Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0184/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0423

Rozpravy
Pondelok, 22. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov – Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov – Zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu – Využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

– správa pani Izaskun Bilbaovej Barandicovej v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov [KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD)] (A7-0299/2010),

– správa pána Pata the Cope Gallaghera v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov [KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD)] (A7-0296/2010),

– správa pána Mareka Józefa Gróbarczyka v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005, pokiaľ ide o triedenie a obmedzenie lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu [KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD)] (A7-0295/2010) a

– správa pána Joãa Ferreiru v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre [KOM(2010)03932009/0153(COD)] (A7-0184/2010).

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica , spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela vyjadriť uznanie, poďakovať a zablahoželať odvetviu pobrežného rybolovu Biskajského zálivu k jeho zodpovednému správaniu.

Pani komisárka, odvetvie tento plán naliehavo potrebuje, ak má dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je pokračovanie v ziskovej činnosti bez ohrozenia budúcnosti lovísk rýb. To si vyžaduje zachovanie zásob sardely v Biskajskom zálive na úrovni, ktorá umožní trvalo udržateľné využívanie z hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho hľadiska. Oveľa účinnejší spôsob, ako to dosiahnuť, je vypočítavať výnosy na základe vedeckých správ, nie dovoliť, aby sa vypočítavanie celkového povoleného výlovu (TAC) stalo predmetom netransparentných politických rokovaní.

Plán musí preto riešiť otázku pravidiel vyžívania, čo znamená, že rybolovné kvóty treba stanovovať na základe odhadov zásob získaných z vedeckých správ.

Pani komisárka, túto iniciatívu predložila Komisia v júli 2009. Pracovať sme začali v septembri. Spoločne s celým španielskym a francúzskym odvetvím, ktoré zastupovali organizácie rybárov, vedecké inštitúty a Regionálna poradná rada pre juhozápadné vody, sme stanovili pracovný postup. Pri uplatňovaní tejto metódy sme pracovali na spoločnom návrhu, ktorý získal v Parlamente širokú podporu.

Dosiahli sme vysokú mieru konsenzu a pretože sme si boli vedomí blížiaceho sa nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a neistoty týkajúcej sa toho, ako ju bude treba uplatňovať na prípady, ktoré už boli otvorené, 30. novembra sme vo Výbore pre rybné hospodárstvo usporiadali indikatívne hlasovanie. Tento otvorený a začleňujúci prístup narazil na veľmi odlišný postoj zo strany Rady a Komisie.

Najprv sme sa v priebehu našej práce dozvedeli, že sa pripravuje nariadenie o kontrole, ktoré sa má dotknúť tejto správy, aj keď o tejto záležitosti sme získali len obmedzené informácie. To nás uvrhlo do neistoty spôsobom, ktorému sa ľahko dalo vyhnúť. Po hlasovaní vo Výbore pre rybné hospodárstvo a počas španielskeho predsedníctva som o iniciatíve rokovala s Radou. Rozhodli sme sa zvolať trojstranné stretnutie, ale na naše prekvapenie nám španielske predsedníctvo práve v deň stretnutia neočakávane oznámilo, že na žiadosť francúzskej vlády sa španielska vláda rozhodla záležitosť odložiť, pretože si nebola istá jej právnym základom. Po mesiacoch práce sme sa nachádzali v patovej situácii. Španielske predsedníctvo nemalo žiadnu dohodu a žiadnu vyhliadku na trojstranné stretnutie.

Nového predsedníctva som sa spýtala, či je ochotné pokračovať v rokovaniach. Povedali mi, aby som bola trpezlivá, aby som sa neponáhľala. Vzhľadom na absolútnu neochotu Rady pohnúť sa dopredu sme na radu právnych služieb znovu hlasovali.

Týmto druhým hlasovaním boli zamietnuté tri doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté indikatívnym hlasovaním a ktoré mali pre odvetvie kľúčový význam.

Prvý sa týka miery využívania a navrhuje ako vhodnejšiu mieru 0,4.

Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka zahrnutia živej návnady do TAC. Bolo by chybou započítavať ju do výlovnej kvóty.

A nakoniec, tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka hodnotenia úlovkov.

Ak vedecký výbor nedokáže vypracovať odhad súčasnej biomasy, pretože nemá dostatok informácií, odvetvie nesmie byť dvojnásobne trestané 25-percentným znížením TAC oproti predchádzajúcemu roku. Komisia už uvažovala nad tým, že v tomto prípade by bolo vhodnejšie znížiť TAC o 10 %, v žiadnom prípade nie na menej ako 7 000 ton. Pokiaľ ide o právomoci tejto inštitúcie, Rada a Komisia ich sústavne ignorujú. Skutočnosť, že aj teraz, počas rozpravy o tejto iniciatíve, sme počuli neoficiálne správy, že Rada požadovala jej stiahnutie, jasne svedčí o jej postoji.

Je to pravda? Pýtam sa vás teraz, pani komisárka. Prečo? Čo chcete robiť? Rada by som dostala odpoveď ešte dnes. Tiež by som chcela, aby mi belgické predsedníctvo vysvetlilo, prečo požadovalo stiahnutie iniciatívy. Rada by som počula na tieto otázky jasné odpovede. Pracujeme už 14 mesiacov a jediné, čo sme dosiahli, je chaos.

Konanie Rady a Komisie poškodzuje dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach odvetvia, ktoré je už unavené z tohto prístupu a potrebuje riešenia.

Posilnite svoju dôveryhodnosť v tomto odvetví! Alebo aspoň získajte späť dôveryhodnosť, ktorú ste stratili od septembra 2009!

Parlament je odhodlaný uplatňovať spolurozhodovacie právomoci, ktoré naň preniesla Lisabonská zmluva. Musíte ich rešpektovať. Vaše konanie nezodpovedá vodcovstvu 21. storočia. Našimi hlavnými zásadami vždy boli transparentnosť a účasť. Prijmite tieto zásady za svoje, prosím. Ak má európsky projekt napredovať, potrebujeme práve takýto prístup.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, spravodajca.(GA) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali počas prípravy tejto dôležitej správy o stavride ostrobokej v Atlantickom oceáne: tieňovým spravodajcom, sekretariátu Výboru pre rybné hospodárstvo, pelagickej regionálnej poradnej rade (RPR), politickému poradcovi skupiny a poradcovi z mojej kancelárie. Rád by som tiež poďakoval Komisii a Rade za ich pomoc a podporu. Spolupráca a diskusia a myšlienkový prínos všetkých týchto ľudí mi umožnili predložiť vám dnes túto správu, ktorá bude, dúfam, všeobecne prijatá.

Západná populácia stavridy ostrobokej je jednou z najdôležitejších populácií pre odvetvie rybného hospodárstva v Európe. Návrh je založený na pláne vykonávania, ktorý bol prijatý Európskou komisiou a svetovým samitom OSN o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2002.

Na tomto samite sa Komisia zaviazala udržať alebo obnoviť populácie rýb na úroveň, pri ktorej sa môže vyprodukovať maximálny udržateľný výnos. Následný návrh Európskej komisie bol vypracovaný v úzkej spolupráci s pelagickou skupinou hodnotenia zdrojov (RAG), ktorá bola pôvodným predkladateľom tohto návrhu. Prieskumy o ikrách stavridy ostrobokej sa uskutočňujú od roku 1997 každé tri roky. Výsledné údaje neboli dostačujúce a neumožnili vedcom dospieť k celkovému posúdeniu zdravia populácií.

Navrhovaný plán riadenia rieši tieto ťažkosti stanovením pravidiel pre plavidlá zapojené do lovu stavridy ostrobokej známych ako pravidlo kontroly výlovu. Toto pravidlo stanovuje mechanizmus výpočtu ročného stropu maximálnych povolených vykládok stavridy ostrobokej vylovenej z vymedzených oblastí. Očakávalo sa, že plán sa začne uplatňovať koncom roka 2009, ale bol odložený z dôvodu prijatia Lisabonskej zmluvy.

Prirodzene, plne rešpektujem právo Rady stanovovať a prideľovať rybolovné možnosti. Pred prijatím mojej správy vo Výbore pre rybné hospodárstvo som sa stretol so zástupcami belgického predsedníctva. Navrhli predloženie návrhu, ktorý by Rade poskytoval určitý stupeň flexibility, pokiaľ ide o množstvo celkového odberu pri stanovovaní celkového povoleného výlovu. Tento návrh belgického predsedníctva, ktorý následne prijal Výbor pre rybné hospodárstvo, podľa mňa chráni výlučné právo Rady vyplývajúce zo zmlúv stanovovať a prideľovať rybolovné príležitosti.

Chcel by som diskutovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch predložených poslaneckým klubom PPE a politickými skupinami S&D a GUE/NGL vo vzťahu k oblasti 8C – inými slovami k Biskajskému zálivu. Chcel by som Parlament informovať, že ako spravodajca podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili socialisti, ale nemôžem prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložili PPE a GUE/NGL. Uvediem dôvody, ktoré ma k tomu vedú.

Odporúčania vedcov sú jasné. Ide o populáciu, ktorá pokrýva celú geografickú oblasť. Ak by Parlament prijal návrh poslaneckého klubu PPE a skupiny GUE/NGL, v rámci plánu riadenia by sa nezmyselne zaviedli dve osobitné označené oblasti pre jednu populáciu. Keby sme to urobili, vytvorilo by to veľmi nebezpečný a veľmi vážny precedens pre budúce plány v oblasti riadenia lovu makrel. Nemohli by sme súhlasiť s rozdelením jednej populácie lovných rýb.

Tí, ktorí to chcú podporiť, to urobia zo svojich vlastných osobných dôvodov a v záujme svojich členských štátov, toto je však spoločná politika rybného hospodárstva, ktorej sa musíme držať. Chápem, že naši španielski a portugalskí kolegovia môžu mať obavy, pričom tieto obavy som zohľadnil v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7 v návrhu správy. Uvádza sa v ňom, že pri uplatňovaní plánu sa budú brať do úvahy drobné rybné hospodárstvo a historické práva.

Na záver chcem povedať, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prijateľný pre Radu a pelagickú skupinu hodnotenia zdrojov a zohľadňuje názory španielskych a portugalských kolegov. Mali by sme však zachovať súčasnú podobu politiky.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, spravodajca.(PL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som sa chcel úprimne poďakovať každému, kto pomohol s prípravou tejto správy: Európskej komisii, všetkým tieňovým spravodajcom a členom Výboru pre rybné hospodárstvo za podporu pri vypracovaní tejto správy. Dosiahli sme úplnú zhodu, pretože Výbor Európskeho parlamentu pre rybné hospodárstvo prijal správu jednohlasne. Ešte raz by som sa chcel veľmi úprimne poďakovať.

Správa, ktorej cieľom je regulácia lovu plates v Baltskom mori a skoncovanie s vyhadzovaním pri zachovaní modelu riadenia rybolovných zdrojov známeho ako celkový povolený výlov (TAC), konštatuje, že tento systém funguje dobre a je prakticky využiteľný pre určité druhy rýb. Z tohto dôvodu treba zdôrazniť dôležitosť pridania článku 15a k nariadeniu (ES) č. 2187/2005. Ulovené druhy rýb môžu mať nízku trhovú hodnotu alebo môžu byť nevhodné na ľudskú konzumáciu. Tiež treba zdôrazniť, že toto ustanovenie umožňuje, aby boli späť do mora vrátené ulovené živé jedince platesy bradavičnatej, ktoré nemajú v období platnosti ochranných obmedzení žiadnu obchodnú hodnotu. Tento článok teda umožní trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov.

Akčný plán prijatý na základe mojej správy musí odstrániť odpad z výlovu v Baltskom mori napríklad zavedením úplného zákazu odpadu z výlovu v odvetví rybolovu v Baltskom mori tam, kde je to potrebné. To musí viesť k trvalo udržateľnému a efektívnejšiemu riadeniu morských zdrojov. Úplný zákaz odpadu z výlovov platesy bradavičnatej či iných platesových rýb nie je opodstatnený, pretože bude mať negatívny dosah na ich populácie. V súvislosti s potrebou zaistiť stabilitu a predvídateľnosť rybolovu a využívania rybolovných zdrojov v rámci stanovených limitov je namieste obava, že zákaz odpadu z výlovu by sa mohol zneužiť na legalizáciu masových výlovov tresky obyčajnej nedosahujúcej predpísanú veľkosť v Baltskom mori. So zreteľom na nedostatok spoľahlivých vedeckých údajov, na základe ktorých by sa dali vyhodnotiť vedľajšie úlovky tresky obyčajnej v priemyselnom rybolove, je rozhodujúce, aby sa okamžite zaviedla kompletná dokumentácia výlovov, ako aj plný monitoring na plavidlách, ktoré tento druh rybolovu prevádzkujú. Je nevyhnutné 100-percentne kontrolovať priemyselné výlovy pri vykládke, inak by bola politika ochrany populácií rýb v Baltskom mori nereálna a dlhodobý plán riadenia tresky obyčajnej by nemal význam. Únia musí v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva okamžite prijať kroky na vyriešenie otázky priemyselného rybolovu v Baltskom mori so zreteľom na to, že z ekologického hľadiska takýto rybolov poškodzuje ekosystém Baltského mora, najmä vzhľadom na to, že Výbor pre ochranu morského prostredia Medzinárodnej námornej organizácie klasifikoval Baltské more ako „osobitne citlivú morskú oblasť“, čo Baltské more radí medzi najvzácnejšie a najcitlivejšie morské ekosystémy na svete. Vzhľadom na zmeny klímy v Baltskom mori, ktorým sa prispôsobujú rôzne druhy rýb, čo znamená aj ich presun a zmenu ich neresísk, treba uskutočniť revíziu chránených oblastí v Baltskom mori a vypracovať dlhodobý plán riadenia platesových rýb v tejto oblasti. Vzhľadom na nedostatok aktualizovaných a spoľahlivých údajov, na základe ktorých by sa mohlo prijať rozhodnutie o vyňatí istých oblastí Baltského mora spod ochrany, treba zohľadniť aj zmeny, ku ktorým dochádza, a uskutočniť revíziu chránených oblastí.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, spravodajca.(PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, introdukcia cudzích druhov je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k narúšaniu ekosystémov, a jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni.

Ako uznáva samotná Komisia, cudzie druhy sa dostávajú do pobrežných morí a vnútrozemských vôd Európy vo významnej miere vďaka akvakultúrnym a chovateľským postupom. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Komisie k nariadeniu o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre sa zakladá na výsledkoch výskumného projektu IMPASSE, na ktorom sa podieľali rôzne európske inštitúcie v rámci koordinovanej činnosti zameranej na environmentálne vplyvy cudzích druhov v akvakultúre.

V tomto projekte sa navrhuje operatívne vymedzenie uzavretého akvakultúrneho zariadenia, ktoré by bolo podrobnejšie a vyčerpávajúcejšie v porovnaní so súčasným vymedzením. Podľa tohto vymedzenia a podľa záverov projektu „by sa riziko v súvislosti s cudzími druhmi dalo výrazne znížiť, možno až na prijateľnú úroveň, ak sa možnosti úniku cieľových a necieľových organizmov budú obmedzovať v priebehu dopravy a prostredníctvom presne stanovených protokolov v prijímajúcom zariadení“.

Vzhľadom na výsledky projektu Komisia navrhuje zjednodušiť zbytočné administratívne formality vyžadované od prevádzkovateľov vyňatím introdukcií a premiestnení do uzavretých akvakultúrnych zariadení z procesu udeľovania povolení. Treba zdôrazniť, že kým proces hodnotenia rizík sa zakladá na vedeckých a odborných analýzach, rozhodnutie o prijateľnosti rizika je predmetom politického rozhodnutia. Sme preto presvedčení, že uľahčenie procesu introdukcie cudzích druhov do akvakultúry musí byť vykompenzované čo najprísnejším vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia podľa výsledkov projektu IMPASSE spĺňať.

Treba tiež uznať potrebu kontroly zariadení, aby sa zabezpečilo, že všetky technické požiadavky navrhnuté odborníkmi budú počas prevádzky zariadení skutočne zohľadnené a dodržané. Platí to aj pre bezpečnostné opatrenia pri preprave cieľových a necieľových druhov do zariadení a z nich. Toto sú otázky, ktorým sa pri vypracovávaní správy a predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k pôvodnému návrhu Komisie venovala najväčšia pozornosť.

Dovoľte mi ešte jednu poznámku. Trvalo udržateľný rozvoj európskej akvakultúry si vyžaduje, aby sa výrazne podporil vedecký výskum a technický rozvoj v oblasti chovu pôvodných druhov s cieľom umožniť diverzifikáciu potravinovej produkcie a ponuky a zvýšenie kvality a zároveň zaručiť vyššiu bezpečnosť životného prostredia.

Túto legislatívnu iniciatívu by mal preto doplniť silný stimul v tejto oblasti. Je nevyhnutné preskúmať potenciál akvakultúry, ale je tiež potrebné ekologicky udržateľným spôsobom prekonať jej obmedzenia. Okrem iného bude nevyhnutné preorientovať priority rámcového programu pre výskum tak, aby primerane pokrývali túto dôležitú oblasť výskumu.

Zostáva mi už len vyjadriť poďakovanie všetkým tieňovým spravodajcom za ich pomoc, vďaka ktorej bolo možné dotiahnuť do konca kus plodnej práce, a útvarom Komisie a Rady vrátane španielskeho predsedníctva a teraz belgického predsedníctva za prácu, ktorú sme v priebehu týchto mesiacov vykonali.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som povedať niekoľko slov k dlhodobému plánu pre zásobu sardely, ale najprv by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni Bilbaovej a všetkým členom Výboru pre rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka za ich prácu na tomto návrhu. Chcela by som pani Bilbaovej povedať, že pri prijímaní tohto návrhu naozaj došlo k oneskoreniu, ale chcela by som povedať, že bolo dosť jasné, že Komisia urobila úplne všetko pre to, aby situáciu vyriešila.

Zásobe sardely v Biskajskom zálive hrozil kolaps, preto bol rybolov v roku 2005 zastavený. Znovu bol povolený v januári 2010, len päť rokov neskôr. V júli vedci potvrdili, že zásoba sa nachádza bezpečne nad hranicou predbežnej opatrnosti. To mi umožnilo navrhnúť TAC vo výške viac ako 15 000 ton, ktorý je v platnosti teraz. Tento TAC je v súlade s pravidlami výlovu plánu a teší ma, že nám tento návrh už teraz pomáha správne riadiť zásoby.

Je jasné, že dlhé zastavenie rybolovu spôsobilo skupinám závislým od tohto rybolovu vážne finančné škody. Jednoznačne musíme zabrániť tomu, aby sa niečo také opakovalo. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je vyloviť zásoby neprekračujúce maximálny udržateľný výnos, čím sa zníži riziko zastavenia rybolovu. Z nášho návrhu vyplýva, že sa to dá dosiahnuť, a to aj pri zabezpečení trvalej udržateľnosti tohto odvetvia. Ak chceme predísť zastaveniu rybolovu, musíme mieru využívania udržovať na úrovni 30 %.

Chcela by som poďakovať Výboru pre rybné hospodárstvo za podporu, a to jednak pokiaľ ide o podstatu, ako aj vo vzťahu k prenášaniu právomocí na Komisiu. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy môžem podporiť. Takisto môžem podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa zosúladenia návrhu s novým nariadením o kontrole, ktoré je v platnosti od januára 2010.

Je tu však jedna výnimka. Týka sa zníženia času potrebného na informovanie o vplávaní do zálivu zo štyroch hodín na jednu hodinu vopred. Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa mení pravidlo o štyroch hodinách, ktoré je v novom nariadení o kontrole. Viete, že toto nové nariadenie o kontrole je v platnosti od začiatku tohto roku. Nie som za jeho skorú zmenu a doplnenie, a to najmä pre to, lebo samotné nariadenie o kontrole umožňuje pobrežným členským štátom uplatňovať osobitné výnimky, ak sú opodstatnené. Takže máme toto rozmedzie. Toto nariadenie o kontrole naozaj nemusíme meniť tak skoro, ale o tom musíte, samozrejme, rozhodnúť vy.

Prejdem teraz k druhej správe, viacročnému plánu pre stavridu ostrobokú. Chcela by som povedať, že pán Gallagher ako spravodajca a všetci členovia Výboru pre rybné hospodárstvo vykonali na tomto návrhu vynikajúcu prácu, a chcela by som vám vyjadriť úprimné poďakovanie za všetku tvrdú prácu a konštruktívny prístup.

Západná stavrida ostroboká je jednoznačne najdôležitejšou z troch populácií stavridy ostrobokej vo vodách EÚ. Populácia je momentálne stabilná, na dobrej úrovni, čo znamená, že TAC na rok 2011 sa takmer nezmenil. Každoročné rozhodnutie o TAC pre túto populáciu, ktoré vychádza z najnovších vedeckých odporúčaní, nezodpovedá nášmu cieľu dosiahnuť záväzné, predvídateľné dlhodobé riadenie. Preto tento plán, tak ako aj iné dlhodobé plány, pre mňa veľa znamená, pretože chcem, aby sme skoncovali s každoročným dohadovaním sa v Rade o tom, koľko rýb možno vyloviť. Sme povinní umožniť odvetviu viac plánovania a stability prostredníctvom schválenia dlhodobých plánov.

Vaša podpora, pokiaľ ide o podstatu, ako aj vo vzťahu k prenášaniu právomocí ukazuje, že máme ten istý cieľ. Môžem podporiť vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa zosúladenia návrhu s novým nariadením o kontrole, ktoré je v platnosti od januára 2010. Na rozdiel od neho by však plán nemal reorganizovať oblasti TAC a možnosť ich úpravy by mal nechať na každoročné rozhodnutia o TAC založené na príslušnom vedeckom poradenstve.

Jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh však nejde správnym smerom, konkrétne vaše akceptovanie kompromisu 5 000 ton z dielne predsedníctva Rady. Množstvo 5 000 ton jednoducho nie je vedecky podložené. Ako sa o ňom rozhodlo? Prečo nie 6 000 alebo 7 000? Právo hýbať TAC hore a dole na správnu úroveň v rámci dlhodobej stratégie riadenia sa mi nezdá ako dôsledný prístup.

Prejdem teraz k tretej správe, ktorá sa týka technických opatrení v Baltskom mori. Chcela by som využiť túto príležitosť a poďakovať pánovi spravodajcovi Gróbarczykovi za vynikajúcu prácu na tejto správe, ktorá bola prijatá jednohlasne. Znovu ďakujem Výboru pre rybné hospodárstvo za to, že ju plne podporil. Týmto návrhom zabezpečujeme právnu kontinuitu, pokiaľ ide o našu politiku v oblasti triedenia, ktorá bola v Baltickom mori zavedená minulý rok, ako aj v oblasti obmedzenia lovu určitých druhov.

Zameriam sa teraz na poslednú správu: využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre. Chcela by som poďakovať pánovi Ferreirovi za jeho prácu a Výboru pre rybné hospodárstvo ako celku.

Ako viete, Komisia sa angažuje za podporu trvalo udržateľného rozvoja akvakultúry v EÚ prostredníctvom novej stratégie pre akvakultúru. To zahrnuje vysoký stupeň ochrany životného prostredia, ale aj vytvorenie podmienok na uľahčenie činností v akvakultúre. Musíme to urobiť. Zmenou a doplnením nariadenia o introdukcii cudzích druhov do uzavretých akvakultúrnych zariadení určite dôjde k uľahčeniu činností v akvakultúre prostredníctvom odstránenia zbytočného administratívneho zaťaženia pri súčasnom zabezpečení primeranej ochrany vodných biotopov. To, samozrejme, nie je všetko, čo môžeme urobiť, a preto veľmi vítam návrh pána Ferreiru, aby sme zintenzívnili výskumné činnosti v oblasti akvakultúry. Urobíme, čo je v našich silách, prostredníctvom nášho rozpočtu a prostredníctvom reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH).

Veľmi ma teší, že výsledkom diskusií vo Výbore pre rybné hospodárstvo je lepšie vymedzenie pojmu „uzavreté akvakultúrne zariadenie“.

Chcela by som zdôrazniť, že pôvodný návrh prijala Komisia mesiac pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, takže sme mali tie isté problémy. Výbor pre rybné hospodárstvo predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom zosúladiť základné nariadenie s novými komitologickými ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Pokladali sme za vhodné uskutočniť toto zosúladenie tak, ako to navrhoval Parlament. Na druhej strane bolo potrebné formálne upraviť náš návrh tak, aby bolo možné prijať takéto podstatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, čo vysvetľuje oneskorenie, o ktorom tu hovoríme.

Na záver by som chcela ešte raz poďakovať všetkým spravodajcom Výboru pre rybné hospodárstvo za ich správy a za ich prácu na týchto dôležitých otázkach.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, v mene poslaneckého klubu PPE. (ES) Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem autorom správ za vynikajúcu prácu. Chcela by som sa zamerať na plány riadenia, aj keď sa nebudem podrobne venovať žiadnym zásadným aspektom, keďže ich už osvetlili spravodajcovia. Radšej poukážem na významné inštitucionálne problémy, ktoré vytvárajú a ktoré treba vyriešiť.

Po vyše roku rokovaní s Radou sa Parlament celkom zodpovedne rozhodol predložiť správy do prvého čítania s cieľom vyvinúť tlak a prelomiť túto patovú situáciu, ktorá sa dotýka nielen týchto dvoch návrhov, ale všetkých ostatných, ktoré nám majú byť v blízkej budúcnosti predložené.

Parlament je ochotný nájsť s Radou a Komisiou kompromisné riešenie, ale kľúčovým predpokladom na to, aby sa to stalo, je to, aby Rada uznala a akceptovala, že základné ťažisko dlhodobých plánov riadenia musí podliehať bežnému legislatívnemu postupu, t. j. právnemu základu článku 43 ods. 2 zmluvy.

Je nepochopiteľné, že pred Lisabonskou zmluvou, keď mala Rada výlučnú právomoc aj v otázkach TAC a kvót, bol Parlament žiadaný o konzultačné stanovisko, zatiaľ čo teraz si Rada nárokuje v týchto záležitostiach výlučnosť, aj keď podľa všetkých právnych rád treba článok 43 ods. 3 vykladať reštriktívne.

Preto naliehavo žiadam pani komisárku, aby vzala na vedomie stanovisko Parlamentu, aj keby mali byť všetky návrhy – a podľa mňa otázka pani Bilbaovej k tejto konkrétnej téme nebola zodpovedaná – stiahnuté alebo nahradené novými textami. Ak k tomu nedôjde, budeme nútení postúpiť vec Súdnemu dvoru a blokovať budúce dlhodobé plány, čomu treba predísť, pretože ide o základný nástroj riadenia rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis, v mene skupiny S&D.(EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, text, o ktorom dnes diskutujeme, obsahuje veľa technických detailov. Za nimi sa však skrýva jasná výzva: Európsky parlament vyzýva ostatné inštitúcie, Komisiu a Radu, aby pri každom rozhodnutí o veciach týkajúcich sa rybného hospodárstva a o tom, ako má prebiehať rybolov, venovali pozornosť vedeckým údajom.

Nesmieme rokovať podľa politických línií pri rozhodovaní o spôsobe lovu každého druhu rýb. Rada a Parlament nesmú rokovať podľa politických línií o otázkach, ktoré treba posúdiť na základe vedeckých údajov. Len na základe vedeckých údajov môžeme určiť prebytky v našich moriach a rozhodnúť, čo môžeme loviť bez toho, aby to malo nezvratný vplyv na morský život, ako aj na rybné hospodárstvo.

Máme pred sebou revidovanú spoločnú politiku rybného hospodárstva. V týchto správach vás žiadame o to, aby ste pri revidovaní spoločnej politiky rybného hospodárstva konali odvážne, a to tak, že zabezpečíte, aby sa rozhodnutia prijímané v záujme zaručenia perspektívnej budúcnosti pre naše moria a rybné hospodárstvo prijímali na základe vedeckých údajov.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, v mene skupiny ALDE.(SV) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, zameriam sa na správu o love sardely v Biskajskom zálive a na stanovisko našej skupiny k tejto záležitosti. Ide o mimoriadne dôležitú otázku, ktorá je príkladom toho, ako by sme mali pristupovať k citlivým otázkam v oblasti rybného hospodárstva. Netreba zabúdať na to, že odvetvie rybného hospodárstva, o ktorom hovoríme, skolabovalo v roku 2005 v dôsledku nadmerného rybolovu.

Teraz, keď je lov znovu povolený, uskutočňuje sa na základe zásady predbežnej opatrnosti, čo je presne spôsob, akým to treba robiť. Je to jediný dlhodobý a trvalo udržateľný spôsob, ako to robiť, čo bol aj názor našej skupiny na túto záležitosť. Faktom je, že rybné hospodárstvo môže pre začiatok hádam počítať s väčším množstvom rýb, ale z dlhodobého hľadiska je lepšie robiť to, pre čo sa pravdepodobne rozhodneme teraz. Je to tiež spôsob, akým by sme podľa našej skupiny mali pristupovať k tomuto typu otázky, a to rovnako dnes, ako aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, v mene skupiny Verts/ALE.(SV) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Lisabonskou zmluvou sa zmenili právomoci Parlamentu v oblasti politiky rybného hospodárstva. Plány riadenia, o ktorých máme zajtra hlasovať, budú prvou skúškou toho, ako dobre dokáže Parlament naplniť túto právomoc. Podľa mňa sme túto úlohu prevažne zvládli dobre, nezaobišlo sa to však bez falošných poplachov. Subjekty s rozhodovacou právomocou majú vždy pokušenie z pomýlenej ohľaduplnosti voči rybnému hospodárstvu robiť kompromisy, pokiaľ ide o vedecké odporúčania. Okrem toho majú ľudia krátku pamäť. Napriek skutočnosti, že lov sardel v Biskajskom zálive skolaboval len nedávno v roku 2005 a rybné hospodárstvo muselo zastaviť rybolov úplne, stále existujú krátkozraké finančné iniciatívy, ktoré ohrozujú dlhodobú udržateľnosť zásob. Vo výbore však opatrnosť nakoniec vyhrala nad hazardom.

Počítať ryby nie je ťažké; je to ako počítať stromy. Rozdiel je len v tom, že ryby sa premiestňujú a nie je ich vidieť. Takto žartoval vedúci svetový morský biológ Willy Kristensen vo filme „The End of the Line“ o vyčerpávaní zásob rýb vo svetových oceánoch. Snažil sa tým povedať, že odhady zásob sú veľmi neisté. Treba to mať na zreteli zvlášť teraz vzhľadom na to, že sa EÚ a svet rozhodli približne do piatich rokov dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY) pri všetkých komerčných druhoch rýb.

Chcela by som zdôrazniť, že dosiahnutie MSY pri všetkých druhoch, všade a v rovnaký čas je nesplniteľnou úlohou. Preto potrebujeme bezpečné rozmedzia. Ekosystémy treba brať ako celky a MSY treba považovať za hornú hranicu, nie za cieľ. Dúfam, že sa to vezme do úvahy v rámci ďalšej politiky rybného hospodárstva a že sa to bude rešpektovať v rámci plánov riadenia, a to v Parlamente, ako aj v Rade. Musíme rýchlo zaviesť dlhodobé plány riadenia pre všetky európske morské ekosystémy. Na záver by som len chcela povedať, že úplne súhlasím s pánom spravodajcom Gallagherom, že rozdelenie kvóty pre jednu populáciu stavridy ostrobokej je úplne v rozpore s vedeckými odporúčaniami.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážený pán predsedajúci, problémy predložené v rámci tejto rozpravy sa netýkajú len vymedzenej oblasti. Problémom čelia aj plavidlá v Severnom mori.

V piatok som sa stretol s rybármi z mesta Whitby v grófstve Yorkshire. Aj ich rovnako trápia problémy, v dôsledku ktorých by mohli skrachovať aj posledné plavidlá britskej flotily. Bezprostrednou hrozbou je navrhované zníženie počtu dní, počas ktorých smú loviť ryby, zo 135 dní pravdepodobne na iba 90 dní. Spýtal som sa rybárov, aké zníženie by ešte dokázali zvládnuť bez toho, aby skrachovali, a oni odpovedali, že takýto účinok by malo akékoľvek zníženie.

Politika nútenia rybárskych lodí k vyhadzovaniu mŕtvych alebo umierajúcich rýb s cieľom vyhnúť sa vykládke rýb nedosahujúcich predpísanú veľkosť alebo prekročeniu kvót pre jednotlivé druhy je absolútne obludná. Všetky ryby, ktoré boli ulovené a neprežijú, treba vyložiť. Vyhadzovanie nie je ochrana životného prostredia, je to plytvanie. Triedenie je reakciou na nespravodlivý systém kvót. Reformujte systém a prestane to. Kvóty sa kupujú a predávajú na otvorenom trhu a bohatí a mocní s nimi špekulujú. To tlačí hore ceny kvót, ktoré sa rybárom prenajímajú za nehorázne sumy. So špekuláciami treba nadobro skoncovať.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, pokiaľ ide o správu pána Gallaghera, a zvlášť o viacročný plán pre populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne, treba sa jednoznačne zasadzovať za pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktorý vypracovala pani Patrãová Nevesová a ktorý je zameraný na tri ciele zelenej knihy a reformu spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH): environmentálny cieľ, ktorý táto správa náležite zohľadňuje, a sociálne a hospodárske ciele, či už sú zamerané na hospodársku životaschopnosť alebo na dôstojný život pre profesionálov.

Je veľmi dôležité, aby sme tu rozlišovali dve zóny. Keď hovoríme o západnej populácii stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne, je dôležité rozlišovať zónu VIII C – oblasť okolo Biskajského zálivu –, ktorá je v podstate zameraná na drobné rybné hospodárstvo a ktorá zabezpečuje živobytie významnej časti obyvateľstva predovšetkým Portugalska, Španielska a Francúzska, a severnejšiu zónu, ktorá je zameraná na priemyselné rybné hospodárstvo, a teda v podstate na hospodársky zisk. Práve z tohto dôvodu je potrebná zmena a doplnenie tejto správy, aby bola zosúladená nielen so základnými cieľmi zelenej knihy o SPRH alebo o reforme SPRH, ale aj s odporúčaniami, ktoré predložila Rada v súvislosti s nariadením o celkovom povolenom výlove (TAC) na rok 2011, v ktorom sa stavrida ostroboká v Atlantickom oceáne v zóne VIII C Medzinárodnej rady pre výskum mora v podstate považuje za populáciu, ktorá je predmetom drobného rybolovu, kým sever v rámci tejto západnej zóny je zameraný hlavne na priemyselné rybné hospodárstvo. Tento prístup, ktorý zohľadňuje konkrétny charakter a účel každej oblasti, kde žije západná populácia stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne, je jediný, ktorý skutočne dokáže ochrániť záujmy SPRH.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, blahoželám všetkým štyrom spravodajcom. Aj ja sa budem venovať otázke plánov riadenia pre sardelu a populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne.

Návrh týkajúci sa využívania zásoby sardely, ktorý mal byť pôvodne návrhom na udržateľné využívanie zásoby sardely, sa ukázal ako zložitý návrh, ktorý momentálne blokuje Rada. Toto odvetvie utrpelo najväčšie škody. Nachádzame sa na mŕtvom bode, pretože situáciu sa zatiaľ nepodarilo odblokovať, keďže Rada ani Komisia zatiaľ nedokázali prijať rozhodnutie.

Chcela by som vyzdvihnúť pozíciu španielskej socialistickej delegácie, ktorá počas celého tohto procesu podporovala jednohlasné požiadavky odvetvia podložené – zdôrazňujem, podložené – vedeckými správami a Regionálnou poradnou radou. Tú istú pozíciu zastávame vo vzťahu k novým otázkam, ktoré nastoľuje nadchádzajúca reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Vzhľadom na túto patovú situáciu požadujeme, aby pani komisárka, ak to bude potrebné, návrh stiahla, vzala do úvahy pozíciu Parlamentu a predložila nový návrh.

Pokiaľ ide o stavridu ostrobokú v Atlantickom oceáne, pán Gallagher načrtol niekoľko bodov, s ktorými súhlasíme aj my, ako sú napríklad zavedenie viacročných programov, celkový povolený výlov a vedecké odporúčania. Okrem toho navrhol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý Skupina socialistov považuje za významný a ktorý považuje za významný aj španielska skupina socialistov, keďže Španielsko má tradičné odvetvie lovu stavridy ostrobokej, ktorého úlovky sa konzumujú čerstvé hneď v deň výlovu. Nedostatočné uznanie tohto odvetvia bude mať za následok sociálno-ekonomické škody a nepochybne oslabí vyhliadky na lepšie riadenie.

Preto si myslíme, že pán Gallagher mal vziať do úvahy náš návrh, ktorý počítal s osobitným prístupom k pobrežnému rybolovu.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, ďakujem spravodajcom. Vzhľadom na vysokú mieru dovozu rýb a rybích výrobkov do EÚ musíme chrániť a podporovať našich miestnych rybárov, ako aj domáce odvetvie akvakultúry. Naliehavo potrebujeme lepšie metódy výlovu, aby sme dokázali dlhodobo zabezpečiť prežitie našich morí, ako aj našich rybárov.

Rovnako je nevyhnutné, aby sme umožnili akvakultúre ďalej sa rozvíjať. Naliehavo potrebujeme efektívnejší spôsob zberu údajov a intenzívnejší výskum, pretože len vtedy, keď budeme vedieť, čo sa naozaj deje, dokážeme prijímať správne rozhodnutia pre budúcnosť.

To, že nedokážeme dobre skombinovať hospodárstvo s ekológiou – čo nie sú v skutočnosti až také odlišné veci –, je spôsobené nadmernou byrokraciou a nedostatočnými poznatkami.

 
  
  

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o rozpravu o sardelách, aj ja by som chcel zdôrazniť jej dôležitosť a to, že ide o prelomový bod, a to nielen z hľadiska odvetvia, a zvlášť problematiky sardel, ale aj z hľadiska vzťahov medzi Komisiou, Parlamentom a Radou.

V tejto súvislosti by som tiež chcel jednoznačne povedať, že Skupina zelených/Európska slobodná aliancia podporuje návrhy, ktoré predložila Komisia a v ktorých sa dôraznejšie zohľadňuje zásada predbežnej opatrnosti.

V zásade podporujeme návrhy v troch bodoch:

prvým je pravidlo využívania, ktoré by podľa nás – aj podľa Komisie – nemalo presiahnuť 0,3; druhým je celkový povolený výlov (TAC), pri ktorom by sa mala podľa nás zohľadňovať aj živá návnada; posledným bodom je zníženie TAC najmenej o 25 %, ak to bude potrebné.

Podporili sme Komisiu v týchto troch bodoch a zdá sa nám to odôvodnené práve preto, lebo chceme konečne k problematike pristupovať ako holistickí lekári, ktorí liečia, nie ako forenzní lekári, ktorí len konštatujú smrť. Myslím si, že je dôležité, aby sme vyslali jasný signál, a myslím si, že toto je dobrá príležitosť robiť veci správne.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, môj príspevok sa bude týkať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o triedenie a obmedzenie lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu. To, o čo nám tu ide, nie je len zmena a doplnenie nariadenia, ale dva veľmi dôležité a výborné druhy konzumných rýb, ktoré na našom vnútornom trhu v Európe nevyhnutne potrebujeme. Aj v tomto prípade je jasné, že veda a priemysel musia spolupracovať, aby sa zabezpečilo rozumné vyhodnotenie a zanalyzovanie ich súčasných skúseností – najmä v oblasti odstraňovania odpadu z výlovu a riadenia zásob, ale aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s vedľajšími úlovkami. Sú nám známe všetky možnosti zavedenia obmedzení v tejto oblasti; pán Gróbarczyk ich výborne osvetlil. Je nevyhnutné zahrnúť do nariadenia článok 15a. Už ste počuli, prečo – pán spravodajca to ešte raz jasne povedal. Naším spoločným cieľom je minimalizácia vedľajších úlovkov a odpadu z výlovu, čo sme vo výbore aj dosiahli.

Pri niektorých druhoch rýb – medzi ktoré patria aj platesa bradavičnatá a kalkan veľký – je to však tak, že mladé jedince a jedince nedosahujúce predpísanú veľkosť možno hodiť späť, ak sa dostali na palubu spolu s úlovkom. Nevyhnutné je, prirodzene, aj používať kvalitný rybársky výstroj, loviť selektívne a dodržiavať obdobia zastavenia rybolovu. Tieto dva druhy rýb neustále menia svoje neresiská, čo, prirodzene, tiež znamená, že sú jasne vymedzené rybolovné oblasti a presne určené obdobia neresenia a neresiská.

Marketingové parametre nesmú byť upravené smerom nadol, aby jedinou možnosťou bolo robiť rybiu múčku z takýchto kvalitných populácií. To nie je naším cieľom. Chceme slúžiť trhu, a preto sme toto nariadenie zmenili a doplnili takýmto spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani Damanakiová, veľmi ma teší, že sa nám tento týždeň podarí prijať štyri dôležité nariadenia v oblasti politiky rybného hospodárstva a že sme sa medzi sebou, ako aj s Radou a Komisiou dokázali dohodnúť na správach týkajúcich sa akvakultúry a technických opatrení v Baltskom mori.

To isté, žiaľ, nemožno povedať o dvoch nariadeniach o dlhodobých plánoch riadenia. Správny recept na riadenie populácií sardiniek bol vo výbore vždy predmetom intenzívnej výmeny názorov. Predloženie do plenárneho zasadnutia vyzerá podľa mňa veľmi dobre a teší ma, že si to zjavne uvedomil už aj Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), keďže už nepredložil žiadne ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Predpokladám, že zajtra budete hlasovať za.

V súvislosti s Radou však máme oveľa vážnejší problém. V rozpore s radami svojich vlastných právnych expertov odmieta väčšina členských štátov akceptovať spolurozhodovacie právo Európskeho parlamentu – celý rok od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Považujem to za škandalózne. Predsedníčke nášho výboru som preto navrhla, aby sa európskym ministrom zodpovedným za rybné hospodárstvo napísal spoločný list.

Potešilo by ma, keby sa nám v nadchádzajúcich dňoch podarilo dosiahnuť dohodu, aby sme mohli spoločne ukázať, aký odhodlaný je Parlament. Nenecháme sa Radou len tak ľahko odbiť.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, podporujem líniu, ktorej sa drží pán Gallagher vo svojej správe, a podľa toho budem zajtra aj hlasovať, keď sa k tomu dostaneme.

Zásada viacročného plánovania je rozumná, ak umožňuje zmysluplné plánovanie do budúcnosti zo strany rybárov, ako aj spracovateľského odvetvia. Ako iste viete, vo všeobecnosti však pretrvávajú určité veľmi negatívne aspekty riadenia rybného hospodárstva EÚ. Som pevne presvedčený, že o ochrane a riadení populácií by mali rozhodovať samotné krajiny zaoberajúce sa rybolovom – tie, ktoré majú oprávnenie na rybolov v príslušných oblastiach.

Niekoľko rečníkov znova spomenulo škandalózny problém odpadu z výlovu. V Škótsku si stále viac ľudí uvedomuje, že odpad z výlovu je priamym výsledkom právnych predpisov EÚ, a zvlášť plánu obnovy tresky. Dúfam, že to pani komisárka vezme na vedomie a začne riešiť tú časť škandálu s odpadom z výlovu, ktorej by sa dalo predísť zmenou v súčasnosti platných nepraktických nariadení.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Vážený pán predsedajúci, vo svojom vystúpení sa zameriam na dve správy, pri ktorých možno postup a konečné výsledky považovať za príklad toho, čo treba robiť a čo nie. Mám na mysli plán pre zásobu sardely a využívanie exotických druhov v akvakultúre.

Pokiaľ ide o sardely, príklad toho, ako to nerobiť, o problematike sa diskutuje už vyše roka a stala sa z toho, žiaľ, diskusia o právomociach, ktoré udeľuje Lisabonská zmluva Parlamentu, a o právnom základe návrhu Komisie namiesto toho, aby to bola diskusia o tom, čo je lepšie pre rybárov, priemysel a rybné hospodárstvo. Bola to dlhá a zbytočná diskusia, obeťou ktorej sa stalo odvetvie, ktoré sa s úžasom prizeralo, ako sa zamotávame do diskusií, kým dlho očakávaný plán riadenia sa ešte stále nepohol dopredu a hrozí, že nikdy neuzrie svetlo sveta.

Ľudia pracujúci v odvetví sardel sa právom sťažujú na administratívne prekážky, ktorým čelí tento plán, ktorý je taký nevyhnutný na zabránenie ďalším prerušeniam činností v rámci lovu tohto druhu.

Úprimne verím, že v tomto kontexte neistoty by sa mala Komisia snažiť vyslať dnes v Parlamente odvetviu pozitívny signál.

Pokiaľ ide o exotické druhy, je dohoda dosiahnutá Parlamentom v prvom čítaní, naopak, veľmi dobrým kompromisom. Komisii, Rade a Parlamentu sa podarilo dosiahnuť dohodu rýchlo a bez významných nezhôd, pokiaľ ide o právny základ alebo podstatu.

Dohoda nielen presne vymedzuje uzavreté akvakultúrne zariadenia, ale tiež sa ňou dosiahla väčšia právna zrozumiteľnosť pre podniky pôsobiace v odvetví, a čo je ešte dôležitejšie, odstraňuje jeden byrokratický predpis, ktorého už majú Európania dosť.

Som presvedčený, že administratívne procesy treba zredukovať na základné minimum. Európania musia čeliť nadmernej byrokracii, ktorá nesmierne sťažuje začatie alebo prevádzkovanie akejkoľvek činnosti. Preto sú správy ako tie, ktoré boli predložené dnes, nielen dobrými správami pre odvetvie akvakultúry, ale mali by byť tiež trvalým charakteristickým prvkom toho, ako pracujeme.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Damanakiová, zameriam sa na správy pána Gróbarczyka a pána Ferreiru. Chcel by som zablahoželať spravodajcom k tomu, že už v prvom čítaní dosiahli s Radou dohody o revízii dvoch nariadení, ktoré prispôsobujú politiku rybného hospodárstva Lisabonskej zmluve a zdôrazňujú angažovanosť Európskej únie za udržateľné riadenie rybného hospodárstva a ochranu biodiverzity.

Zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora sú kľúčovými opatreniami z hľadiska účinného a správneho riadenia zdrojov. Je vhodné trvalo ich začleniť do nariadenia o technických opatreniach pre tieto vody. Tento prístup by sa mohol rozšíriť aj na ostatné európske vody a byť súčasťou politiky úplného zákazu odpadu z výlovu v rámci nadchádzajúcej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Takisto je nevyhnutné, aby Európska únia aktualizovala vymedzenie a prevádzkové podmienky uzavretých akvakultúrnych zariadení, zvážila spôsob zverejnenia zoznamu a stanovila, v súlade s Lisabonskou zmluvou, postupy pre vypracovávanie alebo uplatňovanie pravidiel v rámci EÚ zameraných na predchádzanie znečisteniu z činností, ktoré by mohli ohroziť alebo ovplyvniť naše ekosystémy.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade by som chcel zablahoželať našim kolegom poslancom pani Bilbaovej a pánom Gallagherovi, Gróbarczykovi a Ferreirovi k ich správam.

Chcel by som povedať, ako veľmi ma teší, že Parlament ukončil prvé čítanie k dvom dlhodobým plánom pre sardely a stavridu ostrobokú. Prijatím Lisabonskej zmluvy sa Parlament vlastne stal orgánom podieľajúcim sa na spolurozhodovaní o týchto záležitostiach.

Pokiaľ ide o zásobu sardely, teší ma text prijatý vo Výbore pre rybné hospodárstvo, ktorého cieľom je dlhodobé riadenie tohto intenzívne loveného druhu. Tento plán umožní prijímanie spoločných riadiacich opatrení najdôležitejšími krajinami zaoberajúcimi sa rybolovom.

Pri kvótach sa bude zohľadňovať živá návnada, čo umožní nanajvýš spravodlivý spôsob kontroly veľkosti úlovku. Okrem toho vítam opatrenia týkajúce sa dohľadu a kontroly tohto rybolovu. Systém kontroly plavidiel musí byť v rôznych členských štátoch uskutočňujúcich rybolov zameraný na túto populáciu absolútne rovnaký.

Chcel by som zablahoželať pánovi Gallagherovi k jeho správe. Viem, že ju zajtra prijmeme: umožňuje sociálno-ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť rybolovu zameraného na túto populáciu. Tento plán prináša novú metódu rozhodovania o celkovom povolenom úlovku, ktorá umožní zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti populácie. Okrem toho by som vám chcel pripomenúť význam zásady relatívnej stability, ktorá je môjmu srdcu osobitne blízka.

Spravodajcovia zdôrazňujú potrebu riešenia problému odpadu z výlovu, čo možno len uvítať. Mrzí ma však, tak ako ostatných kolegov poslancov, že Rada spochybňuje novú spolurozhodovaciu právomoc Parlamentu, pokiaľ ide o dlhodobé plány riadenia. Myslím si, že túto otázku právneho základu treba vyriešiť, pretože odďaľuje vykonávanie plánov, ktoré je kľúčové z hľadiska ochrany zdrojov a regulácie rybolovu.

Okrem toho musíme raz a navždy vymedziť pojmy nepriemyselného a priemyselného rybolovu. To zabezpečí zdravé a pevné základy reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva. To tiež navrhuje vo svojej správe pán Gróbarczyk, ktorému ďakujem za kvalitnú prácu. Okrem toho, ako vieme, úplný zákaz odpadu z výlovu nie je realistický. Dúfam, že Európska komisia podporí odvetvie, ktoré zavádza používanie selektívneho výstroja a zabezpečuje hospodársky a environmentálne udržateľný rybolov.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jedna minúta mi nestačí na to, aby som sa dostatočne vyjadril k štyrom správam. Blahoželám preto trom ostatným spravodajcom, ale vyjadrím sa len k správe pána Ferreiru.

Dodržiavanie zásad biodiverzity musí byť ústredným prvkom opatrení, ktoré Európska únia prijíma v oblasti rybolovu a akvakultúry. Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výsledkom dobrej práce, ktorú vykonal pán Ferreira, ktorý tento aspekt jasne pochopil.

Pri hľadaní spôsobov, ako vylepšiť normy chovu rýb, nesmieme mať predpojaté predstavy, ale musíme byť dôslední v kontrole a uplatňovaní čo najpresnejších nariadení, aby sa predišlo riziku narušenia rovnováhy životného prostredia.

V tomto zmysle je jednoznačná podpora organickej výroby rozhodnutím prijatým vo všeobecnom záujme a zahrnujúcim ochranu biodiverzity. Je to vlastne najlepší spôsob optimalizácie chovu pôvodných druhov.

Pani komisárka, dúfam, že v rámci reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva bude možné toto ďalšie opatrenie týkajúce sa akvakultúry začleniť do jedného zjednodušeného opatrenia. Všetko sa tým výrazne zjednoduší a dúfam, že existenciou jedného jednotného nariadenia o akvakultúre sa postupy celkovo zjednodušia.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). (PL) Vážený pán predsedajúci, najprv by som rád poďakoval pánovi Gróbarczykovi za jeho pomoc. Som veľmi rád, že sa do správy podarilo zahrnúť veľmi významný bod, konkrétne výzvu Komisii, aby vypracovala komplexný plán riadenia pre platesu bradavičnatú vo vodách Baltského mora.

Chcel by som pri tejto príležitosti upozorniť pani komisárku na skutočnosť, že poľské orgány navrhujú prijatie komplexného systému riadenia platesových rýb v Baltskom mori už roky a zatiaľ od Európskej komisie nedosiahli žiadne hmatateľné výsledky.

Treba vypracovať jednotný systém riadenia všetkých populácií platesových rýb. Pre baltských rybárov vrátane poľských majú veľký hospodársky význam, a preto si zasluhujú od európskych inštitúcií zodpovedných za rybné hospodárstvo väčšiu pozornosť, než akú im venovali doteraz.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať spravodajcom za ich správy, zvlášť pánovi Gallagherovi. Pri počúvaní prebiehajúcej diskusie mi hneď napadajú dve veci. Prvou je to, že celá myšlienka vytvorenia príležitosti na umožnenie rozdelenia v rámci celkových povolených výlovov v jednom odvetví rybného hospodárstva je nanajvýš nezodpovedná. Mali by sme sa dôrazne postaviť proti tomu.

Po druhé, pokiaľ ide o problém odpadu z výlovu, možnože teraz je ten pravý čas zvážiť vytvorenie šedého trhu pre tieto odpady. Ide o odpady z bežných rybolovných činností a namiesto toho, aby sa hádzali späť do vody, nebolo by lepšie povoliť ich vykládku a zaplatiť hodnotu úlovku – nie trhovú cenu, len hodnotu úlovku. To by mohlo slúžiť ako náhrada za tisícky ton rýb dovážaných z Ďalekého východu a iných častí sveta a mohlo by to naplniť iné trhy v rámci Európskej únie.

Táto situácia môže byť prínosom pre všetkých. Môže sa tým znížiť množstvo odpadu z výlovu a zabezpečiť, že rybári nebudú hádzať späť cenný tovar.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI). – Vážený pán predsedajúci, je dobré, že sa EÚ snaží zachovať ohrozené populácie rýb, ale ešte predtým, ako tu zaznejú srdečné blahoželania samým sebe k týmto návrhom, nesmieme zabudnúť, že mnohé doterajšie pravidlá EÚ v oblasti rybolovu skončili kolosálnym neúspechom. V britských pobrežných vodách viedol rybolov vďaka európskym politikám rybného hospodárstva k takmer úplnému vyhubeniu populácií rýb. Realita je taká, že ochranu rybích populácií je najlepšie nechať v rukách miestnych rybárov a morských vedcov národných vlád, nie byrokratov EÚ.

Rada ľudí pracujúcich v rozbitých zvyškoch britských rybárskych flotíl je jednoduchá: zrušte systémy kvót, ktoré vedú k odpadu z výlovu a triedeniu, a nahraďte ich obmedzeniami výlovu založenými na hmotnosti, aby sa všetky ulovené ryby vyložili na účel ľudskej konzumácie alebo spracovania do krmiva pre zvieratá alebo ryby. Musíme zrušiť systém verejne obchodovateľných kvót a zabrániť tak finančníkom, supermarketom a super boháčom v špekulovaní so živobytím rybárov. Kvóty akéhokoľvek druhu – a v ktorýchkoľvek moriach – by mali vlastniť rybári z prístavov tradične naviazaní na miestne vody a mali by byť obchodovateľné len medzi rybármi, ktorí sú podobne oprávnení na rybolov prostredníctvom osobných, rodinných a spoločenských zväzkov.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, nie som žiadny odborník na túto oblasť, ale pretože pochádzam z ostrovnej krajiny, viem, že rybolov je pre pobrežné komunity v celom Írsku veľmi dôležitý.

Môj ctený írsky kolega pán Gallagher, ktorý je odborníkom na túto tému nielen v Írsku, ale aj mimo neho, vyslovil niekoľko veľmi správnych pripomienok, keď hovoril o nezmysle spoločných kvót pre dve rôzne oblasti jednej populácie. Náš poslanecký klub PPE, má odlišný názor. To, čo hovorí pán Gallagher, znie zároveň logicky, pretože stavrida ostroboká je migrujúcim druhom. Chcel by som preto od pani komisárky počuť odpoveď na túto konkrétnu otázku: nie osobnú odpoveď, ale odpoveď podloženú vedeckými dôkazmi. Rovnako v podstate súhlasím s kolegami, pokiaľ ide o odpad z výlovu, a tiež by som chcel, aby sme sa viac venovali rozvoju akvakultúry.

(GA) Dopyt po rybách bude v budúcnosti totiž stále stúpať a dúfam, že všetky druhy rýb budú dostupné pre každého.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Vážený pán predsedajúci, nedávno som sa pokúšal stanoviť, akú cenu platí britské hospodárstvo za spoločnú politiku rybného hospodárstva. Hodnota len samotného strateného úlovku sa odhaduje najmenej na 3,6 miliardy GBP ročne; náklady na vyššie ceny za potraviny sa odhadujú na 4,7 miliardy GBP ročne; náklady súvisiace s dotáciami, nezamestnanosťou, plytvaním zdrojmi, byrokraciou atď. sa odhadujú na približne 2,8 miliardy GBP ročne. Ide teda o celkový ročný nárast o 11,1 miliardy GBP.

Rybné hospodárstvo bolo zdevastované, pričom od roku 1973 došlo v rybnom hospodárstve a závislých odvetviach k strate vyše 97 000 pracovných miest. Nepriame hospodárske a ľudské náklady sú nevyčísliteľné; hospodárske dôsledky spoločnej politiky rybného hospodárstva sú katastrofálne. Každý rok sa vyhodí do Severného mora vyše 880 000 mŕtvych rýb. Riešením pre Britániu je, samozrejme, vystúpenie z Európskej únie, znovuzískanie kontroly nad našimi teritoriálnymi vodami a návrat zdravého rozumu do oživeného vnútroštátneho rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, lov sardely v Biskajskom zálive bol zastavený v roku 2005 v dôsledku nízkeho stavu zásob. Cieľom navrhovaného plánu je zabezpečiť udržateľný rybolov zavedením kvót založených na vedeckých kritériách. Odvetvie, ktoré potrebuje stabilitu, tento plán podporuje. Žiadam Komisiu, aby tento návrh stiahla a vzala do úvahy iniciatívu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa poďakovať všetkým váženým poslancom Parlamentu za ich príspevky. Diskusia bola naozaj veľmi zaujímavá.

Najprv by som chcela reagovať na poznámky pani Fragovej v mene PPE a iných poslancov týkajúce sa inštitucionálnych problémov, ktoré teraz máme vzhľadom na nové inštitucionálne prostredie vytvorené Lisabonskou zmluvou. Musím uznať, že presadzovanie Lisabonskej zmluvy vytvorilo novú éru, a tejto novej ére sa chceme prispôsobiť. Chcela by som veľmi jasne povedať, že Komisia chápe a podporuje myšlienku, že Parlament musí mať slovo v otázke podmienok výlovu: v otázke úlohy dlhodobého plánu riadenia.

Podľa nás sa zmluvy o tejto otázke vyjadrujú veľmi jasne. Toto je naša pozícia, ale, ako viete, z Rady sa ozývajú reakcie. Niektoré členské štáty reagovali veľmi dôrazne, ale na tento prístup sa ozývajú reakcie aj všeobecne. Musíme nájsť riešenie tejto situácie, lebo inak nemôžeme ďalej presadzovať dlhodobé plány riadenia a, ako určite uznáte, dlhodobé plány riadenia sú našou budúcnosťou. Nová politika nesmie byť založená na krátkodobých cieľoch a všetkom tomto politickom dohadovaní, na ktoré sme zvyknutí.

Musíme preto nájsť riešenie a odblokovať túto situáciu. Chcem tým povedať, že sa musíme pokúsiť nájsť východisko prostredníctvom trojstranného stretnutia. Chystám sa Parlamentu a Rade navrhnúť, aby sme si všetci spolu sadli a pokúsili sa nájsť aspoň kompromisné riešenie, ktoré potrebujeme čo najskôr, pretože takto pokračovať nemôžeme.

Všetky dlhodobé plány riadenia sú teraz zablokované, pričom ja mám niekoľko nových návrhov na niekoľko nových plánov riadenia, ktoré sú veľmi dôležité napríklad pre lososy a pre pelagické populácie. Sú to veľmi dôležité dlhodobé plány riadenia. Sú hotové a už len čakáme na nájdenie inštitucionálneho riešenia týchto veľmi citlivých problémov.

Pokiaľ ide o príspevky ostatných skupín, chcela by som uvítať príspevky pána Arsenisa, pána Haglunda a pani Lövinovej, ktoré predniesli v mene svojich skupín, a povedať, že s nimi súhlasím, že to, čo potrebujeme, sú dlhodobé plány riadenia a vedecké odporúčania.

Chápem požiadavky nášho rybného hospodárstva a problémy nášho odvetvia rybného hospodárstva a chcem sa k nim jasne vyjadriť. Chcela by som vám však povedať, že teraz diskutujeme o dobrom príklade tejto situácie. Plán pre sardelu a skutočnosť, že sme pri tomto druhu museli na niekoľko rokov zastaviť rybolov, sú jasným dôkazom, že nemôžeme ísť ďalej a ignorovať pritom vedecké odporúčania.

Rozumiem týmto problémom a viem, že musíme nájsť syntézu a riešenie. Moja predstava je – a to bude jednou z hlavných tém v rámci reformy našej politiky rybného hospodárstva – ďalej zohľadňovať vedecké odporúčania a zároveň sa pokúšať nájsť riešenie v prípade, že vedecké odporúčania nebudú dosť jasné a nebudeme mať dostatok údajov na vytvorenie si jednoznačného názoru.

Chcela by som povedať, že správa pána Gróbarczyka je veľmi dôležitá a že technické opatrenia zamerané na zabránenie triedeniu sú pre našu politiku veľmi dôležité. Takisto by som chcela zdôrazniť, že potrebujeme politiku pre platesu bradavičnatú a ostatné platesové ryby, ako sme už povedali. Je naším zámerom vytvoriť takúto politiku.

Potrebujeme veľmi odvážnu politiku, pokiaľ ide o odpad z výlovu, čoho sa dotkli mnohí z vás. Podľa mňa si nemôžeme dovoliť hádzať ryby späť do vody, keď sú také cenné. Nemôžeme si to ďalej dovoliť. Možno to bolo riešením, keď sme v našich vodách mali dostatok rýb, ale teraz máme skutočné problémy. Nemôžeme hádzať ryby späť do mora.

Takže musíme nájsť riešenie tejto situácie a veľmi vítam návrhy, akým je návrh preplácať rybárom hodnotu úlovku v prípade vedľajších úlovkov. Dokážeme nájsť riešenia, ale to, čo musíme reformou našej politiky dosiahnuť, je priblíženie sa k cieľu odstránenia odpadu z výlovu. Musíme mať, samozrejme, na zreteli všetky technické opatrenia, ktoré si to vyžaduje, ale musíme ísť týmto smerom.

Ešte jedna poznámka k problémom akvakultúry. Musíme zredukovať záťaže, ktoré vytvárajú v akvakultúre prekážky. S tým môžem súhlasiť. Môžem súhlasiť s pánom spravodajcom a pánom Milanom a ostatnými rečníkmi, ktorí o tom hovorili.

Môžem povedať len toľko, že sa to pokúšame dosiahnuť v rámci našej reformy SPRH. Takisto by som chcela opätovne zdôrazniť, že sa chystáme zintenzívniť vedecký výskum akvakultúrnych druhov, pretože skutočne musíme prejsť na masovú výrobu týchto akvakultúrnych produktov, ak naozaj chceme, aby bola akvakultúra alternatívou k nášmu rybnému hospodárstvu.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica , spravodajkyňa.(ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, najprv chcem povedať, že by som bola od vás ocenila jasnú odpoveď na otázku, či máte v úmysle vyhovieť želaniam Rady, keďže uznávate – za čo som vám vďačná –, že existujú problémy, pokiaľ ide o akceptovanie právomocí, ktoré Lisabonská zmluva udeľuje Parlamentu.

Výbor pre rybné hospodárstvo hlasoval už po druhýkrát a nepožiadal pani komisárku o stiahnutie návrhu. Dnes pani komisárku žiadame, aby nám dala odpoveď na to, či sa chystá ustúpiť požiadavkám Rady.

Odvetvie potrebuje plán. Odvetvie sa správa zodpovedne a vyše dva roky spolupracuje s vedeckými inštitútmi a Komisiou s cieľom dospieť k vhodnému pravidlu využívania a stanoviť ho v návrhu. Je to zodpovedné odvetvie, ktoré má už päť rokov zastavenú činnosť, pričom netreba zabúdať na to, že o zastavenie lovu požiadalo samotné odvetvie. V roku pred zastavením lovu sa mu podarilo vyloviť 7 000 ton a každý deň určovalo a stanovovalo výlovnú kvótu s cieľom dosiahnuť lepšiu výnosnosť tejto malej kvóty. Potom sa jednostranne rozhodlo oznámiť Komisii, že zastavuje lov, pretože dosiahlo stanovenú hranicu.

Takže toto je odvetvie, ktoré máme. Je to odvetvie, ktoré nás niekoľkokrát žiadalo, aby sme prijali rozhodnutie a aby sme konali transparente, a odvetvie, o ktorom ja osobne môžem povedať, že zodpovedne a dôsledne pracovalo na dosiahnutí tohto veľmi potrebného plánu.

Prijatie tohto plánu znamená skoncovanie s netransparentnými politickými rozhodnutiami o kvótach a celkových povolených výlovoch, pri ktorých sa niekedy ani nevie, na čom sú založené. V tomto nedostatku transparentnosti žijeme už príliš veľa rokov. Dvadsiate prvé storočie nie je storočím netransparentnosti, pretože to si občania Európy nezaslúžia a nezaslúži si to ani odvetvie, ktoré dokázalo svoju zodpovednosť.

Z najnovšej správy inštitútu AZTI (Baskický vedecký inštitút) a štúdie Juveny našťastie vyplýva, že v budúcom roku môžeme počítať s oveľa väčšími zásobami sardely. Chcela by som však jasnejšiu odpoveď, pani komisárka.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, spravodajca. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pani komisárke a kolegom za ich príspevky, ako aj tieňovým spravodajcom, sekretariátu Výboru pre rybné hospodárstvo, Rade, Komisii, politickému poradcovi našej skupiny a aj môjmu vlastnému poradcovi.

Pokiaľ viem, Rada sa na technickej úrovni nedokáže zhodnúť na tom, či má o pravidle kontroly výlovu rozhodovať výlučne Rada. Tiež viem, že 27 príslušných ministrov musí tento dokument, a zvlášť túto otázku, ešte dôsledne prerokovať. Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum.

Pokiaľ ide o problém pani komisárky s +/– 5 000 tonami, chcem vám povedať, pani komisárka, že to bolo pragmatické riešenie. Zaoberáme sa týmto dokumentom už viac ako rok a toto bol krok vpred. Podľa mňa musíme občas konať pragmaticky, ak chceme prekonať ťažkosti.

Členom skupiny S&D by som chcel povedať, že moje stanovisko k vášmu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu je jednoznačné. Určite odporučím, aby sme tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporili. Pokiaľ ide o návrh poslaneckého klubu PPE, chcel by som povedať, že by to mal poslanecký klub PPE zvážiť. Dal som si veľmi záležať na tom, aby som ich návrhy zahrnul do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7, ktorý sa týka Biskajského zálivu. Týka sa drobného rybného hospodárstva a historických práv.

Každý, kto to podporuje, si musí uvedomiť, že budeme mať v Parlamente veľa ďalších správ. Ak podporujete niečo, čo je nesprávne, teraz, je dosť pravdepodobné, že ak budete dôslední, budete musieť podporovať niečo, čo je nesprávne, aj v budúcnosti. Z vedeckého hľadiska je absolútne nesprávne rozdeliť TAC a to nie je len môj osobný názor. Ak to urobíme teraz, je dosť pravdepodobné, že to budeme musieť v rámci lovu jednej populácie urobiť aj v budúcnosti. Viacročné plány sú nevyhnutné na to, aby mohlo odvetvie plánovať do budúcnosti. Dúfajme, že zajtra zvíťazí zdravý rozum a že sa nám podarí vypracovať správu, za ktorú sa budeme môcť postaviť.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, ešte raz by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, zvlášť tým, ktorí sú tu – pani Ulrike Rodustovej, pánovi Kuhnovi a pánovi Ferreirovi a tiež pánovi Kuhnovi a pánovi Alainovi Cadecovi, za ich srdečné a milé slová k problematike mojej správy. Ďakujem veľmi pekne.

Takisto dúfam, že správa bude pokračovaním akceptovaných riešení a že bude predovšetkým začiatkom práce na regionalizme. Regionalizácia je naším cieľom a tým, o čo nám v spoločnej politike rybného hospodárstva ide. To rozhodne o úspechu budúcej spoločnej politiky rybného hospodárstva v praxi.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, spravodajca.(PT) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať za pripomienky vyslovené k mojej správe a využiť svoj rečnícky čas na niekoľko poznámok k viacročnému plánu pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a predloženému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k správe pána Gallaghera, ktorý som predložil v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice.

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorého zohľadnenie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 pána spravodajcu úplne nezaručuje, je objasniť osobitnú povahu jednotlivých flotíl a jasne vyjadriť, že tieto špecifické aspekty a konečný účel využitia rýb treba brať do úvahy pri stanovovaní celkových povolených úlovkov (TAC). Pobrežný rybolov malého rozsahu a drobný rybolov sa okrem iných aspektov líšia svojím hospodárskym a sociálnym charakterom od priemyselného rybolovu. Pri stanovení limitov pre rybolov, ktorého účelom je dodávať verejnosti čerstvé ryby na priamu spotrebu, by sa tieto formy nemali posudzovať rovnako ako priemyselný rybolov, ktorý sa zameriava na spracovanie rýb.

Pokiaľ ide o jednotlivé flotily a technickú otázku, ktorá bola predložená, stále nesúhlasím so stanoviskom pána spravodajcu. Hovoríme v podstate o tej istej populácii z toho istého zdroja, ale, ako už bolo uvedené, ide o zdroj, ktorý sa vyvíja v rôznych rybolovných oblastiach. Za ideálnych okolností sa pobrežný a drobný rybolov uskutočňujú vo vymedzenej rybolovnej oblasti a priemyselný rybolov v inej. Hovoríme preto o oblastiach s jasne vymedzenými hranicami a myslíme si, že je to zlučiteľné. Okrem toho si myslíme, že celkové povolené úlovky treba prispôsobiť týmto jednotlivým rybolovným oblastiam, aby sa zabezpečilo rozumné riadenie tejto populácie. A to preto, lebo, ako tu už bolo konštatované, rozumné riadenie populácie by malo zohľadňovať nielen environmentálne a biologické aspekty, ale aj hospodárske a sociálne faktory. K veciam, ktoré sa zásadne líšia, by sa nemalo pristupovať úplne rovnako.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (v utorok 23. novembra 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Cieľom správy o zákaze triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu je stanovenie nových pravidiel regulácie rybolovu v uvedených oblastiach. Baltské more má status „osobitne citlivej morskej oblasti“ a je jedným z najcennejších, ale tiež najcitlivejších morských ekosystémov našej planéty. Z tohto dôvodu súhlasím s pánom spravodajcom, že je úplne nevyhnutné upustiť – a to nielen tu – od priemyselného spôsobu rybolovu. Len hospodársky a environmentálne vyvážený rybolov so správnymi rybolovnými postupmi môže pomôcť zachovať rybolov a súčasné množstvo druhov rýb na udržateľnej úrovni pre budúce generácie. V súvislosti s klimatickými zmenami dochádza v Baltskom mori k masovému presunu rýb, preto je nutné pravidelne revidovať chránené morské oblasti. Chcel by som preto vyzvať Komisiu, aby to v pravidelných intervaloch robila. Takisto je nevyhnutné, aby boli rybárske spoločnosti legislatívne nabádané k využívaniu takých lovných zariadení, ktoré sú v súčasnej dobe z hľadiska selektívnosti najlepšie, a predchádzali tak výlovu obrovského množstva rýb nedosahujúcich predpísanú veľkosť a iných ako cieľových druhov alebo vedľajších úlovkov. Predovšetkým toto by mal Európsky parlament zahrnúť do návrhu reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva v roku 2011, čo budem naliehavo presadzovať.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia