Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 2826k
Štvrtok, 11. novembra 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2.  – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2009 (rozprava)
 4. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (rozprava)
 5. Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ (rozprava)
 6. Vyhlásenie predsedníctva
 7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8. Hlasovanie
  8.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Írsko – SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)
  8.2. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity pána Krzysztofa Liseka (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)
  8.3. Správcovia alternatívnych investičných fondov (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
  8.4. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 539/2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)
  8.6. Nadchádzajúci samit EÚ – USA a Transatlantická hospodárska rada (B7-0608/2010)
  8.7. Vonkajšia stratégia EÚ týkajúca sa osobného záznamu o cestujúcom (PNR) (B7-0604/2010)
  8.8. Partnerstvá v oblasti inovácií (B7-0602/2010)
  8.9. Posilnenie OBSE – úloha EÚ (B7-0603/2010)
  8.10. Demografické výzvy a solidarita medzi generáciami (A7-0268/2010, Thomas Mann)
  8.11. Realizácia rámcových programov pre výskum (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)
  8.12. Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ
 9. Vysvetlenia hlasovania
 10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 12. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15. Prerušenie zasadania


  

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.)

 

2.  – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2009 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predseda. – Prvým bodom programu je predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2009.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, predseda Dvora audítorov. – Vážený pán predseda, je mi cťou, že sa môžem zúčastniť na dnešnej rozprave o výročnej správe Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu za rok 2009, ktorú som už vám a Výboru pre kontrolu rozpočtu predložil.

Chcel by som Parlamentu predstaviť štyri kľúčové posolstvá, ktoré tohtoročná výročná správa obsahuje. Po prvé, Dvor audítorov dospel k záveru, že účtovná závierka Európskej únie verne vyjadruje finančnú situáciu a výsledok transakcií a tokov hotovosti a poskytuje na ne pravdivý a nestranný pohľad. Toto je tretí rok po sebe, čo Dvor audítorov zistil, že účtovná závierka neobsahuje významné chybné údaje a je spoľahlivá.

Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť, Dvor audítorov vydáva výrok bez výhrad o príjmoch a záväzkoch, tak ako po minulé roky. Druhým kľúčovým posolstvom tohtoročnej výročnej správy však je, že platby z rozpočtu sú okrem dvoch oblastí naďalej ovplyvnené významnou mierou chýb. Tieto výnimky tvoria administratívne výdavky a hospodárske a finančné veci.

Vo všetkých ostatných oblastiach výdavkov Dvor audítorov zistil významnú mieru chýb. Zameriam sa na dve hlavné oblasti výdavkov: poľnohospodárstvo a súdržnosť.

Dvor audítorov odhaduje, že v oblasti poľnohospodárstva a prírodných zdrojov je chybovosť o trochu vyššia ako v roku 2008. Výsledky z obidvoch rokov však zodpovedajú hodnoteniu Dvora audítorov, že systémy sú účinné len čiastočne. Dvor audítorov odporúča znížiť riziko výskytu chýb prostredníctvom zvýšenia kvality informácií v databázach, ktoré sa používajú na stanovenie nárokov a výpočet platieb, a prostredníctvom objasnenia a uplatnenia pravidiel týkajúcich sa využívania a udržiavania pôdy.

V oblasti súdržnosti, ktorá predstavuje takmer tretinu rozpočtu, je situácia naďalej taká, že je to jediná rozpočtová oblasť, v ktorej odhadovaná chybovosť presahuje 5 %. Väčšina zistených chýb sa týka závažných nedostatkov, ktorých sa vnútroštátne orgány dopustili pri zavádzaní pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, a uhrádzania neoprávnených nákladov. Členské štáty mohli a mali mnohé chyby odhaliť a opraviť ešte pred osvedčením výdavkov Komisii, keďže audit dokazuje, že boli informované o tom, aby to urobili.

Ak preskúmame tohtoročné výsledky a porovnáme ich s minulým rokom, zistíme, že k najvýznamnejšej zmene došlo v oblasti súdržnosti. To ma privádza k tretiemu kľúčovému posolstvu Dvora audítorov. Odhad najpravdepodobnejšej chybovosti v rámci výdavkov na politiky súdržnosti bol podstatne nižší ako v predchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o rozpočet ako celok, odhad Dvora audítorov týkajúci sa chybovosti v posledných rokoch klesol.

Je však potrebné zachovať si istú mieru opatrnosti, kým vyvodíme akékoľvek závery o trende v tejto oblasti. Vďaka zmenám v modeloch výdavkov sa môžu platby výrazným spôsobom zmeniť z roka na rok – rok 2009 sa nápadne líši od roka 2008. Okrem toho nemáme žiadnu záruku, že celkový pokles odhadovanej chybovosti, ku ktorému došlo v posledných rokoch, bude pokračovať, pokiaľ zostanú systémy pokrývajúce prevažnú väčšinu výdavkov účinné len čiastočne.

To ma privádza k poslednému kľúčovému posolstvu. Informácie, ktoré Komisia poskytla o spätnom získavaní prostriedkov a iných korekciách, ešte nie sú celkom spoľahlivé a nemožno ich zmysluplne porovnať s chybovosťou, ktorú odhaduje Dvor audítorov.

Máme pred sebou niekoľko iniciatív, ktoré nám poskytujú významnú príležitosť zlepšiť finančné hospodárenie Európskej únie. Tohtoročná výročná správa potvrdzuje závery a odporúčania uvedené v stanovisku Dvora audítorov k rizikám a úlohám zameraným na zlepšenie finančného hospodárenia Európskej únie. Vysokou prioritou by malo byť zlepšenie kvality výdavkov. K tomuto cieľu by malo prispieť zjednodušenie legislatívneho rámca a zavedenie nákladovo efektívnejších systémov kontroly s cieľom znížiť riziko chýb.

Začiatkom tohto roka Komisia predložila prepracovaný návrh nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vo svojom nedávnom stanovisku k tomuto dokumentu Dvor audítorov dospel k záveru, že obsahuje niekoľko návrhov, ktoré poskytujú Komisii príležitosti zlepšiť transparentnosť a finančné hospodárenie. Zjednodušenie sektorových právnych predpisov však ostáva dôležitou cestou k výraznému zlepšeniu kvality výdavkov.

Budúci rok Komisia predloží legislatívne návrhy politík a programov pokrývajúcich hlavné oblasti výdavkov v rámci ďalšej tvorby programov. Pri revízii programov týkajúcich sa výdavkov Dvor audítorov navrhuje uplatniť súbor zásad s cieľom zaistiť, aby bola európska pridaná hodnota pravdepodobná, aby boli ciele jasné, aby boli systémy čo najrealistickejšie a najjednoduchšie a aby bola jasná aj zodpovednosť.

Zaistenie optimálneho vynakladania európskych finančných prostriedkov kladie veľkú zodpovednosť na nás všetkých: na Komisiu, keď navrhuje právne predpisy a plní rozpočet, na členské štáty, ktoré každodenne hospodária s približne 80 % európskeho rozpočtu, na Parlament a na Radu ako na zákonodarný orgán a orgán udeľujúci absolutórium a na Dvor audítorov ako na externého audítora Únie.

Dvor audítorov sa teší na to, že bude v plnej miere vykonávať svoju úlohu v snahe zaistiť, aby sa finančné prostriedky vynakladali správnym a rozumným spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. – Vážený pán predseda, pán predseda Caldeira a ja sme už pred dvomi dňami mali príležitosť vymeniť si názory a prediskutovať výročnú správu Dvora audítorov s členmi Výboru pre kontrolu rozpočtu. Rád by som tu načrtol hlavné body diskusie a úplne prvé závery.

Skôr ako sa dostanem k jadru veci, chcel by som spomenúť plodný dialóg medzi audítorom, Dvorom audítorov a audítorským tímom v Komisii a poďakovať pánovi predsedovi Caldeirovi za túto vynikajúcu spoluprácu. Teší ma, že Dvor audítorov uznal pokrok, ktorý sme dosiahli. Rozhodne vidím veľa pozitívnych správ. Vidím však aj istú kritiku a povinnosťou Komisie je prísne sa riadiť všetkými odporúčaniami Dvora audítorov.

Hlavné posolstvá správy Dvora audítorov sú kľúčové pre vlastné hodnotenie Komisie týkajúce sa toho, akým spôsobom preberá svoju zodpovednosť za spravovanie rozpočtu EÚ.

Po prvé, už tretí rok po sebe dostala ročná účtovná závierka kladný výrok bez výhrad. Dvor audítorov zhodnotil, že účtovná závierka EÚ poskytuje pravdivý a nestranný pohľad, a to bez výhrad. Samozrejme, Komisia je s týmto výsledkom veľmi spokojná, keďže potvrdzuje trvalé účinky našej reformy účtovníctva. Dvor audítorov však oprávnene upozorňuje aj na isté slabé stránky. Hoci žiadna z nich neovplyvňuje výrok bez výhrad Dvora audítorov, Komisia je odhodlaná riešiť tieto slabé stránky, a preto pokračuje v zdokonaľovaní svojich každodenných účtovných postupov. Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť transakcií, teší ma, že v roku 2009 pokračoval pozitívny trend znižovania celkovej chybovosti.

Príjmy a záväzky pre celý rozpočet sú zákonné a správne vo všetkých významných hľadiskách. Viac ako 95 % platieb hradených z rozpočtu EÚ je bezchybných. Tento verdikt je pozitívnym znakom toho, že naša snaha ešte viac zlepšiť kontrolu má konkrétny vplyv. Podarilo sa ho dosiahnuť predovšetkým vďaka značnému zníženiu chybovosti v oblasti súdržnosti. Tento pokrok odráža posilnenú dozornú úlohu Komisie prostredníctvom posúdenia systémov riadenia a kontroly členských štátov ex ante. Zároveň odráža podstatu nekompromisného prístupu či už pri prerušení, alebo pozastavení platieb tam, kde boli zistené problémy.

Na záver chcem uviesť, že Dvor audítorov vo svojej správe uznáva vyššiu kvalitu informácií o spätnom získavaní prostriedkov, ktoré poskytuje Komisia, ako bolo zverejnené v účtovnej závierke. Zvýšenie hodnoty finančných prostriedkov, ktoré boli spätne získané z projektov, kde boli zistené chyby, alebo od zodpovedných vnútroštátnych orgánov, je rozhodne ďalším znakom tohto odhodlania Komisie. Súhlasím však s názorom Dvora audítorov, že vykazovanie členských štátov ešte nie je uspokojivé. Komisia bude vyvíjať úsilie, aby napravila túto situáciu v rámci existujúcich programov, ako aj v rámci ďalšej generácie programov a spoločného hospodárenia.

Plne sa stotožňujem s opatrnosťou pána predsedu Caldeiru, keď varuje pred kolísaním chybovosti, ku ktorému môže v budúcnosti dôjsť, a to najmä v oblasti súdržnosti. Súhlasím s Dvorom audítorov aj vtedy, keď upozorňuje na slabé stránky systémov členských štátov a na niektoré ďalšie problémy v rámci spoločného hospodárenia. Cesta vpred podľa mňa zahŕňa navrhnutie nákladovo efektívnych kontrolných mechanizmov, zjednodušenie pravidiel oprávnenosti tam, kde je ich zložitosť očividným zdrojom chýb, a zlepšenie kvality informácií, ktoré poskytujú členské štáty a ktoré sa týkajú finančných korekcií a spätného získavania prostriedkov.

Tento zoznam však nie je úplný. Naša utorková diskusia ukázala, že máme pred sebou ďalšie úlohy, medzi ktoré patria napríklad väčšia zodpovednosť za kľúčových finančných aktérov, najmä za členské štáty, a nákladovo efektívna politika kontroly založená na riziku a výkonnosti. Pri príprave revízie rozpočtu som navyše podporil nový stredobod záujmu, ktorý by sa mal sústrediť skôr na vplyv než na vstup, a to prostredníctvom zadefinovania jasných a merateľných cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Vo Výbore pre kontrolu rozpočtu tohto Parlamentu som minulý rok v máji predstavil svoj program týkajúci sa absolutória, auditu a boja proti podvodom na roky 2010 – 2014. Tento program načrtol kľúčové strategické ciele a konkrétne kroky, ktoré Komisia prijme, aby sa ešte viac priblížila k pozitívnemu vyhláseniu o vierohodnosti zo strany Dvora audítorov. Vzhľadom na výročnú správu Dvora audítorov za rok 2009 zostáva tento program plne dôležitý pre naše budúce kroky.

Aby som to uzavrel, som rád, že výročná správa za rok 2009 potvrdila, že naše úsilie prináša výsledky. Predstavuje dôležitý a aktuálny príspevok k našej úvahe o tom, ako dosiahnuť efektívnejšie a účinnejšie finančné hospodárenie s rozpočtom EÚ, ktorý by nás mal usmerniť pri príprave ďalšej generácie programov.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, v mene poslaneckého klubu PPE. (DE) Vážený pán predseda, pán Caldeira, pán Šemeta, dámy a páni, máme pred sebou veľmi dobrý deň, pretože po prvýkrát môžeme očakávať, že druhá Komisia pod vedením pána Barrosa prekročí hranicu 2 %. Skutočne nepotrebujeme prípustné riziko chyby. Správa Dvora audítorov, ktorá nám bola predložená, preto rozhodne predstavuje veľmi dobrú správu, a to predovšetkým pre všetkých tých, ktorí pracujú v tejto oblasti. Je jasné, že keď Komisia vyvinie skutočné a odhodlané úsilie, môže dosiahnuť výsledky.

Ak sa pozrieme na tieto výsledky podrobnejšie, je jasné, že sa pod ne sčasti podpísali zmeny v nariadeniach. Je to rozhodne tak a toto je cesta, ktorou sa musíme v budúcnosti uberať. Keby Komisia dokázala zrevidovať smernicu týkajúcu sa verejného obstarávania a skutočne zjednodušila veci pre verejné orgány v členských štátoch, bol by to určite ten najväčší krok, ktorý by sme mohli spraviť smerom k pozitívnemu vyhláseniu o vierohodnosti.

Rada by som povedala každému, kto neustále trvá na tom, že európsky rozpočet je vystavený veľkým rizikám, že je pravda, že európske výdavky by rozhodne mali podliehať dôslednejším kontrolám než vnútroštátne výdavky. Európske peniaze sa monitorujú dôslednejšie a aj ich čerpanie sa musí vyúčtovať dôslednejšie ako v prípade mnohých oblastí vnútroštátnych rozpočtov, ako vyjde najavo vždy, keď navštívime členské štáty, pretože vnútroštátne nariadenia boli zavedené len ako výsledok európskych nariadení. Preto jednoducho musíme podporiť členské štáty a vyzvať ich, aby svoje vnútroštátne výdavky podrobili rovnakým kontrolám ako európske výdavky a naopak.

Rada by som sa Dvoru audítorov poďakovala, ale zároveň by som chcela povedať, že som z tejto výročnej správy sklamaná. Už som spomínala, že výročná správa obsahuje podstatne menej informácií, ako obsahovala v minulosti. Potrebujeme podrobné informácie o chybovosti. Vždy nám boli poskytované tieto informácie v súvislosti so štrukturálnymi fondmi, ale tento rok sme ich po prvýkrát nedostali. Tu nie sme v materskej škole. My v Parlamente sa spoliehame na to, že budeme mať tieto informácie k dispozícii. Keď sa pozriem späť na vypočutia členov Dvora audítorov, spomínam si, že prisľúbili úzku spoluprácu s Parlamentom. Nemyslím si, že sa tento sľub dodržiava.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predseda, rád by som privítal výročnú správu a zablahoželal pánovi predsedovi Caldeirovi a všetkým členom Dvora audítorov k ich vynikajúcej práci. Dovoľte mi poďakovať sa predovšetkým pánovi O’Sheovi za našu vynikajúci spoluprácu týkajúcu sa agentúr.

Našou úlohou ako Parlamentu je mať zodpovednosť voči občanom, takže musíme zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali náležitým, transparentným a efektívnym spôsobom. Očakávam, že zistenia výročných správ, ktoré sa týkajú agentúr a ktoré majú byť zverejnené neskôr, budú nasledovať rovnaký trend ako v posledných rokoch. Situácia sa zlepšuje, no stále sú tu systémy kontroly, ktoré treba zlepšiť, problémy, ktoré treba vyriešiť, a riešenia, ktoré treba nájsť.

V súčasnej veľkej hospodárskej a sociálnej kríze sa význam monitorovania stal dôležitejší než kedykoľvek predtým a my v Parlamente a v Dvore audítorov sme sa spoločne zaviazali, že sa budeme zaoberať problémami a riešiť ich, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, v mene skupiny ALDE. (DE) Vážený pán predseda, pán Šemeta, pán Caldeira, rád by som sa Dvoru audítorov poďakoval za túto správu. Pán Caldeira, vaša organizácia poskytuje európskym daňovým poplatníkom veľmi dôležitú službu. Je dobré, že znižovanie chybovosti tento rok pokračovalo. Je to výsledok reformy Komisie, ktorú presadil liberálny komisár pán Kallas. Počas minulého roka došlo k výrazným zlepšeniam v oblasti súdržnosti a len k miernemu zhoršeniu v oblasti poľnohospodárstva. Komisia by však teraz nemala jednoducho sedieť so založenými rukami a nič nerobiť. Musíme jasne povedať, že obrovské zlepšenia sa zakladajú na veľmi šťastnom výbere vzoriek. Preto sa obávam, že pozitívny trend nebude budúci rok pokračovať. Mali by sme využiť impulz z prvého absolutória za rozpočet v súlade s Lisabonskou zmluvou, aby sme zaviedli rozhodujúcu zmenu paradigmy.

Rád by som ešte raz objasnil, že tohtoročná správa Dvora audítorov je už šestnástou v poradí, ktorá nepriniesla pozitívne celkové výsledky. Ako môžeme konečne skoncovať s neefektívnym a márnotratným prideľovaním finančných prostriedkov a s politickým tichým súhlasom v tejto oblasti?

Moje návrhy ako spravodajcu sú nasledovné: po prvé, Komisia musí ráznejšie zasiahnuť v prípade očividných chýb, pričom tam, kde sa tieto chyby budú opakovať, musí pozastaviť financovanie. Ako je možné, že dlhoročnému členskému štátu, ako je Grécko, neboli počas desiatich rokov udelené sankcie, a to ani napriek tomu, že očividne porušuje ustanovenia integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS)?

Po druhé, daňových poplatníkov už viac nesmieme dvojnásobne trestať. Príjemcovia finančných prostriedkov EÚ, ktoré boli pridelené nezákonne, musia vrátiť len 10 %. V súlade s pravidlom 50 : 50 členské štáty prispievajú polovicou sumy zo svojich vnútroštátnych rozpočtov. To je urážka daňových poplatníkov. Dovoľte mi uviesť niekoľko čísel. V rokoch 1994 až 2006 bola členským štátom chybne pridelená pozoruhodná suma vo výške 7,7 miliardy EUR v oblasti politiky súdržnosti. Túto skutočnosť práve zverejnila samotná Komisia. Spätne sa získalo iba 709 miliónov EUR, čo veľmi jasne ukazuje rozdiel v týchto pomeroch. Pravdepodobne je to správne, pretože členské štáty nie sú v stave predkladať presné výpočty. Dvor audítorov to potvrdil.

Po tretie, všetky členské štáty musia napokon podpísať a predložiť národné vyhlásenia o hospodárení. Po štvrté, Komisia musí byť politicky zodpovedná. Preto chceme, aby bol na súhrnnej správe o ročnej činnosti podpis aspoň pána Barrosa. Chceme tiež hodnotiacu správu, ktorá je ustanovená v Lisabonskej zmluve.

Stále sú tu niektoré veci, ktoré treba zlepšiť. Celkovo by som sa veľmi rád poďakoval Dvoru audítorov za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE. (NL) Vážený pán predseda, dámy a páni, keď som čítal túto výročnú správu, zažil som pocit déjà lu, teda pocit, že opäť čítam niečo, čo čítam už mnoho rokov. Predovšetkým ide najmä o to, že v oblastiach poľnohospodárstva, Kohézneho fondu, výskumu a vývoja, vonkajšej pomoci, rozvojovej spolupráce a vzdelávania sa vyskytuje priveľa závažných chýb. Po druhé, systémy dohľadu a kontroly sú pri svojej úlohe, ktorou je predchádzať preplácaniu žiadostí o prehnané alebo neoprávnené náklady a naprávať ho, účinné len čiastočne.

Dámy a páni, stále čelíme zásadnému problému, že členské štáty nerobia to, čo by robiť mali, a to je náležite monitorovať peniaze, ktoré vyplácajú príjemcom. Hovoríme tu o 80 % európskeho rozpočtu. Ďalším zásadným problémom, ktorý pretrváva, je, že Komisia sa dostatočne nesnaží monitorovať činnosti členských štátov v tomto smere.

Podporujem preto stratégiu pána spravodajcu, ktorá na jednej strane zaručí, že požiadame predovšetkým o národné vyhlásenia o hospodárení podpísané ministrami financií, a na druhej strane sa postará o to, že Komisia napokon zakročí proti ktorémukoľvek členskému štátu, ktorý bude naďalej porušovať predpisy, a v prípade potreby uvalí prísne finančné sankcie, ako je napríklad neposkytnutie dotácií. Podľa mňa sa musíme vydať práve touto cestou.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny ECR. (PL) Vážený pán predseda, Dvor audítorov je akýsi veľký inšpektor, mohli by sme povedať policajt, priateľský policajt, hoci niekedy mám dojem, že je až príliš dobrý a zhovievavý k inštitúciám, na ktoré dohliada, a prižmuruje nad nimi oko. Záver tejto správy, teda záver práce Dvora audítorov, je nasledovný: „dobré, ale nie dokonalé“.

Mám dojem, že mnohí ľudia v Európe sú pesimistickejší ako Dvor audítorov. Dvor audítorov musí mať významnejšiu úlohu a musí byť dôveryhodný, aby boli európske inštitúcie dôveryhodné v očiach daňových poplatníkov a voličov. Ak však má byť Dvor audítorov dôveryhodný, musí byť naozaj veľmi zásadový. Dnes totiž hovorí, že je rád, že pohár je na 95 % plný, pričom ja si myslím, že mnohí daňoví poplatníci sa opýtajú: „ale prečo je na 5 % prázdny?“ Bude ich to zaujímať o to viac, že sú vo všeobecnosti presvedčení, že je prázdny na viac ako 5 %. Skutočne súhlasím s jedným záverom – dohľad na európskej úrovni je niekedy možno podrobnejší ako v členských štátoch. Vyzývam Dvor audítorov, aby vykonával väčší dohľad v členských štátoch, kde sa peniaze jednoducho často vyhadzujú von oknom.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, v mene skupiny GUE/NGL. (DA) Vážený pán predseda, rád by som sa Dvoru audítorov poďakoval za vynikajúcu správu. Ako sme počuli, celkovo došlo k zníženiu počtu urobených chýb. Čo by sme z toho mali vyvodiť? Podľa mňa to závisí od dvoch vecí: východiskového bodu a našich očakávaní. Východiskový bod bol hrozne úbohý. V roku 2008 boli miliardy eur vyplatené v rozpore s pravidlami. Očakávania boli preto také, že by tu nemalo dôjsť len k zlepšeniam, ale že by malo dôjsť k výrazným zlepšeniam vo všetkých oblastiach.

Stalo sa to teda? Áno, v oblasti súdržnosti došlo k jednoznačnému obmedzeniu chybných platieb, čo je dobré, aj keď ich úroveň je stále neprijateľne vysoká. V ostatných oblastiach však v skutočnosti došlo k nárastu, čo jednoducho nie je uspokojivé.

Pán komisár Šemeta minule vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, a dnes opäť, vyhlásil, že celkové zníženie počtu chýb je výsledkom úsilia Komisie. Nemám nič proti tomu. S radosťou Komisiu pochválim. V takom prípade je však zároveň jasné, kto bude zodpovedný, ak sa chybovosť budúci rok zvýši. Berte to, prosím, ako výzvu.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predseda, za posledných 16 rokov audítori rok čo rok odmietajú objasniť 90 % alebo viac rozpočtu a tento rok nie je žiadnou výnimkou. Hovoria o chybách, ale podstata nezrovnalostí, ktoré objavujú, ďaleko presahuje podstatu chyby. Stačí, keď poviem, že v súkromnom sektore by takáto situácia mala za následok zatvorenie spoločnosti a odsúdenie jej riaditeľov.

Skutočnosť je taká, že peniaze daňových poplatníkov sa míňajú nezákonne. Audítori tvrdia, že tento rok sa nemalo vyplatiť prinajmenšom 6 miliárd GBP. V čom je problém? V nedostatku zodpovednosti.

Komisia a audítori budú, ako zvyčajne, obviňovať členské štáty, ale skutočnosť je taká, že za toto zlyhanie môže Komisia, pretože nevykonáva náležité kontroly. Komisia je v tej najlepšej pozícii, aby stanovila pravidlá a udeľovala sankcie tým, ktorí ich porušia, ale po celý čas v tom zlyháva. Tento Parlament pritom tiež nesie zodpovednosť, keďže túto situáciu každoročne schvaľuje a stále žiada o zvýšenie rozpočtu.

Už viac niet nádeje, že audítori jedného dňa objasnia rozpočet EÚ. V tejto chvíli je jediným spôsobom, ako ochrániť peniaze daňových poplatníkov, drasticky znížiť rozpočet EÚ.

Teraz sa obraciam na britského premiéra. Pán Cameron, tým, že ste odsúhlasili zvýšenie rozpočtu EÚ na rok 2011 o 2,9 %, ste dramaticky zlyhali. V mene britských daňových poplatníkov vás týmto žiadam, aby ste sa postavili na čelo žiadosti o výrazné zníženie rozpočtu na rok 2011.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). (DE) Vážený pán predseda, je pravda, že chybovosť v oblasti súdržnosti podstatne klesla z 54 % v roku 2007 na 36 % v roku 2009. Je to tak. Je to pravda a dokonca aj ja to musím priznať. Ako však už povedal pán spravodajca, ak sa bližšie pozriete na to, ako tieto čísla vznikli, je jasné, že ich treba brať relatívne. Podľa tejto správy Dvora audítorov je pravda aj to, že systémy kontroly v oblasti súdržnosti nie sú efektívne. Okrem toho je pravda, že prinajmenšom 3 % finančných prostriedkov nemali byť vyplatené vôbec. To znamená, že pán Hahn má okrem iného pred sebou ešte veľký kus práce, kým si dá svoje portfólio do poriadku.

Podľa môjho názoru je zvýšenie chybovosti v oblasti poľnohospodárstva očividne krokom späť. Okrem toho mrhanie, napríklad v prípadoch, keď sa dotácie pre baníkov vyplácajú miliardárom, sa nepočíta ako chyba.

Vo výbore som už spomínal, že som nedostal odpoveď ani od Dvora audítorov, ani od Komisie, pokiaľ ide o dávky sociálneho zabezpečenia, ktoré boli vyplatené dvakrát. Opäť sa pýtam: kto spravil v tomto prípade chybu? Budú tieto peniaze vrátené späť a o akú veľkú sumu ide? Na záver by som rád povedal, že je dôležité, aby Dvor audítorov v budúcnosti nielen kontroloval, či sa platby uhrádzajú zákonným spôsobom, ale aby zároveň zaistil ich nákladovú efektívnosť a účinnosť.

 
  
  

PREDSEDÁ: ISABELLE DURANT
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D) . – (RO) Predovšetkým sa chcem poďakovať Viktorovi Caldeirovi za túto jasnú správu, ktorá je dôležitá pre činnosti Komisie a plnenie rozpočtu za rok 2009. Po druhé, hneď na začiatku chcem objasniť niečo, čo je pre nás nesmierne dôležité: raz za päť rokov nás zvolia a pošlú do Európskeho parlamentu európski občania, ľudia, ktorí platia dane a poplatky a ktorí koniec koncov tvoria tento rozpočet. Z ich pohľadu, na základe skutočnosti, že sa pravidelne vraciame domov a stretávame sa s nimi, nemožno plnenie rozpočtu za rok 2009 považovať za úspech. Dovoľte mi uviesť len dva dôvody, prečo je to tak.

Po prvé, vypracované národné vyhlásenia o hospodárení nemajú politickú podporu. Inými slovami, nie je na nich ani podpis ministra financií, ani podpis premiéra. Výsledkom je, že nevieme, kto je zodpovedný za tieto národné vyhlásenia o hospodárení a do akej miery sú úplné a presné. V praxi to dláždi cestu nesprávnemu vykazovaniu, a ak nie nesprávnemu, tak prinajmenšom neúplnému.

Po druhé, tam, kde došlo k chybám v hospodárení s európskymi finančnými prostriedkami, musí každý štát vrátiť tieto peniaze späť Komisii. Inými slovami, európski občania platia peniaze raz na vytvorenie európskeho rozpočtu a na druhej strane ako smoliari opäť pokrývajú stratu vo vnútroštátnom rozpočte. Takže občania Európskej únie platia dvakrát za omyly, chyby alebo dokonca podvodné činy, ku ktorým došlo v rámci hospodárenia s európskymi finančnými prostriedkami.

Po tretie, podporujem Komisiu a Európsky dvor audítorov. Som tiež za užšie prepojenie medzi touto inštitúciou a národnými kontrolnými orgánmi v každom členskom štáte. Myslím si, že ak chceme mať v rozpočte viac peňazí, musíme v prvom rade lepšie míňať peniaze, ktoré máme k dispozícii. Ak chceme lepšie vynakladať peniaze, ktoré máme, musíme predovšetkým vedieť, kde sú problémy a ako ich môžeme vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Luigi de Magistris (ALDE). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som presvedčený, že ak teraz môžeme hovoriť o znížení chybovosti, vďačíme za to zručnosti, nezávislosti a profesionalite Dvora audítorov, a bol by som rád, keby to pán predseda Caldeira vzal do úvahy.

Som presvedčený, že tak ako Komisia, aj Parlament hral dôležitú úlohu v tomto zlepšení – a to najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu, ktorý prikladá veľký význam téme transparentnosti a účinnému a efektívnemu využívaniu verejných prostriedkov.

Stále však musíme zisťovať, čo môžeme zlepšiť, pretože je tu ešte priveľa vecí, ktoré nie sú v poriadku, a to predovšetkým vo veľmi citlivých odvetviach, ako sú poľnohospodárstvo a súdržnosť, spolu s často znepokojujúcou chybovosťou v odvetviach, kde sú podvody – napríklad v oblastiach zmlúv a nadmernej fakturácie – bežné. Som presvedčený, že je potrebné znížiť mieru nezmyselnej byrokracie a namiesto toho zaviesť niekoľko jasných pravidiel, aby sme povedali veľmi jasné a odhodlané „nie“ každej forme podvodu v odvetviach, kde je zakorenená korupcia.

Ďalším dôležitým faktorom je posilnenie úlohu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), aby sme mohli bojovať proti všetkým formám podvodu a korupcie. Ďalším aspektom, ktorý nemôžeme prestať zdôrazňovať – poučili sme sa o tom aj na základe nedávnej návštevy Výboru pre kontrolu rozpočtu v Taliansku – je, že tu zároveň existuje riziko silného vplyvu organizovaného zločinu a foriem korupcie na verejné prostriedky. Úloha úradu OLAF by preto z tohto pohľadu mohla byť veľmi dôležitá, spolu s väčšou spoluprácou medzi členskými štátmi, Komisiou a Parlamentom.

Ďalším absolútne nevyhnutným bodom je, že som presvedčený o tom, že Komisia musí posilniť svoju nezávislosť od členských štátov. Myslím si, že musíme zablokovať finančné prostriedky, aby sme predišli opakovaniu tohto typu správania, a to najmä v štátoch, kde už celé roky dochádza k závažným chybám – nehovorím o drobných chybách – a k veľmi veľkým podvodom.

Úroveň dôveryhodnosti Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií je do veľkej miery určovaná úrovňou transparentnosti a korektnosti, s akou sa vynakladajú verejné prostriedky. Preto som presvedčený, že v tomto ohľade máme priestor na zlepšovanie.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Vážená pani predsedajúca, hoci Dvor audítorov uvádza, že zodpovednosť za európske výdavky sa zlepšila, nepodarilo sa mu poskytnúť úplné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa výdavkov. Je to čiastočne preto, lebo hoci bolo skutočne dokázané isté zlepšenie, pokiaľ ide o druhú najväčšiu položku, teda o súdržnosť, stále existujú chyby v približne 40 % projektov. Takže z celkového rozpočtu vo výške 35 miliárd EUR sú tu 2 miliardy EUR, ku ktorým nemožno poskytnúť vyhlásenie o vierohodnosti. Považujem to za neprijateľné. Predovšetkým Komisia by preto mala dôkladne prešetriť, ako mohli tieto chyby vzniknúť a ako by sme ich mohli obmedziť. Je to mimoriadne dôležité vzhľadom na absolutórium rozpočtu za rok 2009.

Člen Dvora audítorov pán Engwirda včera uviedol, že príčinou chýb bola predovšetkým zložitosť postupov. To opäť dokazuje, že je nevyhnutné, aby sa Európa stala jednoduchšou a transparentnejšou. Ak sa to nestane, naši občania budú Európu naďalej považovať za komplikovanú a príliš vzdialenú.

(Rečník súhlasil, že bude odpovedať na otázku signalizovanú modrou kartou v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). (DE) Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa pána van Dalena opýtať, či si je vedomý toho, že tieto vysoké percentá sa týkajú len percenta vzorky. Inými slovami, nie je chybných 36 % platieb, ale 36 % platieb vo vzorke. Keď to extrapolujeme, výsledok je prinajmenšom 5 % v prípade Kohézneho fondu. Miliardy, o ktorých ste hovorili, preto nie sú presné sumy. Uvedomujete si to?

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Vážená pani predsedajúca, úplne tomu rozumiem. Skutočným problémom je pre mňa to, že k miliardám eur nemožno poskytnúť žiadne vyhlásenie o vierohodnosti, a preto som požiadal Komisiu, aby to dôkladne prešetrila a zároveň preskúmala, ako by sme mohli túto situáciu zlepšiť. Našťastie, pán komisár už vo svojom vystúpení pred minútou naznačil, že začne takéto vyšetrovanie a že bude brať túto záležitosť vážne.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, odhady, ktoré poskytol Európsky dvor audítorov, ukazujú, že v roku 2009 zmizlo z európskeho rozpočtu 6 miliónov EUR z dôvodu nedbanlivosti, zlého hospodárenia, podvodov, nevedomosti a nedostatku kontrol. Dvor audítorov odhalil škandalóznu skutočnosť, že okolo 40 % úradníkov EÚ dostáva dvojnásobok normálnej sumy rodinných prídavkov. Grécko opäť spôsobuje problémy. Nielenže mu členské štáty pomohli prostredníctvom záchranného balíka vo výške niekoľkých miliárd eur, ale zároveň je na čele rebríčka, pokiaľ ide o podvody s dotáciami. Stačí sa len pozrieť na zalesnené plochy, na ktoré Grécko požiadalo o dotácie na zelené plochy, aby ste pochopili totálnu drzosť jeho správania.

Samozrejme, situácia je mimoriadne zlá, pokiaľ ide o regionálne dotácie. Ako povedal predchádzajúci rečník, ak bolo 36 % kontrolovaných platieb chybných, je to dosť zlé. Preto vyzývame pána Hahna, aby prijal radikálne opatrenia, pokiaľ ide o jeho veľmi dôležité portfólio. Nemáme peniaze na rozdávanie.

Na záver by som chcel vzdať poklonu angažovaným zamestnancom Dvora audítorov. Sú vysoko motivovaní a my politici by sme ich mali podporovať, aby vykonávali ešte dôkladnejšie kontroly. Ako politici máme možnosť vypracovávať a uplatňovať usmernenia.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). (PL) Dámy a páni, myslím si, že pri diskutovaní o tejto správe si musíme dávať pozor, aby sme boli vo svojich vyhláseniach dostatočne presní, pretože tu veľmi často hovoríme aj o chybách, nezrovnalostiach či sprenevere. Správa veľmi jasne ukazuje, že z hľadiska chybovosti zistenej v rámci politiky súdržnosti došlo k jednoznačnému zníženiu. Je na úrovni okolo 5 %, v súvislosti s čím nemôžeme zároveň hovoriť o chybách na úrovni 20 %, 30 % alebo 40 %, pretože to jednoducho skresľuje celkový obraz. Máme tu celkom jasné zlepšenie v politike, ktorá je rozhodne veľmi komplikovaná, pretože je riadená spoločne s členskými štátmi. Problémom pre nás všetkých je to, ako zdokonaliť túto politiku, ktorej štruktúra je jednoducho veľmi náročná a komplikovaná, ale ktorá má obrovskú pridanú hodnotu. Situácia sa mení a to by sme si mali všímať s uspokojením a vyjadriť sa k tomu pozitívne.

Chcel by som však upozorniť na istú znepokojujúcu časť správy, citujem: „Vzhľadom na uvedené skutočnosti Dvor audítorov dospel k záveru, že nie je možné vykonať zmysluplné porovnania vlastných odhadov chybovosti s údajmi o finančných korekciách a spätných získaniach predložených Komisiou.“ Myslím si, že toto vyhlásenie je veľmi dôležité a významné pre budúcnosť, pretože nechceme situáciu, keď Dvor audítorov dospeje k záveru, že sa s Komisiou nedokáže dohodnúť na výsledkoch. Treba tu urobiť viac práce a túto vec treba vysvetliť.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). (DA) Vážená pani predsedajúca, rada by som sa ešte raz poďakovala Dvoru audítorov za to, že nám poskytol vynikajúci nástroj na zhodnotenie nášho využívania peňazí v rámci EÚ. Našťastie, môžeme potvrdiť, že sa uberáme správnym smerom, hoci je tu stále veľa problémov. Keďže sa však veci hýbu správnym smerom, myslím si, že by sme mali využiť čas na to, aby sme sa bližšie pozreli na to, aký by mal byť ďalší krok. Keď sa pozrieme na situáciu napríklad v oblasti administratívnych výdavkov, vidíme, že máme efektívny systém kontroly a málo chýb. Podľa mňa to však nestačí. Potrebujeme tiež čas na to, aby sme preskúmali, či peniaze využívame skutočne správnym spôsobom.

Administratívne výdavky predstavujú naše výdavky na mzdy, budovy a podobne. V tejto súvislosti by sme si mali položiť otázku, či naozaj dostávame dosť za peniaze, ktoré míňame na mzdy. Využívame peniaze správnym spôsobom, pokiaľ ide o to, ako spravujeme naše budovy atď.? Som presvedčená, že teraz musíme rozpravu posunúť o krok ďalej, aby sme prediskutovali otázku, či je to dostatočne efektívne, a aby sme v tejto súvislosti zároveň dosiahli podstatne väčšiu mieru transparentnosti. Vyzývam preto nielen Európsky parlament, ale aj Komisiu, aby prejavili značnú ochotu zaistiť väčšiu transparentnosť a aby sa zapojili do tejto rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). (CS) Je to už po druhý raz v tomto volebnom období, čo diskutujeme o ročnej účtovnej závierke Európskej únie. V prvom rade by som sa chcela úprimne poďakovať pánovi da Silvovi Caldeirovi a jeho tímu za vykonanú prácu. Na druhej strane ma prekvapuje miera chybovosti, ktorá sa opäť vyskytuje takmer v 92 % výdavkov rozpočtu, keď spočítam všetky kapitoly okrem administratívnych výdavkov a hospodárskych vecí. Chcela by som sa opýtať, do akej miery sú za tieto chyby zodpovedné členské štáty a do akej miery je za to zodpovedná nedostatočná kontrola zo strany Komisie.

Odpoveď, ktorá je naznačená v správe, znie, že existuje veľa nedostatkov v samotných systémoch kontroly členských štátov. Myslím si, že ak chceme predísť takej rozsiahlej chybovosti, potrebujeme predovšetkým to, aby členské štáty viac spolupracovali a boli otvorenejšie.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). (HU) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, kolegovia, Dvor audítorov urobil pri vypracovaní správy o plnení rozpočtu EÚ za rok 2009 vynikajúcu prácu a pán Caldeira a členovia Dvora audítorov si za svoju prácu zaslúžia pochvalu. Súhlasím s tými rečníkmi, ktorí vyhlásili, že správa jasne a jednoznačne dokazuje, že pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov EÚ, je tu trend zlepšovania, a že celková chybovosť klesá. Napriek tomu však musíme zo správy vyvodiť jasné a zrejmé dôsledky, pokiaľ ide o to, čo musíme urobiť tu v Parlamente, v Komisii a v ostatných inštitúciách EÚ.

Klesajúca chybovosť však neznamená nič menej než to, že podľa Dvora audítorov bolo niekoľko miliárd eur z finančných prostriedkov EÚ využitých nesprávne alebo nezákonne, čo môže dokonca vzbudiť podozrenie z trestného činu. Znamená to, že treba zasiahnuť. Je tu konkrétne jedno opatrenie, ktoré by som rád spomenul, a to že by bolo mimoriadne dôležité, keby Dvor audítorov v nasledujúcom období pripravil rozdelenie podľa členských štátov, aby sme videli mieru chybovosti v rámci využívania finančných prostriedkov EÚ a úroveň fungovania kontrolného mechanizmu v každom štáte. Aj to môže prispieť k ďalšiemu zníženiu chybovosti.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). (ES) Vážená pani predsedajúca, ešte raz vítame zlepšenia, ktoré boli zavedené prostredníctvom intenzívneho dialógu medzi Dvorom audítorov, Komisiou a, samozrejme, Parlamentom. Tohtoročná správa však zároveň ukazuje, že nemôžeme zaspať na vavrínoch a že musíme zostať ostražití.

Zároveň si myslím, že návrh pána da Silvu Caldeiru týkajúci sa budúcej spolupráce s cieľom zlepšiť a zjednodušiť dôležité aspekty nariadenia o rozpočtových pravidlách je veľmi pozitívny, rovnako ako nové legislatívne návrhy, na ktorých by sme možno mohli pracovať s cieľom dosiahnuť úspešný výsledok.

Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, budem veľmi pozorne sledovať všetky aspekty týkajúce sa prevádzkových výdavkov Rady, predovšetkým pokiaľ ide o zabezpečený európsky systém pre žiadosti v systéme prostredia viacerých dodávateľov, v ktorom je špecifická zmienka o potrebe zlepšení v rámci odhadovania rozpočtu Rady. Zároveň budem sledovať izolované aspekty týkajúce sa Európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorých rozpočty boli, zdá sa, výrazne znížené. Zaujíma ma však aj skutočnosť, že sme mali informácie o tom, že Európskemu úradu pre boj proti podvodom bol postúpený prípad v spojení s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. Okrem toho by som rada poznala názor týkajúci sa značného zvýšenia počtu zamestnancov vo Výbore regiónov, ku ktorému došlo v období rokov 2009 – 2010.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova (PPE). (BG) Dámy a páni, je mimoriadne dôležité, aby sme zdôraznili skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojich záveroch uznáva pokrok, ktorý dosiahla Komisia v rámci kontroly čerpania európskych finančných prostriedkov. Zároveň však dúfam, že odporúčania a návrhy, ktoré Európsky parlament už celé roky opakuje v správach o absolutóriu, sa skutočne vezmú do úvahy, a to najmä v oblastiach, kde máme stále vysokú úroveň nezrovnalostí. Kvalita informácií, ktoré nám poskytuje Dvor audítorov, by však tiež mala byť ešte lepšia. Som presvedčená, že by sme mali byť skutočne informovaní o presných číslach a presnej úrovni nezrovnalostí, ktoré musíme poznať.

Dobrou správou za rok 2009 je, že úroveň nezrovnalostí v oblasti politiky súdržnosti v porovnaní s minulým rokom výrazne klesla. Zásadnou otázkou však ostáva, či bude toto zníženie v priebehu času udržateľné, alebo je to jednoducho len šťastná náhoda, ktorá môže byť zapríčinená aj tým, že na kontrolu boli vybraté konkrétne krajiny.

V každom prípade sú však na programe nevyriešené problémy, ktoré sa spájajú s nezrovnalosťami v oblastiach vonkajšej pomoci, rozvojovej pomoci a rozšírenia, poľnohospodárstva, výskumu, energetiky a dopravy, vzdelávania a občianstva.

Chcem Dvor audítorov, Komisiu a Radu uistiť, že naša práca v parlamentnom Výbore pre kontrolu rozpočtu sa bude v nasledujúcich mesiacoch vo veľkej miere a zásadne zameriavať na to, aby sme zefektívnili hospodárenie s európskymi finančnými prostriedkami.

Budeme naďalej zdôrazňovať záväzky, ktoré Európska komisia a členské štáty musia na seba v tejto súvislosti prevziať a ktoré musia prísne dodržiavať, ako aj opatrenia, ktoré treba prijať proti tým, čo ich porušia, s cieľom dosiahnuť skutočný výsledok v rámci ochrany záujmov európskych daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Caldeira, pán Šemeta, politika súdržnosti je chorým pacientom rozpočtu EÚ. Minulý rok bol na jednotke intenzívnej starostlivosti a tento rok sa zotavuje. Má však ďaleko od toho, aby sa úplne uzdravil, a choroba by sa mu mohla kedykoľvek vrátiť. Viac ako 5 % všetkých platieb v rámci politiky súdržnosti bolo chybných a 3 % sa nemali uhradiť vôbec. To predstavuje okolo 700 miliónov EUR. Veľkej časti týchto chybných platieb mohli zabrániť členské štáty. Chyby sa vyskytujú vo verejnom obstarávaní a v rámci vyplácania prostriedkov určených na politiku súdržnosti, a to aj napriek existujúcim systémom kontroly, ktoré schválila Komisia. Musíme sa ešte raz pozorne pozrieť na tieto systémy kontroly. V mojom rodnom Nemecku vzorky dokázali, že všetky tamojšie systémy kontroly, ktoré boli testované, boli účinné len čiastočne.

Zodpovednosť za spravovanie rozpočtu leží na pleciach Komisie. Môžeme diskutovať o tomto rozpore – o chybách v členských štátoch, za ktoré zodpovedá Komisia – v našich domovských krajinách, môžeme to vysvetliť médiám a môžeme o tom povedať našim občanom. Z politického hľadiska je však úlohou Komisie, aby vyriešila tento problém v členských štátoch. Pán Šemeta, musíte v tejto oblasti prevziať kontrolu a my vás v tom podporíme.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). (NL) Vážená pani predsedajúca, predstavitelia Komisie a Dvora audítorov, vystupujem ako koordinátor regionálnej politiky Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

Keď sa pozriem na chybovosť, vidím, že pokiaľ ide o súdržnosť, došlo k jasnému zlepšeniu. Teraz môžeme vidieť vplyv nových nariadení, ktoré sme prijali na obdobie rokov 2007 – 2013, a akčných plánov, ktoré intenzívne podporoval nielen Parlament, ale aj súčasná a predchádzajúca Komisia. Väčšina problémov alebo chýb sa nachádza v dokumentácii týkajúcej sa verejného obstarávania. Transpozícia európskych právnych predpisov do zákonov mnohých členských štátov a ich uplatňovanie vyhnali chybovosť na jej súčasnú veľmi vysokú úroveň.

Preto žiadam komisárov, aby prišli s akčným plánom, ktorý by okrem iného vyvinul tlak na členské štáty alebo ich podporil, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Minulý týždeň som mal príležitosť viesť delegáciu Európskeho parlamentu v Rumunsku a mohli sme vidieť, ako s tým bojovali a akým druhom ťažkostí čelili. Mohli by sme tu urobiť veľký pokrok.

Na záver chcem uviesť, že aj ja veľmi podporujem národné vyhlásenia o hospodárení, teda finančné vyhlásenia, ktorých predloženie by sme od členských štátov požadovali, pretože práve na úrovni členských štátov sa vyskytuje väčšina chýb.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Vážená pani predsedajúca, chcem sa k tejto správe vyjadriť čo najpozitívnejšie, pretože som bol vždy presvedčený, že by sme mali využívať audity na zlepšovanie vecí a na to, aby sme sa poučili zo svojich chýb. Existuje veľa príkladov, kde to môžu Komisia, členské štáty a príjemcovia urobiť, aby veci zlepšili, napríklad v oblasti poľnohospodárstva. Neustále zmeny v požiadavkách zo strany Komisie spôsobujú členským štátom a príjemcom ťažkosti. Vo Walese mi to hovoria stále. S cieľom obmedziť požiadavky poľnohospodárov týkajúce sa neoprávnených plôch by Komisia zároveň mohla stanoviť právne predpisy, ktoré jasne definujú aktívnych poľnohospodárov v celej EÚ a ktoré by potom mohli zaviesť všetky členské štáty, zatiaľ čo v tejto chvíli majú len istú právomoc. Na záver chcem uviesť, že prostredníctvom nadchádzajúcej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky máme jedinečnú príležitosť zjednodušiť postupy, aby sme zaistili, že v Európe budeme vedieť efektívne využívať finančné prostriedky, ale zároveň pokračovať v poskytovaní výhod pre jednotlivcov a komunity.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). (PL) Vážená pani predsedajúca, predstavenie výsledkov práce Európskeho dvora audítorov nám vždy poskytne skvelé informácie, ktoré nám umožnia porovnať to, aké boli veci v minulosti, s tým, čo by sa malo urobiť v budúcnosti. Aký môže byť všeobecný záver? Zdá sa, že je to tak, že tam, kde sú postupy menej komplikované a peniaze sa dajú čerpať ľahšie, objavíme menej závažných chýb. Čím je politika zložitejšia, tým viac stúpa závažnosť chýb a niekedy aj nezrovnalostí. Jedným takýmto príkladom je politika súdržnosti, ktorá je pre Európsku úniu tiež veľmi dôležitá. Preto sa aj tu dospelo k záveru, že poľnohospodárska politika Únie má vysokú chybovosť, ale tam, kde boli postupy využívania finančných prostriedkov jednoduchšie, bolo menej chýb ako tam, kde je to komplikovanejšie.

Rád by som upozornil na význam spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ale aj – a o tom sa nehovorilo – na význam spolupráce s národnými parlamentmi, a to predovšetkým s výbormi pre európske záležitosti, rozpočty a kontrolu rozpočtu. Ja osobne som bol poslancom poľského národného parlamentu v čase, keď sme začali pracovať s informáciami od Európskeho dvora audítorov, a poslanci ich prijali veľmi dobre.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa Dvoru audítorov veľmi úprimne poďakovať. Táto správa je pôsobivou ukážkou skutočnosti, že kontroly sa neustále zlepšujú. Chybovosť, na ktorú sa poukazuje, ma veľmi neznepokojuje, pretože si myslím, že účtovný audit je učiaci sa systém. Jeho súčasťou je čoraz pozornejšie skúmanie problémov a, vďakabohu, odhaľovanie čoraz väčšieho počtu chýb. Našou úlohou je pracovať spolu na tom, aby sme sa v budúcnosti vyhli výskytu týchto chýb. Rada by som preto všetkých opäť upozornila na piatu správu o súdržnosti, ktorá bola predložená včera. Komisia vyzýva všetkých zainteresovaných, aby vyjadrili svoje názory na otázky, ktoré boli položené v tomto dokumente. Je to veľká príležitosť položiť základy budúcich opatrení týkajúcich sa dotácií, ktoré zaistia na jednej strane to, že sa uľahčí získavanie dotácií v tejto oblasti, že sa zjednoduší prístup a obmedzí byrokracia, a na druhej strane to, že sa zavedú nevyhnutné prísne kontroly na ochranu peňazí daňových poplatníkov, ktoré sa využívajú.

Všetkých zainteresovaných preto vyzývam, aby tejto žiadosti Komisie vyhoveli. My v Parlamente to, samozrejme, urobíme.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dnešná rozpráva ukazuje, že v roku 2009 sa podarilo dosiahnuť ďalší pokrok v rámci hospodárenia s európskym rozpočtom. Jasné stanovisko Dvora audítorov k účtovnej závierke a najnižšia chybovosť celého rozpočtu v dejinách, ako odhalil náš externý audítor, potvrdzujú, že Komisia prijala správne rozhodnutia a navrhla primerané opatrenia, aby zlepšila výkonnosť programov v súčasnom finančnom období.

Dvor audítorov však upozorňuje aj na oblasti, kde je potrebný ďalší pokrok zo strany všetkých finančných aktérov. Samozrejme, mám tým na mysli Komisiu a aj finančných aktérov v členských štátoch, ktorých záväzky a povinnosti v rámci spoločného hospodárenia sa na základe novej Zmluvy o fungovaní Európskej únie jasne posilnili.

Mnohí z vás tu hovorili o uplatňovaní sankcií voči členským štátom a ja musím povedať, že Komisia uplatňuje sankcie veľmi prísne. Práve sa zaoberáme pozastavením alebo prerušením 40 programov politiky súdržnosti vo výške 1,75 miliardy EUR. Je to obrovská suma a, čo je ešte dôležitejšie, počet činností sa v roku 2010 takmer zdvojnásobil v porovnaní s počtom činností v roku 2009. Len minulý piatok sme sa tiež rozhodli vyžiadať si späť neprimerane vynaložené peniaze v oblasti poľnohospodárstva vo výške viac ako 578 miliónov EUR, takže tieto sankcie uplatňujeme skutočne prísne a máme v úmysle robiť to aj v budúcnosti. Na základe správy Dvora audítorov môžete vidieť aj to, že úroveň spätného získavania prostriedkov a finančných korekcií sa v priebehu niekoľkých rokov podstatne zvýšila, pričom v roku 2009 dosiahla 3,3 miliardy EUR. Aj to je veľmi veľká suma a naším zámerom je pokračovať v tejto politike a uplatňovať sankcie veľmi prísne, keď je to potrebné.

Správa Dvora audítorov a postupy udeľovania absolutória, ktoré sa práve začínajú, budú nápomocné nielen pri riešení slabých stránok súčasných programov, ale zároveň nám pomôžu poučiť sa pre budúcu generáciu programov. Dvor audítorov správne poukázal na cestu vpred, ktorou je, samozrejme, zjednodušenie a zlepšenie pravidiel verejného obstarávania, pretože je pravda, že k drvivej väčšine chýb došlo pre porušenie kritérií oprávnenosti alebo pravidiel verejného obstarávania. Musíme sa z toho poučiť a Komisia je pripravená urobiť to. Bude sa riadiť odporúčaniami Dvora audítorov a teší sa na úspešný postup udeľovania absolutória.

 
  
MPphoto
 

  Vítor Manuel da Silva Caldeira, predseda Dvora audítorov. – Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem vám za všetky milé poznámky, ktoré ste pri tejto príležitosti Dvoru audítorov adresovali a ktoré sú tiež prejavom úcty k tým, ktorí pracujú v našej inštitúcii a každý deň riešia – v súlade s najvyššími profesionálnymi normami a medzinárodnými normami auditu – záležitosti tejto inštitúcie. Odporúčaniam tohto Parlamentu venujeme náležitú pozornosť a dovoľte mi uviesť vám len dva príklady toho, čo sme v rámci tejto výročnej správy za rok 2009 urobili, aby sme zareagovali na žiadosť tejto inštitúcie o viac informácií.

Poskytujeme vám celkové zhodnotenie situácie. Po prvýkrát hovoríme, aká je celková situácia. Dospeli sme k záveru, že sa za posledné roky zlepšila. Počet najpravdepodobnejších chýb v celom rozpočte klesá. Zároveň sme vám poskytli, a to najmä v oblasti súdržnosti, viac informácii ako minulý rok, pretože minulý rok sme povedali, že sa nemalo vyplatiť prinajmenšom 11 % finančných prostriedkov, pričom tento rok môžeme povedať, že najpravdepodobnejšia chybovosť podľa odhadov presahuje 5 %, čo sme minulý rok povedať nemohli, a že sa nemali preplatiť prinajmenšom 3 % finančných prostriedkov. Toto je miera pokroku, ktorý sme zistili. To sú fakty. Prečo? Aké dôvody sa za tým skrývajú? Aký pokrok sme dosiahli? My si fakty nevymýšľame. Nie sme zhovievaví ani ku Komisii, ani k členským štátom. Dvor audítorov je nezávislá kontrolná inštitúcia, ktorá sa riadi zmluvou. Naše zistenia sa zakladajú na dôkazoch a práve tie predkladáme tejto inštitúcii, ktorej sme povinní pomáhať v tomto postupe udeľovania absolutória.

Sme ochotní pomáhať vám pri tejto práci a hlavným dôvodom je, ako sme uviedli v našej správe, že na jednej strane systémy, ktoré boli zavedené s cieľom spravovať finančné prostriedky na toto programové obdobie 2007 – 2013, fungujú lepšie. Ďalším dôvodom je to, že vyplácanie finančných prostriedkov za toto programové obdobie dosahuje výšku iba 25 %, takže finančná úhrada za toto obdobie je podľa našich dôkazov nižšia, ako by sme mali očakávať. Kombinácia týchto dvoch faktorov – lepšieho fungovania systémov na jednej strane a nižšieho uhrádzania, teda nižšieho počtu efektívne zrealizovaných platieb, na strane druhej – nás dostala do situácie, v ktorej sa teraz nachádzame. Práve tu je to varovanie. Musíme sledovať, ako sa teraz veci vyvinú, pokiaľ ide o systémy, ktoré tak dobre fungujú vo všetkých 27 členských štátoch, a pokiaľ ide o všetky finančné prostriedky, ktoré sa majú v budúcnosti vyplatiť. Takže buďme opatrní.

Povedal som však, že sme ochotní pomôcť tomuto Parlamentu a najmä Výboru pre kontrolu rozpočtu v jeho absolutóriu. Naši členovia vám s tým pomôžu a poskytnú vám všetky informácie, ktoré potrebujete. Pomáhame vám však aj prostredníctvom našich osobitných správ. Môžete v nich nájsť audity a iné zložky, ktoré sa zameriavajú na vplyv financovania v reálnom živote, a zistiť, ako efektívne sa využívajú. Myslím si, že aj táto informácia je pre túto inštitúciu veľmi cenná.

Je jasné, že zodpovednosť za plnenie rozpočtu spočíva predovšetkým na pleciach Európskej komisie, ale Lisabonská zmluva uvádza aj to, že to má byť v spolupráci s členskými štátmi. Ak sa máme pozrieť dopredu, povedal by som, že teraz máme jedinečnú príležitosť dať nový impulz pre lepšie hospodárenie s rozpočtom Európskej únie. Diskutuje sa o novom nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré bude čoskoro prijaté a ktoré bude tvoriť základnú líniu rozhodovania o hospodárení a usmerňovania hospodárenia s cieľom dosiahnuť budúci pokrok. Ak máme mať jednoduché pravidlá, ak chceme mať účinnejšie a nákladovo efektívnejšie systémy na ich riadenie prostredníctvom členských štátov a v rámci Komisie, treba tieto otázky riešiť práve v tejto chvíli. Budúci rok sa budeme zaoberať aj revíziou rozpočtu.

Komisia, Rada a Európsky parlament teda majú v tejto chvíli pred sebou obdobie, keď treba prijať závažné rozhodnutia, aby v budúcnosti situáciu zlepšili. Ak pri tom Európsky dvor audítorov môže pomôcť, navrhol by som, aby sme stavali na odporúčaniach, ktoré sme už predložili v našom stanovisku ku kľúčovým rizikám a úlohám týkajúcim sa zlepšenia finančného hospodárenia Únie.

Opakujem, že keď sa pozriete na novú generáciu programov na obdobie po roku 2013, musíme si položiť otázku: je pravdepodobné, že programy systémov financovania pridajú Európskej únii istú hodnotu? Sú systémy, ktoré predkladáme, jednoduché, majú jasné ciele, je reálne ich uskutočniť a sú ich línie zodpovednosti jasné? Chceme sa vyhnúť neistote tam, kde niekedy tvrdíme, že neexistuje zodpovednosť ani na strane Komisie, ani na strane členských štátov. Teraz máme príležitosť a Dvor audítorov sa teší, že vám pri tejto úlohe pomôže.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Bod je uzavretý.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Prvýkrát za šestnásť rokov Európsky dvor audítorov vydal pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti, pokiaľ ide o spoľahlivosť ročnej účtovnej závierky, ako aj zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. Je to koniec cyklu, ktorý začala Komisia pod vedením pána Santera, ktorá rezignovala v roku 1999. Za túto situáciu vďačíme odhodlaniu Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu prinútiť Komisiu a aj členské štáty – vo veciach týkajúcich sa spoločného hospodárenia –, aby spravovali európske verejné prostriedky správnym spôsobom. Vítam prácu Dvora audítorov. Nechápem, prečo Únia nezapočítala do svojej účtovnej závierky 37,2 miliardy EUR, ktoré členské štáty dlhujú za dôchodky zamestnancov, keďže to má za následok záporný vlastný kapitál vo výške približne 44 miliárd EUR. Aký obraz to dávame! Som zvedavý, ako si budeme schopní požičať na trhoch, aby sme získali 60 miliárd EUR potrebných na plán stability. Na záver chcem povedať, že táto správa podľa mňa prišla príliš neskoro. V ktorejkoľvek serióznej organizácii by mala byť audítorská správa zaslaná pred 30. júnom roka nasledujúceho po roku, ktorý bol predmetom auditu. Vykrúcanie sa pre zložité otázky a mnoho príslušných jazykov je neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Európsky dvor audítorov v súčasnosti predkladá svoju šestnástu správu, prostredníctvom ktorej vydáva vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti operácií, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka rozpočtu EÚ. Rada by som zdôraznila, že chybovosť niektorých operácií je stále vysoká. Dvor audítorov napríklad konštatuje, že v prípade projektov v oblasti súdržnosti chybovosť presahuje 5 %, čo je podľa môjho názoru príliš vysoké percento, a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch došlo k zlepšeniu. Európska komisia by podľa mňa mala vyvinúť čo najväčšie úsilie, aby sa chybovosť znížila na maximálne prijateľnú úroveň 2 %. Treba, samozrejme, povedať, že chybovosť nie vždy naznačuje nesprávne nakladanie so zverenými prostriedkami, ale často ide skôr o účtovné chyby v administratíve jednotlivých projektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rok 2009 Dvor audítorov v súvislosti so spoľahlivosťou účtovnej závierky poznamenáva, že niektoré konsolidované subjekty neposkytli žiadne vyhlásenie v súvislosti so svojou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo predložili pozmenené vyhlásenie. Európska policajná akadémia (CEPOL) je jedným zo subjektov, o ktorých nemáme náležité informácie už niekoľko rokov. To má vážne dôsledky, pretože po hĺbkovom audite akadémie CEPOL v júli 2010 bola účtovná závierka opravená. Finančná správa agentúry za rok 2009 sa vlastne spätne vrátila cez účtovné riadenie za finančné roky 2008 a ešte predtým, pričom vplyv týchto opráv na rozpočet sa odhaduje na približne 13 % súčasného rozpočtu agentúry. Keďže 1. januára 2006 sa akadémia stala agentúrou spoločenstva, Dvor audítorov vyjadril len výhrady týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky za finančný rok 2007. To nestačilo na to, aby sa účtovné závierky spred roka 2010 dali do poriadku.

 

4. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pani Van Bremptovej v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD)) (A7-0246/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, spravodajkyňa.(NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pred sebou vidíte veľmi šťastnú spravodajkyňu, pretože si myslím, že sme – a veľmi zdôrazňujem, že sme – vypracovali správu, ktorú sa, ako dúfame, podarí prijať takmer jednohlasne, keďže na nej v úzkej spolupráci neúnavne pracovali všetky politické skupiny Parlamentu.

Správa a nariadenia, ktorých sa týka, majú v tomto Parlamente dlhú históriu. Má pôvod najmä v pláne obnovy spustenom v roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy. V tom čase sa na európskej úrovni uvoľnili 4 miliardy EUR a tieto finančné prostriedky sa vyčlenili konkrétne na oživenie hospodárstva. Cieľom bolo, aby sa tieto peniaze použili aj na financovanie energetických projektov, najmä na rozsiahle energetické projekty zamerané na zachytávanie a skladovanie uhlíka, infraštruktúru a celý rad veľkých projektov veterných elektrární na mori.

Vtedy Parlament, samozrejme, tieto projekty schválil, odznelo tu niekoľko námietok z rôznych strán a aj zo strany Parlamentu, najmä tvárou v tvár rozsiahlej povahe tohto úsilia, a otázka, či takéto projekty vytvoria dostatok pracovných miest. Najdôležitejšia kritika sa však týkala energetickej účinnosti. Potom nasledovala politická dohoda a súčasná situácia je dôsledkom tejto dohody.

Mohli by ste si myslieť, že ak Parlament, Rada a Komisia dosiahnu politickú dohodu o investovaní všetkých prebytkov do energetickej účinnosti, správa a rokovania budú jednoduché. Nebolo to tak. Máme za sebou niekoľko zložitých rokovaní najmä s Radou. Môžem však povedať, že sme – a jasne si povedzme, že sme museli dospieť ku kompromisu – dokázali uspieť vo väčšine bodov. V stručnosti by som ich chcela spomenúť, pretože sú nevyhnutné na správne pochopenie súčasnej situácie v súvislosti s finančnými prostriedkami a tým, ako by sa mali vo veľmi blízkej budúcnosti vykonať.

Predovšetkým ide o projekty zamerané na obnoviteľnú energiu, ale najmä tie, ktoré sa zameriavajú na energetickú účinnosť. Pán komisár, to je v týchto dňoch ústrednou témou diskusie o energetike. Veľmi podporujem obnoviteľnú energiu, vieme však, že ak chceme výsledky skutočne rýchlo, musíme všetko úsilie investovať do energetickej účinnosti: je to správne riešenie, ak chcete znížiť spotrebu; pomáha zmierniť závažný problém dodávky energie a – toto je veľmi dôležité – našim spoločnostiam a rodinám zaisťuje nižšie náklady na energie. To je mimoriadne dôležité. Pracujeme na priemyselnej politike a určite vás o tom ešte budeme informovať.

Po druhé, miestna úroveň a s ňou úzko súvisiaca energetická účinnosť. Európa takmer výlučne spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi, a dokonca aj predchádzajúci plán obnovy sa veľmi často zameriaval v prvom rade na veľké projekty. Tento už ani nemôže byť odlišnejší. Zameriava sa na miestnu úroveň, na mestá a obce, na projekty malého rozsahu, ktoré možno okamžite uskutočniť a dosiahnuť okamžité výsledky a ktoré teda môžu mať výrazný vplyv nielen na energetickú účinnosť, ale aj na pracovné miesta. Toto rozhodnutie je aj naďalej veľmi dôležité.

Po tretie, financovanie. Predchádzajúci hlavný plán obnovy tvorilo takzvané priame financovanie; jednoducho podporovaním veľkých projektov, či už prostredníctvom spolufinancovania, alebo bez neho, pretože to je pre Európu charakteristické. Je to typický spôsob, ktorým Európa funguje. To však neplatí o tomto fonde a z tohto dôvodu je veľmi inovatívny. Prostriedky z neho sa poskytujú tak, aby sa podpora dostala k projektom financovaným prostredníctvom záruk a iných finančných prostriedkov. To znamená, že s výnimkou technickej pomoci, ktorá sa stále financuje priamymi finančnými prostriedkami, vám to prinesie veľký vplyv. Sumu 146 miliónov EUR musíte vynásobiť približne ôsmimi, aby ste získali predstavu o jeho možnom vplyve.

Dospela som k záverečnému bodu, ktorý bol dlho predmetom sporov: obmedzenie peňazí, teda peňazí, ktoré máme k dispozícii. Jasne si povedzme, že Parlament by rád videl odlišné riešenie, na čom sme sa skutočne dohodli. Všetky zvyšné finančné prostriedky sa mali investovať do tohto projektu. Dosiahli sme kompromis: všetky finančné prostriedky, ktoré nám dnes zostávajú, boli zaregistrované a pevne verím, že to tomuto projektu zaistí dlhý život – a myslím si, že ak budeme naďalej spolupracovať ako doteraz, rovnako sa nám podarí zaistiť, aby bol mimoriadne úspešný.

Ešte chvíľku, pani predsedajúca. Viem, že mi už vypršal čas. Ešte raz chcem výslovne poďakovať všetkým, ktorí na tejto správe pracovali, najmä tieňovým spravodajcom. Naša spolupráca ma mimoriadne potešila a nevravím to zo slušnosti, ale jednoducho preto, že to bol príklad veľmi kvalitnej a účinnej spolupráce. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, člen Komisie.(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dnes diskutujeme o predbežnom preskúmaní úspešného programu pomoci hospodárskej obnove v oblasti energetiky. Doteraz sme prijali 43 rozhodnutí o financovaní projektov v oblasti plynárenskej infraštruktúry, infraštruktúry pre elektrickú energiu, projektov veterných elektrární na mori a zachytávania a skladovania uhlíka v rámci vykonávania programu, ktorý pre nás zriadili Parlament a Rada. To nám umožnilo minúť približne 98 % celkového rozpočtu vo výške 3,98 miliardy EUR a zaistiť, aby program do značnej miery dosiahol svoje ciele. Existuje len niekoľko projektov, ktoré sa nemohli realizovať. Túto zmenu a doplnenie zavádzame s cieľom, aby sa splnili požiadavky Parlamentu a iniciovali sa pilotné projekty v oblasti obnoviteľnej energie, a čo je dôležité, aj v oblasti energetickej účinnosti. Tieto pilotné projekty považujem za možnosť preveriť naše činnosti v oblasti energetickej účinnosti, ktorá bude na budúci rok jedným z ústredných bodov mojej práce.

Chcel by som srdečne poďakovať pani Van Bremptovej. Rovnako by som rád poďakoval všetkým odhodlaným členom tohto Parlamentu a belgickému predsedníctvu, pretože sme v tejto oblasti počas niekoľkých minulých týždňov tvrdo pracovali a dnes môžeme predložiť dokument, ktorý určite poskytne impulz v oblasti energetickej účinnosti.

Naši úradníci už robia prípravy na jeho vykonanie, aby zaistili, že sa táto zmena a doplnenie, ktoré práve nadobúdajú platnosť, rýchlo prejavia. V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní bude na projekty, ktoré všetci považujete za dôležité, vyčlenených 146 miliónov EUR. Našimi partnermi v týchto projektoch, ktoré ste vybrali, sú orgány na obecnej, miestnej a regionálnej úrovni s úzkym prepojením na dotknuté projekty. Miestni partneri zaistia, aby sa finančné prostriedky využili tým najlepším spôsobom na verejné budovy, súkromné budovy, zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, siete diaľkového vykurovania, decentralizované zdroje obnoviteľnej energie, ekologickejšie siete mestskej dopravy a miestnu infraštruktúru, ako napríklad inteligentné siete, účinné pouličné osvetlenie a inteligentné meracie systémy. To znamená, že robíme čosi, čo bude mať okamžitý miestny vplyv a čo poslúži ako vzor pre naše budúce činnosti v oblasti inteligentných miest.

Ak dnes prijmete príslušné rozhodnutie, naše orgány začnú zmenu a doplnenie nariadenia okamžite vykonávať. V marci alebo v apríli budúceho roku budeme určite schopní oznámiť, že náš program oživenia hospodárstva má veľmi pozitívny vplyv vo forme veľkých a malých projektov, decentralizovaných projektov a umožňuje nám poučiť sa, čo bude dôležité v priebehu budúcich finančných rokov. Rád by som opäť poďakoval všetkým zainteresovaným.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, spravodajca Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko.(DE) Vážená pani predsedajúca, vážený pán Oettinger, ako spravodajca Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko k správe pani Van Bremptovej môžem povedať, že členovia výboru túto správu veľmi privítali. Vnímame ju nielen z pohľadu rozpočtu, ale do istej miery aj vzhľadom na jej obsah a vyjadrili sme jednu obavu, ktorú do nej pani Van Bremptová láskavo zahrnula. Tento nástroj sa celkom správne zameriava na obce, pretože práve tam možno dosiahnuť najväčší nárast účinnosti.

Ja však pochádzam z oblasti Nemecka, kde si obce nemôžu vziať žiadne ďalšie úvery, pretože už teraz sú veľmi zadlžené. Môže to byť špecifický problém Nemecka zapríčinený usporiadaním našich miestnych orgánov, pán Oettinger však ako bývalý vedúci predstaviteľ jednej zo spolkových republík túto problematiku veľmi dobre pozná. V Nemecku sme preto v situácii, keď mieste orgány, ktoré by mali tento program využívať, ho využívať nesmú, pretože orgán zodpovedný za dohľad nad nimi im bráni v ďalšom zadlžovaní. Veľmi nás to znepokojuje. V dôsledku toho môže byť tento program v týchto oblastiach neúčinný. Vítame ho a boli by sme radi, keby mohol pokračovať. Žiadali sme, aby mal program osobitný rozpočtový riadok a chceli by sme doň presunúť 15 miliónov EUR dostupných v oblasti poľnohospodárskej politiky, ktoré nemožno čerpať, pretože na to nie je žiadny právny základ. V tejto oblasti musí byť rozpočet pružnejší.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, v mene poslaneckého klubu PPE.(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, myslím si, že rozhodnutie využiť iným spôsobom niekoľko zvyšných finančných prostriedkov v rámci plánu obnovy, ktorý začal v roku 2009, a využiť túto možnosť na zavedenie novej zásady vytvorením fondu ad hoc je prezieravé a je to v súlade s tým, čo v tejto rokovacej sále už nejaký čas hovoríme, no ešte nikdy sme nemali príležitosť v tomto smere konať.

V Margarétinom fonde pozorujeme nepatrné náznaky, ktoré si vyžadujú aktualizáciu. To pre nás a pre poslanecký klub PPE predstavuje referenčnú metódu, ktorou sa treba riadiť pri inteligentnom využití rozpočtu Európskej únie. Nástrojom je fond ad hoc, ktorý využíva rozličné metódy, ako napríklad úvery, záruky, podiely na základnom imaní či spolufinancovanie, a bude ho riadiť zvláštna správcovská spoločnosť.

Fond bol založený s počiatočnou sumou 147 miliónov EUR a nerozumieme, prečo nemožno nechať otvorené dvere pre ďalšie zostatkové prostriedky z plánu obnovy. Významnú sumu možno získať uplatnením výrazného tlaku prostredníctvom bánk EIB, KfW, sporiteľní a investičných bánk a iných finančných inštitúcií, keďže to môže mať výrazný vplyv na začiatok projektov, ktoré sa považujú za platné a majú hospodársku a environmentálnu prioritu.

Kľúčovým aspektom fondu, ktorý sa vytvorí koncom tohto roka, je z môjho hľadiska to, že sa môže stať istým druhom poctivého pilotného projektu pre budúcu organizáciu energetického fondu v širšom rozsahu na primerané začlenenie do budúceho finančného výhľadu na roky 2014 – 2020. Túto zásadu možno tiež zopakovať v iných oblastiach, ako napríklad v oblasti sietí TEN a eTEN. Dovoľte mi vysloviť, že v tomto kritickom období zoči-voči kríze zamestnanosti by nás trochu potešilo nejaké jasné znamenie.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, v mene skupiny S&D.(ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, v prvom rade by som chcela zablahoželať pani spravodajkyni k jej vynikajúcej práci, pretože dúfame, že vplyv tejto iniciatívy, ktorá má významnú symbolickú hodnotu, osemnásobne prevýši odsúhlasených 146 miliónov EUR.

Ako pani spravodajkyňa vysvetlila, plánujeme vyčleniť finančné prostriedky na udržateľné mikroprojekty v oblasti energetiky, ktoré nielen umožnia uskutočniť dôležité ciele, ako napríklad bezpečnosť dodávok, zníženie emisií CO2, ale dosiahnu aj cieľ, ktorý má veľmi priamy vplyv na obyvateľstvo: zníženie energetickej chudoby.

Text, o ktorom sa chystáme hlasovať, je dôležitý aj preto, že zavádza inovatívny finančný nástroj. Tento mechanizmus pomôže prekonať odpor finančných subjektov k tomuto typu projektov, keďže budú mať podporu medzinárodných finančných inštitúcií.

Napokon by sme mali byť opäť spokojní, že sme dostatočne pružní v súvislosti s osvedčenými postupmi vytvorenými členskými štátmi s cieľom štrukturalizovať využívanie obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.

Dúfam, že realizácia tohto nariadenia umožní rozvoj všetkého potenciálu týchto orgánov bez prekážok, ktoré často vytvára rozsiahla byrokracia.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, v mene skupiny ALDE.(GA) Vážená pani predsedajúca, chcem poďakovať spravodajkyni za prípravu tejto správy o energetických projektoch a za dodatočné finančné prostriedky, ktoré práve poskytla Komisia. Na projekty, ktoré sú pre Európu a najmä rôzne iné krajiny mimoriadne dôležité, sa vyčlenilo 146 miliónov EUR a ako pán komisár povedal, na miestne a regionálne orgány, ktoré budú, dúfam, hospodáriť s týmito peniazmi alebo týmito grantmi.

V prvom rade chcem zablahoželať pani spravodajkyni k predloženiu správy o finančnej pomoci energetickým projektom.

Vrelo vítam túto iniciatívu, ktorá povedie k vytvoreniu finančného nástroja na podporu rozvoja energetickej účinnosti a projektov obnoviteľnej energie. Financovanie projektov v tejto oblasti pomôže stimulovať oživenie hospodárstva v Európe a aj v našej vlastnej krajine, v Írsku, a pomôže vytvoriť nové možnosti zamestnania a zároveň pomôže v boji proti zmene klímy.

Vo všetkých častiach Európy a najmä v našej vlastnej krajine, kde je práve veľmi vysoká miera nezamestnanosti, chceme zaistiť, aby sa všetky finančné prostriedky dali presmerovať do oblastí, kde možno vytvoriť pracovné miesta. Finančné prostriedky v hodnote 146 miliónov EUR sú dostupné v rámci zmeneného a doplneného návrhu, ktorý sa musí zameriavať na projekty s rýchlym, merateľným a skutočným vplyvom na oživenie hospodárstva. Dostupné sú finančné prostriedky vo výške 146 miliónov EUR, ktoré však treba vynásobiť najmenej šesť alebo sedemkrát, aby sme dostali hodnotu celkovej investície.

Domnievam sa, že vytvorenie špecializovaného finančného nástroja nám umožní správu tohto financovania tým najúčinnejším spôsobom a prijímateľmi, ako som už povedal vo svojom rodnom jazyku, budú miestne a regionálne orgány. Všetci nesieme zodpovednosť za to, aby sme na to tieto orgány upozornili, a naša vláda podá individuálnu žiadosť a následne sa spojí s regionálnymi orgánmi.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážená pani predsedajúca, dnes oslavujeme víťazstvo, aj keď len malé, ekologickej energetickej politiky a európskejšej energetickej politiky. V prvom rade chcem poďakovať našej výbornej delegácii všetkých strán pod vedením pani Van Bremptovej. Myslím si, že sme odviedli veľmi dobrú prácu.

(DE) Chcel by som oceniť aj pána Oettingera. Bohužiaľ, počas včerajšieho prednesenia energetického programu sme museli byť veľmi kritickí. Tento nástroj vznikol, pretože ste sa o to osobne zasadili čiastočne zoči-voči opozícii zo strany nemeckej vlády a vašich partnerov v rámci Kresťanskej demokratickej únie v Nemecku, aby ste zaistili, že sa naozaj mohol uskutočniť.

Prečo je to malé a trpké víťazstvo? Pretože – a niektorí to už povedali – toto je 150 miliónov EUR na decentralizované miestne investície v oblasti energetiky, kde na druhej strane máme miliardy – napríklad milión na sekvestráciu uhlíka. Stále nerozumiem tomu, ako sa táto miliarda využije. Máme stále viac náznakov, že tento projekt nebude fungovať. Neexistuje žiadna rovnováha medzi decentralizovanými projektmi blízkymi občanom na miestnej úrovni a veľkými projektmi, z ktorých niektoré podľa mňa zlyhajú.

Prečo my zelení dnes napriek tomu hlasujeme za tento projekt? Je to preto, že sme optimisti. Optimisticky veríme, že tých 150 miliónov EUR, dobre spravovaných, vytvorí základ pre oveľa väčší nástroj, ktorý bude patriť pod nový finančný výhľad. Sú na to dve podmienky. Prvou podmienkou sú kvalitné projekty. Myslím si, že EIB a KfW, ktoré ho budú riadiť, sa rovnako zamerajú na projekty hĺbkovej obnovy a nielen na plytkú obnovu. Potrebujeme sa posunúť vpred, najmä pokiaľ ide o budovy a účinnosť. Druhou podmienkou je zníženie byrokracie v prospech miestnych orgánov, ktoré sa projektmi uchádzajú o spolufinancovanie.

Tieto dve otázky sú mimoriadne dôležité. Preto sa vás, pán komisár, pýtam: čo podnikne Komisia, aby zaistila, že tento fond bude financovať alebo poskytne úvery na kvalitné projekty? A aké kroky Komisia podnikne na odstránenie byrokracie, aby mali miestne orgány jednoduchý prístup k týmto finančným prostriedkom?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, podporím každý návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na podporu energetických projektov. Ekologická energia by sa takisto mala podporiť. Treba však úprimne povedať, že myšlienka, že ekologická energia je riešením všetkých energetických problémov Európy – myšlienka, ktorá sa tu často vyjadruje –, je len ilúzia. Únia však potrebuje veľké, a zdôrazňujem, veľké investície. Základným účelom týchto investícií je zaistiť diverzifikáciu dodávok palív. Takéto riešenie umožní napríklad vybudovanie plynovodu Nabucco, ktorý spojí obrovské ložiská plynu v oblasti Strednej Ázie so zákazníkmi v Európe, a rozvinutie prepravných sietí a vybudovanie nových prepojení v strednej a východnej Európe.

Skutočne chceme rozvíjať ekologickú energetiku, no súčasne sa, bohužiaľ, úplne prehliada rozvoj metód ťažby bridlicového plynu, ktorý nie je primerane financovaný. Je to nekonvenčný plyn, ktorý už zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v rámci ťažby v Spojených štátoch a, pokiaľ ide o dostupnosť plynu, poskytuje Amerike úplnú nezávislosť. Veľké množstvá tohto plynu sa nachádzajú vo Francúzsku, Poľsku a v Bulharsku. Pri príležitosti využiť jeho veľký potenciál sa stretávame s úplnou pasivitou. Európska solidarita si vyžaduje, aby Únia podporila tieto projekty ako strategické pre jej budúcnosť a ako projekty, ktoré zaručia jednotný rozvoj všetkých európskych štátov. Škoda, že dnes nehovoríme o veľkých investíciách, ktoré skutočne vyriešia naše energetické problémy a zjednotia a budú rozvíjať Európsku úniu. Zatiaľ čo hovoríme o dôležitých opatreniach, ktoré súvisia s ekologickou energiou, nezabúdajme, že myšlienka, že ekologická energia vyrieši naše energetické problémy, je ilúzia.

 
  
  

PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Aj ja by som chcela na úvod zablahoželať pani spravodajkyni k vynikajúcej práci, ktorú v tejto veci vykonala. Máme tu diskutovať o veľmi konkrétnom programe na podporu oživenia hospodárstva, ktorý v tomto prípade patrí do mimoriadne dôležitej oblasti energetiky. V rámci súčasnej krízovej situácie, ktorú zažívame, sú takéto návrhy nevyhnutné, aby pomohli pri vytváraní pracovných miest. Nemáme možnosť reštrukturalizovať hospodárstvo, ak sa vytváranie pracovných miest nestane našou prioritou. Táto správa vysiela veľmi pozitívny signál upozorňovaním na spôsob, ako v tejto oblasti reagovať na miestnej úrovni, konkrétne, ako reagovať na miestne potreby. Nachádzame sa v období, keď rokujeme a budeme ešte dlho rokovať o súbore legislatívnych návrhov v oblasti energetiky a často sa až priveľmi sústreďujeme na veľké projekty a siete, pričom zabúdame na ďalšie veci, v ktorých je náš zásah absolútne nevyhnutný.

Preto sa domnievam, že táto správa nám môže pomôcť nielen pri investovaní do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, čo je veľmi dôležité, ale miestnym spoločenstvám poskytne aj konkrétne výhody, čo, prirodzene, znamená konkrétne výhody pre európsku verejnosť ako celok. Vážená pani predsedajúca, svoje vystúpenie chcem preto uzavrieť dvoma záverečnými poznámkami: je dôležité nikdy nezabúdať, že energetickú účinnosť možno do značnej miery dosiahnuť aj znížením spotreby energie prostredníctvom projektov mikrovýroby podobných tým, ktoré sú uvedené v tejto správe. A napokon, bolo to veľké víťazstvo tohto Parlamentu, ktoré zaistilo, aby sa stanovilo množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa vyčlenia na tieto projekty. O to sme sa neusilovali, pretože sme potrebovali oveľa viac. Preto by som sa rada opýtala pána komisára, o čo sa usiluje a čo zamýšľa urobiť, aby ochránil tieto potreby.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD(SK) Predložený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 663 z roku 2009, reaguje na opakované požiadavky Európskeho parlamentu vytvoriť nový jednoúčelový finančný nástroj na podporu energetickej účinnosti a iniciatív v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Najmä podpora opatrení na zvýšenie energetickej efektivity budov v oblasti stavebníctva, ktoré spotrebuje ročne až 40 % energie Európskej únie, dáva opodstatnenie a zmysluplnosť tejto iniciatíve.

Finančné zdroje na krytie činnosti navrhovaného finančného nástroja je možné získať presunom nevyčerpaných finančných prostriedkov z viacerých programov, v ktorých sa už alokované zdroje v plánovanom rozsahu objektívne nepodarí načas vyčerpať. Ako príklad je možné uviesť Európsky energetický program pre oživenie s finančnou rezervou okolo 150 miliónov EUR, ale aj viacročný program GR pre oblasť klímy, ktorý bol vytvorený s podobným zámerom. Preto je myslím si dobré pragmaticky zvážiť, ako môžme čo najlepšie využiť ušetrené finančné prostriedky na rozšírenie pôsobnosti Európskeho energetického programu pre oživenie o nový a zdá sa, že aj potrebný, jednoúčelový finančný nástroj na podporu energetickej účinnosti a iniciatív v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Verejným orgánom na obecnej, miestnej a regionálnej úrovni tak budeme môcť vďaka novému účinnému finančnému nástroju uľahčiť realizáciu projektov v oblasti úspor a využitia obnoviteľných zdrojov energií.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).(LV) Vážená pani predsedajúca, som rád, že Európska únia sa naučila, ako zabiť dve muchy jednou ranou. Prvou „muchou“ je pomoc podnikaniu. V čase, keď sú členské štáty nútené znižovať náklady a banky sa obávajú poskytovať úvery, Európska únia predložila konkrétne riešenie vo forme nového finančného nástroja. Druhou „muchou“ je veľká závislosť Európy od dovozu energie. Cieľom tohto nového nástroja je znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie našich vlastných zdrojov energie, akými sú vietor, slnko, voda a biomasa, a tak znížiť našu celkovú závislosť od dovozu energie. Dámy a páni, vyzývam vás všetkých, aby ste podporili vytvorenie tohto nového finančného nástroja na podporu projektov v oblasti energetiky. Pomôže našim podnikom v ťažkých časoch a zníži našu celkovú závislosť od dovážaných energetických zdrojov. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) V prvom rade by som rád zablahoželal kolegyni z našej skupiny k jej významnej práci na rokovaniach o tomto dokumente a jeho začlenení medzi otázky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre trh s energiou v rámci celej Európskej únie. V kontexte energetickej bezpečnosti je mimoriadne dôležité podporiť energetickú účinnosť a rozvoj obnoviteľnej energie a zaistiť na tieto projekty potrebné finančné prostriedky. Úspešná realizácia takýchto projektov by priamo prispela k dosiahnutiu energetických cieľov stanovených Európskou úniou.

Tieto dodatočné finančné prostriedky pomôžu verejným orgánom na miestnej a regionálnej úrovni zlepšiť financovanie projektov udržateľnej energie a zaviesť inovatívne programy finančných stimulov, akými sú záruky a výhodné pôžičky. Plány na podporu energetickej účinnosti, ako napríklad obnova budov, o ktorej sa tu už diskutovalo, sa doteraz v plnej miere neuskutočnili. Preto si myslím, že tieto dodatočné finančné prostriedky sa stanú dobrým stimulom na zintenzívnenie iniciatív a projektov v oblasti udržateľnej energie najmä na regionálnej a miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE).(NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dôrazne by som chcel zablahoželať pani Van Bremptovej a jej tieňovým spravodajcom k tejto veľmi dôležitej legislatívnej iniciatíve. Myslím si, že toto nariadenie má skutočný potenciál stať sa výrazným stimulom pre projekty v oblasti energetickej účinnosti a využívania obnoviteľnej energie.

Nariadenie bojuje za udržateľnú energiu a vítam najmä niekoľko konkrétnych oblastí, ktoré zdôrazňuje, ako napríklad: úsporu energie, mikrokogeneráciu a začlenenie decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie začlenených do miestneho prostredia v rámci rozvodných sietí a tiež mikrogeneráciu z obnoviteľných zdrojov energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci odvetvia verejnej dopravy, vo vozidlách na elektrický a vodíkový pohon.

Je sľubné, že pani Van Bremptová a jej tieňoví spravodajcovia kladú dôraz na účinné vonkajšie osvetlenie v oblasti verejnej infraštruktúry a napokon na hľadanie riešení skladovania elektrickej energie. Ďakujem vám za vaše úsilie. Dúfam, že môže byť novým krokom smerom k skutočnému novému ekologickému dohovoru.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážená pani predsedajúca, v tejto chvíli hovoríme o niečom, čo je úplne zásadné nielen z hľadiska hospodárskych otázok, ale aj v širšom kontexte otázky európskej solidarity. Je to preto, že energia v skutočnosti predstavuje najväčšiu výzvu a najväčšiu skúšku. Môže európska solidarita v praxi fungovať alebo bude len sloganom či frázou? Alebo sa – a to je čosi, čo očakávajú európski daňoví poplatníci a voliči – uvedie do praxe v rámci konkrétnych projektov, ktoré vybudujú európsku jednotu a ktoré ukážu, že v Európe si rôzne krajiny navzájom pomáhajú, spolupracujú na projektoch a neakceptujú situácie, v ktorých určité štáty mimo Európskej únie uzatvárajú dohody s inými štátmi poza chrbát Európskej únie. Myslím si, že by sa to malo konečne veľmi jasne a priamo vysloviť.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Nepochybne vďaka tomuto Parlamentu dosiahol objem prostriedkov na projekty v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie 146 miliónov EUR. Ak by o tom rozhodovali členské štáty, táto suma by bola výrazne nižšia. Bohužiaľ, právna forma a štruktúra fondu však ostávajú neisté, rovnako ako otázka, aké finančné projekty bude poskytovať. V záujme transparentnosti by potenciálni žiadatelia mali vedieť, kto bude o žiadostiach rozhodovať a ako sa budú vymenúvať výberové komisie.

Ak máme rozptýliť podozrenie, že sa novo vytvorený fond zameriava hlavne na tých, ktorí nevyužili prostriedky vyčlenené v rámci balíka v sume 5 miliárd EUR z programu na oživenie hospodárstva pre neuskutočnenie projektov, do výberového procesu by sa mali zapojiť aj zástupcovia nových členských štátov. Fond sa možno zameriava v prvom rade na miestne a regionálne orgány, mali by sme však tiež zvážiť, či by nebolo vhodné umožniť podať žiadosť aj súkromným subjektom, a to nielen vtedy, keď konajú v mene verejných orgánov. Zvyšovanie energetickej účinnosti a podielu obnoviteľnej energie by malo byť spoločnou zodpovednosťou verejného aj súkromného sektora, európske finančné prostriedky by teda mali byť dostupné obom sektorom. Veľké možnosti vidím v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie a v čistej mestskej doprave.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, nie je ľahké nájsť toľko jednoty v Parlamente. To znamená, že práca bola skutočne výnimočná a pani Van Bremptová a všetci tieňoví spravodajcovia by to mali vedieť.

Už sa tu hovorilo, že výsledný nástroj je z niekoľkých dôvodov veľmi pozitívny. Je pozitívny, pretože jeho postupy a časové rámce sú rýchle; je pozitívny, pretože sa zameriava na vysoko odborné kategórie projektov; je pozitívny, lebo sa zameriava na situáciu v mestách, inými slovami na miestne orgány, ktoré svojimi rozhodnutiami dokážu presadiť skutočnú zmenu stavu vecí a zlepšiť kvalitu ovzdušia, kvalitu bývania a kvalitu mestskej dopravy; je pozitívny, pretože sa zameriava na ziskové projekty, vďaka čomu môže zaistiť návratnosť prostriedkov; a napokon, je pozitívny, pretože táto stratégia prinesie do hry viac prostriedkov.

V dôsledku toho by som však v súvislosti s námietkou, ktorú predniesli mnohí poslanci Parlamentu vrátane pánov Geiera, Turmesa a Canciana, chcela pánovi komisárovi povedať, že problémovým bodom bude realizácia, výber sprostredkovateľských finančných subjektov, vzťah s miestnymi orgánmi a to, ako sa ich finančné problémy riešia. Pán komisár, tento nástroj zvyšuje možnosť otvorenia cesty k novým projektom, k stabilizácii tohto nástroja a k jeho rozšíreniu na iné sektory. Táto téma je mimoriadne dôležitá. Už sa nesmie stať to, čo sa stalo s plánom obnovy a s malými a strednými podnikmi, ktoré stále čakajú na 30 miliárd EUR schválených Parlamentom a Komisiou koncom roka 2008.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE).(EL) Vážená pani predsedajúca, aj ja chcem zablahoželať spravodajkyni k veľmi efektívnej práci na takejto dôležitej správe. Správa prináša dôležitý nástroj financovania a zavádzania projektov v oblasti energetiky, ktorý podporí oživenie hospodárstva v ťažkých časoch a pomôže dokončiť vnútorný trh s energiou a dosiahnuť ciele v oblasti energetiky a klímy stanovené Európskou úniou do roku 2020.

Vytvorenie fondu na podporu iniciatív v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov je mimoriadne dôležité, dokonca aj s malým počiatočným príspevkom vo výške 146 miliónov EUR. Som šťastný, že Európsky parlament sa postavil za svoj záväzok podporiť obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť.

Napokon by som chcel čosi povedať o potrebe vyváženej geografickej distribúcie budúcich programov, aby priniesli úžitok všetkým členským štátom. Grécko dostalo len 1,5 % prostriedkov programu na plynovod zemného plynu. Domnievam sa, že v budúcnosti by sme mali mať spravodlivejšie prerozdelenie.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Vážená pani predsedajúca, pani spravodajkyňa a pán komisár spoločne dosiahli obrovský úspech, keď presvedčili Radu, aby zachovala tieto finančné prostriedky dostupné vo fondoch. Z nášho pohľadu je to veľmi dôležitá a mimoriadne významná udalosť. Dúfame, že to neskôr budeme schopní rozšíriť aj na iné rozpočtové kapitoly. Rovnako je dôležité, že sme dokázali vynaložiť tieto finančné prostriedky na pôvodný účel, na ktorý boli vyčlenené, a predovšetkým prostredníctvom malých a stredných podnikov a miestnych orgánov na projekty týkajúce sa verejnosti.

To je skutočne dôležitý krok vpred. V európskom inštitucionálnom systéme je zriedkavé priamo osloviť verejné alebo malé a stredné podniky. Preto je veľmi dôležité, aby sme do roku 2014 tieto projekty úspešne ukončili, a podobne dôležité bude aj preskúmanie účinnosti v roku 2014 s cieľom zlepšiť účinnosť tohto inštitucionálneho systému. Blahoželám pani spravodajkyni a prajem veľa úspechov pri vynakladaní finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Oettinger, dámy a páni, máme k dispozícii finančné prostriedky, ktoré sa mali investovať okrem iného aj do odvetvia energetiky. Vo výbore sme o tom veľmi podrobne diskutovali a neboli sme si istí, či sa dali vynaložiť všetky finančné prostriedky. Vtedy nám pán komisár sľúbil, že zaručí, aby žiadne finančné prostriedky neostali nevyužité alebo sa nevrátili tam, odkiaľ prišli. Pre mňa je najdôležitejšie, že pán komisár dodržal svoje slovo. Pomerne rýchlo nám predložil dokument, čo nám umožnilo zaistiť, aby sa finančné prostriedky, o ktoré by sme inak prišli, využili v odvetví energetiky. To bol prvý krok.

Druhým krokom bolo, že sa pani Van Bremptovej podarilo nakloniť členov výboru k riešeniu a kompromisu. Za to si zaslúži vďaku. Nebolo to ľahké, pretože je jednoduchšie presadzovať len svoj vlastný pohľad, než hľadať riešenie. Tým sa napokon zaistilo, keďže nás tlačil čas, aby sa finančné prostriedky sprístupnili a mohli sa využívať.

V neposlednom rade sme s pomocou Rady, a to musíme celkom úprimne pripustiť, napokon úspešne našli kompromis, ktorý nám umožnil zaistiť všetky finančné prostriedky pre odvetvie energetiky takmer do posledného eura v rámci určeného času a tak zaistiť, aby sme neprišli o žiadne finančné prostriedky. To je pre mňa tá najdôležitejšia vec a najproduktívnejší výsledok a chcel by som za to všetkým zúčastneným poďakovať.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Chcela by som vám pripomenúť, že v roku 2009, keď sa po prvý raz rokovalo o pláne hospodárskej obnovy Európskej únie, sa Komisia zaviazala, že vyčlení na energetickú účinnosť bývania 1 miliardu EUR. Tento krok však, bohužiaľ, neprišiel v správnom čase. Na iniciatívu Inteligentné mestá sa skutočne vyčlenil len malý objem finančných prostriedkov vzhľadom na skutočnosť, že ak sa v konečnom dôsledku nejaké finančné prostriedky nevyužijú, Komisia musí tieto peniaze vyčleniť na iniciatívu Inteligentné mestá, čo sa deje prostredníctvom tohto nariadenia.

Predložila som pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyzývajúci, aby sa úroveň výdavkov a nákladov riadenia spojila s vytváraním a zavádzaním nástroja a aby nepresiahla 5 % hodnoty každého využitia tak, aby najväčší podiel finančných prostriedkov neskončil v rukách sprostredkovateľských finančných subjektov, ale smeroval na investície do projektov spojených s energetickou účinnosťou bývania a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Vyzvala som tiež na väčšiu transparentnosť a na to, aby sa využívala stránka www.buildup.eu, nehovoriac o uplatňovanom modeli vždy, keď sa tento nástroj využije, aby bol zdarma prístupný každému, kto má záujem, aby sme mali prospech z najlepších postupov.

Chcem zablahoželať pani Van Bremptovej k jej správe. Domnievam sa, že energetická účinnosť musí byť na vrchole priorít energetickej stratégie Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Energetická stratégia do roku 2020, ktorú včera zaviedla Európska komisia, predstavuje dôležitý krok smerom k bezpečnému, konkurencieschopnému trhu s energiou v Európe. Ponúka riešenia hlavných problémov, akými sú diverzifikácia energetických trás a zdrojov, zníženie spotreby energie či koordinácia operácií s tretími krajinami. No pokiaľ ide o financovanie, existujú zrejmé nedostatky. Hlavným cieľom Európskeho energetického programu pre oživenie je práve uľahčiť financovanie investícií v tejto oblasti. Jeho účinné vykonanie si vyžaduje súlad so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa životného prostredia a navrhovatelia projektu musia splniť svoje záväzky v oblasti financovania. Z môjho pohľadu, aktívna spolupráca medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi uľahčí vydanie požadovaných povolení.

Napokon by som chcela zdôrazniť dôležitosť verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú kľúčovým prvkom pri realizácii riešení na zníženie emisií skleníkových plynov.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som poďakovať pani spravodajkyni Van Bremptovej za jej skvelú prácu a za dohodu, ktorá konečne umožní uvoľniť značné finančné prostriedky na rozvoj obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti v súvislosti s otázkou ekologického rastu.

Program zahŕňa priority, ktoré by členské štáty mali vziať do úvahy najmä pri dosahovaní cieľa konkurencieschopnej modernizácie našich energetických infraštruktúr. Napokon chcem zdôrazniť, čo považujem za kvalifikačné body kritérií pre prístup verejných orgánov k finančným prostriedkom, najmä záväzok pracovať na viacročných stratégiách prostredníctvom systému viacúrovňovej správy vecí verejných, od územných po miestne orgány až po regionálne inštitúcie a inštitúcie Európskej únie, dokonca aj v kontexte racionalizácie dostupných finančných nástrojov. Je to dôležitý výsledok pre verejnosť a malé a stredné podniky.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Vážená pani predsedajúca, finančná pomoc v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie s cieľom oživiť hospodárstvo predstavuje rozumnú a užitočnú investíciu.

Plne súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že investičná podpora udržateľnej energie môže byť veľmi účinná a veľmi prínosná, najmä ak sa zameria na miestnu úroveň. Týmto spôsobom môžeme z hospodárskeho, sociálneho i environmentálneho hľadiska poskytnúť udržateľnejšiu budúcnosť. Musíme využiť túto príležitosť prejsť k nízkouhlíkovému hospodárstvu a uľahčiť zmenu tým, ktorí si ju želajú. Decentralizácia je pre udržateľnú energiu veľmi dôležitá.

Preto, ak sa naskytne možnosť uľahčiť financovanie investičných projektov, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie prostredníctvom miestnych a regionálnych orgánov, je to rozumné a funkčné využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z Európskeho energetického programu pre oživenie. Ďakujem pani spravodajkyni za mimoriadne dôležitú prácu.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) O podpore projektov energetickej infraštruktúry z finančných prostriedkov určených na podnecovanie hospodárstva Európskej únie sa rokovalo a vyčlenili sa pred rokom. V tom čase boli finančné prostriedky určené len na dva typy projektov, ktoré sa zameriavali na zníženie emisií oxidu uhličitého do atmosféry, projekty na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a veterné parky v Severnom mori.

Pokiaľ ide o túto podporu a podporu obnoviteľnej energie vo všeobecnosti, nemôžeme použiť univerzálny prístup pre celú Európsku úniu. Musíme vziať do úvahy situáciu v každom členskom štáte, najmä pokiaľ ide o energetickú nezávislosť. Preto vítam návrh Európskej komisie na revíziu postupov vyčleňovania finančných prostriedkov podľa spomínaného programu, s prihliadnutím podporu energetickej účinnosti.

Napriek tomu sa domnievam, že by sme o tom nemali hovoriť výhradne v kontexte finančnej krízy, pretože otázka energetickej účinnosti pretrvá, dokonca aj keď sa obnoví bežný hospodársky cyklus. Členské štáty by mali mať možnosť pružnejšie reagovať na meniace sa podmienky a tak podporovať energetickú účinnosť, energetickú diverzifikáciu a zvýšenie energetickej nezávislosti.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v súčasnej náročnej hospodárskej a finančnej situácii musíme naďalej podporovať projekty v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie pre udržateľné a sociálne konkurencieschopné hospodárstvo.

Prostriedky fungovania finančného nástroja sa musia zlepšiť vzhľadom na investovanie do decentralizovaných projektov na zaistenie geografickej vyváženosti a podpory rovnomerného oživenia. Tento finančný nástroj sa musí okamžite nastaviť a zamerať na projekty s miestnym rozmerom, aby mal vplyv na zamestnanosť v súlade s nariadením (ES) č. 663/2009. Potrebujeme úvery, ktoré by dokázali dopĺňať hodnotné miestne iniciatívy. Musíme dať prednosť financovaniu projektov, ktoré zaručujú aj technologickú inováciu na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu. Nevyužité finančné prostriedky v rámci viacročného programu generálneho riaditeľstva pre oblasť zmeny klímy môžu byť určené na potreby nástroja a potom presmerované na projekty v rámci oblasti udržateľnej energie. Chcel by som poďakovať pani Van Bremptovej za vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) V januári 2009 v reakcii na finančnú krízu Európska komisia navrhla presunúť 5 miliárd EUR z nevyčerpaných finančných prostriedkov Európskej únie najmä na podporu energetických projektov, ktoré by prispeli k hospodárskemu oživeniu v Európskej únii. Mali by sme privítať Európsky energetický program pre oživenie, ktorý sa práve navrhuje. Prioritné otázky tohto projektu podľa mňa sú: podpora cezhraničných projektov plynárenskej infraštruktúry a infraštruktúry pre elektrickú energiu vrátane prepojení a tiež podpora projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého. Považujem tiež za nevyhnutné trvať na tom, aby návrh uznesenia zahŕňal aj projekty v oblasti účinnosti elektrickej energie a obnoviteľných zdrojov energie, čo bude podnecovať rozvoj hospodárstva vytvorením ďalších pracovných miest a pomôže v boji proti zmene klímy.

Investície do projektov tohto druhu sú najúčinnejšie, keď sa uskutočnia priamo na mieste na okresnej, regionálnej a miestnej úrovni. Miestne projekty sa vyznačujú vysokou pracovnou záťažou, čo povedie k vytvoreniu veľkého počtu nových pracovných miest.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, člen Komisie. (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, touto sumou 146 miliónov EUR spoločne vstupujeme do experimentálneho laboratória. Po prvé by som vám chcel poďakovať, pretože ste bojovali, aby ste zaistili, aby to nebolo 114 miliónov EUR, ale 146 miliónov EUR a aby členské štáty boli pripravené ísť mierne nad svoje dosť obmedzené limity.

Pokiaľ ide o experimentálne laboratórium, máme vyriešiť štyri zaujímavé otázky. Prvou otázkou je, ako môžeme dosiahnuť úspech v oblasti energetickej účinnosti. Domnievam sa, že z troch požiadaviek týkajúcich sa CO2, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti, 20 % nárast energetickej účinnosti pre nás predstavuje najnáročnejšiu a najzložitejšiu úlohu. Nejde len o záväzné vnútroštátne požiadavky, ale o konkrétne projekty. V podstate využívame tento zvládnuteľný program na zhodnotenie toho, ktoré projekty budú uskutočniteľné, napríklad projekty obnovy budov a projekty týkajúce sa oblasti energetiky vo všeobecnosti. Dúfam, že o dva alebo tri roky prvé hodnotenie týchto projektov pre budúce rozpočtové obdobie ukáže, že sme v súvislosti s energetickou účinnosťou získali nejaké užitočné pozitívne a negatívne skúsenosti. Rád by som objasnil, že o dva až tri roky budeme mať určite viac poznatkov ako dnes, získame nejaké dobré skúsenosti a urobíme nejaké chyby. Ak je to tak, peniaze sme investovali múdro.

Po druhé, tento program umožňuje Európskej únii vstúpiť do priameho partnerstva s obcami. Také čosi sa neodohráva každý deň. Je jasné, že energetické požiadavky a spotrebu vo verejných budovách a v súkromných budovách, ktoré možno renovovať, inými slovami prístup inteligentného mesta, môže EÚ ovplyvniť len prostredníctvom obcí. To znamená získať priamy kontakt s tým, čo sa skutočne deje.

Po tretie, dúfam, že týmto programom sa nám podarí ukázať, že pre každého existuje európska pridaná hodnota. Ak by sme len získavali peniaze od členských štátov bez poskytovania pridanej hodnoty, boli by sme zbytoční. Musíme ponúkať pridanú hodnotu vo forme skúsenosti, efektívnosti a odbornosti. V tom prípade nám tento program do dvoch rokov poskytne dobré argumenty, ktoré môžeme použiť v rozpravách o rozpočte – pokerovej hre, ktorú hrá Komisia, Parlament a členské štáty –, aby sme od členských štátov v záujme všetkých občanov Európskej únie získali viac peňazí. To znamená, že je to aj experimentálne laboratórium pre viac finančných prostriedkov z rozpočtu. Táto kontroverzná otázka ovplyvní v nasledujúcich dvoch rokoch každého z nás.

Po štvrté, experimentálne laboratórium potrebujeme pre naše partnerstvo so štrukturálnymi bankami – Európskou investičnou bankou a bankovou skupinou KfW Bankengruppe – a s externými investormi a fondmi. To znamená partnerstvo, ktoré presahuje útvary Komisie, so spoločnosťami, ktoré s nami majú úzky vzťah a ktoré však musia preukázať, že dokážu urobiť viac, než len spravovať verejné finančné prostriedky.

Môže sa zdať, že je to veľké množstvo finančných prostriedkov, no v skutočnosti je to veľmi málo. Nejde tu o 146 miliónov EUR. Je to štvornásobná skúška nášho partnerstva s obcami, s EIB a KfW vo veci energetickej účinnosti na miestnej úrovni a na európskej úrovni s dôkazom, že je to tá správna oblasť pre väčšie množstvo finančných prostriedkov z rozpočtu.

S týmto vedomím by som vám chcel veľmi poďakovať. Ostaňme v kontakte. Som si istý, že o dva roky budeme vedieť oveľa viac, než vieme dnes.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Vážená pani predsedajúca, s vďakou konštatujem, že dnes je v Belgicku štátny sviatok, ktorým si pripomíname milióny tých, ktorí zahynuli v dvoch svetových vojnách. Som trochu sklamaná, že v tejto rokovacej sále nenasledujeme tento príklad a nepripomíname si milióny týchto ľudí, preto úctivo žiadam o chvíľu ticha na pripomenutie si všetkých tých, ktorí zahynuli vo vojne v mene demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážená pani Sinclairová, mali by ste vedieť, že oznámenie pána predsedu je naplánované pred dnešným hlasovaním Parlamentu, v nato vyhradenom čase, tak ako by to malo byť.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt, spravodajkyňa.(NL) Vážená pani predsedajúca, ako belgická poslankyňa tohto Parlamentu som mala veľkú radosť, že som prišla do práce počas štátneho sviatku. Vďaka tomu som sa do Európskeho parlamentu dostala z môjho domovského mesta len za 50 minút, no to je úplne vedľajšie.

Ako spravodajkyňa budem stručná. Dovoľte mi poďakovať všetkým bez výnimky, ktorí prispeli k dnešnej rozprave. Počuli sme niekoľko poznámok a uviedlo sa veľké množstvo dobrých príkladov. Všetky však spája nadšenie z toho, čo sme dosiahli. Chápem však aj kritiku, pretože by som veľmi ľahko mohla kritizovať stanovené obmedzenie finančných prostriedkov.

Prevláda tu nadšenie, pretože je to dobrý fond, pretože finančné prostriedky sú k dispozícii, pretože tu ide o energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu a pretože nám to ako poslancom Európskeho parlamentu dáva možnosť aj prostredníctvom tohto projektu podniknúť kroky na miestnej úrovni. Práve o to nám ide.

Čo je našou spoločnou povinnosťou? V prvom rade, zodpovednosť nesie, samozrejme, Komisia, Európska investičná banka a ďalší partneri v tomto príbehu. Parlament a aj my politici sme však zodpovední za zaistenie toho, aby tento projekt dosiahol úspech, aby ovplyvnil verejnosť a aby sa činnosť na miestnej úrovni natoľko rozšírila, že 146 miliónov EUR nebude mať osemnásobný, ale 80-násobný prínos, takpovediac preto, že sme dali veľa vecí do pohybu. V tejto súvislosti mám veľkú dôveru v Komisiu a pána komisára. Viem, že toto je projekt, ktorý je jeho srdcu blízky. Pán komisár má aj veľmi dobrý tím – ako som sa počas niekoľkých minulých mesiacov sama presvedčila – a to bude pre výsledok tohto projektu veľmi dôležité.

Na záver – zabudla som to spomenúť skôr, čo bolo odo mňa hlavne ako od Belgičanky nedbalé – by som chcela poznamenať, že sa do tejto práce vo výnimočnej miere zapojilo samotné belgické predsedníctvo. Začnem tým, že už od začiatku bola veľká väčšina Rady vlastne proti tomuto projektu. Vďaka veľkému úsiliu ministra Paula Magnetta a jeho tímu teraz máme veľmi dobrý kompromis, ktorý podľa mňa čoskoro s veľkým nadšením prijmeme.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) V januári 2009 v reakcii na hospodársku a finančnú krízu Európska komisia navrhla presunutie časti nevyčerpaných európskej finančných prostriedkov na podporu projektov odvetvia energetiky. Naša dnešná diskusia o správe, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, je mimoriadne dôležitá: návrh využiť inak nevyužité finančné prostriedky na podporu projektov tohto odvetvia predstavuje príležitosť prístupu k finančným prostriedkom v týchto ťažkých časoch. Myslím si, že Európsky energetický program pre oživenie, ktorý sa zameriava na financovanie iniciatív a projektov v oblasti energetickej účinnosti, úspory energie a obnoviteľných zdrojov energie, podporujúc investície európskych verejných orgánov najmä v mestskom prostredí, môže poskytnúť hmatateľný podnet oživeniu európskeho hospodárstva a vytváraniu pracovných príležitostí pre mladých ľudí. Povzbudili ma opatrenia v oblasti energetickej účinnosti v odvetví stavebníctva, ktoré spotrebúva 40 % energie EÚ, ktoré predstavujú podporu malých a stredných podnikov na miestnej a regionálnej úrovni. Táto podpora tiež pomôže rozvoju prospešných iniciatív v oblasti energetickej účinnosti na úrovni miestnych orgánov, ktoré v dôsledku nedávnej krízy postihlo výrazné zníženie príjmov.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), písomne.(HU) Vážené dámy a vážení páni, minulý rok som aj ja privítal vyčlenenie takmer 4 miliárd EUR na projekty v oblasti energetiky ako súčasť balíka hospodárskych podnetov Únie. Rovnako som zdôraznil, že podporný balík zanedbal región strednej a východnej Európy, ktorý je najviac ohrozený z hľadiska energetickej bezpečnosti, a že z podpory neprofitovali ani projekty energetickej účinnosti. Pritom práve prostredníctvom projektov energetickej účinnosti by sa dal dosiahnuť hlavný zámer balíka, konkrétne rýchle a efektívne vytváranie pracovných miest. Som rád, že nový návrh vyčleňuje práve na túto oblasť doteraz nevyužité finančné prostriedky. Projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť patria nielen medzi hlavné prostriedky dosiahnutia cieľov 20/20/20, ale zvýšia aj bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť. Tieto projekty prinášajú aj v krátkodobom horizonte úžasné výsledky. Vytvárajú nové pracovné miesta geograficky rozličným spôsobom a účinne dynamizujú hospodárskych aktérov. Vynaloženie 146 miliónov EUR na projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť je dobrým štartom, musíme však priznať, že táto suma je bezvýznamná dokonca aj na úrovni členských štátov. Veľmi nás potešilo, že stratégia v oblasti energetiky do roku 2020, ktorú včera predstavila Komisia, si stanovila vytvorenie energeticky účinnej Európy ako jednu zo svojich hlavných priorít. Myslíme si, že strategický záväzok k energetickej účinnosti sa odrazí aj v rozdeľovaní ďalších finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), písomne. (RO) Európsky energetický program pre oživenie poskytuje finančný balík vo výške 3,98 miliardy EUR na roky 2009 a 2010. Bolo absolútne nevyhnutné vytvoriť finančný nástroj špeciálne zameraný na využívanie finančných prostriedkov v tomto energetickom programe, čo sa nemohlo uskutočniť do konca roku 2010, aby sme neprišli o zvyšok finančného balíka. Jedným z mimoriadne dôležitých aspektov spomínaných v nariadení o európskom energetickom programe je geografická vyváženosť projektov. Toto je kľúčový prvok, ktorý umožní, aby sa v celej Európskej únii zaručil vplyv tohto nariadenia na oživenie hospodárstva. Tiež uznáva existenciu projektov v niektorých členských štátoch, ktoré buď neboli financované vôbec, alebo boli financované len čiastočne. V neposlednom rade chcem zdôrazniť, aké dôležité je obnoviť tieto typy finančných nástrojov zameraných na podporu dlhodobej energetickej účinnosti v EÚ. Vyzývam Komisiu, aby starostlivo sledovala účinnosť obnovy týchto typov nástrojov a preskúmala potenciál využitia podobného prístupu v budúcnosti, keď pôjde o ďalšie nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), písomne. (LT) Už v nariadení sa stanovila možnosť nasmerovať nevyčerpané finančné prostriedky podľa tejto smernice na rozvíjanie projektov energetickej účinnosti a projektov zameraných na obnoviteľné zdroje, vítam však skutočnosť, že bolo možné nájsť konsenzus v súvislosti s jeho konkrétnym vykonávaním. Energetická účinnosť a obnoviteľná energia sú často uvádzané ako priority EÚ, ktoré pomáhajú vykonať stratégiu Európa 2020 a zaistiť energetickú bezpečnosť. Investície v tomto odvetví sú počas hospodárskeho poklesu veľmi dôležité, keďže vytvárajú nové pracovné príležitosti a podporujú konkurencieschopnosť, šírenie inovácií a hospodársku stabilitu. Okrem toho plánovaný finančný nástroj – podobne ako zriadenie fondu pre európske finančné inštitúcie – niekoľkonásobne zvýši dostupný objem prostriedkov a tak zvýši možnosti financovania projektov. Je len poľutovaniahodné, že plánovaný finančný nástroj nie je nepretržitý, no dúfame, že vytvorí vhodný podnet pre ďalšiu energetickú účinnosť a podporu obnoviteľnej energie.

 

5. Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ, ktorú Komisii predložili Esther Herranzová Garcíová, Albert Deß, Mairead McGuinnessová, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieuová, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelchevová, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstingerová, Milan Zver, Peter Jahr a Maria do Céu Patrãová Nevesová v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), James Nicholson v mene Európskych konzervatívcov a reformistov a Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll a Iratxe Garcíová Pérezová v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (O-0141/2010/rev. 1 – B7-0559/2010).

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García, autorka.(ES) Vážený pán komisár, veľmi pekne vám ďakujem, že ste sem prišli a že ste preukázali takú citlivosť v súvislosti s touto veľmi dôležitou parlamentnou iniciatívou, ktorá je pre európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat taká potrebná.

Toto odvetvie je mimoriadne citlivé voči krízam, ktoré zasahujú poľnohospodárstvo EÚ ako celok, v dôsledku viacerých faktorov: vysoké náklady vstupov, pokles trhových cien, nerovnováha moci v potravinovom reťazci a zvýšenie cien obilnín v súčasnosti.

Európsky priemysel chovu hospodárskych zvierat sa musí s týmito problémami vyrovnať, rovnako ako ostatné odvetvia poľnohospodárstva. Zhoršujúcim faktorom je však potreba veľkých investícií, ktoré sú špecifické pre tento druh výroby.

Keďže Európska komisia sa čoskoro chystá predložiť oznámenie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), myslím si, že je vhodný čas na to, aby vyslala signál o solidarite a záujme o túto skupinu výrobcov. V našej krajine, v Španielsku, ako aj v iných krajinách EÚ, sa hovorí o štrukturálnej kríze a zvyšovanie cien obilnín iba zhoršuje situáciu, ktorá sa tu už ťahá niekoľko rokov.

Štatistiky ukazujú, že narastá počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré ukončujú svoju činnosť. K tomu by však nemalo dochádzať v súvislosti s celosvetovým dopytom, ktorý bude v nadchádzajúcich niekoľkých rokoch narastať vďaka predpokladanému zvýšeniu životnej úrovne ľudí.

Vzhľadom na nadchádzajúcu reformu SPP, aké opatrenia plánuje pán komisár, respektíve Európska komisia, prijať, s prihliadnutím na špecifickú povahu odvetvia chovu hospodárskych zvierat? Mám na mysli trhové opatrenia a ďalšie iniciatívy, ktoré majú zabrániť tomu, aby budúci systém pomoci, okrem iných škodlivých účinkov, trestal modely intenzívnej výroby, ktoré dodržiavajú normy EÚ v oblasti životného prostredia. Mali by sa zaviesť rozumné opatrenia, ktoré zaručia väčšiu bezpečnosť dodávok krmív pre hospodárske zvieratá, vytvorenie dostatočných rezerv obilnín a urýchlenie uvoľňovania týchto rezerv.

Na záver by som chcela uviesť, že vítam skutočnosť, že tento návrh uznesenia osobitne spomína odvetvia chovu ošípaných a hydiny, ktoré nedostávajú priamu pomoc z EÚ, pre ktoré by sa však mohli takisto zaviesť trhové a obchodné opatrenia na uľahčenie ich situácie.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, autor. – Vážená pani predsedajúca, predovšetkým vítam skutočnosť, že tu dnes diskutujeme o tomto probléme. Myslím si, že je to veľmi aktuálne. V súčasnosti zažíva odvetvie chovu hospodárskych zvierat v EÚ ťažkosti zapríčinené viacerými faktormi vrátane zvyšovania výrobných nákladov, konkurencie dovozu z tretích krajín a, samozrejme, rôznych problémov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu nákladov na krmivá.

Nemáme síce dosah na sucho v Austrálii ani na nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré ovplyvňujú úrodu obilia v Rusku, som však presvedčený, že Európa musí naliehavo riešiť svoj nedostatok sebestačnosti, pokiaľ ide o bielkovinové plodiny. V dodávke krmív sme príliš závislí od tretích krajín a musíme začať viac pestovať my sami. Situácia v súčasnosti je však taká, že sme nútení veľké množstvo krmív dovážať, a už veľakrát predtým som povedal, že som pevne presvedčený o tom, že proces schvaľovania nových odrôd geneticky modifikovaných obilnín pre dovoz je príliš zdĺhavý a že je naliehavo potrebné urýchliť dovoz krmív vyrábaných zo sóje. Ak sa tak nestane, chovatelia hospodárskych zvierat v Európskej únii budú musieť dlhodobo čeliť rastúcim cenám, kolísavosti trhov a neistote.

Rád by som tiež v krátkosti načrtol, ako táto situácia ovplyvňuje odvetvie chovu ošípaných a hydiny. Poľnohospodári v tomto odvetví pociťujú krízu dosť výrazne, pretože ich náklady stúpajú a cena bravčového mäsa klesá. Chcem požiadať Komisiu, aby situáciu pozorne sledovala a použila všetky dostupné nástroje na nápravu tejto situácie.

Výrobcovia hovädzieho mäsa, chovatelia oviec, ošípaných a hydiny, všetci sú v situácii, keď sú v strate. Je potrebné, aby som Parlamentu vysvetľoval, že všetky tieto oblasti skutočne trpia? Musím však povedať, že nakoniec to budú spotrebitelia, ktorí na to doplatia, pretože ak všetci poľnohospodári zastavia produkciu, budete musieť tieto potraviny dovážať zo zahraničia so všetkými problémami, ktoré s tým súvisia. Musíme mať teda bezpečnosť našich vlastných potravinových dodávok v rámci Európy. Ak to neurobíme, bude to na naše vlastné riziko.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, autorka.(ES) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, ziskovosť živočíšnej výroby je priamo spojená s nákladmi na krmivá. V kontexte narastajúcej nestability cien surovín sa stáva rozhodovanie výrobcov krmív a chovateľov hospodárskych zvierat veľmi komplikovaným, ako sme videli na začiatku politického roka.

Odvetvím výroby mäsa, ktoré má v súčasnosti najviac problémov, je odvetvie výroby bravčového mäsa. Preto sa vo svojom vystúpení zameriam na vážne problémy, ktorým čelí, a to je zvyšovanie nákladov na krmivo pre zvieratá, ktoré predstavujú 60 % výrobných nákladov a sú teda mimoriadne dôležité v súvislosti so ziskovosťou výrobcov.

Za dva mesiace vzrástli ceny obilnín o 50 %, a to nie z dôvodu nerovnováhy medzi ponukou a dopytom, keďže výroba je dostatočná, ale z dôvodu špekulácií, ku ktorým dochádza mimo odvetvia.

Musia sa preto podniknúť kroky proti týmto špekuláciám spolu s politikou podporujúcou vytvorenie dostatočných strategických zásob, aby sa zamedzilo špekuláciám.

Vítame skutočnosť, že sa na trh umiestňujú intervenčné zásoby obilnín. Musíme len dúfať, že ich konečný cieľ určenia bude trh EÚ, v opačnom prípade nepomôžu odvetviu chovu hospodárskych zvierat. Možným riešením by bola daň na vývoz európskych obilnín, ako to bolo v prípade pšenice v roku 1994.

Ďalším problémom je tlak hromadnej distribúcie na znižovanie cien, čo znamená, že nárast výrobných nákladov nemožno pokryť zvyšovaním predajných cien.

Treba podporovať organizácie výrobcov, aby boli schopné zaujať na trhu pozíciu, keď budú mať v rukách koncentrovanú ponuku. Komisia si veľmi dobre uvedomuje tento problém, chýbajú však konkrétne opatrenia, ktoré sa, dúfame, objavia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike prostredníctvom účinných a flexibilných mechanizmov riadenia trhu, ktoré budú bojovať a pôsobiť proti týmto problémom. Znamená to boj proti špekuláciám a využívanie konkrétnych opatrení na podporu konkurencieschopnosti tohto odvetvia na trhu a zvýšenie jeho váhy v hodnotovom reťazci.

Chcela by som tiež využiť túto príležitosť a požiadať o aktiváciu trhových opatrení týkajúcich sa bravčového mäsa, vývozných náhrad a súkromného skladovania. Komisia si nemyslí, že situácia v odvetví si to vyžaduje. V posledných mesiacoch však dochádza k neustálemu znižovaniu cien a ceny, ktoré dostávajú chovatelia, sú pod priemerom cien za posledných päť rokov.

Som presvedčená, že sú dostatočné dôvody na to, aby Komisia spustila existujúce opatrenia na riadenie trhu, ako už niektoré členské štáty žiadali v Rade.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, moja odpoveď bude rozdelená na dve časti, pretože problém v odvetví chovu hospodárskych zvierat súvisí predovšetkým so situáciou v potravinovom reťazci, a teda so situáciou na trhu s obilninami, a potom sa vyjadrím k mechanizmom, ktoré máme k dispozícii pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Komisia veľmi pozorne sleduje situáciu na trhoch s obilninami a jej dôsledky pre poľnohospodárov. Ceny obilnín sa prudko zvýšili v lete z dôvodu nedostatočných dodávok, najmä v krajinách oblasti Čierneho mora. Došlo teda k nárastu ceny jačmeňa a ovsa až na 200 EUR za tonu. V súčasnosti, hoci sú ceny veľmi nestabilné, stále sú značne pod úrovňou rekordných cien z roku 2008. Sila eura voči doláru, ktorá teraz robí vývoz z EÚ menej konkurencieschopným, je zároveň narúšajúcim faktorom na európskom trhu.

Vo všeobecnosti je objem úrody obilnín, napriek nedostatku zaznamenanému v Rusku a na Ukrajine, normálny a zásoby boli doplnené vďaka posledným dvom rekordným úrodám. V Európskej únii sa odhaduje priemerná produkcia obilnín na 276 miliónov ton, a ak k tomu pripočítame zásoby zo začiatku žatvy, máme o takmer 60 miliónov ton viac, než je naša predpokladaná spotreba.

Intervenčné zásoby obilia, ktoré sú zložené najmä z jačmeňa, sú v súčasnosti na úrovni 5,6 milióna ton. Práve bola vyčlenená dávka v objeme 2,8 milióna ton na realizáciu programu na pomoc najchudobnejším občanom v roku 2011 a zvyšok sa čoskoro predá na vnútornom trhu. V skutočnosti už bolo urobené rozhodnutie a obilniny budú umiestnené na trh koncom tohto mesiaca.

Odkedy Komisia oznámila vykonanie tohto opatrenia, o ktorom som nedávno informoval Radu, tlak na trhu do istej miery ustúpil. Vzhľadom na situáciu na trhu s obilninami teda nemôžeme prijať žiadne naliehavé opatrenie, pretože, ako som vám vysvetlil, problémom nie je dodávka obilnín na európsky trh, keďže vysoké ceny obilnín na európskom trhu nie sú zapríčinené nedostatočnou ponukou na trhu.

Komisia veľmi pozorne sleduje vývoj na trhu v odvetví chovu hospodárskych zvierat a zvlášť v odvetviach výroby bravčového a hydinového mäsa. Marže v tomto odvetví sú v skutočnosti do značnej miery závislé od cien potravín. Ceny v odvetví chovu hydiny sú nad dlhodobým priemerom a zdá sa, že aspoň čiastočne sa vyrovnávajú zvýšeným cenám potravín. Cena za bravčové mäso kopíruje sezónny klesajúci trend. Je len o niečo nižšia, než bola minuloročná úroveň. V súčasnosti produkciu dostatočne spotrebúva vnútorný trh a vývoz. V období od júna do augusta 2010 sa vývoz bravčového mäsa zvýšil o 10 % a vývoz hydiny o 21 % v porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok. Napriek týmto problémom s cenami teda výrobcovia bravčového mäsa a hydiny predsa len dokázali nejaký čas vyvážať.

Komisia bude, samozrejme, naďalej sledovať vývoj na trhu a použije prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zasiahla na trhu, ak sa ukáže, že je to potrebné a užitočné. Napokon v súčasnosti sú pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat k dispozícii dve opatrenia: vývozné náhrady a súkromné skladovanie.

Pokiaľ ide o vývozné náhrady, toto opatrenie by v súčasnosti nebolo účinné, pretože svetové ceny sú dosť vysoké, a teda nie je dôvod poskytovať dotácie na vývoz. Vzťah medzi dolárom a eurom znamená, že sú možné problémy s vývozom a nedostatok konkurencieschopnosti, ale tento problém sa netýka iba odvetvia poľnohospodárstva. Uvidíme, ako sa bude meniť kurz dolára a eura, a v závislosti od tejto zmeny, ak budeme mať na vnútornom trhu prebytky, môžeme diskutovať o opatreniach na podporu súkromného skladovania. Zatiaľ na vnútornom trhu nie sú prebytky mäsa, a preto v súčasnosti nie je dôvod na prijímanie opatrení na podporu súkromného skladovania. Som však ochotný zvážiť možnosť uchýliť sa k týmto opatreniam v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať trhy.

Pokiaľ ide o kolísavosť trhu, túto otázku bude riešiť reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2013. Predpokladá sa, že táto reforma bude zahŕňať návrhy zatiaľ neexistujúcich mechanizmov na riešenie problému kolísavosti príjmov. Pokiaľ ide o transparentnosť v potravinovom reťazci, v súčasnosti spolu s komisárom Tajanim overujeme, ako by mohla väčšia informovanosť v tejto oblasti pomôcť objasniť spôsob, akým sa prerozdeľuje pridaná hodnota. To sú odpovede, ktoré v tejto chvíli môžem poskytnúť.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Cioloş, dámy a páni, dnešný návrh uznesenia pomôže nasmerovať európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat správnym smerom. Chcel by som pani Garcíovej poďakovať za túto iniciatívu. Cieľom tohto návrhu nie je oddeliť Európu od zvyšku sveta ani zrušiť pravidlá trhu. Jeho cieľom je zaviesť pre európsky priemysel chovu hospodárskych zvierat spravodlivé podmienky na trhu, čo v budúcnosti umožní zaistiť potravinovú bezpečnosť pre vyše 500 miliónov ľudí. Musíme zaistiť, aby európske poľnohospodárske odvetvie nebolo dennodenne konfrontované s novými a mimoriadne podrobnými nariadeniami o výrobe a aby poľnohospodári nemuseli predkladať jedno osvedčenie o spôsobilosti za druhým a pritom dodržiavať prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a v oblasti životného prostredia. Pravidlá tohto druhu sa zjavne netýkajú dovážaných poľnohospodárskych výrobkov.

Som preto vďačný všetkým 534 členom tohto Parlamentu, ktorí v Štrasburgu hlasovali za to, aby sa v budúcnosti od dovážaných poľnohospodárskych výrobkov vyžadovalo, aby spĺňali európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľov, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia. Pán Cioloş, Parlament je pripravený vyjadriť vám svoju plnú podporu. Tieto normy sa musia uplatňovať na dovoz, preto naša skupina víta a podporuje tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, v mene skupiny S&D.(IT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, sme tu dnes preto, aby sme vyzvali Komisiu na zavedenie vhodných, účinných a flexibilných trhových nástrojov na boj proti kríze, do ktorej sa prepadlo európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Dúfame, že návrh týkajúci sa trhových nástrojov pre odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý Komisia čoskoro predloží, bude zahŕňať aj návrhy na obmedzenie vplyvu cenových výkyvov na odvetvie poľnohospodárstva ako celok.

Dajú sa ešte urobiť mnohé kroky, ktoré by vyslali európskym chovateľom hospodárskych zvierat silný signál. Sme napríklad presvedčení, že by pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat bolo veľmi vhodné, keby sa prehodnotil aktuálny zákaz používania živočíšnej múčky pre neprežúvavce, napríklad pre odvetvia chovu vtákov a rybného hospodárstva. Ako viete, tento zákaz sa zaviedol po výskyte prípadov bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE), ale teraz, o niekoľko rokov neskôr, sa vedecká obec zhoduje v tom, že zákaz môže byť odôvodnený iba v prípade prežúvavcov. V prípade neprežúvavcov, naopak, neexistuje žiadne riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie, a preto dúfame, že tento zákaz bude zrušený s cieľom poskytnúť pre tieto zvieratá väčšiu možnosť vysoko energetickej výživy.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, odvetvie chovu hospodárskych zvierat je významným a tradičným poľnohospodárskym odvetvím, ktoré zabezpečuje živobytie pre tisícky výrobcov v celej EÚ. Toto odvetvie je kľúčové pre sociálno-ekonomický prínos poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach Európskej únie. Je kľúčovým poľnohospodárskym odvetvím v Európe a ešte viac v Írsku, ktoré je štvrtým najväčším vývozcom hovädzieho mäsa na svete.

Najmä vysoké ceny obilia zhoršujú problémy s výnosnosťou medzi chovateľmi hovädzieho dobytka v zime, ktorí sú vo väčšej miere závislí od dovozu krmiva na báze obilnín. Sú tu najmä tri otázky, ktoré by som chcel zdôrazniť. Po prvé, potreba, aby Komisia zaviedla účinné a flexibilné orientačné body a opatrenia na obmedzenie extrémnych cenových výkyvov na trhu. Takisto je potrebné urobiť kroky na odstránenie priepasti medzi cenami, ktoré platia spotrebitelia, a cenami, ktoré dostávajú výrobcovia.

Po druhé, je nevyhnutné, aby Komisia zlepšila opatrenia na podporu odvetvia chovu hospodárskych zvierat, najmä v znevýhodnených oblastiach. Nasledujúca reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa musí zamerať na osobitnú zraniteľnosť niektorých odvetví chovu hospodárskych zvierat a na vysoké výrobné náklady, ktoré znášajú poľnohospodári. Nasledujúca SPP musí riešiť a znížiť nadmernú byrokratickú záťaž poľnohospodárov v odvetví chovu hospodárskych zvierat.

A napokon, európski výrobcovia sa riadia najprísnejšími nariadeniami na svete, čo sa týka potravinovej bezpečnosti a kvality, životného prostredia a dobrých životných podmienok a zdravia zvierat. Tieto prísne normy ich nesmú znevýhodňovať v porovnaní s konkurenciou z tretích krajín. Z hľadiska dlhodobej životaschopnosti celého odvetvia chovu hospodárskych zvierat je nevyhnutné, aby Komisia zaistila, že jej opatrenia v oblasti obchodu a poľnohospodárstva nebudú zhoršovať situáciu európskych poľnohospodárov, ale budú podporovať trvalú udržateľnosť a životaschopnosť európskeho odvetvia chovu hospodárskych zvierat v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, tak ako v roku 2007, aj teraz svetové ceny obilia prudko stúpajú a poľnohospodári čelia rýchlemu nárastu výrobných nákladov, tak ako to bolo pred dvoma rokmi. Krmivo pre dobytok predstavuje 60 – 80 % ich nákladov, pričom ich príjmy sa prepadajú: musia vyžiť priemerne zo 700 EUR mesačne. Budeme čakať, dokým ďalšie krízy zničia drobných poľnohospodárov v Európe, aby sme začali konať? Spotrebitelia platia v supermarketoch 17 EUR za kilo rebierka, zatiaľ čo výrobcovia dostávajú 3 EUR za kilo – je to správne?

Parlament sa svojím hlasovaním 7. septembra rozhodol podporiť správu o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov. Vyzval Komisiu, aby konala rýchlo a zakázala predaj za nižšiu ako kúpnu cenu. Poslanci EP v Štrasburgu sa vyjadrili za posilnenie organizácií výrobcov, zastavenie špekulácií na medzinárodných trhoch a kontrolu vplyvu podnikov pôsobiacich v odvetviach spracovateľského priemyslu a distribúcie.

Poľnohospodári očakávajú ešte viac: chcú zavedenie alebo posilnenie organizácií spoločného trhu, pretože sú jedinou možnosťou, ako stabilizovať náklady a umožniť dlhodobú hospodársku prosperitu. Na budúci týždeň predstaví pán komisár Cioloş svoj návrh na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky; bude musieť poľnohospodárom poskytnúť jasné odpovede. V stávke je dôveryhodnosť Európy. Európa potrebuje každého jedného poľnohospodára.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, s nadšením vítam skutočnosť, že sa zaoberáme situáciou v odvetví chovu hospodárskych zvierat, pretože táto situácia je vážna. Chcel by som upozorniť na problém, ktorý je témou odseku 15 v návrhu uznesenia, a to konkrétne na problém týkajúci sa dobrých životných podmienok zvierat.

Normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat by sa mali povinne dodržiavať a mali by sa zlepšiť. Dôrazne sa zasadzujem za to, aby sa pre hospodárske zvieratá zabezpečili čo najlepšie možné životné podmienky. Zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat spôsobuje náklady a tieto náklady musia znášať poľnohospodári, pričom je tu problém s nespravodlivou hospodárskou súťažou, keď sa do Európy dovážajú mäsové výrobky z trhov a tretích krajín, kde sa nedodržiavajú žiadne normy na ochranu dobrých životných podmienok zvierat. To sa musí zmeniť. Mali by sme zavádzať tieto normy u nás, ale takisto by sme mali rozhodne požadovať dodržiavanie prísnych noriem – rovnakých ako máme v Únii – od všetkých tých, ktorí dovážajú mäso a živočíšne výrobky na európsky trh.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, musíme sa skutočne poučiť z toho, aké politiky v súčasnosti uplatňujeme. Musí sa prijať rozhodnutie, ktoré zastaví túto hromadnú liberalizáciu poľnohospodárskych trhov, ktorej dôsledkom je to, že poľnohospodári zarábajú, tak ako tu práve niekto spomenul, 700 až 800 EUR mesačne – 700 až 800 EUR mesačne! –, pričom maloobchodná cena mäsa sa zvýšila o 40 %.

Rozhodnite o zastavení tohto nadmerného dovozu a zastavte rokovania o tej hroznej dohode o dovoze 400 000 ton hovädzieho mäsa z krajín zoskupenia Mercosur, pretože to zničí celé regióny. Namiesto toho nájdite odvahu chrániť európske poľnohospodárstvo a nenechajte naďalej Svetovú obchodnú organizáciu rozhodovať o osude našich poľnohospodárskych podnikov.

Zaveďte nové nástroje na reguláciu výroby. Odmietnite likvidačnú hospodársku súťaž v rámci samotnej Európskej únie a zaveďte spravodlivé, stabilné základné ceny prostredníctvom podpory poľnohospodárstva založeného na využívaní pasienkov. Prijmite opatrenia na zastavenie týchto otrasných špekulácií s obilninami. Pán komisár, je to naliehavé; táto situácia začína viesť k tragickým dôsledkom v našich vidieckych oblastiach. Politika nezasahovania spochybňuje samotný európsky projekt.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, nestálosť cien obilia má vážne dôsledky na všetky odvetvia chovu hospodárskych zvierat, ako aj na spotrebiteľov.

Vývoz obilnín je pozastavený v dôsledku vplyvu horúčav, požiarov, sucha a záplav – čo sa deje teraz v Taliansku. K zhoršeniu situácie prispieva aj to, že Kanada má po silných dažďoch z tohto leta nižšiu produkciu. Ceny neovplyvnila len zmena klímy, ale aj špekulácie na medzinárodných trhoch. Producenti obilnín, ktorí očakávajú zvýšenie cien, čakajú a namiesto predaja svojej produkcie ju uskladňujú, dôsledkom čoho je to, že sa tieto poľnohospodárske výrobky znehodnocujú. Špekulácie a prudká zmena klímy viedli k veľkému nárastu cien obilnín používaných ako krmivo pre zvieratá a následnému zvýšeniu cien mäsa.

Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby Komisia zabezpečila včasné, cielené opatrenia na riešenie nestability cien poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom inovatívnych zásahov na trhu v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia musí zabrániť špekulatívnym praktikám v poľnohospodárstve, aby ochránila poľnohospodárske podniky a chovateľov hospodárskych zvierat a zaručila spotrebiteľom skutočne kvalitné výrobky za spravodlivé ceny.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážená pani predsedajúca, chcem vyzvať Parlament, aby podporil tento mimoriadne dôležitý návrh, ktorý tu dnes ráno máme pred sebou. Pre nás, ktorí pochádzame z vidieckych volebných obvodov, ako aj pre tých, ktorí sú členmi Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, je zrejmé, že súčasná situácia, v ktorej sa nachádzajú mnohí poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat, je jednoducho neudržateľná.

Toto nie je pokus o planý poplach, ak ale neodstránime problémy uvedené v návrhu, budeme v dôsledku toho čeliť vyšším cenám za potraviny a budeme závislejší od dovozu z tretích krajín. Krajiny ako Čína a Spojené štáty si čoraz viac uvedomujú dôležitosť bezpečnosti dodávok potravín a v dôsledku toho neustále zvyšujú podporu, ktorú poskytujú poľnohospodárstvu.

V Severnom Írsku je cena za hovädzie mäso oveľa nižšia ako výrobné náklady. Pokiaľ budú rásť náklady na vstupy a naďalej sa budú zvyšovať dodatočné regulačné požiadavky, tak mnohí poľnohospodári z tohto odvetvia odídu, čo bude mať za následok opustenie pôdy, nedostatok hospodárskej aktivity vo vidieckych oblastiach a zníženie objemu potravinárskej výroby v celej EÚ. Je najvyšší čas, aby sme uznali dôležitosť potravinovej bezpečnosti a hodnotu práce, ktorú vykonávajú poľnohospodári v celej Európe.

Na záver chcem povedať, že aktuálne obchodné rokovania so zoskupením Mercosur majú destabilizačný účinok na tento priemysel. Spolu so zložitými podmienkami na trhu a narastajúcimi nákladmi musí odvetvie chovu hospodárskych zvierat znášať ešte väčšiu neistotu spôsobenú opätovným otvorením rokovaní.

Komisia pokračuje v rokovaniach a bez ohľadu na vyjadrenia komisára pre obchod sú výrobcovia v Severnom Írsku nateraz presvedčení, že výsledky týchto rokovaní môžu byť pre európskych poľnohospodárov a kvalitu potravín poskytovaných obyvateľom Európy iba negatívne.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Myslím si, že je potrebné hneď na začiatku povedať, že hlavnými obeťami krízy, o ktorej tu dnes diskutujeme, sú spotrebitelia a nie poľnohospodári. Je známe, že v poľnohospodárstve ceny obilnín ovplyvňujú približne 80 % z ceny krmív pre zvieratá. To má ďalej vplyv na približne 70 % výrobných nákladov. Je nemožné úmerne zvýšiť predajnú cenu mäsa pre výrobcu. Poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat nemajú žiadny kontakt s koncovými spotrebiteľmi, ale rokujú so spracovateľmi, ktorí majú vždy možnosť dovážať. Zároveň spracovatelia posúvajú svoju vysokú maržu, na ktorú boli doteraz zvyknutí, do predajnej ceny. Žiaľ, v tomto období tiež čelíme všeobecnej hospodárskej kríze a zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva má takisto vplyv na živočíšnu výrobu.

Treba tiež zvážiť ďalší faktor. V čase, keď je pre mnohých poľnohospodárov zložité zabezpečiť krmivo pre zvieratá počas zimy, veľký počet z nich sa rozhodne zvieratá zabiť, čo prispeje k predĺženiu krízy o niekoľko ďalších rokov. Ak chceme udržať domáce ceny na rozumnej úrovni a zaistiť potrebné krmivo pre zvieratá, je nutné uvoľniť intervenčné zásoby. Preto ma dnešné vyhlásenie pána komisára Cioloşa potešilo. Stotožňujem sa s názorom svojich kolegov poslancov, ktorí zdôrazňovali význam pestovania nových geneticky modifikovaných organizmov, aby sme poskytli lacné krmivo pre zvieratá a znížili závislosť od dovozu.

V neposlednom rade, dnešná rozprava úzko súvisí s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou. Potrebujeme silnú spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá bude dobre financovaná a riadená a ktorá dokáže zosúladiť opatrenia týkajúce sa štrukturálneho rozvoja a modernizácie, ako aj trhové opatrenia a opatrenia priamej podpory.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Všetci si dobre uvedomujeme obrovské ťažkosti, ktorými prechádza európske odvetvie chovu hospodárskych zvierat, zvlášť odvetvie chovu ošípaných. Táto situácia má mnoho príčin, ktoré sú veľmi jasne uvedené v texte uznesenia, o ktorom dnes diskutujeme, pričom najdôležitejšou z nich je vysoká cena obilnín.

Európsky parlament nemôže v tejto situácii zostať ľahostajný. Je preto nevyhnutné okamžite konať a použiť dostupné mechanizmy. Z tohto pohľadu vítam rozhodnutie Komisie uvoľniť 2,8 milióna ton obilia, čo je síce pozitívne opatrenie, ale zjavne nedostačujúce. Musia sa nájsť nové nástroje v krátkodobom a strednodobom horizonte, najmä na boj proti špekuláciám. V skutočnosti pán komisár práve povedal, že to je podstatou problému. Dlhodobé riešenia bude potrebné nájsť v kontexte rozpravy, ktorá sa má začať na tému novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vyzývam preto Komisiu, aby vzala do úvahy odporúčania v uznesení, pod ktoré sa podpísali viaceré politické skupiny vrátane našej, pretože je skutočne potrebné konať, a to veľmi rýchlo, pán komisár.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Cioloş, niet pochýb o tom, že musíme vyriešiť krízu. Tento návrh však prináša riešenia, ktoré nemôžeme podporiť. Uľahčenie dovozu geneticky modifikovanej sóje nepomôže vyriešiť krízu v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Naopak, musíme začať v Európe znovu vyvíjať naše vlastné zdroje rastlinných bielkovín. Približne 75 % našich rastlinných bielkovín sa dováža. To je neprijateľné a musíme zaviesť okamžité zmeny.

Neviem tiež pochopiť, prečo mnohí spochybňujú kompromis, na ktorom sa dohodli všetky skupiny, a prečo chcú otvoriť dvere pre dovoz geneticky modifikovanej sóje. To nie je riešenie. Mali by sme tiež diskutovať o tom, aký druh živočíšnej výroby chceme v Európe. Opakujem, že malé poľnohospodárske podniky boli krízou zasiahnuté najviac. Na druhej strane sa v Európe rozvíja priemyselný chov hospodárskych zvierat, ktorý nie je ohľaduplný k zvieratám ani spravodlivý v rámci poľnohospodárstva. V tejto oblasti musíme napokon takisto niečo urobiť.

Na záver by som chcel poznamenať, že som veľmi prekvapený tým, že z rozpočtu na poľnohospodárstvo sa má presunúť 450 miliónov EUR na projekt jadrovej syntézy ITER. Bol by som rád, keby nám pán Cioloş vysvetlil, čo si o tom máme myslieť.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Vážená pani predsedajúca, v dôsledku značného zvýšenia nákladov na krmivá pre zvieratá vládne v európskom poľnohospodárskom priemysle nestabilita. Fluktuácia cien má nepriaznivý vplyv na už aj tak zraniteľné odvetvie chovu hospodárskych zvierat. Zvýšené ceny kŕmnych zmesí tlačia nahor výrobné náklady v odvetví chovu hospodárskych zvierat a je potrebná väčšia flexibilita v súvislosti s pomocou tomuto odvetviu.

Je načase, aby Komisia navrhla opatrenia na zníženie nestability cien a stabilizovanie cien krmív. Teší ma, že pán komisár sa vyjadril, že uvažuje o novom nástroji, ktorý bude určený na riešenie nestability cien po roku 2013. Vhodné opatrenia a nástroje sú však potrebné aj teraz.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Vážená pani predsedajúca, súhlasím s tým, čo povedal pán De Castro o mäsovej a kostnej múčke; deregulácia v tejto oblasti je veľmi potrebná. Britské odvetvie chovu hospodárskych zvierat v súčasnosti bojuje s vysokými nákladmi na krmivá a prekážky, ktoré nám kladie Komisia, tomu nijako nepomáhajú. Predovšetkým je to individuálna elektronická identifikácia oviec – pravidlo, ktoré sa neuplatňuje v mnohých iných členských štátoch a jeho dodržiavanie sa nepožaduje ani pri dovoze ovčieho mäsa z tretích krajín.

Blížiaci sa zákaz produkcie vajec v klietkach spôsobuje obrovské deformácie na našom trhu s vajcami, pretože vajcia z klietkového chovu z členských štátov nedodržiavajúcich tento zákaz môžu znížiť cenu našich vajec, ktoré sa produkujú pomocou systémov kolónií s vyššími nákladmi. Máme v tejto oblasti výrobcov, ktorí paralelne prevádzkujú oba systémy, aby sa do stanoveného termínu pokúsili získať späť aspoň časť zo 400 miliónov GBP, ktoré sme minuli na splnenie vašich pravidiel, ktoré, samozrejme, spôsobujú, že na trhu je viac vajec.

Nad celým britským odvetvím chovu hospodárskych zvierat sa vznáša ako ťaživý prízrak otvorenie dvojstranných obchodných rokovaní so zoskupením Mercosur. Britskí chovatelia hospodárskych zvierat budú obetnými baránkami tejto dohody a my s tým nie sme spokojní.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE).(HU) Je veľa dôvodov, pre ktoré vznikla v odvetví chovu hospodárskych zvierat kríza. Tí, ktorí tvrdia, že jedným z dôvodov je nespravodlivá hospodárska súťaž zapríčinená dovozom, a hovoria o nebezpečenstvách rokovaní so zoskupením Mercosur, majú pravdu. Chcel by som spomenúť problém zvyšovania cien obilia. Dalo sa predpokladať, že ceny obilia budú rásť, a tiež som to niekoľkokrát tu v Európskom parlamente povedal. Európska komisia neurobila nič, aby tomu zabránila. Jednou z príčin tohto problému je obmedzenie zásahov, čo bolo veľkou chybou. Musíme sa zobudiť a čeliť skutočnosti, že svetový obchod s obilím sa sústreďuje v rukách stále menšieho počtu spoločností. Mimochodom, to isté sa deje v mnohých členských štátoch EÚ. Európska únia sa rozhodla, že si neponechá núdzové zásoby, a toto rozhodnutie ešte viac zvýši špekulácie v budúcnosti.

Fluktuácia cien obilia spôsobuje straty nielen pestovateľom obilia, ale aj chovateľom hospodárskych zvierat a spotrebiteľom. Okrem toho náklady znášajú aj európski daňoví poplatníci. Nezabúdajme, že Európska únia predala intervenčné zásoby z rokov 2004/2005 s veľkým ziskom. V minulom období boli ceny obilia nízke. Keby bola Európska únia vtedy zasiahla, mohla by teraz dosiahnuť obrovský zisk z predaja obilia, čo by zároveň pomohlo chovateľom hospodárskych zvierat. Takéto zásoby však nemáme a to nie je zlé iba pre výrobcov a spotrebiteľov, ale znamená to tiež, že Európska únia sa pripravila o možnosť poskytnúť pomoc krajinám trpiacim hladomorom, ako napríklad Pakistanu.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Po prvé, snaha pána komisára Cioloşa, aby Európska únia konečne zaviedla vhodný ochranný mechanizmus na boj proti celosvetovej nestabilite cien potravín, si zaslúži plnú podporu. Po druhé, vysoké ceny obilia a krmív pre zvieratá poukazujú na mimoriadny nedostatok bielkovín v Európskej únii, o čom pán Häusling vypracuje správu. Po tretie, skutočnosť, že systém spoločnej poľnohospodárskej politiky je deformovaný, nadmerne dotuje pestovateľov obilia a nepodporuje chovateľov ošípaných ani hydiny a ani poľnohospodárov v odvetví chovu hospodárskych zvierat všeobecne, je ďalším faktorom, ktorý prispieva k súčasnej kríze v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Po štvrté, chovatelia hospodárskych zvierat sú znevýhodnení v dodávateľskom reťazci v porovnaní so spracovateľmi a obchodníkmi. Po piate, chovatelia hospodárskych zvierat sú nútení neprimerane veľa investovať do ochrany životného prostredia. Týka sa to najviac nových členských štátov. To by sa tiež malo riešiť a napraviť.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán Cioloş, dámy a páni, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pani Garcíovej za túto iniciatívu a tiež by som sa rád zmienil konkrétne o situácii chovateľov hospodárskych zvierat v horských oblastiach. V mnohých regiónoch Európskej únie existujú alternatívy k chovu hospodárskych zvierat, ale vo všeobecnosti to nie je prípad horských oblastí. Ak by v horách nemal byť pasúci sa dobytok, tak by mnohé takéto poľnohospodárske oblasti boli jednoducho nevyužité a boli by opustené. To by nielen obmedzilo podnikateľské príležitosti v horských oblastiach, ale zmenilo by to aj charakter krajiny a napokon by to znížilo aj biodiverzitu.

V tomto ohľade mliekarenské odvetvie zohráva osobitnú úlohu, pretože vytvára pracovné miesta a prináša príjem v horských regiónoch a iných oblastiach. Preto som presvedčený, že sa pri reforme poľnohospodárskej politiky musíme zamerať osobitne na tri otázky. Potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorá zohľadňuje chov hospodárskych zvierat v horských regiónoch a poskytuje dotácie pre tamojších poľnohospodárov v tomto odvetví. Po druhé, potrebujeme flexibilný druhý pilier SPP, ktorý umožní poskytovať osobitnú podporu pre chovateľov hospodárskych zvierat v horských oblastiach. Po tretie, potrebujeme kvalitnú politiku, ktorá sa bude zameriavať najmä na výrobky z horských regiónov a ktorá umožní ich osobitné označovanie tak, aby na trhu mohli tieto výrobky z odvetvia chovu hospodárskych zvierat v horských oblastiach získať pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Zrejme smerujeme k ďalšej komoditnej bubline. Ceny na medzinárodnom trhu od júna vzrástli v priemere o viac ako 16 %. Nikdy nebolo toľko rokovaní na termínových trhoch a nikdy nebolo v hre toľko peňazí. Mimoriadne nízke úrokové sadzby a príliš veľa peňazí pri hľadaní dobrých obchodov vedie k nárastu obchodných a finančných špekulácií s termínovými zmluvami, bez akéhokoľvek kontaktu s reálnym hospodárstvom. Údaje z najväčšej svetovej burzy s obilninami Chicago Mercantile Exchange sú ohromujúce a uskutočňujú sa rekordné transakcie pri nákupoch sóje, kukurice a pšenice. Praktickým výsledkom je premietnutie tohto zvyšovania do reálnych trhových cien, dokonca aj v roku, keď sú obilniny široko dostupné. Toto zvyšovanie cien krmiva spôsobuje obrovské škody v tejto už aj tak ťažkej situácii mnohých našich poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa chovu hospodárskych zvierat, ktoré v dôsledku krízy nedokážu preniesť toto zvyšovanie cien na svoje výrobky a zrejme ho nebudú schopné ani absorbovať. Je preto čas podniknúť kroky na ochranu našich potravín pred finančnými špekuláciami. Rád by som teda vedel, čo má Komisia v úmysle urobiť v tejto veci.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, aký je len tento svet poľnohospodárstva zvláštny! Pred rokom sme tu v Parlamente lamentovali nad celkovou situáciou vo výrobe. Dnes sa jednému výrobnému odvetviu, konkrétne odvetviu obilnín, darí lepšie ako iným – a ja si myslím, že by sme to predsa len mali privítať. Jeho úspech však má, žiaľ, veľmi vážne dôsledky pre iné odvetvie, odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Skutočným problémom je dnes neschopnosť poľnohospodárskeho priemyslu preniesť náklady, ktoré musí znášať, na spotrebiteľov. Preto, ako už dnes ráno bolo povedané, musíme pomôcť výrobcom zorganizovať sa, aby o sebe dali vedieť pri rokovaniach so spotrebiteľmi a predovšetkým pri rokovaniach s veľkými distribútormi.

Potravinový reťazec a fungovanie trhov sú však skôr škodlivé. Ako môžeme vysvetliť skutočnosť, že celé roky, desaťročia, sme hovorili, že juhoamerické krajiny vyvíjajú tlak na výrobu a tlačia ceny nadol? Ako môžeme vysvetliť, že hoci dnes ceny v týchto krajinách opäť stúpajú, nemôžeme preniesť toto zvýšenie na našich výrobcov, pretože síce došlo k nárastu nákladov, ale – a to je tiež potrebné povedať – nedošlo k nárastu výrobných cien?

Ako môžeme nespomenúť rozdiely v nákladoch, ktoré existujú medzi našimi krajinami? Pripúšťam, že je to čiastočne otázka zodpovednosti členských štátov. Damping, ku ktorému však dnes dochádza medzi jednotlivými krajinami, pomáha destabilizovať trhy a ja som presvedčený, že Európa by sa mala touto otázkou zaoberať.

Áno, je potrebné nájsť riešenia. Myslím si, že európski pestovatelia obilnín si uvedomujú, akej situácii čelia ich hlavní zákazníci – poľnohospodári. Sú pripravení pristúpiť k uzatvoreniu dohody. Pán komisár, ste pripravený podporiť túto dohodu?

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D). – Vážená pani predsedajúca, znovu tu prebieha rozprava o tom, ako príjmy poľnohospodárov ničia trhy, ktoré sú, pravdupovediac, trochu nevhodne usporiadané a takisto sa nedokážu vyrovnávať s veľkými otrasmi, ako je napríklad prudký rast cien obilia, ktorého sme svedkami. Nepochybne nadišiel čas, aby sa naše poľnohospodárstvo a trhový systém posilnili, a ja dúfam, že Komisia a pán komisár si znova všimnú, že politické skupiny v tomto Parlamente naďalej vyzývajú na stanovenie primeraného rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2013.

Náklady na vstupy a arogantné nariadenia spôsobujú, že poľnohospodárske podniky v EÚ nie sú konkurencieschopné a životaschopnosť nášho poľnohospodárskeho odvetvia sa zhoršuje. Náš systém chovu hovädzieho dobytka na pastvinách, ktorý je kvalitný a dlhodobo udržateľný z hľadiska životného prostredia, je ohrozený dovozom z tretích krajín. Musíme dať našim poľnohospodárom šancu a, podľa mojich skúseností, to je všetko, čo chcú. Chýbajúca sebestačnosť EÚ v produkcii obilia sa stáva vážnym problémom, nielen pre odvetvie chovu hovädzieho dobytka, ale aj pre odvetvia chovu ošípaných a hydiny. Tento návrh uznesenia je vyhlásením o závažnosti, ktorú tento Parlament pripisuje prebiehajúcemu vývoju na našich poľnohospodárskych trhoch. My ako Parlament musíme zasiahnuť, keď máme pocit, že situácia je naliehavá, a, pravdupovediac, pán komisár, naše odvetvia chovu hovädzieho dobytka, hydiny a ošípaných okamžite potrebujú pozitívny zásah. Teším sa na vašu odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, tohtoročná situácia nás naučila, že na zaistenie potravinovej bezpečnosti a stability trhu je nevyhnutná dostatočná úroveň rezerv obilnín. Táto bezpečnosť by mala byť zaručená príslušnými rozhodnutiami na úrovni EÚ.

Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je hľadanie nových zdrojov bielkovín – toto je veľmi dobrá cesta k dosiahnutiu nezávislosti európskeho poľnohospodárstva. Musíme preto podporovať pestovanie plodín bohatých na bielkoviny. Nezabúdajme však, že je našou bezpodmienečnou povinnosťou, aby sme pre poľnohospodárov zaručili trvalú dostupnosť krmív. Z tohto dôvodu podporujem návrh, ktorý vyzýva Európsku komisiu, aby stanovila minimálnu hranicu pre množstvo nepovolených geneticky modifikovaných odrôd sóje, ktoré je prípustné dovážať. Pokračovanie politiky nulovej tolerancie predstavuje hrozbu pre celý potravinový výrobný reťazec.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, v súčasnosti existujú dve hrozby pre chov hospodárskych zvierat a potravinársku výrobu. Na jednej strane sú tu monopoly pre osivá a videli sme katastrofálne dôsledky modifikovaných osív na toto odvetvie v Indii. Na strane druhej máme finančné organizácie, ktorí sa zahrávajú s cenami základných výrobkov.

V roku 2008 sme mali najväčšiu celosvetovú produkciu obilia. V roku 2008, a v tom spočíva absurdnosť, pokiaľ to neobjasnia finančné hry, sme mali najväčšiu potravinovú krízu, potravinovú krízu, ktorá spôsobila sociálny rozvrat a stratu mnohých ľudských životov. Tieto dve otázky musíme sledovať. Musíme zvýšiť využívanie miestnych zdrojov, zaistiť, aby poľnohospodári mali slobodný prístup k osivám a aby aj poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat platili nižšie ceny, a regulovať fungovanie finančných organizácií.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Vážená pani predsedajúca, poľnohospodárske podniky v odvetví chovu hospodárskych zvierat trpia dôsledkami krízy. Navyše musia spĺňať najprísnejšie normy na svete, zvyšovať výrobné ceny a znášať nevýhody, ktoré z toho vyplývajú v porovnaní s tretími krajinami. Myslím si preto, že spoločná poľnohospodárska politika musí v prvom rade zaručiť dostatočné financovanie po roku 2013 s cieľom zaistiť životaschopnosť poľnohospodárskych výrobcov a chovateľov. Po druhé, musí prijať špecifické opatrenia pre chovateľov, ktorí využívajú opatrenia trvalo udržateľnej ochrany. Po tretie, musí posilniť opatrenia na podporu odvetvia chovu hospodárskych zvierat v najviac znevýhodnených oblastiach. Po štvrté, musí stanoviť, aby dovoz z tretích krajín spĺňal normy EÚ s cieľom zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži.

Napokon žiadam Komisiu, aby chránila záujmy európskych výrobcov pri všetkých obchodných rokovaniach s cieľom neohrozovať výrobu v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Neprijatie týchto opatrení by mohlo znamenať, že sa Európa stane regiónom bez tohto odvetvia a bude závislá od dovozu a tretích krajín.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). – Vážená pani predsedajúca, kríza v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ ťažko zasiahla poľnohospodárov v Škótsku a je veľa vecí, ktoré by sme mohli urobiť, aby sme im pomohli. Po prvé, mohli by sme obmedziť regulačnú záťaž. Je šialenstvo, že uplatňujeme prísnejšie byrokratické požiadavky a reguláciu na našich vlastných výrobcov v EÚ, než uplatňujeme na našich konkurentov mimo EÚ. Našim poľnohospodárom byrokracia zväzuje ruky a pritom dovážame obrovské množstvá potravín vyrobených za hygienických podmienok a životných podmienok zvierat, ktoré by v EÚ predstavovali trestný čin.

Vysoké náklady spojené s plnením všetkých týchto byrokratických predpisov sa neodzrkadľujú v cenách, ktoré naši chovatelia hovädzieho dobytka dostávajú za svoju produkciu. Britské hovädzie mäso sa predáva za cenu oveľa nižšiu než sú výrobné náklady; chovatelia dojníc v nížinách vyčíslili, že strácajú približne 260 GBP na jednu dojnicu; naši poľnohospodári v mliekarenskom odvetví trpia dlhodobým úpadkom. Musíme zastaviť tento rozklad.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Zvyšovanie cien obilnín je ďalším faktorom, ktorý zhoršuje a prehlbuje krízu v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Súčasná spoločná poľnohospodárska politika a obchodné politiky Európskej únie nezaisťujú spravodlivý príjem pre poľnohospodárov, zvlášť pre malých a stredných výrobcov, ani nebránia vplyvu zvyšujúcich sa nákladov na faktory výroby a nestabilite cien poľnohospodárskych výrobkov: naopak, zhoršujú ich. Táto nestabilita je spôsobená príčinami, ktoré nie sú len, alebo dokonca väčšinou nie sú, prirodzené: medzi ne patria špekulácie s potravinami. Dosah akýchkoľvek opatrení, ktoré sa urobia v tejto oblasti, bude vždy obmedzený, pokiaľ nebudú zahŕňať zákaz nástrojov, ktoré umožňujú ziskovosť týchto špekulácií, konkrétne derivátov. Ochrana výroby, právo vyrábať a potravinová sebestačnosť a bezpečnosť si vyžadujú, aby sa skoncovalo s podrobením poľnohospodárstva a potravinovej výroby trhu a hospodárskej súťaži. Vyžaduje si to účinné opatrenia na reguláciu a zasahovanie na trhoch, bez ktorých sa nestabilita cien zhorší a dôjde k procesom koncentrácie, ktoré prežije iba malé množstvo veľkých výrobcov.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že aj v Európskom parlamente vidím záujem o odvetvie, ktoré je mimoriadne dôležité nielen pre dodávky na trh, ale aj pre stabilitu našich regiónov: hovorím o odvetví chovu hospodárskych zvierat.

Odpovede na mnohé uvedené otázky a problémy bude možné nepochybne nájsť v návrhoch, ktoré Komisia čoskoro predloží v súvislosti s budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou. Parlament bude môcť takisto diskutovať o týchto návrhoch už na budúci týždeň. Nepochybne sa v nich budeme venovať aj otázke spravodlivého rozdelenia pomoci medzi jednotlivé odvetvia vrátane odvetvia chovu hospodárskych zvierat. Takisto sa budeme venovať otázke podpory pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat v špecifickejších a zložitejších oblastiach a otázke mechanizmov riadenia nestability cien. Boli tu však položené niektoré špecifické otázky, na ktoré by som rád odpovedal. Prvá sa dotýka problému cien obilia a intervenčných zásob.

Je pravda, že už nemáme intervenčné zásoby, ktoré sme mali v minulosti, ale je to preto, že ceny sú teraz vyššie. Zásahy na trhu nemôžu byť odôvodnené, keď sú ceny vysoké. Som presvedčený, že musíme uvažovať o iných druhoch mechanizmov, a hoci zásoby môžu zohrávať istú úlohu, budeme musieť uvažovať o iných druhoch zásob, než sú intervenčné zásoby na trhu, ktoré sme mali v minulosti. Tento problém by sa azda mal riešiť na ešte vyššej úrovni, než len na európskej úrovni, vzhľadom na to, že trh je teraz otvorenejší ako v minulosti.

Čo sa týka projektu ITER, pán Häusling: len to, že časť prostriedkov z rozpočtu na rok 2010 sa nevyužilo pre poľnohospodárstvo a presunie sa na projekt ITER, neznamená, že nemáme zdroje na zásahy v odvetví poľnohospodárstva. Môžem vás uistiť, že tieto dodatočné zdroje, ktoré sa presunú na projekt ITER, neboli odobrané zo žiadneho mechanizmu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto peniaze sú stále k dispozícii a neboli použité, pretože ich nebolo potrebné použiť. Dokonca aj napriek tomuto presunu vás však môžem ubezpečiť, že máme v rozpočte prostriedky, ktoré potrebujeme na uplatňovanie požadovaných opatrení.

Na záver by som chcel povedať, že otázka nestability cien – a vplyvu, ktorý majú špekulácie na trhu na nestabilitu – je otázkou, ktorou sa Komisia zaoberá podrobnejšie, a to rovnako v súvislosti s derivovanými produktmi, ako aj komoditami. Pracujem na tom spolu so svojím kolegom pánom Barnierom. Komisia predloží niekoľko návrhov.

Čo sa týka rozloženia pridanej hodnoty v rámci potravinového reťazca, najneskôr na budúci týždeň spolu s pánom komisárom Tajanim usporiadame prvé zasadnutie skupiny na vysokej úrovni k tomuto problému.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Dostala som štyri návrhy uznesenia(1) predložené v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne. (LV) V týchto dňoch zažívajú európski poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat ťažkosti, ktoré musíme všetci spolu prekonať, aby sme umožnili odvetviu chovu hospodárskych zvierat rozvíjať sa a vytvárať dostatočné príjmy pre poľnohospodárov. Za posledných pár mesiacov došlo k značnému nárastu cien obilnín, ktorý sa zvýraznil následkom mimoriadnych udalostí, ako sú napríklad povodne v Pakistane a lesné požiare v Rusku. Samozrejme, nemáme žiadny vplyv na tieto klimatické pohromy, ale je v našej moci predložiť legislatívne návrhy, ktoré by mohli pomôcť európskym poľnohospodárom prekonať dôsledky týchto katastrof. Isté je to, že môžeme a musíme obmedziť špekulácie s obilninami, ktoré sú tiež jednou z príčin týchto ťažkostí. Je neakceptovateľné, aby takéto nečestné obchody spôsobovali straty v odvetví, ktoré je jedným zo základných kameňov európskeho poľnohospodárstva. Rada by som vám navyše pripomenula, že je nevyhnutné, aby Komisia chránila záujmy európskych poľnohospodárov pri rokovaniach s krajinami zoskupenia Mercosur o novej obchodnej dohode a aby zaistila podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže. Vyzývam Komisiu, aby začala aktívne pracovať na tom, aby pomohla európskym poľnohospodárom prekonať existujúce ťažkosti v odvetví chovu hospodárskych zvierat, keďže naša podpora je pre poľnohospodárov nesmierne dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V odvetví chovu hospodárskych zvierat majú európski poľnohospodári mnoho problémov vrátane narastajúcich nákladov na vstupy, konkurencie dovozu z tretích krajín, veľkej fluktuácie cien krmív a relatívne nízkych cien za mäso. Ak chceme zaviesť pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat trvalú politiku, musíme zohľadniť všetky zainteresované strany vrátane poľnohospodárov, spotrebiteľov a samotných zvierat. Cieľom musí byť prechod od priemyselného chovu hospodárskych zvierat k prirodzenejšiemu, ohľaduplnejšiemu zaobchádzaniu so zvieratami v malých poľnohospodárskych podnikoch. To všetko musí byť v kombinácii s čo najvyššou úrovňou bezpečnosti pre spotrebiteľov vo forme komplexných zdravotných služieb pre zvieratá a jasného označovania všetkých živočíšnych potravinových výrobkov, najmä v súvislosti s ich pôvodom a spôsobom ich chovu. EÚ musí stanoviť základné podmienky potrebné na ochranu budúcnosti našich poľnohospodárov, aby mohli byť naďalej konkurencieschopní v medzinárodnom meradle a ich podniky boli hospodársky životaschopné, napriek skutočnosti, že máme najprísnejšie normy na svete v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písomne. (CS) Nárast cien obilnín je takisto hrozbou pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat v EÚ vzhľadom na jeho závislosť od krmív dovážaných z tretích krajín. Situácia je kritická v oblasti výroby bravčového mäsa, kde krmivá predstavujú 60 % výrobných nákladov, ale narastajúce náklady môžu postupne ohroziť všetky odvetvia živočíšnej výroby v EÚ. Európa by preto mala znížiť svoju závislosť od dovozu krmív z tretích krajín.

Určite nie je riešením preorientovať sa na dovoz geneticky modifikovaných krmív zo Spojených štátov. V EÚ trvá schvaľovanie takýchto krmív takmer dva a pol roka, v Argentíne asi tri roky, v Brazílii tri až päť rokov a Čína v tejto oblasti takisto prijíma prísne opatrenia. Naopak v Spojených štátoch trvá toto schvaľovanie iba 15 mesiacov. Kríza v odvetví chovu hospodárskych zvierat v EÚ sa nesmie zneužívať v prospech obchodných záujmov spoločností Spojených štátov, ktoré vidia v európskom trhu veľký vývozný potenciál.

Európska únia by sa mala snažiť znížiť výrobné náklady, zabezpečiť, aby tretie krajiny museli spĺňať normy EÚ a zaistiť, aby výrobcovia dostali za svoje výrobky primerané ceny. Je neprijateľné, aby spotrebitelia znášali dôsledky vyšších cien, aby výrobcovia dostávali stále menej peňazí a aby distribútori mali stále väčšie zisky.

Nesúhlasím s názorom Komisie, že nie sú potrebné žiadne naliehavé opatrenia, pretože čelíme štrukturálnej kríze, ktorú musíme vyriešiť, a to nielen z hľadiska potravinovej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Európski poľnohospodári v odvetví chovu hospodárskych zvierat v poslednom čase čelia stále väčším ťažkostiam. Je pre nich zložité vyrovnať sa konkurencii z tretích krajín, keďže táto konkurencia nemusí dodržiavať prísne normy tak ako domáci výrobcovia, ktorí sú vždy obeťami obchodných rokovaní Európskej únie. Dúfame však, že v budúcnosti budeme môcť vidieť iný prístup Európskej komisie, pretože nie je normálne, aby európski poľnohospodári stále doplácali na obchodné dohody. Komisia sa musí tiež viacej angažovať v posilnení organizácií výrobcov vo všetkých odvetviach chovu hospodárskych zvierat, aby im umožnila dohodnúť lepšie ceny za ich výrobky, v ktorých sa zohľadnia výrobné náklady. Zároveň Komisiu vyzývam, aby čo najskôr uvoľnila intervenčné zásoby obilia na podporu tohto odvetvia, ktoré bolo ťažko zasiahnuté krízou.

 
  
  

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
  

(1)Pozri zápisnicu.


6. Vyhlásenie predsedníctva
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dámy a páni, ako viete, dnes je Deň prímeria, keď si pripomíname ukončenie vojenských akcií v prvej svetovej vojne. Aby sme si teda pripomenuli prímerie, ktorým bola ukončená prvá svetová vojna, zachováme minútu ticha na pamiatku miliónov Európanov, ktorí v tomto boji prišli o život.

(Parlament povstal a zachoval minútu ticha.)

 

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

8. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení

8.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Írsko – SR Technics (A7-0297/2010, Barbara Matera)

8.2. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity pána Krzysztofa Liseka (A7-0301/2010, Eva Lichtenberger)

8.3. Správcovia alternatívnych investičných fondov (A7-0171/2010, Jean-Paul Gauzès)
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlas, ktorý odovzdáte, sa týka jedného z kľúčových prvkov reakcie Európy na finančnú krízu, konkrétne nariadenia o alternatívnych investičných fondoch vrátane hedžových fondov a súkromných kapitálových fondov.

Tento kompromisný dokument, tento kompromisný text sa dlho pripravoval. Podarilo sa nám dosiahnuť širokú dohodu a tu pred predsedom Rady ECOFIN by som chcel vzdať hold belgickému predsedníctvu, ktoré sa do tejto veci priamo a významne zapojilo predovšetkým prostredníctvom aktívnej účasti pána ministra na kľúčových trialógoch. Rád by som poďakoval aj pánovi komisárovi Barnierovi, ktorého práca bola zvlášť užitočná.

Na záver by som chcel poďakovať aj kolegom tieňovým spravodajcom, pracovníkom sekretariátu a odborníkom, ktorí nám pomáhali. Táto práca trvala viac než 14 mesiacov a predložených bolo 1 690 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vykonalo sa veľa práce. Verím však, že dnes prichádzame s textom, ktorý vďaka belgickému predsedníctvu predstavuje významný krok vpred v oblasti európskej finančnej regulácie.

 

8.4. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 539/2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (A7-0294/2010, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, spravodajca. (ES) Vážený pán predsedajúci, rád by som Parlamentu niečo oznámil.

Taiwanská vláda prostredníctvom stálych zastúpení informovala Radu, Parlament a Komisiu, že od dnešného dňa 11. novembra ruší vízovú povinnosť pre Cyprus, Bulharsko a Rumunsko. Všetkých 27 krajín EÚ má v dôsledku toho bezvízový vstup na taiwanské územie.

V Parlamente sa o chvíľu uskutoční hlasovanie, pán predsedajúci, a ja by som chcel využiť túto príležitosť a zablahoželať všetkým politickým skupinám k podpore, ktorú tejto problematike prejavili, ako aj taiwanskému ľudu, taiwanským úradom a ich mimoriadne silnému diplomatickému tímu.

 

8.5. Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (A7-0246/2010, Kathleen Van Brempt)

8.6. Nadchádzajúci samit EÚ – USA a Transatlantická hospodárska rada (B7-0608/2010)
 

– Pred hlasovaním o odseku 33:

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, viacero skupín zastáva názor, že by sme mali uviesť niečo o koordinácii opatrení menovej politiky vzhľadom na rozhodnutie amerického Federálneho rezervného systému týkajúce sa 600 miliárd USD. Chceme dodať len toto:

Vyzýva USA, aby pri vykonávaní svojej domácej menovej politiky nezhoršovali problém svetovej rovnováhy výmenných kurzov.

(DE) Verím, že to bude rozumný dodatok, lebo na samite určite zohrá určitú úlohu.

 
  
 

(Parlament prijal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh.)

– Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení C:

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, okrem toho, čo som práve povedal, by som chcel požiadať o zahrnutie menovej politiky do odôvodnení. Verím, že táto veta by tu mohla získať širokú podporu:

Keďže koordinované menové politiky by mali mať v transatlantickom partnerstve vyššiu prioritu.

 
  
 

(Parlament prijal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh.)

 

8.7. Vonkajšia stratégia EÚ týkajúca sa osobného záznamu o cestujúcom (PNR) (B7-0604/2010)

8.8. Partnerstvá v oblasti inovácií (B7-0602/2010)

8.9. Posilnenie OBSE – úloha EÚ (B7-0603/2010)

8.10. Demografické výzvy a solidarita medzi generáciami (A7-0268/2010, Thomas Mann)

8.11. Realizácia rámcových programov pre výskum (A7-0274/2010, Maria Da Graça Carvalho)

8.12. Kríza v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Vážený pán predsedajúci, chcela by som len opraviť jednu chybu: v odôvodnení J by namiesto „70 % červeného mäsa v EÚ“ malo byť „60 % červeného mäsa v EÚ“.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

 

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, alternatívne investičné fondy sú pre hospodárstvo Únie veľmi dôležité. Správcovia týchto fondov musia dodržiavať právne predpisy a normy, ktoré umožňujú poskytovanie služieb na území členských štátov, a dohľad nad finančnými trhmi musí byť presný a účinný. Aby sme to dosiahli, je potrebné odstrániť všetky nepresnosti v zákonných a správnych systémoch, ktoré sú za tieto fondy zodpovedné. Predložené návrhy zlepšujú transparentnosť a účinnosť systémov dohľadu. Vyššia účinnosť právnych predpisov prinesie ovocie v podobe zlepšenia stability a dôveryhodnosti finančných inštitúcií a v dôsledku toho aj zlepšenia európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dnešné hlasovanie predstavuje pre Európsku úniu významný krok vpred v regulácii alternatívnych investičných fondov. Smernica ustanovuje, že správcovia fondov sa musia zaregistrovať, získať povolenie a dodržiavať prísne kódexy správania v rámci Európskej únie. Je to vlastne prvý prípad regulácie tohto sektora a ja verím, že dokument, ktorý sme odhlasovali, vydláždil cestu k – dúfam, že skorému – dosiahnutiu skutočného jednotného trhu finančných produktov.

Rád by som zdôraznil významnú úlohu Európskeho parlamentu, ktorý trval na prísnych pravidlách na lepšie monitorovanie finančného sektora, ktorý sa tak stane aj – dúfam, že mi prepáčite tento výraz – morálnejším. Ponaučenia z nedávnej minulosti, z finančnej krízy spustenej prílišnými špekuláciami investičných fondov, by nás mali viesť k tomu, že uvítame túto smernicu, ktorá verejnosti poskytuje väčšie záruky ochrany.

Hlasoval som za dosiahnutý kompromis. Na záver by som pri tejto príležitosti rád zablahoželal pánovi spravodajcovi Gauzèsovi k splneniu obrovskej úlohy.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď sme sa na začiatku pred 18 mesiacmi pozreli na pôvodný návrh, videli sme niečo, čo by mnohí označili za „pokrčenú košeľu“. Jednoznačne išlo o návrh, ktorý nebol konzultovaný so sektorom – návrh, ktorý by uzavrel trhy, v dôsledku ktorého by pre európskych investorov bolo veľmi ťažké investovať do fondov mimo EÚ a ktorý by viedol k nižšej výnosnosti dôchodkových fondov, čo by ovplyvnilo investície v rozvojových krajinách. Tie návrhy ma veľmi znepokojovali.

Našťastie sme vďaka práci tieňových spravodajcov a vynikajúcej spolupráci, ako aj dobrej práci pána komisára a belgického predsedníctva dospeli k prijateľnému riešeniu, ktoré teraz funguje a udržiava trhy otvorené, zvyšuje transparentnosť a zabezpečuje, že európski investori môžu naďalej investovať na trhoch mimo EÚ. Musíme naďalej pozorne sledovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), aby sme zabezpečili, že nebude blokovať prístup k fondom mimo EÚ. Celkovo sme však prišli s kompromisom, ktorý je prijateľný pre celý Parlament.

 
  
  

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Hlasovala som za tento veľmi dôležitý dokument. Keď už teraz Európsky parlament takou obrovskou a významnou väčšinou prijal rozhodnutie o zrušení vízovej povinnosti pre občanov Čínskej republiky (Taiwanu) cestujúcich do členských štátov Európskej únie a štátov schengenského priestoru, srdečne blahoželám taiwanskému ľudu. Odteraz budú môcť cestovať do členských štátov EÚ bez víz. Odo dneška budú môcť navyše aj všetci občania členských štátov EÚ vrátane Cypru, Bulharska a Rumunska cestovať bez víz na Taiwan. Myslím si, že Taiwan a jeho obyvatelia si takéto rozhodnutie zaslúžia, a vítam jeho prijatie Európskym parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, spolu s našou skupinou vítam skutočnosť, že občania Taiwanu môžu odteraz slobodne cestovať do Európskej únie. Ak sú však moje informácie správne, žiadny z členských štátov EÚ Taiwan neuznal. Napriek tomu nie som proti liberalizácii vízového režimu a podľa mňa je dobré, že Taiwančania pri návšteve EÚ nepotrebujú víza. Čo sa však deje s najnovším európskym štátom Kosovom? Kosovo uznalo spolu 22 členských štátov EÚ a len päť štátov ho neuznalo, ale diskusia o vízovom režime s Kosovom sa ani len nezačala. Komisia to ešte nerozbehla. Dúfam, že pani Malmströmová napokon začne diskusiu o vízovom režime s Kosovom, aby bolo jasné, že občania najnovšieho európskeho štátu môžu cestovať rovnako slobodne ako občania Taiwanu.

 
  
  

Správa: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Vážený pán predsedajúci, Európsky energetický program pre obnovu je nástroj, ktorý sa používa na financovanie investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie. Projekty, ktoré sa môžu rýchlo začať a ktoré priamo prispievajú k ekologickejšiemu hospodárstvu, stoja za to. Dohoda, ktorá napokon na program uvoľnila 1,4 miliardy SEK, predstavuje krok smerom k Európe, ktorá naším spoločným úsilím prispeje k tomu, že správať sa ohľaduplne k životnému prostrediu bude jednoduchšie a lacnejšie.

Spustením projektov energetickej účinnosti sa vytvoria nové pracovné miesta, hospodárstvo bude ekologickejšie a budeme môcť aj znížiť svoju závislosť od krajín produkujúcich ropu, čo je v tomto období krízy zvlášť dôležité. Presne takto by EÚ mala fungovať. Pomocou takéhoto revolvingového fondu sa nevyužité peniaze môžu prideliť na ďalšie užitočné projekty. Trvalo však dlho, kým si to Rada uvedomila. Rokovania boli veľmi zložité a členské štáty urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa vyvliekli zo svojich predchádzajúcich sľubov. Dnes som rada, že poslanci EP neustúpili.

Počas rokovaní som sa pokúšala zaviesť do postupu podávania žiadostí jednoduchšie pravidlá a transparentnosť. Veľmi ma preto teší, že dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou je tiež jednoznačne zameraná na udržanie nízkych administratívnych nákladov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, včera mal pán predseda Európskej rady Herman Van Rompuy výnimočný prejav, v ktorom uviedol, že v globalizovanom svete nie je možné byť mimo Európskej únie. Samozrejme, ide o narastajúci počet nezamestnaných v celom Nórsku alebo o potravinové nepokoje v Švajčiarsku. Dodal však aj niečo iné: povedal, že nebezpečenstvo euroskepticizmu dnes spočíva v tom, že moderný patriotizmus je založený na očierňovaní iných krajín. V tom sa však veľmi mýli.

Skutočný patriot víta slobodu všetkých národov a cení si patriotizmus iných krajín. Keď pán Van Rompuy pokračoval druhou poznámkou, že euroskepticizmus sa rovná nacionalizmu a ten sa rovná vojne, možno by preňho bolo dobrou radou, aby sa pozrel na ciele spojeneckých mocností v dvoch vojnách, ktorých ukončenie si dnes pripomíname. Bojovali za slobodu všetkých národov, za obnovenie zvrchovanosti všetkých európskych krajín. Práve vďaka ich patriotizmu sa Európa nezjednotila v tyranii, bola obnovená zvrchovanosť a nezávislosť a bolo možné vytvoriť aj Európsku úniu. Práve dnes by na to mal pamätať.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam rozhodnutie prezidenta Baracka Obamu zúčastniť sa tento mesiac v Lisabone na samite EÚ – USA a dnes som hlasovala za uznesenie. Je veľa dôležitých otázok, o ktorých treba diskutovať. Program samitu EÚ – USA je ako vždy naplnený a obe strany by mali využiť príležitosť na dosiahnutie pokroku v spoločných stanoviskách k otázkam, akými sú finančná regulácia, zmena klímy, prehlbovanie zmlúv a boj proti terorizmu.

Najdôležitejším bodom programu však musí byť hospodárska obnova. Naše hospodárske partnerstvo je kľúčovou hybnou silou svetovej hospodárskej prosperity. Naše hospodárstva predstavujú spolu polovicu svetového hospodárstva. Preto musíme navrhnúť spoločné stratégie na ďalšie opatrenia, aby sme zabezpečili stabilné oživenie po kríze vrátane regulácie finančných trhov, balíkov stimulov a stratégií na účinné zvládanie menových manipulácií zo strany ďalších významných svetových hráčov.

 
  
  

Správa: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Manna, pretože ide o príklad politicky korektnej zaslepenosti. Napriek tomu, že masové prisťahovalectvo za posledných 20 rokov má katastrofálne socioekonomické, sociálne a politické následky, pán Mann chce umožniť ešte vyššie prisťahovalectvo z krajín mimo Európskej únie.

Za zvlášť cynický považujem odsek 110, v ktorom sa uvádza, že „vytvorenie priaznivého prostredia na prijatie prisťahovalcov zo strany obyvateľov prijímajúceho štátu priamo závisí od poskytovania presných a globálnych informácií“. Jednoducho povedané, v skutočnosti to znamená, že budeme mať ešte viac jednostranne zameranej vládnej propagandy hlásajúcej multikulturalizmus, ktorý je absolútnym zlyhaním, a masové prisťahovalectvo. Koniec koncov, ak chcete presné a globálne informácie o prisťahovaleckej politike, budete musieť nakoniec uskutočniť analýzu ich nákladov a výnosov a to práve prisťahovalecká loby nechce.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). – Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že ako kompromis bolo toto uznesenie v poriadku. Mnohým v tomto Parlamente sa však zdá, že je príliš zdĺhavé a nevenuje sa priamo bodom, ktoré sú potrebné. Treba ho rozdeliť a skrátiť; problematika Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) by sa dala skrátiť možno na desaťbodový plán, trojbodový plán alebo niečo podobné, ktorý budeme môcť skutočne použiť, keď nakoniec pôjdeme rokovať s americkou vládou a kolegami z Kongresu.

Som presvedčený, že musíme diskutovať aj o otázkach, akou je hra nulových ciel. Ak sa totiž pustíme do takéhoto procesu, môže to podporiť súčasný obchod medzi USA a EÚ a zvýšiť konkurencieschopnosť. Malo by tam patriť aj poľnohospodárstvo, ale v každom prípade nech urobíme čokoľvek, bude to znamenať podporu.

Parlament nakoniec nesmie čakať, kým americká vláda stanoví, čo budeme robiť v rámci TEC. Sami by sme mali určiť program. Hlasovať za uznesenie je síce veľmi pekné – a ja som hlasoval za, pretože som ho pomáhal vyrokovať –, no vďaka tomu si uvedomujem, že má aj slabé stránky. Myslím si, že by sme sa potom mali pozrieť na nový Kongres pod vedením Johna Boehnera, ktorý, ako som si istý, bude vyhlásený za hovorcu, a Darrella Issu a jeho kolegov, ktorých pravdepodobne musíme privítať, aby sme v tejto oblasti v budúcnosti dokázali dosahovať lepšie výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, mám procedurálnu námietku. Pokiaľ ide o správu, dopustil som sa chyby, a mal som aj písomné vyhlásenie o samite Európska únia – Spojené štáty, preto by som vás chcel požiadať, aby ste mi umožnili predstaviť ho teraz.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za toto uznesenie, lebo podľa môjho názoru má Európsky parlament ukázať, že problematiku bezpečnosti, boja proti terorizmu a organizovanej a nadnárodnej trestnej činnosti berie vážne. Vážne berieme aj vzťahy s partnermi, akými sú Spojené štáty, Kanada a Austrália.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy musí teraz Európsky parlament udeľovať súhlas dohodám medzi EÚ a tretími krajinami o prenose údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR), ktoré sa majú uzavrieť. Túto právomoc preto musíme využívať zodpovedne.

Vzhľadom na to, že Parlament sa už raz, 5. mája tohto roka, rozhodol odložiť hlasovanie o žiadosti o udelenie súhlasu dohodám s USA a Austráliou a že súčasná dohoda medzi EÚ a Kanadou o prenose PNR je už neplatná, mali by sme zabezpečiť, že keď príde čas, dáme zelenú týmto významným opatreniam, ktoré posilnia bezpečnosť v transatlantickej oblasti a mimo nej.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, iniciatíva Inovácia v únii je pre budúcnosť Európy mimoriadne dôležitá. V meste Poznań vo Veľkopoľskom vojvodstve, kde žijem, organizujú regionálne orgány už niekoľko rokov výročné podujatie pod názvom Svetové dni inovácie. Je to veľmi hodnotná iniciatíva, pretože práve primeraná koordinácia na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni môže zabezpečiť úspešnosť projektu Inovácia v únii. Podporil som preto uznesenie o európskych partnerstvách v oblasti inovácií v rámci vlajkovej iniciatívy Inovácia v únii a myslím si, že do opatrení zameraných na inovácie by sme sa mali zapojiť všetci, lebo, ako som povedal, sú veľmi dôležité pre budúcnosť.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Hlasovala som za toto veľmi významné uznesenie. Myslím si totiž, že úloha Európskej únie v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je zvlášť dôležitá na dosiahnutie cieľov, ktoré si OBSE stanovila. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že hoci je štruktúra Európskej únie a OBSE veľmi odlišná, vyznávajú rovnaké zásady a hodnoty, čiže dodržiavanie ľudských práv a demokracie.

Súhlasím s ustanovením uznesenia, ktoré vyzýva Kazachstan na podniknutie konkrétnych krokov pred stretnutím na vysokej úrovni s cieľom chrániť a dodržiavať základné hodnoty OBSE – ľudské práva a zásady právneho štátu a slobody prejavu. V rovnakom čase ako samit OBSE sa má uskutočniť aj verejné fórum a ja naozaj chcem, aby prebehlo úspešne bez akýchkoľvek prekážok. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že OBSE musia viesť krajiny, ktoré dodržiavajú ľudské práva a obhajujú ľudské práva a demokratické hodnoty. Mali by byť príkladom pre ďalších členov OBSE.

 
  
  

Správa: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za toto uznesenie, pretože som presvedčená, že obsahuje užitočné a zaujímavé návrhy na riešenie budúcich demografických problémov. Sociálna politika členských štátov sa musí osobitne zamerať na mladých ľudí, ktorí sú skutočnou hybnou silou rozvoja a rastu. Musíme podporovať okamžité začlenenie mladých ľudí na trh práce a ich neustále vzdelávanie zamerané na profesijný rast.

Je potrebné chrániť aj rodinu pomocou rozhodnejších a významnejších opatrení. Ak totiž zabudneme na rodinu, zanedbáme jednu z hlavných zložiek spoločnosti. Zdôrazňujem preto význam odsekov, ktoré obsahujú opatrenia určené na podporu rodiny.

Ak okrem toho chceme dokázať lepšie a účinnejšie zvládnuť účinky starnutia, musíme podporiť aj aktualizáciu systémov sociálnej ochrany a najmä systémov dôchodkového zabezpečenia. Ako povedal Altiero Spinelli, „vytvorenie Európy závisí aj od vás“, a to je teraz reálna možnosť.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, demografické zmeny, ktoré v Európskej únii nastali v priebehu niekoľkých posledných desaťročí, upozornili na potrebu reformy systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a rozvoja účinnej migračnej politiky. Podporovanie ľudí v skorom odchode do dôchodku sa stalo bežnou praxou a spôsobilo pokles pracovnej aktivity ľudí vo veku od 55 do 64 rokov. Zároveň je veľmi vážnym problémom miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je vyššia než v ostatných vekových skupinách. Okrem toho by sme sa mali usilovať začleniť do trhu práce a udržať tam pracovnú silu zahŕňajúcu rôzne vekové skupiny. Otvorenejšia migračná politika spolu s účinnou asimiláciou a integráciou by navyše mohli zmierniť výsledky nedostatočného rastu obyvateľstva. Správu som, samozrejme, podporil.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, podporil som správu pána Manna o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami. Ide o veľmi dobrú správu o problematike, ktorá je sama osebe mimoriadne dôležitá. Otázka zákazu diskriminácie na základe veku v prístupe k tovarom je kľúčovým problémom. Ak hovoríme o solidarite, vždy by sme mali pamätať aj na toto osobitné hľadisko solidarity – solidaritu medzi generáciami.

Starší ľudia nesmú byť diskriminovaní z dôvodu svojho veku. Sú plnoprávnymi členmi miestneho, regionálneho, národného a európskeho spoločenstva. Európska únia sa stará o svojich mladých ľudí – predstavujú napríklad jednu z priorít budúcoročného rozpočtu. Je to dobré, pretože napokon práve mladí ľudia rozhodnú o budúcnosti Európy. Na druhej strane by sme však mali pamätať na tých, ktorí už veľmi významne prispeli k budovaniu Európy.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, plne podporujem správu pána Manna. Som totiž presvedčená, že solidarita medzi generáciami je rovnako dôležitá ako solidarita medzi členskými štátmi. Chcem zdôrazniť tri konkrétne body.

Plne súhlasím s odsekom 24, ktorý hovorí o zrušení veku povinného odchodu do dôchodku, aby si ľudia mohli vybrať, kedy chcú prestať pracovať, zároveň sa však usiluje zachovať vek odchodu do dôchodku, aby tí ľudia, ktorí chcú odísť do dôchodku a poberať dávky, to mohli urobiť.

Osobitne ma potešilo zohľadnenie veľkého počtu mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov o opatrovateľoch a rodinných opatrovateľoch, najmä odsek 125, ktorý sa týka rodinných opatrovateľov vrátane ich práva vybrať si, či chcú opatrovať alebo nie, a tiež možnosti kombinovať opatrovateľstvo s platenou prácou a zabezpečením ich plného prístupu k systémom sociálneho zabezpečenia a starobných dôchodkov.

Rovnako však podporujem iniciatívu na ochranu európskej mládeže, ktorá navrhuje, aby mal každý mladý človek po uplynutí štyroch mesiacov nezamestnanosti právo na pracovnú ponuku, odbornú prípravu, dodatočné odborné školenie atď. To všetko podporí ich opätovnú integráciu alebo integráciu na pracovisku. Ako som uviedla na začiatku, solidarita medzi generáciami je mimoriadne dôležitá najmä v momentálnej hospodárskej situácii.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hlasovala som za tento dokument pána Thomasa Manna, pretože odráža problémy interakcie medzi generáciami. Obyčajne hovoríme o demografických problémoch Európskej únie z pohľadu mladých ľudí. Tento dokument sa usiluje spojiť osobitné črty všetkých generácií a súvisiace problémy v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, práce a podobne. Zároveň hľadá vyvážené riešenia týchto problémov.

Pokiaľ ide o staršiu generáciu, mali by sme byť vďační za jej príspevok k rozvoju Európskej únie z hospodárskeho i kultúrneho hľadiska. Musíme zaistiť, aby títo ľudia mohli dôstojne zostarnúť. Vzhľadom na starnutie Európy sa však zdá, že bude dosť ťažké dosiahnuť to. Preto nestačí len vytvoriť podmienky na zlepšenie rodinnej politiky, no musíme aj vychovať mladú generáciu, ktorá bude schopná vytvárať pridanú hodnotu, prostredníctvom systému vzdelávania a neformálneho vzdelávania. Samozrejme, musíme vyvinúť úsilie, pokiaľ ide o integráciu mladých ľudí na pracovnom trhu. Preto ďakujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, demografi nám hovoria, že na udržanie populácie je potrebná miera pôrodnosti 2,1 pôrodu živého dieťaťa na ženu. Jedinou krajinou celej Európy, v ktorej reprodukcia dosahuje udržateľnú úroveň, je Albánsko alebo Turecko, ak považujete Turecko za európsku krajinu. To je však všetko. Podľa správy OSN sa v Európe vrátane európskej časti Ruska zníži v nasledujúcich 40 rokoch počet obyvateľov o 100 miliónov. Len v Nemecku poklesne počet obyvateľov o 20 miliónov.

Nejde o prognózy možného vývoja v prípade, že niečo neurobíme. Teraz s tým totiž nemôžeme robiť nič, lebo k poklesu pôrodnosti už došlo. Jediná otázka je, ako sa s tým vyrovnáme. Ako sme sa dostali do tohto štádia? Čo nás sem dostalo? Nechcem príliš zjednodušovať, pretože sa zjavne deje veľa vecí, ktoré súvisia so zmenou pracovných modelov, rozšírením antikoncepcie, odlišnou úlohou žien v spoločnosti a dlhovekosťou.

Zaujímalo by ma však, či problém sčasti nespôsobil spôsob, akým štát rozšíril a vyžmýkal súkromnú sféru a prisvojil si úlohy a povinnosti, ktoré sa tradične zabezpečovali v rámci rodiny – starostlivosť o deti, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Prvá generácia vychovaná so sociálnym zabezpečením od kolísky až po hrob alebo, inými slovami, oslobodená od tradičnej zodpovednosti dospelosti, bola zároveň prvou generáciou, ktorá rezignovala na rodičovstvo.

Teraz si musíme vybrať medzi demografickým kolapsom a dovozom 100 miliónov osôb, ktoré udržia našu populáciu a zaplatia naše dôchodky. To by mala byť v Európe prvoradá otázka, ktorú nevyriešime, ak sa budeme hádať o zmenách regulácie zamestnanosti.

 
  
  

Správa: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Vítam návrh Komisie, podľa ktorého by naše rámcové programy pre výskum mali prejsť procesom zjednodušenia. Postupom času sa tieto programy rozšírili vďaka dobrým tendrom, súčasne sa však zvýšila neistota súvisiaca so správou a kontrolou. Potrebujeme nový systém, ktorý má väčšiu dôveru v uchádzačov a ktorý okrem posilnenia procesov vedeckého a technického vyhodnotenia tiež zohľadňuje zjednodušenie finančných a administratívnych procesov.

Prirodzene, pri každej finančnej transakcii existuje určitý stupeň rizika, ale prehnaná administratívna kontrola takýchto rizík tiež zvyšuje celkové náklady na celý proces. Musíme sa snažiť, aby sme zaručili, že náš výskum bude príťažlivý a prístupný najlepším svetovým výskumníkom, európskym podnikom a univerzitám. Tiež si to vyžaduje čo najrýchlejšie zosúladenie pravidiel a postupov, ktoré by sa dokonca malo uskutočniť ešte počas siedmeho rámcového programu, rozhodne však počas prípravy ôsmeho rámcového programu. Z tohto dôvodu som tiež hlasoval za tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, základom hospodárskeho rozvoja Európy je investovanie do vzdelávania ako forma investície do ľudského kapitálu a inovácií, čo prispieva k vytváraniu moderných metód a technológií. Ak chceme investovať do inovácií, je potrebné sústrediť sa na dotovanie výskumu. Príkladom sú rámcové programy, o ktorých rokujeme a ktoré sú najväčšími medzinárodnými výskumnými programami na svete. Dotovaním tohto druhu výskumu má Európa príležitosť zlepšiť konkurencieschopnosť na globálnej scéne, vytvoriť pracovné miesta pre tisíce ľudí a zlepšiť kvalitu života všetkých Európanov.

S cieľom zachovať najvyššie normy v rámcových programoch podporila pani spravodajkyňa maximálne možné zníženie byrokracie a zjednodušenie administratívnych postupov. Vďaka tomu by mohol byť prístup k financovaniu tohto výskumu v Európskej únii jednoduchší, a to vlastne chceme. Netreba ani pripomínať, že som správu podporil.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Vážený pán predsedajúci, zjednodušenie prístupu k systému podpory plánované v rámcovom programe pre výskum znamená poskytnutie výrazného podnetu konkurencieschopnosti celého európskeho systému výroby. Som presvedčený, že sme dnešným hlasovaním výrazne prispeli k dosiahnutiu tohto zásadného cieľa, a to najmä pre sektor malých a stredných podnikov, ktorý tvorí základ hospodárstva všetkých členských štátov. V skutočnosti napriek vysokej kvalite ich výstupu sú takéto podniky často neúspešné pri získavaní jednoduchého prístupu k prostriedkom, ktoré sú potrebné na ešte väčšie posilnenie ich výrobných noriem.

Je tiež užitočné zdôrazniť, ako to už urobila pani spravodajkyňa, že hlasovanie bolo mimoriadne vhodne načasované, pretože vychádzalo bezprostredne z predbežného vyhodnotenia siedmeho rámcového programu a prípravy ôsmeho rámcového programu. Ďakujem pani spravodajkyni za jej prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hlasovala som za dokument o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum v Európskej únii. Žiaľ, rada by som zdôraznila, že som zmeškala širšiu diskusiu počas plenárneho zasadnutia, ale samotný dokument je skutočne dôležitý a vítam jeho prijatie.

Je dôležité vytvoriť rovnaké podmienky pre vedcov zo všetkých členských štátov EÚ, aby sa poskytovali rovnaké platby za výskumné činnosti a vedci sa nerozdeľovali podľa životnej úrovne ich krajiny, pretože vedecký pokrok je záležitosťou celej Európskej únie, nie iba jednotlivých krajín. V súčasnosti prevláda postoj, že práca vedcov z nových členských štátov má nižšiu hodnotu ako práca vedcov zo starých členských štátov. Takéto diskriminačné praktiky sú nesprávne a neprijateľné.

Je tiež dôležité zaručiť rovnaké podmienky pre všetky výskumné inštitúcie a nerozdeľovať ich na základe ich veľkosti a finančných možností. Má to mimoriadny význam najmä pre výskumné inštitúcie v nových členských štátoch EÚ. Hodnoty nevytvára veľkosť organizácií, ale vedecký pokrok. Preto je dôležité neposkytovať príležitosti iba univerzitám, ale aj neziskovým výskumným ústavom a iným vedeckým organizáciám, aby mohli predkladať žiadosti a zúčastňovať sa výskumných programov. Preto blahoželám všetkým vedcom a spoločne so zlepšenými mechanizmami výskumu budeme napredovať.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0605/2010

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, pán komisár povedal, že je ochotný sa pozrieť na opatrenia na podporu trhu v prípadoch, keď je to potrebné, a že bude zasahovať, keď to bude nutné, potrebujeme však nejaký druh istoty pre poľnohospodárov, ktorí sa venujú chovu hospodárskych zvierat. Sú napádaní zo všetkých strán, dochádza k obrovskému nárastu cien, a to čiastočne pre špekulácie.

Veľmi ma teší, že sme prijali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý žiada, aby Komisia okamžite reagovala na problém náhodnej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v dovážaných krmivách. Je to niečo, nad čím máme kontrolu a čo by sme mali riešiť. Až doteraz sme však sedeli so založenými rukami a odmietali to riešiť.

Počuli sme aj o vysokých nákladoch na dodržiavanie nariadení EÚ, a preto nemáme rovnaké podmienky pre dovoz z tretích krajín. Pravdepodobne jedným z najzávažnejších problémov je však celá oblasť potravinového reťazca. Včera Dvor audítorov vydal správu o odvetví výroby cukru a jedným z jeho odporúčaní bolo, aby tvorba cien podliehala pravidelnému monitorovaniu zo strany Komisie a aby Komisia a členské štáty zaručili, že právne predpisy o hospodárskej súťaži budú v tomto odvetví správne presadzované, a tým zaručili cieľ zmluvy, aby sa dodávky dostali k spotrebiteľom za rozumné ceny. Toto nemusíme urobiť iba v odvetví výroby cukru. Musíme to urobiť v celom potravinovom reťazci.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za návrh uznesenia, pretože celé roky v Európe vídame časté krízy, ktoré postihujú odvetvie chovu hospodárskych zvierat.

Príčin je mnoho vrátane zníženia dopytu po baranine, jahňacine a kozľacine, a to čiastočne pre veľký objem dovážaného mäsa z tretích krajín. Odvetvie chovu hospodárskych zvierat bolo však tiež postihnuté nepriamymi príčinami. Mám na mysli problémy v sektore mlieka a v mliekarenskom odvetví a problém nestálosti cien obilnín, ktoré ovplyvnili závažné špekulácie.

Vzhľadom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 bude potrebné riešiť túto záležitosť s odhodlaním a vypracovať opatrenia potrebné na definitívne obmedzenie vplyvu cenových výkyvov v poľnohospodárskom odvetví. Preto vyzývam Komisiu, aby vyvinula rýchlejšie nástroje, ktoré umožnia rýchlo čeliť krízovým situáciám v každej organizácii spoločného trhu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu a potešili ma niektoré body, ktoré uviedol pán komisár Cioloş vo svojom vystúpení dnes ráno.

Chcem však povedať pár slov. Po prvé, včerajšia správa Dvora audítorov bola zatracujúcim obvinením Komisie, ktoré ukazuje, že po 1,2 miliardy EUR vo forme kompenzácií, zatvorení mnohých tovární a strate tisícov pracovných miest sme iba na 85 % sebestační v dodávkach cukru.

Po druhé, počas tohto týždňa som sa tu zúčastnil seminára o poľnohospodárstve a rovnaká situácia sa vzťahuje na ryby prichádzajúce do Európskej únie, najmä z Vietnamu, pričom niektoré z nich môžu byť dokonca znečistené. V odvetví chovu hospodárskych zvierat platí to isté, tretie krajiny vyvážajúce komodity do Európskej únie majú pri tom výhodu v porovnaní s podnikmi v Európskej únii.

Podmienka sine qua non pre Európsku úniu pri riešení všetkých týchto otázok je zaručiť, že rovnaké normy regulácie, rovnaké kontroly a vyváženia a rovnako prísne presadzovanie budú platiť pre produkty prichádzajúce z tretích krajín takisto ako pre našich vlastných výrobcov v Európskej únii.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Barbara Matera (A7-0297/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že Írsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 850 pracovníkov z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin, som hlasovala za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Tiež súhlasím s požiadavkou, aby zúčastnené inštitúcie vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a so stanoviskom Parlamentu, ktoré odsudzuje vážne nedostatky Komisie pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá výrazne zvyšuje potrebu takejto podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Srdečne vítam schválenie 7,45 milióna EUR pomoci EÚ na pomoc s rekvalifikáciou 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics. Podporu poskytovanú Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) naliehavo potrebujú pracovníci, ich rodiny a spoločenstvo severného Dublinu, ktorí boli hlboko zasiahnutí zatvorením tohto podniku, čo prinieslo stratu viac ako tisíc kvalifikovaných pracovných miest. V polovici roku 2009 som viedol delegáciu podniku SR Technics na stretnutí s pánom komisárom Špidlom, kde nám bola potvrdená dostupnosť tohto fondu. Írskej vláde potom trvalo šesť mesiacov, kým požiadala o podporu z fondu EGF, a ďalších sedem, kým reagovala na požiadavku Komisie o podanie vysvetlenia. Pre pomalé a neefektívne riešenie žiadosti spoločnosti Dell hrozí riziko, že sa veľká časť pridelených prostriedkov vráti do Bruselu, a nevzali si z toho ponaučenie. Írska vláda musí konať rýchlejšie, aby zaručila poskytnutie tejto pomoci priamo tým, ktorí ju potrebujú, a aby zaručila, že sa nepoužije ako náhrada za financovanie zo strany vlády a že ponúknuté programy školení a rekvalifikácie budú vhodné pre potreby pracovníkov. Je zarážajúce, že sa vláda chystá stanoviť koordinátora pre tento fond až teraz, štyri roky po jeho vzniku.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre podnik SR Technics z Írska, ktorý poskytne významnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode. Ak chceme lepšie pomôcť opätovnému začleneniu pracovníkov do trhu práce, bude musieť byť postup na sprístupnenie fondu rýchlejší a jednoduchší. Je preto potrebné určiť vhodné rozpočtové riadky na uskutočňovanie týchto prevodov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Írsky podnik SR Technics utrpel najmä vplyvom súčasnej hospodárskej a finančnej krízy na letecký priemysel. Podnik prišiel o dôležité zmluvy na údržbu, čo ho prinútilo prepustiť viac ako 1 000 pracovníkov. Strata zmlúv a konkurencia z oblastí, ktoré dokážu poskytovať lacnejšie služby, vyvolávajú obavy o životaschopnosť tohto podniku a iných podnikov rovnakého typu. Okrem toho, že súhlasím s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na riešenie tejto situácie, musím vyjadriť svoje obavy z toho, akým spôsobom letecké spoločnosti obmedzujú údržbu a opravy lietadiel, a z účinku, ktorý by to mohlo mať na bezpečnosť letov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Bola schválená ďalšia mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, v tomto prípade na žiadosť podniku IE/SR Technics z Írska.

Bohužiaľ, ako zdôraznil Výbor Parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, preskúmanie tejto žiadosti sa pred predložením rozpočtovému orgánu o rok oneskorilo, keďže pracovníci boli prepustení v apríli 2009.

Podporné opatrenia pre prepustených pracovníkov však zahŕňajú poradenstvo pri voľbe povolania a odbornú prípravu zameranú na získavanie základných zručností, odbornú prípravu pre prepustených učňov na pracovisku aj mimo pracoviska, odborné vzdelávanie a podporu podnikania.

Na záver by sa malo zdôrazniť, že Výbor pre zamestnanosť musel upozorniť na potrebu predložiť stanoviská odborov súvisiace s týmito prípadmi, aby bolo možné zaručiť, že sa môžu, ak si to želajú, podieľať na žiadosti a na vykonávaní príslušných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v poslednom čase pri viacerých príležitostiach ukázal, že je užitočným nástrojom na boj proti nezamestnanosti, ktorá je často jedným z vedľajších účinkov globalizácie. Fond EGF možno použiť na financovanie opatrení na vytváranie pracovných miest, rekvalifikačných programov a seminárov na podporu začínajúcich podnikateľov. Z týchto a aj z ďalších dôvodov bezvýhradne podporujem správu pani Materovej. Ak chceme zaručiť, aby bolo možné peniaze použiť efektívne, musia mať jasné zameranie a musia rýchlo dosiahnuť svoj cieľ. Musíme uprednostňovať pomoc európskym občanom a na to musíme vždy pamätať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Zdržal som sa hlasovania z úcty k írskym pracovníkom, s ktorými sa zle zaobchádza v dôsledku globalizácie. V situácii, do ktorej sa dostali v dôsledku neoliberálnych politík, ktoré obhajuje Európska únia, by sme sa mali cítiť oprávnení hlasovať proti smiešne malej sume, ktorú im eurokracia neochotne dáva. Ale aj to málo, čo dostávajú, môže zmierniť ich útrapy. To však nijako nezmenšuje odsúdeniahodnosť logiky Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Podporuje premiestnenia výroby, ktoré vlastníci podniku SR Technics uskutočnili s cieľom zvýšiť si zisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ je priestorom solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je jeho súčasťou. Táto podpora je nevyhnutná na pomoc nezamestnaným a obetiam premiestňovania podnikov, ku ktorému dochádza v súvislosti s globalizáciou. Stále väčší počet podnikov premiestňuje svoje závody a využíva nižšie náklady na pracovnú silu v mnohých krajinách, najmä v Číne a Indii, čo má ničivý vplyv na krajiny, ktoré dodržiavajú práva pracovníkov. Cieľom fondu EGF je pomáhať pracovníkom, ktorí sa stali obeťami premiestňovania podnikov, a má zásadný význam pri zjednodušovaní prístupu k novým pracovným miestam v budúcnosti. Fond EGF už v minulosti využili iné krajiny EÚ, preto by sme teraz mali poskytnúť túto pomoc Írsku, ktoré požiadalo o pomoc pre 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) dostáva ročne finančné prostriedky vo výške 500 miliónov EUR s cieľom poskytovať finančnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Z odhadov vyplýva, že z tejto podpory by mohlo mať úžitok 35 000 až 50 000 zamestnancov ročne. Peniaze možno použiť na zaplatenie pomoci pri hľadaní nových pracovných miest, školení na mieru, pomoci pri prechode na samostatne zárobkovú činnosť alebo pri zakladaní podniku, pomoci s mobilitou a podpory pre znevýhodnených alebo starších pracovníkov. Aby mohli zamestnanci podniku dostať túto podporu, za obdobie štyroch mesiacov musí byť prepustených aspoň 500 pracovníkov. Preto má írsky podnik SR Technics Ireland Ltd plné právo získať finančné prostriedky, pretože prepustil 1 135 ľudí. Hlasujem za správu, pretože podnik SR Technics Ireland spĺňa všetky požiadavky na získanie podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa v prípade írskeho podniku SR Technics pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy vzťahuje na 1 135 pracovných miest a mohla by pomôcť ich zachrániť. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vážení kolegovia, znova musíme v tomto Parlamente schváliť poskytnutie zvláštnych finančných prostriedkov v rámci vlastných hraníc. Hovorím to s ľútosťou, pretože toto opatrenie znemená krízu a sériu problémov súvisiacich s hospodárstvom, trhom práce, pracovníkmi a ich rodinami. Máme však šťastie, že máme k dispozícii takýto zdroj. Toto je presne typ situácie, v ktorej Európska únia ukazuje svoje hodnoty a dôvody, prečo je výnimočná. Európska solidarita a obrana európskych potrieb sú hodnoty, ktoré musíme brániť a ochraňovať. Toto je signál, ktorý chcú Európsky parlament a Európska únia vysielať, a dúfam, že táto správa bude vysielaná citlivejšie, sčasti s cieľom bojovať proti lenivej protieurópskej rétorike a namiesto nej ukázať, aké skutočne nevyhnutné sú podpora a pomoc na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) V kontexte írskej žiadosti o pomoc v súvislosti s prepustením 850 pracovníkov z podniku SR Technics Ireland Ltd pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne na úrovni NUTS III Dublin som hlasovala za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.

Tiež súhlasím s týmito bodmi:

– s požiadavkou, aby zúčastnené inštitúcie vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), a zdôrazňujem, že pomoc z fondu EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani financovať reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

– s návrhom Komisie na alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu (ESF) po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že fond EGF bol zriadený samostatne ako osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

– so stanoviskom Parlamentu, ktoré vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá zvyšuje potrebu takejto podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s pani spravodajkyňou a s írskymi úradmi, keď tvrdia, že globálna hospodárska a finančná kríza mala veľmi vážne následky pre letecký priemysel a že počet pasažierov, precestovaných kilometrov a lietadiel v prevádzke výrazne klesol. Preto podporujem európsku pomoc pre odvetvie, ktoré je nevyhnutné pre opätovné naštartovanie írskeho a európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Írska žiadosť o využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics Ireland Ltd spĺňa všetky kritériá oprávnenosti stanovené právnymi predpismi. V skutočnosti podľa nariadenia (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, bol rozsah pôsobnosti fondu EGF dočasne rozšírený, pretože sa od neho očakávala schopnosť zasahovať v takýchto situáciách, ktoré sú priamym dôsledkom globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ak je „najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov“. Vzhľadom na to som hlasoval za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament, a vítam skutočnosť, že Komisia určila alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu (ESF) v súlade so skoršími upozorneniami v tejto súvislosti zo strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Prijatím tejto správy Európsky parlament žiada, aby zúčastnené inštitúcie vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie fondu EGF, a celkove pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Zdôrazňuje úlohu, ktorú fond EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii fondu EGF na poskytnutie pomoci prepusteným pracovníkom. V októbri 2009 Írsko predložilo žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s prepustením pracovníkov z podniku SR Technics pôsobiaceho v odvetví leteckej dopravy v regióne Dublin v Írsku. Globálna finančná a hospodárska kríza znížila objem činnosti v leteckej doprave, čo viedlo k obrovskej vlne prepúšťania aj v tomto odvetví. V Írsku bolo zaznamenaných 1 135 prepustených pracovníkov v období apríl až august 2009 vrátane 850 pracovníkov prepustených z podniku SR Technics Ireland Ltd. Hoci uznávam dôležitú úlohu, ktorú zohráva fond EGF pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce, čo potvrdzuje aj približne 11 žiadostí schválených iba v roku 2010 v celkovej výške viac ako 30 miliónov EUR, som presvedčená, že tento nástroj stále nie je dostatočne dobre známy a využívaný v členských štátoch. Tiež naliehavo žiadam Európsku komisiu, aby analyzovala prepúšťania počas hospodárskej krízy vo verejnom sektore a vyvinula podobný nástroj, ako je fond EGF, ktorý bude podporovať prepustených pracovníkov vo verejnom sektore v rôznych členských štátoch.

 
  
  

Správa: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Obhajoba nezávislosti mandátu poslanca Európskeho parlamentu je zodpovednosťou Parlamentu a táto nezávislosť nesmie byť ohrozená. Poslanec EP je v tomto prípade v zásade obvinený z trestných činov týkajúcich sa jeho manažérskej a účtovníckej činnosti vo funkcii predsedu správnej rady poľského združenia Karty mládeže a spoločnosti Campus Sp. v období pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu. Trestné činy, z ktorých je obvinený, nemajú nič spoločné s činnosťou poslanca Európskeho parlamentu, preto by sme v tomto prípade mali pokračovať a zbaviť ho imunity. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Okresný prokurátor v Koszaline v Poľsku obvinil poľského občana a poslanca Európskeho parlamentu Krzysztofa Liseka z troch trestných činov. Ide o finančné priestupky, ktoré sú podľa poľských právnych predpisov protiprávne. Aby sa umožnilo vyšetrovanie tohto prípadu podľa poľských právnych predpisov, bola predložená žiadosť, aby bol pán Lisek zbavený imunity. Keďže v súčasných právnych predpisoch Európskej únie je jasne uvedené, ako sa postupuje v prípade imunity poslancov Európskeho parlamentu a zbavenia imunity, musí sa uskutočniť hlasovanie. Hlasoval som za zbavenie imunity pána Liseka po prvé, pretože mu to pomôže, a po druhé, pretože to je jediný spôsob, ako môže reagovať na obvinenia, ktoré boli proti nemu vznesené v jeho rodnej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za navrhované zbavenie imunity, pretože si myslím, že predložená žiadosť by sa mala schváliť – pod podmienkou, že je odôvodnená, aj keď len na základe dôvodného podozrenia – kvôli dôstojnosti inštitúcií a preto, že by to malo byť v záujme všetkých zúčastnených.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Keďže Krzysztof Lisek je v zásade obvinený z trestných činov týkajúcich sa jeho manažérskej a účtovníckej činnosti vo funkcii predsedu správnej rady poľského združenia Karty mládeže a spoločnosti Campus Sp. v období pred jeho zvolením do Európskeho parlamentu a keďže obvinenia vznesené proti pánovi Lisekovi nemajú nič spoločné s činnosťou poslanca Európskeho parlamentu, a keďže neboli uvedené žiadne pádne dôkazy o existencii fumus persecutionis, Európsky parlament sa dnes rozhodol zbaviť pána Liseka imunity.

 
  
  

Správa: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Hlasoval som proti správe pána Gauzèsa o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov, pretože znevýhodňuje významnú časť najdôležitejšieho odvetvia Spojeného kráľovstva – sektor finančných služieb. Všetky fondy, ktoré nie sú zahrnuté v smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, od spoločností kolektívneho investovania po hedžové fondy, hádže do jedného spoločného vreca drahých právnych predpisov. Pre európskych správcov a investorov v Európe vytvorila smernica takú záťaž, akú na svojich správcov a investorov neuvaľujú ani tretie krajiny. Nevyhnutne to povedie k odlivu talentov z Londýna do krajín mimo EÚ. Právne predpisy EÚ ako zvyčajne zvyšujú náklady odvetviu, ktoré sa neúmerne dotýka malých a stredných podnikov, a uprednostňujú tak veľkých hráčov. Trestanie fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií spôsobí zníženie investícií v Spojenom kráľovstve a v Európe v dobe, kedy sú väčšie investície potrebné na udržanie konkurencieschopnosti v globalizovanom hospodárstve. Uplatňuje sa pri nízkej hraničnej hodnote, čo postihne predovšetkým fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií tak, že malé fondy, keď vykonajú už len malý počet investícií, budú okamžite podliehať pôsobnosti smernice. Kapitálové požiadavky budú mimoriadne ťažké pre verejne neobchodovateľný kapitál a rizikový kapitál. Rizikový kapitál je potrebný na tvorbu nových pracovných miest v začínajúcich podnikoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že správcovia alternatívnych investičných fondov zastupujú aktíva v hodnote približne 1 000 miliárd USD, a preto zohrávajú dôležitú úlohu vo financovaní európskeho hospodárstva, a vzhľadom na skutočnosť, že finančná kríza vznikla na investičných trhoch, hoci tieto fondy nesúviseli priamo so vznikom krízy, považuje sa za potrebné regulovať všetkých aktérov v sektore finančných služieb a najmä regulovať tieto veľmi rizikové fondy. Ochráni to investorov a podporí stabilitu na trhoch. Takáto regulácia je kľúčová, pretože regulácia na európskej úrovni nahrádza reguláciu na vnútroštátnej úrovni a poskytuje podmienky na zohľadnenie špecifických stránok jednotlivých fondov pokrytých smernicou podľa ich systémového rizika. V dobe krízy sa uvažuje o zavedení pravidiel výkonu činnosti pre všetky finančné služby, ako aj o podpore skutočne jednotného trhu vďaka vzniku rámca spoločných európskych pravidiel. Pravidlá navrhnuté v tejto smernici zabezpečujú transparentnejšiu správu samotných fondov a tiež väčšiu transparentnosť toho, ako sa s nimi obchoduje v Európskej únii – prostredníctvom povolenia v jednotlivých členských štátoch – a v tretích krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen a Derek Roland Clark (EFD), písomne. – Hlasovali sme proti správe pána Gauzèsa o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov, pretože znevýhodňuje významnú časť najdôležitejšieho odvetvia Spojeného kráľovstva – sektor finančných služieb.

Všetky fondy, ktoré nie sú zahrnuté v smernici o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, od spoločností kolektívneho investovania po hedžové fondy, hádže do jedného spoločného vreca drahých právnych predpisov. Pre európskych správcov a investorov v Európe vytvorila smernica takú záťaž, akú na svojich správcov a investorov neuvaľujú ani tretie krajiny. Nevyhnutne to povedie k odlivu talentov z Londýna do krajín mimo EÚ. Právne predpisy EÚ ako zvyčajne zvyšujú náklady odvetviu, ktoré sa neúmerne dotýka malých a stredných podnikov, a uprednostňujú tak veľkých hráčov.

Trestanie fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií spôsobí zníženie investícií v Spojenom kráľovstve a v Európe v dobe, kedy sú väčšie investície potrebné na udržanie konkurencieschopnosti v globalizovanom hospodárstve. Uplatňuje sa pri nízkej hraničnej hodnote, čo postihne predovšetkým fondy investujúce do verejne neobchodovateľných akcií tak, že malé fondy, keď vykonajú už len malý počet investícií, budú okamžite podliehať pôsobnosti smernice. Kapitálové požiadavky budú mimoriadne ťažké pre verejne neobchodovateľný kapitál a rizikový kapitál. Rizikový kapitál je potrebný na tvorbu nových pracovných miest v začínajúcich podnikoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Finančná kríza, ktorá Európsku úniu tvrdo zasiahla, má svoje korene v „bezuzdnom” konaní mnohých investičných fondov, najmä fondov zo Spojených štátov. Agresívna špekulácia je spomedzi týchto fondov charakteristická pre alternatívne fondy, hedžové fondy. Zdá sa, že to je jednou z hlavných príčin katastrofy, ktorej následkami teraz trpíme. Za správu nášho kolegu pána Gauzèsa som hlasovala, aby sa budúcnosť európskeho trhu ochránila pred excesmi týchto alternatívnych fondov. Tento text predstavuje v oblasti finančnej regulácie veľký krok vpred. Týmto hlasovaním posilňujeme právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Tento Európsky orgán pre finančné trhy bude zriadený 1. januára 2011 a bude za prísnych podmienok vydávať „povolenie“, ktoré bude povoľovať činnosť správcov alternatívnych fondov sídliacich v Európskej únii. Táto smernica od nich požaduje, aby mali povolenie alebo boli registrovaní, aby rešpektovali prevádzkové a organizačné požiadavky a dodržiavali pravidlá výkonu činnosti a transparentnosť. Budú podliehať právomociam dohľadu a príslušné orgány členských štátov a ESMA im budú môcť uložiť sankcie. Neskôr budú pre správcov fondov sídliacich mimo Európskej únie platiť rovnaké pravidlá ako pre európske fondy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Gauzèsovi k jeho vynikajúcej práci. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že európskym sporiteľom musíme poskytnúť jasné a bezpečné finančné nástroje. Som presvedčený, že ďalším narušeniam stability trhu sa môžeme pokúsiť zabrániť jedine pomocou prísnych a konkrétnych pravidiel. Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, je preto súčasťou širšieho rámca hospodárskej a finančnej regulácie, ktorú Európska únia zavádza. V tomto zmysle je opodstatnená regulácia investičných fondov tiež účinným nástrojom, ako zabrániť zlyhaniu systému, čo predstavuje napríklad prípad, keď sú subjekty dôležité pre systém príliš vystavené rizikám. Podporujem tiež myšlienku európskeho povolenia, ktorá spočíva v tom, že všetci správcovia alternatívnych fondov, ktorí sú usadení alebo pôsobia v Únii, musia mať povolenie a podliehajú dohľadu. Na záver dodám, že vítam požiadavky týkajúce sa poskytovania informácií orgánom dohľadu, ktorých cieľom je zabezpečiť väčšiu transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Nedávne problémy na finančných trhoch odhalili, že mnoho stratégií, ktoré používajú správcovia alternatívnych investičných fondov, sú málo odolné voči niektorým alebo dokonca mnohým rizikám, ktoré sa vzťahujú na investorov, ostatné subjekty na trhu a na samotné trhy. Hlasovala som za pozíciu Parlamentu, keďže súhlasím s tým, že je potrebné zabezpečiť, aby konanie správcov alternatívnych investičných fondov podliehalo prísnej kontrole správy a riadenia. Správcovia alternatívnych investičných fondov by mali byť riadení a organizovaní takým spôsobom, aby sa minimalizovali konflikty záujmov. Súhlasím s tým, že organizačné požiadavky stanovené v súčasnej smernici by nemali zasahovať do systémov a kontrol, ktoré predpisujú vnútroštátne právne predpisy pre registráciu jednotlivcov pracujúcich v investičných firmách alebo pre takéto firmy. Je potrebné objasniť právomoci a povinnosti príslušných orgánov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie tejto smernice, a posilniť mechanizmy potrebné na zaistenie účinnej cezhraničnej spolupráce v oblasti monitorovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Finančnú krízu spôsobila bublina finančného systému, špekulatívna činnosť tohto systému a nedostatočná transparentnosť. Táto kríza – ako všetky krízy – sa musí riešiť pomocou štrukturálnych zmien, iným modus operandi, a pomocou prekážok, ktoré zabránia, aby sa do hospodárstva dostali toxické produkty. Dôležité sú tiež opatrenia týkajúce sa dohľadu, ktoré je potrebné začleniť. Ale ani smernica Komisie, ani správa Európskeho parlamentu nezaručujú skutočnú kontrolu a dohľad nad hedžovými fondmi a verejne neobchodovateľnými akciami. Pre mnohé výnimky a pojmy stanovené v správe na účely dohľadu to vyzerá, že špekulácie a nedostatok transparentnosti tu budú aj naďalej. Z toho dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Hoci rast v Európskej únii stále trpí následkami hospodárskej krízy z roku 2008, hlasovala som za správu pána Gauzèsa, pretože prostredníctvom lepšej kontroly investičných fondov pomáha racionalizovať finančný systém. Ukázalo sa, že špekulatívne fondy v skutočnosti krízu prehĺbili. Vytvorením systému európskeho povolenia zavádza Európska únia určitý druh pravidiel výkonu činnosti pre tieto finančné orgány, ktoré teraz v Európe budú musieť spĺňať určité podmienky. V dôsledku toho sa jednotný trh stane transparentnejší a výkonnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písomne. (FR) Vďaka hlasovaniu Parlamentu bude Únia konečne regulovať činnosť najšpekulatívnejších investičných fondov. Prešla dlhá doba, odkedy Poul Rosmussen vo svojej správe z vlastnej iniciatívy v roku 2008 navrhol, aby sa pre tieto „finančné čierne diery“ zaviedli prísne obmedzenia. Až finančná kríza donútila členské štáty a väčšinu Parlamentu, aby súhlasili s prijatím záväzných právnych predpisov týkajúcich sa alternatívnych fondov. Tieto fondy, či už sídlia v Európe alebo nie, budú po prvýkrát podliehať kontrolám, obmedzeniam svojej činnosti a väčšej transparentnosti; už nebude možné rozdrobovať podniky a rozšíria sa právomoci dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Aby bol finančný dohľad v Európe účinný, treba toho ešte veľa urobiť; ESMA by mal byť jediným zodpovedným orgánom v tejto oblasti a nie vnútroštátne orgány a podniky by mali byť ešte viac chránené pred špekuláciou. Keby konzervatívci nemali výhrady, mohla Únia prijať ešte prísnejšie a účinnejšie právne predpisy. Toto je len prvý krok. Text, ktorý sme prijali, sa za štyri roky bude revidovať. Bude to možnosť, ako na základe výsledkov hodnotenia zlepšiť ochranu hospodárstva a pracovných miest pred škodami, ktoré spôsobuje špekulatívna činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Stále sa zavádzajú nové pravidlá pre lepšie hospodárske riadenie, napriek tomu to nepostačuje. Schválenie správy o alternatívnych fondoch a kapitálových investíciách veľkou väčšinou Parlamentu nasvedčuje tomu, že Parlament pokračuje v zavádzaní nových pravidiel pre lepšie hospodárske riadenie. Správcovia alternatívnych investičných fondov, ktoré spravujú aktíva v hodnote takmer 1 000 miliárd USD, zohrávajú vo financovaní európskeho hospodárstva dôležitú úlohu. Hoci tieto fondy nie sú priamo zodpovedné za vznik finančnej krízy, ich správa sa nesmie vyhnúť potrebe regulovať všetkých aktérov v sektore finančných služieb. Parlamentu sa podarilo zahrnúť nové kapitoly o rozpredaji aktív a odmeňovaní a veľkou mierou ovplyvnil pravidlá, ktoré upravujú systém povolenia, zodpovednosť depozitára, požiadavky na vlastné zdroje a využitie prostriedku pákového efektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je prvá európska smernica, ktorá bude upravovať veľmi rizikové investičné fondy – hedžové fondy – a ktorá je vyvrcholením procesu rokovaní, ktorý trval viac ako rok. Ako je v dokumente uvedené, cieľom nových pravidiel je kontrolovať činnosť správcov, zabezpečiť väčšiu transparentnosť správy týchto fondov, chrániť investorov a podporovať stabilitu finančných trhov.

V skutočnosti sme však neprenikli k jadru problému: tieto špekulatívne fondy sa nezrušili a stále existuje trh s derivátmi, čo znamená, že stále existujú mechanizmy umožňujúce špekuláciu. Premárnila sa skvelá príležitosť náležite regulovať finančné trhy. Rada a väčšina Európskeho parlamentu podľahli obrovskému tlaku finančnej loby.

Finančná kríza odhalila, že príčiny porúch globálneho finančného systému sú po prvé, nadmerné podstupovanie rizika – tieto fondy sú toho príkladom – a po druhé, nedostatočná schopnosť systémov riadiť toto riziko. Nové európske nariadenia zavádzajú spoločné požiadavky na udeľovanie povolení a dohľad nad hedžovými fondmi, ale majú ďaleko od toho, aby zabránili pretrvávaniu vážneho systémového rizika. Preto nemôžeme hlasovať za tento návrh.

Diskutuje a rokuje sa však o nových smerniciach, takže ešte stále je možné dostať sa k jadru problému, konkrétne skoncovať s týmito špekulatívnymi fondmi. Uvidíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Hlasoval som za kompromis o regulácii správcov alternatívnych investičných fondov, ktorý sme dosiahli po mesiacoch rokovaní. Hlasoval som zaň napriek tomu, že má svoje chyby, bolo by však neprijateľné umožniť určitým investičným fondom, aby ďalej úplne beztrestne konali, keď vieme, že zhoršili a rozšírili krízu. Osobitne odsudzujem nedobré ustanovenia o pákovom efekte, slabé záruky týkajúce sa zahraničných fondov, ktoré budú môcť získať povolenie, a chabé povinnosti fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií, ktoré sú často odborníkmi na rozpredaj aktív nekótovaných spoločností. Odsudzujem skutočnosť, že musíme tolerovať týchto predátorov, ktorí po registrácii budú môcť pôsobiť v celej EÚ a budú podliehať minimálnym kontrolám. Čo viac by sme však mohli očakávať od textu, ktorého cieľom nie je regulovať špekulatívne fondy, ale ich správcov, a ktorý sa snaží riadiť riziká namiesto toho, aby zabránil takýmto špekuláciám?

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za text o správcoch alternatívnych fondov, pretože je dôležité pomocou zákonov upraviť túto skupinu finančných trhov, ktoré používajú stratégie, ktoré sú mimoriadne riskantné a škodlivé pre zamestnanosť a skutočné hospodárstvo. Dosiahlo sa mnoho chvályhodných zlepšení, ako napríklad dohľad nad odmeňovaním správcov fondov, ktorého cieľom je nepodporovať ani neodmeňovať neúmerné podstupovanie rizika, keď uvediem len jeden príklad. Smernica ide evidentne správnym smerom, napriek tomu, že má niekoľko vážnych nedostatkov. Osobitne ma sklamalo, že dohľad sa prenechal vnútroštátnym orgánom a nie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý bol zriadený, keď sa hlasovalo o balíku opatrení v oblasti finančného dohľadu. Musíme zostať ostražití a musíme hneď plánovať ďalšie kroky, ktorých cieľom bude, aby trhy opäť slúžili hospodárstvu a aby sa zabránilo novým finančným krízam.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Táto smernica je jednou z prvých legislatívnych odpovedí EÚ na finančnú krízu. Táto smernica predstavuje príspevok k novému regulačnému rámcu a k rámcu dohľadu nad finančnými trhmi. Je to prvý pozitívny krok smerom k legislatívnemu postupu, ktorý sa, dúfajme, ukončí v nie príliš ďalekej budúcnosti. Je dôležité, aby tieto systémy fungovali a zabránili návratu regulačnej krízy z roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, pretože si myslím, že správcovia fondov musia byť registrovaní a musia dodržiavať určité základné pravidlá výkonu činnosti. V skutočnosti spravujú obchody v hodnote približne 1 000 miliárd USD a hrajú tak vedúcu úlohu vo financovaní európskeho hospodárstva. Táto činnosť, ako je správe dobre uvedené, sa týka subjektov a produktov, ktoré sú veľmi rôznorodé, ako napríklad alternatívnych fondov, fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií, majetkových fondov a fondov investujúcich do surovín. Tieto charakteristické znaky spôsobujú, že prioritou je podniknúť kroky na európskej úrovni vo forme integrovaných a konkrétnych nariadení zameraných na všetkých aktérov, ktorí poskytujú finančné služby. Nariadenie určené na zaručenie väčšej stability finančného systému a lepšej ochrany investorov; nástroje, ktoré je možné využiť na vytvorenie skutočného jednotného trhu európskych finančných produktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Správa pána Gauzèsa je, bohužiaľ, premárnenou príležitosťou, pokiaľ ide o dosiahnutie účinnej regulácie špekulatívnych fondov, z ktorých pramení kríza. Napriek deštruktívnej úlohe, ktorú zohrali, a riziku, ktoré tieto fondy priniesli do súčasnej finančnej architektúry, podľahli Rada a Parlament intenzívnemu lobovaniu finančného sektora, aby sa zachovali tieto mimoriadne výnosné nástroje, ktoré zvýhodňujú menšinu. Preto som hlasoval proti tejto správe, ktorá umožňuje, že alternatívne fondy sídliace mimo EÚ môžu obchodovať v EÚ bez toho, žeby museli spĺňať nové európske pravidlá. To je veľký nedostatok, ktorý ničí všetok pokrok, ktorý tieto nové právne predpisy dosiahli.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Dámy a páni, dnešné hlasovanie predstavuje dôležitý pokrok v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa alternatívnych investičných fondov. Znamená to predovšetkým zlepšenie transparentnosti, dôležité pravidlá pre reguláciu finančného sektoru a účinnejšie právne predpisy. Myslím si, že v období, keď všetky krajiny zápasia s finančnými problémami, môžu mať alternatívne investície, ak budú správne pochopené a správne použité, prospešný účinok a môžu prispieť k zlepšeniu hospodárskej situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Chcela by som oceniť vynikajúcu správu pána Gauzèsa o smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov. Vďaka tejto správe bude možné v oblasti regulácie finančných trhov zlepšiť transparentnosť a zaviesť dohľad a pravidlá výkonu činnosti. Toto je prvý úspešný krok, po ktorom budú, dúfam, nasledovať ďalšie iniciatívy určené na dôkladnú a úplnú reformu finančného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som proti tomuto textu a pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu, ktoré obsahuje. V rozpore s tým, čo vyhlasuje, tento text nereguluje nič. Hlasovanie za správu by znamenalo uznanie víťazstva finančnej loby nad všeobecným záujmom ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Finančnú krízu, ktorá sa stala v roku 2007, viedli veľké investičné banky, ktoré vo svojich portfóliách mali viacero alternatívnych investičných fondov, hedžových fondov. Nad týmito fondmi neexistoval dohľad a často pozostávali z aktív pochybnej hodnoty. Táto situácia sa odrazila v kríze a teraz je potrebné urobiť konkrétne opatrenia, aby sa v budúcnosti opäť nevyskytli nové krízy spôsobené finančnými mechanizmami, ktoré nikto nekontroluje a ktoré často nie je možné kvantifikovať. V tejto smernici sú schválené viaceré normy, ktoré, keď sa splnia, zlepšia transparentnosť týchto finančných mechanizmov a umožnia ich kontrolu a budú tak ďalším zdrojom financovania pre európske hospodárstvo a nie dôvodom pre jeho kolaps.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Vzhľadom na negatívne následky hospodárskej krízy na celý svet, považujem za celkom správne, aby sa Európsky parlament snažil a kontroloval činnosť alternatívnych investičných fondov. Keďže tieto fondy majú obrovský obrat vo výške 1 000 miliárd EUR, akákoľvek chyba v ich použití by mohla mať mimoriadne negatívny dosah na európsku finančnú stabilitu. Táto smernica je mimoriadne dôležitá a príhodná, keďže špekulanti na finančnom trhu a burze a nečestní investori sa budú vždy snažiť využiť tieto fondy na svoje osobné obohatenie sa. Smernica zavádza určité obmedzenia a poskytuje EÚ možnosť zabrániť chrapúnskemu využívaniu týchto fondov. Dúfam, že to predstavuje len prvý krok týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Investičné fondy pomáhajú financovať európske hospodárstvo. Ale systémové riziko jednotlivých druhov fondov, ako napríklad fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií, fondov investujúcich do nehnuteľností a komoditných fondov, sa, samozrejme, odlišuje. Prísnejšia regulácia, ktorá sa zavádza vo finančnom sektore v dôsledku bankovej a finančnej krízy, sa musí týkať všetkých typov finančných nástrojov. Na jednej strane je dôležité znížiť riziko strát a minimalizovať možnosť chybných rozhodnutí na úrovni správy. Na druhej strane to nesmie viesť k zavedeniu zbytočnej byrokracie. Potrebujeme regulovať aj predaj nakrátko, keďže vo finančnej kríze zohral určitú úlohu. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Správcovia alternatívnych investičných fondov, ktorí spravujú aktíva v hodnote približne 1 000 miliárd USD, hrajú dôležitú úlohu vo financovaní európskeho hospodárstva. Tento sektor pozostáva z rôznych aktérov a finančných produktov vrátane alternatívnych fondov, fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií a fondov investujúcich do nehnuteľností. Dôležité je zobrať do úvahy najmä osobitné systémové riziká fondov investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií. Správu týchto fondov nemožno vyňať z regulácie, ktorá upravuje celý sektor finančných služieb. Súčasná finančná kríza ukazuje, že dysfunkcie svetového finančného systému pramenia na jednej strane z toho, že kľúčoví aktéri v rámci systému sú nadmerne vystavení rizikám, a na druhej strane z toho, že systémy riadenia týchto rizík majú nedostatky. Návrh Komisie a správa sa usilujú o dosiahnutie väčšej stability vo finančnom systéme a o zvýšenie ochrany investorov. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za pozíciu Parlamentu, pretože sa domnievam, že:

– súčasná smernica nereguluje alternatívne investičné fondy, ktoré môžu byť naďalej regulované a monitorované na vnútroštátnej úrovni;

– je potrebné zabezpečiť, aby činnosť správcov alternatívnych investičných fondov podliehala prísnej kontrole, pokiaľ ide o správu a riadenie;

– pre skupinu pracovníkov, ktorých pracovné aktivity majú významný vplyv na rizikový profil alternatívnych investičných fondov, ktoré spravujú, by mala byť stanovená explicitná povinnosť zaviesť a držať sa stratégií a postupov, ktoré zodpovedajú rozumnému a účinnému riadenia rizika;

– pre požiadavky na poskytovanie informácií a osobitné ochranné opatrenia proti rozpredaju aktív by mala platiť všeobecná výnimka na kontrolu malých a stredne veľkých podnikov;

– je potrebné objasniť právomoci a povinnosti príslušných orgánov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie tejto smernice, a posilniť mechanizmy potrebné na zaistenie účinnej cezhraničnej spolupráce v oblasti monitorovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Správcovia alternatívnych investičných fondov (AIF) v Európe sú zodpovední za správu veľkého objemu investovaných aktív. Ich obchodná činnosť na trhoch s finančnými nástrojmi predstavuje významný podiel a môžu mať významný vplyv na trhy a spoločnosti, na ktorých resp. do ktorých investujú. Som si istý, že vplyv správcov AIF na trhy, na ktorých pôsobia, je významný, ale nedávne finančné ťažkosti jasne ukázali, ako činnosti správcov AIF môžu prispieť aj k rozšíreniu alebo prehĺbeniu rizík v celom finančnom systéme a hospodárstve. Cieľom tejto smernice musí byť aj vytvorenie stimulov pre presun zahraničných fondov do Únie, čo zaistí výhody, pokiaľ ide o reguláciu a ochranu investorov, a zároveň sa stanoví primeraná úroveň príjmov pre správcov, fondy a alternatívnych investorov. Chcel by som na tomto zasadnutí povedať, že nekoordinované vnútroštátne reakcie na takéto riziká sťažujú ich účinné riadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasujem proti tejto správe, pretože sa uspokojila len s reguláciou správania spoločností spravujúcich alternatívne investičné fondy bez toho, že by riešila základné vlastnosti alebo zloženie predmetných finančných produktov. Táto oddanosť „kreativite“ finančného sektora zabúda na skutočne destabilizujúci a nenásytný rozsah špekulácie, ktorá je u tohto druhu fondov mimoriadne dôležitá. Navrhované nariadenia sú tiež nezvyčajne slabé. Obsahujú toľko výnimiek a odchýlok na európskej úrovni, že v skutočnosti vôbec neukončili model rozdielnych vnútroštátnych predpisov, ktoré sú momentálne v platnosti. Tejto správe sa nepodarilo ani jasne odlíšiť ľudí, ktorí pracujú s takýmito fondmi, a pracovníkov vykonávajúcich tradičné bankové činnosti, ani zabrániť činnosti špekulatívnych fondov sídliacich v daňových rajoch. Namiesto toho správa stanovením prahových hodnôt pre „systémovo dôležité“ aktíva otvorila cestu pre procesy formálnej fragmentácie, ktoré odstránia veľký počet investičných spoločností, ktoré mali patriť do pôsobnosti tejto smernice. Bezpečnosť finančného majetku európskej verejnosti je verejným statkom, ktorého význam je príliš dôležitý na to, aby bol vydaný napospas váhavosti navrhovanej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Finančná kríza vyzdvihla potrebu toho, aby činnosť rôznych aktérov na finančných trhoch podliehala prísnej kontrole, ktorá by sa mala vzťahovať najmä na subjekty pôsobiace v oblasti riadenia a správy alternatívnych investičných fondov. V skutočnosti je vplyv správcov alternatívnych investičných fondov na trhy, na ktorých pôsobia, prevažne prospešný, ale nedávne problémy na finančných trhoch odhalili, že ich činnosť je málo odolná voči mnohým rizikám, a adekvátne riadenie týchto rizík si vyžaduje rámec koordinovaný v celej Európskej únii. Naozaj sa potvrdilo, že zavedenie harmonizovaného regulačného a monitorovacieho rámca na úrovni Spoločenstva je vhodné pre cezhraničný charakter rizík, ktoré neodmysliteľne patria k činnosti správcov alternatívnych investičných fondov, pomáha to upevniť vnútorný trh. Z týchto dôvodov som hlasoval za pozíciu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať pánovi Gauzèsovi k jeho vynikajúcej práci. Konečne sa výraznou väčšinou schválila smernica EÚ o hedžových fondoch, fondoch investujúcich do verejne neobchodovateľných akcií a iných alternatívnych investičných fondoch, ktorú Európska komisia predložila v apríli 2009 v reakcii na finančnú krízu a ktorá je v súlade s usmerneniami dohodnutými na samite G20. Pre európsku ambíciu, aby finančné riadenie fungovalo od začiatku roku 2011, predstavuje táto smernica krok vpred. Tieto nové pravidlá by medzinárodný finančný systém spravili zodpovednejším a transparentnejším a umožnili by obmedzenie špekulácie. Podľa tejto smernice budú musieť investori, ktorí investujú do špekulatívnych fondov v krajinách mimo EÚ (správcovia hedžových fondov často sídlia v daňových rajoch), keď budú chcieť vykonávať činnosť na trhu EÚ, dodržiavať rovnaké podmienky, ako platia pre všetky európske podniky. Aby mohli správcovia alternatívnych fondov od príslušných orgánov dohľadu EÚ získať toto európske povolenie, budú musieť preto akceptovať jasné pravidlá, obmedzenia špekulácie a väčšiu transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Skupina zelených/Európska slobodná aliancia hlasovala proti tejto správe, hoci zelení poslanci EP hlasovali vo Výbore pre hospodárske a menové veci za správu pána Gauzèsa. Hlasovali tak z toho dôvodu, že v čase hlasovania v tomto výbore bol text omnoho ambicióznejší ako konečná dohoda, ktorá bola dohodnutá s Radou. Text predstavuje nepochybne prvý krok správnym smerom, keďže hedžové fondy neboli predtým nútené, aby boli transparentné. Verzia textu Rady je však v niektorých kľúčových požiadavkách pre Parlament neuspokojivá a oslabuje niektoré opatrenia, ktoré predložila Komisia vo svojom pôvodnom návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Teší ma, že sa dosiahla konečná dohoda o správcoch alternatívnych investičných fondov, že sa zohľadnila otázka investičných spoločností a že predloženým legislatívnym návrhom sa bude venovať väčšia pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. – (FR) Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice hlasovala proti tejto správe o špekulatívnych fondoch.

Napriek množstvu strán a energie, ktorú spravodajca do tejto správy zrejme vložil, je táto správa neuveriteľne slabá. Jej obsah vôbec nestačí na problémy, s ktorými sa musíme vyrovnať.

Predložené návrhy sú často dokonca v rozpore s tým, čo by sa malo urobiť, aby sa zabránilo opakovaniu finančnej krízy rizikových hypoték z jesene roku 2008.

Táto správa preto Európskemu parlamentu neumožní vyvinúť tlak na Komisiu a Radu, aby prestali s touto politikou rozpočtových obmedzení, ktorá postupne ničí všetky naše nástroje sociálnej politiky.

Toto je zlý signál, ktorý vysielame pred začiatkom samitu G20, ktorému bude predsedať Nicolas Sarkozy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Je správne, ak sa snažíme poučiť z chýb, ktoré viedli ku globálnej finančnej kríze. Hoci v niektorých odvetviach je regulácia nevyhnutná, osobne dávam prednosť transparentnosti a povinnosti informovať. Ak by banky mali povinnosť informovať klientov o tom, ako nakladajú s ich peniazmi a čo to pre nich znamená, kríza by nemohla nastať. Regulácia obmedzujúca aktivity podnikateľských subjektov by mala byť riešením len vtedy, keď prípadný omyl nie je možné napraviť – napríklad ak je v stávke zdravie alebo život človeka. Buďme preto opatrní, keď regulujeme. Úlohou verejných inštitúcií nie je zbaviť ľudí zodpovednosti za ich rozhodnutia, ale zabezpečiť, aby mali pri rozhodovaní potrebné informácie. Majme na pamäti, že prirodzená podpora výskumu a vzdelávania prichádza práve zo súkromných zdrojov, z investičných fondov, ktoré požičiavajú peniaze sľubným podnikateľským projektom, investujú do vývoja nových technológií, to všetko s vedomím a vyvažovaním prípadných rizík. Ak naša snaha o istotu zníži chuť investorov hľadať nové príležitosti v EÚ, zostaneme navždy závislí od neefektívnych a byrokratických programov verejných investícií. Naše zaostávanie v oblasti technológií sa tak bude ďalej prehlbovať. Predloženú správu vnímam ako kompromis, ktorý zohľadňuje niektoré moje obavy z regulácie tohto sektora. Preto som ju podporila.

 
  
  

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0294/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Nariadenie (ES) č. 539/2001 stanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri vstupe do Európskej únie. Až doteraz boli ostrov Taiwan a ostrovy Severné Mariány súčasťou prílohy 1 tohto nariadenia, takže pre ne platila vízová povinnosť. Vzhľadom na to, že Taiwan nepredstavuje žiadne riziko nelegálneho prisťahovalectva ani hrozbu pre verejný poriadok v Únii, a vzhľadom na to, že štátni príslušníci ostrovov Severné Mariány sú ako držitelia amerických pasov štátnymi príslušníkmi USA, zdalo sa byť potrebné preradiť tieto teritóriá z reštriktívneho režimu prílohy 1 do menej reštriktívneho režimu prílohy 2. Preto vyjadrujem podporu stanovisku spravodajcu v súvislosti s umožnením tohto preradenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Skutočnosť, že správa Agustína Díaza de Meru bola prijatá veľkou väčšinou, zdôrazňuje pozitíva rozhodnutia zrušiť vízovú povinnosť pre Taiwan. Európsky parlament tým potvrdzuje dôveru, ktorú má voči významnému procesu demokratizácie, ktorý sa začal v posledných rokoch. Chcem zdôrazniť obdivuhodný hospodársky pokrok, ktorý Taiwan dosiahol. Taiwan veľmi intenzívne obchoduje s EÚ a jeho hospodárstvo je 25. na svete, pričom aj naďalej rastie tempom viac ako 13 % ročne. Tento trvalý vývoj znižuje šance, že by EÚ musela čeliť prílevu nelegálnych migrantov z Taiwanu. Preto sa domnievam, že umožnenie pohybu osôb sa musí stať jedným z kľúčových prvkov dvojstrannej spolupráce. Rozhodnutie zrušiť vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov Taiwanu odzrkadľuje aj skutočnosť, že táto krajina splnila technické podmienky týkajúce sa bezpečnosti cestovných dokladov. Zavedenie biometrických pasov v roku 2008 je jedným z konštruktívnych opatrení, ktoré boli doteraz prijaté. Dúfam, že rozhodnutie Európskeho parlamentu schváli aj Rada a že nové ustanovenie nadobudne účinnosť už tento rok. A nakoniec, myslím si, že rozhodnutie taiwanských orgánov zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Rumunska, Bulharska a Cypru je dobré vzhľadom na potrebu rešpektovať kritériá reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Toto nariadenie stanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc Únie, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Rozhodnutia o tom, či má vízová povinnosť platiť pre tretie krajiny, alebo nie, sa prijímajú osobitne v každom jednotlivom prípade. Cieľom tohto návrhu je zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Taiwanu. Európsky parlament podporil cieľ tohto návrhu. Je veľmi dôležité vytvoriť spoločnú prisťahovaleckú politiku a zároveň rozvíjať obchodné a hospodárske vzťahy medzi Európskou úniou a Taiwanom. Z hospodárskeho hľadiska došlo na Taiwane v posledných rokoch k výraznému rastu a príjem na hlavu obyvateľa je tu v súčasnosti najvyšší na svete. Taiwan je tiež skvelý partner pri spolupráci v oblasti vedy, investícií, nových technológií, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu. Zrušenie vízovej povinnosti pre Taiwan preto posilní obchodné a hospodárske vzťahy s EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že Taiwan by mal byť preradený na pozitívny zoznam krajín oslobodených od vízovej povinnosti. Vzhľadom na jestvujúce obchodné vzťahy medzi EÚ a Taiwanom si myslím, že toto rozhodnutie bude mať pozitívny dosah. Väčšina krajín tohto regiónu, ktoré sú na podobnom stupni rozvoja, je už oslobodená od vízovej povinnosti a toto rozhodnutie posilňuje rozhodnutie EÚ stanoviť ako priority tie politiky, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu, k vytváraniu väčšieho počtu kvalitných pracovných miest a ku konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem oslobodenie štátnych príslušníkov Taiwanu od vízovej povinnosti pri cestovaní, čiže preradenie tejto krajiny na pozitívny zoznam krajín. Toto rozhodnutie bude mať priaznivý hospodársky dosah na vzťahy medzi EÚ a Taiwanom, ktorý je už teraz naším 19. najdôležitejším obchodným partnerom. EÚ je tiež najväčším zahraničným investorom na Taiwane. Malo by to podporiť aj cestovný ruch: EÚ je už teraz jedným z najdôležitejších cieľových regiónov štátnych príslušníkov Taiwanu. Naopak, nezvyšuje sa hrozba pre verejnú bezpečnosť ani riziko nelegálneho prisťahovalectva, pretože priemerná miera v rokoch 2006 – 2008 bola 45 ľudí, čo je veľmi málo. Zvyšuje sa tým regionálna jednotnosť, pretože veľká väčšina krajín a subjektov tohto regiónu s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja už využíva systém bezvízového styku: Hongkong, Macao, Japonsko, Južná Kórea a Singapur. Vítam skutočnosť, že Taiwan prijal opatrenia potrebné na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti pasov a preukazov totožnosti, keď zaviedol biometrické pasy, ako aj ohlásené opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa s rôznymi členskými štátmi EÚ zaobchádzalo rozdielnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) S veľkou radosťou som hlasoval za to, aby EÚ uznala, že na Taiwane sú podmienky na liberalizáciu vízového systému. V posledných desaťročiach Taiwan dosiahol zrejmý pokrok v demokratizácii a výrazný hospodársky rast a dnes je vo svete na 25. mieste. EÚ a Taiwan udržiavajú hospodárske a obchodné vzťahy a spolupracujú v oblastiach vedy, výskumu, technológií, vzdelávania a životného prostredia. Z tohto dôvodu liberalizácia vízového režimu s Taiwanom posilňuje dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Taiwanom, partnerstvá v rôznych oblastiach a obojstranný nárast cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto novú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 539/2001, ktoré umožňuje zaradenie amerických ostrovov Severné Mariány a Taiwanu na biely zoznam krajín, ktorým bola zrušená vízová povinnosť pri vstupe do Európskej únie, pretože sa domnievam, že to poskytuje európskym občanom väčšiu slobodu pohybu. Zároveň dúfam, že aj Taiwan bude rešpektovať svoj záväzok vyňať Rumunsko a Bulharsko zo zoznamu štátov, ktoré majú stále vízovú povinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Každý, kto niekedy cestoval mimo Európsku úniu, si musel všimnúť, ako sloboda pohybu, ktorú máme v rámci EÚ, výrazne zlepšila naše životy. Zrušenie vnútorných hraníc je dôležitým stimulom pre mobilitu tovaru a ľudí. Možnosť pomerne jednoducho cestovať v rámci Únie o to viac zvýrazňuje význam našich vonkajších hraníc a potrebu bez výčitiek prijať takú politiku týkajúcu sa vstupu do Európy, ktorá bude predovšetkým zodpovedať potrebám občanov členských štátov. Hoci by sme vždy mali s tými, ktorí chcú vstúpiť do našich krajín, zaobchádzať ľudsky a rešpektovať ich ľudské práva, domnievam sa, že EÚ má právo dôkladne analyzovať to, ktoré krajiny môžu byť zaradené na pozitívny zoznam krajín. Z tohto pohľadu sa mi zdá zaradenie Taiwanu na spomínaný zoznam rozumné vzhľadom na úroveň ľudského a hospodárskeho rozvoja tohto ostrova, ako aj na skutočnosť, že sa tu riadne dodržiavajú princípy právneho štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Zaradenie Taiwanu na zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti, je jasnou provokáciou Čínskej ľudovej republiky a narúša suverenitu jej inštitúcií na jej území. Je to nehanebný pokus podnietiť rozdelenie a narušenie územnej celistvosti Číny.

Potvrdenie tohto rozhodnutia bude predstavovať tiché uznanie Taiwanu a bude porušením medzinárodného práva a Charty OSN zo strany EÚ, pretože Taiwan nikdy nebol suverénny štát: v skutočnosti to opakovane uznalo aj Valné zhromaždenie OSN, ktoré nikdy neschválilo členstvo tejto krajiny v OSN.

V tomto období zhoršujúcej sa krízy kapitalizmu väčšina tohto Parlamentu opäť vysiela odkaz, že účel svätí prostriedky: v tomto prípade je účelom snaha skrotiť fantastický hospodársky rozvoj Číny aj formou podnecovania separatizmu vnútri jej hraníc. Je to ďalší postoj v súlade s politikou USA, ktorý narúša suverenitu Číny, ako sa to stalo aj nedávno, keď jeden členský štát predával zbrane údajným taiwanským „orgánom“.

Je neprijateľné, že väčšina tohto Parlamentu stále podporuje narúšanie suverenity a územnej celistvosti iných štátov, ako sa to stalo v prípade Kosova vo vzťahu k Srbsku a ako sa to deje aj v prípade južného Sudánu vo vzťahu k Sudánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Európsky parlament 11. novembra hlasoval za preradenie Taiwanu na zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Prijatie tohto uznesenia jednoznačne vítam. Po prvé, mnohé ďalšie krajiny z rovnakej geografickej oblasti (Hongkong, Macao, Japonsko, Južná Kórea atď.) už nejaký čas profitujú z tohto oslobodenia od vízovej povinnosti. Liberalizácia vízového režimu je okrem toho a hlavne vynikajúcim prostriedkom na posilnenie väzieb a zbližovania medzi ľuďmi, medzi občanmi: študentmi, výskumníkmi, bežnými cestujúcimi atď. Som presvedčená, že sa tým podporí užšia spolupráca v oblasti vzdelávania, kultúry, výskumu a dokonca aj cestovného ruchu medzi Európskou úniou a Taiwanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza, sa stanovuje na základe dôkladného preskúmania situácie v každej jednotlivej krajine, pričom sa prihliada na problematiku nelegálneho prisťahovalectva, bezpečnostné otázky, vonkajšie vzťahy Európskej únie a zásadu reciprocity. Je pochopiteľné, že vzhľadom na to, že tieto kritériá sa časom môžu meniť, právne predpisy týkajúce sa tejto oblasti stanovujú postup revízie zoznamu krajín, takže je možné zmeniť počet krajín, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti. Návrh pána Díaza de Meru Garcíu Consuegru, ktorý bol dnes prijatý, sa týka preradenia ostrova Taiwan na spomínaný zoznam. V priebehu posledných desaťročí prešiel Taiwan veľkým procesom demokratizácie, ktorý viedol k rozvoju dôležitých hospodárskych a obchodných vzťahov s Európskou úniou. Preto sa domnievam, že dnešné rozhodnutie bolo dôležité a môže zdôrazniť, že EÚ koná v súlade s nedávno prijatými rozhodnutiami, vďaka ktorým sa Taiwan stal štvrtým najdôležitejším partnerom EÚ v Ázii.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), písomne.(PL) Počas uplynulých desaťročí prešiel Taiwan mnohými zmenami. Inštitucionálne reformy, dynamika občianskej spoločnosti a rešpektovanie slobôd a občianskych práv prispeli k politickej stabilizácii Taiwanu. Okrem toho je Taiwan aktívny v mnohých oblastiach na medzinárodnej úrovni vrátane pomoci obetiam prírodných katastrof. Taiwan dnes vykazuje rýchly hospodársky rast a nízku nezamestnanosť. Od 50. rokov minulého storočia Taiwan uskutočnil mnoho úspešných reforiem. Z politického hľadiska Taiwan dokončil proces rozsiahlej demokratizácie. Zmeny v 80. rokoch minulého storočia viedli k uskutočneniu prvých demokratických volieb v roku 1996. EÚ a Taiwan udržiavajú rozsiahle hospodárske a obchodné vzťahy. EÚ je najväčším zahraničným investorom na Taiwane. Taiwan je štvrtým najväčším obchodným partnerom EÚ v Ázii. Prebieha spolupráca aj v oblastiach výskumu a vzdelávania, kultúry a životného prostredia. Počet nelegálnych prisťahovalcov z Taiwanu do EÚ je veľmi nízky. Občania väčšiny členských štátov EÚ s výnimkou Cypru, Rumunska a Bulharska nepotrebujú na vstup na Taiwan víza. Občania týchto troch členských štátov budú takisto vo veľmi blízkej budúcnosti zahrnutí do systému bezvízového cestovania. Som si istý, že zrušenie vízovej povinnosti pre taiwanských občanov prispeje k ešte výraznejšiemu zlepšeniu obchodných vzťahov a vzťahov v oblastiach výskumu, vzdelávania, kultúry a životného prostredia a k zintenzívneniu cestovného ruchu medzi EÚ a Taiwanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože hlavným cieľom tohto návrhu je vytvoriť spoločnú prisťahovaleckú politiku a zároveň tak pomôcť posilniť obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Taiwanom.

Po prvých demokratických voľbách v roku 1996 začal na Taiwane významný proces demokratizácie s dôležitými inštitucionálnymi reformami zameranými na rešpektovanie občianskych slobôd a práv občanov, ktoré mu pomohli dosiahnuť politickú stabilitu. Z hospodárskeho hľadiska dosiahol výrazný rast a udržiava dôležité hospodárske a obchodné väzby s Európskou úniou, pričom spolupracuje v oblastiach výskumu, vedy, technológií, vzdelávania, kultúry a životného prostredia.

Zrušenie víz je odôvodnené nízkym rizikom nelegálneho prisťahovalectva občanov z tohto ostrova do Európskej únie. Liberalizácia vízového režimu pre Taiwan posilní naše obchodné vzťahy a podporí užšiu spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a výskumu a tiež zintenzívni cestovný ruch v oboch smeroch. Dlhujeme to občanom Taiwanu, čiastočne aj v mene regionálnej konzistentnosti, pretože sme od vízovej povinnosti už oslobodili ostatné krajiny a subjekty s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja v tejto geografickej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Kritériá stanovené pre tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza, sa kontrolujú prostredníctvom dôkladného preskúmania situácie v každej jednotlivej krajine z hľadiska otázok, ako sú nezákonné prisťahovalectvo, verejný poriadok, bezpečnosť, vonkajšie vzťahy EÚ, regionálna súdržnosť a zásada reciprocity. V priebehu procesu revízie zoznamov pomáhajú Komisii členské štáty. Zaradenie tretej krajiny na pozitívny alebo negatívny zoznam krajín je ich zodpovednosťou. Informácie, ktoré dodávajú členské štáty spolu s cennými údajmi poskytovanými Centrom pre informácie, diskusiu a výmenu v oblasti prekračovania hraníc a prisťahovalectva (CIREFI), pomáhajú Komisii dospieť k príslušným záverom. Zaradenie Taiwanu na pozitívny zoznam krajín je úplne spravodlivé a je odmenou za hospodársky a demokratický pokrok, ktorý táto krajina dosiahla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) V tejto súvislosti ma znepokojuje skutočnosť, že vzťahy medzi Taiwanom a Čínou neboli dostatočne regulované. Tým, že sme umožnili Taiwančanom voľne prekračovať hranice EÚ, podporujeme ochladzovanie vzťahov medzi Čínou a Taiwanom. Vzhľadom na to, že Čína zohráva dôležitú úlohu v globálnej politike a že Taiwan zostáva „boľavým miestom“, by sme nemali podnikať predčasné a nerozvážne kroky. Hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Pokiaľ ide o víza tretích krajín, ktoré majú vízovú povinnosť, je dôležité, aby sa posudzoval každý jednotlivý prípad. V minulosti sa víza často predávali. Je dôležité, aby sme zastavili tieto škandály a zaistili dodržiavanie schengenských pravidiel. Pre vízovú povinnosť by mala platiť zásada reciprocity, ale príklad USA, ktoré otvorene využívajú vízovú povinnosť ako hrozbu počas rokovaní, ukazuje, že nie vždy je to tak. Dôležité je tiež rozlišovať medzi jednotlivými tretími krajinami. Taiwan je zvláštny prípad. Doteraz mal celkom dobrý hospodársky rast, čo vedie EÚ k predpokladu, že je tam nízke riziko nelegálneho prisťahovalectva. Nemôžem však podporiť to, aby sme na rovnakú úroveň dávali aj ľudí bez trvalého pobytu na Taiwane, ktorí nemajú doklady totožnosti. Z tohto dôvodu som nehlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, hlasoval som za tento návrh nariadenia, pretože sa domnievam, že je správne a vhodné, aby bol ostrov Taiwan preradený na pozitívny zoznam krajín. Taiwan je skvelým partnerom EÚ, pokiaľ ide o obchod, a má vysoké sociálne štandardy a vysokú životnú úroveň, ktoré sú veľmi podobné ako v najrozvinutejších regiónoch EÚ. Liberalizácia vízového režimu pre Taiwan posilní obchodné partnerstvá medzi touto krajinou a Európskou úniou, umožní užšiu spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a výskumu a podporí rast cestovného ruchu v oboch smeroch. Ako však dostatočne preukázal aj spravodajca pán Díaz de Mera García Consuegra, nemyslím si, že ostatné uvedené krajiny by mali byť zaradené na pozitívny zoznam krajín, pretože na rozdiel od Taiwanu nemajú rovnaké štandardy a nespĺňajú rovnaké požiadavky.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že zaradenie Taiwanu na zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci nepotrebujú víza, teda na takzvaný „pozitívny zoznam krajín“, je oprávnené vzhľadom na úroveň rozvoja, ktorý Taiwan dosiahol v zmysle demokratického riadenia, hospodárskeho rastu a vzdelania, a prispeje tak k posilneniu obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a týmto teritóriom. Treba tiež poukázať na to, že toto opatrenie nepredstavuje zvýšené riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a verejnej bezpečnosti, a zdôrazniť záväzok taiwanskej vlády rozšíriť bezvízový styk na všetkých 27 členských štátov do konca roka 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Podporili sme tento text, pričom hlavným cieľom tejto zmeny a doplnenia nariadenia ES č. 539/2001 je oslobodiť držiteľov taiwanského pasu od vízovej povinnosti pri vstupe do EÚ. Ako bolo veľmi presne uvedené v návrhu Komisie, zásadu bezvízového styku treba určite podporiť vzhľadom na to, že úroveň hospodárskeho rozvoja, vzdelania a demokratického riadenia Taiwanu je porovnateľná s krajinami OECD v tomto regióne – Južnou Kóreou a Japonskom. Po desaťročiach napätia je dnes politické ovzdušie medzi súčasnou taiwanskou vládou a Čínskou ľudovou republikou veľmi priaznivé, čo dokazujú aj zriadenie priamych letov a bezprecedentná úroveň obchodných a osobných výmen medzi týmito krajinami. Takáto situácia predstavuje vhodnú príležitosť na bezproblémovú realizáciu tohto opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Taiwan nepredstavuje hrozbu pre Európsku úniu z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva (len 45 taiwanských nelegálnych prisťahovalcov bolo identifikovaných v rokoch 2006 až 2008) ani z hľadiska verejnej bezpečnosti.

Ako nás dnes ráno informoval spravodajca pán Díaz de Mera García Consuegra, taiwanské úrady oficiálne vyňali všetkých občanov EÚ z vízového režimu. Súhlasím so spravodajcom, pretože je dôležité rozvíjať spoločnú prisťahovaleckú politiku, ktorá pomôže posilniť obchodné vzťahy s Taiwanom, štvrtým najväčším ázijským partnerom Európskej únie a krajinou vyznačujúcou sa politickou stabilitou a inštitucionálnymi reformami, v ktorej sa dodržiavajú občianske slobody a práva občanov.

 
  
  

Správa: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Uplatnenie takejto pomoci v projektoch v oblasti energetiky považujem za významné najmä v období krízy, pretože táto pomoc stimuluje európske hospodárstvo vytváraním nových pracovných miest. Žiadosť Parlamentu o začlenenie pomoci do projektov v oblasti energetickej účinnosti považujem za primeranú. V dôsledku tohto začlenenia je do istej miery nevyhnutné presmerovať pozornosť z predovšetkým cezhraničných projektov na regionálnejšie, ktoré budú mať širší dosah v celej Európe. Musíme pamätať na to, že náklady na nevyhnutné prvotné investície predstavujú jeden z hlavných problémov malých a stredných regionálnych podnikov investujúcich do projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie, ako sa uvádza v tomto nariadení. Zavedenie technickej podpory uskutočňovania týchto projektov je vítané. Chcel by som zdôrazniť aj poznámku pani spravodajkyne, že rozpočtové problémy nesmú regionálnym úradom v čase krízy zabrániť v prístupe k finančným prostriedkom. Čo sa týka rozsahu uplatnenia, považujem za rovnako dôležitú aj plánovanú podporu projektov v oblasti decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie začlenených do miestneho prostredia a ich začlenenie do rozvodných elektrických sietí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ustanovilo Európsky energetický program pre obnovu s cieľom prispieť k oživeniu hospodárstva vyčlenením finančného balíka vo výške 3,98 miliardy EUR na roky 2009 a 2010. Keď sa investičná pomoc v oblasti trvalo udržateľnej energie sústredí na miestnej úrovni, je účinnejšia a ziskovejšia. Preto som hlasovala za tento text. Text ustanovuje vytvorenie finančného nástroja určeného na podporu iniciatív v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú rýchly, merateľný a výrazný vplyv na hospodársku obnovu Únie, posilnenie energetickej bezpečnosti a zníženie emisií skleníkových plynov. Príjemcami tohto nástroja sú verejné orgány predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni a verejné a súkromné subjekty pôsobiace v mene týchto verejných orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Blahoželám pani spravodajkyni k vynikajúcej práci a dosiahnutiu povzbudivého výsledku. Hlasoval som za toto opatrenie, pretože som presvedčený, že vytvorenie fondu ad hoc na zníženie energetickej závislosti a využívanie obnoviteľnej a miestnej energie (hoci má výšku len 146 miliónov EUR) predstavuje pre náš poslanecký klub významnú informáciu o metóde, ktorú je potrebné použiť v oblasti obozretnejšieho využívania rozpočtu Európskej únie. Som totiž presvedčený, že tento finančný nástroj má ešte väčší význam vzhľadom na finančnú krízu, lebo môže podnikom pomôcť pri účinnejšej obnove a v budúcnosti môže predstavovať pilotný projekt na vytvorenie veľkorysejšieho energetického fondu. Verím tiež, že opatrenie je užitočné na to, aby sa mohli uskutočňovať projekty, ktoré budú môcť prispieť k hospodárskej obnove a dosiahnuť ciele v oblasti energetiky stanovené na boj proti zmene klímy. Uprednostňovanie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie predstavuje významný krok vpred. Napokon dúfam, že programy budú zo zemepisného hľadiska spravodlivo rozdelené a že celá právna štruktúra (a zloženie panelu, ktorý bude rozhodovať) sa zadefinuje účinnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Rozvoj ďalších obnoviteľných zdrojov energie a podpora energetickej účinnosti prispievajú k ekologickému rastu na zabezpečenie konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva a boj proti zmene klímy. Podporou týchto politík vytvorí EÚ nové pracovné miesta a príležitosti na ekologickom trhu, čím podporí rozvoj konkurencieschopného, bezpečného a udržateľného hospodárstva. Je mimoriadne dôležité zvýšiť verejné financovanie zamerané na rozvoj úspory energie, energetickej účinnosti a projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Európa si ešte len musí vytvoriť podmienky na početnejšie súkromné investície do vedeckého výskumu, technologického rozvoja a aplikácií v energetike. Chcela by som upozorniť aj na to, že prioritami ôsmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj sú energetická bezpečnosť, boj proti zmene klímy a životné prostredie. Jedine takto budeme môcť udržať konkurencieschopnosť svojho priemyslu a podporovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (ECR), písomne. – Konzervatívni poslanci EP sú presvedčení, že v súčasnej finančnej a hospodárskej situácii je návrhy na nové výdavky EÚ potrebné podrobiť prísnej kontrole. Čo sa týka tohto konkrétneho nástroja, máme obavy vo vzťahu k rozpočtovým zásadám rozpočtu EÚ a k rozpočtovej disciplíne. Konzervatívni poslanci EP však berú na vedomie potenciálnu pridanú hodnotu tohto návrhu a jeho zameranie na prioritné oblasti politiky. Konzervatívni poslanci EP preto môžu podporiť kompromisný návrh ako výnimku, ktorá v žiadnom prípade nesmie byť precedensom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Najlepšou reakciou na taký prepad dopytu ako ten, ktorý zasiahol svetové hospodárstvo v posledných rokoch, je stimulovať obeh existujúcej peňažnej zásoby. Verejný sektor je určite najlepším miestom na prijatie opatrení, ktorými to dosiahneme. Musíme totiž dúfať, že tento sektor sa oživí a v dôsledku toho dosiahne úspory tým, že bude tlačiť európske hospodárstvo po poctivej ceste efektívnej spotreby a zároveň bude vytvárať nepremiestniteľné pracovné miesta. Musíme však zdôrazniť, že toto ustanovenie je veľmi naliehavo potrebné. Podľa predpovedí by sa totiž takéto opatrenie mohlo čoskoro považovať len za jedno z mnohých naplánovaných v rámci obnovy, takže by sa mu mohlo venovať menej pozornosti. Ak budeme konať rýchlo, zabránime tomuto riziku a zároveň sa tým zabezpečí vyššia účinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Je potrebné zlepšiť prístup miestnych a regionálnych verejných orgánov k získavaniu finančných prostriedkov na investície do projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť. Som presvedčená, že výmena skúseností medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v členských štátoch povedie k rozvoju životaschopných projektov zameraných na energetickú účinnosť, ktoré budú spĺňať aj záväzky v oblasti boja proti zmene klímy. Európska únia však musí zaviesť finančné mechanizmy potrebné na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Celkovo hlasujem za návrhy predstavené v tejto správe zameranej na obnovu európskeho hospodárstva prostredníctvom vyššej finančnej podpory projektov v oblasti energetiky. Vítam návrh na nasmerovanie nevyužitých rozpočtových prostriedkov z Európskeho energetického programu pre obnovu do nového nástroja na podporu energetickej účinnosti, ako aj do projektov v oblasti obnoviteľnej energie. Vďaka finančným stimulom budú môcť tieto projekty nielen prispieť k obnove európskeho hospodárstva, ale aj podporiť bezpečnosť dodávok energie a znižovanie emisií skleníkových plynov v EÚ. Možnosť zvýšenia účinnosti prostredníctvom využívania finančných prostriedkov na miestnej a regionálnej úrovni je ďalším pozitívnym aspektom. Vďaka tomu bude možné riadiť vedľajšie účinky, napríklad zvýšenie dynamiky miestnych a regionálnych hospodárstiev prostredníctvom malých a stredných podnikov, sociálnej integrácie a príťažlivosti regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, lebo presadzuje začlenenie pomocných opatrení pre projekty v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie do Európskeho energetického programu pre obnovu. Financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie bude stimulovať oživenie hospodárstva, vytvorí pracovné príležitosti, pomôže v boji proti zmene klímy a môže sa stať významným spôsobom reakcie na finančnú krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Energetická závislosť EÚ je dobre známa, rovnako ako spôsob, ktorým sa členské štáty pokúšajú riešiť ju pomocou diverzifikácie svojich postupov výroby energie a uprednostňovania obnoviteľnej energie. Toto úsilie dramaticky spomalil príchod hospodárskej a finančnej krízy, v ktorej sme ponorení. Program udeľovania pomoci Únie v oblasti energetiky na podporu hospodárskej obnovy by mohol predstavovať prostriedok na zvrátenie nedávneho trendu a opätovné prevzatie iniciatívy s cieľom zvýšiť energetickú sebestačnosť členských štátov. Je dobre známe, že počiatočné náklady na takýto projekt sú zvlášť vysoké a že je kolektívne výhodné podporovať tých, ktorí na seba berú riziko investovania v tejto oblasti. Tento sektor má potenciál nielen na ochranu životného prostredia, ale aj na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest v Európe, ktorá chce znížiť svoju závislosť od vonkajšieho sveta. Dúfam, že program je užitočný, že skutočne slúži na účel, na ktorý bol vytvorený, a že dokáže zabrániť byrokracii a prehnaným výdavkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia ustanovujúceho Európsky energetický program pre obnovu, ktorý na roky 2009 a 2010 zabezpečil granty v hodnote 3,98 miliardy EUR. Rada by som vám pripomenula, že táto suma nebola využitá a že teraz sa vytvára iniciatíva na financovanie udržateľnej energetiky navrhnutá Komisiou, ktorá využije finančné prostriedky, ktoré sú ešte k dispozícii.

Nevyužité peniaze – 146 miliónov EUR – budú nasmerované do tohto nového finančného nástroja zameraného na projekty v oblasti udržateľnej energetiky predovšetkým v mestských oblastiach. Použijú sa konkrétne na:

– verejné a súkromné stavby s obnoviteľnými zdrojmi energie a/alebo energeticky účinnými riešeniami;

– investície do energeticky veľmi účinných zariadení na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie vrátane mikrokogenerácie a do diaľkových vykurovacích/chladiacich sietí, najmä na energiu z obnoviteľných zdrojov;

– decentralizované obnoviteľné zdroje energie začlenené do miestneho prostredia a ich začlenenie do rozvodných elektrických sietí;

– mikrokogeneráciu z obnoviteľných zdrojov energie;

– čistú mestskú dopravu na podporu zvýšenej energetickej účinnosti a integráciu obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na verejnú dopravu, elektrické a vodíkové vozidlá a znížené emisie skleníkových plynov;

– miestnu infraštruktúru vrátane účinného osvetlenia vonkajšej verejnej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Chcel by som poďakovať autorke správy za vynikajúcu legislatívnu iniciatívu, ktorú som podporil, lebo financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie prispeje k stimulácii hospodárskej obnovy Únie, vytváraniu pracovných miest a podpore sociálnej integrácie a príťažlivosti regiónov. Tieto projekty sú najúčinnejšie, keď sa uskutočňujú na komunálnej, regionálnej a miestnej úrovni, no v riadne odôvodnených prípadoch môže byť účinnejšie zamerať sa na národnú úroveň. Keďže momentálna finančná a hospodárska kríza a z nej vyplývajúce zníženie rozpočtových príjmov majú zvlášť negatívny vplyv na financie miestnych a regionálnych orgánov, malo by sa zabezpečiť, aby zložitá rozpočtová situácia nebránila týmto orgánom v prístupe k finančným prostriedkom. Som rád, že sa požaduje krátkodobý hospodársky vplyv a že doba medzi prijatím žiadosti na projekt a finančným rozhodnutím by nemala prekročiť šesť mesiacov. Ako vieme, závislosť EÚ od krajín dodávajúcich ropu a plyn narastá. V niektorých krajinách trvá dlho, kým sa pohnú vpred projekty renovácie budov, projekty plynárenskej a elektrickej infraštruktúry, prepojenia, veterné parky a projekty zachytávania a skladovania uhlíka. Nevyužité finančné prostriedky z týchto projektov sa môžu prideliť do tejto oblasti. Správa je zvlášť dôležitá pre Litvu, ktorej závislosť od energie z Ruska narastá. Dúfam preto, že vláda urobí všetko, čo je v jej silách, aby získala financovanie, a že zameria finančné zdroje na miestnu úroveň s cieľom vytvoriť pridanú hodnotu, priamy prínos pre občanov, a tým zníži energetickú chudobu. Dúfam tiež, že správa sa neutopí v byrokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zlepšenie energetickej účinnosti a bezpečnosti je hlavnou prioritou EÚ. Stratégia Európa 2020 je veľmi ambiciózna, čo sa týka dosiahnutia cieľov v týchto oblastiach. Využitie nadbytočných finančných prostriedkov na podporu projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu je preto chvályhodné najmä vzhľadom na finančnú krízu. Vznik investičných projektov v týchto oblastiach je mimoriadne dôležitý pre hospodársky rast a ekologickejšie hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Úplne podporujem myšlienku, že musíme vyčleniť 146 miliónov EUR na projekty v oblasti energetiky. Ak sa finančné prostriedky použijú rozumne, bude to mať hmatateľný účinok. Toto rozhodnutie bude najprv predstavovať zelenú pre všetkých, ktorí sa usilujú o výrazné zníženie nákladov v odvetví výroby, dopravy a tranzitu. Náklady sa znížia, čo znamená, že príjmy narastú, a ak budú krajiny EÚ následne uskutočňovať vyváženú daňovú politiku, dokážu rýchlejšie prekonať následky globálnej finančnej krízy. Pridelenie finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti energetiky je dobrým stimulom pre vedúcich predstaviteľov vlád, miestnych orgánov a podnikov v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Výskum a vývoj sú základom zdravého hospodárskeho rastu a sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy alebo zvyšovania energetickej účinnosti. Aj z tohto dôvodu sú výskum a inovácie jadrom stratégie Európa 2020. Na jednej strane je dôležité, aby boli nariadenia o dotáciách jasné, čím sa v najvyššej možnej miere zabráni zneužívaniu. Na druhej strane však kontroly nesmú vyústiť do toho, že malé a stredné podniky budú nepriamo vylúčené v dôsledku zložitosti postupu prideľovania dotácií. Nariadenia o dotáciách je preto každých niekoľko rokov potrebné revidovať so zreteľom na tieto body a tiež zjednodušovať, vždy keď je to možné. Plánovaná revízia nesplní túto požiadavku, preto som hlasoval proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu, lebo som presvedčený, že zvlášť v období krízy je dôležitá na podporu a oživenie hospodárstva, pričom sa zároveň sústredí na odvetvia, ktoré zatiaľ nie sú nasýtené, ale vyžadujú si rozvoj a investície. Súhlasím aj s pravidlom, že nástroj by sa mal obmedziť na finančné opatrenia, ktoré majú rýchly, merateľný a výrazný vplyv na hospodársku obnovu v rámci Únie, zvýšenie energetickej bezpečnosti a zníženie emisií skleníkových plynov. Prebiehajúca štrukturálna kríza je, paradoxne, významnou príležitosťou na opätovné prerokovanie tejto problematiky. Ťažkosti, ktorým boli vystavené hlavné hospodárske systémy, môžu umožniť oživenie v Európe. Na to však bude potrebná vízia, schopnosť a odvaha novej stratégie. V momentálnej situácii je jedinou stratégiou, ktorá má určité predpoklady na úspech, investovanie do inovatívnych riešení s cieľom odpútať sa od súčasných technologických a vedeckých paradigiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, lebo som presvedčený, že je potrebné uvítať vyčlenenie nevyužitých finančných prostriedkov v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu na vytvorenie osobitného finančného nástroja na podporu iniciatív v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie. Financovanie takéhoto projektu, ktorý je v úplnom súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, je totiž kľúčovým príspevkom k rozvoju udržateľného hospodárstva, boju proti zmene klímy a podpore zamestnanosti. Zároveň predstavuje mimoriadne vhodnú metódu vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu, ktorú v súčasnosti prežívame.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Chcel by som pani Van Bremptovej zablahoželať k vynikajúcej práci, ktorú vykonala. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh právneho predpisu o Európskom energetickom programe pre obnovu umožní využitie finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, na financovanie projektov v týchto oblastiach: rekonštrukcia verejných a súkromných stavieb s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť alebo prejsť na obnoviteľné zdroje energie; výstavba zariadení na výrobu obnoviteľnej energie a ich začlenenie do rozvodných elektrických sietí; rozvoj riešení čistej mestskej verejnej dopravy, napríklad vozidiel na elektrický alebo vodíkový pohon; a rozvoj miestnej infraštruktúry vrátane účinného pouličného osvetlenia, skladovania elektrickej energie a zabezpečenia inteligentného merania a inteligentných sietí. Finančné prostriedky budú zamerané na podporu miestnych a regionálnych orgánov pri projektoch, ktoré by sa mali ukázať ako hospodársky a finančne účinné, čím sa zabezpečí včasná návratnosť investícií. Od januára 2011 do 31. marca 2014 by malo byť k dispozícii spolu 146,34 milióna EUR. Získané príspevky by mohli mať podobu pôžičiek, záruk, kapitálu alebo iných finančných produktov. Až 15 % vyplatených súm by sa mohlo použiť na pomoc pri príprave projektov verejnými orgánmi, pričom projekty budú čiastočne vybraté na základe geografickej rovnováhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) V ťažkej hospodárskej situácii, v ktorej sa nachádzame, prispeje tento finančný nástroj, ktorý do roku 2014 umožní vyčlenenie nevyužitých prostriedkov v hodnote 146 miliónov EUR na projekty v oblasti úspory energie, energetickej účinnosti a obnoviteľných energií, k podpore rastu a povzbudeniu hospodárskej obnovy v rámci Európskej únie a zároveň k boju proti zmene klímy a presadzovaniu ochrany životného prostredia. Podporujem toto opatrenie a hlasujem za správu pani kolegyne poslankyne Van Bremptovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – V roku 2009 prijala EÚ program podpory hospodárskej obnovy v Európe (Európsky energetický program pre obnovu), keď na projekty v oblasti energetiky vyčlenila do konca roku 2010 sumu 3,98 miliardy EUR. Finančné prostriedky Spoločenstva boli pridelené do troch podprogramov zameraných na projekty plynárenskej a elektrickej infraštruktúry, projekty výroby veternej elektrickej energie na mori a projekty zachytávania a skladovania uhlíka. Vďaka zeleným sa nám podarilo získať právnu úpravu, ktorá umožní použitie nevyužitých prostriedkov na vytvorenie špecializovaného finančného nástroja na podporu energetickej účinnosti a obnoviteľných iniciatív najmä v mestskom prostredí. Príjemcami budú obecné, miestne a regionálne verejné orgány, aby sme podporili veľké množstvo decentralizovaných investícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Počas krízy, akou je tá, ktorou prechádzame, je neprijateľné mrhať zdrojmi, ktoré Európska únia poskytla na podporu projektov v oblasti energetiky. Z finančných prostriedkov vyčlenených na plynárenskú, elektrickú a veternú energetickú infraštruktúru ostalo nevyužitých dobrých 146 miliónov EUR. Toto opatrenie je určené na uvoľnenie tejto sumy a financovanie projektov zameraných na reštrukturalizáciu a zlepšenie účinnosti domov a verejných stavieb, pouličného osvetlenia a mestských dopravných systémov. Tieto finančné prostriedky vytvoria nové pracovné miesta, čo prispeje k rozvoju konkurencieschopného a udržateľného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (PPE), písomne. (IT) Dnešným hlasovaním vytvárame nový a dôležitý fond na financovanie projektov v odvetví obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov. Fond má dva ciele: podporiť úsporu energie a zlepšiť životné prostredie a zároveň dať nový impulz hospodárskej obnove Európy. Fond bude financovať iniciatívy a projekty v oblasti energetiky, pričom jeho filozofia bude iná než v minulosti. Nebude sa už zameriavať na priame dotácie, ktoré sa mnohokrát ukázali ako zničujúce, ale na ziskovosť investícií. Ak sa bude tento nový vzorec správne používať, verím, že odštartuje príchod nového poctivého cyklu oživenia európskeho hospodárstva. Nový finančný nástroj okrem toho predstavuje významnú príležitosť na rozvoj miestnych subjektov najmä na juhu Talianska. Fond je totiž možné začleniť aj do ďalších európskych fondov, napríklad do Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Rozhodným hlasovaním za tento nový fond vyjadrujem nádej, že tento inovatívny druh financovania by sa v budúcnosti mohol rozšíriť aj do mnohých ďalších odvetví počnúc cestnou, železničnou, prístavnou a letiskovou infraštruktúrou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Angažovanosť v oblasti energetickej účinnosti a bezpečnosti je v súčasnosti jednou z priorít Európskej únie. Rozsah hospodárskej a finančnej krízy, ktorou Európa momentálne trpí, vedie k hľadaniu riešení, ktoré dokážu priniesť vyváženú reakciu na požiadavky moderného sveta najmä využitím existujúcich finančných zdrojov. Vítam iniciatívu na nasmerovanie nevyužitej sumy 114 miliónov EUR vyčlenenej pre odvetvie energetiky v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu do iniciatív na podporu energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v duchu stratégie EÚ 2020. Zámer je taký, že tieto nové investičné projekty majú prispieť k vytváraniu pracovných miest a zvýšeniu konkurencieschopnosti odvetvia. Podporujem dôraz, ktorý správa kladie na význam zvyšovania decentralizovaných investícií, pretože príjemcami iniciatív budú verejné orgány na rôznych úrovniach verejnej správy, či už komunálnej, regionálnej alebo národnej. Úloha jednotlivých zainteresovaných strán teda bude posilnená a jej hodnota vyššia, čo bude dôkaz úspešnej koordinácie v rámci dohody starostov.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0608/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za toto spoločné uznesenie, pretože sa domnievam, že budúci transatlantický vzťah je pre Európanov nepochybne najdôležitejším zahraničným vzťahom. Na nadchádzajúcom samite EÚ – USA musia obaja partneri sústrediť spoluprácu na prehĺbenie spoločného programu založeného na spoločných hodnotách, akými sú napríklad ochrana demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Počas obdobia vážnej krízy a v predvečer mimoriadne dôležitého stretnutia G20 musia EÚ a USA, ktoré spoločne predstavujú polovicu svetového hospodárstva, spolupracovať intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým so zameraním na globálnu hospodársku obnovu a na vypracovanie opatrení na reguláciu svetového finančného systému. Musíme podniknúť spoločné kroky v súvislosti s hlavnými problémami, ktorým čelí celý svet, ako sú boj proti zmene klímy, dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, mierový proces na Blízkom východe, konkrétna situácia v Afganistane a Iraku, ako aj nešírenie jadrových zbraní. Tieto kroky musia byť výsledkom intenzívnejšieho strategického dialógu a spolupráce medzi EÚ a USA v rámci existujúcich multilaterálnych inštitúcií, predovšetkým Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a NATO. Týmto spôsobom budeme schopní nájsť riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Jedinečný vzťah, ktorý spája Európsku úniu s USA, je jedným zo základných strategických pilierov Európskej únie. Transatlantické partnerstvo, ktoré spoločne predstavuje polovicu svetového hospodárstva a ktoré spájajú spoločné hodnoty demokracie a ľudských práv, plní navyše funkciu garanta svetovej stability. Nadchádzajúci samit EÚ – USA je kľúčovým okamihom tejto spolupráce. Hlasovala som za tento dokument, pretože sa zameriava na problémy, ktoré hrozia tejto spolupráci, a na záväzky, ktorým podlieha. Oživenie dialógu medzi týmito dvomi veľmocami a podpora multilaterálnych rokovaní, ktorá charakterizuje politiku novej Obamovej vlády, zdôrazňujú význam tohto dokumentu. Z tohto hľadiska poskytuje usmernenia pre ďalší samit, predovšetkým v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom, iránskou jadrovou otázkou, jadrovým odzbrojením a transatlantickým bezpečnostným paktom. A nakoniec požaduje posilnenie Transatlantickej hospodárskej rady a zdôrazňuje potrebu reformy medzinárodného finančného systému, rozvoj spolupráce v oblasti energetiky, životného prostredia, duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa a nadviazanie justičnej a policajnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Podporujem toto uznesenie. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Európska únia stala dôležitým hráčom na medzinárodnej scéne. Keďže EÚ a USA sú naďalej najsilnejšími veľmocami v rámci svetového hospodárstva, vážne následky finančnej a hospodárskej krízy prispeli k vytvoreniu integrovanejšieho transatlantického trhu, ktorý by poskytol priaznivejšie podmienky na hospodársky rast a trvalo udržateľný sociálny rozvoj. Preto je nevyhnutné rozvinúť bilaterálnu spoluprácu, pokiaľ ide o vypracovanie spoločnej energetickej stratégie, ktorá by podporila diverzifikáciu a bezpečnosť energetických zdrojov a dodávkových ciest a ekologicky účinné hospodárstvo. Pri vytváraní novej obchodnej kultúry je navyše potrebné zvýšiť mieru využitia inovácií, tvorivosti a informačných a komunikačných technológií, ako aj zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a vedy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Keďže obaja partneri sa zaviazali k spolupráci v záujme podpory rastu a vytvárania pracovných miest vo svojich hospodárstvach a keďže Parlament naďalej presadzuje dokončenie transatlantického trhu založeného na zásade sociálneho trhového hospodárstva do roku 2015, ktorého dosiahnutie bude spolu s dokončením jednotného trhu EÚ základným prvkom opätovne nadobudnutého rastu a globálnej hospodárskej obnovy. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s tým, že Transatlantická hospodárska rada (TEC) je najvhodnejším mechanizmom riadenia transatlantického hospodárskeho vzťahu, pričom partneri by mali využívať jej plný potenciál s cieľom prekonať existujúce prekážky hospodárskej integrácie a do roku 2015 dosiahnuť transatlantický trh založený na zásade sociálneho trhového hospodárstva, čo bude pozitívnou odpoveďou na súčasnú hospodársku a sociálnu krízu. Súhlasím tiež s požiadavkou týkajúcou sa spolupráce v rámci TEC vo všetkých otázkach, ktoré majú vplyv na regulačné prostredie pre priemysel, a najmä malé a stredné podniky (MSP), ako aj s požiadavkou, aby sa pri úvahách o právnych predpisoch s transatlantickým dosahom postupovalo v súlade s koncepciou iniciatívy EÚ Small Business Act.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Partnerstvo medzi USA a Európskou úniou je založené na spoločnej histórii, kultúre, záujmoch a hodnotách, pričom tieto dve veľmoci sa delia aj o zodpovednosť za riešenie globálnych otázok a spoločných problémov. Integrované hospodárstva týchto veľmocí predstavujú spoločne približne polovicu svetového hospodárstva: toto transatlantické partnerstvo je hlavným hnacím motorom svetovej hospodárskej prosperity. Je nevyhnutné, aby na tomto samite bola navrhnutá ucelená spoločná stratégia vrátane nových politík a nástrojov, prostredníctvom ktorých bude možné reagovať na nové problémy týkajúce sa hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest na strategickej úrovni, ako aj z hľadiska bezpečnosti. Dúfam, že posolstvom tohto samitu bude, že EÚ a USA musia nadviazať bezprecedentnú spoluprácu v záujme reformy trhov a finančných inštitúcií, pričom sa poučia z chýb nedávnej hospodárskej a finančnej krízy a vytvoria podmienky na obnovu a vytváranie pracovných miest. Ďalej vyzývam obe strany, aby viedli otvorený dialóg v súvislosti s dosiahnutím vyššej miery tolerancie a rešpektovania rozmanitosti v rámci oboch spoločenstiev, predovšetkým pokiaľ ide o rešpektovanie všetkých základných ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Dominantná globálna pozícia USA a Európskej únie je spojená so zodpovednosťou, ktorej sa nemôžeme vyhýbať. Nejde o ochraňovanie pozícií, ktoré sme zaujali, ani o márne pokusy brániť historickým procesom pod zámienkou zachovania tejto dominancie. Ide skôr o presadzovanie civilizačných pokrokov, ktoré celé desaťročia charakterizovali naše krajiny. Túžba dosiahnuť blahobyt našich národov demokratickými prostriedkami, prostredníctvom voľného trhu, humánnejších pracovných podmienok, fungujúcich sociálnych systémov a všetkých ostatných pokrokov, ktoré z našich krajín robia to, čím sú dnes, má oveľa vyššiu hodnotu ako dominantná pozícia v medzinárodnej ligovej tabuľke, ktorá síce poskytuje holé údaje, ale neodzrkadľuje emócie ani kvalitu života. Toto všetko sa týka nielen riadenia svetových hospodárskych vzťahov, ale aj citlivejších otázok, napríklad v oblasti zahraničnej politiky alebo politiky životného prostredia (vrátane ich vplyvu na priemyselnú a energetickú politiku). Vyššia miera koordinácie dnes môže prispieť k vytvoreniu lepšieho zajtrajška, pričom nemáme v úmysle vzdať sa tohto ambiciózneho cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne.(FR) Väzby, ktoré spájajú USA a Európu, sú jedinečné a historické. Uznesenie, o ktorom dnes v Parlamente hlasujeme a ktoré som podporila, zdôrazňuje význam čoraz väčšej spolupráce medzi našimi krajinami a neustáleho posilňovania našich vzťahov, predovšetkým v súvislosti s hospodárskou krízou a teroristickými hrozbami proti Západu. Oceňujem aj skutočnosť, že v uznesení je zahrnutá aj menová otázka, keďže predstavuje našu túžbu prepracovať medzinárodný menový systém v čase, keď menové vojny škodia rastu EÚ. Ide teda o priateľské, ale rázne posolstvo, ktoré vysielame našim transatlantickým spojencom v predvečer otvorenia samitu G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady, pretože sa domnievam, že je nevyhnutné, aby sa súčasné predsedníctvo EÚ pokúsilo dosiahnuť ambiciózny záväzok USA na nadchádzajúcom samite v Cancúne. Zo strany USA je tiež nevyhnutná intenzívnejšia spolupráca so zameraním na účinnejšie zosúladenie vlastného systému obchodovania s emisnými kvótami so systémom, ktorý zaviedla EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Toto uznesenie je pomerne jednoznačné, pokiaľ ide o ciele nadchádzajúceho samitu a ohlásené zintenzívnenie „strategického dialógu“ medzi USA a EÚ.

Zmeny, ktorými svet prechádza, kríza kapitalizmu a nástup krajín s pomerne silným hospodárstvom, predovšetkým Brazílie, Ruska, Indie a Číny, takzvaných krajín BRIC, predstavujú vážnu hrozbu pre imperialistickú hegemóniu. USA a EÚ sa snažia „skoordinovať“ stratégie, pričom na tento účel využívajú široké spektrum hospodárskych, diplomatických a vojenských prostriedkov s cieľom zvrátiť tento vývoj. Väčšina tohto Parlamentu sa neodkláňa od neoliberálnej voľby, ale ju zintenzívňuje vo viere, že z tohto samitu vyplynú nové kroky zamerané na väčšiu „hospodársku integráciu“ a vytvorenie „transatlantického trhu“. Tieto možnosti spravidla vedú k väčšiemu vykorisťovaniu pracovníkov a ostatných ľudí, čím prehlbujú hospodársku a sociálnu nerovnosť medzi krajinami EÚ.

Význam možnosti zabezpečenia dominantného postavenia na trhu so zdrojmi vojenskou cestou, ako aj väčšia „strategická spolupráca“ so zameraním na „transatlantickú bezpečnosť“ medzi USA a EÚ v rámci NATO prudko narastajú.

Ľudia reagovali na voľbu vykorisťovania a vojny odporom. Dúfame, že občania Portugalska prostredníctvom demonštrácie proti NATO, ktorá sa bude konať 20. novembra, a prostredníctvom generálneho štrajku, ktorý naplánovala organizácia CGTP-IN na 24. novembra, posunú boj proti týmto politikám o úroveň vyššie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Je nevyhnutné, aby sme čo najviac využili transatlantické politické a hospodárske vzťahy, ktoré sa počas predchádzajúcich rokov neustále posilňovali a ktoré majú vplyv na voľbu investícií a činnosť podnikov. Domnievam sa, že vzťahy medzi Európskou úniou a USA sa môžu ešte zlepšiť, ako sa uvádza v spoločnom návrhu uznesenia, a to posilnením hospodárskej spolupráce a pravidiel týkajúcich sa ochrany osobných údajov a požadovaním vyššej miery transparentnosti orgánov USA v súvislosti so zahraničnou a obrannou politikou tejto krajiny. Je nevyhnutné zintenzívniť vzťahy medzi EÚ a USA, predovšetkým v oblasti obchodu, pričom tieto vzťahy musia zohľadňovať spoločné hodnoty aj protichodné názory oboch krajín, v súvislosti s ktorými je nutné nadviazať konštruktívny dialóg. Vo všeobecnosti mám na tento spoločný návrh uznesenia pozitívny názor, a preto zaň budem hlasovať s vierou, že bude podnetom pre zvýšenie spolupráce medzi týmito dvomi dôležitými hráčmi na svetovej politickej a hospodárskej scéne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Európska únia a USA sú dvomi oblasťami, ktoré vážne postihla hospodárska a finančná kríza, a v čase keď sú jej účinky ešte stále badateľné, sme zo strany Európskeho parlamentu chceli opätovne zdôrazniť náš záujem o to, aby sme našli spoločné riešenie tejto krízy, ako aj potrebu posilniť hospodársku spoluprácu s cieľom definitívne spoločne prekonať toto ťažké obdobie. Domnievam sa, že v tejto súvislosti je dokončenie transatlantického trhu do roku 2015 dobrým spôsobom ďalšieho rozvoja hospodárskeho vzťahu medzi týmito dvomi oblasťami a nadobudnutia sily v súvislosti s nevyspytateľným kolísaním svetového hospodárstva. Keďže USA a EÚ sú starými partnermi, ktorí majú mnoho spoločných hodnôt (demokracia, rešpektovanie ľudských práv), chceli by sme, aby sa začalo transatlantické vyšetrovanie, ktoré by ozrejmilo podozrenia z mučenia v Iraku. A nakoniec, teraz, keď je teroristická hrozba jednoznačnejšia, dúfam, že EÚ a USA budú v tejto oblasti plne spolupracovať, ale bez toho, aby prijímali opatrenia, ktoré by príliš narúšali súkromie občanov. Na to sme chceli poukázať v čase blížiaceho sa samitu medzi EÚ a USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Podporil som uznesenie o zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady s výnimkou niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Pri tejto príležitosti by som chcel vyzvať oboch transatlantických partnerov, aby v plnej miere a bezodkladne využili potenciál Transatlantickej hospodárskej rady. Táto rada sa stane kľúčovým nástrojom na prekonanie pretrvávajúcich prekážok voľného obchodu a na uskutočnenie transatlantického trhu voľného obchodu v rámci nasledujúcich piatich rokov. Len takýto trh, ktorý Európsky parlament presadzoval pri mnohých príležitostiach, môže byť základom dlhodobej a spoľahlivej spolupráce medzi USA a EÚ. Z politického hľadiska by USA a Európa mali vynaložiť cielené úsilie s cieľom dosiahnuť dohodu o spoločnom programe zameranom na riešenie svetových problémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vzťah medzi EÚ a USA je jedným z najdôležitejších vzťahov EÚ. Ide o takého veľkého obchodného partnera, že uvítame čokoľvek, čo nám pomôže pohnúť sa vpred a nadviazať užšiu spoluprácu. Oceňujem uznesenie, ktoré požaduje odstránenie rozdielov medzi týmito dvomi obchodnými zónami v súvislosti s otázkami, ako je napríklad zrušenie vízovej povinnosti a osobný záznam o cestujúcom (PNR). Toto uznesenie požaduje aj lepšie zbližovanie finančných reforiem na oboch stranách Atlantiku, čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité, ak sa chceme vyhnúť budúcim krízam podobným tej, ktorú v súčasnosti zažívame.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), písomne. (FR) Podporila som uznesenie, v ktorom Európsky parlament predkladá odporúčania Rade v súvislosti so spôsobom riešenia transatlantických otázok na nadchádzajúcom samite EÚ – USA. Vzhľadom na význam Európskej únie a USA vo svetovom hospodárstve a súčasnú hospodársku situáciu je nevyhnutné, aby títo dvaja partneri zintenzívnili spoluprácu v záujme podpory rastu a vytvárania pracovných miest. Preto som podporila predovšetkým dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil kolega pán Brok a ktoré zdôraznili potrebu lepšej koordinácie menových politík v rámci transatlantických vzťahov. Tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by sa mali zohľadňovať v spojení s diskusiou, ktorú začína viesť skupina G20 v súvislosti s rizikami, ktoré hrozia všetkým svetovým hospodárstvam z dôvodu „menovej vojny“ a akýchkoľvek vnútroštátnych menových iniciatív, ktoré by mohli spôsobiť nerovnováhu výmenných kurzov. Mali by sme sa vyhýbať akýmkoľvek „konkurenčným devalváciám“ a „konkurenčným podhodnoteniam“, pretože škodia nevyhnutnej medzinárodnej hospodárskej a menovej spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Prijaté uznesenie o transatlantických vzťahoch je žiadosťou o výnimočný vzťah s USA. Výnimočný hospodársky vzťah založený na transatlantickom trhu, ktorý sa bude budovať počínajúc dnešným dňom do roku 2015, a politický vzťah zameraný na „ochranu spoločného záujmu“. Tento spoločný záujem zahŕňa zlepšenie spolupráce v Afganistane, oveľa intenzívnejšiu integráciu v rámci misií Severoatlantickej aliancie a podriadenie sa americkým požiadavkám zameraným na poskytovanie bankových údajov európskych občanov prostredníctvom dohody SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) Pokiaľ ide o návrh dohody medzi Európskou úniou a USA týkajúcej sa ochrany osobných údajov pri ich prenose a spracovaní v rámci policajnej a justičnej spolupráce, mali by sme si položiť zásadnú otázku, a to či majú obidve strany vyvážený záujem o takúto dohodu. Podľa mňa to tak nie je, pretože záujem USA o získavanie údajov o občanoch EÚ je prvoradý. Ak sa sústredíme na rozdiely medzi systémami ochrany osobných údajov oboch strán, ľahko dospejeme k záveru, že uzatvorenie dohody tohto druhu je takmer vylúčené, ak sa má zachovať štandard ochrany osobných údajov vyplývajúci z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a Charty základných práv Európskej únie. Okrem toho je úplne nevyhnutné, aby rokovaniam o takejto dohode medzi EÚ a USA predchádzalo prijatie pravidiel o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami EÚ a členských štátov, ako sa uvádza v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Jediným prínosom tohto uznesenia je to, že odporúča všeobecné zrušenie trestu smrti a vyzýva USA, aby pristúpili k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu. Odhliadnuc od tohto je to neprípustné. Ako sa môže Parlament zasadzovať za dokončenie rozsiahleho transatlantického trhu, kolosálneho projektu realizovaného za chrbtom európskej verejnosti? Ako môže podporovať dohodu SWIFT, prenos údajov osobného záznamu o cestujúcom (PNR), dohodu medzi Európou a USA o otvorenom nebi, obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a nedemokratické inštitúcie, ktoré stoja za Multidisciplinárnou skupinou pre medzinárodnú činnosť proti terorizmu (GMT)? Hlasoval som proti tejto zrade všeobecného záujmu a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne.(PT) Vzťah medzi EÚ a USA je založený na spoločnom záväzku týkajúcom sa demokracie, právneho štátu a ľudských práv, boja proti terorizmu a predchádzania šíreniu zbraní hromadného ničenia, pričom ide o spoločné záujmy a hodnoty. Nemôžeme zabúdať na to, že EÚ a USA predstavujú takmer polovicu svetového hospodárstva, pričom ide o najintegrovanejší a najdlhší hospodársky vzťah na svete a hlavný hnací motor svetovej hospodárskej prosperity. Sila tohto transatlantického vzťahu a záväzok voči nemu majú ešte väčší význam v súvislosti so súčasnou medzinárodnou finančnou a hospodárskou krízou. Z tohto dôvodu má tento samit o to väčší význam pri ďalšom posilňovaní týchto vzťahov v záujme dosiahnutia cieľov naplánovaných do roku 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Uznesenie o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady má opätovne zdôrazniť transatlantický program a posilniť spoluprácu medzi EÚ a USA v oblastiach spoločného záujmu. Tento vzťah je aj naďalej hlavnou prioritou Európskej únie. Okrem toho, že EÚ a USA majú mnoho spoločných záujmov a hodnôt, ako napríklad presadzovanie mieru, demokraciu, rešpektovanie ľudských práv a trhové hospodárstvo, sú účastníkmi najvýznamnejšieho bilaterálneho obchodného a investičného vzťahu na svete, keďže hodnota transatlantického hospodárstva dosahuje 4 280 miliárd USD. Žijeme v realite čoraz užšej hospodárskej integrácie. Celkový význam tohto vzťahu je očividný aj v súvislosti s rozvojovou spoluprácou, keďže USA a EÚ spoločne poskytujú takmer 80 % rozvojovej pomoci. Nakoniec by som chcel uviesť, že naše partnerstvo je nevyhnutné na dosiahnutie väčšej stability sveta, ako aj na diskusiu o hlavných multilaterálnych otázkach, ako sú napríklad zmena klímy, energetika, hospodárska a finančná kríza, krízový manažment, rozvojová spolupráca, regionálne záležitosti, nešírenie jadrových zbraní a jadrové odzbrojenie, ako aj bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne.(LT) EÚ a USA majú mnoho styčných bodov a zohrávajú dominantnú úlohu pri riešení globálnych problémov. Musíme si však navzájom osvojiť osvedčené postupy a posilniť naše partnerstvo s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení. Tieto problémy sú relevantné, pokiaľ ide o zmenu klímy, zdravé životné prostredie a potravinovú bezpečnosť. Obrovská ekologická katastrofa v Mexickom zálive nám ponúkla nádej, že vláda USA prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť starostlivosť o životné prostredie a činnosť zameranú na riešenie problémov v súvislosti so zmenou klímy. EÚ musí na konferencii o zmene klímy v Cancúne zohrávať aktívnu úlohu. Je nevyhnutné, aby sa USA zúčastnili na tejto dohode, pretože niekedy máme dojem, že by bolo jednoduchšie dosiahnuť dohodu s rozvojovými krajinami ako s USA. Musíme nájsť spôsoby zamerané na podporovanie väzieb medzi systémom EÚ na obchodovanie s emisiami a regionálnymi alebo federálnymi systémami obchodovania v USA. Musíme sa tiež usilovať o dosiahnutie transatlantického partnerstva zameraného na strategické energetické otázky, bezpečnosť dodávok energie a politiky, prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť pokrok v oblasti nízkouhlíkových zdrojov energie. Jedna z otázok transatlantickej spolupráce sa týka zdravého životného prostredia – nových potravín a používania nových technológií vo výrobe potravín. Spoločnosť EÚ nie je úplne pripravená na inovácie, takže krajiny musia navzájom rešpektovať svoje voľby. Silné partnerstvo medzi EÚ a USA musí byť prospešné pre obe strany, ako aj na celosvetovej úrovni. Dúfam, že nadchádzajúci samit EÚ – USA nás posunie bližšie k tomuto cieľu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Návrh uznesenia zahŕňa niekoľko pozitívnych bodov, pričom EÚ by sa mala pokúsiť posilniť svoje postavenie v týchto oblastiach, ako sú napríklad boj proti globálnej hospodárskej a finančnej kríze a spolupráca v oblasti dopravy a priemyslu. Na druhej strane sa v tomto uznesení ešte stále nachádza niekoľko nedostatkov, pokiaľ ide o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, predovšetkým v súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. – (IT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že ide o spravodlivý a vyvážený dokument. Je dôležité, aby Parlament prejavil svoj názor na tomto významnom samite s naším najväčším spojencom. Transatlantické vzťahy boli odjakživa kľúčovou súčasťou európskej zahraničnej politiky. Som presvedčený, že dokonca aj v globalizovanom svete, v ktorom niektorí odborníci pozorujú posun osi zo západu smerom k východným veľmociam, je vzťah medzi EÚ a USA kľúčom k stabilite, rastu a prosperite, a to nielen na oboch stranách Atlantiku, ale aj v rámci celého sveta. Našou spoločnou črtou sú silné korene, máme spoločnú kultúru, životný štýl, vyhliadky a trhy a predovšetkým sme odjakživa boli poprednými zástancami hodnôt, ideálov a potrieb, či už ideologických, hospodárskych alebo sociálnych, čím sme sa dostali na vedúcu pozíciu na celosvetovej úrovni. Pokiaľ však ide o nový globálny scenár a rozloženie síl, domnievam sa, že musíme nadviazať operatívnejšiu spoluprácu s Washingtonom, pričom ak sa chce EÚ presadiť ako dôveryhodný partner, musí preukázať nielen zdanlivú súdržnosť, ale aj schopnosť prijímať konkrétne záväzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že:

- Transatlantická hospodárska rada (TEC) je najvhodnejším mechanizmom riadenia transatlantického hospodárskeho vzťahu, pričom partneri by mali využívať plný potenciál TEC s cieľom prekonať existujúce prekážky hospodárskej integrácie a do roku 2015 dosiahnuť transatlantický trh, čo bude pozitívnou odpoveďou na súčasnú hospodársku a sociálnu krízu,

- TEC by mala pri riešení obáv zúčastnených strán konať strategickejšie,

- pri úvahách o právnych predpisoch s transatlantickým dosahom by sa malo postupovať v súlade s koncepciou iniciatívy „Small Business Act“,

- hospodárske a finančné správne štruktúry, ktoré existovali na začiatku krízy či už na medzinárodnej úrovni, v USA, alebo v rámci Európskej únie, nepriniesli do medzinárodného finančného systému dostatočnú stabilitu, takže s narastajúcou vzájomnou ekonomickou a finančnou závislosťou je nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi hlavnými hospodárstvami v oblasti makroekonomickej politiky a dohľadu.

Tiež oceňujem výzvu, aby EÚ a USA spolupracovali s Čínou pri riešení medzinárodného sporu týkajúceho sa výmenných kurzov bez toho, aby uplatňovali protekcionistické alebo odvetné opatrenia, so zohľadnením skutočnosti, že členské štáty EÚ sú v porovnaní s USA pod rôznymi tlakmi trhu, najmä pokiaľ ide o štátne dlhopisy a existenciu menovej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne.(PT) Vzťah, ktorý spája Európu a USA, je jedinečný a historický. Uznesenie, ktoré dnes prijal Európsky parlament a za ktoré som hlasoval, zdôrazňuje význam posilňovania spolupráce a zintenzívňovania strategického dialógu medzi EÚ a USA v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou, ako aj význam boja proti hrozbe terorizmu. So zreteľom na význam súčasných medzinárodných otázok je v skutočnosti nevyhnutné opierať sa o spoločné zásady, záujmy a hodnoty, aby na nadchádzajúcom samite EÚ – USA bolo možné prijať rozhodné opatrenia zamerané na prehĺbenie rozsiahleho spoločného programu, na základe ktorého bude možné účinne reagovať na tieto problémy. Je tiež nevyhnutné využívať plný potenciál Transatlantickej hospodárskej rady s cieľom prekonať existujúce prekážky vytvorenia transatlantického trhu do roku 2015, ako aj presadzovať integrovaný prístup v oblasti dohľadu a makroekonomickej politiky, ako aj v oblasti obchodných vzťahov EÚ a USA s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Transatlantické vzťahy majú pre Európu kľúčový význam, preto som podporil toto uznesenie o budúcich prioritách nadchádzajúceho samitu EÚ – USA. Predovšetkým pokiaľ ide o globálne riadenie, malo by sa zintenzívniť úsilie zamerané na implementáciu reformného programu OSN. Okrem toho je nevyhnutné dosiahnuť ambiciózny a záväzný systém na obdobie po roku 2012 vzťahujúci sa na emisie skleníkových plynov. So zreteľom na finančnú stabilitu je ďalej nevyhnutná porovnateľnosť účtovných noriem na celosvetovej úrovni, pričom v súvislosti s touto otázkou je nutné dosiahnuť pokrok. Regulačné normy zavedené v jednej oblasti by navyše mali slúžiť ako referencia pre iné oblasti, čím by sa zabezpečilo neustále zväčšovanie hustoty medzinárodnej finančnej regulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zdržal som sa konečného hlasovania. Jedno z hlavných pozitívnych hľadísk (s ktorým nesúhlasia všetci členovia našej skupiny) tohto uznesenia, ktoré je okrem iného nutné zdôrazniť, sa nachádza v odseku 29, kde EP uvádza, že medzinárodné záväzky v oblasti rozvojových cieľov tisícročia, z ktorých viaceré zaostávajú za plánom, sa môžu dosiahnuť do roku 2015, len ak budú industrializované krajiny dodržiavať svoje záväzky a poskytovať 0,7 % zo svojich HDP na zahraničnú rozvojovú pomoc. Parlament preto vyzýva EÚ a USA, ako aj ostatných medzinárodných darcov, aby dodržiavali svoje záväzky a prijali opatrenia na urýchlenie pokroku s cieľom dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia do roku 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Vzťah Spojeného kráľovstva a ostatných európskych krajín s USA bude aj počas nasledujúcich desaťročí naďalej našou najdôležitejšou strategickou prioritou. V niektorých oblastiach činností bude EÚ pravdepodobne tiež schopná vo významnej miere prispieť k vytýčenému cieľu. Z tohto dôvodu som podporil uznesenie o vzťahoch EÚ a USA. Nepresvedčila ma však hodnota spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, pričom je nutné posilniť politiku vo vzťahu k Iránu.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0604/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Požiadavky na bezpečnosť leteckej dopravy viedli EÚ k podpísaniu dohôd o výmene osobných záznamov o cestujúcich (PNR) s viacerými štátmi. Na základe Lisabonskej zmluvy je okrem toho záväzná Charta základných práv, ktorá chráni osobné údaje európskych občanov. Keď príde na obnovenie týchto dohôd o výmene, Parlament bude musieť schváliť každú novú prerokovanú dohodu. V tomto smere existujú dve protichodné požiadavky. Na jednej strane boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podporovaný novými komunikačnými médiami a na druhej strane ochrana súkromia a základných slobôd, ktorú ohrozujú tie isté komunikačné médiá. Považovala som za dôležité podporiť tento text, ktorý zachováva transatlantickú spoluprácu namierenú proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu a zároveň sa do veľkej miery venuje zárukám nevyhnutným pre slobody európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem toto uznesenie. Teroristické činy, z ktorých je šokovaný celý svet, a narastajúca organizovaná trestná činnosť v oblasti obchodovania s drogami a ľuďmi si vyžadujú zlepšenie úsilia zameraného na boj proti trestnej činnosti a terorizmu. Ak majú takéto opatrenia fungovať, musia ísť ruka v ruke s účinnejšou, cielenejšou a rýchlejšou výmenou údajov v Európe a na celom svete. Hlavný problém však stále predstavuje otázka ochrany osobných údajov, ktorá zabezpečí, že takéto údaje sa nepoužijú na iný účel než na prevenciu, vyšetrovanie alebo odhaľovanie trestných činov. Komisia musí podľa môjho názoru zabezpečiť, aby všetky dohody a opatrenia o prenose osobných údajov vyhovovali aj skúške právnej proporcionality a chránili dôverný charakter osobných údajov. Komisia musí v tomto procese informovať Európsky parlament ako inštitúciu zastupujúcu občanov o všetkých otázkach týkajúcich sa prenosu osobných údajov, aby mohol vyjadriť svoj postoj k plánovaným dohodám. Takto budeme môcť nájsť optimálne riešenia, aby sa údaje našich občanov používali len v súlade s prísne regulovanými pravidlami a aby sa zaručila ochrana ich osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Cieľom Parlamentu je posilnenie ochrany údajov pri prenose osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do inštitúcií v tretích krajinách. Je veľmi dôležité, aby sa osobné údaje využívali účinne, aby bolo používanie informácií dostatočne flexibilné a aby umožňovalo aj ochranu súkromia ľudí. Parlament žiada, aby bol vytvorený štandardný model údajov o cestujúcich a aby sa zaručil prenos a spracovanie údajov na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania. Je veľmi dôležité, aby sa údaje PNR nepoužívali na získavanie údajov alebo vytváranie profilov a aby sme skúmanie údajov nezverili len elektronickému systému, ale aby rozhodnutia prijímali ľudia. Vzhľadom na to je veľmi dôležitá spolupráca a výmena informácií s príslušnými nezávislými inštitúciami, aby sa zabezpečilo ich účinné a nezávislé rozhodovanie o prenose osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Na účely boja proti terorizmu je každý občan potenciálny terorista a v dôsledku toho sa zaznamenávajú ich osobné údaje v rozpore so základnými ľudskými právami a inštitucionálnymi zárukami, ktoré majú zabezpečiť ich dodržiavanie. Žiaľ, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica a ktoré by istým spôsobom zlepšili situáciu, boli zamietnuté. Preto som hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Sloboda je jednou zo základných zásad, na ktorých je založený tento Parlament. Táto hodnota je základom, na ktorom sú vybudované európske inštitúcie, zdrojom energie, vďaka ktorému môže trh poháňať rôznorodé a zložité hospodárstvo, a vzduchom, ktorý dýchajú naši občania, keď cestujú za štúdiom alebo za prácou do miest, do ktorých sa kedysi mohli dostať len s pasom, ba dokonca s vízom. Preto niet pochýb o jej význame. V tomto dokumente sa zdôrazňuje skôr jej vzťah k bezpečnosti. Tento problém nemá jednoduché riešenie. Informácie je totiž potrebné zhromažďovať a analyzovať na správnych miestach, no musíme naďalej obozretne predchádzať ich zneužívaniu. Kontroly tohto postupu musia byť nepretržité a sústavné a musia zabrániť akémukoľvek úniku údajov. Nesmieme pripustiť, aby to ľudia považovali za úsilie rezignovať na slobodu, rovnako ako nesmieme pripustiť, aby tlak v prospech slobody ohrozil bezpečnosť ľudí v Európe. Dokument podľa môjho názoru predkladá vynikajúci kompromis na vyváženie týchto dvoch protichodných zásad.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Vítam prijatie uznesenia o všeobecnom prístupe k prenosu údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín Európskym parlamentom a odporúčaní Komisie adresovaných Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi, za ktoré som hlasovala.

Tento prístup predstavuje správnu rovnováhu medzi požiadavkami na bezpečnosť členských štátov Európskej únie a prísnym dodržiavaním práv a slobôd občanov. Osobné záznamy o cestujúcich sú mimoriadne citlivou databázou, ktorú je preto potrebné chrániť, aby sa zabránilo spôsobeniu akejkoľvek ujmy osobám, ktorých mená sa v nej nachádzajú. Myslím si, že je potrebné, aby sme v rámci rokovaní o dohode s USA, Austráliou a Kanadou zabezpečili, že údaje sa nebudú môcť používať na vytváranie profilov vyberaním určitých údajov zo záznamov. Súhlasím s tým, že je rozdiel medzi hodnotením bezpečnostných rizík a vytváraním profilov, ktoré sa môžu ukázať ako nesprávne, založené na nesprávnom výklade údajov. Dúfam, že dohody, o ktorých bude Komisia rokovať s príslušnými krajinami, budú spĺňať požiadavky uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) V momentálnej digitálnej dobe sa ochrana údajov, právo na informačné sebaurčenie, osobné práva a právo na súkromie stali hodnotami, ktoré zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu a musia byť s osobitnou starostlivosťou chránené. Vzhľadom na to som presvedčená, že EÚ musí v politike ochrany údajov dodržiavať a presadzovať kľúčovú zásadu a že všetky dohody a politické opatrenia musia vyhovovať aj skúške právnej proporcionality, ktorou sa preukáže, že sú zamerané na dosiahnutie cieľov zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som jednoznačne za návrhy predložené v návrhu tohto uznesenia. V mene boja proti celosvetovej hrozbe terorizmu a ďalších foriem nadnárodnej trestnej činnosti a ich prevencie vítam túto iniciatívu a atmosféru spolupráce a angažovanosti medzi EÚ, Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou. Proporcionalitu však považujem za základnú zásadu politiky ochrany údajov. Je preto potrebné usilovne dodržiavať a obhajovať cieľ dohôd, ktorým je zabezpečiť, že prenos údajov bude v súlade s európskymi normami na ochranu údajov. Zdôraznil by som aj význam opätovného otvorenia rokovaní o dohode o prenose a ochrane osobných údajov s USA v kontexte rozšírenej politickej a právnej spolupráce. Zopakoval by som však, že nevyhnutnosť a proporcionalita sú zásadnými a základnými zásadami pri zabezpečovaní účinného boja proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne. (FR) Prenos údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) je dôležitým prvkom boja proti terorizmu a nadnárodnej trestnej činnosti. Počet krajín, ktoré požadujú prenos údajov PNR leteckými spoločnosťami, však neustále rastie. Preto je potrebné podrobné sledovanie, aby sa zabezpečilo, že osobné informácie európskych občanov sa nepoužijú na iný účel než na ten, na ktorý boli získané, a že ich prenos bude v súlade s európskymi normami na ochranu údajov. Plne preto podporujem uznesenie, ktoré dnes prijal Európsky parlament a ktoré je zamerané na poskytnutie prísneho rámca na prenos údajov o cestujúcich do tretích krajín. Tieto krajiny budú musieť poskytnúť záruky, pokiaľ ide o používanie, uchovávanie a zber takýchto údajov, ktoré by mali zabrániť ich zneužívaniu a zabezpečiť dodržiavanie práv našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písomne. (FR) Ak chceme zabezpečiť stálu bezpečnosť medzinárodnej dopravy najmä vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje terorizmus, je mimoriadne dôležité, aby krajiny boli schopné vymieňať si informácie o cestujúcich – údaje PNR zozbierané leteckými spoločnosťami. Rovnako dôležité však je zabezpečiť, aby tieto opatrenia neohrozovali základné slobody občanov a nevyústili do diskriminácie niektorých osôb pre ich pôvod alebo náboženstvo. Preto je potrebné lepšie zaručiť ochranu osobných údajov. Európsky parlament musí predložiť jednu jednoznačnú požiadavku, skôr než Komisia začne rokovať o metódach výmeny údajov PNR so Spojenými štátmi, Kanadou a Austráliou: ochrana osobných údajov je príliš citlivou témou na to, aby sa tieto rokovania odohrávali výlučne medzi členskými štátmi za zatvorenými dverami. Musia sa viesť transparentne na úrovni EÚ. Prenášané údaje sa musia používať len v prísne definovanom kontexte a nesmú sa prenášať do tretej krajiny. Mnohé druhy informácií bude potrebné vylúčiť z údajov, ktoré je možné zbierať, najmä informácie súvisiace s etnickým pôvodom a náboženským presvedčením.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Ochrana osobných údajov je citlivou otázkou vo vzťahoch medzi EÚ a USA, tak ako v prípade dohody o prenose bankových údajov (dohody SWIFT). V súčasnosti sa rokuje o všeobecnej dohode medzi EÚ a USA o ochrane údajov, ako aj o novej dohode o výmene údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR). Dnešným hlasovaním o spoločnom uznesení Parlament zopakoval svoju požiadavku, aby sa zozbierané informácie PNR za žiadnych okolností nesmeli používať na účely využívania údajov alebo vytvárania profilov. Parlament napokon opäť žiada Komisiu o poskytnutie konkrétneho dôkazu, že „zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich je potrebné“. Komisiu tiež vyzýva, aby „hľadala aj alternatívy, ktoré znamenajú menší zásah do súkromia“. Ak názor Parlamentu nebude zohľadnený, Parlament bude mať možnosť využiť svoje právo veta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že Európska únia potrebuje súdržnú a jednotnú víziu, pokiaľ ide o podpis budúcich dohôd o PNR. Prispeje to k zabezpečeniu lepšej ochrany osobných údajov a súkromia a zároveň sa podporí využitie týchto údajov v boji proti terorizmu a závažnej cezhraničnej trestnej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože považujem za dôležité odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohodách medzi Európskou úniou a Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi o prenose a používaní údajov z osobných záznamov o cestujúcich. Tieto dohody by mali zabezpečiť, že odhodlaním v boji proti terorizmu a trestnej činnosti sa nespochybní ochrana občianskych slobôd a základných práv a najmä nie právo na súkromie, informačné sebaurčenie a ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Osobné údaje, ich ochrana a právo jednotlivca na tú istú ochranu sú témy, ktoré stále viac priťahujú pozornosť politikov prijímajúcich rozhodnutia a samotnej občianskej spoločnosti. Dostupné technologické prostriedky predstavujú pri dodržiavaní práva jednotlivca na súkromie významnú výzvu. Aj tento koncept je spochybnený rastúcim dobrovoľným a nedobrovoľným vystavením riziku, s ktorým sa Európania v súčasnosti stretávajú. Európania sú tiež svedkami narastajúceho napätia medzi právom jednotlivca na súkromie a kolektívnym právom na bezpečnosť. Všetky tieto problémy nadobudli po 11. septembri 2001 znepokojivé rozmery a sú stále aktuálne. Proti terorizmu a ďalším formám organizovanej trestnej činnosti sa dnes bojuje viac rýchlou a účinnou výmenou informácií medzi bezpečnostnými agentúrami než konvenčnými policajnými zložkami. Bez tejto výmeny by sme boli vystavení koordinovanej cezhraničnej trestnej činnosti bez šance na primeranú reakciu. V dôsledku všetkých týchto dôvodov som presvedčený, že je dôležité začať rokovať s našimi partnermi, aby sme mohli spoločne čeliť kolektívnemu nebezpečenstvu a zabezpečiť, že výmena údajov medzi stranami bude v súlade so zásadami primeranosti a proporcionality vo vzťahu k zamýšľanému cieľu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Toto uznesenie nadväzuje na dynamiku, ktorú odštartovali Spojené štáty v súvislosti s bojom proti „hrozbe terorizmu“. Usiluje sa teda zaviazať členské štáty Európskej únie k tej istej dynamike. Namiesto boja proti prvotným príčinám problému sa pokúšajú využiť túto hrozbu ako zámienku na neprijateľné obmedzenie práv, slobôd a záruk Európanov. Tí, čo sú zodpovední za túto kapituláciu Európskeho parlamentu, ktorá je v protiklade so stanoviskami zaujatými v minulosti, sa teraz usilujú zmierniť ju odvolávaním sa na údajné zásady „proporcionality“ a „nevyhnutnosti“, ktoré sú vždy diskutabilné a ich hodnotenie je subjektívne. Argument, že už teraz sa niektoré údaje z osobných záznamov o cestujúcich prenášajú do tretích krajín bez akejkoľvek kontroly, neobstojí. Ak sa údaje používajú alebo spracúvajú nevhodným spôsobom, treba to prešetriť, nahlásiť a intenzívne proti tomu bojovať. Toto uznesenie predstavuje kapituláciu, ktorá sa len usiluje vydávať za zákonné niečo, čo je v tejto chvíli jednoznačne na okraji zákonnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie o všeobecnej stratégii v oblasti prenosu údajov o cestujúcich v leteckej doprave do tretích krajín. Je totiž nevyhnutné vytvoriť záväzný právny rámec na tieto prenosy, ktoré sa stále viac využívajú v rámci boja proti terorizmu. V priebehu prípravy tohto rokovania s USA, Kanadou a Austráliou stanovil Parlament podmienky. Okrem iného žiadame, aby sa údaje nepoužívali na účely vytvárania profilov a aby rokovania vo vzťahu k Parlamentu prebiehali úplne transparentne. Poslancom EP musí byť navyše umožnené podrobne monitorovať situáciu. Ochrana súkromia je citlivá problematika, ktorú by sme nemali obetovať pre ďalšiu požiadavku, požiadavku boja proti terorizmu. Rovnako ako pri rokovaniach o dohode SWIFT, Parlamentu sa podarí ochrániť súkromie občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie o vonkajšej stratégii EÚ týkajúcej sa údajov z osobných záznamov o cestujúcich (údaje PNR). Som totiž presvedčená, že uzatváranie dohôd umožňujúcich prenos údajov PNR medzi Európskou úniou a Kanadou, Spojenými štátmi a Austráliou má pre medzinárodnú bezpečnosť prvoradý význam. Vítam preto odporúčanie Komisie, aby sa začali rokovania zamerané na uzatvorenie týchto dohôd. Už niekoľko rokov je totiž jasné, že výmena týchto údajov pomáha v boji proti terorizmu a medzinárodnej trestnej činnosti. Tieto medzinárodné prenosy údajov PNR poskytujú orgánom činným v trestnom konaní našich krajín cenné prostriedky na boj proti hrozbe terorizmu. Okrem toho musím zdôrazniť, že nový všeobecný prístup k údajom PNR predstavený Komisiou v októbri a zameraný na stanovenie osobitných všeobecných kritérií pre všetky dohody o PNR je podľa mňa veľmi pozitívny. Vytvorí pre tieto dohody štruktúrovanejší a jasnejší rámec a poskytne významné záruky v oblasti ochrany osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Toto uznesenie je v úplnom rozpore s uznesením, ktoré tento Parlament prijal v máji. „Víta“ návrh, ktorý predložila Komisia v septembri. Ten návrh podporuje prenos údajov PNR do tretích krajín a neobsahuje uspokojivé záruky, pokiaľ ide o spôsob využívania údajov. Čo je ešte horšie, považuje za odôvodnené uchovávať tieto údaje neobmedzený čas na účely vytvárania profilov. Aký má zmysel, že toto uznesenie pokrytecky blokuje postup predstavujúci jadro projektu, ktorý uznesenie podporuje? Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, ktoré porušuje právo každej ľudskej bytosti na ochranu jej osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) sú ďalšou zbraňou v boji proti terorizmu. Na základe Lisabonskej zmluvy má Parlament prispieť k vytvoreniu novej vonkajšej stratégie, pokiaľ ide o rokovania o novej dohode o PNR medzi EÚ, USA, Austráliou a Kanadou. Ako významná zástankyňa boja proti terorizmu je EÚ pripravená rokovať o akejkoľvek dohode, ktorá môže byť v tomto boji účinná. Únia však neohrozí občianske slobody a základné práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Plne podporujem cieľ prevencie a boja proti terorizmu a ďalšej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. Stále viac krajín na tento účel využíva údaje o cestujúcich. V digitálnom veku je však mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť presadzovaniu a ochrane občianskych slobôd a základných práv vrátane práva na súkromie a ochranu údajov. Kľúčovými zásadami, ktoré musia byť v tejto oblasti prvoradé, sú nevyhnutnosť a proporcionalita. Zber údajov o cestujúcich nesmie byť len užitočný, musí byť aj nevyhnutný. Na zásadu proporcionality sa treba odvolávať aj pri zabránení tomu, aby plánované opatrenia nepresiahli rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. Používanie údajov na účely využívania údajov alebo vytvárania profilov teda nemôže prichádzať do úvahy. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament významným spôsobom prispel k úsiliu o uzavretie týchto zmlúv, a preto musí byť úplne a pravidelne informovaný o celom vývoji v súvislosti s údajmi PNR.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V ostatných rokoch sa v rámci takzvanej vojny proti terorizmu stále viac obmedzujú základné práva. Dôvody, ktoré sú za tým, sú mimoriadne diskutabilné. Zatiaľ čo cestujúci sú podrobovaní prehliadkam až takmer po spodnú bielizeň a v batožine nesmú mať pilník na nechty ani dezodorant, kontroly nákladu sa často ponechávajú na samotné dopravné spoločnosti. Ak sa to má v budúcnosti zmeniť, je dôležité zachovať rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou. V prípade kontrol cestujúcich už táto rovnováha bola narušená, a preto keď sa hystéria okolo terorizmu upokojí, nariadenia sa znovu uvoľnia. Rovnako otázne je, či v prípade osôb cestujúcich do USA musí FBI poznať ich meno, adresu, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty a počet batožín a mať možnosť uchovávať tieto údaje až 15 rokov. Informácie by malo byť potrebné uchovávať len v niekoľkých výnimočných prípadoch. V prípade, že sa pri zaisťovaní pocitu bezpečnosti porušia základné práva, toto porušenie musí byť čo najobmedzenejšie a musia sa posilniť práva dotknutých osôb. Žiaľ, v súčasnosti to nie je pravdepodobné, a preto som hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Je pravda, že hodnotenie a spracovanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na medzinárodnej úrovni môže prispieť k boju proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Takéto dohody však často spôsobujú problémy v oblasti ochrany údajov. Európsky parlament preto musí prijať k tejto otázke súdržný prístup (podobne ako v prípade dohody SWIFT) s cieľom chrániť základné práva občanov EÚ. V súčasnosti existuje množstvo nariadení upravujúcich prenos údajov PNR do tretích krajín, s ktorými EÚ uzatvorila dohody. Čím viac krajín požaduje tieto údaje, tým vyššie je riziko, že rozdielnosť systémov bude mať negatívny vplyv na právnu jednoznačnosť, ochranu osobných údajov a náklady leteckých spoločností. EÚ musí preto jednotne zaviesť prísne bezpečnostné normy, ktoré v budúcnosti zaručia jasný prístup. Práve toto očakávam od účinnej stratégie zahraničnej politiky EÚ v oblasti prenosu údajov PNR. Tento návrh uznesenia to nezaručuje, preto som hlasoval proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Podporujem ciele, ktoré Komisia navrhuje vo svojom oznámení. Dôvody, pre ktoré je nevyhnutné a užitočné používať a vymieňať si údaje z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) s tretími krajinami na účely bezpečnosti, musia byť transparentné a zrozumiteľné. Zároveň musia zainteresované strany preukázať, že si plne uvedomujú možný dosah takýchto opatrení na súkromný život, ako aj to, že sa musia uskutočňovať na základe série jednotných, explicitných a prísnych pravidiel ochrany údajov, ktoré je potrebné uplatňovať aj v prípade prenosu údajov do ďalších krajín. Používanie a výmena údajov PNR nezlepšia len bezpečnosť ľudí, ale uľahčia im aj život a pohyb cez hranice. Vďaka údajom PNR sa môžu významne obmedziť policajné kontroly a dohľad sa sústredí na tých cestujúcich, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že by mohli predstavovať skutočné riziko. Ostatní tak budú ušetrení zbytočných kontrol a prehliadok.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Európsky parlament dnes v pléne odhlasoval spoločný návrh uznesenia o opätovných rokovaniach o dohodách o PNR a o prijatí prísnych kritérií prenosu údajov s cieľom dosiahnuť bezpečnosť cestujúcich, ktorá bude ako vždy založená na ochrane osobných údajov. Hlavným cieľom je zber, prenos a spracovanie údajov PNR na obmedzenom základe, aby sa nemohli využívať na získavanie údajov a vytváranie profilov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o údajoch z osobných záznamov o cestujúcich ako súčasti zahraničnej stratégie Európskej únie. Stanovuje totiž sériu spoločných základných zásad pre dohody s tretími krajinami, čím zachováva európske normy v oblasti ochrany údajov. Zároveň tento návrh uznesenia spĺňa ciele súladu so zákonom, posilnenia bezpečnosti a v neposlednom rade aj boja proti terorizmu.

Európsky parlament súčasne opakuje požiadavku, aby bol neustále informovaný o každom dôležitom vývoji v tejto oblasti, a hrá aktívnu úlohu, ktorá je jeho výsadou.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Boj proti terorizmu a ďalším formám nadnárodnej a organizovanej trestnej činnosti je nemožný bez výmeny údajov, ktorá bude účinnejšia, lepšie vedená a rýchlejšia v rámci Európy i na medzinárodnej úrovni. V dôsledku toho je dôležité, aby prijaté bezpečnostné opatrenia nenarúšali ochranu občianskych a základných slobôd ani maximálne možné dodržiavanie práva na súkromný život a ochranu údajov. V súlade so zásadou proporcionality bude preto dôležité zabezpečiť zber a spracovanie len tých údajov, ktoré sú na bezpečnostné účely nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Viacero skupín sa dohodlo na tomto texte, ktorý v podstate pripomína odhodlanie Parlamentu bojovať proti terorizmu, organizovanej a nadnárodnej trestnej činnosti a zároveň jeho pevnú vieru v potrebu ochrany občianskych slobôd a základných práv vrátane práva na súkromie, informačné sebaurčenie a ochranu údajov. Parlament potvrdzuje, že nevyhnutnosť a proporcionalita v súlade s článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie sú kľúčovými zásadami pri zabezpečovaní účinnosti boja proti terorizmu. Víta oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu údajov PNR do tretích krajín a víta aj odporúčanie Komisie adresované Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohodách medzi EÚ a Austráliou, Kanadou a USA o prenose a používaní údajov PNR s cieľom predchádzať terorizmu a ďalšej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a bojovať proti nim. Víta tiež rozhodnutie Rady začať všetky rokovania v rovnakom čase, pričom pripúšťa, že dĺžka rokovaní môže byť rôzna.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Európska komisia 21. septembra 2010 predstavila svoj všeobecný prístup k prenosom údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín. Cieľom prenosu a spracovania údajov, napríklad informácií o letenke, čísle sedadla, podrobností o batožine, trase a druhu platby je predchádzať trestným činom vrátane terorizmu, vyšetrovať ich, odhaľovať alebo stíhať v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. Tento všeobecný prístup má slúžiť ako usmernenie pre budúce rokovania s tretími krajinami. Rokovania s USA, Kanadou a Austráliou sa onedlho začnú a ďalšie štáty vyjadrili podobné zámery. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu ešte raz potvrdzuje význam zásady proporcionality. Potreba bezpečnosti a potreba slobody sú v citlivej rovnováhe. Žiadame Komisiu o poskytnutie konkrétneho dôkazu, že zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie údajov PNR je potrebné na každý z uvedených účelov, a o uskutočnenie primeraného preskúmania možných alternatív. Európsky parlament trvá na svojom stanovisku, že údaje PNR sa za žiadnych okolností nesmú využívať na získavanie údajov ani na vytváranie profilov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0602/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia o európskych partnerstvách v oblasti inovácií, pretože ich považujem za neodmysliteľnú zložku činností, ktoré tvoria záväzok v rámci tejto hlavnej iniciatívy. V súčasnej atmosfére obmedzovania verejných rozpočtových výdavkov, významných demografických zmien a neustále sa zvyšujúcej konkurencie na globálnej úrovni závisí konkurencieschopnosť Európy, a v prvom rade naša budúca životná úroveň, od našej schopnosti integrovať inovácie do výrobkov, služieb, spoločností a sociálnych procesov a modelov. Považujem preto za rozhodujúce, aby sa inovácia stala stredobodom stratégie Európa 2020. Inovácie sú naším najlepším prostriedkom na zvládanie náročných sociálnych problémov, ktorým čelíme, ako sú napríklad zmena klímy, nedostatok energetických a iných zdrojov alebo zdravie a starnutie. Je nevyhnutné, aby odpovede, ktoré na tieto problémy nájdeme, pomáhali vytvárať Európu, ktorá je spravodlivá z hospodárskeho a sociálneho hľadiska a z hľadiska environmentálnej udržateľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Vítam iniciatívu Únia inovácií, ktorej cieľom je pomocou dobre koordinovanej spolupráce na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni integrovať Európu z hľadiska inovácií. Schvaľujem európske partnerstvá v oblasti inovácií, ktoré predstavujú inovačnú koncepciu zameranú na vytváranie súčinnosti medzi existujúcimi, prípadne novými európskymi iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií. Vítam navrhovanú tému tohto prvého pilotného partnerstva: aktívne a zdravé starnutie. Niektoré z najvážnejších sociálnych problémov, ktorým Európa čelí, ako je napríklad starnutie obyvateľstva, si vyžadujú radikálne inovácie, ktoré zasahujú do niekoľkých sektorov. Reakcia na starnutie si vyžaduje zmeny na všetkých úrovniach, od práva na prácu a dôchodkov až po nové modely služieb vrátane starostlivosti poskytovanej vlastnými silami a nových typov ubytovania. Boj proti novým rizikám a nerovnostiam si vyžaduje inovačné prístupy v sociálnej oblasti, nielen prostredníctvom zavádzania nových technológií, ale aj prostredníctvom inovačných organizácií. Vyzývam Komisiu, aby na tento účel podľa jasných a transparentných kritérií zabezpečila financovanie týchto partnerstiev a spojila zdroje Európskej únie, členských štátov, regiónov a ďalších verejných a súkromných aktérov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Potenciál Európy v oblasti inovácií je potrebné využívať v plnej miere. Nemôže ísť iba o deklarovanie zásady. Som rada, že sme konečne dospeli k takému návrhu, ako je predmetný návrh. Veľa snáh a veľký počet nápadov, ktoré samotné zostávajú v abstraktnej rovine, sa teraz môžu stať súčasťou systému a môžu sa realizovať tak, aby spĺňali konkrétne potreby. Tieto témy sú dnes mimoriadne relevantné a je potrebné vykonať všetko možné úsilie, aby sa na nich podieľali všetci príslušní aktéri. Mimoriadne vítam obmedzenie nadmernej byrokracie a aktívne zapojenie malých a stredných podnikov, ktoré sú plné inovačnej energie, ktorú treba len uvoľniť v prospech celej Únie. Verím len, že program sa bude náležite vykonávať.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Uznesenie Európskeho parlamentu o európskych partnerstvách v oblasti inovácií v rámci hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií je konkrétnou iniciatívou zameranou na vypracovanie integrovanej európskej politiky v oblasti inovácií. Čo je však ešte dôležitejšie, musíme uznať, že sme nedosiahli všetky ciele obsiahnuté v lisabonskom programe z roku 2000. Inovácie a rozmach sektora výskumu a vývoja musia byť naozaj jednou z hybných síl budúceho hospodárskeho rastu. Vítam zavedenie inovačnej koncepcie európskych partnerstiev v oblasti inovácií, ktorá má vytvoriť súčinnosť medzi súčasnými iniciatívami v oblasti inovácií. Bude potrebné dôkladne monitorovať priebeh prvého pilotného programu v tejto oblasti, pretože sa týka témy, ktorá je v záujme celej Európy: dôsledkov pre starnúce obyvateľstvo a predĺženia produktívneho veku. Hlasovala som za prijatie tohto uznesenia a súčasne som vzala do úvahy ďalšie témy, ktoré sa budú riešiť po vyhodnotení pilotného projektu. Ide o témy všeobecného záujmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že zásada partnerstiev v oblasti inovácií v rámci verejného i súkromného sektora môže posilniť činnosti týkajúce sa výskumu a inovácií a počas krízy môže viesť k obnoveniu dopytu. Inovácie majú zároveň dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, pokiaľ ide o vytváranie konkurencieschopnejšieho hospodárstva a spravodlivejšej, ekologickejšej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európske partnerstvá v oblasti inovácií sú inovačnou koncepciou zameranou na vytvorenie súčinnosti medzi existujúcimi iniciatívami, prípadne novými európskymi iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií, ako aj na maximalizáciu a urýchlenie dosahovania výsledkov a prínosov pre spoločnosť. Ide preto o dôležitý nástroj v čase, keď členské štáty bojujú s významnými hospodárskymi problémami, pričom ja sa domnievam, že záväzok v oblasti inovácií by mohol predstavovať účinnú stratégiu. Vítam navrhovanú tému tohto prvého pilotného partnerstva: aktívne a zdravé starnutie. Zatiaľ čo európske obyvateľstvo starne, čo sa vníma ako negatívum, je dôležité, aby Európa dokázala dobre využiť svoj ľudský kapitál, najmä ľudí, ktorí sú starší, a preto majú viac skúsenosti a často aj dôležité vedomosti, ktoré môžu odovzdať ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Koncepcia európskeho partnerstva v oblasti inovácií je podstatnou súčasťou záväzkov v rámci hlavnej iniciatívy. Skupina S&D, ktorej som v Európskom parlamente súčasťou, plne podporuje pilotné európske partnerstvo v oblasti inovácií s názvom Aktívne a zdravé starnutie a predkladá návrhy na dve ďalšie partnerstvá v oblastiach, ktorým by veľmi prospela vytvorená pridaná hodnota.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Dámy a páni, s radosťou som si vypočula výsledky dnešného hlasovania o návrhu uznesenia o partnerstvách v oblasti inovácií. Myslím si, že práca na tomto dokumente viedla k vypracovaniu jednoznačného a ambiciózneho stanoviska. Iniciatíva Únia inovácií má veľký význam a v súčasnosti je najkonkrétnejším pokusom o integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií. Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité zohľadniť stratégiu Európa 2020 pri našej práci, pretože táto stratégia venuje väčšiu pozornosť výskumu, inováciám a vzdelávaniu v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Inovácie sú jednou z hybných síl hospodárstva a rozhodujúcou mierou prispejú k realizácii stratégie EÚ 2020. Partnerstvá, ktoré táto správa podporuje, môžu mať v tomto ohľade významný vplyv, pretože vytvárajú mimoriadne dôležitú súčinnosť v záujme maximalizácie a urýchlenia procesov inovácie. Vidí sa mi dôležité, aby sa tento pilotný projekt venoval oblasti aktívneho a zdravého starnutia, pretože starnutie európskeho obyvateľstva je nepopierateľnou skutočnosťou. Napriek finančnej kríze, ktorú zažívame, musí EÚ aj naďalej podporovať ďalšie oblasti inovácií, pretože bez toho nebudeme schopní úspešne realizovať ambiciózne ciele, ktoré si už EÚ vytýčila v stratégii EÚ 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Únia inovácií je stratégiou v oblasti inovácií, ktorá sa presadzuje na najvyššej politickej úrovni. Ide o jednu z ústredných iniciatív stratégie Európa 2020. Myšlienka, ktorá za ňou stojí, nám umožní úspešne a primeraným spôsobom čeliť budúcim problémom, medzi ktoré patrí zmena klímy, energetická a potravinová bezpečnosť, zdravie a starnúce obyvateľstvo, a preniesť tieto otázky na nadnárodnú úroveň. Výsledkom bude, že budeme schopní účinnejšie zvládať prekážky spôsobené finančnými problémami, roztrieštené výskumné systémy a trhy, neprimeranú podporu inovácií pri verejných zákazkách a pomalú štandardizáciu. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože spoločná koncepcia, ako je napríklad táto koncepcia partnerstiev v oblasti inovácií, prinesie výhody každému členskému štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Výhoda novej koncepcie partnerstiev v oblasti inovácií spočíva v jasne vymedzenom rozsahu a sférach kompetencií rozličných zainteresovaných partnerov. Obsahuje aj presné lehoty na realizáciu jednotlivých projektov spolu s merateľnými a dosiahnuteľnými cieľmi. Okrem toho ponúka zjednodušené administratívne postupy pri realizácii projektov a zlepšenie šírenia výsledkov výskumu. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že v súčasnej situácii predstavujú partnerstvá v oblasti inovácií dôležitý nástroj budovania Európy, ktorá by bola udržateľná z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Vítam aj zvolenú tému prvého partnerstva: aktívne a zdravé starnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Parlament prijatím tohto textu vyhlasuje, že iniciatíva Únia inovácií je zatiaľ najvýznamnejším konkrétnym pokusom o integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií, ktorej úspech závisí od dobre koordinovanej spolupráce na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, do ktorej sa na každej úrovni v maximálnej miere zapoja všetky relevantné subjekty. Európske partnerstvá v oblasti inovácií predstavujú inovačnú koncepciu zameranú na vytvorenie súčinnosti medzi existujúcimi a v prípade potreby aj novými európskymi iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií a na maximalizáciu a urýchlenie dosahovania výsledkov a prínosov pre spoločnosť. Parlament preto víta prvú navrhovanú tému európskeho partnerstva v oblasti inovácií, ktorá sa týka aktívneho a zdravého starnutia, a prístup, ktorý navrhla Komisia a podľa ktorého sa najprv spustí pilotný projekt a ním sa otestuje najvhodnejší formát pre tieto partnerstvá skôr, než sa vytvoria ďalšie. Vyzýva Komisiu, aby pri uskutočňovaní prvého pilotného projektu o aktívnom a zdravom starnutí využila aj sociálne inovácie, ktoré vedú k vyššej kvalite života, predchádzajú chorobám, zlepšujú sociálne siete v rámci verejných sektorov a medzi sociálnymi partnermi a podporujú zavedenie nových technológií zlepšujúcich kvalitu života.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) V súčasnosti, keď sa dostávame z krízy a stojíme pred novými výzvami, ktoré čakajú EÚ po roku 2013, sú inovácie jedným z najdôležitejších spôsobov – ak nie najdôležitejším spôsobom – konsolidácie postavenia EÚ vo svete. Inovačné využívanie zdrojov sa môže ukázať ako jedna z najlepších metód na odstraňovanie nerovností medzi štátmi alebo regiónmi. Za pomoci osvedčených postupov a skúseností ostatných strán prispeje aj k zachovaniu rozmanitosti týchto oblastí. Rozvoj nových typov výroby alebo služieb a inovačné využívanie zdrojov prispejú k racionálnemu a účinnému rozvoju miestnych, regionálnych a vnútroštátnych trhov.

Inovácie sú podobou ľudskej tvorivosti. Hľadaním inovačných riešení prispievame k zvýšeniu prosperity spoločnosti. V čase, keď hospodárstvo, technológie a informačné vedy prechádzajú dynamickým rozvojom, nesmieme zabúdať na ten najvýznamnejší faktor – ľudský kapitál. Inovácie neznamenajú len nové výrobné metódy alebo nové spôsoby využitia napríklad miestnych výrobkov. Okrem tohto a v prvom rade ide o ľudský kapitál. Hľadanie nových spôsobov, ako zapojiť spoločnosť do procesov rozvoja v mnohých oblastiach života, je nevyhnutnou podmienkou úspechu. Spolupráca na rozličných spoločenských úrovniach sa pomaly stáva nevyhnutnou podmienkou, najmä v oblasti výskumu a vzdelávania. Partnerstvá v oblasti inovácií sú ďalším krokom – a krokom veľmi zrejmým – v rozvíjajúcej sa Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Inovácie sú najlepším spôsobom úspešného zvládania náročných problémov, ktorým Európska únia momentálne čelí. V čase šetrenia, demografických zmien a hrozieb, ktoré prináša globalizácia, ide o prostriedok, ktorého cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a vytváranie pracovných miest. Na tento cieľ sa sústreďujú všetky priority. Cieľom hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií zakotvenej v stratégii EÚ 2020 je nadviazanie partnerstiev v oblasti inovácií s cieľom racionalizovať výskum, vývoj a uvádzanie vynálezov na trh, pričom úvodný, pilotný projekt sa týka oblasti zdravého starnutia. Zdá sa mi podstatné, aby iniciatíva obsiahla aj ďalšie oblasti, ako sú napríklad mladí ľudia, výskumníci a malé a stredné podniky. Je žiaduce, aby sa v partnerstvách pracovalo lepšie, pretože máme jedinečný potenciál z hľadiska hodnôt, tvorivosti a rozmanitosti. Z týchto dôvodov vyzývam na vyššie a lepšie investície do vzdelávania, výskumu a vývoja. Tieto priority musíme chrániť nielen pred rozpočtovými škrtmi, ale ich rozpočty musíme dokonca zvýšiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu, pretože iniciatíva Únia inovácií je konkrétnym pokusom o integrovanú európsku politiku v oblasti inovácií. Prvá navrhovaná téma pre európske partnerstvo v oblasti inovácií, ktorá sa týka aktívneho a zdravého starnutia, je zameraná na dosiahnutie lepšej kvality života a zlepšenie sociálnych sietí v rámci verejného sektora. To, či sa spustia ďalšie podobné iniciatívy, bude závisieť od výsledkov tohto pilotného projektu. Návrh uznesenia, ktorý bol dnes prijatý, obsahuje návrhy, ktoré ponúkajú veľký potenciál pridanej hodnoty vrátane návrhu inteligentných miest, ktorý je zameraný na zlepšenie účinnosti a riadenia v oblasti energetiky, dopravy a infraštruktúry, ako aj návrhu týkajúceho sa surovín, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť dodávok surovín vrátane trvalo udržateľnej ťažby a spracovania, recyklácie a alternatív. Európsky parlament by tiež chcel prispieť k úspešnej realizácii tejto sľubnej iniciatívy, a preto vyzýva Komisiu, aby Parlament nielen informovala o priebehu tohto pilotného projektu, ale aby načrtla aj účasť Parlamentu na určovaní strategickej orientácie budúcich partnerstiev.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0603/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som toto uznesenie. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je neoddeliteľnou súčasťou euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej štruktúry s komplexnou bezpečnostnou koncepciou zahŕňajúcou politický a vojenský, hospodársky a environmentálny a ľudský rozmer. OBSE je však napriek svojmu významu jedinou organizáciou, ktorá na rozdiel od ostatných organizácií zaoberajúcich sa bezpečnostnými otázkami nemá medzinárodnú právnu subjektivitu, pričom táto situácia má mnohé politické a praktické právne dôsledky. Táto organizácia má zohrávať zásadnú úlohu pri mnohých otázkach vrátane nešírenia jadrových zbraní, odzbrojenia, hospodárskej spolupráce a ochrany a presadzovania ľudských práv. Ale chýbajúca právna subjektivita a problémy s rozhodovacím mechanizmom túto organizáciu oslabujú, pretože nie vždy dokáže reagovať na krízy primeraným spôsobom a včas. Súhlasím s návrhmi obsiahnutými v tomto uznesení, ktoré sa týkajú potreby pokračovať v dialógu o právnom rámci OBSE, a s výzvou voči Litve, ktorá bude OBSE predsedať v roku 2011, aby prispela ku kontinuite a pokroku v procese posilňovania OBSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Niet pochýb o tom, že bezpečnosť je kameňom úrazu v prípadoch, keď ide o posilnenie procesu politickej integrácie EÚ. V prvom rade je potrebné zdôrazniť potrebu náležitého vykonávania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá berie do úvahy špecifický charakter jednotlivých krajín a napriek tomu dosahuje určitú úroveň účinnosti úmernú úlohe, ktorú Európska únia bude zohrávať na medzinárodnej scéne. Zásady mieru a slobody, ktoré hlása Rímska zmluva a ďalšie zmluvy, ktoré po nej nasledovali, musia aj naďalej tvoriť základ všetkých rozhodnutí, ktoré je potrebné uskutočniť. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zatiaľ ukázala, že spôsob, akým si plní svoje povinnosti, je úplne zlučiteľný s týmito zásadami, a preto by bola žiaduca väčšia účasť inštitúcií EÚ v tejto organizácii. Tiež verím, že prevzatie väčšej zodpovednosti môže členským štátom pomôcť pri dosahovaní spoločných stanovísk, a tak aj konsolidovať vzťahy medzi 27 krajinami, pokiaľ ide o tieto témy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za posilnenie OBSE, ktoré musí vychádzať zo súladu medzi tromi hlavnými piliermi, na ktorých je organizácia vybudovaná: politického a vojenského, hospodárskeho a environmentálneho a ľudského rozmeru. Toto posilnenie OBSE musí vytvoriť rámec pre dosahovanie rovnováhy, pričom žiadne z týchto hľadísk nemá väčšiu podporu na úkor hľadísk ostatných. Účinnosť krokov podnikaných proti bezpečnostným hrozbám a problémom závisí od dobrej koordinácie a riadenia týchto troch zložiek. OBSE musí byť kľúčovým činiteľom najmä pri reakciách na nové hrozby, ako sú organizovaný zločin, terorizmus, internetové útoky, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, ako aj pri činnostiach zameraných na varovanie, predchádzanie konfliktom a ich riešenie. Ďalším dôvodom, prečo som hlasovala za posilnenie OBSE, je hľadisko ochrany ľudských práv, ktoré zahŕňa dodržiavanie práv menšín a základných slobôd, ktoré sú kľúčovými prvkami v integrovanej bezpečnostnej koncepcii OBSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože podporujem zintenzívnenie snáh Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorých cieľom je obmedzenie príspevku ľudských činností ku globálnemu otepľovaniu. Účinnejšia spolupráca medzi členskými štátmi a OBSE v oblasti boja proti hrozbám a problémom spôsobeným hospodárskymi a environmentálnymi faktormi by mohli rozhodujúcou mierou prispieť k bezpečnosti, stabilite, demokracii a prosperite v regióne, pretože konflikty majú svoj pôvod v hospodárskych a environmentálnych faktoroch.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Žijeme vo svete, v ktorom sa bezpečnosť stala základnou koncepciou, či už ide o bezpečnosť v tradičnom zmysle, ktorá sa vzťahuje na obranu, alebo o hospodársku či environmentálnu bezpečnosť, bezpečnosť dodávok energie a bezpečnosť dopravy. Z tohto dôvodu preberá Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) kľúčovú úlohu v globálnejšom rozsahu ako nedeliteľná súčasť euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej štruktúry, ktorá sa rozprestiera od Vancouveru po Vladivostok. Súhlasím s finančným odporúčaním v tom zmysle, že Parlament by mal zvážiť svoju účasť na Parlamentnom zhromaždením OBSE a preskúmať možnosť vytvorenia stálej delegácie. Teraz by som chcel zdôrazniť, že EÚ musí v OBSE upozorňovať na citlivé otázky, ako sú ochrana ľudských práv a dodržiavanie medzinárodného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Európska únia a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) majú spoločné zásady a hodnoty v oblastiach, ako sú presadzovanie ľudských práv, predchádzanie konfliktom, rozvoj demokratizácie, ochrana menšín, ako aj v súvislosti s výzvami z nedávnejšej minulosti, napríklad v súvislosti so zmenou klímy. V záujme dosahovania spoločných cieľov je nevyhnutné rozvíjať súčinnosť medzi EÚ a OBSE. OBSE je jedinou organizáciou, ktorá nemá medzinárodnú právu subjektivitu a súčasne zasahuje v prípade bezpečnostných problémov v európskom regióne. V tomto ohľade je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým posilniť existujúcu štruktúru OBSE, a tak zabezpečiť plodnú spoluprácu s európskymi inštitúciami, najmä po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, a tiež vzhľadom na nadchádzajúce zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vytvorenie stálej delegácie EÚ v Parlamentnom zhromaždení OBSE by pomohlo posilniť spoluprácu medzi EÚ a OBSE a uľahčilo by dôsledné monitorovanie činností tejto organizácie a uplatňovanie spoločných zásad a hodnôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nemôžeme si dovoliť zanedbať žiadne hľadisko bezpečnosti EÚ. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je odrazom tejto skutočnosti, pretože je neoddeliteľnou súčasťou euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej štruktúry, ktorá sa vyznačuje globálnou bezpečnostnou koncepciou zahŕňajúcou politický a vojenský, hospodársky a environmentálny a ľudský rozmer. Členovia OBSE sú tiež veľmi rozmanití, patria medzi nich krajiny, ktoré sa rozprestierajú od Vancouveru až po Vladivostok. Preto sa domnievam, že vzhľadom na globálny charakter a rozmanitosť členov tejto organizácie je dôležité, aby EÚ vyvinula úsilie s cieľom posilniť svoju úlohu v OBSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá bola založená počas studenej vojny ako inštitúcia určená na monitorovanie a budovanie dôvery, prechádza krízou identity. Organizácia podľa kritikov nie je vybavená na to, aby zvládala problémy 21. storočia, ako sú napríklad globálna finančná kríza a environmentálne problémy vrátane zmeny klímy. Teoreticky sú tromi hlavnými aktérmi v OBSE USA, Rusko a EÚ. Napriek tomu, že situácia sa pod vplyvom nového predsedu mierne zlepšila, americká zahraničná politika má veľmi malý záujem o viacstranné organizácie. Zdá sa, že záujem Ruska je podobne malý, pričom expanziu EÚ a NATO vníma ako narúšanie jeho historickej sféry vplyvu. V dôsledku toho je pochopiteľné, že Moskva vyzýva OBSE, aby sa vydala novým smerom a svoje zameranie presunula z ľudských práv a procesu demokratizácie na budovanie európskej bezpečnostnej štruktúry. Rusko je pre EÚ veľmi významné nielen z dôvodu dodávok energie, ale aj ako strategický partner. Ak chce EÚ zmeniť svoju úlohu v rámci OBSE, musí sa stať protipólom USA a nie bezmocným pokladníkom. A napokon, citlivý prístup bude potrebný nielen vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k všetkým euroázijským štátom, ktoré sú v OBSE zastúpené, ale súčasne nie sú členmi EÚ. Keďže správa tento aspekt zohľadňuje, v hlasovaní som ju podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Je potrebné zachovať rovnováhu medzi tromi rozmermi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Bezpečnostné hrozby je v každom prípade potrebné riešiť vo všetkých troch rozmeroch. Vzťahuje sa to aj na súčasné hrozby, ako sú organizovaný zločin, terorizmus, internetové hrozby, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, energetická bezpečnosť, ako aj činnosti týkajúce sa mechanizmov včasného varovania a predchádzania konfliktom a ich riešenia. Posilnenie interakcie a podpora súčinnosti medzi EÚ a OBSE sú tak rozumné, ako aj užitočné. Z tohto dôvodu som hlasoval za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Európsku úniu a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je nutné posilniť. Úloha OBSE je dôležitá a neodmysliteľná v celom rade sektorov, najmä pre úlohu, ktorú zohráva v oblasti bezpečnosti a ochrany demokracie. I keď majú tieto dve organizácie rozličné potreby, ciele a štruktúry, je dôležité, aby sa nevyskytovali rozporné stanoviská a nedochádzalo k prekrývaniu právomocí, ktoré by mohli vyvolať konflikty v oblasti právomocí. Ich úlohy sú vytýčené a rozdielne, v každom prípade však v niektorých oblastiach existuje riziko duplicity. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože podporujem jeho obsah aj prístup. Naozaj som presvedčený, že OBSE je dôležitá organizácia, ktorá sa sama stavia do úlohy fóra a zohľadňuje vzťahy medzi EÚ a Áziou, ako aj vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi. Vzhľadom na členské štáty je Európska únia zjavne pilierom i základom OBSE, takže verím v jej vedúcu úlohu v tejto organizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že by sa mal využívať celý potenciál OBSE. Potrebná je preto hlbšia úvaha o tom, ako môže Európska únia prevziať väčšiu zodpovednosť a aktívnejšie sa zúčastňovať na dosahovaní spoločných cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Parlament prijatím tohto uznesenia poukazuje na potrebu zachovať rovnováhu medzi tromi rozmermi OBSE, premyslene a komplexne ich rozvíjať a budovať na tom, čo sa už podarilo dosiahnuť. Upozorňuje na to, že žiadny z rozmerov sa nesmie posilňovať na úkor iného. Zdôrazňuje, že ak má byť činnosť skutočne účinná, bezpečnostné hrozby a problémy by sa mali riešiť vo všetkých troch rozmeroch. Platí to aj pre súčasné hrozby, ako sú organizovaný zločin, terorizmus, internetové hrozby, obchodovanie s ľuďmi a narkotikami, energetická bezpečnosť, ako aj činnosti týkajúce sa mechanizmov včasného varovania a predchádzania konfliktom a ich riešenia. Zdôrazňuje, že posilnenie OBSE by sa nemalo udiať za cenu oslabenia existujúcich inštitúcií a mechanizmov ani ovplyvniť ich nezávislosť, ak ešte neprešli reformou alebo zatiaľ neboli dohodnuté alternatívy, a to najmä pokiaľ ide o prácu Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Napokon vyzýva OBSE, aby ďalej posilňovala svoju schopnosť zabezpečiť dodržiavanie a plnenie zásad a záväzkov, ktoré na seba prevzali jej členské štáty vo všetkých troch rozmeroch, medziiným posilnením mechanizmu následných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, ako už mnohí z vás vedia, Litva v januári 2011 prevezme predsedníctvo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Toto predsedníctvo by mohlo byť jedinečnou príležitosťou pre našu krajinu, aby podnikla iniciatívy na posilnenie regionálnej spolupráce, zvýšenie energetickej bezpečnosti a boj proti korupcii. Takisto je dôležité nepodceňovať ľudský rozmer spolupráce v rámci OBSE. OBSE okrem politického a vojenského rozmeru zohráva kľúčovú úlohu aj pri presadzovaní dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. EÚ musí v tejto oblasti tiež zohrávať významnú úlohu. Koordinácia činností EÚ a OBSE v tejto oblasti ľudských práv je v spoločnom záujme, s ktorým sa všetci stotožňujeme. Nezabúdajme na okolnosti, za ktorých bola OBSE založená. Tento rok si pripomíname 35. výročie inauguračnej konferencie OBSE a Helsinského záverečného aktu, ktorými sa položili základy tejto organizácie. Táto udalosť symbolizuje morálny a politický záväzok voči zásadám demokracie a ľudských práv. Je poľutovaniahodné, že duch Helsinského záverečného aktu sa v uplynulých rokoch oslabil. To sa musí zmeniť. Netrpezlivo preto očakávam výsledky decembrového samitu OBSE v Astane.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som za túto správu, pretože Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v priebehu posledných desiatich rokov stratila veľkú časť svojho vplyvu. V návrhu uznesenia Európsky parlament oceňuje činnosti OBSE v minulosti a vyzýva členské štáty, Komisiu a vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby predložili návrhy, ako by sa Únia mohla účinne zapájať v rámci OBSE a konštruktívne prispieť k dosahovaniu spoločných cieľov. Každý, kto sa chce vyhnúť vojenským zásahom v krízach, musí včas podniknúť preventívne politické opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) História nás učí, že ozbrojené konflikty sú vyvrcholením neschopnosti zúčastnených strán hovoriť spolu o problémových otázkach a hľadať kompromisné riešenia. OBSE predstavuje pôdu na hľadanie takýchto riešení. Zároveň je dnes OBSE rešpektovaná ako nezávislý arbiter pri posudzovaní demokratického priebehu volieb a kvality demokracie. Preto podporujem posilnenie OBSE, predovšetkým vo vzťahu k šíreniu demokracie a dodržiavaniu ľudských práv. Monitorovacie a poľné misie OBSE sú dôležitou súčasťou rozširovania slobodného sveta. Z pohľadu EÚ tu však vyvstáva otázka duplicity niektorých činností. Ak preto hovoríme o posilnení OBSE, mali by sme sa zároveň zamyslieť nad tým, do akej miery môže OBSE nahradiť aktivity zastúpení EÚ v jednotlivých konfliktných regiónoch. A pokiaľ oceňujeme prácu OBSE na poli ľudských práv, otvára sa priestor na diskusiu o tom, do akej miery sa dnes prekrývajú úlohy OBSE a Rady Európy. Cieľom takejto diskusie by malo byť dosiahnutie vyššej efektivity vo vynakladaní verejných prostriedkov, ktorá je v období šetrenia nepochybne jednou z priorít našich voličov.

 
  
  

Správa: Thomas Mann (A7-0268/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože v súčasnej situácii nebývalých demografických problémov, ktoré sú spôsobené predlžovaním očakávanej dĺžky života a poklesom miery pôrodnosti, predstavujú jednu z najnaliehavejších výziev sociálnej politiky nasledujúcich rokov. Rozhodnutia je potrebné prijať okamžite, najmä v období, keď je ohrozená dostupnosť pracovných miest pre mladých ľudí a udržateľnosť dôchodkových systémov pre starších ľudí. Je nevyhnutné dosiahnuť solidaritu medzi generáciami s cieľom umožniť optimalizáciu prínosov obidvoch generácií. Jediný možný spôsob dosiahnutia tohto cieľa spočíva v zabezpečení voľného a rovnakého prístupu k pracovnými miestam, celoživotnej odbornej príprave a kariérnemu rastu pre všetky vekové kategórie. Tento cieľ bude možné dosiahnuť po prvé prostredníctvom zabezpečenia pracovných miest mladým ľuďom a po druhé prostredníctvom dôsledného využitia prínosu, ktorý starší ľudia stále v spoločnosti predstavujú, predovšetkým v súvislosti s dobrovoľnou prácou a prácou, v ktorej pokračujú po dosiahnutí veku povinného odchodu do dôchodku.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Kým zdôrazňujem, že spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť, je založená na zásade rovnosti medzi generáciami, som presvedčená, že táto správa je dôležitá, pokiaľ ide o boj proti predsudkom a diskriminácii v každej forme, ktoré sú namierené proti akejkoľvek spoločenskej skupine. Trvám na tom, že migrácia občanov, ich úspešná integrácia vrátane hospodárskej integrácie a ich sociálne začlenenie môžu poskytnúť spôsob riešenia otázky demografických zmien. Z uvedených dôvodov súhlasím s potrebou otvorenej rozpravy s cieľom diskutovať o rozličných politikách v oblasti prisťahovalectva. Odstránenie predsudkov o rôznych kultúrnych modeloch je nevyhnutným predpokladom úspešnej integrácie prisťahovalcov a obohacuje aj solidaritu medzi generáciami a kultúrami. Správa tiež obsahuje návrh na prijatie nových ustanovení proti vekovej diskriminácii v oblasti prístupu k tovaru a službám. Preto som hlasovala za správu pána Thomasa Manna.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Podľa odhadov Komisie môžu demografické zmeny od základov zmeniť štruktúru populácie a vekové skupiny. Počet mladých ľudí vo veku 0 až 14 rokov by tak v roku 2050 klesol zo 100 miliónov na 66 miliónov. Pokiaľ ide o obyvateľstvo v produktívnom veku, ich počet by kulminoval približne v roku 2010 na úrovni 331 miliónov a následne by sa pravidelne znižoval na úroveň približne 268 miliónov, ktorú by dosiahol v roku 2050. V tejto situácii musí EÚ poskytnúť vhodné riešenie a chrániť tak zamestnanosť medzi staršími, ale aj medzi mladými ľuďmi. Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorou sa členské štáty vyzývajú na to, aby zvážili možnosť zrušenia veku povinného odchodu do dôchodku, a ktorá však poskytuje aj všeobecné zásady politiky, ktorá nám umožňuje bojovať proti diskriminácii, stanoviť celoživotné vzdelávanie ako cieľ, podporovať úvahy o nových spôsoboch organizácie práce v podnikoch, a to najmä v súvislosti so znižovaním stresu. Toto uznesenie navyše obsahuje mnoho iniciatív, v ktorých sa zdôrazňuje napríklad boj proti nezamestnanosti mládeže alebo podporuje slušný dôchodok a navrhuje sa prijatie Európskeho paktu pre osoby staršie ako 50 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , písomne. (GA) Dôrazne podporujem vyjadrenia v tejto správe o dosiahnutí vyššej úrovne schopností, aby sa každá skupina a generácia v spoločnosti stretávala s kvalitným vzdelávaním a lepšími možnosťami celoživotného vzdelávania. Vítam to, že v správe sa uznáva osoh a prínos, ktoré pre spoločnosť EÚ vytvorili všetci ľudia zapojení do dobrovoľnej práce. Usilovali sa o rozvoj miestnej komunity a o poskytovanie opatrovateľských služieb v komunite alebo v rodine. Okrem toho podporujem iniciatívu Európskeho parlamentu v súvislosti so snahou o preverenie oblasti zdravého starnutia v EÚ a vypracovaním akčného plánu v roku 2011, ktorý by bol zameraný na pomoc pri zvyšovaní dôstojnosti, zdravia a kvality života starších ľudí. Komisiu je potrebné pochváliť za jej výzvu na boj proti porušovaniu práv starších osôb a na ochranu starších ľudí v spoločnosti a v opatrovateľských ústavoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem túto správu. V súčasnosti čelíme dvojnásobnej kríze, ktorá zahŕňa vysokú mieru nezamestnanosti mládeže a pochybnosti v súvislosti s financovaním dôchodkových systémov. Tieto dva javy navzájom súvisia, a preto by sa mali posudzovať spoločne. Demografické zmeny sú zvládnuteľné a udržateľné, ak na ne budeme dostatočne pripravení a budeme ich brať vážne. Hlavné nástroje na zabezpečenie rovnováhy medzi generáciami a na ukončenie nespravodlivej diskriminácie sú v právomoci členských štátov. Tam, kde neprebieha dostatočné monitorovanie dôchodkových systémov, vnútroštátnych rozpočtov, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a politiky zamestnanosti, by sa mali uskutočniť štrukturálne reformy a nájsť nové udržateľné riešenia. EÚ by mala byť zároveň zodpovedná za výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, monitorovanie vykonávania právnych predpisov EÚ v členských štátoch a za prevzatie iniciatívy pri prijímaní nových právnych predpisov v uvedených oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Správa z vlastnej iniciatívy pána Manna obsahovala niektoré veľmi dobré postrehy o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, najmä pokiaľ ide o dôležitosť medzigeneračnej zmluvy v našich moderných spoločnostiach, nezamestnanosť mládeže a potrebu riešiť problémy starších a zároveň aj mladých ľudí. Hlasoval som však proti uzneseniu, pretože niektoré odseky boli neprijateľné, najmä tie, ktoré sa týkajú dôchodkov. Veľká väčšina v tomto Parlamente však, našťastie, zamietla odsek, v ktorom sa výslovne uvádza potreba nahradiť priebežne financovaný dôchodkový systém dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním. Ďalší odsek, ktorý vyzýva „členské štáty, aby opäť preskúmali vhodnosť zrušenia veku povinného odchodu do dôchodku“ však bol prijatý. To je naozaj nemysliteľné! Dôchodkové systémy musia byť, samozrejme, flexibilnejšie, ale vek odchodu do dôchodku musí zostať ich základným pilierom! V čase, keď Komisia dokončuje svoje konzultácie o budúcnosti dôchodkov v Európe, je odkaz Parlamentu zvlášť dôležitý. Z tohto dôvodu som sa rozhodol hlasovať proti uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože naším cieľom nesmie byť dosiahnutie rozporu a konkurencie medzi generáciami, ale vytvorenie rovnakých príležitostí a dosiahnutie solidarity. Nepodporila som však stanovisko spravodajcu Európskeho parlamentu o odstránení predčasného odchodu do dôchodku. V skutočnosti sa veľmi často stáva, že starší ľudia sú nútení odísť do dôchodku predčasne z dôvodu určitých okolností a nie preto, že chcú. Vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy je možnosť predčasného odchodu do dôchodku často jedinou šancou na prežitie starších ľudí, ktorí boli prepustení z práce. Preto vzhľadom na to, že dôchodkové systémy sa v členských štátoch líšia, musíme zohľadniť prax všetkých členských štátov a nenasledovať príklad jednej alebo iba niekoľkých krajín. Rozhodnutie o vykonávaní ustanovení o predčasnom odchode do dôchodku musia prijať samotné členské štáty a zohľadniť pritom situáciu a prax vo svojej krajine. Ešte raz by som chcela upozorniť na to, že demografické zmeny a veková diskriminácia narúšajú medzigeneračnú solidaritu a hospodársky rast. Táto diskriminácia výrazne obmedzuje prístup starších a mladších pracovníkov na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Členské štáty EÚ čelili v posledných rokoch dramatickému poklesu miery pôrodnosti a museli sa vyrovnať s čoraz výraznejším starnutím obyvateľstva. Zvýšenie očakávanej dĺžky života je pozitívny pokrok a ľudia sú pritom telesne i duševne dlhšie aktívni. Za týchto okolností je jasné, že sa musíme pripraviť na ešte výraznejšie zhoršenie situácie, ktorá vyústi do demografickej nerovnováhy. Tá bude mať vplyv na hospodárstva a rozpočtové prostriedky členských štátov a tento vývoj má dôsledky aj pre EÚ ako celok. Z uvedeného dôvodu je možné, že finančnú záťaž vyplývajúcu z týchto demografických zmien budú niesť budúce generácie. V tejto situácii je jeden z lisabonských cieľov, ktorý spočíva v dosiahnutí zamestnanosti polovice obyvateľstva vo veku od 55 do 64 rokov, absolútne nevyhnutný, aj keď sa v tomto roku nedosiahol. Aby sme tomu zabránili, musí sa urýchlene a rozhodne posilniť účasť mladých i starších ľudí na trhu práce, a to spôsobom orientovaným na životný cyklus. Podiel nezamestnaných medzi osobami vo veku 15 – 24 rokov je výrazne vyšší, ako vo všetkých ostatných vekových skupinách v EÚ. Preto by sa malo odporučiť prijatie návrhu v súvislosti s iniciatívou na ochranu európskej mládeže.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Najprv by som rád zablahoželal pánovi Mannovi k vypracovaniu tejto správy, ktorá je prínosom v súvislosti s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie užitočného dialógu medzi generáciami. Hlasoval som za správu, pretože som presvedčený, že vytvorenie spravodlivej rovnováhy medzi generáciami je jediným spôsobom poskytnutia skutočných záruk mladšej generácii a zvýšenia jej účasti na trhu práce. Som tiež presvedčený, že nastal čas, aby Európska únia a členské štáty preskúmali nové otázky, ktoré vyvoláva generačný problém. Európa bude v skutočnosti čoskoro riešiť ozajstné problémy z dôvodu nízkeho demografického rastu a je potrebné okamžite prijať vhodné politiky, aby nedošlo k ohrozeniu celého európskeho systému sociálneho zabezpečenia. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné opätovne prehodnotiť sociálnu politiku v prospech ľudí starších ako šesťdesiat rokov. Ľudia v tejto vekovej skupine vytvárajú pridanú hodnotu vo svete práce, a preto by sa mali prijať prípravné opatrenia zamerané na ich dôslednejšie zapojenie. Súhlasím teda s návrhom na preverenie systému sociálneho zabezpečenia s cieľom umožniť ľuďom starším ako šesťdesiat rokov udržať si pracovné miesta po dosiahnutí dôchodkového veku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Podľa môjho názoru spravodajca pomerne správne navrhuje dve opatrenia v súvislosti s dôsledkami rozdielneho demografického vývoja na financovanie sociálnych výdavkov a finančný stav dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch. Prvé opatrenie je zamerané na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a druhé na oddialenie veku odchodu do dôchodku. Súhlasím s názorom spravodajcu, že starší ľudia nie sú príťaž pre hospodárstvo a spoločnosť, ale naopak, predstavujú veľký prínos vďaka svojim životným skúsenostiam a vedomostiam. Rozhodla som sa hlasovať za správu, pretože kontroverzná časť, ktorá podporovala predstavu náhrady súčasného priebežne financovaného systému systémom založeným na kapitálovom financovaní, bola zo správy vyňatá.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti správe. Demografickému problému a otázke solidarity medzi generáciami sa venuje veľmi konzervatívnym spôsobom. V mnohých prípadoch, akým je napríklad takmer neobmedzené predĺženie pracovného života, sa pracovné práva a právo na poistenie pracovníkov stávajú tiež neobmedzenými, čo vedie k ich úplnému vyčerpaniu. Problém nezamestnanosti mládeže sa stáva závažnejším. Predĺženie očakávanej dĺžky života a zvýšenie životnej úrovne sa stáva problémom a nie cieľom celého ľudstva, a teda aj celoeurópskym cieľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) V súčasnosti riešime otázku vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí a nedostatočného financovania systémov dôchodkového zabezpečenia. Musíme nájsť spoločné riešenie, keďže mládež je potrebné považovať za vzácny a základný zdroj, ktorý je nevyhnutné mobilizovať v snahe o dosiahnutie sociálnych a hospodárskych cieľov najmä v starnúcej spoločnosti. Ak sa nám nepodarí zvrátiť súčasný vývoj, odhaduje sa, že do roku 2030 bude v dôsledku demografických zmien pomer medzi aktívnym a neaktívnym obyvateľstvom dva k jednej. Keďže hlavné nástroje na presadzovanie rovnosti medzi generáciami patria do pôsobnosti členských štátov, EÚ zohráva zásadnú úlohu v súvislosti s dohľadom, monitorovaním správneho a účinného vykonávania antidiskriminačných právnych predpisov Únie a v súvislosti s podporou výmeny najlepších postupov a akčných plánov. Je nevyhnutné, aby EÚ a členské štáty podporovali nové iniciatívy zamerané na podporu aktívneho, zdravého a dôstojného starnutia. Je tiež potrebné vytvoriť dlhodobú perspektívu pre mladých ľudí a prijať opatrenia na podporu ich mobility počas štúdia, zabezpečenie vysokokvalitnej odbornej prípravy a vytváranie nových pracovných miest a zaručiť tak ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) V správe sa spájajú mnohé témy, ktoré majú obrovský význam najmä pre menej majetné časti obyvateľstva. Musím zdôrazniť komplexnosť návrhov a iniciatív. Musíme sa vyrovnať so svetom, ktorý sa stále rýchlejšie mení, s výraznými dôsledkami na sociálne systémy a systémy sociálneho zabezpečenia. Dobre si uvedomujeme, že záruky, ktoré sme mali v minulosti, nemožno zabezpečiť do budúcnosti a musíme byť pripravení vytvoriť spoločnosť, ktorá je schopná prosperovať aj za okolností, ktoré už nie sú podobné tým súčasným alebo minulým. Úprimne vítam výzvu na solidaritu, ako aj vymedzenie „rovnosti medzi generáciami“. Mám tiež v úmysle vykonať všetko, čo je v mojich silách, a nájsť riešenie v súvislosti s neistotami, ktoré sa týkajú výšky starobného dôchodku, ktorý bude poberať moja generácia v našej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Členské štáty majú k dispozícii hlavné nástroje na presadzovanie rovnosti medzi generáciami a odstránenie diskriminácie. Počet ľudí v Európskej únii starších ako 60 rokov sa zvyšuje nebývalou rýchlosťou. Odhaduje sa, že keď k tejto časti obyvateľstva pribudnú každý rok ďalšie dva milióny, dosiahne svoj vrchol v rokoch 2015 až 2035. Vzhľadom na uvedené faktory som presvedčená, že EÚ musí navrhnúť účinnú politiku, aby sa pracovníci mohli udržať na trhu práce a aby neboli predmetom vekovej diskriminácie. Rozhodne sa musí dosiahnuť čo najväčšie zapojenie žien všetkých vekových skupín do programov celoživotného vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Rovnosť a solidarita medzi generáciami v Európskej únii sa v nasledujúcich desaťročiach dostávajú medzi najdôležitejšie problémy európskej sociálnej politiky. Preto vo všeobecnosti hlasujem za opatrenia navrhnuté v tejto správe. Musíme dosiahnuť zmenu modelu, ktorý sa týka toho, ako spoločnosti a hospodárstva vnímajú otázku starnutia obyvateľstva. Namiesto toho, aby sme ich vnímali ako príťaž a synonymum zvýšených nákladov, ich skúsenosti a vedomosti znamenajú, že starší ľudia by sa mali považovať za hodnotný prínos v obchodnej kultúre. Z uvedeného dôvodu by malo dochádzať k podpore podnikov, pokiaľ ide o rozvoj stratégií pre otázky týkajúce sa veku, ktoré by zvýšili ich konkurencieschopnosť tým, že využijú skúsenosti a osobitné kvality starších pracovníkov. Som tiež presvedčený, že otázka starnutia obyvateľstva poskytuje významnú príležitosť na zlepšenie konkurencieschopnosti a podporu prípadných inovácií a tým prispieva k rastu a vytváraniu pracovných miest. Na záver by som rád vyjadril svoju obavu týkajúcu sa vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ a potreby vytvorenia väčšieho množstva pracovných miest a dosiahnutia dlhodobej perspektívy, ktorá im umožní zabezpečiť ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Rovnosť vo vzťahoch medzi generáciami predstavuje nový celosvetový problém, ktorý je potrebné primerane riešiť. Moderné spoločnosti prechádzali obdobím neustáleho rastu, v ktorom predovšetkým v niekoľkých posledných desaťročiach mali nové generácie lepšie podmienky a perspektívu do budúcnosti než minulé generácie. Situácia v súčasnosti prekročila hranice zdanlivo neustáleho rastu a my sa nachádzame v stave, keď musíme diskutovať o dodržiavaní práv a obmedzených zdrojoch. Všetky krajiny počnúc rozvinutými a demokratickými krajinami a ich príslušné zoskupenia (ako je napríklad EÚ) musia preto pracovať odhodlane, jednoznačne a neúprosne s cieľom vypracovať politiky, prijať rozhodnutia a účinne ich zaviesť a dosiahnuť tak väčšiu rovnováhu medzi súčasnými a budúcimi generáciami, aby sa mohli znížiť rozdiely a odstup medzi tými, ktorí môžu, a tými, ktorí nemôžu uplatňovať práva, ako aj medzi tými, ktorí majú, a tými, ktorí nemajú zdroje. Domnievam sa, že správa o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, o ktorej sme hlasovali, je v súlade s uvedenými cieľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá obsahuje niekoľko dôležitých návrhov na riešenie demografických výziev, s ktorými sa stretávame, v duchu solidarity medzi generáciami. Nedostatočné ustanovenia v oblasti sociálneho zabezpečenia, neprimerané sociálne služby a vysoká úroveň nezamestnanosti mladých ľudí prispievajú k uzatváraniu manželstiev a pôrodom vo vyššom veku a urýchľujú tak starnutie nášho obyvateľstva. Mladí aj starší ľudia sa stretávajú s rôznymi formami vekovej diskriminácie, najmä pokiaľ ide o prístup na trh práce a niektoré sociálne služby. Kým členské štáty rozhodujú o hlavných nástrojoch, akými sú napríklad vnútroštátne rozpočty, dôchodky a zdravotnícke služby, EÚ môže podporovať prijatie právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii predovšetkým s cieľom chrániť staršie ženy na trhu práce. Ženy v každom veku sa navyše často starajú o mladé a staršie závislé osoby. Ich práca ako taká je príkladom medzigeneračnej podpory a potrebuje sociálno-ekonomické uznanie, hoci nie ako náhrada pri rozvoji kvalitných opatrovateľských služieb. Keďže sa netypické a neisté formy práce stávajú čoraz bežnejšími, je ohrozené právo na slušný dôchodok v dôchodkovom veku. Tento vývoj možno zastaviť iba prostredníctvom hospodárskych politík zameraných na rast, dodržiavania práv pracovníkov a poskytovaním kvalitných verejných služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Ehrenhauser (NI), písomne. (DE) Pokiaľ ide o odsek 24, poskytnutie možnosti pokračovať v práci po dosiahnutí veku povinného odchodu do dôchodku, ak si to starší zamestnanci želajú, nesmie viesť k tomu, aby bol na týchto zamestnancov vyvíjaný nátlak, čím dôjde k rozšíreniu praxe zamestnávania ľudí po dosiahnutí dôchodkového veku. Starší zamestnanci musia byť stále schopní odísť do dôchodku vo veku stanovenom v zákone bez toho, aby boli vystavení riziku diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už uviedol, európska spoločnosť starne. Tento jav sa v ekonomickej analýze často považuje za negatívny. Obrátenie demografickej pyramídy v krajinách, kde je sociálny štát stále silný, znamená, že je čoraz menej ľudí, ktorí prispievajú do systému sociálnej pomoci, a čoraz viac tých, ktorí sú od neho závislí. Povedané priamo, väčšie množstvo starších ľudí znamená zvýšené náklady v oblasti dôchodkov a zdravia. Spoločnosť solidarity však nemôže k otázke starnutia pristupovať týmto spôsobom. Je nevyhnutné prijať riešenia v otázke aktívneho starnutia a nájsť spôsoby využitia obrovského ľudského potenciálu starších ľudí, ktorí dokonca aj na takom konkurencieschopnom trhu, ako je európsky, stále predstavujú pridanú hodnotu vďaka svojim väčším skúsenostiam a vedomostiam. Na druhej strane sa nemôžeme venovať otázke starnutia obyvateľstva bez toho, aby sme diskutovali o politikách v oblasti pôrodnosti, ktoré podporujú pôrodnosť detí v Európskej únii. Priemerná miera pôrodnosti v EÚ je 1,5 dieťaťa a radí sa tak k najnižším vo svete. Tento vývoj možno zvrátiť iba prostredníctvom rozsiahlych politík na podporu rodín, ktoré nebudú z ekonomického, daňového a profesionálneho hľadiska znevýhodňovať mužov a ženy, ktorí sa rozhodnú mať deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je plná rozporov. Na jednej strane sa o starších ľuďoch vyjadruje veľmi lichotivo. Na druhej strane však predkladá základné opatrenia, ktoré v skutočnosti ohrozujú práva starších ľudí a práva pracovníkov vo všeobecnosti. Uvediem niekoľko príkladov:

– podpora súkromných dôchodkových systémov, teda uprednostňovanie finančného sektora a prehliadanie vážnych dôsledkov, ktoré už uvedené postupy spôsobili, najmä v Spojených štátoch, kde zanechali milióny dôchodcov v núdzi a prinútili zasiahnuť štát;

– podpora zásahu zo strany štátu s cieľom zvýšiť prácu na čiastočný úväzok a prácu s pružným pracovným časom, prehliadanie dôsledkov uvedených postupov, akými sú napríklad znižovanie hodnoty práce, nízke mzdy, neistá práca a zvýšený počet pracovníkov s príjmami pod hranicou chudoby;

– podpora zvyšovania veku, v ktorom je možné požiadať o dôchodok.

Z týchto dôvodov sme hlasovali proti správe, aj keď uznávame, že obsahuje určité pozitívne aspekty, ktoré sú však ohrozené neoliberálnymi politikami, ktoré sa v správe obhajujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Európa v tomto období finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy čelí vážnemu problému – nezamestnanosti. Táto problematická situácia má mimoriadne nepriaznivý vplyv najmä na mladých ľudí a vytvára znepokojujúcu situáciu, ktorá bude mať obrovské dôsledky pre budúcu konkurencieschopnosť Európy. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože keďže uznávame zásadu subsidiarity a právomoci členských štátov v tejto oblasti, domnievam sa, že Európska únia by mala sama prispieť prostredníctvom podpory dialógu medzi rôznymi stranami v otázke solidarity medzi generáciami. Budúcu pracovnú silu budú tvoriť mladí ľudia súčasnosti. Ak presunú svoj vstup na trh práce, spôsobí to neskorý začiatok kariéry, nižšie mzdy a rozdiely v odmeňovaní v porovnaní s inými generáciami. Musíme mladým ľuďom viac pomáhať a podporovať podnikanie a ich zamestnanosť. Iba týmto spôsobom môžeme zabezpečiť istejšiu budúcnosť pre mladšie generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je škoda, že správa pána Manna síce obsahuje niektoré kvalitné návrhy týkajúce sa podpory rodinných politík, zosúladenia pracovného a rodinného života, prístupu starších a mladších pracovníkov na trh práce a iných otázok, ale zároveň obhajuje prisťahovalectvo ako riešenie, aj keď iba čiastočné, problematiky starnutia obyvateľstva v našich krajinách a dokonca aj ako riešenie problematiky financovania dôchodkov. V každej krajine vrátane Francúzska štúdie ukazujú, že uvedený prístup nie je riešením, nielen pokiaľ ide o demografické zmeny, ale ani v súvislosti s financovaním. Dokonca aj francúzska demografka pani Tribalatová, ktorú možno sotva považovať za sympatizantku Národného frontu, dospela k rovnakému záveru. Dobre si uvedomujem, že v tomto Parlamente radi veríme tomu, že podľa sloganu organizácie SOS Racisme Mohamed zaplatí Mauricove a aj Karlove, Matthewove a Juanove dôchodky. To však nie je pravda. Pán Mann by mal byť opatrný aj pri odporúčaní s cieľom nahradiť naše priebežne financované dôchodkové systémy dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním. Vzhľadom na súčasnú svetovú finančnú krízu ide o návrh, ktorý by mohol zničiť našich starších ľudí, pričom by z toho mali prospech iba osoby podobné Madoffovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Vzhľadom na to, že dochádza k starnutiu európskeho obyvateľstva, je otázka solidarity medzi generáciami v nasledujúcich rokoch jednou z hlavných sociálnych úloh európskej politiky a vnútroštátnych politík. V tejto správe sa celkom odôvodnene dôsledne zdôrazňuje hodnota solidarity, potreba medzigeneračnej solidarity a dôležitosť zmluvy medzi generáciami. Správa obsahuje veľmi pozitívne časti. Ide napríklad o časť o zosúladení pracovného a rodinného života, pružnej pracovnej dobe najmä v prípade žien, o prístupe k zamestnaniu zo strany mladých a starších ľudí, boji proti diskriminácii a podobne. Uvedená správa však obsahuje mnoho vyjadrení, s ktorými nesúhlasím. Ide napríklad o odsek 24, ktorý vyzýva na zrušenie veku povinného odchodu do dôchodku, a o niektoré časti o pružnej organizácii práce a jednoduchších právnych predpisoch v sociálnej oblasti a ďalej o časť o zrušení programov predčasného odchodu do dôchodku. Okrem toho som sa radšej zdržala hlasovania o tejto správe. Mám navyše radosť, že Európsky parlament predsa len zamietol časť, ktorá vyzýva na to, aby sa priebežne financovaný dôchodkový systém nahradil dôchodkovým systémom s kapitálovým financovaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som proti správe o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože obsahovala neprijateľné postoje. Text obsahuje mimoriadne zaujímavé vyjadrenia. Jedno sa týka napríklad toho, že zamestnanosť mladých by sa nemala stavať do protikladu s udržaním osôb starších ako 50 rokov na trhu práce. Rovnako zaujímavý je aj dôraz na celoživotné vzdelávanie a na boj proti diskriminácii z dôvodu veku a pohlavia na trhu práce. Správa však tiež obsahuje mnoho odporúčaní, ktoré sa týkajú dôchodkových systémov. Uvedené odporúčania nemôžem podporiť. Text správy okrem iného vyzýva štáty, aby zrušili zákonný vek odchodu do dôchodku a kládli veľký dôraz na potrebu znížiť záťaž verejného dlhu, čo sa rovná podpore súkromne financovaných dôchodkových systémov, ktoré sú mimoriadne nespravodlivé. Správa tiež vyzýva štáty na zvýšenie miery zamestnanosti prostredníctvom častejšieho uplatňovania práce na čiastočný úväzok, čím sa iba prehĺbi neistota z hľadiska práce. Toto sú niektoré dôvody môjho hlasovania proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písomne. (CS) Súčasný rozdielny demografický vývoj má významný vplyv na financovanie sociálnych výdavkov a finančný stav dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch. Pán Thomas Mann vo svojej nelegislatívnej správe navrhuje dve opatrenia. Na jednej strane ide o zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a na druhej o oddialenie veku odchodu do dôchodku. Súhlasím s názorom spravodajcu, že starší ľudia nie sú príťažou pre hospodárstvo a spoločnosť, ale naopak, predstavujú veľký prínos vďaka svojim životným skúsenostiam a vedomostiam V tejto súvislosti súhlasím so spravodajcom, ktorý navrhuje prijatie konkrétnych opatrení na vytvorenie základu otvoreného dialógu a vyzýva Komisiu a Radu na dosiahnutie medzigeneračnej rovnováhy vo všetkých členských štátoch a na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Uplatňovanie zásady rovnosti medzi generáciami bude jednou z hlavných politických úloh niekoľkých nasledujúcich rokov. Vzhľadom na to, že demografické zmeny ovplyvňujú vzťahy v našej spoločnosti, je mimoriadne dôležité, aby jedna generácia nežila na úkor druhej. Týka sa to nielen finančnej a rozpočtovej politiky, ale aj otázky ochrany životného prostredia, dostupných zdrojov a otázky klímy. Aby sme zabezpečili súdržnosť našej spoločnosti, musíme dosiahnutie rovnosti medzi generáciami považovať za hlavnú úlohu. V dôsledku toho musíme v tejto súvislosti preveriť všetky naše politické rozhodnutia. Je dôležité, aby sme tejto problematike venovali pozornosť a zachovali tak v budúcnosti v našej spoločnosti zmysel pre solidaritu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Kadenbach (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o demografických výzvach, ale proti odseku, ktorý vyzýva členské štáty na to, „aby sa zamysleli nad regulovaným prisťahovalectvom pracovných síl (prisťahovalectvo z tretích krajín do EÚ)“. Podľa môjho názoru uvedená formulácia naznačuje kladný postoj k prisťahovalectvu pracovných síl z tretích krajín. Hlasovala som za správu pána Manna, pretože Európsky parlament neprijal odporúčanie zmeniť spôsob financovania dôchodkov v pôvodnej správe. Mám však výrazné námietky voči požiadavke podporiť poskytovanie súkromného dôchodkového pripoistenia a zabezpečiť, aby priemerné dôchodky v štátnom sektore neboli štedrejšie ako porovnateľné dôchodky v súkromnom sektore. Okrem toho nesúhlasím s tým, aby súkromné dôchodkové fondy v budúcnosti zohrávali dôležitejšiu úlohu pri znižovaní záťaže vyplývajúcej z poskytovania štátnych dôchodkov. Podľa môjho názoru je priebežne financovaný dôchodkový systém z ekonomického hľadiska najprijateľnejší a najudržateľnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Írska spoločnosť starne nebývalým tepom. Táto iniciatíva obsahuje niekoľko návrhov Komisii, ktoré by pomohli riešiť problémy, ktorým budú v nasledujúcich desaťročiach čeliť krajiny v celej Európe. Táto správa opatrne zdôraznila solidaritu medzi generáciami a rozumným spôsobom uisťuje v tom, že nikto sa nedomnieva, že otázka starnutia spoločnosti a problémy, ktoré zahŕňa, majú len jediné riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Podporil som správu pána Manna, pretože som presvedčený, že generačný problém by mal byť prvoradou politikou v rámci budúcich európskych opatrení. Mladí ľudia sú nepochybne hlavným zdrojom, do ktorého musíme investovať, aby sme oživili hospodárstvo Európskej únie ako celku. Podľa môjho názoru si zaslúžia osobitnú pozornosť. Domnievam sa tiež, že je dôležité zdôrazniť význam vzdelávania a politiky zamestnanosti. Podľa môjho názoru predstavuje posilnenie rastu a zamestnanosti, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom rovnakého prístupu k možnostiam vzdelania a na pracovný trh, v skutočnosti krok, ktorý je potrebné vykonať na dosiahnutie niektorých dôležitých cieľov rastu. Takým je napríklad zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som proti správe pána Manna, pretože obsahuje množstvo liberálnych postojov, ktoré využívajú starnutie európskeho obyvateľstva ako ospravedlnenie s cieľom obhájiť reformy verejných systémov sociálneho zabezpečenia v Európe najmä oslabením systémov zdravotnej starostlivosti a priebežne financovaných dôchodkových systémov, podporou ich privatizácie a posunutím veku odchodu do dôchodku. Tento prístup odmietam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) Dámy a páni, rada by som vás upozornila na to, že som podporila správu pána Manna o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože sa domnievam, že jedným z najzávažnejších problémov Európskej únie je v súčasnosti otázka starnutia spoločnosti v členských štátoch. Ide o úlohu, ktorú musí Európska únia splniť, ak sa vytvoria podmienky, ktoré podporujú materstvo, ak sa budú vytvárať čoraz lepšie metódy na zosúladenie pracovného a rodinného života a ak sa správne využijú príležitosti, ktoré ponúka produktívnejší život. Rok 2012 sa má ustanoviť za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Domnievam sa teda, že my poslanci Európskeho parlamentu musíme podporovať politiku aktívneho starnutia a upozorňovať na nové demografické výzvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Správa pána Manna je podrobná, dobre štruktúrovaná a v plnej miere zahŕňa návrhy Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Zároveň prisudzuje otázke pohlavia náležitý a potrebný význam v tejto oblasti. Tento Parlament začína byť známy zavádzaním konkrétnych politík zameraných na zlepšenie rovnocennosti a kvality života pre každého vo všetkých našich krajinách, pričom uznáva aj známe rozdiely medzi regiónmi. Preto oceňujem a upozorňujem na priestor venovaný zosúladeniu rodinného života s pracovným a súkromným životom, konkrétne na priestor a úlohu, ktoré sú prisudzované ženám vrátane starších žien pri uplatňovaní zásady rovnosti medzi generáciami. Vyzývajú nás na všetkých úrovniach, pričom je dôležité, že je zapojená občianska spoločnosť, ako aj sekulárne a náboženské združenia, aby sme reagovali prijatím vhodných politík a vytvorili tak silnú Európu bez diskriminácie z dôvodu veku alebo pohlavia, Európu, ktorá nezostarne bez toho, aby bola svedkom nástupu silných nových generácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) V tejto správe sa tvrdí, že rastúca očakávaná dĺžka života nesmie obmedziť práva zamestnancov. Toto tvrdenie obhajuje od začiatku do konca. Čo najväčšie zvýšenie veku odchodu do dôchodku po dosiahnutí 64 rokov, ako je to uvedené v stratégii EÚ 2020, podpora príležitostnej práce, náhrada priebežne financovaných dôchodkových systémov dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním sú niektoré opatrenia, na ktorých prijatie sa Európsky parlament v prípade hlasovania za túto správu zaviaže. Hlasujem proti tomuto nevýslovnému sociálnemu úpadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Problematika demografických výziev a solidarita medzi generáciami predstavujú kľúčové body lepšej budúcnosti. Musíme preto odhodlane odolávať všetkým faktorom, ktoré znižujú demografický rast. Predovšetkým neprimerané sociálne dávky, pomalá a náročná integrácia do samotného trhu práce, dlhé obdobia strávené v neistom alebo dočasnom zamestnaní a nedostatočná podpora pre mladé páry patria medzi dôvody, pre ktoré si mladí ľudia čoraz neskôr zakladajú rodiny a majú deti. Čoraz vyššia očakávaná dĺžka života navyše prináša nárast počtu starších ľudí a dôsledky, ktoré vyplývajú z tejto situácie. Solidarita medzi generáciami sa preto musí posilniť, aby sme vytvorili spravodlivejšiu a vyváženejšiu spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel a Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Neustále sa zvyšujúca očakávaná dĺžka života európskych občanov je vynikajúca správa. Uprednostňuje sa tým medzigeneračná dynamika a výmena. Na druhej strane, ak nad uvedeným javom uvažujeme v súvislosti s budúcnosťou našich dôchodkových systémov, starnutie obyvateľstva spôsobuje skutočné ťažkosti činiteľom, ktorí prijímajú politické rozhodnutia, a tým, ktorí obhajujú vyrovnané rozpočty. Ak k tomu pridáme nízku mieru pôrodnosti v mnohých z 27 členských štátov, medzigeneračná solidarita sa podobá proustovskej magdalénke s európskymi spoločnosťami, ktoré hľadajú stratený čas. Parafrázujem vynikajúcu správu pána Manna: Európa sa musí vedieť vyrovnať s demografickými výzvami. Známy výrok Jeana Bodina „jediným bohatstvom je človek“ teraz dáva ohromný zmysel. Aby sme zachovali spravodlivú spoločnosť, v ktorej sa uplatňuje solidarita, inými slovami, spoločnosť, v ktorej odmietame zaťažovať budúce generácie našimi verejnými dlhmi a v ktorej sa uprednostňuje rovnováha medzi počtom dôchodcov a aktívnym obyvateľstvom, máme iba jediné riešenie. Nevyhnutne si bude vyžadovať opatrenia, ktoré budú obsahovať niekoľko prístupov. Ide o pružnosť v súvislosti s prácou a dôchodkami, humanisticky zameranú a realistickú politiku v oblasti prisťahovalectva a zrejmé vzájomné dopĺňanie priebežne financovaného dôchodkového systému a dôchodkových systémov s kapitálovým financovaním, dôvod, pre ktorý delegácia strany Mouvement Réformateur hlasovala v tejto súvislosti proti odseku 99.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Celkovo som správu pána Manna podporil, ale rád by som zdôraznil, že sa týka príliš veľkého množstva tém a neponúka riešenia problémov. Otázka diskriminácie zraniteľných etnických skupín je veľmi dôležitá a vyžaduje si osobitné hodnotenie. V Lotyšsku napríklad žije viac než 200 000 Latgalcov, ktorí nemajú prístup dokonca ani k základnému vzdelaniu vo svojom jazyku. Na túto otázku sme v národnom parlamente Lotyšskej republiky upozornili mnohokrát, ale stále sa nenašiel nikto z lotyšskej vládnej elity, kto by bol pripravený o tejto problematike aspoň diskutovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Obyvateľstvo Európskej únie starne čoraz rýchlejšie. Do roku 2060 budú iba dvaja dospelí v produktívnom veku na každú osobu vo veku nad 65 rokov. Súčasný pomer je 4 : 1. V dôsledku toho by sa staršia generácia mohla stať veľkou záťažou pre obyvateľov v produktívnom veku, ktorí nesú zodpovednosť za podporu hospodárstva. Keďže musíme očakávať zvýšenie veku odchodu do dôchodku, pracovné podmienky pre starších ľudí by sa mali prispôsobiť a zatraktívniť. Starším zamestnancom by sa mali poskytnúť lepšie príležitosti na účasť na trhu práce. V spoločnosti tiež musíme zaviesť nový prístup a zabezpečiť tak odstránenie diskriminácie starších ľudí napríklad z dôvodu ich obmedzených schopností. Zdržal som sa hlasovania, pretože hoci sú návrhy v súvislosti so zdravým starnutím veľmi vítané, stále existujú niektoré nejasné oblasti týkajúce sa otázky dlhšieho pracovného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Počet nášho obyvateľstva sa znižuje, dôsledkom čoho je aj jeho starnutie. Tým sa čoraz viac zaťažujú dôchodkové systémy. Aby sme prekonali demografické výzvy budúcnosti, musíme zaviesť jednotnú rodinnú politiku. Nekontrolované masové prisťahovalectvo do EÚ je však nesprávne riešenie. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Manna. Rozvoj v Európskej únii a jej jednotlivých členských štátoch v posledných desaťročiach priniesol zmeny a dôsledky, ktoré sú viditeľné zo sociálneho hľadiska a ktoré si vyžadujú podporu zo strany európskych inštitúcií. Koncepcia rozvoja nevyhnutne súvisí s hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi záležitosťami do tej miery, že uvedené oblasti nie je možné oddeliť, pokiaľ ide o proces globalizácie a rozvoja. V tejto súvislosti by sa v rámci úsilia európskych inštitúcií malo zabrániť a odolávať tejto nerovnosti, ktorá spôsobuje nedostatok sociálnej súdržnosti. Tento spoločný ideál by priniesol väčšiu sociálnu súdržnosť, nižšiu ekonomickú nerovnosť a vyrovnaný individuálny a kolektívny rozvoj spoločnosti. Rozvoj a sociálna súdržnosť nesmú byť nepriateľmi pokroku, ale jeho integrálnou súčasťou, aby sa tak dosiahla intenzívnejšia integrácia a spolunažívanie v spoločnosti. V tejto súvislosti demografické výzvy z dôvodu starnutia obyvateľstva znamenajú, že musíme urýchliť tento proces a opätovne zvážiť vytvorenie niektorých sociálnych štruktúr a programov s cieľom prispôsobiť ich tejto novej situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Vzhľadom na demografické problémy je dôležitosť celoživotného vzdelávania ako výsledku solidarity medzi generáciami omnoho aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Vedomosti, vzdelávanie, odborná príprava a informácie nepoznajú vekové hranice. V rozpočte na rok 2011 bol však nárast rozpočtových prostriedkov na programy celoživotného vzdelávania poľutovaniahodný aj napriek nárokom v stratégii EÚ 2020 a napriek sľubu členských štátov v súvislosti s investíciou do vzdelávania pre všetkých občanov bez ohľadu na vek. V správe sa uznáva potreba vytvoriť nástroje na podporu neustáleho vzdelávania občanov a posilniť tie, ktoré sa už využívajú, ako napríklad programy Grundtvig a Leonardo da Vinci. Tento návrh je krok spomínaným smerom. Preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Je dôležité, aby sme V Európskej únii, kde čoraz viac ľudí žije čoraz dlhšie, kde je miera pôrodnosti vo všeobecnosti nízka a kde je demografická pyramída už obrátená, uvažovali o „demografických výzvach a solidarite medzi generáciami“. Vítam preto túto aktuálnu správu.

Jej obsah si navyše zaslúži môj súhlasný postoj, najmä pokiaľ ide o budúcu výsadu starších občanov pokračovať v pracovnom živote, ak si to želajú, čo je v podstate v súlade so súčasnou podporou „aktívneho starnutia“, a tiež pokiaľ ide o podporu schopnosti mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu dlhšie než štyri mesiace, pracovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Na jednej strane demografické zmeny znamenajú, že u ľudí sa, našťastie, zvyšuje očakávaná dĺžka života a sú dlhšie fyzicky a duševne aktívni. Na druhej strane miery pôrodnosti v členských štátoch zostali desaťročia na nízkych úrovniach a staršie generácie predstavujú čoraz vyšší podiel obyvateľstva. Medzigeneračná zmluva je na pokraji svojich možností. Aktívne starnutie je proces optimalizácie možností ľudí zachovávať si v pokročilom veku zdravie, zúčastňovať sa na živote vo svojom spoločenskom prostredí a zlepšovať kvalitu svojho života. Som pevne presvedčený, že rok 2012 by mal byť vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami s cieľom vyzdvihnúť prínos mladých a starších ľudí pre spoločnosť. Z uvedeného dôvodu som urobil, čo bolo v mojich silách, aby som poskytol všetku podporu potrebnú na to, aby Európa splnila túto úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Veková diskriminácia oslabuje medzigeneračnú solidaritu, ktorá je na základe zmluvy zakázaná, ktorá je však stále rozšírená a predstavuje závažnú prekážku vstupu starších a mladších pracovníkov na trh práce a prístupu k systému sociálneho zabezpečenia a k niektorým službám. Hlasovala som za prijatie dôsledných opatrení zo strany členských štátov s cieľom bojovať proti šedému alebo čiernemu hospodárstvu, ktoré pretrváva vďaka „neohlásenej“ pracovnej sile. Obeťami tohto javu sú vo väčšine prípadov ženy. To viac než negatívne vplýva na pracovný trh EÚ. Nestačí, ak členské štáty budú iba podporovať opatrenia zamerané na ochranu svojich vlastných pracovníkov. Zároveň musíme bojovať proti neohlásenej práci konkrétnymi opatreniami a sankciami proti zamestnávateľom alebo sprostredkovateľom. Hlasovala som aj za to, aby členské štáty a Komisia spolupracovali tiež v oblasti dohľadu nad službami opatery. V rámci tejto spolupráce by členské štáty mohli v oblasti vnútroštátnych služieb opatery zvážiť vytvorenie siete kontaktných miest pre celoštátnu opateru, prostredníctvom ktorej by bolo na vnútroštátnej i európskej úrovni možné získať informácie o poskytovaných službách opatery a ich kvalitatívnej úrovni, ako aj podávať sťažnosti na kvalitu týchto služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Dosiahnutie rovnosti medzi generáciami bude v nasledujúcich rokoch jednou z hlavných úloh európskej sociálnej politiky. Táto aktuálna správa by preto mala byť určite vítaná. Zdôrazňuje totiž potrebu zabezpečiť solidaritu medzi generáciami a upozorňuje na spôsoby dosiahnutia tohto cieľa, najmä pokiaľ ide o podporu politík aktívneho starnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami, pretože odporúčanie na zmenu spôsobu financovania dôchodkov v pôvodnej správe Európsky parlament neprijal. Dôrazne nesúhlasím s požiadavkou podporovať poskytovanie súkromného dôchodkového pripoistenia a zabezpečiť, aby priemerné dôchodky v štátnom sektore neboli štedrejšie – pokiaľ ide o príspevky aj dávky – ako porovnateľné dôchodky v súkromnom sektore. Okrem toho by súkromné dôchodkové fondy nemali v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri znižovaní záťaže vyplývajúcej z poskytovania štátnych dôchodkov. Priebežne financovaný dôchodkový systém nesmie byť za žiadnych okolností nahradený dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním. Podľa môjho názoru je priebežne financovaný dôchodkový systém z ekonomického hľadiska najprijateľnejší a najudržateľnejší. Hlasovala som však proti tej časti uznesenia, ktorá vyzýva členské štáty, „aby sa zamysleli nad regulovaným prisťahovalectvom pracovných síl (prisťahovalectvo z tretích krajín do EÚ)“. Podľa môjho názoru uvedená formulácia naznačuje kladný postoj k prisťahovalectvu pracovných síl z tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – My zelení sme správu podporili preto, že odsek 99 (o súkromných dôchodkových systémoch/systémoch s kapitálovým financovaním) bol vylúčený, a preto, že vo zvyšnej časti dokumentu sa zohľadňujú niektoré kladné body zo strany zelených. Ide napríklad o to, že opatrenia týkajúce sa veku odchodu do dôchodku by mali vychádzať z potrieb dotknutých osôb; obdobia strávené prácou, učením sa, poskytovaním služieb opatery alebo dobrovoľníckou činnosťou sa navzájom dopĺňajú a v každom veku sú zdrojom cenných skúseností; ďalej je nevyhnutné bojovať proti vekovej diskriminácii a určiť ciele v oblasti prístupu k odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu starších pracovníkov podľa vekových skupín a pohlavia, ktoré by boli špecifické pre jednotlivé krajiny. Schopnosť pracovať vo vyššom veku závisí aj od samostatnosti a možnosti individuálneho výberu pre pracovníkov a lepšieho zosúladenia rodinného a pracovného života. Aby sa predišlo uvaľovaniu neprimerane veľkého bremena na ženy z dôvodu rastúceho dopytu po službách opatery v starnúcej spoločnosti, mali by byť práca a služby opatery zladené vo všetkých členských štátoch a mali by byť rovnomerne rozdelené medzi ženy a mužov.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Časť tejto správy, ktorá sa týka návrhu na zníženie daňovej a administratívnej záťaže pre spoločnosti, je pozitívna. Je to dôležitý cieľ súvisiaci so znížením konkurencie z tretích krajín, kde sú daňové a výrobné náklady, ako aj náklady na pracovnú silu značne nižšie než v Európe.

Pozitívna je aj z hľadiska návrhu na obmedzenie povinností v súvislosti so starobným dôchodkom, a to z dôvodu zvýšenia priemerného veku aj zlepšenia zdravia, pričom sa umožňuje ďalej pracovať tým, ktorí si to želajú. Je škoda, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré považujeme za neprijateľné, sa využili na vloženie častí, ktoré sa vôbec netýkajú správy a ktorých cieľom je podporovať integráciu ľudí z krajín mimo Európskej únie. Toto rozhodnutie, ktoré podporila väčšina v tomto Parlamente, nás, nanešťastie, núti hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Scurria (PPE), písomne. (IT) Využívam túto príležitosť, aby som zdôraznil, že ľudská spoločnosť je nevyhnutne založená na zásade rovnosti medzi generáciami a že veková diskriminácia ohrozuje solidaritu medzi nimi, vedie k chudobe a zakazuje sa v zakladajúcich zmluvách.

Práca je viac než len platené zamestnanie a mladí aj starší ľudia aj svojou prácou v rodine výrazne prispievajú k tomu, aby bola naša spoločnosť humánnejšia a aby sa zvýšila stabilita služieb a stabilita na pracoviskách.

V tejto správe vyzývame vlády, aby uľahčili a uznali dobrovoľnú prácu, ktorá poskytuje opateru v komunite a rodine, a urýchlene vyjasnili otázky právnej zodpovednosti v tomto smere. Oceňujem túto správu aj preto, že vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na uznanie neviditeľnej a neformálnej práce, ktorú vykonávajú rodinní príslušníci, najmä ženy, všetkých vekových skupín v rámci opatery starších a mladších rodinných príslušníkov, v súvislosti so solidaritou medzi generáciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne.(PL) Je pravda, že demografické zmeny sa týkajú celej Európy. Zahŕňajú starnutie spoločnosti, nízke miery pôrodnosti, sťahovanie obyvateľstva z chudobnejších do bohatších krajín, zvyšovanie očakávanej dĺžky života, oneskorený vstup na trh práce, rastúci počet domácností jednotlivcov a domácností bez detí a podobne. Všetky uvedené faktory spolu vytvárajú obrovskú potrebu zmeny, ktorá sa pred nami objavuje z dôvodu nových demografických výziev a rastúcej úlohy spojenia generácií. Je čoraz nevyhnutnejšie zaviesť dôsledne premyslený systém medzigeneračného účtovníctva spolu s reformou systému sociálnej starostlivosti a daňového systému v Európe vrátane dôchodkových systémov, záruk primeranej opatery o staršiu generáciu a vyhýbania sa procesu, ktorý vytvára rastúci dlh pre mladé generácie. Preto je nevyhnutné reformovať Pakt stability a rastu, aby mohli členské štáty splniť svoje povinnosti a viac stabilizovať svoje dôchodkové systémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Správa pána Manna o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami vysvetľuje úlohy vyplývajúce z demografických zmien. Ide najmä o otázky nezamestnanosti, neistoty zamestnania, vzdelania a diskriminácie, ktoré vplývajú na zraniteľné skupiny. Upozorňuje na potrebu medzigeneračnej solidarity a obsahuje niektoré konštruktívne návrhy, predovšetkým iniciatívu, ktorá sa týka Európskeho paktu pre osoby staršie ako 50 rokov, ktorý zahŕňa boj proti vekovej diskriminácii, cieľ plnej zamestnanosti do zákonného veku odchodu do dôchodku a pomoc pri opätovnej integrácii starších zdravotne postihnutých ľudí. Dôvod, pre ktorý som sa zdržal záverečného hlasovania, keď bola táto správa viac než uspokojivá, spočíva v zachovaní odseku 24, ktorý obsahuje návrh na zrušenie veku povinného odchodu do dôchodku. Skutočnosť je taká, že ak nemáme záruky, ktoré umožňujú našim starším občanom odísť do dôchodku, nemôžeme im viac zabezpečiť dôstojný koniec života. Odmietam byť svedkom toho, ako naši starší ľudia pracujú až do smrti, ako to bolo v 19. storočí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Solidarita je jednou z hodnôt, ktorými sa Európska únia riadi, takže je nevyhnutné uvedomiť si to v súvislosti s otázkou rovnosti medzi generáciami. Členské štáty čelia množstvu demografických a sociálnych výziev, na základe ktorých je potrebné dosiahnuť solidaritu medzi generáciami. Ak nebude možné prijať konkrétne opatrenia, zvýšená očakávaná dĺžka života a nižšia miera pôrodnosti budú mať vážne dôsledky pre európske sociálne systémy.

Vzhľadom na súčasnú situáciu je Európsky parlament presvedčený o potrebe začať dialóg zameraný na medzigeneračné vzťahy. Správa sa týka mnohých odvetví. Prechádza od oblasti vzdelávania k oblasti zamestnanosti v súvislosti so starými aj mladými ľuďmi. Venuje sa politike v oblasti zdravotníctva a otázke sociálnych dávok, ďalej politike v oblasti rodiny a miery pôrodnosti a dokonca rozvoju systémov sociálneho zabezpečenia. Vyvrcholením sú migračné politiky s cieľom vyriešiť problémy starnúcej spoločnosti.

Dúfam, že je možné uplatňovať iniciatívy obsiahnuté v tejto správe a že rovnosť a dialóg medzi generáciami sa môže stať v Európskej únii skutočnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, v správe sa správne poukazuje na to, že neustály pokles obyvateľstva v Európskej únii a nepretržitá tendencia nízkych mier pôrodnosti spôsobujú európskemu hospodárstvu a spoločnosti mnoho problémov. Z uvedených dôvodov postihnú trh práce EÚ väčšinou negatívne štrukturálne zmeny. V Litve sú tieto demografické problémy navyše spojené s masovým odchodom mladých Litovčanov za prácou do zahraničia. Sme malý národ a rýchlo strácame najaktívnejších ľudí vo veku 25 až 40 rokov. Do ich výchovy a vzdelania sme pritom veľa investovali. Litva potrebuje schopnosti, skúsenosti a usilovnosť týchto mladých ľudí, aby prekonala spomínané demografické problémy. Podporujem preto prijatie iniciatívy na ochranu európskej mládeže, ktorú spravodajca navrhuje. Podľa nej by sa všetkým mladým ľuďom v EÚ ponúklo pracovné miesto, učňovské miesto alebo dodatočná odborná príprava, a to po šiestich mesiacoch nezamestnanosti. Viac úsilia by sa malo venovať aj zvýšeniu miery pôrodnosti. Dostupnosť kvalitnej starostlivosti o deti, vzdelania a mentorstva pre malé deti je prvým krokom správnym smerom. Musíme tiež zastaviť sociálne vylúčenie starších ľudí. Musíme presvedčiť naše hospodárstvo a spoločnosť, že starší ľudia nepredstavujú záťaž. Ich skúsenosti, úspechy a bohaté vedomosti môžu byť užitočné pre všetky generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasovala som proti tejto správe, ktorá znova ukazuje, ako vládnuce väčšiny v Európe nevedia reagovať na požiadavky európskych občanov.

Aj keď v týchto záležitostiach nemá Európska únia žiadne právomoci nad výlučnými právomocami členských štátov, pán Mann oslabuje sociálne úspechy aj zásadu subsidiarity.

V správe sa okrem iného členské štáty podnecujú, aby podporovali prácu po dovŕšení dôchodkového veku. Spravodajca chce, aby členské štáty podnecovali ľudí starších ako 60 rokov, aby zotrvali v pracovnom pomere dlhšie pomocou prispôsobenia pracovísk ich zdravotnému stavu.

Starší ľudia musia mať predovšetkým právo na slušný dôchodok, ktorý im umožní žiť dôstojne.

Na zabezpečenie opatrení s cieľom uspokojiť potreby pracovníkov, ktorí sa blížia ku koncu svojej kariéry, sa navyše väčšinou využívajú programy predčasného odchodu do dôchodku a pán Mann ich chce jednoducho zrušiť.

Vítam však to, že Európsky parlament odmietol jednu časť, v ktorej sa vyslovene vyzýva na náhradu priebežne financovaného dôchodkového systému dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním.

Pod maskou medzigeneračnej solidarity pán Mann dokonca pociťuje potrebu pripomenúť nám, že k starším ľuďom musíme pristupovať rovnako ako k ľudským bytostiam so základnými právami. Správna poznámka.

(Vysvetlenie hlasovania bolo prerušené v súlade s článkom 170 rokovacieho poriadku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), písomne. (DE) Ako vždy, pán Mann vykonal veľmi dobrú prácu v súvislosti s citlivou témou. Preto som mohol hlasovať za správu. V rámci diskusie by som chcel v krátkosti spomenúť ešte jedno hľadisko. Ako poslanec Európskeho parlamentu zo Saska, regiónu, ktorý vážne postihli demografické zmeny, a ako člen Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a spravodajca správy z vlastnej iniciatívy o budúcej inovačnej politike v EÚ, by som rád uviedol, že na úrovni EÚ a predovšetkým v členských štátoch musíme, samozrejme, pokračovať v boji proti demografickým zmenám a dosiahnuť väčšiu príťažlivosť regiónov pre mladých ľudí, a to najmä zvýšením hospodárskeho rastu, vytváraním pracovných miest a vypracovaním individuálnej politiky v oblasti vzdelávania. Okrem toho by som však v súvislosti s inováciami rád zdôraznil osobitný význam starších pracovníkov v malých a stredných podnikoch. EÚ konečne uznala, že najmä v malých a stredných podnikoch nie sú inovačné len technologické vynálezy, ale napríklad aj schopnosť prispôsobiť výrobok tak, aby vyhovoval osobitnej situácii zákazníka alebo zlepšil postupy v službách. Práve v tejto oblasti majú starší zamestnanci bohaté skúsenosti a môžu do spoločnosti priniesť inovačné postupy. Z uvedeného dôvodu musíme bojovať proti vekovej diskriminácii na pracovisku. EÚ a členské štáty to musia zohľadniť vo všetkých svojich právnych predpisoch v sociálnej oblasti a v oblasti pracovného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (SK) Nenechajme sa zmiasť terminológiou – správa, ktorú sme prijali, je viac o hľadaní nových zdrojov pracovnej sily, než o solidarite. Demografická kríza nie je niečím, čo sme objavili včera. Poniektorí z nás na ňu upozorňujú dlhé roky. Roky hovoríme, že Európa starne a vymiera. Ale teraz je už predo dvermi a my horúčkovito hľadáme riešenia. Chladná logika nám ich ponúka viacero. Oddialenie odchodu starších ľudí do dôchodku, zvýšenie pôrodnosti, zapojenie väčšieho počtu žien do formálneho pracovného procesu, zvýšenie prílevu imigrantov a ich integrácia do našej spoločnosti. To všetko sme ochotní urobiť, o tomto všetkom hovorí predložená správa. Nie som si však celkom istá, či to pomôže – a ak, tak dokedy. Pretože neriešime príčinu, ale následky. Správame sa ako účastníci pyramídovej hry, ktorí vidia, že základňa pyramídy začína stagnovať. Hľadáme ďalších hráčov, o ktorých by sme mohli túto základňu rozšíriť. Ale tým, že slovám ako "solidarita" či "zosúladenie pracovného a rodinného života" dávame cielene nový význam, zabíjame skutočnú solidaritu a oberáme deti o ich rodičov. Napriek tomu som hlasovala za predloženú správu; vnímam ju totiž ako dôležitý príspevok do zásadnej diskusie o prežití európskej civilizácie.

 
  
  

Správa: Maria Da Graça Carvalho (A7-0274/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Výskum významne prispieva k hospodárskemu rastu, tvorbe pracovných miest a rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej energie. Súhlasím so zvýšením financovania výskumu v Európskej únii, keďže je nevyhnutné vytvoriť európsky výskumný priestor, ktorý zabezpečí najvyššie normy vynikajúcej kvality, účinnosti a efektívnosti vo výskume, aby bolo možné prilákať najlepších vedcov a udržať ich v Európe a podporiť inovačnú znalostnú ekonomiku EÚ založenú na znalostiach a skúsenostiach. Európa musí investovať do výskumu a vyvinúť tak nové produkty a služby, ktoré zvýšia kvalitu života občanov. Hlasovala som za tento rámcový program, pretože som presvedčená, že znamená podporu zapájania sa výskumníkov, akademickej obce, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a priemyselného odvetvia do výskumných projektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Výskum a vývoj predstavujú v súčasnej celosvetovej situácii dve hlavné výzvy pre budúcnosť Európskej únie. Preto som podporila iniciatívu Európskeho parlamentu zameranú na zjednodušenie realizácie rámcových programov Európskej únie pre výskum. Spolu s kolegami poslancami sme tak usúdili, že v oznámení Európskej komisie o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum sa navrhujú dôsledné a tvorivé opatrenia zamerané na odstránenie prekážok, s ktorými sa stretávajú účastníci rámcových programov. Ide o podporu dôvery pri riadení európskeho financovania voči kandidátom a o zvýšenie ich tolerancie rizika v súvislosti s účastníkmi vo všetkých fázach projektov s využitím pružných európskych pravidiel. Uznesenie odzrkadľuje to, že súčasný systém je nadmerne zameraný na kontrolu, čo vedie k plytvaniu so zdrojmi a nízkej účasti. Na záver chcem uviesť, že aj napriek ďalšiemu pokroku, ktorý je vždy možné dosiahnuť, vítame celkový trend smerujúci k skracovaniu priemerného času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a času do prevzatia platieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Dôrazne podporujem vyjadrenia v tejto správe o prijatí opatrení na zjednodušenie realizácie rámcových programov EÚ pre výskum. Byrokracia a obmedzujúce administratívne podmienky a podmienky stanovené v pravidlách prehlbujú zložitosť procesu spracovania žiadosti a znásobujú problém malých organizácií a malých a stredných podnikov, ktoré sa snažia získať financovanie výskumu, do ktorého sú zapojené. Keďže samotní výskumní pracovníci požadujú prispôsobenie pravidiel, zjednodušenie postupov a požiadaviek a väčšiu dôveru pri riadení financovania výskumu zo strany EÚ, v súčasnosti je pomerne zrejmá potreba zefektívniť financovanie a správu výskumu a zabezpečiť tak to, aby boli výskum a inovácie účinné a rozšírené v celej Európe. Toto zjednodušenie a zefektívnenie by pozitívne ovplyvnilo stav výskumu v EÚ a bolo by aj prínosom pre zúčastnené strany. Podporujem žiadosť Parlamentu o realizáciu zjednodušenia procesu na dosiahnutie stability a právnej istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu. Veda, vzdelávanie a inovácie predstavujú piliere hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Európa musí investovať do inovácie, ak sa majú vyvíjať nové výrobky a služby. Tieto produkty a služby vytvoria nové zdroje zamestnania a rastu, čo Európu urobí konkurencieschopnejšou a zlepší kvalitu života v nej. Výskumní pracovníci vyjadrovali určitý čas znepokojenie nad tým, že realizácia výskumných programov a vývoj inovácií nepostupujú tak rýchlo, ako sa dúfalo, z dôvodu mimoriadne zložitých byrokratických požiadaviek. Tento problém sa týka najmä menších organizácií, ako napríklad MSP, začínajúcich podnikov v oblasti špičkových technológií a menších ústavov, univerzít a výskumných centier. Existuje skutočný záujem o zlepšenie a zefektívnenie financovania výskumu a administratívy. V súčasnosti existujú rôzne pravidlá a postupy pre rôzne nástroje rámcového programu, čo vážne obmedzuje príležitosti zúčastnených strán pri predkladaní žiadostí. Súhlasím s tým, že pri diskusii o ôsmom rámcovom programe pre výskum by sa väčšina pozornosti mala venovať zjednodušeniu administratívnych postupov s cieľom zabezpečiť jednotný výklad a uplatňovanie pravidiel a postupov využívaných v rámci všetkých programov a nástrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európska únia si veľmi dobre uvedomuje, že výskum a inovácie majú zásadný význam pre budúcnosť. Nebudú len vytvárať nové produkty, ale aj nové pracovné miesta a zdroje a sprostredkovane aj hospodársky rast. Tento vývoj jednoznačne pomôže podporiť konkurencieschopnosť Európy a následne zlepšiť kvalitu života. Za týchto okolností nárast byrokracie spojený s prístupom k financovaniu v prípade strán zapojených do programov výskumu a vývoja iba prispeje k zmierneniu a zníženiu zanietenia tých účastníkov, ktorí už prejavujú znaky straty dôvery v tento proces. Terajší systém by sa mal nahradiť systémom, ktorý bude v žiadateľoch vzbudzovať väčšiu dôveru. Pozitívny krok by spočíval v zjednodušení procesu monitorovania finančných a administratívnych aspektov projektov a zároveň v konsolidácii procesu vedeckého a technologického hodnotenia. Na začiatok by malo byť možné zjednodušiť proces administratívnej kontroly, čo podnieti väčšiu dôveru vedeckej obce a podnikov. Musíme dosiahnuť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou a medzi riskovaním a nástrahami, ktoré riskovanie zahŕňa, aby sme zabezpečili riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na výskum.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chcel by som zablahoželať k úsiliu spravodajkyne pani Carvalhovej. Som pevne presvedčený, že veda, inovácie a výskum sú hlavnou hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v Európe. Nie je náhoda, že výskum a inovácie sú základom stratégie EÚ 2020. Nastal preto čas, aby Európa investovala viac v týchto oblastiach. Aby bola Európska únia konkurencieschopná na svetovej scéne, musí vyvíjať inovačné produkty a moderné služby. V dôsledku toho sa počet žiadostí o financovanie každodenne zvyšuje. Znamená to, že je potrebné všeobecné zjednodušenie požiadaviek na finančnú zodpovednosť spolu s harmonizáciou v súčasnosti veľmi rôznorodých pravidiel a postupov. Hlasoval som za správu, pretože súhlasím s potrebou rýchlej reakcie na podnety výskumných pracovníkov, ktorí žiadajú o uvedené zmeny. Podporujem prístup spravodajkyne v súvislosti so založením systému financovania nie na výsledkoch, čím môže dôjsť k zníženiu vedeckých ambícií výskumníkov, ale na vedeckých kritériách, a teda na špičkovej kvalite. Administratívne zjednodušenie je jednou z hlavných priorít, ktorým sa Európa musí venovať. Väčšia internacionalizácia rámcového programu môže vytvoriť nové príležitosti a možnosti na spoluprácu s tretími krajinami vrátane rozvojových krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) V tejto správe sa navrhuje zjednodušenie monitorovania finančných aspektov a posilnenie technického a vedeckého hodnotenia pomocou partnerského hodnotenia založeného na špičkovej kvalite. Správa je však len začiatkom zložitého procesu. Realizácia odporúčaní bude závisieť od Komisie, a ak sa má táto úloha úspešne splniť, bude potrebné sledovanie tohto procesu a jeho politická podpora zo strany Parlamentu a Rady. V budúcnosti by sa proces zjednodušenia mohol rozšíriť na ďalšie európske programy, predovšetkým na štrukturálne fondy. Programy s jednoduchšími pravidlami budú tiež transparentnejšie a účinnejšie. Tiež by som chcela poďakovať svojim kolegom pánovi Cerexhovi z belgického predsedníctva, pani komisárke Geogheganovej-Quinnovej a všetkým, ktorí prispeli k verejnej konzultácii, za ich pomoc. Je nevyhnutné zjednodušiť prístup k finančným zdrojom určeným na výskum a vytvoriť pritom kultúru hodnotenia založenú na partnerstve vytvorenom na dôvere medzi všetkými zapojenými stranami s cieľom posilniť výskum a inovácie v Európe, čím sa z nej stane miesto atraktívne pre život, prácu a šťastie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Výskum a vývoj sú mimoriadne dôležité pre plnenie cieľov, ku ktorým sa Európska únia zaviazala v rámci stratégie Európa 2020. Európske programy v oblasti výskumu a inovácie sa v uplynulých rokoch výrazne rozširujú, a to tak z hľadiska žiadostí o ne, ako aj z hľadiska pridelených finančných prostriedkov. Pre malé a stredné organizácie je však ťažké zvládnuť zložitosť a byrokraciu sprevádzajúce tieto programy. Prístup k programom a príprava návrhov sú stále veľmi zložité, najmä pre nových uchádzačov. Administratívna záťaž správy projektov a účtovníctva sa považuje za príliš vysokú a priemerná doba medzi získaním dotácie a jej vyplatením zostáva veľmi dlhá. Mechanizmy používané v rámcových programoch pre výskum je preto naliehavo potrebné aktualizovať a zjednodušiť s cieľom zjednodušiť monitorovanie finančných a administratívnych aspektov projektov a súčasne posilniť proces vedeckého a technologického hodnotenia. Vítam iniciatívu Európskej komisie na zvrátenie tohto status quo a blahoželám spravodajkyni pani Carvalhovej k výbornej práci, ktorú vykonala pri navrhovaní konkrétnych opatrení na zlepšenie súčasného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Úspory z rozsahu, ktoré dosiahli rámcové programy Európskej únie pre výskum, patria medzi najvýznamnejšie príspevky inštitúcií EÚ k blahobytu a dlhodobému rastu členských štátov. To však v terajšej dobe silnej medzinárodnej konkurencie nestačí. Skutočne je nevyhnutné stále sledovať výsledky, posudzovať uskutočniteľnosť príležitostí a udržiavať úzke vzťahy s vedeckými kruhmi, ktoré spoločnosti poskytujú obrovské služby. Obmedzenie byrokracie a z toho vyplývajúce zefektívnenie postupov súvisiacich s tendrami by výskumným pracovníkom umožnilo, aby sa sústredili na svoje profesionálne ciele a vyžívali na to prostriedky a zručnosti, ktorými by inak plytvali. Nesmieme zabúdať, že tieto finančné prostriedky sa poskytujú, aby boli využité efektívne. Základným prvkom efektívnosti je prínos, a preto je neprijateľné, aby výskum brzdila skutočnosť, že výskumní pracovníci sa musia zaoberať byrokratickými požiadavkami pochybnej hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto dôležitú správu, ktorej cieľom je zjednodušiť pravidlá týkajúce sa financovania a realizácie siedmeho rámcového programu (7. RP). Panuje široká zhoda v prospech tejto správy ako takej, keďže zjednodušenie je základom pre zvýšenie konkurencieschopnosti a vplyvu výskumu v Európe. V Únii, ktorej stratégia je zameraná na rozvoj znalostnej ekonomiky, je mimoriadne dôležité, aby základný európsky nástroj financovania výskumu a vývoja priamo reagoval na potreby a záujmy vedeckej obce s cieľom dosiahnuť: • zvýšenie dostupnosti programu, • väčšiu atraktívnosť Európskej výskumnej oblasti, • väčšie zameranie sa na špičkovú úroveň, • pevnejší základ podpory technologickej inovácie a prenosu technológií do európskych spoločností. Táto správa poskytuje Komisii jasné usmernenia a možnosti na zjednodušenie 7. RP. Komisia by mala pokračovať v tomto úsilí pri príprave budúceho ôsmeho rámcového programu a zamerať ho na užívateľa. Európsky výskum nemôže naďalej znášať bremeno procedurálnych chýb, ktoré doteraz ovplyvňovali rámcové programy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum, keďže je to základný aspekt podpory rozvoja vedy a vzdelávania. To môže následne pomôcť vytvárať nové pracovné miesta a urýchliť hospodársky rast, a tým zvyšovať konkurencieschopnosť EÚ a zlepšovať kvalitu života jej občanov. Terajší systém by sa mal nahradiť systémom, ktorý bude v žiadateľoch vzbudzovať väčšiu dôveru. Zvýšenie počtu žiadostí o financovanie sprevádza posilňovanie kontrolných mechanizmov v snahe zabezpečiť správne využívanie fondov EÚ. Pri zabezpečovaní riadneho finančného hospodárenia s prostriedkami EÚ určenými na výskum je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou a medzi riskovaním a nástrahami, ktoré riskovanie zahŕňa. Ďalším dôvodom, prečo som hlasovala za túto správu, je podpora nových členských štátov vo východnej Európe, aby mali čo najjednoduchší prístup k príslušným finančným prostriedkom, s cieľom zvýšiť úroveň ich výskumu na západný štandard.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že v realizácii siedmeho rámcového programu (7. RP) pre výskum boli určité nedostatky, ktoré neumožnili jeho uplatňovanie v ideálnych podmienkach. Myslím si, že tento návrh Parlamentu poskytne riešenia potrebné na zjednodušenie postupov prideľovania grantov a umožnenie väčšieho zapojenia malým podnikateľom a tým, ktorí do systému vstúpili len nedávno, ako aj zvýšenie synergie medzi 7. RP a ďalšími európskymi fondmi vrátane štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože tvrdím, že výskum zásadne prispieva k hospodárskemu rastu, vytváraniu pracovných miest a trvalej udržateľnosti životného prostredia. Európska únia by popri zjednodušeniach, ktoré navrhla, mala vypracovať podrobný plán rozvoja výskumnej infraštruktúry v jednotlivých členských štátoch s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti v prístupe k finančným prostriedkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Najskôr chcem zablahoželať pani Carvalhovej k práci, ktorú vykonala na tejto správe, a k hlasom, ktoré získala vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, ako aj v tomto Parlamente. Prirodzene, tento úspech je výsledkom jej práce a angažovanosti v otázkach inovácie, výskumu a vedy. Viem, že výskum a inovácia významne prispievajú k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest, čo je v terajšej situácii mimoriadne dôležité pre hospodárske oživenie EÚ, a tiež prispievajú k stratégii Európa 2020. Na dosiahnutie toho nestačí formálna diskusia o podpore výskumu a inovácie. Ako uvádza pani spravodajkyňa, nedávno 13 000 výskumných pracovníkov podpísalo petíciu, v ktorej žiadajú väčšie zjednodušenie a viac dôvery vo financovanie výskumu EÚ. Preto je dôležité, ako uvádza pani spravodajkyňa, pristúpiť k administratívnemu a finančnému zjednodušeniu. Táto správa ukazuje cestu, ktorou treba ísť. Dúfam, že práve to sa deje.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Je veľmi dôležité motivovať výskumných pracovníkov a investorov, aby zostali v Európe. Boj proti úniku mozgov musí pre Európsku úniu zostať prioritou.

Aby sme to dokázali, musíme zmeniť a zjednodušiť administratívu a financovanie rámcových programov pre výskum. Finančné zdroje musíme prideľovať priamejšie, aby z nich mali úžitok naše podniky, univerzity a výskumné laboratóriá.

Systém financovania výskumu nadmerne zameraný na kontrolu vedie k plytvaniu so zdrojmi.

Ako sa zdôrazňuje v správe, celkový trend musí smerovať ku skracovaniu priemerného času medzi podaním žiadosti a udelením grantu a času do prevzatia platieb s cieľom podpory ďalšej účasti na týchto výskumných programoch. Rozhodujúce je, aby sme sa zbavili administratívnej zvieracej kazajky, ktorá bráni efektívnemu fungovaniu týchto programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. S rastúcim počtom európskych programov pre výskum a inováciu a žiadateľov o finančné prostriedky je dôležité, aby žiadatelia v tomto procese neuviazli, a snaha zjednodušiť programy je veľmi vítaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Moje hlasovanie za túto správu je založené na troch faktoroch. Prvým je súvislosť s mojou predchádzajúcou činnosťou. Spomenul som mimoriadnu pozornosť, ktorú občania venujú výskumu v oblasti skorého zisťovania a prevencie rakoviny. Je zrejmé, že výskum je nesmierne dôležitý pre zlepšovanie života ľudí, samozrejme, za predpokladu, že je tu zjavná súvislosť. Preto som usúdil, že táto správa, zameraná na zjednodušenie spôsobu prideľovania finančných prostriedkov na výskum, vývoj a inováciu prostredníctvom siedmeho rámcového programu, si zaslúži podporu. Druhý faktor súvisí s významom, ktorý ja osobne prikladám malým a stredným podnikom (MSP) ako kľúčovým prvkom hospodárskeho rozvoja a rozvoja svetovej konkurencieschopnosti Európskej únie. Vďaka opatreniam navrhnutým v správe na zabezpečenie prístupu MSP k informáciám a na zjednodušenie ich účasti zavedením prístupu k zákazníkovi cez jediné kontaktné miesto a pilotného projektu Komisie Open Access, ako aj na vedenie informačných kampaní, vítam túto správu a dávam jej svoj hlas. V neposlednom rade som privítal príspevky týkajúce sa budúceho ôsmeho rámcového programu, ktorý musí byť transparentnejší, pružnejší a ľahšie prístupný. Návrhy na zjednodušenie, vysvetlenie a hodnotenie výsledkov, predložené v tejto správe, sú chvályhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Je veľmi dôležité zjednodušiť prístup k rámcovým programom pre výskum, aby mali prípadné zainteresované strany motiváciu zapojiť sa do nich a aby sa nepremrhali významné finančné prostriedky. Nesmieme zabúdať, že výskum zásadne prispieva k hospodárskemu rastu, vytváraniu pracovných miest a rozvoju trvalo udržateľnej a ekologickej energie. Nadišiel preto čas koordinovať vnútroštátne, regionálne a európske politiky pre výskum, aby nevznikali veľké prekážky pri dosahovaní nákladovo efektívnych riešení. Vzhľadom na to musíme dosiahnuť zjednodušenie a zosúladenie pravidiel a postupov, keďže zjednodušenie nie je izolovaným cieľom, ale skôr prostriedkom na zabezpečenie príťažlivosti a prístupnosti financovania výskumu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Medzi výskumnými pracovníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami a podnikmi narastá pesimizmus v súvislosti s rámcovými programami pre výskum v dôsledku komplikovanosti postupu Európskej komisie v oblasti tendrov. Cieľom stratégie EÚ 2020 je však zlepšenie rámcových podmienok a prístupu k finančným prostriedkom pre výskum a inováciu, čo má zabezpečiť, aby sa inovačné myšlienky premenili na tovary a služby a priniesli tak rast a pracovné miesta. Preto v záujme efektívnosti a s cieľom podporovať najkvalitnejší výskum bolo veľmi potrebné zjednodušiť realizáciu rámcových programov pre výskum. Museli sme prijať tieto opatrenia, aby sme si zachovali príťažlivosť a pritiahli a udržali si najlepších vedcov v Európe a aby sme zostali konkurencieschopní v rámci svetového hospodárstva. Vítam návrh správy, ktorá má podporiť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou, medzi riskovaním a predchádzaním riziku a zároveň zaistiť riadne finančné hospodárenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Súhlasím s tým, že musíme zjednodušiť financovanie týchto programov, ale s jednou podmienkou – dosiahnuté výsledky musia byť bezplatne k dispozícii všetkým krajinám EÚ. Inak sa stane toto: jedna krajina EÚ uskutoční výskumný projekt s peniazmi zo štrukturálneho fondu EÚ, a teda zo spoločných zdrojov EÚ, ale potom, po dosiahnutí výsledku – či už to bude nový výrobok alebo nová technológia –, predá tento výsledok ostatným členským štátom EÚ. To je neprijateľné. Je dôležité, aby všetci, ktorí poskytujú finančné prostriedky, mali možnosť bezplatne využívať výsledky výskumných projektov, ktoré sa realizovali s pomocou spoločných prostriedkov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Počas hospodárskej krízy, ktorá sa vyvinula z finančnej krízy, sa z rozpočtu EÚ presunula suma 4 miliardy až 5 miliárd EUR na energetické projekty z iných dotačných fondov, ktoré ešte stále mali k dispozícii peniaze, s cieľom pomôcť obnove hospodárstva. Ako pri predkladaní energetickej stratégie EÚ do roku 2020 uviedla Komisia, do rozvoja zastaranej energetickej siete v Európe bude v priebehu nasledujúcich rokov potrebné investovať 1 bilión EUR. Dá sa očakávať, že túto sumu budú musieť zaplatiť spotrebitelia a nie odvetvie energetiky. Dôležitým faktorom v tomto smere bude výskum v oblasti energetiky za predpokladu, že sa zameria na skutočne nákladovo efektívnejšie technológie. Musíme prestať s kladením dôrazu na jadrovú energiu, ktorá okrem toho, že predstavuje riziko ekologických katastrof, v žiadnom prípade nie je nákladovo efektívna, ak sa započíta cena drahého konečného uskladnenia, čo je problém, ktorý stále nie je vyriešený. Pozornosť musíme venovať ekologickým technológiám. Hlasoval som za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Správa sa usiluje o zjednodušenie postupov a zníženie nákladov. Vytvára aj motiváciu pre väčšie zapojenie súkromného sektora. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Žijeme v prostredí globálnej ekonomiky, kde konkurenciu už nepredstavujú miestne, vnútroštátne alebo európske podniky. Naše podniky, výskumní a vedeckí pracovníci a univerzity musia súťažiť na celosvetovej úrovni na trhoch, ktoré majú k dispozícii obrovské zdroje, často s oveľa nižšími nákladmi, ako sú naše. Preto musíme viac investovať do inovácie a výskumu a menej do prevažne nekvalifikovanej manuálnej práce, keďže naše náklady nebudú nikdy schopné konkurovať nákladom nových hospodárskych veľmocí. Musíme vytvárať nové pracovné miesta na vysokej úrovni, podporovať udržateľnú mobilitu, zvyšovať vzdelanie a technickú zručnosť a dávať ich do súladu s potrebami trhu práce. Dúfam, že nasledujúci rámcový program umožní prístup k všetkým potrebným zdrojom, aby sa zaistilo, že Európska únia bude v tejto oblasti žiarivým príkladom, že bude stále na špici a že bude schopná prilákať zdroje a ľudský kapitál. To je skutočne úloha na nasledujúce roky.