Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2778(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0119/2010 (B7-0564/2010)

Forhandlinger :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Forhandlinger
Tirsdag den 23. november 2010 - Strasbourg EUT-udgave

19. Situationen i biavlssektoren (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt er forhandling om forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om situationen i biavlssektoren af De Castro for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (O-0119/2010 – B7 0564/2010).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, spørger. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Den beslutning, vi snart skal stemme om, repræsenterer holdningen i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til den europæiske støttepolitik for biavl. Som det er normal praksis i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, har dette vigtige dokument draget fordel af deltagelse fra alle de parlamentariske grupper, som har ydet deres værdifulde bidrag til slutresultatet.

Trods den nylige forøgelse af det årlige budget til foranstaltninger til forbedring af de overordnede forhold for produktion og markedsføring af produkter fra bier er der stadig udbredt bekymring i forhold til de utallige udfordringer og problemer, som biavl vil skulle modstå i den nærmeste fremtid.

Vanskelige produktions- og markedsføringsforhold, stærk og langvarig prisvolatilitet og vanskeligheder som følge af bifamiliernes stadig mere udbredte dødelighed er nogle af de kritiske faktorer, der påvirker en af de vigtigste sektorer i det europæiske landbrug.

Ligesom alle andre operatører i den primære sektor skal europæiske biavlere sikres en position, hvor de kan planlægge deres egne forhold. Eftersom den aktuelle støtte afhænger af ikraftværende gennemførelsesprocedurer under den europæiske landbrugspolitik, er politikkens fremtid efter 2013 usikker. Det er baggrunden for dagens beslutning, hvorved vi ønsker at opfordre Kommissionen til at give aktivt tilsagn om at forsvare biavl.

Beslutningsforslagets primære krav til Kommissionen omfatter følgende: et specifikt initiativ efter udløbet af nationale programmer, også i lyset af nye udfordringer og problemer i sektoren i form af biers dødelighed, prisvolatilitet osv., et tilsagn om de nødvendige forbedringer i statistiske målinger for at opnå mere effektiv kontrol med import af honning fra ikke-EU-lande og forskningsudvikling, en styrkelse af den europæiske veterinærpolitiks rolle, en handlingsplan til at tackle fænomenet med udbredt dødelighed blandt bier, til dels gennem specifikke initiativer på forskningsområdet, større økonomisk støtte til oplæring og uddannelse af operatører samt en fornyet rolle som førende aktør til biavlssektoren inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik efter 2013.

Jeg vil gerne takke fru Lulling og alle mine kolleger i Parlamentet for den fælles indsats og samtidig minde formanden og kommissæren om, at det internationale år for biodiversitet snart er forbi. Derfor håber vi, at vedtagelsen af beslutningen tydeligt vil markere starten på vejen til relancering af en sektor, der har særlig strategisk betydning i forhold til miljømæssig bæredygtighed, bevarelse af biodiversiteten og dens økonomiske og samfundsmæssige indflydelse.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Bier spiller ganske rigtigt en vigtig rolle i forbindelse med bestøvning og ved at producere honning og relaterede produkter. Sektoren er karakteriseret ved stor alsidighed i de forhold, bierne holdes under, og i variationen af interessenterne fra produktion til markedsføringen.

Der er etableret nogle harmoniserede regler på EU-plan vedrørende markedsføringsstandarder for honning og bevarelse af biernes sundhed.

Forordningen om den samlede fælles markedsordning foreskriver en række foranstaltninger, der har til formål at forbedre forholdene i forbindelse med produktion og markedsføring af produkter fra biavl. Disse foranstaltninger kan inddrages i treårige biavlsprogrammer, der udarbejdes af medlemsstaterne og samfinansieres via EU's budget. Budgettet for disse programmer er hævet fra 26 mio. EUR til 32 mio. EUR for perioden 2011-2013.

Disse foranstaltninger lader til at medføre positive resultater for biavlssektoren, både for medlemsstaterne og for biavlerne. Det er også vigtigt at bemærke, at alle medlemsstater har udarbejdet et program, der viser deres interesse for både biavl og sektorens behov.

Sektoren står bestemt over for en række udfordringer. For det første det faldende antal biavlere, der betyder, at det er vigtigt at opmuntre og oplære nye. For det andet konkurrence fra importer fra tredjelande og problemer i forbindelse med kvaliteten af honningen fra disse lande. Og så er der den voksende dødelighed, der skyldes mange forskellige faktorer, herunder varroasyge og andre sygdomme.

Spørgsmålet om biers sundhed er særligt bekymrende både i og uden for EU. Biavlerorganisationer beder EU om at have større opmærksomhed på bier i denne sammenhæng. I november 2008 vedtog Parlamentet også en beslutning om situationen i biavlssektoren, der opfordrede Kommissionen til at iværksætte specifikke initiativer og sikre, at disse initiativer blev koordineret.

Det er tydeligt, at biers sundhed er vigtig, og at den skal beskyttes med de mest hensigtsmæssige initiativer, samtidig med at der skal tages hensyn til sektorens specificiteter og de forskellige involverede aktører. I den forbindelse har Kommissionen allerede lanceret en række initiativer med henblik på at tage hånd om biavlsindustriens bekymringer, og der er planlagt andre initiativer.

Kommissionen har til hensigt at offentliggøre en meddelelse inden længe, der vil forsøge at afklare spørgsmålene i forbindelse med biers sundhed og de væsentlige initiativer, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte i forhold til dem. Meddelelsen vil udgøre grundlaget for en drøftelse med Parlamentet og Rådet og med myndighederne i medlemsstaterne og interessenterne.

Jeg håber, at denne forhandling vil være med til at finde mulige nye initiativer, der er nødvendige på EU-plan i forhold til at beskytte biavl og produktionen af honning og relaterede produkter, men også hjælpe med at beskytte biers sundhed og forhindre problemer, der kunne opstå som følge af sygdom eller forurening.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Da jeg overtog ansvaret for biavlssektoren i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter fra min tyske kollega Reimer Böge for 16 år siden, sagde et andet tysk medlem af Parlamentet temmelig nedsættende til mig: "Nå sådan, små væsener til små lande". Siden da har jeg arbejdet hårdt på at gøre det klart i det stadig voksende EU, hvor vigtige disse små væsener er, ikke kun for vores livskvalitet, men også for vores overlevelse.

I mellemtiden har vi opnået vedvarende fremskridt i forhold til at skabe opmærksomhed på alle planer i EU om behovet for en omfattende fælles politik til at sikre, at der er bier nok i EU og biavlere nok i alle aldre til at passe dem. Det er blevet så meget vigtigere som følge af den høje dødelighed blandt bier i mange regioner, hvilket har affødt berettiget bekymring om, hvorvidt der er bier og biavlere nok til at opfylde behovet. Derfor har jeg iværksat dette initiativ i form af en forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen med en forhandling og en beslutning. Jeg er meget taknemmelig for, at alle Parlamentets grupper har støttet denne beslutning. Målet berettiger fælles handling fra alle de politiske grupper i forhold til vores beslutning. Den er kort, tydeligt struktureret og nem at forstå, hvilket ikke altid er tilfældet her i Parlamentet. Vi gør det klart, hvor problemet ligger. De konkrete løsninger, vi foreslår, er udarbejdet i meget tæt samarbejde med biavlssektoren.

Biavlere fra mange medlemsstater er kommet til Strasbourg i dag med deres produkter, men også med deres bekymringer og forventninger for at gøre opmærksom på, at de har brug for vores hjælp til at løse deres problemer. Når man tager i betragtning, at kun 32 mio. EUR ud af et budget på over 140 mia. EUR bliver brugt på at beskytte de tre fjerdedele af fødevareproduktionen og de fire femtedele af planterne, der er afhængige af bestøvning, burde det være klart for enhver, at den vigtige opgave i dag er at sikre denne politiks videreførelse og udvikling efter 2013. Det er vores budskab. Jeg mener, at det vil blive hørt, ikke kun i Parlamentet, men også i Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne. Det vil vi i hvert fald sørge for, sker. Jeg opfordrer indtrængende alle medlemmerne af Parlamentet til at være til stede under afstemningen og til at stemme for beslutningen. Det skylder vi bierne. Det er sandt, at de er i hi, mens vi har denne drøftelse. I øvrigt mener jeg, at diskussionen …

(Formanden afbrød taleren)

Jeg ville bare sige, at Formandskonferencen, som mener, at det er en god idé at lægge denne forhandling sidst i et aftenmøde, skal forberede sig bedre for at forstå biers betydning for Europa.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, for S&D-Gruppen. – (PT) Fru formand! De problemer, der berører den europæiske biavlssektor, er desværre alvorligere og stikker dybere end den cykliske krise, der med mellemrum rammer andre, åbenbart vigtigere, sektorer. Problemet med biavl er frem for alt miljømæssigt og har konsekvenser, der kunne blive katastrofale, hvis vi ikke er i stand til at reagere på passende vis og i tide.

To statistikker fra FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation – der citeres i beslutningsforslaget, og som blev omtalt af fru Lulling – illustrerer problemet: 84 % af plantearterne og 76 % af fødevareproduktionen er afhængig af bestøvning. Men landbruget er også en vigtig økonomisk aktivitet i landdistrikter med stort vækstpotentiale, eftersom europæisk produktion langt fra garanterer vores behov. Ingen anden husdyraktivitet – husdyr i anførselstegn, naturligvis – er så tæt knyttet til naturen og bæredygtighed eller spille så vigtig og uerstattelig en økologisk rolle som biavl. Disse årsager er mere end grund nok til, at vi skal lade være med at holde igen med indsatsen for og midlerne til at undersøge hovedårsagen til biernes uhyggelige og voksende dødelighed og støtte sundhedsprogrammer.

Denne forhandling burde også udgøre en lejlighed til at finde fantasifulde og effektive måder til at inddrage støtte til denne særlige type jordløse husdyr i støttemekanismerne under den nye fælles landbrugspolitik på netop det tidspunkt, hvor der lægges planer om at bruge arealenheder som det grundlæggende kriterium for bevilling af ny støtte. Derfor vil jeg gerne bede Kommissionen om at præcisere, hvad dens umiddelbare reaktion på dette problem vil være, og om den påtænker at inddrage denne aktivitet i den nye FLP-arkitektur, som vi skal til at drøfte.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers, for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. Cioloş, mine damer og herrer! Det er i landbrugets bedste interesse at beskytte bier, og mange landmænd er også biavlere. Vi har set et fald i bestanden af bier i mange regioner i Europa. Vi må finde årsagerne til problemet og iværksætte de nødvendige modforanstaltninger. Det er godt, at budgettet for nationale programmer for bier frem til 2013 er blevet forøget fra 26 mio. EUR til 32 mio. EUR. Men det er ikke nok. Vi må sikre, at disse programmer videreføres efter 2013. For at opnå det er det også særlig vigtigt for os at forbedre og forenkle den proces, der sætter forskere, biavlere og landmænd i stand til at udveksle ekspertviden. Vi bør snarest muligt fokusere på at bekæmpe de sygdomme og parasitter, som bier er udsat for. Vi må ikke overlade det til biavlerne selv at kæmpe denne kamp.

Vi har akut behov for bedre og mere standardiserede statistikker fra alle medlemsstater i EU, for vi skal kunne arbejde ud fra kendsgerninger, ikke spekulation. Eftersom antallet af biavlere er i konstant tilbagegang, er vi også nødt til at investere mere i uddannelse og oplæring. Vi må yde bedre støtte til unge biavlere, også til fuldtidsbiavlere for at sikre, at erhvervet har en fremtid og ikke uddør. Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa støtter beslutningen.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg skal gøre det kort, selv om jeg synes, at fru Lullings idé med at krydsbestøve taletid til grupperne bestemt er en nærmere overvejelse værd.

Jeg støtter bemærkningerne om biavlssektoren, men jeg vil gerne minde mine kolleger om, at bestanden af vilde humlebier i Europa også befinder sig i en lignende – og meget alvorlig – situation. De er præcis lige så vigtige for biodiversiteten og for de fordele i forhold til bestøvning, som vi har hørt om – med rette – i forbindelse med honningbisektoren. Jeg vil gerne rose arbejdet udført af Bumblebee Conservation Trust i Skotland vedrørende humlebibestanden i hele Det Forenede Kongerige.

Jeg vil anbefale kommissæren at tage spørgsmål 4 op – et fremragende spørgsmål – der foreslår, at Kommissionen inddrager biers sygdomme under veterinærpolitikken. Det har Parlamentet længe opfordret til, og det slår mig, at det ikke kun handler om at dele penge ud, men om at dele bedste praksis og viden i hele EU. Mange videnskabsmænd arbejder på dette mange forskellige steder, og Kommissionen kunne spille en meget effektiv rolle ved at samle denne information og finde ud af, hvor meget vi ved om dette sammenhængende og meget alvorlige problem.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Vi er alle klar over biers betydning for bestøvning. De er fuldstændig afgørende for landbruget og fødevareproduktionen. Ja, uden dem ville der ikke være nogen fødevareproduktion.

Derfor er det meget bekymrende, at biavlssektoren fortsat rapporterer om forbløffende høj dødelighed. Selv om jeg føler, at vi har haft held med at skabe opmærksomhed og informere om situationens alvor gennem årene, må vi fortsat presse på for at sikre, at forskningen i årsagen til den høje dødelighed fortsætter og fortsat er velfinansieret. Først da kan der tages konkrete skridt til at løse problemet.

For det første ønsker jeg, at finansieringen af forskningsprojekter bibeholdes efter 2012, og jeg vil støtte initiativer, der tilskynder unge biavlere til at gå ind i biavl. Vi er naturligvis på vej ind i en periode med intens debat om fremtiden for FLP, og jeg mener, at det er et grundlæggende problem, der fortsat skal tages hånd om inden for rammerne af en revideret EU-landbrugspolitik efter 2013.

Kort sagt bør støtten til landbruget styrkes efter 2013. Jeg tror, vi har en lejlighed til at gøre noget positivt. Lad os støtte bierne.

 
  
MPphoto
 

  Trevor Colman, for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Problemet med denne betænkning om bestanden af bier, der bliver mindre, er, at der er tale om en virkelig tragedie. Men efter at have læst dokumentet mener jeg, at de forslag, der fremlægges for Parlamentet, er et klassisk eksempel på det, der her i bygningen er kendt som en "nyttig krise". Dvs. nyttig for EU med forslag, der er skabt til at udvide EU's kontrol med et større og større område. Så der er alt ved det gamle.

FLP er nævnt i forbifarten i betænkningen, men den ødelæggende effekt af indførelsen af politikken i mit land er ikke omtalt. Her tænker jeg på naturen af levende hegn og markers og plantagers drift, hvis forvaltning EU-lovgivningen i alvorlig grad har blandet sig i til skade for bier i Storbritannien.

Betænkningen indrømmer, at den ikke kan identificere den primære årsag til faldet i antallet af bier og nævner i stedet en lang række muligheder. Den nævner sygdomme blandt bier, biers svækkede modstandsdygtighed over for patogener og parasitter, klimaforandringer – det kunne man have væddet på, ville være nævnt – og den honningholdige floras forsvinden. Man erkender modvilligt den mulige skadelige virkning af genetisk modificerede planter, men affærdiger den som ubetydelig – det kunne man også have væddet på.

Sandheden er, at det alt sammen er gætteri. Den ene konstante faktor i alt dette er varroamidens tilstedeværelse. Den angriber biers immunsystem og er formentlig hovedårsagen til hele problemet. Men nej, biernes elendighed bruges som undskyldning for at indføre en helt række bestemmelser, der bl.a. opfordrer til samarbejde mellem biavlerforeninger fra medlemsstaterne, strammere kontrol med import af honning, strammere krav til mærkning – det kan da dårligt have til formål at forhindre bierne i at dø – produkttilladelse, hvad det så end er, og en indsats for at rekruttere unge biavlere. Utroligt. Mens alt dette finder sted, fortsætter varroamiden sit ødelæggende arbejde, og bierne dør.

Betænkningen er utvivlsomt velment, men den skal reduceres til at identificere og eliminere, hvad det end er, der dræber vores bier, og lade det internationale samfund tage sig af det, den skal ikke fungere som en undskyldning for mere og mere EU-regulering.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds, for NI-Gruppen. – (EN) Fru formand! Vi har haft en vigtig og livlig drøftelse af dette emne. Det glæder mig at se og at kunne deltage i den.

Jeg mener, at biers betydning for landbruget i bred forstand generelt er undervurderet, også i sektoren selv. Uden bier ville mange afgrøder slå fejl. Plantager er naturligvis særlig afhængige af bier til bestøvning. Jeg besøgte for nylig en række plantageejere i Nordirland, som har lidt under den faldende bestand af bier og har udtrykt bekymring over det.

Jeg er enig i, at sygdomme blandt bier bør fremhæves i EU's veterinærpolitik, både for at understrege biers vigtighed og for at have en politik og overvåge bestanden i Europa. Der skal investeres penge i forskning og udvikling i forhold til den faldende bestand af bier, og der skal stilles midler til rådighed for ordninger, der kan hjælpe. Jeg mener, at en afbalanceret holdning til den faldende bestand af bier skal tages i betragtning, så vi ikke kun skyder skylden på landbrugsmetoder, men også investerer i at undersøge sygdomme og måder at minimere deres konsekvenser på.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE).(HU) Fru formand! Fru Lulling bad os støtte beslutningsforslaget. Det kan vi roligt gøre, for et virkelig fortrinligt dokument er under udarbejdelse.

Det vigtigste udsagn i dokumentet er det, der opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nuværende støtteprogrammer i biavlssektoren videreføres og styrkes efter 2013. Der er kæmpe behov for denne støtte, eftersom markedet ikke anerkender produkter fra biavlssektoren på en måde, der sikrer sektorens overlevelse, selv om biavlere gør en stor tjeneste for landbruget og i forhold til bevarelsen af biodiversitet gennem bestøvning.

Et andet meget vigtigt udsagn i dokumentet er opfordringen til Kommissionen om at ændre mærkningsreglerne for honningprodukter inden for rammerne af kvalitetspolitik. Det hænger sammen med, at de nuværende regler giver mulighed for misbrug ved at mærke honning som europæisk, selv om kun en meget lille mængde er europæisk, og det faktisk primært indeholder honning importeret fra et tredjeland, som kan være af ringere kvalitet.

Endnu et meget vigtigt udsagn i dokumentet er opfordringen til Kommissionen om at fremlægge et lovforslag, der fjerner muligheden for at mærke produkter med et honningbaseret sukkerindhold på under 50 % som produkter fremstillet af honning.

Jeg har kæmpet for disse spørgsmål i årevis her i Parlamentet. Det er ikke lykkedes mig at få dem med i noget dokument i så perfekte formuleringer, som de nu forekommer i dette beslutningsforslag. Jeg håber, at Kommissionen vil acceptere Parlamentets henstillinger og i næste halvår finde en måde inden for kvalitetspolitikkens anvendelsesområde til at løse disse problemer, der har eksisteret længe.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Grunden til, at jeg besluttede at fremlægge flere ændringsforslag til hr. De Castros fortrinlige forslag, er, at biavl er en vigtig økonomisk sektor. Jeg er sikker på, at vores glimrende kollega, fru Lulling, vil være enig, eftersom hun har arbejdet med dette problem siden 1994. Vi kan hylde hende her i aften.

Vi er nødt til at indse, at hvis bier forsvandt, ville det medføre en omvæltning for menneskeheden af hidtil usete proportioner. En sådan ændring i biodiversiteten ville bringe afgørende variation i fødevarer i fare. Denne gennemgribende forstyrrelse af økosystemerne ville ødelægge alle perspektiver for fremtidige generationer.

Bestøvende biers forsvinden skal tages alvorligt, for nu kan det voldsomme fald i antallet af både vilde bier og honningbier registreres globalt. Kakaobønner, vanilje, meloner, passionsfrugter – alle disse tropiske afgrøder er fuldstændig afhængige af bier til bestøvning for at kunne producere deres frugter og frø.

På alle kontinenter og med stigende hyppighed dør bier i store antal ved vinterens slutning. I Europa har mange biavlere måtte indstille deres virksomhed. I øjeblikket er over 80 % af verdens blomsterplantearter og 80 % af de arter, der dyrkes i Europa, direkte afhængige af bestøvning ved hjælp af insekter, primært bier. Uden bier, der samler føde, ville de fleste afgrøder ikke kunne producere et tilfredsstillende udbytte. Det gælder for mange vilde arter, men også for frugttræer, proteinafgrøder og grøntsager. Så det er vanskeligt at komme i tanker om et måltid, som bier ikke spiller en vigtig rolle for.

Årsagerne til deres tilbagegang er kendt, nemlig ødelæggelse af deres redebygningspladser og voksende knaphed på de planter, der forsyner dem med nektar og pollen, men også sygdomme, parasitter og især brugen af pesticider, mere specifikt neurotoksiske pesticider, som er særlig skadelige for bier. Landmænd og gartnere må anerkende, at bier er fuldstændig forsvarsløse over for giftige stoffer, at de yder et dyrebart bidrag til deres afgrøder, og at det er meget vigtigt, at de bliver beskyttet.

Jeg vil runde af med at sige, at vi må gøre noget, for vi kan ikke acceptere honning andre steder fra – kvaliteten er lavere, og den lever ikke op til vores strenge produktionskriterier – som noget uundgåeligt, som det eneste alternativ til den knaphed på honning, der langsomt finder fodfæste i Europa. Derfor opfordrer jeg hr. Cioloş og Kommissionen til at lægge biavl ind under FLP med særlige foranstaltninger.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Fru formand, hr. kommissær! Tak for Deres bemærkninger. De har selv skitseret de udfordringer, vi står over for, nemlig et faldende antal biavlere og behovet for at tiltrække nye, professionelle biavlere samt den helt afgørende stigning i biers dødelighed som følge af en række faktorer, men især tilstedeværelsen af varroamiden, som angriber biernes immunsystem.

Vi er alle enige om, at biers helbred er vigtigt, og det glæder mig at høre, at Kommissionen vil fremsætte forslag om væsentlige foranstaltninger, der skal tage hånd om den nuværende meget alvorlige situation. Jeg vil understrege behovet for at sikre, at biavlere høres, når programmerne skal udarbejdes, først og fremmest for at sikre deres effektivitet, men også, at de bliver gennemført. Ud over biavlere skal vi sikre bæredygtige, bestøvervenlige landbrugsmetoder. Det synes jeg, er meget vigtigt, og det bør være et element under FLP.

Jeg vil også nævne, at selv om borgerne er klar over biers rolle i produktionen af honning, er ikke alle klar over deres afgørende rolle i bestøvning og deres bidrag til EU's landbrug og i sidste ende fødevareproduktion. Så jeg kan se en værdi i en informationskampagne, for vi har brug for borgernes støtte i denne sag for at berettige de penge, vi bruger på et program til beskyttelse af bier.

Sluttelig er der presserende behov for uafhængig forskning i biers dødelighed, så vi, uanset hvilke initiativer vi tager som reaktion på situationen, kan regne med positive resultater.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Fru formand! EU's ALARM-projekt identificerede uholdbare metoder inden for arealanvendelse og brugen af landbrugskemikalier som de primære årsager til den bekymrende tilbagegang for bestøvende insekter i Europa.

Men jeg fik et meget skuffende svar på et skriftligt spørgsmål, som jeg i januar stillede den daværende kommissær, fru Boel. Vi ved, at 84 % af de europæiske afgrøder til en vis grad er afhængig af bestøvende insekter for at blive bestøvet, og at vi for at beskytte dem er nødt til at oprette obligatoriske økologiske saneringszoner og yderligere styrke landbrugsmiljøforanstaltninger ved at omstrukturere FLP.

Kommissæren udtalte, at hun var tilfreds. Men foranstaltningen har ikke løst problemet med det faldende antal bier. I lyset af at landbrugsmiljøforanstaltninger kun udgør 8 % af den fælles landbrugspolitiks budget frem til 2013, og hver medlemsstat anvender dem forskelligt, insisterer vi på, at landbrugsmiljøforanstaltningerne har brug for bedre støtte og ensartet anvendelse og kontroller af, om de er rigtige. Vi har også brug for større vægt på økologiske metoder. Disse foranstaltninger og produktion i lille målestok skal støttes, og oprettelse af biavlskooperativer og økologiske saneringszoner skal tilskyndes.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Fru formand! Vi har hørt meget her til aften om, hvor vidunderlige bier er – og de er virkelig vidunderlige.

Jeg vil gerne koncentrere mig om et enkelt spørgsmål. Er kommissæren opmærksom på den interesse og det engagement, bier har vakt og inspireret til i Europa? Alene i Det Forenede Kongerige har vi mange britiske organisationer, der fører kampagne – lige fra Women’s Institute til Cooperative Society. Informationskampagnen findes. Der skal bare følges op på den.

Prøv at se på kampagnen fra Women's Institute, som jeg har sendt Dem nogle detaljer om. Den er fuld af praktiske oplysninger til alle, der vil hjælpe bier med at trives. Women's Institute repræsenterer millioner af almindelige mennesker i Det Forenede Kongerige. Biernes problemer er muligvis en enestående lejlighed til at arbejde med borgerne. Den omfatter den fælles landbrugspolitik, biodiversitet, fødevaresikkerhed, brugen af pesticider, veterinære bestemmelser og endda penges komplicerede rute gennem EU. Det er en helt enestående lejlighed til at indgå i et samspil med organisationer, der allerede er inspirerede til at gøre en indsats. Jeg vil bede kommissæren om at tage imod denne lejlighed med kyshånd.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Fru formand! I lyset af biavlssektorens usædvanlige betydning for landbrugsproduktionen, behovet for at bevare biodiversiteten og honnings næringsværdi bør den eksisterende støtte til biavlssektoren bibeholdes og forøges efter 2013. Sådanne foranstaltninger bidrager til en forbedring i biers sundhed, en forøgelse af antallet af sværme og større produktion af honning. Som i andre sektorer afhænger effektiviteten af biavl for en stor dels vedkommende af biavlernes viden, kvalifikationer og erfaring. I Polen har vi Europas eneste erhvervsuddannelse i biavl, og den har studerende fra flere lande. Sammen med det nærliggende biovidenskabelige universitet i Lublin og de landbrugsvidenskabelige forskningsinstitutter i Puławy kunne denne skole og dens faciliteter bruges som basis for etableringen af en europæisk skole for biavl. Biavlerorganisationer har stor betydning for sektorens udvikling. Der bør ske en stor indsats vedrørende programmer til støtte for oplæring og til at tackle problemer i forbindelse med kvalitet og standarder i samarbejde med dem.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D) . – (EL) Fru formand, hr. kommissær! Den aktuelle situation i biavlssektoren, hvor dødeligheden blandt bier udsætter bestøvningen af frugt, grøntsager osv. – og dermed selve vores fødevarer – for fare, illustrerer, hvordan det moderne menneskes handlinger leder til en blindgyde, fordi de ignorerer samspillet mellem økonomiske sektorer og naturen eller er ligeglade med det.

Vores udviklingsinterventioner og ændringer i arealanvendelse, de afgrøder, vi vælger at dyrke, og de landbrugsmetoder, vi anvender, selv den måde, hvorpå vi skaber efterspørgsel og vaner i hverdagen, har været med til at vippe balancen i naturen. Nogle gange fører det til biers uforklarlige dødelighed og nye sygdommes opståen og nogle gange til en forøgelse af produktionsomkostningerne.

Derfor er vi nødt til at indføre foranstaltninger på mellemlang og kort sigt, der kan tage hånd om alle symptomerne på problemet sammen med en mere permanent løsning på problemets tilgrundliggende årsag. Derfor skal den nye fælles landbrugspolitik anlægge en integreret tilgang til biavl ved at styrke støtteprogrammer og den veterinære dækning for sektoren, ved at fremhæve dens gode sider, ved at forsvare biodiversitet og ved at afhjælpe problemet ved klimaforandringerne og naturressourcernes forværring.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) Fru formand! Jeg tager ikke kun ordet som et bekymret medlem af Parlamentet, der repræsenterer et område i England, hvor biavl har økonomisk betydning, men særligt som næstformand for biavlerforeningen i Cambridge.

Alle, der har haft ordet i aften, har talt om sektorens betydning og vigtighed. Honningbier er af stor økonomisk betydning og økologisk vigtighed – det er vi alle klar over. Vi forstår ikke fuldt ud eksisterende sygdomme, og der savnes fortsat en forklaring og løsning på problemer som den såkaldte colony collapse disorder. Det Forenede Kongerige mister omkring 30 % af sin bestand af bier om året, og det er tydeligvis uholdbart og potentielt katastrofalt.

Ligesom mange andre talere ønsker jeg virkelig at rette fokus mod det mest presserende aspekt af problemet, nemlig det akutte behov for mere forskning, både for at kaste lys over sygdomsproblematikker i bisværme og for at give os mere konkrete idéer fremadrettet. Vi er nødt til at finde langsigtede, effektive løsninger på dette presserende problem. Må jeg bede Kommissionen sponsorere, måske gennem rammeprogrammerne, yderligere og specifik forskning, ikke kun i årsagerne til bikubekollaps, men også i mulige løsninger?

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Fru formand, hr. kommissær! Igennem mange år har man observeret en voksende dødelighed blandt bier. Det har negative konsekvenser for produktionen af frugt, grøntsager og andre afgrøder, der bestøves af bier, og det er en trussel mod den generelle biodiversitet. Bier spiller en uundværlig rolle i bestøvningen af planter. I tusindvis af år har biavl været en vigtig del af Europas kulturarv. I mit land, hvor vi har specialiseret frugtproduktion, bemærkede landmænd for meget længe siden de gavnlige virkninger af biers arbejde på høstens størrelse og kvalitet.

Desværre bliver bier i dag angrebet af en række sygdomme og skadedyr, og biavlerne selv kan ikke håndtere problemet. Derfor er der brug for økonomisk støtte til forskning i årsagerne til biers sygdomme og de faktorer, der medfører en reduceret modstandskraft hos bier, og at bisværme dør. Der er behov for nye og mere effektive programmer for at forebygge og eliminere sygdomme i bisværme.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Fru formand, hr. kommissær! Det er helt tydeligt, at problemet med biers pludselig død udgør en trussel for vores fødevareforsyning og har enorme økonomiske konsekvenser. En af de mest sandsynlige årsager til problemet er både modificerede produkter og nicotinoid-pesticider.

I lyset af denne store trussel er vi nødt til at gribe til handling med det samme. Vi må holde op med at eksperimentere med det, vi dyrker og spiser. Der er brug for et øjeblikkeligt moratorium for modificerede produkter, indtil vi kan få fastslået, at de ikke er årsagen til dødeligheden blandt bier, til denne trussel mod vores fødevarer. Vi må gribe til handling nu, inden de økonomiske omkostninger og omkostningerne for at overleve bliver uovervindelige.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Med omkring 600 000 biavlere og lige under 14 mio. bistader i EU udgør biavl et område af betydelig vigtighed for EU's landbrugssektor. Denne vigtighed understreges af biens rolle som forsvarer af biodiversitet og som producent af honning. Det er et fuldstændigt fødemiddel, fyldt med næringsstoffer og anerkendt som værende af højeste kvalitet.

I kraft af denne rolle planlægges det at forøge den årlige støtte til sektoren i Europa fra 26 mio. EUR for 2008-2010 til 32 mio. EUR i 2011-2013. Parlamentet har til hensigt at garantere disse midler også efter 2013, fordi biavl er en af de aktiviteter, der er helt igennem kompatible med de mål for bæredygtighed og diversificering, som den nye fælles landbrugspolitik er rettet mod.

Selve målet med disse midler er at støtte biavlen, til dels gennem nationale forskningsprojekter i nye metoder til bekæmpelse af den høje dødelighed blandt bier, som har nået alarmerende niveauer i de senere år. Men på den anden side er det vigtigt at sikre fair gennemsigtighed i distributionen af støtte og garantere flere ressourcer til stater, der faktisk har brug for dem.

Da dokumentet blev behandlet i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, stemte udvalget om et ændringsforslag, som jeg havde fremlagt, og som opfordrede til, at støtten skulle distribueres med udgangspunkt i resultaterne af en optælling af bistader i medlemsstaterne, ikke i estimerede data. Det mener jeg, er yderst vigtigt af hensyn til at sikre gennemsigtighed i det offentlige forbrug og beskyttelse til dem, der faktisk driver biavl.

Der er allerede et system i kraft i mange lande til at følge antallet af bistader, men vi er klar over de vanskeligheder, der er forbundet med at gennemføre det i andre lande, og vi foreslår, at der indføres et program for biavl i hele EU, der er gennemsigtigt, og som nødvendigvis vil have en vis indvirkning på mange biavleres profit.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Fru formand, hr. Cioloş, mine damer og herrer! Der er blevet sagt meget, for bier er virkelig en symbolsk art og vores miljøs vogtere.

I øjeblikket er der mange forskningsprogrammer for bier i gang, som nogle gange får modstridende resultater. For et par dage siden forklarede en videnskabsmand mig f.eks., at de mange fly, vi ser på himlen, påvirker bøjningen af solstrålerne, hvilket fører til, at bier bliver udmattede og derfor dør i stort tal.

I modsætning til hvad en af vores kolleger fra højre side i Parlamentet netop har sagt, mener jeg, at vi her har et eksempel på en sektor, hvor vi kan nå frem til en løsning på de problemer, vores lande står over for, ved at samle vores viden og koordinere forskningsprogrammer. Ja, Europa kan være nyttigt. Dette eksempel med bier er måske repræsentativt for europæisk integration.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Fru formand! Jeg bøjer mig for den ekspertise, som andre besidder på dette område, især Geoffrey Van Ordens bemærkninger. Jeg vil støtte, hvad han siger, fordi her er tale om et område med få eksperter, men mange holdninger.

Jeg synes, det er på sin plads at nævne holdningen til gm, men der findes ingen gm-afgrøder i Irland – og det tror jeg også, gælder for Det Forenede Kongerige – og alligevel har vi problemer med bestande af bier, så jeg tror, vi er nødt til at være meget forsigtige med vores bemærkninger om årsagerne til problemet. Vi har et problem, og vi kender ikke årsagen til det. Jeg støtter opfordringen til forskning, men med en vis forsigtighed. Vi kaster penge efter forskning, men lad os lede efter bedre forskning – og koordineret forskning mellem medlemsstaterne – for at få de resultater, som biavlere ønsker og absolut har brug for.

Vi er nødt til at se på statistikken, for jeg kan forstå, at hvis medlemsstaterne overhovedet tæller bier, gør de det på meget forskellige måder. Vi er nødt til at se på, hvad det er, vi sammenligner i EU.

Jeg vil blot komme med et forslag i forhold til vilde bier og humlebier, som en anden kollega nævnte. Jeg ville støtte foranstaltninger i vores reformerede fælles landbrugspolitik omkring et bæredygtigt landbrug med levesteder, der støtter vilde bisværme. Jeg har sat handling bag mine ord og har afsat et par hektar jord for at se, hvad der vil ske. Det virker, men hvis man vil bede landmænd, der driver landbrug som erhverv, om at gøre det samme, er man nødt til at støtte det. Jeg synes, EU skal se på det, for vi har problemer både i biavlen og blandt vilde bisværme. Vi er nødt til at fremme biodiversiteten, så der ville kommissæren have min støtte.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Fru formand! Ligesom nogle af mine kolleger har gjort, vil jeg starte med at udtrykke min tilfredshed med den beslutning, som Kommissionen vedtog i september om at godkende de 27 medlemsstaters nationale biavlsprogrammer for perioden 2011-2013, og især med, at EU's bidrag til finansieringen af disse programmer er vokset med 25 % sammenlignet med den foregående periode.

Rumænien, den medlemsstat, jeg kommer fra, er en af de største modtagere af disse midler, i omegnen af 3,4 mio. EUR. Kommissionens beslutning er derfor af enorm vigtighed for rumænske biavlere.

Jeg glæder mig også over initiativet fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter med at arrangere denne forhandling om et så vigtigt emne. Jeg støtter fuldt ud forslagene i beslutningsforslaget, som vi skal stemme om på torsdag.

Biavl skaber beskæftigelse for et stort antal familier i Europa, især i områder, hvor forholdene ikke er egnede til andre aktiviteter. Biavl fremmer også den økonomiske udvikling i landdistrikter. På dette punkt vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt, at europæiske støtteprogrammer ikke kun fokuserer på honningproducenter, men også på små forarbejdningsvirksomheder, især som led i den nuværende fælles landbrugspolitiks anden søjle.

Honningforarbejdnings- og -pakningsvirksomheder tilbyder konkurrencemæssige fordele i form af markedsadgang og produkternes kvalitet og tiltrækningskraft på forbrugere.

Sidst, men ikke mindst anvendes biavlsprodukter ikke kun til fødevarer til forbrug, men bliver også til ingredienser i produkter. Derfor må vi støtte løsninger, der kan være med til at fremme produkter med høj merværdi på lokalt plan.

Jeg beklager, at støtte til små forarbejdningsvirksomheder ikke indgår i beslutningsforslaget, for hvis vi støtter personerne bag disse virksomheder, støtter vi også dem, der er direkte involveret i biavl.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Fru formand! Jeg tror for det første, at det er passende, at det er fru Lulling, der er vores gruppes ekspert i bier, for hun besidder selv mange af biens kvaliteter. Hun farer omkring i Parlamentet som en bi. Hun er sød som honning det meste af tiden, og hun kan stikke som en bi, hvis folk træder hende over tæerne. Så man kunne sige, at hun er Parlamentets bidronning.

Men alvorlig talt, Einstein sagde, at hvis bierne uddøde, ville mennesket uddø inden for fire år. Det er måske en overdrivelse, men Einstein var et geni, og han vidste, hvad han talte om – for uden bier er det slut med bestøvning og slut med frugt, planter, mennesker og, måtte Gud forbyde det, slut med Lulling'er. Så vi har et alvorligt problem, for den globale bestand er svundet hastigt ind de sidste 10 år. En række spørgsmål har været oppe.

Det første problem er parasitter – varroamiden – som der skal gøres noget ved. Insektmidler har en afsmittende virkning på bier, når de bliver sprøjtet på planter. Så er der de hårde vintre. I 2008 døde 3 mio. bier under den hårde vinter. Så er der naturligvis andre områder såsom oksekød og fisk. Der importeres for meget og for nemt fra tredjelande, og det underminerer vores egen produktion. Disse ting skal der gøres noget ved med forskning og med mål.

Jeg tror, at unge mennesker, fordi de nu i høj grad støtter naturen, kunne tilskyndes til at gå ind i biavl – som fru McGuinness sagde, måske først som en hobby, og nogle kunne gå ind i det på fuld tid, hvis det viste sig at kunne løbe rundt.

Sluttelig synes jeg, FLP skulle indeholde et 2020-mål for bier, dvs. en forøgelse af bestanden med 20 %, så vores bier kan blive lige så holdbare som fru Lulling.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Fru formand! Som hr. Kelly sagde, har vi en bidronning her, som har haft masser af bejlere, fordi bidronningen spiller en afgørende rolle for alle de aktiviteter, der foregår i bistadet.

Når vi tænker på den fælles landbrugspolitik, tænker vi på landbrug i kæmpeformat. Vi tænker på kvæg, oksekød, malkekvæghold, får, grøntsager, vin osv. Her har vi et overset område, der er fuldstændig naturligt, hvis det forvaltes ordentligt.

Jeg kigger på baggrunden for det her, og det står klart, at som der er blevet sagt, spiller bier en vidunderlig alsidig rolle som bestøvere og leverandører. Den voksende forekomst af sygdomme blandt bier er til fare for arten, hvilket ville være en tragedie.

Medlemsstaterne har deres egne individuelle initiativer, men der er meget lidt eller ingen koordinering. Det, vi skal gøre, er at garantere økonomisk støtte til denne sektor. Biavl afhænger af den fælles landbrugspolitiks modaliteter, så vi er nødt til at have en særlig budgetpost for biavl.

Helt bortset fra den økonomiske virkelighed, hvis man f.eks. ser på situationen i forhold til honnings sundhedsmæssige egenskaber – eftersom der kommer flere og flere honningbaserede sundhedstilskud – er det ret tydeligt, at fordelene i forhold til almindelige menneskers helbred er enorme for dem, der beslutter at spise honning dagligt.

Det, vi foretager os her i dag, er at lancere det, fru Lulling gjorde tilbage i 1997, og det er at lægge særlig vægt på noget, der er derude, noget, der er naturligt, og som vi kan gøre dagligt. Men vi er nødt til at sikre, at det er beskyttet, for der er for meget forurening og en mangel på regulering og dokumentation i forhold til de faktiske statistikker.

Sidst, men bestemt ikke mindst har vi kapacitet til at afgøre antallet af bistader derude. Til syvende og sidst er det ikke antallet af stader, men antallet af bier og sværme, der er vigtigt, dvs. det faktiske antal bier, der aktivt arbejder for hele honningproduktet, som vi er afhængige af som menneskelig race, og som er så enormt gavnligt for alle – hver eneste en af os. Så jeg roser min kollega fru Lulling for et vidunderligt initiativ, og jeg ønsker det held og lykke.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Fru formand! Vi har ikke bier nok, og vi har heller ikke biavlere nok. Den konstante nedgang i bestanden af bier gennem en årrække udgør et tydeligt alarmsignal. Den høje dødelighed blandt bier forårsaget af varroamiden og det uløste problem med colony collapse disorder vil desværre ikke bare forsvinde. Derfor må vi sikre, at biavlssektoren modtager støtte efter 2013. Der er især to ting, der er vigtige for mig i den forbindelse.

For det første, uden vidtrækkende videnskabelig forskning vil det ikke være muligt at komme med en effektiv forklaring på biernes dødelighed eller at gøre noget nyttigt for at bekæmpe den. Den anden ting handler om produktet af biavl, honningen. Der må gælde samme kvalitetsstandarder for importeret honning, som der gør for den honning, der produceres i Europa. Alt andet ville blive set som et forsøg på at mislede forbrugerne og sætte europæiske producenter i en konkurrencemæssig dårligere position.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og ordføreren, fru Lulling, har fremlagt nogle gode forslag. Jeg vil opfordre Kommissionen til at handle på den baggrund.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Gennem de sidste 10 år har biavl gjort store fremskridt fra en finansiel og iværksættermæssig synsvinkel. Driften har udviklet sig fra primært at være en hobby til ægte, profitabel virksomhedsdrift ud over at være et lysende eksempel på miljøvenlig produktion. Det er gjort muligt af offentlig, national og europæisk støtte.

Beklageligvis har forskellige faktorer ført til voksende dødelighed blandt bier, hvilket ikke kun udgør en risiko for biavlere, når de skal planlægge deres aktiviteter, men også for landbruget og miljøet. Bier er ansvarlige for sundheden hos mange planter, der er vigtige for landbruget, og mere overordnet betragtet for økosystemets balance og bevarelsen af biodiversiteten.

Jeg opfordrer Kommissionen til straks at udarbejde en handlingsplan, så der kan blive gjort noget ved den udbredte dødelighed blandt bier. Men frem for alt vil jeg i forhold til FLP efter 2013 opfordre til, at biavlens virkelige rolle anerkendes, og at samfinansieringen fra EU forøges fra 50 til 75 %.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Fru formand! Jeg vil også gerne takke ordføreren og fru Lulling for deres rolle i denne betænkning om biavlssektorens situation, og hvis jeg må, vil jeg gerne takke de med rette verdensberømte ungarske biavlere for at have delt deres erfaringer og viden med mig, så jeg kan videregive alle de oplysninger, de gav mig, til udvalget. Når de ungarske biavlere ser det færdige dokument, vil de kunne se deres fingeraftryk på det.

Men jeg føler, at det, der i høj grad mangler og ikke blev vedtaget fra mine ændringsforslag, er den finansielle anerkendelse af biavlens effekt i forhold til at gavne almenvellet. Biavlernes produktion af honning, bivoks, propolis og pollen er kun en lille del af deres aktiviteter. Den store del er, at de også mangedobler den kvalitative og kvantitative værdi af andre landbrugsprodukter gennem bestøvning. Det er en form for støtte til almenvellet, der burde belønnes på en eller anden måde. Vi forslog at indføre begrebet fællesskabsbiavl, og selv om det ikke er lykkedes os nu, anbefaler vi stærkt, at biavlere på medlemsstatsplan får en økonomisk belønning for deres aktiviteter til gavn for almenvellet.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Fru formand, hr. Cioloş, mine damer og herrer! Bier spiller en afgørende rolle for vores økosystem. På den ene side er de vigtige for bevarelsen af biodiversiteten, og på den anden er biodiversiteten vigtig for bevarelsen af bierne, ikke kun fordi dette er det internationale år for biodiversitet, men også fordi de bidrager til vores egen overlevelse.

Som led i reformen af den fælles landbrugspolitik bør vi bl.a. fokusere på at forhindre monokulturer og forøge brugen af flerårige sædskifter. Jeg vil ikke tale om plantebeskyttelsesprodukter og pesticider i dag. Jeg synes, det er vigtigt at fremme og udvikle forskningen på området og at forbedre koordineringen mellem forskellige forskningsprojekter i de individuelle medlemsstater for at sikre, at vi har sunde bier.

Uanset hvad der sker, må vi fortsætte med at støtte biavlssektoren efter 2013 og sikre, at vi i fremtiden både har bier nok og biavlere nok til at passe dem.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D).(PT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Dødeligheden blandt bier vokser, og antallet af biavlere falder. Situationen er problematisk for landbruget og, som andre medlemmer af Parlamentet har sagt, for biodiversiteten på grund af de enorme implikationer for fødevareproduktionen og plantearter, der er afhængige af bestøvning. En arbejdsbis liv er meget kort – omkring seks uger – og meget følsomt over for ændringer i miljøet. Det betyder, at produktionen af honning også er påvirket, ikke kun på grund af den i stigende grad usikre længde og stabilitet af sæsonerne, men også på grund af voksende trusler udefra såsom brugen af pesticider og mider. Mere forskning i disse ting kunne være med til at udvikle bedre anvendte løsninger og mere hensigtsmæssigt tilpassede foranstaltninger til at hjælpe biodiversiteten og reducere virkningerne af ustabilitet i klimaet. Der er ingen tvivl om, at de nuværende programmer skal styrkes inden for rammerne af den nye fælles landbrugspolitik, så vi også på det plan kan finde på mere effektive reaktioner.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Herudfra konkluderer vi, at biavl virkelig er en vigtig sektor i sig selv, på grund af hvad den producerer direkte, men også på grund af de indirekte virkninger, den kan have på andre afgrøder. Desuden tror jeg, vi kan konkludere, at bier er en god indikator for vores evne til at have en miljøvenlig landbrugsindustri. Hvad det angår, kan vi også sige, at naturen nogle gange reagerer langt mere alvorligt på vores fejltagelser, end vi gør, når vi ikke overholder visse regler.

Vedrørende støtte til sektoren vil jeg sige, at med den støtte, fru Lulling har i Parlamentet, og alle de andre støtter, ville det være svært at sige nej. Alvorlig talt, af årsager, som jeg også nævnte under mine indledende bemærkninger, står det klart, at jeg i øjeblikket ikke har tænkt mig at stoppe støtteprogrammet. Vi må bare overveje, hvordan vi kan sikre, at vi får merværdi ud af at bruge det europæiske budget til denne type program og samtidig sikre, at medlemsstaterne har fleksibiliteten til at bruge det godt.

Jeg tror faktisk, at vi kan få merværdi inden for forskning i biers sundhed, men også ved at udvikle produktionen og kvaliteten af produkter og ved at fremme forbruget af honning og relaterede produkter. Hvad det angår, har vi allerede programmer, der bliver fremmet. Det er måske noget, der kunne udvikles. Så jeg synes, vi har mål at stræbe efter. De bliver utvivlsomt også medtaget i FLP efter 2013.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg har modtaget et beslutningsforslag(1), der er fremsat i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk. 5.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 25. november 2010.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , skriftlig. – (LV) Jeg har været i kontakt med biavlsorganisationer i Letland. I det store hele hilser de det velkommen, at de problemer, sektoren er ramt af, nu er til diskussion, men de stiller spørgsmålstegn ved nogle punkter i beslutningen, som ikke er blevet tilfredsstillende forklaret. Desværre udsættes vores arbejde og beslutningens formulering for kritik i de lettiske medier. Efter at have læst beslutningen har flere repræsentanter for biavlere fået det indtryk, at honning, der kun består af 50 % ægte honning, mens resten udgøres af forskellige sødestoffer, kan mærkes "honning". Det betragter repræsentanter for Letlands biavlssektor, som producerer honning af meget høj kvalitet, naturligvis som absurd. Derfor mener jeg, at det må udtrykkes tydeligere i beslutningen, at dette vedrører forarbejdede honningprodukter, så der ikke kan opstå misforståelser på dette punkt, og så vores arbejde ikke fører til, at offentligheden får en negativ opfattelse af det arbejde, medlemmerne af Parlamentet udfører. I tråd hermed vil jeg gerne understrege, at vi igen og igen må drøfte, at de personer, der er aktive ikke kun i biavlssektoren, men i hele landbruget, bliver tydeligt ældre. Kun 7 % af Europas landmænd er under 35, og ikke færre end 4,5 mio. landmænd vil gå på pension i løbet af de kommende 10 år. Vi må udvikle støttemekanismer til unge landmænd, der arbejder med biavl og i andre landbrugssektorer. Generationsskiftet i landbruget er et strategisk emne, der er vigtigt for EU's fremtid, og som påvirker alle borgere i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), skriftlig. – (CS) Biavl er en af de væsentlige aktiviteter, der støtter landbrugsproduktionen. Dens særlige egenskaber nødvendiggør en bestemt tilgang til dem, der er involveret i den. I den senere tid har vi på den ene side set et voldsomt udbrud af nogle alvorlige sygdomme blandt bier (varroasyge) og på den anden en aldrende gruppe biavlere i mange stater og en række nationale regeringer, der ansætter for lav værdi til støtten til deres arbejde i en økonomisk krisetid. Der er også andre faktorer, der truer biavlens fortsatte eksistens og derved indirekte høstudbyttet af mange vigtige landbrugsafgrøder. De omfatter bl.a. brugen af kemikalier i landbrug og skovdrift. I den situation er det på høje tid at indføre effektive foranstaltninger til støtte for biavl og forskning i behandling af sygdomme blandt bier og at tilbyde undervisning for folk, der er interesserede i at begynde på biavl. Uanset om vi taler om en overgangsperiode frem til 2013 eller en ny syvårsperiode, er det afgørende at udarbejde tilstrækkeligt motiverende programmer til at udvikle biavlen med støtte fra de relevante instrumenter, herunder både lovgivningsmæssige instrumenter på EU-plan og bevilling af finansielle ressourcer og etablering af kontrolmekanismer, der er med til at overvåge opfyldelsen af målene for støtte- og udviklingsprogrammet for biavl. Uden passende foranstaltninger vil både frugtavl og dyrkningen af mange markafgrøder, der er under udvikling, være i fare. Jeg mener, at Kommissionen reaktion skal følges op med specifikke foranstaltninger og tidsfrister.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. – (FR) Den tekst, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har fremlagt om støtte til biavlssektoren, er særlig relevant inden for rammerne af reformen af den fælles landbrugspolitik efter 2013. På et tidspunkt hvor dødeligheden blandt bier vokser, og antallet af biavlere i Europa falder, må vi hurtigst muligt vurdere de vanskeligheder, sektoren står over for, og gennemføre hensigtsmæssige foranstaltninger. Det er afgørende for at forhindre de negative følger, det med stor sandsynlighed vil få for vores fødevareproduktion, eftersom vi ved, at 84 % af plantearterne er afhængige af bestøvning fra bier. Derfor må første skridt i bekæmpelse kollapset i bestanden af bier være at skaffe os bedre indsigt i fænomenet ved at udføre mere forskning i biers dødelighed. For det andet og derudover opfordrer vi Kommissionen til at forøge støtten til biavlssektoren og til at forny de eksisterende støtteprogrammer, inden de ifølge planen udløber i 2012.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik