Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0150(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0246/2010

Indgivne tekster :

A7-0246/2010

Forhandlinger :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Afstemninger :

PV 11/11/2010 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0395

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 11. november 2010 - Bruxelles EUT-udgave

4. Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Van Brempt for Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)) (A7-0246/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, ordfører.(NL) Fru formand, mine damer og herrer! Det er en meget glad ordfører, der står foran Dem i dag, for jeg tror, at vi – og jeg understreger "vi" – har udarbejdet en betænkning, der forhåbentligt snart vil blive vedtaget næsten enstemmigt, da alle politiske grupper i Parlamentet har arbejdet hårdt og tæt sammen på den.

Betænkningen og de forordninger, den omhandler, har en lang historie her i Parlamentet. Den har sin oprindelse i den genopretningsplan, der blev fremlagt i 2009 i kølvandet på den økonomiske krise. Dengang blev der frigjort 4 mia. EUR på europæisk plan, som var øremærket til økonomisk genopretning. Hensigten var, at pengene også skulle finansiere energiprojekter, navnlig store energiprojekter vedrørende CO2-opsamling og -lagring, infrastruktur og en række store havvindmølleprojekter.

På dette tidspunkt, hvor projekterne selvfølgelig var blevet godkendt af Parlamentet, var der en del indsigelser fra forskellige sider og fra selve Parlamentet, især i forhold til projektets store omfang og spørgsmålet om, hvorvidt dette og hint projekt ville skabe et tilstrækkeligt antal job. Den største kritik blev imidlertid rettet mod energieffektiviteten. Herefter fulgte en politisk aftale, og den nuværende situation er et resultat af denne aftale.

Man skulle tro, at betænkningen og forhandlingerne ville blive lette, hvis Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgår en politisk aftale om at investere al overskud i energieffektivitet. Det var ikke tilfældet. Vi har været igennem hårde forhandlinger, især med Rådet. Jeg kan dog sige, at det lykkedes os – og lad os være ærlige, vi var nødt til at indgå et kompromis – at komme i mål med de fleste punkter. Jeg vil gerne gennemgå dem kort, for de har afgørende betydning for forståelsen af den nuværende situation vedrørende midlerne, og hvordan de bør anvendes i den nærmeste fremtid.

Først og fremmest handler det om vedvarende energiprojekter, og især projekter, der fokuserer på energieffektivitet. Det er kernen i den nuværende energidebat. Jeg er en stor tilhænger af vedvarende energi, men vi ved, at vi, hvis vi virkelig ønsker hurtige resultater, skal lægge alle vores kræfter i energieffektivitet. Det er en god løsning, hvis man ønsker at nedbringe energiforbruget, det er med til at løse de store energiforsyningsproblemer, og – dette er meget vigtigt – det sikrer lavere energiomkostninger for vores virksomheder og familier. Det er utroligt vigtigt. Vi arbejder også på en industripolitik, som De helt sikkert vil høre mere om på et senere tidspunkt.

For det andet er der det lokale plan, som i høj grad hænger sammen med energieffektiviteten. Europa arbejder ofte næsten udelukkende sammen med nationale medlemsstater, og selv den foregående genopretningsplan fokuserede hovedsageligt på større projekter. Den nuværende plan kunne ikke være mere anderledes. Den fokuserer på det lokale plan, på byer og kommuner, på små projekter, der kan gennemføres med det samme og giver øjeblikkelige resultater, og som derfor kan have stor betydning for både energieffektiviteten og jobskabelsen. Det er stadig en meget vigtig betingelse.

Finansiering er et tredje punkt. Den foregående store genopretningsplan var baseret på såkaldt "forhåndsfinansiering", hvor der ydes støtte til store projekter, enten i form af medfinansiering eller andet, fordi det er specifikt for Europa. Det er typisk sådan, man gør i Europa. Det er dog ikke tilfældet med denne fond, og den er således meget nyskabende. Her anvendes ressourcerne som støtte til finansiering af projekterne via garantier og andre finansielle midler. Hvis der ses bort fra teknisk bistand, der stadig finansieres gennem forhåndsfinansiering, betyder det store fordele. Hvis man ganger 146 mio. EUR med ca. otte, får man et indtryk af, hvilken betydning det kan have.

Jeg er nu nået til mit sidste punkt, som vi har diskuteret længe: det pengemæssige loft, dvs. de penge, vi har til rådighed. Parlamentet havde gerne set en anden løsning. Lad os være ærlige, det var faktisk også det, vi havde aftalt. Eventuelle resterende midler skulle investeres i dette projekt. Vi har indgået et kompromis: alle de penge, der er til overs i øjeblikket, er blevet registreret, og jeg er overbevist om, at det betyder, dette projekt vil få en lang levetid. Jeg tror, at hvis vi fortsætter med at arbejde sammen, som vi har gjort hidtil, vil vi også kunne sikre, at projektet bliver en kæmpe succes for os.

Lige et sekund mere, fru formand. Jeg ved, at jeg ikke har mere tid. Jeg vil endnu en gang rette en stor tak til alle, der har arbejdet på dette projekt, især alle skyggeordførerne. Jeg er især glad for vores samarbejde, og det siger jeg ikke for at være høflig, men fordi det er et eksempel på godt og effektivt samarbejde.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, medlem af Kommissionen.(DE) Fru formand, mine damer og herrer! I dag diskuterer vi interimsundersøgelsen af et vellykket program til støtte for den økonomiske genopretning på energiområdet. Indtil nu har vi som led i gennemførelsen af det program, som Parlamentet og Rådet har udarbejdet for os, truffet 43 finansieringsbeslutninger vedrørende gasprojekter, energiinfrastrukturprojekter, havvindmøller og CO2-opsamling og -lagring. Det har givet os mulighed for at bruge ca. 98 % af det samlede budget på 3,98 mia. EUR og sikrer, at målet med programmet i vid udstrækning er nået. Der var kun få projekter, som ikke kunne gennemføres. Denne ændringsforordning fremlægges for at opfylde Parlamentets krav og få iværksat pilotprojekter inden for vedvarende energi, men lige så vigtigt inden for energieffektivitet. Jeg opfatter disse pilotprojekter som en mulighed for at afprøve vores tiltag på energieffektivitetsområdet, hvilket vil være et af mine indsatsområder i løbet af det næste år.

Jeg vil gerne rette en stor tak til fru Van Brempt. Jeg vil også gerne takke alle de stridbare medlemmer af Parlamentet og det belgiske formandskab, for vi har arbejdet hårdt på dette område i de forgangne uger, og i dag kan vi præsentere et dokument, der helt klart vil sætte skub i energieffektivitetsområdet.

For at sikre, at denne ændringsforordning, der efter planen skal træde i kraft nu, får virkning hurtigt, har vores embedsmænd allerede gjort forberedelser til dens gennemførelse. I løbet af de næste par dage vil der blive tilført 146 mio. EUR til projekter, der har betydning for Dem alle. Vores samarbejdspartnere i disse projekter, som De har udvalgt, er kommunale, lokale og regionale myndigheder med tætte forbindelser til de pågældende projekter. Disse lokale partnere vil sikre, at de tildelte midler anvendes bedst muligt til offentlige og private bygninger, kraftvarmeværker, fjernvarmenet, decentraliserede vedvarende energikilder, mere miljøvenlige bytransportsystemer og lokale infrastrukturer som f.eks. intelligente netværk og målesystemer samt effektiv gadebelysning. Det betyder, at vi gør noget, som har umiddelbar lokal virkning, og som vil fungere som en målestok for mine fremtidige tiltag inden for intelligente byer.

Hvis De træffer den rigtige beslutning i dag, kan gennemførelsen af ændringsforordningen begynde med det samme. I marts eller april næste år vil vi helt sikkert kunne berette, at vores økonomiske genopretningsprogram har en meget positiv effekt i form af både store projekter og små decentraliserede projekter, der giver os en viden, som er vigtig i fremtidige regnskabsår. Jeg vil gerne takke alle de involverede parter endnu en gang.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget.(DE) Fru formand, hr. Oettinger! Som ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget vedrørende fru Van Brempts betænkning kan jeg sige, at udvalgets medlemmer hilser betænkningen velkommen. Vi har ikke kun betragtet den i et budgetmæssigt perspektiv, men også til en vis grad ud fra dens indhold, og vi har påpeget ét problem, som fru Van Brempt var så venlig at medtage. Dette instrument er rettet mod kommunerne, og sådan bør det også være, da det er her, der kan opnås de største effektivitetsforbedringer.

Jeg kommer imidlertid fra et område i Tyskland, hvor kommunerne ikke kan optage yderligere lån, fordi de allerede har for megen gæld. Det er måske et problem, der er specifikt for Tyskland pga. af sammensætningen i de lokale myndigheder, men hr. Oettinger vil som tidligere leder af en tysk delstat kun være alt for godt bekendt med problemet. I Tyskland er vi således i en situation, hvor de lokale myndigheder, der burde anvende programmet, ikke må, fordi det organ, der er ansvarligt for at føre tilsyn med dem, har forhindret dem i at stifte yderligere gæld. Det er vi meget bekymrede over, da det kan føre til, at programmet ikke kan anvendes i disse områder. Vi hilser programmet velkommen og ser gerne, at det fortsætter. Vi opfordrer til, at programmet får en separat budgetpost, og vi ser gerne, at de 15 mio. EUR fra landbrugsområdet, der af juridiske årsager ikke er adgang til, overføres til programmet. Det er her, budgettet skal være mere fleksibelt.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, for PPE-Gruppen. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Beslutningen om at anvende de få uudnyttede midler i genopretningsplanen, der blev iværksat i 2009, på en anden måde og benytte denne lejlighed til at indføre et nyt princip med oprettelsen af en ad hoc-fond er et langsigtet tiltag og i tråd med det, vi har talt om i Parlamentet i nogen tid, men som vi aldrig har haft mulighed for at føre ud i livet.

Vi har set meget små tegn, som endnu ikke er opdateret, i Margueritefonden. Der er efter vores og PPE-Gruppens opfattelse tale om en benchmark-metode, der skal følges med henblik på intelligent anvendelse af EU-budgettet. Instrumentet er en ad hoc-fond, der omfatter forskellige metoder, f.eks. lån, garantier, aktier eller samfinansiering, og som vil blive forvaltet af en særlig institution til forvaltning af aktiver.

Fonden blev oprettet med et startbeløb på 147 mio. EUR, og vi kan ikke forstå, at døren ikke kan stå på klem for andre uudnyttede midler som følge af genopretningsplanen. Der kan rejses et betydeligt beløb med en stor løftestangseffekt via EIB, KfW, de statslige finansielle institutioner og andre finansielle institutioner, og det kan have stor betydning for iværksættelsen af projekter, der betragtes som fornuftige, og som har økonomisk og miljømæssig prioritet.

Det vigtigste aspekt af fonden, der vil blive oprettet i slutningen af året, er, at den kan være en form for overordnet pilotprojekt for den fremtidige forvaltning af en bredere energifond med henblik på inkorporering i de næste finansielle overslag for 2014-2020. Dette princip kan endvidere gentages for andre sektorer, f.eks. TEN- eller eTEN-nettene. En eller anden form for håndgribeligt tegn på dette kritiske tidspunkt med den store arbejdsløshedskrise vil glæde os alle.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, for S&D-Gruppen.– (ES) Fru formand, hr. kommissær! Jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren for den fremragende betænkning, da dette initiativ har en vigtig symbolsk værdi, som er mere vidtrækkende end de 146 mio. EUR, der er afsat, og hvis virkning forhåbentlig vil være otte gange så stor.

Som ordføreren har forklaret, skal vi allokere midler til bæredygtige mikroprojekter på energiområdet, der ikke blot vil gøre det muligt at opfylde vigtige målsætninger, f.eks. forsyningssikkerhed og nedbringelse af CO2-emissioner, men som også vil gøre det muligt at opfylde en målsætning, som har en meget direkte betydning for befolkningen, nemlig mindskelse af energifattigdom.

Den tekst, vi skal stemme om, er også vigtig, da der i teksten er beskrevet et innovativt finansielt instrument. Denne mekanisme vil bidrage til at overvinde de finansielle institutioners modstand imod denne form for projekter, da de vil have opbakning fra internationale finansielle institutioner.

Endelig bør vi endnu en gang være glade for, at vi har været tilstrækkeligt fleksible til at følge den gode praksis, der er etableret i medlemsstaterne med henblik på at strukturere udviklingen af vedvarende energi og energieffektivitet.

Jeg håber, at gennemførelsen af denne forordning vil gøre det muligt at udnytte de pågældende organers fulde potentiale uden de hindringer, som ofte pålægges på grund af overdrevet bureaukrati.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, for ALDE-Gruppen. – (GA) Fru formand! Jeg ønsker at takke ordføreren for udarbejdelsen af betænkningen om projekter på energiområdet og de yderligere midler, som Kommissionen har afsat. Der er tildelt 146 mio. EUR til projekter, som vil være meget vigtige for Europa og de forskellige lande og navnlig, som kommissæren understregede, for de lokale og regionale myndigheder, som forhåbentlig vil forvalte disse midler eller tilskud.

for ALDE-Gruppen. (EN) Jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren for betænkningen om økonomisk støtte til projekter på energiområdet.

Jeg bifalder i høj grad dette initiativ, hvorved der vil blive oprettet et dedikeret finansielt instrument til at støtte udviklingen af projekter rettet imod energieffektivitet og vedvarende energi. Finansieringen af projekter på dette område vil medvirke til at fremme den økonomiske genopretning i Europa og naturligvis også i Irland, skabe nye beskæftigelsesmuligheder og bidrage til bekæmpelse af klimaændringerne.

I alle dele af Europa og især i Irland, som oplever stor arbejdsløshed, ønsker vi at sikre, at støtten fordeles til alle områder, hvor der kan skabes arbejdspladser. Beløbet på 146 mio. EUR, der er til rådighed i henhold til ændringsforslaget, skal være rettet imod projekter, som vil have en hurtig, målbar og reel betydning for den økonomiske genopretning. Der er 146 mio. EUR til rådighed, men det vil blive forøget med mindst seks eller syv gange dette beløb, som vil udgøre den samlede investering.

Jeg er af den overbevisning, at oprettelsen af et dedikeret finansielt instrument vil være den mest effektive måde at forvalte midlerne på, og modtagerne, som jeg nævnte på mit modersmål, vil omfatte lokale og regionale myndigheder. Vi har alle ansvaret for at gøre disse myndigheder opmærksom på midlerne, og vores regering vil udarbejde en individuel ansøgning og derefter indgå i et samarbejde med de regionale myndigheder.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, for Verts/ALE-Gruppen. (EN) Fru formand! Vi fejrer i dag en sejr, om end en lille sejr, for en grøn energipolitik og en mere europæisk energipolitik. Jeg ønsker først og fremmest at takke vores fremragende delegation fra alle partierne under ledelse af Kathleen Van Brempt. Jeg synes, at vi har gjort det godt.

for Verts/ALE-Gruppen. (DE) Jeg ønsker endvidere at takke hr. Oettinger. Vi var desværre nødt til at være meget kritiske under præsentationen af energidagsordenen i går. Dette instrument er imidlertid også blevet til, fordi De har ydet en personlig indsats trods modstanden fra den tyske regering og Deres partnere i Den Kristne Demokratiske Union i Tyskland.

for Verts/ALE-Gruppen. (EN) Hvorfor er det en lille og bitter sejr? Er det fordi – og det er der nogle, som har sagt – at der er tale om 150 mio. EUR til decentraliserede lokale energiinvesteringer, hvor der på den anden side er afsat milliarder til andre tiltag – f.eks. en milliard til CO2-absorption? Jeg tvivler stadig på, om denne ene milliard vil blive brugt. Der er mere og mere, som tyder på, at dette projekt ikke vil fungere. Der er ingen balance mellem de decentraliserede projekter tæt på borgerne og lokalområdet og de store projekter, hvoraf nogle efter min opfattelse ikke vil fungere.

Hvorfor stemmer De Grønne så for dette projekt i dag? Det gør vi, fordi vi er optimister. Vi er optimistiske og håber, at de 150 mio. EUR med en fornuftig forvaltning vil skabe grundlaget for et langt mere vidtrækkende instrument, som vi kan udvikle under de næste finansielle overslag. Der er to betingelser forbundet hermed. Den første betingelse er kvalitetsprojekter. Jeg er sikker på, at EIB og KfW, som skal forvalte instrumentet, også vil se på mere dybdegående genopretningsprojekter og ikke blot overfladiske genopretningsprojekter. Vi skal tage meget store skridt med hensyn til bygninger og effektivitet. Den anden betingelse er, bureaukratiet skal mindskes i forhold til de lokale myndigheder, som skal ansøge om samfinansiering til projekterne.

Disse to betingelser er uhyre vigtige. Mine spørgsmål til kommissæren er derfor følgende: Hvad vil Kommissionen gøre for at sikre, at fonden finansierer eller yder kredit til kvalitetsprojekter? Og hvordan vil Kommissionen sikre, at der er mindre bureaukrati, således at de lokale myndigheder har let adgang til midlerne?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Jeg tilslutter mig alle forslag om at afsætte flere EU-midler til støtte af energiprojekter. Grøn energi bør altid støttes. Det skal imidlertid understreges, at troen på, at grøn energi skulle være løsningen på alle Europas energiproblemer – en form for tankegang, som ofte kommer til udtryk her i Parlamentet – er en illusion. EU har dog brug for store, og jeg mener store, investeringer. Det grundlæggende formål med disse investeringer er at sikre, at brændstofforsyningen diversificeres. En sådan løsning vil f.eks. være mulig, hvis man bygger Nabucco-gasledningen for at forbinde de store gaslagre i Centralasien med kunder i Europa, og hvis man udvikler transmissionsnet og nye sammenkoblinger i Central- og Østeuropa.

Vi ønsker at udvikle grøn energi, men samtidig overses udviklingen af metoder til udvinding af skifergas desværre fuldstændigt og støttes ikke i tilstrækkelig grad. Skifergas er en utraditionel gas, der allerede spiller en meget stor rolle i udvindingen i USA og giver amerikanerne fuld uafhængighed med hensyn til adgangen til gas. Der findes store mængder af skifergas i Frankrig, Polen og Bulgarien. Til trods for den mulighed, der er for at udnytte dette enorme potentiale, er der stor passivitet. Europæisk solidaritet indebærer, at EU støtter disse projekter, fordi de er vigtige for fremtiden og garanterer ensartet udvikling i alle EU-medlemsstaterne. Det er en skam, at vi i dag ikke taler om store investeringer, som virkelig vil løse vores energiproblemer og forene og udvikle EU. Når vi taler om vigtige foranstaltninger i relation til grøn energi, skal vi imidlertid også huske, at troen på, at grøn energi kan løse vores energiproblemer, er en illusion.

 
  
  

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen. (PT) Fru formand! Jeg ønsker også at starte med at lykønske ordføreren med det fremragende arbejde, hun har ydet i forbindelse med dette emne. Vi er samlet for at drøfte et meget specifikt program med henblik på at støtte den økonomiske genopretning, som i denne sammenhæng vedrører det afgørende spørgsmål om energi. I den nuværende krisesituation er forslag som dette, der kan hjælpe med at skabe arbejdspladser, uhyre vigtige. Det er ikke muligt at omstrukturere økonomien, hvis vi ikke prioriterer jobskabelse. Med denne betænkning sendes der et meget positivt budskab, idet der tages fat på spørgsmålet om, hvordan vi skal gribe det an på lokalt plan, og hvordan vi specifikt skal opfylde de lokale behov. Vi befinder os på det stadie, hvor vi drøfter og vi vil fortsætte drøftelserne længe endnu en række lovforslag på energiområdet, og vi har ofte en tendens til at koncentrere os meget om store projekter og glemme andre områder, hvor det er helt afgørende, at vi griber ind.

Derfor mener jeg, at betænkningen kan hjælpe os med at investere i energieffektivitet og vedvarende energi, som er meget vigtigt, men den kan også medvirke til at skabe konkrete fordele for lokalsamfundene, som naturligvis også er fordele for de europæiske borgere generelt. Derfor ønsker jeg at slutte af med at gøre opmærksom på to forhold. Det er vigtigt aldrig at glemme, at energieffektivitet i vid udstrækning også kan opnås ved at nedbringe energianvendelsen gennem projekter rettet imod mikrokraftvarmeproduktion som de projekter, der er inkluderet i betænkningen, og endelig har det været en stor sejr for Parlamentet at sikre, at det støttebeløb, der tildeles disse projekter, udspecificeres. Det var dog ikke det, vi havde håbet på, for vi har brug for langt mere. Jeg ønsker derfor at spørge kommissæren, hvad han har til hensigt at gøre for at garantere, at disse målsætninger opfyldes.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, for EFD-Gruppen. – (SK) Fru formand! Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 er en reaktion på Parlamentets gentagne anmodninger om at etablere et nyt målrettet finansielt instrument til støtte af initiativer vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi. Støtten til foranstaltninger inden for bygge- og anlægssektoren for at øge energieffektiviteten i bygninger, som bruger op imod 40 % energi om året i EU, viser, hvor vigtigt og relevant dette initiativ er.

Finansiering af aktiviteterne forbundet med dette finansielle instrument kan opnås ved at overføre uudnyttede midler fra en række programmer, hvor det ikke er objektivt muligt at bruge alle de tildelte midler rettidigt i forhold til planen. Et eksempel vil være det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, som har en økonomisk reserve på ca. 150 mio. EUR, samt det flerårige generelle støtteprogram for miljøsektoren, som blev oprettet med samme formål. Derfor mener jeg, at det vil være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan vi bedst anvender de uudnyttede økonomiske midler til at udvide anvendelsesområdet for det europæiske genopretningsprogram for energiområdet til at omfatte et nyt og formentlig nødvendigt finansielt instrument til støtte af initiativer vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.

Vi kan gøre det lettere for de offentlige organer på lokalt, kommunalt og regionalt plan at gennemføre projekter på området for energibesparelser og vedvarende energi takket være dette nye og effektive finansielle instrument.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Fru formand! Det glæder mig, at EU har lært at slå to fluer med ét smæk. Den første "flue" er støtten til erhvervslivet. På et tidspunkt, hvor medlemsstaterne er tvunget til at begrænse udgifterne, og bankerne er tilbageholdende med hensyn til at yde lån, har EU fremlagt en specifik løsning i form af et nyt finansielt instrument. Den anden "flue" er Europas store afhængighed af importeret energi. Formålet med dette nye instrument er at mindske energiforbruget og den stigende anvendelse af vores egne energikilder, f.eks. vind, sol, vand og biomasse, og dermed mindske vores samlede afhængighed af importeret energi. Jeg ønsker at opfordre alle til at støtte oprettelsen af dette nye finansielle instrument med henblik på at støtte projekter på energiområdet. Det vil hjælpe vores virksomheder i vanskelige perioder og mindske vores samlede afhængighed af importerede energikilder.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Fru formand! Jeg ønsker først og fremmest at takke min kollega i S&D-Gruppen for hendes store indsats i forbindelse med forhandlingen af dette dokument og for at have inddraget spørgsmål, som især er vigtige for EU's overordnede energimarked. Det er i forbindelse med energiforsyningssikkerhed meget vigtigt at fremme energieffektivitet og fortsat udvikle vedvarende energi og sikre den påkrævede finansiering til disse projekter. Vellykket gennemførelse af de pågældende projekter vil bidrage direkte til opfyldelsen af EU's energimålsætninger.

De yderligere midler vil hjælpe de lokale og regionale offentlige myndigheder med at finansiere bæredygtige energiprojekter og gennemføre innovative finansielle incitamentsordninger som f.eks. garantier og bløde lån. Desværre er planerne om at fremme energieffektiviteten, f.eks. med renovering af bygninger, som allerede er drøftet, desværre ikke gennemført fuldt ud. Derfor vil de yderligere midler efter min opfattelse være et godt incitament til at optrappe bæredygtige energiinitiativer og -projekter, navnlig på regionalt og lokalt plan.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). (NL) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker at takke fru Van Brempt og hendes skyggeordførere for dette vigtige lovgivningsinitiativ. Med denne forordning er der en reel mulighed for at skabe et vigtigt incitament for projekter på området for energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi.

Forordningen sætter fokus på bæredygtig energi, og jeg bifalder navnlig en række særligt vigtige områder, f.eks. energibesparelse, mikrokraftvarmeproduktion og integration af decentraliserede vedvarende energikilder i lokalområders elsystemer samt mikroproduktion fra vedvarende energikilder og anvendelse af vedvarende energikilder inden for den offentlige transportsektor – elbiler og hydrogenbiler.

Den vægt, som fru Van Brempt og hendes skyggeordførere lægger på effektiv belysning af udendørs offentlig infrastruktur og ikke mindst metoder til oplagring af elektricitet, er lovende. Mange tak for Deres indsats. Jeg håber, at dette vil være næste skridt i retning af en reel grøn "New Deal".

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Fru formand! Vi taler i øjeblikket om noget, der er helt grundlæggende, ikke blot når vi drøfter økonomiske anliggender, men også når vi drøfter spørgsmålet om europæisk solidaritet i bredere sammenhæng. Årsagen er, at energi rent faktisk er den største udfordring og den største prøve. Fungerer den europæiske solidaritet i praksis, eller er det blot et slogan eller modeord? Eller – og det er helt klart noget, som de europæiske skatteydere og vælgere forventer – vil den europæiske solidaritet fungere i praksis i forbindelse med specifikke projekter, som vil fremme det europæiske fællesskab og vise, at de europæiske lande i Europa hjælper hinanden, samarbejder om projekter og ikke accepterer situationer, hvor visse medlemsstater laver aftaler uden om andre EU-medlemsstater? Jeg tror, at det er på tide at understrege dette meget tydeligt.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Fru formand! Det er uden tvivl takket være Parlamentet, at omfanget af midler til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi er nået op på 146 mio. EUR. Hvis det var op til medlemsstaterne, ville beløbet være meget lavere. Retsgrundlaget for fonden er imidlertid fortsat usikkert, ligesom spørgsmålet om, hvilke finansielle projekter der vil blive fokuseret på. Af gennemsigtighedshensyn skal eventuelle ansøgere vide, hvem der skal træffe beslutningen om ansøgningerne, og hvordan udvælgelseskomitéerne vil blive udpeget.

Hvis vi skal fjerne mistanken om, at den nyetablerede fond hovedsageligt er rettet imod dem, der ikke har udnyttet de midler, som er allokeret til dem inden for pakken med et program for økonomisk genopretning og et budget på 5 mia. EUR, på grund af manglende gennemførelse, skal repræsentanter for de nye medlemsstater også inkluderes i udvælgelsesprocessen. Fonden er muligvis hovedsageligt rettet imod lokale og regionale myndigheder, men vi skal også overveje, om det ikke vil være relevant at inkludere private pengeinstitutter og ikke blot således, at de handler på de offentlige organers vegne. Den offentlige og private sektor skal dele ansvaret for øget energieffektivitet og andelen af vedvarende energi, og EU-støtten skal derfor være til rådighed for begge sektorer. Der er store muligheder i den kombinerede produktion af varme og elektricitet og i ren bytransport.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det er ikke let at opnå så stor enighed i Parlamentet. Det viser, at fru Van Brempts og alle skyggeordførernes indsats har været virkelig fantastisk.

Det er nævnt tidligere, at det pågældende instrument er meget positivt af flere grunde. Det er positivt, fordi instrumentets procedurer og tidsrammer er korte. Det er positivt, fordi instrumentet er rettet imod højt kvalificerede projektkategorier. Det er positivt, fordi det er rettet imod byområder – med andre ord lokale myndigheder, som ved at træffe specifikke beslutninger vil være i stand til at foretage store ændringer og forbedre kvaliteten af luften, bygningerne og bytransporten. Det er positivt, fordi instrumentet er rettet imod fordelagtige projekter og derfor kan opnå afkast, og endelig fordi strategien vil medføre, at der allokeres flere midler til projekter.

I denne sammenhæng ønsker jeg imidlertid i tråd med indsigelserne fra mange af medlemmerne, herunder hr. Geier, hr. Turmes og hr. Cancian, at sige til kommissæren, at de vanskeligste punkter vil være gennemførelsen, valget af finansielle formidlere, forholdet til de lokale myndigheder og forvaltningen af deres finansielle problemer. Dette instrument skaber mulighed for at bane vejen for andre projekter med stabilisering af instrumentet og udvidelse heraf til at omfatte andre sektorer. Det er uhyre vigtigt. Der må ikke ske det samme som med genopretningsplanen og med de små og mellemstore virksomheder, som stadig venter på de 30 mia. EUR, der blev godkendt af Parlamentet og Kommissionen i slutningen af 2008.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE). - (EL) Fru formand! Jeg ønsker også at starte med at lykønske ordføreren med den fremragende betænkning, hun har udarbejdet. Betænkningen omhandler et vigtigt instrument til finansiering og gennemførelse af projekter i energisektoren, som vil medvirke til at støtte den økonomiske genopretning i vanskelige perioder og gennemføre det indre energimarked og opfylde de klima- og energimålsætninger, som EU har fastsat for 2020.

Det er uhyre vigtigt at oprette en fond til at støtte initiativer vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, selv med en begrænset tildeling af midler på 146 mio. EUR. Jeg bifalder i høj grad, at Parlamentet har indfriet sit løfte om at fremme bæredygtige energikilder og energieffektivitet.

Endelig ønsker jeg at kommentere behovet for en afbalanceret geografisk fordeling af fremtidige programmer, således at alle medlemsstaterne kan drage fordel af dem. Grækenland har kun modtaget 1,5 % inden for programmet for naturgasledninger. Jeg har tillid til, at vi vil foretage en mere retfærdig fordeling i fremtiden.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). (HU) Fru formand! Det er en fantastisk bedrift, at Parlamentets ordfører og kommissæren sammen har formået at få Rådet til at tilbageholde de midler, der er til rådighed i de forskellige fonde. Der er efter vores bedste overbevisning tale om et meget vigtigt og betydningsfuldt tiltag. Vi håber, at det senere vil være muligt at udvide instrumentet til at omfatte andre budgetkapitler. Det er lige så vigtigt, at det er lykkedes os at bruge midlerne på det oprindelige formål, som de var øremærket til, og vigtigst af alt gennem små og mellemstore virksomheder og lokale myndigheder – på projekter, der vedrører offentligheden.

Det er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er sjældent, at det europæiske institutionelle system når direkte ud til offentligheden eller små og mellemstore virksomheder. Derfor er det meget vigtigt, at vi gennemfører disse projekter fuldt ud inden udgangen af 2014, og det er lige så vigtigt at måle effektiviteten i 2014 for ligeledes at forbedre effektiviteten af dette institutionelle system. Jeg ønsker at takke ordføreren og ønske held og lykke med udnyttelsen af midlerne.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). (DE) Fru formand, hr. Oettinger, mine damer og herrer! Der har været afsat midler, som bl.a. skulle have været investeret i energisektoren. Vi har drøftet dette spørgsmål indgående på udvalgsplan, og vi var ikke sikre på, om alle midlerne kunne udnyttes. På det pågældende tidspunkt lovede kommissæren os, at han ville garantere, at ingen af midlerne ville gå tabt eller blive returneret. Det vigtigste for mig er, at kommissæren har holdt ord. Han fremlagde et dokument rimelig hurtigt, som gav os mulighed for at sikre, at midler, der ellers ville gå tabt, kunne udnyttes til energisektoren. Det var det første skridt.

Det næste skridt var fru Van Brempts indsats for at lede medlemmerne af udvalget i retning af en løsning og et kompromis. Det fortjener hun tak for. Det var ikke en let opgave, da det er enklere blot at fremme sit eget synspunkt end at finde en løsning. Det var i sidste ende med til at sikre – da vi også var under tidspres – at midlerne kunne stilles til rådighed og blive udnyttet.

Sidst, men ikke mindst, lykkedes det os endelig med Rådets hjælp – og det må vi helt ærligt indrømme – at sikre næsten alle midlerne til energisektoren inden for den specificerede tidsramme og som følge heraf sikre, at midlerne ikke gik tabt. Det var det vigtigste for mig og det mest produktive resultat, og jeg ønsker derfor at takke alle de involverede.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). (RO) Fru formand! Jeg ønsker at minde om, at Kommissionen erklærede, at den ville tildele 1 mia. EUR til energieffektivitet på boligområdet, da EU's økonomiske genopretningsplan blev drøftet første gang i 2009. Desværre blev der ikke truffet foranstaltninger i denne retning på det rigtige tidspunkt. Faktisk har initiativet "intelligente byer" kun fået tildelt et mindre beløb på grund af den omstændighed, at Kommissionen i sidste ende skal tildele eventuelle uudnyttede midler til initiativet "intelligente byer", hvilket først vil ske med gennemførelsen af denne forordning.

Jeg stillede et ændringsforslag med henblik på at sikre, at forvaltningsomkostninger forbundet med oprettelse og gennemførelse af instrumentet ikke overstiger 5 % af værdien for hver enkelt anvendelse, således at den største andel af midlerne ikke ender hos de finansielle formidlere, men går til investeringer i projekter, der er relateret til energieffektivitet på boligområdet og anvendelse af vedvarende energikilder.

Jeg opfordrede endvidere til opnåelse af større gennemsigtighed og til anvendelse af webstedet: www.buildup.eu, for ikke at nævne den fastlagte model i forbindelse med anvendelse af instrumentet til at udveksle oplysninger om bedste praksis for alle interesserede uden beregning.

Jeg ønsker at takke fru Van Brempt for betænkningen. Efter min opfattelse skal energieffektivitet være den største prioritet i forbindelse med EU's energistrategier.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Fru formand! Energi 2020-strategien, som Kommissionen lancerede i går, er et vigtigt skridt i retning af et sikkert og konkurrencedygtigt energimarked i Europa. I strategien er der løsninger på store spørgsmål om, hvordan man f.eks. kan diversificere forsyningsveje og -kilder, nedbringe energiforbruget eller koordinere tiltag med tredjelande. Der er imidlertid helt tydelige mangler med hensyn til finansieringen. Det vigtigste formål med det europæiske energiprogram er helt præcist at lette finansieringen af investeringer på dette område. Effektiv gennemførelse af programmet kræver opfyldelse af alle bestemmelserne i miljølovgivningen, og projektformidlere skal opfylde deres finansieringsforpligtelser. Et aktivt samarbejde vil efter min opfattelse afhjælpe udstedelsen af de påkrævede tilladelser.

Endelig ønsker jeg at understrege betydningen af offentlig-private partnerskaber, der er et vigtigt punkt i gennemførelsen af løsninger til nedbringelse af drivhusgasemissioner.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker at takke ordføreren, fru Van Brempt, for det fremragende arbejde og en aftale, som endelig vil gøre det muligt at frigøre betydelige kilder til udviklingen af vedvarende energi, fremme energieffektivitet og imødegå udfordringen om at opnå grøn vækst.

Programmet omfatter prioriteter, som medlemsstaterne skal tage højde for, især i forhold til opfyldelsen af målsætningen om en konkurrencedygtig modernisering af vores energiinfrastrukturer. Endelig ønsker jeg at understrege de punkter, som efter min vurdering er vigtige i forbindelse med kriterierne for de offentlige myndigheders adgang til finansiering, navnlig forpligtelsen til at udvikle flerårige strategier via et system med ledelse på flere planer lige fra lokalområder til lokale myndigheder og op til regionale institutioner og EU-institutioner, også i sammenhæng med rationalisering af de finansielle instrumenter, der er til rådighed. Dette er et vigtigt resultat for offentligheden og små og mellemstore virksomheder.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL) . – (GA) Fru formand! Det er fornuftigt og en god investering at yde finansiel støtte til energieffektivitet og vedvarende energi for at fremme den økonomiske genopretning.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig udtalelser om, at støtte til investeringer inden for bæredygtig energi kan være meget effektiv og fordelagtig, især når den tilbydes på lokalt plan. Vi kan med disse midler skabe en mere bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig fremtid. Vi skal udnytte denne mulighed for at tage skridt i retning af lavere CO2-økonomi og lette ændringerne for dem, der ønsker at foretage ændringer. Decentralisering er meget vigtig for bæredygtig energi.

Det vil derfor være en fornuftig og funktionel anvendelse af uudnyttede midler fra det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, hvis der er mulighed for at lette finansieringen af investeringsprojekter forbundet med energieffektivitet og vedvarende energi gennem lokale og regionale myndigheder. Jeg ønsker at takke ordføreren for det meget vigtige arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE) . – (LT) Fru formand! Støtte til projekter rettet imod energiinfrastrukturer med midler, der er øremærket til at fremme den europæiske økonomi, blev allerede drøftet og tildelt for et år siden. Midlerne var på det pågældende tidspunkt kun tiltænkt to projekttyper med det formål at nedbringe CO2-emissioner i atmosfæren, dvs. CO2-opsamling og -oplagring og vindmølleparker i Nordsøen.

Hvad angår denne støtte og støtten til vedvarende energi generelt kan vi helt overordnet ikke udarbejde en universalstrategi for hele EU. Vi skal tage højde for situationen i hver enkelt medlemsstat, især med hensyn til energiafhængighed. Jeg bifalder derfor Kommissionens forslag om at gennemgå procedurerne for allokering af midler i henhold til det nævnte program under hensyntagen til fremme af energieffektivitet.

Men vi skal efter min opfattelse ikke kun drøfte dette spørgsmål inden for rammerne af finanskrisen, for når vi en dag får genskabt den normale økonomiske cyklus, vil spørgsmålet om energieffektivitet fortsat være relevant. Medlemsstaterne skal have mulighed for at reagere med mere fleksibilitet på de ændrede forhold og dermed fremme energieffektivitet, energidiversificering og stigende energiuafhængighed.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Europa skal i denne svære økonomiske og finansielle situation fortsat støtte projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi med henblik på at opnå en bæredygtig og socialt konkurrencedygtig økonomi.

Midlerne til forvaltning af det finansielle instrument skal forbedres med henblik på at investere i decentraliserede projekter for at sikre en geografisk balance og fremme ensartet genopretning. Det finansielle instrument skal iværksættes straks og være rettet imod projekter med en lokal dimension for at påvirke beskæftigelsen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 663/2009. Der er brug for kreditlinjer, som kan supplere værdige lokale initiativer. Vi skal fokusere på finansieringen af projekter, som også garanterer teknologisk innovation med det formål at fremme industriens konkurrenceevne. Uudnyttede midler inden for rammerne af det flerårige program fra Generaldirektoratet for Klima kan øremærkes til instrumentet og derefter tildeles projekter vedrørende bæredygtig energi. Jeg ønsker at takke fru Brempt for hendes meget store indsats.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). (PL) Fru formand! I januar 2009 foreslog Kommissionen som reaktion på finanskrisen en omfordeling af uudnyttede EU-midler på 5 mia. EUR, hovedsageligt for at støtte energiprojekter, der ville bidrage til den økonomiske genopretning i EU. Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, som nu foreslås, er et meget positivt tiltag. Prioriterede spørgsmål i dette projekt omfatter efter min opfattelse støtte til grænseoverskridende gas- og elinfrastrukturprojekter, herunder sammenkoblinger, og støtte til projekter rettet imod CO2-opsamling og -oplagring. Det er endvidere vigtigt at insistere på, at beslutningsforslaget også omfatter projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energikilder, som vil fremme den økonomiske udvikling ved at skabe muligheder for yderligere arbejdspladser og medvirke til at bekæmpe klimaændringerne.

Investeringer i projekter af denne type er mest effektive, hvis de foretages på stedet på kommunalt, regionalt og lokalt plan. Lokale projekter involverer et omfattende arbejde, og det vil bidrage til oprettelsen af mange nye arbejdspladser.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Med et støttebeløb på 146 mio. EUR træder vi sammen ind i et forsøgslaboratorium. Jeg ønsker for det første at sige tak, fordi De har kæmpet for at sikre, at der ikke blot var tale om 114 mio. EUR, men 146 mio. EUR, og at medlemsstaterne var villige til at overskride deres ret begrænsede loft en smule.

Hvad angår forsøgslaboratoriet har vi fire interessante problemstillinger, som vi skal tackle. Den første problemstilling handler om, hvordan vi kan opnå succes på området for energieffektivitet. Jeg mener, at den vanskeligste og mest komplicerede udfordring ud af de tre krav til CO2, vedvarende energi og energieffektivitet, er opnåelsen af en stigning på 20 % i energieffektivitet. Dette handler ikke blot om obligatoriske nationale krav, men om specifikke projekter. Vi vil grundlæggende bruge dette hensigtsmæssige program til at evaluere, hvilke projekter, f.eks. projekter vedrørende renovering af bygninger og vedrørende energi generelt, der vil kunne gennemføres. Jeg håber, at den første evaluering af disse projekter for næste budgetperiode om to eller tre år vil vise, at vi har opnået nyttige positive og negative erfaringer med hensyn til energieffektivitet. Jeg ønsker at fastslå, at vi om to eller tre år helt klart vil vide mere, end vi gør i dag, og at vi har fået nogle gode erfaringer og begået nogle fejl. Hvis dette er tilfældet, har vi foretaget kloge investeringer.

For det andet får EU med programmet mulighed for at indgå i direkte partnerskaber med kommunerne. Det er ikke noget, der sker hver dag. Det er klart, at EU kun kan få indflydelse på kravene til energi og energiforbrug i offentlige og private bygninger, som kan renoveres – med andre ord en strategi for intelligente byer – gennem kommunerne. Det betyder, at man vil have direkte føling med situationen.

For det tredje håber jeg, at vi med programmet kan demonstrere, at der vil være en europæisk merværdi for alle. Hvis vi kun havde modtaget midler fra medlemsstaterne uden at tilbyde merværdi, ville der ikke været brug for os. Vi skal tilbyde merværdi i form af erfaring, effektivitet og kompetence. I dette tilfælde vil programmet inden for to år give os gode argumenter, som vi kan bruge i budgetforhandlinger – som et spil poker, der involverer Kommissionen, Parlamentet og medlemsstaterne – for at opnå flere midler fra medlemsstaterne i alle EU-borgenes interesse. Det betyder, at det også vil være et forsøgslaboratorium for yderligere budgetmidler. Dette kontroversielle spørgsmål vil have betydning for os alle i løbet af de næste to år.

For det fjerde har vi brug for et forsøgslaboratorium for vores partnerskab med strukturbankerne – Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og KfW Bankengruppe – og med eksterne private investorer og fonde. Det vil sige et partnerskab, der er langt mere vidtrækkende end Kommissionens tjenestegrene, med virksomheder, som vi har et tæt forhold til, men som skal vise, at de kan mere end blot at forvalte offentlige midler.

Det forekommer måske at være et stort støttebeløb, men det er faktisk et meget lille beløb. Det handler ikke om de 146 mio. EUR. Det handler om en firevejsprøve på vores partnerskab i forbindelse med kommunerne, EIB og KfW, spørgsmålet om energieffektivitet på lokalt plan samt en understregning af, at det er det rette område for yderligere budgetmidler på europæisk plan.

Med dette in mente ønsker jeg at takke Dem. Lad os tale sammen igen. Jeg er sikker på, at vi alle om to år vil vide langt mere, end vi gør nu.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI) . – (EN) Fru formand! Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at det i dag er en offentlig helligdag i Belgien for at mindes de millioner af mennesker, der døde i de to verdenskrige. Jeg er noget skuffet over, at Parlamentet ikke følger trop og hylder de mange millioner mennesker, så jeg ønsker i al høflighed at anmode om et minuts stilhed for at mindes alle de mennesker, der døde under de to verdenskrige i demokratiets navn.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Fru Sinclaire, De skal vide, at formanden har planlagt en meddelelse inden afstemningen i Parlamentet i dag, og at der naturligvis er planlagt et minuts stilhed.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, ordfører. (NL) Fru formand! Som belgisk medlem af denne forsamling er det mig en sand fornøjelse at komme på arbejde på en helligdag. Jeg kunne således nå frem til Parlamentet fra min hjemby på blot 50 minutter, men det var en sidebemærkning.

Som ordfører vil jeg gøre det kort. Lad mig takke alle dem, der har bidraget til dagens forhandling. Vi har hørt en del bemærkninger, og der er fremlagt rigtig mange gode eksempler. Den røde tråd har dog været begejstringen over det, som vi har opnået. Samtidig har der også været kritik, og det er helt på sin plads at kritisere det loft, der er fastsat over midlerne.

Der er megen entusiasme, fordi dette er en god fond, fordi der er penge til rådighed, fordi det handler om energieffektivitet og vedvarende energi, og fordi det giver os som medlemmer af Parlamentet mulighed for også at handle på lokalt plan gennem dette projekt. Det er netop det, som vi har brug for.

Hvis vi skal se på vores fælles ansvar, ligger det naturligvis i første instans hos Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og andre samarbejdspartnere i denne forbindelse. Parlamentet og vi politikere har imidlertid også et ansvar for at sikre, at dette projekt bliver en succes, som nyder bred opbakning, og at vi får inddraget så mange på lokalt plan, at de 146 mio. EUR så at sige kan ganges med 80 i stedet for otte, fordi vi har sat så mange ting i værk. I den henseende har jeg stor tiltro til Kommissionen og kommissæren, da jeg ved, at dette projekt ligger kommissæren meget på sinde. Desuden har jeg i de seneste måneder oplevet, at han har nogle fremragende medarbejdere, og det bliver meget vigtigt for projektets succes.

Jeg glemte at sige det tidligere – og det er ikke pænt af mig, navnlig da jeg er belgier – men til slut vil jeg gerne fremhæve, at det belgiske formandskab har ydet en ekstraordinær indsats i denne forbindelse. Fra starten var et stort flertal i Rådet faktisk imod dette projekt, men takket være det store arbejde, som Paul Magnette og hans team har udført, har vi nu et rigtig godt kompromis, som jeg tror, at vi også snart vil vedtage med megen entusiasme.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted om et øjeblik.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), skriftlig. (IT) I januar 2009 foreslog Europa-Kommissionen at omfordele en del af den ikkeanvendte EU-finansiering for at støtte projekter inden for energisektoren på baggrund af den økonomiske og finansielle krise. Dagens forhandling vedrørende betænkningen om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 er særlig vigtig. Forslaget om at bruge ellers ikkeanvendte økonomiske ressourcer på at støtte projekter i energisektoren rummer store muligheder i disse tider, hvor det er svært at finde finansiering. Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet, hvis mål er at finansiere initiativer og projekter inden for energieffektivitet, energibesparelser og vedvarende energikilder, og som understøtter europæiske offentlige myndigheders investeringer, navnlig i byområder, kan efter min mening virkelig sætte skub i genopretningen af den europæiske økonomi og skabelsen af jobmuligheder for unge. Jeg glæder mig over foranstaltningerne til forøgelse af energieffektiviteten i byggesektoren, som står for 40 % af EU's energiforbrug. De vil hjælpe de små og mellemstore virksomheder på lokalt og regionalt plan. Desuden vil de gavne udviklingen af lovende initiativer vedrørende energieffektivitet hos lokale myndigheder, som pga. den seneste tids krise har oplevet en drastisk reduktion af indtægterne.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), skriftlig. (HU) Sidste år glædede jeg mig også over bevillingen af næsten 4 mia. EUR til projekter på energiområdet som led i EU's økonomiske genopretningspakke. Jeg påpegede desuden, at man i hjælpepakken overså det central- og østeuropæiske område, som er mest udsat med hensyn til energiforsyningssikkerhed, og at projekter rettet mod øget energieffektivitet heller ikke nød godt af hjælpen. Det ville imidlertid netop have været gennem projekter til forøgelse af energieffektiviteten, at vi kunne have opnået pakkens primære mål, nemlig hurtig og effektiv jobskabelse. Det glæder mig, at vi med det nye forslag bevilger ikkeanvendte midler til netop dette område. Projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet er ikke blot nogle af de vigtigste midler til at nå 20/20/20-målene. De øger også forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen, og i øvrigt skaber de imponerende resultater på kort sigt. De skaber nye job inden for et bredt geografisk område og øger dynamikken blandt de økonomiske aktører. Det er et godt udgangspunkt at bruge de 146 mio. EUR på projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet, men vi må erkende, at dette beløb er utilstrækkeligt, selv på medlemsstatsplan. Det glæder os meget, at Kommissionen i den energistrategi for 2020, som den præsenterede i går, har et energieffektivt Europa som en af de vigtige prioriteter. Vi har tillid til, at det strategiske engagement i forhold til energieffektivitet også vil afspejle sig i fordelingen af andre midler.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), skriftlig. (RO) Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet omfatter en finansiel pakke på 3,98 mia. EUR for 2009 og 2010. Det var bydende nødvendigt at oprette et finansielt instrument, der er beregnet specifikt til brug af midlerne i dette energiprogram, som ikke kunne bevilges før udgangen af 2010, for ikke at miste resten af den finansielle pakke. Et særlig vigtigt aspekt, som anføres i forordningen om det europæiske energiprogram, er den geografiske balance blandt projekterne. Dette er et centralt element, som sikrer, at forordningen får indvirkning på den økonomiske genopretning i hele EU. I forordningen erkender man desuden, at der har været projekter i visse medlemsstater, som kun modtog delvis eller slet ingen finansiering. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er at forny denne slags finansielle instrumenter til fremme af energieffektiviteten i EU på længere sigt. Jeg opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at vurdere effekten af at forny instrumenterne og undersøge potentialet for i fremtiden at anlægge en lignende tilgang i forhold til ikkeanvendte midler fra EU's budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), skriftlig. (LT) Forordningen rummer allerede mulighed for at bevilge midler, der ikke bruges i henhold til direktivet, til udvikling af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, men jeg glæder mig over, at det var muligt at nå til enighed, hvad angår den mere specifikke gennemførelse. Energieffektivitet og vedvarende energi er ofte blevet fremhævet som EU-prioriteter, der kan bidrage til at gennemføre 2020-strategien og sikre energiforsyningssikkerheden. Det er meget vigtigt at investere i denne sektor i tider med økonomisk nedgang, da de vil skabe mulighed for nye job og øge konkurrenceevnen, udbredelsen af nyskabelser og den økonomiske stabilitet. Ydermere vil de planlagte finansielle instrumenter – såsom oprettelsen af en fond for europæiske finansielle institutioner – mangedoble det beløb, der er til rådighed, og dermed forbedre mulighederne for at finansiere projekter. Det er blot beklageligt, at de planlagte finansielle instrumenter ikke er varige, men forhåbentlig vil de skabe incitamenter for yderligere energieffektivitet og fremme af vedvarende energi.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik