Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0240(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0196/2010

Συζήτηση :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0431

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να προστατεύεται αποτελεσματικά η δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς έχουν ευρεία πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Η εναρμόνιση του δικαίου σε αυτό το πεδίο θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των ευρωπαίων ασθενών και θα συμβάλει στην εξομάλυνση των διαφορών όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών στη νομοθεσία, και ειδικότερα η υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, θα μας επιτρέψει να εμποδίσουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες να προωθούν με αθέμιτο τρόπο τα προϊόντα τους. Επί του παρόντος, αυτή η διαδικασία δεν υπόκειται σε επαρκή εποπτεία. Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία σχετικά με τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και να επιβληθεί η εφαρμογή της με αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Fjellner για το θαυμάσιο αποτέλεσμα. Οι δανοί Φιλελεύθεροι επέλεξαν να ψηφίσουν υπέρ της οδηγίας για την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι σημαντικό οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα φάρμακα, και συνεπώς πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια καλή έκθεση που δίνει προτεραιότητα στον ασθενή.

Ωστόσο, αισθανθήκαμε την υποχρέωση να μην ψηφίσουμε επί του κανονισμού αυτού καθαυτού. Και αυτό όχι επειδή δεν είμαστε υπέρ του να έχουν οι πολίτες της ΕΕ πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, αλλά επειδή κάποια τμήματα της πρότασης αντιβαίνουν σε ορισμένα εθνικά συντάγματα. Ακόμη και πριν από την υποβολή της δέσμης μέτρων για τα φάρμακα, αρκετές χώρες είχαν ήδη ενημερώσει την Επιτροπή ότι υφίσταται νομικό πρόβλημα σε σχέση με τα εθνικά τους συντάγματα. Ο προηγούμενος έλεγχος από τις αρχές των πληροφοριών που διαδίδονται στο ευρύ κοινό αντιβαίνει στον ορισμό της ελευθερίας της έκφρασης σε αρκετές χώρες. Επομένως, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ του ελέγχου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ορισμένων ειδών πληροφοριών προτού αυτές διαδοθούν στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, αναμένουμε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή να αναζητήσουν τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, και συνεπώς ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε τότε να ψηφίσουμε υπέρ του κανονισμού αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η νομοθετική πρόταση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα και την οποία υποστήριξα, περιγράφει τη σημασία των φαρμακευτικών εταιρειών στο πλαίσιο του ευαίσθητου ρόλου τους ως πηγών πληροφοριών μη διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με τα προϊόντα τους.

Η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών πρέπει να δίνει στη φαρμακευτική βιομηχανία ένα αίσθημα ευθύνης, και η βιομηχανία οφείλει να εκτελεί αυτό το καθήκον με σαφήνεια και σχολαστικότητα, συμβάλλοντας στην αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης φαρμάκων εξαιτίας εμπορικών κινήτρων. Πράγματι, αυτή η ψηφοφορία τονίζει πόσο σημαντικό είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα να καθίστανται επίσης διαθέσιμες στο διαδίκτυο ή σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες που θα είναι οι ίδιοι σε όλα τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας από τον θεμελιώδη ρόλο τους ως πρωταρχικής και αναντικατάστατης πηγής πληροφοριών για τους πολίτες σχετικά με την υγεία και τη θεραπευτική αγωγή. Η σχέση πρακτόρευσης μεταξύ γιατρού και ασθενή παραμένει μοναδική και αναντικατάστατη, και η προφορική επικοινωνία επιβεβαιώνεται ως η βάση για κάθε ιατρική θεραπευτική αγωγή. Επιπλέον, επιτρέπει στους ασθενείς να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τα φάρμακα που λαμβάνουν και τους συμπεριλαμβάνει στις θεραπευτικές αγωγές στις οποίες πρέπει να υποβληθούν, επιτυγχάνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην ίδια τους την ανάρρωση.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εκθέσεις του κ. Fjellner αποσκοπούν να ολοκληρώσουν και να συμπληρώσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα αυτό, ενημερώνοντάς τους και καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για την υγεία τις οποίες δημιούργησε και ενέχει η τεχνολογική ανάπτυξη.

Κατά τη γνώμη μας, στο επίκεντρό τους βρίσκεται ο ασθενής και το δικαίωμά του να ενημερώνεται και να έχει πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν πλέον βελτιωθεί τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη και πρέπει να παρακολουθούνται, ξεκινώντας από μια πιο ακριβή και συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφήμιση.

Πράγματι, οι εκθέσεις χρησιμοποιούν ακριβή και τυποποιημένα κριτήρια προκειμένου να καθορίσουν τα είδη των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, ποια δεδομένα είναι ή όχι προαιρετικά, καθώς και τους διαύλους μέσω των οποίων μπορούν να διατίθενται, ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις υποχρεώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών και των κρατών μελών.

Με βάση αυτήν την αντίληψη, εκφράζουμε τη στήριξή μας για την παρούσα έκθεση, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματά της όχι μόνο για την υγεία, αλλά και από κοινωνική άποψη.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Fjellner, η οποία, πέραν του ότι αναφέρεται στις πληροφορίες για τους ασθενείς που αναγράφονται στα φύλλα οδηγιών και στην ατομική συσκευασία των φαρμάκων, εστιάζεται κυρίως στη συμπεριφορά των φαρμακευτικών εταιρειών. Μέχρι πρόσφατα πολλές από αυτές συνδύαζαν τις πληροφορίες για το φάρμακο με τη διαφήμισή τους. Κατά τη γνώμη μου, επηρέαζαν τους ασθενείς με μη αντικειμενικό τρόπο, ώστε να δώσουν προσοχή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Τάσσομαι υπέρ του να έχουν οι ασθενείς τις καλύτερες δυνατές και πλέον ενημερωμένες πληροφορίες, οι οποίες εγκρίνονται ταυτόχρονα με την έγκριση ενός νέου φαρμάκου, για παράδειγμα, και πιστεύω ότι συμβάλαμε σημαντικά σε αυτό. Φυσικά, πρέπει επίσης να παρέχονται υψηλής ποιότητας πληροφορίες στη μητρική γλώσσα στο διαδίκτυο, που είναι το σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι, με την έγκριση αυτής της έκθεσης, μειώσαμε στην πραγματικότητα τη διαφορά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες σε αυτόν τον τομέα, και χαίρομαι διότι οι σχέσεις γιατρού-ασθενή δεν έχουν υπονομευθεί κατά κανέναν τρόπο. Αυτή είναι η κύρια πηγή πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Fjellner για την εξαιρετική του έκθεση. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι πράγματι σημαντικό να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αν μιλάμε συγκεκριμένα για τα φάρμακα και τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο των φαρμάκων, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των ασθενών.

Τώρα που η διαφήμιση διαδραματίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο, είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τα κριτήρια τα οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές και τους ασθενείς να είναι πλήρως ενημερωμένοι, και βέβαιοι, για το είδος των δράσεων που έχουν αυτά τα φάρμακα. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και όχι στη φαντασία ή στις μεθόδους της διαφήμισης. Τέτοιου είδους νομοθεσία, που να είναι ενημερωμένη και ικανοποιητική για την ασφάλεια των ασθενών, απαιτείται γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα των πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι ευαίσθητο, επειδή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία του δικαιώματος όλων των πολιτών στην υγεία και την ευημερία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς έστειλε μια πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας που ενείχε τον κίνδυνο να ανοίξει ένα παραθυράκι στη νομοθεσία, το οποίο θα επέτρεπε στις φαρμακευτικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν την ασαφή διάκριση μεταξύ των ορισμών της ενημέρωσης και της διαφήμισης, ώστε να προωθούν τα φάρμακά τους που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή σε βάρος του πληθυσμού.

Ασφαλώς, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν όσον αφορά μια κατάλληλη στρατηγική για τις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα, αλλά ευτυχώς αυτήν τη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το Κοινοβούλιο έλαβε θέση για να προστατεύσει τους πολίτες και να υπερασπιστεί το δικαίωμα του ασθενούς σε καλύτερη ενημέρωση, και δεν ενέδωσε στην πίεση φαρμακευτικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο περιορισμός και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση εναλλακτικών φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμάκων φυτικής προέλευσης, βιταμινών σε υψηλότερες δόσεις και των συμπληρωμάτων ανόργανων στοιχείων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ευρωπαϊκής ρύθμισης.

Δεν γνωρίζω καθόλου ποια είναι η αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών. Η σύζυγός μου τα εμπιστεύεται απόλυτα, ενώ εγώ είμαι πιο επιφυλακτικός, αλλά, όπως σοφά λέει ο βασιλιάς Σολομώντας, είναι καλύτερα να υπάρχει ένα πιάτο με πικρά βότανα σε ένα σπίτι όπου υπάρχει αγάπη, παρά ένα βόδι στον στάβλο και μίσος. Σπάνια ταιριάζει τόσο η παροιμία για τα πικρά βότανα όσο σε αυτήν την περίπτωση.

Αλλά είτε είναι άχρηστα είτε βοηθούν, σίγουρα δεν είναι βλαβερά για την υγεία. Επομένως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποινικοποιεί μια δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται περίπου 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χωρίς να βλάπτουν κανέναν; Απάντηση: άσκηση πίεσης από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που βρήκαν την ευκαιρία να εξαφανίσουν τις επιχειρήσεις μικρών βοτανολόγων –πράγμα που έχει πλέον συμβεί σε ολόκληρη την εκλογική μου περιφέρεια. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να περάσουν αυτούς τους κανόνες από τα εθνικά κοινοβούλια. Για μια ακόμα φορά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο μηχανισμός των Βρυξελλών έχει καταστεί πεδίο των παράνομων δραστηριοτήτων των μεγάλων εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να προβάλω την αντίρρησή μου στην απόφασή σας να εμποδίσετε την πρόσβαση του κ. Bloom στην αίθουσα. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποίησε γλώσσα ανάρμοστη για ένα κοινοβούλιο. Αυτήν τη φορά ο ίδιος ο κ. Schulz ήταν αυτός που δέχθηκε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Πολύ συχνά χρησιμοποιεί ο ίδιος τη λέξη «φασίστας»…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Claeys, αυτό δεν είναι διαδικαστικό θέμα επί της έκθεσης Fjellner και δεν πρόκειται να σας επιτρέψω να συνεχίσετε. Έχω πει στον κ. Gollnisch ότι μπορεί να μιλήσει επί της διαδικασίας, όταν αναλάβει στη συνέχεια ο Πρόεδρος, και αυτό θα γίνει.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ουσιαστικά να μιλήσω για την έκθεση του κ. Fjellner (A7-0289/2010) για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία περιέχει ορισμένες καλές και σημαντικές πρωτοβουλίες. Γι’ αυτόν τον λόγο την υπερψήφισα. Στην πραγματικότητα δυσκολεύτηκα να το κάνω, επειδή ουσιαστικά είμαι αντίθετη στην ίδρυση ακόμη περισσότερων οργανισμών της ΕΕ. Ωστόσο, ένας γενικός οργανισμός για την αξιολόγηση των φαρμάκων και για την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και τα οποία προορίζονται για χρήση τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα ζώα μου φαίνεται απολύτως εύλογος, ιδίως επειδή σήμερα τα φάρμακα ολοένα και περισσότερο παράγονται τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, όταν ορισμένοι από εμάς υψώσαμε πλακάτ με τα οποία ζητούσαμε δημοψηφίσματα, ο κ. Watson είπε ότι η συμπεριφορά μας του θύμισε τους εθνικοσοσιαλιστές στο γερμανικό Reichstag. Ο ίδιος ο κ. Schulz είπε ότι η συμπεριφορά μας του έφερε στον νου τον Αδόλφο Χίτλερ. Κατανοώ ότι βρίσκεστε σε δύσκολη...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Hannan, καταλαβαίνω πού το πάτε. Έχω πει ότι σχετικά με αυτά τα ζητήματα ο κ. Gollnisch ζήτησε να μιλήσει επί της διαδικασίας. Θα μιλήσει επί της διαδικασίας όταν θα είναι παρών ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Αν δεν έχετε τίποτα να πείτε σχετικά με την έκθεση Fjellner, θα δώσω τον λόγο στον κ. Březina.

Άκουσα αυτά που είπατε. Είπατε ότι ο κ. Gollnisch δεν μιλάει εκ μέρους σας. Το αναφέρω αυτό στο Σώμα. Ο κ. Gollnisch είναι μέλος της Ομάδας των Μη Εγγεγραμμένων. Η Ομάδα των Μη Εγγεγραμμένων δεν είναι κανονική Ομάδα, αλλά ο ίδιος εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέρος αυτής. Το δέχομαι αυτό, και γι’ αυτό πρότεινα να μιλήσει ο κ. Gollnisch επί της διαδικασίας όταν θα είναι παρών ο Πρόεδρος.

Δεν προτείνω να σας επιτραπεί να μιλήσετε, κύριε Hannan, επειδή αν σας το επιτρέψω, τότε όλοι θα θέλουν να πουν κάτι σχετικά με αυτό το ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα, επομένως λυπάμαι. Θα περάσουμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου για την έκθεση Evans.

 
  
  

Έκθεση: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί αδιαμφισβήτητα βήμα προόδου προς την αποτροπή της δημιουργίας αποβλήτων και τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων υλικών. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι κάπως αμφιλεγόμενη η συμπερίληψη του PVC στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μεταξύ των υλικών που ορίζονται για επανεξέταση προτεραιότητας. Ούτε το PVC, με άλλα λόγια το πολυβινυλοχλωρίδιο, ούτε τα απόβλητα από PVC ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει του δικαίου της ΕΕ. Ακόμη και αν δεχόμασταν το επιχείρημα ότι η νομοθεσία για τα επικίνδυνα υλικά και οι μελέτες είναι πλέον ηλικίας δέκα ετών και μπορεί συνεπώς να είναι απαρχαιωμένες από ορισμένες απόψεις, καθίσταται σαφές από τις προηγούμενες έρευνες ότι το PVC μπορεί να ανακυκλωθεί και ότι ενδέχεται να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον αν αντικατασταθεί από εναλλακτικά υλικά. Κατά συνέπεια, είναι αδύνατον να συμφωνήσουμε με το επιχείρημα που ακούγεται συχνά ότι η αποθάρρυνση της χρήσης του PVC σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι δικαιολογημένη λόγω των εκπομπών διοξινών κατά την καύση του σε εξωτερικούς χώρους. Το εν λόγω επιχείρημα αγνοεί εντελώς το ότι είναι ανεπιθύμητη η καύση κάθε είδους αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Κύριε Πρόεδρε, αργά ή γρήγορα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μετατρέπεται σε απόβλητα τα οποία, δυστυχώς, εξακολουθούν να αποτελούνται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Τα κράτη μέλη ορισμένες φορές δυσκολεύονται να διαχειριστούν τέτοιου είδους απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επομένως είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σταδιακά προς την αποκαλούμενη αρχή ότι «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία». Ενοποιώντας τα χημικά προϊόντα μέσω του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων (REACH) με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών προχωρούμε τουλάχιστον ως έναν βαθμό προς την κατεύθυνση της ενοποίησης άλλων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ασφαλώς αυτό δεν εναρμονίζει εντελώς όλα τα συστήματα και αφήνει στα κράτη μέλη ένα περιθώριο για ερμηνεία, αλλά αυτή η εναρμόνιση θέτει τουλάχιστον τέρμα στις σημαντικές διαφορές που υφίστανται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών. Ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα μέτρα που εγκρίθηκαν σήμερα δεν πρέπει να υπερβούν δύο όρια: πρώτον, δεν πρέπει να δημιουργήσουν δυσανάλογες δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεύτερον, ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών δεν πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη των τεχνολογιών. Δεν πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι εναντίον ουσιών οι οποίες επί του παρόντος βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των δοκιμών και οι οποίες μπορεί στο μέλλον να οδηγήσουν σε επαναστάσεις στον κόσμο της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριε, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Evans σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας, επειδή πραγματικά λυπάμαι για το γεγονός ότι στο συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε λόγω ισχυρής πίεσης από τις ομάδες πίεσης συμφερόντων των βιομηχανιών, όλες οι αναφορές στο PVC και στα αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας εξαφανίστηκαν, παρόλο που όλες οι μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν από την Επιτροπή έχουν καταδείξει ήδη από το 2000 ότι η διάθεση αυτών των ουσιών ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η μετακύλιση του κόστους της βιομηχανίας στο περιβάλλον και στους πολίτες είναι μια προσέγγιση την οποία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποστηρίξουμε επειδή, πέραν του ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην ελεύθερη αγορά, αποτελεί απαράδεκτη αντιστάθμιση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού με τα κέρδη της βιομηχανίας.

Ευελπιστώ ότι την επόμενη φορά που θα ενημερωθεί η οδηγία, σε τρία χρόνια, θα δοθεί προτεραιότητα στο δικαίωμα των πολιτών στην υγεία και την περιβαλλοντική προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ίσως θα μου επιτρέψετε να σημειώσω γενικά ότι, σε μια ανοικτή κοινωνία, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση κατισχύει του δικαιώματος στη μη προσβολή και, σε μια δημοκρατία, οι μόνοι άνθρωποι που θα πρέπει να καθορίζουν το αν θα καθόμαστε ή όχι σε μια αίθουσα για να νομοθετήσουμε είναι οι ψηφοφόροι των εκλογικών μας περιφερειών.

Η απομάκρυνση ενός βουλευτή μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε αμερόληπτοι όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων, τότε θα πρέπει να λογοκρίνουμε τους απαράδεκτους υπαινιγμούς από όποια πλευρά και αν προέρχονται, αλλά θεωρώ ότι είναι αυθαίρετο και άδικο το να επιτρέπεται να αποκαλούνται οι ευρωσκεπτικιστές ναζί…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Όχι, κύριε Hannan, απομακρυνθήκατε από το γενικό προς στο συγκεκριμένο. Κύριε Kamall, επί της έκθεσης Evans, διαφορετικά θα σας διακόψω.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσετε να με διακόψετε, ως συνήθως όταν πρόκειται για την ελευθερία της έκφρασης, αλλά θέλω πραγματικά να μιλήσω για τις επικίνδυνες ουσίες και την τοξικότητα. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε και, ως πρώην ηλεκτρονικός μηχανικός, γνωρίζω το επίπεδο των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών που περιέχονται σε αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι απολύτως ορθό το να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την τοξικότητα που διαπότισε τη συζήτηση και τη δημοκρατία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Ασφαλώς όταν ένας γερμανός υπήκοος, ένας σοσιαλιστής μιλάει…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithova (PPE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υπερψήφισα τη συμβιβαστική εκδοχή της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Είμαστε όλοι προσηλωμένοι στην προστασία της φύσης και της δημόσιας υγείας, αλλά είναι επίσης αναγκαίο να διατηρούμε μια αίσθηση ισορροπίας. Σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, δεν είναι συνετό να αυξηθεί η οικονομική επιβάρυνση των μικρών εταιρειών και των καταναλωτών μέσω πολύ αυστηρών διατάξεων. Συνεπώς, εκτίμησα το γεγονός ότι η διοργανική ομάδα ανέθεσε στην Επιτροπή την επανεξέταση του αρχικού καταλόγου των επικίνδυνων ουσιών αντί να ζητήσει την άμεση απαγόρευσή τους, πράγμα που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της ΕΕ.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0617/2010 (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, επειδή αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα εξαιρετικά δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρκετών τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και του Μεξικού.

Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας και στόχο όλων των εθνικών και διεθνών πολιτικών. Κατά συνέπεια, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η επιτευχθείσα συμφωνία δεν θα μπορέσει ασφαλώς να επιλύσει την πολύπλοκη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, αλλά αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το καθήκον μας τώρα είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πολιτική και τελωνειακή προστασία των γεωγραφικών μας ενδείξεων, οι οποίες ζημιώνονται από ανταγωνισμό που είναι τουλάχιστον αθέμιτος, λόγω της συνεχούς χρήσης ονομασιών και ακρωνυμίων που παραπέμπουν στα πιο γνωστά ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα. Οι πλέον εμφανείς ζημίες πρόκειται να αυξηθούν για τις βιομηχανίες και τους παραγωγούς μας στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, του σχεδίου, της μόδας και των προϊόντων πολυτελείας.

Πιστεύω ότι η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθεια να τηρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες. Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ το αίτημά μας να δοθεί στο κοινό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσβαση στα κείμενα. Εν κατακλείδι, προτρέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να τηρεί το Κοινοβούλιο πλήρως και έγκαιρα ενήμερο σχετικά με όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες τις οποίες σκοπεύει να εγκρίνει εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία, το οποίο συνδέεται στενά με το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή.

Θεωρώ εντελώς απαράδεκτη την κατάσταση όπου με πρόσχημα την ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας –η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται σχεδόν υπερβολική– εμποδίζεται η πρόσβαση ολόκληρων τμημάτων του πληθυσμού σε βασικά φάρμακα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να προωθήσει τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας της δημόσιας υγείας και της πρόσβασης σε φάρμακα όταν διεξάγει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Πριν από είκοσι χρόνια μπορούσαμε ακόμα να γελάσουμε αν κάποιος αγόραζε «ρολόι Rolex» για 10 δολάρια ΗΠΑ. Η αγορά στη συγκεκριμένη υψηλή κλίμακα τιμών δεν κινδύνευε από αυτό. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Συγκεκριμένα, προϊόντα στις χαμηλότερες και μεσαίες κλίμακες τιμών υφίστανται επίσης παραποίηση/απομίμηση. Μπλουζάκια, παιχνίδια και προστατευτικός ρουχισμός υφίστανται παραποίηση/απομίμηση, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα οικονομικών συμφερόντων, αλλά και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής προστασίας και προστασίας της υγείας, καθώς και κοινωνικών προτύπων. Όποιος θέλει έναν δίκαιο κόσμο πρέπει να αγωνιστεί σκληρά για να καταπολεμήσει την παραποίηση/απομίμηση.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στην οποία ο αθέμιτος ανταγωνισμός κατακλύζει την ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα παραποίησης/απομίμησης από ολόκληρο τον κόσμο είναι άδικη και ασφαλώς απαράδεκτη. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην ασαφή διατύπωση σχετικά με την επιβολή της υποχρέωσης για την παρακολούθηση των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό αντιβαίνει στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και μοιάζει με προσπάθεια λογοκρισίας. Επίσης, στρέφεται κατά του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποτελεί μέρος της οικονομίας που, αφενός, θέλουμε να αναπτυχθεί πολύ δυναμικά με τη χρήση ολοένα και πιο καινοτόμων μεθόδων, ενώ, αφετέρου, συνεχίζουμε να επιβάλλουμε περιορισμούς σε αυτόν τον τομέα. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό βελτιώνουν ελάχιστα την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithova (PPE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα το κοινό ψήφισμα σχετικά με την ACTA, αν και ψήφισα διαφορετικά από την πολιτική μου Ομάδα, επειδή και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτες οι οποίες θα εξαλείψουν τα τελευταία ερωτηματικά σχετικά με τον αντίκτυπο της ACTA στους ευρωπαίους πολίτες και να αντιμετωπίσουμε το κενό στην ενημέρωση που υπήρχε κατά το παρελθόν και προκλήθηκε από την απροθυμία να παρασχεθούν τα κείμενα των διαπραγματεύσεων. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τις μελέτες επιπτώσεων σχετικά με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επηρεαστούν οι εξαιρέσεις για τους παρόχους διαδικτυακών συνδέσεων. Ωστόσο, θεωρώ εξοργιστικό το ότι η συμφωνία διατηρεί την επιλογή της εξέτασης των υπολογιστών και άλλων προσωπικών αντικειμένων μεμονωμένων ταξιδιωτών στα σύνορα.

Επίσης, στήριξα με ικανοποίηση το ψήφισμα της Ομάδας PPE, το οποίο πρόσφερε μια έκδοση που ήταν ισορροπημένη και πολύ υψηλού επιπέδου, φυσικά χωρίς τη σημαντική πίεση στην Επιτροπή πριν από τις σημαντικές διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι το δάκτυλό σας θα αιωρείται πάνω από το κουμπί. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν τι σημαίνουν τα αρχικά ACTA, και ήμουν ένας από τους σκιώδεις εισηγητές επί της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης.

Ξέρω ότι μετά τη σημερινή ημέρα ορισμένοι θα αναρωτιούνται σχετικά με το επίπεδο διαφάνειας, δημοκρατίας και ελευθερίας της έκφρασής μας, αλλά θέλω να επικεντρωθώ στους πέντε λόγους για τους οποίους διαφωνήσαμε με το ψήφισμα. Ήμουν πολύ ευγνώμων για το κοινό ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Καταρχάς, δεν προχωρά πέρα από το κοινοτικό κεκτημένο. Δεύτερον, η Επιτροπή υπήρξε διαφανής. Τρίτον, οι διαπραγματεύσεις δεν διεξάγονται σε επίπεδο ΠΟΕ, επειδή η Κίνα και η Ινδία τάχθηκαν κατά της συμφωνίας ευθύς εξαρχής. Τέταρτον, αυτό δεν επηρεάζει τα γενόσημα φάρμακα κατά τη διαμετακόμισή τους μέσω της ΕΕ και, τέλος, οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ελεύθερες να προσχωρήσουν στη συμφωνία ACTA αν το επιθυμούν. Απλώς δεν έχουν επιλέξει να το κάνουν. Πρόκειται για έναν ανοικτό μηχανισμό στον οποίο μπορούν να προσχωρήσουν οι χώρες αν το επιθυμούν. Μόνο που είναι κρίμα να μην τηρούμε τις ίδιες αρχές ελευθερίας της έκφρασης όταν πρόκειται για το παρόν Σώμα.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Laszlo Surjan (A7-0327/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Μετά τις πλημμύρες του 2002, οι οποίες προκάλεσαν ανθρώπινες και υλικές καταστροφές στη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γαλλία, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησε έναν μηχανισμό που επιτρέπει την ταχεία αποδέσμευση πόρων για την παροχή βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Σήμερα από τους πόρους αυτούς θα ωφεληθεί η Ιρλανδία, η οποία επλήγη επίσης από πλημμύρες. Υπερψήφισα την υπό εξέταση τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, επειδή καθιστά δυνατή την καταβολή αυτής της βοήθειας στους ιρλανδούς φίλους μας. Αυτή η ψηφοφορία συμβολίζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Η αλληλεγγύη αυτή επιδεικνύεται σήμερα στην Ιρλανδία και αύριο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η χώρα μας θα λάβει σύντομα σημαντική οικονομική βοήθεια προκειμένου να αντεπεξέλθει στις συνέπειες που προκάλεσε η καταιγίδα Xynthia τον Φεβρουάριο του 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Οι πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Νοέμβριο του 2009 έπληξαν σοβαρά την Ιρλανδία και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 520 εκατ. ευρώ. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός προβλέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την κάλυψη των απωλειών, με συνολικό ποσό πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ. Όπως είχα την ευκαιρία να δηλώσω και εχθές, θεωρώ την κινητοποίηση του ταμείου απολύτως δικαιολογημένη, διότι βοηθά τους ανθρώπους που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες αυτής της φυσικής καταστροφής, και επομένως η τροποποίηση είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, βάσει των διατάξεων του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006. Αυτή ήταν η πρώτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός της οικονομικής περιόδου του 2010. Η ΔΣ επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης μέχρι και το ποσό του 1 δισ. ευρώ ετησίως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του Ταμείου δεν είναι η αποζημίωση ιδιωτικής περιουσίας, αλλά η αποκατάσταση των υποδομών, και ότι το ταμείο είναι εργαλείο αναχρηματοδότησης.

Οι ιρλανδικές αρχές εκτιμούν ότι η καταστροφή έχει προκαλέσει άμεσα συνολικές ζημίες ύψους 520,9 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση 13.022.500 ευρώ, από το μέγιστο όριο πιστώσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών στην Ιρλανδία. Δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, συμφωνώ με αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την Ιρλανδία, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα αυτή τον περασμένο Νοέμβριο. Για μια ακόμη φορά, εντούτοις, θέλουμε να εκφράσουμε την αποδοκιμασία μας για τις καθυστερήσεις ως προς την κινητοποίηση αυτού του ταμείου. Περνούν πολλοί δύσκολοι μήνες μεταξύ του χρόνου εκδήλωσης της καταστροφής και της παροχής της αντίστοιχης βοήθειας στο κράτος μέλος: στην προκείμενη περίπτωση πέρασε πάνω από ένα έτος. Το ταμείο αυτό, ίσως μάλιστα και άλλα ταμεία, αναλόγως των εκάστοτε περιστάσεων, πρέπει να κινητοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι ώστε να επιταχύνεται η αποτελεσματική και έγκαιρη αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ικανότητα αντιμετώπισης των συνεπειών των καταστροφών πρέπει να έχει και μια διάσταση συνοχής, με σκοπό τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και κρατών μελών της ΕΕ. Για μια ακόμη φορά, υπογραμμίζουμε ότι είναι εξίσου σημαντικό να ενισχυθεί η πρόληψη των καταστροφών, θέτοντας σε εφαρμογή τις συστάσεις τις οποίες υιοθέτησε προσφάτως το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010, καθώς είναι αναγκαία προκειμένου να διατεθούν 13.022.500 ευρώ για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Ιρλανδίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες τον Νοέμβριο του 2009.

Εκτιμώ ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους πληθυσμούς περιφερειών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική στήριξη με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας αποκατάστασης όσο το δυνατόν πιο ομαλών συνθηκών διαβίωσης. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός που βρίσκεται στη διάθεση του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι 1 δισ. ευρώ. Το 2010 δεν έχει διατεθεί ακόμη κανένα ποσό που να αφορά προηγούμενες αιτήσεις, οπότε παραμένει διαθέσιμο το συνολικό ποσό του 1 δισ. ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση για τη μεταφορά 13.022.500 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα δημοσιονομικό κονδύλιο το οποίο θα προσφέρει ενίσχυση στην Ιρλανδία μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα τον Νοέμβριο του 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είναι απολύτως εύλογο, δεδομένων των στόχων τους οποίους υπηρετούν οι πόροι που κινητοποιούνται μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Οι πλημμύρες που συνέβησαν στην Ιρλανδία τον Νοέμβριο του 2009 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, ιδίως στον γεωργικό τομέα, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω την καθυστέρηση ως προς την κινητοποίηση των ενισχύσεων αυτού του είδους. Η διαδικασία πρέπει να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και να επιταχυνθεί, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι όλα τα κράτη της ΕΕ πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μέρος του συστήματος μιας ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν σκόπιμο, την επόμενη φορά, ο εισηγητής να μην δημοσιεύσει απλώς τη διάθεση των πόρων, αλλά να καταστήσει συγχρόνως απολύτως σαφές για ποια συγκεκριμένα έργα και μέτρα θα δαπανηθούν αυτοί οι τεράστιοι χρηματικοί πόροι (13.022.500 ευρώ). Διαφορετικά, θα είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν καταχρήσεις κονδυλίων και άλλες αντίστοιχες παρανομίες. Τα διατιθέμενα ποσά πρέπει να εξειδικεύονται και να δικαιολογούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτείται με 1 δισ. ευρώ ετησίως. Το τρέχον ημερολογιακό έτος, δεν έχει υποβληθεί ακόμη κανένα αίτημα κινητοποίησης του εν λόγω Ταμείου. Οι κανόνες που διέπουν την κινητοποίηση αυτού του Ταμείου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για να παρασχεθούν αποζημιώσεις για απώλειες ιδιωτών, αλλά αφορά περισσότερο την αποκατάσταση υποδομών, έχουν οριστεί με μεγάλη ακρίβεια. Η Ιρλανδία έχει ζητήσει την παροχή βοήθειας η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες. Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης, καθώς φέτος το ταμείο δεν έχει ακόμη κινητοποιηθεί, και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός πρέπει πραγματικά να αξιοποιηθεί με ωφέλιμο τρόπο. Επιπλέον, η Ιρλανδία εκπληρώνει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Όπως δήλωσα ήδη εχθές κατά την ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Boge, εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ορισμένες περιφέρειες οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Θεωρώ ότι η έννοια της αλληλεγγύης συνδέεται με τα ιδεώδη και τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια από τις κεντρικές αξίες που οδήγησαν στη δημιουργία της Ένωσης και διασφάλισαν την ευημερία και την επέκτασή της συν τω χρόνω. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διάθεση των πόρων αυτών δεν είναι απλώς δικαιολογημένη και βάσιμη, αλλά επί της ουσίας αποτελεί καθήκον. Ως εκ τούτου, ευελπιστώ ότι παρόμοιες ενισχύσεις θα παρασχεθούν και στις ιταλικές περιφέρειες που επλήγησαν σοβαρά από τις πρόσφατες πλημμύρες, οι οποίες γονάτισαν τις τοπικές οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010 επί του γενικού προϋπολογισμού του 2010 καλύπτει την κινητοποίηση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην Ιρλανδία, και την αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 13.022.500 ευρώ από τη θέση του προϋπολογισμού 04 02 01 - Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) - Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006), ψήφισα υπέρ της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Surjan για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα και συμφωνώ με την έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010, μέσω του οποίου χορηγούνται επιχορηγήσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κράτη μέλη, και ανακατανέμονται πιστώσεις πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ από τον τομέα πολιτικής 4 «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις».

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει την κινητοποίηση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ύψους 13.022.500 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή ενίσχυσης στην Ιρλανδία μετά τις πλημμύρες που συνέβησαν τον Νοέμβριο του 2009, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στον γεωργικό και τον επιχειρηματικό τομέα, κυρίως δε στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και σε κατοικημένες περιοχές, το συνολικό κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 520 εκατ. ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών «σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων». Όσον αφορά τα διάφορα σημεία του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010, η έκθεση την οποία εγκρίναμε αναφέρεται στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η οποία βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το Ταμείο ορίζονται επακριβώς στο παρόν καθώς και στον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 2012/2002 για την ίδρυση του ΤΑΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του Ταμείου δεν είναι η αντιστάθμιση των ζημιών ιδιωτικής περιουσίας αλλά η αποκατάσταση των υποδομών και ότι το ταμείο είναι εργαλείο αναχρηματοδότησης.

 
  
  

Σύσταση: Graham Watson (A7-0300/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί συζητήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με σκοπό τον καθορισμό των μελλοντικών σχέσεων της ΕΕ και των νότιων και ανατολικών γειτόνων της. Σκοπός της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η ΕΕ για την ανατολική εταιρική σχέση πρέπει να είναι η προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Υποστήριξα την έκθεση αυτή, στην οποία ορίζονται οι γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς. Θεωρώ ότι η σύναψη του πρωτοκόλλου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων ή την ενισχυμένη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αυτά, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων. Η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ και σε μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής σταθερότητας και της δημοκρατικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τη σύσταση του κ. Watson διότι η σύναψη του πρωτοκόλλου προσφέρει στη Δημοκρατία της Μολδαβίας νέες ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινοτικά προγράμματα που την ενδιαφέρουν. Το σταδιακό άνοιγμα των προγραμμάτων και των οργανισμών της ΕΕ για τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες των χωρών αυτών για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. Αυτό θα συμβάλει στην προαγωγή της συνεργασίας με την ΕΕ σε σημαντικούς τομείς όπως τα τελωνεία, οι μεταφορές ή η ανταγωνιστικότητα. Εκτιμώ ότι η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις συναφείς πρωτοβουλίες θα συμβάλει στη διασύνδεση των εγχώριων πολιτικών της με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Συγχρόνως, θα προσφέρει ώθηση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας Συμφωνίας Σύνδεσης. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος. Επικροτώ επίσης την πρόθεση του Συμβουλίου να συνεχίσει να χορηγεί μακροοικονομική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στην κυβέρνηση του Κισινάου.

Όπως υπογραμμίζεται και στην έκθεση προόδου την οποία εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΕ. Επιπλέον, η πλατφόρμα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της σημερινής κυβέρνησης συνέβαλε σε μια πρωτόγνωρη δυναμική εξέλιξη των σχέσεων με την ΕΕ. Συνεπώς, η ενίσχυση της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς αποτελεί φυσικό βήμα στη διαδικασία ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της σύναψης του πρωτοκόλλου το οποίο θα ενισχύσει τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης. Η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατική ανάπτυξη είναι απαραίτητες για την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου και τη διευκόλυνση της σύναψης όλων των απαιτούμενων μνημονίων συμφωνίας. Το σημερινό συνταγματικό αδιέξοδο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελεί, επομένως, πηγή προβληματισμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά και αποτελεσματικά. Η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΠΓ και στις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο έγγραφο «Για μια διαφορετική Μολδαβία». Η διεξαγωγή εκλογών, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των σχέσεών της με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η φιλοδοξία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να ακολουθήσει πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προετοιμασίες της για τον σκοπό αυτόν διευκολύνονται μέσω της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η οποία περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Επικροτώ τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα, η οποία συμβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και στην επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η μειωμένη συμμετοχή στο πρόσφατο δημοψήφισμα σχετικά με τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και το γεγονός ότι της χώρας ηγείται προσωρινός πρόεδρος καταδεικνύουν τα προβλήματα όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και την απογοήτευση του πληθυσμού. Η κατάσταση στην Υπερδνειστερία επιδεινώνεται, και η εξέλιξη αυτή προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές και τους πολίτες της Μολδαβίας. Η χώρα αυτή απέχει ακόμη πολύ από τον στόχο της σταθεροποίησης των θεσμών και της πλήρους κατοχύρωσης του κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, χρήζει ιδιαίτερης στήριξης και προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Μολδαβίας σε προγράμματα της ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπογράφηκε στις 28 Νοεμβρίου 1994 και, από το 2004, η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (EΠΓ). Αντικείμενο του σχεδίου σύστασης είναι η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της Ένωσης. Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς την Επιτροπή για να διαπραγματευτεί συμφωνίες πλαίσια σχετικά με τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα με δεκατρείς γειτονικές χώρες. Οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας άρχισαν τον Μάρτιο του 2008.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα συνεισφέρει οικονομικά στα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία θα συμμετάσχει. Αυτή η οικονομική συμμετοχή διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και καθορίζεται από το μνημόνιο συμφωνίας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα επιτρέψει το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων ή την ενισχυμένη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αυτά, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία σύνδεσης. Η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνήφθη στις 28 Νοεμβρίου 1994 και από το 2004, η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (EΠΓ).

Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς την Επιτροπή για να διαπραγματευτεί συμφωνίες πλαίσια σχετικά με τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα με δεκατρείς γειτονικές χώρες και τον Μάρτιο του 2008 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μια συμφωνία πλαίσιο για τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει συνεισφέρει οικονομικά στα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετέχει. Αυτή η οικονομική συμμετοχή διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και καθορίζεται από το μνημόνιο συμφωνίας.

Ωστόσο, το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η απαίτηση της ΕΕ, στο όνομα της «πολιτικής σταθερότητας και της δημοκρατίας», να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας, υποστηρίζοντας ανοικτά δυνάμεις εντός της Μολδαβίας οι οποίες υπεραμύνονται των συμφερόντων των οικονομικών ομίλων της ΕΕ, και πλήττοντας την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας, καθώς και τις επιθυμίες του λαού της. Γι’ αυτό διαφωνούμε με το εγκριθέν ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα τη σύσταση του κ. Watson και επικροτώ τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (EN) Ανέκαθεν υποστήριζα και ενθάρρυνα τους ευρωπαϊκούς στόχους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Πιστεύω στη στενή συνεργασία με μια χώρα η οποία προσφάτως απέδειξε ότι είναι έτοιμη να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία. Η συμμετοχή της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα θα ενθαρρύνει τη γειτονική αυτή χώρα να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της, προσφέροντας μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης. Υποστηρίζω τη σύσταση του Graham Watson, επειδή προάγει τη συμμετοχή της Μολδαβίας σε αρκετά κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της γειτονικής χώρας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με έρευνες, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού της χώρας ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την οικονομία συνήθως εμποδίζονται λόγω πολιτικών ή εθνοτικών συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τη Μολδαβία και να βελτιώσει την κατάσταση της χώρας από άποψη σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική θα μπορούσε να επιλύσει το συνταγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημοκρατία της Μολδαβίας, και το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει με τη σειρά του σε περαιτέρω ευεργετικές αλλαγές. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας εκφράζει την επιθυμία της να συμμετάσχει στα προγράμματα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, και αυτό το αποδεικνύει η οικονομική της συμμετοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίζει τέτοιες χώρες με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια, και γι’ αυτό η ενίσχυση της συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η σύναψη αυτού του πρωτοκόλλου θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Μολδαβία ως προς την υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων. Θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ της Μολδαβίας και της ΕΕ. Δεδομένου του αριθμού των Μολδαβών που ζουν και εργάζονται στην Ιρλανδία και συνεισφέρουν στην ιρλανδική κοινωνία, το βήμα αυτό είναι ευπρόσδεκτο για το μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Το βασικό μέτρο για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, τον εκσυγχρονισμό και τη διευκόλυνση της μετάβασης στις χώρες με τις οποίες γειτνιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Δημοκρατία της Μολδαβίας, είναι να καταστεί δυνατή η σταδιακή συμμετοχή των χωρών εταίρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα, όργανα και οργανισμούς. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να διευκολύνει την πρόσβασή της σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα. Αυτό θα συμβάλει στην προαγωγή της καλής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, η επιστήμη, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Μολδαβίας. Παρότι διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία, με ενθάρρυναν πρόσφατα σχόλια της Διεθνούς Αμνηστίας, ιδίως όσον αφορά την επικύρωση, τον Οκτώβριο, από τη Μολδαβία του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εξέλιξη την οποία θεωρώ πολύ θετική.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Ως μέλος της αντιπροσωπείας στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, επικροτώ κάθε βήμα που οδηγεί ή μπορεί να οδηγήσει στην εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης στη Μολδαβία και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της. Οι συστάσεις επί των οποίων ψηφίζουμε σήμερα, η εφαρμογή των οποίων ενδέχεται να ενισχύσει την εφαρμογή μιας πραγματικά περιεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα τέτοιο βήμα. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι η τρέχουσα κρίση στη Μολδαβία είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί ταχύτατα και, πρωτίστως, με νόμιμα μέσα. Η εντελώς ασαφής και παραπλανητική έκφραση «μια ευρωπαϊκή λύση» πρέπει να διαγραφεί. Προφανώς, ο εισηγητής έχει κατά νου μια λύση που να ανταποκρίνεται στις συμφωνίες και το έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στους γενικώς αποδεκτούς δημοκρατικούς κανόνες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει, από κοινού και με κατηγορηματικό τρόπο, να απορρίψουμε κάθε είδους σκόπιμη εξωτερική ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης στη Μολδαβία και όχι σε θετική επίλυση προβλημάτων τα οποία εν μέρει προκλήθηκαν από την ΕΕ, εξαιτίας της μη ισορροπημένης προσέγγισής της στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης της Μολδαβίας είναι ένας από τους χαμηλότερους στην περιοχή. Γι’ αυτό ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικές ταχείας ελευθέρωσης της οικονομίας, οι οποίες σχεδιάστηκαν με σκοπό να ωφεληθούν οι οικονομικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ασφυκτικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον οποίο προμηνύει η σχεδιαζόμενη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, θα επιδεινώσει απλώς την κατάσταση.

Υπό συνθήκες όπως αυτές, το να επιτραπεί στην κυβέρνηση της Μολδαβίας να υποχρεώσει τον πληθυσμό της να χρηματοδοτήσει τόσο αβέβαια ευρωπαϊκά προγράμματα και οργανισμούς όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία ή το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), τη στιγμή που η Μολδαβία δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μάλλον ένδειξη κυνισμού. Καταψηφίζω αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Τα τελευταία χρόνια η Μολδαβία καταβάλλει προσπάθειες για να προσεγγίσει ολοένα και περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης. Οι περιγραφόμενες προσπάθειες συνάδουν και είναι ενδεικτικές της πρόθεσης της Μολδαβίας να συνεχίσει την πορεία της προς την ενδεχόμενη προσχώρησή της στην Ένωση

Οι πρόσφατες εκλογές δεν διεξήχθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει σήμερα προσωρινό πρόεδρο δεν αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για τον βαθμό εδραίωσης του δημοκρατικού πνεύματος στη χώρα. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί το ζήτημα της Υπερδνειστερίας, το οποίο είναι πιθανό να προκαλέσει κάποια αστάθεια. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν στη Μολδαβία να συνεχιστούν προς την ορθή κατεύθυνση, που είναι η κατεύθυνση αυτού του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ενίσχυση της συμμετοχής της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα θα προσφέρει μια ευκαιρία περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών, καθώς και ενίσχυσης των πολιτικών σχέσεων μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης. Ωστόσο, η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατική εξέλιξη της Μολδαβίας είναι ουσιαστικές για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Η αποτυχία του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 5ης Σεπτεμβρίου 2010 είναι λυπηρή εξέλιξη. Η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) και των μεταρρυθμίσεων που προτείνονται στο έγγραφο «Για μια διαφορετική Μολδαβία». Η διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκλογές αυτές πρέπει να βοηθήσουν τη χώρα να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Δυστυχώς, η Μολδαβία βρίσκεται σήμερα σε μια εντελώς ασταθή ζώνη οικονομικών και πολιτικών μεταβολών. Το πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της ΕΕ προσφέρει στον λαό της Μολδαβίας ελπίδες για μελλοντικές θετικές αλλαγές. Η σύναψη του πρωτοκόλλου ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας στον πολιτιστικό, τον εκπαιδευτικό και άλλους τομείς. Υπερψήφισα την έκθεση, καθώς ελπίζω ότι η εταιρική σχέση θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα, όπως και η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, υπέρ της σύστασης, την οποία επικροτώ, καθώς αποτελεί ισχυρό μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης των φιλοευρωπαϊκών τάσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Το κράτος αυτό, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσει να υπερβεί το τρέχον αδιέξοδο χωρίς τέτοια μηνύματα, τα οποία ενισχύουν την πεποίθηση των πολιτών της Μολδαβίας ότι η Ευρώπη είναι η ορθή επιλογή. Άλλωστε, η τρέχουσα συγκυρία είναι η πιο πρόσφορη, καθώς βρισκόμαστε λίγες μόλις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στη χώρα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστηρίζω το πρωτόκολλο στο οποίο ορίζονται οι γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς. Προσφέρει στη Μολδαβία νέες ευκαιρίες περαιτέρω προώθησης των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και επιστημονικών δεσμών με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας θα ενισχυθούν μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία σύνδεσης. Η πολιτική σταθερότητα και η δημοκρατική ανάπτυξη στη Μολδαβία είναι ουσιαστικές για την πλήρη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να τεθεί τέρμα στην παρατεταμένη περίοδο ταραχών και αστάθειας μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ήδη από το 1994, έτος κατά το οποίο υπογράφηκε η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, έχει δημιουργηθεί ένας προτιμησιακός δίαυλος για τις σχέσεις με τη Μολδαβία. Το 2004, η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Η θεσμική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και γειτονικών χωρών είναι πιθανό να οδηγήσει, ή όχι, σε διαδικασία προσχώρησης μιας χώρας στην ΕΕ. Ανεξαρτήτως ενός τέτοιου αποτελέσματος, η ΕΕ, ως υπερεθνική οντότητα, διέπεται από μια σειρά αξιών που στηρίζονται στην ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία, τις οποίες θεωρεί απολύτως απαραίτητες για την ευημερία της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η συνεργασία με γειτονικές χώρες επιβάλλεται να συνοδεύεται από ιδιαίτερη μέριμνα, από μέρους της Ένωσης, για τη σταθερότητα των χωρών αυτών, χωρίς παρεμβάσεις, αλλά μέσω της υποστήριξης των προσπαθειών που καταβάλλουν τα θεσμικά όργανα της ίδιας της χώρας υπέρ της αποτελεσματικής εφαρμογής του κράτους δικαίου και του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επικύρωση από τη Μολδαβία, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπερψήφισα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την υπογραφή συμπληρωματικού πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, καθώς και συμφωνίας πλαισίου ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Watson για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα το κείμενο επειδή συμφωνώ με την άποψη ότι η Μολδαβία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΠΓ και στις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο έγγραφο «Για μια διαφορετική Μολδαβία».

Η διεξαγωγή εκλογών, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Μολδαβίας και την ανάπτυξη των σχέσεών της με την ΕΕ. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενωθούν για να βρουν μια λύση και να εκφράσουν την εμπιστοσύνη του λαού της Μολδαβίας σε μια ευρωπαϊκή λύση. Η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν παράσχει σημαντική βοήθεια και θα πρέπει να συνεχίσουν να το πράττουν για να ξεπεραστεί εγκαίρως αυτό το αδιέξοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), γραπτώς. (IT) Η έγκριση του πρωτοκόλλου σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συνέχιση της πορείας προς μια πιο διαρθρωμένη συνεργασία, η οποία είναι εύλογο να οδηγήσει στο μέλλον στη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης.

Το υφιστάμενο συνταγματικό αδιέξοδο στη Μολδαβία ενδέχεται να επηρεάσει την ολοκληρωμένη εφαρμογή του πρωτοκόλλου και των συναφών μνημονίων συνεννόησης. Μετά την αποτυχία του δημοψηφίσματος του περασμένου Σεπτεμβρίου, είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί υπεύθυνη στάση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ενόψει των επικείμενων εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010. Η πολιτική σταθερότητα είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ. Ομοίως, μια αποφασιστικά φιλοευρωπαϊκή επιλογή θα μπορούσε να συμβάλει στη διευκόλυνση τόσο της οικονομικής όσο και της δημοκρατικής ανάπτυξης στη Μολδαβία.

Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα σήμερα αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ελπίδα ότι όλες οι διαδικασίες που έχουν ενεργοποιηθεί στη Μολδαβία θα συνοδευτούν από ευρωπαϊκή τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η πρωτοβουλία υπέρ της σταδιακής συμμετοχής χωρών εταίρων της ΕΠΓ σε ορισμένα προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ είναι ένα από τα πολλά μέτρα που αποβλέπουν στην προαγωγή των μεταρρυθμίσεων, του εκσυγχρονισμού και της μετάβασης σε γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Τον Μάρτιο του 2008 αποφασίστηκε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Αυτό το σχέδιο πρωτοκόλλου περιλαμβάνει μια συμφωνία πλαίσιο σχετικά με τις γενικές αρχές που θα διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς σε τομείς όπως οι μεταφορές, η επισιτιστική ασφάλεια, τα τελωνεία, η ασφάλεια των αερομεταφορών και άλλους. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στηρίζει τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει η Δημοκρατία της Μολδαβίας, ένα κράτος γειτονικό της ΕΕ, για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της υπογραφής αυτού του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας διότι αντιλαμβάνομαι ότι η βοήθεια την οποία παρέχει η ΕΕ στη Μολδαβία είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει η χώρα αυτή να υλοποιήσει αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλίσει την επιθυμητή πολιτική σταθερότητα, με πλήρη σεβασμό των αρχών του δημοκρατικού κράτους δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αυτή αναφέρεται στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης. Υπερψηφίζοντάς την, το ΕΚ συναινεί στη σύναψη του πρωτοκόλλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. (EN) Υπό την ιδιότητα του σκιώδους εισηγητή της Ομάδας PPE για τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, επικροτώ θερμά την υπερψήφιση με συντριπτική πλειοψηφία της σύναψης του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης. Προτού ακόμη συναφθεί συμφωνία σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, προσφέρεται ήδη στη χώρα η νομική δυνατότητα να συμμετάσχει σε εσωτερικά προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συνεχίσει την πορεία σύγκλισής της με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως οι μεταφορές, η επισιτιστική ασφάλεια, τα τελωνεία και η ασφάλεια των αερομεταφορών. Τις παραμονές των κοινοβουλευτικών εκλογών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης των φιλοευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων σε αυτήν τη γειτονική χώρα, καθώς και της ανάγκης συνεπούς συνέχισής τους. Με χαρά διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέδειξε διακομματική ομοφωνία σε όλα τα στάδια της εξέτασης του θέματος αυτού στο Σώμα, καταλήγοντας έτσι σε μια κοινή θέση ως προς την ανάγκη σύναψης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου το ταχύτερο δυνατόν, προσφέροντας έτσι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας κάθε δυνατή ευκαιρία να ωφεληθεί από τις σχέσεις της με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων των νέων κρατών μελών, όπως η Λιθουανία, είναι υπεύθυνη για τον σεβασμό των συμφερόντων των ανατολικών γειτόνων μας. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας και η συμπερίληψη της Μολδαβίας στα κοινοτικά προγράμματα θα βοηθήσει τη χώρα αυτή να προσεγγίσει περισσότερο τα πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα καταστήσει δυνατή την καλλιέργεια νέων στενών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρουσιάσει η ΕΕ στους νέους της Μολδαβίας τα οφέλη από τη μελλοντική συμμετοχή στην ΕΕ. Πέρυσι, οι μολδαβοί μετανάστες που εργάζονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενίοτε παρανόμως, ήταν υπεύθυνοι για το 19% του ΑΕγχΠ της Μολδαβίας. Η φτώχεια, η διαφθορά και η εμπορία ανθρώπων είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε από κοινού. Καθώς προετοιμάζεται για την ένταξή της στην ΕΕ, η Μολδαβία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Μολδαβία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η σύγκρουση στην Υπερδνειστερία αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη, συγχρόνως όμως αποτελεί και μια ευκαιρία για ακόμη στενότερη συνεργασία της ΕΕ με τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτήν την πτυχή. Ευελπιστώ ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου θα επιτρέψουν στη Μολδαβία να κινηθεί προς τα εμπρός.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , γραπτώς. (FR) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα δύο νομοθετικές εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση: έναν κανονισμό που διέπει πτυχές οι οποίες αφορούν ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια οδηγία σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε να τίθενται στη διάθεση του ευρύτερου κοινού αντικειμενικές και αμερόληπτες πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει την αναγραφή πληροφοριών στη συσκευασία, την εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης του προϊόντος, και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη των ασθενειών. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ενημέρωση για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου και τις ασθένειες για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση του. Έχουμε καθήκον να προστατεύουμε τους καταναλωτές και να τους ενημερώνουμε κατά τρόπο διαφανή. Καθήκον μας ως βουλευτών του ΕΚ είναι επίσης να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία προστατεύει και ενημερώνει, γι’ αυτό υπερψήφισα τα δύο εν λόγω κείμενα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ θεσπίζει έναν κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Καθορίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα φαρμακευτικά προϊόντα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρέχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για το περιεχόμενο και την ποιότητα της μη διαφημιστικής φύσης ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα. Επιπλέον, η πείρα μάς διδάσκει ότι οι διαφορετικές ερμηνείες των κειμένων είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έκθεση του ευρύτερου κοινού σε συγκαλυμμένη διαφήμιση, ιδίως στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια οδηγία η οποία τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία, αποβλέποντας σε βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Σκοπός της οδηγίας είναι να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταρτίσει ένα νομοθετικό ψήφισμα το οποίο είναι πιο φιλόδοξο από την πρόταση της Επιτροπής. Υπερψήφισα το κείμενο αυτό, διότι βελτιώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στους ασθενείς και τις κάνει λίγο πιο ασφαλείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό ψήφισμα, το οποίο αποβλέπει στη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα που τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην πληροφόρηση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας από πλευράς κρατών μελών παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης των ασθενών σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ασθενείς δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται. Ενόψει των διαφορετικών ερμηνειών της οδηγίας στα κράτη μέλη, έχω την αίσθηση ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια των διατάξεων, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται σε σχέση με τα διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι τροπολογίες τις οποίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν επίσης ότι οι πληροφορίες για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα θα παρέχονται στο κοινό μόνον μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας, περιλαμβανομένων ειδικευμένων και πιστοποιημένων ιστοτόπων οι οποίοι θα αποβλέπουν στη προστασία των συμφερόντων των ασθενών και στον περιορισμό των ευκαιριών διαφήμισης των φαρμακευτικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η παροχή καλύτερης πρόσβασης στους ασθενείς σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα θεραπευτικά μέσα που τους χορηγούνται βελτιώνει τις δυνατότητές τους να κατανοούν αποφάσεις οι οποίες τους αφορούν άμεσα. Επομένως, το υπό εξέταση μέτρο στηρίζεται σε πολύ καλές προθέσεις· εντούτοις, πρέπει να είναι ενταγμένο σε μια συνολική στρατηγική εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας, η οποία θα εστιάζεται στον ασθενή και όχι στη φαρμακευτική εταιρεία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην πληροφόρηση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας από πλευράς κρατών μελών παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης των ασθενών σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ασθενείς δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται. Αυτό δημιουργεί ανισότητες στο πεδίο της υγείας. Οι ασθενείς έχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απεριόριστη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, σε ανεξέλεγκτες και συχνά εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή. Ωστόσο, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ελεγχόμενες, ασφαλείς πληροφορίες, έτσι ώστε να μην περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που διέπουν τις πληροφορίες σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να ενημερωθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον συνάδελφό μου κ. Fjellner, για το έργο του γι’ αυτήν την έκθεση. Ψήφισα υπέρ του κειμένου διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ασθενών ζητούν εδώ και καιρό την προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων οι οποίοι, στη σημερινή τους μορφή, δεν εγγυώνται την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών. Μάλιστα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η εύκολη διαθεσιμότητα πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με τη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων πολύ συχνά αποδεικνύονται ανακριβείς και παραπλανητικές.

Συμφωνώ με το πνεύμα στο οποίο βασίζεται αυτή η έκθεση, η οποία στόχο έχει να θέσει το «δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών» στο επίκεντρο της νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, συνιστά να παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες ορισμένες βασικές πληροφορίες στους ασθενείς.

Ευελπιστώ λοιπόν ότι η νομοθεσία θα χαρακτηρίζεται εφεξής από μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι μέχρι σήμερα είναι συχνά ελλιπής, εν μέρει λόγω των διαφορετικών βαθμών εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας από τα κράτη μέλη. Οι διατάξεις που αφορούν τις πληροφορίες για φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή πρέπει, επομένως, να ενημερωθούν και να υιοθετηθούν νέοι κανόνες που να προάγουν τη βελτίωση της γνώσης για θέματα υγείας και να επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του τομέα της υγείας στις προσπάθειες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Στον τομέα της υγείας, η πρόσβαση σε λεπτομερείς, υψηλής ποιότητας πληροφορίες εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα, στον βαθμό που οι ασθενείς είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν μια θεραπεία την οποία είναι σε θέση να κατανοήσουν. Συμφωνώ με την έμφαση που δίνει ο εισηγητής στις δυσκολίες ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού του είδους σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των διαφορετικών ερμηνειών που δίνουν τα κράτη μέλη στην οδηγία για τις πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό σχετικά με τα φάρμακα, καθώς και της ασαφούς και αναξιόπιστης φύσης αυτών των πληροφοριών. Πρέπει να καταστήσουμε τις πληροφορίες αυτές περισσότερο προσιτές, σύμφωνα με το «δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών». Παρά ταύτα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών, έχει ζωτική σημασία να καθοριστούν τα μέσα διάδοσης αυτών των πληροφοριών, και να μην ευνοηθεί ένα από αυτά εις βάρος των άλλων. Τέλος, επιβάλλεται να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ πληροφοριών και διαφήμισης και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες αυτές τις ενημερωτικές εκστρατείες προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE) , γραπτώς. (PT) Οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πρόταση της Επιτροπής για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα άξιζε τη θετική μου ψήφο, διότι πιστεύω ότι είναι αναγκαίο το ευρύτερο κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε γνώσεις σχετικά με τα φάρμακα, ιδίως μέσω της διάθεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Castex (S&D), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα αυτό το κείμενο, διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις φαρμακευτικές εταιρείες και την Επιτροπή να μετατρέψουν την υγεία σε απλό εμπορεύσιμο προϊόν. Η σύνδεση μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο της συζήτησης. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στις φαρμακευτικές εταιρείες να ενημερώνουν το κοινό όπως αυτές επιθυμούν ούτε να επιτρέπουμε την απευθείας διαφήμιση στο ευρύτερο κοινό φαρμάκων τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Κατ’ ουσίαν, τα εμπορικά συμφέροντα των εταιρειών αυτών είναι ασύμβατα με τους στόχους κοινής ωφέλειας στους οποίους αποβλέπουν οι πολιτικές μας στο πεδίο της υγείας, και θα ήταν επικίνδυνο να κάνουμε τα στραβά μάτια.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η αρχική πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή άνοιγε διάπλατα τις πόρτες στις φαρμακευτικές εταιρείες για τη διαφήμιση των φαρμάκων τους. Η Ολομέλεια σήμερα τροποποίησε την αρχική πρόταση της Επιτροπής που ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της φαρμακοβιομηχανίας. Ψήφισα υπέρ όλων εκείνων των τροπολογιών που επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο, μετατοπίζοντας το επίκεντρο της νομοθεσίας από το δικαίωμα της φαρμακοβιομηχανίας να διαφημίζει τα προϊόντα της στο δικαίωμα των ασθενών για αξιόπιστη, αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση. Ψήφισα επίσης υπέρ των τροπολογιών που απαγορεύουν την παροχή πληροφόρησης για τα φάρμακα όχι μόνο από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο αλλά και από τα έντυπα μέσα. Παρά τις βελτιώσεις όμως που επιφέραμε, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πληροφόρησης και διαφήμισης παραμένει δυσδιάκριτη και το κείμενο εξακολουθεί να έχει κάποιες αδυναμίες και «παράθυρα». Απείχα από την τελική ψηφοφορία γιατί θεωρώ ως καλύτερη λύση την επανεξέταση της πρότασης οδηγίας από την Επιτροπή με βάση τις κατευθύνσεις που της δώσαμε σήμερα. Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα τα κράτη μέλη έχουν απορριπτική στάση ως προς τον φάκελο αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Φρονώ ότι οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Αυτό συνεπάγεται την παροχή αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων και τις ασθένειες για τις οποίες συνιστάται η χρήση τους, καθώς και την απαγόρευση της παροχής πληροφοριών που δεν ζητήθηκαν ή της συγκαλυμμένης διαφήμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), γραπτώς. (FR) Η διάκριση μεταξύ πληροφοριών και διαφήμισης όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι επιβεβλημένη για την προστασία του κοινού. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση του κ. Fjellner, βάσει της οποίας απαιτείται να περιλαμβάνεται στη συσκευασία των φαρμάκων αντικειμενική περιγραφή τους για τους ασθενείς. Επιπλέον, η πρόσβαση σε σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες θα ενισχυθεί μέσω της διάθεσής τους σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εγκεκριμένους ιστοτόπους και σε επίσημα φυλλάδια. Επικροτώ την έγκριση αυτής της πρότασης, με την οποία επιτυγχάνεται ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας στον τομέα της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση, για την οποία εξέφρασα εξαρχής την έντονη αντίθεσή μου. Ενώ συμφωνώ με την ιδέα της παροχής καλύτερης ενημέρωσης στους ασθενείς, διαφωνώ με τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σκοπός της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεν θα είναι ποτέ η φιλανθρωπία. Επιπλέον, είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Είναι αλήθεια ότι το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε σχεδόν ομοφώνως, δεν έχει καμία σχέση με την αρχική ιδέα της Επιτροπής, η οποία θα άνοιγε απλώς την πόρτα σε διαφημίσεις υπό το πρόσχημα της «ενημέρωσης». Η πρόταση αυτή ανταποκρινόταν, άλλωστε, στη σαφή προσδοκία της φαρμακευτικής βιομηχανίας να ξεφύγει από τη νομική απαγόρευση της διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων. Η έκθεση, όπως εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πολύ περισσότερες εγγυήσεις: το γεγονός, παραδείγματος χάριν, ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την ενημέρωση του κοινού θα ελέγχονται εκ των προτέρων, και δεν θα διατίθενται από τα μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η έγκριση της δημοσίευσης περιλήψεων των φυλλαδίων οδηγιών σημαίνει ότι θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούν να υπογραμμιστούν και άλλα στοιχεία, όπως οι παρενέργειες, τα οποία θα μπορούν να εξαιρούνται συστηματικά από τις περιλήψεις, μιας και δεν συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων. Δεν αποτελεί αυτό από μόνο του διαφημιστική πρακτική; Ήταν όντως αυτή η επιδίωξή μας; Άξιζε πραγματικά τον κόπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Η οδηγία αυτή θεσπίζει έναν κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και συμβάλλει στη διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών σε αξιόπιστη, προσιτή και ανεξάρτητη ενημέρωση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (ES) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ, η οποία θεσπίζει έναν κοινοτικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, προβλέπει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο όσον αφορά τη διαφήμιση των φαρμάκων σε κοινοτικό επίπεδο, η εφαρμογή του οποίου συνεχίζει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτή η νομοθεσία απαγορεύει τη διαφήμιση στο ευρύτερο κοινό φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ωστόσο, δεν έχουν ρυθμιστεί οι διατάξεις που διέπουν την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα, διότι προβλέπεται μόνον ότι ορισμένες ενημερωτικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τις διατάξεις για τη διαφήμιση. Κατά συνέπεια, η νομοθεσία της Ένωσης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να υιοθετούν δικές τους προσεγγίσεις ως προς την παροχή πληροφοριών για τα φάρμακα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προαναφερθέντες κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να απαγορευθεί η δυνατότητα διάθεσης πληροφοριών από φαρμακευτικές εταιρείες σε εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα, ή στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση οδηγίας τροποποιεί την προηγούμενη οδηγία όσον αφορά την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Σε γενικές γραμμές εστιάζεται, καταρχάς, στην υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιρειών να ενημερώνουν το κοινό, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Δεύτερον, ανατίθεται στην Επιτροπή το έργο της παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον αφορά τον ορισμό του τι συνιστά ενημέρωση και τι διαφήμιση. Θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι υπερβολικά μεγάλο μέρος του ρόλου της ενημέρωσης συγκεντρώνεται στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρειών και στο εσωτερικό της Επιτροπής, καθώς και ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να ασκείται με ανεξάρτητο τρόπο, υπό τον συντονισμό και την έγκριση ειδικών εθνικών αρχών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η έγκριση της νέας νομοθεσίας που αφορά την ενημέρωση σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης σαφέστερης και αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των ασθενών για τα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν και τα οποία τους συνταγογραφούνται.

Χρειαζόμαστε ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να μην διατηρεί απλώς την απαγόρευση διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή, αλλά και να λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς. Αυτό δεν είναι καθόλου ασήμαντο, διότι τα ενίοτε ασαφή όρια μεταξύ «προώθησης του προϊόντος» και «ενημέρωσης σχετικά με το προϊόν» είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγχυση στους ασθενείς.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι ασθενείς έχουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στον τομέα της υγείας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελτίωση της πρόσβασης σε μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες μπορεί, συνεπώς, να βοηθήσει τον πολίτη να κατανοήσει καλύτερα τις θεραπευτικές αγωγές που του συνιστώνται και να συμβάλει στην ανάρρωσή του, πάντα φυσικά προς όφελος της υγείας του πληθυσμού.

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζω ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν με διαφανή τρόπο τα είδη πληροφοριών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι δίαυλοι μέσω των οποίων θα μπορούν να διατίθενται τέτοιες πληροφορίες. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο συγκαλυμμένης διαφήμισης και, όπου αυτό είναι αναγκαίο, τον κίνδυνο υπερπροσφοράς ανεξέλεγκτων και παραπλανητικών πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης οδηγίας όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή διότι πιστεύω ότι η εναρμόνιση των νόμων σε αυτόν τον τομέα αποτελεί βασικό μέσο διασφάλισης των γνώσεων των ευρωπαίων ασθενών. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για πολύ ευαίσθητο ζήτημα, καθώς αφορά την προστασία της υγείας, η οποία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Υποστηρίζω πλήρως την έκκληση του Σώματος να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ θεραπευτικών ενδείξεων και διαφήμισης. Μάλιστα, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών ως όχημα για τη συγκάλυψη των διαφημιστικών τους επιδιώξεων· απεναντίας, το δικαίωμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της πραγματικής κατανόησης των φαρμακευτικών προϊόντων από τους ευρωπαίους καταναλωτές, μέσω της επιστημονικής περιγραφής των χαρακτηριστικών τους, της σήμανσης και της εκπόνησης εκθέσεων αξιολόγησης. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες, τόσο σε ηλεκτρονική, μέσω του διαδικτύου, όσο και σε έντυπη μορφή, μπορεί να συμβάλλει επίσης στην επίτευξη καλύτερων ιατρικών αποτελεσμάτων, διότι ένας ασθενής ο οποίος είναι ενημερωμένος για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα μπορεί να συμμετάσχει πιο ενεργά και με μεγαλύτερη γνώση στη διαδικασία ίασης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία είναι μέρος δέσμης μέτρων για την τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας του 2001 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εστιάζεται ειδικότερα στην παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Δεδηλωμένοι στόχοι της οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες και να διασαφηνιστούν οι ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι σήμερα ερμηνεύονται διαφορετικά στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες στον τομέα της υγείας. Πραγματεύεται επίσης το θέμα των πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο, το οποίο δεν καλύπτεται επί του παρόντος και αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα, διότι είναι δύσκολη η ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, βελτιώνει σημαντικά την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς προστατεύει καλύτερα τα δικαιώματα ενημέρωσης των ασθενών. Εντούτοις, παρά τις σαφείς βελτιώσεις που επιφέρει η έκθεση του Κοινοβουλίου, απείχα από την ψηφοφορία διότι ορισμένες από τις εγγυήσεις που είναι αναγκαίες ώστε να δοθεί στους πολίτες πρόσβαση σε σαφείς και ανεξάρτητες πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι ακόμα ικανοποιητικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Δεν κινούνται όλες οι τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το Σώμα στην πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου προς τη σωστή κατεύθυνση. Παραμένουν αυστηρά προσκολλημένες στην αρχή μιας κοινής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα φάρμακα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή ως απλά εμπορεύματα· οι συντάκτες φτάνουν ακόμη και στο σημείο να μιλούν για «καταναλωτές» αντί για ασθενείς. Οι τροπολογίες δεν προτείνουν να απαγορευθεί στις φαρμακευτικές εταιρείες η παροχή ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακά τους στο ευρύτερο κοινό.

Παρουσιάζουν, εντούτοις, το πλεονέκτημα ότι επιχειρούν να δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ρυθμίζουν στο μέτρο του δυνατού τη διάδοση των πληροφοριών τις οποίες δημοσιεύουν οι εν λόγω εταιρείες. Ειδικότερα, παρέχουν στα κράτη μέλη το δικαίωμα να καταδικάζουν δημοσίως εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τα επίσημα κρατικά στοιχεία ή οι οποίες δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες με παραπλανητικό τρόπο. Αυτό είναι καλύτερο από το τίποτε. Δεν μπορώ, ωστόσο, να υπερψηφίσω ένα τόσο αποδυναμωμένο κείμενο. Για τον λόγο αυτόν, θα απόσχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων προς όφελος της υγείας των ασθενών, δεδομένου ότι όσο καλύτερα ενημερωμένοι είναι οι ασθενείς, τόσο πιθανότερο θα είναι να κατανοούν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους αγωγή. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της πρότασης δεν μπορεί να περιοριστεί στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά πρέπει επίσης να προάγει την υγεία, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Η φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προαγωγή των γνώσεων στον τομέα της υγείας, όμως ο ρόλος αυτός πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένος, και η συμμετοχή του κλάδου πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρό τρόπο, έτσι ώστε να μην επιτραπεί στα εμπορικά συμφέροντα να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Κυρίως οι ηλικιωμένοι και οι χρονίως πάσχοντες λαμβάνουν πολυάριθμα φάρμακα τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσμενείς αλληλεπιδράσεις –διότι, φυσικά, ο ένας γιατρός δεν γνωρίζει τι έχει συνταγογραφήσει ο συνάδελφός του. Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότερα προϊόντα, από ασπιρίνες έως φάρμακα κατά του κρυολογήματος, ακόμη και υπνωτικά χάπια, πωλούνται χωρίς συνταγή. Εξετάζει κανείς το ενδεχόμενο ακόμη και φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης να αλληλεπιδρούν με διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα; Οι ίδιοι οι ασθενείς επιτείνουν τη σύγχυση: δεν γίνεται καθόλου λόγος για συνταγογραφημούμενα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ελήφθησαν σε λάθος χρόνο, ή για φάρμακα τα οποία οι ασθενείς αποφάσισαν με δική τους πρωτοβουλία να διακόψουν ή να αλλάξουν, και ούτω καθεξής. Οι οικονομικές ζημιές τις οποίες προκαλεί η ανεπαρκής συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ανέρχονται σε δισεκατομμύρια. Κατά συνέπεια, η σαφής διάκριση μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης την οποία ζητεί ο εισηγητής είναι σημαντική. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει καλύτερα κατανοητό το γεγονός ότι ακόμη και τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή μπορούν να έχουν αλληλεπιδράσεις με συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ο γιατρός που εκδίδει τη συνταγή πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την πρωταρχική πηγή πληροφόρησης, διότι μόνον αυτός μπορεί να επιλέξει το φάρμακο που ανταποκρίνεται στην ηλικία του ασθενούς, το φύλο, το βάρος, τις γνωστές ευαισθησίες του κ.ο.κ. Ενόψει αυτών των παραμέτρων, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Fjellner, καθώς πιστεύω ότι το μήνυμα και οι κατευθύνσεις που παρέχονται είναι εξαιρετικά σημαντικά. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές συχνά αδυνατούν να κατανοήσουν τα φυλλάδια οδηγιών των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς τα θεωρούν υπερβολικά περίπλοκα, ενώ συχνά περιέχουν πληροφορίες οι οποίες οδηγούν σε σύγχυση.

Ο κατ’ εξοχήν στόχος της πρότασης οδηγίας όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή είναι η παροχή απλών πληροφοριών τις οποίες είναι εύκολο να κατανοήσει και να εφαρμόσει ο χρήστης, αποφεύγοντας συγχρόνως τις διαφημιστικές πρακτικές. Είναι επίσης σημαντικό να διατίθενται οι πληροφορίες και μέσω άλλων διαύλων, εκτός από τα φυλλάδια που περιέχονται στις συσκευασίες, ως εκ τούτου επικροτώ τη δημοσίευση στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι η κατοχύρωση της διάκρισης μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης που γίνεται όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των πολιτών. Η ψήφος μου υπέρ της έκθεσης Fjellner ήταν αποτέλεσμα των σαφών βελτιώσεων τις οποίες επέφερε στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών που ενέκριναν αυτό το έγγραφο έχει πεισθεί για την προστασία του δικαιώματος ενημέρωσης των ασθενών. Το έργο το οποίο επιτέλεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξίζει να υπογραμμιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Fjellner για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα την έκθεση επειδή συμφωνώ με την άποψη ότι οι πληροφορίες μη διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με τα φάρμακα πρέπει να διατίθενται στους ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την «αρχή της ζήτησης», κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις χρειάζονται, σε αντίθεση προς την «αρχή της προτροπής», κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

- Αξιοπιστία: οι πληροφορίες που διατίθενται στους ασθενείς πρέπει να στηρίζονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, με σαφή αναφορά των πηγών από τις οποίες προέρχονται αυτές οι γνώσεις·

- Ανεξαρτησία: πρέπει να είναι σαφές ποιος παρέχει και ποιος χρηματοδοτεί την πληροφόρηση, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων·

- Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές στους καταναλωτές και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ασθενούς: πρέπει να είναι λεπτομερείς και εύκολα διαθέσιμες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, όπως η ηλικία, οι πολιτιστικές διαφορές καθώς και η διαθεσιμότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη «στρατηγική για την ενημέρωση των ασθενών» και σε μια ευρύτερη στρατηγική εκπαίδευσης για θέματα υγείας.

Οι ασθενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να βρουν ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υγιεινής ζωής, την πρόληψη της εκδήλωσης ασθένειας και με συγκεκριμένες ασθένειες, καθώς και με τις διάφορες επιλογές θεραπευτικής αγωγής. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να συμπληρωθεί με έναν κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την πληροφόρηση που διατίθεται στους ασθενείς και να εκπονηθεί σε συνεργασία με οργανώσεις των ασθενών. Έτσι θα μπορέσει να ακουστεί και «η φωνή των ασθενών».

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι επικροτώ το γεγονός ότι οι συμβιβαστικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην αρχική πρόταση της Επιτροπής θα συμβάλουν αποφασιστικά στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά και χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Frederique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Η διαφήμιση φαρμάκων που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή απαγορεύεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το καθεστώς αυτό δεν έχει μεταβληθεί. Οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν σαφείς κανόνες αντικειμενικότητας όσον αφορά τις μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύουν. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά μηνύματα που στέλνει η σημερινή ψηφοφορία και η έγκριση της νομοθετικής δέσμης σχετικά με την ενημέρωση των ασθενών. Η υπερψήφιση της έκθεσης από το Κοινοβούλιο (558 ψήφοι έναντι 48) επιβεβαιώνει απλώς την ομόφωνη υπερψήφισή της, παρά μία ψήφο, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Έχουν θεσπιστεί πολυάριθμες διασφαλίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να απαγορευθεί η μετάδοση πληροφοριών για φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει αυτήν την απαγόρευση και στα έντυπα μέσα. Οι κατασκευαστές έχουν μια σειρά υποχρεώσεων: περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων, βελτιωμένη σήμανση, και προηγούμενη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές. Δεν αντιλαμβάνομαι την «αναστάτωση» που έχει προκαλέσει το ζήτημα, ιδίως στο γαλλόφωνο Βέλγιο, στους κόλπους ενώσεων καταναλωτών και ταμείων αλληλασφάλισης, με την υποστήριξη ορισμένων βουλευτών του ΕΚ οι οποίοι, προτού ακόμη ξεκινήσουν οι συζητήσεις, είχαν ήδη καταδικάσει αυτούς τους δύο νόμους. Όλα αυτά είναι εύκολοι πολιτικοί ελιγμοί τους οποίους θεωρώ λυπηρούς, ιδίως ενόψει των μεγάλων προσδοκιών των ασθενών και δεδομένου ότι, χωρίς αυτούς τους νόμους, η κοινή γνώμη θα ήταν στο έλεος των καουμπόι του διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Αποφασίσαμε να ψηφίσουμε υπέρ ή να απόσχουμε αναλόγως του αποτελέσματος της ψηφοφορίας επί του τρίτου σκέλους της τροπολογίας 31, το οποίο διασφαλίζει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούν να παρέχουν ενημερωτικό υλικό μόνον σε επαγγελματίες του κλάδου της υγείας για προσωπική τους χρήση, και όχι για χρήση από τους ασθενείς μέσω των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας. Το ζήτημα αυτό ήταν καίριας σημασίας για την Ομάδα Verts/ALE. Δεδομένου ότι εντέλει η τροπολογία εγκρίθηκε, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση στην τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), γραπτώς. (IT) Η ψήφος μας υπέρ του μέτρου αυτού είναι αποτέλεσμα της επίσημης διάκρισης που θεσπίζεται μεταξύ ενημέρωσης για φαρμακευτικά προϊόντα και διαφήμισης.

Υποστηρίζουμε τη μεγαλύτερη διάδοση πληροφοριών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, εάν αυτό βελτιώνει την ενημέρωση των ασθενών. Δεν συμφωνούμε, και δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, με οποιοδήποτε μέτρο μέσω του οποίου, είτε εμφανώς είτε εμμέσως, επιχειρείται να θεσπιστούν διαφημιστικές πρακτικές, και να μετατραπεί ένα ευεργετικό φαρμακευτικό προϊόν σε εμπορικό προϊόν. Κατά συνέπεια, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται η δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με φάρμακα σε εφημερίδες ή περιοδικά, ούτε βεβαίως η μετάδοσή τους από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

Εξίσου θετικό είναι το γεγονός ότι αυτή η πρόταση οδηγίας διευκρινίζει το είδος και την ποσότητα των πληροφοριών που μπορούν και πρέπει να κοινοποιούνται, συμπεριλαμβάνοντας τις επιστημονικές πληροφορίες και αποκλείοντας σαφώς το διαφημιστικό υλικό.

Η τροπολογία βάσει της οποίας θεσπίζεται η πιστοποίηση και παρακολούθηση των ιστοτόπων στους οποίους θα δημοσιεύονται οι εν λόγω πληροφορίες ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι πληροφορίες δεν θα συνιστούν διαφήμιση επιμέρους προϊόντων. Το φαρμακείο είναι και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, και επομένως πρέπει να αποτελεί χώρο προστατευμένο έναντι των κανόνων που διέπουν το εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Θεωρούμε ότι αυτός ο κανόνας επιτρέπει στα φαρμακεία να ασκούν τον δύσκολο ρόλο τους στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και της εκπαίδευσης σχετικά με την ορθή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες αναζητούν οι ίδιοι τις πληροφορίες που χρειάζονται, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και επάρκεια σχετικά με τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών προϊόντων. Αν και η διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται στην Ένωση, η Επιτροπή δημιούργησε ένα άνοιγμα. Η πρότασή της –την οποία δεν υποστήριξα– δεν προέβλεπε μια τέτοια στρατηγική, και η διάκριση όσον αφορά τη διαφήμιση ήταν υπερβολικά ασαφής. Επιπλέον, η Επιτροπή μετέφερε υπερβολικά δικαιώματα και ευθύνες στη φαρμακευτική βιομηχανία. Εντούτοις, τώρα που το Κοινοβούλιο επέφερε ουσιώδεις αλλαγές, μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση. Η χρήση επισήμων εγγράφων από τις εταιρείες (περιλήψεις ενημερωτικών φυλλαδίων, εκθέσεις αξιολόγησης) και οι δίαυλοι μέσω των οποίων μπορούν να διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες έχουν περιοριστεί: δεν επιτρέπεται πλέον η δημοσίευσή τους σε εφημερίδες και περιοδικά του χώρου της υγείας, ή σε ιστοτόπους και επιστολές προς ασθενείς. Όλες οι οδηγίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές. Αποκλείεται έτσι η αυτορρύθμιση, κάτι που δεν ίσχυε στην αρχική πρόταση. Διατηρώ πάντως αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της πρότασης, καθώς μια υποχρεωτική κυβερνητική στρατηγική ενημέρωσης θα ήταν πολύ ισχυρότερη σε σχέση με την παρακολούθηση των πολιτικών των εταιρειών από την κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, υπερψήφισα τη νομοθετική πρόταση δεδομένου ότι, σε τελευταία ανάλυση, διασφαλίζει όντως την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Η έκθεση Fjellner για την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα εγείρει εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τη δυνατότητα των φαρμακευτικών εταιρειών να διαφημίζουν τα προϊόντα τους σε ασθενείς. Οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αναμφίβολα βελτίωσαν το κείμενο, καθώς αρνήθηκαν να υποστηρίξουν διάφορους τύπους συγκαλυμμένης διαφήμισης και πρότειναν να ελέγχουν οι υγειονομικές αρχές τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στο ευρύ κοινό όσον αφορά τα φάρμακά τους που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Παρ’ όλα αυτά, διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την εξαιρετικά δυσδιάκριτη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης.

Διαφωνώ εντόνως, λόγου χάρη, με την ιδέα ότι θα μπορούσε να επιτραπεί σε εταιρείες να διαφημίζουν τα φάρμακά τους σε ασθενείς μέσω του ιατρικού προσωπικού. Δεν θέλω οι γιατροί να δέχονται πιέσεις και να μετατρέπονται σε πωλητές της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Γι’ αυτό, παρά τα αυστηρά μέτρα εποπτείας που έχουν θεσπίσει οι συνάδελφοί μου, απείχα από την ψηφοφορία επί ενός κειμένου το οποίο θεωρώ πραγματικά προβληματικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση διότι βελτιώνει με σαφή και βιώσιμο τρόπο την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η απαγόρευση της διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων διατηρείται. Η σχέση γιατρού-ασθενούς δεν επηρεάζεται αρνητικά από την οδηγία, ενώ παραμένει σαφής η αρμοδιότητα του παρόχου υπηρεσιών υγείας να συνταγογραφεί φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνολικά, έχουμε μπροστά μας μια πολύ επιτυχημένη πρόταση οδηγίας για δεύτερη ανάγνωση στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Με την οδηγία αυτή θεσπίζονται για πρώτη φορά ενιαίοι κανόνες ως προς την παροχή ορισμένων πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό για φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Οι αναγκαίες πληροφορίες σκοπό έχουν να εξηγούνται στους ασθενείς τα οφέλη και οι κίνδυνοι από φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μετά από διαβούλευση με οργανώσεις ασθενών και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα υιοθετήσει ορισμένα ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τις πληροφορίες. Τα κριτήρια αυτά θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία των παρεχόμενων στοιχείων –μεταξύ άλλων, σε ιστοτόπους και διαδικτυακές πύλες– και θα καθιστούν τη φαρμακευτική βιομηχανία υπόλογη για τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει.

Στις τροπολογίες του κ. Fjellner, συνιστάται επίσης η διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους κινδύνους των παραποιημένων φαρμάκων, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει θανάτους σε κράτη μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Επί σειρά ετών, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ διαπιστώνουν ραγδαία αύξηση των εισαγωγών παραποιημένων φαρμάκων, ιδίως αντιβιοτικών, αναλγητικών, ακόμη και αντικαρκινικών φαρμάκων. Σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς που προβάλλονται σε μέσα ενημέρωσης, η οδηγία αφορά μόνον τα ιατρικά προϊόντα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το τσάι βοτάνων του.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 αποβλέπει στη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και στη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Στην τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών, ιδίως όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Μετά από αυτήν την τροποποίηση, ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε ορισμένες πληροφορίες για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει να είναι επίσης δυνατό υπόκεινται σε εκ των προτέρων παρακολούθηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού, που αφορά τη διάδοση στο ευρύτερο κοινό πληροφοριών για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της πρότασης, κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές ακριβώς οι τροπολογίες με ώθησαν να υπερψηφίσω το ψήφισμα για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Αυτά τα δύο νομοθετικά κείμενα εργάζονται αλληλένδετα για τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψηφίζει τις δύο προτάσεις κανονισμού και τις σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μεταφέρουν την ευθύνη για υπεύθυνη, αξιόπιστη και ποιοτική ενημέρωση των ασθενών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Η ενημέρωση των ασθενών δεν είναι ατομική ευθύνη αλλά κρατική. Τα κέρδη των μονοπωλιακών φαρμακευτικών ομίλων και η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδύνατο να συνυπάρξουν. Η πρόσφατη απάτη με τα εμβόλια για την δήθεν πανδημία της «νέας γρίπης» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η κατευθυνόμενη πληροφόρηση μετατρέπεται σε κέρδη δισεκατομμυρίων για τις διεθνικές επιχειρήσεις φαρμάκων. Υποστηρίζουμε ότι η ευθύνη για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα φάρμακα γενικά και όχι μόνο όσα συνταγογραφούνται (όπως προβλέπουν οι κανονισμοί) πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική. Τούτο αποτελεί στοιχειώδες μόνο μέτρο προστασίας των ασθενών και εργαζομένων. Γιατί όσο το φάρμακο, η ερεύνα του και τα μέσα διάδοσης της γνώσης- πληροφοριών είναι στα χέρια των πολυεθνικών, που λειτουργούν με μόνο κριτήριο το κέρδος, οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες υγείας δεν μπορούν να είναι σίγουροι για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, της γνώσης και πληροφορίας που λαμβάνουν. Απαιτείται σύγκρουση με την παραπάνω πολιτική για την κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και το φάρμακο· για τη λειτουργία κρατικού οργανισμού φαρμάκου· για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, με την οποία επιδιώκεται να διασφαλιστεί ο μείζων στόχος της ΕΕ να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και να βελτιωθεί η προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ. Το έγγραφο που εγκρίθηκε σήμερα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό ενός σαφούς πλαισίου ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν πιο τεκμηριωμένες επιλογές, και θα διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί η απαγόρευση της απευθείας διαφήμισης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να δημιουργηθεί στην Ένωση μια τράπεζα δεδομένων περί φαρμάκων προσβάσιμη από το κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η οποία να παρέχει εγγυήσεις για την ενημέρωση και τη διαχείρισή της ανεξάρτητα από τα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών. Η δημιουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων θα απλουστεύσει την αναζήτηση πληροφοριών και θα καταστήσει δυνατή την κατανόηση των πληροφοριών από το μη ειδικευμένο κοινό.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση, για την οποία εξέφρασα εξαρχής την έντονη αντίθεσή μου. Ενώ συμφωνώ με την ιδέα της παροχής καλύτερης ενημέρωσης στους ασθενείς, διαφωνώ με τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στόχος της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεν θα είναι ποτέ η φιλανθρωπία. Επιπλέον, είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Είναι αλήθεια ότι το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε σχεδόν ομοφώνως, δεν έχει καμία σχέση με την αρχική ιδέα της Επιτροπής. η οποία θα άνοιγε απλώς την πόρτα σε διαφημίσεις υπό το πρόσχημα της «ενημέρωσης». Η πρόταση αυτή ανταποκρινόταν, άλλωστε, στη σαφή προσδοκία της φαρμακευτικής βιομηχανίας να ξεφύγει από τη νομική απαγόρευση της διαφήμισης φαρμακευτικών προϊόντων. Η έκθεση, όπως εγκρίθηκε σήμερα, περιλαμβάνει πολύ περισσότερες εγγυήσεις: το γεγονός, παραδείγματος χάριν, ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την ενημέρωση του κοινού θα ελέγχονται εκ των προτέρων, και δεν θα διατίθενται από τα μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η έγκριση της δημοσίευσης περιλήψεων των φυλλαδίων οδηγιών σημαίνει ότι θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούν να υπογραμμιστούν και άλλα στοιχεία, όπως οι παρενέργειες, τα οποία θα μπορούν να εξαιρούνται συστηματικά από τις περιλήψεις, μιας και δεν συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων. Δεν αποτελεί αυτό από μόνο του διαφημιστική πρακτική; Ήταν όντως αυτή η επιδίωξή μας; Άξιζε πραγματικά τον κόπο;

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Με τον εν λόγω κανονισμό θεσπίζονται κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, συστήνεται ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ενισχύεται το δικαίωμα των ασθενών σε αξιόπιστη, προσιτή και ανεξάρτητη ενημέρωση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου του πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση των ασθενών και η ορθή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων για την επιτυχή θεραπεία, έχει ζωτική σημασία να έχει πρόσβαση το κοινό, με άλλα λόγια οι ασθενείς, σε υψηλής ποιότητας, μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι ακριβείς, ενημερωμένες και μη παραπλανητικές, σύμφωνα με την περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος. Ο πλέον ενδεδειγμένος φορέας για την παροχή ενημερωμένης και ακριβούς πληροφόρησης για κάθε φαρμακευτικό προϊόν είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του. Το Κοινοβούλιο ορθώς αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή του στην προστασία των συμφερόντων των ασθενών. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτήν την προσέγγιση, αν και δεν θεωρώ αναγκαίο τον περιορισμό των δυνατοτήτων τις οποίες παρέχει η πρόταση της Επιτροπής για τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τη φαρμακευτική βιομηχανία, με βάση την «αρχή της προτροπής». Η πρόταση αυτή ήταν ισορροπημένη και λάμβανε υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων, καθώς προέβλεπε τη συμμετοχή των επαγγελματιών του χώρου της υγείας και την προστασία του κοινού από τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, η απαγόρευση της οποίας πολύ σωστά διατηρήθηκε. Δεν νομίζω ότι το κείμενο που μόλις εγκρίθηκε θα αλλάξει ουσιαστικά την πραγματικότητα όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες, και εκτιμώ ότι χάθηκε έτσι μια ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Είναι σημαντικό να ενημερώνονται καλύτερα οι ασθενείς για τα φάρμακα που λαμβάνουν. Είναι σημαντικό επίσης οι πληροφορίες που λαμβάνουν να είναι αντικειμενικές, και να μην συσκοτίζει η φαρμακευτική βιομηχανία τα όρια μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής τροποποίησε με πολύ εύστοχο τρόπο αυτήν την πρόταση, και το γεγονός αυτό που επέτρεψε να υποστηρίξω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Δεν συμφωνώ με τη διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στον καταναλωτή. Είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς σε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που λαμβάνουν, όμως εκτιμώ ότι ένα τέτοιο είδος διαφήμισης θα υπέσκαπτε τον ρόλο του γιατρού ως υπεύθυνου ρυθμιστή της χρήσης των φαρμάκων, και πιθανώς θα ζημίωνε τη σχέση ευθύνης του έναντι των ασθενών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Συγχαίρω τον κ. Fjellner για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει όσον αφορά την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και χορηγούνται με ιατρική συνταγή, ιδίως όσον αφορά τις οδηγίες αδειοδότησης και παρακολούθησης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Το τρέχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις επιστημονικές πληροφορίες που παρέχονται στους ευρωπαίους καταναλωτές παρουσιάζει πολλά προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τις διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας από τα επιμέρους κράτη μέλη.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εναρμόνισης των κανονισμών που διέπουν τον τομέα, σε μια προσπάθεια να κλείσουν τα κενά και να εξαλειφθούν οι ανισότητες που υφίστανται σήμερα όσον αφορά την προστασία του δικαιώματος στην υγεία. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκπαίδευσης για θέματα υγείας, η οποία αποβλέπει στη διασφάλιση της πραγματικής δυνατότητας των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, ιδίως όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη και ενημέρωση. Επί του παρόντος, το επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά ποικίλλει σε τεράστιο βαθμό εντός της Ευρώπης, κάτι που εκτιμώ ότι είναι άδικο για τους ασθενείς. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα. Οι προτάσεις του συναδέλφου μου Christofer Fjellner κινούνται προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στον ασθενή. Βάσει των τροποποιήσεων τις οποίες επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες όπως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενημερωτική ετικέτα, φυλλάδιο ενημέρωσης του ασθενούς και δημοσίως διαθέσιμη έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών, εκτιμώ ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν αυστηρά τους ειδικευμένους ιστοτόπους που παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Αυτή η έκθεση αποτελεί υπενθύμιση του πώς πρέπει να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί σε ένα σχέδιο στο οποίο διατυπώνονται προφανείς αλήθειες όπως η ανάγκη να δίνεται «έμφαση στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασθενών», η ανάγκη να υποχρεώνονται οι εταιρείες να παραθέτουν δημοσίως τις παρενέργειες των φαρμάκων τους και η ανάγκη δημοσίευσης πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί κανείς, ωστόσο, να ενοχληθεί από το γεγονός ότι τέτοιες κοινοτοπίες κρίνεται αναγκαίο να υπογραμμιστούν 15 χρόνια μετά τη σύσταση του εν λόγω Οργανισμού. Το Κοινοβούλιο πρέπει να καταγγείλει την αδιαφάνεια του Οργανισμού και να δηλώσει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί προς όφελος όλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για την υγεία των ασθενών, δεδομένου ότι όσο καλύτερα ενημερωμένοι είναι οι ασθενείς τόσο πιθανότερο θα είναι να κατανοούν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη θεραπευτική τους αγωγή. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της πρότασης δεν μπορεί να περιοριστεί στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά πρέπει επίσης να προάγει την υγεία, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προαγωγή των γνώσεων στον τομέα της υγείας, όμως ο ρόλος αυτός πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένος, και η συμμετοχή της βιομηχανίας πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρό τρόπο, έτσι ώστε να μην επιτραπεί στα εμπορικά συμφέροντα να οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων. Είναι επίσης αναγκαίο να αποφευχθούν παραπλανητικές διαφημίσεις και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση στον καταναλωτή (ασθενή), ο οποίος έχει πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία ανεξέλεγκτων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, κάτι που δεν ισχύει για τις αξιόπιστες πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς. (FR) Προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ασθενών, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, αντικειμενικές, αξιόπιστες και μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες για τα φάρμακα. Αν θέλουμε να προστατέψουμε την υγεία, τα ενημερωτικά φυλλάδια των φαρμάκων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή και σαφή, και να ανταποκρίνονται σε ορισμένα βασικά κριτήρια ποιότητας. Στο πλαίσιο της ίδιας μέριμνας για την προστασία των ασθενών και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, οφείλουμε να προωθήσουμε την ευκολότερη δυνατή πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδίως μέσω της παροχής περιλήψεων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και της έκδοσης αντιστοίχων φυλλαδίων τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα πιστοποιημένων και καταχωρισμένων δικτυακών τόπων που να προσφέρουν σημαντικό όγκο ανεξάρτητων, αντικειμενικών και μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Η έκθεση του κ. Fjellner είναι πολύ επίκαιρη. Η συγκαλυμμένη διαφήμιση φαρμάκων είναι απαράδεκτη. Οι γιατροί πρέπει να μπορούν να δίνουν στους ασθενείς τους συμβουλές σχετικά με τα φάρμακα. Οι γιατροί πρέπει να ρυθμίζουν και να συνταγογραφούν τα φάρμακα στους ασθενείς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κερδοσκοπία και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να περιορίζονται στην παροχή υποστήριξης με τη μορφή πληροφοριών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους επιτρέπεται να προσπαθούν να επιβάλουν τη χρήση των προϊόντων τους στους ασθενείς. Οι γιατροί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη θεραπευτική αγωγή, πρέπει να αποφασίζουν και το ποια φάρμακα πρέπει να χορηγηθούν στον ασθενή κατά τη διάρκεια αυτής της αγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Δεδομένου ότι, μόνον στη Γερμανία, περίπου 25.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω παρενεργειών και δυσμενών αλληλεπιδράσεων ενώ το 3% των ατυχημάτων μπορεί να αποδοθεί σε φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, είναι σαφές ότι οφείλουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς καλύτερη ενημέρωση. Λόγου χάρη, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου στις συσκευασίες των προϊόντων αναγράφονται ρητώς όλες οι πιθανές βλάβες της υγείας. Πρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς ενημέρωση, όμως πρέπει επίσης να τους βοηθήσουμε να προσανατολιστούν στη ζούγκλα των φαρμακευτικών προϊόντων, για παράδειγμα συμφωνώντας ως προς την καθημερινή ρουτίνα, τον σχεδιασμό των συσκευασιών ή την ειδική επισήμανση. Έτσι τα δημόσια ταμεία θα εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια και οι ασθενείς θα γλυτώσουν από τις αντενδείξεις και τις αλληλεπιδράσεις. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει μερικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους ασθενείς να ενημερώνονται καλύτερα για τα φάρμακα που τους συνταγογραφούνται και για τη χρήση των φαρμάκων αυτών. Το κατά πόσον οι ασθενείς θα αξιοποιήσουν πρακτικά αυτήν τη βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας ενημέρωση είναι αμφίβολο αν λάβουμε υπόψη τη συμπεριφορά πολλών ασθενών. Ωστόσο, είναι βεβαίως σημαντικό οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται στο σύνολο της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Δεδομένου ότι εστιάζεται στο δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς, υποστηρίζω πλήρως αυτήν την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες.

Η πρώτη αφορά το διαδίκτυο: Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους της αγοράς φαρμάκων στο διαδίκτυο, ενώ συγχρόνως ασκεί πιέσεις υπέρ της πρότασης θέσπισης ειδικής νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη μέθοδο πωλήσεων.

Η δεύτερη αφορά την απαγόρευση της διαφήμισης φαρμάκων τα οποία χορηγούνται μόνον με ιατρική συνταγή, καθώς είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ γενόσημων και μη γενόσημων φαρμάκων, όχι μόνον από την άποψη των πληροφοριών που πρέπει να διατίθενται στους ασθενείς αλλά πρωτίστως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί ορθών πρακτικών κατά την παρασκευή των δραστικών ουσιών, ιδίως όταν αυτή πραγματοποιείται εκτός της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, εισηγείται νέους κανόνες για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών, δίνοντας έμφαση στα συμφέροντα των ασθενών και στην προστασία τους, γεγονός στο οποίο στήριξα την ψήφο μου υπέρ του κειμένου. Σημαντικά θέματα είναι η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και η σαφής συνεισφορά στη διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών σε αξιόπιστη, προσιτή και ανεξάρτητη ενημέρωση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, για τα διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπάρχουν πολλές πηγές ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές που διατίθενται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πηγές αυτές λαμβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των καθοριστικών χαρακτηριστικών που αφορούν την υγεία. Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας για τους ασθενείς, διότι οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες θεραπείες και κατανοούν τις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπευτική αγωγή τους. Έτσι λοιπόν η πρόταση, αν διατυπωθεί και εφαρμοστεί σωστά, θα φέρει προστιθέμενη αξία.

Ο υπό συζήτηση κανονισμός δεν λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις τις οποίες δημιουργεί το διαδίκτυο. Οι ασθενείς έχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απεριόριστη πρόσβαση, μέσω του Διαδικτύου, σε ανεξέλεγκτες και συχνά εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή. Ωστόσο, η πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε ελεγχόμενες και ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα είναι πολύ περιορισμένη για την πλειονότητα των ασθενών. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα πρόβλημα για όσους χρειάζονται πληροφόρηση στη μητρική τους γλώσσα. Κατά συνέπεια, σκοπός της πρότασης δεν μπορεί να είναι μόνον η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και η βελτίωση της υγείας μέσω της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Φρονώ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε αξιόπιστη και ανεξάρτητη ενημέρωση για τα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά και χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Στη σημερινή συνεδρίαση, ψηφίσαμε σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για τα φαρμακευτικά προϊόντα (κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων). Το Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις ασθενών ζητούσαν την πρόταση αυτή από καιρό, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών για φάρμακα που τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης.

Ο ισχύων κανονισμός δεν είναι προσαρμοσμένος στις τεχνικές εξελίξεις ή τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του διαδικτύου. Οι ασθενείς έχουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα απεριόριστη πρόσβαση, μέσω του Διαδικτύου, σε ανεξέλεγκτες και συχνά εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή.

Ο εισηγητής πρότεινε τη μετατόπιση της εστίασης της πρότασης και την ανάθεση στις φαρμακευτικές εταιρείες του καθήκοντος να παρέχουν κάποια πληροφόρηση στους ασθενείς και, κατά συνέπεια, να θέσουν το «δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών» στο επίκεντρο της νομοθεσίας. Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας για τους ασθενείς, διότι οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες θεραπείες αλλά και να κατανοήσουν καλύτερα τις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπευτική αγωγή τους. Κατά συνέπεια, η πρόταση θα προσφέρει προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση αυτή επικροτείται η πρόταση της Επιτροπής για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή (COM(2008)0662-0663). Το Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις ασθενών ζητούσαν την πρόταση αυτή από καιρό, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών για φάρμακα που τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης. Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας για τους ασθενείς, διότι οι καλύτερα ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες θεραπείες αλλά και να κατανοούν καλύτερα τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή τους· έτσι λοιπόν η πρόταση, αν διατυπωθεί και εφαρμοστεί σωστά, θα φέρει προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, σκοπός της πρότασης δεν μπορεί να είναι μόνον η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και η βελτίωση της υγείας μέσω της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας. Σημαντικό ρόλο για την προώθηση της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας και την καλή υγεία πρέπει να διαδραματίσει η φαρμακοβιομηχανία, αλλά ο ρόλος της πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια και η συμμετοχή της να ρυθμιστεί αυστηρά, προκειμένου να αποτραπεί η υπερκατανάλωση φαρμάκων λόγω εμπορικής προώθησης των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), γραπτώς.(DA) Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Dan Jorgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen και Ole Christensen), απείχαμε από την ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Αν και η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες καλές προτάσεις, δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια πρόταση η οποία έρχεται σε αντίθεση με το σύνταγμα της Δανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 με τον οποίο θεσπίζονται κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και συστήνεται ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ο οποίος θα εγγυηθεί στο μέλλον ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες δυνατότητα ίσης πρόσβασης σε ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στην έκθεση την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις «τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα φάρμακα» επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει αποκλίνοντες κανόνες και πρακτικές ως προς την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και το ευρύτερο κοινό να έχουν άνιση πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι πολίτες της Ευρώπης δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο κανονισμός διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασθενών και εγγυάται τη χρησιμοποίηση των πλέον προηγμένων μέσων επικοινωνίας για την παροχή στο ευρύτερο κοινό πληροφοριών οι οποίες θα είναι ακριβείς, προσιτές και κατανοητές, κατά τρόπο διαφανή, ανεξάρτητα από τα εμπορικά συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών.

 
  
  

Έκθεση: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Goran Farm (S&D), γραπτώς.(SV) Δεδομένου ότι, στο παρελθόν, είχα εργαστεί ως σύμβουλος μίας από τις ενδιαφερόμενες πλευρές για το θέμα αυτό, σήμερα απείχα από την ψηφοφορία επί των σχετικών εκθέσεων, ήτοι των εκθέσεων A7-0289/2010 και A7-0290/2010.

 
  
  

Έκθεση: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, στην Ευρώπη παράγονται 9,3 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων ηλεκτρονικών συσκευών. Είναι γεγονός ότι ο εξοπλισμός αυτός συχνά περιέχει μεγάλες ποσότητες εξαιρετικά ρυπογόνων υλικών. Τα εν λόγω απόβλητα δημιουργούν μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αν εξαιρέσουμε την επανεπεξεργασία, έχει μάλλον ζωτική σημασία να περιοριστεί εξαρχής η χρήση αυτών των επικίνδυνων ουσιών. Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση τους. Παρ’ όλα αυτά, χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο γι’ αυτό το αναγκαίο εγχείρημα. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των ουσιών. Ωστόσο, η απόφασή μου αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά εξαιρέσεων, ιδίως όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, θεωρήσαμε σκόπιμο να ανεχθούμε τις ουσίες τις οποίες περιέχουν. Ωστόσο, η πτυχή αυτή, όπως ήταν φυσικό, αποτέλεσε έναυσμα συζήτησης σχετικά με τις προτεραιότητες της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, η οποία, δυστυχώς, καλείται να διαχειριστεί ορισμένα αλληλοσυγκρουόμενα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση. Υπολογίζεται ότι, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν αρκετές επιβλαβείς ουσίες οι οποίες μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να προκαλέσουν βλάβες στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον ιδίως εάν δεν υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία. Τα προβλήματα αυτά δεν επιλύθηκαν από την οδηγία RoHS 1.0.

Υποστηρίζω τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την αποτροπή της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και να εξετάζει περιοδικά την απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και την υποκατάστασή τους με φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας εγκρίνοντας, σε πρώτη ανάγνωση, την αναδιατύπωση της οδηγίας που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτή η εξέλιξη είναι θετική για τους ευρωπαίους καταναλωτές: τα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό των πωλούμενων καταναλωτικών προϊόντων. Η ποσότητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πωλείται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον εκτιμάται ότι φτάνει τους 9,3 εκατ. τόνους. Η ολοένα και συχνότερη αντικατάσταση των προϊόντων αυτών εγείρει το ζήτημα των αποβλήτων και των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα απόβλητα. Είναι αναγκαίο, για λόγους ασφάλειας και δημόσιας υγείας, να περιοριστεί η χρήση τους. Η αναδιατύπωση της υφιστάμενης οδηγίας, η οποία χρονολογείται από το 2003, πραγματοποιείται με σκοπό να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της εντός τριών ετών, προκειμένου να την προσαρμόσει ακόμη καλύτερα σε μελλοντικές καινοτομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Επιθυμώ να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Evans, για το έργο το οποίο επιτέλεσε και για τον καλό συμβιβασμό που εξασφάλισε μεταξύ των πολιτικών μας ομάδων.

Το κείμενο που εγκρίθηκε, η αναδιατύπωση της οδηγίας που εφαρμόζεται σήμερα, έχει ως στόχο τον καθορισμό πιο φιλόδοξων παραμέτρων για τη χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα ευρωπαϊκά όργανα σημείωσαν, με μεγάλες προσπάθειες, ουσιαστική πρόοδο ως προς τον σεβασμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά την παραγωγή αλλά και την απόρριψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Υπερψήφισα το μέτρο αυτό, το οποίο εντάσσεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο και οπωσδήποτε αντιπροσωπεύει συγχρόνως επιβάρυνση, αλλά και ευκαιρία για τις εταιρείες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε, η ικανότητα να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία ρυπαίνουν λιγότερο είναι μια καλή ευκαιρία για τις εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα. Τέλος, οι νέες παράμετροι που εξετάζονται σε αυτήν την έκθεση θα διασφαλίσουν ταυτόχρονα την καλύτερη προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και τον ενισχυμένο σεβασμό του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση), διότι εκτιμώ ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο εκπληρώνει τον στόχο της συμβολής στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με την απλούστευση και βελτίωση της συνεκτικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) θεωρείται ότι αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020. Η αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών αποβλέπει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και στην ενίσχυση του προληπτικού της σκέλους, έτσι ώστε η επανόρθωση των καταστροφών του περιβάλλοντος να μπορεί να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Ωστόσο, η οδηγία αυτή κατ’ ουσίαν εστιάζεται στους μεγάλους διανομείς, παραμελώντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον προϋπολογισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που παράγουν ΗΗΕ, ενώ δεν προσφέρει λύσεις ως συνέχεια της πρότασης COM(2008)0809 και της έκθεσης της BioIntelligence, όπου επισημαίνεται ότι, με βάση αυτό το νέο σύστημα, οι ΜΜΕ που παράγουν εξοπλισμό ιατρικής εποπτείας και παρακολούθησης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Αυτή η αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) είναι αναγκαία, κατά την Επιτροπή, λόγω ασάφειας ως προς το πεδίο εφαρμογής της, αδιαφάνειας των νομικών διατάξεων, καθώς και αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την συμφωνία των εξεταζόμενων προϊόντων.

Πριν από την ψηφοφορία, έλαβα αρκετά τηλεφωνήματα στα οποία μου ζητούνταν να απορρίψω τη συμπερίληψη του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) στον κατάλογο των ουσιών του Παραρτήματος III της οδηγίας RoHS, οι οποίες θα υποβληθούν κατά προτεραιότητα σε επανεξέταση. Θέλω να δηλώσω ότι διαφωνώ με τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης ουσίας στο εν λόγω παράρτημα, δεδομένου ότι η συμπερίληψη σε αυτό μιας σειράς ύποπτων προϊόντων, όπως το PVC, χωρίς κανένα κριτήριο, στερείται νοήματος. Το να θεωρείται εκ των προτέρων ότι ένα προϊόν είναι πιθανό να απαγορευθεί στο μέλλον, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργεί μια απαράδεκτη κατάσταση απουσίας νομικού ορισμού. Στην περίπτωση του PVC, μια αρχική αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού REACH κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, και ότι δεν αποτελεί ουσία προτεραιότητας για συμπερίληψη στο Παράρτημα III. Υπερψήφισα την έκθεση διότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ο κατάλογος αυτός αποσύρθηκε. Η Επιτροπή πρέπει τώρα να διενεργήσει αξιολόγηση, τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ αυτής της νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ποσότητα των πωλούμενων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην ΕΕ και η αναπόφευκτη αύξηση των αποβλήτων που παράγονται από αυτόν τον εξοπλισμό καθιστούν αναγκαία την αντικατάσταση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών τις οποίες περιέχουν, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι αναγκαίο, και θεωρούμε πολύτιμες τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την έκθεση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συζήτησης των τελευταίων μηνών, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο, αφού προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις για ορισμένα πιο αμφιλεγόμενα και προβληματικά ζητήματα. Θεωρούμε θετικό παράγοντα το γεγονός ότι στο προτεινόμενο τελικό κείμενο εξαιρείται το πολυβινυλοχλωρίδιο από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιτραπεί η συνέχιση της παραγωγής σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, διότι οι συγκεκριμένοι τομείς θα είχαν πληγεί σοβαρά σε περίπτωση συμπερίληψης αυτής της ουσίας, όπως είχε προταθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς. (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης Evans σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό διότι θεωρώ παράδοξη τη στάση του Κοινοβουλίου. Αφενός, η έκθεση τάσσεται, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, αναφανδόν κατά των νανοσωματιδίων, τα οποία, επειδή είναι μικροσκοπικά, πρέπει οπωσδήποτε να είναι επικίνδυνα. Αφετέρου, η πρόταση οδηγίας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι επιδιώκει την ενθάρρυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξαιρεί τα απόβλητα από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Οι ουσίες που περιέχονται σε ηλεκτρικές συσκευές είτε είναι επικίνδυνες είτε δεν είναι. Αν σκοπός μας είναι να εφαρμόσουμε την «αρχή της προφύλαξης», τότε πρέπει να την εφαρμόσουμε και για την ηλιακή τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), γραπτώς.(DE) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), επειδή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να καλύπτονται όλα τα είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστά ουσιαστική βελτίωση. Ωστόσο, θεωρώ προβληματικό το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί τόσο πολλές εξαιρέσεις. Ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα οποία αποτελούνται εν μέρει από ενώσεις τελλουριούχου καδμίου, δεν καλύπτονται από αυτήν την οδηγία. Η ουσία αυτή δεν είναι απλώς επιβλαβής για την υγεία, είναι επίσης επικίνδυνη και ως εκ τούτου πρέπει να υπαχθεί στις διατάξεις της οδηγίας RoHS. Ο κίνδυνος να εξαφανιστούν τελείως από τις στέγες των σπιτιών οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες συνεπεία της υπαγωγής τους στις διατάξεις της οδηγίας είναι ανύπαρκτος. Απεναντίας, στην αγορά υπάρχουν πολυάριθμες εναλλακτικές, απαλλαγμένες από τελλουριούχο κάδμιο. Συνεπώς, διαφωνώ ως προς αυτήν την πτυχή με την απόφαση της πλειονότητας των μελών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Grossetete (PPE), γραπτώς. (FR) Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αυξάνονται διαρκώς, και περιέχουν πολυάριθμες επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές είναι πιθανό να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία.

Η υπό εξέταση οδηγία θα επιτρέψει σε πολλές εταιρείες να σημειώσουν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς τον σχεδιασμό νέου και ασφαλέστερου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της ενθάρρυνσης της τεχνολογικής καινοτομίας. Η μείωση των επικίνδυνων ουσιών στην πηγή θα οδηγήσει και σε μείωση του κόστους της ανακύκλωσης. Τέλος, και αυτό είναι κρίσιμο, εξασφαλίσαμε την εξαίρεση των ηλιακών συλλεκτών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εσωτερικό της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Η Πολωνία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και οικιακών ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη. Είναι επίσης μια χώρα στην οποία οι πωλήσεις των συσκευών αυτού του είδους αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αύξηση της ζήτησης αγαθών αυτού του τύπου προκαλεί επίσης αύξηση του όγκου των λεγομένων ηλεκτρονικών απορριμμάτων, και υπάρχει πρόβλημα ως προς την επεξεργασία αυτών των απορριμμάτων και τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, οι νέες διατάξεις της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους παραγωγούς των συσκευών αυτής της κατηγορίας. Οι εν λόγω παραγωγοί καλούνται να εξαλείψουν τις επικίνδυνες ουσίες και να βελτιώσουν τα πρότυπα ασφάλειας των συσκευών που προορίζονται για καθημερινή χρήση. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική και για τους καταναλωτές, διότι οι νέοι κανόνες θεσπίζουν την υποχρέωση χρήσης ουσιών οι οποίες είναι ασφαλείς για την υγεία και το περιβάλλον, και αυτό ισχύει για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικών συσκευών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (S&D), γραπτώς. (EN) Αν και δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, η συμβιβαστική θέση στην οποία κατέληξε η πρώτη ανάγνωση βελτιώνει την τρέχουσα νομοθεσία –για τον λόγο αυτόν την υπερψήφισα. Εκτός από τη νέα μεθοδολογία για τον περιορισμό των ουσιών, μια καίρια βελτίωση είναι το ανοικτό πεδίο εφαρμογής: όλα τα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, θα υπαχθούν μεσοπρόθεσμα στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας RoHS. Ένα σημαντικό μειονέκτημα, ωστόσο, είναι οι πολυάριθμες εξαιρέσεις, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Η εξαίρεση αυτής της κρίσιμης «καθαρής» τεχνολογίας από την περιβαλλοντική νομοθεσία θα στείλει εσφαλμένα μηνύματα στην ΕΕ, αλλά και διεθνώς. Το ζήτημα εν προκειμένω είναι να τεθεί το ορθό ρυθμιστικό πλαίσιο για συνεκτικές βιώσιμες επενδύσεις! Ακόμη και αν η παραγωγή φωτοβολταϊκών συστοιχιών με επικίνδυνες ουσίες όπως το τελλουριούχο κάδμιο είναι ίσως πιο οικονομική, είναι προ πολλού διαθέσιμες λιγότερο προβληματικές εναλλακτικές, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν άριστα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι αναγκαίο, λοιπόν, να καλύπτουμε τις στέγες και τα χωράφια μας με δυνητικά επικίνδυνα απόβλητα, μεταθέτοντας την πρόκληση της διάθεσής τους στις μελλοντικές γενιές. Ως προς το θέμα αυτό, διαφωνώ έντονα με τη θέση και με την απόφαση της πλειονότητας του ΕΚ και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η συμβιβαστική θέση την οποία διαπραγματεύθηκε η συνάδελφός μου Jill Evans συνιστά πρόοδο σε αυτό το πεδίο της νομοθεσίας. Η ασφάλεια δικαίου την οποία παρέχει θα οδηγήσει σε βελτιώσεις της περιβαλλοντικής προστασίας και για τον λόγο αυτόν υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης των σύγχρονων τεχνολογιών και της αύξησης στη ζήτηση των προϊόντων αυτού του είδους. Ως καταναλωτές, απαιτούμε λειτουργικότητα και εργονομία από τις συσκευές αυτές, πάνω από όλα όμως πρέπει να απαιτούμε οι διαφορετικοί τύποι προϊόντων να συμμορφώνονται με κατάλληλους κανόνες οι οποίοι να ρυθμίζουν τα πρότυπα ασφάλειας τόσο για τον χρήστη όσο και για το περιβάλλον. Αντικαθιστούμε τις χρησιμοποιημένες συσκευές με νέες, δημιουργώντας ανησυχητικές ποσότητες απορριμμάτων, και οι επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα.

Κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένο να θεσπιστούν νομοθετικές διατάξεις οι οποίες θα περιορίσουν τη χρήση επιβλαβών ουσιών στην παραγωγή συσκευών που βάζουμε στα σπίτια μας και οι οποίες θα ενισχύσουν συγχρόνως τις προσπάθειες των παραγωγών για την εφαρμογή καινοτόμων, οικολογικών λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η τρέχουσα οδηγία RoHS περιορίζει τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών τα οποία περιέχονταν στο παρελθόν σε ορισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η αναδιατύπωσή της αποβλέπει στην απλούστευσή της και στη διευκόλυνση των παραγωγών, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να γνωρίζουν καλύτερα ποιες ουσίες απαγορεύονται, ώστε να αποφεύγονται περιττές συγχύσεις οι οποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για τον καταναλωτή και να σπαταλούν τους πόρους των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν μια σειρά λεπτομερών κανόνων για τη χρήση σε προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ορισμένων ουσιών οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνες. Την ανάγκη αυτή αποκάλυψαν με σαφή τρόπο τα στοιχεία της Επιτροπής, βάσει των οποίων, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).

Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων.

Μετά από μια βραχεία μεταβατική φάση που θα επιτρέπει στις εταιρείες να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία, η χρήση επικίνδυνων ουσιών θα απαγορευθεί σε όλα τα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αν και με ορισμένες εξαιρέσεις όπως οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες. Το μέτρο αυτό προϋποθέτει επίσης ότι και οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες τρίτων χωρών θα τηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στις δικές μας επιχειρήσεις, με ρητή απαίτηση συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας που διασφαλίζονται από τους κανόνες της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι η προστασία ορισμένων πρωταρχικής σημασίας αγαθών όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον αποτελεί εντέλει προτεραιότητα, μολονότι γνωρίζω ότι ζούμε υπό συνθήκες οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη σοβαρή οικονομική κρίση η οποία έχει πλήξει την Ευρώπη και τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η τρέχουσα οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων περιορίζει τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών τα οποία περιέχονταν στο παρελθόν σε ορισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αποβλέπει στην αποφυγή της δημιουργίας τοξικών αποβλήτων όταν ο εξοπλισμός αυτός απορρίπτεται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άχρηστα ευρωπαϊκά κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ψυγεία δεν θα βλάπτουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της διαρροής χημικών σε χωματερές ή της εκπομπής τοξικών καπνών κατά την αποτέφρωση. Επίσης, απλουστεύονται οι διατάξεις της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τη διαχείριση των αποβλήτων. Οι κίνδυνοι αυτοί εντείνονται ακόμη περισσότερο σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης υπό ακατάλληλες συνθήκες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε περιπτώσεις παράνομης εξαγωγής με σκοπό την εναπόθεση σε χωματερές φτωχότερων χωρών. Με αυτό το σχέδιο νομοθεσίας, όλα τα επίμαχα υλικά θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Επομένως, στο μέλλον όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Αυτή η οδηγία συμβάλλει στον καθορισμό σαφών κανόνων στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διάθεση αυτών των ουσιών στην αγορά, και εν συνεχεία την επαναχρησιμοποίησή τους. Η εν λόγω οδηγία θα βελτιώσει ουσιαστικά τη σημερινή κατάσταση, και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ. Ωστόσο, φρονώ ότι ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εξαιρέθηκαν από την οδηγία πρέπει να συμπεριληφθούν εντός των προσεχών τριών ετών, μετά από επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η αυξημένη χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τη σημαντική τεχνολογική του εξέλιξη, έχει οδηγήσει σε ολοένα και μεγαλύτερο περιορισμό του κύκλου ζωής του. Αυτό, πάλι, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ως προς τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε τέτοιου είδους εξοπλισμό, καθώς και δυσκολίες στη διαχείριση του ολοένα και μεγαλύτερου όγκου των απορριμμάτων. Κατά συνέπεια, η αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) έχει ως στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και την ενίσχυση του προληπτικού της σκέλους, έτσι ώστε η επανόρθωση των καταστροφών του περιβάλλοντος να πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Η εν λόγω αναδιατύπωση είναι αναγκαία για την επιτυχή μείωση των επικίνδυνων ουσιών σε αυτό το είδος εξοπλισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κ. Evans. Ωστόσο, θέλω να προσθέσω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να προσεχθεί περισσότερο. Η χρήση μολύβδου, μαγνησίου, υδραργύρου και μετάλλων σπανίων γαιών στην ηλεκτρονική και βιομηχανική τεχνολογία είναι αναπόφευκτη. Δικό μας καθήκον είναι να υποχρεώσουμε τους κατασκευαστές να στραφούν σε λιγότερο επιβλαβή υλικά. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεται το κοινό για τις δυνητικά δηλητηριώδεις συνέπειες όλων των επιβλαβών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Η οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) διέπει τη χρήση των επικίνδυνων ουσιών σε συσκευές και ανταλλακτικά. Αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό ευρωπαϊκών, αλλά και διεθνών, προτύπων για τους κατασκευαστές. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας αποβλέπει μεταξύ άλλων και στη συμπερίληψη του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων των επικίνδυνων ουσιών ως αποβλήτων. Απείχα από την ψηφοφορία, διότι η έκθεση δεν επιλύει ακόμη στο σύνολό τους τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταχείριση των επικίνδυνων ουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Αναμφίβολα έχει σημειωθεί ραγδαία ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικού εξοπλισμού, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Το γεγονός αυτό και η διαρκής συντόμευση των κύκλων καινοτομίας δημιουργούν επίσης όλο και μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικών αποβλήτων. Η αναδιατύπωση της οδηγίας RoHS σκοπό έχει την απαγόρευση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών οι οποίες είναι δυνατόν να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Ορισμένες από τις προτάσεις είναι αμφιλεγόμενες: αφενός, μεγάλοι παραγωγοί ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως οι HP, ACER και Sony Ericsson έχουν διακηρύξει ότι τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης όλων των βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αφετέρου, είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα των μελετών της Επιτροπής δεν είναι καθόλου οριστικά, τουλάχιστον όσον αφορά τις δυνητικές βλάβες στο περιβάλλον. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες από τη βιομηχανία σε σχέση με την απαγόρευση του PVC, ιδίως στον τομέα της βιομηχανίας καλωδίων. Οι αρνητικές επιπτώσεις του PVC αμφισβητούνται και εκφράζεται φόβος ότι τα κόστη θα αυξηθούν αν επιβληθεί απαγόρευση στα καλώδια που είναι καλυμμένα με PVC. Τα επιχειρήματα αυτά πρέπει να σταθμιστούν προσεκτικά πριν από την όποια επιβολή συγκεκριμένων απαγορεύσεων. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση για διάφορους λόγους. Συμφωνώ με την άποψη ότι οι σταθερές εγκαταστάσεις και οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Θεωρώ επίσης ικανοποιητική την υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας για την επανεξέταση των επικίνδυνων ουσιών του Παραρτήματος IV, διότι συνεπάγεται ότι ο κατάλογος των ουσιών που θα υποβληθούν σε εξέταση από την Επιτροπή (Παράρτημα III) μπορεί να διαγραφεί. Θεωρώ ορθή την όχι υπερβολικά ευρεία ερμηνεία της «εξάρτησης» με τη σημασία ότι η λειτουργία του εξοπλισμού απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. Εκτιμώ επίσης ότι είναι πρόωρο να καλυφθεί από τη νομοθεσία η αξιολόγηση των νανοϋλικών, τα οποία εξετάζονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, επικροτώ το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής είναι «ανοικτό» ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση), διότι εκτιμώ ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο επιφέρει βελτιώσεις οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων. Υπογραμμίζω δε την απλούστευση και την αυξημένη συνεκτικότητα της νέας νομοθεσίας. Η αναδιοργάνωση και ο περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών ήταν επιβεβλημένο μέτρο ενόψει της ραγδαίας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο εσωτερικό της ΕΕ.

Με τη νομοθεσία αυτή, συνεισφέρουμε στην αποφυγή της πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τα απόβλητα που παράγουμε κατά την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψυγείων, μέσω της απόρριψης χημικών ουσιών στο περιβάλλον, είτε σε χώρους υγειονομικής ταφής είτε από την απελευθέρωση τοξικών αερίων κατά την αποτέφρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κ. Evans για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Υπερψήφισα το κείμενο διότι συμφωνώ με την άποψη ότι η αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ για μείωση των συνολικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον διοξινών και φουρανίων, με σκοπό τη συνεχή ελαχιστοποίησή τους και, όπου είναι εφικτό, την τελική εξάλειψή τους.

Ο τελικός προορισμός μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) παραμένει αδιευκρίνιστος. Η αποτέφρωση υψηλής θερμοκρασίας εξακολουθεί να είναι η εξαίρεση. Η μη ανταποκρινόμενη στα πρότυπα επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) –στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες– κινδυνεύει να συνεχιστεί για σημαντικές ποσότητες. Οι εκπομπές διοξινών και φουρανίων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω επιλογής υλικών στο στάδιο του σχεδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπολογίζεται ότι, μόνον στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020.

Οι κύριες πτυχές αυτής της αναδιατύπωσης της οδηγίας είναι οι ακόλουθες:

- το ανοικτό πεδίο εφαρμογής

- η διαφοροποίηση μεταξύ των νομοθετημάτων RoHS και REACH

- οι τροποποιήσεις των κριτηρίων για τις εξαιρέσεις

- κριτήρια για την απόφαση όσον αφορά τη διάρκεια μίας εξαίρεσης/περιόδου χάριτος

- συναπόφαση αντί για διαδικασία επιτροπoλογίας σε ό,τι αφορά μελλοντικούς περιορισμούς

- ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα νανοϋλικά.

Επικροτώ το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση διότι η νέα πρόταση οδηγίας είναι απλούστερη και θα προσφέρει στους κατασκευαστές ένα ευκολότερο μέσο ταξινόμησης των προϊόντων τους στις κατηγορίες που προβλέπονται από την οδηγία. Λαμβάνει επίσης υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των μέτρων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κατά την τροποποίηση των κριτηρίων εξαίρεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί η τρέχουσα οδηγία που διέπει τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η οποία εγκρίθηκε το 2003, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου. Η εν λόγω αναδιατύπωση, φυσικά, απαιτεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, κατά τρόπο που να συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σε σχέση με το θέμα αυτό, είναι πλέον κρίσιμο να ληφθεί υπόψη ο δυνητικός αντίκτυπος των προτεινόμενων λύσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Frederique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Σχεδόν πριν από οκτώ χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια οδηγία σχετικά με τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (την οδηγία RoHS), ανταποκρινόμενο έτσι σε ένα έντονο αίτημα των καταναλωτών για ασφαλή και μη επιβλαβή καταναλωτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης. Αυτή η προσέγγιση με βάση την ασφάλεια εφαρμόστηκε κυρίως μέσω της απαγόρευσης της χρήσης μολύβδου, υδραργύρου και καδμίου σε ποικίλα προϊόντα, από οικιακές συσκευές, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, έως ηλεκτρικά τραίνα και βιντεοπαιχνίδια. Επικροτώ την αναθεώρηση που εγκρίθηκε σήμερα, η οποία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έτσι ώστε να καλύπτει και άλλα προϊόντα, χωρίς όμως προεξοφλήσεις αναφορικά με σημαντικές ουσίες όπως το PVC. Ομοίως, ήταν σημαντικό να επανεξεταστεί η περιοριστική θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με τα νανοϋλικά. Αυτή η επανάσταση του απειροελάχιστου αξίζει καλύτερη τύχη από την υιοθέτηση μιας υπεραπλουστευτικής θέσης: υπέρ ή κατά, όπως στην περίπτωση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Επίσης, η οδηγία RoHS επιβάλλεται να είναι εφαρμόσιμη και, από την άποψη αυτή, επικροτώ τη μέριμνα που έχει ληφθεί για τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον, τον καθορισμό μιας μεθοδολογίας και την εγγυημένη συμπληρωματικότητα με τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ψήφισα υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εν μέρει ως αποτέλεσμα νέων επιστημονικών γνώσεων για το θέμα αυτό, το κείμενο –το οποίο αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας του 2003– αποβλέπει στη θέσπιση περιορισμών στη χρήση υλικών όπως το κάδμιο, το χλώριο, ο υδράργυρος και το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), τα οποία έχουν αποδειχθεί επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Παρότι γνωρίζω τη ζωηρή αντίθεση των κατασκευαστών του τομέα, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς στη χρήση του PVC, φρονώ ότι είναι πρωταρχικό καθήκον της πολιτικής, και επομένως των δημοκρατικώς εκλεγμένων πολιτικών, να επιδιώκει τον έλεγχο της χρήσης ουσιών οι οποίες, ακόμη και δυνητικά μόνον, μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση εναλλακτικών και υποκατάστατων ουσιών εντός των ορίων της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Εκτιμώ ότι το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά περιέχουν υλικά τα οποία αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα σε μεταγενέστερο χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση των αντίστοιχων αποβλήτων πρέπει να είναι ακόμη πιο αυστηρή και προσεκτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, υπολογίζεται ότι, μόνο στην ΕΕ, κάθε έτος πωλούνται 9,3 εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά μεγάλες συσκευές οικιακής χρήσεως και εξοπλισμό ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Καθώς η αγορά εξακολουθεί να διευρύνεται και οι κύκλοι καινοτομίας να συντομεύουν όλο και περισσότερο, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται καθιστώντας τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) την ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Η δημιουργία αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 12,3 εκατομμύρια τόνων μέχρι το 2020. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μια περίπλοκη ροή αποβλήτων που περιλαμβάνει πολλές επικίνδυνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές, ή τα προϊόντα στα οποία μετατρέπονται, μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και να προκαλέσουν βλάβες στη δημόσια υγεία, ιδίως εάν δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία. Οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αυξάνονται περαιτέρω από πρακτικές που εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες και δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ανακύκλωσης/ανάκτησης. Σύμφωνα με το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης, η επανόρθωση των καταστροφών του περιβάλλοντος πρέπει να γίνεται, κατά προτεραιότητα, στην πηγή. Η ιεράρχηση όσον αφορά τα απόβλητα στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει ως πρώτη προτεραιότητα την πρόληψη η οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, και ως λήψη μέτρων για τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. Ευελπιστώ ειλικρινώς ότι η έκθεση αυτή θα συμβάλει στην επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sarbu (S&D), γραπτώς. (EN) Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός παράγει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων στην Ευρώπη, και η μείωση των καρκινογόνων και τοξικών ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα απόβλητα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το ανοικτό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είναι πολύ καλύτερη προσέγγιση από αυτήν την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας οριστικός κατάλογος συγκεκριμένων προϊόντων θα απέκλειε τα νέα προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, και πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία δεν διευκολύνει απλώς, αλλά και παρακολουθεί την καινοτομία στον χώρο της βιομηχανίας. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις καταργούν πλέον σταδιακά τη χρήση ορισμένων από αυτές τις δυνητικά επιβλαβείς ουσίες στα προϊόντα τους. Ωστόσο, δεν παύει να είναι αναγκαία η θέσπιση φιλόδοξης νομοθεσίας η οποία θα ενθαρρύνει την υπόλοιπη βιομηχανία να ακολουθήσει αυτούς τους πρωτοπόρους και να καινοτομήσει προς όφελος της βελτίωσης της προστασίας του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Υπερψήφισα την έκθεση για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η έκθεση αυτή αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Διευρύνει την κατηγορία του εξοπλισμού έτσι ώστε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις ιατρικές συσκευές. Εκτός από τα βαρέα μέταλλα όπως ο υδράργυρος και ο μόλυβδος, απαγορεύεται και μια σειρά βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας. Επιπλέον, στην έκθεση προβλέπεται ο ανοικτός χαρακτήρας της οδηγίας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα μελλοντικής κάλυψης από την οδηγία όλων των ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με την εξαίρεση πολύ συγκεκριμένων περιπτώσεων, καθώς και άλλων επικίνδυνων ουσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια. Ωστόσο, λυπούμαι διότι δεν συμπεριλήφθηκε στην οδηγία η απαγόρευση του PVC, όπως είχε προτείνει η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η μείωση των επικίνδυνων ουσιών στα ηλεκτρονικά απόβλητα. Αν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για ανακύκλωση, σύμφωνα με μελέτες εξάγονται πάνω από τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών αποβλήτων. Συχνά, αυτά τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτίθενται παρανόμως σε περιοχές όπως η Δυτική Αφρική, όπου η επεξεργασία των αποβλήτων είναι εξαιρετικά ελλιπής και προκαλεί τεράστια προβλήματα υγείας και περιβαλλοντική ρύπανση. Αυτή η ραγδαία επεκτεινόμενη αγορά αποβλήτων μπορεί να προσφέρει δυνητικά μεγάλα κέρδη, γι’ αυτό απαιτείται ορθή εποπτεία και παρακολούθηση, έτσι ώστε να περιοριστεί η παράνομη εξαγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), γραπτώς. (NL) Είναι πλέον αδύνατον να φανταστούμε την καθημερινή μας ζωή χωρίς ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το ευρωπαϊκό σύστημα περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών (RoHS), το οποίο διέπει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε αυτόν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχει στην πράξη μετατραπεί σε παγκόσμιο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται σε τουλάχιστον 28 χώρες εκτός της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στον υδράργυρο, τον μόλυβδο, το κάδμιο και μια σειρά επιβραδυντών φλόγας βάσει της τρέχουσας οδηγίας RoHS. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων μας υποχρέωσαν να αναδιατυπώσουμε αυτήν τη νομοθεσία. Η αναδιατύπωση της οδηγίας είναι άλλωστε αναγκαία προκειμένου να εξελιχθεί η RoHS σε αποτελεσματικό και ευέλικτο μηχανισμό. Μάλιστα, εφεξής θα είναι δυνατή η ταχύτερη απαγόρευση των επικίνδυνων ουσιών, πράγμα που θα ωφελήσει τόσο τους ανθρώπους όσο και το περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και της οδηγίας RoHS καθορίζεται επίσης ρητώς, οπότε αποφεύγεται η διπλή ρύθμιση. Για τους λόγους αυτούς, σήμερα υπερψήφισα με θέρμη τη συμφωνία στην οποία μπόρεσε να καταλήξει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Ευελπιστώ ότι θα επιτευχθεί εξίσου γρήγορα συμφωνία όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Άλλωστε, τα δύο αυτά νομοθετικά μέσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς.(DE) Η έκθεση αυτή είναι θετική, καθώς λαμβάνει υπόψη με ισορροπημένο τρόπο τις ανησυχίες της βιομηχανίας και τις πτυχές που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Αν και είναι σίγουρα αδύνατον να επιτευχθεί πλήρης ικανοποίηση σε σχέση με ένα τόσο περίπλοκο θέμα, στην προκείμενη περίπτωση προσεγγίσαμε πάρα πολύ αυτόν τον στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), γραπτώς. (NL) Υπερψήφισα την έκθεση Evans καθώς το συνολικό ισοζύγιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο είναι θετικό. Παρ’ όλα αυτά, ως σκιώδης εισηγήτρια, θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για την εξαίρεση των ηλιακών συσσωρευτών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μετά την άσκηση έντονων πιέσεων από την οικεία ομάδα συμφερόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεχιστεί νομίμως η χρήση καδμίου στους ηλιακούς συσσωρευτές που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά για (τουλάχιστον) μία ακόμη δεκαετία, αν και αυτό θα απαγορεύεται για όλα τα υπόλοιπα είδη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καταγγέλλω κατηγορηματικά το γεγονός ότι ένας τομέας ο οποίος έπρεπε να αποτελεί κινητήρια δύναμη της πορείας μας προς μια πράσινη οικονομία έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεφύγει από αυτήν τη σημαντική περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενέδωσε στα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας (της χρήσης τελλουριούχου καδμίου σε φωτοβολταϊκούς πίνακες λεπτής επίστρωσης).

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, υπερψήφισα την έκθεση για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Προσφάτως, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σπουδαιότητα του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η εγκριθείσα νομοθεσία, καθώς εκατομμύρια νοικοκυριά ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησαν τις τηλεοπτικές οθόνες σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRT) που χρησιμοποιούσαν έως τώρα με σύγχρονες επίπεδες οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD). Σήμερα, τα ίδια αυτά νοικοκυριά σκέφτονται να αντικαταστήσουν αυτές τις οθόνες υγρών κρυστάλλων με οθόνες υγρών κρυστάλλων-LED.

Οι εμπειρογνώμονες μας ενημερώνουν ότι ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μετατρέπεται στην ταχύτερα αυξανόμενη πηγή αποβλήτων. Επιπλέον, αναλύσεις τις οποίες διενήργησε το ινστιτούτο ερευνών Oko-Institut έχουν καταδείξει τον αρνητικό αντίκτυπο του PVC και των αλογονούχων επιβραδυντικών φλόγας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είμαι βέβαιος ότι το κείμενο που θα εγκριθεί σήμερα θα συμβάλει στη μείωση των ποσοτήτων των επικίνδυνων ουσιών αυτού του είδους.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0617/2010 (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , γραπτώς.(FR) Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), η οποία αποβλέπει στη διασφάλιση της καλύτερης διεθνούς εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης. Η ACTA είναι ένα εργαλείο που καθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς πιο αποτελεσματικούς και παρέχει καλύτερη προστασία έναντι παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των σχεδίων και των γεωγραφικών ενδείξεων. Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό, το οποίο κατέθεσε η πολιτική μου Ομάδα, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), καθώς πιστεύω ότι η ACTA αποτελεί ασπίδα προστασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εφεξής, θα μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα. Μάλιστα, σήμερα πρέπει να διερευνήσουμε τους πλέον πρόσφορους τρόπους καταπολέμησης της πειρατείας, και αυτή η διεθνής συμφωνία αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος την οποία κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η οποία είναι γνωστή ως «ACTA». Η συμφωνία αυτή έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διάδοσης της παραποίησης/απομίμησης και της αυξανόμενης πειρατείας προϊόντων τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της καθιέρωσης μιας νέας διεθνούς δομής διακυβέρνησης. Θεωρώ κρίσιμη την προστασία της δημιουργικότητας από την κλοπή, διότι αυτός είναι ο ουσιαστικός χαρακτήρας της πειρατείας και της παραποίησης. Η Ένωση, η οποία επιδιώκει να μετατραπεί στην ανταγωνιστικότερη παγκοσμίως οικονομία της γνώσης, δεν μπορεί να μένει αδιάφορη απέναντι σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Γι’ αυτό επικροτώ την έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Είναι ένα ισχυρό κείμενο το οποίο έπρεπε να είχε ενώσει όλους τους βουλευτές του ΕΚ. Δυστυχώς, υιοθετήθηκε με πολύ μικρή πλειοψηφία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε ισχυρές διασφαλίσεις όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αριστερά στο Κοινοβούλιο προτίμησε να εμμείνει σε αβάσιμα συνθήματα διαμαρτυρίας. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί αυτού του αγώνα κατά της αμέλειας και της έλλειψης δέσμευσης που επιδεικνύουν συχνά η Κίνα και η Ρωσία σε αυτόν τον τομέα. Εν προκειμένω διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητά μας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιες, ενιαίες συνθήκες για τους κατασκευαστές μας, απασχόληση για τους πολίτες μας, καθώς και σεβασμός για τις αρχές του κράτους δικαίου. Με την εμφάνιση των ψηφιακών τεχνολογιών, η απομίμηση/παραποίηση προσέλαβε ανεξέλεγκτες διεθνείς διαστάσεις, γι’ αυτό και η διεθνής συνεργασία είναι το κύριο μέσο καταπολέμησης αυτού του προβλήματος. Υποστήριξα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος στην οποία καθορίζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, με την οποία επιδιώκεται, για πρώτη φορά, να θεσπιστεί ένα λεπτομερές διεθνές πλαίσιο με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεωρώ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα λειτουργήσουν ως εμπόδιο στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό και δεν θα υπονομευθούν οι περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ότι δεν θα περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών ούτε θα εμποδιστεί αδικαιολόγητα το νόμιμο εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Francoise Castex (S&D), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα αυτό το κείμενο: η ευρωπαϊκή δεξιά έχει ενδώσει στις απαιτήσεις ορισμένων κυβερνήσεων και στις πιέσεις των πολιτισμικών βιομηχανιών, εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Όλες οι διασφαλίσεις τις οποίες είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίφθηκαν ασυζητητί από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Αυτό στέλνει αρνητικά μηνύματα στην Επιτροπή πριν από τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν την προσεχή εβδομάδα στο Σίδνεϋ. Επιπλέον, ο ασαφής ορισμός της έννοιας της «εμπορικής κλίμακας», σε σχέση με την αύξηση των ποινικών κυρώσεων για παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, είναι πιθανό να ενθαρρύνει ορισμένα κράτη να θεσπίσουν νομοθεσία η οποία θα ποινικοποιεί τη δράση ιδιωτών και τεχνικών διαμεσολαβητών. Η ACTA δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνά τη δραστηριότητα ιδιωτών ή να θεσπίσει συστήματα ευέλικτης απόκρισης κ.λπ. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση αντικτύπου –πριν, όχι μετά την εφαρμογή της ACTA– σχετικά με την εφαρμογή της και τον αντίκτυπό της στα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων και την εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, δημιουργώντας ένα μέσο αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ). Δεν αποβλέπει στη δημιουργία νέων δικαιωμάτων, αλλά στη διασφάλιση του σεβασμού υφιστάμενων δικαιωμάτων με τη χρήση μέτρων καταστολής και τη διαμόρφωση ενός συνολικού διεθνούς πλαισίου συνδρομής των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για μια δύσκολη συμφωνία, με αντικρουόμενα συμφέροντα που προσφέρουν περιθώρια για αμφιλεγόμενες ερμηνείες των αποτελεσμάτων. Η προστασία των ΔΠΙ είναι ουσιαστική, από την άλλη πλευρά, όμως, είναι ζωτικό να διασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία, έτσι ώστε να μην απειληθούν η ελευθερία έκφρασης και η καινοτομία και να μην περιοριστεί η δυνατότητα του ατόμου να ασκεί τις ατομικές και θεμελιώδεις ελευθερίες του. Η παραποίηση/απομίμηση είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την οικονομία και την καινοτομία.

Ευελπιστώ ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι στις προσεχείς διαπραγματεύσεις θα καταστεί δυνατή η διευκρίνιση των ασαφειών και παραλείψεων που συνεχίζουν να ταλανίζουν το κείμενο, όπως είναι η αναφορά σε ψευδείς γεωγραφικές τοποθεσίες. Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε προκειμένου να βελτιώσει τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει να τηρεί την ίδια στάση, ενημερώνοντας πλήρως το Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης την οποία κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με άλλες τρεις πολιτικές Ομάδες του Κοινοβουλίου. Σκοπός αυτού του ψηφίσματος ήταν να επιτευχθούν ταυτοχρόνως ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων και η διατήρηση της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Με το ψήφισμα αυτό επιχειρείται επίσης να διασφαλιστεί η πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε φάρμακα. Είναι λυπηρή η απόρριψη του συγκεκριμένου κειμένου από την πλειοψηφία του Σώματος, διότι η θέση των Σοσιαλιστών υποστήριζε τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario David (PPE) , γραπτώς. (PT) Συμφωνώ συνολικά με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, η οποία αφορά την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), και η οποία εγκρίθηκε μετά από πολύμηνες συζητήσεις και προσπάθειες εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών Ομάδων, κάτι που, δυστυχώς, δεν στάθηκε δυνατόν εντέλει. Προς όφελος της υγιούς λειτουργίας των αγορών, της προστασίας της ενιαίας αγοράς, της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εντός της παγκόσμιας οικονομίας, και της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ, είναι σημαντικό να καταστήσει προτεραιότητα η Ένωση τα μέτρα κατά των διαφόρων μορφών παραποίησης/απομίμησης στο πλαίσιο της εσωτερικής και της διεθνούς της πολιτικής. Αν και γνωρίζω ότι η ACTA δεν συνιστά μια λύση στο τόσο σύνθετο και πολυδιάστατο πρόβλημα της παραποίησης, όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 3, πιστεύω παρ’ όλα αυτά ότι η ACTA αποτελεί χρήσιμο μηχανισμό που καθιστά αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα πρότυπα, ωφελώντας έτσι τις εξαγωγές της ΕΕ και προστατεύοντας τους κατόχους δικαιωμάτων όταν δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά, όπου διάφοροι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας πέφτουν σήμερα θύματα συστηματικών και εκτεταμένων παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και γεωγραφικών ενδείξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα αυτό το ψήφισμα, το οποίο εκφράζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη μονογραφή της Εμπορικής Συμφωνίας Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), διότι η συντηρητική πλειοψηφία στο Σώμα αρνήθηκε να θίξει την ανάγκη θέσπισης στοιχειωδών μέτρων προστασίας των πολιτών μας έναντι αυτής της παγκόσμιας συμφωνίας για τα ΔΠΙ. Μέχρι στιγμής, το Κοινοβούλιο δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αυτή η διαπραγμάτευση συνάδει με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας πριν από τη μονογραφή της συμφωνίας. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να μας αποδείξει ότι η συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα πλήξει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Κάτι τέτοιο απαιτεί την αξιολόγηση του αντικτύπου της ACTA στην προστασία των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι η ACTA δεν θα οδηγήσει σε υποχρεωτική τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα ποινικού χαρακτήρα σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διατάξεις περί επιβολής μέτρων αστικού δικαίου σε σχέση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τα γενόσημα φάρμακα, και η Επιτροπή πρέπει να διευθετήσει αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να συναινέσουμε στην ACTA προτού λάβουμε γραπτές εγγυήσεις σχετικά με τα κρίσιμα αυτά θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Ένα ζήτημα παραμένει εκκρεμές όσον αφορά το περιεχόμενο της Εμπορικής Συμφωνίας Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA). Κύριος στόχος αυτής της συμφωνίας, την οποία διαπραγματεύονταν επί σειρά ετών και υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας 10 περίπου χώρες, είναι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί ότι ούτε η Κίνα ούτε η Βραζιλία ή η Ινδία έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, ενώ η απομίμηση προϊόντων πρέπει όντως να καταπολεμηθεί, οι γνωστές διατάξεις της εν λόγω συνθήκης συνεπάγονται τη λήψη μέτρων τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν επιθέσεις κατά ατομικών ελευθεριών: εποπτεία των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων, και μεγαλύτερη δυσκολία στη μεταφορά γενόσημων φαρμάκων χαμηλού κόστους σε αναπτυσσόμενες χώρες. Όλες αυτές είναι ανησυχίες τις οποίες έχουν εκφράσει πολλοί βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εμπιστευθούν «τυφλά» τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με ισχνή πλειοψηφία –μόλις και μετά βίας– δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ουσιαστική στήριξη, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον το κείμενο συμφωνεί με το κοινοτικό κεκτημένο και κατά πόσον συνάδει με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Απείχα από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA) διότι φρονώ ότι, ενώ το κείμενο περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές πτυχές, ασκεί υπερβολική κριτική στην υπό εξέταση συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι η ACTA είναι ευνοϊκή για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και ότι εξισορροπεί την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Μετά από επίμονα αιτήματα του Κοινοβουλίου, βελτιώθηκε αισθητά ο βαθμός διαφάνειας των διαπραγματεύσεων για την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), και μετά τον διαπραγματευτικό γύρο της Νέας Ζηλανδίας το Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο. Το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις αντικατοπτρίζει τις βασικές ανησυχίες τις οποίες έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο, κυρίως όσον αφορά θέματα όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του ελεύθερου διαδικτύου, η χρησιμότητα της διασφάλισης του ρόλου των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και η ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης σε φάρμακα. Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης αποτελεί προτεραιότητα, και η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Με τη δυνατότητα προσχώρησης νέων αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων χωρών στη συμφωνία, κατά τρόπο που προωθεί την εκτεταμένη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η ACTA θα μπορέσει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πολυμέρεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Η συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις είναι σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ και θέσεις εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ, αλλά και ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες της εσωτερικής και εξωτερικής διεθνούς πολιτικής στρατηγικής, ενώ η διεθνής συνεργασία συνιστά βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ACTA είναι μέσο αύξησης της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων προτύπων, και ως εκ τούτου ωφελεί τις εξαγωγές της ΕΕ και προστατεύει τους κατόχους δικαιωμάτων κατά τη δραστηριότητά τους στην παγκόσμια αγορά. Υπογραμμίζω τη σπουδαιότητα της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας εντός της ΕΕ και επικροτώ τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για να συμπεριλάβει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο πεδίο εφαρμογής της ACTA. Τέλος, υπογραμμίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι η εφαρμογή της ACTA δεν θα έχει συνέπειες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δεδομένων ή για τις προσπάθειες που καταβάλλει αυτήν την περίοδο η ΕΕ προκειμένου να εναρμονίσει τα μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Αν δεν είχα αποφασίσει να μποϋκοτάρω τη συνεδρίαση μετά το θλιβερό επεισόδιο σοσιαλ-ευρωκρατικού ολοκληρωτισμού του οποίου γίναμε μόλις μάρτυρες, θα είχα υπερψηφίσει την κοινή πρόταση ψηφίσματος των πολιτικών Ομάδων της αριστεράς σχετικά με τη συμφωνία για την παραποίηση/απομίμηση. Θα το είχα πράξει όχι επειδή έχω αλλάξει πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά επειδή φρονώ ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αδυνατεί να προστατέψει επαρκώς τις βιομηχανίες μας από την παραποίηση/απομίμηση, δεν εγγυάται τον σεβασμό των γεωγραφικών ενδείξεων, στερείται λόγου ύπαρξης εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει την Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό απομιμήσεων στον κόσμο, και υπονομεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών σε σχέση με τα «άυλα» δικαιώματα ιδιοκτησίας. Τάσσομαι επίσης υπέρ όλων των αιτημάτων για εκ των προτέρων ενημέρωση, αξιολογήσεις αντικτύπου και όλα όσα προβλέπονται σε αυτό το ψήφισμα. Εν ολίγοις, η συμφωνία αυτή, στην παρούσα της μορφή, είναι άνευ αντικειμένου, ενώ ενδέχεται μάλιστα να αποδειχθεί επιζήμια. Δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, πολύ δε περισσότερο, δεδομένων των ζητημάτων τα οποία καλύπτει, από μόνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης την οποία κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών διότι το κείμενο αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκές για την προστασία των ατομικών ελευθεριών. Οι βουλευτές του ΕΚ έχουν εκφράσει συστηματικά τις πολλές ανησυχίες τους για τη διαπραγμάτευση αυτής της διεθνούς συμφωνίας και προτού αυτή επικυρωθεί οριστικά από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να θιγούν ορισμένα προβλήματα, ιδίως όσα αφορούν την πρόσβαση σε φάρμακα, την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, και την έρευνα των αποσκευών των ταξιδιωτών στα σύνορα. Δυστυχώς, η κοινή πρόταση ψηφίσματος την οποία κατέθεσαν η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, την οποία υπερψήφισα και στην οποία εκφράζονταν αυτές οι ανησυχίες, δεν κατέστη δυνατόν να εγκριθεί, διότι δεν συγκέντρωσε για ελάχιστες ψήφους την απαιτούμενη πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Αισθάνομαι απογοήτευση για την απόρριψη του ψηφίσματος το οποίο υποστήριξε σήμερα η πολιτική μου Ομάδα. Η Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA) είναι πιθανό να έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις πολιτικές ελευθερίες και η σημερινή ψηφοφορία δεν ελαττώνει καθόλου αυτούς τους φόβους.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος την οποία κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA). Στο ψήφισμα εκφράζονται οι ίδιες ανησυχίες με αυτές τις οποίες εκφράζουν οι πολίτες της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Απορρίπτεται ρητώς μια ρύθμιση με βάση τις «τρεις κλιμακούμενες προειδοποιήσεις», που έχει συζητηθεί ως μέτρο για τις περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο ψήφισμα επισημαίνεται επίσης ότι η συμφωνία πρέπει να είναι σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο, ήτοι με το κοινό σώμα κοινοτικής νομοθεσίας. Η παραποίηση/απομίμηση προϊόντων και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο βλάπτουν την ευρωπαϊκή οικονομία, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kozusnik (ECR), γραπτώς. (CS) Επικροτώ τη διαγραφή των πιο αμφιλεγόμενων διατάξεων από το τελικό κείμενο αυτής της διεθνούς συμφωνίας, όπως είναι η ευθύνη τρίτων, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι της μνήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τη διάβαση συνόρων και η υποχρεωτική εφαρμογή της «ψηφιακής γκιλοτίνας». Παρότι επικροτώ την προσπάθεια που καταβλήθηκε εδώ για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν έχω πεισθεί ότι η μορφή της συμφωνίας που μας έχει παρουσιαστεί είναι απόλυτα πρόσφορη. Με ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι η συμφωνία δεν συνυπογράφεται από χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία. Το γεγονός ότι η συμφωνία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, και όχι των πραγματικών δημιουργών, με κάνει να ανησυχώ για το κατά πόσον η συμφωνία θα χρησιμεύσει πραγματικά για τη γενική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και όχι μόνον των δικαιωμάτων ενός περιορισμένου ομίλου οντοτήτων που εδράζονται κυρίως στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η μη συμπερίληψη γεωγραφικών ενδείξεων στη συμφωνία επιβεβαιώνει απλώς τους φόβους μου. Είναι μάλλον περιττό να σχολιαστεί εκ νέου η μέθοδος διαπραγμάτευσης της συμφωνίας, πιστεύω όμως ότι δεν θα επαναληφθούν διαδικασίες διαπραγμάτευσης εξίσου αδιαφανείς με αυτή που επιλέχθηκε για την ACTA, και ότι στο μέλλον το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται εγκαίρως για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που αποβλέπουν στη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών, καθώς και για το περιεχόμενο των εν λόγω συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς.(IT) Η Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA) ενίσχυσε και εξακολουθεί να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των κανόνων που προωθούν τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύουν τα άτομα τα οποία υφίστανται όλο και πιο εκτεταμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους όταν δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά.

Όπως υπογραμμίζεται εύστοχα στην κοινή πρόταση ψηφίσματος, η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους ευρωπαίους παραγωγούς. Εκτιμώ ότι σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε άλλους, ο θεμελιώδης χαρακτήρας της συνεργασίας μεταξύ κρατών έχει πλέον γίνει ξεκάθαρα αποδεκτός. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των σχεδίων και των γεωγραφικών ενδείξεων είναι σίγουρα ευαίσθητο ζήτημα διότι άπτεται θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως η σημερινή πρόταση ψηφίσματος αποτελεί σοβαρή έκκληση προκειμένου να συνεχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, συγκεκριμένα, να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσει τη συμπερίληψη αποτελεσματικών μεθόδων πρακτικής επιβολής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς αυτό είναι αναγκαίο για τις εταιρείες και τις θέσεις εργασίας ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), την οποία κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Στο εν λόγω ψήφισμα των Ομάδων PPE και ECR επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης αποτελεί προτεραιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής διεθνούς πολιτικής στρατηγικής της Ένωσης, ενώ η διεθνής συνεργασία συνιστά βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ανησυχίες τις οποίες έχουν εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι συμπολίτες μας, όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, η αναγνώριση του ζωτικού ρόλου της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, η χρησιμότητα της διασφάλισης του ρόλου των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και η ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης σε φάρμακα, η συγκεκριμένη πράξη καθιστά αποτελεσματικότερους τους ισχύοντες κανόνες. Αποβλέπει στην παροχή ενισχυμένης προστασίας έναντι όλων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προς όφελος των κοινοτικών εξαγωγών και των κατόχων αυτών των δικαιωμάτων. Αντίθετα με τα όσα ισχυρίζονται οι επικριτές της, η συμφωνία συνάδει πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο. Παραδείγματος χάριν, δεν επιβάλλει την εφαρμογή της λεγόμενης διαδικασίας των «τριών κλιμακούμενων προειδοποιήσεων».

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA) καθώς: 1. 1. συνάδει πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο· 2. θα έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την προστασία έναντι άλλων περιοχών όπως η Ασία, η Αυστραλία, η περιοχή του Ειρηνικού κ.ο.κ.· 3. θα προστατεύσει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ΕΕ και την πολιτιστική πολυμορφία, ενώ θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA). Η ACTA αφορά την επιβολή της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα σε διεθνές επίπεδο και διέπει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας. Το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο, καθώς πρέπει να προσφέρουμε στους κατόχους δικαιωμάτων επαρκή προστασία, καθώς και τη δυνατότητα ευλόγων αποδόσεων όσον αφορά τις επενδύσεις τους, χωρίς ωστόσο να παραβιάζουμε τις πολιτικές ελευθερίες, να περιορίζουμε την πρόσβαση σε φάρμακα ή να επιβάλλουμε ποινικές κυρώσεις σε άτομα που έχουν διαπράξει επουσιώδεις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κατάλληλος χώρος για τη διενέργεια αυτής της αξιολόγησης είναι η Επιτροπή Εμπορίου, όταν κληθεί να εξετάσει το κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί η ACTA από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Η προστασία έναντι της παραποίησης/απομίμησης και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αναμφίβολα σημαντικό ζήτημα σε διεθνή κλίμακα. Ωστόσο, δεν προκύπτει με εμφανή τρόπο η σημασία της προτεινόμενης συμφωνίας ACTA για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και ιδίως ισορροπημένης προστασίας των συμφερόντων όλων των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ. Η συμφωνία αυτή, η κατάρτιση της οποίας υπήρξε μακροχρόνια, δεν ήταν διαφανής σε διάφορα επίπεδα των προπαρασκευαστικών σταδίων, και από αυτήν την άποψη προσανατολίζεται περισσότερο προς τα συμφέροντα μίας ομάδας. Παρότι η συμφωνία διακηρύσσει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της παρακολούθησης, από τους αρμόδιους φορείς, των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων και του εξαγωγικού καθεστώτος ή των ex officio διαπραγματεύσεων, εγείρεται εν προκειμένω ένα ερώτημα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και άλλες δυνατότητες επιβολής της συμφωνίας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της φαίνεται να είναι αμφισβητήσιμα χωρίς την απαιτούμενη επικύρωση από μεγάλο αριθμό σημαντικών χωρών σε διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά την πρακτική διασφάλιση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει ήδη ένα ολόκληρο φάσμα αναγνωρισμένων, λειτουργικών και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας μέσων, οργάνων και συμβατικών συμφωνιών οι οποίες διασφαλίζουν σήμερα την προστασία έναντι πρακτικών παραποίησης/απομίμησης. Συγχρόνως, η διαβεβαίωση ότι δεν είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το κοινοτικό κεκτημένο θα ήταν σκόπιμο, για ένα έγγραφο τέτοιου χαρακτήρα και τόσο μεγάλης σημασίας, να συνοδεύεται από την υποβολή λεπτομερέστερης νομικής ανάλυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος διότι αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης χωρίς να υπονομεύει τις αρχές που διέπουν ζητήματα όπως η μεταφορά γενόσημων φαρμάκων, ενώ διασφαλίζει θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Melenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η διαπραγμάτευση της Εμπορικής Συμφωνίας Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA) πραγματοποιήθηκε πίσω από την πλάτη των πολιτών μας και σε αντίθεση με τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του και είναι ο μόνος νόμιμος φορέας για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας. Στην περίπτωση της ACTA, λίγες χώρες διαπραγματεύτηκαν μεταξύ τους τούς κανόνες που θα επικρατήσουν στο πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η κατάχρηση του διεθνούς δικαίου προκειμένου να ωφεληθούν οι πλουσιότερες χώρες και οι στενότεροι σύμμαχοί τους είναι εντελώς απαράδεκτη.

Επιπλέον, ενόψει της αβεβαιότητας όσον αφορά το ενδεχόμενο έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για έμβια όντα και την πιθανή παρεμπόδιση της διακίνησης γενόσημων φαρμάκων, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να εκφράζουμε λύπη για τούτη ή εκείνη την επιμέρους πτυχή, ενώ αποδεχόμαστε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τετελεσμένα γεγονότα. Καταψηφίζω αυτό το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς. (PT) Η εκπόνηση του σχεδίου εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης στις 2 Οκτωβρίου 2010, μετά τον γύρο διαπραγματεύσεων του Τόκιο, είναι πολύ σημαντική. Είναι επίσης αναγκαίο να γνωστοποιήσει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και τους πολίτες το οριστικό κείμενο της συμφωνίας ACTA μετά τη συνάντηση για τη διαπραγμάτευση ορισμένων τεχνικών πτυχών η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϋ μεταξύ 30ής Νοεμβρίου και 3ης Δεκεμβρίου 2010.

Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της εσωτερικής και εξωτερικής διεθνούς πολιτικής στρατηγικής, ενώ η διεθνής συνεργασία συνιστά βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συμφωνία στην οποία οδήγησαν οι διαπραγματεύσεις δεν θα επιλύσει το σύνθετο και πολυδιάστατο πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης, όμως αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αν θέλουμε να τεθεί τέρμα σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες για την οικονομία της ΕΕ και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Η συμφωνία αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα δημιουργήσει συνθήκες ξεκάθαρης κλοπής προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η οικονομική επιβάρυνση των κατασκευαστών υπερβαίνει κάθε φαντασία. Η πειρατεία στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα στην τρέχουσα συγκυρία. Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίδονται σε αντιδεοντολογικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ρυθμίσουμε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταφόρτωση και τη λεγόμενη ανταλλαγή πληροφοριών. Η αδράνεια όσον αφορά την πρόληψη της παραποίησης/απομίμησης προάγει την ατιμωρησία και φαίνεται κυνική. Υποστηρίζω πλήρως αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), γραπτώς. (PT) Απείχα από την ψηφοφορία επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος, την οποία κατέθεσαν η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης διότι πιστεύω ότι το εν λόγω κείμενο είναι υπερβολικά επικριτικό ενώ όφειλε να είναι πιο ισορροπημένο. Στην κατατεθείσα έκδοση διευκρινίζεται ότι η τελική μας θέση θα είναι αντίθετη με τη σύναψη της συμφωνίας. Εκτιμώ ότι η συμφωνία είναι σε γενικές γραμμές ευνοϊκή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ιδίως ότι θέλουμε η οικονομία μας να βασίζεται στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, ή την «ευφυή ανάπτυξη».

Θεωρώ λοιπόν ότι η ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, είναι αναγκαία για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι οι αρχικές ανησυχίες σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα, την προστασία του δικαιώματος πρόσβασης στο διαδίκτυο και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ή ονομασιών προέλευσης ξεπεράστηκαν με ικανοποιητικό τρόπο στις τελικές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Προφανώς, δεν είναι όλα ικανοποιητικά, όμως μια διεθνής συμφωνία πρέπει να κρίνεται με συνολικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και κατά των άλλων προτάσεων, καθώς η διεθνής συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, οπότε θα επιφέρει βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει στην προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιπλέον, η ACTA θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών έναντι παραποιημένων προϊόντων, τα οποία κυριαρχούν όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) σχετικά με την ACTA, διότι θεωρώ αναγκαία την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Αυτό πρέπει να γίνει χωρίς καθυστερήσεις ή χρονοτριβή, διαφορετικά οι διαπραγματεύσεις κινδυνεύουν να περιέλθουν σε αδιέξοδο το οποίο θα αποβεί εις βάρος και των παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών στην Ευρώπ03B7.

Η Ευρώπη έχει καθήκον να συνεχίσει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε δύο ζητήματα. Το πρώτο συνίσταται στο ότι πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων τόσο σε επίπεδο αστικού δικαίου όσο και σε επίπεδο τελωνείων, διότι σήμερα υφίστανται ζημίες οι οποίες πλήττουν όχι μόνον τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων, τα προϊόντα της οποίας υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό που συνήθως σχετίζεται με τη χρήση ονομάτων τα οποία αντιγράφουν και φέρνουν στη μνήμη γνωστές ευρωπαϊκές επωνυμίες, αλλά και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του σχεδίου και των ενδυμάτων. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ανάγκη υποχρεωτικών κοινών κανόνων για τον έλεγχο των πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Στον τομέα αυτόν έχει σημειωθεί αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, ταινιών, μουσικής και εκατομμυρίων απομιμήσεων, κάτι που είναι επιζήμιο όχι μόνον για τους καταναλωτές αλλά και για τους ευρωπαίους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα το ψήφισμα που κατατέθηκε από το ΕΛΚ και τους ΕΣΜ σχετικά με την Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης και της απομίμησης (ACTA) καθώς μία τέτοια συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και του υγιούς ανταγωνισμού. Η παρούσα συμφωνία θεσπίζει πλέον ένα πλήρες διεθνές πλαίσιο που θα ενισχύσει την καταπολέμηση των παραβιάσεων που συντελούνται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Προωθεί δε την προσχώρηση στη συμφωνία και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών καθώς η συμμετοχή στην ACTA δεν είναι κλειστή.

Στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία λαμβάνονται πλέον υπόψη οι κυριότερες ανησυχίες του ΕΚ συμπεριλαμβανομένων:

• του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας

• της προστασίας των δεδομένων

• του σεβασμού του ρόλου του ελεύθερου διαδικτύου

• της προάσπισης του ρόλου των παρόχων υπηρεσιών και

• συγκεκριμένα της ανάγκης να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα φάρμακα και η προστασία της δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Ceu Patrao Neves (PPE) , γραπτώς. (PT) Είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η πρόταση ψηφίσματος αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, διατηρώντας συγχρόνως την αναγκαία ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων αξιών. Δεν υπονομεύει την ελευθερία έκφρασης και την καινοτομία, ενώ διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία δυσχεραίνουν τις προσπάθειες εξεύρεσης συναινετικών λύσεων, στην προκειμένη όμως περίπτωση έχει επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία αντιπροσωπεύει κατ’ ουσίαν τον συνδυασμό κοινών επιθυμιών. Η πρακτική της διαφάνειας την οποία υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, μέσω της ενημέρωσης του ΕΚ, αξίζει να επικροτηθεί, ευελπιστώ δε ότι κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων θα καταστεί δυνατό να αρθούν οι ασάφειες και οι παραλείψεις τις οποίες εξακολουθούν να επισημαίνουν όλες οι πλευρές. Εκτιμώ ότι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί θα ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, δημιουργώντας έναν μηχανισμό αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιβάλλεται επίσης να διασφαλιστεί ο σεβασμός υφιστάμενων δικαιωμάτων με τη χρήση μέτρων καταστολής και η διαμόρφωση ενός συνολικού διεθνούς πλαισίου συνδρομής των ενδιαφερομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος διότι αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης χωρίς να υπονομεύει τις αρχές που διέπουν ζητήματα όπως η μεταφορά γενόσημων φαρμάκων, ενώ διασφαλίζει θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE) , γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η οποία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, απαιτεί μια πολυμερή προσέγγιση, με βάση την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών παραγόντων που συμμετέχουν στα θέματα αυτά σε διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια, μολονότι γνωρίζω ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις δεν θα επιλύσει το σύνθετο πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης, είμαι πεπεισμένος ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Σήμερα, υπερψήφισα την προσφάτως οριστικοποιηθείσα εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης (ACTA).

Σκοπός της νέας πολυμερούς ACTA μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας και της Ελβετίας είναι να ενισχύσει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να συμβάλει στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας προϊόντων όπως τα επώνυμα είδη ένδυσης, η μουσική και οι κινηματογραφικές ταινίες.

Μολονότι γνωρίζω ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις δεν θα επιλύσει το σύνθετο πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης, πιστεύω ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι το κείμενο δεν έχει καμία επίπτωση στις θεμελιώδεις ελευθερίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνω επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα αρνησικυρίας επί των διεθνών συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Για λίγες μόνον ψήφους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να υιοθετήσει ένα ψήφισμα το οποίο απαιτούσε από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να αξιολογήσει τις συνέπειες της Εμπορικής Συμφωνίας Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης ACTA. Οι ψήφοι ήταν 306 υπέρ και 322 κατά, ενώ υπήρξαν και 26 αποχές. Το ψήφισμα είχε κατατεθεί από την Ομάδα των Πρασίνων (περιλαμβανομένου του Κόμματος Πειρατών), τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Φιλελεύθερους και την Αριστερά. Αντί αυτού, υπερψηφίστηκε ένα εναλλακτικό ψήφισμα της Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (PPE) και των Συντηρητικών. Το ψήφισμα αυτό επί της ουσίας επιδοκιμάζει τα όσα έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι διαπραγματευτές, χωρίς να απαιτεί συγκεκριμένα από την Επιτροπή περαιτέρω διευκρινίσεις ή αξιολογήσεις. Πρόκειται βεβαίως για ήττα, όμως αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση η τελευταία λέξη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ψήφισμα δεν έχει κανένα επίσημο αποτέλεσμα, αλλά αποτελεί απλή έκφραση της άποψης του Κοινοβουλίου. Η αποφασιστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί (κατά πάσα πιθανότητα) κάποια στιγμή στις αρχές του προσεχούς έτους, όταν το Κοινοβούλιο κληθεί να συναινέσει στη σύναψη της συμφωνίας. Αν τότε ψηφίσουμε «όχι», η συμφωνία θα απορριφθεί. Η σημερινή ψηφοφορία μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να εξασφαλίσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ACTA, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να αποφασίσει τεκμηριωμένα τη στάση που θα τηρήσει στην ψηφοφορία για τη χορήγηση της τελικής έγκρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Therese Sanchez-Schmid (PPE), γραπτώς. (FR) Η εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) είναι μια συμφωνία η οποία προστατεύει τους πολίτες, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τις επιχειρήσεις μας, και γι’ αυτό την υποστηρίζω. Ειδικότερα, συμβάλλει στην αποσαφήνιση των διαθέσιμων μέσων προσφυγής σε περιπτώσεις κατάφωρων παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε από τις χώρες που έχουν συνυπογράψει τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε ξεκάθαρη, η ACTA δεν δύναται να υπερβαίνει το κοινοτικό κεκτημένο, δεν έχει τη δυνατότητα να υποσκελίσει κανένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η διαπραγμάτευσή της πραγματοποιήθηκε εκτός των παραδοσιακών διεθνών οργάνων (του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου κ.ο.κ.) επειδή η Κίνα και η Ινδία αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία. Τέλος, η ACTA είναι μια συμφωνία ανοικτή, και οποιοδήποτε κράτος επιθυμεί να προσχωρήσει σε αυτή είναι ελεύθερο να το πράξει, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε νομική, αλλά και υλική προστασία στους συμπολίτες μας έναντι των ζημιών τις οποίες προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση προϊόντων. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς.(SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένως τη γνώμη του για τη συμφωνία ACTA. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2010 υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την έλλειψη δημοσίου ελέγχου και διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις και συνυπέγραψα τη γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ACTA. Ορθώς είχε ασκηθεί τότε αυτή η κριτική κατά της Επιτροπής, το ίδιο άλλωστε ισχύει και σήμερα, εξαιτίας της αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις τόσο έναντι των βουλευτών του παρόντος Κοινοβουλίου όσο και έναντι των πολιτών της Ευρώπης. Εκτιμώ ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι προηγούμενες γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου είναι αρκετές, γι’ αυτό καταψήφισα όλες τις προτάσεις ψηφισμάτων. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο πολύ σοβαρά τις ευθύνες του όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες. Η Επιτροπή διαπραγματεύεται και υπογράφει τις συμφωνίες. Το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ενημερώνεται πλήρως και εγκαίρως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και, αφού η Επιτροπή υπογράψει τη συμφωνία, έχει δικαίωμα να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. Το Κοινοβούλιο είναι εύλογο να εκφράζει με σαφήνεια τις θέσεις του, κάτι που έχουμε πράξει με πολλούς τρόπους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή δεν θα διαπραγματεύεται συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν τη στήριξη του Σώματος. Η κοινή πρόταση ψηφίσματος απαιτούσε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια σειρά χρονοβόρων αναλύσεων προτού υπογράψει τη συμφωνία, κάτι που θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να αρχίσουν να αμφιβάλλουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη διαδικασία για το κατά πόσον η Ευρώπη είναι πραγματικά σοβαρός συνομιλητής με τον οποίο να μπορούν να συναφθούν διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Αυτό θα παρέβλαπτε τις δυνατότητες της Ευρώπης να συμμετέχει στο μέλλον σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), γραπτώς.(PL) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA), διότι θεωρώ ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της πειρατείας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινές αρχές για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων και της μη εγκεκριμένης χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων εξακολουθεί να είναι διαδεδομένο. Το πρόβλημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση της άϋλης ιδιοκτησίας, όπως είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζονται σε μουσικά και λογοτεχνικά έργα και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η ACTA θα αποτελέσει πρόσφορο μέσο για την καθιέρωση μιας κοινής νομικής πλατφόρμας με στόχο την καταπολέμηση της απομίμησης και της πειρατείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς.(DE) Χαίρομαι ιδιαίτερα για την έγκριση της έκθεσης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Έτσι, οι ιοβόλες, δημαγωγικές προσπάθειες της αντιπολίτευσης απέβησαν άκαρπες. Συγχαρητήρια στους συντάκτες, στον συντονιστή μας, κ. Caspary, και σε ολόκληρη την ομάδα για την ενότητα που επέδειξε απέναντι στο σημαντικό αυτό θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος της πολιτικής μου Ομάδας επειδή η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης έχει κρίσιμη σημασία και πρέπει να είναι παγκόσμια για να είναι αποτελεσματική. Η παραποίηση/απομίμηση είναι μια αναπτυσσόμενη παράλληλη οικονομία, η οποία καθιστά δυνατή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μεγάλη κλίμακα. Άλλωστε, οι βιομηχανίες μας, οι οποίες υποφέρουν ήδη όσον αφορά τις εξαγωγές λόγω της υποτίμησης του γουάν και της αδυναμίας του δολαρίου, δεν μπορούν να ανεχθούν και το πρόσθετο πλήγμα του αθέμιτου ανταγωνισμού, στην εσωτερική αγορά από παραποιημένα προϊόντα τα οποία παράγονται εκτός της ΕΕ. Αυτή η οργανωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο κλοπή έχει σοβαρό αντίκτυπο στη δημιουργικότητα και την καινοτομία και καταστροφικές επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας μας και την ασφάλεια των καταναλωτών οι οποίοι πέφτουν θύματα απάτης. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο, καθώς είναι εστιασμένο στην οικονομία της γνώσης, έχει ανάγκη την προστασία, σε διεθνές επίπεδο, του διεθνούς δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σημερινή ψηφοφορία ανοίγει εφεξής τον δρόμο για την επικύρωση της Εμπορικής Συμφωνίας Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης, η οποία θα διευκολύνει τις δικαστικές προσφυγές σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε από τις συμβαλλόμενες χώρες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θέτουμε τα θεμέλια μιας πολυμερούς στρατηγικής η οποία θα προστατεύει τα στοιχεία εκείνα στα οποία στηρίζεται ο δυναμισμός της οικονομικής μας ανάπτυξης: τις εφευρέσεις, τα εταιρικά σήματα και τα καλλιτεχνικά δημιουργήματά μας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου