Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2916(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0605/2010

Rozpravy :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Hlasovanie :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0402

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 11. novembra 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

5. Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ, ktorú Komisii predložili Esther Herranzová Garcíová, Albert Deß, Mairead McGuinnessová, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieuová, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelchevová, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstingerová, Milan Zver, Peter Jahr a Maria do Céu Patrãová Nevesová v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), James Nicholson v mene Európskych konzervatívcov a reformistov a Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll a Iratxe Garcíová Pérezová v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (O-0141/2010/rev. 1 – B7-0559/2010).

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García, autorka.(ES) Vážený pán komisár, veľmi pekne vám ďakujem, že ste sem prišli a že ste preukázali takú citlivosť v súvislosti s touto veľmi dôležitou parlamentnou iniciatívou, ktorá je pre európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat taká potrebná.

Toto odvetvie je mimoriadne citlivé voči krízam, ktoré zasahujú poľnohospodárstvo EÚ ako celok, v dôsledku viacerých faktorov: vysoké náklady vstupov, pokles trhových cien, nerovnováha moci v potravinovom reťazci a zvýšenie cien obilnín v súčasnosti.

Európsky priemysel chovu hospodárskych zvierat sa musí s týmito problémami vyrovnať, rovnako ako ostatné odvetvia poľnohospodárstva. Zhoršujúcim faktorom je však potreba veľkých investícií, ktoré sú špecifické pre tento druh výroby.

Keďže Európska komisia sa čoskoro chystá predložiť oznámenie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), myslím si, že je vhodný čas na to, aby vyslala signál o solidarite a záujme o túto skupinu výrobcov. V našej krajine, v Španielsku, ako aj v iných krajinách EÚ, sa hovorí o štrukturálnej kríze a zvyšovanie cien obilnín iba zhoršuje situáciu, ktorá sa tu už ťahá niekoľko rokov.

Štatistiky ukazujú, že narastá počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré ukončujú svoju činnosť. K tomu by však nemalo dochádzať v súvislosti s celosvetovým dopytom, ktorý bude v nadchádzajúcich niekoľkých rokoch narastať vďaka predpokladanému zvýšeniu životnej úrovne ľudí.

Vzhľadom na nadchádzajúcu reformu SPP, aké opatrenia plánuje pán komisár, respektíve Európska komisia, prijať, s prihliadnutím na špecifickú povahu odvetvia chovu hospodárskych zvierat? Mám na mysli trhové opatrenia a ďalšie iniciatívy, ktoré majú zabrániť tomu, aby budúci systém pomoci, okrem iných škodlivých účinkov, trestal modely intenzívnej výroby, ktoré dodržiavajú normy EÚ v oblasti životného prostredia. Mali by sa zaviesť rozumné opatrenia, ktoré zaručia väčšiu bezpečnosť dodávok krmív pre hospodárske zvieratá, vytvorenie dostatočných rezerv obilnín a urýchlenie uvoľňovania týchto rezerv.

Na záver by som chcela uviesť, že vítam skutočnosť, že tento návrh uznesenia osobitne spomína odvetvia chovu ošípaných a hydiny, ktoré nedostávajú priamu pomoc z EÚ, pre ktoré by sa však mohli takisto zaviesť trhové a obchodné opatrenia na uľahčenie ich situácie.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, autor. – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým vítam skutočnosť, že tu dnes diskutujeme o tomto probléme. Myslím si, že je to veľmi aktuálne. V súčasnosti zažíva odvetvie chovu hospodárskych zvierat v EÚ ťažkosti zapríčinené viacerými faktormi vrátane zvyšovania výrobných nákladov, konkurencie dovozu z tretích krajín a, samozrejme, rôznych problémov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu nákladov na krmivá.

Nemáme síce dosah na sucho v Austrálii ani na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré ovplyvňujú úrodu obilia v Rusku, som však presvedčený, že Európa musí naliehavo riešiť svoj nedostatok sebestačnosti, pokiaľ ide o bielkovinové plodiny. V dodávke krmív sme príliš závislí od tretích krajín a musíme začať viac pestovať my sami. Situácia v súčasnosti je však taká, že sme nútení veľké množstvo krmív dovážať, a už veľakrát predtým som povedal, že som pevne presvedčený o tom, že proces schvaľovania nových odrôd geneticky modifikovaných obilnín pre dovoz je príliš zdĺhavý a že je naliehavo potrebné urýchliť dovoz krmív vyrábaných zo sóje. Ak sa tak nestane, chovatelia hospodárskych zvierat v Európskej únii budú musieť dlhodobo čeliť rastúcim cenám, kolísavosti trhov a neistote.

Rád by som tiež v krátkosti načrtol, ako táto situácia ovplyvňuje odvetvie chovu ošípaných a hydiny. Poľnohospodári v tomto odvetví pociťujú krízu dosť výrazne, pretože ich náklady stúpajú a cena bravčového mäsa klesá. Chcem požiadať Komisiu, aby situáciu pozorne sledovala a použila všetky dostupné nástroje na nápravu tejto situácie.

Výrobcovia hovädzieho mäsa, chovatelia oviec, ošípaných a hydiny, všetci sú v situácii, keď sú v strate. Je potrebné, aby som Parlamentu vysvetľoval, že všetky tieto oblasti skutočne trpia? Musím však povedať, že nakoniec to budú spotrebitelia, ktorí na to doplatia, pretože ak všetci poľnohospodári zastavia produkciu, budete musieť tieto potraviny dovážať zo zahraničia so všetkými problémami, ktoré s tým súvisia. Musíme mať teda bezpečnosť našich vlastných potravinových dodávok v rámci Európy. Ak to neurobíme, bude to na naše vlastné riziko.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, autorka.(ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, ziskovosť živočíšnej výroby je priamo spojená s nákladmi na krmivá. V kontexte narastajúcej nestability cien surovín sa stáva rozhodovanie výrobcov krmív a chovateľov hospodárskych zvierat veľmi komplikovaným, ako sme videli na začiatku politického roka.

Odvetvím výroby mäsa, ktoré má v súčasnosti najviac problémov, je odvetvie výroby bravčového mäsa. Preto sa vo svojom vystúpení zameriam na vážne problémy, ktorým čelí, a to je zvyšovanie nákladov na krmivo pre zvieratá, ktoré predstavujú 60 % výrobných nákladov a sú teda mimoriadne dôležité v súvislosti so ziskovosťou výrobcov.

Za dva mesiace vzrástli ceny obilnín o 50 %, a to nie z dôvodu nerovnováhy medzi ponukou a dopytom, keďže výroba je dostatočná, ale z dôvodu špekulácií, ku ktorým dochádza mimo odvetvia.

Musia sa preto podniknúť kroky proti týmto špekuláciám spolu s politikou podporujúcou vytvorenie dostatočných strategických zásob, aby sa zamedzilo špekuláciám.

Vítame skutočnosť, že sa na trh umiestňujú intervenčné zásoby obilnín. Musíme len dúfať, že ich konečný cieľ určenia bude trh EÚ, v opačnom prípade nepomôžu odvetviu chovu hospodárskych zvierat. Možným riešením by bola daň na vývoz európskych obilnín, ako to bolo v prípade pšenice v roku 1994.

Ďalším problémom je tlak hromadnej distribúcie na znižovanie cien, čo znamená, že nárast výrobných nákladov nemožno pokryť zvyšovaním predajných cien.

Treba podporovať organizácie výrobcov, aby boli schopné zaujať na trhu pozíciu, keď budú mať v rukách koncentrovanú ponuku. Komisia si veľmi dobre uvedomuje tento problém, chýbajú však konkrétne opatrenia, ktoré sa, dúfame, objavia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike prostredníctvom účinných a flexibilných mechanizmov riadenia trhu, ktoré budú bojovať a pôsobiť proti týmto problémom. Znamená to boj proti špekuláciám a využívanie konkrétnych opatrení na podporu konkurencieschopnosti tohto odvetvia na trhu a zvýšenie jeho váhy v hodnotovom reťazci.

Chcela by som tiež využiť túto príležitosť a požiadať o aktiváciu trhových opatrení týkajúcich sa bravčového mäsa, vývozných náhrad a súkromného skladovania. Komisia si nemyslí, že situácia v odvetví si to vyžaduje. V posledných mesiacoch však dochádza k neustálemu znižovaniu cien a ceny, ktoré dostávajú chovatelia, sú pod priemerom cien za posledných päť rokov.

Som presvedčená, že sú dostatočné dôvody na to, aby Komisia spustila existujúce opatrenia na riadenie trhu, ako už niektoré členské štáty žiadali v Rade.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, moja odpoveď bude rozdelená na dve časti, pretože problém v odvetví chovu hospodárskych zvierat súvisí predovšetkým so situáciou v potravinovom reťazci, a teda so situáciou na trhu s obilninami, a potom sa vyjadrím k mechanizmom, ktoré máme k dispozícii pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Komisia veľmi pozorne sleduje situáciu na trhoch s obilninami a jej dôsledky pre poľnohospodárov. Ceny obilnín sa prudko zvýšili v lete z dôvodu nedostatočných dodávok, najmä v krajinách oblasti Čierneho mora. Došlo teda k nárastu ceny jačmeňa a ovsa až na 200 EUR za tonu. V súčasnosti, hoci sú ceny veľmi nestabilné, stále sú značne pod úrovňou rekordných cien z roku 2008. Sila eura voči doláru, ktorá teraz robí vývoz z EÚ menej konkurencieschopným, je zároveň narúšajúcim faktorom na európskom trhu.

Vo všeobecnosti je objem úrody obilnín, napriek nedostatku zaznamenanému v Rusku a na Ukrajine, normálny a zásoby boli doplnené vďaka posledným dvom rekordným úrodám. V Európskej únii sa odhaduje priemerná produkcia obilnín na 276 miliónov ton, a ak k tomu pripočítame zásoby zo začiatku žatvy, máme o takmer 60 miliónov ton viac, než je naša predpokladaná spotreba.

Intervenčné zásoby obilia, ktoré sú zložené najmä z jačmeňa, sú v súčasnosti na úrovni 5,6 milióna ton. Práve bola vyčlenená dávka v objeme 2,8 milióna ton na realizáciu programu na pomoc najchudobnejším občanom v roku 2011 a zvyšok sa čoskoro predá na vnútornom trhu. V skutočnosti už bolo urobené rozhodnutie a obilniny budú umiestnené na trh koncom tohto mesiaca.

Odkedy Komisia oznámila vykonanie tohto opatrenia, o ktorom som nedávno informoval Radu, tlak na trhu do istej miery ustúpil. Vzhľadom na situáciu na trhu s obilninami teda nemôžeme prijať žiadne naliehavé opatrenie, pretože, ako som vám vysvetlil, problémom nie je dodávka obilnín na európsky trh, keďže vysoké ceny obilnín na európskom trhu nie sú zapríčinené nedostatočnou ponukou na trhu.

Komisia veľmi pozorne sleduje vývoj na trhu v odvetví chovu hospodárskych zvierat a zvlášť v odvetviach výroby bravčového a hydinového mäsa. Marže v tomto odvetví sú v skutočnosti do značnej miery závislé od cien potravín. Ceny v odvetví chovu hydiny sú nad dlhodobým priemerom a zdá sa, že aspoň čiastočne sa vyrovnávajú zvýšeným cenám potravín. Cena za bravčové mäso kopíruje sezónny klesajúci trend. Je len o niečo nižšia, než bola minuloročná úroveň. V súčasnosti produkciu dostatočne spotrebúva vnútorný trh a vývoz. V období od júna do augusta 2010 sa vývoz bravčového mäsa zvýšil o 10 % a vývoz hydiny o 21 % v porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok. Napriek týmto problémom s cenami teda výrobcovia bravčového mäsa a hydiny predsa len dokázali nejaký čas vyvážať.

Komisia bude, samozrejme, naďalej sledovať vývoj na trhu a použije prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zasiahla na trhu, ak sa ukáže, že je to potrebné a užitočné. Napokon v súčasnosti sú pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat k dispozícii dve opatrenia: vývozné náhrady a súkromné skladovanie.

Pokiaľ ide o vývozné náhrady, toto opatrenie by v súčasnosti nebolo účinné, pretože svetové ceny sú dosť vysoké, a teda nie je dôvod poskytovať dotácie na vývoz. Vzťah medzi dolárom a eurom znamená, že sú možné problémy s vývozom a nedostatok konkurencieschopnosti, ale tento problém sa netýka iba odvetvia poľnohospodárstva. Uvidíme, ako sa bude meniť kurz dolára a eura, a v závislosti od tejto zmeny, ak budeme mať na vnútornom trhu prebytky, môžeme diskutovať o opatreniach na podporu súkromného skladovania. Zatiaľ na vnútornom trhu nie sú prebytky mäsa, a preto v súčasnosti nie je dôvod na prijímanie opatrení na podporu súkromného skladovania. Som však ochotný zvážiť možnosť uchýliť sa k týmto opatreniam v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať trhy.

Pokiaľ ide o kolísavosť trhu, túto otázku bude riešiť reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2013. Predpokladá sa, že táto reforma bude zahŕňať návrhy zatiaľ neexistujúcich mechanizmov na riešenie problému kolísavosti príjmov. Pokiaľ ide o transparentnosť v potravinovom reťazci, v súčasnosti spolu s komisárom Tajanim overujeme, ako by mohla väčšia informovanosť v tejto oblasti pomôcť objasniť spôsob, akým sa prerozdeľuje pridaná hodnota. To sú odpovede, ktoré v tejto chvíli môžem poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Cioloş, dámy a páni, dnešný návrh uznesenia pomôže nasmerovať európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat správnym smerom. Chcel by som pani Garcíovej poďakovať za túto iniciatívu. Cieľom tohto návrhu nie je oddeliť Európu od zvyšku sveta ani zrušiť pravidlá trhu. Jeho cieľom je zaviesť pre európsky priemysel chovu hospodárskych zvierat spravodlivé podmienky na trhu, čo v budúcnosti umožní zaistiť potravinovú bezpečnosť pre vyše 500 miliónov ľudí. Musíme zaistiť, aby európske poľnohospodárske odvetvie nebolo dennodenne konfrontované s novými a mimoriadne podrobnými nariadeniami o výrobe a aby poľnohospodári nemuseli predkladať jedno osvedčenie o spôsobilosti za druhým a pritom dodržiavať prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a v oblasti životného prostredia. Pravidlá tohto druhu sa zjavne netýkajú dovážaných poľnohospodárskych výrobkov.

Som preto vďačný všetkým 534 členom tohto Parlamentu, ktorí v Štrasburgu hlasovali za to, aby sa v budúcnosti od dovážaných poľnohospodárskych výrobkov vyžadovalo, aby spĺňali európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia. Pán Cioloş, Parlament je pripravený vyjadriť vám svoju plnú podporu. Tieto normy sa musia uplatňovať na dovoz, preto naša skupina víta a podporuje tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, v mene skupiny S&D.(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, sme tu dnes preto, aby sme vyzvali Komisiu na zavedenie vhodných, účinných a flexibilných trhových nástrojov na boj proti kríze, do ktorej sa prepadlo európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Dúfame, že návrh týkajúci sa trhových nástrojov pre odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý Komisia čoskoro predloží, bude zahŕňať aj návrhy na obmedzenie vplyvu cenových výkyvov na odvetvie poľnohospodárstva ako celok.

Dajú sa ešte urobiť mnohé kroky, ktoré by vyslali európskym chovateľom hospodárskych zvierat silný signál. Sme napríklad presvedčení, že by pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat bolo veľmi vhodné, keby sa prehodnotil aktuálny zákaz používania živočíšnej múčky pre neprežúvavce, napríklad pre odvetvia chovu vtákov a rybného hospodárstva. Ako viete, tento zákaz sa zaviedol po výskyte prípadov bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE), ale teraz, o niekoľko rokov neskôr, sa vedecká obec zhoduje v tom, že zákaz môže byť odôvodnený iba v prípade prežúvavcov. V prípade neprežúvavcov, naopak, neexistuje žiadne riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie, a preto dúfame, že tento zákaz bude zrušený s cieľom poskytnúť pre tieto zvieratá väčšiu možnosť vysoko energetickej výživy.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, odvetvie chovu hospodárskych zvierat je významným a tradičným poľnohospodárskym odvetvím, ktoré zabezpečuje živobytie pre tisícky výrobcov v celej EÚ. Toto odvetvie je kľúčové pre sociálno-ekonomický prínos poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach Európskej únie. Je kľúčovým poľnohospodárskym odvetvím v Európe a ešte viac v Írsku, ktoré je štvrtým najväčším vývozcom hovädzieho mäsa na svete.

Najmä vysoké ceny obilia zhoršujú problémy s výnosnosťou medzi chovateľmi hovädzieho dobytka v zime, ktorí sú vo väčšej miere závislí od dovozu krmiva na báze obilnín. Sú tu najmä tri otázky, ktoré by som chcel zdôrazniť. Po prvé, potreba, aby Komisia zaviedla účinné a flexibilné orientačné body a opatrenia na obmedzenie extrémnych cenových výkyvov na trhu. Takisto je potrebné urobiť kroky na odstránenie priepasti medzi cenami, ktoré platia spotrebitelia, a cenami, ktoré dostávajú výrobcovia.

Po druhé, je nevyhnutné, aby Komisia zlepšila opatrenia na podporu odvetvia chovu hospodárskych zvierat, najmä v znevýhodnených oblastiach. Nasledujúca reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa musí zamerať na osobitnú zraniteľnosť niektorých odvetví chovu hospodárskych zvierat a na vysoké výrobné náklady, ktoré znášajú poľnohospodári. Nasledujúca SPP musí riešiť a znížiť nadmernú byrokratickú záťaž poľnohospodárov v odvetví chovu hospodárskych zvierat.

A napokon, európski výrobcovia sa riadia najprísnejšími nariadeniami na svete, čo sa týka potravinovej bezpečnosti a kvality, životného prostredia a dobrých životných podmienok a zdravia zvierat. Tieto prísne normy ich nesmú znevýhodňovať v porovnaní s konkurenciou z tretích krajín. Z hľadiska dlhodobej životaschopnosti celého odvetvia chovu hospodárskych zvierat je nevyhnutné, aby Komisia zaistila, že jej opatrenia v oblasti obchodu a poľnohospodárstva nebudú zhoršovať situáciu európskych poľnohospodárov, ale budú podporovať trvalú udržateľnosť a životaschopnosť európskeho odvetvia chovu hospodárskych zvierat v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, tak ako v roku 2007, aj teraz svetové ceny obilia prudko stúpajú a poľnohospodári čelia rýchlemu nárastu výrobných nákladov, tak ako to bolo pred dvoma rokmi. Krmivo pre dobytok predstavuje 60 – 80 % ich nákladov, pričom ich príjmy sa prepadajú: musia vyžiť priemerne zo 700 EUR mesačne. Budeme čakať, dokým ďalšie krízy zničia drobných poľnohospodárov v Európe, aby sme začali konať? Spotrebitelia platia v supermarketoch 17 EUR za kilo rebierka, zatiaľ čo výrobcovia dostávajú 3 EUR za kilo – je to správne?

Parlament sa svojím hlasovaním 7. septembra rozhodol podporiť správu o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov. Vyzval Komisiu, aby konala rýchlo a zakázala predaj za nižšiu ako kúpnu cenu. Poslanci EP v Štrasburgu sa vyjadrili za posilnenie organizácií výrobcov, zastavenie špekulácií na medzinárodných trhoch a kontrolu vplyvu podnikov pôsobiacich v odvetviach spracovateľského priemyslu a distribúcie.

Poľnohospodári očakávajú ešte viac: chcú zavedenie alebo posilnenie organizácií spoločného trhu, pretože sú jedinou možnosťou, ako stabilizovať náklady a umožniť dlhodobú hospodársku prosperitu. Na budúci týždeň predstaví pán komisár Cioloş svoj návrh na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky; bude musieť poľnohospodárom poskytnúť jasné odpovede. V stávke je dôveryhodnosť Európy. Európa potrebuje každého jedného poľnohospodára.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, s nadšením vítam skutočnosť, že sa zaoberáme situáciou v odvetví chovu hospodárskych zvierat, pretože táto situácia je vážna. Chcel by som upozorniť na problém, ktorý je témou odseku 15 v návrhu uznesenia, a to konkrétne na problém týkajúci sa dobrých životných podmienok zvierat.

Normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat by sa mali povinne dodržiavať a mali by sa zlepšiť. Dôrazne sa zasadzujem za to, aby sa pre hospodárske zvieratá zabezpečili čo najlepšie možné životné podmienky. Zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat spôsobuje náklady a tieto náklady musia znášať poľnohospodári, pričom je tu problém s nespravodlivou hospodárskou súťažou, keď sa do Európy dovážajú mäsové výrobky z trhov a tretích krajín, kde sa nedodržiavajú žiadne normy na ochranu dobrých životných podmienok zvierat. To sa musí zmeniť. Mali by sme zavádzať tieto normy u nás, ale takisto by sme mali rozhodne požadovať dodržiavanie prísnych noriem – rovnakých ako máme v Únii – od všetkých tých, ktorí dovážajú mäso a živočíšne výrobky na európsky trh.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, musíme sa skutočne poučiť z toho, aké politiky v súčasnosti uplatňujeme. Musí sa prijať rozhodnutie, ktoré zastaví túto hromadnú liberalizáciu poľnohospodárskych trhov, ktorej dôsledkom je to, že poľnohospodári zarábajú, tak ako tu práve niekto spomenul, 700 až 800 EUR mesačne – 700 až 800 EUR mesačne! –, pričom maloobchodná cena mäsa sa zvýšila o 40 %.

Rozhodnite o zastavení tohto nadmerného dovozu a zastavte rokovania o tej hroznej dohode o dovoze 400 000 ton hovädzieho mäsa z krajín zoskupenia Mercosur, pretože to zničí celé regióny. Namiesto toho nájdite odvahu chrániť európske poľnohospodárstvo a nenechajte naďalej Svetovú obchodnú organizáciu rozhodovať o osude našich poľnohospodárskych podnikov.

Zaveďte nové nástroje na reguláciu výroby. Odmietnite likvidačnú hospodársku súťaž v rámci samotnej Európskej únie a zaveďte spravodlivé, stabilné základné ceny prostredníctvom podpory poľnohospodárstva založeného na využívaní pasienkov. Prijmite opatrenia na zastavenie týchto otrasných špekulácií s obilninami. Pán komisár, je to naliehavé; táto situácia začína viesť k tragickým dôsledkom v našich vidieckych oblastiach. Politika nezasahovania spochybňuje samotný európsky projekt.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, nestálosť cien obilia má vážne dôsledky na všetky odvetvia chovu hospodárskych zvierat, ako aj na spotrebiteľov.

Vývoz obilnín je pozastavený v dôsledku vplyvu horúčav, požiarov, sucha a záplav – čo sa deje teraz v Taliansku. K zhoršeniu situácie prispieva aj to, že Kanada má po silných dažďoch z tohto leta nižšiu produkciu. Ceny neovplyvnila len zmena klímy, ale aj špekulácie na medzinárodných trhoch. Producenti obilnín, ktorí očakávajú zvýšenie cien, čakajú a namiesto predaja svojej produkcie ju uskladňujú, dôsledkom čoho je to, že sa tieto poľnohospodárske výrobky znehodnocujú. Špekulácie a prudká zmena klímy viedli k veľkému nárastu cien obilnín používaných ako krmivo pre zvieratá a následnému zvýšeniu cien mäsa.

Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby Komisia zabezpečila včasné, cielené opatrenia na riešenie nestability cien poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom inovatívnych zásahov na trhu v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia musí zabrániť špekulatívnym praktikám v poľnohospodárstve, aby ochránila poľnohospodárske podniky a chovateľov hospodárskych zvierat a zaručila spotrebiteľom skutočne kvalitné výrobky za spravodlivé ceny.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážená pani predsedajúca, chcem vyzvať Parlament, aby podporil tento mimoriadne dôležitý návrh, ktorý tu dnes ráno máme pred sebou. Pre nás, ktorí pochádzame z vidieckych volebných obvodov, ako aj pre tých, ktorí sú členmi Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, je zrejmé, že súčasná situácia, v ktorej sa nachádzajú mnohí poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat, je jednoducho neudržateľná.

Toto nie je pokus o planý poplach, ak ale neodstránime problémy uvedené v návrhu, budeme v dôsledku toho čeliť vyšším cenám za potraviny a budeme závislejší od dovozu z tretích krajín. Krajiny ako Čína a Spojené štáty si čoraz viac uvedomujú dôležitosť bezpečnosti dodávok potravín a v dôsledku toho neustále zvyšujú podporu, ktorú poskytujú poľnohospodárstvu.

V Severnom Írsku je cena za hovädzie mäso oveľa nižšia ako výrobné náklady. Pokiaľ budú rásť náklady na vstupy a naďalej sa budú zvyšovať dodatočné regulačné požiadavky, tak mnohí poľnohospodári z tohto odvetvia odídu, čo bude mať za následok opustenie pôdy, nedostatok hospodárskej aktivity vo vidieckych oblastiach a zníženie objemu potravinárskej výroby v celej EÚ. Je najvyšší čas, aby sme uznali dôležitosť potravinovej bezpečnosti a hodnotu práce, ktorú vykonávajú poľnohospodári v celej Európe.

Na záver chcem povedať, že aktuálne obchodné rokovania so zoskupením Mercosur majú destabilizačný účinok na tento priemysel. Spolu so zložitými podmienkami na trhu a narastajúcimi nákladmi musí odvetvie chovu hospodárskych zvierat znášať ešte väčšiu neistotu spôsobenú opätovným otvorením rokovaní.

Komisia pokračuje v rokovaniach a bez ohľadu na vyjadrenia komisára pre obchod sú výrobcovia v Severnom Írsku nateraz presvedčení, že výsledky týchto rokovaní môžu byť pre európskych poľnohospodárov a kvalitu potravín poskytovaných obyvateľom Európy iba negatívne.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Myslím si, že je potrebné hneď na začiatku povedať, že hlavnými obeťami krízy, o ktorej tu dnes diskutujeme, sú spotrebitelia a nie poľnohospodári. Je známe, že v poľnohospodárstve ceny obilnín ovplyvňujú približne 80 % z ceny krmív pre zvieratá. To má ďalej vplyv na približne 70 % výrobných nákladov. Je nemožné úmerne zvýšiť predajnú cenu mäsa pre výrobcu. Poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat nemajú žiadny kontakt s koncovými spotrebiteľmi, ale rokujú so spracovateľmi, ktorí majú vždy možnosť dovážať. Zároveň spracovatelia posúvajú svoju vysokú maržu, na ktorú boli doteraz zvyknutí, do predajnej ceny. Žiaľ, v tomto období tiež čelíme všeobecnej hospodárskej kríze a zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva má takisto vplyv na živočíšnu výrobu.

Treba tiež zvážiť ďalší faktor. V čase, keď je pre mnohých poľnohospodárov zložité zabezpečiť krmivo pre zvieratá počas zimy, veľký počet z nich sa rozhodne zvieratá zabiť, čo prispeje k predĺženiu krízy o niekoľko ďalších rokov. Ak chceme udržať domáce ceny na rozumnej úrovni a zaistiť potrebné krmivo pre zvieratá, je nutné uvoľniť intervenčné zásoby. Preto ma dnešné vyhlásenie pána komisára Cioloşa potešilo. Stotožňujem sa s názorom svojich kolegov poslancov, ktorí zdôrazňovali význam pestovania nových geneticky modifikovaných organizmov, aby sme poskytli lacné krmivo pre zvieratá a znížili závislosť od dovozu.

V neposlednom rade, dnešná rozprava úzko súvisí s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou. Potrebujeme silnú spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá bude dobre financovaná a riadená a ktorá dokáže zosúladiť opatrenia týkajúce sa štrukturálneho rozvoja a modernizácie, ako aj trhové opatrenia a opatrenia priamej podpory.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Všetci si dobre uvedomujeme obrovské ťažkosti, ktorými prechádza európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat, zvlášť odvetvie chovu ošípaných. Táto situácia má mnoho príčin, ktoré sú veľmi jasne uvedené v texte uznesenia, o ktorom dnes diskutujeme, pričom najdôležitejšou z nich je vysoká cena obilnín.

Európsky parlament nemôže v tejto situácii zostať ľahostajný. Je preto nevyhnutné okamžite konať a použiť dostupné mechanizmy. Z tohto pohľadu vítam rozhodnutie Komisie uvoľniť 2,8 milióna ton obilia, čo je síce pozitívne opatrenie, ale zjavne nedostačujúce. Musia sa nájsť nové nástroje v krátkodobom a strednodobom horizonte, najmä na boj proti špekuláciám. V skutočnosti pán komisár práve povedal, že to je podstatou problému. Dlhodobé riešenia bude potrebné nájsť v kontexte rozpravy, ktorá sa má začať na tému novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vyzývam preto Komisiu, aby vzala do úvahy odporúčania v uznesení, pod ktoré sa podpísali viaceré politické skupiny vrátane našej, pretože je skutočne potrebné konať, a to veľmi rýchlo, pán komisár.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Cioloş, niet pochýb o tom, že musíme vyriešiť krízu. Tento návrh však prináša riešenia, ktoré nemôžeme podporiť. Uľahčenie dovozu geneticky modifikovanej sóje nepomôže vyriešiť krízu v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Naopak, musíme začať v Európe znovu vyvíjať naše vlastné zdroje rastlinných bielkovín. Približne 75 % našich rastlinných bielkovín sa dováža. To je neprijateľné a musíme zaviesť okamžité zmeny.

Neviem tiež pochopiť, prečo mnohí spochybňujú kompromis, na ktorom sa dohodli všetky skupiny, a prečo chcú otvoriť dvere pre dovoz geneticky modifikovanej sóje. To nie je riešenie. Mali by sme tiež diskutovať o tom, aký druh živočíšnej výroby chceme v Európe. Opakujem, že malé poľnohospodárske podniky boli krízou zasiahnuté najviac. Na druhej strane sa v Európe rozvíja priemyselný chov hospodárskych zvierat, ktorý nie je ohľaduplný k zvieratám ani spravodlivý v rámci poľnohospodárstva. V tejto oblasti musíme napokon takisto niečo urobiť.

Na záver by som chcel poznamenať, že som veľmi prekvapený tým, že z rozpočtu na poľnohospodárstvo sa má presunúť 450 miliónov EUR na projekt jadrovej syntézy ITER. Bol by som rád, keby nám pán Cioloş vysvetlil, čo si o tom máme myslieť.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Vážená pani predsedajúca, v dôsledku značného zvýšenia nákladov na krmivá pre zvieratá vládne v európskom poľnohospodárskom priemysle nestabilita. Fluktuácia cien má nepriaznivý vplyv na už aj tak zraniteľné odvetvie chovu hospodárskych zvierat. Zvýšené ceny kŕmnych zmesí tlačia nahor výrobné náklady v odvetví chovu hospodárskych zvierat a je potrebná väčšia flexibilita v súvislosti s pomocou tomuto odvetviu.

Je načase, aby Komisia navrhla opatrenia na zníženie nestability cien a stabilizovanie cien krmív. Teší ma, že pán komisár sa vyjadril, že uvažuje o novom nástroji, ktorý bude určený na riešenie nestability cien po roku 2013. Vhodné opatrenia a nástroje sú však potrebné aj teraz.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Vážená pani predsedajúca, súhlasím s tým, čo povedal pán De Castro o mäsovej a kostnej múčke; deregulácia v tejto oblasti je veľmi potrebná. Britské odvetvie chovu hospodárskych zvierat v súčasnosti bojuje s vysokými nákladmi na krmivá a prekážky, ktoré nám kladie Komisia, tomu nijako nepomáhajú. Predovšetkým je to individuálna elektronická identifikácia oviec – pravidlo, ktoré sa neuplatňuje v mnohých iných členských štátoch a jeho dodržiavanie sa nepožaduje ani pri dovoze ovčieho mäsa z tretích krajín.

Blížiaci sa zákaz produkcie vajec v klietkach spôsobuje obrovské deformácie na našom trhu s vajcami, pretože vajcia z klietkového chovu z členských štátov nedodržiavajúcich tento zákaz môžu znížiť cenu našich vajec, ktoré sa produkujú pomocou systémov kolónií s vyššími nákladmi. Máme v tejto oblasti výrobcov, ktorí paralelne prevádzkujú oba systémy, aby sa do stanoveného termínu pokúsili získať späť aspoň časť zo 400 miliónov GBP, ktoré sme minuli na splnenie vašich pravidiel, ktoré, samozrejme, spôsobujú, že na trhu je viac vajec.

Nad celým britským odvetvím chovu hospodárskych zvierat sa vznáša ako ťaživý prízrak otvorenie dvojstranných obchodných rokovaní so zoskupením Mercosur. Britskí chovatelia hospodárskych zvierat budú obetnými baránkami tejto dohody a my s tým nie sme spokojní.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE).(HU) Je veľa dôvodov, pre ktoré vznikla v odvetví chovu hospodárskych zvierat kríza. Tí, ktorí tvrdia, že jedným z dôvodov je nespravodlivá hospodárska súťaž zapríčinená dovozom, a hovoria o nebezpečenstvách rokovaní so zoskupením Mercosur, majú pravdu. Chcel by som spomenúť problém zvyšovania cien obilia. Dalo sa predpokladať, že ceny obilia budú rásť, a tiež som to niekoľkokrát tu v Európskom parlamente povedal. Európska komisia neurobila nič, aby tomu zabránila. Jednou z príčin tohto problému je obmedzenie zásahov, čo bolo veľkou chybou. Musíme sa zobudiť a čeliť skutočnosti, že svetový obchod s obilím sa sústreďuje v rukách stále menšieho počtu spoločností. Mimochodom, to isté sa deje v mnohých členských štátoch EÚ. Európska únia sa rozhodla, že si neponechá núdzové zásoby, a toto rozhodnutie ešte viac zvýši špekulácie v budúcnosti.

Fluktuácia cien obilia spôsobuje straty nielen pestovateľom obilia, ale aj chovateľom hospodárskych zvierat a spotrebiteľom. Okrem toho náklady znášajú aj európski daňoví poplatníci. Nezabúdajme, že Európska únia predala intervenčné zásoby z rokov 2004/2005 s veľkým ziskom. V minulom období boli ceny obilia nízke. Keby bola Európska únia vtedy zasiahla, mohla by teraz dosiahnuť obrovský zisk z predaja obilia, čo by zároveň pomohlo chovateľom hospodárskych zvierat. Takéto zásoby však nemáme a to nie je zlé iba pre výrobcov a spotrebiteľov, ale znamená to tiež, že Európska únia sa pripravila o možnosť poskytnúť pomoc krajinám trpiacim hladomorom, ako napríklad Pakistanu.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Po prvé, snaha pána komisára Cioloşa, aby Európska únia konečne zaviedla vhodný ochranný mechanizmus na boj proti celosvetovej nestabilite cien potravín, si zaslúži plnú podporu. Po druhé, vysoké ceny obilia a krmív pre zvieratá poukazujú na mimoriadny nedostatok bielkovín v Európskej únii, o čom pán Häusling vypracuje správu. Po tretie, skutočnosť, že systém spoločnej poľnohospodárskej politiky je deformovaný, nadmerne dotuje pestovateľov obilia a nepodporuje chovateľov ošípaných ani hydiny a ani poľnohospodárov v odvetví chovu hospodárskych zvierat všeobecne, je ďalším faktorom, ktorý prispieva k súčasnej kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Po štvrté, chovatelia hospodárskych zvierat sú znevýhodnení v dodávateľskom reťazci v porovnaní so spracovateľmi a obchodníkmi. Po piate, chovatelia hospodárskych zvierat sú nútení neprimerane veľa investovať do ochrany životného prostredia. Týka sa to najviac nových členských štátov. To by sa tiež malo riešiť a napraviť.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Cioloş, dámy a páni, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pani Garcíovej za túto iniciatívu a tiež by som sa rád zmienil konkrétne o situácii chovateľov hospodárskych zvierat v horských oblastiach. V mnohých regiónoch Európskej únie existujú alternatívy k chovu hospodárskych zvierat, ale vo všeobecnosti to nie je prípad horských oblastí. Ak by v horách nemal byť pasúci sa dobytok, tak by mnohé takéto poľnohospodárske oblasti boli jednoducho nevyužité a boli by opustené. To by nielen obmedzilo podnikateľské príležitosti v horských oblastiach, ale zmenilo by to aj charakter krajiny a napokon by to znížilo aj biodiverzitu.

V tomto ohľade mliekarenské odvetvie zohráva osobitnú úlohu, pretože vytvára pracovné miesta a prináša príjem v horských regiónoch a iných oblastiach. Preto som presvedčený, že sa pri reforme poľnohospodárskej politiky musíme zamerať osobitne na tri otázky. Potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá zohľadňuje chov hospodárskych zvierat v horských regiónoch a poskytuje dotácie pre tamojších poľnohospodárov v tomto odvetví. Po druhé, potrebujeme flexibilný druhý pilier SPP, ktorý umožní poskytovať osobitnú podporu pre chovateľov hospodárskych zvierat v horských oblastiach. Po tretie, potrebujeme kvalitnú politiku, ktorá sa bude zameriavať najmä na výrobky z horských regiónov a ktorá umožní ich osobitné označovanie tak, aby na trhu mohli tieto výrobky z odvetvia chovu hospodárskych zvierat v horských oblastiach získať pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Zrejme smerujeme k ďalšej komoditnej bubline. Ceny na medzinárodnom trhu od júna vzrástli v priemere o viac ako 16 %. Nikdy nebolo toľko rokovaní na termínových trhoch a nikdy nebolo v hre toľko peňazí. Mimoriadne nízke úrokové sadzby a príliš veľa peňazí pri hľadaní dobrých obchodov vedie k nárastu obchodných a finančných špekulácií s termínovými zmluvami, bez akéhokoľvek kontaktu s reálnym hospodárstvom. Údaje z najväčšej svetovej burzy s obilninami Chicago Mercantile Exchange sú ohromujúce a uskutočňujú sa rekordné transakcie pri nákupoch sóje, kukurice a pšenice. Praktickým výsledkom je premietnutie tohto zvyšovania do reálnych trhových cien, dokonca aj v roku, keď sú obilniny široko dostupné. Toto zvyšovanie cien krmiva spôsobuje obrovské škody v tejto už aj tak ťažkej situácii mnohých našich poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat, ktoré v dôsledku krízy nedokážu preniesť toto zvyšovanie cien na svoje výrobky a zrejme ho nebudú schopné ani absorbovať. Je preto čas podniknúť kroky na ochranu našich potravín pred finančnými špekuláciami. Rád by som teda vedel, čo má Komisia v úmysle urobiť v tejto veci.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, aký je len tento svet poľnohospodárstva zvláštny! Pred rokom sme tu v Parlamente lamentovali nad celkovou situáciou vo výrobe. Dnes sa jednému výrobnému odvetviu, konkrétne odvetviu obilnín, darí lepšie ako iným – a ja si myslím, že by sme to predsa len mali privítať. Jeho úspech však má, žiaľ, veľmi vážne dôsledky pre iné odvetvie, odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Skutočným problémom je dnes neschopnosť poľnohospodárskeho priemyslu preniesť náklady, ktoré musí znášať, na spotrebiteľov. Preto, ako už dnes ráno bolo povedané, musíme pomôcť výrobcom zorganizovať sa, aby o sebe dali vedieť pri rokovaniach so spotrebiteľmi a predovšetkým pri rokovaniach s veľkými distribútormi.

Potravinový reťazec a fungovanie trhov sú však skôr škodlivé. Ako môžeme vysvetliť skutočnosť, že celé roky, desaťročia, sme hovorili, že juhoamerické krajiny vyvíjajú tlak na výrobu a tlačia ceny nadol? Ako môžeme vysvetliť, že hoci dnes ceny v týchto krajinách opäť stúpajú, nemôžeme preniesť toto zvýšenie na našich výrobcov, pretože síce došlo k nárastu nákladov, ale – a to je tiež potrebné povedať – nedošlo k nárastu výrobných cien?

Ako môžeme nespomenúť rozdiely v nákladoch, ktoré existujú medzi našimi krajinami? Pripúšťam, že je to čiastočne otázka zodpovednosti členských štátov. Damping, ku ktorému však dnes dochádza medzi jednotlivými krajinami, pomáha destabilizovať trhy a ja som presvedčený, že Európa by sa mala touto otázkou zaoberať.

Áno, je potrebné nájsť riešenia. Myslím si, že európski pestovatelia obilnín si uvedomujú, akej situácii čelia ich hlavní zákazníci – poľnohospodári. Sú pripravení pristúpiť k uzatvoreniu dohody. Pán komisár, ste pripravený podporiť túto dohodu?

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D). – Vážená pani predsedajúca, znovu tu prebieha rozprava o tom, ako príjmy poľnohospodárov ničia trhy, ktoré sú, pravdupovediac, trochu nevhodne usporiadané a takisto sa nedokážu vyrovnávať s veľkými otrasmi, ako je napríklad prudký rast cien obilia, ktorého sme svedkami. Nepochybne nadišiel čas, aby sa naše poľnohospodárstvo a trhový systém posilnili, a ja dúfam, že Komisia a pán komisár si znova všimnú, že politické skupiny v tomto Parlamente naďalej vyzývajú na stanovenie primeraného rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2013.

Náklady na vstupy a arogantné nariadenia spôsobujú, že poľnohospodárske podniky v EÚ nie sú konkurencieschopné a životaschopnosť nášho poľnohospodárskeho odvetvia sa zhoršuje. Náš systém chovu hovädzieho dobytka na pastvinách, ktorý je kvalitný a dlhodobo udržateľný z hľadiska životného prostredia, je ohrozený dovozom z tretích krajín. Musíme dať našim poľnohospodárom šancu a, podľa mojich skúseností, to je všetko, čo chcú. Chýbajúca sebestačnosť EÚ v produkcii obilia sa stáva vážnym problémom, nielen pre odvetvie chovu hovädzieho dobytka, ale aj pre odvetvia chovu ošípaných a hydiny. Tento návrh uznesenia je vyhlásením o závažnosti, ktorú tento Parlament pripisuje prebiehajúcemu vývoju na našich poľnohospodárskych trhoch. My ako Parlament musíme zasiahnuť, keď máme pocit, že situácia je naliehavá, a, pravdupovediac, pán komisár, naše odvetvia chovu hovädzieho dobytka, hydiny a ošípaných okamžite potrebujú pozitívny zásah. Teším sa na vašu odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, tohtoročná situácia nás naučila, že na zaistenie potravinovej bezpečnosti a stability trhu je nevyhnutná dostatočná úroveň rezerv obilnín. Táto bezpečnosť by mala byť zaručená príslušnými rozhodnutiami na úrovni EÚ.

Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je hľadanie nových zdrojov bielkovín – toto je veľmi dobrá cesta k dosiahnutiu nezávislosti európskeho poľnohospodárstva. Musíme preto podporovať pestovanie plodín bohatých na bielkoviny. Nezabúdajme však, že je našou bezpodmienečnou povinnosťou, aby sme pre poľnohospodárov zaručili trvalú dostupnosť krmív. Z tohto dôvodu podporujem návrh, ktorý vyzýva Európsku komisiu, aby stanovila minimálnu hranicu pre množstvo nepovolených geneticky modifikovaných odrôd sóje, ktoré je prípustné dovážať. Pokračovanie politiky nulovej tolerancie predstavuje hrozbu pre celý potravinový výrobný reťazec.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, v súčasnosti existujú dve hrozby pre chov hospodárskych zvierat a potravinársku výrobu. Na jednej strane sú tu monopoly pre osivá a videli sme katastrofálne dôsledky modifikovaných osív na toto odvetvie v Indii. Na strane druhej máme finančné organizácie, ktorí sa zahrávajú s cenami základných výrobkov.

V roku 2008 sme mali najväčšiu celosvetovú produkciu obilia. V roku 2008, a v tom spočíva absurdnosť, pokiaľ to neobjasnia finančné hry, sme mali najväčšiu potravinovú krízu, potravinovú krízu, ktorá spôsobila sociálny rozvrat a stratu mnohých ľudských životov. Tieto dve otázky musíme sledovať. Musíme zvýšiť využívanie miestnych zdrojov, zaistiť, aby poľnohospodári mali slobodný prístup k osivám a aby aj poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat platili nižšie ceny, a regulovať fungovanie finančných organizácií.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, poľnohospodárske podniky v odvetví chovu hospodárskych zvierat trpia dôsledkami krízy. Navyše musia spĺňať najprísnejšie normy na svete, zvyšovať výrobné ceny a znášať nevýhody, ktoré z toho vyplývajú v porovnaní s tretími krajinami. Myslím si preto, že spoločná poľnohospodárska politika musí v prvom rade zaručiť dostatočné financovanie po roku 2013 s cieľom zaistiť životaschopnosť poľnohospodárskych výrobcov a chovateľov. Po druhé, musí prijať špecifické opatrenia pre chovateľov, ktorí využívajú opatrenia trvalo udržateľnej ochrany. Po tretie, musí posilniť opatrenia na podporu odvetvia chovu hospodárskych zvierat v najviac znevýhodnených oblastiach. Po štvrté, musí stanoviť, aby dovoz z tretích krajín spĺňal normy EÚ s cieľom zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži.

Napokon žiadam Komisiu, aby chránila záujmy európskych výrobcov pri všetkých obchodných rokovaniach s cieľom neohrozovať výrobu v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Neprijatie týchto opatrení by mohlo znamenať, že sa Európa stane regiónom bez tohto odvetvia a bude závislá od dovozu a tretích krajín.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). – Vážená pani predsedajúca, kríza v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ ťažko zasiahla poľnohospodárov v Škótsku a je veľa vecí, ktoré by sme mohli urobiť, aby sme im pomohli. Po prvé, mohli by sme obmedziť regulačnú záťaž. Je šialenstvo, že uplatňujeme prísnejšie byrokratické požiadavky a reguláciu na našich vlastných výrobcov v EÚ, než uplatňujeme na našich konkurentov mimo EÚ. Našim poľnohospodárom byrokracia zväzuje ruky a pritom dovážame obrovské množstvá potravín vyrobených za hygienických podmienok a životných podmienok zvierat, ktoré by v EÚ predstavovali trestný čin.

Vysoké náklady spojené s plnením všetkých týchto byrokratických predpisov sa neodzrkadľujú v cenách, ktoré naši chovatelia hovädzieho dobytka dostávajú za svoju produkciu. Britské hovädzie mäso sa predáva za cenu oveľa nižšiu než sú výrobné náklady; chovatelia dojníc v nížinách vyčíslili, že strácajú približne 260 GBP na jednu dojnicu; naši poľnohospodári v mliekarenskom odvetví trpia dlhodobým úpadkom. Musíme zastaviť tento rozklad.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Zvyšovanie cien obilnín je ďalším faktorom, ktorý zhoršuje a prehlbuje krízu v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Súčasná spoločná poľnohospodárska politika a obchodné politiky Európskej únie nezaisťujú spravodlivý príjem pre poľnohospodárov, zvlášť pre malých a stredných výrobcov, ani nebránia vplyvu zvyšujúcich sa nákladov na faktory výroby a nestabilite cien poľnohospodárskych výrobkov: naopak, zhoršujú ich. Táto nestabilita je spôsobená príčinami, ktoré nie sú len, alebo dokonca väčšinou nie sú, prirodzené: medzi ne patria špekulácie s potravinami. Dosah akýchkoľvek opatrení, ktoré sa urobia v tejto oblasti, bude vždy obmedzený, pokiaľ nebudú zahŕňať zákaz nástrojov, ktoré umožňujú ziskovosť týchto špekulácií, konkrétne derivátov. Ochrana výroby, právo vyrábať a potravinová sebestačnosť a bezpečnosť si vyžadujú, aby sa skoncovalo s podrobením poľnohospodárstva a potravinovej výroby trhu a hospodárskej súťaži. Vyžaduje si to účinné opatrenia na reguláciu a zasahovanie na trhoch, bez ktorých sa nestabilita cien zhorší a dôjde k procesom koncentrácie, ktoré prežije iba malé množstvo veľkých výrobcov.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že aj v Európskom parlamente vidím záujem o odvetvie, ktoré je mimoriadne dôležité nielen pre dodávky na trh, ale aj pre stabilitu našich regiónov: hovorím o odvetví chovu hospodárskych zvierat.

Odpovede na mnohé uvedené otázky a problémy bude možné nepochybne nájsť v návrhoch, ktoré Komisia čoskoro predloží v súvislosti s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou. Parlament bude môcť takisto diskutovať o týchto návrhoch už na budúci týždeň. Nepochybne sa v nich budeme venovať aj otázke spravodlivého rozdelenia pomoci medzi jednotlivé odvetvia vrátane odvetvia chovu hospodárskych zvierat. Takisto sa budeme venovať otázke podpory pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat v špecifickejších a zložitejších oblastiach a otázke mechanizmov riadenia nestability cien. Boli tu však položené niektoré špecifické otázky, na ktoré by som rád odpovedal. Prvá sa dotýka problému cien obilia a intervenčných zásob.

Je pravda, že už nemáme intervenčné zásoby, ktoré sme mali v minulosti, ale je to preto, že ceny sú teraz vyššie. Zásahy na trhu nemôžu byť odôvodnené, keď sú ceny vysoké. Som presvedčený, že musíme uvažovať o iných druhoch mechanizmov, a hoci zásoby môžu zohrávať istú úlohu, budeme musieť uvažovať o iných druhoch zásob, než sú intervenčné zásoby na trhu, ktoré sme mali v minulosti. Tento problém by sa azda mal riešiť na ešte vyššej úrovni, než len na európskej úrovni, vzhľadom na to, že trh je teraz otvorenejší ako v minulosti.

Čo sa týka projektu ITER, pán Häusling: len to, že časť prostriedkov z rozpočtu na rok 2010 sa nevyužilo pre poľnohospodárstvo a presunie sa na projekt ITER, neznamená, že nemáme zdroje na zásahy v odvetví poľnohospodárstva. Môžem vás uistiť, že tieto dodatočné zdroje, ktoré sa presunú na projekt ITER, neboli odobrané zo žiadneho mechanizmu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto peniaze sú stále k dispozícii a neboli použité, pretože ich nebolo potrebné použiť. Dokonca aj napriek tomuto presunu vás však môžem ubezpečiť, že máme v rozpočte prostriedky, ktoré potrebujeme na uplatňovanie požadovaných opatrení.

Na záver by som chcel povedať, že otázka nestability cien – a vplyvu, ktorý majú špekulácie na trhu na nestabilitu – je otázkou, ktorou sa Komisia zaoberá podrobnejšie, a to rovnako v súvislosti s derivovanými produktmi, ako aj komoditami. Pracujem na tom spolu so svojím kolegom pánom Barnierom. Komisia predloží niekoľko návrhov.

Čo sa týka rozloženia pridanej hodnoty v rámci potravinového reťazca, najneskôr na budúci týždeň spolu s pánom komisárom Tajanim usporiadame prvé zasadnutie skupiny na vysokej úrovni k tomuto problému.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Dostala som štyri návrhy uznesenia(1) predložené v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne. (LV) V týchto dňoch zažívajú európski poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat ťažkosti, ktoré musíme všetci spolu prekonať, aby sme umožnili odvetviu chovu hospodárskych zvierat rozvíjať sa a vytvárať dostatočné príjmy pre poľnohospodárov. Za posledných pár mesiacov došlo k značnému nárastu cien obilnín, ktorý sa zvýraznil následkom mimoriadnych udalostí, ako sú napríklad povodne v Pakistane a lesné požiare v Rusku. Samozrejme, nemáme žiadny vplyv na tieto klimatické pohromy, ale je v našej moci predložiť legislatívne návrhy, ktoré by mohli pomôcť európskym poľnohospodárom prekonať dôsledky týchto katastrof. Isté je to, že môžeme a musíme obmedziť špekulácie s obilninami, ktoré sú tiež jednou z príčin týchto ťažkostí. Je neakceptovateľné, aby takéto nečestné obchody spôsobovali straty v odvetví, ktoré je jedným zo základných kameňov európskeho poľnohospodárstva. Rada by som vám navyše pripomenula, že je nevyhnutné, aby Komisia chránila záujmy európskych poľnohospodárov pri rokovaniach s krajinami zoskupenia Mercosur o novej obchodnej dohode a aby zaistila podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže. Vyzývam Komisiu, aby začala aktívne pracovať na tom, aby pomohla európskym poľnohospodárom prekonať existujúce ťažkosti v odvetví chovu hospodárskych zvierat, keďže naša podpora je pre poľnohospodárov nesmierne dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V odvetví chovu hospodárskych zvierat majú európski poľnohospodári mnoho problémov vrátane narastajúcich nákladov na vstupy, konkurencie dovozu z tretích krajín, veľkej fluktuácie cien krmív a relatívne nízkych cien za mäso. Ak chceme zaviesť pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat trvalú politiku, musíme zohľadniť všetky zainteresované strany vrátane poľnohospodárov, spotrebiteľov a samotných zvierat. Cieľom musí byť prechod od priemyselného chovu hospodárskych zvierat k prirodzenejšiemu, ohľaduplnejšiemu zaobchádzaniu so zvieratami v malých poľnohospodárskych podnikoch. To všetko musí byť v kombinácii s čo najvyššou úrovňou bezpečnosti pre spotrebiteľov vo forme komplexných zdravotných služieb pre zvieratá a jasného označovania všetkých živočíšnych potravinových výrobkov, najmä v súvislosti s ich pôvodom a spôsobom ich chovu. EÚ musí stanoviť základné podmienky potrebné na ochranu budúcnosti našich poľnohospodárov, aby mohli byť naďalej konkurencieschopní v medzinárodnom meradle a ich podniky boli hospodársky životaschopné, napriek skutočnosti, že máme najprísnejšie normy na svete v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písomne. (CS) Nárast cien obilnín je takisto hrozbou pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat v EÚ vzhľadom na jeho závislosť od krmív dovážaných z tretích krajín. Situácia je kritická v oblasti výroby bravčového mäsa, kde krmivá predstavujú 60 % výrobných nákladov, ale narastajúce náklady môžu postupne ohroziť všetky odvetvia živočíšnej výroby v EÚ. Európa by preto mala znížiť svoju závislosť od dovozu krmív z tretích krajín.

Určite nie je riešením preorientovať sa na dovoz geneticky modifikovaných krmív zo Spojených štátov. V EÚ trvá schvaľovanie takýchto krmív takmer dva a pol roka, v Argentíne asi tri roky, v Brazílii tri až päť rokov a Čína v tejto oblasti takisto prijíma prísne opatrenia. Naopak v Spojených štátoch trvá toto schvaľovanie iba 15 mesiacov. Kríza v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ sa nesmie zneužívať v prospech obchodných záujmov spoločností Spojených štátov, ktoré vidia v európskom trhu veľký vývozný potenciál.

Európska únia by sa mala snažiť znížiť výrobné náklady, zabezpečiť, aby tretie krajiny museli spĺňať normy EÚ a zaistiť, aby výrobcovia dostali za svoje výrobky primerané ceny. Je neprijateľné, aby spotrebitelia znášali dôsledky vyšších cien, aby výrobcovia dostávali stále menej peňazí a aby distribútori mali stále väčšie zisky.

Nesúhlasím s názorom Komisie, že nie sú potrebné žiadne naliehavé opatrenia, pretože čelíme štrukturálnej kríze, ktorú musíme vyriešiť, a to nielen z hľadiska potravinovej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Európski poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat v poslednom čase čelia stále väčším ťažkostiam. Je pre nich zložité vyrovnať sa konkurencii z tretích krajín, keďže táto konkurencia nemusí dodržiavať prísne normy tak ako domáci výrobcovia, ktorí sú vždy obeťami obchodných rokovaní Európskej únie. Dúfame však, že v budúcnosti budeme môcť vidieť iný prístup Európskej komisie, pretože nie je normálne, aby európski poľnohospodári stále doplácali na obchodné dohody. Komisia sa musí tiež viacej angažovať v posilnení organizácií výrobcov vo všetkých odvetviach chovu hospodárskych zvierat, aby im umožnila dohodnúť lepšie ceny za ich výrobky, v ktorých sa zohľadnia výrobné náklady. Zároveň Komisiu vyzývam, aby čo najskôr uvoľnila intervenčné zásoby obilia na podporu tohto odvetvia, ktoré bolo ťažko zasiahnuté krízou.

 
  
  

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia