Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής καθώς πιστεύω ότι: (1) πρέπει να δημιουργηθεί συνεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την πολυμερή εποπτεία των μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη που θα εξασφαλίζει τη διεξαγωγή μιας ετήσιας συζήτησης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ) και σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών οικονομικών εξελίξεων· και (2) πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός σε εθνικό επίπεδο για να αξιολογηθεί η εφαρμογή των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η επίτευξη των σχετικών εθνικών στόχων οι οποίοι περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να στηριχθεί η ετήσια αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με σκοπό: (1) να λαμβάνονται αυστηρότερα υπόψη το επίπεδο του χρέους, το προφίλ του χρέους και η δυναμική του στον ρυθμό σύγκλισης με τον ειδικό ανά κράτος μέλος μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο (MTFO) που θα περιλαμβάνεται στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ)· (2) να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης επί θεμάτων δημοσιονομικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο· και (3) να θεσπιστούν προκαθορισμένα και προειδοποιητικά μέτρα στη ζώνη του ευρώ, τόσο στην προληπτική όσο και στην επανορθωτική κατεύθυνση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου