Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в полза на доклада, защото считам, че: (1) следва да се установи съгласувана и прозрачна рамка за многостранно наблюдение на развитието на макроикономическата обстановка в Европейския съюз и в държавите-членки, която да гарантира ежегоден дебат между Парламента, Комисията, Съвета и представители на националните парламенти относно програмите за стабилност и сближаване и националните програми за реформа, както и за оценка на националното икономическо развитие; (2) следва да се създаде механизъм на национално равнище за оценка на изпълнението на приоритетите на стратегията „Европа 2020“ и на постигането на съответните национални цели, включени в националните програми за реформа, с цел да се подпомогне годишната оценка от страна на институциите на ЕС.

Считам също, че са необходими по-строги разпоредби на Пакта за стабилност и растеж, с цел: (1) да се отдели по-голямо внимание на равнището на дълга, профила на дълга и динамиката му и на темпа на приближаване към конкретната за държавата-членка средносрочна фискална цел, включена в програмите за стабилност и сближаване; (2) да се насърчава създаването в рамките на бюджетния контрол на механизми за ранно предупреждение на национално равнище; и (3) да се въведат предварително определени и превантивни мерки в еврозоната по отношение както на превантивните действия, така и на коригиращите мерки на Пакта за стабилност и растеж.

 
Правна информация - Политика за поверителност