των πόρων για την εξωτερική διπλωματική υπηρεσία. Η απάντηση ήταν ότι ως προς αυτό δεν υπήρχε ανάγκη πόρων, καθώς το ζήτημα μπορούσε να επιλυθεί με την ανακατανομή δημοσιονομικών πόρων. Ωστόσο, ως μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, αυτό δεν το πιστέψαμε πραγματικά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ήταν όντως δυνατόν να επιλυθεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μέσω ανακατανομής δημοσιονομικών πόρων, όμως με την προσθήκη δύο τροπολογιών, υπάρχει πρόσθετο κόστος περίπου 44 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόσθετο κόστος αντιπροσωπεύει χονδρικά την κάλυψη δαπανών για ένα τρίμηνο, ενώ είδαμε ότι η σύσταση της υπηρεσίας βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο του 10%. Προφανώς, τα κονδύλια τα οποία ελπίζω να εγκριθούν αύριο θα κάλυπταν περίοδο κατά τι μεγαλύτερη από αυτήν για την οποία χρησιμοποιούνται τώρα. Αυτό δημιουργεί ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ορισμένα καθήκοντα, όπως η τροποποίηση του ποσού. Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό τώρα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να συσταθεί αυτή η υπηρεσία το συντομότερο δυνατόν και να δούμε κάποια πρόοδο με αυτή, επειδή ένα από τα σημαντικά μηνύματα της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι ότι πρέπει να είμαστε ορατοί στον κόσμο.

Ωστόσο, ενώ απορρίπτουμε μέτρα που συνιστούν σπατάλη χρόνου, διατυπώνουμε προσδοκίες, όπως έκαναν ήδη οι προηγούμενοι εισηγητές. Πιστεύουμε ότι η γεωγραφική ισορροπία είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την ίδρυση της υπηρεσίας, όμως δεν συμπεριλάβαμε οιαδήποτε δεσμευτική εξασφάλιση αποθεματικού, και για να δώσουμε μια ώθηση σε ολόκληρο το σύστημα. Θα θέλαμε επίσης να δούμε τη διατύπωση εγγύησης ότι τα διαθέσιμα κονδύλια χρησιμοποιούνται οικονομικά και αναλογικά προς τον χρόνο, καθώς τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παντού περιορισμούς.

Τέλος, θα θέλαμε να έχουμε μια πολύ σαφή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή από τις Υπηρεσίες Εξωτερικής Δράσης των κρατών μελών, διότι αν υλοποιηθούν αυτά τα στοιχεία, αυτό θα επιτρέψει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σε χώρες στις οποίες κάποιο κράτος μέλος δεν εκπροσωπείται, αλλά είναι παρούσα η δική μας ευρωπαϊκή υπηρεσία. Αυτό θα είναι επίσης συμφέρον από άποψη κόστους για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και θα βελτιώσει προφανώς την ατμόσφαιρα συνεργασίας. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει με τις ψηφοφορίες του αυτήν την ανακατανομή δημοσιονομικών πόρων.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να διακόψω για ελάχιστο χρόνο τη συζήτηση για να ενημερώσω εσάς και τους συναδέλφους μου βουλευτές ότι χθες τη νύχτα τρεις τρομοκράτες εισέβαλαν στο κοινοβούλιο της Τσετσενίας, σκότωσαν αρκετούς φρουρούς ασφαλείας και κρατούν ομήρους. Σκοτώθηκαν και οι τρομοκράτες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα αυτήν την τρομοκρατική πράξη, διότι η τρομοκρατία ουδέποτε είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί. Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

Ήθελα να το αναφέρω αυτό εν συντομία, ειδικά ενόψει του γεγονότος ότι θα συζητήσουμε εκ νέου αυτήν την εβδομάδα για την κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας κ. Fleckenstein για αυτήν την πληροφορία. Φυσικά, συμφωνώντας με όσα είπατε, καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική πράξη. Αυτή η περίπτωση, είναι, για εμάς, μια τρομοκρατική πράξη που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, επειδή διαπράχθηκε κατά ενός κοινοβουλίου. Συμφωνούμε πλήρως με τα λόγια σας, και εκφράζουμε τη συμπάθειά μας στις οικογένειες των θυμάτων και σε αυτούς οι οποίοι υπέφεραν. Επί του θέματος θα προβώ σε επίσημη δήλωση. Δεν είχα ενημερωθεί έως αυτήν τη στιγμή επ’ αυτού, αλλά θα προβώ σύντομα σε επίσημη δήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Fleckenstein, που μας επιστήσατε την προσοχή σε αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπροέδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Fleckenstein για το γεγονός ότι μας έθεσε υπόψη αυτό το σημαντικό ζήτημα. Φυσικά, και η Επιτροπή καταδικάζει επίσης οιεσδήποτε τρομοκρατικές πράξεις και είμαι βέβαιος ότι θα αντιδράσει ανάλογα.

Αν μου επιτρέπετε να επιστρέψω στη συζήτησή μας, επιτρέψτε μου να αρχίσω ευχαριστώντας τον εισηγητή μας, κ. Rapkay, για το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει με το να καταθέσει αυτήν την πρόταση στο σεβαστό Κοινοβούλιο. Επαινώ την εξαίρετη συνεργασία την οποία είχαμε κατά τη διάρκεια των περασμένων μηνών και εβδομάδων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο φάκελο. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά και εποικοδομητικά καθ’ όλη τη διαδικασία. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Cathy, τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την ιδιαίτερα σκληρή εργασία τους η οποία θα οδηγήσει, ελπίζω, στην εγκαθίδρυση της ΕΥΕΔ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εργασίες αυτής της εβδομάδας θα ολοκληρώσουν το πολυσύνθετο έργο της θέσης των νομικών και δημοσιονομικών θεμελίων για την ΕΥΕΔ. Βασίζονται και συνάδουν πλήρως με τον θεμέλιο λίθο αυτής της διαδικασίας –την απόφαση για την ίδρυση της ΕΥΕΔ. Είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στη συζήτηση για την ίδρυση της ΕΥΕΔ και είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Επιτροπή στον περίφημο τετραμερή διάλογο στη Μαδρίτη. Μπορώ να πω από πρώτο χέρι πόσο σημαντική ήταν η συμβολή των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κ. Brok, του κ. Verhofstadt και του κ. Gualtieri, για την επιτυχή κατάληξη της πολύ έντονης συζήτησής μας επί του θέματος αυτού. Πιστεύω ότι η συμβολή τους στη συζήτησή μας συνεισέφερε πραγματικά στο να έχουμε μια ΕΥΕΔ η οποία θα είναι μια πραγματικά αποδοτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία.

Το ίδιο μπορούμε να πούμε σχετικά με το έργο του εισηγητή σας, του κ. Rapkay. Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης φαίνονται να είναι καθαρά διοικητικής φύσης, αλλά δεν είναι. Είναι ουσιώδεις για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της υπηρεσίας και να υπηρετεί πραγματικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι το συμβιβαστικό πακέτο που κατέθεσε ο εισηγητής σας, ο κ. Rapkay, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί πλήρως. Κατά τη γνώμη μου, οι τροποποιήσεις έχουν οδηγήσει σε πραγματική βελτίωση ολόκληρου του κειμένου.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω μόνο μερικά από τα βασικά στοιχεία της πρότασης. Όπως γνωρίζετε, η ΕΥΕΔ θα επανδρωθεί στην αρχική φάση της από τις τρεις πηγές που αναφέρονται στη συνθήκη, ήτοι, την Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και από διπλωμάτες των κρατών μελών. Τα σχετικά τμήματα του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα μεταφερθούν στην ΕΥΕΔ, ενώ τα υφιστάμενα δικαιώματα του προσωπικού το οποίο εργάζεται σε αυτά τα τμήματα θα είναι πλήρως εγγυημένα. Οι διπλωμάτες που προέρχονται από τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να πληρώσουν προκηρυχθείσες κενές θέσεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι, έως την 1η Ιουλίου 2013 οι υπάλληλοι από άλλα όργανα, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη στην ΕΥΕΔ με ισότιμους όρους.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι διπλωμάτες οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη θα έχουν στην ΕΥΕΔ τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και θα ισχύουν οι απαραίτητες διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης για να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους και την αφοσίωσή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διπλωμάτες οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη θα έχουν συμβάσεις που μπορούν να διαρκούν κατ’ ανώτατο όριο έως δέκα έτη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα παρέχουν στους εθνικούς διπλωμάτες εγγύηση άμεσης επαναφοράς στην αρχική θέση τους μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εκφράζουν μια ισχυρή δέσμευση για την επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας και ισορροπίας μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η κατάσταση θα επανεξεταστεί το 2013 με έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Γνωρίζω ότι ορισμένοι από εσάς σε αυτήν την αίθουσα θα εύχονταν αυτές οι προτάσεις να περιείχαν αυστηρότερες διατάξεις, ενώ άλλοι αντιτίθεντο έντονα. Είμαι πεπεισμένος ότι οι τροπολογίες, όπως σας κατατέθηκαν τώρα, αποτελούν μια ισόρροπη λύση. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτόν τον φάκελο δεν ήσαν πάντοτε εύκολες. Η προπαρασκευαστική διαδικασία ήταν αρκετά πολύπλοκη, καθώς απαιτούσε διαβουλεύσεις με τον εκπρόσωπο του δικού μας προσωπικού, όμως η σκληρή εργασία και οι εντατικές διαπραγματεύσεις έφεραν αποτέλεσμα, και στα έδρανά σας έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για το Κοινοβούλιό σας.

Κατά συνέπεια ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει αύριο αυτές τις τροπολογίες. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει την ομαλή δημιουργία της ΕΥΕΔ και την ετοιμότητά της να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη και να βοηθά αυτήν τη νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία. Ελπίζω ότι αύριο θα υπάρξει μια ιστορική ψηφοφορία από αυτό το Κοινοβούλιο η οποία θα οδηγήσει στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο συζητούμε τώρα είναι μια ενθαρρυντική αρχή μιας μακράς πορείας, πλούσιας σε δημοσιονομικές συζητήσεις. Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης απαιτούσε τροποποιήσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό αλλά αυτό έγινε για πρώτη φορά με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Γι' αυτό, αύριο, το Κοινοβούλιο θα τροποποιήσει τον κανονισμό του Συμβουλίου.

Είμαι πράγματι ευτυχής για το γεγονός ότι κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στον τριμερή διάλογο της τελευταίας εβδομάδας. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μια ισχυρή και επίκαιρη βάση. Δεν επιθυμώ να υπεισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά έτσι καθίσταται δυνατή η δημιουργία χωριστού τμήματος του προϋπολογισμού, διασφαλίζεται η βέλτιστη λογοδοσία των επικεφαλής αντιπροσωπειών και καθίσταται δυνατό να επιβλέπεται αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από τον υπόλογο της Επιτροπής και τον εσωτερικό ελεγκτή. Αυτό υπόκειται σε επανεξέταση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, την κ. Gräßle και τον κ. Rivellini, για την εποικοδομητική και συνεργατική προσέγγισή τους.

Όσον αφορά τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6, και τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής είναι τώρα, ελπίζω, σε θέση να εγκρίνουν τον διορθωτικό προϋπολογισμό χωρίς τροποποίηση. Αυτό είναι επίσης μία προϋπόθεση για να αρχίσει πολύ σύντομα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λειτουργεί.

Η αιτιολογία για την πρώτη ομάδα των νέων θέσεων AD είναι η αντιμετώπιση των άμεσων πρόσθετων καθηκόντων, αλλά έως το 2013, στοχεύουμε να έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας να προέρχεται το ένα τρίτο του προσωπικού AD από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Συνεπώς καλώ το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τον διορθωτικό προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίθηκε ήδη από το Συμβούλιο. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους εισηγητές, τον κ. Surján και τον κ. Gualtieri.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο εν συντομία, πρωτίστως για να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές, την κ. Gräßle, τον κ. Rapkay και τον κ. Gualtieri, για τον τεράστιο όγκο εργασίας τον οποίο αυτοί και πολλοί βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου έφεραν εις πέρας για να φθάσουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα το πρωί.

Γνωρίζω ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες οι διαπραγματεύσεις ήσαν δύσκολες και υπήρξατε σκληροί διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας είναι καλό και αντικατοπτρίζει πραγματικά την εφαρμογή τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με το Κοινοβούλιο να διαδραματίζει ουσιαστικό και σημαντικό ρόλο για το μέλλον.

Πρόκειται για ένα κοινό και συνεργατικό εγχείρημα και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων προς όλους σας για το έργο που έγινε. Το σημαντικότερο είναι κατά τη γνώμη μου ότι έχουμε θέσει τα θεμέλια για την εν λόγω υπηρεσία με τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει τη σωστή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο μέλλον, και έχω ήδη αναλάβει τις δεσμεύσεις μου για διαφάνεια και για την προσέγγιση την οποία επιθυμώ να ακολουθήσω στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο.

Έχω επίσης καταστήσει σαφές ότι αυτή είναι μια υπηρεσία η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει το εύρος και το βάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια υπηρεσία για την οποία εύχομαι κάθε βουλευτής αυτού του Κοινοβουλίου, κάθε κράτος μέλος και κάθε μέλος της Επιτροπής να είναι πραγματικά περήφανο. Εύχομαι να δω την Ευρώπη να αντικατοπτρίζεται στο προσωπικό το οποίο έχουμε, στους πρεσβευτές που διορίζουμε, στους ανθρώπους στο κέντρο. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες να διασφαλίσετε ότι αυτή η δέσμευση θα υλοποιηθεί, ειδικά με την αναθεώρηση το 2013.

Γνωρίζω, επίσης, ότι τους βουλευτές τους ενδιέφερε να διασφαλίζεται ότι θα έχουμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και δυνατότητα κατάρτισης. Έχουμε τη νομική βάση για αυτό, και θέλω να διαβεβαιώσω και πάλι το Κοινοβούλιο πως θα εξασφαλίσουμε ότι θα φέρουμε κοντά αυτούς που προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις, από διαφορετικές πηγές, για να δημιουργήσουμε μια αληθινά ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία και πάλι θα αντικατοπτρίζει όλα εκείνα που έχουν ειπωθεί στη διαδικασία ανάπτυξής της έως αυτήν τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κ. Lichtenberger και τον κ. Saryusz-Wolski για το έργο που έχουν επιτελέσει στο ζήτημα της κατάρτισης. Γνωρίζω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία χρειάζεται να συζητήσουμε και προσβλέπω με ανυπομονησία να το κάνω αυτό μαζί σας, καθώς και με άλλους κατά τη διάρκεια των προσεχών εβδομάδων και μηνών, όμως έχετε την πλήρη δέσμευσή μου όσον αφορά την εξασφάλιση ότι αυτή η κατάρτιση θα είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε την ανάπτυξη της υπηρεσίας. Το λέω αυτό στο πλαίσιο του οικονομικού σκηνικού και του κλίματος εντός των οποίων δημιουργείται αυτή η υπηρεσία, και έχετε την πλήρη δέσμευσή μου ότι θα είναι μια αποδοτική από άποψη κόστους υπηρεσία.

Τέλος, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες μας στον κόσμο. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται από τις ενέργειές μας στην εξωτερική πολιτική, το εμπόριο και την ανάπτυξη, και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτή είναι, προπαντός, μια υπηρεσία για αυτούς, και βρίσκομαι ενώπιον των εκπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης για να αναλάβω τη δέσμευσή μου να δω αυτήν την υπηρεσία να εκπληρώνει τις φιλοδοξίες σας.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριοι Επίτροποι, αξιότιμοι βουλευτές, εξ ονόματος του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους κοινοβουλευτικούς εισηγητές οι οποίοι κατέβαλαν τόσο μεγάλη προσπάθεια εργαζόμενοι πάνω στους διάφορους φακέλους οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: την κ. Gräßle και τον κ. Rivellini για τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κ. Rapkay για τον Κανονισμό Δημοσιονομικής Κατάστασης και τον κ. Gualtieri και τον κ. Surján για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2010.

Μετά την πολιτική συμφωνία της Μαδρίτης και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου, στις 26 Ιουλίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπως γνωρίζετε, ενέκρινε απόφαση με την οποία ορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, για να συσταθεί κανονικά αυτή η υπηρεσία, χρειάζεται ακόμη να εγκρίνουμε τα τρία μέσα τα οποία μόλις ανέφερα.

Η εργασία πάνω σε αυτούς τους διαφόρους φακέλους υπήρξε εντατική τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για την Επιτροπή, για την Ύπατη Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο, και όλοι κατέβαλαν προσπάθειες για να καταλήξουμε σε συμφωνία στον συντομότερο δυνατό χρόνο, εντός της προθεσμίας που είχαμε θέσει.

Μπορούμε τώρα όλοι να γιορτάσουμε και να συγχαρούμε αλλήλους για το γεγονός ότι φέραμε εις πέρας το έργο με επιτυχία χάρη στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν επί των διαφόρων φακέλων, μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου εδώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου. Τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων μπορεί να εγκρίνει αυτά τα μέσα σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί συνεπώς, όπως έχει προγραμματιστεί, να αναλάβει τις δραστηριότητές της την 1η Δεκεμβρίου.

Βασικά όλα επανελήφθησαν σήμερα το πρωί από τη βαρόνη Ashton, τους επιτρόπους και τους εισηγητές. Από την πλευρά μου, θα περιοριστώ να ασχοληθώ με την ιστορική φύση αυτού του γεγονότος το οποίο, ένα έτος μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενσαρκώνει μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της. Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τόσο η συνοχή όσο και η προβολή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα ενισχυθούν σημαντικά.

Προφανώς, το έργο δεν τελείωσε. Είναι μόνο η αρχή, και η πρόκληση είναι ίση με τις προσδοκίες μας, όμως είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην Ύπατη Εκπρόσωπο, τη βαρόνη Ashton, να το κάνει με ενέργεια και αποφασιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση της εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτήν την αποστολή.

Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευση του και για την εποικοδομητική προσέγγισή του η οποία ήταν αποφασιστικής σημασίας σε αυτό το ζήτημα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η επιτροπή μου, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εκφράστηκε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ μιας ισχυρής ΕΥΕΔ.

«Ισχυρή» σημαίνει υποκείμενη στη δημοκρατική και κοινοβουλευτική εξέταση και έλεγχο. «Ισχυρή» σημαίνει κοινοτική –ήτοι ότι εκπροσωπεί την κοινότητα των 27 κρατών μελών, σεβόμενη τη γεωγραφική διάσταση και ποικιλομορφία της σημερινής Ένωσης, και όχι της χθεσινής. Προ έξι μηνών, η γεωγραφική ισορροπία δεν αποτελούσε θέμα. Σήμερα αποτελεί, και θα εξακολουθήσει να αποτελεί, και η παράγραφος 7 του ψηφίσματός μας και το άρθρο 6, παράγραφος 6 θα το επισημάνουν. Διακόσιοι βουλευτές του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη σε αυτήν την αίθουσα θα παρακολουθούν επίσης αυτό το θέμα. Έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη γεωγραφική ισορροπία σε σχέση με την αρχική πρόταση, παρότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Η αριθμητική δεν έχει πάντοτε δίκιο, και οι νόμοι και η γεωγραφία δεν μπορούν να καταργηθούν με ψηφοφορία. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι και όχι ότι ορισμένοι είναι περισσότερο ίσοι από άλλους. Αυτό ισχύει και για την εξωτερική υπηρεσία της Ένωσης.

Βαρόνη Ashton, προσβλέπουμε στις ενέργειές σας για να διορθώσετε τις παρούσες διακρίσεις εις βάρος των νέων κρατών μελών στη μελλοντική ΕΥΕΔ.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(SV) Το σημείο εκκίνησής μου ως εισηγητή για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η εναρκτήρια επισήμανσή μου ήταν η συμφωνία της Μαδρίτης, αλλά και το γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς χρειαζόταν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Είναι θέμα δημιουργίας πνεύματος ειλικρίνειας και διαφάνειας στην κατάρτιση του προϋπολογισμού με το να καταστούν οι πιστώσεις περισσότερο συγκεκριμένες, ιδιαίτερα όσον πρόκειται για σημαντικά από πολιτική άποψη καθήκοντα τα οποία θέτουν υψηλές απαιτήσεις στον προϋπολογισμό.

Πρέπει να διαφυλάξουμε το δικαίωμα στην πληροφόρηση σχετικά με το συνολικό κόστος, περιλαμβανομένου του μεριδίου των κρατών μελών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ικανοποιητικό έλεγχο στον χειρισμό εκχωρημένων εξουσιών, έτσι ώστε να μην χάνουμε τον έλεγχό μας επί αυτού του πολυσύνθετου οργανισμού.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για την επιρροή του Κοινοβουλίου· πρωτίστως, είναι θέμα του δικαιώματος των πολιτών στον έλεγχο αυτής της σημαντικής νέας υπηρεσίας την οποία παρέχει τώρα η Ένωση.

Ως προς αυτό πετύχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Χρειάστηκε χρόνος και σκληρός αγώνας για να το πετύχουμε, όμως πιστεύω ότι μπορούμε επίσης να πούμε ότι με αυτό έχουμε θέσει ισχυρά θεμέλια τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο, υπό τον πλήρη και ενδεδειγμένο έλεγχο του Κοινοβουλίου και των πολιτών, και αυτό είναι σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.(PL) Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης εγκρίθηκε ομόφωνα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης προσυπογράφει τις τροπολογίες που προτάθηκαν στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και ιδιαίτερα τις τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούσαν να διασφαλίσουν ότι η πρόσληψη προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα βασίζεται σε αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής βελτιώθηκε με τις τροπολογίες που πρότεινε ο βασικός εισηγητής, ο κ. Rapkay, οι οποίες εισάγουν διατάξεις σχετικά με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και συμπεριλήφθηκαν στην πολιτική συμφωνία. Αφορούν, ιδιαίτερα, την ισότητα των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία εντός του προσωπικού, καθώς και την ισορροπία μεταξύ του προσωπικού το οποίο προέρχεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτού το οποίο προέρχεται από το διπλωματικό σώμα των κρατών μελών. Ελπίζω η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εκτιμήσει τον αυτόνομο χαρακτήρα της αναπτυξιακής συνεργασίας και να μη χρησιμοποιήσει αυτό το θέμα ως «καρότο» –ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος στόχος του έργου της Επιτροπής Ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, όπως και πολλοί άλλοι, η πολιτική Ομάδα μου επιθυμεί να υπάρχει κάποια ισορροπία στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την γεωγραφική καταγωγή, το φύλο, καθώς και ισορροπία μεταξύ των μεγάλων και των μικρών χωρών.

Ωστόσο, έχουμε και πάλι από την αρχή τις διοργανικές σταυροφορίες και τις ποσοστώσεις, και σε τελευταία ανάλυση οι υποψήφιοι πρέπει τελικά να κρίνονται με βάση τα προσόντα τους. Γνωρίζουμε ότι ούτε τα τρέχοντα κριτήρια πρόσληψης ούτε οι επιλογές στελέχωσης προωθούν την απαραίτητη ισορροπία και ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, όπως είπατε, έτσι απλά. Ωστόσο, παρότι οιαδήποτε ανισορροπία απασχολεί ορισμένους, ομολογώ, ακόμη και τις δικές μας τάξεις, γνωρίζουμε επίσης ότι ενέχει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης από εκείνους οι οποίοι θέλουν να σας αποδυναμώσουν, βαρόνη Ashton, και όχι να σας στηρίξουν στις προκλήσεις οι οποίες βρίσκονται μπροστά μας, και γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν μερικές.

Για αυτό, βαρόνη Ashton, η πολιτική Ομάδα μου θα σας πει ξεκάθαρα ότι σας στηρίζει και σας περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Πρέπει να σας δώσουμε τα μέσα για να πετύχετε. Είναι πλέον καιρός να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά είναι αλήθεια ότι, αν, σε δύο χρόνια, επανέλθετε σε εμάς με σημαντικά προβλήματα διχόνοιας ανάμεσα στο προσωπικό σας, αυτό θα εγείρει το μικρό πρόβλημα της χορήγησης απαλλαγής, και σας σκέπτομαι όπως σκέπτομαι και εμάς όταν λέγω ότι αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος. Καλή τύχη!

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαστε εδώ επιτέλους μετά από πολλούς μήνες εργασίας, στοχεύοντας στο να θέσουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, όπως ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βουλευτές πριν από μένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την ποιότητα της εργασίας τους.

Δεδομένου ότι το κοινό μας όραμα είναι να δούμε μια πραγματική ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία η οποία να μην είναι απλά προέκταση των διπλωματικών υπηρεσιών των 27 κρατών μελών, ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, τους οποίους θα συζητήσουμε σήμερα και επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο, είναι θεμελιώδους σημασίας. Αυτοί πρέπει να μας δίνουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε μια διπλή πρόκληση: να μιλάμε με μια φωνή στη διεθνή σκηνή, αλλά επίσης και να εγγυώνται συνέπεια σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης.

Σε συνάρτηση με αυτό, η εμπορική πολιτική δεν εμπίπτει στην εντολή της Ύπατης Εκπροσώπου, αλλά ως πρώην Επίτροπος Εμπορίου δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να καθιερώσει τον διάλογο ο οποίος χρειάζεται για να διασφαλίζεται ότι η εμπορική πολιτική, όπως προσδιορίζεται στη συνθήκη, τηρεί τους στόχους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης, ιδιαίτερα δε, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η κοινή πολιτική βούλησή μας θα εκτιμηθεί με βάση τους διατιθέμενους δημοσιονομικούς πόρους· η ικανότητά μας να έχουμε πολιτική πυγμή στη διεθνή σκηνή εξαρτάται από αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών.(BG) Και εγώ από την πλευρά μου, επιθυμώ να συγχαρώ την κ. Gräßle, τον κ. Rivellini και τον κ. Rapkay για το τεράστιο έργο το οποίο έφεραν εις πέρας.

Ας είμαστε πραγματικά ειλικρινείς και ας αναγνωρίσουμε ότι η δημιουργία της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας είναι μια πολύπλοκη πολιτική διαδικασία η οποία πρέπει να αντανακλά την ισορροπία συμφερόντων και εκπροσώπησης των κρατών μελών, ενώ θα παρέχει επίσης την ευκαιρία στην υπηρεσία να λειτουργεί αποτελεσματικά και να καταστήσει την Ευρώπη καίριο παράγοντα στη διεθνή σκηνή.

Ταυτόχρονα, επιθυμώ επίσης να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η πρόταση για τήρηση γεωγραφικής ισορροπίας, η οποία έλαβε την στήριξη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ευθυγραμμίζεται, θα ήθελα να επισημάνω, με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010, δεν έχει αναφερθεί επαρκώς στην έκθεση Rapkay.

Για αυτό, λαίδη Ashton, σας απευθύνω έκκληση, καθώς είστε το πρόσωπο το οποίο έχει ίσως να κερδίσει τα περισσότερα από την κινητοποίηση και την ενέργεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τολμώ ακόμη και να πιστέψω ότι θα βρείτε τρόπο να διασφαλίσετε ότι αυτή η γεωγραφική ισορροπία θα αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην υπηρεσία σας. Καλή τύχη!

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. (HU) Εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, επικροτώ την ίδρυση του νέου οργάνου, το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρακτικές εφαρμογές της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το νέο όργανο προφανώς χρειάζεται προϋπολογισμό. Παρά ταύτα, είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό να οριστούν δημοσιονομικές αρχές και δημοσιονομικοί κανόνες και να υπάρχει συμμόρφωση με αυτούς λόγω της δημοσιονομικής και οικονομικής λογοδοσίας. Τα τελευταία χρόνια, η επιτροπή μας είχε διεξαγάγει συζήτηση για αυτό με τη ΓΔ RELEX. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν κατάλληλοι οργανωτικοί και λειτουργικοί κανονισμοί. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η επικάλυψη καθηκόντων, λειτουργιών και πόρων πρέπει να αποφεύγεται, και πρέπει να εξετάζονται όλες οι επιλογές προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα των δαπανών. Η διαφανής και απλή οργανωτική δομή και διαχείριση πόρων είναι η εγγύηση ότι ο νέος οργανισμός θα λειτουργεί αποδοτικά.

Τα μέλη θα προέλθουν από τρεις πηγές: από τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους εμπειρογνώμονες της χώρας υποδοχής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διέπεται αυτό το όργανο, το οποίο θα περιλαμβάνει μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και υπαλλήλους των κρατών μελών, από πλήρη ισότητα ως προς αυτό. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι η κατάρτιση είναι σημαντική, και είναι πολύ σημαντικό οι αρχές και οι πρακτικές επιλογής να βασίζονται σε ενιαίες διαδικασίες και απαιτήσεις. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα το ελέγχει αυτό σε ετήσια βάση.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. (LT) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου εισηγητές, χάρη στον επαγγελματισμό των οποίων καταφέραμε να καταλήξουμε μάλλον γρήγορα σε πολιτική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και να θέσουμε ισχυρά θεμέλια για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δεν αμφιβάλλω ότι το έργο της ΕΥΕΔ θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο αποτελεσματικό και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή. Η λειτουργία της ΕΥΕΔ πρέπει να πληροί τις αρχές της αποτελεσματικής και αποδοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτό το έτος, διαθέσαμε στην ΕΥΕΔ επιπλέον 9,5 εκατομμύρια ευρώ, όμως θα καταστεί δυνατόν να εκτιμήσουμε το ακριβές κόστος μετά το πρώτο έτος λειτουργίας, όταν θα παρουσιαστεί η έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με το έργο της ΕΥΕΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης υπεύθυνο ρόλο στη λειτουργία της ΕΥΕΔ για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των χρημάτων της ΕΥΕΔ και για να βεβαιώνεται ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για την πολιτική της Κοινότητας και τον λαό της.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(PL) Είμαι βέβαιος ότι κανείς σε αυτήν την αίθουσα δεν έχει την ελάχιστη αμφιβολία ως προς τον σημαντικό ρόλο τον οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διαδραματίσει για το έργο της Ένωσης. Το έργο μας τους τελευταίους λίγους μήνες έχει επικεντρωθεί στο να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία έχει την κατάλληλη νομική βάση και τα κατάλληλα μέσα για να είναι το μελλοντικό της έργο αποτελεσματικό. Έχουμε εργαστεί με πίεση χρόνου και οι διαπραγματεύσεις συχνά υπήρξαν δύσκολες. Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για πολλά θέματα και ελπίζω ότι ο συμβιβασμός τον οποίο επεξεργαστήκαμε θα έχει ευνοϊκό τελικό αποτέλεσμα. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχε το έργο της πρότασης τροποποιήσεων στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης οι οποίες θα είναι κατάλληλες για τις ανάγκες της νέας υπηρεσίας και οι οποίες θα εγγυώνται επίσης ότι θα είναι ανεξάρτητη και ότι το έργο της θα είναι υψηλών προδιαγραφών. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν χθες βράδυ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις, παρότι προσωπικά, δεν τις θεωρώ πλήρως ικανοποιητικές, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα. Πιστεύω ότι το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας, το οποίο τονίζεται τόσο συχνά, θα μπορούσε να είχε επιλυθεί με πολύ καλύτερο τρόπο. Επικροτώ φυσικά τις δηλώσεις που έκανε η Ύπατη Εκπρόσωπος ότι θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλίσει τη συμμετοχή στην υπηρεσία υπηκόων από όλα τα κράτη μέλη, και επικροτώ επίσης τη διάταξη σύμφωνα με την οποία το 2013 θα παρουσιαστεί έκθεση στην οποία η Ύπατη Εκπρόσωπος θα παρέχει στοιχεία για το έργο της υπηρεσίας.

Η διπλωματία της Ένωσης υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊκή, και η αλήθεια είναι ότι η υπηκοότητα των μελών του προσωπικού της δεν θα πρέπει να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Ωστόσο, η καταγωγή μας και οι ρίζες μας διαμορφώνουν την άποψή μας για τον κόσμο, και αυτό έχει σημαντική επίδραση στην αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Είναι γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη στην Ένωση τα οποία υποεκπροσωπούνται σε όλα τα όργανα. Αν η Ευρώπη πρόκειται να είναι ενωμένη στην πολυμορφία, είναι απαραίτητο να δοθεί στην Ευρώπη η ευκαιρία να διατηρεί και να εκφράζεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο αυτήν την πολυμορφία. Αυτό αφορούσαν στην πραγματικότητα οι συζητήσεις μας για τη γεωγραφική ισορροπία, και όχι, όπως ορισμένοι εσφαλμένα πιστεύουν και καταλαβαίνουν, την εγγύηση σταθερών ποσοστώσεων για τα κράτη μέλη. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την καλή συνεργασία, και η ευχή μου για την κ. Ashton είναι να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις προσπάθειές μας στο έργο της.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους εισηγητές για το εξαιρετικό έργο το οποίο επιτέλεσαν και για τους συμβιβασμούς οι οποίοι επιτεύχθηκαν. Φυσικά, ορισμένοι εξακολουθούν να μην είναι ευχαριστημένοι, και κατανοώ την ανησυχία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία. Ωστόσο, μπορώ να διαβεβαιώσω τον κ. Saryusz-Wolski ότι όλοι μας –όχι μόνο οι νέοι βουλευτές αυτού του Σώματος– πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, και ότι όλοι μας –όχι μόνο οι γυναίκες– πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ των φύλων. Αυτό είναι απαραίτητο, και παίρνω σοβαρά τις υποσχέσεις. Ασφαλώς θα ασκήσουμε πίεση για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα.

Πρόκειται πρωτίστως για την εξασφάλιση μιας κοινής υπηρεσίας της υψηλότερης ποιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν βλέπω καμιά αντίφαση. Το αντίθετο, όλα πρέπει να αναχθούν στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, διότι τώρα είναι καιρός να δράσουμε· τώρα είναι επίσης καιρός να δείξουμε τη δέσμευσή μας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Στο θέμα του Ιράν, η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει ήδη αναλάβει ηγετικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε στο θέμα αυτό θετικά αποτελέσματα. Στη Μέση Ανατολή, είναι σημαντικό να μην παρέχουμε μόνο κονδύλια, αλλά και να συμμετέχουμε στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος, και αυτό πρέπει να το κάνουμε χάριν του συγκεκριμένου ζητήματος, όχι απλά χάριν γοήτρου. Όσον αφορά τη Ρωσία, χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε να έχουμε μια ρεαλιστική σχέση, μολονότι θα είναι μια σχέση βασισμένη σε αξίες, ιδιαίτερα προς όφελος των κοινών γειτόνων μας. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διαπραγματευόμαστε με ίσους όρους. Όπου υπάρχουν προβλήματα, χρειάζεται επίσης να τα αντιμετωπίζουμε ανοικτά, έτσι ώστε να μπορούμε να συμπαραταχθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην αναδιαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης. Η Κίνα είναι μια νέα αναδυόμενη δύναμη, και δεν θέλουμε να την εμποδίσουμε, αλλά αντιτιθέμεθα σε μια μορφή εθνικισμού η οποία αναπτύσσει κάποιο βαθμό επιθετικότητας, ιδιαίτερα σε αυτήν την περιοχή της Ασίας. Θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή της Κίνας στη διεθνή κοινότητα, και στα διεθνή όργανα.

Για την Ύπατη Εκπρόσωπο, βεβαίως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι να διασφαλιστεί ότι σε αυτά τα νέα διεθνή πολυμερή όργανα θα επιτύχουμε επίσης μια κατάλληλη νέα ρύθμιση και νέα κατανομή επιρροής και ισχύος, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περιορίζεται, αλλά θα υπάρχει παραδοχή του γεγονότος ότι υπάρχουν και νέοι παγκόσμιοι παράγοντες. Όλα αυτά αποτελούν τεράστιο έργο για τη διπλωματική υπηρεσία και ένα έργο για το οποίο η Ύπατη Εκπρόσωπος χρειάζεται την πλήρη στήριξή μας. Η βελγική Προεδρία –με άλλα λόγια, ο κ. Chastel– μόλις υποσχέθηκε ότι θα παράσχει επίσης τη δέουσα στήριξη στην Ύπατη Εκπρόσωπο. Αυτή η υπόσχεση είναι καλή, και τα συγχαρητήρια είναι επίσης καλά, όμως ελπίζω οι υπουργοί Εξωτερικών να αναγνωρίσουν επίσης το γεγονός ότι δεν έχει κανένα νόημα να μας βάζουν σε αντιπαράθεση μεταξύ μας, αλλά ότι υπάρχει μόνο μια επιλογή, και αυτή είναι οι υπουργοί Εξωτερικών, η Ύπατη Εκπρόσωπος και εμείς σε αυτό το Κοινοβούλιο να μπορούμε, μαζί, να εκπροσωπούμε την Ευρώπη ισχυρά προς τα έξω.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SV) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας το οποίο όλοι βιώσαμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας πάνω σε αυτό το σημαντικότατο ζήτημα.

Η βαρόνη Ashton αναμφίβολα δεν έχει μπροστά της εύκολο έργο τώρα που πρόκειται να ιδρυθεί η κοινή μας Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο έχει θέσει τα θεμέλια για έναν αποτελεσματικό οργανισμό εκπροσώπησης ο οποίος θα είναι πραγματικά ικανός να εκπροσωπεί την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δύναμη της ΕΕ είναι η ποικιλομορφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από ανθρώπους με διαφορετική προέλευση, δεξιότητες και εμπειρία. Με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που θα χρησιμοποιεί άνδρες και γυναίκες οι οποίοι θα προσλαμβάνονται από όλα τα κράτη μέλη μας, χρησιμοποιούμε επίσης τη μεγαλύτερη ισχύ και πόρο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμιά αμφιβολία ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα είναι εκείνα τα οποία θα διαδραματίζουν τον αποφασιστικό ρόλο όταν πρόκειται να γίνουν διορισμοί σε θέσεις στη νέα Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ωραία έκφραση: ενωμένοι στην πολυμορφία. Είναι λέξεις οι οποίες εμπεριέχουν υποχρεώσεις και έχουν βαθύ νόημα. Ελπίζω ότι, υπό τη βαρόνη Ashton, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα εξελιχθεί σε πραγματική ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα εκπροσωπεί τους πολίτες από όλα τα κράτη μέλη μας, γυναίκες και άνδρες. Εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν στην κοινή μας Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να είναι σαφώς καταρτισμένοι ώστε να εκπροσωπούν ολόκληρη την Ένωση. Εύχομαι ολόψυχα στη βαρόνη Ashton καλή επιτυχία σε αυτό το σημαντικό έργο.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν για τον τρόπο με τον οποίο φέραμε εις πέρας αυτό το έργο και για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Διασώσαμε την κοινοτική μέθοδο και τις προτεραιότητες της ανάπτυξης. Βελτιώσαμε τον δημοκρατικό έλεγχο, ειδικά όσον αφορά τις γραμμές ΚΕΠΠΑ. Θέσαμε τα θεμέλια για μια υπηρεσία χωρίς αποκλεισμούς η οποία βασίζεται στην ισότητα και σε ένα ομαδικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ, κυρία Ashton, για το γεγονός ότι αναφέρατε τα μέτρα κατάρτισης αναφορικά με την ισότητα των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία στα προληπτικά μέτρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, την κ. Ashton και την Προεδρία.

Όμως, έχουμε άραγε δημιουργήσει μια σύγχρονη υπηρεσία η οποία είναι κάτι περισσότερο από μια 28η εθνική διπλωματική υπηρεσία; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης;

Πιστεύω ότι τίποτε ακόμη δεν έχει κριθεί. Καταρχάς, θα απαιτηθεί αποτελεσματικός συντονισμός σε όλους τους τομείς πολιτικής. Δεν έχω δει ακόμα τις υφιστάμενες δομές να το επιτυγχάνουν.

Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων. Αυτή μπορεί να είναι μια προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή της «κατάλληλης δομής», και θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις νέες θέσεις και τις θέσεις που δημιουργήθηκαν μέσω συνεργειών σε επίπεδο Συμβουλίου και Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε περισσότερους αναπληρωτές πρεσβευτές; ή δεν θα είναι ο δικός σας ρόλος, κυρία Ashton, να στείλετε ένα SMS; Ζούμε στον 21ο αιώνα. Ο ρόλος των πρώην διπλωματών ανήκει στον 19ο αιώνα. Δεν θα έπρεπε άραγε να έχουμε μια συζήτηση για το αν χρειαζόμαστε πράγματι αυτούς τους ανθρώπους, και για ποιον σκοπό τους χρειαζόμαστε;

Ελπίζω το σχέδιο ίδρυσής σας και οι προτεραιότητες στελέχωσης να αντανακλούν τις προτεραιότητες όπως υποσχεθήκατε και να κάνουν την υπηρεσία να πετύχει πραγματικά προστιθέμενη αξία –κάτι το οποίο δεν πέτυχε και δεν μπορεί να πετύχει κάθε διπλωματική υπηρεσία. Για εμάς υπάρχουν δύο προτεραιότητες: η πρόληψη συγκρούσεων και η πολιτική διαχείριση κρίσεων. Να δημιουργηθεί, επί παραδείγματι, μια ομάδα μεσολάβησης.

Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλουμε αυτή η υπηρεσία να είναι ισχυρή, με δυνατότητα δράσης στο υψηλότερο επίπεδο. Η ισότητα των φύλων δεν τελειώνει με τις προτεραιότητες στελέχωσης. Είναι επίσης θέμα ένταξης της διάστασης της ισότητας των φύλων και απόδοσης υψηλού βαθμού σπουδαιότητας σε αποστολές και εντολές. Ως προς αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να έχουμε μια συνολική εικόνα και να επανεξετάσουμε τις υφιστάμενες αποστολές ΕΠΑΑ οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, για να διδαχθούμε από το παρελθόν για το μέλλον της υπηρεσίας σας, κυρία Ashton. Πιστεύω ότι αυτό θα σημαίνει πρόοδο για όλους μας.

Εύχομαι σε όλους καλή τύχη και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ εκ νέου εποικοδομητικά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Η Ένωση είναι ένωση 27 κρατών, και αυτό το γεγονός θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στη δομή του οργάνου το οποίο πρόκειται να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι ορισμένες χώρες δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας. Η υπηρεσία πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πολιτισμικό πλούτο και τις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη, και στον τομέα της διπλωματίας. Συνεπώς, μια ομάδα βουλευτών του ΕΚ, στην οποία περιλαμβάνομαι και εγώ, έχει ετοιμάσει τροπολογία η οποία προβλέπει τη θέσπιση παράγοντα γεωγραφικής ισορροπίας. Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς διαπιστώνεται ότι έχουν παρόμοια προσόντα, ο αποφασιστικός παράγοντας για τον διορισμό να είναι το γεωγραφικό κριτήριο. Συνεπώς, δεν πρόκειται για άκαμπτη λύση η οποία να επιβάλλει γεωγραφικά κριτήρια αυτού του τύπου όταν επιλέγεται προσωπικό για τη μελλοντική υπηρεσία, αλλά ένα εύκαμπτο και βοηθητικό μέτρο. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας διάταξης θα μειώσει τις υφιστάμενες δυσαναλογίες και θα μας επιτρέψει, με την πάροδο του χρόνου, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η λύση διατηρεί την κεντρική σημασία του κριτηρίου της ικανότητας, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για αυτούς οι οποίοι έχουν θεσπίσει αυτά τα μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(ES) Κύριε Πρόεδρε, καθώς αυτή είναι η πρώτη ομιλία σήμερα από βουλευτή της πολιτικής Ομάδας μου, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να πω, εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, ότι στηρίζουμε τους γάλλους εργαζομένους οι οποίοι έχουν κατέβει σε γενική απεργία κατά των αντικοινωνικών μέτρων του προέδρου Sarkozy.

Οι λόγοι τους οποίους ανέφερε ο Πρόεδρος στην εναρκτήρια ομιλία του για την αργοπορία των εκπροσώπων του Συμβουλίου είναι τα οδοφράγματα. Υπάρχουν πολλά οδοφράγματα και είναι μια γενική απεργία, που η πολιτική Ομάδα μου ελπίζει ότι θα στεφθεί από πλήρη επιτυχία και θα έχει ως αποτέλεσμα τη διόρθωση αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές για το έργο που έχουν επιτελέσει, αλλά τους πληροφορώ ότι δυστυχώς η πολιτική Ομάδα μας αύριο θα απέχει από την ψηφοφορία. Δεν θα καταψηφίσουμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε υπέρ, καθώς θεωρούμε ότι, δυστυχώς, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο επιδιώκαμε. Αυτό που επιδιώκαμε ήταν ο ευρύς έλεγχος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από αυτό το Κοινοβούλιο. Φυσικά, δεν κατέστη δυνατόν να αλλάξει η δομή, καθώς αυτό δεν ήταν το θέμα της συζήτησης, και δεν μας πείθει αυτή η δομή η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας και την εξωτερική πολική.

Δώσαμε μια πολύ σημαντική δημοκρατική μάχη στα εθνικά κοινοβούλια –τουλάχιστον στο δικό μου Κοινοβούλιο– για την ασφάλεια, για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο έτσι ώστε ακόμη και οιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό να υπόκειται σε διεξοδικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Συνεπώς, απέχουμε πολύ από αυτόν τον έλεγχο, και για αυτούς τους λόγους, αύριο δεν θα ψηφίσουμε υπέρ. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας για το έργο που έχετε επιτελέσει.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ορίζουμε τη δομή της νέας διπλωματικής υπηρεσίας, δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος αλλά να στοχεύουμε στον σχεδιασμό ενός απλουστευμένου, χαμηλού κόστους και, προπαντός, αποδοτικού οργάνου. Ένα μέσο στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής πολιτικής –και υπογραμμίζω, «ευρωπαϊκής»– δεν πρέπει να επιλέγει το προσωπικό του με βάση τη γεωγραφική καταγωγή ή το φύλο, αλλά σύμφωνα με την ποιότητά του.

Συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκπροσωπούνται στη δομή της νέας υπηρεσίας και ότι μια σημαντική αναλογία γυναικών θα ήταν ενδεδειγμένη. Παρ’ όλα αυτά όμως, κανένα από αυτά δεν πρέπει να προηγείται των κριτηρίων της αξίας και της επαγγελματικής αριστείας. Αντίθετα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε αυστηρά ισότιμη πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις για όλους, χωρίς διακρίσεις.

Όσον αφορά την κατάρτιση, υπάρχουν ιδρύματα όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία, που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη να παρέχουν εξαιρετική κατάρτιση. Συνεπώς, πιστεύω ότι η ιδέα της δημιουργίας ευρωπαϊκής διπλωματικής ακαδημίας από το μηδέν θα ήταν μη ενδεδειγμένη και δαπανηρή.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για να είναι σε θέση να εκπροσωπούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών στη διεθνή σκηνή, οι δράσεις εξωτερικής πολιτικής πρέπει να συζητούνται εκ των προτέρων και στη συνέχεια να κοινοποιούνται προς τα έξω με μια φωνή. Με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, επιχειρούμε τώρα να θέσουμε τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Οι πόροι τους οποίους ήδη διαθέτουμε συγκεντρώνονται και νέοι πόροι προστίθενται για να ολοκληρωθεί η εικόνα.

Όπως αναφέρουν στην έκθεση οι συνάδελφοι μας βουλευτές, ενόψει της καινοφανούς φύσης αυτής της δομής, χρειάζεται να εφαρμόζονται φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική και οικονομική διαφάνεια. Χρειαζόμαστε αναλυτική συνολική εικόνα των καθηκόντων και του προσωπικού που απασχολείται στην ΕΥΕΔ.

Προκειμένου η δημοσιονομική κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επεκτείνεται και στην ΕΥΕΔ, η υπηρεσία πρέπει να ενσωματωθεί στη δομή της Επιτροπής, και πρέπει να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή όλα τα στοιχεία τα οποία θα του δίδουν τη δυνατότητα να ελέγχει αποτελεσματικά τους λογαριασμούς. Η χορήγηση απαλλαγής του Συμβουλίου παραμένει στην ημερήσια διάταξή μας.

Η ΕΥΕΔ μπορεί να φέρει αυτό το όνομα μόνο αν όλα τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται δίκαια σε αυτή. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, τα προσόντα των υποψηφίων πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Αυτό με οδηγεί στο θέμα της αναλογίας γυναικών που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι πάρα πολύ μικρή και ζητώ να βρεθούν γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα για αυτές τις θέσεις. Υπάρχουν.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τον Φρανκ Σινάτρα τον αποκαλούσαν «η Φωνή». Ωστόσο, τι θα ήταν χωρίς μια big band; Εσείς, βαρόνη Ashton, είστε τώρα η φωνή της Ευρώπης, και με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, σας δίδεται μια θαυμάσια ορχήστρα. Ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την ορχήστρα για να προβάλετε τη φωνή της Ευρώπης και να προστατεύετε τα συμφέροντά μας. Δεδομένου ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης είναι η διαφύλαξη της ειρήνης στην Ευρώπη, το επόμενο σημαντικό καθήκον ενόψει των διεθνών προκλήσεων –από την ενεργειακή ασφάλεια έως και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την παγκοσμιοποίηση και πολλά ακόμη– είναι να φροντίζετε για τα συμφέροντα της Ευρώπης στον κόσμο. Από αυτήν την άποψη, εσείς και αυτή η υπηρεσία θα έχετε να διαδραματίσετε ειδικό ρόλο. Συνεπώς, η πρόοδος που θα σημειώσουμε προς το συμφέρον των πολιτών μας θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το έργο σας και από το έργο της ορχήστρας σας.

Σε αυτήν τη διαδικασία, έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε τη συνεργασία, τον έλεγχο και το δικαίωμα στην πληροφόρηση του Κοινοβουλίου, και στον τομέα του προϋπολογισμού. Έχουμε πετύχει να διαφυλάξουμε τον κοινοτικό χαρακτήρα των πολιτικών οι οποίες είναι κοινοτικές πολιτικές, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι περισσότερο από το 60% του προσωπικού πρέπει να είναι κοινοτικοί υπάλληλοι. Είμαι βέβαιος ότι, σε αντίθεση με το Συμβούλιο, επιτύχαμε να θεσπίσουμε καλύτερη γεωγραφική ισορροπία και ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. Αυτό δεν το έκανα οι κυβερνήσεις· εμείς το κάναμε αντί γι’ αυτές. Επιπλέον, το ότι αυτό είναι τώρα νομικά δεσμευτικό και πρέπει επίσης να διεξαχθεί αναθεώρηση το 2013, αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα αυτού του Σώματος –έναν καλό συμβιβασμό τον οποίο πετύχαμε μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Αυτό το μέσο πρέπει να επίσης να το παρακολουθούμε. Αυτό θα το κάνουμε με την απαραίτητη ευελιξία, αλλά θα ασκούμε επίσης πίεση για να διασφαλίζουμε ότι εσείς, βαρόνη Ashton, είστε σε θέση να πετύχετε στο έργο σας. Θα έχετε την στήριξή μας σε αυτό, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιη και για την κριτική μας αν δεν συμφωνούμε, επειδή πιστεύω ότι μπορούμε να συμπαραταχθούμε σε αυτό το θέμα μόνο αν διασφαλίζεται το μέλλον των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επιτευχθεί ενωμένη Ευρώπη χωρίς μακρόπνοο όραμα για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινά συμφέροντά μας πρέπει να προάγονται εκτός των συνόρων της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα τέτοιο όραμα δεν θα διαρκέσει χωρίς μια φιλόδοξη, λογοδοτούσα, αποτελεσματική και «κοινοτική» Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μια τέτοια υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς προσωπικό το οποίο θα επιλέγεται βάσει προσόντων.

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να συμφωνήσουμε για αυτές τις αρχές. Ωστόσο, οι δυσκολίες βρίσκονται στις λεπτομέρειες. Και είναι ακριβώς αυτές οι λεπτομέρειες, οι οποίες έχουν μετατρέψει μια έκθεση, η οποία θεωρείτο ότι είναι τεχνική, σε πηγή έντονης πολιτικής συζήτησης, η οποία απειλεί να δημιουργήσει βαθειά διχόνοια μεταξύ μας.

Δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ «κοινοτικισμού» και διακυβερνητισμού, μεταξύ προσόντων ή ποσοστώσεων, μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Παρά ταύτα, ο θρίαμβος του «κοινοτικισμού» απαιτεί κάθε πολίτης κάθε κράτους μέλους να αισθάνεται ότι έχει δίκαιη μεταχείριση με βάση τα προσόντα του.

Ο θρίαμβος του κριτηρίου των προσόντων πρέπει να κριθεί από την ισορροπία των αποτελεσμάτων της επιλογής, δεδομένου ότι ο Θεός, πιστεύω, μοίρασε προτερήματα και μειονεκτήματα ισόρροπα σε άνδρες και γυναίκες, σε ηλικιωμένους και νέους, σε μικρούς και μεγάλους, σε αδύνατους και δυνατούς, σε δυτικούς και ανατολικούς, κλπ.

Η ουσία, ωστόσο, είναι ότι ορισμένοι στην Ένωσή μας –κυρίως, αλλά όχι μόνον, μεταξύ των νέων μελών– αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις. Ακόμη και αν αυτή η αντίληψη ήταν εσφαλμένη, θα έπρεπε παρά ταύτα να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και φροντίδα δεδομένου ότι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ενότητά μας.

Δεν είναι τα κριτήρια τα οποία αμφισβητούνται, αλλά η ανεπάρκεια εγγυήσεων ότι αυτά θα ενισχυθούν με τον αρμόζοντα τρόπο, και θα εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα όταν οι ανισορροπίες είναι εμφανείς.

Δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος θα διορθώσει στην πορεία τις ανισορροπίες οι οποίες κατά τα φαινόμενα τροφοδότησαν αυτές τις αντιλήψεις, και ελπίζω επίσης ότι μια μελλοντική ευρωπαϊκή διπλωματική ακαδημία, ή κάτι παρόμοιο, θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα σώμα ευρωπαίων διπλωματών οι οποίοι θα είναι ικανοί και πιστοί στο κοινό μας συμφέρον και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν τη συζήτηση, η οποία εστιάζει κυρίως στην εποπτεία και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γενικό συμφέρον αυτής της υπηρεσίας –το οποίο, τελικά, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί ένα από τα μεγαλύτερα βήματα προς μια αληθινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

Ακόμη και στη δική μου χώρα, η οποία φοβάμαι ότι γίνεται ολοένα και περισσότερο εσωστρεφής, στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού είναι εμφανής μια μεταβίβαση καθηκόντων σε αυτήν τη νέα ΕΥΕΔ. Είναι γεγονός ότι έως τώρα αυτό έχει να κάνει μόνο με τα προξενικά καθήκοντα, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα συνειδητοποιήσουμε σύντομα ότι και άλλα διπλωματικά καθήκοντα θα μπορούσαμε να τα χειριζόμαστε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εστιάζουμε ιδιαίτερα στην οικονομική και οργανωτική πτυχή της ΕΥΕΔ, και αυτή είναι σημαντική πτυχή. Αυτή η υπηρεσία δεν θα είναι πλήρως ικανή να δράσει παρά μόνο όταν θα υπάρχει επαρκής διαφάνεια και δημοσιονομική ευθύνη. Συνεπώς, είμαι ευτυχής με τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ των οργάνων για να τεθεί πραγματικά σε λειτουργία. Αυτό ήταν πράγματι σε κίνδυνο λόγω του γεγονότος ότι το Κοινοβούλιο προέβαλε πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις. Πράγματι, εμείς, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, είχαμε σε κάποιο βαθμό αντιταχθεί σε αυτές.

Παρά ταύτα, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές. Επιτεύχθηκε ένα καλό πακέτο, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη της πολιτικής Ομάδας μου. Ελπίζω, προπαντός, ότι μετά την αυριανή ψηφοφορία, αυτό το πακέτο θα δώσει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να αρχίσει τη λειτουργία της πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ίδρυση της υβριδικής sui generis ΕΥΕΔ χαρακτηρίστηκε από πολλή συζήτηση, όμως στην Ύπατη Εκπρόσωπο βαρόνη Ashton αξίζει να αναγνωριστεί ότι πέτυχε τη συναίνεση στην πορεία σε μια στιγμή κατά την οποία την προσοχή των ευρωπαίων ηγετών έχει αποσπάσει η κρίση στη ζώνη του ευρώ. Οι βρετανοί Συντηρητικοί αντιτάχτηκαν στη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει το προνόμιο της Βρετανίας να ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Τώρα που αυτή η υπηρεσία είναι πολιτική πραγματικότητα, θα ασχοληθούμε με αυτή εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε ότι τα βρετανικά συμφέροντα όντως προάγονται και προστατεύονται.

Ένας τρόπος είναι η άσκηση πίεσης υπέρ της πρόσληψης βρετανών κοινοτικών υπαλλήλων και βρετανών διπλωματών από το Υπουργείο Εξωτερικών για να πληρώσουν θέσεις στην υπό δημιουργία υπηρεσία, επειδή διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι το ΗΒ υποεκπροσωπείται στα όργανα της ΕΕ. Ενώ η νέα υπηρεσία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των 27 κρατών μελών της ΕΕ, πρέπει να οικοδομηθεί πρωτίστως βάσει προσόντων.

Τέλος, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε μεγάλες περικοπές των δημοσίων δαπανών. Η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ευαισθησία στην ανάγκη για λιτότητα, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ. Η δημοσιονομική ουδετερότητα είναι ζωτική αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θέλει να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη και την έγκριση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). (CS) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) η οποία ιδρύεται αντιπροσωπεύει ένα εντελώς νέο μέσο για τη θεσμοθέτηση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν τη στιγμή, διακρίνω δυο βασικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν τη διαδικασία.

Πρώτον, είναι σαφές ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας αποτελεί μέρος της κυριαρχίας των κρατών μελών. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σε θέματα αρχής, εξακολουθεί να ισχύει το δικαίωμα αρνησικυρίας, και έτσι, στην περίπτωση σημαντικών αποφάσεων, όπως η επέμβαση στο Ιράκ ή η απόσχιση του Κοσσυφοπεδίου, δεν υπήρξε εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε θα έχει κατά συνέπεια σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη ατζέντα και, στην περίπτωση σημαντικών πολιτικών αποφάσεων, θα υποστηρίζει μόνο τις αποφάσεις μεμονωμένων χωρών ή θα τηρεί ακόμη και σιγή.

Το μήλον της έριδος είναι η σύνθεση της διπλωματικής υπηρεσίας, και οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι ο ρόλος των νέων κρατών μελών στην επιλογή αυτής της ομάδας παραβλέφτηκε, για να το θέσω με ήπιους όρους.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (EFD). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η ιδέα να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ουδέποτε ήταν πραγματικά ευπρόσδεκτη στην Ευρώπη, η γραφειοκρατία της ΕΕ κατόρθωσε να την προωθήσει, λέγοντας ότι θα ήταν δημοσιονομικά ουδέτερη.

Τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, και ότι θα κοστίσει 34 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τα αρχικά προβλεπόμενα 441 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή η διαφορά προκύπτει πριν καν αυτή η υπηρεσία αρχίσει να λειτουργεί πλήρως.

Η έκθεση σχετικά με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης ζητεί από τον κύριο διατάκτη και τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής να ενεργούν σε αυτούς τους ρόλους για την ΕΥΕΔ, ενώ στη Μαδρίτη είχε συμφωνηθεί ότι η ΕΥΕΔ θα ήταν ξεχωριστό όργανο με τον δικό του διατάκτη και ελεγκτή. Δίδεται η εντύπωση ότι οι συμφωνίες που έγιναν στη Μαδρίτη τον Ιούνιο έμειναν κενό γράμμα. Τώρα έχουμε χαθεί σε μια θάλασσα σύγχυσης σχετικά με τη δομή της ΕΥΕΔ.

Η εφαρμογή αυτής της καινοτομίας της Συνθήκης της Λισαβόνας φαίνεται ιδιαίτερα επονείδιστη, αλλά πρέπει να πω ότι δεν εκπλήσσομαι. Ωστόσο, όπως πάντοτε, αυτός ο οποίος θα πληρώσει για αυτές τις «αποδοτικότητες» θα είναι ο φορολογούμενος.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, τι θλιβερή –έως ακόμη και τραγική– ημέρα. Συζητούμε τη χρηματοδότηση της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της βαρόνης Ashton (ΕΥΕΔ). Στους Ολλανδούς ουδέποτε εδόθη η ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και τώρα αυτή η ΕΥΕΔ, η οποία θα καταπιεί εκατομμύρια, μας χώνεται με τη βία στο μυαλό μας. Αυτό αποτελεί ύβρη στη δημοκρατία.

Για το διάστημα και μόνο που μεσολαβεί έως το τέλος του έτους, η ΕΥΕΔ θα μας κοστίσει πρόσθετα εκατομμύρια ευρώ, και εκ νέου το επόμενο έτος. Το πολιτικό λόμπι των ευρωκρατών μπορεί κάλλιστα να κοστίζει χρήματα, αλλά θα μας αφήσει με άδεια χέρια. Ας είμαστε απολύτως σαφείς, το Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) ουδέποτε, υπό οιεσδήποτε περιστάσεις, θα στηρίξει αυτό το τέρας από τα υπόγεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε «όχι» στην ΕΥΕΔ, «όχι» σε ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος, και «ναι» στην αληθινή ελευθερία και δημοκρατία η οποία διαμορφώνεται από τα ίδια τα κυρίαρχα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Κυρίες και κύριοι, όταν συζητάμε τη δομή της ΕΥΕΔ, δεν πρέπει να αποφεύγουμε ή να περιθωριοποιούμε το θέμα της διατήρησης της γεωγραφικής ισορροπίας στο προσωπικό. Αυτήν τη στιγμή, ο αριθμός των υπαλλήλων από τις χώρες των «παλαιών 15» είναι σημαντικά και δυσανάλογα μεγαλύτερος από ό,τι ο αριθμός αυτών οι οποίοι προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη. Θα παραθέσω ορισμένα στοιχεία: πριν από τους τελευταίους διορισμούς, από τους 115 πρεσβευτές, μόλις δυο κατάγονταν από χώρες οι οποίες προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και εντεύθεν. Μεταξύ των 29 πρεσβευτών οι οποίοι διορίστηκαν πρόσφατα, μόνο τέσσερις κατάγονται από τα νέα κράτη μέλη.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια τέτοια διαίρεση να γίνει κανόνας στη λειτουργία της μελλοντικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Χωρίς το δικαίωμα γεωγραφικής εκπροσώπησης, δεν είμαστε σε θέση να ιδρύσουμε μια ισχυρή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης η οποία θα ενεργεί αποτελεσματικά προς το συμφέρον όλων μας. Ούτε θα είμαστε υπερήφανοι για μια τέτοια υπηρεσία, όπως είπε και η Ύπατη Εκπρόσωπος, η λαίδη Ashton. Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι η χρήση μιας μεταβατικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας η δυσανάλογα χαμηλή εκπροσώπηση των νέων κρατών μελών θα αυξανόταν βαθμιαία, θα μας επιτρέψει να κινηθούμε αποδοτικά και αποτελεσματικά προς μια κατάσταση στην οποία ο στόχος μας, ο οποίος είναι να προαγάγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καίριο παράγοντα στον διεθνή στίβο, θα επιτευχθεί.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(BG) Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία στο Κοινοβούλιό μας όπου μπορούμε να συζητήσουμε τη δομή, τη χρηματοδότηση και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Από αύριο, όταν θα λάβουμε τις τελικές αποφάσεις μας, θα αναμένουμε πραγματικά αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος, φυσικά, ακόμη και όπως εξελίχθηκε η συζήτηση σήμερα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο θα βοηθήσει, θα ενθαρρύνει και θα διαδίδει τις ιδέες του στη νέα υπηρεσία έτσι ώστε αυτή να είναι πραγματικά αποτελεσματική και να δημιουργήσει επιτυχώς έναν πιο ενεργό και ορατό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή.

Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ίσως το πλέον ορατό αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όλοι εμείς που υποστηρίξαμε αυτήν τη συνθήκη θα θέλαμε να δούμε και αυτήν την υπηρεσία ως ένα σχέδιο που στέφεται από επιτυχία.

Επιτρέψτε μου να σας πω, λαίδη Ashton, ότι κληρονομήσατε μια διοίκηση με εξαιρετική έλλειψη ισορροπίας και δυστυχώς αποκαλύπτεται ότι οι κυριότερες επικρίσεις επικεντρώθηκαν κατά κάποιον τρόπο σε εσάς. Πράγματι, στην αρχή αυτού του έτους, από τότε που οριστήκατε Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος, τα νέα κράτη μέλη είχαν μόλις έναν επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να αμφισβητήσω εξαρχής την ιδέα ότι υπάρχει οιαδήποτε αντίθεση μεταξύ προσόντων και γεωγραφικής ισορροπίας. Απεναντίας, πιστεύω ότι η γεωγραφική ισορροπία συμβαδίζει με τα υψηλότερα προσόντα. Για αυτό ελπίζουμε ότι η δέσμευσή σας θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Απομένουν μόλις έξι εβδομάδες έως τη στιγμή που η βαρόνη Ashton δεν θα είναι πλέον πρωτίστως η αρμόδια υπουργός για την ίδρυση υπουργείου Εξωτερικών της ΕΕ· αντίθετα, θα είναι η υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης, και αυτό είναι θετικό. Η θητεία της θα αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου και σας ευχόμαστε εν προκειμένω καλή επιτυχία.

Είχαμε πολλές συζητήσεις και πετύχαμε πάρα πολλά. Ήταν μια καρποφόρα πολιτική μάχη. Η έλλειψη δημοκρατίας η οποία συνδέεται με την παλαιά κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας έχει εξαλειφθεί, υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός λογοδοσίας και η ποιότητα της δημόσιας συζήτησης έχει βελτιωθεί. Θα υπάρχει περισσότερο αυστηρός δημοσιονομικός έλεγχος, τα προαπαιτούμενα για ένα πραγματικό ομαδικό πνεύμα έχουν δημιουργηθεί και οι εθνικοί διπλωμάτες μπορούν, αν το επιθυμούν, να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν θα υπάρξουν γεωγραφικές ποσοστώσεις –θα μπορούσε κανείς ορισμένες φορές να σχηματίσει την εντύπωση ότι αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα εδώ, αλλά ασφαλώς δεν είναι. Η Γερμανία, ιδιαίτερα, θα επωφελούνταν σημαντικότατα από μια ποσόστωση, αλλά είμαι παρά ταύτα κατά μιας τέτοιας ποσόστωσης. Θα παρέχεται κατάρτιση κοινής μορφής. Πιστεύω ότι τα προαπαιτούμενα για μια επιτυχή ΕΥΕΔ υφίστανται.

Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σχεδόν ευχαριστημένο. Θα ήμασταν πραγματικά ευτυχείς αν επρόκειτο να επωφεληθείτε τώρα από την ευκαιρία και να ιδρύσετε πραγματικά την κατάλληλη δομή για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων για την οποία έχει δοθεί η υπόσχεση. Τότε θα είχαμε ευθύς εξαρχής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Λυπούμαστε που βλέπουμε ότι οι προτάσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση στον σχηματισμό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και σαφή αποφασιστική αντίσταση. Οι δυσκολίες είναι επίσης εμφανείς στην ανάπτυξη αρχών για την πρόσληψη προσωπικού για τα διπλωματικά γραφεία της Ένωσης. Η αρχή της αλληλεγγύης και της αντιπροσωπευτικότητας, η οποία καθοδηγούσε την Ένωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν πρέπει να επισκιάζεται από τον ατομικισμό ορισμένων από τα μεγάλα κράτη μέλη. Η κατανομή θέσεων στα διπλωματικά γραφεία βρίσκεται στα χέρια της κ. Ashton, η οποία είναι παρούσα σήμερα, και η οποία πραγματοποιεί τους διορισμούς αποκλειστικά βάσει της δικής της διακριτικής ευχέρειας. Από τα 100 και πλέον διπλωματικά γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο, στο έκτο σε μέγεθος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πολωνία, έχουν δοθεί μόνο δυο. Συνεπώς, θα έπρεπε, να ερωτηθεί ποια κριτήρια καθοδηγούσαν την Επίτροπο όταν κατένειμε διορισμούς με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτό το οποίο αποφασίζει για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού για τη διαμόρφωση της διπλωματίας της Ένωσης είναι όντως το Κοινοβούλιό μας.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, μετά την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, καλούμαστε σήμερα να καταστήσουμε αυτήν την απόφαση λειτουργική τροποποιώντας τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ένωσης.

Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να εστιάσω σε μια πτυχή της έκθεσης η οποία μας ενέπλεξε σε δύσκολες διαπραγματεύσεις: το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας στη σύνθεση του ευρωπαϊκού διπλωματικού σώματος. Ορισμένοι βουλευτές θα προτιμούσαν, πράγματι, διαφορετικά κριτήρια για την επιλογή του προσωπικού, με βάση τη χώρα καταγωγής και υπηκοότητας. Τέτοιες προτάσεις έχουν αποφευχθεί μέσω ισορροπημένων συμβιβαστικών τροπολογιών, οι οποίες μπόρεσαν να λάβουν υπόψη τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ των φύλων χωρίς να επιβληθούν κριτήρια επιλογής με βάση τη χώρα. Η επιλογή ποσοστώσεων με βάση τη χώρα δεν θα ήταν, πράγματι, ενδεδειγμένη ή επιθυμητή λύση.

Μετά από 50 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δημιουργείται τώρα το πρώτο πραγματικό διπλωματικό σώμα της Ένωσης. Αυτό πρέπει να καταστεί ικανό να αναπτύξει μια κοινή εξωτερική πολιτική και να υπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Για να το πετύχει αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας το προσωπικό του να εκπροσωπεί την Ένωση και όχι τα κράτη μέλη των οποίων τα μέλη του είναι πολίτες ή ήσαν διπλωματικοί υπάλληλοι. Αυτή είναι η γραμμή την οποία υιοθέτησε χθες η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όταν ενέκρινε την έκθεση Rapkay, και αυτή είναι η γραμμή η οποία ελπίζω ότι θα εξακολουθήσει να τηρείται στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SILVANA KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). (SL) Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση και των 27 κρατών μελών, όχι μόνο μιας μειοψηφίας. Ευχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) κάθε επιτυχία. Εμείς, οι πολίτες της Ευρώπης, την χρειαζόμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση την χρειάζεται και ολόκληρος ο κόσμος την χρειάζεται.

Πως θα διασφαλίσουμε ότι η ΕΥΕΔ θα αποτελέσει μια υπηρεσία για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πως θα διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της, και το καθεστώς της ως πραγματική αφρόκρεμα της Ευρώπης; Μόνον αν προσλαμβάνει διπλωμάτες όλων, επαναλαμβάνω, όλων, των εθνικοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απειλή για την ισχύ και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια κατάσταση στην οποία η ΕΕ εκπροσωπείται, κατά βάση, από πολίτες μόνον έξι εθνικοτήτων. Τα δύο τρίτα του προσωπικού της υφιστάμενης υπηρεσίας, που μας κληρονόμησε η κ. Ashton, έχουν προσληφθεί από έξι χώρες μόνο. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες 21; Τι γίνεται με τα νέα κράτη μέλη;

Συνεπώς, λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν θα εγκρίνουμε τις διατάξεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, καθώς αυτό θα μας βοηθούσε να διορθώσουμε τα χειρότερα παραδείγματα ανισορροπίας σε τουλάχιστον δέκα χρόνια, επαναλαμβάνω, δέκα χρόνια.

Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και των 27 κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Μια απολύτως εξαιρετική διαδικασία ολοκληρώνεται, σήμερα –η διαδικασία ίδρυσης ενός νέου ευρωπαϊκού οργάνου. Εκπροσωπώ τα νέα κράτη μέλη, και παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δω πως φαίνεται στην πράξη η ουσία της ολοκλήρωσης ολοκλήρωση, πώς γίνεται ο διαγκωνισμός μεταξύ των διαφόρων οργάνων και πως, τελικά, δημιουργείται κάτι το οποίο αποσκοπεί στο να ενισχύσει, με μια κοινή εξωτερική πολιτική, αυτό το οποίο λείπει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε δυνατό, και το Κοινοβούλιο συμμετείχε σε αυτό. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι συμμετείχαμε ενεργά. Η νέα υπηρεσία είναι μια υπηρεσία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο ενός οργάνου.

Ωστόσο, αυτή η ολοκλήρωση αφορούσε, επιπλέον, την αφομοίωση των νέων χωρών με τις παλιές. Ας το πούμε ειλικρινά –το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι μερικώς καλό. Αν σήμερα υπάρχουν ερωτήματα και αμφιβολίες, αυτό συμβαίνει διότι η Επίτροπος, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι αποφάσεις πρόσληψης θα είναι διαφανείς και ότι θα δείχνουν ότι διορίζονται οι καλύτεροι. Τότε δεν θα αγωνιστώ για γεωγραφική ισοτιμία, επειδή για εμένα η ισοτιμία γνώσεων και προσόντων είναι πολύ σημαντικότερη από τη γεωγραφική ισοτιμία, όμως, κυρία Ashton, αυτό πρέπει να το αποδείξετε.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Συζητούμε εδώ σήμερα σχετικά με ένα σχέδιο το οποίο είναι μοναδικό· συζητούμε για την κοινή μας ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης.

Πρέπει να επισημάνω ότι όλοι οι παράγοντες έχουν τις κόκκινες γραμμές τους, παρά ταύτα όμως οι εισηγητές κατόρθωσαν να πετύχουν ένα συμβιβασμό ο οποίος είναι αποδεκτός από όλους, και πιστεύω ότι αύριο το Κοινοβούλιο θα τον στηρίξει. Αυτό το οποίο με απασχολεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους ομιλητές έχουν εστιάσει σε μόνο ένα θέμα, το οποίο είναι η γεωγραφική και εθνική εκπροσώπηση, και ελάχιστοι έχουν μιλήσει για τη φιλοσοφία και την ιδέα που βρίσκονται πίσω από αυτό το σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, χάνει τη γεωπολιτική της θέση και η κοινή εξωτερική υπηρεσία είναι το βήμα το οποίο μπορεί να επαναφέρει την ΕΕ στη λέσχη των μεγάλων δυνάμεων.

Είμαι πεπεισμένη ότι η βαρόνη Ashton θα κάνει μια επιλογή η οποία θα εκπροσωπεί πραγματικά όχι μόνο και τα 27 κράτη μέλη, αλλά πρωτίστως την ΕΕ ως κοινό μας σχέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα αναλάβει στο μέλλον τον πρωταρχικό ρόλο στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο, χρειάζονται σαφείς κανόνες για να της επιτρέψουν να εκτελέσει το έργο της ομαλά και αποτελεσματικά. Θα ήθελα, ιδιαίτερα να επισημάνω την εγγύηση του ελέγχου των οικονομικών συναλλαγών της ΕΥΕΔ, οι οποίες αντιμετωπίζονται με σαφήνεια στην έκθεση της κ. Gräßle και του κ. Rivellini. Τα κύρια στοιχεία είναι, πρωτίστως, οι ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας και οι εκθέσεις δραστηριότητας οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο, καθώς και η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή. Επικροτώ επίσης την προσέγγιση να καθίστανται τα κράτη μέλη υπόλογα για δημοσιονομικές παρατυπίες τις οποίες διαπράττει το προσωπικό από τα εκάστοτε επιμέρους κράτη μέλη. Αυτή η έκθεση έχει την πλήρη υποστήριξη μου και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα αρχίσω συγχαίροντας σήμερα την Ύπατη Εκπρόσωπο για το γεγονός ότι τήρησε την μακρά κοινοβουλευτική παράδοση να περάσει στην απέναντι πλευρά. Οι περισσότεροι πολιτικοί οι οποίοι το κάνουν, καταλήγουν να χάσουν φίλους, όμως είμαι βέβαιος ότι εκείνη σήμερα κέρδισε φίλους.

Θα υπάρχουν ακόμη ορισμένα άτομα σε αυτήν την αίθουσα τα οποία έχουν μετρήσει τον αριθμό των λεπτών που ήσασταν στην μια ή την άλλη πλευρά για να σας κατηγορήσουν για εκδήλωση προτίμησης και, φυσικά, έχω και τα δικά μου ερωτήματα σχετικά με αυτήν τη νέα υπηρεσία.

Θέλω η διαχείριση κρίσεων να περιλαμβάνεται πλήρως στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, θέλω τα ανθρώπινα δικαιώματα να εντάσσονται και να συνδέονται με το εμπόριο, και συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπαν πολλοί από τους ανατολικοευρωπαίους συναδέλφους μου. αλλά είμαι άραγε απολύτως βέβαιος ότι δημιουργείτε αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης; Έχω άραγε εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσετε να συνενώνετε και να υπερασπίζεστε όλα τα διαφορετικά συμφέροντα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση; Έχω άραγε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ισόβια δέσμευσή σας στις αρχές της ισότητας και της αντιπροσωπευτικότητας;

Ναι, έχω, και θα έχει και το Κοινοβούλιο στην αυριανή ψηφοφορία μας.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). (SL) Η εξεύρεση συμβιβασμού όσον αφορά την οικονομική βάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) υπήρξε τόσο πολύπλοκη όσο και η ίδια η Ευρώπη.

Ο συντονισμός συμφερόντων σε κάθε κατάσταση θα είναι δύσκολο έργο, επειδή είμαστε όλοι διαφορετικοί και επειδή έχουμε διαφορετική ιστορία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι η ευφυΐα, η εμπειρία, η σύνεση και η καλή θέληση κατανέμονται αναλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, και αυτό είναι το θεμέλιο το οποίο στην πραγματικότητα μας συνδέει και το οποίο μας ανοίγει το μέλλον.

Πιστεύω ότι καλό θα ήταν αν στο μέλλον δίναμε την ίδια προσοχή στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή στον ρόλο της Ευρώπης στην εξωτερική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, που δώσαμε έως τώρα στα οικονομικά.

Αυτή η υπηρεσία δεν θα διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική· η εξωτερική πολιτική θα διαμορφώνεται από την κ. Ashton, σε συνεργασία με άλλους παράγοντες, μεταξύ αυτών, μπορώ δε να σας διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο είναι ένας σημαντικός τέτοιος παράγοντας. Σας εύχομαι, φυσικά, καλή τύχη στο έργο σας.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στο θέμα της προστιθέμενης αξίας την οποία μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πιστεύω ότι μια από τις προστιθέμενες αξίες την οποία μπορεί, και όντως πρέπει να πετύχει, αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής για την οποία έχει δεσμευτεί η κ. Ashton.

Αυτή η προτεραιότητα είναι ανάγκη να αντικατοπτρίζεται στην πολιτική στελέχωσης, και ειδικά στην κατάρτιση, καθώς και στην ανάπτυξη γενικά, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην πρόληψη κρίσεων. Η ευαισθησία για αυτά τα θέματα δεν μπορεί να επιτευχθεί με διακηρύξεις, αλλά χρειάζεται επιμελή δέσμευση και επιμελή κατάρτιση. Αυτά θέλουμε να δούμε από την 1η Δεκεμβρίου και εντεύθεν.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναπτύσσει βαθμιαία τον ρόλο της. Σήμερα συζητούμε για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο, βαρόνη Ashton, να γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση για το έργο όλων των ευρωπαϊκών οργάνων παρέχεται από τα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα επιβιώσει τελικά μόνο με τα χρήματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ, και οφείλετε, βαρόνη Ashton, να έχετε σαφώς υπόψη αυτό το γεγονός.

Παρότι όταν επιλέγουμε διπλωμάτες για αυτήν την υπηρεσία ζητούμε, προ παντός, επαγγελματισμό, ποιότητα και εμπειρία, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε εντελώς την αρχή της ισόρροπης γεωγραφικής εκπροσώπησης των επιμέρους κρατών μελών. Η απουσία εκπροσώπησης σε σημαντικές εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ θα μπορούσε να προκαλέσει αισθήματα αδικίας ή προσβολής στις πληττόμενες χώρες. Συνεπώς θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε, να υιοθετήσετε μια ευαίσθητη προσέγγιση στην επιλογή διπλωματών.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ωστόσο, χρειάζεται να έχουμε ευρεία προοπτική σχετικά με αυτή, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωτερικές μάχες σχετικά με πόρους οι οποίοι μεταφέρονται ή παρακρατούνται βραχυπρόθεσμα, ή για πολέμους μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Αντίθετα, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι να έχουμε μια γενική εικόνα για το τι πρέπει να είναι στον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση· με άλλα λόγια, χρειάζεται να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο συνέβη πριν από μερικές ημέρες όταν απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, όταν ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές από την Ευρώπη, οι οποίες δεν ήσαν όλες γενναίες φωνές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μια από τις εξαιρέσεις σε αυτό ήταν ο Πρόεδρος του Σώματος, ο κ. Buzek, ο οποίος προέβη σε μια λαμπρή και αξιέπαινη δήλωση.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα από την άλλη πλευρά της Αίθουσας –και ελπίζω να έχω καθήσει επί όσα λεπτά είναι σωστό– θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω πολύ τους αξιότιμους βουλευτές για μια συζήτηση την οποία παρακολούθησα με τεράστιο ενδιαφέρον.

Κρατώ το ισχυρό συναίσθημα όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ των φύλων, μέσα στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας η οποία είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, στελεχωμένη βάσει προσόντων.

Κρατώ την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να δουν βελτιωμένη τη λειτουργία της διαχείρισης κρίσεων και να τη δουν να αντικατοπτρίζεται δεόντως στην ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Κρατώ αυτό που έχω περιγράψει ως «μίτο» ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος πρέπει να διέπει κάθε δραστηριότητα της υπηρεσίας· και κρατώ, και πάλι, την υπενθύμιση του οικονομικού σκηνικού ενώπιον του οποίου συγκροτώ αυτήν την υπηρεσία, και την επιθυμία των βουλευτών να δουν μια αποτελεσματική υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιεί πόρους σωστά και αποτελεσματικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Προπαντός, μετά από αυτήν τη μακρά, πολύμηνη πορεία, κρατώ την επιθυμία αυτού του Σώματος να δει να δημιουργείται αυτή η υπηρεσία, να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των ψηφοφόρων τους οποίους εκπροσωπείτε, και να είναι μια υπηρεσία η οποία θα τους υπηρετεί ικανοποιητικά. Σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω αυτά να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις δραστηριότητες της υπηρεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα απαντήσω εν συντομία στην κ. Andreasen –η οποία ήδη έχει αποχωρήσει– σχετικά με την αρχή της δημοσιονομικής ουδετερότητας.

Ελπίζουμε η αρχή να καθιερωθεί μακροπρόθεσμα, με εξοικονομήσεις στις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, και με τον ίδιο εσωτερικό ελεγκτή και διατάκτη για την Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επί του παρόντος είναι μια καλή λύση, η οποία θα επανεξεταστεί έως το 2013, και ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν προδικάζει την αναθεώρηση. Με την ελπίδα μιας καλής θετικής ψήφου αύριο, θα απέχω από τη διατύπωση περαιτέρω σχολίων.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους βουλευτές για την υποστήριξή τους και για την πολύ θετική ατμόσφαιρα σε αυτήν τη συζήτηση, και είναι επίσης σημαντικό να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για τη σημαντική συμβολή του σε όλο αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι αυτή η θετική ατμόσφαιρα μας έφερε πολύ κοντά στην ιστορική αυριανή απόφαση.

Για αυτό, επιτρέψτε μου να εκφράσω ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τους εισηγητές και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου επειδή κατέστησαν δυνατή αυτήν τη θετική ατμόσφυρα εδώ σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να ευχηθώ στην Cathy και τη νέα υπηρεσία της τύχη και επιτυχία και να ευχηθώ σε όλους μας μια ισχυρή, συνεκτική και συντονισμένη ενωσιακή εξωτερική πολιτική, επειδή είμαι βέβαιος ότι, με την Cathy και την ΕΥΕΔ, η ΕΕ θα αυξήσει περαιτέρω την επιρροή της στις παγκόσμιες υποθέσεις.

Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη για στενή συνεργασία από την αρχή και για τις καλύτερες των συνεργειών τις οποίες τα όργανά μας και τα κράτη μέλη μπορούν να πετύχουν μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Bernhard Rapkay, εισηγητής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, μετά την ομιλία μου στην αρχή αυτής της συζήτησης, έχω να κάνω ουσιαστικά μόνο δύο ακόμη σχόλια. Το πρώτο, το οποίο εντελώς σκόπιμα άφησα για το τέλος της συζήτησης, είναι ότι ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τη φιλική και εποικοδομητική συνεργασία τους. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαπραγματευθεί κανείς όταν γνωρίζει ότι οι συνάδελφοί του τον υποστηρίζουν. Για αυτόν τον λόγο, αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν ήσαν από τις δυσκολότερες.

Το δεύτερο σχόλιό μου, ωστόσο, είναι ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με αυτό το οποίο επανειλημμένα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, ήτοι, το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας. Η κ. Neynsky έκλεψε την παράσταση λέγοντας ότι σχετικά με αυτό, ο συμβιβασμός δεν αναφέρει τίποτε απολύτως. Θα πρότεινα απλά, μόλις εγκρίνουμε αυτήν την έκθεση, να καθήσει ήσυχα και ήρεμα και να διαβάσει το κείμενο. Διαβάστε το κείμενο! Η ανάγνωση του κειμένου θα διαφωτίσει τον νου. Τότε θα δείτε ότι ο συμβιβασμός περιέχει τις πλέον σαφείς δηλώσεις –και μάλιστα πολύ αυστηρές, νομικά δεσμευτικές δηλώσεις– σχετικά με αυτό το ζήτημα. Τότε όλες οι ανησυχίες σας πρέπει, πράγματι, να διαλυθούν.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, εισηγητής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η αληθινή ικανοποίηση η οποία έχει προκύψει από αυτήν τη συζήτηση δείχνει ότι οι βουλευτές γνώριζαν πόσο δύσκολο και συνάμα σημαντικό ήταν το έργο που είχαμε μπροστά μας. Το πως μπορούν να ενοποιηθούν λειτουργίες οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές πολιτικές και υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ να καταστούν συνεκτικότερες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κοινοτική φύση ορισμένων πολιτικών, αλλά με αποδοχή της συνεισφοράς οργάνων τα οποία λειτουργούν στον τομέα της κοινής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής, δεν ήταν μόνο πρόβλημα της επιστήμης του ευρωπαϊκού δικαίου ή της διοίκησης ή δοκιμασία των σχέσεων ισχύος μεταξύ των οργάνων. Αντίθετα, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξοπλίσουμε την Ύπατη Εκπρόσωπο με ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει το δυναμικό της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή, να ενισχύσει τον ρόλο της ως πολιτισμένης δύναμης, και να μας επιτρέψει να δρούμε αποτελεσματικότερα στη Μέση Ανατολή, στο Κέρας της Αφρικής, στον Καύκασο ή τα Βαλκάνια.

Τελικά, πιστεύω ότι έχουμε αρθεί θαυμάσια στο ύψος των περιστάσεων, και έτσι η ικανοποίηση μας είναι πλήρως δικαιολογημένη. Πιστεύω επίσης, ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος, θα έχει την απαιτητική στήριξη του Κοινοβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου στις 12.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς.(RO) Αυτή η ψηφοφορία αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των κρατών μελών ούτε και αλληλεγγύη σε οιαδήποτε πολιτική Ομάδα. Η έγκριση της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα εισήγαγε τα «προσόντα» ως κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων αντιπροσωπειών της ΕΕ (των διπλωματών οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις τρίτες χώρες), θα μας δείξει, μόλις εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της σοσιαλίστριας Catherine Ashton, ότι η Ρουμανία και άλλα νέα κράτη μέλη θα μείνουν με άδεια χέρια. Είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι ούτε και αυτήν τη φορά δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε συναίνεση μεταξύ των ρουμάνων βουλευτών του ΕΚ προάγοντας τα συμφέροντα της Ρουμανίας. Θα ανέμενα ο Adrian Severin, ως πρώην υπουργός Εξωτερικών (αν και μόνο για μερικούς μήνες), να στηρίξει τη θέσπιση ορισμένων σαφών κριτηρίων σχετικά με την κατανομή των θέσεων των προϊσταμένων αντιπροσωπειών, (πληθυσμό, αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη βαρύτητα των ψήφων στο Συμβούλιο), αντί για ένα ιδιαίτερα υποκειμενικό και ασαφές κριτήριο βασισμένο στα «προσόντα». Ειδικά επειδή, εξ όσων γνωρίζω, η ευφυΐα είναι διαδεδομένη ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν έχουμε όλους τους ευφυείς ανθρώπους συγκεντρωμένους στη Δύση, ενώ στην Ανατολή έχουν απομείνει μόνο οι ηλίθιοι. Όσον αφορά τη διπλωματία, η Ρουμανία έχει εκπροσώπους οι οποίοι αξίζουν να αναλάβουν θέσεις ως προϊστάμενοι αντιπροσωπείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς.(RO) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων που ορίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας –υλοποίηση των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ αποτελεσματικά και με συνέπεια

Η ισχύουσα διαδικασία για την επιλογή προσωπικού είναι παρατεταμένη και περίπλοκη, με τις θέσεις να καταλαμβάνονται βαθμιαία έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός προσωπικού ο οποίος απαιτείται για να καθίσταται η υπηρεσία πλήρως λειτουργική. Ένας αριθμός νέων κρατών μελών της ΕΕ, ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες χώρες οι οποίες προσχώρησαν με το τελευταίο κύμα διεύρυνσης, υποεκπροσωπούνται στην στελέχωση των εξωτερικών σχέσεων εντός της ΓΔ RELEX. Η λαίδη Ashton έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία της η ΕΥΕΔ να αποτελείται από τους καλύτερους υπάλληλους, επιλεγμένους με βάση επαγγελματικά κριτήρια, και όχι σύμφωνα με τις χώρες καταγωγής. Επιτρέψτε μας να υπενθυμίσουμε στη λαίδη Ashton ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και, συνεπώς, πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στις δομές της νέας ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας, τόσο στην έδρα των Βρυξελλών όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Κατά συνέπεια παροτρύνουμε τη λαίδη Ashton να θυμάται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη μέλη. Αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν μέσω των εκπροσώπων τους στην ΕΥΕΔ για να πετύχει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να διασφαλίσει την αξιοπιστία αυτού του οργάνου στα μάτια όλων των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς.(PL) Η έκθεση Rapkay σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης στο πλαίσιο της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τη ΕΥΕΔ είναι ένα σημαντικό έγγραφο στην πορεία της δημιουργίας μιας ενωσιακής εξωτερικής πολιτικής. Τις τελευταίες ημέρες πριν από την έγκριση της έκθεσης, το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας αποδείχθηκε ότι είναι το μήλον της έριδος. Συνάδελφοι βουλευτές από τις επονομαζόμενες παλιές χώρες υποστήριξαν ότι το διπλωματικό σώμα της ΕΕ το οποίο σχηματίζεται πρέπει να προσλαμβάνει τους καλύτερους των καλυτέρων και ότι η πρόσληψη πρέπει να βασίζεται μόνον στις γνώσεις και την πείρα του υποψηφίου (μόνον βάσει προσόντων), ενώ ως βουλευτές από τα νέα κράτη μέλη επιστήσαμε την προσοχή στο γεγονός ότι και στις χώρες μας δεν υπάρχει έλλειψη εξαίρετων επαγγελματιών, αλλά παρά την παρέλευση έξι ετών από την προσχώρηση, οι 10 νέες χώρες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά στις δομές της ΕΕ. Επί παραδείγματι, η αναλογία Πολωνών στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα ενσωματωθεί στην ΕΥΕΔ, ανέρχεται σε μόλις 2%. Η έννοια της γεωγραφικής ισορροπίας, με τη μορφή που προτείνεται από τον εισηγητή, δεν είναι κατά τη γνώμη μου αρκετά σαφής και δεν μπορεί να θεωρηθεί σαφής νομική βάση για τη λήψη μέτρων για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας. Συνεπώς, δυστυχώς, δεν μπορώ να προσυπογράψω την έκθεση, παρότι πέραν αυτού του ζητήματος περιέχει πολλές πολύτιμες προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε χρήση των νέων εξουσιών του δημιουργικά και υπεύθυνα, εισάγοντας νέες ισορροπίες στην αρχιτεκτονική της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Αυτές δεν πρέπει να είναι οι ισορροπίες της Ευρώπης του χθες, αλλά οι ισορροπίες της διευρυμένης ΕΕ οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην τροπολογία 7. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει λάβει υπόψη τις περισσότερες από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της αρχής της κοινοβουλευτικής εποπτείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας αντιμετωπίστηκε περιεκτικά, και με τρόπο νομικά δεσμευτικό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, μπορεί να επιβληθεί δια νόμου. Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά σύμμαχοι της Επιτροπής, και μπορούμε να πετύχουμε μόνο με αμοιβαία εταιρική συνεργασία. Ως προς την ουσία, θα επεσήμαινα τη μελλοντική ευθύνη των αντιπροσωπειών της ΕΕ να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια δεδομένη χώρα, που περιλαμβάνει τακτικές επαφές με τους βραβευμένους με το Βραβείο Ζαχάρωφ, καθώς και με υποψήφιους βράβευσης με αυτό. Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να καταστήσουμε την ΕΥΕΔ το 2011 λειτουργική. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησή της εντός χρονικού διαστήματος δυο ετών και είμαστε έτοιμοι να προβούμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), γραπτώς.(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι κατάλληλα συντεταγμένοι κανονισμοί σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διασφαλίζουν ότι θα λειτουργεί αποτελεσματικά και παραγωγικά. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας πολύπλοκης οντότητας, η οποία ασχολείται με ένα ουσιώδη και ολοένα και σημαντικότερο τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αμελητέο έργο στην σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερα ζωτικό να διασφαλιστεί ότι το έργο της υπηρεσίας θα εξυπηρετεί την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εξαιρετικά καταρτισμένα άτομα, τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, θα στελεχώσουν τις τάξεις της, έτσι ώστε εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση του κ. Rapkay λαμβάνει υπόψη ζητήματα όπως η προαγωγή ίσων ευκαιριών για το υποεκπροσωπούμενο φύλο σε ορισμένες ομάδες καθηκόντων και η γεωγραφική ισορροπία στην πρόσληψη υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μια καλά οργανωμένη υπηρεσία, η οποία απασχολεί τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, παρέχει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τη σημασία της και να κάνει πλήρη χρήση του δυναμικού της στη διεθνή σκηνή.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς.(RO) Είμαστε στο τελικό στάδιο λήψης αποφάσεων οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υποστηρίζω έναν συμβιβασμό σχετικά με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τον δημοσιονομικό κανονισμό που θα επιτρέψει στην Ύπατη Εκπρόσωπο να έχει μια υπηρεσία έτοιμη για λειτουργία από τον προσεχή Δεκέμβριο.

Ωστόσο, αυτή η υποστήριξη δεν ισούται με την παροχή λευκής επιταγής. Η Ύπατη Εκπρόσωπος πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, που έχει επαναλάβει με αρκετές ευκαιρίες, να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη όπως η Ρουμανία, που αυτήν τη στιγμή υποεκπροσωπούνται στις δομές των εξωτερικών σχέσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου οι οποίες θα μεταφερθούν στην ΕΥΕΔ, θα εκπροσωπούνται δίκαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης. Δεν πρόκειται για άσκηση εθνικού ελέγχου επί της ΕΥΕΔ, αλλά για το συμφέρον να περιλαμβάνεται η γεωγραφική ισορροπία ως κριτήριο για την πρόσληψη προσωπικού στην εν λόγω υπηρεσία. Αυτό το κριτήριο και οι ικανότητες δεν αποκλείουν αμοιβαία το ένα το άλλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες σε αντίδραση σε σκληρά μέτρα λιτότητας έχουν παραλύσει αυτήν τη στιγμή τη Γαλλία. Αν η ήδη διογκωμένη δημόσια διοίκηση αυξάνεται ταυτόχρονα, όπως συνέβη στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να διευρύνεται παρά την ανάγκη πακέτων διάσωσης, τότε ο λαός στην Ευρώπη θα έχει απόλυτο δίκιο να είναι ενοχλημένος. Η ΕΕ έως τώρα πάντοτε υπερηφανευόταν ότι έχει λιτή διοίκηση –πράγμα το οποίο, φυσικά, δεν είναι αληθές αν λάβουμε υπόψη τους χωριστούς οργανισμούς. Πενήντα δύο γενικοί διευθυντές με πριγκηπικές μηνιαίες απολαβές ύψους 17.000 ευρώ για 30 αρχικά υπαλλήλους, 73 προαγωγές στη θέση του διευθυντή –θα μπορούσαμε εύκολα να σχηματίσουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για κατάστημα αυτοεξυπηρέτησης. Φυσικά, είναι σημαντικό για ένα υπάλληλο της ΕΥΕΔ να έχει τα κατάλληλα προσόντα. Ως προς αυτό, οι ποσοστώσεις όσον αφορά τα δύο φύλα, επί παραδείγματι, δεν εξυπηρετούν κανένα χρήσιμο σκοπό. Ωστόσο, όπως λέει και η παροιμία «όποιος πληρώνει τα βιολιά διαλέγει το τραγούδι», και έτσι πρέπει να προσέχουμε να μην προσβάλουμε τους καθαρούς εισφορείς. Η άρνηση να επεκταθεί η χρήση της γερμανικής ως γλώσσας εργασίας στην ΕΥΕΔ έχει ήδη δημιουργήσει κάποια διπλωματικά ρήγματα. Δεν θα ήταν καλή ιδέα να τα διευρύνουμε. Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν είναι πλέον απλά προέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή έως τώρα έχουμε επιτρέψει στους Αμερικανούς να αναμιγνύονται σε ευαίσθητα ζητήματα της ΕΕ, όπως η αναγκαστική διεύρυνση για να συμπεριληφθεί η Τουρκία, και ως εκ τούτου έχουμε παραμελήσει σημαντικούς εταίρους όπως η Ρωσία. Η παγκόσμια τάξη δεν αποτελείται πλέον μόνο από αυτές τις δυο δυνάμεις· υπάρχουν επίσης αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), γραπτώς. (EN) Καλωσορίζω με χαρά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μετά από ενδελεχείς και πολύπλοκες συζητήσεις. Είναι ένα από μακρού αναμενόμενο μέτρο προς την κατεύθυνση της παγίωσης της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ικανού παγκόσμιου παράγοντα. Ωστόσο, είμαι κάπως απογοητευμένη διότι παρότι οι διορισμοί στην ΕΥΕΔ θα γίνουν χρησιμοποιώντας ενδελεχή διαδικασία επιλογής που θα βασίζεται στα προσόντα και θα λαμβάνει υπόψη την ισορροπία μεταξύ των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία, εξακολουθεί να μην είναι εξασφαλισμένη η αναλογική εκπροσώπηση πολιτών από όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ αντλούνται ανθρώπινοι πόροι από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, ένα τρίτο από έκαστο όργανο, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια έμμεση ανισορροπία στην εν λόγω υπηρεσία. Συμφωνώ πλήρως ότι η υπηρεσία πρέπει να αποτελείται από ικανούς επαγγελματίες, αλλά είμαι περισσότερο από βέβαιη ότι υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι από αμφότερα τα φύλα και από όλα τα κράτη μέλη. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός 27 κρατών μελών που βασίζεται στην ισοτιμία πρέπει να αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι αξίες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), γραπτώς. (EN) Σήμερα συζητήθηκαν τα τελικά βήματα για την ίδρυση της ΕΥΕΔ και αύριο θα ψηφίσουμε. Υπήρξαν σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών πυλώνων της Ένωσης: του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, έτσι κάθε όργανο, ακόμη και αν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένο, διαφύλαξε τα σημαντικότερα συμφέροντά του. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η έμφαση αναπόφευκτα δόθηκε στην εθνική εκπροσώπηση των κρατών μελών στη διαδικασία στελέχωσης. Τα πράγματα δεν έγιναν καλύτερα όταν, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για να τεθούν οι κανόνες της, η διαδικασία συνεχίστηκε με αμείωτη ταχύτητα, και, κατά συνέπεια, μόνο μερικές χώρες είδαν τους εκπροσώπους τους να λαμβάνουν τις θέσεις τις οποίες ζητούσαν.

Ωστόσο, πιστεύω ότι η κυριότερη πρόκληση για τη νέα υπηρεσία έγκειται λιγότερο στη σύνθεση παρά στην ουσία: αν θέλουμε τα μέλη της ΕΥΕΔ να είναι πραγματικά Ευρωπαίοι, τότε πρέπει να τους δώσουμε να εφαρμόσουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ως προς αυτό, τόσο η πολυπολική δομή του διεθνούς συστήματος όσο και η τρέχουσα κρίση είναι σοβαρά εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε σθεναρά. Διαφορετικά, η ΕΥΕΔ θα επιδιώκει μόνο τους εθνικούς στόχους των επιμέρους κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). γραπτώς Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδείξει ως τώρα τη σαφή υποστήριξή του τόσο στην ίδρυση όσο και στην ταχύτερη έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω ότι η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε με το Συμβούλιο αναφορικά με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου είναι μία λύση ικανοποιητική για όλες τις πλευρές. Είναι χρήσιμο και αναγκαίο να έχουμε, κατά τη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου, εκθέσεις λογοδοσίας από τους επικεφαλής των Αντιπροσωπειών καθώς και τη διενέργεια ακροάσεων από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Επίσης, είναι αναγκαίο, για τον δημοσιονομικό έλεγχο, να έχει η ΕΥΕΔ τον ίδιο εσωτερικό ελεγκτή και τον ίδιο υπόλογο, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, είναι σημαντική η δέσμευση από τα κράτη μέλη για την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ στην επιβολή κάθε δημοσιονομικής ευθύνης των εκτάκτων υπαλλήλων και η αποδοχή δημιουργίας ξεχωριστών γραμμών για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ, τουλάχιστον για τις σημαντικές αποστολές. Θεωρούμε ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη θα συμβάλει αποτελεσματικά σε μία πιο διαφανή, πιο χρηστή και πιο αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού που θα χρησιμοποιούνται από την ΕΥΕΔ.

 

6. Αναπτυξιακές πτυχές της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας - Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με το θέμα της φτώχειας:

- δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας, και

- έκθεση (A7-0233/2010), της κ. Figueiredo, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2039" ).

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, δεδομένου ότι το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, προφανώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πρόκληση που θέτει η φτώχεια δεν σταματά στα σύνορα της Ένωσης, ούτε μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά εντός αυτών των συνόρων.

Οι πρόσφατες διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις που έπληξαν όλες τις χώρες, χειρότερα δε τις φτωχότερες, έδειξαν πόσο μεγάλη είναι η διασύνδεση στον κόσμο. Η προώθηση της ανάπτυξης αποτελεί, επομένως, αναπόσπαστο σκέλος της απόκρισης της Ευρώπης στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις και τα πέντε επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για την αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας κατοχυρώνεται και στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι ο πρωταρχικός σκοπός της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

Ωστόσο, η επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης εντάσσεται σε μια συλλογική ευθύνη στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι εταίροι θα πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπεισμένη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες φέρουν επίσης ευθύνη και έχουν τον κυρίαρχο ρόλο για την ίδια τους την ανάπτυξη και ότι αυτές είναι, πρωτίστως, εκείνες που πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να επισημάνουμε το γεγονός ότι απαιτούνται παγκόσμιες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, που περιλαμβάνουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, την οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των φτωχών, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη του εμπορίου, την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις χώρες εταίρους να κλιμακώσουν γρήγορα τις δικές τους προσπάθειες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, καθώς και τη θέσπιση εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη στις προσπάθειές τους να κινητοποιήσουν εγχώριους πόρους για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της ενίσχυσης και της αποδοτικότητας των φορολογικών και δασμολογικών συστημάτων τους.

Φέτος, στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν ενέκριναν το τελικό κείμενο της διάσκεψης κορυφής για τον αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ανανέωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για τη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος όλων των ανθρώπων και να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διασφαλίσουν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας από τώρα έως το 2015.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω γι’ αυτήν την ευκαιρία να μιλήσω σχετικά με την πρόκληση της φτώχειας και το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της πολιτικής της για την αναπτυξιακή συνεργασία. Στο δεύτερο μέρος αυτής της δήλωσης, θα αναφερθώ επίσης στην έκθεση της κ. Figueiredo.

Η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί την πλέον πιεστική παγκόσμια πρόκληση του καιρού μας. Είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο για προφανείς λόγους αλληλεγγύης και καθήκοντος, αλλά και προς όφελος της παγκόσμιας ευημερίας και σταθερότητας. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Το 2000, οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και συμφώνησαν σε ένα διεθνές αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα 15 χρόνια, τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Μεταξύ των διαφόρων σκοπών και στόχων που τέθηκαν στο χρονοδιάγραμμα, ο κόσμος δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό την ακραία φτώχεια. Πού βρισκόμαστε τώρα, πέντε χρόνια πριν από την καταληκτική προθεσμία του 2015;

Σημειώθηκε ενθαρρυντική πρόοδος. Συνολικά, 120 εκατομμύρια άνθρωποι ξέφυγαν από την φτώχεια ανάμεσα στο 2000 και το 2005, αριθμός που αντιπροσωπεύει ετήσια μείωση 2,4%, δεν υπάρχει όμως καθόλου χρόνος για αυταρέσκεια. Σήμερα, 1,4 δισεκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ περιφερειών, χωρών και πληθυσμιακών ομάδων. Πέραν αυτού, η πρόσφατη και η τρέχουσα παγκόσμια κρίση –αρχίζοντας από τις απότομες μεταβολές της τιμής των τροφίμων και των καυσίμων και φθάνοντας έως την οικονομική αστάθεια και την κλιματική αλλαγή – απειλεί τόσο τα προηγούμενα επιτεύγματα όσο και τις μελλοντικές προοπτικές.

Πριν από δύο εβδομάδες, η διάσκεψη κορυφής για τους ΑΣΧ επαναβεβαίωσε τη φιλοδοξία του κόσμου να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής τον Gay Mitchell, συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό σε αυτήν τη διάσκεψη και τους ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή τους και τη στήριξή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την στήριξή του καθ’ όλη την προπαρασκευαστική διαδικασία που κατέληξε στην έγκριση της έκθεσης Cashman. Η συνεχής προσοχή αυτού του Σώματος στους ΑΣΧ κατέστησε ισχυρή και φιλόδοξη της θέση της ΕΕ στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι η έκβαση καθησύχασε τους βουλευτές του ΕΚ που συμμετείχαν στη διάσκεψη. Δεν επέρριπτε ο ένας τις ευθύνες στον άλλον∙ αντίθετα, η συγκέντρωση εμφύσησε νέα πνοή, ορμή και ελπίδα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Κατέδειξε ότι οι ΑΣΧ εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στο πολιτικό πρόγραμμα δράσης, καθώς στη διάσκεψη παρέστησαν περίπου 110 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο ώστε αυτή η εκδήλωση να στεφθεί από επιτυχία, διαμορφώνοντας και εκφράζοντας μια ισχυρή κοινή προσέγγιση μεταξύ των 27 κρατών μελών.

Η καταπολέμηση της φτώχειας βρίσκεται επίσης ψηλά στις προτεραιότητές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί σκέλος του ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος. Αποτελεί κεντρικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι δε και κάτι που υποστηρίζουν σθεναρά οι ευρωπαίοι πολίτες, γεγονός εξίσου σημαντικό.

Καθώς είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε τα μάλα στην επίτευξη των ΑΣΧ μέχρι τώρα. Για να αρκεστώ σε δύο παραδείγματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη συνέβαλε στο να εγγραφούν σε σχολεία 9 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια από το 2004 και μετά, ενώ εξασφαλίσαμε τη σύνδεση 31 εκατομμυρίων νοικοκυριών σε καθαρό πόσιμο νερό. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα.

Τον Ιούνιο, οι ηγέτες της Ευρώπης συνέβαλαν στην ισχυροποίηση των ΑΣΧ συμφωνώντας σε ένα φιλόδοξο σχέδιο και μια δέσμη δράσεων. Το σχέδιο δίνει προτεραιότητα στους στόχους όπου σημειώσαμε τη μικρότερη πρόοδο, καθώς και σε εκείνες τις περιοχές και χώρες που υστερούν κατά πολύ, στις οποίες περιλαμβάνονται εκείνες που βιώνουν συρράξεις και αστάθεια. Το σχέδιο επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ έως το 2050, παρά το αντίξοο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να σημειώνουμε πρόοδο επ’ αυτού κάθε χρόνο.

Η μετατροπή των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας –ιδιαίτερα των στόχων που αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας– σε αναπτυξιακές πραγματικότητες της Χιλιετίας έως το 2015, θα παραμείνει επίσης η πρωταρχική προτεραιότητα της δράσης μου.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η βοήθεια από μόνη της δεν θα είναι επαρκής για την επίτευξη των ΑΣΧ. Για να επιτύχουμε τους στόχους, είναι επίσης εξέχουσας σημασίας να είμαστε πιο δημιουργικοί στο να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο της βοήθειάς μας, να προωθήσουμε μια πιο βιώσιμη και πιο καθολική ανάπτυξη και να κινητοποιήσουμε διαφορετικούς και συμπληρωματικούς χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάπτυξη. Εξίσου σημαντικά είναι η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της βοήθειας, μεταξύ άλλων, μέσω περισσότερης διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και η εξασφάλιση ότι οι άλλες πολιτικές, πέραν της πολιτικής για την παροχή βοήθειας, θα υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τους ΑΣΧ.

Η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να εκλαμβάνεται ως καταλύτης, όχι ως θεραπεία. Καμία χώρα δεν μεταλλάχτηκε ποτέ μόνο μέσω της βοήθειας. Η βιώσιμη πρόοδος εξαρτάται πρωτίστως από την ανάπτυξη της ικανότητας μιας χώρας να δημιουργεί καθολική και βιώσιμη μεγέθυνση. Η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνο εκ των έσω στις αναπτυσσόμενες χώρες, όχι έξωθεν, συνεπώς θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις αναπτυξιακές μας προσπάθειες σε αυτό το «εκ των έσω». Σε τελική ανάλυση, η αρχή της «οικειοποίησης» αυτό ακριβώς σημαίνει.

Τον Νοέμβριο σχεδιάζω να δρομολογήσω μια Πράσινη Βίβλο και δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσω απόψεις σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των πολιτικών μας και των εργαλείων μας με ζητούμενο να επενεργήσουν καλύτερα στους παράγοντες που προωθούν τη βιώσιμη και καθολική μεγέθυνση στις χώρες εταίρους, αντιμετωπίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ριζικά αίτια της φτώχειας, συνεισφέροντας ισχυρή προστιθέμενη αξία στην αναπτυξιακή μας συνεργασία. Ως συνήθως, πιστεύω ότι η συμβολή σας σε αυτήν τη συζήτηση θα είναι ουσιαστική.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Figueiredo για την έκθεσή της σχετικά με τα συστήματα καθιέρωσης ενός ελάχιστου εισοδήματος. Στον πυρήνα της έκθεσής της βρίσκεται το βασικό δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν επαρκείς πόρους για να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό κατοχυρώνεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέπνευσε πολλές πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της ενεργητικής ένταξης, ιδιαίτερα τη σύσταση της Επιτροπής, του 2008, για την ενεργητική ένταξη, την οποία προσυπέγραψαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η σύσταση θεσπίζει ολοκληρωμένες στρατηγικές ενεργητικής ένταξης που βασίζονται σε τρεις πυλώνες –συγκεκριμένα, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και επαρκή εισοδηματική στήριξη. Η Επιτροπή, επομένως, επικροτεί αυτήν την έκθεση.

Την ίδια στιγμή, σεβόμαστε πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής προστασίας γενικότερα και των συστημάτων καθιέρωσης ελάχιστου εισοδήματος ειδικότερα. Το επαρκές εισόδημα αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα στην καταπολέμηση της φτώχειας για άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν. Αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για την καταπολέμηση της φτώχειας ανθρώπων που δεν μπορούν να εργαστούν.

Η έκθεση επαναβεβαιώνει ορθώς τη βασική αρχή της εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία πρέπει να είναι και επαρκής και συμβατή με την παροχή κινήτρων. Τα κράτη μέλη επί του παρόντος λαμβάνουν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προστασίας των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, καθορίζοντας συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της εξόδου τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών από τη φτώχεια έως το 2020.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εισηγήτρια.(PT) Κυρία Πρόεδρε, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο, έχοντας μπει για τα καλά στο Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, δυστυχώς διατρέχουμε τον κίνδυνο να καταγράψουμε ιστορικά υψηλό αριθμό όσον αφορά τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Αυτό αποτελεί ένα οδυνηρό βήμα υποχώρησης για την πλούσια Ευρώπη, όπου τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των οικονομικών ομίλων συνεχίζονται να αυξάνουν και να διοχετεύονται λάθρα σε φορολογικούς παραδείσους. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο κύμα αγανάκτησης στα εκατομμύρια εργαζομένων, γυναικών, νέων, θυμάτων των μισθολογικών περικοπών και των επισφαλών, κακοπληρωμένων θέσεων εργασίας, των ανέργων και των συνταξιούχων που εισπράττουν αξιοθρήνητες συντάξεις.

Στο τέλος του 2008, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι, ακόμη και μετά τις κοινωνικέs εισφορές, περί τα 85 εκατομμύρια άνθρωποι θα διατρέξουν τον κίνδυνο φτώχειας, η κατάσταση όμως θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας των περαιτέρω νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και των αποκαλούμενων μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται από αρκετά κράτη μέλη. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν μισθολογικές περικοπές και περικοπές στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, στην παιδεία και σε άλλους τομείς, μειώσεις στην κοινωνική στήριξη και αυξήσεις των φόρων σε βασικά αγαθά, μεταξύ άλλων σε είδη διατροφής, όπως συμβαίνει τώρα στην Πορτογαλία, μετά την Ελλάδα, την Ιρλανδία και άλλες χώρες.

Είναι απαράδεκτο που η Επιτροπή και το Συμβούλιο συνεχίζουν να ασκούν πίεση στα κράτη μέλη εξαιτίας των παράλογων κριτηρίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εξετάζουν μόνο χρηματοοικονομικά, όχι κοινωνικά ζητήματα, έχοντας δώσει όλους τους πόρους δημόσιας στήριξης στις τράπεζες και στο χρηματοοικονομικό σύστημα, αγνοώντας παντελώς τους πολίτες. Το χειρότερο είναι ότι εξαναγκάζουν τώρα τους εργάτες και τους φτωχούς να πληρώσουν για τις κατεπείγουσες δημόσιες επιδοτήσεις που έδωσαν οι κυβερνήσεις στις τράπεζες με την υποστήριξη των ηγετών της ΕΕ και την επικρότηση των χρηματοοικονομικών ομίλων.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να αλλάξουμε τις πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως απαιτούν τα εκατομμύρια διαδηλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων, και εδώ στο Στρασβούργο.

Οι στόχοι και οι καθοδηγητικές αρχές του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού δεν μπορούν να είναι μόνο έπεα πτερόεντα. Η δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ να υλοποιήσει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ δεν πρέπει να λησμονείται.

Οι πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τον επιμερισμό των ευθυνών, να προάγουν τη συνοχή και τη συμμετοχή των ανθρώπων που κινδυνεύουν να βρεθούν ή που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα και να τα υλοποιούν για να αποτρέψουν αποτελεσματικά και να εξαλείψουν την φτώχεια και να ενσωματώσουν τους άστεγους και τους μετανάστες, για να μην αναφερθούμε στα άτομα με αναπηρία, ενώ δεν θα πρέπει να υπονομεύουν το μέλλον των νέων ανθρώπων και των παιδιών.

Δυστυχώς, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιορίζεται στο να δείξει τον δρόμο για την έξοδο από τη φτώχεια σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2020, γεγονός που αντιπροσωπεύει ένα βήμα υποχώρησης έναντι των αρχικών στόχων της λεγόμενης στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η πολυσχιδής φύση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού επιτάσσει μια κοινωνική διάσταση στις μακροοικονομικές πολιτικές ως αναπόσπαστο σκέλος για την υπέρβαση της κρίσης. Αυτό σημαίνει αλλαγή στις προτεραιότητες και τις πολιτικές, ιδιαίτερα τις νομισματικές πολιτικές, όπως είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι δημοσιονομικές πολιτικές και οι πολιτικές ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει αν μη τι άλλο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών πολιτικών και της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, ενώ θα πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των ανθρώπων και να αμβλυνθούν οι συνέπειες του αποκλεισμού και της ανεργίας. Αυτό υποστηρίζει την πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία, την καταπολέμηση της ανασφάλειας και των μισθών φτώχειας, που οδηγούν σε αύξηση του ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. Αυτά τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανακατανομή του εισοδήματος και διασφαλίζουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, καθώς αναπτύσσουν αντικυκλική δράση ως κοινωνικοί σταθεροποιητές μέσω της παροχής συμπληρωματικών πόρων για την ενίσχυση της ζήτησης και της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά και καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτόν την ύφεση.

Κατά συνέπεια, τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος που βασίζονται τουλάχιστον στο 60% του μέσου εισοδήματος σε κάθε χώρα θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο σκέλος μιας στρατηγικής που στοχεύει στην κοινωνική ένταξη και περιλαμβάνει τόσο γενικού χαρακτήρα πολιτικές όσο και εξειδικευμένα μέτρα για τις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό θα βοηθήσει τα άτομα να ξεφύγουν από την φτώχεια και θα επενεργήσει ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης και πρόσβασης στην απασχόληση για όλους εκείνους που είναι σε θέση να το κάνουν, με αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, όχι σύγχρονη σκλαβιά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της επισφαλούς και κακοπληρωμένης εργασίας που πλήττει εκατομμύρια εργαζόμενους, ιδιαίτερα γυναίκες και νέους ανθρώπους.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Επιτροπή είναι να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία και ένα σχέδιο δράσης για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος με στόχο να βγάλει τα παιδιά, τους νέους, τους ενήλικες και τους ηλικιωμένους από τη φτώχεια και να τους οδηγήσει στο μονοπάτι της κοινωνικής προόδου.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία για την παγκόσμια φτώχεια είναι ανησυχητικά, προβληματίζουν και δεν συγχωρούν. Ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας βαίνει σταθερά αυξανόμενος, όπως συμβαίνει και με το σταθερά διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ εκείνων που ζουν σε συνθήκες ένδειας και εκείνων που απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των πόλεων του κόσμου, 827 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα σε παραγκουπόλεις και αυτός ο αριθμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 6 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Όπως ήδη επισημάνθηκε, η Ευρώπη δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό: σήμερα, σχεδόν 80 εκατομμύρια πολιτών μας ζουν σε συνθήκες φτώχειας –16% του πληθυσμού της Ένωσης– και από αυτούς 19 ολόκληρα εκατομμύρια είναι παιδιά.

Η φετινή χρονιά, το 2010, ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και αυτό διαμορφώνει το υπόβαθρο της έκθεσης που συζητάμε σήμερα. Είχα αποφασίσει ότι το τελικό κείμενο θα πρέπει να αναλύει ορισμένες πτυχές, τις οποίες θεωρώ άκρως σημαντικές, και είμαι ευγνώμων στην κ. Figueiredo γι’ αυτό. Η πρόσφατη οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά οι γυναίκες είναι εκείνες που επλήγησαν περισσότερο. Η καταπολέμηση της φτώχειας απαιτεί καταρχάς πολιτικές που προωθούν την απασχόληση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους.

Όλοι πρέπει να μπορούν να έχουν αρκετά χρήματα που να τους διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Είναι γεγονός: το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι ελεύθερο να αποφασίσει αν θέλει να εγκρίνει ένα ελάχιστο εισόδημα∙ δεν πρέπει να είναι μια απόφαση που θα ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης.

Για να επιτύχουμε πραγματική κοινωνική ένταξη και να καταπολεμήσουμε καταστάσεις υποβάθμισης και φτώχειας, δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο σε μέτρα κοινωνικής ασφάλισης: πρέπει να θέσουμε υψηλότερους στόχους. Συνεπώς, ας αγωνιστούμε για καλύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ας εργαστούμε για πιο αποφασιστικές πολιτικές απασχόλησης, ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε τα ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(NL) Κυρία Πρόεδρε, η κ. Figueiredo το έθεσε έξοχα και θα ήθελα μόνο να προσθέσω ένα πράγμα. Η ΕΕ έχει θεμελιωθεί στην ιδέα ότι η ευημερία του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ανθρώπων αποτελεί εγγύηση για την οικονομική ανάπτυξη όλων των Ευρωπαίων. Χάρη στην ανοικτή αγορά, αλλά και χάρη στη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία –στην αναδιανομή της ευημερίας– τα επίπεδα διαβίωσης στα κράτη μέλη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ανεβαίνουν και τα παλαιότερα κράτη μέλη επωφελούνται από αυτό. Όλοι οι Ευρωπαίοι δικαιούνται να ζουν με αξιοπρέπεια, όπως και όλοι οι πολίτες του κόσμου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Συνθήκη της Λισαβόνας κάνει αναφορά στη μείωση της φτώχειας. Πρέπει να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας και μπορούμε να πορευτούμε σε διεθνές επίπεδο κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πορευόμαστε με τα νέα κράτη μέλη. Οι φτωχές χώρες προάγουν την ευημερία τους ως αποτέλεσμα του σεβασμού στο κράτος δικαίου, καθώς αυτό δίνει στις επιχειρήσεις το θάρρος να επενδύσουν εκεί γνωρίζοντας ότι τα συμβόλαιά τους είναι ασφαλή. Η παγκόσμια αναδιανομή της ευημερίας μειώνει την κοινωνική ένταση, την πιθανότητα βίας και τις μεταναστευτικές ροές και αυξάνει τις δυνητικές μας αγορές.

Συνεπώς, είναι ακατανόητο το γεγονός ότι μερικές κυβερνήσεις κρατών μελών, όπως των Κάτω Χωρών –της δικής μου πατρίδας– «μαγειρεύουν» τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό και επιδιώκουν επίσης να «μαγειρέψουν» αυτούς τους στόχους. Πράττουν κατ’ αυτόν τον τρόπο από εσφαλμένο, κοντόφθαλμο ατομικό συμφέρον. Η μείωση της φτώχειας πρέπει να παραμείνει η προτεραιότητα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκθεση για το ελάχιστο εισόδημα, την οποία εγκρίναμε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι ο καλύτερος δρόμος προόδου και θα εξασφαλίσει τη μέγιστη υποστήριξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας παρωθώ να απορρίψετε τις τροπολογίες 1 και 2.

Ανέκαθεν υποστήριζα θερμά ένα ελάχιστο εισόδημα σε όλα τα κράτη μέλη και το έγραψα αυτό σε όλες τις εκθέσεις που έχω συντάξει σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση, πιστεύω όμως ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Κατά την άποψή μου, αν επιχειρήσουμε να ακολουθήσουμε τη νομοθετική οδό, δεν θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη όλων και δεν θα επιτύχουμε εκείνο που όλοι μας θέλουμε – ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους, την έξοδο των ανθρώπων από τη φτώχεια και την αποτροπή του φαινόμενου των αστέγων.

Στην έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης λέμε επίσης ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για έξοδο από τη φτώχεια είναι μέσω της παροχής σε όλους πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι μέσω της εξασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για την απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη. Όταν διαμορφώνουμε την πολιτική για τη φτώχεια και την κοινωνική ενσωμάτωση, πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού –με άλλα λόγια, εκείνους που βιώνουν οι ίδιοι τη φτώχεια και που είναι άστεγοι. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τους στόχους τους για τη μείωση της φτώχειας, όπως σκιαγραφείται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» της ΕΕ.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω σε αυτήν τη συζήτηση ότι αναφερόμαστε σε ένα ελάχιστο εισόδημα – με άλλα λόγια, σε εξωεργασιακά επιδόματα και όχι σε αποδοχές.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 80 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην Ευρώπη, πάνω από 5 εκατομμύρια είναι άστεγοι, εκατομμύρια στεγάζονται υπό άθλιες συνθήκες, ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα της φτώχειας, και στο άλλο άκρο τι έχουμε; Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνει.

Μόλις εορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας στις 17 Οκτωβρίου και το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού βαίνει στο τέλος του, αλλά τι θα έχουμε να επιδείξουμε σε σχέση με αυτό; Ποιες συγκεκριμένες λύσεις θα έχει προσφέρει η Ευρώπη σε εκείνους που είναι τα βασικά θύματα μιας κρίσης, για την οποία δεν φέρουν ευθύνη; Τι ελπίδες μπορούμε να προσφέρουμε στη γενιά μου, αυτήν την ευρωπαϊκή γενιά που επωμίζεται το κύριο βάρος της ανεργίας, της ανασφάλειας και του αποκλεισμού, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, που δυσπιστούν έναντι της Ευρώπης, που προσδοκούν πολλά από την Ευρώπη και, επομένως, από εσάς;

Αποτελεί καθήκον μας η απόκρισή μας στις καθημερινές ανησυχίες τους και στα άγχη τους για το μέλλον. Η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε στην αποστολή της να εξαλείψει την φτώχεια. Δεν μπορούμε πλέον να παραμένουμε παθητικά στην άκρη και να αφήνουμε τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Δεν είναι πλέον καιρός για ανούσια ρητορική. Ήλθε πλέον η ώρα να είμαστε τολμηροί και να επιδείξουμε ένα κάποιο πολιτικό σθένος. Όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται με θύματα φτώχειας, η ATD Fourth World, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Φτώχειας (EAPN), η ευρωπαϊκή ομοσπονδία των εθνικών ενώσεων που ασχολούνται με τους αστέγους (FEANTSA), το ευρωπαϊκό παράρτημα της οργάνωσης Emmaüs, το ζητούν αυτό επί 20 χρόνια!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια οδηγία πλαίσιο, που θα έχει ως στόχο να καθορίσει ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα. Αυτή η οδηγία πλαίσιο θα διασφαλίσει την επιλεξιμότητα και την πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα, ούτως ώστε κάθε παιδί, ενήλικας ή ηλικιωμένος που ζει σε συνθήκες φτώχειας να μπορέσει να ξεφύγει από αυτήν, κατοχυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ζουν με αξιοπρέπεια.

Ο χρόνος εξαντλείται, κυρίες και κύριοι, ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη για δράση. Μαζί, μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος στο εξοργιστικό σκάνδαλο που συνιστά η μακροχρόνια φτώχεια. Η φτώχεια, ο τερματισμός της φτώχειας, δεν θα πρέπει να είναι απλά ένα σύνθημα. Αποτελεί πραγματικότητα και μαζί ελπίζω ότι θα αναλάβουμε αυτόν τον αγώνα.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ αυτήν τη συζήτηση κάπως γελοία, σχεδόν καταγέλαστη. Άκουσα αρκετές ομιλίες μέχρι τώρα και μιλάμε για την εξάλειψη της φτώχειας χωρίς ούτε στιγμή να αναφερθούμε στον τρόπο δημιουργίας περισσότερου πλούτου. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια χωρίς τη δημιουργία πλούτου, διαφορετικά εκείνο που κάνουμε είναι απλά να αναδιανέμουμε από τον ένα στο άλλον, χωρίς να δημιουργούμε νέο πλούτο.

Σε διεθνές επίπεδο, 880 δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι προϊόν διαφθοράς και άλλων δραστηριοτήτων, τα οποία δεν καταγράφονται, δεν φορολογούνται, δεν κατατίθενται σε νόμιμες τράπεζες. Αυτό αποτελεί σκάνδαλο της χρηματοοικονομικής κοινότητας στο πεδίο της διεθνούς ανάπτυξης. Αυτά τα 880 δισεκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να δημιουργούν πλούτο στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ευρώπη, η φτώχεια αυξάνεται, διότι επιβάλλουμε υπέρμετρες ρυθμίσεις σε εμάς τους ίδιους σε βάρος της δημιουργίας πλούτου, όταν ανακύπτουν πλέον προκλήσεις από την Ινδία και την Κίνα. Πρέπει να το αναθεωρήσουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κυρία Πρόεδρε, στη σημερινή συνεδρίαση για το θέμα της φτώχειας, εστιάζουμε σκοπίμως στη σύνδεση μεταξύ παγκόσμιας φτώχειας και φτώχειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι το έπραξαν ήδη αυτό πριν από μας. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, ξεχύνονται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό στους δρόμους στην Ευρώπη για να το ζητήσουν αυτό και η παγκόσμια ημέρα δράσης διεξήχθη σκοπίμως κοντά στη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας.

Σε αντίθεση ωστόσο με αυτά τα άτομα, ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παραμένουμε αόριστοι και ασυνεπείς σε όλες τις στρατηγικές μας και δημιουργούμε ένα πλαίσιο συνθηκών που με τη σειρά τους παρεμποδίζουν την καταπολέμηση της φτώχειας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» εξάλειψαν εκ των πραγμάτων τους στόχους καταπολέμησης της φτώχειας. Πολυάριθμα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν την έκκληση για βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών για να δικαιολογήσουν τη μείωση των κοινωνικών υπηρεσιών και τις ανακατανομές μέσω περικοπών στις υγειονομικές υπηρεσίες και στα συνταξιοδοτικά συστήματα, τις μειώσεις στα μέσα πολιτικής της αγοράς εργασίας και σε υπηρεσίες που παρέχονται στους ανέργους, στα παιδιά και τις οικογένειες. Το κάνουμε αυτό εμείς οι ίδιοι στα κράτη μέλη μας της ΕΕ, και σε τούτο το Σώμα ενεργούμε σαν να αρκούν απλά οι εκστρατείες μας για να μην είναι πλέον αποκλεισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Το κάνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό μέσω των πολιτικών μας μεθόδων.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η στρατηγική βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιβαίνουν η μία στην άλλη, καθιστώντας έτσι αδύνατη την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η φτώχεια, ιδιαίτερα ο αριθμός εκείνων που εκτίθενται σε κίνδυνο φτώχειας, αυξήθηκε μαζί με την ΕΕ, με κάθε νέο κράτος μέλος να επιδεινώνει το πρόβλημα, και είναι πασιφανές με ποιον τρόπο θα εμποδίσουμε περαιτέρω αυξήσεις.

Μία από τις απαντήσεις σας είναι η θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος. Είμαι υπέρ μιας ελάχιστης αμοιβής, αλλά μόνο όπως αυτή καθορίζεται από την κάθε χώρα μεμονωμένα. Μια πανευρωπαϊκή ελάχιστη αμοιβή θα οδηγούσε σε στρέβλωση του ζητήματος. Στη Σκανδιναβία, για παράδειγμα, η οικιακή θέρμανση πρέπει να είναι πιο ακριβή για όλες τις εισοδηματικές ομάδες σε σύγκριση με τη Νότια Ευρώπη.

Αντιτίθεμαι σε ένα ελάχιστο εισόδημα, διότι αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες χρηματοδοτούν την αύξηση ενός χαμηλού μισθού: ο φορολογούμενος καλείται να βρει να εισφέρει περισσότερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Με ποιόν τρόπο θα σταματήσετε μερικούς εργοδότες να πληρώνουν λιγότερα από όσα μπορούν επειδή γνωρίζουν ότι το σύστημα επιδομάτων θα το αντισταθμίσει αυτό; Απάντηση: περισσότεροι κανονισμοί και γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις, το οποίο επωμίζονται κατά κύριο λόγο οι ΜΜΕ, που ως κατηγορία απασχολούν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού.

Και βέβαια, το ελάχιστο εισόδημα που είναι εναρμονισμένο σε ολόκληρη την ΕΕ θα το ακολουθήσει ένα εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα, καθιστώντας τα πάντα μια γκρίζα άμορφη μάζα, αποστερώντας την Ευρώπη από την πιο θαυμαστή ιδιότητά της: την ποικιλομορφία.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι στην ΕΕ ζουν στα όρια της φτώχειας παρόλο που έχουν σταθερή δουλειά. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι προσπάθειες για τη θέσπιση μιας ενδεδειγμένης ελάχιστης αμοιβής είναι και με το παραπάνω ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, μια ελάχιστη αμοιβή έχει νόημα μόνο εφόσον συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Μια μεμονωμένη συζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθίνουσα πορεία της θέσης των επιχειρήσεων και σε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που τίθενται εκτός εργασίας. Τέλος, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα αδυνατούν να καταβάλουν τη θεσμοθετημένη ελάχιστη αμοιβή, αν το φορολογικό βάρος παραμείνει ως έχει και, βέβαια, οι υψηλότερες αμοιβές ενέχουν επίσης τον κίνδυνο αύξησης της τιμής αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό θα προκαλούσε εκ νέου πληθωριστικές πιέσεις.

Θα πρέπει, συνεπώς, να εστιάσουμε στην ανακούφιση σε σχέση με την εργασία. Η εργασία θα πρέπει να ξαναγίνει για τους πολίτες της ΕΕ κάτι που αξίζει τον κόπο. Μια ελάχιστη αμοιβή είναι σίγουρα καλή ιδέα, θα πρέπει όμως να παρέχεται στο πλαίσιο μιας συνολικής δέσμης ουσιαστικών φοροαπαλλαγών για τους εργαζομένους, καθώς και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, η εξάλειψη της φτώχειας είναι πραγματικά αναπτυξιακός στόχος της Χιλιετίας, είναι όμως και ευρωπαϊκός στόχος στην Ευρώπη.

Μάλιστα, στην Ευρώπη έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο στον κόσμο όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης, όμως πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια διαίρεση όπως εντός της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας, αλλά και μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής. Έχει το μεγαλύτερο χάσμα στον κόσμο όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο. Δουλειά μας είναι, λοιπόν, να μειώσουμε αυτές τις διαφορές.

Πάμπολλοι Ευρωπαίοι στην Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση σε θρεπτικό γεύμα επί δύο συνεχόμενες ημέρες. Πάμπολλα παιδιά είναι φτωχά και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και εκπαίδευσης, που έχουν τις ρίζες τους στη συνεχιζόμενη φτώχεια. Πάμπολλες γυναίκες πρέπει να ανέχονται μισθολογικές ανισότητες, είναι περιθωριοποιημένες σε ό,τι αφορά την απασχόληση, δεν έχουν εργασιακή ασφάλεια και, επομένως, η εκπαίδευση είναι ο μοναδικός τρόπος επανένταξης στην κοινωνία και εξόδου από τη φτώχεια. Πάμπολλοι ηλικιωμένοι και κατά κανόνα γυναίκες βρίσκονται σε δυσμενή θέση όσον αφορά την εξεύρεση αξιοπρεπούς απασχόλησης και αξιοπρεπών μισθών καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου.

Πάμπολλοι άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές. Πολλές από τις πολιτικές μας παροχής βοήθειας για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι πολιτικές για τις αστικές περιοχές. Πρέπει να βοηθήσουμε και τον αγροτικό κόσμο να καταπολεμήσει την φτώχεια.

Συνεπώς, σας παρωθώ, η καταπολέμηση της φτώχειας ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το κυρίαρχο θέμα είναι η καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Είναι σημαντικό, αλλά όπως επεσήμανε η κ. Figueiredo, η φτώχεια αποτελεί σε μεγάλη έκταση κυρίαρχο χαρακτηριστικό και στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου αποτελεί μια από τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στη στρατηγική 2020. Ωστόσο, παρόλο που είναι θετικό να θεσπίζονται στόχοι, οι οποίοι παρεμπιπτόντως θα έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξοι, είναι καλύτερο αν είναι διαθέσιμα τα αναγκαία μέσα. Και σαφώς ένα από αυτά τα μέσα είναι ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα για όλους στην Ευρώπη.

Η έξοχη έκθεση της συναδέλφου μας βουλευτή καταδεικνύει τον σκοπό της σε αυτόν τον αγώνα και πραγματικά προωθεί το ζήτημα. Ωστόσο, χωρίς νομοθετική πρωτοβουλία εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει το ελάχιστο εισόδημα, φοβούμαστε ότι τα κράτη μέλη αδυνατούν να εκπληρώσουν την υπόσχεσή μας για εξάλειψη της φτώχειας. Για τον λόγο αυτόν, σε συνέχεια αυτής της έκθεσης πρέπει υπάρξει μια οδηγία πλαίσιο, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές πρακτικές.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν τρεις σημαντικές παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτήν τη συζήτηση.

Πρώτον, η παγκοσμιοποίηση αύξησε τις ανισότητες εντός των χωρών, αλλά μείωσε τις ανισότητες μεταξύ των εθνών και απόδειξη αυτού αποτελεί η επιτυχία αναδυόμενων χωρών. Αυτό επισημάνθηκε από έναν εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη διάσκεψη του Όσλο, όπου το ΔΝΤ συνέπραξε με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

Είναι γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται μείζονες διαφορές μεταξύ των εθνών, θα ήταν όμως εσφαλμένο να επιρρίψουμε τη συνεχιζόμενη φτώχεια μόνο στην παγκοσμιοποίηση, όταν εξετάζουμε τις ανισότητες εντός των χωρών μας.

Η κατάσταση στην Ευρώπη, και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή μου, είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι ο μόνος μεγάλος οικονομικός χώρος που εθίστηκε στη μαζική ανεργία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, όπως επεσήμανε ο καθηγητής Fitoussi.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πράγματι ανοίγει μερικές ενδιαφέρουσες προοπτικές για τον τρόπο αντιμετώπισης της διαρθρωτικής ανεργίας, αλλά στο πλαίσιο της διαχείρισης της τρέχουσας κρίσης είναι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τρόπο να βελτιώσει τα επίπεδα απασχόλησης.

Πολλοί από μας πιστεύουν ότι αν τα πράγματα κινηθούν υπερβολικά προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης των δημοσιονομικών, ο στόχος της μείωσης της φτώχειας κινδυνεύει να καταστεί όνειρο θερινής νυκτός.

Τρίτον, η προσέγγισή μας για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να είναι και διεθνής και εξωστρεφής. Έχοντας κατά νου τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να ευνοούμε το ένα σε βάρος του άλλου. Μια μαλθουσιανή προσέγγιση, που συνεπάγεται τον ισχυρισμό ότι αυτά που δαπανώνται εν ονόματι της αλληλεγγύης είναι απλούστατα...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE).(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση της σημασίας των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δεν τα έχουν ακόμη καθιερώσει όλα τα κράτη μέλη. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, ότι συχνά δεν υπάρχει καμία σαφής βάση για τα ποσά που καταβάλλονται και ότι τα ποσά που καταβάλλονται δεν συμβαδίζουν κατ’ ανάγκην με τα αυξανόμενα κόστη. Μερικά κράτη μέλη έχουν ένα ανεπαρκέστατο σύστημα, επομένως οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα δικαιούμενα, ενώ μερικά κράτη μέλη θέτουν χρονικό όριο σε αυτά τα συστήματα εισοδήματος, πράγμα που φαίνεται πολύ παράξενο για κάτι που νοείται ως δίχτυ ασφαλείας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα παρέχει σαφείς αρχές σε σχέση με τον τρόπο που αναπτύσσουμε αυτά τα συστήματα και μια σαφή μεθοδολογία για να εργαστούμε επ’ αυτών. Δεν μιλάμε για το ίδιο επίπεδο καταβολής σε κάθε κράτος μέλος και το να συνεχίζουμε να το λέμε αυτό σημαίνει ότι επαναλαμβάνουμε εις το διηνεκές κάτι το οποίο είναι εξόχως αναληθές. Πράγματι πρέπει να αναπτύξουμε αυτά τα συστήματα, ούτως ώστε όλοι στην ΕΕ να μπορούν να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (ECR).(PL) Διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση για τη φτώχεια στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Είναι σημαντικό οι προσπάθειές μας, καθώς και οι προσπάθειες κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, να συνεχιστούν σε σταθερή βάση και να μην περιορίζονται απλά σε εκστρατείες και προπαγάνδα. Από όλα τα μέτρα που προτείνονται στην υπό συζήτηση έκθεση, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η πρόταση για καθορισμό ελάχιστου εισοδήματος σε σχέση με το μέσο εισόδημα. Οι αιτίες της φτώχειας ποικίλλουν και συχνά συνδέονται με κοινωνικά κακώς κείμενα και κοινωνικό αποκλεισμό. Ωστόσο, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και επαίσχυντο είναι το γεγονός ότι η φτώχεια πλήττει τους εργαζόμενους, και μάλιστα εκείνους που δεν έχουν καθόλου παιδιά ή με μικρό αριθμό παιδιών. Μια τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη και, επομένως, οι ενέργειες που αναλαμβάνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα πρέπει να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, συνεπείς και αποφασιστικές. Ενώ βοηθούμε ανθρώπους σε διάφορες ηπείρους και αποστέλλουμε ανθρωπιστική βοήθεια μετά από φυσικές καταστροφές, θα πρέπει πρώτα να αποτελέσουμε παράδειγμα προς μίμηση επιδεικνύοντας αλληλεγγύη στους πολίτες που πλήττονται από φτώχεια στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επισημάνω ένα τομέα που χρειάζεται την υιοθέτηση προληπτικής πολιτικής για την αποφυγή δημιουργίας νέας γενιάς νεόπτωχων στην Ευρώπη. Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ σημαντική οικονομική διαφορά μεταξύ του μισθού ενός εργαζόμενου και της σύνταξης που πρόκειται να λάβει, η οποία νομοτελειακά θα τον οδηγήσει στην ομάδα των νεόπτωχων, είναι το λεγόμενο «χάσμα συντάξεων». Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι εργαζόμενοι πρέπει να αποταμιεύουν δύο δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να καλυφθεί αυτό το κενό της ασφαλιστικής τους κάλυψης, ώστε να διασφαλίσουν μια ευπρεπή διαβίωση όταν γίνονται συνταξιούχοι.

Με αυτή μου την τοποθέτηση θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, που ήδη αντιμετωπίζουν εκατομμύρια ευρωπαίοι συνταξιούχοι και οι οποίοι αποτελούν τη νέα ομάδα των νεόπτωχων της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). (FI) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση για το ελάχιστο εισόδημα αποτυπώνει ικανοποιητικά την ευρύτερη συζήτηση που είχαμε εμείς στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για το θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού. Μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, λόγω όμως της οικονομικής κρίσης, η ανεργία και η κοινωνική δυσπραγία συνεχίζουν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη.

Εξέχοντα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής φτώχειας είναι η παιδική φτώχεια, η αυξανόμενη ανεργία των νέων, η κατώτερη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, ο αποκλεισμός των μεταναστών, το καθεστώς των εθνικών μειονοτήτων όπως οι Ρομά, και το πρόβλημα των ανέργων σε ηλικία πριν τη σύνταξη. Η μείωση της φτώχειας είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και υπήρξε η επιθυμία να πραγματώσουμε αυτούς τους στόχους μέσω ποσοτικών στόχων που είναι δεσμευτικοί για τα κράτη μέλη. Υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό, καθώς τα αποτελέσματα των προσπαθειών για τη μείωση της φτώχειας την τελευταία δεκαετία ουσιαστικά υπήρξαν ανύπαρκτα.

Η πλειοψηφία της επιτροπής αποφάσισε τελικά να προτείνει στα κράτη μέλη να καθορίσουν ένα ελάχιστο εισόδημα που θα ανέρχεται στο 60% του μέσου εισοδηματικού τους ορίου, ενώ μερικοί βουλευτές ζήτησαν μάλιστα ένα νόμο πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα. Δεν υποστηρίζω αλλαγές στη νομοθεσία, διότι η θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος αγνοεί τις διαφοροποιημένες δομές των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη μέλη. Σε μερικά κράτη μέλη, κοινωνικές υπηρεσίες που βασίζονται σε διαφορετικούς πυλώνες και εισοδηματικές κλίμακες, καθώς και καθολικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται μέσω της φορολογίας, αποτελούν επίσης σκέλος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το ζήτημα του ελάχιστου εισοδήματος θα πρέπει, επομένως, να προσεγγιστεί από τη σκοπιά της αρχής της επικουρικότητας στα κράτη μέλη και θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριοι Επίτροποι, την επομένη της 17ης Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, κατά το έτος δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, γνωρίζουμε ότι το 2007, πριν από την κρίση, το 17% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν γνωρίζουμε το τρέχον ποσοστό, γνωρίζουμε όμως όλοι μας ότι είναι υψηλό και ότι μια τέτοια κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη.

Πράγματι, είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, πράγματι, πιστεύουμε σε ό,τι ψηφίσαμε ως βασικό νόμο, στο άρθρο 1 του Χάρτη, το οποίο αναφέρει ότι όλοι χαίρουν του δικαιώματος να ζουν αξιοπρεπώς, στη Συνθήκη της Λισαβόνας, που ορίζει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία ορίζει την καταπολέμηση της φτώχειας ως έναν από τους στόχους πρώτης προτεραιότητας. Ωστόσο, ποτέ δεν καθορίσαμε τα μέσα για την υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα αποτύχουμε και οι πολίτες μας θα απογοητευτούν.

Πρέπει να αναλάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία για το ελάχιστο εισόδημα και να οργανώσουμε τη χρηματοδότηση ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). (MT) Όπως ήδη ειπώθηκε, το θέμα της φτώχειας καταλαμβάνει υψηλή προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσης μας. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τα στατιστικά στοιχεία, τα ποσοστά και τις συζητήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα∙ το γεγονός πως ένας τόσο μεγάλος αριθμός πολιτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας αποτελεί σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς χρονοτριβή. Είναι υπέροχο πράγμα να μπορεί κανείς να καταπολεμά τη φτώχεια δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας και ενθαρρύνοντας την καθιέρωση δομών που μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον σκοπό μας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σχέδιο για να βοηθήσουμε τους ευρωπαίους πολίτες να λάβουν την αναγκαία κατάρτιση, που θα μεταφραστεί σε μια προσοδοφόρα θέση εργασίας. Χρειαζόμαστε επίσης τους αναγκαίους πόρους για να παράσχουμε στήριξη σε εκείνες τις χώρες που εξακολουθούν να υστερούν ως προς αυτό, ούτως ώστε και αυτές να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι χρειάζεται να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, και δη τις γυναίκες. Αυτή η έκθεση αξιολογεί διεξοδικά αυτήν την κατάσταση και θα ήθελα εν προκειμένω να ευχαριστήσω πολύ και να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύ χρήσιμη εργασία της. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν ορμάμε εμπρός στα τυφλά, διότι θα πρέπει να συνεχιστεί η τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης αναφορικά με την αρχή της επικουρικότητας. Το να εφαρμόζουμε μια αντίληψη του τύπου «ένα μέγεθος για όλους» σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν αποτελεί πρακτική λύση. Επιπλέον, δεν διαθέτουμε ακόμα την αναγκαία νομική βάση που απαιτεί η Συνθήκη μας σε σχέση με αυτό. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να ρυθμίσουν αυτές τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, απρόσκοπτα.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη επί του παρόντος διέρχεται μια περίοδο μετασχηματισμού συνεπεία της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης. Οι υφιστάμενες κρίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη επιδεινώθηκαν, οι κοινωνικές ανισότητες μεγάλωσαν και αυτή η κατάσταση οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι φτωχοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περισσότεροι άνδρες και γυναίκες με εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του μέσου μισθού στη χώρα στην οποία ζουν. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα. 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό. Παρόλο που το όριο της φτώχειας διαφέρει από χώρα σε χώρα εντός της ΕΕ, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτό είναι ένα μεγεθυνόμενο φαινόμενο στην Ένωσή μας, η οποία διαθέτει το πλέον προηγμένο κοινωνικό μοντέλο στον κόσμο ως αναπτυξιακό της πρότυπο.

Στην Πορτογαλία, περίπου το 20% των ατόμων ζουν ή εκτίθενται στον κίνδυνο φτώχειας, με λιγότερα από 360 ευρώ μηνιαίως. Τα στοιχεία για την παιδική φτώχεια στη χώρα μου είναι συντριπτικά. Η Πορτογαλία είναι μία από τις οκτώ χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα παιδικής φτώχειας.

Επικροτούμε τον στόχο της εξόδου 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια έως το 2020, όπως επίσης επικροτούμε τις προσπάθειες για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη συμβολή της και να υπογραμμίσω ότι το ελάχιστο εισόδημα είναι επιθυμητό∙ ο καθορισμός του ποσού θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη του κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). (HU) Το 1992, ο ΟΗΕ ανακήρυξε την 17η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φτώχειας. Το 2000, ο διεθνής αυτός οργανισμός δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας εντός 15 ετών. Ήδη παρήλθαν τα δύο τρίτα αυτής της περιόδου. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι ανησυχητικά και απέχουμε από τους δείκτες, σε μια στιγμή κατά την οποία τα αιτήματα και οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλά. Το 73% του πληθυσμού της ΕΕ βλέπει ως κύριο πρόβλημα την ολοένα πιο διαδεδομένη φτώχεια στα κράτη μέλη. Το 89% των πολιτών θέλει επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και το 74% προσδοκά να διαδραματίσει η ΕΕ σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη της φτώχειας. Από την άλλη πλευρά, 6 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχασαν τις θέσεις εργασίας τους τα τελευταία δύο χρόνια, η δε παιδική φτώχεια βαίνει αυξανόμενη.

Παρόλο που ξέρουμε και συχνά αναφερόμαστε στο γεγονός ότι η απασχόληση είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της φτώχειας, το μοντέλο της κοινωνικής Ευρώπης που όρισε ο Jean Monnet επισκιάστηκε από οικονομικά συμφέροντα. Ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης είναι η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών, δεν αξίζει όμως τίποτα χωρίς αποτελεσματικά κοινωνικά μέτρα και δραστική μείωση του σημερινού επιπέδου φτώχειας. Είναι προφανές ότι η κοινωνική πολιτική είναι πρωτίστως καθήκον και ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε απαντήσεις στα πλέον επείγοντα ζητήματα από κοινού, μέσω της μεγαλύτερης χρήσης της μεθόδου ανοικτού συντονισμού και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένας στους έξι κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτίθεται στον κίνδυνο φτώχειας: ιδιαίτερα οι νέοι έως 17 ετών, αλλά και πολλοί ηλικιωμένοι είναι επίσης ευάλωτοι. Η φτώχεια αυξάνεται, ακόμη και μεταξύ των Ευρωπαίων που έχουν δουλειά. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίες και κύριοι.

Η οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, περισσότερες θέσεις εργασίας: βεβαίως τα υποστηρίζουμε όλα αυτά ολόψυχα, είναι όμως σαφές ότι αυτό δεν αρκεί και ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας. Όπως ήδη αναφέρθηκε εδώ, πρόκειται εν προκειμένω πραγματικά για μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, μια από τις προτεραιότητες της νέας μας στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Περί τίνος πρόκειται πιο συγκεκριμένα; Πρόκειται για τη διαβίωση σε συνθήκες αξιοπρέπειας –το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης– αφορά τα τρόφιμα, τη στέγαση, τον ρουχισμό: βασικά πράγματα που προφανώς δεν κατοχυρώνονται στην ευημερούσα Ευρωπαϊκή μας Ένωση το έτος 2010.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αναληφθεί δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί αυτό το ελάχιστο εισόδημα. Όπως ήδη είπε η κ. Bastos, αυτό δεν είναι ένα μέσο που θα πρέπει να αναπτυχθεί με πανομοιότυπο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν επαρκή ευχέρεια ώστε να επιλέξουν τη δική τους, συγκεκριμένη λύση. Ωστόσο, θα πρέπει όντως να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση ώστε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενοι να μείνουν στα κρύα του λουτρού οι ευάλωτοι άνθρωποι.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε ρητά τη θέσπιση ενός συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δώσει ένα σημαντικό μήνυμα ελπίδας σε όλους τους κατεξοχήν ευάλωτους ανθρώπους στην Ευρώπη, σε εκείνους που σήμερα πλήττονται από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). (SL) Χαίρομαι που επιχειρούμε να θίξουμε αυτό το ζήτημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Το ψήφισμα που πρόκειται να υιοθετήσουμε κινείται σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση, δεν κατάφερε όμως στον ίδιο βαθμό να βρει μια λύση σε αυτήν.

Το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να αποτελέσει ένα μέρος της λύσης, και μάλιστα υφίσταται ήδη με τη μία ή την άλλη μορφή στις κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών. Ωστόσο, σε αυτό το υλικό εντόπισα και μια πρόταση για καθολικού χαρακτήρα βασικό εισόδημα ή αδιαπραγμάτευτο εισόδημα για τους πάντες.

Αυτό, όμως, θα ήταν αμφισβητήσιμο ακόμη και από την σκοπιά του ποιος μπορεί να είναι δικαιούχος βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Δεν είναι καλή ιδέα να λαμβάνουν όλοι ένα βασικό εισόδημα για μια κανονική ζωή, διότι τότε θα είχαμε λιγότερα χρήματα για εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη κοινωνικής αρωγής.

Ελπίζω ότι στην παρούσα συνεδρίαση της Ολομέλειας …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Οι στόχοι που καθόρισε η Συνθήκη της Λισαβόνας –δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και εξάλειψη της φτώχειας έως το 2010– δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξή τους.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα δια βίου μάθησης. Προσφέρουν ένα μέσο καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και συμβάλλουν στην εδραίωση της απασχολησιμότητας και της ικανότητας για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να αναλύσει τους τομείς όπου υπάρχει αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορέσει να προωθήσει στο μέλλον μέτρα για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα.

Ένα ενδεχόμενο μέτρο θα ήταν επίσης η επέκταση του προγράμματος Erasmus, το οποίο επί του παρόντος απευθύνεται σε φοιτητές, και σε άλλες κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, όπως οι νέοι χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση ή οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισης.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE).(BG) Λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη αρχή περί αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, ζητώ τη θέσπιση εγγυημένων επαρκών ελάχιστων επιπέδων εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα υποστηρίζουν άτομα με ανεπαρκή εισοδήματα προκειμένου να εδραιώσουν την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη και να παράσχουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.

Θα καταφέρουμε να σημειώσουμε αξιοσημείωτη, αποτελεσματική πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας μόνο εφόσον λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, που θα στοχεύουν στη θέσπιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος. Αυτό θα μας επιτρέψει να κατοχυρώσουμε ένα αρμόζον επίπεδο διαβίωσης για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, το οποίο θα περιλαμβάνει την κοινωνική ασφάλιση και την ισότιμη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, όπως η κοινωνική πρόνοια, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε από τον κοινωνικό αποκλεισμό τους πολίτες μας, και δη τις γυναίκες και ευπαθείς ομάδες, καθώς και τις εθνοτικές μειονότητες, μόνο με τη συνδρομή ενός ευρέος φάσματος συγκεκριμένων πολιτικών λύσεων που θα διασφαλίζουν την παροχή πόρων για κοινωνική παρέμβαση και προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω για μία ακόμη φορά έκκληση στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, αν συγκροτήσει μια πλατφόρμα κατά της φτώχειας, δεν θα αφήσει να μείνει αυτό μόνο στα λόγια, αλλά θα δώσει συνέχεια στις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Πρώτον, υπάρχει μια πρωτοβουλία που προβλέπει μια εξέταση αναφορικά με το αν θα πρέπει να υπάρξει οδηγία πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα, ούτως ώστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης. Δεύτερον, υπάρχει μια πρωτοβουλία που πηγαίνει πιο πέρα από την απλή χρήση του ΑΕγχΠ όσον αφορά την προπαρασκευή των διαρθρωτικών πόρων, και περιλαμβάνει επίσης στην αξιολόγηση τον συντελεστή Gini ως μέτρο της εισοδηματικής ανισότητας –όπου υπάρχει μειονέκτημα. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσετε, αν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε πιθανότητα θέσπισής τους. Συνεπώς, θα παρακαλούσα τον Επίτροπο να εντάξει αυτά τα δύο σημεία από την Ολομέλεια στην ατζέντα της Επιτροπής και να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα δώσει μια απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL).(FR) Κυρία Πρόεδρε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας χωρίς πολλά απτά αποτελέσματα και υπάρχει κίνδυνος αυτή η ημέρα να παραμείνει επετειακή για πολλές ακόμη δεκαετίες, αν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες πολιτικές. Από την άποψη αυτή, η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος γενικότερα δεν μπορούν απλά να στρέφουν το βλέμμα τους αλλού.

Η καταπολέμηση της φτώχειας περιλαμβάνει τον αγώνα για μια δίκαιη διανομή του πλούτου τόσο εντός των κρατών μελών όσο και σε διεθνές επίπεδο. Άπτεται, επίσης, του σεβασμού του περιβάλλοντος και της τήρησης της αρχής της ισότητας όλων των ανθρώπων. Αν τις σημερινές συζητήσεις μας δεν τις ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις με βάση τα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ, φοβούμαι ότι οι διακηρύξεις που κάνουμε θα απευθύνονται σε ώτα μη ακουόντων, απλά και μόνο καλές προθέσεις χωρίς καμία πραγματική επίδραση στην εξαθλίωση και τη φτώχεια σε ολόκληρο τον κόσμο και την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με άλλα λόγια, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Εκείνοι που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τα παιδιά και οι πιο ηλικιωμένοι. Οι γυναίκες αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια, εν μέρει εξαιτίας της συνήθους δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης που εξακολουθεί να κυριαρχεί από όλες τις πλευρές σε σχέση με τις αμοιβές και τις συντάξεις και εν μέρει λόγω των πολύ κοινών στην περίπτωσή τους επισφαλών εργασιακών συνθηκών.

Πρέπει να αναλάβουμε δράση που θα προάγει τις επενδύσεις στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση κοινοτικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα δια βίου μάθησης. Πράγματι, θα πρέπει να παρέχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο υλικών παροχών, αλλά με εκτεταμένους ελέγχους και προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να αποτρέψουμε εξαρχής οποιαδήποτε κατάχρηση του δικαιώματος. Πράγματι, θα πρέπει να μεριμνήσουμε για ένα ελάχιστο εισόδημα, αλλά με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα μορφή έμμεσων ή δυσμενών διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Σχεδόν 85 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν την απειλή φτώχειας και το 17% των 500 εκατομμυρίων της ΕΕ ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας το 2008.

Καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα, θα πρέπει να ενσωματώσουμε συστηματικά την αποτροπή τους σε άλλες πολιτικές, ούτως ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η καταπολέμηση της φτώχειας δεν απαιτεί μόνο την ενεργό στήριξη των μισθολογικών συστημάτων και της κοινωνικής προστασίας, αλλά και τη δημιουργία αξιοπρεπών και σταθερών θέσεων εργασίας για μειονεκτούσες στον τομέα της απασχόλησης ομάδες. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η απασχόληση θα πρέπει να θεωρείται γενικά ως η πλέον αποτελεσματική μορφή προστασίας από τη φτώχεια και η δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει, επομένως, να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ένταξη των νέων, καθώς και των πιο ηλικιωμένων, στον εργασιακό βίο.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D).(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, την περασμένη Κυριακή συνάντησα μια ομάδα νέων ανθρώπων στην Ιρλανδία, που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε συνθήκες φτώχειας. Με ρώτησαν, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ποιανού το μέρος τάσσομαι. Με το μέρος τους ή με το μέρος των τραπεζιτών; Αυτή είναι η ωμή ερώτηση που μου έθεσαν. Μου παρείχαν αρκετές μαρτυρίες και μου ζήτησαν να τις διαβιβάσω στο Κοινοβούλιο. Επεσήμαναν ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον να ψηφίζουν, διότι δεν βλέπουν καμία προοπτική αλλαγής με το να συνεχίσουν να ψηφίζουν. Λένε ότι βαρέθηκαν να τους μεταχειρίζονται σαν σκουπίδια και ότι νιώθουν πως δεν έχουν αξία για την κοινωνία.

Πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ό,τι λένε αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Είναι το μέλλον μας. Δεν βλέπω καμία απόδειξη ότι η Επιτροπή διασφαλίζει πραγματικά πως τα κράτη μέλη, που παρωθούνται να εξυγιάνουν τα δημοσιονομικά τους, λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι δεν πρέπει να σπρώξουμε αυτούς τους ανθρώπους –που ήδη υποφέρουν– σε μεγαλύτερα βάσανα και να ωθήσουμε στην φτώχεια ανθρώπους που επί του παρόντος βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Είναι άκρως σημαντικά εμείς να…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εισηγήτρια.(PT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, καθώς και την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τη βελγική Προεδρία για ό,τι είπαν εδώ, θα ήθελα όμως να τονίσω τρία σημεία που υπογράμμισαν επίσης αρκετοί βουλευτές.

Καταρχάς, δεν αρκούν τα καλά λόγια και οι καλές προθέσεις. Πρέπει να υπάρξει πρακτική διάσταση σε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Πρέπει να προηγούνται οι άνθρωποι. Πρέπει να αποκτήσουν όλοι επίγνωση ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που δημιουργούν τον πλούτο και ότι χρειάζονται αξιοπρεπείς μισθούς, αλλά για να δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος, χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας, δηλαδή περισσότερες θέσεις εργασίας με δικαιώματα και δίκαιους μισθούς. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει επίσης ένα άλλο είδος ανακατανομής πλούτου και εισοδήματος, και σε αυτό το πλαίσιο το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί ζωτικό εργαλείο που θα βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα διατηρώντας τα ελάχιστα εισοδήματα, που ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά που μοιράζονται έναν κοινό στόχο ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής.(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η φτώχεια αποτελεί τραγωδία για τα άτομα, όπως και για την κοινωνία. Η φτώχεια οδηγεί στη βία, το έγκλημα και τη σύγκρουση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έθεσε την καταπολέμηση της φτώχειας τόσο ψηλά στην ατζέντα, η δε σημερινή συζήτηση καταδεικνύει την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η έκθεση της κ. Figueiredo, οι δραστηριότητες στα κράτη μέλη –όλα αυτά είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι όσο υπάρχει παγκόσμια φτώχεια –με 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα– δεν μπορούμε να προσδοκούμε και σε επίλυση αυτού του ζητήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας είναι μια πολιτική που ενδιαφέρει και εμάς.

Πιστεύω ότι προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή λύση, και αυτή είναι η οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς –των χωρών εταίρων μας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω ότι η οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ακούγεται σαν κάτι μάλλον απλό, αλλά αυτό ακριβώς επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε με το να αλλάξουμε τις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» κινείται επίσης σε αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη μου ομιλία εστίασα σκοπίμως στην αναπτυξιακή πτυχή της καταπολέμησης της φτώχειας. Θα πω, βεβαίως, λίγα λόγια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βελγική Προεδρία έχει δεσμευτεί να αναπτύξει εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα μέσω εμβληματικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ένας από τους στόχους της στρατηγικής, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Ιουνίου 2010, είναι η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της φτώχειας.

Αυτός ο στόχος αναφέρει ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να διασωθούν από τον κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού έως το 2020 βάσει τριών δεικτών που πρότεινε η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, συγκεκριμένα, του κινδύνου φτώχειας, της υλικής στέρησης και της διαβίωσης σε νοικοκυριό ανέργων.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με αυτό το πρόβλημα και στη διάδοση του μηνύματος ότι η φτώχεια και ο αποκλεισμός υπονομεύουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Επιδιώκει επίσης να αμφισβητήσει την άποψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας αντιπροσωπεύει κόστος για την κοινωνία και να επαναβεβαιώσει τη σημασία της συλλογικής ευθύνης, μόνο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αλλά και εκείνων που εμπλέκονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η βελγική Προεδρία συμμετέχει με ζωηρό ενδιαφέρον σε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές από τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν. Διοργανώθηκε μια διάσκεψη για την παιδική φτώχεια τον Σεπτέμβριο. Ο σκοπός της εν λόγω διάσκεψης ήταν να διευρυνθεί η ευρωπαϊκή συζήτηση για την έγκριση μιας σύστασης σχετικά με την παιδική φτώχεια, προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος της φτώχειας, που επαναλαμβάνεται από γενιά σε γενιά.

Απαντώντας συγκεκριμένα στον κ. Daerden, σήμερα οργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις Βρυξέλλες. Το θέμα της θα είναι η υλοποίηση της σύστασης που αφορά την ενεργό ένταξη μαζί με τους τρεις πυλώνες της: ελάχιστο εισόδημα, αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Μια άλλη διάσκεψη για το θέμα της κοινωνικής οικονομίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Οκτωβρίου και μια διάσκεψη για τους αστέγους θα διοργανωθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. Τέλος, στις 17 Δεκεμβρίου, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνεδρίαση κήρυξης της λήξης του Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, με την παρουσίαση καλών πρακτικών και εμβληματικών εκδηλώσεων της χρονιάς.

Αυτός, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι ο τρόπος με τον οποίο πήρε σάρκα και οστά η πρόθεση της βελγικής Προεδρίας να θέσει τα κοινωνικά ζητήματα στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στα διπλωματικά θεωρεία μια αντιπροσωπεία νέων από το διεθνές κίνημα ATD Fourth World. Τους συγχαίρω για όλα όσα κάνουν για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και τους ευχαριστώ που ήλθαν σήμερα εδώ, σε αυτήν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, στις 12.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Η φτώχεια αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, που πλήττει 85 εκατομμύρια ευρωπαίους συμπολίτες μας και επομένως κανείς δεν θα πρέπει να παραμένει αδιάφορoς σε αυτό. Θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας και αξίζει μια συλλογική απάντηση, που θα διασφαλίζει ότι οι ευρωπαίοι συμπολίτες μας, που έχουν περιέλθει σε επισφαλή κοινωνική κατάσταση, έχουν μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση.

Αυτό το γενικευμένο πρόβλημα πλήττει τους νέους μας, τους ηλικιωμένους μας, αλλά και ολοένα περισσότερο και τους εργαζομένους μας, οι οποίοι επλήγησαν από την απώλεια 6 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μόνο μέσα στην τελευταία διετία, καθώς και από το χαμηλό επίπεδο και την αστάθεια των μισθών τους, ακόμα και όταν καταφέρνουν να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους.

Αναμφίβολα χρειαζόμαστε μια συστημική προσέγγιση, η οποία θα αντιμετωπίζει και θα επιλύει τα αίτια του προβλήματος, καταπνίγοντας εν τη γενέσει τους τα προβλήματα. Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορούμε επί του παρόντος να παράσχουμε άμεσες και επείγουσες απαντήσεις στις συνέπειές τους. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το να διασφαλίσουμε ότι όσοι είναι ευάλωτοι στην κοινωνία μας λαμβάνουν ένα ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης και λαμβάνουν άμεση απόκριση στις ανάγκες τους, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή, δεν αποτελεί μόνο αναγκαιότητα, αλλά και απαίτηση που θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την οποία προασπίζει πολύ καλά αυτή η έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς.(RO) Το 2009, η Ευρώπη δέχθηκε άμεσο πλήγμα από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Μάλιστα, οι επιπτώσεις αυτής της περιόδου δεν θα μπορούσαν να είναι πιο επιζήμιες σε ό,τι αφορά το επίπεδο φτώχειας σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδιαίτερα αναφορικά με το 17% των Ευρωπαίων που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας το 2008. Δυστυχώς, αυτό το ποσοστό κατά πάσα πιθανότητα αυξήθηκε.

Μόνο τώρα το 2010 αρχίζουμε να βλέπουμε μια αχνή αχτίδα φωτός ότι ενδέχεται να βελτιωθεί η συνολική οικονομική κατάσταση. Οι ισχυρότερες προσπάθειές μας πρέπει να εστιάσουν στους Ευρωπαίους που επλήγησαν σκληρότερα από την κρίση, ιδιαίτερα καθώς το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Έχοντας υπόψη τον στόχο της εξάλειψης της απόλυτης φτώχειας και της παιδικής φτώχειας έως το 2015, καθώς και τον στόχο για την αισθητή μείωση της σχετικής φτώχειας, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω την ανάγκη να θεσπιστούν κατεπειγόντως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εθνικά όρια ελάχιστου εισοδήματος. Αυτά θα παράσχουν προστασία κατά του κινδύνου φτώχειας και θα διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Καθώς τιμάμε την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας και το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας, δυστυχώς, ήδη πάνω από 85 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Παρόλο που η ανεργία αποτελεί τον κύριο λόγο της φτώχειας, πολλοί Ευρωπαίοι, ακόμη και εκείνοι που εργάζονται, αγωνίζονται σε συνθήκες φτώχειας καθημερινά και δεν έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη ζωή. Είναι παράλογο το γεγονός ότι το εισόδημα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι είναι ανεπαρκές για να διασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή στις οικογένειές τους. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ίδια η οικονομική ανάπτυξη δεν μείωσε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ότι οι δύσκολοι καιροί δεν κάνουν άλλο από το να αυξάνουν τη φτώχεια, όμως τα συστήματα ενός ελάχιστου εισοδήματος μας επιτρέπουν να υπερασπιστούμε τα πλέον ευάλωτα άτομα. Η εγγύηση ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί ένα σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο υπέρβασης της φτώχειας, το οποίο υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και παρέχει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, τα ελάχιστα εισοδήματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται στοιχείο που αυξάνει τα κόστη, αλλά βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της κρίσης, διότι η έγκαιρη επένδυση στην καταπολέμηση της φτώχειας παρέχει μεγάλο όφελος μέσω της μείωσης των μακροπρόθεσμων κοινωνικών δαπανών. Κατά συνέπεια, για να εκπληρωθεί η δέσμευση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με στόχο την εξάλειψη της απειλής της φτώχειας και του αποκλεισμού όσον αφορά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις και να προτείνει ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία θα διασφαλίσει ελάχιστα εισοδήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την καταπολέμηση της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), γραπτώς.(HU) Στη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στο «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», και τρεις μέρες μετά την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί η δέουσα προσοχή και στην παιδική φτώχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε έξι δευτερόλεπτα, ένα παιδί πεθαίνει από πείνα στη Γη. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια υποσιτιζόμενων παιδιών στην Ευρώπη. Το ποσοστό παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, συχνά με πολλαπλά μειονεκτήματα, είναι 19% σε επίπεδο ΕΕ, υπερβαίνοντας κατά 3% το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή ενισχύουν επίσης τα αριθμητικά στοιχεία, η δε στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών σε επίπεδο ΕΕ πρέπει επίσης να δώσει τη δέουσα έμφαση σε αυτό. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι για μας μόνο ένα βάρος, αλλά και μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για δημιουργική σκέψη, για αλλαγή προσέγγισης στον επιχειρηματικό βίο και μια ευκαιρία για αλλαγή προτύπου στον τρόπο σκέψης μας όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, για την οποία οι κοινωνίες μας είναι ολοένα και πιο επιδεκτικές.

Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι τοπικές πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση της παιδικής φτώχειας και υποσιτισμού. Ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας «Επαρκή τροφή για όλα τα παιδιά!» που ανέλαβε πρόσφατα η Ουγγαρία, αρκετές χιλιάδες παιδιά μπορούν να λαμβάνουν ζεστά γεύματα σε ημερήσια βάση. Την ίδια ώρα, ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο φραγκισκανός μοναχός Csaba Böjte στην Τρανσυλβανία, περίπου 2.000 παιδιά σιτίζονται και τους παρέχεται εποπτεία σε 18 εστίες για παιδιά και 40 σπίτια ολοήμερης φροντίδας. Συμφωνώντας με τη γνώμη της διεθνούς οργάνωσης Eurochild, θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας θα πρέπει να λογίζεται όχι μόνο ως οικονομική πρόκληση, αλλά και ως ζήτημα που άπτεται των δικαιωμάτων των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascale Gruny (PPE), γραπτώς.(FR) Πρώτον, το γεγονός ότι η καταπολέμηση της φτώχειας ελήφθη υπόψη στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί κατ’ εμέ σημαντική πρόοδο. Η οικονομική κρίση επέτεινε το πρόβλημα της φτώχειας τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορέσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.

Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Είμαι εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υποστηρίζω τη χρήση του προκειμένου να επαναφέρουμε στην εργασία τα άτομα που είναι τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας. Αυτός ήταν ο ρόλος του ΕΚΤ αφότου συστάθηκε βάσει της Συνθήκης της Ρώμης και πρέπει να διατηρήσει την απασχόληση ως πρωταρχικό του στόχο.

Τρίτον, τάσσομαι κατά ενός ελάχιστου εισοδήματος χωρίς ανταπόδοση, με εξαίρεση τα άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν. Η απασχόληση είναι το σημείο αναφοράς για τη μείωση της φτώχειας. Είναι ο μόνος τρόπος να ξαναδώσουμε σε όλους την αξιοπρέπειά τους.

Τέταρτον, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών φέρουν ευθύνη για την ενεργό καταπολέμηση της φτώχειας. Η Ευρώπη βρίσκεται εκεί για να τις υποστηρίξει και να συμπληρώσει ό,τι πράττουν, όχι όμως για να τις υποκαταστήσει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να θεραπεύσει όλα τα κακά. Πρωτίστως τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), γραπτώς.(ΕΝ) Όταν μιλάμε για τη φτώχεια, συχνά λησμονούμε εκείνους που αμείβονται πολύ λιγότερο από το κανονικό στις δουλειές τους. Σε σχέση με αυτό, η φτώχεια εξακολουθεί να έχει θηλυκό πρόσωπο στην Ευρώπη. Η δυσμενής θέση των γυναικών έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα. Εργάζονται λιγότερο, καθώς η οικιακή εργασία δεν αναγνωρίζεται ως κανονική εργασία. Αν εργαστούν στην αγορά εργασίας, κερδίζουν λιγότερα, εξαιτίας της διακριτικής μεταχείρισης και του διαχωρισμού. Υπενθυμίζω ότι συνολικά, το χάσμα στις αμοιβές των φύλων εξακολουθεί να υπερβαίνει το 17% στην Ευρώπη (πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται 17% περισσότερο για την ίδια αμοιβή που λαμβάνουν οι άνδρες). Τέλος δε, οι γυναίκες εισπράττουν και μικρότερη σύνταξη λόγω των περιστάσεων που περιγράφηκαν ανωτέρω. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά άδικο;

Μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο αναγνωρίζοντας ότι η μη αμειβόμενη εργασία είναι πράγματι εργασία, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να εργάζονται και να κερδίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, αντιμετωπίζοντας τα διαρθρωτικά αίτια του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας και δίνοντας προσοχή στα προβλήματα των γυναικών κατά τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών μας συστημάτων. Ίσως να είναι ακριβότερο σήμερα, μακροπρόθεσμα όμως, η μικρότερη ανισότητα και η μικρότερη φτώχεια θα συμβάλουν και στην εξισορρόπηση των προϋπολογισμών μας. Η αντιμετώπιση της φτώχειας των γυναικών θα είναι επωφελής για όλους μας – όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Επικροτώ την έναρξη μιας συζήτησης για τον ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος ως εργαλείου στην καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι στο Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, αυτού του είδους η δράση είναι απολύτως ενδεδειγμένη. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω αφορά τη δυνατότητα αξιολόγησης που προσφέρουν τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία, το μέσο εισόδημα, το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και τον καθορισμό του ορίου φτώχειας. Το μέσο εισόδημα είναι ένας δείκτης που βασίζεται σε απίθανα, αν όχι εντελώς ψευδή αριθμητικά στοιχεία. Αν προσθέσετε τα εκατομμύρια που πληρώνονται σε διάφορους διευθυντές και τους μισθούς των εργαζομένων με ελάχιστο εισόδημα, ο αριθμός μπορεί να θεωρηθεί πολύ αναξιόπιστος. Όταν συγκρίνουμε αμοιβές, οι διευθυντές και τα στελέχη θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Πέραν αυτού, η σχέση μεταξύ των εισοδημάτων των πολιτών –που μετράται, λόγου χάρη, ως κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ– συνδέεται πολύ χαλαρά με την ελάχιστη αμοιβή. Στην Πορτογαλία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας, το εισόδημα των πολιτών, βάσει του ΑΕγχΠ, είναι σχεδόν το ίδιο. Το ελάχιστο όμως εισόδημα διαφέρει σχεδόν κατά 50%. Το «όριο φτώχειας» και το «ποσοστό ατόμων που απειλούνται από φτώχεια» απλά είναι ακατανόητα για το φτωχό μυαλό μου. Όταν διαβάζω ότι στη Σουηδία το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια ανέρχεται στο 12%, στη Δημοκρατία της Τσεχίας στο 9%, στο Λουξεμβούργο όμως στο 13%, δεν μπορώ παρά να απορήσω. Παρά τις ελλείψεις αυτές, τούτη η έκθεση σίγουρα είναι κατατοπιστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), γραπτώς.(HU) Όσον αφορά τα επίμαχα ζητήματα που ακούσαμε σε σχέση με το ελάχιστο εισόδημα, θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι πρέπει να αποφασίσουμε όχι μόνο για σήμερα και για αύριο, αλλά και για μεθαύριο. Η αδράνεια είναι πολύ πιο καταστροφική από ό,τι πολλοί από μας πιστεύουμε ή ξέρουμε. Ωστόσο, αυτό ακριβώς βιώνουν άτομα με αναπηρία σε καθημερινή βάση. Δεν χρειάζονται μονοψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις στα επίπεδα εισοδήματος ενόσω είναι άνεργοι. Εκείνο που πρέπει να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί πάση θυσία είναι η δραστηριότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηριχθούν η γεροντολογία και η έρευνα για τον τρόπο ζωής. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι σύγχρονες, καινοτόμες επενδύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και υποστηρίζουν την προσαρμογή και την πρόσβαση. Ας μη νομιμοποιήσουμε και ας μην ενισχύσουμε την εξάρτηση, αυξάνοντας τις μάζες των εξαρτημένων ατόμων και των πολιτών που χρήζουν βοήθειας. Και αυτό είναι ένα ανατροφοδοτούμενο στίγμα, το οποίο είναι αβάστακτο.

Είναι ολοένα και πιο δύσκολη η εξασφάλιση πόρων για κοινωνικές παροχές από φθίνοντες δημόσιους πόρους (φόρους). Οι άνθρωποι των οποίων η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη, είναι εκείνοι που έχουν πραγματικές ανάγκες, εκείνοι που είναι ανήμποροι και ζουν με σοβαρές αναπηρίες: διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερα παραδείγματα ευρέων καταχρήσεων, για παράδειγμα στο πεδίο των αναπηρικών συντάξεων, που υποβαθμίζουν το πρότυπο παροχών. Επανέρχομαι στη γήρανση: το ποσοστό εξάρτησης βαίνει αυξανόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι η αξία των υφιστάμενων κοινωνικών διατάξεων θα μειωθεί επίσης λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού ενεργών πολιτών για να διασφαλιστούν επαρκή επίπεδα κοινωνικών παροχών και ελάχιστου εισοδήματος. Ο αριθμός των ενεργών ευρωπαίων πολιτών θα μειωθεί κατά εκατομμύρια μέσα στην επόμενη κιόλας δεκαετία. Αυτό προοιωνίζεται την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης εκείνων που χρήζουν πραγματικά βοήθειας, πράγμα που δεν θα πρέπει να ανεχτούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το πρόβλημα της φτώχειας πλήττει το 16% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των βασικών αιτιών για την αύξηση του αριθμού των φτωχών ανθρώπων στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και η μη προσαρμογή των δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η φτώχεια συνδέεται επίσης με τεράστιο ψυχολογικό βάρος και με άγχος, ένταση και αδυναμία να προβεί κάποιος στις ενδεδειγμένες επιλογές. Αυτοί οι παράγοντες σημαίνουν ότι οι άνθρωποι που πλήττονται από φτώχεια πολύ συχνά έχουν να αντιπαλέψουν με ένα ακόμη πρόβλημα – εκείνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα παιδιά φτωχών οικογενειών στερούνται των ευκαιριών που απολαμβάνουν παιδιά πιο ευημερουσών οικογενειών. Οι νέοι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν έχουν ούτε τις ευκαιρίες ούτε τα σωστά πρότυπα ρόλων ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να ξεφύγουν από αυτόν τον ασφυκτικό κλοιό φτώχειας. Το έτος 2010 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Συνεπώς, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα τα προβλήματα των φτωχών και των αποκλεισμένων της κοινωνίας και να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), γραπτώς. (SK) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φετινή χρονιά αφιερώθηκε στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, ας αναρωτηθούμε τι πραγματικά κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επί του παρόντος, υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17% του πληθυσμού της ΕΕ. Αυτοί που απειλούνται περισσότερο σε αυτήν την ομάδα είναι εδώ και καιρό όχι μόνο οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες, αλλά κυρίως νέοι άνθρωποι. Ενώ η συνολική ανεργία στην ΕΕ ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 10%, το ποσοστό είναι διπλάσιο όσον αφορά τους νέους – 21%, σε μερικές δε χώρες, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, ανέρχεται στο πολύ υψηλό ποσοστό του 40%. Η φτώχεια, συνεπώς, απειλεί κυρίως τους νέους. Για τη μελλοντική ανάπτυξη της ΕΕ είναι, επομένως, σημαντικό να διασφαλίσουμε όχι μόνο μια ελάχιστη αμοιβή, αλλά ασφαλώς και ευκαιρίες για εργασία ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που περάτωσε τις σπουδές του να βρει δουλειά. Μπορεί να μιλάμε για δια βίου μάθηση, αλλά και αυτή έχει έναν άμεσο στόχο – να εκπαιδεύσει κάποιον επαγγελματικά. Συνεπώς, κάνω έκκληση στους εκπροσώπους της ΕΕ: Υιοθετήστε μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών για τους νέους ανθρώπους και κατ’ αυτόν τον τρόπο αφήστε μας να αναθρέψουμε μια υγιή κοινωνία στο μέλλον. Οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολόκληρου του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο βασικός στόχος των προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης θα πρέπει να είναι η έξοδος των ανθρώπων από τη φτώχεια και η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να ζήσουν αξιοπρεπώς. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά. Υπάρχουν 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και περίπου 85 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επί του παρόντος ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και για τη βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω θέσεων εργασίας και των μισθολογικών επιπέδων, καθώς και για την κατοχύρωση δίκαιων συντάξεων, παροχών και οικογενειακών επιδομάτων. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες. Μια από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η θέσπιση ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος ύψους τουλάχιστον 60% του μέσου εισοδήματος σε ένα δεδομένο κράτος μέλος. Στην Πολωνία, το ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος επί του παρόντος ανέρχεται περίπου στο 42% του μέσου εισοδήματος. Η αύξηση του ελάχιστου εισοδήματος θα συμβάλει στην έξοδο των ενηλίκων και των ηλικιωμένων από την φτώχεια και στην παροχή του δικαιώματος σε μια αξιοπρεπή ζωή, καθώς και στην παροχή σε όλα τα παιδιά μιας ευκαιρίας να καλλιεργήσουν την ανάπτυξή τους και να λάβουν εκπαίδευση. Όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλάβουμε αποτελεσματική δράση, πρωτίστως για την καταπολέμηση παραγόντων που συμβάλλουν στην πρόωρη εγκατάλειψη το εκπαιδευτικού συστήματος από τα παιδιά, καθώς και για τη βελτίωση του επιπέδου της επαγγελματικής κατάρτισης. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια βάση για την εφαρμογή ειδικών μέτρων και πολιτικών στρατηγικών για τη διεύρυνση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, μέσω υποτροφιών ή φοιτητικών δανείων και επιχορηγήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς.(RO) Ο στόχος που έθεσε η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για τη μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κατά 25%, δηλαδή περισσότερων από 20 εκατομμυρίων ανθρώπων, πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών που θα προστατεύσουν τους πολίτες από τον κίνδυνο της φτώχειας.

Οι γυναίκες αποτελούν πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια εξαιτίας της ανεργίας (με το ποσοστό ανεργίας να ανέρχεται από το 7,4% το 2008 σε 9% το 2009), του γεγονότος ότι επωμίζονται εξ ολοκλήρου τις ευθύνες παροχής φροντίδας, των επισφαλών, κακά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, των μισθολογικών διακρίσεων και των μικρότερων συντάξεων. Στη Ρουμανία, το 25% των γυναικών ζει σε συνθήκες φτώχειας (σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 17%), το ίδιο και το 33% των παιδιών. Η Ρουμανία έχει το δεύτερο σε μέγεθος ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, που ανέρχεται στο 23% του πληθυσμού. Ο ελάχιστος μισθός μόλις και μετά βίας ανέρχεται στα 140 ευρώ, ενώ ο μέσος ακαθάριστος μισθός δεν υπερβαίνει τα 460 ευρώ.

Καλώ τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, που θα στοχεύουν στη δημιουργία αξιοπρεπών, βιώσιμων θέσεων εργασίας και θα προωθήσουν κατάλληλα συστήματα προστασίας του εισοδήματος και κοινωνικής προστασίας για την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας, ιδίως της ακραίας φτώχειας, καθώς επίσης να εκπονήσουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές που θα συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου και θα ενσωματωθούν σε όλα τα συναφή πεδία πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Ένας στους έξι Ευρωπαίους ή το 17% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Στην Πολωνία, αυτό αφορά περί τα 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η φτώχεια μπορεί να πλήξει τον καθένα. Αρκεί να χάσει κάποιος την δουλειά του ή να αρρωστήσει σοβαρά. Οι τάξεις των φτωχών γεμίζουν από ολοένα και περισσότερους ανθρώπους που έχουν εργασία. Η φτώχεια πλήττει περισσότερο τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, τους νέους υπαλλήλους, τους απόφοιτους, τις πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα που αποπληρώνουν δάνεια.

Αποτελεί υποχρέωση του Κοινοβουλίου να επιδείξει αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και στην καταπολέμηση των αιτίων της φτώχειας. Ο στόχος μας είναι η μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια έως το 2020. Πρώτη προτεραιότητα στις εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση κατάλληλης υλικής στήριξης για τους φτωχούς, επιτρέποντας ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και παρέχοντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, καθώς και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών για τους πάντες.

Εξίσου σημαντικά είναι τα ζητήματα κοινωνικής και ηθικής τάξης. Η φτώχεια συνιστά επίσης τη διανοητική κατάσταση που συνδέεται με την απώλεια αξιοπρέπειας και τον εξευτελισμό. Μάλιστα, η αλλαγή αυτής της στάσης αποτελεί μία από τις πλέον δυσχερείς πτυχές καταπολέμησης της φτώχειας. Χρειαζόμαστε, εν προκειμένω, αποτελεσματική ψυχολογική υποστήριξη και ταχύτητα στην παροχή βοήθειας. Οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να συνάδουν με πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έργα του προγράμματος PROGRESS της ΕΕ. Είθε το έτος 2010 να αποτελέσει ευκαιρία για κοινωνικό διάλογο για να επιτευχθεί η επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), γραπτώς.(NL) Λίγες μόνο ημέρες μετά την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας και δύο ολόκληρους μήνες πριν από τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να κάνει να ακουστεί η φωνή του δυνατά και καθαρά. Υπάρχει μία επιλογή που οφείλουμε να κάνουμε εν προκειμένω: θα είναι το 2010 το έτος των μεγάλων λόγων και των κενών υποσχέσεων περί μείωσης της φτώχειας, ή θα λάβουμε ένα συγκεκριμένο μέτρο, που θα βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους; Το Κοινοβούλιο μπορεί να επιλέξει το δεύτερο απαιτώντας από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για οδηγία πλαίσιο, η οποία θα θεσπίζει την αρχή ενός επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρώπη. Σε τελική ανάλυση, επί του παρόντος υπάρχουν υπερβολικές διαφορές εντός της ΕΕ, με μερικές χώρες να μην έχουν θεσπίσει καθόλου ελάχιστο εισόδημα. Ακόμη και στις χώρες που τα πάνε καλύτερα, όμως, όπως στο Βέλγιο, τα εισοδήματα κοινωνικής ένταξης εξακολουθούν συχνά να είναι μικρότερα του ορίου φτώχειας. Πιστεύω ότι σε όλους αξίζουν ίσες ευκαιρίες. Όποτε οι άνθρωποι ωθούνται κάτω από το όριο της φτώχειας, τους αποστερούν αυτές τις ευκαιρίες και τούτο εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα (όπως στο επίπεδο της υγείας, της στέγασης και των ευκαιριών απασχόλησης). Επιπλέον, αν πραγματικά θέλουμε να αρχίσουμε τη δουλειά για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ, απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 

7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Ban Ki-moon, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Γενικέ Γραμματέα, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί μεγάλη τιμή για μας που υποδεχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του, την Αυτού Εξοχότητα τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Δρα Ban Ki-moon.

Αυτή η επίσκεψη είναι πολύ επίκαιρη. Τον περασμένο μήνα, στη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα επιτεύγματα μας και να δούμε τι μένει να γίνει ακόμα. Την περασμένη Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας. Απέχουμε δύο μήνες από το Κανκούν. Αναμένουμε μια δεσμευτική συμφωνία και μερικές κρίσιμες αποφάσεις και πρακτικά βήματα. Διαπιστώνουμε επίσης σημαντικές εξελίξεις, που πλήττουν την παγκόσμια ασφάλεια και σημειώνονται στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.

Ωστόσο, μια επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα είναι πάντοτε επίκαιρη, διότι εμείς, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε συνυπεύθυνοι για παγκόσμια ζητήματα. Όπως γράψατε προ ολίγων λεπτών στο βιβλίο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαστε σύμμαχοι εκ φύσεως. Αυτό αληθεύει∙ νιώθουμε το ίδιο. Θα απευθυνθείτε στο Κοινοβούλιό μας και στους πολίτες μας σε λίγα λεπτά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε ανέκαθεν η κινητήριος δύναμη για φιλόδοξες ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις προσδοκίες των πολιτών μας. Θέλουν μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της αλληλεγγύης εντός της Ευρώπης, αλλά και της αλληλεγγύης με όλους τους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο, της αλληλεγγύης με έθνη που εργάζονται αδιάλειπτα για να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής στους πολίτες τους. Η αξιοπρέπεια, όμως, δεν σημαίνει μόνο απελευθέρωση από την πείνα, τις ασθένειες και τη βία. Σημαίνει επίσης ελευθερία για την υλοποίηση των φιλοδοξιών εκπαίδευσης και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η αξιοπρέπεια είναι επίσης η ελευθερία της πίστης και ο σεβασμός στη διαφορά.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα, πιστεύουμε ότι μοιράζεστε αυτές τις προσδοκίες με μας. Η άοκνη και ολόψυχη προσκόλλησή σας στις αξίες που ασπάζονται από κοινού τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ανυπομονούμε να ακούσουμε την ομιλία σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ban Ki-moon, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Welle, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες των χωρών σας, σας έστειλαν στο Στρασβούργο προκειμένου να οικοδομήσετε μια ισχυρότερη Ευρώπη για τον 21ο αιώνα.

Εγώ ο ίδιος ήλθα διότι είσαστε η δημοκρατική φωνή των ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή σχεδόν 500 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Εγκρίνετε προϋπολογισμούς, ψηφίζετε νομοθεσία και συζητάτε με εξαιρετικό πνεύμα.

Είσαστε η ζωτική σύνδεση ανάμεσα στο παγκόσμιο, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο.

Είσαστε ένα ισχυρός φορέας ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στον δικό σας χώρο.

Διαδραματίζετε επίσης κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών, το πεδίο εφαρμογής των οποίων εκτείνεται πολύ πέραν των συνόρων σας.

Οι ευθύνες σας αναμένεται να αυξηθούν με δεδομένες τις δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτήν την πρόοδο.

(ΕΝ) Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσικοί εταίροι. Επιτυγχάνουμε πραγματικά αποτελέσματα για ανθρώπους σε χώρες ολόκληρου του κόσμου.

Εκατομμύρια φτωχά κορίτσια και αγόρια πηγαίνουν σχολείο, δισεκατομμύρια νέα παιδιά εμβολιάζονται κατά θανατηφόρων νόσων και χιλιάδες στρατιώτες διατηρούν την ειρήνη από τον Λίβανο έως την Κεντρική Αφρική, την Κύπρο και πέραν αυτής, όλα αυτά ως αποτέλεσμα της εταιρικής μας σχέσης και της εξαιρετικής γενναιοδωρίας και ηγεσίας της Ευρώπης. Αυτό το έργο πρέπει να εμβαθυνθεί και να αναπτυχθεί.

Αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις και πολλαπλές κρίσεις. Συμβαίνει όμως κάτι άλλο –μια επιφοίτηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μία χώρα μετά την άλλη, ο ένας ηγέτης μετά τον άλλο, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας είναι να τις αναλάβουμε από κοινού –μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και με όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα έθνος, καμία ομάδα, καμία περιοχή δεν μπορεί να το πράξει μόνη. Αν μοιραζόμαστε τα βάρη, θα μοιραστούμε τα οφέλη.

Επομένως, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την αλληλεγγύη –με ποιόν τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να αντιμετωπίσουν τους πραγματικούς φόβους πραγματικών ανθρώπων. Παντού διαπιστώνουμε τάσεις ανησυχίας. Οι θέσεις εργασίας σπανίζουν, υπάρχουν υψηλές εντάσεις, οι άνθρωποι πληγώνουν, είναι θυμωμένοι και απογοητευμένοι. Αυτό οδήγησε σε διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στους ηγέτες και μεταξύ γειτόνων. Αυτοί είναι καιροί δοκιμασίας, ακόμη και σε μια ευημερούσα περιοχή όπως η Ευρώπη.

Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε επιτυχώς τη δοκιμασία. Μαζί θέσαμε το πλαίσιο ενός οράματος για το έργο μας –έναν ακριβή καθορισμό των υπέρτατων προκλήσεων του καιρού μας. Κινητοποιήσαμε την παγκόσμια υποστήριξη για κοινή δράση. Θα είμαι σαφής: φέρουμε ευθύνη έναντι των ανθρώπων, που ορθώς απαιτούν αποτελέσματα. Τώρα δεν είναι η ώρα να βγάζουμε απλά λόγους, αλλά είναι η ώρα να υλοποιήσουμε αυτά τα λόγια και να αναλάβουμε δράση.

Θα ήθελα να εστιάσω σε τρεις παγκόσμιες προκλήσεις: πρώτον, στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο· δεύτερον, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· και τρίτον, στην οικοδόμηση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.

Επιτρέψτε μου να γίνω συγκεκριμένος. Πρώτον, η πρόκληση της φτώχειας. Τον περασμένο μήνα, οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν στη συνάντηση κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν καλά νέα –μείζων πρόοδος στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και πείνας, στις εγγραφές στα σχολεία και στην υγεία των παιδιών, στο πόσιμο νερό και στην καταπολέμηση της ελονοσίας, της φυματίωσης και του HIV/AIDS.

Ωστόσο, τα επιτεύγματά μας είναι άνισα. Εμπόδια μας φράζουν τον δρόμο. Οι συνομιλίες για το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκονται σε στασιμότητα, παγιώνοντας επιζήμιες επιδοτήσεις και ένα αθέμιτο καθεστώς, που αρνείται την παροχή νέων ευκαιριών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η άνοδος των τιμών καθιστά απρόσιτα βασικά φάρμακα για πολλούς από εκείνους που κατεξοχήν χρήζουν βοήθειας. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πηγαίνουν για ύπνο νηστικοί κάθε βράδυ. Μόνο φέτος, άλλα 64 εκατομμύρια άνθρωποι θα περιέλθουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Όλα αυτά επιτάσσουν μια ανανεωμένη ώθηση για την επίτευξη των στόχων έως την καταληκτική ημερομηνία του 2015. Αυτό ακριβώς συμφωνήσαμε στην πρόσφατη συνάντηση κορυφής για τους ΑΣΧ. Θα προωθήσουμε πόρους και λογοδοσία. Επικροτώ εκείνα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέλαβαν ισχυρές δεσμεύσεις παρά τις δημοσιονομικές περιστολές. Μπορούμε να σφίξουμε τα ζωνάρια μας χωρίς να κλείσουμε τα μάτια μας στις κοινές προκλήσεις.

Ζητώ από όλους σας να υποστηρίξετε τα Ηνωμένα Έθνη, εκεί όπου η δράση είναι επειγόντως και ιδιαιτέρως αναγκαία. Πρέπει να εστιάσουμε στην ανάπτυξη που επικεντρώνεται στην απασχόληση –στην αξιοπρεπή εργασία. Οι επενδύσεις σε καθαρές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι κρίσιμες για πρωτοδημιούργητες θέσεις εργασίας και για την καινοτομία. Όπου οι άνθρωποι πεινούν, πρέπει να τους βοηθήσουμε να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Σας ευχαριστώ για την επένδυσή σας στο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρέπει να διαθέσουμε πόρους εκεί όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο –ιδιαίτερα στην υγεία και για την υποστήριξη των γυναικών. Τον περασμένο μήνα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε δεσμεύσεις για 40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την επόμενη πενταετία όσον αφορά την παγκόσμια στρατηγική μας για την υγεία των γυναικών και των παιδιών. Αυτός είναι ο πλέον δύσκολος από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Μερικοί ενδέχεται να πουν «επιδιώξτε τις εύκολες νίκες», εγώ δεν πιστεύω όμως στην ανακήρυξη νικών με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να πασχίζουμε για τους πλέον δυσεπίτευκτους στόχους και τους πλέον δυσπρόσιτους ανθρώπους στα πλέον δυσπρόσιτα μέρη. Μπορούμε να σώσουμε τη ζωή περισσότερων από 16 εκατομμυρίων γυναικών και παιδιών.

Η δεύτερη μείζων πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η κλιματική αλλαγή. Και εδώ, το όραμα και η φωνή της Ευρώπης υπήρξαν κεντρικής σημασίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρήσαμε σε πολλές χώρες θα μπορούσαν να είναι το προανάκρουσμα για το μέλλον. Παρατηρήσαμε καταστρεπτικές πυρκαγιές στη Ρωσία και πρωτοφανών διαστάσεων πλημμύρες στο Πακιστάν. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί όσον αφορά τη σύνδεση συγκεκριμένων καιρικών φαινομένων με την κλιματική αλλαγή. Ούτε θα πρέπει να αποστρέφουμε τα βλέμματα μας από ό,τι είναι πασιφανές. Το μήνυμα είναι σαφές: όσο πιο πολύ καθυστερούμε, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πρέπει να καταβάλουμε –σε ανταγωνιστικότητα, σε πόρους και σε ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα για να μειώσουμε τους κλιματικούς κινδύνους, να ενισχύσουμε την αντοχή μας και να υποστηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στην επιδίωξη ανάπτυξης με τη χρήση καθαρής ενέργειας.

Η Κοπεγχάγη δεν ήταν τέλεια, παρείχε όμως μια σημαντική βάση για να πάμε μπροστά. Έκτοτε, σημειώθηκε πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα εφαρμογής, όπως είναι η προσαρμογή, η τεχνολογική συνεργασία και βήματα για τη μείωση της αποψίλωσης των δασών. Η πρόοδος υπήρξε βραδύτερη όσον αφορά τις δεσμεύσεις για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την επαλήθευση, καθώς και το μέλλον του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Στην επερχόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, στο Κανκούν, πρέπει να καταγράψουμε πρόοδο σε εκείνα τα ζητήματα όπου υπάρχει συναίνεση. Όσον αφορά τα ζητήματα που εκκρεμούν ακόμη, οι κυβερνήσεις πρέπει να συμφωνήσουν με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν για την επίλυσή τους.

Καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν ευελιξία, αλληλεγγύη και να βρουν το θάρρος για συμβιβασμό, εφόσον παραστεί ανάγκη. Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτώνται από αυτό. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο.

Το πλέον άμεσο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση, που είναι καίριας σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενθάρρυνση της δράσης. Εξακολουθεί να υφίσταται ένα ευρύ χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον αναπτυσσόμενο και στον ανεπτυγμένο κόσμο. Ο ταχύτερος τρόπος για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης προς εκείνους που δεν διαθέτουν καμία δυνατότητα.

Καλώ όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούνται σε αυτό το εξέχον Κοινοβούλιο, να δώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί από τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης μέσω ταχύρρυθμων διαδικασιών, για τα οποία δόθηκε υπόσχεση στην Κοπεγχάγη και αφορούν την περίοδο 2010-2012. Πολλοί το θεωρούν αυτό πρόκριμα της δέσμευσης των εκβιομηχανισμένων χωρών για πρόοδο στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ετήσια βάση έως το 2020. Αυτή ήταν μια υπόσχεση του ανεπτυγμένου κόσμου, η οποία δόθηκε στην Κοπεγχάγη. Η συμβουλευτική μου ομάδα υψηλού επιπέδου για τη χρηματοδότηση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής επεξεργάζεται φέτος και θα παρουσιάσει αρκετές εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε ετήσια βάση για τις αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2020.

Η κλιματική αλλαγή είναι κρίσιμο σκέλος του ευρύτερου προγράμματος δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συγκρότησα πρόσφατα μια νέα επιτροπή υψηλού επιπέδου για την παγκόσμια αειφορία, στην οποία συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος Halonen της Φινλανδίας και ο πρόεδρος Zuma της Νοτίου Αφρικής. Έργο τους θα είναι να συνθέσουν τις πάμπολλες ψηφίδες που αλληλοσυνδέονται και να βρουν τη σωστή πορεία μέσα από τις διασυνδεδεμένες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των επερχόμενων δεκαετιών.

Σε όλα αυτά, η ηγεσία της Ευρώπης –η ηγεσία σας– θα είναι ουσιαστική. Η Ευρώπη υπήρξε ιστορικά κινητήριος δύναμη ανάπτυξης και αλλαγής. Τώρα, όταν οι κυβερνήσεις δεν κινούνται –όταν το τρένο μας έχει φτάσει σε αδιέξοδο στις συνομιλίες μας για την κλιματική αλλαγή ή για άλλα ζητήματα– η Ευρώπη μπορεί να γίνει η ατμομηχανή που θα το έλξει εμπρός. Μπορείτε να ωθήσετε, μπορείτε να σύρετε και μπορείτε να επαναφέρετε το τρένο στη σωστή πορεία. Μπορείτε να μας κρατήσετε στη σωστή κατεύθυνση.

Προχωρούμε επίσης μαζί όσον αφορά την οικοδόμηση όχι μόνο ενός καθαρότερου, αλλά και ενός ασφαλέστερου κόσμου. Αυτή είναι η τρίτη παγκόσμια πρόκληση για την οποία θέλω να σας κάνω μνεία σήμερα.

Ο στόχος της επίτευξης ενός κόσμου απαλλαγμένου από τα πυρηνικά όπλα είναι ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας επαινώ για την τοποθέτησή σας σε σχέση με τα ζητήματα του αφοπλισμού, καθώς θέτετε επίκαιρες ερωτήσεις και παρωθείτε να σημειωθεί νέα πρόοδος. Σας ευχαριστώ για το ψήφισμά σας του Απριλίου του 2009, το οποίο υποστήριξε τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό και αναφέρθηκε στην πρόταση για μια Σύμβαση για τα Πυρηνικά Όπλα.

Σήμερα, υπάρχει μια νέα ώθηση ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων αφοπλισμού. Αυτή η πρόοδος θα συνεχιστεί αν –και μόνο αν– οι φωνές των λαών εισακουστούν πλήρως στα εθνικά και περιφερειακά ζητήματα και αν το μισό δισεκατομμύριο φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλήσουν ομόφωνα σε σχέση με αυτό το ζήτημα, μαζί με φωνές από άλλες περιοχές.

Εκτιμώ και επικροτώ τη στήριξή σας για την πρότασή μου των πέντε σημείων όσον αφορά τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τη στήριξη πολλών ηγετών, μεταξύ άλλων και της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Εργαζόμαστε για την εξάλειψη άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, την περιστολή του εμπορίου μικρών όπλων και ελαφρών όπλων και την αντιμετώπιση του επικίνδυνου ενδεχομένου να πέσουν πυρηνικά υλικά στα χέρια τρομοκρατών. Ας περάσουμε από την εποχή μας των υπερεξοπλισμών και της υπανάπτυξης σε έναν ασφαλέστερο κόσμο για όλους.

Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις και μείζονες στόχοι – ποικίλα ζητήματα με έναν κοινό παρονομαστή, συγκεκριμένα την παγκόσμια αλληλεγγύη. Είτε θα σηκωθούμε είτε θα πέσουμε μαζί, συνεπώς πρέπει να επαγρυπνούμε να μην υπάρξει διαίρεση –διαίρεση σε παγκόσμιο επίπεδο ή διαίρεση εντός κοινοτήτων.

Πριν από επτά σχεδόν χρόνια, ο προκάτοχός μου, ο Kofi Annan, στάθηκε ενώπιόν σας. Στην ομιλία του, προέβη σε μια θερμή έκκληση προς την Ευρώπη να αδράξει τις ευκαιρίες που παρέχει η μετανάστευση και να αντισταθεί σε εκείνους που δαιμονοποιούσαν τους νεοαφιχθέντες ως «οι άλλοι». Μακάρι να μπορούσα να αναφέρω σήμερα ότι η κατάσταση στην Ευρώπη βελτιώθηκε στα χρόνια που μεσολάβησαν, ως φίλος της Ευρώπης όμως, συμμερίζομαι μια βαθιά ανησυχία.

Είναι σχεδόν κοινοτοπία να πει κανείς ότι η γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε τέλος σε αιώνες πολέμου και έφερε τη διαρκή ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ωστόσο, παραμένει μια μεγάλη αλήθεια και μια αχτίδα ελπίδας. Η Ευρώπη χρησίμευσε ως μια εξαιρετική μηχανή ολοκλήρωσης, συνυφαίνοντας έθνη και πολιτισμούς σε ένα όλον, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των μερών της. Για την Ευρώπη, όμως, το «να κερδίσει την ειρήνη» ήταν το ιστορικό του περασμένου αιώνα.

Τον 21ο αιώνα, η ευρωπαϊκή πρόκληση είναι «η ανοχή εντός των τειχών». Η ενσωμάτωση και η οικοδόμηση διαφορετικών κοινοτήτων είναι το ίδιο περίπλοκη αποστολή με εκείνη που αντιμετώπιζε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι εύκολο. Οι μετανάστες, είτε βρίσκονται εντός της Ευρώπης είτε πέραν αυτής, πλήττονται δυσανάλογα από την ανεργία, τις διακρίσεις και τις άνισες ευκαιρίες στα σχολεία και στους χώρους εργασίας. Αναδύεται μια επικίνδυνη τάση – μια νέα πολιτική πόλωσης.

(Χειροκροτήματα)

Μερικοί υποδαυλίζουν τους φόβους των ανθρώπων. Επιδιώκουν ανελεύθερους σκοπούς με την επίκληση φιλελεύθερων αξιών. Κατηγορούν τους μετανάστες για παραβίαση των ευρωπαϊκών αξιών.

(Χειροκροτήματα)

Ωστόσο, υπερβολικά συχνά, οι κατήγοροι είναι αυτοί που υπονομεύουν αυτές τις αξίες –και συνακόλουθα την ίδια την ιδέα του τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σκοτεινότερα κεφάλαια της Ευρώπης γράφτηκαν σε τέτοια γλώσσα. Σήμερα, στο στόχαστρο τίθενται πρωτίστως οι μουσουλμάνοι μετανάστες. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να καταφεύγει σε στερεότυπα που βάζουν παρωπίδες και υποδαυλίζουν το μίσος. Ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια μιας Ευρώπης που το κάνει αυτό.

(FR) Η σύγχρονη Ευρώπη έχει θεμελιωθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις αξίες της ανθρωπότητας. Συνεπώς, η φιλοδοξία μας είναι μια ενωμένη ήπειρος, που δεν τη διχάζουν εθνοτικές ή θρησκευτικές διαφορές. Μια Ένωση στην οποία όλα τα παιδιά, ασχέτως της καταγωγής των γονέων τους, έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας.

Έχω εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό πρότυπο, σε μια Ευρώπη που αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια γεωγραφική ενότητα, αλλά και ένα ιδανικό. Περνάμε δύσκολους καιρούς. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολοι, πρέπει να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη.

Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των παγκόσμιων προκλήσεων. Σήμερα αναφέρθηκα σε τρεις από αυτές: στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην κλιματική αλλαγή και στην οικοδόμηση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.

Καλώ εσάς, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιδείξετε ηγετικό πνεύμα και αλληλεγγύη τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Όπως είπε και εκείνος ο διάσημος αλσατός, ο Albert Schweitzer, το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ηθικών κανόνων είναι ένα αίσθημα αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη, σύμβολο αλληλεγγύης, θα φανεί αντάξια αυτού του πράγματος.

(Το Σώμα, όρθιο, χειροκροτεί τον ομιλητή).

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Γενικέ Γραμματέα, σας ευχαριστούμε για τα πολύ ενθαρρυντικά σας λόγια, όπως για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ηγετικό ρόλο, για την αλληλεγγύη μας, καθώς και για το γεγονός ότι είμαστε η ατμομηχανή του παγκόσμιου τρένου. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα κρατήσουμε το τρένο στη σωστή πορεία. Και για τους δυο μας –για τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση– η πλέον σημαντική λέξη είναι το «ενωμένα». Λέμε ότι είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητα, επομένως ας συνεργαστούμε. Ας συνεργαστούμε για έναν καλύτερο κόσμο, για όλα τα έθνη, για τα Ηνωμένα Έθνη. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR).(PL) Κυρίες και κύριοι, πριν από κάποιες ώρες, σημειώθηκε μια ωμή τρομοκρατική επίθεση σε ένα από τα γραφεία του κόμματός μου στην Πολωνία. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν δύο άνθρωποι νεκροί, μεταξύ δε αυτών ένα μέλος του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εργαζόταν για λογαριασμό ενός συναδέλφου μας. Ελπίζω ότι αυτή η ωμή πράξη πολιτικής επίθεσης, που είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία της χώρας μου και ως αποτέλεσμα της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, θα καταδικαστεί από το Κοινοβούλιο και θα υπάρξει απερίφραστη καταδίκη των μεθόδων βίας των δολοφονιών δολοφονίας πολιτικών αντιπάλων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Kamiński. Όπως είδατε, αυτό το Σώμα εξέφρασε την αλληλεγγύη του στα θύματα αυτής της απολύτως απαράδεκτης πράξης.

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

8.1. Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (A7-0217/2010, Brian Simpson) (ψηφοφορία)

8.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Nordjylland/Δανία (A7-0270/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)

8.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : NXP Semiconductors/Κάτω Χώρες (A7-0269/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)

8.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Qimonda/Πορτογαλία (A7-0271/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)

8.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Cataluna automocion/Ισπανία (A7-0272/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)

8.6. Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (ψηφοφορία)

8.7. Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (ψηφοφορία)

8.8. Eργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Carmen Fraga Estevez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια και το Συμβούλιο για την εργασία τους, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την πρόοδο και την αναγνώριση που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αλιείας, και πιστεύω ότι θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα προόδου για να εξασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές συμφωνίες για θέματα αλιείας θα υλοποιούνται με τη χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Αυτό είναι το σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω όσον αφορά αυτήν τη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο έλεγχος των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικός και πρέπει να διεξάγεται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, και όσο πιο συχνά είναι δυνατόν, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος παράνομης αλιείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε πολύ τα νέα μέτρα ελέγχου που θεσπίζει ο κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε. Τα συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας πρέπει να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα νομικά κενά που παρουσιάζονται εξαιτίας πολύπλοκων διαδικασιών. Επίσης, συμφωνώ με την άποψη της εισηγήτριας ότι δεν είναι αποδεκτή η δικαιολόγηση αυτών των καθυστερήσεων με την έλλειψη ανθρώπινων πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στο κοινοτικό δίκαιο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις νέες διατάξεις που θεσπίζουν νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επαληθευτεί από το εν λόγω κράτος ότι είναι νόμιμα.

Πιστεύω όμως ότι, όταν μεταφερθούν αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένες συμβιβαστικές λύσεις και θα είναι ουσιώδες να διεξαχθούν οι προσαρμογές που απορρέουν από αυτό, στο μέτρο που θεωρούνται εφικτές στο πλαίσιο της ίδιας της σύμβασης.

 
  
  

Σύσταση: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, η συμφωνία αυτή θα σημαίνει ταυτόχρονα έναν αγώνα για την υπεράσπιση των αλιέων, την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, μέτρα ελέγχου –που πρέπει να διέπουν την αλιευτική πολιτική– και άλλο ένα βήμα προς βιώσιμη αλιεία.

Επίσης, θα σημαίνει υψηλότερα επίπεδα ελέγχου και υπεράσπισης των αλιέων και του κλάδου στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, χαίρομαι πολύ, διότι επιτύχαμε τη συμφωνία αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο βασικός σκοπός της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό είναι η βέλτιστη χρήση των αλιευτικών πόρων στις περιοχές που καλύπτονται από τη συμφωνία. Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η σύμβαση έχει σκοπό να εξασφαλίσει ευρεία διεθνή συνεργασία και τη χρήση της επιστημονικής έρευνας για να εξασφαλιστεί ότι η χρησιμοποίηση των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων είναι όσο αποτελεσματικότερη γίνεται.

Οι θεμελιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης αφορούν τον εξορθολογισμό της δομής της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, τη μεταρρύθμιση του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της συνεισφοράς στον προϋπολογισμό, νέους ορισμούς των υποχρεώσεων των διαφόρων συμβαλλομένων μερών και τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Συμφωνώ με τον εισηγητή και θεωρώ ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει, χάρη στην υπό συζήτηση σύμβαση, άδεια αλιείας σε αυτές τις περιοχές.

 
  
  

Έκθεση: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν την πρωτοβουλία, διότι, όταν μιλάμε για επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, μιλάμε γι’ άλλη μια φορά για την ανισότητα και τη διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες στην Ευρώπη. 

Η οικονομική κρίση ενέτεινε αυτήν την ανισότητα, διότι επηρέασε τις λιγότερο καλά αμειβόμενες εργασίες που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η οικιακή απασχόληση και η φροντίδα ατόμων, που σύμφωνα με έρευνες εκπροσωπούν το 31,5% των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μερικής απασχόλησης. Η μισθολογική διαφορά έχει επίσης όμοιο αντίκτυπο στην Ευρώπη, και η έλλειψη ασφάλειας επηρεάζει και επαγγέλματα που ασκούνται από γυναίκες με κατάρτιση υψηλότερου επιπέδου.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή ευθύνη ανδρών και γυναικών σε θέματα σπιτιού είναι ένας από τους λόγους αυτής της έλλειψης ασφάλειας και της διάκρισης. Πρέπει να εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, και ότι οι γυναίκες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Θα ήθελα να προσθέσω ότι μετανάστριες εκτελούν την εργασία των ευρωπαίων γυναικών, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με δυο λόγια, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για πραγματική ισότητα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Στην αγορά εργασίας σημειώθηκε μετατόπιση από τις τυποποιημένες στις άτυπες μορφές απασχόλησης, και, ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαίο να αποφευχθεί να δώσουν προτεραιότητα οι εργοδότες στις πιο φθηνές και πλεονεκτικές μορφές απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί σε μη ασφαλείς θέσεις εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, σε θέσεις απασχόλησης που δεν πληρούν ούτε καν τα βασικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει προστασία από τη διάκριση, κοινωνική προστασία και συλλογική εκπροσώπηση πρέπει να προστατευθούν από ταπεινωτικές συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, στηρίζω την προστασία των εργαζομένων με την καθιέρωση ελαχίστων κοινωνικών προτύπων για τους εργαζομένους, την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και σε συντάξεις γήρατος και την εξασφάλιση ικανοποιητικών αμοιβών και λογικού εργάσιμου χρόνου. Κατά την άποψή μου, τα κράτη μέλη πρέπει να εμποδίσουν να καταστούν ανασφαλείς οι συνήθεις θέσεις απασχόλησης με τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε το πρόβλημα των γυναικών που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Καθώς είναι συχνά υποχρεωμένες να εξισορροπούν τις εργασιακές και τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους, βρίσκονται σε ασθενέστερη διαπραγματευτική θέση, γεγονός που συχνά έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν χειρότερες συνθήκες εργασίας.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό με την έκκληση προς τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ευθυγραμμίσουν σε μεγάλο βαθμό τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους για την τυποποιημένη και την άτυπη εργασία, χωρίς να υποτιμούν τον ρεαλιστικό κίνδυνο πιθανής αύξησης της αδήλωτης εργασίας. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συγκεκριμένες νέες στρατηγικές για την επισφαλή απασχόληση που θα λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ισορροπίας των φύλων.

Η έκθεση αυτή παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη μέλη ότι οφείλουν να μεταφέρουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την οδηγία 2006/54/ΕΚ. Ως εκ τούτου, καλούμε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανάπτυξη δικτύων φροντίδας των παιδιών και μέριμνας και να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα πλήρους απασχόλησης στις γυναίκες που το επιλέγουν, βελτιώνοντας έτσι τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία τους.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Καταψήφισα την έγκριση αυτής της έκθεσης για τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, διότι θεωρώ ότι η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση και άλλες παρόμοιες μορφές συμβάσεων αποτελούν πλεονέκτημα για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, ιδίως για εκείνες που φροντίζουν παιδιά και θέλουν και να εργάζονται. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι πολύ θετικές και πρέπει να τις στηρίξουμε περισσότερο, προκειμένου, αντιθέτως, οι εργοδότες να έχουν συμφέρον να τις χρησιμοποιήσουν, γεγονός που θα δώσει στις γυναίκες μεγαλύτερα περιθώρια λήψης απόφασης.

Ταυτόχρονα, δεν μπορώ να συμφωνήσω στη θέσπιση ποσοστώσεων όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών: για παράδειγμα, να λέγεται ότι, μέχρι το 2013, το 33% των παιδιών έως τριών χρονών θα τοποθετηθούν σε εγκαταστάσεις συλλογικής μέριμνας. Πρέπει να προαγάγουμε την αρχή της ελευθερίας για τις οικογένειες και να τους αφήσουμε την απόφαση για το είδος της φροντίδας των παιδιών τους.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Θα ήθελα πολύ να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία, διότι ο Πρόεδρος δεν θέλησε να δώσει τον λόγο σε όλους όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση χθες, και μάλιστα για αυτό το θέμα, που έχει τεράστια σημασία, επειδή η έκθεση της κ. Thomsen εφιστά την προσοχή στις όλο και πιο επισφαλείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην επιδεινούμενη κοινωνική κατάσταση.

Η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας πλήττει γενικά τις γυναίκες. Τα επονομαζόμενα άτυπα επαγγέλματα, είτε στον τομέα των υπηρεσιών είτε στη γεωργία, είναι τα πρώτα που πλήττονται, ιδίως σε μια εποχή παγκόσμιας κρίσης. Καθώς στους τομείς αυτούς απασχολούνται κυρίως γυναίκες, οι απολύσεις πλήττουν κυρίως αυτές. Αυτός είναι άλλος ένας τομέας όπου πρέπει να απορρίψουμε την προφανή λογική της αγοράς και είναι απαραίτητο για χάρη της δικαιοσύνης και της στήριξης της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού και της ζήτησης να παρέμβουμε θετικά και να βάλουμε, για παράδειγμα, τέλος στην πρακτική σύναψης συμβάσεων που δεν ορίζουν τις ώρες εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία που υπερψήφισε την έκθεση αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό μήνυμα εκ μέρους του Κοινοβουλίου για το πρόβλημα των γυναικών με επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι εκείνες που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος της επισφαλούς εργασίας, και η κατάσταση επιδεινώνεται εξαιτίας της διεθνούς κρίσης που πλήττει τις χώρες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν έδειχνε την προσήλωσή της στην πολιτική για την ισότητα των φύλων με ειδική νομοθεσία που μεταφέρεται από τα κράτη μέλη, και πρέπει να συνεχίσει να κάνει το παν, προκειμένου να επιτύχει πραγματική ισότητα ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση.

Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας στέλνει σαφές μήνυμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι πρέπει να καταργήσουν την επισφαλή απασχόληση και να αυξήσουν την κοινωνική προστασία των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Συγχαίρω την εισηγήτρια κ. Thomsen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Στήριξα την έκθεση, αν και με ορισμένες επιφυλάξεις. Η έκθεση αυτή διαφωτίζει επίσης σημαντικά τη δική μου έκθεση της προηγουμένης συνόδου που αναφέρεται στη φτώχεια των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί παράδειγμα για το γεγονός ότι παίρνουμε στα σοβαρά την κατάσταση των εργασιακών απειλών.

Πολλές γυναίκες και πολλές οικογένειες ερωτούν αν οι ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν κάποια πρακτική λύση και συγκεκριμένες πολιτικές για τα κοινωνικά προβλήματα. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην οικονομία. Η οικονομική ελευθερία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινής αγοράς. Ωστόσο, αν το κίνητρο του κέρδους ωθεί ορισμένες εταιρείες να ζητούν από τους εργαζομένους να εργάζονται υπό επικίνδυνες και μη ασφαλείς συνθήκες, οι νομοθέτες πρέπει να ορθώσουν φράγματα σε αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επιτέλους ότι ούτε η εργασία των γυναικών στο σπίτι είναι σωστά εξασφαλισμένη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες το έχουν ήδη ποσοτικοποιήσει αυτό, και τώρα είναι η σειρά των πολιτικών. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για την αναγνώριση της εργασίας των γυναικών στο σπίτι ως μη χρηματικής επένδυσης στην εθνική ευημερία.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι μια σημαντική και ουσιαστική έκθεση για την προστασία των γυναικών. Εντούτοις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαπράττουν το σοβαρό λάθος να μην εφαρμόζουν αυτά που κηρύττουν. Την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασαν έγινε συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο κ. Van Rompuy, με αξιωματούχους των σημαντικότερων ευρωπαϊκών τεκτονικών στοών, αλλά δεν ειπώθηκε ούτε λέξη για το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις στοές δεν δέχονται γυναίκες ως μέλη. Αυτό που είναι ακόμα πιο σοβαρό, είναι πως η συνάντηση αυτή έγινε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, και δεν επετράπη η είσοδος ούτε καν στο προσωπικό του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά είναι αντίθετα προς τις αρχές της διαφάνειας που θα έπρεπε να διέπουν όλες τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0217/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Επικροτώ αυτήν την πρόταση, καθώς ο στόχος της είναι να καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές των θαλάσσιων μεταφορών. Στην περίπτωση νησιών, αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερη στήριξη συνδυασμού θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, εφόσον αυτά είναι τα μόνα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα. Αυτή η στατιστική έρευνα θα έδινε επίσης τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των δαπανών που συνδέονται με τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες όσον αφορά τόσο τα αγαθά όσο και τους επιβάτες, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αποφάσεις για άλλες πολιτικές όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα και, ειδικότερα, τις θαλάσσιες αρτηρίες, που πρέπει να περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ νησιών, καθώς και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη στήριξή μου για την άποψη του εισηγητή σχετικά με τη δυνατότητα προσαρμογής των υφισταμένων διατάξεων στους νέους κανόνες για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας με σκοπό την ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Simpson, διότι θεωρώ πολύ χρήσιμες τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και επιβατών. Πράγματι, η συλλογή ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Όπως δηλώνει σαφώς η έκθεση, «η διαθεσιμότητα συνολικών και ομογενών στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα για τον βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων μέσων μεταφορών στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών.»

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με αυτήν την πρόταση κανονισμού που έχει ως στόχο την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σήμερα σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Η συλλογή στοιχείων θα δώσει την ευκαιρία σύγκρισης μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα δημιουργήσει τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς εντός της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας και εκσυγχρονισμού της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών. Θεωρείται ότι η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα είχαν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Η οδηγία 2009/42/ΕΚ που ισχύει σήμερα προβλέπει τη συλλογή στοιχείων σε εθελοντική βάση για στατιστικές που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Η τροποποίηση της οδηγίας αυτής θα καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος. Είμαι ικανοποιημένος με αυτήν την τροποποίηση που δεν επιβάλλει πρόσθετο φόρτο, καθόσον τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώνουν δεδομένα από υφιστάμενες πηγές.

Είναι εύλογο να είναι αυτοί οι κανόνες υποχρεωτικοί για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς είναι ήδη υποχρεωτικοί για τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Επιπροσθέτως, επικροτώ την παρουσίαση τροπολογιών από τον εισηγητή, οι οποίες αφορούν την επιβολή του κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εκμεταλλευθεί αυτό το νέο προνόμιο που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ ότι η ύπαρξη πλήρων, τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος είναι κρίσιμης σημασίας για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Οι πληροφορίες αυτές προσφέρουν ένα γενικό πλαίσιο που είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα επίτευξης του βέλτιστου συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, μαζί με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών. Θα ήθελα να ζητήσω να συλλέγονται όλα τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με κοινές αντιλήψεις και προδιαγραφές, με σκοπό την επίτευξη της πληρέστερης δυνατής πρακτικής συγκρισιμότητας των μέσων μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το θέμα αφορά τη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σχετικά με τη ναυτιλία, που ισχύει για τα κράτη μέλη που έχουν ακτές. Η πρόταση θα αλλάξει τον τρόπο συλλογής στοιχείων, καθώς αυτός θα οργανωθεί κατά τύπο προϊόντος, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλα είδη μεταφορών. Θεωρώ την εξέλιξη αυτή θετική και δεν είχα ενδοιασμούς να στηρίξω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Μολονότι πριν από λίγο καιρό δηλώθηκε πως η ενιαία αγορά έχει ολοκληρωθεί, οι επίμονες διαφορές μεταξύ των διαφόρων σημείων πρόσβασης αγαθών και προσώπων εξακολουθούν να αποκαλύπτουν ότι η φύση των συνόρων της είναι εθνική. Μπορεί τα κράτη μέλη να αποφάσισαν να υποχωρήσουν απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο θέμα αυτό, όμως δεν μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές που τιμωρούν ορισμένους τομείς και ευνοούν άλλους. Αυτή η περαιτέρω διάταξη που στοχεύει στην εναρμόνιση της αντιμετώπισης προσώπων και αγαθών είναι άλλο ένα βήμα στην πορεία προς την πλήρη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βοηθήσουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις μηνιαίες θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και επιβατών και τα πλοία που τους μεταφέρουν. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην ειδικευμένη υπηρεσία της ΕΕ, τη Eurostat, να εκπονεί ευρωπαϊκές στατιστικές για όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα. Στη συνέχεια, η χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων θα βοηθήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος που θα περιλαμβάνει στατιστικές για τον τομέα αυτόν, με στόχο να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός συγκρισιμότητας των τρόπων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση έχει ως στόχο να καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές των θαλάσσιων μεταφορών και να τυποποιήσει το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα 27 κράτη μέλη. Όπως δηλώνει σαφώς ο εισηγητής, η ύπαρξη συνολικών και ενιαίων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που θα είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα για τον βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών.

Δεδομένης της σημασίας της ασφαλούς και αποτελεσματικής μεταφοράς αγαθών για το διεθνές εμπόριο, στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σήμερα σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και δεν παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με την οδηγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, όπως τελωνειακά έγγραφα. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλήρων, τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλους τους τρόπους μεταφοράς, προκειμένου να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο συγκρισιμότητας εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού είναι να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές, διότι ο εισηγητής θεωρεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης, όπως τελωνειακά έγγραφα. Επιπροσθέτως, η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Συμφωνούμε ότι η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για όλα τα μέσα μεταφοράς προϊόντων και επιβατών θα εξασφαλίσει ένα πλαίσιο πληροφόρησης που θα είναι χρήσιμο για τη χάραξη πολιτικής διαλειτουργικότητας και συντροπικότητας, δηλαδή τη δυνατότητα για βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών και θα προαγάγει τη βιωσιμότητά τους. Ασφαλώς, αυτό εξαρτάται από τη συγκρισιμότητα των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, για την οποία απαιτείται κάποια εναρμόνιση προτύπων και ιδεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Στόχος αυτής της πρότασης είναι απλώς να καταστήσει υποχρεωτική τη συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό έχει γίνει ήδη για τις ευρωπαϊκές οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές και θα βοηθούσε στη βελτίωση της εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα. Η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Σκοπός αυτού του κειμένου είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Επί του παρόντος, 18 κράτη μέλη συγκεντρώνουν εθελοντικά τα στοιχεία αυτά. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και δεν παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην οδηγία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο σε εκείνους που τα παρέχουν, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (όπως τελωνειακά έγγραφα). Η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Πρέπει να συγκεντρώνονται ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για όλους τους τρόπους μεταφοράς σύμφωνα με κοινές αρχές και κανόνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός συγκρισιμότητας των τρόπων μεταφοράς, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενέκρινα αυτό το κείμενο. Η διαθεσιμότητα περιεκτικών και ομοιογενών στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλους τους τρόπους μεταφοράς θα εξασφαλίσει ένα χρήσιμο γενικό πλαίσιο για τη στήριξη και την παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Στήριξα πλήρως την έκθεση του κ. Simpson. Συμφωνώ ότι η συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι απαραίτητη για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα προσφέρουν σε εξαγωγείς και εισαγωγείς τη δυνατότητα να βρουν το καλύτερο σύστημα για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί το κόστος των αγαθών για τον πληθυσμό της Ευρώπης, και ότι οι εξαγωγείς θα μπορούν να διαμορφώνουν αποτελεσματικότερα τις τιμές προϊόντων από τρίτες χώρες. Αυτό το είδος στατιστικών στοιχείων θα βοηθήσει στην αποφυγή απρόβλεπτων δαπανών και θα δώσει ώθηση στην κυκλοφορία τόσο εισαγομένων όσο και εγχωρίων προϊόντων. Θεωρώ επιπροσθέτως ότι αυτό το είδος στατιστικών δεδομένων πρέπει να καθιερωθεί και για τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι στατιστικές είναι σημαντικές για να μπορεί κανείς να αντιδράσει, διότι προσφέρουν δεδομένα στα οποία μπορούν να βασιστούν αποφάσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση συλλογής στατιστικών στοιχείων είναι πάντα σημαντικό να διατηρείται ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης συγκέντρωσης στοιχείων και του διοικητικού κόστους. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία για τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών συγκεντρώνονται από 18 κράτη μέλη σε εθελοντική βάση. Αυτό είναι εύλογο, εάν η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών πραγματικά δεν επιβάλλει πρόσθετο φόρτο, με άλλα λόγια, εάν τα κράτη μέλη είναι πραγματικά σε θέση να συγκεντρώνουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές. Θεωρώ υπερβολική από τη σκοπιά του διοικητικού φόρτου τη συλλογή πλήρων στατιστικών στοιχείων για τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών για όλα τα προϊόντα και όλους τους τρόπους μεταφοράς με σκοπό τη σύγκριση. Ως εκ τούτου, ψήφισα ανάλογα.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση προτείνει σειρά τροπολογιών με στόχο την προσαρμογή των διατάξεων για την κανονιστική και ελεγκτική διαδικασία στις νέες διατάξεις για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σκοπός του εισηγητή ήταν να εισαγάγει τροποποιήσεις στην κοινοτική οδηγία για τη συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Επί του παρόντος, τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και, ως εκ τούτου, δεν παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται από αυτήν την οδηγία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα). Η συλλογή στατιστικών δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι υποχρεωτική για τις στατιστικές που αφορούν τις οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Δεδομένου ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθούν αποτελεσματικά, συντονισμένα και φιλικά για το περιβάλλον δίκτυα επικοινωνίας και μεταφορών (θαλάσσια, χερσαία και εσωτερικά πλωτά δίκτυα), οι ενέργειες για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για όλα τα είδη μεταφορών είναι πραγματικά πολύ σημαντικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση Simpson, διότι, με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, βάζει τις τελευταίες πινελιές στη σχετική νομοθεσία για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων και επιβατών από την Ευρώπη και εντός αυτής. Προηγουμένως, η συλλογή στοιχείων ήταν υποχρεωτική μόνο για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές, αλλά, με την τροποποίηση της οδηγίας, θα είναι υποχρεωτική και για τις θαλάσσιες μεταφορές και θα προσφέρει σειρά στοιχείων για τα προϊόντα που μπαίνουν και βγαίνουν μέσω των συνόρων μας. Τέτοια δεδομένα είναι ουσιαστικής σημασίας, και όχι μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Η εφαρμογή της τροποποίησης της οδηγίας θα προσφέρει επίσης δεδομένα για τις θαλάσσιες μεταφορές, αρχίζοντας από το επόμενο έτος, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα είδη προϊόντων που μεταφέρονται και θα καταστήσει αποδοτικότερη τη μεταφορά ειδικών προϊόντων, εφόσον η συγκρισιμότητα θα δώσει τη δυνατότητα ανεύρεσης του πιο αποτελεσματικού τρόπου μεταφοράς για κάθε είδος προϊόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στόχος αυτής της πρότασης είναι να θεσπίσει την υποχρεωτική συγκέντρωση δεδομένων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Επί του παρόντος, η συλλογή δεδομένων για τις θαλάσσιες μεταφορές διεξάγεται σε καθαρά εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη, ενώ η συλλογή δεδομένων κατά τύπο προϊόντος είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές για τις ευρωπαϊκές οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές.

Η ύπαρξη συνολικών και ενιαίων στατιστικών στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για όλα τα μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, θα εξασφαλίσει ένα γενικό πλαίσιο που θα είναι χρήσιμο για τη στήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή τη δυνατότητα για βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στο πλαίσιο της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σκοπός αυτής της πρότασης κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σήμερα σε εθελοντική βάση από 18 κράτη μέλη. Πέντε κράτη μέλη δεν έχουν θαλάσσιες ακτές και δεν παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την οδηγία. Γενικά, η συλλογή των σχετικών στοιχείων δεν θα προσθέσει επιπλέον φόρτο στους εμπλεκομένους, καθόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης (π.χ. τελωνειακά έγγραφα). Οι Πράσινοι/ΕΕΣ υπερψήφισαν την παρούσα πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Θεωρώ ότι η υποχρεωτική συλλογή στοιχείων κατά τύπο προϊόντος για τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή της συντροπικότητας και τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Εφόσον η συλλογή δεδομένων είναι ήδη υποχρεωτική για τις στατιστικές για άλλους τρόπους μεταφοράς –τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών– θεωρώ ότι ένα κοινό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις θαλάσσιες μεταφορές είναι κατάλληλο και μπορεί επίσης να βοηθήσει να εξασφαλιστεί η μέγιστη συγκρισιμότητα των διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η αναθεώρηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ πρέπει να λειτουργήσει ακολουθώντας αυτήν την κατεύθυνση και να εφαρμοστεί σε δεδομένα του 2011 σύμφωνα με την προαιρετική πρακτική που αναπτύσσουν ήδη 18 κράτη μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς.(LT) Κυρίες και κύριοι, το θέμα της συστηματικής συλλογής στατιστικών στοιχείων έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Στη Λιθουανία, η μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης συνιστά μόνο μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εμπορευματικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, είναι δυνατό να επιτευχθούν πολύ περισσότερα στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, ο κλάδος του παράκτιου τουρισμού μας έχει αναπτυξιακό δυναμικό. Με τον εκσυγχρονισμό της επιμελητείας των εμπορευματικών μεταφορών και την προαγωγή της συντροπικότητας, δηλαδή του συνδυασμού διαφόρων τρόπων μεταφοράς εντός της ίδιας μεταφορικής αλυσίδας, έχουμε την ευκαιρία να αυξήσουμε την ευημερία στην περιοχή της Βαλτικής. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για να διατηρηθεί μελλοντικά η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων όπως ο λιθουανικός λιμένας Klaipėda. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλτικής θα συμβάλει στην αμοιβαία προσέγγισή τους και θα κάνει την αγορά της περιφέρειάς μας πιο αρμονική και πιο προσβάσιμη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, οι χώρες της Βαλτικής είναι σε μεγάλο μέτρο απομονωμένες από το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Ευελπιστούμε ότι η κυκλοφορία μεταξύ των χωρών της Βαλτικής θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020 και, επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη της κατάλληλης υποδομής και της προσβασιμότητας. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η συλλογή στοιχείων δεν θα δημιουργήσει πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0270/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό ταμείο στην ΕΕ, το οποίο μας επιτρέπει να ενισχύουμε εργαζομένους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των αλλαγών των παγκοσμίων τάσεων. Αυτό συνέβη με ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Ισπανία, όπου η ύπαρξη του ταμείου αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευεργετική. Ενόψει των ανωτέρω, συμφωνώ με τις αποφάσεις που διατύπωσε η εισηγήτρια και αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στο διεθνές εμπόριο, είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί η ευρωπαϊκή οικονομία να εφαρμόζει αποτελεσματικά τα μέσα στήριξης των εργαζομένων που πλήττονται από αυτές, ενισχύοντας και βοηθώντας τους παράλληλα με σκοπό την ταχεία επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 περιπτώσεις απόλυσης σε 45 επιχειρήσεις στην περιφέρεια Nordjylland, θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σειρά λόγων που εξέθεσα στην αιτιολόγηση ψήφου μου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας για να εξηγήσω γιατί υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πρόκειται για ένα ψήφισμα σχετικά με την προτεινόμενη απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Ο τομέας της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού για τη ναυτιλία στη δανική περιφέρεια Nordjylland αιφνιδιάστηκε από τις αλλαγές στις αγορές και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και υπέστη δραματικές μειώσεις παραγγελιών, που οδήγησαν σε απολύσεις σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις.

Σε περιφέρειες όπως η Nordjylland που έχουν μεγάλη εξάρτηση από έναν τομέα, η ανάκαμψη της αγοράς και η μετακίνηση εργαζομένων σε άλλους τομείς δραστηριότητας τείνουν να είναι πιο αργές και πιο δύσκολες. Θεωρώ ότι η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι δικαιολογημένη στην περίπτωση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου του κοινωνικού αντικτύπου της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο οποίος είχε ιδιαίτερη επίδραση στην απασχόληση, η ορθή χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ουσιαστικής σημασίας για την ελάφρυνση της δεινής θέσης πολλών Ευρωπαίων και πολλών ευρωπαϊκών οικογενειών, καθώς συμβάλλει στην κοινωνική τους επανένταξη και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη προσφέροντας ταυτόχρονα νέους πόρους για την αντιμετώπιση των αναγκών των επιχειρήσεων και την αναθέρμανση της οικονομίας. Το σχέδιο δράσης της Δανίας για τη συνδρομή σε 951 ανθρώπους που απολύθηκαν από 45 επιχειρήσεις κατασκευής και εξοπλισμού στη μικρή περιφέρεια της Nordjylland εντάσσεται και αυτό στο ίδιο πλαίσιο. Στην προκειμένη περίπτωση, το 40% των απολυμένων εργαζομένων ήταν εξειδικευμένοι σε χειρωνακτικές εργασίες, εργασίες στον τομέα της μεταλλουργίας και της κατασκευής μηχανών, και το 33% των εργαζομένων είχε χαρακτηριστεί ανειδίκευτο προσωπικό που εκτελούσε χειρωνακτικές εργασίες. Η κατάσταση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την ανάγκη για αποτελεσματική τεχνική και επαγγελματική αξιολόγηση των ανθρώπων που πλήττονται από αυτήν την παγκόσμια κρίση. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή μέτρων που θα επισπεύσουν και θα βελτιώσουν τον ρυθμό της χρησιμοποίησης ενός τόσο σημαντικού πόρου όπως το ΕΤΠ, το οποίο σήμερα παρουσιάζει πολύ χαμηλά επίπεδα κινητοποίησης. Εφέτος ζητήθηκε μόλις το 11% των συνολικών 500 εκατομμυρίων ευρώ που είναι διαθέσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς. (FR) Για άλλη μια φορά ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την καταβολή ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε εργαζομένους που απολύθηκαν συνεπεία της κρίσης ή συνεπεία μετεγκαταστάσεων. Για άλλη μια φορά, η ενίσχυση αυτή θα περιλάβει διάφορες δημοσιονομικές γραμμές που αρχικά είχαν διατεθεί σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν έχει δικούς του πόρους στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο.

Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση, κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού του 2011 εργάστηκα για τη δημιουργία γραμμής πιστώσεων πληρωμών ειδικά για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έτσι, το συνολικό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο κατά την ψηφοφορία για την ανάγνωση του προϋπολογισμού στις 20 Οκτωβρίου 2010.

Το ποσό αυτό, που είναι συμβολικό συγκρινόμενο με τις ετήσιες απαιτήσεις, πρέπει ακόμα να επιβεβαιωθεί, διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχικά απέρριψε την πρόταση να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δική του χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσω να παρακολουθώ το ζήτημα αυτό ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί η δημοσιονομική και νομοθετική εδραίωση αυτού του μηχανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Kostinger (PPE), γραπτώς.(DE) Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την κ. Matera για τέσσερις συνολικά εκθέσεις σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ώστε να συμπεριλάβει εργαζομένους ήταν ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε άμεση στήριξη σε ευρωπαίους πολίτες. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα μέσο που στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε εκείνους που αιφνιδιάστηκαν από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Προκειμένου να είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα χρήματα που διατίθενται, πρέπει να φθάνουν στον προορισμό τους γρήγορα και στοχοθετημένα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι θα βοηθήσουμε ευρωπαίους πολίτες και θα αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Δανίας, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστάθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε ένα αίτημα συνδρομής σε 1.122 εργαζομένους σε 45 επιχειρήσεις κατασκευής μηχανημάτων της περιφέρειας Nordjylland, που αφορά χρηματοδότηση ύψους 7.521.359 ευρώ από το ΕΤΠ.

Τελειώνοντας, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συγκεκριμένα για τις 951 απολύσεις που έγιναν από 45 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Δανία υπέβαλε αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, κάτι που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Είναι σημαντικό να μην υιοθετήσουμε προσέγγιση laissez-faire για τη διαδικασία της ανεργίας. Στον τομέα αυτόν είναι ουσιαστικό να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι τους στηρίζουν και οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ ως σύνολο. Μολονότι ψήφισα υπέρ, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα διανεμηθεί το ποσό της ενίσχυσης. Γιατί οι Κάτω Χώρες θα λάβουν περίπου 3.000 ευρώ για κάθε απόλυση, ενώ η Ισπανία θα λάβει 1.000 ευρώ και η Δανία 7.000 ευρώ; Κοστίζει η επανακατάρτιση και η επανεκπαίδευση εφτά φορές περισσότερο στη Δανία από ό,τι στην Ισπανία; Πέρα από αυτό το εξαιρετικά ενοχλητικό ζήτημα, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με την εισηγήτρια κ. Matera ότι η χορήγηση αυτής της οικονομικής στήριξης είναι αναγκαίο και επίκαιρο μέτρο. Είναι κρίμα που η κυβέρνηση της Λετονίας δεν συμμετείχε σε αυτήν την ευκαιρία και δεν υπέβαλε αίτηση. Σήμερα υπάρχουν 180.000 άνεργοι στη Λετονία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Δανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II του Nordjylland, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με αυτήν την ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Δανία ζήτησε στήριξη για την περίπτωση των 951 απολύσεων που έγιναν από 45 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland. Η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ. Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Η κοινότητα της ευρωπαϊκής ένωσης ναυπηγείων (CESA) εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση στη ναυπηγική βιομηχανία θα μειωθεί μέχρι το 2014 συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ μελλοντικά η ναυπηγική βιομηχανία θα προβεί σε μετεγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος και ιδίως σε περιοχές της Ασίας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική στήριξης του ναυτιλιακού τομέα, είναι απίθανο να επανέλθει η παραγωγή στα προ της σημερινής κρίσης επίπεδα. Στην πόλη μου, το Γαλάτσι, το ναυπηγείο Damen αντιμετωπίζει επίσης τα αποτελέσματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και απέλυσε 600 εργαζομένους μόνο το 2009. Το 2010 αναμένεται να απολυθούν 500 ακόμα εργαζόμενοι. Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) που ζήτησε η Δανία για τη χρησιμοποίηση 7.521.359 ευρώ για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος στήριξης 951 εργαζομένων που απολύθηκαν στην περιφέρεια Nordjylland μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 14ης Νοεμβρίου 2009. Οι απολύσεις έγιναν σε 54 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού για τον ναυπηγικό κλάδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Το θέμα αφορά την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις του κλάδου της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στη μεσαίου επιπέδου περιφέρεια Nordjylland. Στην περιφέρεια αυτή του βορειοανατολικού άκρου της Βόρειας Γιουτλάνδης απολύθηκαν μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 14ης Νοεμβρίου 2009 951 άτομα σε 45 επιχειρήσεις. Για την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας αυτών των εργαζομένων κινητοποιείται ποσό ύψους 7.521.359 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0269/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Όπως είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους κατά την ψηφοφορία για την έκθεση Boge, η χρησιμοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ως χρήσιμου μέσου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία που προσφέρει πρακτική αντίδραση όσον αφορά την οικονομική βοήθεια. Έκτοτε έγιναν δεκτές αρκετές άλλες αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας. Θεωρώ ότι αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη της χρησιμότητας αυτής της πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση στήριξης για 512 απολύσεις στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Επίσης, συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για μια πηγή πιστώσεων πληρωμών εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε συνδυασμό με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό ταμείο στην ΕΕ, το οποίο μας επιτρέπει να ενισχύουμε εργαζομένους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των αλλαγών των παγκοσμίων τάσεων. Κατέστη αναγκαίο να δοθεί πρόσβαση στο ταμείο αυτό στους εργαζομένους του τομέα της ηλεκτρονικής που απολύθηκαν στις Κάτω Χώρες. Ενόψει των ανωτέρω συμφωνώ με τις αποφάσεις που διατύπωσε η εισηγήτρια και αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Η συνδρομή στους εργαζομένους που απολύθηκαν εξαιτίας αναδιαρθρώσεων και μετεγκαταστάσεων πρέπει να είναι δυναμική και ευέλικτη, προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες ζήτησαν στήριξη για 512 περιπτώσεις απολύσεων στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, και υπό το πρίσμα των λόγων που εξέθεσα στην αιτιολόγηση ψήφου μου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Για μία ακόμα φορά, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του κλεισίματος της κύριας βιομηχανίας μίας πόλης, στην προκειμένη περίπτωση του Nijmegen, που το επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η ίδρυση άλλων με το ίδιο δυναμικό ως προς την απασχόληση.

Η εξέταση των ψηφισμάτων που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα το εύρος και την έκταση του προβλήματος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι εν λόγω χώρες δεν έχουν δείξει ακόμα ότι είναι ικανές να αντιμετωπίσουν την έλλειψη συντονισμού και την απώλεια της ελκυστικότητας για τις επενδύσεις και την καινοτομία.

Εάν δεν γίνει τίποτα, φοβάμαι ότι οι αιτήσεις για κινητοποίηση του ταμείου θα πολλαπλασιαστούν, και ότι μπορεί το ίδιο το ταμείο να αποδειχθεί ανεπαρκές για τη συνδρομή σε εργαζομένους που είναι θύματα αιφνίδιων και αναπάντεχων αλλαγών στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένων των επιπτώσεων της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στη βιομηχανική δραστηριότητα και τις εξειδικευμένες δραστηριότητες του ηλεκτρονικού τομέα, πρέπει να εφαρμοστεί επειγόντως ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα στήριξης για τους 512 απολυμένους της εταιρείας NXP Semiconductors Netherlands, στις ολλανδικές περιφέρειες Gelderland και Eindhoven. Αξίζει να υπογραμμιστεί ο περιφερειακός και κοινωνικός αντίκτυπος από τη μείωση της δραστηριότητας στη μονάδα του Nijmegen της επαρχίας Gelderland, η οποία ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή και παρείχε απασχόληση σε πολυάριθμους ανειδίκευτους εργαζόμενους που εργάστηκαν για δεκαετίες σε αυτήν την επιχείρηση. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα σχέδιο για την ενίσχυση της αποκατάστασης και επανεκπαίδευσης αυτών των πρώην εργαζομένων, προκειμένου να προωθηθεί η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να επαναλάβω την προειδοποίηση ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν μηχανισμοί που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την κινητοποίηση και τη χρησιμοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση από ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ των Κάτω Χωρών, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστήθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε αίτημα συνδρομής σε 1.590 εργαζομένους της NXP Semiconductors Netherlands, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες Gelderland και Eindhoven, το οποίο αφορά χρηματοδότηση ύψους 1.809.434 ευρώ από το ΕΤΠ.

Τελειώνοντας, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συγκεκριμένα για τις 512 απολύσεις που έγιναν από τη NXP Semiconductors Netherlands, η οποία δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση στήριξης για 512 απολύσεις στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση στήριξης για 512 απολύσεις στη NXP Semiconductors Netherlands, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου· εκτιμώντας ότι οι Κάτω Χώρες ζήτησαν στήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 512 απολύσεις στην εταιρεία NXL Semiconductors Netherlands που λειτουργεί στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven· εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ· υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως αντίδραση στο αίτημα που υπέβαλε η NL/NXP Semiconductors στις Κάτω Χώρες.

Στις 26 Μαρτίου 2010, οι Κάτω Χώρες ζήτησαν οικονομική στήριξη από το ΕΤΠ για 512 από τους 590 εργαζομένους που απολύθηκαν από την εταιρεία NXL Semiconductors, η οποία δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven. Ο συνολικός αριθμός των απολυμένων εργαζομένων αποτελείται από 425 άντρες και 87 γυναίκες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται επτά εργαζόμενοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία (1,3%). Οι Κάτω Χώρες υπογραμμίζουν τον σοβαρό αντίκτυπο αυτών των απολύσεων, εφόσον η NXP Semiconductors είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης στην περιοχή, που παρείχε απασχόληση σε πολυάριθμους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης που εργάστηκαν για αρκετές δεκαετίες σε αυτήν την επιχείρηση. Η απουσία ευκαιριών απασχόλησης σε παρόμοιες εταιρείες στην περιοχή θα προξενήσει ιδιαίτερο πρόβλημα για τους εργαζομένους με πείρα και εξειδίκευση στην παραγωγή ημιαγωγών.

Η κινητοποίηση του ΕΤΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στην ανάγκη ανάπτυξης κοινοτικής βιομηχανικής πολιτικής που θα είναι βιώσιμη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση διευρύνθηκε από την 1η Μαΐου 2009. Προβλέπεται να παρέχει στήριξη και σε εργαζομένους, η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven των Κάτω Χωρών απολύθηκαν 512 εργαζόμενοι της NXP Semiconductors Netherlands. Ποσό ύψους 1.809.434 ευρώ κινητοποιείται για τη στήριξή τους.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0271/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση με την οποία εγκρίνεται η κινητοποίηση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Πορτογαλία με σκοπό την ενίσχυση των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda. Αυτό έγινε μετά από αίτηση της Πορτογαλίας για την κινητοποίηση του ΕΤΠ τον Δεκέμβριο του 2009. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε, προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών του διεθνούς εμπορίου. Η ενίσχυση από το ΕΤΠ έχει σκοπό την εξασφάλιση της θέσης των 839 εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda Portugal μεταξύ 8ης Ιουνίου και 8ης Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου. Το εν λόγω ποσό θα καλύψει τα ακόλουθα μέτρα: αναγνώριση ικανοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση και στήριξη με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας και κίνητρα για πρόσληψη και απόκτηση πείρας στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε την κινητοποίηση του ΕΤΠ έχοντας στον νου μας τη δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να εξασφαλίσουν ταχεία και απλή διαδικασία έγκρισης αυτών των αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα για την κινητοποίηση 2.405.671 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Πορτογαλία για 839 περιπτώσεις απολύσεων που έγιναν στην Qimonda Portugal S.A. μεταξύ 8ης Ιουνίου και 8ης Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων της Qimonda με την αναγνώριση ικανοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση, την κατάρτιση και στήριξη με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, τη στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας και κίνητρα για πρόσληψη και πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας. Είναι η δεύτερη φορά που η Πορτογαλία υποβάλλει αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την περιφέρεια Norte. Το 2009 κινητοποιήθηκαν 832.800 ευρώ μετά από απολύσεις στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Τέλος, λυπάμαι, διότι η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεν έμαθε πώς να κάνει χρήση του δυναμικού του ταμείου. Ενώ οι πρώην εργαζόμενοι της ολλανδικής εταιρείας NXP Semiconductors θα λάβουν 3.534 ευρώ ο καθένας και οι δανοί πρώην εργαζόμενοι από το Nordjylland θα λάβουν 7.908 ευρώ ο καθένας, οι πορτογάλοι πρώην εργαζόμενοι της Qimonda θα λάβουν μόνο 2.867 ευρώ ο καθένας από την ενίσχυση του ταμείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στην περιφέρεια NUTS II Norte, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό διαρθρωτικό ταμείο στην ΕΕ, το οποίο μας επιτρέπει να ενισχύουμε εργαζομένους που έμειναν άνεργοι εξαιτίας των αλλαγών των παγκοσμίων τάσεων. Για να είναι αποτελεσματικό το ταμείο αυτό, είναι καίριο να παραχωρείται πρόσβαση σε αυτό, όταν είναι ανάγκη, και με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό. Για τον λόγο αυτό πρέπει να στηρίξω τα συμπεράσματα της εισηγήτριας και αποφάσισα να υπερψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το κλείσιμο της Qimonda στο Vila do Conde είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να προστεθούν άλλοι 1.000 άνεργοι στην περιφέρεια Norte της χώρας. Εκείνη την περίοδο η εν λόγω περιφέρεια είχε ήδη τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα: μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2009, τα κέντρα απασχόλησης της περιφέρειας Norte κατέγραψαν μέση μηνιαία ροή 22.000 ανέργων. Μετά από τις απολύσεις από την εταιρεία Qimonda Portugal S.A., στις 17 Δεκεμβρίου 2009 υποβλήθηκε αίτηση συνδρομής για 839 απολυμένους εργαζομένους.

Βάσει της αξιολόγησης που διενήργησε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλοι οι απαραίτητοι όροι. Υπέβαλε αυτήν την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να στηρίξει την επανένταξη αυτών των εργαζομένων που έπεσαν θύματα απόλυσης ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Ως εκ τούτου, στηρίζω αυτήν την απόφαση, που επιτρέπει την κινητοποίηση 2.405.671 ευρώ στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2010, προκειμένου να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια ως απάντηση στο αίτημα της Πορτογαλίας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία για την έγκρισή της θα είναι ταχεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso του 2005 σε συνέχεια της έκθεσης της Επιτροπής «Ευρωπαϊκές αξίες και παγκοσμιοποίηση», έχει τώρα νέα μορφή που το κάνει διαφανέστερο, με ευρύτερους στόχους που συμπεριλαμβάνουν τις συνέπειες της σημερινής κρίσης και δείχνουν τον δρόμο προς τη συντόμευση των χρόνων αναμονής για τη διάθεση πόρων, κάτι που ελπίζω ότι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση.

Μολονότι υπερψήφισα αυτήν την πρόταση, θεωρώ λυπηρό ότι, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεν κατάφερε να κάνει πλήρη χρήση του ταμείου, όπως έκαναν άλλες χώρες, και όπως καταδεικνύεται σαφώς στην ανάλυση διαφόρων αιτήσεων από το κατά κεφαλήν ποσό των πόρων που ζητήθηκαν από το ΕΤΠ.

Σήμερα, για παράδειγμα, έγιναν ψηφοφορίες για άλλες αιτήσεις ενίσχυσης από το ΕΤΠ, που έδειξαν ότι, ενώ πρώην εργαζόμενοι της ολλανδικής εταιρείας NXP Semiconductors θα λάβουν 3.534 ευρώ ο καθένας, οι δανοί πρώην εργαζόμενοι του Nordjylland θα λάβουν 7.908 ευρώ ο καθένας. Οι πορτογάλοι πρώην εργαζόμενοι της Qimonda που καλύπτονται από το ταμείο θα λάβουν μόνο 2.867 ευρώ ο καθένας ως στήριξη από το ταμείο. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για μέτρα όπως η αναγνώριση ικανοτήτων, η επαγγελματική κατάρτιση, η κατάρτιση ή η στήριξη με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, η στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας ή κίνητρα για πρόσληψη και πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, γιατί θεωρώ την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Πορτογαλία κρίσιμης σημασίας όσον αφορά την ενίσχυση των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda. Ασφαλώς, τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ που θα κινητοποιηθούν δεν θα αρκέσουν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των απολύσεων, θα είναι όμως σημαντική βοήθεια. Η κινητοποίηση πρέπει να είναι απλή και γρήγορη και πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική επανένταξη των πληγέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η πορτογαλική εταιρεία Qimonda, μέρος κορυφαίου γερμανικού ομίλου επιχειρήσεων, θεωρείτο στην Πορτογαλία υπόδειγμα επιτυχίας και πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της. Ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της Πορτογαλίας και, πριν γίνουν γνωστά τα προβλήματα που οδήγησαν στην πτώχευσή της, ετοιμαζόταν να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και είχε εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση για την ενίσχυση της παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι εργαζόμενοι της Qimonda διέθεταν υψηλή εξειδίκευση και είχαν υψηλά ποσοστά παραγωγικότητας, ενώ τίποτα δεν έδειχνε ότι η εταιρεία θα έπαυε να είναι βιώσιμη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το 2008, η εταιρεία εξέταζε μάλιστα τη δυνατότητα δημιουργίας τριών ακόμα εργοστασίων στην Πορτογαλία, που θα βρίσκονταν και τα τρία στα περίχωρα της πόλης Vila do Conde. Η περιφέρεια Norte, όπου είχε την έδρα της η Qimonda, είναι παραδοσιακή βιομηχανική περιοχή και επλήγη σκληρά από το κλείσιμο επιχειρήσεων και την ανεργία. Τώρα διακυβεύθηκε η δυνατότητα της Qimonda για προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων, που είναι τόσο απαραίτητοι.

Ελπίζω ότι οι εργαζόμενοι της Qimonda θα μπορέσουν να ωφεληθούν ικανοποιητικά από την κινητοποίηση του ταμείου και να επιτύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω σε αυτούς και τις οικογένειές τους την αλληλεγγύη μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το κλείσιμο του εργοστασίου της Qimonda στο Vila do Conde αύξησε τα ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας στη βόρεια Πορτογαλία. Στην προκειμένη περίπτωση απολύθηκαν 900 εργαζόμενοι, των οποίων η μεγάλη πλειονότητα είχε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης: το 36,6% διαθέτει μόνο βασική σχολική εκπαίδευση, και μόνο το 10,7% έφθασε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, αξίζει να υπογραμμιστεί η σημασία αυτού του σχεδίου ενίσχυσης 839 εκ των εργαζομένων που απολύθηκαν για να μειωθεί ο αντίκτυπος της σοβαρής οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η περιφέρεια αυτή. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία μέτρων όπως η πιστοποίηση δεξιοτήτων, η επαγγελματική κατάρτιση, τα κίνητρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και η ευκαιρία απόκτησης νέας πείρας στον χώρο εργασίας. Από την άλλη πλευρά, είναι λυπηρό ότι αυτή είναι μόλις η δεύτερη αίτηση που υπέβαλε μέσα σε δύο χρόνια η Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να λάβει άμεση ενίσχυση για εργαζομένους της περιφέρειας Norte. Αντιμέτωπη με συντριπτικούς αριθμούς ανέργων και την εξαθλίωση των δημοσίων οικονομικών στην Πορτογαλία, μαζί με την οικονομική ύφεση κατά το 2011 με τα πρόσφατα μέτρα λιτότητας, η κυβέρνηση έχει καθήκον και υποχρέωση να ενεργήσει πιο υπεύθυνα ζητώντας αυτούς τους πόρους για να στηρίξει τους ανέργους με συγκεκριμένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε, μετά από αίτηση της πορτογαλικής κυβέρνησης στις 17 Δεκεμβρίου 2009, την κινητοποίηση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) με σκοπό την ενίσχυση των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda. Αυτό σημαίνει την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2.405.671 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Πορτογαλία και αφορά 839 περιπτώσεις απολύσεων που έγιναν στην Qimonda Portugal S.A. μεταξύ 8ης Ιουνίου και 8ης Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αυτής της δέσμης είναι 3,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 2,4 εκατομμύρια, ή το 65% του συνολικού κόστους, ζητήθηκαν από το ΕΤΠ.

Δυστυχώς, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν ήταν εκεί για να παρέμβουν, όταν θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί σε λειτουργία η επιχείρηση και να εμποδιστούν οι απολύσεις εργαζομένων από αυτήν την πολυεθνική εταιρεία με βάση τη Γερμανία. Αυτή η ισχνή στήριξη για τους ανέργους δίνεται μόλις τώρα, καθυστερημένα.

Πρόκειται για τη 16η αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010 και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα: πιστοποίηση ικανοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση, κατάρτιση και στήριξη με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στήριξη για ατομική αναζήτηση εργασίας και κίνητρα για πρόσληψη και απόκτηση πείρας στον χώρο εργασίας.

Η περιφέρεια Norte, όπου έγιναν οι απολύσεις, έχει ήδη εγκριθεί για στήριξη από το ΕΤΠ βάσει προηγούμενης αίτησης του 2009 για απολύσεις του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Στην περίπτωση εκείνη κινητοποιήθηκε ποσό ύψους 832.000 ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Πορτογαλίας, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστάθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η σημερινή ψηφοφορία αφορούσε ένα αίτημα συνδρομής σε 839 εργαζομένους της Qimonda Portugal, S.A., εταιρείας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ανέρχεται σε ποσό ύψους 2.405.671 ευρώ από το ΕΤΠ.

Τελειώνοντας, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συγκεκριμένα για τις 839 απολύσεις που έγιναν από την Qimonda AG, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στην περιφέρεια NUTS II Norte. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στην περιφέρεια NUTS II Norte, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Προφανώς υπερψηφίζω την οικονομική απόφαση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Qimonda στην Πορτογαλία.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να λεχθεί ότι αυτή η απόφαση ελήφθη πολύ αργά, και ότι τα χρήματα θα φθάσουν στην Πορτογαλία ακόμα αργότερα: όχι πριν από το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου. Τα πράγματα δεν ήταν ανάγκη και δεν έπρεπε να γίνουν έτσι. Το ΕΤΠ μπορεί και πρέπει να εξορθολογιστεί, προκειμένου τα θύματα συλλογικών απολύσεων να μην αναγκάζονται να περιμένουν 17 μήνες για στήριξη που δηλώθηκε ότι επείγει, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Αν η Ευρώπη συνεχίζει να είναι τόσο ευγενική απέναντι στο οικονομικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι σκληρή απέναντι στα θύματα της κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρονικής στην περιφέρεια NUTS II Norte, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης ότι, στην αιτιολογική της έκθεση, η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για την αίτηση, που θα αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θα εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Πορτογαλία ζήτησε συνδρομή για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στην περιφέρεια NUTS II Norte. Η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ. Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του να ζητηθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ. Υπενθύμισε τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ένα κοινοτικό νομοθετικό και δημοσιονομικό μέσο που συστάθηκε, προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες σημαντικών αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου. Δεδομένου ότι η Πορτογαλία υπέβαλε αιτήσεις στήριξης για 839 περιπτώσεις απόλυσης στην Qimonda S.A., πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στην περιφέρεια NUTS II Norte, επικροτώ την έγκριση της έκθεσης από το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η βοήθεια θα δοθεί με όσο το δυνατόν πιο δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο, μέσω απλής και ταχείας διαδικασίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους που επλήγησαν από τις απολύσεις που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Στην πολυεθνική εταιρεία Qimonda S.A., που δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό τομέα στη μεσαίου επιπέδου περιφέρεια Norte, έγιναν 839 απολύσεις συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Τα 2.405.671 ευρώ που κινητοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα χρηματοδοτήσουν συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συμπληρωθούν με εθνικά μέτρα και μέτρα που θα ληφθούν από την εταιρεία.

 
  
  

Έκθεση: Barbara Matera (A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), γραπτώς. (ES) Στηρίζω τη χορήγηση ενίσχυσης 2.752.935 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την Καταλονία ως πρόσθετη στήριξη για τους 1.429 εργαζομένους που απολύθηκαν από τις 23 επιχειρήσεις κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων συνεπεία των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου. Οι απολύσεις έγιναν σε περίοδο εννέα μηνών, από τις 23 Φεβρουαρίου 2009 έως τις 22 Νοεμβρίου 2009.

Η ενίσχυση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της επανένταξης των απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, το 25% των οποίων δεν έχει λάβει εκπαίδευση ή έχει εγκαταλείψει το σχολείο πρόωρα, ενώ το 40% έχει λάβει μόνο βασική εκπαίδευση. Από αυτούς, περίπου το 75% είναι άνδρες, και το 25% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τις ευθύνες των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων. Όπως δηλώνει η έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, πρέπει να μας δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο το 23% των εργαζομένων δεν θα συμπεριληφθούν στη δράση προσδιορισμού των χαρακτηριστικών (profiling) και να μάθουμε ποια μέτρα θα προσφερθούν ειδικά σε αυτούς τους εργαζόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η Ισπανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 1.429 απολύσεις σε 23 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ επίσης πως πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα στηρίξει την επανένταξη επιμέρους απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και θα ήθελα να επαναλάβω ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε να χρηματοδοτήσει την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται σε εργαζομένους που επλήγησαν από απολύσεις συνεπεία της παγκοσμιοποίησης πρέπει να χορηγείται σε ατομική βάση και να έχει ως στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτή η συνδρομή δεν αποτελεί υποκατάστατο για τις ευθύνες που κανονικά αναλογούν στις εταιρείες ούτε έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση και την αναδιάρθρωση εταιρειών. Ενόψει αυτών, η κοινή δήλωση του τριμερούς διαλόγου των θεσμικών οργάνων τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης ότι οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα είναι όσο πιο απλές και ταχείες είναι δυνατόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία ζήτησε συνδρομή για 1.429 απολύσεις σε 23 εταιρείες που λειτουργούν στην περιφέρεια της Καταλονίας, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Cataluna automocion/Ισπανία, διότι θα δώσει τη δυνατότητα χορήγησης συμπληρωματικής ενίσχυσης στους καταλανούς εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων αλλαγών στη δομή της παγκόσμιας οικονομίας και θα στηρίξει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όταν σκέφτομαι την κρίση που έπληξε αυτόν τον κλάδο, θυμάμαι πως άκουσα τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας Jose Maria Aznar να λέει πόσο εξεπλάγη ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής George W. Bush μαθαίνοντας ότι οι κύριες εξαγωγές της Ισπανίας δεν αφορούσαν κάποιο γεωργικό προϊόν, αλλά τα αυτοκίνητα. Αυτό ήταν ένα θετικό δείγμα για το ότι σταμάτησαν να ισχύουν τα παλιά στερεότυπα για τις οικονομίες της νοτιοδυτικής Ευρώπης.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ισπανικής βιομηχανίας, που έγιναν κυρίως από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος, σημείωσαν μεγάλη οπισθοδρόμηση εξαιτίας αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Η πτώση της ζήτησης αυτοκινήτων στην ΕΕ είναι πολύ σοβαρή, και η παραγωγή μειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009 σχεδόν κατά 40%, κάτι που απειλεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα περισσότερες θέσεις απασχόλησης, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Βλέπω με ανησυχία την οπισθοδρόμηση αυτή και ελπίζω ότι η ισπανική οικονομία θα καταφέρει να αντιδράσει σωστά στην κρίση, με το ταμείο αυτό να είναι μόνο μέρος της αντίδρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το προτεινόμενο σχέδιο ενίσχυσης για τους 1.429 εργαζομένους που απολύθηκαν από 23 επιχειρήσεις κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων στην περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία είναι επειγόντως απαραίτητο για την τεχνική και επαγγελματική εξέλιξη μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων που επλήγησαν άμεσα από την παρούσα παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Περίπου το 25% των εργαζομένων που καλύπτει το σχέδιο αυτό δεν πήγαν στο σχολείο ή το εγκατέλειψαν πρόωρα, και παραπάνω από 40% των εργαζομένων διαθέτει μόνο βασική εκπαίδευση. Τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εργατικό δυναμικό καίριων τομέων της παραγωγής στην Ευρώπη είναι μεγάλο πρόβλημα ενόψει των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προκειμένου να στηριχθεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που θα εξασφαλίζει καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται στα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους πολίτες, για παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Στην περίπτωση του ΕΤΠ, εφέτος χρησιμοποιήθηκε μόνο λίγο παραπάνω από το 10% των 500 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, πράγμα απαράδεκτο δεδομένου του μεγέθους της ανεργίας στην Ευρώπη και των αυξανόμενων δυσκολιών ανεύρεσης άλλης εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Ισπανίας, διότι πιστεύω ότι αυτό το μέσο είναι πολύτιμος πόρος για τη στήριξη εργαζομένων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το ταμείο συστήθηκε για να προσφέρει πρακτική ενίσχυση σε εργαζόμενους που απολύθηκαν είτε για λόγους που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν είτε, μετά από την τροποποίηση του 2009, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αφορά αίτηση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 2.752.935 ευρώ που υπέβαλε η Ισπανία για 1.429 εργαζομένους σε 23 διαφορετικές επιχειρήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσω ότι η σημερινή ψηφοφορία για τις τέσσερις εκθέσεις που αφορούν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για παροχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους σχεδόν 14 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει ότι το ΕΤΠ είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός πόρος για την καταπολέμηση της ανεργίας που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη χρησιμοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας, συγκεκριμένα για τις 1.429 απολύσεις που έγιναν από 23 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας. Το ΕΤΠ προσφέρει πρόσθετη συνδρομή σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκοσμίου εμπορίου και βοηθά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για πόρους από το ΕΤΠ για απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συμφωνεί με τον κανονισμό του ταμείου. Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα στηρίξει εργαζομένους που απολύθηκαν, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα μέτρα για τα οποία είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ή τα μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Δεδομένου ότι η Ισπανία υπέβαλε αίτηση στήριξης για 1.429 περιπτώσεις απόλυσης σε 23 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής και τις σχετικές τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα, που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία: (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει την επανένταξη απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας χωρίς να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τις ευθύνες τους. (2) Η Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ μια εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όπως είχε συστήσει το Κοινοβούλιο. (3) Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. (4) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για την αίτηση που αναλύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούν τους λόγους που οδήγησαν στην έγκρισή της, κάτι που είναι επίσης σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ισπανία ζήτησε στήριξη για τις περιπτώσεις των 1.429 απολύσεων που έγιναν από 23 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 29 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) στην περιφέρεια NUTS II της Καταλονίας. Η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στον κανονισμό του ΕΤΠ. Ως Καταλανός χαίρομαι, διότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε να ζητήσει από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ και να υπενθυμίσει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Τον Ιανουάριο του 2010, η Ισπανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) σε σχέση με τις απολύσεις που σημειώθηκαν σε 23 εταιρείες στην περιφέρεια της Καταλονίας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του ΕΤΠ για τη χορήγηση ενίσχυσης στους απολυμένους εργαζομένους. Οι απολύσεις έγιναν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα πρωτόγνωρη πτώση της ζήτησης οχημάτων στην Ισπανία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2009 απολύθηκαν μόνο στην περιφέρεια της Καταλονίας 2.330 εργαζόμενοι, το 75% των οποίων είναι άντρες, και σχεδόν το 25% των οποίων έχουν ηλικία άνω των 55 ετών. Στηρίζω την παροχή οικονομικής ενίσχυσης και κατάρτισης στους απολυμένους εργαζομένους, προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν νέες θέσεις απασχόλησης για τη μέγιστη δυνατή περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Η κινητοποίηση αυτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα είναι προς όφελος 1.429 εργαζομένων στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων στην ισπανική περιφέρεια της Καταλονίας. Η Επιτροπή πρότεινε στη συγκεκριμένη περίπτωση την κινητοποίηση από το ταμείο ποσού 2.752.935 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η επανένταξη πρώην εργαζομένων σε 23 συνολικά επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας, εφόσον η αίτηση, που συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες τον Απρίλιο, πληροί τους όρους για οικονομική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

 
  
  

Εκθέσεις: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010, A7-0272/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), γραπτώς.(DE) Χαίρομαι πολύ, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να ενισχύσει πολλούς ανθρώπους που επλήγησαν σοβαρά από την παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει τώρα να χορηγηθούν γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν το συντομότερο δυνατό νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για σημαντική και εξαιρετικά ορατή συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δείξει ξεκάθαρα στους ανθρώπους αυτούς ότι η ΕΕ θέλει, και μπορεί, να βοηθά και μεμονωμένα άτομα σε καταστάσεις ανάγκης. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση με τρόπο που να έχει νόημα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δίκαιους όρους ανταγωνισμού στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να αποφεύγονται εξαρχής οι μειονεκτικές καταστάσεις σε επιμέρους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Matera για το εξαιρετικό έργο της. Σήμερα ψήφισα υπέρ των τεσσάρων αιτήσεων χρηματοδότησης για εργαζομένους που έχασαν τις θέσεις απασχόλησής τους στην Ισπανία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε το 2006 με ανώτατο όριο τα 500 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία να βρουν νέες θέσεις εργασίας, να χρηματοδοτήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης, να βοηθήσει εργαζομένους να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να προσφέρει προσωρινό συμπλήρωμα εισοδήματος με τη μορφή επιδομάτων κινητικότητας, αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Το ΕΤΠ παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας και παρέχει ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Πρέπει όμως να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να επιταχύνουμε την κινητοποίηση αυτού του μέσου, ιδίως ενόψει του θετικού του ρόλου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

 
  
  

Έκθεση: Carmen Fraga Estevez (A7-0260/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Επικροτώ αυτήν την έκθεση, που διευθετεί την εφαρμογή αυτής της σύμβασης και των συστάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), επιτρέποντας την έγκριση μέτρων ελέγχου και επιβολής για όλα τα αλιευτικά σκάφη που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες ή προορίζονται για αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο αλιευτικούς πόρους. Ορισμένες από αυτές τις διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω των ετήσιων TAC και των ποσοστώσεων, και πρέπει να στηριχθεί η θέση της εισηγήτριας για την απόρριψη αυτής της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, καθώς δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά τη νομοθεσία και έχει αρνητικό αποτέλεσμα για την αξιοπιστία της ΕΕ. Πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, ώστε να μεταφερθεί γρήγορα το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από αυτήν τη σύμβαση σε κοινοτικό δίκαιο και το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται ευρέως και έγκαιρα για όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων με τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, εξασφαλίζοντας ότι παρατηρητές του θεσμικού αυτού οργάνου θα παρευρίσκονται στις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι συμφωνώ ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Γενικά, επικροτώ τους νέους κανονισμούς για τον έλεγχο των σκαφών που διεξάγουν παράνομη και λαθραία αλιεία, οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο της έκθεσης που μόλις εγκρίναμε.

Συμφωνώ επίσης με το νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επαληθευτεί από το κράτος σημαίας ξένου αλιευτικού σκάφους ότι είναι νόμιμα. Πιστεύω όμως ότι, όταν μεταφερθούν αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένες συμβιβαστικές λύσεις και να διεξαχθούν οι όποιες προσαρμογές, στο μέτρο που θεωρούνται εφικτές στο πλαίσιο της ίδιας της σύμβασης. Τέλος, είμαι βέβαιος ότι η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, εάν το Κοινοβούλιο τηρείται διαρκώς ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων με την εξασφάλιση ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα κάθονται και παρατηρητές από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι ζωτικής σημασίας να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Στους προτεινόμενους κανονισμούς πρέπει να ενσωματωθούν μέτρα που θα καθορίζουν τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, σε ύδατα όπου είναι αναγκαίοι οι περιορισμοί αλιευμάτων. Είναι ζωτικής σημασίας να ευθυγραμμιστεί αυτό με τους σκοπούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Από άποψη μεθοδολογίας είναι σωστό να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται το περιεχόμενο των συμβάσεων, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι σωστό να εξεταστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εν λόγω επανεξέταση. Πέρα από τυπικά ζητήματα, η λειτουργία οργάνων που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς για να εξασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικά, αποδοτικά, σύγχρονα και ικανά να αντιδρούν σε προκλήσεις που μπορεί να αλλάξουν μετά από την υπογραφή της αντίστοιχης συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC), διότι θεσπίζει ένα νέο σύστημα μέτρων ελέγχου και επιβολής για να εξασφαλίσει τη διατήρηση και την ισορροπημένη χρήση των αλιευτικών πόρων στην περιοχή. Ειδικότερα, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες και ένα σύστημα ελέγχου που θα διεξάγεται από το κράτος του λιμένα όπου εκφορτώνονται τα αλιεύματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας που έχει η αλιεία για την Ευρώπη (τόσο ως οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο όσο και ως προς τον ρόλο της στη διατροφή των ανθρώπων), πρέπει να εξετάζουμε πάντα πολύ προσεκτικά κάθε κανονισμό που επιδιώκει την επιβολή νέων και αυστηρότερων υποχρεώσεων στους ευρωπαίους αλιείς.

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των κοινοτικών κανονισμών για τη μεταφορά του συστήματος ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC). Τα μέτρα αυτά έχουν ως κύριο στόχο την προώθηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών σκαφών μη συμβαλλομένου μέρους με τους κανόνες της σύμβασης και τη συμπερίληψη νέου συστήματος ελέγχου από το κράτος μέλος λιμένα. Αυτό εμποδίζει την εκφόρτωση σε ευρωπαϊκούς λιμένες κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι νόμιμα.

Επιπροσθέτως, καθιερώνει νέα μέτρα που περιλαμβάνουν τον έλεγχο σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες. Θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα τελικά θα εξυπηρετήσουν την προστασία των ευρωπαίων αλιέων από την εισαγωγή αλιευμάτων που δεν πληρούν τους κοινοτικούς κανόνες στην ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επικροτηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο, διότι συμφωνώ με την άποψη ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Μεταξύ των νέων κανόνων θα ήθελα να δώσω έμφαση στην παρακολούθηση των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομη και λαθραία αλιεία, καθώς και στο νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων ιχθύων των οποίων η νομιμότητα δεν έχει ελεγχθεί από το κράτος σημαίας αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Το 2007 και το 2008, το Κοινοβούλιο δεν είχε εκπροσωπηθεί στην ετήσια συνεδρίαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO). Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί σε μελλοντικές συζητήσεις για διεθνείς συμβάσεις για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το προτεινόμενο σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει διατάξεις για την προαγωγή της συμμόρφωσης των σκαφών μη συμβαλλόμενων μερών με τα μέτρα διατήρησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζει η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC). Επομένως, αφορά το κλείσιμο των κενών του συστήματος ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιευτική δραστηριότητα, και για τον λόγο αυτόν το εγκρίνουμε.

Η έκθεση θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, των οποίων τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC, πρέπει να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέσα επιθεώρησης στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι αυτός ο έλεγχος αλιευτικών δραστηριοτήτων απαιτεί σήμερα περισσότερα από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο είτε της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είτε των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να επανεξεταστούν οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για τον έλεγχο, ιδίως όσον αφορά τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προβλέπονται στη ρύθμιση των οικονομικών μέτρων της ΚΑΠ για την απόκτηση, την ανάπτυξη και/ή τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού ελέγχου από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό προτείναμε την αύξηση του σημερινού ποσοστού από 50% σε 75% λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, της οποίας συμβαλλόμενα μέρη έγιναν τώρα η Κοινότητα και η ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ το 1982.

Σκοπός της σύμβασης είναι να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη διατήρηση και τη μέγιστη χρήση των αλιευτικών πόρων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού προς το συμφέρον της κοινωνίας, της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος. Μπορούν να θεσπιστούν μέτρα ελέγχου και επιβολής για να εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ αυτή η σύμβαση και οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC). Αυτά αφορούν όλα τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο αλιευτικούς πόρους, όπως ορίζονται στη σύμβαση.

Στόχος της πρότασης είναι η επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Ένωσης. Το 2006, η NEAFC ενέκρινε νέο σύστημα βελτίωσης του ελέγχου και της εφαρμογής των συστάσεών της. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι τώρα συμπεριλαμβάνεται το σύστημα ελέγχου του κράτους λιμένα, που δεν επιτρέπει την εκφόρτωση σε ευρωπαϊκούς λιμένες κατεψυγμένων αλιευμάτων, εάν δεν έχει διαπιστωθεί η νομιμότητά τους από το κράτος λιμένα του ξένου σκάφους. Υπάρχουν νέα σχετικά μέτρα που αφορούν κανόνες για τα σκάφη που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για την πρόταση κανονισμού, η οποία θεσπίζει ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής που θα ισχύει στη ζώνη που καλύπτεται από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, την οποία έχει υπογράψει η ΕΕ, διότι πιστεύω ότι αυτό το σύστημα πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Το 2006, η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ενέκρινε νέο σύστημα με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των συστάσεών της, και στη συνέχεια τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσαν ότι συμφωνούν πλήρως με την έγκριση αυτών των συστάσεων. Ειδικότερα, υπάρχει μεγάλη στήριξη για τις νέες διατάξεις που θεσπίζουν σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων των οποίων η νομιμότητα δεν έχει ελεγχθεί από τις αρχές του εν λόγω κράτους. Με δυο λόγια, αυτή η σειρά συστάσεων προσαρμόζει το σύστημα που ίσχυε προηγουμένως στις σημερινές απαιτήσεις και, για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει γρήγορα η μεταφορά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας είναι καίρια για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων με παράλληλη εξασφάλιση μεγαλύτερης δικαιοσύνης και ισότητας ως προς την κατανομή του πλούτου. Από αυτές τις προϋποθέσεις εξαρτάται η ίδια η ύπαρξη της αλιευτικής κοινότητας.

Ο έλεγχος όλων των αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σε αλιευτικές δραστηριότητες ή προορίζονται για αλιευτικές δραστηριότητες στις ζώνες που ορίζονται στη σύμβαση, καθώς και τα μέτρα επιβολής, έχουν μεγάλη σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Η παρούσα έκθεση ακολουθεί αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτήν την προσπάθεια και να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Η πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει με διάφορες ευκαιρίες ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα σε μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας που θα εφαρμόζονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα στην κοινοτική νομοθεσία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας («κανονισμός ΠΛΑ») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας προβλέπει ότι τα σκάφη της ΕΕ υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια αλιείας για να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες έξω από στα ύδατα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση Fraga, διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , γραπτώς. (LV) Η συνεργασία ως προς την αλιεία στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό σημαίνει πρωτίστως δίκαιες ποσοστώσεις για όλους εκείνους που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η νομική βάση, που θεσπίζεται για να ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες, πρέπει να είναι βασισμένη στη λογική. Κανένας δεν πρέπει να έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων του Ατλαντικού. Ψήφισα υπέρ ελπίζοντας ότι η νομοθεσία θα προβλέπει ίσες ευκαιρίες και την ίδια ευθύνη για όλες τις παραβιάσεις που αφορούν τα αλιεύματα, χωρίς ευνοούμενους και «ξένους», όπως συμβαίνει συχνά, όταν εκπονείται νομοθεσία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Η αύξηση των εισοδημάτων και η βελτίωση των υποδομών οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση ιχθύων και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ποσότητες των αλιευμάτων αυξάνονται ήδη κάθε χρόνο και θα συνεχίσουν, επομένως, να αυξάνονται. Μελέτες έδειξαν ότι η αύξηση των αλιευτικών αποθεμάτων στους ωκεανούς και στα εσωτερικά ύδατα οφείλεται κυρίως στην υδατοκαλλιέργεια. Χρησιμοποιούνται όλο και μεγαλύτεροι στόλοι για να επιδιωχθεί η αλίευση από αλιευτικά αποθέματα που διαρκώς μειώνονται. Για να αναχαιτιστεί η ανελέητη υπεραλίευση, είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής. Ανησυχία προκαλούν και οι αναφορές αλιέων που ζουν αιχμάλωτοι στα ανοιχτά σαν υπηρέτες και υποχρεώνονται σε εξαντλητική εργασία για εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές υπό συνθήκες παρόμοιες με της δουλείας. Αν θέλουμε να γνωρίζουν οι απόγονοί μας ποια είναι η γεύση του ψαριού, οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι εύλογη τουλάχιστον μερική επανεθνικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή η ευρεία αντιμετώπιση των περιφερειακών προβλημάτων. Ψήφισα με αυτό το σκεπτικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Η σύμβαση αναφέρει τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου 1982. Η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) συστήθηκε για να εξασφαλίσει τον έλεγχο των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό.

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης των απαραίτητων μέτρων για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η επιβολή διατάξεων, οι οποίες ισχύουν για όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται με στόχο αλιευτικούς πόρους σε ζώνες που ορίζονται στη σύμβαση. Το κύριο θέμα είναι να εφαρμοστούν σε αυτές τις ζώνες μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, που θα επιβάλλονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας. Επομένως, έχει προτεραιότητα η αλλαγή του συστήματος ελέγχου και επιβολής της NEAFC, που πρέπει να μεταφερθεί το συντομότερο δυνατό στην κοινοτική νομοθεσία.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια αλιείας έξω από τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή θα μας επιτρέψει να κλείσουμε τα νομικά κενά που υπήρχαν μέχρι σήμερα σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις για τους στόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα βελτιώσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC) έχει εξαιρετική σημασία ενόψει της επικαιροποίησης των κοινοτικών κανονισμών για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου και επιβολής που ενέκρινε η NEAFC.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις όπου οι συστάσεις των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας μεταφέρθηκαν στην κοινοτική νομοθεσία για την αλιεία, επιδιώκεται επίσης η θέσπιση αυστηρότερων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, την εξάλειψη πιθανών κενών και την προάσπιση της βασικής αρχής της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) για τη βιώσιμη αλιεία εντός και εκτός των υδάτων της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, κατά τη γνώμη μου, το κείμενο που συμφωνήθηκε και ψηφίστηκε σήμερα συνηγορεί υπέρ των προνομίων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και περιλαμβάνει τις αναγκαίες αλλαγές που απορρέουν από τα άρθρα 290 ε και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα υπερψηφίσω τη συγκεκριμένη πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η ΕΕ, εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 81/608/ΕΟΚ και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου 1982. Μέτρα ελέγχου και επιβολής μπορούν να θεσπιστούν για να εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ αυτή η σύμβαση και οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC). Αυτά αφορούν όλα τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο αλιευτικούς πόρους σε ζώνες που ορίζονται στη σύμβαση.

Στόχος της πρότασης αυτής είναι η επικαιροποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τη μεταφορά του συστήματος ελέγχου και επιβολής που θεσπίστηκε από τη NEAFC. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το νέο σύστημα που εγκρίθηκε από τη NEAFC, η πρόταση προβλέπει στη συνέχεια την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, που αφορούσε την εφαρμογή του πρώτου συστήματος που ενέκρινε η NEAFC το 1998.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι, παρόλο που η Ευρώπη περιόρισε ή και απαγόρευσε εντελώς την αλίευση διαφόρων ειδών ιχθύων, υπάρχει μεγάλος αριθμός παράνομων αλιευτικών σκαφών που δεν αλιεύουν μόνο προστατευόμενα είδη, αλλά δεν συμμορφώνονται καν με τις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων.

Η έγκριση αυτής της έκθεσης σημαίνει ότι οι νέες συστάσεις που τέθηκαν σε ισχύ μεταξύ 2007 και 2010 θα γίνουν νόμοι, και η μεταφορά τους είναι σημαντικό μέσο τόσο για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας όσο και για την πρόληψη νομικού κενού για τους στόλους της ΕΕ. Ένα άλλο θετικό σημείο είναι η θέσπιση νέου συστήματος ελέγχου που θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες στην εκφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων αμφίβολης ή παράνομης προέλευσης.

 
  
  

Σύσταση: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας αυτής της σύμβασης όσον αφορά τη συμβολή στις διαβουλεύσεις, τη συνεργασία, τη βέλτιστη χρήση, την ορθολογική διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, καθώς και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων βάσει επιστημονικής έρευνας, η τροποποίηση που παρουσιάζεται εδώ είναι ουσιαστικής σημασίας, διότι αναδιαμορφώνει πλήρως τη σύμβαση με σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και την ενσωμάτωση σε αυτήν σύγχρονων εννοιών διαχείρισης της αλιείας. Μεταξύ των θετικών μέτρων ξεχωρίζουν τα εξής: η απλούστευση της δομής της σύμβασης, ο εκσυγχρονισμός των συνεισφορών στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την αρχή «ο χρήστης πληρώνει» όσον αφορά τους συμβαλλομένους, νέος ορισμός των υποχρεώσεων και αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης απόφασης και της επίλυσης διαφορών όσον αφορά την τελευταία. Οι βελτιώσεις αυτές είναι κρίσιμης σημασίας ως τρόπος μελλοντικής προώθησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της Σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, διότι οι τροπολογίες συνιστούν θετική συμβολή στην αναδιαμόρφωση της εσωτερικής δομής και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού.

Πιστεύω όμως ότι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί σε μελλοντικές συζητήσεις για διεθνείς συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της σημασίας που έχει η αλιεία για την Ευρώπη (τόσο ως οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο όσο και ως προς τον ρόλο της στη διατροφή των ανθρώπων), πρέπει να εξετάζουμε πάντα πολύ προσεκτικά κάθε κανονισμό που επιδιώκει την επιβολή νέων και αυστηρότερων υποχρεώσεων στους ευρωπαίους αλιείς. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε προτεινόμενη τροποποίηση που ενισχύει τις αλιευτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό, κάτι που πρέπει να επικροτηθεί. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο, διότι συμφωνώ με την άποψη ότι το σύστημα ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό πρέπει να μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Μεταξύ των νέων κανόνων θα ήθελα να δώσω έμφαση στην παρακολούθηση των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομη και λαθραία αλιεία, καθώς και το νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων ιχθύων των οποίων η νομιμότητα δεν έχει ελεγχθεί από το κράτος σημαίας αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Το 2007 και το 2008, το Κοινοβούλιο δεν είχε εκπροσωπηθεί στην ετήσια συνεδρίαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO). Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί σε μελλοντικές συζητήσεις για διεθνείς συμβάσεις για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Κύριος σκοπός της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι να συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη της σύμβασης NAFO βάσει της διακρατικής συνεργασίας.

Στηρίζουμε και εκτιμούμε την αρχή της διεθνούς συνεργασίας και σύμπραξης στον τομέα αυτόν σε σταθερές επιστημονικές βάσεις. Επομένως, πιστεύουμε ότι η τροποποίηση της σύμβασης που εγκρίθηκε το 2007 και το 2008 σε συμφωνία με αυτούς τους στόχους με σκοπό να εξυπηρετήσει άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και να ενσωματώσει σύγχρονες έννοιες διαχείρισης της αλιείας πρέπει να στηριχθεί.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο άργησε να κληθεί να γνωμοδοτήσει για το ζήτημα αυτό, γεγονός λυπηρό. Πράγματι, η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο είναι από τις 8 Μαρτίου 2010, οπότε πέρασαν παραπάνω από δύο χρόνια πριν εκπονηθεί το έγγραφο και μπορέσει να εκφέρει γνώμη το Κοινοβούλιο.

Μελλοντικά μπορεί η έγκαιρη συμμετοχή και εμπλοκή να είναι ζωτικής σημασίας, και το ιδανικό θα ήταν να συνοδεύει τις ίδιες τις διαπραγματευτικές διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979.

Έκτοτε, ο κύριος στόχος της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι η συμμετοχή σε διαβούλευση και συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη διατήρησης, η σωστή διατήρηση και διαχείριση των πόρων αυτών και η προαγωγή νέων ιδεών για την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοιχτές θάλασσες.

Στις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007 και το 2008, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ενέκριναν την «Τροποποίηση της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού». Η τροποποίηση αυτή συνιστά σημαντική αλλαγή της σύμβασης, καθώς την εναρμονίζει με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και λαμβάνει υπόψη σύγχρονες πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας. Ως εκ τούτου, αυτή η τροποποίηση βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της δομής της οργάνωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979 κατόπιν της κατάθεσης, στην κυβέρνηση του Καναδά, των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής και έγκρισης από τους επτά υπογράφοντες. Ο πρωταρχικός στόχος της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι να συμβάλει με διαβουλεύσεις και συνεργασία στη βέλτιστη χρήση και στην ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης που περιλαμβάνεται στη σύμβαση της NAFO και στην προώθηση ιδεών για διεθνή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοιχτές θάλασσες, που θα βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές επιστημονικής έρευνας. Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ενέκριναν την «Τροποποίηση της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού» στις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007 (αγγλική έκδοση) και το 2008 (γαλλική έκδοση). Η τροποποίηση αυτή συνιστά γενική αναθεώρηση της σύμβασης, με κύριο σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα και την ενσωμάτωση σύγχρονων εννοιών διαχείρισης της αλιείας, και για τον λόγο αυτόν την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Molzer (NI), γραπτώς. (DE) Ήδη πριν από περίπου 30 χρόνια εξετάζαμε τη βέλτιστη χρήση και την ορθολογική διαχείριση για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Τώρα, οι κανονισμοί της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) πρόκειται να αναθεωρηθούν όχι μόνο για να εναρμονιστούν καλύτερα με άλλες περιφερειακές συμφωνίες και διεθνή νομικά έγγραφα, αλλά και για να προσαρμοστούν στη σύγχρονη γνώση, για παράδειγμα τις έννοιες της διαχείρισης της αλιείας. Οι αλιευτικές ποσοστώσεις και η διαχείριση αποθεμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για να προληφθεί η πλήρης υπεραλίευση των εσωτερικών υδάτων και των ωκεανών. Ωστόσο, από την άποψη αυτή, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οργανώσεις όπως η NAFO θα διατηρήσουν την ικανότητά τους για δράση χάρη σε εξορθολογισμένη δομή και καλή οργάνωση. Επίσης, είναι σημαντικό να μην αφήσουμε το κόστος να γίνει υπερβολικό. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι εύλογη τουλάχιστον μερική επανεθνικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να είναι δυνατή η ευρεία αντιμετώπιση των περιφερειακών προβλημάτων. Ψήφισα με αυτό το σκεπτικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Η παρούσα πρόταση επικαιροποιεί τους κοινοτικούς κανονισμούς για τη μεταφορά του συστήματος ελέγχου και επιβολής που εγκρίθηκε από τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Εγκρίνεται νέα διαδικασία με στόχο τη βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των συστάσεών της για την αλιεία και ειδικότερα την παρότρυνση των σκαφών μη συμβαλλομένων μερών να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Επιπλέον, θεσπίζει νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα, το οποίο θα κλείσει τους ευρωπαϊκούς λιμένες για την εκφόρτωση και μεταφόρτωση κατεψυγμένων αλιευμάτων που δεν έχει επαληθευτεί από το κράτος σημαίας ξένου αλιευτικού σκάφους ότι είναι νόμιμα.

Θεσπίζονται νέα μέτρα για τον έλεγχο των σκαφών που επιδίδονται σε παράνομες, λαθραίες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες. Ο κύριος λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ είναι η πρόληψη, η αποθάρρυνση και η εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Η έκθεση του κ. Wałęsa αναφέρεται σε τροποποιήσεις της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό, η οποία υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979. Καθήκον της NAFO, δηλαδή της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, είναι να εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση, τη βέλτιστη χρήση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων βάσει της διαβούλευσης και της συνεργασίας. Το κύριο καθήκον αυτής της οργάνωσης είναι η προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοικτές θάλασσες βάσει των θεμελιωδών αρχών της επιστημονικής έρευνας. Ο εισηγητής εισάγει θετικές τροποποιήσεις στη σύμβαση, οι οποίες θα εναρμονίσουν τους σημερινούς κανονισμούς με νομικά κείμενα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: τον εκσυγχρονισμό της δομής της NAFO (συγχώνευση του γενικού συμβουλίου και της επιτροπής αλιείας σε ένα σώμα), τη μεταρρύθμιση του συστήματος συνεισφορών στον προϋπολογισμό, τη θέσπιση σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών της NAFO, αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη θέσπιση νέας διαδικασίας επίλυσης διαφορών, προκειμένου οι διαφορές να επιλύονται αποτελεσματικά, γεγονός που θα είναι προς όφελος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση Wałęsa τροποποιεί τη σύμβαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) του 1978 και αντιπροσωπεύει ένα βήμα προόδου όσον αφορά τη συνεργασία και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό. Ψήφισα υπέρ της τροποποίησης της σύμβασης, διότι η επιστημονική έρευνα βελτιώνει τη διεθνή συνεργασία για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων της περιοχής. Επιπροσθέτως, η έγκριση της τροποποίησης είναι δείγμα του νέου ρόλου του Κοινοβουλίου μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι δίνει έμφαση στην ανάγκη επίσπευσης του έργου της έγκρισης και της επικαιροποίησης των συμβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Κύριος σκοπός της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) είναι να εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στη ζώνη της σύμβασης NAFO. Η ΕΕ είναι ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής της περιφερειακής οργάνωσης αλιείας και, όπως και τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, ενέκρινε στην ετήσια συνεδρίαση της NAFO το 2007 την τροποποίηση της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Η τροποποίηση αυτή έχει ως στόχο την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των δομών αυτής της οργάνωσης με την προσαρμογή της στη σημερινή πραγματικότητα της αλιείας, τη θέσπιση νέων ορισμών των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή των κρατών σημαίας και των κρατών λιμένα, και τη διευκρίνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών της NAFO.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της ΕΕ και ιδίως τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της σύμβασης, θεωρώ ότι η έγκριση αυτής της τροποποίησης είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επικριθεί μόνο για το γεγονός ότι γίνεται καθυστερημένα.

Λυπάμαι, όπως και ο εισηγητής, για την καθυστέρηση της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή της πρότασής της, που ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης σε μία από τις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007.

Η έκθεση αυτή αξίζει τη θετική μου ψήφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Wałęsa για την εξαίρετη έκθεσή του και να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω το γεγονός της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Στο πλαίσιο των εξουσιών που απέκτησε πρόσφατα η Επιτροπή Αλιείας, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται σωστά στις επόμενες διαπραγματεύσεις για μελλοντικές διεθνείς συμβάσεις.

Το 2007 και το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε εκπροσωπηθεί στις ετήσεις συνεδριάσεις της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού. Το θεσμικό αυτό όργανο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όμως θα ήθελε ταυτόχρονα να υπενθυμίσει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τις νέες διαδικαστικές απαιτήσεις και την ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979 κατόπιν της κατάθεσης, στην κυβέρνηση του Καναδά, των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής και έγκρισης από τους επτά υπογράφοντες. Ο πρωταρχικός στόχος της NAFO είναι να συμβάλει με διαβουλεύσεις και συνεργασία στη βέλτιστη χρήση και στην ορθολογική διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της ζώνης που ορίζεται στη σύμβαση της NAFO και στην προώθηση ιδεών για διεθνή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων στις ανοικτές θάλασσες, που θα βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές επιστημονικής έρευνας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ενέκριναν την «Τροποποίηση της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού» (εφεξής «η τροποποίηση») στις ετήσιες συνεδριάσεις της NAFO το 2007 (αγγλική έκδοση) και το 2008 (γαλλική έκδοση). Με την τροποποίηση η σύμβαση αναθεωρείται εξ ολοκλήρου με πρωταρχικό σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνή νομικά κείμενα, και την ενσωμάτωση σύγχρονων εννοιών διαχείρισης της αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαι υπέρ της σύστασης για την ευρεία αναθεώρηση της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό, καθότι ενσωματώνει σύγχρονες ιδέες για τη διαχείριση της αλιείας. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν, αφενός, μέτρα εξορθολογισμού και, αφετέρου, σαφείς ορισμούς των ευθυνών των κρατών σημαίας και των κρατών λιμένα.

 
  
  

Έκθεση: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Πρέπει να αποτραπεί να μετατρέπουν οι εταιρείες τις μόνιμες θέσεις εργασίας σε άτυπη απασχόληση, κάτι που οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας εργασίας. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή, αν λάβουμε υπόψη την αύξηση των αδήλωτων εργαζομένων γυναικών και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν άλλη επιλογή από την αποδοχή επισφαλών θέσεων απασχόλησης. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες φαίνεται να υποεκπροσωπούνται στις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη π.χ. η αμειβόμενη οικιακή εργασία και η φροντίδα ατόμων. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί στη σημερινή κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, συγκεκριμένα σε αναγκαστικό μερικό ωράριο εργασίας, στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν δηλώνουν την απουσία βασικών συνθηκών εργασίας: πλήρη έλλειψη ασφάλειας εργασίας, χαμηλές αμοιβές, έλλειψη κοινωνικής προστασίας και ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, ή ακόμα και έλλειψη συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων πρέπει να προαχθούν η αρχική και η συνεχής κατάρτιση, η βελτίωση της ενημέρωσης για τα δικαιώματα και πραγματική εξέταση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών, διότι η θεώρηση του εισοδήματος των γυναικών ως δεύτερου εισοδήματος μπορεί να είναι παραπλανητική, καθώς πολλές φορές αυτό είναι το μόνο εισόδημα της οικογένειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτείνει να φθάσει το ποσοστό απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας των 20-64 ετών στο 75% και να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα ήταν επίσης σωστό να αναληφθεί δράση κατά όλων των μορφών επισφαλούς απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών συμβάσεων εργασίας, των συμβάσεων για λιγότερες από 10 εργάσιμες ώρες εβδομαδιαίως και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μικρής διάρκειας, για να μην μιλήσουμε για θέσεις εργασίας όπου αγνοούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την υγεία και την ασφάλεια και όπου, ως εκ τούτου, τα ποσοστά ατυχημάτων είναι υψηλά, και ο κίνδυνος έκθεσης σε ασθένειες και διάφορους κινδύνους είναι μεγαλύτερος.

Αυτές οι μορφές συμβάσεων, μαζί με όλους τους σχετικούς κινδύνους, απευθύνονται συχνά στις γυναίκες, που τιμωρούνται εξαιτίας του φύλου τους, της ηλικίας τους, του γεγονότος ότι έχουν οικογένεια ή είναι μετανάστριες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει εγκρίνοντας νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να περιοριστεί ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας αναλόγως του φύλου των εργαζομένων. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τους ελέγχους, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός περιπτώσεων κακομεταχείρισης γυναικών, να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία και να ληφθούν μέτρα αποτροπής που απευθύνονται στους εργοδότες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Επικροτώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία γι’ αυτήν τη σημαντική έκθεση σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Οι γυναίκες βιώνουν κατά κύριο λόγο επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, συχνά μάλιστα χωρίς τα υποχρεωτικά ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν για τους εργαζομένους. Οι γυναίκες έχουν την τάση να αναλαμβάνουν κακοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης που τους επιτρέπουν να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένες να απαρνηθούν τα κοινωνικά εχέγγυα και να δεχτούν κακές συνθήκες εργασίας. Η κοινωνική ασφάλεια αποτελεί καίριο τμήμα της «ευελιξίας με ασφάλεια». Επομένως, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να ευθυγραμμίσουν τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τον διπλό φόρτο εργασίας των γυναικών, που είναι ένας από τους λόγους για την υπερεκπροσώπησή τους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντική η χορήγηση ίσης πρόσβασης σε όλους τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της άδειας μητρότητας, της υγειονομικής περίθαλψης και των συντάξεων, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξαρτήτως εργασιακών συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Συγχαίρω την εισηγήτρια, διότι επέστησε την προσοχή σε μια πτυχή του κόσμου της απασχόλησης που εξακολουθεί να προκαλεί υπερβολική διάκριση βάσει του φύλου. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε χωρίς αμφιβολία τις συνθήκες για τους εργαζομένους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και ιδίως για τις γυναίκες, που επιβαρύνονται περισσότερο από την επισφαλή απασχόληση. Αυτό επιβεβαιώνεται από πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι, στο 55% των εταιρειών, μόνο γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση. Επίσης, υπολογίστηκε ότι το 31,5% των γυναικών, έναντι του 8,3% των ανδρών, έχει μερική απασχόληση, και ότι η επισφαλής απασχόληση παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών και μεγαλύτερο κίνδυνο ασθένειας και έκθεσης σε κίνδυνο. Με δυο λόγια, πρόκειται για κατάσταση ανισότητας, απέναντι στην οποία δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να απευθυνθεί έκκληση προς τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να ευθυγραμμίσουν σε μεγάλο βαθμό τους νομοθετικούς και συμβατικούς κανόνες τους. Επίσης, ελπίζω ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εντείνουν τους ελέγχους των ελαχίστων υγειονομικών απαιτήσεων και προτύπων ασφαλείας στον χώρο εργασίας. Πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στις γυναίκες δίκαιη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας απλώς περιγραφικός όρος όπως «εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης» εξακολουθεί να περιλαμβάνει δύο μορφές διάκρισης, που είναι και οι δύο πολύ σοβαρές. Η πρώτη αφορά το θέμα της απασχόλησης των γυναικών, που αντιμετωπίστηκε από σύγχρονη, βιώσιμη σκοπιά στο πλαίσιο ενός άλλου φακέλου στην παρούσα περίοδο συνόδου. Η δεύτερη αφορά την αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων που υπάρχει σε πολλά κράτη μέλη, όπου ορισμένοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν δικαιώματα και προστασία, ενώ άλλοι βρίσκονται στο έλεος των περιστάσεων, τις οποίες συνήθως αδυνατούν να ελέγξουν. Εάν εξετάσουμε αντικειμενικά τα στοιχεία, φαίνεται όλο και πιο προφανές ότι μελλοντικά η τακτική απασχόληση θα συνεπάγεται και την αποδοχή μεγαλύτερων κινδύνων από ό,τι μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η διαχείριση τέτοιων αλλαγών πρέπει να γίνει κατά τρόπον, ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκοπία σε βάρος των πιο αδύναμων από την άποψη των συμβάσεων και ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν καθήκον να αποφύγουν τις διακρίσεις και να επιτρέπουν σε όλους να επιτυγχάνουν ελεύθερα τους επαγγελματικούς τους στόχους ανάλογα με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους. Εκμεταλλεύομαι αυτήν την ευκαιρία για να υπογραμμίσω ότι η περαιτέρω έρευνα σχετικά με την επισφαλή απασχόληση των γυναικών θα ήταν χρήσιμη για τον προγραμματισμό δράσης με στόχο την απάλειψη των εμποδίων χωρίς υπερβολική παρεμβατικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της καταπολέμησης της επισφαλούς εργασίας, που είναι εντεινόμενο χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης. Αυτό θα βοηθήσει στην πιο αποτελεσματική εξάλειψη της έλλειψης της ασφάλειας της απασχόλησης, των χαμηλών αμοιβών που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δηλώνονται στην εφορία, της έλλειψης κοινωνικής προστασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται περιστασιακά, καθώς και εργασιακού περιβάλλοντος που στερείται των ελαχίστων προδιαγραφών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα.

Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη διάκριση βάσει του φύλου, η οποία κυριαρχεί στον τομέα της επισφαλούς απασχόλησης, όπου ιδίως οι γυναίκες είναι τα θύματα αυτών των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας.

Η κακομεταχείριση του οικιακού προσωπικού που αποτελείται κυρίως από γυναίκες, η μισθολογική διάκριση σε βάρος των γυναικών και η εκμετάλλευση των μεταναστριών που ούτε γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ούτε είναι σε θέση να τα υπερασπιστούν είναι απλώς μερικοί από τους πολλούς λόγους για την υπερψήφιση αυτών των μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση μιας απαράδεκτης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Θεωρώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αγωνιστούν, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν στις γυναίκες θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα να επιλέγουν τη συνδικαλιστική διασφάλιση δικαιωμάτων όπως η αξιοπρεπής αμοιβή, η άδεια μητρότητας, οι εύλογες και φυσιολογικές ώρες εργασίας και ένας χώρος εργασίας που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τιμωρούν πράξεις και συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική συμμετοχή και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες πρώτου βαθμού για γυναίκες που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη από ένα εργασιακό συμβούλιο, για παράδειγμα οι εργαζόμενες σε οικίες και στον τομέα της γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Στηρίζω την παρούσα έκθεση, που υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την επισφαλή απασχόληση. Αυτό είναι πραγματικά άλλη μια απόδειξη της ανάγκης να ενισχυθούν οι διατάξεις για την ά