Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 20. oktober 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 3.Forberedelser til G20-topmødet (11.-12. november) – Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (28.-29.10.) – Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (midtvejsbetænkning) – Forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (afstemning)
  4.2.Tilpasning af Europa-Parlamentets forretningsorden til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (afstemning)
  4.3.Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  4.4.Ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (afstemning)
  4.5.Ændringsbudget nr. 6/2010: Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet; Sektion III – Kommissionen; Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (afstemning)
 5.Højtideligt møde – Midtvejstale af Jerzy Buzek, Parlamentets formand
 6.Afstemningstid (fortsat)
  6.1.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2010: Sektion III – Kommissionen – ledsageforanstaltninger for bananer (A7-0281/2010, László Surján) (afstemning)
  6.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget – regnskabsåret 2011 (afstemning)
  6.3.Parlamentets holdning til forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet – alle sektioner (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (afstemning)
  6.4.Parlamentets mødekalender 2012 (afstemning)
  6.5.Forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (A7-0032/2010, Edite Estrela) (afstemning)
  6.6.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (afstemning)
  6.7.Mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (afstemning)
  6.8.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (afstemning)
  6.9.Forbedring af EU's økonomiske forvaltning og rammer for stabilitet, navnlig i euroområdet (A7-0282/2010, Diogo Feio) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Stabilitetsinstrumentet – Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde – Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan – Instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande – Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (forhandling)
 11.Ukraine (forhandling)
 12.Spørgetid (Spørgsmål til Rådet)
 13.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 14.Bistand til Pakistan og mulige konsekvenser for den europæiske industrisektor (forhandling)
 15.Angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (forhandling)
 16.Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (1170 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (4844 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik