Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0240(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0196/2010

Разисквания :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0431

Разисквания
Сряда, 24 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

9. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, за да има ефективно опазване на общественото здраве, от ключово значение е да се гарантира, че пациентите имат широк достъп до висококачествена информация за лекарствените продукти. Хармонизирането на правото в тази област ще ни даде възможност да гарантираме високо равнище на осведоменост сред европейските пациенти и ще спомогне за премахване на различията в здравеопазването във всички държави-членки. Освен това изготвянето на по-подробно законодателство, и по-специално задължението да се гарантира, че пациентите имат достъп до информация, ще ни позволи да попречим на фармацевтичните дружества да рекламират неправомерно своите продукти. Понастоящем тази процедура не се контролира в достатъчна степен. Необходимо е също така да въведем специално законодателство по отношение на фармацевтичните агенти и да вземем мерки то да се прилага ефикасно във всички държави-членки. Подкрепих доклада.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, в началото искам да поздравя г-н Fjellner за блестящия резултат. Датските либерали избраха да подкрепят Директивата относно информацията относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. За гражданите на Европейския съюз е важно да имат достъп до надеждна информация относно тези лекарствени продукти и поради тази причина считаме, че това е добър доклад, в който пациентът е поставен на първо място.

Предвид казаното, считаме, че е наше задължение да не гласуваме за самия регламент. Причината не е, че не подкрепяме идеята гражданите на Европейския съюз да имат достъп до надеждна информация относно тези лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, а защото части от предложението противоречат на някои национални конституции. Дори преди представянето на пакета относно лекарствените продукти няколко държави уведомиха Комисията, че има правен проблем, свързан с националните им конституции. Предварителната проверка от страна на органите на информацията, която се разпространява сред широката общественост, противоречи на определението за свобода на изразяването в няколко държави. Поради тази причина не можем да подкрепим предложението Европейската агенция по лекарствата да проверява определени видове информация, преди тя да бъде разпространена сред широката общественост. Все пак очакваме, че както Съветът, така и Комисията ще потърсят начини да решат този проблем преди второто четене и поради тази причина се надяваме, че тогава ще можем да подкрепим самия регламент.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, законодателното предложение, което гласувахме днес и което подкрепих, очертава важността на фармацевтичните предприятия в деликатната им роля на източници на информация за техните продукти, която не е промоционална по своя характер.

По-добрата информираност на пациентите трябва да придаде отговорност на фармацевтичната промишленост, като тя трябва да изпълнява тази своя задача ясно и стриктно, допринасяйки за избягването на прекомерното потребление на лекарствени продукти, продиктувано от търговски цели. Това гласуване действително подчертава колко е важно информацията относно лекарствените продукти да бъде налична и в интернет или на хартиен носител при спазването на конкретни правила, които са еднакви във всички държави-членки.

Това обаче не освобождава здравните специалисти от основната им роля на първоначален и незаменим източник на информация за гражданите относно здравето и лечението. Отношенията между лекар и пациент с характер на посредничество остават уникални и незаменими, а устната комуникация е утвърдена като основа на всяко медицинско лечение. Освен това тя позволява на пациентите да бъдат по-добре информирани относно лекарствените продукти, приемани от тях, и им дава възможност да участват в предписаното лечение, като ги прави активни участници в собственото им възстановяване.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, докладът на г-н Fjellner има за цел да интегрира и допълни действащите регламенти на Европейския съюз в тази област, като ги актуализира и ги направи ефективни, за да посрещнат предизвикателствата, които технологичното развитие създаде и представлява за общественото здраве.

Считаме, че в центъра му се намира пациентът и неговото или нейното право на информация и достъп до научна информация, която вече е по-добра както в качествено, така и в количествено отношение и която трябва да бъде контролирана, като се започне от по-прецизно и точно разграничение между научна информация и реклама.

Наистина докладите използват точни и стандартизирани критерии, за да установят видовете информация, които да бъдат предоставяни, кои данни са по избор и кои са задължителни, както и каналите, по които те могат да бъдат предоставяни, като по този начин определят задълженията на фармацевтичните дружества и на държавите-членки.

Въз основа на това разбиране изразяваме подкрепата си за настоящия доклад, като признаваме неговите заслуги не само по отношение на здравето, но и в социален аспект.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-н председател, съвсем естествено подкрепих доклада на г-н Fjellner, който освен че разглежда информацията за пациентите в листовката с упътвания и отделното опаковане на лекарствените продукти, е съсредоточен най-вече върху поведението на фармацевтичните дружества. До неотдавна много от тях съчетаваха информацията относно лекарствения продукт със своя собствена реклама. Считам, че те насочваха вниманието на пациентите по един субективен начин върху определен продукт.

Подкрепям предложението пациентите да разполагат с най-добрата и най-актуалната информация, която е одобрена едновременно с одобряването на нов лекарствен продукт например, и считам, че успяхме да допринесем значително в тази насока. Висококачествена информация трябва, разбира се, да бъде предоставяна на майчиния език и в интернет, който е съвременната медия за комуникация. Със задоволство отбелязвам, че с приемането на доклада на практика намаляваме различията между държавите от Европейски съюз, които не са толкова развити в тази област и със задоволство отбелязвам, че отношенията между лекари и пациенти не са нарушени по никакъв начин. Те са основният източник на информация.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, на първо място, искам да благодаря на г-н Fjellner за отличния доклад. Трябва да се каже, че действително е важно да бъдат изменено действащото законодателство и да бъде актуализирано. Що се отнася конкретно до лекарствени продукти и данни от научни изследвания относно съдържанието на лекарствата, това е много важно и за безопасността на пациентите.

След като рекламата вече има толкова голяма роля, от особена важност е да определим критериите, които позволяват на потребителите и пациентите да бъдат напълно осведомени и сигурни за ефектите от тези лекарствени продукти. Тази информация трябва да се основава на данни от научни изследвания, а не на измислици или на способите и средствата на рекламата. Такова осъвременено законодателство, което е добро за безопасността на пациентите, като цяло е необходимо да съществува в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, въпросът за информацията относно лекарствените продукти, отпускани само по лекарско предписание, е чувствителна тема, защото тя има важно значение за опазването на здравето и благосъстоянието на всички граждани.

Европейската комисия ни изпрати предложение относно преразглеждането на директивата, което създаваше риск от създаването на вратички в законодателството, които биха дали възможност на фармацевтичните дружества да се възползват от неясното разграничение между определенията за информация и реклама, за да рекламират своите лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, което ще в ущърб на хората.

Разбира се, все още предстои много работа що се отнася до подходяща стратегия за информация относно лекарствени продукти, но, за щастие, този път Европейският парламент реагира по начин, който трябва да стане практика. Парламентът възприе позиция да защити гражданите и правото на пациентите на по-добра информация и не се поддаде на натиска от фармацевтичните предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, ограничаването и в някои случаи предписването на алтернативни лекарствени продукти, лекарствени продукти на билкова основа, витамини с по-висока дозировка и минерални добавки се оказа един от големите скандали в европейската регулация.

Нямам представа доколко са ефективни тези препарати. Съпругата ми е убедена в тяхната ефективност, аз съм малко по-скептичен, но пък цар Соломон е казал, че е по-добре да имаш блюдо с горчиви билки в дом, в който има любов, отколкото вол в обора и омраза в дома. Рядко поговорката за горчивите билки е толкова подходяща, както в случая.

Независимо дали са безполезни или помагат, те определено не са вредни за здравето. Защо тогава Европейският съюз криминализира дейност, която се упражнява безкористно от около 20 млн. европейци? Отговор: лобиране от големи фармацевтични корпорации, които видяха възможност да докарат до несъстоятелност дребните търговци на билки – нещо, което се случва масово в моя избирателен район. Те никога нямаше да успеят да прокарат тези правила в националните парламенти. Повтарям, ставаме свидетели на начина, по който машината в Брюксел се е превърнала в организирано мошеничество, отворено към големите корпорации.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, искам да използвам възможността да възразя срещу решението Ви да откажете на г-н Bloom достъп до залата. Вярно е, че употреби език, недопустим в Парламента. Този път самият г-н Schulz се оказа адресантът на това определение. Той лично често използва думата „фашист“...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Г-н Claeys, това не е процедурен въпрос по доклада Fjellner и няма да Ви позволя да продължите. Казах на г-н Gollnisch, че може да постави своя процедурен въпрос, когато председателят поеме ръководството на заседанието и тъкмо това ще стане.

 
  
  

Доклад: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Г-н председател, всъщност искам да говоря относно доклада на г-н Fjellner (A7-0289/2010) относно създаването на Европейската агенция по лекарствата, който съдържа няколко добри и важни инициативи. Поради тази причина го подкрепих. Всъщност това се оказа трудно за мен, тъй като на практика съм против създаването на поредната агенция на Европейския съюз. Все пак една обща агенция за оценка на лекарствените продукти и за предоставяне на информация на широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, отпускани по лекарско предписание, ми се струва напълно разумна, по-специално предвид факта, че в днешно време лекарствените продукти се произвеждат както в, така и извън границите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, миналата година, докато някои от нас носеха лозунги, които призоваваха към „референдуми“, г-н Watson каза, че нашето поведение му напомняло за националсоциалисти в германския Райхстаг. Лично г-н Schulz каза, че поведението ни му напомняло за Адолф Хитлер. Разбирам, че сте в трудна…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Г-н Hannan, ясно ми е какво целите. Казах, че по тези въпроси г-н Gollnisch поиска процедурен въпрос. Той ще постави процедурен въпрос, когато председателят е тук. Считам, че това е правилният начин да решим този проблем. Ако нямате какво да кажете по доклада Fjellner, ще дам думата на г-н Březina.

Чух Ви. Казахте, че г-н Gollnisch не говори от Ваше име. Ще докладвам това в Парламента. Г-н Gollnisch е независим член. Независимите членове не са група, но той говори от името на голяма част от тях. Приемам това и затова предложих г-н Gollnisch да вземе думата за процедурен въпрос, когато дойде председателят.

Не предлагам да Ви се даде думата, г-н Hannan, защото ако позволя на Вас, всички ще искат да направят изказване по този чувствителен и важен въпрос, така че съжалявам. Продължаваме с обясненията на вот относно доклада Evans.

 
  
  

Доклад: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Г-н председател, директивата несъмнено представлява крачка напред по пътя към предотвратяване на образуването на отпадъци и ограничаването на употребата на опасни материали. Аз обаче считам, че е малко спорно да се включи поливинилхлорида (PVC) в обхвата на директивата сред материалите, определени за приоритетно разглеждане. Нито PVC, с други думи поливинилхлорид, нито отпадъците от PVC са класифицирани като опасни съгласно законодателството на Европейския съюз. Дори и да приемем възражението, че законодателството за опасните материали и проучванията са вече на 10 години и затова може да са остарели в някои аспекти, от по-ранните изследвания е ясно, че PVC може да се рециклира и замяната му с алтернативни материали може да окаже отрицателно въздействие върху околната среда. Затова е невъзможно да се съглася с често срещания аргумент, че спирането на употребата на PVC в електрическото и електронно оборудване е оправдано заради емисиите от диоксин при изгарянето му на открито. Този аргумент напълно пренебрегва факта, че изгарянето на всякакъв вид отпадъчни материали не е желателно.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Г-н председател, рано или късно електронното оборудване се превръща в отпадък, който за съжаление все още съдържа определени опасни вещества. Държавите-членки понякога срещат трудности при справянето с тези отпадъци от електронно оборудване и затова е от съществено значение постепенно да се премине към така наречения принцип, че „превенцията е за предпочитане пред лечението“. Като се обединят химикалите чрез регламента за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) с директивата за ограничение на опасните вещества поне постигаме някакъв напредък за обединяване на други опасни вещества в електрическото и електронно оборудване. Очевидно това не хармонизира напълно всички системи и дава на държавите-членки известна свобода на тълкуване, но хармонизацията поне прекратява значителните различия, които съществуват в момента сред държавите-членки. Ограничението на използването на определени опасни вещества в електронното оборудване и приетите днес мерки не трябва да превишават две ограничения. Първо, те не трябва да водят до непропорционални трудности за малките предприятия. Второ, списъкът на забранените вещества не трябва да спира развитието на технологиите. Не трябва да ограничаваме веществата, които понастоящем само се тестват и които в бъдеще могат да доведат до открития в света на технологиите и електрониката.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Evans относно преработването на директивата, защото наистина съжалявам за факта, че от компромисния текст, който беше приет под силен натиск от промишлените лобита, бяха премахнати всички препратки към PVC и халогенираните забавители на пламъка, въпреки че всички проучвания, извършени от Комисията, показват, че от 2000 г. насам изхвърлянето на тези вещества представлява сериозен риск за човешкото здраве и околната среда.

Прехвърлянето на разходите на промишлеността на околната среда и на гражданите е подход, който изобщо не можем да подкрепим, защото, освен че изкривява свободния пазар, това представлява неприемлив компромис между качеството на живот на хората и печалбите на бизнеса.

Надявам се, че следващият път, когато се актуализира директивата, след три години, правото на гражданите на здраве и опазване на околната среда ще бъде поставено на преден план.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, може би ще ми позволите да направя общата забележка, че в едно отворено общество правото на свобода на словото има предимство пред правото на необиждане и в една демокрация единствените хора, които трябва да определят дали да изготвяме закони или не, са нашите избиратели.

Премахването на член на Парламента може значително да повлияе на резултата.

Е, ако няма да се интересуваме от прилагането на правилата ни, тогава трябва да цензурираме отвратителните намеци, независимо от коя страна идват те, но смятам, че има нещо произволно и несправедливо в окачествяването на евроскептиците като нацисти...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Не, г-н Hannan, Вие се отклонихте от общото към частното. Г-н Kamall, говорете по доклада на г-жа Evans или в противен случай ще Ви отнема думата.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, не се съмнявам, че ще се опитате да ми отнемете думата, както обикновено, когато става въпрос за свободата на словото, но аз наистина искам да поговоря за опасните вещества и токсичността. Смятам, че всички сме съгласни, и като бивш инженер, съм наясно с нивото на опасни и токсични вещества в това оборудване. В пълно право се опитваме да се справим с този въпрос. Бих искал обаче да поговоря и за токсичността, обхванала разискването и демокрацията в Европейския парламент днес. Със сигурност, когато един германски гражданин социалист говори...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Г-н председател, с радост гласувах за компромисния вариант на директивата за опасните вещества в електрическото и електронно оборудване. Всички сме поели ангажимент за опазване на природата и общественото здраве, но е необходимо да се запази и някакво чувство за баланс. Днес, по време на икономическа криза, не е разумно да се увеличава финансовата тежест за малките предприятия и потребителите посредством много строги разпоредби. Ето защо оценявам факта, че междуинституционалният екип възложи на Комисията да преразгледа първоначалния списък с опасни вещества, вместо веднага да ги забрани, което би имало отрицателно въздействие върху малките и средни предприятия и върху социалното и икономическо положение на Европейския съюз.

 
  
  

Предложение за резолюция B7-0617/2010 (Търговско споразумение за борба с фалшифицирането)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото то представлява резултат от изключително трудни преговори между Европейската комисия и няколко трети страни, включително Канада, Япония, САЩ, Австралия и Мексико.

Борбата срещу фалшифицирането трябва да бъде един от приоритетите ни и цел на всички национални и международни политики. Ето защо сътрудничеството между държавите-членки е от съществено значение, за да се постигнат ефективни резултати.

Постигнатото споразумение със сигурност няма да може да разреши сложната ситуация на международните пазари, но то представлява крачка в правилната посока. Нашата задача сега е да продължим да работим за гражданска и митническа защита на нашите географски указания, които понасят щети от конкуренция, която е най-малкото нелоялна, заради постоянното използване на наименования и съкращения, които означават най-известните европейски марки. Най-очевидните щети несъмнено ще се натрупат за нашите индустрии и производители в сектора на хранително-вкусовата промишленост, дизайна, модата и луксозните продукти.

Смятам, че Комисията е положила усилия да осведомява Европейския парламент по време на всички етапи на преговорите по международните споразумения. Бих искал отново да изкажа искането ни за предоставяне на достъп до текстовете на обществеността и Европейския парламент. В заключение, призовавам Европейската комисия да продължи да осведомява Парламента точно и изчерпателно по отношение на всички бъдещи инициативи, които възнамерява да приеме по темата.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Г-н председател, в областта на защитата на правата на интелектуалната собственост смятам, че трябва да се обърне специално внимание на правото на здраве, което е тясно свързано с действителното право на живот.

Намирам за напълно неприемливо положение, в което под предлог за солидна защита на правата на интелектуалната собственост – която в някои случаи изглежда почти преувеличена – се отказва достъп до основни лекарства на големи части от населението, особено в развиващите се държави. Ето защо призовавам Комисията да насърчи основните принципи на защита на общественото здраве и достъп до лекарства при преговорите на техническите подробности на търговското споразумение за борба с фалшифицирането.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, борбата с фалшифицирането е изключително важен въпрос. Преди двадесет години все още можехме да се засмеем, че някой си е купил „часовник Ролекс“ за 10 щатски долара. Пазарът в тази висока ценова категория не беше застрашен от това. Днес положението е напълно различно. По-специално продуктите в по-ниските и средни ценови ниши също се фалшифицират. Тениски, играчки и защитно облекло, както и интелектуалната собственост, се фалшифицират. В този случай не става въпрос само за финансови интереси, но и за безопасност на труда, опазване на околната среда и защита на здравето, както и социални стандарти. Всеки, който желае един справедлив свят, трябва да се бори усилено срещу фалшифицирането.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, положението, в което нелоялната конкуренция залива европейския пазар с фалшифицирани стоки от цял свят, не е справедливо и е очевидно неприемливо. Също така бих искал да обърна внимание на недостатъчно ясната формулировка по отношение на налагането на задължение за наблюдение на доставчиците на интернет услуги. Това противоречи на правото на лична неприкосновеност и прилича на опит за цензура. Това пречи и на електронната търговия, която е част от икономиката, която от една страна, искаме да развием много динамично посредством употребата на все по-иновативни методи, докато от друга страна, продължаваме да налагаме ограничения в тази област. Решенията, взети по този въпрос днес, донякъде подобряват положението.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Г-н председател, подкрепих общата резолюция относно търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA), въпреки че гласувах различно от моята политическа група, защото аз също смятам, че трябва да насърчим Комисията да изготви проучвания, които окончателно ще премахнат въпросителните относно въздействието на ACTA върху европейските граждани и които да отговорят на информационните пропуски от миналото, причинени от нежелание договорените текстове да бъдат предоставени. Това включва най-вече становището на Европейския надзорен орган по защита на данните, оценките на въздействието за съществуващото европейско законодателство и гаранции, че освобождаването на доставчиците на интернет връзки няма да бъде засегнато. Аз обаче смятам за скандално, че споразумението запазва възможността за проверка на компютрите и други лични вещи на отделните туристи на границата.

Също така с радост подкрепих резолюцията на PPE, която предложи вариант, който беше балансиран и с много висок стандарт, разбира се, без важния натиск върху Комисията преди важните преговори по окончателния вид на споразумението.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, предполагам, че ще държите пръста си над бутона. Много хора ме питат какво означава съкращението ACTA — аз бях един от докладчиците в сянка по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането.

Знам, че след днес някои ще се запитат за нашето ниво на прозрачност, демокрация и свобода на словото, но аз искам да се съсредоточа върху петте причини, поради които не сме съгласни с резолюцията. Бях много благодарен, че получихме съвместната резолюция на PPE/ECR. Първо, тя не отива отвъд общностното право. Второ, Комисията беше прозрачна. Трето, тя не беше договорена на равнище на СТО, защото Китай и Индия се обявиха против споразумението от самото начало. Четвърто, тя не се отнася до транзитните генерични лекарства в Европейския съюз, и накрая, развиващите се страни са свободни да се присъединят към ACTA, ако желаят това. Те просто не са избрали да го направят. Това представлява отворен механизъм, към който държавите могат да се присъединят, ако искат да го направят. Жалко е само, че не спазваме същите принципи на свобода на словото, когато става въпрос за самия Парламент.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: László Surján (A7-0327/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) След наводненията от 2002 г., които причиниха огромни човешки жертви и материални щети в Германия, Австрия, Чешката република и Франция, Съветът на Европейския съюз създаде инструмент, който позволява бързото отпускане на средства за подпомагане на региони, засегнати от природни бедствия. Днес Ирландия е засегната от наводнения и ще използва тези средства. Гласувах в подкрепа на изменението на бюджета на ЕС, тъй като то позволява тази помощ да бъде изплатена на приятелите ни от Ирландия. Вотът символизира европейската солидарност при природни бедствия. Тази солидарност днес ще бъде засвидетелствана на Ирландия, а утре на Франция. Всъщност нашата държава скоро ще получи значителна финансова помощ за преодоляване на последиците от бурята Ксинтия от февруари 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Наводненията от ноември 2009 г. засегнаха Ирландия и нанесоха сериозни щети, които се оценяват на над 520 млн. евро. Коригиращият бюджет предвижда мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ за покриване на претърпените загуби на обща стойност 13 022 500 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания. Вчера също имах възможност да кажа, че считам, че мобилизирането на средства от Фонда е напълно оправдано, тъй като това ще помогне на най-сериозно пострадалите от природното бедствие, и следователно изменението е в съответствие с бюджета на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) На 24 септември 2010 г. Европейската комисия внесе предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ въз основа на разпоредбите на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Това беше първото предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ за финансовата 2010 г. Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ в максимален размер от 1 млрд. евро годишно. Важно е да се отбележи, че целта на Фонда не е да осигурява компенсации за загуби на частни лица, а за възстановяване на инфраструктура, както и че Фондът е инструмент за рефинансиране.

Ирландските органи оценяват всички загуби, които са пряко следствие от бедствието, на 520,9 млн. евро. Комисията предлага да бъдат мобилизирани 13 022 500 евро от максималния лимит от 1 млрд. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за последиците от наводнението в Ирландия. След като правните изисквания са изпълнени, аз съм съгласен с коригиращия бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме в подкрепа на мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на Ирландия след наводненията, които сериозно засегнаха страната миналия ноември. Отново обаче искаме да отправим критика за закъсненията при мобилизиране на средства от Фонда. Изминаха много дълги месеци от бедствието и всъщност в този случай държавата-членка получава помощта след повече от година. Средствата от Фонда, а и от други, в зависимост от обстоятелствата при всеки случай, трябва да бъдат мобилизирани по-бързо, за да се ускори ефективното и своевременно преодоляване на извънредни ситуации. Трябва да има съгласуваност при възможността за справяне с последиците от бедствията, която да намали различията между отделните региони и държави-членки на ЕС. Отново трябва да подчертаем, че е важно също така да се подобри механизмът за предотвратяване на бедствия, като се приложат на практика приетите наскоро от Парламента препоръки.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах за одобряване на проекта на коригиращ бюджет № 8/2010, защото това е важно, за да разпределим 13 022 500 евро, които да бъдат мобилизирани от фонд „Солидарност“ в полза на Ирландия предвид обилните валежи, причинили сериозни наводнения през ноември 2009 г.

Считам, че фонд „Солидарност“ е ценен инструмент, който дава възможност на ЕС да изрази своята солидарност с населението на засегнатите от природни бедствия региони, като осигурява финансова подкрепа, за да се гарантира бързото възстановяване на нормалните условия на живот, доколкото е възможно. Общият годишен бюджет на фонд „Солидарност“ е в размер на 1 млрд. евро. През 2010 г. все още не са разпределени суми за предишни заявления и следователно целият бюджет от 1 млрд. евро е наличен.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за предложението да се прехвърлят 13 022 500 евро от фонд „Солидарност“ на ЕС към бюджетен ред за предоставяне на помощ на Ирландия след сериозните наводнения, които претърпя през ноември 2009 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Този проект на коригиращ бюджет е напълно оправдан предвид целта, за която се мобилизират средства чрез фонд „Солидарност“. През ноември 2009 г. наводненията в Ирландия нанесоха сериозни щети най-вече на сектора на селското стопанство, на жилища и предприятия, на пътната мрежа и друга инфраструктура. Искам да посоча обаче, че мобилизирането на този вид подкрепа закъснява. Процесът трябва да включва по-малко бюрократични процедури и да се ускори с цел в бъдеще да се реагира своевременно в случай на бедствие.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Гласувах в подкрепа на документа, тъй като считам, че всяка нация от ЕС трябва да се чувства част от системата на обединения Европейски съюз. Въпреки това е желателно следващия път докладчикът не само да предостави информация за разпределянето на ресурсите, но и да ни запознае с възможно най-голяма яснота за какви конкретни дейности и мерки се изразходват финансови ресурси в такъв огромен размер (13 022 500 евро). В противен случай злоупотреби и други престъпления ще бъдат неизбежни. Сумата трябва да бъде конкретизирана и добре обоснована.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Европейският фонд „Солидарност“ разполага с 1 млрд. евро годишно. През настоящата календарна година все още не е постъпило искане за мобилизиране на средства от Фонда. Правилата за мобилизиране на средства от Фонда, който в никакъв случай не служи за предоставяне на компенсации за частни загуби, а за възстановяване на инфраструктури, са точно определени. Сега Ирландия поиска помощ, която ще бъде използвана за възстановяване на щетите, причинени от наводненията. Гласувам в подкрепа на доклада, тъй като все още не са мобилизирани средства от Фонда през тази година, а бюджетът наистина трябва да бъде усвоен целесъобразно. Освен това Ирландия отговаря на всички критерии.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада. Както вече заявих вчера при гласуването в подкрепа на доклада на г-н Böge, считам за дълг на Европейския съюз да предостави помощ и подкрепа на някои региони, засегнати от природни бедствия и катастрофи. Считам, че понятието за солидарност е свързано с идеята и ценностите, залегнали в основите на Европейския съюз. Това е една от ключовите ценности, довела до възникването на Съюза и гарантираща просперитета и разширяването му във времето. Ето защо разпределянето на тези средства не само е оправдано и добре обосновано, но също така е и дълг. Ето защо се надявам, че подобна помощ ще бъде предоставена и на регионите в Италия, които бяха сериозно засегнати от последните наводнения, които сринаха местните икономики.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Като се има предвид факта, че проектът на коригиращ бюджет № 8/2010 към общия бюджет за 2010 г. включва мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 13 022 500 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания след опустошителните наводнения в Ирландия и съответно намаляването на бюджетните кредити за плащания в размер на 13 022 500 евро по бюджетен ред 04 02 01 – Приключване на Европейския социален фонд (ЕСФ) – цел 1 (2000-2006 г.), гласувах в подкрепа на това да се съгласим с позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да благодаря на г-н Surján за отличната работа. Гласувах в подкрепа на доклада и съм съгласен с това да се одобри проектът на коригиращ бюджет № 8/2010, който предоставя средства за помощ от фонд „Солидарност“ и Фонд „Солидарност“ на ЕС – държави-членки, и преразпределя сумата от 13 022 500 евро под формата на бюджетни кредити за плащания от областта на политика № 4 „Заетост и социални въпроси“.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Одобрявам проекта на коригиращ бюджет, който предвижда мобилизирането на средства от Европейския фонд „Солидарност“ на стойност 13 022 500 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, за да подпомогне Ирландия след наводненията от ноември 2009 г., които причиниха съществени загуби на сектора на селското стопанство, предприятията и инфраструктурата, по-специално на пътната и водоснабдителна мрежа, както и на жилищни райони, възлизащи на обща стойност над 520 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Съгласно член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Комисията може да представи проекти на коригиращи бюджети, в случай че са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“. По отношение на различните точки на проект на коригиращ бюджет № 8/2010, докладът, който приехме, се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС. На 24 септември 2010 г. Европейската комисия предложи решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ въз основа на разпоредбите на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. В него, както и в Регламент № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, подробно са описани условията за допустимост до средствата на Фонда. Важно е да се отбележи, че целта на Фонда не е да осигурява компенсации за частни щети, а за възстановяване на инфраструктура, както и че Фондът е инструмент за рефинансиране.

 
  
  

Препоръка: Graham Watson (A7-0300/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Европейската комисия започва обсъждане относно преглед на Европейската политика на съседство, за да бъдат опредени бъдещите отношения на Европейския съюз с южните и източните му съседи. Целта на преследването на инициативата на ЕС Източно партньорство“следва да бъде насърчаването на общи европейски ценности с акцент върху функционирането на демократичните институции и зачитането на човешките права и свободи. Подкрепих този доклад, в който се определят общите принципи за участие на Република Молдова в програми и агенции на Общността. Според мен сключването на Протокола би позволило постепенното отваряне на някои програми на Общността за Молдова или нейното по-активно участие в тях, като предлага възможност да се насърчават по-нататъшни културни, образователни, екологични, технически и научни връзки, както и да се скрепят политическите отношения. От съществено значение за Молдова е да се пристъпи към изпълнението на плана за действие и реформи по Европейската политика за съседство, за да се постигнат целите на политическа стабилност и демократично развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на препоръката на г-н Watson, защото сключването на протокол предоставя на Република Молдова нови възможности за участие в програмите на Общността, от които се интересува. Постепенното отваряне на програмите и агенциите на ЕС към държавите, принадлежащи към Европейската политика за съседство, ще ги стимулира в усилията им за извършване на реформи и модернизация. Това ще спомогне за насърчаването на сътрудничество с ЕС във важни области като митниците, транспорта и конкурентоспособността. Мисля, че участието на Република Молдова в съответните инициативи ще подпомогне установяването на връзка между националната и европейската политика. В същото време то ще даде известен тласък на процеса на преговорите за подписване на новото споразумение за асоцииране. Вече беше постигнат значителен напредък в тази насока. Приветствам и намерението на Съвета да продължи да отпуска макрофинансова помощ на Република Молдова и да предоставя експертно становище на правителството в Кишинев.

Както беше подчертано и в доклада за напредъка, изготвен от Европейската комисия, Република Молдова положи значителни усилия да приложи ефективно структурните реформи в съответствие с препоръките на ЕС. Освен това европейската платформа за интеграция на сегашната администрация допринесе за безпрецедентно динамичното развитие на отношенията на страната с ЕС. Следователно разширяването на участието на Република Молдова в програмите и агенциите на Общността е естествена стъпка в процеса й на привеждане в съответствие с европейските стандарти.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на сключването на Протокола, който ще даде възможност на Република Молдова да увеличи своето участие в някои програми на Общността, като предлага възможност за насърчаване на сътрудничеството в областта на културата, образованието, медиите, науката и технологиите, а също ще укрепи политическите отношения чрез Източното партньорство и ще ускори преговорите по новото споразумение за асоцииране. Политическата стабилност и демократичното развитие са от съществено значение за пълното прилагане на Протокола и ще улеснят сключването на всички необходими меморандуми за разбирателство. Затова създалото се в момента в Молдова безизходно положение е повод за тревога, който трябва да се превъзмогне бързо и ефикасно. От решаващо значение за Република Молдова е да продължи с прилагането на плана за действие за ЕПС и с реформите, които е набелязала в документ,а озаглавен „Възраждаме Молдова“. Провеждането на избори, изисквано от конституцията, е от жизненоважно значение за бъдещата стабилност и за благоденствието на Република Молдова, както и за развитието на нейните отношения ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Стремежът на Република Молдова да следва път към Европа като част от Съюза и подготовката й за това са възможни чрез Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Молдова, включени в Европейската политика за съседство. Приветствам участието на Република Молдова в някои програми на Общността, с което се спомага за насърчаване сътрудничеството в областта на културата, образованието, медиите, науката и технологиите, както и укрепване на политическите отношения чрез Източното партньорство и ускоряване на преговорите относно новото споразумение за асоцииране.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Слабото участие на последния референдум за това как да бъде избран президента на Република Молдова, както и фактът, че страната е ръководена от временен президент, демонстрират трудностите в управлението на страната и разочарованието сред обществеността. Положението в Приднестровието се влошава, създавайки особено напрежение сред органите и обществеността на Молдова. Тази държава все още има да извърви дълъг път към институционално стабилизиране и до пълното установяване на принципите на правовата държава. Ето защо тя заслужава особена подкрепа и внимание от страна на Европейския съюз. Участието на Молдова в програмите на ЕС е важна стъпка по този път.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Споразумението за партньорство и сътрудничество между Република Молдова и Европейските общности беше подписано на 28 ноември 1994 г., а от 2004 г. Молдова е част от Европейската политика за съседство (ЕПС). Темата на проекта на препоръка е участието на Република Молдова в програми на Съюза. На 18 юни 2007 г. Съветът определи на Комисията насоки за преговори по рамкови споразумения с тринадесет съседни страни относно общите принципи за участието в програми на Съюза. Преговорите с Република Молдова започнаха през март 2008 г.

Република Молдова ще допринася финансово за конкретните програми, в които участва. Този финансов принос варира в зависимост от конкретната програма и се определя в меморандума за разбирателство. Подписването на Протокола ще позволи постепенното отваряне на някои програми на Съюза за Молдова или нейното по-активно участие в тях, като предлага възможност да се насърчават по-нататъшни културни, образователни, екологични, технически и научни връзки, както и да се засилят политическите отношения чрез Източното партньорство и да се подпомогнат преговорите по новото споразумение за асоцииране. Политическата стабилност и демокрация са от съществено значение за пълното прилагане на Протокола.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕО–Молдова беше подписано на 28 ноември 1994 г., а от 2004 г. Молдова е включена и в Европейската политика за съседство.

На 18 юни 2007 г. Съветът определи на Комисията насоки за преговори по рамкови споразумения с тринадесет съседни страни относно общите принципи за участието в програми на ЕС с 13 съседни държави, а през март 2008 г. започнаха преговорите с Република Молдова.

Протоколът съдържа рамково споразумение за общите принципи на участие на Република Молдова в програми и агенции на ЕС. Република Молдова е допринесла финансово за конкретните програми, в които участва. Приносът варира в зависимост от конкретната програма и се определя в меморандума на разбирателство.

Въпреки това проблемът, който възниква, е отправеното от ЕС искане в името на „политическа стабилност и демокрация“, стремящо се към намеса във вътрешните работи на страната, като открито взема страната на сили в Молдова, които защитават интересите на икономическите групи на ЕС и които атакуват независимостта и суверенитета на страната, както и желанията на нейния народ. Това е причината да не сме съгласни с приетата резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Аз подкрепих препоръката на г-н Watson и приветствам продължаващото сътрудничество между ЕС и Молдова.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), в писмена форма. (EN) Винаги съм поддържала и насърчавала европейските цели на Република Молдова. Вярвам в тясното сътрудничество със страна, наскоро доказала, че е готова да следва европейски път. Участието на Молдова в някои програми на Общността ще насърчи тази съседна държава да изпълнява реформите си, като предлага възможност да се насърчат по-нататъшни културни, образователни, екологични, технически и научни връзки в допълнение към укрепването на политическите отношения чрез Източното партньорство и преговорите по новото споразумение за асоцииране. Подкрепям препоръката на Graham Watson, тъй като в нея се насърчава участието на Молдова в редица програми и агенции на Европейската общност, подпомагане на усилията на тази съседна държава за реформиране и модернизиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Република Молдова е една от най-бедните страни в Европа. Проучванията показват че решаващото мнозинство от населението на страната живее в крайна бедност. Вътрешните реформи, които биха могли да подпомогнат икономиката, обикновено са блокирани от политически или етнически конфликти. По тази причина ЕС следва да помогне на Молдова и да спомогне за подобряване положението в страната по отношение на стабилността, сигурността и благоденствието.

Една европейска политика би могла да реши конституционния проблем, пред който е изправена Република Молдова, като това от своя страна би могло да доведе до по-нататъшни полезни промени. Република Молдова изразява желание да участва в програмите на Европейската политика на съседство, а доказателство за това е нейният финансов принос. Европейският съюз следва да подкрепя такива държави дори по-ангажирано, така че разширяването на сътрудничеството с Република Молдова е напълно и категорично оправдано.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Сключването на настоящия протокол ще позволи разширяване сътрудничеството с Молдова по определени програми. То ще доведе до по-тясна интеграция между Молдова и ЕС. Като се има предвид броят на молдовските граждани, които работят и живеят в Ирландия и допринасят за обществото на Ирландия, това е благоприятна стъпка за бъдещето на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Основната мярка за насърчаване на реформи, модернизация и улесняване на прехода в държавите в непосредствено съседство с Европейския съюз, включително и Република Молдова, е постепенно да се отворят някои програми, институции и агенции на Общността за държавите партньори по Европейската политика за съседство. Гласувах в подкрепа на доклада, защото мисля, че Европейският съюз трябва да подкрепи Република Молдова и да улесни нейния достъп до определени програми на Общността. Това ще спомогне за насърчаване на добро сътрудничество между Съюза и Република Молдова в различни области на икономиката, науката, културата и образованието.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада относно Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейската общност и Молдова. Въпреки че имам сериозни опасения относно правата на човека в Молдова, бях окуражен от последните коментари на „Амнести интернешънъл“, по-специално във връзка с ратифициране от Молдова на Римския статут на Международния наказателен съд през октомври, което е една много положителна стъпка.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Като член на делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова приветствам всяка стъпка, която води или може да доведе до консолидиране на политическото положение в Молдова и до по-добрия стандарт на живот на нейните граждани. Препоръките, които гласуваме днес и чието приложение може да е укрепващо за една подходяща интеграционна Европейска политика за съседство, може да се разглежда като една такава стъпка. Съгласен съм със становището на докладчика, че настоящата криза в Молдова е проблем, който трябва да бъде решен бързо и най-вече със законни средства. Напълно неразбираемият и подвеждащ израз „европейско решение“ трябва да бъде премахнат. Очевидно докладчикът има предвид решение, съответстващо на споразуменията и документа на Съвета на Европа и общоприетите демократични правила. Във всеки случай, ние трябва заедно и категорично да отхвърлим всяка форма на умишлена външна намеса във вътрешните работи на Република Молдова. Всеки друг подход просто ще доведе до ескалация на напрежението в Молдова, а не до положителното решение на проблемите, частично причинени от ЕС чрез неговия непостоянен подход в миналото.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Индексът на човешко развитие в Молдова е един от най-ниските в региона. Политиката за ускорена либерализация, предназначена в полза на финансовия елит на Европейския съюз до голяма степен е отговорна за това. Очакваната вследствие на макрофинансовата помощ ограничаваща намеса на Европейската комисия и Международния валутен фонд само ще усложни положението.

В условия като тези, да се даде възможност на молдовското правителство да застави населението си да финансира такива несигурни европейски програми и агенции като Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации или „SESAR“ (единна европейска система за управление на въздухоплаването), когато Молдова дори не е член на Европейския съюз, прилича на цинизъм. Аз гласувам против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) През последните години Молдова положи усилия да се приближи още повече към европейските стандарти за свобода, демокрация и добро управление. Описаните усилия са в съответствие със и показват загрижеността на Молдова да продължи по пътя към евентуално разширяване.

Последните избори не преминаха по възможно най-добрия начин, а фактът, че страната в момента е с временен президент не е най-добрият знак че степента на консолидация на нейната демократична култура се развива в правилната посока. Към това трябва да добавим и въпроса с Приднестровието, който може да доведе до известна нестабилност. ЕС следва да положи всички възможни усилия, така че реформите, които трябва да бъдат изпълнени в Молдова, да продължат по верния път, който е заложен в Протокола за партньорство и сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Разширяването на участието на Молдова в програмите на Общността ще даде възможност да се насърчат по-нататъшни културни, образователни, екологични, технически и научни връзки, а в допълнение това ще доведе до укрепване на политическите отношения чрез Източното партньорство и преговорите по новото споразумение за асоцииране. Политическата стабилност и демократичното развитие на Молдова обаче са от съществено значение за прилагането на Протокола. Жалко е, че референдумът за конституцията от 5 септември 2010 г. се провали. За Молдова е от съществено значение да продължи с прилагането на плана за действие за Европейската политика за съседство (ЕПС) и с реформите, които е набелязала в документа „Възраждаме Молдова“. Организирането на законодателни избори на 28 ноември е от съществено значение за бъдещата стабилност и за благоденствието на Молдова, както и за развитието на нейните отношения с Европейския съюз. Тези избори трябва да помогнат на страната да постигне напредък в тази посока и трябва напълно да съответстват на международните стандарти за провеждане на свободни и справедливи избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) За съжаление, днес Молдова се намира в една изцяло нестабилна зона на икономически и политически промени. Протоколът към Споразумението за партньорство и сътрудничество Европейски съюз–Молдова за участието на Република Молдова в програми на ЕС дава на народа на Молдова надеждата за положителна промяна. Сключването на Протокола насърчава укрепването на сътрудничеството в областта на културата, образованието и др. Аз гласувах в подкрепа, защото се надявам, че партньорството ще подпомогне интеграцията на Молдова в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Като мнозинството в Парламента, аз гласувах в подкрепа на препоръката, която приветствам, тъй като тя дава силна индикация за подкрепа и насърчаване на проевропейската тенденция в Република Молдова. Тази държава, намираща се на границата на Европейския съюз, няма да успее да се измъкне от настоящата безизходица без такива послания, които да вдъхнат в гражданите на Молдова вярата, че Европа е най-правилният избор. Не може да има по-подходящ момент от сегашния, само няколко дни преди провеждането на предсрочните парламентарни избори в страната.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз подкрепям Протокола, който определя общите принципи на участие на Република Молдова в програми и агенции на Общността. Той предлага на Молдова нови възможности за насърчаване на по-нататъшни културни, образователни, екологични, технически и научни връзки с държави-членки на ЕС. Убеден съм, че политическите отношения между ЕС и Молдова ще бъдат укрепени чрез Източното партньорство и преговорите по новото споразумение за асоцииране. Политическата стабилност и демократичното развитие в Молдова са от съществено значение за пълното й участие в програмите на Обшността, поради което е много важно след парламентарните избори да се сложи край на проточилия се период на размирици и нестабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Съществува преференциален канал за отношенията с Молдова от 1994 г., датата на подписването на споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС–Молдова. През 2004 г. Молдова е включена в рамките на Европейската политика за съседство. Институционалното сътрудничество между ЕС и съседните страни може или няма да доведе до създаването на процедура по присъединяването на страна към ЕС. Независимо от този изход, Европейският съюз, като наднационална структура, се управлява от набор от ценности, основани на мира, свободата и демокрацията, които той счита за основни за благоденствието на европейския континент.

От съществено значение е сътрудничеството със съседните страни да бъде придружено със специално внимание от страна на Съюза, съсредоточено върху стабилността на страните, без намеса, като се подкрепят институциите по пътя на ефикасно прилагане на принципите на правовата държава и пълно зачитане на правата на човека. Ратифицирането от Молдова на Римския статут за създаване на Международния наказателен съд през октомври тази година е много положителна стъпка в тази посока.

Във връзка с това гласувах в подкрепа на законодателната резолюция относно подписването на допълнителен Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС–Молдова, както и относно Рамковото споразумение ЕС–Молдова за общите принципи за участие на Молдова в програми на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Бих искал да изкажа благодарността си към г-н Watson за отличната му работа. Аз гласувах в подкрепа, защото съм съгласен, че е от съществено значение за Молдова да продължи с прилагането на плана за действие на Европейската политика за съседство и на реформите, които е набелязала в документа „ Възраждаме Молдова“.

Провеждането на избори, изисквано от конституцията, е важно за бъдещата стабилност и за благоденствието на Молдова, както и за развитието на нейните отношения с ЕС. Всички страни следва да се обединят за намирането на решение и да отразят доверието на народа на Молдова за европейско решение. ЕС и Съвета на Европа предоставиха значителна финансова подкрепа и следва да продължат да го правят, за да може в близки срокове да се излезе от тази безизходица.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), в писмена форма. (IT) Приемането на Протокола относно общите принципи за участието на Република Молдова в програми на Европейския съюз е от основно значение за продължаване по пътя към по-структурирано сътрудничество, което в бъдеще логично следва да завърши с едно споразумение за асоцииране.

Настоящата конституционна безизходица в Молдова може да се отрази на цялостното изпълнение на Протокола и свързаните с него меморандуми за разбирателство. След провала на референдума през септември миналата година е много важно всички политически сили да действат отговорно в навечерието на предстоящите на 28 ноември 2010 г. избори. Политическата стабилност е задължително условие за по-голямо участие в програмите на ЕС. Също така, един решителен проевропейски избор би могъл да допринесе за изглаждане пътя на икономическо и демократично развитие в Молдова.

Това, г-н председател, е причината днес да гласувам в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент, с надеждата че всички задействани в Молдова процеси са придружени от техническа и научна подкрепа от Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Като част от Европейската политика за съседство инициативата за постепенно отваряне на определени програми и агенции на ЕС за участие на държавите партньори от ЕПС е една от мерките, насочени към насърчаване на реформи, модернизация и преход в съседните на ЕС страни. Решението за започване на преговори с Република Молдова, които вече приключиха, беше взето през март 2008 г. Настоящият проект на Протокол съдържа рамково споразумение за общите принципи на участие на Република Молдова в редица програми и агенции на Общността, в области като транспорт, продоволствена сигурност, митници, авиационна безопасност и др. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като тази инициатива подкрепя полаганите от Република Молдова усилия, страна, съседна на ЕС, да извърши реформа и модернизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на подписването на този Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Молдова, защото разбирам, че предоставената на Молдова помощ от ЕС е от съществено значение за тази страна, за да бъде тя в състояние да изпълни необходимите реформи и да постигне желаната политическа стабилност, като напълно се зачитат демократичните принципи на правова държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Настоящият доклад се отнася до проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за създаване на партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за общите принципи на участие на Република Молдова в програми на Съюза. Гласувайки в подкрепа, ЕП дава съгласието си за сключването на Протокола.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), в писмена форма. (EN) В качеството си на докладчик в сянка на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за споразуменията ЕС–Република Молдова, сърдечно приветствам гласуването с огромно мнозинство в полза на сключването на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Молдова относно участието на Република Молдова в програми на Европейския съюз. Дори преди сключването на Споразумението за асоцииране с Република Молдова, на страната вече й се предлага законната възможност да участва във вътрешни програми и агенции на ЕС и по този начин да продължи приближаването й към стандартите на ЕС, особено в области като транспорт, безопасност на храните, митници и авиационна безопасност. В навечерието на парламентарните избори в Република Молдова Европейският парламент изпраща силен сигнал на подкрепа за проевропейските реформи в тази съседна държава, както и за необходимостта от неотклонното им преследване. Със задоволство заявявам в заключение, че Европейския парламент изрази междупартийно единодушие на всеки етап от разглеждането на въпроса в тази зала, като по този начин формира единна позиция относно необходимостта за сключване на настоящия Протокол, колкото е възможно по-скоро, и по този начин предоставя на Република Молдова всички реални възможности да се възползва от предимствата на отношенията си с ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Европейския съюз, включително новите държави-членки като Литва, носи отговорност за спазване на интересите на източните ни съседи. Разширяването на сътрудничеството между ЕС и Молдова, както и включването на Молдова в програми на Общността, ще помогне за приближаването на страната до европейските стандарти и норми. Споразумението за партньорство и сътрудничество ще позволи насърчаването на нови тесни връзки между ЕС и Молдова в областта на културата, образованието и технологиите. Особено важно е за ЕС да покаже на младите хора в Молдова ползите от бъдещо членство в ЕС. Миналата година, молдовски емигранти, работещи в други европейски страни, понякога нелегално, бяха отговорни за 19% от БВП на Молдова. Бедността, корупцията и трафика на хора са проблеми, които ние трябва да решим заедно. Подготвяйки се за присъединяване към ЕС, Молдова се изправя пред многобройни и сериозни структурни реформи.

Европейският съюз, трябва да продължи да подкрепя положените от Молдова усилия. Това е особено важно за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава. Конфликтът в Преднестровието е проблем за Европа, но е също така и възможност за по-тясното сътрудничество на ЕС с Молдова, Русия и Украйна. Не трябва да пренебрегваме това. Надявам се парламентарните избори на 28 ноември да дадат възможност на Молдова да продължи напред.

 
  
  

Доклад: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , в писмена форма. (FR) Днес Парламентът прие два законодателни доклада на първо четене: регламент, свързан с аспекти, отнасящи се конкретно до Европейския съюз и директива относно правилата, които ще се прилагат от държавите-членки на национално равнище. Държавите-членки ще носят отговорност за това националното законодателство да гарантира, че на широката общественост се предоставя обективна и безпристрастна информация. Това включва данни върху опаковката, доклад за оценка на продукта и информация относно превенция на заболявания. Пациентите следва да имат по-добър достъп до качествена информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание. Това означава информация относно характеристиките на лекарствения продукт и заболяванията, които той лекува. Наш дълг е да защитаваме потребителите и да им предоставяме информация по прозрачен начин. Работата ни като членове на Европейския парламент е също така да изградим Европа, която защитава и информира и поради тази причина подкрепих тези два текста.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Директива 2001/83/ЕО установява кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Тя постановява правила относно информацията, която трябва да бъде приложена към лекарствените продукти, отнасяща се до тяхната характеристика и употреба. Въпреки това тя не предвижда хармонизирана рамка относно съдържанието и качеството на информацията за пациентите, която е непромоционална по характер. Въпреки това, опитът показва, че различните тълкувания на текста могат да доведат до ситуации, при които широката общественост е изложена на скрита реклама, по-специално в интернет. Комисията предложи директива, която изменя настоящото законодателство, за да подобри начина, по който информация, свързана с лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, се разпространява сред широката общественост. Тя има за цел да установи правна рамка, уреждаща разпространението на конкретна информация относно лекарствени продукти от титулярите на разрешението за пускане на пазара сред широката общественост. Европейският парламент изготви проект за законодателна резолюция, който е по-амбициозен, отколкото предложението на Комисията. Подкрепих този текст, защото той подобрява информацията, предоставяна на пациентите и също така я прави малко по-безопасна.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепих тази важна резолюция, която има за цел да постигне по-добра осведоменост на пациентите относно лекарствените продукти, които им се отпускат по лекарско предписание. Съществуват много проблеми във връзка с действащата правна рамка и положението в Европа, когато става въпрос за достъпа на пациентите до информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание. Различните тълкувания на директивата от страна на държавите-членки предоставят на пациентите в различни части на Европа различни права за достъп до висококачествена и изчерпателна информация относно фармацевтичните продукти. В някои държави-членки пациентите нямат лесен достъп дори до най-основна информация относно фармацевтичните продукти, които им се отпускат по лекарско предписание. Предвид различното тълкуване на директивата в държавите-членки, считам, че е необходима по-голяма яснота на разпоредбите, така че всички граждани на Европейския съюз да могат да получават информацията, която им е необходима във връзка с фармацевтичните продукти. Измененията, приети от Европейския парламент, гарантират също така, че информация относно лекарствен продукт, отпуснат по лекарско предписание, се предоставя на обществеността единствено по конкретни канали за комуникация, включително специализирани и сертифицирани уебсайтове, гарантиращи интересите на пациентите и целящи да ограничат възможностите за рекламиране на фармацевтичните дружества.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Осигуряването на пациентите на по-добър достъп до качествена информация относно лечението, което им е предписано, увеличава възможностите им да разберат решението, което пряко ги засяга. Поради тази причина това начинание е насочено в правилната посока; то обаче трябва да е част от по-цялостна стратегия за здравно образование, която е съсредоточена върху пациентите, а не върху фармацевтичното дружество. Съществуват много проблеми във връзка с действащата правна рамка и положението в Европа, когато става въпрос за достъпа на пациентите до информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание. Различните тълкувания на директивата от страна на държавите-членки предоставят на пациентите в различни части на Европа различен достъп до висококачествена информация относно съответните лекарствени продукти. В някои държави-членки има затруднен достъп дори до най-основна информация относно лекарствените продукти, които им се отпускат по лекарско предписание. Това води до създаването на неравенства по отношение на здравето. Пациентите имат неограничен достъп чрез интернет до неконтролирана и често невярна информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, след няколко секунди. Те обаче трябва да имат достъп до контролирана, безопасна информация, за да се избегне допълнителното усложняване на положението. Поради тази причина разпоредбите, свързани с информацията относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, трябва да бъдат актуализирани.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да поздравя докладчика, моя колега, г-н Fjellner, за работата му по доклада. Гласувах „за“, защото считам, че е от съществено значение да гарантираме на пациентите достъп до информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание.

Както Европейският парламент, така и пациентските организации от известно време призовават за адаптиране на настоящите регламенти, които в настоящия си вид не гарантират необходимата информация. Всъщност техническото развитие и лесният достъп до информация в интернет относно употребата на лекарствени продукти често се оказват измамни и подвеждащи.

Приемам основния дух на доклада, който има за цел да постави „правото на пациента да знае“ в центъра на законодателството и поради тази причина препоръчва фармацевтичните дружества да предоставят известна основна информация.

Ето защо изразявам надеждата си, че ще има по-голяма определеност в правото, което често има недостатъци отчасти поради различната степен, в която държавите-членки са приложили предишната директива. По тази причина е необходимо да бъдат актуализирани разпоредбите, свързани с информацията относно лекарствените продукти, отпускани само по лекарско предписание, и да бъдат приети нови правила, които да насърчат по-голяма здравна култура и по-активно участие на здравния сектор в изпълнението на ключова роля за подобряване на общественото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) В областта на здравето, достъпът до изчерпателна, висококачествена информация гарантира по-добри резултати, доколкото има по-голяма вероятност пациентите да се придържат към лечение, което разбират. Споделям становището на докладчика, когато подчертава трудния достъп до този вид информация в някои европейски държави, дължащ се на различни тълкувания от страна на държавите-членки на директивата относно информация относно лекарствени продукти, както и ненадеждният и неясен характер на тази информация. Трябва да я направим по-достъпна съгласно правото на пациентите на информация. Все пак, за да избегнем създаването на дисбаланс между държавите-членки, е от жизненоважно значение да определим средствата за разпространение на тази информация и да не облагодетелстваме едни за сметка на други. В заключение, искам да кажа, че е от съществено значение да направим ясно разграничение между информация и реклама и да не допуснем фармацевтичните дружества да използват тези информационни кампании за реклама на продуктите си.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE) , в писмена форма. (PT) Измененията, представени от Европейския парламент на предложение от Комисията, свързано с информацията относно лекарствени средства, спечелиха моята подкрепа, тъй като считам, че е от съществено значение широката общественост да има лесен достъп до знания, свързани с лекарствените продукти, по-специално чрез информация, която се предоставя в интернет на всички европейски езици.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах против този текст, защото не можем да позволим на фармацевтичните дружества и на Комисията да превърнат здравето в стока като всяка друга. За пореден път в основата на разискването стои връзката между фармацевтичната промишленост в Европа и фармакологичната бдителност. Не можем да позволим фармацевтичните дружества да предоставят на обществеността каква да е информация, нито пък да разрешим реклама за широката общественост на лекарства, отпускани само по лекарско предписание. Всъщност търговските съображения на тези дружества са несъвместими с целите на общия интерес, към който се стремят нашите политики, и би било опасно да не обърнем внимание на това.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Първоначалното предложение на Европейската комисия за директива относно информация за широката общественост относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, създаваше огромни възможности за фармацевтичните дружества да рекламират лекарствата си. На днешното пленарно заседание внесохме изменения в първоначалното предложение на Комисията, което беше изготвено според нуждите на фармацевтичната промишленост. Гласувах в подкрепа на всички изменения, които значително подобряват първоначалния текст, променяйки акцента на законодателство от правото на фармацевтичната промишленост да рекламира своите продукти към правото на пациентите на надеждна, обективна и независима информация. Подкрепих също така и измененията, чрез които се забранява предоставянето на информация относно лекарствени продукти както по телевизията и радиото, така и в печатните средства за масова информация. Въпреки промените, които направихме, разграничението между информация и реклама остава неясно и текстът все още има няколко слаби страни и пропуски. На окончателното гласуване гласувах „въздържал се“, защото считам, че най-доброто решение за Комисията би било да преразгледа своето предложение за директива въз основа на насоките, които й дадохме днес. Не е съвпадение също така, че държавите-членки гласуваха почти единодушно за отхвърлянето на това досие в Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Считам, че пациентите трябва да имат достъп до по-добра информация относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Това налага предоставянето на обективна информация относно характеристиката на лекарствените продукти и заболяванията, за които те се препоръчват, както и предотвратяване на разпространението на нежелана информация или скрита реклама.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), в писмена форма. (FR) Разграничаването между информация и реклама относно лекарствените продукти е от съществено значение за защитата на обществеността. Поради тази причина подкрепих доклада на г-н Fjellner, в който се предвижда изискване на опаковката на лекарствените продукти да фигурира обективно описание на начина на употреба от пациента. Също така ще бъде укрепен достъпът до ясна и надеждна информация, като тя бъде публикувана в интернет на всички езици на Европейския съюз на одобрени уебсайтове и в официални брошури. Приветствам приемането на това предложение, което представлява реален напредък към по-голяма прозрачност по здравните въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах против доклада, по отношение на който винаги съм изразявала силното си неодобрение. Макар да подкрепям идеята на пациентите да се предоставя по-добра информация, не одобрявам начините, които се използват във връзка с това. Целта на фармацевтичната промишленост никога няма да е обвързана с филантропията. Освен това съществува много деликатна граница между информация и реклама. Вярно е, че текстът, който беше приет почти единодушно, няма нищо общо с първоначалната идея на Комисията. Тази идея щеше просто да отвори широко вратите за реклама, скрита под етикета „Информация“. Освен това предложението на Комисията отговаряше на ясните очаквания на фармацевтичния сектор да има възможност да се изплъзне от законовата забрана за реклама на лекарствени продукти. Докладът във вида, в който беше приет днес, включва много повече гаранции, че: информацията, предоставяна от фармацевтичните дружества за разпространение, по-специално ще бъде проверявана предварително и няма да бъде разпространявана чрез медиите. Все пак разрешението за публикуване на обобщението на листовката с упътвания в опаковката означава, че ще има елементи, които ще бъдат подчертавани, а други, като например нежелани реакции, просто няма да бъдат включвани в обобщенията, тъй като „не продават“ добре. Това не представлява ли реклама? Това ли беше истинската цел? Струваше ли си труда?

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО в частта за лекарствените продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание. Чрез тази директива се установява кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба и се спомага за гарантиране на правото на пациентите на надеждна, достъпна и независима информация, проверена от компетентните органи относно предлаганите лекарствени продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (ES) Директива 2001/83/ЕО, която установява кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, предвижда хармонизирана рамка за реклама на лекарствени продукти на общностно равнище, чието приложение остава отговорност на държавите-членки. Това законодателство забранява рекламата на широката общественост на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Разпоредбите, свързани с информацията относно лекарствени продукти, обаче не са регулирани, тъй като то предвижда само, че информацията, свързана с определени дейности по доставката, е освободена от изискванията на разпоредбите относно рекламата. Поради тази причина законодателството на Съюза не забранява на държавите-членки да установяват свой собствен подход към предоставянето на информацията относно лекарствени продукти, при условие че се спазват горепосочените правила относно рекламата. Съгласен съм с предложението на докладчика да се премахне възможността за публикуване на информацията на фармацевтичните дружества във вестници, списания и сходни публикации или пък да се излъчва по телевизията или радиото.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Настоящото предложение за директива изменя предишната директива в частта й за информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание. Като цяло, на първо място, тя е насочена към отговорността на фармацевтичните дружества да информират обществеността, като гарантира, че предоставяната информация няма рекламен характер. Второ, на Комисията се отрежда ролята по извършването на мониторинг и вземане на решения чрез делегирани актове по отношение на определението какво представлява информация и какво е реклама. Считаме, че този подход означава, че твърде много начини за предоставяне на информация се оказват концентрирани в ръцете на фармацевтичните дружества и в Комисията и че тези начини следва да бъдат използвани по един независим начин, трябва да бъдат координирани и одобрени от конкретни национални органи, за да се подобри информацията, предоставяна на пациенти и на обществеността и да се гарантират техните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) Одобряването на новото законодателство относно информацията относно лекарствени продукти представлява напредък към гарантирането на пациентите на по-ясна и по-ефективна информация за лекарствените продукти, които те приемат и които им се предписват.

Необходима ни е хармонизирана правна рамка на европейско равнище, която не само запазва забраната за реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, но и взема под внимание правото на пациентите на информация. Това съвсем не е незначителен въпрос, тъй като понякога неясната граница между „реклама на продукт“ и „информация за продукт“ може да доведе до объркване у пациентите.

Не трябва да забравяме, че пациентите играят все по-активна роля в сектора на здравеопазването в целия Европейски съюз. Следователно по-добрият достъп до непромоционална по характер информация може да помогне на обществеността да разбере по-добре леченията, които се предписват, и да подпомогне възстановяването, като всичко това, съвсем естествено, е в интерес на здравето на хората.

В заключение бих искала да подчертая колко е важно да определим по прозрачен начин видовете информация относно лекарствата и каналите, по които такава информация може да бъде разпространявана. Трябва да намалим риска от скрита реклама и, където е необходимо, и риска от пресищане с неконтролирана и подвеждаща информация.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на предложението за директива в частта й за информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, защото считам, че хармонизирането на правото в този сектор е основно средство за гарантиране на осведомеността на европейските пациенти. Всъщност това е доста чувствителен въпрос, тъй като е свързан със защитата на здравето, което е основно право на човека. Напълно подкрепям призива на Парламента за ясно разграничение между терапевтична информация и реклама. На практика фармацевтичните дружества не трябва да използват правото на пациентите на информация като средство за прикриване на рекламните си цели, а трябва да го използват, за да гарантират, че европейските потребители получават реална информация за продуктите чрез научно обозначаване на тяхната характеристика, етикетиране и доклади за оценка. Следва да се отбележи също така, че по-широкият достъп до информация както в електронен формат, наличен в интернет, така и на хартиен носител, също допринася за постигане на по-добри медицински резултати, тъй като пациент, който има информация за предписаните лекарствени продукти, може да участва активно и по-осведомено в процеса на терапевтичното възстановяване.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който е част от пакет, който ще измени настоящата директива от 2001 г. относно лекарствените продукти за хуманна употреба. В него се акцентира конкретно на предоставянето на информация на широката общественост относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Посочените цели на директивата са да се създаде възможност за по-добър достъп до информация за пациентите и да има по-ясни правила, които в момента се тълкуват различно в различните части на Европейския съюз, което води до неравенства по отношение на здравето. Тя също така разглежда и информацията в интернет, която понастоящем не е включена и представлява особено трудна тема, тъй като е доста трудно да бъде регулирана.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Предложението, прието днес с голямо мнозинство в Парламента, е съществено подобрение на първоначалното предложение на Комисията, тъй като то осигурява по-добра защита на правото на пациентите на информация. Въпреки ясните подобрения в доклада на Парламента, гласувах „въздържал се“, защото някои от гаранциите, които ще бъдат необходими с цел по-добър достъп на хората до ясна и независима информация относно лекарствени продукти, са все още твърде слаби.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Не всички изменения, внесени от Парламента по предложението на Комисията и на Съвета, са в правилната насока. Те стриктно се придържат към принципа на единен пазар на лекарствени продукти и продължават да разглеждат продуктите за свободна продажба като всички други стоки; в края авторите дори говорят за „потребители“, а не за пациенти. Измененията не предлагат на фармацевтичните дружества да бъде забранено изготвянето на информация за широката общественост относно техните лекарствени продукти.

Добрата им страна все пак е, че се стремят да дадат възможност на държавите-членки да регулират, доколкото е възможно, разпространението на информация, публикувана от тези дружества. По-специално, те им предоставят правото публично да осъждат дружества, които публикуват информация, която не отговаря на официалните държавни данни, или които я разпространяват по подвеждащ начин. Това е по-добре от нищо. Не мога обаче да подкрепя толкова слаб текст. Поради тази причина ще се въздържа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , в писмена форма. (PT) Достъп до качествена информация относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, ще спомогне за постигането на по-добри резултати по отношение на здравето на пациентите, тъй като, колкото по-информирани са те, толкова по-вероятно е да разберат по-добре решенията, свързани с тяхното лечение. Следователно целта на това предложение не може да се ограничи до хармонизиране на европейското законодателство, а следва също така да насърчава здраве посредством подобряване на осведомеността относно здравни въпроси. Фармацевтичната промишленост играе важна роля за насърчаването на здравна култура, но тази роля следва да бъде ясно определена, а участието на сектора да бъде стриктно регулирано, за да не се допусне търговски съображения да доведат до прекомерно потребление на лекарствени продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Възрастните хора и хронично болните са тези, на които най-вече се предписват множество лекарствени продукти, които могат да взаимодействат негативно един с друг – тъй като, естествено, даден лекар не може да знае какво е предписал негов колега. В същото време все повече продукти – като се започне от аспирин, лекарства за настинка и се стигне до приспивателни – се продават без лекарско предписание. На някой изобщо идва ли му на ум, че има вероятност дори продукти на билкова основа да взаимодействат с различни лекарствени продукти? Пациентите също допринасят за объркването: не се спомена нищо за лекарствени средства, отпускани по лекарско предписание, които човек е взел в грешния момент, или лекарствен продукт, който човек решава просто да спре да приема и да го замени с друг и т.н. Икономическите щети, произтичащи от недостатъчно спазване на указанията за лечение, се измерват в милиарди. Ето защо е важно да се направи ясното разграничение между реклама и информация, за което призовава докладчикът. Стремежът е това да доведе до по-голяма яснота по отношение факта, че лекарствени средства, отпускани без лекарско предписание, могат също да взаимодействат с такива, отпускани по лекарско предписание. Лекарят, предписващ лекарствения продукт, трябва да продължи да бъде основният източник на информация, тъй като именно той избира лекарството, което е най-добро за пациента предвид неговата възраст, пол, тегло, известни непоносимости и т.н. С оглед на тези съображения, гласувах „въздържал се“.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Fjellner, доколкото считам, че посланието и насоките, съдържащи се в него, са изключително важни. Европейските потребители често са объркани, когато трябва да разгадаят листовки с упътвания за лекарствени продукти, тъй като ги намират за сложни и често съдържащи информация, която е объркваща.

Основната цел на предложението за директива в частта й относно информацията за широката общественост относно лекарствените продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, е да бъде предоставена опростена информация, която е лесна за разбиране и използване, но която не представлява реклама. Важно е също така информацията да бъде достъпна и по други канали освен в листовките с упътвания и поради тази причина приветствам публикуването в интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , в писмена форма. (PT) Считам, че установяването на разлика между информация и реклама по отношение на лекарствените продукти е от основно значение за защитата на гражданите. Подкрепата ми за доклада Fjellner е в резултат на ясните подобрения, които се въвеждат в Директива 2001/83/ЕО. Голямото мнозинство членове на Парламента, които одобриха този документ, бяха убедени в защитата на правото на пациента на информация. Работата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните по подобряването на първоначалното предложение на Европейската комисия заслужава признание.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да благодаря на г-н Fjellner за отличната му работа. Гласувах в подкрепа, защото съм съгласен, че непромоционална по характер информация относно лекарствени продукти трябва да бъде предоставяна на пациентите и на широката общественост от притежателите на разрешение за пускане на пазара в съответствие с „принципа на търсене“, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако се нуждаят от нея, обратно на „принципа на натрапване“, при който притежателите на разрешението за пускане на пазара разпространяват информация сред пациентите и широката общественост.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Информацията, предоставяна на пациентите, следва да съдържа следните основни характеристики:

- Надеждност: информацията, предназначена за пациентите, следва да се основава на най-новите научни познания с ясно позоваване на източниците на такава информация;

- Независимост: трябва да става ясно кой предоставя и кой финансира информацията, така че потребителите да могат да идентифицират евентуален конфликт на интереси;

- Информацията следва да бъде леснодостъпна за потребителите и да е насочена към нуждите на пациента: информацията следва да бъде разбираема и лесно достъпна, съобразена с конкретните потребителски нужди, като например възраст, културни различия, достъпност на всички европейски езици. Предоставянето на информация на пациентите относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, следва да бъде част от по-широкообхватна „стратегия за предоставяне на информация на пациентите“ и по-широкообхватна стратегия за здравната култура.

Пациентите и всички заинтересовани лица следва да могат да намерят точна и безпристрастна информация относно воденето на здравословен начин на живот, превенцията на болестите и определени заболявания и различните възможности за лечение. Поради тази причина мисля, че предложението трябва да бъде допълнено с етичен кодекс относно информацията, предоставяна на пациентите и изготвяна в сътрудничество в пациентските организации. Това ще даде възможност да бъде чут „гласът на пациентите“.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото приветствам факта, че компромисните промени, внесени в първоначалното предложение на Комисията, ще допринесат значително за гарантиране на достъпа на пациентите до надеждна и независима информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, които се предлагат на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) В Европейския съюз има забрана на рекламата на лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, и тя продължава да е в сила. Фармацевтичните дружества трябва да спазват ясни правила относно обективността в непромоционалната информация, която разпространяват. Това са двете важни послания, които бяха изпратени днес на обяд с приемането на законодателния пакет относно информацията за пациенти. Чрез одобрително гласуване в Парламента (558 гласа към 48), което ясно отразява единодушен вот, без един глас от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Предвиждат се множество гаранции. Европейската комисия предложи забрана за излъчване на информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, по телевизията или радиото и Европейският парламент взе решение да разшири тази забрана и да включи печатните средства за масова информация. Производителите ще имат множество задължения: описание на характеристиката на продуктите, по-добро етикетиране и предварително разрешение от здравните органи. Не разбирам от какво беше предизвикан целия този „смут“ по тази тема, по-специално във френскоезичната част на Белгия, сред потребителските асоциации и взаимоспомагателните дружества, подкрепени от някои членове на Европейския парламент, които дори още преди началото на обсъжданията вече бяха осъдили тези два закона. Това повърхностно политиканстване, което намирам за жалко предвид големите очаквания на пациентите, които страдат от заболявания, и това, че без тези закони обществеността ще бъде оставена на произвола на измамниците в интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Бяхме взели решение да гласуваме „за“ или „въздържал се“ в зависимост от резултата от третата част на изменение 31, което гарантира, че фармацевтичните дружества могат да предоставят информационни материали на здравните специалисти само за тяхно собствено ползване, а не за пациентите чрез здравните специалисти. Това е от основно значение за групата на Зелените/Европейски свободен алианс. Във вида, в който беше окончателно приет, решихме да подкрепим доклада на окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепата ни за тази мярка е следствие от официалното разграничение между информацията относно лекарствени продукти и рекламата.

Подкрепяме по-широко разпространение на информация относно лекарствени продукти, при условие че това повишава осведомеността на пациентите. Не приемаме и никога няма да приемем каквато и да било мярка, която явно или завоалирано се опитва да въведе форми на реклама, превръщайки истински лекарствен продукт в стока. Ето защо оценяваме факта, че няма да е разрешено информацията относно лекарствените продукти да се публикува във вестници или списания, още по-малко пък да се излъчва по радиото или телевизията.

Положително е също така, че това предложение за директива изяснява какъв вид и какво количество информация може и трябва да бъде разпространявана, като тук се включва научна информация и ясно се забраняват рекламни материали.

Изменението, което въвежда сертифициране и мониторинг на интернет сайтове, на които се публикува въпросната информация, ни дава допълнителни гаранции, че информацията няма да представлява реклама. Аптеката е и трябва да остане основно средище за здравеопазване и като такава трябва да е защитена зона по отношение на правилата за търговия и конкуренция. Считаме, че това правило подпомага аптеките да изпълняват трудната си роля във връзка с фармакологичната бдителност и образование относно правилната употреба на лекарствени продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) В епоха, в която хората сами търсят информация, пациентите трябва да получават ясна, обективна, надеждна и достъпна информация за последиците от лекарствените продукти. Макар рекламата на лекарствени продукти да е забранена в Съюза, Комисията създаде вратичка. В предложението й – което няма да подкрепя – отсъства такава стратегия, а разграничението от рекламата е твърде неясно. В допълнение, Комисията предоставя твърде много права и твърде много отговорност на фармацевтичната промишленост. След като обаче Парламентът направи съществени изменения, вече мога да подкрепя предложението. Ограничени са използването от страна на дружествата на официални документи (обобщена информация за продукта, доклади за оценка) и каналите, по които ще предоставят информацията: вестници и списания на здравна тематика, уебсайтове и писма до пациентите вече няма да са разрешени. Всички упътвания относно лекарствените продукти ще бъдат предварително проверявани и одобрявани от компетентните органи. Това изключва саморегулиране, което отсъстваше от първоначалното предложение. Все още имам известни съмнения относно целесъобразността на това предложение, тъй като една задължителна правителствена информационна стратегия все пак би била по-ефективна, отколкото правителството да извършва мониторинг на политиките на дружествата. Въпреки това подкрепих законодателното предложение, защото в крайна сметка то гарантира по-добра информация за пациентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма. (FR) Докладът Fjellner относно информацията относно лекарствените продукти е повод за основателна загриженост по отношение на възможностите на фармацевтичните дружества да рекламират продуктите си на пациентите. Колегите ми в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните определено са подобрили текста, отказвайки да подкрепят няколко форми на скрита реклама и предлагайки здравните органи на държавите-членки да проверяват информацията от фармацевтичните дружества за широката общественост, отнасяща се до лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание. Все пак оставам изключително предпазлив по отношение на твърде неясното разграничение между информация и реклама.

Например категорично съм против идеята да се разрешава на дружествата да рекламират лекарствените си продукти на пациентите чрез здравните специалисти. Не желая върху лекарите да се упражнява натиск и те да се превръщат в търговци на фармацевтичната промишленост. Поради тази причина и въпреки стриктния контрол, предвиден от моите колеги, гласувах „въздържал се“ по текст, който считам за наистина проблематичен.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на доклада, защото в него се предвижда ясно и устойчиво подобряване на информацията, предоставяна на пациентите относно лекарствените продукти. Остава в сила забраната за реклама на лекарствени продукти. Директивата няма да повлияе отрицателно върху отношенията между лекар и пациент и правото на доставчика на услугата да предписва лекарствени продукти остава безспорно. Като цяло това е много успешно предложение за второ четене за директива от пакета в областта на фармацевтиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма.(DE) Тази директива ще въведе за пръв път единни разпоредби относно предоставянето на определена информация на широката общественост относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Необходимата информация е да бъдат разяснени на пациентите ползите и рисковете, свързани с лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, което да им даде възможност да взимат информирани решения. След консултации с пациентски организации и здравни специалисти, наред с други страни, Комисията ще приеме критерии за качество на информацията. Тези критерии ще гарантират надеждността на предоставяната информация – включително на тази в уебсайтовете и в интернет порталите – ще вмени отговорност на фармацевтичната промишленост за информацията, предоставяна от нея.

Измененията на г-н Fjellner препоръчват също така информационни кампании, които да повишат осведомеността сред широката общественост относно рисковете от фалшифицирани лекарства, които вече доведоха до фатални последици в държави-членки, като например в Обединеното кралство. От години митническите органи в Европейския съюз отбелязват бързо увеличаване на вноса на фалшифицирани лекарства, по-специално на антибиотици, болкоуспокояващи и дори лекарства срещу рак. Противно на някои репортажи в медиите, директивата се отнася само до лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Хората не трябва да се страхуват за билковия си чай.

 
  
  

Доклад: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Регламент (ЕО) № 726/2004 установява процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна употреба и създава Европейска агенция по лекарствата. Изменението на Директива 2001/83/ЕО акцентира върху по-добра информация за пациенти, по-специално по отношение на разграничението между информация и реклама. След това изменение регламентът от своя страна следва да бъде изменен, така че определени елементи от информацията относно продуктите, които той обхваща, да бъдат също предмет на предварителен мониторинг от Европейската агенция по лекарствата. Имайки предвид тази цел, Европейската комисия внесе предложение за изменение на регламента относно разпространението сред широката общественост на информация относно лекарствени средства за хуманна употреба, отпускани само по лекарско предписание. След като беше призован да изрази становище по предложението, Европейският парламент внесе няколко изменения на текста на Европейската комисия. Това са причините, които ме мотивираха да подкрепя резолюцията за изменение на Директива 2001/83/ЕО. Тези два законодателни акта действат успоредно, за да подобрят информацията за пациентите относно лекарствените продукти, които им се предписват.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гръцката комунистическа партия гласува против предложенията за регламент и съответните доклади на Европейския парламент, защото те изместват задължението за отговорна, надеждна и точна информация за пациентите от правителствените отдели към многонационалните фармацевтични дружества. Информацията за пациентите е отговорност на правителството, а не на отделно лице. Печалбите, прибирани от монополните фармацевтични групи, и защитата на общественото здраве са взаимноизключващи се. Неотдавнашната измама с ваксина във връзка с предполагаемата пандемия на „нов грип“ е типичен пример за това как целенасочената информация се превръща в печалби от милиарди за международните фармацевтични дружества. Считаме, че отговорността за информирането на гражданите относно лекарствените продукти като цяло, а не само тези, които се отпускат по лекарско предписание, както е предвидено в регламента, следва да бъде само и единствено на държавата. Това е най-малкото, което може да се изисква с цел да се защитят пациентите и работниците. Лекарствата, научните изследвания на лекарства и средствата за разпространение на знания и информация са в ръцете на мултинационалните дружества, чийто единствен критерий е печалбата. Работниците и здравните специалисти не могат да бъдат сигурни за качеството и ефективността на лекарствата и за знанията и информацията, която получават. Срещу тази политика трябва да се води борба, за да се отстранят икономическите интереси от областта на здравето и лекарствените продукти. Трябва да имаме държавни агенции по лекарствата и безплатно национално здравеопазване.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, който се стреми да гарантира основната цел на Европейския съюз, свързана с осигуряването на гаранции за правилно функциониране на вътрешния пазар на лекарствени продукти за хуманна употреба и за по-добра защита на здравето на гражданите на Европейския съюз. Приетият днес документ ще създаде условията за планиране на ясна рамка за информация за потребителите относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, с оглед на насърчаването на по-информиран избор на потребителите и ще гарантира, че насочената пряко към потребителите реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, ще продължи да бъде забранена. Съгласно предложението на Европейския парламент в Европейския съюз трябва да бъде създадена обществено достъпна база данни за лекарствените продукти на всички официални езици на Съюза и да бъде гарантирано нейното осъвременяване и управление, независимо от търговските интереси на фармацевтичните дружества. Създаването на базата данни ще опрости търсенето на информация и ще позволи информацията да бъде разбираема и от хората, които не са специалисти.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах против доклада, по отношение на който винаги съм изразявала силното си неодобрение. Макар да подкрепям идеята на пациентите да се предоставя по-добра информация, не одобрявам начините, които се използват за това. Целта на фармацевтичната промишленост никога няма да е обвързана с филантропията. В допълнение, съществува много деликатна граница между информация и реклама. Вярно е, че текстът, който беше приет почти единодушно, няма нищо общо с първоначалната идея на Комисията. Тази идея щеше просто да отвори широко вратите за реклама, скрита под етикета „Информация“. Освен това предложението на Комисията отговаряше на ясните очаквания на фармацевтичния сектор да има възможност да се изплъзне от законовата забрана за реклама на лекарствени продукти. Докладът, във вида, в който беше приет днес, включва много повече гаранции, че: информацията, предоставяна от фармацевтичните дружества за разпространение, по-специално, ще бъде проверявана предварително и няма да бъде разпространявана чрез медиите. Въпреки това разрешението за публикуване на обобщения на листовката с упътване в опаковката означава, че ще има елементи, които ще бъдат подчертавани, а други, като например нежелани реакции, просто няма да бъдат включвани в обобщенията, тъй като „не продават“ добре. Това не представлява ли реклама? Това ли беше истинската цел? Струваше ли си труда?

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание. Чрез този регламент се установяват процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и се създава Европейска агенция по лекарствата, като той спомага за гарантиране на правото на пациентите на надеждна, достъпна и независима информация, проверена от компетентните органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Имайки предвид колко са важни за едно успешно лечение спазването на указанията от страна на пациента и правилното приложение на лекарствените продукти, от жизненоважно значение е обществеността, разбирайте пациентите, да има достъп до качествена, непромоционална информация, която е вярна, актуална и не е подвеждаща, в съответствие с обобщението на характеристиката на продукта. Най-подходящият орган за предоставяне на актуална и точна информация за всеки лекарствен продукт е притежателят на разрешението за пускане на пазара. Парламентът взе правилно решение да се съсредоточи върху и да защити интересите на пациентите. Напълно съм съгласен с този подход, макар че не считам, че има каквато и да било необходимост да се ограничават възможностите, предоставени от предложението на Комисията, за разкриване на информация от фармацевтичната промишленост съгласно „принципа на натрапване“. Това беше балансирано предложение, което взе под внимание интересите на всички страни, като включи здравни специалисти и предпази обществеността от реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, за която остава в сила категорична забрана. Не считам, че приетият текст ще промени в значителна степен и на практика достъпа на пациенти до информация, което смятам, че е пропусната възможност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Важно е пациентите да бъдат по-добре информирани за всички лекарства, приемани от тях. Важно е също така всяка информация, която те получават, да бъде обективна и фармацевтичната промишленост да не размива границата между информация и реклама. Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) се е справила добре със задачата по изменение на това предложение и това ми даде основание да подкрепя доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Не приемам насочената пряко към потребителите реклама по отношение на лекарствени продукти. Важно е пациентите да имат достъп до информация относно лекарството, което приемат, но считам, че този вид реклама би подкопал ролята на лекарите като контролираща страна и може да е в ущърб на отговорността им към клиентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Поздравявам г-н Fjellner за важната работа по отношение на информацията за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, и по-специално относно процедурите на Европейския съюз за разрешаване и контрол на лекарствени продукти.

Настоящата правна рамка на Европейския съюз относно научната информация, която се предоставя на европейските потребители, създава много проблеми, по-специално що се отнася до различните тълкувания на директивата от отделни държави-членки.

Одобреният днес доклад цели да подобри равнището на хармонизиране на регламентите в сектора, в опит да запълни пропуските и да отстрани неравенствата, които съществуват в момента по отношение на гарантирането на правото на здраве. Всичко това намира място в една по-широка стратегия за здравна култура, чиято цел е да гарантира, че европейската общественост има на практика лесен достъп до научна информация относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Подкрепих доклада, тъй като изпитвам особен интерес към здравните теми, по-специално към тези, свързани с равния достъп на пациентите до медицински грижи и информация. Понастоящем равнището на информация относно лекарствата, предлагани на пазара, е много различно в различните части на Европа, което бих казал е дори несправедливо спрямо пациентите. Пациентите трябва да имат правото да получават цялостна и точна информация относно лекарствени продукти. Предложението на моя колега Christofer Fjellner е насочено тъкмо в тази посока, като по този начин отдава приоритет на пациента. Измененията, направени от Европейския парламент на законодателното предложение на Европейската комисия, подчертават, че производителите на лекарствени продукти трябва да предоставят основна информация, като например характеристика на продукта, етикет, листовка с упътване за пациента и публично достъпна версия на доклада за оценка. С оглед на това да гарантираме, че информацията е надеждна обаче считам, че националните органи трябва да извършват строг мониторинг на специализираните сайтове, които предоставят такава информация.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Докладът съдържа напомняне за това какво трябва да представлява Европейската агенция по лекарствата. Не може да се противопоставим на проектен текст, в който се посочват очевидни факти, като например необходимостта „да се постави акцент върху правата и интересите на пациентите“, необходимостта дружествата да бъдат задължени да публикуват списък на нежеланите лекарствени реакции и необходимостта да се публикува информация на всички официални езици на Европейския съюз.

Човек обаче бива смутен от факта, че такива очевидни неща трябва да бъдат изрично посочвани 15 години след създаването на агенцията. Парламентът следва да осъди липсата на прозрачност на Агенцията и да заяви ясно и категорично, че тя следва да бъде реформирана в името на общите интереси.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , в писмена форма. (PT) Достъпът до качествена информация относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, ще спомогне за постигането на по-добри резултати по отношение на здравето на пациентите, тъй като колкото по-информирани са те, толкова по-вероятно е да разберат по-добре решенията, свързани с тяхното лечение. Следователно целта на това предложение не може да се ограничи до хармонизиране на европейското законодателство, а следва също така да насърчава здраве посредством подобряване на осведомеността по здравни въпроси.

Фармацевтичната промишленост играе важна роля за насърчаването на здравна култура, но тази роля следва да бъде ясно определена, а участието на сектора да бъде стриктно регулирано, за да не се допусне търговски съображения да доведат до прекомерно потребление на лекарствени продукти. Важно е също така да се избегне подвеждащата реклама и да се опитаме да осигурим по-добра информация на потребителя (пациента), който има достъп до разнообразна неконтролирана информация чрез интернет, за разлика от надеждната информация, предоставяна от фармацевтичните лаборатории.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) За да бъдат защитени правата и интересите на пациентите, те следва да имат достъп до информация относно лекарствени продукти, която е добра, обективна, надеждна и е с непромоционален характер. За да защитим здравето, листовките с упътвания трябва да бъдат възможно най-ясни и изчерпателни и трябва да отговарят на основни критерии за качество. С вниманието, с което подхождаме към защитата на пациентите и осигуряването на информация за широката общественост, трябва да насърчаваме възможно най-лесния достъп до информация чрез обобщаване на характеристиките на продукта и като предоставяме листовка с упътвания за тях както в електронен формат, така и на хартиен носител. Именно поради тази причина трябва да гарантираме наличието на сертифицирани и регистрирани уебсайтове, които предлагат значителни обеми от независима, обективна и непромоционална информация.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Докладът на г-н Fjellner е изключително навременен. Скритата реклама на лекарствени продукти е неприемлива. Лекарите трябва да имат възможност да дават на своите пациенти препоръки относно лекарства. Лекарите трябва да регулират и да предписват лекарствени продукти на пациентите, за да избегнат спекула и конкуренция между производителите на лекарства. Фармацевтичните дружества следва да бъдат ограничени до предоставянето на подкрепа под формата информация, но в никакъв случай не трябва да им се позволява да се опитват и да натрапват продуктите си на пациентите. Лекарите носят отговорност за лечението; те трябва също така да вземат решение кои лекарствени продукти следва да бъдат приемани от пациента в хода на лечението.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Предвид факта, че само в Германия около 25 000 души умират всяка година вследствие на нежелани лекарствени реакции и взаимодействия и 3% от инцидентите са предизвикани от лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, става ясно, че трябва да осигурим по-добра информация на пациентите. За пример може да вземем Франция, в която всяко функционално увреждане е ясно посочено на опаковката. Трябва да предоставим информация на пациентите, но също така трябва да им окажем съдействие в джунглата от лекарствени продукти, например постигайки съгласие по ежедневната практика, вида на опаковките и специалното етикетиране. Това ще спести милиарди обществени разходи и пациентите ще избегнат нежеланите лекарствени реакции и взаимодействия. Предложението съдържа няколко инициативи, чиято цел е да дадат възможност на пациентите да бъдат по-добре информирани относно лекарствените продукти, които им се предписват, и употребата на тези лекарствени продукти. Под въпрос е дали пациентите на практика ще се възползват от подобрения достъп до висококачествена информация, предвид поведението на много пациенти. Въпреки това, разбира се, е важно информацията да бъде налична в целия Европейски съюз. Поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Тъй като в него се акцентира върху правото на пациента на информация, аз напълно подкрепям доклада, който съдържа някои важни нововъведения.

Първото е свързано с интернет: Парламентът възнамерява да осведоми потребителите за рисковете, свързани със закупуването на лекарство по интернет, като в същото време настоява за предложение за специално законодателство за този метод на продажби.

Второто е свързано със забраната за реклама на лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, тъй като е важно да се направи разграничение между генерични и негенерични лекарства не само от гледна точка на информацията, която да се предоставя на потребителите, но преди всичко що се отнася до спазване на добра практика при производството на активни вещества, по-специално извън Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , в писмена форма. (PT) Докладът относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на предоставянето на информация на широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, въвежда нови правила по отношение на прозрачността и ефективността на информацията, като поставя акцент върху интересите на пациентите, въвеждайки защита за тях – факт, който ми даде основание да подкрепя доклада. Важните аспекти са създаването на Европейска агенция по лекарствата и ясният принос за гарантиране на правата на пациентите на надеждна, достъпна и независима информация, проверена от съответните органи за съответните лекарствени продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Съществуват многобройни източници на независима и основана върху доказателства информация относно наличните възможности за лечение в Европейския съюз. Тези ресурси отчитат културните особености и контексти за населението, включително факторите на здравето. Увеличеният достъп до качествена информация ще допринесе за постигане на по-добри здравни резултати за пациентите, тъй като има по-голяма вероятност по-добре информираните пациенти да продължат необходимото лечение и по-добре да разбират решенията, свързани с тяхното лечение. Следователно, ако бъде правилно формулирано и приложено, предложението ще генерира добавена стойност.

Обсъжданият регламент не взима под внимание техническите развития, както и възможностите и предизвикателствата, които създава интернет. Пациентите в Европа вече имат неограничен достъп до неконтролирана и често невярна информация относно фармацевтични продукти, отпускани само по лекарско предписание, в рамките на няколко секунди. Достъпът в интернет до контролирана и безопасна информация за лекарства за повечето пациенти обаче е много ограничен. Това представлява особен проблем за хората, които се нуждаят от информация на техния майчин език. Поради тази причина целта на предложението не може да бъде единствено хармонизирането на европейското законодателство, но трябва също така да включва подобряване на осведомеността по здравни въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , в писмена форма. (PT) Подкрепих доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата по отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание. Считам, че е от съществено значение да гарантираме достъпа на пациенти до надеждна и независима информация относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които се предлагат на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) На днешното заседание гласувахме на първо четене предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация относно лекарствени продукти (процедури на Европейския съюз за разрешаване и контрол на лекарствени продукти). Парламентът и пациентски организации настояваха за подобно предложение от дълго време с цел да се предостави възможност на пациентите да бъдат по-добре информирани относно лекарствените продукти, които им се предписват и които вземат.

Действащият регламент не е адаптиран към техническото развитие, нито към възможностите и предизвикателствата, възникнали в резултат на интернет. Пациентите в Европа вече имат неограничен достъп до неконтролирана и често невярна информация относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, в рамките на няколко секунди.

Докладчикът предлага акцентът на предложението да бъде променен и фармацевтичните дружества да бъдат длъжни да предоставят определена информация на пациентите, като по този начин се постави „правото на пациентите да знаят“ в центъра на законодателството. Увеличеният достъп до качествена информация ще допринесе за постигане на по-добри здравни резултати за пациентите, тъй като има по-голяма вероятност по-добре информираните пациенти да продължат необходимото лечение и по-добре да разбират решенията, свързани с тяхното лечение. Поради тази причина предложението ще донесе добавена стойност.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Докладът приветства предложението на Комисията относно информация за пациентите относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание (COM(2008)0662-0663). Парламентът и пациентски организации настояваха за подобно предложение от дълго време с цел да се предостави възможност на пациентите да бъдат по-добре информирани относно лекарствените продукти, които им се предписват и които вземат. Увеличеният достъп до качествена информация ще допринесе за постигане на по-добри здравни резултати за пациентите, тъй като има по-голяма вероятност по-добре информираните пациенти да продължат необходимото лечение и по-добре да разбират решенията, свързани с тяхното лечение; по тази причина предложението ще донесе добавена стойност, ако бъде правилно формулирано и приложено. Следователно целта на предложението може да бъде не само хармонизация на европейското законодателство, но също и подобряване на здравето чрез повишаване на здравната култура. Фармацевтичната промишленост трябва да играе важна роля за насърчаване на здравна култура и добро здраве, но нейната роля трябва да бъде ясно определена, а нейното участие − строго регулирано, за да се избегне насърчавано с търговска цел свръхпотребление на фармацевтични продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), в писмена форма. (DA) Ние, датските социалдемократи в Европейския парламент (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen и Ole Christensen) се въздържахме при гласуването по доклада относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата по отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание. Макар докладът да съдържа няколко добри предложения, не считаме, че можем да подкрепим предложение, което противоречи на датската конституция.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата по отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, тъй като то ще гарантира за в бъдеще една обща рамка на Европейския съюз, която ще даде възможност на европейските граждани да имат равен достъп до точна и ясна информация относно лекарствени продукти.

Докладът, представен от Комисията на 20 декември 2007 г. относно „съществуващата практика по отношение на предоставянето на информация на пациентите относно лекарствените продукти“ посочва, че държави-членки са приели различни правила и практики по отношение на предоставянето на информация, вследствие на което пациентите и широката публика имат неравен достъп до тази информация. Европейските граждани имат право на достъп до точна и ясна информация относно лекарствените продукти. Считам, че е важно регламентът да защитава интересите на пациентите и да гарантира, че ще се използват най-съвременните средства за комуникация за предоставянето на широката общественост на информация, която е вярна, достъпна и лесно разбираема, по прозрачен начин, независимо от търговските интереси на фармацевтичните дружества.

 
  
  

Доклад: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), в писмена форма.(SV) Предвид факта, че предишната ми работа беше да работя като консултант за една от заинтересованите страни в тази област, днес се въздържах от гласуване по тези доклади, а именно A7-0289/2010 и A7-0290/2010.

 
  
  

Доклад: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) В Европа всяка година отпадъчното електронно оборудване се изчислява на 9,3 млн. тона. Факт е, че това оборудване често съдържа значително количество силни замърсители. Тези отпадъци представляват значително екологично предизвикателство. Ако оставим настрана преработката, би било от жизненоважно значение да ограничим от самото начало употребата на тези опасни вещества. Големи промишлени групи вече започнаха да ограничават употребата им. Въпреки това са ни необходими ясни правила, за да осигурим обща рамка за тази важна задача. Поради тази причина подкрепих законодателната резолюция на Европейския парламент относно приемането на директива относно ограничението на употребата на тези вещества. Това обаче не беше лесно решение. Вярно е, че предложението съдържа няколко дерогации, по-специално що се отнася до фотоелектрическите елементи. Тъй като не позволяват ограничаване на емисиите на парникови газове, счетохме за уместно да допуснем веществата, които те съдържат. Съвсем естествено обаче това се превърна в спорен въпрос, свързан с приоритетите на политиката на Съюза в областта на околната среда, която, за съжаление, е изправена пред взаимнопротиворечащи си въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепих този доклад. Всяка година годишните продажби на електрическо и електронно оборудване само в Европейския съюз се изчисляват на 9,3 млн. тона, като най-големият дял представляват големи битови уреди и информационно и далекосъобщително оборудване. Тъй като пазарът продължава да расте, а иновационните цикли стават все по-кратки, подновяването на оборудване се ускорява, като това превръща отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в най-бързо разрастващия се поток отпадъци. ОЕЕО се очаква да достигне 12,3 млн. тона до 2020 г. ОЕЕО включва няколко опасни вещества, които могат да бъдат освободени в околната среда и да нанесат вреди на човешкото здраве, особено ако не бъдат третирани по съответния начин. Тези проблеми не бяха решени с Директивата за ограничението на опасните вещества 1.0.

Подкрепям предложенията, съдържащи се в документа, че Европейската комисия следва да укрепи предотвратяване на употребата на опасни вещества и тяхното заместване с по-благоприятни за околната среда алтернативни вещества или технологии, които биха гарантирали подходящо равнище на защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма.(FR) Европейският парламент ратифицира споразумение със Съвета съгласно обикновената законодателна процедура, като прие на първо четене преработения текст на директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Това е добра новина за европейските потребители: електрическото и електронното оборудване, продавано в Европейския съюз, има съществен дял от продадените потребителски стоки. Всяка година годишните продажби на електрическо и електронно оборудване само в Европейския съюз се изчисляват на 9,3 млн. тона. Все по-честото подновяване на различни артикули на такова оборудване създават проблем с отпадъците и с опасните вещества, които се намират в тези отпадъци. Поради причини, свързани с безопасността и общественото здраве, е необходимо тяхната употреба да се ограничи. Идеята за преработка на настоящата директива, която е приета през 2003 г., е да бъде продължен напредъкът в ограничението на употребата на опасни вещества. Комисията също така трябва да преразгледа своето законодателство след три години, за да адаптира още по-добре законодателството към бъдещи нововъведения.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да поздравя докладчика, г-жа Evans, за работата и за добрия компромис, който тя успя да постигне сред политическите ни групи.

Приетият текст, който представлява преработка на действащата директива, се стреми да постави по-амбициозни параметри за употребата на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Следва да се отбележи, че през последните години с цената на много усилия европейските институции постигнаха значителен напредък за това обезвреждането и производството на електронно оборудване да бъде по-малко вредно за околната среда и човешкото здраве.

Подкрепих тази мярка, която е в съгласие с този контекст и определено представлява както тежест, така и възможност за дружествата и малките и средните предприятия. Всъщност възможността на потребителите да се предлагат не толкова замърсяващи продукти е добър шанс за предприятията да подобрят своите оперативни процеси и конкурентоспособността си в световен мащаб. В заключение, искам да кажа, че новите параметри, разгледани в доклада, ще гарантират както по-голяма защита за европейските потребители, така и по-добро опазване на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработен текст), тъй като считам, че споразумението, постигнато със Съвета, отговаря на целта за принос към защитата на човешкото здраве и опазване на околната среда, като опростява и осигурява по-голяма последователност на съществуващото законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) По данни на Комисията всяка година годишните продажби на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) само в Европейския съюз се изчисляват на 9,3 млн. тона, като по-голямата част представляват големи битови уреди и информационно и далекосъобщително оборудване. Тъй като пазарът продължава да расте, а иновационните цикли стават все по-кратки, отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) се смята за най-бързо разрастващия се поток отпадъци. ОЕЕО се очаква да достигне 12,3 млн. тона до 2020 г. Преработката на директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества има за цел да разшири обхвата на директивата и да укрепи частта й, отнасяща се до предотвратяването, така че да бъдат взети приоритетно мерки за вредите за околната среда при техния източник съгласно член 174, параграф 2 от Договора. Тази директива обаче поставя акцент най-вече върху големите дистрибутори, пренебрегвайки бюджетните последици, които тя може да има по отношение на малките и средните предприятия (МСП), произвеждащи ЕЕО, и не предлага решения след предложението COM(2008)0809 и доклада относно BioIntelligence, в който се посочва, че съгласно тази нова схема МСП, които произвеждат медицинско оборудване за контрол и мониторинг, най-вероятно ще бъдат изправени пред проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , в писмена форма. – (PT) Този преработен текст, свързан с ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), е необходим според Комисията, поради несигурността що се отнася до обхвата, липсата на яснота по отношение на правните разпоредби и различията сред държавите-членки във връзка със съответствието на въпросните продукти.

Преди гласуването бях на няколко пъти призован да отхвърля включването на PVC в списъка на веществата, определени за приоритетно преразглеждане в рамките на Приложение III от Директивата за ограничението на опасните вещества. Искам да заявя, че не съм съгласен с това включване, тъй като изброяването на набор от предполагаеми продукти, включително и PVC, което не се основава на никакви критерии, е просто нелогично. Да се счита a priori, че даден продукт подлежи на забрана в бъдеще, без да има каквито и да било научни аргументи, води до създаването на неприемлива ситуация, в която отсъства правна дефиниция. В случая на PVC първоначална оценка, извършена съгласно условията на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, достигна до извода, че той не е много опасен и не е приоритетно вещество, което трябва да бъде включено в Приложение III. Гласувах в подкрепа на доклада, защото по време на преговорите, които предхождаха гласуването в залата, този списък беше оттеглен. Следващата стъпка е Комисията да извърши повторна оценка след изтичането на три години от влизането в сила на това законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Обемът на продажби на електрическо и електронно оборудване в Европейския съюз и неизбежното увеличаване на отпадъците от това оборудване означава, че е налице необходимост да бъдат заместени определени опасни вещества в тях, така че да бъде сведено до минимум въздействието върху околната среда и да се гарантира защита на потребителите и на общественото здраве. Съзнаваме, че това е необходимо и оценяваме високо търсенето на решения, които могат да ни дадат решение на този проблем. Поради тази причина подкрепихме този доклад. В хода на обсъжданията, които бяха проведени през последните месеци, Съветът постигна споразумение с Парламента след преговори относно определени по-спорни и по-проблемни въпроси. Считаме за положителен факта, че предложеният окончателен текст не включва поливинилхлорида в обхвата на директивата, което позволява да продължи производството в определени промишлени сектори, тъй като тези сектори биха пострадали сериозно, ако това вещество беше включено, както беше предложено.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах „въздържал се“ по доклада Evans относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, тъй като считам, че подходът на Парламента е странен. От една страна, докладът категорично се обявява против наночастиците и то без каквото и да било научно доказателство, които понеже са малки, трябва задължително да са и опасни. От друга страна, предложението за директива, в което се твърди, че се иска насърчаване на разработването на технологии за възобновяеми енергийни източници, не включва отпадъци от слънчеви елементи. Веществата в електрическото оборудване са или опасни, или не са. Ако целта е да се налага „принципът на предпазните мерки“, тогава той следва да бъде приложен и спрямо слънчевата технология.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), в писмена форма. (DE) Подкрепих доклада относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), защото разширяването на областта на приложение и включването на всяко електронно оборудване представлява конкретно подобрение. Все пак считам за проблемен факта, че има твърде много изключения. По-специално, в областта на възобновяемите енергийни източници, в тази директива не са включени фотоволтаичните модули, които отчасти се състоят от съединения, съдържащи кадмиев телурид. Това вещество не само е вредно за здравето, но е и опасно и поради тази причина трябва да бъде включено в обхвата на Директивата за ограничението на опасните вещества. Това няма да доведе до опасност фотоволтаичните инсталации да изчезнат напълно от покривите. Всъщност на пазара се предлагат множество алтернативни решения, които не съдържат кадмиев телурид. Поради тази причина в това отношение не съм съгласен с решението на мнозинството в Парламента и в Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма. (FR) Отпадъчното електрическо и електронно оборудване се увеличава постоянно и това води до натрупването на няколко опасни вещества. Тези вещества могат да се освободят в околната среда и да увредят човешкото здраве, ако не бъдат третирани по съответния начин.

Тази директива ще даде възможност на множество дружества да постигнат още по-голям напредък в разработката на ново и по-безопасно електрическо и електронно оборудване, като насърчава технологичните иновации. Ограничението на опасните вещества нагоре по веригата ще доведе и до намаляване на разходите за рециклиране. В заключение – и това е от основна важност – искам да кажа, че постигнахме от действието на директивата да бъдат освободени слънчевите елементи, за да се насърчи разработването на технологии за възобновяеми енергийни източници в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), в писмена форма.(PL) Полша е един от най-големите производители на телевизионни, радио- и домакински електрически уреди в Европа. Тя също така е държава, в която продажбите на този вид уреди се повишават всяка година. Развитието на технологиите и нарастването на търсенето на този вид стоки водят и до увеличаване на така наречените електронни отпадъци, а преработката на тези отпадъци е свързана с проблеми, както и с въздействието на тази преработка върху замърсяването на околната среда. Поради тази причина новите разпоредби на Директивата за ограничението на опасните вещества са изключително важни за производителите на този вид уреди. От тях се изисква да премахнат опасните вещества и да повишат стандартите за безопасност за уредите, които са предназначени за ежедневна употреба. Това е добра новина и за потребителите, защото новите правила въвеждат задължението да се използват вещества, които са безопасни за здравето и за околната среда, като това се отнася за всички производители на електрически уреди в целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (S&D), в писмена форма. (EN) Макар да не е много амбициозен, компромисът, постигнат на първо четене, подобрява настоящото законодателство – поради тази причина го подкрепих. Освен новият метод за ограничение на веществата, друго съществено подобрение е отвореният обхват: всяко електрическо и електронно оборудване, включително оборудване за генериране на електрически ток, в средносрочен план ще бъде включено в обхвата на законодателството за ограничението на опасните вещества. Основен недостатък обаче е дългият списък с изключения, сред които са и фотоволтаичните панели. Изключването на тази безспорно „чиста“ технология от законодателството в областта на околната среда ще изпрати погрешния сигнал както в Европейския съюз, така и в световен мащаб. Става въпрос за установяване на правилната регулаторна рамка за последователни устойчиви инвестиции! Дори производството на фотоволтаични елементи с опасни вещества като кадмиев телурид да е по-рентабилно, алтернативи, които не създават толкова проблеми, съществуват отдавна и са доказали отличната си функционалност. Поради тази причина не считам, че е налице каквато и да било необходимост да покриваме покривите и полетата си с потенциално опасни отпадъци, като по този начин оставим на бъдещите поколения да се справят с предизвикателствата по обезвреждането. В това отношение, категорично не съм съгласна с позицията и решението на мнозинството в Европейския парламент и в Съвета.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Компромисът, постигнат от моя колега Jill Evans отбелязва напредък в тази област на правото. Правната сигурност, която той осигурява, ще доведе до подобрения в областта на опазването на околната среда и поради тази причина гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Постоянно увеличаващото се производство на телевизионни, радио- и битови електрически уреди е резултат от развитието на съвременните технологии и увеличаването на търсенето на този вид продукти. Като потребители очакваме тези уреди да бъдат функционални и ергономични, но преди всичко следва да изискваме различните видове продукти да отговарят на съответните норми, които са свързани със стандартите на безопасност както за потребителите, така и за околната среда. Подновяваме употребяваните уреди с нови, като по този начин генерираме тревожни количества отпадъци, а опасните вещества, използвани при тяхното производство, причиняват необратими вреди на екосистемата.

Поради тази причина сме длъжни да въведем законодателни разпоредби, които да ограничат употребата на вредни вещества при производството на уреди, които използваме в домовете си и които в същото време ще насърчат производителите да въведат иновативни, екологични мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Настоящата Директива за ограничението на опасните вещества ограничава употребата на шест опасни материала, които в миналото се използваха в определено електрическо и електронно оборудване. Преработката на директивата има за цел тя да бъде опростена и да бъдат улеснени производителите при разграничаването на забранените вещества, така че да бъде избегнати излишни обърквания, които биха били опасни за потребителите и за ресурсите на дружествата, обработващи отпадъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският съюз се нуждаеше от подробен набор от правила относно употребата на определени вещества, считани за опасни, в електрическото и електронното оборудване. Тази необходимост става ясна от данните, посочени от Комисията, които показват, че всяка година само в Европейския съюз продажбите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се изчисляват на 9,3 млн. тона.

Тъй като пазарът продължава да расте, а иновационните цикли стават все по-кратки, подновяването на оборудване се ускорява, като това превръща отпадъчното електрическо и електронно оборудване в най-бързо разрастващия се поток отпадъци. След кратък преходен период, който да позволи на дружествата да се адаптират към новото законодателство, употребата на опасни вещества ще бъде забранена за всяко електрическо и електронно оборудване, макар да се предвиждат някои изключения, като например фотоволтаичните панели. Тази мярка ще задължи и конкуриращите се сектори от трети държави да спазват същите задължения, които са наложени на нашите предприятия, като ще има изрично изискване вносните продукти да отговарят на същите стандарти за безопасност, гарантирани от правилата на Европейския съюз.

Поради тази причина като цяло считам, че е от приоритетно значение да гарантираме определени първостепенни аспекти, като например общественото здраве и околната среда, макар да съзнаваме, че работим в условия, които до голяма степен се определят от сериозната икономическа криза, която засяга Европа и света.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Настоящата Директива за ограничението на опасните вещества ограничава употребата на шест опасни материала при производството на определено електронно и електрическо оборудване. Тя цели да не допусне токсични отпадъци след като оборудването бъде изхвърлено, да гарантира, че ненужните мобилни телефони, компютри и хладилници в Европа няма да нанесат вреди на околната среда и човешкото здраве, отделяйки химикали в депата за отпадъци или отделяйки отровни изпарения при изгарянето им. Директивата се опростява.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване е основен проблем за общественото здраве, за околната среда и за управлението на отпадъците. Рисковете са дори още по-големи при операциите по рециклирането и оползотворяването в лоши условия в развиващите се страни, по-специално в случая на нелегален износ за обезвреждане в депа в по-бедни държави. Това проектозаконодателство предвижда всички въпросни материали да бъдат включени в обхвата на тази директива. Следователно в бъдеще всички материали ще трябва да отговарят на изискванията на разпоредбите на директивата, ако това бъде счетено за необходимо при оценката на околната среда.

Директивата допринася за установяването на ясни правила в държавите-членки по отношение на разпространението на тези вещества на пазара и последващата им повторна употреба. Тази директива ще доведе до значително подобрение на настоящото положение, поради което гласувах в подкрепа. Считам обаче, че някои опасни вещества, които не бяха включени в директивата, следва да бъдат включени през следващите няколко години след извършването на преглед и оценка на тяхното въздействие.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , в писмена форма. (PT) Увеличената употреба на електрическо и електронно оборудване, съчетана със значителното им технологично развитие, доведе до допълнително скъсяване на жизнения им цикъл. Това от своя страна доведе до сериозни проблеми, свързани с употребата на опасни вещества в това оборудване, както и с трудности при управлението на все по-големите количества отпадъци. Следователно тази директива относно ограничението на употребата на определени опасни вещества (ООВ) има за цел да разшири неговия обхват и да укрепи частта, свързана с предотвратяването, така че вредите върху околната среда да бъдат приоритетно отстранени при техния източник съгласно член 174, параграф 2 от договора. Този преработен текст е от основно значение за постигането на успешно ограничение на опасните вещества в този вид оборудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Напълно подкрепям доклада на г-жа Evans. Бих искал обаче да добавя, че на този въпрос следва да бъде обърнато по-голямо внимание. Употребата на олово, магнезий, живак и редки метали в електрониката и в промишлените технологиите е неизбежна. Задачата ни е да принудим производителите да преминат към материали, които не са толкова вредни. В случаите, когато това е невъзможно, от съществено значение е обществеността да бъде информирана за потенциалното вредно въздействие върху всички потребители на всички опасни вещества, които се използват.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ООВ) урежда употребата на опасни вещества в устройства и компоненти. Тя също така е важен инструмент за установяването на европейски, а и на световен стандарт за производителите. Разширяването на обхвата на директивата има за цел също така да вземе под внимание третирането на отпадъци от опасни вещества. Въздържах се при гласуването, тъй като докладът все още не решава всички проблеми, свързани с обработката на опасните вещества.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Определено сме свидетели на бърз растеж на пазара на електрическо оборудване, по-специално в областите на информационното и далекосъобщителното оборудване. Този фактор, съчетан с все по-кратките иновационни цикли водят също така до все по-нарастващо количество на отпадъци от електрическо оборудване. Преработеният текст на Директивата за ограничението на опасните вещества има за цел да не допусне употребата на опасни вещества, които биха били вредни за околната среда или човешкото здраве. Някои от предложенията са спорни: от една страна, големите производители на компютри, като например HP, ACER и Sony Ericsson са се обявили в подкрепа на това в електрическото и електронното оборудване да бъде забранена употребата на всички бромирани вещества, които забавят горенето. От друга страна, изследванията на Комисията определено не съдържат категорични изводи, поне що се отнася до потенциалната вреда за околната среда. Освен това се изразяват опасения от страна на промишлеността по отношение на забраната на PVC, по-специално в областта на кабелната промишленост. Отрицателните свойства на PVC се оспорват и е налице загриженост, че разходите ще се увеличат, ако бъде наложена забрана на кабели с покритие от PVC. Тези доводи трябва да бъдат преценени, преди да бъдат въвеждани каквито и да било забрани. Поради тази причина се въздържах при гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада поради различни причини. Съгласен съм, че неподвижно монтирани инсталации и фотоелектрически елементи не трябва да бъдат включени в обхвата на директивата. Изразявам също така задоволството си по повод приемането на метод за преразглеждане на опасните вещества, посочени в приложение IV, тъй като това означава, че списъкът на веществата, които ще бъдат проучени от Комисията (приложение III), може да бъде премахнат. Също така считам, че е правилно формулирано едно не твърде широко определение за „зависимо“, което означава нуждаещо се от електричество за работа на оборудване. Считам също така, че е прибързано в законодателството да бъде включена оценка на наноматериали, които се проучват в момента от Комисията. На последно място, искам да изкажа задоволството от факта, че обхватът на директивата е „отворен“ и може да включи всяко електрическо и електронно оборудване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , в писмена форма. (PT) Подкрепата ми за доклада относно предложението за директива на Европейския парламента и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработен текст) беше продиктувана от подобренията, въведени от взаимното съгласие със Съвета, което следва да допринесе за съществени подобрения в областта на защитата на общественото здраве и опазването на околната среда, както и управлението на отпадъци. Бих искала да подчертая опростяването и по-голямата последователност на новото законодателство. Реорганизирането и ограничението на употребата на опасни материали беше задължително условие с оглед на значителното увеличение на продажбите на електрическо и електронно оборудване в рамките на ЕС.

С това законодателство допринасяме отпадъците, които генерираме от електрическото и електронното оборудване, като например мобилни телефони, компютри и хладилници, да не нанасят вреди на околната среда и човешкото здраве, отделяйки химически продукти в околната среда, било то от депата за отпадъци или чрез освобождаването на токсични газове, образувани при изгарянето.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да благодаря на г-жа Evans за отличната й работа. Гласувах в подкрепа, защото съм съгласен, че преработката на Директивата за ограничението на опасните вещества трябва да бъде извършена във връзка с международните задължения на Европейския съюз за намаляване на общите емисии на диоксини и фурани, като целта е постепенното им намаляване и по възможност елиминирането им.

Все още не е ясно каква ще бъде окончателната съдба на големи количества отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Изгарянето при висока температура продължава да бъде изключение. Съществува риск обработката на ОЕЕО въз основа на по-ниски стандарти – в Европейския съюз или в трети държави – да продължи реално да съществува за значителна част от количествата. Борбата с емисиите на диоксини и фурани може да бъде водена само чрез избор на материали на етапа на проектирането.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Всяка година годишните продажби на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) само в Европейския съюз се изчисляват на 9,3 млн. тона, като най-големият дял представляват големи битови уреди и информационно и далекосъобщително оборудване. Тъй като пазарът продължава да расте, а иновационните цикли стават все по-кратки, подновяването на оборудване се ускорява, като това превръща отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в най-бързо разрастващия се поток отпадъци. Очаква се обемът на ОЕЕО да достигне 12,3 млн. тона до 2020 г.

Ключовите аспекти на този преработен текст на директивата са следните:

- отворен обхват;

- разграничение между Директивата за ограничението на опасните вещества и Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали;

- изменение на критериите за освобождаване;

- критерии за определяне на продължителността/ гратисни периоди;

- съвместно вземане на решение за бъдещи ограничения, вместо комитология;

- специални разпоредби относно наноматериалите.

Приветствам споразумението, постигнато на първо четене. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като новото предложение за директива е опростено и ще предложи на производителите по-подходящ инструмент, който да използват при класифицирането на своите продукти съгласно категориите, предвидени в директивата. То също така взема под внимание социално-икономическите последици, свързани със защитата на здравето и опазването на околната среда, когато се правят изменения на критериите за освобождаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Според Комисията е желателно да бъде преформулирана настоящата директива относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, приета през 2003 г. с цел постигане на яснота и правна сигурност. Разбира се, този преработен текст налага разширяване на обхвата на директивата, така че да е налице принос за защитата на човешкото здраве и екологосъобразното рециклиране и обезвреждане на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Що се отнася до този въпрос, в момента е от основно значение да бъде взето под внимание потенциалното въздействие на препоръчаните решения върху малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Преди близо осем години Европейският парламент прие директива за ограничението опасните вещества (ООВ) и по този начин откликна на ясното искане на потребителите за безопасни и безвредни битови потребителски продукти. Този подход на безопасност беше приложен най-вече посредством забрана за употребата на олово, живак и кадмий в широкия диапазон на битови уреди, като например радио- и телевизионни апарати, електрически влакчета и видео игри. Приветствам преработения текст, приет днес, който разширява обхвата на директивата и включва други продукти, но без да подхожда с предубеждение към толкова важни вещества, като например PVC. Също така беше важно да бъде преосмислена позицията за ограничение по отношение на наноматериалите, приета през юни от комисията по околна среда. Тази революция по отношение на безкрайно малките заслужава много повече от една опростена позиция: за или против, какъвто е случаят с генетично модифицираните организми (ГМО). От съществено значение е също така Директивата за ограничението на опасните вещества да бъде работеща и в това отношение приветствам вниманието, което беше обърнато на потенциалните въздействия на тези вещества върху здравето и околната среда, създаването на метод и гарантираното взаимно допълване с Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) На днешното заседание гласувах в подкрепа на преразглеждането на Директивата относно употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Отчасти като резултат от новите научни познания по темата, текстът – преработка на директивата от 2003 г. – има за цел да въведе ограничения за употребата на материали като кадмий, хлор, живак и поливинилхлорид (PVC), за които е доказано, че са опасни за човешкото здраве.

Макар да ни е известна силната съпротива от страна на производителите в сектора, по-специално срещу ограниченията за употребата на PVC, считам, че едно от основните задължения на политиката, а следователно и на демократично избраните политици, е да се опита да контролира употребата на вещества, които макар и да не са потенциално опасни, могат да нанесат вреди на човешкото здраве. В същото време трябва да насърчим употребата на алтернативи и на заместващи вещества в границите на наличната технология.

Считам, че окончателното решение за отпадъците от електрическо и електронно оборудване е от изключителна важност, по-специално в случаите, когато такова оборудване съдържа материали, които са признати за опасни. Всъщност в такива случаи обезвреждането трябва да бъде извършвано дори още по-стриктно и по-внимателно.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) По данни на Комисията всяка година годишните продажби на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) само в Европейския съюз се изчисляват на 9,3 млн. тона, като най-големият дял представляват големи битови уреди и информационно и далекосъобщително оборудване. Тъй като пазарът продължава да расте, а иновационните цикли стават все по-кратки, подновяването на оборудване се ускорява, като това превръща отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в най-бързо разрастващия се поток отпадъци. ОЕЕО се очаква да достигне 12,3 млн. тона до 2020 г. ОЕЕО представлява сложен поток отпадъци, който включва няколко опасни вещества. Тези вещества или продуктите, получени от тяхната трансформация, могат да бъдат освободени в околната среда и да нанесат вреди на човешкото здраве, особено ако не бъдат третирани по съответния начин. Опасността за човешкото здраве и околната среда се увеличава допълнително от по-ниските стандарти за рециклиране/оползотворяване в развиващите се страни. Съгласно член 174, параграф 2 от договора, вредите върху околната среда следва приоритетно да се отстраняват при техния източник. Йерархията в Рамковата директива относно отпадъците дава приоритет на предотвратяването, което, наред с другото, се дефинира като определяне на мерки за предотвратяване на отпадъците, които да намалят съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите. Изразявам надеждата си, че този доклад ще спомогне за решаването на тези проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (EN) Електронното оборудване генерира най-бързо разрастващия се поток отпадъци в Европа и ограничаването на канцерогенните и токсичните вещества от тези отпадъци трябва да е основен приоритет. Отвореният обхват на законодателството, както препоръчва комисията по околна среда, е много по-добър, отколкото подходът, предложен от Комисията. Ясен списък с конкретни продукти може да освободи нови продукти от обхвата на този регламент и трябва да гарантираме, че законодателството не само улеснява – но и е в крак с – иновациите в промишлеността. Насърчително е да се види, че в момента няколко дружества прекратяват употребата на някои от тези потенциално опасни вещества в своите продукти. Тепърва обаче трябва да приемем амбициозно законодателство, което ще насърчи и останалата част от промишлеността да последват примера и да бъдат иновативни, за да гарантират по-добре опазването на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Подкрепих доклада относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Докладът е крачка в правилната посока. Той разширява категорията на оборудването, като включва inter alia и медицински апарати. Освен тежките метали, като например живак и олово, забрана се въвежда и спрямо някои бромирани вещества, които забавят горенето. В допълнение, докладът предвижда отворен обхват, което дава възможност всяко електронно оборудване – с няколко конкретно посочени изключения – и други опасни вещества да бъдат включени в бъдеще в обхвата на тази директива. Посочени са ясни критерии за това. Искам все пак да изразя съжаление за това, че в тази директива не беше включена забрана върху PVC, както предложи групата на Зелените/Европейски свободен алианс. Изключително важно е да бъде постигнато намаляване на опасните вещества в електроните отпадъци. Макар европейското законодателство да забранява износа на опасни отпадъци за рециклиране, проучванията показват, че над две трети от електронните отпадъци на Европа се изнасят. Често пъти тези електронни отпадъци се изхвърлят незаконно на места, като например Западна Африка, където третирането на отпадъци е далеч под стандартите и причинява огромни здравни проблеми и замърсяване на околната среда. Този бързо разрастващ се пазар за отпадъци има потенциал за генерирането на големи печалби и затова са необходим стриктен контрол и мониторинг, които да ограничат незаконния износ на електронни отпадъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), в писмена форма. (NL) Невъзможно е да си представим ежедневието без електрическо и електронно оборудване. Европейската система за ограничение на опасните вещества (ООВ), която урежда употребата на опасни вещества в това електронно оборудване, на практика се превърна в универсална система, която се използва в най-малко 28 държави, които не са членки на Европейския съюз. Към момента са в сила ограничения по отношение на живака, оловото, кадмия и няколко вещества за забавяне на горенето въз основа на настоящата Директива за ограничението на опасните вещества. Бързият технически напредък и по-големите научни познания ни подтикнаха да преработим това законодателство. Преработката на директивата е необходима и с цел да направим ограничението на опасните вещества ефективен и гъвкав инструмент. Всъщност от сега нататък ще има възможност да бъдат изключвани опасни вещества по-бързо, което ще е от полза за хората и за околната среда. Посочена е и връзката между Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Директивата за ограничението на опасните вещества и по този начин се избягва двойното регулиране. Поради тези причини гласувах уверено в подкрепа на споразумението, което Парламентът успя да постигне със Съвета. Изразявам надеждата си, че скоро ще бъде постигнато и споразумение по отношение на Директивата относно отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). В крайна сметка двата законодателни инструмента са тясно свързани помежду си.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма.(DE) Приветствам този доклад, който отчита балансирано повечето от съображенията на промишлеността и опасенията, свързани с опазването на околната среда. Макар най-вероятно да се окаже невъзможно да има пълно единодушие по такъв сложен въпрос, той се доближава в голяма степен до желаното.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), в писмена форма. (NL) Подкрепих доклада Evans, защото цялостният баланс на споразумението, постигнато със Съвета, е положителен факт. Все пак като докладчик в сянка искам да изразя разочарованието си от факта, че соларните панели не са включени в обхвата на директивата, след като беше проведена активна лобистка кампания от сектора. В резултат на това ще бъде разрешено кадмият да остане в соларните панели, предлагани на европейския пазар още (най-малко) десет години, но в същото време това няма да е разрешено за никое друго електрическо или електронно оборудване. Изразявам изричното си несъгласие с положението, при което сектор, който трябва да бъде движеща сила на развитие в посока към зелена икономика, нетърпеливо очакваше да се избегне това важно законодателство в областта на околната среда и при което мнозинството в Парламента и в Съвета се поддаде на интересите на един определен вид технология (употребата на кадмиев телурид за соларни панели с фино филмово покритие).

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) При днешното гласуване подкрепих доклада относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Неотдавна станахме свидетели на важността на този проблем, към който е насочено приетото от нас законодателство, когато няколко милиона домакинства подновиха своите CRT телевизори със съвременни LCD екрани. Днес същите тези домакинства обмислят подновяването на LCD телевизорите си с телевизори с LCD-LED.

Специалистите казват, че използваното електрическо и електронно оборудване се превръща в най-бързо разрастващия се източник на отпадъци. Освен това анализите, извършени от изследователския институт Öko-Institut (Институт за приложна екология), доказаха вредното въздействие на PVC и халогенираните вещества за забавяне на горенето върху околната среда и човешкото здраве. Изразявам увереността си, че документът, който беше приет днес, ще допринесе за намаляване на количествата на опасни вещества от този вид.

 
  
  

Предложение за резолюция B7-0617/2010 (Търговско споразумение за борба с фалшифицирането)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , в писмена форма. – (FR) Парламентът днес прие предложението за резолюция относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) с цел да се гарантира по-добро международно прилагане на мерките за борба с фалшифицирането. ACTA представлява инструмент за постигане на по-голяма ефективност на съществуващите разпоредби и за предоставяне на по-добра защита срещу нарушения на авторското право, запазените марки, патентите, дизайните и географските указания. Гласувах в подкрепа на резолюцията, внесена от моята политическа група, групата на Европейската народна партия (Християндемократи), защото смятам, че ACTA осигурява защитен щит за европейската промишленост. Затова ще бъдем в състояние да гарантираме защитата на авторското право, както и на творчеството и иновациите в областта на културните и научни въпроси. В действителност трябва да спрем и да помислим днес как по-добре да се борим с пиратството и това международно споразумение е стъпка в посока на по-ефективното прилагане на мерките за борба с фалшифицирането.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на съвместното предложение за резолюция, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, известно като „ACTA“. Това споразумение е насочено за борба с разпространението на фалшифицирани стоки и увеличаването на пиратството на продукти с „авторски права“ чрез създаването на нова международна структура за управление. Смятам, че е от съществено значение да защитим творчеството от кражба, защото пиратството и фалшифицирането представляват именно това. Съюзът, който има за цел да се превърне в най-конкурентоспособната икономика, основана на знанието, не може да остане безразличен по отношение на този голям проблем. Ето защо приветствам приемането на резолюцията. Тя представляват сериозен текст, който трябваше да обедини всички членове на Европейския парламент. За съжаление, резолюцията беше приета само с малко мнозинство. Въпреки че Европейската комисия предлагаше сериозни гаранции по отношение на основните права, левицата в Парламента предпочете да се придържа към безпочвени протестни лозунги. Според мен Европейският съюз трябва да застане начело на борбата срещу небрежността и липсата на ангажираност, показвани често от страна на Китай и Русия в тази област. От това зависи нашата конкурентоспособност в глобалната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Борбата с фалшифицирането е съществен елемент от политическата стратегия на Европейския съюз, насочена към гарантиране на справедливост, еднакви условия за производителите ни, трудова заетост на гражданите ни и зачитане на принципите на правовата държава. С появата на цифровите технологии фалшифицирането приема неконтролируемо международно измерение и затова международното сътрудничество е основният инструмент за борба срещу проблема. Подкрепих предложението за резолюция, което определя целите и приоритетите на Европейския парламент в многостранните преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, което за пръв път има за цел да се създаде всеобхватна международна рамка за по-ефективна борба срещу нарушенията на правата на интелектуалната собственост. Смятам, че е важно да се гарантира, че прилагането на ПИС мерките не представляват пречка за иновациите и конкуренцията, както и че няма вреда от ПИС ограниченията и защитата на личните данни, че свободният поток на информация се ограничава или че законната търговия се възпрепятства неоправдано.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах против текста: европейското право е отстъпило пред исканията на някои правителства и на натиска на културните отрасли за сметка на основните права на европейските граждани. Всички предпазни мерки, които поискахме от Комисията, бяха отхвърлени от групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Това изпраща лош сигнал на Комисията преди преговорите в Сидни следващата седмица. Освен това неясното определение на термина „търговски мащаб“, свързан с увеличението на наказателните санкции в областта на нарушенията на авторското право в интернет, би могло да насърчи държавите-членки да приемат законодателство, което води до инкриминирането на частни потребители и технически посредници. ACTA не трябва да доведе до извършване на разследвания на гражданите или до въвеждане на гъвкави системи за реагиране и други подобни. И накрая, Комисията трябва бързо да извърши оценка на въздействието – преди, а не след въвеждането на ACTA – по отношение на прилагането му и неговите последици за основните права, защитата на данните и директивата за електронната търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Споразумението ще даде възможност за укрепване на международното сътрудничество в борбата срещу фалшифицирането, както и за създаване на инструмент за ефективна защита на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Текстът няма за цел да създава нови права, а да гарантира спазването на съществуващите права посредством репресивни мерки и създаването на всеобхватна международна рамка за подпомагане на страните. Това е трудно споразумение, с противоречащи си интереси, които дават възможност за противоречиви тълкувания по отношение на последиците от него. Защитата на ПИС е важна, но от друга страна, от жизненоважно значение е да се гарантира баланс, така че свободата на изразяване и иновациите не са застрашени и способността на гражданите да упражнят своите граждански или основни права не е ограничена. Фалшифицирането представлява много сериозен проблем, който носи огромни рискове за европейската промишленост, икономиката и иновациите.

Надявам се, че споразумението ще бъде крачка в правилната посока, както и че по време на предстоящите преговори ще бъде възможно да се разрешат неяснотите и пропуските, които все още се срещат в текста, като препратката към фалшивите географски местоположения. Бих искал да поздравя Комисията за усилията й за увеличаване на прозрачността на преговорите, като се надявам, че тя ще запази тази позиция и ще продължи изчерпателно да осведомява Парламента за техния напредък.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах за съвместното предложение за резолюция относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, предложено от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, заедно с други три политически групи от европейските законодатели. Намерението зад резолюцията беше както да се спазват основните свободи и права на гражданите, така и да се запази свободният достъп до интернет. Също така резолюцията имаше за цел да гарантира достъпа до лекарства в развиващите се страни. Възмутително е, че резолюцията не успя да спечели вота на Парламента, защото социалистическата позиция подкрепи интересите на европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE) , в писмена форма. (PT) Като цяло съм съгласен с това предложение за резолюция, което се отнася до Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), одобрено след месеци на разисквания за намиране на компромисно решение между различните политически групи, което за съжаление не беше постигнато. В името на по-здравословното функциониране на пазарите, защитата на единния пазар, конкурентоспособността на европейските дружества в рамките на глобалната икономика и създаването и запазването на работни места в рамките на Европейския съюз е важно Съюзът да направи действията срещу фалшифицирането в различните му форми приоритет на неговата вътрешна и международна политика. Въпреки че съм наясно, че ACTA не препоръчва решение на един сложен и многостранен проблем като фалшифицирането, както е посочено в параграф 3, аз все още смятам, че ACTA представлява добър инструмент за постигане на по-голяма ефективност на съществуващите стандарти, което е от полза за износа от Европейския съюз и защитата на носителите на права, когато развиват дейност на глобалния пазар, където различните носители на права върху промишлена и интелектуална собственост в момента са жертви на системни и широко разпространени нарушения на авторските права, запазените марки, патентите, дизайните и географските указания.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах против резолюцията, която посочва позицията на Европейския парламент преди парафирането на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), защото консервативното мнозинство в Парламента отказа да се повиши необходимостта от основни предпазни мерки за гражданите ни спрямо това глобално споразумение за авторското право. Парламентът все още не вижда доказателства, че правната основа за преговорите съответства на Договора от Лисабон преди парафирането на споразумението. Също така Комисията трябва да ни покаже, че сътрудничеството между доставчиците на услуги и носителите на авторски права няма да засегне основните права на гражданите, особено правото на неприкосновеност на личния живот, правото на свобода на изразяване и правото на справедлив процес. Това изисква оценка на въздействието на ACTA върху защитата на данните и основните права. Необходима е гаранция от Съвета и Комисията, че ACTA няма да наложи промени на законодателството на Европейския съюз по отношение на наказателните мерки, свързани с прилагането на правата върху интелектуалната собственост. Гражданските разпоредби за прилагане на патентите също могат да имат отрицателно въздействие върху достъпа до генерични лекарства, и Комисията трябва да разгледа този проблем. Не трябва да даваме съгласието си за ACTA, докато не получим гаранции в писмен вид по тези важни въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Остава въпросът за съдържанието на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA). Основната цел на това споразумение, договорено в продължение на години в най-голяма тайна между близо 10 държави, е борбата с фалшифицирането и защитата на правата върху интелектуалната собственост. Въпреки това трябва да се отбележи, че нито Китай, Бразилия или Индия взеха участие в тези преговори. Освен това, въпреки че трябва да се води борба срещу фалшифицирането, добре известните разпоредби във въпросния договор предвиждат създаването на мерки, които могат да бъдат разглеждани като нарушение на индивидуалните свободи: надзор на доставчиците на достъп до интернет, засилване на граничния контрол и по-големи трудности при превоза на евтини генерични лекарства за развиващите се държави. Всички тези опасения бяха изказани от множество членове на Европейския парламент, които не искат да поставят „сляпо“ доверие в преговорите, провеждани от Европейската комисия. Резолюцията, която беше приета с малко мнозинство – и едва сега – действително не може да се разглежда като подкрепа, защото все още има съмнения относно това дали текстът е в съответствие с общностното право и дали е съвместим със зачитането на основните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Въздържах се да гласувам за резолюцията относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), защото смятам, че въпреки че текстът съдържа някои важни въпроси, той е изключително критичен към въпросното споразумение. Като цяло смятам, че ACTA е в полза на икономическите интереси на Европейския съюз, както и че намира баланс между защитата на правата върху интелектуалната собственост и гарантирането на основните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) След продължително настояване от страна на Парламента се наблюдава значително увеличение на степента на прозрачност при преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), като след кръга от преговори в Нова Зеландия Парламентът беше напълно информиран. Договорният текст отразява основните опасения, изразени от Парламента, особено по въпроси като зачитането на основните права, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, зачитане на значението на свободен интернет достъп, ползата от защитата на ролята на доставчиците на услуги и необходимостта от запазване на достъпа до лекарства. Борбата срещу фалшифицирането е приоритет, като международното сътрудничество е от основно значение за постигането на тази цел. С възможността нови бързоразвиващи се и развиващи се държави да се присъединят към споразумението, като по този се насърчи широката защита на правата върху интелектуалната собственост, ACTA ще бъде в състояние да постигне необходимото многостранно сътрудничество.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , в писмена форма. – (PT) Договореното споразумение е важна стъпка в борбата срещу фалшифицирането и е ключов елемент от политическата стратегия на Европейския съюз за гарантиране на правосъдие, равни условия за европейските производители, запазването на работни места за гражданите и зачитане на принципите на правовата държава. Борбата срещу фалшифицирането трябва да бъде един от приоритетите на вътрешната и външната политическа стратегия и международното сътрудничество е от основно значение за постигането на тази цел.

ACTA представлява инструмент, който прави съществуващите стандарти по-ефективни, като по този начин е от полза за износа от Европейския съюз и защитата на носителите на права, когато развивай дейност в рамките на глобалния пазар. Бих искал да подчертая от какво голямо значение за европейските дружества и работни места в Европейския съюз е защитата на географските указания и приветствам усилията от страна на Комисията за включване на защитата на географските указания в обхвата на ACTA. И накрая, бих искал да подчертая значението на факта, че Комисията потвърди, че прилагането на ACTA няма да има въздействие върху основните права и защитата на данните или върху усилията, които Европейският съюз полага в момента за хармонизиране на мерките по прилагане на правата върху интелектуалната собственост.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Ако не бях решил да бойкотирам заседанието след печалния епизод на социално-еврократски тоталитаризъм, на който станахме свидетели току-що, щях да гласувам в подкрепа на съвместното предложение за резолюция на групите от левицата относно споразумението за борба с фалшифицирането. Щях да направя това не защото съм променил политическите си убеждения, а защото смятам, че споразумението не е достатъчно да защити промишленостите ни от фалшифициране, че не успява да гарантира зачитане на географските указания, че няма смисъл, ако не включва Китай, най-големия фалшификатор в света, както и че застрашава правата и свободите на гражданите, защото се отнася до „нематериални“ права на собственост. Също така подкрепям всички искания за предварителна информация, оценки на въздействието и други, посочени в резолюцията. Накратко, споразумението в този си вид е безсмислено и потенциално вредно. По него дори не трябва да се водят преговори, още повече като се имат предвид въпросите, които обхваща, от Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах срещу предложението за резолюция за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти, защото текстът изобщо не е достатъчен за защита на правата на гражданите. Членовете на Европейския парламент редовно изразяваха опасенията си по отношение на преговорите на това международно споразумение и преди то да бъде окончателно ратифицирано от държавите-членки и Европейския съюз беше важно да се повдигнат редица въпроси, особено тези, свързани с достъпа до лекарства, отговорността на доставчиците на интернет достъп и претърсването на личния багаж на пътниците на границите. За съжаление, съвместното предложение за резолюция, внесено от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, групата на Зелените/Европейски свободен алианс, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и Конфедеративната група на европейската обединена левица – Северна зелена левица, за което гласувах и което изразява тези опасения, не беше прието, защото според изискванията не му достигнаха няколко гласа.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Разочарован съм, че резолюцията, подкрепена от моята група днес, не беше приета. Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) съдържа потенциал да оказва изключително отрицателно въздействие върху гражданските свободи и днешното гласуване не прави нищо за намаляване на тези страхове.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA). Резолюцията изразява същите опасения като тези, изразени от гражданите на Европейския съюз по отношение на защитата на данните. Тя изрично отхвърля регламента за „три нарушения“, който беше обсъждан като мярка, която да се използва в случай на нарушения на авторското право. Резолюцията посочва също така, че споразумението трябва да съответства на общностното право, с други думи, общата част от законодателството на Европейския съюз. Фалшифицираните продукти и международните нарушения на авторското право нанасят щети на европейската икономика, като по този начин излагат на риск и европейските работни места. Трябва да бъдат предприети решителни мерки за борба с това.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), в писмена форма. (CS) Приветствам факта, че най-спорните разпоредби бяха премахнати от окончателния вид на международното споразумение като отговорността на трети страни, задължителни проверки на компютърната памет при пресичане на границата и задължително прилагане на „цифровата гилотина“. Въпреки че приветствам направените усилия за осигуряване на по-голяма защита на правата върху интелектуалната собственост, не съм убеден, че формата на споразумението, която ни беше представена, е напълно оптимална. Много съм загрижен, че държави като Китай и Русия не са страни по споразумението. Фактът, че споразумението отдава по-голямо значение на защитата на носителите на права, а не на действителните автори, ме кара да съм загрижен дали споразумението наистина ще служи за защита на общите права върху интелектуалната собственост, а не само за защита на правата на малка група дружества, които развиват дейност най-вече в САЩ.

Освен това фактът, че не беше възможно да се включат географските указания в споразумението, само потвърждава опасенията ми. Може би не е необходимо отново да се коментира методът на водене на преговори за споразумението, но смятам, че една подобна непрозрачна форма на преговори, като тази, избрана за ACTA, няма да се повтори, и в бъдеще Парламентът ще бъде своевременно информиран за хода на преговорите на подобни споразумения и тяхното съдържание.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма.(IT) Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) повиши и продължава да повишава ефективността на правилата, които насърчават износа на Европейския съюз и защитават хората, които все по-често стават жертва на нарушения на правата върху интелектуалната им собственост, когато развиват дейност на глобалния пазар.

Както ефективно се подчертава в съвместното предложение за резолюция, борбата срещу фалшифицирането в световен мащаб представлява основен аспект от политическата стратегия на Европейския съюз с цел той да бъде в състояние да предложи стандартни условия на конкуренция за всички европейски производители. Смятам, че подобно на други сектори, и в този сектор значимостта на сътрудничеството между държавите-членки вече се приема напълно. Защитата на авторското право, запазените марки, патентите, дизайните и географските указания определено представляват чувствителен въпрос, защото става въпрос за основните права на човека, но днешното предложение представлява сериозен призив да се продължи в правилната посока. Комисията трябва всъщност да поеме ангажимент да гарантира включването на ефективни методи за действително прилагане на защитата на географските указания, защото това е от съществено значение за дружествата и заетостта на европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти. В резолюцията на PPE/ECR се посочва, че борбата срещу фалшифицирането е приоритет в рамките на вътрешната и международната политическа стратегия на Съюза, както и че международното сътрудничество е основен елемент в постигането на тази цел. При разглеждането на опасенията на Европейския парламент и на съгражданите ни като зачитането на основните права, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, признаването на жизненоважната роля на неограничения достъп до интернет, значението на защитата на ролята на доставчиците на услуги и необходимостта от гарантиране на достъпа до лекарства законът прави настоящите правила по-ефективни. Той има за цел да осигури по-добра защита срещу всички видове нарушения на правата върху интелектуалната собственост, запазените марки, дизайните и патентите в интерес на износа на Общността и носителите на тези права. Противно на казаното от неговите противници, споразумението е напълно съвместимо с общностното право. То не въвежда например така наречената процедура от „три нарушения“.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах за предложението за резолюция за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), защото то: 1. напълно съответства на общностното право; 2. ще доведе до положителен ефект за мерките за защита на правата върху интелектуалната собственост в световен мащаб и за защита срещу други територии, като Азия, Австралия, Тихоокеанския регион и така нататък; 3. ще защити конкуренцията на равнището на Европейския съюз и културното многообразие, както и ще спомогне за създаването на нови работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за предложението за резолюция за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA). ACTA се отнася до прилагането на законите за интелектуалната собственост на международно равнище и засяга търговските нарушения на авторското право. Това е много деликатна тема, където трябва да осигурим на носителите на права подходяща защита и разумна възвращаемост на инвестициите им без, от друга страна, да се нарушават гражданските свободи, да се ограничава достъпът до лекарства или да се инкриминират граждани за дребни нарушения като авторското право. Правилното място за извършване на тази оценка е комисията по търговия, когато разглежда дали да даде съгласието на Парламента по отношение на ACTA или не.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Защитата срещу фалшифицирането и защитата на интелектуалната собственост несъмнено представлява важен елемент в международен мащаб. Въпреки това споразумението ACTA не допринася с нищо по отношение на високото качество и особено балансирана защита на интересите на всички граждани на държавите-членки на Европейския съюз. На това споразумение, чието изготвяне отне много дълго време, му липсваше прозрачност на различни етапи от подготовката и в контекста си е насочен по-скоро към интересите на една група. Въпреки че, наред с други неща, споразумението декларира засилване на контрола от страна на съответните органи на транзитни стоки и износния режим или служебните преговори, тук възникват въпроси по отношение на обхвата и други възможности за прилагане на споразумението, защото последиците от него изглеждат спорни без съгласието за ратифициране от страна на редица важни държави в цял свят.

По отношение на реалното гарантиране на защитата на интелектуалната собственост, може да се каже, че в световен мащаб вече съществува цял набор от признати, работещи и достатъчно доказани инструменти, институции и договорни отношения, които понастоящем гарантират защита срещу фалшификати. В същото време, заради уверението, че не е необходимо да се изменя общностното право за документ от такова значение и естество, би си заслужавало да се внесе по-изчерпателен правен анализ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото то представлява важна стъпка в борбата срещу фалшифицирането, без да поставя под въпрос проблеми като превоза на генерични лекарства, и гарантира основните права като правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) беше договорено зад гърба на гражданите ни и в противоречие на ООН и нейната Световна организация за интелектуална собственост, единственият орган, който основателно може да изготви едно такова споразумение. В случая с ACTA, малък брой държави помежду си договориха правила в областта на правата върху интелектуалната собственост. Това присвояване на международното право в полза на най-богатите държави и най-близките им съюзници е напълно неприемливо.

Нещо повече, като се има предвид, че има съмнения за възможното патентоване на живи същества и потенциални пречки за движението на генерични лекарства, наложително е да не бъдем загрижени или да съжаляваме за тази точка, като същевременно приемаме, че сме изправени пред свършен факт. Гласувам против текста.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , в писмена форма. (PT) Въвеждането на проекта за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането на 2 октомври 2010 г. след кръга от преговори в Токио е много важно. Също така е необходимо Комисията да предостави на Парламента и обществеността окончателния текст на споразумението ACTA след срещата за договаряне на техническите аспекти, която се проведе в Сидни между 30 ноември и 3 декември 2020 г.

Борбата срещу фалшифицирането е един от основните приоритети на вътрешната и международната политическа стратегия и международното сътрудничество е от основно значение за постигането на тази цел. Напълно сме наясно, че договореното споразумение няма да разреши сложния и многостранен проблем с фалшифицирането, но то е крачка в правилната посока за слагане на край на този сериозен проблем, който е отговорен за сериозни загуби за икономиката на Европейския съюз и на брутния вътрешен продукт на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) От съществено значение е споразумението да влезе в сила възможно най-скоро. Всяко забавяне ще даде възможности за чиста кражба на интелектуална собственост. Разходите на производителите надхвърлят всички възможни суми. Пиратството е изключително актуален проблем в наши дни. Много доставчици на интернет услуги и граждани на Европейския съюз участват в неетични дейности. В този контекст трябва да регулираме всички дейности, свързани с изтеглянето и така наречения „обмен на информация“. Бездействието по отношение на предотвратяването на фалшифицирането насърчава безнаказаността и изглежда цинично. Напълно подкрепям предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), в писмена форма. (PT) Въздържах се от гласуване по общото предложение за резолюция, внесено от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на Зелените/Европейски свободен алианс и Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, защото смятам, че въпросният текст е прекалено критичен, както и че трябва да бъде по-балансиран. В представения вариант ясно се посочва, че окончателната ни позиция ще бъде против приемането на споразумението. Смятам, че споразумението като цяло е от полза за икономическите интереси на Европейския съюз, особено като се има предвид факта, че искаме икономиката ни да се основава на иновации, изследвания и развойна дейност или на „интелигентен растеж“.

Ето защо смятам, че една по-добра защита на правата върху индустриалната собственост, включително патентите, е от съществено значение за европейската конкурентоспособност. От друга страна, смятам, че първоначалните опасения за генеричните лекарства, защитата на правото на достъп до интернет и защитата на географските указания или наименования за произход бяха успешно преодолени в окончателните преговори. Не можем да пренебрегнем постигнатия напредък. Очевидно не всичко е задоволително, но едно международно споразумение трябва да се оценява като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти и против другите, защото международното споразумение ACTA дава възможност за по-ефективна борба с фалшифицирането, като по този начин спомага за защитата на европейската промишленост. Освен това ACTA ще спомогне за защита на потребителите срещу фалшифицирани продукти, които стават все по-разпространени на европейските пазари.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) относно ACTA, защото смятам, че е от съществено значение споразумението да бъде приложено. Това трябва да стане бързо, без повече забавяне или загуба на време, или в противен случай рискуваме спиране на преговорите в ущърб както на производителите, така и на европейските потребители.

Европа е длъжна да продължи да концентрира усилията си върху два въпроса. Първият въпрос е, че трябва да бъде задължително европейските географски указания да бъдат защитени от гражданска и митническа гледна точка, защото в момента понасят щети, което засяга не само хранително-вкусовата промишленост, имитираните продукти на която са изправени пред нелоялна конкуренция, обикновено включваща употребата на наименования, които копират и имитират познати европейски марки, но и промишленостите, които развиват дейност в секторите на дизайна и модата. Вторият въпрос е наложителната необходимост от общи права за контрол на продажбите в интернет. В този сектор се наблюдава увеличение на продажбите на книги, филми, музика и милиони фалшифицирани стоки, което е в ущърб не само на потребителите, но и на европейските производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти, относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), защото това представлява споразумение, насочено към гарантиране на справедливостта и здравословната конкуренция. Споразумението въвежда цялостна международна рамка за укрепване на борбата срещу нарушенията на правата върху интелектуалната собственост. То насърчава присъединяването на други развиващи се държави към споразумението, защото участието в ACTA не е ограничено.

Преговорите по споразумението вече вземат предвид основните опасения на Европейския съюз, включително: зачитането на основните права и неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, зачитането на ролята на свободния интернет, защитата на ролята на доставчиците на услуги и необходимостта от гарантиране на достъпа до лекарства и защита на общественото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , в писмена форма. (PT) Убедена съм, че предложението за резолюция представлява важна стъпка в борбата срещу фалшифицирането, като същевременно се запазва необходимият баланс между противоречиви ценности. Предложението не поставя под въпрос свободата на изразяване и иновациите и гарантира основните права като правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните.

Налице са противоположни интереси, които затрудняват постигането на консенсус, но това, което беше постигнато с някакъв успех, е споразумение, което по същество представлява амалгама от общи искания. Прозрачността, приета от Комисията по време на преговорите за информиране на Европейския парламент, е похвална и аз се надявам, че ще бъде възможно по време на предстоящите преговори да се разрешат неяснотите и пропуските, които се посочват от всички страни. Смятам, че постигнатото споразумение ще укрепи международното сътрудничество в борбата срещу фалшифицирането и ще създаде инструмент за ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост и гарантирането на основните права. Също така е от съществено значение да се гарантира зачитане на съществуващите права посредством репресивни мерки и създаването на всеобхватна международна рамка за подпомагане на засегнатите страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото то представлява важна стъпка в борбата срещу фалшифицирането, без да поставя под въпрос проблеми като превоза на генерични лекарства, и гарантира основните права като правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , в писмена форма. (PT) Борбата срещу фалшифицирането, което е световно явление, изисква многостранен подход, който се основава на засилване на сътрудничеството между основните заинтересовани страни в световен мащаб. Следователно, въпреки че съм наясно, че договореното споразумение няма да разреши сложния проблем с фалшифицирането, аз съм убеден, че то представлява стъпка в правилната посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Днес гласувах за наскоро сключеното Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA).

Целта на новото многостранно споразумение между Европейския съюз, САЩ, Австралия, Канада, Япония, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея и Швейцария е да се засили защитата на интелектуалната собственост и да се допринесе за борбата срещу фалшифицирането и пиратството на продукти, като проучи марки дрехи, музика и филми.

Наясно съм, че договореното споразумение няма да разреши сложния и многостранен проблем с фалшифицирането, но смятам, че то представлява стъпка в правилната посока. Във всеки случай призовавам Европейската комисия да потвърди, че текстът няма никакви последици за основните свободи и законодателството на Европейския съюз. Също така бих искал да отбележа, че Парламентът има право на вето върху международните споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Европейският парламент едва успя да приеме резолюция, с която се настоява Комисията да изясни и оцени последиците от Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA). Резултатите бяха 306 гласа „за“, 322 „против“, и 26 „въздържали се“. Резолюцията беше представена от групата на Зелените (включително Пиратската партия), социалдемократите, либералите и левицата. Вместо това беше приета алтернативна резолюция на групата на консерваторите. Тази резолюция приветства свършеното от преговарящите до този момент, без да поставя конкретни искания пред Комисията за по-нататъшно изясняване или оценка. Това беше поражение, но съвсем не е последната дума по въпроса. Резолюцията няма никакъв официален ефект, а е просто израз на чувствата на Парламента. Решаващият вот (вероятно) ще се проведе по някое време през следващата година, когато от Парламента ще се поиска да даде съгласието си на споразумението. Ако тогава се получи отрицателен вот, тогава споразумението ще бъде бракувано. Днешното гласуване представляваше напомняне, че ще трябва да продължим да работим усилено, за да получим повече информация за последиците от ACTA, така че Европейският парламент да е в състояние да вземе информирано решение при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), в писмена форма. (FR) Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) е споразумение, което защитава нашите граждани, нашите автори, нашите творци и нашите предприятия — затова го подкрепям. В действителност то помага за изясняване на наличните средства за компенсация в случай на грубо нарушаване на правата върху интелектуалната собственост в една от държавите, които са страни по споразумението. Комисията действа прозрачно, ACTA не може да надхвърли общностното право, не може да превиши никоя от мерките, предприети в рамките на европейските директиви, и при никакви обстоятелства не може да наруши основните права. Споразумението беше договорено извън традиционните международни институции (Световната търговска организация и така нататък), защото Китай и Индия се противопоставиха на всяко споразумение. Накрая, ACTA представлява отворено споразумение и всички държави, които искат свободно да участват в него, могат да се присъединят към нас, така че заедно да бъдем в състояние да осигурим правна, а също и физическа защита на съгражданите ни срещу щети вследствие на фалшифициране. Ето защо гласувах за предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), в писмена форма. (SV) Европейският парламент няколкократно изрази становището си относно споразумението ACTA. Така например гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Парламента през март 2010 г. по отношение на липсата на обществен контрол и прозрачност на преговорите и подписах писмената декларация на Парламента относно ACTA. По това време Комисията заслужаваше критика, както и сега, заради липсата на прозрачност при преговорите както по отношение на членовете на Парламента, така и по отношение на гражданите на Европа. Смятам, че във вида, в който се намират нещата понастоящем, предишните становища на Парламента са адекватни, и гласувах срещу всички предложения в резолюцията. Важно е Парламентът да поеме отговорността си за международните споразумения много сериозно. Комисията преговаря и подписва споразуменията. Парламентът има правото да бъде изчерпателно и незабавно информиран по време на процеса и, след като Комисията е подписала споразумението, има правото да го одобри или отхвърли. Логично е Парламентът да изрази позицията си ясно, което направихме по редица начини с цел да се гарантира, че Комисията не води преговори по споразумения без подкрепата на Парламента. Общото предложение за резолюция изискваше от Комисията да представи редица подробни анализи преди да подпише споразумението, което щеше да създаде риск от възникване на ситуация, в която другите страни да започнат да се съмняват дали Европа е сериозна страна, с която да сключат международни търговски споразумения. Това би било в ущърб на шансовете на Европа да участва в преговори по международни споразумения за свободна търговия в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), в писмена форма.(PL) Подкрепих предложението за резолюция на Европейския парламент относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), защото смятам, че като част от борбата срещу пиратството е необходимо да се създадат общи принципи за прилагането на правата върху интелектуалната собственост. Проблемът с фалшифицирането на стоки и неразрешеното използване на интелектуалната собственост на други хора все още е широко разпространено. Това е особено трудно в случай на нематериална собственост като авторските права на музикални или литературни произведения и патенти. ACTA ще представлява добър инструмент за създаването на обща правна платформа, чиято цел ще бъде борбата с фалшифицирането и пиратството.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма.(DE) Много съм доволен, че докладът на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските консерватори и реформисти беше приет. В резултат на това отровната, демагогска работа на опозицията нямаше шанс. Поздравления на авторите, на нашия координатор, г-н Caspary, и на цялата група, че показаха единство по този важен въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на моята група, защото борбата срещу фалшифицирането е от съществено значение и трябва да бъде в световен мащаб, за да бъде ефективна. Фалшифицирането е нарастваща паралелна икономика, която дава възможност за пране на пари в големи размери. Освен това нашите промишлености, които вече понесоха щети по отношение на износа от обезценяването на юана и слабия долар, не могат да си позволят и фалшификати, произведени извън Европейския съюз, които нелоялно да се конкурират с техните продукти на вътрешния пазар. Тази глобално организирана кражба сериозно засяга творчеството и иновациите и има катастрофални последици за работните ни места и безопасността на подведените потребители. Нашият модел на развитие, насочен към икономиката на знанието, изисква защитата на международно равнище на основното право, каквото е интелектуалната собственост. Това гласуване оттук нататък отваря пътя за ратифициране на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, което ще улесни подаването на съдебни искове в случаите на нарушения на правата върху интелектуалната собственост в една от държавите, страни по споразумението. По този начин поставяме основните за една многостранна стратегия, която ще защити това, което прави икономическото ни развитие динамично: нашите изобретения, нашите марки и нашите художествени произведения.

 
Правна информация - Политика за поверителност