Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2915(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0572/2010

Συζήτηση :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0385

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ξεκινήσω πάλι. Τα τελευταία χρόνια, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποφέρει αρκετά λόγω των κρίσεων και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες επικίνδυνες καταστάσεις στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια στήριξης που θα έχουν καταρτιστεί εκ των προτέρων και θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη αντίδραση τόσο πριν όσο και μετά το πρόβλημα. Ο μηχανισμός σταθερότητας εκπληρώνει πολύ καλά αυτόν τον ρόλο.

Η χρηματοοικονομική και τεχνική στήριξη πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και διαβουλεύσεις σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών. Υποστηρίζω επίσης τη θέση της εισηγήτριας για τη βελτίωση του τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη κοινωνικών συγκρούσεων και για τη δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. László TŐKÉS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχοντας ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Brantner, θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να στρέψω την προσοχή της Επιτροπής και του Συμβουλίου στην ανάγκη επίτευξης μιας τριμερούς συμφωνίας σχετικά με την τροποποίηση του μηχανισμού σταθερότητας το συντομότερο δυνατόν.

Το επίμαχο ζήτημα έχει σχέση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις επιλογές του Κοινοβουλίου για την άσκηση του νόμιμου ελέγχου του σε ό,τι αφορά τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια γρήγορη πολιτική λύση που θα στηρίζεται στην ισορροπία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Θα ενθάρρυνα επίσης την Επιτροπή να βελτιώσει τις εκθέσεις που υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των σχεδίων.

Αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πληροφορίες από την Επιτροπή όσον αφορά τα έκτακτα μέτρα στήριξης, ωστόσο η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή υπό ευρύτερη στρατηγική και αναλυτική έννοια εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών του Κοινοβουλίου.

 
  
  

Έκθεση Gay Michel (A7-0078/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας συμβάλλει άμεσα στη διάδοση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες εταίρους και περιφέρειες. Παρέχει στήριξη, όχι μόνο για διαρκή κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, αλλά επίσης για τη σταδιακή ενσωμάτωση αυτών των χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θα ήθελα να επισημάνω ένα ακόμα όφελος που προκύπτει από αυτήν τη συνεργασία, πιο συγκεκριμένα τη διεθνή συνεργασία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μέριμνα για βιοποικιλότητα. Υποστηρίζω ειδικότερα την τροπολογία 5 που εφιστά την προσοχή στη σημασία του τομέα της ζάχαρης στην οικονομία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η επισιτιστική ασφάλεια έχει τεράστια σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής, συνάδελφός μου κ. Gay Mitchell, δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα επειδή χθες βράδυ ήταν στην Ιρλανδία για τη δημοσίευση ενός βιβλίου που έχει συγγράψει. Φυσικά, αναγνωρίστηκε ως ο βουλευτής του ΕΚ της χρονιάς για το έργο του σε ολόκληρο τον αναπτυξιακό τομέα.

Ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο είναι η εκπαίδευση. Ένας ιρλανδός εκπαιδευτικός είπε κάποτε «μορφώσου για να μπορείς να είσαι ελεύθερος», και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό λίγο περισσότερο σε ολόκληρο τον τομέα της ανάπτυξης και στις τρίτες χώρες.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω αστειευόμενος ότι χθες το βράδυ μου έκλεψαν το σακάκι μου από το γραφείο μου· πληρώ τα κριτήρια για αναπτυξιακή βοήθεια ύστερα από αυτό;

 
  
  

Έκθεση Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). - (HU) Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, προκειμένου να διορθώσουμε τις ατέλειές του και να δημιουργήσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής, της εθνικής και της διεθνούς διάστασης. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή καινοτομία και στην αειφόρο ανάπτυξη, θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύει τη θέση της στο διεθνές εμπόριο. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, αν και οι ΜΜΕ αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς, πιστεύω ότι δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα τυποποίησης και, επομένως, δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν στο έπακρο από τα οφέλη της τυποποίησης. Στο μέλλον, η καλύτερη εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στο σύστημα ενδέχεται να αποκτήσει θεμελιώδη σημασία. Ο ενοποιητικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής τυποποίησης βελτιώνει την αποδοτικότητα της εσωτερικής αγοράς και την ίδια στιγμή υπογραμμίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οικονομικού και πολιτικού εταίρου στην παγκόσμια αγορά.

 
  
  

Έκθεση Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση της κ. Muscardini. Δεν την υποστήριξα, αφού εξέτασα προσεκτικά όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για ποιον λόγο; Επειδή ο υπόλοιπος κόσμος θα ερμήνευε την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου σε αυτήν τη χρονική συγκυρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια προστατευτική ενέργεια. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μέτρου προϋποθέτει πολύ περισσότερο χρόνο και ενδεχομένως πολύ περισσότερο προσωπικό, αποσυσκευασία των ειδών και άλλες διαδικασίες.

Η υποχρεωτική απαίτηση σήμανσης θα αποτελέσει κίνητρο για να ξεκινήσει η παραποίηση/απομίμηση των μερών των ανώνυμων προϊόντων. Έτσι, αντί για την πραγματική αναγραφή της εκάστοτε χώρας, μπορεί να βρίσκουμε ψευδείς αναγραφές «made in Italy», «made in France» και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (B7-0572/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (LT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη Μολδαβία. Η Μολδαβία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που το Σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ χώρισε την Ευρώπη σε ζώνες επιρροής και η Μολδαβία παρέμεινε υπό τη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Σήμερα, η Μολδαβία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο, αν και ομολογουμένως έχει πολλά προβλήματα, ωστόσο ακολουθεί τον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα ήθελα σήμερα για άλλη μία φορά να απευθύνω έκκληση σε ολόκληρη την πολιτική τάξη της Μολδαβίας, στους πολιτικούς της άρχοντες, σε όλες τις δημοκρατικές πολιτικές της δυνάμεις και στις εθνικές μειονότητες να απορρίψουν την αντιπαραγωγική σύγκρουση και να αναπτύξουν μια νοοτροπία συναίνεσης και πολιτικού συμβιβασμού. Νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να προσφέρουν στην κοινωνία ένα όραμα για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας χωρίς αποκλεισμούς, του οποίου ο στόχος θα πρέπει να είναι η ένταξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ψήφισμα μιλάμε επίσης και για την Υπερδνειστερία, την παγωμένη σύρραξη. Η Υπερδνειστερία πρέπει να βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ατζέντα της ΕΕ και όλες οι χώρες, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, πρέπει να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας. Η Υπερδνειστερία πρέπει να αποτελέσει τμήμα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

 
  
  

Έκθεση Gesine Meissner (A7-0266/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) επειδή ο θαλάσσιος τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός και θέλω να αφήσω στις μελλοντικές γενιές καθαρές και ασφαλείς θάλασσες. Η γεωστρατηγική σημασία των θαλασσών έχει αυξηθεί σημαντικά. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις θάλασσες και τα αποθέματά τους και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σημαντική μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία θα συνδέει όλους τους τομείς της θαλάσσιας πολιτικής: θαλάσσιες μεταφορές, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ενέργεια, ασφάλεια στη θάλασσα, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και τουρισμός. Θα ήθελα ειδικότερα να επιστήσω την προσοχή στην οικονομική και κοινωνική σημασία, επειδή απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακτογραμμή μήκους 320.000 χλμ και το ένα τρίτο των πολιτών μας –και η τάση αυξάνεται– ζει στις ακτές. Πιστεύω ότι οι θάλασσες θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.

 
  
  

Έκθεση Helmut Scholz (A7-0277/2010)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πηγή των άμεσων διεθνών επενδύσεων στη Λατινική Αμερική. Μολονότι το εμπόριο μεταξύ των δύο αυτών περιφερειών έχει ενταθεί, οι αμοιβαίες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής εμφανίζουν μικρότερη δυναμικότητα σε σύγκριση με τις εμπορικές σχέσεις με άλλες περιφέρειες του κόσμου.

Η πρόσφατη συναφθείσα συμφωνία σχετικά με τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα είναι ένα παράδειγμα καλής θέλησης, ενώ σε ό,τι αφορά την εμπορική ομάδα MERCOSUR της Λατινικής Αμερικής διεξάγονται διαπραγματεύσεις από το 1999, αν και είχαν διακοπεί για πέντε χρόνια. Προσωπικά υποστηρίζω τη διαδικασία ενίσχυσης και διαφοροποίησης των εμπορικών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός πιο στερεού νομικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγεται μια αγορά 600 εκατομμυρίων καταναλωτών περίπου στους επιχειρηματίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η Λατινική Αμερική μοιράζεται με την Ευρώπη κοινές αξίες, κοινή γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό έχει επίσης κάποια σημασία για τους εμπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική για αυτήν την καλά ισορροπημένη και επίκαιρη εντέλει έκθεση

Η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψε πρόσφατα μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με δύο χώρες των Άνδεων, την Κολομβία και το Περού.

Πρόσφατα, τερματίσαμε τη μακροχρόνια διαφορά στον ΠΟΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής σχετικά με το εμπόριο μπανάνας. Θα ξεκινήσουμε σύντομα τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ορόσημο με τις χώρες της Mercosur, με τις οποίες πραγματοποιούμε συναλλαγές αγαθών αξίας άνω των 62 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδυτικοί τίτλοι της ΕΕ στην περιφέρεια της Mercosur ανέρχονται σε 167 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέβει τα προσεχή έτη. Η σύναψη αυτής της συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για ελεύθερο εμπόριο με την Ιαπωνία και την Ινδία θα αποτελέσει αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ, η οποία έχει στόχο να γίνει η πιο σημαντική εμπορική δύναμη στον κόσμο.

 
  
 

Χθες δεν μας έφθασε ο χρόνος. Ακολουθούν τώρα κάποιες αιτιολογήσεις ψήφου σχετικά με τις χθεσινούς ψήφους.

 
  
  

Εκθέσεις László Surján (A7-0281/2010), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, helga Trüpel (A7-0284/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αν κάποιοι από τους ψηφοφόρους μας αισθάνθηκαν έναν «κόμπο στο στομάχι» χθες το απόγευμα, ήταν εξαιτίας της καταπληκτικής αυτής χρονικής σύμπτωσης: την ίδια ακριβώς στιγμή που ο βρετανός υπουργός Οικονομικών ετοιμαζόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων να εξαγγείλει τις πιο σοβαρές μειώσεις δαπανών που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μου από το 1920, εμείς σε αυτήν την Αίθουσα εγκρίναμε αυξήσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό οι οποίες θα κοστίσουν στον φορολογούμενο του Ηνωμένου Βασιλείου 880 εκατομμύρια λίρες στερλίνες. Αυτό δεν είναι το μερίδιο του προϋπολογισμού που μας αναλογεί. Αυτό είναι το μερίδιο της αύξησης που μας αναλογεί. Καθώς χθες ανακοινώσαμε απώλειες 490.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, αξίζει να προσδιορίσουμε ποσοτικά αυτό το ποσό από άποψη διορισμών στον δημόσιο τομέα. Το ποσό αυτό θα κάλυπτε 15.000 ιατρούς του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, 30.000 νοσοκόμες, 35.000 αστυνομικούς υπαλλήλους ή 50.000 στρατιώτες.

Και δεν είναι μόνο η Βρετανία. Όλα τα κράτη μέλη μας εξετάζουν τη περιστολή των δαπανών στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς και, παρ’ όλα αυτά, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να επεκτείνεται, απομυζώντας τις αποταμιεύσεις τους. Μακάρι η λαιμαργία αυτού του Σώματος για νέες εξουσίες να ήταν ανάλογη με το ενδιαφέρον του να ασκεί σωστά τις εξουσίες που ήδη έχει – υποχρεώνοντας πρωτίστως το εκτελεστικό όργανο να λογοδοτεί και να δαπανά με μέτρο. Οι ψηφοφόροι μας αξίζουν κάτι καλύτερο.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω μια σύντομη απάντηση σε αυτά που μόλις είπε ο κ. Hannan. Είναι ασφαλώς ουσιώδες για αυτό το Κοινοβούλιο να έχει μια έδρα, αλλά η έδρα ορίζεται στις Συνθήκες μας και είναι εδώ στο Στρασβούργο. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα των φορολογουμένων και ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε το Κοινοβούλιο να αποκτήσει μία μόνο έδρα. Ωστόσο, το καταφύγιο του κοινοβουλευτισμού, κύριε Hannan, είναι εδώ στο Στρασβούργο. Εδώ είναι που εμείς, ως βουλευτές του Κοινοβουλίου και αντιπρόσωποι των πολιτών, μπορούμε να εργασθούμε από κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό δεν είναι αιτιολόγηση ψήφων. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τις εισηγήσεις σας για την επόμενη έκθεση, την έκθεση Estrella.

 
  
  

Έκθεση Edite Estrela (A7-0032/2010)

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ψηφοφορίας επί της έκθεσης Estrela, τάχθηκα υπέρ μιας πλήρως αμειβόμενης άδειας μητρότητας που θα διαρκεί 20 εβδομάδες, επειδή χρειαζόμαστε ένα δίκαιο και επαρκές ελάχιστο πρότυπο για τη διάρκεια και την πληρωμή της άδειας μητρότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απείχα από την ψηφοφορία για το ζήτημα της άδειας πατρότητας και της άδειας υιοθεσίας, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει ξεχωριστή οδηγία για το θέμα αυτό, και για λόγους διαφάνειας του δικαίου της Ένωσης δεν θα ήθελα η οδηγία για την προστασία των εγκύων εργαζομένων να περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την άδεια πατρότητας.

Εύχομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει σύντομα τις διαβουλεύσεις της με τους κοινωνικούς εταίρους και να υποβάλει ικανοποιητικές προτάσεις για την άδεια πατρότητας και την άδεια υιοθεσίας, καθώς επίσης και για τους αυτοαπασχολούμενους, ούτως ώστε όλες οι νέες μητέρες στην Ευρώπη να έχουν τα ίδια δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι ο δεσμός μεταξύ ενός παιδιού και των γονιών του στους πρώτους μήνες της ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικός· ως εκ τούτου, η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διασφαλίζει το δικαίωμα και την ευκαιρία των μητέρων να φροντίζουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν το εισόδημά τους ή την εργασία τους. Η κατάσταση διαφέρει από κράτος σε κράτος. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, στη Λιθουανία, η άδεια μητρότητας μαζί με την άδεια πατρότητας διαρκούν έως και δύο έτη, αλλά άλλα κράτη μέλη έχουν ελάχιστη διάρκεια άδειας μητρότητας, γι’ αυτό και πιστεύω ότι το κατώτατο όριο που ορίσαμε χθες είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένη που συμπεριλάβαμε και την άδεια πατρότητας και την άδεια που αφορά την υιοθεσία. Όπως προαναφέρθηκε, τα κράτη μέλη έχουν αρμοδιότητα για την οικογενειακή πολιτική, αλλά εδώ συζητάμε κυρίως για την προστασία των εργαζομένων και για συγκεκριμένα κίνητρα, ώστε να επιτρέψουμε στους γονείς να συνδυάζουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι χθες ψηφίσαμε για τη σημαντική έκθεση της κ. Estrela σχετικά με την άδεια μητρότητας, τη διάρκεια που θα πρέπει να έχει και τα χρήματα που θα πρέπει να καταβάλλονται όσο αυτή διαρκεί. Ύστερα από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, με κάλεσαν τα μέσα ενημέρωσης και με ρώτησαν αρκετές φορές εάν ψήφισα υπέρ ή κατά. Εγώ απάντησα ότι ψήφισα υπέρ των γυναικών. Ψήφισα υπέρ μιας άδειας μητρότητας που θα διαρκεί έως και 18 εβδομάδες και υπέρ ενός επιδόματος που θα αντιστοιχεί στο 75% του μισθού των γυναικών.

Νομίζω ότι το σύστημα στη χώρα μου, τη Φινλανδία, είναι καλό. Αν και εκεί υιοθετήσουν το σύστημα που συμφωνήσαμε χθες, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας θα γίνει πολύ πιο αδύναμη, επειδή οι εργοδότες θα συνεχίσουν να βασανίζονται για το αν θα πρέπει να προσλαμβάνουν νέες γυναίκες, αφού το κόστος της άδειας μητρότητας θα αυξηθεί σημαντικά. Επομένως, οι ευκαιρίες εύρεσης εργασίας για τις γυναίκες θα μειωθούν. Γι’ αυτό ήθελα να κάνω αυτήν τη δήλωση.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, είμαι και εγώ από τη Φινλανδία και ξέρω ότι έχουμε ένα τέλειο σύστημα για την άδεια μητρότητας. Ψήφισα, ωστόσο, υπέρ μιας άδειας μητρότητας που θα διαρκεί 20 εβδομάδες. Μελέτησα το θέμα από την οπτική γωνία των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι μια μεγαλύτερη διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών.

Τα νεογέννητα παιδιά είναι το πραγματικό κεφάλαιο της Ευρώπης. Οι μητέρες, τα παιδιά και οι οικογένειες είναι η τριάδα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το μέλλον. Είναι προφανές επίσης ότι ούτε οι μητέρες θα πρέπει να υποφέρουν οικονομικά αν θελήσουν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά ούτε και οι γυναικοκρατούμενοι κλάδοι. Οι γυναίκες πρέπει επίσης να έχουν δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις αμοιβές. Πρέπει, όμως, να είμαστε και ιδεαλιστές. Πρέπει να πιστεύουμε. Αυτή ήταν μια ηθική απόφαση υπέρ των γυναικών, υπέρ της νέας ζωής και υπέρ μιας νέας Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, χθες η έκθεση Estrela κάλυψε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι μου ήταν μάλλον δύσκολο να την υπερψηφίσω. Ως νέος πατέρας, ήμουν παρών στη γέννηση και των δύο παιδιών μου και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω γιατί, αλλά αμέσως μετά είχα ανάγκη από διακοπές, αν και δεν ήμουν εγώ εκείνος που είχε γεννήσει αλλά η σύζυγός μου. Το θέμα αυτό αφορά την άδεια μητρότητας και εμείς συμπεριλάβαμε και τον πατέρα. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Εντούτοις, είναι σημαντικό για τις νέες γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να κάνουν παιδί για να επιστρέψουν στη συνέχεια στην επαγγελματική τους ζωή. Πιστεύω ότι με βάση το νέο σύστημα, αυτό θα είναι δυνατό. Αν και εγώ προσωπικά θα προτιμούσα τις 18 εβδομάδες, ψήφισα τελικά υπέρ των 20 εβδομάδων στην τελική ψηφοφορία.

Πρέπει τώρα να αναρωτηθούμε αν αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη. Η οικογενειακή πολιτική στην Ευρώπη είναι ένα ζήτημα για το μέλλον. Εύχομαι να στείλαμε το μήνυμα ότι αναλάβαμε δράση σε αυτόν τον τομέα. Τώρα πρέπει μόνο να ελπίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας, επειδή θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την ευρύτερη αναθεώρηση της εξωτερικής χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ. Η εφαρμογή του μηχανισμού σταθερότητας ενίσχυσε τη δυνατότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε κρίσεις ή σε έκτακτες καταστάσεις κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η Επιτροπή –τηρώντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προώθηση σταθερών συνθηκών για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών ως πρωταρχικό στόχο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης– θα πρέπει, αφενός, να βελτιώσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό και να αυξήσει την καταβολή των κονδυλίων που διατίθενται για τη δημιουργηθείσα ήδη εταιρική σχέση για την οικοδόμηση της ειρήνης και, αφετέρου, να υποβάλει ένα σχέδιο για την κινητοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων για όλες τις εξωτερικές ενισχύσεις ή τους μηχανισμούς για την παροχή επείγουσας βοήθειας που δημιουργούνται εκτός του μηχανισμού σταθερότητας κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στα κονδύλια που προβλέπονται για τον μηχανισμό σταθερότητας. Για τον σκοπό αυτόν, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει στο μέλλον τα χαμηλά επίπεδα διάθεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, βάσει ενός στρατηγικού οράματος για την καλύτερη χρησιμοποίησή των μέσων της.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Bratner, καθώς πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο πρωτίστως προτείνει την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με μια σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου για τα φορητά όπλα. Ένα κείμενο που καλεί την ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της χρηματοδότησης σταθερότητας για καταστάσεις κρίσης εκτός της ΕΕ, αν και πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως η Επιτροπή, θα πρέπει να μεριμνούν για να διασφαλίσουν κάτι που δεν συμβαίνει πάντα, ότι δηλαδή οι αποδέκτες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα είναι πολιτικά αξιόπιστοι. Επιπλέον, με αυτήν την έκθεση το Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να συμμετέχει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στα ζητήματα που αφορούν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων σταθερότητας. Το Κοινοβούλιό μας, το οποίο εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά έθνη και τους ευρωπαίους πολίτες, πρέπει να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο σε αυτά τα ζητήματα και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι ένα κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το εκτελεστικό όργανο σχετικά με τις δαπάνες: εν προκειμένω διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα όχι μόνο των ατομικών ενεργειών, αλλά και της δημοκρατικής φύσης του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος στο σύνολό του.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η ευρωπαϊκή ήπειρος δημιουργήθηκε μέσα από μακρόχρονες και αιματηρές διαμάχες, οι οποίες τελικά συγκρατήθηκαν από τα θεσμικά όργανα, μεταξύ άλλων, στα οποία εργαζόμαστε. Θα πρέπει, επομένως, να είμαστε εκείνοι που, σε πρώτη φάση, επιδεικνύουμε το μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης σε σχέση με τη χρήση ισχύος στις διεθνείς συγκρούσεις. Και ακόμα και όταν η ισχύς αποδεικνύεται απαραίτητη, η τρέχουσα κατάσταση του πολιτισμού μας απαιτεί χειρουργικές μεθόδους και όχι μεθόδους ευρύτερης εφαρμογής. Πιστεύοντας σε αυτό το πολιτιστικό μοντέλο, πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα σε όλους τους άλλους και να δείξουμε ότι στην επίλυση των συγκρούσεων δεν είναι η μεγαλύτερη οικονομική ισχύς που κάνει τη διαφορά, αλλά μια σειρά από μέσα που δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και που επιτρέπουν τη χρήση της βίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για να προστατεύσουμε κυρίως τις ζωές και τα στρατηγικά συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε θέση εκ των προτέρων, αλλά να υιοθετήσουμε μια συνεπή και αυστηρή προσέγγιση στην οποία η στρατιωτική ικανότητα θα λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά και δεν θα γίνει ποτέ ένα όχημα για τη ριζική αλλαγή της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την προώθηση ενός συστήματος αξιών διαφορετικών από αυτές που υποστηρίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ξένης βοήθειας στον κόσμο, καθώς είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Συνολικά, τα κράτη μέλη χορήγησαν βοήθεια αξίας 49 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις φτωχότερες χώρες του κόσμου: αυτό ισοδυναμεί με το 0,4% του ακαθάριστου εισοδήματός τους. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν εναργώς τη σημασία της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας και, φυσικά, τη σημασία του μηχανισμού σταθερότητας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θεωρώ σημαντικούς παράγοντες την ενίσχυση του μηχανισμού και την περαιτέρω προσήλωση της Ένωσης στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην τονίσω ότι, αν και θεωρώ απολύτως σημαντικό η ΕΕ να παραμείνει προσηλωμένη στις αποστολές της για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να χορηγείται πιο γρήγορα η βοήθεια προς τρίτες χώρες από ό,τι προς τα κράτη μέλη που πέφτουν θύματα καταστροφών όπως δυστυχώς συνέβη με τη Μαδέρα: έχουν πλέον περάσει αρκετοί μήνες από την τραγωδία και αυτή δεν έχει ακόμα λάβει καμία ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο μηχανισμός σταθερότητας είναι πολύ σημαντικός για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικότερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται μέσα που να επιτρέπουν την αντιμετώπιση κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και γεωγραφικούς στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ, καθιστώντας ταυτόχρονα τις δράσεις αυτές συμπληρωματικές προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Κοινότητας και τους στόχους και τα μέσα αυτών. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, οι στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και των αιτιών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Η ψήφος μου κατά της παρούσας νομοθετικής πρότασης στηρίζεται στην αναφανδόν απόρριψη του μηχανισμού σταθερότητας που ιδρύθηκε πριν από πολλά χρόνια χωρίς να έχει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής μου Ομάδας. Κατά την άποψή μου, αυτός είναι ένας ακόμα μηχανισμός της Επιτροπής που έχει σχεδιαστεί για να επεμβαίνει ελεύθερα στις εσωτερικές υποθέσεις τρίτων χωρών με το πρόσχημα την επιδίωξης της πολιτικής σταθερότητας των χωρών εκείνων που θεωρούνται ασταθείς κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής. Θέλει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι αυτά που θα αποφασίζουν πώς, πότε και γιατί θα χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, ελεύθερα και χωρίς την ανάγκη συντονισμού με τις αρχές της χώρας που πρέπει να σταθεροποιηθεί· το γεγονός αυτό τον καθιστά εκ των πραγμάτων έναν μηχανισμό που εξυπηρετεί τη συγκεκαλυμμένη υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Κατά συνέπεια, καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. − (ΕΝ) Οι συγκρούσεις στην Αϊτή, το Κοσσυφοπέδιο και το Ιράκ, και πιο πρόσφατα στο Αφγανιστάν έριξαν φως στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα φορητά όπλα και ο ελαφρύς οπλισμός στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, πυροδοτώντας νέους γύρους αιματοχυσίας ύστερα από την επίσημη κατάπαυση του πυρός. Είναι σημαντικό η Επιτροπή να υιοθετήσει μια πραγματικά συνεκτική προσέγγιση απέναντι στο πρόβλημα της διάδοσης των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού στοχεύοντας σε όλα τα επίπεδα της παράνομης αλυσίδας συναλλαγών φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού. Δεδομένου ότι το 70% των αποθεμάτων φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού βρίσκεται σε χέρια πολιτών, η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τις απαραίτητες προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση του εμπορίου και της παραγωγής φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού στο τοπικό επίπεδο και για την αύξηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, το ζήτημα που αφορά τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό αποκαλύπτει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των συγκρούσεων του 21ου αιώνα γενικά και, επομένως, την ανάγκη να εστιάσουμε περισσότερο στην οικοδόμηση ικανοτήτων πριν και μετά την κρίση. Ψήφισα υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης, επειδή πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει και να ακονίσει την ικανότητά της για να διαχειρίζεται κρίσεις με τον πιο καινοτόμο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Μόνο έτσι η ΕΕ θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στον κόσμο ως μια πρωτίστως παγκόσμια πολιτική δύναμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Με αυτήν την ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ακολούθησε τη θέση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) επικροτώντας την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας (COM(2009)0195), ως τμήμα ενός εμπεριστατωμένου ελέγχου της εξωτερικής οικονομικής βοήθειας της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, η AFET, και τώρα το Κοινοβούλιο, στο σύνολό του, συμφωνεί ότι η τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο θ) και του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) του αρχικού κανονισμού είναι απαραίτητη προκειμένου ο κανονισμός να καταστεί συμβατός με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 20ής Μαΐου 2008, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα για την καταπολέμηση της διάδοσης των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού μπορούν να εφαρμοστούν από την Κοινότητα στο πλαίσιο της πολιτικής της για την ανάπτυξη.

Η Προεδρία, εξ ονόματος του Συμβουλίου, καλείται να εκπονήσει, μαζί με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, μια «Δήλωση για μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την υποστήριξη της δράσης της ΕΕ στον τομέα των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού» που θα λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των θεσμικών οργάνων.

 
  
  

Έκθεση Gay Michel (A7-0078/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) επειδή πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το 2007. Στη νομοθετική πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI), η Επιτροπή προτείνει μόνο μία τεχνικής φύσης τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η χρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό του DCI, δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του DCI, στις δικαιούχους χώρες. Πιστεύω ότι η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των δαπανών αυτών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων και έργων.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στη συγκεκριμένη έκθεση παρά το γεγονός ότι συμφωνώ και υποστήριξα τις προτεινόμενες τροπολογίες, και κυρίως αυτές που επαναφέρουν τον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απείχα στην τελική ψήφο, όσον αφορά συγκεκριμένα τον μηχανισμό χρηματοδότησης και αναπτυξιακής συνεργασίας γιατί, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, τα κονδύλιά του έχουν χρησιμοποιηθεί για εξοπλισμό και εκπαίδευση της αστυνομίας και του στρατού σε διάφορες περιοχές στην Αφρική. Είμαι της άποψης ότι η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για στρατιωτικούς ή πολιτικο-στρατιωτικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Γνωρίζουμε όλοι ότι το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας για την κοινοτική χρηματοδότηση. Επιτρέπεται, ως εκ τούτου, κάποια ελαστικότητα ανάλογα με την περίπτωση. Ο δε αρμόδιος διατάκτης μπορεί να αποφασίσει κατά περίπτωση αν θα δεχθεί την ανάληψή τους εφόσον αυτό είναι σκόπιμο για την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και σχεδίων. Η ελαστικότητα αυτή είναι, ωστόσο, απαραίτητη λόγω ορισμένων επαναλαμβανόμενων καταστάσεων εμπλοκής που εμφανίζονται όταν δεν προβλέπονται ή δεν εφαρμόζονται φοροαπαλλακτικοί μηχανισμοί. Στις περιπτώσεις αυτές, η αυστηρή διατύπωση στις πράξεις DCI μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα δυσχερή τη διεξαγωγή της χρηματοδοτούμενης από την εξωτερική βοήθεια ενέργειας. Για τον λόγο αυτόν, στηρίζω την πρόταση υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή, ώστε αυτή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την προσαρμογή τους στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και να εξασφαλίσει ότι το μέσο συμμορφώνεται προς τις νέες απαιτήσεις επιτροπολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω γενικά υπέρ της πρότασης που παρουσιάζεται σε αυτήν την έκθεση. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) βελτιώνει το προγενέστερο πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδυάζοντας τους διάφορους γεωγραφικούς και θεματικούς μηχανισμούς σε έναν μόνο μηχανισμό. Σε συνδυασμό με τις τεχνικές τροποποιήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των ενεργειών που καλύπτονται από το DCI, με στόχο την αύξηση της ευελιξίας κατά την εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων τους, η ενδιάμεση αναθεώρηση αυτού του μηχανισμού αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να προσαρμοστεί η διαδικασία επιτροπολογίας του DCI στις νέες απαιτήσεις της επιτροπολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω τροπολογία δεν είναι παρά τεχνικής φύσεως και έχει στόχο να καταστήσει δυνατή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη χρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις από τον προϋπολογισμό της βοήθειας της Ένωσης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να δικαιολογούνται μεμονωμένα, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων. Η ομόφωνη στήριξη που έλαβε στην οικεία επιτροπή δείχνει τη συναίνεση που υπάρχει πίσω από την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Συμφωνώ απολύτως και στηρίζω τις κατατεθείσες τροπολογίες, ιδίως αυτές που αφορούν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και την αποκατάσταση του δικαιώματος ελέγχου που έχει εκχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απείχα, όμως, από την τελική ψηφοφορία γι’ αυτόν καθαυτόν τον μηχανισμό (DCI), καθώς άμεσα ή έμμεσα το Ειρηνευτικό Μέσο της ΕΕ για την Αφρική χρηματοδοτήθηκε από αυτόν τον μηχανισμό και η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, για αποστολές αστυνομικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης. Είμαι της άποψης ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανενός είδους στρατιωτικό ή πολιτικοστρατιωτικό σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεί άλλο ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικότερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται μέσα που να επιτρέπουν την αντιμετώπιση κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και γεωγραφικούς στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ, καθιστώντας ταυτόχρονα τις δράσεις αυτές συμπληρωματικές προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Κοινότητας και τους στόχους και τα μέσα αυτών. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, οι στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και των αιτιών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Υπήρχε ανάγκη να διασφαλισθεί ότι δαπάνες που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του DCI σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ο απώτατος στόχος του DCI είναι η εξάλειψη της φτώχειας σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης στο οποίο εντάσσονται και προσπάθειες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Η εν λόγω τροποποίηση θα δημιουργήσει περισσότερη ευελιξία για την εφαρμογή γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων. Θα βοηθήσει τις χώρες εταίρους να πετύχουν τους ΑΣΧ και να ενσωματωθούν καλύτερα στην παγκόσμια οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Στο σύνολό τους, και οι πέντε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα εξετάζουν την ανάγκη διασφάλισης μεγαλύτερου ελέγχου επί των χρηματοδοτικών μέσων για την αναπτυξιακή συνεργασία, την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες. Ενόψει της υπερβολικής γραφειοκρατίας και της όχι πάντα ορθολογικής αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ΕΕ, αυτό το ψήφισμα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης και να επισπεύσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στις εκθέσεις. Σε αυτήν την κατάσταση, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται συμμέτοχοι στη διαδικασία σταθεροποίησης και βελτίωσης, αφού τους παραχωρείται η δυνατότητα να παρατηρούν και να ελέγχουν τις διαδικασίες κατανομής κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόζονται οι διατάξεις του DCI, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ, το 2007. Κατά την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου που διαθέτει δυνάμει της διαδικασίας της επιτροπολογίας, το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει μια σειρά προβλημάτων και αντιρρήσεων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή έχει εφαρμόσει το μέσο αυτό, καθώς και όσον αφορά την ερμηνεία που έχει δώσει σε ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν επισήμανε σοβαρές δυσλειτουργίες στις διατάξεις του ίδιου του μέσου.

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, δηλαδή η τάση της Επιτροπής να χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο γεωγραφικών προγραμμάτων, μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα, στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, ως Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια, επιλύθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή, η οποία πρότεινε μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου τη δημιουργία μιας νέας νομικής βάσης για τέτοια μέτρα, στο πλαίσιο του Μέτρου για τη Συνεργασία με τις Βιομηχανικές Χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Mitchell για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Είναι αλήθεια ότι η έγκριση της έκθεσης Mitchell θα επιτρέψει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες να τύχουν φορολογικών ελαφρύνσεων.

Εγκρίνοντας αυτές τις διαδικασίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις στρατηγικές αποφάσεις χρηματοδότησης που θα καλείται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κανόνες για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ θα καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.

 
  
  

Έκθεση Kinga Gál, Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (κανονισμός ICI) το οποίο αποβλέπει στη στήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Πιστεύω ότι οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή είναι ουσιαστικές, διότι όλες οι τρέχουσες αναφορές στις χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνο εκβιομηχανισμένες και υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα περιλαμβάνουν εις το εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη αποτελεί ευκαιρία, καθώς τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο των κανονισμών ICI μπορούν πλέον να επεκταθούν και σε άλλες χώρες. Πρόκειται, όμως, και για μια σημαντική πρόκληση. Έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία να γίνει απολύτως σαφές ποιοι μπορούν να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιον σκοπό και υπό ποιες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ της δέσμης προτάσεων που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), ως ένα χρηματοδοτικό μέσο που αποβλέπει στην προαγωγή της ανάπτυξης και της εμπέδωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συμβάλλοντας επίσης στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις τρίτες χώρες, είναι ένας σημαντικός δίαυλος για τη βοήθεια της Ένωσης στους τομείς των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των διασφαλίσεων. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για μια ενδιάμεση αναθεώρηση του EIDHR αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να αναθεωρηθεί η νομική βάση του συγκεκριμένου μηχανισμού, διασφαλίζοντας ότι στο εξής αυτός θα πληροί τις νέες απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, αυτές περιλαμβάνουν τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ), η οποία ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου εκχωρώντας του το δικαίωμα της αρνησικυρίας και απαιτώντας από την Επιτροπή την υποβολή μιας τροποποιημένης πρότασης για τις πράξεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία της συναπόφασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως το ψήφισμα που προέκυψε από την έκθεση του συναδέλφου μου κ. Mitchell σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως, και αυτό το ψήφισμα αναγνωρίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια κατεξοχήν τεχνική τροποποίηση στη νομοθεσία που θα κινείται στο ίδιο πλαίσιο.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προάσπιση και προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο σε ρητορικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως στην πολιτική της πρακτική· είναι απολύτως απαραίτητο, αν όχι επείγον, να το κάνει αυτό σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Με τη σημερινή ψηφοφορία, προχωρήσαμε στην εναρμόνιση δύο σημαντικών νομοθετικών μέσων με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αναφέρομαι ειδικότερα στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και του κανονισμού για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (EIDHR). Έχουν κατατεθεί τροπολογίες τεχνικής φύσεως με τις οποίες επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων σε αυτούς τους τομείς για τα δύο μέσα. Μέχρι σήμερα, στην πραγματικότητα δεν έχει υπάρξει καμία εξαίρεση στην αρχή της μη επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές οι τροποποιήσεις έχουν σημαντικό πρακτικό αντίκτυπο, καθώς θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση των έργων EIDHR και DCI σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως αποτελεί άλλο ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικότερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται μέσα που να επιτρέπουν την αντιμετώπιση κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και γεωγραφικούς στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ καθιστώντας ταυτόχρονα τις δράσεις αυτές συμπληρωματικές προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Κοινότητας και τους στόχους και τα μέσα αυτών. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, οι στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και των αιτιών της. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το εν λόγω μέσο, η εν λόγω νομοθετική πρόταση στοχεύει αποκλειστικά σε μια τεχνικής φύσεως τροποποίηση που θα καταστήσει το μέσο αυτό πιο ευέλικτο κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Καταψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή, αν και επιδιώκει να εκχωρήσει στο Κοινοβούλιο περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο επί του «χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως», το ίδιο το μέσο, είτε ελέγχεται από το Κοινοβούλιο είτε όχι, συνιστά μέσο ανάμειξης της ΕΕ στις εσωτερικές υποθέσεις τρίτων χωρών. Χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, η Επιτροπή, εφαρμόζοντας τα δικά της κριτήρια για να αποφασίσει τι σημαίνει προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τι συνιστά κίνδυνο, κατάχρηση ή καταστολή των εν λόγω δικαιωμάτων, έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει τη διακριτική της ευχέρεια για να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει ενώσεις, πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ακόμα και μεμονωμένα άτομα από τρίτες χώρες χωρίς να επικοινωνεί ή να συντονίζεται με την κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας. Η απορριπτική μου ψήφος στηρίζεται στην αναφανδόν απόρριψη του συγκεκριμένου μέσου το οποίο, τέσσερα χρόνια μετά τη θέσπισή του, όπως άλλωστε είχαμε πει και τότε, έχει μετατραπεί σε εργαλείο συγκεκαλυμμένης υποστήριξης των συμφερόντων της ΕΕ σε τρίτες χώρες, κρύβοντας την υποστήριξη αυτή κάτω από το διακριτικό πέπλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Στη νομοθετική πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), η Επιτροπή προτείνει μόνο μια τεχνικής φύσης τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η χρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό των μέσων, δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του DCI και του EIDHR, στις δικαιούχους χώρες.

Έως σήμερα, το DCI και το EIDHR συνιστούν τα μοναδικά χρηματοδοτικά μέσα που δεν προβλέπουν εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών αυτών. Η τροπολογία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των δαπανών αυτών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων και έργων. Για τα σχέδια του EIDHR, το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένων των ιδιαίτερων περιστάσεων υπό τις οποίες πραγματοποιούνται. Πράγματι, κυβερνήσεις δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρόθυμες να εγκρίνουν εξαιρέσεις για σχέδια τα οποία δεν υποστηρίζουν. Η προτεινόμενη τροπολογία της Επιτροπής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικροτηθεί.

 
  
  

Έκθεση Helmut Scholz (A7-0052/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (κανονισμός ICI), το οποίο αποβλέπει στη στήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, διότι όλες οι τρέχουσες αναφορές στις χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνο εκβιομηχανισμένες και υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα περιλαμβάνουν εις το εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη αποτελεί ευκαιρία, καθώς τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο των κανονισμών ICI μπορούν πλέον να επεκταθούν και σε άλλες χώρες. Πρόκειται, όμως, και για μια σημαντική πρόκληση. Έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία να γίνει απολύτως σαφές ποιοι μπορούν να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιον σκοπό και υπό ποιες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Scholz επειδή πιστεύω ότι η εμπορική πολιτική διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία πλούτου και τη σφυρηλάτηση πολιτικών δεσμών. Το μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη ενθαρρύνει τους μακροπρόθεσμους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με στόχο την ενίσχυση της εικόνας και της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή σκηνή.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Scholz για την εξαιρετική του συνεργασία με τις άλλες πολιτικές Ομάδες κατά τη διαπραγμάτευση του περιεχομένου της συγκεκριμένης αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί επειδή εξηγούν τους στόχους για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το χρηματοδοτικό μέσο. Επ’ αυτού, η διατύπωση έχει απλοποιηθεί και εισήχθησαν ορισμένα όρια όσον αφορά το εύρος των ενεργειών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Υπάρχουν επίσης μερικές τροπολογίες που επιδιώκουν να συσχετίσουν καλύτερα τα ζητήματα που καλύφθηκαν στη φάση προγραμματισμού και εκτέλεσης.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στις δραστηριότητες προγραμματισμού, αξιολόγησης και αναφοράς. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στην εκπόνηση και την επανεξέταση των πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας, καθώς και να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει ενστάσεις ενάντια σε αυτού του είδους τις προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε τομείς όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, η Ένωση χρειάζεται έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων. Από την άλλη μεριά, με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα κράτη είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δύο μέσα χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρά διαχωρισμένα μεταξύ τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη. Το μέσο αυτό μας επιτρέπει να αναπτύξουμε οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές και διπλωματικές σχέσεις με σημαντικούς εταίρους στην παγκόσμια οικονομία, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία. Αποφασίσαμε να δώσουμε σε αυτό το μέσο ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής προκειμένου να επιτρέψουμε και σε νέες χώρες να επωφεληθούν από αυτό, χώρες που αναπτύσσονται ακόμα πιο γρήγορα και που σύντομα θα γίνουν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως οι χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Νότιας Αφρικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Θεωρώ πολύ σημαντική για την Ευρώπη τη σύναψη στενών σχέσεων με ορισμένες περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις, υποστηρίζοντάς τες και αναπτύσσοντας ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς. Θα ήθελα ειδικότερα να αναφερθώ σε δύο χώρες με τις οποίες η Πορτογαλία έχει ισχυρούς ιστορικούς και συναισθηματικούς δεσμούς: τη Βραζιλία και την Αγκόλα, δύο σημαντικές παγκόσμιες δυνάμεις της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής αντίστοιχα, τις οποίες η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζει ως εταίρους ολοένα και περισσότερο.

Δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η εκρίζωση της φτώχειας μέσω της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η συνεργασία περιορίζεται ουσιαστικά στη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα κριτήρια για την Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΔΑΒ). Αυτό συχνά αποκλείει άλλα είδη δράσης που δεν υπάγονται στη ΔΑΒ αλλά που είναι, ακόμα και έτσι, σημαντικά για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης.

Ακριβώς για τη ρύθμιση αυτών των πρακτικών –που περιλαμβάνουν οικονομικές, εμπορικές, ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές και επιστημονικές συμφωνίες και ανταλλαγές με τις αναπτυσσόμενες χώρες– προτείνεται και η έγκριση αυτού του κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες και εδάφη είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, το οποίο αποβλέπει στη στήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ανταλλαγών. Σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι να διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού, προκειμένου να συμπεριλάβει και τη συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες διευρύνοντας το εν γένει δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση για τη γεωγραφική επέκταση αποτελεί μια ευκαιρία για να μεταφερθούν τα προγράμματα και σε νέες χώρες και πρόκειται, επίσης, για σημαντική πρόκληση, υπό την έννοια ότι έχει σημασία να γίνει απολύτως σαφές ποιοι μπορούν να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιον σκοπό και υπό ποιες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι διμερείς σχέσεις των εκβιομηχανισμένων χωρών με άλλες υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, την ανατολική Ασία, τη νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Κόλπου έχουν αναπτυχθεί από την ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα ο κατάλογος των χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του κανονισμού ICI σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, θα επεκταθεί σημαντικά. Το αποτέλεσμα θα είναι μια σημαντική αύξηση των δαπανών για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Καταψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή είναι πολύ πιθανόν να εκτοξεύσει τις δαπάνες στα ύψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε τομείς όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, η Ένωση χρειάζεται έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων. Από την άλλη πλευρά, με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα κράτη είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δύο μέσα χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρά διαχωρισμένα μεταξύ τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (ΕΝ) Επιδίωξη της κοινοτικής χρηματοδότησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (εφεξής κανονισμός ICI), είναι η στήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Ως αρμόδια επιτροπή για τις «εξωτερικές οικονομικές σχέσεις… της Ένωσης» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται «χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες» (αναπτυσσόμενες και μη), η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) είχε την πρωτοκαθεδρία ήδη κατά την έγκριση του πρώτου κανονισμού ICI, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης της πρότασης της Επιτροπής, αλλά και μιας ευρύτερης ιστορικής και θεσμικής προοπτικής επί του θέματος

Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού ICI (COM(2009)0197/2) κατατίθεται με σκοπό την σημαντική επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής αυτού, προκειμένου να συμπεριληφθεί η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες (κατάλογος των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της πρότασης), αλλά και να υπάρξει σημαντική διεύρυνση του εν γένει δημοσιονομικού πλαισίου σχετικά. Αν και τύποις φαίνονται ενδεχομένως περιορισμένες, οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή είναι εντούτοις ουσιαστικές, διότι όλες οι τρέχουσες αναφορές στις χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνον εκβιομηχανισμένες και υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα περιλαμβάνουν εις το εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
  

Έκθεση Charles Goerens (A7-0285/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ωστόσο, πιστεύω ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (ΠΔΠ), δεν αφήνει αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ασκώντας το δικαίωμα ελέγχου που διαθέτει στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας, το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει μια σειρά από προβλήματα και έχει εκφράσει μια σειρά από ενστάσεις. Αυτές αφορούν γενικά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εφάρμοσε το μέσο και ερμήνευσε ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του μέσου. Οι συγκεκριμένες ενστάσεις αποτελούν τη βάση των τροπολογιών που κατέθεσαν οι εξειδικευμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που ελήφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τελευταίες διευθετούν το πρόβλημα που εγείρει η πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή πανομοιότυπων τροπολογιών τόσο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 (DCI) όσο και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 (EIDHR), οι οποίοι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών επιτροπών –της Επιτροπής Ανάπτυξης για το DCI και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το EIDHR– χωρίζοντας την πρόταση σε δύο διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να εγκριθούν σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Συμφωνώ με τα μέτρα που προτείνονται, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν νωρίτερα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού το πρόβλημα του εμπορίου μπανάνας υπάρχει από καιρό στην ημερήσια διάταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Ψηφίζω υπέρ των προτάσεων που περιλαμβάνει γενικά η παρούσα έκθεση. Πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κατεξοχήν πολιτικός σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανανοεξαγωγικές χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Πιστεύω επίσης ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να νομιμοποιηθεί μόνο μέσω μιας μεταστροφής των μοντέλων σκέψης τα οποία, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου υπηρετούσαν μια καθαρά εμπορική λογική, τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουν μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη λογική: αυτήν της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας (στόχος αριθ. 1 των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας). Οι προτιμησιακές συμφωνίες ΕΕ-ΑΚΕ δεν είναι συμβατές με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και, εφόσον καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα στις χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες βάσει των προηγούμενων προτιμησιακών συμφωνιών, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσαρμογή, την αναδιοργάνωση και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των εξαγωγών μπανάνας σε αυτές τις χώρες. Υπό μια ευρύτερη έννοια, αυτά τα συνοδευτικά μέτρα για τον κλάδο των μπανανών αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο για τους παραγωγούς, τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας παραγωγής, αλλά και σε ό,τι αφορά επίσης τα κριτήρια για την καταπολέμηση της φτώχειας. Με τον τρόπο αυτόν, ολόκληρη η αλυσίδα μπορεί να επωφεληθεί από αξιοπρεπείς, αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης και ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και τεχνική συνεργασία, καθώς και οι ανταλλαγές σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής: οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα πρέπει να υποστηριχθούν.

Η τροποποίηση του κανονισμού που προτείνει η Επιτροπή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του σε έναν μεγάλο αριθμό αναπτυσσόμενων χωρών. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο εισηγητής στην αιτιολογική του έκθεση, η αλλαγή αυτή αποτελεί ευκαιρία, αλλά είναι επίσης και μια σημαντική πρόκληση για την ορθή χρήση αυτού του μέσου το οποίο, αυτό που κερδίζει σε πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να το χάσει σε συνοχή. Η επέκταση αυτή προϋποθέτει πρόσθετη χρηματοδότηση και, την ίδια στιγμή, διάθεση πόρων με πιο στοχοθετημένες και αυστηρές διαδικασίες, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος διασποράς κονδυλίων τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για έργα συνεργασίας που είναι αποτελεσματικά και εποικοδομητικά.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι λόγοι που δικαιολογούν την αποχή μας σε αυτήν την ψηφοφορία είναι οι ίδιοι με εκείνους στους οποίους αναφερθήκαμε κατά την ψηφοφορία επί της έκθεσης για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού προκειμένου για τη θέσπιση χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες θα θιγούν από την ελευθέρωση του εμπορίου μπανάνας μεταξύ της ΕΕ και 11 κρατών της Λατινικής Αμερικής. Η ελευθέρωση θα ωφελήσει κυρίως τις πολυεθνικές των ΗΠΑ που κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά σε αυτόν τον τομέα. Όσο για τις χώρες ΑΚΕ, όπως έχουν ήδη δηλώσει πολλοί από τους εκπροσώπους τους, περιλαμβανομένων κάποιων τοπικών παραγωγών, δεν υπάρχει περίπτωση το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ που προτίθεται να χορηγήσει σε αυτές η Επιτροπή να τις αποζημιώσει για όλα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτά τα μέτρα.

Πρέπει, επομένως, να θέσουμε το εξής ερώτημα: ποια ήταν η βάση της αξιολόγησης αντικτύπου που διενεργήθηκε από την Επιτροπή ύστερα από την υπογραφή της Συμφωνίας της Γενεύης; Για άλλη μία φορά, οι δεδηλωμένοι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά κυρίως τη μείωση της φτώχειας, υποτάσσονται στα εμπορικά συμφέροντα των οικονομικών της ομίλων. Έτσι, το να λέμε ότι σκοπός είναι «η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων» έχει, δυστυχώς, ελάχιστη σημασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Απείχα από την έκθεση για τη θέσπιση ενός μηχανισμού χρηματοδότησης για την αναδιάρθρωση του μπανανοπαραγωγικού κλάδου στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Καταρχάς, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης έχει προϋπολογισμό ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ, όταν οι χώρες ΑΚΕ έχουν υπολογίσει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να προβούν στην αναδιάρθρωση του κλάδου και να γίνουν ανταγωνιστικοί. Δεύτερον, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση επιχειρεί, υπό το πέπλο της γεωργικής διαφοροποίησης (ένας στόχος που υποστηρίζεται, ωστόσο, ελάχιστα από την ΕΕ στις υπό διαπραγμάτευση οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ) να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης για να πετύχει τη ραγδαία εξαφάνιση (σε χρονικό διάστημα τριών ετών) του μπανανοπαραγωγικού κλάδου στις χώρες ΑΚΕ, προς όφελος των παραγωγών της Λατινικής Αμερικής, που έχουν ήδη την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια αγορά με μερίδιο άνω του 70% της εξαγωγικής αγοράς.

Δεν θα ήθελα να καταψηφίσω αυτήν την έκθεση ούτε επίσης επειδή οι χώρες ΑΚΕ και οι μπανανοπαραγωγοί χώρες της Ευρώπης έχουν ανάγκη από άμεση βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που έχουν ήδη γίνει αισθητές σε αυτές ύστερα από τις Συμφωνίες της Γενεύης και άλλες διμερείς συμφωνίες που επέφεραν τη μείωση των δασμών στις μπανάνες της Λατινικής Αμερικής από 185 ευρώ στα 74 ευρώ ανά τόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο, καθώς είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια βοήθεια που παρέχεται για ανάπτυξη, χρειάζεται μέσα που να της επιτρέπουν να διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και γεωγραφικούς στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ, καθιστώντας παράλληλα τις δράσεις αυτές συμπληρωματικές τόσο προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Ένωσης όσο και προς τους στόχους και τα μέσα της. Όταν το ζήτημα είναι η ανάπτυξη, οι στόχοι της ΕΕ πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και των αιτιών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι σημαντικό και σωστό να υποστηρίζουμε τις φτωχότερες χώρες παρέχοντας σε αυτές στοχευμένη και βιώσιμη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να βοηθήσουμε τον εντόπιο πληθυσμό, προκειμένου να μειωθεί η ροή των μεταναστών προς την ΕΕ από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (ΠΔΠ), δεν αφήνει αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην υποστήριξη των κυριότερων μπανανοεξαγωγικών χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) με συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΜΑΒ) προβλεπόμενης τετραετούς διάρκειας (2010- 2013). Σήμερα, παρ’ όλο ότι τα μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν με το Ειδικό Πλαίσιο Στήριξης (CSA) είχαν προβλεφθεί για να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα και «η βιωσιμότητα των εξαγωγών μπανανών των χωρών ΑΚΕ παραμένει εύθραυστη».

Οφείλουμε, λοιπόν, να εξετάσουμε το θέμα μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής βοήθειας και του αγώνα κατά της φτώχειας. Σκοπός των εργασιών μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να επαληθεύσουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποβλέπουν στην επίτευξη του βασικού σκοπού της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης, δηλαδή τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας.

 
  
  

Έκθεση Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή οι ευρωπαίοι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Με άλλα λόγια, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες και τους καταναλωτές σε άλλες μεγάλες χώρες. Ο κανονισμός αυτός διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τελικά τα ίδια δικαιώματα που έχουν εκατομμύρια καταναλωτές στον κόσμο, έστω και για περιορισμένο αριθμό κατηγοριών προϊόντων. Σε συνθήκες αντιτιθέμενων συμφερόντων, έχουμε καθήκον να προστατεύουμε τους καταναλωτές μας, ανεξάρτητα από τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων ή συγκεκριμένων ομάδων πίεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Οι συμπολίτες μας πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα για τη σήμανση της χώρας καταγωγής και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα πάντα για τα προϊόντα που αγοράζουν. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν εάν όντως τα προϊόντα που αγοράζουν έχουν παρασκευασθεί στο Ισραήλ ή εάν προέρχονται από τις ισραηλινές αποικίες των παλαιστινιακών εδαφών. Η τυποποίηση των πρακτικών σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής στην Ένωση, ιδίως για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι μια σήμανση σχετικά με την καταγωγή που βασίζεται σε μια σαφή και αποτελεσματική μέθοδο παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ένα προϊόν γνωρίζοντας από που έχει προέλθει. Για την ακρίβεια, η σήμανση της καταγωγής είναι δηλωτική πολλών άλλων εξίσου θεμελιωδών παραγόντων που έχουν σχέση με τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται τα στάδια παραγωγής. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει διασφαλίζοντας μεγαλύτερη προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης για τις σημάνσεις της χώρας καταγωγής σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών για τη βελτίωση της διαφάνειας στα προϊόντα. Ο ευρωπαίος καταναλωτής θα απολαμβάνει στο εξής, όπως οι κινέζοι και αμερικάνοι καταναλωτές, το δικαίωμα να γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων. Αυτή η πρόταση κανονισμού θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προωθήσουν την τεχνογνωσία τους, τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και την υψηλή ποιότητα των διαδικασιών τους. Τέλος, προσφέρει δίκαιους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι όμως διαθέτουν ήδη ανάλογη νομοθεσία. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα αριστείας υψηλής ποιότητας θα έχουν έτσι στη διάθεσή τους ένα μέσο που θα τις προστατεύει και θα τις προωθεί υποστηρίζοντάς τες απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό με τις τρίτες χώρες που παρατηρείται σε ορισμένους κλάδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, επειδή θεωρώ ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στους καταναλωτές ορθή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά της ελεύθερης επιλογής. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίον η εμπλοκή της ΕΕ αποδείχθηκε χρήσιμη είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών επιβάλλοντας κανόνες που προασπίζονται τα δικαιώματά τους και διασφαλίζουν για τους καταναλωτές αρκετές πληροφορίες ώστε να ασκούν συνειδητά την ελευθερία επιλογής που διαθέτουν. Αυτό αποτελεί ένα από τα πρότυπα με το οποίο έχουν εξοικειωθεί οι ευρωπαίοι καταναλωτές και στο οποίο έχουν προσαρμοστεί οι ευρωπαίοι παραγωγοί.

Επομένως, χάριν της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών, καθώς επίσης και της προστασίας των ευρωπαίων παραγωγών, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες να έχουν την κατάλληλη σήμανση σε ό,τι αφορά την καταγωγή τους.

Εγώ θα το προχωρούσα ακόμα περισσότερο: αν η Ευρώπη επιβάλλει τόσο περιοριστικούς κανόνες στους παραγωγούς της, τότε θα πρέπει να επιτρέπει μόνο την εισαγωγή προϊόντων που πληρούν αυτούς τους ίδιους κανόνες· στην προκειμένη περίπτωση, η εκτροφή ζώων αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Η εναλλακτική επιλογή είναι να επιτρέπουμε την εισαγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους στην αγορά τα οποία έχουν παρασκευασθεί χωρίς να σέβονται το δίκαιο της Ένωσης, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται με αθέμιτους όρους τα ευρωπαϊκά προϊόντα, των οποίων η παραγωγή και/ή η παρασκευή είναι πολύ πιο ακριβή.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. − Η ψήφος μας υπέρ της αναφοράς της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες συνδέεται με την ανάγκη διασαφήνισης της διαδρομής που ακολουθούν τα προϊόντα πριν φθάσουν στις χώρες της ΕΕ. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, δεδομένου ότι αυτή και μόνο η αναφορά θα έχει ελάχιστα αποτελέσματα αν δεν συνοδευτεί από άλλα μέτρα. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ρήξης με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, για να μπορέσουν οι χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της δικής τους παραγωγής και των δικών τους αγορών, παρακολουθώντας τα εισαγόμενα προϊόντα, επιβάλλοντας τα ίδια ελάχιστα ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια που απαιτούν οι εταιρείες στο εσωτερικό της ΕΕ, καταπολεμώντας τις πρακτικές ντάμπινγκ, ρυθμίζοντας αποτελεσματικά τις αγορές κεφαλαίου, ποινικοποιώντας τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, φορολογώντας τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και βάζοντας τέλος στους φορολογικούς παραδείσους.

Χρειάζεται να δημιουργηθούν πιο ισότιμες και δίκαιες οικονομικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των λαών και των χωρών· να υποστηρίζουν μια ανάπτυξη και συνεργασία που θα βασίζεται στην ισότητα μεταξύ των κρατών, καθώς επίσης τη σύναψη συμμαχιών και συμφωνιών με τις χώρες όλων των ηπείρων· παράλληλα, θα πρέπει να καταπολεμήσουν τις βαθιές κοινωνικές αδικίες και ανισότητες της πείνας, των ασθενειών και της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την έγκριση από τη συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού συστήματος σήμανσης για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Ό,τι μέχρι σήμερα ήταν προαιρετικό, στο εξής θα είναι υποχρεωτικό στο εσωτερικό της Ένωσης. Αξίζει να θυμίσουμε εν προκειμένω ότι η Ένωση δεν κάνει τίποτα καινούριο στον τομέα αυτόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, είχαν καθιερώσει μια ανάλογη απαίτηση το 1930. Στις μέρες μας, έχει όντως μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη να ενημερώνονται καλύτερα για την καταγωγή των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν. Μόνο ένα σύστημα με σαφείς κανόνες έχει τη δυνατότητα να τους ενημερώνει για τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους της μεταποίησης, να τους προστατεύσει από υγειονομικούς κινδύνους και, τέλος, να τους βοηθήσει να κάνουν συνειδητές αποφάσεις. Η νίκη αυτή δεν είναι μόνο των καταναλωτών, αλλά και των ευρωπαϊκών εξαγωγικών επιχειρήσεων επίσης που υποβάλλονται ήδη σε αυστηρές απαιτήσεις. Με αυτήν τη ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέγραψε την ήττα ενός συστήματος άδικου ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την υψηλή ποιότητα και απασχόληση δεν θα πλήττονται άδικα από τους πιο χαλαρούς κανονισμούς που ισχύουν για τους ανταγωνιστές τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Αναμφίβολα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Για να καταστεί δυνατή η λήψη αντικειμενικών αποφάσεων τη στιγμή της αγοράς, απαιτούνται ο υψηλότερος δυνατός βαθμός διαφάνειας και τα περισσότερα δυνατά δικαιώματα. Είμαι γενικά υπέρ ενός εγχειρήματος που έχει στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για την καταγωγή των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, τα στάδια παραγωγής, καθώς επίσης και για τις συνθήκες παραγωγής και εργασίας ή τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα. Δυστυχώς, η πρόταση της Επιτροπής δεν πετυχαίνει τίποτα από όλα αυτά. Η υποχρεωτική ρύθμιση αναγραφής της χώρας καταγωγής που περιλαμβάνεται στην τρέχουσα έκδοση δεν αναφέρει τίποτα για την πραγματική καταγωγή ενός προϊόντος ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασκευάστηκε και μεταποιήθηκε. Ακόμα και οι επιφανείς ευρωπαϊκές υφαντουργικές επιχειρήσεις, παρά την οικειοθελή αυτορρύθμιση, αδυνατούν να διασφαλίσουν ότι οι πρώτες ύλες που λαμβάνουν από τις τρίτες χώρες και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους δεν έχουν εξορυχθεί από παιδικά χέρια. Για εμένα, η διαφάνεια των προϊόντων σημαίνει κάτι άλλο. Η πρόταση αυτή δεν προχωρά αρκετά και δεν πληροί τις απαιτήσεις ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων τελικών χρηστών. Για τους λόγους αυτούς, μου ήταν αδύνατον να υποστηρίξω την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders και Jan Mulder (ALDE), γραπτώς. (NL) Το ολλανδικό Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα υποστήριξε τη γραμμή της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής, εκτός της τροπολογίας 37 για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ψηφίσαμε υπέρ της υποχρεωτικής επισήμανσης των φαρμακευτικών προϊόντων, επειδή πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν από που προέρχονται τα φάρμακά τους κ.ο.κ. Επιπλέον, η σήμανση είναι σημαντική, καθώς χάρη σε αυτήν θα εντοπίζονται πιο αποτελεσματικά τα παραποιημένα φάρμακα. Από όλα τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης τα πλαστά φάρμακα είναι αυτά που κατάσχονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ανέκαθεν προστατεύει τις διαφορές, για την υπεράσπιση του πολιτισμού και των παραδόσεων των επιμέρους χωρών, θεωρεί ότι ο κανονισμός για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων είναι ένα εργαλείο σαφήνειας που τοποθετεί τους ευρωπαίους καταναλωτές στο ίδιο επίπεδο με τους καταναλωτές των εμπορικών εταίρων μας. Είναι επίσης ένα μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και των παραδοσιακών οικονομιών.

Είμαι πεπεισμένος ότι η πρόταση αυτή εξυπηρετεί τον στόχο της παροχής στους καταναλωτές ορθής ενημέρωσης, που τους επιτρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης επιλογής κατά τις αγορές τους. Επί σειρά ετών, εκφράζουμε ρητά την επιθυμία μας να θέσουμε στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τους καταναλωτές και τα δικαιώματα των καταναλωτών, με την πεποίθηση ότι οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να βοηθήσουν την παγκόσμια αγορά να επιτελέσει καλύτερα τη λειτουργία της, δηλαδή να καταστήσει περισσότερο ισχυρή και ομοιογενή την ανάπτυξη στον κόσμο.

Λυπούμαστε που το Συμβούλιο δεν κατέληξε ακόμα σε μια κοινή θέση. Από την άλλη μεριά, έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη θέσπισης μιας σαφούς νομοθεσίας με καθορισμένους κανόνες που θα μπορούν επιτέλους να προστατεύουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μας, όπως συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Χάρη στις πιέσεις που ορθώς ασκούσε επί σειρά ετών η ιταλική κυβέρνηση, μια πολύ σημαντική πρόταση έρχεται επιτέλους στο Κοινοβούλιο που θα αποβεί πολύ χρήσιμη για τους καταναλωτές, ειδικότερα: οι τελευταίοι θα λαμβάνουν καλύτερη ενημέρωση για τη γεωγραφική καταγωγή ορισμένων κατηγοριών προϊόντων. Παράλληλα, η Ευρώπη εναρμονίζει τη νομοθεσία της με τους πιο σημαντικούς εμπορικούς της εταίρους. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών και των παραγωγών των τρίτων χωρών (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Καναδάς), οι οποίες, άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, πρωτοπορούν σε αυτά τα μέτρα. Πλέον θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αναγράφονται παραπλανητικές ή παντελώς ψευδείς ενδείξεις καταγωγής στα εισαγόμενα προϊόντα. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ψηφοφορία δείχνει ότι η αναγραφή της χώρας καταγωγής είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια της αγοράς και την παροχή διευκρινίσεων προς τους καταναλωτές σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που καταναλώνουν. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η οικονομία της Ένωσης βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία. Θεμιτός ανταγωνισμός θα υπάρξει μόνον αν οι κανόνες είναι σαφείς για τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κοινές κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ο κανονισμός, επομένως, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους καταναλωτές της ΕΕ, ώστε αυτοί να αποκτήσουν επιτέλους τα ίδια δικαιώματα με εκατομμύρια άλλους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Μολονότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει ακόμα για όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ, πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξή του, ούτως ώστε κάθε εισαγόμενο προϊόν να φέρει ένδειξη της προέλευσής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος σήμανσης για τα μεταποιημένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν επακριβώς από ποια χώρα προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν. Επομένως, αυτοί θα μπορούν να ταυτίζουν τα προϊόντα με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και με τα πρότυπα ασφάλειας που συνδέονται με τη χώρα καταγωγής. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν, στην πραγματικότητα, το δικαίωμα να γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν και, ως εκ τούτου, να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες άλλων χωρών. Ο κανονισμός αυτός θα βοηθήσει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού με πολλούς εμπορικούς μας εταίρους που εφαρμόζουν ήδη την υποχρεωτική σήμανση της καταγωγής για τα εισαγόμενα προϊόντα. Είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε δίκαιους όρους ανταγωνισμού με τους βασικούς εταίρους της ΕΕ. Πιστεύω ότι αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν επίσης να συμβάλλουν στην αύξηση του όγκου των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς πολλοί ευρωπαίοι καταναλωτές θα ήθελαν να προστατέψουν τις βιοτεχνίες και τις μικρές επιχειρήσεις των χωρών τους από τις πολυεθνικές. Τέλος, λόγω της ειδικής φύσης των φαρμακευτικών προϊόντων, συμφωνώ με την άποψη ότι αυτά δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών, η οποία θα τους επιτρέψει να κάνουν συνειδητές επιλογές κατά τις αγορές τους. Σε πολλές χώρες τα προϊόντα φέρουν τη σωστή επισήμανση. Ωστόσο, στο παρελθόν, είδη που διαφημίζονταν ότι προέρχονταν από μια συγκεκριμένη χώρα συχνά προέρχονταν από κάποιο άλλο μέρος. Η επισήμανση των προϊόντων είναι ένας τομέας όπου η εξαπάτηση του καταναλωτή γίνεται πολύ εύκολα. Καταρχήν, η πιο ορθή επισήμανση είναι κάτι θετικό, αλλά αυτή η έκθεση δεν είναι προφανώς σε θέση να διασφαλίσει ότι θα εξαλειφθούν πλήρως οι παραπλανητικές ετικέτες. Οι διαδικασίες δεν είναι αρκετά ακριβείς και αφήνουν περιθώρια διαφόρων ερμηνειών. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτό το κείμενο επειδή πιστεύω ότι οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν τον παρασκευαστή των προϊόντων που έχουν επιλέξει. Όπως αναφέρεται και στο κείμενο που εγκρίθηκε, η ενημέρωση εγγυάται την ασφάλεια, και τόσο η ασφάλεια όσο και η ενημέρωση των καταναλωτών πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις αρχές. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συχνά ένας μόνο κρίκος της αλυσίδας – ένα προϊόν μπορεί να παρασκευαστεί εδώ από πρώτες ύλες που αποκτήθηκαν σε μια τρίτη χώρα· επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ποιος είναι ο πραγματικός παρασκευαστής. Μια ένδειξη της χώρας καταγωγής είναι επίσης απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η προστασία των μικρών παρασκευαστών οι οποίοι συχνά συνθλίβονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις που μιμούνται αυθεντικά είδη. Είναι επίσης σημαντικό να τεθούν σε ισχύ κοινοί κανόνες επισήμανσης για πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας ανάλογα με τα προϊόντα που παρασκευάζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ με σιγουριά και ενθουσιασμό. Η έκθεση της κ. Muscardini είναι θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή οικονομία και τους ευρωπαίους καταναλωτές και αποτελεί ένα μέτρο το οποίο το σύνολο του παραγωγικού και μεταποιητικού τομέα περίμενε εδώ και πολύ καιρό – για την ακρίβεια, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πρόκειται για προστατευτικά μέτρα αλλά, αντίθετα, για διατάξεις που διασφαλίζουν την υγεία και την ελευθερία τόσο των καταναλωτών μας όσο και των στρατηγικών παραγωγικών κλάδων της ΕΕ. Ο κανονισμός εναρμονίζει τη νομοθεσία μας με την αντίστοιχη νομοθεσία σημαντικών εμπορικών μας εταίρων όπως π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα και η Αυστραλία. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν όπως ακριβώς και οι άλλοι καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτόν τον κανονισμό, μας δίνεται η ευκαιρία να εκχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα ακόμα και αν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, καθώς πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν από πού έρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν ούτως ώστε να κάνουν την επιλογή τους βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν. Το μέτρο αυτό καθίσταται ακόμα πιο απαραίτητο στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καθώς το εξωτερικό εμπόριο καταργεί ολοένα και περισσότερα σύνορα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η καταγωγή των προϊόντων θα προσδιορίζεται με σαφήνεια, και δεν μιλάμε μόνο για τα προϊόντα που κυκλοφορούν εντός της ΕΕ. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα ώστε να προχωρήσουμε στην καθιέρωση μιας πιο αναλυτικής επισήμανσης διαφόρων προϊόντων, προκειμένου όχι μόνο να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών με πληρέστερο τρόπο, αλλά και να διασφαλίσουμε αμοιβαιότητα στις απαιτήσεις παραγωγής που επιβάλλονται στους παραγωγούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το νομοθετικό ψήφισμα υπερψηφίστηκε με μια απροσδόκητη συντριπτική πλειοψηφία: 525 ψήφοι υπέρ, 49 ψήφοι κατά και 44 αποχές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, την τελευταία στιγμή, η εισηγήτρια εισήγαγε μια τροπολογία που περιόριζε τον χρόνο ισχύος του κανονισμού στα 5 έτη, με την επιφύλαξη περαιτέρω έγκρισης. Με τον τρόπο αυτόν, ενδώσαμε στην πίεση του Συμβουλίου το οποίο ήταν αντίθετο με ολόκληρο το εγχείρημα. Εξαιτίας αυτής της τροπολογίας που υποστηρίχθηκε από μια πλειοψηφία 393 βουλευτών έναντι 216, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ψήφισε αποχή στο τελικό τροποποιηθέν ψήφισμα.

Ωστόσο, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ψήφισαν υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος. Με μεγάλη έκπληξη, μια τροπολογία του ΕΤΑ που ζητούσε τη συμπερίληψη των ημικατεργασμένων προϊόντων στην απαίτηση για τη σήμανση της καταγωγής υποστηρίχθηκε από 328 βουλευτές έναντι 219. Όσον αφορά τις αρνητικές πτυχές, ορισμένες ομάδες προϊόντων αποκλείστηκαν από την απαίτηση επισήμανσης, συγκεκριμένα τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα γυαλιά και οι φακοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαστε υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή είναι αδύνατον να μην επιδιώκουμε την προστασία των ευρωπαίων επιχειρηματιών που επιλέγουν να συνεχίσουν να παράγουν στην ΕΕ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν θέσεις εργασίας και ευημερία. Οι κανόνες που ορίζουν ότι η καταγωγή ενός προϊόντος πρέπει να αναγράφεται συμφωνούν πλήρως με αυτό που κάνουν ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, καθώς και με την πλήρη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών, οι οποίες μνημονεύονται σε πολλές οδηγίες που έχουν ήδη εγκριθεί.

Για παράδειγμα, για τους σκοπούς της απόφασης που ετοιμαζόμαστε να λάβουμε, θα ήθελα να αναφέρω τη διαφορετική αλλά ενδιαφέρουσα περίπτωση του αθέμιτου ανταγωνισμού των προϊόντων χρυσού που έρχονται από την Ιαπωνία: σε αυτά επιβάλλεται δασμός ύψους 3,5% και, όταν φθάνουν στην Ευρώπη και πραγματοποιείται η τελική τους επεξεργασία, διατίθενται στην αγορά με ευρωπαϊκό σήμα.

Τα προϊόντα χρυσού, όμως, που εξάγονται από την ΕΕ στην Κίνα υπόκεινται σε δασμό 30%. Το πρόβλημα με αυτό το κείμενο είναι ότι οι κατηγορίες προϊόντων που προβλέπονται σε αυτήν την πρόταση κανονισμού είναι ελάχιστες. Η Ομάδα μας κατέθεσε μια σειρά από τροπολογίες για να συμπεριληφθούν άμεσα και άλλες κατηγορίες. Εμείς, οι ιταλοί βουλευτές, επεξεργαζόμαστε ένα ιδιαίτερα τολμηρό κείμενο που θα καθιστά υποχρεωτική τη σήμανση της καταγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της ένδειξης της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Με αυτήν την ψήφο, θέλω να υπογραμμίσω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της οποίας η ανταγωνιστικότητα πρέπει σήμερα να προστατευθεί και να υποστηριχθεί.

Επιπλέον, θα διασφαλίζεται το δικαίωμα των ευρωπαίων καταναλωτών να γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι ο αποκλεισμός εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων παραγωγικών τομέων με μακρά ιστορία και παράδοση, όπως ο οπτικός κλάδος, συμβαδίζει με την πολιτική της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Έχουμε αναλυτική νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχουμε στους καταναλωτές μας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός, ενημέρωση σχετικά με τον τόπο καταγωγής αυτών των προϊόντων. Νομίζω ότι πρέπει να θεσπίσουμε νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν η οποία θα περιλαμβάνει μια άνευ όρων απαίτηση για τη διάθεση των ίδιων πληροφοριών από τις τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα προϊόντα τους στο εσωτερικό της ΕΕ. Η πρακτική αυτή ακολουθείται ήδη σε πολλές από τις μεγάλες τρίτες χώρες που είναι και οι σημαντικότεροι εμπορικοί μας εταίροι. Σε πολλές μεγάλες χώρες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία, διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών με μια νομική απαίτηση για την επισήμανση των προϊόντων που εισάγονται στην επικράτειά τους. Είναι σημαντικό οι καταναλωτές και οι παραγωγοί των βασικότερων εμπορικών μας εταίρων να υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία όπως ακριβώς οι καταναλωτές και οι παραγωγοί μας. Τότε θα είναι δυνατόν να μιλάμε για δίκαιους κανόνες.

Η εμπορική πολιτική μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την αναπτυξιακή πολιτική. Η επισήμανση των προϊόντων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές συναισθάνονται την ανάγκη που έχουν οι λιγότερο εκβιομηχανισμένες χώρες για βοήθεια, και η ενημέρωσή τους για την καταγωγή ενός μεμονωμένου προϊόντος μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών. Η επισήμανση καθιστά την επιλογή πιο εύκολη για τους καταναλωτές που συχνά συνδέουν τη γεωγραφική καταγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος με την αγοραστική του αξία. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελούν εγγύηση σεβασμού προς το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, και αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας.

 
  
  

Έκθεση Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή, παρά το γεγονός ότι οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές από πλευράς πόρων, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Αυτές οι ανισότητες δημιουργούν ουσιαστική έλλειψη ισορροπίας στη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Αυτή η έκθεση προωθεί μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιορισμών του, με βάση τα δυνατά της σημεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση πρωτοβουλίας που ψηφίσαμε σήμερα αποτελεί την ιδανική σύνοψη των διαφόρων πολιτικών απόψεων και περιέχει μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος τυποποίησης. Πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό και σύνθετο ζήτημα, αλλά τα πρότυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε κάθε ημέρα πληρούν πολύ συγκεκριμένα πρότυπα. Από οικονομική και πολιτική άποψη, η σύνδεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τυποποίησης αποδείχθηκε καθοριστική για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και βοήθησε στην εξάλειψη των εμποδίων για το ελεύθερο εμπόριο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, μέσω της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων. Το τρέχον σύστημα λειτουργεί αρκετά καλά, αλλά χρειάζεται ορισμένες βελτιώσεις, σε ό,τι αφορά κυρίως τη διακυβέρνηση. Αναφέρομαι ειδικότερα στις ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία προτύπων χωρίς να υποβάλλονται σε σημαντικές δαπάνες ή να υφίστανται έλλειψη αντιπροσώπευσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας τεχνικής τυποποίησης, προς όφελος των αγορών μας, των επιχειρήσεών μας και των ευρωπαίων καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι απαιτείται η ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, ούτως ώστε να διατηρηθεί η επιτυχής λειτουργία του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επερχόμενης δεκαετίας, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα τυποποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο χωρίς τη στήριξη ενός σύγχρονου συστήματος τυποποίησης. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης το οποίο πρέπει να ενδυναμωθεί ήταν θεμελιώδης για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, χάρη κυρίως στη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για πρότυπα τα οποία μπορούν να διασφαλίζουν την ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές, εύκολη πρόσβαση, προστασία του περιβάλλοντος ή καινοτομία. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση αποτελεί σημαντικό μέσο προώθησης της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ικανότητα ανταγωνισμού της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσια που υποστηρίζουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη μπορούν να συνεισφέρουν καίρια στη διαδικασία της τυποποίησης. Πιστεύω επίσης ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση βοηθά στη δημιουργία ίσων όρων για όλους τους παράγοντες της αγοράς, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστια σημασία για τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πιστεύω ακόμα ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των προτύπων, καθώς η συμμετοχή τους στη διαδικασία της τυποποίησης συχνά δεν είναι αντίστοιχη της βαρύτητας και της σημασίας τους στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για τους λόγους αυτούς, η ψήφος μου είναι γενικά υπέρ των προτάσεων που περιέχει η συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όταν η Επιτροπή εκφράζει την επιθυμία να αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, η αναγνώριση της συμβολής του τελευταίου στην προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Όπως και ο εισηγητής, πιστεύω ότι «η επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία συνιστούν μια ουσιαστική βάση για βελτιώσεις, απέχοντας από οποιεσδήποτε ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν τις κεντρικές αξίες του συστήματος. Στο πνεύμα αυτό, παρουσιάζει ορισμένες προτάσεις με στόχο τη βελτίωση του συστήματος μέσα στα τρέχοντα όριά του, και αναμένει περαιτέρω προτάσεις».

Πρόκειται για μια συζήτηση που θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Παρείχα την πλήρη στήριξή μου στην έκθεση για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης, καθώς έχω επίγνωση της σημασίας της ως προς τη δημιουργία ίσων όρων για όλους τους παράγοντες της αγοράς. Η έκθεση του κ. Kožušník έχει βασικά ως στόχο να συμβάλει καθοριστικά στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά την επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να αποδεσμευτεί το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς χωρίς την υποστήριξη μιας σύγχρονης διαδικασίας τυποποίησης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα στην Επιτροπή, το οποίο δεν αποβλέπει στην εκ βάθρων ανατροπή του συστήματος –δεν απαιτεί ριζικές αλλαγές– αλλά καταδεικνύει την πρόθεσή μας να διατηρήσουμε τα πολυάριθμα θετικά του στοιχεία, προσθέτοντας και κάποια καινούρια, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής διάστασης, αφενός, και των εθνικών και των διεθνών διαστάσεων, αφετέρου. Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και όλους αυτούς που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον, περιλαμβανομένων των καταναλωτών, να συμμετάσχουν πραγματικά στη διαδικασία τυποποίησης. Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι σήμερα έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης ειδικής δράσης, ώστε η ευρωπαϊκή τυποποίηση να εκπληρώσει τις οικονομικές ανάγκες των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), γραπτώς. (EN) Επικροτώ την έκθεση αυτή και την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης· εύχομαι οι πρωτοβουλίες αυτές να ανοίξουν τον δρόμο για μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη πολιτική τυποποίησης. Το υφιστάμενο σύστημα περιλαμβάνει θετικά στοιχεία, αλλά έχει επίσης και κάποιες αδυναμίες: σίγουρα δεν μπορεί να θεωρείται θετικό ότι το παρωχημένο, 13ετές Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1384 (κράνη για ιππικές δραστηριότητες) ισχύει ακόμα σήμερα παρά τις ανησυχίες πριν από την έκδοσή του και τις 2 μεταγενέστερες εντολές αναβάθμισης από την Επιτροπή. Ίσως τελικά, με την έγκριση αυτής της έκθεσης, μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποιο αποτέλεσμα για τον δις αναφέροντα, κάτοικο της εκλογικής μου περιφέρειας Peter Downes, του οποίου ο γιος υπέστη θανάσιμες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από ένα ατύχημα που του συνέβη καθώς έκανε ιππασία, και, έκτοτε, ξεκίνησε μια συστηματική εκστρατεία για να βελτιωθούν οι προδιαγραφές της ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης έχει θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για πρότυπα που να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την προσπελασιμότητα, την καινοτομία, τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και να πραγματώσει όλα τα δυνητικά οφέλη της υπέρ των δημόσιων και κοινωνικών στόχων της, η ευρωπαϊκή τυποποίηση πρέπει να προσαρμοστεί στις προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή του κλίματος, την ανάδειξη νέων οικονομικών δυνάμεων και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, ούτως ώστε να διατηρηθεί η επιτυχής λειτουργία του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επερχόμενης δεκαετίας, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα τυποποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι αλήθεια ότι οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης αποτελούν τη βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, αλλά υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές από πλευράς πόρων, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων, οι οποίες αντανακλούν τις διαφορές μεταξύ των κρατών. Ως εκ τούτου, στόχος ήταν η εναρμόνιση και η απλοποίηση του συστήματος. Αν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται συχνά στα χαρτιά ως η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας της ΕΕ, αυτές επιβαρύνονται με υπερβολική γραφειοκρατία. Οι διαδικασίες που περιγράφονται εν προκειμένω δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανισότητες. Για άλλη μία φορά, ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες και τις πολυεθνικές που μπορούν να επωμιστούν ακριβές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης. Γι’ αυτόν τον λόγο, καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Ο στόχος της έκθεσης είναι η πλήρης εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς. Αν και αναγνωρίζεται ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο τα μέτρα που προβλέπονται στην έκθεση θα δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες ειδικά για αυτές τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT). Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kožušník. Η έκθεση περιέχει πολλές λογικές προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί μια καλή σύνοψη των διαφόρων απόψεων. Δεν υπάρχει ανάγκη για ριζική αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος το οποίο λειτουργεί καλά, αλλά θα μπορούσαν ωστόσο να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, σε ό,τι αφορά κυρίως τη «διακυβέρνηση». Πιστεύω ότι το σύστημα τυποποίησης πρέπει να παραμείνει ιδιωτικό και προαιρετικό και πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω επίσης και ότι το δημόσιο συμφέρον πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία, μέσω μιας πραγματικής, αποτελεσματικής συμμετοχής. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε την ενδεδειγμένη αντιπροσώπευση των ΜΜΕ, ιδίως στις εθνικές τεχνικές επιτροπές, όπου αυτές δεν αντιμετωπίζουν γλωσσικά ή οικονομικά εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς διευρύνει τις περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές δικλείδες του υπάρχοντος καθεστώτος. Ωστόσο, συμμερίζομαι την ανησυχία για το γεγονός ότι η Επιτροπή στο κείμενό της αποδίδει μικρή σημασία στην καινοτομία ως καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης των ευρωπαϊκών προτύπων τυποποίησης. Και είναι παράδοξο η έρευνα και η καινοτομία, που τόσο συχνά επικαλούμαστε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας, να μην έχει παρά έναν μικρό ρόλο σε έναν τομέα ιδιαίτερα νευραλγικό για την προώθηση του ευρωπαϊκού εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η διαδικασία τυποποίησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς διασφαλίζει τόσο την ποιότητα των δημόσιων ή ιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών όσο και τα πρότυπα ασφάλειας, περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης. Η έκθεση επιδιώκει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των διαφόρων κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία της τυποποίησης.

Η έκθεση προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις ενθαρρύνοντας παράλληλα τη διάδοση αυτών των διαδικασιών σε ιστοτόπους ενημέρωσης που θα είναι σαφείς, απλοί, εύκολοι στη χρήση και θα διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθώ να έχω ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο αντιπροσώπευσης όλων των κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία της τυποποίησης και σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης.

Ψηφίζω υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να συνεισφέρει στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν τη στιγμή επεξεργάζεται μια «Δέσμη Τυποποίησης» που πρόκειται να περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση που αποβλέπει στην αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και μια συνολική ανακοίνωση, η οποία θα ορίσει την πολιτική τυποποίησης για την προσεχή δεκαετία. Κατά την προπαρασκευή της «Δέσμης Τυποποίησης», η Επιτροπή ζήτησε από κορυφαίους εμπειρογνώμονες να διατυπώσουν στρατηγικές συστάσεις.

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί συμμετείχαν στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS), η οποία διατύπωσε τις συστάσεις της τον Φεβρουάριο του 2010 υπό τη μορφή έκθεσης με τίτλο «Τυποποίηση για μια ανταγωνιστική και καινοτόμο Ευρώπη: ένα όραμα για το 2020». Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δημόσια διαβούλευση για την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (που πραγματοποιήθηκε από τις 23 Μαρτίου έως τις 21 Μαΐου 2010), και ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου (9 Μαρτίου 2010). Η επικείμενη «Δέσμη Τυποποίησης» θα βασίζεται επίσης στη Λευκή Βίβλο της 3ης Ιουλίου 2009 με θέμα «Ο εκσυγχρονισμός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας μπροστά».

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης, καθώς αυτή έχει ως στόχο την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης προκειμένου για την εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής διάστασης. Η έκθεση περιέχει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να ακολουθήσουμε ένα σύστημα τυποποίησης που υποστηρίζει την καινοτομία, τονώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη διαλειτουργικότητα, διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος και καταλύει τους φραγμούς στο εμπόριο.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εθνικοί φορείς τυποποίησης στο γενικότερο πλαίσιο του συστήματος τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανονιστικών ζητημάτων με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0571/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , γραπτώς. (LV) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει έναν ενεργό διάλογο με την Ουκρανία σχετικά με την προσχώρησή της στην Ένωσή μας, παρόλο που η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα γίνει μέλος τα προσεχή έτη. Έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε την Ουκρανία ως ένα οικονομικά ανεπτυγμένο και πολιτικά σταθερό κράτος, με τους στενότερους εταίρους της να βρίσκονται στη Δύση. Κατανοούμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, αφού η χώρα πρέπει να σταθεροποιήσει την οικονομική της κατάσταση και να προβεί σε πολλές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει και η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Οι εποικοδομητικές προσπάθειες για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ουκρανίας πρέπει να συνεχιστούν, ενώ πρέπει να ενταθούν οι ενέργειες για την επίτευξη μιας εκτεταμένης συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Από γεωγραφική άποψη, η Ουκρανία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική περιοχή, που είναι επίσης σημαντική για τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαμετακόμισης αερίου της Ουκρανίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διακοπής της τροφοδοσίας των χωρών της ΕΕ με φυσικό αέριο, όπως συνέβη πρόσφατα. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε μπροστά στις παραβιάσεις της δημοκρατίας, που έγιναν ακόμα πιο σοβαρές από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος ο Viktor Yanukovych. Είναι καθήκον μας να επισημαίνουμε αυτές τις παραβιάσεις και να τηρήσουμε αυστηρή στάση για την τήρηση των δυτικών αξιών στην Ουκρανία, επειδή η Ένωσή μας βασίζεται σε αυτές τις αξίες.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0572/2010

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος επειδή επιδοκιμάζω την πρόοδο που σημείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το περασμένο έτος σε σχέση με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Από τη στιγμή της ένταξής της, η Ρουμανία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση του στόχου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας εντός της ΕΕ. Πιστεύω ότι απτή απόδειξη αυτής της δέσμευσης που αναλάβαμε εξαρχής αποτελεί ο αριθμός των ρουμάνων βουλευτών του ΕΚ από διάφορες πολιτικές Ομάδες που υπέγραψαν το ψήφισμα. Η μακροοικονομική ενίσχυση ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε σε αυτήν τη χώρα ήταν και είναι ακόμα η σανίδα σωτηρίας που χρειάζονταν η Μολδαβία και οι πολίτες της για να σημειώσουν πρόοδο και, ειδικότερα, για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελεί μια τονωτική ένεση αισιοδοξίας για το πολιτικό κατεστημένο και τους κατοίκους της άλλης πλευράς του ποταμού Prut, η οποία γίνεται την κατάλληλη στιγμή καθώς πλησιάζουν οι εκλογές της 28ης Νοεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας και τις εθνοτικές και πολιτιστικές κοινότητες να αποφεύγουν τις αχρείαστες αντιπαραθέσεις και να συνεργασθούν δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό μέλλον για το κράτος αυτό, του οποίου η οικονομία επλήγη σοβαρά από την ύφεση και το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό στοίχημα που αφορά και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Καθήκον της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν ομαλά και να λάβει δυναμικά μέτρα, ώστε οι αποσχιστικές αρχές της Τιρασπόλ να μην εμποδίσουν τους μολδαβούς πολίτες που ζουν στην περιοχή της Υπερδνειστερίας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πράγματι, το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ολόκληρης της περιοχής, και η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει καίριο ρόλο για την εφαρμογή μιας βιώσιμης λύσης που θα είναι προϊόν διαπραγματεύσεων. Η αύξηση της μακροοικονομικής βοήθειας για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προώθηση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη μετάβαση στο λειτουργικό στάδιο του διαλόγου σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους μολδαβούς πολίτες: αυτά είναι τα κομβικά στοιχεία της στήριξης που παρέχεται από την Ευρώπη προς ένα κράτος του οποίου η θέση βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Το τελευταίο έτος, η Δημοκρατία της Μολδαβίας επέδειξε πραγματική πολιτική βούληση στο πλαίσιο της διαδικασίας προσέγγισής της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της χώρας αυτής πρέπει να συνεχιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει όντως να διαδραματίσει ενεργό ρόλο υποστηρίζοντας αυτήν τη δυναμική εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, ψήφισα υπέρ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος, διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά να στείλει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Μολδαβία έχει ξεκινήσει προσπάθειες για τη θετική σύγκλισή της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελευθερίας, δημοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης και είναι πρόθυμη να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες, τις οποίες και πρέπει να επικροτήσω.

Οι επικείμενες εκλογές θα αποτελέσουν μια σημαντική δοκιμή για την ευρωστία των θεσμών της και της δημοκρατικής της νοοτροπίας. Παρά τα θετικά δείγματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα που απειλούν τη σταθερότητα και την πρόοδό της, το σημαντικότερο από τα οποία είναι αυτό της Υπερδνειστερίας.

Ελπίζω η Ένωση να είναι σε θέση να παραμείνει προσηλωμένη συμβάλλοντας σε μια μόνιμη λύση αυτού του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ενόψει των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της ανατολικής εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2009, τα οποία αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τη σημασία της Μολδαβίας ως χώρας με βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευχαριστεί ιδιαίτερα η πρόοδος που σημείωσε πέρυσι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και πιστεύω ότι η εκλογική διαδικασία μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία. Εύχομαι οι μολδαβικές αρχές να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πρέπει επίσης να επισημάνω την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 12 Ιανουαρίου 2010, και υπογραμμίζω τα καλά αποτελέσματα που έχει η Επιτροπή με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε αυτήν τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Για άλλη μία φορά, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου προσπαθεί να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας συντασσόμενη ανοιχτά με τις δυνάμεις της Μολδαβίας που υποστηρίζουν τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων της ΕΕ, και προσβάλλοντας τόσο την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας όσο και την εκπεφρασμένη λαϊκή βούληση. Οι προσβολές ξεκινούν αμέσως, μόλις το κείμενο αναφέρει ότι «χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσε κατά το παρελθόν έτος η Δημοκρατία της Μολδαβίας» ζητώντας από τις μολδαβικές αρχές «να συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Αυτό που δεν αναφέρεται είναι ότι η κυβέρνηση της Μολδαβίας είναι αποτέλεσμα μιας συμμαχίας που διαμορφώθηκε ύστερα από ένα ανοικτό πραξικόπημα οι πρωταγωνιστές του οποίου προέβησαν σε μια σειρά προκλητικών και αποσταθεροποιητικών ενεργειών προκειμένου να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε κερδίσει τις εκλογές. Ούτε αναφέρεται ότι αυτή η ίδια συμμαχία, μόλις ανέβηκε στην εξουσία, επιδόθηκε σε μια αντικομμουνιστική και αντιδημοκρατική εκστρατεία σε μια σαφή προσπάθεια απαξίωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η θέση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου φανερώνει τη βαθύτατη αντικομμουνιστική του φύση και την υποκρισία του όταν αυτό μιλάει για την προάσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias και Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος επειδή, δεδομένου ότι έχουν προγραμματιστεί εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου 2010 και λαμβάνοντας υπόψη τις σεχταριστικές απόπειρες των κομμάτων της Δεξιάς να προωθήσουν την απαγόρευση ονομάτων και συμβόλων των βασικών τους αντιπάλων από την Αριστερά, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη διενέργειας εκλογών οι οποίες πρέπει να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα διεθνή πρότυπα, δίνοντας τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να επαναλάβουμε τη στήριξή μας προς την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και να υπογραμμίσουμε τον ρόλο που θα μπορούσε και θα έπρεπε να διαδραματίσει η ΕΕ στην προσπάθειά εξεύρεσης μιας λύσης στο πρόβλημα της Υπερδνειστερίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Η ψηφοφορία υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσαν οι συνάδελφοί μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) οφείλεται ουσιαστικά στην άμεση απαίτηση για εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της Υπερδνειστερίας, καθώς αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευημερία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην ευρύτερη περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά, όπως οφείλει, την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και επισημαίνει ότι απαιτείται στιβαρότερη παρέμβαση εκ μέρους της ΕΕ προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της Υπερδνειστερίας. Σε γενικές γραμμές, το ψήφισμα αναλύει με σωστό τρόπο τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας, προκειμένου να έρθει πιο κοντά στην επίτευξη με πιο αποφασιστικό και αξιόπιστο τρόπο των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε δυνάμει κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Τα τελευταία χρόνια η Μολδαβία καταβάλλει προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί ολοένα και περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελευθερίας, δημοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης. Οι προσπάθειες που αναφέρονται εν προκειμένω είναι συστηματικές και δείχνουν ότι η Μολδαβία προτίθεται να συνεχίσει την πρόοδό της στην πορεία προς μια πιθανή διεύρυνση της ΕΕ. Στη Μολδαβία σύντομα θα διενεργηθούν εκλογές, οι οποίες θα αποτελέσουν μια καλή δοκιμή μέτρησης του βαθμού εμπέδωσης τόσο της δημοκρατικής νοοτροπίας όσο και των θεσμών της. Παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία που αναφέρονται, υπάρχουν ακόμα ορισμένα ζητήματα στα οποία πρέπει να σημειωθούν θετικές εξελίξεις, ιδίως το ζήτημα της Υπερδνειστερίας το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει αστάθεια. Η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη Μολδαβία να συνεχιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Μολδαβία. Ωστόσο, το μόνο πράγμα που διαπίστωσα πως λείπει από το ψήφισμα είναι μια ξεκάθαρη θέση για το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας. Η Μολδαβία δεν θα μπορέσει να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ αν δεν επιλύσει με ειρηνικά μέσα τη διαμάχη γύρω από την Υπερδνειστερία. Η διχοτόμηση της χώρας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αν η κυβέρνηση της Μολδαβίας επιθυμεί την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει έναν διάλογο με την κυβέρνηση της Υπερδνειστερίας, προκειμένου να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι νομιμοποιείται να ασκεί εξουσία σε όλη την επικράτεια της Μολδαβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας αναφέρεται συγκεκριμένα στη συμφωνία σύνδεσης που τελεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας. Πρόθεση του εισηγητή είναι να επιφέρει μια σημαντική βελτίωση στο κοινό θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, να επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων σε όλους τους τομείς και να ενισχύσει την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση καθιερώνοντας ταυτόχρονα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μαζί με κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στο κείμενο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα το συντομότερο δυνατό. Αν εξετάσουμε τα προβλήματα που προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει η χώρα, εύλογα υποθέτουμε ότι αυτά θα οδηγήσουν σε μια μαζική μετανάστευση προς την ΕΕ, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ψήφισα κατά της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Ο στόχος της πρότασης ψηφίσματος είναι η ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στην αύξηση της μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος. Αυτές οι απλουστεύσεις ανοίγουν τον δρόμο για καταχρήσεις και μια θεώρηση βραχείας διαμονής ακολουθείται πολύ συχνά από μόνιμη διαμονή. Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Η Μολδαβία είναι από τους γείτονες που πετυχαίνουν την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τομείς της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης μεταρρυθμίζονται και η καταπολέμηση της διαφθοράς εντείνεται. Το ζήτημα της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων με την ΕΕ προχωράει. Ωστόσο, εκκρεμούν πολλά ανεπίλυτα προβλήματα, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της Υπερδνειστερίας. Η χώρα παραπαίει στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Οι κάτοικοι της Μολδαβίας ελπίζουν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις ζωές τους.

Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος επειδή ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνει στον στόχο της πλήρους ελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων με αυτήν τη χώρα, προκειμένου να ενθαρρύνει τις διαπροσωπικές επαφές και να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Μολδαβία και να βοηθήσει αυτήν τη χώρα στην προσπάθειά της να πετύχει τους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι βουλευτικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τη Μολδαβία. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξει ότι οι πολίτες της έχουν τις ίδιες αξίες με τους κατοίκους της ΕΕ. Καλώ τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να διασφαλίσουν την πολιτική τάξη και σταθερότητα ύστερα από τις εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με το παρόν ψήφισμα, το ΕΚ επικροτεί την πρόοδο που σημείωσε η Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά το παρελθόν έτος και ελπίζει ότι η εκλογική διεργασία μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία· προσδοκά ότι οι μολδαβικές αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· επικροτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 12 Ιανουαρίου 2010 και σημειώνει με ικανοποίηση τα εξαιρετικά αποτελέσματα που λαμβάνει η Επιτροπή από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε αυτήν τη διαδικασία· και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση της εν ισχύι συμφωνίας απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων, να προχωρήσει προς μια συμφωνία swift σχετικά με επίσημο χρονοδιάγραμμα για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και να προσφέρει στοχοθετημένη στήριξη και αρωγή στις μολδαβικές αρχές, ώστε να ικανοποιήσουν τα αναγκαία κριτήρια αναφοράς για πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης κατά τη διενέργεια ταξιδιών· ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει την Επιτροπή να διαμορφώσει το χρονοδιάγραμμα για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, μεταβαίνοντας έτσι στο πλήρως λειτουργικό στάδιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις με βάση την πρόοδο που έχει σημειώσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας μετά τις διερευνητικές συνομιλίες με θέμα τις τέσσερις δέσμες του διαλόγου για τις θεωρήσεις.

 
  
  

Έκθεση Gesine Meissner (A7-0266/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) - Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις, επειδή πιστεύω ότι η ΕΕ χρειάζεται συγκεκριμένα μέτρα για να κινητοποιήσει την οικονομία της θάλασσας, παρέχοντας κίνητρα και προάγοντας τις οικονομικές δυνατότητες των ναυτιλιακών ομίλων, ιδίως στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες με ευρείες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, όπως π.χ. η Πορτογαλία και οι Αζόρες. Πιστεύω ότι η έξυπνη ανάπτυξη, όπως συνιστάται στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν κινητοποιηθούν με έξυπνο τρόπο οι διαφορετικές ικανότητες που είναι σύμφυτες με την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η ενίσχυση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι πολύ σημαντική για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας στις θαλάσσιες περιοχές, για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και, ιδιαίτερα, για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Έχει σημασία για την ΕΕ να διασφαλισθεί η προστασία των ακτών της. Είναι επίσης απαραίτητο η ισχύουσα νομοθεσία να ενισχύσει την ασφάλεια των πετρελαϊκών ερευνών και της εξόρυξης πετρελαίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με έδρα τη Λισαβόνα, παρέχει στήριξη και τεχνική συνδρομή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε ζητήματα ασφάλειας και θαλάσσιας προστασίας, καθώς επίσης και στον τομέα της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία. Τον Ιούνιο αυτού του έτους, υπέβαλα μια γραπτή εισήγηση στους Επιτρόπους Oettinger, Kallas και Georgieva για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα δημιουργώντας μηχανισμούς που θα επιτηρούν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών εξεδρών άντλησης πετρελαίου που βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο και αναθέτοντάς του αρμοδιότητες για την πρόληψη των περιβαλλοντικών καταστροφών που συνδέονται με τις έρευνες πετρελαίου. Η εισήγηση αυτή επιτρέπει μια οικονομία κλίμακας στο πεδίο των χρηματοοικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την απάντηση των Επιτροπών, που έδειξαν ότι είναι ανοιχτοί στην αναθεώρηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, επεκτείνοντας τις αρμοδιότητές του στον τομέα της επέμβασης στα ατυχήματα θαλάσσιας ρύπανσης. Για άλλη μία φορά, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των ακτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Σε μια περίοδο που το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ ζει σε παράκτιες περιοχές, μια τάση που ολοένα και αυξάνεται, πιστεύω ότι οι προκλήσεις που εγείρει η κλιματική αλλαγή πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τη θαλάσσια πολιτική της Ευρώπης. Επιπλέον, η πρόληψη και η καταπολέμηση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών πρέπει να υποστηριχθεί μέσω της μέριμνάς μας για την προστασία της θάλασσας και των παρακείμενων περιοχών από πιθανά βιομηχανικά ατυχήματα, όπως η πρόσφατη πετρελαϊκή καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τη διαχείριση του δυναμικού των θαλασσών μέσα από μια πράσινη και οικονομικά βιώσιμη προοπτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Αν συνυπολογίσουμε τις επτά ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες που έχει στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, μαζί με τα υπερπόντια εδάφη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση στον κόσμο. Επιπλέον, η ΕΕ έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα – τη βαθιά ριζωμένη θαλάσσια παράδοσή της που απαιτεί τη χάραξη μιας στρατηγικής «γαλάζιας ανάπτυξης», η οποία πρέπει να εφαρμοστεί σε στενή συνεργασία με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Αυτή η οικονομική στρατηγική μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει το δυναμικό των διαφόρων θαλάσσιων τομέων. Πράγματι, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι κοινότητες παράκτιων περιοχών κ.ο.κ. μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη ενός σημαντικού στόχου – τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, κοινωνικής και αειφόρου Ευρωπαϊκής Ένωσης με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να καταστήσει τον θαλάσσιο τομέα ακόμα πιο ελκυστικό για τους νέους –και όχι μόνο– που αναζητούν εργασία. Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να καταρτίσει μέτρα που θα υποστηρίζουν την παρέμβαση σε περίπτωση καταστροφών, όπως αυτή στον Κόλπο του Μεξικού, και πρέπει να καταθέσει ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των καταστάσεων ανάγκης και την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούν οι εξέδρες γεώτρησης πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακής ρύπανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, επειδή πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών τομέων, καθιστώντας δυνατή τη χρησιμοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και του θαλάσσιου τομέα με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο από οικολογικής και οικονομικής άποψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) «Η ΕΕ έχει 320.000 χλμ ακτές και το ένα τρίτο των πολιτών της ζει κοντά σε αυτές (η τάση αυτή αυξάνεται). Οι οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου στη θάλασσα και τις ακτές παράγουν του 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, σύμφωνα με τις προγνώσεις, υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξής τους. Το 40% του ενδοευρωπαϊκών εμπορευματικών συναλλαγών και το 95% των εξαγωγών εκτός Ευρώπης πραγματοποιούνται μέσω της πλωτής οδού».

Η εισηγήτρια συνόψισε τη σημασία της θάλασσας για την Ευρώπη σε μία μόνο φράση. Ως Πορτογάλος, το γνωρίζω καλά αυτό. Ως Πορτογάλος επίσης –ένας λαός που επέστρεφε πάντα στη θάλασσα και έβρισκε ευημερία και πλούτο σε αυτήν– θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να αποκτήσουμε μια θαλάσσια πολιτική που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η θάλασσα ως οικονομική και ενεργειακή πηγή, ως δημιουργός απασχόλησης και πλούτου και ως μοχλός ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Με ευχαριστεί ιδιαίτερα που ετέθη το ζήτημα της ανησυχίας για τις περιβαλλοντικές καταστροφές στη θάλασσα – υπενθυμίζω το περιστατικό του Prestige που σημειώθηκε πολύ κοντά στη βόρεια ακτή της Πορτογαλίας– και της ανάγκης ενίσχυσης των κανόνων για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η θάλασσα προσφέρει σημαντικές εμπορικές διαδρομές, λειτουργεί ως ρυθμιστής του κλίματος και αντιπροσωπεύσει μια πηγή τροφής, ενέργειας και πόρων. Με την έλευση του 21ου αιώνα, η θάλασσα αποκτά μια νέα ταυτότητα, καθώς και γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας· σήμερα περισσότερο από ποτέ, τοποθετεί την Ευρώπη στο επίκεντρο. Η Ευρώπη πρέπει να επωφεληθεί από την κεντρική της θέση. Κράτη μέλη όπως η Πορτογαλία πρέπει να εκμεταλλευθούν τη σχέση τους με τη θάλασσα και το εύρος της αποκλειστικής οικονομικής τους ζώνης· το οποίο, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου.

Περίπου το 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 40% του πληθυσμού της είναι συγκεντρωμένα στις παράκτιες περιοχές. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα που αντλήθηκαν απευθείας από τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ευρώπη ανήλθαν σε 72 δισεκατομμύρια ευρώ το 2004. Το 90% περίπου του εξωτερικού εμπορίου και το 40% περίπου του εσωτερικού εμπορίου διέρχεται από τα λιμάνια της.

Γι’ αυτό ακριβώς τάσσομαι υπέρ μιας φιλόδοξης στρατηγικής «γαλάζιας ανάπτυξης». Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να ορίσει μια συνολική, διατομεακή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς έως το 2012, με βάση την ευρεία διερεύνηση των δυνατοτήτων και των επιλογών πολιτικής και την ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση παρουσιάζει τη γενική όψη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που συνδέεται με τους «στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ». Διαφωνούμε με αυτήν την προσέγγιση, καθώς και με πολλές άλλες πτυχές της αναφοράς, όπως η επιμονή της στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, ακολουθώντας μια φεντεραλιστική στάση που δεν σέβεται την κυριαρχία και τις εξουσίες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χωρικών υδάτων τους και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους.

Απορρίπτουμε την πρόταση για εισαγωγή οικονομικών μηχανισμών θεμελιωμένων στους νόμους της αγοράς, όπως συστήματα εμπορίας εκπομπών στον θαλάσσιο τομέα: οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί έχουν ήδη δείξει την αναποτελεσματικότητά τους σε ό,τι αφορά την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που υποτίθεται ότι επιδιώκουν, ακόμα και χωρίς να έχουν εφαρμοσθεί στον θαλάσσιο τομέα.

Ωστόσο, αναγνωρίζουμε τις θετικές πτυχές που περιλαμβάνονται σε αυτήν όπως: η πρόταση ότι «οι βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας στη θάλασσα, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πλοίων πρέπει να προστεθούν στις ημερήσιες διατάξεις των διεθνών φόρουμ και να επικυρωθούν με διεθνείς συμφωνίες»· η πρόταση «να ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ένωσης η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)»· η αναγνώριση του ρόλου των θαλασσίων εμπορευματικών μεταφορών· η διαφύλαξη των μικρών και δευτερευόντων λιμένων· η διεύρυνση του «δικτύου θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων»· και η σημασία που αποδίδεται στη βελτίωση των συνδέσεων με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Προτείνει επίσης, στο πλαίσιο του 8ου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου, οι επιστήμες που συνδέονται με τη θάλασσα να καταστούν θέμα προτεραιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς. (FR) Ως βουλευτής με καταγωγή από μια πόλη που είναι και λιμάνι της Νορμανδίας, και ως μέλος της Διακομματικής Ομάδας «Θάλασσες και Παράκτιες Υποθέσεις», παρακολούθησα από κοντά την έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ). Έχω υπογραμμίσει επανειλημμένως την ανάγκη διασφάλισης της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των διαφόρων χρήσεων της θάλασσας που θα προωθεί τις παραδοσιακές δραστηριότητες (όπως π.χ. αλιεία, για την οποία ζήτησα συμβολικά να μπει στην κορυφή του καταλόγου των θαλάσσιων δραστηριοτήτων που περιέχονται στην αναφορά) και επίσης θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Έτσι, υπενθύμισα ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, θα πρέπει να λάβει ειδική στήριξη, επειδή αυτό συνάδει με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη διαφοροποίηση των πηγών του ενεργειακού εφοδιασμού και μπορεί, από τώρα μέχρι το 2020, να σηματοδοτήσει τη δημιουργία 410.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μια μελέτη της Επιτροπής. Τέλος, μαζί με την εισηγήτρια τροποποίησα την έκθεση για να υποδείξω στην Επιτροπή την ανάγκη χρηματοδότησης της ΟΘΠ. Οι αρχικές ανταλλαγές στους κόλπους της επιτροπής για τις «προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μετά το 2013» της οποίας είμαι μέλος, ήγειρε όντως αμφιβολίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής συνοχής, της οποίας ορισμένα προγράμματα συνδέονται με την ΟΘΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αποτελεί μείζων πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ολοκλήρωση αυτής της πολιτικής είναι βέβαιο ότι θα επιτρέψει την αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα και κατά μήκος των ακτών, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και στην περιβαλλοντική προστασία, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον θαλάσσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης που συνιστά μια σημαντική πρόοδο, καθώς δίνει έμφαση σε όλα αυτά τα στοιχεία υιοθετώντας μια διατομεακή και όχι αποσπασματική προσέγγιση, όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έχει τεράστια σημασία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της. Αν θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για την πολιτική αυτή, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης στον τομέα, καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής θα πρέπει επίσης να αποτελέσει μια ενοποιημένη προσέγγιση για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της έρευνας της θαλάσσιας οικονομίας και για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ναυτικής μηχανολογίας, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη των θαλάσσιων πόρων.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την προσπάθεια για την εξάλειψη κινδύνων όπως η πειρατεία, η παράνομη αλιεία και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη θαλάσσια δραστηριότητα και τη στρατηγική ναυτιλιακή οικονομία όσο και τη μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δυναμικού, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε και ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη θαλάσσια πολιτική κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού γνωρίζει πολύ καλά ότι το 90% των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ένωσης πραγματοποιούνται μέσω της πλωτής οδού. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που περιλαμβάνει τις μεταφορές, τη διοίκηση, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, καθώς επίσης και τον θαλάσσιο τουρισμό. Όλοι αυτοί είναι σημαντικοί λόγοι που τεκμηριώνουν τη στήριξή μας προς την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Με αυτήν την έκθεση εκφράζουμε τη στήριξή μας προς τη δέσμη μέτρων για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009, επειδή πιστεύουμε ότι αυτή συνιστά μια φιλόδοξη διατομεακή στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη, ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και περιβαλλοντική προστασία στις παράκτιες περιοχές και στους θαλάσσιους τομείς. Ως εκ τούτου, καλούμε τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) στις επιθεωρήσεις ασφαλείας και να ρυθμίσουν νομοθετικά την υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου στην Ευρώπη, ύστερα από την πρόσφατη φυσική καταστροφή στα νερά του Κόλπου του Μεξικού. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση που συνίσταται στον συντονισμό και τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών και την ενοποίηση των διαφόρων εθνικών υπηρεσιών ακτοφυλακής.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για τη χρήση και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών (πρόγραμμα «θαλάσσιο Erasmus») και τέλος, να διασφαλίσει καλύτερες συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων περιφερειακών περιοχών. Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζουμε τη δημιουργία του Άτλαντα των Θαλασσών και του Ναυτιλιακού Φόρουμ, και προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Θαλάσσιων Ερευνών, ώστε να τεθεί σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODNET).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τεράστιο πλούτο που μας παρέχει η θάλασσα, καθώς και τις οικονομικές δυνατότητές της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου στη θάλασσα και τις ακτές παράγουν του 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, σύμφωνα με τις προγνώσεις, υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξής τους. Για την ακρίβεια, το 40% των ενδοευρωπαϊκών εμπορευματικών συναλλαγών και το 95% των εξαγωγών εκτός Ευρώπης πραγματοποιούνται μέσω της πλωτής οδού. Παρά τα συγκεκριμένα στοιχεία και το τεράστιο δυναμικό που παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτο, δεν υφίσταται ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα μας επέτρεπε να σταματήσουμε τη διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσουμε στις πολιτικές μας για τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυτιλιακή οικονομία, τις νέες τεχνολογίες, τις παράκτιες περιοχές, τις πηγές ενέργειας ανοιχτής θάλασσας, την αλιεία, την επιτήρηση και την αστυνόμευση των θαλασσών, τον τουρισμό, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας έρευνας. Η πρόταση ψηφίσματος θα βοηθήσει στην αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Η θαλάσσια πολιτική δεν πρέπει μόνο να περιλαμβάνει υποχρεωτικούς κανονισμούς για τις έρευνες και τη μεταφορά πετρελαίου, αλλά θα πρέπει επίσης να προσφέρει διπλή αποζημίωση για τις ζημίες που προκύπτουν από ατυχήματα. Πρέπει επίσης να καταρτίσουμε πρόσθετους κανονισμούς ασφαλείας, αποδοτικούς κανονισμούς αντίδρασης και μέτρα πρόληψης καταστροφών. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, πρέπει να συσταθεί ειδικό ταμείο στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αν ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές, θα είμαστε σε θέση να απαγορεύσουμε τις επικίνδυνες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις έρευνες και στην εξόρυξη πετρελαίου. Αυτό θα λειτουργήσει επίσης και ως κίνητρο για την ανάπτυξη νέων ασφαλών και αποδοτικών τεχνολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αν καθιερωθούν διαφορετικά όρια εκπομπών στα ύδατα της ΕΕ, αυτό θα είναι αντίθετο με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, έχει στόχο να λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες. Κατ’ αυτήν την έννοια, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιμές. Στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ειδικότερα, πέραν των ποσοστώσεων αλίευσης, των ζωνών απαγόρευσης αλιείας και των ρυθμίσεων για την υδατοκαλλιέργεια, θα είναι σημαντικό να μελετήσουμε λύσεις για τον ευαίσθητο παράκτιο τουρισμό, τις στρατιωτικές ασκήσεις, τη ναυτιλία, τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, άμμου και αμμοχάλικου, καθώς επίσης και μέτρα για την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών, όπως ο πρόσφατος χείμαρρος τοξικής λάσπης. Μια ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των ακτών δεν μπορεί να υπερέχει έναντι των εθνικών λιμενικών αρχών ή ναυτικών, επειδή αυτό, αφενός, δεν θα ήταν συμβατό με τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας και, αφετέρου, θα αύξανε τις υπάρχουσες τάσεις για υπερσυγκέντρωση εξουσιών. Σε γενικές γραμμές, η στρατηγική αυτή φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί σε βάθος και, για τον λόγο αυτόν, την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου επειδή θεωρώ ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Μία από τις πιο σημαντικές αρχές είναι ο συντονισμός των διαφόρων πολιτικών και η ανάγκη να διασφαλιστεί η εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης που ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τα εργαλεία που αναφέρονται στο έγγραφο για τον συντονισμό της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των θαλασσών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την επιστημονική έρευνα. Ως εκπρόσωπος της Λιθουανίας, μιας χώρας που βρίσκεται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έγγραφο εφιστά την προσοχή στην ευρύτερη έρευνα που έχει ως στόχο τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των θαλασσών. Η Βαλτική Θάλασσα είναι μία από τις θάλασσες που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από την οικονομική δραστηριότητα και μία από τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο. Όπως έδειξε και η καταστροφή με την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού, ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα μπορούν να υποστούν βλάβη σε ένα μόνο λεπτό. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω ειδικότερα την έκκληση προς τα κράτη μέλη, η οποία έχει ενσωματωθεί στην έκθεση, να εντείνουν τις ενέργειές τους για να χαράξουν μια γενικότερη στρατηγική σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση Meissner είναι ένα ισορροπημένο κείμενο που ενσωματώνει ένα σύνολο σημαντικών παραγόντων και αιτημάτων. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές πηγές ευρωπαϊκού εισοδήματος. Για να παραθέσω ενδεικτικά κάποια στοιχεία, δημιουργούν το 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, την ίδια στιγμή, αντιπροσωπεύουν το 40% των ενδοευρωπαϊκών εμπορευματικών συναλλαγών και το 95% των εξαγωγών εκτός Ευρώπης. Η έκθεση εστιάζει σε ορισμένα κομβικά σημεία: στη δημιουργία κατάλληλων δομών θαλάσσιας διακυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· στον συντονισμένο και διασυνοριακό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό· στη θαλάσσια επιτήρηση για την προστασία των κρατών μελών και της ΕΕ· στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος· στη δημιουργία μιας στρατηγικής για έναν βιώσιμο παράκτιο και νησιωτικό τουρισμό και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, που αποτελεί ήδη έναν τομέα-ναυαρχίδα, καθώς επίσης και των θαλάσσιων μεταφορών προκειμένου να εκπληρωθεί ο φιλόδοξος στόχος της «πράσινης ναυτιλίας». Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν μπορώ παρά να ψηφίσω υπέρ. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τομέων που υπάγονται στη θαλάσσια πολιτική και η ενοποίησή τους αποτελούν επιτυχία για μια σειρά από λόγους που συνδέονται με την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, και τον σεβασμό και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το ΕΚ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η «ισχυρή θαλάσσια παράδοσή» μας είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω το δυναμικό των διάφορων θαλάσσιων τομέων χαράσσοντας μια φιλόδοξη στρατηγική «γαλάζιας ανάπτυξης». Θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) θα πρέπει να συμβάλει στην επιδίωξη μιας ανταγωνιστικής, κοινωνικής και αειφόρου Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ΟΘΠ πρέπει να ενσωματώνει αρμονικά τις επιδιώξεις για οικονομική ανάπτυξη, υψηλό επίπεδο απασχόλησης –ιδιαίτερα καθιστώντας τον κλάδο πιο ελκυστικό για τους νέους μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και εκκίνηση ενός προγράμματος «Θαλασσίου Erasmus»– και προστασία του περιβάλλοντος. Δηλώνει, επομένως, ότι η ΟΘΠ πρέπει να είναι αλληλένδετη με τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Επιπλέον, το ΕΚ ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει, για τον σκοπό αυτόν, μια συνολική, διατομεακή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς έως το 2013, με βάση την ευρεία διερεύνηση των δυνατοτήτων και των επιλογών πολιτικής και την ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Ενώ, αφενός, υπάρχει σαφώς η ανάγκη να ενσωματωθεί η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι οι συνδεόμενες με αυτήν δραστηριότητες παράγουν το 40% του ΑΕγχΠ, αφετέρου, είναι επίσης σωστό να ρυθμιστούν αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνίστριες τρίτες χώρες. Πολύ συχνά, οι κανόνες σχετικά με την αλιεία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την περιβαλλοντική προστασία στον εν λόγω τομέα αναπτύσσονται μεμονωμένα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Παραδείγματος χάρη, η επέκταση υπερβολικά αυστηρών ορίων εκπομπών σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Άλλα κείμενα σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και θα πρέπει αναμφισβήτητα να συντονισθούν με ενιαίο τρόπο. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι και η θαλάσσια επιτήρηση, η οποία είναι κομβικής σημασίας για τον έλεγχο των παράνομων δραστηριοτήτων που συχνά πραγματοποιούνται κοντά στις ακτές της Ευρώπης και περιλαμβάνουν από το λαθρεμπόριο προϊόντων απομίμησης μέχρι τη μεταφορά απαγορευμένων ουσιών και την παράνομη αλιεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Η θαλάσσια και παράκτια οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρει επί του παρόντος το 40% του ΑΕγχΠ της Ένωσης και, σύμφωνα με τις προγνώσεις, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για μελλοντική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, η θαλάσσια δραστηριότητα αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν πολύ σημαντικό παράγοντα και συνιστά ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Νομίζω ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η υφιστάμενη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης δημιουργήθηκε ξεχωριστά σε τομείς όπως: θαλάσσιες μεταφορές, ναυτιλιακή οικονομία, νέες τεχνολογίες, παράκτιες περιοχές, ενέργεια ανοιχτής θάλασσας, θαλάσσια επιτήρηση, επιβολή του νόμου και της τάξης στη θάλασσα, τουρισμός, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εξερεύνηση των θαλασσών. Συχνά αυτές οι ξεχωριστές δραστηριότητες αναπτύσσονται με τέτοιον τρόπο ώστε έρχονται σε σύγκρουση με τη θαλάσσια πολιτική ως σύνολο και έχουν επιζήμιες επιπτώσεις. Είναι προφανές ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση μεγαλύτερης συνάφειας ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής, τη δημιουργία καλύτερων κανονιστικών και διατομεακών μέσων και τη χρησιμοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και του ναυτιλιακού τομέα με οικολογικό και οικονομικό τρόπο.

Επίσης, κατά την άποψή μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταστήσουμε αυτόν τον τομέα πιο ελκυστικό για τους νέους μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους νέους να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αφορά έναν σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν πράγματι μια σημαντική πηγή εισοδήματος για την ΕΕ, τόσο από πλευράς ΑΕγχΠ όσο και από πλευράς συναλλαγών εμπορευμάτων εντός και εκτός Ευρώπης. Πιστεύω ότι σε ορισμένα ζητήματα πρέπει να δοθεί έμφαση. Πρώτον, η έκθεση αναφέρει ότι οι μελλοντικές στρατηγικές σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων λεκανών, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και οι περιφερειακές συνθήκες. Η νέα θαλάσσια πολιτική θα εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη των ασφαλών πλοίων και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για το μέλλον του ευρωπαϊκού ναυπηγικού κλάδου. Οι θάλασσές μας θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν έναν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, και γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κανόνων που διέπουν τους διάφορους θαλάσσιους τομείς, διαφυλάσσοντας παράλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Έως σήμερα, οι πολιτικές αναπτύσσονταν ξεχωριστά στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, της ναυτιλιακής οικονομίας, των νέων τεχνολογιών, των παράκτιων περιοχών, της ενέργειας ανοιχτής θάλασσας, της αλιείας, της θαλάσσιας επιτήρησης, του τουρισμού, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της εξερεύνησης των θαλασσών. Αυτή η αποσπασματική θεώρηση οδηγεί συχνά στη λήψη μέτρων, αντίθετων μεταξύ τους, σε συγκρούσεις και σε έλλειψη συνοχής. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει, πρώτον, ένα πλαίσιο διακυβέρνησης με όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και, δεύτερον, όλους τους τομείς και τα διατομεακά μέσα.

Στο πλαίσιο του συντονισμένου σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, υποστηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες που θα μπορούν να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και θα εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματά τους.

Αυτή η πρόταση θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, όπως η Μαδέρα, καθώς αυτή θα επιτρέψει στην περιοχή να εκμεταλλευθεί τις δραστηριότητές της που περιστρέφονται γύρω από τη θάλασσα και να αναπτύξει συνεργασία με άλλες περιοχές που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη. Για την ακρίβεια, χάρη στα χωρικά τους ύδατα, οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες χαρίζουν στην ΕΕ τη μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη παγκοσμίως, καθιστώντας αμέσως πολύ σημαντικές τις ναυτιλιακές και θαλάσσιες δραστηριότητες σε αυτές τις περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας με ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Η προσπάθεια για μια βιώσιμη εκμετάλλευση και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των ωκεανών, των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπεισμένος ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η άρση των φραγμών πολιτικής και η δημιουργία συνέργειας μεταξύ διαφόρων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση επίδραση στον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο είναι στόχοι που δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαιτήσει τη θέσπιση μιας σειράς τομεακών μέτρων, ιδίως στο πλαίσιο των επιζήμιων αρνητικών και οικονομικών συνεπειών που πλήττουν συχνά τους αλιείς όταν αναλαμβάνεται δράση για την ανανέωση των αλιευτικών αποθεμάτων ή την προστασία των οικοσυστημάτων.

 
  
  

Έκθεση Helmut Scholz (A7-0277/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley και Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Υποστηρίζω την έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά το αίτημα που απευθύνεται προς την Επιτροπή για τη διακοπή των συνομιλιών με τη Mercosur έως ότου συμφωνηθεί μια νέα εντολή η οποία να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών. Ο γεωργικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος εγχώριος μεταποιητικός κλάδος στην Ιρλανδία και έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η ανάκαμψη αυτή δεν πρέπει να υπονομευθεί. Αφού ο γεωργικός τομέας είναι καίριος για την ευρωπαϊκή οικονομία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί άμεσα στις σχετικές διαπραγματεύσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επίσης, υποστηρίζω την τροπολογία επί της έκθεσης για την εφαρμογή των μέτρων, ώστε να διασφαλισθεί ότι όλα τα γεωργικά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ πληρούν τα ίδια πρότυπα παραγωγής με τα ευρωπαϊκά προϊόντα σε ό,τι αφορά την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών, την καλή διαβίωση των ζώων, την περιβαλλοντική προστασία και τα κοινωνικά πρότυπα. Οι ιρλανδοί αγρότες πραγματοποιούν σημαντικό έργο για να διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματά τους και οι διαδικασίες παραγωγής που χρησιμοποιούν είναι κορυφαίας ποιότητας, και απαιτούνται αντίστοιχα πρότυπα προκειμένου να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, έναν κατάλληλο ανταγωνισμό, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με τη Λατινική Αμερική και έχει μετατραπεί στον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της και σε κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Mercosur και της Χιλής. Στόχος της ενισχυμένης ολοκλήρωσης των οικονομικών σφαιρών της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής πρέπει να είναι μια επωφελής και για τις δύο πλευρές κατάσταση. Απαιτείται μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, ούτως ώστε να ωθήσουν από κοινού την ταχύτερη δυνατή σύναψη μιας δίκαιης, φιλόδοξης και πλήρους συμφωνίας του ΠΟΕ στον γύρο της Ντόχα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν με τη Διακήρυξη της Μαδρίτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά της έκθεσης του συναδέλφου, παρά το γεγονός ότι είμαστε στην ίδια ευρωομάδα και παρά το ότι επέτυχε να περιέχει η έκθεση αρκετά θετικά σημεία. Δυστυχώς, όμως, οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Δεξιάς κατόρθωσαν με τις τροπολογίες τους, να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα που επιχείρησε να δώσει στην έκθεσή του. Δεν θα μπορούσα να υπερψηφίσω την έκθεση όταν, εκτός των άλλων, εκφράζει δυσαρέσκεια για τα «προστατευτικά», όπως τα αποκαλεί μέτρα που έλαβε η Αργεντινή προκειμένου να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση και, εξ’ αιτίας αυτού, ζητάει με έμμεσο τρόπο από την Επιτροπή να αποφασίσει κυρώσεις καλώντας την να «εξετάζει τακτικά το θέμα της πρόσβασης στην αγορά με χώρες της Λατινικής Αμερικής». Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω το γεγονός της κυριαρχίας των «κανόνων της αγοράς» και του Ευρωπαϊκού παρεμβατισμού στα εσωτερικά άλλων χωρών και μάλιστα ενάντια σε μέτρα που υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν τους πολίτες των χωρών αυτών. Οι εμπορικές συναλλαγές και σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει να βασίζονται στην ισότητα, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του περιβάλλοντος και όχι να επιτρέπουν την προώθηση των συμφερόντων των πιο ισχυρών κρατών και επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωσε ερείδεται σε ένα σύστημα αξιών σε σχέση με το οποίο οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η πρόοδος αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταμειφθεί με περαιτέρω πρωτοβουλίες εμπορικής πολιτικής από την ΕΕ. Αν σε αυτό προσθέσουμε τους γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί στο βάθος των αιώνων, έχουμε την ευκαιρία να συμβάλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών, παρά τις διαφορές που εμφανίζουν. Είναι επίσης χρήσιμο και για τα δύο μέρη να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτές τις χώρες και να παρέμβουν ώστε να προλάβουν τυχόν καταχρήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τις χώρες και εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε παρά να επικροτήσουμε την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές παρακολουθούνται ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως μοχλός βελτίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Παρά την οικονομική και κοινωνική πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, με τη Βραζιλία να αποτελεί το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα, ένας στους τρεις κατοίκους της Λατινικής Αμερικής μαστίζεται από φτώχεια. Τα παιδιά και οι νέοι της Λατινικής Αμερικής πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτήν τη μάστιγα, με πάνω από τους μισούς να μην έχουν επαρκείς υλικούς πόρους. Η κατάσταση αυτή είναι πιθανόν να επηρεάσει την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Σε μια περίοδο που οι εμπορικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και να υποστηρίξουμε τον αγώνα τους κατά της φτώχειας, την αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης και την εδραίωση μιας αειφόρου ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), γραπτώς. (FR) Η τροπολογία που κατέθεσα μαζί με τον κ. Dess και 77 άλλους βουλευτές του ΕΚ ζητεί την πλήρη συμμόρφωση των γεωργικών εισαγόμενων προϊόντων προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες τόσο στον υγειονομικό και στον κοινωνικό τομέα, όσο και στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ζώων. Είναι, άλλωστε, αδιανόητο να ζητούμε από τους ευρωπαίους αγρότες να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα παραγωγής και την ίδια στιγμή να αυξάνουμε την ποσότητα των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς αυτά να πληρούν τα ίδια πρότυπα.

Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από το τι αγοράζουν, και οι αγρότες πρέπει να ανταμείβονται για τις τεράστιες προσπάθειές τους, χωρίς να υποβάλλονται σε έναν εκ των πραγμάτων αθέμιτο ανταγωνισμό από την πλευρά των τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι μια ισορροπημένη επισιτιστική και γεωργική πολιτική. Το ψήφισμα αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή και τις τρίτες χώρες, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον το στηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει νομολογία. Οι εμπορικές συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σκέλος σχετικά με τη γεωργία. Γι’ αυτό και το Κοινοβούλιο ζήτησε «οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνον τότε, όταν τηρούνται για αυτές τις εισαγωγές τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων, του περιβάλλοντος, καθώς και τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα». Από τούδε και στο εξής, εναπόκειται στην Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν την πολιτική απαίτηση του Κοινοβουλίου στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, λόγω του ανταγωνισμού από την ήπειρο της Λατινικής Αμερικής σε ό,τι αφορά ορισμένα προϊόντα, ιδίως τις μπανάνες. Γι’αυτό, άλλωστε, το Κοινοβούλιο ζήτησε να προστατεύονται οι στρατηγικοί και παραδοσιακοί τομείς των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών και να αποτελούν αντικείμενο κατάλληλων αποζημιώσεων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ για αυτές τις περιφέρειες το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική, επειδή αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την ΕΕ. Η ΕΕ είναι, επί του παρόντος, ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής και κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Mercosur και της Χιλής. Η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ και στην εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια των τροφίμων και την περιβαλλοντική αειφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει την εμπορική πολιτική της ΕΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εξωτερικής δράσης. Την τελευταία περίοδο έχει καταγραφεί μείωση στο εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιφέρειας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) λόγω της αυξανόμενης συμμετοχής των ασιατικών χωρών στο εξωτερικό εμπόριο της ΛΑΚ, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής. Μολονότι οι συμφωνίες σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό και τη Χιλή προκάλεσαν σημαντική αύξηση του όγκου του εμπορίου, το εμπόριο του Μεξικού με την Ευρώπη παραμένει ελάχιστο σε σύγκριση με τον όγκο του εμπορίου του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζω την ανάγκη ανάπτυξης και από τα δύο μέρη ενός ευρύτερου φάσματος εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος όγκος (πάνω από το 85%) των εισαγωγών ΛΑΚ από την ΕΕ αποτελείται σήμερα από βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης, το 40% και άνω των εξαγωγών από την περιοχή προς την ΕΕ είναι βασικά προϊόντα. Είναι, επομένως, αναγκαίο να κινητοποιηθούν πόροι και τεχνική συνδρομή, ώστε να προσδιοριστούν και να χρηματοδοτηθούν προγράμματα που προσφέρουν ευκαιρίες στην τοπική και περιφερειακή παραγωγή, ώστε να διασφαλισθούν η ασφάλεια των τροφίμων και η βιώσιμη πρόσβαση στις αγορές για αποκλεισμένες κοινότητές της και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεν ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης λόγω των αντιφάσεών της. Αν και είναι αλήθεια ότι περιέχει ορισμένες θετικές πτυχές σε σχέση με τις νέες πραγματικότητες της Λατινικής Αμερικής, πολλές από τις παραγράφους της είναι απαράδεκτες.

Μεταξύ των θετικών πτυχών που επισημαίνουμε είναι η αναγνώριση ότι όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα να θεσπίζουν τους απαραίτητους μηχανισμούς, έτσι ώστε να προασπίζουν την ασφάλεια των τροφίμων και να διασφαλίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών τροφίμων.

Ωστόσο, σε άλλα σημεία αναφέρεται το ακριβώς αντίθετο όταν το Κοινοβούλιο «εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα προστατευτικά μέτρα που έλαβαν κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδίως δε η Αργεντινή· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει τακτικά το θέμα της πρόσβασης στην αγορά με χώρες της Λατινικής Αμερικής» ή επίσης όταν δηλώνει ότι «εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα περιοριστικά μέτρα που ενέκριναν πρόσφατα οι αρχές της Αργεντινής για τρόφιμα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η υποστήριξη της ελευθέρωσης του εσωτερικού εμπορίου που προκύπτει μέσα από ορισμένες προτάσεις του είναι επίσης απαράδεκτη, αν και υπάρχουν άλλες, διαφορετικές θέσεις σε άλλα σημεία παρακάτω.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί καλές οικονομικές σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε επίπεδο ΠΟΕ, καθώς επίσης και σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Αυτές οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται υπό το πρίσμα των ευαίσθητων οικονομικών τομέων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, εκφράζω τη στήριξή μου προς την τροπολογία της παραγράφου 30 που έχει κατατεθεί και ζητεί «οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνον τότε, όταν τηρούνται για αυτές τις εισαγωγές τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων, του περιβάλλοντος, καθώς και τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα». Οι ευρωπαίοι πολίτες μας πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα παραγωγής και δεν θα πρέπει να περιέρχονται σε μειονεκτική θέση ως απόρροια του αθέμιτου ανταγωνισμού. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι το κόστος καλύπτεται, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός και ασφάλεια εισοδήματος. Οι συμφωνίες του ελεύθερου εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Με την εξαίρεση της τροπολογίας 32, για την οποία η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία και επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, η έκθεση στο σύνολό της θα πρέπει να εγκριθεί επειδή προσφέρει μια χρήσιμη επισκόπηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική. Η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στη Μαδρίτη έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών: σχέσεις που ενισχύονται ολοένα και περισσότερο χρόνο με τον χρόνο. Κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να αποκλείσει μια εμπορική σχέση με το άλλο μέρος, αν και είναι προφανές ότι η σχέση αυτή πρέπει να αποδώσει απτά αποτελέσματα και να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Αν και συμφωνώ με πολλά στοιχεία της συγκεκριμένης έκθεσης, ψήφισα «κατά» στην τελική ψηφοφορία. Η έκθεση υποστηρίζει αναφανδόν την επανάληψη των εμπορικών συνομιλιών με τις χώρες της Mercosur. Αν και υποστηρίζω τις εκκλήσεις για να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή των προϊόντων που εισάγονται από τις τρίτες χώρες θα πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ, μια συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τη γεωργία στην Ευρώπη, ιδίως τον κτηνοτροφικό μας τομέα. Η Επιτροπή παρέλειψε να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων για τη γεωργία της ΕΕ αφότου επανέλαβε τις συνομιλίες με την εμπορική κοινότητα πριν από λίγους μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο βασικός επενδυτής και δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής, και δεδομένου επίσης ότι προσφέρει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια, πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να αναπτύξουμε μια σαφή και καλά καθορισμένη στρατηγική σχετικά με την εμπορική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Υποστηρίζουμε τον καθορισμό σαφών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο συνεργασίας προκειμένου να προωθήσουμε την πολιτική σταθερότητα, να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, να διαχειρισθούμε τις μεταναστευτικές ροές και να αποτρέψουμε φυσικές καταστροφές. Ένας καλός τρόπος παροχής αυτής της βοήθειας που χρειάζεται η Λατινική Αμερική είναι μέσω της ενίσχυσης της εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο συνασπισμών, οι οποίοι όταν θα ολοκληρωθούν θα είναι από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες που ενδέχεται να πληγούν από τις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων, ιδίως την πορτογαλική περιφέρεια της Μαδέρας σε σχέση με τις εισαγωγές μπανάνας. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει στις χώρες της Λατινικής Αμερικής να αναπτυχθούν, χωρίς την ίδια στιγμή να ζημιώνονται διάφοροι οικονομικοί τομείς ορισμένων κρατών μελών, κυρίως στον γεωργικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα τελευταία χρόνια, η Λατινική Αμερική έχει αναδειχθεί σε μια αναδυόμενη οικονομική περιφέρεια. Οι εμπορικές συμφωνίες με τα κράτη της Νότιας Αμερικής αποτελούν μια πολύ θετική εξέλιξη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά αναπτυξιακά έργα, θα πρέπει τώρα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση που κατέχει ως ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της περιφέρειας, όπως ακριβώς κάνει και η Ρωσία. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξετάσει προσεκτικά με ποια κράτη συναλλάσσεται, καθώς η εκμετάλλευση των εργαζομένων εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα σε πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής. Ψήφισα κατά της έκθεσης επειδή αυτή δίνει ελάχιστη προσοχή στις κάκιστες συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε ορισμένες περιπτώσεις στη Λατινική Αμερική ενώ περιέχει ελάχιστες προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Ο εισηγητής υποστηρίζει το πλήρες άνοιγμα των εμπορικών αγορών μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, τα προβλήματα που αφορούν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur δεν διευθετούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα στην Επιτροπή ότι αυτό το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις του με τη Λατινική Αμερική. Η Νότια Αμερική, για μια σειρά από ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους έχει πολλά κοινά με την Ευρώπη. Οι εμπορικές μας σχέσεις ήταν ανέκαθεν άψογες, αλλά πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των νέων απαιτήσεων και των δύο ηπείρων. Δεν πρέπει πάντως να παραβλέψουμε τη σημασία ορισμένων χωρών που αν και στο παρελθόν θεωρούνταν αναπτυσσόμενες χώρες, σήμερα είναι πραγματικές παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις. Ενόψει όλων αυτών των στοιχείων, πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως προτιμησιακός εμπορικός εταίρος και ως ειδικό σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση Scholz, διότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής είναι αποτέλεσμα των μεγάλων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και της βελτίωσης του πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλουμε, όμως, να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειών, αφενός, δεν θα ανακόψουν αυτήν την πορεία αλλά και, αφετέρου, δεν θα επιφέρουν καμία έκπτωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα των εισαγόμενων στην ΕΕ προϊόντων για την ποιότητα, την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου, συμμερίζομαι την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία όταν συνάπτει ή διευρύνει εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπου εξακολουθούν να διαπιστώνονται παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική, διότι πιστεύω ότι η ελεύθερη αγορά τονώνει την παγκόσμια οικονομία και δύναται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Εντούτοις, θεωρώ ότι η εντολή που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πραγματοποιήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί, καθώς είναι πολύ παλαιά και δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την ευκαιρία να επιμείνουμε στην ανάγκη διενέργειας μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών, πριν από τη σύναψή τους, στον παραγωγικό ιστό της Ευρώπης και κυρίως στη γεωργία. Θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουμε μια σθεναρή στάση ώστε τα γεωργικά προϊόντα να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να λειτουργούν ως «νόμισμα συναλλαγών» αποφέροντας εμπορικά πλεονεκτήματα σε άλλα επίπεδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ο λόγος για τον οποίον τελικά καταψηφίσαμε το κείμενο ήταν ότι οι πιο συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της Λατινικής Αμερικής από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, για την αποθάρρυνση του επιθετικού εξαγωγικού προσανατολισμού, για την αποτροπή του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ και την προστασία από την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ακυρώθηκαν με τη διαδικασία της επίτευξης συμβιβασμών, ως αντισταθμίσματα για να μην εμφανισθούν και άλλες αστείες ισπανικές διατυπώσεις. Η έκκληση να ξεχάσουμε την ατυχή αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα στον ΠΟΕ και να εστιάσουμε στις μελλοντικές προσπάθειες για την επίτευξη εμπορικών κανονισμών που θα ρυθμίζουν τις νέες προκλήσεις αντιστράφηκε και μεταμορφώθηκε σε μια πολλάκις επαναλαμβανόμενη έκκληση για άμεση σύναψη μιας δίκαιης, φιλόδοξης και πλήρους αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα.

Η έννοια της επισιτιστικής κυριαρχίας, επίσης, χάθηκε. Αντί να πει τα πράγματα με το όνομά τους, η έκθεση το μόνο που κάνει είναι να «υπογραμμίσει τη σημασία της…» ύστερα από την απόρριψη συγκεκριμένων αριθμητικών στοιχείων, κριτηρίων αξιολόγησης και προθεσμιών. Έτσι η έκθεση μένει χωρίς προστιθέμενη αξία, σε σύγκριση με τα υπάρχοντα έγγραφα. Σε συγκεκριμένα ζητήματα, υστερεί σε σχέση με αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Η έκθεση αυτή έχει τη στήριξή μας επειδή δίνει έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Το ειδικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δράσει ως οικονομικός και εμπορικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό από τους εταίρους της, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, που έχουν ήδη εδραιωθεί στην αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Οι τομείς που ωφελούνται από αυτές τις εμπορικές σχέσεις είναι λίγοι. Το ογδόντα πέντε τοις εκατό των προϊόντων που εισάγονται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) αποτελείται από βιομηχανικά προϊόντα, ενώ το 40% των εξαγωγών προς την ΕΕ είναι πρώτες ύλες. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι εμπορικές σχέσεις πρέπει να ενταθούν σύμφωνα με σαφείς και διαφανείς κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτίστως υποστηρικτής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία πριν ελευθερώσουμε το εμπόριο με αυτήν τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, για το θέμα της εισαγωγής τροφίμων από τη Λατινική Αμερική, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα πληρούν τα ίδια πρότυπα από πλευράς ποιότητας και προστασίας των ζώων, τα οποία πληρούν και οι παραγωγοί μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή κοινή εμπορική πολιτική είναι αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της συνολικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Μπορεί να διαδραματίσει πολύ θετικό ρόλο στους στόχους που αφορούν τη δημιουργία πλούτου και στις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών και των χωρών της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ενισχυμένη ολοκλήρωση των οικονομικών σφαιρών μπορεί να αποβεί επωφελής και για τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, γνωρίζω τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής.

Στην περιφέρεια από την οποία κατάγομαι, τη Μαδέρα, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα αισθητές σε ό,τι αφορά την παραγωγή μπανάνας. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αυτός ο παραγωγικός κλάδος και άλλοι στρατηγικοί και παραδοσιακοί κλάδοι των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών θα πρέπει να προστατευθούν.

Για τον σκοπό αυτόν, και σύμφωνα και με τη δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί τους, οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες πρέπει να αποζημιωθούν επαρκώς, προσέχοντας ιδιαίτερα τις ευάλωτες οικονομίες τους. Σε αυτήν την έκθεση προβλέπονται τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, και γι’ αυτόν τον λόγο την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά σας. Με αυτήν την ευλογία, κηρύσσω τη διακοπή της συνεδρίασης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου