Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0052/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε τομείς όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, η Ένωση χρειάζεται έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων. Από την άλλη πλευρά, με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα κράτη είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δύο μέσα χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρά διαχωρισμένα μεταξύ τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου