Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0150(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2010

Ingivna texter :

A7-0246/2010

Debatter :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0395

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel EUT-utgåva

4. Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är betänkandet av Kathleen Van Brempt, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)) (A7-0246/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, föredragande.(NL) Fru talman, mina damer och herrar! Ni ser en mycket nöjd föredragande eftersom jag anser att vi – och här betonar jag starkt ordet vi – har lagt fram ett betänkande som förhoppningsvis snart kommer att antas enhälligt, eftersom alla politiska grupper i parlamentet har arbetat intensivt med det och i nära samarbete.

Betänkandet och de förordningar som behandlas i det har en långdragen historia i detta parlament. Ursprunget är den återhämtningsplan som lanserades 2009 i kölvattnet efter den ekonomiska krisen. Vid den tiden frigjordes 4 miljarder euro på EU-nivå och dessa medel öronmärktes för ekonomisk återhämtning. Målet var att pengarna också skulle finansiera i synnerhet energiprojekt: storskaliga energiprojekt, inriktade på avskiljning och lagring av koldioxid, infrastruktur och ett antal stora vindkraftsprojekt till havs.

Vid den tiden, då parlamentet naturligtvis hade godkänt projekten, fanns det ganska många invändningar från olika håll och även från parlamentet, särskilt i fråga om storskaligheten i insatsen och frågan om det ena eller det andra projektet verkligen kunde skapa arbetstillfällen. Den viktigaste kritiken gällde dock energieffektiviteten. Detta följdes av en politisk överenskommelse och den nuvarande situationen är resultatet av den överenskommelsen.

Ni kanske tror att om parlamentet, rådet och kommissionen når en politisk uppgörelse om att investera alla överskott i energieffektivitet skulle betänkandet och förhandlingarna vara enkla. Så var inte fallet. Vi har gått igenom en del svåra förhandlingar, särskilt med rådet. Jag kan dock säga att vi – och vi var tvungna att nå en kompromiss, låt oss vara klara över det – kunde plocka hem poäng på de flesta punkterna. Jag vill gå igenom dem helt kort eftersom de är viktiga för att förstå det aktuella läget i fråga om medlen och hur de bör användas inom en mycket nära framtid.

För det första handlar detta om projekt för förnybar energi, men framför allt om energieffektivitet. Herr kommissionsledamot! Detta står i centrum för energidiskussionen för närvarande. Jag är mycket för förnybar energi, men vi vet att om vi verkligen vill ha snabba resultat måste vi satsa alla våra krafter på energieffektivitet: det är en bra lösning om man vill minska konsumtionen. Det förbättrar situationen i fråga om det viktiga problemet med energiförsörjning och – detta är en mycket viktig punkt – det tryggar lägre energikostnader för våra företag och familjer. Detta är oerhört viktigt. Vi arbetar också på industripolitiken och vi vill definitivt återkomma till er om det.

För det andra, och detta är mycket starkt knutet till energieffektivitet, den lokala nivån. Mycket ofta arbetar EU så gott som enbart med nationella medlemsstater och även de tidigare återhämtningsplanerna var främst inriktade på större projekt. Det kunde faktiskt inte vara mer annorlunda i detta fall. Planen är inriktad på den lokala nivån, på städer och kommuner, på småskaliga projekt som kan genomföras omedelbart och ge omedelbara resultat, och som därigenom kan få stort genomslag inte bara på energieffektiviteten utan även på sysselsättningen. Detta fortsätter att vara en mycket viktig aspekt.

För det tredje, finansieringen. Den tidigare stora återhämtningsplanen bestod i vad vi kallar för förskottsfinansiering, att vi helt enkelt subventionerar stora projekt som uttryckligen gäller EU, oavsett om det sker genom samfinansiering eller inte. Det är så som EU oftast brukar arbeta. Detta är dock inte fallet med denna fond och den är därför mycket nyskapande. Här används resurserna till att ge stöd som garanterar att projekten finansieras genom garantier och andra ekonomiska medel. Med undantag av tekniskt stöd, som fortfarande finansieras genom förskott, innebär detta att vi får en stor hävstångseffekt. Man måste multiplicera dessa 146 miljoner euro med ungefär åtta för att få en uppfattning om vilket genomslag detta kan få.

Jag har nu kommit till min sista punkt, som vi har käbblat om under lång tid: taket för medlen, det vill säga hur mycket pengar som kommer att vara tillgängliga för oss. Parlamentet hade önskat en annan lösning, vilket faktiskt var vad vi hade sagt ja till, låt oss vara klara över det. Alla återstående medel måste investeras i projektet. Vi har nått en kompromiss: alla medel som har blivit över i dag har registrerats och jag är helt övertygad om att detta kommer att innebära att projektet tillförsäkras en lång livstid – och jag anser att om vi fortsätter att arbeta tillsammans så som vi har gjort kommer vi också att kunna se till att det blir en otrolig framtid för oss.

Bara en sekund till, fru talman. Jag vet att jag har dragit över tiden. Jag vill ännu en gång tacka alla som har arbetat för detta och särskilt alla skuggföredragande. Jag är särskilt nöjd med vårt samarbete och jag säger inte detta av artighet, utan därför att det var ett exemplariskt gott och effektivt samarbete. Tack.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, ledamot av kommissionen.(DE) Fru talman, mina damer och herrar! I dag diskuterar vi interimsöversynen av ett framgångsrikt program för att bidra till ekonomisk återhämtning inom energisektorn. Hittills har vi fattat 43 finansieringsbeslut för gasprojekt, energiinfrastrukturprojekt, energiprojekt till havs och projekt för avskiljning och lagring av koldioxid, som ett led i genomförandet av det program som parlamentet och rådet har inrättat. Det har gjort att vi kunnat använda cirka 98 procent av hela budgeten på 3,98 miljarder euro och kunnat se till att målen för programmet i stor utsträckning har uppnåtts. Det har bara varit några få projekt som inte har kunnat genomföras. Vi lägger fram denna ändringsförordning för att tillgodose parlamentets krav och inleda pilotprojekt för förnybar energi och även för energieffektivitet, vilket är viktigt. Jag betraktar dessa pilotprojekt som ett tillfälle att prova verksamheter på energieffektivitetsområdet, som kommer att vara en av mina huvudfrågor det kommande året.

Jag vill säga ett varmt tack till Kathleen Van Brempt. Jag vill också tacka alla talföra ledamöter i kammaren och det belgiska ordförandeskapet, eftersom vi har arbetat hårt på detta område under de senaste veckorna och vi i dag kan lägga fram ett dokument som verkligen kommer att stimulera energieffektivitetsområdet.

För att se till att denna ändringsförordning som ska träda i kraft nu börjar tillämpas snabbt har våra tjänstemän redan börjat förbereda genomförandet. Under de närmaste dagarna kommer 146 miljoner euro att bli tillgängliga för projekt som är viktiga för er alla. Våra samarbetspartner i dessa projekt, som valts ut av er, är kommuner, lokala och regionala myndigheter som har nära kontakter med de berörda projekten. Dessa lokala samarbetspartner kommer att se till att medlen används på bästa möjliga sätt, för offentliga byggnader, privata byggnader, kraftvärmeverk, fjärrvärmenät, decentraliserade förnybara energikällor, mer miljövänliga kollektivtrafiksystem och lokala infrastrukturer, exempelvis intelligenta nät, effektiv gatubelysning och smarta mätsystem. Det innebär att vi gör något som kommer att få en omedelbar lokal effekt och som kommer att fungera som riktmärke för mina framtida verksamheter för smarta städer.

Om ni fattar rätt beslut i dag kommer våra kontor att börja genomföra ändringsförordningen direkt. I mars eller april nästa år kommer vi definitivt att kunna rapportera att vårt program för ekonomisk återhämtning har en mycket positiv effekt, i form av både stora projekt och små, decentraliserade projekt och ger oss tillfälle att dra lärdomar som kommer att vara viktiga under kommande budgetår. Jag vill ännu en gång tacka alla berörda.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, föredragande för budgetutskottets yttrande.(DE) Fru talman, Günther Oettinger! Som föredragande för budgetutskottets yttrande över Kathleen Van Brempts betänkande kan jag berätta att ledamöterna i utskottet var mycket positiva till betänkandet. Vi har tittat på det inte bara i budgetperspektiv utan också i viss utsträckning med hänsyn till dess innehåll och vi har väckt en fråga som Kathleen Van Brempt vänligen tog med i betänkandet. Instrumentet är med rätta inriktat på kommuner eftersom det är där som de största effektivitetsökningarna kan uppnås.

Jag kommer dock från ett område i Tyskland där kommunerna inte kan ta upp några fler lån, eftersom de redan är för skuldsatta. Detta kanske är ett problem som är speciellt för Tyskland, på grund av vårt regelverk för lokala myndigheter, vilket är ett ämne som Günther Oettinger som tidigare ministerpresident för en federal tysk delstat känner till alltför väl. I Tyskland har vi därför ett läge där de lokala myndigheterna som ska utnyttja programmet inte får lov att göra det, eftersom det organ som ansvarar för tillsynen över dem har förbjudit dem att ta upp fler lån. Vi är mycket bekymrade över detta. Det kan leda till att programmet blir ineffektivt på dessa områden. Vi välkomnar programmet och skulle vara mycket glada över om det kunde fortsätta. Vi har efterlyst att programmet ska ha en separat budgetpost och till programmet skulle vi vilja överföra 15 miljoner euro som är tillgängliga på jordbrukspolitikens område och som inte kan utnyttjas där eftersom det inte finns någon rättslig grund för det. Det är här som budgeten behöver ökad flexibilitet.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, för PPE-gruppen.(IT) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag anser att beslutet om att använda de få återstående medlen i den återhämtningsplan som startade 2009 på ett annat sätt och utnyttja denna möjlighet att införa en ny princip genom inrättandet av en särskild fond för ändamålet är framsynt och i linje med det vi sedan en tid har sagt här i kammaren men aldrig kunnat agera för.

Vi har sett en del svaga tecken, som ännu inte har aktualiserats, i Margueritefonden. För oss och för PPE utgör de en föredömlig metod som bör följas för att använda EU-budgeten på ett klokt sätt. Instrumentet är en särskilt inrättad fond för ändamålet där olika metoder utnyttjas, exempelvis lån, garantier, ägarandelar eller samfinansiering, och som kommer att styras av ett särskilt kapitalförvaltningsbolag.

Fonden inrättas med ett startbelopp på 147 miljoner euro och vi förstår inte varför dörren inte kan lämnas öppen för andra kvarstående medel från återhämtningsplanen. Ett betydande belopp skulle kunna uppbringas genom att utnyttja den betydande hävstångseffekten via Europeiska investeringsbanken (EIB), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), banker som tar emot insättningar och beviljar lån och andra finansiella institutioner och detta skulle kunna ha stor betydelse för att starta projekt som anses berättigade och prioriterade från ekonomisk och miljömässig utgångspunkt.

Från min synpunkt är den centrala aspekten i fråga om den fond som kommer att inrättas i slutet av året att den kan bli ett slags föredömligt pilotprojekt för den framtida organisationen av en bredare energifond som skulle kunna ingå i nästa budgetplan 2014–2020. Denna princip bör också upprepas inom andra sektorer som de transeuropeiska näten eller eTEN-programmet. Om ni ursäktar skulle alla konkreta signaler i denna kritiska tid med en sysselsättningskris göra oss alla lite gladare.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, för S&D-gruppen.(ES) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag vill först av allt gratulera föredraganden till hennes utmärkta arbete, eftersom detta initiativ har ett stort symboliskt värde som överskrider de 146 miljoner euro som har överenskommits och vars effekter vi hoppas kommer att bli åttafaldiga.

Som föredraganden förklarade kommer vi att anslå medel till projekt för småskalig produktion av hållbar energi, som inte bara kommer att kunna förverkliga viktiga mål som tryggad försörjning och minskade koldioxidutsläpp utan också uppnå ett mål som har direkt betydelse för befolkningen: att minska energifattigdomen.

Den text som vi kommer att rösta om är också viktig eftersom den innebär att ett innovativt finansiellt instrument införs. Mekanismen kommer att hjälpa till att övervinna de finansiella enheternas motstånd mot den här typen av projekt, eftersom de kommer att backas upp av internationella finansiella institutioner.

Slutligen bör vi ännu en gång vara nöjda över att vi har tillräcklig flexibilitet för att kunna respektera den goda praxis som upprättas i medlemsstaterna när det gäller att strukturera införandet av förnybar energi och energieffektivitet.

Jag hoppas att genomförandet av denna förordning kommer att göra det möjligt att utveckla den fulla potentialen hos dessa organ utan de hinder som brukar uppkomma av överdriven byråkrati.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, för ALDE-gruppen.(GA) Fru talman! Jag vill framföra mitt tack till föredraganden för utarbetandet av detta betänkande om energiprojekt och för de ytterligare medel som kommissionen nu har gjort tillgängliga. 146 miljoner euro har tillhandahållits för projekt som kommer att vara viktiga för EU och för olika länder och i synnerhet, som kommissionsledamoten sade, för de lokala och regionala myndigheter som förhoppningsvis kommer att hantera dessa pengar eller bidrag.

(EN) Först av allt vill jag gratulera föredraganden till framläggandet av betänkandet om ekonomiskt stöd till energiprojekt.

Jag välkomnar starkt detta initiativ till att inrätta ett särskilt finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen av projekt för energieffektivitet och förnybar energi. Finansieringen av projekt på detta område kommer att bidra till att stimulera den ekonomiska återhämtningen i EU och inte minst i mitt eget land, Irland, och hjälpa till att skapa nya sysselsättningsmöjligheter och även till att bekämpa klimatförändringarna.

I alla delar av Europa, och särskilt i mitt eget land där arbetslösheten är mycket hög, vill vi nu se till att alla medel kan dirigeras till områden där arbetstillfällen kan skapas. De 146 miljoner euro som är tillgängliga enligt ändringsförslaget måste inriktas på projekt som har en snabb, mätbar och påtaglig effekt på den ekonomiska återhämtningen. 146 miljoner euro är den finansiering som är tillgänglig, men det finns en multiplikatoreffekt som är minst sex eller sju gånger större och som kommer att utgöra den totala investeringen.

Jag anser att inrättandet av ett särskilt finansiellt instrument kommer att göra det möjligt att förvalta medlen på det mest effektiva sättet och att lokala och regionala myndigheter kommer att finnas bland mottagarna, så som jag sade på mitt modersmål. Vi har alla ett ansvar att göra detta känt bland dessa myndigheter och vår regering kommer att göra en enskild ansökan och sedan samarbeta med de regionala myndigheterna.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, för Verts/ALE-gruppen.(EN) Fru talman! I dag firar vi en må vara liten seger för grön energipolitik och en mer europeisk energipolitik. Först vill jag tacka vår utmärkta delegation från alla partier under Kathleens ledning. Jag anser att vi gjorde ett bra arbete.

(DE) Jag vill också berömma Günther Oettinger. Tyvärr var vi under föredragningen av energidagordningen i går tvungna att vara mycket kritiska. Detta instrument har dock också kommit till stånd eftersom ni har gjort en personlig insats, delvis under opposition från den tyska regeringen och era samarbetspartner i den kristdemokratiska unionen i Tyskland, för att se till att det blev möjligt.

(EN) Varför är det en liten och bitter seger? Eftersom – och somliga har sagt detta – det rör sig om 150 miljoner euro till decentraliserade, lokala energiinvesteringar, medan vi däremot har miljarder euro – till exempel en miljard euro för koldioxidbindning. Jag undrar fortfarande om denna miljard euro kommer att användas. Vi får allt fler antydningar om att projektet inte kommer att fungera. Det finns ingen balans mellan decentraliserade, medborgarnära och lokala projekt och de stora projekten, varav somliga enligt min mening kommer att misslyckas.

Varför röstar vi från gruppen De gröna trots allt för det här projektet i dag? Det gör vi därför att vi är optimister. Vi är optimistiska om att dessa 150 miljoner euro rätt förvaltade kommer att lägga grunden för ett mycket större instrument, som vi kommer att få under nästa budgetplan. Det finns två förutsättningar för detta. Den första förutsättningen är kvalitetsprojekt. Jag anser att EIB och KfW, som kommer att förvalta instrument, också kommer att titta på projekt för djupgående förnyelse, och inte bara en ytlig renovering. Vi behöver ta ett stort språng, särskilt när det gäller byggnader och effektivitet. Den andra förutsättningen är att minska den byråkratiska bördan för de lokala myndigheter som ska ansöka om att få samfinansiering till projekt.

Dessa två frågor är mycket viktiga. Herr kommissionsledamot! Mina frågor till dig är därför följande: Vad kommer kommissionen att göra för att se till att fonden kommer att finansiera eller ge lån till kvalitetsprojekt? Och hur kommer kommissionen att agera för att minska onödig byråkrati så att de lokala myndigheterna lätt får tillgång till dessa medel?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, för ECR-gruppen.(PL) Fru talman! Jag kommer att stödja varje förslag om att öka EU:s medel till stöd för energiprojekt. Grön energi bör också stödjas. Det bör dock ärligen sägas att idén att grön energi är lösningen på alla Europas energiproblem – en tanke som ofta uttrycks här – är en illusion. EU behöver dock större, och jag betonar, större investeringar. Grundändamålet med dessa är att trygga en diversifiering av bränsleförsörjningen. En sådan lösning är möjlig, exempelvis genom att bygga Nabucco-gasledningen för att förbinda stora gasfyndigheter i Centralasien med kunderna i Europa och genom att utveckla överföringsnät och bygga nya sammanlänkningar i Central- och Östeuropa.

Vi vill också utveckla grön energi men samtidigt är det tyvärr så att utvecklingen av metoder för att utvinna gas ur oljeskiffer helt har försummats och inte får tillräcklig finansiering. Detta är en okonventionell gasform som redan börjat få enorm betydelse i utvinningar i Förenta staterna och som gör landet fullständigt oberoende när det gäller tillgången till gas. Det finns stora mängder av denna gas i Frankrike, Polen och Bulgarien. Inför möjligheten att utnyttja denna stora potential ser man en fullständig passivitet. Europeisk solidaritet kräver att EU stöder dessa projekt som är av strategisk betydelse för EU:s framtid och som garanterar en jämn utveckling för alla europeiska stater. Det är beklagligt att vi inte i dag talar om stora investeringar som verkligen kan lösa våra energiproblem och som kan förena och utveckla Europeiska unionen. Medan vi talar om viktiga åtgärder för grön energi måste vi dock komma ihåg att idén att grön energi skulle lösa våra energiproblem är en illusion.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen.(PT) Även jag skulle vilja börja med att gratulera föredraganden till hennes arbete i detta ämne. Vi diskuterar här ett mycket specifikt program för att bidra till ekonomisk återhämtning, i detta fall inom det viktiga energiområdet. Under den kris som vi erfar är det viktigt med förslag av detta slag som kan bidra till att skapa arbetstillfällen. Det är inte möjligt att omstrukturera ekonomin om vi inte prioriterar skapandet av sysselsättning. Betänkandet förmedlar ett mycket positivt budskap genom att fästa vår uppmärksamhet vid hur vi agerar på lokal nivå på detta område: hur vi särskilt ska tillgodose lokala behov. Vi befinner oss i en period då vi diskuterar och kommer att diskutera ännu mer en rad lagstiftningsförslag på energiområdet och vi tenderar ofta att koncentrera oss för mycket på de storskaliga projekten och nätverken och glömmer bort andra ändamål där det är absolut nödvändigt att ingripa.

Därför anser jag att betänkandet kan hjälpa oss inte bara att investera i energieffektivitet och förnybar energi, vilket är mycket viktigt, men också att ge de lokala samhällena konkreta fördelar, vilket naturligtvis innebär konkreta fördelar för allmänheten i hela EU. Fru talman! Det är därför som jag vill avsluta med två ytterligare punkter: Det är viktigt att aldrig glömma att energieffektivitet också i hög grad uppnås genom att minska energianvändningen genom projekt för småskalig energiproduktion, som de som ingår i detta betänkande, och slutligen att det är en viktig seger för kammaren att garantera att det belopp som ska anslås till finansiering av dessa projekt ska anges. Det var detta vi siktade på eftersom vi behöver mycket mer. Jag vill därför fråga kommissionsledamoten om vad han strävar efter och tänker göra för att garantera att dessa behov tillgodoses.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, för EFD-gruppen. (SK) Det framlagda förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 är ett svar på att Europaparlamentet upprepade gånger har begärt att ett nytt finansiellt instrument ska inrättas enbart för ändamålet att stödja energieffektivitet och initiativ på området förnybar energi. Stödet för åtgärder inom byggsektorn för att öka energieffektiviteten i byggnader, som årligen förbrukar upp till 40 procent av energin i EU, visar hur befogat och förnuftigt detta initiativ är.

Finansiering för att täcka verksamheterna inom detta finansiella instrument kan erhållas genom överföring av outnyttjade resurser från en rad program där det inte objektivt sett är möjligt att använda de anslagna medlen i tid i den planerade omfattningen. Ett exempel på detta är det europeiska energiprogrammet för återhämtning, som har en reserv på cirka 150 miljoner euro, samt det fleråriga GR-programmet för klimatsektorn, som har inrättats med ett liknande mål. Jag anser därför att det är mycket klokt att överväga hur vi bäst använder de insparade finansiella medlen för att utöka omfattningen av det europeiska energiprogrammet för återhämtning så att det omfattar ett nytt och som det tycks nödvändigt finansiellt instrument för ett enda ändamål, nämligen att stödja energieffektivitet och initiativ på området förnybar energi.

Vi kan göra det enklare för offentliga organ på lokal, kommunal och regional nivå att genomföra projekt för energihushållning och förnybar energi tack vare detta effektiva nya finansiella instrument.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Fru talman! Det gläder mig att EU har lärt sig att slå två flugor i en smäll. Den första flugan är stöd till företag. I en tid då medlemsstaterna tvingas skära ned sina utgifter och bankerna är försiktiga med att ge lån, har EU lagt fram en särskild lösning i form av ett nytt finansiellt instrument. Den andra flugan är Europas starka beroende av importerad energi. Syftet med det nya instrumentet är att minska energiförbrukningen och öka användningen av våra egna energikällor, som vind, sol, vatten och biomassa, och därigenom minska vårt allmänna beroende av importerad energi. Mina damer och herrar! Jag uppmanar er att stödja inrättandet av det nya finansiella instrumentet för att stödja projekt på energiområdet. Det kommer att hjälpa både våra företag i en svår tid och minska vårt allmänna beroende av importerade energiresurser. Tack för er uppmärksamhet.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Först och främst vill jag gratulera min gruppkollega till hennes omfattande arbete med att förhandla om dokumentet och inbegripa frågor som är särskilt viktiga för energimarknaden i hela EU. När det gäller tryggad energiförsörjning är det särskilt viktigt att främja energieffektivitet och utvecklingen av förnybar energi och att trygga den nödvändiga finansieringen av sådana projekt. Om sådana projekt genomförs framgångsrikt kommer det att bidra direkt till att vi kan uppnå EU:s energimål.

Dessa ytterligare medel kommer att hjälpa de lokala och regionala offentliga myndigheterna att förbättra finansieringen av projekt för hållbar energi och genomföra innovativa program med finansiella incitament, exempelvis garantier och lån till låg ränta. De planer för att främja energieffektivitet, exempelvis renovering av byggnader, som hittills har diskuterats har inte genomförts fullt ut. Jag anser därför att denna ytterligare finansiering kommer att bli ett bra incitament för att utöka initiativen och projekten för hållbar energi, särskilt på regional och lokal nivå.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE).(NL) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill varmt gratulera Kathleen Van Brempt och hennes skuggföredraganden till detta viktiga lagstiftningsinitiativ. Jag anser att denna förordning har en verklig potential att bli ett verksamt initiativ för projekt som gäller energieffektivitet och utnyttjandet av förnybar energi.

Genom förordningen slår vi ett slag för hållbar energi och jag välkomnar särskilt ett antal prioriterade områden, bland annat energihushållning, småskalig energiproduktion och integration av decentraliserade förnybara energikällor i lokala miljöer i elnäten, samt även småskalig energiproduktion från förnybara energikällor och användningen av förnybara energikällor inom kollektivtrafik, elfordon och vätedrivna fordon.

Den betoning som Kathleen Van Brempt och hennes skuggföredraganden ger effektiv utomhusbelysning för offentliga infrastrukturer och inte minst sökandet efter lösningar på lagring av el är lovande. Tack för era insatser. Jag hoppas att detta kan bli en verkligt grön ny giv.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Fru talman! Vi talar för närvarande om något som är absolut fundamentalt och inte bara när vi har att göra med ekonomiska frågor utan också när vi i bredare sammanhang behandlar frågan om europeisk solidaritet. Det beror på att energi faktiskt är den största utmaningen och det största testet. Kan europeisk solidaritet fungera i praktiken eller kommer det bara att bli en slogan eller ett slagord? Och återigen – och detta är säkerligen vad de europeiska skattebetalarna och väljarna förväntar sig – kommer det att förverkligas i särskilda projekt som bygger upp den europeiska enigheten och som kommer att visa att de olika länderna i EU hjälper varandra, arbetar i projekt tillsammans och inte accepterar situationer där vissa stater utanför EU ingår avtal med andra stater över huvudet på EU? Jag anser att detta till sist bör sägas mycket tydligt och direkt.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Det är utan tvekan tack vare detta parlament som resursvolymen för projekt inom området energieffektivitet och förnybar energi har nått upp till 146 miljoner euro. Om det var medlemsstaternas ensak skulle siffran vara betydligt lägre. Den rättsliga formen och strukturer för fonden är dock tyvärr fortfarande oklar liksom frågan om vilka finansiella projekt den kommer att bidra till. För öppenhetens skull borde potentiella sökanden få veta vilka som kommer att besluta om ansökningarna och hur urvalskommittéerna ska utses.

Om vi ska skingra misstanken att den nyinrättade fonden främst är inriktad på dem som inte har använt de medel som anslagits inom paketet på 5 miljarder euro till programmet för ekonomisk återhämtning på grund av att projekt inte har genomförts, bör företrädare för de nya medlemsstaterna också medverka i urvalsprocessen. Det är möjligt att fonden primärt är avsedd för lokala och regionala myndigheter men vi bör också överväga om det inte vore lämpligt att tillåta att också privata enheter får ansöka och inte bara om de handlar på offentliga organs vägnar. Att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi borde vara ett delat ansvar för den offentliga och den privata sektorn, och EU-finansiering bör därför göras tillgänglig för båda sektorerna. Jag ser stora möjligheter i kraftvärmeproduktion och i rena transportsystem i städerna.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D).(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Det är inte en lätt sak att uppnå så stor enighet i parlamentet. Det innebär att arbetet verkligen var enastående och det bör Kathleen Van Brempt och alla skuggföredragande vara medvetna om.

Det har sagts att det instrument som blev resultatet är mycket positivt av flera skäl. Det är positivt eftersom dess förfaranden är snabba och tidsramarna är korta. Positivt eftersom det är inriktat på högt kvalificerade projektkategorier. Positivt eftersom det är inriktat på urbana miljöer, med andra ord på lokala myndigheter som genom att fatta särskilda beslut kan genomföra en verklig förändring av situationen och förbättra luftkvaliteten, bostädernas och kollektivtrafikens kvalitet. Positivt eftersom det är inriktat på lönsamma projekt och därför kan ge avkastning på medlen, och positivt slutligen eftersom strategin kommer att medföra mycket mer resurser.

Inför detta vill jag dock ta upp en invändning som framförts av många ledamöter, bland annat av Jens Geier, Claude Turmes och Antonio Cancian, och säga till kommissionsledamoten att den svåra punkten kommer att bli genomförandet, valet av finansiella mellanhänder, förbindelserna med de lokala myndigheterna och hur deras finansiella svårigheter hanteras. Herr kommissionsledamot! Detta instrument ökar möjligheten att bana väg för andra projekt, för en stabilisering av instrumentet och för att utvidga det till andra sektorer. Ämnet är mycket viktigt. Samma sak som hände med återhämtningsplanen får inte ske igen och med små och medelstora företag som fortfarande väntar på de 30 miljarder euro som parlamentet och kommissionen godkände i slutet av 2008.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE).(EL) Fru talman! Även jag vill i min tur gratulera föredraganden till hennes mycket effektiva arbete med detta viktiga betänkande. Genom betänkandet tillhandahålls ett viktigt instrument för finansiering och genomförande av projekt inom energisektorn som kommer att bidra till ekonomisk återhämning i svåra tider och hjälpa till att fullborda den inre energimarknaden och uppnå de klimat- och energimål som EU har uppställt för 2020.

Inrättandet av en fond för att stödja initiativ för energieffektivitet och förnybar energi är särskilt viktigt, även med ett litet inledande anslag på 146 miljoner euro. Jag är glad över att Europaparlamentet har stått fast vid sitt åtagande att främja förnybara energikällor och energieffektivitet.

Slutligen vill jag kommentera behovet av en balanserad geografisk fördelning av framtida program så att de kan bli till nytta för alla medlemsstater. Grekland fick endast 1,5 procent av programmet för naturgasledningar. Jag räknar med att vi ska få en mer rättvis fördelning i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Fru talman! Det är en så stor bedrift att parlamentets föredragande och kommissionsledamoten gemensamt har lyckats få rådet att behålla dessa pengar i de tillgängliga fonderna. Det är mycket viktigt och en högst betydelsefull händelse från vår synpunkt. Vi hoppas att vi senare kommer att kunna utsträcka detta även till andra budgetkapitel. Det är lika viktigt att vi lyckats använda medlen för det ändamål som de ursprungligen öronmärktes för och framför allt genom små och medelstora företag och lokala myndigheter för projekt som är av betydelse för allmänheten.

Detta är verkligen ett viktigt steg framåt. Det är ovanligt att man i EU:s institutionella system kan nå direkt ut till allmänheten eller till små och medelstora företag. Därför är det mycket viktigt att vi framgångsrikt slutför dessa projekt till 2014 och det är lika viktigt att vi 2014 granskar effektiviteten för att även förbättra effektiviteten i detta institutionella system. Jag gratulerar föredraganden och hoppas att användningen av medlen kommer att bli framgångsrik.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE).(DE) Fru talman, Günther Oettinger, mina damer och herrar! Finansiering har varit tillgänglig, som borde investeras i bland annat energisektorn. Vi har diskuterat detta ingående i utskottet och vi var inte säkra på att alla pengarna kan användas. Vid den tidpunkten lovade kommissionsledamoten oss att han skulle garantera att inga pengar skulle bli över eller lämnas tillbaka till varifrån de kom. Det viktigaste för mig är att kommissionsledamoten har hållit sitt ord. Han gav oss ganska snabbt ett dokument, vilket gjorde att vi kunde se till att medel som annars skulle ha gått förlorade kunde användas för energisektorn. Detta var det första steget.

Det andra steget var att Kathleen Van Brempt lyckades leda ledamöterna i utskottet fram till en lösning och en kompromiss. Hon förtjänar vårt tack för detta. Detta var inte lätt, eftersom det är enklare att driva igenom sin egen uppfattning än att finna en lösning. Vi var också under tidspress men till sist blev det möjligt att se till att medlen blev tillgängliga och kunde användas.

Sist men inte minst lyckades vi till sist med hjälp av rådet, och det måste vi i ärlighetens namn medge, hitta en kompromiss som gjorde att vi kunde säkra all denna finansiering för energisektorn ned till den sista euron inom den föreskrivna tiden och följaktligen se till att inga medel gick förlorade. Detta var det viktigaste för mig och det mest produktiva resultatet, och därför vill jag tacka alla som medverkat.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Jag vill påminna er om att 2009 när EU:s plan för ekonomisk återhämtning diskuterades för första gången gjorde kommissionen ett åtagande om att den skulle anslå 1 miljard euro till energieffektivitet i bostäderna. Tyvärr har denna åtgärd inte genomförts i rätt tid. Initiativet för smarta städer har endast fått ett litet anslag därför att om medlen inte förbrukas ska kommissionen anslå dem till initiativet för smarta städer, vilket är just det som sker genom denna förordning.

Jag lade fram ett ändringsförslag där jag efterlyste att förvaltningsutgifterna och kostnaderna för att inrätta och genomföra instrumentet inte skulle få överskrida 5 procent av värdet för varje användning så att den största delen av medlen inte hamnar hos finansiella mellanhänder, utan går till investeringar för projekt som har anknytning till energieffektivitet i bostäderna och användning av förnybara energiresurser.

Jag efterlyste också större öppenhet, att webbplatsen www.buildup.eu ska användas, och inte minst att den modell som tillämpas när instrumentet används ska vara tillgänglig kostnadsfritt så att alla intresserade kan utnyttja de bästa metoderna.

Jag vill gratulera Kathleen Van Brempt till hennes betänkande. Jag anser att energieffektivitet måste finnas överst bland EU:s energistrategiska prioriteringar.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Energi 2020-strategin, som Europeiska kommissionen lanserade i går, markerar ett viktigt steg mot en säker och konkurrenskraftig energimarknad i EU. Den erbjuder lösningar på viktiga frågor, som hur tillförselvägarna och källorna ska diversifieras, hur energiförbrukningen ska minskas och hur åtgärderna ska samordnas med tredjeländer. Det finns dock uppenbara brister när det gäller finansieringen. Huvudsyftet med det europeiska energiprogrammet för återhämtning är just att underlätta finansieringen av investeringar på detta område. För ett effektivt genomförande av programmet krävs att all miljölagstiftning följs och att projektledarna håller sina finansieringsåtaganden. Enligt min mening skulle ett aktivt samarbete mellan nationella, regionala och lokala myndigheter underlätta utfärdandet av de nödvändiga tillstånden.

Slutligen vill jag framhålla vikten av partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, som är ett betydelsefullt inslag i genomförandet av lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka föredragande Kathleen Van Brempt för hennes utmärkta arbete och för en överenskommelse som åtminstone kommer att göra det möjligt att frigöra betydande resurser för utveckling av förnybar energi och energieffektivitet inom ramen för utmaningen med grön tillväxt.

Programmet innehåller prioriteringar som medlemsstaterna bör beakta, särskilt när det gäller att nå målet med en konkurrenskraftig modernisering av vår energiinfrastruktur. Slutligen vill jag betona vad jag uppfattade som utmärkande för kriterierna för de offentliga myndigheternas tillgång till finansiering, främst åtagandet att arbeta med de fleråriga strategierna genom ett system med flernivåstyrning från territorierna till de lokala myndigheterna och upp till de regionala institutionerna och EU-institutionerna, också när det gäller rationalisering av de tillgängliga finansiella instrumenten. Detta är ett viktigt resultat för allmänheten och för de små och medelstora företagen.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL) . – (GA) Fru talman! Finansiellt stöd till energieffektivitet och förnybar energi med ekonomisk återhämtning som målsättning är en förnuftig och lönsam investering.

Jag instämmer därför helt och hållet med dem som säger att investeringsstöd till hållbar energi kan vara mycket effektivt och mycket gynnsamt, särskilt på lokal nivå. Därigenom kan vi skapa en mer hållbar framtid ekonomiskt, socialt och miljömässigt sett. Vi måste ta detta tillfälle i akt att göra framsteg mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och underlätta denna övergång för dem som vill göra den. Decentralisering är mycket viktigt för hållbar energi.

Därför är detta en förnuftig och funktionell användning av de outnyttjade medlen inom det europeiska energiprogrammet för återhämtning, om möjlighet ges att underlätta finansieringen av investeringsprojekt för energieffektivitet och förnybar energi genom lokala och regionala myndigheter. Jag vill tacka föredraganden för hennes mycket viktiga arbete.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Stöd till energiinfrastrukturprojekt med medel som öronmärkts för att stimulera EU:s ekonomi debatterades och gavs för ett år sedan. Vid den tidpunkten var medlen endast avsedda för två typer av projekt för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären, nämligen avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och vindkraftanläggningar i Nordsjön.

Vad beträffar detta stöd och stöd till förnybar energi i allmänhet kan vi generellt sett inte ha en enda strategi som ska passa alla inom hela EU. Vi måste ta hänsyn till situationen i varje medlemsstat, särskilt när det gäller energioberoende. Jag välkomnar därför Europeiska kommissionens förslag att se över förfarandena för tilldelning av medel i enlighet med det nämnda programmet, med beaktande av främjandet av energieffektiviteten.

Jag anser dock att vi inte enbart borde tala om detta i sammanhanget med den finansiella krisen, för också när en normal ekonomisk cykel väl har återupprättats kommer frågan om energieffektivitet att kvarstå. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att reagera mer flexibelt på nya omständigheter och därmed främja energieffektivitet, energidiversifiering och ett ökat energioberoende.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Fru talman, mina damer och herrar! I den nuvarande svåra ekonomiska och finansiella situationen måste EU fortsätta att stödja projekt inom sektorn för energieffektivitet och förnybar energi för att skapa en hållbar och social konkurrenskraftig ekonomi.

Det finansiella instrumentets användningsmetoder måste förbättras för att investera i decentraliserade projekt i syfte att garantera en geografisk balans och främja en jämn återhämtning. Detta finansiella instrument måste inrättas omedelbart och inriktas på projekt med en lokal dimension för att påverka sysselsättningen i enlighet med förordning (EG) nr 663/2009. Kreditlinjer som kan komplettera givande lokala initiativ behövs. Vi måste prioritera finansiering av projekt som också kan garantera teknisk innovation för att stärka industrins konkurrenskraft. Outnyttjad finansiering inom ramen för GD Klimatåtgärders fleråriga program kan öronmärkas för instrumentet och sedan användas för projekt för hållbar energi. Jag vill tacka Kathleen Van Brempt för hennes utmärkta arbete.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) I januari 2009 föreslog Europeiska kommissionen som svar på den finansiella krisen att 5 miljarder euro skulle omfördelas från outnyttjade EU-medel, främst till stöd för energiprojekt som skulle kunna bidra till EU:s ekonomiska återhämtning. Det europeiska energiprogrammet för återhämtning som nu föreslås bör välkomnas. De viktigaste aspekterna av detta projekt är enligt min åsikt stöd till gränsöverskridande infrastrukturprojekt för gas och elektricitet, däribland sammanlänkning, samt stöd till projekt för avskiljning och lagring av koldioxid. Det är också nödvändigt att betona att utkastet till resolution även avser projekt inom området för eleffektivitet och förnybara energikällor, vilket stimulerar den ekonomiska utvecklingen genom att skapa möjligheter till nya arbetstillfällen och bidrar till att bekämpa klimatförändringen.

Investeringar i projekt av detta slag är mest effektiva när de sker på plats på distriktsnivå, på regional eller lokal nivå. Lokala projekt omfattar en hel del arbete, vilket bidrar till att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, ledamot av kommissionen. – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! I och med dessa 146 miljoner euro inleder vi ett experimentförsök. Jag vill börja med att tacka er, eftersom ni har kämpat för att se till att beloppet inte skulle fastställas till 114 miljoner euro utan till 146 miljoner euro, och för att få medlemsstaterna att gå med på att sträcka sig lite längre än till sin tämligen restriktiva gräns.

När det gäller detta experimentförsök har vi fyra intressanta frågor att lösa. Den första är hur vi kan nå framgång i fråga om energieffektivitet. Jag tror att av de tre kraven med avseende på koldioxid, förnybar energi och energieffektivitet är ökningen på 20 procent av energieffektiviteten det krav som utgör den svåraste och mest komplexa utmaningen. Det handlar inte bara om obligatoriska nationella krav, utan om specifika projekt. Vi använder i praktiken detta användbara program för att utvärdera vilka projekt, som exempelvis renoveringsprojekt och projekt inom energiområdet i allmänhet, som kommer att vara genomförbara. Jag hoppas att den första utvärderingen av dessa projekt för nästa budgetperiod om två eller tre år kommer att visa att vi har gjort en del användbara positiva och negativa erfarenheter när det gäller energieffektivitet. Jag vill klargöra att om två till tre år kommer vi definitivt att ha större kunskaper än i dag och att vi kommer att ha gjort vissa goda erfarenheter och en del misstag. Om det är fallet kommer vi att ha investerat pengarna klokt.

För det andra gör detta program det möjligt för EU att ingå ett direkt partnerskap med kommunerna. Det är något som inte händer varje dag. Det är tydligt att EU endast kan påverka energikraven och energiförbrukningen i offentliga och privata byggnader som kan renoveras, med andra ord en smart citystrategi, med hjälp av kommunerna. Det innebär att vi måste ha direktkontakt med vad som faktiskt sker.

För det tredje hoppas jag att vi genom detta program kommer att kunna visa att det finns ett europeiskt mervärde för alla. Om vi bara skulle få pengar från medlemsstaterna utan att ge ett mervärde vore vi överflödiga. Vi måste ge ett mervärde i form av erfarenheter, effektivitet och kompetens. I det fallet skulle detta program inom två år ge oss goda argument som vi skulle kunna använda i budgetdebatterna – vilka är ett pokerspel mellan kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna – för att få mer pengar från medlemsstaterna till förmån för alla EU-medborgare. Det innebär att detta också är ett experimentförsök för mer budgetfinansiering. Denna kontroversiella fråga kommer att påverka oss alla under de kommande två åren.

För det fjärde behöver vi ett experimentförsök för vårt partnerskap med strukturbankerna – Europeiska investeringsbanken (EIB) och KfW Bankengruppe – och med externa privata investerare och fonder. Det förutsätter ett partnerskap som sträcker sig utöver kommissionens avdelningar med företag som vi har nära förbindelser med, men som måste visa att de kan göra mer än att bara förvalta offentliga medel.

Finansieringsbeloppet kanske verkar stort, men det är faktiskt mycket begränsat. Det här handlar inte om de 146 miljonerna euro. Det här är ett fyrdelat test av vårt partnerskap med kommunerna, med EIB och KfW, av energieffektiviteten på lokal nivå, och när det gäller att bevisa att detta är rätt område för mer budgetfinansiering på EU-nivå.

Mot bakgrund av detta vill jag tacka er så mycket. Låt oss hålla kontakten. Jag är säker på att vi alla om två år kommer att veta mycket mer än vi gör nu.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att Belgien i dag håller en allmän helgdag för att hedra de miljontals människor som dog i första och andra världskriget. Det förfärar mig litet att parlamentet inte gör detsamma och hedrar dessa miljontals människor, så jag kräver respektfullt att vi iakttar en stunds tystnad för att hedra alla de som dog i kriget för att skydda demokratin.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Nicole Sinclaire, du borde veta att talmannen ska göra ett uttalande före omröstningen i kammaren i dag, och därefter kommer denna stund att respekteras som sig bör.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, föredragande.(NL) Fru talman! Som belgisk parlamentsledamot var det ett verkligt nöje för mig att få komma hit för att arbeta på en allmän helgdag. Tack vare detta kunde jag ta mig till Europaparlamentet från min hemstad på bara 50 minuter, men det är bara en parentes.

Som föredragande ska jag fatta mig kort. Jag vill tacka alla utan undantag som har bidragit till debatten i dag. Vi har lyssnat till en del kommentarer och tagit del av många bra exempel. Men den röda tråden här är entusiasmen över vad vi har uppnått. Det är dock inte utan kritik, för jag skulle mycket lätt kunna kritisera det tak för medel som har fastställts.

Entusiasmen är stor eftersom detta är en bra fond, eftersom medlen är tillgängliga, eftersom det handlar om energieffektivitet och förnybar energi och eftersom detta ger oss som Europaparlamentsledamöter möjlighet att också vidta lokala åtgärder genom detta projekt. Det är vad som krävs.

Vad är vårt gemensamma ansvar? Det främsta ansvaret vilar naturligtvis hos kommissionen, Europeiska investeringsbanken och andra partner i detta sammanhang. Men parlamentet och vi politiker är också ansvariga för att se till att detta projekt blir en framgång, att det får en entusiasmerande effekt, och att deltagandet på lokal nivå blir så stort att de 146 miljonerna euro mångfaldigas inte med åtta utan åttio så att säga, eftersom vi har tagit många initiativ. I det hänseendet har jag stort förtroende för kommissionen och kommissionsledamoten. Jag vet att detta är ett mycket viktigt projekt för kommissionsledamoten. Hans personal är också mycket kunnig – vilket jag själv sett under de senaste månaderna – och det kommer att vara mycket viktigt för resultatet av detta projekt.

Sammanfattningsvis, och jag glömde säga detta tidigare vilket verkligen är en miss av mig, särskilt som belgare, vill jag påpeka att det belgiska ordförandeskapet har uppträtt mycket förtroendeingivande här. Till att börja med var en stor majoritet i rådet faktiskt mot detta projekt. Det är tack vare de stora insatserna av minister Paul Magnette och hans team som vi nu har nått en mycket bra kompromiss som jag tror att vi snart också kommer att anta med stor entusiasm.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum inom kort.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), skriftlig.(IT) I januari 2009 föreslog Europeiska kommissionen att en del av de outnyttjade EU-medlen skulle omfördelas för att stödja projekt inom energisektorn som svar på den ekonomiska och finansiella krisen. Vår diskussion i dag om betänkandet om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 är av särskild vikt: förslaget att använda i övrigt outnyttjade finansiella resurser för att stödja sektorsvisa projekt är ett tillfälle i dessa tider då det är svårt att få tillgång till finansiering. Enligt min åsikt kan det europeiska energiprogrammet för återhämtning, som syftar till att finansiera initiativ och projekt inom sektorn för energieffektivitet, energibesparingar och förnybar energi, till stöd för investeringar från EU:s offentliga myndigheter i synnerhet i tätorter, utgöra en påtaglig drivkraft för återhämtningen för EU:s ekonomi och skapandet av arbetstillfällen för unga människor. Jag uppmuntras av åtgärderna om energieffektivitet inom byggnadssektorn, som förbrukar 40 procent av EU:s energi, vilket skulle innebära ett stöd till små och medelstora företag på lokal och regional nivå. Detta stöd skulle också gynna utvecklingen av lovande initiativ inom energieffektivitetssektorn på nivån för de lokala myndigheterna, vars intäkter på grund av den aktuella krisen har minskat drastiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), skriftlig. – (HU) Även jag välkomnade förra årets tilldelning av nästan 4 miljarder euro för projekt på energiområdet som en del av EU:s ekonomiska stimulanspaket. Jag påpekade också att stödpaketet bortsåg från den central- och östeuropeiska regionen, som hotas mest av aspekten med energitrygghet, och att energieffektivitetsprojekten inte heller omfattades av stödet. Det skulle dock ha varit genom just energieffektivitetsprojekten som paketets huvudmål, nämligen ett snabbt och effektivt jobbskapande, hade kunnat nås. Jag gläder mig över att det nya förslaget fördelar ännu outnyttjade medel till just detta område. Projekt för förnybar energi och energieffektivitet är inte bara några av de viktigaste medlen för att nå 20/20/20-målen, utan också för att öka försörjningstryggheten och konkurrenskraften. Även de kortsiktiga resultaten av dessa projekt är imponerande. De skapar nya arbetstillfällen på ett geografiskt skiftande sätt och gör de ekonomiska aktörerna verkligt dynamiska. Att använda de 146 miljonerna euro för projekt för förnybar energi och energieffektivitet är en bra början, men vi måste erkänna att detta belopp är oansenligt också på medlemsstatsnivå. Vi är mycket nöjda över att en av huvudprioriteringarna i den Energi 2020-strategi som kommissionen presenterade i går omfattar inrättandet av ett energieffektivt Europa. Vi utgår från att det strategiska åtagandet om energieffektivitet också kommer att återspeglas i fördelningen av andra medel.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), skriftlig.(RO) Det europeiska energiprogrammet för återhämtning omfattar ett finansiellt paket som uppgår till 3,98 miljarder euro för 2009 och 2010. Det var absolut nödvändigt att skapa ett finansiellt instrument som var särskilt avsett för att använda medlen i detta energiprogram, för vilket ett åtagande inte kunde göras förrän i slutet av 2010, för att resten av det finansiella paketet inte skulle gå förlorat. En särskilt viktig aspekt som nämndes i förordningen om det europeiska energiprogrammet är projektens geografiska jämvikt. Detta är ett centralt inslag som gör det möjligt att garantera att denna förordning kommer att påverka den ekonomiska återhämtningen inom hela EU. I förordningen erkänns också att det funnits projekt i vissa medlemsstater som antingen inte finansierats alls eller som endast finansierats delvis. Sist men inte minst vill jag betona hur viktigt det är att förnya dessa typer av finansiella instrument som syftar till att främja en långsiktig energieffektivitet inom EU. Jag uppmanar kommissionen att noga bedöma effektiviteten hos förnyandet av denna typ av instrument och att undersöka potentialen med att använda en liknande strategi i framtiden i sammanhanget med andra outnyttjade medel i EU-budgeten.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), skriftlig. – (LT) Möjligheten att använda medel som inte utnyttjats i enlighet med direktivet för utveckling av energieffektiva och förnybara energiprojekt fastställdes redan i förordningen, men jag välkomnar att det var möjligt att nå ett samförstånd när det gäller dess specifika genomförande. Energieffektivitet och förnybar energi har ofta kallats EU-prioriteringar som kan bidra till att genomföra 2020-strategin och säkra energitryggheten. Det är mycket viktigt att göra investeringar i denna sektor under den ekonomiska nedgången, eftersom det kommer att skapa en möjlighet till nya arbetstillfällen och främja konkurrenskraften, spridningen av innovationer och den ekonomiska stabiliteten. Dessutom kommer det finansiella instrument som planerats – liksom inrättandet av en fond för EU:s finansiella institutioner – att öka det tillgängliga beloppet flera gånger om, och därmed möjligheterna att finansiera projekt. Det är bara beklagligt att det finansiella instrument som planeras inte är kontinuerligt, men det kommer förhoppningsvis att skapa ett lämpligt incitament för vidare energieffektivitet och främjande av förnybar energi.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy