Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0240(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0196/2010

Keskustelut :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0431

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, kansanterveyden tehokkaan suojelemisen vuoksi on tärkeää varmistaa, että lääkkeitä koskevat korkealaatuiset tiedot ovat laajasti potilaiden saatavilla. Lainsäädännön yhdenmukaistamisella tällä alalla varmistetaan, että eurooppalaiset potilaat ovat hyvin tietoisia asioista ja sillä autetaan tasaamaan terveydenhuoltotilanteen eroja kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi lainsäädännön tarkentaminen ja velvollisuus varmistaa, että potilaat saavat tietoja, auttavat meitä estämään sen, että lääkeyritykset edistävät epäreilusti omia valmisteitaan. Tätä menettelyä ei valvota tällä hetkellä riittävästi. Lisäksi on myös otettava käyttöön erityistä lääkeaineita koskevaa lainsäädäntöä ja valvottava sen täytäntöönpanoa tehokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa. Kannatin mietintöä.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää Christofer Fjellneriä erinomaisesta tuloksesta. Tanskan liberaalit päättivät äänestää reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle tiedottamista koskevan direktiivin puolesta. On tärkeää, että EU:n kansalaiset saavat luotettavaa tietoa näistä lääkevalmisteista ja sen vuoksi meidän mielestämme tämä on hyvä direktiivi, joka asettaa potilaat etusijalle.

Päätimme kuitenkin tästä huolimatta olla äänestämättä itse asetuksesta. Tämä ei johdu siitä, ettemmekö kannattaisi sitä, että EU:n kansalaiset saavat luotettavaa tietoa näistä reseptilääkkeistä, vaan siitä, että osa ehdotuksesta on monien kansallisten perustuslakien vastainen. Jo ennen kuin lääkevalmisteita koskeva paketti esitettiin, monet valtiot olivat ilmoittaneet komissiolle, että kansallisiin perustuslakeihin nähden esiintyy lainsäädännöllinen ongelma. Se, että viranomaiset tarkistavat ennakolta yleisölle toimitettavat tiedot, rikkoo sananvapauden määritelmää monessa valtiossa. Sen vuoksi emme voi äänestää sen puolesta, että Euroopan lääkevirasto tarkistaa tietynlaista tietoa ennen kuin sitä levitetään yleisölle. Toivomme kuitenkin, että neuvosto ja komissio etsivät keinoja tämän ongelman ratkaisemiseksi ennen toista käsittelyä ja sen vuoksi toivomme, että voimme silloin äänestää säännöksen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tänään äänestetyssä lainsäädäntöehdotuksessa, jota tuin, selvennetään lääketeollisuuden merkitystä niiden arkaluonteisessa tehtävässä antaa tietoja valmisteistaan muussa kuin myynninedistämistarkoituksessa.

Potilaiden tietoisuuden lisäämisen on annettava lääketeollisuudelle vastuuntuntoa, ja sen on toteutettava tämä tehtävä selkeästi ja täsmällisesti sekä vältettävä edistämästä lääkkeiden liikakulutusta kaupallisten syiden vuoksi. Tässä äänestyksessä painotetaan sitä, että lääkevalmisteita koskevien tietojen on oltava saatavilla internetissä tai painetussa muodossa kaikissa jäsenvaltioissa voimassa olevien samojen erityissääntöjen perusteella.

Tällä ei kuitenkaan vapauteta terveydenhuollon ammattilaisia keskeisestä tehtävästään toimia ensisijaisena ja korvaamattomana tiedonlähteenä kansalaisille terveyttä ja hoitoa koskevista kysymyksistä. Lääkärin ja potilaan välinen suhde on ainutlaatuinen ja korvaamaton, ja sanallinen viestintä on kaiken lääkehoidon perusta. Potilaat voivat olla sen perusteella paremmin tietoisia käyttämistään lääkkeistä ja osallistua hoitoonsa, jolloin he osallistuvat aktiivisesti omaan parantumiseensa.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Christofer Fjellnerin mietinnöillä pyritään yhtenäistämään ja täydentämään Euroopan unionin asiaa koskevia voimassa olevia säännöksiä, jotta ne ovat ajan tasalla ja niillä voidaan ratkaista tekniikan kehityksen luomia ja kansanterveydelle aiheutuvia haasteita.

Me katsomme, että sen keskipisteessä on potilas ja potilaan oikeus saada tietoa sekä käyttää tieteellistä tietoa. Siitä on tullut nyt laadullisesti ja määrällisesti parempaa ja sitä on valvottava. On aloitettava tarkemmasta ja täsmällisemmästä eron tekemisestä tiedottamisen ja mainonnan välillä.

Mietinnössä käytetään täsmällisiä ja yhdenmukaisia kriteerejä sen toteamiseksi, minkälaista tietoa annetaan, mitkä tiedot ovat vapaaehtoisia, sekä minkä kanavien välityksellä ne voivat olla saatavilla, jolloin määritellään lääkeyhtiöiden ja jäsenvaltioiden velvollisuudet.

Annamme tämän yhteisymmärryksen pohjalta tukemme tälle mietinnölle ja tunnustamme sen ansiot terveyden kannalta ja myös sosiaaliselta kannalta.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, äänestin luonnollisesti Christofer Fjellnerin mietinnön puolesta. Siinä käsitellään tuote-esitteissä ja lääkkeiden yksittäispakkauksissa potilaille annettavia tietoja ja keskitytään pääasiassa lääkeyhtiöiden toimintatapaan. Aivan viime aikoihin saakka monet niistä yhdistivät lääkkeitä koskevia tietoja omaan mainostukseensa. Minun mielestäni niillä vaikutettiin potilaisiin subjektiivisesti, jotta he panisivat merkille tietyn tuotteen.

Kannatan sitä, että potilailla on parasta ja eniten ajan tasalla olevaa tietoa, joka hyväksytään samaan aikaan kuin uusi lääke. Minusta me olemme vaikuttaneet merkittävästi tähän asiaan. On annettava luonnollisesti myös korkealaatuista tietoa äidinkielellä Internetissä, joka on moderni viestintäväline. Olen tyytyväinen siitä, että olemme tämän mietinnön hyväksynnän myötä itse asiassa vähentäneet eroja, joita esiintyy tällä alalla vähemmän kehittyneissä EU:n jäsenvaltioissa, ja olen tyytyväinen, että lääkärin ja potilaan välistä suhdetta ei ole mitenkään heikennetty. Se on tärkein tietolähde.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Fjellneriä hyvästä mietinnöstä. Täytyy todeta, että on todella tärkeää täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä ja saattaa se ajan tasalle. Kun puhutaan nimenomaan lääkeaineista ja tutkitusta tiedosta siitä, mitä lääkkeet sisältävät, se on erittäin tärkeää myös potilasturvallisuuden kannalta.

Nyt kun mainonta on ottanut yhä suuremman roolin, on oleellista ja tärkeää, että määritellään kriteerit, jotta kuluttajat ja potilaat voivat olla täysin tietoisia ja varmoja siitä, minkälaisia vaikutuksia kyseisillä lääkeaineilla on. Näiden tietojen on perustuttava tutkittuun tietoon eikä erilaisiin kuvitelmiin tai mainonnan keinoihin. Tällaista lainsäädäntöä, joka on ajantasaista ja potilasturvallisuuden kannalta hyvää, tarvitaan laajemminkin Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kysymys reseptilääkkeistä annettavasta tiedosta on arkaluonteinen, koska sillä vaikutetaan merkittävästi kaikkien kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemista koskevaan oikeuteen.

Komission meille toimittama ehdotus direktiivin tarkistamisesta uhkasi avata porsaanreiän lainsäädännössä. Sen perusteella lääkeyhtiöt olisivat voineet hyödyntää tiedottamista ja mainontaa koskevien määritelmien välistä epäselvyyttä edistääkseen reseptilääkkeittään kansalaisten edun kustannuksella.

Lääkevalmisteista saatavaa tietoa koskevan strategian suhteen on luonnollisesti vielä paljon tehtävää, mutta tällä kertaa Euroopan parlamentti on reagoinut niin kuin sen pitäisi aina reagoida. Parlamentti on pyrkinyt suojelemaan kansalaisia ja puolustamaan potilaiden oikeutta parempaan tietoon, ja se ei ole taipunut lääkeyhtiöiden painostuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, vaihtoehtoisten lääkkeiden, rohdosvalmisteiden, korkeammin annostettujen vitamiini- ja kivennäisainelisien rajoittaminen ja joissain tapauksissa määrääminen on ollut yksi eurooppalaisen sääntelyn suurista skandaaleista.

Minulla ei ole aavistustakaan, mikä näiden hoitokeinojen tehokkuus on. Vaimoni luottaa niihin, mutta minä olen hieman epäileväisempi. Kuten kuningas Salomo viisaasti totesi, parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa. Harvoin on sanalaskua yrteistä käytetty niin osuvasti kuin tässä tapauksessa.

Ei tiedetä, ovatko ne hyödyttömiä tai hyödyllisiä, mutta ainakaan että ne eivät ole haitallisia terveydelle. Joten miksi Euroopan unioni tekee rangaistavaksi toiminnan, jota harjoittaa noin 20 miljoonaa eurooppalaista? Vastaus: suurten lääkeyhtiöiden lobbaus, sillä ne näkivät mahdollisuuden saada pienten luontaistuoteyritysten toiminta loppumaan, ja tällaisia toimia on nyt tapahtunut kaikkialla vaalipiirissäni. Ne eivät olisi ikinä saaneet näitä sääntöjä hyväksytyksi kansallisissa parlamenteissa. Voimme jälleen kerran havaita, miten Brysselin koneisto toimii suurten yritysten eduksi.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää tätä tilaisuutta vastustaakseni päätöstänne estää Godfrey Bloomin pääsy istuntosaliin. On totta, että hän käytti epäparlamentaarista kieltä. Tällä kertaa Martin Schulz joutuu kärsimään tällaisista säännöistä. Hän käyttää itse hyvin usein käsitettä "fasisti"...

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EN) Hyvä Philip Claeys, tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro Fjellnerin mietinnöstä, ja en voi antaa teidän jatkaa. Sanoin Bruno Gollnischille, että hän saa työjärjestyspuheenvuoron, kun puhemies johtaa seuraavan kerran istuntoa, ja näin toimitaan.

 
  
  

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, minä haluaisin todella puhua Fjellnerin Euroopan lääkeviraston perustamista koskevasta mietinnöstä (A7-0289/2010), johon sisältyy monia hyviä ja tärkeitä aloitteita. Tästä syystä äänestin sen puolesta. Minusta se oli itse asiassa vaikeaa, koska vastustan sitä, että jälleen kerran perustetaan uusi EU:n virasto. Kuitenkin yksi yleinen virasto, joka arvio lääkevalmisteita ja antaa ihmisille ja eläimille tarkoitetuista reseptilääkkeistä tietoja yleisölle, on minusta täysin järkevä, koska lääkkeitä tuotetaan nykyään yhä useammin EU:n rajojen sisä- ja ulkopuolella.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, viime vuonna, kun eräät meistä pitivät esillä julisteita, joissa pyydettiin kansanäänestyksiä, Graham Watson totesi, että käytöksemme muistutti häntä kansallissosialisteista Saksan valtiopäivillä. Martin Schulz itse sanoi, että käytöksemme muistutti häntä Adolf Hitleristä. Näen, että olette vaikeassa...

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EN) Hyvä Daniel Hannan, näen, mihin pyritte. Sanoin, että Bruno Gollnisch on pyytänyt näistä kysymyksistä työjärjestyspuheenvuoroa. Hän esittää tämän työjärjestyspuheenvuoron, kun puhemies on läsnä. Tämä on mielestäni sopiva tapa hoitaa tämä asia. Jos teillä ei ole mitään sanottavaa Fjellnerin mietinnöstä, niin siirryn Jan Březinan puheenvuoroon.

Kuulin, mitä sanoitte. Sanoitte, että Bruno Gollnisch ei puhu puolestanne. Ilmoitan tämän parlamentille. Bruno Gollnisch kuuluu sitoutumattomien ryhmään. Sitoutumattomien ryhmä ei ole poliittinen ryhmä, mutta hän esittää puheenvuoron sen merkittävän osan puolesta. Hyväksyn tämän, ja sen vuoksi ehdotin, että Bruno Gollnisch esittää työjärjestyspuheenvuoronsa, kun puhemies on läsnä.

En aio antaa teille puheenvuoroa, Daniel Hannan, koska jos annan sen, niin jokainen haluaa sanoa jotain tästä arkaluonteisesta ja tärkeästä kysymyksestä, joten olen pahoillani. Siirrymme nyt käsittelemään äänestysselityksiä Jill Evansin mietinnöstä.

 
  
  

Mietintö: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Arvoisa puhemies, tämä direktiivi merkitsee epäilemättä askelta eteenpäin toimissa edistää jätteiden syntymistä ja rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä. Pidän kuitenkin tietyllä tavalla kiistanalaisena, että PVC sisällytetään tämän direktiivin soveltamisalaan ensisijaisesti uudelleentarkasteltaviin materiaaleihin. PVC:tä, eli polyvinyylikloridia, tai PVC-jätettä ei ole luokiteltu vaaralliseksi EU:n lainsäädännön perusteella. Vaikka hyväksyisimme väitteen, että vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö ja tutkimukset ovat nyt kymmenen vuotta vanhoja ja sen vuoksi joiltakin osin vanhentuneita, aikaisemman tutkimuksen perusteella on selvää, että PVC:tä voidaan kierrättää ja että ympäristölle saattaa aiheutua kielteisiä vaikutuksia, jos se korvataan vaihtoehtoisilla aineilla. Näin ollen on mahdotonta yhtyä usein kuultuun väitteeseen, että PVC:n käytön estäminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on perusteltua, koska siitä syntyy ulkona poltettaessa dioksiinipäästöjä. Tällaisen väitteen perusteella sivutetaan kokonaan se seikka, että ei ole toivottavaa polttaa minkäänlaista jätettä.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Arvoisa puhemies, elektroniikkalaitteista tulee ennemmin tai myöhemmin jätettä, johon valitettavasti edelleen sisältyy tiettyjä vaarallisia aineita. Jäsenvaltioiden on joskus vaikea käsitellä tällaista elektroniikkalaitteiden jätettä, joten on tärkeää siirtyä asteittain kohti periaatetta, jonka mukaan ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Kemikaalien yhdenmukaistaminen kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH) ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin perusteella merkitsee, että pyrimme ainakin jossain määrin yhdenmukaistamaan muiden vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tällä ei selvästikään yhdenmukaisteta täydellisesti kaikkia järjestelmiä, ja jäsenvaltioille jätetään jonkin verran liikkumavaraa, mutta yhdenmukaistamisen ansiosta ainakin estetään merkittävät erot, jotka tällä hetkellä vallitsevat jäsenvaltioiden välillä. Tiettyjen vaarallisen aineiden käytön rajoittamisella elektroniikkalaitteissa ja tänään hyväksyttävillä toimilla ei saada aiheuttaa kahta seikkaa. Ensinnäkään niillä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia pienyrityksille. Toiseksi kiellettyjen aineiden luettelo ei saa pysäyttää teknologian kehittämistä. Emme saa suhtautua ennakkoluuloisesti aineisiin, joita tällä hetkellä pelkästään testataan ja joilla voidaan tulevaisuudessa saada aikaan läpimurtoja tekniikan ja elektroniikan alalla.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin Jill Evansin direktiivin uudelleenlaadintaa koskevan mietinnön puolesta, koska olen todella pahoillani siitä, että kaikki viittaukset PVC:hen ja halogenoituihin palonestoaineisiin katosivat kompromissitekstistä teollisuuden eturyhmien voimakkaan painostuksen vuoksi, vaikka kaikkien komission toteuttamien tutkimuksien perusteella on osoitettu jo niinkin varhain kuin vuonna 2000, että näiden aineiden hävittäminen aiheuttaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle vakavia riskejä.

Teollisuuden kustannusten siirtäminen ympäristöön ja kansalaisille on lähestymistapa, jota emme voi missään tapauksessa tukea, koska sillä väristetään vapaita markkinoita ja se ei ole hyväksyttävä kompromissi ihmisten elämänlaadun ja liiketoiminnan voittojen välillä.

Toivon, että kun direktiiviä tarkistetaan seuraavalla kerralla kolmen vuoden kuluttua, kansalaisten oikeus terveyteen ja ympäristönsuojeluun sijoitetaan ensimmäiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää yleisen mielipiteen, että avoimessa yhteiskunnassa oikeus sananvapauteen on tärkeämpi kuin oikeus olla joutumatta loukatuksi, ja demokratiassa ainoiden henkilöiden, joiden pitäisi voida määritellä, toimimmeko ja säädämmekö lakeja istuntosalissa, ovat äänestäjämme.

Jäsenen poistaminen salista voi vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen.

Jos me suhtaudumme tasapuolisesti sääntöjen soveltamiseen, niin meidän pitäisi sensuroida kaikkien osapuolten esittämät vastenmieliset viittaukset, ja minusta on mielivaltaista ja epäoikeudenmukaista, että euroskeptikkoja saadaan nimittää natseiksi...

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Ei, Daniel Hannan, ette esittäneet yleistä vaan erityisen mielipiteen. Syed Kamall, käsittelemme Evansin mietintöä, tai muuten päätän puheenvuoronne.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, minulla ei ole epäilystäkään, että pyritte päättämään puheenvuoroni, mikä on tavanomaista, kun on kyse sananvapaudesta, mutta haluaisin todella puhua vaarallisista aineista ja myrkyllisyydestä. Luulen, että olemme kaikki samaa mieltä asiasta. Entisenä sähköinsinöörinä olen tietoinen näiden laitteiden vaarallisten ja myrkyllisten aineiden määrästä. On täysin oikein, että pyrimme ratkaisemaan tämän ongelman. Haluaisin kuitenkin puhua siitä myrkyllisyydestä, joka on kyllästyttänyt tänään Euroopan parlamentin keskustelun ja demokratian. Kun Saksan kansalainen, sosialisti puhuu...

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Arvoisa puhemies, olin tyytyväinen voidessani äänestää vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin kompromissiversion puolesta. Olemme kaikki sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja kansanterveyteen, mutta on myös tarpeen säilyttää jonkinlainen tasapaino. Tällä hetkellä talouskriisin keskellä ei ole järkevää lisätä pienten yritysten ja kuluttajien taloudellista taakkaa erittäin tiukoilla säännöksillä. Sen vuoksi arvostin sitä, että toimielinten välinen ryhmä antoi komission tehtäväksi tarkistaa alkuperäistä luetteloa vaarallisista aineista sen sijaan, että ne välittömästi kielletään, koska tällä olisi ollut kielteinen vaikutus pk-yrityksiin ja EU:n sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0617/2010 (väärentämisenvastainen kauppasopimus)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska se on komission ja useiden kolmansien maiden, mukaan lukien Kanadan, Japanin, Yhdysvaltojen, Australian sekä Meksikon, välisten erittäin vaikeiden neuvotteluiden lopputulos.

Väärentämisen torjunnan on oltava yksi painopisteistämme ja kaikkien kansallisten ja kansainvälisten toimintalinjojen tavoite. Näin ollen jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on välttämätöntä tehokkaiden tulosten aikaansaamiseksi.

Sopimuksella ei varmastikaan pystytä ratkaisemaan kansainvälisten markkinoiden monimutkaista tilannetta, mutta se merkitsee askelta oikeaan suuntaan. Meidän tehtävänämme on nyt jatkaa työtä maantieteellisten merkintöjemme suojaamiseksi yksityisoikeuden alalla ja tullialalla. Niitä vahingoitetaan kilpailulla, joka on vähintäänkin epäoikeudenmukaista, koska jatkuvasti käytetään nimiä ja lyhenteitä, jotka viittaavat tunnetuimpiin eurooppalaisiin tuotemerkkeihin. Ilmeisimmillä vahingonkorvauksilla on tarkoitus kehittää teollisuuttamme ja edistää tuottajiamme elintarviketalouden, muotoilun, muodin ja ylellisyystuotteiden aloilla.

Uskon, että komissio on pyrkinyt pitämään Euroopan parlamentin ajan tasalla kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvotteluiden kaikissa vaiheissa. Haluaisin toistaa pyyntömme antaa kansalaisille ja Euroopan parlamentille mahdollisuus tutustua asiakirjoihin. Kehotan lopuksi komissiota pitämään parlamentin edelleen täysin ja täsmällisesti ajan tasalla kaikista tulevista aloitteista, joita se aikoo toteuttaa tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, katson, että teollis- ja tekijäinoikeuksien suojan alalla olisi kiinnitettävä erityistä huomiota terveyttä koskevaan oikeuteen, mihin liittyy läheisesti varsinainen oikeus elämään.

En voi mitenkään hyväksyä tilannetta, jossa peruslääkkeiden saatavuus evätään suurelta osalta väestöstä etenkin kehitysmaissa teollis- ja tekijänoikeuksien – jotka vaikuttavat lähes liioitelluilta joissain tapauksissa – suojelun varjolla. Kehotan sen vuoksi komissiota edistämään perusperiaatteita kansanterveyden suojelusta ja lääkkeiden saatavuudesta, kun neuvotellaan väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen teknisistä yksityiskohdista.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, väärentämisen vastustaminen on erittäin tärkeä asia. Kaksikymmentä vuotta sitten nauroimme, jos joku osti Rolexin kellon kymmenellä Yhdysvaltojen dollarilla. Markkinat tässä hintaluokassa eivät joutuneet tämän vuoksi vaaraan. Tilanne on tällä hetkellä täysin erilainen. Myös halvimman ja keskihintaluokan tuotteita väärennetään. T-paitoja, leluja ja suojavaatteita väärennetään samoin kuin henkistä omaisuutta. Tässä tapauksessa kyse ei ole ainoastaan taloudellisista eduista vaan työturvallisuudesta, ympäristön- ja terveyden suojelusta sekä sosiaalisista normeista. Jokaisen, joka haluaa oikeudenmukaisemman maailman, on torjuttava tarmokkaasti väärentämistä.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, tilanteessa, jossa epäreilu kilpailu hukuttaa EU:n markkinat kaikkialta maailmasta tuotavilla väärennetyillä tuotteilla, on epäoikeudenmukaista, ja sitä ei voida hyväksyä. Haluaisin myös kiinnittää huomion epäselvään sanamuotoon, joka koskee velvoitetta valvoa Internet-palveluntarjoajia. Tämä rikkoo oikeutta yksityisyyteen ja vaikuttaa olevan sensuuria koskeva pyrkimys. Sillä vaikutetaan kielteisesti myös sähköiseen kaupankäyntiin, joka on osa taloutta, jota me haluamme kehittää dynaamisesti käyttämällä yhä innovatiivisempia menetelmiä, vaikka me toisaalta edelleen asetamme rajoituksia tällä alalla. Tästä asiasta tänään tehdyt päätökset parantavat hieman tilannetta.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Arvoisa puhemies, kannatin yhteistä päätöslauselmaa ACTA-sopimuksesta, vaikka äänestin eri tavalla kuin poliittinen ryhmäni, koska minustakin meidän on kannustettava komissiota laatimaan tutkimuksia, joilla poistetaan viimeiset kysymykset ACTAn vaikutuksista Euroopan kansalaisiin ja vastataan aikaisempaan tietovajeeseen, jonka aiheutti haluttomuus antaa neuvoteltuja tekstejä saataville. Tässä asiassa on kyse lähinnä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnoista, voimassa olevan EU:n lainsäädännön vaikutustenarvioinneista ja takuista, että Internet-yhteyksien tarjoajia koskeviin poikkeuksiin ei vaikuteta. Minusta on kuitenkin pöyristyttävää, että sopimukseen sisältyy edelleen mahdollisuus tutkia rajoilla yksittäisten matkustajien tietokoneita ja muita henkilökohtaisia tavaroita.

Olin myös tyytyväinen voidessani tukea PPE-ryhmän päätöslauselmaa, joka oli tasapainoinen ja erittäin korkealaatuinen ja jonka perusteella komissiota ei painosteta ennen tärkeitä neuvotteluita sopimuksen lopullisesta muodosta.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, oletan, että sormenne on painikkeella. Monet henkilöt kysyvät minulta, mistä ACTA-sopimuksessa on kyse, ja olin yksi väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen varjoesittelijöistä.

Tiedän tämän päivän jälkeen, että jotkut esittävät epäilyjä avoimuutemme, demokratiamme ja sananvapautemme tasosta. Haluaisin keskittyä viiteen syyhyn, minkä vuoksi olimme eri mieltä päätöslauselmasta. Olin erittäin kiitollinen, että saimme aikaan yhteisen PPE- ja ECR-ryhmän päätöslauselman. Ensinnäkin sillä ei vaikuteta yhteisön säännöstöön. Toiseksi komissio on toiminut avoimesti. Kolmanneksi sopimuksesta ei neuvotella WTO:n tasolla, koska Kiina ja Intia vastustivat sitä alusta alkaen. Neljänneksi sillä ei vaikuteta EU:n kautta kulkeviin geneerisiin lääkkeisiin ja lopuksi kehitysmaat voivat liittyä ACTA-sopimukseen halutessaan. Ne eivät vain ole päättäneet toimia näin. Kyseessä on avoin järjestelmä, johon valtiot voivat liittyä halutessaan. On vain sääli, että emme pidä tässä istuntosalissa kiinni samoista sananvapauden periaatteista.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: László Surján (A7-0327/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Euroopan unionin neuvosto loi vuonna 2002 Saksassa, Itävallassa, Tšekin tasavallassa ja Ranskassa suurta inhimillistä ja aineellista vahinkoa aiheuttaneiden tulvien vuoksi välineen, jonka perusteella varoja voidaan ottaa nopeasti käyttöön luonnonkatastrofeista kärsiviä alueita varten. Tällä hetkellä Irlanti, joka itse kärsii tulvista, hyötyy näistä varoista. Äänestin tämän EU:n talousarvioon tehtävän lisätalousarvion puolesta, koska sen perusteella tätä apua voidaan käyttää irlantilaisia ystäviämme varten. Tämä äänestys on symboli eurooppalaisesta solidaarisuudesta luonnononnettomuuksien edessä. Solidaarisuutta osoitetaan tänään Irlannissa ja huomenna Ranskassa. Maamme saa pian huomattavaa taloudellista tukea selviytyäkseen helmikuussa 2010 sattuneen Xynthia-myrskyn seurauksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Marraskuussa 2009 sattuneet tulvat vaikuttivat huomattavasti Irlantiin ja aiheuttivat vakavia vahinkoja arviolta yli 520 miljoonan euron verran. Lisätalousarvion mukaan solidaarisuusrahaston varoja voidaan käyttää vahinkojen kattamiseen. Maksusitoumus- ja maksumäärärahoja myönnetään yhteensä 13 022 500 euroa. Kuten minulla oli tilaisuus todeta eilen, varojen käyttö on mielestäni täysin perusteltua, koska sillä autetaan niitä, jotka ovat kärsineet eniten tästä luonnonkatastrofista. Lisätalousarvio on siten sopusoinnussa EU:n talousarvion kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Komissio esitti 24. syyskuuta 2010 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi solidaarisuusrahaston käytöstä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti. Tämä oli ensimmäinen ehdotus solidaarisuusrahaston käytöstä vuoden 2010 rahoituskaudella. Toimielinten välisen sopimuksen perusteella solidaarisuusrahastoa voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa. On tärkeää todeta, että rahaston tavoitteena ei ole yksityisten vahinkojen korvaaminen vaan infrastruktuurin korjaaminen ja uudelleenrahoituksen välineenä toimiminen.

Irlannin viranomaiset arvioivat katastrofista aiheutuneiden välittömien vahinkojen kokonaismääräksi 520,9 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa, että miljardin euron enimmäismäärästä otetaan käyttöön 13 022 500 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina Irlannin tulvien vaikutusten johdosta. Koska oikeudelliset vaatimukset täytetään, olen samaa mieltä tästä lisätalousarviosta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme sen puolesta, että EU:n solidaarisuusrahaston varoja otetaan käyttöön Irlannissa viime marraskuussa sattuneiden tulvien johdosta. Haluaisimme kuitenkin jälleen kerran kritisoida varojen käyttöönotossa sattuneita viivästyksiä. Monta pitkää kuukautta kuluu sen välillä, kun katastrofi sattuu ja kun jäsenvaltio todella saa tukea: tässä tapauksessa tämä kesti yli vuoden. Tätä ja mahdollisesti muita rahastoja, kunkin tapauksen olosuhteista riippuen, on otettava käyttöön nopeammin, jotta tehokasta ja nopeaa vastausta hätätilanteeseen joudutetaan. Katastrofien seurauksien käsittelyssä pitäisi olla koheesioulottuvuus, jolla vähennetään EU:n eri alueiden ja jäsenvaltioiden välisiä eroja. Haluamme jälleen kerran korostaa, että on myös tärkeää vahvistaa katastrofien ehkäisemistä, jolloin toteutetaan käytännössä parlamentin hiljattain hyväksymiä suosituksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin sen puolesta, että lisätalousarvioesitys nro 8/2010 hyväksytään. Se on välttämätön, jotta EU:n solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön 13 022 500 euroa Irlannin hyväksi, koska se kärsi rankkasateista, jotka aiheuttivat pahoja tulvia marraskuussa 2009.

Solidaarisuusrahasto on mielestäni arvokas väline. EU voi osoittaa sen avulla solidaarisuutta luonnonmullistuksista kärsineiden alueiden väestölle myöntämällä taloudellista tukea, jotta varmistetaan nopea paluu mahdollisimman normaaleihin elinolosuhteisiin. Solidaarisuusrahaston vuosittainen talousarvio on yhteensä miljardi euroa. Vuonna 2010 ei ole vielä myönnetty mitään aikaisemmin esitetyille hakemuksille, joten koko miljardin euron määrä on edelleen käytettävissä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä tätä ehdotusta, jonka perusteella Euroopan solidaarisuusrahastosta kohdennetaan uudelleen 13 022 500 euroa budjettikohtaan, jolla tuetaan Irlantia sen marraskuussa 2009 kärsimien ankarien tulvien vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen.(PT) Tämä lisätalousarvio on erittäin järkevä, kun otetaan huomioon solidaarisuusrahaston välityksellä käytettävien varojen tarkoitus. Tulvat Irlannissa marraskuussa 2009 aiheuttivat vakavaa vahinkoa erityisesti maatalouden alalle, kodeille ja yrityksille, tieverkolle ja muulle infrastruktuurille. Haluaisin huomauttaa, että tämänkaltaisen tuen käyttöönotossa on esiintynyt viivästyksiä. Tästä prosessista on saatava vähemmän byrokraattista ja nopeampaa, jotta tuleviin katastrofitilanteisiin voidaan vastata ajoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Äänestin esityksen puolesta, koska katson, että jokaisen EU:n kansakunnan on voitava tuntea olevansa osa yhdistyneen Euroopan unionin järjestelmää. Olisi kuitenkin toivottavaa, että seuraavalla kerralla esittelijä ei ainoastaan pyri tekemään tunnetuksi varojen myöntämistä vaan tekisi täysin selväksi, mihin töihin ja toimenpiteisiin näin valtavia taloudellisia resursseja (13 022 500 euroa) käytetään. Muussa tapauksessa varojen väärinkäyttö ja muut rikokset ovat väistämättömiä. Määrän on oltava tarkoin määritelty ja perusteltu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Solidaarisuusrahastosta voidaan ottaa käyttöön vuosittain miljardi euroa. Kuluvan kalenterivuoden aikana ei ole vielä esitetty mitään pyyntöä tämän rahaston käyttöönottamisesta. Tämän rahaston, jota ei missään tapauksessa käytetä korvaamaan yksityisiä vahinkoja vaan korjaamaan infrastruktuuria, käyttöä koskevat säännöt määritellään tarkasti. Irlanti on nyt pyytänyt tukea, jota on tarkoitus käyttää tulvien aiheuttaman vahingon korjaamiseksi. Äänestän mietinnön puolesta, koska tästä rahastosta ei ole tänä vuonna otettu varoja käyttöön ja talousarviota pitäisi todella käyttää hyödyllisellä tavalla. Lisäksi Irlanti täyttää kaikki kriteerit.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Kuten ilmoitin eilen äänestyksessä Bögen mietinnöstä, katson, että Euroopan unionin velvollisuus on auttaa ja tukea tiettyjä alueita, jotka ovat kärsineet luonnononnettomuuksista ja katastrofeista. Solidaarisuuden käsite liittyy mielestäni Euroopan unionia koskevaan ajatukseen ja sen perusarvoihin. Se on yksi perusarvoista, joiden perusteella unioni syntyi ja jolla taattiin, että se vaurastui ja laajeni ajan kuluessa. Tämän vuoksi tämän määrän myöntäminen ei ole ainoastaan oikeutettua ja perusteltua vaan myös käytännössä velvollisuus. Toivon sen vuoksi, että tätä apua tarjotaan Italian alueille, joihin äskettäiset tulvat ovat vaikuttaneet voimakkaasti ja joiden paikallinen talous on joutunut ahdinkoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Koska vuoden 2010 yleiseen talousarvioon tehdyn lisätalousarvioesityksen nro 8/2010 mukaan EU:n solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön 13 022 500 euron maksusitoumus- ja maksumäärärahat Irlannissa tuhoa aiheuttaneiden tulvien jälkeen ja koska budjettikohdasta 04 02 01 – Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006) – maksumäärärahoja pienennetään vastaavasti 13 022 500 euroa, äänestin sen puolesta, että neuvoston kanta lisätalousarviosta nro 8/2010 hyväksyttiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (EN) Haluan kiittää László Surjánia erinomaisesta työstään. Äänestin esityksen puolesta ja olen samaa mieltä siitä, että hyväksytään lisätalousarvio nro 8/2010, jonka perusteella myönnetään tukimäärät solidaarisuusrahastolle ja Euroopan unionin solidaarisuusrahastolle – Jäsenvaltiot – ja kaikkiaan 13 022 500 euron maksumäärärahat kohdennetaan uudelleen toimintalohkosta 4: "Työllisyys- ja sosiaaliasiat".

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen.(PT) Pidän myönteisenä tätä lisätalousarviota, jonka mukaan EU:n solidaarisuusrahastosta (ESR) otetaan käyttöön 13 022 500 euron maksusitoumus- ja maksumäärärahat, jotta Irlantia autetaan marraskuussa 2009 sattuneiden tulvien vuoksi. Ne aiheuttivat huomattavia tappioita maataloudelle ja elinkeinoelämälle sekä vahinkoa infrastruktuurille, erityisesti maanteille ja vesihuoltoverkolle sekä asuinalueille, ja vahinkojen kokonaismäärä oli yhteensä 520 miljoonaa euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. – (EN) Varainhoitoasetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan komissio voi tehdä lisätalousarvioesityksiä "väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa". Kun on kyse lisätalousarvioesityksen nro 8/2010 eri kohdista, hyväksymässämme mietinnössä viitataan EU:n solidaarisuusrahaston käyttöön. Komissio ehdotti 24. syyskuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta. Se perustui 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohtaan. Rahaston yksityiskohtaiset tukikelpoisuusehdot on vahvistettu kyseisessä kohdassa sekä Euroopan solidaarisuusrahaston perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa N:o 2012/2002. On tärkeää todeta, että rahaston tavoitteena ei ole yksityisten vahinkojen vaan infrastruktuurin korjaaminen ja että rahasto on uudelleenrahoituksen väline.

 
  
  

Suositus: Graham Watson (A7-0300/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Komissio aloittaa keskustelut Euroopan naapuruuspolitiikan tarkastelusta, jotta EU:n ja sen eteläisten ja itäisten naapurimaiden tulevat suhteet määritellään. EU:n itäisen kumppanuuden tavoitteena pitäisi olla yhteisten eurooppalaisten arvojen edistäminen, ja siinä olisi korostettava demokraattisten instituutioiden toimintaa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Kannatan tätä mietintöä, jossa vahvistetaan yleiset periaatteet Moldovan tasavallan osallistumisesta yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan. Mielestäni pöytäkirjan tekemisen perustella olisi mahdollista avata asteittain yhteisön ohjelmia Moldovalle tai tehostaa sen osallistumista niihin, jotta tarjotaan tilaisuus edistää kulttuurin, koulutuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan yhteyksiä sekä vahvistaa poliittisia suhteita. On tärkeää, että Moldova jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja uudistuksia, jotta se saavuttaa poliittista vakautta ja demokraattista kehitystä koskevat tavoitteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin Graham Watsonin suosituksen puolesta, koska pöytäkirjan tekeminen tarjoaa Moldovan tasavallalle uusia tilaisuuksia osallistua sille tärkeisiin yhteisön ohjelmiin. EU:n ohjelmien ja virastojen toiminnan avaaminen Euroopan naapuruuspolitiikan kohdemaihin kannustaa näitä valtioita uudistamista ja nykyaikaistamista koskevissa toimissaan. Tällä edistetään yhteistyötä EU:n kanssa tulli- ja liikenneasioiden sekä kilpailukyvyn kaltaisilla tärkeillä aloilla. Mielestäni Moldovan tasavallan osallistuminen asianmukaisiin aloitteisiin auttaa luomaan yhteyden sen kansallisen ja EU:ta koskevan politiikan välille. Samalla se vauhdittaa neuvotteluprosessia uuden assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi. Tässä asiassa on jo tapahtunut tyydyttävää edistystä. Olen myös tyytyväinen neuvoston aikomukseen jatkaa makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Moldovan tasavallalle ja tarjota asiantuntija-apua sen hallitukselle.

Kuten komission laatimassa edistymiskertomuksessa korostettiin, Moldovan tasavalta on pyrkinyt toteuttamaan tehokkaasti rakenneuudistuksia EU:n suositusten mukaisesti. Lisäksi nykyisen hallinnon EU:hun yhdentymistä koskeva foorumi on vaikuttanut suhteiden ennennäkemättömän dynaamiseen kehitykseen EU:n kanssa. Sen vuoksi Moldovan tasavallan osallistuminen yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan on luonnollinen askel prosessissa standardien yhdenmukaistamiseksi EU:n standardien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin sen puolesta, että tehdään pöytäkirja, jonka perusteella Moldovan tasavalta voi osallistua tiiviimmin tiettyihin yhteisön ohjelmiin. Näin voidaan edistää yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen, tiedotusvälineiden, tieteen ja tekniikan aloilla, vahvistaa poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden välityksellä sekä vauhdittaa neuvotteluita uudesta assosiaatiosopimuksesta. Poliittinen vakaus ja demokratian kehittäminen ovat välttämättömiä pöytäkirjan kattavalle täytäntöönpanolle, ja sillä helpotetaan kaikkien tarpeellisten yhteisymmärryspöytäkirjojen tekemistä. Moldovan tasavallan tämänhetkinen perustuslaillinen umpikuja on sen vuoksi huolenaihe, johon on puututtava nopeasti ja tehokkaasti. On ratkaisevan tärkeää, että Moldovan tasavalta jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja asiakirjassa "Rethink Moldova" (harkitse uudestaan Moldovaa) esittämiään uudistuksia. Perustuslaissa vaadittujen vaalien pitäminen on ensiarvoisen tärkeää Moldovan tasavallan tulevalle vakaudelle ja vauraudelle sekä sen suhteiden kehitykselle EU:n kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Moldovan tasavallan toiveet pyrkiä kohti EU:ta osaksi unionia ja sen asiaa koskeva valmistelutyö ovat mahdollisia EU:n ja Moldovan tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perusteella. Se kuuluu EU:n naapuruuspolitiikan piiriin. Pidän myönteisenä, että Moldovan tasavalta osallistuu tiettyihin yhteisön ohjelmiin, jolloin voidaan edistää yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen, tiedotusvälineiden, tieteen ja tekniikan aloilla ja vahvistaa poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden välityksellä sekä vauhdittaa neuvotteluita uudesta assosiaatiosopimuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Alhainen äänestysprosentti äskettäisessä kansanäänestyksessä siitä, miten Moldovan tasavallan presidentti valitaan, ja se, että maata johtaa väliaikainen presidentti, osoittavat tämän maan hallinnon ongelmat ja kansalaisten pettymyksen. Transnistrian tilanne huonontuu, mikä aiheuttaa erityistä rasitusta Moldovan viranomaisille ja kansalaisille. Tällä valtiolla on vielä pitkä matka instituutioiden vakauttamiseen ja täysimääräisen oikeusvaltion vakiinnuttamiseen. Se ansaitsee siten Euroopan unionin erityisen tuen ja huomion. Moldovan osallistuminen EU:n ohjelmiin on tärkeä askel tällä tiellä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Moldovan tasavallan ja Euroopan yhteisöjen välillä tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin 28. marraskuuta 1994, ja vuodesta 2004 lähtien Moldova on kuulunut Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin. Suositusluonnoksen aihe on Moldovan tasavallan osallistuminen unionin ohjelmiin. Neuvosto esitti 18. kesäkuuta 2007 komissiolle suuntaviivat puitesopimuksien, jotka koskevat unionin ohjelmiin osallistumista säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemistä kolmentoista naapurivaltion kanssa. Neuvottelut Moldovan tasavallan kanssa alkoivat maaliskuussa 2008.

Moldovan tasavalta myöntää rahoitusta erityisohjelmiin, joihin se osallistuu. Tämä rahoitusosuus vaihtelee ohjelmittain ja se esitetään yhteisymmärryspöytäkirjassa. Pöytäkirjan allekirjoittamisen ansiosta Moldova voi avata asteittain tai lisätä osallistumistaan tiettyihin unionin ohjelmiin siinä määrin, että se voi tarjota mahdollisuuden edistää kulttuurin, koulutuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan tiiviimpiä yhteyksiä ja vahvistaa poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden avulla sekä tukea neuvotteluita uudesta assosiaatiosopimuksesta. Poliittinen vakaus ja demokratia ovat olennaisia pöytäkirjan täysimääräiselle soveltamiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Moldovan ja Euroopan yhteisöjen kumppanuus- ja yhteistyösopimus tehtiin 28. marraskuuta 1994, ja vuodesta 2004 lähtien Moldova on otettu mukaan Euroopan naapuruuspolitiikkaan.

Neuvosto esitti 18. kesäkuuta 2007 komissiolle suuntaviivat puitesopimuksien, jotka koskevat unionin ohjelmaan osallistumista säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemistä kolmentoista naapurivaltion kanssa, ja maaliskuussa 2008 aloitettiin neuvottelut Moldovan tasavallan kanssa.

Pöytäkirjaan sisältyy puitesopimus yleisistä periaatteista, joilla säädellään Moldovan tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan. Moldovan tasavalta on myöntänyt rahoitusta erityisohjelmiin, joihin se osallistuu. Tämä rahoitusosuus vaihtelee ohjelmittain ja se esitetään yhteisymmärryspöytäkirjassa.

Asiasta herää kuitenkin se kysymys, että EU pyrkii "poliittisen vakauden ja demokratian" varjolla puuttumaan maan sisäisiin asioihin ja asettumaan niiden moldovalaisten tahojen rinnalle, jotka puolustavat EU:n taloudellisten ryhmien etuja ja hyökkäävät maan itsenäisyyttä ja suvereniteettia sekä kansalaisten toiveita vastaan. Tästä syystä emme ole samaa mieltä hyväksytystä päätöslauselmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tuin Graham Watsonin suositusta ja pidän myönteisenä jatkuvaa yhteistyötä EU:n ja Moldovan välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (EN) Olen aina kannattanut ja rohkaissut Moldovan tasavallan EU:ta koskevia tavoitteita. Uskon vahvaan yhteistyöhön tämän valtion kanssa, koska se on osoittanut hiljattain, että se on valmis seuraamaan tietä kohti EU:hun. Moldovan osallistuminen tiettyihin yhteisön ohjelmiin kannustaa tätä naapurivaltiota toteuttamaan uudistuksiaan, mikä tarjoaa mahdollisuuden edistää edelleen kulttuurin, opetuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan siteitä sekä vahvistaa poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden ja uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen perusteella. Tuen Graham Watsonin suositusta, koska sillä edistetään Moldovan osallistumista yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan ja koska sillä tuetaan naapurimaan uudistamista ja nykyaikaistamista koskevia pyrkimyksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Moldovan tasavalta on yksi köyhimmistä maista Euroopassa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri enemmistö maan väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Poliittiset ja etniset konfliktit estävät yleensä sisäiset uudistukset, joilla voitaisiin auttaa taloutta. Sen vuoksi Euroopan unionin pitäisi auttaa Moldovaa ja saada aikaan parannuksia maan tilanteessa vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

EU:n toimintalinjalla voitaisiin ratkaista Moldovan tasavallassa esiintyvä perustuslaillinen ongelma, ja tämä voi puolestaan johtaa uusiin myönteisiin muutoksiin. Moldovan tasavalta ilmaisee halunsa osallistua Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmiin, ja sen rahoitusosuus on osoitus tästä. Euroopan unionin pitäisi tukea tällaisia maita entistä suuremmalla sitoumuksella, joten yhteistyön tiivistäminen Moldovan tasavallan kanssa on ehdottoman perusteltua.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Tämän pöytäkirjan tekeminen edistäisi yhteistyön tiivistämistä Moldovan kanssa tietyissä ohjelmissa. Se johtaa EU:n ja Moldovan väliseen tiiviimpään yhdentymiseen. Kun otetaan huomioon Irlannissa asuvien ja työskentelevien moldovalaisten määrä, tämä on myönteinen toimi Euroopan tulevaisuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Pääasiallinen toimenpide, jolla edistetään uudistuksia, nykyaikaistamista ja helpotetaan Euroopan unionin lähinaapurivaltioiden, mukaan lukien Moldovan tasavallan, siirtymää, on antaa Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanivaltioiden osallistua asteittain tiettyjen yhteisön ohjelmien, toimielinten ja virastojen toimintaan. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minusta Euroopan unionin on tuettava Moldovan tasavaltaa ja helpotettava sen pääsyä tiettyihin yhteisön ohjelmiin. Tällä edistetään unionin ja Moldovan tasavallan hyvää yhteistyötä eri aloilla, kuten esimerkiksi taloudessa, tieteessä, kulttuurissa ja koulutuksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän Euroopan unionin ja Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävää pöytäkirjaa koskevan mietinnön puolesta. Vaikka olen erittäin huolissani ihmisoikeuksista Moldovasta, minua rohkaisivat Amnesty Internationalin äskettäin esittämät kommentit ja erityisesti se, että Moldova ratifioi lokakuussa kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, mikä on erittäin myönteinen askel.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) EU:n ja Moldovan välisen parlamentaarisen yhteistyökomitean valtuuskunnan jäsenenä kannatan kaikkia toimia, jotka johtavat tai voivat johtaa Moldovan poliittisen tilanteen vakautumiseen ja sen kansalaisten parempaan elintasoon. Tällaisena edistysaskeleena voidaan pitää tänään äänestämiämme suosituksia ja asianmukaisesti integroivan Euroopan naapuruuspolitiikan vahvistamisen toteuttamista. Olen samaa mieltä esittelijän mielipiteestä, että Moldovan tämänhetkinen kriisi on ongelma, joka on ratkaistava nopeasti ja ennen kaikkea laillisin keinoin. Vaikeaselkoinen ja harhaanjohtava ilmaus "eurooppalainen ratkaisu" on poistettava esityksestä. Esittelijällä on selkeästi mielessään ratkaisu, joka on sopusoinnussa Euroopan neuvoston sopimuksien ja asiakirjojen sekä yleisesti hyväksyttyjen demokraattisten sääntöjen kanssa. Meidän on joka tapauksessa yhdessä ja ehdottomasti hylättävä kaikenlainen tahallinen ulkoinen sekaantuminen Moldovan tasavallan sisäisiin asioihin. Muunlaiset lähestymistavat yksinkertaisesti johtavat tilanteen jännittymiseen Moldovassa eikä ongelmien, jotka EU aiheutti osittain aiemman epätasapainoisen lähestymistapansa vuoksi, myönteiseen ratkaisemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Moldovan inhimillisen kehityksen indeksi on yksi alhaisimpia alueella. Nopeutettu vapauttamispolitiikka, joka on suunniteltu hyödyttämään EU:n taloudellista eliittiä, on suurelta osin vastuussa tästä. Makrotaloudellista apua luvanneen komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston kuristusote on vain pahentanut tilannetta.

Tällaisissa olosuhteissa sen salliminen, että Moldovan hallitus pakottaa asukkaat rahoittamaan tällaisia epävarmoja eurooppalaisia ohjelmia ja virastoja, kuten esimerkiksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanketta, vaikka Moldova ei ole edes Euroopan unionin jäsen, vaikuttaa kyyniseltä. Äänestän tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Moldova on viime vuosina ponnistellut siirtyäkseen yhä lähemmäs eurooppalaisia vapauden, demokratian ja hyvän hallintotavan normeja. Kuvatut ponnistelut ovat olleet johdonmukaisia Moldovan mahdolliseen yhdentymiseen suuntautuvien toimien kanssa ja ne ovat myös olleet osoitus niistä.

Hiljattain järjestetyt vaalit eivät sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla ja se, että maalla on tällä hetkellä väliaikainen presidentti, ei ole paras osoitus siitä, että sen demokraattisen kulttuurin vakiinnuttaminen on oikealla tiellä. Tähän on lisättävä Transnistrian kysymys, joka voi aiheuttaa jonkinlaista epävakautta. EU:n pitäisi toteuttaa kaikkia toimia, jotta uudistukset, jotka Moldovassa on toteutettava, jatkuvat tämän kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tiellä, mikä on oikea suunta.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen. (FR) Kun Moldovan osallistumista tiettyihin yhteisön ohjelmiin lisätään, tarjotaan mahdollisuus edistää edelleen kulttuurin, opetuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan siteitä ja lisäksi vahvistetaan poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden ja uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen perusteella. Poliittinen vakaus ja demokratian kehittyminen Moldovassa ovat kuitenkin välttämättömiä pöytäkirjan toteuttamiselle. Perustuslaillisen kansanäänestyksen, joka järjestettiin 5. syyskuuta 2010, epäonnistuminen on valitettavaa. On ratkaisevan tärkeää, että Moldovan tasavalta jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja asiakirjassa "Rethink Moldova" (harkitse uudestaan Moldovaa) esittämiään uudistuksia. Parlamenttivaalien järjestäminen 28. marraskuuta on välttämätön Moldovan tulevalle vakaudelle ja suhteiden kehittämiselle Euroopan unionin kanssa. Näillä vaaleilla on autettava tätä maata edistymään näiden näkökohtien mukaisesti, ja niissä on noudatettava kaikkia kansainvälisiä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämistä koskevia vaatimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Moldova on valitettavasti joutunut tällä hetkellä taloudellisen ja poliittisen muutoksen epävakaalle vyöhykkeelle. Euroopan unionin ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimus Moldovan tasavallan osallistumisesta EU:n ohjelmiin antaa Moldovan kansalaisille toivoa myönteisestä muutoksesta. Pöytäkirjan tekeminen rohkaisee yhteistyön vahvistamista kulttuurin, koulutuksen ja muilla aloilla. Äänestin esityksen puolesta, koska toivon, että kumppanuudella edistetään Moldovan yhdentymistä Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin parlamentin enemmistön tavoin tämän suosituksen puolesta. Pidän sitä myönteisenä, koska sillä tuetaan ja kannustetaan vahvasti Moldovan tasavallan EU:lle myönteistä suuntausta. Tämä Euroopan unionin rajalla sijaitseva valtio ei selviydy nykyisestä umpikujasta ilman tällaisia viestejä, jotka valavat Moldovan kansalaisten luottamusta siihen, että EU on oikea vaihtoehto. Myöskään ajankohta ei olisi voinut olla sopivampi, koska se esitetään vain muutama päivä ennen tässä maassa pidettäviä aikaistettuja parlamenttivaaleja.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatan tätä pöytäkirjaa, jossa vahvistetaan yleiset periaatteet Moldovan tasavallan osallistumisesta yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan. Se tarjoaa Moldovalle uusia mahdollisuuksia edistää edelleen kulttuurin, koulutuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan yhteyksiä EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Olen vakuuttunut, että EU:n ja Moldovan välinen poliittinen suhde vahvistuu itäistä kumppanuutta ja uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen ansiosta. Moldovan poliittinen vakaus ja demokraattinen kehitys ovat välttämättömiä täysipainoiselle osallistumiselle yhteisön ohjelmiin, joten on erittäin tärkeää, että pitkään jatkunut levoton ja epävakaa ajanjakso päättyy parlamenttivaalien jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Suhteet Moldovaan ovat olleet etuoikeutetussa asemassa vuodesta 1994 lähtien, jolloin allekirjoitettiin Euroopan yhteisöjen ja Moldovan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Moldova sisällytettiin vuonna 2004 Euroopan naapuruuspolitiikkaan. EU:n ja naapurivaltioiden välinen institutionaalinen yhteistyö voi mahdollisesti johtaa menettelyyn valtion liittymisestä EU:hun. Tämän tuloksesta riippumatta EU:ta, joka on ylikansallinen elin, ohjaavat rauhan, vapauden ja demokratian arvot, joita se pitää olennaisen tärkeinä Euroopan mantereen hyvinvoinnille.

On tärkeää, että yhteistyöhön naapurivaltioiden kanssa liittyy se, että unioni kiinnittää erityistä huomiota näiden valtioiden vakauteen. Se ei kuitenkaan pyri vaikuttamaan niihin, vaan tukee instituutioita oikeusvaltion tehokkaan toteuttamisen ja ihmisoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen tiellä. Se, että Moldova ratifioi tämän vuoden lokakuussa Rooman perussäännön, jolla perustetaan kansainvälinen rikostuomioistuin, on erittäin myönteinen askel tähän suuntaan.

Tämän vuoksi kannatin äänestyksessä lainsäädäntöpäätöslauselmaa EU:n ja Moldovan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan – joka koskee EU:n ja Moldovan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista – tekemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen.(IT) Haluaisin onnitella esittelijä Watsonia hänen erinomaisesta työstään. Äänestin sen puolesta, koska mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että Moldovan tasavalta jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja asiakirjassa "Rethink Moldova" (harkitse uudestaan Moldovaa) esittämiään uudistuksia.

Perustuslaissa vaadittujen vaalien pitäminen on ensiarvoisen tärkeää Moldovan tasavallan tulevalle vakaudelle ja vauraudelle sekä sen EU-suhteiden kehitykselle. Kaikkien osapuolten olisi yhdessä löydettävä ratkaisuja ja heijastettava Moldovan kansalaisten luottamusta eurooppalaiseen ratkaisuun. EU ja Euroopan neuvosto ovat antaneet huomattavaa apua ja niiden olisi edelleen annettava sitä, jotta tämä umpikuja selvitetään ajoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), kirjallinen. (IT) Pöytäkirjan hyväksyminen Moldovan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin ohjelmiin on ensisijaisen tärkeää, jotta jatketaan jäsennetympää yhteistyötä, minkä pitäisi lopulta johtaa tulevaisuudessa assosiaatiosopimuksen tekemiseen.

Tämänhetkinen perustuslaillinen umpikuja Moldovassa voi vaikuttaa pöytäkirjan ja siihen liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan kattavaan täytäntöönpanoon. Viime syyskuun kansanäänestyksen epäonnistuttua on erittäin tärkeää, että kaikki poliittiset voimat toimivat vastuullisesti ennen 28. marraskuuta 2010 järjestettäviä tulevia vaaleja. Poliittinen vakaus on ehdoton edellytys tiiviimmälle osallistumiselle EU:n ohjelmiin. Samoin päättäväinen EU:lle myönteinen valinta voisi tasoittaa talouden ja demokratian kehityksen tietä Moldovassa.

Sen vuoksi, arvoisa puhemies, äänestin tänään Euroopan parlamentissa tämän päätöslauselman puolesta. Toivon, että kaikkia Moldovan käyttöönottamia menettelyjä varten tarjotaan EU:n teknistä ja tieteellistä tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluva aloite avata vähitellen tiettyjä EU:n ohjelmia ja virastoja Euroopan naapuruspolitiikan kumppanimaiden osallistumiselle on yksi monista toimista, joilla pyritään edistämään Euroopan unionin naapurissa olevien valtioiden uudistuksia, nykyaikaistamista ja siirtymävaihetta. Maaliskuussa 2008 tehtiin päätös aloittaa neuvottelut Moldovan tasavallan kanssa, ja ne on nyt saatu päätökseen. Tähän luonnokseen pöytäkirjasta sisältyy puitesopimus yleisistä periaatteista, jotka koskevat Moldovan tasavallan osallistumista moniin yhteisön ohjelmien ja virastojen toimiin esimerkiksi liikenteen, elintarviketurvallisuuden, tulliasioiden, lentoturvallisuuden ja muilla aloilla. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tällä aloitteella tuetaan EU:n naapurivaltion Moldovan tasavallan uudistamista ja nykyaikaistamista koskevia ponnisteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin sen puolesta, että tämä pöytäkirja EU:n ja Moldovan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta allekirjoitetaan, koska katson, että EU:n Moldovalle tarjoama apu on välttämätön, jotta Moldova voi toteuttaa tarvittavat uudistukset ja saada aikaa toivottua poliittista vakautta demokraattisen oikeusvaltion periaatteita täysimääräisesti kunnioittaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tässä mietinnössä viitataan luonnokseen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan – joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista – tekemisestä. Euroopan parlamentti kannattaa myönteisellä äänestyksellään tämän pöytäkirjan tekemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), kirjallinen. (EN) Euroopan kansanpuolueen EU:n ja Moldovan tasavaltaa koskevien sopimuksien varjoesittelijän asemassani olen erittäin tyytyväinen siihen, että ylivoimainen enemmistö kannattaa EU:n ja Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin koskevan pöytäkirjan tekemistä. Jo ennen kuin Moldovan tasavallan kanssa tehdään assosiaatiosopimus, sille annetaan oikeudellinen mahdollisuus osallistua EU:n sisäisiin ohjelmiin ja virastojen toimiin ja siten edellytykset jatkaa lähentymistään EU:n standardeihin erityisesti liikenteen, elintarviketurvallisuuden, tulliasioiden ja lentoturvallisuuden aloilla. Euroopan parlamentti lähettää Moldovan tasavallan parlamenttivaalien kynnyksellä vahvan tuenosoituksen EU-myönteisille uudistuksille tässä naapurivaltiossa sekä tarpeelle jatkaa niitä tarmokkaasti. Olen iloinen voidessani todeta, että Euroopan parlamentti ilmaisi puoluerajat ylittävää yksimielisyyttä jokaisessa vaiheessa, kun tätä asiaa tarkasteltiin parlamentissa. Se esitti siten yhden kannan tarpeesta tehdä tämä pöytäkirja mahdollisimman nopeasti, jolloin Moldovan tasavallalle tarjotaan kaikki mahdollisuudet hyötyä EU-suhteidensa eduista.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Euroopan unioni mukaan lukien Liettuan kaltaiset uudet jäsenvaltiot, ovat vastuussa itäisten naapurimaidemme etujen valvomisesta. Yhteistyön lujittaminen EU:n ja Moldovan välillä sekä Moldovan ottaminen mukaan yhteisön ohjelmiin auttaa tuomaan tätä maata lähemmäksi EU:n standardeja ja normeja. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus auttaa edistämään uusia tiiviitä yhteyksiä EU:n ja Moldovan välillä kulttuurin, koulutuksen ja tekniikan aloilla. On erityisen tärkeää, että EU osoittaa Moldovan nuorille EU-jäsenyyden edut. Moldovasta peräisin olevien EU:n jäsenvaltioissa työskentelevien maahanmuuttajien, jotka joskus työskentelevät laittomasti, tulojen osuus Moldovan bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 19 prosenttia. Köyhyys, korruptio ja ihmiskauppa ovat ongelmia, jotka meidän on ratkaistava yhdessä. Moldovalla on edessään monia tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, kun se valmistautuu jäsenyyteen EU:ssa.

EU:n on edelleen tuettava Moldavian aikaansaamia ponnisteluja. On erityisen tärkeää vahvistaa demokratiaa ja oikeusvaltiota. Transnistrian konflikti on ongelma Euroopalle, mutta se tarjoaa myös EU:lle mahdollisuuden tehdä tiiviimpää yhteistyötä Moldovan, Venäjän ja Ukrainan kanssa. Emme saa sivuttaa tätä seikkaa. Toivon, että Moldova pääsee eteenpäin 28. marraskuuta järjestettävien parlamenttivaalien ansiosta.

 
  
  

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , kirjallinen. (FR) Parlamentti hyväksyi tänään kaksi lainsäädäntöehdotusta ensimmäisessä käsittelyssä: asetuksen, joka koskee Euroopan unionin tason erityisiä näkökohtia, ja direktiivin säännöksistä, joita jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisesta lainsäädännöstä, jotta varmistetaan, että kansalaisten saatavilla on objektiivista ja puolueetonta tietoa. Tähän sisältyy pakkausselosteet, valmisteen arviointikertomus ja tiedot sairauksien ennaltaehkäisystä. Potilaiden pitäisi voida saada paremmin laadukasta tietoa reseptilääkkeistä. Tämä edellyttää tietoja lääkkeen ominaisuuksista ja sairaudesta, jota sillä hoidetaan. Meillä on velvollisuus suojella kuluttajia ja varmistaa, että he saavat tietoja, jotka ilmoitetaan avoimella tavalla. Työmme Euroopan parlamentin jäseninä on myös luoda Euroopan unioni, joka suojelee ja joka tiedottaa, ja sen vuoksi äänestin kummankin asiakirjan puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Direktiivissä 2001/83/EY otetaan käyttöön ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt. Siinä vahvistetaan säännökset, jotka koskevat lääkevalmisteisiin liitettäviä tietoja valmisteiden ominaisuuksista ja käytöstä. Sen perusteella ei kuitenkaan oteta käyttöön yhdenmukaisia puitteita potilaille tarjottavan muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävän tiedon sisällöstä ja laadusta. Lisäksi kokemus on osoittanut, että eri tulkinnat asiakirjoista voisivat johtaa tilanteisiin, joissa yleisö altistuu piilomainonnalle etenkin Internetissä. Komissio on ehdottanut direktiiviä, jolla tarkistetaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Sillä parannetaan tapaa, millä tietoa reseptilääkkeistä levitetään yleisölle. Sen tavoitteena on perustaa oikeudellinen kehys, jolla säännellään myyntiluvan haltijoiden yleisölle lääkevalmisteista esittämiä tietoja. Euroopan parlamentti on laatinut lainsäädäntöpäätöslauselman, joka on kunnianhimoisempi kuin komission ehdotus. Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska sillä parannetaan potilaille annettavaa tietoa ja tehdään siitä vielä hieman turvallisempaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän tärkeän päätöslauselman puolesta. Sen tavoitteena on auttaa potilaita saamaan paremmin tietoa heille määrätyistä lääkkeistä. Nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ja EU:ssa vallitsevassa tilanteessa esiintyy huomattavasti ongelmia, kun on kyse siitä, miten potilaat saavat tietoa reseptilääkkeistä. Koska jäsenvaltiot tulkitsevat direktiiviä eri tavoin, lääkevalmisteita koskevien laadukkaiden ja kattavien tietojen tarjoamisessa potilaille esiintyy eroja eri puolilla EU:ta. Joissain jäsenvaltioissa potilaat eivät saa helposti edes perustietoja heille määrätyistä lääkevalmisteista. Koska direktiiviä tulkitaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa, minusta on parannettava säännöksien selkeyttä, jotta EU:n kaikki kansalaiset voivat saada lääkevalmisteista tarvitsemaansa tietoa. Euroopan parlamentin hyväksymillä tarkistuksilla varmistetaan myös, että reseptilääkkeitä koskevat tiedot annetaan yleisölle ainoastaan erityisten viestintäkanavien välityksellä mukaan lukien varmennetut ja rekisteröidyt internetsivustot, jotka turvaavat potilaiden edut ja joilla pyritään rajoittamaan lääkeyhtiöiden myynninedistämismahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Se, että potilaille varmistetaan paremmat mahdollisuudet saada laadukasta tietoa heille tarjottavasta hoidosta, lisää mahdollisuuksia ymmärtää päätöstä, joka vaikuttaa heihin välittömästi. Tämän asian taustalla on siten erittäin hyvä tarkoitus. Sen on kuitenkin oltava osa laajempaa terveyskasvatusstrategiaa, jonka perusteella keskitytään potilaaseen eikä lääkeyritykseen. Nykyinen oikeudellinen kehys ja tilanne EU:ssa on ongelmallinen, kun on kyse potilaiden mahdollisuuksista saada tietoa reseptilääkkeistä. Direktiiviä tulkitaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa, minkä vuoksi potilaiden mahdollisuudet saada laadukasta tietoa lääkkeistä vaihtelevat EU:n eri osissa. Joissakin jäsenvaltioissa potilaat eivät saa edes perustietoja lääkkeistä, joita heille on määrätty. Tämä aiheuttaa terveyseroja. Potilailla on internetin välityksellä rajaton pääsy muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen tietoon reseptilääkkeistä. He tarvitsevat kuitenkin valvottua ja turvallista tietoa, jotta asioita ei mutkisteta entisestään. Sen vuoksi säännöksiä reseptilääkkeitä koskevista tiedoista on ajantasaistettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen.(IT) Haluaisin kiittää esittelijää ja kollegaani Diogo Feioa erinomaisesta työstään tämän mietinnön laadinnassa. Äänestin sen puolesta, koska mielestäni on tärkeää varmistaa, että potilaat saavat tietoja reseptilääkkeistä.

Euroopan parlamentti ja potilasjärjestöt ovat jo pitkän aikaa vaatineet nykyisen lainsäädännön mukauttamista, koska sillä ei nykyisessä muodossaan varmisteta tarvittavia tietoja. Tekninen kehitys ja internetissä olevien lääkevalmisteiden käyttöä koskevien tietojen helppo saatavuus ovat liian usein osoittautuneet näennäisiksi ja perättömiksi.

Olen samaa mieltä tämän mietinnön hengestä. Sen tavoitteena on asettaa "potilaiden oikeus tietää" lainsäädännön keskipisteeseen, ja siinä suositellaan sen vuoksi, että lääkeyhtiöt antavat potilaille tiettyjä perustietoja.

Toivon sen vuoksi enemmän oikeusvarmuutta. Se on usein puutteellista osittain sen vuoksi, että jäsenvaltiot ovat panneet aikaisemman direktiivin täytäntöön eri tavoin. Reseptilääketietoihin liittyviä säännöksiä on sen vuoksi päivitettävä, ja on hyväksyttävä uusia sääntöjä, joilla edistetään parempaa terveysosaamista ja joiden perusteella terveysalan teollisuus toteuttaa laajemmin kansanterveyden parantamista koskevaa keskeistä tehtävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen. (FR) Terveydenhuollon alalla voidaan kattavan ja laadukkaan tiedon saannilla varmistaa paremmat tulokset, koska potilaat noudattavat todennäköisimmin hoitoa, jota he pystyvät ymmärtämään. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että joissakin Euroopan maissa on vaikeaa saada tällaisia tietoja, koska jäsenvaltiot tulkitsevat eri tavoin lääkevalmisteista koskevasta yleisölle tiedottamisesta annettua direktiiviä ja koska tämä tieto on epäluotettavaa ja epäselvää. Meidän on pyrittävä siihen, että se on helpommin saatavilla potilaiden tiedonsaantioikeuden mukaisesti. Kuitenkin, jotta vältetään epätasapainon luominen jäsenvaltioiden välillä, on tärkeää tunnistaa keinot, joilla tätä tietoa levitetään, ja yhtä tapaa ei saisi suosia muiden kustannuksella. Lopuksi on tärkeää tehdä selvä ero tiedottamisen ja myynninedistämisen välillä sekä estää lääkeyhtiötä käyttämästä hyväkseen näitä tiedotuskampanjoita valmisteidensa edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Tuin äänestyksessä Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia lääkkeisiin liittyvää tiedottamista koskevaan komission ehdotukseen, koska minusta on tärkeää, että yleisö saa helposti tietoa lääkkeistä erityisesti internetissä kaikilla eurooppalaisilla kielillä tarjottavasta informaatiosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin tätä asiakirjaa vastaan, koska emme voi sallia, että lääkeyritykset ja komissio muuttavat terveyden pelkäksi kauppatavaraksi muiden joukossa. Euroopan lääketeollisuuden ja lääkevalvonnan välinen yhteys on jälleen kerran keskustelun ytimessä. Emme voi antaa lääkeyritysten tiedottaa yleisölle haluamallaan tavalla emmekä hyväksyä yleisöön suoraan kohdistuvaa mainontaa reseptilääkkeistä. Jos näiden yritysten kaupalliset huolenaiheet ovat ristiriidassa terveyspolitiikkamme yleisen edun mukaisten tavoitteiden kanssa, on vaarallista sulkea asialta silmämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Komission alkuperäinen ehdotus direktiiviksi reseptilääkkeitä koskevasta yleisölle tiedottamisesta on antanut lääkeyrityksille mahdollisuuden mainostaa lääkkeitään. Tänään istunnossa tarkistettiin komission alkuperäistä ehdotusta, jota oli mukautettu lääketeollisuuden etujen mukaisesti. Äänestin kaikkien niiden tarkistusten puolesta, joilla parannettiin huomattavasti alkuperäistä asiakirjaa ja joilla siirrettiin lainsäädännön painopistettä pois lääketeollisuuden oikeudesta mainostaa tuotteitaan siihen, että potilailla on oikeus saada luotettavaa, objektiivista ja riippumatonta tietoa. Äänestin myös niiden tarkistusten puolesta, joissa kielletään lääkkeitä koskevien tietojen esittäminen televisiossa, radiossa ja lehdistössä. Tehdyistä parannuksista huolimatta tietojen tarjoamisen ja mainonnan välillä on vielä epäselvyyttä, ja asiakirjassa on vielä monia puutteita ja porsaanreikiä. Äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä, koska minusta paras ratkaisu olisi, että komissio tarkistaa ehdotustaan direktiiviksi tänään antamiemme suuntaviivojen pohjalta. Ei ole myöskään sattumaa, että jäsenvaltioiden kanta tähän asiakirjaan neuvostossa oli lähes yksimielisen torjuva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Minusta potilaiden on saatava parempia tietoja reseptilääkkeistä. Tämän vuoksi on tarjottava objektiivista tietoa lääkkeiden ominaisuuksista ja sairauksista, joita varten niitä suositellaan. Lisäksi on estettävä tarpeettomien tietojen esittäminen ja piilomainonta.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), kirjallinen. (FR) Eron tekeminen lääkkeitä koskevien tietojen ja mainostamisen välillä on välttämätöntä kansalaisten suojelemiseksi. Sen vuoksi äänestin Fjellnerin mietinnön puolesta. Siinä vaaditaan, että lääkepakkauksessa on oltava potilaita varten objektiivinen kuvaus. Lisäksi selkeiden ja luotettavien tietojen saatavuutta vahvistetaan ja ne annetaan saataville Euroopan unionin kaikilla kielillä hyväksytyillä sivustoilla ja virallisissa esitteissä. Olen tyytyväinen, että tämä ehdotus hyväksyttiin. Se merkitsee todellista edistystä terveysalan paremman avoimuuden puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tätä mietintöä vastaan, ja olen aina ilmaissut vastustavani sitä voimakkaasti. Vaikka kannatan ajatusta parempien tietojen tarjoamisesta potilaille, en hyväksy tätä varten käytettäviä keinoja. Lääketeollisuuden tavoite ei ole koskaan hyväntahtoinen. Lisäksi tiedottamisen ja mainostamisen ero on hiuksenhieno. On totta, että lähes yksimielisesti hyväksytyllä asiakirjalla ei ole mitään tekemistä komission alkuperäisen ajatuksen kanssa. Komission ehdotuksella olisi tiedottamisen varjolla pelkästään avattu ovet mainostukselle. Kyseinen ehdotus vastasi myös selkeästi lääkealan selkeään odotukseen voida kiertää oikeudellista kieltoa, jota sovelletaan lääkkeitä koskevaan mainostukseen. Tänään hyväksyttyyn mietintöön sisältyy paljon enemmän takeita: lääkeyritysten yleisölle levittämistä tarjoamat tiedot tarkastetaan etukäteen ja niitä ei levitetä tiedotusvälineissä. Kuitenkin lupa julkaista valmisteyhteenvetoja pakkausselosteessa merkitsee, että siihen sisältyy kohtia, joita on korostettava, ja sen lisäksi muita kohtia, jotka koskevat esimerkiksi haittavaikutuksia. Tällaiset tiedot voidaan poistaa säännöllisesti yhteenvedoista, sillä niiden vuoksi tuote ei mene hyvin kaupaksi. Eikö tämä ole jo myynninedistämistoimi? Oliko tämä todella tavoite? Maksaako tällainen peli vaivan?

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta laaditun mietinnön puolesta. Direktiivissä säädetään ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä ja pyritään varmistamaan potilaiden oikeus luotettavaan, käytettävissä olevaan ja riippumattomaan saatavilla olevia lääkkeitä koskevaan tietoon, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (ES) Direktiivissä 2001/83/EY, jossa vahvistetaan ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt, säädetään lääkemainontaa koskevista yhteisön puitteista, joiden soveltaminen on edelleen jäsenvaltioiden vastuulla. Lainsäädännössä kielletään reseptilääkkeiden mainostaminen yleisölle.

Lääketietoihin liittyviä säännöksiä ei kuitenkaan vahvisteta, koska siinä säädetään ainoastaan, että tiettyihin luovuttamista koskeviin toimintoihin ei sovelleta mainontaa koskevia säännöksiä. Näin ollen yhteisön lainsäädännössä ei estetä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön omia lähestymistapojaan lääkkeitä koskevan tiedon tarjontaan, kunhan edellä mainittuja mainontaa koskevia sääntöjä noudatetaan. Olen samaa mieltä siitä esittelijän ehdotuksesta, että lääkeyhtiöiden mahdollisuus tarjota tietoja sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja vastaavissa julkaisuissa taikka televisiossa tai radiossa poistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tässä ehdotuksessa direktiiviksi tarkistetaan aiempaa direktiiviä reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta. Siinä keskitytään yleisesti ensinnäkin lääkeyritysten yleisölle tiedottamista koskevaan vastuuseen varmistaen, että tätä tietoa ei esitetä mainostustarkoituksessa. Toiseksi komissiolle annetaan tehtäväksi valvoa ja tehdä päätöksiä delegoitujen säädösten perusteella siitä, mikä määritellään tiedottamiseksi ja mikä mainonnaksi. Meistä tämä lähestymistapa merkitsee, että liian monta tiedotustehtävää jää lääkeyritysten ja komission vastuulle ja että nämä tehtävät pitäisi toteuttaa riippumattomasti, ja tiettyjen kansallisten viranomaisten pitäisi koordinoida niitä ja hyväksyä ne, jotta parannetaan potilaille ja yleisölle tiedottamista ja turvataan heidän oikeutensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), kirjallinen. (IT) Lääkevalmisteisiin liittyvää yleisölle tiedottamista koskevan uuden lainsäädännön hyväksyminen merkitsee uutta edistysaskelta siinä, että potilaille taataan selkeämmät ja tehokkaammat tiedot heille määrättävistä lääkkeistä.

Tarvitsemme yhdenmukaistettuja oikeudellisia puitteita EU:n tasolla, jotta reseptilääkkeitä koskeva mainontakielto pidetään voimassa ja jotta myös otetaan huomioon potilaiden oikeus saada tietoja. Tämä ei ole vähäpätöinen asia, koska joskus epäselvä raja "tuotteen edistämisen" ja "tuotetietojen" välillä saattaa hämmentää potilaita.

Meidän on muistettava, että potilailla on yhä aktiivisempi rooli terveydenhoitoalalla kaikkialla Euroopan unionissa. Parempi pääsy muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävään tietoon voi sen vuoksi auttaa yleisöä ymmärtämään paremmin heille määrättyjä hoitoja ja edistää heidän parantumistaan ja siten luonnollisesti vaikuttaa edullisesti heidän terveyteensä.

Lopuksi haluaisin korostaa, että on tärkeää määritellä avoimella tavalla, minkälaista tietoa lääkkeistä annetaan ja millaisten kanavien välityksellä niitä voidaan levittää. Meidän on vähennettävä piilomainonnan riskiä ja tarvittaessa riskiä liiallisesta valvomattomasta ja harhaanjohtavasta tiedosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevaa yleisölle tiedottamista koskevan direktiiviehdotuksen puolesta, koska mielestäni tämän alan lainsäädännön yhdenmukaistaminen on perustavanlaatuinen keino turvata Euroopan potilaiden tiedonsaanti. Tämä on itse asiassa hyvin arkaluonteinen asia, koska siinä on kyse terveyden suojelusta, joka on perusihmisoikeus. Tuen täysin parlamentin kehotusta selkeän eron tekemisestä hoitoon liittyvän tiedon ja mainonnan välillä. Lääkeyhtiöt eivät saa käyttää potilaiden oikeutta tietoon piilomainostuksen keinona vaan sen sijaan niiden on käytettävä sitä sen varmistamiseksi, että Euroopan kuluttajat saavat todellisen käsityksen valmisteesta niiden ominaisuuksia koskevien tieteellisten tietojen, merkintöjen ja arviointikertomuksien välityksellä. Olisi myös pantava merkille, että Internetissä sähköisessä muodossa ja painetussa muodossa olevien tietojen parempi saatavuus voi myös edistää parempien lääketieteellisten tulosten saavuttamista, koska potilas, jolla on tietoa reseptilääkkeistä, voi toimia aktiivisesti ja osaavammin terapeuttisessa toipumisprosessissa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Kyseessä on paketti, jolla tarkistetaan voimassa olevaa vuonna 2001 annettua ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevaa direktiiviä. Siinä keskitytään erityisesti reseptilääkkeitä koskevan tiedon tarjoamiseen yleisölle. Direktiivissä asetetaan tavoitteeksi, että potilailla on parempi pääsy tietoihin ja että selkeytetään sääntöjä, joita tällä hetkellä tulkitaan eri tavoin eri puolilla EU:ta, mikä johtaa terveyseroihin. Siinä käsitellään myös Internetissä olevaa tietoa, joka ei tällä hetkellä kuulu soveltamisalaan ja joka on erityisen hankala aihe, koska sitä on vaikea säännellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä ehdotus, joka hyväksyttiin tänään suurella enemmistöllä parlamentissa, on merkittävä parannus komission esittämään alkuperäiseen ehdotukseen, koska sillä puolustetaan paremmin potilaiden oikeutta tietoon. Parlamentin mietintöön sisältyvistä selkeistä parannuksista huolimatta äänestin tyhjää, koska tietyt takeet, jotka ovat tarpeen, jotta kansalaisten saatavilla on selkeää ja riippumatonta tietoa lääkevalmisteista, eivät ole vielä tarpeeksi vahvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Kaikki parlamentin tekemät tarkistukset komission ja neuvoston ehdotuksiin eivät ole oikeansuuntaisia. Niissä noudatetaan tiukasti periaatetta lääkevalmisteiden sisämarkkinoista ja niissä pidetään käsikauppalääkkeitä samanlaisina kuin muita tuotteita. Laatijat jopa puhuvat lopulta "kuluttajista" potilaiden sijaan. Tarkistuksilla ei ehdoteta sitä, että lääkeyrityksiä estetään esittämästä tietoja lääkkeistään yleisölle.

Niiden myönteinen puoli on, että niiden perusteella jäsenvaltiot voivat säännellä mahdollisimman paljon yritysten julkaisemien tietojen levittämistä. Niillä taataan jäsenvaltioille oikeus tuomita julkisesti yritykset, jotka julkaisevat tietoja, jotka eivät ole sopusoinnussa valtion virallisten tietojen kanssa, tai jotka levittävät niitä harhaanjohtavalla tavalla. Se on parempi kuin ei mitään. En voi kuitenkaan äänestää näin epätyydyttävän asiakirjan puolesta. Sen vuoksi aion äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen.(PT) Reseptilääkkeisiin liittyvän laadukkaan tiedon saannin ansiosta saadaan aikaan parempia tuloksia potilaiden terveyden kannalta, koska mitä paremmin heillä on tietoja, sitä todennäköisempää on, että he ymmärtävät hoitoonsa liittyviä päätöksiä. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitetta ei voi rajoittaa EU:n lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Sillä olisi myös edistettävä terveyttä parantamalla osaamista terveydenhoidon alalla. Lääketeollisuudella on tärkeä tehtävä edistää terveysosaamista, mutta tämä tehtävä olisi määriteltävä selkeästi, ja alan osallistumista olisi säänneltävä tiukasti, jotta vältetään se, että kaupalliset näkökohdat johtavat lääkkeiden liikakulutukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Erityisesti vanhuksille ja pitkäaikaissairaille määrätään monia lääkkeitä, joilla voi olla haitallinen yhteisvaikutus, koska yksi lääkäri ei tiedä, mitä hänen kollegansa on määrännyt. Samaan aikaan yhä enemmän tuotteita, aspiriinista vilustumislääkkeisiin, myydään reseptivapaasti. Harkitseeko kukaan itse asiassa mahdollisuutta, että jopa luonnolliset kasviperäiset tuotteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksen eri lääkevalmisteiden kanssa? Myös potilaat aiheuttavat osaltaan sekaannusta: mitään ei sanota reseptilääkkeistä, joita olemme ottaneet väärään aikaan tai lääkkeistä, joiden käytön olemme itse lopettaneet tai jonka käyttötapaa olemme muuttaneet, ja niin edelleen. Taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat hoito-ohjeiden huonosta noudattamisesta, liikkuvat miljardeissa. Sen vuoksi esittelijän vaatima selkeä ero mainonnan ja tiedottamisen välillä on tärkeä. Tämä johtaa toivottavasti sen seikan selkeyttämiseen, että myös muut kuin reseptilääkkeet voivat vaikuttaa reseptilääkkeisiin. Lääkkeen määräävän lääkärin on oltava ensisijainen tietolähde, koska hän valitsee lääkkeen muun muassa potilaan iän, sukupuolen, painon ja todetun yliherkkyyden perusteella. Näiden näkökohtien vuoksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Fjellnerin mietinnön puolesta, koska mielestäni sen viesti ja siinä annetut ohjeet ovat erittäin tärkeitä. Eurooppalaiset kuluttajat ovat usein hämmennyksissä lääkkeiden pakkausselosteiden vuoksi, koska ne ovat heistä monimutkaisia ja sisältävät usein epäselvää tietoa.

Reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamista koskevan direktiiviehdotuksen tavoitteena on tarjota yksinkertaista tietoa, jota on helppo ymmärtää ja käyttää, mutta sillä pyritään välttämään mainostaminen. On myös tärkeää, että tietoa saadaan muutakin kautta kuin pakkausselosteista, ja sen vuoksi pidän myönteisenä tiedon julkaisemista Internetissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Mielestäni lääkkeisiin liittyvän tiedotuksen ja mainonnan eron vahvistaminen on kansalaisten suojelemiselle olennainen näkökohta. Äänestin Fjellnerin mietinnön puolesta, koska direktiiviin 2001/83/EY esitettiin selviä parannuksia. Tämä asiakirjan hyväksynyt suuri enemmistö oli vakuuttunut potilaan tiedonsaantia koskevan oikeuden puolustamisesta. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ponnisteluja komission alkuperäisen esityksen parantamiseksi on syytä korostaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen.(IT) Haluaisin onnitella esittelijä Fjellneriä erinomaisesta työstään. Äänestin sen puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että myyntiluvan haltijan on saatettava muu kuin myynninedistämiseen tähtäävä tieto lääkevalmisteista potilaiden ja yleisön saataville "vetoperiaatteen" mukaisesti, eli potilaat/yleisö saavat tietoja, jos he tarvitsevat niitä, toisin kuin "työntöperiaatteen" mukaisesti, jolloin myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Potilaille annettavien tietojen olisi täytettävä seuraavat edellytykset:

– tietojen on oltava luotettavia: potilaille annettavien tietojen on perustuttava uusimpaan tieteelliseen tietämykseen, ja niiden alkuperä on mainittava selvästi;

– tietojen on oltava riippumattomia: on todettava selvästi, kuka on toimittanut ja rahoittanut tiedot, jotta kuluttajat voivat havaita mahdolliset eturistiriidat;

– tietojen on oltava kuluttajaystävällisiä ja potilaslähtöisiä: tietojen on oltava helposti ymmärrettävissä ja saatavissa, kun otetaan huomioon kuluttajien erityistarpeet, kuten ikä, kulttuurierot ja saatavuus kaikilla EU:n kielillä. Potilaille tarjottavien reseptilääketietojen pitäisi olla osa laajempaa potilaille tiedottamisen ja terveysosaamisen strategiaa.

Potilaiden ja muiden asianomaisten tahojen pitäisi saada täsmällistä ja puolueetonta tietoa terveellisistä elämäntavoista, sairauksien ehkäisemisestä ja eri hoitovaihtoehdoista. Sen vuoksi katson, että tätä ehdotusta olisi täydennettävä käytännesäännöillä potilaille tarjottavasta tiedosta, ja ne pitäisi laatia yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa. Näin saadaan potilaiden ääni kuuluville.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen.(PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen tyytyväinen, että komission alkuperäiseen ehdotukseen tehdyt kompromissimuutokset ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, että potilaat pystyvät saamaan luotettavaa ja riippumatonta tietoa markkinoilla saatavilla olevista reseptilääkkeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Reseptilääkkeiden mainonta on kielletty Euroopan unionissa, ja näin myös vastaisuudessa. Lääkeyrityksien on noudatettava selkeitä objektiivisuutta koskevia sääntöjä, kun ne levittävät muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävää tietoa. Nämä ovat kaksi tärkeää viestiä, jotka lähettiin tänään lounasajalla, kun potilaille tiedottamista koskeva lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin. Tällainen yhteisymmärrys vallitsi parlamentin äänestyksessä (558 puolesta, 48 vastaan). Sillä vahvistetaan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lähes yksimielinen äänestys, jossa vain yksi äänesti vastaan. On otettu käyttöön monia takeita. Komissio ehdotti, että reseptilääkkeiden mainostus televisiossa ja radiossa kielletään, ja Euroopan parlamentti päätti ulottaa tämän lehdistöön. Valmistajiin sovelletaan useita velvoitteita: kuvauksia valmisteen ominaisuuksista, tiukennettu merkitseminen ja terveysviranomaisten ennakkolupa. En ymmärrä levottomuutta, mitä asia on aiheuttanut erityisesti ranskankielisen Belgian kuluttajajärjestöissä ja keskinäisissä yhteisöissä ja sitä, että tämän kannalla olivat tietyt Euroopan parlamentin jäsenet, jotka jo ennen keskustelujen alkua tuomitsivat nämä kaksi säädöstä. Tämä on pinnallista poliittista teeskentelyä, jota pidän valitettavana, koska potilailla on sairautensa vuoksi suuria odotuksia ja ilman näitä säädöksiä yleisö olisi internetin cowboyiden armoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Päätimme, että äänestämme joko puolesta tai tyhjää sen perusteella, mikä on tarkistuksen 31 kolmannesta osasta pidetyn äänestyksen tulos. Näin varmistetaan, että lääkeyritykset voivat antaa tietoja ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten omaan käyttöön eikä potilaille terveydenhuollon ammattilaisten välityksellä. Tämä oli keskeinen seikka Verts / ALE -ryhmälle. Koska se lopulta hyväksyttiin, päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), kirjallinen. (IT) Annamme äänemme tämän toimenpiteen puolesta, koska lääkevalmisteita koskevan tiedottamisen ja mainonnan välillä on tehty virallisesti ero.

Tuemme sitä, että lääkevalmisteista tiedotetaan enemmän, jos tällä parannetaan potilaiden tietoisuutta. Emme ole nyt emmekä koskaan samaa mieltä mistään toimenpiteestä, jolla pyritään selkeästi tai vaivihkaa ottamaan käyttöön mainostustoimia, jolloin lääkevalmisteesta tehdään kaupallinen tuote. Se, että lääkkeitä koskevia tietoja ei saa julkaista sanoma- tai aikakausilehdissä taikka radiossa tai televisiossa, on siten myönteistä.

On myös myönteistä, että tässä direktiiviehdotuksessa selkeytetään sitä, mitkä tiedot ja kuinka paljon tietoja voidaan esittää tai jotka pitää esittää mukaan lukien tieteellinen tieto, ja että mainosmateriaali jätetään selkeästi tämän ulkopuolelle.

Tarkistuksella, jolla otetaan käyttöön näiden tietojen julkistamiseen käytettyjen internetsivustojen varmentaminen ja valvonta, varmistetaan lisäksi, että tiedot eivät ole mainontaa. Apteekit ovat perusterveydenhuollon laitos ja niiden on pysyttävä sellaisina, joten niiden on oltava suojatussa asemassa liiketoimintaa ja kilpailua koskevilta säännöiltä. Me katsomme, että tämän säännöksen perusteella apteekkeja autetaan hoitamaan lääkevalvontaa ja lääkevalmisteiden oikean käytön opastamista koskevaa vaikeaa tehtävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Ajankohdalla, jolloin monet henkilöt etsivät itse tietoja, potilaille on tiedotettava selkeästi, objektiivisesti, luotettavasti ja asianmukaisesti lääkevalmisteiden vaikutuksista. Vaikka lääkevalmisteiden mainostaminen on kiellettyä unionissa, komissio on luonut tähän porsaanreiän. Sen ehdotuksesta, josta en ole samaa mieltä, puuttui tällainen strategia, ja eron tekeminen mainostamiseen nähden oli liian epämääräinen. Lisäksi komissio antoi liian paljon oikeuksia ja vastuuta lääketeollisuudelle. Voin kuitenkin tukea ehdotusta nyt, kun parlamentti on muuttanut sitä merkittävästi. Yritysten käyttämät viralliset asiakirjat (tuotetietoa koskevat yhteenvedot, arviointikertomukset) ja kanavat, joiden välityksellä ne voivat levittää tietoa, ovat rajalliset: näitä terveysasioita käsitteleviä sanomalehtiä ja aikakausilehtiä, verkkosivuja ja potilaille lähetettäviä kirjeitä ei enää pidetä sallittavina. Toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava ja hyväksyttävä etukäteen kaikki lääkevalmisteita koskevat ohjeet. Tämä sulkee pois itsesääntelyn, jota ei estetty alkuperäisessä ehdotuksessa. Minulla on vielä epäilyksiä tämän ehdotuksen toteutettavuudesta, koska pakollinen hallituksen tiedotusstrategia olisi edelleen vakuuttavampi kuin se, että valtio valvoo yritysten toimintaa. Äänestin kuitenkin tämän lainsäädäntöehdotuksen puolesta, koska sen perusteella loppujen lopuksi varmistetaan parempi tiedottaminen potilaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen. (FR) Fjellnerin mietintö lääkevalmisteisiin liittyvästä tiedottamisesta tuo esiin oikeutettuja huolenaiheita lääkeyrityksen mahdollisuudesta esittää mainoksia potilaille. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kollegani ovat varmastikin parantaneet asiakirjaa kieltäytymällä tukemasta kaikenmoista piilomainontaa ja ehdottamalla, että jäsenvaltioiden terveydenhuoltoviranomaiset tarkistavat lääkeyritysten suurelle yleisölle tarkoittaman reseptilääkkeitä koskevan viestinnän. Suhtaudun kuitenkin hyvin varovaisesti siihen, että tiedottamisen ja mainostamisen välinen raja on erittäin epäselvä.

Vastustan kiivaasti esimerkiksi ajatusta antaa yrityksille lupa mainostaa lääkkeitään potilaille hoitohenkilöstön välityksellä. En halua, että lääkärit joutuvat paineen alla toimimaan lääketeollisuuden myyntimiehinä ja -naisina. Sen vuoksi kollegoideni vahvistamasta tarkasta valvonnasta huolimatta äänestin tyhjää asiakirjasta, jota pidän todella ongelmallisena.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), kirjallinen. (DE) Äänestin mietinnön puolesta, koska sillä parannetaan selkeästi ja kestävästi potilaille lääkevalmisteista annettavaa tiedotusta. Lääkevalmisteiden mainostaminen on edelleen kiellettyä. Direktiivillä ei vaikuteta kielteisesti lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen, ja palveluntarjoajan valtuus määrätä lääkkeitä pysyy selkeänä. Meillä on kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut lääkealan paketin direktiiviehdotus toista käsittelyä varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), kirjallinen.(DE) Tässä direktiivissä otetaan ensimmäisen kerran käyttöön yhtenäiset säännökset reseptilääkkeitä koskevien tiettyjen tietojen esittämisestä yleisölle. Tarvittavilla tiedoilla selvitetään potilaille reseptilääkkeisiin sisältyviä etuja ja riskejä, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Komissio mukauttaa tietoja koskevia laatukriteereitä muun muassa potilasjärjestöjä ja terveydenhuollon ammattilaisia kuultuaan. Niillä varmistetaan annettujen tietojen luotettavuus – myös verkkosivuilla ja internetportaaleissa – ja lääketeollisuuden vastuu esittämistään tiedoista.

Esittelijä Fjellnerin tarkistuksissa suositellaan myös tiedotuskampanjoita, joilla lisätään yleisön tietoisuutta lääkeväärennöksien riskeistä. Ne ovat jo aiheuttaneet kohtalokkaita seurauksia eri jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EU:n tulliviranomaiset ovat panneet merkille vuosien ajan, että lääkeväärennösten, erityisesti antibioottien, särkylääkkeiden ja jopa syöpälääkkeiden tuonti on kasvanut nopeasti. Toisin, mitä joissain tiedotusvälineissä on esitetty, direktiivi koskee ainoastaan reseptilääkkeitä. Kenenkään ei tarvitse pelätä yrttiteensä puolesta.

 
  
  

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Asetuksessa (EY) N:o 726/2004 säädetään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja sillä perustetaan Euroopan lääkevirasto. Direktiivin 2001/83/EY muuttamista koskevissa toimissa korostetaan parempaa tiedottamista potilaille erityisesti tiedottamisen ja mainostuksen välisestä erosta. Direktiivin muuttamisen vuoksi myös asetusta olisi tarkistettava siten, että Euroopan lääkevirasto voisi tarkistaa ennakolta sen soveltamisalaan kuuluvia valmisteita koskevat tietyt tiedot. Tämän tavoitteen vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen asetuksen tarkistamisesta, ja se koskee ihmisille tarkoitetuista reseptilääkkeistä koskevaa yleisölle tiedottamista. Euroopan parlamentti, jolta pyydettiin kantaa ehdotuksesta, on esittänyt lukuisia tarkistuksia komission asiakirjaan. Näiden syiden vuoksi kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta. Nämä kaksi eri säännöstä toimivat rinnakkain ja niillä parannetaan potilaille annettavia tietoja heille määrätyistä lääkkeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kreikan kommunistinen puolue äänesti kumpaakin lainsäädäntöehdotusta ja niitä koskevia Euroopan parlamentin mietintöjä vastaan, koska niiden perusteella vastuu siitä, että potilaat saavat asianmukaisia, luotettavia ja paikkaansa pitäviä tietoja, siirretään valtion laitoksilta monikansallisille lääkeyhtiöille. Potilaiden tiedonsaanti ei ole yksilön vaan valtion vastuulla. Monopoliasemassa olevien lääkeyritysten voitto ja kansanterveyden suojeleminen ovat toisensa poissulkevia toimia. Äskettäinen rokotushuijaus, joka liittyi oletettuun uuteen influenssapandemiaan, on tyypillinen esimerkki siitä, miten kohdennettu tieto tuottaa lääkeyrityksille miljardien voiton. Me pidämme kiinni siitä, että tiedoista, joita kansalaisille ilmoitetaan yleisesti lääkkeistä eikä vain reseptilääkkeistä, kuten asetuksessa esitetään, on oltava vastuussa ainoastaan valtio. Tämä on vähintä, mitä tarvitaan potilaiden ja työntekijöiden suojelemiseksi. Lääkkeet, lääketutkimus ja keinot levittää asiantuntemusta ja tietoa, ovat monikansallisten yritysten käsissä, ja niiden ainoa peruste on voitto. Työntekijät ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi olla varmoja lääkkeiden laadusta ja tehokkuudesta tai saamistaan tiedoista. Tällaista toimintaa on torjuttava, jotta kaupankäynti poistetaan terveydenhuollon ja lääkkeiden alalta. Tarvitsemme valtion lääkevirastoja ja ilmaisia kansallisen terveydenhuollon palveluita.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sillä pyritään varmistamaan EU:n keskeinen tavoite taata ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja EU:n kansalaisten terveyden parempi suojeleminen. Tänään hyväksytyn asiakirjan ansiosta luodaan edellytykset suunnitella selkeää tiedostuskehystä kuluttajille määrättävistä reseptilääkkeistä. Sillä edistetään sitä, että kuluttajat tekevät enemmän tietoon perustuvan valinnan ja varmistetaan, että reseptilääkkeiden mainostaminen kuluttajille on edelleen kiellettyä. Euroopan parlamentin ehdotuksen perusteella on luotava EU:n kaikilla virallisilla kielillä kansalaisten käytettävissä oleva lääketietokanta ja varmistettava, että sitä pidetään ajan tasalla ja hallinnoidaan lääkeyhtiöiden kaupallisista eduista riippumattomalla tavalla. Tietokannan perustamisen ansiosta helpotetaan tiedonhakua ja sen avulla muut kuin asiantuntijat pystyvät ymmärtämään tietoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tätä mietintöä vastaan, ja olen aina ilmaissut vastustavani sitä voimakkaasti. Vaikka kannatan ajatusta parempien tietojen tarjoamisesta potilaille, en hyväksy tätä varten käytettäviä keinoja. Lääketeollisuuden tavoite ei ole koskaan hyväntahtoinen. Lisäksi tiedottamisen ja markkinoinnin ero on hiuksenhieno. On totta, että lähes yksimielisesti hyväksytyllä asiakirjalla ei ole mitään tekemistä komission alkuperäisen ajatuksen kanssa. Komission ehdotuksella olisi tiedottamisen varjolla pelkästään avattu ovet mainostukselle. Kyseinen ehdotus vastasi myös selkeästi lääkealan selkeään odotukseen voida kiertää oikeudellista kieltoa, jota sovelletaan lääkkeitä koskevaan mainostukseen. Tänään hyväksyttyyn mietintöön sisältyy paljon enemmän takeita: lääkeyritysten levitykseen tarjoamat tiedot tarkastetaan etukäteen ja niitä ei levitetä tiedotusvälineissä. Kuitenkin lupa julkaista valmisteyhteenvetoja pakkausselosteessa merkitsee, että siihen sisältyy kohtia, joita on korostettava ja myös muunlaisia kohtia, jotka koskevat esimerkiksi haittavaikutuksia. Nämä voidaan säännöllisesti poistaa yhteenvedoista, koska niiden vuoksi tuote ei mene hyvin kaupaksi. Eikö tämä ole jo myynninedistämistoimi? Oliko tämä todella tavoite? Maksaako tällainen peli vaivan?

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta laaditun direktiivin puolesta. Tässä asetuksessa säädetään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta sekä pyritään varmistamaan potilaiden oikeus luotettavaan, käytettävissä olevaan ja riippumattomaan saatavilla olevia lääkkeitä koskevaan tietoon, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää potilaan hoitomyöntyvyys ja lääkevalmisteiden oikea annostus ovat onnistuneelle hoidolle, on tärkeää, että yleisön, eli potilaiden, saatavilla on valmisteyhteenvedon mukaista laadukasta, muuta kuin mainostukseen tähtäävää tietoa, joka on todenmukaista, ajantasaista ja joka ei ole harhaanjohtavaa. Myyntiluvan haltija on taho, jolla on parhaat edellytykset tarjota ajankohtaista ja paikkansapitävää tietoa jokaisesta lääkevalmisteesta. Parlamentti on oikeutetusti päättänyt keskittyä suojelemaan potilaiden etua. Olen täysin samaa mieltä tästä lähestymistavasta, vaikka en usko, että on mitään tarvetta rajoittaa komission ehdotuksen tarjoamia mahdollisuuksia siitä, että lääketeollisuus esittää tiedot "työntöperiaatteen" mukaisesti. Tämä oli tasapainoinen ehdotus, jossa otettiin kaikkien osapuolten etu huomioon. Siihen osallistuivat terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja sillä suojellaan yleisöä reseptilääkkeiden mainostamiselta, mikä oikeutetusti kielletään. En usko, että juuri hyväksytyn asiankirjan ansiosta muutetaan paljoakaan potilaiden mahdollisuutta saada tietoja. Mielestäni tämä tilaisuus menetetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) On tärkeää, että potilaille olisi tiedotettava paremmin käyttämistään lääkkeistä. On myös tärkeää, että heidän saamansa tiedot ovat objektiivisia ja että lääketeollisuus ei pyri hämärtämään tiedotuksen ja mainonnan välistä rajaa. Talous- ja raha-asioiden valiokunta on tehnyt hyvää työtä tarkistaessaan tätä ehdotusta, ja olen voinut tukea sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) En ole samaa mieltä lääketuotteita koskevasta kuluttajiin suoraan kohdistuvasta mainonnasta. On tärkeää, että potilaat saavat tietoa käyttämistään lääkkeistä, mutta minusta tällainen mainostus heikentäisi lääkärin valvovaa roolia ja vahingoittaisi heidän vastuutaan potilaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Kiitän Christofer Fjellneriä hänen tärkeästä työstään, joka koskee ihmisille tarkoitetuista reseptilääkkeistä koskevaa yleisölle tiedottamista ja erityisesti lääkkeitä koskevia EU:n lupa- ja valvontamenettelyjä.

EU:n nykyisiin lainsäädäntöpuitteisiin Euroopan kuluttajille esitettävistä tieteellisistä tiedoista sisältyy monia ongelmia, koska eri jäsenvaltiot tulkitsevat direktiiviä eri tavoin.

Tänään hyväksytyn mietinnön tavoitteena on parantaa alan lainsäädännön yhdenmukaistamista, jotta porsaanreiät kurotaan umpeen ja poistetaan erot, joita tällä hetkellä esiintyy, kun on kyse terveyttä koskevan oikeuden turvaamisesta. Tämä kaikki liittyy laajempaan terveysosaamista koskevaan strategiaan, jolla pyritään varmistamaan, että Euroopan kansalaiset voivat saada helposti tieteellistä tietoa reseptilääkkeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen erityisen kiinnostunut terveyteen liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat etenkin sitä, että potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada sairaanhoitoa ja tietoa. Tällä hetkellä markkinoilla saatavilla olevien tietojen taso vaihtelee suuresti Euroopassa tavalla, jota voin pitää potilaiden kannalta epäoikeudenmukaisena. Potilailla on oikeus saada täydellistä ja oikeaa tietoa lääkkeistä. Kollegani Christofer Fjellnerin ehdotukset ovat juuri tämänsuuntaisia, ja niissä asetetaan potilas etusijalle. Euroopan parlamentin komission lainsäädäntöehdotukseen tekemissä tarkistuksissa korostetaan, että lääkkeiden valmistajien on annettava perustietoja, kuten valmisteyhteenveto, merkintä, potilaille tarkoitettu pakkausseloste ja yleisesti saatavilla oleva arviointikertomus. Jotta voimme kuitenkin varmistaa, että tiedot ovat luotettavia, minusta kansallisten viranomaisten olisi valvottava tiukasti sivustoja, jotka toimittavat tällaisia tietoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Tämä mietintö sisältää muistutuksen siitä, mikä Euroopan lääkeviraston pitäisi olla. Sellaista luonnosta ei voida vastustaa, jossa todetaan ilmeisiä tosiasioita, kuten tarve "painottaa potilaiden oikeuksia ja etuja", tarvetta velvoittaa yrityksiä esittämään julkisesti luettelo lääkkeidensä haittavaikutuksesta sekä julkaista tietoa Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä.

Hämmästystä voi kuitenkin aiheuttaa se, että tällaisia latteuksia pitää korostaa 15 vuotta sen jälkeen, kun tällainen virasto on perustettu. Parlamentin olisi tuomittava viraston avoimuuden puute ja todettava selvästi, että sitä pitäisi uudistaa kaikkien edun vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen.(PT) Reseptilääkkeisiin liittyvän laadukkaan tiedon saannin ansiosta saadaan aikaan parempia tuloksia potilaiden terveyden kannalta, sillä mitä paremmin heillä on tietoja, sitä todennäköisempää on, että he ymmärtävät heidän hoitoonsa liittyviä päätöksiä. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitetta ei voi rajoittaa EU:n lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, vaan sillä olisi myös edistettävä terveyttä parantamalla osaamista terveydenhuollon alalla.

Lääketeollisuudella on tärkeä tehtävä edistää terveysosaamista, mutta tämä tehtävä olisi määriteltävä selkeästi, ja alan osallistumista olisi säänneltävä tiukasti, jotta vältetään se, että kaupalliset näkökohdat johtavat lääkkeiden liikakulutukseen. On myös vältettävä harhaanjohtavaa mainontaa ja pyrittävä antamaan parempia tietoja kuluttajille (potilaille), jotka saavat erilaista valvomatonta tietoa internetin välityksellä. Tämä ei ole kuitenkaan kyseessä silloin, kun saadaan lääkelaboratorioiden luotettavaa tietoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), kirjallinen. (FR) Jotta potilaiden oikeuksia ja etuja suojellaan, heidän olisi voitava käyttää laadukkaita, objektiivisia, luotettavia ja muuhun kuin myynninedistämiseen tähtääviä tietoja lääkkeistä. Jos haluamme suojella terveyttä, lääke-esitteiden on oltava mahdollisimman selkeitä ja kattavia, ja niiden on täytettävä peruslaatuvaatimukset. Samalla kun suojelemme potilaita ja annamme tietoja yleisölle, meidän on edistettävä mahdollisimman helposti saatavilla olevaa tietoa erityisesti siten, että esitetään tiivistelmä valmisteen ominaisuuksista ja tarjotaan niistä seloste sähköisessä ja painetussa muodossa. Sen vuoksi meidän on varmistettava, että käytössä on varmennettuja ja rekisteröityjä sivustoja, jotka tarjoavat merkittävän määrän riippumattomia, objektiivisia ja muuhun kuin myynninedistämiseen tähtääviä tietoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Christofer Fjellnerin mietintö on hyvin ajankohtainen. Lääkkeiden piilomainontaa ei voida hyväksyä. Lääkäreiden on voitava antaa potilailleen lääkesuosituksia. Lääkärien on voitava säännellä potilaille annettavan lääkkeiden käyttöä ja määrätä niitä, jotta vältetään lääkevalmistajien keinottelu ja niiden välinen kilpailu. Lääkeyhtiöiden antama tuki olisi rajoitettava tietojen esittämiseen, ja ne eivät saa missään nimessä pyrkiä tyrkyttämään tuotteitaan potilaille. Lääkärit ovat vastuussa hoidosta; heidän on myös päätettävä, mitä lääkkeitä potilaille olisi määrättävä hoidon aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Kun otetaan huomioon, että pelkästään Saksassa noin 25 000 henkeä kuolee vuosittain lääkkeitä koskevien haitta- ja vuorovaikutusten vuoksi ja että kolme prosenttia onnettomuuksista johtuu reseptilääkkeistä, on selvää, että meidän on tarjottava potilaille parempaa tietoa. Voimme ottaa Ranskan esimerkiksi. Kaikenlaiset toimintakykyyn kohdistuvat häiriövaikutukset on merkitty siellä selkeästi pakkaukseen. Meidän on tarjottava potilaille tietoja, mutta meidän on myös autettava heitä lääkevalmisteiden viidakon läpi esimerkiksi sopimalla päivittäisestä rutiinista, pakkauksien suunnittelusta tai erityisistä merkinnöistä. Tällä säästetään miljardeja euroja julkisia varoja ja vältetään potilaille aiheutuvat haitta- ja vuorovaikutukset. Tähän ehdotukseen sisältyy muutamia aloitteita, joiden perusteella potilaat voivat saada paremmin tietoja heille määrätyistä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Se, käyttävätkö potilaat laadukkaan tiedon parempaa saantimahdollisuutta, on kyseenalaista monien potilaiden käyttäytymisen vuoksi. On kuitenkin tärkeää, että tiedot ovat saatavilla kaikkialla EU:ssa Äänestin tästä syystä tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Tässä mietinnössä keskitytään potilaiden oikeuteen saada tietoja, joten kannatan sitä täysin. Siihen sisältyy myös joitain tärkeitä innovaatioita.

Ensimmäinen koskee Internetiä: parlamentti aikoo saada kuluttajat tietoisiksi verkossa myytäviä lääkkeitä koskevista riskeistä sekä edistää ehdotusta tätä myyntimenetelmää koskevasta väliaikaisesta lainsäädännöstä.

Toinen koskee reseptilääkkeiden mainostuskieltoa, koska on tärkeää tehdä ero geneeristen ja muiden kuin geneeristen lääkkeiden välillä potilaille annettavaa tietoa koskevan näkökulman lisäksi myös etenkin sen osalta, miten aktiivisten aineiden valmistusta koskevia hyviä käytäntöjä noudatetaan erityisesti Euroopan ulkopuolella.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Mietinnössä, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta, otetaan käyttöön tietojen avoimuutta ja tehokkuutta koskevia uusia sääntöjä ja asetetaan painopiste potilaiden edulle suojellen heitä, joten perustin puoltavan ääneni tähän seikkaan. Tärkeitä näkökohtia ovat Euroopan lääkeviraston perustaminen ja selkeä pyrkimys varmistaa potilaiden oikeus luotettavaan, käytettävissä olevaan ja riippumattomaan saatavilla olevia lääkkeitä koskevaan tietoon, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) On olemassa monenlaisia riippumattomia ja näyttöön perustuvia tiedonlähteitä hoitomahdollisuuksista, jotka ovat saatavilla Euroopan unionissa. Niissä otetaan huomioon väestön kulttuuriset erityispiirteet ja olosuhteet mukaan lukien terveyteen vaikuttavat tekijät. Laadukkaiden tietojen paremmalla saatavuudella voidaan saada aikaan parempia terveydenhoitotuloksia potilaan kannalta, koska asioista paremmin selvillä olevat potilaat jatkavat todennäköisimmin tarpeellisia hoitoja ja heillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää hoitoaan koskevia päätöksiä. Ehdotuksella tarjotaan lisäarvoa, jos se muotoillaan ja toteutetaan asianmukaisesti.

Käsiteltävänä olevassa asetuksessa ei oteta huomioon teknistä kehitystä ja Internetin luomia mahdollisuuksia ja haasteita. Potilailla on Euroopassa internetin välityksellä rajaton pääsy muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen tietoon reseptilääkkeistä. Kuitenkin pääsy internetin välityksellä valvottuun ja turvalliseen lääketietoon on monen potilaan kohdalla rajallista. Tämä aiheuttaa ongelman erityisesti niille, jotka tarvitsevat tietoja omalla kielellään. Sen vuoksi ehdotuksen tavoitteena ei voi olla vain EU:n lainsäädännön yhdenmukaistaminen vaan myös terveyden parantaminen terveyteen liittyvän paremman tiedon välityksellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta laaditun mietinnön puolesta. Pidän välttämättömänä varmistaa, että potilaat saavat luotettavaa ja riippumatonta tietoa markkinoilla saatavilla olevista reseptilääkkeistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestimme tämänpäiväisessä istunnossa ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeitä koskevasta yleisölle tiedottamisesta (lääkkeitä koskevat yhteisön lupa- ja valvontamenettelyt). Parlamentti ja potilasjärjestöt ovat vaatineet tällaista ehdotusta jo pitkään, jotta potilailla on paremmat tiedot lääkkeistä, joita heille määrätään ja joita he käyttävät.

Tämänhetkinen lainsäädäntö ei ole yhdenmukainen teknisen kehityksen tai internetin luomien mahdollisuuksien ja haasteiden kanssa. Potilailla on Euroopassa internetin välityksellä rajaton pääsy muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen tietoon reseptilääkkeistä.

Esittelijä ehdotti, että ehdotuksen painopistettä siirretään ja lääkeyhtiöt valtuutetaan tarjoamaan potilaille tietynlaista tietoa, jotta potilaiden oikeus saada tietoa asetetaan lainsäädännössä keskeiselle sijalle. Laadukkaiden tietojen paremmalla saatavuudella voidaan saada aikaan parempia terveydenhoitotuloksia potilaan kannalta, koska asioista paremmin selvillä olevat potilaat jatkavat todennäköisimmin tarpeellisia hoitoja ja voivat ymmärtää paremmin hoitoaan koskevia päätöksiä. Ehdotuksella tarjotaan siten lisäarvoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Tässä mietinnössä suhtaudutaan myönteisesti komission ehdotukseen reseptilääkkeitä koskevasta potilaille tiedottamisesta (KOM(2008)0662–0663). Parlamentti ja potilasjärjestöt ovat vaatineet tällaista ehdotusta jo pitkään, jotta potilailla on paremmat tiedot lääkkeistä, joita heille määrätään ja joita he käyttävät. Laadukkaiden tietojen paremmalla saatavuudella voidaan saada aikaan parempia terveydenhoitotuloksia potilaan kannalta, koska asioista paremmin selvillä olevat potilaat jatkavat todennäköisimmin tarpeellisia hoitoja ja voivat ymmärtää paremmin hoitoaan koskevia päätöksiä, joten jos ehdotus muotoillaan ja toteutetaan oikein, sillä tarjotaan lisäarvoa. Sen vuoksi ehdotuksen tavoitteena ei voi olla vain EU:n lainsäädännön yhdenmukaistaminen vaan myös terveyden parantaminen terveyteen liittyvän paremman tiedon välityksellä. Lääketeollisuudella on tärkeä tehtävä edistää terveyteen liittyvää tietoa ja hyvää terveyttä, mutta sen tehtävä on määriteltävä selkeästi ja sen osallistumista on säänneltävä tiukasti, jotta vältetään kaupallisiin syihin perustuva lääkkeiden liikakulutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), kirjallinen.(DA) Me Tanskan sosiaalidemokraatit Euroopan parlamentissa (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen ja Ole Christensen) äänestimme tyhjää ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta. Vaikka mietintöön sisältyy monia hyviä ehdotuksia, emme katso, että voimme äänestää Tanskan perustuslain vastaisen ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin myönteisesti ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta, jotta tulevaisuudessa taataan EU:n kehys, jonka perusteella Euroopan kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada lääkkeitä koskevaa paikkansapitävää ja selkeää tietoa.

Komission 20. joulukuuta 2007 esittämässä kertomuksessa potilaille tarjottavaa lääketietoa koskevista nykykäytännöistä todetaan, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön toisistaan poikkeavia lääkevalmisteisiin liittyviä tiedottamissääntöjä ja -käytäntöjä, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa potilailla ja laajalla yleisöllä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada näitä tietoja. Euroopan kansalaisilla on oikeus saada paikkansapitävää ja selkeää tietoa lääkkeistä. Minusta on tärkeää, että tässä asetuksessa turvataan potilaiden etu ja varmistetaan, että uusimpia viestintävälineitä käytetään tarjoamaan yleisölle paikkansapitävää, saatavilla olevaa ja helppotajuista tietoa avoimesti ja lääkeyhtiöiden kaupallisista eduista riippumatta.

 
  
  

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), kirjallinen.(SV) Toimin entisessä työpaikassani konsulttina eräälle asianosaiselle tässä asiassa, joten äänestin tyhjää mietinnöistä A7-0289/2010 ja A7-0290/2010.

 
  
  

Mietintö: Jill Evans (A7-0196/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Euroopassa syntyy joka vuosi arviolta 9,3 miljoonaa tonnia elektroniikkalaitteiden jätettä. Tosiasia on, että näihin laitteisiin sisältyy usein huomattava määrä erittäin saastuttavia aineita. Tämä jäte aiheuttaa merkittävän ympäristöhaasteen. Jälleenkäsittelystä huolimatta olisi tärkeää rajoittaa alusta alkaen näiden vaarallisten aineiden käyttöä. Suuret teolliset ryhmittymät ovat jo alkaneet rajoittaa sitä. Tarvitsemme kuitenkin selkeitä sääntöjä, jotta voimme saada aikaan yhteiset puitteet tälle olennaiselle tehtävälle. Tämän vuoksi äänestin näiden aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin hyväksymisestä laaditun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta. Tämä ei ollut kuitenkaan helppo äänestys. Ehdotukseen sisältyy joitain poikkeuksia erityisesti, kun on kyse aurinkopaneeleista. Koska niiden ansiosta voidaan rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, pidimme sopivana sallia niihin sisältyvät aineet. Tämän vuoksi syntyi kuitenkin luonnollisesti keskustelua unionin ympäristöpolitiikan, johon valitettavasti kohdistuu keskenään ristiriitaisia kysymyksiä, painopisteistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun sisältyy monia vaarallisia aineita, joita voi vapautua ympäristöön, ja ne voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä etenkin, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Nämä ongelmat on nyt ratkaistu vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ensimmäisen version avulla.

Tuen asiakirjan ehdotuksia siitä, että komission olisi tehostettava haitallisten aineiden käytön ehkäisemistä ja tarkasteltava säännöllisesti muiden vaarallisten aineiden kieltoa ja niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikalla, jolla varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun asianmukainen taso.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentti on ratifioinut sopimuksen neuvoston kanssa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymällä ensimmäisessä käsittelyssä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan uudelleenlaaditun direktiivin. Tämä on hyvä uutinen Euroopan kuluttajille: Euroopan unionissa myydyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet muodostavat merkittävän osan kuluttajille myydyistä tavaroista, ja pelkästään EU:ssa myydään joka vuosi arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Näitä erilaisia laitteita vaihdetaan yhä useammin, mikä aiheuttaa jätettä ja jätteeseen sisältyviä vaarallisia aineita koskevan ongelman. Niiden käyttöä on rajoitettava turvallisuuden ja kansanterveydellisten syiden vuoksi. Voimassa olevan direktiivin, joka annettiin vuonna 2003, uudelleenlaadinnan taustalla olevana syynä on edistyä yhä enemmän vaarallisten aineiden käytön rajoittamisessa. Komission pitäisi myös tarkistaa lainsäädäntöään kolmen vuoden kuluttua, jotta sitä mukautetaan edelleen tulevaisuuden innovaatioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Haluaisin onnitella esittelijä Jill Evansia työstään ja hyvästä kompromissista, jonka hän sai aikaan poliittisten ryhmiemme välillä.

Hyväksytyllä asiakirjalla, voimassa olevan direktiivin uudelleenlaadinnalla, pyritään ottamaan käyttöön kunnianhimoisemmat kriteerit sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytölle. Olisi huomattava, että EU:n toimielimet ovat viime vuosina suurten ponnistusten ansiosta edistyneet huomattavasti siinä, että elektroniikkalaitteiden loppukäsittelyssä ja tuotannossa kunnioitetaan enemmän ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Äänestin tämän toimen puolesta. Se sopii tähän asiayhteyteen. Se on yhtiöille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille taakka, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden. Se, että kuluttajille voidaan tarjota vähemmän saastuttavia tuotteita, merkitsee yritykselle hyvää tilaisuutta parantaa liiketoimintamenettelyjään ja maailmanlaajuista kilpailukykyään. Lisäksi tässä mietinnössä tarkastelluilla uusilla toimilla voidaan varmistaa, että Euroopan kuluttajia suojellaan paremmin ja ympäristöä kunnioitetaan enemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) laaditun mietinnön puolesta, koska katson, että neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus täyttää tavoitteen ihmisten terveyden ja ympäristön edistämisestä sekä nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja laajemmasta yhtenäistämisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Komission mukaan joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään sähkö- ja elektroniikkalaiteromua pidetään nopeimmin kasvavana jätevirtana. Syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin uudelleenlaadinnalla pyritään laajentamaan direktiivin soveltamisalaa ja vahvistamaan sen ennaltaehkäisyä koskevaa osaa, jotta ympäristövahingot voidaan korjata ensisijaisesti niiden lähteellä perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tässä direktiivissä keskitytään kuitenkin suuriin jakelijoihin, ja tällä laiminlyödään sähkö- ja elektroniikkalaitteita tuottaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin mahdollisesti aiheutuvia talousarviovaikutuksia. Siinä ei myöskään tarjota ratkaisuja komission ehdotuksen KOM(2008)0809 ja BioIntelligencen selvityksen – jossa todettiin, että pk-yrityksille, jotka tuottavat lääkevalvontaan käytettäviä laitteita, aiheutuu tämän uuden järjestelmän vuoksi todennäköisiä ongelmia – perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön sähkö- ja elektroniikkalaitteissa liittyvän kiellon uudelleenlaadinta on komission mukaan tarpeen soveltamisalaan liittyvän epävarmuuden, säännösten ja määritelmien epätäsmällisyyden ja sen seikan vuoksi, että jäsenvaltiot suhtautuvat eri tavoin tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen.

Ennen äänestystä sain useita pyyntöjä torjua PVC:n sisällyttäminen luetteloon ensisijaisesti tarkasteltavista aineista, jotka sisältyvät vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetussa direktiivissä olevaan liitteeseen III. Haluaisin todeta, että en hyväksy sen sisällyttämistä, koska erilaisten epäilyttävien tuotteiden, kuten PVC:n, sisällyttäminen ei perustu mihinkään kriteereihin eikä siinä ole mitään järkeä. Koska tuote voidaan lähtökohtaisesti kieltää tulevaisuudessa ilman mitään tieteellistä syytä, syntyy epätoivottava tilanne lainsäädännöllisen määritelmän puutteesta. Kun on kyse PVC:stä, se ei ole REACH-asetuksen mukaisesti toteutetun alustavan arvion perusteella kovin vaarallinen, ja siten kyseessä ei ole liitteeseen III ensisijaisesti sijoitettava aine. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska täysistuntoäänestystä edeltävien neuvottelujen aikana tämä luettelo peruutettiin. Komission olisi tehtävä asiasta uusi arvio kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tämä lainsäädäntö tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntimäärä EU:ssa ja näiden laitteiden väistämättä aiheuttaman jätemäärän lisääntyminen merkitsee, että niissä olevia tiettyjä vaarallisia aineita on korvattava, jotta vähimmäistetään niiden ympäristövaikutus ja varmistetaan kuluttajien ja kansanterveyden suoja. Ymmärrämme, että tämä on tarpeellista, ja katsomme, että vastauksen tarjoavien ratkaisujen etsintä on hyödyllistä. Äänestimme sen vuoksi tämän mietinnön puolesta. Neuvosto pääsi viime kuukausien aikana käydyissä keskusteluissa sopimukseen parlamentin kanssa kiistanalaisimmista ja hankalimmista asioista. Pidämme myönteisenä sitä, että ehdotetussa lopullisessa asiakirjassa polyvinyylikloridi jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, joten tuotantoa voidaan jatkaa tietyillä teollisuudenaloilla. Jos se olisi sisällytetty soveltamisalaan, kuten ehdotettiin, näille aloille olisi aiheutettu vakavia vaikutuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin tyhjää Jill Evansin sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien tiettyjen vaarallisten aineiden kieltämistä koskevasta mietinnöstä, koska pidän parlamentin lähestymistapaa kummallisena. Mietinnössä vastustetaan voimakkaasti ilman minkäänlaista tieteellistä näyttöä nanohiukkasia, joiden on nähtävästi oltava pienen kokonsa vuoksi välttämättä vaarallisia. Toisaalta direktiiviehdotuksen ulkopuolelle jätetään aurinkopaneelien jäte, koska tällä halutaan kannustaa uusiutuvien energialähteiden tekniikan kehittämistä. Joko sähkölaitteisiin sisältyvät aineet ovat vaarallisia tai eivät. Jos tavoitteena on ottaa käyttöön ennalta varautumisen periaate, sitä olisi sovellettava myös aurinkotekniikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), kirjallinen.(DE) Äänestin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta, koska sen soveltamisalan ulottaminen kaikkiin sähkölaitteisiin merkitsee selvää parannusta. Pidän kuitenkin näin monen poikkeuksen olemassaoloa ongelmallisena. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden ala, aurinkomoduulit, jotka koostuvat osittain kadmiumtelluridiyhdisteistä, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämä aine ei ole pelkästään haitallinen terveydelle, vaan se on myös vaarallinen ja se pitäisi sen vuoksi sisällyttää vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin soveltamisalaan. Tämän vuoksi ei synny vaaraa, että aurinkokennojärjestelmät häviävät kokonaan katoilta. Markkinoilla on monia vaihtoehtoja, joihin ei sisälly kadmiumtelluridia. Sen vuoksi olen tältä osin eri mieltä parlamentin ja neuvoston enemmistön kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen. (FR) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu lisääntyy koko ajan, ja siihen sisältyy monia vaarallisia aineita. Jos näitä aineita ei käsitellä oikein, ne voivat päästä ympäristöön ja vahingoittaa ihmisten terveyttä.

Tämän direktiivin perusteella on mahdollista, että lukuisat yritykset pystyvät edistymään yhä enemmän uusien ja turvallisempien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kehittämisessä, koska sillä kannustetaan teknologista innovointia. Vaarallisten aineiden vähentäminen tuotantoketjun alussa vähentää myös kierrätyskustannuksia. Lopuksi on merkittävää, että saimme aurinkopaneeleille poikkeuksen, jotta Euroopassa edistetään uusiutuvan energian tekniikan kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), kirjallinen.(PL) Puola on yksi suurimmista televisioiden, radioiden ja kodinkoneiden valmistajista Euroopassa. Se on myös valtio, missä tällaisten laitteiden myynti kasvaa vuosi vuodelta. Tällaisten tuotteiden tekniikan kehitys ja kysynnän kasvu aiheuttaa myös sen, että sähkölaiteromun määrää lisääntyy, ja tämän jätteen käsittelystä ja tämän prosessin vaikutuksesta ympäristön pilaantumiseen aiheutuu myös ongelmia. Sen vuoksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin uudet säännökset ovat erittäin tärkeitä tällaisten laitteiden tuottajille. Niiden on poistettava haitalliset aineet ja tehostettava päivittäiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuusstandardeja. Tämä on myös hyvä uutinen kuluttajille, koska uusien sääntöjen perusteella otetaan käyttöön velvoite käyttää aineita, jotka ovat terveyden ja ympäristön kannalta turvallisia, ja tämä koskee jokaista sähkölaitteiden tuottajaa kaikkialla Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (S&D), kirjallinen. (EN) Ensimmäisen käsittelyn kompromissilla – vaikkakaan se ei ole kovin kunnianhimoinen – parannetaan nykyistä lainsäädäntöä, joten äänestin sen puolesta. Aineiden käytön rajoitusta koskevan uuden menetelmän lisäksi yksi keskeinen parannus on avoin soveltamisala: kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan lukien sähkövirtageneraattorin laitteisto, sisällytetään keskipitkällä aikavälillä vaarallisten aineiden rajoittamisesta annettuun lainsäädäntöön. Suurin haittapuoli on kuitenkin poikkeustapauksien pitkä luettelo, mihin sisältyvät aurinkopaneelit. Tämän ratkaisevan "puhtaan" tekniikan jättäminen ympäristölainsäädännön ulkopuolelle lähettää väärän viestin EU:n laajuisesti ja maailmanlaajuisesti. Kyse on oikean sääntelykehyksen luomisesta johdonmukaisille kestäville investoinneille! Vaikka aurinkopaneelien tuottamisessa käytetyt vaaralliset aineet, kuten kadmiumtelluridi, voivat olla kustannustehokkaampia, jo pitkään on ollut olemassa vähemmän ongelmallisia vaihtoehtoja, jotka ovat toimineet erittäin hyvin. Sen vuoksi en näe mitään syytä asettaa katoille ja pelloille mahdollisesti vaarallista jätettä ja siirtää jätteiden hävittämistä koskeva haaste tuleville sukupolville. Olen tältä osin vahvasti eri mieltä Euroopan parlamentin ja neuvoston kannasta ja päätöksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kollegani Jill Evansin neuvottelema kompromissi merkitsee edistystä tällä lainsäädännön alalla. Sen tarjoama oikeusvarmuus parantaa ympäristön suojelua, ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Jatkuvasti kasvava televisioiden, radioiden ja sähköisten kodinkoneiden tuotanto aiheutuu uuden teknologian kehityksestä ja tämäntyyppisten tuotteiden kysynnän kasvusta. Vaadimme kuluttajina toimivuutta ja ergonomiaa näiltä laitteilta, mutta meidän pitäisi ennen kaikkia vaatia, että erityyppiset tuotteet täyttävät asianmukaiset normit, joilla säännellään turvallisuusvaatimuksia käyttäjän ja ympäristön kannalta. Vaihdamme käytetyt laitteet uusiin, mikä aiheuttaa huolestuttavia määriä jätettä, ja niiden tuotannossa käytetyt vaaralliset aineet aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa ekosysteemille.

Sen vuoksi on välttämätöntä ottaa käyttöön lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan haitallisten aineiden käyttöä kotitalouden laitteiden tuotannossa ja jolla samalla tuetaan valmistajia innovatiivisten ja ekologisten toimenpiteiden käyttöönotossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Voimassa olevassa vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetussa direktiivissä rajoitetaan kuuden vaarallisen aineen, joita sisältyi aikaisemmin tiettyihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, käyttöä. Se laaditaan uudelleen, jotta sitä yksinkertaistetaan ja jotta helpotetaan sitä, että valmistajat voivat kertoa, mitkä aineet ovat kiellettyjä. Näin vältetään tarpeettomia sekaannuksia, jotka voivat olla vaarallisia kuluttajille ja jätteenkäsittelystä vastaavien yritysten voimavaroille.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen. (IT) Euroopan unioni tarvitsi yksityiskohtaisen säännöstön tiettyjen vaarallisena pidettyjen aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tämä vaatimus käy selvästi ilmi komission tiedoista, jotka osoittavat, että joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Vaarallisten aineiden käyttö kielletään kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa lyhyen siirtymäkauden, jonka kuluessa yritysten on sopeuduttava uuteen lainsäädäntöön, jälkeen. Joitain poikkeuksia on, kuten aurinkopaneelit. Tällä toimenpiteellä edellytetään myös, että kilpaileva kolmansien maiden teollisuus noudattaa samoja velvoitteita, joita sovelletaan kotimaisiin yrityksiin. Tähän sisältyy nimenomainen vaatimus siitä, että tuontituotteiden on noudatettava samoja turvallisuusvaatimuksia, mitkä varmistetaan EU:n säännöillä.

Olen sen vuoksi sitä mieltä, että painopiste on turvata tietyt ensisijaiset voimavarat, kuten kansanterveys ja ympäristö, vaikkakin olemme tietoisia, että toimimme olosuhteissa, jotka määrittelee Eurooppaan ja koko maailmaan vaikuttanut vakava talouskriisi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta. Voimassa olevassa vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetussa direktiivissä kuuden vaaralliseen aineen käyttöä rajoitetaan tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotannossa. Tarkoitus on estää myrkyllinen jäte sen jälkeen, kun nämä laitteet poistetaan käytöstä, jotta varmistetaan, että Euroopan ei-toivotut matkapuhelimet, tietokoneet ja jääkaapit eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, koska niissä käytetyt kemikaalit vuotavat kaatopaikalla tai koska niistä vapautuu myrkyllistä kaasua poltettaessa. Direktiiviä yksinkertaistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa muodostaa merkittävän ongelman kansanterveydelle, ympäristölle ja jätehuollolle. Nämä riskit ovat vieläkin suurempia kehitysmaissa hankalissa oloissa toteutetuissa kierrätys- ja hyödyntämistoimissa erityisesti, kun tuotteet viedään laittomasti hävitettäväksi kaatopaikoille köyhempiin valtioihin. Tämän lainsäädäntöehdotuksen perusteella kaikki tällaiset aineet sisällytetään tämän direktiivin soveltamisalaan. Sen vuoksi tulevaisuudessa kaikkien aineiden on täytettävä direktiivin säännökset, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Tällä direktiivillä edistetään osaltaan selkeiden sääntöjen käyttöönottoa jäsenvaltioissa, kun on kyse näiden aineiden markkinoille saattamisesta ja myöhemmin niiden uudelleenkäytöstä. Tällä direktiivillä saadaan aikaan merkittävää parannusta nykytilanteeseen verrattuna, minkä vuoksi äänestin sen puolesta. Katson kuitenkin, että direktiivin ulkopuolelle jätetyt tietyt vaaralliset aineet olisi sisällytettävä siihen seuraavan kolmen vuoden kuluessa niiden uudelleentarkastelun ja vaikutustenarvioinnin jälkeen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lisääntynyt käyttö ja niiden huomattava tekninen kehitys on johtanut siihen, että niiden elinkaari on yhä lyhyempi. Tämä on puolestaan aiheuttanut vakavia ongelmia vaarallisten aineiden käytölle näissä laitteissa sekä vaikeuksia käsitellä yhä suurempia määriä jätettä. Sen vuoksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevalla direktiivillä pyritään laajentamaan direktiivin soveltamisalaa ja vahvistamaan sen ennaltaehkäisyä koskevaa osaa, jotta ympäristövahingot voidaan korjata ensisijaisesti niiden lähteellä perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämä uudelleenlaadinta on välttämätön, jotta vaarallisia aineita pystytään menestyneesti vähentämään tämäntyyppisissä laitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) Kannatan täysin Jill Evansin mietintöä. Haluaisin kuitenkin lisätä, että tähän kysymykseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Lyijyn, magnesiumin, elohopean ja harvinaisten maametallien käyttö elektroniikassa ja teollisuuden tekniikassa on välttämätöntä. Meidän tehtävämme on velvoittaa valmistajia siirtymään vähemmän vaarallisten aineiden käyttöön. Kun se ei ole mahdollista, on tärkeää, että yleisölle tiedotetaan kaikkien käytettyjen vaarallisten aineiden mahdollisista haitallisista vaikutuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetulla direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen on myös tärkeä väline, jossa vahvistetaan EU:n ja kansainväliset standardit valmistajille. Direktiivin soveltamisalan laajentamisen tarkoituksena on ottaa huomioon vaarallisten aineiden jätteidenkäsittely. Äänestin tyhjää, koska mietinnön perusteella ei vielä pystytä ratkaisemaan kaikkia vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen.(DE) Sähkölaitteiden markkinoiden kasvu on ollut nopeaa erityisesti tieto- ja teleteknisten laitteiden alalla. Tämä ja yhä lyhyemmät innovaatiosyklit johtavat myös sähkölaiteromun määrän kasvuun. Uudelleenlaaditulla vaarallisten aineiden rajoittamista koskevalla direktiivillä pyritään estämään sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä tai ihmisten terveyttä. Jotkut ehdotukset ovat ristiriitaisia: suuret tietokonevalmistajat, kuten HP, ACER tai Sony Ericsson ovat ilmoittaneet kannattavansa kaikkien bromattujen palonestoaineiden kieltoa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Komission tutkimustulokset eivät ole toisaalta olleet vakuuttavia ainakaan, kun on kyse ympäristölle mahdollisesti aiheutusta tuhosta. Lisäksi alan teollisuus, erityisesti kaapeliteollisuus, on ilmaissut huolenaiheita PVC:n kiellon vuoksi. PVC:n kielteiset ominaisuudet ovat kiistanalaisia, ja esiintyy huolenaihe, että kustannukset nousevat, jos PVC:llä päällystetyt kaapelit kielletään. Näitä väitteitä on harkittava ennen kuin päätetään erityisistä kielloista. Siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta monesta eri syystä. Olen samaa mieltä siitä, että kiinteät asennukset ja aurinkopaneelit olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Olin myös tyytyväinen siitä, että liitteeseen IV sisältyvien vaarallisten aineiden tarkistamista koskeva menetelmä hyväksyttiin, koska tämä merkitsee, että luettelo aineista, jota komission on tarkasteltava (liite III) voidaan poistaa. Katson myös, että koska "riippuvaisuutta" koskeva käsite ei ole liian laaja, sähkön tarve laitteiden toiminnalle on asianmukaista. Pidän myös ennenaikaisena, että lainsäädäntöön sisältyy nanomateriaalien, joita komissio parhaillaan tarkastelee, arvioiminen. Lopuksi olen tyytyväinen siitä, että soveltamisala on "avoin", jotta siihen voidaan sisällyttää kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) laaditun mietinnön puolesta antamani ääni johtui parannuksista, jotka toteutettiin yhteistyössä neuvoston kanssa. Niillä pyritään merkittäviin parannuksiin kansanterveyden ja ympäristön suojelun sekä jätehuollon aloilla. Haluaisin korostaa, että uusi lainsäädäntö on yksinkertaisempi ja johdonmukaisempi. Vaarallisten aineiden käytön uudelleenjärjestely ja kieltäminen oli välttämätöntä, kun otetaan huomioon, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti lisääntyy huomattavasti EU:ssa.

Tämän lainsäädännön ansiosta estämme sen, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, kuten matkapuhelimien, tietokoneiden ja jääkaappien, vuoksi tuottamamme jäte vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska kemiallisia aineita kulkeutuu ympäristöön joko kaatopaikalta tai silloin, kun polttamisesta vapautuu myrkyllisiä kaasuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen.(IT) Haluaisin onnitella esittelijä Evansia hänen erinomaisesta työstään. Äänestin sen puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi on laadittava uudelleen siten, että siinä otetaan huomioon dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöjen vähentämistä koskevat EU:n kansainväliset velvoitteet sekä tavoite niiden käytön jatkuvasta vähentämisestä ja viime kädessä lopettamisesta, kun se on mahdollista.

Suurten sähkö- ja elektroniikkalaiteromumäärien lopullinen kohtalo on yhä epäselvä. Poltto korkeassa lämpötilassa on yhä poikkeustapaus. Vaarana on, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ala-arvoinen käsittely – joko EU:ssa tai kolmansissa maissa – jatkuu merkittävissä määrin. Dioksiinien ja furaanien päästöihin voidaan puuttua vain suunnitteluvaiheessa tehdyillä materiaalivalinnoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Keskeiset näkökohdat tässä uudelleenlaaditussa direktiivissä ovat seuraavat:

– avoin soveltamisala,

– vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ja REACH-asetuksen välinen ero,

– poikkeuksia koskevien edellytysten muuttaminen,

– poikkeuksen ja suoja-ajan keston määrittelyä koskevat vaatimukset,

– tulevia rajoituksia koskeva yhteispäätösmenettely komiteamenettelyn asemesta,

– nanomateriaaleja koskevat erityissäännökset.

Pidän myönteisenä, että sopimukseen päästiin ensimmäisessä käsittelyssä. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska uusi direktiiviehdotus on yksinkertaisempi ja sillä tarjotaan valmistajille helpompi väline, jota käytetään niiden tuotteiden luokitteluun direktiivin mukaisten luokkien perusteella. Siinä otetaan huomioon terveyden ja ympäristön suojeluun liittyvä sosioekonominen vaikutus, kun poikkeuksia koskevia edellytyksiä tarkistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen. (PT) Komission mukaan selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi on suositeltavaa muotoilla uudelleen tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2003. Uudelleenlaadinta edellyttää luonnollisesti direktiivin soveltamisalan laajentamista, jotta edistetään ihmisten terveyden suojelemista, ekologisesti asianmukaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja jätteiden hävittämistä. Tämän kysymyksen osalta on tärkeää ottaa huomioon pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevien suositeltujen ratkaisujen mahdollinen vaikutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti hyväksyi lähes kahdeksan vuotta sitten vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin ja vastasi siten kuluttajien esittämään vahvaan pyyntöön turvallisista ja vaarattomista jokapäiväisistä kulutustarvikkeista. Tämä turvallisuutta koskeva lähestymistapa toteutettiin pääasiassa kieltämällä lyijyn, elohopean ja kadmiumin käyttö niinkin erilaisissa tuotteissa kuin kodinkoneissa, radio- ja televisiovastaanottimissa, sähköjunissa ja videopeleissä. Pidän myönteisenä tänään hyväksyttyä tarkistamista. Sillä laajennetaan direktiivin soveltamisalaa muihin tuotteisiin, mutta ei tuomita ennakolta PVC:n kaltaista tärkeää ainetta. Samoin on tärkeää harkita uudelleen ympäristövaliokunnan kesäkuussa hyväksymää rajoittavaa kantaa nanomateriaaleihin. Tämä äärettömän pieniä hiukkasia koskeva vallankumous ansaitsee paremman kuin liikaa yksinkertaistetun kannan: puolesta tai vastaan, kuten myös geneettisesti muunnettujen organismien tapauksessa. On myös tärkeää, että vaarallisten aineiden rajoittamisesta annettu direktiivi on toimiva, joten pidän tässä yhteydessä myönteisenä, että otetaan huomioon näiden aineiden mahdolliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön, otetaan käyttöön menetelmä ja varmistetaan, että se täydentää kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevaa asetusta (REACH-asetusta).

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämänpäiväisessä istunnossa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin tarkistamisen puolesta.

Osittain asiaa koskevan uuden tieteellisen tiedon perusteella asiakirjalla – joka on vuonna 2003 annetun direktiivin uudelleenlaadittu versio – pyritään ottamaan käyttöön rajoituksia kadmiumin, kloorin, elohopean ja polyvinyylikloridin (PVC:n) kaltaisten aineiden, joiden on osoitettu vaarantavan ihmisen terveyden, käytölle.

Vaikka olen tietoinen tämän alan valmistajien voimakkaasta vastustuksesta erityisesti, kun on kyse PVC:n käytön rajoituksesta, minusta politiikan ja siten demokraattisesti valittujen poliitikkojen ensisijainen velvollisuus on pyrkiä valvomaan sellaisten aineiden käyttöä, jotka ehkä vain mahdollisesti voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä. Meidän on samalla kannustettava vaihtoehtoisten ja korvaavien aineiden käyttöä saatavilla olevan tekniikan rajoissa.

Uskon, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun lopulliset seuraukset ovat erityisen tärkeitä erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun niihin sisältyy aineita, jotka myöhemmin todetaan vaarallisiksi. Tällöin hävittäminen on suoritettava vieläkin tiukemmin ja varovaisemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Komission mukaan joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu muodostaa monista osista koostuvan jätevirran, joka sisältää useita vaarallisia aineita. Näitä aineita ja niiden muuntumistuotteita voi vapautua ympäristöön, ja ne voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä etenkin, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle kasvattavat entisestään kehitysmaiden heikot kierrätys- ja hyödyntämismenetelmät. Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaan ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä. Jätepuitedirektiivin jätehierarkiassa etusijalle asetetaan jätteen syntymisen ehkäiseminen, joka kattaa esimerkiksi sellaisten toimenpiteiden toteuttamisen, joilla vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia materiaaleissa ja tuotteissa. Toivon todella, että tämä mietintö auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (EN) Sähkölaitteet aiheuttavat nopeimmin kasvavan jätevirran Euroopassa, ja syöpää aiheuttavien ja myrkyllisten aineiden vähentäminen tässä jätevirrassa on oltava etusijalla. Lainsäädännön avoin soveltamisala, mitä ympäristövaliokunta suositteli, on paljon parempi kuin komission ehdottama lähestymistapa. Tiettyjä tuotteita koskevasta lopullisesta luettelosta voitaisiin jättää ulkopuolelle uudet tuotteet, joten meidän on varmistettava, että tällä lainsäädännöllä ei ainoastaan helpoteta teollisuuden innovaatioita vaan myös pysytään niiden perässä. On rohkaisevaa nähdä, että monet yritykset poistavat vähitellen joitain niiden tuotteissa käytettävistä mahdollisesti haitallisista aineista. Meidän on kuitenkin vielä hyväksyttävä kunnianhimoinen lainsäädäntö, jolla kannustetaan muuta teollisuutta seuraamaan muiden johtoa ja innovoimaan paremman ympäristönsuojelun varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Äänestin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta. Mietintö on askel oikeaan suuntaan. Sillä laajennetaan laitteiden luokkaa muun muassa lääkinnällisiin laitteisiin. Elohopean ja lyijyn kaltaisten raskasmetallien lisäksi kielletään monet bromatut palonestoaineet. Lisäksi mietinnöllä tarjotaan avoin soveltamisala, jonka perusteella kaikki sähkölaitteet erikseen määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ja kaikki vaaralliset aineet kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan tulevaisuudessa. Tästä vahvistetaan selkeät kriteerit. Pahoittelen kuitenkin, että direktiiviin ei ole sisällytetty PVC:tä koskevaa kieltoa, kuten Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ehdotti. On erittäin tärkeä, että elektroniikkaromun vaarallisten aineiden määrää vähennetään. Vaikka EU:n lainsäädännöllä kielletään vaarallisen jätteen vienti kierrätystä varten, tutkimukset osoittavat, että kaksi kolmasosaa Euroopan elektroniikkaromusta viedään muualle. Tämä elektroniikkaromu viedään usein laittomasti Länsi-Afrikan kaltaisille alueille, missä jätteiden käsittely on hyvin heikkotasoista ja aiheuttaa valtavia terveysongelmia sekä ympäristön pilaantumista. Näillä nopeasti kasvavalla jätemarkkinoilla voidaan ansaita paljon rahaa, joten kunnollinen valvonta ja seuranta ovat tarpeen elektroniikkaromun laittoman viennin hillitsemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), kirjallinen. (NL) On mahdotonta kuvitella päivittäistä elämää ilman sähkö- ja elektroniikkalaitteita. EU:n vaarallisten aineiden rajoittamista koskevasta järjestelmästä, jolla säännellään vaarallisten aineiden käyttöä elektroniikkalaitteissa, on itse asiassa tullut yleinen järjestelmä, jota sovelletaan jopa 28 EU:n ulkopuolisessa valtiossa. Nykyisen vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin perusteella on tähän mennessä määrätty rajoituksia elohopean, lyijyn, kadmiumien ja useiden palonestoaineiden käytölle. Teknologian nopean kehityksen ja paremman tieteellisen tiedon vuoksi olemme joutuneet laatimaan uudelleen tämän lainsäädännön. Direktiivin uudelleenlaadinta on tarpeen myös, jotta vaarallisten aineiden rajoittamista koskevista toimista tehdään tehokas ja joustava väline. Tästä lähtien on mahdollista lopettaa nopeammin vaarallisten aineiden käyttö, mikä on ihmisten ja ympäristön kannalta hyödyllistä. Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH-asetuksen) ja vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin välinen suhde vahvistetaan, joten kaksinkertainen sääntely vältetään. Näistä syistä olen vakuuttuneena hyväksynyt tänään sopimuksen, jonka parlamentti sai aikaan neuvoston kanssa. Toivon, että myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevasta direktiivistä päästään sopimukseen pian. Nämä kaksi säädöstä liittyvät loppujen lopuksi erottamattomasti toisiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), kirjallinen.(DE) Tämä on hyvä mietintö, ja siinä otetaan huomioon suurin osa teollisuuden ja ympäristönsuojelun huolenaiheista tasapainoisella tavalla. Vaikka sen perusteella ei ole varmaankaan mahdollista saada aikaan täydellistä tyytyväisyyttä näin monimutkaisesta asiasta, sillä tarjotaan melko hyväksyttävä ratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), kirjallinen.(NL) Äänestin Jill Evansin mietinnön puolesta, koska neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus on yleisesti myönteinen. Haluaisin kuitenkin varjoesittelijänä todeta olevani tyytymätön siihen, että aurinkopaneelit on jätetty tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle alan voimakkaan painostuksen vuoksi. Tämän vuoksi kadmiumia voidaan käyttää Euroopan markkinoille saatettavissa aurinkopaneeleissa (ainakin) kymmenen vuoden ajan, mutta sitä ei sallita missään muissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Paheksun tilannetta, että ala, jonka pitäisi olla liikkeellepaneva voima vihreää taloutta koskevassa kehityksessämme, on pyrkinyt kiertämään tämän tärkeän ympäristölainsäädännön ja että parlamentin ja neuvoston enemmistö on antanut periksi erityisesti juuri tämäntyyppisen tekniikan etunäkökohdille (kadmiumtelluridia käyttävien ohutkalvoisten aurinkopaneelien käyttö).

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PL) Äänestin tänään tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta. Olemme voineet viime aikoina panna merkille, kuinka merkittävä on ongelma, johon puututaan hyväksymällämme lainsäädännöllä, koska monta miljoonaa Euroopan unionin kotitaloutta on vaihtanut televisioidensa kuvaputkinäytöt uudenaikaisiin LCD-kuvaruutuihin. Nyt kotitaloudet haluavat vaihtaa LCD-televisionsa LED-televisiovastaanottimiin.

Asiantuntijat toteavat, että käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista on tulossa suurin jätteen alkulähde. Lisäksi tutkimuslaitos Ökö-Institutin tekemät tutkimukset ovat osoittaneet PVC:n ja halogenoitujen palonestoaineiden kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Olen varma, että tänään hyväksytyn asiakirjan myötä voidaan vähentää tällaisten vaarallisten aineiden määrää.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys B7-0617/2010 (väärentämisenvastainen sopimus)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , kirjallinen.(FR) Parlamentti hyväksyi tänään päätöslauselmaesityksen kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA), jolla varmistetaan väärentämisenvastaisten toimien parempi soveltaminen kansainvälisellä tasolla. ACTA on väline, jonka avulla olemassa olevasta lainsäädännöstä tehdään tehokkaampaa ja tarjotaan parempi suoja tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, mallien ja maantieteellisten merkintöjen loukkaamista vastaan. Äänestin tämän ryhmäni Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) esittämän päätöslauselman puolesta, koska katson, että ACTA-sopimuksella tarjotaan suojakilpi Euroopan teollisuudelle. Voimme näin varmistaa tekijänoikeuksien suojelun sekä luovuuden ja innovaation kulttuurisissa ja tieteellisissä asioissa. Meidän pitäisi itse asiassa pysähtyä miettimään nyt, miten laitonta valmistamista torjutaan. Tämä sopimus on toimi, jonka perusteella väärentämisenvastaisia toimia pannaan tehokkaammin täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta, eli ACTA-sopimusta, koskevan yhteisen päätöslauselman puolesta. Tämän sopimuksen tarkoituksena on torjua väärentämisen leviäminen ja tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien tuotteiden lisääntyvä laiton valmistaminen siten, että otetaan käyttöön uusi kansainvälinen hallintorakenne. Mielestäni on tärkeää, että luovuutta suojellaan varastamiselta, mistä laittomassa valmistuksessa ja väärentämisessä on todellisuudessa kyse. Unioni, jonka tavoitteena on tulla maailman kilpailukykyisimmäksi tietoon perustuvaksi taloudeksi, ei voi suhtautua välinpitämättömästi tähän merkittävään ongelmaan. Sen vuoksi pidän tämän päätöslauselman hyväksymistä myönteisenä. Kyseessä on vahva asiakirja, ja kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten olisi pitänyt toimia yhteisesti sen vuoksi. Se hyväksyttiin valitettavasti vain niukalla enemmistöllä. Parlamentin vasemmisto päätti pitää kiinni perusteettomista protestilauseista, vaikka komissio tarjosi vahvat takeet perusoikeuksien kunnioittamisesta. Minun mielestäni Euroopan unionin on toimittava niiden toimien johdossa, joilla torjutaan laiminlyöntejä ja sitoutumisen puutetta, jota Kiina ja Venäjä osoittavat usein tällä alalla. Kilpailukykymme globaalissa taloudessa on vaakalaudalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. – (LT) Väärentämisen torjunta on keskeinen osa EU:n poliittista strategiaa, jolla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisuus ja yhdenmukaiset edellytykset valmistajillemme, kansalaistemme työllisyys ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. Digitaalitekniikan synnyn myötä väärentäminen laajeni hallitsemattomasti kansainvälisellä tasolla, joten kansainvälinen yhteistyö on pääasiallinen väline tämän ongelman torjumiseksi. Kannatin päätöslauselmaesitystä, jossa esitetään Euroopan parlamentin tavoitteet ja painopisteet väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen neuvotteluissa. Sopimuksella pyritään ensimmäisen kerran luomaan kattava kehys, jolla tekijänoikeuksien loukkauksia torjutaan tehokkaammin. Minusta on tärkeää varmistaa, että teollis- ja tekijäinoikeuksien noudattamisen valvontaan liittyvät toimenpiteet eivät muodosta estettä innovoinnille ja kilpailulle, että minkäänlaista haittaa ei aiheuteta teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksille ja henkilötietojen suojelulle ja että tiedon vapaata kulkua ei rajoiteta taikka laillista kauppaa estetä perusteettomasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tätä asiakirjaa vastaan: Euroopan oikeisto on taipunut tiettyjen hallitusten vaatimuksista ja kulttuurijärjestöjen painostuksesta Euroopan kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella. Euroopan kansanpuolue (kristillisdemokraatit) torjui suoralta kädeltä kaikki komissiolta pyytämämme suojatoimet. Tämä lähettää huonon viestin komissiolle ennen ensi viikolla järjestettäviä Sydneyn neuvotteluita. Lisäksi epämääräinen määritelmä "kaupallinen laajuus", joka koskee rikosoikeudellisten seuraamusten lisääntymistä verkossa suoritettavien tekijänoikeusloukkausten alalla, voisi kannustaa maita hyväksymään lainsäädäntöä, jolla rangaistaan yksityisiä käyttäjiä ja teknisiä välittäjiä. ACTA-sopimuksen vaikutus ei saa olla se, että Euroopan unioni voi toteuttaa tutkimuksia yksityishenkilöistä tai ottaa käyttöön joustavia reaktiojärjestelmiä tai muuta vastaavaa. Komission on lisäksi tehtävä nopeasti vaikutusten arviointi – ennen kuin ACTA-sopimus pannaan täytäntöön eikä sen jälkeen – sen soveltamisesta ja vaikutuksista perusoikeuksiin, tietosuojaan ja sähköistä kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tämän sopimuksen ansiosta voidaan vahvistaa väärentämisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Sillä luodaan väline, jolla teollis- ja tekijänoikeuksia suojellaan tehokkaasti. Sen tarkoituksena ei ole luoda uusia oikeuksia, vaan varmistaa nykyisten oikeuksien noudattaminen rangaistustoimenpiteiden avulla. Sen perusteella luodaan kattava kansainvälinen kehys, jolla osapuolille tarjotaan apua. Tämä on vaikea sopimus, johon liittyy ristiriitaisia etunäkökohtia ja joka jättää tilaa kiistanalaisille tulkinnoille sen vaikutuksista. Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on tärkeää, mutta toisaalta on välttämätöntä varmistaa tasapaino, jotta sananvapautta ja innovaatiota ei vaaranneta ja jotta oikeutta käyttää yksityis- ja perusoikeuksia ei saateta vaaraan. Väärentäminen on erittäin vakava ongelma, joka aiheuttaa valtavia riskejä Euroopan teollisuudelle, taloudelle ja innovoinnille.

Toivon, että tämä sopimus on askel oikeaan suuntaan ja että tulevissa neuvotteluissa voidaan ratkaista asiakirjaan vielä sisältyvät epäselvyydet ja puutteet, kuten viittaus vääriin maantieteellisiin sijaintipaikkoihin. Haluaisin kiittää komissiota sen ponnisteluista neuvottelujen avoimuuden lisäämiseksi ja toivon, että se pitäytyy tässä kannassa ja pitää parlamentin täysin ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän kolmen muun parlamentin poliittisen ryhmän kanssa ehdottaman väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta. Tämän päätöslauselman tarkoituksena oli kunnioittaa perusvapauksia ja yksilön oikeuksia sekä varmistaa Internetin vapaa käyttö. Päätöslauselmassa pyrittiin myös varmistamaan, että kehitysmaat voivat saada lääkkeitä. On valitettavaa, että tämä päätöslauselma ei menestynyt parlamentin äänestyksessä, koska sosialistien kannalla tuettiin Euroopan kansalaisten etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), kirjallinen.(PT) Olen samaa mieltä koko tästä päätöslauselmaesityksestä, joka koskee väärentämisenvastaista kauppasopimusta. Se hyväksyttiin kuukausia kestäneen keskustelun ja poliittisten ryhmien välistä kompromissiratkaisua – jota ei valitettavasti saavutettu – koskevien pyrkimysten jälkeen. Markkinoiden terveelle toiminnalle, yhtenäismarkkinoiden suojelemiselle, eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle globaalissa taloudessa ja työpaikkojen luomiselle ja säilyttämiselle EU:ssa on tärkeää, että unioni tekee kaikenlaisen väärentämisen torjumisesta sisä- ja ulkopolitiikkansa painopistealueen. Olen tietoinen, että ACTA-sopimuksessa ei suositella ratkaisua väärentämistä koskevaan monimutkaiseen ja moniulotteiseen ongelmaan. Katson kuitenkin, että ACTA-sopimus on asianmukainen väline, jonka perusteella nykyisistä vaatimuksista tehdään tehokkaampia. Näin hyödytetään vientiä EU:sta ja suojellaan oikeudenhaltijoita, kun ne toimivat globaaleilla markkinoilla, joilla monet teollisuus- ja tekijänoikeuksien haltijat joutuvat tällä hetkellä järjestelmällisen ja laajamittaisen tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, mallien ja maantieteellisten merkintöjen loukkauksien kohteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin vastoin tätä päätöslauselmaa, jossa ilmoitetaan Euroopan parlamentin kanta ennen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen parafointia, koska parlamentin konservatiivinen enemmistö kieltäytyi ottamasta esille tarvetta perustakeista kansalaisiamme varten tämän kansainvälisen tekijänoikeuksia koskevan sopimuksen vuoksi. Parlamentin on vielä voitava todeta, että näiden neuvotteluiden oikeusperusta on yhdenmukainen Lissabonin sopimuksen kanssa ennen kuin sopimus parafoidaan. Komission on myös osoitettava meille, että palveluntarjoajien ja teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden välinen yhteistyö ei loukkaa kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen, ilmaisunvapautta ja oikeutta oikeudenmukaiseen menettelyyn. Tämä edellyttää, että ACTA-sopimuksen vaikutuksia tietosuojaan ja perusoikeuksiin arvioidaan. Tarvitsemme neuvostolta ja komissiolta takeet, että ACTA-sopimuksen vuoksi ei tarvitse tehdä mitään muutoksia EU:n lainsäädäntöön teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvien rikosoikeudellisten seuraamusten osalta. Patentteihin liittyvät siviilioikeudellista täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet voisivat myös vaikuttaa kielteisesti geneeristen lääkkeiden saatavuuteen, ja komission olisi puututtava tähän näkökohtaan. Meidän olisi pidättäydyttävä hyväksymästä ACTA-sopimusta ennen kuin saamme kirjalliset takeet näistä tärkeistä kysymyksistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA-sopimuksen) sisällöstä herää kysymys. Tämän sopimuksen, josta on neuvoteltu äärimmäisen salassa vuosien ajan noin kymmenen valtion välillä, pääasiallinen tavoite on torjua väärentämistä ja suojella teollis- ja tekijänoikeuksia. On kuitenkin pantava merkille, että Kiina, Brasilia tai Intia eivät ole osallistuneet näihin neuvotteluihin. Vaikka väärentämistä on torjuttava, tämän sopimuksen hyvin tiedossa olevat säännökset merkitsevät, että otetaan käyttöön toimia, joita voidaan pitää hyökkäyksenä yksilönvapauksia vastaan: Internetin palveluntarjoajien valvominen, rajavalvonnan tehostaminen ja suuremmat vaikeudet viedä edullisia geneerisiä lääkkeitä kehitysmaihin. Nämä ovat kaikki monien Euroopan parlamentin jäsenten esittämiä huolenaiheita. He eivät halua luottaa sokeasti komission käymiin neuvotteluihin. Päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin erittäin niukalla enemmistöllä, ei voida pitää tukitoimena, koska esiintyy epäilyjä siitä, onko asiakirja yhteisön säännöstön mukainen ja onko se sopusoinnussa perusoikeuksien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin tyhjää väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevasta päätöslauselmasta, sillä vaikka asiakirjassa on joitain tärkeitä näkökohtia, siinä suhtaudutaan minusta liian kriittisesti käsiteltävänä olevaan sopimukseen. Mielestäni ACTA-sopimus on EU:n taloudellisten etujen mukainen ja sillä saadaan aikaan tasapaino teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja perusoikeuksien varmistamisen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Parlamentin lukuisten vaatimusten jälkeen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA-sopimuksen) neuvottelujen avoimuus on lisääntynyt huomattavasti ja Uuden-Seelannin neuvottelukierroksen jälkeen parlamenttia on pidetty täysin ajan tasolla. Neuvotellusta asiakirjasta käyvät ilmi parlamentin esittämät keskeiset huolenaiheet, kuten erityisesti perusoikeuksien, yksityisyyden ja tietosuojan kunnioittaminen, vapaan Internetin merkityksen kunnioittaminen, palveluntarjoajien tehtävän turvaamisen merkitys ja tarve taata lääkkeiden saatavuus. Väärentämisen torjuminen on painopistealue, ja kansainvälinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Koska uusilla kehittyvillä mailla ja kehitysmailla on mahdollisuus liittyä sopimukseen ja siten edistää teollis- ja tekijänoikeuksien laajaa suojelua, ACTA-sopimuksella voidaan saavuttaa vaadittava monenvälisyys.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Neuvoteltu sopimus on tärkeä askel väärentämisen torjunnassa sekä keskeinen osa EU:n poliittista strategiaa, jolla varmistetaan oikeudenmukaisuus, tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopan tuottajille, kansalaisten työpaikkojen säilyttäminen ja oikeusvaltion kunnioittaminen. Väärentämisen torjunnan pitäisi olla painopiste sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa strategiassa, ja kansainvälinen yhteistyö on keskeisellä sijalla tämän tavoitteen saavuttamisessa.

ACTA-sopimus on väline, jolla tehostetaan nykyisiä vaatimuksia, jolloin hyödytetään EU:n vientiä ja suojellaan oikeudenhaltijoita, kun ne toimivat globaaleilla markkinoilla. Haluaisin korostaa, että eurooppalaisten yritysten ja työpaikkojen kannalta on tärkeää suojella maantieteellisiä merkintöjä, ja pidän myönteisinä komission toteuttamia toimia maantieteellisten merkintöjen sisällyttämisestä ACTA-sopimuksen soveltamisalaan. Lopuksi pidän tärkeänä, että komissio vahvistaa, että ACTA-sopimuksella ei ole mitään vaikutuksia perusoikeuksiin ja tietosuojaan tai toimiin, joita EU tällä hetkellä toteuttaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanotoimien yhdenmukaistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Jos en olisi päättänyt boikotoida istuntoa juuri kokemamme sosialistis-eurokraattisen totalitarismin vuoksi, olisin äänestänyt vasemmistoryhmien väärentämisenvastaista sopimusta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta. En olisi toiminut näin sen vuoksi, että olisin muuttanut poliittista vakaumustani, vaan siksi, että minusta tällä sopimuksella ei suojella riittävästi teollisuuttamme väärentämiseltä, sillä ei varmisteta maantieteellisten merkintöjen kunnioittamista, se ei ole tarkoituksenmukainen, jos Kiina, maailman suurin väärentäjä, ei liity siihen ja sillä vaarannetaan kansalaisten oikeudet ja vapaudet, koska se koskee "aineettomaan" omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Kannatan myös tässä päätöslauselmassa esitettyjä kaikkia ennakkotietoja koskevia pyyntöjä ja vaikutustenarviointeja ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna tämä sopimus on tässä muodossaan hyödytön ja mahdollisesti haitallinen. Komission ei pitäisi edes neuvotella siitä, kun otetaan huomioon sen kattamat aiheet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen.(FR) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan yhteisen päätöslauselman puolesta, koska tällä asiakirjalla ei turvata riittävästi yksilönvapauksia. Euroopan parlamentin jäsenet ovat säännöllisesti ilmaisseet monia huolenaiheitaan tämän kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen kuin jäsenvaltiot ja Euroopan unioni lopullisesti ratifioivat sen, on tärkeää ottaa esille useita ongelmakohtia ja erityisesti niitä, jotka koskevat lääkkeiden saatavuutta, internet-palveluntarjoajien vastuuta sekä matkustajien henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksia rajoilla. Valitettavasti Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän ja yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston yhteistä päätöslauselmaesitystä, jonka puolesta äänestin, ja jossa nämä huolenaiheet ilmaistiin, ei voitu hyväksyä, koska ei saatu tarvittavaa äänimäärää.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Olen pettynyt, että oman ryhmäni tänään kannattamaa päätöslauselmaa ei hyväksytty. Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA-sopimus) voi mahdollisesti vaikuttaa erittäin kielteisesti kansalaisvapauksiin, ja tämänpäiväinen äänestystulos ei vähennä mitenkään näitä huolenaiheita.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen.(DE) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta. Tässä päätöslauselmassa ilmaistaan samat huolenaiheet, mitä EU:n kansalaiset ovat esittäneet tietosuojasta. Siinä nimenomaisesti torjutaan "kolmen rikkomuksen" menettely, josta on keskusteltu toimena, jota sovelletaan tekijänoikeuksien rikkomisen yhteydessä. Päätöslauselmassa todetaan myös, että sopimuksen on oltava yhteisön säännöstön, eli EU:n kaiken lainsäädännön, mukainen. Tuoteväärennökset ja kansainvälisen tekijänoikeuslakien rikkominen aiheuttavat vahinkoa Euroopan taloudelle, joten myös eurooppalaiset työpaikat joutuvat vaaraan. Tämän torjumiseksi on toteutettava päättäväisiä toimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), kirjallinen. (CS) Olen tyytyväinen siihen, että kaikkein kiistanalaisimmat säännöt on poistettu tämän kansainvälisen sopimuksen lopullisesta versiosta. Niihin kuuluvat kolmansien osapuolten vastuu, tietokonemuistien pakolliset tarkastukset, kun rajoja ylitetään, ja "digitaalisen giljotiinin" pakollinen soveltaminen. Vaikka olen tyytyväinen näihin pyrkimyksiin tarjota parempi teollis- ja tekijänoikeuksien suoja, en ole vakuuttunut, että meille täällä esitetty sopimus on täysin optimaalinen. Olen erittäin huolissani siitä, että Kiinan ja Venäjän kaltaiset valtiot eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Se, että sopimuksella painotetaan entistä enemmän oikeuksien haltijoiden eikä varsinaisten tekijöiden oikeuksia, huolestuttaa minua sen näkökohdan vuoksi, onko sopimuksen tarkoituksena todella suojella yleisiä tekijänoikeuksia eikä ainoastaan pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien pienten ryhmittymien oikeuksia.

Lisäksi se, että sopimukseen ei ollut mahdollista sisällyttää maantieteellisiä merkintöjä, ainoastaan vahvistaa huolenaiheeni. Ei ehkä ole tarpeen kommentoida jälleen sopimuksen neuvottelua koskevaa menettelyä, mutta katson, että tällaista ACTA-sopimuksen neuvotteluissa esiintynyttä avoimuuden puutetta ei olisi toistettava ja että parlamentille pitää tulevaisuudessa tiedottaa hyvissä ajoin samankaltaisia sopimuksia koskevista neuvottelumenettelyistä sekä sopimuksien sisällöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), kirjallinen.(IT) Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA-sopimus) on lisännyt ja lisää edelleen niiden sääntöjen tehokkuutta, joilla edistetään Euroopan unionin vientiä ja suojellaan henkilöitä, joiden teollis- ja tekijänoikeudet joutuvat yhä laajamittaisempien rikkomusten kohteeksi, kun he toimivat globaaleilla markkinoilla.

Kuten yhteisessä päätöslauselmaesityksessä vaikuttavasti korostetaan, väärentämisen torjuminen maailmanlaajuisella tasolla on keskeinen osa Euroopan unionin poliittista strategiaa, jonka tarkoituksena on voida tarjota normaalit kilpailuedellytykset kaikille EU:n valmistajille. Uskon, että tällä alalla, kuten muillakin, valtioiden välisen yhteistyön merkittävä asema on nyt selvästi hyväksytty. Tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, mallien ja maantieteellisten merkintöjen suojeleminen on varmasti arkaluonteinen aihe, koska se liittyy perusihmisoikeuksiin, mutta tämänpäiväinen esitys on vakava kehotus siirtyä oikeaan suuntaan. Komission on sitouduttava takaamaan sellaisten tehokkaiden menettelyjen sisällyttäminen, jolla valvotaan maantieteellisten merkintöjen suojaa, koska tämä on välttämätöntä yrityksille ja Euroopan kansalaisten työllisyydelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , kirjallinen.(FR) Äänestin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta. PPE- ja ECR-ryhmän päätöslauselmassa todetaan, että väärentämisen torjuminen on painopiste unionin sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa strategiassa ja että kansainvälinen yhteistyö on keskeinen tekijä, kun tähän tavoitteeseen pyritään maailmanlaajuisesti. Koska Euroopan parlamentin ja kansalaistemme huolenaiheet, kuten perusoikeuksien kunnioittaminen, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, rajoittamattoman ínternet-yhteyden tärkeä rooli, palveluntarjoajien aseman suojeleminen sekä tarve varmistaa lääkkeiden saatavuus, otetaan huomioon, tällä sopimuksella tehostetaan nykyisiä sääntöjä. Sen tavoitteena on varmistaa teollisuus- ja tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, mallien ja patenttien parempi suojelu kaikenlaisia loukkauksia vastaan yhteisön viennin ja näiden oikeuksien haltijoiden edun mukaisesti. Toisin, mitä sen arvostelijat totesivat, sopimus on täysin yhteisön säännöstön mukainen. Sillä ei oteta esimerkiksi käyttöön niin sanottua "kolmen rikkomuksen" menettelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska: 1. se on täysin yhteisön säännöstön mukainen; 2. se vaikuttaa myönteisesti toimiin suojella teollis- ja tekijänoikeuksia kaikkialla maailmassa ja muiden alueiden, kuten Aasian, Australian ja Tyynenmeren alueen suhteen; 3. sillä suojellaan kilpailua EU:n tasolla, kulttuurista monimuotoisuutta ja edistetään työpaikkojen luomista.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselman puolesta. ACTA-sopimuksessa on kyse teollis- ja tekijänoikeuslain valvomisesta kansainvälisellä tasolla sekä kaupallisten tekijänoikeuksien loukkauksista. Tämä on hyvin arkaluonteinen aihe, jossa meidän on annettava oikeuksien haltijoille riittävä suoja ja kohtuullinen tuotto heidän sijoituksilleen ilman, että rikotaan kansalaisvapauksia, rajoitetaan lääkkeiden saatavuutta tai rangaistaan henkilöitä tekijänoikeuksien vähäpätöisestä rikkomisesta. Oikea paikka, missä tämä arvio tehdään, on kansainvälisen kaupan valiokunta, missä tarkastellaan, antaako parlamentti hyväksyntänsä ACTA-sopimukselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) Suoja väärentämistä vastaan ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojeleminen ovat epäilemättä tärkeitä näkökohtia kansainvälisellä tasolla. Ehdotetulla ACTA-sopimuksella ei kuitenkaan tarjota selvää vastausta korkean laadun ja erityisesti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten edun tasapainoisen suojelun kannalta. Tämän sopimuksen, jonka laadinta on kestänyt kauan aikaa, valmisteluvaiheen eri tasot eivät ole olleet avoimia, ja sitä on mukautettu enemmän yhden ryhmän etuja ajatellen. Vaikka sopimuksessa ilmoitetaan muun muassa, että asianmukaiset elimet valvovat tavaroiden kauttakulkua ja vientijärjestelmää tai oma-aloitteisia neuvotteluita tehostetummin, herää kysymys sopimuksen soveltamisalasta ja muista mahdollisuuksista panna sitä täytäntöön, koska sen vaikutus näyttää kyseenalaiselta, jolleivät useat maailman tärkeät valtiot sovi sen ratifioinnista.

Teollis- ja tekijänoikeuksien todellisen suojelemisen suhteen voidaan todeta, että maailmanlaajuiselle tasolla on nyt monia tunnustettuja, toimivia ja riittävästi oikeaksi todistettuja välineitä, instituutiota ja sopimusjärjestelyjä, joilla tällä hetkellä varmistetaan suoja väärennöksiä vastaan. Samaan aikaan varmuus siitä, että yhteisön säännöstöä ei tarvitse muuttaa tämän näin tärkeän sopimuksen vuoksi, ansaitsee, että asiasta tehdään tarkempi oikeudellinen tarkastelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska se on tärkeä askel väärentämisen torjumisessa, koska sillä ei aseteta kyseenalaiseksi geneeristen lääkkeiden kuljetuksen kaltaisia asioita ja koska sillä varmistetaan perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Väärentämisenvastainen sopimus (ACTA-sopimus) neuvoteltiin kansalaistemme selän takana ja YK:n sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestön, ainoan elimen, joka voi laillisesti ottaa käyttöön tällaisen sopimuksen, toimien vastaisesti. ACTA-sopimuksen yhteydessä kourallinen maita keskusteli keskenään säännöistä, joiden pitäisi vallita teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Tätä kansainvälisen oikeuden väärinkäyttöä rikkaimpien maiden ja niiden lähimpien liittolaisten eduksi on täysin mahdotonta hyväksyä.

Lisäksi, koska ei ole varmuutta elävien olentojen mahdollisesta patentoinnista ja mahdollisista esteistä geneeristen lääkkeiden liikkuvuudelle, on tärkeää, että emme ole huolestuneita jostain tietystä kohdasta tai valita jostain toisesta asiasta, vaan tunnustamme, että olemme joutuneet peruuttamattoman tilanteen eteen. Äänestän tätä asiakirjaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen.(PT) Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen käyttöönotto 2. lokakuuta 2010 Tokion neuvottelukierroksen jälkeen on erittäin tärkeää. Komission on annettava parlamentin ja kansalaisten saataville lopullisen ACTA-sopimuksen sisältö Sydneyssä 30. marraskuuta ja 3. joulukuuta 2010 pidetyn teknisiä näkökohtia koskevan kokouksen jälkeen.

Väärentämisen torjunta on yksi painopiste sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa strategiassa, ja kansainvälinen yhteistyö on keskeisellä sijalla tämän tavoitteen saavuttamisessa. Olemme täysin tietoisia siitä, että neuvotellulla sopimuksella ei ratkaista monimutkaista ja moniulotteista väärentämistä koskevaa ongelmaa, mutta se on askel oikeaan suuntaan, jotta tämä vakava ongelma, joka aiheuttaa huomattavia menetyksiä EU:n taloudelle ja jäsenvaltioiden bruttokansantuotteelle, saadaan torjuttua.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. – (LV) On tärkeää, että tämä sopimus tulee voimaan mahdollisimman pian. Viivyttely avaa oven silminnähtäville teollis- ja tekijänoikeuksien varkauksille. Valmistajille aiheutuvat kustannukset ylittävät kaikki kuviteltavissa olevat määrät. Piratismi Internetissä on erittäin ajankohtainen aihe näinä päivinä. Monet internet-palveluntajoajat ja Euroopan unionin kansalaiset ovat mukana epäeettisessä toiminnassa. Meidän on tässä yhteydessä säänneltävä kaikkia lataamiseen ja niin sanottuun tietojenvaihtoon liittyvää toimintaa. Jos väärentämisen vuoksi ei toimita, edistetään rankaisematta jättämistä ja toimitaan kyynisesti. Kannatan täysin tätä päätöslauselmaesitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin tyhjää Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän ja yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, koska minun mielestä asiakirja on liian kriittinen ja sen pitäisi olla tasapainoisempi. Käsiteltävänä olevassa versiossa ilmoitetaan selkeästi, että lopullinen kantamme on sopimuksen hyväksymisen vastainen. Minusta sopimus on yleisesti Euroopan unionin taloudellisten etujen mukainen, kun otetaan huomioon, että haluamme innovaatioon, tutkimukseen ja kehitykseen tai "älykkääseen kasvuun" perustuvan talouden.

Sen vuoksi katson, että teollis- ja tekijänoikeuksien, mukaan lukien patenttien, tehostettu suojelu on tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Toisaalta katson, että alkuperäiset huolenaiheet geneerisistä lääkkeistä, internetin käyttöoikeuden suojelusta ja maantieteellisten merkintöjen tai alkuperänimityksien suojelusta ratkaistiin tyydyttävästi lopullisissa neuvotteluissa. Emme voi sivuuttaa sitä, että asiassa on edistytty. Kaikki ei ole tietenkään tyydyttävää, mutta kansainvälistä sopimusta on arvioitava yleisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta ja muita ryhmiä vastaan, koska kansainvälisen ACTA-sopimuksen perusteella on mahdollista torjua väärentämistä tehokkaammin, mikä johtaa parempaan tekijänoikeussuojaan ja siten sillä autetaan suojelemaan Euroopan teollisuutta. Lisäksi ACTA-sopimus auttaa suojelemaan kuluttajia tuoteväärennöksiltä, jotka ovat yleistymässä Euroopan markkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän ACTA-sopimusta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni on tärkeää, että sopimus pannaan täytäntöön. Se on tehtävä nopeasti ja viivyttelemättä, koska muussa tapauksessa neuvottelut voivat joutua umpikujaan, mikä aiheuttaa kielteisiä vaikutuksille valmistajille ja EU:n kuluttajille.

EU:lla on velvollisuus jatkaa keskittymistä kahteen seikkaan. Ensimmäinen on se, että Euroopan maantieteellisiä merkintöjä on suojeltava sekä yksityisoikeuden alalla että tullialalla, koska ne kärsivät tällä hetkellä vahingoista, jotka eivät koske ainoastaan elintarviketeollisuutta – joka kärsii tuoteväärennösten vuoksi epäreilusta kilpailusta, johon liittyy tavallisesti sellaisten nimien käyttö, joilla jäljitellään tuttuja eurooppalaisia tuotemerkkejä tai viitataan niihin – vaan myös muotoilun ja muodin alalla toimivaa teollisuutta. Toinen seikka on välttämätön tarve online-myynnin valvomista koskevista yhteisistä säännöistä. Tällä alalla on voitu panna merkille kirjojen, elokuvien, musiikin ja miljoonien tuoteväärennöksien myynnin lisääntyminen, mikä aiheuttaa vahinkoa kuluttajien lisäksi myös eurooppalaisille valmistajille.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska tämän sopimuksen tarkoituksena on turvata oikeudenmukaisuus ja tervehenkinen kilpailu. Sopimuksella otetaan käyttöön täysimittainen kansainvälinen kehys, jolla vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen torjuntaa. Sillä kannustetaan muita kehitysmaita liittymään sopimukseen, koska ACTA-sopimukseen osallistumista ei rajoiteta.

Sopimusta koskevissa neuvotteluissa otetaan huomioon EU:n pääasialliset huolenaiheet, kuten: perusoikeuksien ja yksityisyyden kunnioittaminen; tietosuoja; vapaan internetin roolin kunnioittaminen, palveluntarjoajien tehtävän puolustaminen sekä tarve varmistaa lääkkeiden saatavuus ja suojella kansanterveyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Olen vakuuttunut, että tämä päätöslauselmaesitys on tärkeä askel väärennösten torjumisessa, ja siinä säilytetään tarvittava tasapaino vastakkaisten arvojen välillä. Siinä ei aseteta kyseenalaiseksi sananvapautta ja innovaatiota, ja sillä taataan perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Vastakkaiset etunäkökohdat tekevät yksimielisyydestä vaikean, mutta sopimus on melko onnistunut aikaansaannos, jolla pääasiassa vastataan yhteisiin toiveisiin. Komission neuvotteluiden aikana osoittamaa avoimuutta, kun se piti Euroopan parlamentin ajan tasalla, on kiitettävä, ja toivon, että tulevissa neuvotteluissa on mahdollista ratkaista epäselvyydet ja laiminlyönnit, joihin kaikki osapuolet viittaavat. Uskon, että aikaansaadulla sopimuksella vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä väärennösten torjunnassa ja luodaan väline tekijänoikeuksien tehokkaaksi suojelemiseksi ja perusoikeuksien varmistamiseksi. On myös tärkeää varmistaa nykyisten oikeuksien noudattaminen rangaistustoimenpiteiden avulla ja luoda kattava kansainvälinen kehys, jolla osapuolille tarjotaan apua.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska se on tärkeä askel väärentämisen torjumisessa, koska sillä ei aseteta kyseenalaiseksi geneeristen lääkkeiden kuljetuksen kaltaisia asioita ja koska sillä varmistetaan perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), kirjallinen.(PT) Väärentämisen, joka on maailmanlaajuinen ilmiö, torjuminen, edellyttää monenvälistä lähestymistapaa, joka perustuu maailmanlaajuisesti asiaan osallistuvien tärkeimpien osapuolten välisen yhteistyön vahvistamiseen. Näin ollen, vaikka tiedän, että neuvotellulla sopimuksella ei ratkaista väärentämistä koskevaa monimutkaista ongelmaa, olen vakuuttunut, että se on askel oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tänään vastikään valmiiksi saadun kansainvälisen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA-sopimuksen) puolesta.

Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan Japanin, Meksikon, Marokon, Uuden-Seelannin, Singaporen, Etelä-Korean ja Sveitsin välisen uuden monenvälisen ACTA-sopimuksen tavoite on vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja edistää tuotteiden, kuten nimekkäiden vaatemerkkien, musiikin ja elokuvien, väärentämisen ja laittoman valmistamisen torjuntaa.

Tiedän, että neuvotellulla sopimuksella ei ratkaista väärentämistä koskevaa monimutkaista ongelmaa, mutta uskon, että se on askel oikeaan suuntaan. Kehotan joka tapauksessa komissiota vahvistamaan, että asiakirjalla ei ole mitään vaikutuksia perusoikeuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. Haluan myös todeta, että parlamentilla on kansainvälisiä sopimuksia koskeva veto-oikeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentissa jäi niukasti hyväksymättä päätöslauselma, jossa pyydettiin, että komissio selventää ja arvioi väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen vaikutuksia. Luvut olivat 306 puolesta, 322 vastaan ja 26 äänesti tyhjää. Päätöslauselman esitti vihreiden ryhmä (mukaan lukien piraattipuolue), sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vasemmisto. Sen sijaan kristillisdemokraattien PPE-ryhmän ja konservatiiviryhmän vaihtoehtoinen päätöslauselma hyväksyttiin. Tässä päätöslauselmassa ollaan tyytyväisiä siihen, miten neuvottelijat ovat tähän saakka toimineet ilman, että esitetään mitään erityisiä pyyntöjä täydentävistä selvityksistä tai arvioinneista. Tämä oli tappio, mutta se on kaukana siitä, että asiassa sanotaan viimeinen sana. Päätöslauselmalla ei ole mitään muodollista vaikutusta, vaan se on pelkästään osoitus siitä, miten parlamentti suhtautuu asiaan. Ratkaiseva äänestys järjestetään (luultavasti) joskus ensi vuoden alussa, jolloin parlamenttia pyydetään antamaan suostumuksensa sopimuksesta. Jos silloin äänestystulos on kielteinen, sopimus hylätään. Tämänpäiväinen äänestys oli muistutus siitä, että meidän on edelleen työskenneltävä lujasti, jotta saamme enemmän tietoa ACTA-sopimuksen vaikutuksesta, jolloin Euroopan parlamentti voi tehdä tietoisen päätöksen sopimuksen hyväksyntää koskevassa lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), kirjallinen. (FR) Väärentämisenvastainen sopimus (ACTA) on sopimus, jolla suojellaan kansalaisiamme, luovia työntekijöitämme, taiteilijoitamme ja yrityksiämme, ja sen vuoksi kannatan sitä. Sillä autetaan selventämään saatavilla olevia oikeussuojakeinoja, jos tekijänoikeuksia rikotaan räikeästi jossakin sopimuspuolena olevassa valtiossa. Komissio on toiminut avoimesti, ACTA-sopimus ei vaikuta yhteisön säännöstöön eikä mihinkään EU:n direktiivien puitteissa toteutettavaan toimeen, ja sillä ei voida missään olosuhteissa rikkoa perusoikeuksia. Siitä on neuvoteltu perinteisten kansainvälisten järjestöjen (Maailman kauppajärjestön ja niin edelleen) ulkopuolella, koska Kiina ja Intia vastustavat sopimusta. Lopuksi ACTA on avoin sopimus, ja kaikki valtiot, jotka haluavat osallistua siihen vapaasti, voivat liittyä siihen, jotta me voimme yhdessä tarjota oikeudellista ja myös fyysistä suojelua kansalaisillemme väärentämisen aiheuttamalta vahingolta. Sen vuoksi äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen.(SV) Euroopan parlamentti on ilmaissut kantansa ACTA-sopimukseen useaan otteeseen. Äänestin esimerkiksi maaliskuussa 2010 neuvotteluiden julkisen valvonnan ja avoimuuden puutetta koskevan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta, ja olen allekirjoittanut parlamentin kirjallisen kannanoton ACTA-sopimuksesta. Komissio ansaitsi tuolloin – kuten myös tällä hetkellä – parlamentin jäsenten ja Euroopan kansalaisten kritiikin avoimuuden puutteesta neuvotteluissa. Katson, että tämänhetkisessä tilanteessa parlamentin aikaisemmat lausunnot ovat riittäviä, ja äänestin päätöslauselman kaikkia ehdotuksia vastaan. On tärkeää, että parlamentti ottaa vastuunsa kansainvälisistä sopimuksista hyvin vakavasti. Komissio neuvottelee ja allekirjoittaa sopimukset. Parlamentilla on oikeus olla välittömästi täysin tietoinen tämän menettelyn etenemisestä, ja sillä on oikeus hyväksyä tai hylätä komission allekirjoittama sopimus. On järkevää, että parlamentti esittää kantansa selvästi, ja olemme tehneet sen monella tavalla, jotta varmistetaan, että komissio ei neuvottele sopimuksista, joilla ei ole parlamentin tukea. Yhteisessä päätöslauselmaesityksessä komissiota vaadittiin esittämään useita aikaa vieviä tutkimuksia ennen kuin se allekirjoittaa sopimuksen. Tällä aiheutetaan riski sellaisesta tilanteesta, jossa muut sopimuskumppanit voivat epäillä, onko EU vakavasti otettava kumppani, jonka kanssa voidaan tehdä kansainvälisiä kauppasopimuksia. Tämä vahingoittaisi EU:n mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin vapaakauppasopimusneuvotteluihin tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), kirjallinen.(PL) Tuin Euroopan parlamentin väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevaa päätöslauselmaesitystä, koska minusta on tarpeen vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa koskevat yhteiset periaatteet. Tuotteiden väärentämistä ja muiden henkilöiden teollis- ja tekijänoikeuksien luvatonta käyttöä koskeva ongelma on edelleen yleinen. Se on erityisen vaikea aineettoman omaisuuden, kuten musiikki- ja kaunokirjallisuusteosten tekijänoikeuksien ja patenttien tapauksessa. ACTA-sopimus on asianmukainen väline sellaisen yhteisen oikeusalan järjestelmän käyttöönottamiseksi, jonka tavoitteena on väärentämisen ja laittoman valmistamisen torjunta.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), kirjallinen.(DE) Olen erittäin tyytyväinen, että tämän Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän mietintö hyväksyttiin. Tämän vuoksi opposition sapekkaalla ja demagogisella aikaansaannoksella ei ollut mahdollisuutta menestyä. Kiitoksia laatijoille, koordinaattorillemme Casparylle ja koko ryhmälle yhtenäisyydestä tässä tärkeässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), kirjallinen.(FR) Äänestin ryhmäni päätöslauselmaesityksen puolesta, koska väärentämisen torjuminen on tärkeää ja sitä on toteutettava kaikkialla maailmassa, jotta se on tehokasta. Väärentäminen on kasvava harmaan talouden ala, joka mahdollistaa laajamittaisen rahanpesun. Teollisuutemme, jota aliarvostettu juan ja heikko dollari jo rankaisevat viennin alalla, ei voi lisäksi kestää sitä, että EU:n ulkopuolella valmistetut väärennökset kilpailevat epäoikeudenmukaisesti sen tuotteiden kanssa sisämarkkinoilla. Maailmanlaajuisesti järjestäytyneellä varastamisella on vakava vaikutus luovuuteen ja innovaatioon ja tuhoisat seuraukset työpaikoillemme ja harhaanjohdettujen kuluttajien turvallisuudelle. Kehitysmallimme, jossa keskitytään tietoon perustuvaan talouteen, edellyttää immateriaalioikeuksien kaltaisen perustavan oikeuden suojelua kansainvälisellä tasolla. Tämä äänestys avaa tien väärentämisenvastaisen sopimuksen ratifioinnille. Sopimuksen perusteella on helpompaa hakea oikeussuojaa silloin, kun immateriaalioikeuksia on loukattu jossakin sopimuksen allekirjoittaneessa maassa. Tällä tavoin luomme perustan monenväliselle strategialle, jolla suojellaan sitä, mikä tekee talouden kehityksestämme dynaamisen: keksintöjämme, tuotemerkkejämme ja taideteoksiamme.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö