Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0282/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie. (PT) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ uważam, że: (1) należy ustanowić spójne oraz przejrzyste ramy wielostronnego monitorowania rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Unii Europejskiej i państwach członkowskich, zapewniające roczną debatę między Parlamentem, Komisją, Radą i przedstawicielami parlamentów krajowych w sprawie programów stabilności i konwergencji (SCP) oraz krajowych programów reform (NRP), a także w sprawie oceny krajowej sytuacji gospodarczej; i że (2) należy wprowadzić na szczeblu krajowym mechanizm oceny realizacji priorytetów strategii 2020 oraz osiągnięcia odnośnych krajowych celów określonych w krajowym programie reform, by wesprzeć roczną ocenę przeprowadzaną przez unijne instytucje.

Uważam ponadto, że należy wzmocnić zasady określone w pakcie stabilności i wzrostu w celu: (1) większego uwzględnienia poziomu, profilu oraz dynamiki długu w pakcie konwergencji, który ma na celu zapewnienie realizacji średnioterminowych celów fiskalnych państw członkowskich, które zostaną określone w programach stabilności i konwergencji; (2) zachęcania do ustanowienia mechanizmów wczesnego ostrzegania w ramach kontroli budżetowej na szczeblu krajowym; a także (3) ustanowienia z góry określonych i zapobiegawczych środków w obrębie strefy euro, na potrzeby zarówno prewencyjnego, jak i naprawczego aspektu paktu stabilności i wzrostu.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności