Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) - Προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής της G20 (11-12 Νοεμβρίου) - Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες - Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  4.2.Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  4.3.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  4.4.Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (ψηφοφορία)
  4.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 : Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Jerzy Buzek, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση του μέσου της θητείας του
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010 : Τμήμα III - Επιτροπή - BAM (Συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας) (A7-0281/2010, László Surján) (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - οικονομικό έτος 2011 (ψηφοφορία)
  6.3.Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (ψηφοφορία)
  6.4.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (ψηφοφορία)
  6.5.Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (A7-0032/2010, Edite Estrela) (ψηφοφορία)
  6.6.Kαταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (ψηφοφορία)
  6.7.Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (ψηφοφορία)
  6.8.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  6.9.Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη (A7-0282/2010, Diogo Feio) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Μηχανισμός σταθερότητας - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως - Χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)
 11.Ουκρανία (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Βοήθεια προς το Πακιστάν και ενδεχόμενη εμπλοκή του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα (συζήτηση)
 15.Ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (συζήτηση)
 16.Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2091 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (4484 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου