Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συζήτηση)
 4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (συζήτηση)
 5.Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Krysztof Lisek (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3.Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6.Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0608/2010)
  8.7.Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (B7-0604/2010)
  8.8.Συμπράξεις καινοτομίας (B7-0602/2010)
  8.9.Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ (B7-0603/2010)
  8.10.Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11.Εφαρμογή των προγραμμάτων – πλαίσιο έρευνας (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12.Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1139 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2635 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου