Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 20. oktoober 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 3.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (28.-29. oktoober) – Valmistumine G20 tippkohtumiseks (11.-12. november) – Finants-, majandus- ja sotsiaalkriis: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne) – Liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmine (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (hääletus)
  4.2.Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (hääletus)
  4.3.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse muutmine seoses Euroopa välisteenistusega (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  4.4.Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduse muude teenistujate teenistustingimuste muutmine (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (hääletus)
  4.5.Paranduseelarve nr 6/2010 projekt: II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu – Komisjon; X jagu – Euroopa välisteenistus (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (hääletus)
 5.Pidulik istung – Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki kõne poole ametiaja täitumise puhul
 6.Hääletused (jätkamine)
  6.1.Paranduseelarve nr 3/2010 projekt: III jagu – Komisjon – banaanisektori kaasnevad meetmed (A7­0281/2010, László Surján) (hääletus)
  6.2.Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekt (hääletus)
  6.3.Parlamendi seisukoht nõukogu poolt muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod (A7­0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (hääletus)
  6.4.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2012 (hääletus)
  6.5.Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine (A7-0032/2010, Edite Estrela) (hääletus)
  6.6.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (A7-0136/2010, Barbara Weiler) (hääletus)
  6.7.Miinimumsissetuleku roll vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas (A7­0233/2010, Ilda Figueiredo) (hääletus)
  6.8.Finants-, majandus- ja sotsiaalkriis: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne) (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (hääletus)
  6.9.Liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal (A7­0282/2010, Diogo Feio) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Stabiliseerimisvahend – Arengukoostöö rahastamisvahend – Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas – Rahastamisvahend koostööks tööstusriikidega – Arengukoostöö rahastamisvahend (arutelu)
 11.Ukraina (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 14.Abi Pakistanile ja selle võimalik mõju Euroopa tööstussektorile (arutelu)
 15.Teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimine (arutelu)
 16. Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping (ACTA) (arutelu)
 17. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18. Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1139 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (4443 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika